Steady - Dibomur

Steady
LOWARA BLUE
Descripción
‡ %RPEDVXPHUJLEOHSDUDGUHQDMHGHDJXDVFDUJDGDV\VXFLDV
IXQFLRQDPLHQWRHQIRVDVVpSWLFDVHLQVWDODFLRQHVGHGHSXUDFLyQ
&RQXQDDPSOLDYDULHGDGGH impulsores Vórtex Himpulsores
Antiatascos.
Rendimiento y Calidad
‡ &RPELQDQGRHOUHQGLPLHQWR\ODFDOLGDGHQXQSUiFWLFRHTXLSRTXHOH
RIUHFHHOPi[LPRYDORUSRUVXGLQHURHVWDVERPEDVOHD\XGDUiQD
DVHJXUDUXQIXQFLRQDPLHQWRIiFLO\XQDUHQWDELOLGDGWRWDOHQVXV
LQVWDODFLRQHV(VSRUHOORTXHODV6WHDG\VRQODVERPEDVLGHDOHV
SDUDDSOLFDFLRQHVGHDJXDVXFLD\UHVLGXDO
/DV6WHDG\WUDEDMDUiQGtDWUDVGtDHQFRQGLFLRQHVGLItFLOHV\VLQ
GHMDUORHQODHVWDFDGD
Sectores de aplicación
‡ Municipios: HVWDFLRQHVGHERPEHRGHDJXDVUHVLGXDOHVHQHGLILFLRV
SR]RVGHERPEHRGHDJXDVGHILOWUDFLyQSR]RVGHERPEHRHQ
JDUDMHVHVWDFLRQHVGHERPEHRGHDJXDSOXYLDO
‡ Edificios comerciales: $JXDGHGHVDJHVHVWDFLRQHVGHERPEHR
HQFHQWURVFRPHUFLDOHVHVWDFLRQHVGHERPEHRHQHGLILFLRVGH
RILFLQDV
Característica bombas Steady
05
‡ Robustas: 7RGRVORVFRPSRQHQWHVHVWiQIDEULFDGRVFRQPDWHULDOHV
UHVLVWHQWHVSDUDIDFLOLWDUHOPDQWHQLPLHQWR\RIUHFHUXQDODUJD
GXUDFLyQ
(OGLVHxRGHOLPSXOVRUOHRIUHFHHILFLHQFLD\ODFDSDFLGDGSDUD
WUDQVSRUWDUVyOLGRV*UDFLDVDHOOROHDVHJXUDXQIXQFLRQDPLHQWRIiFLO
\OHSURSRUFLRQDDKRUURVHQFRVWRVGHPDQWHQLPLHQWR\FRQVXPRGH
HQHUJtD
‡ Duraderas: 7UDQTXLOLGDGFRQURGDPLHQWRVGHODUJDYLGDGHVHUYLFLR
SDUDDSOLFDFLRQHVH[LJHQWHV
‡ Respetuosas con el medio ambiente: (OVLVWHPDGHUHIULJHUDFLyQ
HVWiGLVHxDGRSDUDXWLOL]DUHOOtTXLGRFLUFXQGDQWHSDUDHQIULDUOD
ERPEDQRXVDIOXLGRVSHOLJURVRVSDUDHOPHGLRDPELHQWH
‡ Seguras y simples: /DHQWUDGDGHOFDEOHLPSLGHSUREOHPDV
FDXVDGRVSRUWLURQHV(OGREOHFLHUUHPHFiQLFRSURSRUFLRQDILDELOLGDG
DGLFLRQDO\SURWHJHFRQWUDODSHQHWUDFLyQGHOtTXLGR
88
LOWARA BLUE
Características constructivas y condiciones de funcionamiento
Descripción
Carcasa
Alojamiento estator
Impulsor
Juntas
Cierre mecánico exterior
Cierre mecánico interior
Cable 1310
Cable 1315
Cable 1320 / 25
Descripción
Fundición Gris
Fundición Gris
Acero Inoxidable 1310S, resto en fundición
NBR
Carburo silicio / Óxido aluminio
Carburo silicio / Grafito
10 metros tipo H07RNF 4G1,5 mm2
10 metros tipo H07RNF 7G1,5 mm2
10 metros tipo H07RNF 7G2,5 mm2 + 2x 1,5 mm2
5% Trabajo continuo
10% Trabajo discontinuo
Máximo número de arranques / hora 15
Profundidad máxima inmersión
20 metros
Ph del líquido bombeado
5,5 – 14
Temperatura máxima del líquido
40º C
Protección térmica
Con sondas, excepto 1310
Variación máxima voltaje
Tabla de selección y precios
Modelo
P
ø
I (A)
I (A)
Nomi. Arranq.
(Kw) 3~400V 3~400V rpm DN (mm)
1310S-50S-253/S64
1310S-50P-253/S64
1310S-50S-253/S60
1310S-50P-253/S60
1310H-50S-253/V51
1310H-50P-253/V51
1310M-65P-253/V31
Modelo
1315S-80P-253/S74
1315S-80P-253/S70
1315M-100P-453/S60
1315M-100P-453/S62
1315M-100P-453/V31
Modelo
1320S-80P-253/S70
1320H-100P-453/S88
1320H-100P-453/S87
1320M-100P-453/S38
1320M-100P-453/S37
1320H-80P-253/V51
1320M-100P-453/V31
Modelo
1325H-100P-453/S53
1325H-100P-453/S51
1325M-150P-453/S34
1325M-150P-453/S32
1325M-150P-453/S31
m 3/h 7,2 14,4 21,6 28,8 36
Sólidos
2,4
5,1
27
2780 50
50
Antiatasco
2,4
5,1
27
2780 50
50
Antiatasco
2,4
5,1
27
2780 50
48
Vortex
2,4
5,1
27
2780 65
65
Vortex
P
(Kw)
4,4
4,4
3,3
3,3
3,3
I (A)
I (A)
Nomi. Arranq.
3~400V 3~400V
8,6
49
8,6
49
7,4
33
7,4
33
7,4
33
(Kw)
7,5
5,9
5,9
5,9
5,9
7,5
5,9
I (A)
I (A)
Nomi. Arranq.
3~400V 3~400V
14
107
12
60
12
60
12
60
12
60
14
107
12
60
P
I (A)
I (A)
Nomi. Arranq.
P
39,9 49,8 53,2 57,6
Impulsor l/min 120 240 360 480 600 666 830 886 960
mca
16
14
12,2 10,8 9,4
8,6
6,5
5,5
21
19
17,5 15,8 14,2 13,1
11
9,1
4,5
3,8
15 12,9 10,8 8,5
13,5 12,3 10,8
9
5,8
3,8
7,5
6,8
2,8
ø
Sólidos
rpm
2855
2855
1395
1395
1395
m3/h
9
18
DN (mm) Impulsor l/min 150 300
80
80
Antiatasco
24 21,3
80
80
Antiatasco
28 26
100 100 Antiatasco mca 15 13,9
100 100 Antiatasco
11,5 10,5
10,6 10,1
100
80
Vortex
36
54
96
102 150 165 186
600
16,5
21,5
12,4
9,3
9,4
900
12
17
11,1
8,2
8,2
1600
1,9
5,5
8,5
6,2
5
1700 2500 2750 3100
3,6
7,8
5,6
4,2
4,9
2,8
1,6
3,8
1,7
2,3
ø
Sólidos
rpm
2895
1435
1435
1435
1435
2895
1435
m3 /h 18
36
DN (mm) Impulsor l/min 300 600
80
80
Antiatasco
36,8 32,5
100 100 Antiatasco
16,2 14,7
100 100 Antiatasco
18,5 16,9
100 100 Antiatasco mca 13,7 12,7
100 100 Antiatasco
16,5 15,2
80
65
Vortex
27 23
16 15,3
100 100
Vortex
54
900
28
13,5
15,5
11,8
14,2
19,4
14
72
102 118,8 180 234 264
1200 1700 1980 3000 3900 4400
22,5
12,2
14,3
10,9
13,2
15
12
12,6
11,2
12,5
9,5
11,8
8,9
9,5
4
9,2
11,6
8,6
11
4,5
7,5
5,8
7,9
7,6
2,7
3,8
3,2
5,2
3,5
ø
Sólidos
m3 /h 36
72
(Kw) 3~400V 3~400V rpm DN (mm) Impulsor l/min 600 1200
13,5
28
150 1455 100 100 Antiatasco
25 22
13,5
28
150 1455 100 100 Antiatasco
28 25,3
13,5
28
150 1455 150 150 Antiatasco mca 16 14,4
13,5
28
150 1455 150 150 Antiatasco
21 18,9
13,5
28
150 1455 150 150 Antiatasco
23 21,3
108 144 234 243 288 396 432
1800
19,4
22,8
13,1
17,3
19,3
2400
16,9
20
11,9
16
17,8
3900
10
12,5
8,8
11,8
14,2
4050 4800 6600 7200
11,2
8,6 6,6 2,5
12,5 10 5,1
13,2 11,8 6,8
3,2
5
Accesorios
Instalación
Transportable
Instalación
Base + Codo
Fija
KIT P DN 50 486 55 90
*
KIT P DN 65 493 17 96
KIT S DN 65
KIT P DN 80 775 24 00
KIT S DN 80
KIT P DN 100 540 13 91
KIT S DN 100
KIT P DN 150 444 70 96 KIT S DN 150
05
* Codo y patas incluidas en el cuerpo de fundición
** Excepto para el modelo 1325H con PVP 543,32E
89
LOWARA BLUE
SERIE 1325
ANTIATASCOS
Curvas de funcionamiento
Dimensiones de la bomba (mm)
05
Modelo
1325H-100P-453/S51
1325H-100P-453/S53
1325M-100P-453/S31
1325M-150P-453/S32
A
N/A
N/A
N/A
N/A
B
632
632
659
659
Dimensiones (mm)
C
D
E
F
531
201
330
185
531
201
330
185
550
220
330
190
550
220
330
190
G
220
220
259
259
H
N/D
N/D
N/D
N/D
J
N/D
N/D
N/D
N/D
K
N/D
N/D
N/D
N/D
Peso
(Kg)
320
320
320
320
99