இÚதி இைறòàத÷ ÓஹõமÐ நபி (ஸø) அவ÷களிý

ரஹீì
இÚதி இைறòàத÷ ÓஹõமÐ நபி
(ஸø) அவ÷களிý வாúìைக
வரலாÚ
உலகளாவிய ேபாðÊயிø Óதø பரிÍ ெபüற áø
ஆசிரிய÷:
இŠலாமியô ேபரறிஞ÷ ஸஃபிöÔ÷ ர‹மாý
தமிழிø:
ெமளலவி Óஃôதி உம÷ ஷரீஃô காசிமி
‫ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ‬
ِ ‫ﺴ ِﻢ ا‬
ْ ‫ِﺑ‬
K`k;kJ egp (]y;) mtu;fspd; tho;f;if tuyhW
gjpg;Giu
njhlf;fj;jpYk; ,WjpapYk; mfpyj;jhhpd; ,iwtd; my;yh`;Tf;Nf vy;yhg; GfOk;!
mfpyj;jhUf;F Xu; mUl;nfhilahf te;j ,Wjp ,iwj;J}ju; K`k;kJ (]y;)
mtu;fSf;Fk;> mtu;fsJ FLk;gj;jhu;> Njhou;fs;> cyf K];ypk;fs; midtUf;Fk;
,iwaUSk; <Nlw;wKk; cz;lhFf!
cq;fs; iffspy; jtOk; - ,e;E}y; gw;wpa RUf;fkhd Xu; mwpKfj;ij jq;fSf;F
Kd; rku;g;gpf;fpd;Nwhk;.
`p[;hp 1396 Mk; Mz;L ugPTy; mt;ty; khjk; (1976 khu;r;) ghfp];jhdpy; egp
K`k;kJ (]y;) mtu;fspd; tho;f;if tuyhW Fwpj;J cyfshtpa khehL
eilngw;wJ. me;j khehl;by;> 'uhgpjJy; Mykpy; ,];yhkp" (Muslim World League)
vd;w ngahpy; kf;fhit jiyikafkhff; nfhz;L ,aq;fp tUk; ,];yhkpa
epWtdk; fPo;fz;l Xu; mofpa mwptpg;ig ntspapl;lJ.
egp (]y;) mtu;fspd; J}a tho;f;if tuyhw;iw ,];yhkpa mwpQu;fs; Ma;T
nra;J> fl;Liufs; vOjp uhgpjhtplk; rku;gpf;f Ntz;Lk;. mtw;Ws; Kjy; jukhf
Nju;T nra;ag;gLk; Kjy; Ie;J Ma;TfSf;F nkhj;jk; 1>50>000 ]T+jp hpahy;fs;
md;gspg;ghf
toq;fg;gLk;.
NkYk;>
vOjg;gLk;
Ma;Tfs;
gpd;tUk;
epge;jidfSf;F cl;gl;L ,Uf;f Ntz;Lk;.
1) Ma;Tfs; KOikahf ,Uf;f Ntz;Lk;. tuyhw;W epfo;Tfs;> rk;gtq;fs; thpir
fpukkhf Fwpg;gplg;gl;bUf;f Ntz;Lk;.
2) kpf mofpa Kiwapy; njhFf;fg;gl;bUf;f Ntz;Lk;. vq;Fk; ,jw;F Kd; mJ
gpuRukhfp ,Uf;ff; $lhJ.
3) ,e;j Ma;Tf;Fr; rhd;whf> mbg;gilahf vLj;Jf; nfhs;sg;gl;l rpwpa nghpa
E}y;fspd; ngau;fisf; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.
4) Ma;thsu; jdJ tho;f;iff; Fwpg;igAk;> fy;tpj; jpwidAk;> NtW VNjDk;
mtuJ ntspaPLfs; ,Ug;gpd;> mtw;iwAk; njspthfTk; tptukhfTk; Fwpg;gpl
Ntz;Lk;.
5) mofpa ifnaOj;jpy; vOjg;gl;bUf;f Ntz;Lk;. ~jl;lr;R| nra;J mDg;GtJ kpf
Vw;wkhdJ.
6) mugp
Ntz;Lk;.
my;yJ
mugpay;yhj
tof;fpYs;s
nkhopfspy;
Ma;Tfs;
,Uj;jy;
7) fl;Liufs; rku;g;gpf;f Ntz;ba fhyk; `p[;hp 1396 ugpcy; mt;ty; Kjy; `p[;hp
1397 K`u;uk; tiu. (1976 khu;r; Kjy; 1977 [dthp tiu.)
8) kf;fhtpYs;s ~uhgpjJy; Mykpy; ,];yhkp'k;d; jiyikr; nrayfj;Jf;F
%lg;gl;l ciwapy; Ma;Tf; Nfhu;itfs; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.
Page 1 of 518
9) ,j;Jiwapy; epGzj;Jtk; ngw;w mwpQu;fspd; FO xd;W Nfhu;itfis Ma;T
nra;J Nju;T nra;Ak;.
,t;thW
kfpo;r;rpf;Fhpa
mwptpg;igAk;
mjd;
epge;jidfisAk;
ntspapl;lTld; mwpQu; ngUkf;fs; NguhtYld; ngUk; Kaw;rp
Ma;Tfis Nfhu;it nra;J uhgpjhTf;F mDg;gpdu;.
uhgpjh
vLj;J
gy nkhopfspy; nkhj;jk; 1182 Ma;Tfs; mDg;gg;gl;ld. mtw;Ws; 183 Ma;Tfs;
kl;LNk
epge;jidf;Fl;gl;L
,Ue;jjhy;
mit
ghprPyidf;F
vLj;Jf;
nfhs;sg;gl;ld.
mtw;iw ghprPyid nra;jjpy; Ie;J Ma;Tfs; Kjy; juk; tha;e;jit vd KbT
nra;ag;gl;L ghpRf;fhf Nju;T nra;ag;gl;ld.
1) mwpQu; ]/gpa;Au; u`;khd; (Kghuf;g+u;> c.gp.> ,e;jpah) mtu;fspd; (mugp) Ma;T
Kjy; ghpR ngw;wJ. ghpRj; njhifahf 50>000 hpahy;fs; toq;fg;gl;ld.
2) fyhepjp kh[pj; myP fhd; (GJ nly;yp> ,e;jpah) mtu;fspd; (Mq;fpy) Ma;T
,uz;lhk; ghpR ngw;wJ. ghpRj; njhifahf 40>000 hpahy;fs; toq;fg;gl;ld.
3) fyhepjp eh]Pu; m`;kJ ehrpu; (ghfp];jhd;) mtu;fspd; (cu;J) Ma;T %d;whk;
ghpR ngw;wJ. ghpRj; njhifahf 30>000 hpahy;fs; toq;fg;gl;ld.
4) Nguhrpau; `hkpj; k`;%J (vfpg;J) mtu;fspd; (mugp) Ma;T ehd;fhk; ghpR
ngw;wJ. ghpRj; njhifahf 20>000 hpahy;fs; toq;fg;gl;ld.
5) Nguhrpau; mg;J];]yhk; `h\pk; (]T+jp) mtu;fspd; (mugp) Ma;T Ie;jhk; ghpR
ngw;wJ. ghpRj; njhifahf 10>000 hpahy;fs; toq;fg;gl;ld.
`p[;hp 1398> \/ghd; khjj;jpy; (1978-[_iy) fuhr;rpapy; eilngw;w 'Mrpa
,];yhkpa khehl;by;" ntw;wp ngw;wtu;fspd; ngau;fis uhgpjh mwptpj;jJ. NkYk;>
mjid gy gj;jpiffSk; gpuRj;jd.
ghpRfis
mtu;fs;
mjd;gb>
fhiyapy;
toq;Ftjw;fhf rq;iff;Fhpa ,sturu; ]{CJ ,g;D mg;Jy; K`;]pd;
jiyikapy; khngUk; tpoh xd;W kf;fhtpy; Vw;ghL nra;ag;gl;lJ.
ntw;wp ngw;wtu;fSf;F `p[;hp 1399> ugPcy; mt;ty; gpiw 12 rdpf;fpoik
ghpRfis toq;fp ,sturu; rpwg;gpj;jhu;.
E}ypd; ,g;gpd;dzpia njhpe;J nfhz;lhy; ,J vt;tsT Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j
E}y; vd;gij vspjpy; Ghpe;J nfhs;syhk;.
,e;E}Yf;F
Mrphpau;
itj;j
ngau;
'mu;u`Pf;Fy;
kf;J}k;"
vd;gjhFk;.
'Kj;jpiuaplg;gl;l cau;e;j kJghdk;" vd;gJ mjd; mu;j;jk;. my;yh`;tpd;
neUf;fj;ij mile;j cau;e;NjhUf;F ,t;tif kJ Rtu;f;fj;jpy; toq;fg;gLk; vd;W
my;Fu;Mdpy; (83 : 25) $wg;gl;Ls;sJ. egp (]y;) mtu;fspd; tho;f;if tuyhW>
gbg;gtUf;F RitahfTk; ,dpikahfTk; ,Uf;fpwJ vd;gjhy;> egpatu;fisg;
gw;wpa jdJ E}Yf;F ctik mbg;gilapy; ,e;jg; ngaiu Mrphpau; #l;bAs;shu;.
mijNa ehk; RUf;fkhf ,e;E}ypd; jkpohf;fj;jpw;F 'u`Pf;" vd;W ngahpl;Ls;Nshk;.
jhUy;
`{jhtpd;
Copau;fshd
ehq;fs;
,e;E}iyj;
jkpohf;fk;
nra;J
ntspapLtjpy; nghpJk; kfpo;r;rpailfpNwhk;. mj;Jld; tha;g;gspj;j my;yh`;Tf;Nf
midj;J Gfo;r;rpfisAk; ed;wpfisAk; chpj;jhf;FfpNwhk;.
Page 2 of 518
,k;nkhopahf;fg; gzpapy; nghpJk; cjtpAk; xj;Jiog;Gk; ey;fpa rNfhjuu;fisAk;
,e;E}y; ntsptu cjtpa ez;gu;fs; midtiuAk; cq;fs; JMf;fspy; ,izj;Jf;
nfhs;Sq;fs;.
my;yh`; ,tu;fSf;Fk; cyf K];ypk;fs; midtUf;Fk; vd;nwd;Wk; ey;yUs;
Ghpthdhf! my;yh`; ek; midtUf;Fk; mtdJ nghUj;jj;ij toq;Fthdhf!
,e;E}ypy; Fiwfs;> jtWfs; VJk; ,Ug;gpd; mtw;iw kWgjpg;gpy; rhpnra;J nfhs;s
VJthf Rl;bf; fhl;LkhW thrf md;gu;fis md;Gld; Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;.
mjw;fhf my;yh`; jq;fSf;F ew;$yp toq;Fthdhf!
jhUy; `{jh Nkd;NkYk; gy ey;y E}y;fis nkhopahf;fk; nra;J ntspapl
Ntz;Lk; vd my;yh`;tplk; jhq;fs; kwthky; ,iwQ;r Ntz;Lk; vd;w md;ghd
Nfhhpf;ifia Kd; itf;fpNwhk;.
mfpyj;jhhpd; xNu ,iwtd; my;yh`;Tf;Nf vy;yhg; GfOk;! ,iwaUSk;
<Nlw;wKk; egp K`k;kJ mtu;fSf;Fk;> mtu;fspd; FLk;gj;jhu;> Njhou;fs;>
K];ypk;fs; midtUf;Fk; cz;lhFf! MkPd;!!
Fwpg;G: ,e;E}ypd; Muk;gg; gFjpapy; egp (]y;) gpwg;gjw;F Ke;jpa tuyhw;iwg; gw;wp
rw;W tphpthff; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. mJ rpy thrfu;fSf;F rilthfj; Njhd;wpdhy;>
mtu;fs; E}ypd; mLj;j gFjpf;Fr; nrd;W tplTk;. mjpy; jhd; egp (]y;)
mtu;fspd; gpwg;gpw;Fg; gpe;jpa tho;f;if tuyhw;iwg; gw;wp kpf Mjhuj;Jld;
tpthpf;fg;gl;Ls;sJ.
Mrphpahpd; tho;f;iff; Fwpg;G
ngau;: ]/gpAu;u`;khd; ,g;D mg;Jy;yh`; ,g;D K`k;kJ mf;gu;.
cj;ju gpuNjr khepyk; M[k; fl; khtl;lj;jpYs;s ~Kghuf;g+u;| vDk; efuj;jpypUe;J
xU iky; njhiytpYs;s ~`{i]dhghj;| vDk; fpuhkj;jpy; 1942 Mk; Mz;L
Mrphpau; gpwe;jhu;.
1948Mk; Mz;L ~jhUj;j/yPk;| (Kghuf;g+u;) vd;w ,];yhkpa kj;u]htpy; mbg;gil
kw;Wk; njhlf;ff; fy;tp fw;f Nru;e;jhu;.
1954Mk; Mz;L ~,`;ahTy; cY}k;| (Kghuf;g+u;) vd;w ,];yhkpa kj;u]htpy;
eLepiyf; fy;tp gapy Nru;e;jhu;.
1956Mk; Mz;L ~/ig[; Mk;| (kt;T> c.gp.) vd;w Gfo;ngw;w ,];yhkpa fy;Y}hpapy;
Nkw;gbg;Gf;fhf Nru;e;J 1961Mk; Mz;L Mypk; kw;Wk; K/g;jp gl;lk; ngw;whu;.
NkYk; ,e;jpa murhq;fj;jpd; fy;tpj; Jiwahy; mq;fPff;fg;gl;l gy ,];yhkpa
gl;lq;fisAk; Mrphpau; ngw;Ws;shu;. mit:
1959Mk; Mz;L 'kt;ytp".
1960Mk; Mz;L 'Mypk;".
1972Mk; Mz;L '/gh[py; mjg;".
1978Mk; Mz;L '/gh[py; jPdpahj;" Mfpa gl;lq;fshFk;.
Page 3 of 518
my;yh`;tpd; mUshy; ,];yhkpa fy;tpf;$lq;fspy; ele;j Nju;Tfs;> murhq;fj;
Nju;Tfs; midj;jpYk; Mrphpau; Kjy; ,lj;jpNyNa ntw;wp ngw;whu;.
gzpahw;wpa nghWg;GfSk; ,lq;fSk;
1961 Mk; Mz;L gl;lk; ngw;w gpd; ,yh`hghj; kw;Wk; ehf;g+u; Mfpa efuq;fspy;
fy;tpg; gzpahw;wpdhu;.
1963ypUe;J 1965 tiu ~/ig[; Mk; kj;u]htpy;| Mrphpauhf gzpahw;wpdhu;.
1966ypUe;J 1968 tiu ~jhUy; `jP];| (kt;T> c.gp.) kj;u]htpy; %d;whz;Lfs;
Mrphpauhf gzpahw;wpdhu;.
1969 ypUe;J 1971 tiu kj;jpa gpuNjrj;jpy; cs;s ~/ig[{y; cY}k;| vd;w
,];yhkpaf; fy;Y}hpapd; jiytuhf gzpahw;wp fy;Y}hpia epu;tfpj;jy;> ghlk;
elj;Jjy; Mfpa gzpfSld; Rw;Wg;Gw fpuhkq;fSf;Fr; nrd;W ,];yhkpa
miog;Gg; gzp nra;tjpYk; jPtpukhf <Lgl;lhu;.
1972ypUe;J 1973 tiu Kghuf;g+y; cs;s ~jhUj;j/yPk;| vd;w kj;u]htpy; Mrphpauhf
gzpahw;wpdhu;.
1974y; thudh]p efuj;jpYs;s ~[hkpM ]y/gpa;ah| vd;w ,];yhkpaf; fy;Y}apy;
Mrphpauhf Nru;e;jhu;. ,e;E}y; vOjpa gpwF kjPdhtpy; cs;s ,];yhkpa
gy;fiyf;fofk; mtiu mq;F mioj;Jf; nfhz;lJ.
Mrphpau; mtu;fs; cUJ kw;Wk; mugp nkhopapy; NkYk; gy E}y;fs; vOjpAs;shu;.
NkYk; gdhu]pypUe;J ntsptUk; ~K`j;jp];| vd;w khj ,jopd; MrphpauhfTk;
gzpahw;wpAs;shu;.
my;yh`; mtu;fSf;F KOikahd cly; Rfj;ijAk;> Nkd;NkYk; jq;fspd;
fy;tpahy; rKjha kf;fSf;F gadspf;fTk; ey;tha;g;G mUs;thdhf! ,k;ikapYk;
kWikapYk; mtu;fSf;F <Nlw;wj;ijAk; cau; gjtpfisAk; toq;Fthdhf! MkPd;!!
Mrphpau; Kd;Diu
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;
Muk;gk; nra;fpNwd;.
vy;yhg; GfOk; my;yh`;Tf;Nf! mtd; jdJ J}ju; K`k;kJ (]y;) mtu;fSf;F
Neu;top kw;Wk; rj;jpa khu;f;fj;ij toq;fp> cyfpYs;s midj;J khu;f;fq;fisAk;
ntw;wp nfhs;Sk;gb nra;jhd;. NkYk;> rhl;rpahsuhfTk;> ew;nra;jp $WgtuhfTk;>
mr;r%l;b vr;rhpg;gtuhfTk;> my;yh`;tpd; gf;fk; mtdJ fl;lisiaf; nfhz;L
miof;Fk; miog;ghsuhfTk;> gpufhrpf;Fk; fyq;fiu tpsf;fhfTk; mtiu
Mf;fpdhd;. my;yh`;itAk; kWik ehisAk; mQ;rp mtid mjpfkjpfk; epidT
$u;gtu;fSf;F mj;J}jhplk; mofpa Kd;khjphpia mikj;jhd;.
my;yh`;Nt! mj;J}ju; kw;Wk; mtu;fsJ cwtpdu;fs;> Njhou;fs; MfpNahiu
kWik ehs; tiu kdj;J}a;ikAld; gpd;gw;WNthUf;F cdJ mUisAk;
<Nlw;wj;ijAk;> eyk; nghUe;jpa tsq;fisAk;> md;igAk;> nghUj;jj;ijAk;
vd;nwd;Wk; toq;Fthahf!
Page 4 of 518
kpf kfpo;r;rpf;Fhpa nra;jp ahnjdpy;: `p[;hp 1396> ugpcy; mt;ty; khjk;
ghfp];jhdpy; ']Puj;Jd; egp" (egp (]y;) mtu;fspd; tho;f;if tuyhW) Fwpj;J xU
khehL eilngw;wJ. vOj;jhsu;fis Cf;Ftpg;gjw;fhf> mtu;fsJ Muha;r;rpia
Nkk;gLj;Jtjw;fhf ~uhgpjJy; Mykpy; ,];yhkp| vd;w mikg;G mk;khehl;by; xU
mfpy cyf Nghl;bia mwptpj;jJ. egp (]y;) mtu;fspd; tho;f;if tuyhw;iw kpf
mofpa
Xu;
Ma;T
fl;Liuahf
vOjp
me;j
mikg;gplk;
rku;g;gpf;f
Ntz;Lnkd;gJjhd; me;j mwptpg;G. thf;fpaq;fshy; tu;zpf;f Kbahj msTf;F
rpwg;Gkpf;fjhf ,e;j mwptpg;ig ehd; fUJfpNwd;. egp (]y;) mtu;fspd; tho;f;if
tuyhW Xu; Mokhd Cw;whFk;. ,jpNyjhd; ,];yhkpa cyfpd; capNuhl;lKk;> KO
kdpj rKjhaj;jpd; <Nlw;wKk; ,Uf;fpd;wd vd;gij Mokhf MuhAk;NghJ
njhpe;J nfhs;syhk;.
me;j rpwg;Gkpf;f Nghl;bapy; fye;J> fl;Liuia rku;g;gpf;Fk; tha;g;G fpl;baij
ehd; vdf;Ff; fpilj;j ew;Ngwhff; fUJfpNwd;. vdpDk;> Kd;Ndhu; gpd;Ndhd;
jiytuhd egp K`k;kJ (]y;) mtu;fspd; tho;f;ifia gw;wp KOikahf vd;dhy;
$wp Kbf;f ,ayhJ. egp (]y;) mtu;fis gpd;gw;wp tho;e;J <Nlw;wk; ngw
tpioAk; rhjhuz mbahd; ehd;. egp (]y;) mtu;fspd; rKjhaj;jpy; xUtdhf
tho;e;J> mtu;fspd; rKjhaj;jpy; xUtdhf kuzpj;J mtu;fsJ ghpe;Jiuahy;
my;yh`; vd; ghtq;fis kd;dpf;f Ntz;Lk; vd;gNj mbNadpd; yl;rpak;.
mLj;J> fl;Liu vg;gb ,Uf;f Ntz;Lk; vd gy epge;jidfis uhgpjh
mwptpj;jpUe;jJ. mJ jtpu ehDk; ,e;j Ma;Tf;fhf vdf;nfd gy epge;jidfis
Vw;gLj;jpf; nfhz;Nld;.
mjhtJ> Nrhu;T Vw;gLj;JksTf;F ePskhf ,y;yhkYk;> GhpaKbahj tifapy;
RUf;fkhf ,y;yhkYk; eLepiyahf ,Uf;f Ntz;Lk;. epfo;Tfs; Fwpj;J gy
khWgl;l nra;jpfs; ,Ue;J mtw;wpilNa xw;Wik Vw;gLj;j Kbatpy;iynadpy;>
Mo;e;j Ma;Tf;Fg; gpd; vdJ ghu;itapy; kpf Vw;wkhdjhf ehd; fUJtij kl;Lk;
,f;fl;Liuapy; Fwpg;gpLNtd;. ehd; njhpT nra;jjw;fhd fhuzq;fis gf;fq;fs;
mjpfkhfptpLk; vd;gjw;fhf vOjtpy;iy.
%j;j mwpQu;fs; mwptpg;Gfis Vw;Wf;nfhz;lhYk; my;yJ kWj;jhYk;> mtu;fspd;
Kbit mg;gbNa ehd; xg;Gf; nfhs;fpNwd;. mtu;fs; rhpahdJ mofhdJ
gytPdkhdJ vd vg;gb KbT nra;jhYk; mijNa ehDk; Vw;Wf; nfhs;fpNwd;.
fhuzk;> ,JFwpj;J Nkyha;T nra;tjw;F NghJkhd Neuk; vd;dplk; ,y;iy.
ehd; $Wk; fUj;Jfs; gbg;gtu;fSf;F GJikahf ,Uf;fyhk; vd ehd; mQ;Rk;
,lq;fspy; my;yJ ngUk;ghNyhd; fUj;J ehd; $Wk; cz;ikahd fUj;Jf;F
khw;wkhf ,Uf;Fkplq;fspy; kl;Lk; ehd; njhpT nra;j fUj;Jf;Fhpa Mjhuq;fis
Rl;bf; fhl;bAs;Nsd;. my;yh`;jhd; ey;tha;g;G toq;f NghJkhdtd;.
my;yh`;Nt! ,k;ikapYk; kWikapYk; vdf;F eyit KbT nra;! ePjhd;
kd;dpg;ghsd;> md;G nrYj;Jgtd;> mu;\pd; mjpgjp> fz;zpaj;jpw;Fhpatd;!!
]/gpa;Au;
u`;khd;>
Kghuf;g+u;> ,e;jpah.
Page 5 of 518
mugpau;fs; epygug;G kw;Wk; tkprk;> Ml;rp kw;Wk;
nghUshjhuk;> rkak; kw;Wk; r%fk;
mugpau;fs; tho;e;j ,lq;fSk; mugpa rKjhaq;fSk;
~egp (]y;) mtu;fspd; tho;f;if tuyhW| vd;gJ kdpj rKjhaj;jpw;fhf mtu;fs;
nfhz;L te;j ,iwj;J}ijf; Fwpf;Fk; nrhy;yhFk;. jhd; nfhz;L te;j ,iwj;J}ij
jq;fspd; nrhy;> nray;> topfhl;ly;> xOf;f khz;Gfs; Mfpatw;wpd; %yk; kdpj
Fyj;jpw;F
vLj;Jiuj;jhu;fs;.
me;j
,iwj;J}Jj;Jtj;jhy;
kdpj
tho;tpd;
msTNfhy;fis Kw;wpYkhf khw;wpdhu;fs;; jPikfisf; fise;J ed;ikfis
Nghjpj;jhu;fs;; ,Uistpl;L kf;fis mfw;wp xspia Nehf;fp mioj;J te;jhu;fs;.
gilg;gpdq;fis
tzq;FtjpypUe;J
kdpjid
KOikahf
tpLtpj;J>
gilg;ghsdhfpa xNu ,iwtid tzq;Fk;gb nra;jhu;fs;. RUq;ff;$wpd;>
,t;Tyfpy; newp jtwp tho;e;j kdpjdpd; tho;f;ifg; ghijia khw;wp nrk;ikahd
mofpa ghijapy; mtid thor;nra;jhu;fs;.
ekJ ,f;fUj;ij tpsq;fpf; nfhs;s Ntz;Lkhapd; K`k;kJ (]y;) mtu;fs; J}juhf
mDg;gg;gLtjw;F Kd; ,Ue;j epiyikfisAk;> mtu;fs; J}juhf mDg;gg;gl;l
gpd; Vw;gl;l khw;wq;fisAk; Kd; epWj;jp ghu;g;gJ mtrpak;.
,jdhy; egp (]y;) mtu;fs; ,];yhkpd; gf;fk; kf;fis miog;gjw;F Kd;gpUe;j
mugpa rKjhaq;fs;> mtu;fsJ fyhr;rhuq;fs;; NkYk;> mf;fhyj;jpy; ,Ue;j
rpw;wuru;fs;> Nguuru;fs;> rKjha mikg;Gfs;> mtu;fsJ kj ek;gpf;iffs;> r%f
gof;f tof;fq;fs;> rlq;Ffs; kw;Wk; mtu;fsJ murpay;> nghUspay; Mfpatw;iw
Fwpj;J rpy gphpTfspy; RUf;fkhf Ma;T nra;tJk; mtrpak;.
,tw;Ws;
xt;nthd;iwAk;
gw;wp
$Wtjw;F
ehk;
jdpj;jdp
Vw;gLj;jpapUf;fpd;Nwhk;. ,g;NghJ me;j gphpTfisg; ghu;g;Nghk;.
gphpTfis
mugpau;fs; tho;e;j ,lq;fs;
~mug;| vd;w nrhy;Yf;F ghiytdk;> nghl;ly; g+kp> (kuk;> nrb nfhbfs;> jz;zPu;
,y;yhj) twl;rpahd epyg;gug;G vdg; gy mu;j;jq;fs; cs;sd. ePz;l fhykhf
mugpa jPgfw;gj;Jf;Fk; (,d;iwa ]T+jp) mq;F trpg;gtu;fSf;Fk; ,g;ngau;
$wg;gLfpwJ.
mugpa jPgfw;gj;jpd; Nkw;Nf nrq;flYk; ]dh/ ehLk;> fpof;Nf mugpa
tisFlhTk; ,uhf;fpd; rpy gFjpfSk;> njw;Nf mugpf; flYk; (,J ,e;jpag;
ngUq;fly; tiu njhlu;fpwJ). tlf;Nf \hk; (rphpah) kw;Wk; ,uhf;fpd; rpy
efuq;fSk; ,Uf;fpd;wd. ,jd; gug;gsT 10>00>000 rJu fpNyh kPl;lhpypUe;J
13>00>000 rJu fpNyh kPl;lu; tiuapyhFk;.
mugpa jPgfw;gj;Jf;F Gtpapay; uPjpahfTk; mjd; ,aw;if mikg;ghYk; kpFe;j
Kf;fpaj;Jtk; cz;L. mjd; cl;Gw vy;iyfs; ehyh jpirfspYk; kzw;ghq;fhd
ghiytdj;jhy; #og;gl;Ls;sd.
mugpau; my;yhj ntspehl;ltu;fs; jq;fsJ Mjpf;fj;ij me;ehl;by; nrYj;Jtjw;F
,g;Gtpapay; mikg;G ngUk; jilahf ,Ue;jJ. mjd; fhuzkhf me;ehl;L kf;fs;
vy;yhf; fhyq;fspYk; jq;fs; nray;ghLfs; midj;jpYk; Rje;jpukhdtu;fshfNt
Page 6 of 518
jpfo;e;jhu;fs;. mtu;fSf;F mUfhikapy; khngUk; ,U ty;yuRfs; (Nuhk;-ghurPfk;)
,Ue;Jk; mit ,g;gFjpapy; jq;fspd; Mjpf;fj;ij nrYj;j Kbahky; Nghdjw;F
,e;j ,aw;ifahd Gtpapay; mikg;Ng fhuzk;!
mugpa jPgfw;gj;jpd; vy;iyfs; ngau; ngw;w gy fz;lq;fSf;F eLtpy;
mike;jpUf;fpd;wd. mit flw;gug;Gfs;> rkntspfs; %yk; me;j fz;lq;fSld;
,ize;jpUf;fpd;wd.
mjd;
tlNkw;Fg;
gFjp
Mg;gphpf;fh
fz;lj;JlDk;>
tlfpof;Fg; gFjp INuhg;gh fz;lj;JlDk;> fpof;Fg; gFjp kj;jpa Mrphpah> njw;F
Mrpah kw;Wk; J}u fpof;F ehLfSlDk; ,ize;Js;sJ. mt;thNw> xt;nthU
fz;lKk; fly; khu;f;fkhf mugpa jPgfw;gj;Jld; ,izfpwJ. mf;fz;lq;fspypUe;J
tUk; fg;gy;fs; mugpa jPgfw;gj;jpd; JiwKfq;fspy; jq;fpr; nry;fpd;wd.
,g;Gtpapay; mikg;gpd; fhuzkhf> njw;F-tlf;F gFjpfs; kf;fs; te;J xJq;Fk;
,lkhfTk;> tpahghuk;> gz;ghL> rkak; kw;Wk; fiyfspd; ghpkhw;w ikakhfTk;
jpfo;e;jd.
mugpa rKjhaq;fs;
tuyhw;whrphpau;fs;
gphpf;fpd;wdu;.
mugpa
rKjhaj;ij
tkprhtsp
mbg;gilapy;
%d;whf
1) my; muGy; ghapjh
,tu;fs; gz;ilf; fhy mugpau;fshd MJ> ]%J> j];K> [jP];> ,k;yhf;> cikk;>
[{u;`{k;> `*u;> tghu;> mgPy;> [h]pk;> `o;u kt;j; Mfpa tkprj;jpdu; Mtu;.
Kjy; tifiar; Nru;e;j ,tu;fs; fhyg;Nghf;fpy; mope;Jtpl;ljhy; ,tu;fSila
tuyhw;W Fwpg;Gfs; VJk; njhpatpy;iy.
2) my; muGy; Mgh
,tu;fs; v\;[{g; ,g;D a/Ug; ,g;D f`;jhdpd; re;jjpapdu; Mtu;. f`;jhd;
tkpr mugpau; vd;Wk; ,tu;fis miof;fg;gLk;.
3) my; muGy; K];j/gh
,tu;fs; egp ,];khaPy; (miy) mtu;fspd; re;jjpapduhtu;. ,tu;fis mj;dhd;
tkpr mugpfs; vd;Wk; miof;fg;gLk;.
Nkw;$wg;gl;l my; muGy; Mgh vd;gtu;fs; f`;jhd; tkprj;jpy; te;j akd;
thrpfs;. ,tu;fsJ Nfhj;jpuq;fs; ]gh ,g;D a\;[{g; ,g;D a/Ug; ,g;D f`;jhd;
vd;gtd; top te;jitahFk;. ,e;j Nfhj;jpuq;fspy; 1) `pk;au; ,g;D ]gh> 2)
f`;yhd; ,g;D ]gh vd;w ,uz;L Nfhj;jpuj;jpdu; kl;Lk; gpugykhdtu;fs;.
`pk;au;> f`;yhd; ,Utiuj; jtpu ]ghTf;F gjpndhd;W my;yJ gjpdhd;F
gps;isfs; ,Ue;jdu;. mtu;fSf;Fk; mtu;fsJ top te;jtu;fSf;Fk; ~]gh
tkprj;jpdu;| vd;Nw $wg;gl;lJ. mtu;fSf;nfd jdpg; ngau; nfhz;l Nfhj;jpuq;fs;
VJk; cUthftpy;iy.
m) `pk;au; Nfhj;jpuKk; mjd; cl;gphpTfSk;
1) FohM: g`;uh/> gypa;k;> my;ifd;> fy;g;> cj;uh> tguh Mfpa FLk;gj;jpdu;
FohMtpypUe;J cUthdtu;fs;.
Page 7 of 518
2) ]fh]pf;: ,tu;fs; i[J ,g;D thk;yh ,g;D `pk;au; vd;gtd; re;jjpapdu;
Mtu;. ,jpy; `pk;ahpd; Nguuhd i[J vd;gtu; ~]fh]pf;| vd;w Gidg; ngauhy;
miof;fg;gl;lhu;. (gpd;dhy; $wg;glTs;s f`;yhd; tk;rj;jpy; Njhd;wpa fpd;jh
vd;w gphptpy; $wg;gLk; ]fh]pf; vd;gtu; NtW. ,q;F $wg;gl;Ls;s i[J
]fh]pf; vd;gtu; NtW.)
3) i[J my; [k;`_u;: ,jpy; `pk;au; m];qu; (rpd;d `pk;au;)> ]gh m];qu;
(rpd;d
]gh)>
`Ou;>
J}
m];gh
Mfpa
FLk;gq;fs;
cUthfpd.
Nuhku;fs; mf;fhyj;jpy; kp];u;> \hk; Mfpa ,U ehLfisAk; ifg;gw;wp f`;yhd;
tkprj;jpdhpd; fly; kw;Wk; jiutop tpahghuq;fisj; jLj;jdu;. ,jdhy; f`;yhd;
tkprj;jpdhpd; tzpfq;fs; ngUksT erpe;jd. ,jdhYk; mtu;fs; akdpypUe;J
Fbngau;e;J NghapUf;fyhk;. mj;NjhL ]gh gFjpapy; ~my;muPk;| vd;w nts;sg;
ngUf;F Vw;gl;lJ. mjdhYk; rpy fhyj;jpw;Fg;gpwF mtu;fs; akdpypUe;J
Fbngau;e;J NghapUf;fyhk; vd;W $wg;gLfpwJ. ,t;thW f`;yhd; tkprj;jpdu;
akd; ehl;il tpl;L ntspNawpajw;F rpyu; rpy fhuzq;fis $wpdhYk;>
nts;sg;ngUf;F
Vw;gLtjw;F
Kd;gpUe;Nj
,tu;fspd;
tzpfq;fs;
erpe;J
NghapUe;jd. njhlu;e;J ]gh ehl;by; nts;sg;ngUf;F Vw;gl;L tptrhaq;fSk;>
fhy;eilfSk;
KOikahf
mope;Jtpl;ljhy;
]gh
gFjpapy;
,tu;fshy;
tho;f;ifiaj; njhlu Kbatpy;iy. ,jdhYk; mtu;fs; mq;fpUe;J ntspNawp
,Uf;fyhk; vd rpyu; Fwpg;gpLfpd;wdu;.
Nkd;ikkpF Fu;Mdpy; ~]gh| vDk; mj;jpahaj;jpy; ,lk;ngw;wpUf;Fk; 15-19 Mfpa
trdq;fs; ,tu;fspd; $w;iw cWjp nra;fpwJ.
Nkw;$wg;gl;l ,U fhuzq;fis jtpu kw;nwhU fhuzKk; ,Ue;jjhf njhpa
tUfpwJ. mjhtJ f`;yhd;> `pk;au; ,U tkprj;jpdu; ,ilapy; rz;il rr;ruTfs;
Njhd;wpd. ,jdhy; f`;yhd; tkprj;jpdu; jq;fsJ ehl;ilj; Jwe;J mikjpahd
,lj;ij Nehf;fp nrd;W tpl;ldu;. tzpfq;fs; erpe;J tpl;lJ kl;Lk; fhuzkhf
,Ue;jpUe;jhy; `pk;au; tkprj;jpdUk; ]ghtpy; ,Ue;J ntspNawp ,Ug;ghu;fs;.
Mdhy;> mtu;fs; ntspNawtpy;iy. ,jpypUe;J ,t;tpU tk;rj;jpdUf;Fk; ,ilNa
,Ue;j gifikAk; xU fhuzk; vdj; njhpa tUfpwJ.
ehL Jwe;j f`;yhd; tkprj;jpdu; ehd;F tifg;gLtu;:
1) m[;J fpisapdu;
,tu;fs; jq;fspd; jiytu; ~,k;uhd; ,g;D mk;u; Ki[f;fpah/| vd;gtd;
MNyhridf;fpzq;f ehL Jwe;jdu;. ,tu;fs; akd; ehl;bd; gy gFjpfSf;F nrd;W
Rw;wpg; ghu;j;J> jq;fSf;F tpUg;gkhd gFjpfspy; jq;fpdu;. ,t;tkprj;jpy; ahu; vq;F
jq;fpdu; vd;w tpguq;fs; gpd;tUkhW:
,k;uhd; ,g;D mk;u; vd;gtu; jdJ FLk;gj;Jld; ~ckhd;| (Xkd;) ehl;by; nrd;W
jq;fpdhu;. ,tu;fis ckhd; ehl;L m[;J tkprj;jpdu; vd;W nrhy;yg;gLfpd;wJ.
e];u; ,g;D m[;J FLk;gj;jpdu; ~J`hkh| vd;w ,lj;jpw;Fr; nrd;W jq;fpdu;.
,tu;fis \D}M m[;J tkprj;jpdu; vdf; $wg;gLk;.
]/ygh ,g;D mk;u; Ki[fpah/ vd;gtu; `p [h]; gFjpf;Fr; nrd;W ~]/ygpah|
kw;Wk; ~J} fhu;| vd;w ,lq;fSf;fpilapy; jdJ FLk;gj;Jld; jq;fpdhu;. mtuJ
Page 8 of 518
gps;isfs; Ngud;fs; nghpatu;fshfp ed;F typik ngw;wTld; mq;fpUe;J
Gwg;gl;L kjPdh efu; te;J jq;fpdhu;. ,e;j ]/yghTila kfd; `h]htpd;
gps;isfs;jhd; mt;];> f];u[; vd;w ,UtUk;. ,t;tpUty; ,Ue;Nj mt;];> f];u[;
vd;w ,U tkprq;fs; Njhd;wpd.
m[;J tkprj;ij Nru;e;j `h]h ,g;D mk;u; FLk;gj;jpdu; `p [h]; gFjpapy;
~ku;Uy; s`;uhd;| vd;Dk; ,lj;jpy; jq;fpdu;. rpwpJ fhyj;jpw;Fg; gpd; kf;fh kPJ
gilnaLj;J mq;F trpj;j [{u;`{k; tkprj;jtu;fis ntspNaw;wp tpl;L kf;fhit
jq;fsJ Cuhf Mf;fpf; nfhz;ldu;. ,e;j `h]htpd; tkprj;jpw;F ~F[hM| vd;w
ngaUk; cz;L.
[/g;dh ,g;D mk;u; vd;gtu; jdJ FLk;gj;Jld; rphpah nrd;W jq;fpdhu;. ,tuJ
re;jjpapdu;jhd; tUq;fhyj;jpy; rphpahit Ml;rp nra;j f];]hdpa kd;du;fs;
Mtu;. rphpah tUtjw;F Kd; [/g;dh ,g;D mk;u; `p [h]; gFjpapy; cs;s
~f];]hd;| vd;w fpzw;Wf;fUfpy; FbNawp rpy fhyk; jq;fpapUe;jdu;. ,jd;
fhuzkhfNt gpw;fhyj;jpy; ,tu;fSf;F ~f];]hdpau;| vd;w ngaUk; te;jJ.
fmg; ,g;D mk;u;> `h]; ,g;D mk;u;> mt;/g; ,g;D mk;u; Nghd;w rpwpa rpwpa
FLk;gj;jtu;fSk; Nkw;$wg;gl;l nghpaNfhj;jpuq;fSld; ,ize;J `p [h]; kw;Wk;
rphpahtpy; Fbngau;e;jdu;.
2) yf;k; kw;Wk; [{jhk;
,tu;fs; fpof;F kw;Wk; tlf;F ehLfspy; Fbngau;e;jdu;. yf;k; tkprj;jpy; te;j
e];u; ,g;D ugPM vd;gtd; re;jjpapdu;jhd; ~`Puh| ehl;il Mz;l muru;fs;. me;j
muru;fis ~Kdhjpuh| vd;W miof;fg;gl;lJ.
3) gD} ija;
m[;J tkprj;jpdu; akdpypUe;J Fbngau;e;jTld; ,e;j Nfhj;jpuj;jpdUk; mugpa
jPgfw;gj;jpd; tlf;F gFjpf;Fr; nrd;W m[/> ry;kh vd;w ,U kiyfSf;fpilapy;
FbNawpdu;. gpw;fhyj;jpy; me;j kiyfSf;F ~ija; kiyfs;| vd;w ngau; te;jJ.
4) fpd;jh
,e;j Nfhj;jpuj;jpdu; g`;iudpy; FbNawpdu;. mq;F mtu;fSf;Fg; gy rpukq;fs;
Vw;glNt kPz;Lk; akd; ehl;by; ~`o;u kt;j;| vDk; efhpy; FbNawpdu;. mq;Fk;
mtu;fSf;F rpukq;fs; Vw;glNt> mugpa jPgfw;gj;jpd; e[;J gFjpapy; FbNawp xU
ngUk; murhq;fj;ij epWtpdu;. Mdhy;> rpy fhyq;fSf;Fs;shfNt mtu;fsJ
murhq;fk; mope;J RtLfs; njhpahky; Nghapw;W.
`pk;au; tkprj;ijr; Nru;e;j ~FohM| vd;w Nfhj;jpuj;jhu; akdpypUe;J ntspNawp
~k\h/Gy; ,uhf;| vd;w gFjpapy; ~ghjpaj;J]; ]khth| vd;Dk; Chpy; FbNawpdu;.
FohM tkprj;ijr; Nru;e;j rpy gphptpdu; ~k\h/G\; \hk;| vd;w gFjpapYk; `p
[h]; khepyj;jpd; tlf;Fg; gFjpapYk; FbNawpdu;.
,jw;F Kd; $wg;gl;l my; muGy; K];j/ghtpd; Kjd; Kjyhd
,g;wh`Pk; (miy) Mthu;fs;. egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fs; ,uhf;
ejpapd; Nkw;F fiuapy; $/ghtpw;F mUfhikapy; cs;s ~cu;|
Nru;e;jtu;fs;. egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fspd; FLk;gk;> cu;
Page 9 of 518
ghl;ldhu; egp
ehl;by; /Guhj;
vd;w Ciur;
kw;Wk; mij
Rw;wpAs;s Cu;fspd; rka r%f gz;ghLfs; Fwpj;J gy tphpthd jfty;fs;
mfo;thuha;r;rpfs; kw;Wk; njhy; nghUs; Muha;r;rpfs; %yk; fpilj;Js;sd.
,g;wh`Pk; (miy) mtu;fs; jdJ ChpypUe;J ntspNawp `huhd; my;yJ `u;uhd;
vDk; Chpy; FbNawpdhu;fs;. rpy fhyj;jpw;Fg; gpd; mq;fpUe;Jk; Gwg;gl;L
/gy];jPdk; ehl;by; FbNawpdhu;fs;. /gy];jPid jdJ miog;Gg; gzpf;F
ikakhf Mf;fpf;nfhz;L mq;Fk; mijr; Rw;wpAs;s gy gFjpfspYk; tho;e;j
kf;fis xNu ,iwtdpd; gf;fk; mioj;jhu;fs;. xU Kiw kidtp rhuhTld;
miog;Gg; gzpf;fhf mUfpYs;s Xu; CUf;Fr; nrd;whu;fs;. md;id rhuh kpf
mofpa Njhw;wKilatuhf ,Ue;jij mwpe;j mt;T+hpd; mepahaf;fhu murd;>
mtu;fis mioj;J tur;nra;J mtu;fSld; jtwhd Kiwapy; elf;f Kad;whd;.
md;id rhuh mtdplkpUe;J jd;id ghJfhf;FkhW my;yh`;tplk; Ntz;bdhu;.
mtd;
rhuhit
neUq;f
Kbahjgb
my;yh`;
mtid
Mf;fptpl;lhd;.
my;yh`;tplk; rhuh kpf kjpg;gpw;Fhpatu;; NkYk;> ey;nyhOf;fr; rPyu; vd;gij ,jd;
%yk; mwpe;j me;j mepahaf;fhud;> rhuhtpd; rpwg;ig nkr;rp my;yJ my;yh`;tpd;
jz;lidapypUe;J jg;gpj;Jf; nfhs;s rhuhTf;F gzp nra;a Xu; mofpa mbikg;
ngz;iz toq;fpdhd;. rhuh mtu;fs; mg;ngz;iz jdJ fztu; ,g;wh`PKf;F
toq;fp tpl;lhu;fs;. mg;ngz;kzpjhd; md;id `h[u; Mthu;. (]`P`{y; Gfhhp)
,e;epfo;r;rpf;Fg; gpd; ,g;wh`Pk; (miy) jq;fspd; trpg;gplkhd /gy];jPdj;jpw;Fj;
jpUk;gpdhu;fs;. mq;F `h[hpd; %ykhf ~,];khaPy;| vd;w Nkd;ikf;Fhpa xU
kfid> my;yh`; ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fSf;F toq;fpdhd;. gpwF my;yh`;tpd;
fl;lisf;F ,zq;f ,g;wh`Pk; (miy) jq;fsJ kfd; ,];khaPy; (miy) kw;Wk;
`h[iu mioj;Jf; nfhz;L kf;fh te;jhu;fs;.
mf;fhyj;jpy; mq;F ,iw ,y;ykhd ~fmgh| fl;llkhf ,Uf;ftpy;iy. fmgh
,Ue;j ,lk; rw;W caukhd Fd;iwg;Nghy; ,Ue;jJ. nts;sk; tUk;NghJ fmgh
,Ue;j me;j Nkl;Lg; gFjpapd; tyJ ,lJ ,U Xuq;fisj; jz;zPu; mhpj;J
te;jJ.
fmgj;Jy;yh`;tpd;
mUfpypUe;j
Xu;
mlu;j;jpahd
ku
epoypy;
mt;tpUtiuAk; mku itj;J> rpwpJ NguPj;jq;fdpfs; ,Ue;j xU igiaAk;>
jz;zPu; cs;s xU JUj;jpiaAk; mt;tpUtUf;fhf toq;fptpl;L> ,g;wh`Pk; (miy)
/gy];jPdk;
jpUk;gpdhu;fs;.
rpy
ehl;fspy;
mt;tpUthpd;
czthd
NguPj;jq;fdpfSk; jz;zPUk; jPu;e;Jtpl;ld. my;yh`; jdJ mUspdhy; grpiaAk;
jhfj;ijAk; Nghf;Fk; mw;Gjkhd ~[k;[k;| Cw;iw mt;tpUtUf;fhf Njhd;wr;
nra;jhd;. (]`P`{y; Gfhhp)
,f;fhyj;jpy; ,uz;lhtJ [{u;`{k; vd;w akd; Nfhj;jpuj;jpdu; kf;fh topNa
tUk;NghJ (jz;zPu; ,Ug;gijg; ghu;j;J) mq;F trpf;f tpUk;gp md;id `h[hplk;
mDkjp ngw;W jq;fpdu;. rpy tuyhw;W Mrphpau;fs; ',e;j ,uz;lhtJ [{u;`{k;
tkprj;jpdu; Kd;gpUe;Nj kf;fhitr; Rw;wpAs;s gs;sj;jhf;Ffspy; trpj;J te;jdu;
vd;Wk; kf;fhtpy; md;id `h[u; FbNawp> [k;[k; fpzW Njhd;wpaTld; jhq;fs;
trpj;J te;j gs;sj;jhf;Ffis tpl;L ntspNawp kf;fhtpy; FbNawpdu;" vd;Wk;
$Wfpwhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
,khk; Gfhhp (u`;) jq;fsJ E}ypy; ,r;rk;gtk; gw;wp Fwpg;gpl;bUg;gij Muha;e;jhy;
ehk; Kjypy; $wpa $w;Nw kpfr; rhpahdJ vd;gij mwpe;J nfhs;syhk;. ,khk;
Gfhhp (u`;) $wpapUg;gjhtJ:
Page 10 of 518
,g;wh`Pk; (miy) jkJ kidtpiaAk; gps;isiaAk; kf;fhtpy; jq;f itg;gjw;F
Kd;Ng kf;fh topahf ,uz;lhtJ [{u;`{k; Nfhj;jpuj;jhu; Nghf tu ,Ue;jhu;fs;.
md;id `h[u; kf;fhtpy; te;J jq;fp jz;zPu; trjpAk; Vw;gl;lgpd;> mjhtJ
,];khaPy; (miy) thypgkiltjw;F Kd;G ,tu;fs; FbNawpAs;shu;fs;. ,t;thNw
]`P`{y; Gfhhpapy; te;Js;sJ. ,jpypUe;J ,tu;fs; kf;fhtpd; vg;gFjpapYk;
,jw;F Kd; FbapUf;ftpy;iy vd;gJ njspthfj; njhpa tUfpwJ. mNj Neuk;>
jhd; tpl;L te;j kidtp kw;Wk; kfid re;jpf;f egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fs;
nrd;W te;jhu;fs;. nkhj;jk; vj;jid Kiw re;jpf;fr; nrd;whu;fs; vd;gJ cWjpahf
njhpatpy;iy. vdpDk; ehd;F Kiw nrd;wjw;fhd cWjpkpf;fr; rhd;Wfs; cs;sd.
me;j ehd;F Kiwfs; tUkhW:
1) ,ijg; gw;wp my;yh`; jd; jpUkiwapy; $wpapUf;fpd;whd;. egp ,g;wh`Pk;
(miy)> mtu;fs; jkJ kfdhu; ,];khaPy; (miy) mtu;fis mWj;J my;yh`;Tf;F
jpahfk; nra;tJNghy; fdT xd;W fz;lhu;fs;. mf;fdit my;yh`;tpd; fl;lis
vd;W czu;e;J mij epiwNtw;w kf;fh te;jhu;fs;. ,J Fwpj;J gpd;tUk; Fu;Md;
trdj;jpy; my;yh`; ,t;thW Fwpg;gpLfpwhd;.
MfNt> mt;tpUtUk; (,iwtdpd; tpUg;gj;jpw;F) Kw;wpYk; topg;gl;L> (,g;wh`Pk;
jd; kfd; ,];khaPiy mWj;Jg; gypapl) Kfq;Fg;Gwf; fplj;jpaNghJ ehk;
',g;wh`PNk!" vd ehk; mioj;J 'cz;ikahfNt ePq;fs; cq;fSila fdit
nka;ahf;fp itj;Jtpl;Bu;fs; vd;Wk;> ed;ik nra;gtUf;F ehk; ,t;thNw $yp
nfhLg;Nghk;" vd;Wk; $wp> 'epr;rakhf ,J kfj;jhdnjhU ngUk; NrhjidahFk;"
(vd;Wk; $wpNdhk;). MfNt> kfj;jhdnjhU gypia mtUf;F gfukhf;fpNdhk;.
(my;Fu;Md; 37 : 103-107)
,];`hf;iftpl ,];khaPy; (miy) gjp%d;W Mz;Lfs; %j;jtu; vd;W jt;whj;"
Ntjj;jpy;
~jf;tPd;|
vd;w
mj;jpahaj;jpy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
NkYk;>
,r;rk;gtj;ijg; gw;wp tpthpf;Fk; Fu;Md; trdq;fspypUe;J ,e;epfo;r;rp ,];`hf;
(miy) gpwg;gjw;F Kd; ele;jpUf;f Ntz;Lk; vd;Nw njhpfpwJ. Vnddpy;>
Nkd;ikkpF Fu;Mdpy; egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fs; ,];khaPy; (miy)
mtu;fis mWj;Jg; gypapl Kad;w epfo;r;rp KOJk; $wg;gl;l gpwF mijaLj;Nj
,];`hf; (miy) gpwg;ghu; vd;w ew;nra;jp $wg;gl;Ls;sJ.
Mf> ,jpypUe;J ,];khaPy; (miy) mtu;fis mWg;gjw;fhf egp ,g;wh`Pk; (miy)
mtu;fs; xUKiw kf;fh nrd;Ws;shu;fs; vd;gJk;> mg;NghJ ,];khaPy; (miy)
thypgkilatpy;iy vd;gJk; njhpa tUfpwJ.
kw;w %d;W gazq;fisg; gw;wp ,g;D mg;gh]; (uop) mtu;fspd; thapyhf ,khk;
Gfhhp (u`;) mtu;fs; Fwpg;gpl;Ls;sjpd; RUf;fkhtJ:
2) ,];khaPy; (miy) mtu;fs; [{u;`{k; Nfhj;jpuj;jhhplk; mugp nkhopiaf;
fw;whu;fs;. mtu;fspd; xOf;fk; kw;Wk; ew;gz;Gfis [{u;`{k; Nfhj;jpuj;jhu;
nghpJk; tpUk;gp jq;fs; ,dj;ijr; Nru;e;j xU ngz;iz ,];khaPYf;F kzKbj;J
itj;jhu;fs;. ,j;jpUkzj;jpw;F gpwNf md;id `h[u; mtu;fs; ,we;jhu;fs;.
,g;wh`Pk; (miy) mtu;fs; kPz;Lk; kidtpiaAk; kfidAk; re;jpg;gjw;F kf;fh
te;jNghJ kidtp ,we;j nra;jpiaj; njhpe;J nfhz;lhu;fs;. ,];khaPy; (miy)
mg;NghJ kf;fhtpy; ,y;iy. ,];khaPy; (miy) mtu;fspd; kidtpaplk; jdJ
kfidg; gw;wpAk; mt;tpUthpd; tho;f;if> Rfeyd;fs; gw;wpAk; tprhhpj;jhu;fs;.
Page 11 of 518
mg;ngz;Nzh jq;fsJ ,y;yw neUf;fbiaAk; tWikiaAk; gw;wp Kiwapl;lhu;.
mijf; Nfl;l egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fs; ',];khaPy; te;jhy;> jdJ tPl;L
thry; epiyia khw;w Ntz;Lk; vd;W ehd; $wpajhf> mthplk; eP nrhy;!" vd;W
nrhy;yptpl;L nrd;whu;fs;. ,];khaPy; (miy) tPL jpUk;gpaTld; mg;ngz; ele;j
epfo;r;rpia tptj;jhu;. jdJ je;ij $wpa fUj;jpd; Nehf;fj;ijg; Ghpe;J nfhz;L
mg;ngz;iz ,];khaPy; (miy) kztpyf;F nra;Jtpl;lhu;. mjw;Fg; gpwF
[{u;`{k; Nfhj;jpuj;jhhpd; jiytu; ~Kohj; ,g;D mk;u;| vd;gtd; kfisj;
jpUkzk; nra;jhu;.
3) ,];khaPy; (miy) mtu;fs; ,uz;lhtjhf jpUkzk; nra;J nfhz;lgpd; egp
,g;wh`Pk; (miy) mtu;fs; kf;fh te;jhu;fs;. mg;NghJk; ,];khaPy; (miy) tPl;by;
,y;iy. egp ,g;wh`Pk; (miy) jdJ kUkfsplk; kfidg; gw;wpAk; FLk;g
epiyiag; gw;wpAk; tprhhpj;jhu;fs;. mjw;F 'my;yh`;tpd; mUshy; ehq;fs;
eyKld; ,Uf;fpNwhk;" vd;W mtu; gjpyspj;jhu;. mijf; Nfl;l egp ,g;wh`Pk;
(miy) mtu;fs; ',];khaPy; (miy) te;jhy; jdJ tPl;L thrypd; epiyia jf;f
itj;Jf; nfhs;sl;Lk; vd;W ehd; $wpajhf> ,];khaPyplk; nrhy;!" vd;W
nrhy;yptpl;L /gy];jPdk; nrd;whu;fs;.
4) ehd;fhk; Kiw egp ,g;wh`Pk; (miy) kf;fh te;jNghJ jdJ kfid
re;jpj;jhu;fs;. ,];khaPy; (miy) [k;[k; fpzw;wUfpy; ,Ue;j xU kuj;jpd; epoypy;
mku;e;J jdJ mk;igf; $u;ikgLj;jpf; nfhz;bUe;jhu;fs;. je;ijiag; ghu;j;jJk;
vOe;J
khpahij
nra;J
jq;fsJ
md;igg;
ghpkhwpf;
nfhz;lhu;fs;.
,g;gazj;jpy;jhd; ,UtUk; ,ize;J fmgj;Jy;yh`;itf; fl;b> my;yh`;tpd;
fl;lisf;fpzq;f kf;fis `[;[{f;F mioj;jhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
,uz;lhtJ kidtpapd; %yk; egp ,];khaPy; (miy) mtu;fSf;Fg; gd;dpuz;L
Mz; gps;isfis my;yh`; toq;fpdhd;. mtu;fspd; ngau;fs; gpd;tUkhW:
1) ehgpj; (eghA+j;)> 2) ifjhu;> 3) mj;gh<y; 4) kpG\hk;> 4) kp\;kh/> 6) J}kh> 7)
kP\h> 8) `{jj; 9) jPkh> 10) aJ}u;> 11) e/gP];> 12) ifJkhd;.
gpw;fhyj;jpy; ,e;j gd;dpuz;L gps;isfs; topahfj;jhd; gd;dpuz;L Nfhj;jpuq;fs;
cUthfpd. ,tu;fs; midtUk; gy fhyq;fs; kf;fhtpy; trpj;jdu;. akd;> rphpah>
kp];u; Mfpa ehLfSf;F nrd;W tpahghuk; nra;J tho;f;if elj;jpdu;. rpy
fhyq;fs; fopj;J ,tu;fspy; gyu; mugpa jPgfw;gj;jpd; kw;w gFjpfspYk; mjd;
ntspapYk; FbNawpdu;. ehsiltpy; ehgpj;> ifjhu; FLk;gq;fisj; jtpu
kw;wtu;fisg; gw;wpa tuyhw;Wf; Fwpg;GfNs ,y;yhky; Ngha;tpl;lJ.
[h]pd; tlf;Fg; gFjpapy; ehgpj; vd;gtd; gps;isfs; ed;F tsu;r;rp ngw;W
Kd;Ndwp ~gj;uh| vd;w Ciu jiyefuhff; nfhz;L tYkpf;f Xu; murhq;fj;ij
epWtpdu;. ,e;efuk; (cu;Jd;) N[hu;lhdpd; njw;Nf tuyhw;Wg; Gfo; tha;e;j goq;fhy
efukhFk;. ,tu;fspd; murhl;rpf;F gzpe;Nj mq;Fs;Nshu; tho;e;jdu;. ,tu;fis
mg;NghJ tho;e;j vtuhYk; ,tu;fis vjpu;f;fNth> Gwf;fzpf;fNth Kbatpy;iy.
,Wjpahf Nuhku;fs; ,tu;fspd; murhq;fj;ij mopj;jdu;. ,e;j ehgpj;jpd;
tkprj;jpw;F ~epgpj;jp tkprk;| vd;w kw;nwhU ngaUk; cz;L. rphpahtpy; Ml;rp
nra;j f];]hd; tkprj;J muru;fSk; kjpdhtpy; trpj;j mt;];> f];u[;
tkprj;jpdUk; ,e;j ehgpj; ,g;D ,];khaPypd; FLk;gj;ij Nru;e;jtu;fs; vd tkpr
Ma;thsu;fspd; xU $l;lj;jpdu; $Wfpd;wdu;. ,e;j tkprj;ijr; Nru;e;j gyu; me;j
Cu;fspy; ,d;Wk; trpf;fpd;wdu;. ,khk; Gfhhp (u`;) jq;fsJ E}ypy; egp ,];khaPy;
Page 12 of 518
(miy) mtu;fSld; akd; ehl;L njhlu;G (cwT) vd;W xU ghlj;ij
Fwpg;gpl;Ls;shu;. mg;ghlj;jpy; jiyg;Gf;F nghUj;jkhd rpy egpnkhopfis vOjp>
jdJ fUj;Jf;F typik Nru;j;Js;shu;.
`jP]; fiy (egpnkhop) ty;Ydu; ,g;D `[Uk; jdJ tphpTiuapy;> f`;jhd;
tkprj;jpdu; ehgpj; ,g;D ,];khaPypd; FLk;gj;jpypUe;J te;jtu;fs; vd;w
fUj;ijNa Vw;wkhdJ vd Fwpg;gpl;Ls;shu;fs;.
egp ,];khaPy; (miy) mtu;fspd; kfd; ifjhd; FLk;gj;jpdu; gy fhyq;fs;
kf;fhtpy; tho;e;jdu;. mtuJ re;jjpapy; mj;dhDk; mtu; kfd; kmJk; NgUk;
GfOk;
ngw;wtu;fs;.
,tu;fspypUe;J
mj;dhdpa
mugpau;fs;
Njhd;wpdu;.
,tu;fisaLj;J gpw;fhyj;jpy; ,tuJ re;jjpapy; Njhd;wpatu;fs;> mj;dhd; tiu
jq;fsJ %jhijfspd; ngau;fis rhpahf kddkpl;L ghJfhj;Jf; nfhz;ldu;. egp
(]y;) mtu;fspd; tkpr jiyKiwapy; ,e;j mj;dhd; vd;gtu; 21-tJ jiyKiw
ghl;ldhuhthu;.
rpy mwptpg;Gfspy; te;Js;sjhtJ: egp (]y;) mtu;fs; jq;fspd; tkpr
jiyKiwfis Fwpg;gpLk;NghJ mj;dhd; ngau; te;jTld; epWj;jpf; nfhz;L>
',jw;F Nky; tkpr jiyKiwia $wpatu;fs; ngha;Aiuj;J tpl;ldu;" vd;W
$Wthu;fs;.
,t;tplj;jpy; kw;nwhU fUj;Jk; Fwpg;gplj;jf;fJ. mjhtJ> rpyu; Nkw;$wg;gl;l
egpnkhop gytPdkhdJ vd;gjhy; mj;dhDf;F NkYk; jiyKiw ngau;fis
$wyhk;
vd;fpd;wdu;.
vdpDk;>
mj;dhDf;F
Nky;
,t;twpQu;fs;
$Wk;
jiyKiwapy; gy khWgl;l ngau;fis $Wfpd;wdu;. mf;fUj;Jfis xUq;fpizf;f
Kbahj msT mjpy; NtWghLfSk; cs;sd.
'mj;dhd; kw;Wk; egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fSf;fpilapy; ehw;gJ jiyKiwfs;
cs;sd" vd;W gpugykhd tuyhw;W mwpQu; ,g;D ]mJ (u`;) $Wfpwhu;. ,f;fhy
mwpQu;fspy; ngUk; Ma;thsuhf tpsq;Fk; K`k;kJ Riykhd; vd;gtUk;
,f;fUj;ijNa rhpfhz;fpwhu;. NkYk;> ,khk; jghp kw;Wk; k];T+jp jq;fspd; gy
fUj;Jf;fspy; ,jidAk; xd;whf $wpAs;shu;fs;.
kmjpd; kfd; e[hu; vd;gtu; %yk; gy FLk;gq;fs; Njhd;wpd. (kmJf;F ~e[hu;|
vd;w xU kfd; kl;Lk;jhd; ,Ue;jhu; vd;W rpyu; $wpAs;sdu;.)
e[hUf;F ehd;F gps;isfs; ,Ue;jdu;. mtu;fs; %yk; nghpatkprq;fs; Njhd;wpd.
1) ,ahj;> 2) md;khu;> 3) ugPM> 4) Kou;.
,f;Nfhj;jpuq;fisg;
ghu;f;fTk;.
gw;wpAs;s
tptuq;fspd;
tiuglj;ij
mLj;j
gf;fj;jpy;
egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;: epr;rakhf my;yh`; ,g;wh`PKila gps;isfspy;
,];khaPiyj; Nju;T nra;jhd;. ,];khaPYila gps;isfspy; ~fpdhdh| FLk;gj;ijj;
Nju;T nra;jhd;. fpdhdh FLk;gj;jpy; Fiw\pau;fisj; Nju;T nra;jhd;.
Fiw\pau;fspy; `h\pk; FLk;gj;ijj; Nju;T nra;jhd;. (]`P`; K];ypk;)
egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;: gilg;gpdq;fspy; (kdpjd;> [pd; vd;w ,U gphptpy;)
kpfr; rpwe;j gphptpy; vd;idg; gilj;J mjpy; (K];ypk;> fh/gpu;fnsd;W) ,U
gphpTfspy; rpwe;j gphptpy; vd;id Mf;fpdhd;. gpwF Nfhj;jpuq;fisj; Nju;Tnra;J
mjpy; rpwe;j Nfhj;jpuj;jpy; vd;idg; gilj;jhd;. gpwF FLk;gq;fisj; Nju;Tnra;J>
Page 13 of 518
mjpy; kpfr; rpwe;j FLk;gj;jpy; vd;id Mf;fpdhd;. ehd; mtu;fspy; Md;khthYk;
kpfr; rpwe;jtd;. FLk;gj;jhYk; kpfr; rpwe;jtd;. (]`P`; K];ypk;)
kw;Nwhu; mwptpg;gpy; te;Js;sJ: my;yh`; gilg;gpdq;fisg; gilj;J mtw;wpy;
kpfr; rpwe;j gphptpdhpy; vd;id Mf;fp itj;jhd;. gpwF mg;gphpit ,uz;lhf
Mf;fp mtw;wpy; kpfr; rpwe;j gphptpy; vd;id Mf;fpdhd;. gpwF mtu;fis
Nfhj;jpuq;fshf Mf;fp mtw;wpy; kpfr; rpwe;j Nfhj;jpuj;jpy; vd;id Mf;fpdhd;.
gpwF mtu;fisg; gy FLk;gq;fshf Mf;fp mtw;wpy; FLk;gj;jhYk; Md;khthYk;
rpwe;jtu;fspy; vd;id Mf;fpdhd;. ([hkpTj; jpu;kpjp)
mj;dhd; re;jjpapdUila vz;zpf;if gy;fpg; ngUfpaNghJ mtu;fs; kio tsk;>
gRik> nropg;Gkpf;f ,lq;fisj;Njb muG ehl;bd; gy gFjpfSf;Fr; nrd;wdu;.
mg;J if];> gf;U ,g;D thapy; kw;Wk; jkPk; Mfpa re;jjpapdu; g`;iudpYk;>
`dP/gh ,g;D myP ,g;D gf;u; FLk;gj;jpdu; ~akhkh| nrd;W mq;Fs;s ~`{[;u;|
gFjpapYk; FbNawpdu;. (`{[;u; vd;gJ akhkhtpd; xU efukhFk;.) gf;u; ,g;D
thapypd; Vida FLk;gq;fs; akhkh> g`;iud;> i]/g; fhspkh> mjd;
mUfhikapYs;s
flw;gFjp>
,uhf;fpd;
fpuhkg;Gwq;fs;
Mfpa
,lq;fspy;
FbNawpdu;.
jq;ypg; FLk;gj;jtu;fs; ~/Guhj;| ejpf;fiuapy; FbNawpdu;. mtu;fspy; xU gphptpdu;
gf;u; FLk;gj;jhUf;F mUfpy; trpj;jdu;. gD} jkPk; FLk;gj;jtu;fs; g]uhtpYk;
mjd; fpuhkg; gFjpfspYk; trpj;jdu;.
Riyk; FLk;gj;jpdu; kjPdhTf;F mUfhikapy; trpj;jdu;. mtu;fs; thjpy;
FuhtpypUe;J ifgu;tiu> kjPdhtpd; fpof;Fg; gFjp> mjd; ,U kiyg;gFjpfs;
kw;Wk; `u;uh tiu trpj;jdu;.
m]j; FLk;gj;jpdu; ~jPkh/| efuj;jpd; fpof;Fg; gFjpYk; ~$/gh| efuj;jpd; Nkw;Fg;
gFjpapYk; trpj;jdu;. mtu;fSf;Fk; jPkh/Tf;FkpilNa ~ja;k;| Nfhj;jpuj;ijr;
Nru;e;j G`;j;Ju; FLk;gj;jtu;fspd; FbapUg;Gfs; mike;jpUe;jd. mt;T+Uf;Fk;
$/ghTf;F kpilapy; Ie;J ehl;fSf;F chpa eilJ}uk; ,Ue;jJ. jpg;ahd;
FLk;gj;jtu;fs; jPkh Kjy; `t;uhd; efuk; tiuapYk; fpdhdhtpd; re;jjpapdu;
~jp`hkh| gFjpapYk; trpj;jdu;. kf;fhtpYk; mjd; Rw;Wg;Gwq;fspYk; Fiw\p
FLk;gj;jtu;fs; trpj;jdu;. mtu;fs; xw;Wik ,d;wp gythwhfg; gphpe;J tho;e;jdu;.
F]a;k; ,g;D fpyhg; mtu;fis xUq;fpizj;J Fiw\paUf;nfd jdpg;ngUk;
rpwg;GfisAk; cau;TfisAk; ngw;Wj; je;jhu;.
muG ehl;by; Ml;rp mjpfhuk;
egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ Vfj;Jt miog;igj; njhlq;fpa fhyfl;lj;jpy; mugpa
jPgfw;gj;jpy; Ml;rp nra;jtu;fs; ,U tifapduhf ,Ue;jdu;.
1) Kb#l;lg;gl;ltu;fs;: Mdhy; ,tu;fspy; gyu; jdpj;J ,aq;Fk; Rje;jpuk;
ngwtpy;iy. khwhf> xU NguuRf;Ff; fPo; fl;Lg;gl;L elg;gtu;fshf ,Ue;jdu;.
2) FLk;gk; kw;Wk; Nfhj;jpuq;fspd; jiytu;fs;: Kb#l;lg;gl;l muru;fSf;Fhpa
jdpj;jd;ikAk; chpikAk; ,tu;fSf;Fk; ,Ue;jd. ,tu;fspy; ngUk;ghNyhu; KO
Rje;jpuj;Jld; nray;gl;ldu;. kw;Wk; rpyu; VjhtJ Xu; murhpd; gpujpepjpahf
nray;gl;ldu;.
Page 14 of 518
Kbauru;fspd; tpguk; gpd;tUkhW: akd; ehl;L muru;fs;> \hk; ehl;L muru;fs;>
(,tu;fis f];]hdpd; FLk;gj;jtu;fs; vd tuyhw;wpy; $wg;gLfpwJ) `Puh ehl;L
muru;fs;. ,tu;fisj;jtpu NtW rpy muru;fSk; ,Ue;jdu;. mtu;fSf;F Kiwahf
Kb#l;lg;gltpy;iy. ,e;j muru;fs; kw;Wk; jiytu;fs; gw;wp RUf;fkhff;
fhz;Nghk;.
m) akd; ehL (Vkd;)
~my; muGy; Mgh| vDk; mugpau;fs; ~]gh $l;lj;jpdu;| vd akdpy; Gfo;
ngw;wpUe;j kpfg;goikahdtu;fs;. mtu;fs; fp.K. 25 Mk; E}w;whz;Lf;F Kd;
tho;e;jjhf
~mt;u;|
vDk;
efhpy;
elj;jpa
mfo;thuha;r;rpapy;
rhd;Wfs;
fpilj;Js;sd. fp.K. 11 Mk; E}w;whz;by; mtu;fsJ Ml;rpAk; Mjpf;fKk;
nropg;gila Muk;gpj;jJ.
mtu;fsJ fhyj;ijg; gpd;tUkhW gphpf;fyhk;:
1) fp.K. 1300 ypUe;J fp.K. 620 tiu
,f;fhyfl;lj;jpy; mtu;fsJ ehL ~kaPdpa;ah| vd miof;fg;gl;lJ. e[;uhDf;Fk;
`ou kt;j;Jf;FkpilNa cs;s ~[t;/g;| vDk; gFjpapy; mtu;fsJ Ml;rp Njhd;wp
tsu;r;rp ngw;W `p[h]pd; tl gFjpahd ~kMd;| kw;Wk; ~cyh| tiu gutpapUe;jJ.
kaPdpah murhq;fj;jpd; Mjpf;fk; mugpa ehLfspd; vy;iyfSf;F ntspNaAk;
tphptile;jpUe;jjhf $wg;gLfpwJ. tzpfNk mtu;fsJ Kf;fpa tho;thjhukhfj;
jpfo;e;jJ. mtu;fs;jhd; k/ug; efhpy; akDila tuyhw;wpy; Gfo;ngw;w kpfg;ngUk;
mizf;fl;ilf; fl;bdhu;fs;. mjdhy; mtu;fsJ epyq;fs; nropg;gile;jd.
MapDk;> mtu;fs; my;yh`;Tf;F ed;wp nrYj;jhky; ghtq;fs; Ghpe;jdu;.
,ijg;gw;wp my;yh`; Fu;Mdpy; $Wfpwhd;.
... mtu;fs; (my;yh`;it) epidg;gijNa kwe;J (jhq;fshfNt
mope;JNghFk; kf;fshfp tpl;lhu;fs;. (my;Fu;Md; 25 : 18)
ghtk;
nra;J)
,f;fhyf;fl;lj;jpy; mtu;fsJ muru;fs; ~kf;G ]g/| vDk; Gidg;ngauhy;
miof;fg;gl;ldu;. mtu;fsJ jiyefuk; ]pu;th`; MFk;. k/g; vDk; efypUe;J
tl Nkw;fpy; 50 fpNyh kPl;lu; njhiytpYk; ]d;MTf;Ff; fpof;Nf 142 fpNyh
kPl;lu; njhiytpYk; me;efuj;jpd; rpjpyq;fs; fhzf;fpilf;fpd;wd. me;efuk; ,d;W
~Fiugh| vDk; ngahpy; mwpag;gLfpwJ. ,t;turu;fspd; vz;zpf;if 22 ypUe;J 26
tiu ,Ue;jJ.
2) fp.K. 620ypUe;J fp.K. 115 tiu
akd; ehl;L murhl;rp ,f;fhyf;fl;lj;jpy; ~]gh| vd miof;fg;gl;lJ. ,f;fhyj;jpy;
Ml;rp nra;jtu;fs; ~kf;g;| vd;w jq;fsJ Gidg; ngaiuj; jtpu;j;J tpl;lhu;fs;.
mjd; Ml;rpahsu;fis ]gh kd;du;fs; vd miof;fg;gl;lJ. ~]pu;th| vd;w
efUf;F gjpyhf ~k/ug;| vd;w efiu jq;fsJ jiyefuhf;fpf; nfhz;ldu;. k/ug;
efuj;jpd; rpije;j fl;llq;fs; ~]d;M| efhpd; fpof;Nf 192 fpNyh kPl;lu;
njhiytpy; ,d;Wk; fhzg;gLfpd;wd.
3) fp.K. 115ypUe;J fp.gp. 300 tiu
,f;fhyf;fl;lj;jpy;
me;ehL
~Kjyhk;
`pk;ahpa;ah
muR|
vd;w
ngahpy;
miof;fg;gl;lJ. Vnddpy;> `pk;au; Fyj;jtu; ]ghit ntw;wp nfhz;L jq;fsJ
Page 15 of 518
Mjpf;fj;jpd; fPo; nfhz;L te;jdu;. Kd;G me;ehl;il Ml;rp nra;jtu;fs; ~]gh|
muru;fs; kw;Wk; ~J}iujhd;| muru;fnsd miof;fg;gl;ldu;. ,k;kd;du;fs;
~k/ug;'f;F gjpyhf iujhd; vd;gij jq;fsJ jiyefuhf mikj;Jf; nfhz;ldu;.
iujhd; efUf;F ~sp/ghu;| vd;w kw;nwhU ngaUk; cz;L. me;efhpd; rpijTfs;
~au;ak;'f;F rkPgkhf kJ}u; vDk; kiyapd; mUfhikapy; fhzg;gLfpd;wd.
,f;fhyj;jpy;jhd; ]gh muRf;F mopTk; tPo;r;rpAk; Muk;gkhapd. mtu;fspd;
tzpfq;fSk; erpe;jd.
mjw;Fhpa fhuzq;fshtd: 1) ~epg;j;| ,dj;jtu; `p[h]pd; tlgFjpapy; jq;fsJ
Mjpf;fj;ij tphpTgLj;jpdu;. 2) Nuhku;fs; kp];u; (vfpg;J)> \hk; (rphpah) kw;Wk;
`p[h]pd; tlgFjpia xl;bAs;s efuq;fspy; jq;fsJ Mjpf;fj;ij Vw;gLj;jp
akd; ehl;L muru;fspd; tpahghuj;jpw;fhd fly;khu;f;fj;ijAk; milj;J tpl;ldu;.
3) mtu;fsJ Nfhj;jpuq;fSf;Fs; rz;il rr;ruTfs; Njhd;wpd. Mf> ,k;%d;W
fhuzq;fshy; mtu;fsJ Ml;rp tPo;r;rp fz;lJ. NkYk;> f`;jhd; tkprj;jtu;fs;
akd; ehl;il Jwe;J J}ukhd ehLfspy; Fbngau;e;jdu;.
4) fp.gp. 300ypUe;J ,];yhk; EioAk;tiu
,f;fhyf;fl;lj;jpy; me;ehL ~,uz;lhk; `pk;ahpa;ah muR| vd miof;fg;gl;lJ.
mg;NghJ Ml;rp nra;jtu;fs; ]g/> J}iujhd;> `ou kt;j;> ak;Dj; muru;fs; vd
miof;fg;gl;ldu;. ,f;fhyj;jpy; cs;ehl;L Fog;gq;fs;> FLk;gr; rz;ilfs;>
Gul;rpfs; njhlu;r;rpahf epfo;e;jd. mjd; fhuzkhf mtu;fsJ murhl;rp KbTf;F
te;jJ. ,f;fhyj;jpy; Nuhku;fs; ~mj;d;| efiuf; ifg;gw;wpdu;. `k;jhd; kw;Wk;
`pk;au; Fyj;jtilNa ,Ue;j Nghl;biag; gad;gLj;jpf; nfhz;L Nuhku;fspd;
cjtpAld; `g\pau;fs; Kjd; Kjyhf fp.gp. 340y; akd; ehl;il ifg;gw;wpdu;.
,tu;fspd; Ml;rp fp.gp. 378 tiu ePbj;jJ. mjw;Fg;gpd; me;ehL `g\pau;fspd;
Mjpf;fj;jpypUe;J Rje;jpukile;jJ. fp.gp. 450 my;yJ 451y; khngUk; nts;sg;
gpusak; Vw;gl;L mtu;fsJ efuq;fs; ngUj;j Nrjk; mile;jjhy;> efuq;fisj;
Jwe;J gy ,lq;fSf;Fr; nrd;W FbNawpdu;. ,t;nts;sg; gpusaj;ij ~irYy;
mhpk;| vd Nkd;ikkpF Fu;Md; $WfpwJ.
fp.gp. 523k; Mz;by; akd; ehl;il Ml;rp nra;j ~J} Eth];| vd;w A+jf;
nfhLq;Nfhyd; e[;uhd; tho; fpU];Jtu;fs; kPJ nfh^ukhd jhf;Fjiyj; njhLj;jhd;.
mtu;fis gyte;jkhf fpU];Jt kjj;jpypUe;J khw;wpl Kide;jhd;. mtu;fs;
kWj;jjd; fhuzkhf ngUk; mfo;fisj; Njhz;b neUg;Gf; Fz;lj;ij tsu;j;J>
mjDs; mtu;fis tPrp vwpe;jhd;. ,J Fwpj;J my;yh`; jdJ mUs;kiwapy;
gpd;tUkhW Fwpg;gpLfpwhd;:
tpwFfs; Nghl;L vhpf;Fk; neUg;G mfo; Njhz;batu;fs; mopf;fg; gl;lhu;fs;....
(my;Fu;Md; 85 : 4-7)
,r;rk;gtj;jhy; fpwp];Jtu;fs; kpfTk; nfhjpg;gile;J gopthq;fj; Jbj;jdu;. vdNt>
Nuhkhdpa muru;fspd; jiyikf;F fPo; xd;wpize;J akd; ehl;bd; kPJ Nghu; Ghpa
Maj;jkhapdu;.
Nuhk; kd;du;fs; `g\pau;fisj; J}z;btpl;L mtu;fSf;nfd fg;gy; kw;Wk;
glFfisj; jahu;nra;J nfhLj;jhu;fs;. mjd; fhuzkhf ~mu;ahj;| vd;gtd;
jiyikapy; `g\htpypUe;J 70>000 tPuu;fs; akd; te;jpwq;fp fp.gp 525k; Mz;L
mjid ,uz;lhtJ Kiwahf ifg;gw;wpdu;. mu;ahj; fp.gp 549 tiu `g\h
kd;dd; ftu;duhf ,Ue;jhd;. mu;ahj;jpd; jsgjpfspy; xUtdhd ~mg;u`h ,g;D
Page 16 of 518
]g;gh`; my; m\;uk;| vd;gtd; mu;ahij tQ;rfkhff; nfhiy nra;Jtpl;L
`g\h kd;dd; xg;GjYld; jd;id murdhf mwptpj;Jf; nfhz;lhd;. ,e;j
mg;u`hjhd; ,iwapy;ykhd fmghit ,bf;f giliaj; jpul;batd;. mtDk;
mtdJ ahidg; gilapdUk; ~m];`hGy; /gPy;| vd mwpag;gLfpd;wdu;.
me;epfo;r;rpf;Fg;gpd; ]d;M jpUk;gpa mtid my;yh`; mopj;njhopj;jhd;.
mtDf;Fg; gpwF mtDila kfd; ~af;]_k;| vd;gtDk; mjw;Fg; gpwF
,uz;lhtJ kfd; ~k];&f;| vd;gtDk; akid Ml;rp nra;jdu;. ,e;j ,UtUk;
jq;fsJ
je;ijiatpl
Fbkf;fisf;
nfhLik
nra;Ak;
kpff;
nfhba
nfhLq;Nfhyu;fshf ,Ue;jdu;.
ahid rk;gtj;jpw;Fg;gpd; fp.gp. 575y; akdpau;> kmjP fg i]/g; ,g;D J} a[pd;
my;`pk;ahpd; jiyikapd; fPo; ghurPfu;fspd; cjtpAld; akid Mf;fpukpj;jpUe;j
`g\pau;fis vjpu;j;Jg; Nghhpl;L mtu;fis akdpypUe;J ntspNaw;wp> mijj;
jq;fsJ fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L te;jdu;. mtiuj; jq;fsJ muruhfTk; Vw;Wf;
nfhz;ldu;. ~kmjP fg| jdf;F Copak; nra;aTk; gazq;fspy; Jizahf
,Ug;gjw;fhfTk; xU `g\pg; giliaj; jd;Dld; itj;jpUe;jhu;. mtiu mtu;fs;
jpBnudj; jhf;fp tQ;rfkhff; nfhd;W tpl;ldu;. mtuJ kuzj;Jld; ~J} a[pd;|
FLk;g Ml;rp KbTf;F te;jJ.
mjd;gpwF ghurPf kd;du;fspd; mjpfhuj;jpd; fPo; akd; ehL te;jJ. ghurPf
kd;du;fs; xUtu; gpd; xUtuhfj; njhlu;e;J Ml;rp nra;jdu;. mtu;fspy;
Kjyhktu; t`;U[;> gpwF kpu;[;ghd; ,g;D t`;U[;> gpwF mtuJ kfd; jPd;[hd;>
gpwF F];U ,g;D jPd;[hd;> gpwF ghjhd;. ,tNu ghurPf kd;du;fspy; ,Wjpahdtu;.
,tu; fp.gp. 628y; ,];yhik Vw;whu;. ,j;Jld; akd; kPjhd ghurPfu;fspd; Ml;rp
KbTf;F te;jJ.
M) `Puh ehL
,uhf;ifAk; mijr; Rw;wpAs;s gFjpfisAk; ~$&\{y; fgPu;| vd;gtd; jiyikapd;
fPo; fp.K. 557ypUe;J fp.K. 529 tiu ghurPfu;fs; Ml;rp nra;jdu;. mtu;fis
vtuhYk; tPo;j;j Kbatpy;iy. ,Wjpahf> ghurPfu;fspd; muruhd ~jhuh| vd;gtiu
~,];fe;jUy; kf;J}dp| vd;gtu; fp.K. 326y; Njhw;fbj;jhu;. NkYk; ghurPfu;fspd;
Mjpf;fj;ijAk;
typikiaAk;
Kwpabj;J
mtu;fsJ
efuq;fis
rpd;dh
gpd;dkhf;fpdhu;. gpwF jthap/g; vd;w ngaUila muru;fs; me;ehl;il gy
gFjpfshff; gphpj;J fp.gp. 230 tiu Ml;rp nra;jdu;. ,tu;fsJ Ml;rp fhyj;jpy;
f`;jhd; Nfhj;jpuj;jpdu; ,uhf;fpd; rpy fpuhk gFjpfisf; ifg;gw;wpdu;. mijj;
njhlu;e;J
mtu;fSf;Fg;
Nghl;bahf
mj;dhd;
Nfhj;jpuj;jhu;fSk;
/Guhj;
ejpf;fiuapd; rpy gFjpfspy; FbNawpdu;.
,t;thW Fbngau;e;jtu;fspy; KjyhtJ muruhf ,Ue;jtu; f`;jhd; tkprj;ij
Nru;e;j ~khypf; ,g;D /g`;k; mj;jD}fp| vd;gtuhthu;. ~md;ghu;| my;yJ mjw;F
mUfpYs;s gFjp mtuJ Ml;rpapd; jiyikafkhfj; jpfo;e;jJ. mtUf;Fg; gpwF
mtuJ rNfhjuu; mk;U ,g;D /g`;k; Ml;rp nra;jhu;. rpyu; ~mg;u\;> to;oh`;|
vd;W miof;fg;gl;l ~[{ijkh ,g;D /g`;k;| vd;w mtuJ rNfhjuu; Ml;rp
nra;jhu; vdf; $Wfpd;wdu;.
fp.gp. 226-Mk; Mz;L ]h]hdpah muir cUthf;fpa ~mu;J\Pu; ,g;D ghgf;| vd;w
kd;dd; fhyj;jpy; ,uz;lhtJ Kiwahf ghurPfu;fs; ,uhf; ehl;il ifg;gw;wpdu;.
mk;kd;du; ghurPfu;fis xd;wpizj;J ehl;bd; vy;iyg; Gwq;fspy; tho;e;J te;j
Page 17 of 518
mugpau;fis mlf;fp mtu;fs; kPJ jdJ Mjpf;fj;ij epiyehl;bdhu;. `Puh
ehl;ltu;fSk; md;ghu; efuj;ij Nru;e;jtu;fSk; mtUf;Ff; fPo;g;gbe;jhu;fs;.
Mdhy;> FohM Nfhj;jpuj;jpdu; jq;fsJ Cu;fisj; Jwe;J \hk; ehl;Lf;F
Fbngau;e;jdu;.
mu;j\PUila fhyj;jpy; `Puh kw;Wk; ,uhf;fpy; tho;e;j fpuhkj;jtu;fs; kw;Wk;
mugpa jPgfw;gj;jpy; tho;e;j ugPM> Kou; MfpNahu; kPJ ~[{ijkj;Jy; to;oh`;|
vd;gtu; Mjpf;fk; nrYj;jpdhu;. mjhtJ mugpau;fs; kPJ Neubahf Ml;rp
nra;tJk; mtu;fspd; jhf;Fjy;fspypUe;J jdJ ehl;ilf; fhg;gJk; mu;j\PUf;F
kpFe;j rpukkhfj; Njhd;wpaJ. MfNt> mugpau;fspNyNa xUtiuj; Nju;e;njLj;J
mtiu muruhf;fpdhy; mtu; jdf;F cWJizahfTk; cjtpahfTk; mikthu; vd
vz;zpdhu;. NkYk;> jd;id mr;RWj;jpf; nfhz;bUf;Fk; Nuhku;fis vjpu;nfhs;s
me;j mugpfspd; cjtpiag; gad;gLj;jpf; nfhs;s KbAnkdTk; jpl;lkpl;lhu;.
mJkl;Lkpd;wp Nuhku;fSf;F cjtp nra;JtUk; \hk; ehl;L mugpau;fis
,uhf;fpd; mugpau;fis nfhz;L jLf;f ehbdhu;. MfNtjhd; mugpauhfpa
[{ijkhit Nkw;$wpa gFjpfSf;F mu;j\Pu; muruhf;fpdhu;. jdJ Ml;rpia
vjpu;f;Fk; mugpa goq;Fb kf;fis mlf;fp itf;f [{ijkhTf;F ghurPf
uhZtg;gil xd;iwAk; mtu; toq;fpdhu;. [{ijkh fp.gp. 268-Mk; Mz;L
kuzkile;jhu;.
[{ijkh kuzkhd gpd;G> mjhtJ kd;du; ~fp];uh ]hg+u; ,g;D mu;j\PUila|
Ml;rpf; fhyj;jpy; mk;U ,g;D mjP ,g;D e];u; my;yf;kp fp.gp. 268 Kjy; 288
tiu `PuhitAk; md;ghiuAk; Ml;rp nra;jhu;. yf;k; Nfhj;jpu muru;fspYk;
`Puhitj; jiyefuhff; nfhz;L Ml;rp Ghpe;jtu;fspYk; ,tNu Kjd;ikahdtu;.
,tiuaLj;J yf;k; Nfhj;jpu muru;fs; gyu; njhlu;e;J `Puhit Mz;L te;jdu;.
,Wjpahf (fp.gp. 448 Kjy; 531 tiu) ~Fghj; ,g;D /igNuh[;| ghurPf kd;duhdhu;.
,tuJ Ml;rpapd;NghJ ~k[;jf;| vd;gtd; Njhd;wp Kiwaw;w ghypay; cwtpd;
gf;fk; kf;fis mioj;jhd;. kd;du; Fghj; kw;Wk; mtdJ Fbkf;fspy;
mjpfkhdtu;fs; mtid gpd;gw;wpdu;. gpwF Fghj;> `Puhtpd; kd;duhd Kd;jpu;
,g;D khT]; ]khit (fp.gp. 512-554) ,opthd ,t;topKiwia Vw;FkhW
mioj;jhd;. mtu; mij Kw;wpYkhf kWj;Jtpl;lhu;. mjdhy; mtiu ePf;fptpl;L
mtUf;Fg; gjpyhf k[;jf;fpd; topia gpd;gw;wpa ~`h]; ,g;D mk;u; ,g;D `[u;
my; fpd;jP| vd;gtid murdhf;fpdhd;.
FghJf;Fg; gpwF ~mD}N\u;thd;| (fp.gp. 531-578) vd;gtu; kd;duhdhu;. ,tu; ,e;j
jtwhd
topia
Kw;wpYk;
ntWj;jhu;.
k[;jf;
kw;Wk;
mtdJ
topia
gpd;gw;wpatu;fisf; nfhiy nra;jhu;. `h]; ,g;D mk;iu ePf;fptpl;L kPz;Lk;
Kd;jpiu `Puhtpd; muruhf;fpdhu;. `h]; ,g;D mk;iu ifJ nra;a Kad;wNghJ
mtd; ~fy;G| Nfhj;jpuj;jhhplk; nrd;W milf;fykhfp kuzk; tiu mq;NfNa
jq;fptpl;lhd;. Kd;jpu; ,g;D khT]; ]khTf;Fg; gpwFk; mtuJ FLk;gj;jhhplNk
Ml;rp ,Ue;jJ. mtuJ kfd; E/khd; ,g;D Kd;jpu; fp.gp. 583 ypUe;J 605 tiu
Ml;rp nra;jhu;. mg;NghJ ~i[J ,g;D mjP| vd;gtd; $wpa jtwhd jftyhy;
E/khd; kPJ Nfhgkile;J mtiuj; Njbtu fp];uh tPuu;fis mDg;gp itj;jhu;.
E/khd; ufrpakhf ntspNawp i\ghd; Nfhj;jpuj;jpd; jiytuhd `hdp ,g;D
k];T+jplk; milf;fyk; ngw;W mthplk; jdJ FLk;gj;jpdiuAk; nry;tq;fisAk;
xg;gilj;Jtpl;L fp];uhtplk; jpUk;gpdhu;. fp];uh mtiu kuzkilAk; tiu
rpiwapy; milj;jhu;.
Page 18 of 518
mjd;gpwF E/khDf;Fg; gjpyhf ~,ah]; ,g;D fgP]h mj;jhk;| vd;gtiu `Puhtpd;
muruhf;fpdhu;. `hdp ,g;D k];T+jplk; E/khd; nfhLj;J itj;jpUe;jij kPl;L
tUkhW> ,ah]{f;F fp];uh cj;jutpl;lhu;. fp];uhtpd; cj;jutpw;fpzq;f ,ah];
rpyiu `hdpaplk; mDg;gpaNghJ `hdp> E/khdpd; mkhdpjj;ij ju Kw;wpYk;
kWj;Jtpl;L fp];uhTld; Nghiu gpufldg;gLj;jpdhu;. mijf; fz;l ,ah];
jd;dplkpUe;j fp];uhtpd; gil gl;lhsq;fis mioj;Jf; nfhz;L `hdpaplk;
Nghu; Ghpa gazkhdhu;. ~jP fhu;| vd;Dkplj;jpy; ,U gilfSf;FkpilNa kpff;
fLikahd Nghu; ele;jJ. ,Wjpapy; i\ghd; Nfhj;jpuj;jpdu; ntw;wpngw;wdu;.
ghurPfu;fs; gLNjhy;tp mile;jdu;. ,JNt mugpau;fs; mugpauy;yhjtu;fs; kPJ
nfhz;l Kjy; ntw;wpahFk;. ,e;epfo;r;rp egp (]y;) mtu;fs; gpwe;j gpwF
eilngw;wJ.
,g;Nghu; eilngw;w fhyk; Fwpj;J tuyhw;W Mrphpau;fSf;fpilNa khWgl;l gy
fUj;Jfs; ,Uf;fpd;wd.
1) egp (]y;) mtu;fs; gpwe;j rpwpJ fhyj;jpNyNa ,g;Nghu; eilngw;wJ `Puhtpw;F
,ah]; ,g;D fgP]h ftu;duhfg; nghWg;Ngw;w vl;lhtJ khjj;jpy; egp (]y;)
mtu;fs; gpwe;jhu;fs; vd;W rpyu; $Wfpd;wdu;.
2) egp (]y;) mtu;fSf;F egpj;Jtk; fpilg;gjw;Fr; rpwpJ fhyj;jpw;F Kd;dhy;
,g;Nghu; epfo;e;jJ vd;W rpyu; $Wfpd;wdu;. ,JNt Vw;fj;jf;fJ.
3) egpj;Jtk; fpilf;fg; ngw;wjw;F rpwpJ fhyj;jpw;F gpwF ,g;Nghu; epfo;e;jJ vd;W
rpyu; $Wfpd;wdu;.
4) egp (]y;) mtu;fs; kf;fhtpypUe;J kjPdh nrd;wjw;F gpwF ,g;Nghu; epfo;e;jJ
vd;Wk; rpyu; $Wfpd;wdu;.
5) gj;u; Aj;jj;jpw;Fg; gpwF ,g;Nghu; eilngw;wJ vd;Wk; rpyu; $Wfpd;wdu;. kw;Wk;
gy fUj;Jf;fSk; $wg;gLfpd;wd.
,ah]{f;Fg; gpwF ~M[hjpgh ,g;D kh`;gpahd; ,g;D k`;uh ge;jhj;| vd;w
ghurPfiu `Puhtpd; ftu;duhf fp];uh epakpj;jhu;. mtu; gjpNdO Mz;Lfs; (fp.gp.
614-631) Ml;rp nra;jhu;. gpwF fp.gp. 632y; ~yf;k;| Nfhj;jpuj;jhu;fsplk; Ml;rp
jpUk;gpaJ. mtu;fspy; ~k/&u;| vd;wiof;fg;gl;l Kd;jpu; ,g;D E/khd; vd;gtu;
Ml;rp nghWg;Ngw;whu;. vdpDk;> mtuJ Ml;rp vl;L khjq;fNs ePbj;jJ. fhypj;
,g;D tyPj; (uop) K];ypk;fspd; gilAld; nrd;W me;ehl;il ntw;wp nfhz;lhu;fs;.
,) \hk; ehL (]phpah)
mugpau;fs; gy;NtW gFjpfSf;Fk; Fbngau;e;J nfhz;bUe;j fhyj;jpy; FohM
Nfhj;jpuj;jpd; ~gD} ]{iy`; ,g;D `{y;thd;| FLk;gj;jpdu; \hk; ehl;bd;
~k\h/g;| vd;w gFjpfspy; FbNawpdu;. ~o[hk;kh| vdg; gpugykile;j ~o[;mk;
,g;D ]yP`;| vd;w gphptpdu; Nkw;$wg;gl;l gD} ]{iy`; FLk;gj;ijr;
Nru;e;jtu;fs; Mtu;. ghiytdq;fspy; topg;gwp nra;J nfhz;bUe;j fpuhkj;J
mugpau;fisj; jLf;fTk;> ghurPfu;fis vjpu;f;fTk; o[hk;khf;fis Nuhku;fs;
gad;gLj;jpdu;. mjw;fhf mtu;fspy; xUtUf;F mur gjtpAk; toq;fpdu;. gy
Mz;Lfs; ,tu;fsJ FLk;g Ml;rp njhlu;e;jJ. ,tu;fspy; ~[pahJ ,g;D `g+yh|
vd;gtu; Gfo;ngw;w muruhthu;.
Page 19 of 518
o[hk;khtpdd; Ml;rpf; fhyk; fp.gp. ,uz;lhk; E}w;whz;bd; njhlf;fj;jpypUe;J
mjd; ,Wjptiu ePbj;jJ. mjw;F gpwF f];]hdpau;> o[hk;khtpdu; kPJ Nghu;
njhLj;J Ml;rpiaf; ifg;gw;wpdu;. ,ijf; fz;l Nuhku;fs; \hk; ehl;L
mugpau;fSf;F f];]hdpau;fis muru;fshf epakpj;jdu;. ,tu;fsJ jiyefukhf
G];uh tpsq;fpaJ. `p[;hp 13Mk; Mz;L au;%f; Nghu; eilngWk; tiu
f];]hdpau;fs; Nuhku;fspd; ftu;du;fshfNt \hk; ehl;by; Ml;rp nra;jdu;. me;jf;
ftu;du;fspy; ,Wjpahdtuhd ~[gyh ,g;D ma;`k;| vd;gtu; mkPUy; K/kpdPd;
cku; (uop) mtu;fspd; fhyj;jpy; K];ypk;fSf;F mbgzpe;jhu;. (,J Fwpj;j Nky;
tptuq;fis jghp> ,g;D fy;J}d;> k];Cjp> ,g;D Fijgh> ,g;Dy; m]Pu; Mfpa
E}y;fspy; fhzyhk;.)
<) `p [h]; gFjpapy; mjpfhuk;
,];khaPy; (miy) mtu;fs; jq;fspd; tho;ehs; tiu kf;fh efhpd; jiytuhfTk;
,iwapy;ykhd fmghtpd; epu;thfpahfTk; ,Ue;jhu;fs;. mtu;fs; 137tJ tajpy;
kuzkile;jhu;fs;. (]p/g;Uj; jf;tPd;> jghp)
,];khaPy; (miy) mtu;fs; 130tJ tajpy; kuzkhdhu;fs; vd;w xU $w;Wk;
$wg;gLfpwJ. (jg> ah$gp)
,];khaPy; (miy) mtu;fspd; kuzj;jpw;Fg; gpwF mtu;fSila gps;isfspy;
xUtu; kf;fhit epu;tfpj;jhu; vd;Wk;> rpyu; Kjyhtjhf ehgpj; gpwF ifjhu; vd
,UtUk; epu;tfpj;jdu; vd;Wk; $Wfpd;wdu;. mtu;fSf;Fg; gpd; mt;tpUthpd;
jha;top ghl;ldhuhd Koho; ,g;D mk;u; [{u;`{kp jiytuhdhu;. ,t;thW
,];khaPy; (miy) mtu;fspd; FLk;gj;jhhplkpUe;J [{u;`{k; Nfhj;jpuj;Jf;F
jiyikj;Jtk; khwpaJ. Mdhy;> ,];khaPy; (miy) mtu;fs; jq;fsJ je;ijAld;
,iwahyaj;ij fl;batu;fs; vd;w mbg;gilapy; mtu;fspd; guk;giuapdUf;F
kf;fs; kj;jpapy; kpFe;j kjpg;Gk; khpahijAk; ,Ue;jJ. vdpDk; jiyikj;Jtk;
kw;Wk; mjpfhuj;jpy; mtu;fSf;F vt;tpjg; gq;Fk; ,Uf;ftpy;iy. (,g;D `p\hk;)
ehl;fs; efu;e;jd. fhyq;fs; fle;jd. ,];khaPy; (miy) mtu;fSila re;jjpfspd;
epiyikfis vLj;Jf; $WksTf;F nghpjhf ,y;iy. ~Gf;j; e];u;| vd;w kd;dd;
Njhd;Wtjw;Fr;
rpwpJ
fhyk;
Kd;G
[{u;`{k;
Nfhj;jpuj;jpdu;
Kw;wpYk;
eype;Jtpl;ldu;. mf;fhyj;jpy; kf;fhtpy; mj;dhd; tkprj;jtd; murpay; Mjpf;fk;
tsuj; njhlq;fpaJ. Gf;Je];Uf;Fk; mugpau;fSf;FkpilNa ~jhj; ,u;f;| vd;w
,lj;jpy; eilngw;w Nghhpy; mugpag; gilapd; jsgjpahf [{u;`{k; Nfhj;jpuj;jpdu;
,Uf;ftpy;iy. khwhf> ,g;gilf;F mj;dhd; jsgjpahf ,Ue;jhu;. (jg)
gpwF Gf;J e];u; fp.gp. 587y; ,uz;lhtJ Kiwahf Nghu; njhLj;jNghJ
mj;dhdpau;fs;
akd;
ehl;Lf;Fj;
jg;gpr;
nrd;wdu;.
mr;re;ju;g;gj;jpy;
,];uNtyu;fspd; egpahd ~au;kpah`;| mtu;fspd; Njhou; ~gu;fpah| vd;gtu;
mj;dhdpd; kfd; ~kmj;'ij \hk; ehl;bYs;s `u;uhd; efUf;F mioj;Jr;
nrd;whu;. Gf;J e];Uila fhyj;Jf;Fg; gpd; kmj; kf;fh jpUk;gpdhu;. mq;F
[{u;`{k; Nfhj;jpuj;jpy; ~[t;\k; ,g;D [{y;`{kh| vd;gtu; kl;LNk kPjkpUe;jhu;.
mtuJ kfis kmj; kze;J nfhz;lhu;. ,UtUf;Fk; e[hu; vd;gtu; gpwe;jhu;. (jghp>
/gj;`{y; ghhp)
[{u;`{k; Nfhj;jpuj;jpdhpd; epiyik kf;fhtpy; kpf Nkhrkile;J> nghUshjhu
neUf;fbf;F Mshapdu;. fmghit jhprpf;f te;jtu;fis ,k;rpj;J fmghtpd;
nry;tq;fisAk; #iwahbdu;. (jghp)
Page 20 of 518
,r;nray;
mj;dhdpau;fSf;F
kpFe;j
ntWg;ig
cz;lhf;fpaJ.
F[hM
Nfhj;jpuj;jpdu; kf;fhTf;F mUfpYs;s ~ku;Us; s`;uhd;| vd;w ,lj;jpy;
FbNawpaNghJ [{u;`{k; Nfhj;jpuj;jpdu; kPJ mj;dhdpau;fs; nfhz;bUe;j
ntWg;ig gad;gLj;jpf; nfhz;ldu;. mj;dhdpau;fspd; xU gphptpduhd ~gD} gf;U
,g;D mg;J kdh/g;| FLk;gj;jhhpd; cjtpAld; F[hMtpdu; [{u;`{k;
Nfhj;jpuj;jhu; kPJ Nghu; njhLj;J> mtu;fis kf;fhtpypUe;J ntspNaw;wp> mijj;
jq;fsJ fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L te;jdu;. fp.gp. ,uz;lhk; E}w;whz;bd; ghjptiu
mtu;fsJ Ml;rpNa kf;fhtpy; ePbj;jJ.
[{u;`{k; $l;lj;jpdu; kf;fhtpypUe;J ntspNaw;wg;gl;lNghJ [k;[k; fpzw;iw
milahsk; njhpahj tifapy; gy nghUs;fisg; Nghl;L epug;gp kiwj;J tpl;ldu;.
tuyhw;whrphpauhd ,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;:
~;mk;u; ,g;D `h]; ,g;D Koho; [{u;`{kP| vd;gtu; fmghtpypUe;j ,uz;L jq;f
khd; rpiyfisAk;> m];tj; fy;iyAk; [k;[k; fpzw;wpDs; Nghl;L %btpl;lhu;.
mtUk; mtiur; Nru;e;j [{u;`{k; Nfhj;jpuj;jhUk; akd; ehl;Lf;Fr; nrd;W
FbNawpdu;. kf;fhit tpl;Lg; gpe;jijAk; mjd; mjpfhuk; if eOtpg; NghdijAk;
vz;zp mtu;fs; kpFe;j tUj;jk; mile;jdu;.
,J Fwpj;J mk;u; ,f;ftpijia ghbdhu;:
`[_d;> ]/gh ,ilNa NerUkpy;iy
kf;fhtpy;
,uhf;fij
NgRgtUk;
khwhf>
ehq;fNs
mq;F
trpj;J
Mdhy;
vq;fis
fhyq;fspd;
Mgj;J epiwe;j tpjpfSk; mopj;Jtpl;ld. (,g;D `p\hk;> jghp)
,y;iy
te;Njhk;;
khw;wq;fSk;
egp ,];khaPy; (miy) mtu;fspd; fhyk; egp <]h (miy) mtu;fsJ gpwg;Gf;F
,uz;lhapuk; Mz;LfSf;F Ke;jpajhFk;. [{u;`{k; Nfhj;jpuj;jpdu; Vwf;Fiwa
,uz;lhapuj;J E}W Mz;Lfs; kf;fhtpy; trpj;J mjid Vwf;Fiwa ,uz;lhapuk;
tUlq;fs; jq;fspd; Mjpf;fj;jpy; itj;jpUe;jdu;.
F[hMtpdu; kf;fhitf; ifg;gw;wpa gpwF gf;u; Nfhj;jpuj;jhiu ,izj;Jf;
nfhs;shky; jdpahfNt jq;fsJ Ml;rpia epWtpf; nfhz;ldu;. vdpDk;> gf;u;
Nfhj;jpuj;ij Nru;e;j Kou; FLk;gj;jhUf;F kl;Lk; %d;W nghWg;Gfs; fpl;bd.
KjyhtJ: `[;[{f;F tUgtu;fis mu/ghtpypUe;J K[;jyp/ghTf;F mioj;J
tUtJ kw;Wk; `[;[pd; filrp jpdkhd 13tJ ehsd;W kpdhtpypUe;J
gazkhtjw;F mDkjpaspj;jy;.
,g;nghWg;Gfs; ,y;ah]; ,g;D Kou; tkprj;jpy; my; ft;]; ,g;D Ku;uh
FLk;gj;jhUf;Ff; fpl;bd. ,tu;fs; ~]_/gh| vd miof;fg;gl;ldu;. ,tu;fsJ
rpwg;G vd;dntdpy;> ]_/ghitr; Nru;e;j xUtu; mfghtpy; fy; vwpahjtiu NtW
ahUk;
vwpakhl;lhu;fs;.
kf;fs;
fy;nywpe;J
Kbj;J
kpdhtpypUe;J
ntspNaWtjhapUe;jhy; fzthapd; ,UGwq;fisAk; ]_/ghtpdu; %btpLthu;fs;.
mtu;fs;
Kjypy;
ntspNawpr;
nrd;w
gpwNf
kw;wtu;fs;
ntspNaw
mDkjpf;fg;gLthu;fs;. ]_/ghtpdu; ,we;Jtpl;l gpwF jkPk; fpisiar; Nru;e;j
]mJ ,g;D i[J kdhj; FLk;gj;jpdUf;F ,g;nghWg;G fpilj;jJ.
,uz;lhtJ: Jy;`[; gpiwapd; 10Mk; ehs; K[;jyp/ghtpypUe;J kpdhTf;F
kf;fis mioj;Jr; nry;Yk; nghWg;G mj;thd; FLk;gj;jhu;fsplk; ,Ue;jJ.
Page 21 of 518
%d;whtJ: (Nghu; Ghpa jil nra;ag;gl;l) Gdpj khjq;fis #o;epiyf;Nfw;g Kd;
gpd;dhf khw;wpf; nfhs;Sk; mjpfhuk;> ~/Gifk; ,g;D mjP| vd;w fpdhdh
FLk;gj;jhhplk; ,Ue;jJ. (,g;D `p\hk;)
F[hMtpdhpd;
/gj;`{y; ghhp)
Mjpf;fk;
kf;fhtpy;
Kd;D}W
Mz;Lfs;
,Ue;jJ.
(ah$j;>
,tu;fspd; fhyj;jpy; mj;dhd; tkprj;ijr; Nru;e;jtu;fs; e[;j;> ,uhf;> g`;iud;
Mfpa ehLfSf;Fr; nrd;W FbNawpdu;. kf;fhtpy; Fiw\piar; Nru;e;j rpy
FLk;gj;jhu;fs; kl;Lk; Mq;fhq;Nf gphpe;J tho;e;jdu;. mtu;fSf;F kf;fh kw;Wk;
Gdpj fmghtpd; mjpfhuk; vJTk; ,Uf;ftpy;iy. ,e;epiyapy; ~F]a; ,g;D fpyhg;|
vd;gtu; Fiw\pau;fspy; Njhd;wpdhu;. (,g;D `p\hk;)
F]a;apd; RUf;fkhd tuyhW
~F]a;apd;| rpW tajpNyNa mtuJ je;ij kuzkhfptpl;lhu;. mtuJ jhia cj;uh
FLk;gj;ijr; Nru;e;j ~ugPM ,g;D `uhk;| vd;gtu; kzKbj;jhu;. mtu; jdJ
kidtpiaAk; F]a;iaAk; \hk; ehl;bYs;s jdJ CUf;F mioj;J te;jhu;.
F]a; thypguhfp kf;fh jpUk;gpdhu;. me;Neuj;jpy; kf;fhtpd; epu;thfpahf F[hM
Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;j ~`{iyy; ,g;D `g;\pa;ah| vd;gtu; ,Ue;jhu;. `{iyypd;
kfs; ~`{g;gh| vd;gtiu F]a; kzKbj;jhu;. (,g;D `p\hk;)
rpy ehl;fSf;Fg; gpwF `{iyy; fhykhdhu;. mg;NghJ F[hM kw;Wk;
Fiw\paUf;fpilapy; rz;il %z;lJ. ,jpy; F]a;Ak; mtiur; Nru;e;jtu;fSk;
kf;fhtpd; mjpfhuj;ijf; ifg;gw;wpdu;.
,r;rz;il %z;ljw;Fhpa fhuzq;fisg; gw;wp %d;W fUj;Jf;fs; $wg;gLfpd;wd.
1) F]a; kf;fhtpy; ed;F Gfo;ngw;whu;. mtuJ nry;tq;fSk; FLk;gq;fSk; ngUfpd.
jdJ khkdhu; `{iyy; kuzkhd gpwF F[hM kw;Wk; gf;u; Nfhj;jpuj;jhiu tpl
jhNd fmghitAk; kf;fhitAk; epu;tfpg;gjw;Fj; jFjpahdtu;; mJkl;Lkpd;wp>
Fiw\pau;jhd; ,];khaPy; (miy) mtu;fspd; topj;Njhd;wy;fspy; jiyikj;Jtk;
kpf;ftu;fs; vd vz;zpdhu;. MfNt> F[hM kw;Wk; gf;u; Nfhj;jpuj;jhiu
kf;fhtpypUe;J ntspNaw;Wtjw;F fpdhdh kw;Wk; Fiw\p Nfhj;jpuj;jhhplk; F]a;k;
Ngr;Rthu;j;ij elj;jpdhu;. mtu;fSk; mij xg;Gf;nfhs;sNt ,tu;fs; mtu;fs;
kPJ Nghu; njhLj;jdu;.
2) fmgh kw;Wk; kf;fhit epu;tfpf;f Ntz;Lk; vd F]a;k;f;F `{iyy; jdJ kuz
Neuj;jpy; fl;lisapl;lhu;. Mdhy; mjw;F F[hMtpdu; xg;Gf;nfhs;stpy;iy.
vdNt ,U jug;gpdilNa Nghu; %z;lJ.
3) `{iyy; jdJ kfs; `{g;ghtpw;F fmghit epu;tfpf;Fk; mjpfhuj;ij
toq;fpdhu;. mts; rhu;ghf mg;nghWg;ig epiwNtw;Wtjw;F F[hM tkprj;ijr;
Nru;e;j ~mg+ FG\hd;| vd;gtiu F]a; epakpj;jhu;. mtu; `{g;ghTf;F gjpyhf
fmghit epu;tfpj;J te;jhu;. mtu; rw;W Gj;jp RthjPdkw;wtuhf ,Ue;jhu;. `{iyy;
kuzkile;j gpwF F]a; mg+ FG\hDf;F rpy xl;lfq;fs; my;yJ rpy kJg;
gPg;gha;fs; nfhLj;J fmghtpd; mjpfhuj;ijf; ifg;gw;wpdhu;. ,ij F[hMtpdu;
xg;Gf; nfhs;stpy;iy. F]a; fmghit epu;tfpf;ff;$lhJ vd jLj;jdu;. ,jdhy;
F]a; kf;fhtpypUe;J F[hMtpdiu ntspNaw;Wtjw;fhf Fiw\p kw;Wk; fpdhdh
Nfhj;jpuj;jpdhpd;
cjtpia
ehbdhu;.
mtu;fSk;
mjw;fpzq;fpajhy;
,U
jug;gpdUf;fpilNa Nghu; %z;lJ. (/gj;`{y; ghhp> k];T+jp)
Page 22 of 518
fhuzq;fs; vJthf ,Ug;gpDk; epfo;Tfs; gpd;tUkhW mike;jd:
`{iyy; kuzkile;j gpwFk; ]_/ghf;fs; jq;fspd; Nkw;$wg;gl;l nghWg;Gfis
epiwNtw;wp te;jdu;. xUehs; Fiw\p kw;Wk; fpdhdh Nfhj;jpuj;jpdiu F]a;
jd;Dld; mioj;Jf; nfhz;L ~]_/gh'f;fs; $bapUe;j fztha;f;F te;J ',e;j
nghWg;Gf;F cq;fistpl ehq;fNs mjpf chpikAs;stu;fs;" vd;W $wpdhu;. ,U
gphptpdUf;Fk; ,ilapy; tha; rz;il %z;L iffyg;G Vw;gl;lJ. ,Wjpapy;
]_/ghf;fis Njhw;fbj;J F]a; tpul;btpl;lhu;. ,J F[hM kw;Wk; gf;u;
Nfhj;jpuj;jhUf;F gpbf;fhjjhy; F]a;aplkpUe;J tpyfpr; nrd;whu;fs;. ,ijawpe;j
F]a; mtu;fSf;F vjpuhfg; giliaj; jpul;b mtu;fs; kPJ Nghu; njhLj;jhu;. ,U
gphptpdUf;FkpilNa kpff; fLikahd Nghu; %z;L ,Ujug;gpYk; ngUj;j capu;r;
Nrjk; Vw;gl;lJ. xU topahf ,U jug;gpdUk; rkhjhd cld;gbf;if nra;Jnfhs;s
Kd;te;jdu;. mt;Tld;gbf;iff;F gf;u; Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;j ~a/Ku; ,g;D
mt;/g;| vd;gtiuj; jiytuhf;fpdu;.
'kf;fhit Ml;rp nra;aTk;> fmghit epu;tfpf;fTk; F[hM Nfhj;jpuj;jhiutpl
F]a;k;f;Nf mjpf jFjp cz;L F]a;apdhy; Vw;gl;l midj;J nfhiyfSk;
kd;dpf;fg;gl;lit
mt;thNw
F[hM
kw;Wk;
gf;u;
Nfhj;jpuj;jpduhy;
nfhy;yg;gl;ltu;fSf;F mtu;fs; e\;l<L toq;f Ntz;Lk;. fmghtpd; epu;thfj;ij
F]a;aplk; xg;gilf;f Ntz;Lk;" vd;W a/%u; jPu;g;gspj;jhu;. ,e;jj; jPu;g;gpd;
fhuzkhf mtUf;F ~\j;jhf; - mePjj;ijj; jfu;j;jtu;| vd;w Gidg;ngau; te;jJ.
(,g;D `p\hk;)
Mf> F[hMtpdu; fmghit epu;tfpj;j fhyk; 300 Mz;LfshFk;. fp.gp. 5Mk;
E}w;whz;bd; kj;jpapy; mjhtJ fp.gp. 440y; F]a; kf;fhitAk; fmghitAk; jd;
fl;Lg;ghl;Lf;Ff; fPo; nfhz;Lte;jhu;. (/gj;`{y; ghhp)
,jd; fhuzkhf kf;fh efhpd; KO jiyikj;Jtk; F]a;k;f;Fk;> mtUf;Fg; gpd;du;
Fiw\p Nfhj;jpuj;jhUf;Fk; fpilj;jJ. mugpa jPu;gfw;gj;jpd; gy gFjpfspypUe;J
mugpau; jhprpf;f tUk; fmghtpd; kjj; jiytuhf F]a; tpsq;fpdhu;.
mjd;gpwF gy;NtW gFjpfspy; tho;e;J nfhz;bUe;j Fiw\p Nfhj;jpuj;jhiu
kf;fhTf;F tutioj;J xt;nthU Fiw\p FLk;gj;Jf;Fk; ,lq;fisg; gphpj;Jf;
nfhLj;J mtu;fsJ tho;f;if trjpfisf; F]a; Nkk;gLj;jpf; nfhLj;jhu;. mt;thNw
MY ]/g;thd;> gD} mj;thd;> Ku;uh ,g;D mt;/g; Nghd;NwhUf;F mtu;fsplk;
,Ue;j nghWg;ig mtu;fSf;Nf toq;fpdhu;. Gdpj khjq;fis jq;fsJ trjpf;Nfw;g
Kd;gpd;dhf khw;wpaikj;Jf; nfhs;Sk; tof;fj;ij mtUk; gpd;gw;wpdhu;. Vnddpy;>
,t;thwhd rlq;Ffs; midj;Jk; khw;wj;jfhj khu;f;f rlq;Ffs; vd mtu;
ek;gpapUe;jhu;. (,g;D `p\hk;)
Fiw\pau;fSf;fhf fmghtpd; tlf;Fg; gFjpapy; ~jhUe; ej;th| vDk; xU rq;fj;ij
epWtpaJ F]a; nra;j ew;nray;fspy; xd;whff; fUjg;gl;lJ. mJ Fiw\pau;fs;
xd;W Nru;e;J mtu;fspd; gpur;ridfis tpthjpj;Jj; jPu;T fhZkplkhfTk;>
mtu;fspilNa
xUq;fpizg;ig
Vw;gLj;Jk;
kd;wkhfTk;
tpsq;fpajhy;>
mtu;fSf;F kpFe;j gaDs;sjhf ,Ue;jJ. mjDila thry; fmghit Nehf;fp
mike;jpUe;jJ. (,g;D `p\hk;> ,f;ghUy; fpuhk; gp mf;ghy; k];[pjpy; `uhk;)
Page 23 of 518
F]a;apd; rhjidfs;
1) jhUe; ej;thtpd; jiyik
Fiw\pau;fs; jq;fSf;F epfOk; Kf;fpag; gpur;ridfs; Fwpj;J ,q;F jhd;
MNyhrid elj;Jthu;fs;. NkYk;> jq;fspd; ngz; gps;isfSf;F ,jidj;
jpUkz kz;lgkhf gad;gLj;jpdhu;fs;. ,e;j jhUe; ej;thtpd; jiytuhf F]a;
tpsq;fpdhu;.
2) nfhb
gpw rKjhaj;Jld; Nghu; nra;tjhf ,Ue;jhy; mjw;fhd rpwpa my;yJ nghpanfhb>
F]a; my;yJ mtuJ gps;isfspd; fuj;jpy; nfhLf;fg;gl;L jhUe; ej;thtpy;
elg;gLk;.
3) topelj;Jjy;
kf;fhtpypUe;J tpahghuk; my;yJ NtW Nehf;fq;fSf;fhf ntspapy;
gazf; $l;lq;fSf;F F]a; my;yJ mtuJ gps;isfspy; xUtu;
tfpg;ghu;.
nry;Yk;
jiyik
4) fmghit epu;tfpj;jy;
fmghtpd; thapiyj; jpwg;gJ> %LtJ>
midj;ijAk; F]a; Nkw;nfhs;thu;.
guhkhpg;gJ>
topghLfs;
elj;JtJ
5) `h[pfspd; jhfk; jPu;j;jy;
njhl;bfspy; ePiu epug;gp mjpy; cyu;e;j jpuhl;ir kw;Wk; NguPj;jk; goq;fisg;
Nghl;L RitA+l;b me;j kJukhd ePiu kf;fh tUgtu;fSf;F F]a; Fbf;f
toq;Fthu;.
6) `h[pfSf;F tpUe;jspj;jy;
Fiw\pau;fsplk; `[;[{ila fhyq;fspy; thp t#ypj;J mjd;%yk; `h[pfSf;F
F]a;
tpUe;Njhk;gy;
Ghpthu;.
,t;tpUe;jpy;
trjpaw;w
`[;
gazpfs;
fye;Jnfhs;thu;fs;. (,g;D `p\hk;> a/$gp)
,it midj;Jk; F]a;k;f;F mike;jpUe;j rpwg;GfshFk;. mtuJ gps;isfspy;
mg;Jj;jhu; vd;gtu; %j;jtuhf ,Ue;jhu;. Mdhy;> mtiu tpl ,isatuhd mg;J
kdh/g; kf;fspilNa kpFe;j nry;thf;Fk; khpahijAk; cilatuhfj; jpfo;e;jhu;.
,J mg;Jj;jhUf;F ntWg;ig Vw;gLj;jpaJ. ,jdhy; mg;Jj;jhiu F]a; mioj;J
'kf;fs; cd;idtpl cdJ rNfhjuid vt;tsTjhd; cau;thf;fpdhYk; ehd;
cd;idNa mtu;fSf;Fj; jiytuhf;FNtd;" vd;W $wp jd;dplKs;s midj;J
rpwg;GfisAk; nghWg;GfisAk; mg;Jj;jhUf;Nf juNtz;Lnkd capy; vOjpdhu;.
F]a;apd; ve;j KbTf;Fk; kf;fs; khWnra;a khl;lhu;fs;. mtu; thOk;NghJk;>
kuzj;Jf;Fg; gpd;Dk; mtuJ fl;lisiag; gpd;gw;WtNj khu;f;fk; vd midtUk;
fUjpdu;.
mtuJ kuzj;jpw;Fg; gpd; mtuJ gps;isfs; je;ij nra;j kuzNeu fl;lisg;gb
vt;tpj fUj;J NtWghLkpd;wp nghWg;Gfis epiwNtw;wpdu;. mg;J kdh/gpd;
kuzj;jpw;Fg; gpwF mtuJ gps;isfs; jq;fspd; je;ijapd; rNfhjuu; mg;Jj;
Page 24 of 518
jhUila gps;isfSld; Nkw;$wg;gl;l nghWg;Gfis ngWtjpy; rr;ruT nra;jdu;.
,jdhy; Fiw\pau;fs; ,uz;lhfg; gphpe;J rz;ilf;F Maj;jkhapdu;. vdpDk;>
Nghiuj; jtpu;j;J rkhjhdk; nra;Jnfhs;s midtUk; tpUk;gp jq;fSf;Fs; me;j
nghWg;Gfisg; gphpj;Jf; nfhz;ldu;. `h[pfSf;F ePu; Gfl;LtJ> mtu;fSf;F
tpUe;jspg;gJ kw;Wk; gazk; nry;Yk; FOtpdUf;F jiyik tfpg;gJ vd %d;W
nghWg;Gfs; mg;J kdh/gpd; kf;fSf;Ff; fpl;bd. jhUe; ej;thtpw;F jiyik
tfpg;gJ> nfhb gpbg;gJ kw;Wk; fmghit guhkhpg;gJ Mfpa nghWg;Gfs;
mg;Jj;jhUila kf;fSf;Ff; fpilj;jd.
jhUe; ej;thtpd; jiyikj;Jtk; kl;Lk; ,U gphptpdUf;Fk; nghJthf ,Ue;jJ
vd;Wk; rpyu; $Wfpd;wdu;.
gpwF mg;J kdh/Gila kf;fs; rPl;L FYf;fpg; Nghl;L jq;fSf;Ff; fpilj;j
nghWg;Gfis jq;fs; FLk;gq;fSf;Fs; gfpu;e;J nfhz;ldu;. mjd; mbg;gilapy;
`h[pfSf;F ePu; Gfl;Ljy; kw;Wk; mtu;fSf;F tpUe;jspf;Fk; nghWg;Gfs;
`h\pKf;F fpilj;jd. tpahghuf; FOtpdUf;Fj; jiyik tfpf;Fk; nghWg;G mg;J
\k;]{f;F fpl;baJ. `h\pk; jdJ nghWg;Gfis tho;ehs; KOtJk; rpwg;ghf
epiwNtw;wpdhu;. mtuJ kuzj;jpw;Fg; gpd; mtuJ rNfhjuu; Kj;jypg; ,g;D mg;J
kdh/g; nghWg;Ngw;whu;. Kj;jypgpd; kuzj;jpw;Fg; gpwF `h\pKila kfd; mg;Jy;
Kj;jypg; nghWg;Ngw;whu;. ,e;j mg;Jy; Kj;jypg; jhd; egp (]y;) mtu;fspd;
ghl;ldhu; Mthu;. mg;Jy; Kj;jypgpd; kuzj;jpw;Fg; gpwF mtuJ gps;isfs;
nghWg;Gfis epiwNtw;wpdu;. ,Wjpapy; kf;fh> K];ypk;fspd; fl;Lg;ghl;by;
te;jNghJ mg;gh]; (uop) mtu;fSf;F mg;nghWg;Gfs; fpl;bd.
rpyu;> F]a;jhd; jdJ gps;isfSf;fpilapy; nghWg;Gfis gq;fpl;Lf; nfhLj;jhu;.
me;j mbg;gilapNyNa mg;nghWg;Gfis mtuJ gps;isfs; epiwNtw;wp te;jdu;
vd;W $Wfpd;wdu;. cz;ik epiyia my;yh`;Nt mwpe;jtd;. (,g;D `p\hk;)
Fiw\pfs; jq;fspilNa gq;fpl;Lf; nfhz;l Nkw;$wg;gl;l nghWg;GfSld; NtW
rpy gjtpfisAk; cUthf;fp> mtw;iwj; jq;fSf;fpilNa gq;fpl;L xU rpwpa
murhq;fj;ij epWtpf;nfhz;ldu;. mJ ,d;iwa [dehaf muR> Nju;jy;>
ghuhSkd;wk; Mfpa eilKiwfSf;F xj;jpUe;jJ. mtu;fs; tfpj;j gjtpfs;
gpd;tUkhW:
1) ew;Fwp> Jw;Fwp (rh];j;jpuq;fs;> rFdq;fs;) ghu;g;gJk;> mDkjp ngWtJk;>
rpiyfSf;F Kd;dhy; itf;fg;gl;bUf;Fk; mk;Gfisf; nfhz;L Fwp nrhy;Yk;
mjpfhuKk; [{k`; FLk;gj;jhUf;F ,Ue;jd.
2) rpiyfSf;F mspf;fg;gLk; fhzpf;iffs; kw;Wk; Neu;r;irfisg; ngw;W ghJfhj;J
guhkhpj;jy;; rz;il> rr;ruTfs; kpf;f tof;Ffspy; jPu;g;G nrhy;tJ Mfpa ,U
nghWg;GfSk; ]`;k; FLk;gj;jhUf;F ,Ue;jd.
3) m]j; FLk;gj;jhUf;F> MNyhrid $Wk; nghWg;G!
4) ijk; FLk;gj;jhUf;F> mguhjk; kw;Wk; jz;lg; ghpfhuk; toq;Fk; nghWg;G!
5) cka;ah FLk;gj;jhUf;F> rKjhaf;nfhb Ve;jpr; nry;Yk; nghWg;G!
6) kf;[_k; FLk;gj;jhUf;F> uhZtq;fisAk; mjw;Fj; Njitahd FjpiufisAk;
epu;tfpf;Fk; nghWg;G!
Page 25 of 518
7) mjP FLk;gj;jhUf;F> J}J nfhz;L nry;Yk; nghWg;G! (,g;D `p\hk;)
c) Vida mugpau;fspd; Ml;rp mjpfhuk;
f`;jhdpau;>
mj;dhdpau;
ehL
Jwe;jijAk;
mtu;fs;
muG
ehLfis
jq;fSf;fpilapy; gphpj;Jf; nfhz;lijAk; Kd;G fz;Nlhk;. ,tu;fspy; `Puh
ehl;Lf;F mUfpypUe;jtu;fs; `Puhtpd; mugpa kd;dUf;F fl;Lg;gl;L tho;e;jdu;.
\hk; ehl;by; trpj;jtu;fs; f];]hdpa muru;fSf;Ff; fl;Lg;gl;L tho;e;jdu;.
vdpDk;> fl;Lg;ghL vd;gJ ntWk; ngaustpy;jhd; ,Ue;jJ. ,t;tpuz;ilj; jtpu
jPgfw;gj;jpd;
Vida
fpuhkg;
gFjpfspy;
tho;e;jtu;fs;
KOr;
Rje;jpuk;
ngw;wtu;fshf vtUf;Fk; fl;Lg;glhky; tho;e;J te;jdu;.
,e;j ,uz;L Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;jtu;fSk; jq;fSf;nfdj; jiytu;fisj;
Nju;e;njLj;Jf; nfhz;ldu;. xt;nthU Nfhj;jpuKk; xU rpwpa murhq;fj;ijg;
Nghd;W ,Ue;jJ. FyntwpAk;> jq;fsJ Mjpf;fg; gFjpfis vjphpfsplkpUe;J
ghJfhg;gJk; ,tu;fsJ murpay; mbg;gil Nehf;fkhf ,Ue;jJ.
muru;fSf;F
,izahf
Nfhj;jpuj;
jiytu;fSf;F
kjpg;G
,Ue;jJ.
rz;ilapLtjpYk;> rkhjhdk; nra;J nfhs;tjpYk; kf;fs; jq;fsJ jiytu;fspd;
Kbit vt;tpjj; jaf;fKkpd;wp Vw;W te;jdu;. jiytu;fspd; cj;juTk; mjpfhuKk;
Nguuru;fspd; cj;juTf;Fk; mjpfhuj;Jf;Fk; xj;jpUe;jJ. mtu; VNjDk; xU
rKjhaj;jpdu; kPJ Nfhgk; nfhz;lhy; vt;tpj Nfs;tpAkpd;wp Mapuf;fzf;fhd
ths;fs; me;j rKjhaj;jpdUf;F vjpuhf cau;j;jg;gLk;. vdpDk;> mtu;fs;
jiyikf;fhf jq;fsJ je;ijAila rNfhjuu;fspd; (je;ijapd; cld;gpwe;jhu;)
gps;isfsplNk Nghl;bapl;Lf; nfhz;ldu;. ,jd; tpisthf kf;fspilNa
Gfo;ngWk; Nehf;fpy; nrytpLjy;> tpUe;jpdiu cgrhpj;jy;> ju;k rpe;jidAlDk;
tpNtfj;JlDk;
ele;Jnfhs;Sjy;>
vjphpfsplk;
tPuj;ijAk;
typikiaAk;
ntspg;gLj;Jjy; Nghd;witf;F kpFe;j Kf;fpaj;Jtk; mspj;J te;jdu;. mt;thNw
mf;fhyj;jpy; r%fq;fspd; gpujpepjpfshfj; jpfo;e;j ftpQu;fsplk; Gfiog; ngw;W
Nghl;bahsu;fspilNa jq;fsJ kjpg;ig cau;j;jpf;nfhs;s nghpJk; Kad;wdu;.
jiytu;fSf;nfd rpy rpwg;G chpikfs; ,Ue;jd. mtu;fs; kpu;gh/> ]/gpa;>
e\Pj;jh> /G*y; vd;w ngau;fspy; kf;fsJ nry;tq;fis mDgtpj;J te;jdu;.
,JFwpj;J xU ftpQu; $Wfpwhu;:
'vkJ ntw;wpg; nghUspy; fhy; gq;Fk;> eP tpUk;gp vLj;Jf; nfhz;lJk;> topapy;
fpilj;j nghUSk;> gq;fpl Kbahj kpQ;rpa nghUSk; cdf;Nf nrhe;jkhdJ.
vq;fspy; cdJ mjpfhuNk nry;YgbahdJ."
kpu;gh/: ,J Nghhpy; fpilf;Fk; ntw;wpg; nghUspy; ehd;fpy; xU gFjp.
]/gpa;: ntw;wpg; nghUis (fdPkj;) gq;fPL nra;tjw;F Kd;> jiytu;fs; jq;fSf;F
tpUg;gkhdij vLj;Jf; nfhs;tJ.
e\Pj;jh: ,J NghUf;Fr; nry;Yk; topapy; jiytUf;Ff; fpilf;Fk; nghUs;fs;.
/G*y;: ,J ntw;wpg; nghUspy; gq;fPL
nghUs;fs;. xl;liffs;> Fjpiufs; Nghd;W!
nra;a
Page 26 of 518
,ayhj
tifapy;
kPjkhFk;
murpay; gpd;dzp
mugpa muru;fisg; gw;wp myrpa ehk; mtu;fsJ murpay; gpd;dzpfisg;
gw;wpAk; myRtJ mtrpak;! mugpa jPgfw;gj;jpy; me;epa ehLfSld; xl;bapUe;j
%d;W vy;iy gFjpfspYk; murpay; epiyik kpfTk; jiyfPohf ,Ue;jJ.
mk;kf;fspy; rpyu; mbikfshfTk;> rpyu; Rje;jpukhdtu;fshfTk; ,Ue;jhu;fs;.
jiytu;fshf ,Ue;j me;epau;fs; nry;tq;fs; midj;jpw;Fk; chpik nfhz;lhbdu;.
Rikfs; midj;ijAk; Fbkf;fs; kPJ Rkj;jpdu;. RUq;ff; $wpd; Fbkf;fs; jq;fsJ
murhq;fj;jpw;F tptrha epyq;fisg; Nghd;wpUe;jdu;. murhq;fj;jpw;F gzp nra;tJk;
gadspg;gJNk mtu;fsJ flikahf ,Ue;jJ. muru;fs; jq;fsJ Mrhghrk;> ghtk;>
mePjk; Nghd;w jPa nray;fSf;F kf;fisg; gad;gLj;jpdu;. Fbkf;fSf;F
ehyhjpirfspy; ,Ue;Jk; mePjp ,iof;fg;gl;lJ. mtu;fs; jq;fsJ mwpahikahy;
nra;tjwpahJ epiyjLkhwp epd;wdu;. vthplKk; KiwapLtjw;Ff; $l typikaw;W
jq;fs; kPJ ,iof;fg;gLk; mePjq;fis rfpf;f Ntz;ba fl;lhaj;jpy; ,Ue;jdu;.
mf;fhy murhq;fk; xU ru;thjpfhukhfNt ,Ue;jJ. kf;fspd; chpikfs; midj;Jk;
Gwf;fzpf;fg;gl;ld; ghohf;fg;gl;ld.
,e;jg; gFjpfSf;F mUfpy; tho;e;j kf;fSk; jLkhw;wj;jpy; ,Ue;jdu;. mtu;fs; rpy
rkak; ,uhf; thrpfSlDk;> rpy rkak; \hk; thrpfSlDk; Nru;e;J nfhs;thu;fs;.
mugpa
jPgfw;gj;jpd;
cl;gFjpapy;
trpj;Jf;
nfhz;bUe;j
Nfhj;jpuj;jhUk;
xw;Wikapd;wp gphpe;J tho;e;J te;jdu;. mtu;fspilNa rka kw;Wk; ,d uPjpahd
Nkhjy;fSk;> rr;ruTfSk; kpifj;jpUe;jd. mijg; gw;wp mtu;fspy; xU ftpQu;
$Wfpwhu;:
'ehd; $l f[pa;ah Fyj;jtNd! f[pa;ah topnfl;lhy;...
ehDk; topnfLNtd;. mtu;fs; Neu;top elg;gpd; ehDk; Neu;top elg;Ngd;."
mtu;fis top elj;Jtjw;Nfh> rpukkhd fhyq;fspy; MNyhrid
nra;tjw;Nfh mtu;fSf;nfd Ml;rpahsu; ahUk; ,Uf;ftpy;iy.
$wp
cjtp
mNj Neuj;jpy; `p [h]; gFjpapd; Ml;rpahsu;fis kf;fs; kpFe;j fz;zpaj;Jld;
Nehf;fpdu;. mtu;fisNa jq;fsJ rka kw;Wk; r%f topfhl;bfshff; fUjpdu;.
cz;ikapy; `p [h]; gFjp murhq;fk; mf;fhyj;jpy; rka kw;Wk; r%f
topfhl;bahf ,Ue;jJ. me;j Ml;rpahsu;fs; Vida mugpau;fis rkaj;jpd;
ngauhy; Mz;L te;jdu;. ,iwapy;yk; fmghitAk;> mq;F tUgtu;fspd;
NjitfisAk; mtu;fNs epu;tfpj;J te;jjhy; mg;gFjp midj;jpYk; jq;fsJ
Mjpf;fj;ij nrYj;jp te;jdu;. egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fspd; khu;f;fj;ij
mky;gLj;jp te;jdu;. ,d;iwa fhyj;ijg; Nghd;W jq;fsJ Ml;rpahsu;fis
jhq;fshfNt Nju;e;njLf;Fk; toikia mtu;fs; nfhz;bUe;jdu;. vdpDk;
gpur;ridfis rkhspf;f Kbahj msT gytPdkhdjhfNt mtu;fsJ ml;rp
,Ue;jJ. `g\pfs; njhLj;j Nghhpy; ,tu;fs; gytPdkhdjpypUe;J ,ij njhpe;J
nfhs;syhk;.
mugpau;fspd; rka newpfs;
egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fspd; re;jjpapdu; kf;fhtpy; FbNawp mugpa jPgfw;gk;
KOtjpYk; gutpa fhyk;njhl;L mugpau;fspy; ngUk;ghNyhu; ,g;wh`Pk; (miy)
mtu;fspd; khu;f;fj;ijNa gpd;gw;wp tho;e;jdu;. my;yh`;it kl;LNk tzq;fp
Page 27 of 518
mtdhy; mq;fPff;fg;gl;l khu;f;fj;ij KOikahff; filgpbj;J te;jdu;. fhyq;fs;
nry;yr; nry;y my;yh`;tpd; topfhl;ly;fisAk; NghjidfisAk; rpwpJ rpwpjhf
kwf;f Muk;gpj;jdu;. vdpDk;> mtu;fspilNa Xhpiwf; nfhs;ifAk; khu;f;fj;jpd;
cau;e;j newpfSk; XusT epiyj;jpUe;jd. F[hM Nfhj;jpuj;jpd; jiytdhd mk;U
,g;D Y`a; rka rk;ge;jg;gl;l nray;fspy; kpFe;j Mu;tk; nfhz;ltdhf
,Ue;jhd;. kf;fSf;fpilapy; ew;nray;fis gug;gp> jhd ju;kq;fs; nra;J te;jhd;.
vdNt> kf;fs; nghpJk; kjpj;J mtid Xu; ,iwNeruhff; fUjpdu;.
mtd; xUKiw \hk; ehl;Lf;Fr; nrd;whd;. mq;F kf;fs; rpiyfis tzq;fpf;
nfhz;bUe;jdu;. mtu;fspd; ,e;j rpiy tzf;f topghL mtidg; nghpJk;
ftu;e;jJ. \hk; ehL> egpkhu;fs; kw;Wk; Ntjq;fs; mUsg;gl;l gFjpahf ,Ue;jjhy;
me;jr; rpiy tzf;fKk; cz;ikahd xd;whfj;jhd; ,Uf;Fk; vd mtd;
vz;zpdhd;. vdNt> mtd; kf;fh jpUk;gpaNghJ ~`{Gy;| vd;w rpiyiaf;
nfhz;L te;J fmghtpd; eLtpy; mij itj;J tpl;lhd;. me;jr; rpiyiaf;
flTshf Vw;W my;yh`;Tf;F ,izitf;FkhW kf;fhthrpfSf;F miog;G
tpLj;jhd;. mtu;fSk; mij Vw;W my;yh`;Tf;F ,iz itj;jdu;. kf;fhthrpfs;
,iw ,y;yk; fmghit epu;tfpg;gtu;fshfTk;> Gdpj efukhd kf;fhtpy;
trpg;gtu;fshf ,Ug;gjhYk; mtu;fisNa jq;fsJ Kd;Ndhbfshf vLj;Jf;
nfhz;L `p [h]; gFjpapd; Vida kf;fSk; rpiy topghl;by; mtu;fisg;
gpd;gw;wpdu;.
~`{Gy;| vd;gJ nre;epwf; fy;ypy; kdpj cUthfr; nrJf;fg;gl;l xU rpiy! mjd;
tyJ fuk; cile;jpUe;jJ. mjw;F Fiw\pfs; jq;fj;jpdhy; if nra;J
mzptpj;jdu;. ,Jjhd; kf;fh ,izitg;ghsu;fspd; Kjy; rpiyahFk;. ,ij
kpFe;j kfj;Jtkpf;fjhfTk; Gdpjkpf;fjhfTk; Fiw\pfs; fUjpdu;. (fpjhGy;
m];dhk;)
`{Gy; kl;Lkpd;wp> kdhj; vd;gJk; mtu;fspd; goq;fhy rpiyfspy; xd;whFk;. mJ
nrq;flypd; Xuj;jpy; mike;Js;s ~Fijj;| vd;w efhpd; mUfhikapYs;s
~K\y;yy;| vd;w ,lj;jpy; mikf;fg;gl;bUe;jJ. (K\y;yy; vd;gJ xU kiyNkL
mjd; mbthuj;jpy; Fijj; cs;sJ - ]`P`{y; Gfhhp) ,ij `{ijy; kw;Wk;
F[hM Nfhj;jpuj;jpdu; tzq;fp te;jdu;.
jhap/g; efuj;jpy; ~yhj;| vDk; rpiyia ]fP/g; Nfhj;jpuj;jpdu; tzq;fp te;jdu;.
(fpjhGy; m];dhk;)
~jhj;j ,u;f;| vd;w efhpd; ~ef;yh \hkpa;ah| vd;w gs;sj;jhf;fpy; ~c[;[h| vd;w
rpiy ,Ue;jJ. ,ij Fiw\p> fpdhdh kw;Wk; gy Nfhj;jpuj;jpdu; tzq;fp te;jdu;.
(fpjhGy; m];dhk;)
,k;%d;W rpiyfSk; mugpau;fsplk; kpfg; nghpa kjpg;Gkpf;f rpiyfshf ,Ue;jd.
,Jkl;Lkpd;wp mtu;fspilNa \pu;f; (,izitj;jy;) mjpfhpf;f mjpfhpf;f
xt;nthU ChpYk; rpiyfspd; vz;zpf;ifAk; mjpfj;jd.
mk;U ,g;D Y`a;k;f;F jfty; nfhLf;Fk; xU [pd; ,Ue;jJ. mJ mtdplk; egp
E}`; (miy) mtu;fspd; fhyj;J rpiyfshd tj;> ]{th/> a$];> e];u; Nghd;wit
[pj;jh efuj;jpy; Gije;jpUf;fpd;wd vd;W $wpaJ. mtd; [pj;jh te;J me;j
rpiyfisj; Njhz;bnaLj;J kf;fhtpw;Ff; nfhz;L te;jhd;. `[;[{ila fhyj;jpy;
fmghit jhprpf;f te;jpUe;j gy;NtW Nfhj;jpuj;jpdUf;Fg; gphpj;Jf; nfhLj;jhd;.
Page 28 of 518
mtu;fs; mtw;iw jq;fsJ gFjpfSf;F vLj;Jr; nrd;W tzq;f Muk;gpj;jdu;
vd;W rpyu; $Wfpd;wdu;.
~tj;| rpiyia ,uhf; ehl;Lf;F mUfpYs;s ~jt;kJy; [e;jy;| vd;w gFjpapYs;s
~[u;\;| vd;w ,lj;jpy; fy;G Nfhj;jpuj;jpdu; tzq;fp te;jdu;.
~]{th/| rpiyia `p[h[; gFjpapd; kf;fh efuUfpy; ~U`hj;| vd;w ,lj;jpy;
`{ijy; ,g;D Kj;fh vd;w Nfhj;jpuj;jpdu; tzq;fp te;jdu;.
~a$];| rpiyia ]gh gFjpapy; ~[{u;/g;| vd;w ,lj;jpy; KuhJ tkprj;jpd; $ij/g;
vd;w Nfhj;jpuj;jpdu; tzq;fp te;jdu;.
~aCf;| rpiyia akd; ehl;by; ~fa;thd;| vd;w Chpy; `k;jhd; Nfhj;jpuj;jpdu;
tzq;fp te;jdu;.
~e];u;| rpiyia jpy; fpyh Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;j `pk;au; FLk;gj;jpdu; jq;fsJ
Chpy; itj;J tzq;fp te;jdu;. (]`P`{y; Gfhhp> /gj;`{y; ghhp> fpjhGy;
m];dhk;)
,e;j rpiyfSf;nfd gpukhz;lkhd Myaq;fis mikj;jdu;. ,iwapy;ykhd
fmghit
fz;zpag;gLj;jpaijg;
Nghd;W
me;j
Myaq;fisAk;
fz;zpag;gLj;jpdu;. me;j Myaq;fSf;F g+rhhpfSk; gzpahsu;fSk; ,Ue;jdu;.
fmghtpw;Ff; fhzpf;if mspj;jijg; Nghd;W me;j Myaq;fSf;Fk; fhzpf;if
nrYj;jp te;jdu;. mj;Jld; midj;ijAk; tpl fmghNt kpf cau;thdJ
vd;gijAk; xg;Gf;nfhs;sNt nra;jdu;. (,g;D `p\hk;)
,d;Dk; gy Nfhj;jpuj;jhUk; ,Nj topiag; gpd;gw;wp rpiyfisf; flTs;fshf Vw;W
mtw;Wf;nfd Myaq;fis cUthf;fpdhu;fs;. mtw;wpy; ~Jy; fy]h| vd;w rpiyia
jt;];> f\;mk; kw;Wk; Gi[yh Nfhj;jpuj;jhu; akd; ehl;by; cs;s ~jghyh| vd;w
Chpy; tzq;fp te;jdu;.
~/gpy;];| vd;w rpiyia ~ja;| Nfhj;jpuj;jhUk; mtu;fis xl;b ]y;kh> m[h vd;w
,U kiyfSf;fpilapy; trpj;J te;jtu;fSk; tzq;fp te;jdu;. ,ijj; jtpu;j;J
mtu;fSf;F NkYk; gy Nfhapy;fs; ,Ue;jd. akd; kw;Wk; `pk;au;thrpfs; ~hpahk;|
vd;w NfhapiyAk; ugpM Nfhj;jpuj;jpdu; ~uoh| vd;w xU NfhapiyAk;
itj;jpUe;jdu;. NkYk; gf;u;> jf;ypg; Nfhj;jpuj;jhu; jq;fSf;nfd rpW Nfhapy;fisAk;
~]d;jhj;| vd;w efhpy; ,ahj; tkprj;jtu;fs; jq;fSf;nfd rpW Nfhapy;fisAk;
Vw;gLj;jpapUe;jdu;. (,g;D `p\hk;)
NkYk; jt;]; Nfhj;jpuj;jhUf;F ~Jy; f/g;/igd;| vd;w rpiy ,Ue;jJ. fpdhdhtpd;
kf;fshd khypf;> kypfhd; kw;Wk; gf;Uf;F ~]/J| vDk; rpiyAk;> cj;uhTf;F
~\k;];| vd;w rpiyAk; ft;yhDf;F ~ck;ahdp];| vDk; rpiyAk; Fynja;tq;fshf
tpsq;fpd. (,g;D ap\hk;)
,t;thW mugpa jPgfw;gj;jpd; gy gFjpfSf;Fk; rpiy tzf;ff; fyhr;rhuk; gutpaJ.
Kjypy; xt;nthU Nfhj;jpuj;jhUf;Fk; gpwF xt;nthU tPl;bw;Fnkd jdpj;jdpr;
rpiyfs; ,Ue;jd. rq;ifkpf;f fmghitAk; rpiyfshy; epug;gpdu;. egp (]y;)
mtu;fs; kf;fhit ntw;wp nfhz;lNghJ fmghitr; Rw;wpYk; 360 rpiyfs;
,Ue;jd. egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ fuj;jpypUe;j jbahy; mitfisf; Fj;jp fPNo
js;spdhu;fs;. gpd;du; egp (]y;) mtu;fspd; cj;jutpd;gb mitfs; fmghtpypUe;J
ntspNaw;wg;gl;L vhpf;fg;gl;ld. NkYk;> fmghtpd; cl;Gwj;jpy; rpiyfSk;
Page 29 of 518
cUtg;glq;fSk; ,Ue;jd. mtw;wpy; egp ,g;wh`Pk; (miy) kw;Wk; egp ,];khaPy;
(miy) mtu;fs; jq;fsJ fuq;fspy; mk;Gfisg; gw;wpathW ,Ug;gJNghd;w cUtg;
glq;fs; mikf;fg;gl;bUe;jd. ,it midj;Jk; Gdpj fmghtpypUe;J ePf;fp
mopf;fg;gl;ld. (]`P`{y; Gfhhp)
kf;fs; ,JNghd;w topNfl;by; ePbj;J te;jhu;fs;. mJgw;wp mg+ u[h cjhjP (uop)
mtu;fs; $Wfpwhu;fs;: 'ehq;fs; fw;fis tzq;fp te;Njhk;. ehq;fs; tzq;Fk;
fy;iytpl mofpa fy;iyf; fz;lhy; ifapypUg;gij J}f;fp vwpe;Jtpl;L Gjpaij
vLj;J tzq;FNthk;. vq;fSf;F tzq;Ftjw;fhd fy; fpilf;ftpy;iynadpy;
kz;izf; Ftpayhf;fp mjd;Nky; Ml;bd; ghiyf;fwe;J mij tyk; tUNthk;."
(]`P`{y; Gfhhp)
Mf> ,iz itj;jYk;> rpiy tzf;fKk; me;j mwpahikf; fhyj;jpy; kpf cahpa
newpahfg; gpd;gw;wg;gl;lJ. mj;Jld; mtu;fs; jhq;fs; egp ,g;wh`Pk; (miy)
mtu;fspd; khu;f;fj;ij KOikahf gpd;gw;wp elg;gjhfTk; vz;zpf;nfhz;ldu;.
mtu;fspilNa rpiytzf;fk; kw;Wk; ,izitj;jy; cUthdjw;fhd mbg;gil
vd;dntdpy;
mtu;fs;
kyf;FfisAk;>
u]_y;khu;fisAk;>
egpkhu;fisAk;>
my;yh`;tpd;
ey;ybahu;fisAk;>
,iwNeru;fisAk;
my;yh`;Tf;F
kpf
neUq;fpatu;fs;; mtdplk; kpFe;j me;j];Jk; nfsutKk; ngw;wtu;fs; vdf;
fUjpdu;. mtu;fsplkpUe;J gy;NtW mw;Gjq;fs; ntspg;gl;lijf; fz;l mk;kf;fs;
jdf;F kl;LNk chpj;jhd rpy Mw;wy;fis my;yh`; me;j rhd;Nwhu;fSf;Fk;
mUspAs;shd; vd;Wk; ek;gpdu;. mr;rhd;Nwhu;fs; ,j;jifa Mw;wy;fshYk;
jq;fSf;F
my;yh`;tplKs;s
fz;zpaj;jpdhYk;
my;yh`;Tf;Fk;
mtdJ
mbahu;fSf;FkpilNa eLtu;fshf ,Uf;fj; jFjp ngw;wtu;fs;; ahUf;Fk; vijAk;
my;yh`;tplk; Neubahf Nfl;Lg; ngwj; jFjpapy;iy ,r;rhd;Nwhu; %ykhfNt
my;yh`;it mZf KbAk;; mtu;fNs my;yh`;tplk; rpghhpR nra;thu;fs;;
mtu;fsJ me;j];ijf; fUj;jpw;nfhz;L my;yh`; mtu;fsJ rpghhpRfisf;
fz;bg;ghf Vw;Wf;nfhs;thd;; mtu;fs; %ykhfNt my;yh`;it tzq;f Ntz;Lk;;
mtu;fs;jhd; my;yh`;tplk; mbahu;fis kpf neUf;fkhf;fpitf;Fk; Mw;wy;
ngw;wtu;fs; vd;Wk; vz;zpdhu;fs;.
,e;j vz;zk; ehsiltpy; cWjpahd ek;gpf;ifahf tYg;ngw;wJ. mtu;fisj;
jq;fsJ ghJfhtyu;fshff; fUjp my;yh`;Tf;Fk; jq;fSf;FkpilNa eLtu;fshf;fpf;
nfhz;ldu;. mtu;fsJ Nerj;ijg; ngw;Wj; jUk; topKiwfnsd jhq;fs; fUjpa
midj;ijAk; nfhz;L mtu;fsplk; neUf;fj;ij Vw;gLj;jpf;nfhs;s Kaw;rpj;jdu;.
mr;rhd;Nwhu;fSf;fhf mtu;fspd; cUtg;glq;fisAk; rpiyfisAk; cUthf;fpdu;.
mtw;Ws; rpy cz;ikaha; cUtg;glq;fshf ,Ue;jd. rpy cUtg; glq;fis
jq;fsJ fw;gidf;F Vw;wthW tiue;jdu;. ,e;j cUtg; glq;fSf;Fk; rpiyfSf;Fk;
mugp nkhopapy; ~m];dhk;| vd;W $wg;gLk;.
rpyu; rhd;Nwhu;fSf;nfd cUtg; glq;fs;> rpj;jpuq;fs; vijAk; tiuahky;
mtu;fsJ mlf;fj;jyq;fisAk; mtu;fs; trpj;j> Xa;ntLj;j> jq;fpa ,lq;fisAk;
Gdpj ];jyq;fshf Vw;gLj;jpf; nfhz;ldu;. me;j ];jyq;fSf;Ff; fhzpf;iffisAk;
Neu;r;irfisAk; rku;g;gpj;jdu;. NkYk;> mt;tplq;fspy; gzpTlDk; khpahijAlDk;
ele;J gy fphpiafisr; nra;jdu;. ,t;thwhd ,lq;fSf;Fk; rkhjpfSf;Fk;
mugpapy; ~mt;]hd;| vd;W $wg;gLk;.
Page 30 of 518
mtu;fs;
m];dhk;
kw;Wk;
mt;]hd;fSf;Fr;
nra;J
te;j
rlq;Ffspy;
ngUk;ghyhdtw;iw mk;U ,g;D Y`a;k; jhd; cUthf;fpj; je;jhd;. mtd;
cUthf;fpj; je;j midj;Jk; 'mofpa mD\;lhdq;fs; (gpj;mj; `]dh)" vdTk;>
mit ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fsJ khu;f;fj;jpw;F vt;tifapYk; Kuzhdjy;y
vdTk; mk;kf;fs; ek;gpdu;.
mtu;fs; mt;]hd; kw;Wk; m];dhk; Mfpatw;iw tzq;fpa KiwfshtJ:
1) mr;rpiyfis tzq;fp topghLfs; nra;J mtw;wplk; mgak; Njbdu;. jq;fsJ
neUf;fbahd fhyf;fl;lj;jpy; ghJfhtYf;fhf mjidg; ngau; $wp mioj;jdu;.
mit my;yh`;tplk; rpghhpR nra;J jq;fsJ Njitfis epiwNtw;wpf; nfhLf;Fk;
vd;w ek;gpf;ifapy; ,t;thW Ntz;b te;jdu;.
2) mtw;iw ehb gazpj;jdu;; tyk; Rw;wp te;jdu;; gzpit fhl;b mtw;wpd; Kd;
rpuk; gzpe;jdu;.
3) mtw;Wf;F jq;fsJ Neu;r;irfis epiwNtw;wpdu;. mr;rpiyfSf;F Kd;
mikf;fg;gl;l gyp gPlq;fspy; jq;fsJ gpuhzpfis mWj;J gyp nfhLj;jdu;. vq;F
gpuhzpfis mWj;jhYk; mr;rpiyfspd; ngau; $wpNa mWj;jdu;.
mtu;fspd; ,e;j ,Utif capu;g;gypfisg; gw;wp my;yh`; Fwpg;gpLfpwhd;:
... (g+i[ nra;tjw;fhf) epakpf;fg;gl;litfspy; mWf;fg;gl;litfSk; cq;fSf;F
tpyf;fg;gl;Ls;sd. (my;Fu;Md; 5 : 3)
(ek;gpf;ifahsu;fNs! mWf;Fk;NghJ) my;yh`;Tila ngau; $wg;glhjtw;iw ePq;fs;
Grpf;fhjPu;fs;. epr;rakhf mJ ngUk; ghtkhFk;. (my;Fu;Md; 6 : 121)
4) mtu;fs; mr;rpiyfSf;F nrYj;jpa tzf;f topghLfspy; xd;W 'jq;fspd;
fw;gidf;F jFe;jthW czT> Fbghdk; Mfpatw;wpy; rpytw;iw mr;rpiyfSf;fhf
xJf;fp itj;J tpLthu;fs;. mt;thNw jq;fsJ Ntshz;ik kw;Wk; fhy;eilfspy;
rpytw;iw mr;rpiyfSf;fhf xJf;fp tpLthu;fs;. ,jpy; xU Ntbf;if vd;dntdpy;>
my;yh`;Tf;fhfTk; rpytw;iw xJf;Fthu;fs;. gpwF gy fhuzq;fisf; $wp mit
midj;ijAk; rpiyfSf;Nf nfhLj;J tpLthu;fs;. Mdhy;> rpiyfSf;fhf
xJf;fpatw;wpy; vijAk; my;yh`;Tf;nfd;W vLf;f khl;lhu;fs;. ,ijg; gw;wpNa
my;yh`; gpd;tUk; trdj;jpy; Fwpg;gpLfpd;whd;:
tptrhak;> ML> khL> xl;lfk; Nghd;w my;yh`; cw;gj;jp nra;gtw;wpy; xU
ghfj;ij jq;fs; tpUg;gg;gb Fwpg;gpl;L ',J my;yh`;Tf;F vd;Wk; (kw;nwhU
ghfj;ij) ,J vq;fSila nja;tq;fSf;F" vd;Wk; $Wfpd;wdu;. mtu;fs; jq;fs;
nja;tq;fSf;nfd Fwpg;gpl;l ghfj;jpy; vJTk; my;yh`;Tf;Fr; NrUtjpy;iy.
vdpDk;> my;yh`;Tf;nfd Fwpg;gpl;lit (ey;yitahapUe;jhy;) mtu;fSila
nja;tq;fSf;Nf Nru;e;J tpLfpd;wd! mtu;fs; nra;Ak; ,j;jPu;khdk; kpff; nfl;lJ.
(my;Fu;Md; 6 : 136)
5) jq;fspd; tptrhaq;fs; kw;Wk; fhy;eilfspy; rpytw;iw me;j rpiyfSf;fhf
Neu;r;ir nra;jdu;. ,ijg; gw;wp gpd;tUk; trdj;jpy; my;yh`; Fwpg;gpLfpd;whd;:
(md;wp mtu;fs; jq;fs;) ML> khL> xl;lfk; Mfpatw;wpYk;> tptrhaj;jpYk;
(rpytw;iwf; Fwpg;gpl;L) ',J jLf;fg;gl;bUf;fpwJ. vq;fs; nfhs;ifg;gb ehq;fs;
tpUk;Gfpw (GNuhfpju;fs;> FUkhu;fs; Mfpa) tu;fisj; jtpu (kw;nwtUk;) mjidg;
Page 31 of 518
Grpf;ff;$lhJ" vd;W (jq;fs; %lf; nfhs;ifapd;gb) mtu;fs; $Wfpd;wdu;. jtpu>
mt;thNw NtW rpy) ML> khL> xl;lfq;fspd; KJFfs; jLf;fg;gl;bUf;fpd;wd.
(mtw;wpd; kPJ VWtJk;> RikNaw;WtJk; $lhJ) vd;Wk;> (NtW) rpy ML> khL>
xl;lfq;fis(f; Fwpg;gpl;L mtw;iw mWf;Fk;nghOJ) mtw;wpd; kPJ my;yh`;tpd;
jpUehkj;ijf; $wf;$lhJ vd;Wk; (my;yh`; fl;lis ,l;bUg;gjhf) my;yh`;tpd;
kPJ ngha;ahff; fw;gid nra;(J $W)fpd;wdu;. mtu;fSila ,g;ngha;f; $w;Wf;Fj;
jf;f $ypia (my;yh`;) gpd;du; mtu;fSf;Ff; nfhLg;ghd;. (my;Fu;Md; 6 : 138)
6) g`Puh> ]hk;gh> t]Pyh> `hk; vd;w
rpiyfSf;fhf Neu;r;ir nra;J tpl;ldu;.
ngau;fspy;
jq;fspd;
fhy;eilfis
,tw;iwg; gw;wp ]aPJ ,g;Dy; K]a;ag; mtu;fs; $Wfpwhu;fs;:
g`Puh: ,it rpiyfSf;fhf Neu;r;ir nra;ag;gl;l gpuhzpfs;. mjd; ghiy fwf;f
khl;lhu;fs;.
]hk;gh: ,it rpiyfSf;fhf
Rikfis Vw;w khl;lhu;fs;.
Neu;r;ir
nra;ag;gl;l
gpuhzpfs;.
mjd;
t]Pyh: njhlu;e;J ,uz;L ngz; Fl;bfs; <d;w xl;lfq;fisj;
rpiyfSf;fhf Neu;e;J tpLthu;fs;. ,e;j xl;lfq;fs; t]Pyh vdg;gLk;.
Nky;
jq;fspd;
`hk;: gj;J ngz; xl;liffSld; cwTnfhz;l Mz; xl;lifia rpiyfSf;fhf
Neu;e;J tpLthu;fs;. mjpy; vt;tpj RikiaAk; Vw;wkhl;lhu;fs;. ,j;jifa Mz;
xl;lfj;jpw;F `hk; vdg;gLk;. (]`P`{y; Gfhhp)
Nkw;$wg;gl;l $w;Wf;F rw;W khw;wkhf ,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;: njhlu;e;J
gj;J ngz; Fl;bfis <d;w xl;lfj;ij rpiyfSf;fhf tpl;L tpLthu;fs;. mjd;
kPJ vt;tpjr; RikiaAk; Vw;wkhl;lhu;fs;. vtUk; mij thfdkhf;fp gazpf;fTk;
khl;lhu;fs;. mjd; Kbfis ntl;l khl;lhu;fs;. mjd; ghiy tpUe;jpdUf;F
kl;LNk mspg;ghu;fs;. ,j;jifa xl;lfj;jpw;F ~]hk;gh| vd;W $wg;gLk;. mjd;
gpwF ,e;j ]hk;gh xl;lfk; xU ngz; Fl;bia <d;why; me;jf; Fl;bapd; fhJfis
ntl;btpl;L mij mjd; jhAld; tpl;LtpLthu;fs;. mjd; kPJk; vtUk; gazpf;f
khl;lhu;fs;. mjd; ghiy tpUe;jpdiuj; jtpu NtW vtUk; mUe;jkhl;lhu;fs;.
,e;jf; Fl;bf;F ~g`Puh| vdg;gLk;.
t]Pyh: njhlu;r;rpahf Ie;J gpurtq;fspy; ,uz;buz;lhf gj;J ngz; Fl;bfis
<d;w Ml;Lf;Fr; nrhy;yg;gLk;. mjd; gpwF me;j ML <Dk; Fl;b capUs;sjhfg;
gpwe;jhy; mjid Mz;fs; kl;Lk; Grpg;ghu;fs;. ,we;j epiyapy; gpwe;jhy; Mz;>
ngz; ,UtUk; Grpg;ghu;fs;.
`hk;: ,J Xu; Mz; xl;lifapd; ngauhFk;. mjd; cwtpd; %yk; ,ilapy; Mz;
Fl;bfspd;wp njhlu;gbahf gj;J ngz; Fl;bfs; <d;wpUe;jhy; me;j Mz;
xl;lifapd; kPJ vtUk; rthhp nra;a khl;lhu;fs;. mjd; Kbfis ntl;l
khl;lhu;fs;. mij xl;lf ke;ijapDs; ngz; xl;liffSld; ,iztjw;fhf mij
Rje;jpukhf
tpl;LtpLthu;fs;.
,ijj;
jtpu
NtW
vjw;fhfTk;
mjid
gad;gLj;jkhl;lhu;fs;.
Page 32 of 518
,Jgw;wp my;yh`; gpd;tUk; trdj;ij ,wf;fpdhd;:
g`Puh. ]hk;gh> t]Pyh> `hk; (Nghd;w) ,itnay;yhk; my;yh`; Vw;gLj;jpait
my;y. vdpDk;> epuhfhpg;gtu;fs;jhd; (,itfs; my;yh`; Vw;gLj;jpait vd)
my;yh`;tpd; kPJ ngha;ahd fw;gid nra;(J $W)fpd;wdu;. mtu;fspy; gyu;
(cz;ikia) tpsq;fhjtu;fshfNt ,Uf;fpd;wdu;. (my;Fu;Md; 5 : 103)
md;wp> mtu;fs; (NtW rpytw;iwf; Fwpg;gpl;L) ',e;j ML> khL> xl;lfq;fspd;
tapw;wpypUg;git vq;fSila Mz;fSf;F (kl;Lk;) nrhe;jkhdit. vq;fSila
ngz;fSf;F mit jLf;fg;gl;L ,Uf;fpd;wd. mit nrj;Jg; gpwe;jhy; mtw;wpy;
mtu;fSf;Fk; gq;Fz;L" (mg;NghJ ngz;fSk; Grpf;fyhk;.) vd;Wk; $Wfpd;wdu;.
MfNt> mtu;fSila ,f;$w;wpw;Fhpa jz;lidia (my;yh`;) mtu;fSf;Ff;
nfhLj;Nj jPUthd;. epr;rakhf mtd; kpf;f QhdKilatdhfTk;> (midtiuAk;)
ed;fwpe;jtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. (my;Fu;Md; 6 : 139)
,itay;yhj NtW gy tpsf;fq;fSk; ,f;fhy;eilfisg; gw;wp tpthpf;fg;gLfpwJ.
(,g;D `p\hk;)
,e;jf; fhy;eilfs; midj;Jk; mtu;fspd; nja;tq;fSf;FhpaJ
,g;Dy; K]a;ag; mtu;fspd; fUj;ij Kd;du; ghu;j;Njhk;.
vd;w
]aPJ
egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;: 'ehd; mk;U ,g;D Mkpu; ,g;D Y`a; my;
F[hapiag;
ghu;j;Njd;.
mtd;
jdJ
Fliy
euf
neUg;gpy;
,Oj;Jf;
nfhz;bUf;fpd;whd;." (]`P`{y; Gfhhp)
Vnddpy;> egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fSila Neuhd khu;f;fj;ij rPu;Fiyj;j
Kjy; topNfld; mtNd. mtd;jhd; rpiyfis epWtpdhd;. ]hapgh> g`Puh> t]Pyh>
`hk; Mfpa ngau;fspy; rpiyfSf;Ff; fhy;eilfis Neu;r;ir nra;Ak;
gof;fq;fis cUthf;fpdhd;. (/gj;`{y; ghhp)
mugpau;fs; nra;j ,t;thwhd nray;fs; midj;Jf;Fk; fhuzk; vd;dntdpy;>
mr;rpiyfs; jq;fis my;yh`;tpd; gf;fk; neUf;fpitf;Fk;; mtdplj;jpy; jq;fis
Nru;j;J itf;Fk;; jq;fSf;fhf my;yh`;tplj;jpy; rpghhpR nra;Ak; vd ek;gpf;if
nfhz;bUe;jJjhd;.
,ijg;gw;wpNa my;yh`; Fu;Mdpy; $Wfpwhd;:
vtu;fs;
my;yh`;
my;yhjtw;iw
jq;fSf;Fg;
ghJfhtyhf
vLj;Jf;
nfhz;bUf;fpwhu;fNsh mtu;fs;> 'mj;nja;tq;fs; vq;fis my;yh`;Tf;F kpf;f
rkPgkhf;fp itf;Fk; vd;gjw;fhfNtad;wp ehk; ,tw;iw tzq;ftpy;iy" (vd;W
$Wfpd;wdu;). (my;Fu;Md; 39 : 3)
(,izitg;gtu;fs;) jq;fSf;F ahnjhU ed;ikAk; jPikAk; nra;a Kbahj
my;yh`; my;yhjtw;iw tzq;FtJld; ',it my;yh`; tplj;jpy; vq;fSf;F
rpghhpR nra;git" vd;Wk; $Wfpd;wdu;. (my;Fu;Md; 10 : 18)
%lek;gpf;iffs;
mugpau; mk;Gfs;
tifahf ,Uf;Fk;.
%yk;
Fwpghu;g;gtu;fshf ,Ue;jdu;. me;j mk;Gfs; %d;W
Page 33 of 518
Kjy; tif: ,jpy; %d;W mk;Gfs; itf;fg;gl;bUf;Fk;. xd;wpy; ~Mk;!| vdTk;
kw;nwhd;wpy; ~Ntz;lhk;| vdTk; vOjg;gl;L> %d;whtjpy; vJTk; vOjg;glhky;
,Uf;Fk;. jpUkzk;> gazk; Nghd;w Kf;fpakhdtw;wpy; KbntLg;gjw;fhf mtw;wpy;
xd;iw vLg;ghu;fs;. mtw;wpy; ~Mk;!| vd;W vOjg;gl;l mk;G te;jhy; mr;nraiyr;
nra;thu;fs;. ~Ntz;lhk;| vd;W vOjg;gl;l mk;G te;jhy; mr;nraiy mt;tUlk;
js;spg;Nghl;L mLj;j tUlk; nra;thu;fs;. vJTk; vOjg;glhj mk;G te;jhy;
Ke;jpa ,uz;by; xd;W tUk;tiu jpUk;gj; jpUk;g vLj;Jf; nfhz;bUg;ghu;fs;.
,uz;lhtJ tif: ,e;j mk;Gfspy; Fw;wg; ghpfhuk; e\;l<L Nghd;w tpguq;fs;
vOjg;gl;bUf;Fk;.
%d;whtJ tif: ,e;j mk;Gfspy; ~kpd;Fk;| (cq;fspy; cs;stu;) vd;W vOjg;gl;l
Xu; mk;Gk; ~kpd;ifFk;| (cq;fspy; cs;stu; my;yu;) vd;W vOjg;gl;l Xu; mk;Gk;>
~Ky;]f;| (,izf;fg;gl;ltu;) vd;W vOjg;gl;l Xu; mk;Gk; vd %d;W mk;Gfs;
,Uf;Fk;. mtu;fspy; vtUf;NfDk; xUtuJ tkprk; gw;wp re;Njfk; vOe;jhy;
mtiu 100 jpu;`k; 100 xl;liffSld; ~`{Gy;| vd;w rpiyaplk; mioj;J
tUthu;fs;. jhq;fs; nfhz;L te;j ehzaq;fisAk; xl;lfq;fisAk; mk;GfSf;Fg;
nghWg;ghd g+rhhpaplk; nfhLj;J Fwp Nfl;ghu;fs;. g+rhhp mk;ig vLg;ghu;. mg;NghJ
~kpd;Fk;| vd vOjg;gl;l mk;G te;jhy;> mtiuj; jq;fsJ ,dj;ijr; Nru;e;jtuhf
xg;Gf; nfhs;thu;fs;. ~kpd; iqFk;| vd;w mk;G te;jhy; mtiuj; jq;fSld;
el;Gnfhz;l Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;jtuhff; fUJthu;fs;. ~Ky;]f;| vd vOjg;gl;l
mk;G te;jhy; mtu; mNj epiyapy; ePbg;ghu;. mjhtJ mtUf;F ve;j tkprg;
guk;giuAk; fpilahJ. ve;j el;G Nfhj;jpuj;ij Nru;e;jtuhfTk; mtiuf; fUj
khl;lhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
,JNghd;Nw mk;Gfs; %yk; #jhLk; xU gof;fKk; mtu;fsJ tof;fj;jpy; ,Ue;jJ.
mjhtJ> mtu;fs; Xu; xl;lifia fldhf thq;fp tUthu;fs;. gpwF mij mWj;J
28 my;yJ 10 gq;Ffshfg; gphpg;ghu;fs;. mtu;fsplk; ,uz;L mk;Gfs; ,Uf;Fk;.
xd;wpy;
~uhgp`;|
vd;Wk;
,uz;lhtjpy;
~F/g;y;|
vd;Wk;
mugpapy;
vOjg;gl;bUf;Fk;. xt;nthUthpd; ngaiuAk; $wp mk;Gfis cUTk;NghJ ~uhgp`;|
vd;w mk;G te;jhy; mtu; gzk; nfhLf;fhky; ,iwr;rpapy; mtUf;Fhpa gq;if
kl;Lk; vLj;Jf; nfhs;thu;. ~F/g;y;| vd;w mk;G te;jhy; mtu; Njhy;tpaile;jtu;
Mthu;. mtUf;F ,iwr;rpapy; gq;F vJTk; fpilf;fhJ. Mdhy;> me;j KO
xl;liff;fhd tpiyiaAk; mtNu nfhLf;f Ntz;Lk;.
NkYk; Nrhjpld;> Fwpfhud;> el;rj;jpu uhrpgyd; $Wgtd;> fhzhky; Nghdij
fz;Lgpbj;Jj; jUgtd; MfpNahhpd; Ngr;RfspYk; MUlq;fspYk; mk;kf;fs;
kpFe;j ek;gpf;if nfhz;bUe;jdu;.
fhd;: cyfpy; elf;f ,Uf;Fk; nra;jpfs; kw;Wk; ,ufrpaq;fs; jdf;Fj; njhpAk; vd;W
thjpLgtd;. mtu;fspy; jq;fSf;F [pd; nra;jp nfhz;L tUfpwJ vd;W $WgtUk;
jdJ mwpthw;wypd; %yk; kiwthdtw;iw mwpNthk; vd;W $WgtUk; cs;sdu;.
mu;uh/g;: jd;dplk; tUgtu;fspd; nrhy;> nray; epiyfis Muha;e;J nra;jpfisf;
$Wgtd;. vLj;Jf;fhl;lhf jpULNghd nghUs;fs; vq;fpUf;fpwJ? jpUbatd; ahu;?
fhzhky; Nghd nghUs; vq;fpUf;fpwJ? Nghd;w tpguq;fs; midj;ijAk; jd;dhy;
mwpe;J nfhs;sKbAk; vd;W $Wgtidg; Nghy!
Page 34 of 518
Ke[;[pk;:
el;rj;jpuk;
kw;Wk;
Nfhs;fspd;
Row;rpiaf;
ftdpj;J
epiyikfisAk;
tUq;fhyj;jpy;
elf;ftpUf;Fk;
epfo;TfisAk;
mwpaKbAk; vdf; $Wgtd;.
cyfpd;
jd;dhy;
,e;j Ke[;[pk;fspd; $w;iw mtu;fs; ek;GtJ cz;ikapy; el;rj;jpuj;ij
ek;GtjhFk;. mtu;fs; el;rj;jpuq;fspd; kPJ ek;gpf;if nfhz;bUe;jjpd; fhuzkhf>
kio nghope;jhy; mk;kio gUt el;rj;jpuj;jpd; fhuzkhfNt nghope;jJ vd;W
$Wgtu;fshf ,Ue;jdu;. (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;)
mtu;fspilNa Jw;Fwp kw;Wk; rFdk; ghu;f;Fk; tof;fk; eilKiwapy; ,Ue;jJ.
mtu;fSila tof;fj;jpy; xd;W> VjhtnjhU fhhpaj;ij nra;a epidj;jhy; xU
gwitia my;yJ khid tpul;Lthu;fs;. mJ tyg;Gwkhfr; nrd;why; mij
ew;rFdkhff; fUjp jhd; tpUk;gpapUe;j fhhpaj;ij nray;gLj;Jthu;fs;. ,lg;Gwkhfr;
nrd;why; mij mgrFzkhff; fUjp nray;gLj;j khl;lhu;fs;. ,t;thNw mtu;fs;
nrd;W nfhz;bUf;Fk; ghijapy; VNjDk; gpuhzpfNsh> gwitfNsh FWf;fpl;lhy;
mjpYk; rFdk; ghu;g;ghu;fs;.
mt;thNw mtu;fs; Kaypd; nfz;ilf;fhy; gFjpia jq;fsJ ,y;yq;fspy; njhq;f
tpLthu;fs;.
(ek;
ehl;by;
ehpg;gy;>
Gypg;gy;
kapy;
,wF
Nghd;wtw;iw
gad;gLj;JtJNghy) rpy ehs;fs;> khjq;fs;> gpuhzpfs;> tPLfs;> ngz;fs;
Mfpatw;wpYk; mgrFdk; ghu;j;jdu;. NkYk;> njhw;W Neha; ,Ug;gjhfTk; ek;gpdu;.
NkYk; ~`hk;kh| vd;gJk; mtu;fsJ ek;gpf;ifahf ,Ue;jJ. mjhtJ> 'xUtd;
nfhiy nra;ag;gl;lhy; nfhiyahspaplk; gop jPu;f;fg;glhjtiu mtdJ Md;kh
rhe;jpailahky; tPLfspd; Nky; Me;ij cUtpy; gwe;Jnfhz;L 'jhfk;! jhfk;! vd;
jhfj;ijj; jzpAq;fs;! vd; jhfj;ijj; jzpAq;fs;" vd $r;rypl;Lf; nfhz;bUf;Fk;.
nfhiyahspia gopthq;fpdhy; kl;LNk Md;kh rhe;jpailAk;" vdTk; ek;gpf;if
nfhz;bUe;jdu;. (]`P`{y; Gfhhp)
mwpahikf;fhy mugpau;fsplk; ,t;thwhd %l ek;gpf;iffs; epiwe;jpUe;jNghjpYk;
,g;wh`Pk; (miy) mtu;fSila khu;f;fj;jpd; rpy newpKiwfSk; mtu;fspilNa
vQ;rpapUe;jd. me;j khu;f;fj;ij mtu;fs; Kw;wpYkhf Gwf;fzpj;J tpltpy;iy.
vLj;Jf;fhl;lhf> ,iwapy;ykhd fmghit fz;zpag;gLj;Jjy;> mjid tyk;
tUtJ> `[;> ck;uh nra;tJ> mu/gh K[;jyp/ghtpy; jq;FtJ> my;yh`;Tf;fhf
mWj;Jg; gypapLjy; Nghd;w ew;nray;fs; mtu;fsplk; epiyngw;wpUe;jd. vdpDk;>
me;j ew;nray;fspy; gy %l ek;gpf;iffisAk; GFj;jpapUe;jdu;.
me;j %lek;gpf;iffspy; rpy>
1) Fiw\pfs; ,t;thW $wp te;jdu;: ehq;fs; egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fspd;
re;jjpfs;; Gdpj kf;fhtpd; g+u;tFbfs;; rq;ifkpF fmghtpd; epu;thfpfs;. MfNt
'vq;fisg; Nghd;w me;j];Njh chpikfNsh NtW mugpau; vtUf;Fk; fpilahJ"
vd;wdu;. mtu;fs; jq;fSf;F ~`{k;];| vdg; ngahpl;Lf; nfhz;ldu;. `[;
fhyq;fspy; ehq;fs; `ukpd; vy;iyia tpl;L ntspNawp `py; (`uk; my;yhj)
gFjpfSf;Fr; nry;yf; $lhJ vd;W $wp mtu;fs; `[; fhyj;jpy; mu/ghtpy; jq;f
khl;lhu;fs;. K[;jyp/ghtpy; ,Ue;Nj jpUk;gp tpLthu;fs;. ,jidj; jil nra;J
my;yh`; gpd;tUk; Fu;Md; trdj;ij ,wf;fpdhd;>
Page 35 of 518
gpd;du; kdpju;fs; jpUk;Gfpd;w ,lj;jpypUe;Nj ePq;fSk;
(my;Fu;Md; 2 : 199) (]`P`{y; Gfhhp> ,g;D `p\hk;)
jpUk;gptpLq;fs;.
2) mtu;fs; $wpdhu;fs;: `{k;]; Mfpa vq;fSf;Fg; ghyhilf; fl;b nra;tJk;
nea; cUf;FtJk; ,`;uhKila epiyapy; jil nra;ag;gl;lJ. NkYk;> ,`;uhkpy;
,Uf;Fk; NghJ fk;gspf; $lhuq;fspy; Eioa khl;Nlhk;. Njhypdhy; Md
$lhuq;fisj; jtpu kw;w $lhuq;fspy; epoYf;fhf xJq;fkhl;Nlhk;. (,g;D `p\hk;)
3) `uKf;F ntspapypUe;J `[; kw;Wk; ck;uhTf;F tUgtu;fs; jq;fsJ
gFjpapypUe;J nfhz;L te;j czT kw;Wk; ghdq;fis `uKf;Fs; cz;zNth
gUfNth $lhJ. `ukpd; gFjpapy; fpilg;gijNa cz;z Ntz;Lk;. (,g;D
`p\hk;)
4) `ukpd; ntspg; gFjpapypUe;J tUgtu;fs; fmghit tyk; tUk;NghJ
~`{k;];'fs; nfhLf;Fk; Milfis mzpe;Nj tyk; tUtij Muk;gpf;f Ntz;Lk;.
,jw;fhf ntspapypUe;J tUk; Mz;fSf;F Fiw\p Mz;fSk;> mNj Nghd;W
ngz;fSf;Ff; Fiw\pg; ngz;fSk; Milfis ed;ikiaf; fUjp ,ytrkhff;
nfhLj;J te;jdu;. Milfs; fpilf;fhj gl;rj;jpy; Mz;fs; epu;thzkhf tyk;
tUthu;fs;. ngz;fs; jq;fsJ midj;J MilfisAk; fise;Jtpl;L Kd;gFjp
jpwe;Js;s xU Nky; rl;ilia kl;Lk; mzpe;Jnfhz;L tyk; tUthu;fs;.
mg;NghJ mg;ngz;fs; ,f;ftpijiaf; $Wthu;fs;.
',d;W (clypd;) rpy gFjpfNsh my;yJ KOg; gFjpNah ntspg;gLfpwJ. mtw;wpy;
vJ ntspg;gLfpwNjh mijf; fhz;gJ vtUf;Fk; Kiwaw;wJ."
,r;nraiyf; fz;bj;J my;yh`; gpd;tUk; trdj;ij mUspdhd;:
MjKila kf;fNs! xt;nthU gs;spthry;fspYk;
myq;fhpj;Jf; nfhs;Sq;fs;. (my;Fu;Md; 7 : 31)
(Milfspdhy;)
cq;fis
mNjNeuj;jpy; ahNuDk; Xu;Mz; my;yJ ngz; jq;fis Nkd;ikahdtu;fshf
fUjp ,uty; Mil thq;fhky; jhq;fs; nfhz;L te;j MilapNyNa tyk;
te;Jtpl;lhy; mJ Kbe;jTld; me;j Milia vwpe;J tpLthu;fs;. NtW ahUk;
mjidg; gad;gLj;j khl;lhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp> ,g;D `p\hk;)
5) mtu;fs; ,`;uhk; mzpe;j gpwF jq;fsJ tPl;Lf;F nry;y Ntz;ba mtrpak;
Vw;gl;lhy; tPl;L jiythry; topahf Eioahky; gpd;gf;fr; Rtiu cilj;J top
Vw;gLj;jpf; nfhz;L mjd; topahfNt Nghthu;fs;> tUthu;fs;. ,e;j %lj;jdkhd
nraiy kpfTk; cau;e;j ew;nray; vd mtu;fs; fUjpdhu;fs;. ,ij fz;bj;J
gpd;tUk; trdj;ij my;yh`; ,wf;fpdhd;:
(ek;gpf;ifahsu;fNs! ,`;uhk; fl;ba) ePq;fs; (cq;fSila) tPLfSf;F mtw;wpd;
gpd;Gwkhf te;J tpLtjdhy; ey;ytu;fshf Mfptplkhl;Bu;fs;. vdpDk;> vtu;
my;yh`;Tf;Fg; gae;J elf;fpd;whNuh mtNu ey;ytu;. Mjyhy;> ePq;fs;
(cq;fSila) tPLfSf;F mtw;wpd; jiythry;fspd; topahf(Nt) thUq;fs;.
my;yh`;Tf;Fg; gae;Jk; ele;J nfhs;Sq;fs;. ,jdhy; ePq;fs; ntw;wpailayhk;.
(my;Fu;Md; 2 : 189) (]`P`{y; Gfhhp)
,izitj;jy;> rpiy tzf;fk;> %l ek;gpf;iffs;> %lg;gof;f tof;fq;fs;
MfpaitNa mugpa jPgfw;gj;jpy; gutp ,Ue;jd. ,J jtpu A+j> fpU];Jt> k[_]p>
]hgp Nghd;w kjq;fs; mugpa jPgfw;gj;jpy; Mq;fhq;Nf fhzg;gl;ld.
Page 36 of 518
,uz;L fl;lq;fspy; A+ju;fs; mugpa jPgfw;gj;jpy; CLUtpdu;.
1) /gy];jPdj;ij ~Gf;J e];U| vd;w kd;dd; fp.K. 587 Mk; Mz;L ifg;gw;wp
mq;F tho;e;j A+ju;fis neUf;fbf;Fs;shf;fpdhd;. A+ju;fspd; efuq;fis mopj;J
mtu;fsJ trpg;gplq;fis ehrkhf;fpdhd;. NkYk;> mtu;fspy; mjpfkhNdhiu ghgpy;
efUf;F ifjpfshf;fpf; nfhz;L nrd;whd;. ,jdhy; mtu;fspy; xU gphptpdu;
/gy];jPdj;ij Jwe;J `p[h]pd; tl gFjpfspy; FbNawpdu;.
2) fp.gp. 70 Mk; Mz;by; ~ill];| vd;w Nuhkhdpa kd;dd; /gy];jPid
ifg;gw;wpdhd;. mtd; A+ju;fisAk; mtu;fsJ trpg;gplq;fisAk; mopj;njhopj;jhd;.
mjd; tpisthf Vuhskhd A+ju;fs; `p [h]; gFjpapYs;s kjPdh> ifgu;> jPkh
Mfpa efuq;fspy; FbNawpdu;. mq;F jq;fSf;nfd rpwe;j trpg;gplq;fisAk;
Nfhl;ilf;
nfhj;jsq;fisAk;
Vw;gLj;jpf;
nfhz;ldu;.
,e;j
A+ju;fshy;
mugpau;fspilNa A+j kjk; gut Muk;gpj;jJ. ,];yhkpd; tUiff;F Kd;Gk;
,];yhKila tUifapd; Muk;g fhyf;fl;lj;jpYk; ele;j murpay; rhu;e;j
midj;J epfo;TfspYk; A+j kjj;jpw;Ff; Fwpg;gplj; jFe;j Kf;fpaj;Jtk; ,Ue;jJ.
,];yhk; Njhd;wpaNghJ ,UgJf;Fk; Nkw;gl;l A+j Nfhj;jpuq;fs; mugpa
jPgfw;gj;jpy; ,Ue;jd. mtw;wpy; gpugykhdit ifgu;> eoPu;> K];jyf;> Fiush>
ifDfh/ Mfpa Nfhj;jpuq;fshFk;. (]`P`{y; Gfhhp> t/ghTy; t/gh)
~Jg;ghd; m];mj; mg+ fug;| vd;gtdhy; A+jkjk; akd; ehl;bYk; Eioe;jJ. ,td;
kjPdhtpd; kPJ Nghu; njhLj;jhd;. gpwF mq;Nf> A+ju;fs; %yk; A+j kjj;ijj;
jOtpdhd;. Fiush FLk;gj;ijr; rhu;e;j ,U A+j mwpQu;fis mtd; jd;Dld;
akd; ehl;Lf;F mioj;Jr; nrd;whd;. mjpypUe;J akdpy; A+jkjk; gutpaJ. mg+
fuGf;Fg; gpwF mtdJ kfd; A+]{g; J} Eth]; akdpd; murdhdhd;. mtd;
e[;uhd; gFjpapypUe;j fpwp];Jtu;fs; kPJ gilnaLj;J mtu;fis A+j kjj;jpw;F
khWk;gb epu;g;ge;jpj;jhd;. mtu;fs; kWj;JtplNt ngUk; mfopfisj; Njhz;b
mij neUg;Gf; Fz;lkhf Mf;fp mjpy; Mz;> ngz;> Foe;ijfs; vd;w ve;j
NtWghLk; ghu;f;fhky; midtiuAk; J} eth]; tPrp vwpe;jhd;. mjpy; Vwj;jho
,Ugjhapuj;jpypUe;J ehw;gjhapuk; fpwp];Jtu;fs; tiu nfhy;yg;gl;ldu;. ,e;epfo;r;rp
fp.gp. 523k; Mz;L mf;Nlhgu; khjk; eilngw;wJ. (,g;D `p\hk;)
,ijg; gw;wp my;yh`; jdJ mUs;kiwapy; ,t;thW Fwpg;gpLfpwhd;:
mfOilatu;fs;
mopf;fg;gl;lhu;fs;.
(mt;thNw
,k;kf;fhthrpfSk;
mopf;fg;gLthu;fs;.) mJ> tpwFfs; Nghl;nlhpj;j neUg;G (mfo;.) mjd; Kd;
mtu;fs; cl;fhu;e;J nfhz;bUe;j rkaj;jpy;> ek;gpf;ifahsu;fis (neUg;Gf;
fplq;fpy; Nghl;L) Nehtpid nra;tij mtu;fs; (Ntbf;ifahfg;) ghu;j;Jf;
nfhz;LkpUe;jhu;fs;. (my;Fu;Md; 85 : 4 - 7)
fpwp];Jt kjk;: `g\pau; kw;Wk; rpy Nuhkhdpa FOf;fspd; Mf;fpukpg;Gfshy;
mugpa ehLfSf;Fs; ,k;kjk; GFe;jJ. `g\pfs; akd; ehl;il Kjd;Kiwahf
fp.gp. 340 Mk; Mz;by; ifg;gw;wpdu;. mtu;fsJ Mf;fpukpg;G ePz;l fhyk; epiyj;
jpUf;ftpy;iy. fp.gp. 370ypUe;J 378 tiuAs;s fhyj;jpy; mtu;fs; akdpypUe;J
tpul;babf;fg;gl;lhu;fs;. vdpDk;> fpwp];Jt kjj;ijg; gug;Gtjpy; mtu;fs;
ntwpnfhz;L miye;jdu;. `g\pau;fspd; Mf;fpukpg;G fhyj;jpy; fpwp];Jt
kjj;ijr; rhu;e;j ~/gPk;A+d;| vDk; Xu; ,iwNeru; e[;uhd; te;jile;jhu;. mq;F
trpg;gtu;fis fpwp];Jtj;ijj; jOt mioj;jhu;. mtd; tha;ikiaAk; mtuJ
Page 37 of 518
Nehpa khu;f;fj;ijAk; fz;l mk;kf;fs; Mu;tj;Jld; fpwp];Jtj;jpy; ,ize;jdu;.
(,g;D `p\hk;)
e[;uhdpy; trpj;j fpwp];Jtu;fis kd;dd; J} Eth]; neUg;G mfopapy; vhpj;Jf;
nfhd;whdy;yth! mjw;Fg; gopthq;Fk; Kfkhf `g\pau;fs; ,uz;lhtJ Kiwahf
fp.gp 525Mk; Mz;by; akidf; ifg;gw;wpdu;. mg;NghJ ~mg;u`h my; m\;uk;|
vd;gtd; akid Ml;rp nra;jhd;. mtd; fpwp];Jtj;ij jPtpukhf gug;Gtjpy;
kpFe;j Mu;tk; fhl;bdhd;. mtd; akdpy; xU fpwp];Jt Nfhapiyf; fl;bdhd;.
fmghit `[;[{ nra;ar;nry;Yk; mugpau;fs; `[;[{f;fhf fmgh nry;tijj;
jLj;J> jhd; fl;ba Nfhapiyj; jhprpf;f tuNtz;Lk;; fmghit ,bj;Jj; jfu;j;jpl
Ntz;Lnkd
tpUk;gpdhd;.
Mdhy;
fLe;jz;lidahy;
my;yh`;
mtid
mopj;Jtpl;lhd;.
kw;nwhU Gwk;> Nuhk; gFjpfis xl;bapUe;j fhuzj;jhy; f];]hdpa mugpau;fs;>
jq;ypg;> ja;k; tkprj;ijr; Nru;e;j mugpau;fSk; fpwp];Jt kjj;ijj; jOtpdu;.
,ijj;jtpu `Puhtpd; rpy muru;fSk; fpwp];Jtj;ijj; jOtpdu;.
k[_]pa;ah: (neUg;ig tzq;Fk; kjk;) ,J ngUk;ghYk; ghurPfj;ij xl;bapUe;j
mugpau;fsplk; fhzg;gl;lJ. ,uhf;> g`;iud;> my; m`;]h> `[u; kw;Wk; mugpa
tisFlh gFjpfspy; trpj;J te;j mugpau;fSk; ,ijg; gpd;gw;wpdu;. ,J
kl;Lkpd;wp akd; ehl;il ghurPfu;fs; ifg;gw;wpapUe;j fhyj;jpy; akdpau; gyu;
k[_]p kjj;jpy; ,ize;jdu;.
]hgpapa;ah:
,J
el;rj;jpuq;fis
tzq;Fk;
kjk;.
mjhtJ>
Nfhs;fSk;
el;rj;jpuq;fSk; jhd; ,t;Tyif ,af;fp tUfpd;wd vd;W ek;gpf;if nfhs;Sk;
kjkhFk;. ,uhf; kw;Wk; mjd; Rw;Wg; gFjpfspy; eilngw;w mfo;thuha;r;rpAk;>
njhy;nghUs; Muha;r;rpAk; ,J ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fspd; fy;jhdp ,dj;jtu;
kjkhf ,Ue;jJ vd njtpf;fpd;wd. Kw;fhyj;jpy; \hk; kw;Wk; akd; ehLfspy;
mjpfkhdtu;fs; ,k;kjj;ijNa gpd;gw;wpdu;. vdpDk;> A+j kw;Wk; fpwp];Jt kjq;fs;
Njhd;wp typik ngw;wNghJ ]hgpapa;ah kjj;jpd; m];jpthuk; Ml;lk; fhz
Muk;gpj;J> mjd; tsu;r;rp nghpJk; Fd;wpaJ. vQ;rpapUe;j ,k;kjj;ijr;
Nru;e;jtu;fs; k[_]pfSld; fye;J tho;e;jdu;. my;yJ mugpa tisFlh
gFjpfspYk; ,uhf;fpYk; tho;e;J te;jdu;. akd; ehl;bYs;s `Puh gFjpapd; topahf
,k;kjj;ij gpd;gw;wpatu;fspd; fyhr;rhuk; mugpau;fsplKk; gutpaJ. mt;thNw
ghurPfu;fSld; tpahghuj; njhlu;G nfhz;bUe;jjd; fhuzkhf mtu;fspd; kjf;
fyhr;rhuk; Fiw\pau;fspy; rpyhplKk; fhzg;gl;lJ.
rkaq;fspd; epiyikfs;
,];yhkpag; Ngnuhsp gpufhrpf;fj; njhlq;fpaNghJ ,k;kjq;fisNa mugpau;fs;
gpd;gw;wpf; nfhz;bUe;jdu;. mjw;F Kd;gpUe;Nj nfhQ;rk; nfhQ;rkhf ,k;kjq;fs;
tPo;r;rpaila Muk;gpj;jd. ~ehq;fNs egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fspd; khu;f;fj;jpy;
epiyj;jpUf;fpNwhk;| vd tha;g;ge;jy; fl;bapUe;j K\;hpf;Ffs; cz;ikapy; egp
,g;wh`Pk; (miy) mtu;fSila khu;f;fr; rl;l Vty;fisAk; tpyf;fy;fisAk;
gpd;gw;WtjpypUe;J ntFJ}uk; tpyfpapUe;jdu;. mtu;fs; fw;Wj; je;j ew;gz;Gfis
KOJk; Gwf;fzpj;J tho;e;jdu;. mtu;fspilNa Fw;wq;fs; kype;J> rpiy
tzq;fpfsplk; ,Uf;Fk; %l ek;gpf;iffSk; topNfLfSk; fhy Xl;lj;jpy;
mtu;fspd; kjr; rlq;Ffshf khwpd. ,r;rlq;FfSk; %l ek;gpf;iffSk; mtu;fsJ
Page 38 of 518
rka> r%f>
Vw;gLj;jpd.
murpay;
tho;f;ifapd;
midj;J
JiwfspYk;
ngUk;
khw;wj;ij
A+j kjk; Kw;wpYk; Kf];JjpahfTk;> ru;thjpfhukhfTk; khwpapUe;jJ. mk;kjj;
JwtpfSk; mjd; jiytu;fSk; flTsu;fshf tpsq;fpdu;. khu;f;f rl;lq;fs; vd;w
ngauhy; tho;f;ifia neUf;fbahf;fp jq;fs; tpUg;gj;jpw;Nfw;g kf;fisf; frf;fpg;
gpope;jdu;. kf;fspilNa ,iw epuhfhpg;Gk;> r%fr; rPu;NfLfSk; gutpf; fple;jhYk;>
Nehpa khu;f;fk; rpijf;fg;gl;L rPu;nfl;bUe;jhYk;> mijg; gw;wpr; rpwpJk;
ftiyapd;wp
jiyikj;Jtj;ij
jf;f
itj;Jf;
nfhs;tjpYk;
nry;tq;fis
Nrfhpg;gjpYNk ftdk; nrYj;jpdhu;fs;. vj;jifa cau; Nghjidfisf; fw;W
mjidg;
gpd;gw;wp
tho
Ntz;Lnkd
my;yh`;
fl;lisapl;bUe;jhNdh
mitaidj;jpw;Fk; rkhjp fl;bdu;.
fpwp];Jt
kjk;
rpiytzq;Fk;
kjkhf
khwpaJ.
my;yh`;Tf;Fk;
kdpju;fSf;FkpilNa GJikahdnjhU fyg;glj;ij fpwp];Jt kjk; Nghjpj;jJ.
me;j kjj;ijg; gpd;gw;wpa mugpaplk; mJ vt;tpj jhf;fj;ijAk; Vw;gLj;jtpy;iy.
Vnddpy;> mjd; Nghjidfs; tho;f;if newpf;F Vw;wjhf ,Uf;ftpy;iy.
mk;kf;fSf;F mjpypUe;J tpyFtJk; rpukkhf ,Ue;jJ.
mugpau;fspd; Vida kjf;Nfhl;ghLfs; rpiytzq;fpfspd; kjf;Nfhl;ghLfSf;F
xj;jpUe;jd. mtu;fspd; ,jaq;fs;> nfhs;iffs;> %lek;gpf;iffs;> gof;ftof;fq;fs;
$l xd;Wgl;bUe;jd.
mwpahikf; fhy mugpar; rKjhak;
,Jtiu mugpa jPgfw;gj;jpy; epytpa murpay; kw;Wk; kjf; Nfhl;ghLfis
mwpe;Njhk;. ,g;NghJ mjd; r%f mikg;G> nghUshjhuk; kw;Wk; gz;ghLfisg;
gw;wp RUf;fkhff; fhz;Nghk;.
rKjha mikg;G
mugpau;fspy; gyjug;gl;l tFg;gpdu; ,Ue;jdu;. mtu;fspy; cau;kl;l FLk;gq;fspy;
Mz;fs; jdJ FLk;gg; ngz;fSld; cau;thd elj;ijiaf; nfhz;bUe;jhu;fs;.
mf;FLk;gq;fspy; ngz;fs; Ra mjpfhuj;JlDk; nfsutj;JlDk; jpfo;e;jdu;.
ngz;fSf;F
kpFe;j
ghJfhg;Gk;
khpahijAk;
mspf;fg;gl;lJ.
ngz;fspd;
fz;zpaj;ijg; ghJfhf;f thNse;jp Nghu; nra;aTk; mtu;fs; Jzpe;jpUe;jdu;.
Xu; Mz; jdJ nfhilj;jd;ik> tPuk;> typikiaf; $wp jd;idg; Gfo;e;Jf;nfhs;s
epidf;Fk;NghJ jdJ ftpijfspy; ngz;iz tpspj;J NgRtJ Nghy NgRthu;. rpy
re;ju;g;gq;fspy; ngz; tpUk;gpdhy; jq;fsJ Fyj;jhhpilNa fhzg;gLk; gpsTfis
rhpnra;J mikjp epytr; nra;jpLths;. mts; epidj;jhy; kf;fspilNa Nghu;
neUg;ig %l;btpLths;. vdpDk;> vt;tpjf; fUj;J NtWghLkpd;wp Mz; FLk;gj;
jiytdhf tpsq;fpdhd;. mtNd KbntLf;Fk; mjpfhuj;ijg; ngw;wpUe;jhd;.
mtu;fspilNa Mz;> ngz; njhlu;G vd;gJ mg;ngz;fSila fhg;ghsu;fspd;
mDkjp ngw;W jpUkzj;jpd; %yNk Vw;gLj;jg;gl;lJ. jq;fs; FLk;g Mz;fis
kPwp nray;gl> ngz;fs; mjpfhukw;wtu;fshf ,Ue;jhu;fs;.
Mdhy;> fPo;kl;l kf;fsplj;jpy; Mz;> ngz; ,ize;J tho;tjw;F gy;NtW
eilKiwfs; fhzg;gl;ld. mit midj;Jk; ntl;fkw;w ,opthd <dj;jdkhd
gof;f tof;fq;fshfNt ,Ue;jd. ,J Fwpj;J md;id Map\h (uop) mtu;fs;
$wpajhtJ:
Page 39 of 518
jpUkzq;fs; mwpahikf; fhyj;jpy; ehd;F tiffshf ,Ue;jd.
Kjy; tif: ,d;W kf;fspilNa eilKiwapYs;s jpUkzj;ijg; Nghd;wjhFk;.
xUtu; kw;nwhUthpd; nghWg;gpYs;s xU ngz;izNah my;yJ mtUila
kfisNah ngz; Ngrp ~k`;u;| (tpthff; nfhil) nfhLj;J kze;J nfhs;thu;.
,uz;lhk; tif: xUtu; jk; kidtpaplk; 'eP cd; khjtplhapypUe;J J}a;ik
mile;jTld; ,d;d egUld; gLf;ifiag; gfpu;e;J nfhs;!" vd;W $wp mDg;gp
tpLthu;. mjd;gpd; me;j kdpju; %yk; fu;g;gkhdJ njhpAk;tiu mtu; jd;
kidtpAld; Nruhky; tpyfp ,Ug;ghu;. me;j kdpju; %yk; mts; fu;g;gkhfp
tpl;lhnsdj; njhpate;jhy; jd; tpUg;gj;jpw;Nfw;g fztu; mtSld; Nru;e;J
nfhs;thu;. jplfhj;jpukpf;f Foe;ij gpwf;f Ntz;Lnkd;w Mu;tj;jpdhNyNa ,t;thW
nra;J te;jdu;. ,e;jj; jpUkzj;jpw;F ~epfh`{y; ,];jpg;ohT| vd;W mugpapy; ngau;
$wg;gLk;.
%d;whk; tif: gj;Jg; NgUf;Ff; Fiwthd xU FOtpdu; xd;W$b mtu;fs;
midtUk; xNu ngz;Zld; cwT nfhs;thu;fs;. mts; fu;g;gkhfp Foe;ij
gpurtpj;j rpy ehl;fSf;Fg; gpd; mtu;fs; midtiuAk; jd;dplk; tur; nrhy;ths;.
mtu;fs; midtUk; vt;tpj kWg;Gkpd;wp mtsplk; xd;W $Lthu;fs;.
mtu;fsplk; mts;: 'ePq;fs; nra;jJ cq;fSf;Fj; njhpe;jNj! (,g;NghJ) vdf;Ff;
Foe;ij gpwe;J tpl;lJ" vd;W $wptpl;L (mtu;fspy; xUtiu Nehf;fp) ',J cd;
Foe;ijNa" vd jhd; tpUk;gpatd; ngaiuf; Fwpg;gpLths;. mf;Foe;ij me;j
eghplk; xg;gilf;fg;gLk;. mij midtUk; Vw;Wf;nfhs;thu;fs;.
ehd;fhk; tif: gyu; xU ngz;Zld; clYwT nfhs;tu;. jd;dplk; tUk; ahiuAk;
mts; jLf;f khl;lhs;. ,g;ngz;fs; tpiy khju;fs; Mtu;. ,tu;fs; jq;fsJ tPl;L
thrypy; nfhbia el;L itj;jpUg;ghu;fs;. gyu; mq;F te;J Nghthu;fs;. ,jpy;
xUj;jp fu;g;gkhfpf; Foe;ij ngw;why; kf;fs; xd;W $b mq;f milahsq;fis
itj;J Foe;ijapd; je;ijia fz;lwpAk; Kff;Fwp epGzu;fis mioj;J
tUthu;fs;. me;j epGzu;fs; Muha;e;J je;ijia KbT nra;J mk;kdpjDld;
me;jf; Foe;ijia ,izj;J tpLthu;fs;. mtdplk; mf;Foe;ij xg;gilf;fg;gl;L
mtDila kfd; vd;W ngau; nrhy;yp miof;fg;gLk;. mijj; jd; Foe;ijay;y
vd;W mtDk; kWf;f khl;lhd;.
my;yh`; rj;jpa khu;f;fj;Jld; K`k;kJ (]y;) mtu;fis mDg;gpaNghJ ,d;W
kf;fspd;
tof;fpYs;s
,];yhkpaj;
jpUkzj;ijj;
jtpu
mwpahikf;
fhyj;jpUkzq;fs; midj;ijAk; jfu;j;J tpl;lhd;. (]`P`{y; Gfhhp> ]{dd;
mg+jhT+J)
rpyrkak; ,U tFg;ghhpilNa Nghu; eilngWk;. mjpy;> Njhy;tp mile;jtu;fspd;
ngz;fis
ntw;wpngw;w
gphptpdu;
rpiwgpbj;J
jq;fsJ
mbikfshf;fp
mDgtpg;ghu;fs;. ,jpy; gpwf;Fk; Foe;ijfspd; ngau;fs; fhyk; KOtJk;
mbikfshd mtu;fsJ jha;khu;fspd; ngau;fSld; Nru;j;J miof;fg;gLk;
mtkhdk; ,Ue;J te;jJ.
mwpahikf; fhyj;jpy; Mz;fs; vt;tpj tuk;Gkpd;wp gy ngz;fis kze;J
nfhz;ldu;. ,];yhk; mij jLj;J ehd;F ngz;fSf;F Nky; kzKbf;ff; $lhJ
vd tiuaWj;jJ. NkYk;> ,U rNfhjhpfis xNu fhyj;jpy; kze;J nfhz;ldu;.
jq;fsJ je;ij ,we;Jtpl;lhy; my;yJ tpthfuj;J nra;Jtpl;lhy; mtd;
kidtpia
(khw;whe;jhia)
kze;J
nfhs;Sk;
gof;fKk;
mtu;fspilNa
Page 40 of 518
fhzg;gl;lJ. ,t;tpuz;ilAk; ,];yhk; jil nra;jJ. (ghu;f;f my;Fu;Md; 4 : 22>
23). mt;thNw tpthfuj;J nra;tjpy; Fwpg;gpl;l Kiw vJTkpd;wp tpUk;gpa
Neuj;jpy; jyhf; (tpthfuj;J) $wp tpUk;gpa Neuj;jpy; kidtpaiu jpUk;g
mioj;Jf; nfhz;ldu;. ,ij jil nra;J %d;W Kiwf;F Nky; ,t;thW
nra;ayhfhJ vd ,];yhk; tiuaWj;jJ. (]{dd; mg+jhT+J)
r%fj;jpd; midj;J jug;gpdhplKk; tpgrhuk; gutpapUe;jJ. rpyu; kl;Lk; ,e;j
,opnraiy ntWj;J nfsutj;Jld; tho;e;jdu;. mbikg; ngz;fspd; epiyik
Rje;jpu ngz;fspd; epiyikiatpl kpf Nkhrkhf ,Ue;jJ. me;j mwpahikf;fhy
kf;fspy; ngUk;ghNyhu; tpgrhuj;ij xU Fw;wr; nrayhfNt fUjtpy;iy.
,J Fwpj;J egp (]y;) mtu;fspd; Kd;dpiyapy; xU kdpju; vOe;J
'my;yh`;tpd; J}jNu! ,d;dtd; vd; kfdhthd;. mwpahikf; fhyj;jpy; ehd;
mtdJ jhAld; tpgrhuk; nra;Js;Nsd; vd;whu;. mjw;F egp (]y;) mtu;fs;
',];yhkpa khu;f;fj;jpy; ,t;thwhd chpikf; NfhuYf;F tha;g;gpy;iy. mwpahikf;
fhy nray;fnsy;yhk; Kbe;JNgha; tpl;ld. ,g;NghJ Foe;ij mjDila jhapd;
fztidNa rhUk;. tpgrhuk; Ghpe;jtidf; fy;yhy; vwpe;J nfhy;yg;gLk;" vd;W
$wpdhu;fs;. (]{dd; mg+jhT+J)
]mJ ,g;D mgP tf;fh];> mg;J ,g;D [k;M Mfpa ,UtUf;fpilNa
[k;Mtpd; mbikg; ngz;Zf;Fg; gpwe;j mg;Ju; u`;khd; ,g;D [k;Mtpd;
tp\aj;jpy; Vw;gl;l rr;ruTfs; kpfg; gpugykhdjhFk;. (ghu;f;f ]`P`{y; Gfhhp 2053>
2218...)
mugpau;fs;
jq;fsJ
gps;isfSld;
nfhz;bUe;j
njhlu;G
gytiffspy;
mike;jpUe;jJ. mtu;fspy; rpyu; jq;fsJ gps;isfis capUf;Fapuhf Nerpj;jdu;.
,ijg; gw;wp xU ftpQu; $WtjhtJ:
'ekJ Foe;ijfs; Gtpapy; jtOk; ekJ <uf;Fiyfshtu;."
jw;fhyj;ijg; Nghd;Nw> mf;fhyj;jpy; rpyu; ngz; gps;isfis mtkhdkhff;
fUjpAk; nryTf;Fg;gae;Jk; capUld; Gijj;jdu;. NkYk; rpyu;> tWikf;F mQ;rp
jq;fspd; Mz; Foe;ijfisAk; nfhiy nra;jdu;. (ghu;f;f my;Fu;Md; (6 : 151)> (16
: 58> 59)> (17 : 31)> (81 : 8) vdpDk; ,g;gof;fk; gutyhff; fhzg;gltpy;iy. fhuzk;>
vjphpfSld; NghhpLtjw;F mtu;fSf;F Mz; kf;fspd; Njit mjpfkhf ,Ue;jJ.
mugpau;fs;
jq;fsJ
FLk;g
cWg;gpdu;fSf;Fs;
kpf
neUf;fkhd
cwT
itj;jpUe;jdu;.
Fyg;ngUikf;fhfNt
thoTk;
Fyg;ngUikf;fhfNt
rhfTk;
Jzpe;jdu;. xNu Nfhj;jpuj;ij Nru;e;jtu;fs; jq;fSf;Fs; r%fg; gpj;Jk;
,dntwpAk; nfhz;L miye;jdu;. ,dthjKk; ,uj;j ge;jkhd FLk;gg;
ghuk;ghpaKk;
mtu;fsJ
r%f
mikg;gpd;
m];jpthukhfj;
jpfo;e;jd.
mtu;fspilNa mwpag;gl;l 'cd; rNfhjud; mepahaf;fhudhf ,Ue;jhYk; mePjp
,iof;fg;gl;ltdhf ,Ue;jhYk; mtDf;F eP cjtp nra;" vd;w gonkhopapd;
ntspg;gilahd nghUSf;Nfw;gNt mtu;fs; ele;J te;jhu;fs;. Mdhy;> ,];yhk;
,g;gonkhopf;F Neubg; nghUs; nfhs;tij khw;wp mepahaf; fhuid mtDila
mepahaj;jpypUe;J jLg;gJjhd; mtDf;Fr; nra;Ak; cjtp vd nghUs; je;jJ.
vdpDk;> rpy Neuq;fspy; jiyikj;Jtj;ij miltjw;fhf xNu tkprj;jpy;
Njhd;wpatu;fs;
$l
jq;fSf;Fs;
thnsLj;Jg;
Nghhpl;Lf;
nfhz;ldu;.
vLj;Jf;fhl;lhf
mt;];-f];u[;>
mg;];-Jg;ahd;>
gf;u;-jf;ypg;
Nfhj;jpuj;jpdu;
jiyikg; gjtpf;fhf jq;fSf;Fs; giftu;fshf ,Ue;jdu;.
Page 41 of 518
gy khWgl;l Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;jtu;fs; jq;fSf;Fs; njhlu;gw;wtu;fshf gphpe;J
tho;e;jdu;. FLk;gr; rz;ilapNyNa jq;fs; Mw;wy;fis ,oe;jdu;. rpy Neuq;fspy;
mtu;fs; nfhz;bUe;j kj ek;gpf;iffSk; gof;f tof;fq;fSk; mtu;fSf;fpilapy;
,Ue;j gifikapd; Ntfj;ij Fiwj;jd. kw;Wk; rpy Neuq;fspy; rkhjhd
xg;ge;jq;fSk;
el;G
xg;ge;jq;fSk;
gy
khWgl;l
Nfhj;jpuj;ij
Nru;e;jtu;fSf;fpilNa
neUf;fkhd
cwit
Vw;gLj;jpd.
Gdpj
khjq;fs;
mtu;fSf;F
mUshfTk;
tho;Tf;Fk;
tpahghuj;jpw;Fk;
NgUjtpahfTk;
mike;jpUe;jd.
Gdpj
khjq;fis
mtu;fs;
fz;zpag;gLj;jp
te;jjhy;
mk;khjq;fspy; kl;Lk; mtu;fs; KO epk;kjpAlDk; ghJfhg;GlDk; ,Ue;jdu;.
mg+u[h my; cjhjp (uop) $Wfpwhu;: 'u[G khjk; te;Jtpl;lhy; ehq;fs; <l;bfspd;
$u;ikia mfw;Wk; khjk; te;Jtpl;lJ" vd;W $wp <l;b> mk;Gfspd; Kidia
mfw;wptpLNthk;. ,t;thNw kw;w Gdpj khjq;fspYk; ele;J nfhs;Nthk;. (]`P`{y;
Gfhhp. /gj;`{y; ghhp)
RUq;ff;$wpd; r%f mikg;G juq;nfl;L cUf;Fiye;J ,Ue;jJ. %l ek;gpf;iffs;
kpifj;jpUe;jd. mwpahik mtu;fis Ml;bg; gilj;jJ. kdpju;fs; fhy;eilfshf
tho;e;jdu;. ngz;fs; tpw;gidg; nghUshf;fg;gl;L [lkhfNt ghtpf;fg;gl;ldu;.
r%fq;fSf;fpilapy; cwTfs; Jz;bf;fg;gl;bUe;jd. Fbkf;fisr; Ruz;b jq;fsJ
fUT+yq;fis epug;gpf;nfhs;tJ my;yJ vjphpfspd; kPJ jhf;Fjy; elj;JtNj
Ml;rpahsu;fspd; Nehf;fkhf ,Ue;jJ.
nghUshjhuk;
r%f epiyikf;Nfw;g nghUshjhuk; mike;jpUe;jJ. mugpau;fspd; tho;f;if
Kiwfis Ma;T nra;Ak;NghJ ,f;fUj;J ekf;Fj; njhpatUk;. mtu;fsJ
tho;f;ifj; Njitfis epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;F tpahghuNk ngUk; Jizahf
,Ue;jJ. mikjpAk; ghJfhg;Gk; ,Ue;jhy;jhd; tpahghug; gazj;ij Nkw;nfhs;s
KbAk; vd;gJ njhpe;jNj! Mdhy;> mugpa jPgfw;gj;jpy; Gdpj khjq;fisj; jtpu
Vida khjq;fspy; me;j mikjpAk; ghJfhg;Gk; ,Uf;ftpy;iy. ,g;Gdpj
khjq;fspy;jhd; cf;fhs;> jpy;k[h];> k[d;dh Nghd;w mugpau;fspd; ngau; Nghd
tpahghur; re;ijfs; eilngw;wd.
mugpau;fsplk; njhopy; Jiwfisg; gw;wpa mwpT fhzg;gltpy;iy. Jzp nea;jy;>
Njhy; gjdpLjy; Nghd;w rpy njhopy; akd;> `Puh kw;Wk; ~k\h/G\; \hk;| Mfpa
gFjpfspy; kl;Lk; fhzg;gl;ld. mugpa jPgfw;gj;jpd; cl;Gwj;jpd; rpy gFjpfspy;
tptrhaKk; fhy;eil tsu;g;Gk; eilngw;W te;jd. mugpag; ngz;fs; midtUk;
nerTj; njhopy; nra;jdu;. vdpDk;> midj;J nry;tq;fSk; Nghu;fspy; nrytopj;J
tPzbf;fg;gl;ld.
mtu;fspilNa
tWikAk;
gQ;rKk;
jiytphpj;jhbaJ.
mzptjw;fhd Milfs; $l ,y;yhky; jtpj;jdu;.
gz;ghLfs;
mf;fhy kf;fspilNa nrk;ikahd rpe;jidNah gFj;jwpNth ,y;iy vd;gjhy;
mf;fhyj;ij
'mwpahikf;fhyk;"
vd
tUzpf;fg;gl;lJ.
Vw;f
,ayhj
nray;ghLfSk; ,opthd elj;ijfSk; Fb nfhz;bUe;jd. mNj Neuj;jpy;
tpaf;fj;jf;f rpy mhpa gz;GfSk; mtu;fsplk; Fbnfhz;bUe;jd.
Page 42 of 518
mitahtd:
1) nfhilj; jd;ik kw;Wk; jahsj;jd;ik: mtu;fs; nfhilj; jd;ikapy;
xUtiunahUtu; Nghl;bapl;ldu;. ,e;jf; nfhilj; jd;ikiaf; nfhz;Nl jq;fsJ
ngUk;ghyhd ftpfspy; jq;fisAk; gpwiuAk; Gfo;e;J nfhz;ldu;.
fLikahd FspUk; gQ;rKk; epytp tUk; fhyj;jpy; xUthplk; tpUe;jpdu; xUtu;
tUfpwhu;. mk;kdpjhplk; jdJ FLk;gj;jpd; Njitf;fhf ,Uf;Fk; Xu; xl;lifiaj;
jtpu Ntnwhd;Wkpy;yhj epiyapYk; me;j xl;lifia mWj;J tpUe;jpdiu
cgrhpf;f mtiuj; J}z;LksT mtu;fsplk; tpUe;Njhk;gy; Fzk; kpifj;jpUe;jJ.
mt;thNw mtu;fspy; ,ayhj xUtu; e\;l<L toq;f Ntz;bapUe;jhy; mJ
jq;fsJ rf;jpf;F kPwpajhf ,Ug;gpDk; me;jj; njhifiaj; jhd; jUtjhf
nghWg;Ngw;Wf;
nfhs;thu;fs;.
,jdhy;>
gpwu;
capu;
gwpf;fg;gLtjpypUe;J
ghJfhj;jhu;fs;. ,ijj; jq;fSf;Fg; ngUikahff; fUjpdhu;fs;.
mtu;fsplkpUe;j ju;k rpe;jidapd; tpisthf kJ mUe;Jtij ngUikf;Fhpajhf
fUjpdu;. mJ xU rpwg;ghd nray; vd;gjw;fhf mjid mtu;fs; Nerpf;ftpy;iy.
khwhf> kJ mUe;JtJ ju;kk; nra;tjw;fhd xU topahf ,Uf;fpwJ. nry;tj;ij
thhp ,iwg;gij kdjpw;F vspjhf;FfpwJ vd;gjhy; mij Nerpj;jdu;. mjdhNyNa
jpuhl;irf; nfhbf;F ~fuk;| (nfhil) vd;Wk; mjpypUe;J gpopag;gl;l kJTf;F
~gpd;Jy; fuk;| (nfhilapd; Gjy;tp) vdTk; ngahpl;bUe;jdu;. vdNtjhd;> kJ
mUe;Jtij ngUikg;gLj;jpAk; Gfo;e;Jk; gy muGf;ftpijfs; mwpahikf;
fhyj;jpy; ,aw;wg;gl;lij ehk; ghu;f;fpNwhk;.
,Jgw;wp md;juh ,g;D \j;jhj; my; mg]P jdJ ftpijj; njhFg;gpy; $Wfpwhu;:
'kjpa Ntisf;Fg; gpd; tbfl;bAld;
cs;s
kQ;rs; epwf; fz;zhb nfz;bapypUe;J
milahskplg;gl;l njspthd fz;zhbf; fpz;zj;jpy;
Cw;wp
,lf;ifahy; kJ mUe;jpNdd;.
ehd;
Fbj;jhy;
vd;
nry;tq;fs;
midj;ijAk;
thhp
,iwg;Ngd;.
Mdhy;
vdJ
fz;zpaj;ij
fiugbahJ
fhg;Ngd;.
kJ kaf;fk; njspe;j gpd;Dk; thhp toq;Ftjpy; xU FiwAk; itf;fkhl;Nld;.
,j;jifa vd; gz;ghLk; ngUe;jd;ikAk; cdf;Fj; njhpe;jNj!"
#jhLtijAk; jq;fsJ nfhilj;jd;ikapd; ntspg;ghlhf mtu;fs; fUjpdhu;fs;.
Vnddpy;> #jhl;lj;jpy; ntw;wp ngWgtu;> jhd; nrytpl;lij kl;Lk; vLj;Jf;
nfhz;L kPjj;ij Vio> vspNahUf;F nfhLj;J tpLthu;. ,jdhNyNa kJ
mUe;JtjpYk; #jhLtjpYk; vg;gyDNk ,y;iy vd;W Fu;Md; kWf;ftpy;iy.
khwhf> mjd; gyidtpl mjd; jPa tpisTjhd; mjpfk; vd;W $WfpwJ.
(egpNa!) kJitg; gw;wpAk; #jhl;lj;ijg; gw;wpAk; cq;fsplk; Nfl;fpd;wdu;. (mjw;F)
ePq;fs; $Wq;fs;: 'mt;tpuz;bYk; ngUk; ghtq;fSk; ,Uf;fpd;wd kdpju;fSf;Fr;
rpy gad;fSk; ,Uf;fpd;wd. Mdhy;> mtw;wpYs;s ghtk; mtw;wpd; gaid tpl
kpfg; nghpJ." (my;Fu;Md; 2 : 219)
2) xg;ge;jq;fis epiwNtw;wy;: mtu;fs; xg;ge;jq;fis epiwNtw;WtjpYk;
thf;Ffisf; fhg;ghw;WtjpYk; kpf cWjpahf ,Ue;jdu;. jq;fsJ gps;isfs; nfhiy
nra;ag;gl;lhYk; jq;fsJ tPLfs; jfu;f;fg;gl;lhYk; mJ Fwpj;J rpwpJk; ,yl;rpak;
nra;ahky; jq;fsJ xg;ge;jj;ij epiwNtw;wpdu;. ,jw;F `hdp ,g;D k];T+j;
Page 43 of 518
i\ghdp> ]kt;my; ,g;D Mjpah Nghd;wtu;fspd; rk;gtq;fs; rhd;whFk;.
(,jpYs;s `hdpapd; rk;gtk; ~`Puh ehl;by; Ml;rp| vd;w jiyg;gpy; nrd;Ws;sJ.)
mLj;J ]kt;my; ,g;D Mjpah gw;wpa rk;gtkhtJ: ]kt;myplk; ,k;uTy; if];
rpy ftr Milfis mkhdpjkhff; nfhLj;jpUe;jhu;. ~`h];| vd;w f];]hdpa
kd;dd; mjid mgfhpf;f ehbdhd;. ]kt;my; jPkhtpYs;s jdJ Nfhl;ilapy;
jQ;rk; GFe;jhd;. mtUila gps;isfspy; xUtu; Nfhl;ilf;F ntspapy;
khl;bf;nfhz;lhu;. mtiu kd;dd; `h]; gzakhfg; gpbj;Jf;nfhz;L ftr
Milfis nfhLf;fhtpl;lhy; gps;isiaf; nfhd;W tpLNtd; vd kpul;bdhd;.
]kt;my; nfhLf;f kWj;J jd; fz;nzjpNu jd; gps;is nfhy;yg;gLtijAk;
rfpj;Jf;nfhz;lhu;.
3) Ranfsutk; kw;Wk; mePjj;ij rfpj;Jf; nfhs;shj; jd;ik: ,g;gz;Gfs;
mtu;fsplk; fl;Lf;flq;fh tPuj;ijAk; mjpub Nuh\j;ijAk; Ntfkhf czu;r;rp
trg;gLtijAk; J}z;bd. vtUila nrhy;yhtJ jdf;F nfsutf; Fiwit my;yJ
,opit Vw;gLj;JfpwJ vd mwpe;jhy; mtu;fSf;F vjpuhff; fpsu;e;njOthu;fs;.
jq;fsJ capiug; gw;wp rpwpJk; ,yl;rpak; nra;ahky; thshYk;> mk;GfshYk;
mjw;F gjpyb nfhLg;ghu;fs;.
4) nraypy; cWjpAld; ,Uj;jy;: mk;kf;fs; xU nray; jq;fsJ ngUikf;Fk;
cau;Tf;Fk; fhuzkhf mikAk; vd ek;gpdhy; mij nray;gLj;JtjpypUe;J
mtu;fis ve;jnthU rf;jpAk; jLj;Jtpl KbahJ. jq;fsJ capiuf; nfhLj;jhtJ
mjid mtu;fs; nra;J Kbg;ghu;fs;.
5)
epjhdpj;jy;>
rfpj;jy;>
mikjp
fhj;jy;:
,g;gz;GfSk;
mtu;fsplk;
mike;jpUe;jd. vdpDk;> tPuKk; Nghu; kPjhd Mu;tKk; kpFe;jpUe;jjhy;
,g;gz;Gfs; kpf mhpjhfNt fhzg;gl;ld.
6) vspikia tpUk;gpg; gfl;il ntWj;jy;: mtu;fsplk; ,g;gz;Gk; fhzg;gl;lJ.
mjdhy; mtu;fs; cz;ik> Neu;ik> tha;ik Nghd;wtw;iw Nerpj;J Nkhrb>
Vkhw;Wjy; Nghd;w ,opFzq;fis ntWj;jdu;.
cyfpd; Vida gFjpfisg; ghu;f;fpYk; mugpa jPgfw;gj;Jf;Fg; Gtpapay; uPjpahd
Kf;fpaj;Jtk; mike;jpUe;jJ. mj;Jld; mk;kf;fsplk; ,Ue;j Nkw;$wpa rpy mhpa
gz;GfSk; ,Ue;jd. ,jd; fhuzkhfNt ,Wjp ,iwj;J}ij Rkg;gjw;Fk; kdpj
Fyj;ij rPu;gLj;jp Neu;top Nehf;fp mioj;Jr; nry;tjw;Fk; mugpau;fis my;yh`;
Nju;e;njLj;jhd;.
me;j kf;fsplk; mike;jpUe;j ,e;j gz;Gfspy; rpy jPikfis> Jd;gq;fis
Vw;gLj;Jtjhf mike;jpUe;jhYk; mbg;gilapy; mit kpf cahpa gz;GfshfNt
,Ue;jd. mjidr; rw;W rPuikf;Fk;NghJ kdpj Fyj;Jf;F me;j gz;Gfshy;
Vuhskhd ed;ikfs; ,Uf;fpd;wd ,];yhk; me;j rPu;jpUj;jj;ijNa nra;jJ.
mtu;fsplkpUe;j kpf cahpa gz;Gfspy; 'xg;ge;jq;fis epiwNtw;Wjy;" vd;w
ew;gz;Gf;F mLj;jjhf 'cau;thd fhhpaq;fis epiwNtw;Wtjpy; cWjpahf ,Uj;jy;"
vd;w gz;G kf;fSf;F kpf ed;ik gaf;ff; $bajhFk;. Vnddpy;> jPikfisAk;
Fog;gq;fisAk; fise;J ePjpiaAk; ed;ikiaAk; epiy epWj;Jtjw;F ,e;j gz;G
kpf mtrpakhf ,Uf;fpwJ.
Nkw;$wg;gl;lit kl;Lkpd;wp ,d;Dk; gy mhpa gz;GfSk; cahpa Fzq;fSk;
mtu;fsplk; ,Ue;jd. mit midj;ijAk; ,q;F $WtJ ekJ Nehf;fky;y.
Page 44 of 518
tkprk;> gpwg;G> tsh;g;G
egpatu;fspd; tkprKk; FLk;gKk;
egpatu;fspd; tkprk;
egp (]y;) mtu;fspd; tkprj; njhlu; %d;W tifahfg; gphpfpd;wJ.
KjyhtJ: midj;J tuyhw;W Mrphpau;fSk;> tkpr ,ay; ty;Ydu;fSk; xUkpj;j
fUj;J nfhz;bUg;gJ. ,J egp (]y;) mtu;fspy; njhlq;fp mj;dhdpy; KbfpwJ.
,uz;lhtJ: ,jpy; kpFe;j fUj;J Kuz;ghLfs; cs;sd. mtw;iw xd;wpizg;gJ
,ayhjjhFk;. mJ mj;dhdpypUe;J egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fs; tiuapyhd
tkprj; njhluhFk;. ,jpy; rpyu; nksdk; fhf;fpwhu;fs;. rpyu; mj;dhDf;F Nky;
tkprj; njhliu $wf;$lhJ vd;fpwhu;fs;. rpyu; tkprj; njhliu mjw;F NkYk;
$WtJ $Lk; vd;fpwhu;fs;. ,t;thW $Wgtu;fs; tkprj; njhlu; kw;Wk;
vz;zpf;ifapy; Kuz;gLfpwhu;fs;. mtu;fsJ Kuz;ghlhd fUj;Jfs; Kg;gijAk;
jhz;bAs;sJ. vdpDk; mj;dhd;> egp ,];khaPy; (miy) mtu;fspd; tkprj;ijr;
Nru;e;jtu; vd;gjpy; xUkpj;j fUj;ijf; nfhz;Ls;sdu;.
%d;whtJ: ,J egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fspypUe;J Mjk; (miy) mtu;fs;
tiuapyhdJ. ,jpy; Ntjf;fhuu;fspd; fUj;ijNa Vw;f Ntz;b tUfpwJ. mjpy; gy
fUj;Jfs; ngha;ahdit vd;gjpy; vt;tpj re;NjfKkpy;iy. ,d;Dk; rpy fUj;Jfs;
Fwpj;J nksdk; fhg;gNj rpwe;jjhFk;.
egp (]y;) mtu;fSila J}a tkpr
gphpTfisAk; thpirahff; fhz;Nghk;.
topiag;
gw;wp
Nkw;$wg;gl;l
%d;W
Kjy; gphpT: K`k;kJ (]y;) ,g;D mg;Jy;yh`; ,g;D mg;Jy; Kj;jypg; (ngau;
i\gh) ,g;D `h\pk; (ngau; mk;U) ,g;D mg;J kdh/g; (ngau; KfPuh) ,g;D
F]a;k; (ngau; i[J) ,g;D fpyhg; ,g;D Ku;uh ,g;D fmg; ,g;D Yta;k; ,g;D
fhypg; ,g;D /gp`;u; (,tNu Fiw\p vd miof;fg;gl;ltu;. ,tu; ngauhNyNa
mf;Nfhj;jpuk; miof;fg;gLfpwJ) ,g;D khypf; ,g;D eo;u; (ngau; if];) ,g;D
fpdhdh ,g;D Fi[kh ,g;D Kj;fh (ngau; Mkpu;) ,g;D ,y;ah]; ,g;D Kou;
,g;D ep[hu; ,g;D kmj;J ,g;D mj;dhd;. (,g;D `p\hk;> jghp)
,uz;lhtJ gphpT: ,J mj;dhDf;F NkNy cs;stu;fs; gw;wpaJ. mj;dhd; ,g;D
cjj; ,g;D `ka;]h ,g;D ]yhkhd; ,g;D mt;]; ,g;D gT[; ,g;D fpk;thy;
,g;D cig ,g;D mt;thk; ,g;D eh\pj; ,g;D `[h ,g;D gy;jh]; ,g;D
aJyh/g; ,g;D jhgpf; ,g;D [hk; ,g;D eh\; ,g;D khfP ,g;D Io; ,g;D mg;fu;
,g;D cigj; ,g;D JM ,g;D `k;jhd; ,g;D ]d;gu; ,g;D a];gP ,g;D
a`;[d; ,g;D ay;`d; ,g;D mu;mth ,g;D Io; ,g;D ij\hd; ,g;D I]pu;
,g;D m/g;dhj; ,g;D I`hk; ,g;D Kf;]pu; ,g;D eh]; ,g;D [h`; ,g;D ]kP
,g;D k[P ,g;D mt;oh ,g;D muhk; ,g;D ifjhu; ,g;D ,];khaPy; ,g;D
,g;wh`Pk;. (jgfhj; ,g;D ]mJ)
%d;whk; gphpT: ,J ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fSf;F Nky; mtu;fspd; je;ij jhu`;.
mtuJ ngau; M[u; ,g;D eh`_u; ,g;D ]h&/ ,g;D uhT+ ,g;D /ghyf; ,g;D
Mgpu; ,g;D \hyf; ,g;D mu;/gf;\j; ,g;D`p]hk; ,g;D E}`; (miy) ,g;D
Page 45 of 518
yhkf; ,g;D kjt;\yf; ,g;D mf;E}f;. (,tu;fs;jhk; ,j;uP]; (miy) vd;Wk;
nrhy;yg;gLfpwJ.) ,g;D au;J ,g;D k`;yhaPy; ,g;D ifdhd; ,g;D mD}\;
,g;D \P]; ,g;D Mjk;. (,g;D `p\hk;)
egpatu;fspd; FLk;gk;
ghl;ldhuhd `h\pk; ,g;D mg;J kdh/gpd; ngaUld; ,izj;J egp (]y;)
mtu;fspd; FLk;gk; `h\pkp FLk;gk; vd miof;fg;gl;lJ. MfNt> ,q;F
`h\pk; kw;Wk; mtUf;Fg; gpd;Ds;Nshiug; gw;wp RUf;fkhfj; njhpe;J nfhs;tJ
ey;yJ.
1. `h\pk;
mg;Jj;
jhu;
kw;Wk;
mg;J
kdh/g;
FLk;gq;fs;
rpwe;j
nghWg;Gfis
jq;fSf;fpilNa gfpu;e;J nfhz;lNghJ `h[pfSf;F cztspg;gJk;> jz;zPu;
nfhLg;gJk; mg;J kdh/gpd; kfdhd `h\pKf;F fpilj;jij Kd;G $wpNdhk;.
,tu; kf;fspilNa ngUk; kjpg;G kpf;f nry;te;juhf ,Ue;jhu;. ,tu;jhd; Kjd;
Kjyhf kf;fhtpy; `h[pfSf;F ]uPj; (jpf;fb) vDk; cau;jukhd czit
toq;fpatu;. ,tuJ ngau; mk;U. vdpDk;> ]uPij jahhpg;gjw;fhf nuhl;bfis
rpWrpW Jz;Lfshf Mf;fpajhy; ,tUf;F ~`h\pk;| vd;w ngau; toq;fg;gl;lJ.
mt;thNw Nfhil fhyj;jpw;Fk; Fspu; fhyj;jpw;Fk; vd ,uz;L tpahghug;
gazq;fisf; Fiw\pailNa mwpKfg;gLj;jpaJk; ,tNu.
mJgw;wp xU ftpQu; Fwpg;gpLfpwhu;:
mk;U! ,tu;jhd; gQ;rj;jpy; mbgl;L nkype;JNghd jdJ r%fj;jpdUf;F
nuhl;bfis Mdj;jpy; (Fok;G) gpa;j;Jg; Nghl;L cz;z toq;fpatu;. ,tNu Fspu;>
Nfhil fhyq;fspd; tpahghug; gazq;fisj; Njhw;Wtpj;jtu;. (,g;D `p\hk;)
`h\pk; tpahghuj;jpw;fhf \hk; nrd;W nfhz;bUe;jNghJ kjPdhit te;jile;jhu;.
mq;F e[;[hu; fpisapd; ~mk;u;| vd;gtd; kfs; ]y;khit kze;J rpy fhyk;
mq;NfNa jq;fptpl;L \hk; Gwg;gl;lhu;. ]y;kh jdJ FLk;gj;jhhplk; jq;fpapUe;jhu;.
mtu; mg;Jy; Kj;jypig fu;g;gj;jpy; Rke;J nfhz;bUe;j epiyapy; `h\pk;
/gy];jPdpy; ~f];]h| (fh]h) vDkplj;jpy; kuzkile;jhu;. ]y;kh fp.gp. 497 Mk;
Mz;L mg;Jy; Kj;jypig ngw;nwLj;jhu;. Foe;ijapd; jiyapy; eiu ,Ue;jjhy;
~i\gh| (eiuj;jtu;) vd mjw;F ngahpl;ldu;. (,g;D `p\hk;)
mf;Foe;ijia ]y;kh kjPdhtpypUe;j jdJ je;ijapd; tPl;bNyNa tsu;j;J
te;jjhy; kf;fhtpypUe;j `h\pkpd; FLk;gj;jpdu; vtUk; mtuJ kfd; (i\gh)
mg;Jy; Kj;jypigg; gw;wpj; njhpe;jpUf;ftpy;iy. `h\pKf;F mg;Jy; Kj;jypigj;
jtpu m]j;> mg+i]/gP> eo;yh vd;w %d;W Mz; kf;fSk; \p/gh> fhypjh>
oaP/gh> Uifa;ah> [d;dh vd;w Ie;J ngz; kf;fSk; ,Ue;jdu;. (,g;D `p\hk;)
2. mg;Jy; Kj;jypg;
`h\pkplkpUe;j nghWg;Gfshd `h[pfSf;F cztspg;gJk; jz;zPu; nfhLg;gJk;
mtuJ kuzj;jpw;Fg;gpd; mtuJ rNfhjuu; Kj;jypg; ,g;D mg;J kdh/g; trk;
te;jJ. ,tu; jdJ r%fj;jpy; fz;zpakhdtuhfTk; ngUk; kjpg;Gkpf;ftuhfTk;
tpsq;fpdhu;. mtuJ ts;sy; jd;ikia nkr;rp ~/iga;aho;| (thhp toq;Fk; ts;sy;)
vd;W Fiw\pau;fs; mtiu mioj;jdu;. `h\pkpd; kfd; i\gh 7 my;yJ 8
tajhdNghJ mtiug; gw;wp Nfs;tpg;gl;l Kj;jypg;> mtiuj; Njb kjPdh te;jhu;.
Page 46 of 518
i\ghitf; fz;lJk; thhpaizj;J fz;zPu; nrhhpe;jhu;. i\ghit jdJ
thfdj;jpy; mku;j;jpf; nfhz;L jd;Dld; tUkhW mioj;jhu;. mtu; jdJ jhahhpd;
mDkjpapd;wp tu kWj;Jtpl;lhu;. Kj;jypg; i\ghtpd; jhahu; ]y;khtplk; mDkjp
Nfl;f mtu; kfid mDg;gp itf;f kWj;Jtpl;lhu;. ,Wjpahf Kj;jypg; ]y;khtplk;
',tiu vjw;fhf mioj;Jr; nry;fpNwd;? mtuJ je;ijapd; nrhj;JfSf;fhfTk;
my;yh`;tpd; ,y;yk; mike;Js;s Gdpj g+kpf;fhfTk; jhNd mioj;Jr;
nry;fpNwd;" vd;W $wpa gpd;dNu mioj;Jr; nry;y mDkjpaspj;jhu;.
Kj;jypg; jdJ xl;lifapy; i\ghit mku;j;jp kf;fhTf;F mioj;J te;jhu;.
,f;fhl;rpiaf; fz;l kf;fhthrpfs; i\ghit ghu;j;J ,tu; (mg;Jy; Kj;jypg;)
'Kj;jypgpd; mbik" vd;wdu;. mjw;F Kj;jypg; Nfhgj;Jld; 'cq;fSf;F ehrk;
cz;lhfl;Lk;! ,tu; vdJ rNfhjuu; `h\pkpd; kfdhu;" vd;whu;. kf;fhtpy; Kjd;
Kjyhf kf;fs; mioj;j mg;Jy; Kj;jypg; vd;w mg;ngaNyNa i\gh gpugykhdhu;.
thypgkilAk; tiu Kj;jypgplk; i\gh tsu;e;jhu;. Kj;jypg; akd; ehl;by;
~uJkhd;| vd;w Chpy; kuzkile;j gpd; mtuJ nghWg;ig mg;Jy; Kj;jypg;
Vw;whu;. kf;fhtpNyNa jq;fp jq;fsJ Kd;Ndhu; nra;J te;j gzpiaj; njhlu;e;jhu;.
jdJ Kd;Ndhhpy; vtUk; ngw;wpuhj kjpg;igAk; khpahijiaAk; ngw;whu;. mtiu
kf;fs; nghpJk; Nerpj;jdu;. (,g;D `p\hk;)
Kj;jypgpd; kuzj;jpw;Fg; gpd; mg;Jy; Kj;jypgplkpUe;j fmghtpd; clikfis
et;/gy; gwpj;Jf; nfhz;lhu;. mg;Jy; Kj;jypg;> Fiw\pau;fs; rpyhplk; nrd;W ,jpy;
jdf;F cjTkhW Ntz;bf; nfhz;ljw;F mtu;fs; 'ckf;Fk; ckJ je;ijapd;
rNfhjuUf;FkpilNa cs;s gpur;ridapy; ehq;fs; jiyapl khl;Nlhk;" vdf; $wp
cjt kWj;Jtpl;ldu;. ,jdhy; mg;Jy; Kj;jypg; e[;[hu; fpisapduhd jdJ
jha;khkd;fSf;F fbjk; vOjp cjtp Njbdhu;. mf;fbjj;jpy; jdJ epiyikfis
cs;sq;fis cUf;Fk; ftpijfshf tbj;jpUe;jhu;. clNd mtuJ khkhthd mg+
]mJ ,g;D mjP> vz;gJ tPuu;fSld; Gwg;gl;L kf;fhtpYs;s ~mg;j`;|
vDkplj;jpy; jq;fpdhu;. mg;Jy; Kj;jypg; mthplk; nrd;W 'ePq;fs; vdJ tPl;by;
jq;Fq;fs; vd Ntz;bf; nfhz;lNghJ mtu; 'my;yh`;tpd; kPjhizahf! ehd;
et;/giy re;jpf;fhky; tukhl;Nld;" vdf; $wptpl;lhu;. mjd; gpwF et;/gyplk;
mg+ ]mJ te;jhu;. mtu; `[Uy; m];tj; mUNf rpy Fiw\p nghpatu;fSld;
mku;e;jpUe;jhu;. mg+ ]mJ this cUtpa epiyapy; ',e;j ,y;yj;jpd; ,iwtd;
kPjhizahf! ePu; vdJ rNfhjhpapd; kfDila clikfisj; jpUg;gpaspf;f tpy;iy
vd;why; ,e;j this ckJ clYf;Fs; gha;r;rp tpLNtd;" vd;W Nfhgf;fdYld;
$wpdhu;. mjw;F et;/gy; 'rhp! nfhLj;J tpLfpNwd;" vd;W $wp mjw;F mq;fpUe;j
Fiw\p nghpatu;fisr; rhl;rpfshf;fpdhu;. mjd; gpd;dNu mg+ ]mJ mg;Jy;
Kj;jypgpd; tPL nrd;W %d;W ehl;fs; jq;fp> gpd;du; ck;uhit Kbj;J kjPdh
jpUk;gpdhu;.
,e;epiyapy; `h\pk; fpisahUf;F vjpuhf> jdf;F cjt Ntz;Lk; vd mg;J
\k;]; ,g;D mg;J kdh/g; fpisahUld; et;/gy; el;G xg;ge;jk; nra;Jnfhz;lhu;.
kW Gwj;jpy; mg;Jy; Kj;jypGf;F e[;[hu; fpisapdu; nra;j cjtpfisg; ghu;j;Jf;
nfhz;bUe;j F[hMtpdu; $wpdu;: 'mtu; cq;fSf;F kl;Lk; thhpR my;y
vq;fSf;Fk; thhpR Mthu;. vdNt> mtUf;F cjt ehq;fNs kpfj; jFjpahdtu;fs;.
(,jw;Ff; fhuzk; mg;Jy; Kj;jypgpd; ghl;ldhu; mg;J kdh/Gila jha; F[hM
tkprj;ijr; Nru;e;jtuhthu;) F[hMtpdu; jhUe; ej;thTf;Fs; nrd;W mg;J \k;];
kw;Wk; et;/gYf;F vjpuhf cq;fSf;F cjtp nra;Nthk; vd `h\pk; fpisahhplk;
Page 47 of 518
el;G xg;ge;jk; nra;J nfhz;lhu;fs;. ,e;j el;G xg;ge;jNk gpw;fhyj;jpy; kf;fh
ntw;wpnfhs;tjw;F fhuzkhf mike;jJ. (jguP)
,iw ,y;yk;
re;jpj;jhu;.
fmgh
rk;ge;jkhf
mg;Jy;
Kj;jypg;
,U
Kf;fpa
epfo;Tfis
[k;[k; fpzW
Kjyhk; epfo;T: mg;Jy; Kj;jypGf;Ff; fdtpy; [k;[k; fpzw;wpd; ,lk;
fhz;gpf;fg;gl;L mij Njhz;LkhW cj;jutplg;gl;lJ. mij mtu; Njhz;baNghJ
[{u;`{k; Nfhj;jpuj;jpdu; kf;fhtpypUe;J ntspNaw;wg;gl;lNghJ mjDs; Nghl;L
%bapUe;j ths;fSk; ftr rl;ilfSk; jq;fj;jhyhd ,U khd; rpiyfSk; fpl;bd.
mg;Jy; Kj;jypg; ths;fis cUf;fp fmghtpd; fjthf Mf;fpdhu;. ,U jq;f khd;
rpiyfisAk; cUf;fp fjtpd; Nky; jflhf Mf;fpdhu;. gpwF `[; gazpfSf;F
[k;[k; fpzw;W ePiu toq;Ftjw;fhd Vw;ghLfisr; nra;jhu;.
[k;[k; fpzW Njhz;lg;gl;l NghJ Fiw\pau;fs; mg;Jy; Kj;jypgplk; te;J mjpy;
jq;fSf;Fk; gq;fspf;f Ntz;Lnkd thjpl;ldu;. mtu; ,J vdf;F kl;LNk
chpj;jhdJ vd;W $wp mij Vw;f kWj;Jtpl;lhu;. mtu;fs; tplhg;gpbahf
jq;fSf;Fg; gq;fspj;Nj jPuNtz;Lnkd typAWj;jpdu;. ,Wjpahf> \hkpy; nghpJk;
kjpf;fg;gl;l ]/J `{ijk; vd;w Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;j Fwp $Wk; ngz;zplk;
jPu;g;G Nfl;Fk; KbTld; \hk; Njrj;jpw;F fpsk;gpdu;. nry;Yk; topapy; jz;zPu;
jPu;e;JtplNt mg;Jy; Kj;jypGf;F kl;Lk; my;yh`; kio %yk; jz;zPiu
toq;fpdhd;. Fiw\pau;fs; kPJ xU JspAk; kio nghopatpy;iy. ,ijf; fz;l
Fiw\pau;fs; [k;[k; fpzw;wpy; mg;Jy; Kj;jypGf;F cs;s jdpg;gl;l chpikia
xg;Gf; nfhz;L jpUk;gpdu;. ,r;re;ju;g;gj;jpy; ~my;yh`; jdf;F gj;J Mz;
gps;isfis mspj;J mtu;fs; vdf;F cjTk; taij mile;jhy; mjpy; xUtiu
fmghtpw;fUfpy; my;yh`;tpw;fhf gypapLtjhf| mg;Jy; Kj;jypg; Neu;r;ir nra;J
nfhz;lhu;. (,g;D `p\hk;)
ahidg; gil
,uz;lhk; epfo;T: e[;[h\p kd;duhy; akd; ehl;L MSeuhf epakpf;fg;gl;l
~mg;u`h| Gdpj fmghitg; Nghd;wnjhU Myaj;ijj; jhDk; cUthf;f tpUk;gp
~]d;M| efuj;jpy; gpuk;khz;lkhd fpwp];Jt Myak; (church) xd;iw
epu;khzpj;jhd;. kf;fhtpw;Fr; nry;Yk; `[; gazpfisj; jdJ ru;r;Rf;Fj; jpUg;gptpl
Kaw;rpj;jhd;. ,Jgw;wp fpdhdh fpisiar; Nru;e;j xU kdpju; Nfs;tpg;gl;L
,uNthL ,uthf me;j ru;r;Rf;Fs; GFe;J mjid mRj;jg;gLj;jp tpl;lhu;. mijf;
fz;l mg;u`h Nfhgj;jhy; nfhjpj;njOe;jhd;. 60>000 tPuu;fs; nfhz;l ngUk;
gilAld; nghpa ahid xd;wpy; mku;e;jthW fmghit ,bj;Jj; jfu;f;f Ntz;Lk;
vd;w vz;zj;Jld; fpsk;gpdhd;. mtdJ gilapy; 9 my;yJ 13 ahidfs;
,Ue;jd. mtd; akdpypUe;J fpsk;gp ~Kfk;k];| vd;w ,lj;jpy; jdJ gilia
xOq;FgLj;jp ahidfisj; jahu; nra;J kf;fhtpDs; Eioa Maj;jkhdhd;. kpdh
kw;Wk; K[;jyp/ghTf;fpilNa cs;s ~K`];]pu;| vd;w gs;sj;jhf;if mile;jJk;
mtd; thfdpj;j ahid jiuapy; kz;bapl;L cl;fhu;e;J nfhz;lJ. mjidj;
njw;F> tlf;F kw;Wk; fpof;Fj; jpir Nehf;fp nrYj;jg;gl;lhy; tpiue;J nrd;wJ.
Mdhy;> fmghit Nehf;fpr; nry;y kWj;Jtpl;lJ.
me;epiyapy; my;yh`; mtu;fs; kPJ rpwpa gwitfisf; $l;lk; $l;lkhf mDg;gp
itj;jhd;. mit Rlg;gl;l fw;fis mtu;fs; kPJ vwpe;jd. mjd; %yk; mtu;fis
Page 48 of 518
jpd;dg;gl;l itf;Nfhy;fisg; Nghd;W my;yh`; Mf;fptpl;lhd;. ,g;gwitfs;
rpwpa FUtpfisg; Nghd;W ,Ue;jd. mit xt;nthd;wplKk; gl;lhzpiag; Nghd;w
%d;W fw;fs; ,Ue;jd. xd;W mjd; myfpYk;> ,uz;L mjd; ,U fhy;fspYk;
,Ue;jd. mJ vtu;kPJ tpOe;jNjh mk;kdpjd; cWg;Gfs; Jz;bf;fg;gl;L
kuzkile;jhd;. fw;fs; tPrg;glhj rpyUk; ,Ue;jdu;. mtu;fs; xUtu; kPJ xUtu;
tpo jg;gp Xbdhu;fs;. topapNyNa xt;nthUtuhf tPo;e;J kuzkile;jdu;.
mg;u`hTf;F my;yh`; xU tpahjpia Vw;gLj;jpdhd;. mjd; fhuzkhf mtdJ
xt;nthU tpuYk; fod;W tpo Muk;gpj;jd. mtd; ]d;Mit mile;jNghJ xU
FUtp FQ;ir Nghd;W RUq;fp tpl;lhd;. gpwF mtdJ khu;Gg; gFjpapypUe;J
,Ujak; ntspahfp JbJbj;Jr; nrj;jhd;.
mg;u`h fmghit jfu;f;f te;jNghJ kf;fhtpy; trpj;j Fiw\pau;fs; midtUk;
mg;gilfis vjpu;f;f mQ;rp kiy cr;rpfspYk; fztha;fspYk; nrd;W gJq;fpf;
nfhz;ldu;. me;jg; gilfs; kPJ my;yh`;tpd; jz;lid ,wq;fpaijf; fz;l
gpd;Ng mtu;fs; epk;kjpAld; jq;fs; tPLfSf;Fj; jpUk;gpdu;. (,g;D `p\hk;)
,e;epfo;r;rp egp (]y;) mtu;fs; gpwg;gjw;F 50 my;yJ 55 ehl;fSf;F Kd; K`u;uk;
khjj;jpy; (<]tp Mz;L 571 gpg;uthp khjk; filrpapy; my;yJ khu;r; khj
Muk;gj;jpy;) eilngw;wJ. my;yh`; jdJ egp kw;Wk; Gdpj tPl;bd; kfj;Jtj;ij
ntspg;gLj;Jtjw;fhd njhlf;fkhf ,e;epfo;r;rp mike;jJ. Vnddpy;> igj;Jy;
Kfj;j];
K];ypk;fspd;
trk;
,Ue;Jk;
,UKiw
,izitg;gtu;fshy;
Mf;fpukpf;fg;gl;lJ. 1) Gf;J e];u; fp.K. 587 Mk; Mz;bYk; 2) Nuhkhdpau;fs;
fp.gp. 70 Mk; Mz;bYk; ifg;gw;wpdu;. mf;fhyj;jpy; fpU];Jtu;fNs (<]h (miy)
mtu;fis <khd; nfhz;l) K];ypk;fshf ,Ue;jdu;. Mdhy;> kf;fhthrpfs;
epuhfhpg;ghsu;fshf>
,izitg;gtu;fshf
,Ue;Jk;
`g\hitr;
Nru;e;j
fpU];Jtu;fs;
K];ypk;fshf
,Ue;Jk;
mtu;fshy;
fmghitf;
ifg;gw;w
Kbatpy;iy.
mg;u`htpd; ahidg; gilfis my;yh`; mopj;j nra;jp ghurPfk;> Nuhk; Nghd;w
cyfpd; ngUk;ghyhd gFjpfis tpiuthfr; nrd;wile;jJ. Vnddpy;> `g\pau;
Nuhk; ehl;Lld; tYthd njhlu;G itj;jpUe;jdu;. mt;thNw ghurPfu;fspd; ghu;it
Nuhku;fspd; kPJ vg;NghJk; ,Ue;jJ. Nuhku;fSf;Fk; mtu;fSld; el;G
nfhz;ltu;fSf;Fk; Vw;gLk; epfo;Tfisj; Jy;ypakhff; fz;fhzpj;J te;jdu;. ,e;j
ahidr; rk;gtk; gw;wp mwpe;jTld; ghurPfu;fs; tpiue;J nrd;W akidf;
ifg;gw;wpdu;. mf;fhyj;jpy; ghurPfKk; NuhKk; ehfuPf cyfpd; Kd;Ndhbfshfj;
jpfo;e;jd. ahidr; rk;gtk; cyf kf;fspd; ghu;itia fmghtpd; gf;fk; jpUg;gp
mjd; khz;GfisAk;> mijNa my;yh`; Gdpj g+kpahfj; Nju;e;njLj;Js;shd;
vd;gijAk; czur; nra;jJ.
Gdpj kz;zpy; ,izitg;gtu;fSf;F my;yh`; cjtp nra;j ,e;epfo;r;rp xU
kiwKff; fUj;ijr; Rl;bf;fhl;LfpwJ. mjhtJ> ahNuDk; ,g;Gdpj kz;zpy;
,Ue;Jnfhz;L
jd;id
,iwtdpd;
J}ju;
vd
thjpl;lhy;
mtu;
cz;ikahsuhfj;jhd; ,Uf;f KbAk;. Vnddpy;> epr;rakhf mtu; Gdpj kz;zpy;
ngha;Aiuf;f KbahJ. mt;thW $wpdhy; mtiu my;yh`;Nt ahidg; gilia
Kwpabj;jJ Nghy mopj;JtpLthd;.
mg;Jy; Kj;jypGf;F gj;J Mz; gps;isfs; ,Ue;jdu;. mtu;fs; 1) `h];> 2)
[{igu;> 3) mg+ jhypg;> 4) mg;Jy;yh`;> 5) `k;[h> 6) mg+ y`g;> 7) ifjhf;> 8)
Kft;tpk;> 9) opuhu;> 10) mg;gh];.
Page 49 of 518
mg;Jy; Kj;jypGf;F MW ngz; gps;isfSk; ,Ue;jdu;. mtu;fs;: 1) ck;K `fPk;
vd;w ~igohT'> 2) gu;uh> 3) Mjpfh> 4) ]/gpa;ah> 5) mu;th> 6) cikkh. (jy;fP`;>
,g;D `p\hk;)
3. mg;Jy;yh`;
,tu;jhd; egp (]y;) mtu;fspd; je;ijahu;. mtu;fsJ jhahhpd; ngau; /ghj;jpkh
gpd;j; mk;U ,g;D Mk;j; ,g;D ,k;uhd; ,g;D kf;[{k; ,g;D afsh ,g;D Ku;uh
vd;gjhFk;.
mg;Jy;
Kj;jypgpd;
kf;fspy;
~mg;Jy;yh`;|
kpf
mofpa
Njhw;wKilatuhfTk;> xOf;fr; rPyuhfTk;> je;ijapd; gphpaj;jpw;FhpatuhfTk;
,Ue;jhu;. mtNu ~jgP`;| (gypaplg;gl;ltu;) vd;w ngaiuAk; ngw;wtu;. mg;Jy;
Kj;jypg; jdJ gps;isfs; thypg taij mile;jNghJ jd;Dila Neu;r;iriag;
gw;wp mtu;fsplk; njhptpj;jhu;. gps;isfs; midtUk; mij xg;Gf; nfhz;ldu;.
mtu;fspy; vtiug; gypapLtJ vd;gJ gw;wp rPl;Lf; FYf;fpg; ghu;j;jNghJ mjpy;
mg;Jy;yh`;tpd; ngau; te;jJ. mtu; jdJ NerkpF kfd; vd;gjhy; mg;Jy;
Kj;jypg; 'my;yh`;Nt! mg;Jy;yh`;it mWf;fth? mtUf;Fg; gjpyhf E}W
xl;liffis mWf;fth"? vd;W Nfl;L mt;thNw vOjp FYf;fpg;Nghl;L vLj;jjpy;
E}W xl;lif vd vOjg;gl;l rPl;L ntspahdJ.
rpyUila $w;W vd;dntdpy;> mg;Jy; Kj;jypg; mk;Gfspy; jdJ gps;isfspd;
ngau;fis vOjp `{Gy; rpiyapd; jiyik g+rhhpaplk; nfhLj;jhu;. mtu; FYf;fp
vLj;j mk;Gfspy; mg;Jy;yh`;tpd; ngau; vOjg;gl;bUe;jJ. clNd mg;Jy;
Kj;jypg; mg;Jy;yh`;it gypapl fmghTf;F mioj;Jr; nrd;whu;. mtiuf;
Fiw\pau;fs; jLj;jdu;. Fwpg;ghf kf;[_k; fpisiar; Nru;e;j mg;Jy;yh`;tpd;
jha;khkd;fSk;> mg;Jy;yh`;tpd; rNfhjuu; mg+jhypGk; jLj;jdu;. mg;Jy; Kj;jypg;
mtu;fsplk; 'ehd; nra;j Neu;r;iria vt;thW epiwNtw;WtJ?" vd;whu;. mtu;fs;
'Fwp nrhy;Yk; ngz;zplk; ,Jgw;wp MNyhridf; Nfs;" vd;W $wpdu;. mij
Vw;W mtsplk; nrd;wNghJ 'mg;Jy;yh`;tpd; ngaiu xU rPl;bYk;> gj;J
xl;liffs; vd;gij kw;nwhU rPl;bYk; vOjpg; Nghl;L mg;Jy;yh`;tpd; ngau;
te;jhy; my;yh`; jpUg;jpailAk; tiu gj;Jg; gj;jhf mjpfhpj;Jr; nry;Yq;fs;.
vg;nghOJ xl;liffspd; rPl;L tUNkh mj;jid xl;liffis gypapLq;fs;" vdf;
$wpdhs;. gj;J xl;liffSld; mg;Jy;yh`;tpd; ngaiu vOjpf; FYf;fpg;
Nghl;lNghJ mg;Jy;yh`;tpd; ngaNu te;jJ. mg;Jy; Kj;jypg; gj;Jg; gj;jhf
xl;liffspd; vz;zpf;ifia mjpfhpj;Jf; nfhz;Nl nrd;whu;. E}W xl;liffsh?
mg;Jy;yh`;th? vd vOjpf; FYf;fpg; Nghl E}W vz;zpf;if rPl;L FYf;fypy;
te;jJ. vdNt> E}W xl;liffs; gypaplg;gl;ld. ,e;j Kiwia midtUk;
gad;gLj;jpf;nfhs;s nghJ mDkjp toq;fg;gl;lJ. mJtiu Fiw\pahplKk;
mugpahplKk; xU kdpjdpd; nfhiyf;fhd e\;l<L gj;J xl;liffshf ,Ue;jd.
,e;j epfo;r;rpf;Fg; gpwF E}W xl;liffshf cau;j;jg;gl;ld. ,];yhKk; mjid
mq;fPfj;jJ. egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;: 'ehd; gyp nfhLf;fg;gl;l ,Uthpd;
kfd;" mjhtJ ,];khaPy; (miy) kw;Wk; je;ij mg;Jy;yh`;it Fwpj;J ,t;thW
$wpdhu;fs;. (jguP> ,g;D `p\hk;)
mg;Jy;yh`;Tf;F ~Mkpdh| vd;w ngz;kzpia Jiztpahf mg;Jy; Kj;jypg;
Nju;e;njLj;jhu;. Mkpdh> t`g; ,g;D mg;Jkdh/g; ,g;D [{`;uh ,g;D fpyhg;
cila kfshthu;. mf;fhyj;jpy; mtu; tkprj;jhYk; kjpg;ghYk; Fiw\pahpy; cau;e;j
ngz;kzpahfj; jpfo;e;jhu;. mtuJ je;ij [{`;uh fpisahhpd; jiytuhf ,Ue;jhu;.
mg;Jy;yh`; kf;fhtpy; jdJ kidtpAld; tho;e;jhu;. rpy fhyq;fSf;Fg; gpwF
Page 50 of 518
mtiu mg;Jy; Kj;jypg; NguPr;rk; gok; thq;fp tu kjPdhTf;F mDg;gpdhu;.
vjpu;ghuhtpjkhf mtu; mq;NfNa kuzkile;jhu;.
rpy tuyhw;whrpau;fs; $WtJ: mg;Jy;yh`; tpahghu Nehf;fpy; \hk; nrd;whu;.
Fiw\pahpd; xU tpahghuf; FOtpdUld; jpUk;gpf; nfhz;bUe;jNghJ Neha;
tha;g;gl;L kjPdhtpy; jq;fpdhu;. Neha; mjpfhpj;J mq;NfNa kuzkile;jhu;. ~ehgpfh|
vd;gtd; ,y;yj;jpy; mtiu mlf;fk; nra;ag;gl;lJ. mg;NghJ mtuJ taJ
,Ugj;ije;jhf ,Ue;jJ. mthpd; kuzk; egp (]y;) mtu;fspd; gpwg;Gf;F Kd;Ng
epfo;e;Jtpl;lJ. ,JNt ngUk;ghyhd tuyhw;whrpau;fspd; fUj;jhFk;. kw;Wk; rpyu;
egp (]y;) mtu;fs; gpwe;J> Fiwe;jJ ,uz;L khjq;fSf;Fg; gpd; mg;Jy;yh`;
,we;jhu; vd;W $Wfpwhu;fs;. mtuJ kuzr; nra;jpia Nfs;tpg;gl;l Mkpdh
fy;Yk; frpe;JUFk; Xu; ,uq;fw;ghitg; ghbdhu;.
'`h\pkpd;
kfd; gj;`htpd; Rw;Wg;Gwj;jpy;
,g;NghJ ,y;iy.
mtu;
Gijf;Fopf;Fs; Nghu;itapNy
GFe;Jtpl;lhu;.
kuzk; mtiu
miof;f
mjw;ftu; gjpy; je;jhu;.
kuzk; `h\pkpd; ike;jd;
Nghd;wtiu $l tpl;L itf;ftpy;iyNa!
mtd; fl;biy
ez;gu;fs; me;jpapy; Rke;jdu;.
neUf;fbahy; xUtu;
gpd; xUtuhf
khw;wpdu;.
kuzk; mtiu
mopj;jJ.
Mdhy; mtuJ
Gfio
mopf;ftpy;iy.
mtu; kpFe;j ,uf;f rpe;ijAs;s thhptoq;Fk; ts;syhf jpfo;e;jhu;." (jgfhj; ,g;D
]mJ)
Ie;J xl;liffs;> rpwpa Ml;L ke;ij> kw;Wk; ck;K ma;kd; vd;w Gidg;
ngaUila ~gufh| vd;w ePf;Nuh mbikg; ngz; Mfpatw;iwNa jdJ
FLk;gj;jhUf;F mg;Jy;yh`; tpl;Lr; nrd;whu;.
egp (]y;) mtu;fis tsu;g;gjpy; ,e;j ePf;Nuh ngz;kzpAk; gq;F nfhz;lhu;
vd;gJ ,q;F Fwpg;gplj;jf;fJ. (]`P`; K];ypk;)
gpwg;G kw;Wk; egpj;Jtj;Jf;F Ke;jpa ehw;gJ Mz;Lfs;
gpwg;G
mfpyj;jpd; mUl;nfhil> ,iwj;J}ju;fspd; jiytu; kf;fhtpy; gD} `h\pk;
gs;sj;jhf;fpy; ugPTy; mt;ty; khjk;> 9Mk; ehs; jpq;fl;fpoik (fp.gp. 571 Vg;uy;
khjk; 20 my;yJ 22k; Njjp) mjpfhiyapy; gpwe;jhu;fs;. mJ ahidr; rk;gtk;
eilngw;w KjyhtJ Mz;L. NkYk; ~mD} N\u;thd;| vd;w fp];uhtpd; Ml;rp
KbTf;F te;j ehw;gjhk; Mz;L. ,f;fUj;ijNa mwpQu; K`k;kJ ]{iykhd;
cWjpg;gLj;Jfpwhu;. (u`;kj;Jy;ypy; MykPd;)
(egp (]y;) mtu;fs; gpwe;jNghJ mtu;fsJ EGt;tj;Jf;F Kd;Ndhbahf
Mkpdhtpd; clypypUe;J xU Ngnuhsp ntspg;gl;lJ mjd; gpufhrj;jpy; \hkpd;
Nfhl;ilfs; xspu;e;jd egp (]y;) mtu;fs; fj;dh nra;ag;gl;l epiyapNyNa
gpwe;jhu;fs;; fp];uh cila khspifapy; gjpehd;F khlq;fs; mjpu;e;J tPo;e;jd
gy;yhz;L fhykhf k[_]pfs; tzq;fp te;j gpuk;khz;lkhd neUg;Gf; Fz;lk;
mize;Jtpl;lJ ~]hth| vd;w ePu; jlhfj;ijr; Rw;wpAs;s fpU];Jt Myaq;fs;
,be;J tPo;e;jd vd;W $wg;gLk; ,j;jifa $w;WfSf;F cWjpahd rhd;Wfs; VJk;
Page 51 of 518
,y;iy. me;j rKjhaj;jtUk;
Fwpg;gpltpy;iy.)
jq;fsJ
tuyhw;W
epfo;Tfspy;
,ijg;gw;wp
Foe;ijiag; ngw;nwLj;jJk; Mkpdh me;j ew;nra;jpia mg;Jy; Kj;jypGf;Fj;
njhptpj;jhu;. mtu; kfpo;r;rpAld; jdJ Nguiu fmghTf;F J}f;fpr; nrd;W
my;yh`;Tf;F ed;wp nrYj;jp mtUf;fhf gpuhu;j;jpj;jhu;. NkYk; mf;Foe;ijf;F
'K`k;kJ" vdg; ngahpl;lhu;. ,g;ngau; vtUf;Fk; ,jw;F Kd; #l;lg;gltpy;iy.
mugpau;fspd; tof;fg;gb Vohk; ehs; egp (]y;) mtu;fSf;F fj;dh nra;ag;gl;lJ.
(jy;fP`;> ,g;D `p\hk;)
Mkpdhtpw;Fg; gpwF xU thuk; fopj;J egp (]y;) mtu;fSf;Fg; ghY}l;ba Kjy;
ngz; mg+y`g; cila mbikg; ngz; ]{itgpa;ah Mthu;. (,j;`h/Gy; tuh)
mg;NghJ ]{itgpa;ahTf;F ~k];&`;| vDk; Mz; Foe;ij gpwe;jpUe;jJ. egp (]y;)
mtu;fSf;F Kd; `k;[h mtu;fSf;Fk; egp (]y;) mtu;fSf;Fg; gpwF mg+ ]ykh
,g;D mg;Jy; m]Jf;Fk; mtu; ghY}l;bAs;shu;. (]`P`{y; Gfhhp)
]mJ fpisahhplk;
mf;fhyj;jpy; efu;g;Gw mugpau;fs; jq;fsJ Foe;ijfSf;Fg; ghY}l;Ltjw;fhff;
fpuhkg;Gw
nrtpypau;fisj;
Nju;e;njLf;Fk;
tof;fj;ijf;
nfhz;bUe;jdu;.
Foe;ijfSf;F efuj;jpYs;s Neha; njhw;wptplhkypUf;fTk;> cly; cWjp ngw;W
euk;Gfs; typik milaTk;> J}a mugp nkhopia jpwk;glf; fw;Wf; nfhs;sTk;
,e;j eilKiwiaf; ifahz;L te;jdu;. jdJ NguUf;Fhpa nrtpypj; jhia mg;Jy;
Kj;jypg; Njbdhu;. ,Wjpahf ]mj; ,g;D gf;u; vDk; Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;j ~`yPkh
gpd;j; mg+ Jitg; mg;Jy;yh`; ,g;Dy; `hhp];| vd;w ngz;zplk; xg;gilj;jhu;.
mtuJ fztu; `hhp]; ,g;D mg;Jy; c[;[h vd;gtuhthu;. ,tUf;F ~mg+ fgp\h|
vd;w Gidg;ngaUk; cz;L.
`hhp]pd; gps;isfshd mg;Jy;yh`;> mdP]h> i\kh vd;w Gidg; ngau; nfhz;l
`{jhgh> MfpNahu; egp (]y;) mtu;fspd; ghy;Fb rNfhju rNfhjhpfs; Mtu;. ,jpy;
i\kh vd;gtu; egp (]y;) mtu;fis J}f;fp tsu;j;jtu; Mthu;. egp (]y;)
mtu;fspd; nghpaje;ijahd `hhp]pd; kfd; mg+ ]{/g;ahDk; egp (]y;)
mtu;fspd; ghy;Fb rNfhjuu; Mthu;.
egp (]y;) mtu;fspd; rpwpa je;ijahd `k;[h mtu;fSk; ]mj; FLk;gj;jhhplk;
ghY}l;Ltjw;fhf xg;gilf;fg;gl;bUe;jhu;. `k;[htpd; ghy;Fb jha; xU ehs; egp
(]y;) mtu;fSf;Fk; ghY}l;bdhu;. ,jdhy; `k;[h mtu;fSk; egp (]y;) mtu;fSk;
]mj; FLk;gj;ijr; Nru;e;j nrtpypj;jha; kw;Wk; ]{itgpa;ah Mfpa ,Utu; %yk;
ghy; Fbr;rNfhjuu;fshf ,Ue;jhu;fs;. ([hJy; kMJ)
ghy; Fbf;fhyq;fspy; `yPkh egp (]y;) mtu;fsplk; gy mjpra epfo;Tfisf;
fz;lhu;. mij mtNu nrhy;yf; Nfl;Nghk;. 'ehd; vdJ fztu; kw;Wk; iff;
Foe;ijAld; ]mj; fpisiar; Nru;e;j rpy ngz;fNshL ghy; Fbf;Fk;
Foe;ijfisj; Njb ntspapy; Gwg;gl;Nlhk;. mJ fLikahd gQ;r fhyk;. ehd;
vdJ nts;isf; fOijapy; mku;e;J gazpj;Njd;. vq;fSld; xU fpog;ngz;
xl;lfk; ,Ue;jJ. mjpy; xU nrhl;L ghy; $l fwf;f KbahJ. vq;fsJ Foe;ij
grpahy; mOJ nfhz;bUe;jjhy; ,uT KOtJk; vq;fshy; cwq;f Kbatpy;iy.
vdJ khu;gpy; mf;Foe;ijapd; grp jPu;f;Fk; msT ghYk; ,y;iy. vq;fsJ
xl;lifapYk; ghypy;iy. vdpDk;> my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J vd; rpukj;jpw;fhd
tpbitAk; mtdJ mUisAk; nghpJk; vjpu;ghu;j;jpUe;Njd;. ehd; thfdpj;j ngz;
Page 52 of 518
fOij kpFe;j gytPdj;Jld; nkJthfNt nrd;wJ. ,J vd;Dld; te;j
FOtpdUf;F ngUk; rpukj;ij mspj;jJ. xU topahf kf;fhit mile;J ghy;Fbf;
Foe;ijfisj; Njb miye;Njhk;. vq;fSld; nrd;w midj;Jg; ngz;fsplKk;
my;yh`;tpd; J}jiu fhl;lg;gl;lJ. vdpDk;> mf;Foe;ij mdhij vd;W
$wg;gl;ljhy; midtUk; mjid ngw;Wf;nfhs;s kWj;J tpl;ldu;.
Vnddpy;> Foe;ijapd; je;ijaplkpUe;Nj ehq;fs; Cjpak; ngwKbAk;. ,tu;fs;
mehij vd;gjhy; jha; my;yJ ghl;ldhu; vq;fSf;F vd;d cjtp nra;a KbAk;?
vd vq;fSf;Fs; Ngrpf; nfhz;Nlhk;. vdNt> my;yh`;tpd; J}jiu vLj;Jr; nry;y
vq;fspy; vtUk; tpUk;gtpy;iy. vd;idj; jtpu vd;Dld; te;j midj;Jg;
ngz;fSf;Fk;
Foe;ijfs;
fpilj;jdu;.
midtUk;
jpUk;gpr;
nry;yj;
njhlq;fpaNghJ ehd; vdJ fzthplk; 'midtUk; Foe;ijAld; jpUk;Gifapy;
ehd; ntWq;ifAld; nry;tjpy; vdf;Fr; rpwpJk; rk;kjkpy;iy. my;yh`;tpd;
kPjhizahf! ehd; me;j mdhijf; Foe;ijia ngw;W tUfpNwd;" vd;W $wpajw;F
mtu; 'jhuhskhfr; nra;ayhNk! mf;Foe;ijapd; %yk; my;yh`; ekf;F (guf;fj;
nra;ayhk;) tsk; juyhk;" vd;whu;. ehd; mq;F nrd;W Foe;ijia thq;fp te;Njd;.
vdf;F NtW ve;jf; Foe;ijAk; fpl;ltpy;iy vd;w fhuzj;jhy; kl;LNk ehd;
mf;Foe;ijia thq;fpf; nfhz;Nld;.
ehd; jq;fpapUe;j ,lj;jpw;Fj; jpUk;gpNdd;. mf;Foe;ijia vdJ kbapy;
itj;jTld; vdJ khu;Gfspy; ghy; Rue;jJ. mf;Foe;ij tapW epuk;g ghy;
mUe;jpaJ. mjd; rNfhjuuhfpa (vdJ Foe;ijAk;) ghyUe;jpaJ. gpwF ,UtUk;
cwq;fptpl;ldu;. mjw;F Kd; ehq;fs; vq;fsJ Foe;ijAld; cwq;f Kbe;jNj
,y;iy. vdJ fztu; vq;fsJ fpo xl;lifia Nehf;fpr; nrd;whu;. mjd; kb
ghyhy; epuk;gpapUe;jJ. mij fwe;J ehDk; vdJ fztUk; grpjPuf; Fbj;Njhk;.
md;wpuit epk;kjpahff; fopj;Njhk;. fhiyapy; vdJ fztu;: ~`yPkhNt
my;yh`;tpd; kPjhizahf! eP kpfTk; guf;fj; (tsk;) nghUe;jpa xU Foe;ijia
mile;jpUf;fpwha;| vd;whu;. mjw;F ehd; ~mg;gbj;jhd; ehDk; ek;GfpNwd;| vd;Nwd;.
gpwF ehq;fs; gazj;ijj; njhlu;e;Njhk;. vdJ ngz; fOijapy; mf;Foe;ijiaAk;
mku;j;jpf; nfhz;Nld;. vdJ ngz; fOij vd;Dld; te;j FOtpdu; midthpd;
fOijfisAk; Ke;jpf; nfhz;L nrd;wJ. mg;ngz;fs; vd;id Nehf;fp 'mg+
Jitgpd; kfNs! cdf;F vd;d Neu;e;jJ. vq;fSld; nkJthfr; nry;! eP tUk;NghJ
thfdpj;J te;j fOijjhdh ,J?" vd;wdu;. 'ehd; my;yh`;tpd; kPjhizahf!
mJjhd; ,J" vd;Nwd;. mtu;fs; 'epr;rakhf vd;dNth Neu;e;Jtpl;lJ" vd;wdu;.
vq;fsJ CUf;Fj; jpUk;gpNdhk;. my;yh`;tpd; g+kpapy; vq;fsJ gFjpiag;
Nghd;wnjhU twz;l g+kpia ehd; fz;ljpy;iy. Mdhy;> Nka;r;rYf;F nry;Yk;
vdJ MLfs; khiyapy; tPL jpUk;Gk;NghJ nfhOj;J kb Rue;J jpUk;Gk;. mij
fwe;J mUe;JNthk;. vq;fisj; jtpu NtW vtUk; jq;fsJ MLfspy; xU Jspg;
ghy; $l fwf;f KbahJ. mtu;fsJ MLfspd; kbfs; tuz;bUe;jd. vq;fs;
r%fj;jpy; midtUk; jq;fsJ ,ilau;fsplk; ~cq;fSf;F vd;d Neu;e;jJ? ePq;fs;
`yPkhtpd; ,ilau; Nka;f;Fk; gFjpfSf;Fr; nrd;W Nka;j;J thUq;fs;!| vd;W
nrhy;thu;fs;. ,Ug;gpDk; vdJ ML tapW epuk;gp kb Rue;J tUk;NghJ
mtu;fSila MLfs; tapWfs; xl;bg; Ngha; fha;e;j kbAld; jpUk;gp te;jd.
,t;thW mf;Foe;ijf;F ghy;Fb kwf;fbf;Fk; tiuapyhd ,uz;L tUlq;fs; tiu
my;yh`;tplkpUe;J
gy
ed;ikfisAk;
tsq;fisAk;
mDgtpj;Jf;
nfhz;bUe;Njhk;. ,uz;L tajpy; Vida Foe;ijfistpl kpf cWjpahfTk;
Page 53 of 518
typikahfTk; mf;Foe;ij tsu;e;jpUe;jJ. mthplkpUe;J Vuhskhf ed;ikfis
ehq;fs; mDgtpj;Jf; nfhz;bUe;jjhy; mtiu vq;fSld; jq;f itj;Jf; nfhs;s
kpFe;j Mty; nfhz;Nlhk;. vdpDk;> jtiz Kbe;J tpl;likahy; mtuJ
jhahhplk; mioj;Jr; nrd;Nwhk;. mtuJ jhahhplk; ~,e;j mUikf; Foe;ij ,d;Dk;
jplfhj;jpukhf tsUk; tiu vd;dplNk tpl;LtpLq;fs;. kf;fhtpy; VNjDk; Neha;
mtiug; gPbj;J tpLnkd ehd; mQ;RfpNwd;| vd;W $wpNdd;. vdJ njhlu;r;rpahd
tw;GWj;jyhy; Foe;ijia vd;dplNk xg;gilj;J tpl;lhu;." (,g;D `p\hk;)
neQ;R jpwf;fg;gLjy;
,t;thNw egp (]y;) mtu;fs; kPz;Lk; ]mj; fpisahhplk; mioj;J tug;gl;lhu;fs;.
rpy khjq;fSf;Fg; gpd; mtu;fsJ neQ;R jpwf;fg;gl;l epfo;r;rp eilngw;wnjd
,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;. (kw;w tuyhw;whrpau;fs; egp (]y;) mtu;fspd;
ehd;fhtJ tajpy; jhd; me;j epfo;r;rp eilngw;wJ vd;gu;.)
me;j epfo;r;rp Fwpj;J md]; (uop) $WtjhtJ: egp (]y;) mtu;fs; rpWtu;fSld;
tpisahbf; nfhz;bUe;jNghJ thdtu; [pg;uPy; (miy) mtu;fs; tUifj; je;J egp
(]y;) mtu;fis kaf;FKwr; nra;J> neQ;irj; jpwe;J ,jaj;ij ntspNa vLj;jhu;.
mjpy; xl;bapUe;j xU Jz;il mfw;wptpl;L ~,J ck;kplkpUe;j i\j;jhdpd;
gq;fhFk;| vd;W $wp> jq;fj; jl;by; ,jaj;ij itj;J mjpy; [k;[k; jz;zPiu
Cw;wpf; fOtpdhu;. gpwF me;j ,jag; gFjpfis xd;wpizj;J neQ;rpDs; jpUk;gg;
gjpj;Jtpl;lhu;. ,ijf;fz;l rpWtu;fs; `yPkhtplk; XNlhb te;J 'K`k;kJ
nfhiy nra;ag;gl;lhu;" vd;wdu;. egp (]y;) mtu;fis Nehf;fp midtUk;
tpiue;jdu;. mtu; epwk; khwpf; fhl;rpaspj;jhu;.
md]; (uop) $wpdhu;fs;: 'egp (]y;) mtu;fspd; neQ;rpy; ijf;fg;gl;ljw;fhd
milahsj;ij ehd; fz;Nld;." (]`P`; K];ypk;)
ghrkpF jhahhplk;
,e;epfo;r;rpahy; mjpu;e;JNghd `yPkh egp (]y;) mtu;fis mtuJ jhahhplk;
xg;gilj;J tpl;lhu;fs;. egp (]y;) mtu;fs; MW taJ tiu jhahhplNk
tsu;e;jhu;fs;.
Mkpdh> kjPdhtpy; kuzkile;j jdJ md;Gf; fztd; fg;iuf; fz;Ltu
tpUk;gpdhu;. jdJ Foe;ij K`k;kJ> Copag; ngz; ck;K ma;kd; kw;Wk;
nghWg;ghsu; mg;Jy; Kj;jypg; MfpNahUld; kf;fhtpypUe;J 500 fpNyh kPl;lu;
J}uk; cs;s kjPdhtpw;F gazk; Nkw;nfhz;lhu;. kd mikjpf;fhf xU khjk; mq;F
jq;fptpl;L kf;fhTf;Nf kPz;Lk; gazkhdhu;. topapy; Mkpdh Neha; tha;g;gl;lhu;.
gpwF Neha; mjpfkhfp kf;fhTf;Fk; kjPdhTf;FkpilNa ~mg;th| vd;w ,lj;jpy;
kuzkile;jhu;. (,g;D `p\hk;)
ghpTkpf;f ghl;ldhhplk;
egp (]y;) mtu;fis mg;Jy; Kj;jypg; kf;fhTf;F mioj;J te;jhu;. mtu;
mdhijahd jd; Nguu; kPJ md;igAk; ghrj;ijAk; Cl;b tsu;j;jhu;. gpwf;Fk;
Kd; je;ijia ,oe;j Nrhfk; xU Gwk; tUj;jpf;nfhz;bUf;f> jw;NghJ jhiaAk;
,oe;J me;j Nrhfk; ,ul;bg;ghfp tpl;lJ. jdJ gps;isfis tpl Nguu; kPJ kpFe;j
md;G nrYj;jpdhu;. mtiu jdpikapy; tpl;Ltplhky; vy;yh epiyapYk; jd;Dld;
itj;J jdJ gps;isfs; midtiuAk;tpl mtUf;F Kd;Dik mspj;J te;jhu;.
Page 54 of 518
Gdpj fmghtpd; epoypy; mg;Jy; Kj;jypGf;nfd Xu; tphpg;G tphpf;fg;gl;bUf;Fk;.
mtu; tUk;tiu mtuJ gps;isfs; me;j tphpg;igr; Rw;wp mku;e;jpUg;gu;. mtUf;F
khpahij nra;Ak; tpjkhf vtUk; mjpy; mkukhl;lhu;fs;. rpWtuhd egp (]y;)
mtu;fs; mq;F te;J tphpg;gpy; mku;thu;fs;. mtiu mjpypUe;J mg;Jy;
Kj;jypgpd; gps;isfs; mfw;wptpl Kay;thu;fs;. ,ij mg;Jy; Kj;jypg;
ghu;j;Jtpl;lhy; 'vdJ mUikg; Nguiu tpl;LtpLq;fs;! my;yh`;tpd; kPJ
Mizahf! mtUf;nfd xU jdpj; jd;ik ,Uf;fpwJ" vd;W $wp> jd;Dld;
tphpg;gpy; mku;j;jp mtuJ KJif jltpf; nfhLg;ghu;. mtuJ nray;fisAk;
mirTfisAk; fz;L fspg;gilthu;. (,g;D `p\hk;)
egp (]y;) mtu;fSf;F 8 Mz;L ,uz;L khjq;fs; gj;J ehs;fs; MdNghJ
ghl;ldhu; mg;Jy; Kj;jypg; kf;fhtpy; kuzkile;jhu;. jdJ kuzj;jpw;F Kd;Ng
rpWtiu mtuJ je;ij mg;Jy;yh`;tpd; cld;gpwe;j rNfhjuu; mg+jhypg; guhkhpf;f
Ntz;Lnkd tpUk;gpdhu;. (,g;D `p\hk;)
gphpakhd nghpaje;ijaplk;
rNfhjud; kfidg; guhkhpf;Fk; nghWg;ig mg+jhypg; kpfr; rpwg;ghd Kiwapy;
epiwNtw;wpdhu;. jdJ gps;isfspy; xUtuhf mtiu Mf;fpf; nfhz;lhu;. mtUf;F
kpFe;j Kf;fpaj;JtKk; fz;zpaKk; mspj;J te;jhu;. Vwj;jho ehw;gJ Mz;Lfs;
ghJfhj;J mutizj;jhu;. egp (]y;) mtu;fSf;fhfNt gpwhpd; el;igAk;
ntWg;igAk; rk;ghjpj;Jf; nfhz;lhu;. ,jd; tptuq;fis chpa ,lq;fspy;
fhz;Nghk;.
khegpf;fhf kionghopjy;
[y;`{kh ,g;D cu;/Gjh $Wfpwhu;: fLk; gQ;r fhyj;jpy; ehd; kf;fh nrd;Nwd;.
'fztha;fs; tuz;Ltpl;ld. gps;isf;Fl;bfs; thLfpd;wdu;. thUq;fs;! kio
Ntz;b gpuhu;j;jid nra;Aq;fs;| vd;W Fiw\pau;fs; mg+jhypgplk; $wpdu;. mtu;
ntspNawp te;jhu;. mtUld; Nkfk; kiwf;fhj #hpadpd; gpufhrKila xU
rpWtUk; ,Ue;jhu;. NkYk;> rpWtu;fs; gyu; mg+jhypigr; Rw;wpYk; ,Ue;jdu;.
mg+jhypg; mr;rpWtiu J}f;fp mthpd; KJif Nru;j;Jitj;J gpuhu;j;jpj;jhu;.
mg+jhypgpd; Njhs; G[j;ij mr;rpWtu; gw;wpf; nfhz;lhu;. Nkfkw;Wf; fple;j
thdj;jpy; mq;Fk; ,q;FkpUe;J Nkfq;fs; xd;W jpuz;ld. ngUk; kioahy;
fztha;fspy; nts;sk; fiu Guz;NlhbaJ. kf;fh efUk; mjd; Rw;Wg;Gwq;fSk;
gRikahf khwpd. ,ij Rl;bf;fhl;Lk; tpjkhf mg+jhypg; $wpdhu;.
mtu;
mofuy;yNth;
mtiu Kd;dpWj;jp ehq;fs;
kio Ntz;LNthk;;
mtu;
mehijfspd;
muzy;yNth;
ifk;ngz;fspd; fhtyuy;yNth. (k[;kT[;[thapj;)
Jwtp g`Puh
egp (]y;) mtu;fSf;F 12 tajhFk; NghJ mg+jhypg; tpahghuj;jpw;fhf |\hk;| Njrk;
nrd;whu;. mg;NghJ egpatu;fisAk; jd;Dld; mioj;Jr; nrd;whu;. mtu;fs; \hk;
ehl;bd; G];uh efiu te;jile;jdu;. mq;F ~g`Puh| vd;w gpugykhd Jwtp xUtu;
,Ue;jhu;. mtuJ ngau; ~[u;[P];| vd;W nrhy;yg;gLfpwJ. mtu; vq;Fk; ntspapy;
nry;y khl;lhu;. vdpDk;> ,e;j tpahghuf; $l;lk; G];uh nrd;wJk; mtu;fis
re;jpf;f te;jhu;. tzpff; $l;lj;ijg; gpse;Jnfhz;L te;J rpWtuhd egp (]y;)
Page 55 of 518
mtu;fspd; fuj;ijg; gw;wpf;nfhz;L ',Njh cyfj;jhhpd; jiytu;! ,Njh
cyfj;jhhpd; ,iwtDila J}ju;! ,tiu my;yh`; mfpyj;jhUf;F mUl;nfhilahf
mDg;Gthd;" vd;W $wpdhu;. mthplk; mg+jhypGk; Fiw\pg; nghpatu;fSk; ',J
vg;gb ckf;Fj; njhpAk;?" vd tpdtpdu;. mtu; 'ePq;fs; fztha; topahf
te;jNghJ fw;fSk; kuq;fSk; rpuk; gzpe;jd. mit ,iwj;J}ju;fSf;Nf jtpu
NtW vtUf;Fk; rpuk; gzpakhl;lh. NkYk;> mtuJ G[j;Jf;Ff; fPopUf;Fk;
Mg;gpisg; Nghd;w ,Wjpj; J}jhpd; Kj;jpiuiaf; nfhz;Lk; ehd; mtiu
mwpNtd;. vq;fsJ Ntjq;fspy; mJ gw;wp Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ" vd;W $wpdhu;.
gpwF mtu;fSf;F tpUe;jspj;J cgrhpj;jhu;. ,r;rpWtiu \hKf;F mioj;Jr;
nrd;why; mq;Fs;s Nuhku;fs; kw;Wk; A+ju;fshy; ,tUf;F Mgj;J Vw;glyhk;.
vdNt> ,tiu ,q;fpUe;Nj kf;fh jpUg;gp mDg;gp tpLq;fs; vd;W g`Puh
mg+jhypgplk; $wpdhu;. mjw;fpdq;f mg+jhypg; egp (]y;) mtu;fis rpy
thypgu;fSld; kf;fhTf;F mDg;gp itj;jhu;. (]{dDj; jpu;kpjp> jguP> K]d;d/g;
mgPi\gh> ,g;D `p\hk;> ig`fP)
/gp[hu; Nghu;
egp (]y;) mtu;fspd; ,UgjhtJ tajpy; cf;fhs; re;ijapy; Fiw\paUk;
fpdhdhTk; if]; ma;yhd; Fyj;jtUld; rz;ilapl;ldu;. mjw;F ~`u;Gy;
/gp[hu;|vd;W
nrhy;yg;gLk;.
mjd;
fhuzkhtJ:
fpdhdhitr;
Nru;e;j
~gu;uho;|vd;gtd; if]; ma;yhidr; Nru;e;j %d;W egu;fisf; flj;jpr; nrd;W
nfhiy nra;Jtpl;lhd;. ,e;jr; nra;jp cf;fhs; re;ijapy; gutpaJ. mq;F
tpahghuj;jpy; <Lgl;bUe;j ,U jug;gpdUk; rz;ilapl;ldu;. Fiw\; kw;Wk; gD}
fpdhdhTf;F ~`u;g; ,g;D cka;ah| jiyik jhq;fpdhu;. Nghhpd; Muk;gj;jpy; if];
jug;gpdUf;F ntw;wp fpl;baJ. Mdhy;> eLg; gfYf;Fg;gpd; epiyik if]{f;F
vjpuhfj; jpUk;gpaJ. ,e;epiyapy; rpy Fiw\pau;fs; rkhjhd cld;gbf;if
nra;Jnfhs;s tpUk;gpdu;. ve;jj; jug;gpy; mjpf capu;r; Nrjk; Vw;gl;lNjh me;j
mjpf vz;zpf;iff;F kl;Lk; e\;l<L juNtz;Lnkd;W xg;ge;jk; nra;J
rkhjhdkhapdu;. ,e;jg; Nghu; Gdpj khjj;jpy; Vw;gl;L mjd; fz;zpaj;ijf;
Fiyj;J tpl;ljhy; mjw;F ~ghtg;Nghu;| vdg; ngahpl;ldu;. egp (]y;) mtu;fs;
,jpy; fye;Jnfhz;L je;ijapd; rNfhjuu;fSf;F mk;ngLj;Jf; nfhLf;Fk; gzpiar;
nra;jhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
rpwg;GkpF xg;ge;jk;
Nkw;$wg;gl;l NghUf;Fg;gpd; rq;ifkpf;f khjkhd Jy; f/jhtpy; ~`py;/Gy; /G*y;|
vDk; rpwg;GkpF xg;ge;jk; Vw;gl;lJ. Fiw\p Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;j `h\pk;>
Kj;jypg;> m]j; ,g;D mg;Jy; c[;[h> [{`;uh ,g;D fpyhg;> ijk; ,g;D Ku;uh
Mfpa FLk;gj;jhu; ,jw;fhd Vw;ghl;ilr; nra;jdu;. ,tu;fspy; mg;Jy;yh`; ,g;D
[j;Md; mj;ijkP taJ Kjpu;e;jtuhfTk; kjpg;Gkpf;ftuhfTk; ,Ue;jjhy; mtu;
tPl;by; midtUk; xd;W $bdu;. kf;fhthrpfshapDk; ntspA+u;thrpfshapDk;
mtu;fspy; vtUf;NfDk; mePjp ,iof;fg; gl;lhy; mtUf;F KOikahf cjtp
nra;J ePjp fpilf;fr; nra;tjpy; midtUk; ,ize;J Kaw;rpf;f Ntz;Lk; vd
cld;gbf;if nra;J nfhz;ldu;. ,t;Tld;gbf;ifapy; egp (]y;) mtu;fSk; fye;J
nfhz;lhu;fs;. ,t;Tld;gbf;ifapy; fye;J nfhz;lJ gw;wp egpj;Jtk; fpilj;jjw;Fg;
gpd; egp (]y;) ,t;thW $wpdhu;fs;: mg;Jy;yh`; ,g;D [j;Md; tPl;by; ele;j
xg;ge;jj;jpy; ehd; fye;J nfhz;Nld;. vdf;F nre;epw xl;liffs; fpilg;gijtpl
me;j xg;ge;jj;jpy; fye;Jnfhz;lJ kpfTk; kfpo;r;rpahf ,Uf;fpwJ. ,];yhkpd;
Page 56 of 518
tUiff;Fg; gpd;Gk; vdf;F (mJNghd;w) xg;ge;jj;jpw;F miog;G tpLf;fg;gl;lhy;
mij ehd; xg;Gf; nfhs;Ntd;. (,g;D `p\hk;)
,e;j cld;gbf;ifapd; mbg;gilj; jj;Jtk; mwpahikf; fhyj;jpy; ,dntwpapdhy;
Vw;gl;l mePjq;fis KbTf;Ff; nfhz;L tUtjhFk;. ,t;Tld;gbf;if Vw;glf;
fhuzk;: [{igj; Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;j xUtu; jdJ tzpfg; nghUl;fSld; kf;fh
te;jhu;. ]`;khitr; Nru;e;j M]; ,g;D thapy; mthplkpUe;J ruf;Ffis thq;fpf;
nfhz;L mjw;fhd tpiyiaf; nfhLf;f kWj;Jtpl;lhu;. gwpnfhLj;jtu; jdJ Ner
Nfhj;jpuq;fshfpa mg;Jj; jhu;> kf;[_k;> ]`;k; MfpNahhplk; nrd;W cjtp
Nfl;lNghJ
vtUk;
mtuJ
Nfhhpf;ifia
xU
nghUl;lhfNt
vLj;Jf;
nfhs;stpy;iy.
clNd
mtu;
mg+
Fig];
kiyapy;
Vwpf;nfhz;L
jdf;fpiof;fg;gl;l mePjj;ij cuj;j Fuypy; ftpijahff; $wpdhu;. mijf; Nfl;l
[{igu; ',g;D mg;Jy; Kj;jypg; Vd; ,t;thW ,tu; iftplg;gl;lhu;" vd
tpdtpdhu;fs;. mg;NghJjhd; Nkw;$wg;gl;l Nfhj;jpuj;jhu; ,ize;J ,r;rpwg;GkpF
xg;ge;jj;ij epiwNtw;wpdu;. mjd; gpd; midtUk; M]; ,g;D thapyplkpUe;J
me;j ghjpf;fg;gl;ltUf;F mtuJ chpikia ngw;Wj; je;jdu;. (jgfhj; ,g;D ]mJ)
ciof;Fk; fhyk;
egp (]y;) mtu;fs; thypgj;jpd; Muk;g fhyj;jpy; Fwpg;gpl;l njhopy; vijAk;
nra;J tutpy;iy. vdpDk;> ]mJ fpisahhpd; Ml;L ke;ijia Nka;j;jjhf gy
mwptpg;G fspypUe;J njhpa tUfpwJ. mt;thNw kf;fhthrpfspd; MLfisAk;
Nka;j;J
$ypahf
jhdpaq;fisg;
ngw;W
te;jhu;fs;.
(]`P`{y;
Gfhhp)
thypgkile;jTld; ML Nka;g;gij tpl;Ltpl;L ]hk;g; ,g;D mg+]hk;g; my;
kf;[_kp vd;gtUld; ,ize;J tzpfk; nra;aj; njhlq;fpdhu;fs;. mtUf;F
ek;gpf;iff;Fhpa kpfr; rpwe;j njhopy; ez;guhf egp (]y;) mtu;fs; jpfo;e;jhu;fs;.
kf;fh ntw;wp nfhs;sg;gl;l ehsd;W mtu; egp (]y;) mtu;fsplk; te;jhu;. ~vd;
rNfhjuNu!> vd; njhopy; ez;gNu!" vdf; $wp mtiu egp (]y;) mtu;fs;
tuNtw;whu;fs;. (]{dd; mg+jhT+J> ,g;D kh[h> K];dJ m`;kJ)
egp (]y;) mtu;fs; 25 tJ tajpy; fjP[h mtu;fspd; tzpfg; nghUl;fSld; \hk;
nrd;whu;fs;.
,Jgw;wp ,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;: fjP[h gpd;j; Fitypj; rpwg;Gk; tsKk;
kpf;f tpahghug; ngz;kzpahfj; jpfo;e;jhu;. jdJ tpahghuj;jpw;fhf Ml;fis
Ntiyf;F mku;j;jp mjpy; fpilf;Fk; ,yhgj;jpd; xU gFjpia mtu;fSf;Fj;
jUthu;. egp (]y;) mtu;fspd; tha;ik> ek;gfj;jd;ik Nghd;w ew;gz;Gfisg; gw;wp
md;dhu; Nfs;tpg;gl;l NghJ mtu;fis tutioj;J 'vdJ mbik ka;]uhTld;
tzpfg; nghUl;fis vLj;Jf; nfhz;L \hkpy; tzpfk; nra;J tuNtz;Lk;. kw;w
tzpfu;fSf;Ff; nfhLj;J te;jijtpl rpwg;ghd gq;if cq;fSf;Fj; jUfpNwd;"
vd;w Nfhhpf;ifia Kd;itj;jhu;. mij egp (]y;) mtu;fs; xg;Gf; nfhz;lhu;fs;.
fjP[hit kzk; Ghpjy;
egp (]y;) mtu;fs; rpwg;ghf tzpfk; nra;J ngUk; tUthAld; kf;fh
jpUk;gpdhu;fs;. fjP[h jq;fsJ nghUspy; ,jw;FKd; fz;buhj ngUk; tsu;r;rpiaf;
fz;lhu;. NkYk; ka;]uhTk;> jhd; egp (]y;) mtu;fsplk; fz;l ew;gz;Gfs;> cau;
rpe;jid> Ngr;rpy; cz;ik> ek;gfj;jd;ik Mfpatw;iw fjP[htplk; tpthpj;jhu;.
fztiu ,oe;jpUe;j fjP[hit gy Fiw\pj; jiytu;fs; kzKbf;f tpUk;gpaNghJ
mjid kWj;J te;j fjP[h jdf;F Vw;w fztu; K`k;kJ (]y;) mtu;fs;jhd; vd
Page 57 of 518
KbntLj;jhu;. jdJ vz;zj;ij Njhop e/gP]h gpd;j; Keg;gp`; ,lj;jpy;
njhptpj;jhu;. e/gP]h egp (]y;) mtu;fsplk; fjP[htpd; tpUg;gj;ijf; $w egp (]y;)
mtu;fSk; mij xg;Gf; nfhz;lhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fs; jdJ je;ijapd; rNfhjuu;fsplk; ,Jgw;wpf; $wpdhu;fs;.
mtu;fs; fjP[htpd; je;ijAila rNfhjuhplk; Ngrp jpUkzj;jpw;F KbT
nra;jhu;fs;. \hkpypUe;J jpUk;gpa %d;whk; khjj;jpy; mt;tpUtUf;Fk; jpUkzk;
eilngw;wJ. mjpy; `h\pk; fpisahUk; Kou; Nfhj;jpuj;jpd; jiytu;fSk; fye;J
nfhz;lhu;fs;. egp (]y;) mtu;fs; 20 khLfis k`uhff; nfhLj;jhu;fs;. mg;NghJ
fjP[h (uop) mtu;fSf;F taJ 40> egp (]y;) mtu;fspd; taNjh 25! mtu;
mwpthYk; nry;tj;jhYk; FLk;gj;jhYk; kpfr;rpwe;j ngz;kzpahf tpsq;fpdhu;. egp
(]y;) mtu;fSf;F ,tNu Kjy; kidtp. ,tu; kuzpj;j gpd;Ng egp (]y;) mtu;fs;
NtW ngz;iz kzKbj;jhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fspd; gps;isfspy; ,g;wh`Pikj; jtpu midtUk; md;id
fjP[hTf;Fg;
gpwe;jtu;fNs!
Kjy;
Foe;ij
fh]pk;.
,tUld;
,izj;Nj
egpatu;fSf;F ~mGy; fh]pk;| vd;w Gidg;ngau; $wg;gLfpwJ. gpwF i[dg;>
Uifa;ah> ck;K Fy;]_k;> /ghj;jpkh> mg;Jy;yh`; MfpNahu; gpwe;jdu;. ,e;j
mg;Jy;yh`;Tf;F ja;apg;> jhu; vd;w NtW ngau;fSk; cz;L. Mz; kf;fs;
midtUk; rpW tajpNyNa kuzkile;jdu;. ngz; kf;fs; midtUk; ,];yhk;
tUk; tiu tho;e;J> ,];yhik Vw;W `p[;uj;Jk; nra;jhu;fs;. /ghj;jpkhitj;
jtpu;j;J kw;w %tUk; egp (]y;) mtu;fspd; fhyj;jpNyNa kuzkile;J tpl;ldu;.
egp (]y;) mtu;fspd; kuzj;Jf;Fg; gpd; MWkhjk; fopj;J /ghj;jpkh
kuzkile;jhu;. (,g;D `p\hk;> /gj;`{y; ghhp)
fmghit nrg;gdpLjy;> egp (]y;) mtu;fs; eLtuhFjy;
egp (]y;) mtu;fspd; 35tJ tajpy; Fiw\pau;fs; fmghitg; GJg;gpj;jdu;. fmgh>
Xu; Ms; cauj;jpw;Fg; ghiwfshy; fl;lg;gl;bUe;jJ. mJ ,];khaPy; (miy)
mtu;fspd; fhyj;jpypUe;Nj Nky;KfL ,d;wp xd;gJ Kok; nfhz;ljhf ,Ue;jJ.
mjd; RtUk; fl;llq;fSk; rpjpykile;J ,Ue;jd. ,e;epiyapy; fmghtpDs;
itf;fg;gl;bUe;j nghf;fp\q;fis xU $l;lk; jpUbr; nrd;wJ. egp (]y;) mtu;fs;
,iwj;J}juhtjw;F Ie;J Mz;LfSf;F Kd; kf;fhtpy; ngUk; nts;sg;ngUf;F
Vw;gl;ljhy; fmghtpd; fl;llk; NkYk; ghjpg;gile;jJ. mjd;kPJ nfhz;bUe;j
khpahijapd; fhuzkhf Fiw\pau;fs; mijg; GJg;gpf;f Ntz;ba epu;g;ge;jj;jpw;F
Mshapdu;. mjid `yhyhd (J}a;ikahd) tUkhdj;ijf; nfhz;Nl nrg;gdpl
Ntz;Lk;; tl;b> tpgrhuk;> jpUl;L Nghd;w nghUl;fspd; %ykhf nrg;gdplf; $lhJ
vd midtUk; $b KbntLj;jdu;. ,e;epiyapy; gioa fl;llj;ij vt;thW
,bg;gJ vd midtUk; mQ;rpdu;. tyPj; ,g;D KfPuh kf;[_kp flg;ghiuia
vLj;J 'my;yh`;Nt! ehd; ed;ikia ehbNa ,ijr; nra;fpNwd;" vd;W $wp
Uf;Dy; akhdp> Uf;Dy; \hkpapd; gFjpfis ,bj;jhu;. mtUf;F ve;jg; ghjpg;Gk;
Vw;glhjijf; fz;l Fiw\pau;fs; mr;rk; njspe;J> mtUld; ,ize;J ,bj;jdu;.
,Wjpahf> ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fs; mikj;j m];jpthuk; njd;gl;lJ. gpwF
fmghit gy gFjpfshfg; gphpj;J xt;nthU Nfhj;jpuj;jhUk; xU gFjpiaf; fl;l
Ntz;Lnkd KbT nra;J xt;nthU Nfhj;jpuj;jhUk; ~gh$k;| vd;w Nuhkhdpa
nghwpapay; ty;Ydhpd; Nkw;ghu;itapy; fl;lj; njhlq;fpdu;. ,Wjpahf> `[;Uy;
Page 58 of 518
m];tjpd;" ,lk; te;jNghJ mij mjw;Fhpa ,lj;jpy; itg;gJ ahu; vd;gjpy;
gpur;rid vOe;jJ. mJ gw;wpa ru;r;ir ehd;F my;yJ Ie;J ehl;fshfj; njhlu;e;jJ.
ru;r;ir fLikahfp Nghuhf khwptpLk; mghak; vOe;jJ. mg;NghJ mg+ cka;ah
,g;D KfPuh - kf;[_kp mk;kf;fsplk;> ',g;Gdpjg; gs;spthrypy; Kjd;Kjyhf
Eiogtiu eLtuhf;fp mtuJ MNyhridia xg;Gf; nfhs;Sq;fs;" vd;W $wpdhu;.
,f;fUj;ij midtUk; kdkhu Vw;wdu;. mtu;fs; MtYld; fhj;jpUf;f egp (]y;)
mtu;fNs Kjyhktuhf Eioe;jhu;fs;. mtu;fisf; fz;l mk;kf;fs; ',Njh
K`k;kJ te;Jtpl;lhu;. ,tu;jhd; ek;gpf;iff;Fhpatu;. ,tiu ehq;fs; xg;Gf;
nfhs;fpNwhk;" vd;wdu;. egp (]y;) mtu;fs; jq;fSf;F mUfpy; te;jTld;
tptuj;ijf; $wpdu;. egp (]y;) mtu;fs; xU tphpg;ig tutioj;J mjd; eLNt
`[;Uy; m];tij itj;jhu;fs;. gpwF rr;rutpl;Lf; nfhz;bUe;j Nfhj;jpuj;jhhpd;
jiytu;fis mioj;J tphpg;gpd; Xuq;fisg; gpbj;Jj; J}f;FkhW $w> mij
mtu;fs; J}f;fpdu;. fmghTf;F mUfpy; nfhz;L te;jTld; jdJ fuj;jhy; `[;Uy;
m];tij vLj;J chpa ,lj;jpy; itj;jhu;fs;. ,J midtUk; xg;Gf; nfhz;l kpf
mofpa jPu;thf mike;jJ.
Fiw\pahplk; `yhyhd (J}a;ikahd) nry;tk; Fiwthf ,Ue;jjhy; tlGwj;jpy;
MW Koq;fs; msT tpl;Ltpl;L fmghit fl;b tpl;lhu;fs;. me;j ,lj;Jf;F
~`jPk;| vd;Wk; ~`[u;| vd;Wk; $wg;gLfpwJ. jhq;fs; tpUk;ghj vtUk; fmghtpDs;
Eioaf; $lhJ vd;gjw;fhf fmghtpd; thapiy cauj;jpy; mikj;jhu;fs;.
fmghit 15 Kok; tiu cau;j;jpaTld; MW J}z;fis epWtp mjw;F KfL
mikj;jhu;fs;.
,t;tikg;gpd;gb fmgh Vwf;Fiwa rJukhf mikag; ngw;wJ. mjd; cauk; 15
kPl;lu; MFk;. `[;Uy; m];tj; cs;s gFjp kw;Wk; mjd; vjpu;g;Gw gFjpapd;
mfyk; 10 kPl;lu; MFk;. jth/g; nra;Ak; ,lj;jpypUe;J `[;Uy; m];tj; 1.5 kPl;lu;
cauj;jpy; itf;fg;gl;bUe;jJ. fmghtpd; thrYs;s gFjpAk; mjd; gpd;gFjpAk; 12
kPl;lu; mfykhFk;. fmghtpd; thry; jiuapypUe;J 2 kPl;lu; cauj;jpypUf;fpwJ.
fmghtpd; m];jpthuj;ijr; Rw;wp rpwpa Kl;Lr;Rtu; fl;lg;gl;lJ. mjd; cauk; 25.
nr.kP. (fhy; kPl;lu;) mjd; mfyk; 30 nr.kP. ,jw;F ~\hju;thd;| vd;W nrhy;yg;gLk;.
,JTk; fmghitr; Nru;e;j gFjpjhd;. vdpDk;> Fiw\pau;fs; mijj; jtpu;j;J
cs;slf;fpf; fl;b tpl;ldu;. (jguP> ,g;D `p\hk;)
egpj;Jtj;jpw;F Kd; - xU ghu;it
egp (]y;) mtu;fs; Muk;g fhyj;jpypUe;Nj vy;yh kf;fsplKs;s ew;gz;Gfs;
midj;ijAk; jdf;Fs; xUq;Nf mikag; ngw;wpUe;jhu;fs;. Nehpa rpe;jid> Mo;e;j
ghu;it>
Ez;zwpT
midj;ijAk;
jd;dfj;Nj
nfhz;bUe;jhu;fs;.
ePz;l
nksdj;jhy; Mo;e;J rpe;jpj;J cz;ikia mwpthu;fs;. jq;fsJ Kjpu;r;rpahd
mwpthYk; J}a ,aw;if Fzj;jhYk; kdpj tho;tpd; gFjpfisAk; kf;fspd;
nray;fisAk; r%fj;jpd; epiyfisAk; njspthf Muha;e;J> kf;fsplk; fhzg;gl;l
%lg; gof;f tof;fq;fis ntWj;J xJf;fpdhu;fs;. kf;fSld; kjp El;gj;Jld;
goFthu;fs;. mtu;fs; ed;ikahdtw;wpy; <LgLk;NghJ jhDk; fye;J nfhs;thu;fs;.
jPikahdtw;wpy; <Lgl;lhy; mtu;fis tpl;Lk; jdpj;J tpLthu;fs;.
egp (]y;) mtu;fs; kJ mUe;jpajpy;iy. rpiyfSf;Fg; gypaplg;gl;lij
cz;ljpy;iy. rpiyfSf;fhd tpohf;fspy; fye;J nfhz;ljpy;iy. rpiyfis
Kw;wpYkhf ntWj;jhu;fs;. yhj;> c[;[hitf; nfhz;L rj;jpak; nra;tijr;
rfpj;Jf;nfhs;s khl;lhu;fs;.
Page 59 of 518
,iwtdpd; ghJfhg;G mtu;fisr; #o;e;jpUe;jJ. cyf ,d;gq;fspd; kPJ Mir
Njhd;Wk;NghJk;
jtwhd
mwpahikf;fhy
gof;f
tof;fq;fspd;kPJ
Mty;
Vw;gLk;NghJk; mtw;wpypUe;J my;yh`;tpd; mUshy; jLf;fg;gl;lhu;fs;. egp (]y;)
mtu;fs; $wpdhu;fs;: 'mwpahikf;fhy nraiy nra;a Ntz;Lnkd ehd; ,UKiw
kl;LNk tpUk;gpNdd;. me;j ,UKiwAk; my;yh`; vd;idj; jLj;Jtpl;lhd;. gpwF
my;yh`; J}Jj;Jtj;ij vdf;F mUSk; tiu me;j vz;zk; Vw;gl;lNj ,y;iy.
Xu; ,uT kf;fhtpd; Nkw;gFjpapy; ML Nka;j;Jf; nfhz;bUe;j xU rpWthplk; vd;
MLfis eP ghu;j;Jf; nfhs;. kf;fhtpy; thypgu;fs; ,uhf;fij NgRtJ Nghd;W
ehDk; Ngrp tUfpNwd; vd;W ehd; $wpNdd;. mtu; xg;Gf; nfhz;lhu;. ehd;
ntspNawp kf;fhtpDs; Eioe;J mjpy; Kjy; tPl;ilf; fle;Njd;. mq;F ,ir
rg;jj;ijf; Nfl;L mJ vd;dntd;W tprhhpj;Njd;. mjw;F kf;fs; ,d;d MZf;Fk;
ngz;Zf;Fk; jpUkzk; Kbe;J ,d;W KjypuT vd;W $wpdhu;fs;. ehd;
mijf;Nfl;f mku;e;jTld; ehd; nrtpNaw;fhj tifapy; my;yh`; vd;idj; jLj;J
J}q;fr; nra;Jtpl;lhd;. ,Wjpapy; #hpa ntg;gk;jhd; vd;id vOg;gpaJ. vdJ
Njhohplk; ehd; nrd;wNghJ mtu; vd;d ele;jnjd tprhhpf;f ele;jijf; $wpNdd;.
mjw;Fg; gpwF ehd; ve;jnthU jPa nraiyAk; nra;a vz;zpaNjapy;iy."
(K];jj;uFy; `hfpk;)
[hgpu;
,g;D
mg;Jy;yh`;
(uop)
mwptpg;gjhtJ:
fmghit
GJg;gpf;Fk;
gzpapd;NghJ egp (]y;) mtu;fSk; mg;gh]{k; fy;iy vLj;Jf; nfhLf;Fk;
gzpiar; nra;jhu;fs;. mg;NghJ mg;gh]; egp (]y;) mtu;fsplk; cq;fsJ
fPohiliaf; fow;wp G[j;jpy; itj;Jf; nfhz;lhy; fw;fs; mOj;jhkypUf;Fk; vd;W
$wpdhu;. egp (]y;) mtu;fs; jdJ Miliaf; fow;wp (G[j;jpy; itj;jTld;)
fz;fs; NkNy nrhUf kaf;fkile;J tpl;lhu;fs;. gpwF mtu;fs; njsptile;J
vdJ fPohil! vdJ fPohil! vd;W $w> egp (]y;) mtu;fSf;F mg;gh]; Milia
cLj;jp tpl;lhu;fs;. mjw;Fg;gpd; mtu;fsJ kiwtplj;ij vtUk; ghu;j;jjpy;iy.
(]`P`{y; Gfhhp)
egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ $l;lj;jhhpNyNa kpf ,dpa Fzk;> cau; gz;G> rpwe;j
xOf;fk;> kdpjhgpkhdk; cilatu;fshfTk;> NkYk;> nkd;ikahdtuhfTk;> ed;ik
nra;af;$batuhfTk;>
mkhdpjk;
Ngzp
thf;FWjpia
KOikahf
epiwNtw;WgtuhfTk; ,Ue;jhu;fs;. ,e;j cau; gz;Gfisf; fz;l mtu;fsJ
r%fj;jhu;fs; mtu;fis ~my; mkPd;| ek;gpf;ifahsu; vd;W mioj;jdu;. mtu;fs;
gpwu; rpukq;fis jhNd jhq;fpf; nfhs;thu;fs;; ,y;yhNjhUf;Fk; vspNahUf;Fk;
nfhLg;ghu;fs;; tpUe;jpdiu cgrhpg;ghu;fs; rpukj;jpy; jtpg;gtu;fSf;F cjTthu;fs;.
,t;thWjhd; md;id fjP[h (uop)> egp (]y;) mtu;fisg; gw;wp tu;zpf;fpwhu;fs;.
(]`P`{y; Gfhhp)
,iwj;J}juhFjy; kw;Wk; miog;G gzp
kf;fh tho;f;if
egp (]y;) mtu;fSf;F ,iwj;J}ju; vDk; nfsutk; mUsg;gl;ljw;Fg; gpwFs;s
tho;f;ifia
,uz;L
tifg;gLj;jyhk;.
mit
xd;Wf;nfhd;W
jd;ikahy;
khWgLfpwJ.
1. kf;fhtpy; tho;e;j fhyk;. ,J Vwj;jho 13 Mz;Lfs;.
Page 60 of 518
2. kjPdhtpy; tho;e;j fhyk;. ,J KOikahf 10 Mz;Lfs;.
,t;tpU tho;f;ifAk; khWgl;l gy epiyfisf; nfhz;bUf;fpwJ. mit
xt;nthd;Wf;Fk; gy jdpj;jd;ikfs; cz;L. egp (]y;) miog;Gg; gzpapy; fle;J
te;j ghijfis Mo;e;J ftdpf;Fk;NghJ ,jid ehk; mwpfpNwhk;.
kf;fh tho;f;ifia %d;W fhy fl;lq;fshfg; gphpf;fyhk;.
1) kiwKf miog;G: ,J %d;W Mz;Lfs; tiu ePbj;jJ.
2) kf;fhthrpfSf;F gfpuq;f miog;G: ,J ehd;fhk; Mz;bypUe;J `p[;uj;" tiu
njhlu;e;jJ.
3) kf;fhTf;F ntspNa miog;Gg; gzp: ,J gj;jhk; Mz;bd; ,WjpapypUe;J egp
(]y;) mtu;fspd; ,Wjpf;fhyk; tiuj; njhlu;e;jJ.
,tw;iwr; RUf;fkhf ghu;j;Jtpl;L kjPdh tho;f;if epiyfis gpd;du; fhz;Nghk;.
egpj;Jt epoypy;
`puh Fifapy;
egp (]y;) mtu;fSf;F ehw;gJ taJ neUq;fpaJ. mtu;fsJ Mopa rpe;jid>
jdpikia
tpUk;gpaJ.
rj;JkhitAk;
jz;zPiuAk;
vLj;Jf;
nfhz;L
kf;fhtpypUe;J ,uz;L iky; njhiytpYs;s E}u; kiyapd; `puh Fiff;Fr;
nry;thu;fs;. mf;Fif ehd;F Ko ePsKk; xd;Nw Kf;fhy; Ko mfyKk; nfhz;lJ.
ukohd; khjj;jpy; mq;F jq;fp tzf;f topghLfspYk;> ,g;GtpiaAk; mijj;
jhz;ba gpugQ;rj;ijAk; ,af;Fk; mghu rf;jpiag;gw;wp rpe;jpg;gjpYk; <LgLthu;fs;.
rKjhak; nfhz;bUe;j ,izitf;Fk; ,opthd nfhs;ifiaAk;> gytPdkhd mjd;
fw;gidfisAk; mtu;fs; kdk; Vw;Wf; nfhs;stpy;iy. mNj Neuj;jpy;
kdjpUg;jpAld; tho;f;ifiaj; njhlu njspthd> eLepiyahd tho;f;ifg; ghijAk;
mtu;fSf;F Kd; ,Uf;ftpy;iy.
jdpikapd; kPjhd mtu;fsJ tpUg;gk; my;yh`;tpd; Vw;ghL vd;W nrhy;yyhk;.
egp (]y;) mtu;fs; ,jw;F Kd; cyf mYty;fspy; <Lgl;L te;jhu;fs;; tpahghuk;
nra;J te;jhu;fs;. ,g;NghJ mit midj;ijAk; tpl;L jdpikia ehLfpwhu;fs;.
Vnddpy;> khngUk; nghWg;igr; Rkf;f mtu;fs; jahuhf Ntz;Lk;; cyf tuyhw;iw
khw;wp kf;fSf;F Nehpa ghijiaf; fhl;l Maj;jkhf Ntz;Lk;. ,t;thW egpj;Jtk;
toq;Ftjw;F %d;W Mz;LfSf;F Kd;gpUe;Nj jdpikapd; kPjhd tpUg;gj;ij
my;yh`; mtu;fSf;F Vw;gLj;jpdhd;. Mf khjj;jpd; ngUk; gFjpia egp (]y;)
mtu;fs; jdpikapy; fopj;J te;jhu;fs;. jdpikia tprhykhd kdmikjpAld;
fopj;jJ kl;Lky;yhky; ,e;j gpugQ;rj;ij ,af;fp tUk; kiwnghUs; gw;wp Mokhf
rpe;jpj;jhu;fs;. Mk;! my;yh`;tpd; ehl;lg;gb mk;kiwnghUSld; njhlu;G nfhs;s
,Njh Neuk; neUq;fptpl;lJ. (,J Fwpj;J Nky; tptuq;fis ]`P`{y; Gfhhp> jhuPf;
,g;D `p\hk; kw;Wk; tuyhw;W E}y;fspy; fhzyhk;. Kjd;Kjyhf mg;Jy; Kj;jypg;
`puh Fifapy; tzf;f topghLfspy; <Lgl;L te;jhu;. ukohdpy; mq;F nrd;W
jq;Fthu;. Vio vspNahUf;F cztspg;ghu;. (,g;D f]Pu;)
Page 61 of 518
[pg;uPy; tUif
ghpg+uzj;jpd; njhlf;fkhfpa 40 taJ epiwthdNghJ (gy egpkhu;fSf;F ehw;gjhtJ
tajpy;jhd; egpj;Jtk; (EGt;tj;) mUsg;gl;lJ vd;W nrhy;yg;gLfpwJ)> egpj;Jt
milahsq;fs; njhpa Muk;gpj;jd.
mtw;wpy; rpy: kf;fhtpypUe;j fy; xd;W mtu;fSf;F ]yhk; $wp te;jJ
cz;ikahd fdTfisf; fz;lhu;fs;; mit mjpfhiyapd; tpbaiyg; Nghd;W
epju;rdkhf ele;J tpLk;; ,e;j epiyapy; MW khjq;fs; fope;jd egpj;Jt
gzpahw;wpaNjh 23 Mz;Lfs;> cz;ikf; fdTfs; egpj;Jtj;jpd; 46 gq;Ffspy; xU
gq;fhFk;.
mJ `puh Fifapy; mtu;fs; jdpj;jpUe;j %d;whk; Mz;L ukohd; khjk;.
my;yh`; mfpyj;jhUf;F jdJ fUiziag; nghopa ehbdhd;. K`k;kJ (]y;)
mtu;fSf;F egpj;Jtj;ij toq;fp rpwg;gpg;gjw;fhf Nkd;ikkpF Fu;Mdpd; rpy
trdq;fSld; thdtu; [pg;uPiy mtu;fsplk; mDg;gp itf;fpwhd;.
njspthd rhd;Wfis MuhAk;NghJ mJ ukohd; 21tJ gpiw jpq;fl;fpoik vd;w
KbTf;F tuyhk;. (fp.gp. 610 Mf];l; khjk; 10Mk; Njjp) me;ehspy; mtu;fsJ taJ
gpiw fzf;Fg;gb kpfr; rhpahf 40 Mz;Lfs;> 6 khjq;fs;> 12 ehs;fshFk;. #hpa
fzf;Fg;gb 39 Mz;Lfs;> 3 khjq;fs; 20 ehs;fshFk;.
,iw epuhfhpg;G> topNfL Nghd;w midj;J ,Us;fisAk; mopj;J tho;f;iff;F
xspkpf;f ghijia mikj;Jj; je;j egpj;Jtj;jpd; ,e;j Kf;fpa epfo;r;rpiag; gw;wp
md;id Map\h (uop) mtu;fs; $wf; Nfl;Nghk;:
'egp (]y;) mtu;fSf;F te;j t`p (,iwr;nra;jp) J}f;fj;jpy; Njhd;Wk; ey;y
fdTfshfNt
Muk;gj;jpy;
,Ue;jJ.
mtu;fs;
ve;jf;
fdT
fz;lhYk;
mjpfhiyapd; tpbaiyg; Nghd;W mit njspthf mg;gbNa elf;Fk;. gpd;du;
jdpikia tpUk;gpdhu;fs;. `puh Fifapy; jdpj;jpUe;J gy ,uTfs; tzf;f
topghLfspy; <LgLthu;fs;. gpwF jdJ FLk;gj;jhhplk; jpUk;gp tUthu;fs;. ,jw;fhf
czitAk; jk;NkhL vLj;Jr; nry;thu;fs;. czT jPu;e;jTld; fjP[h (uop)
mtu;fsplk; te;J kPz;Lk; czit vLj;Jr; nry;thu;fs;. ,e;j epiyapy;jhd; `puh
Fifapy; mtu;fSf;F t`p te;jJ. thdtu; egpatu;fsplk; te;J> 'XJtPuhf!"
vd;whu;. mjw;ftu;fs; 'ehd; Xjj; njhpe;jtdpy;iyNa!" vd;whu;fs;. my;yh`;tpd;
J}ju; (]y;) mtu;fs; ,e;epiyiag; gw;wp gpd;tUkhW tpthpj;jhu;fs;: gpwF mtu;
vd;idg; gpbj;J ehd; rpukg;gLk; msTf;F ,Wff; fl;baizj;jhu;. gpwF vd;id
tpl;Ltpl;L 'XJtPuhf!" vd;whu;. (mg;NghJk;) 'ehd; Xjj; njhpe;jtdpy;iyNa!"
vd;Nwd;. kPz;Lk; vd;id ,Wff; fl;baizj;Jtpl;L 'XJtPuhf!" vd;whu;.
(mg;NghJk;) 'ehd; Xjj; njhpe;jtdpy;iyNa!" vd;Nwd;. mtu; vd;idg; gpbj;J
%d;whtJ KiwAk; fl;baizj;Jtpl;L>
(egpNa! midj;ijAk;) gilj;j cq;fsJ ,iwtdpd; ngauhy; (vdJ fl;lisfs;
mlq;fpa
Fu;Mid)
ePq;fs;
XJtPuhf!
mtNd
kdpjid
fUtpypUe;J
gilf;fpd;whd;. (egpNa! gpd;Dk;) ePq;fs; XJq;fs;! cq;fsJ ,iwtd;jhd; kfh
ngUk; nfhilahsp! (my;Fu;Md; 96 : 1-6) vd;w trdq;fis Xjpf; fhl;bdhu;.
gpwF me;j trdq;fSld; ,jak; eLq;f (jkJ Jiztpahu;) fjP[h (uop)
mtu;fsplk; te;J 'vd;idg; Nghu;j;Jq;fs;> vd;idg; Nghu;j;Jq;fs;" vd;whu;fs;.
fjP[h (uop) egp (]y;) mtu;fisg; Nghu;j;jpdhu;fs;. (eLf;fk; jPu;e;jJk;) fjP[htplk;
Page 62 of 518
ele;j nra;jpiaj; njhptpj;J tpl;Lj; jkf;F VJk; Neu;e;JtpLNkh vdj; jhk;
mQ;Rtjhff; $wpdhu;fs;. mjw;F fjP[h (uop) 'mt;thW $whjPu;fs;! my;yh`;tpd;
kPJ Mizahf! my;yh`; cq;fis xUNghJk; ,opTgLj;jkhl;lhd;. (Vnddpy;)
jhq;fs; cwtpdu;fSld; ,zq;fp tho;fpwPu;fs;; (rpukg;gLNthhpd;) Rikfis Rke;J
nfhs;fpwPu;fs;. twpatu;fSf;fhf ciof;fpwPu;fs;; tpUe;jpdu;fis cgrhpf;fpwPu;fs;;
cz;ikahd Nrhjidfspy; (rpf;Fz;NlhUf;F) cjtp Ghpfpd;wPu;fs;" vd;whu;fs;.
gpd;du; egp (]y;) mtu;fisj; jkJ je;ijapd; cld; gpwe;jtuhd ~et;/gy;|
vd;gtd; kfd; ~tufh'tplk; mioj;Jr; nrd;whu;fs;.
tufh fpU];Jtuhf ,Ue;jhu;. mtu; ,g;uhdp (`pg;&) nkhopia mwpe;jtu;; ,d;[Py;
Ntjj;ijf; fw;wtu;; taJ Kjpu;e;jtu;; fz;ghu;itaw;wtu;; mthplk; fjP[h (uop) 'vd;
rNfhjuNu! ck; rNfhjud; kfd; $Wtijf; NfSq;fs;!" vd;whu;. 'vd; rNfhjuu;
kfNd! ePu; vijf; fz;Bu;!" vd tufh Nfl;f> egp (]y;) mtu;fs; jhk; ghu;j;j
nra;jpfis mthplk; nrhd;dhu;fs;. mjw;F tufh ',tu;jhk; %]htplk; ,iwtd;
mDg;gpa eh%]; ([pg;uPy;) Mthu;" vd;W $wptpl;L> cq;fsJ r%fj;jhu; cq;fis
cq;fs; ChpypUe;J ntspNaw;Wk; rkaj;jpy; ehd; capUld; jplfhj;jpukhd
,isQdhf ,Uf;f Ntz;LNk vd;W mq;fyha;j;jhu;. egp (]y;) mtu;fs; 'kf;fs;
vd;idah ntspNaw;Wthu;fs;?" vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;ftu; 'Mk;! ePq;fs;
nfhz;L te;jpUg;gJ Nghd;w rj;jpaj;ijf; nfhz;L te;j ve;j kdpjUk; (kf;fshy;)
gifj;Jf; nfhs;sg;glhky; ,Ue;jjpy;iy. (ePq;fs; ntspNaw;wg;gLk;) me;ehspy; ehd;
capUld; ,Ue;jhy; cq;fSf;F gykhd cjtp nra;Ntd;" vd;W $wpdhu;.
,e;epfo;r;rpf;Fg; gpd; tufh FWfpa fhyj;jpy; ,we;Jtpl;lhu;. ,j;Jld; t`p rpwpJ
fhyk; epd;Wtpl;lJ. (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;)
,iwr; nra;jp jhkjk;!
,J Fwpj;j gy fUj;Jfs; epytpdhYk; me;j ,ilntspf; fhyk; rpy ehl;fs;
vd;gNj cWjpahd fUj;jhFk;. ,ijNa ,g;D mg;gh]; (uop) mtu;fspd; thapyhf
,g;D ]mJ (u`;) mwptpf;fpwhu;fs;. t`papd; ,ilntspf;fhyk; %d;W my;yJ
,uz;liu Mz;L vd;W $WtJ rhpahdjy;y.
mwpQu;fspd; gy;NtW fUj;Jfis Ma;T nra;jjpy; vdf;F xd;W Gyg;gl;lJ.
mjhtJ> egp (]y;) mtu;fs; xt;nthU Mz;Lk; ukohd; khjj;jpy; kl;LNk
`puhtpy; jdpj;jpUe;Jtpl;L \t;thy; Kjy; gpiwapd; fhiyapy; ntspNawp
tPl;Lf;F tUthu;fs;. ,t;thW egpj;Jtj;Jf;F Kd; %d;W Mz;Lfs; jq;fpdhu;fs;.
me;j %d;whtJ Mz;bd; ukohdpy; egpj;Jtk; mUsg;gl;lJ. Gfhhp> K];ypKila
`jP]pd;gb egp (]y;) mtu;fs; `puhtpy; jq;fp ukohid epiwT nra;Jtpl;L tPL
jpUk;gpf; nfhz;bUf;Fk;NghJ ,uz;lhtJ t`p mUsg;gl;lJ. ,jpy; vd; fUj;J
vd;dntd;why;> egpj;Jtk; fpilf;fg; ngw;w ukohd; Kbe;j gpwF \t;thy;
khjj;jpd; Kjy; gpiwapy;jhd; ,uz;lhtJ t`p ,wq;fpaJ. mjw;Fg; gpwF egp
(]y;) mtu;fs; `puhTf;F nry;ytpy;iy. cWjpahd rhd;Wfspd;gb ukohd; gpiw 21
jpq;fs; ,utpy; Kjy; t`p mUsg;gl;lJ. ,uz;lhtJ t`p \t;thypd; Kjy;
gpiw tpahod; fhiy mUsg;gl;lJ. MfNt> ,f;fUj;jpd;gb t`papd;
,ilntspf;fhyk; 10 ehl;fs; kl;LNk! ,JNt ukohdpd; filrpg; gj;jpy; ,/jpfh/g;
,Ug;gjw;Fk; \t;thy; Kjy; gpiw ngUehshf ,Ug;gjw;Fk; fhuzkhf ,Uf;fyhk;.
(my;yh`;Nt ed;fwpe;jtd;!)
t`papd; ,ilntspf; fhyj;jpy; egp (]y;) mtu;fs; jpLf;fKk; ftiyAk;
epiwe;jtu;fshff; fhzg;gl;lhu;fs;. ,Jgw;wp ]`P`{y; Gfhhpapy; tUtjhtJ:
Page 63 of 518
,uz;lhtJ t`p tUtjw;F rpwpJ fhyjhkjkhdJ. mjdhy; egp (]y;) mtu;fs;
ftiyaile;jhu;fs;. kiy cr;rpapypUe;J fPNo Fjpj;Jtpl gyKiw Kide;jhu;fs;.
mt;thW fPNo Fjpj;J tpLtjw;fhf VNjDk; kiy cr;rpf;Fr; nry;Yk;Nghnjy;yhk;
mtu;fSf;F Kd;dhy; [pg;uPy; (miy) Njhd;wp 'K`k;kNj! ePq;fs; cz;ikahfNt
my;yh`;tpd; J}ju;jhd;" vd;W $Wthu;fs;. ,ijf; Nfl;lJk; egp (]y;) mtu;fspd;
gjw;wk; jzpe;J kdk; rhe;jp ngWk;. gpwF (kiy cr;rpapypUe;J) jpUk;gp tpLthu;fs;.
t`p tUtJ jhkjkhFk; Nghnjy;yhk; mt;thNw nra;aj; Jzpthu;fs;. mtu;fs;
Kd; [pg;uPy; (miy) Njhd;wp Kd;du; NghyNt $Wthu;fs;.
kPz;Lk; [pg;uPy;
,g;D `[u; (u`;) $Wfpwhu;: egp (]y;) mtu;fSf;F mr;rk; ePq;fp t`papd; kPJ
Mu;tk; Vw;gLj;Jtjw;fhfNt t`papd; tUifapy; jhkjk; Vw;gl;lJ. mt;thNw
mr;rk; ePq;fp Mu;tk; Vw;gl;lJk; t`pia MtYld; vjpu;ghu;j;jhu;fs;. my;yh`;
,uz;lhtJ Kiwahf t`pia ,wf;fp mtu;fisr; rpwg;gpj;jhd;. (/gj;`{y; ghhp)
egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;: ehd; `puh Fifapy; xU khjk; jq;fpapUe;J gpwF
jpUk;gpNdd;. ehd; gs;sj;jhf;fpy; ele;J nfhz;bUf;Fk;NghJ vd;id miof;Fk;
Fuiyf; Nfl;L tyg;gf;fk; ghu;j;Njd;. mq;F vijAk; ehd; fhztpy;iy. ,lg;gf;fk;
ghu;j;Njd;> vijAk; ehd; fhztpy;iy. MfNt> vd; jiyia cau;j;jpg; ghu;j;Njd;.
mq;F ehd; xd;iwf; fz;Nld;. `puh Fifapy; vd;dplk; te;j thdtu; [pg;uPy;
(miy) thDf;Fk; g+kpf;FkpilNa xU ehw;fhypapy; mku;e;jpUe;jhu;. ehd; fjP[htplk;
nrd;W 'vd;idg; Nghu;j;Jq;fs;; vd;idg; Nghu;j;Jq;fs;; Fspu;e;j ePiu vd; kPJ
Cw;Wq;fs;" vd;W $wpNdd;. mtu;fs; vd;idg; Nghu;j;jp Fspu;e;j ePiu vd;kPJ
Cw;wpdhu;fs;. mg;NghJ ,t;trdq;fs; mUsg;gl;ld.
(t`papd; mjpu;r;rpahy;) Nghu;it Nghu;j;jpf; nfhz;bUf;Fk; (egpNa!) ePq;fs; vOe;J
epd;W (kdpju;fSf;F) mr;r%l;b vr;rhpf;if nra;Aq;fs;! cq;fs; ,iwtidg;
ngUikg;gLj;Jq;fs;! cq;fsJ Milia ghpRj;jkhf;fp itj;Jf; nfhs;Sq;fs;!
mRj;jq;fis
ntWj;J
tpLq;fs;!
cq;fs;
,iwtdpd;
fl;lisia
epiwNtw;Wtjw;fhf(f; f\;lq;fis) ePq;fs; nghWj;jpUq;fs;. (my;Fu;Md; 74 : 1-5)
,e;j epfo;r;rp njhOif flikahtjw;F Kd; ele;jJ. ,ijj; njhlu;e;J t`p
tUtJ mjpfhpj;jJ. (]`P`{y; Gfhhp)
,t;trdq;fs;jhd; egpj;Jtj;jpd; njhlf;fkhFk;. ,tw;wpy; ,Utifahd rl;lq;fs;
cs;sd.
KjyhtJ tif:
'ePq;fs; vOe;J nrd;W mr;r%l;b vr;rhpf;if nra;Aq;fs;"
vd;w trdj;jpd; %yk; ,iwj;J}ij vLj;jpak;g Ntz;Lk;; Vw;fhjtu;fis
vr;rhpf;if
nra;a
Ntz;Lnkd;W
egp
(]y;)
mtu;fSf;F
fl;lis
gpwg;gpf;fg;gLfpwJ. ,t;trdj;jpd; nghUs;: topNfL> my;yh`; my;yhjtw;iw
tzq;FtJ> my;yh`;Tf;F ,izitg;gJ Mfpa Fw;wr; nray;fspypUe;J
,k;kf;fs; tpyftpy;iynadpy; mtu;fSf;F my;yh`;tpd; Ntjid cz;nld
egpNa! ePq;fs; vr;rhpf;if nra;Aq;fs;.
,uz;lhtJ tif: my;yh`;tpd; fl;lisfis KOikahfg; Ngzpg; gpd;gw;w
Ntz;Lk;. mg;NghJjhd; my;yh`;tpd; jpUg;jp fpilf;Fk;; my;yh`;it ek;gpf;iff;
Page 64 of 518
nfhs;gtu;fSf;F
ePq;fs;
fl;lisaplg;gLfpwJ.
mofpa
Kd;khjpahfj;
jpfo
KbAk;
vd;W
'cq;fs; ,iwtidg; ngUikg;gLj;Jq;fs;"
mjhtJ
my;yh`;it
,izahf;fhjPu;fs;.
kl;LNk
kfpikg;gLj;Jq;fs;!
mjpy;
vtiuAk;
'cq;fsJ Milfis ghpRj;jkhf;fpf; nfhs;Sq;fs;"
my;yh`;it kfpikg;gLj;jp mtd; Kd; epw;gtu; mUtUg;ghd Njhw;wkpd;wp
mRj;jkpd;wp cliyAk; ciliaAk; J}a;ikahf itj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.
my;yh`; Milapy; J}a;ikia ,t;tsT typAWj;Jk;NghJ nfl;l nray;> jPa
rpe;jidapypUe;J ehk; vt;tsT J}a;ik ngw;wpUf;f Ntz;Lk; vd;gij nrhy;yj;
Njitapy;iy.
'mRj;jq;fis ntWj;jpLq;fs;"
mjhtJ> my;yh`;it tzq;fp mtDf;F khWnra;tijj; jtpu;j;J my;yh`;tpd;
Nfhgj;jpypUe;J J}ukhfptpLq;fs;.
'ePq;fs; gpujpgyd; Njbatuhf vtUf;Fk; cjtp xj;jhir GhpahjPu;fs;"
mjhtJ> gpwUf;F cjtp nra;Ak;NghJ
mjpfkhd gyid vjpu;ghu;f;fhjPu;fs;.
'cq;fs; ,iwtdpd;
nghWj;jpUq;fs;"
fl;lisia
mjw;Fr;
rkkhd
epiwNtw;Wtjw;fhf(f;
my;yJ
f\;lq;fis)
mijtpl
ePq;fs;
egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ $l;lj;jhiu my;yh`;tpd; gf;fk; mioj;J mtdJ
jz;lidfisf; $wp vr;rhpf;if nra;ifapy; mtu;fshy; Jd;gq;fs; epfoyhk;>
mtw;iw my;yh`;Tf;fhf rfpj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;W ,e;j ,Wjp trdj;jpy;
czu;j;jg;gLfpwJ.
Muk;gkhf my;yh`;tpd; miog;G egp (]y;) mtu;fis Xa;T cwf;fj;jpy; ,Ue;J
jl;b vOg;gp> cliy tUj;jpf;nfhs;sTk;> mdy; gwf;Fk; NghUf;F Maj;jkhfTk;>
vjpu;fhyj;jpy; rKjhag; Gul;rpf;F <LnfhLf;fTk;> ve;NeuKk; jahuhf ,Uf;f
Ntz;Lk; vd xU uhZt cj;Ntfj;jpw;F egp (]y;) mtu;fis J}z;LfpwJ.
Nghu;it Nghu;j;jpf; nfhz;bUg;gtNu! vOf! mr;r%l;b vr;rhpf;if nra;f! vd
miog;gJ vq;qdk; cs;sJ vd;why;... X!... jdf;fhf thOk; xU RaeythjpjhNd
rha;T fl;bypy; Xa;T NjLthu;. jhq;fs; mg;gbg;gl;ltuy;yNt! jhq;fs; cau;e;j xU
gzpf;F Maj;jkhf Ntz;bAs;sNj! vjpu;fhyj;jpy; ngUk; rKjhar; Rikia
jhq;fs; Rkf;f NehpLNk! ,e;jg; Nghu;it Rfj;jpw;fhfth Gtpapy; gpwe;jPu;fs;?
jq;fspd; cwf;fk; crpjkhdjh? kd epk;kjpia cs;sk; tpUk;gyhkh? Rfk;
Njlyhkh? $lhJ! $lhJ! $lNt $lhJ! cq;fis kfj;jhd nghWg;G ,U fuk;
ePl;b tuNtw;fpwJ. ck;! vOq;fs;! cq;fSila ghuj;ijj; jhq;fpf; nfhs;sj;
jahuhFq;fs;. rpukj;ijAk; jpahfj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;s vOe;J thUq;fs;!
Xa;ntLf;f
Ntz;ba
fhyk;
Xbtpl;lJ.
,dp
fz;
JQ;rhJ
tpopj;J
NghuhlNtz;Lk;. ePq;fs; mu;g;gzpg;Gf;F Maj;jkhFq;fs;! jahuhFq;fs;!
Page 65 of 518
cz;ikapy; my;yh`;tpd; ,e;j trdk; kpf mr;RWj;jyhdJ. ,J egp
mtu;fis
,y;yj;jpy;
epk;kjpahf
gLj;Jwq;FtjpypUe;J
ntspNaw;wp
tho;f;ifapYk; miog;Gg; gzpapd; rpukq;fisr; re;jpf;fj; jahu;gLj;jpaJ.
(]y;)
KO
my;yh`;tpd; ,f;fl;lisia epiwNtw;w egp (]y;) mtu;fs; vOe;jhu;fs;! md;W
vOe;jtu;fs; ,UgJ tUlq;fSf;F Nkyhf Xa;T ngwNtapy;iy. jdf;fhfNth jkJ
FLk;gj;jpdUf;fhfNth ,y;yhky; my;yh`;tpdhy; xg;gilf;fg;gl;l khngUk;
nghWg;gpd; Rikia jdJ Njhspy; Rke;J ,iwaiog;Gg; gzpapy; jd;id
mu;g;gzpj;Jf; nfhz;lhu;fs;. mtu;fs; Rke;jJ Vfj;Jtg; Nghuhl;lj;jpd; RikahFk;.
my;yh`;tpdhy;
jdf;F
tpLf;fg;gl;l
miog;ig
nrtpNaw;wjpypUe;J
20
tUlq;fSf;F
Nkyhf
Xa;T
cwf;fkpd;wp
khngUk;
jpahf
tho;f;ifia
Nkw;nfhz;lhu;fs;.
mtu;fSf;F ek; rhu;ghfTk; kdpj Fyj;jpd; rhu;ghfTk; rpwe;j ew;$ypia my;yh`;
ey;Fthdhf!
egp (]y;) mtu;fspd; ePz;l jpahf tho;f;ifapd; rpy gFjpiaj;jhd; ehk; gpd;tUk;
gf;fq;fspy; fhz ,Uf;fpNwhk;.
t`;apd; tiffs;
egp (]y;) mtu;fspd; EGtj;jpw;Fg; gpe;jpa tho;itg;gw;wp NgRKd; t`papd;
(,iwr;nra;jpapd;) tiffisg; gw;wp fhz;gJ rpwe;jJ. t`papd; tiffs; gw;wp
,g;Dy; fa;" (u`;) ~[hJy; kMJ| vd;w jdJ E}ypy; $WtjhtJ:
1) cz;ikahd fdT. ,Jjhd; t`papd; njhlf;fkhf ,Ue;jJ.
2) thdtu;> egp (]y;) mtu;fspd; fz;Kd; Njhd;whky; cs;sj;jpy; ,iw nra;jpiag;
Nghl;LtpLtJ. v.fh. egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;: &`{y; Fj;]; ([pg;uPy;) vdJ
cs;sj;jpy; Cjpdhu;. mjhtJ> jdJ czit KOikahf Kbj;Jf; nfhs;Sk;tiu
vtUk; kuzpf;f khl;lhu;. my;yh`;it mQ;rpf; nfhs;Sq;fs;! czitj; NjLtjpy;
mofpa topia Nju;e;njLq;fs;. czT jhkjkhFtjhy; ePq;fs; my;yh`;Tf;F khW
nra;J mijj; Njl Ntz;lhk;. Vnddpy;> epr;rakhf my;yh`;tplk; cs;sij
mtDf;F topg;gLtjd; %yNk jtpu NtW tifapy; mila KbahJ."
3) thdtu; Xu; Mltd; cUtpy; Njhd;wp egp (]y;) mtu;fsplk; NgRthu;. mij
egp (]y;) mtu;fs; kdjpy; epWj;jpf; nfhs;thu;fs;. ,t;thwhd re;ju;g;gq;fspy; jhd;
thdtiu rpy egpj;Njhou;fs; fz;bUf;fpwhu;fs;.
4) thdtu; kzpNahiriag; Nghd;W tUthu;. ,e;j tifNa egp (]y;) mtu;fSf;F
Rikahf ,Uf;Fk;. egp (]y;) mtu;fis thdtu; jd;Dld; ,izj;Jf; nfhs;thu;.
fLq;FsphpYk; egp (]y;) mtu;fSf;F tpau;it ngUf;nfLj;J XLk;. mtu;fs;
thfdj;jpy; mku;e;jpUe;jhy; t`papd; Rik jhq;fhJ me;j thfdk; mg;gbNa
jiuapy; mku;e;JtpLk;. xUKiw egp (]y;) mtu;fspd; fhy; i[J ,g;D ]hgpj;
(uop) mtu;fspd; fhy;kPJ ,Ue;j epiyapy; t`p te;jJ. mjd; Rik mtu;fsJ
fhiyj; Jz;bj;J tpLk; msTf;F kpff; fbdkhf ,Ue;jJ.
5) thdtu;> my;yh`; gilj;j mNj cUtj;jpy; egp (]y;) mtu;fs; Kd;
Njhd;Wthu;. egp (]y;) mtu;fSf;F my;yh`;tpd; nra;jpfis mwptpg;ghu;. ,t;thW
,uz;L Kiw ele;Js;sJ. ,ijg;gw;wp Fu;Mdpy; ~me;e[;k;| vd;w mj;jpahaj;jpy;
$wg;gl;Ls;sJ.
Page 66 of 518
6) egp (]y;) mtu;fis my;yh`; VO thdq;fSf;F Nky; mioj;J NgRtJ. egp
(]y;) mtu;fSf;F kp/uh[py;" njhOif flikahf;fg;gl;lJ Nghd;W!
7) thdthpd;wp Neubahf my;yh`; NgRtJ. %]h (miy) mtu;fsplk; my;yh`;
NgrpaJ Nghy! %]h egpf;F ,e;j rpwg;G fpilj;jJ gw;wp Fu;Mdpy;
tpthpf;fg;gl;Ls;sJ. egp (]y;) mtu;fSf;Fk; ,e;j rpwg;G fpilj;jJ vd kp/uh[;
njhlu;ghd `jP];fspd; %yk; njspthfpwJ. ([hJy; kMJ)
Kjy; fhy fl;lk; - my;yh`;tpd; gf;fk; mioj;jy;
,ufrpa miog;G - %d;W Mz;Lfs;
'#uh" Kj;j];]pd; Muk;g trdq;fs; mUsg;gl;lJk; Vfj;Jt miog;Gf;F egp
(]y;) mtu;fs; jahuhdhu;fs;. mf;fhy kf;fs; rpiyfis tzq;fp te;jdu;. jq;fsJ
Kd;Ndhu;fis rpiy tzq;fpfshff; fz;lhu;fs; vd;gijj; jtpu rpiy
tzf;fj;jpw;fhf Ntnwe;j MjhuKk; mtu;fsplkpy;iy. gpbthjKk; mfk;ghtKk;
mtu;fsJ ,ay;ghf ,Ue;jd. midj;J gpur;ridfSf;Fk; jPu;T ths; Kidjhd;
vd;Wk;> mugpa jPgfw;gj;jpd; khu;f;fj; jiyikf;F jhq;fNs kpfj; jFjpAilNahu;
vd;Wk; ek;gpapUe;jdu;. mugpa jPgfw;gj;jpd; khu;f;fj; jiyikaplkhd kf;fhit
jq;fSila fl;Lg;ghl;by; itj;jpUe;jdu;. mij mg;gbNa ghJfhg;gJ jq;fsJ
nghWg;ngdf;
fUjpdu;.
,g;nghOJ
mtu;fsJ
czu;tpy;
Cwpf;
fple;j
nfhs;iffisj; jfu;f;Fk; Kaw;rpia jpBnud nra;jhy; mJ vjpu;tpisTfis
Vw;gLj;jptpLk;. vdNt> miog;Gg; gzpia ,ufrpakhfj; njhlq;FtJjhd;
tpNtfkhd nrayhf ,Ue;jJ.
Ke;jpatu;fs;!
egp (]y;) mtu;fs; Muk;gkhff; FLk;gj;jhu; kw;Wk; ez;gu;fspy; jdJ
ek;gpf;iff;Fhpatu;fSf;F ,];yhik mwpKfg;gLj;jpdhu;fs;. cz;ikia Nerpg;gtu;>
ey;ytu; vd jhd; vz;zpatu;fSf;Fk; Vfj;Jt miog;G tpLj;jhu;fs;. egp (]y;)
mtu;fis ve;j tifapYk; re;Njfpf;fhj xU $l;lk; mtu;fspd; miog;ig Vw;wJ.
,];yhkpa tuyhw;wpy; ,tu;fs; 'm];]hgpf;$dy; mt;tY}d;" (Ke;jpatu;fs;!
Kjyhktu;fs;!) vd;W mwpag;gLfpd;wdu;. ,tu;fspy; Kjd;ikahdtu; egp (]y;)
mtu;fspd; Jiztpauhd md;id fjP[h (uop) Mthu;. gpd;du; egp (]y;)
mtu;fspd; mbik i[J ,g;D `h]h (uop)> egp (]y;) mtu;fspd;
guhkhpg;gpypUe;j rpWtu; myP (uop)> cw;w Njhouhd mg+gf;u; (uop) Mfpa midtUk;
miog;Gg; gzpapd; Kjy; ehspNyNa ,];yhikj; jOtpdhu;fs;. gpwF ,iw
miog;Gg; gzpf;fhf mg+gf;u; (uop) Maj;jkhdhu;fs;. mtu;fs; midthpd;
Nerj;jpw;Fhpatuhf> nkd;ikahdtuhf> ew;FzKilatuhf> cgfhhpahf ,Ue;jhu;fs;.
mtu;fsJ mwpT> tzpfj; njhlu;G> ,dpa Ngr;R Mfpatw;iw kf;fs; kpfTk;
Nerpj;jdu;. mtu;fspy; jdf;F kpf ek;gpf;iff;F catu;fis Kjypy; miof;fj;
njhlq;fpdhu;fs;. mtu;fsJ miog;ig Vw;W c];khd; ,g;D m/g;ghd;> [{igu;
,g;D mt;thk;> mg;Ju; u`;khd; ,g;D mt;/g;> ]mJ ,g;D mgP tf;fh];> jy;`h
,g;D cigJy;yh`; (uopay;yh`{ md;`{k;) Mfpa vl;L egu;fs; ,];yhik
Kjd;Kjyhf Vw;Wf; nfhz;ldu;.
,tu;fisaLj;J ,r;rKjhaj;jpd; ek;gpf;ifahsu; (mkPd;) vd;W ngau; #l;lg;gl;l
mg+ cigjh Mkpu; ,g;D [u;uh`;> mg+ ]yhkh ,g;D mg;Jy; m]j;> mtuJ
Page 67 of 518
kidtp ck;K ]ykh> mu;fk; ,g;D mGy; mu;fk;> c];khd; ,g;D ks;T+d;> mtuJ
,U rNfhjuu;fs; Fjhkh> mg;Jy;yh`;> cigjh ,g;D `hhp];> ]aPJ ,g;D i[J>
mtuJ kidtp /ghj;jpkh gpd;j; fj;jhg; (cku; mtu;fspd; rNfhjhp) fg;ghg; ,g;D
muj;> [/gu; ,g;D mg+jhypg;. mtuJ kidtp m];kh gpd;j; cik];> fhypj; ,g;D
]aPJ ,g;D M];> mtuJ kidtp cikdh gpd;j; fy/g;> mk;U ,g;D ]aPJ
,g;D M];> `hjpg; ,g;D `hhp];> mtuJ kidtp /ghj;jpkh gpd;j; K[y;ypy;>
fj;jhg; ,g;D my; `hhp];> mtuJ kidtp /Gif`h gpd;j; a]hu;> k/ku; ,g;D
my;`hhp];> Kj;jypg; ,g;D m[;`u;> ukyh gpd;j; mg+ mt;/g;> Ema;k; ,g;D
mg;Jy;yh`;
(uop
md;`{k;)
Mfpa
,tu;fs;
midtUk;
Fiw\p
Nfhj;jpuj;jpypUe;J ,];yhik Vw;wtu;fspy; Kjd;ikahdtu;fshtu;.
mg;Jy;yh`; ,g;D k];T+j;> k];T+j; ,g;D ugPM> mg;Jy;yh`; ,g;D [`;\;. mg+
m`;kj; ,g;D [`;\;> gpyhy; ,g;D ugh`; `g\p> ]{i`g; ,g;D ]pdhd;>
mk;khu; ,g;D ah]pu;> ah]pu;> mtuJ kidtp Rika;ah> Mkpu; ,g;D /Gi`uh
(uopay;yh`{ md;`{k;) MfpNahu; kw;w Nfhj;jpuj;jpypUe;J ,];yhik Vw;wtu;fspy;
Kjd;ikahdtu;fshtu;.
ngz;fspy; Nkw;$wg;gl;ltu;fisj; jtpu kw;Wk; gyu; ,];yhik Vw;wdu;. mtu;fs;:
ck;K ma;kd; gufh `g\pah> mg;gh]pd; kidtp ck;Ky; /go;y; Yghg`;>
m];kh gpd;j; mg+gf;u;. (my;yh`; ,tu;fs; midtiuAk; jpUg;jp nfhs;thdhf!)
(,g;D `p\hk;)
'm];]hgp$dy; mt;tY}d; - Ke;jpatu;fs;
my;yh`; ,tu;fis Nghw;Wfpd;whd;.
Kjyhktu;fs;"
vd;W
Fu;Mdpy;
,];yhik Muk;gkhf Vw;Wf; nfhz;l Mz;> ngz;fspd; vz;zpf;if 130 MFk;.
vdpDk;> ,tu;fs; midtUk; egp (]y;) mtu;fs; kiwKfkhf miog;G tpLj;j
fhyj;jpy; ,];yhik Vw;whu;fsh? my;yJ mtu;fspy; rpyu; mjw;Fg;gpd; ,];yhik
Vw;whu;fsh? vd;W cWjpahf $wKbahJ.
njhOif
,];yhkpa khu;f;fj;jpy; njhOifNa Kjyhtjhf flikahf;fg;gl;lJ. ,g;D `[u;
(u`;) $Wfpwhu;: kp/uh[{f;F Kd;Ng egp (]y;) mtu;fSk; Njhou;fSk; njhOJ
te;jhu;fs; vd;gjpy; re;Njfk; vJTkpy;iy. Mdhy;> INtisj; njhOif
flikahtjw;F Kd; VNjDk; njhOiffs; flikahf;fg;gl;bUe;jjh ,y;iyah
vd;gjpy; fUj;J NtWghL cs;sJ. rpyu; '#hpa cjaj;jpw;F Kd;Gk; kiwtjw;F
Kd;Gk; njhOJ nfhs;tJ flikahf ,Ue;jJ" vd;W $Wfpd;wdu;.
,g;D `p\hk; (u`;) $Wfpwhu;: egp (]y;) mtu;fSk; Njhou;fSk; fztha;fSf;Fr;
nrd;W ,ufrpakhfj; njhOJ te;jhu;fs;. xU Kiw egp (]y;) mtu;fSk; myP (uop)
mtu;fSk; njhOk;NghJ mg+jhypg; ghu;j;J mJgw;wp tprhhpj;jhu;. mt;tpUtUk;
ew;nraiyNa nra;fpwhu;fs; vd;W njhpe;J nfhz;lJk; mjpy; epiyj;jpUq;fs; vd;W
$wpdhu;.
njhOif kl;LNk K];ypk;fSf;Ff; flikahf;fg;gl;bUe;jJ. mijj; jtpu NtW
tzf;f topghLfNsh> Vty; tpyf;fNyh ,Ue;jjhfj; njhpatpy;iy. mf;fhy
fl;lj;jpy; mtu;fSf;F Vfj;Jt tpsf;fq;fisf; fw;Wf; nfhLj;J> ew;gz;Gfspy;
Mu;t%l;b>
mtu;fsJ
,jaq;fisj;
J}a;ikg;gLj;Jk;
,iwtrdq;fs;
mUsg;gl;ld. NkYk;> mt;trdq;fs; nrhu;f;fj;ijAk; eufj;ijAk; mtu;fs;
Page 68 of 518
fz;Kd; fhz;gJNghy; tu;zpj;jd. vOr;rpkpF cgNjrq;fshy; ,jaq;fisj; jpwe;J
Md;khTf;F tYT+l;b mf;fhy kf;fs; mJtiu mwpe;jpuhj xU Gjpa ehfuPf
tho;Tf;F ,iwkiw mtu;fis mioj;Jr; nrd;wJ.
,t;thNw %d;W Mz;Lfs; fle;jd. egp (]y;) mtu;fs; miog;ig gfpuq;fg;
gLj;jhky; jdp egu;fSf;Nf miog;G tpLj;jhu;fs;. Fiw\pfs; kl;Lk; egp (]y;)
mtu;fspd; miog;Gg; gzpia mwpe;jpUe;jdu;. kf;fhtpy; ,];yhk; Fwpj;j ru;r;ir
vOe;J kf;fSk; mJgw;wp Ngrj; njhlq;fpdu;. ,ijg; gpbf;fhj rpyu; K];ypk;fis
,k;rpj;jdu;. vdpDk;> egp (]y;) mtu;fs; mk;kf;fspd; khu;f;fj;ijAk; rpiyfisAk;
tpku;rpf;fhjjhy; egp (]y;) mtu;fspd; miog;ig kf;fhthrpfs; xU nghUl;lhf
vLj;Jf; nfhs;stpy;iy.
,uz;lhk; fhy fl;lk;
gfpuq;f miog;G
rNfhjuj;Jtk; NgZjy;> cjtp xj;jhir Ghpjy; Nghd;w ew;gz;GfSld;
J}Jj;Jtj;ijr; Rke;J mij vLj;Jiuf;Fk; Mw;wy; ngw;w K];ypk;fspd; xU
$l;lk; jahuhdNghJ ,];yhkpa miog;ig gfpuq;fg;gLj;jp> jPikia ed;ikahy;
vjpu;nfhs;s Ntz;Lnkd;W egp (]y;) mtu;fSf;Ff; fl;lis gpwg;gpf;fg;gl;lJ.
,J njhlu;ghf Kjyhtjhf>
'ePq;fs; cq;fSila neUq;fpa cwtpdu;fSf;F mr;r%l;b vr;rhpf;if nra;Aq;fs;."
(my;Fu;Md; 26:214)
vd;w trdk; mUsg;gl;lJ. ,j;jpUtrdj;jpd; Kd;njhly; egp %]h (miy)
mtu;fSf;F ,iwj;J}J fpilj;jjpypUe;J ,];uNtyu;fSld; mtu;fs; `p[;uh
nra;jJ tiuapyhd epfo;TfSk;> /gpu;mt;d; kw;Wk; mtdJ $l;lj;jhhplkpUe;J
,];uNtyu; fSf;Ff; fpilj;j ntw;wpAk;> /gpu;mt;d; jdJ $l;lj;jhUld;
%o;fbf;fg;gl;l rk;gtq;fSk; tpthpf;fg;gLfpwJ. NkYk;> /gpu;mt;id Vfj;Jtj;jpd;
gf;fk; mioj;jNghJ egp %]h (miy) fle;J nrd;w midj;J epiyikfSk;
tptukhff; $wg;gl;ld.
,];yhkpa miog;ig gfpuq;fg;gLj;j Ntz;Lk; vd;w fl;lisAld; Nkw;$wg;gl;l
tptuq;fis
nfhz;L
te;jjw;fhd
fhuzk;:
kf;fis
miof;Fk;NghJ
mtu;fsplkpUe;J ngha;g;gpj;jy;> mj;JkPwy;> nfhLikg;gLj;Jjy; Nghd;wtw;iwr;
re;jpf;f NehpLk;; mtw;iwj; jhq;fpNa jPuNtz;Lk;. vdNt> njhlf;fj;jpypUe;Nj
jq;fsJ nray;ghl;by; njspthf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gjw;F Kd;Djhuzkhf egp
(]y;)
mtu;fSf;Fk;
egpj;Njhou;fSf;Fk;
Kd;nrd;w
egpkhu;fs;
kw;Wk;
rKjhaj;jtu;fspd; epfo;r;rpfisr; Rl;bf;fhl;lg;gl;lJ.
,k;khu;f;fj;ijg; ngha;ahf;Fgtu;fs; jq;fsJ epiyapy; njhlu;e;jhy;> mtu;fSf;F
Vw;gLk; ,opthd KbitAk; my;yh`;tpd; jz;lidiaAk; njhpe;Jnfhs;s
Ntz;Lk;; mofpa KbT jq;fSf;Fj;jhd; vd;gij ,iwek;gpf;ifahsu;fs; ek;g
Ntz;Lk; vd;gjw;fhf ,e;j mj;jpahaj;jpy; E}`;> ,g;wh`Pk;> Y}j;> `_J> ]hyp`;
(miy) Mfpa egpkhu;fspd; rKjhaj;jpdu;> 'm];`hGy; ma;fh| (Njhl;lf;fhuu;fs;)
vd ,iwj;J}ju;fisg; ngha;ahf;fpatu;fspd; KbTfs; $wg;gl;Ls;sd.
Page 69 of 518
neUq;fpa cwtpdu;fis Neu;topf;F mioj;jy;
,t;trdk; mUsg;gl;lJk; egp (]y;) jq;fsJ neUq;fpa cwtpdu;fshd `h\pk;
fpisahiu mioj;jhu;fs;. mtu;fSld; Kj;jypgpd; tkprj;jpy; rpyUk; Nru;e;J
nkhj;jk; 45 Mz;fs; te;jdu;. egp (]y;) Ngrj; njhlq;fpaNghJ mg+ y`g;
Ke;jpf;nfhz;L
',tu;fs;
ckJ
je;ijapd;
rNfhjuu;fSk;
mtu;fSila
gps;isfSkhtu;. mij epidtpy; nfhz;L NgR! kjk; khwpatu;fisg; gw;wp ,q;F
NgrhNj. mwpe;Jnfhs;! mugpau;fspy; cd;Dila $l;lj;jhUf;F ve;jnthU
typikAkpy;iy. cd;id jz;bg;gjw;F ehNd kpfj; jFjpahdtd;. eP $Wk; ,e;j
Vfj;Jtj;jpy; eP cWjpahf ,Ue;jhy;> mJ mugpfspd; JizAld; Fiw\p
FLk;gj;jpdu; cd;kPJ gha;tjw;F VJthfptpLk;. jdJ je;ijapd; nrhe;jf;fhuu;fSf;F
cd;idg; Nghy jPq;fpioj;j vtiuAk; ehd; fz;ljpy;iy" vd;W $wpdhd;. ,jdhy;
egp (]y;) mr;rigapy; Ngrhky; ,Ue;Jtpl;lhu;fs;.
,uz;lhtJ KiwahfTk; `h\pk; fpisahiu mioj;J 'vy;yhg; GfOk;
my;yh`;Tf;Nf! mtidNa Gfo;fpNwd;. mtdplNk cjtp NjLfpNwd;. mtd;kPJ
ek;gpf;if itf;fpNwd;. mtdplNk nghWg;G xg;gilf;fpNwd;. tzf;fj;Jf;Fhpatd;
my;yh`; xUtidj; jtpu NtW vtDkpy;iy. mtDf;F ,iz ahUkpy;iy vd;W
rhl;rp nrhy;fpNwd;" vdf; $wpj; njhlu;e;jhu;fs;; 'epr;rakhf 'uhk;j;| (NghUf;F
nry;Yk; tPuu;fs; jq;Ftjw;F Vw;w ,lq;fisAk;> ePu;epiyfisAk; mwpe;J
tUtjw;fhf mDg;gg;gLk; J}ju;) ngha;Aiuf;fkhl;lhu;. ve;j my;yh`;itj; jtpu
tzf;fj;jpw;Fj; jFjpahdtd; NtW ahUkpy;iyNah mtd; kPJ Mizahf!
epr;rakhf ehd; Fwpg;ghf cq;fSf;Fk;> nghJthf Vida kf;fSf;Fk; mDg;gg;gl;l
my;yh`;tpd; J}juhNtd;. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ePq;fs; cwq;FtJ
Nghd;Nw kuzpg;gPu;fs;. ePq;fs; tpopg;gJ Nghd;Nw vOg;gg;gLtPu;fs;. cq;fsJ
nray;fs; Fwpj;J tprhuiz nra;ag;gLtPu;fs;. epr;rakhf mJ epue;ju nrhu;f;fkhf
my;yJ epue;ju eufkhf ,Uf;Fk;" vd;W ciuahw;wp Kbj;jhu;fs;.
mg;NghJ mg+ jhypg; $wpdhu;: 'cdf;F cjtp nra;tJ vq;fSf;F kpfTk;
tpUg;gkhdNj> cdJ cgNjrj;ij Vw;gJk; vq;fSf;Fg; gphpakhdNj> cdJ Ngr;ir
kpf cWjpahf cz;ikg;gLj;JfpNwhk;. ,Njh! cdJ ghl;ldhhpd; FLk;gj;jhu;! ehDk;
mtu;fspy; xUtd;jhd;. vdpDk;> eP tpUk;Gtij mtu;fistpl ehd; tpiuthf
Vw;Wf; nfhs;Ntd;. vdNt> cdf;fplg;gl;l fl;lisia eP epiwNtw;Wtjpy; eP
cWjpahf ,U. my;yh`;tpd; kPjhizahf! ehd; cd;idr; #o;e;J epd;W
ghJfhg;Ngd;. vdpDk;> vdJ kdk; mg;Jy; Kj;jypgpd; khu;f;fj;ij tpl;Lg; gphpa
tpUk;gtpy;iy" vd;whu;.
mg;NghJ mg+ y`g; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ,J (,e;j miog;G) kpf
,opthdJ. ,tiu kw;wtu;fs; jz;bf;Fk; Kd; ePq;fNs jLj;JtpLq;fs;" vd;whd;.
mjw;F mg+jhypg; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ehq;fs; ,Uf;Fk;tiu mtiug;
ghJfhg;Nghk;" vd;W $wptpl;lhu;. (my;fhkpy;)
]/gh kiy kPJ...
mg+jhypg; jdf;F ghJfhg;gspg;ghu; vd;W egp (]y;) cWjpahf mwpe;jgpd; ,iw
khu;f;fj;ij vLj;Jiug;gjw;fhf ]/gh kiy cr;rpapy; Vwp epd;W 'ah ]gh`h! ah
]gh`h!!" vd;W rg;jkpl;lhu;fs;. (ngUk; gilnahd;W #o;e;Jnfhz;lij my;yJ
VNjDk; Nguhgj;J te;Jtpl;lij mwptpf;f ,e;j thu;j;ij gad;gLj;jg;gLk;.)
Page 70 of 518
gpwF Fiw\p tkprj;jpd; xt;nthU gphptpdiuAk; mioj;jhu;fs;: /g`;u;
FLk;gj;jhNu! mjP FLk;gj;jhNu! mg;J Kdh/gpd; FLk;gj;jhNu! mg;Jy; Kj;jypgpd;
FLk;gj;jhNu! vd;W mioj;jhu;fs;.
mtu;fsJ miog;igr; nrtpNaw;W ,t;thW miog;gtu; ahu;? vd tpdt rpyu;
'K`k;kJ" vd;W $wpdu;. clNd Fiw\pau;fspy;> mg+y`g; kw;Wk; gyUk; mq;F
FOkpdu;. tu ,ayhjtu;fs; jq;fs; rhu;ghf xUtiu mtu; nrhy;tijf; Nfl;L
tUkhW $wpaDg;gpdhu;fs;.
midtUk; xd;W $baNghJ egp (]y;) ',k;kiyf;Fg; gpd;dhYs;s fzthapy;
cq;fisj; jhf;Ftjw;fhf Fjpiu tPuu;fs; fhj;jpUf;fpwhu;fs; vd;W ehd; $wpdhy;
ePq;fs; ek;GtPu;fsh?" vd;W Nfl;lhu;fs;.
mjw;F mk;kf;fs; 'Mk;! cq;fis ek;GNthk;; cq;fis
fz;bUf;fpNwhk;; ngha;Aiuj;Jf; fz;ljpy;iy" vd;wdu;.
cz;ikahsuhfNt
mjw;F egp (]y;) mtu;fs; kpff; fLikahd Ntjid tUKd; ehd; cq;fis
mr;r%l;b vr;rhpf;fpNwd;. vdf;Fk; cq;fSf;Fk; cs;s cjhuzk;> xUtu;
vjphpfisg; ghu;j;J mtu;fs; jd;id Ke;jpr; nrd;W jdJ $l;lj;jpdiuj;
jpBnudj; jhf;fptplf; $lhJ vd;gjw;fhf kiy cr;rpapy; Vwp 'ah ]gh`h!" vd;W
mioj;jtiug; Nghd;whNtd;.
gpwF> egp (]y;) mtu;fs; mk;kf;fis rj;jpaj;jpd; gf;fk; mioj;J my;yh`;tpd;
Ntjid Fwpj;J mr;r%l;b vr;rhpf;if nra;jhu;fs;. xt;nthU $l;lj;jhhpd;
ngau;fisj; jdpj;jdpahfTk;> nghJthfTk; Fwpg;gpl;Lf; $wpdhu;fs;.
'Fiw\paNu! my;yh`;tplkpUe;J cq;fsJ Md;khf;fis tpiyf;F thq;fpf;
nfhs;Sq;fs;. cq;fis eufpypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;Sq;fs;. epr;rakhf> ehd;
cq;fSf;F my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J ve;jnthU ed;ikf;Fk; jPikf;Fk;
nghWg;ghf KbahJ. my;yh`;itj; jtpu;j;J cq;fSf;F ehd; ve;j gyDk; mspf;f
KbahJ.
fmG ,g;D Yta;apd; fpisahNu! cq;fis eufpypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
cq;fsJ ve;jnthU ed;ik jPikf;Fk; ehd; nghWg;ghf KbahJ.
Ku;uh ,g;D fmgpd; fpisahNu! cq;fis eufpypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
Fi]a;apd; fpisahNu! cq;fis eufpypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;Sq;fs;. cq;fsJ
ve;jnthU ed;ik jPikf;Fk; ehd; nghWg;ghf KbahJ.
mg;Jy; Kdh/gpd; fpisahNu! cq;fis eufpypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
epr;rakhf ehd; cq;fSf;F my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J ve;jnthU ed;ikf;Fk;
jPikf;Fk; nghWg;ghf KbahJ. my;yh`;it jtpu;j;J cq;fSf;F ehd; ve;j gyDk;
mspf;f KbahJ.
mg;J \k;]; fpisahNu! cq;fis eufpypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
`h\pk; fpisahNu! cq;fis euf neUg;gpypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
mg;Jy; Kj;jypgpd; fpisahNu! cq;fis eufpypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
cq;fsJ ve;jnthU ed;ikf;Fk; jPikf;Fk; ehd; nghWg;ghf KbahJ. my;yh`;it
jtpu;j;J cq;fSf;F ehd; ve;jg; gyDk; mspf;f KbahJ.
Page 71 of 518
mg;Jy; Kj;jypgpd; kfd; mg;ghN]! my;yh`;it jtpu;j;J cq;fSf;F ehd; ve;j
gyDk; mspf;f KbahJ. my;yh`;Tila J}jhpd; khkpahd mg;Jy; Kj;jypgpd;
kfs; ]/gpa;ahNt! my;yh`;it jtpu;j;J cq;fSf;F ehd; ve;j gyDk; mspf;f
KbahJ..
my;yh`;tpd; J}ju; K`k;kjpd; kfs; /ghj;jpkhNt! vdJ nry;tj;jpypUe;J
tpUk;gpaij Nfl;L ngw;Wf;nfhs;. cq;fis eufpypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;Sq;fs;!
epr;rakhf ehd; cq;fsJ ed;ikf;Fk; jPikf;Fk; nghWg;ghf KbahJ. my;yh`;it
tpl;L cq;fSf;F ehd; ve;j gyDk; mspf;f KbahJ.
vdpDk;> kf;fNs! cq;fSld; ,uj;j ge;jk; vDk; cwT ,Uf;fpwJ. chpa Kiwapy;
,uj;jg; ge;jj;jpw;fhdf; flikfis epiwNtw;WNtd;" vd;W $wp Kbj;jhu;fs;.
,e;j vr;rhpf;if Kbe;jJk; kf;fs; vJTk; $whky; fiye;J nrd;whu;fs;. Mdhy;>
mg+ y`g; kl;Lk; FNuhjj;Jld; egp (]y;) mtu;fis vjpu;nfhz;lhd;. 'ehs;
KOtJk; cdf;F ehrKz;lhfl;Lk;! ,jw;fhfj;jhd; vq;fisf; $l;bdhah?" vd;W
$wpdhd;. mtidf; fz;bj;J 'mopal;Lk; mg+ y`gpd; ,U fuq;fs;; mtDk;
mopal;Lk;..." vd;w 111tJ my;Fu;Md; mj;jpahak; ,wq;fpaJ. (]`P`{y; Gfhhp>
]`P`; K];ypk;> [hkpTj;jpu;kpjp> /gj;`{y; ghhp)
,t;thwhf Vfj;Jtf; Fuy; Xq;fpaJ. egp (]y;) jq;fsJ neUq;fpa cwtpdu;fsplk;
ePq;fs; ,j;J}Jj;Jtj;ij (ehd; my;yh`;tpd; J}ju; vd;gij) Vw;why;jhd;
ek;kpilNa
cwT
ePbf;Fk;.
,ijj;jtpu
muGfs;
nfhz;bUf;Fk;
FLk;g
cwTfnsy;yhk; my;yh`;tpd; vr;rhpf;ifapd; Kd;dhy; xd;Wkpy;yhky; MfptpLk;
vd;W $wpj; jq;fsJ epiyia kpfj; njspthf mwptpj;Jtpl;lhu;fs;.
,t;thNw miog;Gg; gzpapd; Fuy; kf;fhtpd; ehyhjpirfspYk; vjpnuhypj;jJ.
'MfNt> cq;fSf;F Vtg;gl;lij(j; jaf;fkpd;wp) ePq;fs; (mtu;fSf;F) tpthpj;J
mwptpj;JtpLq;fs;. NkYk;> ,izitj;J tzq;Fgtu;fisg; Gwf;fzpj;J tpLq;fs;"
(my;Fu;Md; 15:94)
vd;w trdj;ij my;yh`; ,wf;fp mUspdhd;. mijj; njhlu;e;J egp (]y;)
epuhfhpg;gtu;fspd; rigfspy; Jzpe;J epd;W my;yh`;tpd; gf;fk; miof;fj;
njhlq;fpdhu;fs;. Kd; nrd;w egpkhu;fs; jq;fsJ rKjhaj;jpdUf;Ff; $wp te;j>
ePq;fs; my;yh`; xUtidNa tzq;Fq;fs;.
cq;fSf;fpy;iy. (my;Fu;Md; 7:59)
mtidj;
jtpu
NtW
,iwtd;
vd;w trdj;ij mtu;fSf;F Xjpf; fhz;gpj;jhu;fs;. epuhfhpg;gtu;fspd; fz; Kd;Nd
fmghtpd;
Kw;wj;jpy;
gl;lg;gfypy;
gfpuq;fkhf
my;yh`;it
tzq;fj;
njhlq;fpdhu;fs;.
egp (]y;) Vfj;Jt miog;Gf;F kf;fspilNa MjuT mjpfhpj;jJ. xUtu; gpd;
xUtuhf
my;yh`;tpd;
khu;f;fj;ijj;
jOtpdhu;fs;.
mjdhy;
,];yhik
Vw;wtu;fSf;Fk; mtu;fsJ FLk;gj;jpy; ,];yhik Vw;fhjtu;fSf;FkpilNa rz;il
rr;ruTfs; Njhd;wpd. ehSf;F ehs; ,];yhkpd; tsu;r;rpiaf; fz;l Fiw\pfs;
fLq;Nfhgj;jpy; %o;fpdu;.
Page 72 of 518
`h[pfisj; jLj;jy;
,f;fhyfl;lj;jpy; Fiw\paUf;F kw;nwhU ftiyAk; Vw;gl;lJ. mjhtJ> gfpuq;f
,];yhkpa miog;Gg; gzp njhlq;fpa rpy ehl;fspNyNa `[;[pd; fhyk; neUq;fp
te;jJ. `[;[{f;F tUk; muGf; $l;lj;jpdu; K`k;kjpd; miog;gpdhy; kdk;
khwptplyhk;. vdNt> `h[pfis re;jpj;J K`k;kijg; gw;wp Kd;$l;bNa
vr;rhpf;if nra;a Ntz;Lk; vd;gjw;fhf Fiw\pau;fs; tyPj; ,g;D KfPuhtplk;
xd;W $bdu;. Fiw\pfsplk; mtd; ',t;tp\aj;jpy; ePq;fs; midtUk; xUkpj;j
fUj;ijf; $Wq;fs;. ,y;iynad;why; xUtd; $w;Wf;F kw;wtd; $w;W kWg;ghfp
xUtu; kw;wtiu ngha;auhf;fpf; nfhs;tPu;fs;" vd;W $wpdhd;. mk;kf;fs; 'ePNa Xu;
MNyhridiaf; $wptpL. ehq;fs; mjw;Nfw;g ele;J nfhs;fpNwhk;" vd;wdu;. mtd;
',y;iy! ePq;fs; $Wq;fs;> mijf; Nfl;L ehd; xU KbT nra;fpNwd;" vd;whd;.
Fiw\pau;fs;: mtiu (K`k;kij) N[hrpaf;fhuu; vd;W $wyhkh?
tyPj;: ',y;iy! my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! mtu; N[hjplu; my;yu;. Vnddpy;
ehk; N[hjplu; gyiuf; fz;bUf;fpNwhk;. Mdhy; ,tuJ Ngr;R N[hjpldpd;
cswy;fshfNth Ngr;RfshfNth ,y;iy."
Fiw\pau;fs;: mtiug; igj;jpaf;fhuu; vd;W $wyhkh?
tyPj;: mtu; igj;jpaf;fhuu; my;yu;. Vnddpy;> igj;jpaf;fhud; vg;gbapUg;ghd;
vd;gJ ekf;F ed;whfj; njhpAk;. Mdhy; mthplk; igj;jpaj;jpd; ve;j
milahsKk; ,y;iy.
Fiw\pau;fs;: mtiuf; ftpQu; vdf; $wyhkh?
tyPj;: mtu; ftpQuy;y. Vnddpy;> ekf;F ftpapd; midj;J tiffSk; njhpAk;.
Mdhy; mtuJ Ngr;R ftpahf ,y;iy.
Fiw\pau;fs;: mtiu #dpaf;fhuu; vd;W $wyhkh?
tyPj;: ehk; #dpaf;fhuu;fisAk; mtu;fsJ #dpaj;ijAk; ed;fwpe;jpUf;fpNwhk;.
Mdhy; mtuJ Ngr;R #dpaf;fhuu;fspd; CJjyhfNth Kbr;RfshfNth ekf;Fj;
Njhd;wtpy;iy.
Fiw\pau;fs;: gpd;du; ehk; vijj;jhd; $WtJ?
tyPj;: my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! mtuJ Ngr;rpy; xU jdpj;Jtkhd ,dpikAk;
kpFe;j ftu;r;rpAk; ,Uf;fpwJ. mjd; njhlf;fk; gof;FiyahfTk; mjd; ,Wjp
gwpf;fg;gl;l fdpahfTk; ,Uf;fpwJ. ePq;fs; Kd;G $wpajpy; vijf; $wpdhYk; mJ
ngha;jhd; vd;W njhpe;J tpLk;. cq;fsJ $w;wpy; kpf Vw;wJ mtiu #dpaf;fhuu;
vd;W $WtJjhd;. mtu; xU #dpaj;ijf; nfhz;L te;J mjd;%yk; je;ij-kfd;>
fztd;-kidtp> rNfhjuu;fs;> FLk;gq;fs; MfpNahUf;fpilapy; gphptpidia
Vw;gLj;jp tpLfpwhu; vd;Nw $Wq;fs; vd;W tyPj; $wpdhd;. mij Vw;W kf;fs;
jpUg;jpAld; fiye;jdu;. (,g;D `p\hk;)
Fiw\pau;fs; tyPjplk; gpur;ridaw;w xU ey;y MNyhridiaj; jq;fSf;F
$Wk;gb Nfl;f mjw;F tyPj; 'mJ Fwpj;J rpe;jpf;f vdf;F mtfhrkspAq;fs;"
vd;W $wp kpf ePz;l Neuk; Nahrpj;jgpd; Nkw;fz;l jdJ fUj;ijf; $wpdhd; vd
rpy mwptpg;Gfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
Page 73 of 518
tyPjpd; ,r;nray; Fwpj;J my;Kj;j];]pu; vd;w mj;jpahaj;jpy; 11 Kjy; 26
tiuapyhd 16 trdq;fis my;yh`; ,wf;fp itj;J mt;trdq;fSf;fpilapy;
mtd; Nahrpj;j tpjq;fisg; gw;wp my;yh`; kpf mofhff; Fwpg;gpLfpwhd;.
epr;rakhf mtd; (,e;jf; Fu;Midg; gw;wp kpf kpff;) ftdpj;J (xU ngha;iaf;)
fw;gid nra;jhd;. mtd; mope;JNghthd;; vd;djhd; fw;gid nra;Jtpl;lhd;!
gpd;Dk; mtd; mope;JNghthd;; vd;djhd; fw;gid nra;Jtpl;lhd;! (xd;Wkpy;iy.)
gpd;Dk; (mjidg; gw;wpf;) ftdpj;jhd;. gpd;du; (jd; ,ayhikiag; gw;wp Kfk;)
fLfLj;jhd;; (Kfk;) Rspj;jhd;. gpd;du; Gwq;fhl;br; nrd;whd;. (vdpDk;> gpd;Dk;)
fu;tk; nfhz;lhd;. MfNt ',J kaf;ff;$ba #dpaNkad;wp Ntwpy;iy" vd;Wk;>
',J kdpju;fSila nrhy;Nyad;wp Ntwpy;iy" vd;Wk; $wpdhd;. (my;Fu;Md;
74:18-25)
,e;j KbTf;F rigapdu; cld;gl;lJk; mij epiwNtw;wj; jahuhdhu;fs;. kf;fs;
`[;[{f;F tUk; topfspy; mku;e;J nfhz;L jq;fisf; fle;J nry;gtu;fsplk; egp
(]y;) mtu;fisg; gw;wp vr;rhpj;J jhq;fs; KbT nra;jpUe;jijf; $wpdhu;fs;.
Mdhy;> mij ,yl;rpak; nra;ahj egp (]y;) `h[pfspd; jq;Fkplq;fspYk;
gpugykhd cf;fhs;> k[d;dh> Jy;k[h]; Mfpa re;ijfspYk; kf;fisj; Njbr;
nrd;W mtu;fis my;yh`;tpd; gf;fk; mioj;jhu;fs;. egp (]y;) mtu;fSf;Fg;
gpd; mg+y`g; epd;Wnfhz;L ',tu; nrhy;tij Vw;fhjPu;fs;. epr;rakhf ,tu; kjk;
khwpatu;; ngha;au;" vd;W $wpdhd;.
,tu;fspd; ,t;thwhd nray;fs; mugpau;fsplk; nkd;NkYk; ,];yhk; gutf;
fhuzkhf mike;jd. `[;i[ Kbj;Jr; nrd;w mugpau;fs; egp (]y;) mtu;fisAk;
mtu;fs; vLj;Jiuj;j ,];yhikAk; jq;fsJ ehLfspy; vLj;Jiuj;jhu;fs;.
miog;Gg; gzpapy; ,ilA+Wfs;
`[; fhyk; Kbe;jJ. ,iwaiog;Gg; gzpia mjd; Muk;g epiyapNyNa
fUtWj;jpl Ntz;Lnkd Fiw\pau;fs; gy;NtW topKiwfisf; ifahz;ldu;.
mtw;wpd; RUf;fk; gpd;tUkhW:
1) ghpfrpj;jy;> ,opTgLj;Jjy;> ngha;g;gpj;jy;> vs;sp eifahLjy;:
,JNghd;w ,opnray;fshy; K];ypk;fis kdjstpy; gytPdg;gLj;j vz;zpdu;.
mw;gkhd tirr;nrhw;fshy; egp (]y;) mtu;fis Vrpdu;. rpy Ntisfspy;
igj;jpaf;fhuu; vd;wdu;.
(ekJ egpahfpa cq;fis Nehf;fp) 'Ntjk; mUsg;gl;ljhff; $Wk;
epr;rakhfg; igj;jpaf;fhuu;jhd;" vd;W $Wfpd;wdu;. (my;Fu;Md; 15:6)
ePq;fs;
rpy Ntisfspy; egp (]y;) mtu;fis '#dpaf;fhuu;| vd;Wk; 'ngha;au;| vd;Wk;
$wpdu;.
(mtu;fSf;F) mr;r%l;b vr;rhpf;ff;$ba xU J}ju;> (Mfpa ePq;fs;) mtu;fsp(d;
,dj;jp)ypUe;Nj mtu;fsplk; te;jijg; gw;wp mtu;fs; Mr;rag;gl;L> ',tu; kpfg;
ngha; nrhy;Yk; #dpaf;fhuu;jhd;" vd;W (cq;fisg; gw;wp) epuhfhpg;gtu;fs;
$Wfpd;wdu;. (my;Fu;Md; 38:4)
tQ;rfj;jdj;ijAk; Rl;nlhpf;Fk; ghu;itfisAk; egp (]y;) mtu;fs; kPJ tPrpdu;.
Page 74 of 518
(egpNa!)
epuhfhpg;gtu;fs;
ey;YgNjrj;ijf;
Nfl;Fk;Nghnjy;yhk;>
mtu;fs;
jq;fSila ghu;itfisf; nfhz;Nl cq;fis tPo;j;jp tpLgtu;fisg; Nghy;
(Nfhgj;Jld; tpiuf;f tpiuf;fg;) ghu;f;fpd;wdu;. md;wp> (cq;fisg; gw;wp) epr;rakhf>
mtu; igj;jpaf;fhuu;jhd; vd;Wk; $Wfpd;wdu;. (my;Fu;Md; 68:51)
egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ vspa Njhou;fSld; mku;e;jpUf;Fk;NghJ mtu;fisf;
Nfyp nra;thu;fs;.
(egpNa!) ,t;thNw mtu;fspy; rpyiu rpyiuf; nfhz;L ehk; Nrhjpj;jjpy; 'vq;fis
tpl;L (Viofshfpa) ,tu;fs; kPjh my;yh`; mUs; Ghpe;Jtpl;lhd;?" vd;W
(gzf;fhuu;fs;)
$w
Kw;gl;ldu;.
ed;wp
nrYj;Jgtu;fis
my;yh`;
kpf
mwpe;jtdy;yth? (my;Fu;Md; 6:53)
mjw;F my;yh`; me;j trdj;jpd; ,WjpapNyNa gjpyspj;jhd;. NkYk;> ,iw
ek;gpf;ifahsu;fisg;
ghu;j;J
vt;thnwy;yhk;
ghpfrpj;jhu;fs;
vd;gijAk;
tpthpf;fpwhd;.
epr;rakhf Fw;wthspfNsh (,d;W) ek;gpf;iff; nfhz;ltu;fisf; fz;L (Vsdkhfr;)
rphpf;fpd;wdu;.
mtu;fspd;
rkPgkhfr;
nrd;why;>
(ghpfhrkhfj;
jq;fSf;Fs;)
xUtUf;nfhUtu; fz; [hilAk; fhl;bf; nfhs;fpd;wdu;. (mtu;fis tpl;Lk;
tpyfpj;) jq;fs; FLk;gj;jhhplk; nrd;W tpl;lNghjpYk;> (gpd;Dk;) ,tu;fSila
tp\aq;fisNa (ghpfhrkhfg; Ngrp) kfpo;r;rpailfpd;wdu;. (topapy;) ,tu;fisf;
fz;lhy; (,tu;fisr; Rl;bf; fhz;gpj;J) 'epr;rakhf ,tu;fs; topnfl;Lg;
Nghdhu;fs;" vd;Wk; $Wfpd;wdu;. (ek;gpf;ifahsu;fisg; gw;wp vjw;fhf ,tu;fs;
,t;tsT
ftiyg;gLfpd;wdu;?)
,tu;fs;
mtu;fs;
kPJ
ghJfhg;ghsu;fshf
mDg;gg;gltpy;iyNa! (my;Fu;Md; 83:29-33)
,t;thW xt;nthU ehSk; Nfyp> fpz;ly;> Fj;jpg;NgRjy; Nghd;w ,ilA+Wfis
mjpfhpj;Jf; nfhz;Nl nrd;wdu;. ,J egp (]y;) mtu;fspd; kdijg; nghpJk;
ghjpj;jJ. ,J Fwpj;J my;Fu;Mdpy; ,t;thW my;yh`; $Wfpwhd;:
(egpNa! cq;fisg; gw;wp) mtu;fs; (Nftykhff;)
neUf;Ffpwnjd;gij epr;rakhf ehk; mwpNthk;.
nghUl;gLj;jhjPu;fs;.)
gpwF mtu;fsJ
cWjpg;gLj;Jfpwhd;.
kd
neUf;fbia
mfw;Wk;
$Wgit> cq;fs; cs;sj;ij
(mij ePq;fs; xU rpwpJk;
topiaf;
$wp
mtu;fis
ePq;fs; cq;fs; ,iwtidj; Jjp nra;J Gfo;e;J> mtDf;Fr; rpuk; gzpe;J
tzq;Fq;fs;. ckf;F 'af;fPd;| (vd;Dk; kuzk;) Vw;gLk; tiuapy; (,t;thNw)
cq;fs; ,iwtid tzq;fpf; nfhz;bUq;fs;. (my;Fu;Md; 16:97)
NkYk; ghpfrpg;gtu;fspd; jPq;fpypUe;J egp (]y;) mtu;fis ghJfhg;gjhf my;yh`;
cWjpaspf;fpwhd;.
ghpfhrk; nra;Ak; (,tu;fSila jPq;ifj; jil nra;tjw;F) epr;rakhf ehNk
cq;fSf;Fg; NghJkhapUf;fpNwhk;. ,tu;fs; (cq;fisg; ghpfrpg;gJ kl;Lkh?)
my;yh`;Tf;F kw;nwhU (ngha;j;) nja;tj;ijf; $l;lhf;Ffpwhu;fs;. (,jd; gyid)
gpd;du; ,tu;fs; mwpe;J nfhs;thu;fs;. (my;Fu;Md; 16:95> 96)
Page 75 of 518
mJkl;Lkpd;wp mtu;fsJ jPa nray;fs; mtu;fSf;F
vd;gijAk; my;yh`; Kd;dwptpg;Gr; nra;jhd;.
vjpuhfNt
KbAk;
(egpNa!) cq;fSf;F Kd;du; te;j (ek;Kila kw;w) J}ju;fSk; epr;rakhf (,t;thNw)
ghpfrpf;fg;gl;ldu;.
Kbtpy;
mtu;fs;
(ve;j
Ntjidiag;)
ghpfrpj;Jf;
nfhz;bUe;j(dNuh m)J mtu;fis te;J #o;e;Jnfhz;lJ. (my;Fu;Md; 6:10)
2) re;Njfq;fis fpsWtJk; ngha;g;gpur;rhuj;ij KLf;fptpLtJk;
Vfj;Jt miog;ig kf;fs; nrtpNaw;W rpe;jpf;f Kbahj tifapy; gy tifahd
ngha;g; gpur;rhuq;fisf; fl;ltpo;j;J tpl;ldu;. Fu;Midg; gw;wp ,t;thW $wpdu;:
,it rpjwpa rpe;jidahy; Vw;gl;l thf;fpaq;fs;¢ egp (]y;) mtu;fs; jhNk
,jidg; ngha;ahff; fw;gid nra;J nfhz;lhu;. NkYk;> egp (]y;) mtu;fs; xU
ftpQu;jhd;¢ jd; ftpij Mw;wyhy; mikj;j thf;fpaq;fNs ,it¢ ,utpy;
ngha;ahd fdTfisf; fz;L gfypy; mij trdkhf Xjpf; fhl;Lfpwhu;¢ egp (]y;)
mtu;fs; jhkhfNt mijg; Gide;J nfhs;fpwhu;¢ Fu;Mid ,tUf;F fw;Wj; jUtJ
xU kdpju;jhd;¢ Fu;Mdhfpa ,J ngha;ahf mtu; fw;gid nra;Jnfhz;lNj jtpu
Ntwpy;iy ,ijf; fw;gid nra;tjpy; NtW kf;fSk; mtUf;F cjtp Ghpfpd;wdu;¢
,J Kd;Ndhu;fspd; fl;Lf;fijNa¢ fhiyapYk; khiyapYk; ,tUf;F Xjpf;
fhz;gpf;fg;gLfpwJ mjid ,tu; kw;nwhUthpd; cjtpiaf; nfhz;L vOjp
itf;Fk;gb nra;fpd;whu; ,t;thnwy;yhk; me;j epuhfhpg;gtu;fs; #o;epiyfSf;Nfw;g
gpur;rhuk; nra;J te;jdu;. (ghu;f;f my;Fu;Md; trdq;fs; 21:5> 16:103> 25:4> 5)
rpy Ntisfspy; Fwp nrhy;gtu;fSf;F [pd;> i\j;jhd; ,wq;fp nra;jp nrhy;tJ
Nghy egp (]y;) mtu;fs; kPJk; [pd;> i\j;jhd; ,wq;fp nra;jp nrhy;fpd;wd
vd;wdu;. ,ij kWj;Nj gpd;tUk; trdk; mUsg;gl;lJ.
(ek;gpf;ifahsu;fNs!) i\j;jhd;fs; ahu; kPJ ,wq;Ffpd;wdu; vd;gij ehd;
cq;fSf;F mwptpf;fth? ngha; nrhy;Yk; xt;nthU ghtpapd; kPJk; ,wq;Ffpd;wdu;.
jhq;fs;
Nfs;tpg;gl;lij
vy;yhk;
mtu;fSf;Ff;
$Wfpd;wdu;.
mtu;fspy;
ngUk;ghyhdtu;fs; (ngUk;) ngha;au;fNs! (my;Fu;Md; 26:221-223)
mjhtJ kf;fNs! ghtj;jpy; coYk; ngha;ahd ghtpapd; kPJjhd; i\j;jhd;fs;
,wq;Ffpwhu;fs;. ehd; ngha;Aiuj;Njh ghtk; nra;Njh ePq;fs; fz;ljpy;iy.
mg;gbapUf;f ,e;jf; Fu;Mid i\j;jhd; vdf;Ff; fw;Wf; nfhLj;jhd; vd;W
vg;gbf; $WfpwPu;fs;.
rpy Ntisfspy; egp (]y;) mtu;fisg; ghu;j;J ',tUf;F xUtifahd igj;jpak;
gpbj;Js;sJ. ey;y fUj;Jfis ,tNu rpe;jpj;J mij mofpa nkhopeilapy;
ftpQu;fisg; Nghd;W $Wfpwhu;. vdNt ,tu; ftpQu;¢ ,tuJ thu;j;ijfs;
ftpfNs" vd;wdu;. my;yh`; ,tu;fSf;F kWg;G njhptpj;J> ftpQu;fsplKs;s
%d;W jd;ikfisf; Fwpg;gpl;L mjpy; xd;W$l egp (]y;) mtu;fsplk; ,y;iy
vd;gijj; njspTgLj;jpdhd;.
ftpQu;fis topnfl;ltu;fs;jhk; gpd;gw;Wfpd;wdu;. epr;rakhf> mtu;fs; xt;nthU
jplypYk; jl;lope;J jphpfpwhu;fs; vd;gij (egpNa!) ePq;fs; ghu;f;ftpy;iyah?
epr;rakhf mtu;fs; nra;ahj fhhpaq;fis(r; nra;jjhf)f; $Wfpwhu;fs;. (my;Fu;Md;
26:224-226)
Page 76 of 518
1) egp (]y;) mtu;fisg; gpd;gw;wpatu;fs; khu;f;fj;jpYk; ew;gz;GfspYk; rpwe;J
tpsq;fp> ,iwar;rj;Jld; Neu;topiaAk; mile;jtu;fshtu;. topNfl;bw;fhd ve;j
milahsKk; mtu;fsplkpy;iy.
2) ftpQu;fs; re;ju;g;gj;jpw;Fj; jf;fthW csWtijg; Nghd;W egp (]y;) Kd;Df;Fg;
gpd; Kuzhf cswtpy;iy. khwhf> mtu;fs; xNu ,iwtd;¢ xNu khu;f;fk; vd;w
nfhs;ifapd; gf;fk; vg;NghJk; mioj;Jf; nfhz;bUe;jhu;fs;.
3) jhq;fs; nra;jijNa gpwhplk; egp (]y;) vLj;Jiuj;jhu;fs;. gpwhplk;
vLj;Jiuj;jijNa jq;fsJ tho;tpy; eilKiwg;gLj;jpdhu;fs;. vdNt> egp (]y;)
mtu;fSf;Fk; ftpQu;fSf;Fk;> Fu;MDf;Fk; ftpijf;Fk; ve;j tifapYk;
njhlu;gpy;iy gpwF vt;thW xg;gpLfpwPu;fs;?
,t;thW egp (]y;) mtu;fSf;Fk; Fu;MDf;Fk; vjpuhf epuhfhpg;Nghu; vOg;gpa
xt;nthU re;Njfj;Jf;Fk; njspthd> Mzpj;jukhd gjpy;fis my;yh`; ,wf;fp
mUspdhd;. epuhfhpg;gtu;fspd; ngUk;ghyhd re;Njfq;fs; Xhpiwf; nfhs;if>
J}Jj;Jtk;> kuzpj;jtu; kWikapy; vOg;gg;gLtJ Mfpa %d;iwg; gw;wpNa
,Ue;jJ. Vfj;Jtk; njhlu;ghd mtu;fsJ midj;J re;Njfq;fSf;Fk; Fu;Md;
cWjpahd gjpyspj;J mtu;fsJ fw;gidf; flTs;fs; vt;tsT gytPdkhdit
vd;gijAk; njspTgLj;jpaJ. Fu;Mdpd; Mzpj;jukhd tpsf;fq;fs; Fiw\pahpd;
Nfhgj;ijNa mjpfhpf;fr; nra;jJ.
mtu;fs; egp (]y;) mtu;fis cz;ikahsu;¢ ek;gpf;iff;Fhpatu;¢ ,iwar;rkpf;f
xOf;f rPyu; vd;W cWjp nfhz;bUe;j mNj Neuj;jpy;> mtu; my;yh`;tpd;
cz;ikahd J}J}u;jhdh? vd re;Njfpj;jdu;. Vnddpy;> 'egpj;Jtk;| vd;gJ kpf
cau;e;j xd;W! mij rhjhuz kdpju;fshy; ngw KbahJ vd mtu;fs; cWjpahf
ek;gpapUe;jdu;. vdNt> my;yh`; jdf;fspj;j egpj;Jtj;ijg; gw;wp mwptpj;J
my;yh`;it ek;gpf;if nfhs;Sq;fnsd egp (]y;) mtu;fs; miog;G tpLj;jNghJ
,izitg;gtu;fs; jpifj;Jg;Ngha; gpd;thq;fpdu;. ,tu;fspd; ,f;$w;Wfs; gw;wpNa
my;yh`; ,e;j trdq;fis ,wf;fpdhd;.
(gpd;Dk;) mtu;fs; $Wfpd;wdu;: ',e;jj; J}jUf;nfd;d (Neu;e;jJ)? mtu; (ek;ikg;
NghyNt) czT cz;Zfpwhu;¢ filfSf;Fk; nry;fpwhu;. (mtu; ,iwtDila
J}juhf ,Ue;jhy;) mtUf;fhf ahnjhU thdtu; ,wf;fp itf;fg;gl;bUf;f
Ntz;lhkh? mt;thwhapd;> mtu; mtUld; ,Ue;J nfhz;L mr;r%l;b vr;rhpf;if
nra;J nfhz;bUg;ghNu! (my;Fu;Md; 25:7)
NkYk; 'K`k;kJ kdpjuhapw;Nw!
kdpju; vtUf;Fk; (Ntjj;jpy;) ahnjhd;iwAk; my;yh`; mUsNtapy;iy" vd;W
mtu;fs; $Wfpd;wdu;. (my;Fu;Md; 6:91)
mtu;fSf;F kWg;G njhptpj;J my;yh`; (mNj trdj;jpy;) $Wfpwhd;:
(egpNa! mtu;fis Nehf;fp) ePq;fs; NfSq;fs;: 'kdpju;fSf;F xspiaAk;
Neu;topiaAk; juf;$ba ('jt;whj;| vd;Dk;) Ntjj;ij egp %]hTf;F mUspaJ
ahu;? (my;Fu;Md; 6:91)
%]h (miy) kdpju;jhk; vd;W mtu;fs; ed;F tpsq;fpapUe;jdu;. mg;gbapUf;f
K`k;kJ (]y;) kdpjuhf ,Ug;gJld; my;yh`;tpd; J}juhf Vd; ,Uf;ff;$lhJ?
Page 77 of 518
xt;nthU $l;lj;jhUk; jq;fSf;F mDg;gg;gl;l J}ju;fspd; J}Jj;Jtj;ij kWj;J
,t;thWjhd; $wpdu;.
mjw;ftu;fs;> 'ePq;fs; ek;ikg; Nghd;w (rhjhuz) kdpju;fNs jtpu Ntwpy;iy"
vd;W $wpdhu;fs;. (my;Fu;Md; 14:10)
,tu;fspd; ,f;$w;Wf;Fg; gjpyhf ,iwj;J}ju;fs; $wpdhu;fs;.
ehq;fs; cq;fisg; Nghd;w kdpju;fs;jhk;. vdpDk;> my;yh`; jd; mbahu; fspy;
jhd; tpUk;gpatu;fs; kPJ mUs; Ghpfpwhd;. (my;Fu;Md; 14:11)
MfNt> ,iwj;J}ju;fSk; kdpju;fs;jhd;. vdNt> kdpjuhf ,Ug;gJ egpj;Jtj;jpw;F
ve;j tifapYk; Kuz;ghlhdJ my;y vd;gij ,e;j trdq;fs; njspTgLj;jpd.
,g;wh`Pk;> ,];khaPy;> %]h (miy) Mfpa midtUk; kdpju;fshf ,Ue;J
my;yh`;tpd; J}juhfTk; ,Ue;jhu;fs; vd;gij kf;fhthrpfs; Vw;wpUe;jjhy; egp
(]y;) mtu;fs; kPjhd ,e;j thjj;ij tpiutpNyNa iftpl;L tpl;L kw;nwhU
re;Njfj;ijf;
fpsw
Muk;gpj;jdu;.
mjhtJ>
kpfTk;
kfj;Jtk;
tha;e;j
J}Jj;Jtj;ijf; nfhLf;f ,e;j mdhijiaj; jtpu NtW vtUk; my;yh`;Tf;F
fpilf;ftpy;iyah? kf;fh> jhap/g; efuj;jpYs;s nry;tKk; nry;thf;Fk; kpf;f gy
jiytu;fs; ,Uf;f mtu;fis vy;yhk; tpl;Ltpl;L Mjutw;wtuhd ,tiu
my;yh`; xUNghJk; J}juhf;f khl;lhd; vd;W thjpf;fj; njhlq;fpdu;. mtu;fspd;
,f;$w;iw my;yh`; ,t;thW Fwpg;gpLfpwhd;.
md;wp (jhap/g;> kf;fh Mfpa) ,t;tpuz;L Cu;fspYs;s ahnjhU nghpakdpjd; kPJ
,e;jf; Fu;Md; ,wf;fpitf;fg;gl;bUf;f Ntz;lhkh? (mt;thwhapd; ehq;fs; mjid
ek;gpf;if nfhz;bUg;Nghk;) vd;Wk; $Wfpd;wdu;.(my;Fu;Md; 43:31)
,tu;fspd; ,f;$w;Wf;F gjpYiuj;J ,e;j trdq;fis my;yh`; ,wf;fpdhd;.
(egpNa!) cq;fs; ,iwtdpd; mUisg; gq;fpLgtu;fs; ,tu;fs;jhkh? (my;Fu;Md;
43:32)
mjhtJ J}Jj;Jtk;> t`p (,iwr;nra;jp) ,uz;Lk; my;yh`;tpd; fUizahFk;.
mij> jhd; tpUk;gpatu;fSf;Ff; nfhLf;Fk; KO chpikAk; mtDf;FhpaNj!
mt;thwpd;wp ,tu;fs; tpUk;gpa egu;fSf;Fj;jhd; fpilf;f Ntz;Lnkd;W ,e;j
epuhfhpg;ghsu;fs; vz;ZtJ ve;j tifapy; epahak;? vd my;yh`; tpdh njhLj;J>
J}Jj;Jtj;ij ahUf;F nfhLg;gJ vd;gij mtNd ed;F mwpe;jtd; vd mLj;J
tUk; trdj;jpy; $Wfpwhd;:
mtu;fsplk;
ahnjhU
trdk;
te;jhy;
'my;yh`;Tila
J}ju;fSf;Ff;
nfhLf;fg;gl;lJ Nghd;w (egpj;Jtj;)ij vq;fSf;Fk; nfhLf;fg;gLk; tiuapy; ehq;fs;
(mjid) ek;gpf;if nfhs;sNt khl;Nlhk;" vd;W $Wfpd;wdu;. egpj;Jtj;ij vq;F
(vtUf;F) mspg;gJ vd;gij my;yh`;jhd; ed;fwpthd;. (my;Fu;Md; 6:124)
,jw;Fk; chpa gjpy;fs; fpilf;fNt> kw;nwhU re;Njfj;ijf; fpswpdu;. cyfpy;
muru;fs; gil> gl;lhsk; #o kpff;fk;gPukhf> nropg;ghf tho;e;J nfhz;bUf;f
jd;id my;yh`;tpd; J}jnud thjpf;Fk; K`k;kNjh rpy fts czTf;fhf
tho;f;ifapy; ,g;gbnay;yhk; rpukg;gLfpwhNu? vd;wdu;.
(gpd;Dk;) mtu;fs; $Wfpd;wdu;: ',e;jj; J}jUf;nfd;d (Neu;e;jJ)? mtu; (ek;ikg;
NghyNt) czT cz;Zfpwhu;¢ filfSf;Fk; nry;fpwhu;. (mtu; ,iwtDila
Page 78 of 518
J}juhf ,Ue;jhy;) mtUf;fhf ahnjhU thdtu; ,wf;fp itf;fg;gl;bUf;f
Ntz;lhkh? mt;thwhapd;> mtu; mtUld; ,Ue;J nfhz;L mr;r%l;b vr;rhpf;if
nra;J nfhz;bUg;ghNu! my;yJ mtUf;F ahnjhU Gijay; nfhLf;fg;gl
Ntz;lhkh? my;yJ mtu; Grpg;gjw;F Ntz;ba ahnjhU Nrhiy mtUf;F ,Uf;f
Ntz;lhkh? (vd;W $Wfpd;wdu;.) md;wp> ,t;tf;fpukf;fhuu;fs; (ek;gpf;ifahsu;fis
Nehf;fp) ePq;fs; #dpak; nra;ag;gl;l xU kdpjiuNa gpd;gw;Wfpd;wPu;fs;" vd;Wk;
$Wfpd;wdu;. (my;Fu;Md; 25:7> 8)
epuhfhpg;gtu;fspd; Nkw;$wpa $w;Wf;Fhpa gjpiy my;yh`; mijj; njhlu;e;Js;s 9>
10> 11 trdq;fspy; ,t;thW Fwpg;gpLfpwhd;.
MfNt> (egpNa!) cq;fisg; gw;wp (,e;j) mf;fpukf;fhuu;fs; vd;ndd;d tu;zpg;Gfs;
$Wfpd;whu;fs; vd;gij ftdpj;Jg; ghUq;fs;. MfNt> ,tu;fs; (Kw;wpYk;)
topnfl;L tpl;lhu;fs;¢ Neuhd topia mila ,tu;fshy; KbahJ.
(egpNa! cq;fsJ ,iwtdhfpa) mtd; kpf;f ghf;fpaKilatd;. mtd; ehbdhy;
(,e;epuhfhpg;gtu;fs; NfhUk;) mtw;iwr; nrhe;jkhf;fp kpf;f Nkyhd nrhu;f;fj;ij
cq;fSf;Fj; juf;$batd;. mtw;wpy; ePuUtpfs; njhlu;e;J Xbf;nfhz;Nl ,Uf;Fk;.
mjpy; cq;fSf;Fg; gy khl khspiffisAk; mikj;J tpLthd;.
cz;ikapy; ,tu;fs; tprhuizf; fhyj;ijNa ngha;ahf;Ffpd;wdu;. vtu;fs;
tprhuizf; fhyj;ijg; ngha;ahf;Ffpwhu;fNsh mtu;fSf;F fLikahf gw;wp vAk;
eufj;ijNa ehk; jahu;gLj;jp itj;jpUf;fpd;Nwhk;. (my;Fu;Md; 25:9> 10> 11)
mjhtJ>
rpwpatu;-nghpatu;>
gytPdu;-typatu;>
kjpg;Gilatu;-kjpg;gw;wtu;>
Rje;jpukhdtu;-mbik>
Vio-gzf;fhuu;
vd;w
midj;Jj;
jug;gpdUf;Fk;
J}Jj;Jtj;ij vLj;Jiug;gNj K`k;kJ (]y;) mtu;fsJ gzp! vdNt murhq;f
J}ju;fisg; Nghy gil gl;lhsk;> ghJfhtyu;> gzpahl;fs; MfpNahu; #o
K`k;kJ (]y;) ,Ue;jhy; kf;fspy; ngUk;ghd;ikahf ,Uf;Fk; rhjhuzkhd
kdpju;fSk; Vio vspNahUk; vt;thW mtiur; re;jpj;J gad;ngw KbAk;? vdNt
muru;fisg; Nghd;W Mlk;gukhf tho;e;jhy; egpj;Jtj;jpd; Nehf;fNk mbgl;LtpLk;
vd;Wk; my;yh`; njspTgLj;jpdhd;.
mLj;J> kuzj;Jf;Fg; gpd; vOg;gg;gLtij mtu;fs; kWj;J te;jhu;fs;. mJ
mwpTf;F vl;lhjjhfTk; Mr;rhpakhdjhfTk; mtu;fSf;Fj; njd;gl;lJ. mtu;fspd;
,f;$w;iw gw;wp ,Njh my;Fu;Md; tpthpf;fpwJ:
'ehk; ,we;J (cf;fp) vYk;ghfTk; kz;zhfTk; Nghd gpd;du; nka;ahfNt ehk;
vOg;gg;gLNthkh?
(vd;Wk;)
(mt;thNw)
ek;Kila
%jhijfSkh?
(vOg;gg;gLthu;fs;" vd;Wk; ghpfhrkhff; $Wfpd;wdu;.) (my;Fu;Md; 37:16> 17)
(md;wp> ',j;J}ju; $Wfpd;wgb) ehk; ,we;J cf;fp kz;zhfg;Nghdjd; gpd;duh
(capu;nfhLj;J
kPsitf;fg;gLNthk;?)
,t;thW
kPStJ
ntF(J}u)
J}uk;.
(kPsg;NghtNj ,y;iy" vd;Wk; $Wfpd;wdu;.) (my;Fu;Md; 50:3)
vdpDk;> vtu;fs; epuhfhpf;fpd;wtu;fshf ,Uf;fpd;whu;fNsh mtu;fs; (kw;wtu;fis
Nehf;fp) 'ePq;fs; (,we;J kf;fp) mZtZthfg; gphpf;fg;gl;ljd; gpd;dUk; epr;rakhf
ePq;fs; Gjpjhfg; gilf;fg;gl;L tpLtPu;fs; vd;W cq;fSf;F (gaKWj;jp)f;
$wf;$banjhU kdpjid ehk; cq;fSf;F mwptpf;fth" vd;W (ghpfhrkhff;)
$Wfpd;wdu;. md;wp> (,k;kdpju;) 'my;yh`;tpd; kPJ ngha;ahff; fw;gid nra;J
nfhz;lhNuh my;yJ mtUf;Fg; igj;jpak;jhd; gpbj;jpUf;fpwNjh" vd;W (mthplk;
Page 79 of 518
$Wfpd;wdu;.) mt;thwd;W! vtu;fs; kWikia ek;gtpy;iyNah mtu;fs;jhk; ngUk;
NtjidapYk;> ntF J}ukhdnjhU topNfl;bYk; ,Uf;fpd;wdu;.(my;Fu;Md; 34:7> 8)
kuzj;jpw;F gpwF vOg;gLtij ghpfhrk; nra;J mtu;fs; ftpijAk; ghbdu;>
'kuzkh? gpwF vOg;Gjyh? gpwF xd;W Nru;j;jyh? ck;K mk;Nu ,J vd;Nd
fw;gid fij?"
cyfpy; eilngWk; epfo;Tfis my;yh`; mtu;fsJ rpe;jidf;F czu;j;jp>
mtu;fsJ $w;Wf;F kWg;Giuj;jhd;. mjhtJ> mePjkpioj;jtd; mjw;Fhpa
jz;lidia mDgtpf;fhkYk;> mePjj;jpw;Fs;shdtd; mjw;Fhpa ghpfhuj;ijg;
ngwhkYk; kuzpj;J tpLfpwhd;. mt;thNw> ed;ik nra;jtd; mjw;Fhpa
ew;gyidAk;>
jPik
nra;jtd;
mjw;Fhpa
jz;lidiaAk;
mDgtpf;fhJ
kuzkilfpd;whd;. kuzj;jpw;Fg; gpwF xU tho;f;ifAk; mq;F xt;nthU
nraYf;Fkhd jFe;j $ypAk; vd;w epajp ,y;yhjpUe;jhy;> ,e;j ,U tifapdUk;
rkkhfp tpLthu;fs;. mJkl;Lkpd;wp ghtpAk; mePjkpioj;jtDk; ey;ytiu tplTk;
mePjkpiof;fg;gl;ltid tplTk; ghf;fpaj;jpw;Fhpatu;fshf Mfp tpLthu;fs;.
Mdhy;> ePjkhdtdhd my;yh`; jdJ gilg;gpdq;fis ,j;jifa Kuz;ghl;by;
itj;JtpLthd; vd;gJ fw;gidf;Fk; mg;ghw;gl;l xd;whFk;. ,ij my;yh`;
gpd;tUk; trdq;fspy; tpthpf;fpwhd;.
(ekf;F) Kw;wpYk; topgLk; K];ypk;fis (ghtk; nra;Ak;) Fw;wthspfisg; Nghy;
ehk; Mf;fp tpLNthkh? cq;fSf;F vd;d Neu;e;jJ? (,UtUk; rknkd) vt;thW>
jPu;g;gspf;fpd;wPu;fs;? (my;Fu;Md; 68:35> 36)
ek;gpf;if nfhz;L ew;nray;fs; nra;jtu;fisg; g+kpapy; tp\kk; nra;jtu;fisg;
Nghy; ehk; Mf;fptpLNthkh? my;yJ ,iw mr;rKila tu;fis (gakw;W Fw;wk;
GhpAk;) ghtpfisg; Nghy; ehk; Mf;fptpLNthkh? (my;Fu;Md; 38:28)
vtu;fs; ghtj;ijj; Njbf; nfhz;lhu;fNsh mtu;fs;> ek;gpf;if nfhz;L
ew;nray;fisr; nra;jtu;fisg; Nghy; jhk; MfptpLNthk; vd;W vz;zpf;
nfhz;bUf;fpd;wduh? mtu;fs; capUld; ,Ug;gJk; mtu;fs; ,we;JtpLtJk;
rkNk! mtu;fs; (,jw;F khwhfr;) nra;Jnfhz;l KbT kfh nfl;lJ. (my;Fu;Md;
45:21)
kWKiw vOg;GtJ my;yh`;tpw;F KbAkh? vd;w mtu;fspd; re;Njfj;jpw;F ,Njh
my;yh`; gjpy; mspf;fpd;whd;.
(kdpju;fNs!) ePq;fs; gykhd gilg;gh?
thdj;ijg; gilj;jhd;. (my;Fu;Md; 79:27)
my;yJ
thdkh?
mtd;jhd;
me;j
thdq;fisAk;> g+kpiaAk; vt;tpj rpuKkpd;wp gilj;j my;yh`;> kuzpj;jtu;fis
capu;g;gpf;f
epr;rakhf
Mw;wYilatd;jhd;
vd;gij
mtu;fs;
ftdpf;f
Ntz;lhkh? epr;rakhf mtd; rfytw;wpw;Fk; Mw;wYilatd;. (my;Fu;Md; 46:33)
Kjy;Kiw (cq;fisg;) gilj;jij epr;rakhf ePq;fs; ed;fwpe;J ,Uf;fpd;wPu;fs;.
(,jidf; nfhz;L) ePq;fs; ey;ywpT ngw Ntz;lhkh? (,t;thWjhd; kWikapYk;
ehk; cq;fis capu; nfhLj;J vOg;GNthk;.) (my;Fu;Md; 56:62)
mtd;jhd; gilg;Gfis Muk;gj;jpy; cw;gj;jp nra;gtd;. mtNd (mit kuzpj;j
gpd;dUk; capu;nfhLj;J) mtw;iw kPs itf;fpwtd;. ,J mtDf;F kpf;f vspJ.
Page 80 of 518
thdq;fspYk; g+kpapYk; mtDila (cjhuzKk; ghpRj;jj;) jd;ik(Ak;)jhd; kpf;f
NkyhdjhFk;.
mtd;
(midj;ijAk;)
kpifj;jtDk;
QhdKilatdhfTk;
,Uf;fpwhd;. (my;Fu;Md; 30:27)
vOjg;gl;l fbjj;ijr; RUl;Ltijg; Nghy; ehk; thdj;ijr; RUl;Lk; ehis (egpNa!)
ePq;fs; mtu;fSf;F Qhgf%l;Lq;fs;. Kjy; jlit ehk; mtu;fis gilj;jJ
Nghd;Nw (me;ehspy;) ehk; (mtu;fSf;F capu; nfhLj;J) mtu;fis kPsitg;Nghk;.
,J ek;kPJ flikahdnjhU thf;FWjpahFk;. epr;rakhf ehk; ,jidr; nra;Nj
jPUNthk;. (my;Fu;Md; 21:104)
(gilg;Gfs; midj;ijAk;) Kjy;Kiw gilj;jjpy; ehk; fisj;J tpl;Nlhkh
(,tu;fis kWKiw gilg;gJ ekf;Ff; f\;lnkdf; $Wtjw;F?) vdpDk; (kPz;Lk;
,tu;fisg;) Gjpjhf gilf;Fk; tp\aj;jpy; ,tu;fs; re;Njfj;jpy; ,Uf;fpd;wdu;.
(my;Fu;Md; 50:15)
,t;thW mtu;fsJ midj;J re;Njfq;fSf;Fk; mwpthu;e;j tpsf;fj;ij my;yh`;
mspj;jhd;. vdpDk;> me;jf; epuhfhpg;gtu;fs; Mztj;jhy; rpe;jpf;f kWj;J jq;fsJ
fUj;ijNa kf;fsplk; jpzpj;Jf; nfhz;bUe;jdu;.
3) Kd;Ndhu;fspd; fl;Lf;fijfisf; $wp jpUkiwia nrtpNaw;fhjthW kf;fisj;
jLg;gJ
epuhfhpg;gtu;fs; Nkw;fz;l re;Njfq;fSld; epWj;jpf; nfhs;stpy;iy. kf;fs;
Fu;Mid nrtpNaw;fNth ,];yhkpa miog;Gf;F gjpy; juNth ,ayhjthW
mtu;fspilNa GFe;J jq;fshy; ,ad;wtiu jilfis Vw;gLj;jpdhu;fs;.
,];yhkpa miog;igf; Nfl;Fk; kf;fspilNa Eioe;J $r;ry;> Fog;gq;fisAk;>
ryryg;igAk; Vw;gLj;jp mtu;fs; FOkpAs;s me;j ,lq;fspypUe;J mtu;fis
kpuz;L Xlitg;ghu;fs;. egp (]y;) mtu;fs; miog;G tpLg;gjw;F my;yJ
njhOtjw;F my;yJ Fu;Md; XJtjw;F jahuhdhy; ghl;Lg;ghb Ml;lk;
NghLthu;fs;. ,J Fwpj;J mLj;J tUk; trdk; mUsg;gl;lJ:
epuhfhpg;gtu;fs; (kw;wtu;fis Nehf;fp) 'ePq;fs; ,e;j Fu;Mid nrtpkLf;fhjPu;fs;.
(vtu;fs; mjid XjpdhYk;) ePq;fs; mr;rkak; rg;jkpl;L mjpy; $r;ry;> Fog;gk;
cz;Lgz;Zq;fs;.
mjdhy;
ePq;fs;
(K];ypk;fis)
ntd;Wtplyhk;"
vd;W
$wpdhu;fs;. (my;Fu;Md; 41:26)
,j;jifa ,ilA+Wfshy; egp (]y;) mtu;fSf;F kf;fs; kd;wq;fspYk; nghJr;
rigfspYk; ,];yhkpa miog;Gg; gzp nra;tJk; Fu;Mid Xjpf; fhz;gpg;gJk;
kpfr; rpukkhf ,Ue;jJ. vdNt> ahUk; vjpu;ghuhj tifapy; jpBnud kf;fs;
Kd;dpiyapy; Njhd;wp nrhy;yNtz;ba tp\aj;ij vLj;Jr;nrhy;yp> Xjpf;fhl;l
Ntz;baij Xjpf;fhl;b tpLthu;fs;. fbdkhd ,e;epiy egpj;Jtk; ngw;w Ie;jhk;
Mz;L ,Wjptiu ePbj;jJ.
Fiw\pau;fspy;
xUtdhd
'es;U
,g;D
`hhp];|
xU
Kiw
'`Puh|
nrd;wpUe;jNghJ mq;fpUe;J ghurPf muru;fs; kw;Wk; U];Jk;> ,];/Ge;jpahu;
MfpNahhpd; fijfis fw;W te;jhd;. egp (]y;) mtu;fs; VNjDk; xU rigapy;
cgNjrk; nra;aNth> my;yh`;itg; gw;wp mr;r%l;b vr;rhpf;if nra;aNth
njhlq;fpdhy;> mtu;fSf;Fg; gpd; 'eo;U| epd;W nfhz;L 'Fiw\paNu! K`k;kij
tpl ehd; mofhfg; NgRNtd;" vd;W $wp> jhd; fw;W te;j fijfisf; $wp
Page 81 of 518
Kbj;jgpd; 'vd;id tpl K`k;kJ mofhfg; Ngrpl KbAkh?" vd;W Nfl;ghd;.
(,g;D `p\hk;)
,g;D mg;gh]; (uop) $wpdhu;fs;: ,dpikahf ghl;Lg; ghLk; Xu; mbikg;
ngz;iz eo;U tpiyf;F thq;fpapUe;jhd;. ,];yhik Vw;f vtNuDk; tpUk;gpdhy;
mthplk; jdJ ghlfpia mioj;Jr; nrd;W ',tUf;F cztspj;J> kJitg; Gfl;b>
,dpikahf ghl;Lg; ghL" vd;W mtsplk; $Wthd;. gpwF> mk;kdpjhplk;
'K`k;kJ cd;id miof;Fk; fhhpaj;ijtpl ,J kpfr; rpwe;jJ" vd;W $Wthd;.
,J Fwpj;J gpd;tUk; trdk; mUsg;gl;lJ. (Ju;Uy; kd;]{u;)
(,tu;fisj; jtpu) kdpjy; gyu; ,Uf;fpd;wdu;. mtu;fs; (ngha;ahd fl;Lf; fijfs;
kw;Wk;) tPzhd tp\aq;fis tpiyf;F thq;fp (mtw;iw kf;fSf;F Xjpf;
fhz;gpj;J) my;yh`;Tila topapypUe;J Qhdkpd;wp kf;fis topnfLj;J>
mjidg; ghpfhrkhfTk; vLj;Jf; nfhs;fpd;wdu;. ,j;jifatu;fSf;F ,opT jUk;
Ntjid epr;rakhf cz;L. (my;Fu;Md; 31:6)
Jd;GWj;Jjy;
egp (]y;) mtu;fspd; gfpuq;f miog;igj; njhlu;e;J gy khjq;fs; vjphpfs;
Nkw;nfhz;l jLg;G Kaw;rpfs; midj;Jk; Njhy;tpiaj; jOtpd. jhq;fs; ifahz;l
topKiwfshy; vt;tpj gaDkpy;iy vd;W mtu;fspd; mwpTf;F nkJthf ciuj;j
gpwF mLj;j fl;l eltbf;ifahf khw;W topiaf; ifahz;ldu;. mjhtJ>
xt;nthU r%fj;jiytUk; v[khdUk; jd;Dila MSikapd; fPOs;stu;fs;>
mbikfs;- ,tu;fspy; ahuhtJ ,];yhikj; jOtpdhy; mtu;fisj; Jd;GWj;j
Ntz;Lk;. mtu;fSf;F ,d;dy;fs; tpistpf;f Ntz;Lk; vd KbT nra;jdu;.
jiytu;fSld; mtu;fsJ vLgpbfSk; Nru;e;Jnfhz;L K];ypk;fis thl;b
tijj;jdu;.
Fwpg;ghf>
rhjhuz
vspa
K];ypk;fSf;F
mtu;fs;
je;j
Nehtpidfisf; Nfl;Fk;NghNj cs;sk; frpe;JUFk;. mtw;iw nrhy;yp khshJ.
nry;tKk; nry;thf;FKs;s xUtu; ,];yhikj; jOtpdhy; mthplk; mg+[`;y;
NeNu nrd;W 'cd; nry;tj;ijAk; nry;thf;ifAk; xd;Wkpy;yhkyhf;fp tpLNtd;"
vd;W
kpul;Lthd;.
mtu;
nfhQ;rk;
gykpy;yhjtuhf
,Ue;jhy;
mbj;Jj;
Jd;GWj;Jthd;. (,g;D `p\hk;)
c];khd; (uop) mtu;fsJ je;ijapd; rNfhjuu; mg;ghtp K];ypk;fis NguPj;jq;fPw;Wg;
ghapy; RUl;b itj;J mjw;Ff; fPNo Gif %l;b %r;R jpzwbg;gu;. (u`;kj;Jy;ypy;
MykPd;)
jdJ kfd; K];ypkhfp tpl;lij mwpe;j K];mg; ,g;D ciku; (uop) mtu;fspd;
jhahu; mtUf;F czT> jz;zPu; nfhLf;fhky; tPl;bypUe;J tpul;btpl;lhu;. kpf
Mlk;gukhf tho;e;J te;j mtu; ngUk; Jd;gj;ij mDgtpj;jhu;. grp> gl;bdp vd;w
twz;l tho;f;ifapdhy; mtu;fsJ Nkdpapd; Njhy; RUq;f Muk;gpj;jJ. (m]Jy;
fhgh)
]{i`g; ,g;D
(m]Jy; fhgh)
]pdhd;
(uop)
epidtpof;Fk;
tiu
fLikahf
jhf;fg;gLthu;.
gpyhy; (uop) mtu;fs; cka;ah ,g;D fy/Gila mbikahf ,Ue;jhu;fs;. cikah
mtu;fsJ fOj;jpy; fapw;iwf; fl;b rpWtu;fsplk; nfhLg;ghd;. rpWtu;fs; mtiu
kf;fhtpd; fuL Kulhd kiyg; ghijfspy; ,Oj;Jr; nry;thu;fs;. fapw;wpd;
Page 82 of 518
milahsk; mtu;fsJ fOj;jpy; gjpe;JtpLk;. mtu;fs; 'm`j;! m`j;!'" vd;W
nrhy;ypf; nfhz;bUg;ghu;fs;. rpy Ntisfspy; cikah gpyhiy kpf ,Wf;fkhff;
fl;b jbahy; fLikahfj; jhf;Fthd;. gpwF #hpa ntg;gj;jpYk; NghLthd;.
cztspf;fhky; grpahy; Jbf;f itg;ghd;. Rl;nlhpf;Fk; #hpa ntg;gj;jpy; ghiytd
kzypy; fplj;jp mtu;fsJ neQ;rpd;kPJ ghwhq;fy;iyj; J}f;fp itg;ghd;. mg;NghJ
gpyhiy Nehf;fp> 'my;yh`;tpd; kPjhizahf! eP rhf Ntz;Lk;. my;yJ K`k;kjpd;
khu;f;fj;ij epuhfhpj;J yhj;> c[;[hit tzq;f Ntz;Lk;. mJtiu eP ,g;gbNajhd;
,Ug;gha;. cd;id tplNt khl;Nld;" vd;ghd;. mjw;F gpyhy; (uop) m`j;! m`j;!
vd;W nrhy;ypf; nfhz;Nl> ',e;j 'm`j;| vd;w thu;j;ijiatpl cdf;F
MNtrj;ij cz;L gz;Zk; NtnwhU thu;j;ij vdf;Fj; njhpe;jhy; ehd; mijNa
$WNtd;" vd;ghu;fs;.
xU ehs; gpyhy; (uop) rpj;jputijf;Fs;shfp ,Uf;Fk;NghJ mtu;fisf;
nrd;w mg+gf;u; (uop) mtu;fs; xU `g\p mbikia fpuakhff; nfhLj;J
(uop) mtu;fis thq;fp chpik tpl;lhu;fs;. rpyu; 'Ie;J my;yJ VO
nts;spf;Fg; gfukhf thq;fp chpik tpl;lhu;fs;" vd;W $Wfpd;wdu;.
`p\hk;)
fle;J
gpyhy;
Cfpah
(,g;D
mk;khu; ,g;D ah]pu; (uop)> mtu;fsJ jfg;gdhu; ah]pu;> jhahu; ]{ka;ah Mfpa
%tUk; kf;[_k; fpisiar; Nru;e;j mg+ `{ij/gh ,g;D KfPuh vd;gtdpd;
mbikfshf ,Ue;jhu;fs;. %tUk; ,];yhikj; jOtpdu;. ,k;%tiuAk; mg+[`;y;
jiyikapy; xU $l;lk; 'mg;j`;| vd;w ,lj;Jf;F mioj;Jr; nrd;W kjpa
Ntisapy; RL kzypy; fplj;jp fLikahf rpj;jputij nra;jdu;. ,jidf; fz;l
egp (]y;) mtu;fs; 'ah]pd; FLk;gj;jhNu! nghWikia Nkw;nfhs;Sq;fs;.
cq;fSf;F
nrhu;f;fk;
thf;fspf;fg;gl;Ls;sJ"
vd
MWjy;
$wpdhu;fs;.
epuhfhpg;gtu;fspd; NtjidahNyNa ah]pu; (uop) ,we;Jtpl;lhu;fs;. taJ Kjpu;e;J
,ayhjtuhf ,Ue;j mk;khd; jhahuhd Rika;ah gpd;j; fa;ahj; (uop) mtu;fis
mg+ [`;y; mtu;fsJ ngz;ZWg;gpy; <l;bahy; Fj;jpf; nfhiy nra;jhd;. ,tNu
,];yhkpw;fhf capu; ePj;j Kjy; ngz;kzpahthu;.
mtu;fsJ kfdhuhd mk;khiu ghiytdr; RLkzypy; fplj;jp neQ;rpd; kPJ
ghwhq;fy;iy itj;Jk;> epidtpof;Fk; tiu jz;zPy; %o;fbj;Jk; rpj;jputij
nra;jdu;. 'K`k;kij jpl;l Ntz;Lk; my;yJ yhj;> c[;[hitg; Gfo Ntz;Lk;.
mg;NghJjhd; cd;id ,j;jz;lidapypUe;J tpLtpg;Nghk;" vd;Wk; $wpdu;.
Ntjid jhshj mk;khu; (uop) mtu;fs; epuhfhpg;gtu;fspd; fl;lisf;F ,zq;fp
tpl;lhu;. mjw;Fg; gpd; egp (]y;) mtu;fsplk; te;J mOJ kd;dpg;Gf; Nfhhpdhu;.
mg;NghJ my;yh`; gpd;tUk; trdj;ij ,wf;fpaUspdhd;. (,g;D `p\hk;)
(MfNt>) vtNuDk; ek;gpf;if nfhz;ljd; gpd;du;> my;yh`;it (epuhfhpj;jhy;
mtidg; gw;wpf; ftdpf;fg;gLk;.) mtDila cs;sk; ek;gpf;ifia nfhz;L
Kw;wpYk; jpUg;jpaile;Nj ,Uf;f> vtDila epu;g;ge;jj;jpd; kPJk; mtd; (,t;thW)
epuhfhpj;jhy; (mtd;kPJ ahnjhU Fw;wKkpy;iy.) vdpDk;> mtDila cs;sj;jpy;
epuhfhpg;Ng epiwe;jpUe;(J ,t;thW nra;)jhy; mtd; kPJ my;yh`;Tila
Nfhgk;jhd; Vw;gLk;. mtDf;F fLikahd NtjidAKz;L. (my;Fu;Md; 16:106)
m/g;y`; mg+ /Gif`h (uop) mtu;fs; mg;J jhu; fpisiar; rhu;e;j xUtUila
mbikahf ,Ue;jhu;. ,tuJ ,U fhy;fisAk; rq;fpypahy; gpizj;J> Milfisf;
fow;wptpl;L RLkzypy; Fg;Gwf; fplj;jp mirahkypUf;f ngUk; ghiwia KJfpd;
kPJ itj;J> Ra epidit ,of;Fk;tiu mtiu mNj epiyapy; tpl;LtpLthu;fs;.
Page 83 of 518
,t;thwhd nfhLikfs; njhlu;e;jd. xUKiw mtuJ fhy;fisf; fapw;why;
gpizj;Jr; RLkzypy; fplj;jp fOj;ij newpj;jhu;fs;. mtu; Raepidit
,oe;jTld; ,we;Jtpl;lhnud vz;zp tpl;Ltpl;lhu;fs;. mg;NghJ mt;topahf te;j
mg+gf;u; (uop) m/g;yi` tpiyf;F thq;fp chpikapl;lhu;fs;. (m]Jy; fhgh)
fg;ghg; ,g;D muj; (uop) mtu;fs; ck;K md;khu; vd;w ngz;zpd; mbikahfTk;>
nfhy;yu; gzp nra;gtuhfTk; ,Ue;jhu;fs;. mtu; ,];yhikj; jOtpaij mwpe;j
v[khdp gOf;ff; fha;r;rg;gl;l ,Uk;ghy; mtu;fsJ jiyapYk; KJfpYk; #bl;L
'K`k;kjpd; khu;f;fj;ij tpl;LtpL" vd;W $Wths;. Mdhy; ,t;thwhd
Ntjidfshy; mtu;fsJ <khDk;" kd cWjpANk mjpfhpj;jJ. ck;K md;khu;
kl;Lkpd;wp Vida epuhfhpg;gtu;fSk; mtuJ Kbiag; gpbj;jpOg;ghu;fs;; fOj;ij
newpg;ghu;fs;. neUg;Gf; fq;Ffspd; kPJ mtiug; gLf;f itg;ghu;fs;. me;j neUg;G
mtuJ cliyg; nghRf;f> mg;NghJ ,Lg;gpypUe;J nfhOg;G cUfp Xb> neUg;ig
mizj;J tpLk;.(m]Jy; fhgh)
Nuhk; ehl;ilr; Nru;e;j mbikahd [pd;dPuh (uop) vd;w ngz;kzp ,];yhik
Vw;wjw;fhf gytpjkhd nfhLikf;F Mshdhu;. mg;NghJ fz;zpy; Vw;gl;l
fhaj;jpd; fhuzkhf ghu;itia ,oe;jhu;. ',tuJ fz;iz yhj;> c[;[h
gwpj;Jtpl;ld" vd;W epuhfhpg;gtu;fs; $wpdu;. mjw;F [pd;dPuh> 'epr;rakhf ,y;iy!
my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ,J my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J Vw;gl;lJ. mtd;
ehbdhy; vdf;F epthuzkspg;ghd;" vd;W $wpdhu;. kWehs; mtu;fsJ ghu;itia
my;yh`; rnra;jhd;. mijf; fz;l Fiw\pau;fs; ',J K`k;kjpd; #dpaj;jpy;
xd;W" vdf; $wpdu;. (,g;D `p\hk;)
ck;K cig]; (uop) vd;w ngz;kzp m];tj; ,g;D mg;J a$]; vd;gtdpd;
mbikahf ,Ue;jhu;. ,td; egp (]y;) mtu;fspd; nfhLk; tpNuhjpahfTk;
egpatu;fis ghpfrpg;gtdhfTk; ,Ue;jhd;. mtd; ck;K cigi] nfhA+ukhf
Ntjid nra;jhd;. (,]hgh)
mk;u; ,g;D mjP vd;gtdpd; mbikg; ngz;Zk; ,];yhik Vw;whu;. mtiu
(mg;NghJ ,];yhik Vw;fhjpUe;j) cku; (uop)> jhd; fisg;gilAk; tiu rhl;ilahy;
mbj;Jtpl;L 'eP kuzpf;Fk;tiu cd;id ehd; tplkhl;Nld;" vd;W $Wthu;.
mjw;F mg;ngz;kzp 'mg;gbNa ckJ ,iwtDk; ck;ikj; jz;bg;ghd;" vd;W
$Wthu;. (,g;D `p\hk;)
,];yhik Vw;wjw;fhf nfhLik nra;ag;gl;l mbikg;ngz;fspy; e`;jpa;ah (uop)
vd;gtUk; mtuJ kfSk; mlq;Ftu;. ,t;tpUtUk; mg;Jj;jhd; fpisiar; Nru;e;j
xU ngz;zplk; mbikahf ,Ue;jdu;. (,g;D `p\hk;)
,];yhik Vw;wjw;fhff; nfhLik nra;ag;gl;l Mz; mbikfspy; Mkpu; ,g;D
Gi`uh (uop) vd;gtUk; xUtu;. epidtpoe;J rpj;jg; gpuik gpbf;FksT mtiu
nfhLikg;gLj;jpdhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
,k;%tiuAk; mg+gf;u; (uop) tpiyf;F thq;fp chpikapl;lhu;fs;. ,ijf; fz;l
mtu;fsJ je;ijahd mg+ F`h/gh 'eP gytPdkhd mbikfis tpiyf;F thq;fp
chpik tpLfpwha;. jplfhj;jpukhd Mz; mbikfis thq;fp chpikaspj;jhy;
mtu;fs; cdf;F gf;fgykhf ,Ug;ghu;fNs!" vd;whu;.
Page 84 of 518
mijf; Nfl;l mg+gf;u; (uop) mtu;fs; 'ehd; my;yh`;tpd; jpUg;jpia ehbNa
nra;fpNwd;" vd;whu;fs;. my;yh`; mtu;fisg; Gfo;e;Jk; ,];yhkpd; vjphpfis
,fo;e;Jk; mLj;Js;s trdq;fis ,wf;fpdhd;.
(kf;fhthrpfNs!) nfhOe;J tpl;nlAk; neUg;igg; gw;wp ehd; cq;fSf;F mr;r%l;b
vr;rhpf;if nra;fpd;Nwd;. kpf;f Ju;ghf;fpak; cilatidj; jtpu> (kw;nwtDk;)
mjw;Fs; nry;y khl;lhd;. mtd; (ek;Kila trdq;fisg;) ngha;ahf;fpg;
Gwf;fzpj;JtpLthd;. (my;Fu;Md; 92:14-16)
,t;trdj;jpy; $wg;gl;Ls;s Ju;ghf;fpaKilatd;
topapy; K];ypk;fis nfhLikg;gLj;jpatu;fSkhtu;.
cika;ahTk;
mtDila
,iwar;rKs;stu;jhd; mjpypUe;J jg;gpj;Jf; nfhs;thu;. (mtu; ghtj;jpypUe;J
jd;idg;) ghpRj;jkhf;fpf; nfhs;Sk; nghUl;Lj; jd;Dila nghUis(j; jhdkhf)f;
nfhLg;ghu;. mtu; gjpy; nra;af;$bathW vtUila ed;wpAk; mtu; kPJ
,y;yhjpUe;Jk;> kpf;f Nkyhd jd; ,iwtdpd; Kfj;ij tpUk;gpNa jhdk;
nfhLg;ghu;. (,iwtd; mtUf;F mspf;Fk; nfhiliag; gw;wpg;) gpd;du; mtUk;
jpUg;jpailthu;. (my;Fu;Md; 92:17-21)
,t;trdj;jpy; ,iwar;rKs;stu; vd Fwpg;gplg;gLgtu; mg+gf;u; (uop) mtu;fshthu;.
(,g;D `p\hk;)
mg+gf;u; (uop) mtu;fSk; Jd;GWj;jg;gl;lhu;fs;. et;/gy; ,g;D Fitypj; vd;gtd;
mg+gf;u; (uop)> jy;`h ,g;D cigJy;yh`; (uop) ,UtiuAk; njhof;$lhJ
vd;gjw;fhf xNu fapw;wpy; ,UtiuAk; gpizj;Jtpl;lhd;. Mdhy;> fl;ltpo;e;J
mt;tpUtUk; njhOtijf; fz;l et;/gy; mQ;rp eLq;fpdhd;. ,UtUk; xNu
fapw;wpy; gpizf;fg; gl;ljhy; mtu;fis 'fuPidd; - ,ize;j ,Utu;" vd;W
$wg;gLfpwJ. rpyu; ,UtiuAk; fl;baJ et;/gy; my;y> jy;`htpd; rNfhjud;
c];khd; ,g;D cigJy;yh`;jhd; vd;W $Wfpd;wdu;.
(Nkw;$wpa rk;gtq;fs; kf;fh K];ypk;fs; gl;l ,d;dy;fSf;F vLj;Jf; fhl;lhFk;.)
,];yhikj; jOtpa vtiuAk; mtu;fs; Jd;GWj;jhky; tpl;ljpy;iy. vspa
K];ypk;fisg; ghJfhf;fTk; mtu;fSf;fhfg; gopthq;fTk; vtUkpy;iy vd;gjhy;
mtu;fisf; fLikahfj; jz;bg;gJ epuhfhpg;gtu;fSf;F kpf vspjhf ,Ue;jJ.
mbikfshf
,Ue;jtu;fis
mtu;fsJ
v[khdu;fSk;
mtu;fisr;
Rw;wpapUe;jtu;fSk; nfhLikg; gLj;jpdu;. ,];yhikj; jOtpatu; nry;tKk;
nry;thf;Fk; cilatuhf ,Ue;jhy;> mtu;fSf;F mtu;fsJ $l;lj;jhu; ghJfhtyhf
,Ue;jdu;. rpy Ntisfspy; FNuhjj;jpd; fhuzkhf mtu;fsJ $l;lj;jpdNu
mtu;fis nfhLik nra;jdu;.
Fiw\pfSk; egpatu;fSk;...
egp (]y;) mtu;fs; fk;gPukhfTk; jdpj;jd;ikAlDk; jpfo;e;jhu;fs;. egp (]y;)
mtu;fis fhz;gtu; ez;guhdhYk; tpNuhjpahdhYk; mtuJ kdjpy; egp (]y;)
mtu;fs; gw;wpa cau;thd vz;zKk; kjpg;Gk; khpahijAk; Njhd;Wtijj; jtpu;f;f
,ayhJ. ,op kf;fNs egp (]y;) mtu;fsplk; mw;gkhf ele;Jnfhs;sj; Jzptu;.
NkYk;> Fiw\pahpd; kpf kjpf;fj;jf;f jiytuhf fUjg;gl;l mg+jhypgpd;
ghJfhg;gpypUe;j egp (]y;) mtu;fis ,opTgLj;JtJ Fiw\pau;fSf;F rpukkhf
,Ue;jJ. ,e;epiy Fiw\pau;fSf;F ngUk; neUf;fbia Vw;gLj;jpaJ. jq;fSf;F
vt;tpjj; Jd;gKk; Vw;glhky; ,g;gpur;ridf;Fj; jPu;T fhz tpUk;gpdu;. egp (]y;)
Page 85 of 518
mtu;fspd;
fhg;ghsuhd
mg+jhypgplk;
El;gkhd
KiwapYk;
mr;RWj;Jk;
njhdpapYk; Ngr;Rthu;j;ij elj;jp mtiu jq;fsJ Nfhhpf;if fSf;F ,zq;f
itf;f KbntLj;jdu;.
Fiw\pau; FOTk; mg+jhypGk;
,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;: rpy Fiw\pj; jiytu;fs; mg+jhypgplk; nrd;W
'mg+jhypNg! epr;rakhf ckJ rNfhjuu; kfd; vq;fsJ flTsu;fis Vrp> vq;fsJ
khu;f;fj;ijAk; Fiw $Wfpwhu;. vq;fspy; cs;s mwpQu;fis %lu;fshf;fp vq;fsJ
%jhijau;fis topnfl;ltu;fshf;fp tpl;lhu;. ePUk; mtUf;F vjpuhd vq;fsJ
khu;f;fj;jpy; ,Ug;gjhy; ,t;thwhd nray;fspypUe;J mtiu ePNu jLj;JtpLk;.
my;yJ vq;fsplk; xg;gilj;JtpLk;. mtiu vd;d nra;tnjd ehq;fs;
KbntLj;Jf; nfhs;fpNwhk;" vd;wdu;. mg+jhypg; mtu;fis rkhjhdg;gLj;jp
mDg;gp itj;jhu;. (,g;D `p\hk;)
,e;j re;jpg;Gf; Fwpj;J mg+jhypg; egp (]y;) mtu;fsplk; VJk; Ngrpf;nfhs;stpy;iy.
tof;fk;Nghy; egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ miog;Gg; gzpiar; nra;jhu;fs;. ,ijf;
fz;l Fiw\pau;fs; NfhgKw;W kWKiw mg+jhypig re;jpf;f ehbdu;. ,k;Kiw kpf
td;ikahff; fz;bj;Jg; Ngr Ntz;Lnkd KbT nra;jdu;.
mg+jhypig kpul;Ljy;
Fiw\pj; jiytu;fs; mg+jhypig re;jpj;J 'mg+jhypNg! ePu; taJ Kjpu;e;jtu;.
vq;fsJ kjpg;igg; ngw;wtu;. ehq;fs; ckJ rNfhjuu; kfidj; jLj;J epWj;jf;
$wpAk; ePu; mtiuj; jLf;ftpy;iy. mtu; vq;fsJ %jhijau;fisj; jpl;LtijAk;
vq;fsJ
mwpQu;fis
%lu;fshf;FtijAk;
vq;fsJ
flTsu;fisf;
Fiw
$WtijAk; fz;L ehq;fs; nghWik fhf;f KbahJ. ePNu mtiu rhpnra;JtpLk;.
,y;iynadpy; ekJ ,U $l;lj;jhy; xU $l;lk; mopAk; tiu ck;KlDk;
mtUlDk; ehq;fs; Nghu; nra;Nthk;" vd;wdu;.
,e;j vr;rhpf;ifAk; mr;RWj;jYk; mg+jhypGf;F neUf;fbia Vw;gLj;jpaJ. egp (]y;)
mtu;fis mioj;J tur;nra;J ele;jijf; $wp 'vdJ rNfhjuu; kfNd! ckJ
$l;lj;jhu; vd;dplk; ,t;thnwy;yhk; $wpr; nrd;whu;fs;. vdNt> eP vd;kPJ fUiz
fhl;L! gytPdkhd vd;id jhq;ftpayh Jd;gj;jpy; Mo;j;jptplhNj" vd;whu;.
mg+jhypg; kdk; jsu;e;J jd;idf; iftpl;L tpl;lhu; vd;W fUjpa egp (]y;)
mtu;fs; 'vd; nghpaje;ijNa! my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! vdJ Vfj;Jt
miog;Gg; gzpia tpLtjw;fhf mtu;fs; #hpaid vdJ tyf;fuj;jpYk;> re;jpuid
vdJ ,lf;fuj;jpy; itj;jhYk; my;yh`; ,e;j khu;f;fj;ij NkNyhq;fr; nra;Ak;tiu
my;yJ ehd; mopAk;tiu ,ij tplkhl;Nld;" vd;W $wptpl;L fz;
fyq;fpatu;fshf mq;fpUe;J ntspNawpdhu;fs;. mg+jhypg; egp (]y;) mtu;fis
mioj;J 'vd; rNfhjuu; kfNd! eP tpUk;gpaijr; nra;Jnfhs;. my;yh`;tpd; kPJ
Mizahf! ve;j epiyapYk; vthplKk; ck;ik xg;gilf;f khl;Nld;" vd;W $wp
rpy ftpijfisAk; ghbdhu;.
'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpak;! mtu;fs; midtUk; xd;W Nru;e;jhYk; cd;id
neUq;f KbahJ.
ehd;
kz;zpy; jiyitf;Fk;
tiu!
cdJ
tp\aj;ij
ntspg;gilahf
nrhy;.
cd;kPJ
Fw;wkpy;iy.
fz;Fspu;e;J kfpo;r;rp nfhs;!..." (,g;D `p\hk;)
Page 86 of 518
kPz;Lk; Fiw\pau;fs;...
egp (]y;) jq;fsJ Vfj;Jt miog;ig epWj;jhky; njhlu;tijf; fz;l
Fiw\pau;fs;> mg+jhypg; K`k;kij iftpl kWj;J ek;ikg; gphpaTk; tpNuhjpj;Jf;
nfhs;sTk; Jzpe;J tpl;lhu; vd;gij mwpe;J nfhz;ldu;. mtu;fs; tyPjpd; kfd;
mkhuhit mioj;Jf; nfhz;L mg+jhypgplk; te;jdu;. 'mg+jhypNg! ,t;thypgu;
Fiw\pahpy; rpwg;ghf tsu;f;fg;gl;l mofpa thypgu;. mtuJ rfy chpikfSk;
ckf;FhpaJ. ,tiu ckJ kfdhf itj;Jf; nfhz;L> ckJ khu;f;fj;jpw;Fk; ckJ
%jhijau;fspd; khu;f;fj;jpw;Fk; Kuz;gl;L> ckJ $l;lj;jhhpilNa gpsit
Vw;gLj;jp> mtu;fspd; mwpQu;fis %lu;fshf;fpa ckJ rNfhjuu; kfid
vq;fsplk; xg;gilj;JtpLk;. xUtUf;F xUtu; vd rhpahfp tpLk;. ehq;fs; mtiuf;
nfhd;W tpLfpNwhk;" vd;wdu;. mtu;fsplk; mg+jhypg; kpFe;j Nfhgj;Jld;
'my;yh`;tpd; kPjhizahf! cq;fsJ Nguk; kpf NkhrkhdJ. cq;fs; gps;isia
vd;dplk; xg;gilg;gPu;fs;. mij ehd; Cl;b tsu;f;f Ntz;Lk;! vdJ kfid
cq;fsplk; ehd; xg;gilg;Ngd;. ePq;fs; mtiuf; nfhiy nra;tPu;fs;! my;yh`;tpd;
kPjhizahf! ,J xUNghJk; elf;fhJ" vd;W $wpdhu;. mjw;F Kj;,k; ,g;D mjP
(mg;J kdh/gpd; nfhs;Sg;Nguu;) 'mg+jhypNg! ckJ $l;lj;jpdu; ckf;F ePjkhd
jPu;itf; $wp neUf;fbapypUe;J ck;ik tpLtpf;f Kad;wdu;. Mdhy; ePu; mjpy;
vijAk; xg;Gf; nfhs;sj; jahuhf ,y;iyNa!" vd;whu;. mjw;F mg+jhypg;
'my;yh`;tpd; kPjhizahf! ePq;fs; ePjk; fhl;ltpy;iy. (Kj;,Nk) eP vd;idf;
iftpl;L tpl;L vdf;F vjpuhf ,f;$l;lj;jpdiuj; J}z;btpLfpwha;¢ mtu;fSf;F
cjtp nra;a tpUk;Gfpwha;. eP tpUk;gpaijr; nra;Jnfhs;" vd;W Nfhgkhff; $wpdhu;.
(,g;D `p\hk;)
mg+jhypgpd; %ykhf egp (]y;) mtu;fspd; miog;Gg; gzpia Klf;fptpl
Ntz;Lnkd;w jq;fsJ jpl;lj;jpy; Njhy;tpAw;w Fiw\pau;fs; egp (]y;)
mtu;fsplkpUe;J mg+jhypg; jhdhf tpyfpf;nfhs;Sk; #o;epiyia cUthf;fj;
jpl;lkpl;ldu;.
egpatu;fs; kPJ mj;JkPwy;
egp (]y;) mtu;fSf;F egpj;Jtk; mUsg;gl;L miog;Gg; gzpiaj; njhlq;Fk;
tiu Fiw\pau;fs; mtu;fis jq;fspy; kjpf;fj;jf;f eguhfNt fUjp te;jdu;.
miog;Gg; gzpiaj; njhlq;fpaJk; mtu;fs; #o;epiyiaf; fUj;jpw;nfhz;L egp
(]y;) mtu;fs; kPJ mj;JkPwhjpUe;jdu;. jw;ngUikAk; MztKk; nfhz;bUe;j
mtu;fshy; egp (]y;) mtu;fspd; nray;ghLfis ePz;l ehs; rfpj;Jf; nfhz;bUf;f
Kbatpy;iy. Fiw\pj; jiytu;fspy; xUtdhd mg+ y`g; miog;Gg; gzpapd;
Kjy; ehspypUe;Nj egp (]y;) mtu;fsplk; fLk; gifikiaf; fhl;b te;jhd;
vd;gij `h\pk; fpisahhpd; rigapYk; ]/gh kiy epfo;r;rpapYk; ehk;
mwpe;jpUf;fpNwhk;.
egpj;Jtj;Jf;F Kd; egp (]y;) mtu;fs; jq;fspd; kfs;fs; Uifah> ck;K Fy;]{k;
(uop) mtu;fis mg+y`gpd; kfd;fshd cj;gh> cijghTf;F kzKbj;Jf;
nfhLj;jpUe;jhu;fs;. egp (]y;) mtu;fs; Vfj;Jtg; gpur;rhuj;ijj; njhlq;fpaJk; mg+
y`g; jdJ kfd;fis epu;g;ge;jpj;J tpthfuj;Jr; nra;a itj;Jtpl;lhd;. (,g;D
`p\hk;)
egp (]y;) mtu;fspd; ,uz;lhtJ kfdhuhd mg;Jy;yh`; rpW tajpy; kuzkile;j
NghJ mg+y`g; kl;by;yh kfpo;r;rpAld; jdJ Njhou;fsplk; 'K`k;kJ
Page 87 of 518
re;jjpaw;wtuhfp tpl;lhu;" vd;w Rgr; nra;jpiag; ngw;Wf; nfhs;Sq;fs; vdf;
$wpdhd;. (j/g;]Pu; ,g;D f]Pu;)
`[;[{ila fhyq;fspYk; filj;njUf;fspYk; mg+y`g; egp (]y;) mtu;fSf;Fg;
gpd;dhy; Rw;wp te;J mtu;fisg; 'ngha;au;" vd;W $Wthd;. mJ kl;Lky;yhky;
uj;jk; nfhl;Lk;tiu mtu;fsJ gplhpapy; nghbf;fw;fshy; mbj;Jf;nfhz;Nl
,Ug;ghd;. (fd;[{y; ck;khy;)
mg+ y`gpd; kidtpAk; mg+ ]{/g;ahdpd; rNfhjhpAkhd ck;K [kPy; egp (]y;)
mtu;fSf;F Nehtpid nfhLg;gjpy; jdJ fztidtpl Fiwe;jtSk; my;y!
risj;jtSk; my;y! Kl;fis egp (]y;) nry;Yk; ghijapYk; mtu;fsJ tPl;bd;
thrypYk; itj;J tpLths;. kpff; nfl;ltshd ,ts; ve;NeuKk; egp (]y;)
mtu;fis Vrpg; Ngrpf;nfhz;bUe;jhs;. gy ngha;fisg; gug;gpf; nfhz;Nl
,Ug;ghs;. egp (]y;) mtu;fSf;F vjpuhff; Fog;gk; tpistpj;Jf; nfhz;Lk;>
gpur;rpidapd;
neUg;ig
%l;btpl;Lf;
nfhz;Lk;
,Ug;ghs;.
,jdhy;jhd;
my;Fu;Md; mtis “`k;khyjy; `j;jg;" tpwif Rkg;gts; vd;W tu;zpf;fpwJ.
jd;idg; gw;wpAk; jdJ fztidg; gw;wpAk; Fu;Mdpd; trdk; ,wq;fpaij mwpe;J
mts; egp (]y;) mtu;fsplk; te;jhs;. mg;NghJ egp (]y;) mtu;fSk; mg+gf;Uk;
(uop) fmgj;Jy;yh`;tpw;F mUfpy; cl;fhu;e;jpUe;jhu;fs;. mtsJ ifapy; Fotpf;
fy; ,Ue;jJ. ,UtUf;Fk; mUfpy; mts; te;jTld; mtsJ ghu;itia egp (]y;)
mtu;fisg; ghu;f;f Kbahky; my;yh`; gwpj;J tpl;lhd;.
mg+gf;iug; ghu;f;f Kbe;j mtshy; egp (]y;) mtu;fisg; ghu;f;f Kbatpy;iy.
'mg+gf;Nu ckJ Njhou; vq;Nf? mtu; vd;id ftpijfspy; VRfpwhu; vd;W vdf;F
njhpa te;Js;sJ. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! mtiu ehd; ghu;j;jhy; ,f;Fotpf;
fy;yhy; mtuJ thapNyNa mbg;Ngd;. mwpe;J nfhs;! my;yh`;tpd; kPJ
Mizahf! vdf;Fk; ed;whff; ftp ghlj;njhpAk;" vd;W $wpa gpd; mLj;J tUk;
ftpijiag; gbj;jhs;.
',opTf;Fhpatiuj;jhd;
ehq;fs;
Vw;f
kWj;Njhk;¢
Gwf;fzpj;Njhk;¢ mtUila khu;f;fj;ijAk; ntWj;Njhk;."
mtuJ
fl;lisia
gpwF mts; jpUk;gpr; nrd;Wtpl;lhs;. mg;NghJ mg+gf;u; (uop) mtu;fs;
'my;yh`;tpd; J}jNu! mts; cq;fisg; ghu;j;jij ePq;fs; ghu;f;ftpy;iyah?" vd
tpdt 'mts; vd;idg; ghu;f;ftpy;iy. my;yh`; vd;id ghu;f;f Kbahky;
mtsJ ghu;itia kiwj;J tpl;lhd;" vd egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;. (,g;D
`p\hk;)
,r;rk;gtk; gw;wp 'K];dj; g[;[hu;| vDk; E}ypd; mwptpg;gpy; tUtjhtJ: mts;
mg+gf;hplk; te;J 'mg+gf;Nu! cq;fs; Njhou; vd;id ftpijapy; jpl;Lfpwhu;"
vd;whs;. mjw;F mg+gf;u; (uop) ',e;j tPl;bd; ,iwtdpd; kPJ rj;jpakhf! mtUf;F
ftpij ghlj; njhpahJ" vd;W $wpdhu;fs;. 'Mk;! ePq;fs; rhpahfj;jhd; $wpdPu;fs;"
vd;W $wptpl;L nrd;Wtpl;lhs;.
egp (]y;) mtu;fspd; je;ijapd; rNfhjudhfTk; egp (]y;) mtu;fspd; mz;il
tPl;Lf;fhudhfTk; ,Ue;j mg+y`Gk; ,t;thNw nra;J nfhz;bUe;jhd;. mtdJ tPL
egp (]y;) mtu;fspd; tPl;Lld; ,ize;jpUe;jJ. mtDk; mtidg; Nghd;w egp
(]y;) mtu;fspd; kw;w mz;il tPl;lhu;fSk; egp (]y;) mtu;fs; tPl;bDs;
,Uf;Fk;NghJ Nehtpid mspj;Jf; nfhz;Nl ,Ug;ghu;fs;.
Page 88 of 518
,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;: egp (]y;) tPl;bDs; ,Uf;Fk;NghJ egp (]y;)
mtu;fspd; mz;il tPl;lhu;fshd mg+y`g;> `fk; ,g;D mGy;M]; ,g;D
cika;ah> cf;gh ,g;D mgPKaPj;> mjP ,g;D `k;uh/ ]f/gP> ,g;Dy; m];jh
MfpNahu; vg;NghJk; egp (]y;) mtu;fSf;F kpFe;j Nehtpid mspj;J te;jdu;.
,tu;fspy; `fk; ,g;D mGy; Mi]j; jtpu NtW ahUk; ,];yhik Vw;Wf;
nfhs;stpy;iy. njhOJ nfhz;bUf;Fk; NghJ Ml;bd; Fliy egp (]y;)
mtu;fis Nehf;fp tPRthu;fs;. egp (]y;) mtu;fs; tPl;by; rikg;gjw;fhf rl;bia
itf;Fk;NghJ mjpy; Ml;Lf;Fliy NghLthu;fs;. ,jw;fhfNt ,tu;fspypUe;J
jd;id kiwj;Jf; nfhs;tjw;fhf xU Rtiu Vw;gLj;jpf; nfhz;lhu;fs;. ,tu;fs;
mRj;jq;fis J}f;fp vwpAk;NghJ mijf; Fr;rpapy; ntspNa vLj;J te;J jdJ
tPl;L thrypy; epd;wtz;zk; 'mg;J kdh/gpd; FLk;gj;jpdNu! ,Jjhd; mz;il
tPl;lhUld; Nkw;nfhs;Sk; xOf;fkh?" vd;W Nfl;L> mij Xu; Xuj;jpy; J}f;fp
tPRthu;fs;. (,g;D `p\hk;)
cf;gh ,g;D mg+KaPj; tp\kj;jdj;jpy; vy;iy kPwp ele;J nfhz;lhd;. ,ijg; gw;wp
xU rk;gtj;ij ,g;D k];CJ (uop) mtu;fs; mwptpf;fpd;whu;fs;:
egp (]y;) mtu;fs; fmghTf;F mUfpy; njhOJ nfhz;bUe;jhu;fs;. mg+[`;Yk;
mtdJ $l;lhspfSk; mq;F FOkpapUe;jdu;. mtu;fs; jq;fSf;Fs; 'ek;kpy;
xUtu; ,d;d FLk;gj;jhhpd; xl;lfq;fs; mWf;Fkplj;jpw;Fr; nrd;W mq;Fs;s
Fliy vLj;J te;J K`k;kJ R[_jpw;F" nrd;w gpd; mtuJ KJfpy;
itf;fNtz;Lk;. ahu; mjid nra;tJ?" vd;W Nfl;ldu;. mf;$l;lj;jpNy kpfTk;
jpkpu; nfhz;ltdhd cf;gh vOe;J nrd;W Fliy vLj;J te;J egp (]y;) mtu;fs;
R[_jpw;Fr; nrd;wTld; mtu;fsJ ,U G[q;fSf;F ,ilapy; KJfpd; kPJ itj;J
tpl;lhd;. ,ij ehd; ghu;j;Jf; nfhz;bUe;Njd;. vd;dhy; vJTk; nra;a
Kbatpy;iy. vdf;F jLf;Fk; rf;jp ,Ue;jpUf;f Ntz;LNk! mtu;fs; jq;fSf;Fs;
kkijahfTk;> VsdkhfTk; xUtu; kPJ xUtu; rha;e;J tpOe;J tpOe;J rphpj;jdu;.
egp (]y;) mtu;fs; jiyia cau;j;j Kbahky; R[_jpNyNa ,Ue;jhu;fs;. mq;F
te;j /ghj;jpkh (uop) mij mfw;wpaNghJjhd; egp (]y;) mtu;fs; jiyiaj;
J}f;fpdhu;fs;.
gpwF> 'my;yh`;Nt! eP Fiw\pfisj; jz;bg;ghahf!" vd;W %d;W Kiw
$wpdhu;fs;. ,J Fiw\pfSf;F kpfTk; ghukhfj; njhpe;jJ. kf;fhtpy; nra;ag;gLk;
gpuhu;j;jid mq;fPfhpf;fg;gLk; vd;W mtu;fs; ek;gpapUe;jhu;fs;. gpwF> ngau; $wp
Fwpg;gpl;L 'my;yh`;Nt! mg+ [`;iy jz;bg;ghahf! cf;gh ,g;D ugPMitAk;>
i\gh ,g;D ugPMitAk;> tyPj; ,g;D cf;ghitAk;> cika;ah ,g;D fy/igAk;>
cf;gh ,g;D mg+ KaPijAk; eP jz;bg;ghahf!" VohtJ xUtd; ngaiuAk; egp
(]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;. Mdhy; vdf;F mJ epidtpy; ,y;iy. vd; capu;
vtd; iftrk; ,Uf;fpwNjh mtd; kPJ rj;jpakhf! u]_Yy;yh`; (]y;) mtu;fs;
ngau; Fwpg;gpl;l egu;fs; midtUk; nfhy;yg;gl;L gj;U fpzw;wpy; J}f;fp
vwpag;gl;lij ehd; ghu;j;Njd;. (]`P`{y; Gfhhp)
cikah ,g;D fy/g; u]_Yy;yh`; (]y;) mtu;fis ghu;f;Fk;Nghnjy;yhk;
gfpuq;fkhf Vrpf;nfhz;Lk;> kf;fsplk; mtu;fisg;gw;wp ,ufrpakhff; Fiw
Ngrpf;nfhz;Lk; ,Ug;ghd;. ,td; tp\akhf #uj;Jy; `{k[htpd; Kjy; trdk;
,wq;fpaJ.
Fiw $wpg; Gwk; Ngrpj; jphpgtu;fSf;nfy;yhk; NfLjhd;. (my;Fu;Md; 104:1)
Page 89 of 518
,g;D `p\hk; (u`;) $Wfpwhu;: '`{k[h| vd;why; gfpuq;fkhf xUtiu VRgtd;.
fz; rhilapy; Fj;jyhf NgRgtd;. apYk[h| vd;why; kf;fisg;gw;wp ,ufrpakhf
Fiwfis NgRgtd;. (,g;D `p\hk;)
cikahtpd; rNfhjud; cig ,g;D fy/Gk; cf;ghTk; egp (]y;) mtu;fSf;F
Nehtpidaspg;gjpy; xNu mzpapy; ,Ue;jdu;. xUKiw cf;gh egp (]y;)
mtu;fSf;fUfpy; mku;e;J mtu;fs; XJk; rpytw;iwr; nrtpkLj;jhd;. ,J
cigk;f;Fj; njhpa te;jNghJ cf;ghitf; fLikahff; fz;bj;jhd;. NkYk;> egp (]y;)
mtu;fsplk; nrd;W mtu;fsJ Kfj;jpy; vr;rpiyj; Jg;gp tUkhW mDg;g mtDk;
nrd;W Jg;gp te;jhd;. cig ,g;D fy/g; xUKiw kf;fpg;Nghd vYk;Gfis
nehWf;fp> nghbahf;fp egp (]y;) mtu;fis Nehf;fp fhw;wpy; Cjptpl;lhd;.(,g;D
`p\hk;)
mf;d]; ,g;D \uPf; vd;gtDk; egp (]y;) mtu;fis Nehtpid nra;jtu;fspy;
xUtdhthd;. ,tidg; gw;wp Fu;Mdpy; ,tdplkpUe;j xd;gJ Fzq;fSld;
$wg;gl;Ls;sJ.
(egpNa! vLj;jjw;nfy;yhk;) rj;jpak; nra;Ak; me;j mu;g;gkhdtDf;F ePq;fs;
topg;glhjPu;fs;. (mtd;) vg;nghOJk; (Gwk;Ngrpf;) Fw;wk; $wp> Nfhs; nrhy;tijNa
njhopyhff; nfhz;Lj; jphpgtd;. (mtd;) vg;NghJNk ed;ikahd fhhpaq;fisj; jil
nra;Ak; tuk;G kPwpa ngUk;ghtp. fbd RghtKs;std;. ,jw;F Nkyhf mtd;
kf;fspYk; <dd;. (my;Fu;Md; 68:10-13)
mg+[`;y; rpy rkak; egp (]y;) mtu;fsplk; te;J jpUkiwapd; trdq;fis
nrtpkLj;Jr; nry;thd;. Mdhy;> ek;gpf;if nfhs;sNth> mbgzpaNth khl;lhd;.
xOf;fj;JlNdh> mr;rj;JlNdh ele;J nfhs;sTk; khl;lhd;. jdJ nrhy;yhy; egp
(]y;) mtu;fSf;F Nehtpid mspg;gJld; my;yh`;tpd; topapypUe;J gpwiuj;
jLj;Jk; te;jhd;. jdJ ,r;nraiy Gfo;e;J NgRtjw;Fhpa ew;fhhpak; vd;nwz;zp
mfe;ijAlDk; kkijAlDk; ele;J nry;thd;. ,tidg; gw;wpNa gpd;tUk;
jpUkiw trdq;fs; ,wq;fpd.
(mtNdh my;yh`;Tila trdq;fis) cz;ikahf;fTkpy;iy njhoT kpy;iy.
MapDk; (mtd; mtw;iwg;) ngha;ahf;fp itj;J(j; njhohJk;) tpyfpf;nfhz;lhd;.
gpd;du;> fu;tk;nfhz;L jd; FLk;gj;Jld; (jd; tPl;bw;Fr;) nrd;Wtpl;lhd;.
(my;Fu;Md; 75:31-33)
egp
(]y;)
mtu;fis
fz;zpakpF
gs;spapy;
njhOjtu;fshfg;
ghu;j;j
jpdj;jpypUe;Nj mq;F njhOtjpypUe;J egp (]y;) mtu;fisj; jLj;J te;jhd;.
xUKiw egp (]y;) mtu;fs; kfhk; ,g;wh`Pkpw;F" mUfpy; njhOjijg; ghu;j;j
mtd; 'K`k;kNj! ehd; cd;id ,jpypUe;J jLj;jpUf;f tpy;iyah?" vd;W $wpf;
fLikahf vr;rhpj;jhd;. mjw;F egp (]y;) mtu;fSk; jf;f gjpy; $wp mtid
mjl;bdhu;fs;. mjw;F mtd; 'K`k;kNj! ve;j ijhpaj;jpy; eP vd;id
kpul;Lfpwha;? my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ,t;Nthilapy; trpg;Nghhpy; ehNd
nghparigAilatd; (Mjuthsu;fisf; nfhz;ltd;) vd;gJ cdf;Fj; njhpahjh?"
vd;whd;. mg;NghJ>
MfNt> mtd; (jd; cjtpf;fhfj;) jd; rigNahiu miof;fl;Lk;. ehKk; (mtid
eufj;jpw;F mDg;g> eufj;jpd;) fhtyhspfis miog;Nghk;.. (my;Fu;Md; 96:17> 18)
Mfpa trdq;fis my;yh`; ,wf;fpdhd;.
Page 90 of 518
kw;WnkhU mwptpg;gpy; te;jpUg;gjhtJ: egp (]y;) mtu;fs; mtdJ fOj;ijg;
gpbj;J cYf;fp> cdf;Ff; NfLjhd;¢ NfLjhd;! cdf;Ff; Nfl;bw;F Nky; NfLjhd;!!
(my;Fu;Md; 75:34> 35)
vd;w trdj;ij $wpdhu;fs;.
mjw;F my;yh`;tpd; tpNuhjpahfpa mtd; 'K`k;kNj! vd;idah eP vr;rhpf;fpwha;?
ePAk; cdJ ,iwtDk; vd;id xd;Wk; nra;Jtpl KbahJ. kf;fhtpy; ,U
kiyfSf;Fkpilapy; ele;J nry;gtu;fspy; ehNd kpfg;ngUk; gyrhyp" vd;W
$wpdhd;. (j/g;]Pu; ,g;D f]Pu;)
,t;thW fz;bj;jjw;Fg; gpwFk; $l mg+[`;y; jdJ klikapypUe;J Rjhhpj;Jf;
nfhs;shky; jdJ nfl;l nraiy jPtpukhf;fpf; nfhz;NlapUe;jhd;. ,ijg; gw;wp xU
rk;gtj;ij mg+ `{iuuh (uop) mtu;fspd; thapyhf ,khk; K];ypk; (u`;)
mwptpf;fpwhu;fs;:
'K`k;kJ
cq;fSf;F
Kd;dpiyapy;
jdJ
Kfj;ij
kz;zpy;
itj;J
Nja;f;fpwhuhNk" vd;W mg+[`;y; Nfl;lhd;. FOkpapUe;jtu;fs; 'Mk;!" vd;wdu;.
mjw;ftd; 'yhj;> c[;[htpd; kPJ rj;jpakhf! ehd; mtiug; ghu;j;jhy; mtuJ
gplhpapd; kPJ fhy; itj;J mOj;jp mtuJ Kfj;ij kz;NzhL kz;zhf Mf;fp
tpLNtd;" vd;W $wpdhd;. rpwpJ Neuj;jpw;Fg; gpwF egp (]y;) mtu;fsplk; te;jhd;.
egp (]y;) mtu;fs; njhOJ nfhz;bUe;jhu;fs;. mtd; egp (]y;) mtu;fspd;
gplhpia kpjpf;f Kad;wNghnjy;yhk; gpd;Ndhf;fp tpOe;J jd; iffshy; rkhspj;Jj;
jd;idf; fhg;ghw;wpf; nfhz;lhd;. kf;fs; 'mg+ [`;Ny! vd;d Neu;e;jJ?" vd;W
Nfl;ldu;. mjw;F mtd; 'vdf;Fk; mtUf;Fkpilapy; neUg;ghyhd mfopiaAk;>
kpfg;nghpagaq;fuj;ijAk;> gy ,wf;iffisAk; ghu;j;Njd;" vd;W $wpdhd;. gpwF
egp (]y;) mtu;fs; 'mtd; vdf;fUfpy; neUq;fpapUe;jhy; thdtu;fs; mtDila
xt;nthU cWg;igAk; ,whtpapUg;ghu;fs; (gpa;j;J vwpe;jpUg;ghu;fs;)" vd;W
$wpdhu;fs;.
,jw;F Kd; ehk; $wpanjy;yhk; jq;fis my;yh`;tpd; nrhe;jf;fhuu;fs;> mtdJ
Gdpj g+kpapy; trpg;gtu;fs; vd;W gPw;wpf;nfhs;Sk; ,izitg;gtu;fspd; fuq;fshy;
egp (]y;) mtu;fSf;Fk; K];ypk;fSf;Fk; Vw;gl;l mepahak; kw;Wk; nfhLikapd;
xU rpwpa jfty;jhd;. ,j;jifa ,f;fl;lhd fhy fl;lj;jpy; egp (]y;) mtu;fs;
K];ypk;fSf;F Vw;gl;l NrhjidiaAk;> NtjidiaAk; Kbe;j msT ,yFthf;fp
mtw;wpypUe;J K];ypk;fisg; ghJfhf;f kjp El;gkhd xU jpl;lj;ijj; jPl;l
Ntz;Lnkd;w KbTf;F te;jhu;fs;. ,jw;fhf ,uz;L jpl;lq;fis egp (]y;)
mtu;fs; tFj;jhu;fs;. mt;tpU jpl;lq;fshy; miog;Gg; gzpia top elj;JtjpYk;>
,yl;rpaj;ij miltjpYk; gw;gy gyd;fs; fpl;bd. mitahtd:
1) miog;Gg; gzpf;F ikakhfTk;> xOf;f Nghjidf;F ciwtplkhfTk; 'mu;fk;
,g;D mGy; mu;fk; kf;[_kp| vd;gtd; tPl;il egp (]y;) mtu;fs;
Nju;e;njLj;jhu;fs;.
2) K];ypk;fis `g\htpw;F (vjpNahgpah) FbngaUkhW fl;lisapl;lhu;fs;.
Page 91 of 518
mu;fkpd; ,y;yj;jpy; miog;Gg; gzp
,e;j tPL ]/gh kiyapd; fPNo> me;j mepahaf;fhuu;fspd; fz; ghu;itf;Fk;
mtu;fsJ rigf;Fk; J}ukhf ,Ue;jJ. K];ypk;fs; ,ufrpakhf xd;W$l
mt;tPl;il egp (]y;) mtu;fs; Nju;e;njLj;jhu;fs;. mt;tPl;by; K];ypk;fSf;Ff;
Fu;Mid Xjpf; fhz;gpj;J mtu;fSf;F mjd; gz;GfisAk; rl;l Qhdq;fisAk;
fw;Wf; nfhLj;J te;jhu;fs;. mq;F K];ypk;fs; tzf;f topghLfis epiwNtw;wpf;
nfhz;L khu;f;f fy;tpAk; fw;W te;jhu;fs;. Gjpjhf ,];yhkpw;F tu tpUk;Ggtu;
mt;tplj;jpy;
te;J
,];yhikj;
jOTthu;.
,J
tuk;G
kPwpa
me;j
mepahaf;fhuu;fSf;Fj;
njhpahjjhy;
K];ypk;fs;
XusT
epk;kjpAlDk;
ghJfhg;GlDk; mq;F ,Ue;J te;jdu;.
K];ypk;fisAk; egp (]y;) mtu;fisAk; xUNru Xhplj;jpy; ,izitg;gtu;fs;
fz;Ltpl;lhy;> egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ Njhou;fSf;Ff; fw;Wj;jUk; xOf;fg;
gzpfisAk;> Fu;MidAk;> khu;f;fj;ijAk; epr;rak; jq;fsJ rf;jpf;F kPwpa FWf;F
topfisf; nfhz;L jLg;ghu;fs;. mjdhy;> ,U $l;lj;jhu;fSf;fpilapy; iffyg;G
$l epfo;e;Js;sJ. egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ Njhou;fSld; kiyf;
fztha;fSf;fpilapy; ,ufrpakhfj; njhOJ tUthu;fs;. xUKiw mjidg;
ghu;j;Jtpl;l Fiw\p epuhfhpg;gtu;fs; mtu;fis tha;f;F te;jgb VrpNgrp
mtu;fSld; rz;ilapl;ldu;. mr;rz;ilapy; ]mJ ,g;D mgP tf;fh]; (uop)
xUtid ntl;b rha;j;J tpl;lhu;fs;. ,Jjhd; ,];yhKf;fhf nra;ag;gl;l Kjy;
nfhiy.
,t;thW iffyg;G njhlu;e;jhy; K];ypk;fs; mopf;fg;glyhk;. MfNt> ,ufrpakhf
gzpfisj; njhlu;tJjhd; rhpahd Kiwahfg;gl;lJ. nghJthf egpj;Njhou;fs;
jhq;fs; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;lij ntspf;fhl;bf; nfhs;shky; jq;fsJ tzf;f
topghLfis kiwKfkhfr; nra;J te;jdu;. Mdhy;> egp (]y;) mtu;fs; kl;Lk;
Fiw\pfSf;F Kd;dpiyapYk; jq;fsJ tzf;f topghLfisAk; miog;Gg;
gzpiaAk; gfpuq;fkhf nra;J te;jhu;fs;. vjw;Fk; mtu;fs; mQ;rpltpy;iy.
Mdhy;> ,];yhk; kw;Wk; K];ypk;fspd; ed;ikiaf; fUjpNa K];ypk;fis
,ufrpakhf re;jpj;J te;jhu;fs;.
`g\htpy; milf;fyk;
egpj;Jtj;jpd; ehd;fhk; Mz;L eLtpy; my;yJ ,Wjpapy; K];ypk;fs; kPJ
epuhfhpg;gtu;fs; tuk;G kPw Muk;gpj;jdu;. njhlf;fj;jpy; Fiwthfj; njd;gl;l
Jd;gq;fs; ehSf;F ehs; mjpfhpj;Jf; nfhz;Nl nrd;wd. Ie;jhk; Mz;bd; eLtpy;
Nrhjidfs; kiyahf cUntLf;fNt mjpypUe;J tpLjiyngw top vd;d vd;W
rpe;jpf;fj;
njhlq;fpdhu;fs;.
,r;#o;epiyapy;jhd;
'my;yh`;Tila
g+kp
neUf;fbahdjy;y. vdNt (,lk;ngaUk;) `p[;uhtpd; topia Nju;e;njLq;fs;" vd;W
Rl;bf; fhl;lg;gl;l mj;jpahak; [{ky; cs;s 10tJ trdk; ,wq;fpaJ.
,k;ikapy;
ed;ik
nra;jtu;fSf;F
(kWikapy;)
ed;ikjhd;
fpilf;Fk;.
my;yh`;Tila
g+kp
kpf
tprhykhdJ.
epr;rakhf>
nghWikahsu;fSf;F
mtu;fSila $yp fzf;fpd;wpNa (mjpfkhf) nfhLf;fg;gLk;. (my;Fu;Md; 39:10)
`g\htpd; kd;duhf ,Ue;j 'm];k`h e[;[h\p| ePjkhdtu;. mtu; ahUf;Fk;
mepahak; ,iof;fkhl;lhu; vd;gij egp (]y;) mtu;fs; njhpe;J itj;jpUe;jhu;fs;.
vdNt> capiuAk; khu;f;fj;ijAk; ghJfhj;Jf; nfhs;s `g\htpw;F `p[;uh
nra;AkhW K];ypk;fis egp (]y;) mtu;fs; gzpj;jhu;fs;.
Page 92 of 518
egp (]y;) mtu;fspd; fl;lisg;gb egpj;Njhou;fspd; xU FOtpdu; Kjyhtjhf
`g\htpw;F ehL Jwe;J nry;y ,Ue;jhu;fs;. ,jid Fiw\pfs; njhpe;J
nfhs;sf;$lhJ vd;gjw;fhf ,utpd; eLeprpapy; Gwg;gl;L '\{ma;gh| JiwKfj;ij
mile;jdu;. tpahghuf; fg;gy;fs; ,uz;L mq;F Kfhkpl;bUe;jd. vg;gbNah
Nkhg;gk;
gpbj;j
Fiw\pfs;>
,tu;fisj;
Njb
me;j
JiwKfj;jpw;F
te;Jtpl;lhu;fs;. mjw;Fs; K];ypk;fs; tpahghuf; fg;gy;fspy; Vwp `g\hTf;F
Gwg;gl;L tpl;lhu;fs;. ,jdhy; Fiw\pfs; Vkhw;wj;Jld; jpUk;gpdu;. ehL Jwe;J
nrd;w FOtpy; gd;dpuz;L Mz;fSk; ehd;F ngz;fSk; ,Ue;jdu;. mtu;fSf;F
jiytuhf c];khd; ,g;D m/g;ghd; (uop) ,Ue;jhu;fs;. ,g;gazj;jpy; mtu;fspd;
kidtpahd (egp (]y;) mtu;fspd; kfs;) UifahTk; (uop) cld; ,Ue;jhu;fs;. egp
,g;wh`Pk; (miy)> egp Y}j; (miy) Mfpa ,UtUf;Fg; gpd; my;yh`;tpd;
ghijapy; `p[;uh nra;j Kjy; FLk;gk; ,Jjhd;" vd;W ,t;tpUtiug; gw;wp egp
(]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;. my;yh`;tpd; mUshy; K];ypk;fs; `g\htpy;
tho;it epk;kjpahff; fopj;jhu;fs;. ,J egpj;Jtk; ngw;w Ie;jhk; Mz;bd; u[g;
khjj;jpy; eilngw;wJ. ([hJy; kMJ)
,izitg;gtu;fSk; rpuk; gzpe;jdu;
me;j Mz;L ukshd; khjk; Xu; ,uT egp (]y;) mtu;fs; Gdpj gs;spf;Fr;
nrd;whu;fs;.
mq;F
Fiw\paUk;
mtu;fsJ
jiytu;fSk;
nfhz;l
ngUq;$l;lnkhd;W FOkpapUe;jJ. jpBnud mtu;fSf;F Kd; egp (]y;) mtu;fs;
Njhd;wp mj;jpahak; me;e[;ik Xjpdhu;fs;. epuhfhpg;gtu;fs; ,jw;F Kd; Fu;Md;
trdq;fisf; Nfl;ljpy;iy. mjw;Ff; fhuzk;> 'Fu;Mid ePq;fs; Nfl;fhjPu;fs;¢ mJ
Xjg;gLk;NghJ tPz;nray;fspy; <LgLq;fs;| vd;W mtu;fspy; xUtu; kw;wtUf;F
$wp te;jJjhd;. epuhfhpg;gtu;fspd; ,e;jf; $w;iwg; gw;wp>
epuhfhpg;gtu;fs; (kw;wtu;fis Nehf;fp) ePq;fs; ',e;jf; Fu;Mid (cq;fs; fhjhYk;)
Nfl;fhjPu;fs;. (vtu;fs; mjid XjpaNghjpYk; ePq;fs; mr;rkak; rg;jkpl;L) mjpy;
Fog;gk; cz;Lgz;zpdhy; ePq;fs; ntd;W tpLtPu;fs;" vd;Wk; $wpdhu;fs;.
(my;Fu;Md; 41:26)
vd;w trdj;jpy; my;yh`; Fwpg;gpLfpwhd;.
egp (]y;) mtu;fs; ,e;j mj;jpahaj;ij jpBnud Xj> ,dpikahd ,iwtrdq;fs;
mtu;fsJ fhJfis tUbd. ,Jtiu Nfl;ltw;wpy; ,j;Jiz kJukhd> nrtpf;F
,d;gj;ijj; jUk; nrhw;nwhlu;fis mtu;fs; ,jw;F Kd; Nfl;ljpy;iy.
my;yh`;tpd; me;j trdq;fs; mtu;fis kpfTk; ftu;e;jd. mtu;fsJ
czu;Tfis mt;trdq;fs; KOikahf Ml;nfhz;ld. egp (]y;) XJtij
mtu;fs; nka;kwe;J Nfl;ldu;. e[;k; mj;jpahaj;jpd; ,Wjp trdq;fs; Nfl;Nghhpd;
cs;sj;ijf; fpLfpLf;fr; nra;Ak; Nfhil ,bahf tpsq;FfpwJ. ,Wjpapy;>
'my;yh`;Tf;F jiyrhAq;fs;> mtid tzq;Fq;fs;| vd;w trdj;ij Xjp egp
(]y;) mtu;fs; rpuk; gzpe;jhu;fs;. Muk;gk; Kjy; ,Wjptiu Nfl;Lf; nfhz;bUe;j
midtUk; ,iw trdq;fshy; ftug;gl;L jq;fis fl;Lg;gLj;j Kbahky; jhk;
vd;d nra;fpNwhk; vd;gijAk; czuhky; egp (]y;) mtu;fSld; Nru;e;J R[_jpy;
tPo;e;jdu;.
vjhu;j;jj;jpy; rj;jpaj;jpd; <u;g;G> ngUik nfhz;l mtu;fspd; cs;sq;fspy; cs;s
gpbthjj;ijj; jtpL nghbahf;fpaJ. vdNtjhd;> jq;fis fl;Lg;gLj;j ,ayhky;
mtu;fSk; egp (]y;) mtu;fSld; R[_jpy; tPo;e;jhu;fs;.
Page 93 of 518
my;yh`;Tila trdj;jpd; kfpik mtu;fsJ fbthsj;ij jpUg;gp tpl;lij
czu;e;j mtu;fs; kpfTk; ifNrjkile;jdu;. mt;Tzu;it mopg;gjw;F cz;lhd
KO Kaw;rpia nra;jdu;. ,r;rk;gtj;jpy; fye;Jnfhs;shj ,izitg;gtu;fs;
ehyhGwq;fspy; ,Ue;Jk; mr;nraiyf; fz;bj;jJld; gopj;Jk; Ngrpdu;. ,jdhy;
rpuk; gzpe;j ,iz itg;gtu;fs; jq;fspd; ,r;nraiy epahag;gLj;Jtjw;fhf egp
(]y;) mtu;fs; kPJ xU fijiaf; fl;btpl;ldu;. mjhtJ egp (]y;) mtu;fs; ekJ
rpiyfis fz;zpag;gLj;Jk; tpjkhf ehk; vg;NghJk; $wp tUk; 'jpy;f;fs;
fuhdpf;Fy; cyh> t,d;d \/ghmj;j `{d;d yJu;j[h" vd;gij Xjpdhu;fs;.
mjdhy;jhd; ehq;fs; R[_J nra;Njhk; vd;W fij fl;bdhu;fs;. (mjd;
nghUshtJ: ,itfnsy;yhk; vq;fspd; cau;e;j rpiyfs;. mitfspd; rpghhpR
epr;rakhf MjuT itf;fg;gLk;.) ngha; nrhy;tij njhopyhfTk; #o;r;rp nra;tij
tof;fkhfTk; nfhz;l mf;$l;lk; ,t;thW nra;jJ Xu; Mr;rhpakhd tp\aky;y!
K`h[pu;fs; jpUk;Gjy;
,izitg;gtu;fs; R[_J nra;j tp\ak;> `g\htpy; ,Ue;j K];ypk;fSf;Ff;
'Fiw\pfs;
K];ypkhfptpl;ldu;|
vd;W>
cz;ikf;F
Gwk;ghd
jftyha;
nrd;wile;jJ. mjdhy; mNj Mz;L \t;thy; khjj;jpy; me;j K];ypk;fs;
kf;fhtpw;Fj; jpUk;gpdu;. kf;fhtpw;F rw;W Kd;djhfNt cz;ik epytuk;
K];ypk;fSf;Fj; njhpa te;jTld; rpyu; `g\htpw;Nf jpUk;gptpl;ldu;. rpyu;
vtUf;Fk; njhpahky; kf;fhtpw;Fs; nrd;Wtpl;ldu;. kw;Wk; rpyu; Fiw\pfs; rpyh;
ghJfhg;gpy; kf;fhtpw;Fs; Eioe;jdu;.
nky;y nky;y Fiw\pfs; ,tu;fisAk; kw;w K];ypk;fisAk; fLikahf Ntjid
nra;jdu;. mtu;fsJ neUq;fpa cwtpdu;fSk; $l mtu;fSf;Ff; nfhLik
nra;jdu;. ,e;epiyapy; kWKiwAk; `g\htpw;F `p[;uh nry;Yq;fs; vd jq;fsJ
Njhou;fSf;F MNyhrid $w Ntz;ba fl;lhak; egp (]y;) mtu;fSf;F
Vw;gl;lJ.
,uz;lhtJ `p[;uh
K];ypk;fs; ngUkstpy; `g\htpw;F `p[;uh nry;y Maj;jkhdhu;fs;. Mdhy;
,e;j ,uz;lhtJ `p[;uh Ke;jpa `p[;uhit tpl kpf rpukkhfNt ,Ue;jJ.
K];ypk;fspd; ,g;gazj;ij Fiw\pfs; mwpe;J nfhz;ljhy; mj;jpl;lj;ij mopf;f
Ntz;Lnkd;gjw;fhf jPtpukhd Kaw;rpapy; ,wq;fpdu;. Mdhy;> my;yh`;tpd;
mUshy; gazk; mtu;fSf;Fr; rhjfkhfp> epuhfhpg;gtu;fs; jq;fsJ jpl;lj;ij
nray;gLj;Jtjw;F
Kd;djhfNt
gazj;ijj;
Jjg;gLj;jp
`g\h
kd;du;
e[;[h\pia mile;jdu;.
,k;Kiw 83 Mz;fSk; 18 my;yJ 19 ngz;fSk; `g\h nrd;wdu;. (rpyu; mk;khu;
(uop) ,g;gazj;jpy; nry;ytpy;iy. vdNt> Mz;fspy; 82 egu;fs;jhd; vd;Wk;
$Wfpd;wdu;.) ([hJy; kMJ)
Fiw\pau;fspd; #o;r;rp
K];ypk;fs; jq;fsJ capUf;Fk; khu;f;fj;jpw;Fk; ghJfhg;Gs;s ,lkhd `g\htpy;
epk;kjpahf trpg;gJ ,izitg;gtu;fSf;Fg; gpbf;ftpy;iy. vdNt> mtu;fspy;
Ez;zwpTk;> tPuKkpf;f mk;U ,g;D M];> mg;Jy;yh`; ,g;D mg+ugPM Mfpa
,Utiuj; Nju;e;njLj;J mtu;fs; e[;[h\piaAk; mtuJ kj FUf;fisAk;
re;jpj;Jg; Ngrp> K];ypk;fis ehL flj;Jk;gb Ntz;LNfhs; itf;Fk;NghJ
Page 94 of 518
mtu;fSf;F md;gspg;ghff;
mDg;gp itj;jdu;.
nfhLg;gjw;F
kjpg;Gkpf;f
ntFkjpfSld;
`g\h
Kjypy; mt;tpUtUk; kj FUf;fsplk; nrd;W mtu;fSf;Fhpa md;gspg;Gfis
nfhLj;J K];ypk;fis ntspNaw;Wtjw;fhf jFe;j fhuzq;fisf; $wpdu;. me;j kj
FUf;fSk;
mjid
Vw;W>
K];ypk;fis
ntspNaw;Wtjw;F
e[;[h\paplk;
MNyhrid $WNthk; vd;W xg;Gf; nfhz;ldu;. gpwF mt;tpUtUk; e[;[h\paplk;
te;J mtUf;Fhpa md;gspg;Gfisr; rku;g;gpj;J mthplk; ,J Fwpj;J Ngrpdu;.
'muNr! jq;fs; ehl;Lf;F rpy mwptw;w thypgu;fs; te;Js;sdu;. mtu;fs; jq;fsJ
,dj;jtu;fspd; khu;f;fj;ijtpl;L ntspNawptpl;ldu;. cq;fsJ khu;f;fj;ijAk;
Vw;Wf; nfhs;shky; cq;fSf;Fk; ekf;Fk; njhpahj xU Gjpa khu;f;fj;ij
gpd;gw;Wfpd;wdu;.
,tu;fsJ
,dj;jpYs;stu;fs;
mjhtJ
,t;thypgu;fspd;
ngw;Nwhu;fs;> ngw;Nwhu;fspd; rNfhjuu;fs;> neUq;fpa cwtpdu;fs; midtUk;
,tu;fis mioj;J tUtjw;fhf vq;fis ,q;F mDg;gpAs;sdu;. mtu;fs;
,tu;fis ed;F fz;fhzpg;ghu;fs;¢ ghJfhg;ghu;fs;. mtu;fisg; gw;wp ,tu;fs;
$wpa Fiwfis> epe;jidfis mtu;fNs ed;fwpe;jtu;fs;. MfNt> ePq;fs;
mtu;fis vq;fSld; jpUg;gp mDg;gptpLq;fs;!" vd;W $wpdu;. clNd mq;fpUe;j
kj FUf;fSk; 'muNr! ,t;tpUtUk; cz;ikjhd; $Wfpd;wdu;. mtu;fis
,tu;fsplk; xg;gilj;J tpLq;fs;. mtu;fsJ ,dj;jtu;fsplk; ,tu;fs; mtu;fis
mioj;J nry;thu;fs;" vd;wdu;.
Mdhy;> gpur;ridiaj; jPu tprhhpf;f Ntz;Lk; vd;W KbT nra;J e[;[h\p
K];ypk;fis mitf;F tutioj;jhu;. vJthf ,Ug;gpDk; cz;ikNa nrhy;y
Ntz;Lk; vd;w xNu Kbtpy; K];ypk;fs; mq;F nrd;wdu;. K];ypk;fsplk;
'cq;fsJ
,dj;ij
tpl;Lg;
gphpe;J
vdJ
khu;f;fj;ijAk;
kw;wtu;fspd;
khu;f;fj;ijAk; Vw;Wf; nfhs;shky; GJikahd khu;f;fj;ij Vw;wpUf;fpwPu;fNs! mJ
vd;d khu;f;fk;?" vd;W e[;[h\p Nfl;lhu;.
K];ypk;fspd; Ngr;rhsuhf ,Ue;j [m/gu; ,g;D mg+jhypg; (uop) gjpy; $wpdhu;fs;:
'muNr! ehq;fs; mwpahikf; fhyj;jpy; ,Ue;Njhk;¢ rpiyfis tzq;fpNdhk;¢ ,we;j
gpuhzpfisr; rhg;gpl;Nlhk;¢ khdf;Nflhd fhhpaq;fisr; nra;Njhk;¢ cwTfisj;
Jz;bj;J mz;il tPl;lhUf;F nfLjpfs; tpistpj;J te;Njhk;¢ vq;fspYs;s
vspNahiu typNahu; tpOq;fp te;jdu; (mopj;J te;jdu;.) ,g;gbNa ehq;fs; tho;e;J
tUk;NghJjhd; vq;fspy; cs;s xUtiuNa my;yh`; vq;fSf;Fj; J}juhf
mDg;gpdhd;. mtd; tkprj;ijAk;> mtu; cz;ikahsu;> ek;gfj;jd;ik kpf;ftu;>
kpf xOf;frPyu; vd;gijAk; ehq;fs; ed;F mwpNthk;. ehq;fs; my;yh`;
xUtidNa tzq;f Ntz;Lk;¢ ehq;fSk; vq;fsJ %jhijau;fSk; tzq;fp te;j
fw;rpiyfs;> Gdpj ];jyq;fs; Nghd;wtw;wpypUe;J ehq;fs; tpyf Ntz;Lk;¢
cz;ikNa ciuf;f Ntz;Lk;¢ mkhdpjj;ij epiwNtw;w Ntz;Lk;¢ cwtpdu;fNshL
Nru;e;J thoNtz;Lk;¢ mz;il tPl;lhUld; mofpa Kiwapy; ele;J nfhs;s
Ntz;Lk;¢
my;yh`;
jilnra;jtw;iwAk;
nfhiyf;
Fw;wq;fisAk;
tpl;L
tpyfptplNtz;Lk; vd mj;J}ju; vq;fSf;Ff; fl;lisapl;lhu;.
NkYk; khdf;Nflhditfs;> ngha; NgRjy;> mdhijapd; nrhj;ij mgfhpj;jy;>
gj;jpdpahd ngz;fs;kPJ mtJ}W Nghd;wtw;wpypUe;J vq;fisj; jLj;jhu;. my;yh`;
xUtidNa tzq;f Ntz;Lk;¢ mtDf;F ,izitf;ff; $lhJ njho Ntz;Lk;¢
Vio thp ([fhj;J) nfhLf;f Ntz;Lk;¢ Nehd;G Nehw;f Ntz;Lk; vd;Wk; mj;J}ju;
vq;fSf;F fl;lisapl;lhu; ([m/gu; ,d;Dk; gy ,];yhkpa flikfisg; gw;wpa
Page 95 of 518
tptuq;fis $wpdhu;.) ehq;fs; mtiu cz;ikahsuhf ek;gpNdhk;¢ mtiu
tpRthrpj;Njhk;¢ mtu; vq;fSf;F mwpKfg;gLj;jpa my;yh`;tpd; khu;f;fj;ij
gpd;gw;wpNdhk;¢ my;yh`; xUtidNa tzq;f Muk;gpj;Njhk;¢ mtDf;F ,iz
itg;gij
tpl;Ltpl;Nlhk;¢
mtd;
vq;fSf;F
tpyf;fpajpypUe;J
tpyfpf;
nfhz;Nlhk;¢ mtd; vq;fSf;F MFkhf;fpaij mg;gbNa Vw;Wf; nfhz;Nlhk;.
,jdhy; vq;fsJ ,dj;jtu; vq;fs; kPJ mj;JkPwpdu;¢ vq;fis Ntjid nra;jdu;.
my;yh`;it tzq;Ftij tpl;Ltpl;L rpiyfis tzq;f Ntz;Lk;. Kd;G
NghyNt nfl;litfisr; nra;a Ntz;Lk; vd;W epu;g;ge;jpj;J vq;fis vq;fsJ
khu;f;fj;jpypUe;J jpUg;g Kaw;rpj;jdu;. vq;fis mlf;fp mepahak; nra;J
neUf;fbia cz;lhf;fp vq;fsJ khu;f;fj;ijg; gpd;gw;Wtjw;Fk; khu;f;f(kj)
Rje;jpuj;Jf;Fk; mtu;fs; jilahdNghJ cq;fsJ ehl;Lf;F ehq;fs; te;Njhk;.
cq;fis ehq;fs; Nju;e;njLj;Njhk;. cq;fsplk; jq;Ftjw;F tpUg;gg;gl;Nlhk;. muNr!
vq;fSf;F ,q;F mePjp ,iof;fg;gl khl;lhnjd;W ek;GfpNwhk;" vd ,t;thW
[m/gu; (uop) $wp Kbj;jhu;.
'my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J mtu; nfhz;L te;j VjhtJ ck;kplk; ,Uf;fpwjh?"
vd;W [m/glk; e[;[h\p tpdtpdhu;. mjw;F [m/gu; 'Mk;! ,Uf;fpd;wJ"
vd;whu;. e[;[h\p> 'vq;Nf vdf;F mij fhl;L" vd;whu;. fh/g;-`h-ah-Id;-]hj;
vdj; njhlq;Fk; 'ku;ak;| vDk; mj;jpahaj;jpd; Kw;gFjpia [m/gu; (uop) Xjpf;
fhz;gpj;jhu;. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! jhb eidAk; msT e[;[h\p mOjhu;.
mitapy; cs;stu;fSk; [m/gu; (uop) Xjpaijf; Nfl;L jq;fspd; ifapYs;s
VLfs; eidAksT mOjdu;. gpwF e[;[h\p> ,JTk; egp <]h (miy) nfhz;L
te;j khu;f;fKk; xNu khlj;jpypUe;J ntspahdJ (K];ypk;fis miof;f te;j
,UtiuAk; Nehf;fp) 'ePq;fs; ,UtUk; nrd;W tpLq;fs;¢ cq;fsplk; ehd; ,tu;fis
xg;gilf;fkhl;Nld;" vd;W $wpdhu;. mitapy; ,Ue;j vtUk; mt;tpUthplKk;
NgRtjw;Fj; jahuhftpy;iy.
mt;tpUtUk; ntspNawp te;jTld; mk;u; ,g;D M]; jkJ ez;gu; mg;Jy;yh`;
,g;D mg+ugPMtplk; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ,tu;fis mbNahL
NtuWg;gjw;Fz;lhd Ntiyia ehd; ehis nra;Ntd;" vd;W $wpdhu;. 'Mdhy;
mg;gb nra;JtplhNj! mtu;fs; ekf;F khW nra;jhYk; ekJ ,uj;j ge;jq;fNs
Mthu;fs;" vd;W mg;Jy;yh`; $wpdhu;. Mdhy;> mk;U jdJ fUj;ij khw;wpf;
nfhs;stpy;iy.
kWehs; mk;U e[;[h\paplk; te;J 'muNr! ,tu;fs; <]htpd; tp\aj;jpy;
mghz;lkhd thu;j;ijia $Wfpwhu;fs;" vd;W $wpdhu;. 'mg;gbah! mtu;fis
vd;dplk; mioj;J thUq;fs;" vd;whu; e[;[h\p. ,ij mwpe;jTld; rw;W
gaNkw;gl;lhYk; cz;ikNa nrhy;y Ntz;Lk; vd;w KbTld; K];ypk;fs;
mitf;F te;jdu;. e[;[h\p mtu;fsplk; mJ gw;wp tprhuiz nra;jhu;.
'vq;fsJ egp (]y;) mtu;fs; vq;fSf;Ff; $wpaijj;jhd; ehk; mtu; tp\aj;jpy;
$WfpNwhk;: mtu; my;yh`;tpd; mbik mtdJ J}ju;¢ mtdhy; capu;
Cjg;gl;ltu;¢ fz;zpakpf;f fd;dpg;ngz; ku;aKf;F my;yh`;tpd; nrhy;yhy;
gpwe;jtu;" vd;W [m/gu; (uop) $wpdhu;.
e[;[h\p fPNoapUe;J xU Fr;rpia vLj;J 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ku;akpd;
kfd; <]h (miy) ,f;Fr;rpapd; msT$l eP $wpaijtpl mjpfkhf $wpajpy;iy"
vd;whu;. ,ijf; Nfl;l mtuJ kj FUkhu;fs; Kfk; Ropj;jdu;. 'my;yh`;tpd; kPJ
Mizahf! ePq;fs; Kfk; Ropj;jhYk; ,JNt cz;ik" vd;W e[;[h\p $wptpl;lhu;.
Page 96 of 518
gpwF e[;[h\p K];ypk;fis Nehf;fp 'ePq;fs; nry;yyhk;! vdJ g+kpapy; ePq;fs; KO
ghJfhg;Gg; ngw;wtu;fs;. cq;fis Vrpatu; jz;lidf;Fhpatu;. cq;fis Vrpatu;
jz;lidf;Fhpatu;. cq;fis Vrpatu; jz;lidf;Fhpatu;. jq;fj;jpd; kiyia
vdf;F nfhLj;jhYk; cq;fisj; Jd;GWj;j ehd; tpUk;gkhl;Nld;" vd;W $wpdhu;.
jdJ mitapy; cs;stu;fsplk; mt;tpUtu;fs; nfhz;L te;j md;gspg;Gfis
mtu;fsplNk jpUk;g nfhLj;J tpLq;fs;. vdf;F mjpy; vt;tpj NjitAk; ,y;iy.
my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! my;yh`; Kd;du; gwpNghd vdJ Ml;rpia
vdf;F kPl;Lj; je;jNghJ vd;dplkpUe;J mtd; yQ;rk; thq;ftpy;iy. vdNt> ehd;
mtd;
tp\aj;jpy;
yQ;rk;
thq;FNtdh?
vdf;F
vjpuhf
my;yh`;
fpsu;r;rpahsu;fSf;F cjthjNghJ mtDf;F vjpuhf ehd; gpur;ridahsu;fSf;F
cjTNtdh? (vdf;F vjpuhf vd; vjphpfSf;F mtd; cjtp nra;ahjNghJ
mtDf;F vjpuhf ehd; mtdJ vjphpfSf;F cjtp nra;Ntdh?)" vd;W $wpdhu;.
,r;rk;gtj;ij mwptpf;Fk; ck;K ]ykh (uop) $WtjhtJ: mt;tpUtUk; mq;fpUe;J
Nftyg;gl;L ntspNawpdu;. mtu;fsJ md;gspg;GfSk; jpUk;g nfhLf;fg;gl;ld.
ehq;fs; rpwe;j ehl;by; rpwe;j Njhoikapy; mthplk; jq;fpapUe;Njhk;. (,g;D
`p\hk;)
egpatu;fs; kPJ nfhiy Kaw;rp
`g\htpw;F `p[;uh nra;j K];ypk;fisj; jpUk;gf; nfhz;L tUtjpy; Njhy;tpAw;w
,izitg;gtu;fs; fLq;Nfhgj;jhYk; FNuhjj;jhYk; nghq;fp vOe;jdu;. kf;fhtpy;
kPjkpUe;j K];ypk;fspd; kPJ jq;fsJ ml;A+opaq;fisf; fl;ltpo;j;J tpl;lJld;
egp (]y;) mtu;fSf;Fk; nfLjpfs; gy nra;aj; Jtq;fpdu;. mtu;fspd;
nray;ghLfisf; ftdpf;Fk;NghJ mtu;fspd; vz;zg;gb ,f;Fog;gj;jpw;F Ntuhf
,Ue;j egp (]y;) mtu;fis xopj;Jf; fl;lNt mtu;fs; Kaw;rp nra;jdu; vd;gij
tpsq;fpf; nfhs;syhk;.
`p[;uh nra;jtu;fs; Nghf kf;fhtpy; K];ypk;fs; kpff; FiwthfNt vQ;rp
,Ue;jhu;fs;. mtu;fspy; rpyu; rhpahd gf;f gyj;JlDk; Nfhj;jpu ghJfhg;GlDk;
,Ue;jhu;fs;. kw;Wk; rpy K];ypk;fs; rpyd; milf;fyj;jpYk; ghJfhg;gpYk;
,Ue;jdu;. Mdhy;> vtUk; jq;fsJ ,];yhik ntspg;gLj;j Jzptpd;wp kiwj;Jk;>
tk;gu;fspd; fz;fspypUe;J Kbe;j msT kiwe;Jk; xJq;fpAk; tho;e;jdu;. ,tu;fs;
vt;tsTjhd; vr;rhpf;ifahf ,Ue;j NghjpYk; epuhfhpg;gtu;fspd; njhe;jutpypUe;J
KOikahfj; jq;fisg; ghJfhj;Jf; nfhs;s Kbatpy;iy.
my;yh`;tpd; J}ju; (]y;) vg;NghJk; me;j mf;fpukf;fhuu;fspd; fz;fSf;F
Kd;ghfNt njhOJ te;jhu;fs;. ntspg;gilahfTk; ,ufrpakhfTk; kf;fis
my;yh`;tpd; gf;fk; mioj;J te;jhu;fs;. ,ij ahuhYk; jLf;f Kbatpy;iy. ve;j
xd;Wk; egp (]y;) mtu;fis ,g;gzpapypUe;J jpUg;gp tplTk; Kbatpy;iy.
Vnddpy;> my;yh`; mtu;fSf;F>
MfNt> cq;fSf;F Vtg;gl;lij(j; jaf;fkpd;wp) ePq;fs; mtu;fSf;F njspthf
mwptpj;J tpLq;fs;. NkYk;> ,izitj;J tzq;Fgtu;fisg; Gwf;fzpj;J tpLq;fs;.
(my;Fu;Md; 15:94)
vd;W fl;lisapl;bUe;jhd;.
MfNt> ,izitg;gtu;fs; ehLk;Nghnjy;yhk; egp (]y;) mtu;fSf;F ,ilA+W
mspj;J te;jdu;. egp (]y;) mtu;fs; kPJ mtu;fSf;F ,aw;ifahf ,Ue;j gaKk;
Page 97 of 518
mg+jhypg; egp (]y;) mtu;fSf;F nfhLj;J te;j ghJfhg;G> fz;zpak; Mfpatw;why;
ntspg;gilahf egp (]y;) mtu;fis ,k;rpf;f mtu;fshy; Kbatpy;iy. NkYk;>
`h\pk; fpisahu;fs; jq;fSf;F vjpuhf xd;W$b tpLthu;fs; vd;gijAk;
mtu;fs; gae;jdu;.
Mdhy;> egp (]y;) mtu;fspd; miog;Gg; gzp ,izitg;Nghhpd; kj
jiyikj;Jtj;ijAk; rpiy tzf;ff; fyhr;rhuj;ijAk; jtpLnghbahf;fpaJ. ,jd;
fhuzj;jhy; mtu;fs; egp (]y;) mtu;fSf;Fk; ,ilA+Wfs; gy nra;aj;
njhlq;fpdu;.
,f;fhyfl;lj;jpy; gy epfo;r;rpfs; eilngw;wd vd;gij `jP]; kw;Wk; tuyhw;W
E}y;fspypUe;J ehk; njhpe;J nfhs;fpNwhk;. mtw;wps; xd;W:
1) mg+y`gpd; kfd; cijgh egp (]y;) mtu;fsplk; te;J mj;jpahak; me;e[;ik
Xjpf; fhz;gpj;J ',ij ehd; kWf;fpNwd;" vd;W $wp egp (]y;) mtu;fs; kPJ
gha;e;J mtu;fsJ rl;iliaf; fpopj;J mtu;fsJ Kfj;jpy; vr;rpiy Jg;gpdhd;.
Mdhy;> vr;rpy; egp (]y;) mtu;fs; kPJ tpotpy;iy. me;Neuj;jpy; egp (]y;)
mtu;fs; 'my;yh`;Nt! cdJ kpUfq;fspypUe;J xU kpUfj;ij mtd; kPJ
rhl;Lthahf!" vd;W my;yh`;tplk; Ntz;bdhu;fs;. mtu;fspd; ,e;j Ntz;Ljiy
my;yh`; mq;fPfhpj;Jf; nfhz;lhd;. ,r;rk;gtj;jpw;F gpwF cijgh Fiw\pau;fs;
rpyUld; kf;fhtpypUe;J gazkhdhd;. \hk; ehl;bd; '[u;f;fh| vd;w ,lj;jpy;
jq;fpaNghJ md;wpuT xU rpq;fk; mtu;fisr; Rw;wpr;Rw;wp te;jJ. mg;NghJ cijgh
'vdJ rNfhjudpd; ehrNk! my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! K`k;kJ vdf;F
vjpuhf Ntz;bf; nfhz;lJNghy; ,e;j rpq;fk; vd;idj; jpd;Nw Kbf;Fk;. ehNdh
\hkpy; ,Uf;fpd;Nwd;. mtu; kf;fhtpy; ,Ue;J nfhz;Nl vd;idf; nfhd;Wtpl;lhu;"
vd;W $r;rypl;lhd;. gpwF mtid jq;fSf;F eLtpy; Mf;fpf;nfhz;L kw;wtu;fs;
mtidr; Rw;wp J}q;fpdhu;fs;. Mdhy;> ,utpy; me;j rpq;fk; mtu;fisj; jhz;br;
nrd;W cijghtpd; fOj;ij fbj;Jf; Fjwpf; nfhd;Wtpl;lJ. (jyhapYe;EGt;th)
2) egp (]y;) mtu;fs; ][;jhtpy; ,Uf;Fk;NghJ mtu;fSila gplhpapd; kPJ cf;gh
,g;D mg+ K<j; kpf mOj;jkhf kpjpj;jhd;. ,jdhy; egp (]y;) mtu;fspd; tpopfs;
gpJq;fpw;W!
egp
(]y;)
mtu;fis
me;j
tk;gu;fs;
nfhy;yNtz;Lnkd;W
vz;zk;
nfhz;bUe;jdu; vd;gjw;F mg;Jy;yh`; ,g;D mk;u; ,g;D M]; (uop) mwptpf;Fk;
rk;gtj;ij rhd;whf ,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;. mg;Jy;yh`; ,g;D mk;u;
,g;D M]; (uop) $WtjhtJ:
Fiw\pfs; `[Uy; m];tjpw;F mUfpy; FOkpapUe;jdu;. ehDk; mq;F ,Ue;Njd;.
mtu;fs; egp (]y;) mtu;fisg; gw;wp> ',tu; tp\aj;jpy; ehk; nghWik
fhj;jJNghd;W NtW vjw;Fk; ehk; nghWik fhj;jjpy;iy. ,tu; tp\aj;jpy; ehk;
vy;iykPwp rfpj;J tpl;Nlhk;" vd;W Ngrpf; nfhz;bUe;jdu;. ,e;Neuj;jpy; egp (]y;)
mtu;fs; mt;tplj;jpw;F tUif je;J `[Uy; m];tijj; njhl;Ltpl;L jth/ig"
njhlq;fpdhu;fs;. fmghitr; Rw;wp te;jhu;fs;. egp (]y;) mtu;fs; Fiw\pfSf;F
mUfpy; ele;jNghJ Fiw\pfs; egp (]y;) mtu;fis Fj;jyhfg; Ngrpdhu;fs;. egp
(]y;) mtu;fs; Kfj;jpy; mjd; khw;wj;ij ehd; ghu;j;Njd;. ,uz;lhtJ Kiwahf
mtu;fSf;F mUfpy; te;jNghJ kPz;Lk; mt;thNw Fj;jyhfg; Ngrpdhu;fs;. egp
(]y;) mtu;fs; epd;Wtpl;lhu;fs;. 'Fiw\pfNs! ehd; nrhy;tij ePq;fs; (nfhQ;rk;)
Nfl;Lf; nfhs;fpwPu;fsh? vdJ capu; vtd; iftrk; ,Uf;fpwNjh mtd; kPJ
Page 98 of 518
Mizahf! jpl;ltl;lkhf ehd; cq;fsplj;jpy; cq;fisg; gypapl;L tpLk; Kbitf;
nfhz;L te;Js;Nsd;. (mjptpiutpy; cq;fsJ fij Kbe;J tpLk;)" vd;W
$wpdhu;fs;. ,e;j thu;j;ijfisf; Nfl;l mtu;fs; jpLf;fpl;ldu;. jq;fSf;F
kpfg;nghpaMgj;njhd;W epr;rak; epfOk; vd;gij czu;e;jdu;. ,jdhy; egp (]y;)
mtu;fsplj;jpy; nfh^ukhf ele;jtu; $l egp (]y;) mtu;fis kpf mofpa
Kiwapy; rhe;jg;gLj;jpdhu;. 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ePq;fs; mwptPdu;
my;yu;!
mGy;
fhrpNk
ePq;fs;
jpUk;gpr;
nrd;WtpLq;fs;"
vd;W
$wp>
rhkhjhdg;gLj;jpdu;.
kWehSk; mt;thNw xd;W Nru;e;J egp (]y;) mtu;fisg; gw;wp Ngrpf;
nfhz;bUf;ifapy; mq;F egp (]y;) mtu;fs; Njhd;wpdhu;fs;. mtu;fs; midtUk;
xNu gha;r;ryhf egp (]y;) mtu;fs; kPJ gha;e;jdu;. mtu;fspy; xUtd; egp (]y;)
mtu;fspd; Nghu;itia gpbj;J ,Oj;jhd;. mtdplkpUe;J egp (]y;) mtu;fisf;
fhg;ghw;wpa mg+gf;u; (uop) 'jdJ ,iwtd; my;yh`; xUtd;jhd; vd;W
$wpajw;fhfth xUtiu nfhiy nra;fpwPu;fs;?" vd;W fz;zPu; ky;ff; Nfl;lhu;fs;.
gpwF midtiuAk; mq;fpUe;J tpyf;fp tpl;lhu;fs;. ,Jjhd; ehd; ghu;j;jjpy;
Fiw\pfs; egp (]y;) mtu;fisj; jhf;fpa kpff; nfh^ukhd epfo;r;rp vd;W ,e;j
epfo;r;rpia mwptpf;Fk; mg;Jy;yh`; ,g;D mk;u; (uop) $Wfpwhu;fs;.
]`P`{y; Gfhhpapy; tUtjhtJ: cu;th ,g;D [{igu; (uop) $Wfpwhu;:
ehd; mg;Jy;yh`; ,g;D mk;u; ,g;D M]; (uop) mtu;fsplk; ,izitg;gtu;fs;
egp (]y;) mtu;fSld; muf;fj;jdkhf ele;J nfhz;ltw;wpy; kpff; nfhA+ukhd
xd;iw vdf;F nrhy;Yq;fs; vd;W Nfl;Nld;. mjw;ftu; 'egp (]y;) mtu;fs;
fmghtpy; `[Uy; m];tjpw;F mUfpy; njhOJ nfhz;bUe;jNghJ cf;gh ,g;D
mg+K<j; mq;F te;J jdJ Nkyhilia egp (]y;) mtu;fspd; fOj;jpy; Nghl;L
kpff; fbdkhf ,Wf;fpdhd;. mg+gf;u; (uop) tpiue;J te;J mtdJ G[j;ijg;
gpbj;Jj; js;sp egp (]y;) mtu;fis tpl;Lk; mtid tpyf;fptpl;L 'jdJ ,iwtd;
my;yh`; vd;W $wpajw;fhfth xUtiu nfhiy nra;fpwPu;fs;?" vd;W Nfl;lhu;fs;.
,r;rk;gtj;ij m];kh gpd;j; mg+gf;u; (uop) mtu;fSk; mwptpf;fpwhu;fs;: egp (]y;)
mtu;fis cf;gh ,t;thW fOj;ij newpj;Jf; nfhz;bUe;jNghJ cq;fs; Njhoiu
fhg;ghw;Wq;fs; vd;W xUtu; mg+gf;u; (uop) mtu;fsplk; te;J $wpdhu;. mg+gf;u;
(uop) vq;fistpl;L Ntfkhfg; Gwg;gl;lhu;fs;. mtu;fs; jq;fsJ jiyapy; ehd;F
ril gpd;dp ,Ue;jhu;fs;. 'jdJ ,iwtd; my;yh`; vd;W $wpajw;fhfth xUtiu
nfhiy nra;fpwPu;fs;?" vd;W $wpf;nfhz;Nl nrd;W> egp (]y;) mtu;fis
tpLtpj;jhu;fs;. mk;kf;fs; egp (]y;) mtu;fis tpl;Ltpl;L jq;fsJf; Nfhgj;ij
mg+gf;u; (uop) kPJ jpUg;gpdu;. epuhfhpg;gtu;fspd; fLk; jhf;FjYf;F Mshfpa gpwF
mg+gf;u; (uop) vq;fsplk; jpUk;gp te;jhu;. mtUila rilapy; ehq;fs; vq;F
njhl;lhYk; mjpypUe;J Kbfs; ifAlNdNa te;Jtpl;ld. (Kf;j]U];]Puh)
`k;[h ,];yhik jOtjy;
mepahaq;fSk; nfhLikfSk; epiwe;J fhzg;gl;l mf;fhyr; #o;epiyapy;
K];ypk;fspd; ghijia xspkakhf;Fk; xU kpd;dy; ntl;baJ. mJjhd; `k;[h
,g;D mg;Jy; Kj;jypg; (uop) ,];yhikj; jOtpa epfo;r;rp. Mk;! egpj;Jtj;jpd;
Mwhk; Mz;L ,Wjpapy; Jy;`[; khjj;jpy; mtu;fs; ,];yhikj; jOtpdhu;fs;.
`k;[h (uop) K];ypkhdjw;Fhpa fhuzk;: xU ehs; egp (]y;) mtu;fs; ]/gh
kiyf;fUfpy; mku;e;jpUe;jNghJ mt;topahf te;j mg+ [`;y; egp (]y;) mtu;fis
Page 99 of 518
RLk; thu;j;ijfshy; ,k;rpj;jhd;. Mdhy;> egp (]y;) mtu;fs; mtDf;F vt;tpj
gjpYk; $whky; tha;%b nksdkhfNt ,Ue;jhu;fs;. gpwF mg+[`;y; xU fy;yhy;
egp (]y;) mtu;fspd; kz;ilapy; mbj;J fhag;gLj;jptpl;L fmghtpw;F mUfpy;
mku;e;jpUe;j Fiw\pfspd; rigapy; Ngha; mku;e;J nfhz;lhd;. egp (]y;)
mtu;fspd; jiyapypUe;J ,uj;jk; frpe;jJ. ]/gh kiyapy; ,Ue;j jdJ tPl;by;
,Ue;Jnfhz;L ,f;fhl;rpia mg;Jy;yh`; ,g;D [{j;Mdpd; mbikg; ngz;
ghu;j;J>
Ntl;ilapypUe;J
tpy;Yld;
te;J
nfhz;bUe;j
`k;[htplk;
,r;rk;gtj;ijf; $wpdhu;. (`k;[h (uop) Fiw\pfspy; kpfTk; typikkpf;f thypguhf
,Ue;jhu;.) `k;[h (uop) rpdk;nfhz;L vOe;jhu;.
mg+[`;iy Njb gs;spf;Fs; Eioe;J 'V NfhioNa! vdJ rNfhjud; kfidah
jpl;bf; fhag;gLj;jpdha;! ehDk; mtuJ khu;f;fj;jpy;jhd; ,Uf;fpNwd;" vd;W $wp
jdJ tpy;yhy; mtdJ jiyapy; mbj;J ngUk; fhaj;ij Vw;gLj;jpdhu;.
mg+[`;ypd; FLk;gkhd gD} kf;[{kpy; cs;s Mz;fs; nfhjpj;njOe;jdu;.
`k;[htpw;F Mjuthf `h\pk; fpisahu;fSk; nfhjpj;njOe;jdu;. ,jidf; fz;l
mg+[`;y; 'mg+ ckhuh (`k;[h)it tpl;LtpLq;fs;. ehd; mtuJ rNfhjudpd;
kfid kpff; nfhr;irahf Vrp tpl;Nld;" (mJjhd; vd;id mtu; jhf;Ftjw;Ff;
fhuzk;) vd;W $wpdhd;. (,g;D `p\hk;)
jdJ
FLk;gj;ijr;
Nru;e;j
ghrj;jpw;Fhpa
xUtu;
,opthf;fg;gLtijg;
nghWf;fKbahj Nuh\j;jpy;jhd; `k;[h (uop) Kjypy; ,];yhik Vw;whu;. gpwF
my;yh`;tpd; mUshy; ,];yhikg; Ghpe;J nfhz;L> typik tha;e;j ,];yhk; vDk;
tisaj;ij mtu; cWjpahfg; gw;wpf; nfhz;lhu;. `k;[h (uop) ,];yhikj; jOtpa
gpd; K];ypk;fspd; kjpg;G cau;e;jJ.
cku; ,];yhikj; jOTjy;
mepahaq;fs;> mlf;FKiwfs; vDk; Nkfq;fs; #o;e;jpUe;j me;j Neuj;jpy;
K];ypk;fspd; topf;F xspfhl;l kw;nwhU kpd;dy;. Mk;! ,k;kpd;dy; Ke;jpa
kpd;diy (`k;[h (uop) K];ypkhdij) tpl gd;klq;fhf xsp tPrpaJ. mJjhd;
cku; ,g;D fj;jhg; ,];yhik Vw;Wf;nfhz;lJ.
egpj;Jtj;jpd; Mwhk; Mz;L Jy;`[; khjk; `k;[h (uop) mtu;fs; ,];yhikj;
jOtp %d;W ehl;fs; fopj;J cku; ,];yhikj; jOtpdhu;. egp (]y;) mtu;fs; cku;
,];yhik jOt Ntz;Lnkd ,iwtdplk; Ntz;bapUe;jhu;fs;.
'my;yh`;Nt! cku; ,g;D fj;jhg; my;yJ mg+[`;y; ,g;D `p\hk; Mfpa
,Uthpy; cdf;F tpUg;gkhdtiuf; nfhz;L ,];yhik typikg;gLj;Jthahf!"
vd;W
egp
(]y;)
mtu;fs;
my;yh`;tplk;
Ntz;bdhu;fs;.
mtu;fspy;
my;yh`;tpw;F kpf tpUg;gkhdtu; ckuhf ,Ue;jhu; vd;W mg;Jy;yh`; ,g;D
k];T+j;> md];> ,g;D cku; (uop) MfpNahu; mwptpf;fpwhu;fs;.
cku; ,];yhikj; jOtpa epfo;r;rpia tpthpf;Fk; mwptpg;Gfis ehk; Ma;T nra;J
ghu;f;Fk;NghJ ckhpd; cs;sj;jpy; ,];yhk; gbg;gbahfj;jhd; Nt&d;wpaJ vd;gij
njhpe;J nfhs;syhk;. me;j mwptpg;Gfisr; RUf;fkhf ehk; ghu;g;gjw;F Kd;
ckhplk; ,Ue;j czu;TfisAk;> czu;r;rpfisAk; Kjypy; ghu;g;Nghk;.
cku; ey;y typikAk; fk;gPukhd ,ay;Gk; cilatu;. mtuhy; K];ypk;fs; gy
tifahd njhe;juTfis> vz;zw;w ,d;dy;fis ePz;l fhykhf mDgtpj;J
te;jdu;. vdpDk;> mtuJ cs;sj;jpy; gy khWgl;l czu;r;rpfspd; Nghuhl;lk;
Page 100 of 518
Vw;gl;Lf; nfhz;Nl ,Ue;jJ. xUGwk; jq;fsJ %jhijau;fs; filgpbj;J te;j
rlq;Ffisg;
gpd;gw;wp
mtw;Wf;fhf
tPWnfhz;L
vOe;jhu;.
kw;nwhUGwk;>
nfhs;ifapy;
K];ypk;fSf;F
,Ue;j
cWjpiaAk;
mjw;fhf
Nrhjidfs;
midj;ijAk; mtu;fs; jhq;fpf; nfhs;tijAk; ghu;j;J Mr;rhpakile;jhu;. NkYk;>
xU ey;y gFj;jwpTthjpf;F tUk; re;Njfq;fs; mtUila cs;sj;jpYk;
mt;tg;NghJ Njhd;wp kiwe;jd. xU Ntis ,];yhkpa Nghjid kw;witfistpl
J}a;ikahdjhf> rhpahdjhf ,Uf;fyhNkh vd Nahrpg;ghu;. mjdhy;jhd; mtUf;F
,];yhkpd;kPJ Nfhgk; nghq;fp vOk;Nghnjy;yhk; cldbahf mlq;fpAk; tpl;lJ.
cku; ,];yhikj; jOtpa epfo;r;rpia tpthpf;Fk; mwptpg;Gfis Kiwahf ,q;F
ehk; ghu;g;Nghk;. Xu; ,utpy; jdJ tPl;Lf;F ntspapy; J}q;f Ntz;ba epiy
mtUf;F Vw;gl;lJ. Neuhf `uKf;F te;J fmghtpd; jpiuf;Fs; Eioe;J
nfhz;lhu;. mg;NghJ egp (]y;) mtu;fs; mq;F njhOJ nfhz;bUe;jhu;fs;.
njhOifapy; egp (]y;) mtu;fs; mj;jpahak; my;`hf;fh Xj> mjd; trd
mikg;Gfis urpj;J cku; XJjiyr; nrtpkLj;jhu;. ,ijj; njhlu;e;J cku;
$Wfpwhu;:
egp (]y;) mtu;fs; XJtij Nfl;Lf; nfhz;bUe;j ehd; vdJ vz;zj;jpy;
my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ,tu; ftpQuhf ,Ug;ghNuh! vd;W vd; cs;sj;jpy;
$w>
,J> epr;rakhf (ek;khy; mwptpf;fg;gl;lgb) kpf;f rq;if nghUe;jpa xU J}juhy;
$wg;gl;ljhFk;. ,J> xU ftpQDila nrhy;yy;y. vdpDk;> (,jid) ePq;fs; ntF
nrhw;gkhfNt ek;gpf;if nfhs;fpd;wPu;fs;. (my;Fu;Md; 69:40> 41)
vd;w trdq;fis egp (]y;) mtu;fs; Xjpdhu;fs;
mLj;J ,tu; N[hrpaf;fhuuhf ,Ug;ghNuh! vd;W vd; cs;sj;jpy; ehd; $w>
(,J) xU N[hrpaf;fhuDila nrhy;Yky;y. (vdpDk;> ,jidf; nfhz;L) ntF
nrhw;gkhfNt ePq;fs; ey;YgNjrk; milfpd;wPu;fs;. cyfj;jhu;fspd; ,iwtdhy; (,J)
,wf;fg;gl;Ls;sJ. (my;Fu;Md; 69:42> 43)
vd;w trdq;fis egp (]y;) mtu;fs; Xjpdhu;fs;.
mJ rkak; vdJ cs;sj;jpy; ,];yhik Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;w Mir
Vw;gl;lJ.
,J cku; ,jaj;jpy; tpOe;j ,];yhkpd; Kjy; tpijahFk;. vdpDk;> mwpahikf;
fhy vz;zq;fSk; %l gof;f tof;fq;fspd; gpbthjKk;> %jhijau;fspd;
khu;f;fj;ij cau;thf fUjp te;jJk;> mtuJ cs;sk; xj;Jf; nfhz;bUe;j kfj;jhd
cz;ikia kiwj;jpUe;jJ. jdJ cs;sj;jpy; nghjpe;J fple;j czu;itg;
nghUl;gLj;jhky; ,];yhKf;F vjpuhf nray;gLtjpNyNa jPtpuk; fhl;b te;jhu;.
egp (]y;) mtu;fspd; kPJ mtUf;fpUe;j> msTkPwpa Nfhgj;jpdhy; this Ve;jp egp
(]y;) mtu;fspd; fijia Kbj;Jtpl ntspNawpdhu;. mg;NghJ Ema;k; ,g;D
mg;Jy;yh`; (uop) mtu;fs; topapy; mtiu re;jpj;J 'ckNu eP vq;F nry;fpwha;?"
vd;W Nfl;f 'ehd; K`k;kij nfhy;yr; nry;fpNwd;." vd;whu;. mjw;F Ema;k; 'eP
K`k;kij nfhiy nra;Jtpl;L `h\pk;> [{`;u`; ,t;tpU fpisahu;fspypUe;J
gakpd;wp jg;gpj;J tho;tJ vq;qdk;?" vd;W mr;RWj;jpdhu;. mtiu Nehf;fp 'eP
cdJ khu;f;fj;ij tpl;Ltpl;L mtuJ khu;f;fj;jpw;F nrd;W tpl;ljhfNt vdf;Fj;
Page 101 of 518
Njhd;WfpwJ" vd;W cku; $wpdhu;. mjw;F Ema;k; 'ckNu! Mr;rhpakhd xd;iw
ehd; ckf;F nrhy;yl;Lkh?. cdJ rNfhjhpAk; (mtuJ fztu;) cdJ kr;rhDk;
cdJ khu;f;fj;ij tpl;Ltpl;L K`k;kjpd; khu;f;fj;Jf;Fr; nrd;W tpl;ldu;" vd;W
$wpaJjhd; jhkjk;. mt;tpUtiuAk; jz;bf;f Ntz;Lk; vd;w vz;zj;jpy;
mtu;fis Nehf;fp cku; tpiue;jhu;.
mg;NghJ mq;F fg;ghg; (uop) mtu;fs; ckhpd; rNfhjhpf;Fk; mtuJ fztUf;Fk;
jdJ Vl;bYs;s 'jh`h| vdj; njhlq;Fk; mj;jpahak; jh`htpd; trdq;fis
fw;Wf; nfhLj;Jf; nfhz;bUe;jhu;fs;. cku; tUtij mwpe;j fg;ghg; (uop) tPl;bDs;
kiwe;J nfhz;lhu;. ckhpd; rNfhjhpAk; me;j Vl;il kiwj;J tpl;lhu;fs;. vdpDk;>
cku; tPl;bw;F mUNf te;jNghJ fg;ghg; (uop) fw;Wf; nfhLj;j rg;jj;ij Nfl;L
tpl;lhu;. tPl;bDs; Eioe;j cku; 'cq;fsplk; ehd; nrtpkLj;j ,e;j nky;ypa rg;jk;
vd;d?" vd;W Nfl;ljw;F 'ehq;fs; Ngrpf; nfhz;bUe;jij jtpu NtW vJTk;
,y;iy" vd;W mt;tpUtUk; $wpdhu;fs;. mg;NghJ cku; 'ePq;fs; kjk;
khwptpl;Bu;fsh?" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F mtuJ kr;rhd; 'ckNu! rj;jpak;.
cd;Dila khu;f;fj;ij jtpu Ntnwhd;wpy; ,Ue;jhy; cd; fUj;J vd;d?" vd;W
Nfl;f> cku; fLQ;rpdk; nfhz;L jdJ kr;rhdpd; kPJ gha;e;J mtiu gykhfj;
jhf;fp kpjpf;fTk; nra;jhu;. mtuJ rNfhjhp jdJ fztiu tpl;Lk; ckiu
tpyf;fpdhu;. cku; fLikahf jd; rNfhjhpapd; fd;dj;jpy; miwe;J mtuJ Kfj;ij
uj;jf; fhag;gLj;jpdhu;.
Nfhgk; nfhz;l ckhpd; rNfhjhp ckJ khu;f;fky;yhj Ntnwhd;wpy; cz;ik
,Ue;jhYkh? (mij Vw;Wf; nfhs;sf;$lhJ.) 'my;yh`;itj; jtpu tzf;fj;jpw;Fhpa
,iwtd; NtW ahUk; ,y;iy> K`k;kJ (]y;) mtu;fs; my;yh`;tpd; J}ju; vd;W
ehd; rhl;rp $WfpNwd;" vd;W cuf;ff; $wpdhu;. jdJ Nfhgk; gydw;Wg; Nghdijf;
fz;L cku; epuhir mile;jhu;. jdJ rNfhjhpf;F Vw;gl;l uj;jf; fhaj;ijg; ghu;j;J
mtUf;F ifNrjKk;> ntl;fKk; Vw;gl;lJ. cq;fsplKs;s ,g;Gj;jfj;ij vdf;Ff;
nfhLq;fs;. ehd; mij gbf;f Ntz;Lk; vd;W mtu; $wpdhu;. mjw;F mtuJ
rNfhjhp 'eP mRj;jkhdtu;. ePu; vOe;J Fspj;J thUk;" vd;W $wp mijj; ju
kWj;Jtpl;lhu;.
gpwF
Fspj;J
te;jTld;
jpUkiwia
ifapNye;jp
'gp];kpy;yhu;u`;khdpu;u`Pk;" (mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa
my;yh`;tpd; ngauhy;) vd;W XjpaTld; 'M`h! vd;d J}a;ikahd ngau;fs;"
vd;W $wp> njhlu;e;J 'jh`h| vd;W njhlq;fp gjpdhd;fhtJ trdk; tiu Xjp
Kbj;Jtpl;L ',J vt;tsT mofhd nrhw;fs;! vt;tsT ,dpikahd trdq;fs;!
vdf;F K`k;kijf; fhl;Lq;fs;!" vd;W Nfl;Lf; nfhz;lhu;. ckhpd; Ngr;irf; Nfl;l
fg;ghg; (uop) ntspNawp te;J 'ckNu! ew;nra;jp ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;. tpahod;
,uT> 'my;yh`;Nt! cku; my;yJ mg+[`;y; %ykhf ,];yhKf;F cau;itf;
nfhL!" vd;W egp (]y;) mtu;fs; gpuhu;j;jid nra;jpUe;jhu;fs;. egp (]y;) mtu;fs;
nra;j gpuhu;j;jid cq;fs; tp\aj;jpy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ vd;W ehd;
cz;ikapy; ek;GfpNwd;" vd;Wiuj;jhu;.
egp (]y;) mtu;fs; ]/gh kiyapy; cs;s ,y;yj;jpy; ,Ue;jhu;fs;. cku; jdJ
this mzpe;J nfhz;L egp (]y;) mtu;fspd; tPl;il Nehf;fp te;jhu;. cku;
fjitj; jl;baNghJ xUtu; fjtpd; ,Lf;fpd; topahf ckiu ths; mzpe;j
epiyapy; ghu;j;J egp (]y;) mtu;fSf;F mr;nra;jpiaf; $wpdhu;. mq;fpUe;jtu;fs;
vy;yhk; xd;W $btpl;lhu;fs;. kf;fs; 'cku; te;jpUf;fpwhu;" vd;W $wpdhu;fs;. 'X!
ckuh! (te;jpUf;fpwhu;?) mtUf;F fjit jpwe;J tpLq;fs;! mtu; ed;ikia ehb
te;jpUe;jhy; me;j ed;ikia ehk; mtUf;Ff; nfhLg;Nghk;! mtu; jPikia ehb
Page 102 of 518
te;jpUe;jhy; mtuJ thshNyNa mtiu ehk; nfhiy nra;J tpLNthk;!" vd;W
`k;[h (uop) $wpdhu;fs;. mg;NghJ egp (]y;) mtu;fs; tPl;bd; cs;gFjpapy; t`p
(,iwr;nra;jp) te;j epiyapy; ,Ue;jhu;fs;.
rpwpJ Neuj;Jf;Fg; gpwF ckiu re;jpj;j egp (]y;) mtu;fs; ckhpd; rl;iliaAk;
thisAk; gpbj;J mtiuf; FYf;fp 'ckNu! eP topNfl;bypUe;J tpyf khl;lhah?
tyPJf;F Vw;gl;lijg; Nghd;w Nftyj;ijAk;> jz;lidAk; my;yh`; cdf;F ,wf;f
Ntz;Lkh? my;yh`;Nt! ,Njh cku; ,g;D fj;jhg; te;jpUf;fpwhu;. my;yh`;Nt!
ckuhy; ,];yhkpw;F cau;itf;nfhL!" vd;W $wpdhu;fs;. cku; (uop) 'm\;`J
my;yh,yh`,y;yy;yh`; t md;df;f u]{Yy;yh`;" vd;W $wp ,];yhikj;
jOtpdhu;.
(tzf;fj;jpw;Fhpatd;
my;yh`;itj;
jtpu
NtW
ahUkpy;iy>
my;yh`;tpd; J}ju; ePq;fs; vd;Wk; rhl;rp $WfpNwd; vd;gNj ,jd; nghUshFk;.)
,jidg; ghu;j;j tPl;by; cs;stu;fs; jf;gPu; (my;yh`{ mf;gu; - my;yh`; kpfg;
ngahptd; vd;W) Koq;fpdu;. me;j rg;jj;ijg; gs;spapy; cs;stu;fSk; Nfl;lhu;fs;.
ahuhYk; vjpu;nfhs;s Kbahj msTf;F cku; (uop) typik kpf;ftuhf ,Ue;jhu;.
mtu; ,];yhik Vw;Wf;nfhz;lJ ,izitg;gtu;fSf;fpilapy; ngUk; ryryg;ig
Vw;gLj;jpaJld;> ,dp jq;fSf;F ,opTk; gytPdKk;jhd; vd;gij mtu;fSf;F
czu itj;jJ. cku; (uop) ,];yhikj; jOtpaJ K];ypk;fSf;Ff; fz;zpaj;ijAk;>
rpwg;igAk;> kfpo;r;rpiaAk; Vw;gLj;jpaJ.
cku; (uop) mtu;fs; $Wfpwhu;fs;: 'ehd; ,];yhikj; jOtpaNghJ kf;fhthrpfspy;
egp (]y;) mtu;fSf;F kpff; fLikahd vjphp ahu;? vd;W Nahrpj;Njd;. mg+
[`;y;jhd; me;j vjphp vd;W $wpf;nfhz;L ehd; mtdplk; te;J mtdJ tPl;Lf;
fjitj; jl;bNdd;. vd;idg; ghu;j;j mtd; 'tUf! tUf! ePq;fs; te;jjw;Fhpa
fhuzk; vd;d?" vd;W tpdtpdhd;. 'ehd; my;yh`;itAk; mtdJ J}ju;
K`k;kJ (]y;) mtu;fisAk; ek;gpf;if nfhz;Nld;. mtu; nfhz;L te;j
khu;f;fj;ij cz;ik vd;W ek;GfpNwd;" vd;W $wpNdd;. mjw;ftd; 'my;yh`;
cd;id Nftyg;gLj;Jthdhf! eP nfhz;L te;jijAk; Nftg;gLj;Jthdhf!" vd;W
$wp vd; Kfj;jpy; fjit miwe;J rhj;jp tpl;lhd;." (,g;D `p\hk;)
cku; (uop) mtu;fs; $Wfpwhu;fs;: mf;fhyj;jpy; xUtu; K];ypkhfptpl;lhu; vd;W
njhpate;jhy; midtUk; mtiug; gpbj;J mbg;ghu;fs;¢ rz;il nra;thu;fs;.
ehDk; K];ypkhfp vdJ jha;khkh 'M]p ,g;D `h\pkplk;| te;J mijf;
$wpaTld; mtu; vd;id xd;Wk; nra;ahky; tPl;Lf;Fs; Eioe;J nfhz;lhu;.
mt;thNw Fiw\pg; nghpNahu;fspy; xU Kf;fpakhdthplk; nrd;W $wpNdd;.
mtUk; vd;id xd;Wk; nra;ahky; tPl;Lf;Fs; Eioe;J nfhz;lhu;.
mg;Jy;yh`; ,g;D cku; (uop) mwptpf;fpwhu;fs;: cku; (uop) ,];yhikj; jOtpa
nra;jp Fiw\pfs; vtUf;Fk; njhpatpy;iy. ,jdhy;> nra;jpfis kf;fsplj;jpy; kpf
mjpfk; gug;Ggtu; ahu;? vd;W cku; (uop) tprhhpj;jhu;. mjw;F [kPy; ,g;D Kmk;ku;
my; [{k vd;W gjpy; $wg;gl;lTld; mthplk; nrd;whu;fs;. ehDk; cld;
,Ue;Njd;. mg;NghJ vdf;F ghu;g;gijAk;> Nfl;gijAk; ed;F Ghpe;J nfhs;sf;$ba
taJjhd;. cku; (uop) mthplk; nrd;W 'X [kPy;! ehd; K];ypkhfp tpl;Nld;" vd;W
$wpaTld;> mtu; kWNgr;R Ngrhky; Neuhfg; gs;spf;Fr; nrd;W cuj;j Fuypy; 'X
Fiw\pfNs! fj;jhgpd; kfd; kjk; khwptpl;lhd;" vd;W fj;jpdhd;. mtDf;F
gpd;dhy; cku; (uop) epd;Wnfhz;L ',td; ngha; $Wfpwhd;. ehd; kjk; khwtpy;iy.
khwhf K];ypkhfp tpl;Nld;! my;yh`;it ek;gpf;if nfhz;Nld;! mtdJ J}jiu
cz;ik vd;W nka;g;gpj;Njd;" vd;W $wpdhu;fs;. ,ijf; Nfl;l kf;fs; xd;W $b
Page 103 of 518
ckhpd; kPJ ghaj; njhlq;fpdhu;fs;. mtu;fs; ckhplk; rz;ilapl ckUk;
mtu;fsplk; rz;ilapl;lhu;. #hpa ntg;gk; mjpfhpj;jNghJ fisj;Jtpl;l cku;
(uop) fPNo cl;fhu;e;J tpl;lhu;. kf;fs; mtiur; Rw;wp epd;W nfhz;lhu;fs;.
cq;fSf;F vd;d tpUg;gNkh! mij nra;J nfhs;Sq;fs;. my;yh`;tpd; rj;jpakhf
$WfpNwd;. ehq;fs; Fiwe;jJ 300 egu;fshf ngUfptpl;lhy; xd;W kf;fh(tpd;
Mjpf;fk;) cq;fSf;F my;yJ vq;fSf;fhfp tpLk;" vd;W $wpdhu;fs;. (,g;D
`p\hk;)
,jw;Fg; gpwF ckiu nfhiy nra;af; fUjp ,izitg;gtu;fs; ckhpd; tPl;Lf;F
gilnaLj;jdu;. cku; (uop) tPl;by; gae;j epiyapy; ,Ue;jNghJ mg+ mk;u; M];
,g;D thapy; vd;gtu; te;jhu;. mtu; akd; ehl;L Nghu;itAk; if Xuk; gl;bdhy;
myq;fhpf;fg;gl;l
rl;ilAk;
mzpe;jpUe;jhu;.
mwpahik
fhyj;jpy;
mtuJ
fpisahu;fshd gD} ]`k; vq;fSila el;Gf;Fhpa fpisahu;fshf ,Ue;jhu;fs;.
mtu; ckhplk; 'cdf;F vd;d Neu;e;jJ?" vd;W tpdtpdhu;. cku; (uop) 'ehd;
K];ypkhdjw;fhf vd;id ckJ $l;lk; nfhiy nra;a Kidfpwhu;fs;" vd;W
$wpdhu;. mjw;F mtu; 'mg;gb xUf;fhYk; elf;fhJ" vd;W $wpdhu;. mtu; ,e;jr;
nrhy;iy $wpajw;F gpwF cku; epk;kjpaile;jhu;. ,jw;F gpwF M]; ntspNawp
te;J ghu;j;jNghJ mq;F kf;fspd; ngUk; $l;lk; xd;W ,Ue;jJ. mtu;fisf;
fz;l M]; 'vq;Nf te;jPu;fs;?" vd;W Nfl;ljw;F ',Njh fj;jhgpd; kfd; kjk;
khwptpl;lhu;. mthplk;jhd; te;Js;Nshk;" vd;W $wpdhu;fs;. mjw;F M]; 'mtiu
xUf;fhYk; ePq;fs; neUq;f KbahJ" vd;W $wNt midtUk; jpUk;gpr;
nrd;Wtpl;ldu;. (]`P`{y; Gfhhp)
,Jtiu $wpa epfo;r;rpfs; ,izitg;gtu;fisf; ftdpj;Jf; $wg;gl;lJ.
K];ypk;fis ftdpj;Jg; ghu;f;Fk;NghJ cku; (uop) ,];yhikj; jOtpaJ
tpj;jpahrkhd xd;whfNt ,Ue;jJ. ,ijg;gw;wp ,g;D mg;gh]; (uop) $Wfpwhu;:
ckhplk; 'cq;fSf;F '/gh&f;| vd;w ngau; tuf; fhuzk; vd;d?" vd;W Nfl;Nld;.
mjw;ftu; 'vdf;F %d;W ehl;fSf;F Kd;djhf `k;[h (uop) K];ypkhdhu;. gpwF
ehd; K];ypkhNdd;" vd;W jhd; K];ypkhd rk;gtj;ijf; $wpdhu;fs;. mjd;
,Wjpapy; mtu;fs; $wpajhtJ: ehd; K];ypkhdNghJ 'my;yh`;tpd; J}jNu! ehk;
,we;jhYk; capu; tho;e;jhYk; cz;ikapy;jhNd ,Uf;fpNwhk;" vd;W Nfl;Nld;.
mjw;F egp (]y;) mtu;fs; 'Mk;! vdJ capu; vtd; iftrk; ,Uf;fpwNjh mtd;
kPJ
Mizahf!
ePq;fs;
,we;jhYk;
capu;
tho;e;jhYk;
cz;ikapy;jhd;
,Uf;fpwPu;fs;" vd;W $wpdhu;fs;. mjw;F ehd; 'mg;NghJ Vd; kiwthf nray;gl
Ntz;Lk;. cq;fisr; rj;jpa khu;f;fj;ijf; nfhz;L mDg;gpa ,iwtdpd; kPJ
Mizahf! ehk; ntspg;gilahf rj;jpaj;ijf; $wpNa Mf Ntz;Lk;" vd;W $wp
K];ypk;fis ,uz;L mzpfshf Mf;fp> Xu; mzpapy; ehDk; kw;nwhU mzpapy;
`k;[hTk; ,Ue;Jnfhz;L egp (]y;) mtu;fis ,U mzpfSf;F eLtpy; Mf;fpf;
nfhz;Nlhk;. jpUifapypUe;J khTj; J}s;fs; gwg;gJ Nghd;W vq;fsJ mzpfspy;
,Ue;J GOjpfs; gwe;jd. ehq;fs; gs;spf;Fs; Eioe;jTld; vd;idAk;
`k;[hitAk; ghu;j;j Fiw\pfSf;F ,Jtiu Vw;gl;buhj ifNrjKk; Jf;fKk;
Vw;gl;lJ. md;Wjhd; egp (]y;) mtu;fs; vdf;F 'my; /gh&f;'" vdg;
ngahpl;lhu;fs;. (jhuPf; cku;)
cku; (uop) K];ypkhFk; tiu ehq;fs; fmghTf;F mUfpy; njhof;$l
Kbahjtu;fshfNt ,Ue;Njhk;" vd;W mg;Jy;yh`; ,g;D k];T+j; (uop)
$Wfpwhu;fs;. (Kf;j]U];]Puh)
Page 104 of 518
'cku; (uop) ,];yhikj; jOtpaNghJjhd; ,];yhk; ntsp cyFf;Fj; njhpate;jJ.
gfpuq;fkhf ,];yhkpa miog;G tplg;gl;lJ. fmghitr; Rw;wp $l;lkhf ehq;fs;
mku;e;Njhk;. NkYk;> vq;fSf;F fmghit jth/g; nra;a Kbe;jJ. vq;fsplk;
fLikahf ele;J nfhs;gtu;fsplk; mtu;fs; nra;Ak; nfhLikfspy; rpytw;Wf;fhtJ
ehq;fs; gjpyb nfhLj;Njhk;" vd;W ]{i`g; ,g;D ]pdhd; (uop) $Wfpwhu;fs;.(jhuPf;
cku;)
'cku; (uop) K];ypkhdjw;F gpwNf ehq;fs; gykpf;ftu;fshf
mg;Jy;yh`; ,g;D k];T+j; (uop) $Wfpwhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
MNdhk;"
vd;W
egpatu;fSf;F Kd; cj;gh
`k;[h> cku; (uop) Mfpa ,U tPuu;fSk; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;ljw;Fg; gpwF
,izitg;gtu;fs; K];ypk;fis Ntjid nra;tjpypUe;J rw;W gpd;thq;fpdu;. egp
(]y;) mtu;fSlDk; K];ypk;fSlDk; cz;lhd jq;fsJ eltbf;iffis khw;wj;
njhlq;fpdu;. mtu;fSld; Ngr;Rthu;j;ijfs; elj;Jtij tpUk;gp K];ypk;fSf;F
Mrhghrq;fisAk;
MirfisAk;
fhl;bdu;.
my;yh`;tpd;
khu;f;fj;jpw;Fk;>
miog;Gg; gzpf;Fk; Kd;dhy; cyfkidj;ijAk; nfhl;bf; nfhLj;jhYk; mJ
K/kpd;fSf;F nfhRtpd; ,wf;if mstpw;Ff; $l rkkhfhJ vd;gJ ,e;j
mwptPdu;fSf;F vq;Nf njhpag;NghfpwJ. MfNt> ,tu;fs; jq;fsJ Kaw;rpapy;
gLNjhy;tp fz;ldu;.
`k;[hTk; (uop) ,];yhikj; jOtp> ehSf;Fehs; K];ypk;fspd; vz;zpf;if
mjpfkhfpa rkaj;jpy; ele;j xU rk;gtj;ij ,g;NghJ ehk; ghu;g;Nghk;: xU rkak;
egp (]y;) mtu;fs; gs;spapy; jdpahf mku;e;jpUe;jhu;fs;. cj;gh ,g;D ugPM
Fiw\pfsplk; 'Fiw\pfNs! ehd; K`k;kjplk; nrd;W Ngr;Rthu;j;ij elj;jp
rpytw;iw mtUf;Ff; $WfpNwd;. mtw;iw mtu; Vw;Wf;nfhz;lhy; ehk; mtUf;F
mtw;iwf; nfhLj;J tpLNthk;. mtu; ek;iktpl;L tpyfpf; nfhs;syhk;" vd;W
$wpdhd;. mg;NghJ Fiw\pfs; 'mg;gbNa Mfl;Lk; mGy; tyPNj! eP nrd;W
mthplk; Ngrpth" vd;wdu;.
cj;gh> egp (]y;) mtu;fsplk; nrd;W 'vdJ rNfhjudpd; kfNd! eP vq;fspy;
FLk;gj;jhYk; tkprj;jhYk; fz;zpakpf;ftu;. Mdhy;> eP cd; rKjhaj;jthplk;
Mgj;jhd xU khu;f;fj;ij nfhz;L te;jpUf;fpwha;! mjd; %yk; ckJ
rKjhaj;jtd; xw;Wikia Fiyj;J tpl;lha;! mwpQu;fis Kl;lhshf;fp tpl;lha;!
mtu;fspd; rpiyfisAk;> khu;f;fj;ijAk; Fiw $wptpl;lha;! Kd; nrd;w cd;
Kd;Ndhiu fh/gpu; (epuhfhpj;jtu;) vd;W $wptpl;lha;! ehd; cdf;F Kd;G rpy
tp\aq;fis vLj;J itf;fpNwd;. mij ed;F Nahrpj;J xU Kbitr; nrhy;. mjpy;
Vjhtnjhd;W cdf;F tpUg;gkhdjhf ,Uf;fyhk;" vd eakhf Ngrpdhd;.
,jidf; Nfl;l egp (]y;) mtu;fs; 'mGy; tyPNj! nrhy;! ehd; Nfl;fpNwd;"
vd;whu;fs;. mtd; 'vdJ rNfhjudpd; kfNd! eP nfhz;L te;j khu;f;fj;jpd; %yk;
nghUs; Nrfhpg;gij tpUk;gp> eP vq;fspy; kpfg; nghpanry;te;jdhf Ntz;Lk; vd;w
Mir ,Ug;gpd;> ehq;fs; vq;fs; nry;tq;fisr; Nru;j;J cd;dplk; nfhLj;J
tpLfpNwhk;. ,y;iy cdf;F Ml;rp Ntz;Lnkd;why; cd;id vq;fs; muruhf
Vw;Wf; nfhs;fpNwhk;. my;yJ cdf;F VNjDk; [pd;fspd;" njhy;iy ,Ue;J mij
cd;dhy; jLf;f Kbatpy;iynad;why;> cd;id ehq;fs; Fzg;gLj;Jtjw;fhf
vq;fspd; nry;tq;fs; midj;ijAk; nryT nra;J cdf;F ehq;fs; itj;jpak;
Page 105 of 518
ghu;f;fpd;Nwhk;. Vnddpy;> rpy Neuq;fspy; [pd;fspd; Nrl;il kpifj;J itj;jpak;
ghu;f;Fk; mtrpak; Vw;glyhk;" vd;W $wpdhd;.
cj;gh mtdJ Ngr;ir Kbj;j gpwF 'mGy; tyPNj! eP cdJ Ngr;ir Kbj;Jf;
nfhz;lhah?" vd;W egp (]y;) mtu;fs; Nfl;f mtd; 'Mk;!" vd;whd;. ',g;NghJ
ehd; nrhy;tijf; Nfs;" vd;W egp (]y;) mtu;fs; $w 'mt;thNw nra;fpNwd;"
vd;W mtd; gjpyspj;jhd;. gpwF egp (]y;) mtu;fs; 'gp];kpy;yhu;u`;khdpu;u`Pk;|
vd;W Muk;gpj;J mj;jpahak; /G];]pyj;ij Xjpf; fhl;bdhu;fs;. KJFf;Fg;gpd;
jd;Dila iffis Cd;wp rha;e;J cl;fhu;e;J nfhz;L egp (]y;) mtu;fs;
XJtij kpff; ftdkhff; Nfl;lhd;. gpwF ][;jhTila Maj;ij Xjp ][;jh
nra;J Kbj;jhu;fs;. gpd;du; 'mGy; tyPNj! eP nrtpNaw;f Ntz;baijnay;yhk;
nrtpNaw;W tpl;lha;. ePNa ,g;nghOJ KbT nra;Jnfhs;!" vd;W nkhope;jhu;fs;.
mjw;Fg; gpwF cj;gh mtdJ ez;gu;fsplk; jpUk;gp te;jNghJ mtu;fs;
jq;fSf;Fs; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mGy; tyPj; Kfk; khwpatdhf
te;jpUf;fpd;whd;" vd;W Ngrpf; nfhz;ldu;. cj;gh te;jTld; 'eP vd;d nra;jpia
nfhz;L te;jpUf;fpd;wha;" vd tpdtpdu;. ',Jtiu Nfl;buhj Ngr;iray;yth ehd;
Nfl;Nld;! my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mJ ftpijAk; my;y! #dpaKk; my;y!
N[hrpaKk; my;y! Fiw\pfNs! ehd; nrhy;tijf; NfSq;fs;. ,tiu tpl;L xJq;fp
tpLq;fs;. ,tUf;Fk; ,tuJ gzpf;Fkpilapy; FWf;fplhjPu;fs;. my;yh`;tpd; kPJ
rj;jpakhf! ,tlkpUe;J ehd; Nfl;L te;j Ngr;Rf;F kfj;jhd Mw;wy; ,Uf;fpwJ.
kw;w mugpau;fs; mtiu mopj;Jtpl;lhy; mJNt ekf;Fg; NghJk;. ekJ Nehf;fKk;
mJNt! khwhf> kw;w muGfis ,tu; ntw;wp nfhz;lhy; mtUf;Ff; fpilf;Fk;
Ml;rp cq;fSila Ml;rpNa! mtUf;Ff; fpilf;Fk; fz;zpak; cq;fSila
fz;zpaNk! mtu; %ykhf fpilf;Fk; midj;J ghf;fpaq;fSf;Fk; ePq;fSk; KO
chpik ngw;wtu;fs;" vd;W $wpdhd;. ,jidf; Nfl;l mtu;fs; 'mGy; tyPNj!
my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mtu; jd;Dila ehtd;ikahy; cd;id trpag;gLj;jp
tpl;lhu;" vd;wdu;. 'mtiug; gw;wp vdJ fUj;J ,Jjhd;. ,dp cq;fSf;F vg;gb
Njhd;WfpwNjh mg;gb ePq;fs; ele;J nfhs;Sq;fs;" vd;W $wptpl;lhd;. (,g;D
`p\hk;)
kw;Wk; rpy mwptpg;Gfspy; tUtjhtJ: egp (]y;) mtu;fs; 13k; trdj;ij
XjpaNghJ 'K`k;kNj NghJk;! NghJk;!! vd;W $wp jdJ ifia egp (]y;)
mtu;fspd; thapd; kPJ itj;J> ,uj;j cwtpd; nghUl;lhy; epWj;jpf; nfhs;Sq;fs;"
vd;W $wpdhd;. mjw;Ff; fhuzk;> my;yh`;tpd; vr;rhpf;if cz;ikapy;
epfo;e;JtpLk; vd;W mtd; gae;jJjhd;. gpwF vOe;J nrd;W jdJ $l;lj;jhhplk;
,jw;F Kd; $wg;gl;lJ Nghd;W nra;jpfis $wpdhd;. (,g;D f]Pu;)
Nguk; NgRk; jiytu;fs;!
cj;ghtpw;F egp (]y;) mtu;fs; nfhLj;j gjpyhy; Fiw\pfs; Kw;wpYk; epuhir
mile;J tpltpy;iy. Vnddpy;> cj;ghtpw;F egp (]y;) mtu;fs; rpy trdq;fis
Xjpf; fhl;bdhu;fs;. mJ Nfhhpf;ifia ntspg;gilahf Vw;Wf;nfhs;tJ my;yJ
kWg;gjhf
MfKbahJ.
vdNt>
kpFe;j
Muha;r;rpAlDk;
rpe;jidAlDk;
gpur;ridapd; gy Nfhzq;fis myrpag; gpd;> MNyhrid nra;tjw;fhf #hpad;
kiwe;jJk; fmghtpd; gpd;Gwk; Fiw\pj; jiytu;fs; xd;W $b egp (]y;)
mtu;fis mioj;J tur; nra;jdu;. VNjh ed;ikia ,tu;fs; ehbtpl;lhu;fs; vd;w
Nguhtypy; egp (]y;) mtu;fs; tpiue;J te;J mtu;fsUfpy; mku;e;jNghJ cj;gh
$wpaijNa Fiw\pj; jiytu;fs; $wpdu;. mjhtJ cj;gh kl;Lk; $wpajhy; egp
Page 106 of 518
(]y;) mtu;fs; ,ij ek;gtpy;iy. ehk; midtUk; Nru;e;J $wpdhy; ek;ik ek;gp
VjhtJ xd;iw Vw;Wf;nfhs;thu; vd;W mtu;fs; vz;zpdhu;fs; NghYk;!
egp (]];) mtu;fs; me;j Fiw\pfSf;Ff; $wpa gjpyhtJ: 'ePq;fs; $WtJ vJTk;
vd;dplkpy;iy. cq;fspd; nghUis my;yJ cq;fsplk; rpwg;ig my;yJ cq;fs;
kPJ Ml;rp nra;tijj; Njb ehd; ,k;khu;f;fj;ij nfhz;L tutpy;iy. vdpDk;>
my;yh`; vd;id cq;fsplk; J}juhf mDg;gp vd;kPJ xU Ntjj;ijAk;
,wf;fpapUf;fpd;whd;. cq;fSf;F ew;nra;jp nrhy;gtuhfTk; mr;r%l;b vr;rhpf;if
nra;gtuhfTk; ehd; ,Uf;f Ntz;Lk; vd vdf;Ff; fl;lisapl;bUf;fpwhd;. vdJ
,iwtdpd; J}Jj;Jtj;ij ehd; cq;fSf;F Kd; itj;Jtpl;Nld;. cq;fSf;F
ey;YgNjrk; nra;Jtpl;Nld;¢ ehd; cq;fsplk; nfhz;L te;j khu;f;fj;ij ePq;fs;
vd;dplkpUe;J Vw;Wf; nfhz;lhy; mJ cq;fSf;F <Uyf ghf;fpakhFk;. ePq;fs;
mij kWj;jhy; my;yh`; vdf;Fk; cq;fSf;Fk; ,ilapy; jPu;g;gspf;Fk; tiu
my;yh`;tpd; fl;lisf;fhf ehd; nghWj;jpUg;Ngd;."
,j;jpl;lk; epiwNtwhjjhy; kw;nwhU jpl;lj;jpw;Fr; nrd;wdu;. mjhtJ 'ePq;fs;
cq;fsJ ,iwtdplk; $wp ,k;kiyfis ,lk;ngaur; nra;a Ntz;Lk;¢
,t;T+u;fis nropg;ghf;f Ntz;Lk;¢ mtw;wpd; ejpfis Xlitf;f Ntz;Lk;¢
,we;Jtpl;l Kd;Ndhu;fisf; Fwpg;ghf> Fi] ,g;D fpyh/ig capu;g;gpf;f
Ntz;Lk;¢ kuzpj;jtu;fs; vOe;J ePq;fs; $WtJ cz;ik vd;W $wpdhy; ehq;fs;
cq;fs; $w;iw ek;gpf;iff; nfhs;Nthk;" vd;W $wpdhu;fs;. mjw;Fk; egp (]y;)
mtu;fs; Kd; $wpa gjpiyNa $wpdhu;fs;.
kw;nwhU jpl;lj;ijAk; Kd; itj;jdu;. 'mjhtJ ePq;fs; cq;fisf; fhg;gjw;F
cq;fSila ,iwtdplk; xU kyf;if (thdtiu) mDg;Gk;gb NfhUq;fs;. ehq;fs;
mtUld; Ngrpj; njhpe;Jnfhs;Nthk;. cq;fSf;fhfg; gy Njhl;lq;fisAk;> khl
khspiffisAk; jq;fk;> nts;spapdhyhd f[hdhf;fisAk; mUSk;gb NfhUq;fs;"
vd;wdu;. ,jw;Fk; egp (]y;) Kd; $wpa gjpiyNa $wpdhu;fs;.
mLj;J kw;nwhU jpl;lj;jpw;F nrd;wdu;. 'mjhtJ vq;fSf;F Ntjidia
,wf;Fq;fs;¢ thdj;ij cilj;J vq;fs; kPJ NghLq;fs;¢ ePq;fs; vr;rhpg;gtw;iw
,g;NghNj vq;fSf;Ff; nfhz;L thUq;fs;" vd;W $wpdhu;fs;. mjw;F egp (]y;)
mtu;fs; 'mJ my;yh`;tpd; ehl;lk;. mtd; ehbdhy; mijr; nra;thd;" vd;W
gjpyspj;jhu;fs;. mjw;F me;j ,izitg;gtu;fs; 'ehq;fs; cq;fSld; cl;fhu;e;J
cq;fsplk; gy Nfs;tpfisf; Nfl;Nghk;¢ gy Nfhhpf;iffis tpLg;Nghk; vd;gJ
cq;fsJ ,iwtDf;Fj; njhpahjh? ePq;fs; vq;fSf;F gjpy; nrhy;tjw;Fj;
Njitahdij cq;fSf;F ,iwtd; fw;Wj; jutpy;iyah? ehq;fs; Vw;Wf;
nfhs;stpy;iynadpy; mtd; vq;fsplk; vg;gb ele;J nfhs;thd; vd;gij
cq;fSf;Fr; nrhy;ytpy;iyah?" vd;W Nfl;ldu;.
,Wjpahf> egp (]y;) mtu;fisf; fLikahf vr;rhpj;jdu;. 'my;yh`;tpd; kPJ
Mizahf! ehq;fs; cq;fis mopf;Fk; tiu my;yJ ePq;fs; vq;fis
mopf;Fk;tiu ePq;fs; vq;fSf;F ,ioj;j mePjj;jpw;fhf ehq;fs; cq;fis Rk;kh
tplkhl;Nlhk;" vd;whu;fs;. gpd;du; egp (]y;) mtu;fs; mq;fpUe;J vOe;J jdJ
FLk;gj;jpdu;fsplk; te;jhu;fs;. jhd; tpUk;gpagb jkJ r%fj;jpdu; ,];yhik
Vw;fhjjhy; egp (]y;) mtu;fs; ftiyaile;jhu;fs;.(,g;D `p\hk;)
mg+[`;ypd; nfhiy Kaw;rp
Page 107 of 518
$l;lj;jpypUe;J egp (]y;) mtu;fs; vOe;J nrd;wTld; mg+[`;y; mfe;ijAld;
'Fiw\pf; $l;lNk! ekJ khu;f;fj;ij ,fo;tJ ekJ Kd;Ndhu;fis VRtJ
ek;Kila mwpQu;fis Kl;lhshf;FtJ ek;Kila rpiyfisj; jpl;LtJ ,tw;iwj; jtpu NtnwjidAk; nra;a khl;Nld; vd;W K`k;kJ $wptpl;lhu;.
MfNt> mtu; njhOifapy; ][;jh nra;Ak;NghJ kpfg;nghpa xU fy;yhy; mtu;
jiyia eRf;FNtd; vd;W my;yh`;tplk; ehd; cld;gbf;if nra;fpNwd;. mt;thW
nra;jgpd; ePq;fs; vd;id mtuJ FLk;gj;jhhplk; xg;gilj;jhYk; rhp my;yJ
mtu;fsplkpUe;J vd;id fhg;ghw;wpdhYk; rhp. mg;J kdh/g; FLk;gj;jpdu; jhq;fs;
tpUk;gpaijr; nra;J nfhs;sl;Lk;" vd;whd;. mjw;F mf;$l;lj;jpdu; 'xUf;fhYk;
ehk; ck;ik iftpl;L tpl khl;Nlhk;¢ eP tpUk;gpagbNa nra;!" vd;wdu;.
md;W fhiyapy; mg+[`;y; jhd; $wpaijg; Nghd;W xU fy;Yld; egp (]y;)
mtu;fspd; tUiff;fhf vjpu;ghu;j;J mku;e;jpUe;jhd;. tof;fk;Nghy; egp (]y;)
mtu;fs; fhiyapy; te;J njho epd;whu;fs;. Fiw\pfs; mg+[`;y; nra;tij
Ntbf;if ghu;f;f jq;fsJ rigfspy; te;J mku;e;J nfhz;ldu;. egp (]y;) mtu;fs;
][;jh nra;jNghJ mg+[`;y; fy;iy Rke;jtdhf egpatu;fis Nehf;fpr; nrd;whd;.
egp (]y;) mtu;fSf;F mUfpy; te;jJk; gae;J epwk;khwp jpLf;fpl;ltdhf
jpUk;gpdhd;. mtdJ ,U iffSk; fy;ypd;kPJ xl;bf; nfhz;ld. ntF
rpukj;Jld; fy;iy ifapypUe;J tPrpdhd;. mijg; ghu;j;j Fiw\pfs; xNu Fuypy;
'mGy; `pfNk! vd;d Neu;e;jJ?" vd;W tprhhpj;jdu;. mjw;F 'ehd; cq;fSf;F
New;W $wpaij epiwNtw;Wtjw;F mtUf;F mUfpy; nrd;wNghJ kpfg;nghpa Mz;
thypg xl;lfk; xd;W vdf;Fj; njd;gl;lJ. mjDila jiyiag; Nghy>
mjDila Nfhiug; gw;fisg; Nghy> Ntnwe;j xl;lfj;ijAk; ehd; ghu;f;ftpy;iy.
mJ vd;idf; fbf;f te;jJ" vd;whd;.
gpwF egp (]y;) mtu;fs; jd; Njhou;fsplk;> 'mg;gbj; Njhw;wkspj;jtu; thdtu;
[pg;uPy; (miy) Mthu;. mtd; neUq;fpapUe;jhy; mtu; mtid mopj;jpUg;ghu;"
vd;W $wpdhu;fs;.
rkur Kaw;rp
Fiw\pfs; egp (]y;) mtu;fSf;F Kjypy; cyf Mir fhl;bdhu;fs;. mjw;F egp
(]y;) mtu;fs; krpahjjhy; mLj;J egpatu;fis vr;rhpj;jdu;> mr;RWj;jpdu;.
mjw;Fk; egpatu;fs; mQ;rhjjhy; Fiw\pfs; khw;W topiaj; Njbdu;. egp (]y;)
mtu;fs; mrj;jpaj;jpy; ,Uf;fpwhu;fs; vd mtu;fshy; cWjpahff; $wKbatpy;iy.
mjhtJ> egp (]y;) mtu;fSila khu;f;fk; cz;ikahdjh? my;yJ ngha;ahdjh?
vd;W ngUk; re;Njfj;jpy; Mo;e;jpUe;jdu;.
epr;rakhf ,jpy;
(my;Fu;Md; 42:14)
ngUk;
re;Njfj;jpy;jhd;
mtu;fs;
Mo;e;J
fplf;fpd;wdu;.
vd;W my;yh`; mtu;fisg;gw;wp $wpaJNghyNt mtu;fs; ,Ue;jdu;.
mLj;j fl;l Kaw;rpahf> khu;f;f tp\aq;fspy; nfhQ;rk; ,tu;fs; tpl;Lj; jUtJ>
nfhQ;rk; egp (]y;) mtu;fs; tpl;Lf; nfhLg;gJ vd;W egp (]y;) mtu;fSld;
Nguk; Ngrpg; ghu;f;fyhk; vd KbntLj;jdu;. ,jd;%yk; egp (]y;) miog;gJ
cz;ikahdjhf ,Ue;jhy; jhq;fSk; me;j cz;ikia mile;jtu;fshfyhk; vd;W
fUjpdu;.
Page 108 of 518
egp (]y;) mtu;fs; fmghit Rw;wp tyk; te;J nfhz;bUf;Fk;NghJ mtu;fis
m];tj; ,g;D my; Kj;jypg;> tyPj; ,g;D KfPuh> cika;ah ,g;D fy/g;> M];
,g;D thapy; MfpNahu; re;jpj;jdu;. ,tu;fs; jq;fsJ Nfhj;jpuj;jpy; kpf kjpg;G
kpf;ftu;fshf tpsq;fpdhu;fs;. ,tu;fs; egp (]y;) mtu;fsplk; 'K`k;kNj!
thUq;fs;! ePq;fs; tzq;Ftij ehq;fSk; tzq;FfpNwhk;¢ ehq;fs; tzq;Ftij
ePq;fSk; tzq;Fq;fs;¢ ehk; midtUk; ,t;tp\aj;jpy; $l;lhf ,Ug;Nghk;.
mjhtJ> ePq;fs; tzq;FtJ ehq;fs; tzq;Ftij tpl ed;ikahf ,Ug;gpd;
vq;fSf;Fk; mjpy; xU gq;F fpilj;JtpLk;. ehq;fs; tzq;FtJ ePq;fs;
tzq;Ftij tpl ed;ikahdjhf ,Ug;gpd; mjpy; cq;fSf;Fk; xU gq;F
fpilj;JtpLk;" vd;W $wpdhu;fs;.
,tu;fspd; $w;Wf;F kWg;ghf>
(egpNa! epuhfhpf;Fk; kf;fhthrpfis Nehf;fp>) ePq;fs; $Wq;fs;: epuhfhpg;gtu;fNs!
ePq;fs; tzq;Fgitfis ehd; tzq;f khl;Nld;. ehd; tzq;Fgtid ePq;fs;
tzq;ftpy;iy. (mt;thNw) ,dpAk; ePq;fs; tzq;Fgitfis ehd; tzq;Fgtd;
my;yd;. ehd; tzq;Fgtid ,dp ePq;fSk; tzq;Fgtu;fs; my;yu;. cq;fSila
(nraYf;Fhpa) $yp cq;fSf;Fk;¢ vd;Dila (nraYf;Fhpa) $yp vdf;Fk;
(fpilf;Fk;). (my;Fu;Md; 109:1-6)
vd;w mj;jpahak; my; fh/gp&id
itj;jhd;. (,g;D `p\hk;)
KOikahf
my;yh`{
jMyh
,wf;fp
,g;D mg;gh]; (uop) mwptpf;fpwhu;fs;: Fiw\pfs; egp (]y;) mtu;fsplk; 'ePq;fs;
vq;fs; flTs;fisj; njhl;lhy; NghJk;> ehq;fs; cq;fsJ flTis KOikahf
tzq;FfpNwhk;" vd;W $wpdhu;fs;. mg;NghJ my;yh`; mj;jpahak; my;
fh/gp&id ,wf;fp itj;jhd;. (mj;Ju;Uy; kd;]{u;)
j/g;]Pu; ,g;D [uPy; tUtjhtJ: Fiw\pfs; egp (]y;) mtu;fsplk; te;J 'vq;fsJ
flTis ePq;fs; Xu; Mz;L tzq;Fq;fs;. cq;fsJ flTis ehq;fs; Xu; Mz;L
tzq;FfpNwhk;" vd;W $wpdhu;fs;. mg;NghJ>
(egpNa!) ePq;fs; $Wq;fs;: %lu;fNs!
vd;id ePq;fs; VTfpd;wPu;fs;?
my;yh`;
my;yhjtw;iwah
tzq;Fk;gb
vd;w mj;jpahak; [{kd; 64 tJ trdj;ij my;yh`; ,wf;fp itj;jhd;.
,t;thwhd mw;gj;jdkpf;f Ngr;Rthu;j;ijfisj; jPu;f;fkhd Kbitf;nfhz;L
my;yh`; Kwpabj;Jk; Fiw\pfs; KOikahf epuhirahftpy;iy. khwhf> NkYk;
rw;W ,wq;fp egp (]y;) mtu;fsplk; Fu;Mdpd; Nghjidfspy; rpy khw;wq;fisr;
nra;aNtz;Lk; vd;w mLj;j Nfhhpf;ifia Kd;itj;jdu;. ,Njh ,tu;fspd;
$w;iwg;gw;wp my;yh`; $Wtijg; ghUq;fs;:
,tu;fSf;F ek;Kila njspthd trdq;fs; Xjpf; fhz;gpf;fg;gl;lhy; (kWikapy;)
ek;ikr; re;jpg;gij ek;ghj ,tu;fs; (cq;fis Nehf;fp>) ',J my;yhj NtnwhU
Fu;Mid ePq;fs; nfhz;LthUq;fs;. my;yJ (vq;fs; ,\;lg;gb) ,jid
khw;wptpLq;fs;" vd;W $Wfpd;wdu;.
mtu;fspd; ,f;$w;Wf;F vd;d gjpy; nrhy;yNtz;LNkh mij my;yh`; njhlu;e;J
$Wfpwhd;:
Page 109 of 518
(mjw;F mtu;fis Nehf;fp 'cq;fs; tpUg;gj;jpw;fhf) ehNd (vd; ,\;lg;gb) ,jid
khw;wptpl vdf;F vt;tpj rf;jpAkpy;iy. t`p %yk; vdf;F mwptpf;fg;gLgtw;iwj;
jtpu (Ntnwhd;iwAk;) ehd; gpd;gw;Wtjw;fpy;iy. vd;Dila ,iwtDf;F ehd;
khWnra;jhy; kfj;jhd ehSila Ntjidf;F (Mshf Ntz;baNjw;gLk; vd;W)
epr;rakhf ehd; gag;gLfpNwd;" vd;W (egpNa!) ePq;fs; $Wq;fs;. (my;Fu;Md; 10:15)
NkYk;> ,t;thW nra;tJ vt;tsT Mgj;jhdJ vd;Wk; my;yh`; kpfj; njspthf
vr;rhpf;if nra;jhd;.
ehk; cq;fSf;F t`p %yk; mwptpj;jij ePq;fs; tpl;L (tpl;L) mJ my;yhjij
ek;kPJ ePq;fs; ngha;ahff; fw;gid nra;J $Wk;gb cq;fis mtu;fs;
jpUg;gptplNt ,Ue;jhu;fs;. (mt;thW ePq;fs; nra;jpUe;jhy;) cq;fis mtu;fs;
jq;fs; ez;guhfTk; vLj;Jf; nfhz;bUg;ghu;fs;. cq;fis ehk; cWjpahf;fp
itf;fhtpby; ePq;fs; xU rpwpNjDk; mtu;fs; gf;fk; rha;e;Jtplf; $LkhapUe;jJ.
(mt;thW ePq;fs; rha;e;jpUe;jhy;) me;Neuj;jpy; ePq;fs; capuhf ,Uf;Fk;NghJk;
ePq;fs; kuzpj;j gpd;dUk; ,U klq;F (Ntjidiar;) Ritf;Fk;gb ehk;
nra;jpUg;Nghk;. mjd; gpd;du;> ekf;F vjpuhf cq;fSf;F cjtp nra;gtu;fs;
xUtiuAk; ePq;fs; fhzkhl;Bu;fs;.(my;Fu;Md; 17:73-75)
kW MNyhrid
vy;yh
Ngr;Rthu;j;ijfspYk;>
Nguq;fspYk;>
mDrhpj;jypYk;
Fiw\pfs;
Njhy;tpaile;J vd;dnra;tJ vd;W Ghpahky; jpifj;jpUe;jNghJ mtu;fspy; xU
i\j;jhd; 'eo;u; ,g;D my; `hhp];| vd;gtd; Xu; MNyhridiaf; $wpdhd;.
'Fiw\pau;fNs! cq;fSf;F Vw;gl;Ls;s gpur;ridf;F ve;j xU jPu;itAk;
cq;fshy; nfhz;Ltu Kbatpy;iy. K`k;kJ cq;fspy; thypguhf ,Ue;jNghJ
cq;fspd;
md;gpw;FhpatuhfTk;>
Ngr;rpy;
cq;fspy;
cz;ikahsuhfTk;>
mkhdpjj;ij mjpfk; NgZgtuhfTk; ,Ue;jhu;. Mdhy;> mtu; Kjpu;r;rp mile;J
,k;khu;f;fj;ij mtu; nfhz;L te;jNghJ ePq;fs; mtiu '#dpaf;fhuu;" vd;W
$wpdPu;fs;. Mdhy;> my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mtu; #dpaf;fhuuhf ,Uf;f
KbahJ. #dpaf;fhuu;fisg; gw;wpAk; mtu;fspd; CJjy;> Kbr;Rfisg; gw;wpAk;
ehk; ed;fwpNthk;. gpwF mtiu 'N[hrpau;" vd;W $wpdPu;fs;. my;yh`;tpd; kPJ
Mizahf! mtu; N[hrpaUk; my;yu;. Vnddpy; N[hrpaf;fhuu;fisAk; mtu;fsJ
ngha;ahfg; Gidag;gl;l GSFfisAk; ehk; ed;fwpNthk;. mLj;J mtiu 'ftpQu;"
vd;gjhff; $wpdPu;fs;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mtu; ftpQUk; my;yu;.
Vnddpy;> ftpiaAk; mjd; gy tiffisAk; ehk; ghu;j;jpUf;fpNwhk;. ePq;fs;
mtiu 'igj;jpaf;fhuu;" vd;W $wpdPu;fs;. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! mtu;
igj;jpaf;fhuUk; my;yu;. igj;jpaj;ij ehk; ghu;j;jpUf;fpNwhk;. Mdhy;> ,tUf;F
igj;jpaj;jpd; ve;jf; Fog;gKk;> Cryhl;lKk; ,y;iy. Fiw\pfNs! cq;fsJ
epiyia ed;F Nahrpj;Jf; nfhs;Sq;fs;. epr;rakhf> my;yh`;tpd; kPJ Mizahf!
cq;fSf;F VNjh kpfg;nghparpf;fy; Vw;gl;bUf;fpwJ" vd;W mtd; $wp Kbj;jhd;.
vy;yh vjpu;g;GfSf;Fk;> rthy;fSf;Fk; mire;J nfhLf;fhky; egp (]y;) mtu;fs;
cWjpahf
,Ue;jhu;fs;.
midj;J
Mrhghrq;fisAk;
J}f;fp
vwpe;jhu;fs;.
ve;epiyapYk; jLkhwtpy;iy. NkYk;> mtu;fsplk; cz;ik> xOf;fk;> NgZjy;>
rpwe;j
ew;gz;Gfs;
Mokhff;
Fbnfhz;bUe;jd.
,ijf;
fz;l
,izitg;gtu;fSf;F K`k;kJ cz;ikapy; J}juhf ,Ug;ghNuh? vd;w re;Njfk;
tYj;jJ. vdNt> A+ju;fSld; njhlu;G nfhz;L K`k;kijg; gw;wp cWjpahf
njhpe;J nfhs;syhk; vd;W KbT nra;jdu;. eo;u; ,g;D `hhp]; mtu;fSf;F
Page 110 of 518
Vw;fdNt Nkw;$wpathW cgNjrk; nra;jpUe;jhd;. mtidNa kw;w XUtUld;
Nru;j;J kjPdhtpy; cs;s A+ju;fsplk; mDg;g KbT nra;jdu;.
eo;u; ,g;D `hhp]; kjPdh nrd;W mq;Fs;s A+j mwpQu;fisr; re;jpj;J egp (]y;)
mtu;fs; Fwpj;J tpthjpj;jhd;. mtu;fs;> ePq;fs; mthplk;
'1) Kd;ndhU fhyj;jpy; tho;e;j Fwpg;gpl;l thypgu;fisg; gw;wp VjhtJ nra;jp
njhpAkh? Vnddpy; mtu;fisg; gw;wp Xu; Mr;rhpakhd nra;jp ,Uf;fpwJ. mtu;fs;
vd;dthdhu;fs;?
2) g+kpapd; fpof;F Nkw;F gFjpfisnay;yhk; Rw;wp te;j xUj;jiug; gw;wpa nra;jp
njhpAkh?
3) &`; (capu;) vd;why; vd;d?
,e;j %d;W Nfs;tpfisf; NfSq;fs;. mtu; ,tw;Wf;F rhpahd gjpy; $wpdhy;
mtu; my;yh`;thy; mDg;gg;gl;l (egp) J}juhthu;. mt;thW $wtpy;iynadpy;
mtu; jhdhf fij fl;b NgRgtNu vd mwpe;Jnfhs;syhk;" vd;wdu;.
eo;u; kf;fhtpw;F te;J 'Fiw\pfNs! cq;fSf;Fk; K`k;kJf;Fk; ,ilapYs;s
gpur;ridf;Fr; rhpahd jPu;itf; nfhz;L te;jpUf;fpNwhk;" vd;W $wp A+ju;fs;
$wpaij mtu;fSf;F mwptpj;jhd;. Fiw\pfs; egp (]y;) mtu;fsplk; nrd;W
mk;%d;W Nfs;tpfisAk; Nfl;ldu;. mtu;fs; Nfl;l rpy ehl;fSf;Fg; gpwF
'f`;/g;|
vd;w
mj;jpahak;
mUsg;gl;lJ.
mjpy;
Fifthrpfshfpa
mt;thypgu;fspd; tuyhWk;> g+kpia Rw;wp te;j Jy;fu;idd; vd;gtd; rhpj;jpuKk;
njspthf tpthpf;fg;gl;lJ. &i`g; gw;wpa gjpy; Fu;Mdpy; ',];uh| vd;w
mj;jpahaj;jpy; ,wq;fpaJ. ,ijj; njhlu;e;J Fiw\pfs; egp (]y;) mtu;fs;
'cz;ikahsNu> rj;jpaj;jpy; cs;stNu| vd;gijAk; njspthf njhpe;J nfhz;ldu;.
MdhYk; mepahaf;fhuu;fs; Vw;f kWj;jdu;. (,g;D `p\hk;)
egp (]y;) mtu;fspd; miog;Gg; gzpf;F ,izitg;gtu;fs; nra;j vjpu;g;gpd; xU
rpW gFjpNa ,Jtiu ehk; $wpaJ. gy tiffspy; Kad;wdu;. gbg;gbahf gy
topfis ,Jty;yhky; khw;wpf; nfhz;Nl ,Ue;jdu;. td;ikia mLj;J nkd;ik>
nkd;ikia mLj;J td;ik; ru;r;iria mLj;J rkurk;¢ rkurj;ij mLj;J ru;r;ir;
vr;rhpj;jy;> gpwF MirA+l;Ljy;¢ MirA+l;Ljy;> gpwF vr;rhpj;jy;¢ CisapLjy;>
gpwF mlq;Fjy;¢ ju;f;fpj;jy;> gpwF eakhf NgRjy;¢ egp (]y;) mtu;fis tpl;Lf;
nfhLf;f Ntz;Ljy;¢ gpwF jhq;fNs tpl;Lf; nfhLj;jy;¢ ,t;thW nfhQ;rk;
Kd;NdWjy;¢ clNd gpd;thq;Fjy; vd;W vd;d nra;tnjd;Nw Ghpahky; epiy
jLkhwp epd;wdu;. Mdhy;> egp (]y;) mtu;fspd; topapy; FWf;fplhky; xJq;fpf;
nfhs;tJk; mtu;fSf;Ff; frg;ghf ,Ue;jJ. mtu;fspd; Nehf;fNk ,];yhkpa
miog;ig mopg;gJk; ,iwepuhfhpg;ig tsu;g;gJk;jhd;. gy topfspy; ,tu;fs;
Kad;Wk; gy je;jpuq;fisf; ifahz;Lk; midj;jpYk; ,tu;fs; Njhy;tpiaNa
fz;ldu;.
,Wjpahf>
thnsLg;gijj;
jtpu
mtu;fSf;F
Kd;
NtWtop
Njhd;wtpy;iy. MapDk;> thNse;Jtjhy; gphptpid mjpfkhfyhk;¢ capu;g;gypfs;
Vw;glyhk; vd;gjhy; vd;d nra;tnjd;Nw njhpahky; ngUk; Fog;gj;jpy;
jj;jspj;jdu;.
mg+jhypgpd; Kd;ndr;rhpf;if
Fiw\pfs; egp (]y;) mtu;fisf; nfhd;W tpLtjw;fhf jq;fsplk; xg;gilf;ff;
Nfhhpa mNj rkaj;jpy; cf;gh> mg+[`;y;> Nghd;wtu;fspd; nray;fs; %yk; me;j
Page 111 of 518
vz;zk; mtu;fsplk; cWjpahf ,Uf;fpwJ vd;gij mg+jhypg; ed;F czu;e;J
nfhz;lhu;. vdNt> `h\pk; kw;Wk; Kj;jypg; fpisapdu;fis xd;W Nru;j;J
mtu;fsplk; egp (]y;) mtu;fisg; ghJfhf;f Ntz;Lk; vd;W Ntz;LNfhs;
tpLj;jhu;. mt;tpU fpisapYKs;s K];ypk;fs; kw;Wk; epuhfhpg;gtu;fs; vd
ghFghbd;wp midtUk; mij Vw;Wf; nfhz;ldu;. ,jw;fhf midtUk; fmghtpy;
xd;W$b xg;ge;jk; nra;jdu;. Mdhy;> mg+jhypgpd; rNfhjud; mg+y`g; ,jw;F
cld;glhky; mtu;fis tpl;Lg; gphpe;J kw;w Fiw\pfSld; Nru;e;J nfhz;lhd;.
(,g;D `p\hk;)
KOikahf xJf;fp itj;jy;
jPa jPu;khdk;
Nkw;nfhz;l midj;J Kaw;rpfSk; Njhw;Wg;Nghdjhy; ,izitg;gtu;fspilNa
Fog;gk; Nkd;NkYk; tYj;jJ. `h\pk; fpisahUk;> Kj;jypg; fpisahUk; epiyik
vJthap;Dk; egp (]y;) mtu;fisg; ghJfhj;Nj jPUtJ vd;gjpy; cWjpahf
,Ue;jijf;
fz;l
,izitg;gtu;fs;
midtUk;
'K`];]g;|
vd;w
gs;sj;jhf;fpYs;s fpdhdh fpisahhpd; ,lj;jpy; xd;W$b MNyhrpj;J> gy
jPu;khdq;fisg; Nghl;ldu;.
mitahtd: `h\pk; kw;Wk; Kj;jypg; fpisahhplk; jpUkz cwT> nfhLf;fy;
thq;fy;> mtu;fSld; mku;tJ> mtu;fSld; goFtJ> mtu;fsJ tPl;Lf;Fr;
nry;tJ> mtu;fsplk; NgRtJ> mtu;fSf;Ff; fUiz fhl;LtJ> `h\pk;
fpisahu;fspd; rkur Ngr;ir Vw;gJ Nghd;w ve;j nraYk; nra;af; $lhJ.
K`k;kij mtu;fs; ek;kplk; xg;gilf;Fk; tiu ehk; ,ijf; filg;gpbf;f
Ntz;Lk; vd;W jPu;khdk; vOjpdu;. ,t;Tld;gbf;ifia 'gfPo; ,g;D Mkpu; ,g;D
`h\pk;| vd;gtd; vOjpdhd;. egp (]y;) mtu;fspd; rhgj;jpw;F Mshd ,tdJ
if #k;gptpl;lJ. (]`P`{y; Gfhhp)
,e;j cld;gbf;if vOjg;gl;L fmghtpy; njhq;f tplg;gl;lJ. `h\pk;> Kj;jypgpd;
fpisahy; mg+y`igj; jtpu Vida epuhfhpg;gtu;fs; kw;Wk; K];ypk;fs; vd
midtUk; 'mg+jhypg; fzthapy;| xJf;fp itf;fg;gl;ldu;. ,J egpj;Jtj;jpd;
Vohk; Mz;L K`u;uk; khjk; jiyg;gpiwapy; ele;jJ.
'fztha; mg+jhypgpy;| %d;W Mz;Lfs;
,f;fhyf;fl;lj;jpy; mtu;fsplk; ,Ug;gpypUe;j czTfSk;> jhdpaq;fSk; Kbe;J
tpl;ld. ,izitg;gtu;fs; kf;fhTf;F tUk; czTfisnay;yhk; Ke;jpr; nrd;W
thq;fpf;
nfhs;thu;fs;.
,tu;fs;
cz;Ztjw;F
VJkpd;wp
,iyfisAk;>
Njhy;fisAk; rhg;gpLk; ,f;fl;Lf;F Mshapdu;. grpapdhy; ngz;fSk;> rpWtu;fSk;
mOk; Fuy;fs; fztha;f;F ntspapYk; Nfl;Fk;. kpf ,ufrpakhfNt jtpu ve;j
cjtpAk;
mtu;fSf;Ff;
fpilf;fhJ.
kjpg;Gkpf;f
khjq;fspy;jhd;
jq;fspd;
NjitfSf;Fhpa rhkhd;fis thq;fpf;nfhs;s Kbe;jJ. kf;fhTf;F tUk; tpahghuf;
$l;lq;fsplkpUe;J kf;fhtpw;F ntspapy;jhd; mtu;fshy; nghUl;fs; thq;f
Kbe;jJ.
,Ue;Jk;
,tu;fshy;
thq;f
Kbahj
mstpw;F
kf;fhthrpfs;
mg;nghUl;fspd; tpiyfis cau;j;jpdu;.
rpy rkak; `fPk; ,g;D`p]hk; jdJ khkp (je;ijapd; rNfhjhp) fjP[htpw;fhf
NfhJik khit vLj;Jr; nry;thu;. xUKiw mg+[`;y; topkwpj;J> mtu; vLj;Jr;
Page 112 of 518
nry;tijj; jLj;Jf; nfhz;bUe;jhd;>
mtiuf; fhg;ghw;wpdhu;.
mg+Gf;j
jiyapl;L
mg+[`;yplkpUe;J
egp (]y;) mtu;fspd; kPJ mg+jhypGf;F vg;NghJk; vjphpfisg; gw;wpa mr;rk;
,Ue;jJ. mjw;fhf egp (]y;) mtu;fisj; jdJ tphpg;gpy; J}q;fr; nrhy;thu;.
midtUk; J}q;fpajw;Fg; gpd;> jdJ gps;isfs; my;yJ rNfhjuu;fs; my;yJ
jdJ rpwpa> nghpaje;ijapd; gps;isfs; MfpNahy; ahiuahtJ xUtiu
egpatu;fisg; gLf;f itj;j jdJ tphpg;gpy; khw;wp cwq;f itj;Jtpl;L> egp (]y;)
mtu;fis NtW tphpg;gpy; gLf;fitj;J tpLthu;fs;. kf;fs; J}q;Ftjw;F Kd;
nfhiyfhuu; ahuhtJ egp (]y;) mtu;fisf; fz;fhzpj;jhy;> mtu;fisj; jpir
jpUg;Gtjw;fhf ,t;thW nra;thu;fs;.
,e;epiyapYk; egp (]y;) mtu;fSk; K];ypk;fSk; `[;[{ila fhyq;fspy;
ntspNa Gwg;gl;L> kf;fisr; re;jpj;J> mtu;fis ,];yhkpd; gf;fk; miog;ghu;fs;.
,e;Neuj;jpy; mg+y`g; nra;J te;j nray;fs; gw;wp Kd;Ng ehk; $wpapUf;fpd;Nwhk;.
fpopf;fg;gl;lJ jPu;khdk;!
,uz;L my;yJ %d;W Mz;Lfs; ,g;gbNa cUz;Nlhbd. Fiw\pfs; ,e;j
xg;ge;jj;ij vOjpdhYk; mtu;fspy; rpyu; ,e;j xg;ge;jj;ij Muk;gj;jpypUe;J
ntWj;Nj te;jdu;. ,t;thW ntWj;jtu;fs;jhd; ,g;gj;jpuj;ij fpopj;njwpa Kaw;rp
vLj;jdu;. ,k;Kaw;rp egpj;Jtj;jpd; gj;jhtJ Mz;L K`u;uk; khjj;jpy;
ele;NjwpaJ.
`p\hk; ,g;D mk;u; vd;gtu;jhd; ,jw;Ff; fhuzkhf ,Ue;jhu;. mtu; ,utpy;
kiwKfkhf `h\pk; fpisahUf;F czT toq;fp te;jhu;. xU ehs; mtu; ]{i`u;
,g;D mg+ cika;ah kf;[_kP vd;gthplk; te;jhu;. ,tuJ jha; mg;Jy; Kj;jypgpd;
kfs; Mj;jpfhthFk;. `p\hk;> '[{i`Nu! eP rhg;gpLfpwha;> Fbf;fpwha;. cdJ
jha;khkd;fs; vt;thW f\;lj;jpypUf;fpwhu;fs; vd;gJ cdf;F ed;whfj; njhpAk;. ,J
cdf;F re;Njh\khf ,Uf;fpwjh?" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F [{i`u; 'ehd; xUtd;
vd;d nra;a?" vd;W $wpdhu;. mjw;F `p\hk; 'cdf;F cjt xUtu; ,Uf;fpwhu;"
vd;W $w> 'ahu; mtu;?" vd;W tpdtpdhu;. 'mJ ehd;jhd;" vd;W $wpdhu;. mjw;F
[{i`u; 'eP %d;whtJ xUtiuj; NjL" vd;W $wpdhu;.
Kj;,k; ,g;D mjP vd;gthplk; `p\hk; nrd;W mg;J kdh/gpd; kf;fshd
`h\pk;> Kj;jypg; ,t;tpUthpd; FLk;g cwTfis (,uj;j ge;jq;fis) epidT+l;b
',tu;fSf;F mepahak; nra;af; Fiw\pfSf;F eP cle;ijahf ,Uf;fpwhNa" vd
gopj;Jf; $wpaTld; 'ehd; xUtdhf ,Ue;J vd;dhy; vd;d nra;a KbAk;?" vd;W
Nfl;lhu;. mjw;F `p\hk; 'cd;Dld; ,uz;lhktUk; ,Uf;fpwhu;" vd;W $w>
mjw;F 'mtu; ahu;?" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F `p\hk; 'ehd;jhd;" vd;W $wpdhu;.
Kj;,k; '%d;whtJ xUtUk; ekf;F Ntz;Lk;" vd;W $w> `p\hk; 'Mk;!
%d;whktUk; ,Uf;fpwhu;. mtu;jhd; [{i`u; ,g;D mg+ cika;ah" vd;W $wpdhu;.
clNd Kj;,k; \hkplk; 'ehd;fhk; xUtiuAk; NjLq;fs;" vd;whu;.
`p\hk;> mGy; Gf;japlk; te;J Kj;,kplk; NgrpaJ Nghd;Nw NgrNt ',jw;F
ahuhtJ cjtpf;F ,Uf;fpwhu;fsh?" vd;W mtu; tpdtpdhu;. mg;NghJ “`p\hk;
Mk;! [{i`u;> Kj;,k;> ehd; MfpNahu; ck;Kld; ,Uf;fpNwhk;" vd;whu;.
`p\hk;> ]k;Mtplk; te;jhu;. mtUf;Fk; `h\pk; FLk;gj;jpw;Fk; cs;s
cwTfisAk;> chpikfisAk; gw;wp mthplk; $wNt 'ePu; miof;Fk; ,f;fhhpaj;jpy;
Page 113 of 518
NtW ahuhtJ ,Uf;fpwhu;fsh?" vd;W
midtuJ ngau;fisAk; $wpdhu;.
Nfl;f>
`p\hk;
'Mk;!"
vd;w
$wp
,tu;fs; midtUk; `[{Df;F mUfpy; xd;W$bdu;. gpwF> xg;ge;jg; gj;jpuj;ij
fpopf;f Ntz;Lk; vd;W KbT nra;jNghJ ',ij ehNd Kjypy; nra;Ntd;. ,ijg;
gw;wp ehd;jhd; Kjypy; NgRNtd;" vd;whu; [{i`u;.
fhiyapy; tpbe;jTld; midtUk; jq;fsJ rigf;F te;jdu;. [{i`u; xU KO
Milia mzpe;J te;jpUe;jhu;. mtu; fmghit VO Kiw tyk; te;Jtpl;L
kf;fis Nehf;fp 'kf;fhthrpfNs! ehk; rhg;gpLfpNwhk;. Milfis mzpe;J
nfhs;fpNwhk;. `h\pkpd; FLk;gNkh mope;J nfhz;bUf;fpwJ. mtu;fsplk; ahUk;
tpw;gJk; fpilahJ> thq;FtJk; fpilahJ. ,J jFkhd nrayh? my;yh`;tpd; kPJ
rj;jpakhf! cwit Jz;bf;Fk;gbahd> mepahakhd> ,e;j xg;ge;jg; gj;jpuk;
fpopj;njwpag;gLk; tiu ehd; cl;fhu khl;Nld;" vd;W $wpdhu;. gs;spapd; Xuj;jpy;
mku;e;jpUe;j mg+[`;y; 'eP ngha;Aiuf;fpwha;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mJ
fpopf;fg;glhJ"
vd;whd;.
]k;M>
'my;yh`;tpd;
kPJ
rj;jpakhf!
ePjhd;
kpfg;nghpangha;ad;. eP ,ij vOjpaNghNj mjpy; vq;fSf;F tpUg;gkpy;iy" vd;W
$wpdhu;. mGy; Gf;j 'Mk;! ]k;M cz;ikiaj;jhd; $Wfpwhu;. mjpy;
vOjg;gl;bUf;Fk; tp\aq;fSk; vq;fSf;F tpUg;gkhdjpy;iy. mij ehq;fs;
Vw;Wf; nfhs;sTkpy;iy" vd;W $wpdhu;. Kj;,k;> 'Mk;! ePq;fs; ,UtUk;
cz;ikiaj; jhd; $WfpwPu;fs;. ,ijj; jtpu ahu; vd;d $wpdhYk; mtu;
ngha;aNu! ,e;j xg;ge;jg; gj;jpuj;jpypUe;Jk; mjpy; vOjg;gl;Ls;stw;wpypUe;Jk;
my;yh`;Tf;fhf ehq;fs; tpyfpf; nfhs;fpNwhk;" vd;W $wpdhu;. \hKk; ,JNghd;Nw
$wp Kbj;jhu;. ,t;thW xUtu; gpd; xUtuhf $wpaJk; ,ijf; Nfl;Lf;
nfhz;bUe;j mg+[`;y; ',J ,utpNyNa Ngrp KbT nra;ag;gl;lJ. NtW vq;Nfh
,ijg; gw;wp Xu; MNyhrid ele;jpUf;fpwJ" vd;W $wpdhd;. gs;spapd; Xuj;jpy;
mg+jhypg; mku;e;J ,f;fhl;rpfisg; ghu;j;Jf; nfhz;bUe;jhu;.
mg;gj;jpuj;jpy; my;yh`;tpd; ngaiuj; jtpu mjpy; vOjg;gl;l midj;ijAk;
fiuahd; jpd;W mopj;Jtpl;lJ. ,ij my;yh`; jdJ egp (]y;) mtu;fSf;F
mwptpj;jpUe;jhd;. egp (]y;) mtu;fSk; Kd; $l;bNa mij mg+jhypgplk;
$wpapUe;jhu;fs;.
mg+jhypg;
Fiw\pfsplk;
'vdJ
rNfhjudpd;
kfd;
,g;gbnay;yhk;
$wpapUf;fpwhu;.
mtu;
ngha;auhf
,Ue;jhy;
mtUf;Fk;
cq;fSf;Fkpilapy; ehq;fs; toptpl;L tpLfpNwhk;. mtu; cz;ikahsuhf ,Ue;jhy;
ePq;fs;
vq;fSf;F
mepahak;
nra;tjpypUe;Jk;
vq;fsJ
cwTfisj;
Jz;bg;gjpypUe;Jk; tpyfpl Ntz;Lk;" vd;W $wpdhu;. mjw;ftu;fs;> 'epr;rakhf ePu;
xU ePjkhd tp\aj;ij Kd; itj;jPu;" vd;W $wpdu;.
mg+[`;Yf;Fk; kw;w $l;lj;jhu;fSf;Fkpilapy; Ngr;Rthu;j;ij Kbe;jNghJ Kj;,k;
fmghtpw;Fs; mijf; fpopg;gjw;fhfr; nrd;W ghu;j;jNghJ 'gp];kpf;fy;yh`{k;k|
vd;W
Muk;gj;jpy;
vOjg;gl;bUe;jijAk;>
'my;yh`;|
vd;W
vOjg;gl;l
,lq;fisAk; jtpu kw;w midj;ijAk; fiuahd; mj;Jtpl;bUe;jJ.
gpwF KOtJkhf mg;gj;jpuk; fpopj;njwpag;gl;lJ. egp (]y;) mtu;fSk;
mtu;fSld;
,Ue;jtu;fSk;
fzthapypUe;J
ntspNawp
te;jdu;.
,izitg;gtu;fs;
K`k;kJ
(]y;)
mtu;fspd;
egpj;Jtj;jpd;
kpfg;nghpamj;jhl;rpiag; ghu;j;jdu;. Mdhy; mtu;fsJ ,jaNkh...
Page 114 of 518
mtu;fs; ve;j mj;jhl;rpiaf; fz;lNghjpYk; (mjidg;) Gwf;fzpj;J> ',J rf[khd
#dpak; jhd;" vd;W $Wfpd;wdu;. (my;Fu;Md; 54:2)
vd;W
my;yh`;
$wpaijg;
Nghd;Nw
,Ue;jJ.
mjhtJ>
my;yh`;tpd;
mj;jhl;rpfisg; Gwf;fzpj;J ,tu;fs; epuhfhpg;igj;jhd; mjpfkhf;fpf; nfhz;ldu;.
(]`P`{y; Gfhhp> ,g;D `p\hk;> [hJy; kMj;)
Fiw\pfspd; filrpf; FO
jhq;fs; xJf;fp itf;fg;gl;bUe;j fzthapypUe;J ntspNawpa egp (]y;) Kd;du;
NghyNt miog;Gg; gzpiar; nra;J nfhz;bUe;jhu;fs;. Fiw\pfs; cwTfisj;
Jz;bg;gij tpl;Ltpl;lhYk;> K];ypk;fSf;Fj; njhe;juT jUtJ> my;yh`;tpd;
topia tpl;L kf;fisj; jLg;gJ vd;w jq;fsJ gioa ghl;ilapNyNa ele;J
nfhz;bUe;jdu;. mg+jhypg; vz;gJ taij fle;Jk; jd;dhy; Kbe;j msT egp
(]y;) mtu;fis ghJfhj;J te;jhu;. fbdkhd Nrhjidfshy; Fwpg;ghf> xJf;fp
itf;fg;gl;l fhyj;jpy; Vw;gl;l ,d;dy;fshy; kpfTk; tYtpoe;J jsu;e;jpUe;jhu;.
fzthapypUe;J ntspNawpa rpy khjq;fspNyNa fbdkhd Neha;tha;gl;lhu;.
,ijf; fz;l ,izitg;gtu;fs;> mg+jhypgpd; kuzj;jpw;Fg; gpwF mtuJ
rNfhjud; kfdhd K`k;kJ (]y;) mtu;fSf;F CW tpistpg;gJ jq;fSf;F
mugpfspd; kj;jpapy; nfl;l ngaiu Vw;gLj;jptpLk; vd;W gae;J jq;fSf;F
tpUg;g kpy;iynadpDk; egp (]y;) mtu;fspd; thu;j;ijfspy; rpytw;iw
xg;Gf;nfhz;L mg+jhypgpd; Kd;dpiyapy; egp (]y;) mtu;fsplk; Ngr;Rthu;j;ij
elj;jyhk; vd;gjw;fhf xU FOit jahu; nra;jdu;. mg+jhypgplk; te;j ,Wjp FO
,Jjhd;.
,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;fs;: mg+jhypg; Neha;tha;g;gl;l NghJ Fiw\pfs;
jq;fSf;Fs; ,t;thW Ngrpf; nfhz;ldu;: “`k;[h> cku; ,];yhikj; jOtptpl;ldu;.
K`k;kijg; gw;wp midj;J Fiw\p Fyj;jtUf;Fk; njhpe;Jtpl;lJ. ehk;
mg+jhypgplk; nry;Nthk;¢ jdJ jk;gp kfid mtu; fl;Lg;gLj;jl;Lk;¢ ek;kplKk;
mtUf;fhf VjhtJ xg;ge;jj;ij thq;fpf; nfhs;sl;Lk;. ,y;iynadpy;> kf;fs; ekJ
fl;Lg;ghl;Lf;Ff; fPo; ,y;yhky; kPwp tpLthu;fs; vd ehk; mQ;rNtz;bAs;sJ"
kw;nwhU mwptpg;gpy; tUtjhtJ: ,e;jf; fpotu; ,we;j gpd; mtUf;F (K`k;kJf;F)
VjhtJ Mfptpl;lhy; muGfs; 'K`k;kJila nghpaje;ij ,we;jg; gpd;
K`k;kJf;Ff; nfLjpfs; nra;fpd;wdu;. mtu; capUld; ,Uf;Fk;NghJ ,tiu
tpl;Ltpl;lhu;fs;" vd;W Fiw $Wthu;fNsh vd ehk; mQ;rNtz;bAs;sJ vd
jq;fSf;Fs; Ngrpf; nfhz;ldu;.
cj;gh> i\gh> mg+[`;y;> cika;ah> mg+R/g;ahd; ,g;D `u;/g; Nghd;w Fiw\pj;
jiytu;fspy; rpyu; jq;fsJ $l;lq;fspy; cs;s ,Ugj;ije;J egu;fisr;
Nru;j;Jf;nfhz;L mg+jhypgplk; NgRtjw;fhf te;jdu;. mtu;fs; 'mg+jhypNg! ePq;fs;
vq;fsplk; kjpg;Gkpf;ftu;¢ cq;fSf;F Vw;gl;Ls;s (Nehapd;) epiy cq;fSf;F
ed;whfNt njhpAk;. cq;fSf;F VjhtJ MfptpLNkh vd ehq;fs; gag;gLfpNwhk;.
NkYk;> vq;fSf;Fk;> cq;fsJ rNfhjud; kfDf;Fk; kj;jpapYs;s epiy cq;fSf;F
ed;whfNt njhpAk;. Mjyhy;> mtiu ,g;NghJ mioj;J mthplkpUe;J vq;fSf;Fr;
rpy thf;FWjpfis thq;fpf; nfhLq;fs;. vq;fsplkpUe;Jk; mtUf;Fr; rpy
thf;FWjpfis thq;fpf; nfhLq;fs;. vq;fis vq;fsJ khu;f;fj;jpy; tpl;L tpll;Lk;.
mtiu mtuJ khu;f;fj;jpy; tpl;L tpLfpNwhk;. vq;fsJ khu;f;fj;ij mtu; Fiw
$whky; ,Uf;fl;Lk;" vdf; $wpdhu;fs;.
Page 115 of 518
mg+jhypg; egp (]y;) mtu;fis mioj;J tur;nra;J 'vdJ rNfhjud; kfNd! ,Njh
,tu;fs; cdJ $l;lj;jpy; rpwg;Gkpf;ftu;fs;. cdf;fhfNt ,q;F xd;W$b
,Uf;fpwhu;fs;. mtu;fs; cdf;F rpy thf;FWjpfisj; jUthu;fs;. cd;dplk; rpy
thf;FWjpfisf; Nfl;fpwhu;fs;. cq;fspy; ahUk; vtUf;Fk; ,ilA+W juf;$lhJ"
vd;W mtu;fs; $wpaij mg;gbNa $wpdhu;. mjw;F egp (]y;) mtu;fs; 'ehd;
,tu;fSf;F xU nrhy;iy Kd;itf;fpNwd;. mij ,tu;fs; nkhope;jhy; ,tu;fs;
mugpau;fis Ml;rp nra;ayhk;. mugp my;yhjtu;fSk; ,tu;fSf;Fg; gzpe;J
elg;ghu;fs;" vd;W $wpdhu;fs;.
kw;nwhU mwptpg;gpy;: mg+jhypig Nehf;fp 'ehd; ,tu;fis xNu thu;j;ijapy;
,izf;f tpUk;GfpNwd;. mij ,tu;fs; $Wk;NghJ mugpfs; ,tu;fSf;Fg; gzpe;J
elg;ghu;fs;¢ mugp my;yhjtu;fs; ,tu;fSf;F thp nrYj;Jthu;fs;" vd;W egp (]y;)
mtu;fs; $wpdhu;fs;.
kw;nwhU mwptpg;gpy; tUtjhtJ: 'vdJ je;ijapd; rNfhjuNu! mtu;fSf;F
Vw;wkhd xd;iw Nehf;fp mtu;fis ehd; miof;f Ntz;lhkh?" vd;W egp (]y;)
Nfl;f> 'eP mtu;fis vjd; gf;fk; miof;fpwha;?" vd;W mtu; Nfl;lhu;. mjw;F
egp (]y;) mtu;fs; 'mtu;fs; xU thf;fpaj;ijr; nrhy;y Ntz;Lk; vd;Wjhd;
miof;fpNwd;. me;j thf;fpaj;jhy; mugpau;fs; mtu;fSf;Fg; gzpthu;fs;¢ mugp
my;yhjtu;fisAk; mtu;fs; Ml;rp nra;ayhk;" vd;W egp (]y;) $wpdhu;fs;.
,g;D ,];`hf; (u`;) mtu;fspd; mwptpg;gpy; tUtjhtJ: 'xNu xU nrhy;iy
mtu;fs; nrhy;yl;Lk;. mjdhy; mtu;fs; mugpau;fis Ml;rp nra;ayhk;¢ mugp
my;yhjtu;fSk; mtu;fSf;Fg; gzpe;J elg;ghu;fs;" vd;W egp (]y;) $wpdhu;fs;.
,ij $wp Kbj;jTld; ,t;tsT gad;jUk; nrhy;iy vg;gb kWg;gJ? vd;d gjpy;
$WtJ? vd;W njhpahky; midtUk; jpifj;J mikjp fhj;jdu;. gpwF mg+[`;y;
'mJ vd;d nrhy;? ckJ je;ijapd; kPJ rj;jpakhf! ehq;fs; mijAk; $WfpNwhk;.
mJNghd;W gj;J nrhw;fisAk; $WfpNwhk;" vd;W $wpdhd;. mg;NghJ egp (]y;)
mtu;fs; 'yhapyh`,y;yy;yh`; vd;W $wp my;yh`;itj; jtpu ePq;fs; tzq;Fk;
midj;ijAk; tpl;L tpyfptpl Ntz;Lk;" vd;W $wpdhu;fs;. clNd mtu;fs;
jq;fs; iffisj; jl;bf; nfhz;L 'K`k;kNj! vd;d? flTs;fis vy;yhk; xNu
flTshf Mf;fg; ghu;f;fpwhah? cdJ Ngr;R kpf Mr;rhpakhf ,Uf;fpd;wNj!"
vd;whu;fs;.
gpwF mtu;fspy; rpyu; rpyhplk; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! epr;rak;
(thf;FWjpfspy;) ePq;fs; tpUk;Gk; vijAk; ,tu; cq;fSf;Ff; nfhLf;f khl;lhu;¢
ePq;fs; vOe;J nry;Yq;fs;. my;yh`; cq;fSf;Fk; mtUf;Fk; kj;jpapy; jPu;g;G
mspf;Fk; tiu cq;fsJ %jhijahpd; khu;f;fj;jpNyNa epiyj;jpUq;fs;" vd;W
$wpdhu;fs;. mjw;Fg; gpd; midtUk; gphpe;J nrd;Wtpl;ldu;.
,tu;fs; tp\aj;jpy;jhd; ,e;j trdq;fs; mUsg;gl;ld:
']hj; - ey;YgNjrq;fs; epiwe;j ,e;jf; Fu;Mdpd; kPJ rj;jpakhf! (,J ek;khy;jhd;
mUsg;gl;lJ. ,jid) epuhfhpg;gtu;fs; ngUk; FNuhjj;jpYk; tpNuhjj;jpYk; (%o;fp)
,Uf;fpd;wdu;.
,tu;fSf;F
Kd;du;>
(,t;thW
,Ue;j)
vj;jidNah
tFg;ghiu
ehk;
mopj;jpUf;fpd;Nwhk;. (Ntjid te;j rkaj;jpy;) mtu;fs; vy;NyhUk; cjtp Njbf;
$r;rypl;lhu;fs;. mJ (NtjidapypUe;J) jg;gpj;Jf; nfhs;sf;$ba Neukhf
,Uf;ftpy;iy.
Page 116 of 518
(mtu;fSf;F)
mr;r%l;b
vr;rhpf;ff;$ba
xU
J}ju;
(Mfpa
ePq;fs;)
mtu;fspypUe;Nj mtu;fsplk; te;jijg; gw;wp mtu;fs; Mr;rag;gl;L> ',tu; kpfg;
ngha; nrhy;Yk; #dpaf;fhuu;jhd;" vd;W (cq;fisg; gw;wp) me;j epuhfhpg;gtu;fs;
$Wfpd;wdu;.
'vd;d!
,tu;
(ek;)
nja;tq;fs;
midj;ijAk;
(ngha;nadf;
$wp>
tzf;fj;jpw;Fhpatd;) xNu ,iwtd;jhd; vd;W Mf;fptpl;lhuh? nka;ahfNt> ,J
Xu; Mr;rhpakhd tp\ak;jhd;" (vd;W $wp>) mtu;fspYs;s jiytu;fs;>
(kw;wtu;fis Nehf;fp> ',tiu tpl;L) ePq;fs; nrd;WtpLq;fs;. cq;fs; nja;tq;fis
Muhjid nra;tjpy; ePq;fs; cWjpahf ,Uq;fs;. (cq;fs; nja;tq;fisf;
iftpLk;gb $Wk;) ,t;tp\aj;jpy; VNjh (Raeye;jhd;) fUjg;gLfpd;wJ" vd;W
$wpf; nfhz;Nl nrd;Wtpl;ldu;.
'Kd;Ds;s tFg;ghYk;> ,jid ehk; Nfs;tpg;gl;ljpy;iy. ,J (,tuhy;)
Gidag;gl;lNj md;wp Ntwpy;iy" vd;Wk;> 'ek;iktpl;L ,tUf;F kl;Lk;jhdh
(Ntj) cgNjrk; ,wf;fg;gl;L tpl;lJ" vd;Wk; ($wpdhu;fs;). (my;Fu;Md; 38:1-8)
(,g;D `p\hk;> jpu;kpjp> K];dJ mgP a/yh> ,g;D [uPu;)
Jau Mz;L
mg+jhypg; kuzk;
mg+jhypg; Neha; mjpfkhfp egpj;Jtj;jpd; gj;jhtJ
fzthapypUe;J ntspNawp rhpahf MW khjj;jpw;Fg;
(my;Kf;j]u;)
tUlk; u[g; khjj;jpy;
gpd; kuzk; va;jpdhu;.
rpyu; ukohd; khjj;jpy; md;id fjP[htpd; kuzj;jpw;F %d;W ehs;fSf;F Kd;
kuzkhdhu; vd;Wk; $Wfpd;wdu;.
mg+jhypGf;F kuzk; rkPgkhdNghJ egp (]y;) mthplk; nrd;whu;fs;. mg;NghJ
mq;F mg+[`;Yk; ,Ue;jhd;. mg+jhypgplk; egp (]y;) mtu;fs; 'vdJ je;ijapd;
rNfhjuNu! ePq;fs; 'yh,yh`,y;yy;yh`;| vd;W $Wq;fs;. ehd; my;yh`;tplk;
,t;thu;j;ijapd; nghUl;lhy; cq;fSf;fhf thjpLNtd;" vd;W $wpdhu;fs;. Mdhy;>
mq;fpUe;j mg+[`;Yk;> mg;Jy;yh`; ,g;D mg+ cka;ahTk; 'mg+jhypNg! mg;Jy;
Kj;jypgpd; khu;f;fj;ijah ePu; Gwf;fzpf;fg; Nghfpd;wPu;?" vd;W njhlu;e;J mthplk;
,ijNa $wpf; nfhz;bUe;jdu;. ,Wjpapy; mg+jhypg; 'ehd; mg;Jy; Kj;jypgpd;
khu;f;fj;jpy;jhd; (,Uf;fpNwd;)" vd;W $wptpl;lhu;. mg;NghJ egp (]y;) mtu;fs;
'vdf;F jil tuhky; ,Uf;Fk;tiu my;yh`;tplk; cq;fSf;fhfg; ghtkd;dpg;Gf;
NfhUNtd;" vd;W $wpdhu;fs;. Mdhy;>
',izitj;J
tzq;Fgu;fSf;fhf
kd;dpg;Gf;
NfhUtJ
egpf;Nfh
ek;gpf;ifahsu;fSf;Nfh
jFkhdjy;;y
mtu;fs;
(,tu;fSf;F)
neUq;fpa
cwtpdu;fshf ,Ue;jhYk; rhpNa! mtu;fs; epr;rakhf eufthrpfs;jhd; vd;W
,tu;fSf;Fj; njspthdjd; gpd;du; (vt;thW mtu;fSf;F kd;dpg;Gf; Nfhuyhk;?)
(my;Fu;Md; 9:113)
(egpNa!) epr;rakhf ePq;fs; ,tu;fspy; tpUk;gpatu;fis Neuhd topapy; nrYj;j
cq;fshy; KbahJ. vdpDk;> jhd; tpUk;gpatu;fis my;yh`; Neuhd topapy;
Page 117 of 518
nrYj;Jfpd;whd;. Neuhd topapy; nry;yj; jFjpAilatu; ahu; vd;gij mtNd
ed;fwpthd;!" (my;Fu;Md; 28:56) (]`P`{y; Gfhhp)
vd;w ,U trdq;fis my;yh`; ,wf;fp ,izitg;gtu;fSf;fhf ght kd;dpg;Gf;
NfhUtijj; jil nra;Jtpl;lhd;. (]`{y; Gfhhp)
egp (]y;) mtu;fSf;F mg+jhypg; nfhLj;J te;j ghJfhg;G kw;Wk; cjtpiag; gw;wp
ehk; nrhy;ypj; njhpaNtz;ba mtrpakpy;iy. fhuzk;> mtu; Fiw\pj; jiytu;fs;
kw;Wk; %lu;fspd; jhf;Fjy;fspypUe;J ,];yhkpa miog;Gg; gzpiag; ghJfhj;J>
mjw;F Xu; muzhf tpsq;fpdhu;. MdhYk; jq;fsJ %jhijahpd; khu;f;fj;jpNyNa
mtu; epiyj;jpUe;J tpl;ljhy; kWikapd; ntw;wpia milatpy;iy.
xU Kiw egp (]y;) mtu;fsplk; 'ePq;fs; cq;fsJ nghpaje;ij mg+jhypgpw;F
vd;d gadspg;gPu;fs;. mtu; cq;fisg; ghJfhj;jhu;. cq;fSf;fhff; Nfhgk;
nfhz;lhu;" vd;W mg;gh]; (uop) Nfl;lNghJ> 'mtu; eufj;jpd; Fiwe;j MoKs;s
gFjpapy; ,Ug;ghu;. ehd; ,y;iy vd;why; eufj;jpd; mbj;jsj;jpy; nrd;wpUg;ghu;"
vd;W egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
egp (]y;) $w jhd; Nfl;ljhf mg+ ]<J my;Fj; (uop) mwptpg;gjhtJ: egp (]y;)
mtu;fsplk; mtu;fsJ nghpaje;ij mg+jhypigg; gw;wp Ngrg;gl;lNghJ 'kWikapy;
mtUf;F vdJ rpghhpR gydspf;fyhk;. mjdhy; mtuJ fuz;ilf;fhy; tiuAs;s
neUg;gpd; Moj;jpy; mtu; itf;fg;gLthu;" vd;W $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
Jiztp fjP[h kuzk;
mg+jhypgpd; kuzj;jpw;F ,uz;L khjq;fSf;Fg; gpd; Jiztp fjP[h (uop)
kuzkhdhu;fs;. ,tu;fsJ kuzk; egpj;Jtj;jpd; gj;jhk; Mz;L ukohd; khjj;jpy;>
mtu;fspd; 65tJ tajpy; epfo;e;jJ. mg;NghJ egp (]y;) mtu;fSf;F taJ Ik;gJ.
(jy;fP`;)
mg+jhypgpd; kuzj;jpw;F %d;W ehl;fSf;Fg; gpd; fjP[h (uop) kuzkhdhu;fs; vd;W
rpyu; $Wfpd;wdu;.
egp
(]y;)
mtu;fSf;F
my;yh`;tpd;
kpfg;nghpamUshf
fjP[h
(uop)
tpsq;fpdhu;fs;. egp (]y;) mtu;fSld; fhy; E}w;whz;Lf; fhyk; tho;e;j ekJ
md;id fjP[h (uop)> egpatu;fspd; Jf;f Neuj;jpy; mtu;fSf;F MWjyhf> rpukkhd
Neuj;jpy; cWJizahf ,Ue;J> mtu;fspd; J}Jj;Jtj;ij vLj;Jf; $Wtjw;F
gytifapy; jpahfk; nra;jhu;fs;. NkYk;> mwg;Nghhpd; f\;lq;fspy; gq;nfLj;J
jdJ ck;uhYk; nghUshYk; cjtp xj;jhir nra;jhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fs; $Wthu;fs;: 'kf;fs; vd;id epuhfhpj;j NghJ> fjP[h vd;id
ek;gpdhu;. kf;fs; vd;id ngha;g;gpj;j NghJ> mtu; vd;id cz;ikg;gLj;jpdhu;.
kf;fs; vd;id xJf;fpa NghJ> mtu; vd;idj; jdJ nghUspy; Nru;j;Jf;
nfhz;lhu;. my;yh`; mtu; %ykhfj;jhd; vdf;Ff; Foe;ijfisf; nfhLj;jhd;.
mtuy;yhj kw;w kidtpfs; %yk; Foe;ijfs; ,y;yhky; nra;Jtpl;lhd;." (K];dJ
m`;kJ)
mg+`{iuuh (uop) mwptpg;gjhtJ: (xUKiw) egp (]y;) mtu;fsplk; (thdtu;)
[pg;uPy; te;jhu;. 'my;yh`;tpd; J}jNu! ,Njh> fjP[h jk;Kld; xU ghj;jpuj;jpy;
Page 118 of 518
czT vLj;Jf; nfhz;L cq;fis Nehf;fp te;J nfhz;bUf;fpwhu;. mtu; cq;fsplk;
te;jTld; mtUf;F mtUila ,iwtdpd; jug;gpypUe;Jk; vd; jug;gpypUe;Jk;
]yhk; $wp nrhu;f;fj;jpy; $r;ry; Fog;gNkh> fisg;Ngh fhzKbahj Kj;J khspif
xd;W mtUf;F fpilf;f ,Ug;gjhf ew;nra;jp nrhy;Yq;fs;" vd;W nrhd;dhu;fs;.
(]`P`{y; Gfhhp)
mLf;fLf;fhd Jauq;fs;
rpy ehl;fSf;Fs; Jf;fk; jUk; ,t;tpU epfo;r;rpfSk; ele;J Kbe;jd. egp (]y;)
mtu;fspd; cs;sk; Ntjidahy; JbJbj;jJ. njhlu;e;J rKjhaj;jtu;fSk;
Jd;gq;fisj; je;jdu;. mg+jhypgpd; kuzj;jpw;Fg; gpd; egp (]y;) mtu;fSf;Fj;
Jauj;jpw;F Nky; Jauk; mjpfhpj;jJ. Kw;wpYk; epuhirahfp 'jhap/g;| efu kf;fshtJ
miog;ig Vw;Wf; nfhs;thu;fs; my;yJ MjuT mspg;ghu;fs; vd;W jhk;/ig
Nehf;fp gazkhdhu;fs;. Mdhy;> mq;F mtu;fSf;F Mjutspg;gtNuh cjtp
nra;gtNuh ,y;iy. khwhf> mk;kf;fs; egp (]y;) mtu;fspd; $l;lj;jhu; nfhLf;fhj
Nehtpidfis mtu;fSf;Ff; nfhLj;jdu;. fy; neQ;rk; nfhz;l mk;kf;fs;
egpatu;fis mbj;J Jd;GWj;jpdu;.
kf;fhthrpfs; egp (]y;) mtu;fisf; nfhLikg;gLj;jpaJ Nghd;Nw mtu;fsJ
Njhou;fisAk; nfhLikg;gLj;jpdu;. egp (]y;) mtu;fspd; neUf;fkhd Njhouhd
mg+ gf;Uf;Fk; ,f;nfhLikfs; epfo;e;jd. ,jdhy; mtUk; kf;fhit tpl;L
`g\htpw;F nry;y Ntz;Lnkd KbT nra;jhu;. kf;fhit tpl;L ntspNawp
'gu;Fy; fpkhj;| vd;w ,lj;ij mile;j NghJ mtiu ',g;D JFd;dh| vd;gtu;
re;jpj;J jdJ ghJfhg;gpy; kPz;Lk; mtiu kf;fhtpw;F mioj;J te;jhu;. (]`P`{y;
Gfhhp)
,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;: mg+jhypgpd; kuzj;jpw;Fg; gpwF mtd; tho;ehspy;
nfhLf;f Kbahj Ntjidfisf; Fiw\pfs; egp (]y;) mtu;fSf;Ff; nfhLj;J
te;jdu;. xUKiw Fiw\p kilau;fspy; xUtd; egp (]y;) mtu;fspd; jiy kPJ
kz;iz thhp ,iwj;jhd;. tPl;Lf;Fs; Eioe;j egpatu;fspd; jiy kPJ kz;
,Ug;gijf; fz;l mtu;fspd; kfshy; xUtu; mOjtuhf mjid mfw;wpdhu;fs;.
'vdJ mUik kfNs! mohNj! epr;rakhf my;yh`; cdJ je;ijiag; ghJfhg;ghd;.
mg+jhypg; kuzpf;Fk; tiu ehd; mjpfk; ntWf;Fk; xd;iw Fiw\pfs; vdf;F
nra;jjpy;iy" vd;W egp (]y;) $wpdhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
,t;thW ,e;j Mz;by; Jauq;fs; njhlu;e;J nfhz;Nl ,Ue;jjhy; tuyhw;wpy;
'MKy; `{];d;| Jau Mz;L vd;W ,e;j Mz;ilf; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
]t;jh cld; kWkzk;
egpj;Jtj;jpd; gj;jhk; Mz;L \t;thy; khjj;jpy; egp (]y;)> ]t;jh (uop) mtu;fis
jpUkzk; nra;jhu;fs;. ,tu; miog;Gg; gzpapd; Muk;g fhyj;jpNyNa ,];yhikj;
jOtpatu;. K];ypk;fs; ,uz;lhtJ Kiwahf `g\htpw;F `p[;uh nrd;wNghJ
,tUk; jdJ fztUld; nrd;wpUe;jhu;. ,th; fztu; `g\htpy; kuzpj;Jtpl;lhu;.
mjw;Fg; gpd; ,tu; kf;fh te;jTld; ,tUila ,j;jh"Tila fhyk; KbTwNt egp
(]y;) mtu;fs; ,tiu ngz; Ngrp jpUkzk; Kbj;Jf; nfhz;lhu;fs;. fjP[h (uop)
mtu;fspd; kuzj;jpw;Fg; gpd; ,tu;fisj;jhd; Kjypy; jpUkzk; nra;J
nfhz;lhu;fs;. ,tu;fs; ,Wjp fhyj;jpy; egp (]y;) mtu;fs; jdf;F xJf;fpapUe;j
ehl;fisAk; Map\htpw;Ff; nfhLj;J tpl;lhu;fs;.
Page 119 of 518
nghWik kw;Wk; epiyFiyahikapd; J}z;LNfhy;fs;
,q;Fjhd; rpwe;j mwpthspAk; jpifj;J epw;fpd;whd;. mwpQu;fSf;Fk; xU Nfs;tp
Njhd;WfpwJ. K];ypk;fsplk; ,t;tsT nghWikAk;> cWjpAk;> epiyFiyahikAk;
,Ug;gjw;Fhpa fhuzq;fs; vd;dthf ,Uf;f KbAk;? Nfl;Fk;NghNj cly; rpypu;j;J
cs;sq;fspy; eLf;fk; Vw;gLk;gbahd mepahaq;fisAk;> mlf;FKiwfisAk;
,tu;fs; vg;gb rfpj;J nfhz;lhu;fs;? cs;sj;jpy; CryhLk; ,e;jf; Nfs;tpia
Kd;dpl;Nl ,jw;Fhpa fhuzq;fisAk; J}z;LNfhy;fisAk; RUf;fkhff; $wptpl
Ntz;Lk; vd;W ehk; fUJfpNwhk;.
1) my;yh`;tpd; kPJ ek;gpf;if
,it midj;jpw;Fk; jiyahaf; fhuzk;> my;yh`; xUtidNa ek;GtJk; mtid
Kiwahf mwpe;Jnfhs;tJk; MFk;. cWjpkpf;f ,iwek;gpf;if vtd; cs;sj;jpy;
CLUtp tpl;lNjh mtu;> cyfj;jpd; Nrhjidfs; vt;tsTjhd; mjpfkhf>
nghpajhf> fLikahf ,Ug;gpDk; mtw;iw jdJ ,iwek;gpf;iff;F Kd; khngUk;
nts;sg; ngUf;fpd;Nky; tUk; xd;Wkpy;yh EiuahfNt ghu;g;ghu;. jhd; czUk;
,iwek;gpf;ifapd; Ritf;F Kd;dhy; cyfj;jpd; vt;tsT nghpaf\;lkhdhYk;
mijg; nghUl;gLj;j khl;lhu;.
,iwek;gpf;if cWjpahf cs;sj;jpy; CLUtp tpl;lhy; mJ kiyfisAk; vil
Nghl;LtpLk; msTf;F tYkpf;fjhf ,Uf;Fk;. ,ijj;jhd; my;yh`; mofhf
Fwpg;gpLfpwhd;:
'mtd;jhd; Nkfj;jpypUe;J kioiag; nghoptpf;fpwhd;. (mJ nghopfpd;w) ePUf;Fj;
jf;fthW (rpwpa nghpa) Xilfshf XLfpwJ. (mt;Nthilfspy;) nts;sk; Eiufis
Nky; Rke;J nry;fpwJ. ,t;thNw Mguzq;fSf; fhfNth my;yJ kw;w
rhkhd;fSf;fhfNth
(cNyhfq;fis)
neUg;gpy;
itj;J
cUf;Fk;nghOJk;
mijg;Nghd;w (mOf;F) Eiu kpjf;fpwJ. rj;jpaj;jpw;Fk; mrj;jpaj;jpw;Fk; my;yh`;
,jid cjhuzkhff; $Wfpwhd;. Vnddpy;> (mOf;F) EiuNah gadw;wjhf
(,Ug;gjhy;) mope;J (kiwe;J) tpLfpwJ. kdpjDf;Fg; gadspf;ff; $baitNah
g+kpapy; (Nru;j;J itf;fg;gl;L) epiyahf ,Uf;fpd;wd. ,t;thNw (ek;gpf;if
mw;wtu;fis mOf;F Eiuf;Fk;> ek;gpf;ifahsu;fis g+kpapy; Nru;j;J itf;fg;gLk;
gad;jUk; nghUs;fSf;Fk; xg;gpl;L) my;yh`; cjhuzk; $Wfpwhd;. (my;Fu;Md;
13:17)
,e;j xU fhuzj;ij mbg;gilahff; nfhz;L epiy Fiyahik> nghWik> rfpg;G>
kd mikjp Mfpatw;iw cWjpg;gLj;Jfpd;w kw;w fhuzq;fs; cUthfpd;wd.
2) cs;sq;fis <u;f;Fk; jiyikj;Jtk;
egp (]y;) mtu;fs; K];ypk; rKjhaj;jpw;F kl;Lkpy;yhky;> KO kdpj Fyj;jpw;Fk;
kpf cau;e;j topfhl;Lk; jiytuhf ,Ue;jhu;fs;. mofpa Fzq;fSk;> cau;e;j
gz;GfSk;> rpwe;j gof;f tof;fq;fSk;> ngUe;jd;ikAk; mtu;fspd; ,aw;iff;
Fzkhf ,Ue;jJ. ,jdhy; mtu;fspd; gf;fk; cs;sq;fs; <u;f;fg;gl;ld.
mtu;fSf;fhf gy capu;fs; jpahfq;fs; nra;aj; Jzpe;jd. mtu;fsplk; ,Ue;j
cau;e;j ew;gz;Gfisg; Nghd;W NtW vtUk; ngw;wpUf;ftpy;iy. rpwg;G> cau;T>
fz;zpak;> kjpg;G> ngUe;jd;ik> tha;ik> ed;dlj;ij> gzpT Mfpatw;wpy;
vjphpfs;$l re;Njfpf;f Kbatpy;iy vDk;NghJ mtu;fsJ md;gu;fs;> ez;gu;fs;
Page 120 of 518
gw;wp vd;d $w KbAk;. egp (]y;) mtu;fsplkpUe;J
nrtpkLj;jhYk; mij cz;ik vd;Nw mtu;fs; cWjpnfhs;tu;.
xU
thu;j;ijia
Fiw\pfspy; %tu; Xhplj;jpy; xd;W $bdu;. ,tu;fs; xt;nthUtUk; gpwUf;Fj;
njhpahky; ,ufrpakhff; Fu;Mid nrtpkLj;J ,Ue;jhu;fs;. Mdhy;> gpwF
,tu;fsJ ,ufrpak; ntspahfptpl;lJ. %thpy; xUtd; mtu;fspy; ,uz;lhktdhd
mg+[`;yplk; 'K`k;kjplk; eP Nfl;gijg; gw;wp vd;d epidf;fpwha;?" vd;W
Nfl;lhd;. mjw;ftd; 'ehd; vd;d Nfl;L tpl;Nld;. vq;fSf;Fk; mg;J kdh/g;
FLk;gj;jpw;Fk; rpwg;G tp\aj;jpy; Nghl;b te;jNghJ mtu;fs; ViofSf;F
cztspj;jhu;fs;¢
ehq;fSk;
cztspj;Njhk;¢
mtu;fs;
thfdkw;wtu;fSf;F
thfdq;fis toq;fpdhu;fs;¢ ehq;fSk; toq;fpNdhk;¢ ju;kk; nra;jhu;fs;¢ ehq;fSk;
ju;kk; nra;Njhk;. ,t;thW ehq;fs; ed;ikahd tp\aj;jpy; ge;ja Fjpiufisg;
Nghd;W Mfptpl;Nlhk;. mg;NghJ mg;J kdh/gpd; FLk;gj;jhu;fs; vq;fSf;F
,iwj;J}ju; ,Uf;fpwhu;> mtUf;F thdj;jpypUe;J t`p (,iwr;nra;jp) tUfpwJ"
vd;W $wpdhu;fs;. mjw;F mg+[`;y; ',e;jr; rpwg;ig vg;nghOJk; ehq;fs;
mile;J nfhs;sNt KbahJ" vd;W nghwhikAld; $wp> ePq;fs; $Wk; ,e;j
egpia xUf;fhYk; ehq;fs; Vw;Wf;nfhs;s KbahJ cz;ikg;gLj;jTk; KbahJ
vd;W $wptpl;lhd;. (,g;D `p\hk;)
'K`k;kNj! ehq;fs; ck;ik ngha;g;gpf;ftpy;iy. eP nfhz;L te;j khu;f;fj;ijj;jhd;
ngha;g;gpf;fpd;Nwhk;" vd;W mg+[`;y; vg;NghJk; $wp te;jhd;. mijNa ,t;trdk;
Rl;bf; fhl;LfpwJ: (]{dDj; jpu;kpjp)
(egpNa! cq;fisg; ngha;anud) mtu;fs; $WtJ> epr;rakhf cq;fSf;Ff;
ftiyiaj; jUfpd;wJ vd;gij cWjpahf ehk; mwpNthk;. epr;rakhf mtu;fs;
cq;fisg; ngha;ahf;ftpy;iy. Mdhy;> ,e;j mepahaf;fhuu;fs; my;yh`;tpd;
trdq;fisNa (ngha;ahf;fp) epuhfhpf;fpd;wdu;. (my;Fu;Md; 6:33)
xU ehs; egp (]y;) mtu;fis epuhfhpg;gtu;fs; Kk;Kiw vy;iykPwp Fj;jyhfg;
Ngrpdhu;fs;. mg;NghJ egp (]y;) mtu;fs; 'Fiw\p $l;lNk! jpl;ltl;lkhf ehd;
cq;fsplj;jpy; cq;fisg; gypapl;LtpLk; Kbitf; nfhz;L te;Js;Nsd;. (,Nj
epiyapy; ePq;fs; ePbj;jhy; mjptpiutpy; cq;fsJ fij Kbe;JtpLk;)" vd;W
vr;rhpj;jhu;fs;. ,t;thu;j;ij mtu;fspilNa ngUk; gjl;lj;ij Vw;gLj;jpaJ. egp
(]y;) mtu;fSf;F fLk; vjphpahf ,Ue;jtu; $l mtu;fis kpf mofpa Kiwapy;
rkhjhdg;gLj;jpdhu;.
xUKiw mWf;fg;gl;l xl;lfj;jpd; Fly;fis ][;jhtpy; ,Uf;Fk;NghJ egp (]y;)
mtu;fspd; kPJ mtu;fs; Nghl;ldu;. mtu;fSf;F vjpuhf my;yh`;tplk;
egpatu;fs; ifNae;jpa NghJ vjphpfspd; rphpg;G kiwe;J ftiyAk;> Jf;fKk;
mtu;fisg; gPbj;Jf; nfhz;lJ. epr;rakhf jq;fSf;F ehrk;jhd; vd;gij cWjpahf
tpsq;fpf; nfhz;ldu;.
mg+y`gpd; kfd; cj;ghtpw;F vjpuhf egp (]y;) gpuhu;j;jid nra;jhu;fs;.
mtu;fs; jdf;F vjpuhf nra;j gpuhu;j;jidapd; gyid re;jpj;Nj Mf
vd;W
mtd;
cWjpahf
ek;gpapUe;jhd;.
mtd;
gazj;jpy;
jq;fpapUe;jNghJ rpq;fj;ijg; ghu;j;Jtpl;L> 'kf;fhtpy; ,Ue;J nfhz;Nl
vd;idf; nfhiy nra;Jtpl;lhu;" vd;W fj;jpdhd;.
egp (]y;)
Ntz;Lk;
Xhplj;jpy;
K`k;kJ
cig ,g;D fy/g;> egp (]y;) mtu;fis nfhd;W tpLNtd; vd;W kpul;b te;jhd;.
egp (]y;) ',d;\h my;yh`;! ehd;jhd; cd;idf; nfhy;Ntd;" vd;W $wpdhu;fs;.
Page 121 of 518
c`{j; Nghhpy; egp (]y;) mtu;fs; mtd;kPJ <l;bia va;J rpwpa fhaj;ij
Vw;gLj;jpaNghJ> ',e;j K`k;kJ kf;fhtpy; ,Uf;Fk;NghNj vd;idf; nfhy;Ntd;
vd;W
nrhy;ypapUe;jhu;.
my;yh`;tpd;
kPJ
rj;jpakhf!
mtu;
vd;kPJ
Jg;gpapUe;jhYk; mtu; vd;id nfhd;wpUg;ghu;" vd;whd; cig. (,jd; tptuk;
gpd;dhy; tUfpwJ). (,g;D `p\hk;)
kf;fhtpy; ,Uf;Fk;NghJ ]mj; ,g;D KMj; (uop) mtu;fs; cka;ahitg; ghu;j;J
'K];ypk;fs; cd;id epr;rak; nfhiy nra;J tpLthu;fs; vd;W egp (]y;) $w ehd;
Nfl;bUf;fpNwd;" vd;W $wpdhu;fs;. ,ijj; Nfl;l cka;ahTf;F kuz gak;
Vw;gl;L kf;fhit tpl;L ntspNawNt khl;Nld; vd;W jdf;Fj; jhNd cWjp nra;J
nfhz;lhd;. gj;u; Nghu; md;W mg+[`;y; jd;Dld; te;Nj Mf Ntz;Lk; vd;W
mtid epu;g;ge;jpj;j NghJ NghhpypUe;J jg;gpg;gjw;F trjpahf kf;fhtpy; cs;s
xl;lfq;fspy; kpfr; rpwe;jij thq;fp jd;Dld; itj;Jf; nfhz;lhd;. mtDila
kidtp 'V! mg+]/g;thd;. kjPdhtpy; cs;s rNfhjuu; cdf;F $wpaij eP
kwe;Jtpl;lhah?" vd;W Nfl;lhs;. mtd; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ehd;
mtu;fSld; rpwpJ J}uk;jhd; nry;y ehLfpNwd;" vd;W $wpdhd;. (]`P`{y; Gfhhp)
,t;thNw egp (]y;) mtu;fsJ vjphpfspd; epiy ,Ue;jJ. egp (]y;) mtu;fsJ
Njhou;fspd; epiy vt;thW ,Ue;jnjdpy;> egp (]y;) mtu;fisj; jq;fsJ caphpDk;
Nkyhf mtu;fs; kjpj;jhu;fs;. gs;sj;ij Nehf;fp jz;zPu; tpiue;J tUtJNghy egp
(]y;) mtu;fis Nehf;fp mtu;fsJ cs;sj;jpy; cz;ikahd gphpak; tpiue;J
te;jJ fhe;jj;ij Nehf;fp ,Uk;G <u;f;fg;gLtJNghy cs;sq;fs; <u;f;fg;gl;ld.
egp (]y;) mtu;fs; kPJ Njhou;fs; cs;sj;jpy; ,Ue;j mu;g;gzpf;Fk; Mir
mstpl KbahjJ egpatu;fs; kPJ mtu;fs; itj;jpUe;j md;Gk; gphpaKk;
mg;gbj;jhd;. vdNt> mtu;fSf;fhfj; jq;fsJ fOj;J Jz;bf;fg;gLtijAk;
mtu;fs; nghUl;gLj;jpajpy;iy. Mdhy;> egp (]y;) mtu;fspd; efj;jpw;F xU Nrjk;
Vw;gLtijNah>
mtu;fSf;F
xU
Ks;
ijg;gijf;
$l
mtu;fshy;
nghWj;Jf;nfhs;s KbahJ.
xUKiw mg+gf;u; (uop) fy; neQ;rf;fhuu;fshy; fLikahf kpjpf;fg;gl;lhu;fs;¢
td;ikahf mbf;fg;gl;lhu;fs;. me;Neuj;jpy; mq;F te;j cj;gh> Mg+gf;iu
nrUg;ghy; mbj;jJ kl;Lky;y> mtu;fsJ Kfj;ij nrUg;ghy; Nja;f;fTk; nra;jhd;.
mtu;fsJ tapw;wpd; kPJ Vwp kpjpj;jhd;. mtu;fsJ %f;F rpijf;fg;gl;ljhy; %f;F
milahsk; njhpahj msTf;F Mfptpl;lJ. 'ijk;| fpisapdu; md;dhiu xU
Jzpapy; Rke;J nrd;W mtu;fsJ tPl;by; itj;jhu;fs;. midtUk; mtu;
,we;Jtpl;lhu; vd;Nw vz;zp ,Ue;jhu;fs;.
md;W gfypd; ,Wjpapy; mtu;fs; Ngrj; njhlq;fpaNghJ 'my;yh`;tpd; J}ju;
vg;gb ,Uf;fpwhu;fs;" vd;Wjhd; Nfl;lhu;fs;. ,ijf; Nfl;l ijk; fpisapdu;
mtiuf; Fiw $wptpl;L 'md;dhuJ jhahu; ck;Ky; iflk; ,tUf;F
cztspAq;fs;¢ VjhtJ Fbf;ff; nfhLq;fs;¢ mtiu ftdpj;Jf; nfhs;Sq;fs;"
vd;W $wptpl;L vOe;Jr; nrd;wdu;.
md;dhuJ jha; midtUk; nrd;wgpd; czT rhg;gpl mtiu tw;GWj;jpf; nfhz;Nl
,Ue;jhu;. Mdhy; mg+gf;Nuh 'my;yh`;tpd; J}ju; vd;dthdhu;fs;?" vd;W Nfl;Lf;
nfhz;Nl ,Ue;jhu;fs;. md;dhuJ jha; 'cdJ Njhoiug; gw;wp my;yh`;tpd; kPJ
rj;jpakhf! xd;WNk vdf;Fj; njhpahJ" vd;W $wpdhu;. 'ePq;fs; fj;jhgpd; kfs;
ck;K [kPy; (ckhpd; rNfhjhp) ,lk; nrd;W egp (]y;) mtu;fisg; gw;wp tprhhpj;J
Page 122 of 518
thUq;fs;" vd;W mg+gf;u; (uop) $wpdhu;fs;. jhahu; ck;K [kPyplk; te;J 'mg+gf;u;
(uop) cd;dplk; K`k;kJ ,g;D mg;Jy;yh`;itg; gw;wp tprhhpj;J tu vd;id
mDg;gpdhu;" vd;W $w> mtu; 'vdf;F mg+gf;iuAk; njhpahJ> K`k;kJ ,g;D
mg;Jy;yh`;itAk; njhpahJ. ePq;fs; tpUk;gpdhy; cq;fSld; cq;fs; kfidg;
ghu;f;f ehd; tUfpNwd;" vd;W $wpdhu;. mtu; 'rhp" vdf; $wNt> ck;K [kPy;
mtUld; mg+gf;iug; ghu;f;fg; Gwg;gl;lhu;.
ck;K [kPy; mg+gf;iu kaf;fKw;W kuzpj;jtiug; Nghd;W ghu;j;jTld; $r;rypl;L
'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! fy; neQ;rk; nfhz;l ,iwepuhfhpg;NghUk; ghtpfSk;
cq;fis ,t;thW nra;Jtpl;lhu;fs;. my;yh`; cq;fSf;fhf mtu;fsplk; gopthq;f
Ntz;Lnkd ehd; MjuT itf;fpNwd;" vd;W $wpdhu;. mthplk; mg+gf;u; (uop)>
'my;yh`;tpd; J}ju; vg;gb ,Uf;fpwhu;fs;" vd;W Nfl;ljw;F ',Njh ckJ jha;
(ekJ Ngr;ir) Nfl;Lf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;" vd;W $wNt mtiug; gw;wp
guthapy;iy vd;W $wpaTld; 'egp (]y;) ey;y tpjkhf ghJfhg;Gld;
,Uf;fpwhu;fs;" vd;W ck;K [kPy; $wpdhu;. 'mtu;fs; vq;fpUf;fpwhu;" vd;W
mg+gf;u; (uop) Nfl;fNt 'mtu;fs; jhUy; mu;fkpy; ,Uf;fpwhu;fs;" vd;wTld;
'my;yh`;tpd;
J}jiur;
nrd;W
ghu;f;fhky;
ehd;
cz;zTkhl;Nld;>
Fbf;fTkhl;Nld;. ,J my;yh`;tpw;fhf vd;kPJ flikahFk;" vd;W Neu;r;ir nra;J
nfhz;lhu;fs;.
md;dhuJ jhahUk; ck;K [kPYk; Ms; elkhl;lq;fs; Fiwe;J kf;fspd;
Muthuq;fs; mikjpahFk; tiu rw;W jhkjpj;J egp (]y;) mtu;fsplk; mtiu
mioj;Jr; nrd;whu;fs;. mg+gf;u; (uop) elf;f ,ayhky; mtu;fs; ,Utu; kPJk;
rha;e;J ele;J nrd;whu;fs;. (my;gpjhah te;ep`hah)
,e;j E}ypd; gy ,lq;fspy; egp (]y;) mtu;fspd; kPJ egpj;Njhou;fs; itj;jpUe;j
md;ig tpthpf;Fk; mw;Gjkhd rk;gtq;fisnay;yhk; ehk; $WNthk;. Fwpg;ghf
c`{j; Nghhpy; ele;j epfo;r;rpfs;> 'Figg;'> ,d;Dk; mtu; Nghd;w egpj;Njhou;fs;
%yk; eilngw;w epfo;r;rpfis ehk; gpd;dhy; ghu;g;Nghk;.
3) flik czu;T
egpj;Njhou;fs; jq;fspd; kPJ ,iwtdhy; Rkj;jg;gl;Ls;s khngUk; nghWg;ig
KOikahf czu;e;jpUe;jhu;fs;. 've;j epiyapYk; ,g;nghWg;igj; jl;bf;fopf;f
KbahJ. ,g;nghWg;ig Vw;Wf;nfhs;shky; tpyfpf;nfhs;Sk; NghJ Vw;glf;$ba kpf
Nkhrkhd Kbit tpl ,t;Tyfj;jpd; rpukq;fis jhq;fpf;nfhs;tNj Nky;.
,g;nghWg;ig Vw;Wf; nfhs;stpy;iynadpy; jq;fSf;Fk; kdpj rKjhaj;Jf;Fk;
Vw;gLk; e\;lj;ij ,g;nghWg;gpid Rke;Jnfhs;Sk; NghJ re;jpf;Fk; rpukq;fSld;
xUf;fhYk; xg;gpl KbahJ" vd;W egpj;Njhou;fs; kpfj; njspthf mwpe;J
itj;jpUe;jdu;.
4) kWikapd; kPJ ek;gpf;if
kWikapd; kPJz;lhd ek;gpf;if> Nkd;NkYk; flik czu;it gyg;gLj;jpaJ.
mfpyj;ijg; gilj;J> tsu;j;J> fhf;Fk; ,iwtDf;F Kd;dhy; epw;f Ntz;Lk;¢ rpwpa
nghpa xt;nthU nray;fSf;Fk; mtdplj;jpy; tprhuiz cz;L; mjw;Fg; gpd;
epue;ju ,d;gk; my;yJ epue;ju Ntjid epr;rak; cz;L. ,t;thW cWjpahd
ek;gpf;ifia egpj;Njhou;fs; nfhz;bUe;jdu;. jq;fspd; tho;f;ifia mr;rj;jpYk;
MjutpYk; fopj;jdu;. my;yh`;tpd; mUis MjuT itg;gJld;> mtdJ
Ntjidiag; gae;Jk; te;jdu;. mLj;J tUk; trdk; ,ijNa Rl;bf;fhl;LfpwJ.
Page 123 of 518
mtu;fs; jq;fSf;Fr; rhj;jpakhd tiuapy; jhdk; nfhLf;fpd;wdu;. mj;Jld;>
epr;rakhf mtu;fs; jq;fs; ,iwtdplk; nry;y Ntz;Lk; vd;gij mtu;fsJ
cs;sq;fs; gag;gLfpd;wd... (my;Fu;Md; 23:60)
,t;Tyfk;> mjpYs;s ,d;g Jd;gq;fs; ahTk; kWikf;F Kd; nfhRtpd; ,wf;if
msTf;Ff; $l rkkhfhJ vd;gij egpj;Njhou;fs; ed;F tpsq;fp itj;jpUe;jdu;.
,jdhy;jhd; cyfj;jpd; f\;lq;fSk; rpukq;fSk; vt;tsTjhd; nghpajhf
,Ug;gpDk; mij mwNt nghUl;gLj;jhky; Jr;rkhf kjpj;jdu;.
5) my;Fu;Md;
K];ypk;fs; ve;j mbg;gilf;F kf;fis miof;fpd;whu;fNsh me;j mbg;gil>
cz;ikjhd; vd;gij Fu;Md; trdq;fs; jf;f rhd;WfshYk;> njspthd vLj;Jf;
fhl;LfshYk; nka;g;gpj;Jf; fhl;bd. NkYk;> kpf cau;e;j kdpj r%fkhd ,];yhkpa
r%fk; mika Ntz;ba mbg;gilfis Nkd;ikkpF Fu;Md; Rl;bf;fhl;baJ.
,jpy; NehpLk; ,d;dy;fisr; rfpj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. vjpu;g;Gfs; jiyJ}f;Fk;
NghJ JzpTld; ,Uf;f Ntz;Lk;¢ vd;gij Kd; nrd;w rKjhaq;fis
vLj;Jf;fhl;lhf je;J mtu;fis gw;wpa nra;jpfspy; ey;y gbg;gpidfisAk;
Qhdq;fisAk; toq;fpaJ.
(ek;gpf;ifahsu;fNs!)
cq;fSf;F
Kd;
nrd;wtu;fSf;F
Vw;gl;lJ
Nghd;w
(f\;lkhd) epiyik cq;fSf;F tuhkNy ePq;fs; Rtu;f;fj;jpy; Eioe;Jtplyhk;
vd;W
epidj;Jf;
nfhz;Bu;fNsh?
(cq;fisg;
Nghy)
ek;gpf;if
nfhz;l
mtu;fisAk; mtu;fSila J}jiuAk;> thl;Lk; tWikapYk;> NehapYk; gPbj;J
(mtu;fs; tUe;jpj; jq;fSila f\;lq;fis ePf;fp itf;f) 'my;yh`;Tila cjtp
vg;nghOJ (tUk;? vg;nghOJ tUk;?)" vd;W Nfl;ljw;F 'my;yh`;Tila cjtp
epr;rakhf (,Njh) rkPgj;jpypUf;fpwJ" vd;W (ehk; MWjy;) $Wk; tiuapy; mtu;fs;
Ml;b itf;fg;gl;lhu;fs;. (my;Fu;Md; 2:214)
myp/g;¢ yhk;¢ kPk;. kdpju;fs; 'ehq;fs; ek;gpf;if nfhz;Nlhk;" vd;W $wpdhy;
(kl;Lk; NghJkhdJ> mjidg; gw;wp) mtu;fs; Nrhjpf;fg; glhky; tpl;L
tplg;gLthu;fs; vd;W vz;zpf; nfhz;bUf;fpd;wduh?
,tu;fSf;F Kd;dpUe;jtu;fis vy;yhk; epr;rakhf ehk; Nrhjpj;Nj ,Uf;fpd;Nwhk;.
MfNt> (ek;gpf;if nfhz;Nlhk; vd;W $Wk;) ,tu;fspy; cz;ik nrhy;gtu;fs;
vtu;fs; vd;gij epr;rakhf my;yh`; (Nrhjpj;J) mwpe;J nfhs;thd;. (mt;thNw
,jpy;) ngha; nrhy;gtu;fs; vtu;fs; vd;gijAk; epr;rakhf mtd; (Nrhjpj;J) mwpe;J
nfhs;thd;. (my;Fu;Md; 29:1>2>3)
NkYk;>
Fu;Md;
trdq;fs;
my;yh`;it
kWj;jtu;fspd;
Nfs;tpfSf;Fk;
re;Njfj;jpw;Fk; Kw;wpYk; njspthd gjpy;fisj; je;jJld;> ,Nj topNfl;by;
mtu;fs; epiyj;jpUe;jhy; mtu;fSf;F Vw;gLk; nfl;l Kbitg; gw;wpAk;
vr;rhpj;jd. ,jw;F Mjhukhf my;yh`; jdJ Neru;fs; kw;Wk; vjphpfs;
MfpNahUld; ele;Jnfhz;l tuyhw;W rk;gtq;fisj; njspthff; Fu;Md;
trdq;fs; vLj;Jf; $wpd. rpy Neuq;fspy; kpfTk; kpUJthf mtu;fs; ,Ue;j
topNfl;il czu;j;jp tpsf;fkspf;f Ntz;ba flikiaAk; Fu;Md; trdq;fs;
nra;jd.
Fu;Md; K];ypk;fis NtnwhU cyfj;jpw;F mioj;Jr; nrd;wJ. ,g;gpugQ;rj;jpy;
cs;s my;yh`;tpd; mw;Gj gilg;GfisAk; mtd; mtw;iw mofpa Kiwapy;
Page 124 of 518
epu;tfpg;gijAk; mjd; %yk; mtNd tzq;Ftjw;Fj; jFjpahdtd; vd;gijAk;
mtid tzq;Fk;NghJ mtd; nghopAk; md;G> mUs;> nghUj;jk; vt;tsT
kfj;Jtkpf;fJ> vt;tsT ghf;fpak; ngw;wJ vd;gijAk; Fu;Md; K];ypk;fSf;F
tpsq;fitj;jJ. ,jd; %yk; K];ypk;fs; mile;j kd jpUg;jpf;Fk;> kd
mikjpf;Fk; vJTk; rkkhf KbahJ.
,t;tifahd trdq;fspy; K];ypk;fsplk; Neubahf mioj;Jg; Ngrpa trdq;fSk;
cs;sd. mtw;wpy; ,JTk; xd;whFk;:
mtu;fsJ
,iwtd;
jd;Dila
md;igAk;>
nghUj;jj;ijAk;
mspj;J
nrhu;f;fq;fisAk; jUtjhf mtu;fSf;F ew;nra;jp $Wfpd;whd;. mtu;fSf;F
mtw;wpy; vd;nwd;Wk; epiyahd ,d;gk; cz;L. (my;Fu;Md; 9:21)
jq;fSf;F
mePjkpioj;J>
jq;fs;
kPJ
tuk;G
kPwp
nfhLik
Ghpe;j
,iwkWg;ghsu;fshd jq;fspd; vjphpfspd; epiy> ehis kWikapy; vt;thW
,Uf;Fk; vd;W K];ypk;fs; mwpe;Jnfhs;Sk; nghUl;L mtu;fSf;F mijAk;
Fu;Md; njspTgLj;jpaJ.
,tu;fs; eufj;jpw;F Kfq;Fg;Gw ,Oj;Jr; nry;Yk; ehspy; ,tu;fis Nehf;fp
'(cq;fis) euf neUg;G nghRf;Ftijr; Ritj;Jg; ghUq;fs;" vd;W $wg;gLk;.
(my;Fu;Md; 54:48)
me;j epuhfhpg;gtu;fs; ehis kWikapy; my;yh`;tplk; tprhuiz nra;ag;gl;L
ifjpfshf tpyq;fplg;gl;l epiyapy; Kfk; Fg;Gw eufpy; tPrp vwpag;gLthu;fs;.
,Njh (]fu;) eufj;jpd; Ntjidia Ritj;Jf; nfhs;Sq;fs; vd;W mtu;fSf;F
$wg;gLk;.
6) ntw;wpapd; ew;nra;jpfs;
nfhLikfisAk; Jd;gq;fisAk; re;jpj;j md;Wk; mjw;F Kd;Gk; ,];yhik Vw;Wf;
nfhs;tnjd;gJ NrhjidfisAk;> kuzq;fisAk; re;jpg;gJ kl;Lky;y vd;gij
K];ypk;fs; mwpe;J itj;jpUe;jdu;. khwhf> ,];yhkpa miog;gpd; Nehf;fk;
Kw;wpYk;
mwpahikahy;
epuk;gpa
nfhs;iffisAk;
mjd;
mepahakhd
rlq;FfisAk; mbNahL xopj;JtpLtNj MFk;. ,jd;%yk; g+kp midj;jpYk;
jdJ Mjpf;fj;ij epiyehl;b cyfpYs;s midj;J murpay; mikg;GfisAk;
ntw;wpfz;L
KO
kdpj
rKjhaj;jpw;Fk;
my;yh`;tpd;
nghUj;jj;jpd;ghy;
topfhl;LfpwJ. NkYk;> gilg;gpdq;fis kdpju;fs; tzq;FtjpypUe;J ntspNaw;wp
gilj;j my;yh`;it tzq;Fk; topf;F ,];yhk; mioj;Jr; nry;fpwJ vd;W
mtu;fs; mwpe;J itj;jpUe;jdu;.
,JNghd;w ew;nra;jpfis rpy Neuq;fspy; kpfj; njspthfTk; rpy Neuq;fspy;
#rfkhfTk;
K];ypk;fSf;F
Fu;Md;
tpsf;fpf;
nfhz;Nl
,Ue;jJ.
mf;fhyf;fl;lj;jpy; K];ypk;fs; kpFe;j neUf;fbf;F Mshfp ,Ue;jhu;fs;. mtu;fsJ
tho;f;ifNa Kw;wpYk; mope;JtpLk;gbahd NrhjidfSk; epfo;e;jd. mg;NghJ
Kd;nrd;w trdq;fs; ,wq;fpd. me;j trdq;fspd; fUj;Jf;fs; Kw;wpYk; kf;fh
K];ypk;fspd;
epiyikfSf;Fk;
epuhfhpg;gtu;fspd;
epiyikfSf;Fk;
kpfg;
nghUj;jkhf ,Ue;jd. NkYk;> me;j trdq;fspy;> epuhfhpg;gtu;fs; kw;Wk;
mepahaf;fhuu;fspd; KbT mopT jhd; vd;Wk; ey;Nyhu;fs;jhd; ,g;g+kpapy;
epiyg;ghu;fs; vd;Wk; mwpTWj;jg;gl;lJ. Mf> Fu;Mdpy; $wg;gl;l rhpj;jpuq;fspy;
Page 125 of 518
'ntF tpiutpy; kf;fhthrpfs; Njhy;tpAWthu;fs;. ,];yhKk; K];ypk;fSk; ntw;wp
ngWthu;fs;" vd;W njspthd Kd; mwptpg;Gfs; ,Ue;jd.
,iwek;gpf;ifahsu;fs;jhd; ntw;wp ngWthu;fs; vd;w ew;nra;jp
trdq;fSk; ,f;fhy fl;lj;jpy;jhd; ,wq;fpd. my;yh`; $Wfpwhd;:
$Wk;
gy
'ek;Kila J}ju;fshfpa ek; mbahu;fisg; gw;wp Vw;fdNt ek;Kila thf;F
epr;rakhf Ke;jp tpl;lJ. Mjyhy;> epr;rakhf mtu;fs; cjtp nra;ag;gLthu;fs;.
epr;rakhf ek;Kila gilapdu;(fshfpa ek;gpf;ifahsu;fs;)jhk; ntw;wp ngWthu;fs;.
Mjyhy;> (egpNa!) rpwpJ fhyk; tiuapy; (my;yh`;it epuhfhpf;Fk;) ,tu;fspypUe;J
ePq;fs; tpyfp ,Uq;fs;. (,tu;fs; vt;thW jz;lidf;F cs;shfpwhu;fs; vd;gij
mwpa) mtu;fisg; ghu;j;Jf; nfhz;bUq;fs;.
mjprPf;fpuj;jpy; mtu;fSk; mjidf; fz;L nfhs;thu;fs;. (vd;Nd!) ek;Kila
Ntjidf;fhfth ,tu;fs; mtrug;gLfpd;wdu;? (ek;Kila Ntjid) mtu;fs;
kj;jpapy; ,wq;Fk;NghJ> mr;r%l;b vr;rhpf;fg;gl;l mtu;fspd; tpbaw;fhiy kfh
nfl;ljhfptpLk;." (my;Fu;Md; 37:171-177)
'ntF tpiutpy; ,tu;fSila
nry;thu;fs;." (my;Fu;Md; 54:45)
$l;lk;
rpjwbf;fg;gl;L>
',tu;fSila $l;lj;jpdu; (vk;khj;jpuk;?) kw;w
,tu;fSk; Kwpabf;fg;gLthu;fs;." (my;Fu;Md; 38:11)
(,tu;fs;)
$l;lj;jpdu;fisg;
Gwq;fhl;br;
NghyNt
`g\htpw;Fr; nrd;W FbNawpa K];ypk;fisg; gw;wp ,e;j trdk; ,wq;fpaJ:
(ek;gpf;ifahsu;fNs! cq;fspy;) vtu;fs; (vjphpfshy;) Jd;GWj;jg;gl;L gpd;du;
my;yh`;Tf;fhf(j; jq;fs; Ciutpl;L)g; Gwg;gl;lhu;fNsh> mtu;fSf;F epr;rakhf
ehk; ,t;TyfpYk; ey;y ,Ug;gplj;ijNa jUNthk;¢ kWikapd; $ypNah (,ijtpl)
kpfg; nghpJ. (,jid) mtu;fs; mwpe;Jnfhs;s Ntz;LNk? (my;Fu;Md; 16:41)
egp A+R/g; (miy)
$Wk;NghJ mjpy;>
mtu;fspd;
tuyhw;iw
tprhhpj;j
me;j
kf;fSf;F
gjpy;
(egpNa!) epr;rakhf A+]{/g; kw;Wk; mtuJ rNfhjuu;fSila rhpj;jpuj;ijg; gw;wp
tpdTfpd;w(,)tu;fSf;F ,jpy; gy gbg;gpidfs; ,Uf;fpd;wd. (my;Fu;Md; 12:7)
vd;Wk; my;yh`; $wpdhd;.
mjhtJ> egp A+R/g; (miy) mtu;fspd; tuyhw;iw tprhhpj;j kf;fhthrpfNs
mtu;fspd; rNfhjuu;fSf;F Vw;gl;l Njhy;tpiag; Nghd;Nw ePq;fSk; Njhy;tpia
re;jpf;f ,Uf;fpwPu;fs;. mtu;fs; mbgzpe;jJ Nghd;Nw ePq;fSk; ntF tpiutpy;
mbgzptPu;fs; vd;W mwpTWj;jg;gl;lJ.
,iwj;J}ju;fis epidT$u;e;J my;yh`; $Wfpwhd;:
'jq;fsplk; te;j (ek;Kila) J}ju;fis epuhfhpj;jtu;fs; mtu;fis Nehf;fp>
'epr;rakhf ePq;fs; ek;Kila khu;f;fj;jpy; jpUk;gptpl Ntz;Lk;. ,y;iyNay;>
ehq;fs; cq;fis vq;fSila ChpypUe;J ntspNaw;wp tpLNthk;" vd;W
$wpdhu;fs;. mjw;F mtu;fSila ,iwtd; (me;j J}ju;fis Nehf;fp) 'epr;rakhf
ehk; ,e;j mepahaf;fhuu;fis mopj;J tpLNthk;" vd;Wk;> 'cq;fis mtu;fSf;Fg;
Page 126 of 518
gpd;du; (mtu;fSila) g+kpapy; epr;rakhf ehk; FbNawr; nra;Nthk;" vd;Wk; t`p
%yk; mwptpj;J ',J vtu; vd; Kd;dhy; (tprhuizf;fhf) epw;gijg; gae;Jk;> vd;
mr;r%l;liyg; gae;Jk; elf;fpd;whNuh mtUf;F xU rd;khdkhFk;" vd;Wk;
mtu;fSila ,iwtd; mwptpj;jhd;." (my;Fu;Md; 14:13>14)
ghurPfu;fSf;Fk; Nuhku;fSf;Fk; kpff; fLikahd Nghu; nfhOe;Jtpl;L vhpe;J
nfhz;bUe;j Neuj;jpy; kf;fhthrpfs; ,izitg;gtu;fshfpa ghurPfu;fNs ntw;wpngw
Ntz;Lk; vd;W tpUk;gpdu;. Mdhy;> K];ypk;fs; my;yh`;itAk; kWik ehisAk;
ek;Gfpd;w Nuhku;fNs ntw;wpngw Ntz;Lk; vd;W tpUk;gpdu;. mg;NghJ mg;Nghhpy;
ghurPfu;fs;jhd; tYg;ngw;W Kd;NdwpAk; te;j Neuj;jpy; ,d;Dk; rpy Mz;Lfspy;
Nuhku;fs; ghurPfu;fis tPo;j;jp tpLthu;fs; vd;w ew;nra;jpia my;yh`; ,wf;fp
itj;jhd;. mj;Jld; epWj;jpf; nfhs;shky; kw;nwhU ew;nra;jpiaAk; $wpdhd;.
mJjhd;> K];ypk;fSf;F my;yh`;tpd; cjtp ntF tpiutpy; cz;L vd;gJ!
(ekf;Fr;) rkPgkhd g+kpapYs;s 'Nuhk;'thrpfs; Njhy;tpaile;jdu;. mtu;fs; (,d;W)
Njhy;tp mile;Jtpl;lNghjpYk; mjprPf;fpuj;jpy; ntw;wp milthu;fs;. (mJTk;) rpy
Mz;LfSf;Fs;shfNt (ntw;wp milthu;fs;. ntw;wp Njhy;tp vd;w) tp\ak;
,jw;F Kd;dUk;> ,jw;Fg; gpd;dUk; my;yh`;Tf;Nf nrhe;jkhdJ. (mtu;fs;
ntw;wpailAk;) me;ehspy; ek;gpf;ifahsu;fs; my;yh`;tpd; cjtpiaf; fz;L
kfpo;r;rp milthu;fs;. my;yh`;> jhd; tpUk;gpatu;fSf;F cjtp Ghpfpwhd;. mtd;
(midtiuAk;) kpifj;jtDk; fpUigAilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. (my;Fu;Md;
30:2-5)
egp (]y;) mtu;fSk; mt;tg;NghJ ,JNghd;W ew;nra;jpfis kf;fSf;Ff; $wp
te;jhu;fs;. `[;[{ila fhyq;fspy; cf;fhs;> k[d;dh> jpy; k[h]; vd;w ,lq;fspy;
J}Jj;Jtj;ij vLj;J $Wtjw;fhf kf;fis re;jpf;Fk;NghJ nrhu;f;fj;jpd; ew;nra;jp
kl;Lky;yhJ ,t;Tyf tho;f;ifapd; ntw;wpiaf; nfhz;Lk; ew;nra;jp $wp
te;jhu;fs;.
'kf;fNs!
'yh,yh`,y;yy;yh`;|
(tzf;fj;jpw;Fhpa
,iwtd;
my;yh`;itj; jtpu NtW ahUk; ,y;iy) vd;W $Wq;fs; ntw;wp miltPu;fs;!
mjd; %yk; mugpau;fis ePq;fs; Ml;rp nra;ayhk;. mugpay;yhjtu;fSk;
cq;fSf;F
gzpe;J
elg;ghu;fs;.
ePq;fs;
,we;Jtpl;lhYk;
nrhu;f;fj;jpy;
kd;du;fshfNt ,Ug;gPu;fs;." (,g;D ]mJ)
cj;gh ,g;D ugpM cyf Mrhghrq;fisf; fhl;b egp (]y;) mtu;fsplk; Nguk;
Ngrp> mtu;fis gzpa itf;f Kad;wNghJ> egp (]y;) mtu;fs; mtDf;Ff; $wpa
gjpiyAk;> me;j gjpypy; ,Ue;J ,];yhk; epr;rak; kpifj;Nj jPUk; vd;W cj;gh
tpsq;fpf; nfhz;lijAk; ,jw;F Kd; ehk; $wpapUf;fpNwhk;.
,t;thNw mg+jhypgplk; te;j filrp FOtpdUf;Ff; $wpa gjpiyAk; ehk; Kd;Ng
ghu;j;jpUf;fpd;Nwhk;. me;j gjpypy; 'xNu xU thu;j;ijiaj;jhd; ehd; cq;fsplj;jpy;
vjpu;ghu;f;fpNwd;. mt;thu;j;ijapdhy; mugpau; cq;fSf;Fg; gzpthu;fs;¢ mugpau;
my;yhjtu;fisAk; ePq;fs; Ml;rp nra;ayhk;" vd;W kpfj; njspthf mk;kf;fSf;F
vLj;Jiuj;jhu;fs;.
fg;ghg; ,g;D muj; (uop) $Wfpwhu;fs;: egp (]y;) fmghtpd; epoypy; jq;fsJ
Nghu;itiaj; jiyaizahf itj;J gLj;jpUe;jNghJ ehd; mtu;fsplk; te;Njd;.
mg;NghJ ,izitg;gtu;fs; Gwj;jpypUe;J gy rpukq;fis ehq;fs; re;jpj;Jf;
nfhz;bUe;Njhk;.
ehd;
egp
(]y;)
mtu;fsplk;
'my;yh`;tplj;jpy;
mepahaf;fhuu;fSf;F vjpuhf gpuhu;j;jpf;f khl;Bu;fsh?" vd;W Nfl;Nld;. egp (]y;)
Page 127 of 518
mtu;fspd; Kfk; rpte;Jtpl;lJ. gLj;jpUe;jtu;fs; vOe;J mku;e;J 'cq;fSf;F
Kd;dpUe;j kf;fspy; xUtu; (,];yhik Vw;Wf; nfhz;ljw;fhf) mtd; vYk;G> rij>
euk;Gfis uk;gj;jhy; mWf;fg;gl;ld. Mdhy;> mj;jifa Jd;gKk; $l mtiu
khu;f;fj;jpypUe;J
jpUg;gtpy;iy.
epr;rakhf
my;yh`;
,k;khu;f;fj;ij
KOikahf;fpNaj; jPUthd;. mg;NghJ (akd; ehl;by; cs;s) ]d;M efypUe;J
`sukTj; efuk; tiu my;yh`;tpd; mr;rj;ijj; jtpu NtW ve;j tpj
mr;rKkpd;wp gazk; nra;gtu; gazpf;fyhk;. Mdhy;> ePq;fs; (my;yh`;tpd; cjtp)
tpiuthf fpilf;f Ntz;Lk; vd;W mtrug;gLfpwPu;fs;" vd;W $wpdhu;fs;.
(]`P`{y; Gfhhp)
,JNghd;w
ew;nra;jpfis
kiwKfkhfNth>
me;epau;fSf;Fj;
njhpahky;
,ufrpakhfNth egp (]y;) mtu;fs; $wtpy;iy. khwhf> K];ypk;fs; ,e;j
ew;nra;jpia
njhpe;J
itj;jpUe;jJ
NghyNt>
epuhfhpg;gtu;fSk;
njhpe;J
itj;jpUe;jdu;. m];tj; ,g;D Kj;jypGk; mtdJ $l;lhspfSk; egpj;Njhou;fis
vg;NghJ ghu;j;jhYk; ,bj;Jiug;gJk; fpz;ly; nra;tJkhfNt ,Ue;jdu;. NkYk;>
,Njh ghUq;fs; 'fp];uh if]d; ehLfSf;F thhpRfshf Mfg;NghFk; muru;fs;
cq;fisf; fle;J nry;fpwhu;fs;" vd;W egpj;Njhou;fisf; Fj;jpf; fhz;gpj;J> tprpy;
mbj;J ifjl;b Nfyp nra;thu;fs;.
,t;Tyfpy; mjptpiutpy; xspkakhd rpwg;Gkpf;f vjpu;fhyk; cz;L vd;W $wg;gl;l
ew;nra;jpfshy;
vy;yhg;
Gwj;jpypUe;Jk;
jq;fSf;F
,iof;fg;gl;L
te;j
nfhLikfisAk; mepahaq;fisAk; Nfhil fhyj;jpy; ntF tpiutpy; fise;JtpLk;
Nkf%l;lkhfNt egpj;Njhou;fs; fUjpdhu;fs;. NkYk;> ,e;j ew;nra;jpfs; cyf
ntw;wpia kl;Lk; Fwpg;gplhky; mopahj kWikapy; epiyahd Rtu;f;fk;
K];ypk;fSf;F cz;L vd;W $wpad. ,J egpj;Njhou;fSf;F kpFe;j MWjiyAk;
MjuitAk; nfhLj;jJ.
,Jkl;Lky;yhky; K];ypk;fspd; Md;khtpw;F egp (]y;) ,iwek;gpf;if vDk;
gapw;rp %yk; tYT+l;b te;jhu;fs;. mtu;fisf; Fu;Md; kw;Wk; ey;YgNjrq;fshy;
ghpRj;jkhf;fpdhu;fs;¢
cyfg;
nghUl;fSf;Fk;
mw;g
Rfq;fSf;Fk;
mbikahtjpypUe;J tpLtpj;J csj;J}a;ik> ew;gz;G> cahpa Fzq;fs; vd kpf
cau;e;j juj;jpw;F jq;fsJ Njhou;fis Nkk;gLj;jpdhu;fs;. mfpyq;fisg; gilj;j
my;yh`;tpd; gf;fk; mtu;fspd; ftdq;fisj; jpUg;gpdhu;fs;. 'topNfL| vd;w
,Us; mfw;wp ',];yhk;| vd;w xspapy; mtu;fis epWj;jpdhu;fs;. Jd;gq;fisAk;
Jauq;fisAk; nghWj;J> rfpj;J> Jd;gk; ,ioj;jtu;fisg; gopthq;fhky; cs;sj;ij
mlf;fp mofpa Kiwapy; kd;dpf;Fk; gz;ghl;il egp (]y;) Njhou;fSf;Ff; fw;Wf;
nfhLj;jhu;fs;. ,jdhy; egpj;Njhou;fsplk; khu;f;f cWjp> Mrhghrq;fis tpl;L
tpyfp tho;tJ> ,iw jpUg;jpf;fhf jd;id mu;g;gzpj;Jf; nfhs;tJ> Rtu;f;fj;ij
tpUk;GtJ> khu;f;ff; fy;tpapd; kPJ Nguhir nfhs;tJ> khu;f;fj;jpy; Mo;e;j <LghL
nfhs;tJ Mfpa midj;Jk; fhzg;gl;ld. NkYk;> kd Cryhl;lq;fSf;F
fbthskpl;L> mw;g czu;r;rpfSf;F Ml;gl;Ltplhky; kdf; Fog;gq;fisf;
fl;Lg;gLj;jp nghWik> epjhdk;> fz;zpak; xOf;fk; Mfpatw;iwf; filg;gpbj;J
rpwe;j ed;kf;fshf tpsq;fpdhu;fs;.
Page 128 of 518
%d;whk; fhy fl;lk;
kf;fhtpw;F ntspNa ,];yhkpa miog;G
jhap/g; efhpy;
egpj;Jtj;jpd; gj;jhtJ Mz;L egp (]y;) kf;fhtpypUe;J 60 iky; njhiytpYs;s
jhk;/gpw;Fr; nrd;whu;fs;. (,J fp.gp. 619 Nk khjk; ,Wjp my;yJ [{d; khj
Muk;gj;jpy; MFk;). egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ mbik i[J ,g;D `h]hTld;
fhy;eilahfr;
nrd;whu;fs;.
jpUk;Gk;NghJk;
fhy;eilahfNt
jpUk;gpdhu;fs;.
topapypUe;j xt;nthU $l;lj;jhUf;Fk; ,];yhkpa miog;G nfhLf;fg;gl;Lk;>
mf;$l;lj;jhy; vtUk; ,];yhkpa miog;ig Vw;Wf; nfhs;stpy;iy.
egp (]y;) mtu;fs; jhk;/gpw;Fr; nrd;wile;jNghJ mq;F trpj;J te;j ]fP/g;
$l;lj;jhhpd; jiytu;fSk; ~mk;u; ,g;D ciku; m];]fgp| vd;gtdpd;
gps;isfSkhd 1) mg;J ahypy;> 2) k];CJ> 3) `gPg; vd;w %d;W rNfhjuu;fsplk;
nrd;whu;fs;. mtu;fsplk; ,];yhikg; gug;Gtjw;F cjtp nra;a Ntz;Lk; vd;W
Nfhhpdhu;fs;. Mdhy;> mtu;fspy; xUtd; 'cd;id my;yh`; J}juhf mDg;gpaJ
cz;iknad;why; ehd; fmghtpd; jpiufisf; fpopj;J tpLNtd;" vd;W $wpdhd;.
kw;nwhUtd; 'my;yh`;Tf;F cd;idj; jtpu egpahf mDg;g NtnwhUtu;
fpilf;ftpy;iyah?" vd;W Nfl;lhd;.
%d;whktd;> 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ehd; cd;dplk; xUNghJk; Ngr
khl;Nld;. eP cz;ikapy; J}juhf ,Ue;jhy; cdJ Ngr;ir kWg;gJ vdf;F kpf
Mgj;jhdjhFk;. eP my;yh`;tpd; kPJ ngha; $Wgtuhf ,Ue;jhy; cd;dplk;
NgRtNj vdf;Fj; jFjpay;y" vd;W $wpdhd;. mg;NghJ egp (]y;) ',Jjhd;
cq;fs; Kbthf ,Ue;jhy; ekJ ,e;j re;jpg;ig (kf;fSf;F ntspg;gLj;jhky;)
kiwj;JtpLq;fs;" vd;W $wpdhu;fs;.
egp (]y;) jhk;/gpy; gj;J ehl;fs; jq;fp mq;Fs;s kw;w vy;yh jiytu;fs;>
gpuKfu;fisr; re;jpj;J ,];yhkpa miog;G tpLj;jhu;fs;. Mdhy;> mtu;fspy;
vtUk; ,];yhik Vw;Wf; nfhs;shjJld; jq;fsJ Ciutpl;L cldbahf
ntspNaWk;gbAk; $wp> egp (]y;) mtu;fs; kPJ tk;gu;fis Vtptpl;ldu;. egp (]y;)
mtu;fs; Ciutpl;L ntspNa nry;y Kad;wNghJ mq;Fs;s tk;gu;fSk;
mbikfSk; xd;W$b mtu;fis Vrpg;Ngrpdu;.
,Wjpapy; kf;fspd; $l;lk; mjpfkhfp mtu;fs; midtUk; ,U mzpfshf epd;W
nfhz;L> egp (]y;) mtu;fspd; kPJ fw;fis vwpe;jdu;. mjpfkhd fw;fis egp (]y;)
mtu;fspd; Fjpfhy; euk;ig Nehf;fp vwpaNt mtu;fsJ ghjzpfSk; ,uj;jf;
fiwfshapd. egp (]y;) mtu;fSld; ,Ue;j mtu;fsJ mbik i[J ,g;D `h]h
egpatu;fisf; fhg;gjw;fhf jq;fisNa Nflakhf;fpf; nfhz;lhu;fs;. ,jdhy; mtuJ
jiyapy; gyj;j fhak; Vw;gl;lJ.
jhk;/gpypUe;J %d;W iky;fs; njhiytpYs;s ugpMTila kfd;fshd cj;gh>
i\gh vd;w ,UtUf;Fr; nrhe;jkhd Njhl;lk; tiu egp (]y;) mtu;fis mbj;Jf;
nfhz;Nl te;jdu;. egp (]y;) me;j Njhl;lj;jpw;Fs; nrd;W mq;Fs;s jpuhl;ir
Njhl;l ge;jypd; epoypy; mku;e;jhu;fs;. mg;NghJjhd; kpfg; gpugykhd me;j
gpuhu;j;jidia egp (]y;) mtu;fs; my;yh`;tplk; Ntz;bdhu;fs;. ,jdhy; egp
(]y;) mtu;fspd; cs;sk; mtu;fSf;F Neu;e;j nfhLikfspdhy; vt;tsT Ntjid
mile;jpUe;jJ vd;gijAk; jhap/g; kf;fs; ,];yhik Vw;fhjjpdhy; vt;tsT
Page 129 of 518
Jf;fj;jpw;F
Mshdhu;fs;
njhpe;Jnfhs;syhk;.
vd;gijAk;
,e;j
gpuhu;j;jidapypUe;Nj
,Njh egp (]y;) Nfl;l gpuhu;j;jid:
'my;yh`;Nt! vdJ Mw;wy; FiwitAk; vdJ jpwikf; FiwitAk; kdpju;fsplk;
ehd;
kjpg;gpd;wp
,Ug;gijAk;
cd;dplNk
KiwapLfpNwd;.
fUizahsu;fspnyy;yhk;
kpfg;nghpafUizahsNd!
ePjhd;
vspNahu;fisf;
fhg;gtd; ePjhd; vd;idf; fhg;gtd;. eP vd;id ahhplk; xg;gilf;fpwha;? vd;idf;
fz;L Kfk; fLfLf;Fk; me;epadplkh? my;yJ vd;Dila fhaj;ij eP
chpikahf;fpf; nfhLj;jpLk; giftdplkh? cdf;F vd;kPJ Nfhgk; ,y;iyahdhy;
(,e;j f\;lq;fisnay;yhk;) ehd; nghUl;gLj;jNt khl;Nld;. vdpDk;> eP toq;Fk;
Rfj;ijNa ehd; vjpu;ghu;f;fpNwd;. mJNt vdf;F kpf tprhykhdJ. cdJ
jpUKfj;jpd; xspapdhy; ,Us;fs; midj;Jk; gpufhrk; mile;jd; ,k;ik
kWikapd; fhhpaq;fs; rPu;ngw;wd. mj;jifa cdJ jpUKfj;jpd; xspapd;
nghUl;lhy; cdJ Nfhgk; vd;kPJ ,wq;FtjpypUe;Jk; my;yJ cdJ mjpUg;jp
vd;kPJ ,wq;FtjpypUe;Jk; ehd; ghJfhty; NfhUfpNwd;. my;yh`;Nt! ePNa
nghUj;jj;jpw;Fhpatd;. eP nghUe;jpf; nfhs;Sk;tiu cd; Nfhgj;jpypUe;J ghJfhg;Gj;
NjLfpNwd;. my;yh`;Nt! ghtj;jpypUe;J jg;gpg;gJk;> ed;ik nra;a Mw;wy;
ngWtJk; cdJ mUs; ,y;yhky; KbahJ."
egp (]y;) mtu;fis ,e;j epiyikapy; ghu;j;jJk; ugpMtpd; kfd;fSf;F ,uf;fk;
te;jJ. jq;fsJ fpwp];Jt mbik mj;jhi] mioj;Jj; 'jpuhl;irf; Fiyia
mtUf;Fr; nrd;W nfhL" vd;W $wpdu;. jpuhl;irf; Fiyfis mj;jh]; egp (]y;)
mtu;fSf;F Kd; itj;jTld; egp (]y;) mtu;fs; ~gp];kpy;yh`;| vd;W $wp
rhg;gpl;lhu;fs;.
,ijf; fz;l mj;jh]; ',e;jg; Ngr;R ,t;T+u; kf;fs; NgRk; Ngr;ry;yNt; cq;fSf;F
,J vg;gbj; njhpAk;?" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F> 'cdf;F ve;j Cu;? cdJ khu;f;fk;
vd;d?" vd;W mthplk; my;yh`;tpd; J}ju; (]y;) Nfl;f> mjw;F mtu;
'ePdthitr; Nru;e;j fpwp];Jtd; ehd;" vd;whu;. 'ey;ytuhd A+D]; ,g;D kj;jhtpd;
Ciur; Nru;e;jtu;jhNd?" vd;W egp (]y;) mthplk; Nfl;ljw;F mtu; Mr;raj;Jld;
'A+D]; ,g;D kj;jhitg; gw;wp cq;fSf;F vg;gb njhpAk;" vd;whu;. 'mtu; vdJ
rNfhjuu; mtUk; Xu; ,iwj;J}juhf ,Ue;jhu; ehDk; ,iwj;J}ju; jhd;" vd;W egp
(]y;) mtu;fs; gjpy; $wpaTld;> mj;jh]; egp (]y;) mtu;fspd; jiy> if kw;Wk;
fhy;fis Kj;jkpl;lhu;.
,ijg; ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j ugpMtpd; kfd;fspy; xUtu; kw;wthplk; ',Njh
cdJ mbikia mtu; Fog;gptpl;lhu;" vd;W $wpdhd;. mj;jh]; jpUk;gp
te;jTld; 'cdf;F vd;d NfL Neu;e;jJ?" vd;W mt;tpUtUk; ,bj;Jiuj;jdu;.
mjw;F mj;jh];> 'vdJ v[khdu;fNs! ,tiu tplr; rpwe;j vtUk; ,g;g+kpapy;
,y;iy. ,tu; vdf;F xU tp\aj;ij kpf cWjpahff; $wpdhu;. mjid
,iwj;J}jiuj; jtpu NtnwtUk; mwpe;jpUf;f KbahJ" vd;whu;. mjw;F
mt;tpUtUk; 'mj;jhN]! cdf;nfd;d NfL. ,tu; ck;ik ckJ khu;f;fj;jpypUe;J
jpUg;gptplhky; ,Uf;fl;Lk;. ckJ khu;f;fk;jhd; ,td; khu;f;fj;ijtpl rpwe;jJ"
vd;W $wpdu;. (,g;D `p\hk;)
egp (]y;) mtu;fs; me;jj; Njhl;lj;jpypUe;J ntspNawp kpfTk; ftiyAld;
cs;sk; cile;jtu;fshf kf;fh Nehf;fp jpUk;Gk; topapy; ~fu;Dy; kdh[py;| vd;w
Page 130 of 518
,lj;ij mile;j NghJ my;yh`; mtu;fsplk; [pg;uPiyAk;> (kiyfspd; thdtu;)
kyf;Fy; [pghiyAk; mDg;gpdhd;. kyf;Fy; [pghy; jhap/g;thrpfshfpa ,k;kf;fis
,U kiyfisAk; xd;W Nru;j;J eRf;fp mopj;Jtplth"? vd;W egp (]y;)
mtu;fsplk; Nfl;lhu;.
Map\h (uop) ,r;rk;gtj;jpd; tptuj;ijf; $Wfpd;whu;fs;: ehd; egp (]y;)
mtu;fsplk; 'c`{j; Nghiutplf; fLikahd ehs; vJTk; cq;fsJ tho;f;ifapy;
te;Js;sjh?" vd;W Nfl;Nld;. mjw;F 'cdJ $l;lj;jhhpd; %yk; ehd; gy
Jd;gq;fisr; re;jpj;Js;Nsd;. mtw;wpy; ehd; re;jpj;j Jd;gq;fspy; kpff;
fLikahdJ ~at;Ky; mfgh| vd;w jpdj;jpy; vdf;F Vw;gl;l NtjidNa MFk;.
ehd; mg;J ahypypd; kfdplk; vd;id mwpKfg;gLj;jpNdd;. Mdhy;> mtd; vdJ
miog;ig Vw;Wf; nfhs;stpy;iy. ehd; ftiyAld; jpUk;g kf;fhit Nehf;fp
gazkhfp ~fu;Dy; kdh[py;| vd;w ngaUs;s ~fu;D ]Mypg;| vd;w ,lj;jpy; te;J
jq;fpa NghJjhd; vdf;F KOikahd epidNt jpUk;gpaJ. ehd; jiyiaj; J}f;fpg;
ghu;j;jNghJ vd; jiyf;F Nky; xU Nkfk; epoypl;Lf; nfhz;bUe;jJ. me;j
Nkfj;jpy; [pg;uPy; ,Ue;jhu;. mtu; vd;id mioj;J ~epr;rakhf my;yh`; ePq;fs;
cq;fsJ $l;lj;jhhplk; NgrpaijAk; mtu;fs; cq;fSf;Ff; $wpa gjpiyAk;
Nfl;Lf; nfhz;lhd;. ,k;kf;fs; tp\aj;jpy; ePq;fs; tpUk;gpaij kyf;Fy; [pghYf;F
Vt Ntz;Lk; vd;gjw;fhf mtiu cq;fsplk; mDg;gp ,Uf;fpd;whd;| vd;W
$wpdhu;. kyf;Fy; [pghy; vd;id mioj;J vdf;F ]yhk; $wp 'K`k;kNj! [pg;uPy;
$wpathNw my;yh`; vd;id cq;fsplk; mDg;gpAs;shd;. ePq;fs; vd;d
tpUk;GfpwPu;fs;? ePq;fs; tpUk;gpdhy; ,tu;fis ,uz;L kiyfisAk; nfhz;L
eRf;fp tpLfpNwd;" vd;W $wpdhu;. mjw;F egp (]y;) 'mij xUf;fhYk; ehd;
tpUk;g khl;Nld;. khwhf> mtu;fspypUe;J my;yh`;it kl;Lk; tzq;fp mtDf;F
,iz itf;fhjtu;fis mtd; cUthf;Fthd; vd;W ehd; MjuT itf;fpNwd;"
vd;W $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;)
,e;j gjpypd; %yk; egp (]y;) mtu;fspd; jdpj;jd;ik njhpatUtJld;> mtu;fs;
vj;jifa kfj;jhd gz;Gs;stu;fs; vd;gijAk; ehk; njhpe;Jnfhs;syhk;.
VO thdq;fSf;F NkypUe;J my;yh`; mUspa ,k;kiwthd cjtpiag; ghu;j;J
egp (]y;) mtu;fspd; kdk; kpfTk; epk;kjpaile;jJ. njhlu;e;J kf;fhit Nehf;fp
gazkhFk;NghJ ~ef;yh| vd;w gs;sj;jhf;fpy; rpy ehl;fs; jq;fpdhu;fs;. thjp
ef;yhtpy; jq;Ftjw;F trjpahd jz;zPUk; nropg;GKs;s m];]a;Yy; fgPu;> i[kh
vd;w ,U ,lq;fs; ,Ue;jd. ,t;tpU ,lq;fspy; Fwpg;ghf ve;j ,lj;jpy; egp (]y;)
mtu;fs; jq;fpdhu;fs; vd;gjw;F rhpahd Mjhuk; ekf;Ff; fpilf;ftpy;iy.
egp (]y;) mtu;fs; ,t;tplj;jpy; jq;fpapUf;Fk;NghJ rpy [pd;fis my;yh`; egp
(]y;) mtu;fsplk; mDg;gp itj;jhd;. (]`P`{y; Gfhhp)
,e;j [pd;fisg; gw;wp Fu;Mdpy; ,uz;L ,lq;fspy; my;yh`; Fwpg;gpLfpd;whd;.
xd;W ~m`;fh/g;| vDk; mj;jpahaj;jpy;:
'(egpNa!) ,e;jf; Fu;Midf; Nfl;Fk; nghUl;L> [pd;fspy; rpyiu ehk; cq;fsplk;
tUkhW nra;J> mtu;fs; te;j rkaj;jpy; (mtu;fs; jq;fs; kf;fis Nehf;fp) 'ePq;fs;
tha;nghj;jp (,jidf; Nfl;Lf;nfhz;L) ,Uq;fs;" vd;W $wpdhu;fs;. (,J) Xjp
KbT ngwNt> jq;fs; ,dj;jhu;fsplk; nrd;W mtu;fSf;F mr;r%l;b vr;rhpf;if
nra;jdu;.
Page 131 of 518
(mtu;fis Nehf;fp) 'vq;fSila ,dj;jhNu! epr;rakhf ehq;fs; xU Ntjj;ijr;
nrtpAw;Nwhk;. mJ %]hTf;Fg; gpd;du; mUsg;gl;bUf;fpd;wJ. mJ> jdf;F
Kd;Ds;s Ntjq;fisAk; cz;ikg;gLj;Jfpd;wJ. mJ rj;jpaj;jpYk;> Neuhd
topapYk;
nrYj;Jfpd;wJ.
vq;fSila
,dj;jhNu!
my;yh`;tpd;
gf;fk;
miog;gtu;fSf;Fg; gjpy; $wp> mtiu ek;gpf;if nfhs;Sq;fs;. cq;fSila
ghtq;fis (my;yh`;) kd;dpj;Jk; tpLthd;. Jd;GWj;Jk; NtjidapypUe;Jk;
cq;fisf; fhg;ghw;Wthd;." (my;Fu;Md; 46:29> 30> 31)
kw;nwhd;W ~[pd;| vDk; mj;jpahaj;jpy;:
'(egpNa!) ePq;fs; $Wq;fs;: 't`p %yk; vdf;F mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. epr;rakhf>
[pd;fspy; rpyu; (,t;Ntjj;ijr;) nrtpAw;W(j; jq;fs; ,dj;jhu;fsplk; nrd;W
mtu;fis Nehf;fp) 'epr;rakhf> ehq;fs; kpf;f Mr;rhpakhd xU Fu;Midr;
nrtpAw;Nwhk; mJ Neuhd topia mwptpf;fpd;wJ. MfNt> mjid ehq;fs;
ek;gpf;if nfhz;Nlhk;. (,dp) ehq;fs; vq;fs; ,iwtDf;F xUtidAk; ,izahf;f
khl;Nlhk;..." (my;Fu;Md; 72:1-15)
[pd;fs; egp (]y;) mtu;fsplk; te;J Fu;Mid Nfl;Lr; nrd;wd. ,jid ,e;j
trdq;fs; %yk; my;yh`; mwptpj;jg; gpwF jhd; egp (]y;) mtu;fs; mwpe;J
nfhz;lhu;fs;. mjw;F Kd;G ,J mtu;fSf;Fj; njhpahJ. ,Jjhd; [pd;fs; egp
(]y;) mtu;fsplk; te;j Kjy; KiwahFk; vd;gJ ekf;Fj; njhpatUfpwJ. NkYk;>
,e;epfo;r;rpf;Fg; gpwF [pd;fs; egp (]y;) mtu;fsplk; gyKiw te;jpUf;fpwhu;fs;
vd;gJk; NtW rpy mwptpg;GfspypUe;J njhpa tUfpwJ.
,J cz;ikapy; my;yh`;tpd; kiwthd nghf;fp\j;jpypUe;J mUsg;gl;l
kfj;jhd cjtpahFk;. jd;idj; jtpu NtW vtUk; mwpe;Jnfhs;s Kbahj
mtDila giliaf; nfhz;L> my;yh`; egp (]y;) mtu;fSf;F cjtp nra;jhd;.
NkYk;> ,J njhlu;ghf ,wq;fpa trdq;fspy; egp (]y;) mtu;fspd; miog;Gg; gzp
ntw;wpailAk; vd;w ew;nra;jpfSk; ,Ue;jd. ,g;gpugQ;rj;jpd; ve;jnthU rf;jpAk;
mtu;fspd; miog;Gg; gzp ntw;wpailtij jLj;jpl KbahJ vd;W mt;trdq;fs;
kpf cWjpahf mwptpj;jd.
'vtd; my;yh`;tpd; gf;fk; miog;gtu;fSf;Fg; gjpy; $wtpy;iyNah (mtid
epr;rakhf my;yh`; jz;bg;ghd;. jz;lidapy; ,Ue;J jg;g) mtd; g+kpapy; vq;F
XbaNghjpYk; my;yh`;it Njhw;fbf;f KbahJ. my;yh`;it md;wp> ghJfhg;gtu;
mtDf;F xUtUkpy;iy. (mtidg; Gwf;fzpf;Fk;) ,j;jifatu;fs; gfpuq;fkhd
topNfl;by;jhd; ,Ug;gu;"
'epr;rakhf ehk; g+kpapy; my;yh`;itj; Njhw;fbf;f KbahJ vd;gijAk;>
(g+kpapypUe;J) Xb mtid tpl;Lj; jg;gpj;Jf;nfhs;s KbahJ vd;gijAk; cWjpahf
mwpe;Jnfhz;Nlhk;." (my;Fu;Md; 72:12)
my;yh`;tpd; ,e;j khngUk; cjtpahYk; kfj;jhd ew;nra;jpfshYk; egp (]y;)
mtu;fspd; cs;sj;jpypUe;J ftiy ePq;fpaJ Jf;fk; mfd;wJ kf;fhtpw;F jpUk;gr;
nrd;W
,];yhikg;
gug;GtjpYk;
epue;jukhd
my;yh`;tpd;
J}Jj;Jtj;ij
vLj;Jiug;gjpYk; jdJ Ke;jpa jpl;lj;ijNa Gjpa cw;rhfj;JlDk;> JzpTlDk;>
tPuj;JlDk; nra;a Ntz;Lk; vd;W cWjpnfhz;lhu;fs;.
mg;nghOJ i[J ,g;D `h]h 'egpNa! Fiw\pfs; cq;fis kf;fhtpypUe;J
ntspNaw;wp ,Uf;f> ePq;fs; ,g;nghOJ vg;gb mq;F nry;y KbAk;?" vd;whu;.
Page 132 of 518
mjw;F 'i[Nj! ePq;fs; ghu;f;Fk; ,e;j Jd;gq;fSf;F xU KbitAk; ey;y kfpo;r;rp
jUk; khw;wj;ijAk; epr;rak; my;yh`; Vw;gLj;jp ,Uf;fpwhd;. epr;rakhf> my;yh`;
mtdJ khu;f;fj;jpw;F cjtp nra;thd; mtdJ egpf;F ntw;wpiaj; jUthd;" vd;W
egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;.
gpwF jdJ gazj;ijj; njhlu;e;J kf;fh mUNf te;jTld; 'uh Fifapy; jq;fpf;
nfhz;L F[hM $l;lj;ijr; Nru;e;j xUtiu mf;d]; ,g;D \{iuf;fplk; mtu;
jdf;F milf;fyk; ju Ntz;Lk;" vdf; $wp J}J mDg;gpdhu;fs;. Mdhy;> 'jhd;
kf;fhthrpfSld; el;G nfhz;ltuhf ,Ug;gjhy;> mtu;fs; tpUk;ghjtUf;F
ghJfhg;G mspf;f KbahJ" vd;W mf;d]; $wptpl;lhu;. gpwF Ri`y; ,g;D
maplk; egp (]y;) mtu;fs; J}jDg;gpdhu;fs;. mjw;F 'jhd;> Mkpu; fpisiar;
Nru;e;jtd;. vdNt> fmg; fpisahUf;F vjpuhf vd;dhy; milf;fyk; nfhLf;f
KbahJ" vd;W mtu; kWj;Jtpl;lhu;
mjw;Fg; gpwF egp (]y;) mtu;fs; Kj;,kplk; J}J mDg;gpdhu;fs;. Kj;,k; 'Mk;!
ehd; milf;fyk; jUNtd;" vd;W $wp> jhDk; MAjq;fis mzpe;Jnfhz;L jdJ
Mz; gps;isfs; kw;Wk; $l;lj;jhiuAk; MAjk; mzpar; nra;J> fmghTf;F
mioj;Jr; nrd;whu;. mq;F ehd;F %iyfspYk; mtu;fis epw;fitj;J> 'ehd;
K`k;kjpw;F milf;fyk; nfhLj;J tpl;Nld;. mjdhy;jhd; cq;fis ,q;F
mioj;J te;Njd;" vd;W mtu;fSf;F mwptpj;jhu;.
gpwF egp (]y;) mtu;fis mioj;Jtu xUtiu mDg;gpdhu;. egp (]y;) mtu;fs;
i[J ,g;D `h]hTld; k];[pJy; `uhkpw;F te;jhu;fs;. Kj;,k; jdJ xl;lfj;jpd;
kPNjwp mku;e;Jnfhz;L 'Fiw\pfNs! ehd; K`k;kjpw;F milf;fyk; nfhLj;J
tpl;Nld;. cq;fspy; vtUk; K`k;kij gopf;ff; $lhJ" vd;W mwptpg;Gr; nra;jhu;.
egp (]y;) mtu;fs; `[;Uy; m];tj;ij Kj;jkpl;L> fmghit tyk; te;J> ,uz;L
ufmj;Jfs; njhOJtpl;L jdJ tPl;bw;Fr; nrd;whu;fs;. mJ tiuapYk; Kj;,Kk;
mtuJ kf;fSk; MAjNke;jp ghJfhg;gpw;fhf egp (]y;) mtu;fisr; Rw;wp epd;W
,Ue;jdu;.
mg+[`;y; 'eP milf;fyk; (kl;Lk;) mspj;Js;shah? my;yJ K];ypkhfp tpl;lhah?"
vd;W
Kj;,kplk;
Nfl;lhd;.
mjw;F
',y;iy.
ehd;
milf;fyk;jhd;
mspj;Js;Nsd;" vd;W Kj;,k; $wNt> 'rhp! eP milf;fyk; nfhLj;jtUf;F
ehq;fSk; milf;fyk; nfhLf;fpNwhk;" vd;W $wpdhd;. (,g;D `p\hk;> [hJy;
kMJ)
Kj;,kpd; ,e;j nraiy egp (]y;) epidT itj;jpUe;jhu;fs;. 'gj;u; Nghhpy; vjphpfs;
gyu; ifjpfshf;fg;gl;lNghJ> Kj;,k; capUld; ,Ue;J> ,e;j Ju;ehw;wk;
gpbj;jtu;fspd; chpikf;fhf vd;dplk; NgrpapUe;jhy; mtUf;fhf ,tu;fs;
midtiuANk ehd; tpLjiy nra;jpUg;Ngd;" vd;W $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
Nfhj;jpuq;fSf;Fk; jdp egu;fSf;Fk; ,];yhik mwpKfg;gLj;Jjy;
egpj;Jtj;jpd; gj;jhk; Mz;L Jy;fhapjh khjj;jpy; ([_d; ,Wjp my;yJ [_iy
njhlf;fk; fp.gp. 619y;) egp (]y;) mtu;fs; kf;fhtpw;Fj; jpUk;gpdhu;fs;. gy
Nfhj;jpuq;fSf;Fk;
jdp
egu;fSf;Fk;
,];yhik
kPz;Lk;
Gjpjhf
mwpKfg;gLj;jpdhu;fs;. `[;[{ila fhyk; neUq;fpaNghJ kf;fs; midtUk; gy
jpirfspypUe;J
`[;[{
flikia
epiwNtw;Wtjw;fhf
kf;fhtpw;F
te;j
Page 133 of 518
tz;zkpUe;jhu;fs;. egp (]y;) mtu;fs; me;jr; re;ju;g;gj;ijg; gad;gLj;jpf; nfhz;L
xt;nthU Nfhj;jpuj;jpw;Fk; nrd;W mtu;fSf;F ,];yhik mwpKfg;gLj;jp>
mjd;gf;fk; miog;Gf; nfhLj;jhu;fs;. egpj;Jtj;jpd; ehd;fhtJ Mz;bypUe;J
,g;gbj;jhd; mk;kf;fis ,];yhkpd; gf;fk; mioj;J te;jhu;fs;. Mdhy;> ,e;j
gj;jhtJ Mz;L NkYk; xU Nfhhpf;ifiaAk; mtu;fSf;F Kd; itj;jhu;fs;.
mjhtJ> ehd; my;yh`;tpd; khu;f;fj;ij vLj;J itg;gjw;F vdf;F ,lk; nfhLj;J
cjtp nra;J vjphpfsplkpUe;J vdf;F ghJfhg;G mspAq;fs; vd;W mk;kf;fsplk;
Nfl;Lf;nfhz;lhu;fs;.
,];yhk; mwpKfg;gLj;jg;gl;l Nfhj;jpuj;jpdu;
,khk; [{`; (u`;) mtu;fs; $Wfpwhu;fs;: egp (]y;) mtu;fs; gy Nfhj;jpuj;jhhplk;
nrd;W ,];yhkpa miog;G tpLj;jhu;fs;. mtu;fspd; ngau;fshtd:
Mkpu; ,g;D ]/]M fpisapdu;: K`hg;D f];/g`;> /g[huh> f];]hd;> Ku;uh>
`dP/gh> ]{iyk;> mg;];> gD} e];u;> gD} gf;fh> fpe;jh> fy;g;> `hhp]; ,g;D fmg;>
cj;uh> `ohkh Mfpa Nfhj;jpuj;jhUf;F Xhpiwf; nfhs;ifia ,jkhf vLj;Jiuj;Jk;
mtu;fspy; vtUk; miog;ig Vw;ftpy;iy. (,g;D ]mj;)
Nkw;fz;l midj;J Nfhj;jpuj;jhiuAk; xNu Mz;Lf;Fs; my;yJ xNu `[;
fhyj;jpNyNa mioj;jpltpy;iy. egpj;Jtj;jpd; ehd;fhk; Mz;L nky;y nky;yj;
njhlq;fpa ,e;j gfpuq;f miog;Gg; gzp egp (]y;) mtu;fs; kjPdh nry;Yk;tiu
ePbj;jJ. vdNt> ,d;d Nfhj;jpuj;jhiu ,d;d Mz;Ljhd; mioj;jhu;fs; vd;W
Fwpg;gpl;Lf; $wpl KbahJ. vd;whYk; ngUk;ghyhd Nfhj;jpuj;jhiu egpj;Jtj;jpd;
gj;jhk; Mz;Ljhd; mioj;jhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fspd; miog;ig ,e;j Nfhj;jpuj;jhu; vt;thW vLj;Jf; nfhz;ldu;
vd;gijf; Fwpj;J ,g;D ,];`hf; (u`;) $Wtij RUf;fkhff; fhz;Nghk;:
1) ~fy;g;| fpisapdu;: egp (]y;) mtu;fs; ,tu;fspd; cl;gpthd mg;Jy;yh`; cila
FLk;gj;jhiu> 'mg;Jy;yh`;tpd; kf;fNs! my;yh`; cq;fs; je;ijf;F vj;Jiz
mofpa ngaiu toq;fpapUf;fpd;whd;" vd;nwy;yhk; eakhf $wp mioj;Jg;
ghu;j;jhu;fs;. vjw;Fk; mtu;fs; miratpy;iy.
2) ~`dP/gh| fpisapdu;: ,k;kf;fspd; tPL tPlhfr; nrd;W jd;id mwpKfg;gLj;jpf;
nfhz;L mioj;Jg; ghu;j;jhu;fs;. Mdhy;> mtu;fs; mij Vw;fhjJ kl;Lkpd;wp> egp
(]y;) mtu;fsplk; Kul;Lj;jdkhfTk; ele;Jnfhz;ldu;.
3) ~Mkpu; ,g;D ]/]M| fpisapdu;: egp (]y;) mtu;fs; ,tu;fsplk; nrd;W
jd;id mwpKfg;gLj;jp my;yh`;tpd; gf;fk; mioj;jhu;fs;. mtu;fspy; ig`uh
,g;D /gpuh]; vd;gtu; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ehd; ,e;j Fiw\p thypgiu
gpbj;J vd;dplk; itj;Jf; nfhz;lhy; ,tu; %yk; KO mugpau;fisAk; ehd;
ntw;wp nfhs;Ntd;" vd;W $wpdhu;. NkYk;> egp (]y;) mtu;fis re;jpj;J> 'cq;fsJ
khu;f;fj;jpy; Nru;e;J ehq;fs; cq;fsplk; xg;ge;jk; nra;J nfhLf;fpNwhk;. gpwF
cq;fSf;F khW nra;Ak; rKjhaj;jpw;F vjpuhf my;yh`; cq;fSf;F ntw;wpiaj;
je;jhy;> cq;fSila kiwTf;Fg; gpd; vq;fSf;F mjpfhuk; fpilf;Fkh?" vd;W
Nfl;lhu;. mjw;F egp (]y;) mtu;fs; 'mjpfhuq;fs; midj;Jk; my;yh`;tpw;Nf
chpad. mtd; tpUk;gpa $l;lj;jpw;F mijf; nfhLg;ghd;" vd;W gjpyspj;jhu;fs;.
mjw;F ig`uh 'cq;fs; Kd;dpiyapy; mugpau;fSf;F vjpuhf ehq;fs; Nghhpl;L
mtu;fspd; mk;GfSf;F vq;fs; fOj;Jf;fis ,yf;fhf;fpf; nfhs;s> my;yh`;
Page 134 of 518
cq;fSf;F ntw;wp nfhLj;jg;gpd; epu;thf mjpfhuk; vq;fSf;F ,y;yhky;
kw;wtu;fSf;fh? ,njg;gb Neu;ikahFk;? mg;gbg;gl;l cq;fs; khu;f;fk; vq;fSf;Fj;
Njitapy;iy" vd;W $wptpl;lhd;. mjw;Fg;gpd; me;j fpisapdUk; ,];yhik
Vw;f kWj;Jtpl;ldu;. (,g;D `p\hk;)
Mkpu; fpisapdu; `[;i[ Kbj;Jf;nfhz;L jq;fsJ CUf;Fj; jpUk;gpaNghJ
`[;[py; fye;Jnfhs;s ,ayhj xU Kjpathplk; nrd;W> 'mg;Jy; Kj;jypgpd;
fpisapYs;s Fiw\p thypgu; xUtu; vq;fsplk; jd;id ~egp| vd;W
mwpKfg;gLj;jpdhu;. mtUf;Fg; ghJfhg;gspf;f Ntz;Lk; mtUf;F cjtp nra;a
Ntz;Lk; mtiu ekJ CUf;F mioj;J tu Ntz;Lk; vd;W vq;fsplk; $wpdhu;"
vd;whu;fs;. ,ijf; Nfl;l me;j tNahjpfu; 'iftpl;Lg; Ngha;tpl;lNj! mtiu
tpl;Ltpl;Bu;fNs! vdJ capu; vtd; iftrk; cs;sNjh mtd; kPJ Mizahf! egp
,];khaPy; (miy) mtu;fspd; FLk;gj;ijr; Nru;e;j vtUk; ngha; $wkhl;lhu;fs;.
epr;rak; mtu; $wpaJ cz;ikjhd;. cq;fsJ mwpT cq;fis tpl;L vq;Nf
NghdJ?" vd;W fbe;Jiuj;J kpFe;j ifNrjj;ij ntspg;gLj;jpdhu;.
egp (]y;) mtu;fs; ,];yhik gy Fyj;jhUf;Fk; Nfhj;jpuj;jhUf;Fk; FOf;fSf;Fk;
mwpKfg;gLj;jpaJ Nghd;Nw jdp egu;fSf;Fk; mwpKfg;gLj;jpdhu;fs;. mtu;fspy;
rpyhplkpUe;J egp (]y;) mtu;fs; ey;y gjpy;fis ngw;whu;fs;. `[; Kbe;J rpy
fhyq;fspNyNa mtu;fspy; gyu; ,];yhikj; jOtpdu;. mtu;fspy; rpyiu ,q;F
ghu;g;Nghk;:
1) ]{itj; ,g;D ]hkpj;: ,tu; kjPdhthrpfspy; Ez;zwpT kpf;f ngUk; ftpQuhf
tpsq;fpdhu;. ,tu; tPujPuk;> ftpahw;wy;> rpwg;gpay;G> FLk;gg; ghuk;ghpak; Mfpa
rpwg;Gfshy; ,tuJ rKjhak; ,tiu ~my;fhkpy;| (KOikahdtu;) vd;W
mioj;jdu;. ,tu; `[; my;yJ ck;uh nra;tjw;fhf kf;fh te;jhu;. ,];yhkpa
miog;Gf;fhf mthplk; egp (]y;) mtu;fs; NgrpaNghJ mtu; 'cq;fsplk;
,Ug;gJk; vd;dplk; ,Ug;gJk; xd;whfj;jhd; ,Uf;Fk;" vd;whu;. mjw;F egp (]y;)
mtu;fs; 'cq;fsplk; vd;d ,Uf;fpwJ?" vd;W Nfl;ljw;F 'ehd; Yf;khd; (miy)
toq;fpa QhdNghjidfisf; fw;W itj;Js;Nsd;" vd;whu;. egp (]y;) mtu;fs;
'vdf;F mij nrhy;ypf; fhl;Lq;fs;" vd;W Nfl;fNt> mtu; mij nrhy;ypf;
fhz;gpj;jhu;. mijf; Nfl;l egp (]y;) mtu;fs;> 'epr;rakhf ,J mofpa Ngr;Rjhd;.
vdpDk;> vd;dplk; ,Ug;gNjh ,ijtpl kpfr; rpwe;jJ. mJjhd; my;yh`; vdf;F
mUspa Fu;Md;. mJ xspkpf;fJ Neu;top fhl;lf;$baJ" vd;W $wp> Fu;Mid
mtUf;F Xjp fhz;gpj;J> mtiu ,];yhkpd; gf;fk; mioj;jhu;fs;. Fu;Md; mtuJ
cs;sj;ijf; ftu;e;jJ. ',J kpf mofpa trdq;fs; cila Ntjkhf ,Uf;fpwNj"
vd tUzpj;J ,];yhikj; jOtpdhu;. gpwF kjPdh te;j rpy fhyj;jpNyNa GM];
NghUf;F Kd;ghf mt;]; kw;Wk; f];u[; Nfhj;jpuj;jhilapy; ele;j rz;ilapy;
nfhy;yg;gl;lhu;. mNefkhf egpj;Jtj;jpd; 11 Mk; Mz;bd; njhlf;fj;jpy; mtu;
,];yhik jOtpapUf;fyhk;.
2) ,ah]; ,g;D KMj;: kjPdhitr; Nru;e;j ,isQuhd ,tu; ~GM];| Aj;jj;jpw;F
Kd; egpj;Jtj;jpd; 11tJ Mz;L mt;]; fpisapdu; f];u[; fpisahUf;F vjpuhf
kf;fhtpYs;s Fiw\pfsplk; el;G xg;ge;jk; nra;a te;jNghJ ,tUk; mt;];
fpisahUld; kf;fh te;jhu;. kjPdhtpy; mt;]; f[;u[{f;fpilapy; gifikj; jP
nfhOe;J tpl;L vhpe;J nfhz;bUe;j rkak; mJ. mt;]; fpisapdu; f];u[;i[ tpl
vz;zpf;ifapy; Fiwthf ,Ue;jjhy; Fiw\pfspd; el;ig ehb te;jdu;.
Page 135 of 518
,tu;fspd; tUifia mwpe;Jnfhz;l. egp (]y;)> ,tu;fsplk; nrd;W 'ePq;fs;
vjw;fhf te;Js;sPu;fNsh mijtplr; rpwe;j xd;iw mwpe;Jnfhs;s cq;fSf;F
Mu;tKs;sjh?" vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;F mtu;fs; 'mJ vd;d?" vd;W Nfl;f>
egp (]y;) mtu;fs; 'ehd; my;yh`;tpd; J}juhNtd;. mtd; vd;id mtdJ
mbahu;fsplk; mDg;gpAs;shd;. mtu;fs; my;yh`;it tzq;f Ntz;Lk;
mtDf;F vijAk; ,izahf;ff; $lhJ my;yh`; vdf;F Ntjj;ijAk; ,wf;fp
itj;jpUf;fpwhd;" vd;W $wp ,];yhkpd; Vida tp\aq;fisAk; epidT+l;b>
Fu;MidAk; Xjpf; fhz;gpj;jhu;fs;.
mg;NghJ ,ah]; 'vdJ $l;lj;jhNu! my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ePq;fs;
te;jpUf;Fk; Nehf;fj;ij tpl ,Jjhd; kpfr; rpwe;jJ" vd;W $wpdhu;. clNd
mf;$l;lj;jpy; cs;s mGy; i`]u; vd;w md]; ,g;D uh/gp> xUgpb kz;
vLj;J ,ah]pd; Kfj;jpy; tPrp vwpe;J> ',Njh ghu;! vq;fis tpl;LtpL. rj;jpakhf
ehq;fs; NtnwhU Nehf;fj;jpw;F te;jpUf;fpNwhk;" vd;W $wpdhd;. mjw;Fg; gpd;
,ah]; tha;%bf; nfhs;sNt egp (]y;) mq;fpUe;J vOe;J nrd;W tpl;lhu;fs;.
mt;]; fpisapdu; Fiw\pfSld; el;G xg;ge;jk; nra;tjpy; Njhy;tp fz;L kjPdh
jpUk;gpdu;. mLj;j rpy fhyj;jpNyNa> ,ah]; ,we;Jtpl;lhu;. mtu; kuzpf;Fk;NghJ
~yh,yh`,y;yy;yh`;> my;yh`{ mf;gu;> my;`k;Jypy;yh`;| vd;W nrhy;ypf;
nfhz;bUe;jhu;. mtu; K];ypkhfNt ,we;jhu; vd;gjpy; ahUf;Fk; re;Njfkpy;iy.
(,g;D `p\hk;> K];dJ m`;kJ)
3) mg+ju; fp/gh: ,tu; kjPdhtpd; Rw;Wg;Gwj;jpy; trpj;J te;jhu;. ]{itj;> ,ah];
MfpNahhpd; %yk; egp (]y;) mtu;fspd; J}Jj;Jtr; nra;jp kjPdhit
mile;jNghJ mg+jUf;Fk; me;j nra;jp vl;bapUf;fyhk;. gpwF mJNt ,];yhkpy;
tu Mu;tk; Vw;gl;ljw;Ff; fhuzkhf mike;jpUf;fyhk;.
mg+ [k;uh (u`;) mtu;fs; $wpajhtJ: vq;fsplk; ,g;D mg;gh]; (uop) mtu;fs;>
'mg+ju; mtu;fs; ,];yhikj; jOtpa tpjk; Fwpj;J cq;fSf;F ehd;
mwptpf;fl;Lkh?" vd;W Nfl;lhu;fs;> ehq;fs; 'mwptpAq;fs;" vd;wTld; ,g;D
mg;gh]; mtu;fs; gpd;tUkhW $wpdhu;fs;.
mg+ju; mtu;fs; (vd;dplk;) nrhd;dhu;fs;: 'ehd; fp/ghu; Fyj;ijr; Nru;e;j
xUtdhf ,Ue;Njd;. mg;NghJ jk;ik egp vd;W nrhy;ypf;nfhz;L xU kdpju;
kf;fhtpy; jphpfpwhu; vd;W vq;fSf;Fr; nra;jp vl;baJ. MfNt> ehd; vd; rNfhjuu;
mdP]plk; 'eP ,e;j kdpjhplk; Ngha; Ngrp mtiug; gw;wpa nra;jpiaj; njhpe;J th"
vd;W nrhd;Ndd;. mt;thNw nrd;W mtiur; re;jpj;J jpUk;gp te;jhu;. ehd;>
'cd;dplk; vd;d nra;jp ,Uf;fpwJ?" vd;W Nfl;Nld;. 'ed;ik GhpAk;gb
fl;lisaplTk; jPikapypUe;J (kf;fisj;) jLf;fTk; nra;fpd;w xU kdpjuhf ehd;
mtiuf; fz;Nld;" vd;whu;. ehd; mthplk; ~mtiug; gw;wpa KOikahd nra;jpia
vdf;F eP jutpy;iy| vd;W $wpNdd;. gpwF Njhypdhy; Md jz;zPu; igiaAk;
ifj;jbiaAk; vLj;Jf; nfhz;L kf;fh Nehf;fpg; Gwg;gl;Nld;.
mtiu ehd; Njb te;jpUg;gjhff; fhl;bf; nfhs;stpy;iy. mtiug; gw;wp
tprhhpf;fTk; ehd; tpUk;gtpy;iy. NtW czT ,y;yhjjhy; [k;[k; jz;zPiuf;
Fbj;Jf; nfhz;L ,iwapy;yj;jpy; jq;fpapUe;Njd;. mg;NghJ myP (uop) mtu;fs;
vd;idf; fle;J nrd;whu;fs;. vd;idf; fz;lJk; 'Ms; CUf;Fg; Gjpatu; Nghyj;
njhpfpwNj" vd;W Nfl;lhu;fs;> ehd;> 'Mk;!" vd;Nwd;. clNd mtu;fs;>
'mg;gbnad;why; ek; tPl;bw;F thUq;fs; Nghfyhk;" vd;W nrhd;dhu;fs;. ehd;
Page 136 of 518
mtu;fSld; nrd;Nwd;. Mdhy;> vijg; gw;wpAk; mtu;fsplk; ehd; Nfl;fTkpy;iy
vijAk; mtu;fSf;Fj; njhptpf;fTkpy;iy.
fhiyahdJk; egp (]y;) mtu;fisg; gw;wp tprhhpf;f fmghtpw;Fr; nrd;Nwd;.
Mdhy;> mq;F xUtUk; mtu;fisg; gw;wp vijAk; vdf;Fj; njhptpf;ftpy;iy.
mg;NghJ myP (uop) vd;idg; ghu;j;jhu;fs;. 'jhq;fs; jq;f Ntz;bAs;s tPl;il
milahsk; njhpe;Jnfhs;Sk; Neuk; ,d;Dk; tutpy;iyah?" vd;W rhilahff;
Nfl;lhu;fs;. ehd;> ',y;iy" vd;Nwd;. clNd myP (uop) 'vd;Dld; thUq;fs;"
vd;W nrhy;yptpl;L> 'tptfhuk; vd;d? ,e;j CUf;F vjw;fhf te;jPu;fs;?" vd;W
Nfl;lhu;fs;.
mjw;F>
'ehd;
nrhy;tijg;
gpwUf;Fj;
njhpahky;
ePq;fs;
kiwg;gjhapUe;jhy; cq;fSf;F mij njhptpf;fpNwd;" vd;Nwd;. mjw;F mtu;fs;
'mt;thNw nra;fpNwd;" vd;whu;fs;.
ehd; mg;NghJ ~,q;Nf jk;ik ,iwj;J}ju; vd;W $wpf;nfhz;L xU kdpju;
Gwg;gl;bUf;fpwhu;| vd;W vq;fSf;Fr; nra;jp vl;baJ. ehd; vd; rNfhjuiu
mthplk; Ngrp tUk;gb mDg;gpNdd;. Nghjpa tptuj;ij vd;dplk; mtu; nfhz;L
tutpy;iy. MfNt> ehd; mtiu (Neubahfr;) re;jpf;f tpUk;gpNdd;" vd;W
nrhd;Ndd;. mjw;F mtu;fs;> 'ePq;fs; Neuhd topia mile;Js;sPu;fs;. ,J ehd;
mthplk; nry;Yk; Neuk;. MfNt> vd;idg; gpd;njhlu;e;J thUq;fs;. ehd; EioAk;
tPl;by; ePq;fSk; EioAq;fs;. NghFk;NghJ cq;fSf;F Mgj;J Vw;gLk; vd;W ehd;
mQ;Rfpd;w xUtidf; fz;lhy;> nrUg;igr; rhpnra;gtidg; Nghy; RtNuhukhf ehd;
epd;W nfhs;Ntd;. ePq;fs; vd;idf; fle;J Ngha;f; nfhz;bUq;fs;" vd;W
nrhd;dhu;fs;.
,Wjpapy; mtu;fs; egp (]y;) mtu;fsplk; nry;y> ehDk; mtu;fSld; cs;Ns
nrd;Nwd;. ehd; egp (]y;) mtu;fsplk; 'vdf;F ,];yhik vLj;JiuAq;fs;" vd;W
nrhy;y mtu;fs; mij vLj;Jiuj;jhu;fs;. ehd; mNj ,lj;jpy; ,];yhik Vw;Wf;
nfhz;Nld;. egp (]y;) mtu;fs; vd;dplk; 'mg+ju;Nu! (ePq;fs; ,];yhik Vw;w) ,e;j
tp\aj;ij kiwj;J itAq;fs;. jq;fs; CUf;Fj; jpUk;gpr; nry;Yq;fs;. ehq;fs;
NkNyhq;fp ngUk;ghd;ikahfp tpl;l nra;jp cq;fSf;F vl;Lk;NghJ vq;fsplk;
thUq;fs;" vd;W nrhd;dhu;fs;. mjw;F ehd; 'cq;fis rj;jpa khu;f;fj;Jld;
mDg;gpatd; kPjhizahf! ehd; ,ij (Vfj;Jtf; nfhs;ifia) mtu;fSf;fpilNa
cuf;fr; nrhy;Ntd;" vd;W nrhy;yptpl;L ,iwapy;yj;jpw;F te;Njd;.
Fiw\pfs; mq;Nf $b ,Ue;jdu;. ehd;> 'Fiw\p Fyj;jhNu! ~my;yh`;itj; jtpu
tzf;fj;jpw;Fhpatd; NtnwtUkpy;iy| vd;W ehd; rhl;rp $Wfpd;Nwd;. ~K`k;kJ
mtu;fs; mtDila mbahUk; mtDila J}jUk; Mthu;| vd;Wk; ehd; rhl;rp
$WfpNwd;" vd;Nwd;. clNd 'kjk; khwpa ,tid vOe;J nrd;W ftdpAq;fs;"
vd;w fl;lis gwe;jJ. mtu;fs; vOe;J te;jhu;fs;. capu; NghtJ Nghy; ehd;
fLikahfj; jhf;fg;gl;Nld;. mg;NghJ mg;gh]; mtu;fs; vd;id milahsk;
fz;L vd;kPJ ftpo;e;J mbglhky; ghu;j;Jf; nfhz;lhu;fs;. gpwF Fiw\pfis
Nehf;fp 'cq;fSf;Ff; NfL cz;lhfl;Lk;! fp/ghu; Fyj;ijr; Nru;e;j kdpjiuah
ePq;fs; nfhy;fpwPu;fs;? ePq;fs; tpahghuk; nra;AkplKk; ePq;fs; (tpahghuj;jpw;fhff;)
fle;J nry;y Ntz;ba ghijAk; fp/ghu; Fyj;jtu; trpf;Fkplj;ijnahl;bj; jhNd
cs;sJ! (mtu;fs; gopthq;f te;jhy; ePq;fs; vd;d nra;tPu;fs;?)" vd;W
Nfl;lTlNd mtu;fs; vd;idtpl;L tpyfp tpl;lhu;fs;.
kWehs; fhiy te;jTld; ehd; kPz;Lk; fmgh nrd;W New;W nrhd;dijg; NghyNt
nrhd;Ndd;. mtu;fs; 'kjk; khwpa ,tid ftdpAq;fs;" vd;W nrhd;dhu;fs;.
Page 137 of 518
New;W vd;idj; jhf;fpaJ NghyNt ,d;Wk; jhf;fpdhu;fs;. mg;gh]; (uop) mtu;fs;
vd;idf; fz;Lnfhz;L vd;kPJ ftpo;e;J (mbglhjthW ghu;j;Jf;) nfhz;lhu;fs;.
New;W mg;gh]; (uop) mtu;fs; nrhd;dijg; NghyNt (,d;Wk;) nrhd;dhu;fs;."
(,ij mwptpj;j gpwF) ,g;D mg;gh]; (uop) mtu;fs; ',J mg+ju; mtu;fs;
,];yhik jOtpa Muk;gf; fhyj;jpy; ele;j epfo;r;rpahFk;. my;yh`; mg+jUf;F
fUiz fhl;Lthdhf!" vd;W nrhd;dhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
4) J/igy; ,g;D mk;u; jt;]p: ,tu; jt;]; $l;lj; jiytu;. rpwe;j
gz;Gs;stuhfTk;> Ez;zwpthsuhfTk;> ftpQuhfTk; ,Ue;jhu;. ,tUila Nfhj;jpuk;
akd; ehl;by; trpj;J te;jJ. ,tu;fSf;nfd jdp Ml;rp mjpfhuk; ,Ue;jJ. ,tu;
egpj;Jtj;jpd; 11 tJ Mz;L kf;fh te;jNghJ kf;fhthrpfs; ,tiu kpFe;j cw;rhfk;
nghq;f kfpo;r;rp Muthuj;Jld; tuNtw;wdu;. mtu;fs; 'J/igNy! ePq;fs; vq;fs;
CUf;F te;jpUf;fpwPu;fs; ,Njh ,e;j kdpju; ,Uf;fpwhNu vq;fSf;F kpFe;j
rpukj;ijf; nfhLj;Jtpl;lhu; vq;fsJ xw;Wikiaf; Fiyj;J vq;fs; fhhpaq;fisr;
rpd;dgpd;dkhf;fp tpl;lhu; ,tuJ Ngr;R #dpak; Nghd;wJ ngw;Nwhu;> gps;isfs;>
rNfhjuu;fs;> fztd;> kidtp MfpNahilNa gphptpidia cz;lhf;fptpl;lhu;
vq;fSf;F Vw;gl;l ,e;epiy ckf;Nfh ckJ $l;lj;jpdUf;Nfh Vw;gl;Ltplf; $lhJ
vd;Wjhd; ehq;fs; gag;gLfpNwhk;. ePq;fs; mthplk; vJTk; NgrTk; Ntz;lhk;
vijAk; Nfl;fTk; Ntz;lhk;" vd;W mtUf;F mwpTiuf; $wpdhu;fs;.
J/igy; $Wfpwhu;: 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! njhlu;e;J ,t;thNw
kf;fhthrpfs; vdf;F mwpTiu nrhy;ypf; nfhz;bUe;jjhy; egp (]y;) mtu;fspd;
ve;jg; Ngr;irAk; Nfl;ff; $lhJ mthplk; mwNt NgrTk; $lhJ vd;W KbT
nra;J nfhz;Nld;. egp (]y;) mtu;fspd; Ngr;irf; Nfl;LtpLNthNkh vd;w
gaj;jpy; gs;spf;Fr; nry;Yk;NghJ vdJ fhjpy; Jzpia itj;J milj;Jf;
nfhs;Ntd;.
ehd; xUKiw gs;spf;Fr; nrd;wNghJ fmgh mUNf egp (]y;) mtu;fs; njhOJ
nfhz;bUe;jhu;fs;. mtu;fSf;F mUfpy; ehDk; nrd;W epd;W nfhz;Nld;.
mtu;fsJ rpy Ngr;ir ehd; Nfl;Nl MfNtz;Lnkd;W my;yh`; ehbtpl;lhd;
NghYk;. mtu;fsplkpUe;J kpf mofpa Ngr;irf; Nfl;l ehd;> vdf;Fs; 'vdJ jha;
vd;id ,of;fl;Lk;. my;yh`;tpd; kPjhizahf! ehd; jpwikkpf;f Gj;jprhypahd
ftpQd;. ey;yJ vJ? nfl;lJ vJ? vd;W vdf;F kpfj; njspthfNt njhpAk;.
mg;gbapUf;f mtu; $Wtijf; Nfl;fhky; ,Uf;f vJ vd;idj; jil nra;a
KbAk;? mtu; ed;ikiaf; $wpdhy; ehd; Vw;Wf; nfhs;Ntd;. mtu; nfl;lijf;
$wpdhy; ehd; tpl;LtpLNtd;" vd;W kdjpw;Fs; rkhjhdk; $wpf; nfhz;Nld;.
rpwpJ Neuj;jpw;Fg; gpd; egp (]y;) mtu;fs; tPl;bw;F nrd;wTld; ehDk; mtu;fsJ
tPl;bw;Fr; nrd;Nwd;. ehd; ,e;j CUf;F te;jJ> kf;fs; vd;dplk; vr;rhpj;jJ> fhjpy;
Jzpia itj;J milj;Jf; nfhz;lJ> gpwF Fu;Md; Xjpaijf; Nfl;lJ vd
midj;Jr; nra;jpfisAk; tphpthff; $wp> cq;fs; khu;f;fj;ijg; gw;wp vdf;F
vLj;Jf; $Wq;fs;. NkYk;> ePq;fs; vdf;F ,];yhikg; gw;wp tpsf;Fq;fs; vdf;
$wpNdd;. mtu;fs; vdf;F ,];yhikg; gw;wp tpsf;fp Fu;MidAk; Xjpf;
fhl;bdhu;fs;. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! egp (]y;) mtu;fs; Xjpf;fhl;baij
tpl mofhdijNah> ePjkhdijNah ehd; Nfl;ljpy;iy. clNd ehd; ,];yhik
Vw;Wf; nfhz;Nld;. NkYk;> 'egpNa vdf;F vdJ $l;lk; fl;Lg;gLthu;fs;. ehd;
mtu;fsplk; nrd;W mtu;fis ,];yhkpd; gf;fk; miog;Ngd;. vdNt> my;yh`;
vdf;F xU mj;jhl;rpiaj; juNtz;Lk; vd JM nra;Aq;fs;" vd;W $wpNdd;. egp
Page 138 of 518
(]y;) mtu;fs; vdf;fhf gpuhu;j;jidAk; nra;jhu;fs;. gpwF ehd; kf;fhtpypUe;J
Gwg;gl;Nld;.
ehd; vdJ $l;lj;jhUf;F mUfhikapy; nrd;wNghJ> my;yh`; vdJ Kfj;jpy;
tpsf;ifg; Nghd;W xU ntspr;rj;ij Vw;gLj;jpdhd;. ehd; 'my;yh`;Nt! vdf;F
NtW Xu; ,lj;jpy; ,ij Vw;gLj;Jthahf! kf;fs; ,ijg; ghu;j;J ,J jz;lidahy;
Vw;gl;lJ vd;W $wptpLthu;fs; vd ehd; gag;gLfpNwd;" vd;W Ntz;baTld;
me;j xsp vdJ ifj;jbf;F khwptpl;lJ. ehd; vdJ je;ijiaAk;> vdJ
kidtpiaAk; ,];yhkpd; gf;fk; miof;fNt mtu;fs; ,];yhik Vw;Wf;
nfhz;lhu;fs;. rpwpJ jhkjpj;j vdJ $l;lj;jhUk; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;lhu;fs;.
,tu; fe;jf; Aj;jk; (mfo; Nghu;) ele;J Kbe;jgpd; jq;fsJ $l;lj;jhy; vOgJ
my;yJ vz;gJ FLk;gq;fSld; kjPdhtpw;F `p[;uh nra;J te;jhu;. ,];yhkpw;fhf
khngUk; jpahfq;fisr; nra;j md;dhu; akhkh Nghhpy; vjphpfshy; nfhy;yg;gl;lhu;.
(,g;D `p\hk;)
5) opkhj; m];jP: ,tu; akdpYs;s m[;J \dhM fpisiar; Nru;e;jtu;. ,tu;
ke;jpupj;Jg; ghu;f;Fk; gof;fk; cs;stuhf ,Ue;jhu;. ,tu; kf;fhtpw;F te;jNghJ
mq;Fs;s %lu;fs; 'K`k;kJ igj;jpaf;fhuu;" vd;W $wf; Nfl;fNt ehd; mtiur;
re;jpj;J mtUf;F ke;jpupj;jhy; my;yh`; vd; ifahy; mtUf;F Rfkspf;fyhk;
vd;W jdf;Fs; $wpf;nfhz;L egp (]y;) mtu;fis re;jpj;jhu;. mtu; egp (]y;)
mtu;fsplk; 'K`k;kNj! ehd; i\j;jhdpd; Nrl;ilfspypUe;J ke;jpupg;gtd;.
cdf;F ke;jpupj;Jg; ghu;f;fth?" vd;W Nfl;fNt> egp (]y;) mtu;fs; gpd;tUkhW
$wpdhu;fs;:
'epr;rakhf vy;yhg; GfOk; my;yh`;Tf;Nf! ehq;fs; my;yh`;it Gfo;fpNwhk;.
mtdplNk cjtp NjLfpNwhk;. mtd; Neu;top fhl;bNahiu top nfLg;gtu; ahUk;
,y;iy. mtd; topNfl;by; tpl;Ltpl;ltUf;F Neu;top fhl;Lgtu; ahUk; ,y;iy.
tzf;fj;jpw;Fhpatd; my;yh`; xUtidj; jtpu NtW ahUkpy;iy. mtDf;F
,izahdtu; vtUkpy;iy vd;W ehd; rhl;rp $Wfpd;Nwd;. epr;rakhf K`k;kJ
mtdJ mbikAk; mtdJ J}jUkhthu; vd;W ehd; rhl;rp $WfpNwd;" vd;W
nkhope;jhu;fs;.
,ijf; Nfl;l opkhj; 'ePq;fs; nrhd;d thf;fpaq;fis vdf;Fj; jpUk;gr;
nrhy;Yq;fs;" vd;W $wNt> egp (]y;) mtu;fs; %d;W Kiw mtUf;F ,ijf;
$wpdhu;fs;. mjw;F mtu; 'ehd; N[hrpaf;fhuu;fs;> #dpaf;fhuu;fs;> ftpQu;fs;
MfpNahhpd;
Ngr;irnay;yhk;
Nfl;bUf;fpNwd;.
Mdhy;>
ePq;fs;
$wpa
thf;fpaq;fisg; Nghd;W ,jw;FKd; ehd; xUNghJk; Nfl;ljpy;iy ,it vt;tsT
fUj;jhoKs;s thf;fpaq;fshf ,Uf;fpd;wd; cq;fsJ ifiaf; nfhLq;fs; ehd;
,];yhik Vw;Wf;nfhz;L cq;fSld; xg;ge;jk; nra;J nfhs;fpNwd;" vd;W $wp> egp
(]y;) mtu;fsplk; ,];yhkpa xg;ge;jk; nra;J nfhz;lhu;fs;. (]`P`; K];ypk;)
MW Nkd;kf;fs;
egpj;Jtj;jpd; gjpNdhwhtJ Mz;L fp.gp. 620 [_iy `[;[{ila fhyj;jpy;
,];yhkpa miog;Gg; gzp rpy Gjpa ey;y ,sQ;nrbfisf; fz;lJ. me;j
,sQ;nrbfs; ntF tpiutpy; epoy; jUk; mlu;j;jpahd kuq;fshf khwpd. mjd;
epoy;fspd; fPo; K];ypk;fs; mepahak; kw;Wk; nfhLikfspd; mdypypUe;J
jq;fisg; ghJfhj;Jf; nfhz;ldu;. ,t;thNw rpwpJ rpwpjhf tuyhw;Wg; ghl;il
khwpf;nfhz;Nl nrd;wJ.
Page 139 of 518
kf;fhthrpfs; egp (]y;) mtu;fis ngha;g;gpj;J te;jjhYk; my;yh`;tpd;
topapypUe;J kf;fisj; jLj;J te;jjhYk; egp (]y;) mtu;fs; kf;fisg; gfypy;
re;jpf;fhky; ,utpy; re;jpj;J te;jhu;fs;.
XH ,uT mg+gf;u;> myP (uop) MfpNahUld; kf;fis re;jpg;gjw;fhf ntspNa nrd;w
egp (]y;) mtu;fs; J`y;> i\ghd; MfpNahu; jq;fpapUf;Fk; ,lq;fSf;Fr; nrd;W
mtu;fsplj;jpy; ,];yhikg; gw;wp Ngrpdhu;fs;. mg;NghJ mg+gf;Uf;Fk; J`y;
fpisiar; Nru;e;j xUtUf;Fk; ,ilapy; kpf mofpa ciuahlYk;> mw;Gjkhd
Nfs;tp gjpy;fSk; eilngw;wd. i\ghd; fpisapdu; ey;y Mjuthd gjpy;fis
$wpaNghJk; ,];yhik Vw;Wf; nfhs;stpy;iy. (]Puj;Ju; u]_y;)
mLj;J egp (]y;) kpdhtpy; ~mfgh| vd;w ,lj;jpw;F nrd;wNghJ mq;F rpy
Mz;fspd; Ngr;Rf; Fuy; Nfl;lTld; mtu;fsplk; nrd;W Ngr tpUk;gpdhu;fs;.
mtu;fs; f];u[; fpisahiur; Nru;e;j kjPdhtpy; cs;s MW ,isQu;fshtu;.
mtu;fs;>
1) m];mJ ,g;D [{uhuh (e[;[hu; FLk;gk;)
2) mt;/g; ,g;D `hhp]; (e[;[hu; FLk;gk;)
3) uh/gp/ ,g;D khypf; ([{iuf; FLk;gk;)
4) Fj;gh ,g;D Mkpu; ,g;D `jPjh (]ykh FLk;gk;)
5) cf;gh ,g;D Mkpu; ,g;D ehgp (`uhk; ,g;D fmg; FLk;gk;)
6) [hgpu; ,g;D mg;Jy;yh`; ,g;D Mg; (cigj; ,g;D fdk; FLk;gk;)
kjPdhthrpfSf;Fk; A+ju;fSf;Fk; rz;il %Sk;NghJ 'filrp fhyj;jpy; xU egp
tUthu;. mtUld; Nru;e;J ehq;fs; cq;fisf; fLikahff; nfhiy nra;Nthk;"
vd;W me;j A+ju;fs; kjPdhthrpfisg; ghu;j;Jf; $Wthu;fs;. ,t;thW A+ju;fs;
$Wtij gyKiw kjPdhthrpfs; Nfl;bUe;jdu;. vdNt> ,g;NghJ egp (]y;)
mtu;fs; jd;idg; gw;wp mwpKfg;gLj;jpaNghJ mtu;fis mwpe;J nfhs;tJ
kjPdhthrpfSf;F kpf vspjhf ,Ue;jJ. ([hJy; kMJ> ,g;D `p\hk;)
egp (]y;) mtu;fs; me;j thypgu;fsplk; nrd;W 'ePq;fs; ahu;?" vd;W tpdt
mtu;fs; 'ehq;fs; f];u[; fpisiar; Nru;e;jtu;fs;" vd;W $wpdhu;fs;. mjw;F egp
(]y;) mtu;fs; 'A+ju;fspd; ez;gu;fsh?" vd;W Nfl;f> mtu;fs; 'Mk;!" vd;wdu;.
gpwF egp (]y;) mtu;fs; 'vd;Dld; rw;W mkukhl;Bu;fsh? ehd; cq;fsplk; Ngr
Ntz;Lk;" vd;W $w mtu;fs; 'rhp! Ngryhk;" vd;W $wp> egp (]y;) mtu;fSld;
mku;e;jhu;fs;. mtu;fSf;F ,];yhkpd; cz;ikiaAk; mjd; miog;igAk; tphpthf
vLj;Jf; $wp> my;yh`;tpd; gf;fk; egp (]y;) mtu;fs; mioj;jhu;fs;.
mtu;fSf;Ff; Fu;MidAk; Xjpf; fhz;gpj;jhu;fs;. mjw;F mtu;fspy; rpyu; rpyhplk;
'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ,e;j egpia itj;Nj A+ju;fs; cq;fisg;
gaKWj;jpf; nfhz;bUe;jdu;. vdNt> mtu;fSf;F Kd;djhf ,tH; miog;ig Vw;W
ePq;fs; K];ypkhfp tpLq;fs;" vd;W $wpdhu;fs;.
,];yhikj; jOtpa ,e;j thypgu;fs; kjPdhtpd; mwpQu;fshf tpsq;fpdu;. nghJthf
kjPdhtpy; njhlu;e;J ele;J nfhz;bUe;j cs;ehl;Lg; Nghu;fshy; kjPdhthrpfs;
kpfTk; eype;J NghapUe;jdu;. egp (]y;) mtu;fspd; miog;ig Vw;W kdq;fs;
xd;wpize;jhy;
xUf;fhy;
,g;Nghu;
KbTf;F
tuyhk;
vd;W
mtu;fs;
Page 140 of 518
Mirg;gl;ldu;. gpwF egp (]y;) mtu;fsplk; 'vq;fsJ $l;lq;fspy; ,Uf;Fk;
gifik kw;Wk; jPikiag; Nghd;W NtW ve;jf; $l;lj;jpYk; ,Uf;fhJ. my;yh`;
cq;fs; %ykhf mtu;fis xd;W Nru;g;ghd;. ehq;fs; mtu;fsplk; nrd;W cq;fs;
khu;f;fj;jpw;F mtu;fis miog;Nghk;. ehq;fs; Vw;Wf; nfhz;l cq;fs; khu;f;fj;ij
mtu;fSf;F mwpKfg;gLj;JNthk;. my;yh`; cq;fs; Kd;dpiyapy; mtu;fs;
midtiuAk;
xd;wpizj;J
tpl;lhy;
mtu;fsplk;
cq;fistpl
fz;zpaj;jpw;Fhpatu; vtUk; ,Uf;f KbahJ" vd;wdu;.
,tu;fs;
kjPdhTf;F
,];yhkpa
miog;ig
vLj;Jr;
nrd;whu;fs;.
mq;F
kjPdhthrpfs; xt;nthUthpd; tPl;bYk; egp (]y;) mtu;fs; gw;wpNa Ngrg;gl;lJ.
(,g;D `p\hk;)
(,];yhik
Vw;Wf;
nfhz;l
kjPdhthrpfis
md;rhhpfs;
Mjuthsu;fs;) vd;W Fu;MdpYk; egpnkhopapYk; $wg;gLfpwJ.)
(cjtpahsu;fs;>
Map\hit kzKbj;jy;
egpj;Jtj;jpd; gjpNdhwhtJ Mz;L \t;thy; khjk; egp (]y;) mtu;fs; Map\h
(uop) mtu;fisj; jpUkzk; nra;jhu;fs;. mg;NghJ Map\h (uop) mtu;fspd; taJ
MW. gpwF kjPdhtpw;Fr; nrd;w Kjy; Mz;L> Map\h (uop) mtu;fspd;
xd;gjhtJ tajpy; mtu;fisj; jq;fsJ ,y;yj;jpw;F mioj;Jf; nfhz;lhu;fs;.
(]`P`{y; Gfhhp)
kp/uh[;
Nkw;$wpa #o;epiyapy; egp (]y;) mtu;fspd; miog;Gg; gzp xUGwk; ntw;wp>
kWGwk; nfhLikfs; vd;w ,uz;bw;Fk; ,ilapy; cs;s ghijia gpse;J nrd;W
nfhz;bUe;jJ. ek;gpf;if el;rj;jpuq;fs; ntF J}uj;jpy; kpd;dj; Jtq;fpd.
mg;NghJjhd; egp (]y;) mtu;fspd; thDyfg; gazk; eilngw;wJ. ,ijNa
,];yhkpa tuyhw;wpy; 'kp/uh[;" vd mwpag;gLfpwJ.
kp/uh[pd; epfo;r;rp vg;NghJ ele;jJ vd;gjpy; gy fUj;Jfs; cs;sd.
1) egpj;Jtk; fpilj;j Mz;L eilngw;wJ. (,ij ,khk; jg;hp MNkhjpf;fpwhu;fs;)
2) egpj;Jtj;jpd; Ie;jhk; Mz;L
Fu;JgPAk; cWjpg;gLj;Jfpwhu;fs;)
eilngw;wJ.
(,ij
,khk;
ettpAk;
,khk;
3) egpj;Jtj;jpd; gj;jhk; Mz;L u[g; khjk; 27tJ ,utpy; eilngw;wJ.
4) `p[;uhtpw;F 16 khjq;fSf;F Kd;> mjhtJ egpj;Jtj;jpd; gdpnuz;lhtJ tUlk;
ukohd; khjj;jpy; eilngw;wJ.
5) `p[;uhtpw;F Xu; Mz;L> ,uz;liu khjq;fSf;F Kd; mjhtJ egpj;Jtj;jpd;
gjp%d;whk; Mz;L K`u;uk; khjj;jpy; eilngw;wJ.
Page 141 of 518
6) `p[;uhtpw;F Xu; Mz;Lf;F Kd; mjhtJ egpj;Jtj;jpd; gjp%d;whk; Mz;L
ugpAy; mt;ty; khjk; eilngw;wJ.
,e;j fUj;Jfspy; Kjy; %d;W fUj;Jfs; rhpay;y. Vnddpy;> md;id fjP[h (uop)
egpj;Jtj;jpd; gj;jhk; Mz;L ukohd; khjj;jpy;jhd; ,we;jhu;fs;. md;dhu; njhOif
flikahf;fg;gLtjw;F Kd; kuzpj;J tpl;lhu;fs;. njhOif kp/uh[py;jhd;
flikahf;fg;gl;lJ. MfNt> Nkw;$wg;gl;l Kjy; %d;W fUj;Jfs; rhpahditahf
,Uf;f KbahJ. mLj;j %d;W fUj;Jfspy; ve;j fUj;J kpf Vw;wkhdJ
vd;gjw;Fhpa rhpahd rhd;Wfs; vdf;Ff; fpilf;ftpy;iy. Mdhy;> mj;jpahak;
',];uh"tpd; fUj;Jfis ed;F Ma;T nra;Ak;NghJ ~kp/uh[;| rk;gtk; kf;fh
tho;f;ifapd; kpf ,Wjpapy;jhd; eilngw;wJ vd;gJ njhpatUfpwJ.
,e;epfo;r;rpapd; tpsf;fq;fis `jP]; (egpnkhop) fiyapd; ty;Ydu;fs; tphpthff;
$wpapUg;gij ,q;F ehk; RUf;fkhff; Fwpg;gpLfpNwhk;:
,g;Dy; fa;" (u`;) $Wfpwhu;: egp (]y;) mtu;fs; kp/uh[{f;F jdJ clYld;
nrd;whu;fs;. ,g;gazk; k];[pJy; `uhkpy; njhlq;fp Kjypy; igj;Jy; Kfj;j];
nrd;whu;fs;. [pg;uPy; (miy) egp (]y;) mtu;fis 'Guhf;" vd;Dk; thfdj;jpy;
mioj;Jr; nrd;whu;fs;. ~Guhf;| vDk; thfdj;ij k];[pJy; mf;]hTila fjtpd;
tisaj;jpy; fl;btpl;L egpkhu;fs; midtUf;Fk; ,khkhf njhOif elj;jpdhu;fs;.
gpwF mNj igj;Jy; Kfj;j]pypUe;J Kjy; thdj;jpw;F [pg;uPy; mioj;Jr;
nrd;whu;fs;. egp (]y;) mtu;fSf;fhf [pg;uPy; fjitj; jpwf;ff; NfhuNt
mtu;fSf;fhf fjT jpwf;fg;gl;lJ. mq;F kdpjFy je;ij Mjk; (miy) mtu;fis
re;jpj;jhu;fs;. Mjk; (miy) egp (]y;) mtu;fSf;F Kfkd;> ]yhk; $wp
tuNtw;whu;fs;. my;yh`; Mjkpd; tyg;Gwj;jpy; ey;Nyhu;fspd; capu;fis egp (]y;)
mtu;fSf;Ff;
fhz;gpj;jhd;.
mt;thNw
nfl;ltu;fspd;
capu;fis
mtuJ
,lg;Gwj;jpy;
fhz;gpj;jhd;.
gpwF
,uz;lhtJ
thdj;jpw;F
mioj;Jr;
nry;yg;gl;lhu;fs;. mq;F a`;ah> <]h (miy) MfpNahiu re;jpj;jhu;fs;.
mt;tpUtUk; egp (]y;) mtu;fspd; ]yhKf;F gjpy; $wp mtu;fis tuNtw;whu;fs;.
mq;fpUe;J %d;whtJ thdj;jpw;F mioj;Jr; nry;yg;gl;lhu;fs;. mq;F A+]{/g;
(miy) mtu;fisr; re;jpj;J ]yhk; $wpdhu;fs;. mtu;fs; ]yhKf;Fg; gjpy; $wp>
egp (]y;) mtu;fis tuNtw;whu;fs;. gpwF ehd;fhtJ thdj;jpw;Fr; nrd;W ,j;uP];
(miy) mtu;fis re;jpj;jhu;fs;. egp (]y;) ]yhk; $w mtu;fs; gjpy; $wp egp
(]y;) mtu;fis tuNtw;whu;fs;. gpwF Ie;jhtJ thdj;jpw;Fr; nrd;W `h&d; (miy)
mtu;fis re;jpj;J ]yhk; $w mtu;fSk; gjpy; $wp> egp (]y;) mtu;fis
tuNtw;whu;fs;. gpwF MwhtJ thdj;jpw;Fr; nrd;W %]h (miy) mtu;fisr;
re;jpj;J ]yhk; $w mtu;fs; gjpy; $wp tuNtw;whu;fs;. %]h (miy) mtu;fisf;
fle;J egp (]y;) nrd;wNghJ %]h (miy) mo Muk;gpj;jhu;fs;. 'ePq;fs; Vd;
mOfpwPu;fs;?" vd;W Nfl;ljw;F> 'vdf;Fg; gpwF mDg;gg;gl;ltd; rKjhaj;jpy;
nrhu;f;fk; nry;gtu;fs; vdJ ck;kj;jpy; nrhu;f;fk; nry;gtu;fistpl mjpfkhf
,Ug;gjhy; ehd; mOfpNwd;" vd;W $wpdhu;fs;. gpwF VohtJ thdj;jpw;F
nrd;whu;fs;. mq;F ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fisr; re;jpj;J ]yhk; $w> gjpy; $wp
egp (]y;) mtu;fis tuNtw;whu;fs;. VO thdq;fspy; re;jpj;j midj;J
,iwj;J}ju;fSk; K`k;kJ (]y;) mtu;fspd; egpj;Jtj;ij Vw;Wf; nfhz;lhu;fs;.
gpwF ~]pj;uJy; Kd;j`h’tpw;F mioj;Jr; nry;yg;gl;lhu;fs;. mjd; goq;fs; `[u;
ehl;L ghidfisg; Nghd;Wk;> mjd; ,iyfs; ahidfspd; fhJfisg; Nghd;Wk;
Page 142 of 518
,Ue;jd. gpwF ]pj;uJy; Kd;j`hit jq;fj;jpdhyhd tz;zj;Jg; g+r;rpfSk;>
gpufhrKk;> gy epwq;fSk; #o;e;Jnfhz;lTld; mJ khw;wkile;jJ. my;yh`;tpd;
gilg;gpdq;fspy; vtUk; mjd; moif tUzpf;f Kbahj msTf;F mJ ,Ue;jJ.
gpwF mq;fpUe;J igj;Jy; k/%Uf;Fk;" mioj;Jr; nry;yg;gl;lhu;fs;. mjpy;
xt;nthU ehSk; 70>000 kyf;Ffs; Eiofpwhu;fs;. xUKiw Eioe;jtu;fs; kPz;Lk;
mq;F tUtjpy;iy.
gpwF nrhu;f;fj;jpw;F mioj;Jr; nry;yg;gl;lhu;fs;. mq;F Kj;J tisaq;fs;
,Ue;jd. Rtu;f;fj;jpd; kz; f];J}hpahf ,Ue;jJ. gpwF mq;fpUe;J mjw;F Nky;
mioj;Jr; nry;yg;gl;lhu;fs;. mq;F vOJNfhs;fspd; rg;jq;fisf; Nfl;lhu;fs;.
gpwF my;yh`;tplk; mioj;J nry;yg;gl;lhu;fs;. (Nru;e;j) ,U tpy;fisg; Nghy;
my;yJ mijtplr; rkPgkhf my;yh`;it mtu;fs; neUq;fpdhu;fs;. my;yh`;
jdJ egp (]y;) mtu;fSf;Fg; gy tp\aq;fis mwptpj;Jf; nfhLj;jhd;. Ik;gJ
Neuj; njhOiffis mtu;fs; kPJ flikahf;fpdhd;.
mtu;fs; jpUk;gp tUk;NghJ %]h (miy) mtu;fis re;jpj;jhu;fs;. %]h (miy)
'jq;fs; ,iwtd; jq;fSf;F vd;d flikahf;fpdhd;" vd;W Nfl;f egp (]y;)
'Ik;gJ Neuj; njhOiffisf; flikahf;fpdhd;" vd;W $wpdhu;fs;. %]h (miy)
'ePq;fs; jpUk;gpr; nrd;W cq;fsJ ,iwtdplk; ,ijf; Fiwf;fr; nrhy;Yq;fs;"
vd;W $wNt egp (]y;) MNyhridf; Nfl;gijg; Nghd;W [pg;uPiyg; ghu;j;jhu;fs;.
[pg;uPy; 'ePq;fs; tpUk;gpdhy; mg;gbNa nra;Aq;fs;" vd;W $wNt egp (]y;) mij
Vw;Wf;nfhz;L my;yh`;tplk; jpUk;gr; nrd;whu;fs;. my;yh`; gj;J Neuj;
njhOiffisf; Fiwj;jhd;.
jpUk;Gk;NghJ %]h (miy) mtu;fisr; re;jpf;fNt mtu;fs; kPz;Lk; Fiwj;J tu
MNyhrid $w> egp (]y;)> my;yh`;tpw;Fk; %]hTf;Fk; ,ilapy; jpUk;gj; jpUk;g
nrd;W te;jjpy; my;yh`; Ik;gij Ie;J Neuj; njhOiffshf Mf;fpdhd;. %]h
(]y;) kPz;Lk; nrd;W Fiwj;J tUk;gb $wNt> egp (]y;) mtu;fNsh 'ehd; vdJ
,iwtdplk; jpUk;gr; nrd;W ,jw;F Nky; Fiwj;Jf; Nfl;gjw;F ntl;fg;gLfpNwd;.
vd;whYk; ehd; ,ijf; nfhz;L kfpo;r;rp milfpNwd;. KOikahf Vw;Wf;
nfhs;fpNwd;" vd;W $wptpl;lhu;fs;. mjw;Fg; gpd; egp (]y;) rw;W J}uk; nrd;W
tplNt>
my;yh`;
mtu;fis
mioj;J
'ePq;fs;
vdJ
flikiaAk;
Vw;Wf;nfhz;Bu;fs;. vdJ mbahu;fSf;F ,yFthFk; Mf;fptpl;Bu;fs;" vd;W
$wpdhd;. ([hJy; kMJ)
kp/uh[py; egp (]y;) my;yh`;it ghu;j;jhu;fsh? vd;gjpy; rpy khWgl;l fUj;Jfs;
cs;sd vd;W ,g;Dy; fa;" (u`;) $wpagpwF. ,J tp\aj;jpy; ,g;D ijkpa;ah
(u`;) mtu;fspd; fUj;JfisAk; kw;w mwpQu;fspd; fUj;JfisAk; vLj;Jf;
$wpAs;shu;. ,g;Dy; fa;" (u`;) ,J tp\aj;jpy; nra;jpUf;Fk; Ma;tpd;
RUf;fkhtJ:
'egp (]y;) my;yh`;it fz;$lhf ghu;f;ftpy;iy. mt;thW ve;j egpj;NjhoUk;
$wTkpy;iy" vd;gjhFk;. Mdhy;> ,g;D mg;gh]; (uop) %yk; ,U mwptpg;Gfs;
te;Js;sd. xd;W egp (]y;) my;yh`;itg; ghu;j;jhu;fs;. ,uz;lhtJ> egp (]y;)
my;yh`;it cs;sj;jhy; ghu;j;jhu;fs;. vdNt> kw;w egpj;Njhou;fspd; KbTf;Fk;
,g;D mg;gh]pd; fUj;Jf;Fkpilapy; Kuz;ghL ,y;iy. Vnddpy;> my;yh`;it
egp (]y;) ghu;j;jhu;fs; vd;W ,g;D mg;gh]; (uop) $WtJ cs;sj;jhy; ghu;j;jijNa
Fwpg;gpLfpwhu;fs;. kw;w egpj;Njhou;fs; my;yh`;it egp (]y;) ghu;f;ftpy;iy vd;W
Page 143 of 518
$WtJ egp (]y;)
Fwpg;gpLtjhFk;.
mtu;fs;
my;yh`;it
fz;zhy;
ghu;f;ftpy;iy
vd;gijf;
njhlu;e;J ,g;Dy; fa;" (u`;) $Wfpwhu;: mj;jpahak; e[;kpy; ~,wq;fpdhu;> gpd;du;
neUq;fpdhu;|
vd;w
trdj;jpy;
$wg;gl;Ls;s
neUf;fk;
vd;gJ
[pg;uPy;
neUq;fpaijAk; mtu; ,wq;fpaijAk; Fwpf;fpwJ. ,t;thWjhd; Map\h> ,g;D
k];T+j; (uop) MfpNahUk; $Wfpwhu;fs;. Fu;Mdpd; ,t;trdj;jpd; Kd; gpd;
njhlUk; ,f;fUj;ijNa cWjpgLj;JfpwJ. ~kp/uh[;| njhlu;ghd `jP]py; te;Js;s
~jdh /gjjy;yh| vd;gJ my;yh`; neUq;fpaijf; Fwpg;gpLfpwJ. my;yh`;tpd;
neUf;fj;ijg; gw;wp ~e[;k;| mj;jpahaj;jpy; Fwpg;gplg;gltpy;iy. NkYk;> ]pj;uj;Jy;
Kd;j`htpw;F mUfpy; mtu; mtiug; ghu;j;jhu; vd;W ~e[;k;| mj;jpahaj;jpy; cs;s
trdk; egp (]y;) thdtu; [pg;uaPiy mq;F ghu;j;jijNa Fwpg;gpLfpd;wJ. egp (]y;)
[pg;uaPiy mtuJ KO cUtj;jpy; ,UKiw ghu;j;jhu;fs;. xd;W g+kpapYk;>
kw;nwhd;W ]pj;uj;Jy; Kd;j`htpw;F mUfpYkhFk;. (,j;Jld; ,g;Dy; fa;k;kpd;
$w;W KbfpwJ.) ([hJy; kMJ. NkYk; tptuq;fSf;F ghu;f;f> Gfhhp 1:50> 455> 456>
470> 471> 481> 545> 550. 2:284. K];ypk; 1:91-96)
egp (]y;) mtu;fspd; ,Ujak; ,g;gazj;jpYk; gpsf;fg;gl;lJ vd;W rpy
mwptpg;Gfspy; te;Js;sJ. NkYk;> ,g;gazj;jpy; egp (]y;) gytw;iwf; fz;lhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fSf;F ghYk;> kJTk; toq;fg;gl;lJ. egp (]y;) ghiy
Nju;e;njLj;Jf; nfhz;lhu;fs;. mjw;F 'ePq;fs; ,aw;if newpf;F topfhl;lg;gl;Bu;fs;.
ePq;fs; kJit vLj;jpUe;jhy; cq;fsJ rKjhaj;jpdu; topnfl;bUg;ghu;fs;" vd;W
$wg;gl;lJ.
]pj;uj;Jy; Kd;j`htpd; NthpypUe;J ehd;F MWfs; ntspahFtijg; ghu;j;jhu;fs;.
,uz;L MWfs; ntspuq;fkhdJ. ,uz;L MWfs; cs;uq;fkhdJ> ntspuq;fkhd
,uz;L MWfs; ePy; (iey;)> /Guhj; MFk;. ,t;tpuz;bd; gpwg;gplk; mq;fpUe;Jjhd;
cUthfpwJ. kw;w cs;suq;fkhd ,uz;L MWfs; Rtu;f;fj;jpy; cs;s MWfshFk;.
ePy;> /Guhj; ejpfis egp (]y;) ghu;j;jJ> ~,t;tpU gFjpfspYk; ,];yhk; guTk;|
vd;gjw;F xU Kd;dwptpg;ghf ,Uf;fyhk;. (,ufrpaq;fis my;yh`;Nt kpf
mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;.)
eufj;jpd; fhtyhspiag; ghu;j;jhu;fs;. mtu; rphpg;gNj ,y;iy. Kfkyu;r;rpAk;
Gd;KWty; vd;gJk; mthplk; fhzKbahj xd;W. mtuJ ngau; khypf;.
NkYk;> nrhu;f;fj;ijAk; eufj;ijAk; ghu;j;jhu;fs;.
mdhijfspd;
nrhj;Jfis
mepahakhfg;
gad;gLj;jpf;
nfhz;ltu;fisg;
ghu;j;jhu;fs;. mtu;fSila cjLfs; xl;lfq;fspd; cjLfisg; Nghd;W ,Ue;jJ.
mk;kpf; Fotpfisg; Nghd;w neUg;Gf; fq;Ffis mtu;fsJ thapy; J}f;fp
vwpag;glNt mJ mtu;fspd; gpd; topahf ntspNawpf; nfhz;bUe;jJ.
tl;b thq;fp te;jtu;fisAk; ghu;j;jhu;fs;. mtu;fsJ tapW kpfg; nghpajhf
,Ue;jjhy;
mtu;fs;
jq;fsJ
,lq;fspypUe;J
ve;jg;
gf;fKk;
jpUk;g
rf;jpaw;wtu;fshf ,Ue;jdu;. /gpu;mt;dpd; FLk;gj;jhiu eufj;jpy; nfhz;L
tug;gLk;NghJ mtu;fs; ,tu;fisf; fle;J nry;thu;fs;. mg;NghJ mtu;fs;
,tu;fis kpjpj;jtu;fshfr; nry;thu;fs;.
tpgrhuk; nra;jtu;fisAk; ghu;j;jhu;fs;. mtu;fSf;F Kd; nfhOj;j ey;y ,iwr;rpj;
Jz;Lk; ,Ue;jJ. mjw;fUfpy; Ju;ehw;wk; tPRk; mUntWg;ghd nkype;j ,iwr;rpj;
Page 144 of 518
Jz;Lk; ,Ue;jJ. mtu;fs; ,e;j Ju;ehw;wk; tPRk; ,iwr;rpj;
rhg;gpLfpd;wdu;. ey;y nfhOj;j ,iwr;rpj; Jz;il tpl;LtpLfpd;wdu;.
Jz;ilNa
gpw Mz;fs; %yk; Foe;ij ngw;Wf; nfhz;L> mij jq;fsJ fztd; %yk; ngw;w
Foe;ij vd;W $Wk; ngz;fisAk; ghu;j;jhu;fs;. ,j;jifa ngz;fs; khu;gfq;fs;
fl;lg;gl;L mjpy; mtu;fs; njhq;fpf; nfhz;bUe;jhu;fs;.
egp (]y;) kp/uh[; NghFk;NghJk; tUk;NghJk; kf;fhthrpfspd; tpahghuf; $l;lj;ij
topapy; ghu;j;jhu;fs;. mtu;fspd; Xu; xl;lfk; jtwp ,Ue;jJ. mtu;fSf;F egp
(]y;) mij fhz;gpj;Jf; nfhLj;jhu;fs;. mtu;fs; J}q;fpf; nfhz;bUe;jNghJ
mtu;fspd; %b itf;fg;gl;bUe;j ghj;jpuj;jpypUe;J jz;zPiu mUe;jptpl;L
kPz;Lk; mg;ghj;jpuj;ij mt;thNw %b itj;J tpl;lhu;fs;. md;W ,uT
tpz;ntspg; gazk; Kbj;J jpUk;gpa egp (]y;)> fhiyapy; kf;fSf;F ,g;gpuahzf;
$l;lj;ijg; gw;wpf; $wpaJ egp (]y;) mtu;fspd; tpz;ntspg; gazk; cz;ik
vd;gjw;Fhpa kpfg;nghpa Mjhukhf mike;jJ. (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;>
([hJy; kMJ> ,g;D `p\hk;)
,g;Dy; fa;" (u`;) $Wfpwhu;: fhiyapy; egp (]y;) jq;fsJ $l;lj;jhhplk; my;yh`;
jdf;Ff; fhz;gpj;j khngUk; mj;jhl;rpfis mwptpj;jhu;fs;. ,ijf; Nfl;l
mk;kf;fs; Kd;igtpl mjpfkhf egp (]y;) mtu;fSf;F NehtpidAk;> njhe;juTk;
nfhLj;J mtu;fis ~ngUk; ngha;au;| vd;W tUzpj;jdu;. 'cq;fsJ gazk;
cz;ikahdjhf ,Ue;jhy; vq;fSf;F igj;Jy; Kfj;j]pd; milahsq;fisf;
$Wq;fs;" vd;W Nfl;ldu;. my;yh`; egp (]y;) mtu;fspd; fz;Kd; igj;Jy;
Kfj;ji]f; fhz;gpf;fNt egp (]y;) mtu;fs; mk;kf;fs; Nfl;l milahsq;fis
mg;gbNa $wpdhu;fs;. mjpy; vijAk; mtu;fshy; kWf;f Kbatpy;iy. egp (]y;)
mtu;fs; kp/uh[; NghFk; topapy; re;jpj;j tpahghuf; $l;lj;ijAk;> mJ vg;NghJ
kf;fhtpw;F tUk; vd;gijAk;> mtu;fsJ fhzhky;Nghd xl;lfj;ijg; gw;wpAk;
kf;fhthrpfSf;F mwptpj;jhu;fs;. egp (]y;) vt;thW $wpdhu;fNsh midj;Jk;
mt;thNw ,Ue;jd. ,Ug;gpDk; ,e;j cz;ikia Vw;Wf; nfhs;shj mtu;fs;
epuhfhpf;fNt nra;jdu;. rj;jpaj;ij tpl;Lk; ntFJ}uk; tpyfpNa nrd;wdu;.
(]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;> [hJy; kMJ)
kf;fs;
,e;epfo;r;rpia
ngha;nad;W
kWj;Jf;
$wpaNghJ
mg+gf;u;
(uop)
,e;epfo;r;rpia cz;iknad;Wk;> rj;jpankd;Wk; Vw;Wf; nfhz;ljhy;jhd; mtu;fis
~rpj;jPf;| (tha;ikahsu;) vd;W miof;fg;gl;lJ. (,g;D `p\hk;)
,e;j thDyfg; gazk; eilngw;wjw;Fhpa kfj;jhd fhuzj;ijg; gw;wpf; $Wk;NghJ
kpf RUf;fkhf 'ehk; ek;Kila mj;jhl;rpfis mtUf;Ff; fhz;gpg;gjw;fhfNt"
vd;W my;yh`; Fwpg;gpLfpd;whd;:
(my;yh`;) kpfg; ghpRj;jkhdtd; mtd; (K`k;kJ (]y;) vd;Dk;) jd; mbahiu(f;
fmghthfpa) rpwg;Gw;w gs;spapypUe;J (ntF J}uj;jpy; ,Uf;Fk; igj;Jy;
Kfj;j]pYs;s) k];[pJy; mf;]htpw;F xNu ,utpy; mioj;Jr; nrd;whd;. (mt;thW
mioj;Jr; nrd;w) ehk; mjidr; #oTs;sit rpwg;Gw;W Xq;f mgptpUj;jp mila
nra;jpUf;fpNwhk;. ek;Kila mj;jhl;rpfis mtUf;Ff; fhz;gpg;gjw;fhfNt (mq;F
mioj;Jr; nrd;Nwhk;.) epr;rakhf (cq;fsJ ,iwtd;) nrtpAW gtdhfTk;> cw;W
Nehf;fpatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. (my;Fu;Md; 17:1)
,J egpkhu;fs; tp\aj;jpy; my;yh`;tpd; epajpahFk;. gy ,iwj; J}ju;fSf;F
,t;thW gy mj;jhl;rpfis my;yh`; fhz;gpj;jpUf;fpwhd;.
Page 145 of 518
,g;wh`Pk;
cWjpahd
ek;gpf;ifAilatu;fspy;
Mtjw;fhf
thdq;fspYk;>
g+kpapYKs;s (ek;Kila) Ml;rpfis ehk; mtUf;F ,t;thW fhz;gpj;J te;Njhk;.
(my;Fu;Md; 6:75)
egp %]h (miy) mtu;fisg; gw;wp>
(,t;thW ,d;Dk;) ek;Kila nghpamj;jhl;rpfis cq;fSf;F ehk; fhz;gpg;Nghk;.
(my;Fu;Md; 20:23)
vd;W my;yh`; Fwpg;gpLfpd;whd;.
egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fSf;F my;yh`; Vd; mj;jhl;rpfisf; fhz;gpj;jhd;
vd;gjw;F 'mtu; ek;ik cWjpnfhz;ltu;fspy; xUtuhf MfNtz;Lk; vd;gjw;fhf"
vd;w fhuzj;ijf; $Wfpwhd;. ,iwj; J}ju;fSf;F ,t;thW gy mj;jhl;rpfis
my;yh`; fhz;gpj;jjhy; mtu;fsJ cs;sj;jpypUe;j ek;gpf;if Nkd;NkYk;
cWjpaile;jJ. MfNt jhd;> my;yh`;tpd; ghijapy; gpwuhy; rfpj;Jf;nfhs;s
Kbahjij ,iwj;J}ju;fshy; rfpj;Jf;nfhs;s Kbe;jJ. cyfj;jpd; vt;tsT
nghparf;jpahapDk; mJ nfhRtpd; ,wf;iff;Fr; rkkhfNt mtu;fsplk; ,Ue;jJ.
rpukq;fSk; Jd;gq;fSk; vt;tsTjhd; mtu;fSf;F Vw;gl;lhYk;> mij mtu;fs;
xU nghUl;lhfNt vLj;Jf; nfhs;tjpy;iy.
,g;gazj;jpy; kiwe;jpUf;Fk; Qhdq;fisAk; ,ufrpaq;fisAk; khu;f;f rl;lq;fspd;
,ufrpaq;fis gw;wp tpthpf;Fk; E}y;fspy; fhzyhk;. vdpDk;> ,g;gazj;jpy; gy
cz;ikfSk; ajhu;j;jq;fSk; epiwe;Js;sd. mtw;wpy; rpytw;iw ,q;F RUf;fkhfg;
ghu;g;Nghk;:
,e;j thDyf gaz rk;gtj;ijg;
kl;Lk;jhd; my;yh`; Fwpg;gpLfpwhd;.
gw;wp
Nkw;$wg;gl;l
my;Fu;Md;
17:1-y;
,e;j xU trdj;ijj; njhlu;e;J tUk; trdq;fspy; A+ju;fspd; nfl;l nray;fs;
kw;Wk; Fw;wq;fisg; gw;wp my;yh`; tphpthff; $Wfpwhd;. mjd; ,Wjpapy; ,e;jf;
Fu;Md;jhd; kpfr; rhpahd topfhl;Lfpd;wJ vd;W $Wfpwhd;. ,t;trdq;fis
XJgtu; kp/uh[; rk;gtk;> A+ju;fspd; mepahaq;fs;> Fu;Midg; gw;wpa Gfo;r;rp>
,tw;Wf;fpilapy; vd;d njhlu;gpUf;fpwJ vd Nahrpf;fyhk;. Mk;! cz;ikapy;
Mokhd njhlu;gpUf;fpwJ. mjd; tpsf;fkhtJ:
K`k;kJ (]y;) egpahf mDg;gg;gLtjw;F Kd; A+ju;fs;jhd; kdpj rKjhaj;ij
topelj;Jk; nghWg;ig tfpj;jdu;. Mdhy;> mtu;fs; nra;j mepahaq;fspd;
fhuzkhf mg;nghWg;Gf;F jFjpaw;wtu;fshf Mfptpl;ldu;.
vdNt> mtu;fsplkpUe;J me;jj; jFjpia my;yh`; jdJ J}jUf;F mjptpiutpy;
khw;wg;Nghfpd;whd;. egp ,g;wh`Pk; (miy) mtu;fSila ,];yhkpa miog;Gg;
gzpapd; ,U ikaq;fshd kf;fhitAk;> /gy];jPidAk; egp (]y;) mtu;fSf;F
xUq;Nf mUs ,Uf;fpd;whd; Nkhrb> Fw;wk;> tuk;G kPWjy; Mfpatw;iwNa
jq;fsJ Fyj;njhopyhff; nfhz;l r%fj;jplkpUe;J Md;kpf topfhl;lypd;
jiyikj;Jtj;ij gwpj;J ed;ikfisNa Nehf;fkhff; nfhz;l rKjhaj;jpw;F
my;yh`; mUs ,Uf;fpd;whd; vd;gij egp (]y;) mtu;fis kf;fhtpypUe;J
igj;Jy; Kfj;j]pw;F mioj;Jr; nry;yg;gl;l ,e;epfo;r;rp cWjp nra;jJ.
kf;fhtpd; njUf;fspYk; kiy Xuq;fspYk; tpul;babf;fg;gl;L fz;zpakpoe;J Rw;wp
tUk; xUtUf;F ,e;jj; jiyikj;Jtk; vg;gbf; fpilf;Fk;? mjhtJ> ,];yhkpa
Page 146 of 518
miog;Gg; gzpapd; Kjy; fl;lkhd ,e;j rpukkhd fhyk; ntF tpiutpy; Kbe;J
Kw;wpYk; khWgl;l xU Gjpa fhyf;fl;lk; njhlug;NghfpwJ vd;gijNa egp (]y;)
mtu;fspd; ,e;epfo;r;rp Fwpg;gpLfpwJ. ,ijNa gpd;tUk; trdq;fSk; cWjp
nra;fpd;wd. mt;trdq;fspy; my;yh`; ,izitg;gtu;fis kpfj; njspthfTk;
fLikahfTk; vr;rhpf;if nra;fpwhd;.
Xu; Ciu (mt;T+uhd; jPa nraypd; fhuzkhf) ehk; mopj;Jtplf; fUjpdhy;> mjpy;
Rfkhf tho;gtu;fis ehk; VTfpNwhk;. mtu;fs; mjpy; tp\kk; nra;a Muk;gpj;J
tpLfpwhu;fs;. gpd;du;> mtu;fs; kPJ ek;Kila thf;F Vw;gl;L mt;T+iu ehk;
mbNahL mopj;J tpLfpNwhk;.
E}`{f;Fg; gpd;du; ehk; vj;jidNah tFg;ghiu (mtu;fspd; mepahaj;jpd;
fhuzkhf) mopj;jpUf;fpNwhk;. jd; mbahu;fspd; ghtq;fis mwpe;J nfhs;tjw;F
cq;fsJ ,iwtNd NghJkhdtd;. (kw;nwtd; cjtpAk; Njitapy;iy.) mtd;
(midj;ijAk;) ed;fwpe;jtDk; cw;W Nehf;fpdtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. (my;Fu;Md;
17:16> 17)
,Jehs;tiu epuhfhpg;NghUf;F mtfhrk; jug;gl;lJ. mtu;fs; egp (]y;)
mtu;fSf;Fk; K];ypk;fSf;Fk; nra;j mePjpfis my;yh`; nghWj;J te;jhd;.
Mdhy;> ,dpAk; mtu;fs; ,j;jifa jtWfspypUe;J tpyfhtpl;lhy; my;yh`;
mtu;fisf; fLikahfj; jz;bg;ghd; vd;w vr;rhpf;if Nkw;$wpa trdj;jpypUe;J
njhpatUfpd;wJ.
,ijj; njhlu;e;J ,];yhkpa r%fj;jpw;F mbg;gilahd nfhs;iffs;> xOf;fq;fs;>
fyhr;rhuq;fs; vg;gb mika Ntz;Lk; vd;gijAk; tphpthf tpsf;Ffpwhd;.
K];ypk;fSf;F my;yh`; jdp ehl;ilAk; mjpfhuj;ijAk; nfhLf;Fk;NghJ
mtu;fsJ rKjhak; filg;gpbf;f Ntz;ba rl;l jpl;lq;fisnay;yhk; my;yh`;
$WtJ Nghd;Nw ,Uf;fpd;wJ. NkYk;> ntF tpiutpy; egp (]y;) mtu;fSf;F
ghJfhg;ghd ,lj;ijAk;> cyfj;jpd; midj;Jg; gFjpfspYk; ,];yhkpa miog;Gg;
gzpia tphpthf;Ftjw;F xU ikaj;ijAk; my;yh`; ju ,Uf;fpwhd; vd;gij ,e;j
epfo;r;rp Rl;bf; fhl;LfpwJ.
,e;jf; fhuzq;fspd; mbg;gilapy;jhd; egp (]y;) mtu;fspd; thDyfg; gaz
epfo;r;rp kf;fh tho;f;ifapd; ,Wjpapy; eilngw;wJ. ,JNt Vw;wkhd> rhpahd nrhy;
vd;W ehk; $WfpNwhk;. mfghtpy; eilngw;w Kjy; xg;ge;jj;jpw;F Kd; my;yJ
KjyhtJ ,uz;lhtJ xg;ge;jq;fSf;fpilapy; ,e;epfo;r;rp eilngw;wJ. gpd;tUk;
gf;fq;fspy; me;j xg;ge;jq;fspd; tptuq;fisg; ghu;g;Nghk;.
mfghtpy; Kjy; xg;ge;jk;
kjPdhitr; Nru;e;j MW egu;fs; egpj;Jtj;jpd; gjpndhwhtJ Mz;L `[;[{ila
fhyj;jpy; egp (]y;) mtu;fspd; ifapy; ,];yhikj; jOtp> egp (]y;) mtu;fspd;
J}Jj;Jtj;ij jq;fs; $l;lj;jhUf;Fk; njhptpg;Nghk; vd;W thf;Ff; nfhLj;jpUe;jdu;.
,e;epfo;r;rpiag; gw;wp ,jw;F Kd;Ng ehk; $wpapUf;fpNwhk;.
,ij mLj;J egpj;Jtj;jpd; gdpnuz;lhk; Mz;L `[; fhyj;jpy; (fp.gp. 621
[_iyapy;) kjPdhtpypUe;J egp (]y;) mtu;fsplk; ,];yhkpa xg;ge;jk; (igM)
nra;tjw;fhf 15 egu;fs; te;jpUe;jdu;. Ke;ija Mz;L te;j MW egu;fspy; [hgpu;
,g;D mg;Jy;yh`; ,g;D Migj; jtpu kw;w Ie;J Ngu;fSk;> mtu;fSld; Gjpjhf
Page 147 of 518
VO egu;fSk; ,r;rkak; te;jpUe;jdu;. me;j VO egu;fspy; Ke;jpa Ie;J Ngu;
f];u[; fpisiaAk; gpe;jpa ,Utu; mt;]; fpisiaAk; Nru;e;jtu;fs;.
1) KMj; ,g;D `hhp]; (uop) - e[;[hu; FLk;gk;.
2) jf;thd; ,g;D mg;Jy; if]; (uop) - [{iuf; FLk;gk;.
3) cghjh ,g;D ]hkpj; (uop) - fd;k; FLk;gk;.
4) a[PJ ,g;D ]/ygh (uop) -fd;k; FLk;g ez;gu;fspy; xUtu;.
5) mg;gh]; ,g;D cghjh ,g;D eo;yh (uop) - ]hypk; FLk;gk;.
6) mGy; i`]k; ,g;D ja;k;`hd; (uop) -mg;Jy; m\;`y; FLk;gk;.
7) citk; ,g;D ]hk;jh (uop) - mk;u; ,g;D mt;/g; FLk;gk;.
,tu;fs; midtUk; kpdhtpy; ~mfgh| vd;w ,lj;jpw;F
mtu;fsplk; xg;ge;jk; nra;jhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
mUfpy;
egp
(]y;)
egpNa!
ek;gpf;if
nfhz;l
ngz;fs;
cq;fsplk;
te;J>
'my;yh`;Tf;F
ahnjhd;iwAk; ,izitg;gjpy;iy vd;Wk;> jpULtjpy;iy vd;Wk;> tpgrhuk;
nra;tjpy;iy vd;Wk;> jq;fs; (ngz;) re;jjpfisf; nfhiy nra;tjpy;iy" vd;Wk;>
'jq;fSila if fhy;fs; mwpa (mjhtJ: ngha;nadj; njhpe;Nj) fw;gidahf
mtJ}W $WtJ ,y;iy" vd;Wk;> cq;fsplk; (igmj;J nfhLj;J) thf;FWjp
nra;jhy;> mtu;fSila thf;FWjpiag; ngw;Wf; nfhz;L> ePq;fs; mtu;fSf;fhf
(Kd;du; mtu;fs; nra;Jtpl;l Fw;wq;fSf;fhf) my;yh`;tplj;jpy; kd;dpg;igf;
NfhUq;fs;. epr;rakhf my;yh`; kpf kd;dpg;gtDk; fpUigAilatdhfTk;
,Uf;fpd;whd;. (my;Fu;Md; 60:12)
vd;w ,e;j trdj;jpw;Nfw;gNt egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ Njhou;fsplk; ,];yhkpa
xg;ge;jk; nra;jhu;fs;.
cghjj; ,g;D ]hkpj; (uop) mwptpf;fpwhu;fs;: egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;
'thUq;fs;! ePq;fs; my;yh`;Tf;F vijAk; ,izahf;ff; $lhJ jpUlf;$lhJ
tpgrhuk; nra;af; $lhJ cq;fspd; gps;isfis nfhiy nra;af;$lhJ mtJ}W
$wf;$lhJ ed;ikapy; vdf;F khW nra;af;$lhJ vd;W vd;dplk; ePq;fs;
,];yhkpa xg;ge;jk; nra;J jhUq;fs;. cq;fspy; ahu; ,e;j cld;gbf;ifia
KOikahf epiwNtw;WfpwhNuh mtUf;F my;yh`; ew;$yp toq;Fthd;. ahu; rpy
Fw;wq;fis nra;J mjw;fhf cyfpNyNa jz;bf;fg; gLthNuh mj;jz;lidNa
mtu; ghtj;ijg; Nghf;fptpLk;. xUtu; Fw;wk; nra;J me;j Fw;wj;ij my;yh`;
kiwj;Jtpl;lhy; mJ my;yh`;tpd; tpUg;gj;jpw;Fl;gl;lJ. mtd; tpUk;gpdhy;
mtiuj; jz;bf;fyhk; my;yJ kd;dpf;fyhk;." egp (]y;) mtu;fs; ,t;thW $wp
Kbj;jgpd; ehq;fs; mij Vw;Wf; nfhz;Nlhnkd;W egp (]y;) mtu;fsplk;
cWjpnkhop nfhLj;Njhk;. (]`P`{y; Gfhhp)
kjPdhtpy; miog;ghsu;
Nkw;$wg;gl;l xg;ge;jk; ey;yKiwapy; Kbe;jJ. `[;[{ila fhyq;fs; fope;jg; gpd;
xg;ge;jk; nra;J nfhLj;jtu;fSld; egp (]y;) jdJ Kjy; ,];yhkpa miog;ghsiu
kjPdhtpw;F mDg;gpdhu;fs;. my;yh`;tpd; khu;f;fj;ijg; gug;Gtjw;Fk; khu;f;f
Qhdq;fis
fw;Wf;
nfhLg;gjw;fhfTk;
,e;j
miog;ghsu;
mDg;gg;gl;lhu;.
Page 148 of 518
,g;gzpf;fhf Kjyhtjhf ,];yhik Vw;Wf; nfhz;ltu;fspy; xUtuhd K];mg;
,g;D ciku; my; mg;j (uop) vd;w thypgiu egp (]y;) Nju;e;njLj;jhu;fs;.
kfpo;r;rp jUk; ntw;wp
K];mg; ,g;D ciku;> m];mJ ,g;D [{uhutpd; tPl;by; jq;fpdhu;. ~my;Kf;|
(Fu;Mdpd;
QhdKilatu;)
vd;W
K];mg;
K];ypk;fshy;
fz;zpakhf
miof;fg;gl;lhu;.
K];mGk;
m];mJk;
Nru;e;J
kjPdhthrpfspilNa
kpf
cw;rhfj;Jld; ,];yhikg; gug;gpdhu;fs;.
K];mg; (uop) miog;Gg; gzpapy; ey;ynjhU Kd;Ndw;wk; fz;lhu;. gy rhjidfs;
gilj;jhu; vd;gjw;Fhpa rhd;Wfspy; xd;W: xU ehs; m];mj; ,g;D [{uhuh (uop)
K];mig mioj;Jf; nfhz;L mg;Jy; m\;`y;> s/gu; Mfpa Nfhj;jpuj;jhu;fspd;
,y;yq;fSf;Fr; nrd;whu;. topapy; s/gu; Nfhj;jpuj;jhhpd; Njhl;lj;jpw;Fs; nrd;W
~kuf;| vd;w fpzw;Wf;fUfpy; mku;e;jdu;. mtu;fSld; gy K];ypk;fSk; mq;F
Nru;e;J nfhz;ldu;. ]mJ ,g;D KMj; vd;gtUk; ci]j; ,g;D `{iou;
vd;gtUk;
mJtiu
,];yhik
Vw;fhky;
,izitg;gpy;jhd;
,Ue;jdu;.
,t;tpUtUk; jq;fspd; $l;lj;jpdUf;Fj; jiytu;fshf ,Ue;jdu;. K];mGk;>
m];mJk; jq;fspd; Njhl;lq;fspy; mku;e;jpUf;fpd;wdu; vd;W Nfs;tpg;gl;lTld;
]mj;> ci]jplk; 'eP ekJ vspNahu;fis Vkhw;Wk; ,e;j ,UthplKk; nrd;W>
mtu;fis vr;rhpf;if nra;! ekJ tPLfSf;F mtu;fs; tuf;$lhJ vd;W jLj;JtpL!
ehd; mtu;fsplk; $w Kbahjjw;Ff; fhuzk; m];mj; ,g;D [{uhuh vdJ rpwpa
jhapd; kfdhthu;. ,e;j cwT kl;Lk; ,y;yhjpUe;jhy; ehNd ,f;fhhpaj;ij
nra;jpUg;Ngd;" vd;W $wpdhu;.
,ijf; Nfl;l ci]j; jdJ <l;bia vLj;Jf; nfhz;L ,UtiuAk; Nehf;fp
tpiue;J te;jhu;. ,ijg; ghu;j;Jtpl;l m];mj; ,g;D [{uhuh jdJ ez;gu;
K];mgplk; ',Njh jdJ $l;lj;jpd; jiytu; tUfpwhu;. ePq;fs; mthplk;
my;yh`;Tf;fhf cz;ikahd tw;iwf; $wptpLq;fs;!" vd;W $wNt mjw;F
K];mg;> 'mtu; vd;Dld; mku;e;jhy; ehd; mtUld; NgRNtd;" vd;W $wpdhu;.
mq;F te;j ci]j; mtUf;fUfpy; epd;Wnfhz;L 'ePq;fs; Vd; ,q;F te;jPu;fs;!
vq;fspy; vspNahu;fis Vkhw;wth? cq;fSf;F caphpd; kPJ Mir ,Ue;jhy;
,q;fpUe;J nrd;W tpLq;fs;" vd;W Nfhgkhfg; Ngrpdhu;. mjw;F K];mg; mthplk;
'ePq;fs; mku;e;J ehd; nrhy;tijf; NfSq;fs;! cq;fSf;F tpUg;gkhf ,Ue;jhy;
Vw;Wf; nfhs;Sq;fs;! ePq;fs; tpUk;ghtpl;lhy; tpl;LtpLq;fs;!" vd;W $wNt ci]j;
'ePq;fs; nrhy;tJ rhpjhd;!" vd;W $wpj; jdJ <l;bia el;Litj;J mjw;fUfpy;
cl;fhu;e;J nfhz;lhu;.
K];mg; (uop) ci]Jf;F ,];yhkpd; tpsf;fq;fis $wp Fu;Mid Xjpf;
fhl;bdhu;fs;. ,ijf; Nfl;Lf;nfhz;bUf;Fk; NghNj ci]jpd; Kfj;jpy; khw;wj;ij>
mjhtJ> ,];yhik Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;w Mu;tj;ij midtUk;
fz;ldu;. ,ijf; Nfl;ljw;Fg; gpwF ci]j; 'M`h! ,J vt;tsT mofpa
ciueilahf ,Uf;fpd;wJ. ,k;khu;f;fj;jpy; Nru tpUk;gpdhy; ehd; vd;d nra;a
Ntz;Lk;" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F mt;tpUtUk; 'ePq;fs; Fspj;J> J}a;ikahd
Mil mzpe;J ~yh,yh`,y;yy;yh`;| vd nkhope;J> gpwF ,uz;L uf;mj; njho
Ntz;Lk;" vd;W $wpdhu;fs;. ci]j; vOe;Jr; nrd;W Fspj;J> J}a;ikahd Mil
mzpe;Jnfhz;L ,];yhik Vw;W> ,uz;L ufmj; njhOjhu;. gpwF $wpdhu;
'vdf;Fg; gpwF xUtu; ,Uf;fpwhu;. mtUk; cq;fisg; gpd;gw;wp cq;fsJ
Page 149 of 518
khu;f;fj;ij Vw;Wf; nfhz;lhy; mtuJ $l;lj;jpdu; midtUk; cq;fis Vw;Wf;
nfhs;thu;fs;. mtu;jhd; ]mJ ,g;D KMj;. mtiu cq;fSf;F ehd;
fhl;LfpNwd;" vd;W $wpdhu;. gpwF jdJ <l;bia vLj;Jf; nfhz;L ]mJ ,g;D
KMjplk; nrd;whu;. ]mJ jdJ $l;lj;jhUld; rigapy; mku;e;jpUe;jhu;.
ci]ij ghu;j;j ]mJ 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ,tuJ Kfj;jpy; VNjh
khw;wk; njhpfpwJ. ,q;fpUe;J nry;Yk;NghjpUe;j mtUila Kfk; mtu; jpUk;g
tUk;NghJ ,y;iyNa" vd;W $wpdhu;.
rigapy; te;Jepd;w ci]jplk; 'ci]Nj! mq;F nrd;W vd;d nra;jha;?" vd;W
]mj; Nfl;lhu;. mjw;F ci]j;> jhd; ,];yhikj; jOtpaij ntspg;gLj;jhky;
'ehd; mt;tpUthplKk; NgrpNdd;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mt;tpUthplKk;
ve;jj; jtiwAk; ehd; fhztpy;iy. ,Ug;gpDk; ehd; mtu;fis mtu;fsJ
nray;fspypUe;J jLf;fTk; nra;Njd;. mjw;F mt;tpUtUk; vdJ tpUg;gj;jpw;Nfw;g
ele;Jnfhs;tjhf $wpdhu;fs;" vd;whu;.
NkYk;> '`h]h $l;lj;jhu; cq;fSld; cs;s cld;gbf;ifia Kwpf;f Ntz;Lk;
vd;gjw;fhfNt cq;fs; rpwpa jhapd; kfdhd m];mij nfhiy nra;ar;
nrd;wpUf;fpwhu;fs; vd;w nra;jp vdf;Ff; fpilj;jJ." vd;W ]mjplk; ci]j;
$wpdhu;.
,ijf;
Nfl;lTld;
]mj;
rpdkile;jtuhf
jdJ
<l;bia
vLj;Jf;nfhz;L mt;tpUthplk; te;jhu;.
mt;tpUtUk; mikjpahf mku;e;jpUg;gijg; ghu;j;J ci]j; $wpa Nehf;fj;ijg;
]mJ Ghpe;Jnfhz;lhu;. ,tu;fspd; Ngr;ir ehd; Nfl;f Ntz;Lnkd;gjw;fhfj;jhd;
ci]j;
,t;thW
nra;jpUf;fpwhu;
vd;W
]mj;
tpsq;fpf;
nfhz;lhu;.
mtu;fSf;fUfpy; epd;Wnfhz;L m];mj; ,g;D [{uhuhitg; ghu;j;J 'my;yh`;tpd;
kPJ rj;jpakhf! mg+ ckhkhNt! cdf;Fk; vdf;Fk; cs;s cwtpd; fhuzj;jhy;jhd; eP
,t;thW nra;tjw;F Jzpe;jpUf;fpwha;! cdf;F vt;tsT Jzpr;ry; ,Uf;Fk;!!
vq;fsJ tPl;bw;F te;J vq;fSf;F tpUg;gkw;w Kiwapy; ele;J nfhs;fpwhah?"
vd;W Nfl;lhu;.
m];mj; ,g;D [{uhuh ,jw;F Kd;G ]mj; ,g;D KMijg; gw;wp K];mgplk;
$wpapUe;jhu;. mjhtJ K];mNg! ek;kplk; tUfpw ,tu; jdJ $l;lj;jpd; jiytu;.
,tu; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;lhy; ,tuJ r%fj;jpdu; midtUk; xUtu; $l
gpd;thq;fhky; ,];yhik Vw;Wf; nfhs;thu;fs; vd;W $wpapUe;jhu;. K];mg; (uop)
mtu;fs; mikjpahf ']mNj! mku;e;J ehd; $Wtijf; Nfl;f khl;Bu;fsh?
cq;fSf;F ehq;fs; $WtJ gpbj;jpUe;jhy; Vw;Wf; nfhs;Sq;fs;. cq;fSf;F ehq;fs;
$WtJ ntWg;ghf ,Ue;jhy; cq;fSf;F tpUg;gkw;wjpypUe;J ehq;fs; tpyfpf;
nfhs;fpNwhk;" vd;W $wpdhu;. rhp! vd;W $wp jdJ <l;bia el;Litj;J ]mj;
mku;e;Jnfhz;lhu;. K];mg; (uop) mtUf;F ,];yhik mwpKfg;gLj;jpf; Fu;Mid
Xjpf; fhl;bdhu;. mLj;J ]mj; Ngrj; Jtq;Fk; Kd;Ng mtuJ Kfj;jpy; ,];yhk;
gpufhrpg;gij midtUk; fz;ldu;.
gpwF ]mJ> ,];yhik Vw;Wf; nfhs;tjw;F vd;d nra;a Ntz;Lnkd;W tpdtpdhu;.
Fspj;J> J}a;ikahd Mil mzpe;J> ~yh,yh`,y;yy;yh`;| vdf; $wp ,uz;L
uf;mj; njho Ntz;Lk; vd;W $wpdhu;fs;. clNd mtUk; mt;thNw nra;jhu;. gpwF
jdJ <l;bia vLj;Jf; nfhz;L jdJ r%fj;jpdu; mku;e;jpUe;j rigf;F te;jhu;.
mtiug; ghu;j;j mtd; r%fj;jpdu; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ,tuJ Kfj;jpy;
khw;wk; Vw;gl;Ls;sJ" vd;W Ngrpf;nfhz;ldu;.
Page 150 of 518
]mj; rigf;fUfpy; te;J 'mg;Jy; m\;`y; fpisapdNu! vd;idg; gw;wp cq;fsJ
fUj;njd;d?" vd;W Nfl;lhu;. mjw;ftu;fs; 'ePq;fs; vq;fs; jiytu; vq;fspy;
rpwe;j mwpthsp; vq;fspy; kpf ghf;fpak; ngw;wtu;" vd;W $wpdu;. mg;NghJ mtu;
'ePq;fs; my;yh`;itAk; mtdJ J}jiuAk; Nerpf;Fk; tiu ehd; cq;fspy; ve;j
Mz;fsplKk;> ngz;fsplKk; Ngrkhl;Nld;" vd;W $wpdhu;. md;W khiyf;Fs;
mtuJ $l;lj;jpdhpy; ci]k; vd;gtiuj; jtpu midj;J Mz;fSk; ngz;fSk;
K];ypkhfptpl;ldu;. ci]k; c`{j; Nghu; ele;jNghJjhd; ,];yhik Vw;Wf;
nfhz;lhu;. njhOk; tha;g;G fpilg;gjw;F Kd;ghfNt Nghhpy; fye;Jnfhz;L tPu
kuzk; mile;jhu;. ,jdhy; mtiug; gw;wp 'kpff; Fiwthf mky; nra;jhu;. Mdhy;>
mjpfkhd ed;ikia mile;J nfhz;lhu;" vd;W egp (]y;) $wpdhu;fs;.
m];mj; ,g;D [{uhuhtpd; tPl;by; jq;fp K];mg; (uop) ,];yhkpd; miog;Gg;
gzpia nra;J nfhz;bUe;jhu;. kjPdhthrpfspy; ngUk;ghyhdtu;fspd; ,y;yq;fspy;
,];yhk; Eioe;jpUe;jJ. xt;nthU tPl;bYk; Mz;fSk; ngz;fSkhf gyu;
,];yhikj; jOtpapUe;jdu;. Mdhy;> cika;ah ,g;D i[j;> fj;kh> thapy; Mfpa
FLk;gj;jpdu; kl;Lk; ,];yhik Vw;ftpy;iy. ,tu;fs; mtu;fsJ ,dj;ijr; Nru;e;j
~if]; ,g;D my; m];tj;| vd;w gpugy ftpQd; fl;Lg;ghl;by; ,Ue;jjhy; mtu;
mk;kf;fis ,];yhik Vw;ftplhky; jLj;jpUe;jhu;. Mdhy;> mtu;fSk; gpw;fhyj;jpy;
fe;jf; Aj;jk; (mfo; Nghu;) eilngw;w `p[;hp Ie;jhk; Mz;L ,];yhikj; jOtpdu;.
egpj;Jtj;jpd; gjp%d;whk; Mz;L `[;[{ila fhyk; njhlq;Fk; Kd;Ng khngUk;
rhjid! ntw;wp!! vd;w ew;nra;jpia vLj;Jf;nfhz;L K];mg; (uop) kf;fh
jpUk;gpdhu;. egp (]y;) mtu;fsplk; kjPdhthrpfspd; nra;jpfs;> mtu;fspd; rpwe;j
gz;Gfs;> mtu;fSf;F ,Uf;Fk; Mw;wy;fs;> kd cWjp Mfpatw;iw tptukhf
vLj;Jf; $wpdhu;. (,g;D `p\hk;)
mfghtpy; ,uz;lhtJ xg;ge;jk;
egpj;Jtj;jpd; 13 Mk; Mz;L (fp.gp. 622 [_d; jpq;fs;) `[;[{ila fhyj;jpy;
`[;[{f;fhf
kjPdhthrpfspy;
K];ypk;fSk;
K];ypky;yhjtu;fSk;
fye;J>
vOgJf;Fk; mjpfkhNdhu; kf;fh te;jdu;. kjPdhtpy; ,Uf;Fk;NghJ my;yJ
kf;fhtpw;F tUk; topapy; ,e;j K];ypk;fs; ,t;thW Ngrpf; nfhz;ldu;. 'kf;fhtpd;
kiyg;ghijfspy; Rw;wpj; jphpe;J nfhz;L kf;fshy; tpul;babf;fg;gl;L kf;fis
mQ;rpa epiyapy; tho;e;J tu egp (]y;) mtu;fis ehk; vJtiu tpl;L
itj;jpUg;gJ?" kjPdhthrpfspd; ,e;j czu;r;rpkpf;f Ngr;rpypUe;J egp (]y;)
mtu;fis kjPdhtpw;F mioj;Jr; nry;yNtz;Lk; vd;w Mir mtu;fsJ
cs;sj;jpy; ,Ug;gij ehk; njhpe;J nfhs;syhk;.
,tu;fs; midtUk; kf;fh te;J Nru;e;jdu;. gpwF mjpypUe;j K];ypk;fSf;Fk; egp
(]y;) mtu;fSf;Fkpilapy; ,ufrpakhd Kiwapy; re;jpg;Gfs; gy ele;J
nfhz;bUe;jd. ,Wjpahf> `[;[{f; flikfis Kbj;J kpdhtpy; Kjy; [k;uhTf;F
mUfpYs;s mfghtpy; gpiw 12k; ehs; es;sputpy; re;jpg;Nghnkd;W egp (]y;)
mtu;fSk; K];ypk;fSk; KbT nra;jdu;. rpiy topghl;bw;Fk; ,];yhkpw;Fk; ele;j
Nghuhl;lj;jpy; khngUk; jpUg;GKidahf mike;j tuyhw;W gpurpj;jpkpf;f ,e;j
re;jpg;igg; gw;wp md;rhhpfspd; jiytu;fspy; xUtuhf tpsq;fpa fmg; ,g;D
khypf; (uop) tptg;gij ehk; ghu;g;Nghk;:
'ehq;fs; `[; nra;a kf;fhtpw;F te;jpUe;Njhk;. `[; Kbe;j ,uz;lhtJ jpdj;jpy;
mfghtpy; re;jpf;fyhk; vd;W egp (]y;) mtu;fsplk; Ngrp KbT nra;Njhk;.
Page 151 of 518
mjd;gb egp (]y;) mtu;fisr; re;jpf;f ehq;fs; jahuhNdhk;. mg;NghJ vq;fSld;
vq;fspd; jiytu;fspy; rpwg;Gkpf;f xUtuhd ~mg+[hgpu;| vdg;gLk; mg;Jy;yh`;
,g;D mk;u; ,g;D `uhk; vd;gtiuAk; cld; mioj;Jf; nfhz;Nlhk;. vq;fSld;
te;jtu;fspy;> mJtiu ,];yhik Vw;fhky; ,Ue;jtu;fSf;F ehq;fs; ,ijg; gw;wp
vijAk; $wtpy;iy. mg+[hgpUf;F ehq;fs; ,];yhikg; gw;wp tpsf;fk; nfhLj;Njhk;.
'mg+[hgpNu!
ePq;fs;
vq;fspd;
jiytu;fspy;
xUj;ju;
vq;fspy;
kpfTk;
kjpg;Gkpf;ftu;fspy; ePq;fSk; xUj;ju;. ePq;fs; ehis euf neUg;gpy; Ntjid
nra;ag;gLtij ehq;fs; tpUk;gtpy;iy" vd;W $wp ,];yhik Vw;f miog;G
nfhLj;Njhk;. ehq;fs; egp (]y;) mtu;fis mfghtpy; re;jpf;f ,Uf;fpNwhk;
vd;gijAk; $wpNdhk;. mtu; vq;fspd; miog;ig Vw;W ,];yhikj; jOtp
vq;fSld; mfgh xg;ge;jj;jpYk; fye;J nfhz;lhu;. gpwF epakpf;fg;gl;l 12
jiytu;fspy; ,tUk; xUtuhthu;.
njhlu;e;J fmg; (uop) $Wfpwhu;: md;wpuT ehq;fs; vq;fsJ $lhuq;fspy; vq;fsJ
$l;lj;jpdUld; jq;fpapUe;Jtpl;L ,utpd; %d;wpy; xU gFjp fope;j gpd; egp
(]y;) mtu;fisr; re;jpg;gjw;fhf ,ufrpakhf ntspahfp mfghtpw;F mUfpYs;s
fzthapy; xd;W Nru;e;Njhk;. ehq;fs; Mz;fspy; 73 NgUk;> ngz;fspy; kh[pd;
FLk;gj;ijr; Nru;e;j ~ck;K ckhuh| vd;w Ei]gh gpd;j; fmg; vd;gtUk;> ]ykh
FLk;gj;ijr; Nru;e;j ~ck;K kdP/| vd;w m];kh gpd;j; mk;u; vd;gtUk;
fye;Jnfhz;ldu;.
ehq;fs; egp (]y;) mtu;fis vjpu;ghu;j;J mf;fzthapy; $bNdhk;. egp (]y;)
mtu;fSld; mg;gh]; ,g;D mg;Jy; Kj;jypGk; te;jhu;fs;. me;Neuj;jpy; mtu;
K];ypkhf ,y;iy. vdpDk;> jdJ mz;zd; kfDila nray;ghL kw;Wk;
eilKiwfis rhptuj; njhpe;J nfhs;tjw;fhfTk; mtUf;fhf md;rhhpfsplk;
cWjpnkhop thq;Ftjw;fhfTk; mq;F te;jpUe;jhu;. mtNu FOkpapUe;jtu;fspy;
Kjyhtjhfg; Ngrj; njhlq;fpdhu;." (,g;D `p\hk;)
ciuahlypd; njhlf;fKk; mg;gh]pd; tpsf;fKk;
midtUk; rigapy; xd;W $bagpd; khu;f;f uPjpahd kw;Wk; egp (]y;) mtu;fis
ghJfhg;gJ njhlu;ghd xg;ge;jq;fis cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Ngr;Rthu;j;ijfs;
njhlq;fpd. Kjypy; egp (]y;) mtu;fsJ je;ijapd; rNfhjuu; mg;gh]; ,g;D
mg;Jy; Kj;jypg; Ngrpdhu;. mtu; jdJ Ngr;rpy; ,e;j el;G xg;ge;jj;jpd; tpisthf
jq;fspd; Njhs;fspy; Rkf;f ,Uf;Fk; nghWg;G vt;tsT Mgj;jhdJ> vt;tsT
nghpa gpd;tpisTfisf; nfhz;lJ vd;gij kpfj; njspthf md;rhhpfSf;F
tpthpj;jhu;. ,Njh mg;gh]; mtu;fspd; Ngr;rpd; RUf;fk;:
'f];u[; $l;lj;jpdNu! epr;rakhf K`k;kJ vq;fsplk; vt;thW ,Uf;fpwhu; vd;gJ
cq;fSf;F ed;whfj; njhpAk;. vq;fs; $l;lj;jpy; vq;fsJ (\pu;f;-,izitf;Fk;)
nfhs;ifapd; kPJ ,Ug;gtu;fsplkpUe;J ehk; mtiu ,Jehs; tiu ghJfhj;J
te;jpUf;fpNwhk;. mtu; vq;fsJ $l;lj;jpy; fz;zpakhf> mNj Neuj;jpy; mtuJ
Chpy;
ghJfhg;GlDk;jhd;
,Uf;fpd;whu;.
vdpDk;>
mtu;
cq;fSld;
,ize;JtplTk;> cq;fSld; xd;wptplTk; tpUk;Gfpwhu;. ePq;fs; mtUf;F jUk;
thf;iff; fhg;ghw;wp vjphpfsplkpUe;J mtiu ghJfhg;gtu;fshf ,Ue;jhy; mtiu
mioj;Jr; nry;yyhk;. ,y;iy> ~ePq;fs; mtiu vjphpfsplk; xg;gilj;J tpLtPu;fs;.
,q;fpUe;J mioj;Jr; nrd;wTld; iftpl;L tpLtPu;fs;| vd;wpUg;gpd; ,g;NghNj
mtiu tpl;LtpLq;fs;. Vnddpy;> mtu; jdJ $l;lj;jpdUld; jdJ Chpy;
fz;zpaj;JlDk;> ghJfhg;GlDk; jhd; ,Uf;fpd;whu;."
Page 152 of 518
mg;gh]pd; ,e;j ciuahlYf;Fg; gpd; fmg; 'ePq;fs; $wpaij ehq;fs; Nfl;L
tpl;Nlhk; my;yh`;tpd; J}jNu! ePq;fs; NgRq;fs;. cq;fSf;Fk; cq;fsJ
,iwtDf;Fk; ePq;fs; tpUk;gpaijnay;yhk; vq;fsplkpUe;J vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;"
vd;W $wpdhu;. (,g;D `p\hk;)
md;rhhpfspd; cWjpiaAk;> tPuj;ijAk;> ,e;j kfj;jhd nghWg;igAk;> mjd;
tpguPjkhd
gpd;tpisTfisAk;
jhq;fpf;
nfhs;tjpy;
mtu;fsplk;
,Ue;j
cWjpiaAk; kdj; J}a;ikiaAk; ,e;j gjpy;fspypUe;J njhpe;J nfhs;syhk;. fmg;
$wpa gpwF egp (]y;) mtu;fspd; ciuAk; mjw;Fg; gpd; cWjpnkhop thq;FtJk;
eilngw;wJ.
xg;ge;jj;jpd; mk;rq;fs;
[hgpu; (uop) ,ijg;gw;wp kpf tphpthf mwptpf;fpwhu;fs;. 'my;yh`;tpd; J}jNu! ve;j
tp\aq;fSf;fhf ehq;fs; cq;fsplk; ,];yhkpa xg;ge;jk; (igmj;) nra;a
Ntz;Lk;”; vd;W Nfl;f mjw;F tpsf;fkhf egp (]y;) $wpdhu;fs;
',d;gj;jpYk; Jd;gj;jpYk; (fl;lisf;F) nrtprha;f;f Ntz;Lk; fl;Lg;gl Ntz;Lk;
trjpapYk; trjpapd;ikapYk; nryT nra;a Ntz;Lk;
ed;ikia Vt Ntz;Lk; jPikiaj; jLf;f Ntz;Lk;
my;yh`;Tf;fhf
tp\aj;jpy;
ePq;fs;
jpahfk;
nra;aj;
jahuhf
Ntz;Lk;
my;yh`;tpd;
gopg;gtu;fspd; gopg;G cq;fisg; ghjpj;J tplf;$lhJ
Ml;rp> mjpfhuj;ijg; ngWtjw;fhf rz;ilaplf;$lhJ
ehd; cq;fsplk; te;J tpl;lhy; ePq;fs; vdf;F cjtp nra;a Ntz;Lk; cq;fisAk;
cq;fsJ kidtpaiuAk; gps;isfisAk; ghJfhg;gijg; Nghy; ePq;fs; vd;idg;
ghJfhf;f Ntz;Lk; ,jid ePq;fs; igM (,];yhkpa xg;ge;jk;) nra;J nfhLq;fs;.
my;yh`; cq;fSf;Fr; nrhu;f;fj;ijj; jUthd;." ,t;thW egp (]y;) mtu;fs; ciu
epfo;j;jpdhu;fs;. (K];dJ m`;kJ> ig`fP> K];jj;uFy; `hfpk;> ,g;D `p\hk;)
,e;epfo;r;rpia
$WtjhtJ:
fmg;
(uop)
mtu;fSk;
mwptpf;fpwhu;fs;.
mjpy;
mtu;fs;
'egp (]y;) vq;fsplk; Ngrpdhu;fs; Fu;Mid Xjpf; fhz;gpj;jhu;fs; my;yh`;tpd;
gf;fk; vq;fis mioj;jhu;fs; ,];yhik Vw;Wf; nfhs;tjw;F Mu;t%l;bdhu;fs;
gpwF ePq;fs; cq;fsJ kidtpfisAk; gps;isfisAk; ghJfhg;gJ Nghd;W
vd;idAk; ghJfhf;f Ntz;Lk; vd;W ehd; cq;fsplk; cWjpnkhop Nfl;fpNwd;"
vd;W $wp Kbj;jhu;fs;. mg;NghJ guhM ,g;D km&u; (uop) mtu;fs; egp (]y;)
mtu;fspd; ifiag; gpbj;J 'rj;jpa khu;f;fj;ijf; nfhz;L cq;fis egpahf
mDg;gpa my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! vq;fis ehq;fs; ghJfhg;gJ Nghd;Nw
cq;fisAk; epr;rak; ehq;fs; ghJfhg;Nghk;! my;yh`;tpd; J}jNu! vq;fsplk;
thf;FWjpAk; xg;ge;jKk; ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf!
ehq;fs; Nghhpd; ike;ju;fs; ftr Mil mzpe;jtu;fs; guk;giug; guk;giuahf
Nghu; nra;J gof;fg;gl;ltu;fs;" vd;W tPu Kof;fkpl;lhu;fs;.
Page 153 of 518
,t;thW guhM (uop) mtu;fs; egp (]y;) mtu;fsplk; Ngrpf; nfhz;bUf;Fk;NghJ
mGy; i`rk; ,g;D ijk;`hd; (uop) mtu;fs; FWf;fpl;L 'my;yh`;tpd; J}jNu!
vq;fSf;Fk; A+ju;fSf;Fkpilapy; rpy cld;gbf;if cwTfs; ,Uf;fpd;wd. ehq;fs;
mij Jz;bj;J cq;fSld; Nru;e;J nfhs;fpNwhk;. gpwF xU fhyj;jpy; my;yh`;
cq;fSf;F ntw;wpiaf; nfhLj;Jtpl;lhy; ePq;fs; vq;fis tpl;Ltpl;L cq;fsJ
$l;lj;jdhplk; nrd;W tpLtPu;fsh?" vd;W Nfl;lhu;.
mjw;F egp (]y;) mtu;fs; Gd;KWty; g+j;jtu;fshf 'mt;thwpy;iy. cq;fsJ capu;
vdJ ck;uhFk; cq;fsJ mopT vdJ mopthFk; ehd; cq;fisr; Nru;e;jtd;
ePq;fs; vd;idr; Nru;e;jtu;fs; ePq;fs; Nghu; Ghpgtu;fSld; ehDk; Nghu; GhpNtd;
ePq;fs; rkhjhd cld;gbf;if nra;gtu;fSld; ehDk; rkhjhd cld;gbf;if nra;J
nfhs;Ntd;" vd;W $wpdhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
xg;ge;jj;jpd; gpd;tpisit czu;j;Jjy;
Nkw;$wg;gl;l epge;jidfSld; Ngr;Rthu;j;ijfs; KbTw;wJ. egpj;Jtj;jpd; 11> 12
Mk; Mz;Lfspy; Kjd;ikahf ,];yhik Vw;Wf; nfhz;ltu;fspy; ,Utu;> xUtu;
gpd; xUtuhf vOe;J jhq;fs; Rke;J nfhs;sg;NghFk; ,e;jg; nghWg;G vt;tsT
tpguPjkhdJ vd;gijj; jq;fsJ rKjhaj;jpw;F kpf tpsf;fkhf czu;j;jpdhu;fs;.
Vnddpy;>
kf;fs;
,t;tp\aj;ij
njspthf
mwpe;J
nfhs;s
Ntz;Lk;
vd;gjw;fhfTk;> mtu;fs; jpahfj;jpw;F vt;tsT J}uk; jahuhf ,Uf;fpwhu;fs;
vd;gij mwpe;J cWjpnra;J nfhs;tjw;fhfTk; ,t;thW vLj;Jf; $wpdhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fsplk; xg;ge;jk; nra;a midtUk; xd;W Nru;e;jgpd; mg;gh];
,g;D cghjh ,g;D eo;yh (uop) mtu;fs; vOe;J 'kf;fNs! ,thplk; ePq;fs; vjw;F
thf;Ff; nfhLf;fpwPu;fs; vd;gJ cq;fSf;Fj; njhpAkh?" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F
mk;kf;fs; ~mJ vq;fSf;F ed;F njhpAk;| vd;wTld;> njhlu;e;J mtu; 'kf;fNs!
ePq;fs; ,thplk; nts;isau;> fUg;gu; vd midj;J kf;fSf;F vjpuhf Nghu;
nra;aTk; jahu; vd;W thf;F nfhLf;fpd;wPu;fs;. cq;fsJ nry;tq;fs; mope;J>
cq;fspy; rpwg;gpw;Fhpatu;fs; nfhiy nra;ag;gLk; NghJ ePq;fs; mtiu vjphpfsplk;
xg;gilj;J tpLtPu;fs; vd;W fUjpdhy; ,g;NghNj ,tiu ,q;NfNa tpl;L
tpLq;fs;. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! me;jj; jtiw ePq;fs; nra;tJ
,k;ikapYk; kWikapYk; kpfg;nghpa ,opit cq;fSf;Fj; jUk;. cq;fsJ
nry;tq;fs; mope;jhYk;$l cq;fsJ rpwg;gpw;Fhpatu;fs; nfhiy nra;ag; gl;lhYk;
$l ve;j epge;jidfSld; ePq;fs; ,tiu mioj;Jr; nry;y ,Uf;fpwPu;fNsh me;j
epge;jidfis KOikahf epiwNtw;WtPu;fs; vd;w cWjp cq;fSf;F ,Ug;gpd;
,tiu ePq;fs; mioj;Jr; nry;Yq;fs;. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ,J ,k;ik
kWikapd; kpfg;nghpa ew;ghf;fpakhFk;" vd;W $wpdhu;.
mjw;F mk;kf;fs; 'nry;tq;fs; mope;jhYk; rpwg;gpw;Fhpatu;fs; nfhiy nra;ag;
gl;lhYk; ehq;fs; ,tiu mutizj;Jf; nfhs;Nthk; iftpl;Ltpl khl;Nlhk;. ,Nj
epge;jidfspd; Nghpy;jhd; ,tiu mioj;Jr; nry;fpNwhk;. ehq;fs; ,e;j
epge;jidfis KOikahf epiwNtw;wpdhy; vq;fSf;F vd;d fpilf;Fk;?" vd;W
Nfl;lhu;fs;. mjw;F egp (]y;) mtu;fs; 'nrhu;f;fk; fpilf;Fk;" vd;W $wpdhu;fs;.
clNd me;j kf;fs; cq;fsJ 'ifia ePl;Lq;fs;" vd;W $w egp (]y;) mtu;fs;
ifia ePl;baTld; midtUk; ,];yhkpa xg;ge;jk; nra;J nfhLj;jhu;fs;. (,g;D
`p\hk;)
Page 154 of 518
[hgpu; (uop) mwptpf;fpwhu;fs;: ehq;fs; egp (]y;) mtu;fsplk; ~igM| nra;a
vOe;jNghJ> Kjyhtjhf vq;fspy; kpff; Fiwe;j taJila m];mJ ,g;D [{uhuh
egp (]y;) mtu;fspd; ifiag; gpbj;Jf;nfhz;L gpd;tUkhW $wpdhu;:
'kjPdhthrpfNs! rw;Wg; nghWq;fs;. ,tu; my;yh`;tpd; J}ju;. ,tiu ,tuJ
ChpypUe;J ntspNaw;wp mioj;Jr; nry;tjhy; KO muG ,dj;ijAk; gphpa
Ntz;Lk; ek;kpYs;s Nkd;kf;fs; nfhiy nra;ag;glyhk; ek;ik vjphpfspd; thl;fs;
ntl;b tPo;j;jyhk; ,it midj;ijAk; njhpe;J nfhz;Ljhd; ehk; gazk; nra;J
te;jpUf;fpNwhk; vd;gJ njhpe;j tp\aNk. Mdhy;> ,g;NghJ ehd; cq;fSf;F
nrhy;y tUtJ vd;dntdpy;> ,e;j Nrhjidfis cq;fshy; rfpj;Jf;nfhs;s
KbAnkd;why; ,tiu cq;fSld; mioj;Jr; nry;Yq;fs;. mjw;Fhpa $ypia
epr;rak; my;yh`; cq;fSf;Ff; nfhLg;ghd;. xUNtis cq;fsJ capiug; gw;wpa
gak; cq;fSf;F ,Ue;jhy; ,g;NghJ ,tiu ,q;NfNa tpl;LtpLq;fs;. my;yh`;
cq;fis kd;dpj;J tplyhk;." ,t;thW m];mj; $wpKbj;jTld; kf;fs; 'm];mNj!
ckJ ifia mfw;wptpL. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! egp (]y;) mtu;fsplk;
xg;ge;jk; nra;tjpypUe;J ehq;fs; gpd;thq;fTk; khl;Nlhk; xUf;fhYk; mij
Kwpf;fTk; khl;Nlhk;" vd;W $wpdhu;fs;. (K];dJ m`;kJ> ig`fP)
,t;thW m];mj; nra;jjw;Ff; fhuzk; kjPdhthrpfs; ,e;j khu;f;fj;jpw;fhf jpahfk;
nra;a vt;tsT J}uk; jahuhf ,Uf;fpwhu;fs; vd;gij mwpe;J nfhs;tjw;fhfj;jhd;.
,jw;Fg; gpwF egp (]y;) mtu;fsplk; Kjd;ikahf xg;ge;jk; nra;J nfhLj;jJ
m];mJ ,g;D [{uhuhjhd;. (,g;D `p\hk;)
Vnddpy;> ,tu;jhd; K];mg; ,g;D ciklk; nrd;w khngUk;
miog;ghsuhthu;. ,jw;Fg; gpwF kf;fs; midtUk; igM nra;jdu;.
khu;f;f
[hgpu; (uop) $WtjhtJ: ehq;fs; xt;nthUtuhf vOe;J egp (]y;) mtu;fsplk;
nrd;Nwhk;. egp (]y;) vq;fsplk; thf;FWjpg; ngw;wgpd; mjw;F gfukhf vq;fSf;F
nrhu;f;fj;ij thf;fspj;jhu;fs;. (K];dJ m`;kJ)
,e;j epfo;r;rpapy; fye;Jnfhz;l ngz;fs; ,UtUk; xg;ge;jk; nra;jdu;. mtu;fs;
egp (]y;) mtu;fspd; ifiag; gpbf;fhky; nrhy;yhy;jhd; xg;ge;jk; nra;jdu;. egp
(]y;) ve;j xU me;epag; ngz;zplKk; if nfhLj;jjpy;iy. (]`P`; K];ypk;)
12 jiytu;fs;
Nkw;$wg;gl;l Kiwg;gb xg;ge;jk; epiwT ngw;wTld; egp (]y;) mtu;fs; me;j
kf;fsplk; 12 jiytu;fis jq;fSf;fhfj; Nju;e;njLf;Fk;gb $wpdhu;fs;. jq;fsJ
$l;lj;jpdiu fz;fhzpg;gJk;> xg;ge;jj;jpd; mk;rq;fis epiwNtw;wj; J}z;LtJk;
me;jj; jiytu;fspd; gzpahf ,Ue;jJ.
kjPdhthrpfs; f];u[; Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;j xd;gJ egu;fisAk;> mt;];
Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;j %d;W egu;fisAk; jq;fspd; jiytu;fshfj; Nju;e;njLj;jdu;.
f];u[; fpisiar; Nru;e;j jiytu;fs;:
1) m];mJ ,g;D [{uhuh ,g;D mj];
2) ]mJ ,g;D ugP/ ,g;D mk;U
3) mg;Jy;yh`; ,g;D uth`h ,g;D ]/ygh
Page 155 of 518
4) uh/gp/ ,g;D khypf; ,g;D m[;yhd;
5) guh/ ,g;D k/&u; ,g;D ]f;u;
6) mg;Jy;yh`; ,g;D mk;U ,g;D `uhk;
7) cghjh ,g;D ]hgpj; ,g;D fa;];
8) ]/J ,g;D cghjh ,g;D Jiyk;
9) Kd;jpu; ,g;D mk;U ,g;D Fid]; (uopay;yh`{ md;`{k;).
mt;]; fpisiar; Nru;e;j jiytu;fs;:
1) ci]j; ,g;D `{iou; ,g;D rpkhf;
2) ]mJ ,g;D if]kh ,g;D `hhp];
3) /ghM ,g;D mg;Jy; Kd;jpu; ,g;D [{igu; (uopay;yh`{ md;`{k;).
,e;jj; jiytu;fsplk; mtu;fs; jiytu;fs;
cld;gbf;ifiaAk; egp (]y;) thq;fpdhu;fs;.
vd;w
mbg;gilapy;
kw;w
rpy
mjhtJ> <]h ,g;D ku;aKf;F mtuJ cw;wj; Njhou;fs; nghWg;ghspfshf ,Ue;jJ
Nghd;W ePq;fs; cq;fsJ $l;lj;jpdhpd; fhhpaq;fSf;F nghWg;ghspfshtPu;fs;. ehd;
KO K];ypk; rKjhaj;jpdUf;Fk; nghWg;ghsp MNtd; vd;W egp (]y;) $w ,ij
mtu;fs; midtUk; Vw;Wf; nfhz;ldu;. (,g;D `p\hk;)
i\j;jhd; $r;rypLfpwhd;
es;sputpy; ,ufrpakhf eilngw;w cld;gbf;if KOikahf epiwTngw;W>
$l;lj;jpdu; midtUk; gphpe;J nry;y ,Uf;Fk; Neuj;jpy;> i\j;jhd;fspy;
xUtDf;F
me;j
xg;ge;jj;ijg;
gw;wp
njhpa
te;jTld;
mijg;
gfpuq;fg;gLj;Jtjw;fhf
$r;rypl;lhd;.
filrp
jUzj;jpy;jhd;
mtDf;F
cld;gbf;if njhpate;jjhy; Fiw\p jiytu;fSf;F ,e;jr; nra;jpia Kd;$l;bNa
njhptpf;f Kbahky; Ngha;tpl;lJ. vdNt> K];ypk;fs; xd;W Nru;tjpypUe;J
mtu;fisj; jLf;Fk; re;ju;g;gk; mtu;fSf;F Vw;gltpy;iy. cldbahf me;j
i\j;jhd; mq;Fs;s Xu; caukhd ,lj;jpy; Vwp epd;Wnfhz;L kpf gaq;fukhd
rg;jj;jpy; 'X! $lhuj;jpy; jq;fpapUg;gtu;fNs! ,Njh ,e;j ,opTf;FhpatiuAk;
mtUld; kjk;khwp nrd;wtu;fisAk; ePq;fs; ghu;f;f Ntz;lhkh? ,tu;fnsy;yhk;
cq;fs; kPJ Nghu; njhLf;f Ntz;Lnkd xd;W$b ,Uf;fpd;wdu;" vd;W
$r;rypl;lhd;.
mijf; Nfl;l egp (]y;) mtu;fs; ',td; ,e;jf; fzthapd; i\j;jhd;" vd;W $wp
me;j i\j;jhid Nehf;fp 'Va; my;yh`;tpd; vjphpNa! mjptpiutpy; ehd; cdJ
fzf;if Kbj;J tpLfpNwd;" vd;W $wptpl;L mq;fpUe;jtu;fsplk; mtutu;
$lhuq;fSf;Ff; fiye;J nry;YkhW Miz gpwg;gpj;jhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
,e;j i\j;jhdpd; Ngr;irf; Nfl;l mg;gh]; ,g;D cghjh ,g;D es;yh 'cq;fis
cz;ikiaf; nfhz;L mDg;gpa ,iwtdpd; kPJ Mizahf! ePq;fs; tpUk;gpdhy;
ehis ,q;F jq;fpapUf;Fk; kpdhthrpfs; midtu; kPJk; ehq;fs; thNse;jp Nghu;
njhLf;fpNwhk;" vd;W $wpdhu;. Mdhy; mjw;F egp (]y;) mtu;fs; 'ekf;F mt;thW
fl;lis ,lg;gltpy;iy. ,g;NghJ ePq;fs; cq;fsJ $lhuq;fSf;Fj; jpUk;gpr;
Page 156 of 518
nry;Yq;fs;" vd;W $wNt midtUk; jpUk;gpr; nrd;W jq;fsJ $l;lj;jpdUld;
cwq;fpf; nfhz;lhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
Fiw\pfspd; vjpu;g;G
,e;j cld;gbf;ifapd; nra;jp Fiw\pfspd; fhJfSf;F vl;baTld; mtu;fSf;F
kj;jpapy; ngUk; ryryg;G Vw;gl;lJ. mtu;fisj; Jf;fq;fSk; ftiyfSk;
Ml;nfhz;ld.
,JNghd;w
cld;gbf;if
Vw;gl;lhy;
mjd;
KbTfSk;
tpisTfSk; vg;gb ,Uf;Fk; vd;gij Fiw\pfs; ed;F mwpe;jpUe;jjhy; epiyik
vd;dthFNkh vd;W gae;J rQ;ryj;jpw;F cs;shapdu;. vdNt> mjpfhiyapy;
kf;fhthrpfSila jiytu;fspd; xU khngUk; FO ,t;Tld;gbf;iff;Fj; jq;fsJ
fLikahd vjpu;g;igAk; Ml;NrgidiaAk; njhptpg;gjw;fhf kjPdhthrpfsplk;
te;jdu;.
'f];u[; $l;lj;jpdNu! vq;fs; $l;lj;ijr; Nru;e;jtiu vq;fsplkpUe;J ntspNaw;w
tpUk;Gfpd;wPu;fsh? vq;fs; kPJ Nghu; njhLf;f mtUld; ePq;fs; cld;gbf;if
nra;fpd;wPu; fsh? my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! cq;fSf;Fk; ekf;Fk; kj;jpapy;
Nghiu ehq;fs; mwNt tpUk;gtpy;iy" vd;W me;jf; FO kjPdhthrpfsplk;
$wpdu;. (,g;D `p\hk;)
,e;j cld;gbf;if ,utpd; ,Uspy; kpf ,ufrpakhf eilngw;W ,Ue;jjhy;
kjPdhthrpfspy; ,izitg;gtu;fshf ,Ue;jtu;fSf;F ,t;Tld;gbf;ifiag; gw;wp
vJTk; njhpahJ. vdNt> mtu;fs; Fok;gptpl;ldu;. mg;gb xd;Wk; elf;ftpy;iy
vd;W kjPdhitr; Nru;e;j ,izitg;gtu;fs; kWj;jdu;. kf;fhthrpfs;> mg;Jy;yh`;
,g;D cig ,g;D rY}yplk; tprhhpj;jdu;. mjw;F> ',J Kw;wpYk; ngha;ahd nra;jp.
ehd; kjPdhtpy; ,Ue;jpUe;jhy; $l vdJ $l;lj;jpdu; vd;dplk; MNyhrid
nra;ahky; ,JNghd;w nray;fspy; ,wq;f khl;lhu;fs;. ehd; ,q;F ,Uf;Fk;NghJ
vdf;Fj; njhpahky; ,J Nghd;W mtu;fs; xUf;fhYk; nra;jpUf;fNt khl;lhu;fs;"
vd;W mtd; $wpdhd;.
K];ypk;fNsh jq;fis xUtUf;nfhUtu; ghu;j;Jf; nfhz;L vJTk; Ngrhky;
tha;%b ,Ue;Jtpl;ldu;. Fiw\pj; jiytu;fs; kjPdh K\;hpf;Ffspd; Ngr;ir
ek;gp> Njhy;tpAld; jpUk;gpdu;.
Fiw\pfs; nra;jpia cWjp nra;jdu;
kjPdhthrpfisg; gw;wp Nfs;tpg;gl;l nra;jp ngha;ahf ,Uf;FNkh vd;W rw;Nw
cWjpahd vz;zj;jpy;jhd; mtu;fs; jpUk;gpdu;. MdhYk;> mijg; gw;wp JUtpj;
JUtp Muha;e;J> tprhhpj;Jf; nfhz;Nl ,Ue;jdu;. ,Wjpapy;> jhq;fs; Nfs;tpg;gl;l
nra;jp cz;ikjhd;> ,utpNyNa xg;ge;jk; KOik mile;J tpl;lJ vd;W mwpe;J
nfhz;ldu;. clNd> kjPdhthrpfis tpul;bg; gpbg;gjw;fhf Fiw\pfspd; Fjpiu
tPuu;fs; jq;fsJ Fjpiufis ntF tpiuthf nrYj;jpdu;. Mdhy;> mtu;fis
mile;Jnfhs;s Kbatpy;iy. fhuzk;> egp (]y;) mtu;fspd; fl;lisf;fpzq;f
kjPdhthrpfs; ntF tpiuthf jq;fsJ ehLfis Nehf;fp gazkhfp tpl;ldu;.
Mdhy;> gazf; $l;lj;jpd; filrpahf nrd;W nfhz;bUe;j ]mJ ,g;D
cghjhitAk;> Kd;jpu; ,g;D mk;iuAk; Fiw\pfs; ghu;j;J tpl;ldu;. mtu;fs;
,UtiuAk; gpbf;f KayNt Kd;jpu; tpiue;J nrd;W jg;gpj;Jf; nfhz;lhu;. ]mJ
(uop) Fiw\pfspd; ifapy; rpf;fpf; nfhz;lhu;. me;jf; Fiw\pfs; mtiu mtuJ
thfdj;jpd; fapw;iwf; nfhz;L ifia fOj;Jld; fl;b> mbj;J> jiyKbiag;
gpbj;J ,Oj;jtu;fshf kf;fhTf;F mioj;J te;jdu;. ,ijg; ghu;j;j Kj;aPk; ,g;D
Page 157 of 518
mjPAk;> `hhp]; ,g;D `u;g; ,g;D cika;ahTk; ]mij Fiw\pfspd;
gpbapypUe;J tpLtpj;jdu;. Vnddpy;> Kj;" kw;Wk; `hhp]pd; tpahghuf; $l;lq;fs;
kjPdhitf; fle;J nry;Yk;NghJ mf;$l;lq;fSf;F ]mJ (uop) mtu;fs;jhd;
ghJfhg;G mspj;J te;jhu;fs;. ,jw;fpilapy; jq;fSld; ]mijg; ghu;f;fhj
md;rhhpfs; mtiuf; fhg;ghw;wp mioj;J tUtjw;fhf MNyhrid nra;J
nfhz;bUe;jnghOJ ]mJ (uop) Fiw\pfspd; gpbapypUe;J tpLgl;L te;JtplNt
midtUk; kjPdh nrd;W tpl;ldu;. ([hJy; kMJ> ,g;D `p\hk;)
,Jjhd; mfghtpd; ,uz;lhtJ cld;gbf;if MFk;. ,jw;F ~mfghtpd; khngUk;
cld;gbf;if| vd;Wk; ngau; $wg;gLk;. ,e;j cld;gbf;if md;G> MjuT vd;w
czu;r;rpfSlDk;> K];ypk;fs; gyjug;gl;ltu;fshf ,Ug;gpDk; jq;fSf;Fs; cjtp>
xj;jhir nra;J nfhs;s Ntz;Lk; my;yh`;tpd; topapNy jq;fsJ tPuj;ijAk;>
cWjpiaAk; ntspg;gLj;j Ntz;Lk; vd;w czu;r;rpfSlDk; epiwT ngw;wJ.
kjPdhtpy; thOk; xU K];ypk; kf;fhtpy; thOk; gytPdkhd jd; rNfhju K];ypk;
kPJ ,uf;fk; fhl;Lfpwhu; mtUf;fhf czu;r;rp trg;gLfpwhu; mtu; kPJ mepahak;
nra;gtu;fis
ntWf;fpwhu;
jdJ
K];ypkhd
rNfhjuu;
jd;idtpl;L
kiwe;jpUe;jhYk; my;yh`;tpw;fhf mtu; kPJ md;gpd; czu;Tfs; ,tuJ
cs;sj;jpy; Cw;nwLf;fpd;wd. ,e;j czu;TfSk;> czu;r;rpfSk; fhyj;jhy;
ePq;fptplf;$bajy;y. Vnddpy;> ,jd; gpwg;gplk; my;yh`;itAk;> mtdJ
J}jiuAk;> mtdJ Ntjj;ijAk; ek;gpf;if nfhz;ljhy; cUthdjhFk;.
,e;j ,iwek;gpf;ifia cyfj;jpd; ve;j Xu; mepahakhd my;yJ tuk;GkPwpa
rf;jpahYk; ePf;fptpl KbahJ. ,e;j ,iwek;gpf;if vDk; Gay; tPr Muk;gpj;jhy;
nfhs;ifapYk;> nray;fspYk; tpaf;fj;jf;f khngUk; Mr;rhpaq;fisg; ghu;f;fyhk;.
,e;j <khid (,iwek;gpf;ifia) mile;jjpd; %ykhfj;jhd; K];ypk;fs; tuyhw;Wg;
gf;fq;fspy; jq;fsJ nray;fisg; gjpj;J khwhj mbr;RtLfis tpl;Lr; nry;y
Kbe;jJ. mJNghd;w tPur;nray;fSk;> mbr;RtLfSk; fle;j fhyj;jpYk; ,y;iy
jw;fhyj;jpYk; ,y;iy ,dptUk; fhyq;fspYk; ,Uf;fhJ.
`p[;uhtpd; njhlf;fq;fs;
my;yh`;tpd; mUshy; ,uz;lhtJ cld;gbf;if Kbe;jJ. mwpahikAk;>
,iwepuhfhpg;Gk; #o;e;j ghiytdq;fSf;F eLtpy; ,];yhk; jdf;nfhU jdp ehl;il
epWTtjpy; ntw;wp ngw;wJ. ,J ,];yhkpw;Ff; fpilj;j khngUk; ntw;wpahFk;.
my;yh`;tpd; J}ju; (]y;) K];ypk;fSf;F me;j ehl;il Nehf;fp `p[;uh nra;a
mDkjp mspj;jhu;fs;.
~`p[;uh| vd;why; jdJ vy;yh cyf Mjhaq;fisAk; ,oe;J nrhe;j kz;zpy;
cs;s cilikfis mg;gbNa tpl;Ltpl;L jd;idAk; jdJ khu;f;fj;ijAk;
fhg;ghw;wpf; nfhs;s jdJ nrhe;j ehl;il> nrhe;j Ciu Jwe;J me;epa ehl;Lf;F>
me;epa CUf;F nry;tjhFk;. nry;Yk; topapy; my;yJ nry;tjw;F Kd; gy
Mgj;Jfis
re;jpf;f
Ntz;b
tUk;.
capu;
gwpNghfyhk;
cilikfs;
mgfhpf;fg;glyhk;
nry;Ykplj;jpy;
vj;jifa
vjpu;fhyj;ij
Kd;Ndhf;f
Ntz;bapUf;FNkh? mq;F vd;ndd;d ftiyfSk;> Jf;fq;fSk;> Jauq;fSk;
kiwe;jpUf;fpd;wdNth? vd;W vJTk; mwpahj epiyapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;
gazNk `p[;uhthFk;.
,it midj;ijAk; njhpe;Jjhd; K];ypk;fs; `p[;uh nra;aj; njhlq;fpdu;.
K];ypk;fs; `p[;uh nra;J Xhplj;jpy; xd;W $btpl;lhy; jq;fSf;F Mgj;Jfs;
Page 158 of 518
VJk; Vw;glyhk; vd;W czu;e;jpUe;j kf;fh K\;hpf;Ffs; (,izitg;gtu;fs;)
K];ypk;fis `p[;uh nra;atplhky; jLj;jdu;. ,jw;F rpy cjhuzq;fis ,q;F
ghu;g;Nghk;:
1) `p[;uh nra;j Kjy; $l;lj;jpy; mg+]ykhTk; xUtu;. ,tu; ,uz;lhtJ
mfghtpw;F xU tUlj;Jf;F Kd; `p[;uh nra;jhu;. mg+ ]ykh (uop) jdJ
kidtpAlDk; jdJ rpwpa Foe;ijAlDk; `p[;uh nra;a ehbaNghJ mtuJ
kidtpapd; cwtpdu;fs; mg+]ykhit Nehf;fp 'eP vq;fis Gwf;fzpj;J tpl;lha; eP
Ntz;Lkhdhy; nrd;WtpL vq;fSila ngz;iz Cu; Cuhf mioj;Jj; jphpa
ehq;fs; mDkjpf;f khl;Nlhk;" vd;W $wp mtd; kidtpiaAk; Foe;ijiaAk;
mthplkpUe;J gphpj;J tpl;ldu;. ,ijg; ghu;j;j mg+]ykhtpd; FLk;gj;jpdu; 'ePq;fs;
cq;fsJ ngz;iz vq;fs; FLk;gj;jhhplkpUe;J gphpj;J tpl;Bu;fs;. vdNt> vq;fs;
kfDf;Fg; gpwe;j Foe;ijia ehq;fs; cq;fs; ngz;Zld; tplkhl;Nlhk;" vd;W
rz;ilapl;L Foe;ijiag; gwpj;Jf; nfhz;ldu;. ,Nj epiyapy; mg+]ykh
kjPdhit Nehf;fpg; gazkhdhu;.
jdJ fztDk; nrd;Wtpl Foe;ijiaAk; gwpnfhLj;j ck;K ]ykhtpd; cs;sk;
Ntjidahy; nte;jJ. xt;nthU ehs; fhiyapYk; ~mg;j`;| vd;w ,lj;jpw;F te;J
khiy tiu mOJnfhz;Nl ,Ug;ghu;. mONj xU tUlj;ijf; fopj;Jtpl;l
epiyapy; mtuJ FLk;gj;jpdhpd; cs;sj;jpy; mtu; kPJ ,uf;fk; gpwe;jJ. eP cdJ
fztDld; nrd;W Nru;e;J nfhs; vd;W mDkjpj;J> mtd; gps;isiaAk; mg+
]ykhtpd; FLk;gj;jhhplkpUe;J thq;fpj; je;jdu;. Vwf;Fiwa 500 fp.kP. njhiyTs;s
kjPdhit Nehf;fp gazkhdhu;. cau;e;j kiyfs;> mghak; epiwe;j topfs;>
my;yh`;tpd; gilg;gpdq;fspy; ahUk; cld; ,y;iy. ,e;epiyapy; gazpj;J
~jd;aPk;| te;jile;j NghJ mtiu c];khd; ,g;D jy;`h ,g;D mg+jy;`h
re;jpj;jhu;. mtuJ epiyik kPJ ,uf;fk; nfhz;L mtiu ghJfhg;Gld; mioj;J
te;J ~Fgh'tpy; tpl;Ltpl;L ',Njh ,e;j Chpy;jhd; cq;fs; fztu; ,Uf;fpwhu;.
my;yh`; cq;fSf;F mUs;tsk; (guf;fj;) nra;thd;" vd;W ck;K]ykhit
tho;j;jp tpl;L mtu; kf;fh jpUk;gpdhu;. (,g;D `p\hk;)
2) Ri`g; ,g;D ]pdhd; &kp: egp (]y;) mtu;fs; `p[;uh nrd;wgpd; ,tu; `p[;uh
nry;y Kide;jNghJ Fiw\pf; fh/gpu;fs; ,tiur; Rw;wp tisj;J 'V Ri`Ng! eP
vq;fsplk; gpr;irf;fhu guNjrpahf te;jha;. ve;j nry;tj;ijAk; eP nfhz;L
tutpy;iy. Mdhy;> vq;fsplk; te;jTld; nry;tr;nropg;G Vw;gl;L nfhOj;J
tpl;lha;. ,g;NghJ eP cdJ nry;tj;Jld; nrd;Wtplyhk; vd;W epidf;fpwhah?
my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! mJ xUf;fhYk; elf;fhJ" vd;W $wpdu;. mjw;F
Ri`g; (uop) 'ehd; vdJ nry;tj;ij cq;fSf;Fj; je;Jtpl;lhy; vd;id tpl;L
tpLtPu;fsh?" vd;W Nfl;ljw;F mtu;fs; 'Mk;!" vd;wdu;. 'ehd; vdJ nry;tj;ij
cq;fSf;Fj; je;Jtpl;Nld;" vd;W $wp Ri`g; (uop) kjPdhTf;F jg;gp te;Jtpl;lhu;.
,r;nra;jp egp (]y;) mtu;fSf;F vl;baNghJ 'Ri`g; yhgkile;jhu;! Ri`g;
,yhgkile;jhu;!" vd;W $wpdhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
3) cku; ,g;Dy; fj;jhg;> ma;ah\; ,g;D mg+ ugPM> `p\hk; ,g;D M]; ,g;D
thapy; (uop) ,k;%tUk; ~r/g;| vd;w ,lj;jpw;F NkYs;s 'jdhOg;" vd;w
,lj;jpw;F te;J fhiyapy; mq;fpUe;J `p[;uh nra;Nthk; vd;W KbT
nra;Jnfhz;ldu;. Mdhy; cku;> ma;ah\; (uop) ,Utu; kl;Lk; mq;F te;jdu;.
`p\hk; mq;F tutpy;iy.
Page 159 of 518
ckUk;> ma;ah\{k; kjPdhTf;F te;J Fghtpy; jq;fpdu;. mg;NghJ mg+ [`;Yk;>
mtdJ rNfhjud; `h]{k; ma;ahi\j; Njb mq;F te;Jtpl;ldu;. ,k;%tUk;
jha;top rNfhjuu;fs; Mtu;. ,tu;fsJ jhapd; ngau; ~m];kh gpd;j; Kfu;gh.| mq;F
te;j mg+ [`;Yk;> `h]{k; ma;ahi\ Nehf;fp 'ma;ahN\! cd;idg; ghu;f;Fk;
tiu jiy thukhl;Nld; ntapypypUe;J epoypy; xJq;fkhl;Nld; vd;W cd; jha;
Neu;r;ir (rj;jpak;) nra;Jtpl;lhu;" vd;W $wpdu;. jhapd;kPJ ,uf;fk; nfhz;l
ma;ah\; te;jtu;fSld; jpUk;gpr; nry;tjw;Fj; jahuhfptpl;lhu;. mg;NghJ cku;
(uop) mthplk; 'ma;ahN\! cq;fs; $l;lj;jhu; cq;fis ,];yhkpypUe;J jpUg;gp
tplj;jhd; Kaw;rpf;fpd;wdu;. vdNt> eP mtu;fsplk; vr;rhpf;ifahf ele;Jnfhs;!
ehd; $Wtijf; Nfs;. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! nghLF> Ngd;fshy; cdJ
jha;f;F njhe;juT Vw;gLk;NghJ mtu; jiythhpf; nfhs;thu; kf;fhtpy; ntapy;
fLikahfp tpl;lhy; fz;bg;ghf mtu; epoYf;Fr; nrd;WtpLthu; vdNt> eP
,tu;fSld; nry;y Ntz;lhk;" vd cku; (uop) mtUf;F cgNjrk; nra;jhu;.
,Ug;gpDk; ma;ah\; 'vd; jhapd; rj;jpaj;ij epiwNtw;w ehd; nrd;Nw Mf
Ntz;Lk;" vd;W $wpdhu;. mjw;F cku; (uop) 'rhp! eP nry;y Ntz;Lk; vd;W KbT
nra;Jtpl;lhy; vdJ ,e;j xl;lfj;ij vLj;Jf;nfhs;! ,J Gj;jprhypahd> gzpthd
xl;lfkhFk;. mjd; KJfpypUe;J eP fPNo ,wq;fptplhNj. cdJ $l;lj;jpdu; %yk;
cdf;F VjhtJ Mgj;J vd;W njhpe;jhy; ,jd; %yk; eP jg;gpj;Jf; nfhs;" vd;W
mthplk; $wpdhu;. ma;ah\; cku; (uop) nfhLj;j xl;lfj;jpy; mt;tpUtUld;
nrd;W nfhz;bUe;j NghJ topapy; mthplk; mg+[`;y; 'vdJ jhapd; kfNd!
vdJ ,e;j xl;lfj;jpy; gazk; nra;tJ vdf;Ff; fbdkhf ,Uf;fpwJ. vdNt>
vd;id cdJ thfdj;jpy; Vw;wpf; nfhs;" vd;W $wpdhd;. ,ijf; Nfl;l ma;ah\;
'rhp!" vd;W $wpdhu;. jdJ xl;lfj;ijg; g+kpapy; gLf;f itf;fNt mNj Neuj;jpy;
mt;tpUtUk; ,tu; kPJ gha;e;J ,tiuf; fl;btpl;ldu;. gpwF fl;lg;gl;l epiyapy;
kf;fhTf;F mioj;Jr; nrd;wdu;. mg+[`;Yk;> `h]{k; kf;fhthrpfisg; ghu;j;J 'X
kf;fhthrpfNs! ,Njh ghUq;fs;. ehq;fs; ,e;j Kl;lhsplk; ele;Jnfhz;lJ Nghd;Nw
ePq;fSk; cq;fsJ Kl;lhs;fSld; ele;J nfhs;Sq;fs;" vd;W $wpdu;. (,g;D
`p\hk;)
`p\hk;> Ia;ah\; (uop) Mfpa ,UtUk; ,izitg;Nghhplk; ifjpfshfNt rpy
fhyq;fs; ,Ue;jdu;. egp (]y;) mtu;fs; kjPdh te;jTld; Ia;ahi\Ak; \hikAk;
,izitg;NghhplkpUe;J fhg;ghw;wp ahu; ,q;F mioj;J tu KbAk;? vd;W jq;fsJ
Njhou;fsplk; tprhhpj;jhu;fs;. my; tyPj; ,g;D my; tyPj; (uop) vd;w egpj;Njhou;
'my;yh`;tpd; J}jNu! cq;fSf;fhf ehd; mtu;fisf; fhg;ghw;wp mioj;J
tUfpNwd;" vd;whu;. mjw;Fg; gpwF my; tyPj; ahUf;Fk; njhpahky; kf;fhtpw;Fs;
GFe;J mt;tpUtUk; ifJ nra;ag; gl;bUf;Fk; ,lj;ij mwpe;Jnfhz;lhu;.
mt;tpUtUk; Nky; Kflw;w xU tPl;by; milf;fg;gl;bUe;jdu;. xU ehs; khiy
Neuk; MdTld; Rtu; Vwpf; Fjpj;J mt;tpUthpd; tpyq;if cilj;njwpe;J tpl;L
jdJ xl;lfj;jpy; mtu;fis mioj;Jf; nfhz;L eyKld; kjPdh te;J Nru;e;jhu;.
(,g;D `p\hk;)
ahuhtJ `p[;uh nra;J nry;fpwhu;fs; vd;W ,izitg;Nghu; njhpe;Jnfhz;lhy;
,t;thWjhd; mtu;fisj; jLj;J> mtu;fSf;F Nehtpid nra;J te;jdu;. ,t;tsT
rpukq;fs; ,Ue;Jk; K];ypk;fs; jdpj;jdpahf xUtu; gpd; xUtuhf kjPdhit
Nehf;fpr; nrd;Wnfhz;Nl ,Ue;jdu;. mfghtpd; ,uz;lhtJ cld;gbf;iff;Fg; gpd;
%d;W khjq;fSf;Fs; K];ypk;fs; gyu; kf;fhittpl;L `p[;uh nra;Jtpl;ldu;. egp
(]y;) mtu;fSk;> mtu;fsJ fl;lisapd;gb jq;fpapUe;j mg+gf;Uk;> myPAk;
Page 160 of 518
,d;Dk; epu;ge;jj;jpy; ,Ue;j K];ypk;fs; kl;Lk;jhd; kf;fhtpy; jq;fpapUe;jdu;. egp
(]y;) `p[;utpw;Fz;lhd KO jahhpg;Gk; nra;jpUe;jhu;fs;. vdpDk;> my;yh`;tpd;
fl;lisia
vjpu;ghu;j;jpUe;jhu;fs;.
mt;thNw
mg+gf;u;
(uop)
mtu;fSk;
gpuahzj;jpw;F cz;lhd KO jahhpg;Gk; nra;jpUe;jhu;fs;. ([hJy; kMJ)
Map\h (uop) mwptpf;fpwhu;fs;: egp (]y;) K];ypk;fsplk; 'vdf;F ePq;fs; `p[;uh
nra;a Ntz;ba ,lk; (kjPdh) fdtpy; fhl;lg;gl;lJ" vd;W $wpdhu;fs;.
,ijf;Nfl;l ngUk;ghyhd K];ypk;fs; kjPdhtpw;F `p[;uh nrd;Wtpl;ldu;.
`g\htpw;F nrd;wpUe;j K];ypk;fSk; kjPdhtpw;F jpUk;gp tpl;ldu;. mg+gf;u; (uop)
kjPdhtpw;F nry;y jahuhdNghJ mtu;fsplk; egp (]y;) 'rw;W jhkjpAq;fs;.
vdf;Fk; mDkjp fpilf;Fk; vd;W ehd; MjuT itf;fpNwd;" vd;W $wpdhu;fs;.
mjw;F mg+gf;u; (uop) 'vdJ je;ij cq;fSf;F mu;g;gzkhfl;Lkhf! ePq;fs; mij
MjuT itf;fpwPu;fsh?" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F egp (]y;) 'Mk;!" vd;W $wpaTld;
mg+gf;u; (uop) egp (]y;) mtu;fSld; Nru;e;J nry;tjw;fhfj; jd; gazj;ijj; js;sp
itj;jhu;. gpwF jd;dplkpUe;j ,uz;L xl;lfq;fis ey;y Kiwapy; jPdp nfhLj;J
tsu;j;jhu;fs;. ,e;j ciuahlYf;Fg; gpwF ehd;F khjq;fs; fopj;J ,UtUk; kjPdh
Gwg;gl;lhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
jhUe; ej;th
,J Fiw\pfspd; MNyhrid kd;wk;.
egpj;Njhou;fs; jq;fsJ kidtp> kf;fSld; kf;fhit tpl;L ntspNawp kjPdhtpy;
mt;];> f];u[;fSld; FbNawpaijg; ghu;j;j ,izitg;gtu;fs; kpfg;nghpa
rq;flj;Jf;F Mshdhu;fs;. ,jw;F Kd;gpy;yhj msTf;F ve;NeuKk; ngUk; kd
cisr;rYf;F Mshdhu;fs;. jq;fspd; rpiy topghl;ilAk;> murpay; me;j];ijAk;
Kw;wpYk; mbNahL jfu;j;njwpaf; $ba Nguhgj;J xd;W tug;Nghtij czu;e;jdu;.
egp
(]y;)
gpwiuf;
ftUk;
Mw;wy;
cs;stu;fs;
jiyikj;Jtj;Jf;Fk;
Neu;topgLj;jTk; KOj; jFjp ngw;wtu;fs; egpj;Njhou;fs; neQ;RWjp kpf;ftu;fs;
epiyj;jd;ik nfhz;ltu;fs; egpatu;fSf;fhf vijAk; mu;g;gzpf;fj; Jzpe;jtu;fs;
kjPdhtpy; cs;s mt;];> f];u[; fpisapdNuh kpFe;j Mw;wYk; gyKkpf;ftu;fs;
,t;tpU r%fj;jpYk; cs;s mwpQu;fNsh rkhjhdj;ijAk;> rPu;jpUj;jj;ijAk;
tpUk;Ggtu;fs; FNuhjk; nfhs;tij vjpu;g;gtu;fs; Vw;fdNt gy Mz;Lfshf
cs;ehl;L Nghu;fshy; kjPdh efuk; ghjpf;fg;gl;bUf;Fk; NghJ jw;NghJ rz;il
rr;ruTfis md;rhhpfs; mwNt tpUk;g khl;lhu;fs; vd;W kf;fhthrpfs; ed;F
tpsq;fp itj;jpUe;jdu;.
kjPdh kpf Kf;fpa ika efukhf tpsq;Ffpd;wJ. akd; ehl;bypUe;J \hk; tiu
ePz;L nry;yf;$ba nrq;flypd; fiu topahf nry;Yk; tpahghuf; $l;lq;fs; mjd;
topahfj;jhd; nry;y Ntz;Lk;. kf;fhthrpfs; kl;Lk; Xu; Mz;Lf;F kjPdh topahf
\hk; Njrj;Jld; Fiwe;jJ ,uz;liu yl;rk; jq;f ehzaq;fSf;F tpahghuk;
nra;J te;jdu;. ,J kl;Lky;yhky; jhap/g; efu kf;fSk; mijr; Rw;wpAs;s
kf;fSk; kjPdh topahfNt tpahghuk; nra;J te;jdu;. kjPdh ghJfhg;Gilajhf
,Ue;jjhy; midtUk; tpahghuj;jpw;fhf ,t;topiaNaj; Nju;e;njLj;jdu;. vdNt>
kjPdh ,j;jifa Kf;fpaj;Jtk; ngw;wpUg;gijAk; mtu;fs; ed;F mwpe;jpUe;jdu;.
MfNt> ,];yhkpa miog;G kjPdhtpy; ikak; nfhs;tjhYk; kjPdhthrpfs;
jq;fSf;F vjpuhf xd;W $LtjhYk; Vw;gLk; khngUk; Mgj;ij Fiw\pfs;
czuhky; ,Uf;ftpy;iy.
Page 161 of 518
jq;fSf;F mr;RWj;jyhf ,Uf;Fk; ,e;j Mgj;J mjpfkhFtijf; Fiw\pfs; ed;F
czu;e;J nfhz;ldu;. ,e;j Mgj;J cUthFtjpd; %yf; fhuzj;ij> mjhtJ egp
K`k;kJ (]y;) mtu;fisNa mopj;J tpLtJjhd; ,e;j Mgj;jpypUe;J jq;fisg;
ghJfhj;Jf; nfhs;tjw;fhd Vw;wkhd top vd;W KbT nra;jdu;.
egpj;Jtj;jpd; gjpdhd;fhk; Mz;L> ]/gu; khjk; 26 tpahod;> mjhtJ fp.gp. 622>
nrg;lk;gu; 12" ,uz;lhtJ mfgh cld;gbf;if Kbe;J ,uz;liu khjq;fs; fope;J
fhiyapy; Fiw\pfspd; kpf Kf;fpakhd MNyhrid kd;wk; xd;W $baJ."" ,e;j
rigapy; Fiw\pfspd; Kf;fpa gpuKfu;fs;> jiytu;fs; fye;Jnfhz;ldu;. mtu;fs;
midtUk; Vfj;Jt miog;igg; gug;gp tUk; egp (]y;) mtu;fisAk;
mt;tiog;gpd; jhf;fj;ijAk; KOikahf mopj;J tpLtjw;F MNyhrid nra;J
rhpahd jpl;lk; jPl;l xd;W $bdu;. ("u`;kj;Jy;ypy; MykPd;> "",g;D ,];`hf;)
,e;j Mgj;jhd MNyhrid kd;wj;jpy; fye;Jnfhz;l Fiw\pfspd; rpy Kf;fpa
gpuKfu;fs; gpd;tUkhW:
1) kf;[{k; fpisapdhpd; rhu;ghf mg+[`;y;>
2>3>4) et;/gy; ,g;D mg;J kdh/g; fpisapdhpd; rhu;ghf [{igu; ,g;D Kj;">
Jma;kh ,g;D mjP> `hhp]; ,g;D Mkpu; Mfpa %tu;>
5>6>7) mg;J \k;]; ,g;D mg;J Kdh/g; fpisapdhpd; rhu;ghf i\gh> cj;gh>
mg+]{/g;ahd; ,g;D `u;/g; Mfpa %tu;>
8) mg;Jj; jhu; fpisapdhpd; rhu;ghf es;u; ,g;D `hhp];>
9>10>11) m];mj; ,g;D mg;Jy; c[;[h fpisapdhpd; rhu;ghf mGy; gf;j ,g;D
`p\hk;> [k;M ,g;D m];tj;> `fPk; ,g;D [hk; Mfpa %tu;>
12>13) r`k; fpisapdhpd; rhu;ghf Eig`; ,g;D `[;[h[;> Kdg;gp`; ,g;D
`[;[h[; Mfpa ,Utu;>
14 ) [{k`; fpisapdhpd;
fye;Jnfhz;ldu;.
rhu;ghf
cikah
,g;D
fy/g;
MfpNahu;
Nkw;$wpa ,tu;fSk; kw;wtu;fSk; Fwpg;gpl;l Neuj;jpy; jhUe; ej;thtpw;F te;J
Nru;e;jNghJ> jbg;gkhd Xu; Milia mzpe;Jnfhz;L tNahjpf Njhw;wj;jpy;
,g;yP];" mq;F te;jhd;. mtu;fs; 'tNahjpfu; ahu;?" vd;W Nfl;fNt> mtd; 'ehd;
e[;J gpuNjrj;ijr; Nru;e;j tNahjpfd;. ePq;fs; NgRtijf; Nfl;L vd;dhy; Kbe;j
ey;y NahridiaAk;> mgpg;uhaj;ijAk; $wyhk; vd;W te;jpUf;fpNwd;" vd;whd;.
,jidf; Nfl;l mk;kf;fs; 'rhp! cs;Ns thUq;fs;" vd;wTld; cs;Ns nrd;W
mku;e;J nfhz;lhd;.
egpatu;fisf; nfhy;y jpl;lkpLjy;
rig xd;W$ba gpd; gytpjkhd fUj;Jfs;> tpthjq;fs; eilngw;wd. mtu;fspy;
xUtdhd mGy; m];tj; vd;gtd; 'ehk; mtiu ekJ Ciutpl;L ntspNaw;wp
tpLNthk;. mtu; vq;F nrd;why; ekf;nfd;d. ehk; ekJ fhhpaj;ijAk;> ekf;F
kj;jpapypUe;j el;igAk; Kd;G Nghy; rPu;gLj;jpf; nfhs;Nthk;" vd;W $wpdhd;.
mjw;F me;j e[;jp tNahjpfd; ',J rhpahd Nahriday;y. mtd; mofpa
Ngr;irAk;> ,dpikahd nrhy;iyAk;> jdJ khu;f;fj;ijf; nfhz;L kf;fspd;
Page 162 of 518
cs;sq;fspy; mtu; ,lk;gpbj;J tpLtijAk; ePq;fs; ghu;f;ftpy;iyah? mt;thW
ePq;fs; nra;jhy; mtu; NtnwhU ,lk; nrd;W mtu;fsplk; jq;fp mtu;fis
K];ypk;fshf khw;wptplyhk;. gpwF mtu;fis mioj;Jf;nfhz;L cq;fsJ CUf;F
te;J cq;fis mopj;njhopj;J tplyhk;. vdNt NtW Nahrid nra;Aq;fs;" vd;W
$wpdhd;.
mLj;J mGy; Gf;j vd;gtd; 'mtiu rq;fpypahy; gpizj;J Xu; miwapy;
milj;J tpLNthk;. ,jw;F Kd; [{i`u;> eh/gpfh Nghd;w ftpQu;fSf;F ele;jJ
Nghd;W elf;fl;Lk;. mjhtJ> rhFk; tiu mg;gbNa mtiu tpl;LtpLNthk;" vd;W
$wpdhd;.
,ijf; Nfl;l e[;J Njr fpotd; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ,J xU
NahridNa my;y. ePq;fs; mtiu milj;J itj;jhYk; mtUila Njhou;fSf;F
mtiug; gw;wpa nra;jp njhpe;J> cq;fs; kPJ gha;e;J mtiu cq;fsplUe;J
tpLtpj;J tpLthu;fs;. gpwF cq;fisAk; mtu;fs; tPo;j;jp tplyhk;. vdNt> ,JTk;
xU NahridNa my;y. NtW xU Nahrid nrhy;Yq;fs;" vd;whd;.
,t;tpuz;L NahridfisAk; mk;kf;fs; Vw;Wf;nfhs;s kWj;Jtpl;lNghJ> kf;fh
mNahf;fpau;fspy; kpfg;ngUk; nfhbatdhd 'mg+[`;y;| xU Nahridiaf;
$wpdhd;. me;j Nahridia muf;f Fzk; gilj;j midtUk; Vw;Wf; nfhz;ldu;.
'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! vd;dplk; xU Nahrid ,Uf;fpd;wJ. mJ
cq;fSf;Fj; Njhd;wpapUf;fhJ" vd;W mg+[`;y; $w> 'mGy; `pfNk! mJ vd;d
Nahrid" vd;wdu; kf;fs;. mjw;F mg+[`;y; 'ehk; xt;nthU Nfhj;jpuj;jpypUe;Jk;
ey;y tPukpf;f> FLk;gj;jpy; rpwe;j> xU thypgiuj; Nju;T nra;J> xt;nthU
thypgDf;Fk; kpff; $u;ikahd ths;
xd;iwAk;
nfhLg;Nghk;.
mtu;fs;
midtUkhf Nru;e;J mtiu xNu gha;r;ryhfg; gha;e;J nfhd;Wtpll;Lk;. mtu;
,we;Jtpl;lhy; ehk; epk;kjp ngU%r;R tplyhk;. nfhiy nra;jtu;fs; gy
Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;jtu;fshf ,Ug;gjhy; mtd; cwtpdu;fshd mg;J kdh/g;
fpisapdu; gopf;F ahiuAk; nfhy;y KbahJ. KO muG rKjhaj;jpdiuAk;
gifj;Jf; nfhz;L mg;J kdh/g; fpisapdu; ek;kPJ Nghu; njhLf;f KbahJ.
vdNt> nfhiyf;Fg; gfukhf mguhjj; njhifia epu;ge;jkhf Vw;Wf; nfhs;thu;fs;.
ehKk; mtu;fSf;F me;j mguhjj;ijf; nfhLj;J tplyhk;" vd;W muf;fd;
mg+[`;y; $wpKbj;jhd;.
e[;J Njr mNahf;fpaf; fpotd; (mtd;jhd; ,g;yP];) ,ijf; Nfl;Ltpl;L 'M`h!
,jy;yth Nahrid! ,Jjhd; rhpahd Nahrid! ,ijj; jtpu NtnwJTk; rhpahd
Nahriday;y" vd;W $wpdhd;. (,g;D `p\hk;)
,e;jf; fUj;ij midj;J gpuKfu;fSk; jiytu;fSk; Vw;Wf; nfhz;L> ntF
tpiutpy; ,ij epiwNtw;w Ntz;Lk; vd;w cWjpapy; jq;fsJ tPLfSf;Fj;
jpUk;gpdu;.
egpath;fs; '`p[;uh" nry;Yjy;
Fiw\pfspd; jpl;lKk;> my;yh`;tpd; Vw;ghLk;
Fiw\pfs;
jq;fspd;
md;whl
Ntiyfspy;
rf[khf
<Lgl;L>
jq;fspd;
nray;ghLfspy; vt;tpj khw;wKk; njhpahj tpjj;jpy; ele;Jnfhz;ldu;. gpwu; ,e;j
rjpj; jpl;lj;jpd; thiliaf; $l Efu Kbahj tz;zk;> me;j Fiw\pfs; ele;J
nfhz;ldu;. ,tu;fs; my;yh`;Tf;F #o;r;rp nra;a ehbdu;. my;yh`; mtu;fs;
Page 163 of 518
mwpahj tpjj;jpy; mtu;fsJ #o;r;rpfis tPzhf;fp tpl;lhd;. Fiw\pfspd;
rjpj;jpl;lj;ij egp (]y;) mtu;fsplk; mwptpg;gjw;fhf my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J
thdtu; [pg;uPy; ,wq;fp te;jhu;. 'ePq;fs; ~`p[;uh| nra;a my;yh`; mDkjp nfhLj;J
tpl;lhd;.
mjw;Fhpa
Neuj;ijAk;
epu;zak;
nra;Js;shd;.
Fiw\pfspd;
,j;jpl;lj;ij Kwpabg;gjw;Fhpa topiaAk; njspTgLj;jp ,Uf;fpd;whd;. vdNt>
,d;W ,uT ePq;fs; tof;fkhf J}q;Fk; tphpg;gpy; J}q;f Ntz;lhk;" vd;W thdtu;
[pg;uPy; $wpdhu;. (,g;D `p\hk;)
kf;fs; vy;yhk; jq;fsJ ,y;yq;fspy; Xa;ntLj;Jf; nfhz;bUf;Fk; kjpa Ntisapy;
`p[;uhtpd; jpl;lj;ij cWjp nra;J nfhs;tjw;fhf egp (]y;) mtu;fs; mg+gf;hplk;
te;jhu;fs;. ,ijg; gw;wp Map\h (uop) $WtjhtJ:
kjpa Ntisapy; ehq;fs; tPl;by; mku;e;jpUe;jNghJ xUtu; mg+gf;hplk; ',Njh
my;yh`;tpd; J}ju; (]y;) Kfj;ij kiwj;jtuhf cq;fsplk; te;jpUf;fpwhu;" vd;W
$wpdhu;. mJ egp (]y;) vq;fsplk; tUk; tof;fkhd Neuky;y! 'vdJ jhAk;
je;ijAk; egp (]y;) mtu;fSf;F mu;g;gzkhfl;Lk;! my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf!
,e;Neuj;jpy; mtu;fs; te;jpUg;gjw;Ff; fhuzk; VNjh xU Kf;fpakhd tp\ak;jhd;"
vd;W mg+gf;u; (uop) mtu;fs; $wpdhu;fs;.
vq;fsplk; te;j egp (]y;) cs;Ns tu mDkjp Nfl;fNt mg+gf;u; (uop) mDkjp
nfhLj;jhu;fs;. cs;Ns Eioe;j egp (]y;) mg+gf;hplk; 'cq;fSld; ,Ug;gtu;fis
clNd ntspNaw;Wq;fs;" vd;W $wpdhu;fs;. mjw;F mg+gf;u; (uop) 'my;yh`;tpd;
J}jNu! ehd; cq;fSf;F mu;g;gzkhNtdhf! ,q;F cq;fs; FLk;gj;jhu;fs;jhd;
,Uf;fpwhu;fs;" vd;W $wpdhu;fs;. mg;NghJ egp (]y;) mtu;fs; 'vdf;F
kf;fhittpl;L ntspNaWtjw;F mDkjp fpilj;J tpl;lJ" vd;whu;fs;. mjw;F
mg+gf;u; (uop) 'my;yh`;tpd; J}jNu! ehd; cq;fSf;F mu;g;gzkhfl;Lk;. ehDk;
cq;fSld; tUfpNwd;" vd;W $wNt> egp (]y;) 'rhp!" vd;whu;fs;. (,g;D `p\hk;)
gpd;G `p[;uh vt;thW nra;a Ntz;Lk; vd;w jpl;lj;ij mg+gf;u; (uop)
mtu;fSld; Ngrp KbT nra;J nfhz;lhu;fs;. tPl;bw;Fj; jpUk;gpa egp (]y;)
md;W #hpad; kiwe;J ,Ul;Ltij vjpu;ghu;j;jpUe;jhu;fs;. jhd; Fiw\pfspd; jPa
jpl;lj;ij njhpe;J nfhs;shjJ Nghd;Nw> jd; md;whlr; nray;fis tof;fk; Nghy;
nra;J nfhz;bUe;jhu;fs;. Fiw\pfspd; jPa jpl;lj;jpypUe;J jd;idg; ghJfhj;Jf;
nfhs;tjw;fhfg; gpwu; jdJ `p[;uhtpd; jpl;lj;ijj; njhpe;J nfhs;sjthW ele;J
nfhz;lhu;fs;.
Rw;wp tisj;jy;
Fiw\pfspd; jiytu;fs;> gfypy; jhq;fs; nra;j jPa jpl;lj;ij epiwNtw;Wtjw;fhf
gjpndhU %j;j jiytu;fisj; Nju;T nra;jdu;.
1) mg+[`;y; ,g;D `p\hk;
2) `fk; ,g;D mg+M];
3) cf;gh ,g;D mg+KaPj;
4) es;u; ,g;D `hhp];>
5) cika;ah ,g;D fy/g;>
6) [k;M ,g;D m];tj;
Page 164 of 518
7) JIkh ,g;D mjP
8) mg+y`g;
9) cig ,g;D fy/g;>
10) Eig/ ,g;D `[;[h[;>
11) Kdg;gp`; ,g;D `[;[h[; ([hJy; kMJ)
nghJthf egp (]y;) ,\h njhOj gpd; Kd;dputpy; J}q;fp ,utpd; eLeprpf;Fg; gpd;
vOe;J rq;ifkpF gs;spf;Fr; nrd;W ,uTj; njhOiffisj; njhOthu;fs;. md;wpuT
myP (uop) mtu;fisj; jdJ tphpg;gpy; gLj;J> jdJ akd; ehl;L gr;ir epwg;
Nghu;itia Nghu;j;jpf; nfhs;SkhW fl;lisapl;lhu;fs;. NkYk;> ve;j Xu; Mgj;Jk;
cq;fSf;F Vw;glhJ vd;Wk; myP (uop) mtu;fSf;Ff; $wpdhu;fs;.
ed;F ,uthfp mikjp epytp> kf;fs; cwq;fpa gpd; Nkw;$wg;gl;l nfhiyfhuu;fs;
,ufrpakhf egp (]y;) mtu;fspd; ,y;yk; te;J tPl;L thrypy; mtu;fis
vjpu;ghu;j;jtu;fshf epd;W nfhz;ldu;. 'K`k;kJ J}q;Ffpwhu;. mtu; vOe;J
gs;spf;F nry;Yk;NghJ midtUk; mtu; kPJ gha;e;J ekJ jpl;lj;ij
epiwNtw;wpf; nfhs;Nthk;" vd;W vz;zpapUe;jdu;.
,e;j Nkhrkhd rjpj;jpl;lk; epr;rak; ntw;wp ngUk; vd;w cWjpahd ek;gpf;ifAld;
,Ue;jdu;. mg+[`;y; kpfTk; fu;tKk;> ngUikAk; nfhz;L Rw;wpapUe;j jdJ
Njhou;fsplj;jpy; kpfTk; ghpfhrj;Jld; gpd;tUkhW $wpf; nfhz;bUe;jhd;. 'ePq;fs;
K`k;kij gpd;gw;wpdhy; mugpfSf;Fk;> mugpay;yhjtu;fSf;Fk; muru;fshf
Mfptplyhk; ePq;fs; kuzpj;jgpd; kPz;Lk; capu; nfhLj;J vOg;gg;gLtPu;fs;
mg;NghJ cq;fSf;F N[hu;lhd; ehl;L Njhl;lq;fisg; Nghy; nrhu;f;fq;fs; cz;L
mg;gb ePq;fs; nra;atpy;iynad;why; mtu; cq;fisf; nfhd;W tpLthu; gpd;G
ePq;fs; kuzpj;j gpd; kPz;Lk; capu; nfhLj;J vOg;gg;gLtPu;fs; mq;F neUg;gpy;
ePq;fs; nghRf;fg;gLtPu;fs; vd;W K`k;kJ $Wfpwhu;. Mdhy;> ,d;W mtuJ
epiyiag; ghu;j;jPu;fsh!"- ,t;thW mg+[`;y; jdJ rfhf;fsplk; fpz;lYk;
NfypAkhfg; Ngrpdhd;. (,g;D `p\hk;)
eLeprpf;Fg; gpd; egp (]y;) jkJ tPl;bypUe;J ntspNawp gs;spf;Fr; nry;Yk;
Neuj;ijj; jq;fsJ rjpj;jpl;lj;ij epiwNtw;w Nju;T nra;jpUe;jdu;. eLeprpia
vjpu;ghu;j;J tpopj;jpUe;jdu;. my;yh`; jdJ fhhpaj;jpy; mtNd kpifj;jtd;
thdq;fs; g+kpapd; Ml;rp mtdJ ifapy;jhd; ,Uf;fpd;wJ mtd; ehbaij
nra;Ak; Mw;wy; cs;std; mtNd ghJfhg;gspg;gtd; mtDf;F ahUk;
ghJfhg;gspf;fj; Njitapy;iy. ,j;jifa ty;yik gilj;j my;yh`; jdJ egp
(]y;) mtu;fSf;F ,e;j epfo;r;rpf;Fg; gpd; Fu;Mdpy; ,wf;fpa trdj;jpy;
$wpaijg; Nghd;Nw nra;J fhl;bdhd;.
(egpNa!) cq;fisr; rpiwg;gLj;jNth my;yJ cq;fisf; nfhiy nra;aNth my;yJ
cq;fis
(Ciutpl;L)
mg;Gwg;gLj;jNth
epuhfhpg;gtu;fs;
#o;r;rp
nra;J
nfhz;bUe;j (Neuj;)ij epidj;Jg; ghUq;fs;. mtu;fSk; #o;r;rp nra;J
nfhz;bUe;jdu; (mtu;fSf;nfjpuhf) my;yh`;Tk; #o;r;rp nra;J nfhz;bUe;jhd;.
Mdhy;> #o;r;rp nra;gtu;fspnyy;yhk; my;yh`;Nt kpf Nkyhdtd;. (my;Fu;Md;
8:30)
Page 165 of 518
egpatu;fs; Gwg;gLfpwhu;fs;
Fiw\pfs; jq;fsJ jPa jpl;lj;jpy; vt;tsTjhd; Rjhhpg;GlDk;> tpopg;GlDk;
,Ue;jhYk; $l gLNjhy;tp mile;jdu;. egp (]y;) mtu;fs; tPl;bypUe;J
ntspNawp $l;lj;ijg; gpse;J nfhz;L jiuapypUe;J ifg;gpb kz;iz vLj;J
mq;fpUe;jtu;fspd; jiyapd; kPJ J}tptpl;Lr; nrd;whu;fs;. vjphpfs; egp (]y;)
mtu;fis ghu;f;f KbahjthW my;yh`; nra;Jtpl;lhd;.
mtu;fSf;F Kd;Gwk; xU RtUk;> gpd;Gwk; xU RtUkhf Mf;fp ehk; mtu;fis
%btpl;Nlhk;. Mjyhy;> mtu;fs; (vjidAk;) ghu;f;f KbahJ. (my;Fu;Md; 36:9)
egp (]y;) ,t;trdj;ij Xjpatu;fshf mq;fpUe;J ntspNawp nrd;whu;fs;.
mq;fpUe;j xt;nthUthpd; kPJk; egp (]y;) kz;iz J}tpapUe;jhu;fs;. gpd;G
mg+gf;u; (uop) mtu;fspd; tPl;Lf;F tUif je;J mg+gf;u; (uop) mtu;fisAk;
mioj;Jf; nfhz;L tPl;bd; gpd;gf;fk; cs;s rpwpa fjtpd; topahf ntspahfp>
kf;fhtpypUe;J akd; ehl;il Nehf;fpr; nry;Yk; ghijapYs;s ~]t;u;| Fifia
te;jile;jhu;fs;. (,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
Kw;Wifapl;bUe;jtu;fs; eLeprpia vjpu;ghu;j;jpUe;j Neuj;jpy; jhq;fs; Njhy;tp
mile;J tpl;Nlhk; vd;gJ mtu;fSf;Fj; njhpe;jJ. ntspapypUe;J te;j xUtu;
egp (]y;) mtu;fspd; tPl;L thrypy; ,tu;fs; ,Ug;gijg; ghu;j;jTld; 'ePq;fs;
vij vjpu;ghu;j;jpUf;fpd;wPu;fs;" vd;W Nfl;lhu;. mtu;fs; 'ehq;fs; K`k;kij
vjpu;ghu;j;J ,Uf;fpNwhk;" vd;wdu;. mtu; 'ePq;fs; Njhy;tpaile;J tpl;Bu;fs;
e\;lkile;J tpl;Bu;fs; my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ,g;NghJjhNd K`k;kJ
cq;fisf; fle;J nry;fpwhu;. cq;fsJ jiyapd; kPJ kz; J}tg;gl;Ls;sNj! ePq;fs;
ghu;f;ftpy;iyah?" vd;W mtu; $w> mtu;fs; jq;fs; jiyapYs;s kz;izj;
jl;btpl;L 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ehq;fs; mtiug; ghu;f;ftpy;iyNa!
vg;gb mtu; nrd;wpUg;ghu;!" vd;W jpifj;jdu;.
,Ug;gpDk; fjtpd; ,Lf;fpd; topahf tPl;bw;Fs; ghu;j;jdu;. mq;F myP (uop)
gLj;jpUg;gij egp vd;W vz;zp> ',Njh K`k;kJjhd; J}q;Ffpwhu;. ,J
mtUila Nghu;itjhd;" vd;W $wp> mtu; ntspNaWtij vjpu;ghu;j;jtu;fshfNt
tpbAk;tiu epd;wpUe;jdu;. Mdhy;> fhiyapy; tphpg;gpypUe;J myP (uop) vOe;J
ntspNa tUtijg; ghu;j;jJk;> ifNrjkile;J egp (]y;) mtu;fisg; gw;wp
tprhhpf;fNt myP (uop) 'vdf;F vJTk; njhpahJ" vd;W kWj;Jtpl;lhu;fs;. (,g;D
`p\hk;> [hJy; kMJ)
tPl;bypUe;J Fif tiu
egpj;Jtj;jpd; 14Mk; Mz;L ]/gu; khjk; gpiw 27 ,utpy;> mjhtJ fp.gp. 622
nrg;lk;gu; 12 my;yJ 13y; egp (]y;) jdJ tPl;il tpl;L ntspNawp ck;uhYk;>
nghUshYk; jdf;F kpFe;j cjtp xj;jhir nra;J te;j> jdJ Njhouhd mg+gf;u;
(uop) tPl;bw;F te;jhu;fs;. gpd;G> ,UtUk; tPl;bd; gpd;thry; topahfg; Gwg;gl;ldu;.
tpbaw;fhiy
cjakhtjw;Fs;
kf;fhit
tpl;L
ntspNawptplj;
Jhpjkhfg;
gazpj;jdu;.
Fiw\pfs;
jq;fis
kpf
Kk;Kukhfj;
Njl
Kaw;rpg;ghu;fs;
nghJthf
kf;fhtpypUe;J tlf;F Nehf;fpa kjPdhtpd; ghijiaj;jhd; fz;fhzpg;ghu;fs;
vd;gjhy; Kw;wpYk; me;j ghijf;F vjpu; jpirapYs;s kf;fhtpypUe;J akd; ehl;il
Nehf;fpa njw;F jpirapd; ghijapy; nrd;whu;fs;. ,t;thW Ie;J iky; ele;jjw;Fg;
Page 166 of 518
gpd; mq;Fs;s ~]t;u;| kiyia nrd;wile;jhu;fs;. ,J VWtjw;Ff; fbdkhd> nghpa
ghiwfisf; nfhz;l caukhd kiyahFk;. ,jdhy; egp (]y;) mtu;fspd; ghjq;fs;
fhakile;jd. (vjphpfs; jq;fspd; ghj mbfisj; njhpe;J nfhs;sf;$lhJ
vd;gjw;fhf Fjpfhy;fspd; kPJ ePz;l Neuk; ele;J te;jjhy;jhd; egp (]y;)
mtu;fspd; fhy;fs; fhakile;jd vd;Wk; rpyu; $Wfpd;wdu;.) fhuzk; vJthapDk;
rhpNa! kiyapy; egp (]y;) mtu;fshy; Vw ,aytpy;iy. MfNt> egp (]y;)
mtu;fis mg+gf;u; (uop) Rke;J nfhz;L kiyapd; cr;rpapYs;s Fiff;Fr;
nrd;whu;fs;. mf;Fiff;F tuyhw;wpy; ~]t;u; Fif| vd;W $Wfpd;wdu;.
,UtUk; Fiff;Fs;
egp (]y;) mtu;fSk;> mtu;fsJ NjhoUk; Fifia mile;jNghJ 'my;yh`;tpd;
kPJ rj;jpakhf! ePq;fs; cs;Ns Eioaf; $lhJ. ehd;jhd; Kjypy; EioNtd;. mjpy;
VjhtJ jPq;Ffs; ,Ug;gpd; mjdhy; ghjpg;G vdf;F Vw;gll;Lk;> cq;fSf;F
Vw;gl;L tplf;$lhJ" vd;W mg+gf;u; (uop) $wp> cs;Ns Eioe;jhu;fs;.
mf;Fifiar; Rj;jk; nra;J mjpypUe;j Xl;ilfspy; Xu; Xl;iliaj; jdJ
fPohilapd; xU gFjpiaf; fpopj;J milj;Jtpl;L kw;w ,uz;L Xl;ilfis jdJ
fhy;fisf; nfhz;L milj;Jf; nfhz;lhu;fs;. gpd;G> egp (]y;) mtu;fis cs;Ns
miof;fNt mtu;fs; cs;Ns Eioe;J mg+gf;hpd; kbapy; jdJ jiyia itj;Jj;
J}q;fp tpl;lhu;fs;. rpwpJ Neuj;jpy; mg+gf;u; (uop) fhypy; VNjhnthd;W jPz;btplNt
typapdhy; Ntjidaile;j mtu;fs;> ~egp (]y;) tpopj;Jf; nfhs;thu;fNs!| vd;w
gaj;jpy; mirahky; ,Ue;J tpl;lhu;fs;. vdpDk;> typapd; Ntjidahy;
mtu;fspd; fz;fspy; ,Ue;J frpe;j ePu;> egp (]y;) mtu;fspd; Kfj;ij eidj;jJ.
tpopj;Jg; ghu;j;j egp (]y;) 'mg+gf;Nu! cq;fSf;F vd;d Neu;e;jJ" vd;W
Nfl;lhu;fs;. 'vd; jhAk; je;ijAk; cq;fSf;F mu;g;gzkhfl;Lk;! vd;id VNjh
jPz;btpl;lJ" vd;W mtu;fs; $wNt egp (]y;) jq;fsJ ckpo;ePiu mt;tplj;jpy;
jlt mtu;fsJ typ J}ukhdJ. (u[Pd;> kp\;fhj;)
,UtUk; nts;sp> rdp> QhapW Mfpa %d;W ,uTfs; Fifapy; jq;fpapUe;jdu;.
(/gj;`{y; ghhp)
mg+gf;u; (uop) kfdhu; mg;Jy;yh`;Tk; mq;F nrd;W ,uT jq;Fthu;. ,ijg; gw;wp
Map\h (uop) mtu;fs; $Wfpwhu;fs;: mg;Jy;yh`; Gj;jprhypahd ey;y mwpTs;s
thypguhf ,Ue;jhu;. mt;tpUtUld; jq;fptpl;L> ,utpd; ,Wjpg; gFjpapy;
ntspNawp> tpbtjw;Fs; kf;fh te;J tpLthu;. mt;tpUtiug; gw;wp VjhtJ
nra;jpfis kf;fhtpy; Nfl;lhy;> mij epidtpy; itj;Jf;nfhz;L ,Us;
#o;e;jTld; ,UthplKk; nrd;W me;jr; nra;jpia vLj;Jiug;ghu;.
mg+gf;u; (uop) mtu;fspd; mbikahd Mkpu; ,g;D /Gi`uh (uop) mq;F
MLfis Nka;j;Jf; nfhz;bUe;J tpl;L khiy rha;e;jTld; mt;tpUtUf;Fk;
Ml;Lg; ghiyf; fwe;J jUthu;. ,t;thW %d;W ,uTfs; mtu; njhlu;e;J nra;J
nfhz;bUe;jhu;. (]`P`{y; Gfhhp)
mjpfhiyapy; mg;Jy;yh`; ,g;D mg+gf;u; (uop) ~]t;u;| FifapypUe;J ntspNawp
kf;fhtpw;Fr; nry;Yk;NghJ Mkpu; ,g;D /Gi`uh (uop) jdJ MLfis
mg;Jy;yh`;tpd; fhybj; jlq;fs; kPJ Xl;br; nrd;W mtw;iw mopj;JtpLthu;.
(,g;D `p\hk;)
'egp (]y;) jg;gpj;Jtpl;lhu;fs;| vd;w nra;jpiaf; fhiyapy; Fiw\pfs; cWjpahf
njhpe;J nfhz;lNghJ mtu;fSf;Fg; igj;jpaNk gpbj;Jtpl;lJ. egp (]y;)
Page 167 of 518
mtu;fisg; gw;wp myP (uop) mtu;fsplk; tprhhpj;jNghJ mtu;fs; rhpahf gjpy;
$whjjhy;> mtu;fis fLikahf mbj;J fmghTf;F ,Oj;J te;J rpy kzp Neuk;
mq;NfNa gpbj;J itj;jpUe;jdu;. (jhuPf; jguP)
myP (uop) mtu;fsplkpUe;J ve;j nra;jpAk; fpilf;fhjjhy; mg+gf;hpd; tPl;Lf;F
te;J fjitj; jl;bdhu;fs;. fjitj; jpwe;J ntspNa te;j mg+gf;hpd; kfshu;
m];khtplk; 'cdJ je;ij vq;Nf?" vd;wdu;. 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf!
vdf;Fj; njhpahJ" vd;whu; mtu;. ,e;jg; gjpiyf; Nfl;l jPatd; ~mg+[`;y;'>
mtuJ fd;dj;jpy; miwe;jhd;. ,jdhy; mtd; fhJ NjhL mWe;J fPNo tpOe;jJ.
(,g;D `p\hk;)
clNd> mtrukhf MNyhrid rigiaf; $l;ba Fiw\pfs; egp (]y;)
mtu;fisAk; mg+gf;iuAk; gpbg;gjw;F midj;J topfisAk; ifahs Ntz;Lnkd
KbT nra;jdu;. kf;fhtpypUe;J ntspNaWk; midj;Jj; jpirfisAk; MAjNke;jpa
tPuu;fspd; fLikahd fz;fhzpg;Gf;F cs;shf;fpdhu;fs;. 'egp (]y;) mg+gf;u; (uop)
,t;tpUty; xt;nthUthpd; jiyf;Fk; E}W xl;lfq;fs; ghprhf mspf;fg;gLk;
,tu;fis
capUlNdh
my;yJ
gpzkhfNth
ahu;
kf;fhtpw;F
nfhz;L
tUfpwhu;fNsh mtu; ahuhf ,Ug;gpDk; rhpmtUf;F ,e;jg; ghpRcz;L" vd;W nghJ
mwptpg;G nra;jdu;. (]`P`{y; Gfhhp)
mg;NghJ fhy;eil tPuu;fs;> Fjpiu tPuu;fs;> fhyb epGzu;fs; egp (]y;)
mtu;fisAk; mg+gf;iuAk; ry;yil Nghl;L kiyfs;> ghiytdq;fs;> fhLfs;>
gs;sj;jhf;Ffs; vd midj;J ,lq;fspYk; tiy tPrp Njbdu;. Mdhy;>
mfpyq;fspd; ,iwtdhd my;yh`;tpd; ghJfhg;gpy; cs;stu;fis mtu;fshy;
vg;gb fz;Lnfhs;s KbAk;?
vjphpfs; egp (]y;) mtu;fisj; Njb miye;J mtu;fs; jq;fpapUe;j Fifthriy
te;jile;jdu;. ,ijg; gw;wp mg+gf;u; (uop) $Wfpwhu;fs;: ehd; egp (]y;) mtu;fSld;
Fifapy; jq;fpapUe;jNghJ vdJ jiyia cau;j;jpg; ghu;j;Njd;. mg;NghJ
vjphpfspd; ghjq;fs; njhpe;jd. ehd; my;yh`;tpd; J}jNu! mtu;fspy; ahuhtJ
jq;fsJ ghu;itiaj; jho;j;jpdhy; ek;ik ghu;j;JtpLthu;fNs" vd;W $wpNdd;. egp
(]y;) 'mg+gf;Nu! Rk;kh ,Uq;fs;. ek; ,UtUld; my;yh`; %d;whktdhf
,Uf;fpd;whd;." vd;Wk; (kw;nwhU mwptpg;gpy;) 'mg+gf;Nu! my;yh`; %d;whktdhf
,Uf;Fk; ,Utiug; gw;wp ckJ vz;znkd;d! (mg;gbapUf;f ehk; Vd;
gag;glNtz;Lk;?)" vd;W $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
egp (]y;) mtu;fSf;F toq;fpa my;yh`; khngUk; mw;GjkhFk; ,J. rpy
vl;LfNs egp (]y;) mtu;fSf;Fk; vjphpfSf;Fk; ,Ue;jd. vdpDk;> Njb
te;jtu;fshy; egp (]y;) mtu;fisAk;> mtu;fSila NjhoiuAk; ghu;f;f Kbahky;
jpUk;gp tpl;ldu;.
kjPdhtpd; topapdpNy
Fiw\pfspd; Ntfk; mlq;fpaJ mtu;fspd; NjLk; Ntl;il jzpe;jJ egp (]y;)
mtu;fisf; ifJ nra;a Ntz;Lnkd;w mtu;fsJ Nfhgj; jP mize;jJ njhlu;e;J
%d;W ehl;fs; miye;J jphpe;J NjbAk; vt;tpjg; gyDkpy;yhky; NghdJ. ,ij
czu;e;j gpwF my;yh`;tpd; J}ju; (]y;) jdJ NjhoUld; FifapypUe;J
ntspNawp kjPdh nry;y Maj;jkhdhu;fs;.
Page 168 of 518
kjPdh tiu jq;fSf;F topfhl;bahf mg;Jy;yh`; ,g;D ciuf;fpj; iy]p
vd;gtiu
egp
(]y;)
mtu;fSk;
mg+gf;u;
(uop)
mtu;fSk;
$ypf;Fg;
NgrpapUe;jhu;fs;. ,tu; K];ypkhf ,y;yhky; Fiw\pfspd; kjj;ij gpd;gw;wpatuhf
,Ue;Jk;> ,tu;kPJ ek;gpf;if nfhz;L jq;fsJ ,uz;L xl;lfq;fisAk; mthplk;
xg;gilj;jhu;fs;. NkYk;> %d;W ,uTfs; fopj;J ~]t;u;| kiyapd; Fiff;F tUkhW
mthplk; Neuk; Fwpj;jpUe;jhu;fs;.
`p[; Kjy; Mz;L nrg;lk;gu; 16 fp.gp. 622> ugPTy; mt;ty; Kjy; gpiw jpq;fs;
,uT mg;Jy;yh`; ,g;D ciuf;fpj; ,uz;L xl;lfq;fSld; mtu;fsplk; te;J
Nru;e;jhu;. ,jw;F Kd; egp (]y;) mg+gf;hplk; mtuJ tPl;by; MNyhrid nra;J
nfhz;bUe;j
NghJ
'my;yh`;tpd;
J}jNu!
vdJ
je;ij
cq;fSf;F
mu;g;gzkhfl;Lk;! ,Njh vdJ ,uz;L xl;lfq;fspy; rpwe;jij ePq;fs; vLj;Jf;
nfhs;Sq;fs;" vd;W mg+gf;u; (uop) $wpdhu;fs;. mjw;F egp (]y;) 'mjw;Fhpa
fpuaj;jpw;F gfukhf ehd; mij thq;fpf; nfhs;fpNwd;" vd;W $wpapUe;jhu;fs;.
mg+gf;hpd; kfshu; m];kh (uop) ,UtUf;Fk; gaz czit xU Jzpapy; kbj;J
vLj;J te;jhu;fs;. Mdhy;> mijj; njhq;f tpLtjw;Ff; fapW vLj;Jtu kwe;J
tpl;lhu;fs;.
mt;tpUtUk; gazkhdNghJ czT %l;ilia njhq;ftpl fapW ,y;yhjjhy;
jq;fsJ ,Lg;gpYs;s fapw;iw mtpo;j;J mij ,uz;lhff; fpopj;J xd;wpd; %yk;
czT %l;ilia thfdj;jpy; fl;btpl;L> kw;nwhd;iw jdJ ,Lg;gpy; fl;bf;
nfhz;lhu;fs;.
vdNtjhd;
m];khtpw;F
'jhj;Jd;
epj;jhifd;"
-,ul;ilf;
fr;Rilahs;- vd;W ngau; te;jJ. (]`P`{y; Gfhhp)
my;yh`;tpd; J}jUk; mg+gf;Uk; mtu;fSld; Mkpu; ,g;D Gi`uhTk;
gazkhdhu;fs;. topfhl;bahd mg;Jy;yh`; ,g;D ciuf;fpj; flw;fiu topahf
mtu;fis mioj;Jr; nrd;whu;. ahUk; egp (]y;) mtu;fisg; gpd;njhlu;e;J
tplf;$lhJ vd;gjw;fhf Kw;wpYk; khWgl;l topapy; mioj;Jr; nrd;whu;. Kjypy;
njw;F Nehf;fp akd; ehl;il Nehf;fp nry;Yk; ghijapy; nrd;W> gpd;G flw;fiuia
Nehf;fp Nkw;F topahf nrd;W> gpd;G mq;fpUe;J nrq;flypd; fiuia Nehf;fp
tlf;Fg; gf;fkhf mioj;Jr; nrd;whu;.
egp (]y;) topapy; ve;nje;j ,lq;fisf; fle;J nrd;whu;fs; vd;gJ gw;wp ,g;D
,];`hf; (u`;) $Wtijg; ghu;g;Nghk;:
,g;D ciufpj;> egp (]y;) mtu;fisAk; mg+gf;iuAk; kf;fhtpd; njw;Fj; jpirapy;
mioj;Jr; nrd;W flw;fiu te;jTld;> ~c];/ghd;| vd;w Chpd; vy;iy topahf
nrd;W ~mk[;| vd;w Chpd; vy;iyia mile;jhu;. gpd;G mq;fpUe;J FWf;F
topapy; ~Fijj;| vd;w CUf;F te;J> gpd;G ~fu;uhu;'> mq;fpUe;J ~]dpaj;Jy; ku;uh'>
mq;fpUe;J ~ypf;/g;'> mq;fpUe;J ~ypf;/g;| vDk; fhl;L topahf mioj;Jr; nrd;whu;.
gpd;G ~kp[h[;| fhl;L topahf ~kp[h`;| te;J> gpd;G ~Jy;FOitd;'> gpd;G ~jP
f\;u;'> ~[jh[pj;'> ~m[;uj;| topahf te;J mq;fpUe;J ~jp/d;| fhl;L topahf
~mghgPj;| nrd;wile;J gpd;G mq;fpUe;J ~/gh[h| nrd;wile;J /gh[htpypUe;J
~mu;[;| vd;w ,lj;jpy; jq;fp gpd;G ~u$gh| vd;w Chpd; tyJ Gwk; cs;s
~]dpaj;Jy; Mk;u;| vd;w Chpd; topahf nrd;W ~/k;| vd;w gs;sj;jhf;fpy; ,wq;fp
FghTf;F mioj;Jr; nrd;whu;. (,g;D `p\hk;)
topapy; ele;j rk;gtq;fspy; rpytw;iw ehk; ghu;g;Nghk;:
Page 169 of 518
1) mg+gf;u; (uop) $Wfpwhu;fs;: md;W ,uTk; mLj;j ehSk; ehq;fs; nrd;W
nfhz;bUe;jNghJ kjpa Neuj;ij mile;jTld; ntapypd; fhuzkhf> ghij Ms;
elkhl;lkpd;wp ,Ue;jJ. kpfg; nghpa caukhd ghiw xd;W njd;glNt mjd;
mUfpy; nrd;Nwhk;. ey;y epoy; ,Ue;jJ. egp (]y;) J}q;Ftjw;fhf mq;F ,lj;ijr;
rhpnra;J tphpg;ig tphpj;Njd;. gpd;G 'my;yh`;tpd; J}jNu! ePq;fs; J}q;Fq;fs;. ehd;
cq;fisr; Rw;wp ghu;j;Jf; nfhs;fpNwd;" vd;W $wpNdd;. egp (]y;) J}q;fpf;
nfhz;lhu;fs;.
ehd; mtu;fis Rw;wp ghu;j;Jf; nfhz;bUe;Njd;. mg;NghJ xU Ml;bilau;
jd;Dila Ml;L ke;ijia Nka;j;Jf; nfhz;L epoy; Njb mg;ghiwia Nehf;fp
te;jhu;. ehd; mthplk; 'eP ahhpd; mbik?" vd;W Nfl;lTld; mtu; 'kf;fhitr;
Nru;e;j my;yJ kjPdhitr; Nru;e;j xUthpd; ngaiuf; $wp mtUila mbik"
vd;W $wpdhu;. ehd; mthplk; 'cdJ Ml;L ke;ijapy; ghy; fpilf;Fkh?"
vd;Nwd;. mtu; 'fpilf;Fk;" vd;whu;. 'fwe;J juKbAkh?" vd;Nwd;. mtu; 'KbAk;"
vd;whu;. gpd;G Xu; Ml;ilg; gpbj;J tuNt> ehd; mthplk; 'kz;> Kb
mRj;jj;jpypUe;J kbia Rj;jk; nra;Jnfhs;" vd;W $wpNdd;. mtu; jbg;gkhd
ghj;jpuj;jpy; nfhQ;rk; ghy; fwe;J nfhLj;jhu;. ehd; egp (]y;) jz;zPu;
Fbg;gjw;fhfTk;> xS nra;tjw;fhfTk; vLj;J te;j rpwpa ghj;jpuj;jpy; ,Ue;J
nfhQ;rk; jz;zPiug; ghypy; fye;J> ghy; Fspu;e;jTld; egp (]y;) mtu;fSf;Ff;
Fbf;ff; nfhLf;fyhk; vd;wpUe;Njd;. Mdhy;> mtu;fs; J}q;fpf; nfhz;bUe;jhu;fs;.
mtu;fis vOg;g kdkpy;yhjjhy; mtu;fs; tpopf;Fk; tiu ehd; vjpu;ghu;j;Jf;
fhj;jpUe;Njd;.
mtu;fs; tpopj;jTld; 'my;yh`;tpd; J}jNu! ,e;j ghiyf; FbAq;fs;" vd;Nwd;.
ehd; jpUg;jpailAk; tiu egp (]y;) ghiyf; Fbj;jhu;fs;. gpd;G egp (]y;) 'vd;d!
gazpf;f ,d;Dk; Neuk; tutpy;iyah?" vd;W Nfl;fNt 'Mk;! Neuk; te;Jtpl;lJ"
vd;W $wpNdd;. gpd;G ehq;fs; gazj;ijj; njhlu;e;Njhk;. (]`P`{y; Gfhhp)
2) mg+gf;u; (uop) nghJthf egp (]y;) mtu;fSf;Fg; gpd;dhy; nry;Yk; tof;fk;
cs;stu;fshf ,Ue;jhu;fs;. mtu;fs; tNahjpf Njhw;wKilatu;fshf ,Ue;jhu;fs;.
egp (]y;) thypg Njhw;wKilatu;fshfTk; kf;fSf;F mwpKfkw;wtu;fshfTk;
,Ue;jhu;fs;. mg;NghJ ,ilapy; ahuhtJ mg+gf;u; (uop) mtu;fisg; ghu;j;J
'cdf;F Kd; nry;gtu; ahu;?" vd;W Nfl;lhy; 'vdf;F top fhl;Lgtu;" vd;W
$Wthu;fs;. Nfl;ltu; gazg; ghijia fhl;lf; $batu; vd;W tpsq;fpf; nfhs;thu;.
mg+gf;u; (uop) mtu;fNsh 'ed;ikf;F top fhl;Lgtu;" vd;w nghUis kdjpy;
vz;zpf; nfhs;thu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
3) ,uz;lhtJ my;yJ %d;whtJ ehspy; F[hk; fpisiar; Nru;e;j ~ck;K kmgj;|
vd;w ngz;zpd; ,uz;L $lhuq;fisf; fz;lhu;fs;. me;jf; $lhuq;fs;
kf;fhtpypUe;J 130 fp.kP. J}uj;jpy; cs;s ~Fijj;| vd;w Chpd; vy;iyapy;
~K\y;yy;| vd;w ,lj;jpy; ,Ue;jJ. ,e;j ~ck;K kmgj;| tPuKk;> JzpTkpf;ftu;
Mthu;. ,tu; vg;NghJk; jdJ $lhuj;jpd; ntspapy; mku;e;Jnfhz;L jd;idf;
fle;J nry;gtu;fSf;F czTk;> ePUk; toq;fp tUthu;. mtiug; ghu;j;j egp (]y;)
mtu;fSk; mg+gf;Uk; 'cd;dplk; vJTk; rhg;gpl ,Uf;fpwjh?" vd;W Nfl;lhu;fs;.
mtu; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! vd;dplk; VjhtJ ,Ug;gpd; ehd; cq;fSf;F
tpUe;jspg;gjpy; FiwT nra;a khl;Nld;. Ml;L kbapYk; ghy; ,y;iyNa! ,e;j
Mz;L kpfg; gQ;rkhf ,Uf;fpd;wJ" vd;W $wpdhu;.
Page 170 of 518
egp (]y;) mtu;fspd; ghu;it $lhuj;jpd; Xuj;jpy; epd;W nfhz;bUe;j Xu; Ml;bd;
kPJ gl;lJ. 'ck;K kmgNj! ,J vd;d ML?" vd;W Nfl;lhu;fs;. mtu; ',J
Ml;L ke;ijAld; Nru;e;J Nka;e;Jtu Kbahj msTf;F gytPdkhd ML" vd;whu;.
'mJ ghy; jUkh?" vd;W egp (]y;) Nfl;lhu;fs;. 'mJ kpf nkype;jjhapw;Nw!" vd;W
mg;ngz;
$wpdhu;.
'ehd;
me;j
Ml;by;
ghy;
fwe;Jnfhs;s
vdf;F
mDkjpaspf;fpwhah?" vd;W egp (]y;) Nfl;f> 'vdJ jhAk; je;ijAk; cq;fSf;F
mu;g;gzkhfl;Lkhf! mjpy; ghy; ,Uf;fpwJ vd;W ePq;fs; fUjpdhy; jhuhskhf
fwe;J nfhs;Sq;fs;" vd;whu; mg;ngz;.
my;yh`;tpd; J}ju; (]y;) ~gp];kpy;yh`;| (my;yh`;tpd; ngauhy; vd;W) $wp
my;yh`;tplk; gpuhu;jpj;jhu;fs;. my;yh`;tpd; mUshy; Ml;bd; kb ghyhy; epuk;gp
nrhl;baJ. xU eLj;jukhd ghj;jpuj;ij vLj;Jtuf; $wp mjpy; ghy; fwe;jhu;fs;.
ghj;jpuk; epuk;gNt Kjypy; mg;ngz;kzpf;F Fbf;ff; nfhLj;jhu;fs;. mtu; Fbj;J
jhfk; jPuNt gpd;G jdJ Njhou;fSf;Ff; nfhLj;jhu;fs;. mtu;fSf;Fg; gpd;G egp
(]y;) Fbj;jhu;fs;. gpd;G kw;nwhU Kiw me;j ghj;jpuk; epuk;gg; ghy; fwe;J
mg;ngz;kzpaplk; nfhLj;J tpl;L mq;fpUe;J Gwg;gl;lhu;fs;.
rpwpJ Neuj;jpy; mg;ngz;zpd; fztu; mg+ kmgj;> nkype;j elf;f ,ayhj
gytPdkhd
MLfis
Xl;bf;nfhz;L
mq;F
te;jhu;.
mq;F
ghy;
fwf;fg;gl;bUg;gijg; ghu;j;jTld; Mr;rhpakile;J ',e;jg; ghy; cdf;F vq;fpUe;J
fpilj;jJ? tPl;by; ghy; Ruf;Fk; ML ,y;iy kw;w MLfSk; J}ukhf ,Ue;jd;
vg;gb cdf;F ghy; fpilf;f KbAk;?" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F mg;ngz;
'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! xU ey;y ghf;fpak; ngw;w kdpju; ,q;F te;jhu;.
mtu; ,g;gb ,g;gbnay;yhk; Ngrpdhu;. mtd; epiy ,g;gb ,g;gb ,Ue;jJ" vd;W
tUzpj;jhu;. mjw;F mtu; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! Fiw\pfs; NjLk;
kdpjuhfj;jhd; mtu; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W $wp mtiug; gw;wp KOikahf
vdf;F tpthpj;Jf; $W" vd;whu;.
mg;ngz;> egp (]y;) mtu;fspd; mofpa gz;Gfis Nfl;gtu; fz;Kd; fhz;gJ
Nghd;W tUzpj;Jf; $wpdhu;. (,d;\h my;yh`;! ,e;j E}ypd; ,Wjpapy; me;j
tUzidia ehk; fhz;Nghk;.) mg;NghJ mg+ kmgj; 'my;yh`;tpd; kPJ
Mizahf! ,tu; Fiw\pfs; NjLk; kdpju;jhd;. Fiw\pfs; ,tiug; gw;wp Vuhsk;
$wpapUf;fpd;wdu;. ehd; mtUld; Njhoik nfhs;s Ntz;Lnkd;W jpl;lkhf
epidj;jpUe;Njd;. mjw;F tha;g;G fpilj;jhy; epr;rak; ehd; mijr; nra;Ntd;"
vd;whu;.
,e;Neuj;jpy;> kf;fhtpy; cs;stu;fNsh cau;e;j rg;jk; xd;iwr; nrtpkLj;jhu;fs;.
Mdhy;> me;j rg;jk; nfhLg;gtiu mtu;fs; ghu;f;f Kbatpy;iy. me;j rg;jkhtJ:
'mu;\pd;
mjpgjpahd
my;yh`;
ew;$yp
toq;fl;Lk;!
ck;K
kmgjpd;
$lhuj;jpy;
jq;fpr;
nrd;w
,U
Njhou;fSf;F.
mtu;fs;
eyKlNd
jq;fp
eyKlNd
Nghdhu;fs;.
K`k;kJf;F
NjhouhFk;
ghf;fpak;
ngw;wtu;
ntw;wpaile;jhu;.
Fi]
tk;rNk!
vd;d
ifNrjk;!
jiyikiaAk;
rpwg;igAk;
cq;fis
tpl;Ltpl;L
my;yh`;
mtUf;F
toq;fp
tpl;lhd;.
fmG FLk;gj;Jf;F tho;j;Jf;fs; gy! mtUila jpUkjpapd; ,y;yk; mUikahdJ!
mJ
,iwtpRthrpfSf;F
jq;FkplkhdJ!
cq;fs;
rNfhjhpaplk;
ML>
ghj;jpuk;
gw;wp
tpdTq;fs;!
ePq;fs; Ml;blk; Nfl;lhy; mJTk; rhd;W gfUk;!"
Page 171 of 518
m];kh gpd;j; mg+gf;u; (uop) $Wfpwhu;fs;: my;yh`;tpd; J}ju; vq;F nrd;whu;fs;
vd;W vq;fSf;Fj; njhpahky; ,Ue;jJ. mg;NghJ kf;fhtpd; fPo; gFjpapypUe;J xU
[pd; ,f;ftpijfisg; ghbaJ. kf;fs; rg;jk; tUk; jpiria Nehf;fp rg;jj;ijf;
Nfl;Lf; nfhz;Nl nrd;whu;fs;. Mdhy; ghLtJ ahu;? vd;W njhpatpy;iy. gpd;G
me;j rg;jk; kf;fhtpd; Nky;Gwj;jpd; topahf kiwe;Jtpl;lJ. me;j [pd;dpd;
rg;jj;ijf; Nfl;lNghJ egp (]y;) kjPdhit Nehf;fp nrd;wpUf;fyhk; vd;W ehq;fs;
njhpe;J nfhz;Nlhk;. ([hJy; kMJ> K];jj;uFy; `hfpk;)
4) topapy; Ruhf;fh ,g;D khypf; egp (]y;) mtu;fisAk; mg+gf;iuAk; ifJ nra;a
Ntz;Lk; vd;W gpd;njhlu;e;jhu;. ,ijg; gw;wp Ruhf;fh $Wtij ehk; Nfl;Nghk;:
ehd; vdJ $l;lj;jpduhfpa Kj;y[pd; mitapy; cl;fhu;e;jpUe;Njd;. mg;NghJ
vq;fs; $l;lj;ijr; Nru;e;j xUtu; vq;fsplk; tpiue;J te;J 'flw;fiuapy; rpy
kdpju;fisg; ghu;j;Njd;. mtu;fs; K`k;kJk; mtuJ Njhou;fSkhfj;jhd; ,Uf;f
Ntz;Lk;" vd;W $wpdhu;. mJ cz;ikapy; mtu;fs;jhd; vd;gij ehd; tpsq;fpf;
nfhz;Nld;. ,Ue;Jk; mij ntspf;fhl;lhky; 'eP ghu;j;jJ mtu;fsy;y! ehq;fs;
ghu;j;Jf; nfhz;bUf;f> vq;fs; fz;Kd; nrd;w ,uz;L egu;fisj;jhd; ePAk;
ghu;j;jpUf;fpwha;! eP $WtJ Nghd;W mtu;fs; K`k;kJk; mtuJ Njhou;fSk;
my;yu;" vd;W $wp kOg;gpNdd;. gpwUf;F re;Njfk; tuhkypUf;f rigapy; rpwpJ
Neuk; mku;e;jpUg;gJ Nghy; ,Ue;Jtpl;L vdJ tPl;Lf;F te;Njd;.
vdJ mbikg; ngz;zplk; vdJ Fjpiuiaj; J}uj;jpy; cs;s xU Nkl;Lf;Ff;
nfhz;L te;J vd;id vjpu;ghu;j;jpUf;Fk;gb $wpNdd;. gpd;G vdJ <l;bia
vLj;Jf; nfhz;L tPl;bd; nfhy;iyg; Gwkhf ntspNawp me;j <l;bia g+kpapy;
Nja;j;jtdhf vdJ Fjpiuapy; VwpNdd;. egp (]y;) mtu;fSf;F neUf;fj;jpy;
te;jTld; vdJ Fjpiu jLkhwNt ehd; FjpiuapypUe;J fPNo tpOe;Jtpl;Nld;.
gpd;G vOe;J> vdJ mk;Gf; $l;bypUe;J ehd; mtu;fSf;Fj; jPq;F nra;al;Lkh?
Ntz;lhkh? vd;W Fwpghu;f;Fk; vz;zj;jpy; Xu; mk;ig vLj;jNghJ 'Ntz;lhk;"
vd;w mk;G te;jJ. mjpy; vdf;F jpUg;jp Vw;glhjjhy; kPz;Lk; Fjpiuapy; Vwp
mtu;fis neUq;f Muk;gpj;Njd;. egp (]y;) XJk; rg;jj;ij Nfl;Fk; mstpw;F
ehd; mtu;fis neUq;fp tpl;Nld;. egp (]y;) jpUk;gp ghu;f;fhky; nrd;whu;fs;.
Mdhy;> mg+gf;Nuh mjpfk; mjpfk; jpUk;gpg; ghu;j;Jf; nfhz;Nl nrd;whu;fs;.
mg;NghJ vdJ Fjpiuapd; Kd;dq;fhy;fs; Koq;fhy; tiu g+kpapy; Gije;J
nfhz;ld. ehd; FjpiuapypUe;J fPNo tpOe;Njd;.
gpd;G vOe;J> vdJ Fjpiuia tpul;lNt> mJ kpfr; rpukj;Jld; fhy;fis
ntspNa vLj;jJ. mJ Neuhf epd;wTld; thdj;jpypUe;J Gif Nghd;W te;j xU
GOjp mjd; Kd;dq;fhy;fspy; fhaj;ij Vw;gLj;jpaJ. ehd; vd;d nra;ayhk; vd;W
Fwpghu;f;f mk;ig vLj;jNghJ vdf;Fg; gpbf;fhj mk;Ng ,g;NghJk; te;jJ. ehd;
mtu;fis vdf;F ghJfhg;Gj; juf;Nfhhp $tp mioj;Njd;. vdJ rg;jj;ijf; Nfl;L
mtu;fs; epd;W tpl;lhu;fs;. ehd; Fjpiuapy; Vwp mtu;fsplk; te;Njd;. ehd;
mtu;fis neUq;Ftjw;F jil Vw;gLtjpypUe;Nj epr;rakhf egp (]y;) mtu;fspd;
khu;f;fk; kpifj;Nj jPUk; vd;W cWjpnfhz;Nld;.
egp
(]y;)
mtu;fsplk;
'cq;fsJ
$l;lj;jpdu;
cq;fisg;
gpbj;Jf;
nfhLg;gtu;fSf;Fr; rd;khdk; cz;L vd mwptpg;Gr; nra;jpUf;fpwhu;fs;. vdNt>
kf;fs; cq;fis gpbj;Jf; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;w ntwpapy; cs;sdu;" vd;W
$wpNdd;. ehd; mtu;fsplk; vd;dplk; ,Ue;j gpuahz czitAk;> rhkhd;fisAk;
mtu;fs; vLj;Jf; nfhs;tjw;fhf mtu;fs; Kd; itj;Njd;. Mdhy;> mtu;fs;
mjpypUe;J vijAk; vLj;Jf; nfhs;stpy;iy. Nkw;nfhz;L vd;dplk; vJTk;
Page 172 of 518
tprhhpf;fTk; ,y;iy. ,Ug;gpDk; 'vq;fspd; nra;jpfis kiwj;JtpL" vd;W kl;Lk;
$wpdhu;fs;. ehd; egp (]y;) mtu;fsplk; vdf;fhf ghJfhg;Gg; gj;jpuk; xd;W
nfhLf;FkhW $wpNdd;. egp (]y;) Mkpu; ,g;D Gi`uhtplk; $wNt mtu; vdf;F
rpwpa Jz;Lj; Njhypy; vOjpf; nfhLj;jhu;. gpd;G egp (]y;) nrd;W tpl;lhu;fs;.
(]`P`{y; Gfhhp)
mg+gf;u; (uop) mwptpf;fpd;whu;fs;: ehq;fs; gazk; nra;J nfhz;bUe;jNghJ
vjphpfs; vq;fis tiytPrpj; Njbdu;. Mdhy;> Ruhf;fh ,g;D khypf; ,g;D
[{/\{ikj; jtpu NtW vtuhYk; vq;fisf; fz;Lnfhs;s Kbatpy;iy. Ruhf;fh
vq;fSf;F mUfhikapy; te;jTld; 'my;yh`;tpd; J}jNu! ,Njh ek;ik Njb te;J
tpl;lhu;fs;" vd;W ehd; $wpNdd;. mjw;F egp (]y;) mtu;fs;>
'ePq;fs; ftiyg;glhjPu;fs;! epr;rakhf my;yh`; ek;Kld; ,Uf;fpd;whd;" (mj;jt;gh
9:40)
vd;W $wpdhu;fs;.
Ruhf;fh vq;fis tpl;L jpUk;gpaNghJ> kf;fs; vq;fisj; Njbf; nfhz;bUg;gijg;
ghu;j;jhu;. mtu;fsplk; cq;fSf;fhf ehd; ,q;F vy;yh ,lq;fspYk; Njbtpl;Nld;.
ePq;fs; ,q;F NjlNtz;ba mtrpakpy;iy vd;W $wp kf;fisj; jpir jpUg;gpdhu;.
fhiyapy; egp (]y;) mtu;fis xopf;f Ntz;Lk; vd;W Kaw;rp nra;J
nfhz;bUe;jtu; khiyapy; egp (]y;) mtu;fspd; ghJfhtyuhf khwpdhu;. ([hJy;
kMJ)
5) gaz topapy; egp (]y;) Giujh ,g;D `{i]g; m];ykpia re;jpj;jhu;fs;.
mtUld; mtUila fpisapdhpy; vz;gJ FLk;gq;fisAk; re;jpj;jhu;fs;.
mtUf;F ,];yhik vLj;Jf; $wNt mtUk; mtuJ $l;lj;jhUk; ,];yhikj;
jOtpdu;. gpd;G egp (]y;) ,\h njhOifiaj; njho itf;f> mtu;fs; midtUk;
,\h njhOjhu;fs;. Giujh (uop) jq;fsJ $l;lj;jpdlNk jq;fpapUe;J tpl;L c`{j;
Nghu; ele;j gpd;G egp (]y;) mtu;fsplk; te;jhu;.
Giujhtpd; kfd; mg;Jy;yh`; (uop) mwptpf;fpd;whu;: egp (]y;) mtu;fspd; tof;fk;
ey;y ngau;fisf; nfhz;L kfpo;r;rpailthu;fs;. Mdhy;> rFdk; ghu;f;f
khl;lhu;fs;. egp (]y;) kjPdhit Nehf;fp `p[;uh nrd;W nfhz;bUf;Fk;NghJ vdJ
je;ij Giujh jq;fsJ FLk;gj;jpdu; gD} r`;Kld; vOgJ thfdq;fspy; te;J
nfhz;bUe;jhu;. mtiu re;jpj;j egp (]y;) mtu;fs; 'ePu; ve;jf; fpisiar;
Nru;e;jtu;?" vd;W Nfl;f> mtu; 'm];yk; fpisiar; Nru;e;jtu;" vd;W $wpdhu;.
,ijf; Nfl;l egp (]y;) mg+gf;hplk; 'ehk; ghJfhg;G ngw;Wtpl;Nlhk;" vd;whu;fs;.
(Vnddpy; ~m];yk;| vd;why; ~kpFe;j ghJfhg;Gg; ngw;wtu;| vd;gJ nghUs;) gpd;G
egp (]y;)> mthplk; 'ePu; ve;jf; FLk;gj;ijr; Nru;e;jtu;?" vd;W Nfl;lhu;fs;. mtu;
'r`k; FLk;gj;ijr; Nru;e;jtu;fs;" vd;whu;. egp (]y;)mg+gf;hplk; 'ckJ mk;G
ntspahfptpl;lJ" (vjphpfsplkpUe;J ehk; jg;gpj;Jf; nfhz;Nlhk;) vd;W $wpdhu;fs;.
6) egp (]y;) topapy; m];yk; fpisiar; Nru;e;j mg+mt;]; jkPk; ,g;D `[iu
my;yJ mg+ jkPk; mt;]; ,g;D `[iur; re;jpj;jhu;fs;. mtu; ~mu;[;| vd;w
,lj;jpy; [{`;/gh> `u;\h vd;w ,uz;L kiyfSf;fpilapy; jdJ nfhOj;j
xl;lfq;fis mioj;Jr; nrd;W nfhz;bUe;jhu;. mg;NghJ egp (]y;) mtu;fSk;
mg+gf;Uk; xNu xl;lfj;jpy; ,Ue;jhu;fs;. fhuzk;> egp (]y;) mtu;fSld; ,Ue;j
mg+gf;u; (uop) mtu;fisj; jtpu kw;w ,UtUk; mtu;fSila xl;lfq;fSld; tu
jhkjkhfp tpl;ljhy; ,tu;fs; ,UtUk; xNu xl;lfj;jpy; te;jhu;fs;. mg;NghJ
Page 173 of 518
mg+mt;]; jdJ xl;lfq;fspy; ey;y Mz; xl;lif xd;iw mg+gf;Uf;F toq;fp>
mjpy; gazpf;f itj;jhu;fs;. gpd;G jdJ mbik k];T+ijAk; mtu;fSld;
topfhl;Ltjw;fhf mDg;gp itj;jdu;. NkYk;> jdJ mbikaplk; 'ahUk; nry;yhj
jdp topapy; ,tu;fis mioj;Jr; nry;. ,tu;fis tpl;L vq;Fk; eP gphpe;J
nrd;Wtpl Ntz;lhk;" vd;W $wpdhu;. (m]Jy; fhgh)
me;j mbik egp (]y;) mtu;fisAk;> mg+gf;u; (uop) mtu;fisAk; gj;jpukhf
mioj;J te;J kjPdhtpy; Nru;j;jhu;. gpd;G egp (]y;) me;j k];T+jplk; 'ckJ
v[khdhplk; jdJ xl;lfq;fspd; fOj;Jfspy; ,uz;L tisaq;fisf; nfhz;L
milahskplr; nrhy;!" vd;W $wp mtiu mtuJ v[khdhplk; mDg;gp
itj;jhu;fs;. c`{j; Nghu; ele;jNghJ kf;fhtpypUe;J ,izitg;gtu;fs; tUk;
nra;jpia ~mt;];| jdJ mbik k];T+ij mu;[pypUe;J fhy; eilahfNt mDg;gp
egp (]y;) mtu;fSf;F mwptpj;J tur; nra;jhu;. c`{j; Nghu; ele;J egp (]y;)
kjPdhtpw;Fj; jpUk;gpaTld; ,tu; ,];yhik Vw;W mu;[pNyNa trpj;J te;jhu;.
(m]Jy; fhgh)
7) ~gj;jd; /k;| vd;w ,lj;jpy; \hk; ehl;bw;F tpahghuj;jpw;fhf nrd;W tpl;L
jpUk;gpf; nfhz;bUe;j [{igu; (uop) mtu;fisAk;> mtu;fSld; ,Ue;j kw;w
K];ypk; tpahghhpfisAk; re;jpj;jhu;fs;. mg;NghJ egp (]y;) mtu;fSf;Fk;
mg+gf;Uf;Fk; ntz;ikahd Milfis [{igu; mzptpj;jhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
~Fgh’tpy;
egpj;Jtj;jpd; 14 tJ Mz;L> mjhtJ `p[;uhtpd; Kjy; Mz;L ugPTy; mt;ty;
gpiw 8 jpq;fs; gfy; fp.gp. 622 nrg;lk;gu; 23y; egp (]y;) Fgh te;jpwq;fpdhu;fs;.
(u`;kj;Jy;ypy; MykPd;)
cu;th ,g;D [{igu; (uop) $Wfpwhu;: egp (]y;) kf;fhtpypUe;J ntspNawptpl;l
nra;jpia kjPdhtpy; thOk; K];ypk;fs; Nfl;lTld; xt;nthU ehs; fhiyapYk;
kjPdhtpw;F ntspapy; cs;s ~`u;uh'" vd;w ,lj;jpw;F te;J fhj;jpUg;ghu;fs;. kjpa
ntapy; fLikahdTld; kPz;Lk; kjPdhtpw;F te;J tpLthu;fs;. xUehs; kpf ePz;l
Neuk; vjpu;ghu;j;jpUe;J tpl;L kjPdhTf;Fj; jpUk;gpdhu;fs;. mJ rkak;> A+ju;fspy;
xUtd; VNjh xd;iwg; ghu;g;gjw;fhf jdJ Nfhl;il kPJ Vwpdhd;. egp (]y;)
mtu;fisAk; egpj; Njhou;fisAk; ntz;ikahd Mil mzpe;J tUtijg;
ghu;j;jTld; 'X muGfNs! ePq;fs; vjpu;ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j me;j ghf;fpak; ,Njh
tUfpwJ!" vd;W cau;e;j rg;jj;jpy; $wpdhd;. ,ijf; Nfl;lTld; K];ypk;fs;
jq;fspd; MAjq;fisg; gha;e;J vLj;Jf; nfhz;L egp (]y;) mtu;fis tuNtw;f
~`u;uh| Nehf;fp Xbdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
,g;Dy; fa;" (u`;) $Wfpwhu;: kf;fs; gugug;Gld; mq;Fkpq;Fk; XLtjhYk;>
tuNtw;Fk; cw;rhfj;jpy; Fuiy cau;j;jpg; NgRtjhYk;> VNjh xd;W Ntfkhf
tpOe;jJ Nghd;w gyj;j rg;jk; Nfl;lJ. mk;u; ,g;D mt;/g; FLk;gk; trpf;Fk;
gFjpapypUe;J jf;gPu; Kof;fk; (my;yh`; kpfg; nghpatd; vd;w rg;jk;) tpz;izg;
gpse;jJ. egp (]y;) mtu;fSila tUifapd; kfpo;r;rpahy; K];ypk;fs; jf;gPu;
Koq;fpdu;. egp (]y;) mtu;fisr; re;jpf;f tpiue;jdu;. tho;j;Jf; $wp #o;e;J epd;W
'tUf! tUf!" vd tuNtw;wdu;. egp (]y;) mikjp jto te;J nfhz;bUe;jhu;fs;.
me;Neuj;jpy;>
Page 174 of 518
epr;rakhf my;yh`; mtiug; ghJfhg;gtdhf ,Uf;fpd;whd;. md;wp> [pg;uaPYk;>
ek;gpf;ifahsu;fspYs;s
ey;ybahu;fSk;>
,tu;fSld;
(kw;w)
thdtu;fSk;
(mtUf;F) cjtpahf ,Ug;ghu;fs;. (my;Fu;Md; 66:4)
vd;w trdk; ,wq;fpaJ.
cu;th ,g;D [{igu; $Wfpwhu;: egp (]y;) mtu;fis tuNtw;wNghJ mtu;fs;
kf;fSld; tyJ Gwkhf nrd;W mk;u; ,g;D mt;/g; fpisahUld; jq;fpdhu;fs;.
mJ ugPTy; mt;ty; khjj;jpd; Kjy; jpq;fl;fpoikahFk;. egp (]y;) mikjpahf
mku;e;J nfhs;sNt mg+gf;u; (uop) mtu;fs; egp (]y;) mtu;fSf;F mUfpy; epd;W
nfhz;lhu;fs;. md;rhhpfspy; egp (]y;) mtu;fisg; ghu;j;jpuhjtu;fs; egp (]y;)
mtu;fisr; re;jpj;J ]yhk; $Wtjw;fhf te;jNghJ mg+gf;iu egpnad epidj;J
mtUf;F ]yhk; $wpf; nfhz;bUe;jhu;fs;. egp (]y;) mtu;fspd; kPJ ntapy; glNt
mg+gf;u; jd;Dila Nghu;itahy; egp (]y;) mtu;fSf;F epoy; je;jhu;fs;.
mg;NghJjhd; egp (]y;) ahu;? vd;gij kf;fs; tpsq;fpf; nfhz;lhu;fs;. (]`P`{y;
Gfhhp)
kjPdhtpy; vq;F ghu;j;jhYk; egp (]y;) mtu;fis tuNtw;f kf;fs; $l;lk; epuk;gp
tope;jJ. mJNghd;w xU ehis tuyhw;wpy; kjPdh fz;ljpy;iy. egp (]y;) Fghtpy;
Fy;]{k; ,g;D `j;k;| vd;gtd; tPl;by; jq;fpapUe;jhu;fs;. rpyu; ]mJ ,g;D
if]kh tPl;by; jq;fpapUe;jhu;fs; vd;Wk; $Wfpd;wdu;. Mdhy;> Ke;jpa $w;Nw
tYthdjhFk;.
myP ,g;D mg+jhypg; (uop) kf;fhtpy; %d;W ehs; jq;fpapUe;jhu;fs;. egp (]y;)
jd;dplk; nfhLj;Jtpl;L nrd;w mkhdpjq;fis" chpatu;fsplk; xg;gilj;J tpl;L
fhy;eilahfNt kjPdh Gwg;gl;lhu;fs;. gpd;G> Fgh te;jile;J egp (]y;) jq;fpapUe;j
Fy;]{k; ,g;D `j;k; tPl;by; jq;fpdhu;fs;. (,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
egp (]y;) Fghtpy; jpq;fs;> nrt;tha;> Gjd;> tpahod; Mfpa ehd;F ehl;fs;
jq;fpapUe;jhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
mg;NghJ Fghtpy; xU gs;spia epu;khzpj;J mjpy; njho itj;jhu;fs;. Ie;jhtJ
ehs;> mjhtJ nts;spf;fpoik md;W my;yh`;tpd; cj;juT tuNt mq;fpUe;J
Gwg;gl;lhu;fs;. egp (]y;) mtu;fspd; thfdj;jpy; mtu;fSf;Fg; gpd;dhy; mg+gf;u;
(uop) mku;e;jpUe;jhu;fs;.
egp (]y;) jhd; tUk; nra;jpia jdJ jha;khkd;khu;fSf;F> mjhtJ> e[;[hu;
fpisapdUf;F
nrhy;yp
mDg;gpdhu;fs;.
mtu;fs;
egp
(]y;)
mtu;fis
tuNtw;gjw;fhf thl;fis mzpe;J te;jdu;. mtu;fs; #o;e;J nry;y> egp (]y;)
kjPdh Nehf;fp gazkhdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
Fghtpy; fl;lg;gl;l gs;spjhd; egpj;Jtj;jpw;F gpwF ,iwar;rj;Jld; fl;lg;gl;l
Kjy; gs;spahFk;. egp (]y;) gazpj;Jf; nfhz;bUf;Fk;NghJ ]hypk; ,g;D mt;/g;
fpisapdu;
trpf;Fk;
,lk;
te;jNghJ
[{KM"
njhOiff;fhd
NeuKk;
Mfptpl;ljhy; ~gj;Dy; thjp| vd;w ,lj;jpy; midtiuAk; xd;W Nru;j;J egp (]y;)
[{KM
njhOif
elj;jpdhu;fs;.
(me;j
,lj;jpy;
,d;W
gs;spthry;
fl;lg;gl;Ls;sJ) nkhj;jk; E}W egu;fs; egp (]y;) mtu;fSld; njhOjhu;fs;. (,g;D
`p\hk;> [hJy; kMJ)
Page 175 of 518
kjPdhtpy;
[{KM njhOiff;Fg; gpd;G egp (]y;) mtu;fs; Gwg;gl;L> kjPdhtpw;Fs;
Eioe;jhu;fs;. ,jw;F Kd; ~v];g;| vd;W ngau; $wg;gl;L te;j me;j efuk;
md;wpypUe;J ~kjPdj;Ju; u]{y;| - ,iwj;J}jhpd; gl;lzk;- vd;W miof;fg;gl;lJ.
,ijNa RUf;fkhf ,d;W ~my;-kjPdh| vd;W $wg;gLfpwJ. egp (]y;) kjPdhtpw;Fs;
Eioe;j me;ehs; mk;kf;fSf;F kpFe;j kfpo;r;rpAk;> Mde;jKk; epiwe;j ehshf
,Ue;jJ. kjPdhtpd; njUf;fspYk;> tPLfspYk; ,iwg;GfOk;> ,iwj;JjpAk;
Koq;fg;gl;ld. md;rhhpfspd; rpWkpfs; kpf Mde;jj;Jld; rpy ftpfisg; ghb
FJ}fykile;jdu;.
'ekf;F
KO
epyh
Njhd;wpaJ.
]dpahj;jpy;
tpjh
vd;Dk;
kiyg;ghq;fhd
,lj;jpypUe;J>
my;yh`;Tf;fhf
miog;gtu;
miof;Fk;Nghnjy;yhk;
ehk;
ed;wp
nrYj;JtJ
flikahapw;W.
vq;fSf;F
mDg;gg;gl;ltNu!
gpd;gw;wj; jFe;j khu;f;fj;ijj;jhd; nfhzu;e;jPNu! "
md;rhhpfs; kpFe;j nry;t nropg;Gilatu;fshf ,y;iynad;whYk; egp (]y;)
mtu;fspd; kPJ mtu;fs; itj;jpUe;j gphpaj;jpdhy; xt;nthUtUk; egp (]y;)
jq;fs; tPl;by;jhd; jq;fNtz;Lnkd Mirgl;ldu;. xt;nthUtUk; egp (]y;)
jq;fs;
tPl;ilf;
fle;J
nry;Yk;NghJ
egpatu;fspd;
thfdf;
fapw;iw
gpbj;Jf;nfhz;L 'my;yh`;tpd; J}jNu! ghJfhg;Gk;> MAjKk;> gilgyKk;>
tPuu;fSk; epiwe;j vq;fsplk; te;JtpLq;fs;" vd;W $wpdhu;fs;. Mdhy;> egp (]y;)
jd;id mioj;jtu;fsplk; 'thfdj;jpw;F toptpLq;fs;. mJ gzpf;fg;gl;Ls;sJ"
vd;W $wpf;nfhz;Nl te;jhu;fs;. egp (]y;) mtu;fspd; thfdk; njhlu;e;J
nrd;Wnfhz;Nl ,Ue;jJ. ,Wjpapy;> jw;NghJ egp (]y;) mtu;fspd; gs;spthry;
mikag; ngw;wpUf;Fk; ,lj;jpy; kz;bapl;Lf; nfhz;lJ. Mdhy;> egp (]y;)
mjpypUe;J ,wq;ftpy;iy. gpd;G rpwpJ Neuj;jpy; me;j xl;lfk; vOe;J rpwpJ J}uk;
nrd;W jpUk;gpg; ghu;j;jJ gpd;G Kjypy; kz;bapl;l mNj ,lj;jpy; kPz;Lk; te;J
kz;bapl;L mku;e;jJ.
jq;fs; xl;lfj;jpypUe;J egp (]y;) ,wq;fpdhu;fs;. NkYk;> me;j ,lk; egp (]y;)
mtu;fspd; jha;khkd;fshfpa e[;[hu; fpisapdUf;F nrhe;jkhdjhFk;. egp (]y;)
mtu;fspd; tpUg;gj;jpw;Nfw;g my;yh`; mtu;fspd; jha;khkd;fspd; tPl;bNyNa
jq;Ftjw;F mUs; Ghpe;jhd;. e[;[hu; fpisapdhpy; xt;nthUtUk; egp (]y;)
mtu;fsplk; ~ePq;fs; vq;fsJ tPl;by; jq;f Ntz;Lk;| vd;W mioj;Jf;
nfhz;bUf;ifapy; mg+ ma;A+g; md;rhhp (uop) mtu;fs; kl;Lk; egp (]y;)
mtu;fspd; gazr; rhkhd;fis jq;fsJ tPl;bw;Fs; vLj;Jr; nrd;W tpl;lhu;fs;.
,ijg; ghu;j;j egp (]y;) 'kdpjd; mtdJ rhkhd;fSld;jhNd ,Uf;f KbAk;"
vd;W kw;wtu;fsplk; $wpdhu;fs;. m];mj; ,g;D [{uhuh egp (]y;) mtu;fspd;
xl;lfj;jpd; fbthsj;ijg; gpbj;Jf; nfhz;lhu;fs;. mtd; tpUg;gg;gb egp (]y;)
mtu;fspd; thfdk; mthplk; ,Uf;f mDkjpf;fg;gl;lJ. (,g;D `p\hk;)
md]; (uop) mwptpf;fpwhu;fs;: egp (]y;) 'ekJ cwtpdu;fspd; tPLfspy; vJ
neUf;fkhf ,Uf;fpwJ" vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;F mg+ ma;A+g; 'my;yh`;tpd;
J}jNu! ,Njh vdJ tPL. ,Jjhd; vdJ tPl;L thapy;" vd;W $wpdhu;fs;. egp (]y;)
'rhp! vOe;J nrd;W gLf;Fk; ,lj;ij rhpnra;Aq;fs;" vd;W $wpdhu;fs;.
'u]{Yy;yh`;Nt! vy;yhk; jahu;> my;yh`;tpd; guf;fj;Jld; -mUs; tsj;Jld;Page 176 of 518
ePq;fs; ,UtUk;
(]`P`{y; Gfhhp)
vOe;J
thUq;fs;"
vd;W
mg+
ma;A+g;
(uop)
$wpdhu;fs;.
rpy ehl;fSf;Fg; gpd; egp (]y;) mtu;fspd; kidtp ]t;jh (uop) mtu;fSk; ,U
kfs;fs; /ghj;jpkh> ck;K Fy;J}k; kw;Wk; c]hkh ,g;D i[J> ck;K ma;kd;
MfpNahu; kjPdh te;jhu;fs;. ,tu;fSld; mg+gf;hpd; kfdhu; mg;Jy;yh`;>
mg+gf;hpd; FLk;gj;jhiuAk; mioj;J te;jhu;fs;. ,tu;fspy; Map\hTk; ,Ue;jhu;.
egp (]y;) mtu;fspd; ,d;ndhU kfs; i[dGila fztu; mGy;M]; `p[;uh
nry;y re;ju;g;gkspf;fhjjhy; i[dg; (uop) kjPdh tu ,aytpy;iy. ,tu;fs; gj;u;
NghUf;Fg; gpd; kjPdh te;jhu;fs;. ([hJy; kMJ)
Map\h (uop) $Wfpwhu;fs;: 'ehq;fs; kjPdh te;jile;Njhk;. mg;NghJ kjPdh
my;yh`;tpd; g+kpapNyNa Neha; kpFe;jjhf ,Ue;jJ. kjPdhtpw;F mUfpYs;s
~Gj;`hd;| vd;w Xilapy; fyq;fpa ePu; Xbf;nfhz;bUe;jJ.
NkYk;> Map\h (uop) $Wfpwhu;fs;: egp (]y;) mtu;fs; kjPdhtpw;F te;jNghJ
mg+gf;u;> gpyhy; (uop) MfpNahUf;Ff; fha;r;ry; Vw;gl;lJ. ehd; mtu;fsplk; nrd;W
je;ijNa jhq;fs; vg;gb ,Uf;fpd;wPu;fs;? gpyhNy jhq;fs; vg;gb ,Uf;fpd;wPu;fs;?
vd;W Nfl;Nld;.
nghJthf mg+gf;u; (uop) mtu;fSf;F fha;r;ry; Vw;gl;lhy;>
'xt;nthU
kdpjDk;
jd;
FLk;gj;jhUld;
kuzNkh mtdJ nrUg;G thiutpl kpfr; rkPgj;jpy; ,Uf;fpwJ"
fye;jpUf;f...
vd;w ftpijiaf; $Wthu;fs;.
gpyhy; (uop) mtu;fSf;F fha;r;rypd; #L rw;W Fiwe;jhy; NtjidAld; Fuiy
cau;j;jp>
',j;fpu;>
[yPy;
vDk;
Gw;fs;
vd;idr;
#o;e;jpUf;f>
mJ Nghd;wnjhU gs;sj;jhf;fpy; Xu; ,uhg;nghOijNaDk; ehd; fopg;Ngdh?
k;k[pd;dh|
vDk;
(Ridapd;)
ePiu
ehd;
mUe;JNtdh?
\hkh> j/gPy; vDk; ,U kiyfs; vdf;Fj; njd;gLkh?"
vd;w ftpijiaf; $Wthu;fs;.
njhlu;e;J Map\h (uop) $Wfpwhu;fs;: ehd; egp (]y;) mtu;fsplk; ,r;nra;jpiaf;
$wpNdd;. egp (]y;) mtu;fs; ',iwth! i\gh ,g;D ugpM> cj;gh ,g;D ugpM>
cikah ,g;D fy/g; MfpNahu; vq;fs; ehl;bypUe;J vq;fis (mg;Gwg;gLj;jp) ,e;j
Neha;g; gpuNjrj;jpw;F tpul;baJ Nghy;> mtu;fis eP cd; fUizapypUe;J
mg;Gwg;gLj;jp tpLthahf!" vd;W gpuhu;j;jid nra;jhu;fs;. NkYk;> ',iwth! ehq;fs;
kf;fhit Nerpj;jJ Nghy; my;yJ mijtpl mjpfkhf kjPdhit vq;fs;
Nerj;jpw;Fhpajhf Mf;F! ,iwth! vq;fSila (msitfshd) ]hT> Kj;J
Mfpatw;wpy; (vq;fs; cztpy;) vq;fSf;F eP mUs; tsk; nra;! ,t;T+iu
vq;fSf;F MNuhf;fpakhdjhf Mf;F! ,q;Fs;s fha;r;riy ~[{`;/gh| vDk;
gFjpf;F khw;wptpL!" vd;W gpuhu;j;jid nra;jhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
my;yh`;! egp (]y;) mtu;fspd; ,e;j JMit Vw;Wf; nfhz;lhd;. xU ehs;
fdtpy; jiytphpf; Nfhykhd fUg;G epwg;ngz; kjPdhtpypUe;J ntspNawp [{`;/gh
nrd;wile;jijg; ghu;j;jhu;fs;. ,J kjPdhtpypUe;J me;j Neha; [{`;/ghit
Page 177 of 518
Nehf;fp ntspNawptpl;lJ vd;gjw;fhd mwptpg;ghf ,Ue;jJ.
mUshy;
kjPdhtpd;
jl;gntg;g
epiyapdhy;
rpukg;gl;Lf;
egpj;Njhou;fs; Kw;wpYk; Rfkile;jhu;fs;.
my;yh`;tpd;
nfhz;bUe;j
egp (]y;) mtu;fspd; egpj;Jtj;jpw;Fg; gpd; cs;s tho;f;ifapd; xU gFjp> mjhtJ
kf;fh tho;f;if ,j;Jld; Kbtile;jJ. ,ijj; njhlu;e;J egp (]y;) mtu;fspd;
kjPdh tho;f;ifia RUf;fkhfg; ghu;g;Nghk;. mjw;F my;yh`; mUs;Ghpthdhf!
kjPdh tho;f;ifapy; miog;G kw;Wk; Nghhpd;
fl;lq;fs;
kjPdh tho;f;ifia %d;W fhy fl;lq;fshf gphpf;fyhk;:
1) ,];yhkpa r%fj;jpw;F mbj;jsk; mikj;jy;> ,];yhkpa miog;Gg; gzpia
cWjpgLj;Jjy;.
,f;fhy fl;lj;jpy; kjPdhtpw;Fs; ngUk; Fog;gq;fSk; gpur;ridfSk; Vw;gl;ld.
kjPdhtpw;F ntspapypUe;J K];ypk;fis mopg;gjw;fhfTk; miog;Gg; gzpia
NtuWg;gjw;fhfTk; vjphpfs; ngUk; Nghu;fis elj;jpdu;. Mdhy;> ,f;fhyfl;lk;
`p[;hp 6Mk; Mz;L Jy;fmjhtpy; ele;j `{ijgpa;ah cld;gbf;ifAld;
Kbtile;jJ.
mjw;Fg;
gpwF
my;yh`;
K];ypk;fSf;F
ntw;wpiaAk;>
Mjpf;fj;ijAk; mUspdhd;.
2) kpfg;nghpa vjpAld; rkhjhd xg;ge;jk; nra;J nfhs;Sjy;>
,];yhkpd; gf;fk; mioj;jy;> rjpj;jpl;lq;fis Kwpabj;jy;.
muru;fis
,f;fhyfl;lk; `p[;hp 8 Mk; Mz;L ukohd; khjk; Gdpj kf;fh ntw;wpAld;
KbTw;wJ.
3) FOf;fis tuNtw;wy;> my;yh`;tpd; khu;f;fj;jpy; kf;fs; $l;lk; $l;lkhf
Eiojy;.
,f;fhyfl;lk; kf;fh ntw;wpapypUe;J 11 Mk; Mz;L ugPTy; mt;ty; khjj;jpy; egp
(]y;) mtu;fs; kuzpf;Fk; tiu njhlu;e;jJ.
`p[;uh rkaj;jpy; kjPdhtpy; trpj;jtu;fSk;> mtu;fspd; epiyikfSk;
K];ypk;fs; kf;fhtpypUe;J kjPdhtpw;F `p[;uh nra;jhu;fs;. ,e;j `p[;uhtpw;Ff;
fhuzk; kf;fhtpy; mtu;fSf;F ,iof;fg;gl;l ,d;dy;fspUe;J jg;gpj;Jj; jq;fis
tpLtpj;Jf; nfhs;tJ kl;Lky;y khwhf> ghJfhg;ghd Xu; Chpy; GjpnjhU
rKjhaj;ij epWTtJk; `p[;uhtpd; Nehf;fkhf ,Ue;jJ. MfNt> `p[;uh nra;a
Mw;wy; ngw;w xt;nthU K];ypKk; `p[;uh nra;J me;jg; Gjpa rKjhaj;ijf;
fl;likg;gjpy; gq;F nfhs;s Ntz;Lk;> me;j Ciug; ghJfhg;gjw;Fk; mjd;
Page 178 of 518
jFjpia cau;j;Jtjw;Fk; KO mstpy; Kaw;rp nra;aNtz;Lk; vd;gJ fl;lhakhf
,Ue;jJ.
me;j r%fj;ij epWTtjpYk; mij mikg;gjpYk; egp (]y;) mtu;fNs
Kd;NdhbahfTk;>
jiytuhfTk;>
topfhl;bahfTk;
,Ue;jhu;fs;.
midj;J
nghWg;GfSf;Fhpa mjpfhuq;fs; KOtJk; egp (]y;) mtu;fsplNk ,Ue;jd. ,jpy;
kw;w vtUf;Fk; vt;tpj kdf; frg;Gk; ,Uf;ftpy;iy.
kjPdhtpy; egp (]y;) mtu;fs; re;jpj;j kf;fs; %d;W tifapduhf ,Ue;jdu;.
,tu;fs; xt;nthUthpd; epiyikAk; gpwhpd; epiyikapypUe;J Kw;wpYk; khWgl;L
,Ue;jJ. xU tifapdhplk; egp (]y;) mtu;fs; Nkw;nfhs;s Ntz;ba nray;ghLfs;
kw;nwhU tifapdhplk; Nkw;nfhs;s Ntz;ba nray;ghLfspypUe;J Kw;wpYk;
khWgl;L ,Ue;jd.
mk;%d;W tifapdu;:
1) K];ypk;fs; mjhtJ> rpwg;gpw;Fhpa egpj;Njhou;fs;.
2) kjPdhtpd; g+u;tPf Fbfspy; cs;s K\;hpf;Ffs;.
,];yhik Vw;Wf; nfhs;shky; ,Ue;j kjPdhthrpfs;.
mjhtJ>
me;Neuk;tiu
3) A+ju;fs;.
kf;fhtpy; egpj;Njhou;fSf;F ,Ue;j epiyikAk;> ,g;NghJ kjPdhtpy; mtu;fSf;F
,Uf;Fk; epiyikAk; Kw;wpYk; khWgl;litfshf ,Ue;jd. kf;fhtpy; K];ypk;fs;
,];yhkpd; %yk; xUq;fpize;J xNu Nehf;fKilatu;fshf ,Ue;Jk; mtu;fshy;
xU KOikahd ,];yhkpa r%fj;ijf; fl;likf;f Kbahj epiyapy; ,Ue;jhu;fs;.
Vnddpy;> K];ypk;fs; gy FLk;gq;fspy; gphpe;jpUe;jdu;. mlf;fg;gl;L> xLf;fg;gl;L
Nftyg; gLj;jg;gl;L gytPdkhdtu;fshf ,Ue;jhu;fs;. mtu;fSf;F vt;tpj
mjpfhuKk; ,Uf;ftpy;iy. K];ypk;fspd; vjphpfNsh> kf;fhtpy; KO mjpfhuk;
nrYj;jp te;jdu;. MfNtjhd; kf;fhtpy; mUsg;gl;l Fu;Md; mj;jpahaq;fspy;
,];yhkpa mbg;gil tpsf;fq;fSk;> xt;nthU jdp egUk; Nkw;nfhs;s Ntz;baf;
fl;lisfSk; Fwpg;ghf $wg;gl;bUe;jd. NkYk; ed;ik> cgfhuk;> ew;gz;Gfs;
Mfpatw;iwf; filg;gpbg;gjw;F mjpfk; Mu;tk; Cl;lg;gl;ld. nfl;l Fzq;fs;>
,op nray;fs; gw;wp vr;rhpf;fg;gl;ld.
Mdhy;> kjPdhtpy; K];ypk;fs; trNk KO chpikAk;> Mjpf;fKk; ,Ue;jd.
khw;whu; ahUk; mtu;fis Mjpf;fk; nrYj;j Kbahj msTf;F tYthf>
ngUk;ghd;ikahf ,Ue;jdu;. MfNt> ,g;NghJ K];ypk;fs; jq;fs; r%fj;Jf;Fj;
Njitahd rl;lq;fisAk; mbg;gilfisAk; fw;Wf;nfhs;s Ntz;ba Neuk;
te;Jtpl;lJ. nghUshjhuk;> tho;tpay;> murpay;> Nghu;> rkhjhdk;> MFkhdit>
Mfhjit> tzf;f topghLfs; vd;W r%fj;Jf;F Njitahd midj;J
mk;rq;fSk; tphpthf tpsf;fg;gl Ntz;ba jf;f Neuk; ,JthfNt ,Ue;jJ.
Mk;! gj;J Mz;Lfshf gy Jd;gq;fisAk; NtjidfisAk; vjw;fhf K];ypk;fs;
mDgtpj;J te;jhu;fNsh> me;j miog;Gg; gzpf;F topfhl;bahf> Vida kdpj
rKjhaj;jpypUe;Jk; mwpahikf;fhy r%fj;jpypUe;Jk; Kw;wpYk; khWgl;l xU rpwe;j
rKjhaj;ij K];ypk;fs; mikf;f Ntz;ba fhyk; ,g;NghJ te;Jtpl;lJ.
,JNghd;w rKjhaj;ij mikg;gJ xNu ehspy; my;yJ xNu khjj;jpy; my;yJ xNu
Mz;by; rhj;jpaky;y khwhf> rl;lk; mikj;jy;> xOq;FgLj;Jjy;> gapw;rpaspj;jy;>
Page 179 of 518
fy;tp Gfl;Ljy;> rl;lq;fis nray;gLj;Jjy; vd midj;Jk; KOik ngWtjw;F
xU ePz;l fhyk; Njitg;gl;lJ. my;yh`; ,k;khu;f;fj;ij mikg;gjw;F KOg;
nghWg;ghspahf ,Ue;jhd;. my;yh`;tpd; J}ju; (]y;) my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J
mtdJ rl;lq;fisr; nray;gLj;jpdhu;fs;> mjd; gf;fk; topfhl;bdhu;fs;.
K];ypk;fisr; rPu;g;gLj;jpj; J}a;ikgLj;jpdhu;fs;.
fy;tp mwptpy;yhj (muG) kf;fspy; mtu;fspy; cs;s xUtiu mtd; (jd;Dila)
J}juhf mDg;gp itj;jhd;. mtu;fs; ,jw;F Kd;du; gfpuq;fkhd topNfl;bypUe;j
NghjpYk;> mj;J}ju; mtu;fSf;F my;yh`;Tila trdq;fis Xjpf;fhz;gpj;J>
mtu;fisg; ghpRj;jkhf;fp itj;J> mtu;fSf;F Ntjj;ijAk; Qhdj;ijAk; fw;Wf;
nfhLf;fpd;whu;. (my;Fu;Md; 62:2)
egpj;Njhou;fs; jq;fsJ cs;sq;fshy; egp (]y;) mtu;fspd; fl;lisfis Vw;Wf;
nfhz;lhu;fs;. Fu;Mdpd; trdq;fs; %yk; jq;fSf;F ,lg;gLk; rl;lq;fis
KOikahf gpd;gw;wpaJld; mjd;%yk; kdkfpo;r;rp mile;jhu;fs;.
cz;ikahd ek;gpf;ifahsu;fs; ahnud;why;> my;yh`;it (mtu;fs; Kd;) epidT
$wg;gl;lhy; mtu;fSila cs;sq;fs; gae;J eLq;fptpLk; my;yh`;Tila
trdq;fs; mtu;fSf;F Xjpf; fhz;gpf;fg;gl;lhy; mtu;fSila ek;gpf;if
(Nkd;NkYk;) mjpff;Fk;. mtu;fs; jq;fs; ,iwtidNa Kw;wpYk; ek;gpapUg;ghu;fs;.
(my;Fu;Md; 8:2)
,q;F ,JNghd;w tp\aq;fis Muha;tJ ekJ Nehf;fy;y. vdNt> ehk; ,q;F
Njitahd mstpw;F kl;Lk; $WfpNwhk;.
,];yhkpar; rKjhaj;ij cUthf;FtJjhd; ,];yhkpa miog;Gg; gzp kw;Wk;
K`k;kJ
egp
(]y;)
mtu;fspd;
J}Jj;Jtj;jpd;
mbg;gil
Nehf;fKk;
Fwpf;NfhSkhFk;. ,Jjhd; K];ypk;fSf;fhf egp (]y;) mtu;fs; nra;j kpf kfj;jhd
gzpahFk;. ,J mtrukhf nra;J Kbf;f Ntz;ba jw;fhypf gzpay;y khwhf> ,J
mbg;gil gpur;ridahFk;. ,ij Kbg;gjw;Fg; gy fhyq;fs; Njitg;gLk;. Mdhy;>
mq;F cldbahf jPu;f;fg;gl Ntz;ba gy mtru gpur;ridfSk; ,Ue;jd.
mjpy; kpf Kf;fpakhdJ mg;Nghija K];ypk;fspd; epiyik. mtu;fs; ,U
tifapduhf ,Ue;jdu;.
xU rhuhu; jq;fsJ nrhe;j g+kpapy; nrhe;j tPl;by; nrhj;J>
,tu;fSf;F xU ruhrhp kdpjDf;Fhpa ftiyiaj;
,Uf;ftpy;iy.
,tu;fs;jhd;
kjPdhthrpfshd
kjPdhthrpfSf;fpilapy; fLikahd gifikAk;> rz;ilAk;
Rfq;fSld; ,Ue;jdu;.
jtpu NtW ftiy
md;rhhpfs;!
,e;j
,Ue;J te;jJ.
kw;nwhU rhuhu; K`h[pu;fs; (ehL Jwe;jtu;fs;). mtu;fSf;Fr; nrhe;j ehLk; ,y;iy
nrhe;j tPLk; ,y;iy tho;tjw;Fz;lhd ve;j tho;thjhuKk; mtu;fSf;fpy;iy
jq;fsJ capiuf; fhg;ghw;wpf; nfhz;L kf;fhtpypUe;J kjPdhtpw;Fj; jg;gp
te;jtu;fs;. ,tu;fs; vz;zpf;ifapy; Fiwthf ,Uf;ftpy;iy. khwhf> xt;nthU
ehSk;
,tu;fsJ
vz;zpf;if
$bf;nfhz;Nl
,Ue;jJ.
my;yh`;itAk;>
u]_iyAk; ek;gpf;iff; nfhz;l xt;nthU tUf;Fk; kf;fhit tpl;L kjPdhtpy;
FbNaw mDkjpf;fg;gl;bUe;jjhy; xt;nthU ehSk; K`h[pu;fspd; vz;zpf;if
$bf;nfhz;Nl nrd;wJ. kjPdhtpy; nry;t tsq;fSk; mjpfk; ,y;yhjjhy;
kjPdhtpd; nghUshjhuk; kpFe;j ghjpg;gile;jJ.
Page 180 of 518
,e;j rpukkhd neUf;fbahd Neuj;jpy; ,];yhkpw;F tpNuhjkhd rpy rf;jpfs;
K];ypk;fSf;Fg;
nghUshjhuj;
jilia
Vw;gLj;jpd.
,jdhy;
kjPdhtpw;F
,wf;FkjpahFk; nghUl;fSk; tUtha;fSk; Fiwe;jd. neUf;fb kpFe;j rpukkhd
#o;epiyfs; cUthapd.
,uz;lhtJ tifapdu;> kjPdhtpd; g+u;tPff; Fbkf;fspy; cs;s K\;hpf;Ffs;!
(,izitg;gtu;fs;). ,tu;fsplk; K];ypk;fis Mjpf;fk; nrYj;Jtjw;fhd ve;j
mjpfhuKk; ,Uf;ftpy;iy. mtu;fsJ cs;sq;fspy; ,];yhikg; gw;wp gy
re;Njfq;fs; ,Ue;jd. jq;fsJ %jhijau;fspd; kjj;ij tpl;LtpLtJ jq;fSf;F
cfe;jjh?
vd;W
Nahrpj;Jf;
nfhz;bUe;jdu;.
Mdhy;>
,];yhkpw;Fk;
K];ypk;fSf;Fk; vjpuhf ve;jtpjkhd tpNuhjj;ijAk;> FNuhjj;ijAk;> #o;r;rpiaAk;
jq;fsJ
cs;sq;fspy;
kiwj;jpUf;ftpy;iy.
rpy
fhyq;fs;jhd;
,t;thW
fope;jpUf;Fk;. mjw;Fs; ,tu;fSk; ,];yhikj; jOtp jq;fsJ topghLfis
my;yh`; xUtDf;Nf Mf;fpf; nfhz;lhu;fs;.
,tu;fspy; rpyu; kl;Lk; egp (]y;) mtu;fSf;Fk;> K];ypk;fSf;Fk; vjpuhf tpNuhjk;
nfhz;bUe;jdu;. Mdhy;> mtu;fshy; K];ypk;fis vjpu;f;Fk; mstpw;F rf;jp
,Uf;ftpy;iy. #o;epiyfisf; fUjp K];ypk;fs; kPJ jq;fSf;F md;G ,Ug;gjhf
fhl;bf; nfhz;ldu;. ,tu;fspy; kpf Kf;fpakhdtd; mg;Jy;yh`; ,g;D cig
vd;gtdhthd;. 'GM];| vd;w Aj;jk; ele;jjw;Fg; gpd; mt;];> f];u[; Mfpa
,uz;L fpisapdUk; Nru;e;J jq;fSf;F xU jiytiu epakpj;Jf; nfhs;s
MNyhrid nra;jdu;. mjd;gb mg;Jy;yh`; ,g;D ciga;ia jq;fsJ jiytuhf
Mf;fyhk; vd;W KbT nra;jpUe;j rkaj;jpy;> egp (]y;) kjPdhtpw;F te;Jtpl;ljhy;
kjPdhthrpfs; ,tidf; iftpl;L egp (]y;) mtu;fspd; gf;fk; jpUk;gptpl;ldu;.
vdNt> egp (]y;) mtu;fs;jhd; jdJ jiyikj;Jtj;ij gwpj;Jf; nfhz;lhu; vd;W
mtu;fspd; kPJ kpfTk; Nfhgkhf ,Ue;jhd;. ,Ue;jhYk; #o;epiyfisf; fUjpAk;
vQ;rpapUf;Fk; fz;zpaj;ijAk; ,oe;JtpLNthk; vd;w gaj;jpYk; gj;u; NghUf;Fg;
gpd;G> jhd; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;ljhf mwpKfg;gLj;jpdhd;.
Mdhy;>
cs;sj;jpy;
epuhfhpg;igNa
kiwj;J
itj;jpUe;jhd;.
egp
(]y;)
mtu;fSf;Fk;
K];ypk;fSf;Fk;
vjpuhf
#o;r;rp
nra;tjw;Ff;
fpilf;Fk;
re;ju;g;gq;fisg; gad;gLj;jpf; nfhz;L> mtu;fSf;Fj; njhe;juT nfhLj;Jf;
nfhz;bUe;jhd;. ,td; jiytdhdhy; jq;fSf;Fg; gjtpfs; fpilf;fyhk; vd;W
eg;ghir nfhz;bUe;j ,tdJ Njhou;fSk; ,tdpd; jPa jpl;lq;fs; epiwNtw
,tDf;F cWJizahf epd;wdu;. rpy Neuq;fspy; rpy thypgu;fisAk;> rpy mg;ghtp
K];ypk;fisAk; jq;fsJ jPa jpl;lj;ij epiwNtw;Wtjw;fhf ahUk; mwpe;J
nfhs;shj tifapy; gad;gLj;jpf; nfhz;ldu;.
%d;whk; tifapdu; A+ju;fs;. cz;ikapy; ,tu;fs; ,jw;F Kd; ehk; $wpathW
m\;tu; kw;Wk; Nuhku;fs; fhyj;jpy; jq;fs; kPJ ,iof;fg;gl;l nfhLikfshy;
`p[h]py; FbNawpdu;. ,tu;fs; ,g;uhdp ,dj;ijr; Nru;e;jtu;fs;. Mdhy;> muG
gpuNjrj;jpw;F te;jjhy; jq;fsJ cil> nkhop> fyhr;rhuj;ij khw;wpf; nfhz;lhu;fs;.
jq;fsJ ngau;fisAk;> jq;fsJ Fyj;jpd; ngau;fisAk; mugpag; ngau;fisg;
Nghd;W khw;wpf; nfhz;ldu;. jq;fSf;Fk; mugpau;fSf;Fk; ,ilapy; jpUkz
cwTfisAk; Vw;gLj;jpf; nfhz;ldu;. Mdhy;> jq;fsJ ,dntwpia kl;Lk; jf;f
itj;Jf; nfhz;ldu;. KOikahf mugpau;fSld; xd;wptpltpy;iy. jhq;fs;
,];uNtyu;fs;> A+ju;fs; vd;W ngUik Ngrpf; nfhz;bUe;jdu;. ,jdhy;
mugpau;fis kpff; Nftykhff; fUjpdu;. mugpau;fspd; nrhj;Jfs; jq;fSf;F
Page 181 of 518
MFkhdJ vd;Wk;> jhq;fs; ehbagb mtw;iw mDgtpj;Jf; nfhs;syhk; vd;Wk;
fUjpdu;.
(egpNa!) Ntjj;ijAilatu;fspy; rpyu; ,Uf;fpd;wdu;. mtu;fsplk; ePq;fs; xU
(nghw;) FtpaiyNa ek;gp xg;gilj;jNghjpYk; (ve;jtpj FiwTkpd;wp mij)
cq;fsplk; jpUk;g nrYj;jp tpLthu;fs;. mtu;fspy; NtW rpyUk; ,Uf;fpd;wdu;.
mtu;fsplk; ePq;fs; Xu; mw;g ehzaj;ijNa ek;gp xg;gilj;jhYk; mjw;fhf ePq;fs;
(tk;G nra;J) mtu;fs; (jiy) Nky; epw;fhj tiu mjidj; jpUk;gf; nfhLf;f
khl;lhu;fs;. ,jd; fhuzk;: (jq;fisay;yhj) 'ghkuu; tp\aj;jpy; (ehk; vd;d
nfhLik nra;j NghjpYk; mjw;fhf) ek;ik Fw;wk; gpbf;f topapy;iy" vd;W
mtu;fs; (gfpuq;fkhff;) $WtJjhd;. Mdhy; mtu;fs; mwpe;Jnfhz;Nl (jq;fisf;
Fw;wk; gpbf;fkhl;lhd; vd;W) my;yh`;tpd; kPJ ngha; $Wfpd;wdu;. (my;Fu;Md;
3:75)
A+ju;fs; jq;fsJ khu;f;fj;ijg; gug;g Ntz;Lk; vd;gjpy; jPtpuk; fhl;ltpy;iy.
khwhf> N[hrpak; ghu;g;gJ> #dpak; nra;tJ> ke;jphpg;gJ> gQ;rhq;fk; ghu;g;gJ
Nghd;wtw;iwNa jq;fsJ Fyj;njhopyhfTk; kjr; rlq;fhfTk; nra;jdu;. ,e;jr;
nray;fspd;
%yk;
jhq;fNs
fy;tpkhd;fs;>
Md;kPfj;
jiytu;fs;>
rpwg;gpw;Fhpatu;fs; vd;W fUjpdu;.
nghUsPl;Lk; topfspy; kpFe;j jpwik ngw;wtu;fshf ,Ue;jdu;. ,tu;fs;
jhdpaq;fs;>
NguPj;jq;fdp>
kJ
tiffs;>
Jzpkzpfs;
vd
midj;J
tpahghuq;fisAk;
jq;fsJ
Mjpf;fj;jpy;
itj;jpUe;jdu;.
MilfisAk;>
tpj;Jf;fisAk;>
kJ
tiffisAk;
ntspehLfspypUe;J
,wf;Fkjp
nra;J>
kjPdhtpypUe;J NguPj;jk; goq;fis Vw;Wkjp nra;jdu;. NkYk; gy njhopy;fSk;>
tpahghuq;fSk; mtu;fs; iftrk; ,Ue;jd.
nghJthf mugpau;fs; %yk; ngUk; ,yhgq;fis mile;jdu;. tl;b mtu;fspd;
Fyj; njhopyhf ,Ue;jJ. ftpQu;fs; jq;fisg; Gfo Ntz;Lk; vd;gjw;fhfTk;>
kf;fsplk; ngau; ngw Ntz;Lk; vd;gjw;fhfTk; ngUk; fld;fis thhp toq;fpdu;.
,jw;Fg; gfukhf muGj; jiytu;fspd; Njhl;lq;fisAk;> tptrha epyq;fisAk;
milkhdkhf itj;Jf; nfhz;ldu;. gpd;G> muGj; jiytu;fshy; me;jf; fld;fis
milf;f Kbahky; NghdNghJ mtu;fNs me;jj; Njhl;lq;fSf;Fk;> epyq;fSf;Fk;
chpikahsu;fshfp tpl;ldu;.
A+ju;fs; rjpj; jpl;lk; jPl;LtjpYk;> muGfspd; xw;Wikia Fiyg;gjpYk;>
Fog;gq;fis cz;L gz;ZtjpYk; jPtpuk; fhl;bdu;. jq;fisr; Rw;wpAs;s muG
Nfhj;jpuq;fSf; fpilapy; mtu;fshy; Ghpe;Jnfhs;s Kbahj tifapy; #o;r;rpfisr;
nra;J> rz;ilfisAk; Nghu;fisAk; J}z;b tpl;ldu;. ,tu;fspd; ,e;jr; rjpahy;
mugpau;fSf;F kj;jpapy; vg;NghJk; Nghu; ele;Jnfhz;Nl ,Ue;jJ. rpy rkak;
Nghu; mizAk; epiy Vw;gl;lhy; me;j A+ju;fspd; tpuy;fs; kPz;Lk; Gjpjhfg;
Nghhpd; neUg;ig J}z;Ltjw;F miraj; njhlq;Fk;. Nghu; #Lgpbj;Jf; nfhz;lhy;
Xu; Xuj;jpy; cl;fhu;e;Jf; nfhz;L me;j mg;ghtp mugpau;fSf;F Vw;gLk;
mopitAk;> ehrj;ijAk; ghu;j;J kfpo;r;rp milthu;fs;. NghUf;Fj; Njitahd
nghUshjhu trjp Fiwe;J mugpau;fs; Nghiu epWj;jptplf;$lhJ vd;gjw;fhf
mtu;fSf;F nghpa mstpy; fld; nfhLg;ghu;fs;. ,JNghd;w #o;r;rpfshy; A+ju;fs;
,uz;L tpjkhd gad;fis mile;jdu;.
1) A+ju;fs; jq;fspd; jdpj;jd;ikiag; ghJfhj;Jf; nfhz;ldu;.
Page 182 of 518
2) tl;biag; gutyhf;fp jq;fspd; nghUshjhuj;ij tsg;gLj;jpdu;.
kjPdhtpy; A+ju;fspd; %d;W Nfhj;jpuj;jpdu; ,Ue;jdu;.
1) ifDfh/ Nfhj;jpuj;jpdu;: ,tu;fs; f];u[; fpisapdhpd; ez;gu;fs;. ,tu;fsJ
tPLfs; kjPdhtpw;Fs; ,Ue;jd.
2) esPu; Nfhj;jpuj;jpdu;: ,tu;fSk; f];u[;fSf;F ez;gu;fshf ,Ue;jdu;. ,tu;fsJ
tPLfs; kjPdhtpd; Rw;Wg;Gwq;fspy; ,Ue;jd.
3) Fiush Nfhj;jpuj;jpdu;: ,tu;fs; mt;]; fpisapdhpd; ez;gu;fs;. ,tu;fsJ
tPLfs; kjPdhtpd; Rw;Wg;Gwq;fspy; ,Ue;jd.
,e;j A+ju;fs;jhd; mt;];> f];u[; fpisapdUf;fpilapy; Nghiu %l;bf;
nfhz;bUe;jdu;. 'GM];| Aj;jj;jpy; ,e;j A+ju;fSk; fye;J nfhz;ldu;. mjhtJ
xt;nthU A+jf; Nfhj;jpuj;jpdUk; mt;];> f];u[;fspy; jq;fsJ ez;gu;fSf;F cjt
Nghhpy; fye;J nfhz;ldu;.
egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ ,dj;jpy; mDg;gg;gltpy;iy vd;gjhy; A+ju;fs;
,];yhkpd; kPJ fLk; Nfhgk; nfhz;bUe;jdu;. ,tu;fsJ ,dntwp ,tu;fsJ
mwpitAk;> rpe;jidiaAk; kOq;fr; nra;jJ. vdNt> mugpau;fspy; ,iwj;J}ju;
mDg;gg;gl;lij mtu;fshy; rfpj;Jf;nfhs;s Kbatpy;iy. Mdhy;> ,];yhkpa
miog;Gg;gzp
,dntwpfSf;Fk;>
mw;g
czu;TfSf;Fk;
mg;ghw;gl;ljhFk;.
,];yhkpa miog;Gg;gzp vd;gJ xU rPu;jpUj;jKk;> J}a;ikAk;> xOf;fKk; epiwe;j
gzpahFk;.
,g;gzp
gy
,dj;jtu;fspd;
cs;sq;fSf;Fs;
xw;Wikia
Vw;gLj;JfpwJ. tpNuhjk; kw;Wk; Nfhgj;jpd; neUg;ig mizf;fpwJ. vy;yh
epiyfspYk;> vy;yh nray;fspYk; ek;gfj; jd;ikia filg;gpbf;f Ntz;Lk;
`yhyhd" J}a;ikahdijNa cz;z Ntz;Lk; vd;W typAWj;JfpwJ. vdNt>
A+ju;fs; rpe;jpf;fj; njhlq;fpdu;.
mugpau;fs; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;lhy; mtu;fSf;F kj;jpapy; xw;Wik Vw;gl;L
tpLk;.
jq;fsJ
rjpj;jpl;lq;fspypUe;J
jg;gpj;Jf;
nfhs;thu;fs;.
jq;fsJ
tpahghuq;fs; eype;JtpLk;. jq;fspd; nghUshjhuj;jpd; %yjdkhfpa tl;bj;
njhopiy ,oe;J tpLNthk; vd;W Nahrpj;jdu;. NkYk;> ,e;j mugpau;fspilNa
tpopg;Gzu;T Vw;gl;L tpl;lhy; tl;bapd; %yk; mtu;fsplkpUe;J ehk; mgfhpj;j
nrhj;JfisAk;> Njhl;lq;fisAk;> epyq;fisAk; kPl;Lf; nfhs;thu;fs; vd;W
mQ;rpdu;.
,ijg; gw;wp xU rk;gtj;ij ck;Ky; K/kpdPd; ]/gpah (uop) mwptpf;fpwhu;fs;:
]/gpah (uop) $Wfpwhu;fs;: ehd; vdJ je;ijf;Fk; je;ijapd; rNfhjuUf;Fk;
gphpakhd gps;isahf ,Ue;Njd;. mtu;fspd; kw;w gps;isfSld; ehd; ,Ue;jhy;
mtu;fs; vd;idNa J}f;fpf; nfhQ;Rthu;fs;. egp (]y;) kjPdhtpw;F te;J Fghtpy;
mk;u; ,g;D mt;/g; fpisahhpd; tPl;by; jq;fpdhu;fs;. mg;NghJ mjpfhiyapNyNa
vdJ je;ij i` ,g;D mf;jGk;> je;ijapd; rNfhjuu; mg+ ah]pu; ,g;D mf;jGk;
egp (]y;) mtu;fsplk; nrd;W #hpad; kiwAk; tiu Ngrpf; nfhz;bUe;jdu;.
mtu;fs; tPl;bw;Fj; jpUk;Gk;nghOJ Kfk; thbatu;fshf> fisj;jtu;fshf>
Nrhu;e;jtu;fshf te;jhu;fs;. vg;NghJk; Nghy; cw;rhfj;Jld; ehd; mtu;fsplk; Xb
te;Njd;. Mdhy;> mtu;fSf;F Vw;gl;bUe;j ftiyapdhy; mtu;fspy; vtUk;
vd;id jpUk;gpg; ghu;f;ftpy;iy.
Page 183 of 518
rpwpa je;ij:",tu; mtu;jhdh?" (mjhtJ ehk; ,g;NghJ
jt;whj;jpy; ,Wjpj;J}ju; vd;W mwptpf;fg;gl;ltu;jhdh?)
re;jpj;jtu;
ekf;F
mtu;jhd;
vd;W
vdJ je;ij:"my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! Mk;!"
rpwpa je;ij:"mtiu ckf;F
cWjpahff; $wKbAkh?"
ed;whfj;
njhpAkh?
cd;dhy;
vdJ je;ij:"Mk;!"
rpwpa je;ij:"mtiug; gw;wp cdJ cs;sj;jpy; vd;d ,Uf;fpwJ?"
vdJ je;ij:"my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ehd; capNuhL ,Uf;Fk; fhyk;tiu
mthplk; gifikf; nfhs;Ntd;." ,t;thW ]/gpa;ah (uop) a`_jpahf ,Ue;jj;
jdJ je;ijapd; kd epiyiag; gw;wp tpthpf;fpwhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
,jw;F mg;Jy;yh`; ,g;D ]yhk; (uop) ,];yhikj; jOtpaNghJ ele;j epfo;r;rpAk;
rhd;whf cs;sJ. mg;Jy;yh`; ,g;D ]yhk; nghpa A+jg; ghjphpahuhf ,Ue;jhu;. egp
(]y;) kjPdhtpy; e[;[hu; fpisapdhplk; te;J jq;fpapUf;fpwhu;fs; vd;w nra;jpia
mwpe;jTld;> egp (]y;) mtu;fisr; re;jpj;J mtu;fsplk; gy Nfs;tpfisf;
Nfl;lhu;. me;jf; Nfs;tpfspd; gjpiy xU egpiaj; jtpu NtW ahUk; mwpa
KbahJ. egp (]y;) mtu;fs; mjw;Fhpa gjpy;fisr; rhpahff; $wpaijf; Nfl;l
mg;Jy;yh`; ,g;D ]yhk; (uop) mNj ,lj;jpy;> mNj rkaj;jpy; egp (]y;)
mtu;fis Vw;W ,];yhikj; jOtpdhu;. gpd;G mtu; egp (]y;) mtu;fsplk;
'A+ju;fs;> Kd;Df;Fg;gpd; Kuzhf Ngrf;$batu;fs;. ehd; ,];yhikj; jOtpaJ
mtu;fSf;Fj; njhpe;jhy; vd;idg; gw;wp mtJ}W $Wthu;fs;. vdNt> ehd; kiwe;J
nfhs;fpNwd;> vd;idg; gw;wp mtu;fsplk; ePq;fs; tprhhpAq;fs;" vd;whu;.
egp (]y;) A+ju;fis tutioj;jhu;fs;. mg;Jy;yh`; ,g;D ]yhk; (uop) miwf;Fs;
kiwe;J nfhz;lhu;. A+ju;fs; te;jTld; egp (]y;) mtu;fs; 'mg;Jy;yh`; ,g;D
]yhk; vj;jifa kdpju;?" vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;F mtu;fs; 'vq;fspy; kpf
mwpe;j khu;f;f Nkij. NkYk;> vq;fspy; kpf mwpe;j khu;f;f Nkijapd; kfdhthu;.
mtu; vq;fspy; kpfr; rpwe;jtu; vq;fspy; kpfr; rpwe;jtd; kfdhthu;. (mtu;
vq;fspd; jiytu;> vq;fspd; jiytd; kfdhthu;. mtu; vq;fspy; kpf Nkyhdtu;
kpf Nkyhdtd; kfdhthu;. mtu; vq;fspy; kpf cau;e;jtu; kpf cau;e;jtd;
kfdhthu;)" vd;W $wpdhu;fs;. mg;NghJ egp (]y;) 'mg;Jy;yh`; ,g;D ]yhk;
K];ypkhfptpl;lhy; ePq;fs; mtiug; gw;wp vd;d nrhy;tPu;fs;" vd;whu;fs;. mjw;F
A+ju;fs; 'my;yh`; mjpypUe;J mtiug; ghJfhf;f Ntz;Lk;" vd;W ,uz;L
my;yJ %d;W Kiwf; $wpdhu;fs;. mg;NghJ miwapypUe;J ntspNawp
'my;yh`;itj; jtpu ,iwtd; ,y;iy K`k;kJ my;yh`;tpd; J}ju; vd ehd;
rhl;rp $WfpNwd;| vd;W mg;Jy;yh`; ,g;D ]yhk; (uop) $wpdhu;. ,jidf; Nfl;l
A+ju;fs; ',td; vq;fspy; kpff; nfl;ltd;> NkYk;> nfl;ltdpd; kfd;" vd;wdu;.
kw;nwhU mwptpg;gpy; tUtjhtJ: miwapy; ,Ue;J ntspNawpa mg;Jy;yh`; ,g;D
]yhk; (uop) A+ju;fisg; ghu;j;J 'X! A+j r%fNk! tzf;fj;jpw;Fhpa Vf ,iwtdpd;
kPJ rj;jpakhf! epr;rakhf mtu; my;yh`;tpd; J}ju; vd;W cq;fSf;F ed;F
njhpAk;. mtu; cz;ikahd khu;f;fj;ijNa cq;fsplk; nfhz;L te;jpUf;fpwhu;
vd;gJk; cq;fSf;Fj; njhpAk;" vd;W $wpdhu;. mjw;F me;j A+ju;fs; ',y;iy eP
ngha; $Wfpwha;" vd;W $wpdu;. (]`P`{y; Gfhhp) ,J egp (]y;) kjPdhtpy; Eioe;j
Kjy; ehspNyNa A+ju;fsplk; ghu;j;j Kjy; mDgtkhFk;. ,Jjhd; egp (]y;)
Page 184 of 518
mtu;fs; kjPdhtpw;F te;j Neuj;jpy; mtu;fs; re;jpj;j cs;ehl;L tptfhuq;fSk;>
epiyikfSk; MFk;.
K];ypk;fspd; ntsp tptfhu gpur;ridfshtd: kjPdhitr; Rw;wp Fiw\pfspd;
kjj;ij
gpd;gw;Wgtu;fs;jhd;
,Ue;jdu;.
Fiw\pfs;jhd;
,];yhKf;Fk;>
K];ypk;fSf;Fk; kpfg;nghpa vjphpfshf ,Ue;jdu;. K];ypk;fs; kf;fh Fiw\pfspd;
Mjpf;fj;jpw;Ff; fPo; ,Ue;jNghJ Vwf;Fiwa gj;J Mz;Lfs; K];ypk;fis kpff;
fLikahf
Jd;GWj;jpAk;
mr;RWj;jpAk;
te;jdu;.
kpFe;j
neUf;fbiaAk;>
jilfisAk; Vw;gLj;jpdu;. kduPjpahd Nghuhl;lj;ij mtu;fs; kPJ jpzpj;jdu;. gy
gopfisAk; ngha; gpur;rhuq;fisAk; K];ypk;fSf;F vjpuhfr; nra;jdu;. K];ypk;fs;
kjPdhtpw;F te;jTld; mtu;fspd; nrhj;JfisAk;> tPLfisAk;> epyq;fisAk;
gwpKjy; nra;jdu;. `p[;uh nrd;Wtpl;l K];ypk;fspd; FLk;gj;jpdiu kjPdhtpw;Fr;
nry;ytplhky; jLj;jdu;. kw;Wk; gyiu Ntjid nra;jdu;. ,jdhy; ,];yhkpa
miog;Gg; gzpia xU KbTf;Ff; nfhz;L te;Jtplyhk; vd;W jpl;lkpl;ldu;.
me;jj; jpl;lj;ij epiwNtw;Wtjw;Fj; Njitahd midj;J Kaw;rpiaAk;
Fiwtpd;wp nra;jdu;. Mdhy;> K];ypk;fs; jq;fistpl;L jg;gpj;J 500 fp.kP.
njhiytpYs;s xU tskpf;f gFjpf;Fr; nrd;Wtpl;ldu; vd;wTld; mij
rfpj;Jf;nfhs;s Kbahj Fiw\pfs;> K];ypk;fSf;F vjpuhf jq;fspd; murpay;
kw;Wk; ,uhZt jpl;lq;fisj; jPl;bdu;.
mjd; xU fl;lkhf> Fiw\pfs; jhq;fs; Gdpjkpf;f vy;iyapy; FbapUg;gtu;fs;
fmghtpd; mz;il tPl;lhu;fs; fmghtpd; epu;thfpfs; vd;gjhy; mugpau;fSf;F
kj;jpapy;
jq;fSf;F
,Ue;j
cyf
uPjpahd>
NkYk;>
khu;f;f
uPjpahd
jiyikj;Jtj;ijg; gad;gLj;jp KO muGyfpy; cs;s midj;J mugpau;fisAk;
kjPdhthrpfSf;F vjpuhfj; J}z;b tpl;ldu;. ,jdhy; kjPdh Mgj;Jfshy;
#og;gl;lJ.
mtu;fs;
Vw;gLj;jpa
nghUshjhu
jilfshy;
kjPdhtpd;
tUkhdq;fSk;> ,wf;FkjpfSk; Fiwe;jd. xt;nthU ehSk; kjPdhtpy; FbNaWk;
K`h[pu;fspd;
vz;zpf;if
mjpfhpj;Jf;nfhz;Nl
nrd;wJ.
,e;epiyapy;
,izitf;Fk; kf;fhthrpfSld; mtu;fisg; gpd;gw;Wgtu;fSk; Nru;e;J nfhz;L
,g;Gjpa Chpy; FbNawpAs;s K];ypk;fs; kPJ jhf;Fjy; njhLf;Fk; mghaKk;
cUthdJ.
kf;fhtpd; tk;gu;fs; K];ypk;fspd; nrhj;Jfis gwpKjy; nra;jthNw K];ypk;fSk;
mtu;fspd; nrhj;Jfis gwpKjy; nra;tJ me;j epuhfhpg;gtu;fs; K];ypk;fspd; kPJ
gy Ntjidfisf; fl;ltpo;j;J tpl;lthNw K];ypk;fSk; me;j epuhfhpg;gtu;fspd;
kPJ Ntjidfis fl;ltpo;j;J tpLtJ epuhfhpg;gtu;fs; K];ypk;fspd; tho;f;ifapy;
gy jilfis Vw;gLj;jpathNw mtu;fspd; tho;f;ifapYk; gy jilfis
Vw;gLj;JtJ>
RUq;ff;$wpd;
vf;fhyj;jpYk;
,];yhikNah
K];ypk;fisNah
epuhfhpg;gtu;fs; mopf;f Kbahj msTf;F mtu;fSf;Fj; jf;f gjpyb nfhLg;gJ
K];ypk;fspd; kPJ flikahf ,Ue;jJ.
kjPdh te;jjw;Fg; gpd; egp (]y;) mtu;fs; re;jpj;j ntsptptfhu gpur;ridfs;
,itjhd;. ,e;j midj;Jg; gpur;idfisAk; KOikahf ntw;wp nfhs;s ,tw;iw
kpf El;gkhd Kiwapy; ifahs;tJ egp (]y;) mtu;fSf;F kpf mtrpakhf
,Ue;jJ.
my;yh`;tpd; mUshYk;> cjtpahYk; egp (]y;) mtu;fs; vy;yhtw;wpw;Fk; mofpa
Kiwapy; jPu;T fz;lhu;fs;. xt;nthU $l;lj;jpdUf;Fk; mtutu;fSf;Fj;
jFjpahdijNa nra;jhu;fs;. mJ md;G fhl;LtNjh jz;bg;gNjh vJthapDk;
Page 185 of 518
rhpNa.
NkYk;>
kdpju;fspd;
cs;sq;fisj;
J}a;ikg;gLj;jp
my;yh`;tpd;
Ntjj;ijAk;>
Qhdq;fisAk;
fw;Wf;
nfhLg;gjw;F
kpFe;j
Kf;fpaj;Jtk;
mspj;jhu;fs;. fz;bg;Gf; fhl;Ltij tpl md;Gfhl;b fUizAld; khu;f;fj;ij
fw;Wf;nfhLj;J cs;sq;fis J}a;ikgLj;Jtjw;Nf kpFe;j Kf;fpaj;Jtk; mspj;J
te;jhu;fs;.
,jdhy;
rpy
Mz;LfSf;Fs;shf
midj;J
mjpfhuq;fSk;
,];yhKf;Fk;> K];ypk;fSf;Fk; fpl;bd. ,jd; tptuq;fis gpd;tUk; gf;fq;fspy;
kpfj; njspthff; fhzyhk;.
Kjy; fl;lk; - Gjpa r%fk; mikj;jy;
egp (]y;) kjPdhtpy; e[;[hu; fpisapdhpd; ,y;yj;jpw;F `p[;hp 1y; ugpa;Ay; mt;ty;
gpiw 12> nts;spf;fpoik> fp.gp. 622 nrg;lk;gu; 27y; te;jhu;fs;. Kjyhtjhf mg+
ma;A+g; md;rhhpapd; tPl;Lf;fUfpYs;s ,lj;jpy; ,wq;fp ',d;\h my;yh`;!
,q;Fjhd; jq;Fkplk; mikAk;" vd;W $wptpl;L> gpd;G mg+ ma;A+g; md;rhhpapd;
tPl;Lf;Fr; nrd;whu;fs;.
my;k];[pj; me;egtp
,jw;Fg; gpd; egp (]y;) mtu;fs; kjPdhtpy; vLj;Jf; nfhz;l Kjy; Kaw;rp gs;sp
thry; xd;iw mikg;gjhFk;. ,e;j gs;sp thriyj;jhd; ~my;k];[pj; me;egtp|
(egpatu;fs; fl;ba gs;spthry;) vd;W rpwg;ghf nrhy;yg;gLk;. jq;fsJ xl;lfk;
Kjd; Kjyhf kz;bapl;l ,lj;ijNa egp (]y;) mtu;fs; gs;sp fl;Ltjw;fhfj;
Nju;T nra;jhu;fs;. me;j epyk; ,uz;L mdhijfSf;Fr; nrhe;jkhf ,Ue;jJ.
mtu;fsplkpUe;J egp (]y;) mtu;fs; mij tpiyf;F thq;fp fl;blg; gzpiaj;
njhlq;fp> mg;gzpapy; jhq;fSk; gq;nfLf;Fk; Kfkhf fy;> kz; Rke;jhu;fs;.
Ntiyia cw;rhfg;gLj;Jk; tifapy;>
',iwth! kWik tho;itj; jtpu NtW tho;T ,y;iy.
md;rhhpfs;> K`h[pu;fSf;F eP kd;dpg;gsp!
,e;j Rik ifgUila Rikay;y!
vq;fs; ,iwtd; kPJ Mizahf! ,J ed;ik gaf;ff; $baJ J}a;ikahdJ."
vd;W ftpahf gbg;ghu;fs;.
egp (]y;) mtu;fs; gzpapd;NghJ Mu;t%l;Lk; nrhw;fisf; $wp te;jJ
Njhou;fSf;F Ntiyapy; kpFe;j cw;rhfj;ij mspj;jJ. Njhou;fSk; cw;rhfk;
kpFe;J>
egp gzp nra;a> ehk; mku;e;jhy;
mJ topnfl;l nrayy;yNth!
vd;W ftpghbf; nfhz;bUe;jhu;fs;.
me;j ,lj;jpy; ,izitg;Nghhpd; fg;Ufs; (mlf;f];jyq;fs;) rpy ,Ue;jd. kw;Wk;
gy ,be;j fl;llq;fSk;> rpy NguPj;j kuq;fSk;> ~fu;fj;| vd;w kuq;fSk; ,Ue;jd.
egp (]y;) mtu;fspd; fl;lisf;fpzq;f fg;Ufs; Njhz;b vLf;fg;gl;L> kw;nwhU
,lj;jpy; Gijf;fg;gl;ld. ,bghLfs; mfw;wg;gl;L jiu rkkhf;fg;gl;lJ. kuq;fs;
Page 186 of 518
midj;Jk; ntl;b mg;Gwg;gLj;jg;gl;ld. me;j kuq;fs; fpg;yh" jpirapy;
thpirahf
el;L
itf;fg;gl;ld.
mg;NghJ
fpg;yh
igj;Jy;
Kfj;ji]"
Nehf;fpapUe;jJ. gs;spAila thapypd; ,U Xuq;fSk; fw;fshy; Mf;fg;gl;ld.
mjDila Rtu;fs; fy;yhYk;> kz;zhYk; fl;lg;gl;ld. NguPj;j kuj;jpd; fPw;Wfshy;
KfLfs; mikf;fg;gl;ld. J}z;fs; NguPj;j kuq;fshy; nra;ag;gl;ld. jiuapy;
kziy tphpg;ghf Mf;fg;gl;lJ. gs;spf;F %d;W thapy;fs; mikf;fg;gl;ld.
gs;spapd; ePsk; fpg;yhtpypUe;J filrp tiu E}W Koq;fs; MFk;. gs;spapd;
,uz;L Gwq;fSk; mNj msT my;yJ mijtpl rw;W Fiwthf ,Ue;jd.
gs;spapd; m];jpthuk; %d;W Koj;jpy; Nghlg;gl;lJ.
gs;spapd; xU gf;fj;jpy; fy;yhYk;> kz;zhYk; rpy miwfs; fl;lg;gl;ld. NguPj;j
kuq;fshYk;> mjd; kl;ilfshYk; me;j miwfspd; KfLfs; mikf;fg;gl;ld.
,it egp (]y;) mtu;fspd; kidtpkhu;fSf;nfd fl;lg;gl;l miwfs;. ,e;j
miwfs; fl;b Kbf;fg;gl;lgpd; egp (]y;) mtu;fs; mg+ ma;A+g; md;rhhp (uop)
mtu;fspd; tPl;bypUe;J me;j miwfSf;F khwptpl;lhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
me;j gs;spthry; njhOifia epiwNtw;Wjw;F cz;lhd ,lk; kl;Lky;y khwhf>
K];ypk;fs; khu;f;ff; fy;tpiaAk;> mjd; NghjidfisAk; fw;Wj; Nju;tjw;Fhpa xU
gy;fiyf;fofkhfTk; gs;spthry; tpsq;fpaJ. rz;ilapl;L gpsT gl;L tpNuhjk;
nfhz;Ls;s gy Nfhj;jpuj;jpdu; jq;fsJ tpNuhjj;ijAk;> gifikiaAk; kwe;J
md;GlDk;> Nerj;JlDk; xd;W Nru;e;J gof> Njhoik nfhs;s> el;Gf;
nfhs;tjw;Nfw;w
rq;fkhfTk;
mJ
tpsq;fpaJ.
K];ypk;fspd;
midj;Jf;
fhhpaq;fisAk;
epu;tfpg;gjw;Fhpa>
nray;jpl;lq;fis
mKy;gLj;Jtjw;Fhpa
ikakhfTk; mJ tpsq;fpaJ. MNyhrid rigfis elj;Jtjw;Fhpa kd;wkhfTk;
mJ tpsq;fpaJ.
mJ kl;Lky;y tPL> nrhj;J> FLk;gk;> gps;isfs; vd;W ahUk; ,y;yhj Vio
egpj;Njhou;fspy; gyUf;F jq;Fk; tpLjpahfTk; mg;gs;sp ,Ue;jJ.
`p[;uhtpd; me;j njhlf;f fhyq;fspy;jhd; ,d;W cynfq;Fk; uPq;fhukpLk; cau;e;j>
fz;zpakpf;f me;j uhfk; ~mjhd;| (ghq;F) khu;f;fkhf;fg;gl;lJ. ,e;j xyp cyfj;jpd;
%iy> KLf;Ffis cYf;fpaJ. xt;nthU ehSk; Ie;J Kiw 'yhapyh`,y;yy;yh`;
K`k;kJu; u]_Yy;yh`; - my;yh`;itj; jtpu NtW ,iwtd; ,y;iy.
my;yh`;Nt cau;e;jtd;> K`k;kJ u]_Yy;yh`;tpd; khu;f;fj;ijj; jtpu NtW
ve;j khu;f;fKk; ,t;Tyfj;jpy; cau;e;jJ ,y;iy" vd;gij giwrhw;WfpwJ. ,e;j
miog;G Kiwia rpwe;j egpj;Njhou;fspy; xUtuhd mg;Jy;yh`; ,g;D i[J
,g;D mg;J ug;gp (uop) vd;gtu; fdtpy; ghu;j;J egp (]y;) mtu;fsplk;
njhptpf;fNt mij egp (]y;) mtu;fSk; Vw;Wf; nfhz;lhu;fs;. ,Nj fditj;jhd;
cku; ,g;D fj;jh/g; (uop) mtu;fSk; fz;lhu;fs;. ,jd; KOr; rj;jpuk; `jP];
E}y;fspy; tphpthff; $wg;gl;Ls;sd. (]{dDj; jpu;kpjp)
rNfhjuj;Jt xg;ge;jk;
xw;Wik kw;Wk; md;ig gfpu;e;Jnfhs;Sk; ikakhf tpsq;fpa gs;spia fl;b
Kbf;Fk; gzpAld;> tuyhw;wpy; kpfTk; gpurpj;jpngw;w Mr;rhpakpf;f kw;nwhU
gzpiaAk; egp (]y;) mtu;fs; Nkw;nfhz;lhu;fs;. mJjhd; ehL Jwe;j
K];ypk;fisAk;> kjPdhtpy; cs;s md;rhhpfisAk; rNfhjuu;fshf Mf;Fk; gzp.
,ijg;gw;wp
khypf;fpd;
,g;Dy; fa;"
,y;yj;jpy;
(u`;) $Wfpwhu;: egp
K`h[pu;fSf;Fk;>
Page 187 of 518
(]y;) mtu;fs; md]; ,g;D
md;rhhpfSf;Fk;
,ilapy;
rNfhjuj;Jtj;ij Vw;gLj;jpdhu;fs;. mg;gbr; rNfhjuu;fshf Mf;fg;gl;ltu;fs;
nkhj;jk; njhz;Z}W egu;fs;. mjpy; ghjp K`h[pu;fSk;> ghjp md;rhhpfSk;
,Ue;jdu;. ,tu;fspy; xUtu; kw;wtUld; el;Gnfhs;s Ntz;Lk; md;G fhl;l
Ntz;Lk; xUtu; kuzpj;Jtpl;lhy; mtd; ,uj;j cwtpdu;fistpl ,tNu mtd;
nrhj;JfSf;F thhprhthu;. Mdhy;> gj;u; Nghu; eilngw;wjw;Fg; gpd;G
,dp my;yh`;Tila Ntjf; fl;lisg;gb cq;fs; cwtpdu;fspy; cs;stu;fNs
xUtu;
kw;wtUf;F
Vw;wkhdtu;fs;.
epr;rakhf
my;yh`;
midj;ijAk;
ed;fwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;. (my;Fu;Md; 8:75)
vd;w trdk; ,wq;fpagpd; cld;gpwth rNfhju nrhj;Jhpik rl;lk; uj;J nra;ag;gl;L
rNfhjuj;Jt cld;gbf;if kl;Lk; epue;jukhf;fg;gl;lJ.
rpyu;> 'egp (]y;) ,uz;lhtJ Kiwahf K`h[pu;fSf;F kj;jpapy; kl;Lk;
rNfhjuj;Jtj;ij Vw;gLj;jpdhu;fs;. mjhtJ> xU K`h[piu kw;nwhU K`h[pUf;F
rNfhjuuhf Mf;fpdhu;fs; vd;W $Wfpd;wdu;. Mdhy;> Kjypy; $wg;gl;l
fUj;Jjhd; Vw;wkhdjhFk;. Vnddpy;> Kd;dNu K`h[pu;fSf;fpilapy; ,];yhkpa
rNfhjuj;Jtk; ,Ue;jJ. Fyf; Nfhj;jpu xw;WikapYk;> kf;fhit Nru;e;jtu;fs;
vd;gjpYk; rNfhjuu;fshf ,Ue;jjhy; mtu;fSf;F kj;jpapy; Gjpa xU rNfhjuj;Jt
cld;gbf;ifia
Vw;gLj;j
Ntz;Lnkd;w
mtrpak;
,y;iy.
Mdhy;>
md;rhhpfSldhd
K`h[pu;fspd;
epiyik
mg;gbay;y.
md;rhhpfSf;Fk;>
K`h[pu;fSf;Fkpilapy; ,];yhkpa rNfhjuj;Jtj;Jld; jdpg;gl;l neUf;fj;ij
Vw;gLj;j Ntz;Lnkd;gjw;fhf xU rNfhjuj;Jt cld;gbf;if mtrpakhapUe;jJ."
([hJy; kMJ)
egp (]y;) mwpKfg;gLj;jpa rNfhjuj;Jtj;jpd; mbg;gil Nehf;fk; vd;dntdpy;
mwpahikf; fhy ,dntwpia xopf;f Ntz;Lk; epwk;> Fyk;> ,dk; Mfpa
ghFghLfs; midj;Jk; Fop Njhz;bg; Gijf;fg;gl Ntz;Lk; ,];yhik
mbg;gilahf itj;Nj el;Ngh gifNah Vw;gl Ntz;Lk;.
,e;j rNfhjuj;Jtj;jpy; tpl;Lf;nfhLj;jy;> md;G> xUtUf;nfhUtu; MWjyspj;jy;>
gpwUf;F ed;ik Ghpjy; vd;w czu;Tfs; gpd;dpg; gpize;jpUe;jd.
md]; (uop) mtu;fs; $wpajhtJ: 'mg;Ju; u`;khd; ,g;D mt;/g; (uop) mtu;fs;
ehL Jwe;J vq;fsplk; te;jNghJ mtu;fisAk; ]mJ ,g;D ugPM (uop)
mtu;fisAk; egp (]y;) mtu;fs; rNfhjuu;fshf Mf;fpdhu;fs;." mg;NghJ mg;Ju;
u`;khdplk; ]mJ ,g;D ugPM $wpdhu;:
md;]hhpfspy; ehd; trjp tha;g;Gs;s gzf;fhud;. vd; nry;tq;fis ,uz;L
gq;Ffshf;fp (jq;fSf;F xU gq;if toq;fp) tpLfpNwd;. vdf;F ,uz;L kidtpfs;
,Uf;fpd;wdu;. ,Uthpy; ahiug; gpbf;FNkh (ckf;Fg; gpbj;j) mg;ngz;iz ehd;
kztpyf;F (jyhf;F) je;JtpLfpNwd;. mtu; ~,j;jh| fhyj;ij Kbj;Jtpl;lhy; ePq;fs;
mg;ngz;iz kzKbj;Jf; nfhs;Sq;fs;. mjw;F 'my;yh`; cq;fSf;F eyKk;
tsKk; toq;fl;Lk;! mJ jq;fs; FLk;gj;jpYk; nghUspYk; Vw;gll;Lk;!! vdf;Fj;
jq;fsJ filj; njU vq;Nf ,Uf;fpd;wnjd;W fhl;Lq;fs;. mJ NghJk;" vd;W
mg;Ju; u`;khd; (uop) $wpdhu;fs;. ifDfhtpdd; filj; njU mtUf;Ff;
fhl;lg;glNt> mg;Ju; u`;khd; (uop) filj;njUTf;Fr; nrd;W tpahghuk; nra;J
nfhQ;rk; ghyhilf; fl;b kw;Wk; ntz;izia ,yhgkhfg; ngw;W tPL jpUk;gpdhu;.
kWehSk; mt;thNw njhlu;e;J tpahghuj;jpw;Fr; nrd;W my;yh`;tpd; mUis
mjpfkjpfk; rk;ghjpj;jhu;. gpd;G xU ehs; mtu; egp (]y;) mtu;fisr; re;jpj;jNghJ
Page 188 of 518
mtu;kPJ thridg; nghUspd; milahsk; gl;bUe;jJ. mthplk; egp (]y;) 'vd;d
kfpo;r;rpahd nra;jp?" vd tprhhpj;jhu;fs;. mtu; 'ehd; New;W xU md;rhhpg;
ngz;iz jpUkzk; nra;Njd;" vd;whu;. 'vt;tsT kzf; nfhil (k`u;)
mspj;jPu;fs;" vd;W egp (]y;) Nfl;f> '(fhy; jPdhu; ngWkhdKs;s) rpW Jz;L
jq;fk;" vd mg;Ju; u`;khd; (uop) gjpy; $wpdhu;. (]`P`{y; Gfhhp)
egp (]y;) mtu;fsplk; md;]hhpfs; ekf;Fk; ekJ rNfhjuu;(fshd K`h[pu;)fSf;Fk;
(gyd; jUk;) NguPj;j kuq;fis gq;F gphpj;Jf; nfhLq;fs; vd;wdu;. egp (]y;)
KbahJ vd kWj;J tpl;lhu;fs;. mg;gbnad;why; vq;fSld; mtu;fs; ghLgll;Lk;.
tUk; gyhgyd;fspy; ehk; mtu;fisf; $l;lhfpf; nfhs;Nthk; vd;W md;]hhpfs;
Nfhhpdu;. mjid K`h[pu;fs; xj;Jf;nfhz;ldu;. (]`P`{y; Gfhhp)
,e;epfo;r;rpfs; K`h[pu;fs; kPJ md;rhhpfs; nfhz;bUe;j Mokhd gphpaj;ijAk;>
kdj;J}a;ikiaAk;> jpahfj;ijAk;> tpl;Lf;nfhLj;jiyAk; kpfj; njspthf vLj;Jf;
fhl;Lfpd;wd. K`h[pu;fs; jq;fsJ md;rhhpj; Njhou;fs; nra;j cgfhuj;ij ve;j
mstpw;F kjpj;jhu;fs; vd;gijAk;> me;j cgfhuj;jpypUe;J jq;fspd; mtrpakhd
Njitf;F kl;Lk; vLj;J gadile;jhu;fs; vd;gijAk; mtu;fsplkpUe;J mij
KOikahf
mgfhpj;Jf;
nfhs;stpy;iy
vd;gijAk;>
njspthfj;
njhpe;J
nfhs;syhk;.
K];ypk;fs; re;jpj;j gy gpur;ridfSf;F egp (]y;) mwpKfg;gLj;jpa ,e;j
rNfhjuj;Jt cld;gbf;if kpf mwpTg;g+u;tkhd jPu;thfTk;> El;gkhd murpay;
eltbf;ifahfTk;> ,Ue;jJ.
,];yhkpa el;G xg;ge;jk;
,iwek;gpf;ifahsu;fSf;F kj;jpapy; ,e;j rNfhjuj;Jt cld;gbf;ifia egp (]y;)
cWjpahf mikj;jJ Nghd;Nw mtu;fSf;F kj;jpapy; mwpahikf;fhy kdf;
frg;GfisAk;> FNuhjq;fisAk; mfw;Wk; ,];yhkpa el;G xg;ge;jq;fisAk;
Vw;gLj;jpdhu;fs;. me;j xg;ge;jq;fspd; %yk; ,dntwp czu;Tfis mopj;jhu;fs;.
xUq;fpize;j ,];yhkpa xw;WikiaAk; xUikg;ghl;ilAk; epWtpdhu;fs;.
el;G xg;ge;jj;jpd; mk;rq;fs;
egpahfpa K`k;kJ (]y;) rhu;ghff; Fiw\p ,dj;ijr; Nru;e;j kw;Wk; kjPdhitr;
Nru;e;j ,d;Dk; ,tu;fisg; gpd;gw;wp ,tu;fSld; Nru;e;J> ,tu;fSf;Fj;
Jizahfg; Nghu; GhpAk; midj;J K];ypk;fs;> ,iw ek;gpf;ifahsu;fSf;F
kj;jpapy; vOjpf; nfhs;Sk; xg;ge;jk;:
1) K];ypk;fs; midtUk; xNu rKjhaj;jtu;.
2) Fiw\pfspy; `p[;uh nra;jtu;fs; (K`h[pu;fs;) jq;fSf;Fs; ~jpaj;’ ij
nfhLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. mtu;fspy; ifJ nra;ag;gl;ltUf;F mtu;fs; mofpa
Kiwapy; ~/gpj;ah'" nfhLj;J cjtp xj;jhir nra;a Ntz;Lk;. midj;J
,iwek;gpf;ifahsu;fSf;F
kj;jpapYk;
ePjkhf
ele;Jnfhs;s
Ntz;Lk;.
md;rhhpfspy; cs;s xt;nthU fpisahUk; jq;fspd; gioa epiyikf;Nfw;g
jq;fSf;Fs; ~jpaj;| nfhLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. mtu;fspy; cs;s xt;nthU
tFg;gpdUk; jq;fspd; ifjpfis mofpa Kiwapy; ~/gpj;ah| nfhLj;J tpLtpj;Jf;
nfhs;s Ntz;Lk;. midj;J K];ypk;fSf;F kj;jpapy; ePjkhf ele;Jnfhs;s
Ntz;Lk;.
Page 189 of 518
3) nghJthf ,iwek;gpf;ifahsu;fs; jq;fSf;F kj;jpapy; rpukj;jpy; ,Ug;gtu;fSf;F
~/gpj;ah| my;yJ ~jpaj;| tp\aj;jpy; mofpa Kiwapy; nfhLj;J cjt Ntz;Lk;.
4) jq;fspy; fpsu;r;rp nra;gtu;fs;> K/kpd;fSf;F kj;jpapy; mepahak; nra;gtu;fs;>
ghtkhd fhhpak; nra;gtu;fs;> tuk;G kPWgtu;fs;> tp\kj;jdk; nra;gtu;fs;
,tu;fis ,iwar;rk; cs;s K/kpd;fs; (,iwek;gpf;ifahsu;fs;) xd;W$b vjpu;f;f
Ntz;Lk;.
5) Nkw;$wg;gl;ltu;fspy; (nghJthf K];ypk;fspy;) topjtwpa xUtu; jq;fisr;
rhu;e;j xUthpd; gps;isahf ,Ug;gpDk; rhpNa! mtUf;F vjpuhf K];ypk;fs;
midtUk; xd;wpiza Ntz;Lk;.
6) Xu; ,iwek;gpf;ifahsu; xU fh/gpUf;fhf kw;nwhU ,iwek;gpf;ifahsiu nfhiy
nra;af;$lhJ. mjhtJ thhprpy;yhj fh/gpu; nfhiyAz;ljw;fhf me;j fh/gpUila
K];ypkhd ez;gu;> nfhiyahspahd K];ypikf; nfhy;yf; $lhJ.
7) Xu; ,iwek;gpf;ifahsUf;F vjpuhf xU fh/gpUf;F cjtp nra;af; $lhJ.
8) my;yh`;tpd; nghWg;G rkkhd xd;Nw. K/kpd;fspy; jho;e;j epiyapy; cs;s
xUtu; gpwUf;F fhu;khdk; (ghJfhg;G) nfhLf;fyhk;. jq;fspy; xUtu; nfhLf;Fk;
fhu;khdj;ij kw;w midj;J ,iwek;gpf;ifahsu;fSk; epiwNtw;w Ntz;Lk;. mjpy;
gq;fk; ,iof;ff;$lhJ.
9) A+ju;fspy; ahu; ek;ik gpd;gw;Wfpwhu;fNsh mtu;fSf;F cjtp nra;ag;gLk;.
mtu;fSld; mofpa Kiwapy; ele;J nfhs;sg;gLk;. mtu; kPJ vt;tpj
mepahaKk; ,iof;fg;glkhl;lhJ. mtUf;F vjpuhf gpwUf;F cjtp nra;af;$lhJ.
10) rkhjhd cld;gbf;if nra;Jnfhs;tJ K/kpd;fs; midthpd; chpikahFk;.
my;yh`;tpd; ghijapy; Nghu; nra;Ak;NghJ> ePjkpd;wp Xu; ,iwek;gpf;ifahsiu
tpl;Ltpl;L md;dpaUld; rkhjhd cld;gbf;if nra;J nfhs;sf;$lhJ.
11) ,iwek;gpf;ifahsu;fspy; ahnuhUtu; my;yh`;tpd; ghijapy; Nghu; nra;Ak;NghJ
jtWjyhf jq;fspy; xUtiuf; nfhd;W tpLthNuh mtUf;F midj;J ,iw
ek;gpf;ifahsu;fSk; ghJfhg;Gf; nfhLf;f Ntz;Lk;.
12) ekf;F ,zf;fkhd vtUk; Fiw\pfspd; capu;> nghUSf;Ff; fhu;khdk;
(ghJfhg;G) nfhLf;f KbahJ. NkYk;> Xu; ,iwek;gpf;ifahsUf;F vjpuhf xU
,izitg;gtiu ghJfhf;f KbahJ.
13) xU K/kpd; kw;nwhU K/kpid Fw;wkpd;wp nfhiy nra;J tpl;ljw;F jf;f
MjhukpUg;gpd; mtiuAk; gopf;Fg;gop nfhiy nra;ag;gLk;. Mdhy;. nfhiy
nra;ag;gl;ltd; cwtpdu; kd;dpj;Jtpl;lhy; mtiu tpLtpf;fg;gLk;.
14) ,iwek;gpf;ifahsu;fs; midtUk; nfhiy nra;jtDf;F vjpuhf xd;WNru
Ntz;Lk;. nfhiy nra;jtDf;F vt;tifapYk; cjtp nra;af; $lhJ.
15) ,iwek;gpf;ifahsu; xU tp\kf;fhuDf;F> fyfk; nra;gtDf;F cjtp nra;af;
$lhJ> mtDf;F milf;fyk; nfhLf;ff; $lhJ vtu; xUtu; xU tp\kf;fhuDf;F
cjtp nra;fpwhNuh my;yJ milf;fyk; nfhLf;fpwhNuh mtUf;F kWikapy;
my;yh`;tpd; rhgKk;> NfhgKk; cz;L. mtUila flikahd> cghpahd ve;j
tzf;fKk; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.
Page 190 of 518
16) cq;fSf;F VjhtJ xU tp\aj;jpy; fUj;J NtWghL Vw;gl;lhy; mij
my;yh`;tplKk; mtdJ J}jhplKk; ,Wjpj; jPu;g;Gf;fhf tpl;Ltpl Ntz;Lk;. (,g;D
`p\hk;)
Md;kPfg; Gul;rpfs;
,JNghd;w El;gkpf;f rl;lq;fshy; egp (]y;) Gjpa r%fj;jpd; m];jpthuq;fis
cWjpAld; epWtpdhu;fs;. me;j r%fj;jpd; ntspj;Njhw;wk; mJ nfhz;bUe;j
Md;kPf rpwg;Gfspd; gpujpgypg;ghf ,Ue;jJ. ,e;j cau;thd Md;kPf rpwg;Gfis
me;j Nkd;kf;fs; egp (]y;) mtu;fspd; Njhoikahy; ngw;wpUe;jdu;. NkYk;> egp
(]y;) mtu;fSk; mt;tg;NghJ mtu;fSf;F khu;f;fr; rl;lq;fisAk;> r%f
cau;Tf;F topfhl;Lk; ey;nyhOf;fq;fisAk; Nghjpj;J te;jhu;fs;. mtu;fspd;
cs;sq;fis xt;nthU mRj;jj;jpypUe;Jk; J}a;ikg;gLj;jpaJld; cau; gz;Gfisf;
filgpbf;fTk; mtu;fSf;F Mu;t%l;bdhu;fs;. md;G> rNfhjuj;Jtk;> fz;zpak;>
,iwtzf;fk;> fPo;g;gbjy; Nghd;w ey;nyhOf;fg; gapw;rpAk; mspj;jhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fspd; rpy xOf;fg; gapw;rpfisAk;> NghjidfisAk; gpd;tUk;
thpfspy; ehk; ghu;g;Nghk;:
xUtu; egp (]y;) mtu;fsplk; ',];yhkpy; rpwe;j mky; vJ?" vd;W Nfl;ljw;F egp
(]y;) mtu;fs; 'cztspg;gJ> njhpe;jtUf;Fk; njhpahjtUf;Fk; ]yhk; nrhy;tJ"
vd;W $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
mg;Jy;yh`; ,g;D ]yhk; (uop) $Wfpwhu;fs;: egp (]y;) mtu;fs; kjPdhtpw;F
te;jTld; ehd; mtu;fisr; re;jpf;fr; nrd;Nwd;. mtu;fsJ Kfj;ij ed;F cw;W
Nehf;fpaNghJ mJ ngha;ad; Kfk; my;y vd;gij kpfj; njspthf mwpe;J
nfhz;Nld;. egp (]y;) mtu;fspd; Ngr;rpy; Kjyhtjhf gpd;tUk; cgNjrq;fNs
,lk; ngw;wd. 'kf;fNs! ]yhk; nrhy;Yk; gof;fj;ij cq;fSf;Fs; gutyhf;Fq;fs;
cztspAq;fs; cwtpdu;fSld; Nru;e;J thOq;fs; ,utpy; kf;fs; cwq;Fk;NghJ
ePq;fs; vOe;J njhOq;fs; ePq;fs; epk;kjpahf Rtdk; nry;tPu;fs;." (]{dDj;
jpu;kpjp> ,g;D kh[h)
NkYk; $wpdhu;fs;: ahUila jPq;Ffshy; xUtd; mz;il tPl;lhu; epk;kjpaw;W
NghthNuh mtu; Rtdk; nry;ykhl;lhu;. (]`P`; K];ypk;)
egp (]y;) $wpdhu;fs;: vtd; ehT> ifapd; jPq;fpypUe;J K];ypk;fs; ghJfhg;Gg;
ngw;whu;fNsh mtNu K];ypkhthu;. (]`P`{y; Gfhhp)
egp (]y;) $wpdhu;fs;: jdf;F tpUk;Gtij jdJ rNfhjuDf;Fk; tpUk;Gk; tiu
ePq;fs; ,iwek;gpf;ifahsuhf khl;Bu;fs;.
egp (]y;) $wpdhu;fs; 'midj;J K/kpd;fSk; xNu kdpjiug; Nghyhtu;. mtd;
fz;Zf;F typ vd;why; mtd; cWg;Gfs; midj;Jk; tUe;Jfpd;wd. mtUf;F
jiytyp Vw;gl;lhy; midj;J cWg;GfSk; mjdhy; Ntjid milfpd;wd."
(]`P`; K];ypk;)
egp (]y;) $wpdhu;fs;: 'xU K/kpd; (,iwek;gpf;ifahsu;) kw;nwhU K/kpDf;F xU
fl;llj;ijg; Nghd;whthu;. fl;llj;jpd; xU gFjp kw;w gFjpf;F tY Nru;f;fpwJ."
(]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;)
Page 191 of 518
NkYk; egp (]y;) $wpdhu;fs;: 'gifik nfhs;shjPu;fs; nghwhik nfhs;shjPu;fs;
Gwf;fzpf;fhjPu;fs; rNfhjuu;fshf> my;yh`;tpd; mbikfshf thOq;fs; xU
K];ypk; jdJ rNfhjuiu %d;W ehl;fSf;F Nky; ntWj;J xJf;fpl Ntz;lhk;."
(]`P`{y; Gfhhp)
NkYk; $wpdhu;fs;: 'xU K];ypk; kw;nwhU K];ypKf;F rNfhjuuhthu;. mtUf;F
mepahak; nra;af; $lhJ mtiu vjphpaplk; xg;gilf;ff; $lhJ ahnuhUtu; jdJ
rNfhjud; Njitia epiwNtw;w <LgLfpwhNuh my;yh`; mtd; Njitia
epiwNtw;Wfpwhd;! ahu; xUtu; xU K];ypkpd; f\;lj;ij mfw;WfpwhNuh mtUf;F
my;yh`; kWikapd; f\;lq;fspypUe;J xU f\;lj;ij mfw;Wfpwhd;. ahu; xUtu;
K];ypkpd; Fiwia kiwg;ghNuh my;yh`; mtUilaf; Fiwia kWikapy;
kiwj;JtpLthd;." (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;)
NkYk; $wpdhu;fs;: 'g+kpapYs;stu;fspd; kPJ fUiz fhl;Lq;fs;. thdj;jpy;
cs;std; cq;fs; kPJ fUiz fhl;Lthd;." (]{dd; mg+jhT+J> ]{dDj; jpu;kpjp)
NkYk; $wpdhu;fs;: 'jdJ mUfpYs;s mz;iltPl;lhu; grpNahL ,Uf;f tapW
epuk;g rhg;gpLgtu; K/kpdhf ,Uf;f khl;lhu;." (ig`fp)
NkYk; $wpdhu;fs;: ',iwek;gpf;ifahsiu VRtJ ngUk; ghtkhFk;. mthplk;
rz;il nra;tJ ,iwepuhfhpg;ghFk;." (]`P`{y; Gfhhp)
NkYk;> 'ghijapy; ,ilA+W jUtij mfw;WtJ ju;kk; vd;Wk;> mij ,iw
ek;gpf;ifapd; xU gFjp" vd;Wk; $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;)
NkYk; $wpdhu;fs;: 'ju;kk; ghtq;fis mopj;JtpLfpwJ> jz;zPu;
mopg;gJ Nghy!'(K];dJ m`;kJ> ]{dDj; jpu;kpjp> ,g;D kh[h)
neUg;ig
NkYk; $wpdhu;fs;: 've;j xU K];ypk; Milapd;wp ,Uf;Fk; kw;nwhU K];ypKf;F
Mil mzptpg;ghNuh my;yh`; mtUf;F nrhu;f;fj;jpd; gr;ir gl;lhilfspypUe;J
Xu; Milia mzptpg;ghd;. ve;j xU K];ypk; grpAld; ,Uf;Fk; kw;nwhU
K];ypKf;F cztspg;ghNuh mtUf;F my;yh`; kWikapy; nrhu;f;fj;jpd;
fdpfspypUe;J cztspg;ghd;. ve;j xU K];ypk; jhfj;Jld; ,Uf;Fk; kw;nwhU
K];ypKf;F ePu; Gfl;LthNuh my;yh`; mtUf;F kWikapy; 'Kj;jpiuaplg;gl;l
Rtd kJ"itf; Fbf;ff; nfhLg;ghd;." (]{dDj; jpu;kpjp)
NkYk; $wpdhu;fs;: 'xU NguPj;jk; goj;jpd; xU gFjpia ju;kk; nra;jhapDk;
eufj;ijtpl;L
cq;fis
ghJfhj;Jf;
nfhs;Sq;fs;.
mJTk;
cq;fSf;F
fpilf;ftpy;iy vd;why; ey;y thu;j;ijfis NgRtjpd; %ykhtJ eufj;jpypUe;J
cq;fisg; ghJfhj;Jf; nfhs;Sq;fs;." (]`P`{y; Gfhhp)
gpwhplk; ifNae;JtjpypUe;Jk;> ahrfk; Nfl;gjpypUe;Jk; jd;idg; Ngzpf; nfhs;s
Ntz;Lnkd;W xt;nthUtUf;Fk; Mu;t%l;baJld; nghWikapd; rpwg;Gfs;>
NghJnkd;w kdg;ghd;ikapd; rpwg;Gfs; gw;wp jq;fspd; Njhou;fSf;F mwpTiuf;
$wpdhu;fs;. epu;ge;jkpd;wp ahrfk; Nfl;gtu; ehis kWikapy; vOg;gg;gLk;NghJ
Kfk; rpije;jtuhf ,Ug;ghu; vd;Wk; vr;rhpj;jhu;fs;. (]{dd; mg+jhT+J> ]{dDj;
jpu;kpjp> ]{dd; e]hk;> ,g;D kh[h)
NkYk;>
my;yh`;it
tzq;fp
topg;gLtjpy;
fpilf;Fk;
ed;ikfisAk;>
cau;TfisAk;>
rpwg;GfisAk;
jq;fspd;
Njhou;fSf;F
tphpthf
tpsf;fpf;
$wpdhu;fs;. jq;fspd; Njhou;fis my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J ,wq;Fk; Fu;MDld;
Page 192 of 518
vg;NghJk; njhlu;Gilatu;fshf Mf;fpdhu;fs;. ve;NeuKk; jq;fspd; Njhou;fSf;F
miog;Gg; gzpapd; flikfisAk;> J}Jj;Jtj;ij vLj;J itf;Fk;NghJ Vw;gLk;
rpukq;fisAk;
njspthf
czu;j;Jtjw;fhf
my;yh`;tpd;
mUs;kiwia
mtu;fSf;F Xjpf; fhz;gpg;gu;fs;. Njhou;fSk; mDjpdKk; Fu;Md; XJk;gbr;
nra;jhu;fs;. NkYk;> Fu;Mid tpsq;f Ntz;Lk; mij Ghpe;Jnfhs;s Ntz;Lk;
mij Muha;r;rp nra;a Ntz;Lk; vd;W jq;fsJ Njhou;fSf;F typAWj;jpdhu;fs;.
,t;thNw jq;fs; Njhou;fspd; rpe;jidiar; rPu;gLj;jp> mtu;fspd; Mw;wy;fis
tpopj;njor; nra;J mtu;fspd; Md;kPf epiyia cau;j;jp> cau;e;j gz;Gfis
mtu;fsplk; tsur; nra;jhu;fs;. ,jd;%yNk ,iwj;J}ju;fSf;F mLj;jgbahf kdpj
tuyhw;wpy; xU KOikj;Jtk; mile;j rKjhakhf egpj;Njhou;fs; tpsq;fpdhu;fs;.
mg;Jy;yh`; ,g;D k];T+j; (uop) $Wfpwhu;fs;: ahu; xUtu; gpwhpd; topKiwia
gpd;gw;w ehLfpwhNuh mtu; ,we;Jtpl;ltu;fspd; (egpj;Njhou;fspd;) topKiwia
gpd;gw;wl;Lk;. Vnddpy;> capUld; ,Ug;gtu; kPJ Fog;gq;fs; Vw;gLtij mr;rkw;W
,Uf;f KbahJ. ,we;Jtpl;ltu;fspy; ePq;fs; gpd;gw;w Ntz;batu;fs; ahnudpy;
K`k;kJ (]y;) mtu;fspd; Njhou;fshtu;. mtu;fNs ,e;j rKjhaj;jpy;
rpwe;jtu;fs; kpf;f ey;Ys;sk; nfhz;ltu;fs; kpf Mokhd fy;tpawpT ngw;wtu;fs;
gfl;il tpUk;ghjtu;fs;. my;yh`; jdJ egpatu;fspd; Njhoikf;fhfTk;> jdJ
khu;f;fj;ij epiyepWj;Jtjw;fhfTk; mtu;fisj; Nju;T nra;jhd;. mtu;fsJ rpwg;ig
mwpe;J nfhs;Sq;fs;. mtu;fsJ topapy; mtu;fis ePq;fSk; gpd;njhlUq;fs;.
mtu;fsJ ew;gz;GfspYk;> tho;f;ifapYk; cq;fSf;F Kbe;jij cWjpahf gpbj;Jf;
nfhs;Sq;fs;. epr;rakhf mtu;fs;jhd; Kw;wpYk; rhpahd Neu;topapy; ,Ue;jhu;fs;.
(u[Pd;-kp\;fhj;)
NkYk;> kfj;jhd topfhl;bahd my;yh`;tpd; J}ju; K`k;kJ (]y;) mtu;fSk;
cs;suq;fkhd> ntspuq;fkhd midj;J rpwg;GfisAk; gz;GfisAk; rpwe;j
ey;nyhOf;fq;fisAk; ngw;Wj; jpfo;e;jhu;fs;. midj;J cs;sq;fSk; mtu;fis
Nerpj;jd mtu;fSf;fhf mu;g;gzkhapd; mtu;fs; ve;j xU thu;j;ijiag;
NgrpdhYk; mjw;F mtu;fspd; Njhou;fs; KOikahfg; gzpe;jhu;fs;. egp (]y;)
mtu;fspd; topfhl;Ljy;> ew;Nghjidfs; midj;ijAk; KOikahf Vw;W
ele;jhu;fs;.
,jd; %ykhfNt tuyhW fhzhj> kpfr; rpwe;j> Neu;j;jpkpf;f Gjpa r%fj;ij egp
(]y;) kjPdhtpy; mikf;f Kbe;jJ. NkYk;> gy fhyq;fshf topNfl;bYk;> mwpahik
vd;w ,Us;fspYk; rpf;fpj; jtpj;J> jPu;T njhpahky; jpifj;jpUe;j r%fj;jpd;
midj;J tp\aq;fSf;Fk; egp (]y;) mtu;fs; jPu;T fz;lhu;fs;.
,JNghd;w kpf cau;e;j csg;g+u;tkhd> cs;suq;fkhd gapw;rpfspd; %yk; ,e;j
r%fj;jpd; midj;J mbg;gil mk;rq;fSk; KOik ngw;wd. NkYk;> ,e;j r%fk;
fhyj;jpd; rthy;fisr; re;jpj;J rhjid fz;lJ kl;Lky;yhky; tuyhw;iwNa khw;wp
mikj;jJ.
A+ju;fSld; xg;ge;jk;
egp (]y;) kjPdhtpy; murpay; mikg;G> rl;l xOq;F Mfpa midj;jpYk; Kjd;
Kjyhf K];ypk;fSf;F kj;jpapy; epiyj; jd;ikiaAk; xUikg;ghl;ilAk;
epWtpdhu;fs;.
mjd;
%yk;
kjPdhtpy;
Gjpa
,];yhkpa
rKjhaj;jpw;Fk;>
r%fj;jpw;Fkhd mbj;jsj;ij kpf Mokhf cWjpg;gLj;jpdhu;fs;.
Page 193 of 518
,uz;lhk; fl;lkhf> K];ypk; my;yhjtu;fSld; jq;fsJ r%fj; njhlu;Gfis
Kiwg;gLj;jj; Jtq;fpdhu;fs;. mjw;Ff; fhuzk;> KO kdpj rKjhaKk; epk;kjp>
ghJfhg;G> ew;gad;fs;> ey;YwTfs; fpilf;fg;ngw Ntz;Lk;. xNu xUikg;ghl;Lf;Ff;
fPo; ehl;L kf;fis nfhz;Ltu Ntz;Lk; vd;gJjhd;. MfNt RaNehf;fq;fSk;>
,dntwpAk; epuk;gp ,Ue;j mf;fhyj;jpy; vq;Fk; fhzg;glhj kd;dpj;jy;>
ngUe;jd;ikAld; elj;jy;> tpl;Lf; nfhLj;jy; Mfpatw;iw mbg;gilahff;
nfhz;l rl;lq;fis egp (]y;) mikj;jhu;fs;.
kjPdhtpw;F mUfpy; A+ju;fs;jhd; K];ypky;yhjtu;fshf ,Ue;jhu;fs;. ,tu;fs;
K];ypk;fspd; kPJ cs;sj;jpy; gifikia kiwj;J itj;jpUe;jhYk; ntspg;gilahf
K];ypk;fis vjpu;f;fTkpy;iy mtu;fsplj;jpy; rz;il> rr;ruT nra;aTkpy;iy.
vdNt egp (]y;) A+ju;fSld; ed;ikahd ey;y cld;gbf;ifia Vw;gLj;jpf;
nfhz;lhu;fs;. mtu;fSf;F mtu;fsJ nry;tj;jpYk;> kjj;jpYk; KO Rje;jpuk;
mspj;jhu;fs;. mtu;fis kjPdhit tpl;L tpul;l Ntz;Lnkd;Nwh my;yJ
mtu;fSila nrhj;Jfis gwpKjy; nra;a Ntz;Lnkd;Nwh mtu;fs; ehlTkpy;iy
mijr; nra;aTkpy;iy.
egp (]y;) A+ju;fSld; nra;J nfhz;l cld;gbf;ifapd; mk;rq;fis ,g;NghJ ehk;
ghu;g;Nghk;:
1) mt;/g; fpisapdiur; Nru;e;j A+ju;fs;> K/kpd;fSld; ,ize;j xNu
rKjhaj;jpduhf fUjg;gLtu;. ,e;j A+ju;fSf;F mtu;fsJ khu;f;fj;jpy; KO chpik
cz;L. K];ypk;fSf;Fk; mtu;fSld; el;G nfhz;ltu;fSf;Fk; mtu;fspd;
khu;f;fj;jpy; KO Rje;jpuk; cz;L. ,t;thNw mt;/g; fpisapdiu rhuhj kw;w
A+ju;fSf;Fk; mtu;fsJ khu;f;fj;jpy; KO Rje;jpuk; cz;L.
2) A+ju;fs; jq;fspd; nryTfSf;Fj; jhq;fNs nghWg;ghspfshtu;.
K];ypk;fSk; jq;fspd; nryTfSf;F jhq;fNs nghWg;ghspfshtu;.
mt;thNw
3) ,e;j cld;gbf;if cilatu;fsplk; ahu; Nghu; njhLj;jhYk; mtUf;F vjpuhf
K];ypk;fSk;> A+ju;fSk; jq;fSf;Fs; xUtu; kw;wtUf;F cjtp nra;Jnfhs;s
Ntz;Lk;.
4) A+ju;fSf;Fk;> K];ypk;fSf;Fk; ,ilapYs;s njhlu;G - eyk; ehLjy;>
xUtUf;nfhUtu; ey;YgNjrk; nra;jy;> cgfhuk; Ghpjy; - vd;w mbg;gilapy;
mike;jpUf;f Ntz;Lk;. Fw;wk; Ghptjpy; Jiz NghtJ $lhJ.
5) jdJ ez;gd; Fw;wj;jpw;fhf kw;wtu; Fw;wthspahf khl;lhu;.
6) mePjp ,iof;fg;gl;ltu;fSf;F cjtp nra;a Ntz;Lk;.
7) gpwUf;F vjpuhdg; Nghhpy; K];ypk;fSld; A+ju;fs; fye;Jnfhs;Sk; NghJ
A+ju;fSk; Nghu; nryTfspy; gq;nfLf;f Ntz;Lk;.
8) ,t;Tld;gbf;ifapy; fye;J nfhs;gtu;fs; kjPdhtpy; Fog;gk; tpistpg;gNjh>
tp\kj;jdk; nra;tNjh> ,uj;jk; Xl;LtNjh Kw;wpYk; jLf;fg;gl;ljhFk;.
9) ,e;j cld;gbf;ifapy; fye;J nfhz;ltu;fSf;F kj;jpapy; Mgj;jhd rz;il>
rr;ruTfs; my;yJ VJk; gpur;idfs; epfo;e;jhy; mjw;Fhpa Kbit my;yh`;Tk;
mtdJ J}ju; K`k;kJ (]y;) mtu;fSNk $Wthu;fs;.
Page 194 of 518
10) Fiw\pfSf;Fk;> Fiw\pfSf;F cjtp nra;gtu;fSf;Fk; ghJfhg;G nfhLf;ff;
$lhJ.
11) ahuhtJ kjPdhtpd; kPJ Kw;Wifapl;lhy; mtu;fSf;nfjpuhf midtUk; Nghu;
Ghpa Ntz;Lk;. jq;fSf;Fs; cjtp nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. xt;nthUtUk;
jhq;fs; ,Uf;Fk; gFjpiag; ghJfhf;f Ntz;Lk;.
12) ,e;j cld;gbf;if> mepahaf;fhuidAk;> Fw;wthspiaAk; jz;lidapypUe;J
ghJfhf;fhJ.
,e;j cld;gbf;ifAk;> xg;ge;jKk; cWjpngw;wjhy; kjPdhTk;> kjPdhitr; Rw;wpAs;s
gFjpfSk; xw;Wik kpf;f ehlhf khwp mjw;Fj; jiyefuk; kjPdhthf tpsq;fpaJ.
me;j ehl;bd; jiytuhf (,t;thW ehk; $WtJ rhpahf ,Ug;gpd;) my;yh`;tpd;
J}ju; (]y;) ,Ue;jhu;fs;. me;ehl;by; KOikahd mjpfhuKk; Ngr;RhpikAk;
K];ypk;fSf;Nf ,Ue;jd.
mikjpAk;> ghJfhg;GKila #oiy tphpTgLj;Jtjw;fhfj; Njitf;Nfw;g kw;w
r%fj;jtu;fSlDk; egp (]y;) ,jw;Fg;gpd; cld;gbf;if nra;J nfhz;lhu;fs;.
mjd; rpy tptuq;fis mLj;JtUk; gf;fq;fspy; fhz;Nghk;.
MAjNke;jpj; jhf;Fjy;
Fiw\pau;fspd; mr;RWj;JjYk; ,g;D cigAld; njhlu;Gk;
kf;fhtpy; K];ypk;fSf;F epuhfhpg;ghsu;fs; mstpyh Jd;gq;fisf; nfhLj;J
te;jhu;fs;. K];ypk;fs; kf;fhtpypUe;J kjPdhtpw;Fr; nry;y ehba NghJ mtu;fisg;
gy tpjj;jpYk; jLj;jhu;fs;. K];ypk;fSf;Fr; nrhy;ypylq;fh nfhLikfis
mspj;jdu;. cz;ikapy; mtu;fSila Fw;wq;fSf;fhf mtu;fsplk; Nghu;
nra;tJk;> mtu;fSila nrhj;Jfisr; #iwahLtJk; jFk; vd;W ,jw;F
Kd;Ds;s gf;fq;fspy; $wpapUf;fpNwhk;. K];ypk;fs; kjPdhtpw;F te;j gpwFk; me;j
epuhfhpg;Nghu; K];ypk;fs; kPJ mj;JkPWtij epWj;jpf; nfhs;stpy;iy. jq;fsJ
mlhtb mopr;rhl;baq;fis Kbj;Jf; nfhs;stpy;iy. K];ypk;fs; jq;fsplkpUe;J
jg;gpj;J
kjPdhtpy;
epk;kjpahd>
ghJfhg;ghd
,Ug;gplj;ij
mikj;Jf;
nfhz;lhu;fNs vd;w Nfhgj;jhy; nfhjpj;njOe;jhu;fs;. vg;gbahtJ K];ypk;fis
kjPdhtpypUe;J ntspNaw;wp tpl Ntz;Lk; vd;W jPu;khdkhf ,Ue;jhu;fs;. ,jw;fhf
mg;Jy;yh`; ,g;D cig ,g;D rY}Yf;Ff; fbjk; vOjpdhu;fs;. mtd;
me;Neuj;jpy; ,izitg;gtdhf ,Ue;jhd;. mtDld; kf;fhthrpfs; njhlu;G
nfhz;ljd; fhuzk; vd;dntdpy;> egp (]y;) kjPdh tUtjw;F Kd; mtd;jhd;
kjPdhthrpfspd; jiytdhf ,Ue;jhd;. kjPdhthrpfs; mtidNa jq;fsJ murdhf
Vw;Wf; nfhs;sTk; jahuhf ,Ue;jdu;. egp (]y;) mtu;fs; kjPdhtpw;F tuhky;
,Ue;jpUe;jhy; mtNd mtu;fspd; murdhfpapUg;ghd;. ,jdhy; mtDf;F egp (]y;)
mtu;fs; kPJs;s Nfhgj;ij mwpe;j kf;fhthrpfs;> mg;Jy;yh`; ,g;D cigf;Fk;
mtDld; ,Ue;j ,izitg;NghUf;Fk; fbjk; vOjpdu;. mjpy; mtu;fs;
$wpajhtJ:
'ePq;fs; vq;fs; Ciur; rhu;e;jtUf;F milf;fyk; nfhLj;Js;sPu;fs;. ,J
my;yh`;tpd; kPJ rj;jpak;! epr;rakhf ePq;fs; mthplk; Nghu; nra;a Ntz;Lk;
my;yJ mtiu ntspahf;fp tpl Ntz;Lk;. my;yJ ehq;fs; (kf;fhthrpfs;)
midtUk; xd;W Nru;e;J cq;fs; kPJ Nghu; njhLj;J cq;fspd; Nghu; tPuu;fisf;
Page 195 of 518
nfhd;W Ftpj;J> cq;fs; ngz;fspd; fw;Gfisr;
mf;fbjj;jpy; $wpapUe;jdu;. (]{dd; mg+jhT+J)
#iwahLNthk;"-
,t;thW
Vw;fdNt> egp (]y;) jdJ Ml;rpiag; gwpj;Jf; nfhz;lhu; vd;W mg;Jy;yh`;
,g;D cig vz;zp te;jjhy;> egpatu;fspd; kPJ fLikahd tifapy; gifik
nfhz;bUe;jhd;. vdNt> kf;fh K\;hpf;Ffs; $wpa thu;j;ijia cldbahfr;
nray;gLj;jpdhd;. ,J rk;ge;jkhf mg;Ju; u`;khd; ,g;D fmg; (uop) $Wfpwhu;fs;:
Fiw\pfspd; nra;jp mg;Jy;yh`; ,g;D cigk;f;Fk;> mtDld; ,Ue;j rpiy
tzq;fpfSf;Fk; fpilj;j NghJ mtu;fs; midtUk; egp (]y;) mtu;fsplk; Nghu;
nra;tjw;F Maj;jkhdhu;fs;. mtu;fs; Maj;jkhFk; ,e;jr; nra;jp egp (]y;)
mtu;fSf;Ff;
fpilj;jTld;
mtu;fis
re;jpf;fg;
Nghdhu;fs;.
mg;NghJ
mtu;fsplk;> 'Fiw\pfs; cq;fis vr;rhpj;jjhy; ePq;fs; kpf gae;Jtpl;Bu;fNsh!
mtu;fs; cq;fSf;F nra;Ak; #o;r;rpia tpl ePq;fs; cq;fSf;Fr; nra;Ak;
#o;r;rpjhd; kpf NkhrkhdJ. vd;d! mtu;fspd; nrhy;Yf;fpzq;f cq;fsJ
gps;isfsplKk;> rNfhjuu;fsplKk; ePq;fs; Nghu; Ghpa vz;ZfpwPu;fsh?" vd;W
rpe;jidiaj; J}z;Lk; tpjj;jpy; egp (]y;) Nfl;lJk;> $b ,Ue;jtu;fs; kWg;gpd;wp
gphpe;J nrd;wdu;. (]`P`{y; Gfhhp)
me;Neuj;jpy; jdJ Njhou;fsplk; Vw;gl;l khw;wj;ijg; ghu;j;J Nghu; nra;tjpypUe;J
,g;D cig tpyfpf; nfhz;lhYk;> rkaNkw;gLk; Nghnjy;yhk; Fiw\pfSld;
Nru;e;J nfhs;thd;. mj;Jld; jdJ cjtpf;fhf A+ju;fisAk; Nru;j;Jf; nfhs;thd;.
Mdhy;> my;yh`;tpd; mUshy; mtu;fsJ tQ;rfj; jP %Ok;Nghnjy;yhk; egp
(]y;) mtu;fspd; Qhdkpf;f eltbf;if mij mizj;Jf; nfhz;Nl ,Ue;jJ.
mg+[`;ypd; mr;RWj;jy;
,e;epfo;r;rpf;Fg; gpd;G ]mJ ,g;D KMj; (uop) ck;uh nra;tjw;fhf kf;fh nrd;W
cka;ah ,g;D fy/gplk; jq;fpdhu;fs;. cka;ahtplk; 'ehd; fmghit tyk;
tUtjw;fhf kf;fs; ahUkpy;yhj Neukhfg; ghu;j;J mioj;Jr; nry;" vd;W
$wpdhu;fs;. cka;ah kjpa Neuj;jpw;Fr; rw;W Kd; mtu;fis mioj;Jf; nfhz;L
fmghtpw;Fr; nrd;whd;.
me;j ,UtiuAk; topapy; mg+[`;y; re;jpj;jhd;. mtd; cka;ahtplk; 'mg+
]/g;thNd!" cd;Dld; ,Ug;gtu; ahu;?" vd;W Nfl;lhd;. mjw;F cka;ah ',tu;
]mJ" vd;whd;. mg;NghJ mg+[`;y; ]mjplk; 'eP kf;fhtpy; epk;kjpahf jth/g;
nra;a te;Jtpl;lhah? kjPdhthrpfshfpa ePq;fs; kjk; khwpatu;fSf;F milf;fyk;
nfhLj;jpUf;fpd;wPu;fs;. mJ kl;Lky;yhky; mtu;fSf;F cjtpAk; xj;Jiog;Gk;
nra;Nthk; vd;Wk; $Wfpd;wPu;fsh? mwpe;J nfhs;! my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! eP
mg+ ]/g;thDld; te;jpUf;ftpy;iy vd;why; cdJ FLk;gj;jpw;F eP ghJfhg;Gld;
jpUk;g KbahJ" vd;W $wpdhd;. ,ijf; Nfl;l ]mJ> mtdJ rg;jj;ij tpl
jdJ rg;jj;ij cau;j;jp 'eP mwpe;Jnfhs;! my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! eP jth/g;
nra;tjpypUe;J vd;idj; jLj;jhy;> ,ij tpl ckf;F kpff; fbdkhf ,Uf;Fk;
xd;iw ehd; jLj;J epWj;JNtd;. eP tpahghuj;jpw;fhf kjPdhtpd; topia gad;gLj;j
tplkhl;Nld;" vd;W vr;rhpj;jhu;. (]`P`{y; Gfhhp)
Fiw\pfspd; kpul;ly;
cz;ikapy;> Fiw\pfs; ,ijtpl kpfg; nghpa jPik xd;iwr; nra;a Ntz;Lnkd;w
cWjpapy; ,Ue;jdu;. mjhtJ> midj;J K];ypk;fisAk; Fwpg;ghf egp (]y;)
Page 196 of 518
mtu;fisAk; xopj;Jf;fl;l Ntz;Lnkd;W jPtpukhf MNyhrpj;jdu;. ,J ntWk;
fw;gidNah my;yJ A+fNkh my;y! Fiw\pfspd; ,e;j tQ;rf #o;r;rpapdhy; egp
(]y;) mtu;fs; ,utpy; J}f;fkpy;yhky; ,Ue;jhu;fs; my;yJ jq;fspd; Njhou;fspd;
ghJfhg;gpy; ,uitf; fopj;jhu;fs;.
,ijg; gw;wp Map\h (uop) $WtjhtJ: egp (]y;) kjPdhTf;F te;j fhyj;jpy; XupuT
tpopj;jpUe;jhu;fs;. mg;NghJ 'vdJ Njhou;fspy; ey;ytu; xUtu; ,d;W ,uT
vd;id ghJfhf;f Ntz;LNk" vd;whu;fs;. mq;F MAjj;jpd; rg;jj;ij ehq;fs;
Nfl;Nlhk;. egp (]y;) mtu;fs; 'mJ ahu;?" vd;W Nfl;fNt> te;jtu; 'ehd;jhd;
]mJ ,g;D mgPtf;fh];" vd;whu;. egp (]y;) mtu;fs; mthplk; 'ePu; Vd; te;jPu;?"
vd;W tpdtpdhu;fs;. mjw;ftu; 'egp (]y;) mtu;fSf;F VJk; Mgj;J epfo;e;J
tpLNkh vd;w mr;rj;jhy; mtu;fisg; ghJfhf;f te;jpUf;fpNwd;" vd;whu;. mjd;
gpwF> egp (]y;) mtu;fs; ]mJf;fhf JM (gpuhu;j;jidr;) nra;J tpl;L
J}q;fpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
Njhou;fs; egp (]y;) mtu;fisg; ,t;thW ghJfhj;jJ rpy ,uTfspy; kl;Lky;y
khwhf> kjPdh te;jjpypUe;J njhlu;e;J egpj;Njhou;fspy; ahuhtJ xUtu; ,utpy;
fz; tpopj;J egp (]y;) mtu;fisg; ghJfhj;jhu;.
,ijg; gw;wp Map\h (uop) mwptpf;fpwhu;fs;: ,utpy; egp
Njhou;fspy; ahuhtJ xUtu; egp (]y;) mtu;fisg; ghJfhg;ghu;.
(]y;)
mtu;fspd;
(ek;Kila) J}jNu! cq;fs; ,iwtdplkpUe;J cq;fSf;F ,wf;fg;gl;lij (ve;j
FiwTkpd;wp kf;fSf;F) mwptpj;J tpLq;fs;. ePq;fs; mt;thW nra;ah tpl;lhy;
mtDilaj; J}ij ePq;fs; epiwNtw;wpatuhf khl;Bu;fs;. (,jpy; vtUf;Fk;
mQ;rhjPu;fs;!) kdpju;(fspd; jPq;F)fspy; ,Ue;J my;yh`; cq;fisf; fhg;ghw;Wthd;.
epr;rakhf my;yh`; epuhfhpf;Fk; kf;fis Neuhd topapy; nrYj;j khl;lhd;.
(my;Fu;Md; 5:67)
vd;w trdj;ij my;yh`; ,wf;fpaTld; egp (]y;) jhq;fs; jq;fpapUe;j
$lhuj;jpypUe;J jiyia ntspNa ePl;b 'kf;fNs! vd;dplkpUe;J jpUk;gpr;
nry;Yq;fs;! my;yh`; vd;id epr;rakhfg; ghJfhj;J tpl;lhd;" vd;W $wpdhu;fs;.
(]{dDj; jpu;kpjp)
Mgj;J egp (]y;) mtu;fspd; capUf;F kl;Lky;y midj;J K];ypk;fSf;Fk;
,Ue;jJ. ,ijg; gw;wp cig ,g;D fmg; (uop) $Wfpwhu;fs;:
egp (]y;) mtu;fSk; K`h[pu; Njhou;fSk; kjPdhtpy; md;rhhpfspd; Mjuitg;
ngw;Wf; nfhz;lijr; rfpj;Jf;nfhs;s Kbahky; Fiw\pfSk;> kw;w muGfSk;
xd;W Nru;e;J mtu;fis vjpu;j;jdu;. ,jd; fhuzkhf egpj;Njhou;fs; ,uT J}q;Fk;
NghJk; fhiyapy; tpopf;Fk; NghJk; jw;fhg;Gf;fhf MAjq;fisj; jq;fSld;
itj;jpUe;jdu;.
Nghu; Ghpa mDkjp
K];ypk;fs; kjPdhtpy; fLikahd Mgj;Jfisr; re;jpf;f Ntz;ba #o;epiy
Vw;gl;lJ. NkYk;> Fiw\pfs; jq;fspd; topNfl;bypUe;J tpyfpf; nfhs;shky;
tk;Gj;jdj;ijAk;> mopr;rhl;baj;ijAk; njhlu;e;J nfhz;Nl nrd;wdu;. ,jd;
fhuzkhf my;yh`; K];ypk;fSf;F epuhfhpg;gtu;fis vjpu;j;Jg; Nghu; Ghpayhk;
vd;W mDkjp toq;fpdhd;. Mdhy;> Nghiuf; flikahf;ftpy;iy. epuhfhpg;gtu;fs;
rz;ilapl;lhy;> mtu;fis vjpu;j;J Nghu; Ghpa kl;Lk; mDkjpf;fg;gl;lJ.
Page 197 of 518
(epuhfhpg;gtu;fshy;) mepahaj;jpy; rpf;fp> NghUf;F epu;ge;jpf;fg;gl;l (ek;gpf;if
nfhz;l)tu;fSf;F mtu;fis vjpu;j;J Nghu; Ghpa mDkjp mspf;fg;gl;L tpl;lJ.
epr;rakhf my;yh`; ,tu;fSf;F cjtp nra;a Nguhw;wYilatdhf ,Uf;fpd;whd;.
(my;Fu;Md; 22:39)
NkYk;> ,t;thW mwg;Nghu; nra;tJ mDkjpf;fg;gl;ljw;Fhpa fhuzj;ijAk;
mLj;Js;s trdq;fspy; my;yh`; tpthpj;jhd;. mjhtJ> mrj;jpaj;ij mopj;J
my;yh`;tpd;
fl;lisfis
epiy
epWj;Jtjw;fhfj;jhd;
Nghu;
nra;tJ
mDkjpf;fg;gl;lJ.
mtu;fs; vj;jifatnud;why;> ehk; mtu;fSf;Fg; g+kpapy; Ml;rpiaf; nfhLj;jhy;
njhOifiaf;
filg;gpbj;Jj;
njhOthu;fs;
[fhj;Jk;
nfhLg;ghu;fs;
ed;ikahdtw;iw Vtp> ghtkhdtw;iwj; jil nra;thu;fs;. vy;yh fhhpaq;fspd;
KbTk; my;yh`;tplNk ,Uf;fpwJ. (my;Fu;Md; 22:41)
,e;j mDkjp Fiw\pfsplk; Nghu; nra;tjw;F kl;Lk; toq;fg;gl;lJ. Mdhy;>
mjw;Fg; gpd;G Njitf;Nfw;g NghUf;fhd rl;lk; khw;wg;gl;L> nghJthf Nghu;
nra;tJ fl;lhakhf;fg;gl;lJ. Fiw\pfSlDk; ,dzitf;Fk; kw;wtu;fSlDk;
Nghu; nra;tjw;fhd fl;lis gpwg;gpf;fg;gl;lJ. ,f;fl;lisf;Fg; gpwF Vw;gl;l
Nghu;fspy;
ele;j
rk;gtq;fisf;
$Wtjw;F
Kd;
,g;Nghu;fs;
Vd;
flikahf;fg;gl;ld vd;gjw;fhd fhuzq;fis ,q;F RUf;fkhfg; ghu;g;Nghk;.
1) Kjy; fhuzk;: ,izitf;Fk; Fiw\pfis vjphpfshff; fUjpaJ. Vnddpy;>
mtu;fs;jhd; K];ypk;fsplk; Kjd; Kjyhf gifikiaj; njhlq;fpdu;. vdNt>
K];ypk;fs; Fiw\pfis vjpu;j;J Nghu; nra;tJ kl;Lkpy;yhky; Fiw\pfspd;
nrhj;JfisAk; gwpKjy; nra;a Ntz;Lk; vd;W vz;ZtJ epajpNa! Mdhy;>
Fiw\pfisj; jtpu kw;w mugpfs; K];ypk;fSf;F ,ilA+W nra;ahjjhy;
mtu;fis vjphpfshff; fUj Ntz;bajpy;iy. vdNt> mtu;fsplk; Nghu; nra;a
Ntz;ba mtrpaKkpy;iy.
2) ,uz;lhtJ fhuzk;: ,izitf;Fk; mugpfspy; ahu; Fiw\pfSld; ,ize;J
K];ypk;fSf;F vjpuhf nray;gLfpwhu;fNsh mtu;fsplKk;> NtW ahuhtJ
K];ypk;fisg; gifj;jhy; mtu;fsplKk; Nghu; nra;a Ntz;Lk;.
3)
%d;whtJ
fhuzk;:
cld;gbf;if
nra;J
nfhz;l
A+ju;fspy;
vtu;
cld;gbf;iff;F Nkhrb nra;fpwhNuh my;yJ K];ypk;fspd; vjphpfshfpa ,iz
itg;ghsUf;F MjuT jUfpwhNuh> mj;jifa A+ju;fspd; cld;gbf;ifia Kwpj;Jf;
nfhs;tJld; mtu;fsplKk; Nghu; nra;a Ntz;Lk;.
4) ehd;fhtJ fhuzk;: Ntjk; nfhLf;fg;gl;ltu;fspy; ahu; K];ypk;fisg;
gifg;ghu;fNsh> K];ypk;fsplk; rz;ilapLthu;fNsh mtu;fsplk; Nghu; nra;a
Ntz;Lk;. mtu;fs; ,opTgl;L thp nrYj;Jk; tiu ,e;jg; Nghu; ePbf;Fk;. 'Ntjk;
nfhLf;fg;gl;ltu;" vd;why; A+ju;fs; kw;Wk; fpwp];jtu;fisg; Nghd;W.
5) Ie;jhtJ fhuzk;: K\;hpf;F (,izitg;gtu;) my;yJ A+ju; my;yJ fpwp];jtu;
my;yJ vtuhf ,Ug;gpDk; mtu; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;L ,];yhkpa rl;l
jpl;lq;fSf;F Kuz;glhky; ,Uf;Fk; tiu mtUila capu;> nghUs;> khdk;
midj;Jk; fhf;fg;gLk;. mtUila Nfs;tp fzf;F my;yh`;itr; rhu;e;jjhFk;.
mjhtJ> cs;suq;fkhd my;yJ kiwKfkhd mtuJ nray;fisg; gw;wp my;yh`;
tprhuiz nra;J nfhs;thd;. mijf; fz;fhzpf;f Ntz;baJ ekJ flikay;y!
Page 198 of 518
(,];yhkpa rl;lq;fSf;F Kuz;gLtJ vd;why;> vLj;Jf;fhl;lhf -nfhiy nra;tJ>
nfhs;is mbg;gJ> fpsu;r;rp nra;tJ- Nghd;w nray;fspy; <LgLtJ. mg;gb
<Lgl;lhy;> mjw;Fhpa jz;lid cyfpNyNa mtUf;Ff; fpilf;Fk;.)
NghUf;fhd mDkjp my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J fpilj;jTld; Fiw\pfspd;
tpahghu topj;jlkhd kf;fhtpypUe;J \hk; nry;Yk; Kf;fpa topiaj; jq;fsJ
fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L tu Ntz;Lnkd;W egp (]y;) tpUg;gg;gl;lhu;fs;. ,jw;fhf
,uz;L jpl;lq;fis tFj;jhu;fs;.
KjyhtJ jpl;lk;:kf;fhthrpfspd;
Kf;fpa
tpahghu
topj;jlj;jpw;F
mUfpy;
trpf;Fk;
Nfhj;jpuj;jhUlDk;> ,e;j tpahghu topj;jlj;jpw;Fk; kjPdhtpw;Fkpilapy; trpf;Fk;
Nfhj;jpuj;jhUlDk; egp (]y;) cld;gbf;if nra;J nfhs;tJ.
mjhtJ> me;jf; Nfhj;jpuj;jhu; K];ypk;fSld; el;GwNthL ele;J nfhs;s
Ntz;Lk;. mg;gb el;GwNthL ele;J nfhs;stpy;iy vd;whYk; K];ypk;fSld;
gifik fhl;lf; $lhJ. ,t;tifapy; Nghu; rk;ge;jkhd uhZt eltbf;iffis
vLg;gjw;F Kd; [{i`dh fpisapdUlDk; Xu; cld;gbf;ifia egp (]y;)
mtu;fs; nra;J nfhz;lhu;fs;. ,e;j [{i`dh fpisapdhpd; tPLfs; kjPdhitr;
Rw;wp %d;W ,lq;fspy; ,Ue;jd. Nghhpd; eltbf;iffisj; njhlq;fpa gpd;
,d;Dk; gy Nfhj;jpuj;jhUlDk; cld;gbf;iffisr; nra;J nfhz;lhu;fs;.
,jDila tptuq;fs; gpd;dhy; tu cs;sd.
,uz;lhtJ jpl;lk;:kf;fhthrpfspd; ,e;j tpahghug; ghijia Nehf;fp xd;Wf;Fg; gpd; xd;whf gy
gilg; gphpTfis mDg;gp itg;gJ.
(egp (]y;) mtu;fs; fye;Jnfhz;l NghUf;F mugpapy; ~f];th| vd;Wk; mtu;fs;
fye;J nfhs;shky; Njhou;fs; kl;Lk; nrd;W te;j Nghu;fSf;F ~]a;ah| vd;Wk;
$wg;gLk;. ehk; ,e;j jkpohf;fj;jpy; f];thit ~Nghu;| vd;Wk; ]a;ahit ~gilg;
gphpT| vd;Wk; Fwpg;gpLfpNwhk;.)
,f;fhyj;jpy; egpatu;fs; epfo;j;jpa Nghu;fSk; mDg;gpa gilg; gphpTfSk;
Nghu; nra;tjw;F mDkjp toq;fg;gl;l gpd;> Nkw;$wg;gl;l ,uz;L jpl;lq;fisAk;
mky;gLj;Jtjw;fhf uhZt eltbf;iffis egp (]y;) njhlq;fpdhu;fs;. mjhtJ>
,e;j eltbf;iffs; xU fz;fhzpg;G Nuhe;Jg; gzpfisg; Nghd;W mike;jpUe;jd.
,jDila mbg;gil Nehf;fq;fs; vd;dntdpy;:
kjPdhitr; Rw;wpAs;s midj;J jiu khu;f;fq;fisAk;> nghJ topfisAk; ed;F
mwpe;J nfhs;Sjy; gof;fg;gLj;jpf; nfhs;Sjy; mt;thNw kf;fhit Nehf;fp
nry;Yk; midj;J topfisAk; mwpe;J nfhs;Sjy;.
,e;j topfspy; FbapUf;Fk; midj;Jf; Nfhj;jpuj;jhUlDk; rkhjhd xg;ge;jk;
nra;Jnfhs;Sjy;.
K];ypk;fs; ,g;NghJ gykile;J tpl;lhu;fs; tYngw;Wtpl;lhu;fs; gioa
,ayhikapypUe;J tpLjiyaile;J tpl;lhu;fs; vd;W kjPdhtpy; cs;s ,iz
itg;gtu;fSf;Fk;>
A+ju;fSf;Fk;
mijr;
Rw;wpAs;s
fpuhk
mugpfSf;Fk;
czu;j;Jjy;.
Page 199 of 518
mj;JkPwp ele;J nfhz;bUe;j Fiw\pfSf;F mtu;fspd; KbT vd;dthFk;
vd;gij vr;rhpf;if nra;jy;. Vnddpy;> ,e;j vr;rhpf;ifapd; tpisthf njhlu;e;J
jPtpukhf nray;gLj;jp tUk; jq;fsJ mopr;rhl;baq;fis tpl;L mtu;fs; tpyfpf;
nfhs;syhk;. jq;fsJg; nghUshjhu topfSk; nghUshjhuq;fSk; ntF tpiutpy;
kpfg; gaq;fukhf ghjpf;fg;gLk; vd;w mr;rk; mtu;fSf;F Vw;glyhk;. NkYk;>
K];ypk;fs; mtu;fsJ ehl;Lf;Fs; ,Uf;Fk; NghJ mtu;fSld; Nghu; nra;Ak;
vz;zj;ij iftplyhk;. gpwiu my;yh`;tpd; khu;f;fj;jpypUe;J jLf;fhky;
,Uf;fyhk;. NkYk;> kf;fhtpYs;s mg;ghtp K];ypk;fis Ntjid nra;tjpypUe;J
tpyfpf; nfhs;syhk;. vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf> mNugpa jPgfw;gj;jpy; my;yh`;tpd;
khu;f;fj;ijr; Rje;jpukhf vLj;J itf;Fk; tha;g;ig K];ypk;fs; ngWthu;fs;.
gilg; gphpTfspd; tptuq;fisr; RUf;fkhff; fhz;Nghk;:"
1) ~]a;/Gy; g`u;|
`p[;hp 1> ukohd; (fp.gp. 623 khu;r;) khjk; xU gilg; gphpit egp (]y;) mtu;fs;
mDg;gpdhu;fs;. 30 K`h[pu;fs; ,e;jg; gphptpy; ,lk;ngw;wdu;. mtu;fSf;F `k;[h
(uop) mtu;fisj; jiytuhf Mf;fpdhu;fs;. \hkpypUe;J kf;fhit Nehf;fp te;J
nfhz;bUe;j Fiw\pfspd; tpahghuf; FOit top kwpg;gjw;fhf ,tu;fs;
nrd;whu;fs;. ,e;j tpahghuf; $l;lj;jpy; Ke;E}W egu;fSk; mtu;fSf;Fj;
jiyikNaw;W mg+[`;Yk; te;J nfhz;bUe;jhd;. ~<];| vd;w efuj;jpd; Xuj;jpy;
cs;s ~]a;/Gy; g`;u;| vDk; ,lj;ij ,U $l;lj;jpdUk; mile;j NghJ
rz;ilapLtjw;fhf mzptFj;jdu;. Mdhy;> ,U $l;ljpdUf;Fk; ez;guhf ,Ue;j
k[;jp ,g;D mk;u; my;[{`dp vd;gtu; rkurg; Ngr;Rthu;j;ij elj;jp Nghiuj;
jtpu;f;fr; nra;jhu;.
,g;Nghy; egp (]y;) `k;[hTf;F nts;is epwf; nfhbiaf; nfhLj;jhu;fs;. ,Jjhd;
egp (]y;) mtu;fs; epWtpa Kjy; nfhbahFk;. ,f;nfhbia mg+ ku;]j; fd;dh];
,g;D `{i]d; my;fdtp (uop) Ve;jpapUe;jhu;fs;.
2) ~uhgpf;|
`p[;hp 1> \t;thy; (fp.gp. 623 Vg;uy;) khjk; egp (]y;) mtu;fs; ~uhgpf;| vd;w
,lj;ij Nehf;fp xU gilg; gphpit mDg;gpdhu;fs;. ,jw;Fj; jiytuhf cigjh
,g;Dy; `hhp]; ,g;Dy; Kj;jypg; (uop) ,Ue;jhu;. ,g;gilapy; 60 K`h[pu;fs;
fye;J nfhz;lhu;fs;. ,tu;fs; ~gj;jd; uhgpf;| vd;w ,lj;jpy; mg+]{/g;ahidr;
re;jpj;jhu;fs;. ,U $l;lj;jhu;fSk; xUtiu Nehf;fp xUtu; mk;nga;J nfhz;ldu;.
kw;wgb> cf;fpukhd rz;il VJk; eilngwtpy;iy.
fh/gpu;fspd; gilapypUe;j my;kpf;jhj; ,g;D mk;u; my;g`;uhdp> cj;ghd; ,g;D
f];thd; my;kh[pdp Mfpa ,Utu; K];ypk;fSld; ,ize;J nfhz;ldu;. ,tu;fs;
K];ypkhfj;jhd; ,Ue;jdu;. vd;whYk;> `p[;uhtpw;fhf kf;fhtpypUe;J ntspNaw
Kbahj fhuzj;jhy;> fh/gpu;fSld; Nru;e;jpUe;jdu;. vg;nghOjhtJ re;ju;g;gk;
fpilj;jhy; jg;gpj;J K];ypk;fsplk; Nru;e;J nfhs;syhk; vd;w vz;zj;jpy; ,e;j
tpahghuf; $l;lj;Jld; te;jpUe;jdu;.
,e;jg; gilapd; nfhb nts;is epwkhf ,Ue;jJ. ,ij kp];j`; ,g;D c]h]h
,g;D my;Kj;jypg; ,g;D mg;J kdh/g; Ve;jpapUe;jhu;fs;.
Page 200 of 518
3. ~fu;uhu;|
`p[;hp 1> Jy;fmjh (fp.gp. 623 Nk) khjk; ~fu;uhu;| vd;w ,lj;jpw;F ]mJ ,g;D mgP
tf;fh]; (uop) jiyikapy; gilg; gphpT xd;iw egp (]y;) mDg;gpdhu;fs;.
Fiw\pfspd; tpahghuf; $l;lj;ij ,ilkwpg;gjw;fhfg; Gwg;gl;l ,tu;fsplk;
~fu;uhu;| vd;w ,lj;ij jhz;br; nry;yf; $lhJ vd egp (]y;) mtu;fs;
typAWj;jpdhu;fs;. ,e;jg; gil fhy;eilahfNt nrd;wJ. gfypy; gJq;FtJk; ,utpy;
elg;gJkhf tpahod; fhiy fu;uhiu mile;jJ. Mdhy;> me;j tpahghuf; $l;lNkh
,tu;fs; nrd;wiltjw;F xU ehs; Kd;djhfNt me;j ,lj;ijf; fle;J nrd;W
tpl;bUe;jjhy;> ,tu;fs; rz;ilapd;wpj; jpUk;gpdu;.
,e;jg; gilapd; nfhb nts;is epwkhf ,Ue;jJ. ,ij kpf;jhj; ,g;D mk;u; (uop)
Ve;jpapUe;jhu;fs;.
4) ~mg;th| (m) ~tj;jhd;|
`p[; 2> ]/gu; (fp.gp. 623 Mf];L) khjk; egp (]y;) mtu;fs; 70 K`h[pu;fSld;
Fiw\pfspd; tpahghuf; $l;lj;ij ,il kwpg;gjw;fhf ~my;mg;th| my;yJ
~tj;jhd;| vd;w ,lj;ij Nehf;fpr; nrd;whu;fs;. Mdhy;> rz;il VJk;
eilngwtpy;iy. ,e;jg; NghUf;Fr; nry;tjw;F Kd; egp (]y;) mtu;fs; ]mJ
,g;D cghjhit kjPdhtpy; jdf;Ff; fyP/ghthf (gpujpepjpahf) Mf;fpdhu;fs;. ,e;j
Nghhpd; NghJ ~ok;uh| fpisapdhpd; jiytuhd mk;u; ,g;D kf;\p vd;gtUld;
el;G cld;gbf;if nra;jhu;fs;. me;j cld;gbf;ifapy; vOjg;gl;ljhtJ:
',J my;yh`;tpd; J}juhfpa K`k;kJ ~ok;uh| fpisapdUld; nra;Ak; xg;ge;jk;.
ok;uh fpisapdu; jq;fsJ capu;> nghUs; midj;jpYk; ghJfhg;Gg; ngw;wtu;fNs!
mtu;fsplk; rz;il nra;gtu;fis ehq;fSk; vjpu;g;Nghk;. rz;il nra;gtu;fSf;F
vjpuhf mtu;fSf;F cjtp nra;Nthk;. ,tu;fs; ,];yhkpa khu;f;fj;jpw;F vjpuhf
Nghhpy; <Lglf; $lhJ. mt;thNw egp (]y;) cjtpf;fhf mioj;jhy; mtu;fSk;
cjt tuNtz;Lk;. fly; tw;wpdhYk; ,e;j cld;gbf;if epiyj;jpUf;Fk;."
,Jjhd; egp (]y;) mtu;fs; fye;J nfhz;l Kjy; NghuhFk;. egp (]y;) mtu;fs;
,e;jg; gazj;jpy; gjpide;J ehl;fs; kjPdhtpw;F ntspapy; ,Ue;jhu;fs;. ,e;jg;
NghhpYk; nts;isf; nfhbNa gad;gLj;jg;gl;lJ. mij `k;[h ,g;D mg;Jy;
Kj;jypg; (uop) Ve;jpapUe;jhu;.
5) ~g+thj;'
`p[; 2> ugPTy; mt;ty; (fp.gp. 623 nrg;lk;gu;) khjk; egp (]y;) jq;fsJ 200
Njhou;fSld; Fiw\pfspd; tpahghuf; $l;lj;ij topkwpg;gjw;fhfr; nrd;whu;fs;.
,e;j tpahghuf; $l;lj;jpy; cka;ah ,g;D fy/Gk; E}W Fiw\pfSk; ,Ue;jdu;.
,tu;fSld; 2500 xl;lfq;fs; ,Ue;jd. egp (]y;) mtu;fs; ~uo;th| vd;w
kiyf;fUfpy; cs;s ~g+thj;| vd;w ,lk; tiu nrd;whu;fs;. Mdhy;> tpahghuf;
$l;lk;
me;j
,lj;ij
Kd;$l;bNa
fle;J
tpl;ljhy;
rz;il
VJk;
eilngwtpy;iy.
,e;jg; NghUf;F egp (]y;) nry;Yk; NghJ kjPdhtpy; ]mJ ,g;D KMij
gpujpepjpahf epakpj;jhu;fs;. ,g;NghhpYk; nts;is epwf; nfhbNa gad;gLj;jg;gl;lJ.
mij ]mJ ,g;D mgP tf;fh]; (uop) Ve;jpapUe;jhu;fs;.
Page 201 of 518
6) ~]/g;thd;'
`p[; 2> ugPTy; mt;ty; (fp.gp. 623 nrg;lk;gu;) khjk; ~FU]; ,g;D [hgpu; my;/g`;|
vd;gtd; rpy K\;hpf; tPuu;fSld; kjPdhtpd; Nka;r;ry; epyq;fs; kPJ jhf;Fjy;
elj;jp mq;fpUe;j fhy;eilfspy; rpytw;iwf; nfhs;isabj;Jr; nrd;whd;. ,ij
mwpe;j egp (]y;) mtu;fs; jq;fspd; vOgJ Njhou;fis mioj;Jf; nfhz;L
mtid tpul;bg; gpbg;gjw;fhf tpiue;jhu;fs;. gj;Uf;F mUfpYs;s ~]/g;thd;|
vd;w ,lk; tiu nrd;Wk; FUi]Ak; mtdJ Ml;fisAk; gpbf;f Kbahjjhy;
rz;ilapd;wp jpUk;gpdhu;fs;. ,e;jg; NghUf;F ~Kjy; gj;u; Nghu;| vd;Wk; ngau;
$wg;gLfpwJ.
,e;jg; NghUf;F egp (]y;) nry;Yk; NghJ kjPdhtpy; jdJ gpujpepjpahf i[J ,g;D
`h]hit epakpj;jhu;fs;. ,g;NghhpYk; nts;is epwf; nfhbNa gad;gLj;jg;gl;lJ.
mij myP ,g;D mg+jhypg; (uop) Ve;jpapUe;jhu;.
7) ~Jy; ci\uh'
`p[; 2> [{khjh my;Cyh my;yJ [{khjh my; Mfpuh (fp.gp. 623 etk;gu; my;yJ
brk;gu;) khjk; egp (]y;) mtu;fs; jkJ 150 my;yJ 200 K`h[pu; Njhou;fSld;
,e;jg; NghUf;fhf Gwg;gl;lu;fs;. ,g;Nghhpy; fye;J nfhs;Sk;gb vtiuAk;
epu;ge;jpf;ftpy;iy. ,e;j 150 (my;yJ) 200 Njhou;fSk; 30 xl;lfq;fspy; xUtu; khwp
xUtuhf gazpj;jdu;. kf;fhtpypUe;J tpahghur; rhkhd;fSld; \hk; Nehf;fp nrd;W
nfhz;bUe;j Fiw\pfspd; tpahghuf; $l;lj;jpdiu topkwpg;gNj egp (]y;)
mtu;fspd; Nehf;fkhf ,Ue;jJ. Mdhy;> egp (]y;) mtu;fs; ~Jy; ci\uh| vd;w
,lj;ij miltjw;Fg; gy ehl;fSf;F Kd;djhfNt mf;$l;lk; me;j ,lj;ijf;
fle;J tpl;lJ njhpate;jJ. ,Nj tpahghuf; $l;lk; \hkpypUe;J jpUk;g
tUk;NghJ mij topkwpg;gjw;fhfr; nry;Yk; NghJjhd; gpugykhd ,uz;lhtJ gj;u;
Nghu; (gj;u; my; Fg;uh) eilngw;wJ.
egp (]y;) [{khjh my;Cyh filrpapy; ,g;NghUf;fhf
my;Mfpuh njhlf;fj;jpy; kjPdhtpw;Fj; jpUk;gp te;jhu;fs;.
ntspNawp
[{khjh
K];ypk;fs; kPJ mj;JkPwf; $lhJ vd Kj;yp[;> ok;uh kw;Wk; mtu;fSila el;G
fpisapdUld; ,g;gazj;jpy; egp (]y;) xg;ge;jk; nra;jhu;fs;.
,g;NghUf;F egp (]y;) nrd;w NghJ kjPdhtpy; mg+]ykh ,g;D mg;Jy; m]j;
my;kf;[_kp (uop) vd;gtiug; gpujpepjpahf epakpj;jhu;fs;. ,g;NghhpYk; nts;is
epwf; nfhbNa gad;gLj;jg;gl;lJ. ,ij `k;[h ,g;D mg;Jy; Kj;jypg; (uop)
Ve;jpapUe;jhu;fs;.
8) ~ef;yh'
`p[; 2> u[g; (fp.gp. 624 [dt) khjk; egp (]y;) 12 K`h[pu;fSld; mg;Jy;yh`;
,g;D [`;\; my;m]jp (uop) mtu;fis ~ef;yh| vd;w ,lj;jpw;F mDg;gp
itj;jhu;fs;. ,UtUf;F Xu; xl;lfk; tPjkhf ,tu;fs; xUtu; khwp xUtu; gazk;
nra;jdu;.
egp (]y;) xU fbjj;ij vOjp ,uz;L ehl;fs; fope;j gpd;jhd; fbjj;ijg; gbj;Jg;
ghu;f;f Ntz;Lk; vd;W $wp> mij mg;Jy;yh`; ,g;D [`;\plk; nfhLj;jhu;fs;.
mg;Jy;yh`; (uop) mg;gilia mioj;Jf; nfhz;L kjPdhtpypUe;J Gwg;gl;L
,uz;L ehl;fs; fopj;J> fbjj;ijg; gbj;Jg; ghu;j;jhu;fs;.
Page 202 of 518
mf;fbjj;jpy; 'ePu; vdJ ,e;jf; fbjj;ijg; gbj;j gpwF> kf;fh kw;Wk; jhk;/gpw;F
kj;jpapYs;s ~ef;yh| vd;w ,lj;ij milAk; tiu njhlu;e;J nry;Yq;fs;. me;j
,lj;ij mile;J tpl;lhy; mq;Fj; jq;fp Fiw\pfspd; tpahghuf; $l;lj;ij
vjpu;ghu;j;jpUq;fs;> mtu;fspd; tUifia mwpe;J vdf;F nra;jp mDg;Gq;fs;"
vd;W vOjg;gl;bUe;jJ. ,ijg; gbj;j mg;Jy;yh`; (uop) 'nrtpkLj;Njhk;
topg;gl;Nlhk;!"
vd;W
$wpatuhf>
,r;nra;jpia
jq;fs;
Njhou;fSf;F
mwptpj;jhu;fs;.
'ehd; cq;fis epu;ge;jpf;ftpy;iy. ahu; tPukuzk; mila tpUk;GfpwhNuh mtu;
vd;Dld; tuyhk;. ahu; kuzpg;gij ntWf;fpwhNuh mtu; jpUk;gptplyhk;. Mdhy;>
ehd; Nghu; nra;aj; jahuhf ,Uf;fpNwd;" vd;W mg;Jy;yh`; (uop) jq;fs;
Njhou;fsplk; $wpdhu;. mtu;fsJ Njhou;fs; 'NghUf;F ehq;fSk; jahuhf
,Uf;fpNwhk;" vd;W $wpdhu;fs;. ,t;thW ,tu;fs; jq;fsJg; gazj;ijj; njhlu;e;J
nfhz;bUe;j NghJ topapy; ]mJ ,g;D mgPtf;fh]{k;> cj;gh ,g;D f];thDk;
jhq;fs; thfdpj;j xl;lfj;ijj; jtw tpl;ljhy;> mijj; NjLtjpy; <Lgl;L
gilapypUe;J gpd;dile;J tpl;ldu;.
mg;Jy;yh`; ,g;D [`;\; (uop) gilAld; ~ef;yh| vd;w me;j ,lj;ij
te;jile;jhu;fs;. mq;Ff; Fiw\pfspy; mk;u; ,g;D `o;ukP> c];khd; ,g;D
mg;Jy;yh`; ,g;D KfPuh> et;/gy; ,g;D mg;Jy;yh`; ,g;D KfPuh kw;Wk; KfPuh
fpisapdhpd; mbikahd `fk; ,g;D if]hd; MfpNahUld; tpahghuf; FO
xd;W cyu;e;j jpuhl;ir> gjdplg;gl;l Njhy; kw;Wk; tpahghug; nghUl;fSld;
nrd;W nfhz;bUe;jJ. mg;Jy;yh`; ,g;D [`;\; jq;fsJ Njhou;fSld;
MNyhrid nra;jhu;fs;. 'ehk; rq;ifkpf;f khjkhfpa u[g; khjj;jpd; filrpj;
Njjpapy; ,Uf;fpNwhk;. ,g;NghJ mtu;fSld; ehk; rz;ilapl;lhy; rq;ifkpf;f
khjj;jpd; fz;zpaj;ijg; gho;gLj;jpatu;fshfp tpLNthk;. Mdhy;> Nghu; nra;ahky;
,d;wpuT tpl;Ltpl;lhy; ,tu;fs; `uk; gFjpf;Fs; Eioe;J tpLthu;fs;" - ,t;thW
tpthjk; eilngw;w gpd;G> mtu;fsplk; rz;ilaplyhk; vd;W KbthdJ. mjd;
gpwF K];ypk;fspy; xUtu; mk;u; ,g;D `o;ukpia mk;nga;Jf; nfhd;whu;.
mLj;J> K];ypk;fs; c];khd; kw;Wk; `fk; Mfpa ,UtiuAk; ifJ nra;jdu;.
Mdhy; et;/gy; jg;gpj;Jtpl;lhu;. gpd;G ,uz;L ifjpfs;> tpahghug; nghUl;fs;
midj;ijAk; vLj;Jf;nfhz;L kjPdh te;jdu;. ,e;j fdPkhtpy;" my;yh`;tpw;Fk;
mtdJ J}jUf;Fk; Ie;jpy; xU gq;if xJf;fpdhu;fs;. ,Jjhd; ,];yhkpy;
my;yh`;Tf;Fk; mtdJ J}jUf;Fk; xJf;fg;gl;l Kjy; fdPkh gq;fhFk;.
,g;Nghhpy;jhd; Kjd; Kjypy; xU vjphp nfhiy nra;ag;gl;lhd;. NkYk;>
,g;Nghhpy;jhd; Kjd; Kjyhf vjphpfs; ifJ nra;ag;gl;ldu;.
egp (]y;) mtu;fs; K];ypk;fspd; ,e;j eltbf;ifiaf; fLikahf ntWj;jhu;fs;.
NkYk;>
'rq;ifkpf;f
khjj;jpy;
Nghu;
nra;a
ehd;
cq;fSf;Ff;
fl;lisapltpy;iyNa!" vd;W fz;bj;J tpl;L ifjpfs; kw;Wk; tpahghug;
nghUl;fs; tp\aj;jpy; nksdk; fhj;jhu;fs;.
,e;epfo;r;rpia K];ypk;fs; kPJ gopRkj;j ey;ynjhU re;ju;g;gkhf ,izitg;Nghu;
gad;gLj;jpdu;. K];ypk;fs; kPJ gythW gop Rkj;jpdhYk; me;j midj;Jg;
gopfisAk; ngha;ahd $w;WfisAk; Kw;wpYk; jfu;j;njwpAk;gb xU trdj;ij
my;yh`; Fu;Mdpy; ,wf;fpdhd;. me;j trdj;jpy; K];ypk;fs; nra;jij tpl
,izitg;Nghhpd;
nray;
kpfg;nghpa
kd;dpf;f
Kbahj
Fw;wk;
vd;W
njspTgLj;jpdhd;.
Page 203 of 518
(egpNa! Jy;fmjh> Jy;`[;> K`u;uk;> u[g; Mfpa ,r;)rpwg;Gw;w khjq;fspy; Nghu;
nra;tijg; gw;wp cq;fsplk; m(e;epuhfhpg;g)tu;fs; Nfl;fpd;wdu;. (mjw;F) ePq;fs;
$Wq;fs;: 'mtw;wpy; Nghu; GhptJ ngUk; ghtk;(jhd;.) Mdhy;> (kdpju;fs;)
my;yh`;Tila khu;f;fj;(jpy; NrUt)ij (ePq;fs;) jLg;gJk;> my;yh`;it (ePq;fs;)
epuhfhpg;gJk;> (`[;[{f;F tUgtu;fis) k];[pJy; `uhKf;F tutplhJ jLg;gJk;>
mjpy; trpg;Nghhp(y; ek;gpf;if nfhz;Nlh)iu mjpypUe;J ntspNaw;WtJk;
my;yh`;tplj;jpy;> (mij tpl) kpfg; ngUk; ghtq;fshf ,Uf;fpd;wd. jtpu
(ek;gpf;ifahsu;fSf;F ePq;fs; nra;JtUk;) tp\kk; nfhiyia tpl kpff; nfhbaJ.
(my;Fu;Md; 2:217)
mjhtJ> K];ypk;fs; tp\aj;jpy; ,izitg;Nghu; Vw;gLj;jpa ,e;jf; Fog;gq;fSk;
$r;ry;fSk; mbg;gilaw;wit. Vnddpy;> K];ypk;fs; tp\aj;jpy; ,t;thW
$Wtjw;F me;j ,izitg;NghUf;Fj; jFjpNa fpilahJ. ,];yhik vjpu;g;gjw;Fk;
K];ypk;fs; kPJ mepahakpiog;gjw;Fk; ,e;j ,izitg;Nghu; vt;tpjj;jpYk;
jaf;fk; fhl;ltpy;iy. K];ypk;fs; rq;ifkpf;f kf;fhtpy; jq;fpapUe;j NghJ
mtu;fsJ nghUl;fs; mgfhpf;fg; gl;ld. egp (]y;) mtu;fisf; nfhiy nra;a
ntwpAld;
miye;jdu;.
,d;Dk;
Gdpjkpf;f
vj;jidNah
flikfisAk;
chpikfisAk; ghohf;fpa ,tu;fSf;F Gdpjj;ijg; gw;wp NgRtjw;F vd;d mUfij
,Uf;fpwJ? Gdpjq;fisNa kjpf;fhj ,tu;fSf;F ,g;nghOJ kl;Lk; Gdpjj;ijg;
gw;wp NgRtjw;F jFjp vq;fpUe;J te;jJ? vdNt> K];ypk;fs; ,e;jg; Gdpjj;ijg;
ghohf;fpaJ
ve;j
tifapYk;
mrpq;fNkh
Fw;wNkh
,y;iy.
MfNt>
,izitg;gtu;fs; gug;gpa ,e;j tje;jpfs; Kw;wpYk; Nftykhd xd;Nw!
,t;trdk; ,wf;fg;gl;ljw;Fg; gpd;G egp (]y;) mtu;fs; ,uz;L ifjpfisAk;
tpLtpj;jhu;fs;. NkYk;> nfhiy nra;ag;gl;Nlhd; FLk;gj;jpdUf;F e\;l<Lk;
toq;fpdu;fs;. ([hJy; kMJ)
Nkw;$wg;gl;l (f];th> ]a;ah) Nghu;fs; midj;Jk; gj;u; NghUf;F Kd;
epfo;e;jitahFk;. ,Wjpapy; $wg;gl;l Nghiuj; jtpu NtnwjpYk; nghUl;fs;
#iwahlg;glTkpy;iy capu;fs; nfhiy nra;ag;glTkpy;iy. Mdhy;> FU]; ,g;D
[hgpu;
my;/g`;aPd;
jiyikapd;
fPo;
,izitg;gtu;fs;
K];ypk;fspd;
nghUl;fis nfhs;isabj;j gpd;Ng K];ypk;fs; gjpy; eltbf;if vLj;jdu;.
mg;Jy;yh`; ,g;D [`;\; (uop) mtu;fs; gilapd; %yk; epfo;e;j rk;gtj;ijg;
ghu;j;j kf;fh K\;hpf;Ffs; gae;J eLq;fpdu;. kpfg;nghpa Mgj;J jq;fSf;F Kd;
cUthfp tpl;lij czu;e;jdu;. K];ypk;fs; kjPdhtpy; milf;fyk; GFe;Jtpl;lhy;
vj;jifa Mgj;J epfOk; vd;W gae;jdNuh me;j Mgj;jpy; ,g;NghJ rpf;fpf;
nfhz;ldu;. kjPdhthrpfs; kpFe;j tpopg;GlDk; fz;fhzpg;GlDk; ,Uf;fpwhu;fs;
jq;fspd; tzpfg; gazq;fs; xt;nthd;iwAk; KOikahff; fz;fhzpf;fpd;wdu;
K];ypk;fs; 300 iky;fs; $l gilnaLj;J te;J jq;fisf; nfhiy nra;aNth>
rpiwgpbf;fNth> jq;fspd; nry;tq;fis ms;spf;nfhz;L epk;kjpahf jpUk;gNth
KO Mw;wy; ngw;Wtpl;ldu; vd;gij ,g;NghJ ,e;j ,izitg;gtu;fs; ed;F
tpsq;fpf; nfhz;ldu;.
NkYk;> jq;fspd; \hk; Njrj;ij Nehf;fpa tpahghu topj;jlk; kpFe;j
Mgj;jpw;Fs;shfp ,Ug;gijAk; ed;F czu;e;J nfhz;ldu;. ,Ue;Jk; jq;fspd;
topNfl;bypUe;J tpyfp [{i`dh kw;Wk; ok;uh fpisapdu; nra;jijg; Nghd;W
rkhjhd topiaf; ifahs; tjw;Fg; gjpyhf kPz;Lk; Kd;ig tpl mjpfkhf gifik
nfhs;syhdhu;fs;. ,jw;F Kd;du; K];ypk;fis mtu;fsJ ehl;Lf;Fs; itj;Nj
Page 204 of 518
mopj;J tpLNthk; vd;W vr;rhpf;if nra;J nfhz;bUe;jij ,g;NghJ epiwNtw;wpNa
MfNtz;Lk; vd;W cWjp g+z;ldu;. klj;jdkhd ,e;j vz;zk;jhd; ,tu;fis
gj;u; NghUf;F mioj;J te;jJ.
mg;Jy;yh`; ,g;D [`;\; (uop) mtu;fspd; ,e;j rk;gtj;jpw;Fg; gpd;G `p[;hp 2>
\mghd; khjj;jpy; my;yh`; K];ypk;fSf;Fg; Nghu; Ghptij flikahf;fpdhd;.
,t;tp\aj;jpy; gy njspthd trdq;fis ,wf;fpdhd;.
cq;fis vjpu;j;Jg; Nghu; Ghpa Kw;gl;Nlhiu my;yh`;Tila ghijapy; ePq;fSk;
vjpu;j;Jg; Nghu; GhpAq;fs;. Mdhy;> ePq;fs; (vy;iy) mj;JkPw Ntz;lhk;.
Vndd;why;> epr;rakhf my;yh`; mj;JkPWgtu;fis Nerpg;gjpy;iy.
MfNt (cq;fis vjpu;j;Jg; Nghu; Ghpa Kw;gl;l) mtu;fis fz;l ,lnky;yhk;
ntl;Lq;fs;. cq;fis (cq;fs; ChpypUe;J) mtu;fs; ntspNaw;wpathNw ePq;fSk;
mtu;fis ntspNaw;wp tpLq;fs;. (mtu;fs; nra;Ak;) fyfk; nfhiyia tpl kpff;
nfhbaJ. Mdhy; (mtu;fspy;) vtNuDk; mgak; Njb k];[pJy; `uhkpy;
,Ue;jhy;> mq;F mtu;fs; cq;fis vjpu;j;J Nghu; Ghpa Kw;gLk; tiuapy; ePq;fs;
mtu;fis ntl;lhjPu;fs;. (mt;tplj;jpYk;) mtu;fs; cq;fis vjpu;j;Jg; Nghu;
Ghpe;jhy; ePq;fSk; mtu;fis ntl;Lq;fs;. me;j epuhfhpg;gtu;fSf;F (chpa) $yp
,JNt!
(,jd;) gpd;Dk; mtu;fs; (cq;fis vjpu;j;Jg; Nghu; GhpahJ) tpyfpf; nfhz;lhy;
(ePq;fs; mtu;fis ntl;lhjPu;fs;.) epr;rakhf my;yh`; kpf kd;dpg;gtdhfTk;>
epfuw;w md;GilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
md;wp> (,];yhkpw;F vjpuhfr; nra;ag;gLk;) fyfk; (Kw;wpYk;) ePq;fp> my;yh`;Tila
khu;f;fk; cWjpahf epiyngWk; tiuapy; mtu;fis vjpu;j;Jg; Nghu; GhpAq;fs;.
Mdhy;> mtu;fs; (fyfk; nra;ahJ) tpyfpf; nfhz;lhy; (mtu;fSf;F kd;dpg;G
cz;L)> mepahak; nra;gtu;fisj; jtpu (kw;wtu;fs; kPJ) mwNt mj;J kPwf;$lhJ.
(my;Fu;Md; 2:190-193)
Nkw;$wg;gl;l trdq;fisj; njhlu;e;J NkYk; gy trdq;fis ,wf;fpdhd;.
mt;trdq;fspy; Nghu; Kiwfisf; fw;Wf; nfhLj;J> NghUf;F Mu;t%l;b mjd;
rl;lq;fis tpthpj;jhd;.
(ek;gpf;ifahsu;fNs! cq;fis vjpu;j;Jg; Nghu; GhpAk;) epuhfhpg;gtu;fis ePq;fs;
re;jpg;gPu;fshapd;> (jaf;fkpd;wp) mtu;fSila fOj;Jfis ntl;Lq;fs;. mtu;fis
Kwpabj;Jtpl;lhy;> (kpQ;rpatu;fisr; rpiw) gpbj;Jf; fl;Lq;fs; mjd; gpd;du;>
mtu;fSf;Fg; gjpyhf ahnjhU <L ngw;NwDk; my;yJ (<bd;wp mtu;fs; kPJ)
fUizahfNtDk; tpl;LtpLq;fs;.
,t;thW> (vjphpfs;) jk; MAjj;ijf; fPNo itf;Fk; tiuapy; (Nghu; nra;Aq;fs;.) ,J
my;yh`;(tpd; fl;lis. mtd;) ehbapUe;jhy;> (mtu;fs; cq;fSld; Nghu; Ghpa
tUtjw;F Kd;djhfNt) mtu;fisg; gop thq;fpapUg;ghd;. MapDk;> (Nghhpd;
%yk;) cq;fspy; rpyiu> rpyiuf; nfhz;L Nrhjpf;fpd;whd;.
MfNt> my;yh`;Tila ghijapy; vtu;fs; ntl;lg;gl;L (,we;J) tpLfpd;whu;fNsh>
mtu;fSila ed;ikfis mtd; tPzhf;fp tpl khl;lhd;. (jf;f $ypiaNa
nfhLg;ghd;.) mtu;fis Neuhd ghijapy; nrYj;jp mtu;fSila epiyikiaAk;
rPu;gLj;jp tpLthd;.
Page 205 of 518
md;wp> mtd; mtu;fSf;F mwptpj;jpUe;j RtdgjpapYk; mtu;fisg; GFj;Jthd;.
ek;gpf;ifahsu;fNs! ePq;fs; my;yh`;Tf;F cjtp Ghpe;jhy;> mtDk; cq;fSf;F
cjtp Ghpe;J cq;fSila ghjq;fis cWjpahf;fptpLthd;. (my;Fu;Md; 47:4-7)
gpd;G> Nghu; flikahf;fg;gl;lij Nfs;tpg;gl;L cs;sk;
td;ikahf gopj;J Fu;Md; trdq;fis ,wf;fpdhd;:
eLq;fpatu;fis
kpf
ek;gpf;if nfhz;ltu;fspYk; rpyu;> (Nghiug; gw;wp) ahnjhU (jdp mj;jpahak;
,wf;fg;gl Ntz;lhkh? vd;W $Wfpd;wdu;. mt;thNw (njspthd) xU jpl;lkhd
mj;jpahak; ,wf;fg;gl;L> Nghu; nra;AkhW mjpy; $wg;gl;bUe;jhy;> vtu;fSila
cs;sq;fspy; Neha; ,Uf;fpd;wNjh mtu;fs;> kuz mt];ijapy; rpf;fp kaq;fpf;
fplg;gtu; ghu;g;gijg; Nghy; (egpNa!) cq;fis mtu;fs; Nehf;Fthu;fs;. MfNt>
mtu;fSf;Ff; NfLjhd;. (my;Fu;Md; 47:20)
Nghu; flikahf;fg;gl;lJk;> mjw;F Mu;t%l;lg;gl;lJk;> mjw;Fhpa jahhpg;Gfisr;
nra;a Ntz;Lnkd;W fl;lisaplg;gl;lJk; mf;fhyr; #o;epiyapd; NjitahfTk;
fl;lhakhfTk; ,Ue;jJ. #o;epiyfis ed;F myrpg;ghu;f;Fk; Mw;wYs;s jiytu;
ahuhf ,Ug;gpDk; mf;fhy mtrpaj;ijf; fUjp jpBu; epfo;Tfis vjpu;nfhs;s
jahuhf ,Uf;f Ntz;Lnkd jdJ gilfSf;F epr;rak; fl;lisapl;bUg;ghu;.
tp\ak; ,t;thwpUf;f midj;ijAk; mwpe;jtDk; kpifj;jtDkhd my;yh`;
,f;fl;lisfis K];ypk;fSf;F gpwg;gpf;fhky; ,Ug;ghdh? mf;fhy #o;epiyNah
Kw;wpYk; rj;jpaj;jpw;Fk; mrj;jpaj;jpw;Fk; kj;jpapy; fLk; Nkhjy;fis Vw;gLj;jpf;
nfhz;bUe;jJ.
mg;Jy;yh`;
,g;D
[`;\{ila
gilapd;
epfo;r;rp
,izitg;Nghhpd; Nuh\j;jpw;Fk; ,d ngUikf;Fk; kpfg; nghpa mbahf ,Ue;jJ.
,e;epfo;r;rp ,tu;fSf;F kpFe;j Nehtpid mspj;jJ kl;Lky;yhky; neUg;Gf;
fq;Ffspy; Gus;gtu;fshf ,tu;fis Mf;fp tpl;lJ.
Nghu; rk;ge;jkhd ,iwtrdq;fspd; fUj;Jf;fis Mo;e;J rpe;jpf;Fk; NghJ nghpa
Nghu; rkPgj;jpy; elf;fg;NghfpwJ> mjd; Kbtpy; my;yh`;tpd; cjtpAk; ntw;wpAk;
K];ypk;fSf;Nf fpilf;Fk; vd;gij ed;F njhpe;J nfhs;syhk;. ghUq;fs;! vt;thW
K];ypk;fSf;F my;yh`; fl;lisapLfpwhd;. 'kf;fh ,izitg;ghsu;fs; cq;fis
cq;fs; ChpypUe;J ntspNaw;wpaJ Nghd;W ePq;fSk; mtu;fis ntspNaw;wp
tpLq;fs;" vd;W my;yh`; K];ypk;fSf;Ff; fl;lis gpwg;gpj;jhd;. (ghu;f;f
Nkw;$wg;gl;Ls;s my;Fu;Md; 2:191).
NkYk;> ntw;wp ngw;w uhZtj;jpdu; ifjpfsplk; ve;j Kiwapy; ele;Jnfhs;s
Ntz;Lnkd;w
rl;lq;fis
Nkw;$wg;gl;l
trdq;fspy;
my;yh`;
vt;thW
tpthpj;jpUf;fpd;whd;
vd;gijg;
ghUq;fs;.
Mf>
,it
midj;Jk;
K];ypk;fSf;Fj;jhd; ,Wjpapy; ntw;wp fpilf;Fk; vd;gijj; njspthfr; Rl;bf;
fhl;Lfpd;wd. ,Ug;gpDk; K];ypk;fspd; xt;nthU tPuUk; my;yh`;tpd; ghijapy;
jdJ tPuj;ij ntspg;gLj;jpf; fhl;lNtz;Lk; vd;gjw;fhf ,e;j ew;nra;jpfis
my;yh`; (clNd ntspg;gLj;jhky;) rw;W kiwj;Nj itj;jhd;.
,e;j ehl;fspy;jhd; `p[;hp 2> \mghd; khjk; (fp.gp. 624 gpg;utapy;) my;yh`;
~igJy; Kfj;j]pd;| jpirapypUe;J fmghtpd; gf;fk; fpg;yhit khw;wpf;
nfhs;Sq;fs; vd fl;lisapl;lhd;. ,jd; tpisT> gpsTfis cz;lhf;f
Ntz;Lnkd;gjw;fhf K];ypk;fspd; mzpapw;Fs; GFe;J nfhz;l eatQ;rfu;fSk;
ek;gpf;ifapy; gytPd khdtu;fSk; K];ypk;fis tpl;L tpyfp> jq;fsJ gioa
Page 206 of 518
nfhs;iff;Nf jpUk;gpr; nrd;wdu;. Nkhrbf;fhuu;fs; kw;Wk; JNuhfk; nra;gtu;fis
tpl;Lk; K];ypk;fspd; mzp J}a;ik mile;jJ.
fpg;yh khw;wg;gl;ljhy; Vw;gl;l nghpa gyd; ,JNt MFk;. NkYk;> fpg;yh
khw;wg;gl;ljpy; xU El;gkhd mwptpg;Gk; ,Uf;fyhk;. mjhtJ> K];ypk;fs; jq;fsJ
tho;f;ifapy; xU Gjpa mj;jpahaj;ijj; njhlq;f ,Uf;fpwhu;fs;. ,e;jj; njhlf;fk;>
K];ypk;fs;
jq;fspd;
fpg;yhitf;
ifg;gw;WtJ
nfhz;L
KbTngWk;
rj;jpaj;jpypUf;Fk; xU rKjhaj;jpd; fpg;yh vjphpfspd; fl;Lg;ghl;by; ,Ue;jhYk;>
me;j rKjhak; me;j fpg;yhit vjphpfspd; fl;Lg;ghl;bypUe;J xU ehs; tpLtpj;Nj
jPUk; vd;gij czu;j;Jk; xU El;gkhd Rl;bf;fhl;lYk; fpg;yh khw;wg;gl;ljpy;
,Uf;fyhk;.
,JNghd;w
fl;lisfspdhYk;>
rq;ifkpF
Fu;Md;
trdq;fspd;
Rl;bf;
fhl;LjypdhYk;. my;yh`;tpd; ghijapy; Nghu; Ghpa Ntz;Lk; my;yh`;tpd;
khu;f;fj;ij cau;j;Jtjw;fhf jPu;thd xU Nghiu re;jpf;f Ntz;Lk; vd;w MirAk;
cw;rhfKk; mf;fhy K];ypk;fsplk; NkNyhq;fpapUe;jJ.
nghpa gj;u; Nghu;
NghUf;Fhpa fhuzk;
'ci\uh| vd;w Nghiug; gw;wp ehk; Kd;G Fwpg;gpl;lNghJ kf;fhtpypUe;J \hkpw;F
nrd;W nfhz;bUe;j tpahghuf; $l;lk; xd;W egp (]y;) mtu;fsplkpUe;J jg;gpj;J
tpl;lJ vd;W $wpapUe;Njhk;. ,e;j tpahghuf; $l;lk; \hkpypUe;J kf;fhtpw;F
jpUk;Gk; ehs; neUq;fpa NghJ ,jd; nra;jpia mwpe;J tUtjw;fhf jy;`h ,g;D
cigJy;yh`;> ]<J ,g;D i[J (uop) Mfpa ,Utiu egp (]y;) kjPdhtpd;
tlf;Fj; jpirapd; gf;fk; mDg;gpdhu;fs;. ,t;tpUtUk; ~`t;uh| vd;w ,lj;ij
mile;J mq;F jq;fpapUe;jdu;. mg+ ]{/g;ahd; tpahghuf; $l;lj;Jld;
mt;tplj;ij mile;j NghJ mt;tpUtUk; kjPdhtpw;Fj; jpUk;gp> nra;jpia egp
(]y;) mtu;fsplk; $wpdhu;fs;.
,e;j tpahghuf; $l;lk; kpfg;nghpa mstpy; Fiw\pj; jiytu;fSf;Fhpa
nry;tq;fSld; nrd;W nfhz;bUe;jJ. ,tu;fsplk; 50>000 jq;f ehzaq;fSf;Ff;
Fiwahj msT tpahghug; nghUl;fs; 1>000 xl;lfq;fspy; te;J nfhz;bUe;jd.
Mdhy;> ,t;tsT nghpa tpahghuf; $l;lj;ijg; ghJfhg;gjw;F 40 tPuu;fs; kl;LNk
,Ue;jdu;.
kf;fhthrpfSf;F nghUshjhu uPjpahf kpfg;nghpa Nrjj;ij cz;L gz;Ztjw;F ,J
K];ypk;fSf;F fpilj;j ngUk; tha;g;ghFk;. ,e;j Nrjj;ij Vw;gLj;jptpl;lhy;
fhyq;fhykhf fh/gpu;fspd; cs;sq;fs; JbJbj;Jf; nfhz;NlapUf;Fk;. ,g;NghJ egp
(]y;) K];ypk;fSf;F mwptpg;Gr; nra;jhu;fs;. ',Njh... Fiw\pfspd; tpahghuf;
$l;lk; mtu;fsJ nghUl;fSld; tUfpwJ. mf;$l;lj;ij Nehf;fp ePq;fs;
Gwg;gLq;fs;. my;yh`; me;jg; nghUl;fis cq;fSf;F mspf;ff; $Lk;" vd;W egp
(]y;) $wpdhu;fs;.
,g;Nghhpy; fye;Jnfhs;s Ntz;Lnkd egp (]y;) vtiuAk; typAWj;jtpy;iy.
fhuzk; tpahghuf; $l;lj;jpw;Fg; gjpyhf kf;fhtpd; gilapdUld; gj;u;
ikjhdj;jpy; nghpa mstpy; %u;f;fkhd rz;ilAk; NkhjYk; epfOnkd;W mtu;fs;
vjpu;ghu;f;ftpy;iy.
mjhtJ>
nry;tq;fSf;Fg;
gjpy;
rz;il
epfOnkd;W
mg;nghOJ egp (]y;) mtu;fSf;Fj; njhpahjjhy; ,g;gazj;jpy; fye;J nfhs;tJ
Page 207 of 518
mtuthpd; tpUg;gk; vd;W egp (]y;) tpl;L tpl;lhu;fs;. ,jw;F Kd;G jhq;fs;
fz;l rpwpa nghpa uhZtg; gazq;fspy; epfo;e;jijg; Nghd;Wjhd; ,e;jg;
gazj;jpYk; epfOk; vd;nwz;zp mjpfkhd egpj;Njhou;fs; ,g;gazj;jpy;
fye;Jnfhs;shky; kjPdhtpNyNa jq;fptpl;ldu;. mij egp (]y;) mtu;fSk;
Fw;wkhff; fUjtpy;iy.
,];yhkpag; gilAk; mjw;F jsgjpfs; epakpf;fg;gLtJk;
egp (]y;) kjPdhtpypUe;J ntspNaw Maj;jkhdhu;fs;. mtu;fSld; 310w;Fk;
Nkw;gl;ltu;fs; (313 my;yJ 314 my;yJ 317) tPuu;fs; ntspNawpdhu;fs;. mjhtJ 82
my;yJ 83 my;yJ 84 K`h[pu;fSk;> mt;]; fpisiar; Nru;e;j 61 md;]hhpfSk;>
f];u[; fpisiar; Nru;e;j 170 md;]hhpfSk; ,Ue;jdu;. kjPdhtpypUe;J ntspNaWk;
NghJ vt;tpj MuthuKk; ,y;yhky; Fiwthd jahhpg;Gld;jhd; K];ypk;fs;
nrd;whu;fs;. K];ypk;fsplk; xd;W my;yJ ,uz;L FjpiufNs ,Ue;jd. [{igu;
,g;D mt;thk; (uop) mtu;fsplk; xU FjpiuAk; kpf;jhJ ,g;D m];tj; (uop)
mtu;fsplk; xU FjpiuAk; ,Ue;jJ. NkYk;> 70 xl;lfq;fs; kl;Lk; ,Ue;jd.
mjpy; Xu; xl;lfj;jpw;F ,Utu; my;yJ %tuhf khwpkhwp gazk; nra;jdu;. egp
(]y;) kw;Wk; myP> ku;]j; ,g;D mg+ ku;]j; fdtp (uop) Mfpa %tUk; xNu
xl;lfj;jpy; khwpkhwp gazk; nra;jdu;.
,k;Kiw kjPdhtpw;Fk; mq;F njhOif elj;Jtjw;Fk; gpujpepjpahf mg;Jy;yh`;
,g;D ck;K kf;J}k; (uop) mtu;fis egp (]y;) epakpj;jhu;fs;. egp (]y;)
kjPdhtpypUe;J ntspNawp ~ut;`h| vd;w ,lj;ij mile;j NghJ mg+Yghgh ,g;D
mg;Jy; Kd;jpu; (uop) mtu;fisg; gpujpepjpahf epakpj;J kjPdh mDg;gp
itj;jhu;fs;.
,g;NghUf;fhd nghJthd jiyikj;Jtj;jpd; nts;isf; nfhbia ~K];mg; ,g;D
ciku; my;Fiw\p my;mg;j| (uop) mtu;fsplk; toq;fpdhu;fs;.
gilia ,uz;L gphpthf Mf;fpdhu;fs;.
1) K`h[pu;fspd; gil: ,jw;Fhpa nfhbia myP ,g;D mg+
mtu;fsplk; nfhLj;jhu;fs;. ,f;nfhbf;F ~cfhg;| vd;W nrhy;yg;gl;lJ.
jhypg;
(uop)
2) md;]hhpfspd; gil: ,jw;Fhpa nfhbia ]mJ ,g;D KMj; (uop) mtu;fsplk;
nfhLj;jhu;fs;. ,e;j ,U gilfspd; nfhb fUg;G epwKilajhf ,Ue;jJ.
gilapd; tyg; gf;fg; gphptpw;F ]{igu; ,g;D mt;thk; (uop) mtu;fisj;
jiytuhf;fpdhu;fs;. ,lg; gf;fg; gphptpw;F kpf;jhJ ,g;D mk;u; (uop) mtu;fisj;
jiytuhf;fpdhu;fs;. ehk; Kd;G $wpaJ Nghd;W ,t;tpUtu;jhd; Fjpiu tPuu;fshf
,Ue;jhu;fs;. Nghhpd; filrp gphptpw;F if]; ,g;D mg+ ]/]M (uop) mtu;fisj;
jiytuhf;fpdhu;fs;. kw;wgb nghJ jsgjpahfTk;> gilia top elj;JgtuhTk; egp
(]y;) mtu;fNs tpsq;fpdhu;fs;.
,];yhkpag; gil gj;iu Nehf;fp
egp (]y;) mtu;fs; rhpahd jahhpg;G ,y;yhj ,g;gilAld; kjPdhtpd; tyg;
gf;fj;jpypUe;J ntspNawp kf;fhit Nehf;fpr; nry;Yk; gpujhd ghijapy;
nrd;whu;fs;. ~ut;`h| vd;w fpzw;iw mile;J> mq;F jq;fptpl;L kf;fhtpd; gpujhd
ghijia jdJ ,lg;gf;fj;jpy; tpl;Ltpl;L tyg;gf;fkhf ~eh]pah| vd;w ,lk;
topahf ntspNawp gj;iu Nehf;fp nrd;whu;fs;. ~eh]pah| vd;w ,lj;jpd; Xukhf
Page 208 of 518
gazpj;J mq;Fs;s gs;sj;jhf;iff; fle;jhu;fs;. me;jg; gs;sj;jhf;fpw;F ngau;
~U`;fhd;| vdg;gLk;. mJ eh]pah kw;Wk; ~]/g;uh| vd;w ,lj;jpw;F kj;jpapYs;s
gs;sj;jhf;fhFk;.
gpd;G ]/g;uhtpd; FWfyhd topahfr; nrd;W ]/g;uhit mile;jhu;fs;. ]/g;uh
vd;w ,lj;jpy; jq;fp> g];g]; ,g;D mk;u; my; [{`dp> mjp ,g;D mg+]f;gh
my;
[{`;dp
(uop)
Mfpa
,UtiuAk;
gj;u;
gs;sj;jhf;fpw;F
mDg;gp
Fiw\pfSila
tpahghuf;
$l;lj;jpd;
nra;jpiaj;
Jg;gwpe;J
tUkhW
mDg;gpdhu;fs;.
kf;fhtpy; vr;rhpg;gtu;
tpahghuf; $l;lj;jpw;Fg; nghWg;ghf ,Ue;j mg+]{/g;ahd; kpFe;j vr;rhpf;ifAlDk;
ghJfhg;GlDk; ,Ue;jhu;. kf;fhtpd; ghij ,g;NghJ Mgj;Jfs; epiwe;jJ
vd;gijAk; mwpe;jpUe;jhu;. vdNt> nra;jpfisr; Nrfhpj;jtuhfj; jdf;F vjpu;tUk;
thfdpfsplk; epiyikfis tprhhpj;Jf; nfhz;Nl gazpj;jhu;. mg;NghJ K`k;kJ
(]y;) jq;fsJ Njhou;fis mioj;Jf; nfhz;L ,e;j tpahghuf; $l;lj;ij ifg;gw;w
Gwg;gl;L tpl;lhu;fs; vd;w nra;jp mg+]{/g;ahDf;Ff; fpilj;jJ. mg+]{/g;ahd;
cldbahf ok;ok; ,g;D mk;u; my;fp/gh vd;gtUf;F $yp nfhLj;J> kf;fhtpw;Fr;
nrd;W jq;fspd; tpahghuf; $l;lj;ij fhg;ghw;wpf; nfhs;s tpiue;J tUkhW
Fiw\pfSf;F mwptpg;Gr; nra;a mDg;gp itj;jhu;. ok;ok; kf;fhtpw;F tpiue;J
~gj;Dy; thjp| vd;w ,lj;jpy; xl;lfj;jpd; kPJ epd;wtuhf $f;Fuypl;lhu;. NkYk;>
xl;lfj;jpd; %f;if mWj;J mjd; NkYs;s f[hth ngl;biaAk; khw;wp mikj;J
jdJ rl;iliaAk; fpopj;Jf; nfhz;lhu;. gpd;G 'Fiw\pfNs! tpahghuf; $l;lk;!
tpahghuf; $l;lk;! mg+ ]{/g;ahDld; te;J nfhz;bUf;Fk; nry;tq;fis K`k;kJ
jd; Njhou;fSld; topkwpf;ff; fpsk;gptpl;lhu;. mJ cq;fSf;Ff; fpilf;Fnkd;W
ehd; fUjtpy;iy. cjtp! cjtp! fhg;ghw;Wq;fs;! fhg;ghw;Wq;fs;!" vd;W cuf;ff;
fj;jpdhu;.
kf;fhthrpfs; NghUf;Fj; jahu;
,ijf; Nfl;l kf;fhthrpfs; mq;Fkpq;Fk; Xlyhdhu;fs;. 'vd;d! K`k;kJk; mtuJ
Njhou;fSk; vq;fsJ tpahghuf; $l;lk;> ,g;Dy; `o;ukpapd; tpahghuf; $l;lj;ijg;
Nghd;W
MfptpLnkd;W
vz;Zfpwhu;fsh?
xUf;fhYk;
mt;thW
MfhJ.
my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! mtu; vjpu;ghu;f;fhjJ elf;fg; NghfpwJ. mij mtu;
ed;F mwpe;J nfhs;thu;" vd;W Ngrpf; nfhz;ldu;. kf;fhtpy; cs;s midtUk;
ntspNawj; jahuhdhu;fs;. mg;gb jd;dhy; Kbatpy;iyahdhYk; jdf;Fg; gjpyhf
kw;nwhUtiu mDg;gp itj;jhu;fs;. kf;fhtpYs;s gpurpj;jpngw;w gpuKfu;fs;
midtUk; ,g;Nghhpy; fye;J nfhz;ldu;. Mdhy;> mjpy; fye;J nfhs;s Kbahj
mg+y`g; kl;Lk; jdf;Ff; fld; juNtz;ba xUtiu jdf;Fg; gfukhf
mDg;gpdhd;. NkYk;> Fiw\pfs; jq;fisr; Rw;wpAs;s mugpau;fs; midtiuAk;
xd;W Nru;j;jdu;. ~mjP| fpisapdiuj; jtpu midj;Jf; $l;lj;jpdUk; mjpy;
fye;J nfhz;ldu;. ~mjP| fpisapdhpypUe;J xUtu;$l fye;J nfhs;stpy;iy.
kf;fh efu gilapd; msT
kf;fh gil Gwg;gLk; NghJ mjpy; 1300 tPuu;fs; ,Ue;jdu;. ,tu;fsplk; 100
FjpiufSk; 600 ftr MilfSk; ,d;Dk; Fwpg;gpl;Lr; nrhy;y Kbahj mstpw;F
mjpfkhd xl;lfq;fSk; ,Ue;jd. ,e;jg; gilapd; nghJj; jiytdhf mg+ [`;y;
,g;D `p\hk; ,Ue;jhd;. ,g;gilf;F nryT nra;tjw;Fhpa nghWg;igf;
Page 209 of 518
Fiw\pfspd; xd;gJ Kf;fpa];ju;fs; Vw;Wf; nfhz;ldu;. xU ehs; xd;gJ xl;lfk;
kw;nwhU ehs; gj;J xl;lfk; vd mWj;J cztspj;jdu;.
gf;u; fpisapdiu mQ;Rjy;
kf;fhtpd; gil Gwg;gLtjw;F xd;W$ba NghJ gf;u; fpisapdiug; gw;wpa epidT
mtu;fSf;F te;jJ. Fiw\pfSf;Fk; ,tu;fSf;Fkpilapy; ePz;l fhykhfg;
gifik
,Ue;jJ.
,tu;fs;
gpd;Gwkhfj;
jq;fis
jhf;fptpl;lhy;
,U
neUg;Gf;fpilapy; rpf;fpf; nfhs;NthNk vd;W gae;J gpd;thq;fpdu;. Mdhy;>
me;Neuj;jpy; gf;u; fpisapdhpd; Kf;fpa gphpthd fpdhdhtpd; jiytu; Ruhfh ,g;D
khypf; ,g;D [{/\{kpd; cUtj;jpy; i\j;jhd; Njhw;wkspj;J 'fpdhdh fpisapdu;
cq;fSf;Fg; gpd;Gwkhf jhf;FtjpypUe;J ehd; ghJfhg;gspf;fpNwd;. ePq;fs; Jzpe;J
nry;yyhk;" vd;W $wpdhd;.
kf;fhtpd; gil Gwg;gLfpwJ
,g;gil jq;fsJ
tpthpf;fpd;whd;:
,y;yq;fspypUe;J
Gwg;gl;l
epiyia
my;yh`;
,t;thW
'ngUikf;fhfTk; kdpju;fSf;Ff; fhz;gpg;gjw;fhfTk; jq;fs; tPLfspypUe;J
(K];ypk;fis
vjpu;f;f
~gj;u;|
NghUf;Fg;)
Gwg;gl;ldu;.
NkYk;
kf;fis
my;yh`;Tila ghijapy; nry;tijj; jil nra;fpd;wdu;..." (my;Fu;Md; 8:47)
my;yh`;TlDk; mtDila J}jUlDk; Nghu; nra;tjw;fhf> jq;fsJ KO
jahhpg;GlDk; MAjq;fSlDk; Gwg;gl;ldu;. NkYk;> K];ypk;fs; jq;fsJ tpahghuf;
$l;lj;ijj; jhf;Ftjw;Fj; JzpT nfhz;lijg; ghu;j;J kpFe;j Nfhgj;JlDk;
ntwpAlDk; Gwg;gl;ldu;.
kpf tpiuthf gj;iu Nehf;fp kf;fhtpd; tlg;Gw topahf gazpj;jdu;. ~c];thd;|
gs;sj;jhf;F> gpwF Fijj;> gpwF [{`;ghit mile;jdu;. mJ rkak; mg+
]{/g;ahdplkpUe;J Gjpa jfty; xd;W te;jJ. mjhtJ> 'ePq;fs; cq;fsJ tpahghuf;
$l;lj;ijAk;> cq;fsJ nry;tq;fisAk;> Ml;fisAk; ghJfhg;gjw;fhfj;jhd;
kf;fhtpypUe;J Gwg;gl;Bu;fs;. my;yh`; mit midj;ijAk; ghJfhj;J tpl;lhd;.
MfNt> ePq;fs; jpUk;gp tpLq;fs;" vd;W mg+]{/g;ahd; vOjpapUe;jhu;.
tpahghuf; $l;lk; jg;gpj;jJ
mg+ ]{/g;ahdpd; epiyikg; gw;wp rpwpJ ghu;g;Nghk;:
mg+ ]{/g;ahd; kf;fhit Nehf;fpa gpujhd ghijapy; nrd;W nfhz;bUe;jhYk;
kpfTk; Rjhhpg;Gld; epiyikfis ed;F myrp Muha;e;J nfhz;L jd;Dila
tpahghuf; $l;lj;ij topelj;jpr; nrd;whu;. gj;Uf;F mUfpy; k[;jP ,g;D mk;iu
re;jpj;jhu;. mthplk; 'kjPdhtpd; gilfis ePq;fs; ghu;j;jPu;fsh?" vd;W tprhhpj;jhu;.
mjw;ftu; 'ehd; ,q;F Gjpjhf ahiuAk; ghu;f;ftpy;iy. vdpDk;> ,U thfdpfs;
,e;j ePu; jlhfj;jpw;F mUfpy; jq;fsJ xl;lfq;fisg; gLf;f itj;jdu;. gpd;G>
jq;fsJ Njhy; igapy; jz;zPiu epug;gpf; nfhz;ldu;. rpwpJ Neuk; fopj;J
mq;fpUe;J Gwg;gl;Lr; nrd;wdu;" vd;W $wpdhu;.
,ijf; Nfl;lTld;> mg+ ]{/g;ahd; mtu;fs; xl;lfq;fisg; gLf;f itj;jpUe;j
,lj;jpw;F
tpiue;jhu;.
me;j
xl;lfq;fspd;
rhzq;fisf;
fpswp
mjpy;
NguPj;jq;nfhl;ilfs; ,Ug;gijg; ghu;j;jTld; my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ,J
Page 210 of 518
a];g; (kjPdh) thrpfspd; xl;lf czthFk; vd;W $wp jdJ tpahghuf; $l;lj;jplk;
tpiue;J te;J mjd; gaz jpiria Nkw;Nf> flw;fiu gFjpia Nehf;fp khw;wpdhu;.
gj;u; topahf kf;fh Nehf;fp nry;Yk; gpujhd ghijia ,lJ gf;fj;jpy;
tpl;Ltpl;lhu;. jdJ ,e;j je;jpuj;jpd; %yk; kjPdhtpd; gilaplk; rpf;fhky;
jg;gpj;Jf; nfhz;lhu;. ,jw;Fg; gpd;Ng ehk; Kd;G $wpa fbjj;ij kf;fhtpd;
gilapdUf;F vOjpaDg;gpdhu;.
jpUk;gpl epidj;j kf;fh gilapy; gpsT
mg+]{/g;ahd; vOjpa fbjk; Fiw\pfSf;F fpilj;j NghJ mtu;fs; midtUk;
jpUk;gptplyhk; vd;Nw vz;zpdu;. Mdhy;> Fiw\pfspd; ml;^opaf;fhud;
mg+[`;y; fu;tj;Jld; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ehq;fs; jpUk;gkhl;Nlhk;
ehq;fs; gj;Uf;Fr; nry;Nthk; mq;F %d;W ehl;fs; jq;FNthk; xl;lfq;fis mWj;J
rikj;J rhg;gpLNthk; kJ mUe;JNthk; mbikg; ngz;fs; ,irg;ghLtu; vq;fisg;
gw;wpAk; vq;fsJ gazj;ijg; gw;wpAk;> vq;fs; $l;lj;ijg; gw;wpAk; mugpfs;
Nfs;tpg;gLthu;fs;. mjdhy; vq;fis vg;nghOJk; gae;Nj tho;thu;fs;" vd;W
$wpdhd;.
mg+[`;Yf;F vjpuhf mf;d]; ,g;D \uPf; jpUk;gpNa Mf Ntz;Lnkd;W
MNyhridf; $wpdhu;. Mdhy;> mtuJ Ngr;irg; gyu; nrtpkLf;ftpy;iy. Mdhy;>
,tUf;F ez;gu;fshf ,Ue;j [{`;uh fpisapdu; kl;Lk; ,tuJ Ngr;Rf;Ff;
fl;Lg;gl;ldu;. ,e;jg; Nghhpy; [{`;uhtpdUf;F mf;d];jhd; jiytuhf ,Ue;jhu;.
vdNt> [{`;uh fpisapdhpy; vtUk; Nghhpy; fye;J nfhs;shky; mf;d]{ld;
jpUk;gp tpl;ldu;. ,tu;fs; Vwf;Fiwa 300 egu;fs; ,Ue;jdu;. gj;u; Nghu; ele;J
Kbe;jgpd; Fiw\pfSf;F Vw;gl;l Njhy;tpiaAk; e\;lj;ijAk; ghu;j;j [{`;uh
fpisapdu; mf;d]pd; MNyhridia nghpJk; nkr;rpdu;. mjw;Fg; gpd; mf;d];
[{`;uhtdhplk;
kpFe;j
kjpg;gpw;FhpatuhfTk;
fz;zpaj;jpw;FhpatuhfTk;
vd;nwd;Wk; ,Ue;jhu;.
`h\pk; fpisapdUk; jpUk;gpl ehlNt ehq;fs; jpUk;Gk; tiu ePq;fs; jpUk;gf;
$lhnjd mg+[`;y; mtu;fisg; gyte;jkhf mioj;Jr; nrd;whd;.
,t;thW [{`;uh fpisapdu; 300 Ngu; Nghhplhky; jpUk;gptplNt> kPjKs;s 1000
Ngu; nfhz;l gil gj;iu Nehf;fpf; fpsk;gpaJ. ,tu;fs; njhlu;e;J nrd;W gj;u;
gs;sj;jhf;fpy; ~my; cj;tJy; F];th| vd;w Nkl;Lg; gFjpf;Fg; gpd;dhy;
jq;fpdhu;fs;.
,f;fl;lhd epiyapy; ,];yhkpa uhZtk;
kjPdh gilapd; xw;wu;fs;> egp (]y;) ~j/gpuhd;| gs;sj;jhf;fpy; ,Uf;Fk; NghJ
mg+]{/g;ahdpd;
tpahghuf;
$l;lk;
kw;Wk;
kf;fh
gil
Mfpatw;wpd;
epiyikfisg; gw;wpa nra;jpfisf; nfhz;L te;jdu;. xw;wu;fs; $wpa nra;jpfis
ed;F Muha;e;j gpd; fz;bg;ghf mghafukhd Nghiur; re;jpf;fhky; ,Uf;f
tha;g;gpy;iy. NkYk;> KOikahd tPuj;JlDk; JzpTlDk; epuhfhpg;ghsu;fis
vjpu;j;Nj MfNtz;Lk; vd;w KbTf;F egp (]y;) te;jhu;fs;. kf;fh gilfis
vjpu;f;fhky; tpl;Ltpl;lhy; me;jg; gFjpapy; mtu;fs; jq;fspd; uhZt kw;Wk;
murpay; nry;thf;if epiyepWj;jp tpLthu;fs;. ,jdhy; K];ypk;fSf;F me;jg;
gFjp kf;fsplk; NftyKk; mtkhdKk; Vw;glyhk;. ,];yhkpa miog;Gg; gzp
Page 211 of 518
jdJ typikia ,oe;J tplyhk;. ,];yhkpd; kPJ ntWg;Gk; gifikAk; nfhz;l
xt;nthUtUk; K];ypk;fSf;Fj; jPq;F nra;a JzpT nfhs;syhk;. ,tw;iw fUj;jpy;
nfhz;L egp (]y;) kf;fh gilapdiu vjpu;j;Nj MfNtz;Lnkd;w cWjpahd
KbTf;F te;jhu;fs;.
K];ypk;fs; rz;ilaplhky; jq;fspd; CUf;Fj; jpUk;gp tpLtjhy; kf;fh vjphpfs;
kjPdhtiu gilnaLj;J tukhl;lhu;fs; vd;gjw;F vt;tpjkhd cj;jputhjKkpy;iy.
MfNt> xUNtis K];ypk;fs; kjPdh jpUk;gpapUe;jhy; mtu;fSf;F kpfg;nghpa
mtg;ngaUk; kw;wtu;fsplk; mtu;fisg; gw;wpa mr;rkw;wj; jd;ikAk;> JzpTk;
gpwe;jpUf;Fk;.
MNyhrid rig
jpBnud Vw;gl;l mghafukhd #o;epiyiaf; fUjp egp (]y;) uhZtj;jpd; cau;kl;l
MNyhrid rigiaf; $l;bdhu;fs;. mjpy;> jw;NghJs;s epiyikiar; Rl;bf;fhl;b
jq;fsJ
gilapdUlDk;
mjd;
jsgjpfSlDk;
fUj;Jfisg;
gwpkhwpf;
nfhz;lhu;fs;. mg;NghJ rpyUila cs;sq;fs; mr;rj;jhy; eLq;fpd. ,uj;jk;
rpe;Jk;gbahdg; Nghiu gae;jdu;. ,tu;fisg; gw;wpjhd; my;yh`; jpUkiwapy;
,t;thW $Wfpwhd;:
(egpNa!) cq;fsJ ,iwtd; cq;fs; ,y;yj;jpypUe;J rj;jpaj;ijf; nfhz;L cq;fis
ntspNaw;wpa rkaj;jpy; ek;gpf;ifahsu;fspy; xU $l;lj;jpdu; (cq;fSld; tu)
tpUk;ghjthNw> (Nghu; nra;tJ mtrpak; vd) mtu;fSf;Fj; njspthfj; njhpe;j
gpd;dUk; ,e;j cz;ikahd tp\aj;jpy; mtu;fs; cq;fSld; ju;f;fpf;fpd;wdu;.
jq;fs; fz;zhy; fhZk; kuzj;jpd; gf;fNk mtu;fs; Xl;br; nry;yg;gLfpd;wdu;
NghYk;! (my;Fu;Md; 8:5> 6)
Mdhy;> gilapd; jsgjpfNsh kpfj;JzpTld; ,Ue;jhu;fs;. mg+gf;u; (uop) vOe;J
Ngrpdhu;fs; mofhfg; Ngrp Kbj;jhu;fs;. gpd;G cku; (uop) vOe;J mtu;fSk;
mofhfg; Ngrpdhu;fs;. gpd;G kpf;jhj; ,g;D mk;u; (uop) vOe;J Ngrpdhu;fs;.
'my;yh`;tpd; J}jNu! my;yh`; cq;fSf;Ff; fhl;ba topapy; nry;Yq;fs;. ehq;fs;
cq;fSld; ,Uf;fpNwhk;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! rq;ifkpF Fu;Mdpy;>
'%]hNt! mtu;fs; mjpy; ,Uf;Fk; tiuapy; xUf;fhYk; ehq;fs; mjpy; nry;yNt
khl;Nlhk;. ePq;fSk;> cq;fSila ,iwtDk; (mq;F) nrd;W (mtu;fSld;) Nghu;
GhpAq;fs;. epr;rakhf ehq;fs; ,q;NfNa cl;fhu;e;J (ftdpj;Jf;) nfhz;bUg;Nghk;."
(my;Fu;Md; 5:24)
vd;W ,];uNtyu; egp %]h (miy) mtu;fsplk; $wpaijg; Nghy; ehq;fs;
cq;fsplk; $wkhl;Nlhk;. khwhf> ePq;fSk; cq;fsJ ,iwtDk; Nghu; GhpAq;fs;.
ehq;fSk; cq;fs; ,UtUld; Nru;e;J Nghu; GhpNthk;. rj;jpaj;ijf; nfhz;L
cq;fis mDg;gpatd; kPjhizahf! ePq;fs; vq;fis mioj;Jf; nfhz;L ~gu;Fy;
/fpkhJ'" vd;w ,lk; tiu nrd;whYk; ehq;fSk; cq;fSld; kpfj;JzpTld;
tUNthk;." ,t;thW kpf;jhj; (uop) $wpKbj;jhu;.
mthpd; tPu ciuiaf; Nfl;L egp (]y;) mtu;fs; mtiug; ghuhl;b Gfo;e;J
mtUf;fhfg; gpuhu;j;jid Ghpe;jhu;fs;.
,e;j %d;W jsgjpfSk; K`h[pu;fspy; cs;stu;fs;. K`h[pu;fs; gilapy; kpff;
Fiwthdtu;fshf ,Ue;jjhy;> egp (]y;) md;rhhp jsgjpfspd; fUj;Jfis mwpa
tpUk;gpdhu;fs;. Vnddpy;> ,tu;fs;jhd; mjpfkhf ,Ue;jdu;. NkYk;> Nghhpdhy;
Page 212 of 518
Vw;glf;$ba tpisTfSk; md;rhhpfisNa mjpfk; ghjpf;ff; $bajhf ,Uf;Fk;.
egp (]y;) mfghtpy; nra;J nfhz;l cld;gbf;ifapy; md;rhhpfs; kjPdhtpw;F
ntspapy; nrd;W Nghu; Ghpa Ntz;Lnkd;w epge;jid ,y;yhkypUe;jJ. MfNt
jhd; egp (]y;) md;rhhpfspd; fUj;Jfisf; Nfl;f tpUk;gpdhu;fs;. %d;W
jsgjpfspd; Ngr;irf; Nfl;ljw;Fg; gpd;G md;rhhpfis kdjpy; nfhz;L 'kf;fNs!
vdf;F MNyhrid $Wq;fs;" vd;W nghJthff; $wpdhu;fs;. egp (]y;) mtu;fspd;
Nehf;fj;ij tpsq;fpf; nfhz;l md;rhhpfspd; jsgjpahf ,Ue;j ]mJ ,g;D
KMJ (uop)> egp (]y;) mtu;fsplk; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! my;yh`;tpd;
J}jNu! vq;fsplk; Nfl;gJ Nghy; njhpfpwNj" vd;whu;. mjw;F egp (]y;) 'Mk;!"
vd;whu;fs;. ]mJ ,g;D KMJ (uop) mtu;fs; vOe;J gpd;tUkhW gjpyspj;jhu;:
'ehq;fs; cq;fis tpRthrpj;Njhk; cq;fis cz;ikahdtu;fs; vd ek;gpNdhk;
ePq;fs; nfhz;L te;jJjhd; rj;jpankd;W rhl;rp $wpNdhk; ,ij Vw;W cq;fspd;
fl;lisfisr; nrtpkLj;Njhk;> mjw;Ff; fl;Lg;gLNthk; vd;W cld;gbf;ifAk;
xg;ge;jKk; nra;J nfhLj;Njhk; vdNt> ePq;fs; tpUk;gpa topapy; nry;Yq;fs;
cq;fis rj;jpaj;ijf; nfhz;L mDg;gpa ,iwtd; kPjhizahf! ePq;fs; vq;fis
mioj;Jf; nfhz;L flYf;Fs; %o;fpdhy; ehq;fSk; %o;FNthk; vq;fspypUe;J
xUtUk; gpd; jq;fptpl khl;lhu; ehis vq;fSld; vjphpfis ePq;fs; re;jpg;gij
ehq;fs; ntWf;ftpy;iy epr;rakhf Nghhpy; ehq;fs; cWjpAld; ,Ug;Nghk;
vjphpfisr; re;jpg;gjpy; cz;ik ahsu;fshf ,Ug;Nghk; cq;fSf;Ff; fz; Fspu;r;rp
jUgtw;iw my;yh`; vq;fshy; toq;fyhk; my;yh`;Tila mUSld; vq;fis
mioj;Jr; nry;Yq;fs;."
kw;WnkhU mwptpg;gpy; te;Js;sJ: 'my;yh`;tpd; J}jNu! jq;fspd; ,y;yq;fspy;
,Ue;J nfhz;L cq;fSf;F cjtp nra;tJ kl;LNk flik vd md;rhhpfs;
epidg;ghu;fs; vd;W ePq;fs; mQ;RfpwPu;fsh? md;rhhpfspd; rhu;ghf ehd; NgRfpNwd;
mtu;fspd; rhu;ghf ehd; gjpyspf;fpNwd; ePq;fs; tpUk;gpa ,lj;jpw;Fg; gazpj;Jr;
nry;Yq;fs; ePq;fs; tpUk;gpatUld; cwT itj;Jf; nfhs;Sq;fs; ePq;fs;
tpUk;gpatd; cwit ntl;btpLq;fs; ePq;fs; tpUk;gpaij vq;fsplkpUe;J vLj;Jf;
nfhs;Sq;fs; ePq;fs; tpUk;gpaij vq;fSf;Ff; nfhLq;fs; ePq;fs; vq;fsplkpUe;J
vLj;Jf; nfhz;lJ ePq;fs; vq;fSf;fhf tpl;Ltpl;lij tpl NkyhdjhFk; ePq;fs;
vq;fSf;F vt;tp\aj;jpYk; vijf; fl;lisapLfpwPu;fNsh mJ tp\aj;jpy;
vq;fspd; nray;fs; cq;fspd; fl;lisf; fpzq;fj;jhd; ,Uf;Fk; my;yh`;tpd;
kPjhizahf! ePq;fs; vq;fis ~fpk;jhd;| gFjpapy; cs;s ~gu;f;| vd;w ,lk; tiu
mioj;Jr; nrd;whYk; ehq;fs; cq;fSld; tUNthk; my;yh`;tpd; kPjhizahf!
ePq;fs; vq;fisf; flYf;Fs; mioj;Jr; nrd;W %o;fpdhy; ehq;fSk; %o;FNthk;"
vd;W ]mJ ,g;D KMJ> egp (]y;) mtu;fsplk; $wpdhu;fs;.
]mjpd; Ngr;irAk; mtd; cw;rhfj;ijAk; fz;l egp (]y;) mtu;fs; kpFe;j
Mde;jkile;jhu;fs;. gpd;G 'ew;nra;jp mile;J nfhs;Sq;fs;! epr;rakhf my;yh`;
,uz;L $l;lq;fspy; xd;iw vdf;F thf;fspj;Js;shd;. my;yh`;tpd; kPJ
Mizahf! mf;$l;lj;jpdu; ntl;Lz;L tpOk; ,lq;fis ehd; ,g;NghJ
ghu;g;gijg; Nghd;W ,Uf;fpd;wJ" vd;W $wpdhu;fs;.
Page 213 of 518
,];yhkpag; gil gazj;ijj; njhlu;fpwJ
gpd;G egp (]y;) ~/jgpuhd;| vd;w ,lj;jpypUe;J Gwg;gl;L> m]h/gpu; topahfr;
nrd;W> ~jg;gh| vd;w ,lj;ij mile;J> gpd;G mq;fpUe;J kiy Nghd;w kpfg;
nghpa kzw; Fd;whd `d;dhid tyg;gf;fk; tpl;Ltpl;L gj;Uf;Fr; rkPgkhf
te;jpwq;fpdhu;fs;.
fz;fhzpf;Fk; gzpapy; egpatu;fs;
mq;fpUe;J egp (]y;) jdJ Fifj; Njhou; mg+gf;Uld; kf;fh gilfisf;
fz;fhzpf;fg;
Gwg;gl;lhu;fs;.
mt;tpUtUk;
kf;fh
gilapdu;
vq;F
$lhukpl;Ls;shu;fs; vd;gij njhpe;J nfhs;s Rw;wpf; nfhz;bUf;Fk; NghJ xU
taJ Kjpu;e;jtiug; ghu;j;jhu;fs;. mthplk; 'Fiw\pfisg; gw;wpAk; K`k;kJ
kw;Wk; mtuJ Njhou;fisg; gw;wpAk; ckf;Fj; njhpAkh?" vd;W tprhhpj;jhu;fs;.
mtu; jq;fis ahu; vd tpsq;fpf; nfhs;sf; $lhJ vd;gjw;fhf mtu;fs; ,U
gilfisg; gw;wpAk; tprhhpj;jhu;fs;. Mdhy;> me;j taJ Kjpu;e;jtNuh 'ePq;fs;
ve;jf; $l;lj;ijr; Nru;e;jtu;fs; vd;gij nrhy;yhj tiu ehd; cq;fSf;F ve;j
nra;jpiaAk; $wkhl;Nld;" vd;whu;. mjw;F egp (]y;) mtu;fs; 'ehq;fs; Nfl;lij
ePu; $wpdhy; ehq;fs; ahu; vd;gij ckf;Ff; $WNthk;" vd;whu;fs;. mjw;F me;j
tNahjpfu; 'mt;thWjhNd!" vd;W Nfl;f mjw;F egp (]y;) 'Mk;!" vd;whu;fs;.
mjw;Fg; gpd; me;j tNahjpfu; 'K`k;kJk; mtd; Njhou;fSk; ,d;d ehspy;
kjPdhtpypUe;J ntspNawpdhu;fs; vd;W vdf;F nra;jp fpilj;jJ. vdf;F ,e;j
nra;jpiaf; $wpatu; cz;ikiaf; $wpapUe;jhy; mtu;fs; ,d;W ,e;j ,lj;jpy;
,Ug;ghu;fs;" vd;W kjPdhtpd; gil ,Ue;j ,lj;ij rhpahff; $wpdhu;. NkYk;>
'Fiw\pfs; ,e;j ehspy; kf;fhtpypUe;J fpsk;gpdhu;fs; vd;W vdf;F nra;jp
fpilj;jJ. vdf;F ,r;nra;jpiaf; $wpatu; cz;ikiaf; $wpapUe;jhy; mtu;fs;
,d;W ,d;d ,lj;jpy; ,Ug;ghu;fs;" vd;W kf;fh gil jq;fpapUe;j ,lj;ijr;
rhpahff; $wpdhu;.
'gpd;G ePq;fs; ahu;?" vd;W mtu; Nfl;f> egp (]y;) 'ehq;fs; (kh/) jz;zPypUe;J
te;jpUf;fpNwhk;" vd;W $wp> mq;fpUe;J clNd nrd;Wtpl;lhu;fs;. ,ijf; Nfl;l
me;j tNahjpfu; 'vd;d! jz;zPypUe;J te;jtu;fsh? ve;jj; jz;zPypUe;J...? ,uhf;
ehl;L jz;zPypUe;jh...?" vd;W Ghpahky; Gyk;gpf; nfhz;bUe;jhu;.
kf;fh gilapd; Kf;fpa tp\aq;fis mwpjy;
md;iwa khiy vjphpfisg; gw;wp NkYk; gy Gjpa jfty;fis mwpe;J tUtjw;fhf
K`h[pu;fspy; cs;s %d;W Kf;fpa jsgjpfis egp (]y;) mDg;gp itj;jhu;fs;.
mtu;fs; myP ,g;D mg+ jhypg;> ]{igu; ,g;D mt;thk;> ]mJ ,g;D
mgPtf;fh]; (uop) Mthu;fs;. ,tu;fs; gj;hpd; jz;zPu; cs;s ,lj;jpw;Fr;
nrd;wNghJ mq;F ,Utu; kf;fh gilfSf;fhf jz;zPu; vLj;Jf; nfhz;bUe;jdu;.
mtu;fisf; ifJ nra;J egp (]y;) mtu;fsplk; nfhz;L te;jhu;fs;. mg;NghJ egp
(]y;)
njhOJ
nfhz;bUe;jhu;fs;.
mt;tpUthplKk;
,];yhkpa
gilapdu;
tprhhpf;fNt mtu;fs;> 'ehq;fs; Fiw\pfSf;F jz;zPu; vLj;Jr; nry;y
te;jpUf;fpNwhk;" vd;wdu;. ,tu;fs; mg+]{/g;ahdpd; $l;lj;jpduhf ,Uf;fyhk;
vd;nwz;zp ,tu;fspd; gjpiy Vw;Wf; nfhs;shky; fLikahf mbj;jdu;. mbf;Fg;
gae;j
mt;tpUtUk;
'Mk;!
ehq;fs;
mg+]{/g;ahdpd;
$l;lj;ijr;
Nru;e;jtu;fs;jhd;" vd;wdu;. clNd mt;tpUtiuAk; mbf;fhky; tpl;Ltpl;ldu;.
Page 214 of 518
egp (]y;) njhOJ Kbj;jTld; jq;fsJ gilapdiu fz;bf;Fk; tpjkhf
'mt;tpUtUk; cq;fsplk; cz;ik $wpaNghJ mbj;jPu;fs;. Mdhy; ngha;
$wpaNghJ mtu;fis tpl;L tpl;Bu;fs;. my;yh`;tpd; kPjhizahf! mt;tpUtUk;
cz;ikiaj;jhd; $wpdhu;fs;. mtu;fs; Fiw\pfSf;fhf te;jtu;fNs!" vd;W
$wpdhu;fs;.
gpd;G mt;tpUtiuAk; mioj;J 'Fiw\pfisg; gw;wp ePq;fs; vdf;F nrhy;Yq;fs;"
vd;W egp (]y;) Nfl;fNt> 'ePq;fs; ghu;f;Fk; me;jg; nghpa Nkl;bw;Fg; gpd;
Fiw\pfs; ,Uf;fpwhu;fs;" vd;wdu;. 'mtu;fs; vj;jid egu;?" vd;W egp (]y;)
Nfl;lhu;fs;. 'kpf mjpfkhf ,Uf;fpd;wdu;" vd;W mtu;fs; $wpdhu;fs;.
'mtu;fsplk; vg;gbg;gl;l jahhpg;Gfs; cs;sd" vd;W egp (]y;) Nfl;fNt>
mtu;fs; 'njhpahJ" vd;W $wpdu;. egp (]y;) 'mtu;fs; xt;nthU ehSk; vj;jid
xl;lfq;fs; mWf;fpwhu;fs;?" vd;W Nfl;f> mjw;F mtu;fs; 'xU ehs; xd;gJ.
kWehs; gj;J xl;lfq;fs; mWf;fpwhu;fs;" vd;W $wpdhu;fs;. mg;NghJ egp (]y;)
'mtu;fs; njhs;shapuj;jpypUe;J Mapuk; egu;fs; tiu ,Uf;fyhk;" vd;whu;fs;.
gpd;G mtu;fsplk; 'Fiw\p gpuKfu;fspy; ahu; ahu; te;jpUf;fpwhu;fs;?" vd;W egp
(]y;) Nfl;f 'cj;gh ,g;D ugPM> i\gh ,g;D ugPM> mGy; gf;j ,g;D `p\hk;>
`f;fPk; ,g;D [hk;> et;/gy; ,g;D Fitypj;> `hhp]; ,g;D Mkpu;> Jma;kh ,g;D
mjp> eo;u; ,g;D `hhp];> [k;M ,g;D m];tj;> mg+ [`;y; ,g;D `p\hk;>
cka;ah ,g;D fy/g; MfpNahUk; kw;Wk; gyUk; te;jpUf;fpwhu;fs;" vd
mt;tpUtUk; $wpdu;.
egp (]y;) kf;fis Nehf;fp ',Njh! kf;fh jdJ <uf; Fiyfis cq;fSf;F Kd;
nfhz;L te;jpUf;fpwJ" vd;whu;fs;.
kio nghopjy;
my;yh`; md;wpuT kioia ,wf;fpdhd;. me;j kio ,izitg;gtu;fSf;F
milkioahf ,Ue;jJ. mJ mtu;fis Kd;Ndwtplhky; jLj;jJ. Mdhy;>
K];ypk;fSf;Nfh mJ nkd;ikahd J}wyhf ,Ue;jJ. mk;kioapdhy; my;yh`;
K];ypk;fisr; Rj;jg;gLj;jpdhd;. i\j;jhdpd; mRj;jj;ij mtu;fis tpl;Lk;
mfw;wpdhd;. mq;fpUe;j kzw;ghq;fhd g+kpia K];ypk;fs; jq;Ftjw;F trjpahf
,Wf;f khf;fpf; nfhLj;jhd;. NkYk;> mtu;fsJ cs;sq;fisAk; ghjq;fisAk;
cWjpahf;fpdhd;.
Kf;fpa uhZtj; jsj;ij Nehf;fp ,];yhkpag; gil
,izitg;gtu;fs; tUtjw;Fs; gj;u; ikjhdj;jpw;fUfpy; cs;s ePu;epiyfSf;F ehk;
nrd;Wtpl Ntz;Lk; vd;gjw;fhf egp (]y;) jdJ gilia mioj;Jf; nfhz;L
tpiue;jhu;fs;. Vnddpy;> mg;NghJjhd; me;j ePu;epiyfis vjphpfs; ifg;gw;w
tplhky; jLf;f KbAk;. my;yh`;tpd; mUshy; ,\h Neuj;jpy; gj;hpd;
ePu;epiyfspy; xU ePu;epiyf;F mUfpy; egp (]y;) te;jpwq;fpdhu;fs;. mg;NghJ Nghu;
je;jpuq;fis ed;fwpe;j (uhZt epGzu;) my; `{ghg; ,g;D Kd;jpu; (uop) vOe;J
'my;yh`;tpd; J}jNu! ,e;j ,lj;jpy; ePq;fs; jq;fpaijg; gw;wp vdf;Ff; $Wq;fs;.
ehk; ,t;tplj;ij tpl;L Ke;jNth my;yJ gpe;jNth $lhJ vd my;yh`; KbT
nra;j ,lkh ,J? my;yJ ,J cq;fs; rhu;ghd NahridAk;> Nghu; je;jpuKkh?"
vd;W Nfl;lhu;. mjw;F egp (]y;) ',y;iy. ,J xU NahridAk; Nghu;
je;jpuKk;jhd;" vd;whu;fs;.
Page 215 of 518
mjw;ftu; 'my;yh`;tpd; J}jNu! ,J jq;Ftjw;Fhpa ,lky;y. ePq;fs; kf;fis
mioj;Jf; nfhz;L Gwg;gLq;fs;. ehk; Fiw\pfSf;F kpf mUfpy; cs;s
ePu;epiyf;F nrd;W jq;FNthk;. gpd;G kw;w midj;J ePu;epiyfisAk; ehk; mopj;J
tpLNthk;. NkYk;> xU ePu; jlhfj;ij Vw;gLj;jp mij jz;zPuhy; epug;gp tpLNthk;.
ehis Nghu; elf;Fk; NghJ ehk; Fbg;gjw;Fj; jz;zPu; ,Uf;Fk;. mtu;fs;
Fbg;gjw;Fj; jz;zPu; ,Uf;fhJ" vd;whu;. egp (]y;) me;j Nahridia
Vw;Wf;nfhz;L> 'epr;rak; ePu; ey;y Nahrid $wpdPu;" vd;whu;fs;.
clNd egp (]y;) jq;fsJ gilia mioj;Jf; nfhz;L vjphpfSf;F rkPgkhf cs;s
ePu;epiyfSf;F mUfpy; te;jpwq;fpdhu;fs;. me;Neuk; ,utpd; ngUk; gFjp
fope;jpUe;jJ. gpd;G> jq;fSf;Fr; rpwpa rpwpa ePu;j; jlhfq;fs; rpytw;iw mq;Ff;
fl;bf; nfhz;L kw;w midj;J fpzWfisAk; mopj;Jtpl;lhu;fs;.
gilia top elj;Jtjw;fhd ,lk;
K];ypk;fs; me;j fpzw;Wf;fUfpy; jq;fpa NghJ> ]mJ ,g;D KMJ (uop)
'gilia topelj;Jtjw;fhf ehq;fs; jq;fSf;nfd ghJfhg;ghd xU jdp
,Ug;gplj;ij Vw;gLj;JfpNwhk;. mg;NghJjhd; mq;fpUe;J mtru eltbf;iffs;
vLf;f KbAk; ntw;wpf;Fg; gjpyhf Njhy;tp Vw;gl;lhYk; mjw;Fhpa rhpahd
jpl;lj;ij ePq;fs; jPl;l KbAk;" vd;W egp (]y;) mtu;fsplk; MNyhridf;
$wpdhu;fs;.
,Njh mtuJ MNyhrid! mtu; $wf; Nfl;Nghk;:
'my;yh`;tpd; J}jNu! ehq;fs; cq;fSf;fhf caukhd xU guzp tPl;il
fl;LfpNwhk; mjpy; ePq;fs; jq;fpf; nfhs;Sq;fs; cq;fSf;Fj; Njitahd
thfdq;fisAk; mjw;fUfpy; Vw;ghL nra;fpNwhk; gpd;G ehis vjphpfis ehq;fs;
re;jpf;Fk;NghJ my;yh`; ek;ik kpiff;f itj;jhy;> ekf;F ntw;wp mspj;jhy;> mJ
ehk; tpUk;gpathNw ele;jjhf ,Uf;fl;Lk;. ,y;iy! mjw;F khw;wkhf VjhtJ
ele;jhy; ePq;fs; ,e;j thfdj;jpy; mku;e;J vq;fSf;Fg; gpd;Ds;s vq;fsJ
$l;lj;jdhplk; Nru;e;J nfhs;syhk;. my;yh`;tpd; J}jNu! ,d;Dk; gyu; ,q;F
tutpy;iy vq;fis tpl mtu;fs; cq;fis mjpfk; Nerpf;ff; $batu;fs; ePq;fs;
Nghiur; re;jpg;gPu;fs; vd;W mtu;fSf;Fj; njhpe;jpUe;jhy; cq;fis tpl;L
xUf;fhYk; mtu;fs; gpd;jq;fpapUf;f khl;lhu;fs;. mtu;fsplk; ePq;fs; nrd;why;
mtu;fs;
%yk;
my;yh`;
cq;fisg;
ghJfhg;ghd;.
mtu;fs;
cq;fsplk;
cz;ikAld; ele;J> cq;fSf;F Mjuthf NghUk; Ghpthu;fs;." ,t;thW ]mJ (uop)
jq;fspd; rpwe;j MNyhridia egp (]y;) mtu;fs; Kd; itj;jhu;.
]mJ (uop) mtu;fspd; ,e;j Nahridia egp (]y;) mtu;fs; Nfl;L> mtiug;
Gfo;e;J mtUf;fhf gpuhu;j;jidAk; nra;jhu;fs;. K];ypk;fs; Nghu; ikjhdj;jpw;F
tlf;fpof;fpy; ,Ue;j caukhd xU jpl;bd; kPJ guzp tPl;il> mjpy; ,Ue;J
nfhz;L Nghu; ikjhdj;ijg; ghu;f;Fk;gbahf mikj;jhu;fs;.
NkYk;> egp (]y;) mtu;fis Rw;wp ghJfhg;gpw;fhf ]mJ ,g;D KMj; (uop)
jiyikapy; rpy md;rhhp thypgu;fspd; FO xd;W Nju;T nra;ag;gl;lJ.
gilia xOq;FgLj;Jjy; - ,uitf; fopj;jy;
gpd;G egp (]y;) jdJ gilia xOq;FgLj;jpdhu;fs;. Nghu; elf;ff;$ba
ikjhdj;jpy; ele;J nrd;W ',d;\h my;yh`;! ehis ,d;dhu; nfhy;yg;gLk; ,lk;
,J... ,d;\h my;yh`;! ehis ,d;dhu; nfhy;yg;gLk; ,lk; ,J... vd;W jq;fsJ
Page 216 of 518
tpuyhy; Rl;bf; fhl;bdhu;fs;. gpd;G egp (]y;) mq;Fs;s xU kuj;jUfpy;
njhOjtu;fshf ,uitf; fopj;jhu;fs;. K];ypk;fSk; kpFe;j ek;gpf;ifAlDk; kd
mikjpAlDk; fhiyapy; jq;fs; ,iwtdpd; ew;nra;jpfisf; fz;$lhfg; ghu;j;Jf;
nfhs;syhk; vd;w MjuTld; ,uitf; fopj;jhu;fs;. (]`P`; K];ypk;> ]{dDj;
jpu;kpjp)
(ek;gpf;ifahsu;fNs! cq;fs; kdk;) rhe;jpaile;jtu;fshf> rpwpanjhU epj;jpiu
cq;fisg; #o;e;J nfhs;Sk;gb (,iwtd;) nra;jij epidj;Jg; ghUq;fs;! md;wp
(mJrkak;) cq;fs; Njfj;ij ePq;fs; Rj;jg;gLj;jpf; nfhs;tjw;fhfTk;> cq;fis
tpl;L i\j;jhDila mRj;jj;ijg; Nghf;fp tpLtjw;fhfTk;> cq;fs; cs;sq;fisg;
gyg;gLj;jp> cq;fs; ghjq;fis cWjpg;gLj;Jtjw;fhfTk; (mtNd) thdj;jpypUe;J
kioiag; nghopar; nra;jhd;. (my;Fu;Md; 8:11)
mJ `p[;hp 2> ukohd; khjk; gpiw 17 nts;spf;fpoik ,uthf ,Ue;jJ. ,Nj khjk;
gpiw 8 my;yJ 12y; ,e;jg; gil kjPdhtpypUe;J gj;iu Nehf;fp Gwg;gl;lJ.
Nghu;f;fsj;jpy; kf;fh gilapy; gpsT Vw;gLjy;
Fiw\pfs; gj;u; gs;sj;jhf;fpd; Nkw;gFjpapy; jq;fsJ $lhuq;fis mikj;J
,uitf; fopj;jdu;. fhiy tpbe;jTld; jq;fsJ gilfSld; gj;u; gs;sj;jhf;fUfpy;
cs;s kzy; Kfl;Lf;fUfpy; te;jdu;. mtu;fspy; rpyu; egp (]y;) Vw;gLj;jpapUe;j
ePu; jlhfj;jpy; ePu; mUe;j te;jdu;. mg;NghJ egp (]y;) Njhou;fsplk; 'mtu;fis
tpl;L tpLq;fs;" vd;whu;fs;. mtu;fspy; ahnuy;yhk; ePu; mUe;jpdhu;fNsh mtu;fs;
midtUk; Nghhpy; nfhy;yg;gl;ldu;. Mdhy;> `f;fPk; ,g;D ]hikj; jtpu. ,tu;
Nghhpy; nfhy;yg;gl tpy;iy. gpwF ,tu; ,];yhik Vw;W rpwe;j K];ypkhf
tpsq;fpdhu;. mtu; rj;jpak; nra;a mtrpak; Vw;gl;lhy; 'gj;u; Nghhpy; vd;idf;
fhg;ghw;wpatd; kPJ rj;jpakhf!" vd;W $Wthu;. mjhtJ jd;Dld; ePu; mUe;jpa
midtUk; nfhy;yg;gl;L tpl> jhd; kl;Lk; my;yh`;tpd; mUshy; jg;gpj;jij
epidj;J ,t;thW $Wthu;.
Fiw\pfs; #o;epiyfisg; ghu;j;J rw;W epk;kjpaile;j gpwF ciku; ,g;D t`;G
[{kia K];ypk;fspd; gyj;ij mwpe;J tu mDg;gpdu;. ciku; jdJ Fjpiuapy;
K];ypk; uhZtj;ij Nehl;lkpl;L Fiw\pfsplk; jpUk;gp> 'mtu;fs; Vwf;Fiwa
Kd;D}W egu;fs; ,Uf;fyhk; ,Ug;gpDk; vdf;F mtfhrk; nfhLq;fs; ehd; NtW
vq;fhtJ gil kiwe;jpUf;fpwjh my;yJ mtu;fSf;F cjtpf;fhf NtW gil VJk;
tUfpwjh vdg; ghu;j;J tUfpNwd;" vd;whu;.
gj;u; gs;sj;jhf;fpy; kpf ePz;l J}uk; tiu Nehl;lkpl;Lk; vijAk; ghu;f;fhjjhy;>
Fiw\pfsplk; jpUk;gp 'ehd; vijAk; ghu;f;ftpy;iy. Mdhy;> Fiw\pf; $l;lNk!
kuzq;fisr; Rke;J tUk; Nrhjidfs; vd; fz; Kd; njhpfpd;wd. kjPdhtpd;
xl;lfq;fs; ntWk; kuzj;ijj;jhd; Rke;J te;jpUf;fpd;wd. te;jpUf;Fk; $l;lj;jpw;F
thisj; jtpu Ntnwe;j ghJfhg;Gk; ,y;iy. mtu;fspy; xUtu; nfhiy
nra;ag;gLtjw;F Kd; cq;fspy; xUtiuf; nfhiy nra;ahky; mtu; ,wf;f khl;lhu;.
cq;fspy; mt;tsT nghpa vz;zpf;iffis mtu;fs; nfhd;why;> mjw;Fg; gpwF
ePq;fs; tho;e;Jjhd; vd;d gadpUf;fpwJ? vdNt> ed;F Nahrpj;Jf; nfhs;Sq;fs;"
vd;W $wpdhu;.
Nghu; nra;Nj MfNtz;Lk; vd;W gpbthjk; gpbf;Fk; mg+ [`;Yf;F vjpuhff;
fpsu;r;rp Vw;gl;lJ. mJjhd; rz;il nra;ahky; jpUk;g Ntz;Lk; vd;gJ! `f;fPk;
,g;D`p]hk; ,jw;fhf kf;fspilNa Kaw;rpj;jhu;. mtu; cj;gh ,g;D ugPMit
Page 217 of 518
re;jpj;J 'cj;ghNt! ePu; Fiw\pfspy; nghpatUk; jiytUkhtPu;. cq;fspd;
nrhy;Yf;Ff; Fiw\pau; fl;Lg;gLtu;> fhyq;fhykhf ckf;F ew;Gfio jUk; xU
tp\aj;ij ehd; nrhy;yl;Lkh?" vd;whu;. mjw;F cj;gh 'ePq;fs; vd;d nrhy;y
tUfpwPu;fs; `f;fPNk!" vd;whu;. `f;fPk; 'ePu; kf;fis mioj;Jf; nfhz;L jpUk;gp
tpLk;. (]a;ah ef;yhtpy; nfhy;yg;gl;l) ckJ ez;gu; mk;u; ,g;D `o;ukpapd;
tp\aj;jpw;F ePu; nghWg;ngLj;Jf; nfhs;!" vd;W $wpdhu;. ,jw;F 'ehd; mt;thNw
nra;fpNwd;. vdf;F eP [hkpdhf ,U. mk;u; vd;Dila ez;gu;jhd;. vdNt
mtUila nfhiy Fw;wg;ghpfhuj;ijAk;> mtUf;F Vw;gl;l nghUs; Nrjj;ijAk;
ehd; nfhLj;J tpLfpNwd;" vd;W cj;gh $wpdhu;.
gpd;G> 'ePu; mg+[`;yplk; nrd;W> ,J tp\akhf Ngrp thUk;. Vnddpy;> epr;rakhf
mtidj; jtpu NtnwtUk; kf;fSf;F kj;jpapy; gpsT cz;lhf;f khl;lhu;" vd
cj;gh `f;fPkplk; $wpdhu;.
gpd;G cj;gh kf;fSf;F kj;jpapy; gpurq;fk; nra;jhu;. ,Njh... mtuJ gpurq;fk;:
'Fiw\pf; $l;lj;jpdNu! epr;rakhf ePq;fs; K`k;kjplKk; mtuJ Njhou;fsplKk;
rz;ilapl;L vd;d nra;ag; NghfpwPu;fs;? mjdhy; cq;fSf;F vd;d yhgk;? ePq;fs;
mtu;fSf;F VjhtJ jPq;F nra;jhy;> ehis cq;fSf;Fs; vt;tsT nghpa ntWg;G
Vw;gLk;? ek;kpy; ahnuhUtu; mtu;fspy; xUtiuf; nfhiy nra;fpwhNuh mtu; jdJ
xd;Wtpl;l rNfhjuuhfNth> jha;khkd;fspd; gps;isfshfNth> neUf;fkhd cwtpdu;
fspy; xUtuhfNth jhd; ,Ug;ghu;. vdNt> K`k;kij kw;w mugpau;fSf;F
kj;jpapy; tpl;L tpl;L ePq;fs; jpUk;gpr; nrd;W tpLq;fs;. mtu;fs; K`k;kijf;
nfhiy nra;jhy;> ePq;fs; ehbaJ ele;J tpLk;. ,y;iy> mjw;F khw;wkhf ele;jhy;
ePq;fs; tpUk;ghjJ ele;jjhf ,Uf;fl;Lk;."
`f;fPk; ,g;D`p]hk; mg+[`;yplk; te;jhu;. jd; ftr Milia mtd; rhpnra;J
nfhz;bUe;jhd;. mtu; 'X mGy;fNk!" cj;gh vd;id cd;dplk; ,d;dd;d
tp\aq;fisf; $wp mDg;gpdhu;" vd;whu;. mijf; Nfl;l mg+[`;y; 'my;yh`;tpd;
kPJ Mizahf! K`k;kijAk; mtUila Njhou;fisAk; ghu;j;J cj;gh gae;jjhy;>
neQ;R ~jpf;...jpf;| vd;W mbf;fpwJNghYk;. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! my;yh`;
vq;fSf;Fk; K`k;kJf;Fk; kj;jpapy; jPu;g;gspf;Fk; tiu ehq;fs; ,t;tplj;ij
tpl;L jpUk;g khl;Nlhk;. cz;ikapy; cj;gh $wpaJ mtuJ mry; Nehf;fky;y.
khwhf> jdJ kfd; mg+ `{ij/ghit K`k;kJf;Fk; mtuJ Njhou;fSf;Fk;
kj;jpapy; ghu;j;J tpl;ljhy; ePq;fs; mtiuf; nfhiy nra;J tpLtPu;fNsh? vd;W
gae;Jjhd; ,t;tpjk; $wpapUg;ghd;" vd;whd;.
'gaj;jpy; neQ;R jpf;jpf;nfd;W mbf;fpwJ. (mjhtJ njhil eLq;fp)| vd;w
mg+[`;ypd; $w;W> cj;ghTf;F vl;baNghJ 'gaj;jhy; fhw;iw ntspapLk; mtDf;F
neQ;R mbf;fpwjh? ,y;iy vdf;fh? vd;gij mjptpiutpy; mwpe;J nfhs;sj;jhd;
Nghfpwhd; vd;W cj;gh $wpdhd;." clNd mg+[`;y; vq;Nf ,e;j vjpu;g;G
nghpjhfptpLNkh vdg; gae;J> mg;Jy;yh`; ,g;D [`;\pd; gilapduhy;
nfhy;yg;gl;l mk;u; ,g;D `o;ukpapd; rNfhjuu; MkPu; ,g;D `o;ukpia mioj;J
tur; nra;jhd;. MkPhplk; ',Njh cdJ ez;gd; cj;gh kf;fis mioj;Jf; nfhz;L
jpUk;g tpUk;Gfpwhu;. ehNdh cdJ fz;zpy; gopthq;Fk; czu;itg; ghu;f;fpNwd;.
vdNt> vOe;J ckJ xg;ge;jj;ijAk;> ckJ rNfhjuDf;fhf gopthq;FtijAk;
typAWj;J!" vd;whd;. jd; gpd;gf;f Milia MkPu; mtpo;j;Jtpl;L 'mk;Uf;F
Vw;gl;l ifNrjNk! mk;Uf;F Vw;gl;l ifNrjNk!" vd Mkpu; $r;rypl;lhd;.
,tdJ $f;Fuiyf; Nfl;l $l;lj;jpdu; MNtrk; nfhz;L nfhjpj;njOe;jdu;.
Page 218 of 518
,jdhy; rz;ilapl Ntz;Lnkd;w jq;fsJ jPa vz;zj;jpy; Fiw\pfs; cWjpahf
epd;wdu;.
,t;thW> cj;gh kf;fSf;F $wpa ey;y MNyhridia mg+[`;y; nfLj;J tpl;lhd;.
Mk;! mt;thWjhd; klik Qhdj;ij kpifj;jJ. `f;fPkpd; ,e;j vjpu;g;G vt;tpj
gyDkpd;wp kiwe;jJ.
,U gilfSk; NeUf;F Neu;...
Fiw\pfs; ikjhdj;jpw;F te;jdu;. Fiw\pg; gilAk; ,];yhkpag; gilAk; xd;W
kw;nwhd;iw NeUf;F Neu; ghu;j;Jf; nfhz;l NghJ> egp (]y;) 'my;yh`;Nt! ,Njh
Fiw\pfs; fu;tj;JlDk; kkijAlDk; cd;dplk; Nghu; nra;gtu;fshf cd;Dila
J}jiug; ngha;g;gpg;gtu;fshf te;jpUf;fpd;wdu;. my;yh`;Nt! eP vdf;F thf;fspj;j
cdJ cjtpiaj; jUthahf! ,f;fhiyg; nghOjpy; mtu;fis mopg;ghahf!" vd;W
gpuhu;j;jid nra;jhu;fs;.
rptg;G epw xl;lifapd; kPJ cj;gh cyhtpf; nfhz;bUe;jhu;. mtiug; ghu;j;j egp
(]y;) ',e;jf; $l;lj;jpNyNa eyj;ij tpUk;Gk; xUtu; ,tuhfj;jhd; ,Uf;f KbAk;.
,tUf;F ,f;$l;lk; fl;Lg;gl;lhy; mtu;fs; rhpahd topia milaf;$Lk;" vd;W
$wpdhu;fs;.
egp (]y;) K];ypk;fspd; mzpfisr; rhpnra;J nfhz;bUe;j NghJ Xu; mw;Gjkhd
epfo;r;rp eilngw;wJ. mjhtJ egp (]y;) mtu;fspd; ifapy; Xu; mk;G ,Ue;jJ.
mjd;%yk; mzptFg;igr; rhpnra;J nfhz;bUe;jhu;fs;. ]thJ ,g;D f]pa;ah (uop)
mzpapy; rw;W Kd;dhy; epw;fNt egp (]y;) mtuJ tapw;wpy; me;j mk;ghy; Nyrhf
xU Fj;J Fj;jp ']thNj! rhpahf epw;gPuhf" vd;whu;fs;. clNd ]thJ (uop)>
'my;yh`;tpd; J}jNu! vdf;F typia cz;lhf;fp tpl;Bu;fs;. ehd; cq;fsplk;
gopthq;f Ntz;Lk;" vd;whu;. egp (]y;) jdJ tapw;iw jpwe;J fhl;b 'gop jPu;j;Jf;
nfhs; ]thNj!" vd;whu;fs;. ]thJ egp (]y;) mtu;fisf; fl;baizj;J tapw;wpy;
Kj;jkpl;lhu;. egp (]y;)> ']thNj! Vd; ,g;gb nra;jPu;" vd;W Nfl;ljw;F
'my;yh`;tpd; J}jNu! ,Njh... vd;d epiy Vw;gl;bUf;fpwJ vd;gJ cq;fSf;Fj;
njhpAk;. ,Wjpahf vdJ Nkdp cq;fSila Nkdpia njhl;L tpl Ntz;Lk; vd;W
gphpag;gl;Nld;" vd;whu; ]thJ. mtd; eyj;jpw;fhf egp (]y;) gpuhu;jpj;jhu;fs;.
mzpfisr; rhpnra;j gpd; jkJ gilapdUf;Fr; rpy fl;lisfis egp (]y;)
gpwg;gpj;jhu;fs;. mjpy; $wpajhtJ: 'vdJ ,Wjpf; fl;lis tUk; tiu ePq;fs;
Nghiuj; njhlq;fhjPu;fs; mtu;fs; cq;fis neUq;Fk; NghJ mtu;fis Nehf;fp
mk;ngwpAq;fs; mNj rkak;> mk;Gfs; (midj;ijAk; vwpe;J tplhky;) nfhQ;rk;
kPjkhf itj;Jf; nfhs;Sq;fs; mtu;fs; cq;fisr; #o;e;J nfhs;Sk; tiu ePq;fs;
thl;fis cUthjPu;fs;! (]{dd; mg+jhT+J)
mjd; gpwF egp (]y;) mtu;fSk; mg+gf;u; (uop) mtu;fSk; guzp tPl;bw;F
nrd;whu;fs;. ]mJ ,g;D KMJ (uop) jdJ ghJfhg;Gg; gilAld; mt;tPl;ilr;
Rw;wpg; ghJfhg;G gzpapy; <Lgl;lhu;fs;.
,dp vjphpfisg; gw;wp rpwpJ ghu;g;Nghk;: mg+[`;Yk; md;W my;yh`;tplk;
gpuhu;j;jid nra;jhd;. 'my;yh`;Nt! vq;fspy; cwTfis mjpfk; Jz;bg;gtu;
ehq;fs; mwpahjij vq;fSf;F khu;f;fkhff; nfhz;L te;jtu; mtiu ,d;W mopj;J
tpL! my;yh`;Nt! vq;fspy; cdf;F ahu; kpfTk; tpUg;gkhdtuhfTk; cdJ
jpUg;jpf;F chpatuhfTk; ,Uf;fpwhNuh mtUf;F cjtp nra;!"
Page 219 of 518
,J Fwpj;Nj my;yh`; ,e;j tdj;ij ,wf;fpdhd;:
(epuhfhpg;gtu;fNs!)
ePq;fs;
ntw;wpapd;
%yk;
(Kbthd)
jPu;g;igj;
Njbf;
nfhz;bUe;jPu;fs;. epr;rakhf me;j ntw;wp cq;fs; Kd; te;J tpl;lJ. (vdpDk; mJ
cq;fSf;fy;y ek;gpf;ifahsu;fSf;Nf! mtu;fs;jhd; cq;fis ntw;wp nfhs;thu;fs;.
MfNt> tp\kk; nra;tjpypUe;J) ,dpNaDk; ePq;fs; tpyfpf; nfhz;lhy; mJ
cq;fSf;Nf ed;W. ,dpAk; ePq;fs; (tp\kk; nra;a) Kd;tUk; gl;rj;jpy; ehKk;
Kd;tUNthk;. cq;fSila $l;lk; vt;tsT nghpjhf ,Ue;jNghjpYk; (mJ)
cq;fSf;F
ve;j
gyidAkspf;fhJ.
Vndd;why;>
epr;rakhf
my;yh`;
ek;gpf;ifahsu;fSld; ,Uf;fpd;whd;. (my;Fu;Md; 8:19)
Neuk; neUq;fpaJ - rz;ilapd; Kjy; jP
m];tj; ,g;D mg;Jy; m]J kf;[{kp vd;gtd; Nghhpd; jP fq;Ffis Kjypy;
%l;bdhd; ,td; kpFe;j nfl;l FzKilatd;. 'ehd; K];ypk;fspd; jlhfj;jpy;
ePu; mUe;JNtd; ,y;iyNay; mij cilj;njwpNtd; my;yJ mq;NfNa ehd;
nrj;J kbNtd; vd my;yh`;tplk; cld;gbf;if nra;fpNwd;" vd;W $wpatdhf
gilapypUe;J ntspNawpdhd;. mtd; jlhfj;ij neUq;f> `k;[h (uop) mtid
thshy;
vjpu;nfhz;L
mtdJ
ghjj;ijf;
nfz;ilf;fhy;
tiu
ntl;b
tPo;j;jpdhu;fs;. mtd; fhypypUe;J uj;jk; rPwpg; gha;e;jJ. jlhfj;jpw;F mUfpypUe;j
mtd; jto;e;J te;J jlhfj;jpw;Fs; tpOe;jhd;. mtd; jdJ rj;jpaj;ij
epiwNtw;wptpl Ntz;Lnkd;W vz;zpajhy; jlhfj;jpw;Fs; tpOtjpy; ,e;j msT
gpbthjk; fhl;bdhd;. mtd; jlhfj;jpw;Fs; ,Uf;Fk;NghNj `k;[h (uop) mtu;fs;
mtd; kPJ kw;nwhU Kiw gha;e;J mtid ntl;br; rha;j;jhu;fs;.
xz;bf;F xz;b
,e;j Kjy; nfhiy> Nghhpd; neUg;ig %l;baJ. Fiw\pfspd; kpf Nju;r;rp ngw;w
Fjpiu tPuu;fspy; xNu FLk;gj;ijr; Nru;e;j %tu; gilf;F Kd;dhy; te;jdu;.
mtu;fs; cj;gh ,g;D ugpM> i\gh ,g;D ugpM> tyPJ ,g;D cj;ghthFk;.
,tu;fis vjpu;f;f %d;W md;rhhp thypgu;fshd mt;/g; ,g;D `hhp];> Kmt;tpj;
,g;D `hhp];> mg;Jy;yh`; ,g;D uth`h (uop) MfpNahu; fsj;jpy; Fjpj;jdu;.
,k;%tlhpKk; me;j vjphpfs; 'ePq;fs; ahu;?" vd;wdu;. mjw;F mtu;fs; 'ehq;fs;
kjPdhthrpfs;" vd;wdu;. mjw;F me;j vjphpfs;> 'rq;iff;Fhpa ePq;fs; vq;fSf;F
epfuhdtu;fs;jhd;. Mdhy; cq;fsplk; vq;fSf;F ve;jj; NjitAk; ,y;iy. ehq;fs;
ehb te;jpUg;gnjy;yhk; vq;fs; je;ijAila rNfhjuu;fspd; kf;fisj;jhd; vd;wdu;.
gpd;G mtu;fspy; xUtd; 'K`k;kNj! vq;fsJ ,dj;jpy; vq;fSf;F epfuhdtiu
vq;fsplk; mDg;Gk;!" vd;W fj;jpdhd;. egp (]y;) mtu;fs;. 'cigjh ,g;D `hN]!
vOe;J nry;Yq;fs;! `k;[hNt! vOe;J nry;Yq;fs;! myPNa! vOe;J nry;Yq;fs;!"
vd;whu;fs;.
,k;%tUk; me;j vjphpfSf;fUfpy; nry;y> mtu;fs; 'ePq;fs; ahu;?" vd;wdu;.
,tu;fs;
jq;fisg;
gw;wp
nrhd;dJk;
'rq;ifkpf;f
ePq;fs;
vq;fSf;Fg;
nghUj;jkhdtu;fNs" vd;wdu;. ,k;%thpy; tajpy; %j;jtuhd cigjh (uop) vjphp
cj;ghTlDk;> `k;[h (uop) vjphp i\ghTlDk;> myP (uop) vjphp tyPJlDk;
Nkhjpdu;. (,g;D `p\hk;)
Mdhy;> `k;[hTk; myPAk; jq;fsJ vjphpfSf;F mtfhrk; nfhLf;fhky; mLj;j
tpdhbNa mt;tpUtiuAk; nfhd;Wtpl;ldu;. Mdhy;> cigjhTk; cj;ghTk; rz;il
nra;J nfhz;ljpy; ,UtUf;Fk; gyj;j fhaNkw;gl;lJ. cigjh (uop) mtu;fspd;
Page 220 of 518
fhy; ntl;Lz;L tpOe;jJ. ,ijf; fz;l `k;[h (uop) mtu;fSk; myP (uop)
mtu;fSk; cj;gh kPJ gha;e;J mtid ntl;bf; nfhd;whu;fs;. mjw;Fg; gpwF
cigjhit Rke;J nfhz;L gilf;Fj; jpUk;gpdu;. cigjh (uop) ,jdhy;
Neha;tha;g;gl;L ,g;NghUf;Fg; gpd; 4 my;yJ 5 ehl;fs; fopj;J kjPdhtpw;F
nry;Yk; topapy; ~]/g;uh| vd;w ,lj;jpy; ,we;jhu;fs;.
(,iwek;gpf;ifahsu;fs;> ,iwkWg;ghsu;fs; Mfpa) ,t;tpU tFg;ghUk; jq;fs;
,iwtidg; gw;wp ju;f;fpj;jdu;. MfNt> mtu;fspy; vtu; (cz;ikahd ,iwtid)
epuhfhpf;fpwhu;fNsh
mtu;fSf;F
neUg;gpdhy;
Md
Mil
jahu;
nra;ag;gl;bUf;fpwJ. (mf;fpdpiag; Nghy;) nfhjpj;Jf; nfhz;L ,Uf;Fk; jz;zPu;
mtu;fSila jiyfspd; kPJ Cw;wg;gLk;. (my;Fu;Md; 22:19)
,e;j trdk; jq;fs; tp\aj;jpy;jhd; ,wq;fpaJ vd;W myP (uop) rj;jpakpl;L
$Wfpwhu;fs;.
vjphpfspd; gha;r;ry;
Nghhpd; Muk;gNk vjphpfisg; nghUj;jtiu nfl;ljhf mike;jJ. jq;fspd;
jsgjpfspYk; Fjpiu tPuu;fspYk; kpfr; rpwe;j %tiu mtu;fs; ,oe;jdu;. ,jdhy;
Mj;jpukile;J> K];ypk;fspd; kPJ xNu gha;r;ryhfg; gha;e;jdu;. Mdhy;>
K];ypk;fNsh jq;fsJ ,iwtdplk; cjtpAk; ghJfhg;Gk; Nfhhp> gzpTld; jq;fsJ
vz;zq;fis J}a;ikg;gLj;jpf; nfhz;Nl> vjphpfspd; njhlu; jhf;Fjy;fis
rkhspj;jdu;. K];ypk;fs; jq;fs; ,lq;fspNyNa cWjpahf epd;W vjphpfspd;
jhf;FjYf;F gjpybf; nfhLj;jdu;. ~m`j;! m`j;!| (my;yh`; xUtNd! my;yh`;
xUtNd!!) vd;W $wpf;nfhz;Nl ,izitg;gtu;fSf;Ff; fLikahd Nrjq;fis
Vw;gLj;jpdu;.
egpatu;fs; my;yh`;tplk; kd;whLfpwhu;fs;
K];ypk;fspd; mzpfisr; rhpnra;J jpUk;gpa gpd; egp (]y;) jdJ ,iwtd;
jdf;F thf;fspj;jij mtdplk; Ntz;bdhu;fs;.
mtu;fs; Nfl;ljhtJ: 'my;yh`;Nt! eP vdf;fspj;j thf;if epiwNtw;Wthahf!
my;yh`;Nt! eP vdf;fspj;j cdJ thf;ifAk; xg;ge;jj;ijAk; cd;dplk;
Nfl;fpNwd;."
Nkhjy;fSk; jhf;Fjy;fSk; fLikahfr; #Lgpbj;J cr;rf;fl;lj;ij mile;j NghJ
'my;yh`;Nt! ,f;$l;lj;ij ,d;W eP mopj;J tpl;lhy; cd;id tzq;Ftjw;F
,g;g+kpapy; ahUNk ,Uf;f khl;lhu;fs;. my;yh`;Nt! eP ,f;$l;lj;ij mopf;f
ehbdhy; ,d;iwa jpdj;jpw;Fg; gpd; cd;id ahUk; tzq;f khl;lhu;fs;" vd;W
my;yh`;tplk; ifNae;jpdhu;fs;. fuq;fis cau;j;jpajhy; mtu;fspd; G[j;jpypUe;J
Nghu;it eOtp tpOe;jJ. me;jsT my;yh`;tplk; kd;whbf; Nfl;lhu;fs;. egp (]y;)
mtu;fspd; Nghu;itia mg+gf;u; (uop) rhpnra;J> 'my;yh`;tpd; J}jNu! NghJk;>
ePq;fs; cq;fs; ,iwtdplk; mjpfk; Ntz;btpl;Bu;fs;" vd;whu;fs;.
egpatu;fspd; gpuhu;j;jidia my;yh`; mq;fPfhpj;J> thdtu;fSf;Ff; fl;lisg;
gpwg;gpj;jhd;.
(egpNa!) cq;fsJ ,iwtd; thdtu;fis Nehf;fp 'epr;rakhf ehd; cq;fSld;
,Uf;fpNwd;. MfNt> ePq;fs; ek;gpf;ifahsu;fis cWjpg; gLj;Jq;fs; (vd;W
fl;lisapl;L) epuhfhpg;gtu;fSila cs;sq;fspy; ehk; jpfpiy cz;L gz;ZNthk;
Page 221 of 518
(vd;W $wp> ek;gpf;ifahsu;fis Nehf;fp) ePq;fs; mtu;fSila gplhpfspd; Nky;
ntl;Lq;fs;. mtu;fisf; fZf; fZthfj; Jz;bj;J tpLq;fs;" vd;W mwptpj;jij
epidj;Jg; ghUq;fs;. (my;Fu;Md; 8:12)
NkYk; jdJ J}jUf;F mwptpj;jhd;:
(cq;fisg;)
ghJfhf;FkhW
ePq;fs;
cq;fs;
,iwtdplk;
Ntz;ba
NghJ
'mzpazpahf cq;fisg; gpd;gw;wp tuf;$ba Mapuk; thdtu;fisf; nfhz;L
epr;rakhf ehd; cq;fSf;F cjtp nra;Ntd;" vd;W mtd; cq;fSf;Fg;
gjpyspj;jhd;. (my;Fu;Md; 8:9)
mjhtJ> me;j thdtu;fs; cq;fSf;Fg; gpd;dpUe;J cq;fSf;F cjtpGhpthu;fs;
vd;Nwh my;yJ thdtu;fs; xNu jlitapy; tuhky; rpyUf;Fg; gpd; rpyuhf
tUthu;fs; vd;Nwh fUj;J nfhs;syhk;.
thdtu;fs; tUfpwhu;fs;
egp (]y;) rw;W jiyiaj; jho;j;jp> gpd;G cau;j;jp 'mg+gf;Nu! ew;nra;jp mile;J
nfhs;Sq;fs;. ,Njh... [pg;uPy; GOjpfSld; fhl;rpaspf;fpwhu;" my;yJ 'mg+gf;Nu!
ew;nra;jp mile;J nfhs;Sq;fs;. my;yh`;tpd; cjtp cq;fSf;F te;Jtpl;lJ.
,Njh.. [pg;uPy; Fjpiuapd; fbthsj;ij ,Oj;J tUfpwhu;. mtu; clk;gpy; GOjp
gbe;jpUf;fpwJ" vd;W $wpdhu;fs;.
ftr Mil mzpe;J egp (]y;) jq;fsJ $lhuj;jpypUe;J ntspNawp>
mjprPf;fpuj;jpy; ,f;$l;lk; Njhw;fbf;fg;gLthu;fs;> (gpwF) Gwq;fhl;b XLthu;fs;.
(my;Fu;Md; 54:45)
vd;w trdj;ijf; $wpatu;fshf nghbf;fw;fs; epiwe;j kz;iz 'Kfq;fs;
khwl;Lk;" vd;W $wp vjphpfspd; Kfj;ij Nehf;fp vwpe;jhu;fs;. mJ vjphpfspd;
fz;> njhz;il> tha; vd;W midj;ijAk; nrd;wile;jJ.
,J Fwpj;Nj>
ePq;fs; vwpAk;NghJ cz;ikapy; mij ePq;fs; vwpatpy;iy.
epr;rakhf my;yh`;jhd; vwpe;jhd;. (my;Fu;Md; 9:17)
vdpDk;>
mij
vd;w trdk; ,wq;fpaJ.
vjpu; gha;r;ry;
,e;Neuj;jpy;jhd;>
egp
(]y;)
K];ypk;fSf;F
jdJ
,Wjpf;
fl;lisia
mwptpj;jhu;fs;. 'vjphpfs; kPJ ghAq;fs;" vd;W $wp> Nghu; Ghpa K];ypk;fSf;F
Mu;t%l;bdhu;fs;. NkYk; $wpdhu;fs;> 'K`k;kjpd; capu; vtd; iftrKs;sNjh
mtd; kPJ Mizahf! ,d;iwa jpdj;jpy; Nghu; Ghpe;J rfpg;GlDk;> ed;ikia
ehbAk;> GwKJF fhl;lhky; vjphpfis vjpu;j;jtuhf ahu; nfhiy nra;ag;gLfpwhNuh
mtiu my;yh`; nrhu;f;fj;jpy; Eiotpg;ghd;. thdq;fisAk; g+kpfisAk;
mfykhff; nfhz;l nrhu;f;fj;jpd; gf;fk; tpiue;NjhLq;fs;" vd;W $wp NghUf;F
Mu;t%l;bdhu;fs;. ciku; ,g;D my;`{khk; (uop) 'M`h! M`h!" vd;whu;fs;.
egp (]y;) 'eP Vd; M`h! M`h!" vd;W $Wfpwha;? vd;W Nfl;f> mtu; 'ehd;
jtwhd
vz;zj;jpy;
$wtpy;iy!
my;yh`;tpd;
kPJ
Mizahf!
ehd;
nrhu;f;fthrpfspy; xUtdhf Mf Ntz;Lnkd;w Mirapy; mt;thW $wpNdd;"
Page 222 of 518
vd;whu;. egp (]y;) mtu;fs; 'Mk;! epr;rakhf ePu; nrhu;f;fthrpfspy; xUtu;jhd;"
vd;whu;fs;. mtu; jd;dplkpUe;j rpy NguPj;jk; goq;fis vLj;J rhg;gplj;
njhlq;fpdhu;. gpd;G> ',e;jg; NguPj;jk; goq;fis rhg;gpLk; tiu ehd; capu;
tho;tij ePz;l xU fhykhff; fUJfpNwd;" vd;W $wpatuhf me;jg; NguPj;jk;
goq;fis vwpe;J tpl;L vjphpfSld; Nghu; Ghpe;J tPukuzk; va;jpdhu;. (]`P`;
K];ypk;)
,t;thWjhd; mt;/g; ,g;D `hhp]; (uop)> egp (]y;) mtu;fsplk; 'my;yh`;tpd;
J}jNu! my;yh`; jd; mbahidg; ghu;j;J vg;NghJ rphpf;fpwhd;?" vd;W Nfl;lhu;fs;.
mjw;F egp (]y;) 've;jtpj jw;fhg;G MilAk; mzpahky; vjphpfSf;Fs; jdJ
ifia mbahhpd; nrYj;Jtijg; ghu;j;J my;yh`; rphpf;fpd;whd;" vd;W
$wpdhu;fs;. ,ijf; Nfl;lTld;> jhd; mzpe;jpUe;j ftr Miliaf; fow;wp vwpe;J
tpl;L vjphpfsplk; Nghu; Ghpe;J tPukuzk; va;jpdhu;.
vjpu;j;Jj; jhf;f Ntz;Lnkd egp (]y;) fl;lisg; gpwg;gpj;jTld; vjphpfspd; kPJ
K];ypk;fs; gha;e;jdu; mzpfisg; gpse;jdu; jiyfisf; nfha;jdu;. my;yh`;tpd;
ghijapy; Nghu; Ghpa Ntz;Lk; vd;w jPuhj jhfj;jpy; ,Ue;j mtu;fs;> vjphpfis
epiy jLkhwr; nra;jdu;. ,jdhy; vjphpfspd; jhf;Fk; NtfKk; Fiwe;jJ tPuKk;
Nrhu;Tw;wJ. vjphpfshy; K];ypk;fspd; Ntfj;jpw;F <LnfhLf;f Kbatpy;iy.
mJkl;Lky;y! md;W egp (]y;) ftr Mil mzpe;J> ahUk; neUq;f Kbahj
msT vjphpfSf;fUfpy; neUq;fp epd;W>
mjprPf;fpuj;jpy; ,e;j $l;lk;
XLthu;fs;. (my;Fu;Md; 54:45)
rpjwbf;fg;gLk;.
NkYk;
(,tu;fs;)
Gwq;fhl;b
vd;W cWjpAld; kpfj; njspthf nrhy;ypf; nfhz;bUe;jhu;fs;. egp (]y;) mtu;fspd;
,f;fhl;rpiag; ghu;j;j K];ypk;fSf;F cw;rhfKk; MNtrKk; gd;klq;F ngUfpd.
(]`P`{y; Gfhhp)
MfNt> K];ypk;fs; kpfj; JzpTld; rz;ilapl;lhu;fs;. thdtu;fSk; mtu;fSf;F
cjtp nra;jhu;fs;.
mg+[`;ypd; kfd; ,f;kh $Wfpwhu;: md;iwa jpdj;jpy; xUtd; jiy
Jz;bf;fg;gl;L fPNo tpOk; Mdhy;> mtiu ntl;batu; ahnud;W njhpahJ. (,g;D
]mJ)
,g;D mg;gh]; (uop) $Wfpd;whu;fs;: xU K];ypk; vjphpiaj; jhf;f gpd;njhlu;e;J
nry;Yk; NghJ NkypUe;J xU rhl;ilapd; xypiaAk; ~i`]_Nk! Kd;NdW| vd;W
$Wk; xU Fjpiu tPud; mjl;liyAk; Nfl;lhu;. mjd; gpwF me;j K];ypk;>
vjphpia ghu;f;Fk; NghJ me;j vjphp %f;F mWf;fg;gl;L> Kfk; gpsf;fg;gl;L
ky;yhe;Jf; fple;jhd;. mtdJ capu; Kw;wpYk; gphpe;jpUe;jJ. me;j md;rhhp egp
(]y;) mtu;fsplk; ,r;nra;jpiaf; $wpdhu;. 'Mk;! ePu; cz;ikjhd; $WfpwPu;. mJ
%d;whtJ thdj;jpypUe;J my;yh`; ,wf;fpa cjtpahFk;" vd;W egp (]y;)
tpsf;fkspj;jhu;fs;. (]`P`; K];ypk;)
mg+jhT+J my; kh]pdp (uop) $Wfpwhu;fs;: ehd; xU vjphpia ntl;Ltjw;fhf
mtid gpd;njhlu;e;j NghJ vdJ ths; mtd; kPJ gLtjw;F Kd;djhfNt
mtdJ jiy fPNo tpOe;jJ. vdNt> NtW ahNuh mtid ntl;bdhu;fs; vd;W
ehd; mwpe;J nfhz;Nld;.
Page 223 of 518
md;rhhpfspy; xUtu; mg;gh]; ,g;D mg;Jy; Kj;jypig ifJ nra;J egp (]y;)
mtu;fsplk; mioj;J te;jhu;. mg;gh]; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ,tu;
vd;id ifJ nra;atpy;iy. vd;id ifJ nra;jJ rpwe;j Fjpiuapd; kPJ mku;e;J
te;j kpf mofpa KfKila xUtu;jhd;. Mdhy;> ,g;NghJ mtiu ehd; ,e;jf;
$l;lj;jpy; ghu;f;ftpy;iyNa?" vd;W $wpdhu;. mjw;F md;rhhp 'my;yh`;tpd;
J}jNu! ehd;jhd; mtiuf; ifJ nra;Njd;" vd;W $wpdhu;. mjw;F egp (]y;)
'ePq;fs; mikjpahf ,Uq;fs;! my;yh`;jhd; rq;ifkpf;f xU thdthpd; %yk;
cq;fSf;F cjtp nra;jhd;" vd;W $wpdhu;fs;.
myP (uop) $wpdhu;fs;: gj;u; Nghhpy; vd;idAk; mg+gf;u; (uop) mtu;fisAk; ghu;j;J
egp (]y;) 'cq;fs; ,Uthpy; xUtUld; [pg;uPYk;> kw;nwhUtUld; kPf;fhapYk;
,Uf;fpwhu;. nghpa thdtuhd ,];uh/gPYk; Nghhpy; fye;jpUf;fpwhu;" vd;W
$wpdhu;fs;. (K];dJ m`;kJ> g[;[hu;> K];jj;uFy; `hfpk;)
eOTfpwhd; ,g;yP];
Ruhfh ,g;D khypfpd; cUtj;jpy; NghUf;F te;jpUe;j ,g;yP]; ,izitg;gtu;fis
thdtu;fs; ntl;Ltijg; ghu;j;jTld; Nghu; fsj;jpypUe;J eOtpdhd;. mtid
cz;ikapNyNa Ruhfh vd;W vz;zpapUe;j `hhp]; ,g;D `p\hk; mtid jg;g
tplhky; ,Uf;f gpbj;Jf; nfhz;lhu;. `hhp]pd; neQ;rpy; mbj;J mtiuf; fPNo
js;sp tpl;L ,g;yP]; Xbdhd;. kw;wtu;fs; 'RuhfhNt! vq;Nf XLfpwPu;? vq;fis
tpl;Lg; gphpahky; filrp tiu vq;fSld; Jizahf ,Ug;Ngd; vd;W
$wpapUe;jPNu?" vd;wdu;. mjw;F i\j;jhd;>
'epr;rakhf ehd; cq;fistpl;L tpyfpf; nfhz;Nld;. ePq;fs; ghu;f;f Kbahj xd;iw
ehd; ghu;f;fpd;Nwd; epr;rakhf ehd; my;yh`;Tf;Fg; gag;gLfpd;Nwd; Ntjid
nra;tjpy; my;yh`; kpff; fLikahdtd;" (my;Fu;Md;:48)
vd;W $wpf; nfhz;Nl> ntUz;Nlhb flypy; Fjpj;jhd;.
ngUk; Njhy;tp
vjphpfspd; mzpapy; ryryg;Gk;> Njhy;tpapd; milahsq;fSk; ntspg;gl;ld.
K];ypk;fspd; fLikahdj; jhf;FjYf;F Kd; ,izitg;Nghhpd; mzp rpd;dh
gpd;dkhfpaJ Nghu; Kbit neUq;fpaJ. vjphpfs; ehyh gf;fq;fspYk; tpiue;Njhbj;
jg;gpf;f Kad;wdu;. K];ypk;fs; mtu;fisg; gpd;njhlu;e;J gzpe;jtiu ifJ
nra;J gzpahjtiu ntl;b tPo;j;jpdu;. ,t;thW ,izitf;Fk; vjphpfs; Nghhpy;
ngUk; Njhy;tpaile;jdu;.
mg+[`;ypd; tPk;G
tk;gd; mg+[`;y; jdJ mzpapy; ryryg;igg; ghu;j;jTld; mijr; rpwpJk;
nghUl;gLj;jhky; gilia cw;rhfg;gLj;j Kad;whd;. ngUikAlDk; jpkpUlDk;
mtd; jdJ giliag; ghu;j;J 'Ruhfh cq;fis tpl;Lg; gphpe;J nrd;wjhy; ePq;fs;
Njhw;Wtpl Ntz;lhk;. Vnddpy;> mtd; K`k;kJf;F ,t;thWjhd; (gilia
tpl;Lg; gphpe;J nry;tjhf) thf;Ff; nfhLj;jpUe;jhd;. cj;gh> i\gh> tyPj;
nfhy;yg;gl;ljhy; ePq;fs; gae;Jtpl Ntz;lhk;. mtu;fs; mtrug;gl;L tpl;lhu;fs;.
yhj;> c[;[htpd; kPJ rj;jpakhf! ,e;j K];ypk;fis fapw;wpy; gpizj;Jf;
fl;lhjtiu ehk; jpUk;g khl;Nlhk;. ePq;fs; K];ypk;fspy; vtiuAk; nfhd;Wtpl
Ntz;lhk;. khwhf> mtu;fisg; gpbj;J ifjpfshf;fpf; nfhz;L thUq;fs;. mtu;fs;
nra;j jPa nraiy mtu;fSf;Fg; Ghpa itg;Nghk;."
Page 224 of 518
,g;gb jpkpuhfg; Ngrpa mg+[`;Yf;Fj; jdJ mfk;ghtj;jpd; vjhu;j;jk; Ghpaj;
njhlq;fpaJ. mtidr; Rw;wp ,izitg;Nghhpd; nghpa $l;lnkhd;W> jq;fsJ
thl;fshYk; <l;bfshYk; ghJfhg;G muiz mikj;jpUe;jhu;fs;. ,Ue;jhYk;
K];ypk;fspd; GaYf;F Kd; mit ,Ue;j ,lk; njhpahky; Mapd. mg;NghJ
mg+[`;y; Fjpiuapd; kPJ Rw;wpf; nfhz;bUg;gijg; K];ypk;fs; ghu;j;jhu;fs;. ,U
md;rhhp rpWtu;fspd; ifapdhy; kuzk; mtdJ ,uj;jj;ijf; Fbf;f vjpu;ghu;j;Jf;
nfhz;bUe;jJ.
nfhy;yg;gl;lhd; mg+[`;y;
mg;Ju; u`;khd; ,g;D mt;/g; (uop) $Wfpwhu;fs;: ehd; gj;u; Nghu; md;W mzpapy;
epd;W nfhz;L> jpUk;gpg; ghu;j;j NghJ vd; tyg;gf;fKk; ,lg;gf;fKk; Fiwe;j
taJila ,U thypgu;fNs ,Ue;jdu;. mtu;fs; ,Ug;gJ vdf;F xU ghJfhg;ghf
,Uf;Fk; vd;W ehd; epidf;ftpy;iy. ,e;epiyapy; ,Uthpy; xUtu; kw;wtUf;Fj;
njhpahky; 'vd; rpwpa je;ijNa! vdf;F mg+[`;iy fhl;Lq;fs;" vd;whu;. 'eP
mtid vd;d nra;tha;?" vd;W ehd; Nfl;Nld;. mjw;ftu; 'mtd; egpia
VRtjhf ehd; Nfs;tpg;gl;Nld;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ehd; ,d;W mtidg;
ghu;j;jhy; ehd; my;yJ mtd; kuzpf;Fk; tiu mtid tpl;Lk; gphpakhl;Nld;"
vd;whu;. ,g;Ngr;R vdf;F Mr;rhpaj;ij cz;lhf;fpaJ. ,jw;fpilapy; kw;wtUk;
,t;thNw> vd;idr; rPz;b Ke;jpatu; $wpaijg; Nghd;Nw $wpdhu;. mJ rkak;
mg+[`;y; kf;fSf;F kj;jpapy; cyhTtijg; ghu;j;Njd;. mt;tpU thypgu;fsplk;
'ePq;fs; Nfl;ltd; ,Njh ,td; jhd;!" vd;Nwd;.. ,UtUk; mtid Nehf;fpg;
gha;e;jdu;. rpwpJ Neuj;jpy; mtd; fijia Kbj;J egp (]y;) mtu;fsplk;
jpUk;gpdu;. 'cq;fs; ,Uthpy; ahu; mtidf; nfhd;wJ?" vd;W egp (]y;) Nfl;f
xt;nthUtUk; 'ehNd nfhd;Nwd;" vd;whu;. 'cq;fs; thl;fis Jilj;J
tpl;Bu;fsh?" vd;W egp (]y;) Nfl;f ,y;iy! vdf; $wp jq;fs; thl;fis
fhz;gpf;fNt 'ePq;fs; ,UtUNk mtidf; nfhd;wPu;fs;" vd;W egp (]y;)
$wpdhu;fs;. gpwF mg+[`;ypd; cilikfis mtu;fspy; xUtuhd KMj; ,g;D
mk;U ,g;D [%`;tpw;F toq;fpdhu;fs;. mg+[`;iyf; nfhd;w ,uz;lhktu;
Kmt;tpJ ,g;D m/g;uh (uop) Mthu;. mtu; ,g;Nghhpy; tPukuzk; va;jpdhu;.
(]`P`{y; Gfhhp)
KMJ ,g;D mk;u; ,g;D my; [%`; (uop) $Wfpwhu;fs;: 'mg+[`;y; mlu;e;j
kuq;fSf;F eLtpYs;s xU kuj;ijg; Nghy; mtid nrd;wila Kbahj mstpw;F
ghJfhg;gpy; ,Uf;fpwhd;. mtdplk; ahUk; nry;y KbahJ" vd;W kf;fs; $Wtij
ehd; Nfl;Nld;. vdNt> ehNd mtidf; nfhiy nra;a Ntz;Lnkd;W KbT
nra;Njd;. ehd; mtidg; ghu;j;Jtpl;lNghJ Xbr;nrd;W mtdJ fuz;ilf;
fhy;fisj; Jz;bj;Njd;. jpUifapypUe;J miuglhj nfhl;il eRq;fpdhy;
gwf;FNk>>> mJ Nghd;W mtdJ fhy;fs; gwe;J tpOe;jd. ,ijg; ghu;j;j mtdJ
kfd; ,f;kh vdJ Njhs; kPJ gha;e;J ntl;bdhu;. mjdhy; vdJ if ntl;lg;gl;L
clk;gpy; NjhYld; njhq;fpf; nfhz;bUe;jJ. md;iwa jpdk; KOf;f mij vd;
KJFf;Fg; gpd;dhy; Nghl;Lf; nfhz;L Nghu; nra;Njd;. mJ vdf;F kpfTk;
Nehtpid mspj;j NghJ mij vd; ghjj;jpd; fPo; itj;J gpa;j;Jj; J}f;fp vwpe;J
tpl;Nld;. gpd;G fhag;gl;Lf; fple;j mg+[`;Yf;F mUfpy; nrd;w Kmt;tpJ ,g;D
m/g;uh (uop) mtid ntl;br; rha;j;jhu;. Mdhy;> mg+[`;y; Fw;Wapuhff; fple;jhd;.
,g;Nghhpy; Kmt;tpJ (uop) ,Wjpapy; tPukuzk; va;jpdhu;fs;.
Nghu; Kbe;j NghJ egp (]y;) 'mg+[`;Yf;F vd;dthdJ vd ahu; ghu;j;J
tUtPu;fs;?" vd;W Nfl;lhu;fs;. mg;NghJ mtidj; Njbg; ghu;g;gjw;Fj; Njhou;fs;
Page 225 of 518
gy jpirfspYk; gphpe;J nrd;whu;fs;. mg;Jy;yh`; ,g;D k];Cj; (uop)
mg+[`;iyg; ghu;j;J tpl;lhu;fs;. mtd; jdJ ,Wjp %r;ir thq;fpf;
nfhz;bUe;jhd;. ,g;D k];CJ (uop) jdJ fhiy mtdJ fOj;jpd; kPJ itj;J
mtd;
jiyiaj;
jdpahf
mWj;njLg;gjw;fhf
mtd;
jhbiag;
gpbj;J
'my;yh`;tpd; vjphpNa! my;yh`; cd;idf; Nftyg;gLj;jp tpl;lhdh?" vd;W
Nfl;lhu;fs;. mjw;ftd; 'vd;id my;yh`; vg;gb Nftyg;gLj;Jthd;? ePq;fs;
nfhd;wpUf;Fk; kdpju;fspy; vd;id tpl cau;e;jtu; ahu; ,Uf;f KbAk;? my;yJ
ePq;fs; nfhd;wpUf;Fk; kdpju;fspy; vd;id tpl Nkyhdtu; ahu; ,Uf;f KbAk;?"
vd;W Nfl;Ltpl;L> 'Nftyk;! rhjhuz tptrhapfisj; jtpu;j;J NtW ahuhtJ (vd;
,dj;jtu;) vd;id nfhd;wpUf;f Ntz;LNk vd;W $wp> rhp ,d;iwa jpdj;jpy;
ntw;wp ahUf;F vd;W nrhy;?" vd;whd;. mjw;F ,g;D k];CJ (uop)
'my;yh`;Tf;Fk; mtdJ J}jUf;Fk;jhd; fpilj;jJ" vd;W $wpdhu;fs;. gpd;G
mtdJ fOj;jpd; kPJ fhiy itj;jpUe;j ,g;D k];Cjplk; 'V... ML Nka;j;j
nghbaNd!" eP kpFe;j rpukkhd Xu; ,lj;jpd; Nky; epw;fpwha; vd;gijj;
njhpe;Jnfhs;" vd;W $wpdhd;.
,jw;Fg; gpwF ,g;D k];CJ (uop) mtu;fs; mg+[`;ypd; jiyiaj; jdpahf
ntl;bnaLj;J egp (]y;) mtu;fsplk; nrd;W 'my;yh`;tpd; J}jNu! ,Njh
my;yh`;tpd; vjphp mg+[`;ypd; jiy!" vd;W $wpdhu;fs;. egp (]y;)
'my;yh`;itj; jtpu tzf;fj;jpw;Fhpatd; NtW ahUkpy;iy" vd;W %d;W Kiw
$wptpl;L 'my;yh`; kpfg; nghpatd;! vy;yhg; GfOk; my;yh`;Tf;Nf! mtd; jdJ
thf;if cz;ikg;gLj;jpdhd;. jdJ mbahUf;F cjtp nra;jhd;. vjphp gilfs;
midj;ijAk; Njhw;fbj;jhd;" vd;W $wp> vd;id mioj;Jr; nrd;W mtid
vdf;Ff; fhl;L vd;whu;fs;. mg;Jy;yh`; ,g;D k];CJ (uop) $Wfpwhu;fs;: ehq;fs;
mtd; ,Ue;j ,lj;jpw;Fr; nrd;Nwhk;. mtidf; fz;l egp (]y;) ',td;jhd; ,e;j
rKjhaj;jpd; /gpu;mt;d;"" vd;whu;fs;.
,iwek;gpf;if epfo;j;jpa mjpraq;fs;
ciku; ,g;D `{khk; (uop) kw;Wk; mt;/g; ,g;D `hhp]; (uop) Mfpa ,Uthpd;
mw;Gjkhd Kd; cjhuzq;fis ,jw;F Kd; $wpNdhk;. mJkl;Lky;yhky;> NkYk;
gy mjprakhd epfo;r;rpfs; ,g;Nghhpy; ele;jd. nfhs;ifapy; mtu;fSf;fpUe;j
cWjpiaAk; epiyj;jd;ikiaAk; me;epfo;r;rpfs; ekf;F Rl;bf; fhl;Lfpd;wd.
,g;Nghhpy; je;ij gps;isf;F vjpuhfTk;> gps;is je;ijf;F vjpuhfTk;> rNfhjuu;fs;
rNfhjuu;fSf;F vjpuhfTk; Nghhpl;ldu;. ,tu;fSf;F kj;jpapy; nfhs;ifapy; Vw;gl;l
khw;wq;fSf;F
thl;fs;
jPu;g;gspj;jd.
kf;fhtpy;
mlf;FKiwf;F
Mshf;fg;gl;ltu;fs; jk;ikf; nfhLikg;gLj;jpatu;fisf; nfhd;W jq;fSila
rpdj;ij Mw;wpf; nfhz;ldu;.
1) ,g;D mg;gh]; (uop) $Wfpwhu;fs;: egp (]y;) jq;fsJ Njhou;fsplk; '`h\pk;
fpisiar; Nru;e;j rpyiuAk; kw;Wk; rpyiuAk; ehd; mwpNtd;. mtu;fs; epu;ge;jkhf
NghUf;F mioj;J tug;gl;Ls;sdu;. ek;kplk; rz;il nra;a Ntz;Lnkd;W
mtu;fSf;F vt;tpj tpUg;gKk; ,y;iy. vdNt> `h\pk; fpisiar; Nru;e;j
vtiuAk; ePq;fs; nfhd;Wtpl Ntz;lhk;. NkYk;> mGy; gf;j ,g;D \hikAk;
nfhd;Wtpl Ntz;lhk;. mg;gh]; ,g;D mg;Jy; Kj;jypigAk; nfhd;Wtpl
Ntz;lhk;. mtu; epu;g;ge;jkhfj;jhd; mioj;J tug;gl;bUf;fpwhu;" vd;W $wpdhu;fs;.
egp
(]y;)
mtu;fspd;
,t;thu;j;ijiaf;
Nfs;tpg;gl;l
cj;ghtpd;
kfd;
mg+`{ij/gh 'vd;d! vq;fsJ ngw;Nwhu;> gps;isfs;> rNfhjuu;fs;> cwtpdu;fs;
Page 226 of 518
midtiuAk; nfhd;Wtpl;L mg;ghi] kl;Lk; tpl;Ltpl Ntz;Lkh? my;yh`;tpd;
kPJ Mizahf! ehd; mtiur; re;jpj;jhy; thshy; mtUf;Fk; fbthskpLNtd;"
vd;whu;. ,t;thu;j;ijia egp (]y;) Nfs;tpg;gl;lNghJ ckhplk; 'mg+`g;N]!
my;yh`;tpd;
J}jUila
rpwpa
je;ijapd;
Kfj;ij
thshy;
ntl;LtJ
epahakhFkh?" vd;W tUj;jg;gl;lhu;fs;. cku; (uop) 'my;yh`;tpd; J}jNu! vd;id
mDkjpAq;fs;. mg+ `{ij/ghtpd; fOj;ij thshy; ntl;b tPrpfpNwd;.
my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! mtu; eatQ;rfuhfp tpl;lhu;" vd;whu;fs;.
jhd; $wpa nrhy;iy epidj;J mg+`{ij/gh vg;NghJk; ftiyg;gLthu;. ',e;j
thu;j;ijiaf; $wpa md;wpypUe;J ehd; epk;kjpahf ,y;iy. ,e;j thu;j;ijapd;
tpisit vz;zp gae;Jnfhz;Nl ,Uf;fpNwd;> my;yh`;Nt ,iwtd; vd;W ehd;
rhl;rpak; $WtJjhd; me;jf; Fw;wk; kd;dpf;fg;gLtjw;F fhuzkhf Mfyhk;" vd;W
mg+`{ij/gh (uop) MjuT itg;ghu;.
mg+`{ij/gh (uop) mg+gf;u; (uop) mtu;fspd; Ml;rpapd; NghJ akhkhtpy; ele;j
Nghhpy; tPukuzk; va;jpdhu;.
2) NkYk; egp (]y;)> mGy; gf;jiaf; nfhiy nra;af; $lhnjd;W jLj;jpUe;jhu;fs;.
Vnddpy;> mtu; kf;fhtpy; egp (]y;) mtu;fSf;F ghJfhg;gspj;jtu; mtu; egp (]y;)
mtu;fSf;F Nehtpid mspj;jjpy;iy egp (]y;) ntWf;Fk;gbahd ve;jnthU
fhhpaj;ijAk; mtu; nra;jjpy;iy. NkYk; `h\pk;> Kj;jypg; fpisapdiu xJf;fp
itf;f Ntz;Lnkd;W vOjg;gl;l xg;ge;jg; gj;jpuj;ij fpopg;gjw;F ,tUk; xU
fhuzkhf ,Ue;jhu;.
,t;thwpUe;Jk; mGy; gf;j Nghhpy; nfhy;yg;gl;lhu;. mjw;Ff; fhuzk;> K[j;ju; ,g;D
[pahJ (uop) vd;w egpj;Njhou; mGy; gf;jiaAk; mtd; ez;giuAk; Nghhpy;
re;jpj;jhu;.
,t;tpUtUk;
xd;whf
Nru;e;J
K];ypk;fSld;
Nghu;
nra;J
nfhz;bUe;jdu;. mg;NghJ K[j;ju; 'mGy; gf;jNa! cd;idf; nfhy;yf; $lhnjd
my;yh`;tpd; J}ju; jLj;jpUf;fpwhu;fs;> vdNt> ePq;fs; tpyfptpLq;fs;" vd;whu;.
mjw;F 'vdJ NjhoiuAk; nfhy;yf; $lhnjd;W mtu; $wpapUf;fpwhuh?" vd;whu;.
mjw;F K[j;ju; ',y;iy. cd; ez;giuf; nfhy;yhky; ehq;fs; tplkhl;Nlhk;"
vd;whu;. 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ehq;fs; xd;whfNt rhNthk;" vd;W mGy;
gf;j $wpdhu;. gpd;G K[j;jUld; mtu; rz;ilaplNt K[j;ju; mtiuf; nfhy;y
Ntz;ba epu;g;ge;jj;jpw;F Mshdhu;.
3) mg;Ju; u`;khd; ,g;D mt;/g; (uop) $Wfpwhu;fs;: ehDk; cikah ,g;D fy/Gk;
kf;fhtpy; ,];yhk; tUtjw;F Kd;Ng ez;gu;fshf ,UNjhk;. gj;u; Nghu; md;W
Nghhpy; vdf;Ff; fpilj;j ftr MilfSld; cikahTf;F mUNf nrd;W
nfhz;bUe;Njd;. mg;NghJ cikah jdJ kfd; myP ,g;D cikahtpd; ifia
gpbj;jtdhf ruziltjw;fhf epd;W nfhz;bUe;jhd;. vd;idg; ghu;j;j cikah
'vd;id eP ifjpahf;fpf; nfhs;s Ntz;lhkh? cd;dplKs;s ,e;j ftr
Milfistpl ehd; rpwe;jtdy;yth? ,d;iwa jpdj;ijg; Nghy; xU ehis ehd;
ghu;j;jjpy;iy. cq;fSf;F ghy; nfhLf;Fk; xl;lfq;fs; Ntz;lhkh? vd;id ahuhtJ
rpiwg; gpbj;jhy; epiwa ghy; nfhLf;Fk; xl;lfq;fis gpizahf ehd; jUNtd;"
vd;W $wpdhd;. ,e;j thu;j;ijiaf; Nfl;lTld; cUf;Fr; rl;ilfisf; fPNo
Nghl;Ltpl;L mt;tpUtiuAk; ,U iffspy; gpbj;Jf; nfhz;Nld;. mg;NghJ
cikah> 'jPf;Nfhopapd; ,wif jd; neQ;rpy; nrhUfpapUf;Fk; me;j kdpju; ahu;?"
vd;W Nfl;lhd;. 'mtu;jhd; `k;[h" vd;Nwd;. mijf; Nfl;l cka;ah 'mtu;jhd;
vq;fSf;F ,g;Nghhpy; epiwa mopTfis Vw;gLj;jpatu;" vd;whd;.
Page 227 of 518
mg;Ju; u`;khd; ,g;D mt;/g; (uop) njhlu;e;J $Wfpwhu;fs;: ehd; cikahitAk;
mtdJ kfidAk; ,Oj;Jr; nrd;w NghJ cikah vd;Dld; ,Ug;gij gpyhy; (uop)
ghu;j;J tpl;lhu;. (,e;j cikahjhd; kf;fhtpy; gpyhy; (uop) mtu;fSf;F mjpfk;
Ntjid je;jtd;.) mtidg; ghu;j;j gpyhy; (uop) ',Njh... ,iwepuhfhpg;ghsu;fspd;
jiytd; cikah! ,td; ,d;W jg;gpj;jhy; vd;dhy; ,dp jg;gpf;f KbahJ" vd;W
rg;jkpl;lhu;. mjw;F ehd; 'gpyhNy Rk;kh ,Uk;. ,td; ,g;NghJ vdJ ifjp" vd;W
$wpNdd;. kPz;Lk; gpyhy; (uop) ',td; jg;gpj;jhy; ehd; jg;gpf;f KbahJ" vd;W
mywpdhu;. mjw;F ehd; 'X fUg;gpapd; kfNd! ehd; nrhy;tJ cdf;Ff;
Nfl;ftpy;iyah?" vd;Nwd;. mjw;F kPz;Lk; gpyhy; (uop) ',td; jg;gpj;jhy; ehd;
,dp jg;gpf;fNt KbahJ" vd;W $wptpl;L> kpf cau;e;j rg;jj;jpy; 'my;yh`;tpd;
cjtpahsu;fNs! ,Njh ,iwepuhfhpg;ghsu;fspd; jiytd; cikah ,g;D fy/g;!
,td; jg;gpj;jhy; vd;dhy; jg;gpf;f KbahJ" vd;W $wpdhu;. K];ypk;fs; ,ijf;
Nfl;lTld; tisaj;ijg; Nghd;W vq;fisr; #o;e;Jnfhz;ldu;. ehd; cikahitf;
fhg;ghw;w Kad;Nwd;. mg;NghJ xUtu; cikahtpd; kfid gpd;Gwj;jpypUe;J
ntl;lNt mtd; jiuapy; tpOe;jhd;. ,ijg; ghu;j;j cikah cuj;j Fuypy;
fj;jpdhd;. mJNghd;w rg;jj;ij ehd; Nfl;lNj ,y;iy. clNd ehd; 'cikahNt
cd;id ePNa fhg;ghw;wpf;nfhs;! ,d;W vd;dhy; cd;idf; fhg;ghw;w KbahJ. cdf;F
ve;jg; ghJfhg;Gk; nfhLf;f KbahJ. cdf;F ve;jg; gyidAk; vd;dhy; nra;a
KbahJ" vd;Nwd;. mjw;Fg; gpd; K];ypk;fs; mt;tpUtiuAk; jq;fs; thl;fshy;
ntl;b mtu;fs; fijia Kbj;jdu;. ,jw;Fg; gpd; mg;Ju; u`;khd; ,g;D mt;/g;
(uop) 'my;yh`; gpyhypd; kPJ fUiz fhl;ll;Lk;! Nghhpy; vdf;Ff; fpilj;j ftr
MilfSk; Nghapd; mtu; vdJ ifjpfisAk; nfhd;whu;" vd;W $Wthu;fs;.
(]`P`{y; Gfhhp)
4) ,g;Nghhpy; cku; ,g;D fj;jhg; (uop) jdJ neUq;fpa cwtpdu; vd;Wk; ghu;f;fhky;
jdJ jha;khkd; ~M]; ,g;D `p\hk; ,g;D KfPuh'itf; nfhd;whu;fs;. Nghu;
Kbe;J kjPdhtpw;Fj; jpUk;gpf; nfhz;bUf;Fk; topapy; ifjpfspy; xUtuhf ,Ue;j
mg;gh]plk; 'mg;ghN]! ePq;fs; ,];yhik Vw;Wf;nfhs;Sq;fs;. my;yh`;tpd; kPJ
Mizahf! vdJ je;ij fj;jhg; K];ypkhFijtpl ePq;fs; K];ypkhtJjhd; vdf;F
tpUg;gkhdJ. mjw;Ff; fhuzk; ePq;fs; K];ypkhtJ egp (]y;) mtu;fSf;F
kfpo;r;rpahd nra;jpahFk;" vd;W $wpdhu;fs;.
5) mg+gf;u; (uop)> ,izitg;NghUld; te;jpUe;j jkJ kfd; mg;Ju;u`;khidf;
$tp mioj;jhu;fs;. 'V... nfl;ltNd! vdJ nry;tq;fs; vq;Nf?" vd;whu;fs;. mjw;F
mg;Ju; u`;khd;>
MAjKk;
Ntfkhf
XLk;
topnfl;l
tNahjpfu;fisf;
nfhy;Yk;
,tw;iwj; jtpu Ntnwhd;Wk; vd;dplk; ,y;iy vd gjpyspj;jhu;.
FjpiuAk;...
thSk;...
6) egp (]y;) jq;fsJ $lhuj;jpypUe;J epiyikfisf; ftdpj;jhu;fs;. K];ypk;fs;
vjphpfisf; ifJ nra;tjpy; <Lgl;bUe;jhu;fs;. egp (]y;) mtu;fSf;F thrypy;
thNse;jp fhty; Ghpe;j ]mJ ,g;D KMJ (uop) K];ypk;fspd; ,r;nraiyg;
ghu;j;J ntWg;gile;jhu;. ]mjpd; Kfj;jpy; ntWg;igg; fz;l egp (]y;) ']mNj!
,k;kf;fs; nra;tij ePu; ntWf;fpwPu; NghYk;" vd;whu;fs;. mjw;F ]mJ (uop) 'Mk;!
my;yh`;tpd; J}jNu! ,J my;yh`; ,izitg;gtu;fSf;Ff; nfhLj;j Kjy;
NrjkhFk;. vdNt> mtu;fspYs;s Mz;fis capNuhL tpLtijtpl mjpfkhf
mtu;fisf; nfhd;W Ftpg;gNj vdf;F kpf tpUg;gkhdJ" vd;whu;.
Page 228 of 518
7) ,g;Nghhpy; cf;fh\h ,g;D kp`;]d; my;m]jp (uop) mtu;fspd; ths; xbe;J
tplNt> mtUf;F egp (]y;) kuf;fpis xd;iwf; nfhLj;J 'cf;fh\hNt! ,jd; %yk;
ePu; NghhpLtPuhf" vd;whu;fs;. cf;fh\h egp (]y;) mtu;fsplkpUe;J jdJ ifapy;
this thq;fpaTld; me;j kuf;fpis cWjpkpf;f ePz;l xU thshf khwpaJ.
my;yh`; K];ypk;fSf;F ntw;wp nfhLf;Fk; tiu mt;thshy; cf;fh\h Nghhpl;lhu;.
mt;thSf;F ~my;mt;d;| (cjtp) vd;W ngau; $wg;gl;lJ. ,e;j this kw;Wk; gy
Nghu;fspy;
cf;fh\h
(uop)
gad;gLj;jpdhu;fs;.
,Wjpahf
mg+gf;u;
(uop)
mtu;fSila Ml;rpf; fhyj;jpy; Ki]ykhTld; ele;j Nghhpy; cf;fh\h tPukuzk;
va;jpdhu;fs;.
8) Nghu; Kbe;jjw;Fg; gpd;G K];mg; ,g;D ciku; (uop) jdJ rNfhjuu; mg+m[P];
,g;D cikiug; ghu;j;jhu;fs;. ,tu; K];ypk;fSf;F vjpuhfg; Nghu;f;fsj;jpy;
fye;jpUe;jhu;.
kjPdhthrpfspy;
xUtu;
mtuJ
,U
iffisAk;
fl;bf;
nfhz;bUe;jhu;. mijg; ghu;j;j K];mg; mthplk; 'ePq;fs; mtiu ed;whfg;
gpbj;Jf;nfhs;Sq;fs;. ,tuJ jha; kpFe;j nry;tKilatu;. cq;fsplkpUe;J ,tiu
mjpf fpuak; nfhLj;J tpLtpg;ghu;" vd;whu;fs;. ,ijf; Nfl;l mtuJ rNfhjuu;
'vdJ rNfhjuNd! ,Jjhd; eP vdf;fhf nra;Ak; ghpe;Jiuah?" vd;whu;. mjw;F
K];mg; ',tu;jhd; vdJ rNfhjuu; eP my;y!" vd;whu;fs;.
9) ,izitg;gtu;fspd; gpzq;fs; fpzw;wpy; Nghlg;gl;ld. cj;gh ,g;D ugPMtpd;
gpzj;ijf; fpzw;wpy; NghLtjw;fhf ,Oj;J tUk;NghJ> mijg; ghu;j;j mtdJ
kfdhu; mg+`{ij/gh (uop) kpFe;j ftiyaile;jhu;. mjdhy; mtuJ KfNk
khwpaJ. mij ftdpj;j egp (]y;)> 'ckJ jfg;gDf;fhf eP ftiyf; nfhs;fpwhah?"
vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;ftu; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mg;gb ,y;iy.
my;yh`;tpd;
J}jNu!
vdJ
jfg;gdpd;
tp\aj;jpYk;
mtu;
nfhiy
nra;ag;gl;ljpYk; vdf;F ve;jf; ftiyAk; ,y;iy. Mdhy;> vdJ je;ij ey;y
mwpTk;> Gj;jpAk;> rpwg;Gk; cilatu;. mtUf;F ,];yhkpd; Neu;top fpilj;JtpLk;
vd;W MjuT itj;jpUe;Njd;. Mdhy;> mg;gb fpilf;ftpy;iy. vdJ ,e;j
MjuTf;Fg; gpd; mtu; epuhfhpg;gpy; kuzpj;jij epidj;Nj ehd; ftiy
mile;Njd;" vd;whu;. egp (]y;) mg+ `{ij/git cau;thf Ngrp> mtUf;fhf
gpuhu;j;jidAk; nra;jhu;fs;.
,Ujug;gpYk; nfhy;yg;gl;ltu;fs;
,g;Nghu; ,iwepuhfhpg;ghsu;fSf;F nghpa Njhy;tpahfTk; ,iwek;gpf;ifahsu;fSf;F
nghpa ntw;wpahfTk; Kbe;jJ. ,g;Nghhpy; K];ypk;fspy; K`h[pu;fs; (kf;fhthrpfs;)
MW egu;fSk;> md;rhhpfs; (kjPdhthrpfs;) vl;L egu;fSkhf nkhj;jk; gjpdhd;F
egu;fs; tPukuzk; va;jpdu;.
,izitg;gtu;fSf;F kpfg;nghpa Nrjq;fs; Vw;gl;ld. mtu;fspy; vOgJ egu;fs;
nfhy;yg;gl;ldu;. vOgJ egu;fs; rpiwgpbf;fg;gl;ldu;. nfhy;yg;gl;ltu;fspy; ngUk;
ghyhdtu;fs; %j;j jiytu;fshfTk; jsgjpfshTk; ,Ue;jdu;.
Nghu; Kbe;J Gwg;gLk; Kd; vjphpfspy; nfhy;yg;gl;ltu;fSf;F mUfpy; epd;W
'ePq;fs; cq;fsJ ,iwj;J}jUf;F kpff; nfl;l cwtpduhf ,Ue;jPu;fs;. ePq;fs;
vd;idg; ngha;g;gpj;jPu;fs; kw;wtu;fs; vd;id nka;g;gLj;jpdhu;fs;. ePq;fs; vdf;F
JNuhfk; nra;jPu;fs; kw;wtu;fs; vdf;F cjtp nra;jhu;fs;. ePq;fs; vd;id
Ciutpl;L ntspNaw;wpdPu;fs; kw;wtu;fs; vdf;F milf;fyk; nfhLj;jhu;fs;" vd;W
Page 229 of 518
egp (]y;) $wpdhu;fs;. gpd;G egp (]y;) mtu;fspd; fl;lisf;fpzq;f mtu;fs;
midtUk; gj;hpd; fpzWfspy; xU fpzw;wpy; Nghlg;gl;ldu;.
mg+jy;`h (uop) $Wfpwhu;fs;: gj;u; Nghud;W egp (]y;) 24 Fiw\pj; jiytu;fspd;
rlyq;fis ehw;wk; gpbj;j fpzw;wpy; tPrp vwpAk;gb fl;lisapl;lhu;fs;. egp (]y;)
Nghhpy; ntw;wp ngw;why; me;j ,lj;jpy; %d;W ehl;fs; jq;Fthu;fs;. mt;thNw gj;u;
Nghu; Kbe;jg; gpd; mt;tplj;jpy; %d;W ehl;fs; jq;fpdhu;fs;. %d;whtJ ehs; jdJ
thfdj;ij jahu; nra;af; $wpdhu;fs;. jdJ Njhou;fSld; vjphpfspd; rlyq;fs;
Nghlg;gl;l fpzw;Wf;F mUfpy; epd;W mtu;fis mtu;fsJ jfg;gdhUila
ngaUld; mioj;J ',d;dhhpd; kfd; ,d;dhNu! ,d;dhhpd; kfd; ,d;dhNu!
Kd;Ng my;yh`;Tf;Fk; mtdJ J}jUf;Fk; fl;Lg;gl;bUe;jhy; ,g;NghJ ePq;fs;
kfpo;r;rpahf
,Ue;jpUf;fyhNk!
epr;rakhf
vq;fsJ
,iwtd;
vq;fSf;F
thf;fspj;jij ehq;fs; cz;ikahf ngw;Nwhk;. cq;fsJ ,iwtd; cq;fSf;F
thf;fspj;jij cz;ikahf ePq;fs; ngw;wPu;fsh?" vd;whu;fs;. mg;NghJ cku; (uop)
'my;yh`;tpd; J}jNu! capuw;w rlyq;fsplk; vd;d NgRfpwPu;fs;!" vd;W
Nfl;lhu;fs;. mjw;F egp (]y;) 'K`k;kjpd; capu; vtd; iftrk; ,Uf;fpwNjh!
mtd; kPJ Mizahf! ehd; $Wtij mtu;fistpl ePq;fs; mjpfk; Nfl;Fk; jpwd;
cs;stu;fshf ,y;iy" vd;whu;fs;.
kw;nwhU mwptpg;gpy;: 'mtu;fistpl ePq;fs; Nfl;Fk; jpwd; mjpfKilatu;fshf
,y;iy. Mdhy; mtu;fshy; gjpy; ju KbahJ" vd te;Js;sJ. (]`P`{y; Gfhhp>
]`P`; K];ypk;)
Njhy;tpia kf;fh mwpfpwJ
gj;u; ikjhdj;jpypUe;J ,izitg;gtu;fs; tpuz;Nlhbdu; gs;sj;jhf;FfspYk;
kiyf;fztha;fspYk; rpjwpdu; kf;fhtpd; ghijiag; gaj;JlNd Kd;Ndhf;fpdu;
ntl;fj;jhy; kf;fhtpw;Fs; Eiotjw;Nf Nahrpj;jdu;.
,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;: Fiw\pfSf;F Vw;gl;l epiyia Kjd; Kjypy;
kf;fhthrpfSf;Fr; nrhy;ypatu; i`Rkhd; ,g;D mg;Jy;yh`; F[hk; vd;gtu;jhd;.
,thplk; kf;fhthrpfs; 'vd;d nra;jpAld; te;jpUf;fpwha;?" vd;wdu;. mjw;ftu;
'cj;gh ,g;D ugPM> i\gh ,g;D ugPM> mGy;fk; ,g;D `p\hk;> cikah ,g;D
fy/g; ,d;Dk; gy Fiw\pj; jiytu;fSk; nfhy;yg;gl;ldu;" vd;W gy Fiw\pj;
jiytu;fspd; ngau;fis thpirahf Fwpg;gpl;lhu;. fmghtpy; `[Uy; m];tJf;F
mUfpy; mku;e;jpUe;j ]/g;thd; ,g;D cikah 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf!
,tDf;F Gj;jp rhpapy;iy. ,tidr; Nrhjpj;Jg; ghu;g;Nghk;> ,tdplk; ehd; ,g;NghJ
vq;Nf ,Uf;fpNwd; vd;W NfSq;fs;! rhpahff; $Wfpwhdh vd ghu;g;Nghk;" vd;whu;.
mNjNghy; kf;fs; ']/g;thd; ,g;D cika;ah vq;Nf ,Uf;fpwhu;" vd;W
i`Rkhdplk; tpdtpdu;. mjw;ftu; ',Njh! ]/g;thd; `[Uy; m];tjpw;F mUfpy;
mku;e;jpUf;fpwhu;. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ,tuJ je;ijAk;> ,tuJ
rNfhjuUk; nfhy;yg;gLtij ehd; ghu;j;Njd;" vd;whu;.
egp (]y;) mtu;fspd; mbik mg+uhgp/ (uop) $Wfpwhu;fs;: ehd; Muk;gj;jpy;
mg;gh]; (uop) mtu;fspd; mbikahf ,Ue;Njd;. mg;gh]; (uop) mtu;fs; tPl;by;
midtUk; ,];yhik Vw;wpUe;jdu;. mjhtJ mg;gh]; (uop)> ck;Ky; /go;y; (uop)
kw;Wk; ehd; Mf midtUk; ,];yhik Vw;wpUe;Njhk;. Mdhy;> mg;gh]; (uop) jhd;
K];ypkhdij kiwj;jpUe;jhu;. mg+y`g; gj;hpy; fye;Jnfhs;shky; kf;fhtpy;
jq;fpapUe;jhd;. gj;Uila nra;jpapdhy; my;yh`; mtdJ mfk;ghtj;ij mopj;J
Page 230 of 518
mtid mtkhdg;gLj;jpdhd;. mr;nra;jpapdhy; vq;fs; cs;sj;jpy; JzpTk;
typikAk; gpwe;jJ. Mdhy;> ehNdh xU gytPdkhdtd;. [k;[k; fpzw;Wf;F
mUfpYs;s miwapy; mku;e;J mk;Gfs; nra;tJ vdJ njhopyhf ,Ue;jJ. xU
ehs; ehd; mk;Gfs; nra;tjpy; <Lgl;bUe;Njd;. ck;Ky; /go;Y vdf;fUfpy;
mku;e;jpUe;jhu;. gj;hpypUe;J te;j nra;jpahy; ehq;fs; kfpo;r;rp mile;jpUe;Njhk;.
mJrkak; mg+y`g; jdJ fhy;fis kpf Nkhrkhf g+kpapy; Nja;j;jtdhf te;J
vq;fsJ miwapd; Xuj;jpy; mku;e;jhd;. mtdJ KJF vdJ KJifg; ghu;j;jthW
,Ue;jJ.
mg;NghJ ',Njh! mg+]{/g;ahd; ,g;D `hhp]; ,g;D mg;Jy; Kj;jypg; tUfpwhu;"
vd;W kf;fs; $wpdu;. mg+y`g; mg+]{/g;ahdplk; 'vdf;fUfpy; th! cd;dplk;
cz;ikahd nra;jpfs; ,Uf;fyhk;" vd;W $wpdhd;. mg+]{/g;ahd; ,g;D `hhp];
mg+y`Gf;F mUfpy; te;J mku;e;jhu;. kf;fs; mtiu Rw;wp epd;Wnfhz;ldu;.
mg+]{/g;ahdplk; mg+y`g; 'vdJ rNfhjud; kfNd! kf;fspd; nra;jp
vd;dthdJ?" vd;whd;. mjw;F mg+]{/g;ahd; 'K];ypk;fis ehq;fs; re;jpj;j
NghJ mtu;fSf;F vq;fsJ G[q;fisj; je;Njhk;. K];ypk;fs; ehbathW vq;fisf;
nfhd;wdu; ehbathW rpiwgpbj;jdu;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ekJ kf;fs;
,e;jsT gyk; ,oe;jjw;F ehd; mtu;fisf; Fiw $wtpy;iy. thdj;jpw;Fk;>
g+kpf;Fk; kj;jpapy; rpwe;j Fjpiufspd; kPJ tPw;wpUe;j nts;is epwj;jpy; gyiu
ehq;fs; ghu;j;Njhk;. mtu;fs; vijAk; tpl;L itf;ftpy;iy. vq;fshy; mtu;fis
vjpu;f;fTk; Kbatpy;iy" vd;W $wpdhu;.
mg+uh/gp/ (uop) njhlu;e;J $Wfpwhu;: ehd; miwapd; Xuj;ij tpyf;fp>
'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mtu;fs; thdtu;fs;" vd;Nwd;. ,ijf; Nfl;l
mg+y`g;> jd; ifia cau;j;jp vdJ fd;dj;jpy; fLikahf miwe;jhd;. ehDk;
mtd; kPJ gha;e;Njd;> mtid vjpu;j;Njd;. mtd; vd;id J}f;fp g+kpapy;
tPrpdhd;. gpd;G vd; kPJ mku;e;J vd;id mbj;jhd;. vd;dhy; xd;Wk; nra;a
Kbahj tifapy; ehd; tYtpoe;jtdhf ,Ue;Njd;. vdJ epiyiag; ghu;j;j ck;Ky;
/go;y; $lhuj;jpd; xU jbia cUtp gaq;fukhf mtdJ jiyapy; mbj;jhu;.
jiyapy; gyj;j fhak; Vw;gl;lJ. 'Vz;lh! ,tuJ v[khdd; ,y;yhjjhy; ,tiu
Mjutw;wtu; vd;W eP fUjptpl;lhah?" vd;W Nfl;lhu;. mjw;Fg; gpwF mq;fpUe;J
Nftyg;gl;L mg+y`g; vOe;J nrd;whd;. ,e;epfo;r;rpf;Fg; gpd; VO ehl;fs; fopj;J
my;yh`; mtdJ clypy; mk;ikiag; Nghd;w xU Nehia Vw;gLj;jpdhd;.
me;Neha; mtidf; nfhd;wJ. mjhtJ> ,e;Nehia mugpau;fs; kpf Ju;f;Fwpahf
fUjpajhy; mtdJ gps;isfs; ahUk; mtDf;fUfpy; neUq;ftpy;iy. mtd; nrj;j
gpwFk; mtidg; Gijg;gjw;F ve;j Kaw;rpAk; nra;atpy;iy. kf;fs; jq;fis
gopg;ghu;fs; vd;W gae;jTld; xU ngUk; Fopiaj; Njhz;b> xU Fr;rpahy;
mtid mf;Fopapy; js;spdu;. gpd;G J}uj;jpy; ,Ue;J fw;fis vwpe;J mf;Fopia
%bdu;.
,t;thWjhd; gj;u; ikjhdj;jpy; Vw;gl;l khngUk; Njhy;tpapd; nra;jpfis kf;fh
ngw;wJ. ,r;nra;jp mtu;fSf;F kpFe;j ghjpg;ig Vw;gLj;jpaJ. K];ypk;fs;
Mde;jkilaf; $lhJ vd;gjw;fhf nfhy;yg;gl;ltu;fs; kPJ xg;ghhp itg;gijAk;
kf;fhthrpfs; jil nra;jdu;.
eifr;Rit nra;jp xd;iwg; ghu;g;Nghk;: m];tj; ,g;D Kj;jypgpd; %d;W Mz;
gps;isfSk; gj;u; Nghhpy; nfhy;yg;gl;ldu;. vdNt> mtu;fSf;fhf mo
Ntz;Lnkd;W mtu; mjpfk; Mu;tk; nfhz;bUe;jhu;. mtUf;F fz; njhpahJ. xU
ehs; xg;ghhp itf;Fk; xU ngz;zpd; rg;jj;ijf; Nfl;l mtu; jdJ mbikia
Page 231 of 518
mDg;gp
'vd;d!
xg;ghhpapLtjw;F
mDkjp
fpilj;J
tpl;ljh?
Nghhpy;
nfhy;yg;gl;ltu;fSf;fhf Fiw\pfs; mOfpwhu;fsh? vd;W ghu;j;J thUk;. ehd;
vdJ kfd; mg+ `fPkhtpw;fhf moNtz;Lk;. mtdJ kuzj;jhy; vdJ cs;sk;
vhpe;Jtpl;lJ" vd;W $wpdhu;. mtuJ mbik mthplk; jpUk;gp te;J 'mJ jdJ
xl;lfj;ij njhiyj;Jtpl;l xU ngz;zpd; mOif" vd;whu;. ,jidf; Nfl;l
m];tj; jd;id mlf;fpf; nfhs;s Kbahky; ,f;ftpijfisg; gbj;jhu;.
mts;
xl;lfk;
fhztpy;iy
vd
mOfpwhsh?
mjw;fhf
fz;tpopj;J
J}f;fj;ijj;
Jwe;J
tpl;lhsh?
xl;lfj;jpw;fhf
mohNj!
tpjpfs;
Vkhw;wpa
gj;u;
NghUf;fhf
mO!
Mk;!
gj;hpd;
kPJ
mO!
`{ir];>
k/f;[{k;
$l;lj;jpdu;
kPJ
mO!
mo
Ntz;Lkhdhy;
mf;fPy;
kPJ
mO!
rpq;fq;fspd;
rpq;fk;
`hhp]pd;
kPJ
mO!
Mk;!
,tu;fSf;fhf
eP
moj;jhd;
Ntz;Lk;!
midtiuAk;
eP
ngau;
Fwpg;gplj;
Njitapy;iy.
mg+
`fPKf;F
epfu;
vtUkpy;iyNa!
vd;d
NfL?
mtu;fSf;Fg;
gpwF
rpyu;
jiytuhfp
tpl;ldu;!
gj;u;
vd;nwhU
jpdk;
,y;iynad;why;...
mtu;fs; xUf;fhYk; jiytu;fshf MfpapUf;f KbahJ!!
ntw;wpia kjPdh mwpfpwJ
K];ypk;fSf;F KO ntw;wp fpilj;jJ. ,e;j ew;nra;jp kjPdhthrpfSf;F tpiuthf
fpilf;f Ntz;Lk; vd;gjw;fhf mg;Jy;yh`; ,g;D uth`h (uop) mtu;fis
kjPdhtpd; Nkl;Lg;gFjpapy; trpg;gtu;fSf;Fk;> i[j; ,g;D `h]h (uop) mtu;fis
kjPdhtpd; fPo;g;gFjpapy; trpg;gtu;fSf;Fk; egp (]y;) mDg;gp itj;jhu;fs;.
A+ju;fSk;> eatQ;rfu;fSk; kjPdhtpy; gy ngha;ahd tje;jpfisg; gug;gpdu;. 'egp
(]y;) nfhy;yg;gl;lhu;fs;" vd;W ngha; gpur;rhuk; nra;jdu;. eatQ;rfu;fspy; xUtd;
egp (]y;) mtu;fspd; xl;lfkhd ~f];th'tpy; i[J ,g;D `h]h tUtijg;
ghu;j;J 'epr;rakhf K`k;kJ nfhy;yg;gl;lhu;. mjw;F Mjhuk;> ,Njh... K`k;kjpd;
xl;lfk;. ehq;fs; ,ij ed;F mwpNthk;. gaj;jhy; vd;d $WtJ vd;Nw i[Jf;F
njhpatpy;iy. ,tu; Nghhpy; Njhw;W tUfpwhu;" vd;W cswpdhd;.
,uz;L J}ju;fSk; kjPdhtpw;F te;jTld; K];ypk;fs; mtu;fisr; #o;e;J mtu;fs;
$Wk; nra;jpfisf; Nfl;ldu;. K];ypk;fs; ntw;wp mile;jhu;fs; vd;w nra;jp
mtu;fSf;F cWjpahdTld; kfpo;r;rp kpFjpahy; jf;gPu; (my;yh`{ mf;gu;)
Koq;fpdu;. kjPdhtpy; ,Ue;j K];ypk; jiytu;fs; egp (]y;) mtu;fSf;F
,k;kfj;jhd ntw;wpf;fhf tho;j;Jf; $w gj;hpd; ghijia Nehf;fp tpiue;jdu;.
c]hkh ,g;D i[J (uop) $Wfpwhu;: egp (]y;) jq;fsJ kfs; Uifahit ftdpj;Jf;
nfhs;tjw;fhf mtuJ fztuhfpa c];khd; (uop) mtu;fSld; vd;idAk; tpl;Lr;
nrd;wpUe;jhu;fs;. Uifah (uop) ,we;JtplNt mtu;fis mlf;fk; nra;J kz;izr;
rkg;gLj;Jifapy; 'gj;u; Nghhpy; K];ypk;fs; ntw;wp ngw;whu;fs;" vd;w nra;jp
vq;fSf;Ff; fpilj;jJ.
,];yhkpag; gil kjPdh Gwg;gLfpwJ
egp (]y;) Nghu; Kbe;j gpwF gj;u; ikjhdj;jpy; %d;W ehl;fs; jq;fpdhu;fs;.
mq;fpUe;J Gwg;gLtjw;F Kd;G Nghhpy; fpilj;j nghUl;fs; tp\aj;jpy; fUj;J
Page 232 of 518
Ntw;Wikfs; vOe;jd. fUj;J Ntw;Wik gykhfNt> midtUk; jq;fsplk;
,Uf;Fk; midj;ijAk; xg;gilf;f Ntz;Lnkd egp (]y;) fl;lisapl;lhu;fs;.
mjw;fpzq;f midtUk; jq;fs; trk; ,Ue;j midj;ijAk; egpatu;fsplk;
xg;gilj;jdu;. gpd;G ,g;gpur;ridf;Fj; jPu;it my;yh`; Fu;Mdpy; $wpdhd;.
,e;epfo;r;rp gw;wp tphpthf cghjh ,g;D ]hkpj; (uop) $Wtijf; Nfl;Nghk;. mtu;fs;
$WtjhtJ:
'ehq;fs; egp (]y;) mtu;fSld; gj;u; NghUf;Fr; nrd;Nwhk;. Nghhpy; my;yh`;
vjphpfisj; Njhw;fbj;J K];ypk;fSf;F ntw;wpaspj;jhd;. K];ypk;fspy; xU rhuhu;
vjphpfis tpul;b mbg;gjpYk; mtu;fSld; vjpu;j;Jg; Nghhpl;L mtu;fisf;
nfhy;tjpYk; Kk;Kukhf ,Ue;jdu;. ,d;ndhU rhuhu; vjphpfspd; nghUl;fis xd;W
jpul;bdu;. kw;WnwhU rhuhu; egp (]y;) mtu;fis vjphpfs; jhf;fhky; ,Uf;f
mtu;fisr; Rw;wp ghJfhj;jdu;.
,utpy; Nghu; Kbe;J kf;fs; xd;W Nru;e;j NghJ nghUl;fis Nrfhpj;jtu;fs;
'ehq;fs;jhd; nghUl;fis xd;W Nru;j;Njhk;. vdNt> mjpy; NtW ahUf;Fk; vt;tpj
gq;Fk; fpilahJ" vd;wdu;.
vjphpfis tpul;batu;fs;> 'vq;fisg; ghu;f;fpYk; mjpfkhf cq;fSf;F mjpy;
chpik ,y;iy> ehq;fs;jhd; vjphpfis Juj;jpNdhk;> Njhw;fbj;Njhk;. vdNt>
vq;fSf;Nf mJ chpikahdJ. vq;fistpl ePq;fs; mjw;F chpikAilatu;fshf
,Uf;f KbahJ" vd;wdu;.
egpatu;fis ghJfhf;Fk; gzpapy; ,Ue;jtu;fs;> 'egp (]y;) mtu;fis vjphpfs;
jhf;fpLtu; vd;w gaj;jhy; ehq;fs; mtu;fis ghJfhg;gjpy; ,Ue;Njhk;. vdNtjhd;
cq;fSld; vq;fshy; nray;glKbatpy;iy. MfNt vq;fSf;Fk; mjpy; gq;F
Ntz;Lk;" vd;wdu;.
,e;j ru;r;irf;Fhpa jPu;it my;yh`; Fu;Mdpy; $wpdhd;:
(egpNa!) ~md;/ghy;| (vd;Dk; Nghhpy; fpilj;j nghUl;fisg;) gw;wp mtu;fs;
cq;fsplk; Nfl;fpd;wdu;. (mjw;F) ePq;fs; $Wq;fs;: ~md;/ghy;| my;yh`;Tf;Fk;>
(my;yh`;Tila) J}jUf;Fk; nrhe;jkhdJ. MfNt> ePq;fs; my;yh`;Tf;Fg; gae;J
(mjpy; vijAk; kiwj;Jf; nfhs;shJ) cq;fSf;fpilapy; xOq;fhf ele;J
nfhs;Sq;fs;. cz;ikahfNt ePq;fs; cz;ik ek;gpf;ifahsu;fshf ,Ue;jhy;
my;yh`;Tf;Fk;> mtDila J}jUf;Fk; fPo;gbe;J elq;fs;. (my;Fu;Md; 8:1)
egp (]y;)> ,e;j trdj;jpw;Nfw;g K];ypk;fs; midtUf;Fk; nghUl;fis gq;F
itj;jhu;fs;. (K];dJ m`;kJ> K];jj;uFy; `hfpk;)
nghUl;fis gj;u; ikjhdj;jpNyNa gq;F itf;ftpy;iy. khwhf> midj;J
nghUl;fisAk; xd;WNru;j;J mjw;F mg;Jy;yh`; ,g;D fmig nghWg;ghf
epakpj;jhu;fs;.
gpwF
nghUl;fSld;
midtiuAk;
mioj;Jf;
nfhz;L
Gwg;gl;lhu;fs;. nry;Yk; topapy; ~koPf;| kw;Wk; ~eh[pah| vd;w ,lq;fSf;F
kj;jpapYs;s kzy; Nkl;Lf;fUfpy; jq;fpdhu;fs;. mq;Fjhd; Nghhpy; fpilj;j
nghUl;fisg; gq;fpl;lhu;fs;. Ie;jpy; xU gFjpia my;yh`;tpw;fhf xJf;fpdhu;fs;.
kPjkpUe;j midj;ijAk; Nghhpy; fye;j midj;J tPuu;fSf;Fk; rl;lg;gb gq;F
itj;jhu;fs;.
Page 233 of 518
gpwF Gwg;gl;L ~]/g;uh| vd;w ,lj;ij mile;jhu;fs;. mq;F eo;u; ,g;D `hi]f;
nfhd;WtpLkhW myP ,g;D mg+jhypg; (uop) mtu;fSf;Ff; fl;lisapl;lhu;fs;.
fhuzk;> ,td; gj;u; Nghhpy; vjphpfspd; nfhbia Ve;jpatd;. ,td; Fiw\p
Fw;wthspfspy; xU ngUk; Fw;wthsp! ,];yhKf;F vjpuhfg; ngUk; #o;r;rpfs;
nra;jtd;. egp (]y;) mtu;fSf;F fLk; Nehtpid nra;jtd;.
gpwF ~,u;f;Fy; Sgpah| vd;w ,lj;ij mile;j NghJ cf;gh ,g;D mg+
KaPj;ijAk; nfhd;Wtpl M]pk; ,g;D ]hgpj; my; md;rhhp (uop) mtu;fSf;F
fl;lisapl;lhu;fs;. rpyu; myP (uop) vd;Wk; $Wfpd;wdu;. egp (]y;) mtu;fSf;F
cf;gh nra;j jPq;ifg; gw;wp ehk; Kd;Ng $wpapUf;fpd;Nwhk;. ,td;jhd; egp (]y;)
njhOifapy; ,Ue;j rkak; mtu;fspd; KJfpy; xl;lfj;jpd; Fliyg; Nghl;ltd;.
egp (]y;) mtu;fisf; nfhiy nra;tjw;fhf mtu;fspd; fOj;ijg; Nghu;itahy;
,Wf;fpatd;. mJ rkak; mg+gf;u; (uop) mtu;fs; FWf;fpl;L egp (]y;) mtu;fisg;
ghJfhj;jhu;fs;. mtidf; nfhy;y Ntz;Lk; vd;W egp (]y;) fl;lisapl;l gpd;G
mtd; egpatu;fsplk; 'K`k;kNj! vdJ gps;isfs; vd;d Mthu;fs;?" vd;W
Nfl;lhd;. mjw;F egp (]y;) 'mtu;fSf;F neUg;Gjhd;" vd;whu;fs;.(]{dd;
mg+jhT+J)
,t;tpUtUk; ,jw;FKd; nra;j Fw;wq;fs; kpf Nkhrkhdit kwf;f Kbahjit.
mJkl;Lky;y ,tu;fs; jq;fspd; Fw;wq;fSf;fhf tUe;jTkpy;iy. ,tu;fis
tpLjiy nra;jhy; kPz;Lk; ,];yhkpw;Ff; nfLjpfs; gy nra;tu;. vdNt>
,tu;fisf; nfhy;tJ mtrpakhd xd;Nw! ifjpfspy; ,t;tpUtiuj; jtpu NtW
vtiuAk; egp (]y;) nfhiy nra;atpy;iy.
tho;j;j te;jtu;fs;
,uz;L J}ju;fspd; %ykhf ntw;wpapd; ew;nra;jpia mwpe;jTld; K];ypk;fSk;
mtu;fsJ
jiytu;fSk;
egp
(]y;)
mtu;fSf;F
tho;j;J
nrhy;tjw;fhf
kjPdhtpypUe;J Gwg;gl;ldu;. ,tu;fspd; re;jpg;G ~ut;`h| vd;w ,lj;jpy; egp (]y;)
mtu;fSld; epfo;e;jJ. mg;NghJ mtu;fsplk; kjPdhitr; Nru;e;j ]ykh ,g;D
]yhkh (uop) 'ePq;fs; vq;fSf;F vjw;F tho;j;J nrhy;fpwPu;fs;.? fl;lg;gl;l
xl;lfj;ijg; Nghd;wpUe;j nrhl;ilj; jiy fpotu;fisj;jhd; ehq;fs; Nghhpy;
vjpu;nfhz;Nlhk;. vdNt> vspjpy; mtu;fsJ fOj;Jfis mWj;Njhk;" vd;W
$wpdhu;. egp (]y;) Gd;KWty; g+j;J 'vdJ rNfhjud; kfNd! eP ahiu mg;gb
$WfpwhNah mtu;fs;jhd; (Fiw\pfspd;) jiytu;fs;" vd;whu;fs;.
kjPdhtpd; jiytu;fspy; xUtuhd ci]j; ,g;D `{iou; (uop) tho;j;J
$Wk;NghJ: 'my;yh`;tpd; J}jNu! cq;fSf;F ntw;wpaspj;J cq;fs; fz;iz
Fspur; nra;j my;yh`;tpw;Nf vy;yhg; GfOk;! ePq;fs; vjphpfSld; Nghu; Ghpa
NehpLk; vd;W epidj;J gj;Uf;F tUtjpypUe;J ehd; gpd;thq;ftpy;iy. khwhf>
tpahghuf; $l;lj;ijj;jhd; ePq;fs; re;jpf;fr; nry;fpwPu;fs; vd;W vz;zpNdd;.
Mifahy;jhd; cq;fSld; Gwg;gltpy;iy. ePq;fs; vjphpfis re;jpf;f NehpLk; vd;W
vdf;Fj; njhpe;jpUe;jhy; ehd; xUf;fhYk; gpd;thq;fpapUf;f khl;Nld;" vd;W
$wpdhu;fs;. mjw;F egp (]y;) 'ePu; cz;ik $WfpwPu;" vd;whu;fs;.
,t;thW gy jiytu;fspd; tho;j;Jfisf; Nfl;L> gjpyspj;jg; gpwF egp (]y;)
kjPdhtpw;Fs; Eioe;jhu;fs;. ngUk; ntw;wp ngw;W tUk; mtu;fis kjPdhtpypUe;j
vjphpfSk;> kjPdhit Rw;wpapUe;j vjphpfSk; mQ;rpdu;. ,];yhkpd; ntw;wpiaf;
fz;L mij cz;ik khu;f;fk; vd mwpe;j gyu; kdKte;J ,];yhikj; jOtpdu;.
Page 234 of 518
kw;nwhUGwk; rpy tp\kpfs; NtW topapd;wp jhq;fSk; ,];yhikj; jOTfpNwhk;
vd;wdu;.
Mdhy;
kdJf;Fs;
,];yhikAk;
K];ypk;fisAk;
ntWj;jdu;.
mj;jifNahu;jhd; mg;Jy;yh`; ,g;D cigAk; mtdJ ez;gu;fSk; Mtu;. ,e;j
eatQ;rfu;fs; ,];yhkpw;Fr; nra;j JNuhfq;fis ,e;E}ypy; mtrpakhd ,lq;fspy;
ehk; $WNthk;.
egp (]y;) kjPdhtpw;F te;j xU ehs; fopj;J ifjpfs; kjPdhtpw;F mioj;J
tug;gl;ldu;.
mtu;fisj;
jq;fsJ
Njhou;fSf;Fg;
gq;fpl;Lf;
nfhLj;J>
mtu;fSld; ey;y Kiwapy; ele;J nfhs;s Ntz;Lnkd cgNjrpj;jhu;fs;. egp
(]y;) mtu;fspd; ,e;j cgNjrj;ij nray;gLj;Jk; tpjkhf> ifjpfSf;F nuhl;bfis
cz;zf; nfhLj;J> egpj;Njhou;fs; NguPj;jk; goq;fisg; Grpj;jhu;fs;.
ifjpfspd; tptfhuk;
egp (]y;) jq;fsJ Njhou;fSld; ifjpfisg; gw;wp MNyhrpj;jhu;fs;. mg;NghJ
mg+gf;u; (uop) 'my;yh`;tpd; J}jNu! ,tu;fs; ekJ je;ij top cwtpdu;fs;. ekJ
rNfhjuu;fs; kw;Wk; neUf;fkhd FLk;gj;jhu;fs;. vdNt> (,tu;fis nfhiy
nra;ahky;) ,tu;fsplk; (/gpj;ah) <l;Lj;njhif ngw;Wf; nfhz;L ,tu;fis tpLjiy
nra;Nthk;. ehk; thq;Fk; <l;Lj;njhif ,iwepuhfhpg;ghsu;fis vjpu;g;gjw;F ekf;F
cjtpahf ,Uf;Fk;. mjptpiutpy; my;yh`; ,tu;fSf;F Neu;top fhl;lf; $Lk;.
mg;NghJ ,tu;fSk; ekf;F cjtpahsu;fshf khWtu;" vd;W $wpdhu;fs;.
gpd;G egp (]y;) cku; (uop) mtu;fsplk; 'fj;jhgpd; kfNd! ePq;fs; vd;d Nahrid
$WfpwPu;fs;?" vdf; Nfl;lhu;fs;. 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! mg+gf;u; (uop)
mtu;fs; $wpa MNyhridia ehd; tpUk;gtpy;iy. khwhf> ,tu;fisf; nfhiy
nra;tNj vdJ Nahrid. vdJ ,d;d cwtpdiu vd;dplk; nfhLq;fs;. mtu;
fOj;ij ehd; ntl;LfpNwd;. mf;fPy; ,g;D mg+jhypig myP (uop) mtu;fsplk;
nfhLq;fs;. myP (uop) mtu; fOj;ij ntl;ll;Lk;. `k;[h (uop) mtu;fsplk; mtuJ
,d;d rNfhjuiu nfhLq;fs;. `k;[h (uop) mtuJ fOj;ij ntl;ll;Lk;. ,jd;%yk;
,izitg;gtu;fs; kPJ vq;fsJ cs;sj;jpy; ve;jg; gphpaKk; ,y;iy vd;W
my;yh`; njhpe;J nfhs;thd;. mJ kl;Lkh! ,g;NghJ ifJ nra;ag;gl;bUg;gtu;fs;
Fiw\pfspd;
jiytu;fSk;
mtu;fis
top
elj;Jk;
nfhLq;Nfhyu;fSk;
Mthu;fs;" vd;W cku; (uop) $wpdhu;fs;.
mg+gf;u; (uop) $wpaijNa egp (]y;) Vw;W ifjpfsplk; <l;Lj;njhifg; ngw;W
chpikapl;lhu;fs;. <l;Lj; njhif Mapuk; nts;sp ehzaq;fspUe;J ehd;fhapuk;
nts;sp ehzaq;fs; tiu epu;zapf;fg;gl;lJ. kf;fhthrpfs; vOjg; gbf;fj;
njhpe;jtu;fs;. kjPdhthrpfSf;F vOj> gbf;fj; njhpahJ. vdNt> <l;Lj; njhif
nfhLf;f ,ayhj kf;fh ifjpfs; kjPdhit Nru;e;j gj;J rpWtu;fSf;F vOj>
gbf;ff; fw;Wf; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;W gzpf;fg;gl;ldu;. mt;thW rpWtu;fSf;F
ed;F vOj> gbf;ff; fw;Wf; nfhLj;jTld; mtu;fs; tpLjiy nra;ag;gl;ldu;.
cku; (uop) $Wfpwhu;fs;: mg+gf;u; (uop) $wpaijNa egp (]y;) tpUk;gpdhu;fs;. ehd;
$wpaij
tpUk;gtpy;iy.
vdNt
ifjpfsplk;
<l;Lj;njhifg;
ngw;W
chpikapl;lhu;fs;. mjw;F mLj;j ehs; ehd; egp (]y;) mtu;fsplk; te;Njd;. egp
(]y;) mtu;fSk;> mg+gf;u; (uop) mtu;fSk; mOjtu;fshf ,Ue;jhu;fs;. ehd;
'my;yh`;tpd;
J}jNu!
ePq;fSk;
cq;fsJ
NjhoUk;
Vd;
mOfpwPu;fs;?
mOiff;Fhpa
nra;jp
vJTk;
,Ug;gpd;>
Kbe;jhy;
ehDk;
mOfpNwd;.
Kbatpy;iynad;why; ePq;fs; mOtjw;fhf ehDk; mo Kay;fpNwd;" vd;Nwd;.
Page 235 of 518
mjw;F egp (]y;) '<l;Lj;njhif thq;fpajpd; fhuzkhf ckJ Njhou;fSf;F
Vw;gl;lij vz;zp ehd; mOfpNwd;. mUfpy; cs;s xU kuj;ij Rl;bf; fhz;gpj;J
,k;kuj;ij tpl neUf;fkhf mtu;fSf;Fhpa Ntjid vdf;Ff; fhz;gpf;fg;gl;lJ"
vd;whu;fs;.
,J njhlu;ghfNt my;yh`; ,e;j trdj;ij ,wf;fpdhd;:
(,];yhikAk; K];ypk;fisAk; mopj;njhopf;f te;j) vjphpfisf; nfhd;W Ftpf;Fk;
tiu mtu;fis ifjpahf;FtJ ,iwj;J}jUf;F MFkhdjy;y. ePq;fs; ,t;Tyfg;
nghUis tpUk;GfpwPu;fs;. my;yh`;Nth (cq;fSf;F) kWik tho;it tpUk;Gfpwhd;.
my;yh`; kpifj;jtDk; QhdKila tdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. my;yh`;tplk; (gj;u;
Nghhpy; fye;j K];ypk;fSf;F kd;dpg;G cz;L vd;w) tpjp Vw;fdNt cWjp
nra;ag;glhkypUg;gpd; ePq;fs; (gj;u; Nghhpy; ifjpfsplkpUe;J <l;Lj; njhifia)
thq;fpajpy; kfj;jhdnjhU Ntjid cq;fisg; gpbj;jpUf;Fk;. (my;Fu;Md; 8:67> 68)
gy ifjpfis egp (]y;) <l;Lj; njhif ,y;yhkNy chpikapl;lhu;fs;. mtu;fspy;
Fwpg;gplj;jf;ftu;fs; Kj;jypg; ,g;D `d;jg;> i]/gp ,g;D mg+ /ghM> mg+
,[;[h [{k Mtu;. ,e;j mg+ ,[;[h c`Jg; NghhpYk; K];ypk;fSf;F vjpuhf
rz;ilapl;lhd;. Nghhpd; ,Wjpapy; ifjpahfg; gpbf;fg;gl;L nfhiy nra;ag;gl;lhd;.
,jd; tptuk; ,d;\h my;yh`; gpd;du; tu ,Uf;fpwJ.
egp (]y;) mtu;fSila kUkfd; mGy; M]{k; ifjpfspy; ,Ue;jhu;. mtiu
tpLtpg;gjw;fhf egpatu;fspd; kfshu; i[dg; (uop) jdJ jha; fjP[h (uop)
jdf;fspj;j khiyia <l;Lj; njhifahf mDg;gpdhu;fs;. i[dg; (uop) mtu;fspd;
khiyiag; ghu;j;j egp (]y;) mtu;fsJ cs;sk; ,uq;fpaJ. jq;fsJ Njhou;fsplk;
mGy; Mi] <l;Lj; njhifapd;wp tpLjiyapl mDkjp Nfl;lhu;fs;. Njhou;fSk;
mDkjp ju 'kfs; i[dg; (uop) mtu;fis kjPdhtpw;F tu mDkjpf;f Ntz;Lk;"
vd;w epge;jidAld; mtiu tpLjiy nra;jhu;fs;. mtu; kf;fh nrd;w gpwF
i[dg; (uop) mtu;fis kjPdh mDg;gpdhu;. i[dg; (uop) mtu;fis mioj;J tu
i[J ,g;D `h]hitAk; kw;Wk; xU md;rhhp NjhoiuAk; egp (]y;)
mDg;gpdhu;fs;. mtu;fsplk; ePq;fs; 'gj;jd; a/[[; vd;w ,lj;jpy; jq;fpapUq;fs;.
i[dg; me;j ,lj;ij mile;jTld; mq;fpUe;J mtiu mioj;J thUq;fs;"
vd;W $wpdhu;fs;. me;j ,UtUk; mt;thNw nrd;W i[dg; (uop) mtu;fis
mioj;J te;jhu;fs;. i[dg; (uop) mtu;fs; kf;fhtpypUe;J kjPdh nrd;w tuyhW
kpf Jaukhd epfo;r;rpahFk;. ,g;gazj;jpy; mtu;fSf;F Vw;gl;l ,d;dy;
Nfl;Nghhpd; cs;sq;fis cUf;fptpLk;.
ifjpfspy; Ri`y; ,g;D mk;u; vd;gtUk; ,Ue;jhu;. ,tu; ,yf;fpa eaj;Jld;
NgRk; Gfo; ngw;w Ngr;rhsu;. rpy rkaq;fspy; ,];yhkpw;nfjpuhf gpur;rhuk; nra;thu;.
vdNt> 'my;yh`;tpd; J}jNu! ,tdJ ,uz;L Kd;gw;fisf; fow;wp tpLq;fs;.
,td; mjpfk; NgRfpwhd;. ,dpNky; cq;fSf;F vjpuhf ,td; ve;jg; gpurq;fKk;
nra;af; $lhJ" vd;W egp (]y;) mtu;fsplk; cku; (uop) mtu;fs; $wpdhu;fs;.
cWg;Gfisr; rpijg;gJ ,];yhkpa khu;f;fj;jpy; $lhJ vd;gjw;fhfTk;> kWikapy;
my;yh`;tpd; jz;lidia gae;Jk; egp (]y;) ckhpd; ,f;Nfhhpf;ifia
epuhfhpj;jhu;fs;.
,g;NghUf;Fg; gpd;> ck;uh nra;tjw;fhfr; nrd;w ]mJ ,g;D E/khd; (uop)
mtu;fis mg+ ]{/g;ahd; kf;fhtpy; rpiwgpbj;Jf; nfhz;lhu;. mg+ ]{/g;ahdpd;
kfd; mk;u; ,g;D mg+]{/g;ahd; gj;u; Nghhpy; ifJ nra;ag;gl;L K];ypk;fs; trk;
Page 236 of 518
,Ue;jhu;. ]mij tpLtpg;gjw;fhf mk;iu mg+ ]{/g;ahdplk; rpy K];ypk;fSld;
egp (]y;) mtu;fs; mDg;gpdhu;fs;. mg+]{/g;ahDk; jdJ kfd; mk;u;
fpilj;jTld; ]mij tpLjiy nra;jhu;.
,g;Nghu; Fwpj;J Fu;Md;...
,g;Nghiu tpthpj;J Fu;Mdpy; ~my; md;/ghy;| vd;w mj;jpahak; ,wf;fg;gl;lJ.
ehk; $WtJ rhpahdhy; ',e;j mj;jpahak; ,g;Nghiug; gw;wpa ,iwtpku;rdk;" vd;W
$wyhk;. ntw;wp ngw;w gpwF muru;fSk; jsgjpfSk; Nghiug; gw;wp $Wk;
tpku;rdq;fspypUe;J ,e;j ,iwtpku;rdk; Kw;wpYk; khWgl;ljhf mike;Js;sJ.
Kjyhtjhf> K];ypk;fSf;F mtu;fsplk; ,Ue;j rpy xOf;ff; FiwTfis
my;yh`; Rl;bf; fhl;Lfpwhd;. mjw;Ff; fhuzk;> K];ypk;fs; jq;fs; Md;khf;fis
cau; gz;Gfshy; KOikngw nra;a Ntz;Lk; FiwfspypUe;J J}a;ikg;gLj;j
Ntz;Lk; kpf cau;e;j epiyf;F ,l;Lr; nry;y Ntz;Lk; vd;gNj!
,uz;lhtjhf> K];ypk;fs; jq;fsJ tPuk; kw;Wk; Jzpitg; ghu;j;J jw;ngUikf;F
Mshfptplf; $lhJ. khwhf> my;yh`;tpd; kPNj ek;gpf;if itf;f Ntz;Lk;
jdf;Fk; jdJ J}jUf;Fk; fl;Lg;gl Ntz;Lk; vd;gjw;fhfNtjhd; K];ypk;fSf;F
kiwtpypUe;J nra;j cjtpia my;yh`; Rl;bf; fhl;Lfpwhd;.
%d;whtjhf> ,e;j Mgj;jhdg; Nghiu egp (]y;) mtu;fs; ve;j ,yl;rpaq;fisAk;>
Nehf;fq;fisAk; Kd;dpl;L re;jpj;jhu;fNsh mtw;iw tphpthf my;yh`; $Wfpwhd;.
mjd; gpwF Nghu;fspy; ntw;wp ngwf; fhuzkhf mikAk; jd;ikfisAk;>
Fzq;fisAk; K];ypk;fSf;Ff; Fwpg;gpLfpwhd;.
ehd;fhtjhf> ,izitg;gtu;fs;> eatQ;rfu;fs;> A+ju;fs;> Nghhpy; ifJ nra;ag;
gl;ltu;fs; MfpNahUf;F my;yh`; mwpTiu $Wfpwhd;. rj;jpaj;jpw;Fg; gzpe;J
mij Vw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gNj me;j mwpTiu.
Ie;jtjhf> Nghhpy; fpilf;Fk;
K];ypk;fSf;F tpthpf;fpd;whd;.
ntw;wpg;
nghUl;fs;
njhlu;ghd
rl;lq;fis
Mwhtjhf> NghhpLtJ my;yJ rkhjhdk; nra;J nfhs;tJ Mfpa ,t;tpuz;bd;
mbg;gilfs; kw;Wk; rl;lq;fis K];ypk;fSf;F tpthpf;fpd;whd;. mj;jifa xU
fhyf; fl;lj;ij mg;NghJ ,];yhkpa miog;Gg;gzp mile;Jtpl;lJ vd;gNj
mjw;Ff; fhuzk;. mjd; %yNk K];ypk;fs; GhpAk; NghUf;Fk; mwpahikf;fhy
kf;fs; nra;j NghUf;Fk; NtWghL Vw;gLk; K];ypk;fs; gpwiug; ghu;f;fpYk;
jdpj;jd;ik ngw;W> Fzj;jpYk; gz;gpYk; NkNyhq;fp tpsq;Fthu;fs;. NkYk;> cyf
kf;fs; ,];yhik xU jj;Jt rpe;jidahf (rpj;jhe;jkhf) kl;Lk; ghu;f;fhky;> jhd;
miof;Fk; mbg;gilfis nfhz;L jd;idr; rhu;e;Njhiug; gz;gl nra;Ak; xU
tho;f;if newpahf ,];yhikg; ghu;g;ghu;fs;.
Vohtjhf>
,];yhkpa
ehl;Lf;Fhpa
mbg;gil
rl;lq;fis
my;yh`;
epu;zapf;fpd;whd;. mjhtJ> ,];yhkpa murhq;fj;jpw;Fs; thOk; K];ypk;fSf;Fk;
mjw;F ntspapy; thOk; K];ypk;fSf;Fkpilapy; rl;l tpj;jpahrq;fs; cs;sd
vd;gNj mJ.
`p[;hp ,uz;lhk; Mz;L> ukohd; khjj;jpy; Nehd;G flikahf;fg;gl;lJ. ~[fhj;Jy;
/gpj;u;|
vdg;gLk;
Nehd;Gg;
ngUehs;
nfhilAk;
me;j
Mz;Ljhd;
flikahf;fg;gl;lJ> ,ju nghUl;fSf;Fhpa ~[fhj;| vdg;gLk; khu;f;f thpfspd;
Page 237 of 518
msTfSk; ,e;j Mz;Ljhd; tpthpf;fg;gl;ld. ,J g+kpapy; gazpj;J> nghUs;
<l;l Kbahky; rpukj;jpy; thb tjq;fpa ngUk;ghyhd Vio K`h[pu;fspd;
(kjPdhtpy; thOk; kf;fh K];ypk;fspd;) nghUshjhur; Rikia vspjhf;fpaJ.
gj;u; Nghhpy; fpilj;j khngUk; ntw;wpf;Fg; gpd; `p[;hp 2> \t;thy; khjj;jpy;
nfhz;lhba Nehd;Gg; ngUehNs K];ypk;fSf;F jq;fs; tho;ehspy; fpilj;j
ngUehl;fspy; Ke;jpaJk; kpfr; rpwe;jJkhFk;. my;yh`; K];ypk;fSf;F ntw;wp
vDk; fpuPlj;ij mzptpj;j gpd;G> mtu;fSf;F mtd; toq;fpa ,e;jg; ngUehs;
vt;tsT mjpraj;jf;fJ! jq;fsJ ,y;yq;fspypUe;J ntspNawp 'my;yh`{ mf;gu;
(my;yh`; kpfg; nghpatd;)> yhapyh`,y;yy;yh`; (my;yh`;itj; jtpu NtW
,iwtd; ,y;iy)> my;`k;Jypy;yh`; (vy;yhg; GfOk; my;yh`;tpw;Nf)" vd;W
rg;jkpl;Lf; $wpatu;fshf te;J> egp (]y;) mtu;fSf;Fg; gpd; njhOj me;j
njhOifapd; fhl;rpjhd; vt;tsT mw;GjkhdJ! my;yh`;tpd; cjtpiaAk;
mstpyh mUisAk; ngw;w K];ypk;fspd; cs;sq;fs; my;yh`;tpd; kPJ md;G
nfhz;ld. mtdJ Nerj;ijAk; nghUj;jj;ijAk; ngw;Wf; nfhs;s Jbaha;j;
Jbj;jd.
,ijj;jhd; K];ypk;fSf;F my;yh`; ,e;j trdj;jpy; epidT+l;Lfpwhd;:
ePq;fs; g+kpapy; (kf;fhtpy;) tYtpoe;j ntF Fiwe;j njhifapduhf ,Ue;J>
cq;fis ve;j kdpjUk; (ve;Neuj;jpYk; gyte;jkhf) jpBnud jhf;fp tpLthu;fNsh
vd;W ePq;fs; mQ;rp (eLq;fp)f; nfhz;bUe;j rkaj;jpy; mtd; cq;fSf;F
(kjPdhtpy;) ,lkspj;Jj; jd; cjtpiaf; nfhz;L cq;fisg; gyg;gLj;jpdhd;.
NkYk;> ey;y czTfis cq;fSf;F mspj;jijAk; epidj;Jg; ghUq;fs;. (,jw;F)
ePq;fs; ed;wp nrYj;JtPu;fshf! (my;Fu;Md; 8:26)
gj;u; kw;Wk; c`{j; Nghu;fSf;F kj;jpapy; epfo;e;j uhZt eltbf;iffs;
rw;W Kd; ehk; $wpa gj;u; Nghhpy;jhd; Kjd; Kjyhf K];ypk;fSk; ,iz
itg;gtu;fSk;
MAjNke;jp
fLk;
rz;ilapl;Lf;
nfhz;ldu;.
,g;Nghu;
K];ypk;fSf;F cWjpahd ntw;wpiaf; nfhLj;jJ. ,ij midj;J muGyfKk;
mwpe;jdu;. ,g;Nghhpdhy; fLikahf ghjpf;fg;gl;ltu;fspy; Kjd;ikahdtu;fs; ,jpy;
Neubahf
Nrjkile;j
kf;fhthrpfs;.
mjhtJ>
,izitg;gtu;fs;.
mjw;F
mLj;jgbahf ghjpf;fg;gl;ltu;fs; A+ju;fs;. ,tu;fs; K];ypk;fspd; ntw;wpiaAk;
mtu;fs; kpifj;J tpLtijAk; jq;fsJ khu;f;fj;jpw;Fk;> nghUshjhuj;jpw;Fk; kpfg;
nghpa mbahfTk; tPo;r;rpahfTk; fUjpdu;. Mf> gj;u; Nghhpy; K];ypk;fSf;F
ntw;wp fpilj;jjpypUe;J ,izitg;gtu;fSk;> A+ju;fSk; K];ypk;fs; kPJ
Nfhgj;jhYk; Mj;jpuj;jhYk; nfhe;jspj;jdu;.
(egpNa!)
A+ju;fSk;>
,izitj;J
tzq;Fgtu;fSk;
ek;gpf;ifahsu;fSf;F
kdpju;fs; midthpYk; nfhba vjphpfshf ,Ug;gij epr;rakhf ePq;fs; fhz;gPu;fs;!
(my;Fu;Md; 5:82)
,e;j ,UrhuhUf;Fk; kjPdhtpw;Fs; rpy ,ufrpa ez;gu;fs; ,Ue;jdu;. mtu;fs;
jq;fSf;F ,];yhikj; jtpu NtW vq;Fk; fz;zpak; fpilf;fhJ vd;W cWjpahf
njhpe;j gpwF> jq;fisg; ngaustpy; ~K];ypk;fs;| vd;W mwpKfg;gLj;jpdu;.
cz;ikapy; A+ju;fisAk;> ,izitg;gtu;fisAk; tpl mtu;fs; K];ypk;fs; kPJ
FNuhjj;jhy; Fiwe;jtu;fs; my;yu;. mtu;fs; mg;Jy;yh`; ,g;D cigAk; mtdJ
ez;gu;fSk; Mtu;.
Page 238 of 518
Nkw;$wg;gl;l %d;W gphptpdiuj; jtpu mq;F ehd;fhtJ xU gphptpdUk;
,Ue;jdu;. mtu;fs; kjPdhitr; Rw;wp tho;e;j fpuhk mugpfs;. ,tu;fSf;F F/g;u;
(,iwepuhfhpg;G)>
<khd;
(,iwek;gpf;if)
vd;gnjy;yhk;
xU
Kf;fpakhd
gpur;riday;y.
,tu;fs;
kf;fspd;
nry;tq;fisr;
#iwahLtijAk;>
nfhs;isabg;gijAk; njhopyhff; nfhz;ltu;fs;. ,tu;fs; K];ypk;fSf;F Vw;gl;l
ntw;wpahy; ftiyf;Fs;shfpdu;. kjPdhtpy; K];ypk;fspd; typikahd murhq;fk;
mike;Jtpl;lhy; jq;fshy; nfhs;isj; njhopiyj; njhlu KbahJ vd;W gae;jdu;.
,jdhy; K];ypk;fs; kPJ FNuhjk; nfhz;ldu; mtu;fSf;F vjphpfshf khwpdu;.
gj;hpy; Vw;gl;l ntw;wp K];ypk;fspd; fz;zpaj;jpw;Fk;> typikf;Fk; fhuzkhf
mike;jJ
Nghd;Nw>
gy
tiffspy;
K];ypk;fis
kw;wtu;fs;
gifj;Jf;
nfhs;tjw;Fk; fhuzkhf mike;jJ. MfNt> xt;nthU $l;lj;jpdUk; jkJ
Nehf;fj;ij epiwNtw;W tjw;Fj; Njitahd topfisf; ifahs Muk;gpj;jdu;.
kjPdhtpYk;> kjPdhitr; Rw;wpYk; kf;fspy; rpyu; ,];yhik ntspg;gLj;jpdhYk;
cs;Sf;Fs;
K];ypk;fSf;F
vjpuhf
,ufrpa
MNyhridfisAk;>
rjpj;jpl;lq;fisAk; jPl;bdu;. Mdhy;> A+ju;fspy; xU $l;lNkh K];ypk;fSf;F
vjpuhf jq;fs; FNuhjj;ijAk;> gifikiaAk; ntspg;gilahfNt fhl;bdu;. kw;nwhU
gf;fk; kf;fhthrpfNsh> jq;fSf;F Vw;gl;l ,og;Gf;F gopthq;fpNa jPUNthk;
K];ypk;fs; kPJ gilnaLj;J mtu;fis mopj;Nj jPUNthk; vd;W vr;rhpj;jJ
kl;Lky;yhky;> mjw;fhd KO jahhpg;igAk; gfpuq;fkhfr; nra;jdu;.
mtu;fspd;
nray;ghLfs;
,g;gbj;jhd;
,Ue;jJ.
xsp
nghUe;jpa
xU
ehs;
mjd;
gpwF
xg;ghhpapLk;
mOifia ehd; ePz;l ehl;fs; Nfl;Ngd;!
te;Nj
jPUk;!
ngz;fspd;
Mk;! mg;gbj;jhd;. kf;fhthrpfs; kjPdhtpd; kPJ kpf %u;f;fkhd Nghu; xd;iw
njhLj;jdu;. ,ij tuyhw;wpy; 'c`{j; Nghu;" vd;W miof;fg;gLfpwJ. ,g;Nghhpy;
K];ypk;fSf;F kpfg;nghpa ,og;G Vw;gl;ljhy; mtu;fs;kPJ kf;fSf;F ,Ue;j gak;
Fiwe;jJ.
,e;j Mgj;Jfisg; Kwpabg;gjpy; K];ypk;fs; kpf Kf;fpa gq;fhw;wpdhu;fs;. egp
(]y;) ,e;j Mgj;Jfisg; gw;wp ve;jsT tpopg;Gzu;Tld; ,Ue;jhu;fs; vd;gijAk;>
mtw;iw Kwpabg;gjw;F ve;jsT Kiwahd jpl;lq;fisj; jPl;bdhu;fs; vd;gijAk;>
mJ tp\aj;jpy; mtu;fspd; top elj;Jk; kfj;jhd jpwik vt;thW ,Ue;jJ
vd;gijAk; mtu;fs; Nkw;nfhz;l nray;jpl;lq;fs; %ykhf ed;whfj; njhpa
tUfpwJ.
gpd;tUk; thpfspy; me;j nray;jpl;lq;fisg; gw;wpa tptuq;fisg; ghu;g;Nghk;.
]{iyk; Fyj;jtUld; Nghu;
gj;u; NghUf;Fg;gpd; egp (]y;) mtu;fSf;F fpilj;j Kjy; nra;jp ']{iyk; kw;Wk;
fj;/ghd; fpisapdu; kjPdhtpd; kPJ Nghu; njhLf;f jq;fsJ gilfisj;
jpul;Lfpd;wdu;" vd;gjhFk;. clNd egp (]y;) 200 tPuu;fSld; mtu;fsJ
gFjpf;Fs; jpBnudg; GFe;J ~FJu;| vd;w ,lk; tiu nrd;whu;fs;. Mdhy;> ]{iyk;
fpisapdu; jg;gptpl;ldu;. 500 xl;lfq;fs; mtu;fs; Chpy; ,Ue;jd. mtw;iw
K];ypk;fs; ifg;gw;wpdu;. mjpypUe;J Ie;jpy; xd;iw xJf;fptpl;L vQ;rpa 400
Page 239 of 518
xl;lfq;fis> xt;nthU tPuUf;Fk; ,uz;L xl;lfq;fs; tPjk; egp (]y;)
toq;fpdhu;fs;. NkYk; ~a]hu;| vd;w Xu; mbikAk; fpilj;jhu;. mtiu
chpikapl;lhu;fs;. mtu;fsJ Chpy; %d;W ehl;fs; jq;fpa gpd;du; egp (]y;) kjPdh
jpUk;gpdhu;fs;.
gj;hpypUe;J jpUk;gp> VO ehl;fs; fopj;J `p[;hp 2> \t;thy; khjj;jpy; ,e;jg; Nghu;
Vw;gl;lJ. Mdhy;> rpyu; K`u;uk; khjj;jpd; eLtpy; Vw;gl;lnjd;W $Wfpd;wdu;.
,g;NghUf;Fr; nry;Yk; NghJ egp (]y;) mtu;fs; kjPdhtpy; ]pghc ,g;D cu;/Gjh
vd;w Njhoiu jdJ gpujpepjpahf Mf;fpdhu;fs;. rpyu; mg;Jy;yh`; ,g;D ck;K
kf;J}ikg; gpujpepjpahf Mf;fpdhu;fs; vd;Wk; $Wfpd;wdu;. (,g;D `p\hk;> [hJy;
kMJ)
egpatu;fisf; nfhy;y jpl;lk;
gj;u; Nghhpy; Njhw;wjhy; egp (]y;) mtu;fSf;F vjpuhf kf;fhthrpfs; Nfhgj;jhy;
nfhjpj;jdu;. jq;fspd; tPo;r;rpf;Fk; ,opTf;Fk; mbg;gilf; fhuzkhf ,Uf;Fk; me;j
K`k;kijf; nfhd;W tpLtJjhd; midj;jpw;Fk; rhpahd jPu;T vd KbT nra;jdu;.
,jw;fhf kf;fh efu tPuu;fspy; ,Utu; xd;W$b MNyhrid nra;jdu;.
ciku; ,g;D t`g; my; [{k kw;Wk; ]/g;thd; ,g;D cika;ah Mfpa ,UtUk;
fmghtpw;fUfpy; mku;e;jdu;. ,J gj;u; Nghu; Kbe;J> rpy ehl;fs; fopj;J
ele;jjhFk;. ,e;j ciku;> Fiw\p i\j;jhd;fspy; kpfg; nghpa i\j;jhdhthd;. egp
(]y;) mtu;fisAk; egpj;Njhou;fisAk; kf;fhtpy; mjpfk; Nehtpid nra;jtu;fspy;
,tDk; Fwpg;gplj;jf;ftd;. ,tdJ kfd; t`g; ,g;D cikiu K];ypk;fs; gj;u;
Nghhpy; rpiwg;gpbj;jdu;. gj;hpy; nfhiy nra;ag;gl;ltu;fisAk;> K];ypk;fshy;
jq;fSf;F Vw;gl;l NrhjidfisAk; ]/g;thDf;F ciku; epidT+l;bdhd;. mjw;F
]/g;thd; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! mtu;fSf;Fg; gpd; tho;e;J xU gyDk;
,y;iy" vd;whd;.
mjw;F> 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! eP cz;ikNa $wpdha;. mwpe;Jnfhs;!
my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! vd;dhy; epiwNtw;w Kbahj msTf;F fld;
RikAk; vdf;Fg; gpd; rPuope;J tpLthu;fs; vd;W ehd; gag;gLk; FLk;gKk; vdf;F
,y;iynadpy; Nehpy; nrd;W K`k;kij ehNd nfhy;Ntd;. vdJ kfd;
mtu;fsplk; ifjpahf ,Ug;gjhy; ehd; mtu;fsplk; nry;tjw;F mJ xU
fhuzkhfTk; ,Uf;fpwJ" vd;whd; ciku;.
]/g;thd; ,ij ey;y re;ju;g;gkhff; fUjp> 'cdJ flid ehd; epiwNtw;WfpNwd;.
cdJ FLk;gj;ij vdJ FLk;gj;Jld; ehd; Nru;j;Jf; nfhs;fpNwd;. mtu;fs; thOk;
fhynky;yhk; ehd; mtu;fSf;F cjtp nra;Ntd;. vd;dplk; ,Uf;Fk; vijAk;
mtu;fSf;F ehd; nfhLf;fhky; ,Uf;f khl;Nld;" vd eakhfg; Ngrp> cikiu
,j;jPa nraYf;Fj; J}z;bdhd;.
rhp! 'ekJ Ngr;ir kiwj;JtpL. ahhplKk; nrhy;yhNj" vd;W ciku; $w> 'mg;gbNa
nra;fpNwd;" vd;whd; ]/g;thd;.
ciku; jdJ thisf; $u;ikg;gLj;jp mjpy; ed;F tp\k; Vw;wpdhd;. me;j
thSld;
kjPdh
Gwg;gl;lhd;.
nfhiy
ntwpAld;
mjptpiutpy;
kjPdh
nrd;wile;jhd;. egp (]y;) mtu;fspd; gs;spf;F mUfpy; jdJ xl;lfj;ijg; gLf;f
itj;jhd;. mg;NghJ cku; (uop) gs;spf;Fs; K];ypk;fSld; gj;u; Nghhpy; my;yh`;
jq;fSf;F nra;j cjtpiag; gw;wpa Ngr;rpy; <Lgl;bUe;jhu;fs;. rhpahf cku; (uop)
Page 240 of 518
mtu;fspd; ghu;it ciku; kPJ gl;lJ. ',Njh eha;! my;yh`;tpd; vjphp! jdJ
thisj; njhq;ftpl;ltdhf te;Js;shd;. ,td; xU nfl;l Nehf;fj;jpw;fhfj;jhd;
tUfpwhd;" vd;W rg;jkpl;ltuhf egp (]y;) mtu;fsplk; nrd;W 'my;yh`;tpd;
J}jNu! ,Njh my;yh`;tpd; vjphp ciku;> jdJ this mzpe;jtdhf ,q;F
tUfpwhd;" vd;W $wpdhu;fs;. mjw;F egp (]y;) 'vd;dplk; mtiu mioj;J
thUq;fs;" vd;whu;fs;. cku; (uop) md;rhhpfspy; rpyhplk; 'ePq;fs; nrd;W egp (]y;)
mtu;fSf;F mUfpy; mkUq;fs;. ,e;j nfl;ltdpd; jPq;fpypUe;J egp (]y;)
mtu;fisf; fhj;Jf; nfhs;Sq;fs;. Vndd;why; ,tid ek;g KbahJ" vd;W
$wpagpd; cikd; thSiwia mtuJ gplhpAld; ,Oj;Jg; gpbj;jtuhf egp (]y;)
mtu;fsplk; mioj;J te;jhu;fs;. ,f;fhl;rpiag; ghu;j;j egp (]y;) 'ckNu! mtiu
tpl;L tpLq;fs;" vd;W $wp> 'cikNu! ,q;F thUk;" vd;whu;fs;. mg;NghJ ciku;
'cq;fspd; fhiyg; nghOJ ghf;fpakhfl;Lk;" vd;W Kfkd; $wpdhu;. mjw;F egp
(]y;) 'cikNu! ckJ ,e;j Kfkid tpl rpwe;j Kfkdhfpa Rtdthrpfspd;
~]yhk;| vd;w Kfkidf; nfhz;L my;yh`; vq;fis rq;ifg;gLj;jp ,Uf;fpwhd;"
vd;whu;fs;.
gpd;G 'cikNu! ePu; vjw;fhf ,q;F te;jPu;" vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;F> 'cq;fsplk;
,Uf;Fk; ,e;j ifjpf;fhf te;jpUf;fpNwd;. mtUld; ey;yKiwapy; ele;J
nfhs;Sq;fs;" vd;whu; ciku;.
mjw;F egp (]y;) 'ckJ fOj;jpy; Vd; ths; njhq;FfpwJ" vd;W Nfl;lhu;fs;. mtu;
',e;j ths; ehrkhfl;Lk;. ,J vq;fSf;F vd;d gyid mspj;jJ" vd;W $wpdhu;.
egp (]y;)> 'vd;dplk; cz;ikia nrhy;. ePu; te;jjd; Nehf;fk; vd;d?" vd;W
Nfl;lhu;fs;. mjw;ftu; 'ehd; me;j Nehf;fj;jpy;jhd; te;Njd;" vd;whu;.
mjw;F egp (]y;) ',y;iy. ePAk; ]/g;thDk; fmghtpw;F mUfpy; mku;e;J gj;hpy;
nfhy;yg;gl;l Fiw\pfisg; gw;wp NgrpdPu;fs;. gpd;G eP 'jd; kPJ flDk; jdJ
FLk;gj;jhu;fspd; nghWg;Gk; ,y;iynadpy;> jhd; K`k;kij nfhiy nra;J
tUNtd; vd;W $wpdPu;! eP vd;idf; nfhy;y Ntz;Lnkd;gjw;fhf cdJ fld;
kw;Wk; cdJ FLk;g nghWg;ig ]/g;thd; Vw;Wf;nfhz;lhd;. Mdhy;> ,g;NghJ
cdf;Fk; cdJ me;j Nehf;fj;jpw;Fkpilapy; my;yh`; jilahf ,Uf;fpwhd;" vd;W
$wpdhu;fs;.
,ijf; Nfl;l ciku; 'ePq;fs; epr;rakhf my;yh`;tpd; J}ju; vd;W ehd; rhl;rp
$WfpNwd;. thdj;jpd; nra;jpfisAk;> cq;fSf;F ,wq;Fk; ,iwmwptpg;igAk;
ePq;fs; vq;fSf;F $wpaNghJ cq;fis ehq;fs; ngha;au; vd;W $wpNdhk;. Mdhy;
cq;fis nfhiy nra;a Ntz;Lk; vd KbT nra;j NghJ vd;idAk;
]/g;thidAk; jtpu NtW ahUk; mq;F ,Uf;ftpy;iy. my;yh`;tpd; kPJ
Mizahf! my;yh`;jhd; ,e;j nra;jpia cq;fSf;F mwptpj;jhd; vd;W ehd;
ed;fwpfpNwd;. vdf;F ,];yhkpd; gf;fk; Neu;top fhl;ba my;yh`;tpw;Nf vy;yhg;
GfOk;! mtNd ,q;F vd;id mDg;gpdhd;" vd;W $wp> ,];yhkpd; Vfj;Jtj;ij
kdkhw nkhope;jhu;fs;. mjw;Fg; gpd;> egp (]y;) mtu;fs; 'cq;fspd; rNfhjuUf;F
khu;f;fr; rl;lq;fisAk; Fu;MidAk; fw;Wf; nfhLq;fs;. mtuJ ifjpia tpLjiyr;
nra;Aq;fs;" vd;W $wpdhu;fs;.
'gj;hpdhy; Vw;gl;l ghjpg;ig ePq;fs; kwf;Fk;gbahd xU ew;nra;jp ntF tpiutpy;
cq;fSf;Ff; fpilf;Fk;" vd;W ]/g;thd; kf;fhthrpfsplk; $Wthd;. NkYk;
kjPdhtpypUe;J tUk; topg;Nghf;fu;fsplKk; cikiug; gw;wp tprhhpg;ghd;. ,Wjpahf
Page 241 of 518
xUtu; ciku; K];ypkhfptpl;lhu; vd;w nra;jpia ]/g;thDf;F mwptpf;f> mtd;
mjpu;r;rpahy; ciwe;jhd;. 'mtUld; Ngr khl;Nld;> mtUf;F xUNghJk; ve;j
cjtpAk; nra;a khl;Nld;" vd;W rj;jpak; nra;jhd;.
ciku; kjPdhtpy; ,];yhkpaf; fy;tpiaf; fw;W> kf;fh jpUk;gp mq;F kf;fis
,];yhkpd; gf;fk; mioj;jhu;. mtuJ fuj;jpy; gyu; ,];yhikj; jOtpdu;. (,g;D
`p\hk;)
ifDfh fpisapdUld; Nghu;
A+ju;fSld; egp (]y;) nra;j xg;ge;jq;fisg; gw;wp ,jw;F Kd; ehk;
$wpapUf;fpNwhk;. me;j xg;ge;jq;fis epiwNtw;Wtjpy; egp (]y;) mtu;fs; kpFe;j
Mu;tk; fhl;bdhu;fs;. K];ypk;fspy; vtUk; me;j xg;ge;jj;jpd; xU vOj;jpw;Ff;
$l khW nra;ahky; ele;jdu;. Mdhy; Nkhrb> xg;ge;jj;ij Kwpj;jy; kw;Wk;
JNuhfk; nra;jy; Mfpatw;Wf;F tuyhw;wpy; ngau;Nghd A+ju;fNsh jq;fspd;
,ay;Gf;Fj; jf;fthNw ele;jdu;. FWfpa fhyj;jpNyNa K];ypk;fSf;F vjpuhd
#o;r;rpia Muk;gpj;jJld; mtu;fSf;Fs; gioa gifikiaAk; ryryg;igAk;
fpsg;gpdu;. NkYk;> K];ypk;fSf;F kj;jpapy; gpsTfis Vw;gLj;j Kad;wdu;. ,jw;F
rpy cjhuzq;fisg; ghu;g;Nghk;:
A+ju;fspd; #o;r;rpf;F cjhuzk;
,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;: '\h]; ,g;D if];| vd;w taJ Kjpu;e;j A+jd;
xUtd; ,Ue;jhd;. mtd; K];ypk;fs; kPJ fbdkhd nghwhikAk; FNuhjKk;
nfhz;bUe;jhd;. md;rhhpfspy; mt;];> f];u[; Mfpa ,U fpisapdUk;
xw;Wikahf xd;W$b Xhplj;jpy; Ngrpaijg; ghu;j;jhd;.. ,t;tsT xw;WikahfTk;
md;ghfTk; ,];yhkpd; mbg;gilapy; ,tu;fs; xd;W$b ,Ue;jij mtdhy;
nghWf;f Kbatpy;iy. ',t;T+hpy; ifyh $l;lj;jpdu; mjhtJ mt;]; kw;Wk; f];u[;
fpisapdu; xw;Wikahfp tpl;ldu;. ,tu;fs; xw;WikAld; ,Ue;jhy; ek;khy; ,q;F
jq;f KbahJ" vd;W $wp jd;Dld; ,Ue;j A+j thypgdplk; 'eP nrd;W
mtu;fSld; cl;fhu;e;J nfhs;. gpwF GM]; Nghiug; gw;wpAk; mjw;F Kd; epfo;e;j
epfo;r;rpiaAk; mtu;fSf;F epidT+l;L> Nghu; rkaj;jpy; mtu;fs; jq;fSf;Fs;
$wpa ftpijfis mtu;fSf;Fg; ghbf;fhl;L" vd;W $wpdhd;.
\h]; $wpathNw mtDk; nra;jhd;. ey;y gyd; fpilj;jJ. ,U $l;lj;jpdUk;
jj;jk; ngUikiag; gw;wp Ngr Muk;gpj;jdu;. ,U $l;lj;jpypUe;Jk; ,Utu;
kz;bapl;L tha;r; rz;il Nghl> mjpy; xUtu; ePq;fs; ehbdhy; me;jg; Nghiu
,g;NghJk; ehk; mg;gbNa njhlq;fyhk; vd;whu;. kw;wtd; $l;lj;jpdu; 'thUq;fs;!
kjPdhtpw;F ntspapy; `u;uhtpy; nrd;W ehk; rz;ilapLNthk;. MAjq;fis
vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;" vd;W $wpathW `u;uhit Nehf;fpf; fpsk;gpdu;. ,U
$l;lj;jpdUk; Nfhgj;jhy; nghq;fp vOe;jdu;. mtu;fSf;Fs; fLikahd rz;il
elf;f neUq;fp tpl;lJ.
,r;nra;jp egp (]y;) mtu;fSf;Ff; fpilj;jTld; jq;fSld; ,Ue;j K`h[pu;
Njhou;fis mioj;Jf; nfhz;L md;rhhpfsplk; tpiue;jhu;fs;. mtu;fis Nehf;fp
K];ypk;fNs! my;yh`;it gae;J nfhs;Sq;fs;! my;yh`;it gae;J nfhs;Sq;fs;!
ehd; cq;fSf;F kj;jpapy; ,Uf;Fk;NghNj mwpahikf; fhy thjq;fis ePq;fs;
nra;J nfhs;fpwPu;fsh? my;yh`; cq;fSf;F ,];yhkpd; gf;fk; Neu;top fhl;bdhd;
mjd; %yk; cq;fisf; fz;zpag;gLj;jpdhd; cq;fis tpl;L mwpahikf;fhy
tp\aq;fis mfw;wp ,Uf;fpd;whd; ,iwepuhfhpg;gpypUe;J cq;fisg; ghJfhj;J
Page 242 of 518
,Uf;fpd;whd; cs;sq;fSf;F kj;jpapy; md;ig Vw;gLj;jp ,Uf;fpd;whd;. ,jw;F
gpd;Gkh ePq;fs; rz;il nra;J nfhs;fpwPu;fs;?" vd;W mwpTiu $wpdhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fspd; cUf;fkhd ciuiaf; Nfl;l mk;kf;fs; jq;fspd; ,r;nraiy
i\j;jhdpd; Cryhl;lNk vdTk; jq;fs; vjphpapd; #o;r;rpANk vdTk; Ghpe;J
nfhz;L mOjdu;. mt;];> f];u[; fpisapdu; xUtu; kw;wtiuf; fl;bj; jOtpdhu;.
gpd;G egp (]y;) mtu;fSld; jq;fs; ,y;yq;fSf;Fj; jpUk;gpr; nrd;wdu;.
my;yh`;tpd; vjphp ~\h]; ,g;D if];" cila #o;r;rpapypUe;J K];ypk;fis
my;yh`; ,t;thW ghJfhj;jhd;. (,g;D `p\hk;)
A+ju;fs; K];ypk;fSf;F kj;jpapy; nra;j Fog;gq;fSf;Fk; #o;r;rpfSf;Fk; ,J Xu;
cjhuzkhFk;. ,t;thW ,];yhkpa miog;Gg; gzpf;Fk; jilfis Vw;gLj;j gy
topfisf; ifahz;ldu;. gy ngha; gpur;rhuq;fisr; nra;jdu;. fhiyapy; ,];yhik
Vw;W> md;W khiyapy; epuhfhpj;J tpLthu;fs;. ,jdhy; Gjpa> gytPdkhd
K];ypk;fSila cs;sq;fspy; ,];yhikg; gw;wpa re;Njfq;fis Vw;gLj;jpdu;.
NkYk;> jq;fSld; tpahghuj; njhlu;G itj;jpUf;Fk; K];ypk;fSf;F neUf;fb
je;jdu;. K];ypk;fs; jq;fSf;Ff; fld; nfhLf;f Ntz;bapUe;jhy; fhiyapYk;
khiyapYk; nrd;W me;j flidf; Nfl;Lj; Jd;GWj;Jtu;. K];ypk;fSf;F ,tu;fs;
VJk; nfhLf;f Ntz;bapUe;jhy; mijf; nfhLf;fhky; kWg;ghu;fs;. jq;fsplKs;s
K];ypk;fspd; nrhj;Jfis mepahakhfj; jpd;W te;jdu;. K];ypk;fSf;Ff; nfhLf;f
Ntz;ba fld;fisf; nfhLf;fhky; 'eP ckJ %jhijahpd; khu;f;fj;jpy; ,Ue;j
NghJjhd; ,e;j fld; vq;fs; kPJ ,Ue;jJ. eP kjk; khwpajhy; ,g;NghJ ehq;fs;
mjidf; nfhLf;f Ntz;bajpy;iy" vd;W $Wthu;fs;.
ehk; Nkw;$wpa epfo;Tfs; gj;u; NghUf;F Kd; ele;jitfs;. ,e;j A+ju;fs; egp (]y;)
mtu;fSld; cld;gbf;if nra;jpUe;Jk; mij kjpf;fhky; ele;jdu;. ,tu;fs;
Neu;top
ngWthu;fs;
vd;gjw;fhfTk;>
ehl;by;
mikjp
epyt
Ntz;Lk;
vd;gjw;fhfTk; ,tu;fspd; mf;fpukq;fis egp (]y;) mtu;fSk; K];ypk;fSk;
rfpj;J te;jhu;fs;.
ifDfhtpdu; xg;ge;jj;ij Kwpf;fpd;wdu;
gj;u; ikjhdj;jpy; K];ypk;fSf;F my;yh`; khngUk; cjtp nra;jhd;. mjdhy;
K];ypk;fisg; gw;wpa kjpg;G> khpahij kw;Wk; gak;> cs;@u;thrpfs; ntspA+u;thrpfs; vd midthpd; cs;sj;jpYk; Vw;gl;ld. ,J A+ju;fSf;F
ntWg;ig Cl;baJ. mtu;fsJ Nfhgj;ijf; fpswpaJ ,jdhy; ntspg;gilahfNt
K];ypk;fis vjpu;j;jdu; mtu;fSf;Fj; jPq;F nra;jdu;.
A+ju;fspy; ~fmg; ,g;D m\;u/g;| vd;gtd; K];ypk;fSf;F nghpa vjphpahf
tpsq;fpdhd;. mt;thNw A+ju;fspy; ,Ue;j %d;W gphptpdu;fspy; ifDfh
fpisapdNu kpff; nfl;ltu;fshf ,Ue;jdu;. ,tu;fs; kjPdhtpDs; trpj;jdu;.
rhakpLjy;> ,Uk;G gl;liw> ghj;jpuq;fs; nra;tJ vd;W gy njhopy;fs; ,tu;fs;
trk; ,Ue;jd. ,JNghd;w njhopy;fspy; ,tu;fs; ,Ue;jjhy; ,tu;fsplk;
ngUkstpy; Nghu; rhjdq;fs; ,Ue;jd. kjPdhtpypUe;j A+ju;fspy; ,tu;fNs
tPuKilatu;fshf tpsq;fpdu;. A+ju;fspy; Kjd; Kjyhf egp (]y;) mtu;fSld;
nra;j cld;gbf;ifia Kwpj;jtu;fs; ,tu;fNs.
my;yh`; K];ypk;fSf;F gj;hpy; nfhLj;j ntw;wpf;Fg; gpwF ,tu;fsJ mj;JkPwy;
fLikahdJ muh[fk; mjpfhpj;jJ ,tu;fs; kjPdhtpy; Fog;gq;fis Vw;gLj;jpdu;
Page 243 of 518
K];ypk;fisg; ghpfhrk; nra;jdu; jq;fsJ filtPjpfSf;F tUk; K];ypk;fSf;F>
Fwpg;ghfg; ngz;fSf;F ,ilA+W mspj;jdu;.
,tu;fis Xu; ,lj;jpy; xd;wpizj;J egp (]y;) mwpTiu toq;fpdhu;fs;.
Neu;topf;Fk; ed;ndwpf;Fk; mioj;jhu;fs;. mj;JkPwy;> gifik nfhs;sy;> jPq;F
tpistpj;jy; Mfpatw;wpd; gpd;tpisitg; gw;wp vr;rhpj;jhu;fs;. Mdhy;> egp (]y;)
vr;rhpj;Jk; jq;fspd; topNfl;bypUe;J tpyfhky; mjpNyNa epiyj;jpUe;jdu;.
,Jgw;wp ,g;D mg;gh]; (uop) $Wtij Nfl;Nghk;: egp (]y;) gj;u; Nghhpy;
Fiw\pfisj; Njhw;fbj;J kjPdh jpUk;gpa gpwF> ifDfhtpdd; filtPjpapy;
mq;Fs;s A+ju;fis xd;W Nru;j;jhu;fs;. mtu;fsplk; 'A+ju;fNs! Fiw\pfSf;F
Vw;gl;l epiy cq;fSf;F Vw;gLtjw;F Kd; ePq;fs; ,];yhik Vw;Wf;nfhs;Sq;fs;"
vd;whu;fs;. mjw;F mtu;fs;> 'K`k;kNj! Nghu; nra;aj; njhpahj mDgtkw;w
Fiw\pfspy; rpyiu Nghhpy; nfhd;W tpl;ljhy; ePu; kaq;fptpl Ntz;lhk;! ePu;
vq;fsplk; Nghu; njhLj;jhy; ehq;fs; typikkpf;f kdpju;fs; vd;gijAk;> vq;fisg;
Nghd;wtu;fis ePu; ,Jtiu re;jpj;jjpy;iy vd;gijAk; mwpe;J nfhs;tPu;!!" vd;W
gjpyspj;jdu;. mg;NghJ my;yh`; gpd;tUk; trdj;ij ,wf;fpdhd;. mij egp (]y;)
mtu;fs; mk;kf;fSf;F Xjpf; fhz;gpj;jhu;fs;.
vtu;fs; ,t;Ntjj;ij epuhfhpf;fpd;whu;fNsh mtu;fSf;F (egpNa!) ePq;fs; $Wq;fs;:
'mjprPf;fpuj;jpy; ePq;fs; ntw;wp nfhs;sg;gLtPu;fs;. md;wp (kWikapy;) eufj;jpy;
Nru;f;fg;gLtPu;fs;. mJ kpff;nfl;l jq;Fkplk;. (gj;u; Nghu;f;fsj;jpy;) re;jpj;j ,U
Nridfspy; epr;rakhf cq;fSf;nfhU mj;jhl;rp ,Ue;jJ. (xd;W) my;yh`;tpd;
ghijapy;
Nghu;GhpAk;
$l;lk;>
kw;nwhU
$l;lj;jpdu;
epuhfhpg;gtu;fs;.
(epuhfhpg;gtu;fs; Mfpa) ,tu;fs; my;yh`;tpd; ghijapy; Nghu; Ghpgtu;fisj;
jq;fistpl ,U klq;fhf(j; jq;fs;) fz;zhy; fz;ldu;. my;yh`;> jhd;
tpUk;gpatu;fisj; jd; cjtpiaf; nfhz;L (,t;thW) gyg;gLj;Jfpd;whd;.
(gbg;gpid ngWk;) ghu;itAilatu;fSf;F epr;rakhf ,jpy; xU (ey;y) gbg;gpid
,Uf;fpd;wJ."(my;Fu;Md; 3:12 > 13) (]{dd; mg+jhT+J)
ifDfhtpdd; ,e;j gjpy; gfpuq;fkhfg; NghUf;F tpLj;j miog;ghfNt ,Ue;jJ.
,Ug;gpDk; egp (]y;) jq;fsJ Nfhgj;ij mlf;fpdhu;fs;. K];ypk;fSk; rfpg;Gld;
ele;jhu;fs;. ,Wjp epiy vg;gb KbfpwJ vd;gNj midthpd; vjpu;ghu;g;ghf
,Ue;jJ.
ifDfhtpdd; JzpT mjpfhpj;jJ. mtu;fs; gy topfspy; kjPdhtpy; Fog;gk;
tpistpj;J> jq;fSf;Fj; jhq;fNs mopitj; Njbdu;.
,Jgw;wp ,g;D `p\hk; (u`;) mwptpf;fpwhu;: xU mugpg; ngz; jdf;F nrhe;jkhd>
xl;lfj;jpd; Nky; tpw;f;fg;gLk; Njhy; xd;iw tpw;gjw;fhf ifDfhtpdd; filj;
njUtpw;F te;jhu;. tpw;w gpwF mjd; fpuaj;ij vjpu;ghu;j;J mq;fpUe;j nghw;
nfhy;yd; xUtd; filf;fUfpy; mku;e;jhd;. mq;fpUe;j A+ju;fs; mg;ngz; jdJ
Kfj;jpypUe;J gu;jhit mfw;w Ntz;Lk; vd;wdu;. Mdhy;> mij mts;
kWj;Jtpl;lhs;. me;j nghw; nfhy;yd; mg;ngz;zpd; Milia mtuJ
KJFg;Gwj;jpy; mtUf;Fj; njhpahky; fl;bdhd;.
rpwpJ Neuj;jpw;Fg; gpd;G mtu; mq;fpUe;J vOe;jNghJ mtuJ Mil mfd;W
mtuJ kiwtplk; njhpaNt FOkpapUe;j A+ju;fs; rg;jkpl;Lr; rphpj;jdu;. ,jdhy;
mtu; ntl;fpj; jiyf; Fdpe;J $r;rypl;lhu;. ,ij mwpe;j K];ypk;fspy; xUtu;
nghw; nfhy;yd; kPJ gha;e;J mtidf; nfhd;Wtpl;lhu;. nghw; nfhy;yd; A+jdhf
Page 244 of 518
,Ue;jjhy; A+ju;fs; midtUk; ,e;j K];ypkpd; kPJ gha;e;J mtiuf; nfhd;W
tpl;lhu;fs;. mg;NghJ me;j K];ypkpd; cwtpdu;fs; kw;w K];ypk;fsplk;
A+ju;fSf;F vjpuhfj; jq;fSf;F cjtp nra;Aq;fs; vd;wdu;. ,jpypUe;Nj
K];ypk;fSf;Fk; ifDfhtpdUf;Fkpilapy; rz;il %z;lJ. (,g;D `p\hk;)
Kw;WifapLjy; - ruziljy; - ehLflj;jy;
,dpAk; nghWikfhg;gJ crpjky;y vd;gjhy; egp (]y;) mtu;fs; ifDfhtpdu; kPJ
Nghu; njhLf;f KbT nra;jhu;fs;. kjPdhtpy; mg+ Yghgh ,g;D mg;Jy; Kd;jpu;
(uop)
mtu;fisj;
jdJ
gpujpepjpahf
epakpj;J
tpl;L
ifDfhtdhplk;
Gwg;gl;lhu;fs;.
K];ypk;fSf;Fhpa
nfhbia
`k;[h
(uop)
mtu;fsplk;
toq;fpdhu;fs;.
ifDfh
$l;lj;jhu;
egp
(]y;)
mtu;fis
ghu;j;jTld;
Nfhl;ilfSf;Fs; nrd;W jq;fisg; ghJfhj;Jf; nfhz;ldu;. mtu;fis egp (]y;)
Kw;Wifapl;lhu;fs;. ,e;j Kw;Wif `p[;hp 2> \t;thy; 15 rdpf;fpoik njhlq;fp 15
,uTfs; (Jy;fmjh Kjy; gpiw tiu) njhlu;e;jJ. my;yh`; me;j A+ju;fspd;
cs;sj;jpy; gaj;ij Vw;gLj;jpdhd;. mtu;fs; midtUk; jq;fs; tp\aj;jpYk;
jq;fspd; nrhj;J> ngz;fs;> gps;isfs; tp\aj;jpYk; egp (]y;) mtu;fspd;
fl;lisf;F ,zq;Ftjha; $wp> Nfhl;ilfis tpl;L ntspNa te;jdu;. egp (]y;)
mk;kf;fspd; fuq;fisf; fl;l cj;jutpl;lhu;fs;.
,e;Neuj;jpy;
mg;Jy;yh`;
,g;D
cig
jdJ
eatQ;rfj;
jd;ikf;Nfw;g
nray;gl;lhd;. egp (]y;) mtu;fsplk; A+ju;fis kd;dpf;f Ntz;Lnkd;W
tw;GWj;jpdhd;. 'K`k;kNj! vd;Dld; el;G cld;gbf;if nra;J nfhz;l
,tu;fsplk; ey;y Kiwapy; ele;J nfhs;Sq;fs;" vd;W $wpdhd;. (gD} ifDfh>
f];u[; ,dj;jtd; ez;gu;fshf ,Ue;jhu;fs;.) ,g;D cig jdJ ,f;$w;iw gyKiw
jpUk;gf; $wpAk; egp (]y;) mijg; Gwf;fzpj;jhu;fs;. mtd; egp (]y;) mtu;fspd;
rl;ilg; igf;Fs; ifia Eioj;Jf; nfhz;L> mtu;fis tw;GWj;jpdhd;. egp (]y;)
mtu;fs; mtdplk; 'vd;id tpl;LtpL" vd;W $wpdhu;fs;. egp (]y;) mtu;fspd;
Kfj;jpy; Vw;gl;l Nfhgj;jpd; khWjiy egpj; Njhou;fs; czu;e;jhu;fs;. kPz;Lk;
'cdf;nfd;d Neu;e;jJ! vd;id tpl;LtpL" vd;W egp (]y;) $wpdhu;fs;. Mdhy;>
me;eatQ;rfd; jdJ gpbthjj;ijj; njhlu;e;jtdhf ',tu;fspy; ftr Mil
mzpahj ehD}W egu;fs;> ftr Mil mzpe;j Ke;E}W egu;fs; ,tu;fnsy;yhk;
vd;idg; ghJfhj;jtu;fs;. ,e;j midtiuAk; xNu nghOjpy; ePu; ntl;b rha;j;J
tpLtPNuh! vdJ ez;gu;fs; tp\aj;jpy; ePu; mofpa Kiwapy; ele;J nfhs;shjtiu
ehd; ck;ik tplkhl;Nld;. gpd;dhy; gpur;ridfs; Vw;gLtJ gw;wp ,g;NghNj ehd;
mQ;RfpNwd;" vd;W $wpdhd;.
,g;D cig jd;id K];ypk; vd;W $wp xU khjk;jhd; MfpapUe;Jk; mtdplk;
egp (]y;) kpf mofpa Kiwapy; ele;J> mtd; Nfl;lf; Nfhhpf;iff;fpzq;f A+ju;fs;
midtiuAk; tpLjiy nra;J kjPdhtpypUe;J ntspNaWk;gb cj;jutpl;lhu;fs;.
midj;J A+ju;fSk; \hKf;Fr; nrd;wdu;. mq;F nrd;w rpwpJ fhyj;jpNyNa
mtu;fspy; mjpfkhdtu;fs; ,we;Jtpl;ldu;. mtu;fs; tpl;Lr; nrd;w nghUl;fis
xd;W Nru;f;Fk; nghWg;ig K`k;kJ ,g;D k];yhkhtplk; toq;fpdhu;fs;.
mtu;fSila
nghUl;fspy;
,Ue;J
%d;W
tpy;fisAk;>
,uz;L
ftr
MilfisAk;> %d;W thl;fisAk;> %d;W <l;bfisAk; jdf;nfd vLj;j gpwF>
Ie;jpy;
xd;iw
my;yh`;tpw;fhf
xJf;fpdhu;fs;.
kw;w
midj;ijAk;
K];ypk;fSf;Fg; gq;fpl;lhu;fs;. ([hJy; kMJ> ,g;D `p\hk;)
Page 245 of 518
~]tPf;| Nghu;
,J `p[;hp ,uz;lhk; Mz;L> gj;u; Nghu; Kbe;J ,uz;L khjq;fs; fopj;J ele;j
xU epfo;r;rpahFk;. gj;u; Nghu; Kbe;j gpwF mjpy; jdJ ,dj;jtUf;F Vw;gl;l
,og;ig <Lfl;lTk; K];ypk;fis gopthq;fTk; 'K`k;kjplk; Nghu; nra;Ak; tiu
ehd; vd; kidtpAld; Nrukhl;Nld;" vd;W mg+ ]{/g;ahd; Neu;r;ir nra;jhu;.
MfNt> K];ypk;fisj; jhf;f mtu; jpl;lk; xd;W jPl;bdhu;. mjhtJ> mjpy;
nryTk; rpukKk; Fiwthf ,Uf;f Ntz;Lk;. Mdhy;> K];ypk;fSf;Fg; ghjpg;G
mjpfkhf Vw;gl Ntz;Lk;. ,jdhy; jdJ rKjhaj;jpd; ,oe;j kjpg;ig kPl;f
KbAk; mjd; Mw;wiy ntspg;gLj;j KbAk; vd;W mtu; epidj;jhu;.
jdJ ,e;j Neu;r;iria epiwNtw;Wtjw;fhf ,UE}W tPuu;fSld; Gwg;gl;L
kjPdhtpypUe;J 12 iky;fs; njhiytpy; ,Uf;Fk; ~irg;| vd;w kiyf;fUfpYs;s
fzthapy; te;J ,wq;fpdhu;. vdpDk;> kjPdhtpd; kPJ gfypy; gfpuq;fkhf Nghu;
njhLf;f mtUf;Fj; JzpT tutpy;iy. nfhs;isau;fisg; Nghd;W kjPdhtpd; kPJ
,utpy; jhf;Fjy; elj;j jpl;lk; xd;W jPl;bdhu;. ,uthdTld; kjPdhTf;Fs; GFe;J
i` ,g;D mf;jig re;jpf;f te;jhu;. i` ,g;D mf;jg; gaj;jhy; fjitj;
jpwf;ftpy;iy. vdNt> mq;fpUe;J jpUk;gp eoPu; ,d A+ju;fspd; jiytd; ]y;yhk;
,g;D kp\;fkplk; te;jhu;. mtdplk; eoPu; ,d A+ju;fspd; nry;tq;fs; ,Ue;jd.
mtdplk; mDkjp ngw;W cs;Ns Eioe;jhu;. mtd; mg+ ]{/g;ahid tuNtw;W
ed;F tpUe;Njhk;gy; nra;J kJ Gfl;bdhd;. NkYk;> kjPdhtpYs;s K];ypk;fspd;
nra;jpfisAk; ,ufrpakhff; $wpdhd;. ,utpd; ,Wjpapy; mq;fpUe;J ntspNawpa
mg+ ]{/g;ahd; jdJ gilapd; xU gphpit kjPdhtpy; ~my; ciuo;| vd;w
gFjpapy; nfhs;isabf;f mDg;gpdhu;. me;jg; gilapdu; mq;Fs;s NguPj;jk;
kuq;fis ntl;b tPo;j;jp vhpj;jdu;. md;rhhpfspy; xUtiuAk;> mtuJ xg;ge;jf;fhuu;
xUtiuAk; nfhd;wdu;. mt;tpUtUk; jq;fs; tptrha epyj;jpy; Ntiy nra;J
nfhz;bUe;jdu;. ,jw;Fg; gpd; mg+ ]{/g;ahDk; mtuJ gilAk; kf;fh Nehf;fp
Xl;lk; gpbj;jdu;.
,r;nra;jp egp (]y;) mtu;fSf;Ff; fpilf;fNt> kjPdhtpy; mg+Yghgh ,g;D mg;Jy;
Kd;jpiug; gpujpepjpahf epakpj;J> jq;fsJ rpy Njhou;fSld; mg+ ]{/g;ahidAk;
mtuJ giliaAk; tpul;bg; gpbg;gjw;Fg; Gwg;gl;lhu;fs;. Mdhy;> mtu;fs;
mjptpiutpy; mq;fpUe;J jg;gptpl;ldu;.
mt;thW nry;Yk;NghJ jq;fsJ gazj;ij tpiuthf njhluj; jilahf ,Ue;j rj;J
khT kw;Wk; Vida czTg; nghUl;fis topapy; tpl;Ltpl;ldu;. egp (]y;)
jq;fsJ Njhou;fSld; ~fu;fuj;Jy; FJu;| vd;w ,lk; tiu nrd;Wk; mtu;fisg;
gpbf;f Kbahjjhy; kjPdh jpUk;gpdhu;fs;. topapy; vjphpfs; tpl;Lr; nrd;w czTg;
nghUs; kw;Wk; rj;J khit jq;fSld; vLj;Jf; nfhz;ldu;. mjpy; rj;J khT
mjpfk; ,Ue;jjhy; mij Fwpf;Fk; ~]tPf;| vd;w nrhy;iy itj;Nj ,e;j
jhf;FjYf;F ~]tPf;| vd;w ngau; te;jJ. ([hJy; kMJ)
jP mk;u; Nghu;
,J `p[;hp 3 Mk; Mz;L K`u;uk; khjj;jpy; eilngw;wJ. c`{j; NghUf;F Kd;
egp (]y;) mtu;fs; Nkw;nfhz;l ,uhZtj; jhf;Fjy;fspy; ,JNt nghpajhFk;.
,g;NghUf;fhd fhuzk; vd;dntdpy;> ]mygh> K`hg; Mfpa fpisapdu;
kjPdhtpd; Rw;Wg;Gwq;fs; kPJ jhf;Fjy; elj;j jpl;lk; NghLfpd;wdu; vd;W egp (]y;)
mtu;fSf;Fr; nra;jp fpilj;jJ. mtu;fis vjpu;nfhs;tjw;fhf egp (]y;)
Page 246 of 518
K];ypk;fisj; jahu;gLj;jp 450 tPuu;fSld; Gwg;gl;lhu;fs;. Gwg;gLk; Kd;
kjPdhtpy; c];khd; ,g;D m/g;ghd; (uop) mtu;fisg; gpujpepjpahf epakpj;jhu;fs;.
topapy; ]mygh fpisiar; Nru;e;j ~[{ghu;| vd;gtu; K];ypk;fs; trk; rpf;fpdhu;.
mtiu egp (]y;) mtu;fsplk; mioj;J tu> egp (]y;) mtUf;F ,];yhik
mwpKfg; gLj;jpdhu;fs;. mtUk; ,];yhikj; jOtpdhu;. mtu; khu;f;fj;ijf; fw;Wf;
nfhs;tjw;fhf egp (]y;) jdJ Njhou; gpyhYld; mtiu ,izj;J tpl;lhu;fs;.
mtu; vjphpfspd; gFjpiaf; fhz;gpj;Jf; nfhLf;f topfhl;bahf K];ypk;fSld;
te;jhu;.
kjPdhtpd; gil tUtijf; Nfs;tpg;gl;l vjphpfs; kiyfspd; cr;rpapy; Vwp
gJq;fpf; nfhz;ldu;. egp (]y;) jq;fsJ Njhou;fSld; Xhplj;jpy; xd;W $bdhu;fs;.
mJjhd; ~jP mk;u;| vd;W nrhy;yg;gLk; jz;zPu; epiwe;j ,lk;. mt;tplj;jpy;
Vwf;Fiwa ]/gu; khjk; KOikahfj; jq;fpapUe;jhu;fs;. fpuhk mugpfSf;F
K];ypk;fspd; Mw;wiy czur; nra;J> mtu;fsJ cs;sj;jpy; K];ypk;fisg;
gw;wpa mr;rNkw;glr; nra;jhu;fs;. gpd;G mq;fpUe;J egp (]y;) kjPdhtpw;Ff;
fpsk;gpdhu;fs;. (,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
fatd; fmig nfhy;Yjy;
~fmg; ,g;D m\;u/g;'- ,td; ,];yhkpa khu;f;fj;jpd; kPJk;> K];ypk;fs; kPJk;
fLk; FNuhjk; nfhz;ltd;. egpatu;fSf;F vg;NghJk; Nehtpid jUgtd;. ,td;
K];ypk;fSld; Nghu; njhLf;f Ntz;Lk; vd;W ntspg;gilahff; $wp te;jhd;.
,td; A+ju;fspy; eg;`hd; gphpitr; Nru;e;j ~ij| ,dj;ijr; Nru;e;jtd;. ,tdJ jha;
A+ju;fspy; eoPu; ,dj;ijr; Nru;e;jts;. ,td; nghpa nry;te;jdhf ,Ue;jJld; ey;y
moFilatdhfTk; ,Ue;jhd;. ,td; mugpapy; ey;y ftpghLk; jpwikAilatd;.
,tdJ Nfhl;il kjPdhtpd; njd; fpof;fpy; esPu; ,d A+ju;fspd; tPLfSf;Fg;
gpd;dhy; ,Ue;jJ.
'K];ypk;fs; gj;hpy; ntw;wp ngw;wdu;> mq;Ff; Fiw\pfspd; jiytu;fs; nfhy;yg;
gl;ldu;" vd;w nra;jp ,tDf;Ff; fpilj;jNghJ 'vd;d ,J cz;ikahd
nra;jpah? ,tu;fs; mugpau;fspy; kpfr; rpwg;Gkpf;ftu;fs; Mapw;Nw kf;fspd;
muru;fshapw;Nw
my;yh`;tpd;
kPJ
rj;jpakhf!
K`k;kJ
,tu;fisf;
nfhd;wpUe;jhy; g+kpapd; Nky; trpg;gijtpl g+kpf;Ff; fPo; nrd;W tpLtNj Nky;"
vd;W Gyk;gpdhd;.
K];ypk;fs; Nghhpy; ntw;wp ngw;W tpl;ldu; vd;W my;yh`;tpd; vjphpahfpa ,td;
mwpe;jTld;> egpatu;fisAk; K];ypk;fisAk; ,foTk;> K];ypk;fspd; vjphpfisg;
GfoTk; nra;jhd;. NkYk;> K];ypk;fSf;F vjpuhf mtu;fisj; J}z;bdhd;.
,j;Jld; epWj;jpf;nfhs;shky; kjPdhtpypUe;J kf;fh nrd;whd;. mq;F Kj;jypg;
,g;D mg+ tjhM vd;gtdplk; jq;fpdhd;. gpwF Fiw\pfspy; nfhiy
nra;ag;gl;ltu;fSf;fhf
,uq;fy;
ghl;Lg;
ghb>
mOJ
gpuyhgpj;J
,izitg;gtu;fspd; czu;Tfisj; J}z;bdhd;. egpatu;fspd; kPJ FNuhjj;ij
%l;bdhd;. NkYk;> egpatu;fsplk; Nghu; Ghpa mtu;fisj; J}z;bdhd;. xUehs;
mg+ ]{/g;ahDk; kw;wtu;fSk; mtdplk; 'ckf;F vq;fsJ khu;f;fk; tpUg;gkhdjh?
my;yJ K`k;kJ kw;Wk; mtd; Njhou;fspd; khu;f;fk; tpUg;gkhdjh? vq;fs; ,U
rhuhhpy; ahu; Neu;top ngw;wtu;fs;?" vd;W Nfl;ldu;. 'mjw;ftd; ePq;fs;jhd;
Neu;top ngw;wtu;fs;. ePq;fNs rpwe;jtu;fs;" vd;W gjpyspj;jhd;. ,J Fwpj;J
gpd;tUk; ,iwtrdk; ,wq;fpaJ:
Page 247 of 518
(egpNa!) Ntjj;jpy; rpy gFjp nfhLf;fg;gl;ltu;fis ePq;fs; ghu;f;f tpy;iyah?
mtu;fs;> rpiyfisAk; i\j;jhd;fisAk; ek;gpf;if nfhs;fpd;wdu;. NkYk;
epuhfhpg;gtu;fisr; Rl;bf; fhz;gpj;J ',tu;fs; jhk; ,iwek;gpf;ifahsu;fis tpl
kpf Neuhd ghijapy; ,Uf;fpd;wdu;" vd;W $Wfpd;wdu;. (my;Fu;Md; 4:51)
,Nj epiyapy; kjPdh jpUk;gpdhd; fmg;. mq;F egpj;Njhou;fspd; ngz;fis jdJ
ftpapy; ,fo;e;Jk; gopj;Jk; ghb mtu;fSf;Fg; ngUk; Nehtpid nra;jhd;.
,t;thW ,tdJ njhe;juT ehSf;F ehs; mjpfhpf;fNt> 'fmg; ,g;D m\;u/gpd;
fijia Kbg;gJ ahu;? epr;rakhf mtd; my;yh`;Tf;Fk; mtdJ J}jUf;Fk;
Jd;gk; jUfpwhd;" vd;W egp (]y;) Nfl;lhu;fs;. ,g;nghWg;ig epiwNtw;w K`k;kJ
,g;D k];ykh> mg;ghj; ,g;D gp\;u;> mg+ ehk;yh vd;w ]py;fhd; ,g;D ]yhkh
(,tu; fmgpd; ghy;Fb rNfhjuu; Mthu;)> `hhp]; ,g;D mt;];> mg+ mg;]; ,g;D
[g;u; (uop) MfpNahu; jahuhdhu;fs;. ,e;jf; FOtpw;Fj; jiytuhf K`k;kJ ,g;D
k];ykh (uop) epakpf;fg;gl;lhu;.
egpnkhop E}w;fspy; ,e;epfo;r;rp tphpthff; $wg;gl;Ls;sJ. mjd; RUf;fj;ij ehk;
,q;F ghu;g;Nghk;:
egp (]y;) 'fmg; ,g;D m\;u/gpd; fijia ahu; Kbg;gJ? epr;rakhf mtd;
my;yh`;Tf;Fk; mtdJ J}jUf;Fk; Jd;gk; jUfpwhd;" vd;whu;fs;. K`k;kJ ,g;D
k];ykh (uop) vOe;J 'my;yh`;tpd; J}jNu! cq;fSf;F tpUg;gkhf ,Ug;gpd; ehd;
mtidf; nfhiy nra;fpNwd;" vd;W $wpdhu;. mjw;F egp (]y;) 'Mk;!" vd;whu;fs;.
mg;NghJ mtu; egp (]y;) mtu;fsplk; 'jq;fisg; gw;wp rpy (kl;lkhd)
thu;j;ijfis mtdplk; $w> ePq;fs; vdf;F mDkjp juNtz;Lk;" vd;whu;. egp
(]y;) 'rhp" vd;W $wpdhu;fs;.
,jw;Fg; gpd; K`k;kJ ,g;D k];ykh fmgplk; te;jhu;. ,Njh... mtu;fspd;
ciuahly;:
K`k;kJ ,g;D k];ykh: ',e;j kdpju; (K`k;kJ) vq;fsplk; ju;kj;ijf; Nfl;L
rpukj;jpy; Mo;j;Jfpwhu;."
fmg;: 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ,tu; tp\aj;jpy; ePq;fs; mjptpiutpy;
riltile;J tpLtPu;fs;."
K`k;kJ ,g;D k];ykh: 'ehq;fs; ,g;NghJ mtiug; gpd;gw;wpapUf;fpNwhk;. mtuJ
KbT vd;djhd; MfpwJ vd;W ghu;f;Fk;tiu mtiu tpl;L tpyFtij ehq;fs;
tpUk;gtpy;iy. mJ rhp! eP vq;fSf;F xd;W my;yJ ,uz;L kuf;fhy; jhdpaq;fis
fldhff; nfhLj;JjT."
fmg;: 'rhp! jUfpNwd;. Mdhy;> mjw;Fg; gjpyhf vd;dplk; milkhdk; VJk;
itAq;fs;."
K`k;kJ ,g;D k];ykh: 'eP vijf; Nfl;fpwha;?"
fmg;: 'cq;fs; ngz;fspy; rpyiu vd;dplk; milkhdk; itAq;fs;."
K`k;kJ ,g;D k];ykh: 'eP mugpau;fspy; kpf mofhdtdhapw;Nw. cd;dplk;
vg;gb vq;fs; ngz;fis milkhdk; itf;f KbAk;?"
fmg;: 'rhp! cq;fsJ gps;isfis milkhdk; itAq;fs;."
Page 248 of 518
K`k;kJ ,g;D k];ykh: 'vg;gb vq;fs; gps;isfis milkhdk; itg;gJ?
gpw;fhyj;jpy; mtu;fis ahuhtJ VRk;NghJ> ,Njh ,td; xU kuf;fhy; ,uz;L
kuf;fhYf;fhf milkhdk; itf;fg;gl;ltd; vd;W ,opthfg; NgRthu;fNs! vdNt>
ehq;fs; ck;kplk; vq;fsJ MAjq;fis milkhdkhf itf;fpNwhk;."
fmg;: 'rhp"
K`k;kJ ,g;D k];ykh: 'ehis tUfpNwd;."
fmg; mq;fpUe;J Gwg;gl;l gpd;> egpj;Njhou; mg+ ehk;yhTk; fmigr; re;jpj;jhu;.
mtUk; K`k;kJ ,g;D k];ykh (uop) nra;jijg; Nghd;Nw nra;jhu;. fmgplk; gy
ftpfisg;
gw;wp
Ngrptpl;L
'fmNg!
ehd;
xU
Njitf;fhf
cd;dplk;
te;jpUf;fpNwd;. mij eP gpwhplk; $wf;$lhJ" vd;whu;. fmg;> 'mt;thNw ehd;
nra;fpNwd;" vd;whd;. mjw;F mg+ ehk;yh> 'fmNg! ,e;j kdpju; (K`k;kJ)
vq;fsplk; te;jJ vq;fSf;F xU Nrhjidahf Mfptpl;lJ. mugpau;fs; vq;fisg;
gifj;Jf; nfhz;ldu; xd;W Nru;e;J vjpu;f;fpd;wdu; vq;fspd; tpahghu topfis
milj;Jtpl;ldu; ,jdhy; vq;fsJ gps;is Fl;bfs; tWikapy; thLfpd;wdu;
ehq;fSk; nghpa rpukj;jpw;Fs;shfp tpl;Nlhk;" vd;W $wp> kw;w tp\aq;fis
K`k;kJ ,g;D k];ykh (uop) NgrpathNw Ngrpdhu;. Ngr;Rf; fpilapy; vd;Dld;
vdf;F Ntz;ba rpy ez;gu;fSk; ,Uf;fpd;wdu;. ehd; mtu;fis ehis cd;dplk;
mioj;J tu ehLNwd;. mtu;fsplk; eP tpahghuk; nra;ayhk;. mtu;fSf;Fk;
cd;dhy; Kbe;j ed;ikfisAk; nra;" vd;W Ngrptpl;L> mq;fpUe;J Gwg;gl;lhu;.
Mf> K`k;kJ ,g;D k];ykhTk; mg+ ehk;shTk; fmGld; vij Nehf;fkhf
itj;J Ngrpdhu;fNsh mjpy; ntw;wp fz;ldu;. ,t;thW ehSf;F ehs; re;jpf;f
,tu;fspd; gof;fk; ey;y gykile;jJ. vdNt> ,e;j ,UtUk; jq;fSld;
MAjq;fis vLj;J tUtij fmg; jil nra;atpiy.
`p[;hp 3> ugPcy; mt;ty;> gpiw 14 re;jpu ,utpy; ,e;j rpwpa FO egp (]y;)
mtu;fsplk; te;jhu;fs;. egp (]y;) mtu;fs; mf;FOTld; ~gfPcy; fu;fj;| tiu te;J
'my;yh`;tpd; ngau; $wp nry;Yq;fs;! my;yh`;Nt! ,tu;fSf;F eP cjtp
nra;thahf!" vd;W $wp topaDg;gp itj;jhu;fs;. gpwF jq;fspd; ,y;yk; jpUk;gp
njhOifapYk; my;yh`;tplk; gpuhu;j;jid GhptjpYk; <Lgl;lhu;fs;.
,tu;fs; fmg; ,g;D m\;u/gpd; Nfhl;ilf;F te;jdu;. mg+ ehk;yh (uop) mtidf;
$tp miof;fNt mtd; mtu;fsplk; nry;y vOe;jhd;. mtdJ kidtp mtdplk;
',e;Neuj;jpy; eP vq;F nry;fpwha;? ,e;j rg;jj;jpy; ,uj;jk; nrhl;Ltij ehd;
Nfl;fpNwd;" vd;W $wpdhs;. (mjhtJ mtspd; cs; kdJ elf;fg;NghFk;
mghaj;ij czu;e;Jtpl;lJ NghYk;.)
mjw;F fmg;> 'te;jpUg;gtNuh vdJ rNfhjuu; K`k;kJ ,g;D k];ykhTk;> vdJ
ghy;Fb rNfhjuu; mg+ ehk;yhTk;jhd;. NtW ahUkpy;iy. rq;ifkpf;ftu; <l;b vwpa
miof;fg;gl;lhYk; $l mijAk; Vw;W mq;F nry;thu;" vd;w gonkhopiaf; $wp>
kidtpiar; rkhjhdg;gLj;jpdhd;. gpwF mtu;fis re;jpf;f ,wq;fpdhd;. mtd;
ed;F eWkzk; g+rp ,Ue;jhd;. mtdJ jiy eWkzj;jhy; fko;e;J nfhz;L
,Ue;jJ.
,J ,g;gbapUf;f> mg+ ehk;yh jdJ Njhou;fSf;F vt;thW ele;J nfhs;s
Ntz;Lk; vd nrhy;yp itj;jpUe;jhu;. mjhtJ> 'fmg; ekf;F mUfpy; te;jhy;
mtdJ jiy Kbia gpbj;J ehd; EfUNtd;. mtdJ jiyia ed;F ehd;
Page 249 of 518
gpbj;Jf; nfhz;lij ePq;fs; ghu;j;jTld; mtd; kPJ gha;e;J mtid ntl;Lq;fs;."
,J mtu;fspd; jpl;lkhf ,Ue;jJ.
fmg; fPNo ,wq;fp mtu;fsplk; rpwpJ Neuk; Ngrpf; nfhz;bUe;jhd;. mg;NghJ mg+
ehk;yh 'fmNg! ~\pmGy; m[{];| tiur; nrd;W> kPjp ,uT mq;F Ngrpf;nfhz;L
,Ug;NghNk" vd;whu;. 'ePq;fs; tpUk;gpdhy; mt;thNw nra;ayhk;" vd;W mtDk;
$wpdhd;. midtUk; mq;fpUe;J ntspNawp ele;J nrd;wdu;. topapy; mg+ ehk;yh>
',d;iwa eWkzj;ijg; Nghy; ehd; vq;Fk; Efu;e;jNj ,y;iy" vd;whu;. fmg; ,e;j
Gfo;r;rpapy; kaq;fpatdhf 'vd;dplj;jpy; muGg; ngz;fspy; kpf eWkzKs;s
ngz; xUj;jp ,Uf;fpwhs;. mtSf;fhfj;jhd; ,e;j eWkzk;" vd;whd;. mg+ ehk;yh>
'ehd; cdJ jiyia Efu;e;Jnfhs;s mDkjp jUfpwhah?" vd;whu;. mtd;
'mjpnyd;d! EfuyhNk!" vd;wTld; jdJ ifia mtdJ jiyf;Fs; Eioj;J
jhDk; Efu;e;J nfhz;L jdJ Njhou;fisAk; Efu itj;jhu;.
gpd;G rpwpJ Neuk; nrd;wTld; 'ehd; kPz;Lk; Efuyhkh?" vd;whu;. mtd; 'rhp!"
vd;wTld; Kd;G NghyNt ,g;NghJk; nra;jhu;.
gpd;G rpwpJ Neuk; nrd;wTld; 'kPz;Lk; Eful;Lkh?" vd;whu;. mjw;F mtd; rhp!
vd;wTld;> jdJ ifia mtdJ jiyf;Fs; Eioj;J ,Wf;f gpbj;Jf; nfhz;L
',Njh... my;yh`;tpd; vjphp kPJ ghAq;fs;" vd;whu;. mq;fpUe;j egpj;Njhou;fs;
mtd; kPJ thl;fis tPrpdu;. Mdhy; mtd; rhftpy;iy. ,ijg; ghu;j;j K`k;kJ
,g;D k];ykh jdJ $u;ikahd fj;jpia vLj;J mtdJ njhg;GSf;Ff; fPo;
nrhUfp> mtdJ ku;k];jhdk; tiu fpopj;jhu;. my;yh`;tpd; vjphp ngUk;
rg;jkpl;ltdhf nrj;J kbe;jhd;. mtu;fs; mtdJ jiyiaf; nfha;J vLj;Jf;
nfhz;ldu;. mtd; fj;jpa fjwypy; mq;Fs;s Nfhl;ilfs; midj;jpYk; tpsf;Ffs;
vhpf;fg;gl;ld.
,f;FOtpdu; jpUk;gpdu;. Njhou;fspy; xUtd; thshy; `hhp]; ,g;D mt;]; cila
fhypy; fhak; Vw;gl;L ,uj;jk; rpe;jpf; nfhz;bUe;jjhy; mtu; rw;W gpd;jq;fp
tpl;lhu;. ,f;FOtpdu; ~`u;uj;Jy; ciu];| vd;w ,lk; te;j NghJ jq;fSld;
`hhp]; tuhjijg; ghu;j;jTld; mq;F rpwpJ Neuk; vjpu;ghu;j;jpUe;jdu;. rpwpJ
Neuj;jpy; mtu;fisj; Njb> `hhp]{k; mq;F te;J Nru;e;jhu;. mtiuj; J}f;fpf;
nfhz;L mtu;fs; mq;fpUe;J Gwg;gl;L ~gfPcy; fu;fj;| te;jile;J my;yh`{
mf;gu; (my;yh`; kpfg; nghpatd;) vd;W Koq;fpdu;. mtu;fspd; rg;jj;ijf; Nfl;l
egp (]y;)> Njhou;fs; mtidf; nfhiy nra;J tpl;lhu;fs; vd;gij mwpe;J
mtu;fSk; my;yh`{ mf;gu; (my;yh`; kpfg; nghpatd;) vd;W Koq;fpdhu;fs;.
gpd;G mtu;fs; egp (]y;) mtu;fsplk; te;jTld; ',k;Kfq;fs; ntw;wpaile;jd"
vd;W $wpdhu;fs;. mjw;F me;jj; Njhou;fs; 'my;yh`;tpd; J}jNu! jq;fsJ
KfKk; ntw;wpaile;jJ" vd;W $wp> me;j i\j;jhdpd; jiyia egp (]y;)
mtu;fSf;F Kd; Nghl;lhu;fs;. my;yh`;tpd; vjphp fmgpd; fij Kbf;fg;gl;lij
epidj;J egp (]y;) my;yh`;itg; Gfo;e;J ed;wp nrYj;jpdhu;fs;. `hhp]pd; fhy;
fhaj;ijg; gw;wp mwpaNt mjpy; jq;fsJ ckpo; ePiuj; jltpdhu;fs;. mtu;
KOikahf Rfkile;jhu;. mjw;Fg; gpwF mtUf;F typ vd;gNj ,y;iy. (]`P`{y;
Gfhhp> ,g;D `p\hk;)
jq;fspd; jiytd; nfhy;yg;gl;lij mwpe;j A+ju;fspd; cs;sq;fspy; gak;
FbNawpaJ. R%fkhd eltbf;if gyd; juhjNghJ gyj;ijg; gad;gLj;Jtjw;Fk;
egp (]y;) jaq;f khl;lhu;fs; vd;W mwpe;jdu;. vdNt> jq;fsJ jiytu; nfhy;yg;
gl;ljw;fhf $r;ry;> Fog;gk; VJkpd;wp mikjpiaf; filg;gpbj;jdu;. K];ypk;fSf;F
Page 250 of 518
gzpe;J mtu;fSld; nra;j xg;ge;jq;fis epiwNtw;wp tho;e;jdu;. Mf>
rPwpf;nfhz;bUe;j tp\g; ghk;Gfs; nghe;JfSf;Fs; tpiue;J nrd;W gJq;fpf;
nfhz;ld.
,t;thW rpy fhyk; cs;@u; Fog;gq;fis tpl;L epk;kjp ngw;wij mLj;J
kjPdhTf;F ntspapypUe;J tUk; Mgj;Jfis vjpu;nfhs;s egp (]y;) jahuhdhu;fs;.
ifDfh ,d A+ju;fs; kPJ vLj;j eltbf;iffs;> ]tPf;> jPmk;u; jhf;Fjy;fs; kw;Wk;
fmg; ,g;D m\;u/gpd; fijf;F Kw;Wg;Gs;sp itj;jy; Mfpatw;wpd; %yk;
K];ypk;fs; epk;kjp ngU%r;R tpl;ldu;. mt;tg;NghJ Vw;gl;L te;j cs;ehl;L
gpur;ridfspypUe;Jk;> rpukq;fspypUe;Jk; tpLjiy mile;jdu;.
~g`;uhd;| Nghu;
,e;epfo;r;rp xU Nghu; xj;jpifahf ,Ue;jJ. mjhtJ> Fiw\pfis vr;rhpg;gjw;fhf
`p[;hp 3> ugPTy; Mfpu; khjk; Ke;E}W tPuu;fSld; kf;fhtpw;F mUfpy; cs;s
~/Gu;T| vd;w ,lj;jpw;F gf;fj;jpy; ,Uf;Fk; ~g`;uhd;| vd;w ,lj;jpw;F te;J
'ugPTy; Mfpu;> [{khjh my;Cyh" Mfpa ,Ukhjq;fs; egp (]y;) jq;fpdhu;fs;.
Mdhy;> mq;F rz;il VJk; epfotpy;iy. (,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
i[Jg;D `h]hk; gilg; gphpT
gpd;dhy;
tUk;
c`{j;
NghUf;FKd;
K];ypk;fs;
Nkw;nfhz;l
uhZt
eltbf;iffspy; ,JNt kpf ntw;wp ngw;wjhf mike;jJ. ,J `p[;hp 3 [{khjy;
Mfpuhtpy; eilngw;wJ.
,jd; tptukhtJ: Fiw\pfs; gj;u; Nghhpdhy; mstpyh ftiyapYk; Jf;fj;jpYk;
,Ue;jdu;. ,e;epiyikapy; mtu;fs; \hKf;Fr; nry;Yk; tpahghug; gazj;jpd;
Nfhil fhyk; neUq;fpaJ. ,g;gazj;ij vg;gb ghJfhg;Gld; Nkw;nfhs;tJ vd;w
kw;nwhU ftiyAk; mtu;fSf;F Vw;gl;lJ.
Fiw\pfs;
,e;j
Mz;L
\hKf;Fr;
nry;Yk;
tpahghuf;
FOtpd;
jiyikj;Jtj;jpw;F ]/g;thd; ,g;D cikahitj; Nju;e;njLj;jdu;. K`k;kJk;>
mtuJ Njhou;fSk; ekJ tpahghu khu;f;fq;fis kpFe;j rpukj;jpw;Fs;shf;fp
tpl;ldu;. mtUila Njhou;fis vd;d nra;tnjd;Nw njhpatpy;iy. mtuJ
Njhou;fs; vg;NghJk; flw;fiug; gFjpia fz;fhzpj;J tUfpwhu;fs;. flw;fiug;
gFjpapy; cs;stu;fs; K`k;kJld; cld;gbf;if nra;J nfhz;lJld;> mtu;fspy;
ngUk;ghyhdtu;fs; mtUila khu;f;fj;ijAk; Vw;W ,Uf;fpd;wdu;. vdNt> ehk;
ve;j topapy; nry;tnjd;Nw Ghpatpy;iy. tpahghuj;jpw;Fr; nry;yhky; kf;fhtpNyNa
jq;fpf; nfhz;lhy; ekJ KjyPLk; mope;J tpLk;. ekJ tpahghuk; Nfhil fhyj;jpy;
\hk; Njrj;ijAk; Fspu; fhyj;jpy; `g\hitANk rhu;e;Js;sJ vd;W jq;fSf;Fs;
Ngrpf; nfhz;ldu;.
,t;thW fUj;Jg; ghpkhw;wk; ele;J nfhz;bUe;j NghJ m];tj; ,g;D mg;Jy;
Kj;jypg;> ',k;Kiw flw;fiu topahf nry;Yk; ghijiaj; jtpu;j;J tpl;L ,uhf;
topia vLj;Jf;nfhs;!" vd;W ]/g;thdplk; $wpdhu;. ,g;ghij kpf ePskhdJ
kjPdhtpd; fpof;Fg; gf;fkhf ntF njhiytpy; cs;sJ. ,g;ghij e[;J khepyj;ijf;
fle;J \hk; nry;fpwJ. Fiw\pfs; ,e;jg; ghijia Kw;wpYk; mwpahjtu;fshf
,Ue;jdu;. vdNt> gf;Ug;D thapy; fpisiar; rhu;e;j ~/Guhj; ,g;D i`ah'id
topfhl;bahfTk; gaz mikg;ghs uhfTk; Mf;fpf; nfhs;s ]/g;thDf;F m];tj;
,g;D mg;Jy; Kj;jypg; MNyhridf; $wpdhu;.
Page 251 of 518
,t;thW> ]/g;thd; ,g;D cikahTila jiyikapy; Fiw\pfspd; tpahghuf;
$l;lk; kf;fhtpypUe;J Gjpa ghijapy; Gwg;gl;lJ. vdpDk;> ,f;$l;lj;jpd;
nra;jpAk; mjd; gazj; jpl;lKk; ntF tpiutpy; kjPdhtpw;F vl;baJ.
mJ vg;gbnadpy;: Vw;fdNt kf;fhtpy; ,Ue;j ~]yPj; ,g;D E/khd;| vd;w
K];ypk; Ema;k; ,g;D k];T+Jld; kJ mUe;jpdhu;. (,r;rk;gtk; kJ
`uhkhf;fg;gLtjw;F Kd; ele;jjhFk;.) Ema;k; mg;NghJ K];ypkhf ,Uf;ftpy;iy.
Ema;Kf;F ed;F Nghij VwpaTld; ,e;j tpahghuf; $l;lj;ijg; gw;wpAk; mJ
vt;topahf nry;fpwJ vd;gijAk; jd;id mwpahky; Nghijapy; csw> clNd
tyPj; rigapypUe;J eOtp kjPdh tpiue;jhu;. egp (]y;) mtu;fisr; re;jpj;J KO
tptuj;ijAk; $wpdhu;.
egp (]y;) mtu;fs; cldbahf eltbf;ifapy; ,wq;fpdhu;fs;. 100 Ngu; nfhz;l
thfdg; gilia i[J ,g;D `h]htpd; jiyikapd; fPo; Fiw\pfisj; jhf;f
mDg;gp itj;jhu;fs;. i[J (uop) jq;fsJ tPuu;fSld; tpiue;J nrd;W> e[;J
khepyj;jpy; ~fu;jh| vd;w ,lj;jpd; ePu; Njf;fj;jpw;F mUfpy; me;j tpahghuf; $l;lk;
jq;fpapUe;j NghJ jpBnud mjd; kPJ jhf;Fjy; elj;jp tpahghug; nghUl;fis
ifg;gw;wpdhu;fs;. ]/g;thDk; mf;$l;lj;ijg; ghJfhg;gjw;fhf te;jpUe;j tPuu;fSk;
vt;tpj vjpu;g;Gk; fhl;lhky; capu; gpioj;jhy; NghJk; vd;W jg;gpj;J Xbdu;.
K];ypk;fs; ,f;$l;lj;jpw;F topfhl;bahf te;j /Gu;uhj; ,g;D `a;ahidf; ifJ
nra;jdu;. rpyu;> ',tiuad;wp NkYk; ,UtiuAk; K];ypk;fs; ifJ nra;jdu;"
vd;Wk; $Wfpd;wdu;. K];ypk; tPuu;fs; ,e;j tpahghuf; $l;lj;jplkpUe;j
ghj;jpuq;fs; kw;Wk; nts;spfis ntw;wpg; nghUshf vLj;Jf; nfhz;L egp (]y;)
mtu;fsplk; jpUk;gpdhu;fs;. ,tu;fs; nfhz;L te;j nghUl;fspd; kjpg;G xU
yl;rk; jpu;`k; MFk;. egp (]y;) Ie;jpy; xU gq;if xJf;fptpl;L kw;w
midj;ijAk; mjpy; fye;Jnfhz;l tPuu;fSf;Fg; gq;F itj;Jf; nfhLj;jhu;fs;. egp
(]y;) mtu;fs; Kd;dpiyapy; /Guhj; ,];yhikj; jOtpdhu;.
gj;u; Nghhpdhy; ePq;fh Jauj;jpy; rpf;fpapUf;Fk; Fiw\pfSf;F ,r;rk;gtk; ngUk;
ghjpg;ig Vw;gLj;jpaJ. vQ;rpapUe;j epk;kjpiaAk; gwpj;jJ. jq;fSf;F Vw;gl;l
ghjpg;ig epidj;J kl;byh ftiyf;Fs;shapdu;. mtu;fspd; cs;sq;fs; FKwpd.
,g;NghJ Fiw\pfSf;F Kd; ,U topfs;jhd; ,Ue;jd. xd;W> jq;fsJ mlhtbj;
jdj;ij epWj;jptpl;L K];ypk;fSld; rkhjhd cld;gbf;if nra;tJ. ,uz;lhtJ
kpfg;nghpa mstpy; Nghu; njhLj;J K];ypk;fis NtuWj;J> jq;fsJ gioa
kjpg;igAk; khpahijiaAk; jf;fitj;Jf; nfhs;tJ. ,e;j ,U topfspy; Fiw\pfs;
,uz;lhtJ topiaNa tpUk;gpdu;. MfNt> K];ypk;fsplk; gop thq;f Ntz;Lk;
KO jahhpg;Gld; nrd;W mtu;fisj; jhf;f Ntz;Lk; vd mtu;fs; gpbthjk;
gpbj;jdu;. ,e;j gpbthjk; ehSf;F ehs; mjpfhpf;fTk; nra;jJ. ,JTk; ,jw;F Kd;
$wg;gl;l epfo;r;rpfSk; c`{j; Nghu; Vw;gLtjw;F tYthd fhuzq;fshf
mike;jd.
Page 252 of 518
c`{j; Nghu;
Fiw\pfs; gopthq;fj; jahuhFjy;
gj;u; Nghhpy; Njhy;tpiaj; jOtpaJ xUGwk; jq;fspd; khngUk; jiytu;fs;
nfhy;yg;gl;lJ kWGwk; vd Nfhgj;jpy; nfhjpj;Jg; NghapUe;j Fiw\pfs;
gopjPu;f;Fk; ntwpNahL fhj;jpUe;jdu;. vq;Nf ehk; gLk; ,d;dy;fSk; Jd;gq;fSk;
K];ypk;fSf;F njhpe;J tpLNkh vd;w mtkhdj;jpy;> nfhy;yg;gl;ltu;fSf;fhf
xg;ghhp itj;J mOtNjh> mg;Nghhpy; K];ypk;fshy; ifJ nra;ag;gl;ltu;fis
cldbahf tpLtpf;f Kaw;rpg;gNjh $lhJ vd jilAk; tpjpj;J ,Ue;jdu;.
Nfhgk; jzpAk; mstpw;F> gopthq;Fk; ntwpapd; jhfj;ijj; jPu;j;Jnfhs;s> nghpa
mstpy; xU Nghiu K];ypk;fSf;F vjpuhf elj;j Ntz;Lk; vd;W Fiw\pfs;
midtUk; MNyhrid nra;J mjw;fhd Kaw;rpapy; ,wq;fpdu;.
,g;Nghiur; re;jpg;gjw;F kpFe;j cw;rhfj;JlDk;> MNtrj;JlDk; ,Ue;j Fiw\pj;
jiytu;fspy; ,f;kh ,g;D mg+[`;y;> ]/g;thd; ,g;D cika;ah> mg+ ]{/g;ahd;
,g;D `u;g;> mg;Jy;yh`; ,g;D mg+ugPM MfpNahu; Fwpg;gplj;jf;ftu;fs;.
,jw;fhf mtu;fs; vLj;j Kjy; eltbf;if: mg+ ]{/g;ahd; gj;jpukhf ghJfhj;J
mioj;J te;j tpahghu $l;lj;jpy; ,Ue;j nghUl;fis mg;gbNa itj;Jf;
nfhz;ldu;. ,e;j tpahghu $l;lk;jhd; gj;u; NghUf;fhd fhuzkhf ,Ue;jJ. vdNt>
me;j nry;tq;fSf;Fhpatu;fsplk; nrd;W 'Fiw\pfNs! epr;rakhf K`k;kJ
cq;fSf;F mepahak; nra;jpUf;fpwhu;. cq;fspy; rpwe;jtu;fisf; nfhd;wpUf;fpwhu;.
vdNt>
mthplk;
rz;il
nra;tjw;fhf
vq;fSf;F
,e;jg;
nghUl;fis
nfhLj;JjTq;fs;. mjd; %yk; ehk; mtu;fsplj;jpy; gop jPu;j;Jf; nfhs;syhk;"
vd;W $wpdu;. mjw;F mjd; chpikahsu;fSk; ,zq;fp mjpYs;s nghUl;fs;
midj;ijAk; tpw;wdu;. me;j tpahghu nghUl;fspy; 1>000 xl;lfq;fSk;> 50>000
jq;f ehzaq;fSf;Fhpa nghUl;fSk; ,Ue;jd. ,J Fwpj;J my;yh`; ,e;j
trdj;ij mUspdhd;:
epr;rakhf> epuhfhpg;gtu;fs; jq;fs; nghUl;fis (kf;fs;) my;yh`;Tila topapy;
nry;tijj; jil nra;a nryT nra;fpd;wdu;. mtu;fs; Nkd;NkYk; ,t;thNw nryT
nra;Ak;gb Neu;e;J> Kbtpy; mJ mtu;fSf;Nf Jf;fkhf Vw;gl;LtpLk;! gpd;du;
mtu;fs; ntw;wp nfhs;sg;gLthu;fs;. (,j;jifa) epuhfhpg;gtu;fs; (kWikapy;)
eufj;jpd; gf;fNk Xl;br; nry;yg;gLthu;fs;. (my;Fu;Md; 8:36)
,jw;Fg; gpd; kf;fhitr; Rw;wpAs;s gyjug;gl;l tkprj;ijr; Nru;e;j thypgu;fs;>
fpdhdh kw;Wk; jp`hkhthrpfs; MfpNahhplk;> ~K];ypk;fSld; elf;f ,Uf;Fk;
Nghhpy; fye;J nfhs;s tpUk;Gfpwtu;fs; vq;fSld; ,ize;J nfhs;syhk;" vd;W
mwptpj;jdu;. kf;fisg; NghUf;Fj; J}z;l NkYk; gy topfisf; ifahz;ldu;.
~mg+ ,];]h| vd;w ftpQid ]/g;thd; ,g;D cika;ah ,jw;fhfj; jahu;
nra;jhd;. ,f;ftpQd; gj;u; Nghhpy; K];ypk;fshy; ifJ nra;ag;gl;ltd;. egp (]y;)
,tid
<l;Lj;
njhifapd;wp
tpLjiy
nra;J>
,];yhkpw;nfjpuhd
ve;j
eltbf;iffspYk; <Lglf; $lhJ vd;W mtdplk; thf;FWjp thq;fpdhu;fs;.
Mdhy;> ]/g;thdpd; Mir thu;j;ijfSf;F mg+,];]h trg;gl;lhd;. 'eP
NghhpypUe;J capUld; jpUk;gpdhy; cdf;F ngUk; nry;tj;ijf; nfhLg;Ngd;.
,y;iy eP nfhy;yg;gl;lhy;> cdJ ngz; gps;isfis ehd; vd; nghWg;gpy; vLj;Jf;
nfhs;fpNwd; vd;W ]/g;thd; thf;FWjp nfhLj;jhd;. mg+ ,];]h czu;Tfisj;
jl;b vOg;Gk; jdJ ftpahy; Fiw\paiu K];ypk;fSf;F vjpuhfj; J}z;bdhd;.
Page 253 of 518
,JNghy; kf;fisg; NghUf;F Mu;t%l;l K]h/gp/ ,g;D mg;J kdh/g; vd;w
kw;nwhU ftpQidAk; epakpj;jhu;fs;.
mg+ ]{/g;ahdhy; nrd;wKiw (]tPf; Nghhpy;) jdJ kdjpYs;s gopthq;Fk;
Miria
rhptu
epiwNtw;w
Kbatpy;iy.
mj;Jld;
nghUl;fspy;
ngUk;ghyhdtw;iwAk; mtu; ,oe;jhu;. MfNt> K];ypk;fs; kPJ kpFe;j vhpr;rYld;
,Ue;jhu;.
i[J ,g;D `h]hTila jhf;Fjyhy; Vw;gl;l e\;lk; Fiw\pfsJ nghUsh
jhuj;jpd; KJnfYk;ig cilj;J mstpl Kbahj ftiyia mtu;fSf;F
mspj;jJ. Vw;fdNt gj;hpy; jq;fs; jiytu;fis ,oe;J Jf;ff; flypy; %o;fpapUe;j
,tu;fSf;F ,J vhpAk; neUg;gpy; vz;nzia Cw;wpaJ Nghy; ,Ue;jJ. vdNt>
K];ypk;fSf;Fk;
jq;fSf;Fk;
kj;jpapy;
jPu;thf
mikAk;
xU
Nghiur;
re;jpg;gjw;fhf Fiw\pfs; KO Ntfj;Jld; nray;gl;ldu;.
Fiw\pg; gilAk; mjd; jsgjpfSk;
Xu; Mz;Lf;Fs; kf;fhthrpfs; jq;fsJ KO jahhpg;igAk; nra;J Kbj;jdu;.
Fiw\pfs;> mtu;fspd; el;Gila Vida Fyj;jtu;fs; kw;Wk; gy Nfhj;jpuj;ijr;
Nru;e;j thypgu;fs; vd 3000 $l;Lg; gilapdu; NghUf;fhf ifNfhu;j;jdu;.
ngz;fSk; gil gl;lhsq;fSld; ,ize;J te;jhy;> Nghu; tPuu;fs; ngz;fspd;
khdKk; fz;zpaKk; gq;fg;gl;Ltplhky; ,Ug;gjw;fhf> Nuh\j;Jld; capUf;Fj;
Jzpe;J NghhpLthu;fs; vdf; fUjp gilj;jsgjp jq;fSld; 15 ngz;fisAk;
Nru;j;Jf; nfhz;lhu;. ,g;gilapy; 3000 xl;lfq;fs;> 200 Fjpiufs; kw;Wk; 700 ftr
Milfs; ,Ue;jd. ([hJy; kMJ)
,g;gilapd; nghJ jsgjpahf mg+ ]{/g;ahd; ,g;D `u;/g; ,Ue;jhu;. Fjpiug;
gil tPuu;fSf;F fhypj; ,g;D tyPJk;> mtUf;Fj; Jizahf ,f;kh ,g;D mg+
[`;Yk; nghUg;Ngw;wdu;. mg;Jj; jhu; fpisapdhplk; Nghu; nfhb nfhLf;fg;gl;lJ.
kf;fhtpd; gil Gwg;gLfpwJ
,t;thW KO jahhpg;Gld; kf;fh gil kjPdhit Nehf;fpg; Gwg;gl;lJ. gioa
gifikAk;> cs;sj;jpy; ,Ue;j FNuhjKk;> ,Jtiu fz;l Njhy;tpAk; mtu;fsJ
cs;sq;fspy; NkYk; Nfhg neUg;ig %l;bathNw ,Ue;jJ. ntF tpiutpy; elf;f
,Uf;Fk; ngUk; rz;ilia epidj;J MWjy; mile;jtu;fshf gazj;ijj;
njhlu;e;jdu;.
K];ypk;fs; vjphpfis csT ghu;j;jy;
mg;gh]; ,g;D mg;Jy; Kj;jypg; (uop) Fiw\pfspd; nray;fisAk; mjd; uhZtj;
jahhpg;GfisAk; fz;fhzpj;J te;jhu;. kf;fhtpypUe;J gil Gwg;gl;Lr; nrd;wTld;
mtru mtrukhfg; gilapd; KO tptuq;fis xU fbjj;jpy; Fwpg;gpl;L mij egp
(]y;) mtu;fsplk; mDg;gp itj;jhu;.
mg;gh]pd; J}ju; Vwf;Fiwa 500 fpNyh kPl;lu; cs;s J}uj;ij %d;Nw ehl;fSf;Fs;
mjptpiutpy; fle;J egp (]y;) mtu;fsplk; mf;fbjj;ij xg;gilj;jhu;. md;W egp
(]y;) mtu;fs; ~Fgh| gs;spthrypy; jq;fpapUe;jhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fSf;F mf;fbjj;ij cig ,g;D fmg; (uop) gbj;Jf; fhz;gpj;jhu;.
egp (]y;) mtu;fs; mthplk; mr;nra;jpia ntspapy; $whky; kiwj;J tpLq;fs;
Page 254 of 518
vd;W fl;lisapl;L kjPdh tpiue;jhu;fs;. mq;F md;rhhp kw;Wk;
Njhou;fspYs;s jsgjpfSld; mtru MNyhrid elj;jpdhu;fs;.
K`h[pu;
mtru epiy
kjPdhtpy; K];ypk;fs; ve;NeuKk; MAjNke;jpatu;fshf ,Ue;jdu;. vjphpfspd;
jhf;Fjiyr; rkhspf;f ve;NeuKk; jahuhf ,Ue;jdu;. MAjq;fisj; njhOifapYk;
jq;fSld; itj;jpUe;jdu;.
md;rhhpfspd; xU FO egp (]y;) mtu;fspd; ghJfhg;Gf;fhfj; jahuhdhu;fs;.
mtu;fspy; ]mJ ,g;D KMJ> ci]J ,g;D `{iou;> ]mJ ,g;D cghjh (uop)
MfpNahu; ,Ue;jdu;. ,tu;fs; egp (]y;) mtu;fspd; tPl;L thrypy; MAjk; Ve;jp
fhtypy; <Lgl;ldu;. NkYk;> jpBu; jhf;Fjiyj; jLf;f kjPdhtpd; Eiothapy;fs;
kw;Wk; re;J nghe;Jfs; midj;jpYk; rpWrpW gilfshf ghJfhg;gpy; <Lgl;ldu;.
jq;fs; kPJ jhf;Fjy; elj;j vjphpfs; ve;nje;j topfspnyy;yhk; tu ,aYNkh me;j
midj;J topfspYk; vjphpfspd; elkhl;lq;fis fz;fhzpg;gjw;fhf Nuhe;Jg;
gzpapYk; K];ypk;fs; <Lgl;ldu;.
vjphpfs; kjPdh vy;iyapy;
kf;fh gil tof;fkhd
~mg;th| vd;w ,lj;ij
egp (]y;) mtu;fspd;
vLf;f Ntz;Lk; vd;W
epuhfhpj;jJld; ,t;thW
Nkw;Fg; ghijapy; jdJ gazj;ijj; njhlu;e;jJ. mg;gil
mile;jJk; mg+]{/g;ahdpd; kidtp `pe;j; gpd;j; cj;gh
jhahUilaf; fg;iuj; Njhz;b mtuJ cliy ntspNa
tpUk;gpdhs;. Mdhy;> gilapd; jsgjpfs; ,f;Nfhhpf;ifia
nra;jhy; Mgj;jhd KbTfs; Vw;gLk; vd;Wk; vr;rhpj;jdu;.
Fiw\pg; gil jdJ gazj;ijj; njhlu;e;jJ. kjPdhtpw;Fr; rkPgkhf cs;s
~my;mfPf;| vd;w gs;sj;jhf;iff; fle;J> mq;fpUe;J tyg;Gwkhfr; nrd;W> c`{j;
kiyf;fUfpy; cs;s ~ma;idd;| vd;w ,lj;jpy; jq;fpaJ. ,e;j ,lk; c`{j;
kiyf;fUfpy; kjPdhtpd; tlg; gFjpapy; ,Uf;Fk; gs;sj;jhf;fpd; Nkw;Gwj;jpy; cs;s
~gj;D ]g;fh| vd;w gFjpapy; cs;sJ. Mf> kf;fhtpd; gil ,t;tplj;jpy; `p[;hp 3>
\t;thy; khjk; gpiw 6> nts;spf;fpoik md;W te;jpwq;fp jq;fsJ uhZt
Kfhk;fis mikj;Jf; nfhz;lJ.
jw;fhg;Gj; jpl;lj;ij MNyhrpj;jy;
,];yhkpag; gilapd; xw;wu;fs;> Fiw\p uhZtj;jpdhpd; epiyfis mt;tg;NghJ
egpatu;fSf;F mDg;gpathW ,Ue;jdu;. ,Wjpahf> vjphpfs; vq;F Kfhk;
mikj;Js;sdu; vd;gJ tiuAs;s nra;jpfs; xt;nthd;iwAk; egp (]y;)
mtu;fsplk; nfhz;L te;J Nru;j;jdu;. mg;NghJ Nky;kl;l uhZt MNyhrid
rigia egp (]y;) mtu;fs; xd;W $l;b> vd;d eltbf;if vLf;fyhk; vd;gjw;fhd
MNyhridfisg;
ghpkhwpf;
nfhz;lJld;>
jhd;
fz;l
xU
fditAk;
mtu;fSf;Ff; $wpdhu;fs;: 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ehd; ey;y fdT xd;iwf;
fz;Nld;. rpy khLfs; mWf;fg;gLfpd;wd. vdJ thspd; Edpapy; Xu; Xl;il
Vw;gLtijg; ghu;j;Njd;. cWjpkpf;f ghJfhg;Gila ftr Milapy; vdJ ifia
ehd; Eioj;Jf; nfhs;tjhfTk; ghu;j;Njd;" vd;W $wp> 'khLfs; mWf;fg;gLtjpd;
nghUs; jq;fsJ Njhou;fspy; rpyu; nfhy;yg;gLthu;fs;. thspy; Vw;gl;l Xl;ilapd;
fUj;J jdJ FLk;gj;jpy; xUtu; nfhy;yg;gLthu;. cUf;Fr; rl;il vd;gJ
kjPdhthFk;" vd;W tpsf;fk; $wpdhu;fs;.
Page 255 of 518
gpd;G egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ mgpg;uhaj;ijj; Njhou;fsplj;jpy; $wpdhu;fs;.
mjhtJ: 'kjPdhit tpl;L ehk; ntspNawhky;> kjPdhTf;Fs; ,Ue;J nfhz;Nl
ek;ik ghJfhj;Jf; nfhs;Nthk;. Fiw\pfs; jq;fspd; uhZt Kfhk;fspNyNa
jq;fpapUe;jhy; vt;tpjg; gyidAk;
milakhl;lhu;fs;. mtu;fs; jq;FtJ
mtu;fSf;Nf jPq;fhf mikAk;. mtu;fs; kjPdhTf;Fs; Eioa Kad;why;
K];ypk;fs; njU KidfspypUe;J mtu;fis vjpu;f;f Ntz;Lk;. ngz;fs; tPl;Lf;F
NkypUe;J jhf;f Ntz;Lk;."
egp (]y;) mtu;fs; $wpa ,J cz;ikapy; rhpahd mgpg;uhakhfTk; ,Ue;jJ.
eatQ;rfu;fspd; jiytdhd ,g;D cig egp (]y;) mtu;fspd; ,f;fUj;ijNa
MNkhjpj;jhd;. mtd; f];u[; tkprj;jtu;fspd; Kf;fpa gpuKfu;fspy; xUtd; vd;w
mbg;gilapy; ,r;rigapy; fye;jpUe;jhd;. uhZt uPjpahf egp (]y;) mtu;fspd;
fUj;Jjhd; kpfr; rhpahdJ vd;gjw;fhf ,g;D cig ,f;fUj;Jld; xj;Jg;
Nghftpy;iy. khwhf> mg;NghJjhd; vtUf;Fk; njhpahky; NghhpypUe;J eOtptpl
,aYk; vd;gjw;fhfNt ,e;j MNyhridia mtd; MNkhjpj;jhd;.
K];ypk;fs; Kd;dpiyapy; Kjy; Kiwahf mtDk;> mtdJ Njhou;fSk;
,optila Ntz;Lk; mtu;fsJ epuhfhpg;igAk;> eatQ;rfj;jdj;ijAk; kiwj;jpUe;j
jpiu mtu;fis tpl;L mfd;wpl Ntz;Lk; ,J ehs; tiu jq;fsJ rl;il
igf;Fs; CLUtp ,Ue;j tp\g; ghk;Gfis K];ypk;fs; jq;fSf;F rpukkhd
,e;Neuj;jpy; njhpe;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;gjw;fhf my;yh`; Kbit khw;wp
mikj;jhd;.
gj;hpy; fyf;fhj egpj;Njhou;fspYk; kw;w egpj;Njhou;fspYk; rpwg;Gkpf;f xU
FOtpdu; ~kjPdhit tpl;L ntspNawp Nghu; Ghptjw;F| egp (]y;) mtu;fsplk;
MNyhridf; $wp> mij typAWj;jTk; nra;jdu;. mtu;fspy; rpyu; ,g;gbAk;
$wpdu;: 'my;yh`;tpd; J}jNu! ,e;ehSf;fhf my;yh`;tplk; ehq;fs; gpuhu;j;jid
nra;J te;jJld;> ,g;gb xU ehis re;jpf;f kpFe;j Mty; nfhz;bUe;Njhk;.
my;yh`; me;ehis vq;fSf;F mUsp ,Uf;fpwhd;. Gwg;gLtjw;fhd Neuk;
neUq;fptpl;lJ. vjphpia Nehf;fpg; Gwg;gLq;fs;. ehk; mtu;fisg; ghu;j;J gae;J
Nfhioahfp tpl;ljhy;jhd; kjPdhit tpl;L ntspNawtpy;iy vd;W mtu;fs;
vz;zptplf; $lhJ!"
,t;thW tPukhf Ngrpa egpj;Njhou;fspy; egp (]y;) mtu;fspd; rpwpa je;ij `k;[h
,g;D mg;Jy; Kj;jypGk; xUtu;. ,tu; gj;u; Nghhpy; fye;Jnfhz;L Nghw;wj;jf;f
mstpy; gq;fhw;wpdhu;. ,tu; egp (]y;) mtu;fsplk; 'cq;fs; kPJ Ntjj;ij ,wf;fpa
my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! kjPdhTf;F ntspapy; me;j vjphpfis vdJ thshy;
ntl;b tPo;j;jhj tiu ve;j czTk; rhg;gpl khl;Nld;" vd;W rj;jpak; nra;jhu;.
(]Puj;Jy; `y;gpa;ah)
czu;r;rpkpf;f ,e;j tPuu;fSf;fhf egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ vz;zj;ij tpl;Lf;
nfhLj;jhu;fs;. kjPdhit tpl;L ntspNawp vjphpfisj; jpwe;j ikjhdj;jpy;
re;jpf;fyhk; vd;w KbT cWjpahdJ.
Page 256 of 518
gilia jpul;Ljy; - Nghu;f;fsk; Gwg;gLjy;
md;W nts;spf;fpoik. [{KM njhOifapy; egp (]y;) mtu;fs; K];ypk;fSf;F
ey;YgNjrk; nra;J cWjpahfTk; epiyahfTk; ,Uf;Fk;gb fl;lisapl;lhu;fs;.
cq;fsJ nghWikf;F my;yh`;tpd; ey;Yjtp epr;rak; fpilf;Fk; vd;W
mwptpj;jhu;fs;. vjphpiar; re;jpf;f jahuhFk;gb K];ypk;fisg; gzpj;jhu;fs;. egp
(]y;) mtu;fspd; ciuiaf; Nfl;L K];ypk;fs; kpfTk; kfpo;e;jdu;. md;W egp
(]y;) mtu;fs; K];ypk;Sf;F m]u; njhOifiaAk; njho itj;jhu;fs;. kjPdhtpy;
cs;stu;fSk;
kjPdhtpd;
Nkl;Lg;
gFjpapy;
cs;stu;fSk;
ngUkstpy;
FOkpapUe;jdu;. njho itj;jjw;Fg; gpd; egp (]y;) mtu;fs; jq;fs; ,y;yj;jpw;Fr;
nrd;whu;fs;. mtu;fSld; mg+gf;u;> cku; (uop) MfpNahu; nrd;W egp (]y;)
mtu;fSf;Fj; jiyg;ghif mzptpj;J kw;w MilfisAk; mzptpj;jhu;fs;. egp
(]y;) mtu;fs; KOikahd MAjq;fSlDk; ,uz;L ftr MilfSlDk; thisf;
fOj;jpy; njhq;ftpl;ltu;fshf K];ypk;fSf;F Kd; Njhd;wpdhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fspd; tUifia vjpu;ghu;j;jpUe;j kf;fsplk; ]mJ ,g;D KMj;
(uop) mtu;fSk;> ci]j; ,g;D `{iou; (uop) mtu;fSk; 'kjPdhtpypUe;J
ntspNawpjhd; Nghu; nra;a Ntz;Lk; vd;W egp (]y;) mtu;fis ePq;fs;
epu;ge;jpj;J tpl;Bu;fs;. vdNt> cq;fsJ mgpg;uhaj;ij tpl;Ltpl;L mjpfhuj;ij egp
(]y;) mtu;fsplk; xg;gilj;J tpLq;fs;" vd;W $wpdhu;fs;. ,jdhy; me;j kf;fs;
jq;fspd; nray;fSf;fhf tUe;jpdu;. gpd;G egp (]y;) mtu;fsplk; 'my;yh`;tpd;
J}jNu! cq;fSf;F khW nra;tJ vq;fSf;F crpjky;y. ePq;fs; tpUk;gpaijNa>
mjhtJ kjPdhtpy; jq;FtJjhd; cq;fSf;F tpUg;gkhdJ vd;why; mijNa ePq;fs;
nra;Aq;fs;" vd;W kf;fs; $wpdhu;fs;. Mdhy; egp (]y;)> 'Xu; ,iwj;J}ju; jdJ
ftr Milia mzpe;jhy;> mjd; gpwF my;yh`; mtUf;Fk; mtUila
vjphpfSf;Fk; kj;jpapy; jPu;g;gspf;Fk; tiu mijf; fow;WtJ mtUf;F
MFkhdjy;y" vd;W $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp> K];dJ m`;kJ> ]{dd;
e]hk;)
egp (]y;) jdJ gilia %d;W gphpthf mikj;jhu;fs;:
1) K`h[pu;fspd; gphpT: ,g;gphpTf;Fhpa nfhbia K];mg; ,g;D ciku; my;
mg;juPaplk; nfhLj;jhu;fs;. (K`h[pu;fs; - kf;fhtpypUe;J kjPdhtpy; FbNawpa
K];ypk;fs;)
2) md;rhhpfspy; mt;]; $l;lj;jpdhpd; gphpT: ,g;gphpTf;Fhpa nfhbia ci]j;
,g;D `{islk; nfhLj;jhu;fs;. (md;]hhpfs; - ,];yhik Vw;w kjPdhthrpfs;.)
3) md;rhhpfspy; f];u[; $l;lj;jpdhpd; gphpT: ,g;gphpTf;Fhpa nfhbia `{ghg;
,g;D Kd;jplk; nfhLj;jhu;fs;.
gilapy; 1>000 tPuu;fs; ,Ue;jhu;fs;. mtu;fspy; 100 egu;fs; ftr Mil
mzpe;jpUe;jdu;. mtu;fspy; Fjpiu tPuu; vtUk; ,Uf;ftpy;iy. (/gj;`{y; ghhp)
egp (]y;) mtu;fs; kjPdhtpy; njhOif elj;Jtjw;F mg;Jy;yh`; ,g;D ck;K
kf;J}k; (uop) mtu;fis epakpj;jhu;fs;. gpd;G egp (]y;) mtu;fspd; Mizf;fpzq;f
,];yhkpag; gil kjPdhtpd; tlf;F Nehf;fpg; Gwg;gl;lJ. ]mJ ,g;D cghjh>
]mJ ,g;D KMj; MfpNahu; ftr Mil mzpe;J> egp (]y;) mtu;fSf;F Kd;
ele;J nrd;whu;fs;.
Page 257 of 518
egp (]y;) mtu;fspd; uhZtk; ~]d;aj;Jy; tjh| vd;w ,lj;ijf; fle;jNghJ> jdJ
gilapypUe;J rw;W tpyfp te;J nfhz;bUf;Fk; ed;F MAjk; jj;j xU gilia
egpatu;fs; ghu;j;jhu;fs;. egpatu;fs; 'ek;Kld; tUk; ,e;jg; gil ahUilaJ?"
vd;W tpdtpdhu;fs;. mjw;F f];u[; ,dj;jtu;fspd; ez;gu;fshd A+ju;fs;
',izitg;gtu;fSf;F vjpuhd Nghhpy; fye;Jnfhs;s Mu;tj;Jld; ek;Kld;
te;Js;shu;fs;" vd;W $wg;gl;lJ. 'mtu;fs; ,];yhikj; jOtpapUf;fpwhu;fsh?"
vd;W egp (]y;) Nfl;f> Njhou;fs; ',y;iy" vd;wdu;. Mdhy;> ,izitg;NghUf;F
vjpuhd Nghhpy; epuhfhpg;Nghiu jq;fspd; cjtpf;F mioj;Jr; nry;y egp (]y;)
kWj;Jtpl;lhu;fs;.
giliag; ghu;itapLjy;
'i\fhd;" vd;w ,lj;ij mile;jTld; egp (]y;) jdJ gilia epWj;jp
ghu;itapl;lhu;fs;. mjpy; taJ Fiwe;jtu;fshfTk; Nghu; nra;tjw;F typikaw;wtu;
fshfTk; ,Ue;jtu;fis kjPdhtpw;Fj; jpUg;gp mDg;gpdhu;fs;. mt;thW jpUg;gp
mDg;gg;gl;ltu;fspy; mg;Jy;yh`; ,g;D cku;> c]hkh ,g;D i[J> ci]J
,g;D Si`u;> i[J ,g;D ]hgpj;> i[J ,g;D mu;fk;> muhgh ,g;D mt;];>
mk;u; ,g;D `];k;> mg+ ]aPj; my;Fj;> i[J ,g;D `h]h my;md;rhhp> ]mj;
,g;D `g;gh Mtu;. NkYk;> ,tu;fspy; guh ,g;D M[pGk; ,Ue;jhu; vd;W rpyu;
$Wfpd;wdu;. Mdhy;> ]`P`; Gfhhpapy; tUk; ,tu;fspd; `jPi] ehk; ftdpf;Fk;
NghJ ,tu; Nghhpy; fye;jhu; vd njhpatUfpwJ.
uh/gp ,g;D fjP[;> ]Kuh ,g;D [{d;Jg; (uop) Mfpa ,Uthpd; taJ Fiwthf
,Ue;Jk; egp (]y;) mtu;fs; mt;tpUtiuAk; Nghhpy; fye;J nfhs;s
mDkjpj;jhu;fs;. mjw;Ff; fhuzk; uh/gp ,g;D fjP[; (uop) mk;ngwptjpy; kpfj;
Nju;r;rp ngw;wtuhf ,Ue;jhu;. mjdhy; mtiug; Nghhpy; fye;J nfhs;s
mDkjpj;jhu;fs;. mg;NghJ ]Kuh (uop) 'uh/gpia tpl ehd; gykpf;ftd;. ehd;
mtiur; rz;ilapl;L tPo;j;JksTf;F Mw;wYs;std;" vd;whu;. egpatu;fs;
mt;tpUtiuAk; jdf;nfjphpy; ky;Aj;jk; nra;ag; gzpj;jhu;fs;. mt;tpUtUk;
rz;ilapl;l NghJ ]Kuh> uh/gpia tPo;j;jpdhu;. ,jdhy; egpatu;fs; rKuhTk;
Nghhpy; fye;J nfhs;s mDkjpj;jhu;fs;.
c`{Jf;Fk; kjPdhTf;Fkpilapy;
khiy NeukhfNt egp (]y;) mtu;fs; i\fhdpy; k/hpg; njhOjhu;fs;. gpd;G
,\hTk; njhOJ mq;NfNa ,uit fopj;jpl Vw;ghL nra;jhu;fs;. jdJ
uhZtj;ijg; ghJfhg;gjw;fhf uhZt Kfhikr; Rw;wpYk; Ik;gJ tPuu;fis
epakpj;jhu;fs;. mtu;fSf;Fj; jiytuhf fmg; ,g;D m\;u/igf; nfhiyr; nra;a
nrd;w FOTf;F jsgjpahf ,Ue;j K`k;kJ ,g;D k];ykhit epakpj;jhu;fs;.
jf;thd; ,g;D mg;J if]; (uop) egp (]y;) mtu;fisg; ghJfhf;Fk; nghWg;gpy;
,Ue;jhu;fs;.
Kuz;Lgpbf;fpwhd; ,g;D cig
/g[;u; (mjpfhiy) njhOifapd; Neuk; tUtjw;F Kd;Ng mq;fpUe;J jdJ
gilia mioj;Jf; nfhz;L Gwg;gl;lhu;fs;. ~m\;\t;j;| vd;w ,lj;ij mile;J
mq;F /g[;u; njhOif elj;jpdhu;fs;. xUtUf;nfhUtu; ghu;j;Jf; nfhs;Sk; msT
vjphpfSf;F neUf;fkhf ,];yhkpag; gil ,Ue;jJ. me;Neuj;jpy; eatQ;rfdhd
,g;D cig gilapy; %d;wpy; xU gFjpapduhd 300 tPuu;fis mioj;Jf; nfhz;L
Nghu; nra;ahky; jpUk;g Kuz;L gpbj;jhd;. 'ehq;fs; vjw;fhf vq;fs; capu;fis
Page 258 of 518
kha;j;Jf; nfhs;Nthk;? egpatu;fNsh jdJ fUj;ij tpl;Ltpl;L kw;wtd; fUj;ij
Vw;W ,q;F te;jpUf;fpwhu;" vd;W fhuzk; $wp jdJ tPuu;fSld; gilapypUe;J
jpUk;gpdhd;.
egp (]y;) mtu;fs; jdJ fUj;ij tpl;Ltpl;L gpwu; fUj;ij Vw;Wf; nfhz;lhu;fs;
vd;gJ ,td; tpyfpr; nrd;wjw;fhd cz;ik fhuzky;y. Vnddpy;> mtdJ
Nehf;fk; ,JthfNt ,Ue;jpUe;jhy; ,e;j ,lk; tiu egpatu;fspd; gilAld;
mtd; te;jpUf;f khl;lhd;. ,ijNa fhuzkhff; $wp K];ypk;fSld; Gwg;glhky;
kjPdhtpNyNa jq;fpapUg;ghd;.
khwhf> ,e;jr; rq;flkhd Neuj;jpy; mtd; ,t;thW nra;jjw;fhd Kf;fpa
Nehf;fkhtJ: vjphpfs; ghu;f;FksTf;F mUfpy; te;Jtpl;l K];ypk; gilfSf;F
kj;jpapy; Fog;gj;ijAk; ryryg;igAk; Vw;gLj;j Ntz;Lk; mjdhy; egp (]y;)
mtu;fis tpl;L kw;w gy K];ypk;fSk; tpyfpf; nfhs;thu;fs; egpatu;fSld;
kPjk; ,Ug;gtu;fspd; tPuk; Fiwe;J tpLk; mg;NghJ vjphpfs; ,f;fhl;rpiag; ghu;j;J
JzpT nfhz;L egpatu;fspd; kPJ jhf;Fjy; njhLj;J> ntF tpiutpy;
egpatu;fisAk; mtu;fsJ cw;w cz;ik Njhou;fisAk; mopj;J tpLthu;fs;
,jw;Fg; gpd;G jiyikj;Jtk; mtDf;Fk; mtdJ ez;gu;fSf;Fk; jpUk;g fpilj;J
tpLk; vd;gNj me;j eatQ;rfdpd; Nehf;fkhf ,Ue;jJ.
cz;ikapy; me;j eatQ;rfd; jdJ ,yl;rpaj;ij epiwNtw;Wtjpy; ntw;wp
fz;lhd;. ,e;epiyapy; mt;]; Fyj;jty; ~`h]h| vd;w FLk;gj;jpdUk; f];u[;
$l;lj;jpdy; ~]ykh| vd;w FLk;gj;jpdUk; Nfhiofshfp NghhpypUe;J jpUk;gplyhk;
vd;W cWjpahf vz;zpdu;. Mdhy;> my;yh`; mt;tpU FLk;gj;jpdiuAk;
ghJfhj;J mtu;fSf;F kj;jpapy; Vw;gl;l ryryg;ig mfw;wp mtu;fspd;
cs;sq;fspy; JzpitAk; tPuj;ijAk; Vw;gLj;jpdhd;. ,ij my;yh`; Fu;Mdpy;
Fwpg;gpLfpwhd;:
(me;j Nghhpy;) cq;fspy; ,U gphptpdu; ijhpakpoe;J (k;c`{j;| Nghu;f; fsj;ij
tpl;Lr; nrd;W) tpl(yhkh vd;W) ,Ue;j rkaj;ij epidj;Jg; ghUq;fs;! (Mdhy;>
my;yh`; mtu;fis mjpypUe;J fhj;Jf; nfhz;lhd;. Vnddpy;>) my;yh`;Nt
mtu;fSf;F
ghJfhtydhf
,Uf;fpd;whd;.
(MfNt!)
ek;gpf;ifahsu;fs;
my;yh`;tpd; kPNj ek;gpf;if itg;ghu;fshf! (my;Fu;Md; 3:122)
Nghiug; Gwf;fzpj;J> GwKJfpl;L NghFk; eatQ;rfu;fis mg;Jy;yh`; ,g;D
`uhk; (uop) gpd;njhlu;e;J nrd;W mtu;fsplk; ',e;j ,f;fl;lhd #oypy; cq;fspd;
flik vd;d? mjid czuhky; Nghfpd;wPu;fNs! thUq;fs; Nghu;Kidf;F!
,iwtopapy; NghhpLq;fs;! my;yJ vjphpfsplkpUe;J vq;fisf; fhf;Fk; muzhf
epy;Yq;fs;" vd;W vt;tsNth vLj;Jf; $wp Ghpa itf;f Kad;whu;. Mdhy;>
mtu;fs; 'cz;ikapy; ePq;fs; NghUf;Fj;jhd; te;jpUf;fpwPu;fs; vd;W vq;fSf;F
cWjpahf njhpe;jpUe;jhy; ehq;fs; cq;fis tpl;L jpUk;gpapUf;f khl;Nlhk;"
(mjhtJ ePq;fs; NghUf;F tutpy;iy. khwhf> jq;fisj; jhq;fNs mopj;Jf;nfhs;s
te;jpUf;fpwPu;fs;) vd;W $wpdu;. ,ijf; Nfl;l mg;Jy;yh`; ,g;D `uhk; (uop)>
'my;yh`;tpd;
vjphpfNs!
my;yh`;
cq;fis
mtdJ
fUizapypUe;J
J}ukhf;fl;Lk;! cq;fis tpl;Lk; my;yh`; jdJ egpia Kw;wpYk; Njitaw;wtuhf
Mf;fp tpLthd;" vd;W $wp mtu;fis tpl;L jpUk;gptpl;lhu;fs;.
Page 259 of 518
,e;j eatQ;rfu;fs; Fwpj;Jjhd; my;yh`; $Wfpwhd;:
(ek;gpf;ifahsu;fNs! me;eatQ;rfu;fis Nehf;fp ek;Kld; Nru;e;J) my;yh`;tpd;
ghijapy; Nghu; Ghpa thUq;fs; my;yJ m(e;j epuhfhpg;g) tu;fis (vq;fis
tpl;Lk;) jLj;Jf; nfhs;Sq;fs; vd;W $wg;gl;ljw;F '(,jid) ehq;fs; Nghu; vd;W
fUjpapUe;jhy; epr;rakhf cq;fisj; njhlu;e;(Nj te;)jpUg;Nghk;" vd;W mtu;fs;
$wpdhu;fs;. md;iwa jpdk; mtu;fs; ek;gpf;ifia tpl epuhfhpg;Gf;Nf kpfTk;
neUq;fpapUe;jhu;fs;. jq;fs; kdjpy; ,y;yhjtw;iwNa mtu;fs; jq;fs; thahy;
$wpdhu;fs;. mtu;fs; (jq;fs; kdjpy;) kiwj;Jf; nfhz;bUg;gij my;yh`;
ed;fwpthd;. (my;Fu;Md; 3:167)
kPjKs;s ,];yhkpag; gil c`{ij Nehf;fp...
mg;Jy;yh`; ,g;D cig ,];yhkpag; gilapypUe;J mj;JkPwp tpyfpr; nrd;wgpd;>
kPjKs;s 700 tPuu;fis mioj;Jf; nfhz;L egp (]y;) mtu;fs; vjphpia Nehf;fpg;
Gwg;gl;lhu;fs;. vjphpfspd; gil egpatu;fs; nrd;wila Ntz;ba c`{Jf;F
kj;jpapy; jilahf ,Ue;jJ. vdNt> egpatu;fs; 'vjphpfSf;F mUfpy; nry;yhky;
NtW RUf;fkhd topapy; ahu; ek;ik c`{j; tiuapYk; mioj;Jr; nry;thu;fs;?"
vd;W Nfl;lhu;fs;.
mg;NghJ mg+ if]kh (uop) 'my;yh`;tpd; J}jNu! ehd; ,Uf;fpNwd;" vd;W $wp>
`h]h fpisapdUf;F nrhe;jkhd tptrha epyq;fs; topahfTk; mtu;fspd; fsj;J
NkLfspd; topahfTk; mioj;Jr; nrd;whu;. ,g;NghJ vjphpfspd; gil Nkw;Fj;
jpirapy; ,Ue;jJ.
topapy; kpu;gh ,g;D ifopf;F nrhe;jkhd Njhl;lj;jpd; topahf K];ypk;fspd;
gil nry;y Ntz;ba epiy Vw;gl;lJ. ,td; FUldhfTk; eatQ;rfdhfTk;
,Ue;jhd;. K];ypk;fspd; gil jdJ Njhl;lj;ijf; fle;J nry;fpwhu;fs; vd;W
njhpe;jTld; kz;iz thhp K];ypk;fspd; Kfj;jpy; vwpe;jhd;. NkYk;> 'eP
my;yh`;tpd; J}juhf ,Ue;jhy; vdJ Njhl;lj;jpy; Eioa cdf;F mDkjpaspf;f
khl;Nld;" vd;W fj;jpdhd;. ,jdhy; Nfhgkile;j K];ypk;fs; mtidf; nfhy;y
tpiue;jdu;. egp (]y;) mtu;fis mjpypUe;J jLj;J> ',td; FUld; ,tdJ
cs;sKk; FUL ,tdJ ghu;itAk; FUL" vd;W $wpdhu;fs;.
egp (]y;) ,Wjpahf ~cj;tj;Jy; thjp'apy; c`{j; kiyf;F mUfpYs;s fzthapy;
jdJ gilAld; ,wq;fpdhu;fs;. gpwF kjPdhit Kd;Ndhf;fpathW jq;fsJ
$lhuq;fis mikj;jhu;fs;. gilapd; gpw;gFjp c`{j; kiyia Nehf;fp ,Ue;jJ.
,e;j mikg;gpd;gb K];ypk;fspd; gilf;Fk; kjPdh efuj;Jf;Fk; kj;jpapy;
vjphpfspd; gil jq;fpapUe;jJ.
jw;fhg;Gj; jpl;lk;
egp (]y;) jq;fsJ giliaf; fl;likj;jhu;fs;. gy mzpfshf mtu;fis epakpj;j
gpd;G jpwikahf mk;nga;tjpy; ed;F Nju;r;rp ngw;wpUe;j 50 tPuu;fisj;
Nju;e;njLj;J mtu;fSf;Fj; jiytuhf gj;u; Nghhpy; fye;J nfhz;l mt;];
fpisiar; Nru;e;j mg;Jy;yh`; ,g;D [{igu; ,g;D E/khd; my; md;]hia (uop)
epakpj;jhu;fs;. gpd;G mtu;fis ~fdhj;| vd;w gs;sj;jhf;fpd; tlf;Fg; gf;fk;
mike;Js;s kiyapy; epiyahf jq;fp> K];ypk;fis ghJfhf;f Ntz;Lnkd;W
gzpj;jhu;fs;. ,k;kiy K];ypk;fspd; uhZt Kfhk;fspypUe;J njd; fpof;fpy; Rkhu;
150 kPl;lu; njhiytpy; ,Ue;jJ.
Page 260 of 518
egp (]y;) ,e;j mk;G vwpAk; tPuu;fSf;Ff; $wpa mwpTiufspypUe;J
,g;gilapdiu mq;F epakpj;jjpd; fhuzj;ijj; njhpe;J nfhs;syhk;. egpatu;fs;
jsgjpf;Ff; $wpa cgNjrk; tUkhW: 'vjphpfspd; Fjpiug; gil vq;fis
neUq;ftplhky; mk;nga;J mtu;fis ePu; jLf;f Ntz;Lk;. vjphpfs; vq;fSf;Fg;
gpd;Gwj;jpypUe;J te;Jtplf; $lhJ. Nghu; ekf;F rhjfkhf my;yJ ghjfkhf
mike;jhYk; ePu; cdJ ,lj;jpy; epiyahf ,Uf;f Ntz;Lk;. ckJ topahf
vjphpfs; vq;fis jhf;fptplf; $lhJ." (,g;D `p\hk;)
,t;thW jsgjpf;F cgNjrk; nra;j gpwF> kw;w tPuu;fSf;F egp (]y;) gpd;tUkhW
mwpTiu $wpdhu;fs;: 'ePq;fs; vq;fspd; KJFg; gf;fq;fis (gpw;gFjpia) ghJfhj;J
nfhs;Sq;fs;> ehq;fs; Nghhpy; nfhy;yg;gLtijg; ghu;j;jhYk; ePq;fs; vq;fSf;F
cjt tuhjPu;fs; ehq;fs; ntw;wp ngw;W nghUl;fisr; Nrfhpg;gijg; ghu;j;jhYk;
mjpYk; ePq;fs; vq;fSld; ,ize;J tplhjPu;fs;." (K];dJ m`;kJ> K/[Kj;
jg;uhdp)
,Nj mwpTiu ]`P`{y; Gfhhpapy; ,t;thW ,lk; ngw;Ws;sJ: 'vq;fisg;
gwitfs; nfhj;jpj; jpd;gijg; ePq;fs; ghu;j;jhYk;> ehd; cq;fSf;F $wpaDg;Gk;
tiu cq;fsJ ,lj;ij tpl;L ePq;fs; mfd;wpl Ntz;lhk;. ehq;fs; vjphpfisj;
Njhw;fbj;J mtu;fspd; rlyq;fis kpjpj;J nry;tijg; ghu;j;jhYk; ehd;
$wpaDg;Gk; tiu ePq;fs; mfd;wpl Ntz;lhk;."
egpatu;fs; ,t;thW fLikahd uhZtr; rl;lq;fisf; $wp ,e;j rpwpa FOit
kiyapy; epWj;jpajpd; %yk;> K];ypk;fspd; gpd;Gwkhf vjphpfs; CLUtp
mtu;fisr; Rw;wp tisj;J jhf;Fjy; elj;j tha;g;Gs;s xU Kf;fpa topia
milj;J tpl;lhu;fs;.
gilapd; tyg;gf;fj;jpy; Kd;jpu; ,g;D mk;u; (uop) mtu;fisAk;> ,lg;gf;fj;jpy;
[{igu; ,g;D mt;thk; (uop) mtu;fisAk;> [{igUf;F cjtpahf kpf;jhj; ,g;D
m];tj; (uop) mtu;fisAk; epakpj;jhu;fs;. fhypj; ,g;D tyPjpd; jiyikapYs;s
vjphpfspd; Fjpiug; gilfis vjpu;f;Fk; nghWg;ig ,lg;gf;fj;jpy; epWj;jpapUe;j
[{igu; ,g;D mt;thk; (uop) mtu;fsplk; nfhLj;jhu;fs;. NkYk;> K];ypk;fSila
mzpfspd; Kd; gFjpapy; tPuj;jpYk; JzptpYk; gpugy;akhd> NkYk; xUtNu
Mapuk; egUf;F rkkhdtu; vd;W Gfo;ngw;w rpwe;j tPuu;fspd; xU FOit Nju;T
nra;J epWj;jpdhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fspd; ,j;jpl;lKk; uhZt mikg;Gk; kpf;f El;gkhdjhfTk;
Qhdkpf;fjhfTk; ,Ue;jJ. ,jd; %yk; egpatu;fspd; Nghu; epGzj;Jtj;jpd;
jdpr;rpwg;G njspthfpwJ. NkYk;> xU jsgjp mtu; vt;tsTjhd; jpwikrhypahf
,Ue;jhYk; egpatu;fs; tFj;j ,j;jpl;lj;ij tpl rpwe;jij EZf;fkhdij mtuhy;
Vw;gLj;jpl ,ayhJ. vjphpfspd; Nghu;f;fsk; te;j gpd;Gjhd; egpatu;fs; jdJ
gilAld; te;jhu;fs;. ,Ug;gpDk;> kpfr; rpwe;j ,lj;ij mq;F Nju;T nra;jhu;fs;.
gilapd; gpd; gf;fj;ijAk; tyg;gf;fj;ijAk; caukhd kiyfisf; nfhz;L
ghJfhj;Jf; nfhz;lhu;fs;. Nghu; fLikahf %Ok;NghJ ,];yhkpag; gilia
vjphpfs; te;J jhf;Ftjw;Ff; fhuzkhf ,Uf;Fk; xNu topiaAk; milj;J
tpl;ljhy; gilapd; gpd;gf;fj;ijAk; ,lg;gf;fj;ijAk; egpatu;fs; ghJfhj;jhu;fs;.
K];ypk;fSf;F Njhy;tp Vw;gl;lhy; gpd;thq;Fk; NghJ tpul;b tUk; vjphpfspd;
iffspy; rpf;fhky; ,Ug;gjw;fhf jq;fsJ gilf;F caukhd ,lj;ij egpatu;fs;
Nju;T nra;jhu;fs;.
Page 261 of 518
NkYk;> vjphpfs; jq;fis Nehf;fp Kd;Ndwp jq;fisAk; jq;fsJ uhZt
Kfhk;fisAk; ifg;gw;wpl epidf;Fk; NghJ mtu;fSf;F ngUk; Nrjj;ij Vw;gLj;j
,J trjpahf ,Uf;Fk;. vjphpfis ikjhdj;jpd; kpfj; jho;e;j gFjpapy; egpatu;fs;
xJf;fp tpl;ljpy; kpfg; nghpa ed;ik ,Ue;jJ. mjhtJ> xUf;fhy; vjphpfSf;F
ntw;wp Vw;gl;lhy; vjphpfs; ntw;wpapd; gyid KOikahf mile;Jnfhs;s
KbahJ. ntw;wp K];ypk;fSf;F Vw;gl;lhy; K];ypk;fs; vjphpfis tpul;bg;
gpbf;Fk; NghJ K];ypk;fspd; ifapypUe;J mtu;fshy; jg;gpj;Jf; nfhs;sTk;
KbahJ. ,];yhkpag; gilapd; vz;zpf;if Fiwthf ,Ue;jjhy; jq;fsJ
Njhou;fspy; tPuj;jhy; Gfo; ngw;wtu;fis Nju;T nra;J gilapd; Kd; epWj;jp
me;jf; Fiwia epiwT nra;jhu;fs;.
Mf> `p[;hp 3 \t;thy; khjk;> gpiw 7 rdpf;fpoik fhiyapy; egp (]y;) mtu;fs;
jq;fsJ gilia ,t;thW mikj;J NghUf;F Maj;jkhdhu;fs;.
egpatu;fs; gilapdUf;F tPu%l;Lfpwhu;fs;
jhd; fl;lisapLk; tiu Nghiu Muk;gpf;ff; $lhJ vd;W tPuu;fSf;Fj; jil
tpjpj;jhu;fs;. egpatu;fs; ,uz;L ftr Mil mzpe;jpUe;jhu;fs;. jq;fsJ
Njhou;fSf;Fg; Nghu; Ghptjw;F Mu;t%l;baJld;> vjphpfisr; re;jpf;Fk; NghJ
rfpg;Gld; ,Ue;J tPuj;ij ntspg;gLj;jj; J}z;bdhu;fs;. jq;fspd; Njhou;fSf;F
tPuj;ij Cl;Lk; tifapy; xU $u;ikahd this cUtp jq;fsJ Njhou;fsplk;
',t;this vd;dplk; thq;fp mjw;Fhpa flikia epiwNtw;Wgtu; ahu;?" vd;W
Nfl;lhu;fs;. mg;NghJ egpatu;fsplkpUe;J mij thq;Ftjw;F gyu; Kd; te;jdu;.
mtu;fspy; myP ,g;D mg+jhypg;> [{igu; ,g;D mt;thk;> cku; ,g;D fj;jhg; (uop)
MfpNahUk; mlq;Ftu;.
,Wjpahf> mg+ J[hdh vd;W miof;fg;gLk; rpkhf; ,g;D fu\h (uop) mtu;fs;
vOe;J 'my;yh`;tpd; J}jNu! mjw;Fhpa flik vd;d?" vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;F
egpatu;fs; ',e;j ths; tisAk; tiu ,jd; %yk; vjphpfspd; Kfq;fis eP
ntl;l
Ntz;Lk;"
vd;whu;fs;.
',iwj;J}jNu!
,jd;
flikia
ehd;
epiwNtw;WNtd;" vd;W mg+ J[hdh (uop) $wpdhu;fs;. egpatu;fs; mtUf;F me;j
thisf; nfhLj;jhu;fs;. mg+ J[hdh (uop) khngUk; Nghu; tPuuhf ,Ue;jhu;. Nghu;
rkaj;jpy; kpFe;j ngUikAld; ele;J nry;thu;. mthplk; xU rptg;G epw
jiyg;ghif ,Ue;jJ. mj;jiyg;ghifia mtu; mzpe;J nfhz;lhy; kuzpf;Fk;
tiu Nghu; Ghpthu; vd;W kf;fs; mtiug; gw;wp njhpe;J nfhs;thu;fs;. egpatu;fspd;
fuj;jpypUe;J this mg+ J[hdh (uop) thq;fpaTld;> jhd; itj;jpUe;j rptg;G
jiyg;ghifiaf; fl;bf; nfhz;L ,U mzpfSf;fpilapy; ngUikAld; ele;jhu;.
,ijg; ghu;j;j egpatu;fs; ',t;thW elg;gij my;yh`; ntWf;fpwhd;. Mdhy;>
,JNghd;w ,lq;fspNyNa jtpu!" vd;W $wpdhu;fs;.
kf;fh gilapd; mikg;G
,izitg;gtu;fs; jq;fsJ giliag; gy mzpfshf mikj;jdu;. gilapdhpd;
cs;sj;jpy; ,lk; gpbj;jpUe;j mg+ ]{/g;ahd; ]f;u; ,g;D `u;g; Nghhpd; nghJj;
jsgjpahf ,Ue;jhu;. gilapd; tyg;gf;fj;jpw;Ff; fhypj; ,g;D tyPj; jiyikNaw;whu;.
,lg;gf;fj;jpw;F ,f;kh ,g;D mg+[`;y; jiyikNaw;whu;. fhyhl;gil tPuu;fSf;F
]/g;thd; ,g;D cka;ahTk; mk;ngwpAk; tPuu;fSf;F mg;Jy;yh`; ,g;D mg+
ugPMTk; jiyik tfpj;jdu;.
Page 262 of 518
'mg;J jhu;| vd;w FLk;gj;jpdu; ,g;gilapd; nfhbia itj;jpUe;jdu;. Fi] ,g;D
fpyhgplkpUe;J mg;J kdh/g; FLk;gj;jpdu; gjtpfisAk; jFjpfisAk; gq;F
itj;Jf; nfhz;lNghJ mg;J jhu; FLk;gj;jpdUf;F Nghhpy; nfhb gpbf;Fk; gjtp
fpilj;jJ. ,jd; tptuj;ij ,e;E}ypd; njhlf;fj;jpy; ehk; $wpapUf;fpd;Nwhk;.
,g;gjtpapy; mtu;fsplk; NtW ahUk; Nghl;b Nghl;L mij gwpj;Jf; nfhs;s
KbahJ. ,t;thW jiyKiw jiyKiwahf ,e;jr; rlq;Ffis mtu;fs; gpd;gw;wp
te;jdu;. vdpDk;> gilapd; nghJj; jsgjpahd mg+ ]{/g;ahd; gj;u; Nghhpy;
nfhbia Ve;jpapUe;j eo;u; ,g;D `hhp]; ifJ nra;ag;gl;ljhy; Fiw\pfSf;F
Vw;gl;l Njhy;tpia epidT+l;bdhu;. NkYk;> ,tu;fspd; Nfhgj;ijAk; ntwpiaAk;
fpsWtjw;fhf gpd;tUkhW ciu epfo;j;jpdhu;:
'mg;J jhu; FLk;gj;jpdNu! gj;u; Nghhpy; vq;fspd; nfhbf;F ePq;fs;jhd; nghWg;G
tfpj;jPu;fs;. Nghhpy; vq;fSf;F vd;d Nrjk; Vw;gl;lJ vd;gJ cq;fSf;Fj; njhpAk;.
gilf;F Vw;glf;$ba epiyf;F mtw;wpd; nfhbfNs fhuzkhf ,Uf;fpwJ. nfhb
tPo;e;Jtpl;lhy; gilapdhpd; ghjq;fSk; Ml;lk; fz;LtpLfpd;wd. gilfs;
Njhy;tpiaj; jOtp tpLfpd;wd. ePq;fs; vq;fsJ nfhbiag; ghJfhj;Jf;
nfhs;Sq;fs;. mg;gb Kbatpy;iy vd;why; vq;fsplk; me;jf; nfhbiaf; nfhLj;J
tpLq;fs;. ehq;fs; mij ghJfhj;Jf; nfhs;fpNwhk;."
mg+ ]{/g;ahd; jdJ ,e;j rpw;Wiuapd; %yk; jdJ Nehf;fj;jpy; ntw;wp nfhz;lhu;.
mg+ ]{/g;ahdpd; ciuiaf; Nfl;l mg;J jhu; FLk;gj;jpdu; fLk; rpdk;nfhz;L
mtiu vr;rhpj;jdu;. 'vq;fsJ nfhbia ehq;fs; ckf;Ff; nfhLf;f Ntz;Lkh?
ehis ehq;fs; Nghu; GhpAk; NghJ vt;thW ele;J nfhs;fpNwhk; vd;W eP
ghu;f;fj;jhd; Nghfpwha;" vd;W fu;[pj;jdu;.
,tu;fs; #Siuj;jJ Nghd;Nw Nghhpy; nfhbiaf; fhg;gjpy; ngUk; jpahfk;
nra;jdu;. ,e;jf; FLk;gk; KOtJNk nfhbiaf; fhg;gjpNy jq;fsJ capiu
kha;j;Jf; nfhz;ldu;.
Fiw\pfs; elj;jpa murpay; Nguq;fs;
Nghu; njhlq;Ftjw;F Kd;G K];ypk;fspd; mzpapy; gpzf;ifAk; gphptpidiaAk;
Vw;gLj;j Fiw\pfs; Kad;wdu;. kjPdh K];ypk;fsplk; mg+ ]{/g;ahd;
J}jDg;gpdhu;. 'ePq;fs; vq;fs; xd;Wtpl;l rNfhjuiu tpl;L tpyfpf; nfhs;Sq;fs;
ePq;fs; vq;fSf;F ,ilapy; FWf;fplhjPu;fs; ehq;fs; cq;fis tpl;L tpLfpNwhk;
cq;fsplk; Nghu; nra;a Ntz;Lk; vd;W vq;fSf;F ve;jj; NjitAkpy;iy ehq;fs;
cq;fsplk; Nghu; nra;a tutpy;iy vq;fsJ Nehf;fk; vq;fsJ xd;Wtpl;l
rNfhjud;jhd;." ,t;thW mg+ ]{/g;ahd; J}jhplk; $wp mDg;gpdhu;.
kiyfistpl cWjpAk; tYTk; epiwe;j ,iwek;gpf;ifapd; Mw;wYf;F Kd; ,e;j
Kaw;rp vd;d gydspf;Fk;? mg+ ]{/g;ahdpd; ,e;jg; Nguj;jpw;F kpff; fLikahf
gjpyspj;jJld;> mtUf;F ntWg;g+l;Lk; thu;j;ijfisAk; kjPdh K];ypk;fs;
$wpdu;.
Neuk; neUq;fpaJ. ,U $l;lj;jpdUk; xUtiu xUtu; neUq;fpdu;. ,e;Neuj;jpYk;
Nkw;$wg;gl;l mNj Nehf;fj;jpw;fhf Fiw\pfs; kPz;Lk; xUKiw Kaw;rp nra;jdu;.
mjhtJ> ~mg+ Mkpu;| vd;W miof;fg;gLk; xUtd; ,Ue;jhd;. ,tdJ ,aw;ngau;
~mg;J mk;u; ,g;D i]/gp'. ,tid kf;fs; ~uhg;| Jwtp vd;W Gfo;e;jdu;. Mdhy;>
egp (]y;) mtu;fNsh ,tid ~my; /gh]pf;| (ngUk;ghtp) vd;W ,fo;e;jhu;fs;.
,td; mwpahikf; fhyj;jpy; kjPdhtpy; mt;]; fpisapdhpd; jiytdhf ,Ue;jtd;.
Page 263 of 518
,];yhkpa khu;f;fk; te;jTld; mij mtdhy; jhq;fpf; nfhs;s Kbatpy;iy.
egpatu;fSld; ntspg;gilahf gifikf; nfhz;lhd;.
,td; kjPdhtpy; ,Ue;J ntspNawp kf;fhtpw;Fr; nrd;whd;. mq;F egpatu;fSf;F
vjpuhf Nghu; Ghpa Fiw\pfisj; J}z;bdhd;. ,g;Nghhpy; Kjy; mzpfspy;
gyjug;gl;l tkprj;ijr; Nru;e;j thypgu;fSk; kf;fh efu mbikfSk; ,Ue;jdu;.
,tDk; mtu;fSld; ,ize;J nfhz;L mzpapd; Kjy; thpirf;F te;jhd;.
kjPdhthrpfs; jd;idg; ghu;j;jhy; jdf;Fj;jhd; fl;Lg;gLthu;fs;. egpatu;fis tpl;L
tpyfpf; nfhs;thu;fs; vd;W Fiw\pfSf;F thf;fspj;jhd;. gpwF K];ypk;fis
Kd;Ndhf;fp mtu;fspy; jdJ $l;lj;jpdiuf; $tp mioj;J> 'mt;]; fpisapdNu!
ehd;jhd; mg+ Mkpu;!" vd;W jd;idj;jhNd mwpKfg;gLj;jpdhd;. mjw;F
K];ypk;fs; 'ghtpNa! my;yh`; cdf;F mUs;Ghpa khl;lhd; cd;dplk; NgRtij
ehq;fs; tpUk;gtpy;iy!" vd;W gjpy; $wpdhu;fs;. mjw;ftd; 'vdJ $l;lj;jpdUf;F
ehd; te;j gpd;G VNjh jPq;F epfo;e;Jtpl;lJ" vd;W $wp njhlu;e;J NgRtij
epWj;jpf; nfhz;lhd;. (,td; Nghhpy; fLikahf K];ypk;fsplk; rz;ilapl;lhd;.
mtu;fisf; fy;yhy; vwpe;J jhf;fpdhd;.)
,iwek;gpf;ifahsu;fspd;
mzpfspy;
gphptpidia
Vw;gLj;j
Fiw\pfs;
Nkw;nfhz;l ,uz;lhtJ Kaw;rpAk; Njhy;tpiaj; jOtpaJ. vjphpfsplk; Nghu;
tPuu;fSk; mjpfk; ,Ue;jdu;. Nghu; rhjdq;fSk; mjpfkhf ,Ue;jd. vdpDk;>
K];ypk;fisg; gw;wpa gaKk; mr;rKk; mtu;fspd; cs;sq;fspy; epiwe;jpUe;j
fhuzj;jpdhy;jhd; ,t;thW FWf;F topia mtu;fs; ifahz;ldu;. Mdhy;>
mJTk; mtu;fSf;Fg; gyidj; jutpy;iy.
Fiw\pg; ngz;fs; ntwpA+l;Lfpd;wdu;
Fiw\pg; ngz;fSk; Nghhpy; jq;fshy; Kbe;j gq;fhw;wpdu;. ,g;ngz;fSf;F `pe;j;
gpd;j; cj;gh (mg+ ]{/g;ahdpd; kidtp) jiyikNaw;W top elj;jpdhu;. jkJ gil
tPuu;fspilNa nrd;W Nksq;fis mbj;J ghl;Lg; ghb czu;Tfisj; J}z;bdu;.
mk;ngwpAk;
tPuu;fs;>
<l;bahy;
jhf;Fk;
tPuu;fs;>
ths;
tPRk;
tPuu;fs;>
nfhbNae;jpapUe;j tPuu;fs; vd gilapdu; midtiuAk; ftu;e;J mtu;fis
MNtrg;gLj;jpdu;.
nfhbNae;jpapUe;j tPuu;fisg; ghu;j;J gpd;tUkhW ftpghbdu;.
'mg;Jj;jhu;
tkprj;jpdNu
ghUq;fs;!
gilapd;
gpw;gFjp
ghJfhtyu;fNs
this tPrp ed;whfg; NghhpLq;fs;!"
ghUq;fs;!
mLj;J> jq;fsJ r%fj;jpdiug; ghu;j;J gpd;tUkhW ftpghb mtu;fs; Nghhpy;
Mu;tj;JlDk; ntwpAlDk; <Lglj; J}z;bdu;.
'ePq;fs; vjphpfisg; gpse;J
nrd;W
ntw;wp
fz;lhy;
gl;Lf;
fk;gsk;
tphpj;J
Muj;
jOtp
cq;fis
Nghhpy; GwKJfpl;lhy;
md;gpyhu; gphptijg; Nghy;
fhjypd;wp cq;fisg; gphpe;J tpLNthk;."
tuNtw;Nghk;.
Nghhpd; Kjy; jP gpok;G
,U gilfSk; rkPgkhapd. rz;ilapl Neuk; neUq;fpaJ. ,izitg;gtu;fspd;
nfhbia Ve;jpapUe;j jy;`h ,g;D mg+jy;`h Nghhpd; Kjy; jPg;gpok;ig
Page 264 of 518
%l;bdhd;. jd;Dld; NeUf;FNeu; Nkhj K];ypk;fis mioj;jtdhf gilf;F Kd;
te;jhd;. ,td; Fiw\pfspy; kpfg;nghpa tPudhf ,Ue;jhd;. K];ypk;fs; ,tid
~fgp\{y; fjPgh| (gilapd; Kul;Lf; flh) vd;W mioj;jdu;. ,td; tPuk;
kpifj;jtd; vd;gjhy; K];ypk;fs; ,tDf;F Kd; tuj;jaq;fpdu;. Mdhy;>
egpj;Njhou; [{igu; (uop) rpq;fk; gha;tJ Nghy; XNu gha;r;ryhf ,td; kPJ gha;e;J
xl;lfj;jpd; kPJ mtDld; Vwpf; nfhz;lhu;fs;. mtDld; rz;il nra;J
mtidg; g+kpapy; js;sp thshy; ntl;bf; nfhd;whu;fs;.
[{ighpd; tPujPuj; jhf;Fjiyg; ghu;j;j egpatu;fs; jf;gPu; Koq;f K];ypk;fs;
midtUk; jf;gPu; Koq;fpdu;. egp (]y;) mtu;fs; [{igiug; Gfo;e;J 'xt;nthU
egpf;Fk; xU tpNr\khd Njhou; ,Ug;ghu;. vdJ tpNr\j; Njhou; [{iguhthu;"
vd;W $wpdhu;fs;. (]Puj;Jy; `y;gpa;ah)
nfhbia Rw;wpf; fLk; Nghu;
,ijj; njhlu;e;J Nghhpd; jP ,U jug;gpYk; fLikahf %z;L Nghu;f;fsj;jpd; gy
gFjpfspYk; Nghu; ntbj;jJ. Fwpg;ghf> Nghhpd; fLik ,izitg;Nghhpd;
nfhbiar; Rw;wpNa ,Ue;jJ. nfhbiar; Rke;jpUe;j jy;`h ,g;D mg+jy;`h nfhiy
nra;ag;gl;l gpd; mtdJ rNfhjud; c];khd; ,g;D mg+ jy;`h mf;nfhbiag;
gpbj;J Nghu; nra;a Kd;te;jhd;. ngUikAld; gpd;tUkhW xU ftpijiag;
ghbdhd;:
'nfhb gpbj;Njhd; flikahtJ
my;yJ mJ cila Ntz;Lk;."
<l;b
FUjpahy;
epwk;
khw
Ntz;Lk;
mtDf;F vt;tpj mtfhrKk; nfhLf;fhky; `k;]h ,g;D mg;Jy; Kj;jypg; (uop)
mtd; kPJ gha;e;J> mtdJ G[j;jpy; fLikahf ntl;bdhu;fs;. me;j ntl;L
mtdJ ifia mtdJ clypypUe;J jdpahf;fpaJld;> mtdJ njhg;Gs; tiu
nrd;wile;J mtdJ Fly;fs; ntspNawpd. gpd;G kw;nwhU rNfhjud; mg+ ]mJ
,g;D mg+ jy;`h nfhbiar; Rke;jhd;. mtid Nehf;fp ]mJ ,g;D mg+ tf;fh];
(uop) mk;ngwpe;jhu;fs;. me;j mk;G mtdJ jhilapd; fPohff; Fj;jpf; fpopj;J
ntspNawpaJ. ,jdhy; mtdJ ehT ntspNawpaJ. mLj;j tpdhbNa mtDk;
nrj;J tpOe;jhd;.
gpd;G K]h/gpc ,g;D jy;`h ,g;D mg+jy;`h vd;gtd; nfhbiaj; jhq;fpdhd;.
mtid M]pk; ,g;D ]hkpj; ,g;D mGy; m/g;y`; (uop) mk;ngwpe;Jf; nfhd;whu;.
mjw;Fg; gpd; mtdJ rNfhjud; fpyh/g; ,g;D jy;`h ,g;D mg+jy;`h nfhbia
Ve;jpdhd;. ,td; kPJ [{igu; ,g;D mt;thk; (uop) gha;e;J mtid ntl;b
tPo;j;jpdhu;fs;. mjw;Fg; gpd; ,t;tpUtu;fspd; rNfhjud; [{yh]; ,g;D jy;`h
,g;D mg+jy;`h nfhbia Ve;jpdhd;. ,tid jy;`h ,g;D cigJy;yh`; (uop)
<l;bahy; Fj;jpf; nfhd;whu;fs;.
,t;thW mg+jy;`h vdg;gLk; mg;Jy;yh`; ,g;D c];khd; ,g;D mg;J jhd;
FLk;gj;jpypUe;J MW egu;fs; nfhbf;fhff; nfhy;yg;gl;ldu;. gpd;G> nfhbia mg;J
jhd; fpisapdhplkpUe;J mu;jh ,g;D \{u`;gPy; Rke;jhd;. ,tid myP ,g;D
mg+jhypg; (uop) nfhd;whu;fs;. gpd;G> mf;nfhbia \{iu`; ,g;D fhs; mij
Rke;J nfhs;s mtidf; F];khd; ntl;b tPo;j;jpdhu;. ,e;j F];khd; cz;ikapy;
eatQ;rfuhf ,Ue;jhu;. mtu; khu;f;fj;jpw;fhfg; Nghu; nra;a tutpy;iy. khwhf> jdJ
,dj;jpw;F cjt Ntz;Lk; vd;w ntwpapy;jhd; te;jpUe;jhu;. gpd;G nfhbia mk;u;
,g;D mg;J kdh/g; my; mg;j Rke;J nfhs;sNt mtiuAk; F];khd; ntl;b
Page 265 of 518
tPo;j;jpdhu;. gpd;G> nfhbia \{u`;gPy; ,g;D `h\pk; my; mg;japd; kfd;
xUtd; Rke;J nfhs;s mtidAk; F];khd; ntl;b tPo;j;jpdhu;.
,t;thW nfhbia Rke;j mg;J jhu; FLk;gj;jpdu; gj;J egu;fSk; mopf;fg;gl;ldu;.
,jw;Fg; gpd;G mtu;fspd; FLk;gj;ijr; Nru;e;jtu;fspy; nfhbiaj; jhq;fpf; nfhs;s
vtUk; ,y;yhjjhy; mtu;fspd; `g\p mbik ]{Mg; vd;gtd; Kd;te;J
nfhbiaj; jhq;fpg; gpbj;J jdJ v[khdu;fis tpl tPuj;Jld; Nghhpl;lhd;. Nghhpy;
mtdJ ,U fuq;fSk; Jz;bf;fg;glNt nfhbapd; kPJ kz;bapl;L mku;e;J fPNo
tpOe;J tplhky; ghJfhf;f> mijj; jdJ neQ;NrhLk; fOj;NjhLk; mizj;Jf;
nfhz;lhd;. ,Wjpapy;> mtd; nfhy;yg;gl;lNghJ 'my;yh`;Nt! ehd; Kbe;jtiu
Kaw;rp nra;Njd;. vd;kPJ ,dp Fw;wkpy;iy my;yth!" vd;W $wpatdhfNt
nrj;jhd;.
,t;tbik ]{Mg; nfhy;yg;gl;ljw;Fg; gpd; vjphpfspd; nfhb g+kpapy; rha;e;jJ.
mijr; Rkg;gjw;F ahUk; ,y;yhjjhy; ,Wjp tiu mJ fPNoNa fple;jJ.
kw;w gFjpfspy; rz;il
,izitg;gtu;fspd; nfhbiar; Rw;wp Nghu; fbdkhf ele;jijg; Nghd;W Nghu;f;
fsj;jpd; kw;w gFjpfspYk; cf;fpukhd Nghu; ele;jJ. K];ypk;fs; vjphpfspd;
gilia >,iwek;gpf;if vDk; gyj;Jld; kpfj; Jzpr;ryhf vjpu;nfhz;L
mtu;fisj; jpf;FKf;fhl itj;jdu;. jq;fSf;F kj;jpapy; ~mk;j; mk;j;| vd;w
,ufrpa milahs thu;j;ijia $wpf;nfhz;Nl vjphpfspd; giliag; gpse;Jr;
nrd;wdu;.
rptg;Gj; jiyg;ghif mzpe;J> egp (]y;) mtu;fspd; this Ve;jp> mjd; flikia
epiwNtw;w Ntz;Lnkd cWjp nfhz;bUe;j mg+ J[hdh (uop) vjphpfspd;
gilf;Fs; GFe;J jdf;F vjpNu te;j xt;nthU vjphpiaAk; ntl;b tPo;j;jpdhu;.
,ijg; gw;wp [{igu; ,g;D mt;thk; (uop) gpd;tUkhW $Wfpwhu;fs;:
egpatu;fsplk; this ehd; Nfl;lNghJ mij vdf;F mspf;fhky; mg+
J[hdhTf;F nfhLj;jijg; gw;wp vdf;Ff; ftiyahf ,Ue;jJ. ehd; egpatu;fspd;
khkp ]/gpa;ahtpd; kfd; Fiw\pf; Fyj;ijr; Nru;e;jtd;. mtiu tpl Ke;jp me;j
this egpatu;fsplk; ehd;jhd; Nfl;Nld;. Mdhy; vd;id tpl;Ltpl;L egpatu;fs;
mtUf;F me;j this nfhLj;jhu;fs;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mg;gb
vd;djhd; mg+J[hdh nra;Jtplg; Nghfpwhu; vd;W ghu;g;Nghk;?! vd;W vdf;Fs;
$wpf;nfhz;L mtiuj; njhlu;e;J ftdpj;Njd;. mtu; rptg;G jiyg;ghifia vLj;J
mzpe;jhu;. ,ijg; ghu;j;j kjPdhthrpfs; 'mg+ J[hdh kuzj;jpd; jiyg;ghifia
vLj;Jtpl;lhu;" vd;W $wpdhu;fs;.
mij mzpe;Jnfhz;l
Fjpf;fyhdhu;:
mg+J[hdh
gpd;tUkhW
'NguPr;re;Njhl;lj;jpNy
ez;gu;
vd;dplk;
my;yh`;
kw;Wk;
J}jUila
thshy;
xUNghJk; gilapd; gpw;gFjpapy; epy;Nyd;."
ftpijiag;
xg;ge;jk;
ehd;
ghb>
Nghhpy;
nra;jhu;.
NghhpLNtd;.
mtu; rz;ilapl;l vtiuAk; nfhy;yhky; tpltpy;iy. Nghu;f;fsj;jpy; ,iz
itg;gtu;fspy; xUtd; vq;fspy; fhakile;jtu;fisj; Njbr; nrd;W mtu;fisj;
njhy;iy nra;J nfhz;bUe;jhd;. mg+ J[hdh (uop) mtDf;F mUfpy; nrd;w NghJ
Page 266 of 518
'my;yh`;Nt! mt;tpUtiuAk; re;jpf;f it" vd;W ehd; gpuhu;j;jpj;Njd;. mt;thNw
mg+ J[hdhTk; me;j vjphpAk; re;jpj;J rz;ilapl;ldu;. vjphp mg+ J[hdhit
ntl;l te;j NghJ mg+ J[hdh (uop) jdJ Nflaj;jhy; mijj; jLj;jhu;. mtdJ
ths; mg+ J[hdhTila Nflaj;Jf;Fs; rpf;fpf; nfhz;lJ. clNd mg+ J[hdh
(uop) jdJ thshy; mtid ntl;b tPo;j;jpdhu;. (,g;D `p\hk;)
gpd;G mg+J[hdh (uop) vjphpfspd; mzpiaf; fpopj;Jf; nfhz;L nry;Yifapy;
Fiw\pg; ngz;fspd; jsgjp `pe;J'f;fUfpy; nry;y Neu;e;jJ. Mdhy;> mtUf;F
mtu; ahu; vd;W njhpahJ. ,ijg; gw;wp mg+ J[hdhNt $Wfpwhu;:
NghUf;F kf;fis gaq;fukhfj; J}z;bf; nfhz;bUf;Fk; xUtiu ehd; ghu;j;Njd;.
ehd; mtiu Kd;Ndhf;fpr; nrd;W mtu; kPJ vd; this tPr vz;zpa NghJ
mtu; vd; gf;fk; jpUk;gpdhu;. mtiug; ngz; vd;W mwpe;J nfhz;l ehd; xU
ngz;izf; nfhiy nra;J egpatu;fs; nfhLj;j thspd; fz;zpaj;ijf; Fiwj;J
tplf;$lhJ vd;gjw;fhf mtisf; nfhy;yhky; tpl;Ltpl;Nld;.
me;jg; ngz; `pe;j; gpd;j; cj;ghthFk;. ,ijg; gw;wp [{igu; ,g;D mt;thk; (uop)
$Wfpwhu;fs;: mg+J[hdh `pe;Jila jiyapd; eLg; gFjpf;F this nfhz;L
nrd;W tpl;L jpUg;gptpl;lhu;. ,ijf; fz;l ehd; 'mg+J[hdh Vd; ,t;thW
nra;jhu;? my;yh`;Tk; mtdJ J}jUk;jhd; ed;fwpe;jtu;fs; vd;W vdf;Fs; $wpf;
nfhz;Nld;." (,g;D `p\hk;)
`k;[h ,g;D mg;Jy; Kj;jypg; (uop) rpq;fk; gha;e;J jhf;Ftijg; Nghhpy;
vjphpfisg; gha;e;J jhf;fpatuhf vjphpg;gilapd; eLg;gFjpf;Fs; nrd;Wtpl;lhu;.
mtUf;F Kd; vjpu;j;J epd;w tPukw;w vjphpfs; Gay; fhw;wpy; ,iyfs; gwg;gJ
Nghd;W
mtiug;
ghu;j;J
tpuz;ldu;.
,izitg;ghsu;fspd;
nfhbia
Rke;jpUe;jtu;fis mopg;gjpy; `k;[h (uop) vLj;Jf; nfhz;l gq;ifg; gw;wp ,jw;F
Kd;Ng ehk; $wpapUf;fpd;Nwhk;. ,Wjpahf> Kd;dzp tPuu;fspy; ,Ue;j ,tu;
nfhy;yg;gl;lhu;. Nghu; ikjhdj;jpy; ,tUld; NeUf;F Neu; Nghhpl;L nfhy;y
rf;jpaw;w vjphpfs; Nfhioj;jdkhdj; jhf;Fjy; elj;jp ,tiu tQ;rfkhff;
nfhd;wdu;.
my;yh`;tpd; rpq;fk; tPu kuzk;
my;yh`;tpd; rpq;fk; `k;[h (uop) mtu;fisf; nfhd;w t`;\p ,g;D `u;g; mJ
Fwpj;J $Wfpwhu;: ehd; [{igu; ,g;D Kj;k;kpd; mbikahf ,Ue;Njd;. mtdJ
je;ijapd; rNfhjud; Jma;kh ,g;D mjP gj;u; Nghhpy; nfhy;yg;gl;lhd;. Fiw\pfs;
c`{j; NghUf;Fg; Gwg;gl Maj;jkhd NghJ [{igu; vd;dplk; 'K`k;kJila
rpwpa je;ij `k;[hit eP nfhd;Wtpl;lhy; cd;id ehd; chpikapl;L tpLfpNwd;"
vd;W $wpdhd;. ehd; kf;fSld; Nru;e;J Gwg;gl;Nld;. `g\pfs; jpwikahf <l;b
vwptJ Nghhpy; ehDk; <l;b vwptjpy; jpwikahdtd;. ehd; vwpAk; <l;b kpff;
FiwthfNt ,yf;ifj; jtWk;. Nghu; %z;lNghJ ehd; `k;[hitj; Njb
miye;Njd;. tPuu;fSf;F kj;jpapy; mtiur; rhk;gy; epw xl;lfj;ijg; Nghd;W
ghu;j;Njd;. mtu; gil tPuu;fisg; gpse;J nfhz;bUe;jhu;. mtUf;F Kd; epw;gjw;F
vtUf;Fk; JzpT tutpy;iy. ehd; mtiuf; nfhy;y ehb mjw;fhf Maj;jkhNdd;.
mtu; vdf;fUfpy; tUk; tiu xU kuk; my;yJ xU ghiwf;Fg; gpd; kiwe;J
nfhs;s ehbNdd;. Mdhy;> jpBnud ]pgh ,g;D mg;Jy; c[;[h `k;[hTf;F Kd;
te;jhd;. mtidg; ghu;j;j `k;[h (uop) mtDf;Ff; Nfhg%l;Ltjw;fhf 'X
MZWg;gpd; Njhiy ntl;Lgtspd; kfNd! vd;dUfpy; th!" vd;wioj;jhu;fs;.
Page 267 of 518
(mtdJ jha; fj;dh nra;Ak; njhopy; nra;J te;jhs;.) mtd; mUfpy; te;jTld;
`k;[h (uop) mtdJ jiyia clk;gpypUe;J jdpahf;fpdhu;.
njhlu;e;J t`;\p $Wfpwhu;: ehd; ey;y jUzk; ghu;j;J vdJ rpwpa <l;bahy;
mtiu Nehf;fp vwpe;Njd;. mJ mtuJ njhg;GSf;F mUfpy; Fj;jpf; Fliyf;
fpopj;J mtuJ ku;k];jhdj;jpd; gf;fkhf ntspahfpaJ. mtu; vd;id Nehf;fp tu
Kaw;rp nra;jhu;. Mdhy; mtuhy; tu Kbatpy;iy. ehd; mtiu mNj epiyapy;
tpl;Ltpl mtu; ,we;Jtpl;lhu;. gpd;G rpwpJ Neuk; fopj;J mthplk; te;J vdJ
<l;bia vLj;Jf; nfhz;L $lhuj;jpy; te;J mku;e;J nfhz;Nld;. ,tiuj; jtpu
kw;wtu;fis nfhy;y Ntz;Lk; vd;w mtrpak; vdf;fpy;iy. ,tiu ehd; nfhd;wJ
vdf;F tpLjiy fpilf;f Ntz;Lk; vd;gjw;fhfj;jhd;. mJ Nghy; Nghu; Kbe;J
kf;fh jpUk;gpaJk; vdf;F tpLjiy fpilj;jJ. (]`P`{y; Gfhhp> ,g;D `p\hk;)
epiyikiaf; fl;Lg;gLj;JtJ
my;yh`; kw;Wk; mtdJ J}jhpd; rpq;fk; vd;W ngau; ngw;w khtPuu; `k;[h (uop)
nfhiy nra;ag;gl;ljhy; K];ypk;fSf;Fg; ngUj;j Nrjk; Vw;gl;bUe;jhYk;
K];ypk;fs; epiyikfisj; jq;fsJ fl;Lg;ghl;Lf;Fs; itj;jpUe;jdu;.
md;iwa jpdk; mg+gf;u;> cku;> myP> [{igu; ,g;D mt;thk;> jy;`h ,g;D
cigJy;yh`;> mg;Jy;yh`; ,g;D [`;\;> ]mJg;D KMj;> ]mJ ,g;D cghjh>
]mJ ,g;D ugP/> md]; ,g;D es;u; (uop) ,d;Dk; ,tu;fisg; Nghd;w egpj;
Njhou;fspy; gyu; Nghhpy; fhl;ba tPuk; ,izitg;gtu;fspd; cWjpiaf; Fiyj;J
mtu;fsJ Njhs; typikiaj; jsu;tilar; nra;jJ.
kidtpiag; gphpe;J Nghu;f;fsk; Nehf;fp...
md;iwa jpdj;jpy; Mgj;Jfisr; rw;Wk; nghUl;gLj;jhky; fsj;jpy; Jzpr;rYld;
Nghu; Ghpe;j tPuu;fspy; ~my;f]Py;| vd;W miof;fg;gLk; `d;syh (uop) mtu;fSk;
xUtu;. ,tu; K];ypky;yhjtu;fshy; ~Jwtp| vd;Wk; egp (]y;) mtu;fshy; ~ghtp|
vd;Wk; miof;fg; gl;l mg+ Mkpd; kfdhthu;. `d;syh (uop) md;Wjhd;
jpUkzk;
Kbj;jpUe;jhu;fs;.
jdJ
kidtpAld;
jdpj;jpUe;j
,tu;fs;>
Nghu;f;fsj;jpy; ,Ue;J gyj;j rg;jj;ijf; Nfl;lTld; mNj epiyapy; Nghu;f;fsj;ij
Nehf;fp XNlhb te;J ,izitg;ghsu;fspd; mzpf;Fs; GFe;J vjphpfisj; jhf;fpa
tz;zk; Kd;Ndwp nrd;whu;fs;. ,iz itg;ghsu;fspd; jsgjpahd ~mg+
]{/g;ahd;| vd;w ]f;u; ,g;D `u;ig neUq;fp mtUld; fLikahd Nghu; Ghpe;J
mtiuf; fPNo tPo;j;jpf; nfhy;tjw;F neUq;fptpl;lhu;. my;yh`; mtUf;F tPu
kuzj;ij KbT nra;ahky; ,Ue;jpUe;jhy; ,tu; mg+ ]{/g;ahid nfhd;wpUg;ghu;.
Mdhy;> \j;jhj; ,g;D m];tj; vd;gtd; KJFg; Gwj;jpypUe;J `d;syh (uop)
mtu;fisj; jhf;fpajhy; mtu;fs; tPu kuzkile;jhu;fs;.
Nghhpy; mk;ngwpAk; tPuu;fspd; gq;F
egp (]y;) mtu;fs; kiyapd; kPJ epWj;jpa tPuu;fs; ,];yhkpag; gilf;Fr; rhjfkhd
#o;epiyia Vw;gLj;Jtjpy; ngUk; gq;F tfpj;jdu;. fhypj; ,g;D tyPjpd;
jiyikapd; fPo;> ghtp mg+ Mkpd; cjtpAld; vjphpfs; %d;W Kiw ,];yhkpag;
gilapd; ,lJ ghfj;ij Kwpabf;f Kad;wdu;. K];ypk;fspd; gpd;Gwkhfj; jhf;Fjy;
njhLj;J mzpapy; Nrjq;fisAk; Fog;gq;fisAk; cz;Lgz;zp> mijj; njhlu;e;J
ngUk; Njhy;tpia K];ypk;fSf;F Vw;gLj;jptplyhk; vd;W %d;W Kiw ,k;kiyg;
gFjpapd;kPJ vjphpfs; jhf;Fjy; elj;jpdu;. Mdhy;> kiy kPjpUe;J mk;ngwpAk;
Page 268 of 518
tPuu;fs; ,tu;fspd; kPJ mk;G kio nghope;J ,tu;fspd; %d;W jhf;Fjy;fisAk;
Kwpabj;jdu;. (/gj;`{y; ghhp)
,izitg;gtu;fSf;Fj; Njhy;tp
,t;thWjhd; Nghu; vDk; jpUif Rod;wJ. rpwpajhf ,Ue;j ,];yhkpag; gil
epiyik midj;ijAk; jdJ fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L te;jJ. ,jdhy;
,izitg;gtu;fspd; ek;gpf;if jsu;e;jJ. mtu;fspd; gil tyJ> ,lJ> Kd;> gpd;
vd ehyh ghfq;fspYk; rpjwp Xbd. me;epiyik vt;thW ,Ue;jnjd;why;>
%thapuk; ,izitg;gtu;fs; rpy E}W K];ypk;fSld; my;y Kg;gjpdhapuk;
K];ypk;fSld; Nghu; Ghpfpwhu;fs; vd;gijg; Nghy; ,Ue;jJ. K];ypk;fs; jkJ
tPujPuq;fis> jpwikfis kpfr; rpwe;j Kiwapy; ntspg;gLj;jpdu;.
K];ypk;fspd; jhf;Fjiy jLf;f ,izitg;gtu;fs; KO Kaw;rp nra;Jk; mJ
Kbahky; Nghdjhy;> jq;fspd; Njhy;tpiaAk; ,ayhikiaAk; czu;e;jdu; Jzpit
,oe;jdu;. nfhb Ve;jpapUe;j ~#Mg;| vd;gtu; ,Wjpahff; nfhy;yg;gl;l gpwF
mtu;fspd; nfhbia vLj;J epkpu;j;jp mijr; Rw;wpYk; njhlu;e;J Nghu; Ghptjw;F
ahUk; Jzpatpy;iy. ,jdhy; gopthq;f Ntz;Lk; jq;fsJ fz;zpaj;ijAk;
kjpg;igAk; epiyehl;l Ntz;Lk; vd;W jq;fSf;Fs; Ngrp te;jijnay;yhk;
kwe;Jtpl;L> capu; gpioj;jhy; NghJnkd;W jiynjwpf;f jg;gpj;J Xl;lk; gpbj;jdu;.
',t;thW my;yh`; K];ypk;fSf;F ntw;wpia mUspdhd;. jdJ thf;if
mtu;fSf;F cz;ikg;gLj;jpdhd;. K];ypk;fs; jq;fsJ thl;fshy; vjphpfis
ntl;b tPo;j;jpdu;. Nghu;f;fsj;ij tpl;L jg;gp Xba vjphpfis ntUz;Nlhl
itj;jdu;. cz;ikapy; ,izitg;gtu;fs; ngUk; Njhy;tp fz;lhu;fs;.
mg;Jy;yh`; ,g;D [{igu; (uop) jdJ je;ij $wpajhf mwptpf;fpwhu;fs;:
'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! `pe;j; gpd;j; cj;gh kw;Wk; mtspd; Njhopfs;
jq;fspd; Milfis cau;j;jpf; nfhz;L Xbdu;. ehd; mtu;fspd; nfz;ilf;
fhy;fisg; ghu;j;Njd;. mtu;fis ehq;fs; gpbf;f ehbapUe;jhy; gpbj;jpUg;Nghk;.
fhuzk;> mjw;F ve;jj; jilAk; vq;fSf;F ,Uf;ftpy;iy." (,g;D `p\hk;)
]`P`{y; Gfhhpapy; ,lk; ngw;Ws;s guh ,g;D M]p/g; (uop) mwptpg;gpy;
tUtjhtJ: 'ehq;fs; vjphpfis vjpu;j;J Nghhpl;l NghJ ngz;fisg; ghu;j;Njhk;.
mtu;fs; Njhy;tpAw;W tpuz;Nlhbdu;. jq;fsJ nfz;ilf; fhy;fspy; mzpe;jpUe;j
ryq;iffs; njhpAk; msTf;F Milfis cau;j;jpf; nfhz;L kiyfspd; Nky;
Xbdu;. K];ypk;fs; ,izitg;gtu;fisg; gpd;njhlu;e;Jr; nrd;W> mtu;fis
ntl;b tPo;j;jp> mtu;fspd; nghUl;fisAk; ifg;gw;wpdu;.
mk;ngwp tPuu;fspd; khngUk; jtW
rpwpajhf ,Ue;j ,];yhkpag; gil tuyhw;wpy; kw;nwhU Kiw kf;fhthrpfSf;F
vjpuha; khngUk; ntw;wp Kj;jpiuiag; gjpj;jdu;. ,t;ntw;wp gj;hpy; mtu;fSf;Ff;
fpilj;j ntw;wpia tpl rw;Wk; FiwthdJ my;y. ,e;Neuj;jpy; kiy kPJ
epWj;jg;gl;bUe;j mk;ngwpAk; tPuu;fspd; gphptpy; ngUk;ghNyhu; khngUk; jtW
xd;iwr; nra;jdu;. ,j;jtwpdhy; epiyik Kw;wpYk; jiyfPohf khwpaJ.
K];ypk;fSf;F kpfg;nghpa NrjKk; e\;lKk; Vw;gl;lJ. egpatu;fis vjphpfs;
nfhd;Wtpl ,J xU tha;g;ghf ,Ue;jJ. mk;ngwpAk; tPuu;fspd; ,e;jj; jtwpdhy;
Vw;gl;l gpd;tpisT> K];ypk;fspd; tPuj;ijg; gw;wpa jtwhd vz;zj;ij
Page 269 of 518
Vw;gLj;jpaJ. gj;u; Nghhpd; ntw;wpf;Fg; gpd; epuhfhpg;ghsu;fSf;F K];ypk;fspd;
kPjpUe;j mr;rj;ijAk; mk;ngwpAk; tPuu;fspd; ,e;jj; jtW Nghf;fptpl;lJ.
ntw;wp my;yJ Njhy;tp vJ Vw;gl;lhYk; mk;kiyiatpl;L efuf; $lhJ vd;W
,e;j mk;ngwpAk; tPuu;fSf;F egp (]y;) mtu;fs; ,l;l fl;lisapd; thrfq;fis
ehk; Kd;G $wpapUe;Njhk;. ,t;tsT Mzpj;jukhf egpatu;fs; fl;lisapl;bUe;Jk;
ntw;wp fpilj;J vjphpfspd; nghUl;fis K];ypk;fs; xd;W jpul;Ltijg; ghu;j;j
mj;Njhou;fspy; rpyUf;F cyf Mir Vw;gl;lJ. mtu;fs; jq;fSf;Fs; ',Njh
ntw;wpg; nghUs;! ,Njh ntw;wpg; nghUs;! cq;fsJ Njhou;fs; ntw;wp ngw;W
tpl;lhu;fs;. ,jw;Fg; gpd;Gk; ePq;fs; vij vjpu;ghu;f;fpwPu;fs;?" vd;W $wpdu;.
mr;rkak; mtu;fspd; jsgjp mg;Jy;yh`; ,g;D [{igu; (uop) egp (]y;)
mtu;fspl;l fl;lisia mtu;fSf;F epidT+l;bdhu;. NkYk; 'my;yh`;tpd; J}ju;
cq;fSf;F $wpaij ePq;fs; kwe;Jtpl;Bu;fsh?" vd;W Njhou;fis vr;rhpj;jhu;.
vd;whYk; me;jf; $l;lj;jpd; ngUk;ghyhNdhu; ,e;j vr;rhpf;iff;F Kf;fpaj;Jtk;
nfhLf;ftpy;iy. mtu;fs; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ehKk; kf;fSld; ntw;wpg;
nghUisr; Nrfhpg;Nghk;"vd;W $wp mg;gphptpd; ehw;gJ my;yJ ehw;gJf;Fk;
Nkw;gl;ltu;fs; kiyapypUe;J ,wq;fp gilAld; Nru;e;J nghUis Nrfhpj;jhu;fs;.
,jdhy; K];ypk; gilapdhpd; gpd;gFjp ghJfhg;gw;wjhf Mfptpl;lJ. mg;Jy;yh`;
,g;D [{igu; (uop) mtu;fSk; mtd; Njhou;fspy; xd;gJ my;yJ mijtplf;
Fiwthdtu;fs; kl;LNk jq;fSf;F mDkjp my;yJ kuzk; tUk; tiu
mt;tplj;jpNyNa epiyahf ,Ue;Jtpl Ntz;Lnkd;W mq;NfNa jq;fptpl;ldu;.
fhypj; K];ypk;fisr; Rw;wp tisf;fpwhu;
,e;jr; #o;epiyiaf; fhypj; ,g;D tyPj; ed;whf gad;gLj;jpf; nfhz;lhu;.
K];ypk;fis gpd;Gwk; jhf;Ftjw;fhf mk;ngwpAk; tPuu;fs; ,Ue;j kiyia Nehf;fp
mjpNtfkhfr; nrd;whu;. mq;fpUe;j mg;Jy;yh`; ,g;D [{igu; (uop) mtu;fisAk;
mtuJ Njhou;fisAk; mjptpiutpNyNa nfhd;W tpl;L K];ypk;fspd; gilapd;
gpd;Gwkhfr; nrd;W jhf;fpdhu;. fhypjpd; Fjpiu tPuu;fs; ,ij czu;j;Jk; nghUl;L
ngUk;
rg;jkpl;lTld;>
Njhy;tpAw;W
GwKJFf;
fhl;b
Xbf;nfhz;bUe;j
,izitg;gtu;fs; jq;fSf;F xU Gjpa Kd;Ndw;wk; fpilj;J tpl;lij mwpe;J
K];ypk;fis Nehf;fpj; jpUk;gpdu;. ~mk;uh gpd;j; my;fkh| vd;w ngz; kz;zpy;
tPrg;gl;bUe;j
,izitg;gtu;fspd;
nfhbia
cau;j;jpg;
gpbj;jhs;.
,izitg;gtu;fs; jq;fsJ nfhbiar; Row;wpatu;fshf rpyu; rpyiuf; $tp
mioj;jdu;. gpwF xd;W Nru;e;J K];ypk;fs; kPJ gha;e;jdu;. ,jdhy; K];ypk;fs;
Kd;Dk; gpd;Dk; jhf;fg;gl;ldu;.
egpatu;fspd; epiy
egp (]y;) mtu;fs; xd;gJ egu;fs; nfhz;l jq;fs; Njhou;fspd; xU rpwpa
$l;lj;jpy; ,Ue;jhu;fs;. (]`P`; K];ypk;) K];ypk;fspd; tPuj;ijAk;> mtu;fs;
,izitg;gtu;fis
tpul;LtijAk;
gilapd;
gpd;gFjpapypUe;J
ghu;j;Jf;
nfhz;bUe;j egpatu;fs; jpBnud fhypjpd; Fjpiu tPuu;fshy; #og;gl;lhu;fs;.
,g;NghJ egpatu;fSf;F Kd; ,U topfs;jhd; ,Ue;jd. xd;W> cldbahf
jq;fisAk; jq;fSila xd;gJ Njhou;fisAk; ghJfhj;Jf; nfhz;L xU
Mgj;jpy;yhj ,lj;jpy; xJq;fp tpLtJ. NkYk;> vjphpfshy; Rw;wp tisf;fg; gl;l
jq;fsJ gilia ~mjw;F tpjpf;fg;gl;l tpjpia mJ re;jpf;fl;Lk;| vd;W tpl;L
tpLtJ. ,uz;lhtJ> jdf;Nfw;gLk; Mgj;ijg; nghUl;gLj;jhky; jdJ Njhou;fisj;
Page 270 of 518
jd;id Nehf;fp tUkhW $tp miog;gJ. mt;thW xd;W NrUk; me;j Njhou;fisf;
nfhz;Nl vjphpfshy; #og;gl;l jdJ giliaf; fhg;ghw;wp c`{j; kiyf;
Fd;Wfspd; cr;rpf;F mioj;J nry;y Kaw;rp nra;tJ.
,e;Neuj;jpy; egp (]y;) mtu;fspd; epfuw;w tPuk; ntspg;gl;lJ. jdJ rg;jj;ij
cau;j;jp jdJ Njhou;fis 'my;yh`;tpd; mbahu;fNs! vd; gf;fk; thUq;fs;"
vd;W mioj;jhu;fs;. jdJ Fuy; xypia K];ypk;fis tpl vjphpfs;jhd; Kjypy;
Nfl;ghu;fs;. mt;thW Nfl;lhy;> jhd; ,f;fl;lhd epiyikf;F MshFNthk;
vd;wpUe;Jk; mijg; nghUl; gLj;jhky; jd; Njhou;fisf; $tp mioj;jhu;fs;.
Mk;! mt;thNw vjphpfs; egp (]y;) mtu;fspd; ,Ug;gplj;ij mwpe;J nfhz;L>
K];ypk;fs; egpatu;fsplk; te;J Nru;tjw;F Kd;ghf mtu;fs; te;J Nru;e;jdu;.
K];ypk;fs; rpjWjy;
vjphpfs; K];ypk;fis Rw;wp tisj;Jf; nfhz;lNghJ K];ypk;fspd; xU rhuhu;
epiy jLkhwpdu;. mjhtJ> ,tu;fs; jq;fis kl;Lk; fhg;ghw;wpf; nfhz;lhy; NghJk;
vd;W Nghu; ikjhdj;jpypUe;J Xbdhu;fs;. ,tu;fspy; xU rhuhu; Xba Xl;lj;jpy;
kjPdhtpw;Fs; Eioe;jdu;. kw;Wk; rpyu; kiy cr;rpfSf;F NkNy Vwpf;nfhz;ldu;.
kw;Wk; xU rhuhu; Nghu;f; fsj;jpy; ,izitg;gtu;fNshL xd;NwhL xd;W fye;J
tpl;ldu;. ahu; ve;jg; gilia Nru;e;jtu; vd;W gphpj;J mwpa Kbatpy;iy. ,jdhy;
K];ypk;fs; jq;fSf;Fs; rpyu; rpyiu jtWjyhf jhf;f Neu;e;jJ.
,e;epiyiag; gw;wp Map\h (uop) mwptpf;Fk; xU rk;gtk; ]`P`{y; Gfhhpapy;
,lk; ngw;Ws;sjhtJ:
c`{j; Nghu; KbTWk; jWthapy; ,izitg;gtu;Sf;Ff; fLk; Njhy;tp Vw;gl;lJ.
mg;NghJ ,g;yP]; K];ypk;fisj; jLkhw itg;gjw;fhf mtu;fisr; rg;jkpl;L
mioj;J 'my;yh`;tpd; mbahu;fNs! cq;fSf;Fg; gpd;dhy; tUgtu;fis
ghUq;fs;" vd;W $wpdhd;. ,tdJ rg;jj;ijf; Nfl;l K];ypk; gilapd;
Kd;gFjpapy;
,Ue;jtu;fs;
jq;fspy;
xUtu;jhd;
miof;fpwhu;
jq;fSf;F
gpd;gFjpapy; vjphpfs; te;Jtpl;ljhff; fUjp tpiuthf jpUk;gp jq;fSf;F
gpd;gFjpapy;
,Ue;j
K];ypk;fSld;
rz;ilapl;ldu;.
,t;thW
K];ypk;fSf;Fs;shfNt jhf;Fjy; epfo;e;Jtpl;lJ. me;Neuj;jpy; `{ij/gh (uop)
mtu;fspd; je;ijia K];ypk;fs; vjphp vd;W epidj;J mtiuf; nfhy;y
gpd;njhlu;e;jdu;. mijg; ghu;j;j `{ij/gh (uop) 'mtu; vdJ je;ij! mtu; vdJ
je;ij! mtiu tpl;LtpLq;fs;" vd;W fj;jpdhu;. Mdhy;> mtuJ rg;jk; vtu;
fhjpYk; tpotpy;iy. vdNt> mtiu tpul;br; nrd;W nfhd;Nw tpl;ldu;. Mdhy;>
`{ij/gh (uop) jq;fsJ Njhou;fisf; Nfhgpg;gjw;Fg; gjpyhf 'my;yh`; cq;fis
kd;dpf;fl;Lk;" vd;W $wpdhu;.
Nkw;$wg;gl;l rk;gtj;ij md;id Map\htplkpUe;J mwptpf;Fk; ~cu;th|
$Wfpwhu;: my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! `{ij/gh kpf ey;ytuhf ,Ue;jhu;. mNj
epiyapy; my;yh`;tplk; Nru;e;Jtpl;lhu;. (]`P`{y; Gfhhp)
,t;thW mtu;fs; $wpajw;Ff; fhuzk;> ,td; je;ij K];ypkhf ,Ue;Jk; jtWjyhf
gLnfhiy nra;ag;gl;lhu;> mjw;Fg; gpizaj; njhifahf E}W xl;lfq;fisj;
jUtjw;F egp (]y;) mtu;fs; Kd;te;jhu;fs;. Mdhy;> `{ij/gh (uop) mtu;fs;
ngUe;jd;ikahf mij K];ypk;fSf;Nf jhdk; nra;J tpl;lhu;fs;. ,r;nray;
egpatu;fspd;
cs;sj;jpy;
`{ij/gh
(uop)
mtu;fisg;
gw;wpa
rpwe;j
Page 271 of 518
ey;nyz;zj;ij Vw;gLj;jpaJ. `{ij/gh (uop) mtu;fs; gpw;fhyj;jpYk; ,Nj
ngUe;jd;ikAlNd
jpfo;e;jhu;fs;.
,ijNa
cu;th
Nkw;$wpathW
Rl;bf;
fhl;bdhu;fs;.
,e;jf; $l;lj;jpd; mzpfSf;fpilapy; ngUk; Fog;gKk; jLkhw;wKk; epytpaJ.
mjpfkhdtu;fs;
vd;d
nra;tJ>
vq;Nf
nry;tJ
vd;W
njhpahky;
Fog;gj;jpw;Fs;shfpdu;. ,e;epiyapy; ,Uf;Fk;nghOJ 'K`k;kJ nfhy;yg;gl;L
tpl;lhu;"
vd;W
xUtd;
XykpLtijf;
Nfl;l
mtu;fs;>
kpr;rkPjkpUe;j
jd;dk;gpf;ifiaAk; ,oe;jhu;fs; mtu;fsJ kdgyKk; Fd;wpaJ rpyu; Nghiu
epWj;jpf;nfhz;L Nrhu;Tw;W MAjq;fisf; fPNo Nghl;lhdh; kw;Wk; rpyu;
eatQ;fu;fspd; jiytd; mg;Jy;yh`; ,g;D cigaplk; Nru;e;J nfhs;syhk;. mtu;
ekf;fhf mg+ ]{/g;ahdplk; ghJfhg;G thq;fpj; jUthu; vd;W vz;zpdu;. jq;fsJ
ifapYs;s MAjq;fisg; Nghl;Ltpl;L epuhAjghzpaha; ,Ue;j ,j;jifa
$l;lj;ij md]; ,g;D es;u; (uop) ghu;j;jNghJ> mtu;fsplk; 'ePq;fs; vd;d
vjpu;ghu;f;fpd;wPu;fs;" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F mtu;fs; 'my;yh`;tpd; J}jNu
nfhy;yg;gl;L tpl;lhu;fs;" vd gjpyspj;jdu;. mjw;F md]; (uop) 'egp (]y;)
mtu;fSf;Fg; gpd; tho;e;J ePq;fs; vd;d nra;ag; NghfpwPu;fs;? egpatu;fs;
vf;fhhpaj;jpw;fhf capu; ePj;jhu;fNsh mjw;fhf ePq;fSk; cq;fs; capiuj; jpahfk;
nra;Aq;fs;!" vd;W $wpagpd; my;yh`;tplk; gpd;tUkhW Kiwapl;lhu;fs;:
'my;yh`;Nt! (K];ypk;fshfpa) ,tu;fs; nra;j fhhpaj;jpypUe;J cd;dplk; ehd;
kd;dpg;G Nfl;fpNwd;. ,izitg;gtu;fshfpa mtu;fs; nra;j fhhpaj;jpypUe;J
tpyfp cd;dstpy; kPSfpNwd;." ,t;thW Kiwapl;lg; gpd; vjphpfis Nehf;fp
Kd;Ndwpdhu;. mg;NghJ mtiu ]mJ ,g;D KMj; (uop) re;jpj;J 'mg+ ckNu!
vq;Nf nry;fpwPu;?" vd tpdtpdhu;. mjw;F md]; (uop) '`h... nrhu;f;fj;jpd;
eWkzk; vt;tsT mUikahdJ. c`{Jf;fUfpy; mij ehd; Efu;fpNwd;" vd;W
$wp vjphpfsplk; Nghu; nra;J capu; ePj;jhu;. ,Wjpapy; mtiu vtuhYk;
milahsk; fhzKbahj mstpw;F cly; rpijf;fg; gl;bUe;jJ. Nghu; Kbe;jjw;Fg;
gpd; mtuJ Edptpuiyg; ghu;j;Jjhd; mtuJ rNfhjhp mtiu milahsk;
fhl;bdhu;. mg;NghJ mtuJ clypy; <l;b> mk;G> ths; Mfpa tw;why; vz;gJf;Fk;
Nkw;gl;l fhaq;fs; ,Ue;jd. (]`P`{y; Gfhhp> [hJy; kMJ)
]hgpj; ,g;D j`;jh`; vd;w egpj;Njhou; jdJ $l;lj;ij mioj;J 'md;rhhp
r%fNk! K`k;kJ (]y;) jpl;lkhf nfhy;yg;gl;L tpl;lhYk; epr;rakhf my;yh`;
capUld; ,Uf;fpd;whd; mtd; kuzpf;f khl;lhd; cq;fsJ khu;f;fj;jpw;fhf ePq;fs;
Nghu; GhpAq;fs; epr;rakhf my;yh`; cq;fSf;F ntw;wpia toq;Fthd; cq;fSf;F
cjtp nra;thd;" vd;W $w md;rhhpfspd; xU $l;lk; mtUld; Gwg;gl;lhu;fs;.
mtu;fs; fhypjpd; Fjpiug; gil tPuu;fisj; jhf;fpdu;. Mdhy;> fhypj; ,tiuAk;
,tuJ Njhou;fisAk; nfhd;Wtpl;lhu;. (m];]Puj;Jy; `y;gpa;ah)
xU K`h[pu;> md;rhhp xUtUf;F mUfpy; nrd;whu;. me;j md;rhhp ntl;lg;gl;L
,uj;jj;jpy; cod;W nfhz;bUe;jhu;. mg;NghJ me;j K`h[pu;> md;rhhpaplk;
'K`k;kJ (]y;) nfhy;yg;gl;L tpl;lhu;fs; vd;gJ cdf;Fj; njhpAkh?" vd;W
Nfl;lhu;. mjw;F me;j md;rhhp K`k;kJ (]y;) nfhy;yg;gl;Ltpl;lhYk; mtu;fs;
khu;f;fj;ij vLj;J itj;J tpl;lhu;fs;. ePq;fs; cq;fsJ khu;f;fj;jpw;fhfg;
NghhpLq;fs;" vd;W $wpdhu;. ([hJy; kMJ)
,JNghd;w tPu ciufshYk; czu;r;rpkpf;f thu;j;ijfshYk; K];ypk;fSf;F
Md;kPf gyk; jpUk;gpaJ. epiy jLkhwp epd;w mtu;fs; rf[epiyf;Fj; jpUk;gpdu;.
Page 272 of 518
gzptJ my;yJ mg;Jy;yh`; ,g;D cigAld; Nru;e;Jnfhs;tJ vd;w Fok;gpa
rpe;jidapypUe;J tpLgl;L jq;fsJ MAjq;fisf; ifapnyLj;Jf; nfhz;L
vjphpfSld; rz;ilapl Muk;gpj;jhu;fs;. $l;lj;ijg; gpse;J nfhz;L egpatu;fis
Nehf;fp Kd;Ndwpdu;. egpatu;fs; nfhy;yg;gl;lhu;fs; vd;w nra;jp ntWk; ngha;nad
mtu;fSf;Fj; njhpe;J tpl;lJ. ,jdhy; mtu;fspd; gyk; NkYk; $baJ. vdNt>
vjphpfspd;
$l;lj;Jld;
fLikahfg;
Nghhpl;Lf;
nfhz;Nl
Kd;Ndwp
egpatu;fSf;fUfpy; xd;W $bdu;.
,Nj Neuj;jpy; %d;whtJ xU gphptpdUk; ,Ue;jdu;. mtu;fsJ ftiy
egpatu;fisg; gw;wpNa ,Ue;jJ. ,tu;fspy; mg+gf;u;> cku;> myP (uop) Kjyplk;
tfpj;jdu;. egpatu;fSf;F Mgj;J Vw;glyhk; vd;W njhpe;jTld; Kd;Ndw;ghlhf
egpatu;fisr; Rw;wp ,tu;fs; ghJfhg;gpy; <Lgl;ldu;.
egpatu;fisr; Rw;wp fLk; rz;il
K];ypk;fspy; ,jw;F Kd; $wg;gl;l gphptpdu;fs; vjphpfshy; #og;gl;L fLikahd
jhf;Fjiyr; rkhspj;Jf; nfhz;bUe;j mNj Ntisapy; ,q;Nf egp (]y;)
mtu;fisr; #o;e;jpUe;j K];ypk;fisAk; Fiw\pfs; jhf;fpdu;. mg;NghJ egp (]y;)
mtu;fSld; xd;gJ egu;fs; kl;LNk ,Ue;jdu;. ,g;NghJjhd; ehk; Kd;dhy;
fz;lthW egpatu;fs; 'K];ypk;fNs vd;dplk; thUq;fs;. ehd; my;yh`;tpd;
J}ju;" vd;W mioj;jhu;fs;. mg;NghJ egpatu;fspd; rg;jj;ijf; Nfl;l mf;fk;
gf;fj;jpypUe;j kw;w vjphpfSk; egpatu;fs; ,Ue;j jpir Nehf;fpg; gha;e;jdu;.
mjdhy; egpatu;fSld; ,Ue;j xd;gJ egpj;Njhou;fSf;Fk; jhf;f te;j
vjphpfSf;Fkpilapy; fLikahd rz;il ele;jJ. mr;rz;ilapy; me;jj; Njhou;fs;
egpatu;fs; kPJ itj;jpUe;j md;Gk; mtu;fSf;fhf jq;fisNa mu;g;gzpf;Fk;
jpahf czu;Tk; ed;F ntspg;gl;lJ.
md]; ,g;D khypf; (uop) ,J njhlu;ghf mwptpf;Fk; xU nra;jp ]`P`;
K];ypkpy; ,lk;ngw;Ws;sJ. md]; ,g;D khypf; (uop) $Wfpwhu;fs;: c`{j;
Nghud;W egp (]y;) mtu;fs; VO md;rhhp Njhou;fSlDk; ,uz;L Fiw\pj;
Njhou;fSlDk; jdpj;J tpl;lhu;fs;. ,izitg;gtu;fs; egpatu;fisr; #o;e;J
nfhz;l NghJ ',tu;fis ek;kplkpUe;J ahu; tpul;LthNuh mtUf;Fr; nrhu;f;fk;
cz;L. (my;yJ) mtu; nrhu;f;fj;jpy; vd;Dld; ,Ug;ghu;" vd;W egpatu;fs;
$wpdhu;fs;. ,ijf; Nfl;l md;rhhp xUtu; me;j vjphpfis Nehf;fpg; gha;e;J
rz;ilapl;L tPukuzk; va;jpdhu;. kPz;Lk; ,izitg;gtu;fs; egpatu;fisj; jhf;f
#o;e;j NghJ Kd;G $wpaJ NghyNt $wpdhu;fs;. kPz;Lk; md;rhhpfspy; xUtu;
Kd;nrd;W Nghhpl;L tPukuzk; va;jpdhu;. ,t;thNw VO md;rhhpj; Njhou;fs;
nfhy;yg;gl;ldu;. mg;NghJ egpatu;fs; jdJ ,U Fiw\pj; Njhou;fsplk; 'ekJ
Njhou;fSf;F ehk; ePjk; nrYj;jtpy;iy" vd;W $wpdhu;fs;. (K`h[pu;fs; md;wp
md;rhhpfs; nfhy;yg;gl;lijg; gw;wp egp (]y;) ,t;thW $wpdhu;fs;.) (]`P`;
K];ypk;)
egpatu;fspd; tho;f;ifapy; kpf ,f;fl;lhd Neuk;
Nkw;$wg;gl;l VO md;rhhpj; Njhou;fspy; ,Wjpahf vjphpfsplk; rz;ilapl;ltu;
ckhuh ,g;D a[Pj; (uop) vd;gtuhthu;. ,tu; rz;ilapy; gLfhakile;J fPNo
tpOe;jhu;. mg;NghJ ,U Fiw\pj; Njhou;fs; (jy;`h ,g;D cigJy;yh`; kw;Wk;
]mJ ,g;D mgP tf;fh];) kl;Lk;jhd; egp (]y;) mtu;fSld; ,Ue;jdu;.
my;yh`;tpd; mUshy; rpwpJ Neuj;jpy; mq;F te;J Nru;e;j rpy K];ypk;fs;
Page 273 of 518
ckhuhit vjphpfsplkpUe;Jf; fhg;gw;wpdu;. fPNo tpOe;j md;rhhpj; Njhou;
egpatu;fspd; ghjj;ij jd; jiyf;Fj; jiyaidahf;fpf; nfhz;lhu;. rw;W Neuj;jpy;
mtu; capu; gphpe;j NghJ mtuJ fd;dk; egpatu;fspd; ghjj;jpd; kPJ ,Ue;jJ.
(,g;D `p\hk;)
Nkw;$wg;gl;l me;j jUzk; egpatu;fspd; tho;f;ifapNyNa mtu;fSf;F Vw;gl;l
kpfr; rpukkhd Neukhf ,Ue;jJ. Mdhy;> vjphpfisg; nghWj;jtiuapy; egp (]y;)
mtu;fis nfhiy nra;tjw;F mtu;fSf;Ff; fpilj;j ey;y tha;g;ghf ,Ue;jJ.
mij gad;gLj;jpf; nfhs;tjw;F mtu;fs; jhkjpf;ftpy;iy. cldbahf egpatu;fis
Nehf;fp jq;fsJ jhf;Fjiyj; njhLj;jdu;. egpatu;fspd; fijia Kbf;f Ntz;Lk;
vd;W ntwp nfhz;ldu;. cj;gh ,g;D mgP tf;fh]; vd;gtd; egpatu;fis Nehf;fpf;
fy;nywpe;jhd;. ,jdhy; egpatu;fs; fPNo tpOe;J tpl;lhu;fs;. egpatu;fspd; tyJ
fPo; Kd; gy; Nrjkile;J fPo; cjLk; fhakile;jJ. egpatu;fis Nehf;fp Xbte;j
mg;Jy;yh`;
,g;D
\p`hg;
[{`;
vd;gtd;
egpatu;fspd;
Kfj;ijf;
fhag;gLj;jpdhd;. mg;Jy;yh`; ,g;D fkpM egpatu;fspd; G[j;jpd; kPJ thshy;
Xq;fp ntl;bdhd;. egpatu;fs; ,uz;L ftr Milfs; mzpe;jpUe;jjhy; me;j
ntl;L egp (]y;) mtu;fspd; clypy; gltpy;iy. Mdhy;> jhf;fpa Ntfj;jpd; typ
xU khjk; tiu ePbj;jpUe;jJ. gpd;G egpatu;fspd; Kfj;ij Nehf;fp this
tPrpdhd;. mjdhy;> egpatu;fs; mzpe;jpUe;j ,Uk;G ftrj;jpd; ,uz;L Mzpfs;
Kfj;jpy; Fj;jpd. mtd; ',ij thq;fpf;nfhs;. ehd;jhd; ,g;D fkpM" vd;W
$wpdhd;. mg;NghJ egpatu;fs; jdJ Kfj;jpy; ,Ue;J ,uj;jj;ij Jilj;jtu;fshf
~mf;kmfy;yh`{| (my;yh`; cd;id ,opTgLj;Jthdhf) vd;W $wpdhu;fs;.
(/gj;`{y; ghhp)
my;yh`; egp (]y;) mtu;fspd; ,e;jg; gpuhu;j;jidia Vw;Wf;nfhz;lhd;.
,g;NghUf;Fg; gpd; xU ehs; jdJ Ml;L ke;ijiaj; Njb ,g;D fkpM
Gwg;gl;lhd;. mtdJ Ml;L ke;ij kiy cr;rpapd; kPJ ,Ug;gJ njhpaNt mtd;
mq;F nrd;w NghJ> nfhk;Gs;s xU Kul;L ML mtid ,iltplhky; jhf;fp
kiy cr;rpapypUe;J fPNo js;spaJ. (/gj;`{y; ghhp)
c`{j; Nghhpd; ,e;j ,f;fl;lhd jUzj;jpy; egp (]y;) mtu;fs;> 'my;yh`;Tila
J}jhpd; Kfj;ijf; fhag;gLj;jpa $l;lj;jpdu; kPJ my;yh`;tpd; Nfhgk;
fbdkhfl;Lk;" vd;W gpuhu;j;jpj;jhu;fs;. rpwpJ Neuk; fopj;J 'my;yh`;Nt! vdJ
$l;lj;jpdiu kd;dpj;J tpL. epr;rakhf mtu;fs; mwpahjtu;fs;" vd;W
Ntz;bdhu;fs;. (/gj;`{y; ghhp> K/[Kj; jg;uhdp)
fh[p ,aho; mtu;fspd; ~\p/gh| vd;w E}ypy; ,t;thW te;Js;sJ: 'my;yh`;Nt!
vdJ $l;lj;jpdiu Neu;topapy; elj;J! epr;rakhf mtu;fs; mwpahjtu;fs;" vd
gpuhu;jpj;jjhf te;Js;sJ.
'c`{j; Nghhpy; egp (]y;) mtu;fspd; Kd; gy; cilf;fg;gl;lJ. egpatu;fspd;
jiyapYk; gykhd fhak; Vw;gl;lJ. mg;NghJ egpatu;fs; jd; kPJ tope;Njhba
,uj;jj;ij mfw;wpatu;fshf 'my;yh`;tpd; J}juhfpa ehd; my;yh`;tpd; gf;fk;
kf;fis miof;f> mtu;fNsh vdJ Kfj;ijAk; Kd; gy;iyAk; cilj;J tpl
vt;thW mtu;fs; ntw;wpngw KbAk;?" vd;W $wpdhu;fs;. my;yh`; ,J
njhlu;ghfNt ,e;j trdj;ij ,wf;fpdhd;.
(egpNa!) ,t;tp\aj;jpy; cq;fSf;F ve;j mjpfhuKkpy;iy. (my;yh`;) mtu;fis
(,];yhikj;
jOTk;gbr;
nra;J)
kd;dpj;J
tplyhk;.
my;yJ
mtu;fs;
Page 274 of 518
mepahaf;fhuu;fshf ,Ug;gjdhy; mtu;fis NtjidAk; nra;ayhk;. (my;Fu;Md;
3:128) (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;)
,izitg;gtu;fs; egp (]y;) mtu;fisf; nfhd;W jPu;j;Jtpl Ntz;Lk; vd;w xNu
Fwpf;Nfhspy; ,Ue;jdu;. Mdhy;> mtu;fis vjpu;j;J ]mJ ,g;D mgP tf;fh];>
jy;`h ,g;D cigJy;yh`; (uop) Mfpa ,UtUk; kpf tPuj;JlDk; JzpTlDk;
Nghhpl;ldu;. vdNt> vjphpfs; jq;fsJ Nehf;fj;ij mila Kbatpy;iy.. NkYk;>
,t;tpU Njhou;fSk; mk;nga;tjpy; kpf Nju;r;rp ngw;wtu;fshf ,Ue;jjhy;
egpatu;fisj; jhf;f te;j vjphpfspd; $l;lj;ij egpatu;fSf;F mUNf
neUq;ftplhky; jLj;jdu;.
]mJ ,g;D mgP tf;fh]{f;F egp (]y;) jq;fspd; mk;Gf; $l;ilf; nfhLj;J
']mNj! eP mk;ngwpthahf! vdJ jhAk; je;ijAk; cdf;F mu;g;gzkhfl;Lk;!" vd;W
$wpdhu;fs;. egpatu;fs; ]mij jtpu NtW vtUf;Fk; ,t;thu;j;ijiaf;
$wpajpy;iy vd;gjpypUe;J ve;j msTf;F egp (]y;) mtu;fis ]mJ (uop)
ghJfhj;jhu;fs; vd;gij ehk; Ghpe;J nfhs;syhk;. (]`P`{y; Gfhhp)
jy;`h ,g;D cigJy;yh`;tpd; tPuj;ijg; gw;wp [hgpu; (uop) mwptpg;gij ,khk;
e]aP (u`;) gjpT nra;Js;shu;fs;. m/jhtJ: c`{j; Nghhpy; vjphpfs; egp (]y;)
mtu;fisr; #o;e;J nfhz;ldu;. egpatu;fSld; rpy md;rhhp Njhou;fSk;
,Ue;jdu;. mg;NghJ egpatu;fs; 'ahu; ,e;j vjphpfis vjpu;j;Jg; NghhpLthu;?"
vd;W Nfl;lhu;fs;. jy;`h (uop) 'ehd;" vd;W Ke;jpf; nfhz;L gjpy; $wpdhu;fs;.
Mdhy;> cld; ,Ue;j md;rhhpfSk; mjw;Fj; jahuhfNt egp (]y;) md;rhhpfSf;F
mDkjpaspj;jhu;fs; xt;nthU md;rhhpahf vjphpfSld; rz;ilapl;L tPu kuzk;
va;jpdhu;fs;. mjw;Fg; gpd; jy;`h (uop) vjphpfSld; rz;ilapl;lhu;fs;. mtu;fsJ
rz;il 11 egu;fspd; rz;ilf;Fr; rkkhf ,Ue;jJ. mtuJ ifapy; gy ntl;Lfs;
tpOe;jd. rpy tpuy;fs; Jz;bf;fg;gl;ld. mg;NghJ ~`];'!! (Ntjidapy; $Wk;
thu;j;ij) vd;whu;fs;. mjw;F egpatu;fs; 'eP ~gp];kpy;yh`;| vd;W nrhy;ypapUe;jhy;
kf;fs; ghu;f;Fk; msTf;F thdtu;fs; cd;id cau;j;jpUg;ghu;fs;" vd;whu;fs;.
,Wjpahf my;yh`; vjphpfis tpl;Lk; egpatu;fis ghJfhj;jhd;. (/gj;`{y; ghhp)
'39 my;yJ 35 fhaq;fs; jy;`h (uop) mtu;fSf;F ,g;Nghhpy; Vw;gl;ld. mtu;fsJ
Ml;fhl;b tpuYk; mij mLj;Js;s nghpa tpuYk; ntl;lg;gl;ld." (/gj;`{y;
ghhp)
if]; ,g;D mg+ `h]pk; $wpajhf ]`P`{y; Gfhhpapy; te;Js;sJ: 'c`{j;
Nghu;f; fsj;jpy; egp (]y;) mtu;fis Nehf;fp rPwp te;j mk;Gfis ve;jf; ifahy;
jy;`h (uop) jLj;Jf; fhj;jhNuh me;jf; if c`{j; NghUf;Fg; gpd; nraypoe;J
Nghdij ehd; ghu;j;Njd;."
egp (]y;) mtu;fs; jy;`hitg; gw;wp ,t;thW $wpdhu;fs;: 'ahu; g+kpf;F Nky;
elkhLk; \`Pij (capu; ePj;j jpahfpia) ghu;f;f tpUk;Gfpwhu;fNsh mtu; jy;`h
,g;D cigJy;yh`;itg; ghu;f;fl;Lk;." (]{dDj; jpu;kpjp> ,g;D kh[h)
Map\h (uop) $Wfpwhu;fs;: c`{Jg; Nghiug; gw;wp mg+gf;Uf;F Kd; Ngrg;gl;lhy;
md;iwa jpdk; KOtJk; (mjhtJ md;iwa jpdj;jpy; egp (]y;) mtu;fisg;
ghJfhj;j ed;iknay;yhk;) jy;`hitNa rhUk; vd;W $Wthu;fs;. (/gj;`{y; ghhp)
NkYk;> jy;`hitg; gw;wp mg+gf;u; (uop) ,t;thW xU ftpij $Wthu;fs;:
Page 275 of 518
'jy;`h ,g;D cigJy;yh`;Nt!
cdf;fhf gy nrhu;f;fq;fs;
cz;L.
,d;Dk; gy fz;zofpfSk; cz;L."
,e;j rpukkhd neUf;fbahd epiyapy;> my;yh`; egp (]y;) mtu;fSf;Fj; jdJ
kiwKfkhd cjtpia ,wf;fpdhd;.
,ijg; gw;wp ]mJ (uop) mwptpf;Fk; xU nra;jp ]`P`{y; Gfhhp kw;Wk; ]`P`;
K];ypkpy; ,lk; ngw;Ws;sJ. ]mJ (uop) $Wfpwhu;fs;: c`{j; Nghhpy; ehd;
egpatu;fisg; ghu;j;Njd;. mtu;fisg; ghJfhg;gjw;fhf mtu;fisr; Rw;wp ,Utu;
fLikahf rz;il nra;J nfhz;bUe;jdu; mtu;fs; ntz;ikahd Mil
mzpe;jpUe;jdu; ,e;ehSf;F Kd;Ngh> gpd;Ngh mtu;fis ehd; ghu;j;jjpy;iy
mtu;fs; [pg;uPy;> kPf;fhapy; Mthu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;)
egpatu;fs; mUNf Njhou;fs; jpuSjy;
Nkw;$wg;gl;l epfo;r;rpfnsy;yhk; fz; rpkpl;Lk; rpy epkplq;fspy; kpd;dy;
Ntfj;jpy; ele;J Kbe;jd. egp (]y;) mtu;fSf;F kpf neUf;fkhd gy Njhou;fs;
Nghhpy; Kjy; mzpapy; epd;W vjphpfSld; rz;ilapl;Lf; nfhz;bUe;jdu;.
jpBnud Nghhpd; epiy ,t;thW khWk; vd mtu;fs; vjpu;ghu;f;ftpy;iy my;yJ
egpatu;fspd; rg;jj;ij mtu;fs; cldbahff; Nfl;bUe;jhy; egpatu;fSf;F ve;jj;
jPq;Fk; Vw;gl;L tplf;$lhJ vd;gjw;fhf tpiue;Jr; nrd;W egpatu;fisg;
ghJfhj;jpUg;ghu;fs;. Mdhy;> ,tu;fs; egpatu;fsplk; tUtjw;F Kd;djhfNt
egpatu;fSf;F mj;jid fhaq;fSk; Vw;gl;L tpl;ld; MW md;rhhpfs;
nfhy;yg;gl;L tpl;ldu;. Vohtjhf Xu; md;rhhp Njhou; fhakile;J> Fw;Wapuhf
g+kpapy; tpOe;J fple;jhu; mtUk; rpwpJ Neuj;jpy; kuzpj;jhu;. ]mJ> jy;`h (uop)
Mfpa ,Utu; kl;Lk; vjphpfis egp (]y;) mtu;fis neUq;ftplhky; vjpu;j;J
rz;ilapl;Lf; nfhz;bUe;jdu;.
gilapd; Kd;mzpapy; ,Ue;J rz;il nra;J nfhz;bUe;j rpwg;Gkpf;f
egpj;Njhou;fs; epiyikawpe;J egpatu;fsplk; tpiue;J te;J> mtu;fisr; Rw;wp
tiyahfg; gpd;dp epd;W> vjphpfsplkpUe;J ghJfhg;gjw;fhf fLk; Nghu; Ghpe;jdu;.
,t;thW jpUk;gpa Njhou;fspy; Kjyhktu; egpatu;fspd; Fifj; Njhouhd mg+gf;u;
(uop) Mthu;fs;.
,Njh... me;j Njhohpd; mUik kfshu; ekJ md;id Map\h (uop) jdJ je;ij
mg+gf;u; ]pj;jPf; (uop) $wpajhf mwptpf;fpwhu;fs;:
'c`{j; Nghud;W kf;fs; egp (]y;) mtu;fis tpl;Lk; gy jpirfspy;
rpjwptpl;lhu;fs;. gpd;G ehd;jhd; Kjypy; egpatu;fsplk; jpUk;gp te;Njd;. mg;NghJ
mtu;fSf;F Kd; xUtu; mtu;fisg; ghJfhj;jtuhf vjphpfsplk; rz;il nra;J
nfhz;bUe;jijg; ghu;j;Njd;. ehd; vd; kdjpw;Fs; 'eP jy;`hjhNd! vdJ je;ijAk;
jhAk; cdf;F mu;g;gzkhfl;Lk;. eP jy;`hjhNd! vdJ je;ijAk; jhAk; cdf;F
mu;g;gzkhfl;Lk;. vdf;Fj;jhd; tha;g;G jtwptpl;lJ. vdJ ,dj;ij Nru;e;j
cdf;fhtJ egpatu;fisg; ghJfhf;Fk; tha;g;Gf; fpilj;jjpy; vdf;F kpf;f kfpo;r;rp
vd;W $wpf;nfhz;Nld;. mjw;Fs; mg+ cigjh ,g;D [u;uh`; (uop) gwitiag;
Nghd;W tpiue;J te;J vd;id mile;jhu;. ehq;fs; ,UtUk; egpatu;fis Nehf;fp
tpiue;Njhk;. mq;F ehq;fs; nrd;wilAk; NghJ jy;`h (uop) egpatu;fSf;F Kd;
kaq;fp tpOfpwhu;.
Page 276 of 518
egp (]y;) mtu;fs; 'cq;fsJ rNfhjuiuf; fhg;ghw;Wq;fs;! mtu; jdf;F nrhu;f;fj;ij
nrhe;jkhf;fpf;
nfhz;lhu;"
vd;W
$wpdhu;fs;.
egpatu;fspd;
Kfk;
jhf;fg;gl;bUe;jjhy; mtu;fsJ Kff;ftrj;jpd; ,uz;L Mzpfs; fz;Zf;Ff; fPo;
gFjpapy; GFe;J tpl;ld. ehd; mij vLf;f tpUk;gpNdd;. mg;NghJ mg+ cigjh
(uop) 'mg+gf;Nu! my;yh`;Tf;fhf Nfl;fpNwd;. mij ehd;jhd; nra;Ntd;" vd;W
$wpdhu;. gpd;G mg+ cigjh (uop) egpatu;fSf;F typ Vw;gl;L tplf;$lhJ
vd;gjw;fhf jdJ thahy; mij kpf nkd;ikahf vLf;f Kaw;rpj;jhu;. gpwF> mij
egpatu;fspd; Kfj;jpypUe;J gy;yhy; fbj;J vLj;jhu;. mjdhy; mtuJ Kd; gy;
tpOe;J tpl;lJ. ,uz;lhtJ Mzpia mfw;w ehd; tpUk;gpNdd;. mg;NghJk; mg+
cigjh (uop) 'my;yh`;Tf;fhf Nfl;fpNwd;. ehd;jhd; mijAk; vLg;Ngd;" vd;W
$wp> Kd;G nra;jJ Nghd;Nw kpf nkJthf vLj;jNghJ mg+ cigjhtpd;
,d;ndhU gy;Yk; tpOe;Jtpl;lJ. kPz;Lk; egpatu;fs; 'cq;fsJ rNfhjuiuf;
fhg;ghw;Wq;fs;. mtu; jdf;F nrhu;f;fj;ij nrhe;jkhf;fpf; nfhz;lhu;" vd;W
$wpdhu;fs;. ehq;fs; jy;`h (uop) mtu;fisj; J}f;fpr; nrd;W rpfpr;ir mspj;Njhk;.
mtUf;F gj;J ths; ntl;Lfs; tpOe;jpUe;jd. rpfpr;ir mspj;j rpwpJ Neuj;jpy;
kPz;Lk; jy;`h (uop) egpatu;fsplk; te;Jtpl;lhu;fs;." ([hJy; kMJ> ,g;D g;ghd;)
,e;j rpukkhd tpdhbfspy; K];ypk; khtPuu;fspd; xU $l;lk; egp (]y;)
mtu;fisr; Rw;wp FOkpaJ. mtu;fspy; mg+ J[hdh> K];mg; ,g;D ciku;> myP
,g;D mg+jhypg;> ]`;y; ,g;D `{id/g;> mg+ ]aPj; Fj;apd; jfg;gdhuhd khypf;
,g;D rpdhd;> ck;K mkhuh gpd;j; fmg; my; kh[pdpah vd;w ngz;kzp> fjhjh
,g;D E/khd;> cku; ,g;Dy; fj;jhg;> `hj;jpg; ,g;D mg+gy;jM> mg+ jy;`h
(uopay;yh`{ md;`{k;) MfpNahu; mjpy; mlq;Ftu;. (K];dJ mgP a/yh)
vjphpfspd; jhf;Fjy; NtfkhFjy;
egp (]y;) mtu;fisj; jhf;f tpiue;j vjphpfspd; vz;zpf;if xt;nthU NeuKk;
mjpfhpj;jthNw ,Ue;jJ. mt;thNw gilapd; kw;w gFjpfspYk; K];ypk;fs; kPJk;
vjphpfspd; jhf;Fjy; fLikahdJ. ~mg+ Mkpu;| vd;w vjphp> Nghu; ikjhdj;jpd; gy
,lq;fspy; Njhz;b itj;jpUe;j gs;sq;fs; xd;wpy; egp (]y;) mtu;fs; tpOe;J
tpl;lhu;fs;. mjpy; mtu;fsJ %l;Lf;fhy; fhakile;jJ. gpwF myP (uop) mtu;fspd;
cjtpahy; egpatu;fs; gs;sj;jpypUe;J NkNy vOe;jhu;fs;.
,g;Nghhpy; fye;j K`h[pu;fspy; xUtu; Nghhpd; epiyik Fwpj;J tpthpf;fpwhu;:
'ehd; c`{j; Nghhpy; fye;J nfhz;Nld;. egp (]y;) mtu;fis Nehf;fp mk;Gfs;
xt;nthU
jpirapypUe;Jk;
vwpag;gl;ld.
Mdhy;>
mit
egpatu;fisj;
jhf;fptplhky; my;yh`; ghJfhj;jhd;. vjphpfspy; xUtdhd ,g;D \p`hg; [{`;
vd;gtd; 'vdf;F K`k;kijf; fhl;Lq;fs;. mtu; capUld; jg;gpj;jhy; ehd;
jg;gpf;f KbahJ" vd;W fj;jpf; nfhz;bUe;jhd;. mg;NghJ egpatu;fs; mtDf;F
mUfpy;jhd; ,Ue;jhu;fs;. vdpDk;> mtdhy; mtu;fisg; ghu;f;f Kbatpy;iy.
rpwpJ Neuj;jpw;Fg; gpd; egpatu;fs; NtW gf;fk; nrd;Wtpl;l NghJ> 'cdf;F
mUfpy;jhNd K`k;kJ ,Ue;jhu;. mtiu eP nfhd;W ,Uf;fyhNk" vd;W vjphpg;
gilapd; jsgjpfspy; xUtuhd ]/g;thd; ,g;D \p`hg; ,lk; $wpdhu;. mjw;F
'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ehd; mtiug; ghu;f;ftpy;iyNa! my;yh`;tpd; kPJ
rj;jpak; nra;J ehd; nrhy;fpNwd;. mtu; ek;kplkpUe;J fhg;ghw;wg;gl;L tpl;lhu;.
ehq;fs; ehd;F egu;fs; mtiuf; nfhy;y Ntz;Lk; vd;w cWjpAld; mtiuj; Njb
miye;Njhk;. Mdhy;> vq;fshy; mtuUfpy; nry;y Kbatpy;iy" vd;W ,g;D
\p`hg; $wpdhd;. ([hJy; kMJ)
Page 277 of 518
nraw;fhpa tPujPur; nray;fs;
K];ypk;fs; ,e;ehspy; tuyhW fhzhj mw;Gjkhd tPujPur;
jpahfq;fisAk; Ghpe;jhu;fs;. mtw;wpy; rpytw;iw ,q;F ghu;g;Nghk;:
nray;fisAk;
egp (]y;) mtu;fSf;F Kd; mg+ jy;`h (uop) jd;idNa jLg;ghf Mf;fp neQ;ir
epkpu;j;jp vjphpfspd; jhf;Fjy;fspypUe;J egpatu;fisg; ghJfhj;jhu;fs;.
,ijg; gw;wp md]; (uop) $Wfpwhu;fs;: c`{j; Nghu; md;W mg+ jy;`h (uop)
egpatu;fSf;F Kd;ghf epd;W jdJ Nflaj;jhy; egpatu;fisg; ghJfhj;Jf; nfhz;L
,Ue;jhu;fs;. mg+ jy;`h (uop) kpf Ntfkhf mk;ngwpAk; jpwik ngw;wtu;fs;.
md;iwa jpdj;jpy; kl;Lk; mtuJ fuj;jpy; ,uz;L my;yJ %d;W tpy;fs;
cile;jd. xUtu; mg+ jy;`hTf;F mUfpy; mk;Gf;$l;Lld; nrd;w NghJ 'mij
mg+ jy;`hTf;Ff; nfhL!" vd;W egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;. NkYk;. egpatu;fs;
vjphpfspd; epiyia mwpe;J nfhs;s mt;tg;NghJ jq;fsJ jiyia cau;j;jpg;
ghu;j;Jf; nfhz;bUe;jhu;fs;. mg;NghJ mg+ jy;`h (uop) 'vdJ jhAk; je;ijAk;
cq;fSf;F mu;g;gzkhfl;Lk;! ePq;fs; vl;bg; ghu;f;fhjPu;fs; vjphpfspd; mk;G
cq;fisj; jhf;fptplyhk; cq;fsJ neQ;Rf;F Kd; vdJ neQ;R ,Uf;fl;Lk;" vd;W
$Wthu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
md]; (uop) $Wfpwhu;fs;: mg+jy;`h (uop) xU Nflaj;jhy; egp (]y;) mtu;fisg;
ghJfhj;Jf; nfhz;bUe;jhu;. mtu; jpwikahf mk;ngwpgtuhf ,Ue;jhu;. mtu;
mk;ngwpAk; NghJ me;j mk;G vq;Nf tpOfpwJ vd;W egpatu;fs; jiyia
cau;j;jpg; ghu;g;ghu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
mg+ J[hdh gykpf;f ,Uk;G ftr Mil mzpe;jpUe;jhu;. egp (]y;) mtu;fis
Nehf;fp tUk; mk;Gfisj; jd; KJif Nflakhf;fp jLj;Jf; nfhs;thu;.
egp (]y;) mtu;fspd; gy;iy cilj;J tpl;L FjpiuNky; Ntfkhfr; nrd;Wf;
nfhz;bUe;jhd; cj;gh ,g;D mgP tf;fh];. ,tid `hj;jpg; ,g;D mgP gy;jM
(uop) gpd;njhlu;e;Jr; nrd;W mtdJ jiyia ntl;b tPrpdhu;. gpwF mtdJ
FjpiuiaAk; thisAk; vLj;J te;jhu;. ,td; egpatu;fspd; ghJfhtyuhd ]mJ
,g;D mgP tf;fh]; (uop) mtu;fspd; rNfhjudhthd;. ,tidj; jPu;j;J fl;l ]mJ
(uop) Mu;tkhf ,Ue;jhu;. Mdhy;> me;j tha;g;G mtu;fSf;Ff; fpilf;ftpy;iy.
`hj;jpg; (uop) me;j tha;g;igj; jl;br; nrd;whu;.
mk;ngwptjpy; jpwik ngw;w tPuu;fspy; xUtuhd ]`;y; ,g;D `{id/g; (uop)
kuzk; tiu Nghu; GhpNtd; vd;W egp (]y;) mtu;fsplk; ,g;NghUf;fpilapy;
thf;Fg; gpukhzk; nra;jhu; ,tu; ,g;Nghhpy; vjphpfis tpul;b mbg;gjpy; ngUk;
gq;fhw;wpdhu;.
md;iwa jpdk; egp (]y;) mtu;fSk; mk;ngwpe;jhu;fs;. ,J Fwpj;J fjhjh ,g;D
E/khd; (uop) mwptpf;fpd;whu;fs;: tpy;ypd; euk;G mWgLk; tiu egp (]y;) mtu;fs;
mk;ngwpe;jhu;fs;. mWe;Jtpl;l me;j tpy;iy fjhjh ,g;D E/khd; (uop) jd;dplk;
itj;jpUe;jhu;fs;.
fjhjhtpd; fz;zpy; Vw;gl;l fhaj;jhy; mJ gpJq;fptpl;lJ. egp (]y;) mtu;fs;
mij jdJ ifahy; mtuJ fz;Fopapy; itj;J gpuhu;j;jpj;jhhu;fs;. mJ kpf
mofpajhfTk; $u;e;j ghu;it cilajhfTk; mike;J tpl;lJ.
Page 278 of 518
mg;Ju; u`;khd; ,g;D mt;/g; (uop) kpf Kk;Kukhfg; Nghu; nra;jhu;. mtuJ
thapy; gyj;j fhak; Vw;gl;L gy; cile;jJ. ,UgJf;Fk; mjpfkhd fhaq;fs;
mtUf;F Vw;gl;ld. mtw;wpy; rpy fhypy; Vw;gl;ljhy; mtuhy; rpy fhyk; tiu
elf;f Kbatpy;iy.
K];ypk;fsplk; rz;il nra;J nfhz;bUe;j ,g;D fkpMtplk; egpj;Njhopauhd
ck;K mkhuh (uop) Nkhjpdhu;. mtd; ,tuJ G[j;jpy; ntl;bajhy; ,tUf;F ngUk;
fhak; Vw;gl;lJ. ,tUk; mtidg; gyKiw thshy; jhf;fpdhu;fs;. Mdhy;> mtd;
kPJ ,uz;L ftr Milfs; ,Ue;jjhy; mtd; jg;gpj;Jf; nfhz;lhd;. ,g;Nghhpy;
ck;K mkhuhTf;F 12 gyj;j fhaq;fs; Vw;gl;ld.
K];mg; ,g;D cikUk; Nghhpy; jdJ KO Mw;wiyAk; ntspg;gLj;jp
vjphpfSld; risf;fhky; rz;ilapl;lhu;. jdJ ifapy; nfhbia Ve;jpf; nfhz;L
egp (]y;) mtu;fisj; jhf;fr; nrd;W nfhz;bUe;j ,g;D fkpM kw;Wk; mtdJ
ez;gu;fis
vjpu;j;J
rz;ilapl;lhu;.
mtu;fs;
K];mgpd;
tyf;fuj;ij
ntl;btplNt nfhbia jdJ ,lf;fuj;jhy; gw;wpf; nfhz;lhu;. gpd;G> ,lJ
ifiaAk; ntl;btplNt kz;bapl;L jdJ fOj;jhYk; neQ;rhYk; mij
mizj;Jf; nfhz;lhu;. K];mg; Njhw;wj;jpy; egpatu;fisg; Nghd;W ,Ue;jhu;.
vdNt> vjphp ,g;D fkpM K];migf; nfhd;Wtpl;L> jhd; egpatu;fisf;
nfhd;wjhf
vz;zp>
,izitg;gtu;fsplk;
nrd;W
'epr;rakhf
K`k;kJ
nfhy;yg;gl;lhu;" vd;W $r;rypl;lhd;. (,g;D `p\hk;)
egpatu;fs; nfhy;yg;gl;l tje;jp - mjd; tpisT!
,td; $r;rypl;l rpy epkplq;fspNyNa egp (]y;) mtu;fs; nfhy;yg;gl;lhu;fs; vd;w
nra;jp ,izitg;gtu;fs; kw;Wk; K];ypk;fSf;F kj;jpapy; gutpaJ. ,e;Neuj;jpy;
vjphpfshy; #og;gl;l ngUk;ghyhd K];ypk;fspd; cWjp Fiye;jJ. mtu;fSf;F
kj;jpapy; ngUk; Fog;gKk; ryryg;Gk; Vw;gl;lJ. vdpDk;> ,e;j tje;jpahy;
vjphpfspd; jhf;Fjy; rw;Nw jzpe;jJ. mjw;Ff; fhuzk;> egpatu;fisf; nfhy;y
Ntz;Lk; vd;w jq;fsJ Nehf;fj;jpy; ntw;wp ngw;W tpl;Nlhk; vd;W mtu;fs;
vz;zpdu;. MfNt> jhf;Fjiyf; Fiwj;Jf; nfhz;L Nghhpy; nfhy;yg;gl;l
K];ypk;fspd; cly;fisr; rpijg;gjpy; <Lgl;ldu;.
egpatu;fs; Nghiu njhlu;fpwhu;fs;
K];mg; nfhy;yg;gl;lTld; egp (]y;) mtu;fs; nfhbia myP ,g;D mg+jhypgplk;
toq;fpdhu;fs;. egpatu;fsplkpUe;J nfhbia thq;fpa myP (uop) fLikahf
vjphpfis jhf;fp fjpfyq;f itj;jhu;fs;. mq;fpUe;j kw;w egpj;Njhou;fSk;
vjphpfis vjpu;j;J rz;ilapLtjpYk;> K];ypk;fisg; ghJfhg;gjpYk; jPtpukhapdu;.
vjphpfshy; #og;gl;bUe;j K];ypk;fisf; fhg;ghw;Wtjw;fhf jd;Dld; ,Ue;j rpW
gilia mioj;Jf; nfhz;L vjphpfspd; gilia egp (]y;) mtu;fs; gpse;jhu;fs;.
mg;NghJ egpatu;fis K];ypk;fspy; fmg; ,g;D khypf; (uop) Kjd; Kjyhf
ghu;j;J tpl;L kpf cau;e;j rg;jj;jpy; 'K];ypk;fNs! ew;nra;jp ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;.
,Njh... my;yh`;tpd; J}ju; te;J tpl;lhu;fs;" vd;W cuf;ff; $wpdhu;. jd;id
vjphpfs; njhpe;J nfhs;sf; $lhJ vd;gjw;fhf fmgplk; mikjpahf ,U! vd;W
egpatu;fs; irif nra;jhu;fs;. vdpDk;> K];ypk;fspd; fhJfSf;Ff; fmgpd; Fuy;
vl;btplNt egpatu;fis Nehf;fp Kg;gJ Njhou;fs; xd;W $bdu;.
Page 279 of 518
,t;thW Njhou;fspd; ngUk; $l;lk; xd;W Nru;e;j gpd;> jhf;fpf; nfhz;bUf;Fk;
vjphpfis tpsf;fpatu;fshf jq;fsJ gilia kiy fztha;fSf;F egp (]y;)
mtu;fs; mioj;Jr; nrd;whu;fs;. egpatu;fspd; ,j;jpl;lj;ijj; jLf;f vjphpfs; gy
topfspYk; Nghuhbdu;. ,Ue;Jk; ,];yhkpar; rpq;fq;fspd; tPuj;jpw;F Kd; mtu;fs;
midtUk; Njhy;tpiaNa fz;ldu;.
,izitg;gtu;fspd; Fjpiu tPuu;fspy; xUtdhd c];khd; ,g;D mg;Jy;yh`;
,g;D KfPuh vd;gtd; egp (]y;) mtu;fis Nehf;fp ',tu; jg;gpj;jhy; ehd; jg;gpf;f
KbahJ" vd;W $wpf;nfhz;Nl tpiue;J te;jhd;. egpatu;fs; mtid vjpu;g;gjw;Fj;
Maj;jkhdhu;fs;. Mdhy; topapypUe;j gs;sj;jpy; mtdJ Fjpiu jLkhwp
tpOe;jJ. `hhp]; ,g;D rpk;kh (uop) mtid vjpu;nfhz;L mtdJ fhypy;
ntl;bdhu;fs;. mjdhy; mtdhy; vOe;jpUf;f Kbatpy;iy. gpd;G mtd; kPJ
gha;e;J mtdJ fijia Kbj;Jtpl;L> mtdJ MAjj;ij vLj;Jf;nfhz;L
egpatu;fsplk; te;jhu;fs;.
,f;fhl;rpiag; ghu;j;j kf;fhtpd; Fjpiu tPuu;fspy; kw;nwhUtdhd mg;Jy;yh`;
,g;D [hgpu; vd;gtd; `hhp]; ,g;D rpk;khtplk; rz;ilapl;lhd;. mtuJ G[j;ij
ntl;bf; fhag;gLj;jpdhd;. mtiu mtd; nfhy;tjw;F Kd; K];ypk;fs; mtiug;
ghJfhj;Jf; nfhz;lhu;fs;. `hhp]; jhf;fg;gl;lij ghu;j;J nfhjpj;njOe;j mQ;rh
neQ;rd;> tPuhjp tPuu; mg+ J[hdh (uop) vjphp mg;Jy;yh`; ,g;D [hgpd; jiyiaf;
fz; rpkpl;Lk; nehbapy; ntl;b tPrpdhu;.
Nghu; ,t;tsT fLikahfTk; cf;fpukhfTk; ele;J nfhz;bUe;j Ntisapy;
my;yh`{j; jMyh K];ypk;fSf;F epk;kjpaspf;Fk; nghUl;L rpW J}f;fj;ij
,wf;fpdhd;. ,ijg; gw;wp jpUkiwapYk; $wg;gl;Ls;sJ. ,Njh... mg+jy;`h (uop)
mJ gw;wp $Wfpwhu;:
'c`{j; Nghhpy; rpW J}f;fk; gPbj;jtu;fspy; ehDk; xUtdhf ,Ue;Njd;. vdJ
ifapypUe;J gyKiw ths; tPo;e;jJ ehd; mij vLf;fpNwd; mJ fPNo tpOfpwJ
ehd; mij vLf;fpNwd; mJ fPNo tpOfpwJ." (]`P`{y; Gfhhp)
,t;thW my;yh`; nghpa Jd;gkhd rkaj;jpYk; K];ypk;fSf;F kd epk;kjpia
toq;fpdhd;.
egp (]y;) mtu;fs; xU topahf vjphpfSld; Nghuhb jd;Dld; ,Ue;j
K];ypk;fis kiyf; fztha;f;F mUfpy; jpl;lkpl;lthW xJf;fpf; nfhz;lhu;fs;.
NkYk;> kw;w ,];yhkpag; gilfSk; ,e;jg; ghJfhg;ghd ,lj;jpw;F te;J Nru top
Vw;gLj;jpf; nfhLj;jhu;fs;. ,t;thW egp (]y;) mtu;fspd; Nghu;j; jpwikf;F Kd;
fhypjpd; Nghu;j; jpwik Njhw;wJ.
rz;lhsd; ~cig| nfhy;yg;gLjy;
egp (]y;) mtu;fs; kiyf; fzthapy; jq;fisAk; Njhou;fisAk; ghJfhj;Jf;
nfhz;l NghJ cig ,g;D fy/g; 'K`k;kJ vq;Nf! mtu; jg;gpj;Jf; nfhz;lhy;
ehd; jg;gpf;f KbahJ" vd;W mywpatdhf egpatu;fisj; Njb miye;jhd;.
mg;nghOJ mtd; egpatu;fisg; ghu;j;Jtpl nfhiy ntwpAld; mtu;fis Nehf;fp
tpiue;jhd;. Njhou;fs; 'my;yh`;tpd; J}jNu! vq;fspy; xUtu; nrd;W mtidj;
jhf;fl;Lkh?" vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;F egp (]y;) 'mtid tpl;L tpLq;fs;. mtd;
vd;dUfpy; tul;Lk;" vd;whu;fs;. mtd; egpatu;fSf;F mUfpy; neUq;fpa NghJ
`hhp]; ,g;D rpk;khtplkpUe;J xU rpwpa <l;bia thq;fp egpatu;fs; jdJ
Page 280 of 518
cliyr; rpypu;j;jhu;fs;. vg;gb xl;lfk; rpypu;f;Fk; NghJ mjDila KJfpypUe;J
Kb gwf;FNkh> mJNghd;W kf;fs; egp (]y;) mtu;fis tpl;L gwe;jhu;fs;. gpwF
egp (]y;) mtu;fs; mtid Kd;Ndhf;fp mtd; mzpe;jpUe;j ftr Milf;Fk;
jiyf; ftrj;jpw;FkpilNa njhpe;j mtdJ fOj;ijf; Fwp ghu;j;J <l;bia
vwpe;jhu;fs;. me;j <l;b mtdJ fOj;ij cuha;e;J nrd;W rpwpa fhaj;ij
Vw;gLj;jpaJ. Mdhy;> mjdhy; Vw;gl;l typNah kpff; fLikahf ,Ue;jJ> mtd;
xl;lfj;jpy; mku Kbahky; gyKiw fPNo tpOe;J vOe;jhd;. me;j rpwpa
fhaj;Jld; Fiw\pfsplk; jpUk;gp 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! K`k;kJ
vd;idf; nfhd;W tpl;lhu;" vd;W rg;jkpl;lhd;. mjw;F Fiw\pfs; 'my;yh`;tpd;
kPJ rj;jpakhf! eP gae;Jtpl;lha;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! cdf;F VNjh
NfhshW Vw;gl;Ltpl;lJ. ,y;iynad;why; ,e;j rpwpa fhaj;jpw;Fg;Ngha; ,g;gb
$r;ry; NghLthah? vd;W $wp eifj;jhu;fs;. mjw;F mtd; 'K`k;kJ kf;fhtpy;
,Uf;Fk;NghNj ehd; cd;idf; nfhy;Ntd;! vd;W $wpapUe;jhu;. my;yh`;tpd; kPJ
rj;jpakhf! vd;kPJ mtu; Jg;gpapUe;jhYk; ehd; nrj;jpUg;Ngd;" vd;W $wpdhd;.
khL myWtJ Nghd;W mtd; mywpdhd;. 'vdJ capu; vtd; iftrk; ,Uf;fpwNjh
mtd; kPJ Mizahf! vdf;F ,Uf;Fk; Ntjidia ,e;j 'jpy;k[h]pYs;s|
midtUf;Fk; gphpj;Jf; nfhLj;jhy; mtu;fs; midtUk; ,we;JtpLthu;fs;"
vd;whd;. kf;fh nry;Yk; topapy; ~]/g;| vd;w ,lj;jpy; ,td; ,we;jhd;. (,g;D
`p\hk;)
egpatu;fSf;F jy;`h Njhs; nfhLf;fpwhu;
egp (]y;) mtu;fs; kiyia Nehf;fp xJq;f Kad;w NghJ topapy; xU ghiw
FWf;fpl;lJ. mjd; kPJ Vwpjhd; nry;y Ntz;Lk; Mdhy;> mtu;fshy; Vw
Kbatpy;iy. fhuzk;> mtu;fspd; cly; fdkhf ,Ue;jJ ,uz;L ftr Milfs;
mzpe;jpUe;jhu;fs; mj;Jld; gyj;j fhaq;fSk; Vw;gl;bUe;jd. vdNt> jy;`h
,g;D cigJy;yh`; (uop) ghiwf;Ff; fPo; cl;fhu;e;J nfhs;s> egpatu;fs; mtu;
cjtpahy; NkNy Vwpdhu;fs;. gpwF> 'jy;`h (nrhu;f;fj;ij) jdf;F flikahf;fpf;
nfhz;lhu;" vd;W egp (]y;) mtUf;F ew;nra;jp $wpdhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
,izitg;gtu;fspd; ,Wjp jhf;Fjy;
egp (]y;) mtu;fs; fzthapd; ikag;gFjpapy; ed;F epiy nfhz;lNghJ ,iz
itg;gtu;fs; kPz;Lk; jhf;fpdu;. ,J K];ypk;fSf;F Nrjk; Vw;gLj;j Ntz;Lnkd;W
mtu;fs; nra;j ,Wjpj; jhf;FjyhFk;.
egpatu;fs; kiyf; fzthapy; ,Ue;j NghJ Fiw\pfspd; xU $l;lk; kiyapd;
kPJ Vwp te;J jhf;f Kaw;rp nra;jJ. mtu;fSf;F mg+ ]{/g;ahDk; fhypj; ,g;D
tyPJk; jiyik jhq;fpdu;. mg;NghJ egpatu;fs; my;yh`;tplk; 'my;yh`;Nt!
mtu;fs; vq;fSf;F Nky; caNu Vwptplf; $lhJ" vd;W gpuhu;jpj;jhu;fs;. mg;NghJ
cku; ,g;D fj;jhGk; (uop) mtUld; K`h[pu;fspd; xU rpW $l;lKk; nrd;W
mtu;fsplk; rz;ilapl;L fPNo ,wf;fpaJ. (,g;D `p\hk;)
]mJ (uop) $Wfpwhu;fs;: '(kw;nwhUKiw) vjphpfs; kiyf;F Nky; Vwpf;
nfhz;bUe;jhu;fs;. egp (]y;) mtu;fs; vd;dplk; 'mtu;fis eP tpul;L!" vd;whu;fs;.
mjw;F 'ehd; vg;gb jdpahf mtu;fis tpul;l KbAk;?" vd;Nwd;. egpatu;fs;
'mtu;fis eP tpul;L!" vd;W %d;W Kiw $wNt> vdJ mk;Gf; $l;bypUe;J Xu;
mk;ig vLj;J mf;$l;lj;jpy; Ke;jp te;J nfhz;bUe;jtidf; Fwpghu;j;J va;Njd;
mtd; nrj;J kbe;jhd;. ehd; nrd;W me;j mk;ig vLj;Jf; nfhz;Nld;. gpd;G
Page 281 of 518
,d;ndhUthpd; mUfpy; tuNt mNj mk;igf; nfhz;L va;Njd; mtDk; nrj;J
kbe;jhd;. ehd; nrd;W mk;ig vLj;Jf; nfhz;Nld;. mLj;J xUtd; tu>
mtidAk; mNj mk;ghy; nfhd;Nwd;. %tu; ,we;jTld; kw;wtu;fs; Vw mQ;rp
,wq;fp tpl;ldu;. mg;NghJ ehd; ',e;j mk;G my;yh`;tpd; mUs; ngw;wJ" vd;W
$wp mij vd; mk;Gf; $l;by; ghJfhj;Jf; nfhz;Nld;."
,g;gb gy vjphpfspd; capu;fis Fbj;j mk;ig ]mJ (uop) jq;fsplk; kuzk;
tiu ghJfhj;jhu;fs;. mtu;fs; kuzpj;j gpd;G mtu;fsJ gps;isfs; mij
ghJfhj;J itj;jpUe;jdu;. ([hJy; kMJ)
Nghhpy; capu; ePj;j jpahfpfisr; rpijj;jy;
egp (]y;) mtu;fisj; jhf;f Ntz;Lnkd gy Kiw vjphpfs; Kad;wdu;. Mdhy;>
K];ypk;fs; egpatu;fSf;F muzhf tpsq;fpajhy; vjphpfshy; xd;Wk; nra;a Kba
tpy;iy. ,Ug;gpDk; egpatu;fs; jq;fspd; jhf;Fjypy; ,we;jpUf;fyhk; vd;Wk; rw;Nw
cWjpahf vz;zpdu;. mjdhy; Nghiu epWj;jpf; nfhz;L kf;fhtpw;Fg; Gwg;gl
jq;fSila Kfhk;fSf;Fj; jpUk;gpdu;. mt;thW jpUk;Gk; NghJ rpy Mz;fSk;
ngz;fSk; Nghhpy; nfhy;yg;gl;l K];ypk;fspd; fhJ> %f;F> ku;k cWg;Gfs;
Nghd;wtw;iw mWj;jdu; tapWfisf; fpopj;jdu; `pe;j; gpd;j; cj;gh vd;gts;
`k;[h (uop) mtu;fspd; <uiy mWj;J nkd;W KOq;f Kaw;rpj;jhs;. mtshy;
Kbahky; NghfNt mijj; Jg;gptpl;lhs;. gpd;G> jpahfpfspd; fhJfisAk;
%f;FfisAk; mWj;J jdf;Ff; fhy; nfhYrhfTk;> fOj;J khiyahfTk; mzpe;J
nfhz;lhs;. (,g;D `p\hk;)
,Wjp tiu rz;ilapl K];ypk;fs; Jzpjy;
,e;jf; filrp Neuj;jpy; ,uz;L epfo;r;rpfs; eilngw;wd. mjd; %yk;
K];ypk;fspd; JzpitAk;> my;yh`;tpd; ghijapy; kuzj;ij re;jpf;f Ntz;Lk;
vd;w mtu;fSf;F ,Ue;j myhjpahd Mu;tj;ijAk; ehk; njhpe;Jnfhs;syhk;.
1) fmg; ,g;D khypf; (uop) $Wfpwhu;fs;: 'c`{j; Nghhpy; ehDk; fye;J nfhz;Nld;.
mg;NghJ nfhy;yg;gl;Lf; fple;j K];ypk;fis vjphpfs; rpijg;gijg; ghu;j;J
jpifj;J epd;Wtpl;Nld;. mq;Nf xUtd; cWjpahd cUf;Fr; rl;il mzpe;jtdhf
nfhy;yg;gl;l K];ypk;fisg; ghu;j;J 'mWf;fg;gl;l MLfisg; Nghd;W tPo;e;J
fplf;fpwhu;fs;" vd;W $wpatdhf K];ypk;fisf; fle;J nrd;W nfhz;bUe;jhd;.
mg;NghJ ftr Mil mzpe;j K];ypk; xUtu; mtd; jdf;fUfpy; tUtij
vjpu;ghu;j;jhu;. ehd; me;j K];ypKf;F gpd;Gwkha; epd;wtdhf vdJ ghu;itahy;
me;j K];ypikAk; vjphpiaAk; ftdpj;Njd;. vjphp ey;y MAjKs;stdhfTk;
typik kpf;ftdhfTk; njhpe;jhd;. mt;tpUtUk; re;jpg;ghu;fsh? vd;W ehd;
vjpu;ghu;j;Njd;. mNj Nghhpy; ,UtUk; re;jpj;J rz;ilapl;ldu;. K];ypk; me;j
vjphpia xU ntl;Ljhd; ntl;bdhu;. me;j ntl;L mtdJ gphpj;jl;L topahf
nrd;W> mtid ,uz;lhf gpse;jJ. gpd;G mtu; jdJ Kfj; jpiuia tpyf;fp
vd;idg; ghu;j;J 'fmNg! vd;d ghu;f;fpwha;. ehd;jhd; mg+ J[hdh!" vd;W
$wpdhu;.(my;gpjhah)
2) gy K];ypk; ngz;kzpfSk; Nghu; KbAk; jUthapy; ikjhdj;Jf;F te;J
Nghhpy; jq;fshy; Kbe;j gq;fhw;wpdhu;fs;.
Page 282 of 518
md]; (uop) ,ijg; gw;wp $Wfpwhu;fs;: egpatu;fspd; kidtpahd Map\h gpd;j;
mg+gf;u; (uop) mtu;fisAk; ck;K Riyk; (uop) mtu;fisAk; ghu;j;Njd;. mtu;fs;
jq;fsJ nfz;ilf; fhy;fs; njhpAksT Milia cau;j;jpatu;fshfj; Njhy;
JUj;jpfspy; jz;zPu; epug;gp> mij KJfpy; Rke;J te;J K];ypk;fSf;Fg;
Gfl;bdhu;fs;. jz;zPu; jPu;e;JtplNt kPz;Lk; epug;gp te;J Gfl;bdhu;fs;. ,t;thW
,Wjp tiu rpukk; ghuhJ gy Kiw epug;gp te;J fhakile;j K];ypk;fSf;Fk; kw;w
tPuu;fSf;Fk; jhfk; jPu;j;jhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
NkYk; cku; (uop) $Wfpwhu;fs;: c`{j; Nghhpy; ck;K ]yPj; vd;w md;rhhpg;
ngz;Zk; Njhy; JUj;jpapy; jz;zPu; epug;gp te;J vq;fsJ jhfk; jPu;j;jhu;fs;.
(]`P`{y; Gfhhp)
ck;K ma;kd; (uop) vd;w ngz;kzpAk; Nghu; ikjhdj;jpw;F te;jhu;fs;.
K];ypk;fspy; rpyu; Njhw;W kjPdhTf;F XLtijg; ghu;j;j mtu;> mtu;fspd;
Kfj;jpy; kz;iz thhp ,iwj;jhu;. NkYk;> mtu;fspy; rpyiug; ghu;j;J ',e;jh!
Mil nea;Ak; uhl;ilia thq;fpf; nfhs;. this vd;dplk; nfhL!" vd;W
Nuh\%l;bdhu;.
gpd;G>
Nghu;f;fsk;
te;J
fhakile;jtu;fSf;Fj;
jz;zPu;
Gfl;bdhu;. mJ rkak; ~g;ghd; ,g;D muf;fh| vDk; muf;fd; xUtd;
mg;ngz;kzpia Nehf;fp mk;ngwpe;jhd;. mtu;fs; fPNo tpONt Mil tpyfpaJ.
me;j %ld; ,ijg; ghu;j;J Vsdkhfr; rphpj;jhd;. ,f;fhl;rp egp (]y;) mtu;fis
rpukj;jpw;Fs;shf;fpaJ. vdNt> $u;ikaw;w Xu; mk;ig ]mJ ,g;D mgPtf;fh]plk;
nfhLj;J ']mNj! ,e;j mk;ig mtid Nehf;fp vwp!" vd;whu;fs;. ]mJ (uop)
mtu;fs; me;j mk;ig mtid Nehf;fp vwpa> mJ mtdJ fOj;ijj; jhf;fpaJ.
mtd; ky;yhe;J tpo> mtdJ MilAk; mfd;wJ. mijg; ghu;j;J egpatu;fs;
filtha; gy; njhpAksTf;F rpj;Jtpl;L> 'mg;ngz;kzpf;fhf ]mJ gop jPu;j;J
tpl;lhu;. my;yh`; ]mjpd; gpuhu;j;jidia Vw;Wf; nfhz;lhd;" vd;W $wpdhu;fs;.
(m];]Puj;Jy; `y;gpa;ah)
kiyf; fzthapy;
egp (]y;) mtu;fs; fzthapy; ey;y mikg;ghd ,lj;ij mile;j NghJ myP
,g;D mg+jhypg; (uop) jq;fsJ Nflaj;ij vLj;Jr; nrd;W mjpy; jz;zPu; epug;gp
te;jhu;fs;. mj;jz;zPu; nghpa FopAila ghiwapy; epuk;gpapUe;j jz;zPu; vd;W
rpyu; $Wfpd;wdu;. NtW rpyu; 'mJ xU fpzw;wpypUe;J vLj;J te;j ePu;"
vd;fpd;wdu;. vJ vg;gbNah me;j jz;zPypUe;J egpatu;fSf;F tpUg;gkw;w thil
tPrNt> egpatu;fs; mij Fbf;f tpy;iy. jdJ Kfj;jpypUe;j ,uj;jf; fiuiaf;
kl;Lk; fOtpf; nfhz;lhu;fs;. 'my;yh`;tpd; Nfhgk; mtdJ egpapd; Kfj;ij
fhag;gLj;jpatd; kPJ fbdkhfl;Lk;" vd;W $wpatu;fshf jdJ jiyapd; kPJk;
nfhQ;rk; jz;zPiu Cw;wpf; nfhz;lhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
,e;epfo;r;rp Fwpj;J egpj;Njhou; ~]`;y;| (uop) ekf;Ff; $Ljy; tptuk; mspf;fpwhu;:
'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! egp (]y;) mtu;fspd; fhaj;ij ahu; fOtpaJ ahu;
jz;zPu; Cw;wpaJ vijf; nfhz;L mtu;fSf;F kUe;jplg;gl;lJ vd;gnjy;yhk;
vdf;F ed;whfj; njhpAk;. mjhtJ> egpatu;fspd; kfshu; /ghj;jpkh (uop)
fOtpdhu;fs;. myP (uop) mtu;fs; Nflaj;jpypUe;J jz;zPiu Cw;wpdhu;fs;.
jz;zPu; Cw;Wtjhy; ,uj;jk; epw;fhky; mjpfkhfpwJ vd;gijg; ghu;j;jTld;
/ghj;jpkh (uop) ghapd; xU gFjpia fpopj;J mij vhpj;J me;j rhk;giy
mf;fhaj;jpy; itj;jhu;fs;. clNd> ,uj;jk; epd;Wtpl;lJ. (]`P`{y; Gfhhp)
Page 283 of 518
mjw;Fs;shf K`k;kJ ,g;D k];ykh (uop) kJukhd ePu; vLj;J te;jhu;. egp (]y;)
mtu;fs; mijg; gUfp> mtUf;fhf ey;y gpuhu;j;jidAk; nra;jhu;fs;. (]Puj;Jy;
`y;gpa;ah)
,t;thW fhiy nghOjpy; njhlq;fpa Nghu; Kjypy; ntw;wp gpwF Nrjk; vd;W xU
topahf
kjpa
Ntisapy;
KbTf;F
te;jJ.
,g;Nghhpy;
egpatu;fSf;Fk;
K];ypk;fSf;Fk; Vw;gl;l fhaKk; fisg;Gk; njhpe;jNj. vdNt> egpatu;fs; Y`u;
(kjpa) Neuj; njhOifia cl;fhu;e;J njho> Njhou;fSk; mt;thNw njhOjhu;fs;.
(,g;D `p\hk;)
mg+ ]{/g;ahdpd; kfpo;r;rp
vjphpfs; kf;fhtpw;F jpUk;g KOikahf Maj;jkhapdu;. mjw;Fs; K];ypk;fspd;
cz;ik epiyikia mwptjw;fhf mg+ ]{/g;ahd; kiyapd; kPJ Vwp 'cq;fspy;
K`k;kJ ,Uf;fpwhuh?" vd;W $tpdhu;. K];ypk;fspy; vtUk; mtUf;F gjpyspf;f
tpy;iy. gpd;G cq;fspy; 'mg+ F`h/ghtpd; kfd; (mg+gf;u;) ,Uf;fpwhuh?" vd;W
$tpdhu;. mg;NghJk; K];ypk;fs; gjpyspf;ftpy;iy. gpd;G mtu; 'cku; ,g;D
fj;jhg; ,Uf;fpwhuh?" vd;W $tpdhu;. mjw;Fk; K];ypk;fs; gjpyspf;ftpy;iy.
fhuzk;> egp (]y;) gjpyspf;f Ntz;lhnkd;W K];ypk;fisj; jLj;jpUe;jhu;fs;.
',];yhkpd; typik ,k;%tuhy;jhd;" vd;W mg+ ]{/g;ahDf;Fk; mtuJ
$l;lj;jhUf;Fk; njhpe;jpUe;j fhuzj;jhy;jhd;> mtu; ,k;%tiug; gw;wpAk;
tprhhpj;jhu;. K];ypk;fsplkpUe;J ve;j gjpYk; tuhjjhy; 'vd; kf;fNs! mwpe;J
nfhs;Sq;fs;. ,tu;fisNa ePq;fs; nfhd;W tpl;Bu;fs; mJ NghJk;!" vd;W
mg+]{/g;ahd; $wpdhu;. ,ijf; Nfl;l cku; (uop) jd;id mlf;f Kbahky; 'Va;!
my;yh`;tpd; vjphpNa! eP ahiunay;yhk; $wpdhNah mtu;fs; capNuhLjhd;
,Uf;fpwhu;fs;. my;yh`; vd;Wk; cdf;Ff; ftiyiaj;jhd; jUthd;. vdNt> eP
kfpoj; Njitapy;iy" vd;W gjpyspj;jhu;fs;. rpwpJ mikjpf;Fg; gpwF mg+
]{/g;ahd;
kPz;Lk;
Ngrpdhu;.
'cq;fspy;
nfhy;yg;gl;Nlhd;
cly;fs;
rpijf;fg;gl;Ls;sd. mg;gb nra;a Ntz;Lnkd ehd; fl;lisapltpy;iy.
MdhYk;> mJ vdf;F ve;j tUj;jKk; mspf;ftpy;iy" vd;whu;. gpd;G '`{Gy;
vDk; rpiyNa! cau;T cdf;Fj;jhd;" vd;W $wpdhu;.
mijf; Nfl;l egp (]y;) mtu;fs; ',g;NghJ ePq;fs; mtUf;F gjpyspf;f
khl;Bu;fsh?" vd;W Nfl;f> 'ehq;fs; vd;d gjpyspf;f Ntz;Lk;?" vd;W
K];ypk;fs;
Nfl;lhu;fs;.
mjw;F
'my;yh`;jhd;
cau;e;jtd;
mtNd
fz;zpakpf;ftd; vd;W gjpyspAq;fs;" vd;W egpatu;fs; $wpdhu;fs; mtu;fSk;
mt;thNw gjpyspj;jhu;fs;.
gpd;G 'vq;fSf;F c[;[h ,Uf;fpwJ. cq;fSf;F c[;[h ,y;iyNa!" vd;whu; mg+
]{/g;ahd;.
egp (]y;) mtu;fs; 'mtUf;F ePq;fs; gjpyspf;f khl;Bu;fsh?" vd;W Nfl;f
'ehq;fs; vd;d gjpyspg;gJ?" vd;W egpj;Njhou;fs; Nfl;ldu;> 'my;yh`;
vq;fSf;F v[khdhf ,Uf;fpwhd;. cq;fSf;F v[khdd; ,y;iyNa!" vd
gjpyspAq;fs; vd;whu;fs;. egpj;Njhou;fSk; mt;thNw $wpdhu;fs;.
mjd; gpwF> 'vt;tsT kfpo;r;rpahd nra;jp. ,e;ehs; gj;u; NghUf;Fg;
Mfptpl;lJ.
Nghu;
,g;gbj;jhd;
fpzw;W
thspiag;
Nghd;wJ"
mg+]{/g;ahd;. mjw;F cku; (uop) 'xUf;fhYk; rkkhf KbahJ.
nfhy;yg;gl;ltu; Rtdj;jpy; ,Uf;fpwhu;. cq;fspy; nfhy;yg;gl;ltu;
Page 284 of 518
gfukhf
vd;whu;
vq;fspy;
eufj;jpy;
,Uf;fpwhu;" vd;W gjpyb je;jhu;fs;. gpd;G mg+]{/g;ahd; 'ckNu! vd;dplk; th"
vd;W mioj;jhu;. egp (]y;) mtu;fs; 'ckNu! eP mthplk; nrd;W mtu; vd;d
$Wfpwhu; vd;W Nfl;L thUq;fs;" vd;whu;fs;. cku; (uop) mg+]{/g;ahdplk;
te;jTld; 'ckNu! my;yh`;Tf;fhf ehd; cd;dplk; Nfl;fpNwd;. cz;ikapy; ehq;fs;
K`k;kijf; nfhd;W tpl;Nlhkh? ,y;iyah?" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F cku; (uop)
'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mtu;fis ePq;fs; nfhy;y tpy;iy> mtu;fs; ckJ
Ngr;ir ,g;NghJk; Nfl;Lf; nfhz;Ljhd; ,Uf;fpwhu;fs;" vd;whu;fs;. mjw;F ',g;D
fkpMit tplTk; ey;ytuhfTk; cz;ik nrhy;gtuhfTk; ehd; cd;id
fUJfpNwd;" vd;W mg+ ]{/g;ahd; $wpdhu;. (,e;j ,g;D fkpM vd;gtNd egp
(]y;) mtu;fis jhd; nfhd;Wtpl;ljhf Cisapl;ltd;.) (]`P`{y; Gfhhp> ,g;D
`p\hk;> [hJy; kMJ)
gj;hpy; re;jpf;f mioj;jy;
Nkw;$wpa ciuahlYf;Fg; gpwF cku; (uop) jpUk;gptpl;lhu;fs;. mg+ ]{/g;ahDk;
mtuJ gilAk; ikjhdj;ij tpl;L Gwg;gLk; NghJ 'mLj;j Mz;L gj;u;
ikjhdj;jpy; \mghd; khjk; ehk; cq;fisr; re;jpg;Nghk;" vd;W K];ypk;fSf;F
mwpf;if tpLj;jhu;. egp (]y;) mtu;fs; jdJ Njhou;fspy; xUtUf;F 'Mk;!
mt;thNw Mfl;Lk; vd;W nrhy;" vd;whu;fs;. ,t;thW KbT nra;ag;gl;lg; gpwF
mg+ ]{/g;ahd; gilAld; kf;fh Nehf;fpg; gazkhdhu;. (,g;D `p\hk;)
vjphpfspd; epiy mwpjy;
gpd;G egp (]y;) mtu;fs; myP ,g;D mgPjhypg; (uop) mtu;fis mDg;gp 'eP
,tu;fisg; gpd;njhlu;e;J nry; mtu;fs; vd;d nra;fpwhu;fs;? mtu;fsJ Nehf;fk;
vd;d? vd;W ghu;j;J tu mtu;fs; xl;lfj;jpy; thfdpj;J Fjpiufis ,Oj;Jr;
nrd;why; mtu;fs; kf;fhtpw;F nry;fpwhu;fs; vd;W nghUs; mtu;fs; Fjpiuapy;
thfdpj;J xl;lfj;ij ,Oj;Jr; nrd;why; mtu;fs; kjPdhit Nehf;fpr; nry;fpwhu;fs;
vd;W nghUs;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mtu;fs; kjPdh nrd;why; ehd; mq;F
nrd;W mtu;fSld; Nghu; nra;Ntd;" vd;whu;fs;.
myP (uop) mtu;fs; $Wfpwhu;fs;: 'ehd; mtu;fs; vd;d nra;fpwhu;fs; vd;gijg;
ghu;f;f mtu;fisg; gpd;njhlu;e;J nrd;Nwd;. mtu;fs; xl;lfj;jpy; thfdpj;Jf;
Fjpiufis ,Oj;Jr; nrd;whu;fs;. mtu;fsJ gazk; kf;fh Nehf;fpNa ,Ue;jJ."
(,g;D `p\hk;)
jpahfpfis fz;nlLj;jy;
vjphpfs;
nrd;wjw;Fg;
gpd;
nfhy;yg;gl;ltu;fisAk;
fhakile;jtu;fisAk;
NjLtjpy; K];ypk;fs; <Lgl;ldu;. ,ijg; gw;wp i[J ,g;D ]hgpj; (uop) ,t;thW
$Wfpwhu;:
Nghu; Kbe;j gpd; ]mJ ,g;D ugPMitj; NjLtjw;fhf egp (]y;) mtu;fs;
vd;id mDg;gpdhu;fs;. 'eP mtiug; ghu;j;J tpl;lhy; mtUf;F vdJ ]yhk; $wp>
cdJ epiy vd;dntd;W my;yh`;tpd; J}ju; tprhhpf;fpwhu;fs;" vd;W nrhy;YkhW
vd;idg; gzpj;jhu;fs;. nfhy;yg;gl;ltu;fspilNa mtu;fisj; Njb miye;Njd;.
ehd; mtiug; ghu;j;j NghJ mtu; ,Wjp %r;Rfis vz;zpf; nfhz;bUe;jhu;.
mtUila clypy; mk;G> <l;b> ths; Mfpa MAjq;fshy; Vw;gl;l vOgJ
fhaq;fs; ,Ue;jd. ehd; mthplk; ']mNj! my;yh`;tpd; J}ju; cdf;F ]yhk;
$Wfpwhu;fs;. NkYk;> ckJ epiyia tprhhpj;J tu vd;id mDg;gpdhu;fs;" vdf;
Page 285 of 518
$wpNdd;. mjw;F 'my;yh`;tpd; J}ju; kPJk; ]yhk; cz;lhfl;Lkhf¢ my;yh`;tpd;
J}jNu! ehd; Rtdj;jpd; eWkzj;ij czu;fpNwd; vd ePu; egpatu;fsplk; nrhy;
NkYk;> cq;fspy; xUtu; capUld; ,Uf;Fk; epiyapy; egpatu;fspd; capUf;F
VjhtJ Mgj;J Vw;gl;lhy; cq;fSf;F kd;dpg;G vd;gNj fpilahJ vd;W vd;
ez;gu;fshfpa md;rhhpfsplk; eP nrhy;" vd;W jdJ ,Wjp thu;j;ijfis $wpa
gpd; capu; ePj;jhu;. ([hJy; kMJ)
fhakile;jtu;fspy; ci]k; vd;wiof;fg;gLk; mk;u; ,g;D ]hgpj; (uop) vd;gtUk;
xUtu;. mtu; capu; gphpAk; epiyapy; ,Ue;jhu;. ,jw;F Kd;G mtUf;F K];ypk;fs;
gyKiw ,];yhik vLj;Jf; $wpAk;> mtu; mij Vw;Wf; nfhs;shky; kWj;J
te;jhu;. ,tiu ,e;epiyapy; ghu;j;j K];ypk;fs; ,e;j ci]k; Vd; ,q;F te;jhu;!
ehk; NghUf;F tUk;NghJ mtUf;F ekJ khu;f;fk; gpbf;fhky; ,Ue;jNj! vd;W
$wpatu;fshf mthplk; 'ckJ ,dj;ij ghJfhf;f Ntz;Lk; vd;w Mu;tj;jhy;
te;jPuh? my;yJ ,];yhik Vw;W mjw;fhf Nghu; Ghpa Ntz;Lk; vd;w Mu;tj;jpy;
te;jPuh?" vd tprhhpj;jdu;. mjw;ftu; ',y;iy! ,];yhk; kPJs;s gphpaj;jpdhy;jhd;
Nghhpy; fye;J nfhz;Nld;. ehd; my;yh`;itAk; mtdJ J}jiuAk; ek;gpf;if
nfhz;Nld;. my;yh`;tpd; J}jNuhL Nru;e;J vjphpfsplk; Nghu; Ghpe;Njd;. ,g;NghJ
vdJ epiy vd;dntd ePq;fs; ghu;f;fpwPu;fs;" vd;W jdJ Ngr;ir Kbf;f kuzk;
mtiu Muj; jOtpaJ.
,tuJ epiyia egp (]y;) mtu;fsplk; K];ypk;fs; $wpajw;F egpatu;fs; mtu;
Rtdthrpfspy; xUtu; vd;whu;fs;.
mg+`{iuuh (uop) $Wfpwhu;: ci]k; my;yh`;tpw;fhf xU Neuj; njhOif $l
njhotpy;iy (,Ue;Jk; egpatu;fspd; ehtpdhy; Rtdthrp vd;w ew;nra;jp ngw;whu;.)
(,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
fhakile;jtu;fspy; ~F[;khd;| vd;gtUk; xUtu;. mtu; kpfg;ngUk; tPuuha; Nghhpy;
rz;ilapl;lhu;. ,tu; kl;Lk; jdpahf VO my;yJ vl;L vjphpfisf; nfhd;whu;.
,tUf;F Mokhd fhak; Vw;glNt> g+kpapy; tpOe;J fple;jhu;. ,tiu K];ypk;fs;
s/gu; fpisapdhpd; tPl;Lf;Fj; J}f;fpr; nrd;wdu;. mtUf;F K];ypk;fs; ew;nra;jp
$wpdu;. mjw;F mtu; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ehd; ,d ntwpf;fhfj;jhd;
Nghhpl;Nld;. ,dntwp kl;Lk; ,Uf;ftpy;iynadpy; ehd; Nghhpy; fye;jpUf;f
khl;Nld;" vd;whu;. gpd;G fhaj;jpd; Ntjid fLikahfNt mtu; jw;nfhiy nra;J
nfhz;lhu;. ,tiug; gw;wp egp (]y;) mtu;fs; ',tu; eufthrpfspy; xUtu;"
vd;whu;fs;. (,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
my;yh`{tpd; Vfj;Jtf; fypkhit cah;j;j Ntz;Lk; vd;w Nehf;fkpy;yhky;
,dntwp my;yJ Njrg;gw;Wf;fhf Nghh; Ghpgth;fspd; KbT ,Jjhd;. ,th;fs;
,];yhkpaf; nfhbapd; fPo; Nghhpl;lhYk; my;yJ mjw;Fk; Nkyhf egpath;fspd;
gilapypUe;jhYk; ,th;fs; nry;Ykplk; eufk;jhd;.
Nkw;f;$wg;gl;l epfo;r;rpf;F khw;wkhf kw;nwhU epfo;r;rpAk; ele;jJ. mjhtJ
]mygh fpisiar; Nrh;e;j A+jh;fspy; xUtUk; Nghhpy; nfhy;yg;gl;lhh;. mtuJ
ngah; KifhPf;. mth; jdJ ,dj;jthplk; 'A+jh;fNs! my;yh`;tpd; kPJ Mizahf!
K`k;kJf;F cjtp nra;tJ cq;fs; kPJ fl;lhaf; flik vd;gJ cq;fSf;F
ed;whfj; njhpAk;jhNd?" vdf; $wpdhh;. mjw;fth;fs; ',d;iwa jpdk; rdpf;fpoik
my;yth ehk; vg;gb NghUf;F nry;y KbAk;?" vd;W vjph;Nfs;tp Nfl;ldh;.
'cq;fSf;F rdpf;fpoik vd;gNj ,y;yhkyhfl;Lk;!" vd;W Nfhgkhf $wp jdJ
Page 286 of 518
thisAk; MAjj;ijAk; vLj;Jf;nfhz;L 'ehd; Nghhpy; nfhy;yg;gl;L tpl;lhy;
vdJ nry;tq;fs; midj;Jk; K`k;kJ mth;fisr; rhUk; mij mth;fs;
tpUk;gpagb nra;J nfhs;syhk;" vd;W $wp> Nghhpy; fye;J tPukuzkile;jhh;.
,tiu gw;wpa nra;jp egp (]y;) mth;fSf;F njhpatu 'KifhPf; A+jh;fspy; kpfr;
rpwe;jth;" vd;W mtiu gw;wp $wpdhh;fs;. (,g;D `p\hk;)
jpahfpfspd; cly;fis ey;ylf;fk; nra;jy;
Nghhpy; caph;ePj;j jpahfpfis Kd;Ndhf;fp egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;: 'ehd;
cq;fSf;F rhl;rpahf ,Ug;Ngd;. my;yh`;tpd; ghijapy; fhakile;jtiu
kWikapy; my;yh`; vOg;Gk; NghJ mtuJ fhaj;jpypUe;J ,uj;jk; tbAk;¢ mjd;
epwk; ,uj;jj;jpd; epwkhfj;jhd; ,Uf;Fk;¢ Mdhy; mjd; kzNkh f];J}hp Nghd;W
,Uf;Fk;." (,g;D `p\hk;)
egpj;Njhoh;fspy; rpyh; jq;fs; FLk;gj;jpy; nfhy;yg;gl;lth;fis kjPdhtpw;F vLj;J
nrd;wpUe;jdh;. egpath;fs;> mth;fis kPz;Lk; c`{Jf;F J}f;fp tUk;gb $wp
'mth;fis Fspg;ghl;lf; $lhJ¢ mth;fs; clypYs;s NghUf;Fhpa MAjq;fisf;
fow;wpa gpd;> mth;fs; nfhy;yg;gl;l ,lq;fspNyNa mth;fis mlf;f Ntz;Lk;"
vd;W fl;lisapl;lhh;fs;. xU fg;hpy; ,uz;L my;yJ %d;W cly;fis egpath;fs;
mlf;fk; nra;jhh;fs;. NkYk;> XNu Milapy; ,Utiug; Nghh;j;jpdhh;fs;. ahh;
mjpfkhff; Fh;Mid kddk; nra;jth; vd;W tprhhpj;J mtiug; fg;hpy;
gf;fthl;Lf; Fopapy; Kjyhtjhf itj;jhh;fs;. mg;Jy;yh`; ,g;D mk;h; ,g;D
`uhk;> mk;h; ,g;D [%`; (uop) Mfpa ,UtUk; xUtiu xUth; Nerpj;J te;jjhy;
,UtiuAk; XNu fg;hpy; mlf;fk; nra;jhh;fs;. (]`P`{y; Gfhhp> [hJy; kMJ)
K];ypk;fs; `d;syhitj; Njba NghJ mtuJ cly; xU %iyapy; jz;zPh;
nrhl;ba epiyapy; ,Ue;jJ. mij mwpe;j egp(]y;) mth;fs; 'thdth;fs; mtiu
Fspg;ghl;Lfpwhh;fs;" vd;W jq;fsJ Njhoh;fsplk; $wpdhh;fs;. gpd;G 'mtuJ
FLk;gj;jhhplk; nrd;W tptuk; mwpe;J thUq;fs;" vd;W $wp mDg;gpdhh;fs;.
Njhoh;fs; mtuJ kidtpaplk; tprhhpf;f '`d;syh (uop) KOf;Fila epiyapy;
(Fspf;f Ntz;ba epiyapy;) Nghhpy; fye;J nfhz;ljhf" kidtp $wpdhh;. ,jd;
fhuzkhfj;jhd; `d;syhtpw;F ~f]PYy; kyhapf;fh~ (kyf;Ffs; Fspg;ghl;bath;)
vd;w ngah; te;jJ. ([hJ}y; kMJ)
jdJ rpwa je;ijAk;> ghy;Fb rNfhjuUkhfpa `k;[htpd; epiyiag; ghh;j;jTld;
egp(]y;) mth;fs; kpFe;j ftiy mile;jhh;fs;. egpath;fs; khkp ]/gpa;ahtpd;
kfd; [{ighplk; 'mtiuj; jLj;J jpUk;g nry;YkhW $Wq;fs;" vd;whh;fs;.
rNfhjuUf;F Vw;gl;l epiyikia mth; ghh;f;f Ntz;lhk; vd;gjw;fhf egpath;fs;
,t;thW nra;jhh;fs;. Mdhy;> mth; 'ehd; Vd; ghh;f;ff; $lhJ? vdJ rNfhjuh;
rpijf;fg; gl;Ls;shh; vd;w nra;jp vdf;F njhpAk;. ,d;\h my;yh`;! ,jw;fhd
ed;ikia ehd; my;yh`tplk; vjph;ghh;j;jpUf;fpNwd;" vd;W $wNt> mtUf;F
mDkjp toq;fg;gl;lJ. gpwF ]/gpa;ah (uop) jdJ rNfhjuiu ghh;j;J
',d;dhypy;yh`p t ,d;dh ,iy`p uh[pT+d;" (ehq;fs; my;yh`;tpw;fhf
cs;sth;fs;. mtdplNk kPSgth;fs;) vd;W $wp> mthpd; ed;ikf;fhfTk;
ghtkd;dpg;Gf;fhfTk; my;yh`;tplk; gpuhh;j;jpj;jhh;fs;. ,jw;Fg; gpd; `k;[h (uop)
mth;fis mg;Jy;yh`; ,g;D [`;\{ (uop) mth;fSld; ey;ylf;fk; nra;a
egpath;fs; Vw;ghL nra;jhh;fs;.
Page 287 of 518
,g;D k];T+j; (uop) $Wfpwhh;: '`k;[h (uop) mth;fSf;fhf egp (]y;) mOjijg;
Nghd;W NtW ahUf;Fk; mth;fs; mOJ ehq;fs; ghh;f;ftpy;iy. `k;[h (uop)
mth;fisf; fpg;yhtpd; jpirapy; itj;J mtuJ [d]hTf;F Kd; egpath;fs;
epd;whh;fs;. mg;NghJ jdJ rpwpa je;ijf;F Vw;gl;lij vz;zp egpath;fs;
mjpfkhf mOjhh;fs;" (Kf;j]h; ]Puj;Jh;u]_y;)
Nghhpy; caph;ePj;j jpahfpfspd; fhl;rp K];ypk;fsJ cs;sq;fis frf;fp gpope;jJ¢
fz;fis Fskhf;fpaJ¢ jpahfpfspd; cly;fis kiwg;gjw;Fg; NghJkhd Jzpfs;
fpilf;ftpy;iy. `k;[h (uop) mth;fisg; Nghh;Jtjw;F fUg;G> nts;is epwf;
NfhLfs; cs;s xU Nghh;itiaj; jtpu NtnwJTk; ,Uf;ftpy;iy. mg;Nghh;itapy;
mtuJ jiyia kiwj;jhy; ghjq;fs; njhpe;jd¢ ghjq;fis kiwj;jhy; jiy
njhpe;jJ. gpwF jiy kiwf;fg;gl;L> fhy;fs; ',j;fph;" vd;w nrbahy; %lg;gl;ld.
(K];dJ m`;kJ> kp\;fhj;)
mg;Jh; u`;khd; ,g;D mt;/g; (uop) $Wfpwhh;fs;: 'K];mg; (uop) nfhy;yg;gl;lhh;.
mth; vd;id tpl kpff; rpwe;jth;. mth; cliy xU rpwpa Nghh;itahy;jhd;
Nghh;j;jg;gl;lJ. mtuJ jiyg; gf;fk; Jzpia ,Oj;jhy; fhy;fs; njhpe;jd.
fhy;fspd; gf;fk; Jzpia ,Oj;jhy; jiy njhpe;jJ. ,e;epiyiag; ghh;j;j egp (]y;)
mth;fs; 'mg;Nghh;itahy; mtuJ jiyia kiwj;J> mtuJ fhYf;F ',j;fph;"
vd;w nrbiag; Nghh;j;jp tpLq;fs;" vd;W $wpdhh;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
egpath;fspd; gpuhh;j;jid
c`{j; ikjhdj;jpypUe;J vjphpfs; nrd;Wtpl;l NghJ vq;fsplk; egp (]y;)
mth;fs; 'ePq;fs; thpirahf epy;Yq;fs;¢ fz;zpaj;jpw;Fk; kfpikf;Fk; chpj;jhd
vdJ ,iwtid ehd; Gfo Ntz;Lk;" vd;W $wpdhh;fs;. ehq;fs; egpath;fSf;Fg;
gpd; gy mzpfshf epd;W nfhz;Nlhk;.
mjw;Fg; gpd; egp (]y;) mth;fs; gpuhh;j;jpj;jhh;fs;:
'my;yh`;Nt! Gfnoy;yhk; cdf;Nf chpj;jhdJ. eP tphpj;jij klf;Fgth; ahUk;
,y;iy. eP klf;fpaij tphpg;gth; ahUk; ,y;iy. eP topNfl;by; tpl;ltUf;F
Neh;top fhl;Lgth; ahUk; ,y;iy. eP Neh;top fhl;batiu topnfLg;gth; ahUk;
,y;iy. eP jLj;jijf; nfhLg;gth; ahUk; ,y;iy. eP nfhLj;jijf; jLg;gth; ahUk;
,y;iy. eP neUf;fkhf;fp itj;jij J}ukhf;fp itg;gth; ahUkpy;iy. my;yh`;Nt!
cdJ tsq;fs;> cdJ fUiz> cdJ fpUig> cdJ ,uzk; Mfpatw;iw eP
vq;fSf;F tprhykhf toq;Fthahf!
my;yh`;Nt! ePq;fhj> mfd;W Nghfhj> epue;jukhd mUl;nfhilia cd;dplk;
Nfl;fpNwd;. my;yh`Nt! rpukkhd Neuj;jpy; cjtpiaAk;> gaj;jpd; Neuj;jpy;
ghJfhg;igAk; cd;dplk; Nfl;fpNwd;. my;yh`;Nt! eP vq;fSf;F nfhLj;jtw;wpd;
jPq;fpypUe;Jk;> eP vq;fSf;F nfhLf;fhjtw;wpd; jPq;fpypUe;Jk; cd;dplk; ghJfhg;G
NjLfpNwd;. my;yh`;Nt! vq;fSf;F <khid (,iwek;gpf;ifia) gphpakhf;fp it.
mij vq;fsJ cs;sq;fspy; myq;fhpj;J it. ,iw epuhfhpg;G> cdJ fl;lisf;F
khWnra;tJ> vdf;Ff; fl;Lg;glhky; tpyfpg;NghtJ Mfpatw;iw vq;fSf;F
ntWg;ghf;fp tpL. vq;fisg; gFj;jwpthsh;fspy; Mf;fptpL. my;yh`;Nt! vq;fis
K];ypk;fshf
kuzpf;f
it!
K];ypkfshf
vq;fis
thor;
nra;!
e\;lkilahjth;fshf>
Nrhjidf;Fs;shfhjth;fshf
vq;fis
ey;Nyhh;fSld;
Page 288 of 518
Nrh;j;J it! my;yh`;Nt! cdJ J}jh;fisg; ngha;ahf;fp> cdJ topapypUe;J
jLf;Fk; epuhfhpg;ghsh;fis eP mopj;JtpL! mth;fs; kPJ cdJ jz;lidiaAk;
NtjidiaAk; ,wf;Fthahf! my;yh`;Nt! Ntjk; nfhLf;fg;gl;lth;fspy; ,Uf;Fk;
epuhfhpg;ghsh;fis eP mopj;JtpL! cz;ikahd ,iwtNd!" (my;mjGy; K/g;uj;>
K];dj; m`;kJ)
kjPdh jpUk;Gjy; md;G kw;Wk; jpahfj;jpd; mw;Gjq;fs;
jpahfpfis mlf;fk; nra;J> my;yh`;itg; Gfo;e;J mtdplk; gpuhh;j;jid Ghpe;j
gpd;> egp (]y;) mth;fs; kjPdh jpUk;gpdhh;fs;. Nghh; ele;J nfhz;bUe;j NghJ
,iwek;gpf;if nfhz;l Mz;fs; Gwj;jpy; epfo;e;jijg; Nghd;W> jpUk;Gk; topapy;
,iwek;gpf;if nfhz;l ngz;fs; Gwj;jpYk; gy mw;Gj epfo;r;rpfs; ele;jd.
`k;dh gpd;j; [`;\; vDk; ngz;kzp egp(]y;) mth;fis topapy; re;jpj;jhh;.
mthplk; mtUila rNfhjuh; mg;Jy;yh`; ,g;D [`;\; kuzkhd nra;jp
$wg;gl;lJ. mth; ',d;dhypy;yh`p t ,d;dh ,iy`p uh[pt+d;" vd;W $wp>
mtUf;fhf ght kd;dpg;Gj; Njbdhh;. gpd;G md;dhhpd; jha;khkd; `k;[h (uop)
,we;j nra;jpAk; $wg;gl;lJ. mjw;Fk; mth; ',d;dhypy;yh`p t ,d;dh ,iy`p
uh[pT+d;" vd;W $wp ght kd;dpg;Gj; Njbdhh;. gpd;G mtuJ fzth; K];mg;
,g;D cikh; (uop) ,we;j nra;jp $wg;glNt> mth; Njk;gp moyhdhh;. mg;NghJ egp
(]y;) mth;fs; 'xU ngz;zpd; fztd; mtsplk; ePq;fhj ,lj;ijg;
ngw;wpUf;fpwhd;" vd;W $wpdhh;fs;. (,g;D `p\hk;)
jPdhh; FLk;gj;ijr; Nrh;e;j xU ngz;iz K];ypk;fs; topapy; re;jpj;jhh;fs;. me;jg;
ngz;zpd; fztUk;> rNfhjuUk;> je;ijAk; Nghhpy; nfhy;yg;gl;bUe;jhh;fs;.
,th;fspd; kuzr; nra;jpia K];ypk;fs; mtUf;Ff; $wpdhh;fs;. Mdhy;>
mg;ngz;kzp 'my;yh`;tpd; J}jh; vg;gb ,Uf;fpwhh;fs;?" vd;W Nfl;lhh;.
K];ypk;fs; ',d;dhhpd; jhNa! ePh; tpUk;gpaijg; Nghd;W egpath;fs; ey;y
Kiwapy; ,Uf;fpwhh;fs;. vy;yhg; GfOk; my;yh`;Tf;Nf!" vd;W $wpdhh;fs;. mjw;F
me;jg; ngz; 'vdf;F mth;fisf; fhl;Lq;fs;. ehd; mth;fisg; ghh;f;fNtz;Lk;"
vd;whh;. egpath;fisf; fz;Fspu ghh;j;jg; gpwF 'cq;fisg; ghh;j;jg; gpd;dhy; vy;yh
Jd;gq;fSk; vq;fSf;F ,yFthdNj!" vd;W mg;ngz;kzp $wpdhh;.
topapy; ele;j kw;nwhU epfo;r;rp: egp (]y;) mth;fis ]mJ ,g;D KMjpd;
jhahh; re;jpj;jhh;fs;. \mJ egpath;fSila Fjpiuapd; fbthsj;ijg; gpbj;jthuhf
ele;J te;J nfhz;bUe;jhh;. 'my;yh`;tpd; J}jNu! ,Njh... vdJ jha; tUfpwhh;"
vd;whh;. egpath;fs; 'ey;ygbahf tul;Lk;" $wp mtUf;fhf epd;whh;fs. mth;
mUNf te;jTld; mtuJ kfd; mk;h; ,g;D KMj; (uop) ,we;jjw;F MWjy;
$wpdhh;fs;. mjw;F mg;ngz;kzp 'egpNa! cq;fis ey;y epiyapy; ghh;j;jTld;
kw;w midj;J NrhjidfisAk; ehd; rpwpajhfNt fUJfpNwd;" vd;W $wpdhh;.
gpd;G egpath;fs; c`{j; Nghhpy; nfhy;yg;gl;lth;fSf;fhf gpuhh;j;id nra;Jtpl;L
']mjpd; jhNa! ePh; ew;nra;jp ngw;Wf;nfhs;! c`{jpy; nfhy;yg;gl;lth;fspd;
FLk;gj;jhh;fSf;F ew;nra;jp nrhy;! mth;fs; midtUk; nrhh;f;fj;jpy; Njhoh;fshf
cyTfpd;wdh;.
mth;fs;
FLk;gj;jhh;fSf;fhfTk;
mth;fspd;
ghpe;Jiu
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;" vd;whh;fs;. ,ij Nfl;l ]mjpd; jhahh; 'my;yh`;tpd;
J}jNu! ehq;fs; nghUe;jpf;nfhz;Nlhk;. kfpo;r;rp mile;Njhk;. ,jw;f;Fg; gpd; ahh;
mth;fSf;fhf
mOthh;fs;!
vd;W
$wp>
NkYk;
'my;yh`;tpd;
J}jNu!
vQ;rpapUf;Fk; mth;fsJ cwtpdh;fSf;fhf ePq;fs; gpuhh;j;id GhpAq;fs;" vd;whh;.
egpath;fs; 'my;yh`;Nt! ,th;fspd; kdf; ftiyiag; Nghf;Fthahf! ,th;fsJ
Page 289 of 518
Nrhjidfis epth;j;jp nra;thahf! vQ;rp cs;sth;fSf;F
jUthahf!" vd;W gpuhh;j;jpj;jhh;fs;. (m];]Puj;Jy; `y;gpa;ah)
mofpa
gfuj;ijj;
`p[;hp 3 \t;thy; khjk;> gpiw 7 rdpf;fpoik khiy egp(]y;) mth;fs; kjPdh
te;jile;jhh;fs;.
gpwF FLk;gj;jhiur; re;jpj;J jdJ this kfs; ghj;jpkhtplk; nfhLj;J
',jpypUe;J ,uj;jj;ijf; fOtp it! my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ,J vdf;F
,d;W cz;ikahf cioj;jJ" vd;whh;fs;. gpd;G mypAk; jdJ this
ghj;jpkhtplk; nfhLj;J ',jid fOtp ,jpypUe;J ,uj;jj;ij mfw;wptpL.
my;yh`;tpd; kPJ Midahf! ,d;iwa jpdk; ,J vdf;F cz;ikahf
njhz;lhw;wp tpl;lJ" vd;whh;fs;. 'eP Nghhpy; cz;ikahf njhz;lhw;wpaijg;
NghyNt cd;Dld; ]`;y; ,g;D `{id/g; kw;Wk; mG+ J[hdhTk; cz;ikahf
njhz;lhw;wpdhh;fs;" vd;whh;fs;. (,g;D `p\hk;)
K];ypk;fspy; vOgJ egh;fs; nfhy;yg;gl;lhh;fs; vd;W ngUk;ghyhd mwptpg;Gfs;
$Wfpd;wd. mjd; tptukhtJ:
K`h[ph;fspy; 4 egh;fs;¢ A+jh;fspy; 1 egh;¢ f];u[; ,dj;jth;fspy; 41 egh;fs;¢
mt;]; ,dj;jth;fspy; 24 egh;fs;. (nkhj;jk; 70 egh;fs;)
,izitg;gth;fspy; nfhy;yg;gl;lth;fspd; vz;zpf;ifia ,g;D ,];`hf; (u`;)
,Ugj;J ,uz;L vd;W $Wfpwhh;. Mdhy;> Nghh; rk;ge;jgl;l mwptpg;Gfs;
midj;ijAk;
ed;F
Muha;e;J
ghh;f;Fk;NghJ
Kg;gj;J
VO
Ngh;fs;
nfhy;yg;gl;lhh;fs; vd;W njhpfpwJ> cz;ikia my;yh`;Nt mwpthd; (,g;D
`p\hk;> /gj;`{y; ghhp)
kjPdhtpy; mtru epiy
`p[;hp 3 \t;thy; 8> QhapW ,uT c`{jpypUe;J jpUk;gpa gpd; fisg;Gk;
mrjpAk; vt;tsTjhd; mjpfkhf ,Ue;Jk; K];ypk;fs; ghJ}fhg;GlNd md;wpuit
fopj;jdh;. mjhtJ> kjPdhtpd; njUf;fspYk;> mjd; thapy;fspYk; tPuh;fs;
ghJfhg;Gf;fhf epd;wpUe;jdh;. egp(]y;) mth;fspd; ghJfhg;gpYk; xU gphptpdh;
<Lgl;bUe;jdh;. vj;jpirapypUe;Jk; vjphpfs; %yk; Mgj;J epfoyhk; vd;W
mth;fs; re;Njfg;gl;ljhy; ,t;thW tpopg;Gzh;Tld; ,Ue;jdh;.
'`k;uhTy;" m]j; Nghh;
egp(]y;) mth;fs; epiyikia Nahrpj;jthNw md;wpuitf; fopj;jhh;fs;. Nghhpy;
jq;fSf;F ntw;wp fpilf;ftpy;iy vd Fiw\pfs; rpe;jpf;fj; njhlq;fpdhy;>
mjw;fhf ifNrjk; mile;J kjPdhtpd; kPJ ,uz;lhtJ Kiw Nghh; njhLf;f
jpUk;gp tuyhk; vd;W egpath;fs; Nahrpj;jhh;fs;. vdNt> vjphpfisg; gpd;njhlh;e;J
nrd;W kjPdhtpd; vy;iyfis tpl;Nl tpul;babf;f Ntz;Lnkd;W KbT
nra;jhh;fs;.
,J Fwpj;J tuyhw;W Mrphpah;fs; $Wtjpd; RUf;fkhtJ:
Page 290 of 518
c`{j; Nghh; Kbe;J mLj;j ehs; fhiy> mjhtJ `p[;hp 3> \t;thy; 8 Qhapw;Wf;
fpoik fhiy> egp(]y;) mth;fs; vjphpfisr; re;jpg;gjw;F K];ypk;fs; Maj;jkhf
,Uf;f Ntz;Lnkdf; $wpdhh;fs;. NkYk;> c`{j; Nghhpy; fye;jth;fs;jhd;
jq;fSld; tu Ntz;Lk; vd;w epge;jidAk; tpjpj;jhh;fs;. mg;Jy;yh`; ,g;D cig
ehDk; tUfpNwd; vd;whd;. egpath;fs; Ntz;lhk; vd;W kWj;J tpl;lhh;fs;.
K];ypk;fs; midtUk; jq;fSf;F Vw;gl;bUe;j fhak;> fisg;G vijAk;
nghUl;gLj;jhky; egpath;fspd; miog;Gf;F 'my;yh`;tpd; J}jNu! ehq;fs;
cq;fSf;Ff; fl;Lg;gl;Nlhk;. cq;fsJ fl;lisia Vw;Wf; nfhz;Nlhk;" vd;W
gjpyspj;jhh;fs;.
mg;NghJ [hgph; ,g;D mg;Jy;yh`; (uop) vDk; Njhoh; 'my;yh`;tpd; J}jNu!
ePq;fs; fye;J nfhs;Sk; midj;J NghhpYk; ehDk; fye;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;W
epr;rakhf tpUk;GfpNwd;. Mdhy;> vdJ je;ij c`{j; NghUf;F nry;Yk; NghJ
vdJ rNfhjhpfspd; ghJfhg;Gf;fhf vd;id tpl;Lr; nrd;whh;fs;. mjdhy;jhd; ehd;
jq;fpNdd;. vdNt> vdf;F ,g;NghJ cq;fSld; Nghhpy; fye;J nfhs;s mDkjp
mspAq;fs;" vd;W $wNt egpath;fs; mDkjp toq;fpdhh;fs;.
egp(]y;) mth;fSk; K];ypk;fSk; kjPdhtpypUe;J 8 iky;fs; J}uKs;s '`k;uhTy;
m]j;" vd;w ,lj;jpw;F te;J Kfhkpl;lhh;fs;. mq;F F[hM tkprj;ijr; Nrh;e;j
'kmgj; ,g;D mG+kmgj;" vd;gth; egpath;fsplk; te;J ,];yhikj; jOtpdhh;.
(rpyh; mth; ,izitg;gtuhfj;jhd; ,Ue;jhh;. ,Ug;gpDk; F[hM kw;Wk; `h\pk;
Mfpa ,U fpisapdUf;Fk; ,Ue;j el;gpd; fhuzkhf egpath;fsplk; te;jhh; vd;W
$Wfpd;wdh;. Mf) mth; egpath;fsplk; 'my;yh`;tpd; kPJ Midahf! ckJ
Njhoh;fSf;F Vw;gl;l epiy vq;fSf;F kpfTk; tUj;jj;ij Vw;gLj;jpaJ. my;yh`;
cq;fSf;f Rfk; mspf;f Ntz;Lnkd;W ehq;fs; tpUk;GfpNwhk;. ehd; VjhtJ
cq;fSf;F nra;a Ntz;Lkh? vd;W Nfl;lhh;. mjw;F egpath;fs; 'eP mG+
]{/g;ahdplk; nrd;W mtiu vq;fis tpl;Lk; jpUg;gptpL" vd;whh;fs;.
vjphpfs; kjPdhtpw;Ff; jpUk;g tuNtz;Lnkd Nahrpg;ghh;fs; vd;W egp(]y;)
mth;fs; gae;jJ cz;ikahfNt ele;jJ. vjphpfs; kjPdhtpw;F 36 iky;fs;
njhiytpYs;s 'ut;`h" vd;w ,lj;ij mile;j NghJ jq;fSf;Fs; xUth;
kw;wtiu gopj;Jf; nfhz;ldh;. rpyh; rpyiug; ghh;j;J 'ePq;fs; vd;d nra;jPh;fs;¢
xd;WNk nra;atpy;iy¢ mth;fspy; rpy tPuh;fisj;jhd; nfhd;Ws;sPh;fs;¢ mth;fspd;
jiyth;fs; kPjkpUf;fpwhh;fs;¢ mth;fs; cq;fSld; Nghh; nra;a kf;fis mioj;J
tuyhk;¢ jpUk;Gq;fs;¢ ehk; mth;fsplk; nrd;W mth;fsJ Mw;wy; midj;ijAk;
mbNahL mopj;J tUNthk;" vd;wdh;.
,izitg;gth;fs; kw;Wk; K];ypk;fs; Mfpa ,U jug;ghhpd; typikiaAk;
Mw;wiyAk; rhpahf xg;gpl;L ghh;f;fhjth;fs;jhd; mt;thW MNyhrid nrhy;yp
,Ug;ghh;fs;. MfNtjhd;> cz;ik epiyia Ghpe;j mth;fspd; kpf Kf;fpa
jiyth;fspy; xUtdhd ]/g;thd; ,g;D cika;ah ,e;j fUj;ij Vw;Wf; nfhs;s
kWj;j 'vdJ $l;lj;jpdNu! mt;thW ePq;fs; nra;ahjPh;fs;. c`{j; Nghhpy; fye;J
nfhs;shky; jq;fptpl;l K];ypk;fnsy;yhk; xd;W Nrh;e;J cq;fisj; jhf;ff;$Lk;
vd ehd; gag;gLfpNwd;¢ ePq;fs; jpUk;gpr; nrd;W tpLq;fs;. ntw;wp cq;fSf;Fj;jhd;
fpilj;Js;sJ. ePq;fs; kPz;Lk; kjPdh nrd;why; mth;fs; ntw;wp ngw;W ePq;fs;
Njhw;WtpLtPh;fNsh vd; ehd; mQ;RfpNwd;" vd;whd;. ,tdJ MNyhridia
ngUk;ghyhNdhh; Vw;Wf; nfhs;stpy;iy.
Page 291 of 518
kjPdhtpw;F kPz;Lk; nry;y Ntz;Lk; vd KbntLj;J mG+ ]{/g;ahd; jdJ
gilNahL fpsk;Gtjw;F Maj;jkhFk; NghJ mG+ ]{/g;ahdplk; kmgj; ,g;D kmgj;
te;jhh;. mG+ ]{/g;ahDf;F mth; K];ypkhdJ njhpahJ. mth; 'kmgNj! VjhtJ
nra;jp ,Uf;fpwjh?" vd;whh;. mjw;F kmgj; xU nghpa fw;gidahd Nghiu mG+
]{/g;ahdpd; fz;Kd; nfhz;L te;J epWj;jpdhh;. mjhtJ 'mG+ ]{/g;ahNd!
K`k;kJ jdJ Njhoh;fs; midtiuAk; mioj;Jf; nfhz;L kjPdhit tpl;L
Gwg;gl;L tpl;lhh;. ehd; ,Jtiu ghh;jpuhj xU uhZtj;Jld; mth; cd;idj; Njb
tUfpwhh;. mth;fs; cd; kPJ neUg;gha; gw;wp vhpfpwhh;fs;. md;iwa c`{j; Nghhpy;
fye;J nfhs;shjth;nfsy;yhk; mtUld; Nrh;e;J ,g;NghJ Gwg;gl;Ls;sdh;. jhq;fs;
eOttpl;l xU re;jh;g;gj;ij vz;zp kpFe;j tUj;jj;Jld; tUfpd;wdh;. cq;fSf;F
vjpuhf mth;fsplk; ,Uf;Fk; Nfhgj;ijg; Nghd;W ehd; ghh;j;jNj ,y;iy" vd;W
$wpdhh;.
,ijf; Nfl;l mG+ ]{/g;ahd; 'cdf;F ehrk; cz;lhfl;Lk;. eP vd;d nrhy;fpwha;?"
vd;W mjph;e;jhh;. mjw;f;F mth; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! eP ,q;fpUe;J
mth;fis Nehf;fp gazpj;jhy; ntF tpiutpy; mth;fSila Fjpiufisf; fhz;gha;"
vd;whh;. (my;yJ ,e;jf; fhl;Lf;Fg; gpd;Gwj;jpypUe;J K];ypk;fSila gilapd; Kjy;
gil tUtij eP ghh;f;fg; Nghfpwha; vd;whh;). mjw;F mG+ ]{/g;ahd; 'my;yh`;tpd;
kPJ Mizahf! mth;fis NtNuhL mopf;f Ntz;Lnkd;W ehq;fs; vq;fspd; KO
Mw;wiyAk; xd;W Nrh;j;jpUf;fpNwhk;" vd;whh;. mjw;f 'mt;thW eP nra;ahNj! ehd;
cdf;F cdJ ed;ikia ehb ,ijf; $WfpNwd;. eP jpUk;GtJjhd; cdf;F ey;yJ"
vd;whh; kmgj;.
kmgj; je;j jftyhy; vjphpfspd; ek;gpf;ifAk; tPuKk; jsh;e;J> gaKk; jpLf;fKk;
mth;fis Ml;nfhz;lJ. kf;fhtpw;Fj; jpUk;GtJjhd; jq;fSf;F Vw;wkhdJ vd;W
fUjpdh;. ,Ug;gpDk; K];ypk; gilfs; jq;fis tpul;b tUtij epUj;jpf; nfhs;s
Ntz;Lnkd;gjw;fhf ,];yhkpa gilf;F vjpuhf xU ngha; gpur;rhug; Nghiu mG+
]{/g;ahd; J}z;btpl;lhh;. mjhtJ> kjPdh nrd;W nfhz;bUe;j mg;Jy; if];
fpisapdh; ,th;fis topapy; ghh;j;j NghJ mth;fsplk; 'ehd; $Wk; nra;jpia vd;
rhh;ghf K`k;kJf;F vl;l itg;gPh;fshdhy; ePq;fs; kf;fh tUk; NghJ 'cf;fhs;"
filj; njUtpy; cq;fspd; xl;lfk; Rik jhq;fkstpw;F ehd; fha;e;j jpuhl;iria
jUNtd;" vd;W mG+ ]{/g;ahd; $w mth;fs; 'rhp" vd;wdh;. 'K`k;kijAk; mtuJ
Njhoh;fisAk; NtNuhL mopf;f ehq;fs; KO Mw;wiyAk; xd;W jpul;b tUfpNwhk;
vd;w nra;jpia K`k;kJf;F nrhy;yptpLq;fs;" vd;W mG+ ]{/g;ahd; $wpdhh;.
me;j tpahghuf; $l;lk; egp(]y;) mth;fsplKk; egpj;Njhoh;fsplKk; te;J mG+
]{/g;ahd; jhq;fsplk; $wp mDg;gpa nra;jpiaf; $wpdh;. mg;NghJ egpath;fSk;
egpj;Njhoh;fSk; `k;uhTy; m]j; vd;w ,lj;jpy; jq;fpapUe;jdh;. ,ijg; gw;wpj;jhd;
my;yh`; gpd;tUk; trdj;jpy; $Wfpwhd;.
kf;fspy; rpyH mtHfsplk;¢ 'jplkhf kf;fspy; (gyH cq;fSld; NghhpLtjw;fhfj;)
jpuz;L tpl;lhHfs;> vdNt mg;giliag;gw;wp mQ;rpf; nfhs;Sq;fs;" vd;W $wp
(mr;RWj;jp)dH¢ Mdhy; (,J) mtHfspd; <khidg; ngUf;fp tYg;glr; nra;jJ:
'my;yh`;Nt vq;fSf;Fg; NghJkhdtd;. mtNd vq;fSf;Fr; rpwe;j ghJfhtyd;"
vd;W mtHfs; $wpdhHfs;. ,jdhy; mtHfs; my;yh`;tplkpUe;J ep/kj;ijAk;
(mUl;nfhiliaAk;>) Nkd;ikiaAk; ngw;Wj; jpUk;gpdhHfs;¢ vj;jifa jPq;Fk;
mtHfisj; jPz;ltpy;iy¢ (Vnddpy;) mtHfs; my;yh`;tpd; tpUg;gj;ijg;
gpd;gw;wpdhHfs; - my;yh`; kfj;jhd nfhilAilatdhf ,Uf;fpwhd;. my;FHmd;
3:173-174
Page 292 of 518
Mdhy;> ,th;fSila Ngr;ir egpath;fSk; K];ypk;fSk; nghUl;gLj;jtpy;iy.
vjphpfis vjph;ghh;j;J (`p[;hp 3) \t;thy; gpiw 9> 10> 11 jpq;fs;> nrt;tha;> Gjd;
Mfpa %d;W ehl;fs; egp (]y;) mth;fs; jq;fsJ Njhoh;fSld; `k;uhTy; m]jpy;
jq;fpapUe;jhh;fs;. Qhapw;Wf;fpoik gpiw 8y; `k;uhTy; m]jpw;F te;J Nrh;e;jhh;fs;
vd;gij ehk; Kd;Ng $wpapUf;fpd;Nwhk;. mg;NghJ mG+ ,[;[h my; [{k`p
vd;gtid egpath;fs; ifJ nra;jhh;fs;. Vw;fdNt gj;h; Nghhpy; ifJ nra;ag;gl;bUe;j
,tid egpath;fs; mtd; Vio> mtDf;F ngz; gps;isfs; mjpfk; ,Uf;fpd;wdh;
vd;w fhuzj;jhy; mtd; kPJ fUiz fhl;b mtid chpikapl;L jdf;F vjpuhf
nray;glf;$lhJ vd;W mtdplk; xg;ge;jk; thq;fpdhh;fs;. Mdhy;> mtd; me;j
xg;ge;jj;ij kPwp c`{j; NghhpYk; fye;J nfhz;ljhy; egpath;fs; mtid ifJ
nra;jhh;fs;. mtd; egpath;fsplk; 'K`k;kNj! vd;id kd;dpj;JtpLk;. vd;kPJ
cgfhuk; nra;. vdJ ngz; gps;isfSf;fhf vd;id eP tpl;LtpL. ehd; ,g;NghJ
nra;jijg; Nghd;W ,dp vg;NghJk; nra;a khl;Nld; vd;W cq;fSf;f thf;FWjp
jUfpNwd;" vd;whd;. Mdhy;> egpath;fs; ',jw;Fg; gpd; eP kf;fhtpw;F nrd;W
K`k;kij ,UKiw ehd; Vkhw;wptpl;Nld; vd;W $Wk; epiyik (vdf;F)
Vw;glf;$lhJ. Vnddpy; ,iwek;gpf;ifahsd; xU Gw;wpy; ,UKiw jPz;lg;gl
khl;lhd;. (mjhtJ xU jtiw kWKiw nra;akhl;lhh;) vd;W $wptpl;L [{igh;
my;yJ M]pk; ,g;D ]hgpj;jplk; mtdJ jiyia Jz;bf;ff; $wpdhh;fs;.
,t;thNw vjphpfspd; xw;wh;fspy; xUtdhd KMtpah ,g;D KfPuh ,g;D mGy;
Mi]Ak; nfhd;Wtpl egp(]y;) mth;fs; fl;lisapl;lhh;fs;. (,td; gpw;fhyj;jpy; te;j
K];ypk; kd;dh; mg;Jy; kypf; ,g;D kh;thdpd; jha;top ghl;ldhthd;.)
,jd; tptukhtJ: ,izitg;gth;fs; c`{j; Nghh; Kbe;J kf;fhtpw;F jpUk;Gifapy;
,td; jdJ xd;Wtpl;l rNfhjuh; c];khd; ,g;D m/g;ghd; (uop) mth;fisg; ghh;f;f
kjPdhtpw;F te;jhd;. c];khd; (uop) egpath;fsplk; ,tDf;F ghJfhg;Gf; nfhLf;Fk;gb
Nfl;lhh;fs;. egpath;fs; mtDf;F ghJfhg;Gf; nfhLj;Jtpl;L %d;W ehl;fs; kl;Lk;
jq;fNtz;Lk;> mjw;F Nky; ,q;F jq;fpapUe;jhy; nfhd;WtpLNthk; vd;W vr;rhpf;if
tpLj;jhh;fs;. ,];yhkpag; gil kPz;Lk; (my;yJ ,uz;lhk; Kiw) kjpdhtpy; ,Ue;J
ntspNawpajw;Fg; gpd; ,td; %d;W ehl;fSf;F NkyhfTk; kjPdhtpy; jq;fpapUe;J
Fiw\pfSf;fhf csT Ntiy ghh;j;Jf; nfhz;bUe;jhd;. ,];yhkpag; gil
kjPdhtpw;Fj; jpUk;g tUfpwJ vd;W njhpe;jTld; mtd; kjPdhtpypUe;J jg;gpj;J
Xbdhd;. mtidf; nfhiy nra;J tUk;gb egp(]y;) i[J ,g;D `hhp]h> mk;khh;
,g;D ahrph; (uop) Mfpa ,UtiuAk; mDg;gpdhh;fs;. mt;tpUtUk; mtidf; nfhd;W
te;jhh;fs;. (,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
`k;uhTy; m]j; vd;w ,e;j Nghh; xU jdp Nghuy;y. khwhf> c`{j; Nghhpd; xU
njhlh;e;jhd;. c`{j; Nghhpd; xU KbTiu vd;Wk; ,ij ehk; nrhy;yyhk;.
,Jtiu c`{j;g; Nghhpd; midj;J tptuq;fisAk; epiyikfisak; epfo;TfisAk;
Njitahd msT myrpNdhk;. ,e;j Nghhpd; KbT K];ypk;fSf;F ntw;wpah
Njhy;tpah vd;gijg; gw;wp Muha;r;rpahsh;fs; gyh; kpf ePz;l Muha;r;rp
nra;jpUf;fpd;whh;fs;.
Nghhpd;
,uz;lhtJ
fl;lj;jpy;
vjphpfspd;
jhf;FjNy
Xq;fpapUe;jJ. K];ypk;fSf;F caph; Nrjk; mjpfk;. K];ypk;fspy; xU gphptpdh;
Kw;wpYk; Njhw;Wtpl;ldh;. Nghhpd; midj;J epiyfSk; kf;fhtpdUf;Nf rhjfkhf
mike;jd. ,Ug;gpDk; ,ij vy;yhk; itj;J Nghhpy; ntw;wp mth;fSf;F fpilj;J
tpl;lJ vd;W ehk; $wKbahJ.
mjw;fhd fhuzq;fs;: vjphpfs; K];ypk;fspd; uhZt Kfhk;fis ,Wjptiu ifg;gw;w
Kbatpy;iy. K];ypk;fspy; ngUk;ghyhdth;fs; NghhpypUe;J gpd;thq;ftpy;iy.
fbdhkhd NrhjidAk; vjphpfspd; Mjpf;fKk; Vw;gl;bUe;Jk; $l GwKJFf;
Page 293 of 518
fhl;lhky; jq;fsJ jiyikapd; fPo; xd;W Nrh;e;J tPuj;Jld; vjph;j;jdh;. K];ypk;fis
vjphpfs; tpul;babf;Fk; msTf;F epiyik Nkhrkhftpy;iy. K];ypk;fspypUe;J
vtUk;
vjphpfsplk;
ifjpahftpy;iy.
vjphpfs;
K];ypk;fspd;
cilikfspy;
vtw;iwAk; ifg;gw;w ,aytpy;iy. Nghh;f; fsj;jpypUe;J vjphpfNs Kjypy;
ntspNawpdh;. K];ypk;fs; mq;NfNa ,Ue;jdh;. Nghhpy; ntw;wp ngw;wth;fs; xd;wpuz;L
ehl;fs; me;j ikjhdj;jpNyNa mf;fhy tof;fg;gb jq;fpapUg;gJ Nghd;W vjphpfs;
ikjhdj;jpy; jq;fpapUf;ftpy;iy. kjPdhtpy; Eioe;J mq;Fs;s nry;tq;fisAk;
gps;is
Fl;bfisAk;
#iwahl
mth;fSf;Fj;
JzpT
gpwf;ftpy;iy.
Nghh;fsj;jpypUe;J kjPdh kpf mUfhikapy; vt;tpj ghJfhg;Gkpy;yhky; fhypahf
,Ue;Jk; $l mth;fSf;F mq;F nry;y JzpT gpwf;ftpy;iy.
,jd; %yk; ekf;F cWjpahf njhpa tUtJ vd;dntdpy;> K];ypk;fSf;Fg; nghpa
e\;lk; Vw;gLj;Jk; msTf;Fz;lhd xU re;jh;g;gk;jhd; mth;fSf;Ff; fpilj;jJ.
vdpDk;> K];ypk;fisr; Rw;wp tisj;J> Kw;wpYk; mopj;J> xopf;f Ntz;Lk; vd;w
jq;fsJ Neh;f;fj;jpy; Njhy;tpiaj;jhd; fz;lhh;fs;. K];ypk;fSf;fhf Vw;gl;l
,JNghd;w e\;lq;fs; ngUk;ghyhd rkaq;fspy; Nghhpy; ntw;wp ngWk; gilapdUf;Fk;
Vw;gl;bUf;fpwJ. Mdhy;> K];ypk;fSf;F Vw;gl;l ,e;j e\;lj;ijf; ftdpj;J
vjphpfSf;F ,g;Nghhpy; ntw;wp fpilj;jJ vd;W nrhy;y KbahJ.
NkYk;> mG+ ]{/g;ahd; Nghh;f;fsj;ij tpl;L tpiuthf jpUk;gp nry;tjpNyNa Fwpahf
,Ug;gJ> Nghh; njhlh;e;jhy; jq;fSf;F Njhy;tpAk; ,opTk; Vw;gLk; vd;W mth; gae;J
tpl;lhh; vd;gijNa ekf;f cWjp nra;fpwJ. mLj;jjhf `k;uhTy; m]j; Nghh;
tp\aj;jpy; mG+ ]{/g;ahdpd; epiyikiag; ghhf;Fk; NghJ ,J NkYk; cWjpahfpwJ.
MfNt> ,e;j Nghiug; nghWj;j tiu ,Urhuhhpy; xt;nthUtUf;Fk; xusT ntw;wpAk;
Njhy;tpAk; Vw;gl;lJ¢ ,t;thNw ,U gilapdUk; ikjhdj;jpypUe;J GwKJ fhl;b
Xltpy;iy¢ jq;fsJ Kfhk;fis vjphpfs; Mf;fpukpj;Jf; nfhs;tjw;Fr; re;jh;g;gk;
mspf;fhky; NghhpypUe;J jhq;fshfNt xJq;fpf; nfhz;ldh;.
,ijj;jhd; my;yh`; gpd;tUkhW Rl;bf; fhl;Lfpwhd;.
NkYk;> (giff;) $l;lj;ijj; Njbr; nry;tjpy; Cf;fk; Fd;whjPHfs;¢ ePq;fs; (Nghhpy;)
Jd;gg;gLtPHfshdhy;> epr;rakhf mtHfSk; cq;fisg; Nghd;Nw Jd;gg;gLfpwhHfs;
- my;yh`;tplkpUe;J mtHfs; vjpHghHf;fhj (ew;$ypAk; ntw;wpAk;) ePq;fs;
vjpHghHf;fpwPHfs;.
my;yh`;
kpf
mwpe;jtdhfTk;>
QhdKilatdhfTk;
,Uf;fpd;whd;. my;FHMd; 4:104
,e;j trdj;jpy; ,U gilapdhpy; xt;nthUtiuAk; kw;wtUf;F xg;ghfNt
$Wfpwhd;. mjhtJ> mth;fshy; cq;fSf;F vg;gb Ntjid Vw;gl;lNjh mt;thNw
cq;fshy; mth;fSf;Fk; Ntjid Vw;gl;lJ. ,jpypUe;J ,Uthpd; epiyikfSk;
xd;Wf;nfhd;W xg;ghfNt ,Ue;jd. ntw;wpapd;wpNa ,U rhuhUk; ikjhdj;jpypUe;J
jpUk;gpdh; vd;W ehk; tpsq;fpf; nfhs;syhk;.
,g;Nghh; Fwpj;J FHMd; NgRfpwJ
,g;Nghh; njhlh;ghd Kf;fpaf; fl;lq;fs; xt;nthd;iwAk; Fh;Md; kpfj; njspthf
tpthpf;fpwJ. K];ypk;fSf;F ngUk; e\;lk; Vw;gl;ljw;fhd fhuzq;fisAk;
Fh;Md; kpfj; njspthf $WfpwJ. K];ypk;fspd; xU rhuhuplk; ,Ue;j
Page 294 of 518
gytPdq;fisAk; Fh;Md; ntspg;gLj;jpaJ. ,JNghd;w ,f;fl;lhd epiyikfspy;
K];ypk;fspd; flikfs;> ,e;j rKjhak; cUthf;fg;gl;ljd; cah;e;j mbg;gil
Nehf;fq;fs;> gilf;fg;gl;l rKjhaq;fspy; ,JNt kpfr; rpwe;j rKjhak; vd;gjhy;
kw;w rKjhaj;ij tpl ,e;j rKjhaj;jplk; ,Uf;f Ntz;ba cah;e;j gz;Gfs;> rpy
K];ypk;fsplk; ,Ue;j gytPdq;fs; kw;Wk; FiwghLfisAk; FHMd; Nfhbl;lJ.
(1) ,JNghd;w fLQ;Nrhjidapd; NghJ K];ypk;fs; Nkw;nfhz;bUf;f Ntz;ba
flikfs;> (2) ,r;rKjhak; cUthd cah;e;j mbg;gil Nehf;fq;fs;> (3) kw;w
rKjhaj;ij tpl kpfr; rpwe;j rKjhakhf tpsq;Fgth;fsplk; ,Uf;f Ntz;ba rPhpa
gz;Gfs; Mfpa ,k;%d;iwAk; Kd;itj;J ghh;f;Fk;NghJ K];ypk;fsplk; me;j
FiwghLfSk; gytPdq;fSk; ,Ue;jpf;ff; $lhJ vd;W FHMd; czh;j;JfpwJ.
,t;thNw eatQ;rfh;fspd; epiyikiag; gw;wp FHMd; tpthpf;fpwJ. my;yh`;tpd;
kPJk;> mtdJ J}jhpd; kPJk;> eatQ;rfh;fs; cs;sj;jpy; nfhz;bUe;j tQ;rfj;ij
ntspg;gLj;jp mth;fis ,optilar; nra;jJ. A+jh;fSk;> eatQ;rfh;fSk; gug;gp
te;j
re;Njfq;fisAk;>
cWjp
Fiwe;j
K];ypk;fspd;
cs;sj;jpypUe;j
re;Njfq;fisAk; Fh;Md; mfw;wpaJ. NkYk;> ,e;j Nghhpdhy; Vw;gltpUf;Fk; ey;y
KbTfisAk; mjpYs;s El;gq;fisAk; Fh;Md; Rl;bf; fhl;LfpwJ. ,g;Nghiug;
gw;wp mj;jpahak; My ,k;uhdpy; mWgJ trdq;fs; mUsg;gl;ld. mjpy; Nghhpd;
njhlf;fjpypUe;J ,Wjp tiu ele;j midj;Jk; tpthpf;fg;gl;lJ. mjd; njhlf;fk;
,t;thW Muk;gpf;fpwJ.
(egpNa!) epidT $HtPuhf:) ePH tpbaw;fhiyapy; ck; FLk;gj;jhiu tpl;Lr; nrd;W
K/kpd;fisg; NghUf;fhf (c`J fsj;jpy; mtutH) ,lj;jpy; epWj;jpdPH¢ my;yh`;
vy;yhtw;iwAk; nrtpAWNthdhfTk; ed;fwpgtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. my;FHMd;
3:121
mjd; ,Wjp ,g;Nghhpd; tpisTfs; gw;wpAk; mjd; El;gq;fs; gw;wpAk; kpfr;
rhpahd tpkh;rdq;fSld; KbfpwJ.
'F/g;hpy; mtHfs; Ntfkhfr; nrd;W nfhz;bUg;gJ ck;ikf;ftiy nfhs;sr; nra;a
Ntz;lhk;¢ epr;rakhf mtHfs; my;yh`;Tf;F xU rpW jPq;Fk; nra;Jtpl KbahJ¢
my;yh`; mtHfSf;F kWikapy; ew;ghf;fpak; vJTk; Mf;fhky; ,Uf;fNt
ehLfpwhd;¢ mtHfSf;Fg; ngUk; NtjidAk; cz;L. my;FHMd; 3:176
,g;Nghhpd; mofpa KbTfSk; El;gq;fSk;
mwpQh; ,g;D `[h; (u`;) ,J Fwpj;J gpd;tUkhW $Wfpwhh;: c`{j; NghhpYk;
mjpy; K];ypk;fSf;F epfo;e;jtw;wpYk; gy gbg;gpidfSk; ,iw El;gq;fSk;
cs;sd;. mtw;wpy; rpytw;iwf; fPNo ghh;g;Nghk;:
1) ghtj;jpdhy; cz;lhFk; nfl;l KbTfs; kw;Wk; jLf;fg;gl;lij nra;tjdhy;
Vw;gLk; jPa tpisTfs; Fwpj;J K];ypk;fSf;F mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ. ,ij>
mk;ngwpAk; tPuh;fs; mt;tplj;jpypUe;J tpyff; $lhJ vd;W egp(]y;) $wpajw;F
khw;wk; nra;jjhy; Vw;gl;l tpisTfisg; ghh;j;J tpsq;fpf; nfhs;syhk;.
2) J}jh;fs; Nrhjpf;fg;gLthh;fs;. Mdhy;> ,Wjpapy; ntw;wp mth;fSf;Fj;jhd;
fpilf;Fk;. ,jpy; mlq;fpapUf;Fk; El;gkhtJ: ,iwJ}jh;fSf;F vg;NghJk;
ntw;wpNa fpilj;Jf; nfhz;bUe;jhy; my;yh`;it ek;gpf;if nfhs;shjth;fSk;
jq;fis my;yh`;it ek;gpf;if nfhz;lth;fs; vd;W ngaustpy; nrhy;ypf;
Page 295 of 518
nfhs;th;. mjdhy; cz;ikahdth; ahh;? ngha;ah; ahh;? vd gphpj;J mwpa KbahJ.
vg;NghJk; ,iwj; J}jh;fSf;F Njhy;tpNa Vw;gl;L te;jhy; mth;fisj; J}jh;fshf
mDg;gpa Nehf;fKk; epiwNtwhJ. vdNt> ngha;ah;fspypUe;J cz;ikahdth;fisg;
gphpj;J tpLtjw;fhf ntw;wp Njhy;tp ,uz;ilAk; Nrh;j;J toq;FtNj rhpahdJ.
mjhtJ> eatq;rfh;fspd; eatQ;rfj;jdk; K];ypk;fSf;fj; njhpahky; ,Ue;jJ.
,g;Nghhpy; nrhy;ypYk; nraypYk; jq;fspd; eatQ;rfj; jd;ikia me;eatQ;rfh;fs;
ntspg;gLj;jpa NghJ mth;fs; Kfj;jpiu mfd;W> mth;fs; ahh;? vdj;
njspthfptpl;lJ. NkYk;> K];ypk;fs; jq;fspd; ,y;yq;fSf;Fs; ,Uf;Fk;
vjphpfisj; njhpe;Jnfhz;L> mth;fsplkpUe;J tpyfp> mth;fspd; jPikia
vjph;nfhs;s Maj;jkhdhh;fs;.
3) rpy rkaq;fspy; my;yh`; cjtpiaj; jhkjg;gLj;jp toq;Ftjhy; cs;sj;jpd;
ngUik
mfw;wg;gl;L
mjpy;
gzpT
Vw;gLj;jg;gLfpwJ.
MfNtjhd;
Nrhjidapd;NghJ
K];ypk;fs;
rfpj;Jf;
nfhz;L
cWjpahf
,Ue;jdh;.
eatQ;rfh;fNsh gae;J> mQ;rp> eLeLq;fp epiyFiye;J tpl;ldh;.
4) my;yh`; nrhh;f;fj;jpy; ,iwek;gpf;ifahsh;fSf;fhf gy cah; epiyfisAk;
me;j];JfisAk; Vw;gLj;jpapUf;fpd;whd;. mij mth;fs; tzf;f topghLfshy;
mila KbahjNghJ gy NrhjidfisAk; rpukq;fisAk; mth;fSf;F nfhLg;gjd;
%yk; mth;fs; me;j cah; gjtpfis mile;J nfhs;fpwhh;fs;.
5) ,];yhkpa Nghhpy; caph; jpahfk; nra;tJ vd;gJ ,iwNerh;fspd; kpf cah;e;j
gjtpahFk; mij my;yh`; jdJ egp(]y;) mth;fspd; Njhoh;fSf;F toq;fpdhd;.
6) my;yh`; jdJ vjphpfis mopf;f ehbdhy; mjw;fhf mth;fsplk; fhuzq;fis
Vw;gLj;Jfpwhd;. mjhtJ> mth;fspd; Xhpiw epuhfhpg;G> my;yh`;tpd; Nerh;fis
Nehtpid nra;tJ Nghd;wtw;iwf; fhuzkhf;fp mth;fis mopj;J tpLfpwhd;.
NkYk;>
,iwek;gpf;ifahsh;fspd;
ghtq;fis
mth;fSf;F
,iof;fg;gl;l
nfhLikf;Fg; gfukhf Mf;fp kd;dpj;J tpLfpwhd;. (/gj`{y; ghhp)
mwpQh; ,g;Dy; fa;apKk; jdJ [hJy; kMJ vd;w E}ypy; ,j;jiyg;gpd; fPo;
NghJkhd tptuq;fisj; je;Js;shh;. Mh;tKs;sth;fs; mq;F ghh;f;fyhk;.
c`{j; NghUf;F gpd; mDg;gl;l gil gphpTfSk; FOf;fSk;.
c`{j; Nghhpy; Vw;gl;l Jf;ffukhd epfo;r;rp ,iwek;gpf;ifahsh;fisg; gw;wp gpw
kf;fsplk; ,Ue;j ew;ngaUf;F ngUk; gq;fkhf mike;jJ. K];ypk;fisg; gw;wp gpwh;
cs;sj;jpy; ,Ue;j mr;rk; mfd;W tpl;lJ. cs;ehl;L ntspehl;L gpur;ridfs;
K];ypk;fSf;F mjpfhpj;jd. midj;J jpirfspypUe;Jk; Mgj;Jfs; kjPdhitr;
#o;e;jd. A+jh;fSk;> eatQ;rfh;fSk; fpuhkj;J mugpfSk; jq;fspd; gifikia
ntspg;gilahff; fhl;bdh;. ,th;fspy; xt;nthU tFg;gpdUk; K];ypk;fSf;Fj;
jPq;fpiof;f ehbdh;. NkYk;> K];ypk;fis KOtJkhf mopj;J tpl Ntz;Lk;
vd;Wk; Mirg;gl;ldh;.
c`{j; Nghh; Kbe;J ,uz;L khjq;fs;jhd; MfpapUf;Fk;. mjw;Fs; m]j;
Nfhj;jpuj;jpdh; kjPdhtpd; kPJ nfhs;isapl jpl;lk; jPl;bdh;. ,jw;Fg; gpd; moy;>
fhuh vd;w ,U tkprj;jpdh; `p[;hp 4> ]/gh; khjk; xU rjpj;jpl;lk; jPl;b 10
egpj;Njhoh;fisf; nfhd;wdh;. NkYk;> ,k;khjj;jpy; Mkph; ,g;D Jigy; vd;gtd;
rpy fpisapdiu J}z;btpl;L 70 K];ypk;fisf; nfhy;y itj;jhd;. ,r;rk;gtk;
tuyhw;wpy; gp/U kCdh vd;w mwpag;gLfpwJ. NkYk;> ,f;fhy fl;lj;jpy; eoph;
Page 296 of 518
tkpr A+jh;fs; ntspg;gilahf jq;fspd; vjph;g;igf; fhl;bdh;. ,Wjpahf> `p[;hp 4>
ugPcy; mt;ty; khjk; egp (]y;) mth;fis nfhd;W tpLtjw;F #o;r;rp nra;jdh;.
,Nj Mz;L [khj;Jy; mt;ty; khjj;jpy; fj;/ghd; Nfhj;jpuj;jhh; kjPdhtpd; kPJ
jhf;Fjy; elj;jj; JzpT nfhz;ldh;. K];ypk;fs; kPJ gpwUf;F Kd;gpUe;j gak;
c`{j; Nghhpdhy; mfd;Wtpl;ljhy; xU fhyk; tiu K];ypk;fs; khw;whh;fs; %yk;
gy Mgj;JfSf;Fk; mr;Rwj;jy;fSf;Fk; ,yf;fhapdh;.
,Ug;gpDk; egp K`k;kJ (]y;) mth;fspd; Qhdkpf;f El;gkhd eltbf;if
,e;epiyikia khw;wpaJ. K];ypk;fSf;F mth;fs; ,oe;j kjpg;ig kPl;L je;jJ.
cah;itAk; fz;zpaj;ijAk; mth;fSf;F Gjpjhf mspj;jJ. ,e;j mbg;gilapy;
egpath;fs; vLj;j Kjy; Kaw;rp mG+]{/g;ahdpd; gilia tpul;babf;f mth;fs;
vLj;j eltbf;ifahFk;. ,jd; fhuzkhf K];ypk;fs; kjpg;G rw;W ghJfhf;fg;gl;lJ.
mth;fSf;F ,Ue;j cah;tpy; XusT jf;fitf;fg;gl;lJ. ,ijj; njhlh;e;J NkYk;
gy jhf;Fjy;fis egp (]y;) mth;fs; Nkw;nfhz;lhh;fs;. ,j;jhf;Fjy;fs;
K];ypk;fSf;F ,oe;j fz;zpaj;ijAk; kjpg;igAk; kPl;L nfhLj;jJ kl;Lky;yhky;
mijtpl mjpfkhfNt ,g;NghJ kjpg;igAk; khpahijiaAk; Vw;gLj;jpaJ. mLj;J
tUk; gf;fq;fspy; K];ypk;fSf;Fk;> K];ypky;yhjth;fSf;Fk; ,ilapy; ele;j rpy
rk;gtq;fis ehk; ghh;Nghk;.
mG+ ]ykh gilg; gphpT (`p[;hp 4> K`h;uk;)
c`{jpy; Vw;gl;l gpd;dilTf;Fg; gpd; K];ypk;fSf;F vjpuhf fpsk;gpa Kjy;
$l;lk; m]j; ,g;D Fi[kh tkprkhFk;. jy;`h ,g;D Fitypj;> ]ykh ,g;D
Fitypj;
Mfpa
,UtUk;
jq;fs;
$l;lj;jpdiuAk;
jq;fSf;Ff;
fl;Lg;gl;lth;fisAk;
mioj;Jf;
nfhz;L
m]j;
,g;D
Fi[khtpdhplk;
te;jdh;. mth;fis K];ypk;fspd; kPJ Nghh; Ghpa J}z;bdh;. ,e;jr; nra;jp egp(]y;0
mth;fSf;Ff; fpilj;jTld; 150 tPuh;fs; nfhz;l gilg; gphpit Vw;ghL nra;J
m]J
fpisapdiu
vjph;f;f
mDg;gpdhh;fs;.
,g;gilapy;
K`h[ph;fSk;
md;rhhpfSk; gq;Nfw;wdh;. mg;gilg; gphptpw;F mG+ ]ykhitj; jsgjpahf;fp
mthplk; nfhbiaf; nfhLj;jhh;fs;. m]j; fpisapdh; jhf;Fjy; elj;j jahuhFk;
Kd; mth;fs; jq;fSila tPLfspy; ,Uf;Fk; NghNj mth;fs; kPJ mG+]ykh (uop)
jdJ gilapdiu mioj;Jf; nfhz;L jpBnudj; jhf;fpdhh;fs;. ,ijr; rw;Wk;
vjph;ghuhj mth;fs; jpf;FKf;fhb jg;gpj;Jf; nfhs;s gy gf;fq;fspYk; rpjwp Xb
xspe;jdh;. K];ypk;fs; m]jpdhpd; xl;lfq;fisAk; MLfisAk; gpbj;Jf; nfhz;L
kjPdh te;jdh;. m]jpdh; vjph;f;fhjjhy; rz;il VJk; eilngwtpy;iy.
Vw;fdNt mG+ ]ykhtpw;F c`{j; Nghhpy; Vw;gl;l fhak; nghpjhfp tplNt
NghhpypUe;J kjPdh te;jile;j rpy ehl;fspNyNa mth;fs; caph; gphpe;jJ. ([hJy;
kMJ)
mg;Jy;yh`; ,g;D cidi] mDg;Gjy;
`p[;hp 4> K`h;uk; khjk; gpiw 5y; fhypj; ,g;D R/g;ahd; vd;gtd;
K];ypk;fsplk; Nghh; nra;a $l;lk; Nrh;g;gjhf egpath;fSf;Fr; nra;jp vl;baJ.
,jid mwpe;j egpath;fs;> mtidf; nfhd;W tu mg;Jy;yh`; ,g;D cid]; (uop)
mth;fis mDg;gpdhh;fs;.
mg;Jy;yh`; ,g;D cid]; (uop) mtidf; nfhd;Wtu 18 ,uTfs; vLj;Jf;
nfhz;lhh;fs;. mth;fs; K`h;uk; khjk; Kba 7 ehl;fs; ,Uf;Fk; NghJ
rdpf;fpoik kjPdhtpw;Fj; jpUk;gpdhh;fs;. mth;fs; fhypj; ,g;D R/g;ahidf;
Page 297 of 518
nfhd;W mtdJ jiyiaf; nfha;J te;jhh;fs;. mj;jiyia egp(]y;) mth;fSf;f
Kd; itf;f> egpath;fs; kfpo;r;rpaile;J xU ifj;jbia mtUf;F toq;fp ',J
kWikapy; vdf;Fk; cdf;Fk; kj;jpapYs;s milahsk;" vd;whh;fs;. egpath;fspd;
ifj;jbiaj; jdJ tho;ehs; KOtJk; ghJfhj;J itj;jpUe;j mg;Jy;yh`; (uop)
mij jdJ f/gDld; (kuzpj;jtiu Nghh;j;Jk; cil) Nrh;j;J jdJ
mlf;f];jyj;jpy; itf;fg;gl Ntz;Lnkd t]pa;ah (kuz rh]dk;) nra;jhh;fs;.
(,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
u[P/ FO
`p[;hp 4> ]/gh; khjk; moy; kw;Wk; fhuh tkprj;ij Nrh;e;j xU $l;lk; egp (]y;)
mth;fis re;jpj;J jq;fspy; gyh; ,];yhj;ijj; jOt tpUk;Gfpd;wdh;. mth;fSf;F
,];yhikAk; Fh;MidAk; fw;Wj; ju jq;fSld; rpyiu mDg;GkhW Nfhhpdh;.
mth;fspd; Nfhhpf;ifia Vw;W 6 egh;fis egpath;fs; mDg;gpdhh;fs;. mth;fSf;F
kh;]j; ,g;D mG+kh;]j; fdtp (uop) mth;fisj; jiytuhf;fpdhh;fs;. ,J ,g;D
,];`hf;fpd; $w;whFk;.
'mDg;gg;gl;lth;fs; 10 egh;fs;¢ mth;fSf;Fj; jiythuf M]pk; ,g;D ]hgpj;
(uop) ,Ue;jhh;fs;" vd;gJ ,khk; Gfhhpapd; $w;whFk;.
,th;fis mioj;Jf; nfhz;L u[P/T vd;w ,lj;ij mk;kf;fs; mile;jdh;.
,t;tplk; uhgpf; kw;Wk; [pj;jhtpw;F kj;jpapy; `p[h]{ gFjpf;F mUfpy; `{ijy;
tkprj;ij nrhe;jkhd ePh; epiyahFk;. ,q;F te;jTld; y`;ahd; fpisapdiu
,th;fs; K];ypk;fSf;F vjpuhfj; J}z;bdh;. y`;ahd; fpisiar; Nrhe;j 100
mk;ngwpAk; tPuh;fs; fhyb fhtb milahsq;fis itj;J ,th;fs; ,Uf;Fkplk;
te;jile;jdh;.
jq;fSf;F
Nkhrb
ele;Jtpl;lJ
vd;W
njhpe;J
nfhz;l
egpj;Njhoh;fs; /gj;/gj; vd;w kiyf;Fd;wpd; kPJ Vwpf;nfhz;ldh;. mq;F te;j
vjphpfs; 'ehq;fs; cq;fisf; nfhiy nra;Nahk; vd;w cWjpnkhop jUfpNwhk;>
,wq;fp thUq;fs;" vdf; $wpdh;. Mdhy;> M]pk; ,wq;fp tu kWj;Jtpl;L> jq;fsJ
Njhoh;fSld; Nrh;e;J vjphpfis vjph;j;jdh;. Mdhy;> vjphpfs; egpj;Njhoh;fspy; 7
egh;fisf; nfhd;Wtpl;ldh;. kPjk; Figg;> i[J ,g;D j]pd;dh (uop) ,d;Dk;
xUth; Mfpa %th; kl;Lk; ,Ue;jdh;. mth;fsplk; ,e;j vjphpfs; nfhy;y
khl;Nlhk; vd; kPz;Lk; thf;fspj;jdh;. mk;%tUk; mth;fsplk; ,wq;fptuNt
jq;fspd; thf;Ff;F khWnra;J tpy;ypd; euk;Gfshy; mth;fisf; fl;bdh;.
me;j %d;whtJ egpj;Njhoh; ',J ,th;fspd; Kjy; Nkhrb" vdf; $wp
mth;fSld; nry;tjw;F kWj;jhh;. mth;fs; vt;tsNth Kaw;rp nra;Jk; mth; tu
kWf;fNt mtiuf; nfhd;Wtpl;ldh;. mjw;F gpd; Figg;> i[J (uop) ,UtiuAk;
kf;fhtpw;F mioj;J te;J mq;F mth;fis tpw;wdh;. ,t;tpUtUk; gj;h; Nghhpy;
kf;fhtpd; jiyth;fspy; rpyiu nfhd;wpUe;jdh;. Figig thq;fpath;fs; rpy fhyk;
tiu mth;fisr; rpiw itj;jpUe;jdh;. gpd;G mtiu nfhd;Wtpl KbT nra;J
kf;fhtpd; Gdpj vy;iyf;F ntspapy; mioj;J nrd;wdh;. mq;F mtiuf; fO
kuj;jpy; Vw;wp nfhd;Wtplyhk; vd KbT nra;jdh;. mg;NghJ Figg; (uop) 'ehd;
,uz;L uf;mj; njhOJnfhs;s vd;id tpLq;fs;" vd;W Nfl;f mth;fSk;
mDkjpj;jdh;. njhOJ Kbj;jgpd; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! vdf;F eLf;fk;>
gak; Vw;gl;Ltpl;lJ vd;W ePq;fs; $wkhl;Bh;fs; vd;wpUg;gpd; ehd; NkYk;
njhOjpUg;Ngd; vd;W $wpa gpwF> my;yh`;Nt! ,th;fis vz;zpf;nfhs;!
,th;fis jdpj;jdpahf gphpj;J nfhd;WtpL! ,th;fspy; vtiuAk; kPjk; tplhNj!"
vd;W $wp gpd;tUk; ftpijia gbj;jhh;.
Page 298 of 518
'vjphp uhDtj;jpdh;
vd;id
#o;e;jdh;¢
jq;fs; ,dj;jtiu vdf;nfjpuhf
xd;wpizj;jdh;¢
xt;nthU
rhjpiaAk; tUkhW
mioj;jdh;¢
jq;fspd; ngz;fs;> gps;isfs; vd midtiuAk;
,izj;jdh;¢
xU
ePz;l cWjpkpf;f fOkuj;jpw;fUfpy; ehd; epWj;jg;gl;Nld;¢
vdJ
f\;lk;>
jdpik>
me;epak;
NkYk; ehd; ,wf;Fkplj;jpy; #o;e;Js;s uhZtk;
,itaidj;ijAk; my;yh`;tplNk KiwapLfpNwd;¢
,iwtid
ehd; epuhfhpf;fNtz;Lnkd nghpJk;
tpUk;gpdh;¢
(vq;qdk;
mjidr; nra;Ntd;)
kuzk; vdf;F
mijtpl kpf vspJ¢
vd;
fz;fs;
mOfpd;wd¢
ePh;
xl ,lkpy;iy¢
vdf;fpioj;j Jd;gj;ijj; jhq;f
mh;\pd; mjpgjp
vdf;F
nghWikaspj;jhd;¢
mZ
mZthf mth;fs;
vd;id
nfhy;fpd;wdh;¢
vdf;F Nkhrkhd czT
toq;fg;gl;lJ¢
ehd;
K];ypkhff; nfhiyAWtjhy;
kuzk; xU nghUl;ly;yNt!
ve;j
gFjpapy; nfhiyAz;lhYk;
my;yh`;tpd; ghijapy; vd; kuzk;
Japy; nfhs;SNk!
mJ>
my;yh`; ehbdhy;> Jz;L
Jz;lhd
rijfspd; ehs> euk;Gfspnyy;yhk; mUs;tsk; nghopthd;"
,e;j ftpijfisr; nrtpkLj;jg; gpd; mG+]{/g;ahd; Figgplk; 'cd;id cdJ
FLk;gj;jhhplk; tpl;LtpLfpNwhk;. Mdhy;> K`k;kij ehq;fs; nfhd;W tpLfpNwhk;.
,J cdf;F tpUg;gkh? vd;W Nfl;lhh;. mjw;F 'ehd; vdJ FLk;gj;jpy; ,Uf;f>
K`k;kJ (]y;) mth;fSf;F Nehtpid mspf;Fk; tpjkhf mtUf;F Ks;
Fj;Jtij $l ehd; tpUk;gkhl;Nld;" vd Figg; gjpyspj;jhh;. ,jw;Fg; gpd;
mtiu fO kuj;jpy; Vw;wpf; nfhd;wdh;. mth;fspd; cliy fhty; fhf;f mq;F
rpyiu epakpj;jdh;. xU ehs; ,utpy; mk;h; ,g;D cikah ok;hp vd;gth; mtiu
fO kuj;jpypUe;J ,wf;fp ey;ylf;fk; nra;jhh;. gj;h; Nghhpy; Figg; `hhpi]
nfhd;wjhy; mjw;Fg; gjpyhf mtdpd; kfd; cf;gh vd;gtd; Figg; mth;fis
nfhd;whd;.
nfhy;yg;gLk; jUzj;jpy; ,uz;L uf;mj; njhOk; gof;fj;ij Kjypy; Figg; jhd;
Vw;gLj;jpdhh;. kf;fhtpy; goq;fNs ,y;yhky; ,Ue;j fhyj;jpy; ifjpahf ,Ue;j
Figg; jpuhl;irf; Fiyfisr; rhg;gpLtijAk; kf;fs; ghh;j;jpUf;fpd;wdh;. (]`P`{y;
Gfhhp)
i[J ,g;D j]pd;dhit ]/g;thd; ,g;D cika;ah tpiyf;f thq;fp jdJ je;ij
cika;ah gj;hpy; nfhy;yg;gl;ljw;F gjpyhf mtiuf; nfhd;whd;.
Kd;dhy; nfhy;yg;gl;l M]pKila clypd; xU rpy gFjpiaahtJ vLj;J tu
Fiw\pfs; rpyiu mDg;gpdh;. M]pk; Fiw\pfspd; kpf kjpf;fj;jf;f xUtiu
gj;hpy; nfhd;wpe;jhh;. M]pik ghJfhg;gjw;F my;yh`; Njdpiag; Nghd;w rpy
tz;Lfis
mDg;gp>
te;jth;fis
tpuz;Nlhlr;
nra;jhd;.
'jhd;
ve;j
,izitg;gtidAk; njhlkhl;Nld;¢ ve;j ,izitg;gtDk; vd;id njhl;Ltplf;
$lhJ" vd;W M]pk; my;yh`;tplk; Ntz;b ,Ue;jhh;. mthpd; ,e;j
Page 299 of 518
Ntz;LjiyAk;
cWjpiaAk;
my;yh`;
epiwNtw;wpdhd;.
,r;nra;jpiaf;
Nfs;tpg;gl;l ckh; (uop) 'my;yh`; K/kpdhd (my;yh`;it ek;gpf;if nfhz;l)
mbahid capUld; ,Uf;Fk; NghJ ghJfhj;jJ Nghd;W mthpd; kuzj;jpw;Fg;
gpd;Dk; ghJfhf;fpwhd;" vd;W $wpdhh;fs;. (]`P`{y; Gfhhp> ,g;D `p\hk;> [hJy;
kMJ)
gp/U kCdh
u[P/ vd;w ,lj;jpy; eilngw;w Nkw;$wg;gl;l Jf;fkhd epfo;r;rpf;Fg; gpd;
mijtpl gLgaq;fukhd> xU Jf;fkhd rk;gtk; ele;jJ. ,ijNa tuyhw;wpy; gp/h;
kCdh mrk;ghtpjk; vd Fwpg;gplg;gLfpwJ. mjd; RUf;fkhtJ:
<l;bfSld; tpisahLgtd; vd;wiof;fg;gLk; mG+guh vd;w Mkph; ,g;D khypf;
vd;gtd; kjPdhtpy; egp(]y;) mth;fisr; re;epj;jhd;. egpath;fs; mtDf;F
,];yhkpa
miog;G
nfhLj;jhh;fs;.
mtd;
mij
Vw;fTkpy;iy>
mij
kWf;fTkpy;iy. mtd; egpath;fsplk; 'my;yh`;tpd; J}jNu! e[;J kf;fis
,];yhkpd; gf;fk; miof;f vd;Dld; cq;fsJ Njhoh;fis mDg;Gq;fs;> mth;fs;
Vw;Wf;nfhs;thh;fs; vd ehd; vz;ZfpNwd;" vd;whd;. mjw;F egpath;fs;
'e[;Jthrpfs; vdJ Njhoh;fSf;F Mgj;J VJk; tpistpf;fyhk; vd ehd;
mQ;RfpNwd;" vd;whh;fs;. mjw;f mG+guh 'ehd; mth;fis ghJfhg;Ngd;" vd;whd;.
vdNt> egpath;fs; ehw;gJ Njhoh;fis mDg;gpdhh;fs;. ,J ,g;D ,];`hf; (u`;)
cila $w;W. Mdhy; vOgJ egh;fs; vd ]`P`{y; Gfhhpapy; te;Js;s
vz;zpf;ifNa rhpahdjhFk;. ,th;fSf;F ]hapjh FLk;gj;ijr; Nrh;e;j Kd;jph;
,g;D mk;h; vd;gtiu egpath;fs; jiytuhf;fpdhh;fs;. gpw;fhyj;jpy; ,th; 'K/dpf;
ypa%j;" kuzkhf tpiue;jth; vd;W ,th; miof;fg;gl;lhh;. mjw;Ff; fhuzk;>
mth; ,e;epfo;r;rpapy; tPukuzk; mila Kjyhtjhf tpiue;jhh;. mDg;gg;gl;l
Njhoh;fs; midtUk; K];ypk;fspy; kpfr; rpwe;jth;fshfTk;> Fh;Midf; fw;Wj;
Njh;e;jth;fshTk; ,Ue;jdh;. ,th;fs; gfypy; tpwF nghWf;fp mij tpw;W jpz;izj;
Njhoh;fSf;F czT thq;fp tUth;. ,utpy; Fh;Md; XJtJk;> njhOtJkhf
jq;fsJ tho;itf; fopj;J te;jdh;.
,th;fs; mtDld; Gwg;gl;L gp/U kCdh vd;w ,lj;ij mile;jdh;. ,e;j ,lk;
Mkph; fpisapdUf;Fr; nrhe;jkhd epyj;jpw;Fk; ]{iyk; fpisapdUf;F nrhe;jkhd
tptrhaf;
fsj;jpw;Fk;
kj;jpaYs;s
ePh;
epiyahFk;.
mq;F
midtUk;
jq;fpf;nfhz;L `puhk; ,g;D kpy;`hd; vd;w Njhoiu egp (]y;) mth;fspd;
fbjj;ijf; nfhLj;J Mkph; ,g;D Ji/gy; vd;gtdplk; mDg;gpdh;. ,e;j
my;yh`;tpd; vjphp mf;fbjj;ij gbf;ftpy;iy. mtd; rhilf;fhl;l> xUtd; rpW
<l;bahy; `puhikg; gpd;Gwj;jpypUe;J Fj;jpdhd;. jhd; Fj;jg;gl;lijAk;> jdJ
clk;gpy; ,uj;jk; tUtijAk; ghh;j;j `puhk; 'my;yh`{ mf;gh;. my;yh`; kpfg;
nghpatd;> fmghtpd; ,iwtpd; kPJ rj;jpak;! ehd; ntw;wp ngw;Wtpl;Nld;" vd;W
$wpdhh;.
my;yh`;tpd; vjphpahd mtd; vQ;rpa kw;w egpj;Njhoh;fisf; nfhy;tjw;F Mkph;
fpisapdiu mioj;jhd;. Mdhy;> mG+guh ,th;fSf;fg; ghJfhg;G mspj;jpUg;gjhy;
Mkph; fpisapdh; mjw;F kWj;J tpl;ldh;. gpd;G ]{iyk; fpisapdiu
mioj;jhd;. ]{iykpdhpy; ci]a;ah> hp/y;> jf;thd; vd;w %d;W tFg;gpdh;
mtdJ
miog;ig
Vw;W
mtDld;
fpsk;gpdh;.
,th;fs;
midtUk;
egpj;Njhoh;fisr; Rw;wp tisj;J egpj;Njhoh;fSld; rz;ilapl;ldh;.
,jpy;
Njhoh;fs; midtUk; nfhy;yg;gl;ldh;. Mdhy;> fmG ,g;D i[J ,g;D e[;[hh;
Page 300 of 518
vd;w Njhoh; kl;Lk; gLfhaq;fSld; G+kpapy; rha;e;jhh;. ,th; ,we;Jtpl;ljhf
vjphpfs; vz;zpdh;. vjphpfs; nrd;w gpwF mt;tplj;jpy; ,Ue;J jg;gpj;J kjPdh
te;jhh;. ,th; gpd;dhy; ele;j mfo; NghhpYk; fye;jhh;. mjpy; vjphpfshy;
nfhy;yg;gl;lhh;.
Njhoh;fspy; mk;h; ,g;D cika;ah sk;hp> Kd;jph; ,g;D cf;gh ,g;D Mkph; Mfpa
,UtUk; K];ypk;fspd; thfdq;fis Nka;j;J tUtjw;f;fhfr; nrd;wpUe;jdh;.
mq;fpUe;J K];ypk;fs; jq;fpapUe;j ,lj;jpw;F Nky; gpze;jpd;dp gwitfs;
tl;lkpLtij ghh;j;J K];ypk;fSf;F VNjh Mgj;J epfo;e;J tpl;lij czh;e;jdh;.
clNd mt;tpUtUk; mq;F tpiue;jdh;. vjphpfs; jq;fs; Njhoh;fis tQ;rpj;jijg;
ghh;j;J nghq;fp vOe;jdh;. jhq;fs; ,Uth; kl;LNk ,Uf;fpNwhk; vd;gijAk;
nghUl;gLj;jhky; Jzpr;rYld; vjphpfis vjph;j;jdh;. ePz;l Neu rz;ilf;Fg; gpd;
Kd;jph; vjphpfshy; nfhy;yg;gl;lhh;. mk;h; ,g;D cikah ifjpahf;fg;gl;lhh;. mk;h;
Koh; FLk;gj;ijr; rhh;e;jth; vd;W njhpate;jJk; mthpd; Kd;de;jiyia
rpiuj;Jtpl;L vjphpfspd; jiytdhd Mkph; jdJ jha; nra;jpUe;j Neh;r;irf;fhf
mtiu chpikapl;L tpl;lhd;. mk;h; ,g;D cika;ah ok;hp (uop) K];ypk;fspy;
kpfr; rpwe;jth;fshd ,e;j vOgJ Njhoh;fs; nfhy;yg;gl;l> kpff; ftiyA+l;Lk;
nra;jpia egp (]y;) mth;fsplk; $wtjw;fhf kjPdh Nehf;fp tpiue;jhh;. ,e;epfo;r;rp
c`{j; Nghhpy; Vw;gl;l Ntjidia kPz;Lk; K];ypk;fSf;F epidT+l;baJ.
Mdhy; Nghhpy; rz;ilapl;L ,we;jdh;. ,th;fs; tQ;rfkhfj; jhf;fg;gl;L
kuzkile;jdh;.
mk;h; ,g;D cikah (uop) kjPdh jpUk;Gk; topapy; fdhj; vd;w gs;sj;jhf;fpy;
cs;s fh;fuh vd;w ,lj;jpy; xU ku epoypy; jq;fpdhh;. mg;NghJ fpyhg;
Nfhj;jpuj;ij Nrh;e;j ,UtUk; mNj ,lj;jpy; te;J jq;fpdh;. mk;h; mt;tpUtiuAk;
vjphpfisr; Nrh;e;jth;fs; vd;nwz;zp mt;tpUtUk; ed;F fz; mah;e;Jtpl;l gpd;
jdJ Njhoh;fSf;fhf gopthq;Fk; Nehf;fj;jpy; mt;tpUtiuAk; nfhd;W tpl;lhh;.
Mdhy;> nfhd;W Kbj;jgpd; mt;tpUthplKk; egp(]y;) mth;fspd; xg;ge;jf; fbjk;
,Ug;gij ghh;j;jhh;. mJ mtUf;F Kd;djhf njhpahJ. kjPdh te;jile;jJk; jdJ
nraiy egpath;fsplk; $wp tUe;jpdhh;. mjw;F egp(]y;) mth;fs; 'eP nfhiy
nra;j ,UtUf;fhf ehd; epr;rak; jpaj; (nfhiyf; Fw;wj;jpw;Fhpa ghpfhuj; njhif)
nfhLf;f
Ntz;baJ
flikahfptpl;lJ
vdf;
$wp>
K];ypk;fs;
kw;Wk;
K];ypk;fspd; xg;ge;jfhuh;fshd A+jh;fsplk; ,e;j jpaj;ij t#y; nra;J
nfhLj;jhh;fs;. (]`P`{y; Gfhhp> ,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
rpy ehl;fSf;Fs; ele;j u[P/> gp/U kCd; Mfpa ,t;tpU epfo;r;rpfs; egp(]y;)
mth;fSf;Fg; ngUk; ftiy mspj;jd. egpath;fs; kpFe;j rQ;ryj;jpYk;
Jf;fj;jpYk; Mo;e;jhh;fs;. jq;fspd; Njhoh;fSf;F Nkhrb nra;j $l;lj;jpdUf;F
vjpuhf egpath;fs; gpuhh;jpj;jhh;fs;. (,g;D ]MJ)
md]; (uop) $Wfpwhh;fs;: jq;fspd; Njhoh;fis gp/U kCdh tpy; nfhd;wth;fis
egp(]y;) mth;fs; Kg;gJ ehl;fs; rgpj;jhh;fs;. /g[;U njhOifapy; hp/Y> jf;thd;>
y`;ahd;> c]a;ah Mfpa Nfhj;jpuj;jpdUf;F vjpuhf egpath;fs; gpuhh;j;jid
(FD}j; eh[pyh) nra;jhh;fs;. Nkhrb nra;j xt;nthU tFg;ghhpd; ngaiu $wp
tUk;NghJ 'c]a;ah tkprj;jpdh; my;yh`;Tf;Fk; mtdJ J}jUf;Fk; khW
nra;jdh;" vd;W $wpdhh;fs;. mg;NghJ my;yh`; egp (]y;) mth;fSf;F FHMd;
trdk; xd;iw ,wf;fpdhd;. Mdhy;> mij my;yh`; gpw;fhyj;jpy; FHMdpypUe;J
vLj;Jtpl;lhd;. 'ehq;fs; vq;fsJ ,iwtid re;jpj;Njhk;> mtd; vq;fis
nghUe;jpf; nfhz;lhd;. ehq;fSk; mtid nghUe;jpf; nfhz;Nlhk; vd;w nra;jpia
Page 301 of 518
vq;fsJ $l;lj;jpdUf;F vLj;J nrhy;yptpLq;fs;" vd;gNj mt;trdk;. mjw;Fg;
gpd; egp(]y;) mth;fs; jq;fsJ ,e;j gpuhh;j;jidia epWj;jpf; nfhz;lhh;fs;.
(]`P`{y; Gfhhp)
eoPh; ,dj;jtUld; Nghh; (`p[;hp 4 ugPcy; mt;ty;> fp.gp. 625 Mf];L)
,];yhk; kw;Wk; K];ypk;fspd; tsh;r;rpiag; ghh;j;J A+jh;fs; cs;Sf;Fs; vhpe;jdh;.
K];ypk;fis vjph;f;f Mw;wYk; JzpTk; ,y;yhjjhy; #o;r;rp nra;tjpYk;>
rjpj;jpl;lk; jPl;LtjpYk; <Lgl;L te;jdh;. jq;fspd; gifik kw;Wk; FNuhjj;ijAk;
mt;tg;NghJ ntspg;gLj;jpdh;. Nghh; Ghpahky; NtW gytif je;jpuq;fisf; nfhz;L
K];ypk;fSf;F njhe;juT nfhLj;jdh;. jq;fSf;Fk; K];ypk;fSf;Fk; kj;jpapy;
cld;gbf;if kw;Wk; xg;ge;jq;fs; ,Ue;Jk; mijnay;yhk; rpwpJk; kjpf;fhky;
ele;jdh;. ifDfh FLk;gj;ijr; Nrh;e;j A+jh;fSf;F Neh;e;j fjpiaAk;> fmG ,g;D
m\;u/Gf;F Neh;e;j fjpiaAk; ghh;j;jJk; ,th;fs; jq;fspd; ml;^opaq;fis
mlf;fpf;nfhz;L tp\kj;jdq;fis epWj;jpf; nfhz;ldh;.
Mdhy;> c`{j; NghUf;Fg;gpd; ,th;fSf;Fj; JzpT gpwe;jJ. gifik kw;Wk;
NkhrbiaAk;
ntspg;gilahf
nra;aj;
Jtq;fpdh;.
kf;fhtpYs;s
,izitg;gth;fSlDk;> kjPdhtpYs;s eatQ;rfh;fSlDk; jq;fspd; njhlh;ig
tYg;gLj;jpf; nfhz;L K];ypk;fSf;F vjpuhd nray;fspy; Fjpj;jdh;. (]{dd;
mG+jhT+J)
egp (]y;) ,e;j A+jh;fs; Fwpj;J kpFe;j nghWikiaf; filg;gpbj;jhh;fs;. MapDk;>
u[P/> gp/U kCd; Mfpa epfo;r;rpfSf;Fg; gpd; ,th;fSf;F GJ JzpT gpwe;jJ.
mjdhy; egpath;fisf; nfhd;Wtpl jpl;lk; jPl;bdh;.
egp (]y;) mth;fs; jq;fspd; Njhoh;fs; rpyiu mioj;Jf; nfhz;L ,th;fsplk;
te;jhh;fs;. 'mk;h; ,g;D cikah ok;hp vd;w jdJ Njhouhy; jtWjyhf
nfhy;yg;gl;l fpyhg; Fyj;jth;fspd; FLk;gj;jth;fSf;F nfhLf;f Ntz;Lk;.
mjw;fhf jq;fshy; Md cjtpfisr; nra;Ak;gb" egpath;fs; Nfhhpdhh;fs;.
A+jh;fSf;Fk;
K];ypk;fSf;Fk;
kj;jpapy;
,jw;FKd;
nra;ag;gl;l
cld;gbf;ifapd;gb e\;l<L nfhLf;Fk; tp\aj;jpy; K];ypk;fSf;F A+jh;fs; cjtp
nra;a Ntz;Lk; vd;gJk; xd;W. fhyq;fhykhf #o;r;rpf;F ngah; Nghd tQ;rf
A+jh;fs; egpath;fsplk; ',q;F mkUq;fs;! ePq;fs; te;j Njitia ehq;fs;
epiwNtw;wpj; jUfpNwhk;" vd;wdh;. ,th;fs;> nfhLj;j thf;if fhg;ghw;Wthh;fs; vd;W
vjph;ghh;j;J egpath;fs; mth;fspd; tPl;Lr; Rthpy; rha;e;J cl;fhh;e;jhh;fs;. egp (]y;)
mth;fSld; mG+gf;h;> ckh;> myP (uop) kw;Wk; rpy Njhoh;fSk; ,Ue;jdh;.
A+jh;fs; jq;fSf;Fs; jdpikapy; re;jpj;jdh;. mth;fs; kPJ tpjpf;fg;gl;l Nfl;il
i\j;jhd; mth;fSf;fhf myq;fhpj;J mij nra;aj; J}z;bdhd;. vdNt> mth;fs;
egpath;fis nfhd;Wtpl rjpj;jpl;lk; jPl;bdh;. jpUiff; fy;iy vLj;J tPl;Lf;
$iuf;F Nky; Vwp K`k;kjpd; jiy kPJ Nghl;L jiyia eRf;fp nfhd;Wtplyhk;
vd xUtd; MNyhridf; $wpdhd;. mij midtUk; MNkhjpj;jdh;. ,ijr;
nra;a topNfld; mk;h; ,g;D [`h\; vd;w tp\kp Maj;jkhdhd;. Mdhy;
]yhk; ,g;D kp\;fk; vd;gth; 'mt;thW nra;a Ntz;lhk;" vd;W mth;fisj;
jLj;jhh;. NkYk; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ePq;fs; jPl;Lk; jpl;lk; mtUf;F
mwptpf;fg;gl;L tpLk;. mJ ekf;Fk; mtUf;Fkpilapy; cs;s cld;gbf;ifia
Kwpg;gjhfp
tpLk;"
vd;W
vr;rhpj;jhh;.
vdpDk;>
jq;fsJ
rjpjpl;lj;ij
epiwNtw;Wtjpy; mth;fs; cWjpahf ,Ue;jdh;.
Page 302 of 518
mth;fspd; ,e;jr; rjpj;jpl;lj;ij mfpyq;fspd; ,iwtdhd my;yh`;tpd;
Gwj;jpypUe;J egp (]y;) mth;fSf;F [pg;hPy;(miy) mwptpj;jhh;. cldbahf
mq;fpUe;J vOe;J egpath;fSk; mth;fsJ Njhoh;fSk; kjPdh te;jile;jdh;.
'egpNa! ePq;fs; vOe;jJ vjw;fhf vd;gij ehq;fs; mwpe;J nfhs;stpy;iyNa" vd
tpdtpdhh;fs;. egpath;fs; A+jh;fs; nra;j rjpiaj; Njhoh;fSf;F mwptpj;jhh;fs;.
,r;rk;gtj;jpw;Fg; gpd; egp(]y;) mth;fs; jdJ Njhoh; K`k;kJ ,g;D k];ykhit
eoPh; ,dj;jthplk; mDg;gp> 'kjPdhtpypUe;J ntspNawptpLq;fs;¢ vq;fSld;
kjPdhtpy; ePq;fs; jq;ff; $lhJ¢ ,dp kjPdhtpy; trpf;ff; $lhJ¢ gj;J ehl;fs;
kl;Lk; ehd; cq;fSf;F mtfhrk; jUfpNwd;¢ mjw;F NkYk; ahuhtJ kjPdhtpy;
jq;fpapUe;jhy; mtuJ fOj;ij ntl;b tpLNtd;" vd;W $Wk;gb nrhd;dhh;fs;.
egp (]y;) mth;fspd; ,f;fl;lisia A+jh;fs; Vw;Nw MfNtz;b ,Ue;jJ.
kjPdhit tpl;Lr; nry;y Njitahd jahhpg;Gfisr; nra;J nfhz;bUe;jdh;.
,e;epiyapy; eatQ;rfh;spd; jiytd; ,g;D cig A+jh;fsplk; J}J mDg;gp>
'ePq;fs; cq;fsJ ,y;yq;fspy; ,Ue;J nfhz;L cq;fisg; ghJfhj;J nfhs;Sq;fs;.
cq;fsJ ,y;yq;fspypUe;J ntspNawNtz;lhk;. vd;Dld; ,uz;lhapuk; tPuh;fs;
jahuhf cs;sdh;. K`k;kJ cq;fs; kPJ Nghh; njhLj;jhy; me;j tPuh;fs; cq;fSld;
Nrh;e;J nfhz;L cq;fs; capiuf; fhf;f jq;fspd; capiuAk; jpahfk; nra;aj;
jahuhf cs;sdh;. NkYk;> Fiush kw;Wk;> fj;/ghd; Nfhj;jpuj;jpy; cs;s cq;fsJ
ez;gh;fSk; cq;fs; cjtpf;F tUthh;fs;" vd;W $wpdhd;.
,g;D ciggpd; Nkw;$wg;gl;l $w;iw tptjpj;J> ,e;j Fh;Md; trdk; ,wq;fpaJ.
(egpNa!) eatQ;rfk; nra;Nthiu ePH ftdpf;ftpy;iyah? mtHfs;> Ntjj;ij
cilNahhpYs;s epuhfhpj;Jf; nfhz;bUg;Nghuhd jk; rNfhjuHfsplk; 'ePq;fs;
ntspNaw;wg;gl;lhy;> cq;fSld; ehq;fSk; epr;rakhf ntspNaWNthk;¢ md;wpAk;>
(cq;fSf;nfjpuhf) ehq;fs; vtUf;Fk;> vg;nghOJk; ehk; topg;gl khl;Nlhk;¢ NkYk;>
cq;fSf;nfjpuhf NghH nra;ag;ngw;why;> epr;rakhf ehq;fs; cq;fSf;F cjtp
nra;Nthk;" vd;W $Wfpd;wdH¢ Mdhy; epr;rakhf mtHfs; ngha;aHfs; vd;W
my;yh`; rhl;rpaq; $Wfpwhd;. my;FHMd; 59:11
kjPdhit tpl;L ntspNawptplyhk; vd;wpUe;j A+jh;fSf;F ,jdhy; JzpT gpwe;jJ.
vjph;j;J NghhpLNthk; vd;W KbT nra;jdh;. eatQ;rfh;fspd; jiytd; $wpaijf;
Nfl;L eg;ghir nfhz;l A+jh;fspd; jiytd; i` ,g;D mf;jg; egp (]y;)
mth;fsplk; MsDg;gp 'ehq;fs; vq;fspd; ,y;yq;fspypUe;J ntspNaw khl;Nlhk;.
cdf;F vd;d Njhd;WfpwNjh mijr; nra;Jnfhs;!" vd;W $wpdhd;.
cz;ikapy; ,e;epiyik K];ypk;fisg; nghWj;jtiu kpfr; rpf;fyhdjhfNt
,Ue;jJ. K];ypk;fspd; kpfr; rpukkhd ,f;fhyfl;lj;jpy; vjphpfsplk; NkhJtJk;>
rz;il nra;tJk; Mgj;jhd Kbit cz;lhf;fyhk;¢ kw;w muGfs; xUgf;fk;
jq;fisj; jhf;Ffpwhh;fs;. NkYk;> jq;fspd; miog;Gg; gzpf;fhf mDg;gg;gLk;
FOf;fisAk;
rjp
nra;J
nfhd;W
tpLfpwhh;fs;
vd;gij
K];ypk;fs;
czh;e;jpUe;jdh;. ,Jkl;Lkpd;wp eoPh; Nfhj;jpuj;ijr; Nrh;e;j A+jh;fs; XusTf;F
Njitahd typikAld; tpsq;fpajhy; mth;fs; ruziltJ mbgzptJ rw;W
fbdkhd tp\ak;jhd;. mth;fSld; NghhpLtJ gy ,d;dy;fis re;jpf;ff;
fhuzkhfyhk;. MapDk;> ,jw;nfy;yhk; K];ypk;fs; jsh;e;J tpltpy;iy. gp/U
kCdhtpd; epfo;r;rpAk; mjw;F Kd; ele;j epfo;r;rpAk; K];ypk;fspd; czh;r;rpfis
mjpfk; J}z;bd. jq;fspd; jdp egh;fSf;Fk; FOf;fSf;Fk; Vw;gLk; Nkhrb kw;Wk;
Page 303 of 518
tQ;rfr; nray;fis KbTf;Ff; nfhzL te;J mij nra;gth;fSf;Fk;> nra;aj;
J}z;Lgth;fSf;Fk; ey;y ghlk; Gfl;l Ntz;Lk;¢ egp (]y;) mth;fisNa nfhy;yj;
Jzpe;j eoPh; ,dj;jthplk; Nghh; nra;Nj jPu Ntz;Lk; vd;W KbT nra;jdh;.
mjdhy; vj;jifa tpisTfs; Vw;gl;lhYk; mijr; rkhspf;fj; Jzpe;jdh;.
egp (]y;) mth;fSf;F i` ,g;D mf;jg; $wpa gjpy; fpilj;jTld; jf;gPh;
(my;yh`; mf;gh; vd;W) Koq;fpdhh;fs;. Njhoh;fSk; jf;gPh; Koq;fpdh;. gpd;G eoPh;
,dj;jthplk; rz;ilapl Maj;jkhdhh;fs;. kjPdhtpy; ,g;D ck;K kf;J}k; (uop)
mth;fisg; gpujpepjpahf epakpj;jhh;fs;. myP (uop) gilapd; nfhbia Ve;jpapUf;f
egpath;fs; gilAld; Gwg;gl;Lr; nrd;W A+jh;fis Kw;Wifapl;lhh;fs;. eoPh;
,dj;jth; jq;fspd; Nfhl;ilfSf;Fs; GFe;J nfhz;ldh;. K];ypk;fis Nehf;fp
mk;GfisAk;> fw;fisAk; tPrp vwpe;J jhf;fpdh;. ,jw;F> mth;fsJ Njhl;lq;fSk;
NghPj;j
kuq;fSk;
mth;fSf;F
rhjfkhf
,Ue;jd.
vdNt>
mth;fspd;
Njhl;lq;fisAk; NghPj;j kuq;fisAk; ntl;b vhpj;J tpLk;gb egp (]y;) mth;fs;
$wpdhh;fs;. ,ijg; gw;wpNa `];]hd; $Wfpwhh;.
Gituhtpy;
jP
gutp nfhOe;Jtpl;L
vhptJ
gD} Yma; $l;lj; jiyth;fSf;F kpf vspjhfptpl;lJ.
,th;fspd; NghPj;j Njhl;lj;jpd; ngah;jhd; Gituh vd;gJ. my;yh`; ,JFwpj;Nj
,e;j trdj;ij ,wf;fpdhd;.
ePq;fs; (mtHfSila) NghPj;j kuq;fis ntl;baNjh> my;yJ mtw;wpd; NtHfspd;
kPJ mit epw;Fk;gbahf tpl;L tpl;lNjh my;yh`;tpd; mDkjpahYk;> me;j
/gh]pf;Ffis(g; ghtpfis) mtd; ,opT gLj;Jtjw;fhfTNk jhd;. my;Fh;Md;
59:5
Fiush A+jh;fs; cjtpf;F Kd; tutpy;iy. mt;thNw ,th;fspd; ez;gh;fs;
fj;/ghd; fpisiar; Nrh;e;jth;fSk; kw;Wk; mg;Jy;yh`; ,g;d ciga;Ak; cjtpf;F
tuhky; tpyfpf; nfhz;ldh;. vdNtjhd; ,th;fspd; ,e;j elj;ijia my;yh`;
ctkhdj;Jld; $Wfpwhd;.
(,d;Dk; ,tHfs; epiy) i\j;jhDila cjhuzj;ijg; Nghd;wpUf;fpwJ¢ (mtd;)
kdpjid Nehf;fp: 'eP (,iwtid) epuhfhpj;J tpL" vd;W $Wfpwhd;. mt;thW
kdpjd; epuhfhpj;jJk; 'ehd; cd;id tpl;Lk; xJq;fpf; nfhz;Nld;¢ (Vnddpy;) ehd;
mfpyq;fSf;nfy;yhk;
,iwtdhfpa
my;yh`;it
mQ;RfpNwd;"
vd;whd;.
my;Fh;Md; 59:16
Kw;Wif 6 my;yJ 15 ,uTfs; ePbj;jJ. my;yh`; A+jh;fspd; cs;sj;jpy; gaj;ijAk;
eLf;fj;ijAk; Nghl;lhd;. 'MAjq;fisf; fPNo Nghl;L ehq;fs; gzpe;J tpLfpNwhk;¢
ehq;fs;
kjPdhit
tpl;L
ntspNawp
tpLfpNwhk;"
vd;W
egpath;fsplk;
J}jDg;gpdhh;fs;.
mjw;f egp(]y;) mth;fs; 'cq;fisAk; cq;fs; gps;is Fl;bfisAk; mioj;Jf;
nfhz;L
,q;fpUe;J
nrd;W
tpLq;fs;¢
xl;lfq;fs;
Rkf;Fk;
msTs;s
rhkhd;fisAk; cq;fSld; ePq;fs; vLj;Jr; nry;yyhk;¢ MAjq;fis vLj;Jr;
nry;yf; $lhJ" vd;W $wpdhh;fs;.
,e;j epge;jidf;F mth;fs; mbgzpe;jdh;. jq;fSf;Fg; gpwF jq;fs; tPLfis
vtUk; gad;gLj;jf; $lhJ vd;gjw;fhf mtw;iw mopj;jdh;. tPl;L fjTfisAk;
[d;dy;fisAk; ngah;j;J jq;fSld; vLj;J nfhz;ldh;. mth;fspy; rpyNuh
Page 304 of 518
MzpfisAk;> Kfl;by; ,Ue;j gyiffisAk;> Kisf; fk;GfisAk; $l
jq;fSld; vLj;Jf; nfhz;ldh;. gpd;G ngz;fs;> rpWth;fs; midtiuAk;
mioj;Jf; nfhz;L 600 xl;liffspy; Gwg;gl;ldh;. i` ,g;D mf;jg;> ]y;yhk;
,g;D mG+`{iff; Nghd;w jiyth;fSk; kw;Wk; ngUk;ghyhd A+jh;fSk; ifgh;
nrd;W jq;fpdh;. kw;wth;fs; \hk; ehl;bw;Fr; nrd;wdh;. mth;fspy; ,Uth; kl;Lk;
,];yhik Vw;Wf; nfhz;ljhy; jq;fsJ nrhj;J nry;tq;fSld; kjPdhtpy; jq;f
mDkjpf;fg;gl;ldh;.
egp (]y;) mth;fs; ,k;kf;fspd; MAjq;fs;> tPLfs;> epyq;fs;> nry;tq;fs; vd
midj;ijAk; ifg;gw;wpdhh;fs;. nkhj;jk; 50 ftr MilfSk;> 50 jiyf;
ftrq;fSk;> 340 thl;fSk; ,Ue;jd.
,e;j A+jh;fspd; nry;tq;fs;> nrhj;Jfs;> tPLfs;> epyq;fs; midj;ijAk; my;yh`;
egp (]y;) mth;fSf;F kl;Lk; mUspdhd;. mth;fspd; tpUg;gj;jpw;F Vw;g mij
nra;J nfhs;s KO mDkjpaspj;jhd;. mij Ie;J gq;fhf Mf;f Ntz;Lk; vd;W
egpath;fSf;F fl;lisapltpy;iy. Vnddpy;> ,J rz;ilapd;wp fpilj;j
nghUshFk;. ,g;nghUl;fis Ke;jpa K`h[ph;fSf;F (kf;fhtpypUe;J kjPdhtpy;
FbNawpath;fSf;F) kl;Lk; egpath;fs; gq;F itj;jhh;fs;. Mdhy;> md;rhhpfspy;
Vioahf ,Ue;j mG+ J[hd> ]`;y; ,g;D `{id/g; (uop) ,UtUf;Fk; mjpy;
gq;F nfhLj;jhh;fs;. mjpypUe;Jjhd; egp (]y;) mth;fs; jkJ FLk;gj;jpdUf;F
Xuhz;Lf;Fj; Njitahdtw;iwf; nfhLj;J te;jhh;fs;. kPjkpUe;jij my;yh`;tpd;
ghijapy; NghUf;Fg; gad;gLj;jpdhh;fs;.
,g;Nghh; Fwpj;j tptuq;fis KOtJkhf `\;h; vd;w mj;jpahaj;jpy; my;yh`;
,wf;fpdhd;. ,e;j mj;jpahaj;jpy; 'A+jh;fs; vt;thW tpul;babf;fg;gl;ldh;¢
eatQ;rfh;fspd; nfhs;ifAk; gof;fKk; vt;thwdJ? Nghhpd;wp fpilf;Fk;
nry;tj;jpd; rl;lk; vd;d?" Nghd;w tptuq;fs; $wg;gl;ld. NkYk; K`h[ph;fs;>
md;rhhpfs; Fwpj;J ,e;j mj;jpahaj;jpy; Gfo;e;J $wpapUf;fpwhd;. Nghh; eyd;fis
fUj;jpy; nfhz;L vjphpfSf;Fr; nrhe;jkhd kuq;fis ntl;LtJk;> nfhSj;JtJk;
rhpahdNj¢ ,J tp\kj;jdkhf MfhJ vd;w my;yh`; ,e;j mj;jpahaj;jpy;
$wpAs;shd;. mj;Jld; K];ypk;fs; vg;NghJk; ,iwar;rj;ijf; filg;gpbj;J>
kWikf;fhd ey;y fhhpaq;fisr; nra;a Ntz;Lk; vd;W fl;lisapl;L ,Wjpahf
jdJ Gfo;r;rpiaf; $wp cah;Tkpf;f jdJ ngah;fis tpthpj;J mj;jpahaj;ij
epiwT nra;fpwhd;.
,e;j mj;jpahaj;jpy; eoPh; ,d A+jh;fis Fwpj;J KOtJkhf $wg;gl;bUg;gjhy;
,e;j mj;jpahaj;ij eoPh; vd;Wk; $wyhk; vd ,g;D mg;gh]; (uop) $Wfpwhh;fs;.
(]`P`{y; Gfhhp> ,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
,g;D ,];`hf; (u`;) kw;Wk; ngUk;ghd;ikahd tuyhw;W Mrphpah;fs; ,g;Nghh;
Fwpj;J $wpaij ehk; ,Jtiu ghh;j;Njhk;.
mG+jhtJ> mg;Jh; u[hf; (u`;) kw;Wk; gy mwpQh;fs; ,r;rk;gtj;jpw;f;F NtW gy
fhuzq;fisf; $Wfpd;wdh;. m/jhtJ: gj;h; NghUf;Fg; gpd; Fiw\pfs; eoPh; ,d
A+jh;fSf;F fbjk; vOjpdh;. mjpy; 'ePq;fs; kjPdhtpy; ey;y ghJfhg;Gld;
tho;fpwPh;fs;. cq;fsplk; Nfhl;ilfSk; muz;fSk; cs;sd. vdNt> mq;F
,Uf;Fk; vq;fSila Ch;thrpfsplk; ePq;fs; Nghh; nra;Aq;fs;. mt;thW
nra;ahtpl;lhy; ehq;fs; cq;fSf;F gy tifapy; njhy;iyfs; jUNthk;. cq;fspd;
Page 305 of 518
ngz;fis vq;fis tpl;Lk; ePq;fs;
mf;fbjj;jpy; Fiw\pfs; Fwpg;gpl;ldh.
fhg;ghw;wpf;
nfhs;s
KbahJ."
,t;thW
,f;fbjj;ijg; ghh;j;jTld; eoPh; fpisapdh; egp (]y;) mth;fSld; nra;j
cld;gbf;iff;Fj; JNuhfk; nra;a KbntLj;jdh;. mth;fs; egpath;fsplk; J}J
mDg;gp> 'ePq;fs; cq;fSila 30 Njhoh;fSld; vq;fsplk; thUq;fs;. ehq;fs;
vq;fSila 30 mwpQh;fis mioj;Jf; nfhz;L tUfpNwhk;. Fwpg;gpl;l Xh;
,lj;jpy; ehk; re;jpg;Nghk;. ePq;fs; $Wtij vq;fsJ ghjphpfs; Nfl;ghh;fs;. mth;fs;
ePq;fs; $Wtij cz;ik vd;W MNkhjpj;J cq;fis ek;gpf;if nfhz;lhy; ehq;fs;
midtUk; cq;fis ek;gpf;if nfhs;Nthk;" vd;W $wpdh;.
egp (]y;) mth;fs; 30 Njhoh;fis mioj;Jf; nfhz;L Gwg;gl;lhh;fs;. A+jh;fSk;
jq;fsJ 30 ghjphpfSld; te;jdh;. ,U FOf;fSk; xU jpwe;j ntsp ikjhdj;jpw;F
te;jTld; A+jh;fs; jq;fSf;Fs;> ',g;NghJ vg;gb ,tiu (K`k;kij) ehk; nfhy;y
KbAk;. ,tiur; Rw;wp 30 Njhoh;fs; cs;sdh;. me;j Njhoh;fs; ,tUf;fhf jq;fsJ
capiuAk; mh;g;gzpf;fj; Jzpe;jth;fshapw;Nw! vdNt> ehk; ,g;NghJ ekJ
jpl;lj;ij epiwNtw;WtJ rhpad;W" vd;W Nahrpj;jdh;. xU topahf NtW
KbntLj;J jpUk;g egp (]y;) mth;fsplk; te;J 'ehk; ,g;NghJ 60 egh;fshf
,Uf;Fk; NghJ ePq;fs; $Wtij vq;fshy; rhpahf Ghpe;J nfhs;s KbahJ. ehq;fs;
$WtijAk; cq;fshy; rhpahf Ghpe;J nfhs;s KbahJ. vdNt> %d;W Njhoh;fis
kl;Lk; mioj;Jf; nfhz;L thUq;fs;. ehq;fSk; %d;W mwpQh;fis kl;Lk;
mioj;J tUfpNwhk;. me;j mwpQh;fs; ePq;fs; $Wgtw;iw Nfl;ghh;fs;. mth;fs;
cq;fs; kPJ ek;gpf;if nfhz;lhy; ehq;fSk; cq;fs; kPJ ek;gpf;if nfhs;Nthk;.
cq;fis cz;ikahsh; vd;W Vw;Wf; nfhs;Nthk;" vd;wdh;.
,jw;Fk; egp (]y;) mth;fs; ,zq;fp %d;W Njhoh;fis kl;Lk; mioj;Jf; nfhz;L
re;jpf;fg; Gwg;gl;lhh;fs;. A+jh;fs; jq;fSld; tPr;rhpthis vLj;Jf; nfhz;L
egpath;fisj; jpBnud gha;e;J nfhd;Wtpl Ntz;Lk; vd;w Kbtpy; te;jdh;.
Mdhy;> eoPh; Nfhj;jpuj;jpy; cs;s xU ngz; K];ypkhd jd; cwtpdh; xUtUf;F
rjpj;jpl;lj;ijg; gw;wp mwptpj;jhh;. mth; egpath;fs; mq;F nry;tjw;F Kd;
mth;fisr; re;jpj;J nra;jpiaf; $wpdhh;. ,ijf; Nfl;lTld; egpath;fs; Nghfhky;
ghjp topapNyNa jpUk;gptpl;lhh;fs;.
mjw;fLj;j ehs; egp (]y;) mth;fs; gilAld; A+jh;fis Kw;Wifapl;lhh;fs;.
mg;NghJ mth;fsplk; 'ePq;fs; vdf;F xg;ge;jk; nra;J nfhLf;fhj tiu cq;fSf;F
vd;dplk; vt;tpj ghJfhg;Gk; epr;rak; ,y;iy" vd;W $wpdhh;fs;. Mdhy;> eoPh;
A+jh;fs; mjw;F xj;Jtutpy;iy. MfNt> egpath;fSk; K];ypk;fSk; md;iwa
jpdk; mth;fSld; Nghh; Ghpe;jdh;. gpd;G ,uz;lhk; ehs; mth;fSld; Nghh;
nra;ahky; mth;fis mth;fspd; epiyikapNyNa tpl;L mth;fSf;fUfpy; cs;s
Fiush A+jh;fsplk; egp (]y;) gilAld; nrd;W mth;fsplk; 'ePqfs; vdf;F Xh;
xg;ge;jj;ijr; nra;J nfhLj;jhy; ehd; cq;fSld; Nghh; nra;a khl;Nld;"
vd;whh;fs;. Fiush A+jh;fSk; mjw;F ,zq;fp egpath;fsplk; xg;ge;jk; nra;jdh;.
gpd;G egp (]y;) kPz;Lk; eoPh; ,dj;jthplk; nrd;W mth;fSld; rz;ilapl;lhh;fs;.
mth;fs; jhf;Fg;gpbf;f Kbahky; ,Wjpahf egpath;fsplk; ruzile;jjdh;. mjhtJ
'kjPdhittpl;L ntspNaw Ntz;Lk; MAjq;fisj; jtpu kw;w nghUl;fis
xl;lfk; Rkf;Fk; mstpw;F vLj;Jr; nry;yyhk;" vd;w epge;jidf;Fk; fl;Lg;gl;L
Nghiu Kbj;Jf; nfhz;ldh;. gpd;G jq;fspd; tPLfis ehrg;gLj;jpdh;. mij
,bj;Jj; js;sp mjpypUe;j kug;gyiffisAk; vLj;Jf; nfhz;ldh;. ,Jjhd;
Page 306 of 518
Kjd;Kiwahf A+jh;fis ehLflj;jpa rk;gtkhFk;. ,th;fis kjPdhtpypUe;J \hk;
Njrj;jpw;F ehL flj;jg;gl;lJ. (K]d;d/g; mg;Jh; u[;[hf;> ]{dd; mG+jhtJ)
'e[;J'; Nghu; (`p[; 4> ugPTy; Mfpu; (m) [{khjh my;Cyh)
rz;ilAk;> capu;g; gypAkpd;wp eoPu; Nghhpy; K];ypk;fSf;Ff; fpilj;j ntw;wp
K];ypk;fspd; typikia kPz;Lk; kjPdhtpy; epiyehl;baJ. eatQ;rfu;fs; jq;fsJ
#o;r;rpfis
ntspg;gLj;Jtijf;
iftpl;ldu;.
mjdhy;
K];ypk;fSf;F
cs;ehl;Lf; Fog;gk; Fiwe;jJ. MfNt> ,g;NghJ kjPdhtpw;F ntspapy; tp\kk;
nra;J te;j fpuhk mugpfspd; mf;fpukj;ij mlf;f egp (]y;) mtu;fs; eltbf;if
vLj;jhu;fs;. ,e;j fpuhk mugpfs;jhd; c`{j; NghUf;Fg; gpd; K];ypk;fSf;F
ngUk; ,d;dy;fs; tpistpj;J te;jdu;. miog;Gg; gzpf;fhf mDg;gg;gLk;
FOf;fis tQ;rfkhff; nfhd;W Ftpj;jdu;. ,t;thW nra;J te;j ,tu;fSf;F>
mLj;jgbahf kjPdhtpy; jhf;Fjy; elj;Jk; msTf;Fj; JzpTk; gpwe;jJ.
K];ypk; FOf;fSf;F Nkhrb nra;J te;j me;jf; fpuhk mugpfisj; jz;bg;gjw;F
Kd; fj;/ghd; Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;j ~gD} ]mygh| vd;w gphptpdUk;> ~gD}
K`hg;| vd;w gphptpdUk; kjPdhtpd; kPJ gilnaLf;f xd;W NrUfpd;wdu; vDk;
nra;jp egp (]y;) mtu;fSf;Ff; fpilj;jJ. ,e;j nra;jp fpilj;jJk; cldbahf
egpatu;fs;
gilia
jpul;bf;nfhz;L
e[;J
gFjpapYs;s
fpuhkq;fSf;Fr;
nrd;whu;fs;. mq;Fs;s midj;J ,lq;fisAk;> fpuhkq;fisAk; gilAld; Rw;wp
te;jhu;fs;.
K];ypk;fspd; tUifia mwpe;j me;j Cu;thrpfs;> jq;fspd; ,y;yq;fspypUe;J
ntspNawp kiy cr;rpf;Fr; nrd;W jg;gpj;Jf; nfhz;ldu;. ,t;thW mopr;rhl;bak;
nra;Ak; ,e;jf; $l;lq;fisnay;yhk; K];ypk;fs; gjpYf;F kpul;b mtu;fsJ
cs;sq;fspy; jq;fisg; gw;wpa mr;rj;ij Vw;gLj;jptpl;L ghJfhg;Gld; kjPdh
jpUk;gpdu;.
Nkw;fz;l rk;gtq;fs; njhlu;ghf ele;j Fwpg;gpl;l xU Nghiug; gw;wp tuyhw;W
Mrphpau;fs; $wpapUg;gjpd; tptukhtJ: `p[;hp 4> ugPcy; Mfpu; my;yJ [{khjh
my;Cyh khjk; xU Nghu; eilngw;wJ. mjw;F ~jhJu; fh/| vd;W $wg;gLk;. ,e;jg;
Nghu; fhyj;jpd; #o;epiyf;Nfw;g mtrpakhd xd;whf ,Ue;jJ. Vnddpy;>
c`{jpypUe;J jpUk;gr; nry;Yk; NghJ mg+]{/g;ahd; mLj;j tUlk; (`p[;hp 4y;)
gj;U ikjhdj;jpy; re;jpg;Nghk; vd;W $wp nrd;wpUe;jhu;. me;j ehSk; kpf
neUf;fkhf ,Ue;jJ. ,e;Neuj;jpy; kjPdhit Kw;wpYkhf fhyp nra;Jtpl;L nry;tJk;
crpjkhdjy;y. Vnddpy;> fpuhk thrpfspd; ml;lfhrk; mj;JkPwp ,Ue;jJ.
,tu;fspd; nfhLf;if eWf;fhky;> ,tu;fspd; tp\kj;jdj;jpw;F KbT fl;lhky;
kjPdhit fhypahf tpl;Lr; nry;tJ ey;yjy;y. ,tu;fs; kjPdh fhypahfp tpl;lij
jq;fSf;F tha;g;ghff; fUjp kjPdhtpd; kPJ nfhs;isapl my;yJ jhf;Fjy; elj;j
tuyhk;. vdNt> mg+]{/g;ahdpd; giliag; gj;hpy; re;jpf;f nry;Yk; Kd;
,tu;fSf;Fr; rhpahd ghlk; Gfl;b ,tu;fis mlf;f Ntz;Lk; vd egpatu;fs;
KbntLj;jhu;fs;. mjw;Fg; gpd; fpuhkthrpfis mtu;fsJ fpuhkq;fSf;Fr; nrd;W
mr;RWj;jptpl;L egp (]y;) mtu;fs; kjPdh jpUk;gpdhu;fs;. ,g;gazj;jpy; rz;il
VJk; eilngwtpy;iy. Mf> ,e;jg; NghUf;F tuyhw;W Mrphpau;fs; ~jhJu; fh/|
vd;W $Wfpd;wdu;.
Mdhy;> ,f;$w;W rhpay;y! ,g;NghUf;F ~jhJu; fh/| vd;W nrhy;tJ jtwhFk;.
Vnddpy; ~jhJu; fh/| Nghhpy; mg+`{iuuhTk; mg+%]hTk; (uop) fye;J
Page 307 of 518
nfhz;ldu;. mg+`{iuuh (uop) ifgu; NghUf;F rpy ehl;fs; Kd;Gjhd;
K];ypkhdhu;fs;. mt;thNw mg+%]hTk; egp (]y;) mtu;fis ifgu; Nghhpy;jhd;
re;jpj;jhu;fs;.
ifgu; NghUf;F gpd;Gjhd; ~jhJu; fh/| eilngw;wJ vd;gJ ,jpypUe;J njhpa
tUfpwJ. ifgu; Nghu; `p[;hp 7Mk; Mz;by; eilngw;wJ. vdNt> `p[;hp 4y;
eilngw;w Aj;jj;ij ~jhJu; fh/| vd;W nrhy;tJ jtwhFk;. ,jw;F NkYk; Xu;
Mjhuj;ijg; ghu;g;Nghk;.
egp (]y;) mtu;fs; jhJu; fh/ Nghhpy;jhd; ~]yhj;Jy; ft;/g;| (mr;rk; Vw;gLk;NghJ
njhOjy;) Kiwg;gb njhOif elj;jpdhu;fs;. ,j;njhOif m];/ghd; Nghhpy;jhd;
Kjd; Kjypy; mDkjpf;fg;gl;lJ. m];/ghd; Nghu; mfo;g; NghUf;Fg; gpd;
eilg;ngw;wJ. mfo;g; Nghu; `p[;hp 5d; ,Wjpapy; eilngw;wJ. ,jpypUe;J `p[;hp
4y; ele;j Nghiu jhJu; fh/ vd;W Fwpg;gpLtJ jtwhFk;. jhJu; fh/ Nghu; NtW>
`p[;hp 4y; eilngw;w Nghu; NtW.
,uz;lhk; gj;u; Nghu; (`p[;hp 4> \/ghd; khjk;> fp.gp. 626> [dthp)
,t;thW K];ypk;fs; fpuhkthrpfspd; nfhLf;if ntl;b> mtu;fsJ tp\kj;ij
xopj;J tpl;lhu;fs;. ,jw;Fg; gpd; nghpa vjphpahd mg+ ]{/g;ahidAk;
Fiw\pfisAk; re;jpf;fj; jahuhfpdu;. Vnddpy;> c`{j; Nghhpy; Fwpg;gplg;gl;l
fhyk; neUq;fp tpl;lJ. mjd;gb kPz;Lk; xUKiw Nghu; nra;J> rj;jpathd;fs;
ahu;? ahUf;F my;yh`;tpd; cjtp? vd;gij ep&gpf;f Ntz;ba fl;lhak;
Vw;gl;lJ.
egp (]y;) mtu;fs; kjPdhtpy; mg;Jy;yh`; ,g;D uth`hitg; gpujpepjpahf
epakpj;jhu;fs;. gpwF 1500 Njhou;fs; kw;Wk; 10 FjpiufSld; gj;iu Nehf;fp
Gwg;gl;lhu;fs;. gilapd; nfhb myP (uop) mtu;fsplk; ,Ue;jJ. gj;hpy; nrd;W
Fiw\pfspd; tUifia vjpu;ghu;j;J jq;fpapUe;jhu;fs;.
mg+]{/g;ahd; 2000 kf;fhthrpfis mioj;Jf; nfhz;L fpsk;gpdhu;. ,tu;fsplk; 50
Fjpiufs; ,Ue;jd. mg+]{/g;ahd; kf;fhtpypUe;J xU ehs; gaz J}uKs;s
~ku;Us; s`;uhd;| vd;w gFjpapYs;s ~k[d;dh| vd;w fpzw;wUfpy; jq;fpdhu;.
mg+]{/g;ahd; kf;fhtpypUe;J Gwg;gLk; NghNj Nghhpd; KbT vg;gb mikAk;
vd;W Mo;e;J rpe;jpj;jtuhfNt gazpj;Jf; nfhz;bUe;jhu;. ,tuJ cs;sj;jpy;
mr;rk; Fbnfhz;lJ. ,Wjpahf ~ku;Us; s`;uhd;| te;jTld; mtuJ cWjp Kw;wpYk;
epiyFiye;J tpl;lJ. mtu; jpUk;gptpl KbT nra;jtuhf jdJ Njhou;fsplk;
'Fiw\pau;fNs ey;y gRikahd nropg;ghd fhyj;jpy; ehk; Nghu; nra;ayhk;. ,J
kpf gQ;rkhd Mz;L. vdNt ,t;thz;L ekf;F Vw;wkhfhJ. ehd; jpUk;gptpl
ehLfpNwd;. ePq;fSk; jpUk;gp tpLq;fs;" vd;W $wpdhu;.
nghJthf> gilapdu; midtUk; gaj;jhy; cs;Sf;Fs; eLq;fp nfhz;Ljhd;
,Ue;jdu;. vdNtjhd;> mg+]{/g;ahd; ,e;j Nahridiaf; $wpaTld; gpbthjk;
gpbf;fhky;> Ml;Nrgid VJk; nra;ahky; midtUk; jpUk;gp tpl;ldu;.
K];ypk;fs; gj;u; ikjhdj;jpy; 8 ehl;fs; jq;fp tpahghuk; nra;jdu;. xU
jpu;`j;jpw;F ,uz;L jpu;`k; mtu;fSf;F ,yhgkhf fpilj;jJ. mjw;Fg; gpd;
vjphpfs; ikjhdj;jpw;F tuhjjhy; rz;ilapd;wp jpUk;gp tpl;ldu;. kPz;Lk;
K];ypk;fs;
kPJ
kf;fSf;F
gaKk;
khpahijAk;
Vw;gl;lJ.
epiyikfs;
midj;ijAk; K];ypk;fs; jq;fs; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L te;J tpl;ldu;.
Page 308 of 518
,g;NghUf;F> ',uz;lhk; gj;U> rpwpa gj;U> kw;nwhU gj;U> thf;fspj;Jr; nrd;w
gj;U" vd gy ngau;fs; tuyhw;wpy; $wg;gLfpd;wd. (,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
J}kj;Jy; [d;jy; Nghu; (`p[; 5> ugPcy; mt;ty; 25)
egp (]y;) mtu;fs; ,uz;lhk; gj;hpy; ,Ue;J jpUk;gpa gpwF> kjPdhtpYk; mijr;
Rw;wpAs;s ,lq;fspYk; mikjp kw;Wk; ghJfhg;G kpf;f #o;epiy epytpaJ.
K];ypk;fs; epk;kjpg; ngU%r;R tpl;ldu;. MfNt> ,g;NghJ muG ehL KOtJk;
K];ypk;fspd; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; tUtjw;fhfTk;> K];ypk;fis Nerpg;gtu;fSk;
vjpu;g;gtu;fSk; K];ypk;fspd; gyj;ij mwpe;J nfhs;tjw;fhfTk; vy;yhg;
gFjpfSf;Fk; nrd;W tu egpatu;fs; ,e;j mtfhrj;ijg; gad;gLj;jpdhu;fs;.
,uz;lhk; gj;u; NghhpypUe;J jpUk;gpa gpwF kjPdhtpy; 6 khjq;fs; egp (]y;)
mtu;fs; jq;fpapUe;jhu;fs;. ,e;epiyapy; \hk; ehl;bw;fUfpy; cs;s ~J}kj;Jy;
[d;jy;| vd;w ,lj;ijr; Rw;wp thOk; Nfhj;jpuj;jpdu; topg;gwp> nfhs;isabg;gJ
Nghd;w nray;fspy; <LgLfpwhu;fs; NkYk;> kjPdhtpd; kPJ jpBu; jhf;Fjy; elj;j
ngUk; $l;lk; xd;iwAk; jahu; nra;J tUfpwhu;fs; vd;w nra;jp egpatu;fSf;F
vl;baJ. vdNt> egpatu;fs; kjPdhtpy; ~]pgh ,g;D cu;/Gj;jh fp/gh| vd;w
Njhoiug; gpujpepjpahf epakpj;J tpl;L 1000 K];ypk;fSld; `p[;hp 5> ugPcy;
mt;ty;> gpiw 25y; J}kj;Jy; [d;jy; Nehf;fp fpsk;gpdhu;fs;. cj;uh fpisiar;
Nru;e;j ~kj;$u;| vd;w egiuj; jdf;F topfhl;bahf egpatu;fs; mioj;Jr;
nrd;whu;fs;.
egp (]y;) mtu;fs; ,utpy; gazpg;gJk; gfypy; gJq;FtJkhf gazj;ijj;
njhlu;e;jhu;fs;. vjphpfs; nfhs;isapLk; nraypy; <Lgl;Lf; nfhz;bUf;Fk; NghJ
mtu;fisj; jhf;f Ntz;Lk; vd;w vz;zj;jpy; egpatu;fs; gazj;ij ,t;thW
njhlu;e;jhu;fs;. egpatu;fs; mq;F nrd;w NghJ mk;kf;fs; mq;F ,y;iy> ntspapy;
nrd;wpUe;jhu;fs;.
egpatu;fs;
mtu;fspd;
fhy;eilfisf;
ifg;gw;wpdhu;fs;.
mq;fpUe;j rpyu; jg;gpj;J tpl;ldu; kw;w rpyu; vjpu;j;J kbe;jdu;.
,jw;Fg; gpd; ~J}kj;Jy; [d;jy;| vd;w ,lj;jpw;F nrd;w NghJ mq;Fs;s
midtUk; jq;fs; ,y;yq;fisf; fhyp nra;J tpl;L jg;gpj;J Xbtpl;ldu;.
egpatu;fs; mq;F gy ehl;fs; jq;fpapUe;J> Rw;wpAs;s ,lq;fSf;Fg; gilfis
mDg;gpj; NjbAk; vtUk; fhzf; fpilf;ftpy;iy. MfNt> kjPdhtpw;Fj; jpUk;g
Maj;jkhdhu;fs;. egp (]y;) mtu;fs; ,g;NghUf;Fr; nrd;wpUe;j rkaj;jpy; mq;Fs;s
~caa;dh ,g;D ];D| vd;gtUld; rkhjhd xg;ge;jk; nra;J nfhz;lhu;fs;. ~J}kh|
vd;gJ ~k\h/G\; \hk;| vd;w ,lj;jpYs;s Gfo;ngw;w ,lkhFk;. ,q;fpUe;J
~jpk\;f;| efuk; Ie;J ,uTfs; gazpj;Jr; nry;Yk; J}uj;jpy; cs;sJ. ,e;efuk;
kjPdhtpypUe;J 15 ,uTfs; gazpj;Jr; nry;Yk; J}uj;jpy; cs;sJ.
,JNghd;w kjpEl;gkhd> jPu;f;fkhd eltbf;iffspdhy; mikjp kw;Wk; ghJfhg;ig
midj;J gFjpfspYk; epWtp> epiyikiaj; jq;fsJ fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L
tUtjpy; egp (]y;) mtu;fs; ntw;wp fz;lhu;fs;. NkYk;> ,jd; %yk;
K];ypk;fSf;Fr;
rhjfkhd
ey;y
#o;epiyia
cUthf;fpdhu;fs;.
gy
gf;fq;fspypUe;J K];ypk;fSf;F te;J nfhz;bUe;j cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;Lr;
rpukq;fis mfw;wpdhu;fs;. eatQ;rfu;fSk; mlq;fp mikjpahfp tpl;lhu;fs;.
A+ju;fspy; xU Kf;fpa gphptpduhd ~eoPu;| vd;w Nfhj;jpuj;jpdiu kjPdhtpypUe;J
Kw;wpYk; ehL flj;jg;gl;lij ghu;j;J gae;JNghd kw;nwhU Nfhj;jpuj;jpdu;> jhq;fs;
egpatu;fSld; nra;J nfhz;l xg;ge;jq;fisAk; cld;gbf;iffisAk; xOq;fhf
Page 309 of 518
epiwNtw;wpdu;. fpuhk mugpfSk; jq;fsJ ml;A+opaq;fisAk; tk;Gj;jdq;fisAk;
mlf;fpf; nfhz;L K];ypk;fSf;Fg; gzpe;J ele;jdu;. kf;fhtpypUe;j Fiw\pfSk;
K];ypk;fisj; jhf;Fk; jpl;lj;ijf; iftpl;L xJq;fpf; nfhz;ldu;. ,JNghd;w
rhjfkhd ey;y #o;epiy Vw;gl;ljhy; ,];yhkpa miog;Gg; gzpiar; nrk;ikahf
epiwNtw;Wtjw;Fhpa ey;y tha;g;ig K];ypk;fs; ngw;wdu;.
my;m`;[hg; Nghu;
m`;[hg; vd;W mwpag;gLk; ,g;Nghu; `p[;hp 5> \t;thy; khjj;jpy; eilngw;wJ.
Xuhz;L fhykhf egpatu;fs; vLj;j uhZt eltbf;iffshy; kjPdhtpYk; mijr;
Rw;wpAs;s gFjpfspYk; mikjp> ghJfhg;G kw;Wk; epk;kjpahd #o;epiy KOikahf
epytpaJ. ,e;j eltbf;iffspy; nghpJk; ,opitAk; Nftyj;ijAk; mile;jtu;fs;
A+ju;fNs! mjw;Ff; fhuzk;> mtu;fs; nra;j Nkhrb> JNuhfk;> rjpj;jpl;lk; kw;Wk;
#o;r;rpfs;jhd;. ,t;thW Nftyg;gl;Lk; mtu;fs; gbg;gpid ngwtpy;iy. jq;fsJ
tp\kj;jdq;fis tpl;Lk; Kw;wpYk; tpyfpf; nfhs;sTkpy;iy. ifgUf;Ff;
flj;jg;gl;l me;j eoPu; ,d A+ju;fs; K];ypk;fSf;Fk; ,izitg;gtu;fSf;Fk;
eilngUk; Nghu;fspy; K];ypk;fspd; epiy vd;dthFk; vd;W vjpu;ghu;j;jpUe;jdu;.
Mdhy;> ntw;wp K];ypk;fSf;Ff; fpl;b K];ypk;fspd; Mjpf;fk; epiy ngw;wplNt>
mijj; jhq;f ,ayhky; me;j A+ju;fs; vhpr;riyile;jdu; neUg;gha; vhpe;jdu;.
mg;NghJ> K];ypk;fSf;F vjpuhfg; Gjpa jpl;lk; xd;W jPl;bdu;. K];ypk;fis
Kw;wpYk; mopf;Fk; xU Nghiuj; J}z;btpl Vw;ghL nra;jdu;. jq;fshy;
K];ypk;fis Neubahf jhf;f Mw;wy; ,y;iy vd;gij czu;e;j mtu;fs; ,jw;fhf
xU #o;r;rp nra;jdu;.
mjhtJ> eoPu; Nfhj;jpuj;jpd; jiytu;fs; kw;Wk; rpwg;Gkpf;ftu;fspy; 20 A+ju;fs;
kf;fh Fiw\pfsplk; te;jdu;. mtu;fis egpatu;fSf;F vjpuhf Nghu; Ghpa J}z;b>
mjw;F cjtpAk; nra;tjhf thf;fspj;jdu;. gj;u; ikjhdj;jpw;F mLj;j Mz;L
tUfpNwhk; vd;W c`{j; Nghu;f;fsj;jpy; nrhy;ypr; nrd;W> mij epiwNtw;whky;
thf;if kPwptpl;l me;j Fiw\pfs; jw;NghJ jq;fsJ ngUikiaj; jf;fitj;Jf;
nfhs;s tpUk;gp A+ju;fspd; J}z;LNfhYf;F ,iuahdhu;fs;.
gpd;G ,f;FOtpdu; mq;fpUe;J fj;/ghd; fpisapdhplk; nrd;wdu;. mtu;fsplKk;
Fiw\pfsplk; $wpaJNghy; $wpaJk;> clNd mtu;fSk; NghUf;F Maj;jkhapdu;.
NkYk;> ,f;FO gy muG Nfhj;jpuj;jpdiu egp (]y;) mtu;fSf;F vjpuhf Nghu;
Ghpa J}z;btpl;ldu;. gy rKjhaj;jtu; ,ij Vw;W NghUf;F Maj;jkhdhu;fs;.
,Wjpahf ,e;j A+j murpay; jiytu;fs;> egpatu;fSf;F vjpuhf midj;J
muGfisAk; xd;W jpul;Ltjpy; ntw;wp fz;ldu;.
,e;j Kaw;rpf;Fg; gpd;> Nkw;fpypUe;J Fiw\pfSk;> jp`hkhitr; Nru;e;j fpdhdh
kw;Wk; mtu;fspd; el;Gf; fpisapdu; vd nkhj;jk; 4000 egu;fs; mg+]{/g;ahdpd;
jiyikapy; Gwg;gl;ldu;. ~ku;Us; s`;uhd;| vd;w ,lj;jpw;F ,g;gil te;jile;j
NghJ mq;Fs;s ]{iyk; Nfhj;jpuj;jpdu; ,tu;fSld; Nru;e;J nfhz;ldu;. gpd;G
kjPdhtpw;Ff; fpof;fpy; fj;/ghd;> /g[huh fpisapdu; ciadh ,g;D ];D
jiyikapy; Gwg;gl;ldu;. NkYk;> `hhp]; ,g;D mt;/g; vd;gtdpd; jiyikapd;
fPo; Ku;uh fpisapdUk; kp];mu; ,g;D Ui`yhtpd; jiyikapd; fPo; m\;[/
fpisapdUk;> ,ijj; jtpu m]j; kw;Wk; gy Nfhj;jpuj;jpdUk; xd;WNru;e;J
Gwg;gl;ldu;.
Page 310 of 518
,e;jg; gilapdu; midtUk; jq;fSf;Fs; nra;J nfhz;l xg;ge;jj;jpw;fpzq;f
Fwpg;gpl;l jtizapy; midtUk; kjPdh nrd;W xd;W$bdu;. ,tu;fs; 10>000
tPuu;fs; ,Ue;jdu;. ,e;j vz;zpf;if kjPdhtpYs;s ngz;fs;> rpWtu;fs;>
thypgu;fs;> tNahjpfu;fs; vd midthpd; vz;zpf;ifia tpl mjpfkhf ,Ue;jJ.
vjphpfspd; ,e;j uhZtq;fs; midj;Jk; jpBnud kjPdhitj; jhf;fpdhy; epr;rak;
K];ypk;fspy; xUtu;$l kpQ;rhky; mope;JtpLthu;fs; vd;gjpy; vt;tpj re;NjfKk;
,y;iy. Mdhy;> kjPdh efuj;jpd; jiyikj;JtNkh Kw;wpYk; tpopj;j epiyapNyNa
,Ue;jJ. kjPdhtpd; nra;jp Nrfhpg;ghsu;fs; gy ,lq;fspy; jq;fp kpFe;j
fz;fhzpg;Gld; nray;gl;L> mq;Fs;s nra;jpfis kjPdhTf;F mDg;gpagb
,Ue;jhu;fs;. vdNt> vjphpfspd; ,t;tsT nghpa gil Gwg;gl;lJk; K];ypk;
xw;wu;fs; ,g;giliag; gw;wpa tptuq;fisj; jq;fspd; jiyikf;F mDg;gp
itj;jdu;.
,r;nra;jpfs; fpilj;jTld; egp (]y;) mtu;fs; cldbahf Xu; cau;kl;l
MNyhridf; FOitf; $l;bdhu;fs;. kjPdhitAk; K];ypk;fisAk; vg;gb
jw;fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gijg; gw;wp MNyhrid elj;jpdhu;fs;.
MNyhridf; FO cWg;gpdu;fSf;F kj;jpapYk; jsgjpfSf;F kj;jpapYk; Vw;gl;l
gy fUj;Jg; ghpkhw;wq;fSf;Fg; gpd; rq;iff;Fhpa egpj;Njhouhfpa ]y;khd; /ghu;]p
(uop) Kd; itj;j fUj;J Kbthf Vw;fg;gl;lJ.
'my;yh`;tpd; J}jNu! ehq;fs;
tUtjhf ,Ue;jhy; vq;fisr;
nra;ayhk;" vd ]y;khd;
mugpau;fSf;Fj; njhpahj xU
ghurPf ehl;by; ,Ue;j NghJ vq;fis vjphpfs; jhf;f
Rw;wp mfo; Njhz;bf; nfhs;Nthk;. mt;thNw ,q;Fk;
/ghu;]p (uop) $wpdhu;fs;. ,jw;F Kd; ,J
Gjpa jpl;lkhf ,Ue;jJ.
,j;jpl;lj;ij Nfl;lTld; ,ij mq;fPfhpj;J> mij epiwNtw;w egp (]y;) mtu;fs;
Mu;tk; fhl;bdhu;fs;. 'xt;nthU 10 egu;fs; nfhz;l FO 40 Kok; mfo; Njhz;l
Ntz;Lk;" vd;W egpatu;fs; gzpj;jhu;fs;. K];ypk;fs; kpFe;j cw;rhfj;Jld; mfo;
Njhz;Ltjpy; <Lgl;lhu;fs;. egpatu;fs; K];ypk;fSf;F Mu;t%l;b te;jhu;fs;.
]`;Y ,g;D ]mJ (uop) $Wfpwhu;: ehq;fs; egpatu;fSld; mfopapy; ,Ue;Njhk;.
gyu; Fop Njhz;Ltjpy; <Lgl;bUe;jhu;fs;. ehq;fs; kz;izj; Njhspy; Rke;J
nrd;W ntspapy; Nghl;Lf; nfhz;bUe;Njhk;. mg;NghJ egpatu;fs; $wpdhu;fs;:
'my;yh`;Nt! kWik tho;itj; jtpu NtW tho;T ,y;iy!
K`h[pu;fs; md;rhhpfis kd;dpj;J mUs;thahf!" (]`P`{y; Gfhhp)
md]; (uop) $Wfpwhu;fs;: xU ehs; fhiy egp (]y;) mtu;fs; mfo; Njhd;Wk;
,lj;jpw;F te;jhu;fs;. mg;NghJ K`h[pu;fSk; md;rhhpfSk; fbdkhd Fsphpy;
mfo; Njhz;bf; nfhz;bUe;jhu;fs;. mtu;fsplk; ,f;fhhpaj;ijr; nra;tjw;F
mtu;fSf;Fr; nrhe;jkhd mbikfs; ,Uf;ftpy;iy. jq;fspd; Njhou;fSf;F
Vw;gl;l rpukj;ijAk; grpiaAk; ghu;j;J egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;:
'my;yh`;Nt! epr;rakhf tho;f;if vd;gJ
kW cyf tho;f;ifNa!
md;rhhpfisAk;
K`h[pu;fisAk; eP
kd;dpj;jUs;thahf!"
,jw;F egpj;Njhou;fs;
gjpy; $Wk; tpjkhf
$wpdhu;fs;:
'ehq;fs; thOk; fhynky;yhk;
mwg;Nghu;
GhpNthnkd;W K`k;kJ (]y;) mtu;fsplk;
thf;Fg; gpukhzk; nra;J nfhLj;jtu;fs;." (]`P`{y; Gfhhp)
Page 311 of 518
guh ,g;D M[pg; (uop) mwptpf;fpwhu;fs;: egp (]y;) mtu;fs; mfopapypUe;J
kz;iz Rke;J nrd;W ntspapy; Nghl;Lf; nfhz;bUe;jhu;fs;. GOjp mtu;fsJ
tapw;iw kiwj;jpUe;jJ. mtu;fs; mg;Jy;yh`; ,g;D uth`htpd; ftp xd;iw
mjpfk; nrhy;ypf; nfhz;Nl kz;iz ms;sp Nghl;Lf; nfhz;bUe;jhu;fs;.
my;yh`;Nt! eP
,y;iynad;why;
ehq;fs; Neu;top
ngw;wpUf;fkhl;Nlhk;>
ju;kk; nra;jpUf;f khl;Nlhk;>
njhOJk;
,Uf;f
khl;Nlhk;.
vq;fs; kPJ eP
mUs;
nghopthahf!
vjphpfis
ehq;fs;
re;jpf;Fk;NghJ
ghjq;fis
epiyngwr; nra;thahf!
,tu;fs; (Fiw\pfs;) vq;fs;
kPJ
mf;fpukk;
Ghpe;Js;shu;fs;. ,tu;fs;
vq;fisr;
Nrhjidapy;
Mo;j;j
tpUk;gpdhy;
mjw;F ehq;fs; ,lk;ju khl;Nlhk;. (]`P`{y; Gfhhp)
,f;ftpijfisf; $wptpl;L filrp thpia kl;Lk; rg;jj;Jld; kPz;Lk; xU Kiw
$Wthu;fs;.
fLikahd grp gl;bdpf;F Mshfp
Njhz;Ltjpy; <Lgl;bUe;jdu;.
,Ue;Jk;
K];ypk;fs;
RWRWg;ghf
mfo;
,ijg; gw;wp md]; (uop) $Wfpwhu;fs;: mfo; Njhz;bf; nfhz;bUe;jtu;fs; jq;fs;
,U if epuk;g njhyp NfhJikia vLj;J tUthu;fs;. mJ gioa vz;nziaf;
nfhz;L rikf;fg;gl;L> Njhou;fSf;F Kd; itf;fg;gLk;. mjid vspjpy; cz;z
Kbahky; njhz;ilapy; rpf;fpf; nfhs;Sk;. mjpypUe;J kdjpw;F xt;thj thilAk;
tPRk;. (]`P`{y; Gfhhp)
mg+ jy;`h (uop) $Wfpwhu;fs;: vq;fspd; grpiag; gw;wp ehq;fs; egp (]y;)
mtu;fsplk; Kiwapl;Nlhk;. vq;fsJ tapw;wpy; xU fy;iyf; fl;b ,Ue;jijf;
fhl;bNdhk;. egp (]y;) mtu;fNsh jq;fsJ tapw;wpy; ,uz;L fw;fs; fl;b
,Ue;jijf; fhl;bdhu;fs;. (]{dDj; jpu;kpjp> kp\;fhj;)
NkYk;> egpj;Jtj;jpd; gy mj;jhl;rpfSk; mfo; Njhz;bf; nfhz;bUf;Fk; NghJ
Vw;gl;ld. egp (]y;) mtu;fs; fLikahd grpapy; ,Ug;gijg; ghu;j;j [hgpu; ,g;D
mg;Jy;yh`; xU rpwpa Ml;il mWj;jhu;fs;. mtd; kidtp xU gb njhyp
NfhJikia miuj;J nuhl;b Rl;lhu;fs;. gpd;G [hgpu; egpatu;fisr; Re;jpj;J
jq;fspd; rpy Njhou;fSld; cztUe;j tUkhW $wpdhu;fs;. Mdhy;> egpatu;fs;
Mapuj;jpw;F Nkw;gl;l Njhou;fSld; [hgpd; tPl;Lf;F tUif je;jhu;fs;.
midtUk; cztUe;jpr; nrd;wdu;. Mdhy;> rikf;fg;gl;l rl;bapy; ,Ue;j
MzKk; Fiwatpy;iy> Rl;l nuhl;bAk; Fiwatpy;iy. (]`P`{y; Gfhhp)
E/khd; ,g;D g\Pd; rNfhjhp rpwpjsT NguPj;jk; goj;ijj; jdJ je;ijf;fhfTk;
jha;khkhTf;fhfTk; vLj;J te;jhu;. mtu; egp (]y;) mtu;fisf; fle;J nrd;wNghJ>
egpatu;fs; mtiuj; jd;dUfpy; mioj;J mthplk; ,Ue;j NguPj;jk; goj;ij
thq;fp xU Jzpf;FNky; guj;jpdhu;fs;. gpd;G mfo; Njhz;bf; nfhz;bUe;jtu;fis
mioj;J rhg;gpLq;fs; vd;whu;fs;. mtu;fs; rhg;gpl;Lf; nfhz;NlapUe;jhu;fs;.
NguPj;jk; gok; Fiwahky; mjpfhpj;Jf; nfhz;Nl ,Ue;jJ. midtUk; rhg;gpl;L
nrd;W tpl;l gpd;Gk; mJ Fiwtpd;wp ,Ue;jJ. (,g;D `p\hk;)
Page 312 of 518
Nkw;$wg;gl;l ,uz;L rk;gtq;fistpl [hgpu; (uop) mwptpf;Fk; kfj;jhd xU
rk;gtj;ij ,khk; Gfhhp (u`;) gjpT nra;Js;shu;fs;. 'ehq;fs; mfo; Njhz;bf;
nfhz;bUe;j NghJ fLikahd> ,Wf;fkhd xU ghiw FWf;fpl;lJ. mg;NghJ kf;fs;
egp (]y;) mtu;fsplk; te;J 'egpNa! xU ghiw mfopy; FWf;fpl;Ls;sJ"
vd;whu;fs;. egpatu;fs; 'ehd; ,wq;FfpNwd;" vd;W $wp ghiw ,Uf;Fk; ,lj;jpw;F
te;jhu;fs;. grpapd; fhuzkhf mtu;fSila tapw;wpy; fy;iyf; fl;bapUe;jhu;fs;.
ehq;fs; %d;W ehl;fshf vJTk; rhg;gplhky; ,Ue;Njhk;. egpatu;fs; flg;ghiwahy;
Ntfkhf mij mbf;fNt mJ J}s; J}shfpaJ. (]`P`{y; Gfhhp)
guh ,g;D M[pg; (uop) $Wfpwhu;fs;: mfo; Njhz;Lk;NghJ xU gFjpapy; ve;j
flg;ghiwahYk; cilf;f Kbahj xU ghiw FWf;fpl;lJ. mijg; gw;wp egp (]y;)
mtu;fsplk; ehq;fs; Kiwapl;Nlhk;. egpatu;fs; flg;ghiwahy; ~gp];kpy;yh`;| vd;W
$wp Xu; mb mbj;Jtpl;L 'my;yh`; kpfg;nghpatd;! \hk; Njrg; nghf;fp\q;fs;
vdf;F mUsg;gl;ld. ehd; ,g;NghJ mq;Fs;s nre;epwf; Nfhl;ilfisg;
ghu;f;fpNwd;" vd;whu;fs;. gpd;G ,uz;lhtJ Kiwahf mg;ghiwia mbj;jhu;fs;.
'my;yh`; kpfg; nghpatd;! ghurPfj;jpd; nghf;fp\q;fs; vdf;Ff; nfhLf;fg;gl;ld.
my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! mq;Fs;s kjhapd; efuj;jpd; nts;is khspifia
,g;NghJ ghu;f;fpd;Nwd;" vd;whu;fs;. gpd;G %d;whtJ Kiwahf ~gp];kpy;yh`;|
vd;W $wp mbj;jhu;fs;. kPjKz;lhd fy;Yk; cilf;fg;gl;lJ. mg;NghJ egpatu;fs;
'my;yh`; kpfg; nghpatd;! vdf;F akd; Njrj;J nghf;fp\q;fs; nfhLf;fg;gl;ld.
my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! vdJ ,e;j ,lj;jpypUe;J ]d;M efuj;jpd;
jiythapy;fisg; ghu;f;fpd;Nwd;" vd;whu;fs;. (]{dd; e]hk;> K];dJ m`;kJ)
,JNghd;w
rk;gtk;
]y;khd;
mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. (,g;D `p\hk;)
/ghu;]p
(uop)
mtu;fs;
%ykhfTk;
kjPdhitr; Rw;wp kiyfSk;> NguPj;j kuj;Njhl;lq;fSk;> tptrha mWtilfis
cyu itf;fj; Njitahd fsq;fSk; #o;e;jpUe;jd. Mdhy;> kjPdhtpd; tlf;Fg;
gFjp kl;Lk; Nghf;Ftuj;jpw;Fhpa topahf ,Ue;jJ. vdNt> ,JNghd;w ngUk; gil
tUtjw;F tlf;Fg; gFjp kl;Lk; topahf mika KbAk; vd;gjhy; mfio
tlf;Fg; gFjpapy; Njhz;LkhW $wpapUe;jhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
K];ypk;fs; njhlu;e;J mfo; Njhz;Ltjpy; Kk;Kukhf <Lgl;ldu;. gfnyy;yhk;
mfo; Njhz;b khiyapy; tPL jpUk;Gthu;fs;. KbT nra;ag;gl;l jpl;lj;jpw;Nfw;g
mfo; Njhz;Lk; gzp vjphpfspd; gil tUtjw;F Kd;gjhfNt Kbtile;jJ.
Fiw\pfs; 4000 egu;fSld; ~[{u;/g;| kw;Wk; ~[fhgh'tpw;F kj;jpapYs;s ~&kh|
vd;w ,lj;jpy; Xilfs; xd;W NrUk; gFjpapy; jq;fpdu;. fj;/ghd; kw;Wk; e[;J
gFjpiar; Nru;e;jtu;fs; nkhj;jk; 6000 egu;fs; c`{jpw;F mUfpYs;s ~jdg; ef;kh|
vd;w ,lj;jpy; jq;fpdu;.
ek;gpf;ifahsu;fs; (vjphpapd;) uhZtj;ijf; fz;lNghJ '(,Jjhd;) my;yh`;Tk;
mtDila J}jUk; ekf;F thf;fspj;jJ. my;yh`;Tk; mtDila J}jUk;
cz;ikiaNa $wpdhu;fs;" vd;W nrhd;dhu;fs;. jtpu (,it midj;Jk;)
mtu;fSila ek;gpf;ifiaAk; topghl;ilAk; md;wp Ntnwhd;iwAk; mtu;fSf;F
mjpfg;gLj;jp tpltpy;iy. (my;Fu;Md; 33:22)
eatQ;rfu;fSk; gytPdkhd cs;sk; cs;stu;fSk; ,e;j giliag; ghu;j;J mQ;rp
eLq;fpdu;. ,tu;fisg; gw;wp my;yh`; $Wfpd;whd;:
Page 313 of 518
'my;yh`;Tk; mtDila J}jUk; ekf;Fr; rjp nra;tjw;fhfNt (ntw;wp ekf;Nf
fpilf;Fnkd;W) thf;fspj;jhu;fs;" vd;W vtu;fSila cs;sq;fspy; NehapUe;jNjh
mtu;fSk; kw;w eatQ;rfu;fSk; $w Kw;gl;lijAk; epidj;Jg; ghUq;fs;.
(my;Fu;Md; 33:12)
egp (]y;) mtu;fs; ngz;fisAk; rpWtu;fisAk; kjPdhtpypUe;j Nfhl;ilapy;
ghJfhg;ghf itj;J mg;Jy;yh`; ,g;D ck;K kf;J}k; (uop) mtu;fisg;
gpujpepjpahf epakpj;jhu;fs;. mjd; gpwF %thapuk; K];ypk;fSld; vjphpfisr;
re;jpf;fg; Gwg;gl;lhu;fs;. mq;F ~]y;c| vd;w kiyiaj; jq;fsJ KJFg;GwkhfTk;>
vjphpfSf;Fk;
K];ypk;fSf;Fk;
kj;jpapy;
mfioj;
jilahfTk;
Mf;fpf;
nfhz;lhu;fs;. K];ypk;fSf;fpilapy; milahs thu;j;ijahf ~`hkPk;> yh
Ad;]&d;| vd;w trdk; epu;zapf;fg;gl;lJ.
vjphpfs; K];ypk;fisj; jhf;fTk;> kjPdhtpy; EioaTk; ehba NghJ mjw;Fj;
jilahf
mfo;
,Ug;gijg;
ghu;j;jdu;.
NtW
topapd;wp
K];ypk;fis
Kw;WifapLNthk; vd;w Kbtpy; midtUk; mfior; #o;e;J nfhz;ldu;.
,g;gbg;gl;l xU jpl;lj;ij mtu;fs; vjpu;ghuhjjhy; mjw;fhd vt;tpj jahhpg;Gk;
nra;jpUf;ftpy;iy. mfopiag; ghu;j;j mtu;fs; ',J khngUk; xU #o;r;rp;
mugpauy;yhj xUtu;jhd; ,ijf; $wpapUf;f Ntz;Lk;" vd;W jq;fSf;Fs;
Gyk;gpdhu;fs;.
,izitg;gtu;fs; kpff; Nfhgj;Jld; mfior; Rw;wp te;jhu;fs;. vq;fhtJ xU rpW
top fpilj;jhy; mjd; %yk; nrd;W tplyhk; vd;W Kad;wdu;. Mdhy;>
K];ypk;fs; mfopd; gf;fk; vjphpfis neUq;ftplhky; mk;ghy; jhf;fpdu;. mfio
neUq;FtNjh my;yJ mfopy; ,wq;FtNjh my;yJ mfio kz;zhy; %b ghij
mikg;gNjh vjphpfshy; Kbahj mstpw;F K];ypk;fs; mk;G kio nghope;jdu;.
Fiw\p Fjpiu tPuu;fspy; rpyu; Kw;Wifapd; Kbit vjpu;g;ghu;j;J mfior; Rw;wp
epd;W nfhz;bUg;gij ntWj;J mfopapy; Fjpg;gjw;Fg; Gwg;gl;ldu;. mk;u; ,g;D
mg;J cj;> ,f;kh ,g;D mg+[`;y;> ouhu; ,g;D fj;jhg; Nghd;Nwhu; mfopd; xU
FWfpa ,lj;ijj; Njb mjpy; ,wq;fpdu;. gpd;G mfopf;Fk; ~]y;c| kiyf;Fk;
kj;jpapYs;s rJg;ghd ,lj;jpy; mtu;fsJ Fjpiufs; rpf;fpj; jLkhwpd. ,ijg;
ghu;j;j myP ,g;D mg+jhypg; (uop) K];ypk;fs; rpyiu mioj;Jr; nrd;W vjphpfs;
jpUk;g Xl KbahjthW mtu;fs; te;j topia milj;J tpl;lhu;fs;. ,g;NghJ
vjphpfSk; K];ypk;fSk; NeUf;F Neu; re;jpj;jdu;. mk;u;> 'jd;dplk; NeUf;F Neu;
ahu; NkhJtJ?" vd;W Nfl;f> myP (uop) 'ehd;" vd;whu;fs;. mk;Uf;F Kd; epd;w
myP
(uop)>
mtd;
NfhgkilAk;gb
rpy
thu;j;ijiaf;
$wNt
mtd;
nfhjpj;njOe;jhd;. jdJ Fjpiuapd; fhiy ntl;b mjd; Kfj;jpy; thshy; miwe;J
tpl;L myPia Nehf;fp rPwpdhd;. ,UtUk; jq;fspd; this Row;w rpy nehbfspy;
myP (uop) mtu;fspd; ths; mk;hpd; jiyiar; rPtpaJ. Mapuk; tPuu;fSf;Fr;
rkkhdtd; vd;W ngau; ngw;w mk;iu gpz;lkhfg; ghu;j;j kw;wtu;fs; gae;J
mfioj; jhz;b Xl;lk; gpbj;jdu;. khngUk; tPuuhf tpsq;fpa ,f;kh $l gaj;jhy;
jdJ <l;biaAk; Nghl;Ltpl;L Xbdhu;.
vjphpfs; mq;F Kw;Wifapl;bUe;j rpy ehl;fspy; gyKiw mfopapy; ,wq;Ftjw;Fk;>
mjd; kPJ ghij mikg;gjw;Fk; kpfj; jPtpukhf Kad;wdu;. Mdhy;> K];ypk;fspd;
mk;G kiof;F vjpuhf mtu;fspd; midj;J Kaw;rpfSk; Njhy;tpaile;jd.
,JNghd;w jw;fhg;gpy; jPtpukhf <Lgl;bUe;jjhy; egp (]y;) mtu;fSf;Fk;
K];ypk;fSf;Fk; rpy Neuj; njhOiffs; jtwpd.
Page 314 of 518
[hgpu; (uop) mwptpf;fpwhu;fs;: mfo; Nghhpd; NghJ egp (]y;) mtu;fis cku; (uop)
re;jpj;J Fiw\pfis Vrpdhu;. gpwF 'my;yh`;tpd; J}jNu! #hpad; kiwag;
NghfpwJ. Mdhy;> ,d;Dk; ehd; m];u; njhOftpy;iy" vd;whu;. mjw;F egpatu;fs;
'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ehDk; m];iuj; njhotpy;iy" vd;whu;fs;. gpd;G
ehq;fs; midtUk; egp (]y;) mtu;fSld; ~Gj;`hd;| vd;w ,lj;jpw;Fr; nrd;W
cOr; nra;J #hpad; kiwe;j gpd; m];iu Kjypy; njhOJ gpwF kf;hpg;
njhOifiaj; njhONjhk;. (]`P`{y; Gfhhp)
njhOiffs; jtwpajw;Ff; fhuzkhapUe;j ,izitg;gtu;fSf;F vjpuhf egp (]y;)
mtu;fs; my;yh`;tplk; gpuhu;j;jid nra;jhu;fs;. ,J Fwpj;J myP (uop)
$Wfpwhu;fs;:
'ah
my;yh`;!
,tu;fspd;
,y;yq;fisAk;>
Gijf;FopfisAk;
neUg;ghy;
epug;Gthahf! vq;fis #hpad; kiwAk; tiu m]u; njhotplhky; ,tu;fs;
jLj;jdu;" vd;W egp (]y;) mtu;fs; Ntz;bdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
K];dJ m`;kJ kw;Wk; K];dJ \hgp< Mfpa E}w;fspy; S`u;> m];u;> k/hpg;>
,\h Mfpa njhOiffisj; njhotplhky; jLj;jdu; vd;Wk; te;Js;sJ. ]`P`{y;
Gfhhpapy; m];u; njhOif kl;Lk; vd;W $wg;gl;Ls;sij ,jw;F Kd;G ghu;j;Njhk;.
,jw;F tpsf;fj;ij ,khk; ettp (u`;) mtu;fs; gpd;tUkhW $Wfpwhu;fs;:
'mfo;g;Nghu; gy ehl;fshf ele;jJ. mjpy; rpy ehl;fspy; m];u; kl;Lk; njhohky;
,Ue;jpUf;fyhk;. rpy ehl;fspy; kw;Wk; gy njhOiffisAk; njho Kbahky;
MfpapUf;fyhk;." (\u`; K];ypk;)
,jpypUe;J ekf;Fj; njhpatUtJ vd;dntdpy;: vjphpfs; mfiof; flf;f Kaw;rp
nra;jJk;> K];ypk;fs; mij vjpu;j;jJk; gy ehl;fshf ePbj;jJ. Mdhy; ,U
gilfSf;Fk; ,ilapy; mfo; jilahf ,Ue;jjhy; Neubahd rz;ilNah> gyj;j
NrjNkh ahUf;Fk; Vw;gltpy;iy. ,U jug;gpypUe;Jk; mk;ngwpe;Nj jhf;Fjy; ele;jJ.
,t;thW ,Ujug;gpdUk; mk;nga;J nfhz;ljpy; tpuy;tpl;L vz;Zk; msTf;F ,U
jug;gpYk; xU rpyu; nfhy;yg;gl;ldu;. mjhtJ> K];ypk;fspy; MW NgUk; ,iz
itg;gtu;fspy; gj;J NgUk; nfhy;yg;gl;ldu;. ,jpy; xU rpyu; thshYk;
nfhy;yg;gl;ldu;.
]mJ ,g;D KMj; (uop) mtu;fis Xu; mk;G jhf;fpajpy; mtu;fsJ
Flq;ifapYs;s euk;G Jz;bf;fg;gl;lJ. `g;ghd; ,g;D mf;fh vd;gtd;jhd; ,e;j
mk;ig vwpe;jhd;. ,e;jf; fhhpak; ]mJ (uop) mtu;fis mjpfk; tUj;jNt
mtu;fs; my;yh`;tplk; 'my;yh`;Nt! cdJ J}jiug; ngha;ahf;fp> mtu;fis
ntspahf;fpa $l;lj;jpdiuj; jtpu NtW vthplKk; cdf;fhf ehd; Nghu; GhptJ
vdf;F tpUg;gkhf ,y;iy vd;gij eP ed;F mwptha;. my;yh`;Nt! vq;fSf;Fk;
mtu;fSf;Fkpilapy; Nghiu eP ,j;Jld; Kbj;Jtpl;lha; vd;Nw ehd; fUJfpNwd;.
my;yh`;Nt! Fiw\pfsplk; Nghu; Ghpa Ntz;ba epiy kPz;Lk; Vw;gLk;
vd;wpUe;jhy;> cdf;fhf ehd; mtu;fsplk; Nghu; Ghptjw;F vd;id capUld; tho
it! eP Nghiu Kbj;Jtpl;lha; vd;wpUg;gpd; ,f;fhaj;jpNyNa vdf;F kuzj;ij
Vw;gLj;jp tpL" vd;W Ntz;bdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
'gD} Fiush A+ju;fs; Fwpj;J vd; fz;Zf;F Fspu;r;rp jUk; tiu vd; capiu
ifg;gw;wptplhNj"
vd;Wk;
Ntz;bdhu;fs;
vd
~jhuPf;
,g;D
\hkp'y;
$wg;gl;bs;sJ.
Page 315 of 518
K];ypk;fs; ,g;Nghhpy; fbdkhd #o;epiyfis vjpu;nfhz;bUe;j rkaj;jpy;
nghe;JfspypUe;j tp\g; ghk;Gfs; (A+ju;fs;) jq;fspd; tp\j;ijf; ff;Ftjw;Fj;
Jbj;jd. eoPu; tkpr A+ju;fspd; kpfg; nghpa tp\kp i` ,g;D mf;jg;> Fiush
,d A+ju;fspd; ,y;yq;fSf;Fr; nrd;whd;. Kjypy; fmg; ,g;D m]jplk; te;jhd;.
,td;jhd; Fiush ,d A+ju;fspd; jiytd;. i` ,tdJ tPl;Lf; fjit
jl;bdhd;. Mdhy;> fmg; fjit g+l;bf;nfhz;L jpwf;f kWj;Jtpl;lhd;. `a;
mjpfk; tw;GWj;jNt fmg; fjitj; jpwe;jhd;. mg;NghJ i`> fmgplk;> 'fmNg!
ehd; cd;dplk; cdf;F epue;jukhf fz;zpak; jUk; xd;iwAk;> fly; miy Nghd;w
nghpa giliaAk; nfhz;L te;jpUf;fpNwd;. mjhtJ> Fiw\pfis mtu;fsJ
jiytu;fs;> jsgjpfSld; mioj;J te;J &khtpy; cs;s ~k[;kcy; m];ahypy;|
jq;f itj;Js;Nsd;. mt;thNw fj;ghd; fpisapdu;fis mtu;fsJ jiytu;fs;>
jsgjpfSld; mioj;J te;J c`{Jf;F mUfpy; cs;s ~jdg; ef;kh'tpy; jq;f
itj;Js;Nsd;. ,tu;fnsy;yhk; K`k;kijAk; mtiug; gpd;gw;wpatu;fisAk;
g+z;NlhL mopf;fhj tiu ,q;fpUe;J jpUk;g khl;Nlhk; vd vd;dplk; xg;ge;jKk;>
cld;gbf;ifAk; nra;Js;sdu;" vd;whd;.
,ijf; Nfl;l fmg;: 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! eP fhynky;yhk; ,opT jUk;
nray;fisNa vd;dplk; nra;ar; nrhy;fpwha;. mJkl;Lky;y> eP vd;dplk; $wpa
fhhpak; vg;gbnadpy; ntWk; ,b,bj;J> kpd;dy; ntl;b kio juhj xU Nkfj;ijg;
Nghd;wJjhd;. `a;Na! cdf;F ehrk; cz;lhfl;Lk;! vd;id vdJ epiyapy;
tpl;LtpL. ehd; K`k;kjplk; cz;ik> thf;if epiwNtw;Wk; jd;ik ,tw;iwj;
jtpu NtW vijAk; ghu;f;ftpy;iy" vd;whd;.
Mdhy; `a;> fmigj; njhlu;e;J %isr; ryit nra;jhd;. ,Wjpahf my;yh`;tpd;
kPJ rj;jpak; nra;J Xu; cld;gbf;ifiaAk; nra;jhd;. mjhtJ 'K`k;kij
mopf;fhky; Fiw\pfs; kw;Wk; fj;/ghdpau;fs; Njhy;tpAw;W jpUk;gptpl;lhYk; ehd;
cd;id tpl;Lk; gphpa khl;Nld;. cd;Dld; cdJ Nfhl;ilf;Fs; ehDk; ,Ug;Ngd;.
K`k;kjhYk; mtUila gilahYk; cdf;F Vw;gLk; fjp vdf;Fk; Vw;gll;Lk;.
ehd; cd;id tpl;L xUf;fhYk; gphpakhl;Nld;." ,e;j thf;FWjpia i`
$wpaTld; fmg; K];ypk;fSf;Fk; jdf;FkpilapYs;s cld;gbf;ifia Kwpj;Jf;
nfhz;lhd;. mij mLj;J K];ypk;fSf;F vjpuhfr; rz;il nra;tjw;fhf mtd;
,izitg;gtu;fSld; Nru;e;J nfhz;lhd;. (,g;D `p\hk;)
,ijj; njhlu;e;J> cldbahf Fiush ,d A+ju;fs; K];ypk;fSld; Nghu;
eltbf;ifapy; <Lgl;ldu;. ,ijg; gw;wpa xU epfo;r;rpia ,g;D ,];`hf; (u`;)
$Wfpwhu;:
`];]hd; ,g;D ]hgpJf;F nrhe;jkhd ~/ghc| vd;w Nfhl;ilapy; egpatu;fspd;
khkpahd ]/gpa;ah gpd;j; mg;Jy; Kj;jypGk; kw;w K];ypk; ngz;fSk;
rpWtu;fSk; ghJfhf;fg;gl;bUe;jdu;. mq;F mtu;fSf;Fj; Jizahf `];]hd;
,g;D ]hgpj; (uop) ,Ue;jhu;.
]/gpa;ah (uop) $Wfpwhu;: mg;NghJ xU A+jd; mf;Nfhl;iliar; Rw;wp Rw;wp
te;jhd;. gD} Fiush A+ju;fs; egpatu;fSld; nra;J nfhz;l cld;gbf;ifia
Kwpj;Jtpl;L NghUf;Fj; Maj;jkhfp tpl;ldu; vd;gJ vq;fSf;Fj; njhpate;J>
mtu;fs; vq;fisj; jhf;f ehbdhy;$l vq;fisg; ghJfhg;gjw;F `];]hidj; jtpu
ahUk; ,y;iy. Vnddpy;> egp (]y;) mtu;fSk; K];ypk;fSk; jq;fsJ vjphpfSld;
kpfj; jPtpukhf Nghhpy; <Lgl;bUe;jdu;. vq;fisj; jhf;Ftjw;F ahuhtJ te;jhYk;
mtu;fshy; vjphpfis tpl;Ltpl;L vq;fisf; fhg;ghw;Wtjw;fhf kjPdhtpw;Fs; tu
Page 316 of 518
,ayhJ. vdNt> ehd; `];]hdplk; '`];]hNd! ,e;j A+jd; Nfhl;iliar; Rw;wp
tUtij eP ghu;f;fpwha;. my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! ehk; ghJfhg;gpd;wp ,Ug;gij
ekf;Fg; gpd;dhy; ,Uf;Fk; kw;w A+ju;fSf;F ,td; $wptpLthNdh vd ehd;
mQ;RfpNwd;. egpatu;fSk; egpj; Njhou;fSk; ekJ epiyia mwpe;J nfhs;s
Kbahky; ,Uf;fpwhu;fs;. vdNt> eP ,wq;fp nrd;W mtidf; nfhd;Wth!" vdf;
$wpNdd;.
mjw;F `];]hd; 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! mJ vd;dhy; KbahJ vd;gJ
cdf;F ed;whfNt njhpAk;" vdf; $wptpl;lhu;. clNd ehd; vdJ ,Lg;Gj; Jzpia
,Wf;fpf; fl;bf; nfhz;L xU jbiaf; ifapy; vLj;Njd;. gpd;G Nfhl;ilapypUe;J
ntspNawpr; nrd;W me;j A+jid ehd; itj;jpUe;j ifj;jbahy; mbj;Jf;
nfhd;Nwd;. gpd;G Nfhl;ilf;Fs; te;J '`];]hNd! ,wq;fpr; nrd;W mtdJ
cilikfis vLj;J th! mtd; Mz; vd;gjhy;jhd; mtdJ cilikfis
vd;dhy; vLf;f Kbatpy;iy" vd;Nwd;. mJ vdf;Fj; Njitapy;iynad
`];]hd; $wptpl;lhu;. (,g;D `p\hk;)
egp (]y;) mtu;fspd; khkp ]/gpa;ah (uop) mtu;fs; nra;j ,e;j tPur;nraypdhy;
ngz;fSk;> rpWtu;fSk; ghJfhf;fg;gl;lhu;fs;. mjhtJ> Nfhl;ilfis NtT
ghu;g;gjw;fhf nrd;w A+jd; jpUk;g tutpy;iy vd;gij mwpe;j kw;w A+ju;fs;
kjPdhtpy; cs;s Nfhl;ilfs; midj;Jk; kpFe;j ghJfhg;Gld; cs;sd vd;W
vz;zpdu;. Mifahy; kw;nwhU Kiw ,JNghd;W JzpT nfhs;s mtu;fs;
Kd;tutpy;iy. ,Ug;gpDk; A+ju;fs; Nghhpy; <Lgl;Ls;s ,izitg;gtu;fSf;F
czTfs; mDg;gp itj;jdu;. ,J A+ju;fs; K];ypk;fsplk; nra;Jnfhz;l
xg;ge;jj;jpw;F vjpuhf ,izitg;gtu;fSld; ,ize;J nfhz;ldu; vd;gjw;F
Mjhukhf ,Ue;jJ. ,t;thW mDg;gg;gl;l czTfspy; ,UgJ xl;lfq;fis
K];ypk;fs; gwpKjy; nra;jdu;.
A+ju;fs; ,izitg;gtu;fSld; ,ize;Jtpl;l nra;jp egp (]y;) mtu;fSf;Fk;
K];ypk;fSf;Fk; fpilj;jJ. ,jdhy; mtu;fs; kPJ uhZt eltbf;if vLg;gjw;fhf
,r;nra;jpia cWjp nra;J nfhs;s egpatu;fs; jPtpuk; fhl;bdhu;fs;. ]mJ ,g;D
KMj;> ]mJ ,g;D cghjh> mg;Jy;yh`; ,g;D uth`h> ft;thj; ,g;D [{igu;
(uop) MfpNahiu cz;ik epiyia mwpe;J tu egpatu;fs; mDg;gpdhu;fs;. egp
(]y;) jq;fs; Njhou;fsplk;> 'ePq;fs; mtu;fsplk; nry;Yq;fs;. mtu;fisg; gw;wp
ekf;Ff; fpilj;j nra;jp cz;ikjhdh? vd;W ghUq;fs;. ehk; Nfs;tpg;gl;lJ
cz;ikahf ,Ug;gpd; vd;dplk; ehd; mwpe;J nfhs;Sk; tpjkhf irif kl;Lk;
nra;Aq;fs;. kf;fsplk; me;jr; nra;jpia gug;gp tplhjPu;fs;. mtu;fs; thf;FWjp
khwhky; ,Ue;jhy; mij kf;fs; midtUf;Fk; njhpAk; gb nrhy;Yq;fs;"
vd;whu;fs;.
,jw;Fg; gpd; egpj;Njhou;fs; A+ju;fsplk; te;jdu;. A+ju;fs; ,tu;fSf;F kpff; nfl;l
gjpiyf; $wpaJld; egp (]y;) mtu;fis tirghbdu;. 'my;yh`;tpd; J}ju;
vd;why; ahu; mtu;? vq;fSf;Fk; K`k;kJf;Fk; vt;tpj cld;gbf;ifAk;
xg;ge;jKk; ,y;iy" vd;wdu;. ,e;jg; gjpiyf; Nfl;L egpatu;fsplk; jpUk;gpa
Njhou;fs; ~moy;> fhuh| vd;wdu;. (mjhtJ ~u[P/| vd;Dk; ,lj;jpy; egpj;Njhou;fis
moy;> fhuh fpisapdu; tQ;rfkhff; nfhd;wJ Nghy; A+ju;fSk; ek;Kld; tQ;rfk;
nra;fpd;wdu; vd;W nghUs;.)
egp (]y;) mtu;fisj; jtpu ,e;j cz;ik gpwkf;fSf;Fj; njhpahky; ,Uf;f
egpj;Njhou;fs; vt;tsNth Kaw;rp nra;Jk; gyd; ,y;iy. A+ju;fspd; Nkhrb
Page 317 of 518
cz;ikjhd; vd;gij kf;fSk; mwpe;J nfhz;ldu;. ,jdhy; jq;fSf;F Kd;
ngUk; Mgj;J te;J tpl;lij kf;fs; czu;e;J nfhz;ldu;.
K];ypk;fSf;F ,J kpf ,f;fl;lhd epiyahf ,Ue;jJ. Fiush A+ju;fs;
gpd;Gwj;jpypUe;J jhf;Fjy; elj;jpdhy; mijj; jLf;fTk; KbahJ. vjpu; jpirapNyh
kpfg; nghpa gil. mij tpl;L vq;Fk; nry;yTk; KbahJ. JNuhfk; ,ioj;j
A+ju;fSf;F mUfpy;jhd; K];ypk;fspd; ngz;fSk; rpWtu;fSk; vt;tpj chpa
ghJfhg;Gkpd;wp ,Ue;jdu;. ,tu;fsJ epiy my;yh`; Fu;Mdpy; $wpaJ Nghd;Nw
,Ue;jJ.
cq;fSf;F Nkw;GwkpUe;Jk; fPo;g;GwkpUe;Jk; (cq;fisr; #o;e;Jnfhz;L) mtu;fs;
te;j rkaj;jpy; cq;fSila jpwe;j fz;fs; jpwe;jthNw ,Ue;J cq;fSila
cs;sq;fs; cq;fs; njhz;ilf; Fopfis milj;J (ePq;fs; jpf;FKf;fhb)
my;yh`;itg; gw;wp ePq;fs; (jtwhfg;) gythW vz;zpa rkaj;ijAk; ePq;fs;
epidj;Jg; ghUq;fs;. me;Neuj;jpy; ek;gpf;ifahsu;fs; ngUk; Nrhjidf;Fs;shfp
kpf;f gykhf mirf;fg;gl;ldu;. (my;Fu;Md; 33:10>11)
K];ypk;fSld; ,Ue;j rpy eatQ;rfu;fspd; tQ;rfj;jdk; mg;NghJ ntspg;gl;lJ.
'ehq;fs; fp];uh> if]Uila f[hdhf;fis milNthk; vd;W K`k;kJ vq;fSf;F
thf;Ff; nfhLf;fpwhu;. Mdhy;> ,d;W vq;fshy; RaNjitia epiwNtw;Wtjw;Ff; $l
nry;y Kbatpy;iy. me;j msT gaj;jpy; ,Uf;fpNwhk;" vd;W rpyu; $wpdu;.
'vq;fspd; tPL ghJfhg;gpd;wp ,Uf;fpd;wJ. vdNt> ehq;fs; NghhpypUe;J jpUk;gp
tpLfpNwhk;. vq;fsJ tPLfs; kjPdhtpw;F ntspapy; ,Uf;fpd;wd" vd;W rpyu;
$wpdu;. ]ykh fpisapdu; $l NghhpypUe;J jpUk;gpl vz;zpdu;. ,tu;fisg;
gw;wpNa gpd;tUk; Fu;Md; trdk; ,wf;fg;gl;lJ.
eatQ;rfu;fSk; cs;sq;fspy; Neha; cs;stu;fSk; 'my;yh`;Tk; mtdJ J}jUk;
vq;fSf;F
Vkhw;wj;ijj;
jtpu
Ntnwhd;iwAk;
thf;fspf;ftpy;iy."
vd;W
$Wfpd;wdu;. mtu;fspy; xU $l;lj;jpdu; (kjPdhthrpfis Nehf;fp) 'a];g; thrpfNs!
(vjphpfs; Kd;) cq;fshy; epw;f KbahJ. Mjyhy;> ePq;fs; jpUk;gpr; nrd;W
tpLq;fs;" vd;W $wpaijAk;> mtu;fspy; kw;nwhU gphptpdu; mtu;fSila tPLfs;
mghafukhd epiyikapy; ,y;yhky; ,Ue;Jk; 'epr;rakhf vq;fSila tPLfs;
mghafukhd epiyikapy; ,Uf;fpd;wd" vd;W $wp (Nghu;f;fsj;jpypUe;J nrd;Wtpl
ekJ) egpaplk; mDkjp NfhhpaijAk; epidj;Jg; ghUq;fs;. ,tu;fs; (NghhpypUe;J)
jg;gp XbtpLtijj; jtpu (Ntnwhd;iwAk;) tpUk;gtpy;iy. (my;Fu;Md; 33:13)
Fiush A+ju;fs; jq;fSf;F Nkhrb nra;J tpl;ldu; vd;w nra;jp fpilj;jJk; egp
(]y;) mtu;fs; jq;fsJ Kfj;ij Nghu;itahy; %bf;nfhz;L ePz;l Neuk; rha;e;J
gLj;J rpe;jidapy; Mo;e;jhu;fs;. ,q;F K];ypk;fs; fLk; Nrhjidf;Fk;>
Jd;gj;jpw;Fk; Mshfpdu;. gpwF egpatu;fs; vOe;J 'my;yh`; kpfg; nghpatd;.
K];ypk;fNs! my;yh`; Tila ntw;wpAk; cjtpAk; cq;fSf;Fz;nld ew;nra;jp
ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;" vd;whu;fs;. ,jw;Fg; gpd; epiyikiar; rkhspg;gjw;F
egpatu;fs; jpl;lq;fisj; jPl;bdhu;fs;. mjpy; Kjy; fl;lkhf kjPdhtpYs;s
ngz;fSk; rpWtu;fSk; jhf;fg;glhky; ,Ug;gjw;fhf mq;F ghJfhg;Gg; gzpapy;
<Lgl cldbahf rpy tPuu;fis mDg;gpdhu;fs;.
,J kl;Lky;yhky;> vjpu;j;jug;G gilapy; ,Uf;Fk; Fiw\p my;yhj $l;lj;jdhplk;
xg;ge;jk; nra;J nfhz;lhy; mtu;fisg; Nghu;KidapypUe;J jpUg;gp tplyhk;.
gpwF K];ypk;fspd; guk vjphpahd Fiw\pfisg; Nghu;f;fsj;jpy; xU if
Page 318 of 518
ghu;j;Jtplyhk; vd;W vz;zp> ,J Fwpj;J md;rhhpfspd; jiytu;fshd ]mJ
,g;D KMj;> ]mJ ,g;D cghjh (uop) Mfpa ,UthplKk; egp (]y;) mtu;fs;
MNyhrid elj;jpdhu;fs;. 'vjphpg; gilapYs;s fj;/ghd; Fyj; jiytu;fshd
ciadh ,g;D `p];d;> `hhp]; ,g;D mt;/g; MfpNahUf;F J}jDg;gp kjPdhtpd;
tpisr;ry;fspy; %d;wpy; xU gFjpia cq;fSf;Fj; jUfpNwhk;> ePq;fs; vq;fSld;
rz;ilapLtjpypUe;J tpyfpf; nfhs;s Ntz;Lnkd Nfl;Nghkh? vd;W egp (]y;)
MNyhrid Nfl;lhu;fs;. mjw;F mt;tpUtUk; 'egpNa! ePq;fs; $Wk; ,e;j
MNyhrid my;yh`;tpd; fl;lisahf ,Ue;jhy; ehq;fs; mjw;Ff; fl;Lg;gLfpNwhk;.
mNj rkak; ,J vq;fspd; eyDf;fhf ePq;fs; nra;tjhf ,Ue;jhy; epr;rak; ehq;fs;
mjid tpUk;gtpy;iy. fhuzk;> kjPdhtpy; tpisAk; goq;fis ehq;fs; tpw;whNyh
my;yJ tpUe;jspj;jhNyh kl;LNk fj;/ghd; Fyj;jpdu; cz;z KbAk;. ,ijj; jtpu
NtW topapy; kjPdhtpd; goq;fis mtu;fs; epidj;Jf;$l ghu;f;f KbahJ.
ehq;fs; ,];yhik Vw;gjw;F Kd;Ng ,e;epiynad;why;> ,d;W my;yh`; vq;fis
,];yhkpd; %yk; fz;zpag;gLj;jp vq;fSf;F Neu;topiaAk; je;Jtpl;lhd;.
,g;NghJ gzpe;J ehq;fs; vq;fsJ nry;tq;fis mtu;fSf;Ff; nfhLg;gjh?
my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! thisj; jtpu NtW vijAk; ehq;fs; mtu;fSf;Ff;
nfhLf;f khl;Nlhk;. (mjhtJ gzpa khl;Nlhk;) ,Wjptiu NghhpLNthk;" vd;W
mt;tpUtUk; $wpdhu;fs;. ,t;tpUthpd; fUj;ijAk; Vw;Wf; nfhz;l egpatu;fs;
'mugpfs; vy;yhk; xd;WNru;e;J cq;fisj; jhf;Ffpwhu;fNs vd;w epiy fUjp
cq;fspd; ed;ikf;fhf ,e;j MNyhridia Kd; itj;Njd;" vd;W tpsf;fpdhu;fs;.
md;rhhpfspd; ,e;j cWjp> epiy Fiyahik> JzpT> kw;w vy;yhj; Njhou;fspd;
nghWik> jpahfk; - ,it midj;Jk; my;yh`;tpw;F gpbj;Jtpl;lJ. my;yh`{j;
jMyh jd; Gwj;jpypUe;J cjtpia ,wf;fpdhd;. vjphpfisj; Njhw;fbj;J mtu;fsJ
uhZtq;fis GwKJF fhl;b Xlr; nra;jhd;. ,jw;fhf my;yh`; nra;j Vw;ghl;by;
,e;epfo;r;rpAk; xd;whFk;. fj;/ghd; Nfhj;jpuj;jpy; Ema;k; ,g;D k];T+j; ,g;D
Mkpu; vd;gtu; egp (]y;) mtu;fisr; re;jpj;J 'my;yh`;tpd; J}jNu! ehd;
K];ypkhfp tpl;Nld;. Mdhy;> ehd; K];ypkhdJ vdJ $l;lj;jpdUf;Fj; njhpahJ.
vdNt> ePq;fs; K];ypk;fSf;Fr; rhjfkhf VjhtJ nra;ar; nrhd;dhy;> ehd;
mjd;gb nra;fpNwd;" vd;whu;. mjw;F egpatu;fs; 'eP jdpahf vd;d nra;J tpl
KbAk;? cd;dhy; Kbe;jhy; vq;fis tpl;Lk; vjphpfisj; jpir jpUg;Gk; je;jpuk;
vijahtJ nra;. Vnddpy;> Nghu; vd;gNj xU #o;r;rpjhd;" vd;W $wpdhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fspd; ,f;$w;Wf;fpdq;f mtu; Fiushtdhplk; nrd;whu;. ,tu;
Fiushtpdd; ez;guhf ,Ue;jjhy;> mtu;fsplk; nrd;W 'ehd; cq;fis ve;jsT
tpUk;GfpNwd; vd;gijAk; vdf;Fk; cq;fSf;FkpilapYs;s tYthd njhlu;igAk;
ePq;fs; ed;F mwptPu;fs;jhNd?" vd;whu;. mjw;ftu;fs; 'Mk;! vd;wdu;. ,e;j Cu;
cq;fSila CuhFk;. ,jpy;jhd; cq;fSila nrhj;JfSk;> gps;isfSk;>
ngz;fSk; ,Uf;fpd;wdu;. ePq;fs; ,e;j Ciutpl;L NtW vq;Fk; jg;gpj;Jr; nry;y
KbahJ. Mdhy;> Fiw\pfs; cq;fisg; Nghd;wy;y. mtu;fSk; fj;/ghd;fSk;
K`k;kjplk; Nghu; nra;tjw;fhf ,q;F te;jpUf;fpd;wdu;. ePq;fSk; K`k;kJf;F
vjpuhf mtu;fSf;F cjtp nra;fpwPu;fs;. Mdhy;> mtu;fsJ Cu; ,Jty;y.
mtu;fsJ nry;tq;fSk; gps;isfSk; ,q;F ,y;iy. mtu;fSf;F ey;y tha;g;G
fpilj;jhy; mijg; gad;gLj;jpf; nfhs;thu;fs;. mg;gb tha;g;G fpl;ltpy;iy
vd;whNyh my;yJ Nghhpy; Njhy;tpAw;whNyh mtu;fs; jq;fsJ Cu;fSf;Fj;
jpUk;gr; nrd;W jg;gpj;Jf; nfhs;thu;fs;. ePq;fs; K`k;kjplk; trkhf khl;bf;
nfhs;tPu;fs;. mtNuh cq;fsplk; gopjPu;j;Jf; nfhs;thu;. ePq;fs; vd;d nra;a
KbAk;" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F A+ju;fs; 'Ema;Nk! ehq;fs; vd;d nra;a Ntz;Lk;
Page 319 of 518
vd;W eP $Wfpwha;" vdf; Nfl;ldu;. mjw;ftu; 'ePq;fs; mtu;fsplk; mtu;fspd;
rpy egu;fis cq;fsplk; milkhdkhf itj;Jf;nfhs;s NfSq;fs;. mtu;fs;
rpyiu xg;gilf;fhj tiu ePq;fs; mtu;fSf;F Mjuthf Nghu; GhpahjPu;fs;" vd;W
$wpdhu;. mjw;F A+ju;fs; 'eP vq;fSf;Fr; rhpahd MNyhrid $wptpl;lha;" vd;W
$wpdu;.
,jw;Fg; gpd; Neubahf Ema;k; Fiw\pfisr; re;jpj;jhu;. mtu;fsplk; 'cq;fis
ehd; Nerpg;gijAk; cq;fSf;F ehd; ey;yijNa nra;Ntd; vd;gijAk; ePq;fs; ed;F
mwptPu;fs; jhNd" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F mtu;fs; 'Mk;!" mg;gbj;jhd; vd;wdu;.
mg;NghJ Fiw\pfsplk; Ema;k;> 'A+ju;fs; K`k;kJf;Fk; mtuJ Njhou;fSf;Fk;
nra;J nfhLj;j cld;gbf;ifia Kwpj;jJ gw;wp kpfTk; ifNjrkile;Js;sdu;.
mjdhy; cq;fsplkpUe;J cq;fspd; rpy egu;fis milkhdkhf cq;fsplkpUe;J
thq;fp> mtu;fis K`k;kjplk; nfhLj;Jj; jhq;fs; nra;j Fw;wj;jpw;F ghpfhuk;
Njbf;nfhs;s vz;Zfpd;wdu;. Mifahy;> mtu;fs; cq;fsplk; cq;fspd; Ml;fis
milkhdkhff; Nfl;lhy; ePq;fs; Vw;Wf; nfhs;shjPu;fs;" vd;W $wpdhu;. mt;thNw
fj;/ghdpaiur; re;jpj;J Fiw\pfsplk; $wpaJ Nghd;W $wpdhu;.
`p[; 5> \t;thy; khjk; rdpf;fpoik ,uT Fiw\pfs; A+ju;fsplk; xU nra;jp
mDg;gpdu;. mjhtJ 'ehq;fs; ,g;NghJ me;epa CUf;F te;jpUf;fpNwhk;. vq;fspd;
FjpiufSk;> xl;lfq;fSk; mope;Jtpl;ld. ePq;fSk; vq;fSld; Gwg;gLq;fs;. ehk;
midtUk; Nru;e;J K`k;kjplk; Nghu; GhpNthk;" vd;gJjhd; me;jr; nra;jpapd;
RUf;fk;.
Fiw\pfspd; ,f;Nfhhpf;ifia A+ju;fs; epuhfhpj;jJld; ',d;W rdpf;fpoik.
,e;ehspy; ehq;fs; nra;j Fw;wj;jpw;fhf vq;fSf;F Vw;gl;l jz;lid vd;dntd;W
cq;fSf;Fj; njhpAk;. vdNt> ePq;fs; cq;fspd; Ml;fis milkhdkhf vq;fsplk;
jUk; tiu ehq;fs; cq;fSf;F Mjuthf rz;ilapl khl;Nlhk;" vd;W $wpdu;.
,r;nra;jpiaj;
J}Jf;FO
Fiw\pfsplk;
$wpaTld;
'Ema;k;
cq;fSf;F
cz;ikjhd; $wpapUf;fpwhu;" vd;W Fiw\pfSk; fj;/ghd;fSk; $wpdu;.
,jw;Fg; gpd; ,tu;fs; kPz;Lk; A+ju;fsplk; jq;fspd; FOit mDg;gp 'ehq;fs;
cq;fsplk; vq;fs; Ml;fspy; vtiuAk; mDg;g khl;Nlhk;. ePq;fs; vq;fsplk;
thUq;fs;. ehk; Nru;e;J K`k;kjplk; Nghu; GhpNthk;" vd;wdu;. ,ijf; Nfl;l
A+ju;fs;> 'my;yh`;tpd; kPJ Mizahf! Ema;k; ek;kplk; cz;ikiaj;jhd;
$wpdhu;" vd;W jq;fSf;Fs; $wp tpl;L te;j Fiw\pj; J}ju;fisj; jpUg;gp
mDg;gp tpl;ldu;. ,jd;%yk; ,U jug;gpdUf;Fkpilapy; gphptpid Vw;gl;lJ.
A+ju;fs; Fiw\pfSf;F cjTtijf; iftpl;ldu;. ,jdhy; Fiw\pfspd; cWjp
Fiye;jJ. KbT vd;dthFNkh vd mtu;fs; gae;jdu;.
K];ypk;fs; my;yh`;tplk;>
'my;yh`;Nt! vq;fSila mtaq;fis kiwj;jpL vq;fspd; gaq;fis Nghf;fp
mgak; msp" vd;W Ntz;bdu;.
mLj;J egp (]y;) mtu;fSk;>
Ntjj;ij
,wf;fpatNd!
tpiuthf
fzf;F
jPu;g;gtNd!
,g;gilapdiuj;
Njhw;fbg;ghahf! ,tu;fis Ml;lk; fhzr; nra;thahf! vd my;yh`;tplk;
Ntz;bdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
Page 320 of 518
my;yh`; jdJ J}jhpd; Ntz;LjiyAk; K];ypk;fspd; ,iwQ;RjiyAk; Vw;Wf;
nfhz;lhd;. vjphpfspd; mzpfspy; gphptpid Vw;gl;L mtu;fs; jq;fSf;Fs; cjtp
nra;tijf; iftpl;ldu;. mj;Jld; my;yh`; mtu;fis tpul;l gyj;j fhw;iw
mDg;gpdhd;. mf;fhw;W mtu;fspd; $lhuq;fisf; fow;wp tPrpaJ. mtu;fspd;
ghj;jpuq;fis jiyfPohfg; Gul;baJ. $lhuj;jpd; fapWfis mWj;jJ. vjphpfs; epiy
jLkhwpdu;. my;yh`; thdtu;fspd; gilia ,wf;fpdhd;. mtu;fs; vjphpfspd;
cs;sq;fspy; gaj;ijAk; eLf;fj;ijAk; Vw;gLj;jp> mtu;fis epiy Fiya
itj;jdu;.
egp (]y;) mtu;fs; ,e;jf; fLikahd Fspu; epiwe;j ,utpy; Njhou; `{ij/ghit
vjphpfspd; nra;jpfisj; njhpe;J tu mDg;gpdhu;fs;. vjphpfs; kf;fh jpUk;g
Maj;jkhfp ,Ue;jdu;. ,r;nra;jpia egpatu;fsplk; `{ij/gh (uop) $wpdhu;.
my;yh`;tpd; cjtpahy; vjphpfs; fhiy tpbtjw;Fs; jq;fspd; ,lq;fisf; fhyp
nra;J nfhz;L Xb tpl;ldu;. mtu;fs; ,g;Nghhpd; %yk; jhq;fs; tpUk;gpa ve;j
Nehf;fj;ijAk; mila Kbatpy;iy. my;yh`; egpatu;fisg; ghJfhj;jhd;. mtdJ
thf;if cz;ikg; gLj;jpdhd;. jdJ ,];yhkpag; gilf;Ff; fz;zpaj;ijAk;
ntw;wpiaAk; toq;fpdhd;. jdJ mbahUf;F cjtp nra;jhd;. vjphp uhZtq;fis
mtNd Njhw;fbj;jhd;. egpatu;fs; jq;fsJ gilAld; kjPdh jpUk;gpdhu;fs;.
,e;j mfo; Aj;jk; `p[;hp 5> \t;thy; khjk; eilngw;wJ. ,JNt kpfr; rhpahd
$w;whFk;. vjphpfs; egp (]y;) mtu;fisAk; K];ypk;fisAk; Kw;Wifapl;l fhyk;
Vwf;Fiwa xU khjkhFk;. gy %yE}y;fspd; fUj;Jfis xUq;fpizj;Jg; ghu;f;Fk;
NghJ ,g;Nghu; \t;thy; khjk; njhlq;fp Jy;fmjh khjj;jpy; KbTw;wJ vdj;
njhpa tUfpwJ. mwpQu; ,g;D ]mJ> 'egpatu;fs; mfo; Nghu; Kbe;J Jy;fmjh
gpiw 23 Gjd;fpoik kjPdh jpUk;gpdhu;fs;" vd;W $Wfpwhu;:
,e;j mfo;g;Nghhpy; ngUk; e\;lq;fs; VJk; Vw;gltpy;iy. ,jpy; fLikahd
NkhjYk;> Nrjq;fSk; Vw;gltpy;iy. ,Ug;gpDk; ,J ,];yhkpa tuyhw;wpy; kpf
Kf;fpakhd Nghuhf tpsq;FfpwJ. ,g;Nghhpd; ,Wjpapy; ,izitg;gtu;fs;
epuhirahfp> jhf;Fg;gpbf;f Kbahky; jpUk;gp tpl;ldu;. ,izitg;gtu;fs; vt;tsT
nghpa gyKs;s uhZtq;fis xd;W jpul;b kjPdhtpy; tsu;e;J tUk; ,e;j rpwpa
,];yhkpa uhZtj;ij mopj;Jtpl Kad;whYk; mJ xUf;fhYk; KbahJ vd;gJ
,g;NghhpypUUe;J ed;F njhpate;jJ. ,k;Kiw ,g;NghUf;F mugpfs; xd;Wjpul;b
te;j gilfisg; Nghy; ,dp xUf;fhYk; mtu;fshy; xd;W jpul;btu KbahJ.
MfNtjhd; vjphpfis my;yh`; ntspNaw;wpa gpd; ',dpNky; ehNk mtu;fs; kPJ
Nghu; njhLg;Nghk;. mtu;fs; ek;kPJ Nghu; njhLf;f KbahJ. ehNk mtu;fsplk;
nry;Nthk;" vd;W egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
gD} Fiush Nghu;
gD} Fiush vd;W mwpag;gLk; ,g;Nghu; `p[;hp 5> Jy;fmjh khjj;jpy; eilngw;wJ.
mfo;g;Nghu; Kbe;J egp (]y;) mtu;fs; kjPdhtpw;Fj; jpUk;gpdhu;fs;. md;W
mtu;fs; jdJ kidtp ck;K ]ykhtpd; tPl;by; kjpa Ntisapy; Fspj;Jf;
nfhz;bUe;j NghJ thdtu; [pg;uPy; (miy) egpatu;fis re;jpj;J 'vd;d ePq;fs;
cq;fsJ MAjj;ijf; fPNo itj;J tpl;Bu;fsh? epr;rakhf thdtu;fs; jq;fspd;
MAjq;fis ,d;Dk; fPNo itf;ftpy;iy. ehd; ,g;NghJjhd; vjphpfis
tpul;btpl;L tUfpNwd;. ePq;fs; cq;fs; Njhou;fSld; Fiushtpdu;fis Nehf;fpg;
Gwg;gLq;fs;. cq;fSf;F Kd; ehd; nrd;W mtu;fSila Nfhl;ilfis
Page 321 of 518
mirf;fpNwd;. mtu;fspd; cs;sq;fspy; gaj;ij Vw;gLj;JfpNwd;" vd;W $wptpl;L
mq;fpUe;J thdtu;fspd; xU $l;lj;Jld; Gwg;gl;lhu;.
egp (]y;) mtu;fs; xUtiu mDg;gp kf;fSf;F kj;jpapy; mwptpf;ff; $wpdhu;fs;:
'ahu; fl;lisiaf; Nfl;L fPo;g;gbe;J elf;fpwhNuh mtu; m];u; njhOifia
Fiushtdhplk; nrd;Wjhd; njho Ntz;Lk;" (mjhtJ cldbahf ,q;fpUe;J
Fiushtpdiu Nehf;fp Gwg;gl Ntz;Lk;) vd;W
$wpdhu;fs;. kjPdhtpy;
mg;Jy;yh`; ,g;D ck;K kf;J}ik nghWg;ghsuhf epakpj;Jtpl;L egpatu;fs;
Gwg;gl;lhu;fs;. Nghu;f; nfhbia myPaplk; toq;fp mtiu mtrukhf Kd;$l;b
mDg;gp itj;jhu;fs;. myP (uop) gilAld; Fiuohtpdd; Nfhl;iliar;
nrd;wile;jhu;fs;. mq;fpUe;j A+ju;fs;> myP (uop) fhjpy; gLk;gbahf egp (]y;)
mtu;fisf; fLikahf Vrpdu;.
egp (]y;) mtu;fs; K`h[pu;fs; kw;Wk; md;rhhpfspd; rpy Fwpg;gpl;l egu;fSld;
kjPdhtpypUe;J
Gwg;gl;L
Fiushtpdd;
xU
fpzw;Wf;F
mUfpy;
te;J
,wq;fpdhu;fs;. mf;fpzw;Wf;F ~md;dh fpzW| vd;W $wg;gLk;.
kPjKs;s K];ypk;fs; cldbahf Fiushtpdiu Nehf;fpg; Gwg;gl;lhu;fs;. topapy;
m];u; njhOifapd; Neuk; te;jTld;: 'm];u; njhOifia Neuk; jtWtjw;Fs;
topapNyNa njhOJ tpLtjh my;yJ Neuk; jtwpdhYk; Fiush nrd;W njhOtjh"
vd mtu;fSf;F kj;jpapy; ,U fUj;Jfs; epytpd. kjPdhtpNyNa m];u; njhOJ
tpl;L Gwg;glyhnkd ahUk; jhkjpj;Jtplf; $lhJ vd;w fUj;jpy;jhd; egp (]y;)
mtu;fs; Fiush nrd;W m];u; njho Ntz;Lnkd $wpdhu;fs;. njhOif
Neuj;ijj; jtwtpLtJ egpatu;fspd; Nehf;fky;y vd;W $wptpl;L rpyu; topapNyNa
m];u; njhOifia epiwNtw;wpdu;. ,tu;fisj; jtpu kw;wtu;fs; egpatu;fs;
$wpagb Fiush nrd;W m];u; njhOifia epiwNtw;wpdu;. mg;NghJ kf;hpg;
Neukhf ,Ue;jJ. ,d;Dk; jhkjkhf te;J Nru;e;j rpyu; ,\h Neuj;jpy; m];u;
njhOjdu;.
egp (]y;) mtu;fs; ,U $l;lj;jhu;fspd; nray;fisg; gw;wp VJk; fbe;Jnfhs;s
tpy;iy. ,t;thW ,];yhkpag; gil xd;wd;gpd; xd;whf kjPdhtpypUe;J Gwg;gl;L
egpatu;fs; jq;fpapUe;j ,lj;ij te;jile;jJ. ,];yhkpag; gilapy; nkhj;jk;
%thapuk; tPuu;fSk;> Kg;gJ FjpiufSk; ,Ue;jd. Fiushtpdd; Nfhl;ilfisr;
Rw;wp tisj;J Kw;Wifapl;ldu;. K];ypk;fspd; Kw;Wif fLikahf ,Ue;jijf;
fz;l Fiushtpdd; jiytd; fmg; ,g;D m]J jdJ kf;fsplk; %d;W
fUj;Jfis Kd; itj;jhd;.
1) midtUk; K];ypkhfp K`k;kJila khu;f;fj;jpy; Nru;tJ. mg;gb Nru;e;jhy;
ehk; ekJ capu;> nghUs;> gps;isfs;> ngz;fs; midtiuAk; ghJfhj;Jf;
nfhs;syhk;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! K`k;kJ my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J
mDg;gg;gl;l J}ju; vd;gJk;> mtiug; gw;wp jt;whj;jpy; $wg;gl;bUf;fpwJ vd;gJk;
cq;fSf;F njs;sj; njspthf njhpAk;.
2) ekJ gps;isfisAk; ngz;fisAk; ehNk ekJ fuj;jhy; nfhd;WtplNtz;Lk;.
gpwF this cUtp K`k;kJld; Nghu; GhpNthk; ehk; mtu;fis ntw;wp
nfhs;Nthk; my;yJ ehk; midtUk; kuzkhFk; tiu mtUld; Nghu; GhpNthk;.
Page 322 of 518
3) rdpf;fpoik tUtij vjpu;ghu;g;Nghk;. md;W ehk; Nghu; Ghpakhl;Nlhk; vd;W
K];ypk;fs; vz;zpf; nfhz;bUg;ghu;fs;. me;Neuj;jpy; mtu;fisj; jpBnudj;
jhf;FNthk;.
,t;thW %d;W fUj;Jfis fmg; Kd;itj;Jk; mjpy; ve;j xd;iwAk; A+ju;fs;
Vw;Wf; nfhs;stpy;iy. ,jdhy; fmg; fLk; Nfhgkile;J> 'cq;fspy; xUtu; $l
tho;ehspy; xU ehSk; cWjpAld; thoe;jjpy;iy" vd;W fLfLj;jhu;. Fiushtpdu;
,t;thW
jq;fsJ
jiytu;
fmGila
ve;j
MNyhridiaAk;
Vw;Wf;
nfhs;stpy;iy. ,Wjpahf egpatu;fs; $Wk; jPu;g;igNa Vw;Wf; nfhs;s Ntz;ba
epu;g;ge;jj;jpw;F Mshapdu;.
,Ug;gpDk; ruziltjw;F Kd;dhy; egp (]y;) mtu;fs; jq;fSf;F vd;d
jPu;g;gspg;ghu;fs; vd;gijj; njhpe;J nfhs;s jq;fSf;F ez;gu;fshf ,Ue;j rpy
K];ypk;fSld; njhlu;G nfhz;L mwpa tpUk;gpdu;. MfNt> egpatu;fsplk;
J}jDg;gp mg+Yghghit jq;fsplk; mDg;Gk;gb Nfl;Lf; nfhz;ldu;. mg+Yghgh
A+ju;fspd; el;GuPjpahd xg;ge;jf;fhuuhf ,Ue;jhu;. ,tUila nghUl;fSk;>
gps;isfSk; A+ju;fspd; gFjpapy; ,Ue;jd. mg+Yghgh A+ju;fisr; re;jpj;jTld;
mthplk; ngz;fSk;> rpWtu;fSk; vOe;J te;J mOjdu;. ,ijg; ghu;j;J mtuJ
cs;sk; ,sfptpl;lJ. mtu;fs; 'mg+YghghNt! ehq;fs; egpatu;fspd; jPu;g;ig
Vw;Wf; nfhz;lhy; egpatu;fs; vq;fSf;F vd;d jPu;g;gspg;ghu;fs;?" vd;wdu;.
mg;NghJ mg+Yghgh 'jdJ fOj;ijr; rPTtJ Nghy; nra;J fhl;b> me;jj; jPu;g;G
nfhiy!" vd;W #rfkhff; $wpdhu;.
egp (]y;) mtu;fspd; ,e;j ,ufrpa Kbit ntspg;gLj;jp jtW nra;J tpl;Nlhk;
my;yh`;Tf;Fk; mtdJ J}jUf;Fk; Nkhrb nra;J tpl;Nlhk; vd;W mg+Yghgh
czu;e;jhu; tUe;jpdhu;. vdNt> egpatu;fisr; re;jpf;fr; nry;yhky; k];[pJe;
egtpf;Fr; nrd;W jd;id xU J}Zld; fapw;why; gpizj;Jf; nfhz;lhu;.
egpatu;fs;jhd; jd;id mtpo;j;Jtpl Ntz;Lk;> ,dp xUf;fhYk; Fiushtpdd;
g+kpf;F nry;yNt khl;Nld; vd;W rj;jpak; nra;J nfhz;lhu;. egpatu;fs;
mg+Yghghtpd; tUifia vjpu;ghu;j;jpUe;jhu;fs;. ,td; nra;jp egpatu;fSf;F
fpilj;jTld; 'mg+Yghgh vd;dplk; Neubahf te;J tp\aj;ij $wpapUe;jhy; ehd;
mtUf;fhf my;yh`;tplk; kd;dpg;G Nfl;bUg;Ngd;. Mdhy;> vg;NghJ mtu;
mtUila tpUg;gg;gb ele;J nfhz;lhNuh my;yh`; mtuJ gpio nghWg;ig
Vw;Wf; nfhs;Sk; tiu ehd; mtiu mtpo;j;Jtpl KbahJ" vd;whu;fs;.
mg+Yghgh njspthff; $wpa gpd;Gk; NtW topapd;wp egp (]y;) mtu;fspd; jPu;g;ig
Vw;Wf; nfhs;syhk; vd;w KbTf;F A+ju;fs; te;jdu;. A+ju;fs; ngUksT
czTfisAk; Njitahd nghUl;fisAk; Nrfhpj;J itj;jpUe;jdu;. fpzWfSk;
gykpf;f Nfhl;ilfSk; mtu;fsplk; ,Ue;jd. Mdhy;> K];ypk;fNsh A+ju;fspd;
Nfhl;ilf;F ntspNa jpwe;j ntspapy; fLq;Fspuhy; f\;lg;gl;Lf; nfhz;bUe;jdu;.
czTg; gw;whf;Fiwahy; fLikahdg; grpf;F Mshfp> Jd;gj;jpy; rpf;fpj; jtpj;Jf;
nfhz;bUe;jdu;. Nghhpy; njhlu;e;J <Lgl;bUe;jjhy; mjpfkhd fisg;Gw;wpUe;jdu;.
Mf> ,e;j #o;epiyapy; K];ypk;fspd; kPJ Kw;Wifia ePbj;jhYk; mijj; jhq;Fk;
rf;jp A+ju;fsplk; ,Ue;Jk; mtu;fs; mjw;Fj; Jzpatpy;iy. mtu;fSila
cs;sj;jpy; my;yh`; gaj;ij Vw;gLj;jpdhd;. mtu;fs; epiyFiye;jdu;. myP ,g;D
mg+jhypg;> [{igu; ,g;D mt;thk; (uop) ,UtUk; K];ypk;fSf;F Kd; epd;W
tPu%l;bdu;. myP (uop) K];ypk;fisg; ghu;j;J 'my;yh`;it ek;gpf;if nfhz;l
gilfNs! my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! `k;[hTf;F Vw;gl;lij ehDk;
Page 323 of 518
mDgtpg;Ngd;
rgjkpl;lhu;fs;.
my;yJ
mtu;fsJ
Nfhl;ilia
ntw;wp
nfhs;Ntd;"
vd;W
K];ypk;fspd;
czu;TfisAk;
tPuj;ijAk;
MNtrj;ijAk;
A+ju;fs;
Ghpe;Jnfhz;ldu;. ,dpAk; fhyjhkjk; nra;tJ crpjky;y vd;gij czu;e;jdu;.
Mifahy; egp (]y;) mtu;fspd; jPu;g;ig Vw;Wf; nfhs;tjw;F jPtpuk; fhl;bdu;.
jq;fsJ Nfhl;ilfspypUe;J ntspNawp egpatu;fSf;F Kd; ruzile;jdu;.
egpatu;fs; Mz;fisf; ifJ nra;AkhW fl;lisapl;lhu;fs;. K`k;kJ ,g;D
k];ykhtpd; jiyikapd; fPo; Mz;fs; midtUk; tpyq;fplg;gl;ldu;. ngz;fSk;
rpWtu;fSk; Mz;fspypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gl;L Xukhd ,lj;jpy; mku;j;jp
itf;fg;gl;ldu;.
mg;NghJ
mt;];
$l;lj;jpdu;
egpatu;fis
re;jpj;J
'my;yh`;tpd; J}jNu! ifDfh ,d A+ju;fs; tp\aj;jpy; ePq;fs; vg;gb ele;J
nfhz;Bu;fs; vd;gJ cq;fSf;Fj; njhpAk;. mtu;fs; vq;fs; rNfhjuu;fshfpa f];u[;
,dj;jtd; ez;gu;fshtu;. ,e;j Fiush ,d A+ju;fs; (mt;];fshfpa) vq;fsplk;
cld;gbf;if nra;J nfhz;ltu;fs;. ePq;fs; ,tu;fsplk; ey;y Kiwapy; ele;J
nfhs;s Ntz;Lnkd ehq;fs; tpUk;GfpNwhk;" vd;whu;fs;. mjw;F egpatu;fs;
'cq;fs; ,dj;ijr; Nru;e;j xUtu; ,tu;fs; tp\aj;jpy; jPu;g;gspj;jhy; mij ePq;fs;
Vw;Wf; nfhs;fpwPu;fsh?" vdf; Nfl;lhu;fs;. mjw;F mtu;fs; 'ehq;fs; mij Vw;Wf;
nfhs;fpNwhk;" vd;wdu;. egpatu;fs; ',tu;fs; Fwpj;J jPu;g;gspf;Fk; chpikia
]mJ ,g;D KMjplk; xg;gilf;fpNwd;" vd;wTld; mt;]; $l;lj;jpdu; mij
KOikahf Vw;Wf; nfhz;ldu;.
egp (]y;) mtu;fs; ]mJ ,g;D KMj; (uop) mtu;fis mioj;J tu
MsDg;gpdhu;fs;. ]mJ ,g;D KMJ (uop) mfo;g;Nghy; fhypy; mk;G
ijj;Jtpl;ljpd;
fhuzkhf
egpatu;fSld;
tu
Kbahky;
kjPdhtpy;
jq;fptpl;lhu;fs;. mtu;fs; xU fOijapy; egpatu;fsplk; mioj;J tug;gl;lhu;fs;.
mtu; te;J nfhz;bUf;Fk; NghNj mq;fpUe;jtu;fs; mtiur; Rw;wp ']mNj!
ck;kplk; xg;ge;jk; nra;jpUe;j ,e;j A+ju;fs; tp\aj;jpy; mofpa jPu;g;igf;
$Wthahf! mtu;fSf;F cjtp Ghpthahf! eP mtu;fSf;F Vw;w jPu;g;G toq;f
Ntz;Lk;
vd;gjw;fhfj;jhd;
egpatu;fs;
cd;id
jPu;g;gspf;Fk;gb
mioj;jpUf;fpwhu;fs;" vd;W $wpdhu;fs;. Mdhy;> ]mJ (uop) mtu;fspd; ve;j
Ngr;Rf;Fk; gjpyspf;ftpy;iy. FOkpapUe;j kf;fs; ]mij kpf mjpfkhfj; njhe;juT
nra;jTld; ]mJ (uop) ',g;NghJjhd; my;yh`;tpd; tp\aj;jpy; gopg;gtu;fspd;
gopg;ig nghUl; gLj;jhky; ,Uf;f ,e;j ]mJf;F Neuk; te;Js;sJ" vd;whu;.
]mj; (uop) mtu;fspd; ,e;j JzpTkpf;f nrhy;yhy; FOkpapUe;j kf;fs; A+ju;fspd;
tp\aj;jpy; ]mJ (uop) mtu;fspd; KbT vd;dthf ,Uf;Fk; vd;gijg;
Ghpe;Jnfhz;ldu;. mjhtJ> A+ju;fis nfhy;y Ntz;Lk; vd;w cWjpapy; ]mJ (uop)
,Uf;fpwhu; vd;gJ mtuJ Ngr;rpypUe;J njhpa te;jJ. ,jdhy; ]mJ (uop)
jq;fsJ jPu;g;ig ntspg;gilahf $Wtjw;F Kd;ghfNt A+ju;fs; nfhy;yg;glg;
Nghfpwhu;fs; vd;w nra;jpia kf;fs; kjPdhthrpfSf;Fj; njhptpj;jdu;.
]mJ (uop)> egp (]y;) mtu;fs; ,Uf;Fk; ,lj;ij mile;j NghJ egpatu;fs;
jq;fsJ Njhou;fsplk; 'cq;fsJ jiytiu vOe;J nrd;W mioj;J thUq;fs;"
vd;W $wpdhu;fs;. egpj;Njhou;fs; ]mijf; fOijapypUe;J ,wf;fp mioj;J
te;jTld; ']mNj! ,e;j A+ju;fs; ckJ jPu;g;ig Vw;Wf; nfhs;sj; jahuhf
,Uf;fpd;wdu;" vd;whu;fs;. mg;NghJ ]mJ (uop) 'vdJ jPu;g;G mtu;fs; (A+ju;fs;)
kPJ nry;Ygb MFkh?" vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;F kw;wtu;fs; 'Mk;!
nry;YgbahFk;" vd;wdu;. gpwF ]mJ (uop) 'K];ypk;fspd; kPJ vdJ jPu;g;G
Page 324 of 518
nry;YgbahFkh?" vd;W Nfl;lhu;fs;. kf;fs; 'Mk;!" vd;wdu;. mg;NghJ ',q;Fs;s
kw;wtu; kPJk; - mjhtJ jdJ Kfj;jhy; egpatu;fis Rl;bf;fhl;b - vdJ jPu;g;G
nry;YgbahFkh?" vd;W Nfl;lhu;fs;. mg;NghJ egpatu;fs; 'Mk;! ehDk;
cq;fSila jPu;g;ig Vw;Wf; nfhs;Ntd;" vd;whu;fs;. ,jw;Fg; gpd; ]mJ (uop)
me;j A+ju;fs; tp\aj;jpy; jPu;g;G $wpdhu;fs;:
'Mz;fisf; nfhd;Wtpl Ntz;Lk;. rpWtu;fisAk; ngz;fisAk; ifjpfshf;f
Ntz;Lk;. ,tu;fspd; nrhj;JfisAk; nghUl;fisAk; gq;F itj;Jtpl Ntz;Lk;.
,Jjhd; vdJ jPu;g;G" vd ]mJ (uop) $wpdhu;. ,j;jPu;g;igf; Nfl;l egpatu;fs;
'VO thdq;fSf;F NkypUf;Fk; my;yh`;tpd; jPu;g;ig ePq;fs; ,tu;fs; tp\aj;jpy;
toq;fp tpl;Bu;fs;" vd;W $wpdhu;fs;.
cz;ikapy; ]mJ (uop) $wpa jPu;g;G kpf ePjkhdNj! Kw;wpYk; Neu;ikahdNj!
Vnddpy;> Fiush ,d A+ju;fs; jq;fsJ cld;gbf;ifia Kwpj;jJ kl;Lky;yhky;
K];ypk;fis mopf;f Ntz;Lnkd;gjw;fhf 1500 thl;fisAk;> 2000 <l;bfisAk;>
300 ftr MilfisAk;> 500 ,Uk;Gf; Nflaq;fisAk;> xU Njhypdhyhd
Nflaj;ijAk; Nrfhpj;J itj;jpUe;jdu;. ,tw;iw K];ypk;fs; mtu;fSila
,y;yq;fis ntw;wp nfhz;l gpd; ifg;gw;wpdu;.
,j;jPu;g;Gf;Fg; gpd; egp (]y;) mtu;fs; e[;[hu; fpisiar; Nru;e;j gpd;Jy; `hhp];
vd;w ngz;zpd; tPl;by; A+ju;fis milj;J itf;f fl;lisapl;lhu;fs;. mjw;Fg;
gpd; mtu;fSf;fhf kjPdhtpd; filj; njUtpy; ngUk; mfo; Njhz;lg;gl;lJ.
gpd;G xt;nthUtuhf mioj;J tug;gl;L mf;Fopapy; itj;J jiy ntl;lg;gl;lJ.
gpwF
mjpNyNa
Gijf;fg;gl;ldu;.
,t;thW
xt;nthUtuhf
mioj;Jr;
nry;yg;gLk;NghJ milgl;bUe;j rpyu; jq;fsJ jiytd; fmgplk; 'jiytNu!
vq;fis mioj;Jr; nrd;W ,tu;fs; vd;d nra;fpd;whu;fs;!" vd;wdu;. mjw;F fmg;
'vd;d! cq;fSf;F ve;Neuj;jpYk; vJTk; tpsq;fhjh? miog;gtu; te;J mioj;Jf;
nfhz;Nl ,Uf;fpd;whu;. mioj;Jr; nry;yg;gl;ltu; jpUk;gp tUtjpy;iy. ,g;NghJ
$l Ghpatpy;iyah? my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mJ nfhiyjhd; vd;gJ
cq;fSf;F tpsq;ftpy;iyah?" vd;whu;. mtu;fs; 600ypUe;J 700 Ngu; tiu
,Ue;jdu;. midtUk; nfhy;yg;gl;L Gijf;fg;gl;ldu;.
,t;thW
Nkhrb
kw;Wk;
tQ;rf
FzKs;s
tp\g;
ghk;Gfs;
mopj;njhopf;fg;gl;ld.
,tu;fs;
K];ypk;fSldhd
xg;ge;jq;fis
kl;Lky;yhky; K];ypk;fis mopg;gjw;fhf Ftpe;j uhZtq;fSf;Fk;
nra;jdu;. me;Neuk; K];ypk;fSf;F kpfr; rpukkhd Neukhf ,Ue;jJ.
A+ju;fs; ,e;j nray;ghLfspd; fhuzkhf khngUk; Fw;wthspfshtu;.
mtu;fis Kw;wpYk; nfhd;W tpLtJjhd; rhpahd jPu;g;ghf ,Ue;jJ.
Kw;wpYk;
Kwpj;jJ
cjtpAk;
MfNt>
vdNt>
,e;j Fiush A+ju;fSld; esPu; A+ju;fisr; Nru;e;j nfhba i\j;jhd; `a; ,g;D
mf;jg; vd;gtDk; nfhiy nra;ag;gl;lhd;. ,td; ekJ md;id ]/gpa;ah (uop)
mtu;fspd; je;ijahthd;. ,td;jhd; ,g;Nghhpd; NghJ K];ypk;fSldhd
xg;ge;jj;ij Kwpj;Jf; nfhs;Sk;gb fmg; ,g;D m];mijj; J}z;bdhd;. ,jd;
tptuj;ij Kd;Ng ehk; $wpapUf;fpNwhk;. Fiw\p kw;Wk; fj;/ghd; ,dj;jtu;fs;
NghhpypUe;J jpUk;gpr; nrd;w gpd; `a; ,g;D mf;jg;> jhd; nfhLj;j thf;if
epiwNtw;Wtjw;fhf
Fiush
A+ju;fspd;
Nfhl;ilf;Fs;
GFe;J
nfhz;lhd;.
kw;wtu;fSld; ,tDk; ifJ nra;ag;gl;L> iffs; fOj;Jld; Nru;j;J fl;lg;gl;l
epiyapy; mioj;J tug;gl;lhd;. jd;id nfhd;wjw;Fg; gpd; jdJ Milfis
K];ypk;fs; vLj;Jf; nfhs;sf; $lhJ vd;gjw;fhf midj;J gf;fq;fspYk;
Page 325 of 518
tpuy;fspd; Edp mstpw;F fpopj;J Xl;ilapl;Lf; nfhz;lhd;. egpatu;fSf;F
mUfpy; ,tid mioj;J te;j NghJ mtd; egpatu;fisg; ghu;j;J 'cd;idg;
gifj;Jg; nfhz;ljw;fhf ehd; vd;id ,fotpy;iy. ,Ug;gpDk; my;yh`;Tld;
Nkhjpatd; Njhw;WtpLthd; vd;gJ vdf;Fj; njhpAk;" vd;W $wptpl;L 'kf;fNs!
my;yh`;tpd;
fl;lisiag;
gw;wp
ehd;
ftiyg;gltpy;iy.
,JNghd;w
NrhjidfisAk; Nghu;fisAk; my;yh`; ,];uNtyu;fs; (A+ju;fs;) kPJ tpjpj;J
tpl;lhd;" vd;W $wpdhd;. gpwF mtdJ jiy ntl;lg;gl;lJ.
fy;yhj; ,g;D Ritj;
jpUifahy;
nfhd;W
nfhy;yg;gl;lJ.
(uop) vd;w egpj;Njhoiu xU A+jg; ngz; khthl;Lk;
tpl;lhs;.
vdNt>
mg;ngz;izAk;
gopf;Fg;
gop
Kb Kisj;j midtiuAk; nfhd;W> Kb Kisf;fhjtu;fis tpl;L tpLk;gb egp
(]y;) mtu;fs; fl;lisapl;lhu;fs;. Kb Kisf;fhjtu;fspy; ~mj;jpah| vd;w xU
rpWtu; ,Ue;jhu;. gpw;fhyj;jpy; mtu; ,];yhik Vw;W egpatu;fspd; Njhouhf
khwpdhu;. (Kb Kisj;jtu;fs; vd;gJ (Nk[u;) gUtkile;jtu;fisAk; Kb
Kisf;fhjtu; vd;gJ (ikdu;) gUtkilahjtu;fisAk; Fwpf;Fk;).
]hgpj; ,g;D if]; (uop) vd;w egpj;Njhou; [{igu; ,g;D ghj;jh vd;w A+jiuAk;
mtuJ FLk;gj;jhu;fs; kw;Wk; nghUl;fisAk; jdf;F je;JtpLkhW egpatu;fsplk;
Nfhhpdhu;. egpatu;fSk; mtu; Nfl;lthNw nfhLj;J tpl;lhu;fs;. egpj;Njhou;
]hgpj;Jf;F ,jw;F Kd; ,e;j A+ju; cjtp Ghpe;jpUe;jhu;. ]hgpj; mthplk;
'cd;idAk; ckJ nghUisAk;> ckJ FLk;gj;jhu;fisAk; egpatu;fs; vdf;F
md;gspg;ghf nfhLj;J tpl;lhu;fs;. ehd; mtw;iwj; jpUk;g cdf;Nf nfhLj;J
tpLfpNwd;" vd;whu;. Mdhy;> me;j [{igu; ,g;D ghj;jh vd;w A+jd; ']hgpj;Nj
ehd; cdf;F nra;j cjtpapd; nghUl;lhy; Nfl;fpNwd;. vd;idf; nfhd;W
vd;Dila rNfhjuu;fSld; Nru;j;JtpL" vd;whd;. ]hgpj; mtdJ fOj;ijr; rPtp
mtdJ ez;gu;fSlNdNa Nru;j;J tpl;L> mtdJ kfd; mg;Ju; u`;khd; ,g;D
[{igiu capNuhL tpl;Ltpl;lhu;. ,tu; gpwF ,];yhik Vw;W egpatu;fspd;
Njhouhfp tpl;lhu;.
ck;Ky; Kd;jpu; ]y;kh gpd;j; if]; (uop) vd;w ]`hgpg; ngz;kzp ~/ghM ,g;D
]k;thy;| vd;w A+jiuj; jdf;F md;gspg;ghff; nfhLf;Fk;gb egpatu;fsplk;
Nfl;lhu;. egpatu;fs; nfhLj;JtplNt mg;ngz;kzp mtiu capNuhL tpl;Ltpl;lhu;.
me;j A+ju; ,];yhik Vw;W egpatu;fspd; Njhouhfp tpl;lhu;.
md;wpuT Nfhl;ilapypUe;J fPNo ,wq;Ftjw;F Kd; rpyu; ,];yhik Vw;wdu;.
vdNt> mtu;fisf; ifJ nra;atpy;iy. mtu;fsJ nghUl;fSk; FLk;gq;fSk;
ghJfhf;fg;gl;ld.
mk;u; ,g;D ]mjp vd;w xU A+ju; ,Ue;jhu;. egpatu;fSf;Fj; jdJ ,dj;jtu;
nra;j Nkhrbapy; mtu; $l;L Nrutpy;iy. md;wpuT mtu; Nfhl;ilapy; ,Ue;J
ntspNawpaij ghJfhg;Gg; gilapd; jsgjpahf ,Ue;j K`k;kJ ,g;D k];ykh
ghu;j;jhu;. mtiug; gw;wp K`k;kJ ,g;D k];ykhtpw;F njhpa tuNt mtu;
jg;gpj;Jr; nry;tjw;F toptpl;lhu;. Mdhy; mtu; vq;F nrd;whu;? vd;d Mdhu;?
vd;w tptuk; tuyhw;wpy; mwpag;gltpy;iy.
Fiushtpdd; nghUl;fspy; Ie;jpy; xd;iw egp (]y;) mtu;fs; xJf;fptpl;L
kPjj;ij jq;fspd; Njhou;fSf;Fg; gq;fpl;lhu;fs;. mjhtJ> Fjpiu tPuu;fSf;F
%d;W gq;Fk; (xU gq;F mtUf;Fk; kw;w ,U gq;F Fjpiuf;Fk;) fhyhl;giliar;
Page 326 of 518
Nru;e;jtu;fSf;F xU gq;Fk; vd egpatu;fs; gq;F itj;jhu;fs;. ]mJ ,g;D i[J
(uop) vd;w md;rhhp Njhod; jiyikapy; ifjpfis tpw;W tu xU FOit
egpatu;fs; e[;Jf;F mDg;gpdhu;fs;. mtu;fs; mq;F nrd;W ifjpfis tpw;W
FjpiufisAk; MAjq;fisAk; thq;fp te;jhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fs; ifjpahf ,Ue;j ngz;fspy; jdf;nfd iu`hdh gpd;j; mk;u;
,g;D Fdh/gh vd;gtiu vLj;Jf; nfhz;lhu;fs;. ,tu; egpatu;fspd; tho;ehs;
tiu mtu;fSld; ,Ue;jhu; vd ,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;. (,g;D `p\hk;)
Mdhy;> NtW rpyu; $WtjhtJ: egp (]y;) ,tiu tpLjiy nra;J> gpd;G `p[;hp
6y; jpUkzk; nra;J nfhz;lhu;fs;. egpatu;fs; ,Wjp `[;[pypUe;J jpUk;gp
tUk;NghJ ,tu; ,we;Jtpl;lhu;. egpatu;fs; ,tiu gfP/ kz;ziwapy; mlf;fk;
nra;jhu;fs;. (jy;fP`;)
Fiushtpd; gpur;rid Kbe;jTld; ]mJ ,g;D KMj; (uop) jd; tp\aj;jpy;
nra;j Ntz;Ljiy my;yh`; mq;fPfj;jhd;. ]mjpd; Ntz;Ljy; vd;d vd;W
,jw;F Kd; ehk; $wpapUf;fpNwhk;. egp (]y;) mtu;fs; ,tUf;nfd gs;spthrypy;
xU $lhuj;ij mikj;jpUe;jhu;fs;. egpatu;fs; mtiu mq;F jq;f itj;J
mbf;fb eyk; tprhhpj;J te;jhu;fs;. rpy ehl;fspy; mtuJ fhak; tPq;fp cile;jJ.
mjpypUe;J tope;j ,uj;jk; fp/ghu; fpisapdUf;fhf gs;spapy; fl;lg;gl;bUe;j
$lhuj;jpy; gutpaJ. mijg; ghu;j;J mf;$lhuj;jpy; ,Ue;jtu;fs; ',J vd;d!
cq;fs; $lhuj;jpypUe;J tUfpwNj!" vd;W Nfl;ldu;. mq;F nrd;W ghu;f;ifapy;
]mJ (uop) mtu;fspd; fhak; cile;J ,uj;jk; tope;J nfhz;bUe;jJ. ,Wjpapy;
mtu;fs; mf;fhaj;jpdhNyNa ,we;J tpl;lhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
]mJ ,g;D KMj; (uop) mtu;fspd; kuzj;jpw;F my;yh`;tpd; mu;N\"
FYq;fpaJ vd;W egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`;
K];ypk;)
]mJ ,g;D KMjpd; [dh]hit (gpNujj;ijr;) Rke;J nrd;wNghJ mJ kpf
,Nyrhf ,Ue;jJ. eatQ;rfu;fs; 'vd;d ,tuJ [dh]h ,t;tsT ,Nyrhf
cs;sNj?" vd;wdu;. mjw;F egp (]y;) mtu;fs; 'epr;rakhf thdtu;fs; mijr;
Rke;J nry;fpwhu;fs;" vd;whu;fs;. (]{dDj; jpu;kpjp)
Fiushtpdiu Kw;Wifapl;bUe;j NghJ fy;yhj; ,g;D ]{itj; (uop) vd;w
egpj;Njhou; A+jg; ngz; xUj;jpahy; nfhy;yg;gl;lhu;. NkYk;> cf;fh\htpd; rNfhjuu;
mg+ ]pdhd; ,g;D kp`;]d; (uop) vd;gtUk; Kw;Wifapd; fhyj;jpy; ,we;jhu;fs;.
mg+ Yghgh MW ,uTfs; J}zpNyNa jd;idf; fl;bf; nfhz;bUe;jhu;. xt;nthU
njhOifapd; Neuj;jpYk; mtuJ kidtp mtiu mtpo;j;J tpLthu;. mtu; njhOJ
Kbj;jTld; kPz;Lk; jd;idj; J}zpy; fl;bf; nfhs;thu;. egp (]y;) mtu;fs; Xu;
,uT ck;K ]ykhtpd; tPl;by; ,Ue;j NghJ mjpfhiy ]`u; Neuj;jpy;
mg+Yghghtpd; ghtkd;dpg;G njhlu;ghd trdk; ,wq;fpaJ.
ck;K ]ykh (uop) jdJ miwapd; thrypy; epd;wtuhf 'mg+ YghghNt! ePq;fs;
ew;nra;jp ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;. my;yh`; cq;fis kd;dpj;J tpl;lhd;" vd;W
$wpdhu;. ,r;nra;jpiaf; Nfl;l kf;fs; mtiu mtpo;j;J tpLtjw;fhf mtiu
Nehf;fp tpiue;jdu;. Mdhy;> egp (]y;) mtu;fisj; jtpu jd;id NtW ahUk;
mtpo;f;ff; $lhJ vd;W kWj;Jtpl;ljhy; egpatu;fs; RG`{ njhOiff;F te;j
NghJ mtiu mtpo;j;J tpl;lhu;fs;.
Page 327 of 518
,e;jg; Nghu; `p[;hp 5> Jy;fmjh khjj;jpy; eilngw;wJ. Kw;Wif nkhj;jk;
,Ugj;ije;J ,uTfs; ePbj;jJ.(]`P`{y; Gfhhp> ,g;D `p\hk;> [hJy; kMJ)
my;yh`{j; jMyh mfo; Nghu; njhlu;ghfTk;> Fiush Nghu; njhlu;ghfTk;
~m`;]hg;| vDk; mj;jpahj;jpy; gy trdq;fis ,wf;fpdhd;. mt;trdq;fspy;
,r;rk;gtq;fs; njhlu;ghd rpy Kf;fpa epfo;Tfis my;yh`; Fwpg;gpl;L
$wpapUf;fpwhd;.
NkYk;>
,iwek;gpf;ifahsu;fs;
kw;Wk;
eatQ;rfu;fspd;
epiyikfisAk;> K];ypk;fis vjpu;f;f te;j ,uhZtq;fs; Njhw;Wg;NghdijAk;>
Nkhrb nra;Ak; A+ju;fspd; epiyik vd;dthdJ vd;gijAk; mjpy; njspthf
my;yh`; Fwpg;gpl;bUf;fpd;whd;.
mLj;jfl;l uhZt eltbf;if
]y;yhk; ,g;D mGy;`{iff;... (`p[; 5> Jy;fmjh)
,tdJ Gidg; ngau; ~mg+uh/gp| vdg;gLk;. A+j ,dj;ijr; Nru;e;j ,td; kpfg;
nghpa nfhbatdhf ,Ue;jhd;. K];ypk;fSf;F vjpuhf mfo; Nghhpy; gilfis
xd;W jpul;batu;fspy; ,tDk; xUtd;. ,td; Nghhpd; NghJ K];ypk;fspd;
vjphpfSf;Fg; ngUkstpy; nghUSjtp nra;jhd;. (/gj;`{y; ghhp)
,td; egp (]y;) mtu;fSf;Ff; fLk; Nehtpid je;J te;jhd;. Fiush A+ju;fspd;
gpur;ridia Kbj;j gpd; mtidf; nfhiy nra;Jtpl f];u[; fpisapdu; egp (]y;)
mtu;fsplk; mDkjp Nfhhpdu;. ,jw;F Kd; ,tidg; Nghd;w nfhbatd; fmG
,g;D m\;u/ig mt;]; fpisapdu; nfhd;wjhy; mJNghd;w xU rpwg;igj;
jhq;fSk; mila Ntz;Lk; vd f];u[; fpisapdu; tpUk;gpdu;. vdNt>
egpatu;fsplk; mjw;F mDkjp NfhUtjpy; jPtpuk; fhl;bdu;.
egp (]y;) mtu;fs; mtidf; nfhy;tjw;F mDkjp toq;fpdhu;fs;. Mdhy;>
mtidj; jtpu mq;Fs;s rpWtu;fis my;yJ ngz;fis nfhy;yf; $lhJ vd
jil tpjpj;jhu;fs;. egpatu;fsplk; mDkjp ngw;W Ie;J egu;fs; nfhz;l xU FO
,jw;fhf Gwg;gl;Lr; nrd;wJ. ,tu;fs; midtUk; f];u[; fpisapdhpy; ]ykh
FLk;gj;ijr; Nru;e;jtu;fshtu;. ,tu;fspd; jsgjpahf mg;Jy;yh`; ,g;D mjPf; (uop)
,Ue;jhu;. ,f;FO mg+uh/gpapd; Nfhl;il ,Ue;j ifgu; efuj;ij Nehf;fp
Gwg;gl;lJ. ,tu;fs; Nfhl;ilia milAk; NghJ #hpad; kiwe;J ,Ul;btpl;lJ.
kf;fs; jq;fspd; fhy;eilfis mioj;Jf; nfhz;L tPL jpUk;gp tpl;ldu;.
mg;NghJ mg;Jy;yh`; ,g;D mjPf; jdJ Njhou;fsplk; 'ePq;fs; ,q;F ,Uq;fs;.
ehd; nrd;W thapy; fhtyhplk; espdkhfg; Ngrpg; ghu;f;fpNwd;. Kbe;jhy; ehd;
Nfhl;ilf;Fs; Eioe;J tpLfpNwd; vd;W $wp Gwg;gl;lhu;. Nfhl;il fjTf;fUfpy;
nrd;w NghJ jd;id Milahy; kiwj;Jf; nfhz;L rpWePu; fopg;gJ Nghy; mku;e;J
nfhz;lhu;. Nfhl;ilf;Fs; nry;y Ntz;ba kf;fs; nrd;W tpl;ldu;. mg;NghJ
thapy; fhtyhplk; 'my;yh`;tpd; mbahNd! cs;Ns nry;tjhf ,Ue;jhy; ,g;NghNj
nrd;WtpL. ehd; fjit %lg; NghfpNwd;" vd;whd;.
mg;Jy;yh`; ,g;D mjPf; (uop) $Wfpwhu;fs;: ehd; Nfhl;ilf;Fs; nrd;W xU
kiwtplj;jpy; kiwe;J nfhz;Nld;. midtUk; Nfhl;ilf;Fs; Eioe;J tpl;ldu;
vd;W njhpe;jTld; thapy; fhtyhsp fjit %bdhd;. gpd;G rhtpfis Xu;
Mzpapy; njhq;f tpl;lhd;. ehd; me;j rhtpfis vLj;J itj;Jf; nfhz;Nld;. mg+
uh/gp> rpy ez;gu;fSld; mtdJ miwapy; ,uhf;fijfs; Ngrpf; nfhz;bUe;jhd;.
Ngrpf; nfhz;bUe;jtu;fs; nrd;wgpd; ehd; mtdJ miwia Nehf;fp NkNy
Page 328 of 518
VwpNdd;. xt;nthU fjthf jpwe;J cs;Ns nrd;wTld; mf;fjit cs; gf;fkhf
jhopl;Lf; nfhz;Nld;. mjhtJ ,q;F cs;stu;fSf;F ehd; ,Ug;gJ njhpe;J>
vd;id Nehf;fp gpbg;gjw;F te;jhYk; mtu;fs; vd;id gpbg;gjw;Fs; ehd;
mtidf; nfhd;W tplyhk; vd;gjw;fhf ,t;thW nra;Njd;. ,Wjpahf mtd; ,Ue;j
,lk; tiu nrd;W tpl;Nld;. xU ,Ul;liwapy; jdJ FLk;gj;jhu;fSld;
,Ue;jhd;. MapDk;> miwapy; vg;gFjpapy; ,Uf;fpwhd; vd;W vdf;F cWjpahfj;
njhpe;J nfhs;s Kbatpy;iy.
ehd; 'mg+ uh/gp! vd;W rg;jkpl;L mioj;Njd;. mtd; 'ahuJ?" vd;W tpae;J
Nfl;lhd;. clNd ehd; rg;jk; te;j jpiria Nehf;fpg; gae;jtdhfNt vdJ this
tPrpNdd;. Mdhy;> vdJ Kaw;rp gydspf;ftpy;iy. mtd; $r;ryplNt ehd;
cldbahf miwapypUe;J ntspNawp xspe;J nfhz;Nld;. rpwpJ Neuk; fopj;J
jpUk;g miwf;Fs; nrd;W 'mg+ uh/gpNa! rw;W Neuj;jpw;F Kd; ,q;F vd;d
rg;jk;?" vd;Nwd;. mjw;ftd; 'cdJ jha;f;F ehrk; cz;lhfl;Lk;. rw;W Neuj;jpw;F
Kd; xUtd; vd;idf; nfhy;y te;jhd;" vd;whd;. clNd ehd; kw;nwhU Kiw
mtid thshy; ntl;bf; fhag;gLj;jpNdd;. Mdhy;> mtidf; nfhy;y
Kbatpy;iy. gpd;G thshy; mtdJ tapw;wpy; Fj;jpNdd;. mjd; Edp
KJFg;Gwkhf
ntspte;jJ.
mjdhy;
ehd;
mtid
,k;Kiw
epr;rakhf
nfhd;Wtpl;Nld; vd;W njhpe;J nfhz;Nld;. gpd;G xt;nthU fjthf jpwe;J
nfhz;L Xu; Vzpapd; topahf fPNo ,wq;Fk; NghJ Vzpg;gbfs; Kbe;Jtpl;ld
vd;W vz;zpf; fhiy itf;Fk;NghJ jtwp fPNo tpOe;Jtpl;Nld;. mjpy; vdJ
nfz;ilf; fhy; cile;J tpl;lJ. jiyg;ghifahy; vd; fhiyf; fl;bf; nfhz;L
ele;J te;J thryUfpy; cl;fhu;e;J nfhz;Nld;.
mtidf; nfhd;W tpl;Nld; vd;W cWjpahfj; njhpAk;tiu ntspapy; nry;yhky;
,d;wpuit ,q;NfNa fopg;gJ vd;W KbT nra;Njd;. fhiyapy; kuzr; nra;jp
mwptpg;gtd; '[h]; khepyj;jpd; khngUk; tpahghug; gpuKfu; mg+ uh/gp
nfhy;yg;gl;L tpl;lhu;" vd;W mwptpj;jhd;. ,ij ehd; vdJ Njhou;fsplk; te;J
$wpNdd;. 'ntw;wp fpilj;J tpl;lJ> my;yh`; mg+ uh/gpiaf; nfhd;W tpl;lhd;"
vd;W $wpNdd;. ,jw;Fg; gpd; ehd; egpatu;fsplk; nrd;W KO tptuj;ijAk;
$wpNdd;. mg;NghJ egpatu;fs; cdJ fhiy ePl;Lthahf! vd;W $wpdhu;fs;. ehd;
vdJ fhiy ePl;baTld; egpatu;fs; mjd; kPJ jltpdhu;fs;. mJ Kw;wpYk;
Fzkile;J tpl;lJ. (]`P`{y; Gfhhp)
,Jtiu ehk; $wpa ,e;epfo;r;rp ,khk; Gfhhp (u`;) mwptpj;jjhFk;. ,g;D ,];`hf;
(u`;) ,jw;F rw;W khw;wkhf mwptpf;fpwhu;: mjhtJ> midj;J egpj;Njhou;fSk;
Nfhl;ilf;Fs; nrd;W mg+ uh/gpiaf; nfhy;tjpy; gq;nfLj;jdu;. mg;Jy;yh`; ,g;D
cid]; (uop) vd;w Njhou;jhd; mtid thshy; ntl;bdhu;. mg;Jy;yh`; ,g;D
mjPf;fpd; nfz;ilf;fhy; cile;J tpl;ljhy; kw;w Njhou;fs; mtiur; Rke;J
nfhz;L Nfhl;ilf;Fs; jz;zPu; tUtjw;fhf ,Ue;j topapd; cs; gFjpf;Fs;
Eioe;J nfhz;ldu;. Nfhl;ilapy; ,Ue;j A+ju;fs; neUg;ig %l;b tpiue;J nrd;W
gy ,lq;fspy; NjbAk; mtu;fshy; egpj;Njhou;fisf; fz;Lgpbf;f Kbatpy;iy.
gpd;G A+ju;fs; midtUk; jq;fs; jiytd; epiyia mwpa jpUk;gpdu;. mjw;Fg;
gpd; egpj;Njhou; mg;Jy;yh`; ,g;D mjPf;if Rke;J nfhz;L egp (]y;)
mtu;fsplk; te;J Nru;e;jdu;. (,g;D `p\hk;)
,r;rk;gtk; `p[;hp 5 Jy;fmjh my;yJ Jy;`[; khjj;jpy; eilngw;wJ. (u`;kJy;
ypy; MykPd;)
Page 329 of 518
Nkw;$wg;gl;l mfo; kw;Wk; Fiush Nghu;fspypUe;J Xa;T ngw;wNghJ mikjpf;Fk;>
rkhjhdj;jpw;Fk;
gzpahky;
,Ue;j
fpuhk
mugpfisAk;
kw;w
muGf;
Fyj;jtu;fisAk; fz;bj;J ghlk; fw;gpf;Fk; tpjkhf gy jhf;Fjy;fis egp (]y;)
mtu;fs; ifahz;lhu;fs;. mtw;wpd; tptuk; tUkhW:
K`k;kJ ,g;D k];ykh gilg; gphpT (`p[; 6> K`u;uk; 10)
,J mfo; kw;Wk; Fiush Nghu;fSf;Fg;
,g;gilapy; Kg;gJ tPuu;fs; ,Ue;jdu;.
gpd;
mDg;gg;gl;l
Kjy;
gil.
e[;J khepyj;jpYs;s ~gfuhj;| vd;w gFjpapy; ~oa;ah| vd;w Cu; topahf ~fu;jh|
vd;w ,lj;ij Nehf;fp ,g;gil Gwg;gl;lJ. oa;ahTf;Fk; kjPdhTf;Fk; ,ilapy;
cs;s gaz J}uk; VO ,uTfshFk;. ,g;gilapd; Nehf;fk; mq;F trpj;J te;j gf;u;
,g;D fpshg; fpisapdiuj; jhf;FtjhFk;. K];ypk;fspd; jhf;FjYf;F <L nfhLf;f
Kbahky; vjphpfs; midtUk; mq;fpUe;J Xbtpl;ldu;. K];ypk;fs; mq;Fs;s
fhy;eilfis Xl;bf; nfhz;L K`u;uk; gpiw ,Wjpapy; kjPdh te;J Nru;e;jdu;.
jd;id ,iwj;J}ju; vd;W thjpl;l ngha;ad; Ki]ykh> Rkhkh ,g;D c]hy;
vd;gtiu egpatu;fisf; nfhy;tjw;fhf akd; ehl;bypUe;J mDg;gpdhd;. ,tu;
`dP/gh vd;w fpisapdhpd; jiytu; Mthu;. ,tiu ,g;gilapdu; topapy; ifJ
nra;J jq;fSld; mioj;J te;jdu;. (]Puj;Jy; `y;gpah)
,tiu kjPdhtpd; gs;spapYs;s xU J}zpy; K];ypk;fs; fl;btpl;ldu;. mtiu
egp (]y;) mtu;fs; re;jpj;J 'Rkhkh eP vd;d epidf;fpwha;?" vd;W Nfl;lhu;fs;.
mjw;F mtu; 'K`k;kNj! vd;dplj;jpy; ed;ik ,Uf;fpwJ. ePu; vd;idf; nfhiy
nra;a ehbdhy; mj;jz;lidf;Fj; jFjpahd xUtiuj;jhd; nfhiy nra;jtuhtPu;!
ePu; vdf;F cjtp nra;J vd;id tpl;Ltpl;lhy; cq;fSf;F ehd; ed;wp cs;stdhf
,Ug;Ngd;. cq;fSf;F nghUs; Ntz;Lk; vd;why; vd;dplk; Nfs;. ePu; tpUk;gpa
msT ehd; cq;fSf;Fj; jUfpNwd;" vd;W $wpdhu;. egpatu;fs; mtiu xd;Wk;
nra;ahky; nrd;W tpl;lhu;fs;.
kw;nwhU Kiw egp (]y;) mtu;fs; mtUf;fUfpy; nrd;w NghJ mthplk; Kd;du;
Nfl;lJ Nghy; Nfl;fNt mtUk; Kd;G nrhd;d gjpiyNa $wpdhu;. egpatu;fs;
mtiu mg;gbNa tpl;Lr; nrd;W tpl;lhu;fs;. %d;whtJ Kiw egpatu;fs; mtu;
mUfpy; nrd;W mNjNghd;W Nfl;f mtUk; jdJ gioa gjpiyNa jpUk;gf;
$wpdhu;. mg;NghJ egpatu;fs; Rkhkhit mtpo;j;J tpLq;fs; vd;W jdJ
Njhou;fSf;Ff; $wNt> Njhou;fs; mtiu mtpo;j;J tpl;lhu;fs;. mtu; gs;spf;F
mUfpypUe;j NguPr;rk; go Njhl;lj;jpw;Fr; nrd;W Fspj;Jtpl;L egpatu;fs;
Kd;dpiyapy; ,];yhik Vw;whu;.
gpd;G 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! Kd;Ngh ,g;g+kpapy; cq;fsJ Kfj;ijtpl
ntWg;ghd xU Kfk; vdf;F ,Ue;jjpy;iy. Mdhy;> ,d;W cq;fsJ KfNk
Kfq;fspy; vy;yhk; vdf;F kpf tpUg;gkhdjhfp tpl;lJ. my;yh`;tpd; kPJ
rj;jpakhf! ,g;g+kpapy; cq;fsJ khu;f;fj;ij tpl ntWg;ghd khu;f;fk; vdf;F NtW
xd;Wk; ,Uf;ftpy;iy. Mdhy;> ,g;NghJ cq;fsJ khu;f;fk; khu;f;fq;fspy; vy;yhk;
vdf;F kpf tpUg;gkhdjhf khwptpl;lJ. cq;fspd; gil vd;id ifJ nra;j NghJ
ehd; ck;uhtpw;fhf nrd;W nfhz;bUe;Njd;. ehd; ,g;NghJ vd;d nra;a? vd;W
mtu; Nfl;f> egpatu;fs; mtUf;F ew;nra;jp $wp> mtu; ehb te;j ck;uhit
Kbj;J tUkhW $wpdhu;fs;.
Page 330 of 518
mtu; mq;fpUe;J Gwg;gl;L kf;fh te;jTld; mtiug; ghu;j;j Fiw\pfs; 'Rkhkh
ePu; vd;d kjk; khwptpl;Buh?" vd;W Nfl;ldu;. mjw;ftu; ',y;iy> my;yh`;tpd;
kPJ rj;jpakhf! ehd; K`k;kJld; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;Nld;. my;yh`;tpd; kPJ
rj;jpakhf!" $WfpNwd;. egp (]y;) mtu;fs; mDkjpaspf;fhj tiu akhkhtpypUe;J
cq;fSf;F ve;j NfhJik jhdpaq;fSk; tuhJ. (akhkhtpypUe;Jjhd; kf;fhtpw;F
NfhJik te;J nfhz;bUf;fpwJ.) ck;uhit Kbj;Jf; nfhz;L Rkhkh jdJ CUf;Fr;
nrd;wTld; mq;fpUe;J kf;fhtpw;F jhdpaq;fs; tUtijj; jLj;Jtpl;lhu;. ,jdhy;
Fiw\pfs; ngUk; f\;lj;jpw;Fs;shfp egpatu;fSf;Ff; fbjk; vOjpdu;. mjpy;
jq;fspd; ,uj;j ge;jj;ijf; $wp> Rkhkh jq;fSf;F tUk; jhdpaq;fisj; jLf;fhky;
,Uf;f egpatu;fs; mtUf;F fbjk; vOJkhW Nfl;Lf; nfhz;ldu;. mtu;fspd;
Nfhhpf;ifia egpatu;fs; epiwNtw;wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp> [hJy; kMJ)
y`;ahd; Nghu; (`p[; 6> ugPTy; mt;ty;)
y`;ahd; fpisapdu;jhd; ~u[p/| vd;w ,lj;jpy; gj;J egpj;Njhou;fis tQ;rfkhff;
nfhiy nra;jdu;. ,tu;fsJ ,y;yq;fSk; ,Ug;gplq;fSk; kf;fhtpw;F kpf
mUfpy;jhd; ,Ue;jd. kf;fhtpNyh ,];yhkpw;F vjphpahf ,Uf;Fk; Fiw\p kw;Wk;
muG Fyj;jtu;fs; ,Ue;jjhy; egp (]y;) mtu;fs; kf;fh vy;iy tiu nrd;W
y`;ahd; ,dj;jtu; kPJ jhf;Fjy; elj;Jtij Vw;wkhff; fUjtpy;iy.
mfo;Nghy; Fiw\p kw;Wk; muG ,dj;jtd; ,uhZtq;fs; tYtpoe;J rpjwp nrd;W
tpl;ljhy; epiyik XusT K];ypk;fSf;Fr; rhjfkhf ,Ue;jJ. vdNt> u[P/apy;
nfhy;yg;gl;l jq;fsJ Njhou;fSf;fhf y`;ahdpahplk; gopjPu;f;f ehb `p[;hp 6>
ugPcy; mt;ty; my;yJ [khJy; mt;ty; khjj;jpy; ,UE}W Njhou;fis mioj;Jf;
nfhz;L kjPdhtpypUe;J Gwg;gl;lhu;fs;. kjPdhtpy; mg;Jy;yh`; ,g;D ck;K
kf;J}k; (uop) mtu;fisg; gpujpepjpahf epakpj;jhu;fs;. \hk; ehl;il Nehf;fpg;
gazpg;gjhff; $wp ntF tpiuthfg; gazj;ij Nkw;nfhz;L mk[;> c];/ghd;
vd;w ,lq;fSf;F kj;jpapYs;s ~Fuhd;| vd;w gs;sj;jhf;ifr; nrd;wile;jhu;fs;.
mq;Fjhd; egpj;Njhou;fs; gLnfhiy nra;ag;gl;lhu;fs;. mt;tplj;jpy; egp (]y;)
mtu;fs; jq;fsJ Njhou;fSf;fhf my;yh`;tpd; fUiz Ntz;b gpuhu;j;jpj;jhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fspd; tUifiaf; Nfs;tpg;gl;l y`;ahdpau; mq;fpUe;J jg;gpj;Jr;
nrd;W kiy cr;rpapy; Vwp gJq;fpf; nfhz;ldu;. vtUk; K];ypk;fspd; ifapy;
mfg;gltpy;iy. egpatu;fs; mq;F ,uz;L ehl;fs; jq;fpapUe;J rpW rpW FOf;fis
mDg;gp NjLk;gb gzpj;jhu;fs;. Mdhy;> vtiuAk; gpbf;f Kbatpy;iy.
egpatu;fs; mq;fpUe;J ~c];/ghd;| vd;w ,lk; tiu nrd;whu;fs;. mq;fpUe;J
~FuhTy; fkPk;| vd;w ,lj;jpw;F gj;J Fjpiu tPuu;fis mDg;gpdhu;fs;. jhd;
te;jpUf;Fk; nra;jp Fiw\pfSf;F njhpa Ntz;Lk; vd;gjw;fhf egpatu;fs;
,t;thW nra;jhu;fs;. gpd;G mq;fpUe;J jdJ Njhou;fis mioj;Jf; nfhz;L
kjPdhtpw;Fj; jpUk;gpdhu;fs;. ,t;thW egpatu;fs; gjpdhd;F ehl;fs; jq;fsJ
gilAld; Rw;wptpl;L jpUk;gpdhu;fs;.
FOf;fisAk; gilg;gphpTfisAk; njhlu;e;J mDg;Gjy;
Nkw;$wg;gl;l epfo;r;rpf;Fg; gpd; egp (]y;) mtu;fs; xd;wd;gpd; xd;whf gy
FOf;fisAk; gilg;gphpTfisAk; mDg;gpdhu;fs;. mjd; RUf;fk; tUkhW:
1) cf;fh\h ,g;D kp`;]d; (uop) mtu;fspd; jiyikapd; fPo; ehw;gJ Njhou;fis
~fk;u;| vd;w ,lj;Jf;F `p[;hp 6> ugPcy; mt;ty; my;yJ ugPcy; Mfpy; egpatu;fs;
mDg;gpdhu;fs;. ~fk;u;| vd;gJ m]j; fpisapdUf;F nrhe;jkhd fpzw;Wf;Fhpa
Page 331 of 518
ngauhFk;. mq;Fjhd; mtu;fs; trpj;J te;jdu;. K];ypk;fspd; tUifia mwpe;j
mf;$l;lj;jpdu; mq;fpUe;J jg;gp Xbtpl;ldu;. mtu;fspd; ,UE}W xl;lfq;fis
Xl;bf; nfhz;L K];ypk;fs; kjPdh jpUk;gpdu;.
2) K`k;kjpg;D k];ykh (uop) mtu;fisg; gj;J Njhou;fSld; ]mygh fpisapdu;
trpf;Fk; ~Jy;f];]h| vd;w ,lj;jpw;F `p[;hp 6> ugpcy; mt;ty; my;yJ ugpcy;
Mfpy; egp (]y;) mtu;fs; mDg;gpdhu;fs;. K];ypk;fspd; tUifia mwpe;j
]myghtpdu; ,ufrpakhf kiwe;J nfhz;ldu;. egpj;Njhou;fs; Xu; ,utpy; J}q;fpf;
nfhz;bUf;Fk; NghJ jpBnudj; jhf;Fjy; elj;jp K`k;kjpg;D k];ykhitj; jtpu
kw;w midtiuAk; nfhd;W tpl;ldu;. ,tu; kl;Lk; fhaj;Jld; jg;gpj;J kjPdh
te;J Nru;e;jhu;.
3) ,e;epfo;r;rpf;Fg; gpd; mg+ cigjh ,g;Dy; [u;uh`; (uop) mtu;fis ehw;gJ
Njhou;fSld; egp (]y;) mtu;fs; `p[;hp 6> ugpcy; Mfpy; Jy;f];]htpw;F mDg;gp
itj;jhu;fs;. ,tu;fs; ,unty;yhk; ele;J nrd;W fhiyapy; ]myghtpdu; kPJ
gilnaLj;jdu;. Mdhy;> mtu;fs; midtUk; jg;gpj;J kiyfSf;F Xbtpl;ldu;.
mtu;fspypUe;J xUtiu kl;Lk; K];ypk;fshy; gpbf;f Kbe;jJ. gpwF mtu;
,];yhik Vw;Wf; nfhz;lhu;. K];ypk;fs; vjphpfspd; fhy;eilfis Xl;bf; nfhz;L
kjPdh jpUk;gpdu;.
4) `p[;hp 6> ugpcy; Mfpu; khjj;jpy; i[Jg;D `h]h (uop) mtu;fis ~[%k;| vd;w
,lj;jpw;F egp (]y;) mtu;fs; mDg;gp itj;jhu;fs;. [%k; vd;gJ ~ku;Uy; s`;uhd;|
vd;w ,lj;jpYs;s Riyk; fpisapdUf;F nrhe;jkhd fpzwhFk;. i[j; mtu;fs;
gD} Riyk; fpisapdiu Nehf;fpr; nrd;W nfhz;bUe;j NghJ Ki]dh fpisiar;
Nru;e;j xU ngz;izf; ifJ nra;jhu;fs;. mtuJ ngau; `yPkhthFk;. mg;ngz;
RiykpdUf;F nrhe;jkhd ,lq;fisf; fhz;gpj;Jf; nfhLj;jhu;. mq;F nrd;W
K];ypk;fs; mjpfkhd fhy;eilfisAk;> ifjpfisAk; gpbj;J te;jdu;. kjPdh
jpUk;gpaTld; tp\ak; mwpe;J egp (]y;) mtu;fs; mg;ngz;iz chpikapl;L
jpUkzKk; Kbj;J itj;jhu;fs;.
5) `p[;hp 6> [{khjh my;Cyh khjj;jpy; ~<];| vd;w ,lj;jpw;F i[j; mtu;fis 170
tPuu;fSld; mDg;gp itj;jhu;fs;. mq;F Fiw\pfspd; tpahghuf; $l;lk; egp (]y;)
mtu;fspd; kUkfdhu; mGy; M]pd; jiyikapd; fPo; jq;fpapUe;jJ. mq;F nrd;W
K];ypk;fs; midj;ijAk; ifg;gw;wpdu;. Mdhy;> mGy; M]; jg;gpr; nrd;W
kjPdhtpy; egpatu;fspd; kfshu; i[dgplk; milf;fyk; Njbdhu;. NkYk;> jdJ
nghUl;fisj; jpUg;gpj; jUkhW egpatu;fsplk; NfhUk;gb i[dgplk; Nfl;Lf;
nfhz;lhu;. mtUk; jdJ fztd; Nfhhpf;ifia egpatu;fsplk; nrhy;yNt>
egpatu;fs; nghUs;fis jpUk;gj; jUkhW kf;fsplk; Nfl;lhu;fs;. Mdhy;>
vtiuAk; mjw;fhf epu;ge;jg; gLj;jtpy;iy.
egpatu;fspd; tpUg;gj;jpw;fpzq;f rpwpa nghpa midj;J nghUl;fisAk; egpj;
Njhou;fs; jpUk;gf; nfhLj;J tpl;ldu;. mGy; M]; mtw;iw vLj;Jf; nfhz;L
kf;fh nrd;W chpatu;fsplk; mg;nghUl;fis xg;gilj;Jtpl;L ,];yhik Vw;W
kjPdh jpUk;gpdhu;. egp (]y;) mtu;fs; %d;W tUlk; fopj;Jj; jpUk;gpa jkJ
kUkfd; mGy; M]pw;Fj; jdJ kfs; i[dig Kjy; jpUkz xg;ge;jj;ijf;
nfhz;Nl Nru;j;J itj;jhu;fs;. ,t;thWjhd; Mjhug;g+u;tkhd mwptpg;Gfspy;
te;Js;sJ. (]{dd; mg+jhT+J)
Page 332 of 518
Vnddpy;> K];ypkhd ngz;fis ,iwepuhfhpg;ghsu;fSf;Fj; jpUkzk; Kbj;Jf;
nfhLf;ff;
$lhJ
vd;w
my;yh`;Tila
fl;lis
mg;NghJ
tiuf;Fk;
,wq;ftpy;iy. Mdhy;> rpyu; 'kWgbAk; Gjpa jpUkzk; nra;Jjhd; egpatu;fs;
Nru;j;J itj;jhu;fs;" vd;W $Wfpd;wdu;. ,J jtwhFk;. mt;thNw MW tUlq;fs;
fopj;J ,UtiuAk; Nru;j;J itj;jhu;fs; vd;W $WtJk; rhpahfhJ. Vnddpy;>
mjw;Fhpa Mjhuk; tYtpy;yhjJ. (J`;/gj;Jy; m`;tjp)
6) kPz;Lk; i[j; mtu;fisg; gjpide;J Njhou;fSld; egp (]y;) mtu;fs; `p[;hp
6> [{khjh my;Mfpu; khjj;jpy; ]/yghtpdu; trpf;Fk; ~j/g;| my;yJ ~jf;| vd;w
,lj;jpw;F mDg;gp itj;jhu;fs;. egpatu;fs;jhd; jq;fspd; giliaj; jpul;bf;
nfhz;L te;jpUf;fpd;whu;fs; vd;W epidj;J midtUk; mq;fpUe;J Xbtpl;ldu;.
i[j; mtu;fs; ,UgJ xl;lq;fis gpbj;Jf; nfhz;L mq;fpUe;J Gwg;gl;L kjPdh
te;jhu;fs;.
7) gd;dpnuz;L egu;fSld; ~thjpy; Fuh| vd;w ,lj;jpw;F `p[;hp 6> u[g; khjj;jpy;
mq;F vjphpfspd; epiyik vt;thW ,Uf;fpd;wJ vd;gij mwpe;J tUtjw;fhf
egpatu;fs; i[ij mDg;gp itj;jhu;fs;. Mdhy;> mq;fpUe;Njhu; egpj;Njhou;fisj;
jhf;fp xd;gJ Njhou;fisf; nfhd;W tpl;ldu;. %tu; kl;Lk; jg;gpj;J kjPdh
jpUk;gpdu;. mjpy; i[J ,g;D `h]hTk; xUtu;. (u`;kJy; ypy; MykPd;> [hJy;
kMJ)
8) ~]aj;Jy; fgj;| vdg;gLk; ,g;gil `p[;hp 8> u[g; khjj;jpy; mDg;gg;gl;lJ
vd;W $wg;gLfpwJ. ,r;rk;gtj;jpd; njhliu ehk; ghu;f;Fk; NghJ ,J `{ijgpa;ah
cld;gbf;iff;F rw;W Kd; eilngw;wJ vd;W njhpa tUfpwJ. ,r;rk;gtk;
njhlu;ghf ,jpy; fye;J nfhz;l [hgpu; (uop) mwptpg;gjhtJ: '300 thfd tPuu;fis
mg+ cigjhtpd; jiyikapy; egp (]y;) mtu;fs; mDg;gpdhu;fs;. ehq;fs;
Fiw\pfSila tpahghuf; $l;lj;ij vjpu;ghu;j;J gJq;fp ,Ue;Njhk;. vq;fSf;Ff;
fLikahd grp Vw;gl;ljhy; fha;e;j ,iyfisj; jpd;Nwhk;. vdNt> ,g;gilf;F
~[a;\{y; fgj;| -,iy gil- vd;W ngau; te;jJ. vq;fspy; xUtu; %d;W
xl;lfq;fis xNu ehspy; mWg;ghu;. kw;nwhU ehs; kPz;Lk; %d;W xl;lfq;fis
mWg;ghu;. gpd;G jsgjp mg+ cigjh (uop) mjidj; jil nra;Jtpl;lhu;. mjw;Fg;
gpd; flypypUe;J ~mk;gu;| vd;w kpfg;nghpa kPd; xd;W vq;fSf;Ff; fpilj;jJ.
mij ehq;fs; gjpide;J ehl;fs; rhg;gpl;Nlhk;. mjDila nfhOg;ig vz;izahf
gad;gLj;jp jltpf; nfhz;Nlhk;. mjd; %yk; vq;fSila cly;fs; ey;y
MNuhf;fpakile;jd.
mg+ cigjh (uop) mjDila tpyh vYk;gpy; Xu; vYk;ig vLj;jhu;. gpd;G mij
epWj;jp> gilapy; kpf caukhf cs;s xUtiu kpf caukhd xl;lfj;jpy; cl;fhu
itj;J mjw;Ff; fPo; nry;Yk;gb $wpdhu;fs;. me;j vYk;G mt;tsT nghpajhf
,Ue;jJ. mjDila ,iwr;rpapypUe;J ngUksT ehq;fs; Nrfhpj;J itj;Jf;
nfhz;Nlhk;. kjPdh jpUk;gpaTld; egp (]y;) mtu;fsplk; ,r;nra;jpiaf; $wpa
NghJ ,J my;yh`; cq;fSf;F mspj;j czthFk;. cq;fsplk; VjhtJ mjpy;
kPjkpUe;jhy; vdf;Fk; cz;zf; nfhLq;fs; vd;whu;fs;. ehq;fs; mjpypUe;J egp
(]y;) mtu;fSf;Ff; nfhLj;Njhk;. (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;)
,J `{ijgpa;ah cld;gbf;iff;F Kd; ele;jpUf;f Ntz;Lk; vd;W ehk;
$wpajw;Ff; fhuzk;> K];ypk;fs; `{ijgpa;ah cld;gbf;iff;Fg; gpd; ve;jnthU
tpahghuf; $l;lj;ijAk; ifg;gw;Wtjw;fhf nry;ytpy;iy.
Page 333 of 518
gD} K];jyf; (m) my;Kiu]P Nghu;
,g;Nghu; xU tphpthff; $wg;gLk; mstpw;F ,y;iynad;whYk; ,jdhy; gy
Fog;gq;fSk; gpur;ridfSk; ,];yhkpar; rKjhaj;jpy; Vw;gl;ld. ,f;Fog;gj;jpd;
,Wjpapy; eatQ;rfu;fSf;Ff; Nftyk; Vw;gl;lJ. ,];yhkpar; r%fj;jpw;Fg; gy
khu;f;fr; rl;lq;fs; mUsg;gl;ld. mjd; %yk; K];ypk; rKjhaj;jpw;Ff;
fz;zpaKk; cau;Tk; fpilj;jJ. Kjypy; ehk; ,g;Nghiug; gw;wp $wpajw;Fg; gpd;G
mg;gpur;idf;Fhpa epfo;r;rpiag; gw;wp $WNthk;.
,g;Nghu; `p[;hp 5> \mghd; khjj;jpy; eilngw;wnjd;W ngUk;ghyhd tuyhw;W
Mrphpau;fs; $Wfpd;wdu;. ,g;D ,];`hf; (u`;) `p[;hp 6y; eilngw;wJ vd;W
$Wfpd;whu;.
,g;NghUf;fhd fhuzkhtJ: K];jyf; vDk; fpisapdhpd; jiytuhd `hhp]; ,g;D
mg+ opuhu; jdJ $l;lj;jpdiuAk; kw;Wk; gy mugpfisAk; mioj;Jf; nfhz;L
egpatu;fsplk; Nghu; Ghptjw;fhf tUfpwhu; vd;w nra;jp egp (]y;) mtu;fSf;F
vl;baJ. ,ij cWjpahfj; njhpe;J tu> Giujh ,g;D `{i]g; m];ykp (uop)
vd;gtiu egpatu;fs; mDg;gp itj;jhu;fs;. mtu; `hhp]; ,g;D mg+ opuhiu
topapy; re;jpj;J tpgukwpe;J egpatu;fsplk; jpUk;gp nra;jpiaf; $wpdhu;.
nra;jp cz;ikjhd; vd;gij cWjpahfj; njhpe;J nfhz;lTld; egpatu;fs;
Njhou;fisg;
Gwg;gLtjw;F
Maj;jkhf;fpdhu;fs;.
\mghd;
gpiw
2y;
kjPdhtpypUe;J egpatu;fs; fpsk;gpdhu;fs;. ,Jtiu vg;NghJk; fye;Jnfhs;shj
eatQ;rfu;fspd; xU $l;lk; egpatu;fSld; Gwg;gl;lJ. egp (]y;) ,g;NghUf;Fr;
nry;Yk; NghJ kjPdhtpy; i[Jg;D `h]hitg; gpujpepjpahf epakpj;jhu;fs;. rpyu;
gpujpepjpahf epakpf;fg;gl;lJ mg+ju; vd;Wk; $Wfpd;wdu;. kw;Wk; rpyu; Eikyh
,g;D mg;Jy;yh`; vd;Wk; $Wfpd;wdu;.
`hhp]; ,g;D mg+ opuhu; ,];yhkpag; gilapd; nra;jpia mwpe;J tUtjw;fhf Xu;
xw;wid mDg;gpdhd;. K];ypk;fs; mtidf; ifJ nra;J nfhd;W tpl;ldu;.
`hhp]; ,g;D opuhUf;Fk; mtDld; ,Ue;jtu;fSf;Fk; 'egp (]y;) mtu;fs;
jq;fspd; xw;wu;fisf; nfhd;W tpl;lhu;fs;. NkYk;> jq;fis Nehf;fp tpiue;J
tUfpwhu;fs;" vd;w nra;jp fpilj;jTld; mtu;fSf;Ff; fLikahd mr;rk;
Vw;gl;lJ. ,jdhy; gy muGf; fpisapdu; mtu;fspd; gilapypUe;J tpyfpr; nrd;W
tpl;ldu;.
egp (]y;) mtu;fs; ~Kiu]P| vd;w ,lj;ij te;jile;jhu;fs;. ,q;Fjhd; vjphpfs;
jq;fpapUe;jdu;. ,J flw;fiuf;F mUfpy; ~Fijj;| vd;w Cu; Xuj;jpy; cs;s
fpzwhFk;. mq;F egpatu;fs; jq;fsJ Njhou;fis thpirahf epw;fitj;J
K`h[pu;fSf;Fhpa nfhbia mg+gf;u; (uop) mtu;fsplKk;> md;rhhpfSf;Fhpa
nfhbia ]mJ ,g;D cghjh (uop) mtu;fsplKk; nfhLj;jhu;fs;. gpd;G ,U
gilapdUk; rpwpJ Neuk; mk;ngwpe;J rz;il nra;J nfhz;ldu;. mjw;Fg; gpd;
egpatu;fs; fl;lisaplNt Njhou;fs; midtUk; xNu gha;r;ryhf vjphpfs; kPJ
gha;e;jdu;.
my;yh`;tpd;
mUshy;
K];ypk;fSf;F
ntw;wpAk;
,izitg;gtu;fSf;Fj; Njhy;tpAk; fpilj;jJ. NghUf;F te;jpUe;j vjphpfspd;
ngz;fisAk;>
gps;isfisAk;>
MLfs;
kw;Wk;
Vida
fhy;eilfisAk;
K];ypk;fs; ifg;gw;wpdhu;fs;. ,g;Nghy; vjphpfshy; K];ypk;fspy; vtUk; nfhiy
nra;ag;gltpy;iy. Mdhy;> md;rhhp xUtu; xU K];ypik vjphpg; gilapy;
cs;stu; vd;W vz;zp jtwhff; nfhiy nra;J tpl;lhu;.
Page 334 of 518
,g;Nghiug; gw;wp ,t;thWjhd; gy tuyhw;W Mrphpau;fs; Fwpg;gpLfpd;wdu;. Mdhy;>
mwpQu; ,g;Dy; fa;" (u`;) ,jw;F khw;wkhff; $Wfpwhu;. mtu; $WtjhtJ:
,g;gilnaLg;gpy; rz;il VJk; eilngwtpy;iy. khwhf> egp (]y;) mtu;fs;
K];jyf; fpisapdu; kPJ jhf;Fjy; elj;j te;jhu;fs;. K];jyf; fpisapdu;
nfhs;isapLtjw;fhf jq;fs; Ciu tpl;L ntspapy; nrd;wpUe;jdu;. egpatu;fs;
mtu;fspd; FLk;gq;fisAk; nghUl;fisAk; ifg;gw;wpf; nfhz;L jpUk;gpdhu;fs;.
,t;thWjhd; ]`P`{y; GfhhpapYk; te;Js;sJ.
ifJ nra;ag;gl;ltu;fspy; ,f;$l;lj;jpd; jiytu; `hhp]pd; kfs; [{ithpahTk;
,Ue;jhu;. ,tiu ]hgpj; ,g;D if]; (uop) jdJ gq;fpy; ngw;whu;. ,tiu chpik
tpLtjw;fhf ,thplk; Xu; <l;Lj; njhif Ngrp ]hgpj; (uop) xg;ge;jk; nra;J
nfhz;lhu;. egp (]y;) mtu;fs; [{ithpahtpd; rhu;ghf mj;njhifiaf; nfhLj;J
tpl;lhu;fs;. gpd;G [{ithpahitg; ngz; Ngrp jpUkzk; nra;J nfhz;lhu;fs;.
egpatu;fspd; jpUkzj;jpd; fhuzkhf K];jyf; fpisiar; Nru;e;j E}W
FLk;gj;jpdiu
K];ypk;fs;
chpikapl;ldu;.
Vnddpy;>
,g;NghJ
,e;j
ifjpfnsy;yhk; egpatu;fspd; khkdhu; FLk;gj;ijr; Nru;e;jtu; fshapw;Nw!
mtu;fis vg;gb ehk; mbikfshf itj;jpUg;gJ vd;W egpj;Njhou;fs; fhuzk;
$wpdhu;fs;. ([hJy; kMJ> ,g;D `p\hk;)
,g;Nghhpy; Vw;gl;l Vida rk;gtq;fspd; jiyaha fhuzkhf ,Ue;jtd; eatQ;r
fu;fspd; jiytd; mg;Jy;yh`; ,g;D cigAk; mtdJ $l;lhspfSNk. MfNt>
,];yhkpar; rKjhaj;jpy; ,e;eatQ;rfu;fspd; nray;ghLfs; gw;wp Kjypy; rw;W
njhpe;J nfhs;tJ mtrpakhFk;.
eatQ;rfu;fspd; eltbf;iffs;
mg;Jy;yh`; ,g;D cig ,];yhkpd; kPJk; K];ypk;fs; kPJk;> Fwpg;ghf egp (]y;)
mtu;fspd; kPJk; vy;iyaw;w vhpr;ry; nfhz;bUe;jhd;. mjw;Ff; fhuzk; mt;];>
f];u[; Mfpa ,U fpisapdUk; ,tidj; jiytdhf;fp kzpkFlk; #l;Ltjw;Fj;
jahuhf ,Ue;j rkaj;jpy; egp (]y;) tUif ju> mtu;fs; midtUk; ,tidg;
Gwf;fzpj;J tpl;L egp (]y;) mtu;fspd; gf;fk; jpUk;gptpl;ldu;. ,jdhy;
egpatu;fs;jhd; jdJ Ml;rpia gwpj;Jf; nfhz;lhu;fs; vd;W ,td; kdk; GOq;fpf;
nfhz;bUe;jhd;.
egp (]y;) mtu;fs; kjPdhtpw;F te;jjpypUe;J ,td; ,];yhik Vw;Wf; nfhs;Sk;
Kd;Gk;> Vw;Wf; nfhz;l gpd;Gk; ,e;j gifikiaAk; frg;igAk; ntspg;gilahfNt
fhl;bf; nfhz;bUe;jhd;. xUKiw egp (]y;) mtu;fs; ]mJ ,g;D cghjh (uop)
mtu;fis eyk; tprhhpg;gjw;fhf fOijapd; kPJ nrd;W nfhz;bUe;jhu;fs;.
mg;NghJ topapy; xU rigapy; mg;Jy;yh`; ,g;D cig mku;e;jpUe;jhd;.
mtidf; fle;J nry;Yk;NghJ 'K`k;kNj! vq;fspd; kPJ GOjpiaf; fpsg;ghjPu;"
vd;W $wpdhd;. egp (]y;) mtu;fs; mr;rigapy; epd;W Fu;Md; Xjpf;
fhz;gpj;jhu;fs;. mjw;F mtd; 'eP cdJ tPl;by; cl;fhu;e;J nfhs;! vq;fsJ
rigapy; te;J vq;fisj; njhe;juT nra;ahNj" vd;W egp (]y;) mtu;fisg; ghu;j;J
$wpdhd;. ,J mtd; ,];yhik Vw;Wf; nfhs;tjw;F Kd;G ele;j epfo;r;rpahFk;.
(]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;> ,g;D `p\hk;)
gj;u; NghUf;Fg; gpd; ,td; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;lhd;. Mdhy;> thastpy; jhd;
Vw;Wf;nfhz;lhd; kdg;g+u;khf my;y. MfNt> ,td; my;yh`;Tf;Fk;> mtdJ
J}jUf;Fk;> K];ypk;fSf;Fk; vjphpahfNt ,Ue;J te;jhd;. ,];yhkpar; rKjhaj;ij
Page 335 of 518
gphpg;gjw;Fk;> ,];yhik gytPdg;gLj;Jtjw;Fk; vg;NghJk; rpe;jid nra;J te;jhd;.
,];yhkpd; vjphpfSld; Njhoik nfhz;bUe;jhd;. ifDfh A+ju;fspd; tp\aj;jpy;
,td; FWf;fpl;lJ Nghd;Nw c`{j; Nghhpy; ,td; nra;j Nkhrb> K];ypk;fisg;
gphpg;gjw;fhf nra;j #o;r;rp> K];ypk;fspd; mzpfSf;F kj;jpapy; mtd; Vw;gLj;jpa
Fog;gq;fs;> ryryg;Gfs; gw;wp ,jw;F Kd;G ehk; $wpapUf;fpd;Nwhk;.
,td; ,];yhik ntspg;gilahf Vw;Wf; nfhz;lgpd; K];ypk;fis kpf mjpfkhf
Vkhw;wp> mtu;fSf;F tQ;rfk; nra;J te;jhd;. egp (]y;) mtu;fs; nts;spf;fpoik
[{KM NgUiuf;fhf kpk;ghpy; Vwp mku;e;jTld; ,td; vOe;J ',tu;jhd;
my;yh`;tpd; J}ju;! ,Njh... ,tu; cq;fSf;F kj;jpapy; ,Uf;fpwhu; ,tu; %yk;
my;yh`; cq;fSf;F fz;zpaj;ijAk; kjpg;igAk; toq;fpapUf;fpd;whd; ,tUf;F
ePq;fs; cjtp nra;Aq;fs; ,tUf;F ePq;fs; MjuT jhUq;fs; ,tu; Ngr;ir nrtp
jho;j;jp NfSq;fs; ,tUf;F fPo;g;gbAq;fs;" vd;W $wptpl;L mku;e;J nfhs;thd;.
mjw;Fg; gpd; egp (]y;) vOe;J gpurq;fk; nra;thu;fs;.
,e;j eatQ;rfdpd; ntl;fq;nfl;l jd;ikf;F ,ij cjhuzkhff; $wyhk;: ,td;
c`{j; Nghhpy; nra;j Nkhrbfs; midtUf;Fk; njhpe;jNj. egp (]y;) mtu;fs;
c`{j; NghhpypUe;J kjPdhtpw;Fj; jpUk;gpag; gpd; xU ehs; nts;spf;fpoikad;W
gpurq;fj;jpw;fhf vOe;jhu;fs;. mg;NghJ mtd;> jhd; tof;fkhf nrhy;yp te;jijr;
nrhy;tjw;fhf vOe;jhd;. Mdhy;> K];ypk;fs; mtdJ Miliag; gpbj;jpOj;J
'my;yh`;tpd; vjphpNa! cl;fhulh... cdf;F ,ijf; $Wtjw;F ve;j jFjpAkpy;iy. eP
nra;a Ntz;ba mopr;rhl;baq;fis vy;yhk; nra;J tpl;lha;" vd;W $wpdhu;fs;.
mjw;ftd; 'ehd; vd;d nfl;lijah $wpNdd;! mtuJ fhhpaj;jpy; mtiug;
gyg;gLj;jNt ehd; vOe;Njd;" vd;W $wpatdhf kf;fspd; gplhpfis jhz;bf;
nfhz;L gs;spiatpl;L ntspNawpdhd;. gs;spapd; thapypy; md;rhhp xUtu;
mtidg; ghu;j;J 'cdf;F ehrk; cz;lhfl;Lk;! eP egpatu;fsplk; jpUk;gpr; nry;.
mtu;fs; cdf;fhf my;yh`;tplk; ghtkd;dpg;G NjLthu;fs;" vd;whu;. mjw;ftd;
'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mtu; vdf;fhf ght kd;dpg;Gj; Njl Ntz;Lk;
vd;W vdf;F vt;tpj MirAkpy;iy" vd;whd;. (,g;D `p\hk;)
NkYk;> esPu; ,d A+ju;fSld; mtd; njhlu;G itj;Jf; nfhz;L K];ypk;fSf;F
vjpuhf vg;NghJk; rjpj;jpl;lk; jPl;b te;jhd;. ,td; esPu; ,d A+ju;fSf;F
$wpaijg; gw;wp my;yh`; ,t;thW tpthpf;fpwhd;:
(egpNa! ,e;j) eatQ;rfu;fis ePq;fs; ftdpf;ftpy;iyah? mtu;fs;> Ntjj;ij
cilatu;fspYs;s epuhfhpf;Fk; jq;fs; rNfhjuu;fis Nehf;fp 'ePq;fs; (cq;fs;
,y;yj;ij tpl;L) ntspNaw;wg;gl;lhy; ehq;fSk; cq;fSld; ntspNawp tpLNthk;.
cq;fs; tp\aj;jpy; (cq;fSf;F vjpuhf) ehq;fs; xUtUf;Fk;> xU fhyj;jpYk;
topg;gl khl;Nlhk;. (vtUk;) cq;fis vjpu;j;J Nghu; Ghpe;jhy;> epr;rakhf ehk;
cq;fSf;F cjtp GhpNthk;" vd;Wk; $Wfpd;wdu;. Mdhy;> epr;rakhf mtu;fs;
ngha;au;fs; vd;W my;yh`; rhl;rpak; $Wfpd;whd;. (my;Fu;Md; 59:11)
NkYk;> ,tDk; ,tdJ Njhou;fSk; mfo; Nghhpy; ,iwek;gpf;ifahsu;fspd;
cs;sj;jpy; gy Fog;gq;fisAk;> jpLf;fq;fisAk;> rQ;ryq;fisAk; Vw;gLj;jpdu;.
,ijg; gw;wp mj;jpahak; m`;]hgpy; 12ypUe;J 20 tiuapYs;s trdq;fspy;
my;yh`; njspthf $Wfpd;whd;.
,];yhkpd; vjphpfshd A+ju;fs;> eatQ;rfu;fs;> ,izitg;gtu;fs; Mfpa
midtUf;Fk; ,];yhkpd; ntw;wpf;F vd;d fhuznkd;gJ ed;F njhpe;jpUe;jJ.
Page 336 of 518
mjhtJ> ,];yhkpd; ntw;wp nghUshjhug; ngUf;fj;jpdhNyh> MAjq;fs;> gilfs;
kw;Wk; Nghu; rhjdq;fs; Mfpait mjpfkhf ,Ue;jjpdhNyh my;y. khwhf>
,];yhkpar; rKjhaj;jplKk; kw;Wk; ,];yhkpy; ,ize;j xt;nthUthplKk;
,Uf;Fk; cau;e;j gz;GfSk;> ew;Fzq;fSk;> Kd;khjphpahd jd;ikfSk;jhd;
,];yhkpd; ntw;wpf;Ff; fhuzkhf ,Uf;fpd;wd vd;gJ mtu;fSf;F ed;whfNt
njhpAk;. mj;Jld; ,e;j midj;J jd;ikfSf;Fk; fhuzkhfTk; Cw;whfTk;
tpsq;ff;$batu; egp (]y;) mtu;fs;jhd; vd;gJk; ,tu;fSf;Fj; njhpAk;.
mJNghd;Nw ,e;j khu;f;fj;ij MAjq;fshYk; Mw;wyhYk; mopf;f KbahJ
vd;gij mtu;fs; ed;F njhpe;J nfhz;ljhy; Neubg; NghUf;Fj; Jzptpd;wp
kiwKfr; #o;r;rpg; NghUf;F tpj;jpl;ldu;. ,k;khu;f;fj;jpd; gz;ghL kw;Wk; fyhr;rhu
uPjpahf ,k;khu;f;fj;jpw;F vjpuhfg; ngha; gpur;rhuq;fis gug;g Ntz;Lk; ,e;j ngha;
gpur;rhuj;jpw;F Kjy; ,yf;fhf egp (]y;) mtu;fis Mf;f Ntz;Lk; vd;W KbT
nra;jdu;. K];ypk;fspd; mzpapy; eatQ;rfu;fSk; fye;jpUe;jJld; me;j
eatQ;rfu;fs; kjPdhthrpfshfTk; ,Ue;jjhy; K];ypk;fSld; njhlu;G nfhz;L
mtu;fsJ czu;Tfisj; J}z;btpl;L tpisahLtJ vjphpfSf;Fr; rhj;jpakhf
,Ue;jJ.
vdNt>
,e;jg;
ngha;
gpur;rhuj;ijg;
gug;Gtjw;Fhpa
nghWg;ig
eatQ;rfu;fNs Vw;Wf; nfhz;ldu;. ,jpy; ,tu;fspd; jiytdhf ,Ue;j ,g;D cig
Kf;fpag; gq;F tfpj;jhd;.
,tu;fsJ ,e;jj; jpl;lk; xU tp\aj;jpy; kpfj; njspthf ntspg;gl;lJ. mjhtJ>
egp (]y;) mtu;fspd; tsu;g;G kfd; i[Jg;D `h]h (uop) jd; kidtp i[dg;
gpd;j; [`;\; (uop) mtu;fisj; jyhf; tpl;ljw;Fg; gpd; mtiu egp (]y;) jpUkzk;
nra;J nfhz;lhu;fs;. muGfs; jq;fspd; fyhr;rhug;gb tsu;g;G kfidg; ngw;w
kfidg; Nghy; fUjpdu;. kfdpd; kidtpiaj; jyhf;fpw;Fg; gpd; je;ij kzk;
Kbg;gJ vt;thW Fw;wkhd nrayhf fUjg;gl;L te;jNjh mNjNghy; tsu;g;G
kfdpd; kidtpiaAk; tsu;g;Gj; je;ij jpUkzk; Kbg;gij Fw;wkhfNt fUjpdu;.
MfNt> egp (]y;) i[dig jpUkzk; Kbj;Jf; nfhz;lJk; eatQ;rfu;fs;
egpatu;fSf;nfjpuhf ru;r;iriaf; fpsg;Gtjw;F ,uz;L topfisf; ifahz;ldu;.
KjyhtJ: egp (]y;) mtu;fspd; ,j;jpUkzk; Ie;jhtJ jpUkzkhf ,Ue;jJ.
Fu;Md; ehd;F ngz;fis kl;Lk; jpUkzk; Kbj;Jf; nfhs;syhk; vd;W
mDkjpj;jpUf;f egp (]y;) vg;gb Ie;jhtJ jpUkzk; nra;jhu;fs;?
,uz;lhtJ: i[dg; (uop) egp (]y;) mtu;fspd; tsu;g;G kfdpd; kidtpahf
,Ue;jhu;. vdNt muGfspd; fyhr;rhug;gb i[digj; jpUkzk; Kbj;jJ khngUk;
Fw;wkhFk;.
,J tp\aj;jpy; ngUk; ngha;f; fijfisAk; fw;gidfisAk; eatQ;rfu;fs;
Gide;jdu;. mjhtJ> K`k;kJ xUKiw jpBnud i[digg; ghu;j;J tpl;lhu;.
mg;NghJ i[dgpd; mofpy; kaq;fp i[dgpd; kPJ fhjy; nfhz;lhu;. ,ij mwpe;j
mtuJ tsu;g;G kfd; K`k;kJf;fhfj; jdJ kidtpia tpl;Lf; nfhLj;J tpl;lhu;
vd;W $wpdu;. ,e;jf; fl;Lf; fijia mtu;fs; ve;jsT gug;gpdhu;fs; vd;why;>
,d;W tiu mjd; jhf;fk; `jP]; kw;Wk; j/g;]Pu; E}w;fspy; fhzf; fpilf;fpwJ.
,e;j ngha;g; gpur;rhuk; ,iw ek;gpf;ifapy; FiwAs;stu;fisg; nghpJk; ghjpj;jJ.
MfNt> cs;sq;fspy; Vw;gl;l re;Njf Neha;fisf; Fzg;gLj;Jk; tpjkhf gy
njspthd trdq;fis my;yh`; Fu;Mdpy; ,wf;fp itj;jhd;. ,J ngha;g;
gpur;rhuk; vd;W my;yh`; mj;jpahak; m`;[hgpd; njhlf;fj;jpNyNa ,t;thW
$Wfpd;whd;:
Page 337 of 518
egpNa!
ePq;fs;
my;yh`;Tf;Nf
gag;gLq;fs;.
epuhfhpg;gtu;fSf;Fk;>
eatQ;rfu;fSf;Fk; (gae;J mtu;fSf;F) topg;glhjPu;fs;. epr;rakhf my;yh`;
(midj;ijAk;) mwpe;jtDk; QhdKilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. (my;Fu;Md; 33:1)
,Jtiu ehk; $wpaJ K];jyf; NghUf;F Kd;du; eatQ;rfu;fs; Ghpe;j jpy;Y
Ky;Yfspd; RUf;fkhd xU fz;Nzhl;lkhFk;. ,it midj;ijAk; egp (]y;)
mtu;fs; kpfg; nghWikAlDk;> espdj;JlDk;> El;gj;JlDk; vjpu;nfhz;L rfpj;J
te;jhu;fs;. kw;w K];ypk;fs; me;eatQ;rfu;fspd; jPq;fpypUe;J jq;fisj; jw;fhj;J
te;jdu;
my;yJ
mtu;fspd;
jPq;Ffisr;
rfpj;J
te;jdu;.
Vnddpy;>
,e;eatQ;rfu;fs; xt;Nthu; Mz;Lk; gyKiw ,opTf;Fs;shfpwhu;fs; mtu;fsJ
cs;sj;jpd;
,ufrpaq;fisf;
Fu;Mdpy;
ntspg;
gLj;jg;gl;L
Nftyj;jpw;F
cs;shfpwhu;fs; vd;gij K];ypk;fs; njhpe;J itj;jpUe;jdu;.
xt;Nthu; Mz;bYk; xU KiwNah my;yJ ,U KiwfNsh mtu;fs;
f\;lj;jpw;Fs;shfp Nrhjpf;fg;gLfpd;wdu; vd;gij mtu;fs; fhz tpy;iyah?
,t;thwpUe;Jk; mtu;fs; ghtj;ij tpLtJkpy;iy ey;Yzu;r;rp ngWtJkpy;iy.
(my;Fu;Md; 9:126)
K];jyf; Nghhpy; eatQ;rfu;fs;...
K];jyf; Nghhpy; eatQ;rfu;fSk; K];ypk;fSld; fpsk;gp ,Ue;jjhy; my;yh`;
jpUkiwapNy Rl;bf;fhl;Lk;...
mtu;fs; cq;fSld; te;jpUe;jhy; xOq;fPdj;ijj; jtpu (NtW vjidAk;)
cq;fSf;F mjpfhpf;fr; nra;jpUf;f khl;lhu;fs;. tp\kj;ijf; fUjp cq;fs; kj;jpapy;
myq;Nfhyj;ijAk;
cz;Lgz;zp
,Ug;ghu;fs;.
mtu;fSila
xw;wu;fSk;
cq;fSld; ,Uf;fpd;wdu;. Mdhy;> my;yh`; ,j;jifa mepahaf;fhuu;fis
ed;fwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;. (my;Fu;Md; 9:47)
,f;$w;Wf;F
xg;ghfNt
mtu;fs;
ele;J
nfhz;ldu;.
jPq;F
nra;tijNa
Fwpf;Nfhshff; nfhz;l ,tu;fs; K];ypk;fspd; mzpapy; ngUk; gpzf;ifAk; egp
(]y;) mtu;fSf;F vjpuhf kpf ,opthd gopiaAk; cUthf;fpdu;. mjd; rpy
tptuq;fis ,q;F ghu;g;Nghk;.
1) eatQ;rfu;fspd; $w;W:
ehk;
kjPdhtpw;Fj;
jpUk;gpdhy;
kjPdhtpypUe;J ntspNaw;w Ntz;Lk;.
,opthdtu;fisf;
fz;zpakhdtu;fs;
egp (]y;) mtu;fs; Nghu; Kbj;Jj; jpUk;Gk; NghJ ~ciu]p/| vd;w ,lj;jpy;
jq;fpapUe;jhu;fs;.
mg;NghJ
jz;zPu;
epug;gpf;
nfhs;Sk;
Xu;
,lj;jpy;
K`h[pu;fspy; [`;[h`; my; fp/gh vd;gtUk;> md;rhhpfspy; fpdhd; ,g;D tgu;
my; [{`;dp vd;gtUk; rz;il nra;J nfhz;ldu;. mg;NghJ [{`;dp
'md;rhhpfspd; $l;lNk! cjtpf;F thUq;fs;" vd;whu;. [`;[h`; 'K`h[pu;fspd;
$l;lNk! cjtpf;F thUq;fs;" vd;whu;. ,f;$r;riyf; Nfl;l egp (]y;) mtu;fs;>
'ehd; cq;fSf;F kj;jpapy; ,Uf;Fk;NghJ ,t;thW mwpahikf;fhy thu;j;ijfisah
gad;gLj;JfpwPu;fs;? ,ij tpl;L tpLq;fs;. mJ kpf mRj;jkhdJ!" vd;W
vr;rhpj;jhu;fs;.
,e;jr; nra;jp mg;Jy;yh`; ,g;D cig ,g;D ]Y}Yf;F vl;baJ. ,jdhy; mtd;
Nfhgkile;jhd;. mtDld; mtdJ ,dj;jthpy; rpyu; ,Ue;jdu;. mtu;fspy; kpfr;
Page 338 of 518
rpwpa taJila i[Jg;D mu;fk; vd;gtUk; ,Ue;jhu;. mg;NghJ mg;Jy;yh`;
,g;D cig ',g;gbah mtu;fs; nra;jhu;fs;! ekf;F ntWg;g+l;b tpl;lhu;fs;. ekJ
CUf;F te;j te;Njwpfs; ek;ikNa kpifj;J tpl;lhu;fs;. my;yh`;tpd; kPJ
rj;jpakhf! ekf;Fk; mtu;fSf;FKs;s cjhuzk;: ~cdJ ehia ey;y nfhOf;f
tsu;g;ghahf! mJ ,Wjpapy; cd;idNa jpd;WtpLk;| (tsu;j;j flh khu;gpy;
gha;e;jJ) vd;gJjhd;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ehk; kjPdhtpw;Fj; jpUk;gpdhy;
fz;zpakhdtu;fs; ,opthdtu;fis mq;fpUe;J ntspNaw;wpNa Mf Ntz;Lk;"
vd;W $wpdhd;. NkYk;> jdf;F Kd; ,Ue;jtu;fis (md;rhhpfis) Nehf;fp>
'ghu;j;jPu;fsh! ,J ePq;fs; cq;fSf;Nf Njbf; nfhz;lJ. mtu;fis cq;fs; Chpy;
jq;f itj;J cq;fsJ nghUl;fis gq;F itj;Jf; nfhLj;jPu;fs;. my;yh`;tpd; kPJ
rj;jpakhf! ePq;fs; mtu;fSf;Ff; nfhLg;gij epWj;jpf; nfhz;lhy; mtu;fs; cq;fis
tpl;Ltpl;L NtW CUf;Fr; nrd;W tpLthu;fs;" vd;W $wpdhd;.
i[J ,g;D mu;fk; jdJ je;ijapd; rNfhjuhplk; ,r;nra;jpiaf; $w> mtu; egp
(]y;) mtu;fsplk; $wpdhu;. mq;F ckUk; egp (]y;) mtu;fSld; ,Ue;jhu;fs;.
,ijf; Nfl;l cku; (uop) mtu;fs; 'egpNa! mg;ghj; ,g;D gp\;Uf;Ff;
fl;lisapLq;fs;. mtu; mtidf; nfhd;W tpll;Lk;" vd;whu;fs;. mjw;F egp (]y;)
mtu;fs; 'ckNu! mg;gb vt;thW nra;a KbAk;? K`k;kJ jkJ Njhou;fisf;
nfhy;fpwhu; vd;W kf;fs; NgRthu;fs;. vdNt> mt;thW nra;af; $lhJ. ePu;
midtiuAk; ,q;fpUe;J Gwg;gLtjw;F mwptpg;Gr; nra;!" vd;W $wpdhu;fs;.
nghJthf egp (]y;) mtu;fs; me;j Neuj;jpy; gazpf;f khl;lhu;fs;. kf;fs; egp(]y;)
mtu;fspd; fl;lisf;fpzq;f gazj;ijj; njhlq;fpdu;. mg;NghJ ci]J ,g;D
`{iou; (uop) mtu;fs; egp (]y;) mtu;fis re;jpj;J tho;j;Jf; $wp> 'egpNa!
ePq;fs; tof;fj;Jf;F khw;wkhd Neuj;jpy; gazpf;fpwPu;fNs!" vd;W Nfl;lhu;.
mg;NghJ egp (]y;) mtu;fs; ',g;D cig $wpa nra;jp ckf;F njhpahjh?" vd;W
Nfl;lhu;fs;. mjw;F ci]J (uop)> 'mtd; vd;d $wpdhd;?" vd;W Nfl;lhu;.
'mtd; kjPdhtpw;Fj; jpUk;gpdhy; mjpYs;s fz;zpathd;fs; ,opthdtu;fis
ntspNaw;w Ntz;Lk; vd;W $wpdhd;" vd egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;.
ci]J (uop) 'my;yh`;tpd; J}jNu! ePq;fs; tpUk;gpdhy; mtid kjPdhtpypUe;J
ntspNaw;wyhk;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mtd; ,opthdtd;. ePq;fs;jhd;
fz;zpakhdtu;fs;" vd;W $wptpl;L 'my;yh`;tpd; J}jNu! ePq;fs; mtDld; rw;W
kpUJthf ele;J nfhs;Sq;fs;. mtdJ $l;lj;jpdu; mtidj; jq;fsJ jiytuhf;f
epidj;j NghJ my;yh`; cq;fis vq;fsplk; nfhz;L te;jhd;. vdNt> ePq;fs;jhd;
mtdJ gjtpiag; gwpj;Jf; nfhz;Bu;fs; vd;W mtd; vz;Zfpwhd;" vd;W
MWjy; $wpdhu;fs;.
mjw;Fg; gpd; egp (]y;) mtu;fs; kf;fis mioj;Jf;
gazpj;jhu;fs;. gazj;jpy; vq;Fk; Xa;ntLf;fhky; md;W
Kw;gfy; tiu njhlu;e;J gazk; nra;jhu;fs;. mjw;Fg; gpd;
mDkjp nfhLj;jhu;fs;. fLikahd fisg;gpd; fhuzkhf
mau;e;J J}q;fp tpl;lhu;fs;. ,t;thW egp (]y;) nra;jjw;Ff;
ve;j Ngr;rpYk; <Lglf; $lhJ vd;gjw;fhf ,Uf;fyhk;.
nfhz;L khiytiu
,utpypUe;J kWehs;
kf;fSf;F Xa;ntLf;f
kf;fs; ,wq;fpaTld;
fhuzk;> kf;fs; NtW
egp (]y;) mtu;fsplk; i[Jg;D mu;fk; ,r;nra;jpiaf; $wptpl;lhu; vd;w tptuk;
mg;Jy;yh`; ,g;D cigf;F njhpate;jJ. clNd mtd; egpatu;fisr; re;jpj;J
jhd; mg;gb vJTk; Ngrtpy;iy vd;W rj;jpak; nra;J $wpdhd;. egp (]y;)
mtu;fSld; ,Ue;j rpy md;rhhpfs;> 'my;yh`;tpd; J}jNu! i[J rpWtu;. mtu;
Page 339 of 518
rhpahf tpsq;fp ,Uf;fkhl;lhu;. ,g;D cig $wpa nrhy;iy mr;rpWtu; rhpahf
epidtpy; itf;fj; njhpahJ. vdNt> ,g;D cig $Wtij ePq;fs; Vw;Wf;
nfhs;Sq;fs;" vd;wdu;.
,J njhlu;ghf i[J ,g;D mu;fk; mtu;fNs $Wfpwhu;fs;: 'kf;fs; vd;id
ngha;au; vd;W $wpajhy; vdf;F ,Jtiu Vw;gl;buhj ngUk; ftiy Vw;gl;L ehd;
vdJ
tPl;bNyNa
cl;fhu;e;J
nfhz;Nld;.
me;epiyapy;
vdJ
$w;iw
cz;ikg;gLj;jp Fu;Mdpy; mj;jpahak; 63y; xd;W Kjy; vl;L tiu cs;s
trdq;fis my;yh`; ,wf;fpdhd;.
i[J ,g;D mu;fk; (uop) $Wfpwhu;fs;: ',e;j trdq;fis egp (]y;) mtu;fSf;F
my;yh`; ,wf;fp itj;jTld; mtu;fs; vd;id mioj;J ,tw;iwf; Xjpf;fhz;gpj;J
my;yh`; cd;id cz;ikg;gLj;jp tpl;lhd;" vd;W $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp>
]`P`; K];ypk;)
eatQ;rfdhd mg;Jy;yh`; ,g;D cigf;F xU kfd; ,Ue;jhu;. mtuJ ngaUk;
mg;Jy;yh`;jhd;. ,tu; rpwg;Gkpf;f egpj;Njhou;fspy; xUtuhf tpsq;fpdhu;. ,tu;
jdJ je;ijapd; nray;fisg; gw;wp njhpe;jTld; mtdplkpUe;J tpyfpf; nfhz;lhu;.
K];ypk;fs; kjPdhTf;Fj; jpUk;gpa NghJ kjPdhtpd; Eiothapypy; jdJ this
cUtpatuhf ,tu; epd;W nfhz;lhu;. mtuJ je;ij ,g;D cig mq;F te;j NghJ
jdJ je;ij vd;W $l ghu;f;fhky; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! egp (]y;)
cd;id mDkjpf;fhj tiu eP ,q;fpUe;J nry;y KbahJ. epr;rakhf egpatu;fs;jhd;
fz;zpakpf;ftu;> ePjhd; ,opthdtd;" vd;W $wp mtidj; jLj;J tpl;lhu;. egp
(]y;) mq;F te;J mtDf;F kjPdhtpw;Fs; nry;y mDkjp mspf;fNt mg;Jy;yh`;
(uop) mtDf;F toptpl;lhu;fs;. NkYk;> mtu; ,e;epfo;r;rpiaf; Nfs;tpg;gl;l NghNj
'my;yh`;tpd; J}jNu! ePq;fs; mtidf; nfhy;y Ntz;Lk; vd;W tpUk;gpdhy;
mijr; nra;a vdf;Ff; fl;lisapLq;fs;! ehd; my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf!
mtdJ jiyia cq;fsplk; nfhz;L tUfpNwd;." vd;W egp (]y;) mtu;fsplk;
$wpapUe;jhu;. (,g;D `p\hk;)
2) mtJ}W rk;gtk;:
,g;Nghhpy;jhd; ,l;Lf;fl;lg;gl;l mr;rk;gtk; eilngw;wJ. mjd; RUf;fkhtJ:
egp (]y;)> gazj;jpy; kidtpkhu;fspy; ahiu cld; mioj;Jr; nry;tJ vd rPl;Lf;
FYf;fpg; NghLtJ tof;fk;. mt;thNw ,g;gazj;jpy; Map\h (uop) mtu;fspd;
ngau; tuNt> mtiuj; jd;Dld; mioj;Jr; nrd;whu;fs;. Nghu; Kbe;J jpUk;gpf;
nfhz;bUe;j NghJ gilfSld; Xu; ,lj;jpy; jq;fpdhu;fs;. mq;F Map\h (uop)
jq;fsJ Ra Njitf;fhf ntspNa nrd;W tpl;Lj; jpUk;gp te;jhu;fs;. mtu;fs;
gazj;jpy; tUk; NghJ jdJ rNfhjhp xUthplkpUe;J fOj;J khiy xd;iw ,uty;
thq;fp te;jpUe;jhu;. mtu;fs; nrd;w ,lj;jpy; me;j khiy tpOe;J tpl;lJ. mJ
mtu;fSf;Fj; njhpatpy;iy. mtu;fs; jq;fspd; $lhuj;jpw;F te;j gpwF mJ
jtwpaJ njhpa tuNt> mijj; Njbr; nrd;whu;fs;. mtu;fs; nrd;wij ahUk;
ghu;f;ftpy;iy. epiyik ,t;thW ,Uf;f egpatu;fs; jq;fs; Njhou;fSf;Fg;
gazj;ijj; njhlu fl;lisapl;lhu;fs;.
Map\h (uop) mku;e;J te;j njhl;bia xl;lfj;jpd; kPJ Vw;Wtjw;fhf te;jtu;fs;
Map\h (uop) mjpy; ,Uf;fpwhu; vd;nwz;zp mij xl;lfj;jpd; kPJ
Vw;wptpl;lhu;fs;. Vw;wp itj;jtu;fs; ,uz;Lf;Fk; Nkw;gl;ltu;fshf ,Ue;jjhy;
njhl;b vil Fiwe;jpUe;jij mwpe;J nfhs;s Kbatpy;iy. NkYk;> Map\h (uop)
Page 340 of 518
thypgg; ngz;zhf ,Ue;jjhy; cly; gUkd; ,y;yhky; nkype;jtuhf ,Ue;jhu;.
xUtu; my;yJ ,Utu; f[hth ngl;biaj; J}f;fpapUe;jhy; Map\h (uop) mjpy;
,y;yhjij czu;e;jpUf;f KbAk;.
,jw;Fg; gpd; midtUNk mq;fpUe;J gazpj;J tpl;ldu;.
khiyiaj; Njbr; nrd;w Map\h (uop) mijf; fz;Lgpbj;J vLj;Jf; nfhz;L
jdJ ,Ug;gplk; jpUk;gpa NghJ mq;F xUtUk; ,Uf;ftpy;iy. jd;idf;
fhztpy;iy vd;W njhpe;jTld; Njb tUthu;fs; vd;W vz;zp Map\h (uop)
mq;NfNa jq;fp tpl;lhu;fs;. my;yh`; jdJ fhhpaj;jpy; kpifj;jtd;. mu;\{f;F
NkypUe;J nfhz;L jhd; ehbagb midj;ijAk; epu;tfpf;fpd;whd;. Map\h (uop)
fz;zau;e;J J}q;fp tpl;lhu;fs;. mg;NghJ mq;F te;j ]/g;thd; ,g;D Kmj;jy;
(uop) ',d;dhypy;yh t ,d;dh ,iy uh[pT+d;. my;yh`;tpd; J}jhpd;
kidtpahapw;Nw!" vd;W cuf;ff; $wpdhu;. ,ijf; Nfl;l Map\h (uop)
tpopj;njOe;jhu;fs;. ]/g;thd; (uop) gilapd; gpw;gFjpapy; jq;fpapUe;jhu; mtu;
mjpfk; J}q;Fgtuhf ,Ue;jhu;. Map\h (uop) mtu;fis '[hg;k; (gu;jh) cila
rl;lk; tUtjw;F Kd; ghu;j;jpUe;jjhy; ,g;NghJ ghu;j;jTld; mwpe;J nfhz;lhu;.
jdJ xl;lfj;ij ,Oj;J te;J mtu;fSf;fUfpy; cl;fhu itj;jTld; mjd;kPJ
Map\h (uop) Vwpf; nfhz;lhu;fs;. md;id Map\htplk; NtW vt;tpj Ngr;Rk;
]/g;thd; (uop) Ngrtpy;iy. Map\h (uop) ~,d;dhypy;yh t ,d;dh ,iy
uh[pCd;| vd;gijj; jtpu ]/g;thdplkpUe;J NtW ve;j nrhy;iyAk; Nfl;ftpy;iy.
]/g;thd; (uop) mtu;fs; xl;lfj;ij ,Oj;jtuhf egp (]y;) mtu;fspd; r%fk;
te;J Nru;e;jhu;. mg;NghJ K];ypk;fspd; gil kjpa Neuj;jpy; Xa;ntLj;Jf;
nfhz;bUe;jhu;fs;. ,f;fhl;rpiag; ghu;j;j kf;fs; xt;nthUtUk; jq;fspd; ghzpapy;
jq;fspd; gz;gpw;Nfw;g Ngrpdhu;fs;. mg;NghJjhd; my;yh`;tpd; vjphpahd jPatd;
,g;D cig jdJ FNuhjj;ijAk;> eatQ;rfj;ijAk; ntspg;gLj;jpdhd;. Xu;
mtJ}whd fijiag; Gide;J> mij kf;fSf;F kj;jpapy; ,ufrpakhfTk;>
gfpuq;fkhfTk; gug;gpdhd;. mtdJ ez;gu;fSk; mtDld; ,f;fhhpaj;jpy;
<Lgl;ldu;.
K];ypk;fs; kjPdh jpUk;gpajw;Fg; gpd; fijia Gidtjpy; ghtpfs; kpfj; jPtpukhf
<Lgl;ldu;. egpatu;fNsh ve;j gjpYk; $whky; mikjpahf ,Ue;jhu;fs;. gpd;G
my;yh`;tplkpUe;J mwptpg;G tUtJ jhkjkhfptplNt> Map\hitg; gphpe;J tpLk;
tp\aj;jpy; jq;fsJ Njhou;fsplk; MNyhrid nra;jhu;fs;. Map\h (uop) gphpe;J
tpl;L NtnwhUtiu kze;J nfhs;s myP (uop) kiwKfkhf MNyhrid
nrhd;dhu;fs;. c]hkh ,g;D i[Jk; (uop) kw;w Njhou;fSk; 'vjphpfspd; Ngr;irg;
nghUl;gLj;j Ntz;lhk;. Map\hitg; gphpe;J tplhjPu;fs;" vd;W MNyhridf;
$wpdhu;fs;.
egp (]y;) kpk;ghpd; kPJ Vwp mg;Jy;yh`; ,g;D cigaplk; jq;fsJ kd
tUj;jj;ijj; njhptpj;jhu;fs;. ,J mt;]; fpisapdhpd; jiytu; ci]J ,g;D
`{isUf;Ff; Nfhgj;ij %l;baJ. mtu; mg;Jy;yh`; ,g;D cigiaf; nfhy;y
Ntz;Lk; vd;w jdJ fUj;ijj; njhptpj;jhu;fs;. Mdhy;> ,g;D cigapd;
fpisiar; Nru;e;j f];u[pdd; jiytu; ]mJ ,g;D cghjhtpw;F jdJ ,dj;jtiu
,t;thW $wpaJ ntWg;ig %l;baJ. ,jdhy; ,U fpisapdUf;fpilNa fLk;
thf;Fthjk; Vw;gl;lJ. egp (]y;) mt;tpU fpisapdiuAk; rkhjhdg;gLj;jpdhu;fs;.
Page 341 of 518
NghhpypUe;J jpUk;gpaTld; xU khj fhykhf Map\h (uop) cly; eyk;
Fd;wpapUe;jhu;. jd;idg; gw;wp Ngrg;gl;L te;j ngha;ahd fijia Map\h (uop)
mwpe;jpUf;ftpy;iy. cly;eyf; FiwT Vw;gl;lhy; ve;jsT egpatu;fs; ghpT fhl;L
thu;fNsh me;jg; ghpit egp (]y;) mtu;fsplk; ,g;NghJ md;id Map\h (uop)
ghu;f;ftpy;iy.
rw;W cly; eyk; NjwpaJ. Xu; ,uT ~ck;K kp];j`;| vd;w NjhopAld; RaNjitia
epiwNtw;Wtjw;fhf ,utpy; ntspapy; nrd;whu;fs;. md;id Map\h (uop)
mtu;fisg; gw;wp kjPdhtpy; cyh tUk; tje;jpfspy; ck;K kp];j`{ila kfDk;
gq;F ngw;Ws;shu;. ,e;jf; ftiyAk; rpe;jidAk; ck;K kp];ji` mjpfk;
ghjpg;gila itj;jJ. Map\h (uop) mtu;fSld; nrd;W nfhz;bUf;Fk; NghJ
jdJ kfDf;F mtJ}W tp\aj;jpy; njhlu;Gs;sJ vd;W vt;thW mtu;fsplk;
$WtJ? ,Nj Fog;gj;jpy; kdk; cod;W nfhz;bUf;Fk; NghJ ck;K kp];j`; (uop)
jd;Dila Milahy; jLf;fpf; fPNo tpOe;jhu;> mg;NghJ jd;id mwpahkNyNa
mtu;fs; jdJ kfidj; jpl;bdhu;fs;. 'eP fPNo tpOe;jjw;F cd; kfid Vd;
jpl;Lfpwha;?" vd;W Map\h (uop) tpdtpa NghJ> ck;K kp];j`; (uop) Map\h
(uop) mtu;fisg; gw;wp kf;fspilNa gug;gg;gl;l mtJ}Wfisf; $wpdhu;.
ck;K kp];j`; (uop) nra;jpiaf; $wpa clNdNa> Map\h (uop) tPl;bw;Fj;
jpUk;gpdhu;fs;. jdJ ngw;Nwhu;fsplk; nrd;W nra;jpia cWjpahf njhpe;Jtu egp
(]y;) mtu;fsplk; mDkjp Nfl;lhu;fs;. egp (]y;) mDkjp ngw;W> ngw;Nwhu;fisr;
re;jpj;J cz;ik epytuj;ijj; njhpe;J nfhz;lTld; Map\h (uop) Ntjid
nghWf;f Kbahky; mOjhu;fs;. ,uz;L ,uTk; xU gfYk; J}q;fhky; mOJ
nfhz;NlapUe;jhu;fs;.
mtu;fsJ
,e;j
mOif
md;dhhpd;
<uiyg;
gpse;JtpLksTf;F ,Ue;jJ.
mg;NghJjhd; egp (]y;) mq;F te;J ,iwtidg; Gfo;e;J Jjpj;Jtpl;L
'Map\hNt! cd;idg; gw;wp vdf;F ,t;thnwy;yhk; nra;jp fpilj;jJ. eP
Fw;wkw;wtshf
,Ue;jhy;
my;yh`;
cd;id
mg;gopapypUe;J
epuguhjpahf
Mf;Fthd; cz;ikapy; eP ghtk; nra;jpUe;jhy; my;yh`;tplk; kd;dpg;Gf; Nfs;
mtdplk; ghtkPl;rp ngw;Wf;nfhs;. Vnddpy;> epr;rakhf mbahhpd; jdJ ghtj;ij
xg;Gf;nfhz;L my;yh`;tplk; ghtkPl;rpf; Nfhhpdhy; epr;rakhf my;yh`; mtdJ
ghtq;fis kd;dpj;J tpLthd;" vd;W $wpdhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fspd; ,e;j thu;j;ijiaf; Nfl;l Map\h (uop) mtu;fs; jdJ
mOifia epWj;jp> ngw;Nwhu; xt;nthUthplKk; egp (]y;) mtu;fSf;Fg; gjpy;
mspf;FkhW $wpdhu;fs;. Mdhy;> mtu;fSf;F vd;d gjpyspg;gJ vd;W
njhpatpy;iy. mg;NghJ Map\h (uop) 'ehd; epiyik vd;dntd;W ed;F njhpe;J
nfhz;Nld;. ,e;jr; nra;jpia ePq;fs; gyKiw Nfs;tpg;gl;ljhy; mJ cq;fspd;
cs;sq;fspy; Mog; gjpe;J tpl;lJ. mJ cz;ik vd;W ePq;fs; ek;gpAk; tpl;Bu;fs;!
my;yh`;Tf;Fj; njhpAk; ehd; Fw;wkw;wts; vd;W! ehd; cq;fSf;F vd;idg; gw;wp
Fw;wkw;wts; vd;W $wpdhy; ePq;fs; mJ tp\aj;jpy; vd;id ek;g khl;Bu;fs;! ehd;
Fw;wkw;wts; vd;gij my;yh`; ed;fwpthd;. Mdhy;> ehd; ,t;tp\aj;ij xg;Gf;
nfhz;lhy; kl;Lk; ePq;fs; vd;id ek;gptpLtPu;fs;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf!
vdf;Fk; cq;fSf;Fk; A+]{/g; egpapd; je;ij am$g; (miy) $wpa>
MfNt> (mj;Jf;fj;ijr;) rfpj;Jf; nfhs;tJjhd; ed;W.
my;yh`;tplk; cjtp NjLfpNwd;". (my;Fu;Md; 12:18)
Page 342 of 518
ePq;fs;
$wpatw;wpy;
vd;w thu;j;ijiaj; jtpu NtW thu;j;ijiaf; $w vdf;Fj; njhpatpy;iy.
gpd;G jd; Kfj;ijj; jpUg;gp rha;e;J gLj;Jf; nfhz;lhu;fs;. mNj Neuj;jpy; egp
(]y;) mtu;fSf;F ,iwr; nra;jp mUsg;gl;lJ. mJ Kbe;jTld; egp (]y;)
rphpj;jtu;fshf 'Map\hNt! my;yh`; cd;id epuguhjp Mf;fptpl;lhd;" vd;W
$wpdhu;fs;. mg;NghJ Map\h (uop) mtu;fspd; jhahu; 'Map\hNt! egpaplk;
vOe;J nry;" vd;W $wpdhu;fs;. mjw;F 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ehd;
mtu;fsplk; vOe;J nry;y khl;Nld;. NkYk; ehd; my;yh`;itj; jtpu NtW
ahiuAk; GfoTkhl;Nld;" vd;W $wpdhu;fs;.
Map\h (uop)> jhd; epuguhjp vd;gjhYk;> jd;id egp (]y;) Nerpf;fpwhu;fs; vd;gJ
cWjpahfj; njhpe;jpUe;jjhYk; ,t;thW $wpdhu;fs;.
,e;jg; ngha;ahd rk;gtk; njhlu;ghf my;yh`; Fu;Mdpd; 24 Mk; mj;jpahaj;jpy;
11ypUe;J 20 tiu cs;s trdq;fis ,wf;fpdhd;.
,e;j rk;gtj;ij ,l;Lfl;batu;fspy; - kp];j`;> `];]hd;> `k;dh gpd;j; [`;\;
MfpNahUf;F 80 firabfs; nfhLf;fg;gl;ld. Mdhy;> ,tu;fSf;nfy;yhk;
jiytdhf ,Ue;j mg;Jy;yh`; ,g;D cigia mbf;ftpy;iy. ,td;jhd; ,jw;F
%y fhuzkhthd;. ,tidj; jz;bf;fhky; tpl;ljw;Ff; fhuzk; vd;dntdpy;>
cyfj;jpy; ahu; kPJ jz;lidfs; epiwNtw;wg;gl;L tpLfpwNjh mtu;fs; kWikapy;
jz;bf;fg;gl khl;lhu;fs;. Mdhy;> kWikapy; kfj;jhd jz;lid ,tDf;F
cz;nld my;yh`; Fu;Mdpy; ,tidg; gw;wp vr;rhpf;if nra;J tpl;lhd;. vdNt>
,t;Tyfpy; ,tDf;F jz;lid epiwNtw;wg;gltpy;iy my;yJ ve;j eyidf; fUjp
egp (]y;) ,tid Kd;G nfhiy nra;ahky; tpl;Ltpl;lhu;fNsh mNj eyidf;
fUjp ,e;j jz;lidiaAk; epiwNtw;whky; tpl;bUf;fyhk;. (]`P`{y; Gfhhp> [hJy;
kMJ> ,g;D `p\hk;)
xU khjj;jpw;Fg; gpd; ,e;jg; gpur;ridahy; cz;lhd re;Njfk; kw;Wk; Fog;gq;fs;
kjPdhit tpl;L Kw;wpYkhf mfd;wd. eatQ;rfu;fspd; jiytd; ,g;D cig
ngUk; Nftykile;jhd;. ,e;j ,opTf;Fg; gpd; r%fj;jpy; mtd; jiyia epkpu;j;j
Kbatpy;iy.
,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;: ,r;rk;gtj;jpw;Fg; gpd; ,g;D cig VjhtJ
Ngrpdhy; mtdJ $l;lj;jpdNu mtidf; fz;bj;J mlf;fp tpLthu;fs;. ,ijg;
ghu;j;j egpatu;fs; cku; (uop) mtu;fsplk; 'ckNu ePu; vd;d fUJfpwPu;? ePu;
vd;dplk; mtidf; nfhiy nra;a Ntz;Lk; vd;W $wpa md;Nw ehd; ,tidf;
nfhiy
nra;jpUe;jhy;
mtdJ
$l;lj;jpdu;
vd;
kPJ
kpFe;j
Nfhgk;
mile;jpUg;ghu;fs;. Mdhy;> ,d;W mtdJ $l;lj;jdhplk; mtidf; nfhiy
nra;J tpLq;fs; vd;W ehd; $wpdhy; mtu;fs; mtidf; nfhiy nra;J
tpLthu;fs;" vd;W $wpdhu;fs;. egp (]y;) mtu;fspd; ,t;thu;j;ijiaf; Nfl;l cku;
(uop) 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! my;yh`;tpd; J}jUila nray; vdJ
nraiytpl Neu;j;jpkpf;fJ vd;gij ,g;NghJ ehd; cWjpahf njhpe;J nfhz;Nld;"
vd;whu;fs;. (,g;D `p\hk;)
FOf;fSk; gilg;gphpTfSk;
rw;W Kd; $wg;gl;l Kiu]P NghUf;Fg; gpd; mDg;gg;gl;l FOf;fs; kw;Wk; gilg;
gphpTfisg; gw;wp ,q;F ehk; $wapUf;fpNwhk;:
Page 343 of 518
1) ~mg;Ju; u`;khd; ,g;D mt;/g;| gilg; gphpT: `p[;hp 6> \mghd; khjj;jpy;
~jt;kJy; [d;jy;| vDk; gFjpapy; ,Uf;Fk; fy;G fpisapdhpd; Cu;fSf;F mg;Ju;
u`;khd; ,g;D mt;/g; (uop) mtu;fSld; xU gilg;gphpit egp (]y;)
mDg;gpdhu;fs;. mDg;Gk; NghJ mtiu egp (]y;) jdf;F Kd; mku itj;J> jdJ
fuj;jhy; mtUf;Fj; jiyg;ghif fl;btpl;lhu;fs;. NkYk;> Nghhpy; kpf mofpa
Kiwfisf; ifahs Ntz;Lk; vd;W cgNjrk; nra;jJld; 'mtu;fs; ckf;F
fPo;g;gbe;J tpl;lhy; mtu;fSila jiytd; kfis ePu; jpUkzk; nra;Jnfhs;!"
vd;Wk; $wpdhu;fs;.
mg;Ju; u`;khd; ,g;D mt;/g; (uop) mq;F nrd;W %d;W ehl;fs; jq;fp me;jf;
$l;lj;jpdUf;F ,];yhkpa miog;G tpLj;jhu;fs;. mtu;fspd; miog;ig Vw;W
mf;$l;lj;jpdu; midtUk; ,];yhikj; jOtpdu;. mjd; gpd; ~Jkhopu; gpd;j;
m];gf;| vd;w ngz;iz mg;Ju; u`;khd; ,g;D mt;/g; (uop) jpUkzk; nra;J
nfhz;lhu;fs;. ,g;ngz;kzp gpugy;akhd egpj;Njhou; mg+]ykhtpd; jhahuhthu;.
,g;ngz;kzpapd; je;ijjhd; fy;G ,dj;jtd; jiytuhf ,Ue;jhu;.
2) ~myP ,g;D mg+jhypg;| gilg; gphpT: `p[;hp 6> \mghd; khjj;jpy; ~/gjf;| vDk;
Chpy; cs;s ]mJ ,g;D gf;U fpisapdhplk; myP ,g;D mg+jhypg; (uop)
mtu;fis 200 tPuu;fSld; egp (]y;) mtu;fs; mDg;gpdhu;fs;. ,f;fpisapdhpy;
xU gphptpdu; ifghpYs;s A+ju;fSf;F cjtp nra;a tpUk;Gfpd;wdu; vd;w nra;jp
egp (]y;) mtu;fSf;F vl;bajhy; mtu;fs; ,g;gilia mDg;gpdhu;fs;. myP (uop)
,utpy; gazk; nra;tJk;> gfypy; gJq;fpf; nfhs;tJkhf jdJ gazj;ijj;
njhlu;e;jhu;fs;. topapy; xU ehs; myP (uop) mf;$l;lj;ijr; Nru;e;j xw;wd;
xUtidg; gpbj;jhu;fs;. 'A+jg; gFjpahd ifghpy; tpisAk; NguPj;jk; goq;fspy;
xU ngUk; gq;if A+ju;fs; ]mJ ,g;D gf;u; fpisapdUf;F toq;fpdhy;>
mf;fpisapdu; A+ju;fSf;F cjtpLthu;fs;" vd;gijj; njhptpg;gjw;fhfj; jd;id
mDg;gpdu;
vd;gij>
gpbg;gl;l
xw;wd;
xg;Gf;
nfhz;lJ
kl;Lkpd;wp>
mf;fpisapdu; FOkpapUe;j ,lj;ijAk; fhl;bf; nfhLj;jhd;. mtu;fs; kPJ myP
(uop) Nghu; njhLj;J 500 xl;liffisAk;> 2000 MLfisAk; ifg;gw;wpdhu;.
mf;fpisapdu; mq;fpUe;J jg;gpj;J ~STd;| vd;w ,lj;jpw;F Xbtpl;ldu;. tgu;
,g;D ciyk; vd;gtd; ,f;fpisapdUf;Fj; jiyik jhq;fp te;jpUe;jhd;.
3) ~mg+gf;u; (m) i[J| gilg; gphpT: `p[;hp 6> ukohd; khjj;jpy; ~thjpy; Fuh| vd;w
,lj;jpw;F mg+gf;u; (uop) my;yJ i[J ,g;D `h]h (uop) mtu;fspd; jiyikapd;
fPo; xU gilg; gphpit egp (]y;) mDg;gpdhu;fs;. mq;F trpf;Fk; /g[huh
fpisapdhpd;
xU
gphptpdu;
egpatu;fisf;
nfhiy
nra;a
tQ;rfkhfj;
jpl;lkpLfpwhu;fs; vd;w nra;jp fpilj;jij Kd;dpl;L ,g;gilia mDg;gg;gl;lJ.
]ykh ,g;D mf;tc (uop) $Wfpwhu;: ehDk; ,g;gilapy; nrd;wpUe;Njd;. ehq;fs;
]{g;`{ njhOifia Kbj;j gpd; mtu;fisj; jhf;fpNdhk;. gpwF mtu;fspd;
fpzw;Wf;F mUfpy; ehq;fs; xd;W Nru;e;Njhk;. ,e;jj; jhf;Fjypy; vjphpfspy; gyu;
nfhy;yg;gl;ldu;. rpyu; jq;fs; gps;isfSld; kiyia Nehf;fp XLtijg;
ghu;j;Njd;. mtu;fs; jg;gpj;J kiyapy; Vwptplf; $lhJ vd;gjw;fhf Ntfkhf Xu;
mk;ig vLj;J mtu;fSf;Fk; kiyf;Fk; eLtpy; vwpe;Njd; mk;igg; ghu;j;j
mtu;fs; epd;W tpl;ldu;. mf;$l;lj;jpy; ngz; xUj;jp ,Ue;jhs; mtsJ ngau;
ck;K fpu;/gh; mts; Njhy; Mil mzpe;jpUe;jhs; mtSf;F kpf mofpa kfs;
xUj;jp ,Ue;jhs;. ehd; mtu;fs; midtiuAk; mioj;Jf; nfhz;L mg+gf;u; (uop)
mtu;fsplk; te;Njd;. mg+gf;u; (uop) vdf;F mtspd; kfisg; ghprhf mspj;jhu;fs;.
Mdhy;> ehd; mtisj; njhltpy;iy. gpwF ehq;fs; egp (]y;) mtu;fsplk; nrd;w
Page 344 of 518
gpd; egpatu;fs; mtis vd;dplkpUe;J ngw;W kf;fhtpw;F mDg;gpdhu;fs;. mtis
Fiw\pfsplk; nfhLj;J> mq;F ifjpfshf ,Ue;j K];ypk;fis tpLjiy
nra;jhu;fs;. (]`P`; K];ypk;)
ck;K fpu;/gh vd;w ,g;ngz; xU ngUk; jPatshf ,Ue;jhs;. ,ts; egp (]y;)
mtu;fisf; nfhiy nra;tjw;fhf jdJ FLk;gj;jpypUe;J Kg;gJ Fjpiu tPuu;fisj;
jahu; nra;jpUe;jhs;. me;j Kg;gJ egu;fSk; nfhy;yg;gl;ldu;. mtSk; chpa
jz;lidiag; ngw;whs;.
4) ~Fu;];| gilg; gphpT: cfy; kw;Wk; ciudhitr; Nru;e;j xU $l;lk; kjPdhTf;F
te;J jq;fis K];ypk;fs; vd;W ntspg;gLj;jpf; nfhz;ldu;. kjPdhtpy; jq;fpa
mtu;fSf;F mq;Fs;s jl;gntg;g epiy xj;Jf; nfhs;shjjpd; fhuzkhf
NehAw;whu;fs;. egp (]y;) ,f;$l;lj;jpdiu K];ypk;fspd; xl;lfq;fs; NkAk;
,lq;fSf;Fr; nrd;W mq;F jq;fp mjd; ghiyAk;> rpWePiuAk; Fbf;Fk;gb
$wpdhu;fs;. mt;thW nra;J mtu;fs; cly; Rfkile;jdu;. gpwF me;jf;
$l;lj;jpdu; egp (]y;) mtu;fspd; ,ilaiuf; nfhiy nra;Jtpl;L mq;Fs;s
xl;lfq;fisAk; Xl;br; nrd;wJld; ,];yhkpa khu;f;fj;ijAk; Gwf;fzpj;jdu;.
,tu;fisj; Njbg; gpbj;Jtu egp (]y;) 20 Njhou;fis Fu;]; ,g;D [hgpu; /g`;
(uop) mtu;fspd; jiyikapd; fPo; mDg;gpdhu;fs;.
,e;j epfo;r;rp `p[;hp 6> \t;thy; khjj;jpy; ele;jJ. mg;NghJ egp (]y;) me;j
ciudhtpdu; kPJ rhgkpl;lhu;fs;. 'my;yh`;Nt! mtu;fspd; ghijia mtu;fSf;F
kiwj;JtpL> jz;zPu; JUj;jpapd; thia tpl mtu;fSf;Fg; ghijia kpf
neUf;fbahf Mf;fptpL!" vd;W gpuhu;j;jpj;jhu;fs;. ghijia my;yh`; mtu;fSf;F
kiwj;J tpl;lhd;. vdNt> mtu;fs; midtiuAk; K];ypk;fs; ,yFthfg;
gpbj;jdu;.
mtu;fspd;
iffs;>
fhy;fs;
ntl;lg;gl;L>
fz;fSf;Fr;
#L
itf;fg;gl;lJ. mtu;fs; vt;thW xl;lf ,ilau;fisf; nfhiy nra;jhu;fNsh
mt;thNw mtu;fspd; nray;fSf;F Vw;wthW ,j;jz;lid toq;fg;gl;lJ. mjd;
gpd; mtu;fis kjPdhtpd; ntspapy; tptrhaf; fsj;jpy; ,Nj epiyapy;
tplg;gl;lJ. midtUk; nrj;J kbe;jdu;. ([hJy; kMJ)
,e;epfo;r;rp ]`P`{y; Gfhhpapy; tptukhf mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.
Nkw;$wg;gl;l rk;gtq;fSld; tuyhw;W Mrphpau;fs; kw;nwhU gilg; gphptpd;
epfo;r;rpiaAk; Fwpg;gpLfpd;wdu;. mjhtJ: mg+]{/g;ahd; jd;id nfhiy nra;a
xU fpuhk mugpia mDg;gpapUf;fpwhu; vd;w nra;jp mwpe;jTld; egpatu;fs;
mk;U
,g;D
cika;ah
ok;
kw;Wk;
]ykh
,g;D
mg+]ykh
Mfpa
,Uj;Njhou;fisAk; mg+ ]{/g;ahidf; nfhiy nra;a mDg;gpdhu;fs;. Mdhy;>
,e;j Nehf;fj;jpy; vtUk; ntw;wpailatpy;iy. ,e;epfo;r;rp `p[;hp 6> \t;thy;
khjk; ele;jJ.
Nkw;$wg;gl;l midj;J rpwpa nghpa rk;gtq;fs;> mfo; kw;Wk; Fiwsh
Nghu;fSf;Fg; gpd; eilngw;witahFk;. ,tw;Ws; vjpYk; fLikahdr; rz;il VJk;
Vw;gltpy;iy. rpy rk;gtq;fspy; rpwpa Nkhjy;fs; kl;Lk; Vw;gl;ld. Rw;W tl;lhu
epiyikfis mwpe;J tUtJ my;yJ mlq;fhky; ,Ue;j fpuhk mugpfisAk;
vjphpfisAk; mr;RWj;jp> rl;l xOq;if epiyepWj;JtJ MfpaitNa mDg;gg;gl;l
gilg; gphpTfspd; Nehf;fkhf ,Ue;jJ.
epiyikfis
ed;F
Muha;e;J
ghu;f;Fk;
nghOJ
ekf;Fj;
njhpatUtJ
vd;dntdpy;> mfo; NghUf;Fg; gpd;G K];ypk;fspd; epiyik Kd;Ndw;wk; fz;lJ.
Page 345 of 518
,];yhKila
vjphpfspd;
epiyikfSk;
mtu;fspd;
Mw;wy;fSk;
rhpaj;
njhlq;fpd. ,jdhy; ,];yhkpa miog;Gg; gzpia mopf;f Ntz;Lk;> mjd;
gyj;ijf; Fiwf;f Ntz;Lk; vd;w nfhQ;r eQ;r MirAk; ,iwkWg;ghsu;fSf;F
vQ;rpapUf;ftpy;iy. MfNt> ,];yhkpd; Mw;wiy Vw;W mjw;Fg; gzpe;J> muG
jPgfw;gj;jpy; ,];yhk; epiyngWtij Vw;Wf; nfhs;tJ jtpu mtu;fSf;F NtW
topapy;yhky; Ngha;tpl;lJ. ,];yhkpd; ,e;j Kd;Ndw;wj;ij ~`{ijgpa;ah
cld;gbf;if| %yk; ehk; kpfj; njspthf tpsq;fpf; nfhs;syhk;.
`{ijgpa;ah (`[;hp 6> Jy;fmjh)
ck;uh
muG jPgfw;gj;jpy; epiyikfs; ngUksT K];ypk;fSf;Fr; rhjfkhf khwpd. rpwpJ
rpwpjhf khngUk; ntw;wpf;fhd Kd; mwptpg;GfSk;> ,];yhkpa miog;Gg; gzp
KOikahf
ntw;wpailtjw;fhd
milahsq;fSk;
Njhd;wpd.
kf;fhtpYs;s
fz;zpakpf;f gs;sp thrypy; (my; k];[pJy; `uhkpy;) fle;j MW Mz;Lfshf
,iwtzf;fj;ij
epiwNtw;w
Kbahky;
,izitg;gtu;fshy;
K];ypk;fs;
jLf;fg;gl;L te;jdu; vd;gJ njhpe;jNj. ,g;NghJ mg;gs;spapy; tzf;f topghLfs;
epiwNtw;Wtjw;Fhpa chpik K];ypk;fSf;F cz;L vd;gij ,izitg;gtu;fs
Vw;Wf; nfhs;s itg;gjw;Fhpa Kd;Ndw;ghLfs; njhlq;fpd.
egp (]y;) mtu;fs; xU fdT fz;lhu;fs;. mjhtJ> 'egpatu;fSk; mtu;fsJ
Njhou;fSk; Gdpj gs;spf;Fs; Eiofpwhu;fs;. fmghtpd; rhtpia egp (]y;)
ngWfpwhu;fs;. midtUk; fmghit tyk; te;j gpd; jq;fsJ ck;uhit epiwT
nra;fpwhu;fs;. rpyu; nkhl;il mbj;Jf; nfhs;fpd;wdu;. rpyu; Kbiaf; Fiwj;Jf;
nfhs;fpd;wdu;." jhd; fz;l ,e;jf; fdit egp (]y;) jq;fsJ Njhou;fsplk;
$wpaNghJ midtUk; ngUk; kfpo;r;rp mile;jdu;. ,Nj Mz;L midtUk;
kf;fhtpw;Fr; nry;Nthk; vd vz;zpdu;. ,jw;Fg; gpd; egp (]y;) jq;fsJ
Njhou;fsplk; jhd; ck;uhtpw;Fr; nry;y ,Ug;gjhfTk;> ePq;fSk; mjw;Fj; jahuhf
Ntz;Lnkd;Wk; $wpdhu;fs;.
K];ypk;fNs Gwg;gLq;fs;
egp
(]y;)
kjPdhtpy;
cs;s
K];ypk;fisAk;>
Rw;W
tl;lhu
K];ypk;
fpuhkthrpfisAk; jd;Dld; Gwg;gLkhW $wpdhu;fs;. Mdhy;> ngUk;ghyhd
fpuhkthrpfs; Gwg;gLtjpy; jaf;fk; fhl;bdhu;fs;. egp (]y;) jq;fsJ Milfisf;
fOtp Rj;jk; nra;J nfhz;lJld; gazj;jpw;fhff; ~f];th| vd;w jq;fsJ
xl;lfj;ijAk; jahu; nra;J nfhz;lhu;fs;. kjPdhtpy; ,g;D ck;K kf;J}k; my;yJ
Eikyh iy]p (uop) vd;gtiug; gpujpepjpahf epakpj;jhu;fs;. `p[;hp 6> Jy;fmjh
khjj;jpd; njhlf;fj;jpy; jpq;fl;fpoik egp (]y;) kjPdhtpypUe;J Gwg;gl;lhu;fs;.
egpatu;fSld; mtu;fspd; kidtp ck;K ]ykhTk; 1400 my;yJ 1500 Njhou;fSk;
Gwg;gl;ldu;. xU gazpf;F mtrpakhd MAjj;ijj; jtpu NtW ve;j
MAjq;fisAk; egpatu;fs; jq;fSld; vLj;Jf; nfhs;stpy;iy. NkYk;> vLj;Jf;
nfhz;l MAjq;fisAk; ntspapy; njhpahky; mitfspd; ciwf;Fs; kiwj;J
itj;jpUe;jhu;fs;.
kf;fhit Nehf;fp
egp (]y;) mtu;fSk; K];ypk;fSk; kf;fhit Nehf;fpg; Gwg;gl;lhu;fs;. topapy; ~Jy;
`{iy/gh| vd;w ,lj;jpy; jhq;fs; mioj;J te;j Fu;ghdp gpuhzpfSf;F
Page 346 of 518
khiyapl;L milahskpl;lhu;fs;. jhq;fSk; ck;uhtpw;fhf Mil mzpe;J
nfhz;lhu;fs;. vtUk; jq;fsplk; Nghu; nra;af; $lhJ jhDk; NghUf;fhfg;
Gwg;gltpy;iy vd;gij kf;fSf;F mwptpj;J mtu;fis mr;rkw;wtu;fshf
Mf;fpdhu;fs;.
kf;fh Fiw\pfspd; epiyia mwpe;J> jd;dplk; njhptpg;gjw;fhf F[hM fpisiar;
Nru;e;j xw;wu; xUtiu egp (]y;) epakpj;J> jdf;F Kd; mtiu mDg;gp
itj;jhu;fs;. egp (]y;) ~c];/ghd;| vd;w ,lj;jpy; ,Uf;Fk; NghJ mq;F
egpatu;fspd; xw;wu; te;J 'fmg; ,g;D Yit vd;gtd; cq;fis vjpu;g;gjw;fhfTk;>
my;yh`;tpd; ,y;yj;ij tpl;Lk; cq;fisj; jLg;gjw;fhfTk; fpdhdh FLk;gj;ijr;
Nru;e;j tPuu;fis xd;W Nru;j;J itj;jpUf;fpwhd;" vd;w mjpu;r;rp jUk; jftiyf;
$wpdhu;. mijf; Nfl;l egpatu;fs; jq;fsJ Njhou;fsplk; MNyhrid nra;jhu;fs;.
'xd;W> ek;ik vjpu;g;gjw;Fk; jLg;gjw;Fk; Fiw\pfSf;F cjtpahf ,Uf;Fk;
fpdhdhtpdd; FLk;gj;jhu;fis ehk; rpiw gpbg;Nghk;. mjdhy; mtu;fs; NghUf;F
tuhky; gpd;thq;fp> FLk;gj;ij ,oe;j Jf;fj;jpy; %o;fyhk;. my;yJ mtu;fs;
jg;gpj;J NtW vq;fhtJ nrd;whYk; ek;ik vjpu;f;f te;jtu;fis my;yh`;
Kwpabj;jjhf MfptpLk;. ,uz;lhtJ> ehk; my;yh`;tpd; tPl;il Nehf;fpg;
Gwg;gLNthk;.
ahu;
ek;ik
jLf;f
tUfpwhu;fNsh
mtu;fsplj;jpy;
ehk;
rz;ilapLNthk;."
',t;tpuz;by; cq;fsJ fUj;J vd;d?" vd;W egp (]y;) jq;fsJ Njhou;fsplk;
Nfl;lhu;fs;. mg;NghJ mg+gf;u; (uop) 'my;yh`;Tk; mtdJ J}jUk; kpf
mwpe;jtu;fs;. ehk; ck;uh nra;tjw;fhf te;jpUf;fpNwhk;. vthplj;jpYk; Nghu;
nra;tjw;fhf tutpy;iy. my;yh`;tpd; ,y;yj;jpypUe;J vtuhtJ ek;ikj; jLj;jhy;
ehk; mtu;fsplj;jpy; rz;ilapLNthk;" vd;W $wpdhu;fs;. mjw;Fg; gpd; egp (]y;)
Gwg;gLq;fs; vd;W fl;lisapl> K];ypk;fs; kf;fh Nehf;fpg; Gwg;gl;lhu;fs;.
jLf;f Kaw;rpj;jy;
egp (]y;) mtu;fspd; tUifiaf; Nfs;tpg;gl;l Fiw\pfs; mtru MNyhrid
rigiaf; $l;b> vg;gbahtJ K];ypk;fis fmgj;Jy;yh`;tpw;F tutplhky; jLf;f
Ntz;Lk; vd;W KbntLj;jdu;. fpdhdh fpisapdiu Gwf;fzpj;J tpl;L
egpatu;fs; kf;fhit Nehf;fp te;J nfhz;bUe;j NghJ> fmg; fpisiar; Nru;e;j
xUtu; 'Fiw\pfs; ~J} Jth| vd;w ,lj;jpy; te;J jq;fpapUf;fpd;wdu;. NkYk;>
fhypj; ,g;D tyPj; 200 Fjpiu tPuu;fSld; ~FuhT fkPk;| vd;w ,lj;jpy; kf;fhit
Nehf;fp nry;Yk; Kf;fpa topapy; Nghu; Ghptjw;fhfj; jahuhf ,Uf;fpwhu;" vd;W
mwptpj;jhu;.
egp (]y;) mtu;fs; vijAk; nghUl;gLj;jhky; jq;fsJ gazj;ijj; njhlu;e;jhu;fs;.
K];ypk;fisj; jLf;f Ntz;Lnkd;W fhypj; ngUk; Kaw;rp nra;jhu;. jdJ Fjpiug;
gilia K];ypk;fs; ghu;f;Fk; J}uj;jpy; nfhz;L te;J epWj;jpdhu;. mg;NghJ
K];ypk;fs; S`u; njhOifiaj; njhOjhu;fs;. ,ijg; ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j
fhypj;>
'njhOifapy;
U$T
]{[_jpy;
,Uf;Fk;NghJ
ek;ik
,tu;fs;
ftdpf;ftpy;iy me;j Neuj;jpy; ehk; jhf;fpapUe;jhy; ,tu;fSf;F ngUk; Nrjj;ij
tpistpj;jpUf;fyhk;. vdNt> ,tu;fs; m]u; njhOk; NghJ ,tu;fs; kPJ jhf;Fjy;
elj;jyhk; vd;nwz;zp fhj;jpUe;jhu;. Mdhy;> m];u; njhOiff;F Kd; ~]yhj;Jy;
ft;/g;| mr;rKs;s Neuj;jpy; vt;thW njho Ntz;Lk; vd;w rl;lj;ij my;yh`;
Page 347 of 518
,wf;fp tpl;lhd;. K];ypk;fs; me;j mbg;gilapy; njhOJ nfhs;sNt fhypjpd;
Nehf;fk; epiwNtwhky; NghdJ.
khw;W eltbf;if
jq;fSila topapy; fhypj; gilAld; epw;gijg; ghu;j;j egp (]y;) mtu;fs; jd;aPk;
topahf kf;fh nry;Yk; Kf;fpa Neuhd ghijia tpl;Ltpl;L NtW topiaj;
Nju;e;njLj;jhu;fs;. kiyfSf;fpilapy; fw;fSk;> ghiwfSk; epiwe;j fuL Kulhd
ghij topNa> mjhtJ tyg;gf;fk; ~`k;];| vd;w Chpd; Gwtopahd ~]dpa;aj;Jy;
Kuhu;| topahf `{ijgpa;ah nry;Yk; topapy; gazj;ijj; njhlq;fpdhu;fs;. ,t;top
fPo;g;Gwkhf kf;fh nry;Yk; topahFk;. jhd; epd;W nfhz;bUe;j topia Gwf;fzpj;J
tpl;L ,];yhkpag; gil NtW topapy; nry;fpwhu;fs; vd;W njhpe;jTld;> J}uj;jpy;
epd;W ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j fhypj; Fiw\pfis vr;rhpg;gjw;fhf kf;fhtpw;F
tpiue;jhu;.
egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ gazj;ijj; njhlu;e;J ~]dpa;aj;Jy; Kuhu;| vd;w
,lj;ij mile;jTld; mtu;fsJ thfdk; mq;F kz;bapl;L cl;fhu;e;J tpl;lJ.
kf;fs; mij kpul;bAk; mJ vOe;jpUf;fhky; gpbthjk; gpbj;jJ. mg;NghJ egp
(]y;)
'vdJ
xl;lfk;
~f];th|
Kuz;L
gpbg;gjpy;iy!
mJ
mj;jifa
FzKilaJky;y! vd;whYk; ahidg; gilfisj; jLj;j my;yh`; ,ijAk; jLj;J
tpl;lhd; vdJ capu; vtd; iftrk; ,Uf;fpwNjh mtd; kPJ Mizahf! my;yh`;
Nkd;ikgLj;jpatw;iwf;
fz;zpag;gLj;Jk;
tifapy;
ve;j
xU
jpl;lj;ij
Fiw\pfs; vd;dplk; Nfl;lhYk; ehd; mtu;fSf;F mj;jpl;lj;ij epiwNtw;wpf;
nfhLg;Ngd;" vd;W $wptpl;L jdJ xl;lfj;ij mjl;lNt mJ Fjpj;njOe;jJ.
egpatu;fs; jdJ ghijiaj; jpUg;gp `{ijgpa;ahtpd; ,WjpapYs;s ~]kJ| vd;w
fpzw;Wf;F mUfpy; jq;fpdhu;fs;. mq;F kf;fspd; Njitia tpl FiwthfNt
jz;zPu; ,Ue;jJ. Mdhy;> kf;fs; mq;F te;J ,wq;fpaTlNdNa jz;zPiu
vy;yhk; ,iwj;J fhyp nra;J tpl;lhu;fs;. jq;fspd; jhfj;ij egpatu;fsplk;
Kiwapl;ldu;. egpatu;fs; jq;fsJ mk;G $l;bypUe;J Xu; mk;ig vLj;J me;jf;
fpzw;wpy; itf;Fk;gb $wpdhu;fs;. mt;thNw itf;fg;gl;lTld; kf;fspd; jhfk;
jPUk; msTf;F me;jf; fpzw;wpy; jz;zPu; Cwpf; nfhz;bUe;jJ.
eLtu; tUfpwhu;
egpatu;fs; mq;F jq;fp rw;W Xa;ntLj;Jf; nfhz;bUf;Fk; NghJ F[hM fpisiar;
Nru;e;j rpyUld; ~Gijy; ,g;D tu;fh my; F[haP| vd;w Kf;fpag; gpuKfu; egp (]y;)
mtu;fisr;
re;jpj;jhu;.
jp`hkh
khepyj;ijr;
Nru;e;j
kf;fspy;
F[hM
fpisapdu;jhd; egp (]y;) mtu;fspd; ,ufrpaj;jpw;F chpj;jhd kf;fshfTk;>
ed;ikia ehLgtu;fshfTk; ,Ue;jdu;. 'fmg; ,g;D Yit `{ijgpa;ahtpd;
fpzWfs; cs;s Xu; ,lj;jpy; thypg xl;lfq;fSld; jq;fpapUf;fpwhu;. mtUk;
mtiur; rhu;e;jtu;fSk; cq;fSld; Nghu; Ghpa Ntz;Lk; ePq;fs; fmghtpw;Fr;
nry;tijj; jLf;f Ntz;Lk; vd;w vz;zj;jpy; te;jpUf;fpd;wdu;. ehd; mtu;fis
mq;NfNa ,Uf;fr; nrhy;yptpl;L cq;fsplk; te;jpUf;fpNwd;" vd;W Gijy; $wpdhu;.
egpatu;fs; mthplk;: 'ehq;fs; vthplKk; rz;il nra;tjw;fhf ,q;F tutpy;iy.
ehq;fs; ck;uh nra;tjw;fhfj;jhd; te;jpUf;fpNwhk;. epr;rakhff; Fiw\pfSf;Fg;
Nghhpd; fhuzkhf fLikahd NrjKk; e\;lKk; Vw;gl;bUf;fpwJ. mtu;fs;
tpUk;gpdhy; xU Fwpg;gpl;l fhyk; tiu ehd; mtu;fSf;Fg; Nghu; epWj;j
cld;gbf;if nra;J jUNtd;. mtu;fs; vdf;Fk; kw;w kf;fSf;Fkpilapy;
Page 348 of 518
FWf;fplf; $lhJ. (mjhtJ> ehd; kf;fSf;F ,];yhik vLj;Jf; $Wtjw;F mtu;fs;
jilahf ,Uf;ff; $lhJ). tpUk;gpdhy; kw;w kf;fisg; Nghy mtu;fSk; ,];yhik
Vw;Wf; nfhs;syhk;. ,y;iynadpy; rpwpJ fhyk; mtfhrk; vLj;Jf; nfhs;syhk;.
,tw;iw Vw;Wf; nfhs;shky;> ~Nghu;jhd; GhpNthk;!| vd;W gpbthjk; gpbj;jhy;> vdJ
capu; vtd; iftrk; ,Uf;fpwNjh mtd; kPJ rj;jpakhf! ,k;khu;f;fj;jpw;fhf vdJ
fOj;J Jz;lhFk; tiu my;yJ my;yh`; ,k;khu;f;fj;ij epiy epWj;Jk; tiu
ehd; mtu;fsplk; Nghu; GhpNtd;" vd;W $wpdhu;fs;.
egp (]y;) mtu;fspd; ,g;gjpiyf; Nfl;l Gijy; 'ePq;fs; $wpaij ehd; Fiw\pfs;
Kd; itf;fpNwd;" vd;W $wp Fiw\pfis re;jpj;jhu;. 'Fiw\pfNs! ehd; me;j
kdpjhplk; ,Ue;J cq;fsplk; te;jpUf;fpNwd;. mtu; $Wk; tp\aj;ijAk; Nfl;L
te;jpUf;fpNwd;.
ePq;fs;
tpUk;gpdhy;
ehd;
mij
cq;fSf;F
kj;jpapy;
rku;g;gpf;fpNwd;" vd;whu;. Mdhy;> mtu;fspy; rpy mwptPdu;fs;> 'mtu; rhu;ghf eP
vq;fSf;F vijAk; nrhy;y Ntz;lhk;. mJ vq;fSf;Fj; NjitAkpy;iy" vd;W
Ngrpdhu;fs;. Mdhy;> rpy mwpthspfs; 'ePu; Nfl;L te;jij vq;fsplk; nrhy;"
vd;wdu;. egpatu;fsplk; Nfl;L te;jij mtu; $wNt> Fiw\pfs; ~kpf;u]; ,g;D
`g;];| vd;gtid egpatu;fsplk; Ngrptu mDg;gpdu;. mtd; tUtijg; ghu;j;j
egpatu;fs;> 'mtd; xU Nkhrbf;fhud;" vd;W $wpdhu;fs;. mtd; egpatu;fsplk;
Ngrpa NghJ GijYf;Ff; $wpa tp\aj;ijNa mtdplKk; $wpdhu;fs;. mtd;
Fiw\pfsplk; jpUk;gp> jhd; Nfl;L te;j nra;jpiaf; $wpdhd;.
Fiw\pfspd; J}ju;fs;
fpdhdh fpisiar; Nru;e;j `{is]; ,g;D my;fkh vd;gtu; 'ehd; mtiur;
re;jpj;J tUfpNwd;. mjw;F mDkjp jhUq;fs;" vd;W Fiw\pfsplk; $wpdhu;.
mtu;fs; mDkjp juNt mtu; Gwg;gl;L egp (]y;) mtu;fsplk; te;jhu;. mtiug;
ghu;j;J egpatu;fs; ',tu; ,d;dtu;> ,tu; my;yh`;Tf;fhf Neu;r;ir nra;ag;gl;l
kw;Wk; `[;> ck;uhTf;fhf mioj;J tug;gl;l fhy;eilfisf; fz;zpag;gLj;Jk;
$l;lj;ijr; Nru;e;jtu;. mtUf;F Kd; Fu;ghdp gpuhzpfis epWj;Jq;fs;" vd;W egp
(]y;) $wpdhu;fs;. clNd K];ypk;fs; Fu;ghdp gpuhzpfis thpirahf epWj;jp
jy;gpah" $wpatu;fshf mtiu tuNtw;wdu;. ,ijg; ghu;j;j mtu; 'Rg;`hdy;yh`;!
,tu;fis my;yh`;tpd; tPl;bypUe;J jLg;gJ Kiway;y" vd;W $wptpl;L jdJ
Njhou;fsplk; jpUk;gp 'ehd; khiyaplg;gl;L milahs kplg;gl;l Fu;ghdpf;fhd
xl;lfq;fisg; ghu;j;Njd;. mtu;fisj; jLg;gJ vdf;F rhpahd jhfj; njhpatpy;iy"
vd;W
$wpdhu;.
,jw;Fg;
gpd;
mtUf;Fk;
Fiw\pfSf;Fkpilapy;
rpy
thf;Fthjq;fs; Vw;gl;ld.
mq;F tPw;wpUf;j cu;th ,g;D k];T+j; ]f/gp vd;gtu;> ',tu; cq;fSf;F ey;y
fUj;ijf; $wpdhu;. mij Vw;Wf; nfhs;Sq;fs;. vdf;F mDkjp jhUq;fs;. ehDk;
mthplk; nrd;W Ngrp tUfpNwd;" vd;W $wp> mq;fpUe;J Gwg;gl;L egp (]y;)
mtu;fsplk; nrd;W Ngrpdhu;. mg;NghJ egp (]y;) GijYf;F $wpaijNa
mtUf;Fk; $wpdhu;fs;. mg;NghJ 'K`k;kNj! Nghu;njhLj;J cdJ ,dj;jhiu
NtNuhL mopf;f Ntz;Lnkd;W eP tpUk;Gfpd;whah? cdJ FLk;gj;jhUld; Nghu;
GhptJ ey;y gof;fkhFkh? mugpfspy; vtuhtJ jdJ ,dj;jhiu cdf;F Kd;G
NtNuhL ntl;br; rha;j;jhu; vd;W eP Nfs;tpg;gl;lJz;lh? eP tpUk;gpagb cdf;F
Nghhpy; ntw;wp fpilf;fhky; mjw;F khw;wkhf eP Njhy;tpaile;jhy;> cd;Dld;
,Uf;Fk; ,e;j tPzu;fshd mw;gu;fs; cd;id tpl;Ltpl;L Xb tpLthu;fs;
vd;Wjhd; ehd; vz;ZfpNwd;" vd;W cu;th $wpdhu;.
Page 349 of 518
cu;thtpd; Ngr;R mg+gf;u; (uop) mtu;fSf;Fr; rpd%l;baJ. 'eP yhj;jpd;
ku;k];jhdj;ijr; rg;G! ehq;fsh ,tiu tpl;Ltpl;L Xb tpLNthk;?" vd;W
fu;[pj;jhu;fs;. mjw;F cu;th ',tu; ahu;?" vd;whu;. 'mg+gf;u;" vd $bapUe;Njhu;
$wpdu;. mjw;F cu;th 'vdJ capu; vtd; iftrk; ,Uf;fpwNjh mtd; kPJ
Mizahf! eP vdf;F Xu; cjtp nra;jpUf;fpwha;. ehd; mjw;F ve;jg; gfuKk;
nra;atpy;iy. mg;gb kl;Lk; ,y;iynad;why; ehd; cdf;F ey;y gjpy;
$wpapUg;Ngd;" vd;whu;. NkYk;> egpatu;fsplk; cu;th NgRk; NghJ xt;nthU
Ngr;Rf;Fk; egpatu;fspd; jhbiag; gpbj;Jg; gpbj;J Ngrpdhu;. egp (]y;) mtu;fspd;
mUfpy; KfPuh ,g;D \{/gh (uop) epd;wpUe;jhu;fs;. mtuJ ifapy; ciwaplg;gl;l
ths; xd;W ,Ue;jJ. egpatu;fspd; jhbia cu;th gpbf;Fk; Nghnjy;yhk; me;j
ciwaplg;gl;l thisf; nfhz;L cu;thtpd; ifapy; mbj;J 'egpatu;fspd; jhbia
tpl;L cdJ ifia mfw;wpf; nfhs;" vd;W $wpdhu;.
cu;th jdJ jiyia cau;j;jp ',tu; ahu;" vd;whu;. kf;fs; 'KfPuh ,g;D \{/gh"
vd;wdu;. 'X thf;Fj; jtwpatNd! eP nra;j Nkhrbf; Fw;wj;jpw;F ehd;jhNd ghpfhuk;
nra;Njd;" vd;W KfPuhit cu;th gopj;jhu;. ,t;thW cu;th $wf; fhuzk;: KfPuh
,];yhik Vw;gjw;F Kd; xU $l;lj;jpdUld; el;G itj;jpUe;jhu;. rkak; ghu;j;J
mtu;fisf; nfhd;W nghUl;fisf; nfhs;isabj;J tpl;lhu;. mjw;F rpwpJ
fhyj;jpw;Fg; gpd;G egp (]y;) mtu;fisr; re;jpj;J ,];yhik Vw;Wf; nfhz;lhu;.
egpatu;fs; 'ePu; K];ypkhtij ehd; Vw;Wf; nfhs;fpNwd;. Mdhy;> eP nfhs;is
mbj;j nghUl;fSf;F ehd; nghWg;gy;y" vd;W $wptpl;lhu;fs;. ,f;Fw;wj;jpw;Fhpa
ghpfhuj;ij cu;thjhd; epiwNtw;wpdhu; Vnddpy; KfPuhTila je;ij> cu;thtpd;
rNfhjuuhthu;.
Ngr;Rthu;j;ijfSf;F ,ilapy; egpj;Njhou;fisAk; mtu;fs; egpatu;fSf;Fr;
nra;Ak; fz;zpaj;ijAk; ed;F ftdpj;J cu;th gpukpg;gile;jhu;. mq;fpUe;J jdJ
ez;gu;fsplk; te;j gpd; ,J Fwpj;J mtu; jdJ ,dj;jtu;fsplk; tpku;rpj;jhu;.
'vdJ $l;lj;jpdNu! ehd; gy muru;fsplk; nrd;wpUf;fpd;Nwd;. if]u;> fp];uh>
e[;[h\p vd gy kd;du;fis ghu;j;jpUf;fpd;Nwd;. Mdhy;> K`k;kjpd; Njhou;fs;
K`k;kijf; fz;zpag;gLj;JtJ Nghd;W ve;j Xu; murdpd; Njhou;fSk; jq;fs;
muriuf; fz;zpag; gLj;Jtij ehd; ghu;j;jjpy;iy. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf!
mtu; VjhtJ xU fl;lisapl;lhy; mij cldbahf mtu;fs; nra;fpwhu;fs;. mtu;
~cO| nra;Ak; jz;zPiug; gpbg;gjw;Ff; $l Nghl;bapl;Lf; nfhs;fpd;wdu;. mtu;
Ngrpdhy; midtUk; mikjpahfp tpLfpd;wdu;. mtu; kPJs;s fz;zpaj;jhy;
mtiu mtu;fs; NeUf;F Neu; $u;e;J ghu;g;gjpy;iy. Mf> ehd; cq;fSf;F Kd;
Neuhd xU jpl;lj;ij rku;g;gpj;J tpl;Nld;. mij ePq;fs; Vw;Wf; nfhs;Sq;fs;"
vd;W $wp cu;th jdJ Ngr;ir Kbj;jhu;.
my;yh`;tpd; Vw;ghL
Nghu;
ntwpgpbj;j
Fiw\p
thypgu;fs;
jq;fspd;
jiytu;fs;
rkhjhd
cld;gbf;ifapy; Mu;tkhf ,Ug;gij tpUk;gtpy;iy. clNd> mijj; jLf;f
Ntz;Lnkd MNyhrpj;jdu;. mjd;gb ,utpy; K];ypk;fspd; $lhuj;jpw;Fs; GFe;J
Nghiuj;
J}z;Lk;
rjp
nray;fisr;
nra;a
KbntLj;jdu;.
,k;Kbit
epiwNtw;Wtjw;F vOgJ my;yJ vz;gJ egu;fs; Gwg;gl;L ~jd;aPk;| kiy topahf
K];ypk;fspd; $lhuj;ij Nehf;fp Kd;Ndwpdu;. Mdhy;> egpatu;fs; epakpj;j
ghJfhg;Gg; gilapd; jsgjpahd K`k;kJ ,g;D k];ykh> te;j vjphpfs;
midtiuAk; Rw;wp tisj;J ifJ nra;jhu;. vdpDk;> egp (]y;) mtu;fs;
Page 350 of 518
rkhjhdj;jpy; Mu;tk; nfhz;L midtiuAk; kd;dpj;J tpLjiy
tpl;lhu;fs;. ,J Fwpj;J gpd;tUk; trdj;ij my;yh`; ,wf;fpdhd;:
nra;J
kf;fhtpd; rkPgkhf mtu;fs; kPJ cq;fSf;F ntw;wpiaf; nfhLj;jjd; gpd;du;>
mtu;fSila iffis cq;fis tpl;Lk;> cq;fSila iffisAk; mtu;fis
tpl;Lk; mtNd jLj;jhd;. my;yh`; ePq;fs; nra;gitfis cw;W Nehf;fpatdhfNt
,Uf;fpd;whd;. (my;Fu;Md; 48:24)
Fiw\pfis re;jpf;f K];ypk; J}ju;...
,e;Neuj;jpy; egp (]y;) jdJ epiyiaAk;> jdJ Nehf;fj;ijAk; cWjpahfj;
njspTgLj;jpf; $wTk;> Fiw\pfsplk; xU J}jiu mDg;g tpUk;gpAk; ckiu
mioj;jhu;fs;. Mdhy;> 'my;yh`;tpd; J}jNu! vdf;F Jd;gk; Vw;gl;lhy; vdf;fhf
Nfhgg;gLk; mjP ,g;D fmg; fpisiar; Nru;e;j vtUk; mq;fpy;iy. vdNt>
c];khd; ,g;D m/g;/ghid mDg;Gq;fs;. ePq;fs; tpUk;Gk; tp\aj;ij mtu;
rhpahd Kiwapy; Fiw\pfsplk; vLj;J itg;ghu;" vd;whu; cku; (uop). egpatu;fs;
c];khid mioj;J 'ePu; Fiw\pfsplk; nrd;W> ehk; NghUf;fhf tutpy;iy
ck;uhtpw;fhfj;jhd; te;jpUf;fpNwhk; vd;W vLj;Jr; nrhy;Yq;fs;! gpwF mtu;fis
,];yhkpd; gf;fk; mioAq;fs;. NkYk;> kf;fhtpypUf;Fk; K];ypk;fis re;jpj;J
ntw;wp ekf;Fj;jhd; vd;w ew;nra;jpiaf; $Wq;fs;! my;yh`; mtdJ khu;f;fj;ij
kf;fhtpy; Xq;fr; nra;thd;. MfNt> ahUk; ,iw ek;gpf;ifia kiwj;J tho
Ntz;ba mtrpaNkw;glhJ vd;Wk; mtu;fSf;F nrhy;Yq;fs;!" vd;whu;fs;.
c];khd; (uop) mq;fpUe;J Gwg;gl;L ~gy;j`;| vd;w ,lj;ij mile;j NghJ>
mq;fpUe;j Fiw\pfs; 'c];khNd! ePu; vq;F nry;fpd;wPu;!" vd;wdu;. mjw;F
c];khd; (uop) rpy tp\aq;fisf; $wp mij nrhy;tjw;fhfj;jhd; egpatu;fs;
vd;id mDg;gpdhu;fs; vd;whu;. mjw;F Fiw\pfs;> 'ePu; $wpaij ehq;fs; Nfl;L
tpl;Nlhk;. ePu; ckJ Nehf;fj;ij epiwNtw;w nry;yyhk;" vd;wdu;. mitapy; ,Ue;j
mghd; ,g;D ]aPj; ,g;D my;M]; vd;gtu; vOe;J c];khd; (uop) mtu;fis
tuNtw;whu;. NkYk;> jdJ Fjpiuf;Ff; fbthskpl;L> mjpy; jdf;Fg; gpd;dhy;
c];khid mkur; nra;J> mtUf;F milf;fyKk; nfhLj;J kf;fhtpw;Fs; mioj;J
te;jhu;. kf;fh te;jTld; egp (]y;) $wp mDg;gpa nra;jpiaf; Fiw\pj;
jiytu;fsplk; c];khd; (uop) tpthpj;jhu;. c];khd; Ngrp Kbj;jTld; Fiw\pfs;
'ePq;fs; fmghit tyk; te;J nfhs;Sq;fs;" vd;wdu;. Mdhy;> 'egp (]y;)
fmghit tyk; tUk; tiu ehd; tukhl;Nld;" vd;W c];khd; kWj;Jtpl;lhu;.
nfhiy nra;jp guTjy;> cld;gbf;if thq;Fjy;
c];khidf; Fiw\pfs; kf;fhtpy; jLj;J itj;Jf; nfhz;ldu;. ,r;#o;epiyapy;
vd;d nra;ayhk; vd;W MNyhrpj;J xU jPu;f;fkhd KbntLj;j gpd; c];khid
mDg;gyhk; vd;w vz;zj;jpy; Fiw\pfs; jLj;J itj;jpUf;fyhk;. Mdhy;>
c];khd; (uop) nfhiy nra;ag;gl;L tpl;lhu; vd;W kf;fhtpw;F ntspapy; nra;jp
gutpaJ. mt;thNw K];ypk;fSf;F kj;jpapYk; gutpaJ. ,e;jr; nra;jp fpilj;jTld;
'Fiw\pfsplk; Nghu; Ghpahky; ehk; ,t;tplj;ij tpl;L efukhl;Nlhk;" vd;W
egpatu;fs; $wpdhu;fs;. NkYk;> jq;fsJ Njhou;fisg; NghUf;fhf cld;gbf;if
nra;J ju mioj;jhu;fs;. cj;jkj; Njhou;fs; capu; nfhLf;fTk; fhj;jpUe;jdu;.
'NghhpypUe;J gpd;thq;f khl;Nlhk;" vd;W kpf cw;rhfj;Jld; cld;gbf;if
nra;ayhdhu;fs;. Njhou;fspd; xU $l;lk; 'kuzk; tiu Nghu; GhpNthk;" vd;W
egpatu;fsplk; xg;ge;jk; nra;jdu;.
Page 351 of 518
m]j; FLk;gj;ijr; Nru;e;j mg+]pdhd; vd;gtu;jhd; egp (]y;) mtu;fsplk;
Kjypy; cld;gbf;if nra;jhu;. 'kuzpf;Fk; tiu Nghu; GhpNtd;" vd;W
Kiw ]ykh ,g;D mf;th xg;ge;jk; nra;jhu;. mjhtJ> kf;fs; xg;ge;jk;
Muk;gpj;j NghJk;> gpd;G eLtpYk;> gpd;G ,WjpapYk; xg;ge;jk; nra;jhu;.
msT mwg;Nghu; GhpaTk;> mjpy; capu; ePf;fTk; Nguhty; nfhz;bUe;jhu;.
Kjd;
%d;W
nra;a
me;j
egp (]y;) mtu;fs; jq;fspd; xU ifahy; kw;nwhU ifiag; gpbj;Jf; fhl;b ',e;j
if c];khd; rhu;ghf" vd;whu;fs;. mjhtJ> c];khd; capUld; ,Ue;jhy; mtUk;
,jpy; fye;J nfhs;thu; vd;gij mwptpf;Fk; tpjkhf egpatu;fs; ,t;thW
nra;jhu;fs;.
epiyik ,t;thwpUf;f> K];ypk;fs; jq;fs; kPJ gaq;fukhd Kiwapy; Nghu; njhLf;f
Maj;jkhfp tpl;ldu; vd;w nra;jp Fiw\pfSf;Fj; njhpa tuNt> ,dpAk;
c];khid jLj;J itj;jpUg;gJ crpjky;y jhkjg;gLj;jhky; cldbahf mtiu
K];ypk;fsplk; mDg;gpl Ntz;Lk; ekJ Kbitg; gpwF J}Jtu; %yk; nrhy;yp
mDg;gpf; nfhs;syhk; vd;W MNyhrid nra;J c];khid mDg;gp tpl;ldu;.
cld;gbf;if nra;Ak; epfo;r;rp ntw;wpfukhf Kbe;jJ. c];khDk; vt;tpj
Mgj;Jkpd;wp mq;F te;J Nru;e;jhu;. c];khd; mtu;fSk; egp (]y;) mtu;fsplk;
xg;ge;jk; nra;J nfhLj;jhu;fs;. [j;Jg;D if]; vd;w eatQ;rfidj; jtpu NtW
vtUk; ,t;Tld;gbf;ifapypUe;J gpd;thq;ftpy;iy.
egpatu;fs; xU kuj;jpw;Ff; fPo; ,t;Tld;gbf;ifia thq;fpdhu;fs;. mg;NghJ cku;
(uop) egpapd; ifiaj; jhq;fpg; gpbj;jpUe;jhu;fs;. kmfpy; ,g;D a]hu; kuj;jpd; xU
fpisiar;
rha;j;J
egpatu;fSf;F
epoy;
jUkhW
gpbj;jpUe;jhu;fs;.
,t;Tld;gbf;ifiaj;
jhd;
~igmj;Ju;
o;thd;|
(mq;fPfhpf;fg;gl;l
,iw
nghUj;jj;jpw;Fhpa cld;gbf;if) vd;W ,];yhkpa tuyhw;wpy; $wg;gLfpwJ. ,J
Fwpj;Nj my;yh`; ,e;j trdj;ij ,wf;fpdhd;.
me;j kuj;jpdbapy; cq;fsplk; ifnfhLj;J cld;gbf;if nra;j ek;gpf;if
ahsu;fisg;
gw;wp
epr;rakhf
my;yh`;
jpUg;jpaile;jhd;.
mtu;fspd;
cs;sq;fspypUe;j (cz;ikahd jpahfj;)ij ed;fwpe;J> rhe;jpiaAk;> MWjiyAk;
mtu;fs; kPJ nrhhpe;jhd;. cldbahd xU ntw;wpiaAk; (ifgu; vd;Dk; ,lj;jpy;)
mtu;fSf;F ntFkjpahff; nfhLj;jhd;. (my;Fu;Md; 48:18)
rkhjhd xg;ge;jk;
epiyik Nkhrkhtij mwpe;J nfhz;l Fiw\pfs;> rkhjhd xg;ge;jj;ij
Vw;gLj;jpf; nfhs;tjw;fhf Ri`y; ,g;D mk;u; vd;gtiu egp (]y;) mtu;fsplk;
mDg;gp itj;jdu;. NkYk;> me;j xg;ge;jj;jpy; fPo;fhZk; Kf;fpa mk;rj;ij
,lk;ngwr; nra;jdu;. mjhtJ> ck;uh nra;a kf;fhtpw;Fs; tuhhky; K];ypk;fs;
fz;bg;ghf jpUk;gptpl Ntz;Lk;. fhuzk;> K`k;kJ kf;fhTf;Fs; vq;fis
gyte;jg;gLj;jp Eioe;J tpl;lhu; vd;W mugpfs; ehis Vsdkhfg; Ngrptplf;
$lhJ.
Fiw\pfspd; ,Wjp J}juhf Ri`y;> egp (]y;) mtu;fisr; re;jpj;jhu;. Ri`iyg;
ghu;j;jJk; egpatu;fs; (Ri`y; vd;gjpd; nghUs; ,yFthdJ. MfNt) 'cq;fsJ
fhhpak; cq;fSf;F ,yFthfp tpl;lJ. Fiw\pfs; ,tiu mDg;gpajpypUe;J
mtu;fs;
rkhjhdj;ij
ehbtpl;ldu;
vd
njhpe;J
nfhs;syhk;"
vd;W
K];ypk;fsplk; $wpdhu;fs;. egp (]y;) mtu;fsplk; Ri`y; ePz;l Neuk; Ngrpdhu;.
gpd;G ,UtUk; rkhjhdj;jpw;fhd mk;rq;fis KbT nra;jdu;.
Page 352 of 518
me;j mk;rq;fshtd:
1) egpatu;fs; ,e;j Mz;L jpUk;gpr; nry;y Ntz;Lk;. kf;fhtpw;Fs; Eioaf;
$lhJ. mLj;j tUlk; K];ypk;fs; ck;uhtpw;F te;J kf;fhtpy; %d;W ehl;fs;
jq;fpf; nfhs;syhk;. rhjhuzkhf xU gazp jd;Dld; itj;jpUf;Fk; MAjq;fis
vLj;J tuyhk;. Mdhy;> mtw;iw ciwf;Fs; itj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.
K];ypk;fSf;F vt;tifapYk; ve;jtpj njhe;juTk; nfhLf;fg;gl khl;lhJ.
2) gj;J Mz;LfSf;F ,U jug;gpYk; Nghu; eltbf;if vJTk; vLf;ff; $lhJ.
mf;fhyq;fspy; midtUk; mr;rkw;W ,Ug;ghu;fs;. ahUk; vtUf;Fk; vt;tpj
jPq;Fk; nra;af; $lhJ.
3) ahnuhUtu; K`k;kJila xg;ge;jj;jpYk; cld;gbf;ifapYk; Nru;e;J nfhs;s
tpUk;GfpwhNuh mtu; mjpy; Nru;e;J nfhs;syhk;. Fiw\pfspd; xg;ge;jj;jpYk;
cld; gbf;ifapYk; Nru;e;J nfhs;s tpUk;Gfpwtu; mjpy; Nru;e;J nfhs;syhk;. ve;j
xU fpisapdUk; ,e;j ,U tFg;ghy; xUtUld; Nru;e;J nfhs;fpwhNuh mtu; me;j
tFg;ghiuNa Nru;e;jtuhthu;. mjw;Fg; gpd; me;jf; fpisapdUld; ahuhtJ
mj;JkPwp ele;J nfhz;lhy; mJ me;j tFg;gpdu; midtu; kPJk; mj;JkPwpajhFk;.
4) Fiw\pfspy; ahuhtJ jdJ ghJfhtyuhd neUq;fpa cwtpdd; mDkjpapd;wp>
jg;gpj;J K`k;kjplk; te;J Nru;e;jhy; K`k;kJ mtiu Fiw\pfsplk; jpUg;gp
mDg;gp tplNtz;Lk;. Mdhy;> K`k;kjplk; cs;stu;fspy; ahuhtJ jg;gpj;J
Fiw\pfsplk; te;Jtpl;lhy; mtiu K`k;kjplk; jpUg;gp mDg;gg;gl khl;lhJ.
,tw;iw vOJtjw;fhf egpatu;fs; myPia mioj;J thrfq;fisf; $w myP (uop)
vOj
Muk;gpj;jhu;fs;.
Kjyhtjhf
'gp];kpy;yhu;u`;khdpu;u`Pk;
-mstw;w
mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; ngauhy;-" vd;W
$wpdhu;fs;. mijf; Nfl;l Ri`y; 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! u`;khd;
vd;why; ahu;? vd;W vq;fSf;Fj; njhpahJ. vdNt> gp];kpf;fy;yh`{k;k my;yh`;Nt cdJ ngauhy;-" vd;W vOJk;gb $wpdhu;. mij Vw;W egpatu;fs;
myPaplk; mt;thNw vOjr; nrhd;dhu;fs;. gpd;G ',J my;yh`;tpd; J}ju;
K`k;kJ nra;Ak; rkhjhd cld;gbf;ifahFk;" vd;W vOJk;gb myPaplk; $w
mtu;fSk; mt;thNw vOjpdhu;fs;. Mdhy;> Ri`y; me;j thrfj;ij Vw;Wf;
nfhs;stpy;iy. 'ePu; my;yh`;tpd; J}ju; vd;W vq;fSf;Fj; njhpe;jpUe;jhy; ehk;
ck;ik mtdJ tPl;bypUe;J jLj;jpUf;f khl;Nlhk;. ck;kplk; Nghu; nra;jpUf;f
khl;Nlhk;. vdNt> K`k;kjpg;D mg;Jy;yh`; vd;W vOJq;fs;" vd;W $wpdhu;.
mjw;F egpatu;fs;> 'ePq;fs; vd;id ngha;ad; vd;W $wpdhYk; rhpNa! ehd;
cz;ikapy; my;yh`;tpd; J}ju;jhd; vd;W $wptpl;L myPaplk; ~u]_Yy;yh`;|
vd;w nrhy;iy mopj;Jtpl;L K`k;kJ ,g;D mg;Jy;yh`; vd;W vOJk;gb
$wpdhu;fs;. Mdhy;> myP (uop) mtu;fs; ,e;jr; nrhy;iy mopg;gjw;F kWj;JtplNt
egp (]y;) mtu;fNs jq;fsJ ifahy; mij mopj;jhu;fs;. gpd;G xg;ge;jg; gj;jpuk;
KOikahf vOjp Kbf;fg;gl;lJ. rkhjhd cld;gbf;if Kbe;jTld; F[hM
fpisapdu; egp (]y;) mtu;fspd; xg;ge;jj;jpy; Nru;e;J nfhz;ldu;. mtu;fs;
mg;Jy; Kj;jypgpd; fhyj;jpypUe;Nj `h\pk; fpisapdhpd; xg;ge;jj; Njhou;fshfNt
tpsq;fpdu;. ,ij ehk; ,e;E}ypd; Muk;gj;jpYk; $wpapUf;fpNwhk;. gf;u; fpisapdu;
Fiw\pfspd; cld;gbf;ifapy; Nru;e;J nfhz;ldu;.
Page 353 of 518
mg+[e;jy; kPJ nfhLik
,t;thW xg;ge;jk; vOjpf; nfhz;bUf;Fk; NghJ Ri`y; ,g;D mapd; kfd; mg+
[e;jy; (uop) kf;fhtpd; fPo;Gwkhf ntspNawp ifapy; tpyq;FfSld; K];ypk;fSf;F
kj;jpapy; te;J tpOe;jhu;. mtiug; ghu;j;j Ri`y; ',J ehd; ck;kplk; epiwNtw;wf;
NfhUk; Kjy; tp\akhFk;. ,tid eP jpUg;gp mDg;gptpl Ntz;Lk;" vd;W
$wpdhu;. egpatu;fs; 'ehk; ,d;Dk; ,g;gj;jpuj;ij vOjp Kbf;ftpy;iyNa" vd;W
$wpdhu;fs;. mjw;F Ri`y;> 'ePu; mg;gb nra;atpy;iy vd;why; my;yh`;tpd; kPJ
rj;jpakhf! ehd; vt;tp\aj;jpYk; ck;kplk; cld;gbf;if nra;J nfhs;s khl;Nld;"
vd;W gpbthjk; gpbj;jhd;. mjw;F egpatu;fs;> ',f;Nfhhpf;ifia eP vdf;F
epiwNtw;wpf; nfhL" vd;W $wpdhu;fs;. Mdhy;> mtd; 'ehd; xUf;fhYk;
epiwNtw;wpj; jukhl;Nld;" vd;W Kuz;L gpbj;jhd;. egpatu;fs; ',y;iy eP vdf;F
epiwNtw;wpNa MfNtz;Lk;" vd;W $wpdhu;fs;. Mdhy;> mtd; 'mJ vd;dhy;
KbahJ" vd;W Kw;wpYkhf kWj;J tpl;lhd;. gpwF mg+ [e;jypd; Kfj;jpy; miwe;J
mtuJ fOj;ijg; gpbj;J ,izitg;gtu;fsplk; jpUk;g xg;gilf;f Ri`y;
,Oj;Jr; nrd;whd;.
K];ypk;fis tpl;L gphpAk; NghJ mg+[e;jy; kpf cuj;jf; Fuypy; 'K];ypk;fNs!
ehd; ,izitg;gtu;fsplkh jpUk;g nfhz;L Nghfg;gLfpNwd;? vdJ khu;f;fj;jpy;
vd;id mtu;fs; Nrhjpf;fpd;wdNu!" vd;W fjwpdhu;. 'mg+ [e;jNy! rfpj;Jf; nfhs;.
ed;ikia ehbf;nfhs;. cdf;Fk; cd;Dld; ,Uf;Fk; xLf;fg;gl;ltu;fSf;Fk;
tpLjiyiaAk;
kfpo;r;rpiaAk;
epr;rakhf
my;yh`;
jUthd;.
ehq;fs;
,f;$l;lj;jpdUld; rkhjhd cld;gbf;if nra;jpUf;fpNwhk;. mij epiwNtw;WtJ
vq;fs; kPJ flik. mtu;fSk; my;yh`;tpd; ngau; $wp ,e;j cld;gbf;ifiar;
nra;jpUf;fpwhu;fs;. vdNt> ehq;fs; Nkhrb nra;a KbahJ" vd;W egpatu;fs;
$wpdhu;fs;.
cku;
(uop)
mg+
[e;jYf;F
mUfpy;
nrd;W
'mg+
[e;jNy!
,tu;fs;
,izitg;gtu;fs;! ,tu;fspd; capu; ehapd; capUf;F rkkhdJ" vd;W $wpatuhf
jdJ thspd; ifg;gpbia mg+ [e;jYf;F mUfpy; nfhz;L nrd;whu;fs;.
cku; (uop) $Wfpwhu;fs;: mtu; vdJ this vLj;J jdJ je;ijiaf; nfhd;W
tpLthu; vd ehd; MjuT itj;Njd;. Mdhy;> mtu; je;ijapd; kPJs;s ghrj;jhy;
nfhy;yhky; tpl;Ltpl;lhu;. ,Nj epiyapy; xg;ge;jg; gj;jpuKk; vOjp Kbf;fg;gl;lJ.
ck;uhit Kbj;Jf; nfhs;tJ
egp (]y;) mtu;fs; xg;ge;jg; gj;jpuj;ij Kbj;jTld; jq;fsJ Njhou;fsplk; vOe;J
nrd;W 'Fu;ghdp gpuhzpia mWj;J gypapLq;fs;" vd;whu;fs;. Mdhy;> mtu;fspy;
xUtu; $l mjw;F Kd; tutpy;iy. egp (]y;) %d;W Kiw $wpAk; vtUk; vOe;J
nry;ytpy;iy. MfNt> egp (]y;) jdJ kidtp ck;K ]ykhtplk; nrd;W kf;fs;
ele;J nfhz;lijf; $wpdhu;fs;. ck;K ]ykh (uop) 'my;yh`;tpd; J}jNu! kf;fs;
Fu;ghdpia epiwNtw;w Ntz;Lk; vd;W ePq;fs; Mirg;gLfpwPu;fsh? ePq;fs; nrd;W
ahhplKk; Ngrhky; cq;fsJ xl;lfj;ij mWj;J tpl;L> jiyKb ,wf;Fgtiu
mioj;J cq;fsJ jiyf;F nkhl;il mbj;Jf; nfhs;Sq;fs;" vd;whu;fs;.
egpatu;fs; jdJ kidtp $wpathNw vOe;J nrd;W ahhplKk; Ngrhky; jdJ
xl;lfj;ij mWj;J tpl;L> jiyKb ,wf;Fgtiu mioj;J nkhl;il mbj;Jf;
nfhz;lhu;fs;.
Page 354 of 518
,ijg; ghu;j;j kf;fs; vOe;J jq;fsJ Fu;ghdp gpuhzpfis mWj;Jtpl;L xUtu;
kw;wtUf;F nkhl;ilapl Muk;gpj;jhu;fs;. VO Ngu;fSf;F Xu; xl;lfk;> VO
Ngu;fSf;F xU khL vd;gjhf mWj;jhu;fs;. egpatu;fs; mg+ [`;Yf;F nrhe;jkhf
,Ue;j Xu; Mz; xl;lfj;ij mWj;jhu;fs;. mjd; %f;fpy; nts;spapdhyhd xU
tisak; ,Ue;jJ. ,izitg;gtu;fSf;Ff; Nfhg%l;Ltjw;fhf egp (]y;) ,t;thW
nra;jhu;fs;. gpd;G egp (]y;) mtu;fs; nkhl;ilabj;Jf; nfhz;ltu;fSf;F %d;W
Kiw ghtkd;dpg;Gila gpuhu;j;jid nra;jhu;fs;. jiy Kbia Fiwj;Jf;
nfhz;ltu;fSf;F xUKiw gpuhu;j;jpj;jhu;fs;. Nehapd; fhuzkhf jiyKbia
Kd;$l;bNa rpiuj;Jf; nfhz;ltu;fs; mjw;Fg; ghpfhukhf Nehd;G itj;Jf;
nfhs;syhk; my;yJ ju;kk; my;yJ Fu;ghdp nfhLj;Jf; nfhs;syhk; vd;w rl;lk;
$wg;gl;l ,iwtrdk; ,e;j gpuahzj;jpd; NghJ fmg; ,g;D c[;uh (uop) vd;w
egpj;Njhod; tp\aj;jpy; ,wf;fg;gl;lJ.
ngz;fisj; jpUk;g mDg;g kWj;jy;
K];ypkhd rpy ngz;fs; `p[;uh nra;J K];ypk;fSld; Nru;e;J nfhz;ldu;.
mtu;fspd; cwtpdu;fs; `{ijgpa;ah cld;gbf;ifapd;gb mtu;fisj; jq;fsplk;
jpUk;g mDg;GkhW Nfl;Lf; nfhz;ldu;. 'xg;ge;jj;jpy; Mz; vd;w nrhy;iyNa
gad;gLj;jg;gl;bUf;fpwJ. vdNt> ngz;fs; ,jpy; fl;Lg;glkhl;lhu;fs;" vd;W
fhuzk; fhl;b egpatu;fs; ,f;Nfhhpf;ifia Vw;f kWj;J tpl;lhu;fs;. (]`P`{y;
Gfhhp)
,J tp\akhfj;jhd; my;yh`; ,e;j trdj;ij ,wf;fpdhd;:
ek;gpf;ifahsu;fNs! (epuhfhpg;gtu;fspy; cs;s) ngz;fs; ek;gpf;if nfhz;L (jk;
fztu;fis ntWj;J) ntspNawp cq;fsplk; te;jhy;> mtu;fisr; Nrhjpj;Jg;
ghUq;fs;. mtu;fSila cz;ik ek;gpf;ifia my;yh`;jhd; ed;fwpthd;. vdpDk;>
(ePq;fs; Nrhjpj;jjpy;) mtu;fs; ek;gpf;ifahsu;fs;jhk; vd;W cq;fSf;Fj; njhpe;jhy;>
me;jg; ngz;fis (mtu;fspd; fztu;fshfpa) epuhfhpg;gtu;fsplk; jpUk;g mDg;gp
tplhjPu;fs;. (Vndd;why; K];ypkhd) ,g;ngz;fs; mtu;fSf;F (kidtpfshf
,Ug;gJk;)
MFkhdjy;y
mtu;fs;
,tu;fSf;F
(fztu;fshf
,Ug;gJk;)
MFkhdjy;y. (vdpDk;> ,g;ngz;fSf;fhf mtu;fs;) nryT nra;jpUe;j nghUis
mtu;fSf;Ff; nfhLj;J tpLq;fs;. ePq;fs; me;jg; ngz;fSf;F k`iuf; nfhLj;J>
mtu;fisj; jpUkzk; nra;J nfhs;tJ cq;fs; kPJ Fw;wkhfhJ. jtpu> (cq;fSila
ngz;fspy; vtUk; ek;gpf;if nfhs;shjpUe;jhy;) ek;gpf;if nfhs;shj me;jg;
ngz;fspd; jpUkz cwit (ePf;fhky;) ePq;fs; gpbj;Jf; nfhz;bUf;f Ntz;lhk;.
(mtu;fis
ePf;fp>
mtu;fSf;fhf)
ePq;fs;
nryT
nra;jij
(mg;ngz;fs;
nrd;wpUf;Fk; epuhfhpg;gtu;fsplk;) NfSq;fs;. (mt;thNw ek;gpf;if nfhz;L
cq;fsplk; te;Jtpl;l mtu;fSila kidtpfSf;Fj;) jhq;fs; nryT nra;jij
mtu;fs;
(cq;fsplk;
Nfl;fyhk;.)
,J
my;yh`;
tpDila
fl;lis.
cq;fSf;fpilapy;
(ePjkhfNt)
jPu;g;gspf;fpd;whd;.
my;yh`;
(midj;ijAk;)
ed;fwpe;jtDk;> QhdKilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. (my;Fu;Md; 60:10)
NkYk;>
egpNa! ek;gpf;if nfhz;l ngz;fs; ck;kplk; te;J> 'my;yh`;Tf;F vjidAk;
,izitg;gjpy;iy vd;Wk;> jpULtjpy;iy vd;Wk;> tpgrhuk; nra;tjpy;iy vd;Wk;>
jq;fs; (ngz;) re;jjpfisf; nfhiy nra;tjpy;iy vd;Wk;> jq;fSila if fhy;fs;
mwpa (mjhtJ: ngha;nadj; njhpe;Nj) fw;gidahf mtJ}W $Wtjpy;iy" vd;Wk;>
Page 355 of 518
ck;kplk; (igmj;J nfhLj;J) thf;FWjp nra;jhy;> mtu;fSila thf;FWjpiag;
ngw;Wf;
nfhz;L>
ePq;fs;
mtu;fSf;fhf
(Kd;du;
mtu;fs;
nra;Jtpl;l
Fw;wq;fSf;fhf) my;yh`;tplj;jpy; kd;dpg;igf; NfhUq;fs;. epr;rakhf my;yh`;
kpf kd;dpg;gtDk; fpUigAilatDkhapUf;fpd;whd;. (my;Fu;Md; 60:12)
vd;w trdj;jpd; %yk; `p[;uh nra;J te;j ngz;fis egp (]y;) mtu;fs;
Nrhjpj;jhu;fs;. 'ahu; jpUkiwapy; $wg;gl;l epge;jidfis Vw;Wf; nfhz;lhu;fNsh
mtu;fsplk; ehd; cq;fsJ `p[;uhit Vw;Wf; nfhz;Nld;" vd;W $Wthu;fs;.
mtu;fisj; jpUk;g mDg;g khl;lhu;fs;.
,e;j trdj;jpy; ,wf;fg;gl;l rl;lj;jpd;gb K];ypk;fs; kf;fhtpypUe;j jq;fsJ
,izitf;Fk; kidtpfis tpthfuj;J nra;jdu;. md;iwa jpdj;jpy; cku; (uop)
,izitf;Fk; jdJ ,U kidtpfis tpthfuj;J nra;jhu;fs;. mt;tpUty;
xUtiu KMtpahTk; ,d;ndhUtiu ]/g;thDk; kzk; Kbj;Jf; nfhz;ldu;.
(mJtiu KMtpahTk; ]/g;thDk; ,];yhikj; jOttpy;iy.)
xg;ge;j mk;rq;fspd; tpisTfs;
,Jtiu `{ijgpa;ah rkhjhd cld;gbf;ifia ehk; ghu;j;Njhk;. vtu; xUtu; ,e;j
mk;rq;fisAk; mjd; gpd;tpisTfisAk; ed;F Mokhf rpe;jpj;Jg; ghu;g;ghNuh
mtu; ,e;j cld;gbf;if K];ypk;fSf;F kfj;jhd ntw;wpjhd; vd;gij njspthfg;
Ghpe;J nfhs;thu;. mjhtJ> Fiw\pfs; K];ypk;fspd; ve;j Nfhhpf;ifiaAk; Vw;Wf;
nfhs;shky; mtu;fis vg;gbahtJ NtNuhL mopj;J tpl Ntz;Lnkd;gjpNyNa
Fwpf;Nfhshf ,Ue;jdu;. vd;whtJ xU ehs; me;Nehf;fk; epiwNtWk; vd;W vjpu;
ghu;j;jpUe;jdu;. Kbe;jsT jq;fsJ KO Mw;wiyAk; gad;gLj;jp ,];yhkpa
miog;Gg; gzp kf;fis nrd;wilahky; jLj;jdu;. muG jPgfw;gj;jpy; midj;J
muGfspd; cyf tp\aq;fSf;Fk;> kjf; fhhpaq;fSf;Fk; jiyikgPlkhf ,Ue;jdu;.
,Wjpahf> ,tu;fs; rkhjhd xg;ge;jj;jpw;Fg; gzpe;J te;jNj K];ypk;fspd;
Mw;wiy
mtu;fs;
Vw;Wf;
nfhz;ljw;Fk;>
,dp
K];ypk;fis
vjpu;f;f
Fiw\pfsplk;
Mw;wy;
,y;iy
vd;gjw;Fk;
njspthd
Mjhukhfptpl;lJ.
xg;ge;jj;jpd; %d;whtJ mk;rj;jpd; %yk; Fiw\pfs; jq;fsJ cyf uPjpahd kw;Wk;
kj uPjpahd jiyikj;Jtj;ij kwe;J tpl;ldu;. ,dp jq;fisg; ghJfhj;Jf;
nfhs;tNj mtu;fSf;F ngUk; Rikahfp tpl;lJ vd;gijAk; ed;whf tpsq;fpf;
nfhs;syhk;. Vida kf;fs; kw;Wk; muG jPgfw;gj;jpy; cs;stu;fs; midtUk;
,];yhik Vw;Wf; nfhz;lhYk; mijg; gw;wp Fiw\pfs; ,dp ftiyg;gl
khl;lhu;fs;. mjw;F xU Kf;fpaj;JtKk; nfhLf;f khl;lhu;fs;. mJ tp\aj;jpy;
vj;jifa jiyaPLk; nra;akhl;lhu;fs; vd;w msTf;F epiyik khwptpl;lJ. ,J
Fiw\pfisf; ftdpj;Jg; ghu;f;Fk; NghJ kpfg;nghpa Njhy;tpAk;> K];ypk;fisf;
ftdpj;Jg; ghu;f;Fk;NghJ kpfg; ngUk; ntw;wpahfTk; mike;jJ vd;gjpy; vd;d
re;Njfk; ,Uf;f KbAk;!
K];ypk;fSf;Fk; mtu;fspd; vjphpfSf;FkpilNa ele;j Nghu;fspd; Nehf;fq;fSk;
Fwpf;Nfhs;fSk;
K];ypk;fisg;
nghWj;jtiu
nghUl;fisr;
#iwahLtNjh>
capu;fis mopg;gNjh> kf;fisf; nfhd;W Ftpg;gNjh my;yJ ,];yhik Vw;Wf;
nfhs;Sk;gb vjphpia epu;g;ge;jpg;gNjh my;y. khwhf> ,g;Nghu;fspd; %yk;
K];ypk;fspd; xNu Fwpf;Nfhs; vd;dntdpy;> khu;f;fk; kw;Wk; nfhs;if tp\aj;jpy;
kf;fSf;F KO Rje;jpuk; fpilf;f Ntz;Lk; vd;gJjhd;.
Page 356 of 518
(egpNa!) cq;fs; ,iwtdhy; mUsg;gl;l ,(e;j Ntjkhd)J Kw;wpYk; cz;ikahdJ.
tpUk;gpatu; (,ij) ek;gpf;if nfhs;syhk; tpUk;gpatu; epuhfhpj;J tplyhk;.
(mjdhy; ekf;nfhd;Wk; e\;lkpy;iy.) (my;Fu;Md; 18:29)
jhq;fs; ehLk; Nehf;fj;jpw;Fk; kf;fSf;Fk; kj;jpapy; ve;j rf;jpAk; FWf;fplf; $lhJ
vd;gJNt MFk;. Mk;! KOikahf me;Nehf;fk; ,e;j vspikahd rkhjhd
xg;ge;jj;jpd; %yk; fpilj;jJ. xUNtis khngUk; Nghu; ele;J mjpy;
K];ypk;fSf;F kfj;jhd ntw;wp fpilj;jhYk; $l ,e;j Nehf;fk; ,e;jsT
epiwNtWkh
vd;gJ
re;NjfNk.
my;yh`;tpd;
mUshy;
,r;Rje;jpuj;jhy;
K];ypk;fSf;F miog;Gg; gzpapy; ngUk; Kd;Ndw;wKk; ntw;wpAk; fpilj;jJ.
,e;j xg;ge;jj;jpw;F Kd; K];ypk;fspd; vz;zpf;if Rkhu; %thapukhf ,Ue;jJ.
Mdhy;> ,e;j xg;ge;jj;jpw;Fg; gpwF ,uz;L Mz;Lfs; fopj;J kf;fh ntw;wp
nfhs;sg;gl;l NghJ> K];ypk;fspd; vz;zpf;if Rkhu; gj;jhapukhf MfpaJ.
,e;j xg;ge;jj;jpd; ,uz;lhtJ mk;rk; (gj;J Mz;LfSf;Fg; Nghiu epWj;jpf;
nfhs;tJ) K];ypk;fSf;F fpilj;j khngUk; ntw;wpapd; ,uz;lhtJ gFjpahFk;.
mjhtJ>
K];ypk;fs;
Fiw\pfSld;
xUNghJk;
jhq;fshf
Nghiuj;
njhlq;fpajpy;iy. khwhf> vg;NghJk; Fiw\pfs;jhd; Kjypy; Nghiuj; njhlq;fpdu;.
my;yh`; jdJ jpUkiwapy;:
jq;fSila rj;jpa cld;gbf;iffis Kwpj;J (ek;Kila) J}jiu (Ciu tpl;L)
ntspNaw;wTk; tpUk;gp Kaw;rpj;j kf;fSld; ePq;fs; Nghu; Ghpa Ntz;lhkh?
mtu;fs;jhd; (,j;jifa tp\kj;ij) cq;fsplk; Kjypy; Muk;gpj;jdu;. (my;Fu;Md;
9:13)
vd;W Fwpg;gpLfpd;whd;.
K];ypk;fs; vLj;j ,uhZt eltbf;iffspd; Nehf;fk; vd;dntdpy;> Fiw\pfs;
jq;fsJ tk;Gj;jdj;ij tpl;Lk;> my;yh`;tpd; ghijapypUe;J kf;fisj; jLg;gij
tpl;Lk; tpyfpf; nfhs;s Ntz;Lk; midtUlDk; rkhjhdkhf ele;J nfhs;s
Ntz;Lk; xt;nthUtUk; jq;fsJ topapy; nray;gl mDkjpf;f Ntz;Lk; xUtu;
kw;wtu; tp\aj;jpy; FWf;fplf; $lhJ vd;gJjhd;.
gj;J Mz;Lfs; Nghu; epWj;jk; vd rkhjhd xg;ge;jk; nra;J nfhz;ljhy;
Fiw\pfspd; tk;Gj;jdk;> mfk;ghtk;> my;yh`;tpd; ghijapypUe;J kf;fisj;
jLj;jy; Mfpa midj;jpw;Fk; xU KbT fl;lg;gl;lJ. NkYk;> Nghiu ,Jehs;
tiu Kjyhtjhf Muk;gpj;J te;jtu;fs; ,g;NghJ Njhw;W tpl;ldu; Nfhioahfp
tpl;ldu; tYtpoe;J tpl;ldu; gpd;thq;fp tpl;ldu; vd;gjw;F xg;ge;jj;jpd;
,t;tk;rk; njspthd Mjhukhfp tpl;lJ.
xg;ge;jj;jpd; Kjy; mk;rk; (tUk; Mz;L kf;fhtpw;F te;J %d;W ehl;fs;
jq;fyhk;> ,e;j Mz;L jpUk;gp nry;y Ntz;Lk;) ,e;j mk;rk; ,Jehs; tiu
K];ypk;fisf; Fiw\pfs; rq;ifkpf;f my;yh`;tpd; gs;spapypUe;J jLj;J
te;jjw;F xU Kbthf mike;jJ. MfNt> ,JTk; Fiw\pfSf;F Vw;gl;l
Njhy;tpNa MFk;. ,e;j mk;rj;jpy; Fiw\pfSf;F rhjfkhd> MWjyhd vJTk;
,Uf;ftpy;iy. Mk;! me;j Mz;L kl;Lk; K];ypk;fis kf;fhtpw;F tutplhky;
jLf;f Kbe;jijj; jtpu Ntnwe;j rhjfKk; mtu;fSf;F ,Uf;ftpy;iy.
,t;thW %d;W mk;rq;fisf; Fiw\pfs; K];ypk;fSf;Fr; rhjfkhff; nfhLj;jdu;.
,jw;F khw;wkhf ehd;fhtJ mk;rj;jpy; ,lk;ngw;w> mjhtJ kf;fhtpypUe;J ahuhtJ
Page 357 of 518
jg;gpj;J kjPdh te;jhy; mtu;fisj; jpUk;g kf;fhtpw;F mDg;gp tplNtz;Lk;.
Mdhy;> kjPdhtpypUe;J ahuhtJ jg;gpj;J kf;fh te;jhy; mtu;fisj; jpUg;gp
mDg;g khl;Nlhk; vd;w xNu xU mk;rj;ijj;jhd; mtu;fs; jq;fSf;F rhjfkhf
ngw;Wf; nfhz;ldu;. Mdhy;> ,JTk; mtu;fSf;F cz;ikapy; rhjfkhdNjh> gad;
jUtNjh fpilahJ. ,J xU mw;gkhd tp\ak;. Vnddpy;> ve;j Xu; cz;ik
K];ypKk; my;yh`;it tpl;Nlh> mtdJ J}jiu tpl;Nlh> kjPdhit tpl;Nlh
tpyfpr; nry;y khl;lhu;. mg;gb nrd;whYk; mjpy; K];ypk;fSf;F ve;j xU
e\;lKk; ,ilA+Wk; ,y;iy.
,];yhik tpl;L cs;suq;fkhfNth> ntspuq;fkhfNth ntspNawpatd; kl;LNk
K];ypk;fis tpl;Lk; tpyfpr; nrd;W epuhfhpg;ghsu;fSld; Nru;e;J nfhs;thd;.
mg;gb xUtd; khu;f;fj;jpypUe;J ntspNawp tpl;lhy; K];ypk;fSf;F mtdplk;
ve;jj; NjitAk; ,y;iy. mtd; ,];yhkpa r%fj;ij tpl;L gphpe;J nrd;W tpLtJ>
mjpypUg;gij
tpl
kpfr;
rpwe;jNj.
,ijj;jhd;
egpatu;fs;
'ahnuhUtu;
ek;kplkpUe;J tpyfp mtu;fsplk; nrd;W tpLthNuh my;yh`; mtiuj; J}ukhf;fp
tpLthdhf" vd;w nrhy;ypd; %yk; Rl;bf; fhl;bAs;shu;fs;. (]`P`; K];ypk;)
kf;fhtpy; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;l xUtuhy; kjPdhtpw;F tu ,ayhJ vd;whYk;
my;yh`;tpd; g+kp tprhykhdJ vd;gjhy; mtu; NtW vq;F Ntz;LkhdhYk;
nry;yyhk;. kjPdhthrpfs; ,];yhikg; gw;wp njhpahky; ,Ue;j NghNj K];ypk;fs;
`g\h nrd;W jq;ftpy;iyah? ,ijj;jhd; egpatu;fs; 'ahu; mtu;fspypUe;J
ek;kplk; tUfpwhNuh> mjhtJ ,];yhik Vw;Wf; nfhs;fpwhNuh mtUf;F my;yh`;
ntF tpiutpy; ey;y #o;epiyiaAk; f\;lj;jpypUe;J tpLjiyAk; jUthd;" vd;w
nrhy;ypd; %yk; Rl;bf; fhl;bAs;shu;fs;. (]`P`; K];ypk;)
,JNghd;w jw;fhg;G cld;gbf;ifiaf; Fiw\pfs; Vw;gLj;jpf; nfhz;lJ (kf;fhtpy;
,Ue;J kjPdhtpw;F te;jtiu jpUg;gp mDg;gptpl Ntz;Lk;. kjPdhtpypUe;J
kf;fhtpw;F te;jtu; jpUk;gp mDg;gg;gl khl;lhu; vd;gJ) ntspg;gilahf ghu;f;Fk;
NghJ Fiw\pfSf;F ,J fz;zpakhdjhfj; njhpe;jhYk;> cz;ikapy; Fiw\pfs;
vt;tsT eLf;fj;jpYk;> Nrhu;tpYk; jq;fsJ rpiy tzf;fj;jpw;F Vw;gl;l fjpiag;
ghu;j;J mr;rj;jpYk; ,Uf;fpd;wdu; vd;gjw;F ,J njspthd MjhukhFk;.
jq;fspd; kjf; fl;likg;G mopAk; mghaj;jpy; ,Uf;fpwJ vd;gij mtu;fs;
czu;e;J nfhz;ldu;. MfNtjhd;> ,JNghd;w xU jw;fhg;G mk;rj;ij jq;fs;
cld;gbf;ifapy; ,lk;ngwr; nra;jdu;. K];ypk;fsplkpUe;J Fiw\pfsplk; Nru;e;J
nfhz;ltiu jpUg;gp Nfl;f khl;Nlhk; vd;W egp (]y;) mtu;fs; ngUe;jd;ikahf
$wpaJ jdJ khu;f;fj;jpd; kPJk;> mij gpd;gw;wpatu;fs; kPJk; jhd; itj;jpUe;j
KOikahd ek;gpf;iff;F MjhukhFk;. vdNt> ,JNghd;w epge;jidfisf; fz;L
egp (]y;) mtu;fs; rpwpjsTk; mQ;rtpy;iy.
K];ypk;fspd; Jf;fKk;> ckhpd; ju;f;fKk;
Nkw;$wg;gl;l ,itjhd; ,e;j rkhjhd xg;ge;jj;jpd; mk;rq;fshFk;. vdpDk;>
ntspg;gilahd ,U fhuzq;fshy; midj;J K];ypk;fisAk; Jf;fKk;> ftiyAk;
fLikahf Ml;nfhz;lJ. egpatu;fs; 'my;yh`;tpd; ,y;yj;jpw;Fr; nry;Nthk;.
mq;F nrd;W jth/g; nra;Nthk;" vd;W $wpdhu;fs;. Mdhy;> mq;F nrd;W jth/g;
nra;ahkNyNa vg;gb ek;ikj; jpUg;gp mioj;Jr; nry;yyhk; vd;gJ Kjy; fhuzk;.
,uz;lhtJ fhuzk;: ,tu;fs; (K`k;kJ) my;yh`;tpd; J}ju; Mthu;fs;. NkYk;
rj;jpaj;jpy; ,Uf;fpwhu;fs;. my;yh`; jdJ khu;f;fj;ij cau;thf;Fthd; vd;W
Page 358 of 518
thf;Fk; mspj;Js;shd;. mg;gbapUf;f Vd; Fiw\pfspd; epu;g;ge;jj;jpw;Fg; gzpa
Ntz;Lk;? Vd; rkhjhdj;jpy; jho;ikahd epge;jidfis Vw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;?
,e;j
,uz;L
ntspg;gilahd
fhuzq;fs;
gy
re;Njfq;fisAk;>
gy
vz;zq;fisAk;> gy Fog;gq;fisAk; fpsg;gpd. ,jdhy; K];ypk;fspd; czu;Tfs;
fhakile;jd. rkhjhd xg;ge;jj;jpd; mk;rq;fisr; rpe;jpf;f tplhky; ftiyAk;
Jf;fKk;jhd; K];ypk;fis Ml;nfhz;bUe;jJ. Vida kf;fisf; fhl;bYk; cku;
,g;Dy; fj;jhg; (uop) mtu;fs;jhd; mjpff; ftiy nfhz;ltuhf ,Ue;jpUf;f
Ntz;Lk;. Vnddpy;> xg;ge;jk; Kbe;jTld; mtu; egp (]y;) mtu;fisr; re;jpj;J
Ngrpdhu;fs;. ,Njh... mtu;fsJ ciuahly;:
cku; (uop): my;yh`;tpd; J}jNu! ehk; rj;jpaj;jpYk; mtu;fs; mrj;jpaj;jpYk;
,Ug;gJ cz;ikjhNd?
egp (]y;): Mk;!
,Uf;fpd;whu;fs;.)
(ehk;
rj;jpaj;jpy;
,Uf;fpNwhk;.
mtu;fs;
mrj;jpaj;jpy;
cku; (uop): ek;kpy; nfhy;yg;gl;ltu;fs; Rtdj;jpYk;> mtu;fspy; nfhy;yg;gl;ltu;fs;
eufj;jpYk; ,Ug;ghu;fs;. rhpjhNd?
egp (]y;): Mk;! (ek;kpy; nfhy;yg;gl;ltu;fs; Rtdj;jpy; ,Uf;fpd;wdu;> mtu;fspy;
nfhy;yg;gl;ltu;fs; eufj;jpy; ,Uf;fpd;wdu;).
cku; (uop): mg;gbapUf;f ehk; Vd; ekJ khu;f;f tp\aj;jpy; tpl;Lf;nfhLj;J
jho;it Vw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. my;yh`; ekf;Fk; mtu;fSf;Fk; eLtpy;
jPu;g;gspf;fhky; ,Uf;Fk; ,e;epiyapy; ehk; jpUk;gpr; nry;tJ vt;thW epahakhFk;?
egp (]y;): fj;jhgpd; kfNd! ehd; my;yh`;tpd; J}ju;. vd;dhy; mtDf;F khW
nra;a KbahJ. mtd; vdf;F cjtp nra;thd;> xUf;fhYk; mtd; vd;idf;
iftpl khl;lhd;.
cku; (uop): my;yh`;tpd; ,y;yj;jpw;F tUNthk; mijj; jth/g; nra;Nthk; vd;W
ePq;fs; vq;fSf;Ff; $wtpy;iyah?
egp (]y;): Mk;!
$wpNddh?
ehd;
$wpNdd;.
Mdhy;
,e;j
Mz;Nl
tUNthk;
vd;W
cku; (uop): ,y;iy! mt;thW $wtpy;iy.
egp (]y;): epr;rakhf eP fmghtpw;Fr; nrd;W mij jth/g; nra;tha;.
gpd;G cku; (uop) Nfhgj;Jld; mg+gf;u; (uop) mtu;fsplk; te;J egp (]y;)
mtu;fsplk; Nfl;l Nfs;tpfisf; Nfl;f> mg+gf;u; (uop) mtu;fSk; egpatu;fs;
$wpathNw ckUf;Fg; gjpy; $wpdhu;fs;. NkYk; 'ckNu! eP kuzpf;Fk; tiu egp
(]y;) mtu;fisg; gw;wpg; gpbj;Jf;nfhs;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! mtu;fs;
cz;ikapy;jhd; ,Uf;fpwhu;fs;" vd;W $wpdhu;fs;.
,e;epfo;r;rpf;Fg; gpwF>
(egpNa! `{ijgpa;ahtpd; rkhjhd cld;gbf;ifapd; %yk;) epr;rakhf ehk;
cq;fSf;F (kpfg;nghpa) njspthdnjhU ntw;wpiaj; je;Njhk;. (mjw;fhf ePq;fs;
cq;fsJ ,iwtDf;F ed;wp nrYj;JtPuhf!) (my;Fu;Md; 48: 1>2)
Page 359 of 518
vd;w trdk; mUsg;gl;lJ. cld; egpatu;fs; xUtiu mDg;gp mt;trdj;ij
cku; (uop) mtu;fsplk; Xjpf;fhl;Lk;gb $wpdhu;fs;. mijf; Nfl;L egp (]y;)
mtu;fsplk; te;j cku; (uop) 'my;yh`;tpd; J}jNu! ,J ntw;wpahd tp\akh?"
vd;W Nfl;lhu;fs;. egpatu;fs; 'Mk;!" vd;wTld; cku; (uop) kdkfpo;r;rpAld;
jpUk;gpr; nrd;whu;.
gpd;G> jhd; nra;j fhhpaj;ij vz;zp cku; (uop) kpfTk; ftiyaile;jhu;fs;.
,ijg; gw;wp ckNu ,t;thW $wpdhu;fs;: 'ehd; vdJ nraiy vz;zp tUe;jp
mjw;F ghpfhukhf gy ew;nray;fisr; nra;Njd; md;iwa jpdk; ehd; egp (]y;)
mtu;fsplk; ele;J nfhz;l tpjj;jpw;fhf vg;NghJk; ju;kk; nra;J te;Njd; Nehd;G
itj;J te;Njd; njhOJ te;Njd; mbikfis chpikapl;L te;Njd; ehd; egp (]y;)
mtu;fsplk; Ngrpa Ngr;ir vz;zp gae;J gy ed;ikfisr; nra;Njd;> ehd; Ngrpa
Ngr;R ed;ikahf khw Ntz;Lk; vd;gNj vd; Mjuthf ,Ue;jJ." (]`P`{y;
Gfhhp> ]`P`; K];ypk;> ,g;D `p\hk;)
xLf;fg;gl;Nlhu; Jau; jPu;e;jJ
egp (]y;) mtu;fs; kjPdh jpUk;gpr; nrd;W tpl;lhu;fs;. rpy ehl;fSf;Fg; gpd;
kf;fhtpy; Ntjid mDgtpj;Jf; nfhz;bUe;j K];ypk;fspy; xUtuhd mg+ g]Pu;
(uop) vd;gtu; fh/gpu;fsplkpUe;J jg;gpj;J kjPdh te;J Nru;e;jhu;. ,tu;
Fiw\pfspd; Njhou;fshd ]fPg; fpisiar; Nru;e;jtu;. ,tiug; gpbj;J tu
Fiw\pfs; ,Utiu kjPdhtpw;F mDg;gp itj;jdu;. mt;tpUtUk; egp (]y;)
mtu;fsplk; te;J 'ePq;fs; vq;fSf;Ff; nfhLj;j thf;if epiwNtw;Wq;fs;" vd;wdu;.
egpatu;fs; mg+grPiu mt;tpUthplKk; xg;gilj;J tpl;lhu;fs;. mt;tpUtUk;
mg+grPiu mioj;Jf; nfhz;L Jy;`{iy/gh te;J Nru;e;jdu;. jq;fsJ thfdj;ij
tpl;L ,wq;fp jq;fSld; nfhz;L te;jpUe;j NguPj;jk; goq;fisr; rhg;gpl
Muk;gpj;jdu;. mg;NghJ mg+g]Pu; (uop) mt;tpUty; xUthplk; 'cdJ ths; kpf
ed;whf cs;sNj!" vd;whu;. mijf; Nfl;l mtd; mt;this cUtp 'my;yh`;tpd;
kPJ rj;jpakhf! ,J kpfr; rpwe;j ths;. ,ij ehd; gyKiw Nrhjpj;Jg;
ghu;j;jpUf;fpd;Nwd;" vd;whd;. mjw;F mg+ g]Pu; (uop) 'ehd; mijg; ghu;f;f
Ntz;Lk;. fhz;gp!" vd;whu;. mtd; mthplk; me;j thisf; nfhLf;fNt mij
thq;fp xNu ntl;by; mtdJ fijia mtu; Kbj;Jtpl;lhu;.
,ijg; ghu;j;j kw;wtd; ntUz;Nlhb kjPdh te;J Nru;e;jhd;. gae;j epiyapy;
gs;spf;Fs; Eioe;jhd;. mtidg; ghu;j;J egpatu;fs; ,td; VNjh xU jpLf;fkhd
fhl;rpiag; ghu;j;J tpl;lhd; vd;W $wpdhu;fs;. egpatu;fSf;fUfpy; te;j mtd;
'vdJ ez;gd; nfhiy nra;ag;gl;L tpl;lhd;. ehDk; nfhiy nra;ag;gl;L
tpLNtd;" vd;W gjwpdhd;. me;Neuj;jpy; mg+grPUk; mq;F te;J Nru;e;jhu;. mtu;
egp (]y;) mtu;fisg; ghu;j;J 'my;yh`;tpd; J}jNu! epr;rakhf my;yh`; cq;fsJ
nghWg;ig epiwNtw;wp tpl;lhd;. ePq;fs; vd;id mtu;fsplk; mDg;gp tpl;Bu;fs;.
gpd;G my;yh`;jhd; mtu;fsplkpUe;J vd;idg; ghJfhj;jhd;" vd;W $wpdhu;.
mijf; Nfl;l egpatu;fs;> ',tuJ jha;f;F Vw;gl;l ehrNk! ,tu; Nghiu %l;b
tpLthu; NghypUf;fpwNj! ,tiu ahuhtJ gpbf;f Ntz;LNk" vd;whu;fs;.
egpatu;fspd; ,g;Ngr;ir Nfl;L mtu;fs; jd;id kPz;Lk; fh/gpu;fsplk; nfhLj;J
tpLthu;fs; vd;W mwpe;J nfhz;l mg+g]Pu; mq;fpUe;J ntspNawp flw;fiu
Xukhf te;J jq;fpf; nfhz;lhu;.
rpy ehl;fSf;Fg; gpd; kf;fhtpy; ,tiug; Nghy; Jd;gk; mDgtpj;J te;j
mg+[e;jy; ,g;D Ri`y; (uop) kf;fhtpypUe;J jg;gpj;J ,tUld; te;J Nru;e;J
Page 360 of 518
nfhz;lhu;. ,t;thNw kf;fhtpy; K];ypkhdtu; xt;nthUtuhf gyu; mg+g]Pu; (uop)
mtu;fSld; te;J Nru;e;J nfhz;ldu;. ,tu;fs; \hk; ehl;il Nehf;fpr; nry;Yk;
Fiw\pfspd; tpahghuf; $l;lk; mt;topahf tUtijj; njhpe;J nfhz;lhy;
cldbahf mijj; jhf;fp> nghUl;fisf; nfhs;isapl;L mjpy; cs;stu;fisf;
nfhiy nra;J tpLthu;fs;. ,jdhy; ngUk; Jd;gj;jpw;Fs;shd Fiw\pfs; egp (]y;)
mtu;fsplk; J}jDg;gp my;yh`;tpw;fhfTk; ,uj;j cwTf;fhfTk; ehq;fs; cq;fsplk;
Nfl;fpNwhk;. ahu; ,];yhik Vw;W cq;fsplk; te;J tpl;lhu;fNsh mtu; mgak;
ngw;wtuhthu;. (mtiuj; jpUk;g Nfl;f khl;Nlhk;) vd;W $wpdu;. mtu;fspd;
,f;Nfhhpf;iff;fpzq;f egpatu;fs; me;j K];ypk;fis kjPdhtpw;F tutioj;jhu;fs;.
(]`P`{y; Gfhhp> [hJy; kMJ> ,g;D `p\hk;)
Fiw\p khtPuu;fs; ,];yhikj; jOTjy;
,e;j xg;ge;jj;jpw;Fg; gpd; `p[;hp 7Mk; Mz;L Fiw\pfspd; Kf;fpa tPuu;fSk;
gpuKfu;fSkhd mk;u; ,g;D M];> fhypj; ,g;D tyPj;> c];khd; ,g;D jy;`h
Nghd;wtu;fs; ,];yhikj; jOtpdu;. ,tu;fs; egp (]y;) mtu;fisr; re;jpj;jNghJ
'kf;fh jdJ <uf; Fiyfis ek;kplk; xg;gilj;J tpl;lJ" vd;W egp (]y;)
mtu;fs; $wpdhu;fs;.
Gjpa rfhg;jk;
`{ijgpa;ahtpd; rkhjhd xg;ge;jk; ,];yhk; kw;Wk; K];ypk;fspd; tho;f;ifapy;
xU Gjpa rfhg;jk; cUthtjw;Ff; fhuzkhf mike;jJ.
,];yhkpw;Ff; Fiw\pfs;jhd; Kjy; vjphp kl;Lkpd;wp. mjw;Fg; ngUk; njhy;iy
je;J te;j tk;gu;fshfTk; ,Ue;jdu;. ,tu;fs; K];ypk;fSld; Nghu; GhptjpypUe;J
tpyfp rkhjhdk; kw;Wk; mikjpapd; gf;fk; jpUk;gp tpl;ljhy; ,];yhkpd; khngUk;
%d;W vjphpf; $l;lq;fspd; typik tha;e;j xU gFjp xbe;J tpl;lJ.
mjhtJ Fiw\pfs;> fj;/ghd; fpisapdu;> A+ju;fs; Mfpa ,k;%d;W $l;lj;jpdu;
mNugpa
jPgfw;gj;jpy;
rpiy
topghl;Lf;Fk;>
mjpy;
<LgLgtu;fSf;Fk;
jiytu;fshfTk; mtu;fis topelj;Jgtu;fshfTk; ,Ue;jdu;. vdNt> Fiw\pfs;
gzpe;J tpl;ljhy; mNugpa jPgfw;gj;jpYs;s rpiy tzq;Fgtu;fspd; czu;r;rpfSk;
vjpu;g;GfSk; ngUksT kOq;fp tpl;ld. MfNtjhd;> ,e;j xg;ge;jj;jpw;Fg; gpd;
fj;/ghd; fpisapdu; nghpa mstpw;F rz;ilapy; <Lgltpy;iy. A+ju;fspd;
J}z;ljypdhy;jhd; mtu;fs; rpy rz;il rr;ruTfspy; <Lgl;lhu;fNs jtpu
jhq;fshfNt mjpy; <Lgl;ljpy;iy.
kjPdhtpypUe;J ntspNaw;wg;gl;l gpd; A+j tp\kpfs; jq;fspd; rjpj;jpl;lq;fisj;
jPl;Ltjw;Fk;> mij nray;gLj;Jtjw;Fk; ifgiuf; Nfe;jpukhf Mf;fpf; nfhz;L
jq;fspd; ehrNtiyfisj; njhlu;e;J nfhz;bUe;jdu;. kjPdhitr; Rw;wp gy
,lq;fspy; gutpapUe;j fpuhk mugpfis K];ypk;fSf;F vjpuhf J}z;btpl;Lf;
nfhz;bUe;jdu;. egp (]y;) mtu;fisAk; K];ypk;fisAk; mopg;gjw;fhf my;yJ
mtu;fSf;Fr; Nrjk; cz;lhf;F tjw;fhf gy ,ufrpa rjpj;jpl;lq;fisj; jPl;bdu;.
,jdhy; ,e;j xg;ge;jj;jpw;Fg; gpd; egp (]y;) mtu;fs; vLj;j Kjy; fl;l
eltbf;if> ,e;j A+jf; Nfe;jpuq;fspd; kPJ jPu;f;fkhd Nghiuj; njhLg;gjhFk;.
,e;jr; rkhjhd xg;ge;jj;jpw;Fg; gpd; njhlq;fpa ,f;fhyfl;lj;jpd; Muk;gj;jpy;
,];yhkpa miog;Gg; gzpia gug;Gtjw;Fk;> mij kf;fs; Kd; itg;gjw;Fk;
K];ypk;fSf;F ngUkstpy; tha;g;G Vw;gl;lJ. ngUk; Kaw;rp nra;J NghUf;Ff;
Page 361 of 518
fhl;ba Mu;tj;ij tpl gy klq;F Mu;tj;ij ,g;gzpapy; Mu;tk; fhl;bdu;.
MfNt> ,f;fhyf; fl;lj;ij ehk; ,uz;L tifahf gphpf;fpd;Nwhk;.
1) miog;Gg; gzpapy; Mu;tk; fhl;Ljy; - muru;fs;> ftu;du;fSf;F fbjq;fs;
vOJjy;.
2) Nghu; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;Sjy;.
muru;fs;> ftu;du;fSld; egpatu;fs; nfhz;l fbjj; njhlu;igg; gw;wp Kjypy; $w
tpUk;GfpNwhk;. Vnddpy;> ,];yhkpa miog;Gg; gzpjhd; midj;jpYk; Kf;fpakhd
mbg;gil Nehf;fkhFk;. K];ypk;fs; ,Jehs; tiu mDgtpj;jj; Jd;gq;fs;>
Nrhjidfs;> re;jpj;j Nghu;fs;> nfhLikfs; Mfpa midj;jpYk; ,];yhkpa
miog;Gg; gzp xd;W kl;LNk mbg;gil Nehf;fkhf ,Ue;jJ.
muru;fSf;Fk; MSeu;fSf;Fk; fbjk; vOJjy;
egp (]y;) mtu;fs; cld;gbf;ifia Kbj;J `{ijgpa;ahtpypUe;J jpUk;gpa gpd;
`p[;hp 6Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; gy muru;fSf;Ff; fbjk; vOjp ,];yhkpd;
gf;fk; mtu;fis mioj;jhu;fs;.
egpatu;fs; muru;fSf;Ff; fbjk; vOj Kw;gl;lNghJ 'Kj;jpiu ,y;yhj fbjq;fis
muru;fs; gbf;f khl;lhu;fs;" vd;W mtu;fsplk; $wg;gl;lJ. MfNt> egpatu;fs;
nts;spapdhyhd Nkhjpuk; xd;iwj; jahu; nra;jhu;fs;. mjpy; ~K`k;kJ
u]_Yy;yh`;| vd;W gjpj;jhu;fs;. mJ %d;W thpfshf ,Ue;jJ. K`k;kJ vd;W
Kjy; thpapYk;> u]_y; vd;W xU thpapYk;> my;yh`; vd;W xU thpapYk; ,e;j
mikg;gpy; vOjg;gl;bUe;jJ. (]`P`{y; Gfhhp)
egpatu;fs; ,g;gzpf;fhf jq;fsJ Njhou;fspy; ed;F mDgtk; tha;e;jtu;fisj;
Nju;e;njLj;J> mtu;fisj; J}Jtu;fshf muru;fsplk; mDg;gpdhu;fs;. `p[;hp 7Mk;
Mz;L> K`u;uk; khjk; njhlf;fj;jpy;> mjhtJ ifgu; jhf;FjYf;Fr; rw;W Kd;G
,e;jj; J}Ju;fis egp (]y;) mDg;gpdhu;fs; vd Nguhrphpau; kd;#u;g+ (u`;)
jpl;ltl;lkhf njhptpf;fpwhu;.
egpatu;fs; vOjpa fbjq;fspd; tptuq;fs; gpd;tUkhW:
1) `g\h kd;du; e[;[h\pf;Ff; fbjk;
,e;j e[;[h\papd; ngau; ~m];`kh ,g;D my;mg;[u;| MFk;. `p[;hp 6d;
filrpapy; my;yJ `p[;hp 7. K`u;uk; khjj;jpy; mk;u; ,g;D cka;ah ok; (uop)
%yk; ,tUf;fhf fbjnkhd;iw vOjp mDg;gpdhu;fs;. ,khk; jg; mf;fbjj;jpy;
vOjg;gl;l thrfq;fs; gw;wp $wpapUf;fpwhu;fs;. me;j thrfq;fis Mokhf ehk;
Muha;e;J ghu;f;Fk; NghJ mf;fbjk; `{ijgpa;ah xg;ge;jj;jpw;Fg; gpd; egp (]y;)
vOjpa fbjkhf ,Uf;fhJ. khwhf> kf;fhtpypUf;Fk; NghJ> [m/gUk; kw;w
Njhou;fSk; `g\htpw;F `p[;uh nra;jNghJ mtu;fSld; nfhLj;jDg;gpa fbjkhf
,Uf;Fk; vd;gJ njhpa tUfpwJ. Vnddpy;> mf;fbjj;jpd; ,Wjpapy; tUk;
thrfj;jpy; 'ehd; cq;fsplk; vdJ je;ijapd; rNfhjud; kfd; [m/giu mDg;gp
,Uf;fpNwd;. mtUld; K];ypk;fspy; xU FOTk; tUfpwJ. mtu; cq;fsplk;
te;jhy; mtiuAk; mf;FOitAk; tpUe;jhspahf ftdpj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
mepahak; nra;tij tpl;LtpLq;fs;" vd;W Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,jpypUe;J
,f;fbjk; kf;fhtpy; ,Uf;Fk; NghJ vOjg;gl;lJ vd;W tpsq;f KbfpwJ.
Page 362 of 518
,g;D ,];`hf; (u`;) thapyhf ,khk; ig`fp (u`;) mwptpf;fpwhu;fs;: egpatu;fs;
e[;[h\pf;F vOjpa fbjj;jpd; thrfkhtJ:
'mstw;w mUshsDk;> epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; ngauhy;
Muk;gk; nra;fpd;Nwd;. my;yh`;tpd; J}ju; K`k;kjplkpUe;J `g\htpd; kd;du;
~m];`k;| vd;w e[;[h\pf;F vOjg;gLk; fbjkhFk; ,J. Neu;topiag; gpd;gw;wp
my;yh`;itAk; mtdJ J}jiuAk; ek;gpf;if nfhz;L> tzf;fj;jpw;Fhpa ,iwtd;
my;yh`;itj; jtpu NtW ahUkpy;iy. mtd; jdpj;jtd; mtDf;F ,iz Jiz
ahUkpy;iy mtd; jdf;nfd vtiuAk; kidtpahfNth my;yJ gps;isahfNth
vLj;Jf; nfhs;stpy;iy epr;rakhf K`k;kJ mtdJ mbikahfTk; J}juhfTk;
,Uf;fpwhu;fs; vd;W rhl;rp $WNthUf;F <Nlw;wk; cz;lhFf!
ehd; ckf;F ,];yhkpa miog;ig tpLf;fpNwd;. epr;rakhf
J}juhNtd;. eP ,];yhik Vw;Wf;nfhs;> <Nlw;wk; ngWtha;.
ehd;
,];yhkpaj;
'NtjKilatu;fNs! my;yh`;itj; jtpu NtW vtiuAk; tzq;f khl;Nlhk;.
mtDf;F ahnjhd;iwAk; ,izitf;f khl;Nlhk;. my;yh`;it tpLj;J ek;kpy;
rpyu; rpyiuf; flTshf Mf;fpf; nfhs;sf; $lhJ vd;w ePq;fSk; ehKk; xj;Jf;
nfhz;l tp\aj;jpw;F ePq;fs; te;JtpLq;fs;. ePq;fs; ,ijg; Gwf;fzpj;jhy; ehq;fs;
~K];ypk;fs;| vd;gjw;F ePq;fs; rhl;rpahf ,Ue;JtpLq;fs;." (my;Fu;Md; 3:64)
eP (,];yhkpa miog;ig Vw;Wf; nfhs;s) kWj;Jtpl;lhy; cdJ rKjhaj;jpy;
,];yhik Vw;Wf; nfhs;shj fpwp];Jtu;fspd; Fw;wKk; ck;ikNa rhUk;.
(jyhapYe;EGt;th> K];jj;uFy; `hfpk;)
khngUk; Muha;r;rpahsu; lhf;lu; `kPJy;yh`;tpw;F rpy fhyj;jpw;F Kd; xU fbjk;
fpilj;jJ. mf;fbjk; ,khk; ,g;D fa;" (u`;) Fwpg;gpl;bUf;Fk; fbjj;jpw;F
Kw;wpYk; xg;ghf ,Uf;fpwJ. Mdhy;. xNu xU thu;j;ijjhd; tpj;jpahrkhf ,Ue;jJ.
NkYk;> lhf;lu; `kPJy;yh`; mtu;fs; mf;fbj;ij Muha;r;rp nra;tjpy; jdJ
ngUk; Kaw;rpia nrytopj;jJld;> mjpYs;s tp\aq;fisf; fz;Lgpbg;gjw;F gy
mjpetPd fUtpfisAk; gad;gLj;jpdhu;. mf;fbjj;ijg; gw;wp jdJ Gj;jfj;jpy;
,t;thW Fwpg;gpl;bUf;fpwhu;. mjhtJ:
'mstw;w mUshsDk;> epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; ngauhy;
vOJfpNwd;.
my;yh`;tpd;
J}ju;
K`k;kjplkpUe;J
`g\htpd;
kd;du;
e[;[h\pf;F vOJk; fbjk;. Neu;topia gpd;gw;WNthUf;F <Nlw;wk; cz;lhfl;Lk;.
epr;rakhf ehd; ckf;F Kd;ghf my;yh`;itg; Gfo;fpNwd;. mtidj; jtpu
tzf;fj;jpw; Fhpatd; NtW ahUkpy;iy. mtd;jhd; murd; mtd; kpfj;
J}a;ikahdtd; <Nlw;wk; toq;Fgtd; ghJfhtyd; fz;fhzpg;gtd;. epr;rakhf
ku;akpd; kfd; <]h (miy) my;yh`;tpdhy; gilf;fg;gl;l capUk;> mtdJ
thu;j;ijAkhf ,Uf;fpwhu;. mtd;jhd; mt;thu;j;ijiag; ghpRj;jkhd gj;jpdp
ku;aKf;F mDg;gpdhd;. mtu; my;yh`;tpdhy; gilf;fg;gl;l caphpypUe;Jk;>
mtDila CJjypy; ,Ue;Jk; cz;lhd <]hit jdJ fu;g;gj;jpy; Rke;jhu;.
vt;thW my;yh`; Mjik jdJ ifapdhy; tpN\rkhf gilj;jhNdh mt;thNw
<]hitAk; gilj;jhd;.
jdpj;jtdhd Jizaw;w my;yh`;tpd; gf;fk; cd;id miof;fpNwd;. mtDf;F
topg;gLtjpYk; tzq;FtjpYk; eP vdf;F ,ire;J vd;id eP gpd;gw;w Ntz;Lk;
vd;W ehd; cd;id miof;fpNwd;. epr;rakhf ehd; my;yh`;tpd; J}juhNtd;.
NkYk;> ck;ikAk; ckJ gilapdiuAk; my;yh`;tpd; gf;fk; miof;fpNwd;. ehd;
Page 363 of 518
epr;rakhf vLj;Jiuj;J tpl;Nld;. cdf;F cgNjrk; nra;J tpl;Nld;. vdJ
mwpTiuia
Vw;Wf;
nfhs;.
Neu;topiag;
gpd;gw;wpatu;fSf;F
<Nlw;wk;
cz;lhfl;Lk;."
([hJy; kMJ> 'u]_Ny mf;uk; fP ]pah]p [pe;jfp - lhf;lu; `kPJy;yh`;")
,f;fbjj;ij lhf;lu; mtu;fs; Fwpg;gpl;ljw;Fg; gpd; ,Jjhd; `{ijgpa;ah
cld;gbf;iff;Fg; gpd; e[;[h\p kd;dUf;F egp (]y;) vOjpaDg;gpa thrfk; vd;W
cWjpAld; $Wfpwhu;fs;. Mdhy;> ehk; $WtJ vd;dntdpy;> Mjhuq;fis
Muha;e;j gpd; ,J egp (]y;) mtu;fspd; fbjk;jhd; vd;gjpy; re;Njfk; ,y;iy.
Mdhy;> ,J `{ijgpa;ah cld;gbf;iff;Fg; gpd;Gjhd; vOjg;gl;lJ vd;gjw;F
vt;tpj MjhuKkpy;iy. khwhf> ,g;D ,];`hf; (u`;) %ykhf ,khk; ig`fp
mwptpf;Fk; fbjNk `{ijgpa;ah cld;gbf;iff;Fg; gpd; egp (]y;) fpwp];jt
muru;fSf;Fk;> ftu;du;fSf;Fk; vOjpaDg;gpa fbjq;fSf;F xg;ghf ,Uf;fpwJ.
Vnddpy;> nghJthf fpwp];jtu;fSf;F egp (]y;) vOJk; fbjj;jpy; 'Ntjj;ij
cilatu;fNs! ekf;Fk; cq;fSf;Fk; xU rkj;Jtkhd tp\aj;jpd; gf;fk;
tUtPu;fshf!... (my;Fu;Md; 3:64)
vd;w trdj;ij Fwpg;gpLthu;fs;. me;j trdk; ,khk; ig`fp (u`;) mwptpf;Fk;
fbjj;jpy;jhd; ,lk;ngw;Ws;sJ. NkYk;> mf;fbjj;jpy; e[;[h\p kd;dd; ngau;
~m];`kh| vd;gJk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. lhf;lu; `kPJy;yh`; Fwpg;gpl;l
fbjj;ijg; gw;wp MuhAk; NghJ> m];`khtpd; kuzj;jpw;Fg; gpd; mtUila
gpujpepjpahf gjtpNaw;wtUf;F egp (]y;) vOjpaDg;gpa fbjkhf ,Uf;fyhk; vd;gJ
vdJ fUj;J. vdNtjhd;> egpatu;fs; ,f;fbjj;jpy; ngaiuf; Fwpg;gpltpy;iy.
,t;thW ehd; tpku;rpg;gjw;F ntspg;gilahd> cWjpahd Mjhuk; VJk; vd;dplk;
,y;iy. vd;whYk; ,f;fbjq;fisAk; mjd; fUj;JfisAk; MuhAk; NghJ ehd;
$Wk; ,t;tp\aj;ijj; njhpe;J nfhs;syhk;. ,jpy; Xu; Mr;rhpak; vd;dntdpy;>
lhf;lu; `kPJy;yh`; ',g;D ,];`hf; (u`;) %ykhf ,khk; ig`fp (u`;)
mwptpf;Fk; mwptpg;gpy; ,lk;ngw;Ws;s fbjj;ij egpatu;fs; e[;[h\p kd;du;
m];`kh kuzpj;j gpd; mtuJ gpujpepjpf;F vOjpdhu;fs;" vd;W $Wfpwhu;.
Mdhy;> ,f;fbjj;jpy; m];`khtpd; ngau; njspthff; $wg;gl;bUf;fpwJ.
,thplKs;s fbjj;jpNyh mg;ngau; $wg;gltpy;iy. my;yh`;jhd; cz;ikahf
ed;fwpe;jtd;.
egp (]y;) mtu;fspd; fbjj;ij mk;U ,g;D cika;ah> e[;[h\paplk; xg;gilj;jhu;.
mij e[;[h\p ngw;W> jdJ fz;zpy; xj;jpf; nfhz;lhu;. jdJ rpk;khrdj;ij
tpl;Lk; fPNo ,wq;fp> g+kpapy; cl;fhu;e;J> [m/gu; ,g;D mg+jhypgpd; ifapy;
,];yhikj; jOtpdhu;. gpd;G egpatu;fSf;F xU fbjk; vOjp mDg;gpdhu;. mjd;
thrfkhtJ:
'mstw;w mUshsDk;> epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; ngauhy;
Muk;gpf;fpNwd;. my;yh`;tpd; J}ju; K`k;kJf;F m];`kh e[;[h\p vOJtJ.
my;yh`;tpd; egpNa! my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J cq;fSf;F <Nlw;wKk;> mtdJ
fUizAk;> mUs;fSk; cz;lhfl;Lk;. my;yh`;itj; jtpu tzf;fj;jpw;Fhpa
,iwtd; NtW ahUkpy;iy.
my;yh`;tpd; J}jNu! <]hitf; Fwpj;J jhq;fs; tiue;j jq;fspd; kly; vdf;Ff;
fpilj;jJ. thdk;> g+kpapd; ,iwtd; kPJ rj;jpakhf! <]hTk; ePq;fs; $wpaijtpl
NguPj;jk; goj;jpd; ehu; msT$l mjpfkhfj; jd;idg; gw;wpf; $wpajpy;iy.
Page 364 of 518
epr;rakhf
<]h
ePq;fs;
$wpathWjhd;
(my;yh`;tpd;
thu;j;ijahy;
gilf;fg;gl;ltu;). ePq;fs; vq;fSf;F mDg;gpa tp\aq;fis ehq;fs; mwpe;J
nfhz;Nlhk;. cq;fs; je;ijapd; rNfhjud; kfDf;Fk;> cq;fsJ Njhou;fSf;Fk;
tpUe;Njhk;gy; nra;Njhk;. epr;rakhf ePq;fs; cz;ikahdtu; cz;ikg;gLj;jg;gl;ltu;
ePq;fs; my;yh`;tpd; J}ju; vd;W rhl;rp $WfpNwd; ehd; cq;fsplKk; cq;fsJ
je;ijapd;
rNfhjud;
kfdplKk;
rj;jpa
thf;FWjp
nra;J
nfhs;fpNwd;
mfpyj;jhu;fspd; ,iwtDf;F mbgzpe;J ,];yhik Vw;Wf; nfhs;fpNwd; vd;W
mthplk; thf;Fg; gpukhzk; nra;J nfhLf;fpNwd;."
[m/gu; (uop) mtu;fisAk; mtu;fSld; ,Uf;Fk; K`h[pu;fisAk; jd;dplk;
jpUk;g mDg;GkhW egp (]y;) e[;[h\paplk; Nfl;Lf; nfhz;ljw;fpzq;f> mtu;
mk;u; ,g;D cka;ah ok;Ald; mtu;fs; midtiuAk; ,U fg;gy;fspy; mDg;gp
itj;jhu;. mk;u;> mtu;fis mioj;Jf; nfhz;L egp (]y;) mtu;fsplk; te;J
Nru;e;jhu;fs;. mg;NghJ egp (]y;) ifghpy; ,Ue;jhu;fs;. (,g;D `p\hk;)
jg+f; Nghu; eilngw;w gpd; `p[;hp 9> u[g; khjj;jpy; ,e;j e[;[h\p kd;du; ,we;jhu;.
mtu; ,we;j jpdj;jpNyNa mtd; kuzr; nra;jpia egp (]y;) kf;fSf;F
mwptpj;jhu;fs;. mtUf;F [dh]h njhOif elj;jpdhu;fs;. mtUf;Fg; gpd; kw;nwhU
muru; mtuJ mhpaizapy; mku;e;jhu;. mtUf;Fk; egp (]y;) kw;nwhU fbjk;
vOjpdhu;fs;. Mdhy;> mtu; ,];yhikj; jOtpdhuh? ,y;iyah? vd;gJ rhptuj;
njhpatpy;iy. (]`P`; K];ypk;)
2) kp];U ehl;L kd;dUf;Ff; fbjk;
kp];U (vfpg;J) kw;Wk; ,];fe;ja;ah (mnyf;]hz;bah)tpd; kd;duhd ~Kft;fp];|
vd;wiof;fg;gLk; [{iu[; ,g;D kj;jhtpw;F egp (]y;) fbjk; mDg;gpdhu;fs;.
(u`;kj;Jy; ypy; MykPd;)
mf;fbjj;jpy;:
mstw;w mUshsDk;> epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; ngauhy;
vOJfpNwd;. my;yh`;tpd; mbikAk;> mtdJ J}jUkhd K`k;kJ> fpg;jpfspd;
kd;dUf;F vOJtJ. Neu;topiag; gpd;gw;WNthUf;F <Nlw;wk; cz;lhfl;Lk;.
ehd; cq;fSf;F ,];yhkpa miog;ig tpLf;fpNwd;. ,];yhik Vw;Wf;nfhs;f.
<Nlw;wk; miltPu;. ,];yhik Vw;Wf;nfhs;f. my;yh`; cq;fSf;F ,UKiw ew;$yp
toq;Fthd;. ePq;fs; Gwf;fzpj;J tpl;lhy; fpg;jp ,dj;jtu;fspd; Fw;wKk;
cq;fisNa rhUk;.
('Ntjj;ij cilatu;fNs! ekf;Fk; cq;fSf;Fk; xU rkj;Jtkhd tp\aj;jpd;
gf;fk; tUtPu;fshf! (mjhtJ) ehk; my;yh`;itj; jtpu Ntnwhd;iwAk; tzq;f
khl;Nlhk;. ehk; mtDf;F ahnjhd;iwAk; ,izahf;f khl;Nlhk;. ek;kpy; xUtUk;
my;yh`;itad;wp vtiuAk; ,iwtdhf vLj;Jf; nfhs;s khl;Nlhk;" (vd;W
$Wq;fs;. ek;gpf;ifahsu;fNs! ,jidAk;) mtu;fs; Gwf;fzpj;jhy; (mtu;fis
Nehf;fp) 'epr;rakhf ehq;fs; (mtd; xUtDf;Nf) topg;gl;ltu;fs; vd;W ePq;fs;
rhl;rp $Wq;fs;!" vd;W ePq;fs; $wptpLq;fs;.) (my;Fu;Md; 3:64) ([hJy; kMJ)
,e;jf; fbjj;ij vLj;Jr; nry;tjw;F egpatu;fs; `hjpg; ,g;D mg+ gy;jMit
Nju;T nra;jhu;fs;. `hjpg; (uop) mq;F nrd;wTld; mk;kd;diug; ghu;j;J ,t;thW
$wpdhu;: 'epr;rakhf ckf;F Kd; jd;id kpf cau;e;j ,iwtd; vd;W nrhy;yp te;j
Page 365 of 518
xUtd; ,q;F ,Ue;jhd;. my;yh`; mtid epue;juj; jz;lidiaf; nfhz;L
jz;bj;jhd;. my;yh`; mtidf; nfhz;L gpwiuAk;> gpd;G mtidAk; jz;bj;jhd;.
vdNt> eP gpwiuf; nfhz;L gbg;gpid ngw;Wf; nfhs;. gpwu; cd;idf; nfhz;L
gbg;gpid ngWk;gb ele;J nfhs;shNj!"
,ijf; Nfl;l Kft;fp]; 'epr;rakhf vq;fSf;nfd;W xU khu;f;fk; ,Uf;fpwJ.
ehq;fs; mk;khu;f;fj;ij tplkhl;Nlhk;. Mdhy;> mijtpl rpwe;j xU khu;f;fk;
fpilj;jhy; tpl;L tpLNthk;" vd;W $wpdhu;. mg;NghJ `hjpg; (uop) mjw;F
gpd;tUk; gjpiy $wpdhu;:
ehq;fs; ck;ik ,];yhkpa khu;f;fj;jpd; gf;fk; miof;fpNwhk;. ,ijj; jtpu kw;w
khu;f;fq;fspd; Njit ,dp mwNt ,Uf;fhJ. ,JNt midj;jpw;Fk; NghJkhd>
ghpg+uzkhd khu;f;fkhFk;. epr;rakhf ,e;j egp kf;fSf;F miog;G nfhLj;jhu;fs;.
mk;kf;fspy; Fiw\pfs; mtUld; kpff; fLikahf ele;J nfhz;ldu;. A+ju;fs;
mtiug; gifj;jdu;. fpwp];Jtu;fs; mtUld; el;G nfhz;ldu;.
rj;jpakpl;Lf; $WfpNwd;! egp <]h (miy) mtu;fisg; gw;wp egp %]h (miy)
mtu;fs; ew;nra;jp mwptpj;jhu;fs;. mt;thNw egp K`k;kJ (]y;) mtu;fisg; gw;wp
egp <]h (miy) mtu;fs; ew;nra;jp mwptpj;jhu;fs;. ck;ik ehq;fs; Fu;Mdpd;
gf;fk;
miog;gJ
ePq;fs;
jt;whj;
NtjKilatu;fis
,d;[Pypd;
gf;fk;
miog;gijg; Nghd;Wjhd;. xt;nthU egp mDg;gg;gLk; NghJk; mtuJ
fhyj;jpYs;s kf;fnsy;yhk; me;j egpapd; rKjhakhff; fUjg;gLthu;fs;. vdNt>
mk;kf;fs; me;j egpf;F fPo;g;gbe;J elg;gJ flikahFk;. ePq;fs; ,e;j egp
mDg;gg;gl;l fhyj;ijr; Nru;e;jtu;fs;. (vdNt ePu; mtiu gpd;gw;wpahf Ntz;Lk;)
<]htpd; khu;f;fj;ijg; gpd;gw;WtjpypUe;J ehq;fs; ck;ikj; jLf;ftpy;iy. khwhf>
ehq;fSk; ckf;F mijj;jhd; VTfpNwhk;."
,e;jg; gjpiyf; Nfl;l Kft;fp];> ',e;j egpapd; tp\aj;jpy; ehd; rpe;jpj;J
tpl;Nld;. mtu; ntWg;ghdtw;iw Vttpy;iy> my;yJ tpUg;gkhd xd;iw
jLf;fTkpy;iy. topnfl;l #dpaf;fhuuhfNth> ngha; nrhy;Yk; FwpfhuuhfNth ehd;
mtiuf;
fUjtpy;iy.
kiwthf
Ngrg;gLk;
,ufrpaq;fis
ntspg;gLj;Jk;
egpj;Jtj;jpd; milahsk; mthplk; ,Uf;ff; fz;Nld;. ,Ue;jhYk; ehd; NkYk;
Nahrpj;Jf; nfhs;fpNwd;" vd;W `hj;jpGf;F gjpy; $wpdhu;. gpd;G> egp (]y;)
mtu;fspd; fbjj;ij ahid je;jj;jpy; itj;J %b Kj;jpiuapl;L jdJ mbik
ngz;fsplk; nfhLj;J ghJfhj;J itf;fr; nrhd;dhu;. gpd;G mugpapy; vOJk; jdJ
vOj;jhsiu mioj;J egpatu;fSf;F fbjk; xd;W vOJkhW $wpdhu;.
'mstw;w mUshsDk;> epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;
vOJfpNwd;. mg;Jy;yh`;tpd; kfd; K`k;kJf;F fpg;jpfspd; muru; Kft;fp];
vOJtJ. cq;fSf;F <Nlw;wk; cz;lhfl;Lkhf! ehd; cq;fsJ fbjj;ijg; gbj;Njd;.
mjpy; ePq;fs; $wpapUg;gijAk;> ePq;fs; vjd; gf;fk; miof;fpwPNuh mijAk; ehd;
Ghpe;J nfhz;Nld;. xU egp kPjkpUf;fpwhu; vd;gJ vdf;F ed;F njhpAk;. mtu;
\hk; Njrj;jpypUe;J tUthu; vd;Wjhd; vz;zpapUe;Njd;. ehd; cq;fsJ J}jiuf;
fz;zpag;gLj;jpNdd;. kjpg;Gk; khpahijAkpf;f ,uz;L mbikg; ngz;fisAk; rpy
MilfisAk; ehd; cq;fSf;F mDg;gpAs;Nsd;. ePq;fs; thfdpg;gjw;fhf xU
NfhNtW fOijiaAk; md;gspg;ghf mspf;fpNwd;. cq;fSf;F <Nlw;wk; cz;lhFf."
,f;fbjj;jpy; ,tu; NtW vijAk; Fwpg;gpltpy;iy. ,];yhik Vw;Wf; nfhs;sTk;
,y;iy. ,uz;L mbikg; ngz;fspy; xUtu; ~khah'> kw;nwhUtu; ~rPuPd;'. NfhNtW
Page 366 of 518
fOijapd; ngau; ~Jy;Jy;| MFk;. gpw;fhyj;jpy; te;j kd;du; KMtpah (uop)
mtu;fspd; fhyk; tiu Jy;Jy; capUldpUe;jJ. ([hJy; kMJ)
khahit egp (]y;) jdf;fhf itj;Jf; nfhz;lhu;fs;. ,tu; %yk; egpatu;fSf;F
~,g;wh`Pk;| vd;w Foe;ij gpwe;jJ. rPuPid egp (]y;) `];]hd; ,g;D ]hgpj; (uop)
vd;w md;rhhp NjhoUf;F toq;fpdhu;fs;.
3) ghurPf kd;dUf;Ff; fbjk;
egp (]y;) mtu;fs; ghurPf kd;du; ~fp];uh'tpw;Fk; fbjk; vOjpdhu;fs;. me;j
fbjkhtJ:
'mstw;w mUshsDk;> epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; ngauhy;...
my;yh`;tpd; J}ju; K`k;kJ> ghurPfu;fspd; kd;du; fp];uhtpw;F vOJk; fbjk;.
Neu;topiag; gpd;gw;wp> my;yh`;itAk; mtdJ J}jiuAk; ek;gpf;if nfhz;L>
tzf;fj;jpw;Fhpa ,iwtd; my;yh`;itj; jtpu NtW ahUkpy;iy mtd;
jdpj;jtd; mtDf;F ,iz Jiz ahUkpy;iy mtd; jdf;nfd vtiuAk;
kidtpahfNth gps;isahfNth vLj;Jf; nfhs;stpy;iy epr;rakhf K`k;kJ
mtdJ mbikahfTk; J}juhfTk; ,Uf;fpwhu;fs; vd;W rhl;rp $WNthUf;F
<Nlw;wk; cz;lhfl;Lk;!
ehd; my;yh`;tpd; Gwj;jpypUe;J midj;J kf;fSf;Fk; mDg;gg;gl;l J}juhNtd;.
capUs;stu;fis mr;r%l;b vr;rhpf;if nra;tjw;fhf> ,iwepuhfhpg; ghsu;fSf;F
mtdJ jz;lidapd; thf;F cWjp Mtjw;fhf vd;id mtd; J}juhf
mDg;gpapUf;fpwhd;. ePq;fs; ,];yhik Vw;Wf; nfhs;Sq;fs; <Nlw;wk; ngWtPu;fs;
ePq;fs; kWj;Jtpl;lhy; k[_]pfspd; (neUg;ig tzq;Fgtu;fspd;) Fw;wnky;yhk;
cq;fisNa rhUk;."
,f;fbjj;ij vLj;Jr; nry;tjw;F ~mg;Jy;yh`; ,g;D `{jh/gh m];]`;kp| vd;w
Njhoiuj; Nju;T nra;jhu;fs;. ,tu; g`;iud; ehl;L kd;dhplk; ,e;jf; fbjj;ijf;
nfhLj;J> mtu; mf;fbjj;ij jdJ Ms; %ykhf fp];uhtplk; mDg;gpdhuh my;yJ
mg;Jy;yh`;Nt Neubahf fp];uhtplk; nfhLj;jhuh vd;w tpguk; mwpag;gltpy;iy.
vJthf ,Ug;gpDk;> Kbtpy; mf;fbjk; fp];uhtplk; nrd;W mij mtd; gbj;J
tpl;L fpopj;njwpe;jhd;. gpd;G ngUikAld; 'vdJ Fbkf;fspy; xU Nftykhd
mbik vdJ ngaUf;F Kd; mtuJ ngaiu vOJtjh?" vd;W $wpdhd;.
,e;jr; nra;jp egp (]y;) mtu;fSf;Fj; njhpe;j NghJ 'my;yh`; mtdJ Ml;rpia
fpopj;njwpal;Lk;" vd;W $wpdhu;fs;. mt;thNw elf;fTk; nra;jJ. ,jw;Fg; gpd;
fp];uh akd; Njrj;jpYs;s jdJ ftu;dUf;Ff; fbjk; vOjpdhd;. mjpy; '[h]py;
cs;s ,thplk; ey;y Jzpr;ryhd ,U tPuu;fis mDg;gp it. mtu;fs; mtiu
vd;dplk; nfhz;L tul;Lk;" vd;W Fwpg;gpl;lhd;. ,f;fbjk; fpilj;jTld; ftu;du;
ghjhd; jd;dplKs;s tPuu;fspypUe;J ,Utiuj; Nju;e;njLj;J egp (]y;)
mtu;fsplk; mDg;gp itj;jhd;. NkYk; mt;tpUthplk; xU fbjj;ijf; nfhLj;jhd;.
mjpy; ',f;fbjk; fpilj;jTld; egpatu;fs; ,e;j ,UtUld; clNd Gwg;gl;L
fp];uhtplk; nry;y Ntz;Lk;" vd;W Fwpg;gpl;bUe;jhd;.
te;j ,Uthpy; xUtd; ngau; f`;u;khdh ghdta;. ,td; fzf;F kw;Wk; /ghu;rp
nkhopia mwpe;jtd;. ,uz;lhktd; ngau; Fu;F];U.
,t;tpUtUk; kjPdh te;J egpatu;fisr; re;jpj;jhu;fs;. mt;tpUty; xUtd;
egpatu;fsplk; 'muru;fSf;nfy;yhk; muruhd fp];uh jdJ ftu;du; ghjhDf;F
Page 367 of 518
fbjk; vOjpdhu;. mjpy; ck;ik mioj;J tUtjw;fhf Ml;fis ck;kplk;
mDg;Gk;gb Mizapl> ghjhd; vd;id ck;kplk; mDg;gpAs;shu;. ePu; vd;Dld;
Gwg;gl
Ntz;Lk;"
vd;W
$wpaJld;
egpatu;fis
vr;rhpf;Fk;gb
gy
thu;j;ijfisAk; $wpdhd;. egp (]y;) mtw;iwg; nghWikahf Nfl;L tpl;L> jd;id
ehis re;jpf;FkhW mt;tpUthplKk; $wpdhu;fs;.
,f;fhyf; fl;lj;jpy; kd;du; ifrd; gilAld; rz;ilapl;Lf; nfhz;bUe;j
fp];uhtpd; gilapdu; fLk; Njhy;tpaile;jdu;. ,jw;Fg; gpd; fp];uhTf;F vjpuhf
mtdJ FLk;gj;jpypUe;Nj ngUk; fpsu;r;rp Vw;gl;lJ. fp];uhtpd; kfd; \Pu;it
jfg;gidf; nfhd;W Ml;rpiaf; ifg;gw;wpf; nfhz;lhd;. ,r;rk;gtk; `p[;hp 7>
[{khjh my; Cyh gpiw 10> nrt;tha; ,uT ele;jJ. mr;rk;gtk; ele;j mNj
Neuj;jpy; mij t`papd; thapyhf egp (]y;) mwpe;J nfhz;lhu;fs;. (/gj;`{y;
ghhp> jhf; ,g;D fy;J}d;)
kWehs; ,U J}ju;fSk; te;jNghJ egp (]y;) mr;nra;jpia mtu;fSf;Ff;
$wpdhu;fs;. mjw;F mt;tpUtUk; 'ePu; vd;d NgRfpwha; vd;W njhpe;Jjhd;
NgRfpwhah? ,jw;F Kd; kpf ,yFthd jz;lidiaj;jhd; ehk; ck;kplk;
$wpAs;Nshk;. ePu; nrhd;d ,r;nra;jpia ehq;fs; vOjp ftu;dUf;F mDg;gyhkh?"
vd;W $wpdu;. mjw;F egpatu;fs; 'Mk;! mtUf;F ,r;nra;jpia vd; rhu;ghf
mDg;gp itAq;fs;." vd;Wk; 'vdJ khu;f;fKk;> Ml;rpAk; fp];uhtpd; Ml;rp
vJtiu ,Uf;fpwNjh mJtiu te;jilAk;. vJtiu FjpiuAk; xl;lfKk; nry;y
KbANkh mJtiu nrd;wilAk;. mtu; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;lhy; mtuJ
fl;Lg;ghl;by; cs;sij mtUf;Nf nrhe;jkhf;fp tpLNtd;> mtuJ ,dj;ijr;
Nru;e;jtu;fSf;F mtiuNa murdhf;fp tpLNtd;" vd;Wk; nrhy;Yq;fs; vd;whu;fs;.
me;j ,UtUk; egp (]y;) mtu;fsplkpUe;J Gwg;gl;L jq;fsJ ftu;du; ghjhdplk;
te;jdu;. gpwF egp (]y;) $wp mDg;gpa nra;jpiaf; $wpdhu;fs;. rpwpJ Neuj;jpw;Fs;
\Pu;itapd; fbjk; xd;W mthplk; te;jJ. mjpy;: 'ehd; vdJ je;ijiaf; nfhd;W
tpl;Nld;. vdJ je;ij jdJ fbjj;jpy; Fwpg;gpl;l kdpju; tp\aj;jpy; rw;W nghW.
vdJ mLj;j fl;lis tUk; tiu mtiu gopj;Jg; NgrptplhNj" vd;W
vOjg;gl;bUe;jJ. (jhuPFy; ckkpy; ,];yhkpa;ah> /gj;`{y; ghhp)
4) Nuhk; ehl;L kd;dUf;Ff; fbjk;
egpatu;fs; Nuhkpd; kd;du; (n`u;Fy];) ~u;fYf;F| vOjpa fbjj;jpd; thrfj;ij
,khk; Gfhhp (u`;) xU ePz;l `jP]{f;F ,ilapy; Fwpg;gpLfpwhu;fs;. mJ>
'mstw;w mUshsDk;> epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; ngauhy;>..
my;yh`;tpd; mbikAk;> mtdJ J}jUkhd K`k;kJ> Nuhkpd; kd;du; u;fYf;F
vOJtJ: Neu;topia gpd;gw;wpatUf;F <Nlw;wk; cz;lhfl;Lk;! ,];yhik
Vw;Wf;nfhs; <Nlw;wk; miltha; ,];yhik Vw;Wf;nfhs; my;yh`; cdf;F $ypia
,UKiw toq;Fthd; eP Gwf;fzpj;J tpl;lhy; ckJ $l;lj;jpdu; midthpd;
Fw;wKk; cd;idNa rhUk;.
Ntjj;ij cilatu;fNs! ekf;Fk; cq;fSf;Fk; xU rkj;Jtkhd tp\aj;jpd; gf;fk;
tUtPu;fshf! (mjhtJ) ehk; my;yh`;itj; jtpu Ntnwhd;iwAk; tzq;f khl;Nlhk;.
ehk;
mtDf;F
ahnjhd;iwAk;
,izahf;f
khl;Nlhk;.
ek;kpy;
xUtUk;
my;yh`;itad;wp vtiuAk; ,iwtdhf vLj;Jf; nfhs;s khl;Nlhk;" (vd;W
$Wq;fs;. ek;gpf;ifahsu;fNs! ,jidAk;) mtu;fs; Gwf;fzpj;jhy; (mtu;fis
Page 368 of 518
Nehf;fp) 'epr;rakhf ehq;fs; (mtd; xUtDf;Nf) topg;gl;ltu;fs; vd;W ePq;fs;
rhl;rp $Wq;fs;!" vd;W ePq;fs; $wptpLq;fs;. (my;Fu;Md; 3:64)
,f;fbjj;ij vLj;Jr; nry;y jp`;ah ,g;D fyP/gh my;fy;gp vd;w Njhoiuj; Nju;T
nra;jhu;fs;. mthplk; 'ePq;fs; ,ij G];uhtpd; ftu;dhplk; nfhLq;fs;> ftu;du;
mf;fbjj;ij kd;du; if]hplk; nfhLf;fl;Lk;" vd;W egp (]y;) $wpdhu;fs;.
,J njhlu;ghf ,khk; Gfhhp (u`;) mtu;fs; mwptpf;Fk; ePz;l mwptpg;ig ,q;F
ghu;g;Nghk;:
mJ> mg+ ]{/g;ahd; kw;Wk; Fiw\p fh/gpu;fSld; egp (]y;) mtu;fs; `{ij
gpa;ahtpy; xg;ge;jk; nra;jpUe;j fhyk;. mf;fhyj;jpy; mg+ ]{/g;ahDk; Fiw\p
fh/gpu;fSk;> tzpfu;fshf \hk; (rphpah) nrd;wpUe;jhu;fs;. mg+ ]{/g;ahd; jdJ
rf Njhou;fSld; ,Uf;Fk; NghJ mthplk; n`u;Fyp]; (`pu;fy;) kd;dd;> xU
J}Jtid mDg;gp Nuhk; efug; ngUe;jiytu;fs; $bapUf;Fk; k];[pJy; mf;]htpy;
jdJ mitf;F tUk;gb miog;G tpLj;jhu;. (`pu;fy; NuhkpypUe;J mq;F mg;NghJ
te;jpUe;jhu;.)
mg+ ]{/g;ahd; jdJ FOTld; mq;F tuNt mtu;fis `pu;fy; tuNtw;W
mkuitj;jhu;. gpwF jdJ nkhopngau;g;ghsiuAk; mitf;F tutioj;jhu;. ,jw;Fg;
gpd; ehk; Neubahf mg+ ]{/g;ahd; $Wtijf; Nfl;Nghk;.
kd;du;: jd;id egp vd;W $Wk; me;j kdpjUf;F cq;fspy; kpf neUq;fpa
cwtpdu; ahu;?
mg+]{/g;ahd;: mtu;fSf;F kpf neUq;fpa cwtpdd; ehd;jhd;.
kd;du;: mtiu vd;dUNf nfhz;L thUq;fs; mtUila Njhou;fis mtUf;F
gpd; gf;fk; ,Uf;f itAq;fs;.
(jdJ nkhopngau;g;ghshplk;) jd;id egpnadf; $Wk; me;j kdpjiu (egpia)g;
gw;wp ,t (mg+]{/g;ahdp)hplk; ehd; Nfl;Ngd;. ,tu; vd;dplk; ngha;Aiuj;jhy;
(mg+ ]{/g;ahd; Njhou;fshd) ePq;fs; ,tu; ngha; $Wfpwhu; vd;W njhptpf;fTk;.
,jid nkhopngau;j;J ,tu;fsplk; $W.
mg+]{/g;ahd; (kdjpw;Fs;): ehd; ngha; $Wtjhf vd; ez;gu;fs; nrhy;yp
tpLthu;fNsh vd;w ntl;fk; kl;Lk; vdf;F ,y;yhtpl;lhy; my;yh`;tpd;
kPjhizahf! egpatu;fisg; gw;wp ehd; ngha; nrhy;ypapUg;Ngd;.
kd;du;: cq;fspy; mtuJ FLk;gk; vg;gbg;gl;lJ?
mg+]{/g;ahd;: mtu; vq;fspy; ey;y FLk;gj;ijr; rhu;e;jtu;.
kd;du;: ,jw;F Kd;G (,iwtd; xUtd;. ehd; mtdJ J}jd; vd;w) ,r;nrhy;iy
cq;fspy; ahuhtJ nrhy;ypapUf;fpd;wduh?
mg+]{/g;ahd;: ,y;iy.
kd;du;: ',tuJ Kd;Ndhu;fspy; ahuhtJ muruhf ,Ue;jhuh?".
mg+]{/g;ahd;: ,y;iy.
kd;du;: mtiu gpd;gw;Wgtu;fs; kf;fspy; rpwe;jtu;fsh my;yJ vspatu;fsh?
Page 369 of 518
mg+]{/g;ahd;: vspatu;fNs gpd;gw;Wfpwhu;fs;.
kd;du;: mtu;fs; mjpfhpf;fpd;wduh? Fiwfpd;wduh?
mg+]{/g;ahd;: ,y;iy! mjpfhpf;fpd;wdu;.
kd;du;: mtuJ khu;f;fj;jpy; ,ize;j gpd; ahuhtJ mk;khu;f;fj;jpd; kPJ ntWg;G
nfhz;L kjk; khWfpd;wduh?
mg+]{/g;ahd;: ,y;iy.
kd;du;: ,r;nrhy;iyr; nrhy;tjw;F Kd;G mtu; ngha; NgRthu; vd re;Njfg;
gl;lJz;lh?
mg+]{/g;ahd;: ,y;iy.
kd;du;: mtu; Nkhrb nra;jJz;lh?
mg+]{/g;ahd;: ,y;iy. ehq;fs; mthplk; jw;NghJ Xu; cld;gbf;if nra;jpUf;
fpNwhk;. mjd;gb mtu; nray;gLthuh my;yJ khl;lhuh vd;gJ vq;fSf;Fj;
njhpahJ. (egpiag; gw;wp Fiw $w ,e;j thf;fpaj;ijj; jtpu NtW thf;fpaj;ij vd;
Ngr;rpd; ,ilNa Nru;f;f vdf;F tha;g;G fpilf;ftpy;iy.)
kd;du;: mtUld; Nghu; nra;Js;sPu;fsh?
mg+]{/g;ahd;: Mk;!
kd;du;: mtUld; ePq;fs; Ghpe;j Nghu; KbT vt;thW ,Ue;jJ?
mg+]{/g;ahd;: mtUf;Fk; ekf;Fk; ,ilNa Nghu; Vw;wk; ,wf;fkhf> mjhtJ rpy
Neuk; mtu; vq;fis nty;thu; rpyNeuk; ehq;fs; mtiu nty;Nthk;.
kd;du;: mtu; cq;fSf;F vd;d fl;lisapLfpwhu;?
mg+]{/g;ahd;: my;yh`; xUtidNa tzq;Fq;fs;. mtDf;F vijAk; ,iz
Mf;fhjPu;fs;. cq;fs; Kd;Ndhu; $wpaij tpl;LtpLq;fs; vd;W $wp njhOif>
tha;ik> fw;nghOf;fk;> cwitg; NgZjy; Nghd;w ew;gz;Gfisf; fl;lisapLfpwhu;.
midj;ijAk; Mo;e;J Nfl;l kd;du; jdJ nkhopngau;g;ghslk;
NgRtij nkhopngau;j;Jf; $wr; nrhd;dhu;. mjhtJ:
jhd;
,dp
cd;dplk; mtuJ FLk;gk; gw;wpf; Nfl;Nld;. 'mtu; cq;fspy; ey;y FLk;gj;ijr;
rhu;e;jtu;" vd;wha;. ,t;thWjhd; ,iwj;J}ju;fs;> rKjhaj;jpy; ey;y FLk;gj;jpy;
mDg;gg;gLthu;. mLj;J> cd;dplk; ',jw;F Kd;G (,iwtd; xUtd;. ehd; mtdJ
J}jd; vd;w) ,r;nrhy;iy cq;fspy; ahuhtJ nrhy;ypapUf;fpd;wduh?" vdf;
Nfl;Nld;> ',y;iy" vd;wha;. ,r;nrhy;iy ,jw;F Kd;G ahuhtJ nrhy;ypapUe;jhy;
mtiug; gpd;gw;wp ,tUk; Nfs;tpg;gl;lij $Wfpwhu; vd;W nrhy;ypapUg;Ngd;.
mLj;J cd;dplk; ',tuJ Kd;Ndhu;fspy; ahuhtJ muruhf ,Ue;jhuh?" vdf;
Nfl;Nld;. eP ',y;iy" vd;wha;. mq;qdk; ,tuJ Kd;Ndhu;fspy; ahuhtJ kd;duhf
,Ue;jpUe;jhy; mtUila Kd;Ndhd; murhl;rpia Mirg;gLfpwhu; vd;wpUg;Ngd;.
mLj;J cd;dplk; '(,iwtd; xUtd;. ehd; mtdJ J}jd; vd;w) ,r;nrhy;iyr;
nrhy;tjw;F Kd;G mtu; ngha;Aiug;ghu; vd re;Njfg;gl;lJz;lh?" vdf;
Nfl;Nld;. eP ',y;iy" vd;wha;. kf;fsplk; ngha;Aiuf;fj; Jzpahjtu; epr;rak;
Page 370 of 518
my;yh`;tpd; kPJ ngha;Aiuf;f khl;lhu; vd;gij ed;F Ghpe;Jnfhz;Nld;. mLj;J
mtiu gpd;gw;Wgtu;fs; kf;fspy; rpwe;jtu;fsh my;yJ vspatu;fsh"? vd;W
cd;dplk; Nfl;Nld; 'mtiu rhjhuz vspa kf;fs;jhd; gpd;gw;Wfpwhu;fs;" vd;W
$wpdha;. (ngUk;ghYk; Muk;gj;jpy;) mj;jifa kf;fs;jhd; ,iwj;J}ju;fisg;
gpd;gw;Wthu;fs;.
mLj;J cd;dplk; 'mtiug; gpd;gw;Wgtu;fs; mjpfhpf;fpd;wduh Fiwfpd;wduh"
vd;W Nfl;Nld;. 'mjpfhpf;fpd;wdu;" vd;wha; eP. mt;thNw ,iw ek;gpf;if KOik
milAk;tiu mJ tsu;e;J nfhz;Nl ,Uf;Fk;. mLj;J cd;dplk; 'mtuJ
khu;f;fj;jpy; ,ize;j gpd; ahuhtJ mk;khu;f;fj;jpd; kPJ ntWg;G nfhz;L kjk;
khwp ,Uf;fpd;wduh" vd;W Nfl;Nld;. eP ',y;iy" vd;wha;. Mk;! ,iw
ek;gpf;ifapd; epiy mt;thWjhd; ,Uf;Fk;. mjd; njspT cs;sj;Jld; xd;NwhL
xd;whf fye;Jtpl;lhy; vtUk; mijtpl;L ntspNaw khl;lhu;fs;. mLj;J
cd;dplk; 'mtu; Nkhrb nra;jJz;lh"? vd;W Nfl;Nld;. eP ',y;iy" vd;wha;.
mt;thNw ,iwj;J}ju;fs; Nkhrb nra;a khl;lhu;fs;.
mLj;J cd;dplk; mtu; cq;fSf;F vd;d fl;lisapLfpwhu;? vd;W Nfl;Nld;.
'my;yh`; xUtidNa tzq;Fq;fs;. mtDf;F vijAk; ,izahf;fhjPu;fs; vd;W
fl;lisapl;L> rpiy tzf;fj;ij tpl;L cq;fisj; jLf;fpwhu;. NkYk; njhOif>
tha;ik> fw;nghOf;fk;> cwitg; NgZjy; Nghd;w ew;gz;Gfis VTfpwhu;" vd;W
$wpdha;. 'eP $wpait midj;Jk; cz;ikahf ,Ue;jhy; vd;dpU fhy;fSf;Ff;
fPOs;s ,t;tplq;fis mtNu murhs;thu;. epr;rak; mtu; Njhd;Wthu; vd;gJ
vdf;Fj; njhpAk;. Mdhy;> cWjpahf mtu; cq;fspypUe;J tUthu; vd ehd;
epidj;Jf; $l ghu;f;ftpy;iy. mtiur; nrd;wilAk; top vdf;Fj; njhpe;jpUg;gpd;
rpukk; ghuhJ mtiu re;jpg;Ngd;. ehd; mtuUfpy; ,Ue;jhy; mtUila fhy;fisf;
fOTNtd;" vd;whu;. gpd;G G];uhtpd; MSeu; thapyhf jdf;fhf jp`;ahtplk; egp
(]y;) nfhLj;jDg;gpa fbjj;ijj; jd;dplk; nfhLf;f Ntz;bdhu;. MSeu; mjid
kd;ddplk; je;jhu;. Kd;dhs; ehk; fz;l mf;fbjj;ij kd;du; gbj;J Kbj;jNghJ
mq;Nf kf;fspd; rg;jq;fs; cau;e;jd. $r;ry;fs; mjpfkhapd.
mg+ ]{/g;ahd; $Wfpwhu;: 'vq;fis ntspNaw;Wk;gb $w ehq;fs; ntspNaw;wg;
gl;Nlhk;. ehq;fs; ntspNaWk; NghJ ehd; vd; Njhou;fsplk; $wpNdd;:
Nuhku;fspd; kd;dd;$l mtiuf; fz;L mQ;Rk; msTf;F mg+ fgp\htpd;"
NguDila fhhpak; cWjpahfp tpl;lJ" vd;W mg+]{/g;ahd; $wpdhu;.
mg;NghNj my;yh`;tpd; J}ju; tp\aj;jpy; epr;rak; mtu;fs; ntw;wp ngWthu;fs;
vd ehd; ek;gpf;ifAld; ,Ue;Njd;. Kbtpy; my;yh`; vdf;F ,];yhik Vw;f
mUs; nra;jhd; vd;W mg+]{/g;ahd; $wpdhu;. (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`; K];ypk;)
egp (]y;) mtu;fspd; fbjk; if]u; kd;dhplk; vg;gbg;gl;l gpujpgypg;ig
Vw;gLj;jpaJ vd;gij mg+]{/g;ahd; Nehpy; ghu;j;J Ghpe;J nfhz;lijNa ,t;thW
$wpdhu;.
NkYk;> egp (]y;) mtu;fspd; J}Jtu; jp`;ahtpw;F kd;du; if]u; ngUk;
nry;tj;ijAk; cau;e;j MilfisAk; nfhLj;J nfsutpj;jhu;. me;jsTf;F egp (]y;)
mtu;fspd; fbjk; mthplk; khWjiy Vw;gLj;jpaJ. jp`;ah (uop) jpUk;g kjPdh
Nehf;fp gazpj;Jf; nfhz;bUf;Fk; topapy; ~];kh| vd;w ,lj;jpy; [{jhk; fpisiar;
Nru;e;j rpyu; mtd; nghUl;fs; midj;ijAk; topg;gwp nra;J nfhz;ldu;. gpd;G
kjPdh te;J Nru;e;j jp`;ah (jdJ ,y;yk; nry;tjw;F Kd;) Neuhf egp (]y;)
Page 371 of 518
mtu;fisr; re;jpj;J ele;jijf; $wpdhu;. clNd egpatu;fs; 500 tPuu;fis i[J
,g;D `h]htpd; jiyikapy; `p];khit Nehf;fp mDg;gpdhu;fs;. ,e;j ~];kh|
vd;gJ thjpy; Fu;uhit mLj;Js;s CuhFk;. mq;F nrd;w i[J (uop) mtu;fs;
[{jhk;
fpisapdiuj;
jhf;fp
mjpfkhdtu;fisf;
nfhd;whu;fs;.
gpd;G
mf;fpisapdhpd; fhy;eilfisAk; ngz;fisAk; mioj;Jf; nfhz;L kjPdh te;J
Nru;e;jhu;fs;. mjpy; 1000 xl;lfq;fSk;> 5000 MLfSk;> ifjpfspy; ngz;fs;
rpWtu;fnsd 100 Ngu;fSk; ,Ue;jdu;.
Vw;fdNt [{jhk; fpisapdu; egp (]y;) mtu;fsplk; xg;ge;jk; nra;jpUe;jdu;.
vdNt> ,f;fpisapdhpd; Kf;fpag; gpuKfu;fspy; xUtuhd i[J ,g;D /ghM egp
(]y;) mtu;fsplk; ,t;tof;iff; nfhz;L te;jhu;. ,tUk;> ,td; fpisiar; Nru;e;j
kw;Wk; rpyUk; ,jw;F Kd;Ng ,];yhikj; jOtpapUe;jdu;. ,tu;fs; jq;fsJ [{jhk;
fpisapdu; jp`;ahit topg;gwp nra;j NghJ jq;fshy; Kbe;jsT jp`;ahitg;
ghJfhj;jdu;. vdNt> egpatu;fs; ,tu;fspd; Nfhhpf;ifia Vw;W i[J ,g;D `h]h
nfhz;L te;jpUe;j nghUl;fisAk; ifjpfisAk; jpUk;gf; nfhLj;J tpl;lhu;fs;.
Nghu;fisg; gw;wpf; Fwpg;gpLk; tuyhw;W Mrphpau;fspy; ngUk;ghyhdtu;fs;
,e;epfo;r;rpia `{ijgpa;ah cld;gbf;iff;F Kd; ele;jjhff; Fwpg;gpLfpd;wdu;.
Mdhy;> mJ jtwhFk;. Vnddpy;> egpatu;fs; if]u; kd;dUf;F `{ijgpa;ah
cld;gbf;iff;Fg;
gpd;jhd;
fbjk;
mDg;gpdhu;fs;.
vdNt>
`{ijgpa;ah
cld;gbf;iff;Fg; gpd;jhd; ,r;rk;gtk; ele;jJ vd;gjpy; vt;tpj re;NjfKk; ,y;iy
vd;W ,g;Dy; fa;" (u`;) Fwpg;gpLfpwhu;fs;.
5) g`;iud; ehl;L MSeUf;Ff; fbjk;
g`;iud; ehl;L MSeu; ~my;Kd;jpu; ,g;D ]htp| vd;gtUf;F ,];yhkpd; gf;fk;
miog;Gf; nfhLj;J egp (]y;) fbjk; vOjpdhu;fs;. mf;fbjj;ij myh ,g;D
`s;ukp vd;w Njhou; %yk; mDg;gpdhu;fs;. egp (]y;) mtu;fspd; fbjj;ijg;
gbj;Jg; ghu;j;j gpd;G mtu; egpatu;fSf;Fg; gjpy; vOjpdhu;. 'my;yh`;tpd;
J}jNu! cq;fsJ fbjj;ij g`;iud; ehl;L kf;fSf;F Kd; ehd; gbj;Jf;
fhl;bNdd;. mtu;fspy; rpyu; ,];yhkhy; ftug;gl;L mij tpUk;gp Vw;Wf;
nfhz;ldu;. vdJ ehl;by; k[{]pfSk; A+ju;fSk; ,Uf;fpd;wdu;. vdNt> ehd;
vd;d nra;a Ntz;Lk;? vt;thW elf;f Ntz;Lk;? vd vdf;Ff; fl;lis
gpwg;gpAq;fs;" vd;W mjpy; Fwpg;gpl;bUe;jhu;.
mjw;F egp (]y;) mtu;fSk; gpd;tUk; gjpy; vOjpaDg;gpdhu;fs;.
'mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; ngauhy;...
my;yh`;tpd; J}ju; K`k;kJ> Kd;jpu; ,g;D ]htpf;F vOjpf; nfhs;tJ.
cq;fSf;F <Nlw;wk; cz;lhfl;Lk;! cq;fSf;F Kd; ehd; my;yh`;itg;
Gfo;fpNwd;. mtidj; jtpu tzf;fj;jpw;Fhpa ,iwtd; NtW ahUkpy;iy. K`k;kJ
mtdJ mbikAk; mtdJ J}jUkhapUf;fpd;whu; vd;W ehd; rhl;rp $WfpNwd;.
,jw;Fg; gpd; cq;fSf;F ehd; my;yh`;it epidT+l;LfpNwd;. ahnuhUtu;
ed;ikia ehLfpwhNuh me;j ed;ikapd; $yp mtiuNa rhUk;. ahu; ehd; mDg;Gk;
J}ju;fSf;Ff; fPo;g;gbe;J ele;J> mtu;fs; $Wk; tp\aq;fisg; gpd;gw;WfpwhNuh
mtu; vdf;Ff; fPo;g;gbe;J ele;jtuhthu;. ahu; mtu;fSf;F ed;ik nra;fpwhNuh
mtu; vdf;F ed;ik nra;jtuhthu;. ehd; mDg;gpa J}ju;fs; cq;fisg; gw;wp
ey;yijNa $wpdhu;fs;. ePq;fs; cq;fsJ $l;lj;jpdUf;Fr; nra;j ghpe;Jiuia ehd;
Vw;Wf; nfhs;fpNwd;. ,];yhik Vw;Wf; nfhz;ltu;fSf;F mtu;fs; K];ypkhf khWk;
Page 372 of 518
NghJ mtu;fSf;Fhpa midj;J chpikfisAk; mg;gbNa nfhLj;J tpLq;fs;.
mtu;fspy; Fw;wkpioj;jpUe;jtu;fis ehd; kd;dpj;J tpl;Nld;. vdNt> ePq;fSk;
mtu;fis kd;dpj;J Vw;Wf; nfhs;Sq;fs;. ePq;fs; rPu;jpUj;jk; nra;J nfhz;bUf;Fk;
fhynky;yhk; ehk; cq;fis cq;fsJ gjtpapypUe;J mfw;w khl;Nlhk;. ahu; jdJ
A+j my;yJ k[_]p kjj;jpy; epiyahf ,Ue;J tpLfpwhNuh mtu; [p];ah (thp)
nrYj;j Ntz;Lk;." ,t;thW mjpy; Fwpg;gpl;lhu;fs;.
6) akhkh ehl;L murUf;Ff; fbjk;
,tu; ngau; ~`t;jh ,g;D myP| MFk;. egp (]y;) mtu;fs; ,tUf;F vOjpa
fbjj;jpd; thrfkhtJ:
'mstw;w mUshsDk;> epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;...
my;yh`;tpd; J}ju; K`k;kJ> `t;jh ,g;D myPf;F vOjpf; nfhs;tJ. Neu;
topiag; gpd;gw;WNthUf;F <Nlw;wk; cz;lhfl;Lk;. FjpiuAk; xl;lfKk; vJtiu
nry;y KbANkh mJtiu vdJ khu;f;fk; ntw;wp ngUk;. ,];yhik Vw;Wf;
nfhs;Sq;fs;. <Nlw;wk; ngWtPu;fs;. cq;fSf;Ff; fPo; cs;s gFjpfisnay;yhk;
cq;fSf;Nf je;JtpLfpNwd;."
,f;fbjj;ij mDg;Gtjw;F egp (]y;) ]yPj; ,g;D mk;u; my; Mkp (uop)
mtu;fisj; Nju;e;njLj;jhu;fs;. ]yPj; (uop) ,e;j Kj;jpiuapl;l fbjj;ij vLj;Jf;
nfhz;L `t;jhtplk; te;jNghJ> mtu; ]yPij tuNtw;W jdJ tpUe;jpduhfj; jq;f
itj;jhu;. ]yPj; (uop) mtUf;F mf;fbjj;ijg; gbj;Jf; fhl;bdhu;. mtu; mjw;Fr;
rpwpa mstpy; kWg;G njhptpj;J tpl;L gjpy; xd;iw vOjpdhu;. mjpy;> 'ePu;
miof;Fk; tp\ak; vt;tsT mofhdJ> mw;GjkhdJ - nghJthf mugpfs;
vdf;Fg; gae;J elf;fpwhu;fs;. ckJ mjpfhuj;jpy; vdf;Fk; rpy gq;iff; nfhLj;jhy;
ehd; ck;ikg; gpd;gw;WfpNwd;" vd;W $wpdhu;.
,f;fbjj;Jld; ]yPj;Jf;F ntFkjpfisAk; md;gspg;GfisAk; nfhLj;J ~`[u;|
vd;w ,lj;jpy; nea;ag;gl;l cau;e;j MilfisAk; mtUf;F mzptpj;jhu;.
,itaidj;ijAk; vLj;Jf; nfhz;L ]yPj; (uop) egp (]y;) mtu;fsplk; te;J ele;j
nra;jpiaf; $wpdhu;. egp (]y;) mf;fbjj;ijg; gbj;Jg; ghu;j;Jtpl;L 'mtd; g+kpapy;
rpWgFjpiaf; Nfl;lhYk; nfhLf;f khl;Nld;. mtDk; ehrkhfp tpl;lhd;. mtdJ
mjpfhuj;jpw;F cl;gl;lJk; ehrkhfp tpl;lJ" vd;whu;fs;. egpatu;fs; kf;fhit
ntw;wp nfhz;L jpUk;gpa NghJ ~`t;jh| ,we;Jtpl;l nra;jpia [pg;uPy; (miy)
$wpdhu;fs;. mg;NghJ egp (]y;)> 'epr;rakhf akhkhtpy; jd;id egp vd;W $Wk;
xUtd; cUthFthd;. mtd; vdJ kuzj;Jf;Fg; gpd; nfhy;yg;gLthd;" vd;whu;fs;.
xUtu; 'my;yh`;tpd; J}jNu! mtid ahu; nfhy;thu;? vd;W Nfl;lhu;. mjw;F
egpatu;fs; 'ePUk; ckJ Njhou;fSk;" vd;whu;fs;. gpd;dhspy; egp (]y;) $wpathNw
ele;jJ.
7) ]phpah ehl;L kd;dUf;Ff; fbjk;
,tu; ngau; ~`hhp]; ,g;D mg+ \kPu; my;f];]hdp| MFk;. egp (]y;) ,tUf;F
vOjpa fbjkhtJ:
'mstw;w mUshsDk;> epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;...
Page 373 of 518
my;yh`;tpd; J}ju; K`k;kJ> `hhp]; ,g;D mg+ \kPUf;F vOjpaJ. Neu;
topiag; gpd;gw;wp> my;yh`;it ek;gpf;if nfhz;L> mtid cz;ikahf Vw;Wf;
nfhz;ltUf;F <Nlw;wk; cz;lhfl;Lk;! jdf;F ,iz Jiz ,y;yhj Vfdhd
my;yh`; xUtidNa ePu; ek;gpf;if nfhs;s Ntz;Lk; vd;W ehd; cq;fis
miof;fpNwd;. mg;gb nra;jhy; cq;fs; Ml;rp cq;fsplNk epiyj;jpUf;Fk;."
m]j; ,g;D Fi]kh fpisiar; Nru;e;j \{[h ,g;D t`g; ,f;fbjj;ij vLj;Jr;
nrd;whu;. ,tu; `hhp]plk; fbjj;ij xg;gilj;j NghJ> mijj; J}f;fp vwpe;Jtpl;L
'vd;dplkpUe;J vdJ Ml;rpia ahuhy; gpLq;f KbAk;. ,Njh ehd; mthplk;
Gwg;gLfpNwd;" vd;W fu;[pj;jhd;. ,td; ,];yhik Vw;Wf; nfhs;stpy;iy.
fLq;Nfhgk; nfhz;l mtd; if]u; kd;dhplk; egpatu;fs; kPJ Nghu; njhLf;f
mDkjp Nfl;lhd;. Mdhy;> if]u; mtidj; jLj;J tpl;lhu;. ,jw;Fg; gpd; fbjk;
nfhz;L
te;j
\{[h/
,g;D
t`Gf;F
md;gspg;ghf
MilfisAk;
topnryTfisAk; nfhLj;J mofpa Kiwapy; `hhp]; mDg;gp itj;jhd;.
8) Xkd; ehl;L murUf;Ff; fbjk;
egpatu;fs; Xkd; ehl;L muru; ~i[/gu;| kw;Wk; mtuJ rNfhjuu; ~mg;J'f;Ff;
fbjk; mDg;gpdhu;fs;. mjd; thrfkhtJ:
'mstw;w mUshsDk;> epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; ngauhy;...
my;yh`;tpd; J}ju; K`k;kJ> my; [{ye;jhtpd; kfd;fshd i[/gu; kw;Wk;
mg;Jf;F vOJtJ. Neu;topia gpd;gw;WgtUf;F <Nlw;wk; cz;lhfl;Lk;! ehd;
cq;fspUtUf;Fk; ,];yhkpa miog;G tpLf;fpd;Nwd;. ePq;fs; ,UtUk; ,];yhik
Vw;Wf; nfhs;Sq;fs; <Nlw;wk; ngWtPu;fs;. ehd; kf;fs; midtUf;Fk; mDg;gg;
gl;l my;yh`;tpd; J}juhNtd;. capUld; ,Ug;gtu;fis mr;r%l;b vr;rhpf;if
nra;tjw;Fk;> my;yh`;it epuhfhpg;gtu;fSf;F epr;rak; Ntjid cz;L vd;gij
mwptpg;gjw;Fk; my;yh`; vd;idj; J}juhf mDg;gpapUf;fpd;whd;. ePq;fs; ,UtUk;
,];yhik Vw;Wf; nfhz;lhy; cq;fisNa ehd; Ml;rpahsu;fshf Mf;fp tpLNtd;.
ePq;fs; ,UtUk; ,];yhik Vw;Wf;nfhs;s kWj;Jtpl;lhy; epr;rak; cq;fspd; Ml;rp
ftpo;e;JtpLk; vd;gjpy; re;NjfNkapy;iy. vdJ tPuu;fs; cq;fsJ ehl;bw;F ntF
tpiutpy; te;jpwq;Fthu;fs;. vdJ egpj;Jtk; cq;fsJ Ml;rpia nty;Yk;."
,f;fbjj;ij mk;u; ,g;D M]; (uop) nfhz;L nrd;whu;. ,g;NghJ ehk; ,e;j
epfo;r;rpia Fwpj;J mk;u; (uop) $Wtijf; Nfl;Nghk;.
'ehd; Xkd; nrd;W Kjypy; mg;ij re;jpj;Njd;. Vnddpy;> mg;Jjhd; ,Uthpy;
rhe;j FzKk; Gj;jprhypj;jdKk; cilatu;. ehd; mthplk; nrd;W> ehd;
my;yh`;tpd; J}juhy; ckf;Fk; ckJ rNfhjuUf;Fk; mDg;gg;gl;l J}JtdhNtd;"
vd;W vd;id mwpKfg; gLj;jpf; nfhz;Nld;. mjw;ftu; 'vdJ rNfhjuu;jhd;
tajpYk; Ml;rpapYk; vd;idtpl Ke;jpatu;. vdNt> ehd; cd;id mthplk;
mDg;gp itf;fpNwd;. Kjypy; mtu; cd; fbjj;ij gbf;fl;Lk; vd;W $wptpl;L 'eP
vjd; gf;fk; miof;fpwha;?" vd;whu;.
mk;u;: ehd; cd;id my;yh`;tpd; gf;fk; miof;fpNwd;. mtd; jdpj;jtd;.
mtDf;F ,izahdtu; ahUkpy;iy. mtidj; jtpu tzq;fg;gLk; midj;ijAk;
tpl;L ePu; tpyfpf; nfhs;s Ntz;Lk;. epr;rakhf K`k;kJ> my;yh`;tpd; mbik>
mtdJ J}ju; vd;W ePu; rhl;rp $wNtz;Lk;.
Page 374 of 518
mg;J: mk;Nu! epr;rakhf ePu; cdJ $l;lj;jpdhpd; jiytUila kfd;. cdJ je;ij
vd;d nra;jhu;? mtu; ehq;fs; gpd;gw;Wtjw;Fj; jFjpahdtu;jhd;.
mk;u;: K`k;kij Vw;Wf; nfhs;shky; mtu; kuzpj;J tpl;lhu;. mtu; ,];yhik
Vw;W
egp
(]y;)
mtu;fis
cz;ikg;gLj;jpapUf;f
Ntz;Lnkd;W
ehd;
Mirg;gl;Nld;. (Mdhy; elf;ftpy;iy) ehDk; vdJ je;ijapd; nfhs;ifapy;jhd;
,Ue;Njd;. ,Wjpahf my;yh`; vdf;F ,];yhkpa Neu;topiaf; fhl;bdhd;.
mg;J: ePu; vg;NghJ mtiug; gpd;gw;w Muk;gpj;jha;?
mk;u;: rkPgj;jpy; jhd;.
mg;J: ePu; vq;fpUf;Fk; NghJ ,];yhik Vw;Wf; nfhz;lha;?
mk;u;: ehd; e[;[h\paplkpUf;Fk; NghJ ,];yhik Vw;Wf; nfhz;Nld;. mtUk;
,];yhik Vw;Wf;nfhz;L tpl;lhu;.
mg;J: mg;NghJ mtuJ $l;lj;jpdu; mtd; Ml;rpf;F vd;d nra;jdu;?
mk;u;: mtuJ Ml;rpia Vw;W mtiug; gpd;gw;wpNa ele;jdu;.
mg;J: mitj; jiytu;fSk; ghjphpfSkh mtiug; gpd;gw;wpdhu;fs;?
mk;u;: Mk;!
mg;J: mk;Nu! ePu; nrhy;tij ed;F Nahrpj;Jr; nrhy;. Vnddpy; ngha;ia tpl
xUtid Nftyg;gLj;jf; $ba Fzk; vJTk; ,Uf;f KbahJ.
mk;u;: ehd;
fUjTkpy;iy.
ngha;
$wTkpy;iy.
mij
vq;fspd;
khu;f;fk;
MFkhdjhf
mg;J: mNefkhf `pu;fYf;F e[;[h\p ,];yhkhdJ njhpe;jpUf;fhJ.
mk;u;: ,y;iy. `pu;fYf;Fj; njhpAk;.
mg;J: mJ `pu;fYf;F njhpAnkd;gij ePu; vt;thW mwpe;J nfhz;Bu;?
mk;u;: mjhtJ> e[;[h\p ,jw;F Kd; `pu;fYf;Ff; fg;gk; fl;b te;jhu;. Mdhy;>
mtu; vg;NghJ ,];yhik Vw;W K`k;kij cz;ikg;gLj;jpdhNuh mg;NghJ
'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! `pu;fy; vd;dplk; xU jpu;`ikf; Nfl;lhYk; ehd;
mijf; nfhLf;f khl;Nld;" vd;W $wptpl;lhu;. ,t;thu;j;ij `pu;fYf;F
vl;baNghJ mtUld; ,Ue;j mtuJ rNfhjuu; ~ad;dhf;| vd;gtd; 'ckJ mbik
ckf;Ff; fg;gk; fl;lhky; ckJ khu;f;fj;ij tpl;L tpl;L NtnwhUthpd; Gjpa
khu;f;fj;ij Vw;Wf; nfhs;tjw;F eP tpl;L tpLfpwhah?" vd;W Nfl;lhd;. mjw;F
`pu;fy; 'xUtu; xU khu;f;fj;ij tpUk;gp Vw;Wf; nfhs;Sk;NghJ mtiu ehd;
vd;d nra;a KbAk;? my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! vdJ Ml;rpapd; kPJ vdf;Fg;
gphpakpy;iynadpy; mtu; nra;jJ Nghd;Wjhd; ehDk; nra;jpUg;Ngd;" vd;whu;.
mg;J: mk;Nu! ePu; vd;d nrhy;fpwha; vd;gij ed;F Nahrpj;Jf; nfhs;!
mk;u;: my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ck;kplk; cz;ikjhd; nrhy;fpNwd;.
mg;J: mtu; vij nra;Ak;gb VTfpwhu;? vij nra;tjpypUe;J jLf;fpwhu;?
Page 375 of 518
mk;u;: my;yh`;Tf;F topglNtz;Lnkd VTfpwhu;. mtDf;F khW nra;tjpypUe;J
jLf;fpwhu;. (ngw;NwhUf;F) cgfhuk; nra;aTk;> cwtpdu;fisr; Nru;j;J thoTk;
nrhy;fpwhu;. mepahak; nra;tJ> mj;JkPWtJ> tpgrhuk; nra;tJ> kJ mUe;JtJ>
fw;fs;> rpiyfs;> rpYitfs; Mfpatw;iw tzq;FtJ Nghd;w midj;jpypUe;Jk;
jLf;fpwhu;.
mg;J: M`h! mtu; miof;Fk; tp\ak; vt;tsT ey;yjhf ,Uf;fpwJ. vdJ
rNfhjuu; ,tu; tp\aj;jpy; vdJ Ngr;ir Vw;Wf; nfhz;lhy; ehq;fs; ,UtUk;
Neubahf
K`k;kjplk;
te;J
mtiu
ek;gpf;if
nfhz;L
mtiu
cz;ikg;gLj;JNthk;. Mdhy;> vdJ rNfhjuu; jdJ gjtp kPJ Mir nfhz;ltu;.
mij mtu; gpwUf;F tpl;Lf; nfhLj;J tpl;L mtUf;F (fl;Lg;gl;L) thyhf
,Ug;gij tpUk;g khl;lhu;.
mk;u;: epr;rakhf ckJ rNfhjuu; ,];yhik Vw;Wf; nfhz;lhy; my;yh`;tpd; J}ju;
mtiuNa mtuJ $l;lj;jpdUf;F muruhf epakpj;J tpLthu;fs;. NkYk;> me;jf;
$l;lj;jpdhpd;
nry;te;ju;fsplkpUe;J
ju;kj;ijg;
ngw;W
mf;$l;lj;jpdhpd;
ViofSf;Nf jpUk;g nfhLj;J tpLthu;fs;.
mg;J: ,J kpf mofpa gz;ghlhapw;Nw. ju;kk; vd;why; vd;d?
mk;U: egpatu;fs; nghUl;fspy; ,d;dpd;dtw;wpy; Viothp nfhLf;f Ntz;Lnkd
flikahf;fp ,Uf;fpwhu;fs;. mJNghy; ML> khL> xl;lfq;fspYk;.
mg;J: mk;Nu! ,iyjiofisj; jpd;W jz;zPiuf;
fhy;eilfspYkh (ju;kk;) Viothp t#ypf;fg;gLk;?
Fbj;J
thOk;
vq;fsJ
mk;u;: Mk;! mt;thWjhd;.
mg;J: vdJ $l;lj;jpdu; cq;fis tpl;Lk; J}ukhf ,Uf;fpwhu;fs;. mtu;fsplk;
gilgyKk; mjpfkhf cs;sJ. vdNt> mtu;fs; ,jw;Ff; fl;Lg;gLthu;fs; vd;W
ehd; vz;ztpy;iy.
mk;u; (uop) $Wfpwhu;fs;: ehd; mg;Jila tPl;by; ,t;thW gy ehl;fs;
jq;fpapUe;Njd;. xt;nthU ehSk; mtu; jdJ rNfhjuhplk; nrd;W vd;dplk; Nfl;l
nra;jpiaf; $Wthu;. gpd;G xU ehs; mg;jpd; rNfhjuu; vd;id miof;f ehd;
mthplk; nrd;Nwd;. mtuJ gzpahl;fs; vdJ G[j;ijg; gpbj;jtu;fshf epd;wdu;.
'mtiu tpl;L tpLq;fs;" vd;W mtu; $w> mtu;fs; vd;id tpl;L tpl;ldu;.
mq;fpUe;j ,Uf;ifapy; mkur; nrd;w NghJ me;jg; gzpahl;fs; vd;id cl;fhu
tplhky; jLj;jdu;. rhpvd> ehd; mg;ij Nehf;fpNdd;. mtu; vd;dplk; 'ckJ
Njit vd;dntd;W nrhy;" vd;whu;.
ehd; mg;jpd; rNfhjuhplk; Kj;jpiuaplg;gl;l fbjj;ijf; nfhLj;Njd;. mij thq;fp
Kj;jpiuiag; gphpj;J ,Wjp tiu gbj;jhu;. gpd;G jdJ rNfhjuhplk; nfhLf;fNt
mtUk; mt;thNw gbj;Jg; ghu;j;jhu;. Mdhy;> mtiu tpl mtd; rNfhjuu;
mg;Jjhd; kpfTk; ,uf;fKs;stuhf ,Ue;jhu;.
gpd;G mg;jpd; rNfhjuu; vd;dplk; 'Fiw\pfs; vt;thW ele;J nfhz;lhu;fs; vd;W
vd;dplk; nrhy;y khl;lhah?" vd;whu;. mjw;F ehd; 'Fiw\pfs; mtiug; gpd;gw;wp
tpl;ldu;. khu;f;fj;jpy; MirAld; rpyu; mtiu Vw;Wf; nfhz;ldu;. vjpu;j;jtu;fs;
thspdhy; mlf;fg;gl;ldu;" vd;Nwd;. mjw;ftu; 'mtUld; ahu; ,Uf;fpwhu;fs;?"
vd;whu;. mg;NghJ ehd; kf;fnsy;yhk; ,];yhik tpUk;gpNa Vw;wpUf;fpd;wdu;.
Page 376 of 518
my;yh`; mtu;fSf;Ff; nfhLj;j Neu;topahYk;> gFj;jwpthYNk ,Jtiu jhq;fs;
topNfl;by;jhd; ,Ue;J te;jij mwpe;J nfhz;ldu;.
',g;NghJs;s ,e;jr; rpukkhd epiyapy; cd;idj; jtpu NtW ahUk; ,Ug;gjhf
vdf;Fj; njhpatpy;iy. ePu; ,d;W ,];yhik Vw;W mtiug; gpd;gw;wtpy;iy vd;why;
egp (]y;) mtu;fspd; tPuu;fs; ehis xU ehs; cd;dplk; te;J NrUthu;fs;. ckJ
Ml;rpnay;yhk; mopaj;jhd; NghfpwJ. vdNt> eP ,];yhik Vw;Wf; nfhs;! <Nlw;wk;
miltha;! egp (]y;) cdJ $l;lj;jpdUf;F cd;idNa MSeuhf epakpg;ghu;fs;.
FjpiufSk; tPuu;fSk; ck;kplk; tukhl;lhu;fs;" vd;W $wpNdd;. mg;NghJ mtu;
'vd;id ,d;W tpl;LtpL ehis vd;dplk; jpUk;g th" vd;whu;.
,jw;Fg; gpd; ehd; mg;jplk; nrd;Nwd;. mtu; 'mk;Nu! vdJ rNfhjuUf;F Ml;rp
Nkhfk; ,y;iynad;why; mtu; ,];yhik Vw;Wf; nfhs;thu; vd;W ehd; MjuT
itf;fpNwd;" vd;W $wpdhu;. kWehs; ehd; mg;jpd; rNfhjuhplk; nrd;Nwd;. Mdhy;>
mtu; vdf;F mDkjpaspf;f kWj;J tpl;lhu;. vdNt> ehd; jpUk;g mg;jplk; te;J
'vd;dhy; cdJ rNfhjuhplk; nry;y Kbatpy;iy" vd;Nwd;. mtu; vd;id mtd;
rNfhjuhplk; Neubahf mDg;gp itj;jhu;.
mtu; vd;dplk; 'eP vdf;Ff; nfhLj;j miog;G tp\akhf Nahrpj;Jg; ghu;j;Njd;.
vdJ ifapYs;s Ml;rpia NtW vtUf;NfDk; ehd; nfhLj;J tpl;lhy; mugpfspy;
kpf gytPddhf fUjg;gLNtd;. NkYk;> mtuJ tPuu;fs; ,q;F tiu te;J NruTk;
KbahJ. mg;gb te;jhYk; ,Jtiu mtu;fs; re;jpj;jpuhj Nghiur; re;jpf;f NehpLk;"
vd;W $wpdhd;. ,jidf; Nfl;L 'rhp! ehis ehd; ,q;fpUe;J Gwg;gLfpNwd;"
vd;Nwd;. ehd; ehis epr;rakhf Gwg;gl;L tpLNtd; vd;gij njhpe;J nfhz;lTld;>
mg;J jdJ rNfhjuhplk; nrd;W 'ek;khy; mtiu nty;y KbahJ. mtu;
ahUf;nfy;yhk;
J}jDg;gpdhNuh
mtu;fs;
midtUk;
miog;ig
Vw;Wf;
nfhz;lhu;fs;. vdNt> ehKk; mtiu Vw;Wf; nfhs;tJjhd; ekf;F ey;yJ" vd;W
$wpdhu;.
kWehs; tpbe;jNghJ mg;jpd; rNfhjuu; vd;id tutioj;J mtUk; mtuJ
rNfhjuUk; ,];yhik Vw;Wf;nfhz;L> egp (]y;) mtu;fis cz;ikahsuhf Vw;Wf;
nfhz;lhu;fs;. mq;F [fhj; (Vio thp) t#ypg;gjw;fhd Vw;ghLfisr; nra;J
nfhLj;jdu;. vd;id vjpu;j;jtu;fis mlf;f vdf;F cjtpAk; nra;jhu;fs;.
,e;epfo;r;rpapd; Kd; gpd; njhlu;fis ehk; MuhAk; NghJ ,Jjhd; ,Wjpahf egp
(]y;) mDg;gpa fbjkhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W njhpfpwJ. mNefkhf kf;fhit
ntw;wpf; nfhz;l gpwF ,f;fbjk; mDg;gg;gl;bUf;f Ntz;Lk;.
egp (]y;) mtu;fs; gy mz;il ehl;L kd;du;fSf;F ,f;fbjq;fspd; %yk;
,];yhkpa miog;ig vLj;J itj;jhu;fs;. mtu;fspy; rpyu; ek;gpf;if nfhz;ldu;
rpyu; kWj;J tpl;ldu;. vd;whYk; epuhfhpj;jtu;fs; vg;NghJk; egpatu;fisg; gw;wpa
rpe;jidapNyNa ,Ue;jdu;. egpatu;fspd; ngaUk; khu;f;fKk; mtu;fSf;F ed;F
mwpKfkhfp tpl;lJ.
`{ijgpa;ah xg;ge;jj;jpw;Fg; gpd; epfo;e;j Nghu; eltbf;iffs;
J}fuj; (m) fhgh Nghu;
egp (]y;) mtu;fspd; rpidAs;s xl;lfq;fis /g]huh fpisapdu; nfhs;is
mbj;Jr; nrd;wdu;. mtu;fis tpul;bg; gpbg;gjw;fhf egp (]y;) Gwg;gl;lhu;fs;.
Page 377 of 518
`p[;hp 6 Mk; Mz;L ele;j `{ijgpa;ah xg;ge;jk;> NkYk; `p[;hp 7 Mk;
Mz;L ele;j ifgu; Nghu; Mfpa ,uz;bw;Fkpilapy; ele;j rk;gtk;jhd; ,e;j
~J}fuj;| vd;gJ. ,khk; Gfhhp (u`;) mtu;fs; ,g;Nghiug; gw;wpf; Fwpg;gpLk; NghJ
'ifgu;
NghUf;F
%d;W
khjq;fSf;F
Kd;
,J
eilngw;wJ"
vd;W
Fwpg;gpLfpwhu;fs;. ,khk; K];ypKk; (u`;) ~]ykh ,g;D mf;th'tpd; %yk;
mwptpf;Fk; `jP]pd; Mjhuj;Jld; ,t;thNw Fwpg;gpLfpwhu;fs;. Mdhy;> mjpfkhd
tuyhw;whrphpau;fs;> ',e;jg; Nghu; `{ijgpa;ah cld;gbf;iff;F Kd; ele;jJ" vd;W
Fwpg;gpLfpwhu;fs;. mJ rhpay;y! khwhf> ,khk; GfhhpAk; ,khk; K];ypKk;
$wpapUg;gJjhd; kpfTk; Mjhug;g+u;tkhdJ.
,g;Nghhpd; Kf;fpa tPuuhd ]ykh ,g;D mf;th (uop) mtu;fs; ,g;Nghiug; gw;wp
$WtjhtJ: egp (]y;) mtu;fs; jq;fSf;Fr; nrhe;jkhd rpid xl;lfq;fis Nka;g;
gjw;fhf mjd; Nka;g;ghsUld; jdJ mbik ugh`hitAk; mDg;gp itj;jhu;fs;.
mg+ jy;`htpd; Fjpiuapy; ehDk; ugh`hTld; nrd;Nwd;. kWehs; fhiyapy;
/g]huh fpisiar; Nru;e;j mg;Ju; u`;khd; vd;gtd; midj;J xl;lfq;fisAk;
nfhs;isabj;Jf; nfhz;lJld;> mjid Nka;j;Jf; nfhz;bUe;jtiuAk; nfhd;W
tpl;lhd;.
,ijg; ghu;j;j ehd; clNd> ',e;jf; Fjpiuia mg+ jy;`htplk; nfhLj;J tpl;L>
egp (]y;) mtu;fSf;F ,e;jr; nra;jpia mwptpj;J tpL" vd;W ugh`htpw;F
$wpNdd;. gpwF mq;fpUe;j xU Fd;wpd; kPJ Vwp> kjPdhit Nehf;fp ~ah ]gh`h'"
vd;W %d;W Kiw rg;jkpl;Nld;. mjw;Fg; gpd; mq;fpUe;J nfhs;isau;fis
mk;ghy; vwpe;J nfhz;Nl gpd;njhlu;e;Njd;.
',e;jh thq;fpf;nfhs;!
ehd; mf;tapd; ike;jd;.
,d;W
jha;g; ghy; Fbj;Njhu; ehs;
my;yJ mw;gu;fs; XLk; ehs;."
vd;w ghbathNw mtu;fis ehd; jhf;fpNdd;.
my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf! ehd; mk;ngwpe;J nfhz;Nl mtu;fis jg;gpj;J
Kd;NdWtjpypUe;J jLj;Jf; nfhz;bUe;Njd;. mtu;fspy; xU tPud; vd;id
Nehf;fp jpUk;gp te;jjhy; ehd; xU kuj;jpw;Fg; gpd;dhy; kiwe;J nfhz;L
mk;nga;J mtidf; fhag;gLj;JNtd;. ,Nj epiyapy; mtu;fs; kiyfSf;fpilapy;
cs;s xU neUf;fkhd ghijapy; nrd;whu;fs;. ehd; kiyapd; kPJ Vwp mtu;fisf;
fw;fshy;
vwpe;Njd;.
xl;lfq;fis
xt;nthd;whf
midj;ijAk;
mtu;fs;
tpl;Ltpl;lhu;fs;.
NkYk;>
ehd;
mtu;fisf;
fw;fshy;
vwpe;J
nfhz;Nl
gpd;njhlu;e;Njd;. jq;fsJ Rikfspd; gYit Fiwg;gjw;fhf Kg;gjpw;Fk; mjpfkhd
Nghu;itfisAk; <l;bfisAk; fPNo Nghl;L tpl;L Xbdhu;fs;.
ehd; mtu;fs; tpl;Lr; nrd;w nghUl;fis xd;W Nru;j;J mtw;wpd; kPJ rpy
fw;fis itj;Njd;. gpwF> egpatu;fSk; egpj;Njhou;fSk; njhpe;J nfhs;tjw;fhf
mjpy; milahskpl;L tpl;L> vjphpfisg; gpd;njhlu;e;J nrd;Nwd;. mtu;fs; xU
kiyf; fzthapd; FWfyhd ,lj;jpw;Fr; nrd;W kjpa czT rhg;gpl mku;e;jdu;.
ehd; xU kiy cr;rpapy; Vwp epd;W mtu;fisf; ftdpj;Jf; nfhz;bUf;ifapy;
mtu;fs; vd;idg; ghu;j;J tpl;lhu;fs;.
mtu;fspypUe;J ehd;F egu;fs; vd;idg; gpbf;f kiy kPNjwp te;jhu;fs;. ehd;
mtu;fisg; ghu;j;J 'cq;fSf;F ehd; ahnud;W njhpAkh? ehd;jhd; ]ykh ,g;D
mf;th. ehd; cq;fspy; xUtiuf; nfhy;y ehbdhy; epr;rak; nfhd;Nw jPUNtd;.
Page 378 of 518
Mdhy;> cq;fspy; vtuhYk; vd;idf; nfhy;y KbahJ" vd;W fu;[pj;jTld;
mtu;fs; vd;dUNf tu Jzptpd;wp jpUk;gp tpl;ldu;. ,e;epiyapy; cjtpf;fhf
vjpu;ghu;j;Jf;
nfhz;bUe;J
egp
(]y;)
mtu;fspd;
Fjpiu
tPuu;fs;
Njhl;lq;fSf;fpilNa gha;e;J tUtij ehd; kiyapy; ,Ue;J ghu;j;Njd;.
mtu;fspy; Kjyhtjhf mf;uk;> mtiuj; njhlu;e;J mg+ fjhjh> mtiuj; njhlu;e;J
kpf;jhj; ,g;D m];tj; (uop) MfpNahu; te;J Nru;e;jdu;.
Kjypy; te;j mf;uKf;Fk;> vjphp mg;Ju; u`;khDf;Fk; rz;il %z;lJ. mg;Ju;
u`;khd; mf;uik <l;bahy; Fj;jpf; nfhd;W tpl;lhd;. mjptpiutpy; mq;F te;J
Nru;e;j mg+ fjhjh (uop)> mg;Ju; u`;khid <l;bahy; Fj;jpf; nfhiy nra;jhu;.
rpy tpdhbfspy; ele;J Kbe;j ,f;fhl;rpiag; ghu;j;J gae;JNghd vjphpfs;
GwKJFf; fhl;b Xbdu;. ehd; mtu;fisg; gpd;njhlu;e;J XlyhNdd;. ,Wjpapy;
#hpad; kiwtjw;F rw;W Kd; ~J}fuj;| vd;w jz;zPUs;s gs;sj;jhf;if Nehf;fp
jz;zPu; Fbf;fr; nrd;wdu;. mtu;fs; kpf jhfpj;jtu;fshf ,Ue;jdu;. Mdhy;> xU
nrhl;Lj; jz;zPu; $l Fbf;f tplhky; ehd; mq;fpUe;Jk; mtu;fis tpul;bNdd;.
,e;epiyapy; egpatu;fSk;> mtu;fsJ gilAk; ,\h Neuj;jpy; vd;id
te;jile;jdu;. ehd; 'my;yh`;tpd; J}jNu! ,f;$l;lj;jpdu; kpFe;j jhfpj;jtu;fshf
,Uf;fpd;wdu;. vd;Dld; 100 tPuu;fis mDg;Gq;fs;. ehd; mtu;fsplk; ,Uf;Fk;
Fjpiufs;
midj;ijAk;
mtw;wpd;
fbthsq;fSld;
gwpj;Jf;
nfhz;L>
mtu;fisAk; fOj;ijg; gpbj;J ,Oj;Jf; nfhz;L te;J cq;fsplk; epWj;JfpNwd;"
vd;Nwd;. mjw;F egp (]y;)> 'mf;thtpd; kfNd! eP ekJ cilikfisg; ngw;Wf;
nfhz;lha;. vdNt> rw;W fUizf; fhl;L" vd;W $wptpl;L ',g;NghJ
mf;$l;lj;jpdu;
fj;/ghd;
fpisapdhplk;
tpUe;J
rhg;gpLfpd;wdu;"
vd;W
$wpdhu;fs;.
egpatu;fs; ,e;epfo;r;rpiag; gw;wp tpku;rpf;Fk; NghJ ',d;iwa ekJ Fjpiu
tPuu;fspy; kpfr; rpwe;jtu; mg+ fjhjh> ekJ fhyhl;gilfspy; kpfr; rpwe;jtu;
]yhkh" vd;W $wpdhu;fs;.
egpatu;fs; mf;$l;lj;jdhplkpUe;J fpilj;jijg; gq;fpLk;NghJ mjpypUe;J
fhyhl;giliar; Nru;e;jtUf;Ff; nfhLf;Fk; gq;F> Fjpiug; giliar; Nru;e;jtUf;F
nfhLf;Fk; gq;F vd ,uz;L gq;Ffis vdf;Ff; nfhLj;jhu;fs;. egp (]y;)
kjPdhtpw;Fj; jpUk;gpr; nry;Yk; NghJ jdJ xl;lif mo;gh kPJ jd;Dld;
vd;idAk; mkuitj;Jf; nfhz;lhu;fs;.
egp (]y;) kjPdhtpypUe;J Gwg;gLk; Kd;> mg;Jy;yh`; ,g;D kf;J}k; (uop)
mtu;fisg; gpujpepjpahf epakpj;jhu;fs;. ,g;Nghhpd; nfhbia kpf;jhj; ,g;D mk;u;
(uop) mtu;fsplk; nfhLj;jhu;fs;.
ifgu; Nghu; (`p[;hp 7> K`u;uk;)
'ifgu;| vd;w Cu; kjPdhtpypUe;J tlf;fpy; 80 iky; njhiytpy; Nfhl;ilfSk;
tptrha epyq;fSk; mjpfk; cs;s ngUk; efukhf Kw;fhyj;jpy; tpsq;fpaJ.
Mdhy;> ,d;W mJ xU fpuhkkhf cs;sJ. mq;Fs;s fhw;Wk;> ePUk; cly;
eyj;jpw;Fr; rw;Wk; xt;thjjhf cs;sJ.
Page 379 of 518
NghUf;fhd fhuzk;
%d;W nghpa vjphpfspy; kpfg; nghpa kw;Wk; mjpfg; gyk; tha;e;j vjphpahd
Fiw\pfs; tp\aj;jpy; `{ijgpa;ahtpd; rkhjhd cld;gbf;iff;Fg; gpd;
egpatu;fs; epk;kjp mile;J tpl;lhu;fs;. vdNt> kw;w ,uz;L vjphpfspd;
fzf;ifj; jPu;f;f ehbdhu;fs;. mg;NghJjhd; mg;gFjpapy; mikjpAk;> rhe;jpAk;>
rkhjhdKk; KOikahf epyt KbAk;. mj;Jld; ,uj;jk; rpe;Jk; Nghu;fspypUe;J
K];ypk;fs; Xa;T ngw;W ,];yhkpa miog;Gg; gzpiaj; njhlq;f KbAk;.
rjpj;jpl;lq;fs; jPl;Ltjw;Fk; K];ypk;fSf;F vjpuhd jhf;Fjy;fis elj;Jtjw;Fk;
ifgu; efuk; xU ikakhf tpsq;fpajhy;> egp (]y;) mtu;fs; jq;fsJ ftdj;ij
Kjyhtjhf ,jd; gf;fk; nrYj;jpdhu;fs;.
,e;efuthrpfs; Nkw;$wpa jd;ikAilatu;fs; vd;gjw;F rpy rhd;Wfs;: (1)
,tu;fs;jhd; K];ypk;fSf;F vjpuhff; Fiw\pfisAk; kw;w mugpfisAk; xd;W
jpul;b mfo; Nghu; Vw;gLtjw;Ff; fhuzkhf ,Ue;jtu;fs;. (2) K];ypk;fSld;
nra;J nfhz;l xg;ge;jj;ij kPWk;gb Fiush A+ju;fis J}z;b tpl;ltu;fs;. (3)
,];yhkpar;
r%fj;jpw;Fs;
jd;id
kiwj;J
thOk;
Gy;YUtpfshd
eatQ;rfu;fSld;
njhlu;G
nfhz;L
Fog;gq;fis
Vw;gLj;jpatu;fs;.
(4)
K];ypk;fspd; %d;whtJ vjphpahd fj;/ghd; kw;Wk; fpuhk mugpfSld; njhlu;G
nfhz;L K];ypk;fSf;F vjpuhf mtu;fisj; J}z;b tpLgtu;fs;. (5) mtu;fSk;
K];ypk;fSld; Nghu; Ghptjw;fhd gy jahhpg;Gfs; nra;J te;jdu;. (,t;thW gy
topfspy; K];ypk;fisj; njhlu; rpukq;fSf;F Mshf;fpaJld;) (6) egpiaf; nfhiy
nra;tjw;F xU jpl;lj;ijAk; jPl;bdu;.
Mf> ,tw;iwr; rkhspg;gjw;F
fl;lhaj;jpw;F Mshfpdu;fs;.
egpatu;fs;
gy
gilfis
mDg;g
Ntz;ba
NkYk;> ,e;jr; rjpfhuu;fSf;F jiyahf tpsq;Fk; ]yhk; ,g;D mGy; `{iff;>
ci]u; ,g;D [hk; MfpNahiuf; nfhy;tJk; epu;ge;jkhd xd;whapw;W.
Mdhy;> ,it midj;ijAk; tpl nghpa mstpy; A+ju;fisf; ftdpf;f Ntz;baJ
fl;lhakhf ,Ue;jJ. vdpDk;> mij cldbahf epiwNtw;w Kbahky; Nghdjw;Ff;
fhuzk; A+ju;fis tpl gyKk; gpbthjKk;> tk;Gk; tp\kKk; nfhz;l Fiw\pfs;
K];ypk;fis vjpu;j;J te;jdu;. jw;NghJ rkhjhd cld;gbf;ifahy; Fiw\pfspd;
vjpu;g;Gk;> jhf;FjYk; KbTf;F te;JtplNt> A+ju;fspd; fzf;ifg; ghu;g;gjw;fhd
rhpahd Neuk; K];ypk;fSf;F mike;jJ.
ifgiu Nehf;fp...
,g;D ,];`hf; (u`;) $Wfpwhu;: 'egp (]y;) mtu;fs; `{ijgpa;ah xg;ge;jk;
Kbj;Jj; jpUk;gpa gpd;> kjPdhtpy; Jy;`[; khjk; KOJk;> K`u;uk; khjj;jpy; rpy
ehl;fSk; jq;fp tpl;L ifgiu Nehf;fpg; Gwg;gl;lhu;fs;."
jpUf;Fu;Md; tphpTiuahsu;fs; $Wfpd;wdu;:
my;yh`; thf;fspj;j xd;Wjhd; ifgu; Nghu;.
'gpd;tUk;
,iwtrdj;jpd;
%yk;
Vuhskhd nghUl;fis (Nghhpy;) ePq;fs; ifg;gw;WtPu;fs; vd;W my;yh`; cq;fSf;F
thf;fspj;jpUe;jhd;. ,jid cq;fSf;F mjp rPf;fpuj;jpYk; nfhLj;J tpl;lhd;.
(my;Fu;Md; 48:20)
Page 380 of 518
,jpy; $wg;gl;Ls;s ~,jid| vd;gJ `{ijgpa;ah
nghUl;fis| vd;gJ ifgiuAk; Fwpf;fpwJ.
xg;ge;jj;ijAk;
~Vuhskhd
,];yhkpag; gilapd; vz;zpf;if
eatQ;rfu;fSk; cWjp Fiye;j ek;gpf;ifahsu;fSk; `{ijgpa;ahtpy; fye;J
nfhs;shky; gpd;jq;fp tpl;ljhy; mtu;fs; tp\akhf my;yh`; egpf;F gpd;tUkhW
fl;lis gpwg;gpj;jhd;.
(egpNa! Kd;du; NghUf;F cq;fSld; tuhJ) gpd; jq;fptpl;ltu;fs;> Nghhpy;
fpilj;j nghUl;fis vLj;Jf; nfhs;s ePq;fs; nry;Yk; rkaj;jpy; (cq;fis Nehf;fp)
'ehq;fSk; cq;fisg; gpd;gw;wp tu vq;fis (mDkjpj;J) tpLq;fs;" vd;W
$Wthu;fs;. ,tu;fs; my;yh`;Tila fl;lisia khw;wp tplNt fUJfpd;whu;fs;.
MfNt> ePq;fs; mtu;fis Nehf;fp 'ePq;fs; vq;fisg; gpd;gw;wp tuNtz;lhk;.
,jw;F Kd;dNu my;yh`; ,t;thW $wptpl;lhd;" vd;Wk; $Wq;fs;! mjw;ftu;fs;>
(k;my;yh`; xd;Wk; $wtpy;iy') ePq;fs;jhd; ek;kPJ nghwhik nfhz;L (,t;thW
$Wfpd;wPu;fs;) vd;W $Wthu;fs;. md;wp> mtu;fspy; rpyiuj; jtpu (kw;nwtUk;
,jd; fUj;ij) czu;e;J nfhs;s khl;lhu;fs;. (my;Fu;Md; 48:15)
MfNt> egp (]y;) mtu;fs; ifgUf;Fg; Gwg;gl;l NghJ 'Nghu; Ghpa
MirAs;stu;fs; kl;Lk; Gwg;gl Ntz;Lk;" vd mwptpj;jhu;fs;. MfNt>
`{ijgpa;ah cld;gbf;ifapy; fye;j 1400 Njhou;fs; kl;Lk; ,g;NghUf;fhfg;
Gwg;gl;ldu;.
egp (]y;) kjPdhtpy; ~rpgh ,g;D cU/Gjh my;fp/gh| (uop) vd;w Njhoiug;
gpujpepjpahf epakpj;jhu;fs;. Mdhy;> 'Eikyh ,g;D mg;Jy;yh`; my;iy]p (uop)
vd;gtiu egp (]y;) gpujpepjpahf epakpj;jhu;fs;" vd;W ,g;D ,];`hf; (u`;)
$Wfpwhu;. vdpDk; Ma;thsu;fs;> Ke;jpa $w;iwNa kpfr; rhpahdJ vd;fpd;wdu;.
egpatu;fs; kjPdhtpypUe;J Gwg;gl;l gpd; mg+`{iuuh (uop) ,];yhik Vw;W kjPdh
te;jhu;. rpgh cld; ]{g;`; njhOJtpl;L (,UtUk; epiyikfis ghpkhwpf;
nfhz;lTld;) NghUf;Fr; nry;tjw;fhd rhjdq;fis mg+ `{iuuhTf;F rpgh (uop)
jahu; nra;J nfhLj;jhu;fs;. mjw;Fg; gpd; mg+`{iuuh (uop) mq;fpUe;J Gwg;gl;L
egpatu;fsplk; te;J Nru;e;jhu;fs;. mg;NghJ ifgu; Nghu; KbTw;wpUe;jJ. egp (]y;)
mtu;fs; K];ypk;fSld; MNyhrpj;J mg+`{iuuhtpw;Fk; mtUld; te;j
Njhou;fSf;Fk; fdPkj;jpy; gq;F nfhLj;jhu;fs;.
eatQ;rfu;fs; A+ju;fSld; njhlu;G nfhs;Sjy;
kjPdhtpypUe;j eatQ;rfu;fs; A+ju;fSf;Fr; rhjfkhfr; nray;gl;ldu;. eatQ;rfu;
fspd; jiytd; ,g;D cig ifghpy; cs;s A+ju;fSf;Fg; gpd;tUk; nra;jpia
mDg;gpdhd;. 'K`k;kJ cq;fis Nehf;fp tUfpwhu; cq;fisj; jw;fhj;Jf; nfhs;s
jahuhf ,Uq;fs; K`k;kijf; fz;L ePq;fs; gag;gl Ntz;lhk; cq;fsJ
vz;zpf;ifAk; MAjq;fSk; mjpfkhf ,Uf;fpd;wd K`k;kjpd; $l;lj;jpdNuh
kpf nrhw;gkhf ,Uf;fpd;wdu; mtu;fsplk; FiwthfNt MAjq;fs; cs;sd."
,e;jr; nra;jpiaj; njhpe;J nfhz;l ifgu;thrpfs; fpdhdh ,g;D mGy; `{iff;>
`t;jh ,g;D if]; Mfpa ,UtiuAk; fj;/ghd; fpisapdhplk; cjtp Nfl;L
mDg;gpdu;. ,e;j fj;/ghd; fpisapdu; ifghpYs;s A+ju;fspd; xg;ge;jj;
Njhou;fshfTk; K];ypk;fSf;F vjpuhf mtu;fSf;F cjtp nra;gtu;fshfTk;
,Ue;jdu;.
NkYk;
'ehq;fs;
K];ypk;fis
ntw;wp
nfhz;lhy;
ifghpd;
Page 381 of 518
tpisr;ry;fspy; rhpghjpiaj;
thf;FWjp mspj;jdu;.
jUfpNwhk;"
vd;W
A+ju;fs;
fj;/ghdpau;fSf;F
ifghpd; topapy;...
egpatu;fs; ~,];u;| vd;w kiy topahf ~r`;gh| nrd;W mq;fpUe;J ~u[P<|
gs;sj;jhf;ifr; nrd;wile;jhu;fs;. mq;fpUe;J fj;/ghd; fpisapdu; trpf;Fkplk; xU
ehs; gaz J}uj;jpypUe;jJ. mg;NghJ fj;/ghd; fpisapdu; A+ju;fSf;F cjtpl
Maj;jkhfp nrd;W nfhz;bUe;jdu;. topapy; mtu;fs; Ngha;f; nfhz;bUf;Fk; NghJ
jq;fsJ Chpy; ngUk; Muthuj;ij czu;e;jdu;. K];ypk;fs;jhd; jq;fsJ
FLk;gj;jpdu; kPJ jhf;Fjy; elj;Jfpd;wdu; vd;W vz;zp jq;fsJ CUf;Fj; jpUk;gp
tpl;ldu;. mjw;Fg; gpwF mtu;fs; ifgUf;F tutpy;iy.
gilf;F topfhl;br; nrd;W nfhz;bUe;j ,U topfhl;bfisAk; mioj;J tlf;Fg;
gf;fkhf ifgUf;Fs; Eiotjw;F kpfg; nghUj;jkhdg; ghijiaf; fhl;LkhW egp
(]y;) $wpdhu;fs;. mg;NghJjhd; \hk; Njrj;jpw;Fj; jg;gpj;Jr; nry;yhky; A+ju;fisj;
jLf;f KbAk;> fj;/ghd; fpisapdu; A+ju;fSf;F cjtpl tUtijAk; jLf;f KbAk;.
topfhl;bfspy; `{i]y; vd;w ngaUilatu; 'my;yh`;tpd; J}jNu! ehd;
cq;fSf;F me;jr; rhpahd topiaf; fhl;LfpNwd;" vd;Wf; $wp egpatu;fis
mioj;Jr; nrd;whu;. ,Wjpahf gy ghijfs; gphpAk; Xlj;ij mile;jTld;
'my;yh`;tpd; J}jNu! ,e;j vy;yh topfspd; %ykhfTk; ehk; ifgUf;Fr;
nrd;wilayhk;. ve;j topapy; ehd; cq;fis mioj;Jr; nry;y" vd;W Nfl;lhu;.
egpatu;fs; 'xt;nthU ghijapd; ngaiuAk; vdf;Ff; $W" vd;whu;fs;.
mjw;ftu; xU ghijiaf; Fwpg;gpl;L mjd; ngau; ~`[d;| (rpukkhdJ) vd;whu;.
egpatu;fs; 'mJ Ntz;lhk;" vd;W kWj;J tpl;lhu;fs;. mLj;j ghijia
Rl;bf;fhl;b mjd; ngau; ~\h];| (gphpe;jJ) vd;whu;. mijAk; Ntz;lhnkd;W kWj;J
tpl;lhu;fs;. %d;whtjhf> xU ghijiaf; fhz;gpj;J> mjd; ngau; ~`hjpg;| (tpwF
nghWf;Fgtu;) vd;whu;. mijAk; egp (]y;) Gwf;fzpj;J tpl;lhu;fs;. ehd;fhtjhf>
'my;yh`;tpd; J}jNu! ,g;NghJ ehk; nry;tjw;F xU topjhd; kPjk; ,Uf;fpwJ"
vd;W `{i]y; $wpdhu;. egp (]y;) mtu;fSf;F mUfpy; ,Ue;J midj;ijAk;
Nfl;Lf; nfhz;bUe;j cku; (uop) mtu;fs; 'me;j topapd; nganud;d" vd;W
tpdt> mtu; ~ku;`g;| (re;Njh\khdJ> tuNtw;fj;jf;fJ) vd;whu;. clNd egpatu;fs;
mg;ghijapy; mioj;Jr; nry;Yk;gb $wpdhu;fs;.
topapy; ele;j rpy epfo;r;rpfs;
1) ]ykh ,g;D mf;th (uop) mwptpf;fpwhu;fs;: ehq;fs; egp (]y;) mtu;fSld;
nrd;W nfhz;bUe;Njhk;. Xu; ,utpy; vdJ rNfhjuu; Mkphplk; 'vq;fSf;F ckJ
ftpijfis ghbf; fhl;lyhNk" vd;W xUtu; Nfl;lhu;. Mkpu; ey;y jpwikahd
ftpQuhf ,Ue;jhu;. clNd mtu; jdJ thfdj;jpypUe;J fPopwq;fp $l;lj;jpdhpd;
thfdq;fis>
'my;yh`;Nt! eP
,d;wp ehk; Neu;top
ngNwhk;.
ju;kk; nra;jpNyhk; njhOjpNwhk;.
vq;fs; kPJ kd mikjp
,wf;Fthahf!
vjpu;nfhs;Sk; NghJ ghjq;fis epiyepWj;Jthahf!
,tu;fs; vkf;F
mePjkpiof;fpd;whu;fs;.
Page 382 of 518
mtu;fs; Fog;g epidj;jhy;
mDkjpNahk; mDkjpNahk;"
mjw;F
ehk;
egp (]y;) 'thfdq;fis mioj;Jr; nry;Yk; ,tu; ahu;?" vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;F
'Mkpu; ,g;D mf;th" vd;W kf;fs; $wpdu;. 'my;yh`; mtUf;Ff; fUiz
fhl;ll;Lk;" vd;W egp (]y;) $wpdhu;fs;. xUtu; 'my;yh`;tpd; J}jNu! cq;fspd;
gpuhu;j;jidahy; mtUf;F tPukuzk; (\`hjj;) flikahfp tpl;lNj. mtu; ,d;Dk;
rpwpJ fhyk; tho;e;jhy; vq;fSf;Fg; gydhf ,Uf;FNk!" vd;W $wpdhu;. mjhtJ
egpatu;fs; Nghhpd;NghJ ahUf;fhtJ Fwpg;gpl;L gpuhu;j;jid nra;jhy; mtu;
mg;Nghhpy; nfhy;yg;gLthu; vd;gij kf;fs; mwpe;jpUe;jhu;fs;. mt;thNw ifgu;
NghhpYk; ele;jJ.
2) ifgUf;F mUfpYs;s ~]`;gh| vd;w ,lj;jpy; m];u; njhOif elj;jpdhu;fs;.
njhOj gpwF> kf;fsplk; mtu;fs; itj;jpUf;Fk; czTfisf; nfhz;Ltur;
nrhd;dhu;fs;. kf;fsplk; rj;Jkhitj; jtpu NtnwJTk; ,Uf;ftpy;iy. me;jr;
rj;Jkhit tphpg;gpy; gug;gp itj;J egpatu;fSk; Njhou;fSk; rhg;gpl;ldu;. gpd;G
k/hpg; njhOiff;fhf egp (]y;) jahuhdhu;fs;. Gjpjhf xOr; nra;ahky; tha; kl;Lk;
nfhg;gspj;J tpl;L egp (]y;) mtu;fSk; kf;fSk; k/hpg; njhOifapy; <Lgl;ldu;.
gpd;G me;j ,lj;jpNyNa ,\h njhOifiaAk; epiwNtw;wpdhu;fs;.
3) ifgUf;F mUfpy; nrd;wTld;
my;yh`;tplk; gpuhu;j;jpj;jhu;fs;:
jq;fsJ
gilia
epWj;jp
egp
(]y;)
'my;yh`;Nt! VO thdq;fs; kw;Wk; mjw;Ff; fPo; cs;stw;wpd; ,iwtNd! VO
g+kpfs; kw;Wk; mtw;Wf;F NkYs;stw;wpd; ,iwtNd! i\j;jhd;fs; kw;Wk; mit
top nfLj;jtw;wpd; ,iwtNd! fhw;Wfs; kw;Wk; mit tPrp vwpe;jtw;wpd; ,iwtNd!
epr;rakhf ehq;fs; ,e;j ChpYs;s ed;ikiaAk;> ,e;j Chpy; trpg;gtu;fspy; cs;s
ed;ikiaAk;> ,e;j Chpy; ,Ug;gtw;wpy; cs;s ed;ikiaAk; cd;dplk;
Nfl;fpNwhk;. epr;rakhf ,e;j ChpYs;s jPq;if tpl;Lk;> ,e;j Chpy; trpg;gtu;fspy;
cs;s jPq;if tpl;Lk;> ,e;j Chpy; ,Ug;gtw;wpy; cs;s jPq;if tpl;Lk; cd;dplk;
ghJfhty; NjLfpNwhk;. gp];kpy;yh`; (my;yh`;tpd; ngauhy;) ,e;j CUf;Fs;
EiofpNwhk;" vd;W $wpdhu;fs;.
ifghpd; vy;iyapy; ,];yhkpag; gil
NghUf;F Ke;jpa ,uT ifgUf;F kpf mUfhikapNyNa K];ypk;fs; ,uitf;
fopj;jhu;fs;. vdpDk;> A+ju;fshy; K];ypk;fspd; tUifiaj; njhpe;Jnfhs;s
Kbatpy;iy. nghJthf> egpatu;fs; gilia mioj;Jr; nry;tJ ,uT Neukhf
,Ue;jhy; fhiy tiu fhj;jpUe;J mjpfhiyapy; mf;$l;lj;jpdiuj; jhf;Fthu;fs;.
md;wpuT ]{g;`{ njhOifia mjd; Neuk; te;jTld; ey;y ,Ul;lhf ,Uf;Fk;
NghNj epiwNtw;wptpl;L gazj;ijj; njhlu;e;jhu;fs;. ifgu;thrpfs; tptrhar;
rhjdq;fis vLj;Jf; nfhz;L jq;fspd; tay;fSf;Fg; Gwg;gl;ldu;. ,];yhkpag;
gilfs; tUtJ mtu;fSf;Fj; njhpahJ. nfhQ;r J}uk; te;jTld; ,];yhkpag;
gilia mtu;fs; ghu;j;J mjpu;r;rp mile;jdu;. 'M! K`k;kJ te;Jtpl;lhu;.
my;yh`;tpd; kPjhizahf! K`k;kJk; mtuJ gilAk; te;Jtpl;lJ" vd;W
$wpf;nfhz;Nl CUf;Fs; Xbdu;.
egpatu;fs; 'my;yh`{ mf;gu;! ifgu; ehrkhfp tpl;lJ. my;yh`{ mf;gu;! ifgu;
ehrkhfptpl;lJ. ehk; xU $l;lj;jpdhpd; CUf;Fr; nrd;why; mr;r%l;b vr;rhpf;if
Page 383 of 518
nra;ag;gl;l mf;$l;lj;jpdhpd; me;jg; nghOJ kpff; nfl;ljhfNt mikAk;" vd;W
$wpdhu;fs;.
ifghpd; Nfhl;ilfs;
ifgu; ,uz;L gFjpfshf ,Ue;jJ. xU gFjpapy; Ie;J Nfhl;ilfs; ,Ue;jd.
kw;nwhU gFjpapy; %d;W Nfhl;ilfs; ,Ue;jd. Kjy; Ie;J Nfhl;ilfshtd. 1)
eh"> 2) ]mg; ,g;D KMJ> 3) [{igu;> 4) cig> 5) ep]hu;. ,e;j Ie;jpy; Kjy;
%d;W Nfhl;ilfs; ~epjh| vd;w ,lj;jpy; ,Uf;fpd;wd. kw;w ,uz;L Nfhl;ilfs;
~\f;| vd;w ,lj;jpy; ,Uf;fpd;wd. ifghpd; kw;nwhU gFjpf;F ~fjPgh| vd;W
$wg;gLk;. mjpy; kw;w %d;W Nfhl;ilfSk; ,Ue;jd. mit: 1) f%];> 2) tj;jP`;>
3) Ryhspk;. NkYk; ifghpy; ,itay;yhj gy Nfhl;ilfSk; ,Ue;jd. Mdhy;>
mitfs; kpfr; rpwpaitNa. Nkw;$wg;gl;l vl;L Nfhl;ilfisg; Nghd;W mit
kpf gyk; tha;e;jJkpy;iy cWjpkpf;fJkpy;iy.
ifghpd; ,uz;L gFjpfspy; Ke;jpa gFjpapy;jhd; kpff; fLikahd Nghu; ele;jJ.
%d;W Nfhl;ilfisf; nfhz;l ,uz;lhtJ gFjpapy; Nghu; tPuu;fs; mjpfkhf
,Ue;Jk; rz;ilapd;wpNa mit K];ypk;fs; trk; te;jd.
,];yhkpag; gil KfhkpLjy;
egp (]y;) mtu;fs; gilf;F Kd; nrd;W mg;gil KfhkpLtjw;fhf Xu; ,lj;ijj;
Nju;T nra;jhu;fs;. Mdhy; ~`{ghg; ,g;D my;Kd;jpu;| (uop) vd;w Njhou;>
'my;yh`;tpd; J}jNu! ,e;j ,lk; my;yh`; cq;fisj; jq;f itj;j ,lkh?
my;yJ cq;fs; Nahridf;fpzq;f jq;fpAs;sPu;fsh?" vd;W Nfl;lhu;. mjw;F egp
(]y;) ',y;iy! ,J vdJ NahridNa" vd;whu;fs;.
mtu; 'my;yh`;tpd; J}jNu! ehk; jq;fpapUf;Fk; ,e;j ,lk; ~ej;jh| vd;w
Nfhl;ilf;F kpf mUfpy; cs;sJ. ifghpd; Nghu; tPuu;fs; midtUk; mjpy;jhd;
,Uf;fpd;wdu;. mtu;fs; ekJ nray; jpl;lq;fisj; njhpe;J nfhs;thu;fs;. ek;khy;
mtu;fsJ eltbf;iffis mwpe;J nfhs;s KbahJ. Nghhpd;NghJ mtu;fsJ
mk;Gfs; ehk; ,Uf;Fk; ,lk; tiu tUk;. Mdhy;> ekJ mk;Gfs; mtu;fisr;
nrd;wilahJ. ,utpYk; mtu;fs; ek;ikj; jhf;ff;$Lk;. NkYk;> ,e;j ,lk; NguPr;rk;
kuq;fspd; kj;jpapYk;> jho;thfTk;> rJg;G epykhfTk; cs;sJ. vdNt> ve;jtpj
,ilA+Wk; ,y;yhj ey;y ,lj;ij ehk; KfhkpLtjw;F Nju;e;njLj;jhy; ed;whf
,Uf;Fk;" vd;W $wpdhu;. mjw;F egp (]y;) 'ePq;fs; ey;y MNyhrid $wpdPu;fs;"
vd;W $wptpl;L NtNwhu; ,lj;jpw;F jq;fs; Kfhik khw;wpf; nfhz;lhu;fs;.
NghUf;Fj; jahuhFjy;> ntw;wpf;fhd ew;nra;jp $Wjy;
ifgUf;Fs; EioAKd; md;wpuT jq;fpa ,lj;jpy; 'epr;rakhf ehd; my;yh`;itAk;
u]_iyAk; Nerpf;Fk; xUthplk; ehis nfhbiaf; nfhLg;Ngd;. mtiu
my;yh`;Tk; mtdJ J}jUk; tpUk;Gfpwhu;fs;. my;yh`; mtuJ ifahy;
ntw;wpaspg;ghd;" vd;W egp (]y;) mtu;fs; $wpdhu;fs;. kf;fnsy;yhk; fhiy
tpbe;jTld; egpatu;fsplk; xd;W $bdu;. xt;nthUtUk; me;jf; nfhb jdf;Nf
nfhLf;fg;gl Ntz;Lnkd tpUk;gpdu;. Mdhy; egpatu;fs;> 'myP ,g;D mgPjhypg;"
vq;Nf vd;W Nfl;lhu;fs;.
kf;fs; 'my;yh`;tpd; J}jNu! mtUf;Ff; fz; typahf ,Uf;fpwJ" vd;wdu;. egp
(]y;) 'mtiu vd;dplk; mioj;J thUq;fs;" vd;whu;fs;. myP (uop) mioj;J
tug;gl;l NghJ mtd; fz;zpy; jdJ ckpo; ePiuj; jltp mtUf;fhf
Page 384 of 518
my;yh`;tplk;
Ntz;bdhu;fs;.
my;yh`;tpd;
mUshy;
Kw;wpYk;
mtu;
Fzkile;J tpl;lhu;. mthplk; nfhbiaf; nfhLj;j NghJ mtu; 'my;yh`;tpd;
J}jNu! mtu;fSk; ek;ikg; Nghd;W MFk; tiu ehd; Nghu; Ghpal;Lkh?" vd;W
Nfl;lhu;. mjw;F egpatu;fs; 'eP epjhdj;Jld; nrd;W mtu;fsJ Kw;wj;jpy; ,wq;F.
gpd;G mtu;fSf;F ,];yhkpa miog;Gf; nfhL. mtu;fs; my;yh`;Tf;F nra;a
Ntz;ba flikiag; gw;wp vLj;Jr; nrhy;. my;yh`;tpd; kPjhizahf! cd; %ykhf
my;yh`; xUtUf;F Neu;top fhl;LtJ ckf;Fr; rpte;j xl;lfq;fs; fpilg;gij
tpl NkyhdjhFk;" vd;W $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp)
Nghu; njhlq;Fjy;> ehapk; Nfhl;ilia ntw;wp nfhs;Sjy;
A+ju;fs; K];ypk;fspd; giliag; ghu;j;J tpl;L jq;fsJ efuj;Jf;Fs; Xb>
Nfhl;ilf;Fs; xspe;J nfhz;ldu;. vjphpfisf; fz;lTld; jLg;G eltbf;ifapYk;>
NghUf;fhd Maj;jq;fspYk; <LgLtJ ,aw;ifNa. K];ypk;fs; jhf;Fjy; elj;jpa
Kjy; Nfhl;il ~ehapk;| vd;w Nfhl;ilahFk;. ,J ~ku;`g;| vd;w tPukpf;f A+j
kd;ddpd; Nfhl;il. 'ku;`g; 1000 egu;fSf;Fr; rkkhdtd;" vd;W $wg;gl;L
te;jJ. NkYk; ,f;Nfhl;ilapy; uhZtj;jpdu; mjpfkhf ,Ue;jdu;. ,J ,];yhkpag;
gilia vjpu;g;gjw;F trjpahdjhf> cWjpahdjhf ,Ue;jJ. vdNt> gy tifapYk;
Vw;wkhdjhf tpsq;fpa ,t;tplj;jpy; ,Ue;Jnfhz;L jhf;Fjy; elj;j A+ju;fs;
Kjypy; jpl;lkpl;ldu;.
,f;Nfhl;ilf;fUfpy; myP (uop) K];ypk;fSld; nrd;W A+ju;fis ,];yhkpd; gf;fk;
mioj;jhu;fs;. Mdhy;> K];ypk;fspd; miog;ig A+ju;fs; epuhfhpj;Jtpl;L> jq;fsJ
kd;du; ku;`Gld; Nru;e;J K];ypk;fis vjpu;f;fg; Gwg;gl;ldu;. mtd; Nghu;
ikjhdj;jpw;F te;jTld; 'jd;Dld; jdpahf rz;ilapl ahuhtJ jahuh?" vd;W
nfhf;fj;jhd;.
]ykh ,g;D mf;th (uop) $Wfpwhu;fs;: 'ehq;fs; ifgu; te;j NghJ A+ju;fspd;
murd; jdJ this Ve;jpatdhf
ehNd
ku;`g;.
,J ifgUf;Fj; njhpAk;.
Nghu; cf;fpukhdhy; ehd; MAjk; Ve;jpa tPu jPud;.
vd;W ghbf;nfhz;L gilf;F Kd; te;jhd;. mg;NghJ mtid vjpu;j;Jg; Nghhpl
vdJ je;ijapd; rNfhjuu; Mkpu; (uop)>
ehd;
Mkpu;.
ifgUf;Fj; njhpAk;!
ehd; MAjk; Ve;jpa mQ;rhneQ;rd;.
vd;W ghbf;nfhz;L Kd;te;jhu;. ,UtUk; rz;ilapl;ljpy; ku;`gpd; ths;
Mkphpd; Nflaj;jpy; Mog;gjpe;J tpl;lJ. mg;NghJ Mkpu; (uop) Nflaj;jpw;Ff;
fPopUe;J mtid ntl;Ltjw;fhf Kad;w NghJ mtuJ ths; Fl;ilahf ,Ue;jjhy;
ku;`gpd; fhypy; ntl;Ltjw;Fg; gjpyhf ,tuJ fhypy; ntl;btpl;lJ. gpd;G mNj
fhaj;jpNyNa mtu; kuzpj;J tpl;lhu;. ,tiug; gw;wp egp (]y;) 'jdJ ,U
tpuy;fisAk; xd;W Nru;j;jtu;fshf ,tUf;F ,U $ypfs; cz;L. epr;rakhf ,tu;
capiug; nghUl;gLj;jhj tPukpf;f jpahfpahthu;. ,tiug; Nghd;w tPukpf;ftu;
mugpau;fspy; kpff; FiwthdtNu" vd;W $wpdhu;fs;. (]`P`{y; Gfhhp> ]`P`;
K];ypk;)
Page 385 of 518
,jw;Fg; gpd; ku;`g; kPz;Lk; jd;Dld; rz;ilapl jdJ ftpiag; ghbf;nfhz;Nl
K];ypk;fis mioj;jhd;. mg;NghJ mtDld; rz;ilapl>
'vd; md;id vdf;F rpq;fnkd ngau; #l;bdhs;!
fhz mQ;Rk; fhdfj;jpy; rPWk; rpq;fj;ijg; Nghd;wtd; ehd;!
,d;W kuf;fhYf;Fg; gjpyhf <l;bahy;
mtu;fSf;F mse;J nfhLg;Ngd;!"
vd;w ghbatuhf myP (uop) Kd; te;jhu;fs;. ku;`g; myPAld; Nkhj> myP (uop)
mtdJ jiyiaj; Jz;lhf;fp tpl;lhu;fs;. gpd;G mtd; %ykhfNt my;yh`;
K];ypk;fSf;F ntw;wpia toq;fpdhd;.
myP (uop) mtu;fs; A+ju;fspd; Nfhl;ilf;F kpf mUfpy; nrd;Wtpl;l NghJ
Nfhl;ilapd; NkypUe;J xUtd; 'eP ahu;?" vd;whd;. mjw;F 'ehd; myP ,g;D
mgPjhypg;" vd;W gjpy; $wpdhu;fs;. mg;NghJ me;j a`{jp '%]htpw;F
,wf;fg;gl;l Ntjj;jpd; kPJ rj;jpakhf! ePq;fs; ntw;wp nfhs;tPu;fs;" vd;whd;.
,jw;Fg; gpd; ku;`gpd; rNfhjud; ahrpu; 'vd;Dld; rz;il nra;gtd; ahu;?" vd;W
nfhf;fhpj;jtdhf gilf;F Kd; te;jhd;. [{igu; (uop) mtid vjpu;f;fj; jahuhdhu;.
mijg; ghu;j;j md;dhhpd; jhahu; ]/gpah (uop) 'my;yh`;tpd; J}jNu! mtd;
vdJ kfidf; nfhd;W tpLthNd" vd;W fyq;fpdhu;. mjw;F egp (]y;) ',y;iy
ckJ kfd; jhd; mtidf; nfhy;thu;" vd;W $wpdhu;fs;. mt;thNw [{igu; (uop)
mtidf; nfhd;whu;fs;. ,t;thW md;W KOtJk; ehapk; Nfhl;iliar; Rw;wpf;
fLikahd Nghu; ele;J nfhz;bUe;jJ. A+ju;fspd; gy jiytu;fs; nfhy;yg;gl;ljhy;
mtu;fspd; tPuk; Fiwe;J Jtz;L tpl;ldu;. vdpDk;> Nghu; kpff; fLikahf gy
ehl;fs; ePbj;jJ. ,Wjpapy; K];ypk;fis vjpu;f;f KbahJ vd;gij cWjpahf
mwpe;J nfhz;l A+ju;fs; me;jf; Nfhl;ilapypUe;J ,ufrpakhf ntspNawp ~]mg;|
vd;w
Nfhl;ilapy;
Eioe;J
nfhz;ldu;.
,Wjpahf>
K];ypk;fs;
ehapk;
Nfhl;iliaj; jq;fsJ fl;Lg;ghl;Lf;Ff; fPo; nfhz;L te;jhu;fs;.
]mg; Nfhl;ilia ntw;wp nfhs;Sjy;
ehapk; Nfhl;ilf;F mLj;J ,f;Nfhl;il kpfTk; gyKs;sjhf>
,Ue;jJ. my; `{ghg; ,g;D my; Kd;jpu; my; md;]h
jiyikapd; fPo; ,f;Nfhl;ilia K];ypk;fs; %d;W ehl;fs;
%d;whtJ ehs; ,f;Nfhl;ilia ntw;wp nfhs;tjw;fhf egp
Kiwapy; gpuhu;j;jid nra;jhu;fs;.
typik kpf;fjhf
(uop) mtu;fspd;
Kw;Wifapl;ldu;.
(]y;) jdpg;gl;l
,ijg; gw;wp ,g;D ,];`hf; (u`;) tpthpf;fpwhu;:
m];yk; Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;j ]`;k; fpisapdu; egpatu;fsplk; 'my;yh`;tpd;
J}jNu! ehq;fs; kpfr; rpukj;jpw;Fs;shfp tpl;Nlhk;. vq;fsJ ifapy; xd;WNk
,y;iy" vd;W Kiwapl;lhu;fs;. mjhtJ> jq;fsJ ,ayhikiaAk;> grpiaAk;
,t;thW egpatu; fsplk; ntspg;gLj;jpdhu;fs;. ,e;j fpisapdu;jhd; Nfhl;ilia
ntw;wp
nfhs;tjw;fhf
mDg;gg;gl;l
gilfspy;
Kf;fpag;
gq;fhw;wpdhu;fs;.
mtu;fspd;
,e;j
Nfhhpf;iff;fpzq;f
'my;yh`;Nt!
epr;rakhf
,tu;fspd;
epiyikia
eP
ed;F
mwpe;jpUf;fpwha;.
mtu;fsplk;
vt;tpj
Mw;wYk;
,y;iynad;gijAk;> mtu;fSf;Ff; nfhLg;gjw;F vd;dplk; xd;Wk; ,y;iy
Page 386 of 518
vd;gijAk; eP ed;fwpe;jpUf;fpwha;. vdNt> ifghpd; Nfhl;ilfspy; mjpf nry;tKk;
czTg; nghUl;fSk; epiwe;j Nfhl;ilia ntw;wp nfhs;s ,tu;fSf;F
cjTthahf"
vd
egp
(]y;)
gpuhu;j;jid
Ghpe;jhu;fs;.
egpatu;fspd;
,g;gpuhu;j;jidf;Fg; gpd;G K];ypk;fs; mf;Nfhl;ilia Nehf;fpg; Gwg;gl;ldu;.
ifghpYs;s Nfhl;ilfspy; ~]mg;| Nfhl;ilapy;jhd; mjpfr; nry;tq;fSk;
czTfSk; ,Ue;jd.
egp (]y;) ,f;Nfhl;ilapd; kPJ jhf;Fjy; elj;j K];ypk;fSf;F Mu;t%l;b
mioj;Jr; nrd;whu;fs;. ,jpy; m];yk; fpisapdu;> gilf;F Kjy; thpirapy;
,Ue;jdu;. Nfhl;ilf;F ntspapy; A+ju;fSf;Fk; K];ypk;fSf;Fk; fLikahd
jhf;Fjy; khiy tiu ePbj;jJ. ,Wjpahf> #hpad; kiwtjw;F rw;W Kd;
mf;Nfhl;ilia
K];ypk;fs;
ntw;wp
nfhz;ldu;.
mf;Nfhl;ilapy;
,Ue;j
kpd;[rdPf;" fUtpfisAk;> ,f;fhy gPuq;fp Nghd;w fUtpfisAk; K];ypk;fs;
ifg;gw;wpdu;. ,g;Nghhpy; Vw;gl;l fLikahd grpapd; fhuzkhf gilapy; ,Ue;j
rpy tPuu;fs; fOijia mWj;J rikg;gjw;F mLg;ig %l;bdu;. ,ij mwpe;j egp
(]y;) 'ehl;Lf; fOijfis mWf;f Ntz;lhk;" vd jil tpjpj;jhu;fs;.
[{igu; Nfhl;ilia ntw;wp nfhs;Sjy;
ehapk;> ]mg; Mfpa Nfhl;ilfis ntw;wp nfhz;ljw;Fg; gpd; ejh gFjpapypUe;J
A+ju;fs; ntspNawp [{igu; Nfhl;ilf;Fs; GFe;J nfhz;ldu;. ,f;Nfhl;il xU
kiy cr;rpapy; mike;jpUe;jJld;> kpf typik kpf;fjhfTk; ,Ue;jJ. mk;kiy kPJ
Fjpiu tPuu;fNsh fhyhl; gilapdNuh Vwpr; nry;tJ rpukkhf ,Ue;jJ. vdNt> egp
(]y;) mtu;fs; mf;Nfhl;ilia Kw;WifapLtjpy; <Lgl;lhu;fs;. ,e;j Kw;Wif
%d;W ehl;fs; ePbj;jJ.
mg;NghJ A+ju;fspy; xUtd; egpatu;fsplk; te;J 'X mGy; fhrpNk! ePq;fs;
,t;thW xU khj fhyk; ,tu;fis Kw;Wifapl;lhYk; ,tu;fs; mijg;
nghUl;gLj;j khl;lhu;fs;. Vnddpy;> ,g;g+kpf;F fPo; mtu;fs; Fbg;gjw;Fj;
Njitahd ePu; Cw;Wfs; ,Uf;fpd;wd. mtu;fs; ,utpy; Nfhl;ilapypUe;J
ntspNawp Njitahd ePiu vLj;Jf; nfhz;L kPz;Lk; Nfhl;ilf;Fs; nrd;W
tpLfpd;wdu;. vdNt> ,tu;fs; jz;zPu; gpbf;f tUtij jLj;jhy; jhd; ikjhdj;jpy;
cq;fSld; Nghu; nra;a ,wq;Fthu;fs;" vd;W MNyhridf; $wpdhu;. mtd;
Nahridf;fpzq;f egpatu;fs; jz;zPu; vLf;f tUtijj; jLj;J tpl;lhu;fs;.
,jdhy; A+ju;fs; Nfhl;ilapypUe;J ntspNawp> K];ypk;fSld; fLikahd Aj;jk;
Ghpe;jhu;fs;. Nghhpy; rpy K];ypk;fs; nfhy;yg;gl;lJld; Rkhu; gj;J A+ju;fSk;
nfhy;yg; gl;ldu;. ,Wjpahf> K];ypk;fs; Nfhl;ilia ntw;wp nfhz;ldu;.
cig Nfhl;ilia ntw;wp nfhs;Sjy;
[{igu; Nfhl;ilia K];ypk;fs; ntw;wp nfhz;l gpd; mq;fpUe;J A+ju;fs;
ntspNawp cig Nfhl;ilf;Fs; GFe;J nfhz;ldu;. K];ypk;fs; mf;Nfhl;ilia
Kw;Wifapl;ldu;. ,uz;L A+ju;fs; xUtu;gpd; xUtuhf 'jd;dplk; rz;il
nra;gtu;fs; ahu;?" vd;W ikjhdj;jpy; ,wq;fpdu;. mt;tpUtiuAk; K];ypk;
tPuu;fs; ntl;br; rha;j;jdu;. mjpy; ,uz;lhtjhf te;j a`{jpiar; rptg;G
jiyg;ghif cila mg+J[hdh ]pkhf; ,g;D fu\h (uop) vd;w tPuj;jpy; gpurpj;jp
ngw;w egpj;Njhou; ntl;b tPo;j;jpdhu;. ,uz;lhtJ tPuid ntl;ba gpd; mg+J[hdh
(uop) Nfhl;ilf;Fs; EioAk; Kaw;rpapy; <Lgl;lhu;. mtUld; K];ypk; tPuu;fSk;
mjw;fhf Kaw;rpj;jdu;. me;Neuj;jpy; fLikahd Nghu; eilngw;wJ. gpd;G
Page 387 of 518
mq;fpUe;J A+ju;fs; jg;gpj;J ~e[hu;| Nfhl;ilf;Fr; nrd;wdu;. gpwF ,e;j cig
Nfhl;ilAk; K];ypk;fs; trkhdJ.
e[hu; Nfhl;ilia ntw;wp nfhs;Sjy;
ej;jh gFjpapypUe;j Nfhl;ilfspy; kpf typikahdJ ,f;Nfhl;ilNa MFk;.
vt;tsT
Kaw;rp
nra;jhYk;>
capu;
jpahfk;
nra;jhYk;
K];ypk;fshy;
,f;Nfhl;ilia ntw;wp nfhs;s KbahJ vd;W A+ju;fs; cWjpahf ek;gpapUe;jdu;.
vdNtjhd; ,f;Nfhl;ilapy; jq;fsJ kidtp kf;fis jq;f itj;jpUe;jdu;.
Nkw;$wpa ehd;F Nfhl;ilfs; vjpYk; jq;fsJ kidtp kf;fisj; jq;f
itf;ftpy;iy.
,f;Nfhl;iliar; Rw;wp K];ypk;fs; Kw;Wifapl;L A+ju;fSf;F kpff; fLikahd
neUf;fbia Vw;gLj;jpdhu;fs;. ,f;Nfhl;il caukhd kiy kPJ ,Ue;jjhy;
K];ypk;fshy; mjw;Fs; Eioa Kbatpy;iy. A+ju;fs; Nfhl;ilapypUe;J ntspNawp
K];ypk;fSld; NeUf;F Neu; NkhJtjw;Fj; JzpT ,y;yhky; Nfhl;ilia tpl;L
ntspNa tuhkypUe;jdu;. Nfhl;ilf;Fs; ,Ue;jthNw K];ypk;fs; kPJ mk;GfshYk;
fw;fshYk; jhf;Fjy; elj;jpf; nfhz;bUe;jdu;.
,f;Nfhl;ilia ntw;wp nfhs;tJ K];ypk;fSf;Fr; rpukkhfp tplNt> kpd;[dpf;
fUtpfisg; gad;gLj;jp fw;fis vwpe;J> Nfhl;il kjpy;fisj; jfu;f;FkhW egp
(]y;) fl;lisapl;lhu;fs;. K];ypk; gilapdUk; mt;thNw nra;jdu;. Nfhl;il
kjpy;fspy; Xl;ilfs; Vw;gl;lJk; K];ypk;fs; mjd; topahf Nfhl;ilf;Fs;
Eioe;J A+ju;fSld; fLk; Nghu; Ghpe;jhu;fs;. ,jpy; A+ju;fs; ngUk; Njhy;tpiaj;
jOtpdhu;fs;.
kw;w
Nfhl;ilfspypUe;J
jg;gpj;Jr;
nrd;wJ
Nghd;W
,f;Nfhl;ilapypUe;J mtu;fshy; jg;gpf;f Kbatpy;iy. jq;fsJ kidtp kf;fis
tpl;Ltpl;L Nfhl;ilia tpl;L ntUz;Nlhbdu;. ,f;Nfhl;ilAk; K];ypk;fspd;
fl;Lg;ghl;bw;Fs;
te;jJ.
ifghpd;
Kjy;
gFjpapYs;s
midj;J
nghpa
Nfhl;ilfSk; ,j;Jld; KOikahf K];ypk;fSila fl;Lg;ghl;bd; fPo; te;jd.
kw;w rpwpa Nfhl;ilfSf;Fs; ,Ue;j A+ju;fSk; mtw;iwf; fhyp nra;Jtpl;L Chpd;
,uz;lhtJ gFjpf;F ntUz;Nlhbdu;.
,uz;lhtJ gFjpia ntw;wp nfhs;Sjy;
egpatu;fs; ~ej;jh| gFjpapYs;s Nfhl;ilfis KOikahf ntw;wp nfhz;lgpd;
,uz;lhtJ gFjpahd ~fj;jPgh'tpw;F jq;fsJ gilAld; te;jhu;fs;. mq;F
A+ju;fspd; f%];> mg+ `{iff; FLk;gj;jpdu; Nfhl;il> tj;jP`; Ryhypk; Mfpa
%d;W Nfhl;ilfs; ,Ue;jd. ej;jh gFjpapy; Njhy;tpAw;W Xba A+ju;fnsy;yhk;
,f;Nfhl;ilfSf;Fs; GFe;J nfhz;ldu;.
egp (]y;) mtu;fs; nra;j Nghu;fisg; gw;wp Fwpg;gpLk; tuyhw;W Mrphpau;fs;
,k;%d;W Nfhl;ilfis ntw;wp nfhs;tjpy; rz;il VJk; ele;jjh? ,y;iyah?
vd;gjpy; gy fUj;Jfs; $Wfpwhu;fs;. ,g;D ,];`hf; (u`;) $WtjpypUe;J ~f%];|
Nfhl;ilia kl;Lk; Ngr;Rthu;j;ijapd;wp KOikahf rz;iliaf; nfhz;Nl ntw;wp
nfhs;sg;gl;lJ vd;W njhpatUfpwJ.
'my;thfpjp| (u`;) vd;w tuyhw;W Mrphpau; $WtjhtJ: ,k;%d;W Nfhl;ilfSk;
Ngr;Rthu;j;ijf;Fg; gpd;jhd; K];ypk;fspd; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; te;jd. ~f%];|
Nfhl;iliaj; jtpu kw;w ,uz;L Nfhl;ilfSk; vt;tpj rz;ilAkpd;wp
Ngr;Rthu;j;ijiaf; nfhz;Nl K];ypk;fsplk; ruzile;jd. f%]; Nfhl;ilf;F
Page 388 of 518
kl;Lk; Kjypy; rz;il ele;jJ. mjw;Fg; gpwF Ngr;Rthu;