สำนวน: ธุรกิจ | การจอง (ภาษาตุรกี-ภาษาสเปน) - bab.la

bab.la สำนวน: ธุรกิจ | การจอง
ภาษาตุรกี-ภาษาสเปน
การจอง : การจอง
... için yer ayırmak istiyordum.
Quisiera reservar...
ทางการ สุภาพ
... için yer ayırmayı dilemiştim.
Me gustaría reservar...
ทางการ สุภาพ
... için boş yeriniz var mıydı
acaba?
¿Tiene una habitación
disponible para...
ทางการ สุภาพ
... tarihi için bir oda rezerve
etmek istiyordum.
Quisiera reservar una
habitación para el...
ทางการ สุภาพ
100 kişilik kapasiteye sahip
konferans salonlarınızdan
birisini rezerve etmek
istiyoruz.
Quisiéramos reservar una de
sus salas de conferencias con
capacidad para 100
asistentes.
ทางการ สุภาพ
... adına ...'ı rezerve etmek
istiyordum.
Quisiera reservar... a nombre
de...
ทางการ สุภาพ
Ayrıca şu ekipmanlara ve
hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
También necesitamos los
siguientes equipos y
servicios:
ทางการ สุภาพ
Acaba rezervasyonumuzun
tarihini değiştirmek mümkün
olur muydu?
¿Sería posible cambiar la
fecha de la reservación para
el día...
ทางการ สุภาพ
Daha önce ayarladığımız tarih
için rezervasyon çakışması
yaşıyorum. Başka bir tarih için
rezervasyon yapmamızın
mümkünatı var mı acaba?
Lamentablemente tengo un
compromiso para el día que
estipulamos. ¿Sería posible
reservar la habitación para
otra fecha?
ทางการ สุภาพ
Korkarım ki rezervasyon
tarihimi ... tarihine
değiştirmenizi istemek
zorundayım.
Temo que tendré que pedirle
que modifique mi reservación
del día... para el día...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Öğle yemeğinin servisinin
yapılacağı başka bir oda
rezerve etmek istiyordum.
Quisiera reservar una sala
adicional para servir el
almuerzo después de la
reunión.
ทางการ สุภาพ
Korkarım ki ... için olan
rezervasyonumu iptal etmek
zorundayım çünkü ...
Me temo que tendré que
cancelar nuestra reservación
del... debido a...
ทางการ สุภาพ
... sebebiyle korkarım ki
rezervasyonumu iptal ettirmek
zorundayım.
Debido a..., me temo que
tendré que cancelar mi
reservación.
ทางการ สุภาพ
Küçük konferans salonu ve
akşam yemeği için olan
rezervasyonumu maalesef
iptal ettirmek zorundayım.
Lamentablemente tendré que
cancelar nuestra reservación
para una sala de conferencias
pequeña y una cena de tres
platos.
ทางการ สุภาพ
Size telefonla ulaşamadığım
için rezervasyonumu iptal
ettirmek zorunda kaldığımı bu
e-posta yoluyla bildiriyorum.
Şimdiden neden olduğum tüm
problemler için özür dilerim.
No pude contactarlo por
teléfono, por eso le escribo
este email para informarle
que tendré que cancelar
nuestra reservación para
mañana. Siento mucho el
inconveniente causado.
ทางการ สุภาพ
การจอง : การเปลี่ยนแปลง
การจอง : การยกเลิก
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)