Muros que definen, que separan, que se derrumban - Las dos vidas

0XURV TXH GHILQHQ TXH VHSDUDQ TXH VH GHUUXPEDQ
0LUNR /DPSLV >@
5HVXPHQ /D QRFLyQ GH PXUR SXHGH VLJQLILFDU PXFKDV FRVDV QR VyOR
ORV PXURV SURSLDPHQWH GLFKRV VLQR WDPELpQ FXDOTXLHU HVWUXFWXUD GH
UXSWXUD \ DXQ WRGR WLSR GH IURQWHUD GH OLPHV 6H RIUHFHQ DO UHVSHFWR
DOJXQDV UHIOH[LRQHV VREUH GLIHUHQWHV WLSRORJtDV GH ³PXURV´ ELROyJLFRV
VHPLyWLFRV \ FXOWXUDOHV DWHQGLHQGR SULQFLSDOPHQWH DO SUREOHPD GH OD
GHILQLFLyQ GH OD LGHQWLGDG \ GH ORV SURFHVRV LQWHUDFFLRQDOHV HQ ORV TXH
FREUD UHOHYDQFLD FXDOTXLHU GHILQLFLyQ LGHQWLWDULD
3DODEUDV FODYH IURQWHUD LGHQWLGDG VLVWHPD
5LDVVXQWR /D QR]LRQH GL PXUR SXz LQGLFDUH GLIIHUHQWL RJJHWWL QRQ VROR L
PXUL SURSULDPHQWH GHWWL PD DQFKH TXDOXQTXH VWUXWWXUD GL URWWXUD
TXDOXQTXH WLSR GL IURQWLHUD GL OLPHV /¶DUWLFROR FKH VL SUHVHQWD FRQWLHQH
DOFXQH ULIOHVVLRQL VX GLYHUVH WLSRORJLH GL ³PXUL´ ELRORJLFL VHPLRWLFL H
FXOWXUDOL VRSUDWWXWWR LQ UHOD]LRQH DO SUREOHPD GHOOD GHILQL]LRQH
GHOO¶LGHQWLWj H GHL SURFHVVL LQWHUD]LRQDOL FKH UHQGRQR ULOHYDQWH TXDOXQTXH
GHILQL]LRQH LGHQWLWDULD
3DUROH FKLDYH IURQWLHUD LGHQWLWj VLVWHPD
1RV SDVDPRV PHGLD YLGD OHYDQWDQGR
PXURV < OD RWUD PLWDG LQWHQWDQGR
GHUULEDUORV
(O 5RWR 9RFDEXODULR ILJXUDGR
/R PDOR GH ORV PXURV HV TXH OR TXH VH
JDQD HQ VHJXULGDG VH SLHUGH HQ KRUL]RQWH
(O 5RWR 9RFDEXODULR ILJXUDGR
ϳϲ
3RGUtD WRPDUVH FRPR XQ DVHUWR DGVFULELEOH D OD PiV UDVWUHUD SROtWLFD
FRQVHUYDGRUD R VL VH SUHILHUH D OD SHRU SURSDJDQGD IDVFLVWD ORV PXURV DVt
FRPR WRGD HVWUXFWXUD ItVLFD PDWHULDO SDOSDEOH VHOHFWLYD TXH VHSDUD XQ GHQWUR
GH XQ IXHUD YDOODV EDUUHUDV DODPEUDGDV IRVRV SDUHGHV WHORQHV HWF VRQ
LQGLVSHQVDEOHV SDUD OD VXSHUYLYHQFLD 'HILQHQ QXHVWUD IURQWHUD R OD IURQWHUD GH
OR TXH HV QXHVWUR HVWDEOHFHQ FRQ IXHU]D LQDSHODEOH QXHVWUD LGHQWLGDG OR TXH
VRPRV QRV SURWHJHQ GH ORV DJHQWHV HQHPLJRV \ GH ORV LQGHVHDGRV FRQVWUX\HQ
HO FXHUSR TXH QRV GD H[LVWHQFLD 6LQ HPEDUJR VL HO GRPLQLR GLVFXUVLYR GH
UHIHUHQFLD HV HO GH OD ELRORJtD VLVWpPLFD HV IiFLO FRPSUREDU FyPR WDOHV
DILUPDFLRQHV SLHUGHQ WRGR VX EULOOR R UHJXVWR ³GHUHFKLVWD´ OLVD \ OODQDPHQWH VLQ
³PXURV´ FHOXODUHV QR H[LVWLUtD OD YLGD
+DFH \D DOJXQDV GpFDGDV TXH OD ELRORJtD VLVWpPLFD LQWHQWD RIUHFHU XQD
DOWHUQDWLYD YLDEOH D ORV SUHVXSXHVWRV \ DVHUWRV IXQGDPHQWDOHV GH OD ELHQ
FRQVROLGDGD ELRORJtD GH OR iFLGRV QXFOHLFRV &XULRVDPHQWH HV HVWD ~OWLPD OD
TXH HQ RFDVLRQHV KD HULJLGR PXURV HQ OD SUiFWLFD LQDPRYLEOHV ORV PXURV
LQWHUQRV \ HWHUQRV FRQVWLWXLGRV SRU ODV FDGHQDV GH iFLGRV QXFOHLFRV $'1 \
$51 TXH GHWHUPLQDQ FRGLILFDQ VLQ OD PHQRU SRVLELOLGDG GH LQIOXHQFLD
ILOWUDFLyQ R LQYDVLyQ H[WHUQD OR TXH VRPRV \ FyPR VRPRV 1R KDUi IDOWD UHFRUGDU
TXH FLHUWD JHQpWLFD GH OD FRQGXFWD DILUPD TXH HO GHVDUUROOR LQGLYLGXDO GH
FDUDFWHUtVWLFDV FRQGXFWXDOHV WDQ GH VHQWLGR FRP~Q HV GHFLU VLQ QHFHVLGDG GH
XQD GHILQLFLyQ ULJXURVD FRPR OD DJUHVLYLGDG OD VRFLDELOLGDG R OD LQWHOLJHQFLD
GHSHQGH HQ ~OWLPD LQVWDQFLD GHO SURJUDPD JHQpWLFR FRQWHQLGR HQ ORV
FURPRVRPDV &DSDFLGDGHV HPSDUHGDGDV PHGLEOHV FRQ HVFXDGUD YDULDEOHV
VyOR HQWUH ORV OtPLWHV ELHQ HVWDEOHFLGRV SRU ORV ODGULOORV IXQGDPHQWDOHV \
SULPLJHQLRV GH OD YLGD
$ HVWD YLVLyQ GH WLSR UHGXFFLRQLVWD OD ELRORJtD VLVWpPLFD RSRQH XQ
HQIRTXH GH FRQMXQWR HQ OD TXH ORV JHQHV \ VXV HVWUXFWXUDV VyOR GHVHPSHxDQ XQ
ϳϳ
SDSHO UHODWLYR HQ OD OHJDOLGDG SURFHVXDO GHO RUJDQLVPR HQWHQGLGR FRPR XQ
FRQMXQWR PROHFXODU LQWHJUDGR \ DXWRSRLpWLFR OR JHQHV ~QLFDPHQWH H[LVWHQ \
RSHUDQ HQ XQD FRPSOHMD UHG PHWDEyOLFD \ RUJiQLFD TXH VH DXWRRUJDQL]D
DXWRSURGXFH \ DXWRGHOLPLWD /R FXDO WLHQH XQ FRURODULR LQWHUHVDQWH FRQ UHVSHFWR
D OD DxRVD SUREOHPiWLFD GHO RULJHQ GH OD YLGD DO SULQFLSLR QR IXH XQD FDGHQD
DXWRUUHSURGXFWLYD GH QXFOHyWLGRV HO YHUER JHQHWLVWD VLQR XQ FRPSDUWLPHQWR
TXH HQFHUUDED \ KDFtD SRVLEOHV SURFHVRV PROHFXODUHV UHFXUVLYRV \
DXWRDOLPHQWDGRV FIU /XLVL 3DVDPRV DVt GH ORV PXURV LQWHUQRV GHO $'1 D ORV PXURV H[WHUQRV GH OD
PHPEUDQD 8Q FDPELR GH SHUVSHFWLYD PX\ VLJQLILFDWLYR ODV PHPEUDQDV
FHOXODUHV HQFLHUUDQ FRQIRUPDQ SURWHJHQ SHUR VRQ SHUPHDEOHV 6HSDUDQ \
GHOLPLWDQ OD UHG LQWHJUDGD GHO VLVWHPD FHOXODU D OD YH] TXH OD FRQHFWDQ FRQ OD
FRPSOHMLGDG H[WHULRU < VL HV FLHUWR TXH HVWD FRQH[LyQ HV DOWDPHQWH VHOHFWLYD \
TXH OD PHPEUDQD VyOR ³SHUPLWH HO SDVH´ D DTXHOODV HQHUJtDV \ PROpFXODV
FRPSDWLEOHV FRQ OD DFWLYLGDG FHOXODU HVWR QR VLJQLILFD TXH ODV FRPSOHMDV
LQWHUDFFLRQHV ³LQWHUQRļH[WHUQR´ QR SXHGDQ SURSLFLDU LQVRVSHFKDGDV IRUPDV GH
FRQWXEHUQLR HVWUXFWXUDO 'H KHFKR VDEHPRV TXH ODV SURSLFLDURQ IRUPDV GH
FRQWXEHUQLR FRPR OD VLPELRVLV FHOXODU FRQ OD LQFRUSRUDFLyQ GH XQD XQLGDG
FHOXODU HQ OD UHG PHWDEyOLFD GH RWUD XQLGDG FHOXODU \ VREUH WRGR FRPR ODV
HVWUXFWXUDV SOXULFHOXODUHV
(VWi FODUR SRU RWUD SDUWH TXH HO SURFHVR GH FRPSOHML]DFLyQ ELROyJLFD
TXH FRQGXMR D OD SOXULFHOXODULGDG OHMRV GH LPSOLFDU OD GHVDSDULFLyQ GH ORV PXURV
FHOXODUHV IRPHQWy OD IRUPDFLyQ GH QXHYRV WLSRV GH IURQWHUDV HVWUXFWXUDOHV ODV
TXH VHSDUDQ ODV GLIHUHQWHV UHGHV SOXULFHOXODUHV LQWHJUDGDV GH VX PHGLR H[WHUQR
0XURV FDGD YH] PiV HVWUDWLILFDGRV PiV FRPSOHMRV GRWDGRV GH VXWLOHV
PHFDQLVPRV GH DXWRUUHJXODFLyQ \ DXWRPDQWHQLPLHQWR 0DV FRQ XQ SUREOHPD
DxDGLGR SDUD HO REVHUYDGRU DQDOtWLFR LGHQWLILFDU OD IURQWHUD GH XQD FpOXOD HV
ϳϴ
UHODWLYDPHQWH IiFLO SHUR ¢FXiO HV OD IURQWHUD GH XQD FRORQLD GH FRUDOHV" ¢< OD
IURQWHUD GH XQ SiMDUR" ¢< OD GH XQ VHU KXPDQR"
(O FDVR KXPDQR HV SDUWLFXODUPHQWH LQGLFDWLYR /D SLHO GH QXHVWUR FXHUSR
HV GLVFRQWLQXD \ HO H[WHULRU SHQHWUD GH IRUPD PDFURVFySLFD HQ QXHVWUR SURSLR
LQWHULRU 6L SHUPDQH]FR FRQ OD ERFD DELHUWD ¢DXPHQWR R GHELOLWR PL IURQWHUD"
0H SUHJXQWR DGHPiV TXp SDVD FRQ ORV DOLPHQWRV TXH LQJLHUR DQWHV GH TXH ORV
GLJLHUD ¢HVWiQ IXHUD R GHQWUR GH Pt" ¢< ORV UHVLGXRV TXH VH IRUPDQ HQ PLV
HQWUDxDV DQWHV GH TXH ORV H[SXOVH" ¢< ODV EDFWHULDV TXH SXHEODQ PL LQWHVWLQR \
FX\R WUDEDMR UHVXOWD WDQ VXPDPHQWH ~WLO" $~Q PiV LPSRUWDQWH ¢TXp SDVD FRQ
PLV JDIDV" /DV OOHYR GHVGH ORV VHLV DxRV \ VLQ HOODV OR YHR WRGR ERUURVR QR
SRGUtD YLYLU ¢GHER LQFOXLUODV HQ PL IURQWHUD" 'H PDQHUD VHPHMDQWH WDO FRPR VH
SUHJXQWDED *UHJRU\ %DWHVRQ ¢GyQGH WHUPLQD HO OtPLWH SHUFHSWLYR GH XQ FLHJR"
¢(Q VX PDQR R HQ OD SXQWD GHO EDVWyQ FRQ HO TXH pVWH WDQWHD HO WHUUHQR" ¢< ODV
SUyWHVLV" ¢< ORV yUJDQRV DUWLILFLDOHV" ¢6RQ SDUWH GHO VLVWHPD R HVWiQ
³VLPSOHPHQWH´ DFRSODGRV D pO"
,QYDULDEOHPHQWH OD LGHQWLILFDFLyQ GH XQD IURQWHUD \ GHO VLVWHPD
FRUUHVSRQGLHQWH GHSHQGH GH ODV UHODFLRQHV VLVWpPLFDV FRQVLGHUDGDV SRU
TXLHQHV HVWDEOHFHQ OD LGHQWLILFDFLyQ (V XQ SURFHVR DFWLYR GH VHOHFFLyQ \
PRGHOL]DFLyQ TXH VH YH FRPSOLFDGR FRQ XOWHULRULGDG SRU HO KHFKR GH TXH DO
FUHFHU OD FRPSOHMLGDG HVWUXFWXUDO \ UHODFLRQDO GH ORV VLVWHPDV LQWHJUDGRV TXH
WUDWDPRV VXV IURQWHUDV VH YXHOYHQ FDGD YH] PiV UHODFLRQDOHV \ PHQRV
HVWUXFWXUDOHV /DV FpOXODV TXH LQWHJUDQ HO FXHUSR KXPDQR WLHQHQ HQ WDQWR TXH
XQLGDGHV
DXWRSRLpWLFDV
XQD
PHPEUDQD
IiFLOPHQWH
LGHQWLILFDEOH
/D
LGHQWLILFDFLyQ GH OD IURQWHUD GHO SURSLR FXHUSR KXPDQR R GH DOJXQRV GH VXV
VLVWHPDV VRPiWLFRV \D SUHVHQWD FLHUWD GLILFXOWDG ¢< TXp GHFLU GH OD IURQWHUD GH
XQ JUXSR VRFLDO LQWHJUDGR SRU GLIHUHQWHV VHUHV KXPDQRV" $TXt OD LPSRUWDQFLD
GH ODV EDUUHUDV ItVLFDV VH YXHOYH EDVWDQWH UHODWLYD \ QRV YHPRV REOLJDGRV D
ϳϵ
FRQVLGHUDU PHGLGDV PiV GLIXVDV FRPR OD LQWHQVLGDG OD IUHFXHQFLD R OD
UHFXUVLYLGDG GH ODV LQWHUDFFLRQHV
$Vt ORV OtPLWHV GH XQD IDPLOLD GH XQD SDQGLOOD GH DPLJRV GH XQD
VRFLHGDG ILQDQFLHUD GH XQD FRUULHQWH DUWtVWLFD R GH XQD QDFLyQ VyOR VH
HVWDEOHFHQ \ VRQ UHFRQRFLGRV SRU SDUWLFLSDQWHV \ IRUiQHRV D SDUWLU GH FLHUWR
Q~PHUR GH UHODFLRQHV IXQGDQWHV \ IXQGDPHQWDOHV WDQWR LQWHUQDV DO VLVWHPD
FRPR H[WHUQDV D YHFHV KLSHUFRGLILFDGDV FRPR HQ HO FDVR GH OD IDPLOLD RWUDV
YHFHV LQKHUHQWHV D KiELWRV LQWHUDFFLRQDOHV PiV R PHQRV HVWDEOHV (Q FXDOTXLHU
FDVR WDQWR ORV SDUWLFLSDQWHV HQ HO VLVWHPD FRPR ORV REVHUYDGRUHV H[WHUQRV D pO
SXHGHQ QR FRLQFLGLU \ VH SRGUtD GHFLU TXH FDVL QXQFD FRLQFLGHQ HQ VX
YDORUDFLyQ GH ODV UHODFLRQHV TXH ULJHQ R TXH HQ RWUR SODQR GHEHUtDQ UHJLU
WDQWR OD RUJDQL]DFLyQ GHO VLVWHPD FRPR VX WUDWR FRQ HO H[WHULRU 7DPELpQ SRU
HOOR ODV IURQWHUDV KXPDQDV VH GHVSOD]DQ VXEMHWLYD \ FROHFWLYDPHQWH VH WXHUFHQ
VH PH]FODQ VH UDPLILFDQ VH VRODSDQ &UHDQ FRQIOLFWRV 6LQ GXGD D QDGLH OH
H[WUDxDUi TXH OD SURSLD QRFLyQ GH LGHQWLGDG R D~Q SHRU GH SHUVRQDOLGDG
SVLFROyJLFD R FXOWXUDO SXHGD VHU HPSOHDGD VHJ~Q TXLHQ REVHUYD VHJ~Q TXLHQ
GHVFULEH SDUD KDEODU GH OD PiV WHUFD UHVLVWHQFLD HVWUXFWXUDO FRPR GHO PiV OiELO
SURFHVR GH HVWUDWLILFDFLyQ GLQiPLFD ³PL QRPEUH HV OHJLyQ´ OH GLMR HO SRVHtGR D
-HV~V GH *DOLOHD SRUTXH HQ pO KDEtDQ HQWUDGR PXFKRV GHPRQLRV DO RWUR
H[WUHPR OD GHFODUDFLyQ GH DOJXQRV UH\HV GLFWDGRUHV \ SUHVLGHQWHV ³HO SXHEOR
VR\ \R KiJDVH VX YROXQWDG´
7RGR HVWR QRV UHPLWH WDPELpQ D ODV ELHQ FRQRFLGDV \ YHUViWLOHV
QRFLRQHV GH FHQWUR \ GH SHULIHULD LQWURGXFLGDV SRU ORV IRUPDOLVWDV UXVRV \
³FHQWUDOHV´ HQ ORV iPELWRV GH OD VHPLyWLFD GH OD FXOWXUD \ GH OD WHRUtD GH ORV
SROLVLVWHPDV (O FHQWUR HV OR TXH SHUPDQHFH OR PiV DQTXLORVDGR OR PiV
UHVLVWHQWH OR PiV IiFLOPHQWH LGHQWLILFDEOH (V SHULIHULD WRGR OR GHPiV $O FHQWUR
VH GHEH OD HVWDELOLGDG GHO VLVWHPD D ODV SHULIHULDV TXH QR GH IRUPD LQHOXGLEOH
WLHQHQ TXH FRLQFLGLU FRQ IURQWHUDV FRQ H[WHUQLGDGHV OD LQWURGXFFLyQ GH
ϴϬ
FDPELRV \ UHRUJDQL]DFLRQHV JUDGXDOHV R H[SORVLYDV 6L HO FHQWUR HQ VXPD
VHOHFFLRQD \ H[WLHQGH VXV FRQVLJQDV VXV UHJODV VXV FiQRQHV VL HULJH ORV
PXURV TXH OR SUHFLVDQ \ SHUSHW~DQ HQ ODV SHULIHULDV VH DEUHQ EUHFKDV VH
PH]FODQ \ FUHDQ OHQJXDMHV VH FXHVWLRQD OD DXWRULGDG GH ORV PXURV 3HUR FRQ
FODULGDG FHQWUR \ SHULIHULD QR H[LVWLUtDQ HO XQR VLQ OD RWUD \D TXH VyOR VH GHILQHQ
HQ VX UHODFLyQ PXWXD QL VXEVLVWLUtDQ VLQ ORV FRQWLQXRV LQWHUFDPELRV H
LQWHUUHFLFODMHV GH WH[WRV GH PRGHORV GH SDVLRQHV (O FHQWUR QHFHVLWD HQ WDQWR
TXH VLVWHPD FDSD] GH UHQRYDUVH VDYLD QXHYD /D SHULIHULD HQ WDQWR TXH
VLVWHPD FDSD] GH VXEVLVWLU UHFRQRFLPLHQWR
(Q XQ FyPLF R QRYHOD JUiILFD VL FyPLF SDUHFH SRFR GH UHFLHQWH
SXEOLFDFLyQ (O DUWH GH YRODU GH $QWRQLR $OWDUULED \ .LP (GLFLRQV GH 3RQHW
VH FXHQWD FRPR HQ XQD DOGHD ]DUDJR]DQD GH OD (VSDxD GH FRPLHQ]RV
GHO VLJOR ;; ORV FDPSHVLQRV JHQWH UXGD \ FRGLFLRVD HPSLH]DQ D UHGRQGHDU ODV
UHGXFLGDV GLPHQVLRQHV GH VXV FDPSRV UREDQGR SRU OD QRFKH DOJXQRV PHWURV D
ODV WLHUUDV FROLQGDQWHV GH PRGR TXH D ILQ GH HYLWDU WDOHV DJUDYLRV WRGRV ORV
SURSLHWDULRV DFDEDQ UHIRU]DQGR FRQ WDSLDV ORV OtPLWHV GH VX SURSLHGDG 6H WUDWD
VLQ HPEDUJR GH XQD VROXFLyQ TXH GHMD PXFKR TXH GHVHDU HQ FXDQWR D HILFDFLD
ODV SLHGUDV SUHVXSRQHQ PiV WUDEDMR TXH ODV HVWDFDV R ODV YDOODV SHUR HOODV
WDPELpQ SXHGHQ VHU GHVSOD]DGDV SRU OD QRFKH +D\ TXH FRQVWUXLU SRU OR WDQWR
PXURV FDGD YH] PiV DOWRV PiV LQDPRYLEOHV 8QD DXWpQWLFD ³FDUUHUD
WDSLDOyJLFD´ TXH DFDUUHD QR SRFRV SUREOHPDV HVSHFLDOPHQWH SDUD ORV QLxRV GH
OD DOGHD ORV PXURV PX\ SURQWR OOHJDQ D VHU PiV DOWRV TXH ORV SURSLRV FKDYDOHV
DVt TXH SDUD YHU HO SDLVDMH \ HO KRUL]RQWH D pVWRV QR OH TXHGD PiV UHPHGLR TXH
WUHSDUORV \ XVDUORV FRPR PLUDGRUHV WDPELpQ ORV GHVSOD]DPLHQWRV D WUDYpV GHO
FDPSR VH YXHOYHQ SUREOHPiWLFRV LU GH $ D % \D LPSOLFD VDOWDU XQD GHFHQD GH
PXURV \ HQIUHQWDUVH D ODV HYHQWXDOHV UHSUHVDOLDV GH DOJ~Q GXHxR UHFHORVR R
GDU XQD VHULH LQWHUPLQDEOH GH URGHRV
ϴϭ
/D WHPSUDQD DILFLyQ GHO SURWDJRQLVWD SRU ORV FRFKHV ODV FDUUHUDV OD
YHORFLGDG VH GHEH WDPELpQ D OD IDVFLQDFLyQ SRU HO PRYLPLHQWR FRQWLQXR UiSLGR
VLQ EDUUHUDV R LQWHUUXSFLRQHV LQRFHQFLD LQIDQWLO DO ILQ \ DO FDER ODV FDUUHWHUDV
WDPELpQ DVt FRPR ORV UtRV \ KDVWD HO PDU SXHGHQ VHU EORTXHDGDV GLYLGLGDV \
UHSDUWLGDV /R PLVPR GtJDVH GH VX HQWXVLDVPR UHSXEOLFDQR \ GH VX OXFKD
FRQWUD ORV QDFLRQDOLVWDV DO SURWDJRQLVWD OD UHS~EOLFD \ HO VRFLDOLVPR OH SDUHFHQ
ODV ~QLFDV PDQHUDV GH RSRQHUVH D OD SUROLIHUDFLyQ GH ORV PXURV eO GH PXURV
\D KD WHQLGR EDVWDQWH HQ UHDOLGDG RWURV PXURV OH HVSHUDQ ODV YDOODV GH ORV
FDPSRV GH UHIXJLDGRV HQ )UDQFLD ODV EDUUHUDV UHOLJLRVDV TXH OH VHSDUDQ GH VX
PXMHU \ ILQDOPHQWH ODV SDUHGHV GH OD UHVLGHQFLD SDUD DQFLDQRV D OD TXH YD D
SDUDU HO WUDPSROtQ GH VX ~OWLPR YXHOR
6HUtD LQWHUHVDQWH HQ HIHFWR HQIUHQWDUVH DO WHPD GH ORV PXURV D OD
³PXURORJtD´ EDMR OD WUtSOLFH SHUVSHFWLYD GH OD SURSLHGDG SULYDGD GH OD GHIHQVD
GHO WHUULWRULR \ GHO UHIRU]DPLHQWR GH OD LGHQWLGDG 7HQJR VLQ HPEDUJR EXHQRV
PRWLYRV SDUD QR KDFHUOR (Q FXDQWR D OD SURSLHGDG SULYDGD GDGR TXH \R
WDPELpQ SRVHR \ HVWR\ ELHQ DJDUUDGR D OR TXH SRVHR QR LQFXUULUp HQ XQD
DILUPDFLyQ KLSyFULWD \ QR VRVWHQGUp TXH OD SURSLHGDG SULYDGD HV XQ URER \ OR
HV QDWXUDOPHQWH 6yOR SXHGR UHFRQRFHU PL FRQYHQFLPLHQWR GH TXH ODV
IURQWHUDV TXH VH HVWDEOHFHQ HQ QRPEUH GH OD SURSLHGDG SULYDGD SRU FLHUWR
¢H[LVWH GH RWUR WLSR" DXQ FXDQGR QR RFXOWDQ HO KRUL]RQWH LQGXFHQ D
SHUQLFLRVRV HUURUHV GH SHUVSHFWLYD SRU HMHPSOR D OD LGHD GH TXH HV OD
SURSLHGDG OR TXH IXQGDPHQWD PL HVSDFLR GH H[LVWHQFLD SHUR QR SXHGR
MXVWLILFDU WDO FRQYHQFLPLHQWR FRQ DUJXPHQWRV R UD]RQHV TXH YDOJD OD SHQD
H[SRQHU &RPR URWXQGDPHQWH FRQFOX\y :LWWJHQVWHLQ ³GH OR TXH QR VH SXHGH
KDEODU KD\ TXH FDOODU´
7DPSRFR HQ OR WRFDQWH D OD GHIHQVD GHO WHUULWRULR WHQJR PXFKR TXH GHFLU
3XHGH TXH HQ FDVR GH DJUHVLyQ UHDO ORV PXURV ODV EDUULFDGDV \ ODV WULQFKHUDV
WHQJDQ VX H[DFWR R DSUR[LPDGR VHQWLGR HVWUDWpJLFR PDQWHQHU DO HQHPLJR
ϴϮ
DOHMDGR R DO PHQRV RFXSDGR GXUDQWH XQ WLHPSR SHUR KDVWD GRQGH \R Vp PX\
SRFRV PXURV SXHGHQ FRQWHQHU XQD PDUHD KXPDQD PRWLYDGD \ FRQVLVWHQWH
7UR\D \ -HULFy WDO YH] OR KXELHUDQ FRQVHJXLGR GH QR KDEHU KHFKR WUDPSDV
DUJLYRV H LVUDHOLWDV SHUR ORV PXURV HVWiQ GHVWLQDGRV D FDHU VREUH WRGR FXDQGR
TXLHQ QDUUD HV HO SURSLR LQYDVRU
0iV LQWHUHVDQWH HQ FDPELR VH SUHVHQWD HO SUREOHPD GH OD UHODFLyQ TXH
VH SXHGH HVWDEOHFHU HQWUH OD QRFLyQ GH PXUR SRU XQ ODGR \ ORV SURFHVRV GH
FRQVWUXFFLyQ LGHQWLWDULD SRU RWUR 3URFHVRV TXH GHVGH OXHJR WDPELpQ WLHQHQ TXH
YHU FRQ OR UHODWLYR \ OR DPELJXR OR ~WLO R OR SHUMXGLFLDO TXH SXHGHQ OOHJDU D VHU
ODV QRFLRQHV GH ³SURSLHGDG´ \ ³GHUHFKR´ GH ³HQHPLJR´ \ ³DPHQD]D´ \ HQ ORV
TXH OD PLVPD QRFLyQ GH PXUR DGTXLHUH XQD HYLGHQWH SOXVYDOtD GH VLJQLILFDGR
'H KHFKR HQ HVWDV OtQHDV KH HPSOHDGR D PHQXGR FDVL H[FOXVLYDPHQWH HQ
UHDOLGDG OD SDODEUD PXUR FRPR PHWiIRUD ~WLO SDUD KDEODU GH IURQWHUDV
VXSHUILFLHV GH LQWHUIDVH VXSHUILFLHV GH UXSWXUD (VWH VHQWLGR PHWDIyULFR PH
SDUHFH WDQ IXHUWH TXH LQFOXVR GLUtD TXH ORV PXURV UHDOHV IXQFLRQDQ FRPR
PHWiIRUDV GH VXV IXQFLRQHV PHWDIyULFDV HVWR VXHOH SDVDU HQ HO GRPLQLR GH OD
VLJQLILFDFLyQ FXOWXUDO ¢DOJXQD YH] DO PRUGHU XQD PDQ]DQD KD SHQVDGR XVWHG
HQ %ODQFDQLHYHV" ¢2 DO YHU XQ PROLQR GH YLHQWR VH OH KD RFXUULGR TXLpQ" /D
FXOWXUD H[SDQGH HO VLJQLILFDGR GH ORV REMHWRV 6L KD YLVLWDGR XVWHG XQD FiUFHO R
XQ ODJHU VL KD YLVWR OD *UDQ 0XUDOOD &KLQD VL VH KD TXHGDGR PLUDQGR XQ
H[WHUPLQDGR FDPSR SDUFHODGR FRQ WDSLDV SXHGH TXH \D FRQR]FD HVWH H[WUDxR
YXHOR GH UHHQYtRV VHPLyWLFRV
/D LGHQWLGDG ²HO UHFRQRFLPLHQWR OD FRQVWUXFFLyQ OD DFHSWDFLyQ OD
GHIHQVD OD LPSRVLFLyQ OD QDUUDWLYL]DFLyQ GH XQ <2 VLQJXODU R FROHFWLYR² WLHQH
VXV OtPLWHV R SDUD GHFLUOR PHMRU QHFHVLWD VXV OtPLWHV VXV PXURV 0XURV TXH
SRU FLHUWR QR VRQ GDGRV GH DQWHPDQR VLQR TXH VH HULJHQ FRQVWDQWHPHQWH \ VL
ODV FLUFXQVWDQFLDV OR UHTXLHUHQ VH ³GHVFRQVWUX\HQ´ R GHVSOD]DQ UREDQGR R
FHGLHQGR PHWURV D ODV LGHQWLGDGHV FROLQGDQWHV 1R VH WUDWD WDQ VyOR GH DFHSWDU
ϴϯ
\ GHVHPSHxDU HVWH R DTXHO URO GH HOHJLU \ HVJULPLU HVWD R DTXHOOD PiVFDUD
$XQTXH PiVFDUDV \ UROHV VH SUHVHQWHQ FRQ XQD GHWHUPLQDFLyQ VXILFLHQWH SDUD
VHU LGHQWLILFDGRV UHFRQRFLGRV \ FDWDORJDGRV SRU HO VXMHWR \ SRU ORV GHPiV HQ
OD FRQGXFWD \ HQ ORV UHSHUWRULRV FXOWXUDOHV QR SRU HOOR GHMDQ GH VHU FRPSOHMDV
DUWLFXODFLRQHV
WUDQVLFLRQHV
R
WUDQVDFFLRQHV
LGHQWLWDULDV
\
QR
PHUDV
DUWLILFLDOLGDGHV FRQ ODV TXH OOHQDU XQ YDFtR X RFXOWDU XQD GHILFLHQFLD
(O UHFRQRFLPLHQWR HVSRQWiQHR GLULJLGR LPSXHVWR GH XQ REMHWR GH
QRVRWURV PLVPRV GHO JUXSR VRFLDO HQ HO TXH DSUHQGHPRV \ RSHUDPRV
SUHVXSRQH XQD VHOHFFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ VLVWpPLFD GH UDVJRV \ UHODFLRQHV
SHUWLQHQWHV HVWUXFWXUDOHV LQWHUDFFLRQDOHV FRQGXFWXDOHV FRQWH[WXDOHV HWF
6yOR GH HVWH PRGR HV SRVLEOH HQFHUUDU OD LGHQWLGDG RSHUDFLRQDO TXH GHILQH D OR
REVHUYDGR D OR REVHUYDQWH \ D OR REVHUYDEOH 0iV FRQFUHWDPHQWH HQ ORV
GRPLQLRV FXOWXUDOHV HO HVWDEOHFLPLHQWR GH XQD LGHQWLGDG D SDUWLU GH OD DOWHULGDG
HQ XQD UHODFLyQ QR WDQWR GH SUHVXSRVLFLyQ UHFtSURFD FRPR GH FRGHWHUPLQDFLyQ
GLDOpFWLFD HTXLYDOH D OD SURGXFFLyQ R IRUPDFLyQ GH XQD LQGLYLGXDOLGDG R VXMHWR
\ GH XQ FRQWH[WR RSHUDFLRQDO VHPLyWLFDPHQWH RUJDQL]DGRV XQD GHVFULSFLyQ
RUGHQDGD GH HOHPHQWRV \ UHODFLRQHV TXH KDFHQ GHO VLVWHPD XQD XQLGDG
FRQWH[WXDOPHQWH UHFRQRFLEOH \ GLVSRQLEOH
SDUD
ORV GLIHUHQWHV
DQiOLVLV
DWRPtVWLFRV \ VLQWpVLV WRWDOL]DQWHV XQ PRGHOR DUWLILFLDO XQD DXWRGHVFULSFLyQ
GHO VLVWHPD \ GH VXV UHODFLRQHV TXH DXPHQWD OD FRKHUHQFLD GHO FRQMXQWR VX
KRPRJHQHLGDG TXH VLPSOLILFD ORV UDVJRV QHFHVDULRV SDUD OD LGHQWLILFDFLyQ GHO
VLVWHPD \ GHO FRQWH[WR
&RPR D PHQXGR KD VHxDODGR ,XUL /RWPDQ /RWPDQ \ 8VSHQVNL /RWPDQ HW DO /RWPDQ OD FXOWXUD HO VXMHWR FXOWXUDO VH
DXWRPRGHOL]D FRQVWDQWHPHQWH SURGXFH VX SURSLD OHJLWLPLGDG HOLJH \ SHUSHWUD
VX FDQRQ \ VXV HVWUXFWXUDV LQWHQWD FRQWURODU WUDGXFLU OD PXOWLSOLFLGDG TXH OH HV
LQKHUHQWH \ DO PLVPR WLHPSR FRQVWUXLU VX SURSLR HVSDFLR H[WHUQR D SDUWLU GH OR
TXH HV HOOD PLVPD GH VXV OHQJXDMHV OD FXOWXUD HO VXMHWR FXOWXUDO RUJDQL]D \
ϴϰ
GHVFULEH WRGR FRQ OR TXH HQWUD HQ FRQWDFWR $O UHVSHFWR ORV DQWLPRGHORV OD
QDWXUDOH]D ORV GLRVHV ORV EiUEDURV HO HQHPLJR ODV RWUHGDGHV TXH SXHGDQ
UHIRU]DU GLDOpFWLFDPHQWH ORV SURSLRV SURFHVRV LGHQWLWDULRV UHVXOWDQ WDQ
QHFHVDULRV TXH HO VLVWHPD R VXMHWR FXOWXUDO SXHGH OOHJDU D HODERUDUORV GH
PDQHUD SRU FRPSOHWR DXWyQRPD SDUD GHFLUOR FRQ .DYDILV ¢TXp VHUi GH
QRVRWURV VLQ ORV EiUEDURV" 4XL]iV HOORV IXHUDQ XQD VROXFLyQ GHVSXpV GH
WRGR
/D LGHQWLGDG FXOWXUDO HQ VXPD SUHVXSRQH XQ MXHJR FRQWLQXR R XQD
FRQWLQXD WHQVLyQ HQWUH GLQiPLFDV LQWHUDFFLRQDOHV SRU XQ ODGR \ GHVFULSFLRQHV
\ DXWRGHVFULSFLRQHV SRU RWUR LGHQWLGDG SXHV FRPR FRQFUHFLyQ D OD YH]
HVSRQWiQHD DXWRRUJDQL]DGD \ SURYRFDGD HQVHxDGD R LPSXHVWD GH
FRKHUHQFLDV RSHUDFLRQDOHV TXH DJOXWLQDQ GLIHUHQWHV ³SHULIHULDV´ LQWHUDFWXDQWHV
FRPR WUDGXFFLyQ WHQGHQFLDOPHQWH PRQROyJLFD \ VLHPSUH DSUR[LPDGD GH OD
KHWHURJHQHLGDG \ GH OD DOWHULGDG FRPR IRUPDFLyQ R DSUHQGL]DMH GH KiELWRV \
FiQRQHV VHPLyWLFRV FRPSDUWLGRV FRPR HVWDEOHFLPLHQWR GH OHFWXUDV FRUUHFWDV
FRPR GLVPLQXFLyQ RUJDQL]DGD GH OD SROLVHPLD WH[WXDO
(Q HVWH SURFHVR ORV PXURV \ GHPiV HVWUXFWXUDV GH UXSWXUD DSDUHFHQ \
FREUDQ UHOHYDQFLD SRUTXH VHxDODQ \ HYLGHQFLDQ SURWHJHQ \ UHIXHU]DQ GHILQHQ \
VLPEROL]DQ HO OLPHV HO PRPHQWR \ HO HVSDFLR PiV DOOi GH ORV FXDOHV GHMDQ GH
VHU YiOLGDV ODV UHODFLRQHV TXH ULJHQ OD LGHQWLGDG RSHUDFLRQDO FRQVLGHUDGD
1DWXUDOPHQWH HO YDORU TXH VH DWULEX\H DO ³HVSDFLR H[WHULRU´ PDUFDGR SRU HO
OLPHV QR HV QL FRQVWDQWH QL GXUDGHUR \ SXHGH GHSHQGLHQGR GHO PRPHQWR GH
ODV FLUFXQVWDQFLDV \ GH ORV DFWRUHV DGTXLULU GLIHUHQWHV FRQVLVWHQFLDV HO PLHGR
SRU HMHPSOR OR TXH HVWi DKt IXHUD SRGUtD DOWHUDU R GHVWUXLU HO RUGHQ TXH QRV
VXVWHQWD OD IH HV OR TXH HVWi DKt IXHUD TXH JHQHUD \ OHJLWLPD GLFKR RUGHQ R
OD DJUHVLYLGDG HV DKt IXHUD TXH HQFRQWUDUHPRV OR TXH QXHVWUR RUGHQ QHFHVLWD
'H PDQHUD VHPHMDQWH FXDQGR HO OLPHV VH YXHOYH LQQHFHVDULR R LQFRQVLVWHQWH
HO VLVWHPD VXHOH OLEHUDUVH GH pO HOLPLQDQGR ODV HVWUXFWXUDV GH UXSWXUD \
ϴϱ
DJOXWLQiQGRVH SDFLILFD R YLROHQWHPHQWH FRQ OR TXH DQWHV VH SHUFLEtD FRPR
HVSDFLR H[WHUQR
3RU RWUD SDUWH VL FRQVLGHUDPRV TXH XQD IURQWHUD HV HQ ~OWLPD LQVWDQFLD
XQD LQWHUIDVH TXH FRQHFWD GRV GRPLQLRV R UHJtPHQHV LQWHUDFFLRQDOHV
GLIHUHQWHPHQWH LQWHJUDGRV \ HQ FRQWLQXR GHYHQLU OD KLVWRULD QRV HQVHxD FRPR
VH VXHOH GHFLU TXH QR VLHPSUH ODV IURQWHUDV HVWiQ DPXUDOODGDV \ TXH QR
VLHPSUH ORV PXURV VHxDODQ SURWHJHQ R GHILQHQ XQD IURQWHUD FRQ DOJXQRV
PXURV VyOR VH LQWHQWD LPSRQHU XQ OLPHV FX\DV MXVWLILFDFLRQHV PiV R PHQRV
SDUFLDOHV QR QHFHVDULDPHQWH OOHJDQ D KDFHUVH HIHFWLYDV PLHQWUDV TXH RWUDV
IURQWHUDV QR SUHFLVDQ GH QLQJXQD EDUUHUD ItVLFD SDUD SRGHU GHVHPSHxDU FRQ
HILFDFLD VX IXQFLyQ /R TXH HTXLYDOH D GHFLU TXH PXFKRV PXURV VRQ LQ~WLOHV <
TXH OD XWLOLGDG GH WRGRV ORV PXURV HV UHODWLYD 'HWDOOH HVWH TXH QR GHEHUtDQ
ROYLGDU TXLHQHV FRQItDQ GH IRUPD FLHJD HQ ODV SRVLELOLGDGHV GHO FHPHQWR GHO
ODGULOOR \ GH OD PDPSRVWHUtD
%LEOLRJUDItD
/270$1 , 0 ³.XO¶WXUD NDN VXE¶HNW L VDPDVHEH RE¶HNW´ HQ -X 0
/RWPDQ ,]EUDQQ\H VWDW¶L ,,, 7DOOLQ $OHNVDQGUD SS WU HVS ³/D
FXOWXUD FRPR VXMHWR \ REMHWR SDUD Vt PLVPD´ HQ , 0 /RWPDQ /D VHPLRVIHUD ,,
6HPLyWLFD GH OD FXOWXUD GHO WH[WR GH OD FRQGXFWD \ GHO HVSDFLR 0DGULG
&iWHGUD SS /270$1 , 0 HW DO ³7H]LV\ N VHPLRWLFHVNRPX L]XFHQLMX NXO¶WXU Y
SULPHQHQLL N VODYMQVNLP WHNVWDP´ HQ 6HPLRW\ND L VWUXNWXUD WHNVWX 6WXGLD
VZLHFRQH 9,, PLHG] NRQJHVRZL VODZLVWRZ :DUVDZD WU LW ³7HVL SHU XQ¶DQDOLVL
VHPLRWLFD GHOOH FXOWXUH´ LQ -X 0 /RWPDQ 7HVL SHU XQD VHPLRWLFD GHOOH FXOWXUH
5RPD 0HOWHPL SS ϴϲ
/270$1 , 0 863(16., % $ ³2 VHPLRWLFKHVNRP PHMDQL]PH
NXO¶WXU\´ HQ 6HPHLRWLNp 7UXG\ SR ]QDNRY\P VLVWHPDP Q 7DUWX SS WU HVS ³6REUH HO PHFDQLVPR VHPLyWLFR GH OD FXOWXUD´ HQ , 0 /RWPDQ /D
VHPLRVIHUD ,,, 6HPLyWLFD GH ODV DUWHV \ GH OD FXOWXUD 0DGULG &iWHGUD SS
/8,6, 3LHU /XLJL 7KH HPHUJHQFH RI OLIH )URP FKHPLFDO RULJLQV WR
V\QWKHWLF ELRORJ\ &DPEULGJH 8QLYHUVLGDG GH &DPEULGJH WU HVS /D YLGD
HPHUJHQWH 'H ORV yULJHQHV TXtPLFRV D OD ELRORJtD VLQWpWLFD %DUFHORQD
7XVTXHWV >@ 8QLYHUVLGDG &RQVWDQWLQR HO )LOyVRIR GH 1LWUD (VORYDTXLD
&RQWDFWR FRQ HO DXWRU PODPSLV#XNIVN
ϴϳ