สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน (ภาษาสเ - bab.la

bab.la สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน
ภาษาสเปน-ภาษาตุรกี
การประกาศและการเชิญชวน : เกิด
Estamos felices de anunciar
el nacimiento de...
...'un doğumunu duyurmaktan
mutluluk duyuyoruz.
ใช้เมื่อคู่ต้องการประกาศการเกิดของลู
กของเขา
Me complace anunciarles
que... tienen un pequeño niño
/ una pequeña niña.
...'ın nurtopu gibi bir kız /
erkek çocuğu olduğunu
duyurmaktan mutluluk
duyuyorum.
ใช้เมื่อบุคคลที่สามนั้นต้องการจะประก
าศการเกิดของ...
Quisiéramos anunciar el
nacimiento de nuestro bebé /
nuestra bebé.
Erkek / kız çocuğumuzun
doğumunu duyurmak istedik.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกของเขา
Estamos complacidos de
presentarles a nuestro hijo /
nuestra hija, X.
Sizi bebeğimiz ... ile
tanıştırmaktan mutluluk
duyuyoruz.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการการประกาศการเกิ
ดของลูกของพวกเขา
มักจะเจอในการ์ดหรือรูปของเด็ก
Las estrellas del cielo brillan
con más fulgor, porque los
angelitos del cielo están
celebrando, la llegada de esta
nueva bendición y todos en la
Tierra nos alegramos y
celebramos con amor. X y X
se complacen en anunciar el
nacimiento de X.
On küçük parmak, ve bu
parmaklarla ailemiz
genişlemeye başlar. ... ve ...,
...'in doğumunu duyurmaktan
mutluluk duyar.
วิธีการพูดทั่วไปในภาษาอังกฤษ ใช้เมื่
อคู่รักต้องการประกาสการเกิดของลูกช
าย/ลูกสาวของเขา
Con amor y esperanza le
damos la bienvenida al
mundo a X.
Sevgi ve umutla ...'a bu
dünyaya hoşgeldin diyoruz.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกของเขา
Estamos orgullosos de
presentar / anunciar al nuevo
miembro de nuestra familia: X
Ailemizin en yeni üyesini
tanıtmaktan / duyurmaktan
gurur duyuyoruz.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกชาย/ลูกสาวของเขา
Estamos dichosos de
anunciar la llegada de nuestro
hijo / nuestra hija.
Kızımızın / oğlumuzun
ailemize katılımını
duyurmaktan son derece
mutluyuz.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกชาย/ลูกสาวของเขา
X y X están comprometidos.
... ve ... nişanlandı.
ใช้เมื่อต้องการประกาศการหมั้น
X y X están felices de
anunciar su compromiso.
... ve ... nişanlandıklarını
duyurmaktan son derece
mutlular.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศงานหมั้นข
องเขาทั้งสอง
Estamos felices de anunciar
el compromiso de X y X.
... ve ...'nin nişanını
duyurmaktan son derece
mutluyuz.
ใช้เมื่อจะประกาศเรื่องงานหมั้น
El Sr. y la Sra X, quieren
anunciar el compromiso de su
hija, X, con X, hijo del Sr. y la
Sra. X. La boda se planifica
para agosto.
... ailesinden ... ve ... kızları
...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları,
olan nişanını duyurmaktan
mutluluk duyar. Ağustos
düğünü planlanmaktadır.
ธรรมเนียมดั้งเดิม ใช้เมื่อบิดามารดาต้อ
งการประกาศการหมั้นของลูกสาว
Ven y sé parte de nuestra
celebración por el
compromiso de X y X.
... ve ...'nin nişan törenini gelin
beraber kutlayalım.
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนในการเป็นงาน
หมั้น
Están cordialmente invitados
a la fiesta de compromiso de
X y X el día...
... tarihindeki ... ve ...'nın nişan
törenine davetlisiniz.
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนเข้าไปงานปาร์
ตี้
การประกาศและการเชิญชวน : การหมั้น
การประกาศและการเชิญชวน : การแต่งงาน
1/2
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน
ภาษาสเปน-ภาษาตุรกี
Estamos felices de anunciar
el matrimonio de X y X.
... ve ...'nin evliliğini /
düğününü duyurmaktan
mutluluk duyuyoruz.
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงาน
Estamos felices de anunciar
el matrimonio de X y X.
... kızımız yakında ... Hanım
oluyor.
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงานของผู้หญิง
La Srta. X y el Sr. X esperan
su presencia en la
celebración de su boda. Están
cordialmente invitados para
celebrar ese día tan especial
con ellos.
... Hanım ve ...Bey sizi
düğünlerinde görmekten
mutluluk duyarlar. Onları bu
özel günlerinde yalnız
bırakmayın.
ใช้โดยคู่รักที่ต้องการเชิญชวนผู้คนเข้า
ร่วมงานแต่งงานของพวกเขา
El Sr. y la Sra. X esperan su
presencia en la celebración
de la boda de su hijo / hija
el... en... .
Bay ve Bayan ... sizi
oğullarının / kızlarının
düğününde görmekten şeref
duyarlar.
ใช้โดยบิดามารดาของผู้หญิงและผู้ชาย
ที่กำลังจะแต่งงานเชิญชวนผู้คนเข้างา
นแต่งงาน
Ya que has sido parte
importante de nuestra vida, X
y X esperan tu presencia en
su boda el... en... .
...'da ... tarihinde, ... ve ...
olarak sizi düğünümüzde
görmekten mutluluk duyarız.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการเชิญชวนเพื่อนของเ
ขาไปงานแต่งงาน
การประกาศและการเชิญชวน : การนัดเจอ/เทศกาลพิเศษ
Estaríamos complacidos si
pudieras/si pudiera compartir
con nosotros el... en... para
celebrar el / la...
... için ... tarihinde ...'te bize
katılırsanız çok memnun
oluruz.
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาในเทศกาลพิเศ
ษ ในวันและเวลาที่พิเศษ
Nos alegraríamos de contar
con su presencia en nuestra
cena para celebrar...
...'yi kutlamak için sizin de
orada olmanızı çok isteriz.
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานดินเนอร์ค่ำ
คืนและบอกเหตุผลว่าทำไม
Está cordialmente invitado(a)
a...
Tüm içtenliğimizle ...'e
davetlisiniz.
ทางการ
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานสังสรรค์ทา
งการ
ใช้กันทั่วไปสำหรับงานปาร์ตี้บริษัท
Ofreceremos una fiesta entre
amigos para celebrar el / la...
y estaríamos complacidos con
su asistencia.
Arkadaşlar arasında ...'ı
kutlamak için bir parti
veriyoruz. Eğer gelirseniz çok
memnun kalırız.
ทางการใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อสนิทมางา
นสังคมสังสรรค์พิเศษที่สำคัญ
Nos encantaría contar con su
presencia.
Burada bulunmanızı
gerçekten çok isterdim.
ใช้เพื่อเป็นการเชื้อเชิญหลังจากเชิญชว
นผู้รับเพื่อเน้นว่าคุณต้องการให้พวกเข
าเข้าร่วมจริงๆ
¿Quisieras asistir a... para...?
...'ya ... için gelmek ister
miydiniz?
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อนๆ
มาพบปะสังสรรค์อย่างไม่มีสาเหตุ
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)