Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari

Num. 7438 / 08.01.2015
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 03 de Picassent
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 255/2014. [2014/11755]
Procediment ordinari 000255/2014
De: BMW Bank GnbH sucursal a Espanya
Procuradora: Isabel López Miró.
Contra: Vicente Martinez Villanova.
Procurador/a: –
464
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 03 de Picassent
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 255/2014. [2014/11755]
Procedimiento ordinario 000255/2014
De: BMW Bank GnbH sucursal en España
Procuradora: Isabel López Miró.
Contra: Vicente Martinez Villanova.
Procurador/a: –
En este procediment ordinari número 255/14, seguit a instàncies
de BMW Bank GmbH sucursal a Espanya contra Vicente Martinez
Villanova s’ha dictat la sentència, la dispositiva literal de la qual és la
següent:
En el presente procedimiento ordinario número 255/14, seguido a
instancia de BMW Bank GmbH sucursal en España frente a Vicente
Martinez Villanova se ha dictado la sentencia, cuyo fallo literal es el
siguiente:
«Estime la demanda de juí ordinari deduïda pel procurador senyor
López Miró, en nom i representació de BMW Bank GmbH i condemne,
solidàriament, Vicente Martínez Villanova a pagar a l’actora la quantitat
de 18.080,50 euros i al pagament dels interessos legals sobre la quantitat
de condemna des de la data d’incompliment.
Condemne Vicente Martínez Villanova al pagament de les costes
causades en esta instància.
Notifiqueu esta resolució a les parts.
Expediu el testimoniatge correesponent d’esta resolució perquè
s’unisca a les actuacions i incloeu l’original en el llibre de sentències.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial de València (art. 455 LECn).
El recurs s’interposarà per mitjà d’un escrit presentat en este jutjat
en el termini de 20 dies, en el qual s’hauran d’exposar les al·legacions
en què es basa la impugnació, a més de citar la resolució apel·lada, així
com els pronunciaments que impugna (art. 458 LECn).
De conformitat amb la disposició addicional 15a de Llei Orgànica
del Poder Judicial, perquè siga admés a tràmit el recurs de reposició
contra esta resolució, haurà de constituir un depòsit de 50 euros que se
li tornarà només en el cas que el recurs siga estimat.
El depòsit haurà de constituir-lo ingressant l’esmentada quantitat en el banc Banesto, en el compte corresponent a este expedient
(4743-0000-CC-EEEE-AA), indicant, en el camp “Concepte”, el codi
“00-civil-reposició”, i la data de la resolució recorreguda amb el format
dd-mm-aaaa.
En el cas de realitzar l’ingrés per mitjà de transferència bancària,
després d’omplir el codi de compte corrent( CCC, 20dígits ), s’indicarà
en el camp “Concepte”, el número de compte, el codi i la data de la
forma exposada en el camp anterior.
En cap cas s’admetrà una consignació per import diferent de l’indicat. En el cas que haja de realitzar altres pagaments en el mateix compte, haurà de verificar un ingrés per cada concepte, inclús si obeïx a altres
recursos de la mateixa o distinta classe.
Estan exceptuats de l’obligació de constituir el depòsits els que
tinguen reconegut litigar gratuïtament, el ministeri fiscal, l’Estat, les
comunitats autònomes, entitat locals, i organismes autònoms dependents
dels anteriors.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
«Estimo la demanda de juicio ordinario deducida por el procurador
señor López Miró, en nombre y representación de BMW Bank GmbH
y condeno, solidariamente, a Vicente Martínez Villanova a pagar a la
actora la cantidad de 18.080,50 euros y al pago de los intereses legales
sobre la cantidad de condena desde la fecha de incumplimiento.
Condeno a Vicente Martínez Villanova al pago de las costas causadas en esta instancia.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Líbrese el oportuno testimonio de la presente resolución para su
unión a autos, con inclusión de la original en el libro de sentencias.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LECn).
El recurso se interpondrá por medio de un escrito presentado en este
juzgado en el plazo de 20 días, en el que se deberán exponer las alegaciones en que se basa la impugnación, además de citar la resolución
apelada, así como los pronunciamientos que impugna (art. 458 LECn).
De conformidad con la disposición adicional 15.ª de Ley Orgánica
del Poder Judicial, para que se admitido a trámite el recurso de reposición contra esta resolución, deberá constituir un depósito de 50 euros
que le será devuelto solo en el caso de que el recurso sea estimado.
El deposito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad
en el banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente
(4743-0000-CC-EEEE-AA), indicando, en el campo «Concepto”, el
código «00-civil-reposición”, y la fecha de la resolución recurrida con
el formato dd-mm-aaaa.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria,
tras completar el código de cuenta corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará en el campo «Concepto», el número de cuenta, el código y la fecha
de la forma expuesta en el campo anterior.
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente
al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedece a otros recursos de la misma o distinta clase.
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósitos los que
tengan reconocido a litigar gratuitamente, el ministerio fiscal, Estado,
comunidad autónomas, entidad locales, y organismos autónomos dependientes de los anteriores.
Así por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
I atés que el demandat, Vicente Martínez Villanova, en parador desconegut, s’expedix este edicte a fi que li valga de notificació en forma.
Y encontrándose dicho demandado, Vicente Martínez Villanova, en
paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
Picassent, 19 de desembre de 2014.– La secretària judicial: Fadua
Saleh Contell.
Picassent, 19 de diciembre de 2014.– La secretaria judicial: Fadua
Saleh Contell.