CÓMO PREGUNTAR KAIP PAKLAUSTI - Ispanų kalbos kursai

Alfonso Rascón Caballero. Ispanų kalbos gramatika
CONJUGACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS PERSONAS TRIJŲ PIRMŲJŲ ASMENŲ ASMENAVIMAS
asm. įvardis
yo
tú
usted, él, ella
1ª conjugación (-AR)
ESTUDIAR
HABLAR
LLAMARSE
mokytis
kalbėti
vadintis
estudio
hablo
me llamo
estudias
hablas
te llamas
estudia
habla
se llama
hablar español kalbėti ispaniškai
preguntar al profesor paklausti dęstytojo
explicar gramática aiškinti gramatiką
escuchar al profesor klausytis dėstytojo
2ª conjugación (-ER)
RESPONDER
LEER
atsakyti
skaityti
respondo
leo
respondes
lees
responde
lee
leer libros skaityti knygas
asm. įvardis
yo
tú
usted, él, ella
3ª conjugación (-IR)
ESCRIBIR
rašyti
escribo
escribes
escribe
escribir textos rašyti tekstus
asistir a clase lankyti paskaitas
HACER daryti
hago
haces
hace
hacer ejercicios daryti pratimus
hacer los deberes daryti namų darbą
EJERCICIOS
A. Escribe la forma correspondiente Įrašyk tinkamą veiksmažodžio formą
1 El profesor (preguntar) ..................................................... y el estudiante (responder)
........................... 2 ¿Tú (escribir) .................................. en español? 3 Mi amigo no (hablar)
.................................... español. 4 ¿Cómo (tú llamarse) ....................................? 5 ¿Tu hermano
(asistir) ............................... a clases de italiano? 6 Lorenzo (escribir) ...................................
redacciones. 7 ¿Por qué (kodėl) no (tú hacer) ............................................. los ejercicios? 8 Yo
siempre (hacer) ........................ los deberes. 9 ¿Qué (hacer) ............................... el profesor en
clase? 10 ¿Qué (tú leer) ........................?
NEGACIÓN NEIGIMAS
Reikia
o
o
o
o
o
sakyti no prieš veiksmažodį ar prieš įvardį (sangrąžinį, naudininką ar galininką); rašoma atskirai.
Pedro no es ingeniero Petras nėra inžinierius
Yo no trabajo Aš nedirbu
Yo no me llamo Luis Aš ne Luisas
Ella no me quiere Ji manęs nemyli
No me gusta estudiar Man nepatinka mokytis
B. Escribe la forma negativa Įrašyk neigiamą veiksmažodžio formą
1 El alumno1 (neklausia) ...................................... al profesor. 2 En clase yo (nekalbu)
.......................... 3 Pedro (nelanko) .................................... a clase. 4 Mi padre (nesivadina)
........................................... Antonio. 5 Manolita (nesimoko) .................................... inglés. 6 Luis
(nėra) ........................... estudiante. 7 ¿(Nerašai) ...................... en casa? 8 (Neskaitau)
................... libros. 9 (Man nepatinka) …………………………………………………… estudiar.
1
alumno mokinys, studentas
VERBO GUSTAR VEIKSMAŽODIS GUSTAR PATIKTI
me man
GUSTA patinka
estudiar mokytis
te tau
el español ispanų kalba
le jam/jai
comunicar con la gente bendrauti su žmonėmis
¿Y a ti? O tau?
A mí también Man taip pat
TRADUCE Išversk
1 -Man patinka mokytis. O tau. –Man taip pat.
2 –Tau patinka kalbėti? –Taip, o tau? –Man taip pat.
A 1 pregunta - responde 2 escribes 3 habla 4 te llamas 5 asiste 6 escribe 7 haces 8 hago 9 hace 10 lees
B 1 no escucha 2 no hablo 3 no asiste 4 no se llama 5 no estudia 6 no es 7 no escribes 8 no leo
1 -Me gusta estudiar. ¿Y a ti? –A mí también. 2 -¿Te gusta hablar? –Sí, ¿y a ti? –A mí también.
3