EL PALMERAL Espacio INICIARTE Arte y Escuela

u1
socieilaile Galega de Historia llatural nexri¡nr DendeteT3
estud¡andl,rr-_r*{:,
::;;;;;*,)í*,i,ii"
Apartado de Correos no 330 ; 15780 SANTIAGO DE COMPOSTELA
http://www.sghn.org e-mail:[email protected]
S^.ñF,ñS}?ffi:&:?qi#HJ#jl,S^.1?J*,;
/xErRo)
' jitiiil
ril
.,
i ii,iiii, rifi d;rffi;
il
lil
Sra. Directora Xeral de Coruervación da Natureza
Consellerla. de Medio Ambiente, Territorio e
Infraest¡uturas
Xunta de Galicia
Serafln ]. González Prieto, en nome e representación da Sociedade Galega de Historial Natural (en adiante
SGHN), na súa cualidade de P¡esidente da asociación,
rxpóN:
Que na páxina web do, Grupo ile Rehabilitacion de la Fauna Autóctona y su Hábitat (www.grefa.otg) aparece
unhá nova sobre o "programa de reforzamento e recuperación da águia real en Galicia" na que se indica
textuaknente:
" Ácuttes
rrccrRo cur AD AS
Dunnte este año hemos tmidg la mala fortuna ile retiiar los cadfu¡eres de Ana y de Loboreira muertos por
electrocución que aparecieron debajo de dos apoyos eléctrico. Dos hembras de águila real ciadas m cautiaiilail
y liberadas ea 2070 que se habían emparejado en dos territoios contiguos hace un tiempo y mantenían un
territoio fio, tal y como hemos comprobailo gracias al emisor de satélite que portaban ambas. Sobre esto ya os
informaremos con más precisión ya que nos preocupa mucho que üempo después no se rectif.caran los apoyos
e\éctricos."
:
SOLICITA:
Que a Dirección Xeral de Conservación da Natureza confirme ou desminta a exactitude de dita nova e, no
caso de ser correcta:
-
Informe a SGHN sobre a localización dos apoios elécüicos onde se electrocutaron as águias reais e as
medidas adoptadas para prevenir novas mortes desta ou doutras especies de aves.
-
Inclúa como punto da orde do día da ündeira xuntanza do Observatorio Galego da Biodiversidade a
situación do "programa de reforzamento e recuperación ila águia real en Galicia".
En Santiago de Compostela a 3 de novembro de 201.4
á,/
Serafín GonzálezPri
Presidente SGHN
Entidade Cientifica sen ánimo de lücro fi¡nd¿da en I 973. Inscrita no Réxistro Nacional de Asociacións co n" 5 84.91 8. Rexistrada no folio I I das Asociacións Prot€ctoms
do Medio AmbientÉ (Xunta de Galicia). N" AO/C-000882 do Rexistro de Asociac¡óns Culturais Gelegss. Membro do Consello Galego de Med¡o AmbienE.