mexikatlatlanilistli tlen yejyetsi tlachichiualis uan xochitlajtoli

MEXIKATLATLANILISTLI TLEN
YEJYETSI TLACHICHIUALIS UAN
XOCHITLAJTOLI TLEN 2016 XIUITL
Ni Ueyitlanauatiyanij tlen Mexiko Tlaltokajyotl Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,
ipan Ueyitekikalko tlen Tonejnemilis Secretaría de Cultura, iniuaya Consejo de Premiación tlen
Mexikatlatlanilistli tlen Yejyetsi Tlachichiualis uan Xochitlajtoli uan Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes motetonia ika piltlanauatili 1,2,3,5,6,7, ipiltlapanka IV, 8,9,11,12,14,15, 16,17,18,19, ipiltlapanka
I,II,III uan VII, 20 ipiltlapanka I, II, III uan IV, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 51-A ipiltlapanka 51-F,51-G,
51-H tlen tlanauatili Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
TLANOTSA
Nochi tekikalmej uan nechikolimej tlen moamatlalijtokej ma ika tlanauatilpa tlen mosenkauajtok
ipan piltlanauatili 51-F tlen Tlanauatili Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, ni
Nechikolistli tlen temaka Tlatlanilistli kichijtok uan kiyolmelajtok ipan portal itokaj Foncaenlinea:
http://foncaenlinea.cultura.gob.mx uan nojkia sekinoj tlen kimatisej kintlanotsas ma kiijtokaj ajkiya
ueli nesis kej candidato ipan Premio Nacional de Artes y Liteatura, tlen n 2016 xiuitl, ika ni:
Tlen moneki
Achtoui.-
Ni Premio Nacional de Artes y Literatura tlen ni 2016 xiuitl (ama ipan ni amtl
nesis itokaj “Premio”) kintemakasej maseualmej noso, tlaj ijkinoj eli, altepetsitsi
noso sentilistli, mas kej amo mochantikaj ipan Mexko Tlaltokajyotl, kej pampa
kinpiaj itekimajchichiualistli, noso itlamachtilisteki, tlajtotlatejtemolistli noso
yolmelaualistli, kinchiuaj ma achi ueyimochiuas uan moixmatis nejnemilis tlen
totlaltokajyotl uan nojkia ma mopankixtis tlajtolistli uan xochitlajtoli, yejyetsi
tlachichiualistli, nemilispanolistli, maseualtlamachtilistli, tlamatilistli uan
yejyetlachiualis uan tekitsitsi tlen ipanimaj mochiuaj uan tlen nochi yejyejtsi
tlachichiualis tlen tichiua.
Ni Tlatlanilistli motemakas ipan sense ni tlamantinij itlapanka:
I.
II.
III.
IV.
Tlajtolistli uan Xochitlajtoli;
Yejyetsi Tlachichiualistli
Nemilispanolistli, Maseualtlamachtilistli uan Tlamatilistli;
Yejyetlachiualis uan tekitsitsi tlen ipanimaj mochiuaj.
Ipan II Itlapanka, mokauas ni tekitl tlen ixkopina tikiljuiaj diseño gráfico uan nojkia tlen kalmej kinketsa
tikiljuiaj diseño arquitectónico.
Ni Tlatlanilistli kintemakasej ajkaya nesi nelkuali inemilis ma ijkinoj sekinoj
kintokilikaj, noso pampa kichijtok nelueyi tlamantinij tlen miak ipatij ika nochi
maseualmej, tlen ni Mexikotlaltokajyotl noso tlen ueli maseualmej, uan axnelmoneki
ma nompa tlamantinij mochijtos ipan ni xiuitl.
Eyi.-
San setsi maseuali kuali kiselis Tlatlanilistli ipan ni naui itlapanka. San ipan IV
Itlapanka. Yejyetlachiualis uan Tekitsitsi tlen Ipanimaj Mochiuaj Artes y Tradiciones
Populares, kampa ni Tlatlanilistli nojkia ueli kintemakasej altepetsitsi noso sentilistli,
tlaj ijkinoj eli moneki ma inijuantij kintlalikaj se maseuali ajkaya kiselis.
MEXIKATLATLANILISTLI TLEN YEJYETSI TLACHICHIUALIS
UAN XOCHITLAJTOLI TLEN 2016 XIUITL
2016
Ome.-
1
Naui.- Ma ajkaya moamatlalis kiselis ni Tlatlanilistli ipan tlen ueli itlapanka moneki: (I)
nesis Mexikoeuaj ipan tonali kemaj kinamatlalisej ipan Consejo de Premiación; (II)
achi nesis ueyi itekitl kichijtok ipan tlen ueli itlapanka achtoui nika moijtok, uan (III)
ma axkinselijtok Tlatlanilistli ipan nompa tlapanka achtoui.
Makuil.-
Tlatlanilistli ipan sense naui itlapanka elis ni:
•
•
•
•
Se teposkoskatl medalla tlen teokuitlatl ipan tlanauatili 0.900, uan mokaxitis
ika se tepostomin tikiljuiaj roseta kemaj elis se maseuali iseltik
Se tomin katij kemaj mopiuis ika mokauajtok ipan Ley de Premios, Estímulos
y Recompensas elis ika nochi $762,666.00 (setecientos sesenta y dos mil
seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)
Se amatlajkuiloli tlen kiuasanijtok Ueyitlanauatijketl tlen Mexko Tlaltokajyotl
Presidente de la República uan nompona moijtos kenke kintemakaj nompa
tlatlanilistli uan nojkia se tlajkuiloli kampa kinixtomaj kenijkatsa mosenkajki
katij Yejyekouaj.
Ni tomin kitokachtiaj estímulo de Creadores Eméritos del Fonca, ika
itlanauatilpa tlen Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Chikuase.-
ipan ni tlanotsalistli tlen ni 2016 xiuitl onkas san se tlatlanketl ika sense itlapanka.
Chikome.-
Ajkaya mopantis nikajsan ueli kiixpantisej tekikalmej noso sentilistli tlen tekitiaj
ika ni tlanotsalistli.
Nochi tekikalmej noso sentilistli kipia itechpouilis ma yas iuaya Consejo de
Premiación ma kintlajtlanis ma kinamatlalikaj maseualmej tlen ya kitlachiliaj kuali
tekitisej ipan ni, tlaj kuali kiita ijkinoj kichiuas ni Consejo. Ipan 23 tonali tlen mayo
meetstli tlen 2016 xiuitl motlamia tonal ma kintemosej Consejo
Chikueyi.-
Ajkaya kiamatlalis se maseuali moneki ma kitetonis ika amatsitsi ampa nesis kenke
ijkinoj noso tlakiya kichijtok.
Chiknaui.-
Ma kitlajtlanis kiamatlalika se maseuali, moneki ma mokalakis ipan portal
Foncaenlinea: http://focaenlinea.cultura.gob.mx uan kikaxitis se tlajtlanilistli
kampa moamatlalis ika iamatlajkuiloli tlen moneki.
Kemaj kintlamis nompa tlajtlanilistli uajka moneki tlamamas ni amatlajkuiloli:
I. Amatlajkuiloli tlen tikiljuiaj administrativa, ipan formatos PDF noso JPG:
a) Amatlajkuiloli ika moijtoua ajkaya maseuali kiselis ni kualtiloli.
b) Amatlajkuiloli kampa kiiljuia kena kuali tekitis ni uan, tlaj ijkinoj eli, ma kiselis ni Tlatlanilistli.
Nompa amatlajkuiloli tlen nesi ipan tlajkuiloli a) uan b) moneki: (I) kintitlanisej ipan Consejo
de Premiación; (II) kipixtos nochi itokaj tlen maseuali tekitis ni (tlaj eli iseltik, kej nesi ipan
itlakatilisamatl noso, tlaj ijkinoj eli, ipan iamatlajkuiloli kampa nesi nika euaj); (III) moijtos
kanke kineki ma moamatlali nompa maseuali tekitis ni, uan (IV) kuali mouasanijtok (tlaj
eli sentilistli noso altepetsitsi, amatlajkuiloli kampa kiiljuia kena kuali tekitis ni moneki ma
kiuasanis ajkaya maseuali inijuantij kinkauiliaj ni tekitl).
c) Tlaj eli sentilistli noso altepetsitsi, moneki amatl kampa nesis kinuasanijtokej nochi uan
amatlajkuiloli kampa nesis ajkaya maseuali inijuantij kinkauiliaj ni tekitl.
MEXIKATLATLANILISTLI TLEN YEJYETSI TLACHICHIUALIS
UAN XOCHITLAJTOLI TLEN 2016 XIUITL
2016
d) Se amatl kampa nesis kenijkatsa tekitijtok nompa maseuali noso, tlaj ijkinoj eli, sentilistli
noso altepetsitsi kampa nesis tlakiya tekitl kichijtok; moneki ma kitlajkuilokaj kej se
tlatempoualistli uan kipias iueyajka ome amatsitsi cuartillas ika se espacio uan ika tlajkuiloli
Arial pouali 12 imachiyotl.
2
e) Curriculum Vitae ya ni eli se amatlajkuiloli kampa nesi kenijkatsa inemilis uan iteki tlen se
maseuali. Ya ni moneki kampa mochantia, iteposkamanal uan correo electrónico, tlaj ijkinoj
eli.
f) Tlakatilisamatl noso amatl kampa nesis iixkopinkayotl; amatl tlen ika uasaniaj, pasaporte
noso kampa nesi kitlami itlamachtilis uan, tlaj ijkinoj eli, amatlajkuiloli kampa nesi nika euaj
uan, tlaj sentilistli uajka moneki tlen sense maseuali. Ni amo moneki tlaj eli se altepetsitsi.
g) Tlaixkopinkayotl yankuik tlen maseuali tekitis ni noso, tlaj ijkinoj eli, sense maseuali tlaj eli
se sentilistli. Tlaj eli se altepetsitsi uajka moneki iixkopinkayotl tlen achi ueyi amantekamej.
III. Amatlajkuiloli tlen ika motetonis ni tekitl: ma kikalakikaj nochi amatlajkuiloli kampa nesis iteki (tlaj
kipia amochtli, amatlajkuiloli, tlen tikitaj uan tikakij audiovisuales, tlen san tikitaj graficos, iuaya sekinoj),
uan nojkia tlen ueli sekinoj tlaj moneki ma ijkinoj kinyejyekosej maseuali iteki.
Tlaj kimachilia moneki ma kintlachilikaj tlen kichijtok, uajka moneki ma kititlanis ipan se kajonko ika nochi
yolmelaualistli, ma asiki ipan ni tekikalko tlen mokaua ipan ni matlaktli uan se, kemaj achi mouejkauas
18:00 kauil tlen 8 tonali tlen agosto meetstli ipan 2016 xiuitl. Achi ueyi eli ma moijtos tlakiya tlamantinij
motemakaj uan se iixkopinka tlajtlanilistli. Tlaj amo kiuika ni ome tlamantinij tlen moneki uajka amo
kinselisej, Kuali kiselisej ipan lunes tonali a viernes tonali ipan 9:00 kauil ijnalok a 18:00 kauil tiotlak.
Matlaktli.-
Amatlajkuiloli tlen nesi achtoui, kuali kinkuepasej ajkaja iaxka, san axkinkuepasej
tlen tlatlanketl, ipan tonalpa tlen chikuase meetstli mopeuas kemaj kiselis nompa
Tlatlanilistli. Kemaj panos nompa tonal ni tekikalko Secretaría Técnica ika
tlanauatilpa kiixpoliuis nompa amatlajkuiloli pampa ayok moneki.
Matlaktli uan se.-
San kinselisej amatlajkuiloli tlen mokaxitijtok uan mosenkajtok ipan Foncaenlinea
kemaj achi uejkauas ipan 18 kauil tlen 8 tonali tlen agosto meetstli ipan 2016
xiuitl, kauil uan tonali kemaj motsakua ni tlanotsalistli.
Ni Secretaría Técnica del Consejo de Premiación del Premio Nacional de Artes y Literatura mokaua ipan:
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Subdirección de Operación de Estímulos a la Creación
Sistema Nacional de Creadores de Arte
Calle Argentina Num. 12 (timokalakis ipan Donceles núm. 107) Tekikalko 201, Colonia Centro
Histórico, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico, Código Postal 06010.
Teposkamanal: 4155 0739 uan 4155 0740
Correo: [email protected]
Matlaktli uan ome.- Kemaj kinselijtokej ajkaya tekitis ni, Secretaría Técnica kitlachilis ma kena kipichtos
tlen moneki uan moijto ipan ni tlanotsalistli uan, tlaj ijkinoj eli, kintemakas amatinij
ipan Consejo de Premiación, uan nojkia kitemakas maseualmej katij Yejyekouaj ma
kiijtos tlakiya panos.
Matlaktli uan eyi.-
Nojkia, ni Secretaría Técnica kichiuas se yolmelaualistli ipan Consejo de Premiación
ika nochi amatinij tlen kiselijkej uan amo kinkaxitijkej nochi tlen monekiyaya kej
moijto ipan ni tlanotsalistli. Ipan ni, katij Yejyekouaj kinsenkauasej ika tlajkuiloli.
Ipan sense itlapanka onkas se sentilistli katij yejyekoua uan mochijtok iuaya
chikome maseualmej. Ni Consejo de Premiación kichiuas se amatl uan, tlaj ijkinoj
eli, ika tekikalmej uan sentilistli tlen mokauiliaj ni tlanotsalistl, se amatl kampa nesis
inintokaj maseualmej katij tlauel tikinpatiitaj noso tikintlepanitaj ipan itlapanka tlen
ni mokajtok ipan piltlanauatili 17 tlen Ley de Premios, Estímulos y Recompensas
MEXIKATLATLANILISTLI TLEN YEJYETSI TLACHICHIUALIS
UAN XOCHITLAJTOLI TLEN 2016 XIUITL
2016
3
Civiles, achi ueli kintemakasej ajkaya achtoui kinselijtokej ni Premio Nacional de
Ciencias y Artes. Ipan ya nompa kikixtisej sense maseuali ajkaya Yejyekos ipan ni
tekitl uan kitlachilis nompa Notario Público.
Kemaj ueli, Consejo de Premiación kiyolmelauas initokaj ajkaya maseualmej elij
katij Yejyekoua, ipan Internet tlen ni: http://fonca.cultura.gob.mx
Ipan sense sentilistlikatij Yejyekoauaj kitlalis se presidente uan nojkia se
tlajkuilojketl.
Tekikalmej noso sentilistli ueli kijtosej ajkaya maseualmej elisej katij Yejyekos ipan
sense tlapanka, ika se tlajkuiloli kintemakasej Consejo de Premiación, ya ni moneki
ma kintitlanikaj ipan Secretaría Técnica itekikalko kemaj achi uejkauas ipan 18:00
kauil tiotlak tlen 23 tonali tlen mayo meetstli ipan 2016 xiuitl.
Ma amo onkas kuesoli ipan ni senkaualistli, axueli yejyekos ajkaya maseuali tlen
kipichtos ni tekitl, tlaj kiyekana se tekikalko noso se sentilistli tlen kampa kiski
ajkaya tekitis ni, uan kemaj elis ipan ya itlapanka.
Tlen Yejyekouaj motsakua ipan ni kamanali axueli kiijtos sekinoj kenijkatsa tlen
nompa kamanali nompona pano.
Matlaktli uan naui.- Tlen Yejyekouaj kinsenkauasej amatinij tlen maseualmej kintemakas Consejo de
Premiación uan ipan ya ni Consejo, panos ika Mexiko Ueyitlanauatijketl Presidente
de la República ma ijkinoj motlamis senkaualistli.
Ni Consejo de Premiación kipaleuis katij Yejyekouaj ika maseualmej uan tlen
monekis ma ijkinoj kuali kichiuasej inintekij. Ni Secretaría Técnica del Consejo eli
katij mokamauis iniuaya Yejyekouaj uan Consejo de Premiación.
Kaxtoli.- Katij Yejyekouaj kichiuasej itekij ipan se nechikolistli ma ijkinoj nochi kintlachilisej
kenijkatsa uan, kintlapejpenisej tlaj ijkinoj moneki, nompa presidente tlen tlapanka
kiijtos ajkaya achi kuali. Senkaualistli tlen temakasej katij Yejyekouaj moneki
kintemakasej Secretaría Técnica kemaj achi uejkauas ipan 7 tonali tlen octubre
meetstli ipan 2016 xiuitl.
Kaxtoli uan se.- Katij Yejyekouaj ueli kijtosej axonkas Tlatlanilistli ipan tlen ueli itlapanka, tlaj ijkinoj
kuali kintlachiliaj, tlaj ijkinoj eli moneki ika tlajkuiloli mokauas kenke ijkinoj mochijki,
uan ayok kana kiijtosej axkana inijuantij kinsenkauajtokej ijkinoj.
Matlaktli uan ome.- Ni ijtoli tlen titokachtiaj Acuerdo del Presidente de la República kampa nesi
motemakas ni Tlatlanilistli moyolmelauas ipan Diario Oficial de la Federación. Ipan
ya ni nesis kanke uan kemaj motemakas.
Kaxtoli uan eyi.-
Nochi tlamantinij tlen amo mosenkauajtok ipan ni tlanotsalistli moneki ma
Consejo de Premiación kisenkauas ipan tlanauatilpa tlen Ley de Premios, Estímulos
y Recompensas Civiles.
MEXIKATLATLANILISTLI TLEN YEJYETSI TLACHICHIUALIS
UAN XOCHITLAJTOLI TLEN 2016 XIUITL
2016
Ni tlanotsalistli uan nochi tekikalmej uan sentilistli tlen kuali kiijtosej ika Consejo de Premiación
ajkaya tekitis ni, mopantiaj ipan pàgina de internet tlen Fondo Nacional para la Cultura y las Artes:
http://fonca.cultura.gob.mx
4
Ni Consejo de Premiación:
Lic. Rafael Tovar y de Teresa • Presidente
Secretario de Cultura
Dr. Enrique Graue Wiechers • Consejero
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. Salvador Vega y León • Consejero
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana
Dr. Enrique Fernández Fassnacht • Consejero
Director General del Instituto Politécnico Nacional
Dr. Enrique Cabrero Mendoza • Consejero
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Mtro. Jaime Valls Esponda • Consejero
Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
Dr. Adolfo Martínez Palomo • Consejero
Representante de El Colegio Nacional
Lic. Nuvia Mayorga Delgado • Consejera
Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Mtra. Liliana Romero Medina • Consejera
Directora General del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Lic. Alejandra Frausto Guerrero • Consejera
Directora General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dr. Moisés Rosas • Secretario Técnico
Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Lic. Óscar Romero • Prosecretario Técnico
Director de Seguimiento y Acuerdos de la Secretaría de Cultura
MEXIKATLATLANILISTLI TLEN YEJYETSI TLACHICHIUALIS
UAN XOCHITLAJTOLI TLEN 2016 XIUITL
2016
Ciudad de México, 31 de marzo de 2016
5