Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari

Num. 7424 / 16.12.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 de Catarroja
30491
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Catarroja
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 861/2010. [2014/11210]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 861/2010. [2014/11210]
En el present procediment de Juí Ordinari 861/2010, seguit a instàncies de Lucía Pérez González i Cecilia Aguado Blasco contra José Vila
Romaguera, s’ha dictat la sentència que, literalment, és com seguix:
En el presente procedimiento juicio ordinario 861/2010, seguido
a instancia de Lucía Pérez González y Cecilia Aguado Blasco frente
a José Vila Romaguera, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el
siguiente:
«Sentencia número 000001/2011
Catarroja, 16 de diciembre de 2010
Vistos por Julia de la Asunción Soriano, jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de esta localidad, los
presentes autos de juicio ordinario número 961/2010, en ejercicio de la
acción de reclamación de cantidad en concepto de incumplimiento de
obligaciones, seguidos en este juzgado, actuando, como parte demandante, Lucía Pérez González y Cecilia Aguado Blasco, representadas
por la procuradora Begoña Mollá Sanchis y asistidas por el letrado
Vicente Escribano Barberá, y, como parte demandada, José Vila Romaguera, declarado en rebeldía procesal en el procedimiento.
«Sentència número 000001/2011
Catarroja, 16 de desembre de 2010
Vistos per Julia de la Asumción Soriano, jutgessa substituta del
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d’esta localitat, les
presents actuacions de Juí Ordinari número 961/2010, en l’exercici
de l’acció de reclamació d’una quantitat en concepte d’incompliment
d’obligacions, seguides en este jutjat, actuant, com a part demandant,
Lucía Pérez González i Cecilia Aguado Blasco, representades per la
procuradora Begoña Mollá Sanchis i assistides pel lletrat Vicente Escribano Barberá, i, com a part demandada, José Vila Romaguera, declarat
en rebel·lia processal en el procediment.
Dispositiva
Que amb l’estimació de la demanda formulada per la procuradora
Begoña Mollá Sanchis, en nom i representació de Lucía Pérez González
i Cecilia Aguado Blasco, contra José Vila Romaguera, condemne el citat
demandat que, una vegada ferma la present resolució, abone a l’actora
la quantitat de 10.560 euros, més els interessos legals de l’esmentada quantitat des de la interposició de la present demanda; i això, amb
expressa imposició de les costes a la part demandada.
Notifiqueu la present resolució en legal forma a les parts, de conformitat amb les normes de l’article 248.4 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, i feu-los saber que contra esta sentència es pot interposar recurs
d’apel·lació en el termini de cinc dies a partir de la notificació davant
d’este jutjat i per al seu coneixement per l’Audiència Provincial de
València.
Així, esta és la meua sentència que pronuncie, mane i firme.»
Fallo
Que estimando la demanda formulada por la procuradora Begoña
Mollá Sanchis, en nombre y representación de Lucía Pérez González
y Cecilia Aguado Blasco, contra José Vila Romaguera, debo condenar
y condeno al citado demandado a que, una vez firme la presente resolución, abone a la actora la cantidad de 10.560 euros, más los intereses legales de la citada cantidad desde la interposición de la presente
demanda; y ello, con expresa imposición de las costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución en legal forma a las partes, de
conformidad con las normas del artículo 248.4 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, haciéndose saber que contra esta sentencia cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir de su
notificación ante este juzgado y para su conocimiento por la Audiencia
Provincial de Valencia.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio mando y firmo.»
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part
demandada, per diligència de data de hui, la secretària, de conformitat
amb el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, ha acordat publicar este edicte en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, per a dur a efecte la diligència de notificació
de la sentència.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, por diligencia de fecha de hoy, la secretaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la
diligencia de notificación de sentencia.
Catarroja, 5 de desembre de 2014.– La secretària judicial: Helena
Agustí Pons.
Catarroja, 5 de diciembre de 2014.– La secretaria judicial: Helena
Agustí Pons.