LEGE GORDAILUA / DEPÓSITO LEGAL Bizkaia ALDIA

LEGE GORDAILUA / DEPÓSITO LEGAL
Bizkaia
ALDIA: 2013
PERIODO: 2013
ARGITALPEN MOTA
TIPO DE PUBLICACIÓN
Idatzizko documentuak
Documentos textuales
Eskatutakoak
Solicitados
2
2
100 %
ZINEMAKO GIDOIAK/GUIONES CINEMATOGRAFICOS(04)
6
4
66,67 %
ALDIZKARIAK/REVISTAS(10)
LIBURUAK/LIBROS(03)
32
1247
28
1057
87,5 %
84,76 %
LIBURUXKAK/FOLLETOS(02)
185
172
92,97 %
TXOSTENAK/MEMORIAS(07)
2
1
50 %
29
25
86,21 %
DIAPOSITIBAK/DIAPOSITIVAS(13)
1
1
100 %
POSTALAK/POSTALES(16)
TARJETAK ETA GABONEKO POSTALAK/TARJETAS Y CHRISTMAS(17)
5
1
5
1
100 %
100 %
KARTELAK ETA HORMAKOAK/CARTELES Y MURALES(12)
33
31
93,94 %
MAPAK ETA PLANOAK/MAPAS Y PLANOS(15)
11
9
81,82 %
1
1
100 %
34
28
82,35 %
5
255
5
236
100 %
92,55 %
JOKUAK/JUEGOS(30)
CD-ROMAK/CD-ROM(21)
Entzunezko, ikus-entzunezko eta
elektronikoak
Documentos sonoros, DVD-ROM,
audiovisuales y electrónicos
Tramitazioen %
% Tramitación
ORRI SOLTEAK/HOJAS SUELTAS(01)
PARTITURAK/PARTITURAS(06)
Dokumentu grafikoak
Documentos gráficos
Tramitatutakoak
Tramitados
DISKOAK:LP ETA SINGLEAK/DISCOS LP Y SINGLES(19)
AUDIO DISKO KONPAKTUAK/CD AUDIO(20)
BIDEOAK/VÍDEOS(22)
DVD BIDEOA/DVD VÍDEO(27)
GUZTIRA/TOTAL
Tramitatutako legezko gordailuaren zenbakien ehunekoa, eskatutakoen aldean/
Porcentaje de Números de depósito legal tramitados respecto de los solicitados: 86,63%
Bilbao, 2016ko irailaren 19a
Bilbao, 19 de septiembre de 2016
1
0
0%
27
20
74,07 %
1877
1626
86,63 %