Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari

Num. 7459 / 05.02.2015
Jutjat Mercantil número 1 d’Alacant
3553
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 747/2009. [2015/924]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 747/2009. [2015/924]
En el procediment ordinari 747/09, seguit a instàncies de Triturca,
SL, contra María Teresa Guerrero Soler s’ha dictat la sentència que,
literalment, diu el següent:
«Dispositiva
Estime la demanda presentada per Triturca, SL, contra María Teresa
Guerrero Soler, i condemne el demandat a pagar a l’actora la quantitat
de 4.293,08 euros, més els interessos legals des de la presentació de la
demanda.
Les costes s’imposen a la demandada.
Notifiqueu esta resolució a les parts i al demandat rebel personalment en la forma prevista en l’article 161 de la Llei d’Enjudiciament
Civil (LEC), i per mitjà d’edicte en el BOCA o BOE, si es troba en
parador desconegut, de conformitat amb el que disposa l’article 497 de
la LEC, i feu-los saber que contra esta sentència cal preparar un recurs
d’apeŀlació en el termini de cinc dies davant d’este mateix jutjat de
conformitat amb el que preveuen els articles 457 i següents de la LEC i
del qual ha de conéixer l’Audiència Provincial d’Alacant.
Per a l’apeŀlació cal depositar prèviament la quantitat 50 euros que
ha d’ingressar en el compte de depòsits i consignacions d’este jutjat
obert en el grup Banesto, ha de consignar com a codi 02 i com a concepte “pagament recurs d’apeŀlació”, sense este requisit no s’admetrà el
recurs (articles 451 i 452 de la LEC i disposició addicional quinzena de
la Llei Orgànica del Poder Judicial afegida per la Llei Orgànica 1/2009,
de 3 de novembre).
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.
Publicitat. A l’anterior sentència es va donar la publicitat permesa
per les lleis. En done fe.
I atés que la demandada, María Teresa Guerrero Soler, es troba en
parador desconegut, expedisc este edicte a fi que li valga de notificació
en forma deguda.
En el procedimiento ordinario 747/09, seguido a instancia de Triturca, SL, frente a María Teresa Guerrero Soler se ha dictado la sentencia,
cuyo tenor literal es el siguiente:
«Fallo
Que estimando la demanda presentada por Triturca, SL, contra
María Teresa Guerrero Soler, debo condenar y condeno al demandado
a que abone a la actora la cantidad de 4.293,08 euros, más los intereses
legales desde la presentación de la demanda.
Las costas se imponen a la demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al demandado
rebelde personalmente en la forma prevista en el artículo 161 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil (LEC), y por medio de edicto en el BOCA o
BOE, si se hallare en paradero desconocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 497 de la LEC, haciéndoles saber que contra esta
sentencia cabe preparar un recurso de apelación en el plazo de cinco
días ante este mismo juzgado de conformidad con lo previsto en los
artículos 457 y siguientes de la LEC y del que conocerá la Audiencia
Provincial de Alicante.
Para la apelación será necesario el depósito previo de la suma
50 euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este juzgado abierta en el grupo Banesto, consignando como código
02 y como concepto “pago recurso de apelación”, sin cuyo requisito no
se admitirá el recurso (art. 451 y 452 de la LEC y disposición adicional
decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial añadida por la Ley
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicidad. A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida
por las leyes. Doy fe».
Y encontrándose dicho demandado, María Teresa Guerrero Soler,
en paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva
de notificación en forma al mismo.
Alacant, 9 de desembre de 2010.– La secretària judicial: Cristina
Cifo González.
Alicante, 9 de diciembre de 2010.– La secretaria judicial: Cristina
Cifo González.