¿Qué es, cómo funciona y cómo nos afecta? - Instituto Plan

trazabilidad
¿ Qué es, cómo
funciona y cómo
nos afecta?
OOOflllpll'V.:lCOO la en... dIO la BloL IW",,1D<d<od dio la \'aco
IllClll
do 1996 aW1lló
01'" • k:>f-.
-.lroft ........... la "lI>Oo<lÓlI'"
Jol: llIbia ...1&0
criliao drhodo> al . . llIimtt'o dIO
"les _ ••' ....... Y• lo
""""ed'
In," ..
""".!'M"
......... _cf«t,_pr<>Nda,~_eofa-.bd
aftcUI ..... ..,..,. hu'
EJ
' pror loo -.loo. de lft""I.
• la .. ksaoucr .IUI>h
~ ..... ¡ '
obo
pIO'w6 _ _
_~,
....
1
AcM
_'"'p
,...,
.......
j.... '
... LIl,....,n.
_
'coolllo .... '
Ir
......
lo
,. oJo:'" ". _.ftlo...
ca_-....
. _ lkM.adll"
-.cYad..prr,..',"k ........_
_ Ik11_·
plItllo<;o
d
..
Ia
~de""".
7
, .. 101_'"
... _ ,
h
... 1OpOI) ..
cklal-"Eio.1
_
.m
S
t
~
..
bl_~laU
_11:
.,..,"'.., 11 +
.".-
_
.....
..,
dd __
h »­
,....,.....Io_do._Oi.Iol.~dod'
~
b· . . . btlO<kdrarK
.... - . k . a u. . . . . :!O
_'<Un ..""'"' ' .."do
~<._
....
t
h,.~ecaopor
I ~ \,p. 11lIma<lDumboto ~ 11mxle:<1.
_
.. I'Ion'
'3
La te¡Inla m<dido ..... - . objou_<:UJn." iaqu,.",1es de'" <:<nI
~ ,mpk.,...\aDdQ el proceso de "lnzDlida<r a loo .f~ <lo indi.
_
.. "';¡n> <le 1M .....
l:n.1&OIbi&l _ rom.a de clei,........ de
li,;da!kl emborRo de las _
pr'O'eNtnla del Rcioo UIlido Lo ''lratX
idad'" fw ~ <tila UIlJO'rl E.atopa. f "fO)..... """ la _
boJ'> r....
de UD okcrclO. W. paia< llIIttItlroI; elabonrollq:i"""'Q'H'" _ . . . onct
.... Mal la ....,p:t/III de <l<1aml1llf
d oogn de 115 carc&W.
cia.'......
(principllme<llt mediI~. y.. cuarI06 n........ ~ doionlerooJ.
TRAZABllIDAD Y ETIQUETADO
Como
el sello
de un
b uen
ALGUNAS CONCLUSIONES
A ptW die nena tu'¡pIqidod. el _
lic IIJIlobohdad ........1>1,\0
_p:..do Aa _)Grn dirlCtlltadQ. bl pa/MI m
Oi lic 11 L"'ÓG
fllledoo die..., lb JIK1 ..... ~ I
....... _
pClI' 11I .......... UIIl
........ tk.'Idodie __ leo fKlhraSlllldclpclÓll fl~""""ado
pClI''''''-ico<,.....
. . toa
'OIk
tUnly ........ __
t
VINO
1
JIllCO'"
........... '
u...-r
die~
La" ' • ' ' .. el
n.- do 1lcdlo..)'I .... jiilI'
.....
DK'OSEUJI"a:acloodiee.-"dieS
1'-,
cldMGAl'.
............ ... t i - _
die_
' )* _ _..
ewa.
.11I .......... : ' :
~
do...­
_e....llnu"d' : .... ' :
t
..
....... ~caM.ti_idoo.llcw .0.10,' :"dd
t
t
:
..
t
, _
t
_~do:
'¡
... 0
~
... &11III_
_
... yp-pla
L'
061
... L-..a,:
' r..
. _-.a==a . .
....._11_.: ....
cw....o
...... m
:
_
n:
6
: _
F:
la u.6II E-..poa
:
:
d..--.II n
_
Ia _ _ .....
_"'die_....
el
11
taIIo-.
u <Jn maa do
...
¡",1 y el T I ' JO
..
_.ab;-"'otat"'Ioo_*
..
:..·. . ~a.. _""_Ia
. . . . . crlQ,Cc ••c.a. .,lareal~·IiI.
. . . tant. pc'IllClpll_. bl
_
...
:.100
h•
~ . . . . _ ~ ~ ..
1lI ti ... La.u
bm
_
~. . . . . .
.. ti
t
La.
•
..cw..la. . . . dolam
• • el
cid,...
flI'"
y .. MlalLo.-n la .....
. - llaIo.~ca tI 1nrC•
<Ir 11 ~_"
,al
_ _ dIotnb.ud,"" .-n loo <=leo 11 caI>dad Y11 ~ • . ­
lpIIet. - bl que okI<crn..... III111ibuc>ón • Joo; ...-....
G
.o do 11 kl..IKidoo, ....... ",ce_",*,
f _ . . ; ,-'d 1 w;<> • • """ o... J-J.J~YO""'Soa ""'.
~AO.""'Dit. ~a ""'''U~lCfBII~ c.r."", lloa1 Y do< S,
LI. 01_'0'>
. . . ~ _ "'" """'"
- ...