1

EDICION: 33.969, HORA: PAGINA: A-1
AMARILLOAZULROJONEGRO
)4)+)1* 5) .4)+15+
28 KIJ *I "
18) ANAJ *I 6 ) 2)/)4 *I "
)4)+)1* 8--7-)
22'"7!!# • 155!% %# ° !!'$'
)ñ @A EáCAAI
GKA I EF=?J=H
4-56 ,- 2)Í5
28 KIJ *I $
18) ANAJ *I 6 ) 2)/)4 *I $
- " JH=I?KHHEó ? =?JA?EEAJI @A [email protected] ELA ?
BJI GKA EFHAIE=H FH IK BKAH= O [email protected] - A
JAH?AH AIFA?E= [email protected] A KAIJH +AJA=HE
FHAIAJ=I = AH IAA??Eó @A BJI [email protected][email protected] $ O %
(@E=HEF=H==
[email protected][email protected]
F=H==MA>
=??Eó
= [email protected]
& ,1+1-*4-
,1/
[email protected]
"
IK?AII
.7,),
- '"
, 1 ) 4 1 1 . 4 ) 6 1 8 1 , - 2 - , 1 - 6 -
M M MF = H= = ? LA
“- 2=F= ?HAA
A = F= @A
8AAKA=”
K?E )FIJóE? ?LAHIó ? 2)4))
IAñH )@ /[email protected]=
=BEH= GKA 5K [email protected][email protected]
“GKEAHA = 8AAKA=” O
“IECKA IK IEJK=?Eó”
-
HAFHAIAJ=JA @A F=F=
.H=?EI? A A F=íI IAñH )@ /[email protected]= =BEH
ó A AJHALEIJ= AN?KIEL=
? 2)4)) GKA 5K
[email protected][email protected] CH= FHJ=CEIJ= @A = F=
FH A [email protected] AJAH “GKEAHA = 8AA
KA= O IECKA [email protected]= @í= IK IEJK=?Eó”
- IK LEIEJ= = KE= AIJA BE @A IA=
= A K?E =FIJóE? HA?=?ó GKA A
2JíBE?A =HCAJE “?HAA A = F= F=H=
[email protected] I F=íIAI ?HAA GKA A ?=E @A
FKA> @A 8AAKA= AI = F=”
“I FKA>I A?AIEJ= @A ?H=A @A
@EáC AI Bá?E A?AIEJ= JEAF
A?AIEJ= ?H=A A?AIEJ= F=?EA?E=”
IAñH )@ /[email protected]=
K?E )FIJóE? @A 8=JE?= A 8AAKA=
IAñH /[email protected]= @AIJ=?ó = E
FHJ=?E= @A @EáC AJHA A />EAH
O = FIE?Eó “- @EáC IEAFHA AI
FIE>A = FAI=H @A =I @[email protected] O =I
[email protected]@[email protected] GKA ??AI” O [email protected]
JEó GKA AL=H = ?=> “HAGKEAHA ?H=A”
- K?E IK>H=Oó GKA [email protected] “HA?
?A GKA D=O FH>A=I - @AIA IA
Hí= [email protected]=H ? FHEHEJ=HE ?
[email protected][email protected] A >EA ?ú @A [email protected] A
FKA>” [email protected][email protected] +)75) ,- *-)61.1+)+1Ó
“- 8=JE?= AIJá
[email protected] A Ié
/HACHE”
- K?E =FIJóE?
@E GKA “A
8=JE?= AIJá
[email protected] A 2=F=
AIJá [email protected]” A
A ?=I @A Ié
/HACHE 0AHá@A
IAñH /[email protected]= ANFE?ó GKA I B=J=
= @?KAJ=?Eó ?EAJíBE?= @A K
E=CH FAH GKA = 1CAIE= [email protected]= I
?=II “0=O K?D EJAHéI IA HA??A
GKA é AI K JAIJEC @A AL=CAE”
*==?AH= ?=KIó JAHHH
A I 2KAHJI
[email protected]?=KIóJAHHH=OAHA
= [email protected][email protected]= A A ?FA BAHE= @A
I 2KAHJI @A )J=CH=?E= A A KE
?EFE [email protected]= = @EIF=H=H @[email protected] K=
A>=H?=?Eó A A =C ?JH= I
=IEIJAJAI = =I BEAIJ=I F=JH=AI
- [email protected] @A = >==?AH= BKA K KAH
J O @I [email protected] A - 6AHH=Fé KC=H
@@A IA HA=E=>= A ?EAHHA @A =I =?JE
[email protected][email protected] ?KJKH=AI O KIE?=AI
HCA /KJEéHHA IK>IA?HAJ=HE @A
[email protected][email protected] [email protected][email protected]== EBHó GKA
“L=HEI IKAJI @EIF=H=H K= HáB=C=
@A >==I ?JH= =I FAHI=I GKA IA A
?JH=>= ?AH?= @A = J=HE= O @AJHáI
@A = F=J== CEC=JA” FAH @E @AI
??AH I JELI @A =J=GKA
6AIJECI =IACKH=H GKA I [email protected]
HAI AC=H A JHAI =?D=I @A =I
?K=AI >==H AJHA $ O D>HAI
[email protected]=H=I=HC=I=J=GKAGKABKA
[email protected] FH FE?í=I O EEJ=HAI FHA
IAJAI A = = IK?AII - - 6AHH=Fé IA FHAIAJ=>= =HJEIJ=I
[email protected] ?KHHEó A DA?D | ([email protected]=EAHL
"
,- ) ),47/),) )24:1),)-6- 54-/1564Ó - )6)37- - - 6-44)2É
FIE?Eó @[email protected]@=
=JA KALI HA?JHAI
+41515 = @AIEC=?Eó @A 65 @A I HA?JHAI @A +- ?=KIó HA=??EAI
[email protected]=I @AJH @A = EI= FIE?Eó EAJH=I J=J DO = )
AACEHá FH =OHí= = [email protected] @A 6HE>K= 5KFHA [email protected][email protected] )4)+)1*
[email protected]
?AH?E=JA
A *AI
+)*1)5
*)1Ó )
5) *-16
,KC=I4=ó
4E?ó@A$!
=ñIBKAIA?KAI
[email protected][email protected]@A
AIJAIá>[email protected]=
H=?=E>[email protected]ñ
@[email protected]
BHECAH=?EóA*A
IBKALí?JE=
@[email protected]=FAI
==!F?AH?=
@[email protected]@A
IAJEAH?
[email protected]
AL=HAIK
?=EAJ=5ELAH=
@ IK?AII .EAIJ= + EI= O K= BEAIJ= FFK=H
A = GKA B=Jó A I @A J=>H
+=>E=I O A 5KH @A =C [email protected]
DHAI = 5= *AEJ @A 2=AH A IK
@í= - = + = AK?=HEIJí= BKA [email protected]=
FH A K?E =FIJóE? A 8AAKA=
)@ /[email protected]= ?AH?= @A = [email protected]= -
A KE?EFE 5K?HA A I=J ACH
HA?E>Eó A [email protected]?EEAJ @A IKI
@ALJI [email protected][email protected] !
$!
“-I K =?J @A BA @A
?FHEI ?HEIJE= GKA
[email protected]= =ñ ?F=HJA EAI
@A ?=>EAIAI”
=ñI JEAA A
?AH?E=JA
IAñH 9EE= ,[email protected]
>EIF @A = @Eó?AIEI @A +=>E=I
| AIúI 4ELAH
[email protected]í
KE=
A =??Eó
| 0AHO 8E=IE
[email protected]í = KAL=
AJHóFE @AH=
+7-42
4-8156)
DK>AI?A=HEF=I=HA=
[email protected]@ACH=>=?Eó@AF=íI
@[email protected]@@A>HE=H=
IKE=IGKABAE?AI
>[email protected][email protected]=HEFHIK
[email protected]éNEJAIJA=ñ =??Eó [email protected]
+7-425
" 2Á/1)5
AMARILLOAZULROJONEGRO
67415
2HóIJE?I
F=H= A #
IEC = IEC
.)+-6)5
=I IEAJA “@[email protected]=I” ? =H=?=E>
[email protected]?=I?DEIJóHE?OAH=HA
[email protected]@[email protected][email protected]@A #
+>E= @AIEC= A>[email protected]
[email protected]==IKEHáA?=HCA
[email protected]éHA EDICION: 33.969, HORA: 20:25
+ = LEIJ= A I 2==AHE?=I
8AAKA==IFEH==?J=H?"=JAJ=I
F=H=IKACIA6HJ #
"
)I=J=H = ! >=ñEIJ=I A HEAJA
[email protected]
)H=FEJA)áJACKE2ELAIJEC=H>
PAGINA: A-1
EDICION: 33.969, HORA: PAGINA: A-
AMARILLOAZULROJONEGRO
(@E=HEF=H==
F=H==MA>
+)*- 4-+)7,)+1Ó ,-
154 +1-) - ,- --4
)4)+)1*
,1/
& "
- [email protected] Ié ,[email protected] +=>A EBHó = [email protected]= = F>=
?Eó GKA = F=HJEH @A @A AAH @A # [email protected]á = ?A=H = @A
?=H=H A 1FKAIJ 5>HA = 4AJ= “- 5AE=J AIJá EIJ F=H= ?K
FEH ? IK @A>AH [email protected]=H I JHE>KJI @A = F=JHE=” @E )/-+1)5
- 4-6 -5 -/)4 ) '
51 Í,1+- ,- 0)*4- *-
- EEIJH F=H= = )EAJ=?Eó ;Lá *[email protected] =OAH GKA A HA
J @A 8AAKA= AI AC=H = ' ? K í@E?A ?AH @A FAHI=I
GKA [email protected]?A D=>HA 6=>Eé EBHó GKA A " = [email protected]?
?Eó @A =EAJI [email protected]ó = K Eó # E [email protected]=I )/-+1)5
[email protected][email protected]
MMMF=H==?LA
“I FKA>I A?AIEJ= A
?H=A @A @EáC” K?E
+17,),
4-/1-5
2Í61+)
-+Í)
7,
)@ /[email protected]= @E?A GKA “A 2=F= ?HAA A = F= F=H= [email protected]=I =I =?EAI”
,[email protected] F=F= =IACKHó GKA
A 8=JE?= “JEAA EJAHéI”
A = ?=KI= @A >A=JEBE?=?Eó
@A ,H Ié /HACHE 0AH
á@A
)4/11 *-4Ú,-
=HCEE(C=E?
IAñH )@ /[email protected]=
+KA 1J=E=
'#" K?E =FIJó
E? @A 8=JE?= A
8AAKA= A== DK
[email protected][email protected]
- [email protected] @A ?=H =>[email protected] FHFE
@A +=HE>A [email protected]ó ==>A = ?LAHI=H
? 2)4)) KI EKJI @KH=
JA IK LEIEJ= = I 2KAHJI @A )J=CH=?E=
?=FEJ= @A KE?EFE [email protected]= A =
+IJ= HEAJ= @A =C = @@A =HHE>ó
F=H= A?=>A=H = ?H=?Eó ?=óE?=
@A = 8EHCA @A )J=CH=?E= [email protected]=
A LEAHAI = HE=I @A =C @A =H=?=E
>
- áNE HAFHAIAJ=JA @A 8=JE?=
A 8AAKA= —@[email protected] ?JK>HA @A
! [email protected] IKIJEJKOó = 2EAJH 2=H
E— ?HAA GKA A @EáC AI A ?=E
F=H= HAA?JH=HIA O =BEHó GKA “HA
GKEAHA ?H=A”
5>HA +K>= O [email protected] [email protected] =IACK
Hó GKA A 2=F= BEA ?HAOAJA @A = F= @A
I FKA>I IA @[email protected]?ó FAHI=AJA =
CH=H = DEIJóHE?= HA??EE=?Eó
5>HA = >A=JEBE?=?Eó @A Ié /HAC
HE 0AHá@A A 5EAHL @A ,EI @E
GKA “A 8=JE?= A 2=F= O = 1CAIE=” AI
Já KO [email protected] O [email protected]= A ?=I
GKA ??AI +HA GKA JAAH K K
C=H @A @EáC F=H= [email protected]=H KJI
IFH>A=I?KAIOJH=>==HFHA
>EA ?ú @A I FKA>I AI KO E
FHJ=JA
—¿3Ké A @E?A [email protected] J=J = = FIE
?Eó ? = BE?E=EI =JA = A
[email protected][email protected] @A @E=C=H A [email protected] @A K=
?HEIEI FíJE?= [email protected]
—+HA GKA [email protected] HA??A GKA D=O
FH>A=I - @AIA IAHí= [email protected]=H
? FHEHEJ=HE ? [email protected][email protected] A
>EA ?ú @A [email protected] A FKA> AIFAH=
I A?JH=H ?=EI F=H= JH=>==H
FH A >EA ?ú @A FKA> FH
K= F=HJA @A FKA>
—5K [email protected][email protected] BKA FHJ=CEIJ= @A
K= HA??EE=?Eó DEIJóHE?= AJHA
+K>= O [email protected] [email protected] ¿+ó FAH?E
>A AIJA =?AH?=EAJ
—- =?JA?EEAJ @A AIJ= KAL= F
IE?Eó AJHA +K>= O I [email protected] [email protected]
D= LEIJ = 2=F= ? FHJ=CEIJ= É
IA ?KFó FAHI=AJA @A AIJ ?
@EáC = JH=LéI @A ?=HJ=I ? =>I
[email protected] F=H= B=LHA?AH =I [email protected]
?EAI @A @EáC -IJ AI K >KA
AAF [email protected] HA??A GKA D=O FH
>A=I A I F=íIAI GKA D=O FH>A
=I A +K>= GKA D=O FH>A=I A 8A
AKA= GKA D=O FH>A=I A 1J=E=
FAH I FKA>I A?AIEJ= @A ?H=A
@A @EáC A @EáC AI Bá?E A?A
IEJ= JEAF A?AIEJ= ?H=A A?AIEJ=
F=?EA?E= A?AIEJ= ?FHEII =CK
“- @AIA IAHí= [email protected]=H ?
FHEHEJ=HE ? [email protected][email protected] A
>EA ?ú @A [email protected] A FKA>”
)@ /[email protected]=
K?E )FIJóE? A 8AAKA=
=I LA?AI I FKA>I AHA?A LE
A?E=
—¿0=IJ= GKé FKJ LA FIE>A K LAH
@[email protected] HAA?KAJH AJHA +K>= O -I
[email protected] [email protected] KAC @A áI @A ?E?
@é[email protected]=I
—-I K= KAL= AJ=F= @A ?=E AI
K= FKAHJ= GKA AIJá =>EAHJ= 6AAI
= AIFAH== GKA AI K ?=E @A ?=
>H=?Eó ? IAHí= H= GKA IA=
AJHA I FKA>I GKA I [email protected]=I
—¿3Ké IECKA [email protected] F=H= GKA IA
[email protected]?= AIJA HA??EEAJ =JA
= 1CAIE=
— GKA B=J= AI = @?KAJ=?Eó
?EAJí[email protected]=CHIAAI?K?D=GKA
D=O K?DI E=CHI @A FAHI=I GKA
=BEH= D=>AH >[email protected] E=CHI FH
[email protected] @A @?JH Ié /HACHE = 1CA
IE= L= AJ=AJA A AIJI ?=II FHGKA
A?AIEJ= @?KAJ=?Eó ?EAJíBE?= =
1CAIE= AIJá [email protected][email protected] K?DI ?=II
0=O K?D EJAHéI IA HA??A GKA é
AI K JAIJEC @A AL=CAE AI K JAIJEC
@A = [email protected][email protected][email protected] K JAIJEC FH I F
>HAI AI K JAIJEC ?EAJíBE? J=>Eé
,
GKA B=J= AI = @?KAJ=?Eó ?EAJíBE?= @A K E=CH
F=H= GKA Ié /HACHE 0AHá@A IA= @[email protected] I=J @E
A K?E | *AHú@A
/>EAH @AIJE=Há # @A
HA?KHII = [email protected] 2FK=H
2415-- )46Í- 0)71-4
- K= IAIEó A A +IA ACEI=JEL
@A [email protected] KE= [email protected]@= FH A IA?HA
J=HE @A />EAH *EO /=I?= A HAFHA
IAJ=?Eó @A C>[email protected] .H=?EI?
)HE=I [email protected]=I EIJ=ó =OAH A +IA
[email protected]= @A 2=EBE?=?Eó O [email protected]=
?Eó @A 2íJE?=I 2ú>E?=I +AF=?FF
- A =?J AIJKLEAH FHAIAJAI I =
[email protected] KEI [email protected]= @A =H= )@HE=
2AHAEH= @A 8=HA [email protected]íCKA O [email protected]=
@A )JA?E @A = +=ñ[email protected]= O 9EE=I
2AHAEH= @A 5=J= 4EJ= =Ií ? = FHAIE
@AJ= @A +A [email protected] 8=>KA= O I
EA>HI @A [email protected] 2FK=H
/=I?= @AIJ=?ó GKA ? = =FH>=?Eó
AMARILLOAZULROJONEGRO
—- 2=F= JEAA ??EEAJ @A =I
FAJE?EAI DA?D=I @[email protected] 8AAKA=
F=H= = >A=JEBE?=?Eó @A @?JH Ié
/HACHE 0AHá@A ¿GKé J= ?AH?=
AIJá GKA IA ?KF= AIA FH?AI
—= 1CAIE= AIJá KO [email protected]= A 8=
JE?=AIJá[email protected]=F=AIJáEJA
[email protected] O AIJO KO [email protected] @A
?ó A @?JH Ié /HACHE AI GKAHE
@ A 8AAKA= [email protected] I HE?AI
@@A DA [email protected] A?KAJH AIJA =H FH
A @?JH Ié /HACHE -I O= K= ?I=
KOEJAHAI=JAéAIKAAFAIK
JAIJEC [email protected]?A K?D >EA AI K FAH
I=A @A [email protected][email protected] A A F=íI AI áI
EFHJ=JA
—¿[email protected]á 8AAKA= K I=J FH
J
—= 1CAIE= JH=>== IEAFHA FH =
[email protected][email protected] I I=JI I FH =
[email protected][email protected] IEAFHA FHJ AI
AI FAH AIFAH=I .KE
>[email protected]?E=FIJó
E? A 8AAKA= BE?E=
AJA A $ @A ?JK>HA
@A ! BA?D= @A =?E
EAJ @A @?JH Ié /HACHE 0AHá
@A AIJO ?LA?E
@ GKA A @?JH
0AHá@A
A
=?F=ñ= A E
IAHLE?E A 8AA
KA=
—- F=íI D= [email protected] AIAI @A JAIE
AI FíJE?=I ¿?ó LA = FIE>[email protected][email protected]
@A HAJ=H A @EáC
—4AFHAIAJ = F=F= .H=?EI? A
8AAKA= O A 2=F= AI K CH= FH
J=CEIJ= @A = F= FH A [email protected]
AJAH FH [email protected] I F=íIAI A
F=F= .H=?EI? GKEAHA = 8A
AKA= O IECKA [email protected]= @í= =
IEJK=?Eó @A 8AAKA=
- 2=F= ?HAA A = F=
F=H= [email protected] I F=í
IAI ?HAA GKA A ?=
E @A FKA
> @A 8AA
KA= AI = F=
- ?=E @A =
F= AI IEAFHA
A @EáC A
@EáC AI IEA
FHA FIE>A = FA
I=H @A =I @EBE?KJ=
@AI O =I [email protected]@[email protected]
- K= IAIEó A A +A [email protected]ó
[email protected] =OAH A +IA [email protected]=
@A 2=EBE?=?Eó O [email protected]=?Eó
@A 2íJE?=I 2ú>E?=I FH A >EA ?ú @A I FKA>I
-IJ=I A K AJ DEIJóHE?
@@A [email protected] I =?JA?EEAJI GKA
?KHH= A K F=íI EJAHAI= AJHA F=í
IAI [email protected] LELEH [email protected]
+>E=
@AIECó =
KAL
A>[email protected]
2415-- )46Í- )/-+1)5
6H=I = HAK?E= “EHHAL?=>A” @A
KEI [email protected] 2éHA ? A>[email protected]
@A +>E= A 8AAKA= = =?Eó
[email protected]= @[email protected]ó @AIEC=H = 4E
[email protected] = .HAH ? IK HAFHA
IAJ=JA A +=H=?=I
= .HAH D=IJ= =OAH ?K
Fí= BK?EAI @EFáJE?=I A
[email protected]
2H IK F=HJA 2éHA GKEA D=>í=
[email protected] = HAK?E= A [email protected] "
@A LEA>HA =FA=I BKA [email protected]=
D=?A JHAI @í=I FH = +=?EAHí= ?
>E== O FAH=A?AHá A A ?=HC
D=IJ= A ! @A AIJA AI
= @EEIEó @A 2éHA IA @E KAC
@A GKA A BK?E=HE BHA?EAH= K=I
FéE?=I @A?=H=?EAI I>HA = =
[email protected][email protected] @A FHAIKJ =IAIE @A
@[email protected] = = ) 4>AHJ 5AHH= GKA
A ?=KIó HA?=I FH F=HJA @A E
EIJAHE @A 4A=?EAI -NJAHEHAI @A
+>E= @AIF=?D @[email protected] FH =
Hí= ÁCA= 0CKí
-:)+),- ,- 5) ,1-/
6HE>K= EEJ=H
AKE?E=Há =
- 5?=H=
- 6HE>K= 2HEAH @A 2HEAH=
1IJ=?E= @A 8EA?E= ?JH= =
KAH =Kó [email protected]=I =I =?JK=?EAI
[email protected]?E=AI FAH GKA =DH= A
[email protected] @A KE?EFE I= ,EAC @A
+=H=>> - 5?=H= IAHá [email protected]
A JHE>K=AI EEJ=HAI EBHó =OAH
IK =>[email protected][email protected] “3KA K
JHE>K= EEJ=H =KA KE?E [email protected]
FH JHE>K= GKA AI @A IK
?FAJA?E= AI JH= =>AHH=?Eó A
?=I @A (-5+)4)” AI?HE>Eó
A IK ?KAJ= 6MEJJAH 2 )46Í-
=>[email protected] FHFA = Ié
)?IJ= F=H= [email protected] A +A
2415-- )46Í- 0)71-4
“+HAAI GKA [email protected] AFA=H ?
= JH=IBAHA?E= @A # @A I
HA?KHII = =I [email protected][email protected] ”
*EO /=I?=
5A?HAJ=HE @A />EAH
@A AO @A 6H=IBAHA?E= @A /AIJEó O
)@EEIJH=?Eó @A *EAAI 5AHLE?EI O
4A?KHII @A [email protected] -A?KJEL [email protected]= =
[email protected] 2FK=H “O AIJA =ñ # ?HAA
I GKA [email protected] AFA=H ? =
JH=IBAHA?E= @A # @A I HA?KHII
@A FHAIKFKAIJ = =I [email protected][email protected] H
[email protected][email protected]=HAIK?Eó=IKIFH
>A=I FKJK=AI ? IAHLE?EI Fú
>E?I A EBH=AIJHK?JKH=”
= [email protected]= @A +A FHAIAJó A
=H? AC= O @AIJ=?ó GKA BKA A=>H=
@ ? A =FHJA @A FKA> =Ií ? @A
@EBAHAJAI HAFHAIAJ=JAI @A EIJ=?E=I
8A= áI BJI A
MMMF=H==
?LA
[email protected] = .HAH ?KFí= BK?EAI
@EFáJE?=I A [email protected] | )CA?E=I
= EIJ==?Eó IA ALó = ?=> A A I=ó @A
IAIEAI @A +A | 1>H=DE *=HHEI
CK>AH=AJ=AI
2=H= A [email protected] @A =H= AIJ IECEBE?=
GKA A KE= “?JEú= ? IK F=EBE?=
?Eó GKA AIJá A ?I=?E= ? A
2= @A = 2=JHE= O = = LA AI DEIJóHE?
GKA A -A?KJEL HACE= AIJé =FH>=
@ = JH=IBAHA?E= @A HA?KHII = [email protected]
2FK=H”
EDICION: 33.969, HORA: 19:36
) F? AI @A K= IA== @A GKA
EE?EA A FHóNE KAI # @A AAH K
KAL [email protected] ACEI=JEL ?EA=
= AI?K?D=HIA I >HAI @A I EJA
CH=JAI = = @EHA?JEL= @A +IA A
CEI=JEL @A [email protected] KE=
[email protected][email protected]=>[email protected]=?JK=LE?AFHAIE
@AJA @A 2=H=AJ HACE= O HA
FHAIAJ=JA @A = BH=??Eó @A [email protected]
5?E=EIJ= [email protected] @A 8AAKA= 2IKL
FHFKI AIJA Iá>[email protected] A >HA @A IK
?F=ñAH @A [email protected] O [email protected]= Ié KEI )?IJ= F=H= GKA ?KFA = FHAIE
@A?E= @A +A
“-IFAH GKA I F=H=AJ=HEI @A
[email protected]/H=22=JHEóJE?=FOA
AIJ= F?Eó” = = LA GKA DE éB=IEI
A = =FE?=?Eó @A FHE?EFE @A = =
JAH=>[email protected][email protected] = = DH= @[email protected] =I @A
IEC=?EAI F=H= AIJI ?=HCI
)[email protected]@AA=ñ "[email protected]
=>[email protected] [email protected]ó =FE?=H = “=JAH=>[email protected][email protected]”
A = @EHA?JEL= @A +A | )H?DEL
FAñ= ? @[email protected] A 2=H=AJ
HACE=
“2H ?HAAH A = =JAH=>[email protected][email protected] A A
>H=EAJ @A = [email protected][email protected] @A
JH @A +IA ACEI=JEL [email protected]
GKA J=J )?IJ= ? A HAIJ @A I
?F=ñAHI @[email protected] JEAA I
éHEJI” ANFHAIó =>[email protected] = JH=LéI @A
K= J= @A FHAI=
PAGINA: A-12
EDICION: 33.969, HORA: PAGINA: B-1
AMARILLOAZULROJONEGRO
(@E=HEF=H==
F=H==MA>
)4)+)1*
+7-6) ,- +0-521416
- 69166-4 .7- +-44),)
,1/
& "
[email protected]=JA E “) IKI [email protected] ? +DAIFEHEJ [email protected]ó IA ?EAHH= AIJ=
?KAJ= [email protected][email protected] EBEEJ=AJA [email protected] A =H GKA A HAC==H” BKA A
úJE JKEJI GKA IA FK>E?ó @A [email protected] 4>AHJ /óA *=ñI ) JH=LéI
@A = EI= [email protected] I?E= IA EBHó GKA A FAHBE @A [email protected] @A - +D=L @A
?D [email protected] A & @A LEA>HA @A " [email protected]ó @[email protected]= ) 2-2-
.164) " +)+1-5
,-7-8,15+,-),)
,EE?=I E 0=?A K=I IA==I [email protected]= IKBHí= A H> @A IAEI JA
=I @A IK KAL @EI? - H> IA HAFEJEó D=?A @I @í=I AIJ= LA ?IECKEA
@ IKIJH=AH @A [email protected][email protected] ?=JH?A KALI JA=I @A = ?=J=JA [email protected]
@AIA 5ACú *E>[email protected] I JíJKI I 1?E? 8AE [email protected] 8E?E *A=KJEBK I?=HI
[email protected] /@ EI LA 6H=CE? CEH JDEC =IJI BHALAH O JH=I )/-+1)5
=??Eó
MMMF=H==?LA
,-246-5
-52-+6Á+75
+7674)
5)7,
+1/-6-
¡5I
I KE=I
@A =ñ
,[email protected] = HJ=JEL= @A 2)4)) FI=H I =HJEIJ=I áI @[email protected] | .JCH=Bí= 0AHO 8E=IE
ÉHE= 2EJ [email protected][email protected]
[email protected]>[email protected]
EII8AAKA=,AIBEóAL=HE=IF=I=HA=I?
Iá[email protected][email protected]@EIAñ[email protected]@AF=íI
=HEé )=O= 6KLé[email protected]
FHCH==¿;JMAAJGKEéAHAI=Ií?
=í[email protected][email protected]==KE==CH=>ó=
JAALA=¿3KEé=Jó=2=JHE?E=5AH
.)4Á,7)[email protected][email protected]>[email protected][email protected]@A
A?H=ó@A2)4))FHAéNEJ>[email protected] "*HE=H
[email protected][email protected]ñ[email protected]
5=KEI KECEO5=JE=C+=IJEC==H
[email protected][email protected]éNE?OJHEKB=HA
[email protected]áAHE?=)DH=JH=>==A
IKFHó[email protected]??Eó@EI?CHáBE?=
AIúI @A )L= [email protected][email protected]íIJAH
[email protected]óF=H=
[email protected]=’[email protected]
,A>KJóAJA=JH?“)[email protected]>=HH=”
[email protected]= [email protected] 4A=Eó[email protected]?IE=?
AGKA=HEáCA4KEIAK?Eó[email protected]
8AAKA=6=>Eé[email protected]
@=2=I=HA= $
AMARILLOAZULROJONEGRO
5
);1* +))Á
- *)561,4-5
A DE?EAH IAJEH @KH=JA
[email protected] A =ñ O @AIJH=H
A [email protected]í KE= A [email protected]=
[email protected] F=I=HA= O AI?A
=HE GKA FEI=H A
L= II = JEAHH= @A
J=AJ A 8AAKA= 2H
AI ? HCK @A?EI GKA JHEKB=
I ? ECK
KALI HIJHI AC=H O JHI IA
?I=CH=H - I ??KHII @A >AA
= @AIJ=?=I @AJH @A I FHEAHI
KC=HAI =HH=I=I A =I AEIH=I O
>HE=I A [email protected] F=I=HA=I
,[email protected] A ?H=ó @A 2)4)) =
HJ=JEL= A = GKA IA EFHEA EAI @A
AAF=HAI K IAA?J CHKF @A FAHI
[email protected][email protected] IA HAKEó F=H= ?AA>H=H FH
I éNEJI [email protected] )=H IK ?F=
FH [email protected]= AJ= [email protected]= O FH I JHEKBI
GKA [email protected]á
=I =?JK=AI AIJHA=I @A = [email protected] ?= A O [email protected] ?KJHAI @A “- IDM
@A I CK=FI” @EIBHKJ= A AH AJ @A IK JH=OA?JHE= ? ?KE
[email protected] 5 = IAI=?Eó @A =I [email protected]
? IKI ?KHHAJAI ?AJ=HEI GKA I
=JEAA A = FHABAHA?E= @A I
OAJAI
+ECK=IKAHJA?Jó[email protected]ú5=KEI
GKA IA FIE?Eó A A ANJH=AH ?
I JA=I @A IK FHEAH á>K éNE?
AI =>HEó =I FKAHJ=I = 5=JE=C O KECE
,AJHáI @A = IAIEó
- FHEAH A AC=H = = ?EJ= BKA =H
)[email protected] =?F=ñ[email protected] @A IKI [email protected]
DAH==I O ?Kñ[email protected] EAJH=I GKA AIúI @A
)L= @AHó FHGKA JKL GKA [email protected]=HIA
@[email protected] I 2KAHJI @A )J=CH=?E= O ?HJ=HIA
A ?=>A EKJI =JAI @A = F=KJ= =HEé
)=O= O =HE ,KIFAH IA A?=HC=H @A
JH=AH A LE GKA áI [email protected] IAHLEHí= A O
[email protected] KECE FHABEHEó A JEJ O [email protected]= A
>=? - @EIAñ[email protected] IA @[email protected]ó @A
ÉHE= 2EJ GKEA A @AHH=ó IE GKAHAH IK
?F= A = ?D=GKAJ=
[email protected] ? 9=HAH KIE?
2=H= AIúI @A )L= I úJEI AIAI
D= [email protected] @A CH= FHOA??Eó - IACK
@ BE=EIJ= @A íIJAH 8AAKA= F=Ió
@A [email protected]=J = IJ=BB @A [email protected] @A
[email protected]=’IO?GKEIJó==IJA
[email protected] ? IK FHJA O [email protected][email protected]
BHAJA = =I ?á=H=I
“; ?HA GKA AIJKLEI A I JEA
FI FAHBA?JI 5KFEI =FHLA?D=H =I
[email protected][email protected] @[email protected] A =J KAI
JH [email protected]” ANFHAIó = EII KE= "
ÉHE= 2EJ [email protected] K JH=A @A = @EIA
ñ[email protected]= EHE= [email protected]íCKA EAJH=I
>[email protected]=>= A = IAIEó BJCHáBE?= -=
JKL = IKAHJA @A FJ=H FH @I >[email protected]=I
= @A EII 8AAKA= [email protected] O = @A
EDICION: 33.969, HORA: 18:58
EII 8AAKA= 7ELAHI
=ú[email protected]=H)[email protected]ó=áI
HE?AI A K= ANJAI= CEH= GKA ?Jó
? K?D= =?AFJ=?Eó - EJéHFHAJA O
[email protected]?JH AIJKL ? [email protected] A = IA
[email protected]= AJ=F= @A HA=EJO IDM /AAH=
?Eó 5 [email protected] FH 8AALEIEó
“6H=>==I @KH FH KAIJHI IKA
ñ[email protected]=
JAI O ?IJ=JAI” =EBAIJó = =?JHE O
[email protected]= =HEé )=O= GKEA ?JE
Kó IK [email protected] ?=HHAH= A = 68 ?
>E== = [email protected]@=J= @A [email protected]
@A = .AHE= @A = +DEEJ= CH=>ó K= JAA
LA= K= IAHEA O K AIF=?E @A ?á=
H= [email protected]@=
; =KGKA AL=>= =ñI JH=>[email protected]
F=H= A EII 8AAKA= AIJ= LA [email protected]=
[email protected] IA ALó [email protected] I =F=KII [email protected] GKA = [email protected]= @A ALAJ
=HEáCA 4KE AH=H= IK LAIJK=HE
O =F=HEA?E= )DH= A @EIJ JH=>==
A =CK=I ?HA=?EAI GKA AL=Há EC
>AEI +=IJA=I = EII 7ELAHI
JHFAHI=A=GKEAALEAH=I
[email protected][email protected] AI = ?KJH O =?JH =
HE ,KIFAH [email protected] A E=E EJAHLE
A = [email protected]??Eó @A =CKI IDMI
@A [email protected] A EE?Eó IK ?=E A A
JA=JH EJAH=?E= 5E @[email protected]= K CH=
=ñ F=H= AIJA CHKF GKA AIFAH= HAFAJEH
AIJA AJ @A CHE=
,
8A= áI BJI A
MMMF=H==?LA
A O [email protected] +“[email protected]=FI”
?=>[email protected][email protected]==
)HH=I=H?=IEJí=OD=IJ===H
HALEIJ=O>[email protected]=JH
=HE ,KIFAH [email protected]??Eó@A
[email protected]>HAH
IAAIJHA=HáAAE=EE?H6DA=JAH?K=
[email protected]=FJ=?Eó@A=>[email protected]=JHEEI
=H )[email protected] [email protected]?JHCó@A
KCH==ñAAGKAHA?HHEóAF=íI?IK
[email protected]??EAHJI+F=HJEóAI?A=HE?A
EJéHFHAJA?>E=+=HI8ELAI
PAGINA: B-1
EDICION: 33.969, HORA: PAGINA: B-4
AMARILLOAZULROJONEGRO
"
(@E=HEF=H==
F=H==MA>
)-: +)*4-4) ,7-Ñ ,- /)16-45
[email protected] I F=II @A I [email protected]=I +=HI 5EL= KEI
5EL= O *> )>HAK )AN +=>HAH= CHó K [email protected] F=H=
?LAHJEHIA A A =??EEIJ= =OHEJ=HE @A /=EJAHI @A
KE= F=H= = [email protected]= # @A = EC= 2HBAIE= @A
*=?AIJ - HEAJ= úE? [email protected] @A = JHEFA ?H=
@A >=JA A 8AAKA= ACó = K [email protected] ? = =JECK=
@EHA?JEL= >IJ=JA = [email protected][email protected]= JE?E= AI GKA DO AI
,í= @A I 1?AJAI )@AáI A JAJAH ?IECKEó K
?JH=J F=H= KC=H A = EC= [email protected]@EAJA ? A 9E?DEJ=
9ECKJI O ?BEHó GKA IA HAJEH=Há A # 0-4Á,-
)4)+)1*
,1/
& "
&
[email protected]=I
[email protected]
FHBAIE=A8AAKA=
,-246-5
=??Eó
MMMF=H==?LA
)>AHJ 5K>EH=JI
IECKA [email protected] K= @A
=I áNE=I BECKH=I
@A = =J=?Eó ?HE=
A =I [email protected]=I
EJAH=?E=AI
| )CA?E=IKEI *H=L
715 *4)8
>H=L([email protected]?
8
AAKA= AIJá = = AIFAH=
@A # F=H= EE?E=H GKA
IAHá = úJE= B=IA @A FHA
F=H=?Eó @A ?=H= I FHóNE
I KACI 2==AHE?=
I = HA=E=HIA A 6HJ [email protected]á @A
= $ @A KE
[email protected][email protected] ÁL=HA [email protected] @A +
EJé íFE? 8AA= +1 IAñ=
ó GKA F=H= AIJ= [email protected]?Eó 8AAKA= =I
FEH= = ?=IEBE?=H = KI " =JAJ=I O IK
FAH=H = ?EBH= @A !&# GKA F=HJE?EF=H
A /[email protected]===H= “+AHH=I AIJA =ñ [email protected] A
GKA [email protected] K CH= [email protected] FIE
JEL A I KACI 2==AHE?=I @A
FHóNE =ñ AL=I áI @A =JAJ=I [email protected] O = ?EAI @A
FHóNE [email protected] K= ?EBH= KO ?AH
?== = I !# O FHóNE= = I " GKA
AI = [email protected][email protected] @A [email protected] GKA A
L=HAI = I KACI @A #” IK>H=Oó
A @EHA?JEL íFE?
= HAFHAIAJ=?Eó ?HE= JAHEó A
A ?J=L KC=H @A [email protected]=AH A = [email protected]
?Eó [email protected]= ? K JJ= @A % [email protected]=
=I ,A AI= [email protected][email protected] FHAIA=I BKAH
@A H % @A F=J= O !! @A >H?A F=H=
JAHE=H FH @A>= @A )HCAJE= O +
>E= F=íIAI ?JH= GKEAAI IA B==Há
I ?HEI [email protected] IKFAH=HI A
AIJ= KAL= ?B=CH=?Eó =JAI== = I
KACI íFE?I @A $
) HAIFA?J ÁL=HA ?=EBE?ó @A KO
FIEJEL I [email protected] GKA IA D= >JA
[email protected] A A =ñ GKA ?KE= “.KA K=
[email protected]= KO [email protected]= O A= @A =?JE
[email protected][email protected] JKLEI @AI?=I A [email protected]
A =ñ O IE AIJá>=I A ?FAJA
?E= AIJá>=I FHAF=Há@I F=H=
A=I I ?F=?A LAH GKA = BE= 8A
AKA= JAHEó K>[email protected]= @AFHJEL=
AJA A K KC=H [email protected]=HE A J
@I I ALAJI EJAH=?E=AI A I
GKA F=HJE?EFó” @A?=Hó ÁL=HA
- =JAJEI O = =J=?Eó I =I @EI
572-4)4 )
/7),)))4)
-5 - 4-6
KACI2==AHE?=I á[email protected] [email protected]"GKAIAAIFAH=?FAJA=
@AAC=?EóO=AIJá[email protected]=H=6HJ #2HAF=H=?Eó?=LAF=H==AJ=
I KE=I 4=ó AI 4=B=A .HAI O D =>H= I FE=HAI @A AGKEF @A IBJ>
GKA EHá FH A H - AGKEF O= AIJá [email protected] F=H= = ?EJ= HJAñ=
?EFE=I áI KAHI=I GKA [email protected]?E
=AJA ?BH= = @AAC=?Eó
?HE= - AIJ= ?=IEó IKI Jé?E?I O
@EHA?JELI =IFEH= = GKA IA =JAC=
AIA ?KF A =>=I O AH=H =?JK=?E
AI [email protected]=I
“KAIJH éNEJ @[email protected]á K?D @A
= >=IA @A FHAF=H=?Eó GKA D=C=I A
IAIAIHAIJ=JAIF=H=IKACI5EIA
?KFA I ?HCH==I ? AIJá
A A F=FA A =JAJEI [email protected]= AIJ=H
[email protected] L=HE=I [email protected]==I E?KI IK
[email protected] = =?JK=?Eó @A I 2==AHE
?=I @A ” L=JE?Eó =?O
?/HACH [email protected] @A I AGKEFI
%
[email protected]==I BKAAJJ=GKA?GKEIJó
[email protected][email protected]?Eó
=JAJ=I O=AIJá[email protected][email protected]
[email protected]á
@A HAAL @A =JAJEI LAA=
- KE= ?Bí= A GKA IA HA=E?A
I JFAI [email protected] O GKA A =JAJEI
=KAJA IK =FHJA [email protected]=AH F=H=
6HJ # “ GKA LEAA @AIFKéI AI
@EBí?E @A [email protected]?EH FAH [email protected] ?
K= >KA= FHAF=H=?Eó D=O K?D
áI ?D=?A @A FAA=H [email protected]==I” =FK
Jó
[email protected] @A /?=LAI [email protected]= @A
= [email protected]=?Eó =?E= @A ,AFHJAI
)?KáJE?I J=>Eé AI FJEEIJ= O ?
F=HJA ? ?/HACH = [email protected]= @A GKA =
FHAF=H=?Eó IAHá LEJ= F=H= =I =IFEH=
?EAI @A AH=H =?JK=?EAI F=I=
@=I
“0=IJ= =DH= JAAI = "& =JAJ=I
[email protected] O [email protected]=Lí= AIJá [email protected] =
?=IEBE?=?Eó @A = @[email protected][email protected] @A =CK=I
=>EAHJ=I O I [email protected]= ?D=?A @A JHI
?KFI F=H= =J=?Eó D=IJ= A AI @A
=>HE” @E = [email protected]=JEL=
)CHACó GKA =IFEH= = FAA=H A ?K=HJ
KC=H ? *H=IE FKAI ? [email protected]á O -I
[email protected] [email protected] D=O K?D=I FIE>EE
@[email protected] @[email protected] IK CH= ELA
“- @KAJ @A [email protected] [email protected] IA
CKEHá IK FHAF=H=?Eó ? K ?HAóCH=B
BH=?éI [email protected] AN?KIEL=AJA F=
H= A=I O A =O EHá = -IF=ñ= = ?
FAJ=H IK >=IA @A AJHA=EAJ F=H= EH
= 6HJ = =J=?Eó JEAA K F=
áI =>E?EI FKAI IA ?JAF= EH =
[email protected] I /H= 2HEN @A I [email protected] 7E
@I O ??AJH=HIA A E=E EI
D=HAI ? I =JAJ=I @A =CK=I
=>EAHJ=I O @A [email protected]” =IACKHó
),4-1)
216
1Há FH=
?I=CH=?Eó==
[email protected]
=JAI===I
KACIíFE?I
,AIFKéI @A I 2==AHE?=I = @A
AC=?Eó ?HE= EHá = [email protected]= @A ,A
FHJAI)?KáJE?IA=á[email protected]
@A =IFEH= = ?A=H = ?IACKEH >
AJI F=H= I KACI íFE?I *H=IE
$
- IBJ> LAA=I GKA @AI
JHó A " GKA AIJá AJHA I AHAI
@A [email protected] AI K @A I @AFHJAI @A
?KJ áI BEHAI [email protected]@=JI = FA
A=H = [email protected]==I @A H
“-IJA =ñ =HH=I=I A [email protected] I
ALAJI EJAH=?E=AI O L=I = AIJ=
?EJ= ? K?D= áI ANFAHEA?E= 5í =
FHAF=H=?Eó AI ABA?JEL= AIJ=HAI A =
BE= [email protected] AI= [email protected]== @A H” [email protected]
LEHJEó 4=ó AI [email protected] úAH
K @A 8AAKA= O [email protected] @A K
@ A = FAJ= IK=LA
- =ñ ?EAHH= A @A ANFA?J=JEL=I I
>[email protected]=F=H=I=JAJ=ILAA
=I @A =J ELA GKA AIFAH= [email protected]
A =FO F=H= EH = 6HJ = JFA @A
[email protected]?EAI O IKFAH=H =I % FHAIA=I
[email protected]=I A = [email protected]= ?EJ= F==
AHE?==
,
8A= áI BJI A
MMMF=H==?LA
*=?AIJ
/HACHO -?DAEGKA BEHó
? /K=HI O KC=Há A = 2*
=KHE?E 0AHá@A
/HACHO -?DAEGKA KC=Há ? /K=HI @A =H= A A >=?AIJ FHBAIE= | )H?DEL
AMARILLOAZULROJONEGRO
- EJAH=?E= LAA= /HACHO
-?DAEGKA AIJ=Fó =OAH IK BEH= =
CH=H K [email protected] F=H= LAIJEH A KEBH
A @A /K=HI @A =H= F=H= = JAFH=
@= # @A = EC= 2HBAIE= @A *=
?AIJ 2*
6H=I ?KE=H IKI ?FHEII ?
A 6AAAJ [email protected] @A *éCE?= [email protected]
?=FAó @A ?EH?KEJ A = [email protected]= ?=
F=ñ= HA?E>Eó K= KCI= BAHJ= FH F=H
JA @A ?KJ ?HAFKI?K=H F=H= E?KH
IE=H FH FHEAH= LA A A ?=FA=
EDICION: 33.969, HORA: 17:5
&
@A AAH [email protected]?HFH=?Eó@A
[email protected]=IAJHA=EAJI
J ?HE “0AI [email protected] K @A I
[email protected] >AJELI GKA I D=>í=I
FHFKAIJI @AJH @A = F=EBE?=?Eó
@A KAIJH= FHóNE= [email protected]=” AN
FHAIó HCA 0AHá@A [email protected] @A
I =HAIAI A K [email protected]
)DH= /K=HI ?J=Há ? JHAI EJA
CH=JAI @A = IAA??Eó =?E= A IKI
BE=I 0AEIIAH /KEAJ [email protected] /H=JAH
O -?DAEGKA GKEA D= [email protected] A KE
BHA LEJEJ A @I ?=IEAI IEA
@ = úJE= LA A A 2HAíFE? @A
+=H=?=I “= FHAIEó @A = B=EE=” BKA GKA
=ACó A [email protected] [email protected] BKA ?IK
[email protected] F=H= K= FK>E?=?Eó A A FHJ=
@A [email protected] - FíLJ [email protected]ó '#
FKJI FH [email protected] O # HA>JAI A !
A?KAJHI @[email protected] 5A HAFHJ=Há A
& @A AAH = I AJHA=EAJI
PAGINA: B-4
EDICION: 33.969, HORA: PAGINA: A-
AMARILLOAZULROJONEGRO
(@E=HEF=H==
F=H==MA>
2-4.1 - 7- 37- 0)+6-*)4 ) ) )437Í)
)4)+)1*
A= áI A
MMMF=H==
?LA
,1/
& "
) IKI $' =ñI Ié +=IJH AI [email protected] FH IK
ACK=A @EHA?J GKA =FE?= FH ECK= = I FAGKA
ñI @AE?KAJAI GKA F=I= FH IK [email protected] @A
EIJHK??Eó A 2== @A =H?= ? = IKI
[email protected] áI B=II
)
+1+)641
2H =KHE?E 8E?AJ
= [email protected]
MMMF=H==?LA
-IFA?E= -ñ 2=íI 5A== "
.JCH=Bí=I )CA?E=I
-
N?AFJ K=I ?K=J=I L=
=I @A [email protected]= @A
,=EA HJAC= ?H H
I= [email protected] AIJá E?HAí>A
[email protected]=?=HHA
JAH= GKA L= @A 4EL=I = =
@AIA>[email protected]= @A Hí
*HEJ ?AH?= @A = F=O= @A ==CK= A
[email protected]=GKAIAF=H=A
2=?íBE? @A CH= =C +?E>?=
= = KI # EóAJHI = HJA
@A = BHJAH= ? +IJ= 4E?= BKA AI?A
=HE @A BEAHI ?>=JAI A &## ?K=
@ A BEE>KIJAH HJA=AHE?= 9E
E= 9=AH =F=HA?Eó A E?=H=CK= O IA
[email protected]ñó@AF=íIOJ=>Eé@AIFKé[email protected]
H=JA = EIKHHA??Eó FFK=H GKA =?=>ó
? = @[email protected]= I?EIJ= A LAH= @A
'%'
6HAEJ= O ?E? =ñI áI [email protected] O FAIA
= GKA HJAC= HACHAIó = />EAH A
% F? [email protected]= A E?=H=CK= @A AI
FíHEJK @A =GKA= HALK?Eó GKA A?=
@Eó[email protected]ó@AAIFAH===IA
[email protected] F=íI áI F>HA @A )éHE?= “I
L=HAI @A [email protected] IA [email protected] D=
?A JEAF I é[email protected] @A HJAC= FH
@AICH=?E= DO I IEE=HAI = I @A 5
=” =IACKH= ? L áIFAH= 8í?JH
[email protected] K @A I KALA [email protected]=JAI
@A =GKA= DEIJóHE?= @EHA??Eó =?E=
@A .HAJA [email protected]=
;= D=O CKAHH= A E?=H=CK= E
?JH=I 6=F? ANEIJA K= FIE?Eó
= HJACKEI >EA [email protected]= 5E A
>=HC ?HAA [email protected] O JHI @[email protected]
@[email protected] @A .HAJA [email protected]= @A E
>AH=?Eó =?E= .I =DH= ?
EA= K= “KAL= >=J==” A A F=íI
GKA [email protected] D=?AH GKA = CAJA @AIFEAHJA
O IA LEE?A
= ?=KI= AI A F= CK>AH=AJ= @A
?IJHKEH K ?== EJAH?AáE? A
=I?E=?Eó ? K I?KH AFHAI=HE
?DE @A >HA 9=C EC GKA @A
IA>=H?ó A A F=íI D=?A JHAI =ñI @A =
= @A =KHA= HJAC= A DE @A
[email protected] GKA AI JAH FAH GKA =?Jú=
J=>Eé ? “=IAIH” @A = =CA?E=
BE?E= @A FH?Eó @A ELAHIEAI
24E?=H=CK=
@AE?=H=CK=
[email protected]?E= | = ?IJHK??Eó @A K CH= ?== GKA KEHí= A )JáJE? O A 2=?íBE?
@[email protected] = I E?=H=CüAIAI = FéE?= IA =LEL= FH = ??AIEó = K AFHAI=HE
?DE F=H= ANFJ=H @KH=JA =ñI 4A?HHAI I AI?A=HEI @A K FHOA?J
GKA ?=>E=Hí= = CACH=Bí= @A F=íI ?AJH=AHE?=
)E== ,=EA HJAC= ?AA>H= A FHOA?J
? 9=C EC [email protected] @A CHKF [email protected]
@EEIJ=I =KGKA áI [email protected] K= F=HJA @A
= BE?= F=Ió = =I F=HJE?K=HAI 0O
—@AK?E= A @E=HE FIEJH - +BE
@A?E= @A +=HI [email protected] +D=
HH— K [email protected]? [email protected]= @AIFHA?E=>A
@A LEA [email protected] I?EIJ= FAHJAA
?A = [email protected] @A = B=EE= HJAC= 7
>[email protected]?==A
CKA = HA=E=HIA
“= >?= AJH=Hí= KIJ FH =GKí” E
@E?= K= [email protected] I?=I A A I
[email protected]@[email protected][email protected][email protected]
K= @A ?KO=I [email protected] ?KAC= K LEA HA
JH=J @A [email protected] HJAC= [email protected] @A
/>EAH D= [email protected] = ANFE?=HAI [email protected]=
O AI GKA IA GKA= “I ?DEI O= D=
[email protected] @I LA?AI FH =GKí =?F=ñ=
@I @A -éH?EJ”
#
E?=H=CK= [email protected]áI [email protected]=Hí=
[email protected]= A @I O [email protected]=
I = JH=LéI @A =CKI
FKAJAI EAJH=I GKA áI @A
K ?AJA=H @A FAGKAñ=I
[email protected][email protected]
- ?== A ?KAIJEó KEHí= I ?é=
I )JáJE? O 2=?íBE? = JH=LéI @A K=
HKJ= @A %& EóAJHI @A I ?K=AI #
=JH=LAI=Hí= A +?E>?= GKA ? IKI
&$ " EóAJHI [email protected][email protected] AI = FHEA
H= HAIAHL= @A =CK= @K?A @A +AJH=é
HE?= - [email protected] /H= +== [email protected]í= A
JHA # O # AJHI @A =?D ? K=
[email protected]@[email protected] @A AJHA % O ! AJHI O
?J=Hí= ? AN?KI=I +EAJíBE?I O
HC=E=?EAI CK>AH=AJ=AI
D= [email protected]@ O= GKA = >H= [email protected] FH
L?=H K @AI=IJHA A?óCE? A A =C
@@A D=>Hí= GKA @H=C=H EAI @A
AJHI ?ú>E?I @A [email protected] F=H= GKA
[email protected]= F=I=H I CEC=JAI?I ?=HCKA
HI 2IJ2===N ? [email protected][email protected] F=H=
JH=IFHJ=H & [email protected] E
?KI áI GKA A = [email protected][email protected] ?=
>A FH A ?== @A 2==á
E?=H=CK= [email protected]áI [email protected]=Hí= [email protected]=
A @I O [email protected]= I = JH=LéI @A =
CKI FKAJAI EAJH=I GKA áI @A K
?AJA=H @A FAGKAñ=I [email protected][email protected]
—=CK=I @A A=I [email protected]íCA=I— [email protected]í=
GKA IAH [email protected][email protected]=I @AI=F=HA?AHí=
@A =F=
- CEC=JAI? FHOA?J AIJá FHAIK
[email protected] A # EAI @A @ó=
HAI?=IE?E?LA?AIA21*@AE?=H=CK=
)KGKA = AIJ=I =JKH=I =ú IA @AI?
?A = [email protected]@[email protected] @A I BKJKHI ELAHIE
EIJ=I = AO GKA JHCó = ??AIEó =
9=C EC A ! A @= =I E>HAI
F=H= D=?AH FHá?JE?=AJA GKA GKEAH=
A A F=íI @KH=JA I FHóNEI =ñI - E?KOA @[email protected] ?KáJ=I O GKé
JEAHH=I IA ANFHFE= F=H= ?IJHKEH J=
J A ?== ? I [email protected] “IK>FH
OA?JI” K= ?=JACHí= @EBKI= GKA E?K
OA @I FKAHJI K =AHFKAHJ K BAHH
AMARILLOAZULROJONEGRO
4-246)2-4.1
211Ó
+4Ó1+)
-64-8156)
=ñI @KH= = ??AIEó GKA A JHCó =
)I=>A= =?E= = AO = I ?DEI @A
[email protected] O HAL=>A FH JHI # =ñI
áI - JJ= K ?AJA=HE
ò
2HJAIJ= - @A @E?EA>HA K=I # FAHI=I =H?D=H A ==CK= FEé@IA
= FHOA?J @A ?== GKA IA D= [email protected][email protected] O @[email protected] L=HE=I LA?AI @[email protected] FHE?EFEI @A I
=ñI &
?=HHE [email protected]?JI ?FAI [email protected]=
AI K= = @A E>HA ?AH?E K =C
=HJEBE?E=O—GKAáIIKIFE?=?E=IFH
L?=— ?E? [email protected] “áHA=I @A @AI=HH
JKHíIJE?” = áI EFHJ=JA @A A=I
[email protected]= A AIJA [email protected] EIJ @A 4E
L=I
—“¡EHA ¡EHA ¡)í… ¡)Dí L= I
?DEI”
[email protected][email protected]=AHJ=I>HAAEó
AJH @A = ?=HHAJAH= = *HEJ IAñ==
K= ?=H=L== [email protected]= FH JHAI BKHCA
J=I FE? KF @A @>A ?=>E= A = úJE=
@A =I ?K=AI K [email protected][email protected] @A -éH?EJ E
?=H=Cü[email protected]ñ[email protected]=H
= =KJáJE?= [email protected] I LADí?KI A
L= ?HEIJ=AI [email protected] O =L== = ?IE
@AH=>[email protected][email protected][email protected]=HA?A
EDICION: 33.969, HORA: 17:4
I= @A I ?=FAIEI O LA?EI @A 6=
- A =>EAJA D=O [email protected]>HA
2H 5=J= KE= = *=J== 5=J= )@A=
O JHI FKA>EJI O ?=IAHíI ?AH?=I = =
>?= @A Hí F=I=H @í=I =JHáI JHI
?LOAI IEE=HAI [email protected] = =
CAJA O [email protected] [email protected]?EAI - >AJE
L A=>H=H K ?AI @A BE?=I O JAHHA
I = ANFHFE=H = F=HJEH @A @E?EA>HA
[email protected] =I >H=I @A ?== @A>AHí= ?
A=H - FHEAH F=I IA =K?Eó IA
Há = ?IJHK??Eó @A K CH= FKAHJ A
*HEJ ; A ?E? =ñI IACú I F=AI
BE?E=AI A ?== AIJ=Hí= =?=>[email protected] –K
?HCH== @A GKA @[email protected]= D=IJ= I
BK?E=HEI áI FJEEIJ=I
“2H=GKí[email protected]?DEIO
[email protected]” IKAJ= K= +á[email protected]=I K AN
?>=JEAJA [email protected]= [email protected] @A CKA
HH= K= AI K @A = @?A= @A I?EI
@A = ?FAH=JEL= -LEI úñEC= [email protected]= =
JHEKB @A = HALK?Eó A I JAHHAI
@A = [email protected]= EH==H K [email protected]
[email protected] GKA FAHJAA?Eó = ?= 5
= - KE @A '%' = BE?= BKA [email protected]=
FH CKAHHEAHI @A .HAJA 5KH ?=
@[email protected] FH [email protected]é 2=IJH= A [email protected]=JA
+AH O A A GKA J=>Eé K?Dó 8í?JH
[email protected]
=I JEAHH=I [email protected]=I BKAH AJHA
[email protected]=I AJ?AI = AN?>=JEAJAI I=
“= AO AIJ=>A?A GKA =I JEAHH=I GKA IA
ANFHFEA IA F=C=Há IACú A L=H ?=
J=IJH= A [email protected] GKA IEAFHA AI E
[email protected]í==HKE
= F=H= K?D= CAJA O [email protected]áI = @A?E
IEó @A ANFHFE=H AI HA?KHHE>A =JA
ECú JHE>K=” =IACKH= A AI?HEJH
5AHCE 4=íHA GKEA BKAH= LE?AFHAIE
@AJA @A E?=H=CK= AJHA '&" O ''
+ JHI DEIJóHE?I @A [email protected]
A ''# 4=íHA HFEó ? HJAC= A
=?KI= @A D=>AH [email protected] = HALK
?Eó O @A “FHEL=JE=H” A .I KJ ?
IK AIFI= 4I=HE KHE A >AABE?E
@A IKI EJAHAIAI FAHI=AI
“)GKAI GKA IA FA = ?== AI
Jáá[email protected]@[email protected]@>AH
CD” @E?A [email protected]é 2=IJH= EA>H @A =
+EIEó @A /H= +== KJ = =K
HA= HJAC= É @[email protected] = ?=F= O AIF=
@= = LE=>[email protected][email protected] @A FHOA?J “-IJA ?=
= AI E @A +DE= E @A ,=EA AI @A
[email protected][email protected]
I=HH @A E?=H=CK=”
- ==CK= 8í?JH [email protected] D=>=
“[email protected] [email protected] GKA IA ?IJHKO= K
[email protected][email protected]?KHHEHJ=
>Eé GKA LAC= K I >=H?…” )
IKI %" =ñI ?Bí= A A ?== E A
HJAC= E A ?=IE [email protected]
0O E?=H=CK= IA @[email protected] A @I >=
@I AIJá I ?==AI?éFJE?I O I ?=
=?HAOAJAI” - [email protected] O IA E?KOA
I EA>HI @A />EAH AIJá I
GKA @[email protected]= “7 @í= FEAI= GKA Ií O =
@í= IECKEAJA ?JH=HE”
A= A =HJí?K ?FAJ A
MMMF=H==?LA
PAGINA: A-10
EDICION: 33.969, HORA: PAGINA: B-
AMARILLOAZULROJONEGRO
)4)+)1* 5) .4)+15+
4-56 ,- 2)Í5
2HAII @I [email protected]
@A >KIAI A = EFE=
18) ANAJ *I 18) ANAJ *I - ,ABAIH @A 2KA> 6=HA 9EE= 5==> [email protected]ó =
>ú[email protected]= @A = FAHHEJ= =E= [email protected]= A K LKA
?AH?E= @A )IAH?= )EHEAI GKA ?K>Hí= = HKJ=
+=H=?=I2KAHJ [email protected]= IK?AII
F=H==MA>
6 ) 2)/)4 *I "
6 ) 2)/)4 *I $
[email protected]=H >ú[email protected]= @A =
FAHHEJ= [email protected]= A LKA
,I @AE?KAJAI @A K= >[email protected]= @AE?JEL= @[email protected][email protected]= =
H> A JH=IFHJA Fú>E? BKAH [email protected]@I A =
[email protected]= = EFE= KAC @A =I=J=H O DAHEH = K
[email protected]?JH @A K =KJ>úI .KAH [email protected][email protected] FH =I
[email protected][email protected] ? +=HI .AHHAH @A ' =ñI O KEI
)>AHJ /áA @A # =ñI (@E=HEF=H==
28 KIJ *I "
28 KIJ *I $
,1+1-*4- " ,1/ &
.7,),
- '"
, 1 ) 4 1 1 . 4 ) 6 1 8 1 , - 2 - , 1 - 6 -
M M MF = H= = ? LA
*==?AH= @[email protected] A =C
A BAHE= @A I 2KAHJI
7 LA KHEó O JH=I @I FAHI=I HAIKJ=H [email protected]=I @A >==
[email protected] D=>Hí= [email protected]
A JHAI >JAI = = F=O= @A
- +=L=HE @@A IA K>E
?= A ?FA BAHE= =
[email protected]= BKA [email protected]=
FH AI=A ?AK=H
+=HA 8E=>I
“I F=AI @A
[email protected][email protected] BK?E= A A
KE?EFE [email protected]= =
@AICH=?E= GKA ?KHHEó
A = BAHE= AI =
FHKA>=”
4-,)++1Ó 57+-55
[email protected]([email protected]?
5=>HE= /áA
“7= [email protected][email protected]=
[email protected]= ?KHHEó
@AIFKéI @A I =?JI
HAECEII D=O
[email protected]ó @A ,EI”
= ?AA>H=?Eó @A =I BEAIJ=I
@A KAIJH= 5AñH= @A )J=
CH=?E= ?KEó A [email protected]=
KAC GKA K CHKF [email protected]
@EIF=Hó?JH=I=IEIJAJAI
= ?FA BAHE= @A I 2KAHJI @A )
J=CH=?E= A A KE?EFE [email protected]= GKA @Aó [email protected] @A K LA KAHJ O @I
FAHI=I [email protected]=I
= A>[email protected]= IA HACEIJHó [email protected]=I =I
" @A = [email protected][email protected]= @A =OAH A A IEJE
@[email protected] - 6AHH=Fé @@A IA
HA=E= =I [email protected][email protected] ?KJKH=AI O
KIE?=AI @A = [email protected]??Eó
,A [email protected] ? = LAHIEó GKA =A
= HCA /KJEéHHA IK>IA?HAJ=HE @A 5A
[email protected][email protected] O [email protected] 2ú>E? @A KE= “=
AI=DH=IAFHAIAJóK=A>=H?=?Eó=
= F=O= @A = ?K= >==H L=HEI IKA
JI GKEAAI @EIF=H=H ?JH= =I FAH
I=IGKAIAA?JH=>[email protected]=J=
HE= O @AJHáI @A = F=J== CEC=JA 5A HACEIJHó K= FAHI= [email protected]= O JHI
@I [email protected] @A >==”
= Lí?JE= B=J= [email protected]ó [email protected][email protected]=
FH IKI B=EE=HAI ? KEI [email protected]ó
6L=H @A ! =ñI GKEA IA A?JH=
>= A A KC=H KJ = IK LE= = AJ @A HA?E>EH K EF=?J @A >== A
A ?AJH @A FA?D GKA A ?=IEó =
KAHJA @KH=JA A [email protected] = = AAH
[email protected]=0KC2=HH=Aó@A
= [email protected][email protected] [email protected]=
- A JEHJA K BK?E=HE @A 2H
JA??Eó +ELE [email protected]= [email protected][email protected] ?
*EO EAH [email protected][email protected] @A FAH=
?EAI J=>Eé BKA [email protected] FH K=
>== A = F=HJA >== @A = [email protected]= “5A
A?JH=>= A IKI =>HAI @A FHALA
?Eó [email protected] BKA [email protected] [email protected]=H
= DIFEJ= O KAC = K ?AJH =IEIJA
2== óFA
“ AI FIE>A GKA
AIJA JEF @A DA?DI
?KHH= A A KE= D=O [email protected][email protected]
IKBE?EAJA”
Lí= F=H==MA>
= [email protected]= ?KHHEó A A 6AHH=FA @A I 2KAHJI A FA= ?AA>H=?Eó | +HJAIí=
.7+1)41521+1)-5
4-5/7)4,)*))5156))+1-5
?E= @A =H=?=E> @@A IA A?KAJH=
AIJ=>A FAH A >IAHL=?Eó” EBHó
/KIJ=L 4KE @EHA?JH HACE= @A 2H
JA??Eó +ELE KE=
,KH=JA = >==?AH= [email protected]= KIJ
@AIFKéI @A = FHAIAJ=?Eó @A = =CHK
F=?Eó /K=? O =JAI @A GKA IK>EAH=
I?=H?EJ = = J=HE= L=HE=I FAHI=I
?HHEAH @[email protected]=I GKA ?=IE
ó K= [email protected]= DK== GKA CAAHó
?=II @A =IBENE= O L=HEI [email protected] GKA
?=OAH = FEI O BKAH [email protected] FH
GKEAAI DKí= A >KI?= @A [email protected]
8=HEI @A I JAIJECI =IACKH=H GKA
I [email protected] AC=H A JHAI =?D=I
@A =I ?K=AI >==H AJHA $ O D
>HAI [email protected] =H=I =HC=I @A EH= á
IAH O ?HJ=I ?KO =J=GKA BKA [email protected]
FH BK?E=HEI FE?E=AI O EEJ=HAI
FHAIAJAI A = = GKA HECEó =
[email protected]= @A I =J=?=JAI FH =I =CK=I
@A =C @A =H=?=E>
5A [email protected] ??AH GKA AJHA I HAIE
@AJAI @A I 2KAHJI @A )J=CH=?E= ?
HHEó K AI=A @A JANJ FH A FE @A
I ?AK=HAI EJAECAJAI A A GKA IA
=K?E=>= “K= =I=?HA” @KH=JA =
?AA>H=?Eó @A = BAHE= @A KAIJH= 5Añ
H= @A )J=CH=?E= =A== GKA A =JHE>K
OAH = = >[email protected]= @A “- [email protected]?” K
@A I @AE?KAJAI áI >[email protected] @A
KE= 5>HA AIJ= LAHIEó [email protected][email protected]
@A I ?KAHFI @A [email protected][email protected] =IACKH=H
GKA @AI?=HJ= = F=HJE?EF=?Eó @A
AI= >[email protected]= @AE?JEL= A = [email protected]=
) = AAHCA?E= @A 0IFEJ= /AAH=
@A 5KH A =H=?=E> ACó = =ñ==
@A =OAH K [email protected]?AJA [email protected] @KH=JA
= ?AA>H=?Eó “5=Eó ? K= =EC= @A
= =á = = BEAIJ= A - +=L=HE AIJ=
>= KO ?AH?= @A = J=HE= [email protected] ?K
HHEó = >==?AH=” ?Jó K= Jí= A A
?AJH =IEIJA?E=
- LA?EJ ?HHEó F=H= I=L=H IK [email protected]=
FAH BKA [email protected] FH K= >== GKA A
FAHBHó A D>H @AHA?D O ?=Oó = FE
I JH [email protected]?AJA @A % =ñI IA =
ó I>HA é F=H= FHJACAH
5A A?KAJH= [email protected] A A
0/5 @@A HA?E>A =IEIJA?E= é@E?=
7= @AAC=?Eó @A -A @A 0E?E
@EI @A +KAHF @A 1LAIJEC=?EAI
+EAJíBE?=I2A=AIO+HEE=íIJE?=IIA
[email protected]ó D=IJ= I 2KAHJI @A )J=CH=
?E= = =ñ== @A =OAH F=H= D=?AH A A
L=J=EAJ @A [email protected]áLAH A EE?E=H ?
=I ELAIJEC=?EAI [email protected] =
?=I
KAC @A B=J= =J=GKA IA [email protected]ó
= BAHE= áI @A ?EA BK?E=HEI FE
?E=AI [email protected]=H A ?FA BAHE=
,
8A= áI BJI A
MMMF=H==?LA
)IAIE=H = ?=F=J= = JEHI
-5Ú5 ) 418-4
.=EE=HAI @A = Lí?JE= @EAH ??AHAH AAECI | AIúI 4ELAH
7 ?=F=J= @A [email protected]= HAIKJó KAHJ
= ?DA @A [email protected] LEAHAI Lí?JE= @A
L=HEI @EIF=HI FH = [email protected]= [email protected]
IA A?JH=>= A IK ?=I= A A IA?JH
=J= 5A?= A I 2KAHJI @A )J=CH=
?E= @A KE?EFE [email protected]=
= Lí?JE= BKA [email protected][email protected]= FH IK AI
FI= ? )JE +EFHE= .AHá
@A 2=HH= @A #$ =ñI GKEA JAí= @I
AIAI [email protected] A = [email protected]= : K
J = IK AIFI= O ?E? DEI
)= ?=HE= /áA AIFI= @A =
Lí?JE= HA=Jó GKA ?AH?= @A =I @A
= ?DA IK AIFI IA A?JH=>= A =
TRIPLE ZODIACAL
[email protected]= @A = ?=I= [email protected] A K=
D==?= EAJH=I GKA ?LAHI=>= ?
A Jí @A IK KAH
“; A =Ié O LE = D>HA GKA A
Có = FEA ? K= ?=EI= =K= O = CHH=
D=IJ= I I AI @EIF=Hó FH = [email protected]=
= =>I O KAC I=Eó [email protected]” HA=Jó
= KAH A = HCKA @A +=>E=I
.AHá@A B=A?Eó A A IEJE EA
JH=I GKA IK B=EE=H [email protected][email protected] ?
=EH 4E?ó @A # =ñI FAH=A?A HA
[email protected] A A DIFEJ= @A I 2KAHJI @A
>[email protected] = =I [email protected]=I HA?E>[email protected]=I
) IEJE IA FHAIAJó K= ?EIEó @A
+E?F? @A +=>E=I F=H= AL=J=H A [email protected]á
LAH A EE?E=H =I ELAIJEC=?EAI
TRIPLE TÁCHIRA
12:45 pm
12:45 pm
12:00 pm
A: --- B: --- / --- ------
A: 962 B: 876 / 390 LEO
A: 895 B: 780 / 351 VIRGO
4:45 pm
4:45 pm
5:00 pm
A: --- B: --- / --- ------
A: 129 B: 925 / 180 ARIES
A: 998 B: 694 / 765 PISCIS
“- D>HA ACó
FH @AJHáI @A =
?=I= O AI @EIF=Hó
FH = [email protected]= =
=>I KAC
DKOó [email protected]
FH A JA ;
A [email protected]í”
)= /áA
-IFI= @A = Lí?JE=
- ?KAHF BKA [email protected] = = HCKA @A
+=>E=I | )H?DEL
0==H
[email protected]áLAH @A
K D>HA
A = 4EJ=
-5Ú5 ) 418-4
+ L=HEI EF=?JI @A >==I BKAH [email protected] =OAH A [email protected]=LAH @A K D
>HA = HE=I @A K= F=O= A A KE
?EFE 5=J= 4EJ= @A = +IJ= HEAJ=
@A =C
.KAJAI FE?E=AI HALA=H GKA A
D==C IA [email protected] ?AH?= @A =I %!
@A = =ñ== A = HE=I @A =C @A
=H=?=E> A A IA?JH - 4?E =
HAIJA @A = [email protected]??Eó @A = +
[email protected]?ó = BKAJA GKA A IKAJ @A
KI ! =ñI AH= @A ?JANJKH= H
= O JA HA= FHAIAJ=>=
ECú @?KAJ GKA [email protected]
?=H= O = F=HA?AH JAí= F?=I DH=I
@A KAHJ O =>[email protected][email protected] A = =
- [email protected]áLAH BKA [email protected][email protected] FH A
+E?F? = = HCKA BHAIA @A DIFE
J= CAAH= @A +=>E=I = = AIFAH= @A
B=EE=HAI FAHI=I GKA [email protected]= CH=H IK [email protected]?=?Eó = BE @A =CEE=H
=I ELAIJEC=?EAI
+41-
=J=H = D>HA
@A K JEH A = 8E=
HCA )JE ,í= *=HHEI @A
=ñI KHEó [email protected] @A K EF=?J
@A >== A A =>@A - D>HA
BKA [email protected] A KALAI A = 8E= @A
4I=HE KE?EFE 4I=HE @A 2AHEá
O KHEó @I @í=I @AIFKéI .KA
[email protected][email protected] = = AAHCA?E= @A
0IFEJ= /AAH= @A 5KH A
=H=?=E> @@A HA?E>Eó =IEIJA?E=
é@E?= .=A?Eó = =I % @A =
=ñ== @A =OAH [email protected]?=H I
é@E?I @A [email protected]= .K?E=HEI @A
= FE?í= ?EAJíBE?= ELAIJEC= A
[email protected] 66 4)5
) ++-2+1Ó
KHEó A ?DGKA
K JJ=NEIJ=
=NEEE= 4ELA
H @A #! =ñI
KHEó KAC @A
AIJ=H [email protected]
@KH=JA áI @A
@I AIAI A A
DIFEJ= = ?=KI= @A
K [email protected] @A JHá
IEJ - D>HA K JJ=NEIJ= IA AI
JHAó [email protected] [email protected]?í= IK J?EAJ=
A = +?AF?Eó KE?EFE AIúI -
HEGKA [email protected]= 1CHAIó A % @A @E?EA
>HA = 0/5 O KHEó = =I ' @A = =
ñ== @A =OAH [email protected]?J @A I JH=K=
JEII GKA IKBHEó 66 4)5
KORO
1:00 pm
A: --- B: --- / --- --4:30 pm
A: --- B: --- / --- ---
12:00 m
1:00 pm
A: --- B: --- ---
A: 521 B: 468 / 719 LEO
4:00 pm
4:30 pm
A: --- B :--- ---
A: 889 B: 505 / 395 PISCIS
7:45 pm
7:45 pm
9:00 pm
8:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
A: --- B: --- / --- ------
A: 528 B: 011 / 030 SAGIT.
A: --- B: --- / --- ............
A: --- B: --- / --- ---
A: --- B: --- ---
A: 768 B: 740 / 501 SAGIT.
AMARILLOAZULROJONEGRO
EDICION: 33.969, HORA: 20:24
PAGINA: B-12