diptico nº 24 - C.B. La Palma `95

ZAMO RN10
ESCUELA AGRICOLA PANA1\*1ERICANA
DEPARTAME1\‘TO DIE RJECURSOS NATTJRALES Y
CONSERVACION BICILOGICA
ESTUDIO BASE DE LA SITUACION ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL EN LA COMUNIDAD DE LA LIIWLA,
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN,
HONDURAS
Tcsis prcscntada cc-1-no r+.:q_u_isir;u partial para Optar al titulo dc:
Ingeniero Agrénc-nw an a] grade acadérnlco dc licenciatura
per
Sarrz Elisa I-"Er:r:13.~; Pzrufi u
I-Ionduras, 26 de julict ELF: 1995
El autor Cfl nccd fl :1 IEL Estrutla Agyicula Parmmcricana perrniso para
I'E:p1‘C-dut:ir y distribuir cnpias :1»: Est: trabajcr para Fmes cclu <:aLiv-:13. Pam
C-tras persflnm: ffsicas £1 jurfdicas st: rcscnran 10:: dcrcrllcns dc auteur.
I
Saraélisa Flores l’a~.rén
Zan1-::r:mt::, 2.5 de. iulio :21»: 1995
iii
ESTUDID BASE DE LA SITUACIDH ALINIENTARM Y NUTRICIDNAL
EN LA CD1'x=iUNIDA}3 DE LA LIMA, TATUMBLA,
FRANCISCO MGRAZPJJ, I~1(}NDUHAS
PEI‘
Sara Elisa Flmcts Pawin
Aprubada:
+
L.,»C:+. ,L.~.a.E L3-JJ
.
.
[Ul-
Jc-ha:ru1 Iiammcrbaucr, Ph. D.
Silvia Chaluldan, M. Sc.
Ase-sot pr'u1+::ipa.'E
Ccrurdjnadora PLF1
Bra. Veréni ¢m
George Pfl z,
Ascsc-Ia
Icfé de: Dapartamtntfl
IQ;
Lid. fifléf flfli flPonce.
Aatsor
,
Antonio Flores, I-’h.D.
-
L.»:2._/:+u-_
9/
Eff
Maison ‘Jillat-arc», Ing. Agr.
AS3301’
\75&’”2’:*".,,.
Deflflflfl
3"
@=r%“'—7%
“ ..—r"""
1+-'.ciLh A11-drerws, P11. 13.
Director
iv
D1313 I CA'l'DHJ_A
A BIDS} :1 Ln Vfrggmx per reprttsenmr I3 filerza quit mt”: Enspi.I_'a 3 tzrrrntinui-1r
en La 1ut:h:1}* qua siempre me: :1£:nn1p£Lfia 3 In large L11.-I ::a_rni1m.
A E1155: Padrm‘ pm" 843:1‘ siempre e[ [1431 :::jempI-:: dc quit Lucio In qua: se q1.1iE1'I’:. an
la vida. Lit:-m: un precio, pan: 5% '~.raI—:: 13 Puma hay qua luchar par 1::-gr.-11-lo.
A ml": Izrirrnrrrlxcs quc con todo su carifio, pacfiencia, tjemplo, Cfl nstj fiJrs
sacrificio rm‘: han apojgadcr 310 largo dc cstos cuatrcr afios.
A mfj-' mfi xmlfrfta.-r Mnncha 3! Sara; A mix tf£Z.£‘ Casmrina, Lflti, Iwiaura; 21 rm‘
Pad:-inn Ten: 3' a mi.£' afixmfirax Film 3' M0m:h:a Q:1i.-¢u}r 1:-or E]. c:ari.fir_- )::r::I1fiaI:1a quc sifirnpre depnsitaron en mi’.
V
AGRADECHVEI ENTUS
A la Secretaria de Planifi cacién def. Gfl biarrm cit: Ia Rttpfi blica. a la Clurrtmtidad
Europca y al Prc-yccra SJMWIREIVIKCRSP par el apr:+}rc3 brindada para La
Culminacién dc mis estudios en ti Programa dc lngcrxieria Agronénxica.
A la Cnrruuridad de La Lima, Tarumhla, FJ‘-xi. 1::-car haber side la fuente 1:13 this
czcartocimicntos },r quicn me danioatnfr qua la Vida aitrnprc rienr: SL1 ladfl bucrm 3;
male 3; a ptsar dc can debmn-as camiraar iuntc: a tlla, can r:I fmiccr fin dc alcanzar
un major funurea
Al pars-:::r1al clel CESAR dc Tatumbla par :1 apoyo brimiadr: para la rcalizacién dc
flate Lrabaja.
Ur: miilriun dc grarzias a mis tiara y primoa "wilrruir, Tcrtsa, Aida. Adela, Reina, Ina:
Vicente 3,: faxnilia Gabrial Ardén, Betty 3,! cicmas familiares qua dc una u atra
farma desde fiarnpas atras, ham CDI‘:I.2E‘ih'T.1idO para 1—.:.-sgrar culminar can Exito an
paidaficr mas an mi camirlar.
A mis aseaares I-Iarus Iiamzncrbauer, Vcnfi nica Barahrana, Antonio Panza: 3r Nelson
Vi11a1;c:+rG par toda la mlabaracién brindada para la realizarzifiai {hi eatc trabaio.
A Cnncllita, Raina, Carlos, Dr. Pilz, Silvia, Shimino, Byron, -Michacl, Gtrardo,
Iulin, Miguel, Mafi o,LC. Aguilar, Mary, al Lag. Prgudelo, Tim, Maria I-‘mirian,
CabaIl::r+:3, Safi l, Iancth, C}. Ivan, Nanda 3.! jnaqufn, a ratios GRACIAS par 31.1
alrfifitad 3: butaa volunrad.
For :1 major afio fie T'l1_'LE5LI."3. vida de Estudiantes an {:1 Vafl e {Le la Irtjusticia }' Ia
maldad, dnnde ccrmpartinm-3 alegriaa nuevaa 12:-rpm-i.en:ias, um: qua m:.r.-:1 mal ram
3,! sabre redo ana AIVEISTAD since-ra. Marisa, Mord, Tare Ias rccordaré siampra.
Carolina. Rosa. Maria Emilia, David 3! Carlos Francisco gracias per 511 amistari.
I11 tquipr: SANREIVT 3? 1-35 ::+::+IL=:ga=; nan-camuniatas per 103 buexma mamtnins
compartidfls
A mis ELEVIIGAS da siempra: Sandra. Lula, Iaclrie, Vivian y Rrrxy porqufi a Lravés
de Ia disrancia aierrtpre ptmiarlrzcrsrtmoa unidas.
vi
'J.'.r"'..1$I.r\ DE CCJ'N'1'ENIDC.'r
Dczrccllus dc
I-Iojit dz: firrnals.......
Dedimtwria...........................................................................................................
'
..-":.gr::LlL:cimiA1I1to$........................ ..... .
Tabla ch: ountenidm:............................................................................................ ..
Inciiuu Lll! cr.1a.d.rns ...................................... ......... ............. ..... ............................... ..
Indium: dc
Ila".-:umt:n................. . .
I.
INTRDD UEUIUN
1.1.
C‘-IENF.RAllD:5..DES DE LA SECIURIDAD r"..Ll.‘~'i}EP~"I‘:’~.R_1’J‘»..............
IUS'L‘1FTCf5.CIDN ......................................................................... ..
L3.
1.3.] .
. 3
U'I1j4:tivo gen era] .......................................................................... .. 3
1.3.2. CJT.:j::1.ivc.-5 xtspecifims............................... ...... ............................... .. 3
II.
lI.IEC'n.’lSIClI“~T DE LITER:"'L'1'U1U'L........................................................................ .. -=3
2.1.
FACTIJJIES QU1‘. .r"s.I-'I3CTAN HI. IESTADC}
NLFl'RlCl.DE-M-.L........................................................................... .. 5
2.2.
:"LS‘1"13.CTC}S [;EHE]mLEs DE LDS ALIMF.HTDS ......................... .. G
(’.‘.1..«'~.S IFICACIUN 1'JF. L05 A1.I.\1Ii\*TCrS DE
.«"n..CUliI{1’){'J EL SL1 FUNCIDN EN EL. C}Iv".G:'LNISMG...................... .. I’
2.3.1.
Alimuntus baisims ........................................................................ ..
'1’
2.3.2. r"».!|i:m:n1:o3 o<}n1pIu:11unL:1::i-as........................................................... Yr‘
vii
2.3.3.
|-.-
..-"-..'Eimcn1;os cu-1':|.St,r‘L1CtDr4::s ............................................................... .. I
CLASEFICACION DE LOS z"1LII‘~.'I.}'c‘.I\‘T‘C}S DE JKCIUERDO
A SU I?RJENCII’AI,APORTl3 NUTRICIONAL ................................ .. B
2.4.1. La»; cerea1cs............... .................
2.4.2. Laos tubérculos, raices 3*Ieguminosas................... ...........
2.4.3. Las sernilla,-: oleaginosas 1r ieguminosas........................................ .. 3
2.4c.4-.. Las verduras................................................................................. .. 3
2.4.5. La: ::a.rnc3 jg pescadtm ................................................................... .. S
2.4.6. 1.39. frutas..................................................................................... .. 9
2.5.
L05 NUTRIENTES Y SU FUNCIUN ........................................... .. 9
2.3.1. Luz: carbohidxatfls ........................................................................ .. 9
2.5.2. Las. 31:11.-323............ ..'. ...................................................................... .. 9
2.3.3. L35 pmteinas................................................................................ .. 9
2.3 .-4. L35 xritaminas ............................................................................... .. lfl
2.5 .5. LE6 mintarales................................................................................ .. 13
2.5.5. El aglsa......................................................................................... .. 1 1
2.5.
EL ESTADO NUTRICIUNAL Y LA Ai‘QTRC}PC}ME'1"lHA.............. .. I 1
2.5.1. Pest: par.-.1 talk: {FIT} ..................................................................... .. 11
2.6.2. Farm para edad {PIE} .................................................................... .. 12
2.6.3. T3113 para edad {TIE} ................................................................... .. I2
2.7.
DESCRIPCION DE LA SIT¥J.r"LCIC}N NU'I.‘R.ICIDNAL
LPgT1'NDAIviERICfi;NA..........,, ............. .......... ............................ .... [2
2.3.
I-‘RC}BLEE\-'i.c'-'\S NUTIUCIONALES ................................................. .. I3
2.8.1. Ladtsliutricién ................... ... ...................................................... .. 14
2.8.2.
A_nen1.i;1S nutricinnalcs .................................................................. .. I-4.-
2.3.3. Bocicr ............................................................................................ .. E5
2.3.4:. I-Iipq-.vit2n1inGSi3 H....................................................................... . . 15
viii
2.‘).
III.
Sl'J‘UA-HIGH Nm'I:1cI0;~.'AL DIE. L.r‘-\ I:~£FA:~Ir::I.*~. EN
.~.m.TI3I1JAI.Ia5; 1' ........
3.1.
DESCRIPCIUN I,llEl.:"-.1L'E:’a.DI3 ......... 1'.‘
3.2.
Pv1E'l‘UDOL{}GI.’k...... ..............................................
3.3.1.
Uhfi unmci fi nL1irdzttm........................................................................ 13
3.2.2. Enlruvistafi informn|+.=:$.................... ........
3.2.3. Enumtustn ...........................................
3.2.3.1.
E1 p:1Lr-Sn nlil11eI1ti::io............................... ......................... .. 15}
3.2.3.2.
In.f~:)nna::i(1n general dc Ios nifms
menorcs tln.‘ zwis
3.2.4. flniilisis dc I05 dnt(J.':.............................................................. ....... .. EH
3.2.4.1.
W’.
Efi tudius norrelz.cionnIc:¢........................................
1'{F.SUL’l‘ADDSYDISCUSIDN .....
Cumiicione.-c dc same-amientn luisico en
4.1.
In::mnunid:1d......... .....
El Imtrfin alinlttnfittirz en la camuniclad........................................... 24
-‘}.3..
-3:..'3.'..l. filinnentoas quc mmptmen los principalcs grupos aii1m:nI.icir.r5 en la dicta
da: Ins h.-a.biL-.mLus de la 24
4.2.1.1.
l7'ro1_eInn.*: .........
-4-.2.l.3.
C:i.rb{}1\idr:1tDs 1: gramns............................... ........................ 23
4.2.1.3.
lJ.hrI.3li:r.:I:; }' frutalc:5......................................................___.. 31
41.2.2.
.r’LliI11e|_'1.tus (run un npnrta: rninimn en La diam dz: Ios 1'l:.{]JiL:1I"|.tI:.3 de
la
4.2.2.],
B=hi:i:.1..x'........ .........
-4.2.2.2.
Ccxtdim1:ntus.......................................... .......................... .. I'M
II
~'-T.-.3.
Y '1'lL-"LNSI-'DILL'\'IACIDN
CC}NSEH_"Jfi .CI fl N
T.'JI'L ."'«.I.II»-IEE‘-.'TC}S.......................................................................... .. 3-4
-1.4.
E\'AI,U:’LCION i\'U'1'l{ICION:\I....................
+1».-+1-.l.
I’ulIIm:if:n Infantil n'u:n-ur th: tun nfir}......_.........._.._..............._
4.4.2. I’n|1-IuciI:'m irtfantil con i.:{Illt[t:.'i EIILIB [as 1-6 :1:'m.~:......................... .. 35
4.4.3. 311.1-.1:u::iCmxlutricionalan-Iiunitaria................. .. .
-'1.-A.-4:. Fl L-.~:ta.dc> dc salud dc 10:.‘ nifios cl:-. Ia O|.'.}1"E'|t.l1'Iilll1i1.......................... .. 33
-4.5.
I5S'I'UUIOS
-4.-.:';.
INDIt'.'Lr’-LDURIES DE SC}S'l'Iii\'lRIL1D:\D PR{'_‘rl’Ul‘;S'i'C}S
1’x“.1'~'...v'*». MEDTR IA SI'l‘U:\C.[C}N ALIMENTARILA Y
NUl‘IUCIOI\U-‘sL EN CUMUNIDADES RU'R.r’\LES ........................ .. -40
VI.
REED.-‘~'I1ENl'J.r"s.ClDNES.............................................................. ..........
VII.
BIBLICJGIL-XFIA ....................................................................................... .. -'13
\"[l'I.
H
INDICIE D13 CUELDRDS
Cu-H‘I rfi I .
Di.’-ipunihilitlizcl de :3JiI1'I.t:ntu:,: ugrgupudos par 31.:
npurte: nutricimml an In diam rlu Ins hubiturttm
d-'.: In oomuni-:iLu_l dn: [:3 LEm.:a....... .......
Cuadru 2.
:"L1in1«::nr.c:s can un nprzrrlu pratéim -.:Ltiiiz.*u.Im:
an In uomu-fid.l::d y su vmlnr pr<m*u:t1iu dc
ttnnrcumn:sL::Imnal......................... ....
Cuadru 3.
Mimcntos Cfi n apt:-rtt: (I1: c:a.rb£:11i1:1ra1:os 1:; gr.'L~:3:=
utilizadns en la mmuliidad y su valor prunm.-din (Ia.-.
cnrusumo ::u:n1unaI...................... ...........
Ctmdrn 4.
L112; I1nrm.li7.:us cumu :l.|En'u~:nLL:>: curt un apnrte
ch: xritaniinm: 3* J.'rLiJ.1{‘:n1|::s an In dinzta dc: In C-::~munidmi........ 3!}
Cuadrn 3 .
.e"L1i::u:nt::::; can urn aporu: minixmtt an In. dicta dc Ins
rrnhludnrcs de la CGfl 1lI1'1il'l:'l.d wilnr Prfl lll fl dizlefl
E‘fi IlSUIf"."lD smnun:-I 1:-ur
Cuadm fir.
F.:¢T.:1£1::r nutriciunal dc In-5 rfiftoti 1'I1I:1'HJ1't'.3: dc un min tf.I'1 I2
cmuunidad =1: [:1 Lima. Tatumbln... ................
Cuadrfl T.
Ezitadu nutrici-anal dc Ius nifluat I:un.}'are$ dc
u-‘I azfio dc tttind an In I-inm. T1ttumbla................................. 3:‘:
Cuadxn 3.
EnFurn1cd1tdc3 quit nfcctzm 1:1 ::L1II.1d de la pflblaci firt
1:‘-1':1ntiI du 14: cc-rnu-tid:tcI............. ....................
Cuadrfl U.
Rflfl tlltad flfitit: Iaw currulacicrxues unm: 13:5
w¢ri:il:~T-.-5 usltadiadzfi............
xi
INDICF. DE 1‘I'EiUl«'t.F'LS
Figurn I .
fléficit tie puss cdad. Lulla ed:u.1 3; pa,-:43 tn1[:1 on
1-;ruc.a'cui:-r.n-..~: en :iif::ra.-m:.~.-; pafm-.~¢ I:1Linr_r5
durnntc cl puriado dc l‘.l33-IQEJI... ...................
Figurn 2.
n1‘—“l1lILTiCiI‘7.Ifl Erfi nic fl1:11 105 rIin'1u:-: n1.I.:I|c.rru.::-' cl: cinco
afius par :»:u1I:ts, durnnte afl purfudn rl:-, I‘..‘rH?..1991
an I-|r.m=iuru:~' ........
RESUME1\'
E1 pr-tzzcnte estuclio 3:: :‘c:1lIz:5 en la connmidad de La Lima ubicada a oclw
kilérnctros dfi Tatumbla tn :1 cicpartzlxtiuriw dc Francisco Mt:-razfi n. Es una.
comuniclad con una tradicirfin productiva Inasicanmcznte hcarric:-::la. siendo cstei filtima
una actiuidad gcncraciora dc ingrcsos quc lcs agpuda :1 mamcm.-rs: duramc la época
en Ia cual la dispulxibilidad dz: alimcntos disminuy::. I31 cstudio desracn Ia
impo1‘tanr:i:-1 dc una buena alinucmt.-1r:ién en :1 (1t:5£Lrl‘0IIO integral :1: 103 individuos
y lo ncccsafio qua es para 103 td-cnicos agricolas cl compmnder ciem:-5 aspcctos
bésicus que contribuyan :1 mctjorar Ia situacién alim-':nt.aria dc las pt:-blacirzanes
rurahzs. EI czbietivo gcrncral dc] cstudio Fué dcscribir la situadén alimentaria )1
nutricicmal dc la cmcnunidad dc la Lima :11 aspcctos dc saw.-aniicxlto bfisicu.
cumposicién dc: Ia dicta y t:I cfecto dc ésta an :1 estado nutricirmal cl-2: Ia poblacién
inf:=.mr.ii. Se utiliz-:5 la 1:I'lCuESL3. como un métocio formal dc invcstigacié-n 3,r la
Ubsen'a{:ic'm direrrta jg elatrevistas, Como II1étDd£J5 iufunnala-.-3. Adcrliés se uLiIiZI§
infc.-ruwacinfnn scctmdaria t1.\*i5tEI‘ltt: dc Ia comunidad con la cual se ::+::-n1plemem.é la
infc:r1'xm1ciE:»n pri:11.au-la nbtenida. E1 estudio tic-nrs: dos secciones, la primera quit :3
cl patrén alim-:rmj-::i-3 du 13. cmnurtidad, tn d-and: 5:: clasificar-an 105 a]iIm=:nt<:rs
ccrnsumid-::=s par 51.1 principal apcn-t.e nur.ricic:nal. El accuse a [as ulimentos dc:
nrigtn animal come lens pmarlucxa-s Izicteos cs rcsrringidc: 3 unas paras familias. per
lo cual :1 aporuz dc pmtcirua dc alt.-1 caiidad 5:: are Hmitado al c-zansumnzn do:
lu'.:g1.l1‘l'li1"I.t::I-5:13 mnmn E1 Frifol qua vicnc :1 suplir cstus l‘L:t'.I'I.l~:3'.I"iI‘£‘Lii;'.1‘1tCI-S. Las h:::rr:1Iizas
3»: cultivan intcnsivanxcntc an cl vcrano 3' I}-D3tE'.fiGTn1EJf1LE Ins; ticrras 5: dedicnn 3]
culfxvn de maiz 3; frijc.-1 qun: son has alimentos bzisicos en la dicta a lo largo dc] afio.
El consume dc Fmtafes :1-at.-i disnribuiclo :1 lo iargo dcl afio. dcpmdiendo de cada
tsptcie an particular. La St1g'LJ.1"l(1F. scczién dcl estudio es la evaluacifim del esrado
nutricional d: 105 nifios utilizando come indicador 61 past: para 1:: adad. En
prormzdio el 59% de la pobladén infarttil p11:s::11L:1n un cstadcn nutritional normal
y :1 41% restantr: prcscnian problcmas nutricionnles. El cstado dz: salud cit: Ia
poblacitin infantil 5:: we afcctado principalmcntc par enfermcdades dc tipa
respimtorio quc segfin Ios habitantcs son un cfccto del clima dc la zona y Lambién
del hunm qua St: emana dc Ias homillas Lradicionalcs.
I.
El
hambra
humanaa
a
ha
aide
causa
un
da
INTRODUCCIDN
mal
fracuanta
prablamaa
coma
an mnchaa pablacianaa
laa
guarras,
saquiaa,
pobraza y dasaatraa naturalaa qua an cambinacian can facturaa
coma al alta cracimianto damagrafica afaatan la diapanihilidad
y al accaan al alimuntn.
Laa alimantua sun nacaaarius para aubrir las nacaaidadaa
baaicaa da laa individuaa.
La ralaaian axiatanta antra
alimantoa, pablacién y nutrician tianan influancia an al grade
da aracimiantu y daaarrulla acanamica da 105 paiaas.
La aituaaién
alimantaria y nutriaianal da
laa paiaaa,
dapandara
da
laa
palitiaaa
alimantariaa.
agricalaa
y
sanitarias coma tambian laa ralativas a1 media ambianta.
pablacian. aducaaién y al dasarralla rural.
Esta nas indica
qua a1 prublama dal hambra daba Ear tratada daada un punto da
vista integral an al cual al daaarrolln agricala llava Como
una meta impllcita al majoramiantu dal astado nutricional.
1.3..
AEPEDTDS GEHERAIES DE‘. LA SEGURIIDF-.D ALIMENT}-.RIA
La aaguridad alimantaria aa dafina, daada al punta da vista
individual, coma al accaaa fie laa parannaa an cualquiar tiampa
y baju cualquiar coudiciun a alimantaa an cantidad y calidad
auficiantaa
para padar
aaaarrallar
una
vida
activa
y
aaludabla.
sa cansidara qua an la tiarra, hay aiimentos auficiantaa para
satiafacar laa nacasidadaa cai¢ri:a~prataicas da la pablacian
humana.
Esta aignifiaa qua la inaaquridad alimantaria da laa
paiaas
manna
daaarralladaa
no
as
dahida
a
la
baja
praduatividad aina la mala diatrihuaian dal alimanto y la paca
capacidad da aampra par parta da 105 aactaraa mayaritariaa da
la publaciun an 105 paiaaa an dasarralla
tfiamiraa,
1996}.
Daada asa parspactiva aa aunaidaran dos farmas da inaaguridad
alimantaria qua sun la cranica y la tranaitaria.
La insaguridad alimanraria crfinica ac rafiara a una diata
inadacuada coma al rasu1tada- da la continua caranaia da
racuraaa para praducir alimanta.
T la inaaguridad alimantaria
tranaitaria as cuanda al accaan al alimcnta diaminuya duranta
Una
tamparada 0 aatacinn.
2
La
economic dc prcducciun
tipicamente campesina as dcnde
el
aqriculter tiende a prcducir casi tcdu la que consume
vendicndc unicamente el exedente (Toledo et al- 1981}.
La
desventaja es que hay alimentue que no se prcducen cu 5e
prnducen en cantidadea minimaa y no aatisfaccn la demanda de
cada ccmunidad en particular y que son impnrtantes desde el
puntn de vista nutricinnal {Super 3 wright, 19391.
La produccinu ccmercial se orienta a la prnduccicn de cultivne
qua
qeneren
una
mayor
rcntabilidad
que
lea
tradicicnales,
disminuyendn asi la veriedad fie alimentos accesibles para la
ccmunidad.
En la actualidad,
el cambin de la lfigica
productive de
subsiatencia a una lnqica de prnduccién ccmercial, trae cnmn
ccnsecuencia tranafinrmacicnes
en lac quc ae suprime la
diversidad eculuqica, productive y alimentaria de la regian.
Consecuentemente el camhin de prcduccicn de aubsistencia a la
prnduccicn ccmercial se reflleja en el eatadc nutricicnal dc la
poblacién
{Toledo et al.
198?}.
Hernandez £19141 y Dewey E1931}, han demcstradn que el pasc de
uua estratéqia prcductiva de tipc multiple dirigida a la
subsistencia hacia una eetrateqia de tipc especialiaadn can
nrientacién
ccnercial
ha
sidc
la
causa del
detericrc
nutricicnal.
Per an parte Knudsen y scandizzc E1982}. cbservaren que 105
tres Eactcres
determinantes del estadn nutriciqna] eon e1
ingress, la educacinn y la salud, de lcs cuales el inqresn es
el mas importante.
1.2.
El
JUSTIFICACION
presente
trahajc
alimentaria
Tatumbla.
y
es
un
nutricicnal
Francisco Mnrazan.
estudio
en
la
base
de
cnmunidad
la
de
situacién
La
Lima,
Dada
la impcrtancia de una buena alimentacinn para el
desarrolln integral de lns individucs, ce rcccmienda incluir
en lns prnqramae de desarrclln rural estudica nutricicnalea.
Partiendn
establecer
de
nutricicnal
lns
reeultadcs
pnoqramas
que
de
estcc
ccntribuyan
de las cumunidadee rurales.
eetudins,
a
snejcrar
se
e1
pueden
estadn
-1.
.1
En
los prugramaa da desarrolla
rural
desempefian E1 papal dc comuuicadores.
lua
técnicua agriculas
Esta es la razfin par la
cual Se dastaca Ia importancia dc poseer conocimiantos sabre
105 alimentos y su relacién con el estado nutricional.
Lus resultadus dal astudiu puuden praseutar situaciunas
similares a otras comunidades ruralas de Honduras.
Sin
embargo, dabidu a ciertaa difarancias qua son particularas da
cada comunidad loa pragramaa no puedan aar lua mismus. sino
qua deben set adaptados a las circunstancias propias de cada
comunidad-
Entre los factoraa qua varian podamos meucianar: la cultura da
cada
comunidad,
al grade de dependancia de
la agricultura,
urganizacién comunitaria y el accaso a sarviciaa publicos.
1.3.
UEJETIVOS
El fin da la invastigacién as presautar informacién con la qua
sa puada visualirar la situacién alimantaria y su efactu an al
estadu nutricioual de la pohlacién an la cumunidad da la Lima,
Tatumbla, Francisco Murazan. Siendu asta cunsidarada como un
buan prototipu da las comunidadas ruralas hondurafias.
1.3.1.
Dbjctivo General
Realizar un astudio base de la siruacién alimentaria
nurricional en la comunidad da La Lima. Tatumbla.
1.3.2.
-
Objetivoa Especificns
Dascribir
las
Enumarar
laa
condicionas
puhladuras de la cumunidad.
-
y
fuentas
da
da
saneamento
alimento,
basics
los
de
105
alimautos
componentes de la dieta y su variacién a través dal afio.
-
Evaluar al estado nutricional da 105 nifius menoras da
SE15
afias.
REVISION DE LITERATURE
A. nival mundial la situacién alimantariar sa parfila da
acuardo can a1 nivel de desarrollo da cada pals, y suala
manifestarsa an al aatado nutricional da la poblacién como un
afacto an al axuaao u dafici: en la ingaata alimanticia {FAD
e INTA, 1933}.
En los paisaa an dasarrullo a1 aspucto praduminanta as
deanutriuiun qua as al factor qua aumanta al grado
la
da
mortalidad an la.poblaci¢n aspacialmanta an loa nifics an atapa
da cracimianto IFAU a IHTA, 1933].
Esta Sc daba a qua 10$
alimantaa sun cada vaz mas ascasos y la tasa da cracimiantu
damografica as mas alta,
inadacuado
Si
(PRO,
par tantu al aatadu nutricionai as
1935}.
10 ralacionamoa
can 105 paisaa daaarrulladua an donde la
abundancia da alimantu aa combina con una taaa da cracimientu
damogréficu manor, dam some resultado un aatado nutricional
adacuado (EHO, lEB5}.
Dtro prablema da malnutsicibn es la
subrealimantacién, prasantando alteracionas da salud Como las
anfermedadaa cardiovasculares y ohaaidad
(FAQ,
1993}.
Sagan 105 primarus astudios realizados a principios da asta
siglo, sa ha pudidu observar qua hay paraunaa qua mantianan un
consume bajo da alimantos.
Adamas lua alimantos qua sa
consuman aa ancuantran mal distribuidoa an ralacién con lns
grupos alimanticios nacaaarios para llavar una diata adacuada;
qua influya an al astadu da salud da lua individuua (FAQ,
1935}.
E5 aai, qua a madiadua da la dacada da 105 ‘BE, aa racunoca la
importancia da la nutriuién aprupiada para la salud humana y
as antuncas cuando cumianza la
inclusién dc aata aspacto an
105 programas da trabaju, aspacialmanua da las Nacionas Unidaa
(EHO,
1985].
La razén principal para qua la qenta sufra par hamhra no es la
poca diaponibilidad da alimantos, sino la pobraza qua no las
parmite tamer access a astua.
For asta raaon, la FAD dacidié
iniciar
acciunaa
nutricional,
qua
contribuyan
sin obtana:
a
un aumento en
majurar
los
al
aatado
ingresos,
pues
consideraron qua axistian actividadas qua aa podian realizar
y que astuviaran dirijidas,
vulnarablaa {FAO, 1985).
particularmanta
a
los
grupos
5
Entra las actividadas qua sa puadan implamantar pcr media as
prcgramas
da
tradicicnales,
dasarrcllc
astan:
a1
usc
da
p1antas
al mejcramiantc dc
las
técnicas para
prcduccicn da lcs alimantcs hasiccs,
y lcs huartcs familiarcs
(FAQ,
1995;
no
la
la aasenanza nutricicnal
Eichar y Staats,
1991}.
Entra lcs grupcs afactadcs principalmcnta pcr prcblamas
nutricicaalas sa ccnsidcran las mujsras anmarasadas y lcs
nifics mancras da cincc afics. Estas daficiancias nutricicnalas
son dahidc al ccnsumc insuficisnta cs prutaina,
y casi
exclusive da cerealas, qua an ccmhinacicn con las ccndicicnas
dc
sansamisntc basics
influyan an
las
altas
tasas
da
mcrtalidad
infantil
{Eichar
y
Staatz,
1991}.
En
astas
actividacas las mujeras juagan un papal may impcrtante ccmc
prcvacdcras da alimantcs variadcs,
qua prcporcicnan a la dicta
1a calidad nutricicnal nacssaria para llavac una Vida sana,
msdiants al maximc aprcvachamiautc de la anargia y lcs
nutrientas (FAD, 1935}.
2-1.
FACTGRES QUE ECTAN EL ESTADG NUTRICICINAL
E1 cstadc nutricicnal as al rasultadc da una raaccicn dal
organisms humans a la influsncia dc factcras ccmc la calidad,
cantidad y variadad dc alimantcs dispcnihlas.
ademas ctrcs
factcras impcrtantss ccmc: a1 nival ds ingress, ccnccimiantcs
basiccs da nutricicn, habitcs alimanticics y tamaflc da la
familia
IFAO,
1993;
INCAP,
1991}.
La dispcnibilidad da alimsntcs esta hasicamants limitada par
factcrcs ralacicnadcs can 1cs racurscs tiarra y agua.
En a1
casc de la tiarra asts sa ralacicna con la facilidad de las
parscnas da pcsaar un tarrenc para pcdar trabajarlc 5 tamhién
a1 access a un rccursc ccmunitaric impcrtanta ccmc a1 aqua
(FAG,
1998].
Begun cl nivel as ingress, asi varian lcs patrcnaa da ccnsumc.
En ganaral las familias mas pcbrss, accssan basicamantc a1
ccnsumc da ccrsalas y a madida qua majors a1 ingress sa
van
agraqandc an la diata alimcnccs ccmc lus prcductcs lactaos,
Erutas y varduras (Berg, 1933}.
Pcr ajamplc an Cantrcamarica,
cl alimcntc basicc as a1 maiz y esta as ccmplamsntadc pcr unc
c mas alimantcs ccmc las lsgumincsas y an ctras ccasicnss
sualan sar raicas y tuhérculcs {THCAP, 1991}.
6
Un aumanto an ingraso no siqnifica qua asta sara utilisado an
majorar la dieta, oino qua tambian parta da aata qaha sar
utilizado para oubrir orraa nacasidadaa matarialaa coma aar
ropa, oalzado,
insumos,
atc. qua contribuyen a nmjorar o
mantanar la aalidad da Vida.
Saqun
Barg
dastina
alimanto
para
£1983}.
la
baaico
alimanticio
qua
nutrioionalmanta.
al
ingraso
adquisioion.
y
no
para
do
la
conduoiria
utilizado
una
mayor
an
alimantos
oantidad
divarsifioaaion
a
una
diara
dal
da
sa
un
patron
adacuada
2.2- AEPECTDS GEHERALES DE LOS ALIHEHTUS
Los alimantoa qua oonsumimos nos proporoionan nutriantas, los
cualas son nacasarios para al oracimianto y al mantanimianto
dal organismo y sus funcionas {FRD, 1983].
Los alimantos puadan sar da origan animal y vagatal.
Cada uno
da astos grupos prasanta vantajas y dasvenrajas, por tanto lo
mas apropiado para una buana nutrioion as raalizar una
oomhinaaion da ambos grupoa {INCaP, 1991}.
La
diata
daha
aar
variada
y
nutriaionalmanta
adaauada
depandiando dal aoaaao qua tanga la familia para la produocion
y oompra da alimantoa.
Caha aolarar qua la ingaata da alimantoa da origen animal para
la mayoria da la poblaoion da nuastros paisas ganaralmanta as
baja; y aon laa aspaoiaa manoras coma las gallinas, oardos,
conajoa v otroa animalaa silvastraa son loa qua raalizan aata
aporta.
Laa aspaoias manoraa son mas faoilaa da ariar par no raquarir
mayoras ouidados;
astas puadan mantanarsa solas.
En oamhio
para la arianza da aapaoias mayoras sa incurra an un alto
ooato da produooion qua sa traduoa a praaios alavadoa an al
productn final 3' consacuantamanta no son aooasiblas a la
poblacién da bajos raoursos aoonomicos.
Ba aauardo non al INCAP (1991), para lograr una diata adaouada
sa daba llavar a oaho una combination da alimantos qua nos
proporoionan
los
nutriantas naoasarios para oubrir las
naoasidadas nutrioionalas basicas para a1 buan funoionamianto
dal orqanismo.
T
2.3.
FUNCION
CLASIFICAEIGN DE LDS ALIMENTUS DE AEUERDO CON SU
EN EL GRGANISMD
funcinnaa da
Can una diata halancaada aa laqra cumplir con las
canstruccian D raparacién da tajidma, prataccién y prpvisién
padar
da anargia qua a1 arqaniama humana raquiara para
daaanvalvaraa
aa
aiimantas
farma
da
Da
adaauada.
alaaifican
acuarda
can
aato
camplamantariaa
baaicaa,
an
lea
y
aonstructoras.
Lea alimantma basicas
2.3.1.
San las qua pravaan an mayar praparcian la anarqia an forma da
par la
carhahidrataa y una parta da prataina da baja caiidad
aa
Entra allas
aaancialaa.
daficiancia da aminaaaidas
EINCAP,
anauantran laa aaraalas camp al maiz y aubpraduatas
1921),
qua
rapraaantan
la
mayaria
antra
da
105
ai
EOHED
paiaaa
alimantaa
an
2.3.2.
Lea alimantos camplamantarima
1988}.
San
las
ancargadoa
da
pravaar~
%
an
prataina
dal
canauma
dasarrolia
da
alta
da
{FEQ,
aalidad.
coma al
Dantra da aata grupa sa anauantran laa laguminasas
frijai qua son canaidaradaa al alamanta idénaa para majarar la
au
calidad da la prataina an 1a diata tamanda an canaidaraaién
al
diapanibilidad y acaaso a un Costa ralativamanta manor qua
da lea praductaa da nriqan animal
2.3.3-
EINCAP,
1991}.
Lea alimantas canatructoraa
las
Cnntrihuyan can la farmaaian y nmntanimianto da tadaa
poaaar alta
érqanas da nuaatra auarpa, caraatarizandaaa par
a tadas
incluya
aa
qrupa
Dantra da asta
calidad da prataina.
inconvaniante
El principal
laa alimantas da arigan animal.
alavada caata, haciandola
au
as
aatas,
da
adquiaician
la
para
manna
diapanibla
para
laa
familiaa
da
ascaaoa
racamandandnaa incluirla an aantidadas minimaa
racursoa;
(IHCRP,
1391}.
E
2.4.
CLAEIFIGAEION DE LDS ALIMEHTOS DE AEUERDO CON SU
PRINCIPAL APOHTE HUTRICIOHAL
L05 alimentos son una mazcla de nutrientes y la variacifin en
la propnrcién de cada uno, area una diferencia en el aporte de
la
dieta
1333}.
De
(EHO.
acuerdo
can
esto
podemns
clasificarlos en:
2-4.1.
L05 ceraales
Generalmente
maycria
de
confcrman
105
paises
entre
en
carbohidratos, proteinas
complejo 3 (FED. 1333}.
2.4.2.
un
ED-30%
desarrollo.
entre
un
de
LE5
E-12%
la dieta
y
cerealcs
en
la
poseen
vitaminas
del
Les tubércules, raicas y leguminosas
Se consideran buenas fuentes de carbohidratos, sin embargo su
aporte protéico es muy
apnrtan vitaminas A 3 C
2.3.3.
pobre y Gscila
{E30, 1333}.
entre
1~2%,
tamhién
Las semillas aleaginosas'y leguminosas
En 195 paisas en desarrnllo pueden llegar a representar el 5%
de la ingesta de alimentos, realizandc aportes energéticos
coma las grasas an 31 case de las oleaginosas y carbohidratos
pot parte de las leguminusas.
Son un buen complemento protéico para 105 cereales aportando
Entru un 20-353 en forma seca.
Proporcionan tambien minerales
y vitaminas del Complejo E
2.4.6.
{FRD,
1333}.
Las verduras
Normalmente representan un 13% de la ingestién de alimentos y
5a 125 considera coma
minarales (FAQ, 1333].
2.4.5.
buena
fuente
de
vitamina
A,
C
y
de
Las carnas y'pas¢adns
Representan entre un 5-103 de la ingestién de alimentos.
For
set de nriqen animal sun consideradns alimentus de alto valor
prntéicn y un excelente cnmplemento de cereales, cuntienen
antra lE~2fl%
da proteins.
También raalizan un apcrta
importante do minarales comm el hiarro adamés do vitaminas A
y a (sac, 19aa;.
2.4-5.
Las frutaa
Forman una paquafla porcion ca la ingasta do alimcntos.
general
as
[EAO,1§BB].
2.5.
Loa
lea
conaidara
fnanta
ccmc
do
En
vitaminas .A 5: C
LBS HUTRIENTES Y SU FU1-ICICIN
alimantos astan ccnformadoa por ciartca elamontoa a
los
cualcs sa lea danomina nutriantaa {INCAP, 1991} y qua son
utilizados an al mstabolismo normal cal organisms {FEO, 1988}.
Da acuardc con la variadad do alimantcs utilizados por la
poblacion humana y a las funcionaa aspacificao qua raaliza
cada uno, sa clasifican an sais grupos:
2.5.1.
Los carhohidratcs
funcicn
principal
Su
as proporcicnar
anargia
para
al
mantanimianto da la tamparatura corporal y anargia para la
realizacicn
do
carbohidratos
tubérculos
las
se
actividadas
encuentran
y laguminosas
lcs palsas an dasarrcllc.
2.5.2.
fisicas
en
los
qua constituyan
(FAQ,
1933}.
caraalas,
Los
raicas,
la diata baaica da
Las grasaa
Son una fuanta ccncantrada do anargiaLa importancia da
consumir alimentcs riccs en grass es la craacién do resarvas
qua suplan estas nacasidades an pariodcs dcnda no so pucdon
consumir alimcntcc ricos so asta.
2.5.3.
Las protainaa
SE les considers al components estructural dsl organismc y los
productos animalcs son la major fusnta do prctcina porqua
poseen tcdcs los aminoécidos esencialas.
En lcs paisas an
ID
daaarralla laa prqduatas vagatalaa sun laa qua raalizan al
mayar aparta an la diata.
au aalidad sa puada majarar
camhinandalas can atraa cultivos aspacialmanta lagumincaas.
2.5.4.
Laa vitaminas
compuastoa
San
qrganiaaa
qua
no
son
aintatizados
an
al
arganiama y par asa as impartanta qua aa aanauman diariamauta
[Pinada, 1935}Su funcién principal as ayudar an 105
pracasoa
par
las
auaias
graaas y carbahidrataa.
al
cuerpo
utiliza
laa
pratainas,
Hay dos tipos da vitaminaa las hidrosoluhlas qua incluya las
vitaminas dal camplaja B y E.
E1 aura tipa da vitaminas son
laa lipaaqluhlaa antra las qua aa puadan mancianar la A,D,E y
K,
aumplianda
IIHCHP,
1991}.
aada una da
alias
una
funaién an particular
Lag vitaminas y minaralaa aa raquiaran an manor aantidad para
con una mayor fraauanaia da consume parqua no son almacanadaa
an E1 cuerpa.
Par asto sa racamianda al consuma diario da
frutaa a varduras qua son iaa qua auplan astaa nacaaidadaa
{INCAP, 1991}.
2.5.5.
Son
da
Les mineralas
oriqan
inorganiaa
vagatalas y animalas.
y
forman
parta
da
lqs
tajidoa
ancantramas
al
calcia,
ai iqual qua las vitaminaa.
parta an al matabaliama dal arganiama.
Entra
las
minaralas
hiarra,yada y flucr.
impartantas
aatus taman
Entra laa funaianaa da las minaralaa padamas maucianar:
-
Fnrman parta
da
las
aatructuras
tajidas suavas dal arganisma.
-
Ragulan la contraccién muscular
aaqualéticas
duras
y
II
2.5.5.
El agua
Es el Eiemento mas indispensable de nuestra dicta. sin E113 no
podemns
vivir
corporales.
porque
forma
parte
de
todas
las
funciones
Gabe hacer nctar que los nutrientes, trabajan conjuntamente
para mantener todas las funciunes corporales y es por eso la
importancia de mantener Una dieta halanceada a 15 large del
tiempo para que suministre esas nutriantes simultaneamente.
2-5.
EL ESTADD NUTRICIDRAL Y LA. A.‘-WITRDPDMETRIA
Seal
E1933},
indica que la evaluacién nutricional incluye la
medicién y descripcién del estado nutricinnal de una comunidad
en relacién con las variables econémicas, sociodemngréficas y
fisiolfigicas qua puedan afectar la nutricién en la comunidad.
El
estado nutricional
ciertns
indicadores
de
la poblacian
antropométricas
se
determina usandn
qua
pueden
SEI
recolectados por medio de encuestas 0 por recopilacibn de
infcrmacién secundaria proveniente de centres
de
salud
{FED,19Bé: FAD, 1993i.
L05 indicadores antropométricos son algunos de las muchas
dimensicnes corparales que nos denfitan E1 efitado nutricional
3 105 especialmente utilizados son el peso, la talla y la
L03 resultados obtenidns son Cnmparados can parémetras
Edad.
ideales preestablecidus para cada indicador.
A cqntinuacién
describiremns
103
indicadores
comunmente
utilizadus
en
Latinoamérica.
2.5.1.
Paso para la talla {PIT}
Este es El indicador mas sensible a las alteraciones en la
ingesta y lo manifiesta coma un déficit en el tejido y grasa
conpcral.
Segfi n
este-
parémetro
en
Latinuamérica
la
alta
prevalnncia u ucurrencia de déficit Se da an 105 periodos de
hambruna que no son frecuentes en la reqién.
12
2.5.2.
Peso para adad
{PIE}
Es un paramatro qua indica daanutrioion racianta (FAQ, 1993},
cuando nos prasanta un peso manor qua al normal dahido a uua
dieta inaufioiente o tambian noa podria moatrar al afeoto da
Ea el paramatro
una enfermadad raciantamanta oourrida.
utiliaado an la mayoria da
(ERG, 1983}.
2.5.3.
Talia para edad
los oentroa da aaiatancia social
{TEE}
Nos preaanta la hiatoria nutrioional, aocioaoonomioa y general
da aalud, qua ae raflaja por un ratraao an al daaarrollo
1993) y as reconooido Como un axcalenta
asqualétieo (FAQ,
indicador da la aituacion nutrioional {E30, 1983}.
2.7.
DESRPCID1‘-I DE LA SITUACIDH HU‘1‘RICICR‘J.a..L LATINQMERICAHA
La situaoion para Latinoamerioa da acuarfio con loa indioadorea
antropomatriaus
aai:
oomo sa muastra an la
fiqura 1
sa praaantan
Segfi n el indioador PIE. qua nos brinda una vision global de la
problamatioa an la ragién, maa da aiata millonaa da nifiaa o
aaa a1 12% da loa nifios nmnoraa da cinco afioa preaentan
con una mayor
Loa gaiaea
prohlemaa da malnutricién.
aon
Guatemala
y Honduras
pravalanoia da manoraa daanutridoa
con un 33.5% 3 21.0% aai mismo, Uruguay 3 Peru preaantan loa
menoraa porcantajaa da prevalanoia aiando aatoa da 6.5% 3
lD.4%.
Para al indioador TIE, hay paiaaa Como Guatemala y Peru donda
por lo manna uno da oada tras nifioa praaanta prohlamaa por
retraao
an
al
un
oomo
ea
identifioado
y
dasnutrioion
cracimianto.
En
Latinoamérioa,
no
son
fracuantaa
las
hambrunaa
oomo
an
otraa ragionaa dal mundfl r por tanto al indioa de PIT raflaja
valoraa muy Paco aignifioativoa. lo cual nos indioa qua al
aatado nutritional de nueatra poblaoion as al raaultado da un
procaao lento de aubalimantaoion qua podria eater relaoionado
oon factoraa haraditarioa y ambiantalea.
BU
fifl
I!
E1.
':
1'-5
40
__
3*
35
3i
“=3$
¥
52:..
‘E
fii
5%.
f
3%
fifi
-
In
F1
Eluii-‘I3
3
2;:
EI:1.Ifl d'-C-I‘
'
G-un|:|!-rr.-sin
Figura 1. Déficit de pesofedad,
F?
I-|r_-pn.dJ_1rm;
tallafedad 3,? pesaftalla En
preescalares en fiiferentes paisas latinoamericanos
durante el periodu de 1985-1991.
{Tmnado Ciel
Infcrme de la conferencia
Internacional sabre
nutricién, 1993].
2.3-
PF‘.CIBLEMAS ELTTRICIGHAIJE S
Los prahlemas nutricinnales estan conformados tantc por el
exceso 0 déficit en la ingesta de alimentos, lo cual resulta
an un deterioro del estadn de salud del individun.
Segfl n EHO (1988), la desnutricién. as considezada Como un
estado patolégico caracterizado par incapacidadas fisicas y
mentales, resultante de una dieta inadecuada 0 desequilihrada.
E1
estado
nutricional
puede
variar
con
la
ingesta
de
alimentos, on 105 paises en desarrollo los problemas mas
comunes son los asociados con el déficit en la ingesta de
alimentos y entre ellos podemos mencionar:
14
2.5.1.
La desnutricién
cnnsidara la desnutricién cuandn al cuarpo na pasea
Ea
nutriantas an cantidadaa auficiantas para tracer y funcionar
(FAQ,
narmalmanta
Laa
mas
1993}.
afactadga
par
aata
prohlama
son
las
nifiaa
qua
raguiaran da 193 nutriantas qua praparcianan las alimantos
para alcanzar al grade normal da cracimianta y dasarralla.
Sagfl n laa aatadiaticaa, a nival mundial la dasnutricién paraca
sar
haja;
ambarga
sin
Esta
auala
sar
aubastimada
porqua
genaralmanta la mayaria da lna nifina mnaran antes da cumplir
al primer ana da Vida y una gran parta da alloa no aatan
ragistradosEsta sa. daba. a razonas da tipg cultural a
aimplamanta Cfl nata some una muarta aaociada a otra anfarmadad
y no la ralacianan con un prablama nutricianal {SECPLAN Y
UNICEF, 1995}.
En Latinaamériaa la dasnutricién sa clasifica siguianda al
patrén da Game: 0 algunaa variantas da astaSe haaa
principalmenta an al déficit parcantual antra al peso real 5
La
a1 peas idaal.
siguiante:
-
»
La
clasificacién_
sagfin
al
déficit
as
la
Daanutrician lava a grade I
Daanutriaian mndarada a grain II
Dasnutrician grave a da gradg 111
dasnutrician
origanas,
a1
ca1arica~protaiaa
primers
es
un
{UPC};
prablama
da
puada
pabra
tanar
ingaatién
dos
da
alimantoa anargéticaa y‘ al aagunda par la daficiancia da
alimantas can prataina da baja calidafi.
El patrén nutricional
en la mayaria da nnastros paisas aa prasanta par la ingasta
inaufiaianta de ambas tipas da alimanta.
Enamias nutricianales
2.8.2.
Ocurran par una daficiancia da prataina,
u
Dtro
fatter
abaoraién.
coma
la
prasancia
da
hiarra,
paraaitos
atrg mineral
gua
limita
an
2.3.3.
Elm-.':ic:
Se prasenta come Una daficiencia de alimentos que pravaan da
yodo,
pruducieado un aumanta de camafio da la glandula
tiroidea.
2.3.é.
Hipovitaminasis A
Produce una altaracién qua afecta el grads de viaién, llegando
a producir una ceguara.
Se aduaa una asociacién can laa
anemias nutricinnales y esté asociado a la DPC.
2.9.
SI'I'UACIDN EIUTRICIONAL ‘DE LA INPANCIA EN HDNDURPLS
En Honduras la dasnutricién es la principal cauaa asociada a
la mnrtalidad infantil an por lo manos un fifli, y su principal
factor ccndicionanta es el bajo page al nacar came también las
problamas ralacionados con la salud de la madre.
Dehido a
esto principalmante, an 1990 falleciarén aproximadamanta unos
E 800 nifios menures de un afio
{SECPLEN Y UNICEF,
1995}.
- En
105 nifias al crecimienta es relativamente normal hasta el
tercer mes da Vida,
a partir de alli comienzan 105 problamas
par dasnutricién prolongandosa hasta el sagundo afia de Vida.
Entre las causas a cansidarar estan la lactancia materna, la
alimantacién
suplamentaria
inadecuada
y
aato
ae
pueda
complicar can la aparicién de enfermedades ccmu ser diarraas
y enfermedades respiratorias.
Como anteriormenta sa mancioné, el mayur dafio par dasnutricién
sa da antre 105 Eras a 105 vainticuatro masas de adad a causa
da la dasnutricién crbnica qua provaca dafioa fisicas y
mentales.
De acuardo con los dates de la ancuesta epidamialégica da
1B91~1992, ae ancontré qua par un periodo de seis anus, la
prevalencia del estado nutricienal sa ha mautenido en un 39%.
Si comparamos
el area
rural con la urbana podemos decir que
asté ha permanecido an prnmedio de 46.1% de nifios desnutridns
y para 21 area urbana ha incremenrada an un 25% pasando da
23.1% an 193? a 3fl.E% en 1992.
Se ha detactado que en la zona rural,
la regién occidental dal
pais prasanta un EDE de desnutricién en la pnhlacifin dc nines
menores de cinca afloa.
En contraate en las regionea norte y
16
Eur del pais la dasnutricién esté
nacinnal qua 59 mantiene en 39%.
alrededor
del
promedifl
i.-eu : l4i.-_|."-1.
p
I
H 1:!
huh}:
km
ul-
0-
Urb Inn
19:?
[33 1531
E 199:.
Figura 2. Desnutricién crtfanica an 105 nifios me:-mares de cincca
afios par zonas, durante el periods de 1?-B‘."-1991 an
Honduras.
{Tcmado de SECPLRN y UNICEF, 1995}.
:
III. HATERIELES Y HETODOS
3.1.
DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDID
E1 presente estudic se
llevé a cabu en la ccmunidad de La
Lima,
Tatumhla,
FcoMorazén,
a Una distancia
de
echo
kilémetros de la cabecera municipal.
La microcuenca cuenta
con una extensién de 9.15 KhF.
Altitudinalmentc Se encuentra
entre los 1200 9 LEBE msnm. con una temperatura promedic de
21-4%: y una precipitacién anual de 851.6 mm Ecérdova, 1995}.
La camunidad para el afio de 1994,
aproximada
de
3&7
habitantes
contaba con una poblacién
incluyendu
nifios
{IFPElfEAP,
1995}.
Si 10 actualizamos de acuerdo con el indice anual de
crecimiento de la poblacién hcndurefia {2.8%}, encnntramos que
en la actualidad serian 315 habitantes
ifiscolan,
1995)-
Entre 105 principales usos de la tierra con respecta al total
del area cubierta en crden descandente son: Lahranza, potreros
can arboles,
bosques,
potreros limpios,
huE:tDs,cu1tivGs
temporaies y cultivas perennes IIFPRIIEAP, 1995}.
La mayuria de la pohlaciéu masculina se dedica a las lahores
agricclas, y entre los cultivos qua producen tenemos qranos
bésicosr
autoccnsumo y
que se destinan basicamente a1
pruductas horticolas Como cebolla, papas, ajos, habichuela,
zapallo, cafié y frutales some naranjo 3 ciruelo que se
utilizan coma fuente da ingreso y se venden en el mercafi c
capitalinu
3-2.
IIFPRIIEAP,
1995:
Zclada,
IQES;
Cbrdova,
1995].
HETDDDLDGIA
El
trabajo de camps
se realizé en conjuntc con
tres
investigadcres mas que estaban trabajandn simulténeamenta Bus
respectivcs
trahajos de
tesis en la cumunidad.
Esta nos
dié
la opnrtunidad de tener una visifin més amplia de los aspectos
relacimnados can la rmmunidad.
E1 estudia se llevo a cabo mediante obseruacién directs
comhinacién can entrevistas infnrmales y una encuesta.
Afi eméfi ,
SE
utilizfi
coma
informacién
fie
apoyo
la
de
en
otros
estudias qua SE raalizarun anterior y simultaneamente en la
cnmunidad.
I8
Obsarvacién diracta
3.2.1.
la
tada
da
large
10
a
apliaar
puda
aa
taaniaa
Esta
da
junia
da
lea
maaaa
antra
daaarralla
aa
invaatiqacién, qua
1995 haata mayo da 1995 praaantandaaa an aada viaita la
apartunidad da aanacar alga nuava.
Naa airvié para canaaar daada afuara la aituaaian qua aa viva
an laa aamunidadaa ruralas, aantribuyanda a farmar nuaatra
prapia aritaria aobra la aamunidad y au dinamica.
Entraviataa informalas
3-2.2.
an
un
basicamanta
canaiatiaran
viaitaa
primaraa
Las
da
la
upurtunidad
raaanaaimiantu dal araa, qua naa brindaran
su
canacar
intaractuar can algunaa parsanaa da la camunidad y
apinién
aamunitarla.
an
aabra
la
aituacian
qua
aa
abtuviaran paatariarmanta
laa
difarantaa
aapactaa a astudiar, antra las cualaa aa inaluyan: El papal da
la
la mujar an al manaja da laa raauraas naturalaa,
aaractarizaaian
la
y
aaractarizaaién da laa huartoa familiaraa
dal uaa da aqua an la aamunidad da la Lima.
Lea
dataa
fuarpu camplamantadaa
librata fia campq.
Duranta
la
can
raalizaaién
invaatiqadaraa,
la
da
an
la
ancuaata
infarmacién raqiatrada
laa
anauaataa
da
laa
an
la
damaa
fua al tiampa an al cual antramaa an aantaata
diraata can la mayaria da laa pabladaraa y danda tuvimaa la
apartunidad da uiaualirar da farma intaqral laa ralaaianas
cada
axiatantaa antra laa diatintas aapactas astudiadaa y Gama
aata
can
indiraata
a
diracta
una da allas podia tanar ralacién
aatudia an particular.
3.2.3.
Encuaata
La ancuaata formal {Rnaxa 1} fua al tarcar tips da matadalaqia
utilizada an la invaatiqacién.
aar
La ancuaata tania coma pablacian mata laa amaa da casa par
alimantaa
105
da
praparaaién
la
allaa quianaa sa ancarqan da
y dal auidada da laa nifiua.
da
Antaa da aplicar la ancuaata aa llavé a caha una validaaién
laa
da
parsonaa
la miama can al fin da absarvar la raaccian
u
anta laa praquntaa, lndicandanaa al grada da campranaian
I9
A.partir da la validacién sa
antaudimianta qua astas tanian.
ciartas
raalizarun
curraccionas
pastariarmanta fué aplicada.
ancuaata
la
a
qua
Para la aplicacién da la ancuasta sa racurria la camunidad las
dias 21, 22 y 23 da abril y al final da la joruada aa lagré
ubtanar
un
tatal
da
25
ancuastas,
y
cada
una
raprasauta a una familia ya sea nuclear a axtansa-
da
allaa
El nflmara
tatal da ancuastas raculactadas sa cansidara una muastra
La muastra raprasauta un 69%
raprasantativa da la comunidad.
da las familias da la comunidad.
Entra las razauas para que axista asta difarancia pudamus
manaionar la ausancia da algunas amas da casa an e$as fachas,
movilizacién de unas familias para atras casas a inclusu fuara
da la comunidad Como un afactu da 105 daslizamiantos y
cunsacuantamante pérdida da sus casas y parcelas.
Para
la
alaboracién
da
aspactus principalmantaz
la
encuasta
sa
considerarun
dfls
Consistié an conocar al
El patran alimentiaio.
3.2.3.1.
origan da lus alimantos y su influancia en el accasu a una
diata variada, la composicién nutricional da la diata, para la
cual dividimos los alimantos en saccianas corraspondiantaa a
su principal aporta nutricional y al consumo samanal da cada
alimanto.
3.2.3.2.
La informacién general da 103 nifios manoras da cinaa
Esta cansistié an
aflas para avaluar su estado nutricionalPara
tamar lus datus da peso y talla da los nifius par casa.
pudar camplamantar los datos da la ancuasta y qua nos parmitan
llagar a concluaiunas més raalas, sa trabajé adamés can 195
ragiatros dal Cantra da Salud Rural da Tatumbla {CESfiR}.
Entra al aquipa utilizado para llavar a cabs asta saacién sa
uacasitfi da una balanza normal ée bafia y uua ragla da madara
con una luugitud total da un matro.
El use da la halanza da hafio fué dabida a tanar qua raaurrar
la comuuidad casa par casa, no pudiando llavar una balanza
llavar a aaba astas
ramaua qua son las mas apropiadas
paradua can laa piaa
aran
nifius
los
Para asto
madicianaa.
dascalzua y con la manor cantidad da rapa paaibla.
ED
Posterjormente,
fueron medidos con una regla y simultaneamente
registrados en la tabla elaborada para este fin.
Analisis de los datos de la encuesta
3.2.4.
Para el analisis de la primer parte de la encuesta se utilize
el programa estadistico SPSSHPC.
Este es un paquete especial
para oienoias sooiales, aplicando basieamente freeueneias.
La
segunda
parte
del
estudio
se
analizo
con
el
rmpgrama
QUATTRo.PRD, en el eual se hizo una hoja de ealculo;
analizar eomparativamente el indioador nutrieional.
para
El indicador utiliaado para el analisis fue el de peso para
que empleado por los Centros de Salud
edad {PIE}, que es el
Rural en Honduras, en este caso en particular del CESAR de
Tatumbla de donde provinieron la mayoria de nuestros dates.
Para analizar los datos‘ realizamos un cuadro en el cual se
el peso ideal, el peso
inoluye el nombre del niflo, la edad,
y
el
segfln
Gomez
la
clasificaoion
real,
el
deficit,
estableoimiento de freouenoias de nifios con los diferentes
estados nutricionales.
Para ealeular el peso ideal on Kilogramos se utilizaron las
siguientes formulas, para esto fue neeesarie separar a la
pohlaeion en los menores de un afio y de uno a cinco afios.
Peso ideal en Kilogramos para:
*
*
Menores de un afio = edad en meses
*
*
Uno a seis afios = edad en afios
»
Mayores de seis afios = edad en afios * 3 + 3
U-5 +
4.5
2 + 8.5
De acuerdo al resultado obtenido se oompara con el peso real
y a esta diferencia Se le eonoee Como el deficit eotre lo real
y lo ideal para lo cual se aplioo las siguientes formulas:
+
% de eobertura = Peso real * 100 I Peso ideal entonoes,
-
%
de deficit = 196 —
%
de oohertura
1 Comunieaoion personal con Dra. Veronica Barahoua
21
la
litaratura,
da
ravisién
la
an
sa
daacriba
Coma
las
siquiantas
basada
an
clasificacién da la dasnutricién asta
rangas:
Grads
I
Grade II
Grada III
antra
ID-24%
antra 25—4fl%
mayar qua 40%
Para sarrabarar lns rasultadas abtanidas,
sa llava a cabs una
camparacian individual da las rasultadas calsuladas can Ias
farmulas y al qrafiaa da FEE carraspandianta a cada nifia.
Pastariarmanta a asta claaifiaacién, sa prnsadia a saaar las
gradas
las
cada
da
da
una
acurrancia
da
fracuancias
nutriaianalas da tada la poblacién infantil dal aatudia y
partianda da astas sa llagé a las canclusianas dal astudia.
De acuarda can las rasultadas da dasnutricién abtanidas, sa
Diana astimacién, cansistié
raalizé una astimacian da riasga.
an:
«
la
ranga
da
an
aada
nifias
da
tatal
numara
Al
coma
Claaificacién da Gama: (FAD, 1§88i, sa la cansidara
un Gian parcianto.
-
Sa la datarminé un valor madia dantrn dal rango par
ajampla: an al range da ID—24% al valor madia sara 1?%,
al aual aquivala al 5fl% dal valar total.
«
Pastariarmanta, sa datarmina al paraantaja da las nines
qua astaban sabre al valor media 3 astas son las qua sa
uansidararon can mayaras pruhahilidadas da pasar al
siquianta grade 0 astada nutricianal.
3.2.4.1.
Eatudias
aorralacianalas.
Can al
abjato da
una major campransian da la situacian alimantaria,
asta analisis antra las
nutricional, pasaaién da
tanar
sa raalira
astada
las siguiantas variables:
an la
parsonas
huarto, numara da
casa, numara da nifias par casa y al numara da vacas par samana
El analisia da
qua sa ingiaran alimantas da arigan prataicn.
las carralacicnas a1 igual qua la primara parts da la
ansuasta,
sa raaliza an al pragrama SPSS-PC.
Para asta las hi P stasis qua sa P lantaaran san Ias siquiantas:
+
El aatada nutricicnal da 105 nifios puada astar afactada
par al numarn da parsonas qua Viven En la Casa.
22
El estadn nutricional puede verse afectada por el nfimero
do nifios que hay par casa.
La tenencia de huerto familiar
Estado nutriciunal de 105 nifios.
El
acceso a alimentas
1nantiene
y xnejura
de origen proteicn en
mejora El estada nutritional de los nifics.
la
el
dieta
IV- RESULZIIPLDOS ‘I DISCUSIO-N
Cada poblacifin humana esté gobernada par un patrén cultural
qua
Ejerce
productivaa,
4-1.
influencia
en
el
desarrolle
sociales y econémicas-
de
las
actividades
CDHDICIONES DE SANEAMIENTO EASICO EN LA CDMUNIDAD
Las condiciones de saneamiento bésico ejercen influencia en la
calidad de Vida de las comunidades ruralesLa vivienda tipica de la Comunidad posee un piss de tierra,
parades de adobe con una artesonado de madera rolliza y techo
de teja.
En el patio esta instalado el sistema de agua potable que les
‘permite
tenor
acceso
a
agua
Con
calidad
superior
obtenida anteriozmente en las quebradas y pozos.
que
la
E1 acceso a aqua potable es un factor benéfica para la salud
da la poblacién an general y en especial de los nines que son
los
que
presentan
mayores
posibilidades
de
contraer
enfermedades.
En la comunidad Eamhién Se llevé a cabo un proyecto de
letrinizacién que se encargé de instalar letrinas lavables,
logrando una amplia cobertura de la comunidad.
Lamentahlemente, las letrinas no estan siendo utilizadas
eficazmente, en algunos cases 52 han dafiado a cnnsecuencia del
movimiento de tierra, la paca costumbre de utilizarlas a la
falta. de conccimiento sobre la. importancia. para la Salud
humana fie no depnsitar las excratas en el campo.
El mismo tiempo,
la presencia de algunos animales dumésticos
coma lns perros y gates pueden considerarse coma ventures de
enfarmedades par ser portadores de parésitos tanto internos
coma externos.
En cuanto a la asistencia médica, el Centru de Salud al Cual
deben remitirse es el localizado en Tatumhla.
L05 pobladores
toman la deci$ién dc mcvilizarse hacia el centro de salud
dependiendo de la gravedad del enfermo.
24
Hormalmente
al
de
momenta
ucurrencia
de
una
enfermedad,1as
persunas recurren primero a1 tratamientu can remedies caseros,
luego
a
buscan
personas
de
la
camunidad
qua
conocen
de
medicine natural 3 solo en cases extremes hacen use del Centre
de Salud Rural u otru centre asistencial de TegucigalpaEntre las razunes expuestas para up asistir a1 Centre de Salud
SE mencionan: lafi labures diarias, falta de atencién médica
Esta ultimo es un
diaria y la falta de acceso a medicinas.
reflejo de la male asistencia del gobierna al Sector Salud.
Para un major anélisis del Efectu de la dieta en El estado
nutricional,
realizamos
una
separacién
de
105
alimentos
de
varia de acuerdo a
la
acuerdp a su apprte nutricipnal basado en el consume semanal.
Se debe
tomar an cuenta
que la
dieta
éppca del afiu, perm mantiene constantea ciertus alimentus
hésicos
a1
mantenimiento
del
qua
contribuyen
estadu
Lu
varia
nutriciunal.
es el consume de alimentos Como
qua
frutas y verduras qua ppseen un mayor valpr de cpnsunm durante
la temporada u estacifin.
4.2.
EL PATRDH.ALIMEHTICID EN LA.CUMMNIDAD
L05 alimentos estfin clasificados de acuurdp con su apurte
nutricional en la dieta, y estos Se dividen en: proteinas,
carhohidratos y grasas, vitaminas y minerales. liquidos 3 195
cundimentus.
En El case de lps liquidps y cundimentos nos
referimus
a
y que
dieta
particular.
A.2.1.
alimentus
pudieran
~
Alimentos
que
qua
son
0
no
ingeridos
apurtar
componen
normalmente
alqun
los
En
nutriente
principales
la
en
grupos
nutricicnales en la dieta de los habitantas de la
ccmunidad
Como
SE
puede
cunsumen una
animal cc-mu
nutricinnal.
notar
en
31
cuadru
1,
en
alta diversidad de alimentps
vegetal
qua
contrihuyen
3.
la
comunidad.
se
tanto de origen
rnantener
el
esizado
25
su apnrte
Cuadrn 1. Dispnnibilidad de alimentns agrupadns par
nutricinnal en la dieta
cnmunidad de la Lima
de
Protainas
Earbohictratos '_}_|' g-3:335-.5
Leche
Cuajnda
Mantequilla
Carne de res
Carrie tie pnllc
finimales de mcnue
Huevos
Mai:
Arron
Haicilln
Pan
Yuca
Malanga
Papa
Frijoles
4.2.1.1.
Pastas
los
de
la
‘Wi-l:.amina3 3!‘ 1-Eliracrales
. Plétanns
Mangus
Naranjas
Duraznos
Plitancs
Agate
Repnllo
Lechuqa
Tomate
Chile
Cebolla
Eanahoria
Pataste
nzuca:
Dulce de panela
Manteca vegetal
Prnteinas.
habitantes
Sun nutriantes qua pueden sat de nriqen
En la maynria de lns hnqares de la
animal n vegetal.
cnmunidad, el cnnsumn fie alimentns da nriqen animal as minimn
basicamente
cnmo cnnsecuencia de una tradicién prnduntiva
agricnla y no qanadera.
prntéicas,
El cuadrn 2, muestra las principales_ fuentas
cantidad
la
cnmn
asi
cnnsumen,
1&3
qua
porcentaje de familias
promedin semanal par familia de cada products.
En el mismn,
135
pndemns nbservar que la lenhe es nnnsumida par un 56% de
4.U4
de
familia
{cnnsumn promedin semanal par
familias
8% de las
bntellasj, la mantequilla, as cnnsumida par un
Icnnsumn prnmndin semanal par familia de D.2fl
familias
libras], la cuajada par su ladn, es cnnsumida par un 64% de
las familias
libras}.
{cnnsumn
prnmedin
semanal
par
familia
de
1.8?
carne
En el case de las carnes, an e1 cuadrn an nbserva que la
(unnsumn
de res as cnnsumida. par un 57% de las familias_
prnmedin semanal par familia de 1.15 libras], la narne de
pnllo la consume un 30% de las familias icnnsumn pramedin
de
semanal pnr familia de 0.32 libras}, en el caso de carne
animales
silvestres solo un 4.3% de las familias 1n cnnsumen
[con un cnnsumn promedin semnnal par familia de G.U4 unidades
animalesl.
2E
Les huevms ammo se ahserva en el cuadro 2,
son un alimento que
semanal par familia de 23.54 unidades},
103 frijoles son un
es Consumido par un 56-2% de las
Eamilias
Ecunsumm promedio
alimento bésicm ccnaumida por el 105% de la poblacién
pramedio semanal par familia fie 1.72 medidas}.
{consumo
Cuadro 2. Rlimentcs con un aporte prnteico utilizados en la
Comunidad y su valor premedio de cfinsumo semanal
'
Unidad
Alimento
% de la
poblacién que la
consume
Pramedio de
conzumo semanal
For fmn.
56.0
$.04
Leche
Botellas
Hantequilla
Libras
8.5
0.20
Cuajada
Libras
E4.fl
1.8?
Carne de res
Libras
57.2
1.15
Carne de pcllu
Libra;
30.0
0.32
Carne de aerdo
Libras
D.D
fl.G
Animales da manta
U.A.*
4.3
0.04
Huevos
Unidades
95.2
23.54
100.0
1.72
Medidas**
Frijoles
*
**
U.A.
Medida
-Unidades animales
~Cinco libras
L93 productes léctems son disponibles a la largo de todo el
afio.
En casos como
la
leche que es cansumida par un 56% de
135 familiasr Obedece a la presencia de nifias pequefios. Estes
requieren una lactancia suglementada debido a una disminucién
en
la
calidad
de
la
leche
materna
necesidades nutriciunales del nifio.
Entre lns sub—pruductQs que- se
cuajada
pndemos
mfl ncionar la
que
no
satisface
las
procesan. en la comunidad
Su
mantequilla.
la
y
procesamienta esté basicamente limitadn a las familias que
poseen ganado vacuum, quienes posteriormente lo venden a la
De ambas, la cuajada es la de mayo: pogularidad
cmmunidad.
entre la pohlacién y esto se debe a que se puede prccesar una
mayor cantidad de cuajada que de mantequilla.
2?
En la
comunidad hay trea
familiae que pcseen qanado yacuno,
rcpreeentando aproximadamente un 8% del total de families
de
la comuniead. Como ee observe en el cuadro 2, eete porcentaje
ea coincidante con el porcentaje de familiae que conanmen
la
mantequilla, que es un euh-prodncto al cual aolo tienen
acceao
las families productorea y no el reeto de la poblacion.
En la comunidad el consume de productoa carnicos de res
y de
polio, depende de la dieponihilidad de eetoe en comunidadee
aledanas con mayor actividad productive, come Linaca,
el Valle
del Zamorano y Tequcigalpa.
Los hahitantes de la comunidad
acoetumbran a moyiliaaree a eataa zonas pot cueationea
de
trahajos ajenos a las lahoree aqricolas o como un punto
de
comercialiaacion de an produccion.
La compra de los alimentoe
es una actividad realizada por loa hombres por aer quienea
normalmente realizan el mayor numero de salidae
de la
comunidadEn general eon laa eapeciea menoree conm la qallina, la
fuente
mas cercana o acceeihle para obtener alimentoe con
alta
calidad proteica.
Sin embargo; lae gallinas son criadas en
los solarea con el objetivo de ohtener hueyoe y no
carne.
El
huevo es un alimento que ae consume durante todo el afio
entre
la pohlacion.
El numero de unidadea conaumidaa por familia es
muy variable y depende de la dieponihilidad y acceso
de cada
familia en particular.
En el caso do loe cerdoa, son una eepecie que los agricultores
consideran plaga para los cultivoa horticolae que ellos
eatablecen en lae parcelaa cercanas a an hogar.
De acuerdo a
lo ohservado en
el eatudio 1a carne de cerdo o algfln subproducto no es considerado dentro del patron alimenticio de la
comunidad.
Al converear con lea senorae nos cnteramos que hay alimentoa
cuyo
patron
de
consume
este
limitado
por
una
tradicion
puedc obtener pescado a lo largo de todo el afio.
En eatas
cultural o rcliqioea.
Un ejemplo tlpico de eato es el conaumo
de pescadc, el cual 5e consume eepecialmente durante la epcca
de Semana SantaFor eeta razon no fué reportado en el
estudio como un alimento integral de la dieta de los
pobladorea de la comnnidad.
sin embargo,
en la aona
denominada la playa exlsten unas laqunae de lae cualea ae
laqunas ee puede encoutrar el Guapoto que es
nativa de Honduras.
una especie
23
Um 4-3% fla laa familias da la comunidad rapartaran al aansuma
Ellos justifiaan qua al baja aanauma
da animalaa silvaatraa.
as dabida a la disminuaién dal tamafia da laa pablacianaa, la
paca diapanihilidad da las instrumantos nacaaarios para la
cacaria y laa ragulacianas lagalas aatablacidaa para la
pzotaccién da laa aapacias ailvastres.
Entra
laa
utilizadas
silvastres
aspaaias
podamaa mancianar ardillas,
guazalo y tapazcuintla.
conajo,
al
para
vanado,
cusuco,
consume
garrobo,
E1 alimanta da arigan vaqatal qua raaliza un aporta prataica
da alta calidad as al frijal, qua as producida an la miama
camunidad an aaacio can al maiz. _Como sa obaarva an al cuadra
2, as un alimanta Cansumido per al 100% da la poblacién an
mayor
épacaa
0 manor praporcién an laa difarantaa
dal
afia,
dapandianda da la situacién da cada familia an particularCarbahidrataa y grasaa.
4.2.1.2.
En a1 Cuadra 3,
aa abaarva
qua da 105 alimantas amplaadaa coma fuanta da carbahidrataa
al
an
principal
canaumida
aamanal.
par
la diata as al maiz-
al
1UU%
familia
par
as
da
da
laa
9.33
laadidaa},
un
as
Esta
familiaa
{canauma
an
al
alimanta
promadia
caaa
dal
aanaumida par un 3% da laa familiaa da la
maiailla asta as
El arraz praaanta una amplia acaptaaién 5! as
camunidafi.
canaumida par al 100% da las familiaa {aanauma pramadia
E1 pan as una {la laa
aamanal par familia. da 4 libraa}.
alimantas canaumido par aproximadamanta un T3% da laa familiaa
da la camunidad (consume promadia aamanal par familia da 54
La papa la ccnsuman al 88% da laa familiaa
unidadaa}.
{canauma- promadia samanal familiar da 3 libras}, par al
aantraria
pablacién,
cansuma-
la malanga as consumida acaaianalmanta par
por lo cual no 3a puda datarminar laa valaraa
El
azflcar
la
al
consuman
80%
da
las
{consume promadio samanal par familia fie 4 libraaj.
da
panala
as
samanalmanta
familia.
Consumido
utilizan
par
madio
al
28%
bloqua
da
da
laa
dulca
familiaa
El dulca
familias
da
la
da
panala
qua
par
29
Cuadrm 3. Alimentos can aporte de carhohidratos y grasas
utilizados en la comunidad y su valor prnmedin fie
consume semanal
Unidad
Alimanto
Epoca dun
can.-3'I..'u:Io
E de la
pcai:-l:1.c::L=5»1:L gate
lo ccnnsmna
Pzomedio ETD
::n::n:sI::I:|'_:::- 5
per: farm.
I-Iain
Hedidas
Jknual
100 . G
Ma icil 1.1::
Libra:
N. D. "'
H .U
3..-_-.1:s::;:
Lil:-zzas
Pmual
100.0
4.00
Eran
Uni dades
Jknual
1'2 . 1'
53 . 7'9
Papa.
Libras
M:5u:zo—1:J.ayo
E8.4
El . [I-D
Halanga
N.D.
LED.
N.D.
H.121.
yastas
Lib: as
Anual
‘FD . 9
G . ‘J 1
J0.111::.-1r
Libr as
Enual
EU . D
3- . 9%
Dulce deg pa.m:le.1
Unidades
hnual
23 . 0
GI . 45
Hanteca vegetal
Libras
Anual
SE . CI
1. E
='
N. D .
5 . 33
I] . EB
_
significa que no se ha de1:.ermJ'.na<1o .
Tradicionalmente en la Comunidad Se ccnsume el maiz, que es el
a1imentc-
qua
contrihuye
en
gran
medida
a
cubrir
con
los
requerimientos de energia necesarios para poder realizar El
trahajo diario.
El maiz generalmente se consume an combinacién con el frijol
y
de
Esta
fcrma
contrihuye
para
alcanzar
en
la
dieta
las
propcrciones requeridas de proteina, utilizando la cambinacién
de
cereales
y
lequminosas
que
son
consideradas
sustituta de 105 alimentos de origen animal.
Como
el
Cabe mencionar qua tanto El maiz Como el frijol son Cfl ltiv flfi
que se prmducen en la Comunidad y por esc su éispnnihilidad y
acceso
as mayor a la de otros alimentos.
La dispcnihilidad y el acceso a los alimantcs es un Easter qua
En este sentidfl
afecta El estadn nutricional de la poblacién.
access
par
ser producidos
de
mas
fécil
que
son
10$ alimentos
en
la misma
comunidad contrihuyen a mantener D Hmjfl rar la
Estes depandan en
situacién alimentaria de la Comunidad.
manor grado de la Gferta que haya en el mercado, del patrén de
distribucién del prnducto en la regién,
las familias,
del poder de compra de
de la disponibilidad inmediata del prmducto 0 de
3U
faailioadas coma sar al transporta para
lugaras donda puada obaanarsa al producto
movilizarsa
a
los
En ooasionas sa raaliza una mazola da maiz y maioillo, asto as
pooo oomun porqua para alios al maicillo as un oultivo da los
vallas y no sa do bian an la ragion.
Las parsonas qua lo
oultivan lo utilizan principalmanta para alimanto animal y
miantras hay disponibilidad an ai hogs: sa suala mazolar con
al maiz qua sa oonsuma an la oasa.
Como podamos var an al
cuadro 3, a1 porcantaja da familias qua lo utilizan solo
raprasantan un 8% dal total.
Algunos dioan qua no cambia a1
sahor da la tortilla o talvaz al cambio no as tan notorio qua
afacta su oonsumo.
E1 arroz as uno- da los alimantos qua 21 pasar do no sar
cultivado an la ragiéui prasanta up amplio oonsumo an la
oomunidad.
Es an alimanto qua sa consuma an mayor o manor
proporoion dapandiando da la oapacidad oa compra da cada una
da las fanilias.
En la comunidao podamos anoontrar unas tras aspacias da
tubérculos qua oontribuyan oon al aporta da oarbohidratos
antra allos
tanamos:
papa,
malanga y yuoa.
La papa as un cultivo oomaroial qua duranta la apoca da
cosaoha qua sa raalisa oomunmanta una vaz al ano
sa
transfiorma an al alimanto principal da la diata {Cuadro 3}.
La malanqa so raporto como un alimanto con consumo limitado y
una do ias razonas para allo as al trahajo qua implioa la
racolaooion dal tubaroulo qua as al qua tradicionalmanta sa
consume,
paro dal cual no sa pudo pracisar una cantidad.
La
malanqa as on tubarouio qua sa prasanta oon fraouanoia an las
huartos oa la aomunidad, oraoa da una forma natural an la
oomunioao oomo un afaato da 1a gran oantioad da aqua qua la
microouanca almacaua.
La malanga as un alimanto dal cual so podrio aprovaohar al
tubéroulo y las hojas.
En la oomunidad sagun lo obsaruado sa
oonsuma al tubarculo qua aporta prinoipalmanta carbohidratos.
Las hojas son fuanta importanta da vitamins A, para no son
utilizadas por la poblaoion.
Como podamos var asta puaoa sar
oonsidarado como un alimanto da uso multipla qua podria
oontribuir an forma signifioativa can oi ostado nutrioional da
los niflos.
31
For su parta la yuaa as una da las tuharculas qua sa puada
ancontrar an la aamuuidad an manar ascala.
Sagan Ramirez
(1996),
can la
sa raparta on sale un ?.1% da las huartas.
Ba aauarda
absarvada par al prasanta astudia,
la yuaa as un
alimanta qua par aansumirsa asparadicamanta la pablacian no la
raporta coma un alimanto aunstituyanta an la diata.
Una da las alimantas qua aa cansuman duranta tada al afia an la
aamunidad
as
a1
pan
qua
al
igual
qua
las
pastas
tiana
un
aausuma qua asta antra a1 Tu—?2% da la pablacian {Euadro 31.
En al case dal pan as un alimanta qua sa aansuma par tradiaian
para acumpafiar al cafa.
El aansuma da alimantas adulaarantas asta limitada al aanauma
da praduatas coma al aauaar y al dulaa da panalaEl aansuma
da aauaar as mas aamun qua al dulaa da panala ya qua as mas
aacasibla acanamiaamanta para las familias campzar una libra
da azucar qua una unidad da dulca.
Las grasas sun utiliaadas para la praparaaian da alimantas,
sianda
la
cantidad
grasa
da
utiliaada
arigan
asta
vagatai
la
influanciada
praparaaian da alqunas alimantas.
unica
par
fuanta-
la
Earma
La
da
4.2.1.3.
Hartaliaaa y frutalaa.
La variadad y aantidad da
hartalizas aansumidas pa: las familias da la aamunidad
dapandan da su prapia produccién.
Lamantablamanta,
son
praductos altamanta paraciblas y qua no puadan almaaanarsa pa:
largas pariadas da tiampa,
par la qua san aansumidas duranta
la tamparada da aasaaha da aada una an particular.
E1 Cuadra 4, prasanta los dates rafarantas a las hortalizas
praducidas, a1 paraantaja da pahlaaian qua las aansuma y al
pramadia samanal da consumo.
32
Cuadro 4.
Las
vitaminaa
y minerales
un
con
apnrta
da
la comunidad
en la dieta da
Proma-diva de
% -:12 la.
Unidad
.AlJ'_1:c:<=_'-nto
alimentos
Como
hortalizas
consume aemanal
poblacién qpe lo
pm: fam.
constzme
flyota
Unidades
¢.3
6.25
Repollo
Unidades
3?.5
0.93
Lechuga
Unidades
fl.2
U.3fl
‘I'omate*
Unidades
59 . 1
27 . 1 3
Chile
Unidades
9.fl
1.27
Cebollafl
Uniciades
31.7
5.23
Zanaharia
Unidades
8.6
1.08
15.43
59.0
Unidades
Pataste
*
Estos sen de los alimentos que Se producen en qrandes cantidadcs
para el caercio.
Laa hortalizas mancionadas presentan an época dc nmyor conauma
En el case del pataste, este se
duranta los nmses de enero a nayo.
consume durante tcdc el inviezno.
**
Les frutales normalmenta sun consumidos asporadicamante y al
la
hace dificil
la dieta basica
de
farmar parte
no
Sin
embargo,
SE
cuantificacién de las cantidadea consumidas.
pudo
conatatar
que
se
consumen
propios
aquellos
da
la
comunidad acorde con la época de cosecha de cada aspacie an
particular par la cual hay dispanibilidad da aatos a lo large
For ctro lado, los frutales se comercializan dentra
dal afio.
da la misma camunidad y en raras ocasionas sa acaatumhra a
camprarlas
fuara da ella.
Sagfl n Ramirez
(1996),
an
105
huertos
rapartaron apraximadamente unas 13
da
la
aapacies de
cDnun1idad
frutalaa
sa
qua
sirven comm alamantos principalas contribuyentaa da vitaminaa
y minaralas siando astas: plétanos, aguacata, café,
lima, naranjaa, limén, papaya, mataaano, durazna,
mango 3 guayaba._
Entre
par
lea
la
naranjas,
frutalaa
pablacién
duraznos,
antaricrmente mencionadoa
sa
encuentran:
bananas,
café.
lea
jocotaa,
qranada,
lea praferidos
platanas,
manqas,
33
Les uifies sen les principales eensumideres de frutas.
y esta
es una razen per la cusl en muy eeeae eeasienes se semsten
a
un precese de transfermscien de alimentes qua pudiera
servir
al misme tiempe para preservarles.
4.2.2.
Alimentes eon un aperte minime en la diets de
les
pebladeres en la cemunidad
Hay alimsntes qua debide a su eempesieien e ea su
use an
csntidades minimas ne permiten euantifiear su aperte
al estade
nutricienal de les individues.
en el Cuadre 5.
Cuadre
Estes alimentes se
presentan
5-.Alimentes een un aperte minime en la dieta
de les
pehladeres es la eemunidad
E-ebidax
fiendimen tes
café
Té
Eapeeina
Achiutu
Embetellades
Refreaees naturales
A3e
flubite
Canela
Curry
4.2.2.1.
Bsbidas.
La bebida tradieienal en tees Honduras es
el csfé y en la eemunidad s1 95% de las families le censumen.
Es une de les eultives qua ss eneusntra en el 54.3%
ds les
husrtes de la eemunidad y dentre de les euales el 2?.8%
es
estes le eemereializan {Ramirez, 1996], ebteniéndese
ssi un
ingrese extra een slta rsntabiliead.
E1 12% de las families de la cemunidad ceusumen de sus prepias
eeseehas haste que se les termina la sxistencia us
estas y
pestsriermsnts censumen dsl eafé preeesade qua tiens un
mener
ceste qua 21 de pale.
Para efectes del estudie tedes les
dates se ealeularen eeme si fusra eafé preesssde.
En cuante a etras behidas eeme sl té, les rsfresces de betella
y nsrurales
se censumsn ssperédieamsnte.
En el
ease
particular del té, sele se aeestumbra a temerle eeme medicine.
Les rsfrssees ds betslla se eensumen muy peee, sste per
la
peca dispenibilidad es ingreses y les sites prseies de estes
preduetes.
34
L95 rafrascos naturaias sa consuman an manor propurcifin
purqua
la mayuria da las frutas sa consuman da forms frasca.
4.2.2.2.
Condimantua.
El
cunsumu
da
cundimantos
comunidad as limitads a unus pucus pruductus, antra
pudamus mancionar: aspacias, achiota, curry, canala,
cabulla,
chila
dulca
y
picanta
y
candimantus
an
la
astas
ajos,
pracasada
icubitos}.
Esta ultimo, sa utiliaa coma sustituta da aigunus
alimantus
coma
caboilas,
ajos
y sal
antra
utras
qua
cantribuyan a darla un sabur aqradabla a ias csmidas.
Es
utiiizado par aproximadamanta un 55% da las familias
an la
aamunidad. con un cunsuma madio da 5.3% unidadas par familia.
Las cantidadas utilizadas da astns alimantos sun minimas y an
tianan un apurta nutritivu siqnificativu, solamanta sa
las
conaidara cumu pruduatas qua sirvan para aqragaria saber a
lus
alimantos.
4.3-
CONSERVACION Y TRAHSFDRMRCIDN DE ALIHEHTDS
La
sunsarvacian
y
transformacian da' alimantus
as
una
altarnativa qua nos asagura la provisién da aiimantu a 10
large da un pariado da tiampa.
En la cumunidad los granus hasicus coma al maia y frijoi
sa
acastumbra a uajar la parta qua sa cansumira a in largs dal
afio an la casaHay ucasiunas an qua ia pravisién da alimanto
almacanado no ajusta y sa van an la nacasidad da compsaslu.
En qanaral lus aqricultoras acostumbran a almacanar al maiz an
silo matalica 3 a1 frijol normalmanta as almananada an sacos
donda sa la aplica al pracasa da curada para avitar al dana
par insactus.
En la camunidad sun asaasas lus hugaras an dunda sa acustumbra
a transfcrmar alimantos ya saa can al fin da pardurarlus
par
un pariado mayor da tiampo a par variar su
fqrma de
praparacién.
ocasionas
duraanos,
rafrascu
Fur
ajamplq,
sun praparadqa
tambian
u
an
artasanalmanta.
tanamus
salsa.
su
antra
lus
alimantus
qua
an almihar padamus mancionar
ias
Par
duracian
tnmatas
sar
as
qua
sa
psuductus
mas
carts
procasados par la industria alimanticia.
praparan
an
lus
cams
transfarmados
qua
productus
4.4.
EVALUACIDN NUTRICIONAL
A la
largo de
la Vida
de
105 nifios,
se han
idu presentando
variaciones en el estado nutricional que han
crecimiento y desarrollo de los individuus.
Segfl n {SECPLAN y UNICEF,
1995i,
afectado
e1
el crecimiento y desarrcllo de
un individuo se puede Var afectado par problemas nutricionales
dasde las etapas prenatales. Esta Como una censecuencia
de la
comhinacién de factores alimenticios, culturales y sociales
qua afectan de forma directa a la madre E indirectamente al
nifiou
La situacibn. de los nifios después del nacimientn
depends de la calidad del alimento maternc y posteriormente
del alimenta qua sirve dc suplcmento.
En general puede notarse el camhio en el astado nutricional
coma consecuencia del paso de una alimentacién basicamente
lactaria a una donde se necesite la complementacién can
otros
alimentos para cumplir con las necesidades nutricionales
del
nifio.
Para fines de estudio se clasificé a las nifios
en dos
categorias: los menores de un afio y los que van desde
uno
hasta cinca o seis afios.
Esto se dabe a que la dieta y los
requerimientos de los nifios menares de un afio sen diferentes
con la de los nifios con edades entre uno y seis afios.
4.4.1.
Poblacién infantil menu: de un afio
En el Cuadro 6 se presenta la distribucién porcentual de
105
nifios meneres de un afio en la comunidad de la Lima,
a su estado nutricional.
Cuadro 6.
Estado nutricional de los nifios menores de un aflo
en
la comunidad de La Lima, Tatumbla.
Estadu nutritional
*
de acuerdo
# de nifios
Edad p:nm¢dio*
Parcentaje
Grade I
3
1.?
1?.E
Grads II
2
3.0
11.8
Grade III
I
fi.D
5.9
Normal.
/1
'.'r'.*'E
E*‘!.T
'i_'Dt»ELl.
1'?
"
Ln edad prumediu usté dnda en meses
190.0
-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
36
De acuerdo a los resultados obtenidos con el indicador
de page
edad, el 1?.6% de nifios menores de 1H1 afio qua
presentan
desnutricién
on
grade
I
y
se
encuentran
con
edades
comprendidas entre 105 5 y 10 meses.
Hormalmnnte es alredudor
de
esta
edad,
cuando
comienzan
a
notarse
prnblemas
nutricionales a cunsecuencia de una mala suplementacifin
a la
lactancia materna qua debe implementarse aprnximadamente
a los
cinco meses de edad.
De ins das cases can grade II qua representan el
11.8% de la
poblacibn,
3 e]
uno de ellos ha permanecido asi desde su nacimiento
atro case ha pasando de desnutricién en grads
I
a
desnutricién en grado II an un periodo de tan solo
tres meses,
lo que refleja una inseguridad alimentaria permanente
en-este
hogar.
Solamente se presenté un nifio con desnutricién severa,
que es
prevaleciente desde el nacimiento hasta la fecha.
Podemos decir que el 64-?% de la poblacién infantil
menu: de
un afio :aa encuentra en :n1 estado nutricional normal.
De
acuerdo con la evaluacién de riesgo realizada,
de este total
el 45.5% estan en peligro de padecer desnutricién
en grade I.
E1 cambio en el estado nutricional dependeré de la
situacién
alimentaria de cada familia en particular.
4.4.2.
Poblacién infantil can edades entre 1-6 afios
El estado nutricional de la poblacién infantil
de uno a seis
anus se presenta en el Cuadro T.
En este Se puede observar
que al porccntaje de nifios qua padece par desnutricién
grade
I
representan un tercio de la poblacién,
3.? afios de edad.
con un promedio de
Cuadra T. Estado nutricional de los nifios mayores de
un afio en
La Lima, Tatumbla
Entadc nutriciunal
Grads: I
*
# du nifmn
Eclad. prcu-ru=_-d.:'Lo*
Percent-.a.je
17
3.‘?
33.3
Grade 11
6
2.‘?
11.3
Grads III
E!
—--
0.0
Normal
23
2.*1
541.5
Total
51
Lu udad prcrmeciio estn dada. en afioa
100.00
3?
For otra parto loo nifioo oon doonutrioion on soqundo grado,
son on 11.8% dol total, lo cual indioa quo la poblacion no
tan
maroado
qua
provoquo
prosonta
un
deficit
ofootos
irrevoroiblos o inmojorablos.
Dol grupo do oifios oon odados ontro l-E ofios tonomoo qua Casi
dos torcioo do la poblacion prosontan un ootado normal.
Si
oomparamos ol poroontajo do ninos normaloo monoroo do un afio
con ol poroontajo do nifios normalos on ol ranqo do 1-6 afloa;
podomos oboorvar qua as manor ol poroontajo do infantos quo so
oncuentran on ootodo normal on ol ranqo do
l—E afios.
Esto nos
indioa qoo on la modida quo ol nifio orooo, no so oubron las
nocosidadoo alimontioias ostablooidas para roalizar ol aporto
crocimionto y dosarrollo,
nutrioional nooosario para ol
adomas do la onorgia nooosaria para roalizar lao aotividados
cotidianas.
El anélisis do riosgo para osto grupo nos mnostra quo los
nifios qua al momonto ostan vulnorabloa a on dotorioro en su
ostado nutrioional son los quo so onouontran on ol grado I y
on el ostado normal.
ostado
nutrioional
do
Un 58.8%
grade
I,
do
loo nifios qua prosontan un
so
onouontran
sobro
e1
50%
superior do la olasificacion y osto noo indica que puoden sor
ostado nutrioional.
Del
afectados noqativamonto on. su
en
la
normalidad
hay
28%
so
on
porcontajo quo
onouontra
do
ollos quo so onouontra vulnerable a sufrir ol oambio si su
oituacion alimontaria no so mantiono o mojora.
4.4.3.
Se
Situaoion nutrioional comunitaria
rocolocto
familias
on
la
loo
informaoion nutrioional
oualos
so
monoros do sois afioo do odad.
roporto
la
do
un
total
prooonoia
do
do
22
nifioo
En gonoral on una misma familio puodon oxistir diforontos
cuadros nutrioionaloo, osto so dobo a loo diforonoiao propias
do coda individuo.
Do aouordo con loo datos
familiao
solamonto
oinoo
analizadoo podomos dooir quo do 22
do
ollao
no
prosontan
nifios
con
problomao nutrioionaloo, por tanto un TT.1% do las familias
ostudiadao prooontan una oituacion alimontario vulnerable a
los oambioo on ol patron alimontioio.
33
4.d.d.
El estado de saludlde ins nifics da la ccmunidad
En cl Cuadro 3,
se presentan las enfiermedades comunes entre
los nifios de la comunidad.
Entre estas las mas sobcasalientes
son enfermedades de origen respiratcrio come 13 gripe y nos
entre otras.
E1 cesultadu esté hasada en la frecuencia de
enfermedades durante 105 tres meses anteriores a1 momenta de
la entrevista.
can
mayor
Las enfermedades respiratorias se presentan
ocurrencia
qua
otras
enfermedades
enfermedades del Sistema digastivn u otras
Segfi n las madres
la principal
razén par
enfermedades
respiratorias
son
las
que
se
coma
diarreas,
enfermedades.
la
cual
135
presentan
en
un
T5-5% da la pnblacién infantil es el clima de la znna que en
combinacién can otros eiementos Como el humo que se despide de
las hornillas tradicionalcs afectan la saiud de 105 infantes.
También alias deducen qua puede deberse a descuidc del nifiu 9
sea que no se la ahriga bien y en el caso de enfermedades coma
diarrea puede deberse ai mal aseo en los utensilios de comer,
por tenet las mamas sucias 0 pnrque les gusta comer tierra
antre otras.
Cnadra B- Enfermedades qua afectan la salud de la poblacibn
infantil de la cnmunidad
Enfcnaedndes
RD dc nifios afiectadon
Respirntorias
Pczcontaja
40
75.5
Dia:rea5
1
1.9
Parasites
9
16.9
Dolores do cnheza
2
3.a
Dido:
1
1.9
4.5.
ESTUDIOS CDRRELACIDHELES
En el estudio SE analizé la
nutricional de 105 niflns y el
correiacién entre el estado
nfimero de persnnas par casa,
numero de veces que se inqieren alimentns de origen proteico
a la semana, la tenencia de huerto familiar y el numero de
nifics par casa.
39
A partir da 105 raaultadoa obtenidca
{Cuadra Bi ,
discusién aabra las hipatasis fcrmuladaa.
Cuadro 9.
se raalizc la
Raaultadaa de las correlacionas antra
las variables
Variables indnpendientes
Coeficientc
variable
nutricionalj
de
Pearson
dapandiance
No dc persona: I caan
para
15
{Escudo
-0.09
No dc vcccs qua re conaumcn
alimantos da ariqan proteico en la
semann
-0.07
rcscncin dc hucrto cnacro
g_25
No dc nifios I aaaa.
-0.48
De acuerda can laa raaultadoa la ralacian antra
al estado
nutricional y al nfimaro da nifios par casa tiana un
raaficianta
da corralacién da -0.48.
Esta naa indica qua ai al nflmaro da
nifios aumanta al aatadc nutricianal aa puade
var afactadu
nagativamanta y par al contrario 51 al nfimaro da
nifins par
caaa diaminuya al aatado nutricional praaenta
una visién
favorable.
Esta tiena una explicacién légica porqua a un mayor
nfimero de
nifios aignifica qua la cantidad da alimanto para cada
uno as
manor, par tanto no aa ingiaren laa rantidadaa auficientas
de
alimanta nacaaarias para al mantanimianta da un buan
eatado
nutricional.
En el caao da la ralacién existanta antra la tenencia
de
huertos familiaras y al astado nutricional preaanté
un valor
de 0.25,
pa axplicacién qua se le puede dar a esto es que
105
huertos qua eristan an la comunidad son huertos tradicicnales
dispone de alimantos qua an an mayoria sen frutas,
laa cuales
realizan el
aporta baaico da vitaminaa y minarales y
contribuyen con al mantenimianco de 105 procasos metabélicos
pero
no
aportan
alemantos
dasarrollo da 105 nifias.
para
Eamantar'
a1
crecimianto
y
49
En al case dal aatada nutricinnal da las nifiaa can al nfimara
da paraonaa qua vivan an la casa prasanta una ralacién invaraa
para can valor mug préximo a Cara la cual nos indica qua no
hay niuguna ralacian antra ambaa variables.
La razén para
asto as qua na hay" una distincian an. laa alimantas qua
ingiaran los padres can lo que ingiaran lea nifiaa y lo unico
qua varia as la cantidad consumida.
I-1-6..
Coma
INDICADDRES DE SDSTENIBILIDAD PROPUESTCIS PARA 1*-TEEZDIR LA
SITUACIGN ALIMENTRRIA Y NUTRICIOHAL DE I-AS CDMIJJSEDADES
RUBEIES
antariarmanta
aa
manciané
la
aaguridad
alimantaria
dapanda da factaras daterminantas coma a1 ingraso y la
disponibilidad da alimantos an al hagar, miamas qua datarminan
el
astada
nutriaianal
da
la poblaaién.
Partiando
da
esto
podemos
dacir
qua
la
sostenibilidad
da
la
situacién
alimentaria y nutricional sa puada avaluar da la siguiente
manara:
-
El use da los indicadoras antropamétricoa nos indican lea
cambios qua han ocurrido an al patrén alimanticio da la
comunidad y sua afactos an al astada nutricional da la
poblacién.
-
La compasicién de la diata basado an la diveraidad da
alimantaa qua cansuman y al aparta nutricional da cada
uno da allaa.
«
La diapanibilidad da alimantos da arigan animal, madida
coma al numara da familias qua paaaan aspaaias animalas
qua auplan can los raquarimiautos uacaaariaa.
-
La produccifin da alimantas para al autaabastacimianto a
lo larga dal afla.
+
La
fracuancia ralativa da
las anfarmadadaa aaociadas
a
problamaa da daanutricién par la cual los nifiaa raaiban
asistancia médica.
-
La damanda da un alimanto an ralacién can la afarta dal
miama lacalmanta.
V.
Las
condicionea
CG-NCLUS I ONE 8
saneamianto
do
baaico
afactan
indiractamonta al estado nutrioionai de la poblaoiou.
El patron alimanticio de la Comunidao prasenta uua mayor
variadad do
animal.
alimentos
do origeu
vagetal
qua
do
origan
Los alimentos bésicos tradicionales de la oomunidad aon
loa
ol maiz y frijol qua satisfaoan paroialmenta
requarimiantos do enargia y proteina do la Poblacion.
El patron do consumo do alimentos depende do factores
productivos,
aconomicos,
sociales
y
culturales
qua
afectan la disponibilidad y el accaao a los alimantos
necesarios para loqrar una situacion alimentaria y
nutricional establa.
A. mayor edad a1 estado nutricional de los nifios so
encuentra afectado porque no so logra cubrir con loo
estableoidos
para
un
raquerimientos
nutricionales
desarrollo
adecuado.
y
cracimiento
El
estaoo
nutricional
de
la poblacion
infantil pueda
verse afactado nagativamento Si no so presenta una majora
en la aituaoion alimentaria de la oomunidad que a nival
global Ieporta problemas nutricionalas an aproximadamanta
al 89% do 133 familias que la intagran.
El astado de salud de la poblacion infantil aa Va
savaramanta afectado principalmente pot enfarmedadaa do
origen raspiratorio.
El
factor
nutritional
condioiouante
do
del
la comunidad,
detarioro
es
an
al
estado
el nflmaro do nifloa por
oasa qua afaota la cantidad do alimauto por iodividuo.
VI . RECOMEHDAEIONES
Antes da iniaiaraa un programa can al abjativa da brindar
capaaitacién an aapactos ralacianadaa can 105 alimantaa,
au apravaahamianto y al afacta da astaa an al astada
nutricianal.
as nacasario axpanar laa banaficias qua aa
puadan abtanar dal proyacto
sostaniblas an al largo plaza.
aiampra
y
cuando
saan
Inculcar a los nifios dasda tamprana adad la importancia
qua tiana llavar una alimantacién balanaaada can la cuai
aa aumplan los raquisitos nutricionales nacasariaa para
lograr un cracimianto y daaarrollo adacuado.
L03
principalas actoras an asta labor daben sar lea padres y
al maastra par sar las par50nas qua dasde tamprana adad
influyan an al comportamianto &a los nifios.
Simultanaamanta a asta labor,
también sa daba
trabajar.
con las madras an programas qua las parmitan amplia: sus
conocimiantoa sabre los cultivos qua paseen 3 al aporte
qua astos raalizan a la salud da sus nifios. Esta as un
aspacto Iuuy importanta a racalcar ya qua los padres
siampra sa preocupan por la salud da 103 hijos y podria
sar
al
incantivo
necesario
para
lograr
una
mayor
participacién an astos programas.
Mutivar a las parsanas al astablacimianta da huartoa
majoradas 10$ cualas proparcionan no solamanta praductoa
vagatalas sine tambian alimantos da origan animal con un
aporta da prmtaina da alta calidad qua cantribuyan an
parta a majorar al astado nutricianal da la pmblacién.
VII .
BEHL, V.
1933.
E!1|3LIOG'RA‘.E'IA
Nutrioion en el ciolo de vida.
Méxioo, Méx.,
Lrmusn. 432 p.
BERG. A.
1953.
ESTUDIUS SUBRB NUTRICIOH: Su importanoia an
e} dasarrollo socioeconomico.
Trad. por Guadalupe
Bacerra.
Héxico,
LIMUSA-
32? p.
CORDOUR, B. 1995.
Utilizacibn de especies silvastrss en la
oomunidad do La Lima, Tatumbla, F.M., Honduras.
Tesis
Ing.,
Programa de lngeniero Agronomo do la Escuola
Agricola Panamericana.
Zamorano, Honduras. 84 p.
DEWEE,
K.
Nutricional
1981.
cansequencas
of
the
transformation from subsistence to commercial agriculture
in Tabasco.
EICHER,
C.;
Héxioo, p.
STAATZ,
J-
151~188-
1991.
Desarrollo
agricola
en
el
Tarcer Mundo.
Trad. por Lisette Eternod, Ester Jansenson
y Susana Marin do Rawlinson.
Méxioo, Fonda do onlturs
economics.
ESCDLAN, R.
596 p.
1995.
La mujer y los recursos naturales on La
Lima, Tatumbla, Honduras,
F.M.
Tasis Ing.,
Programa de
Ingeniaro Agrénomo de la Escuela Agricola Panamericana.
zamorano, Honduras.
69 p.
FAQ.
1984.
Alimentacion y nutricion.
ltalia, V. 10,
FAQ.
1935.
Alimentacion y nutricion.
Italia, v.11,
HAO:
INSTITUTO DE NUTRICIUN Y TECNOLOGIA DE RLIHENTOS.
Ensefi anza de nutricion on agriculture.
191 p.
FAD:
DPS;
OHS.
Nutricion:
Latina.
1993-
Conferencia
Tfi p.
1933.
Italia,
Intarnacional
Sobrs
Situacién alimentaria y nutricional do Hmérica
Santiago, Chile.,
HERNANDEZ, H.
Zed.
?6 p.
1914.
3.n.t. 69 p.
Efect of economic growth on nutrition in
a tropical comunity.
Mexico,
p.
283-291.
_Aprovechemos y proparemos major
HESSE,
H.
1991alimontos.
Cholutaca, Honduras., s.n.t. 50 p.
IFPRI-EAP.
1995.
Tatumbla,
los
Estudio preliminar do ls nldoa do la Lima,
F.H.
Tegucigalpa,
Honduras.
Eorrador.
3.p.
44
INCEP,
1991.
Contenidos
actualizados
nutricién
de
alimentacién.
Guatemala, Guatemala.. 5.n.t. 42 p.
KNUDSEN,
0.;
1992.
SCHNDIZZG.
developing countries.
Economics, V- 64.
The demand of calories
PINEDA,
P.
1995.
Energia y
necesita nuestro organismo.
RAMTREZ, V.
en
La
1996.
Lima,
Prugrama
in the
American Journal of Agricultural
sustancias nutritivas
Honduras, 5.n.t. 14 p.
que
Caracterizacién de los huertos familiaras
Tatumbla,
F.M.,
Honduras.
Tesla
Ing.,
de Ingeniero Agrénomo de la Escuela Agricola
Panamericana.
Zamorano, Honduras-
96 p.
SECPLEH: UNICEF.
1995.
Analisis de la sltuacién de la
infancia, mujer y juventud.
Honduras, s.n.t. 131 p.
SUPER,
J.;
WRIGHT,
T.
1939.
sociedad en América Latina.
selva.
TOLEDO,
V.;
CARRBIAS,
3.;
MAPES,
editores.
M.
1995.
y
Lima,
C.
1981.
Ecologia
y
Coyoacan, Héxico. Siglo XXI
Impacto do las politicas de modernizacién
agricola en el sector rural.
la
pulitica
Mexico, Fonda de cultura ecunémica. 28? p.
autosuficiencia alimentaria.
EELADA,
Alimentacibn,
Trad. Evangelina Nifi a de la
Tatumbla,
F.M.
El case de la Comunidad de
Tesis
Ing.,
Programa
de
Inqeniero Agréncmc de la Escuela Agricola Panamericana.
Zamorano,
-'“*"'f-*—'-
'-*-n-'
--
.- n.- . -
.- u.-
.u—-. .-
Honduras.
129 p.
xi N IL‘-CC} I
ESTUDIU BASE DE "LA SI'TUACID1\' ALITYIENTARLR ‘tn’ NUTRICIDNAL EN
LA
CD3‘-IUNIDAD DE LA Ll}-IA, TATUIN-IBLA
F-::r:I1a de realizaciim
Encucsta nflaxnem
Encuastador
Encuestada
1. Jcfc de Farnilia
Sexo
2. Nfi mcrode pcrsonas que viven en la casn (incluycudo I05 nifius)
-_. .
.-_.-up.1..
—. .:u
,._,j. -.
. .,
..
,,
_., ._
I-J
3. Dams generales dc prnducciuian yr CCIIIISUIIICI (It: alimrantns
3.1
P‘I_~LU'l'E|.N.e5L
Cunsutrm dim-in
u :.n=:m:m2.1.p‘ Imr
Iru.iT+L':11' In 4'1-1'mc:1
flu: mmumo
l':L-miIl-.1
Uhsenraciones
Ltchfi
Quay:
Manteq_ui]]a
Cuajada
Requesnn
Carat: dc rcs
Carne de. poll!)
Canne de cerdu
Cam: {In cabru
Caine dc uunujo
Arlinlalas 1n£:rni:‘:.
Hum-'05
Frijalcs
3.2
C.rLB.BG1'[1'DHfi .T fl
S
Cunsumu
dinrin u
rvem anal!
f3.!:uiI.ia
I“--I33’:
1-":.I'lf'fl2Z
Maiuillu
I-‘an
":’uc:a
II'|.|..”i‘[l‘.1l.![§t épuca
'|:.1l.".' cflnsumu
Clbservacinnnzs
Maianga,
Papa
Camate
Pastas
Scupa magui
Amicar
Dulce de panela
it
'-* GTRUS F-.Lfl~H|_"EI-JTOS
3.3
‘i’1'1‘A.I‘rI.lI~.’;!..S Y
HIEKTERALES
I"r'.LiJ:Li1:|m:I.
Prfazagus
I"rIor:ss
Ciru+.:[.-as
Cafi a
Na.1':1.uja3
Torun] as
P1:iL:u:Lm'.
Ayntcx
Repufl c.
Leachuga
Tu mate
C1111:
Ccl'.H:IIII.'1
Ziauahoria
Apia
Ajax
Consume: diario 0
scmanal!
fskmilia
[unique Ia épuca
de cunsumn
Dhservacicrnes
Pe rejil
Pattatstc
R:i.IJ.'1m:|Lilllflttci‘
Duraznns
1':
if
* UTRDS .r*LLII'+I'EH'I'{)5
3.4
GK;-SA:-F
Cfl n fi unmdhria 0
icuuml I I"-1.rI1.'|IEa
Inlliqllt Ia. Eimcr rII_-
L't+rnumu-d.f:.ri.u cs
lndlquu Ia época
llt’. Ell-I1il.lt|1fl
rllnflll fifl
D bsenmzinn as
Mantcca dc
cerdn
I"r'l a.I1tu::1 {Ie rm
1‘IrI:=..I1te1:1
1rnge:::.T
AI:L"T1':t: 1't:'__*r:.tal
I‘-l.'.Lr§;a.ri.1.'::'r.
1':
3.5 BEBIDAS
Cszfé
Tu":
Embotcilad as
1"~‘atur.11u1-'.
3.6
ClZI}H'III1tE['.\"I'B
E.rz[14:I:f,:1s
:’u.:]1i-r.rLe
C.'urr_'+‘
:4-nun.-xI.ffanu'li:r
Obs r:r'1.';1t:i:1nes
U:
.r*.:::.'.tf1'-.‘in.
I_;tu rel
U‘rI:.g;iI1i.r
|.'..'Lu'n :11: mar
Czu11::I11
Pimic nt'.L
.rJLj Cl-
Celmllu
Chfl e
* DTRDS .=-‘s.L1T+I.ENTDS
-L g,A1::1:u:n:na n rcnnsrsxw-,1 sus nlhnenlns?
Si
No
4.1 ;f_QuE prnductfls fl.T.1'H:-ICl.‘I‘l fl.}’ cle q1.nifor:n:1lu hate?
PRCPD UCTC}
I"rLaF:e:
Frij 0]
1"rI:«:iI:iiIu
Arrfl z
Citrus
FCrl{1"r1r‘x DE :‘s.IJI'u'IA{‘jE1‘fi':*L1"+'I_IIET£\"[' [J
+1.1 ,'_Qué nlimcntus sun Bunsen-ndfl s an tr:1n:-."furu1adu.~.'?
IPRDD UCTO
FURL-[AS DE CUNSER.V.4tC[UP-P
Leclue
Frutus }' utrus
J4.-
5. Data: geuurales delns nifins can admits canlprendidmz entre 1-5 afius
Nu
NC5I‘»'II$1~T_E
I
3
3
-1
5
+5
T
S
9
111
DESl:;‘R.‘nH'A CION ES
Em”
PESCI
Lbs,
TAJ_.L.A
C1113.
Enfl :rmedad{es] mfi s
cnnlfiu que hr:
padeeidn ct uifiu en
I03 filtimns 3 muse:-I
LUG.+‘-LR DE
ASISTENCIA