Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Picassent

Num. 7387 / 23.10.2014
Jutjat de Primera Instància
i Instrucció número 1 de Picassent
25293
Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Picassent
Notificació de la sentència i de la interlocutòria d’aclariment dictades en el procediment ordinari número
1043/2012. [2014/9508]
Notificación de la sentencia y del auto de aclaración dictados en el procedimiento ordinario número 1043/2012.
En el procediment ordinari 1043/2012, seguit a instàncies de BMW
Bank, GMBH, contra Improming 4G, SL, i Mario José Granell Martínez, s’ha dictat sentència l’extracte de la qual és el següent:
«Sentència número 137/2013
En el procedimiento ordinario 1043/2012, seguido a instancia de
BMW Bank, GMBH, frente a Improming 4G, SL, y Mario José Granell
Martínez, se ha dictado sentencia cuyo extracto es el siguiente:
«Sentencia número 137/2013
Dispositiva
Estime parcialment la demanda interposada per la procuradora
María José Sanz Benlloch, en nom i representació de BMW Bank,
GMBH, contra Improming 4G, SL, i Mario José Granell Martínez,
declarats en rebel·lia en les presents actuacions, i condemne Improming
4G, SL, i Mario José Granell Martínez a abonar, amb caràcter solidari,
a BMW Bank, GMBH, la quantitat de 41.517,05 euros, i al pagament
dels interessos legals sobre la quantitat condemnada des de la data d’incompliment, sense imposició de costes.
Notifiqueu la present sentència a les parts i feu-los saber que, en
contra, s’hi pot interposar davant d’este jutjat, en el termini de 20 dies
comptats des de l’endemà a la seua notificació, recurs d’apel·lació del
qual coneixerà l’Audiència Provincial de València. En la interposició
del recurs, l’apel·lant haurà d’exposar les al·legacions en què basa la
impugnació, a més d’esmentar la resolució contra la qual s’apel·la i els
pronunciaments que impugna.
Contra esta resolució pot interposar-se un recurs d’apel·lació a
interposar davant d’este mateix jutjat en el termini de 20 dies, comptador des de l’endemà de la seua notificació, amb menció de la resolució
objecte d’apel·lació i la manifestació de la voluntat de recórrer, amb la
indicació dels pronunciaments que s’impugnen.
Esta és la meua sentència, de la qual s’unirà un testimoniatge a les
actuacions corresponents, que pronuncie, mane i firme.»
Així mateix, la resolució mencionada va ser aclarida per la interlocutòria de data 7 de maig de 2014, l’extracte de la part dispositiva de la
qual és el següent:
«Dispose
Rectificar l’error material patit en el fonament jurídic segon
de la sentència de data 11 d’abril de 2014, dictada en el juí ordinari
1043/2012, en el sentit que l’expressió “cal fer expressa imposició de
costes, i cada part haurà d’abonar les costes causades a instàncies seues
i les comunes a mitges”.
No s’accedix a rectificar la dispositiva de la sentència de data 11
d’abril de 2014, dictada en el juí ordinari 1043/2012, que es manté en
els seus propis termes.
Notifiqueu la present resolució a les parts i feu-los saber que els
recursos que es poden interposar contra la resolució aclarida començaran a comptar-se des de la notificació de la present resolució.
Així ho acorda, mana i firma Irene Vidal Notari, jutgessa del Jutjat
de Primera Instància i Instrucció número 1 de Picassent i partit judicial.
En done fe.»
I atés que els demandats, Improming 4G, SL, i Mario José Granell
Martínez, es troben en parador desconegut, expedisc este edicte a fi que
els valga de notificació de forma deguda.
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora María José Sanz Benlloch, en nombre y representación de
BMW Bank, GMBH, contra Improming 4G, SL, y Mario José Granell
Martínez, declarados en rebeldía en los presentes autos, debo condenar
y condeno a Improming 4G, SL, y Mario José Granell Martínez a que
abonen, con carácter solidario, a BMW Bank, GMBH, la cantidad de
41.517,05 euros, y al pago de los intereses legales sobre la cantidad
condenada desde la fecha de incumplimiento, sin imposición de costas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer ante este juzgado, en el plazo de
20 días contados desde el día siguiente a su notificación, recurso de
apelación del que conocerá la Audiencia Provincial de Valencia. En la
interposición del recurso, el apelante deberá exponer las alegaciones en
que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación a interponer ante
este mismo juzgado en el plazo de 20 días, a contar del siguiente a
su notificación, con cita de la resolución apelada y manifestación de
la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que se
impugnan.
Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos
de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.»
Asimismo, la precitada resolución fue aclarada por auto de fecha 7
de mayo de 2014, cuyo extracto de la parte dispositiva es el siguiente:
Picassent, 2 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Vicente Juesas
Loaces.
Picassent, 2 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Vicente
Juesas Loaces.
[2014/9508]
«Dispongo
Rectificar el error material padecido en el fundamento jurídico
segundo de la sentencia de fecha 11 de abril de 2014, dictada en el juicio ordinario 1043/2012, en el sentido de que la expresión “cabe hacer
expresa imposición de costas, debiendo abonar cada parte las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad”.
No se accede a rectificar el fallo de la sentencia de fecha 11 de abril
de 2014, dictada en el juicio ordinario 1043/2012, que se mantiene en
sus propios términos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que los recursos que quepan contra la resolución aclarada empezarán a
contarse desde la notificación de la presente resolución.
Así lo acuerda, manda y firma Irene Vidal Notari, jueza del juzgado
de Primera Instancia y Instrucción número 1 de Picassent y su partido
judicial. Doy fe.»
Y encontrándose dichos demandados, Improming 4G, SL, y Mario
José Granell Martínez, en paradero desconocido, se expide el presente
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.