`920 POLIPLASTI 920

'
32/,3/$67,
(VPDOWH3ROLXUHWiQLFR0RQRFRPSRQHQWH
32/,3/$67,HVXQ HVPDOWH GHWHUPLQDFLyQEULOODQWHGHJUDQUHVLVWHQFLDDODDEUDVLyQLQWHPSHULH
KXPHGDG \ DPELHQWH LQGXVWULDO PRGHUDGR (V IDEULFDGR HQ EDVH D UHVLQDV SROLXUHWiQLFDV PRGLILFDGDV
GHXQFRPSRQHQWHGHHOHYDGDKXPHFWDFLyQDGKHUHQFLD\FDSDFLGDGGHIRUPDFLyQGHSHOtFXOD
3523,('$'(6
x
x
x
x
x
x
0X\IOH[LEOH\HOHYDGDGXUH]D
%XHQDUHVLVWHQFLDDOGHVJDVWH
6HFDGRUiSLGR
(OHYDGDUHWHQFLyQGHOEULOORHQHOWLHPSR
*UDQDGKHUHQFLD\KXPHFWDFLyQGHOVXVWUDWR
([FHOHQWHQLYHODFLyQ
8626
&RPR HVPDOWH GH DFDEDGR HQ DPELHQWH UXUDO
LQGXVWULDOPRGHUDGRFRVWHURHLQWHPSHULHHQJHQHUDO
5HFRPHQGDGR SDUD OD SURWHFFLyQ GH HVWUXFWXUDV
H[WHULRUHVGHHVWDQTXHVVXSHUHVWUXFWXUDVGHEDUFRV
SXHQWHV PDTXLQDULDV GH XVR LQGXVWULDO R DJUtFROD
FDUSLQWHUtDPHWiOLFD\RWURV
0X\ UHFRPHQGDGR SDUD OD SURWHFFLyQ GH VXSHUILFLHV
GHPDGHUDFRPRIDFKDGDVGHFDVDVYLJDVWHUUD]DV
\RWURV
&$5$&7(5Ë67,&$67e&1,&$6
&RORUHV
7HUPLQDFLyQ
6yOLGRVHQ9ROXPHQ
9LVFRVLGDGƒ&
3HVR(VSHFtILFRƒ&
5HQGLPLHQWR7HyULFR
)RUPDV$SOLFDFLyQ
'LOX\HQWH
(VSHVRUVHFRSRUFDSD
7LHPSR6HFDGR7DFWRƒ&
6HFDGR'XURƒ&
7LHPSRHQWUHFDSDVƒ&
/LPSLH]DGHHTXLSRV
)RUPDVGHVXPLQLVWUR
1~PHURGH&RPSRQHQWHV
1~PHURGH&DSDV
$PSOLDYDULHGDG
%ULOODQWH
VHJ~QFRORU
8.
P JOD PLOVVHFR
%URFKD3LVWROD$LUOHVV
PLOVUHFRPHQGDGR
KRUDV
KRUDV
KRUDV
(QYDVHGH\JO
R
(VWH UHQGLPLHQWR VXSRQH QLQJXQD SpUGLGD SRU FRQFHSWR GH
DSOLFDFLyQ 3DUD FiOFXOR GHO UHQGLPLHQWR SUiFWLFR GHEH
FRQVLGHUDUVHODVSpUGLGDVSRUIRUPDGHDSOLFDFLyQJHRPHWUtDGH
OD SLH]D OXJDU GH DSOLFDFLyQ H[SHULHQFLD GHO SLQWRU HWF (Q
JHQHUDO VH GHEH FRQVLGHUDU XQD SpUGLGD SURPHGLR DSUR[LPDGD
HQWUH XQ \ UHVSHFWR GHO UHQGLPLHQWR WHyULFR
(VWDKRMDWpFQLFDGHEHVHUFRQVLGHUDGDVyORXQDJXtDJHQHUDO\HQQLQJ~QFDVRFRQVWLWX\HXQD(VSHFLILFDFLyQ7pFQLFDSDUDDOJ~QXVRSDUWLFXODU
GHOSURGXFWR3DUDFXDOTXLHUUHTXHULPLHQWRHVSHFtILFRIDYRUFRQVXOWDUQXHVWUR'HSDUWDPHQWRGH$VHVRUtD7pFQLFD
'
32/,3/$67,
35(3$5$&,Ï1'(683(5),&,(6
),(5522$&(5218(92 <2$17,*82
&RQVLGHUDU HO PLVPR WUDWDPLHQWR GH VXSHUILFLHV
GHVFULWR HQ ORV FRUUHVSRQGLHQWHV LPSULPDQWHV EDVHV
&+,/&2552),1\
0$'(5$
(Q FDVR GH PDGHUDV QXHYDV pVWDV GHEHUiQ HVWDU
VHFDVFHSLOODGDV\SXOLGDV3UHYLRDOWUDWDPLHQWRGH
SLQWXUD OD VXSHUILFLH GH OD PDGHUD GHEHUi
HQFRQWUDUVHWRWDOPHQWHOLEUHGHWRGRWLSRGHDJHQWHV
FRQWDPLQDQWHV WDOHV FRPR DFHLWHV JUDVDV SROYR \
HOHYDGD KXPHGDG ,PSULPDU FRQ (VPDOWH
32/,3/$67,GLOXLGRFRQXQGHGLOX\HQWH
'HMDU VHFDU \ DSOLFDU FDSDV VLQ GLOXLU GH
32/,3/$67,
0DGHUDV SLQWDGDV GHEHUiQ VHU PX\ ELHQ OLMDGDV
UDVSDQGR \ HOLPLQDQGR WRGD SLQWXUD DQWLJXD VXHOWD R
GHVFDVFDUDGD6yORSXHGHDFHSWDUVHDTXHOODSLQWXUD
DQWLJXDPX\ILUPHPHQWHDGKHULGD,PSULPDU\SLQWDU
GHODPLVPDIRUPDTXHSDUDPDGHUDQXHYD
,035,0$17(65(&20(1'$'26
$&(52
x &+,/&2552),1
x &+,/&2552),1
x RWURV
5(&20(1'$&,21(6'($3/,&$&,Ï1
x /D WHPSHUDWXUD GHO VXVWUDWR GHEHUi HQFRQWUDUVH
FRPRPtQLPRDƒ&Pi[LPRDƒ&\DORPHQRV
HQƒ&SRUVREUHODWHPSHUDWXUDGHOSXQWRGHURFtR
x /D WHPSHUDWXUD DPELHQWH QR GHEHUi VHU VXSHULRU
D ƒ& /D KXPHGDG UHODWLYD DPELHQWDO GHEHUi
VHULQIHULRUD
x +RPRJHQHL]DUPX\ELHQHOSURGXFWRDQWHVGHXVDU
x (QVXSHUILFLHVPHWiOLFDVSLQWDUSULPHURORVERUGHV
\FRUGRQHVGHVROGDGXUDDPRGRGHUHIXHU]R
x (QODOLPSLH]DGHHTXLSRVHPSOHDU'LOX\HQWH
5(&20(1'$&,21(6*(1(5$/(6
x 1RVHUHFRPLHQGDSDUDFRQGLFLRQHVGHLQPHUVLyQ
SHUPDQHQWH
x 1R XVDU GLUHFWDPHQWH VREUH DFHUR JDOYDQL]DGR
QXHYR FRQFUHWRV DVIDOWRV \ DQWLFRUURVLYRV ULFRV
HQ]LQF
x 1R DSOLFDU HQ VHFWRUHV H[SXHVWRV D DPELHQWHV
DOFDOLQRV
x $PDULOOHD OHYHPHQWH DO VHU H[SXHVWR D OD OX]
VRODUGLUHFWD
x 1R DSOLFDU HQ HVSHVRUHV VXSHULRUHV D PLOV
GHELGRDTXHHOVHFDGRVHSURORQJDHQGHPDVtD
x (O WUDEDMR GH DSOLFDFLyQ GHEH VHU KHFKR VyOR SRU
SURIHVLRQDOHV TXH FRQR]FDQ \ KD\DQ WUDEDMDGR
FRQHVWHWLSRGHSURGXFWRV
35(&$8&,21(6
x (O SURGXFWR HQ HVWDGR OtTXLGR FRQWLHQH VROYHQWHV
LQIODPDEOHV0DQWHQHUDOHMDGRGHFKLVSDVIXHJRR
IXHQWHVGHFDORU(QVHFWRUHVHQFHUUDGRVHPSOHDU
YHQWLODFLyQIRU]DGD
/DV LQGLFDFLRQHV TXH ILJXUDQ HQ HVWD KRMDWpFQLFD HVWiQEDVDGDVHQHQVD\RVQRUPDOL]DGRV\ H[SHULHQFLDV GHWHUUHQRTXHUHVSDOGDQWpFQLFDPHQWHHVWHSURGXFWR
6LQHPEDUJRGDGRTXHQRWHQHPRVFRQWUROVREUHODVFRQGLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHDOPDFHQDPLHQWRRGHVHUYLFLRGHOSURGXFWRQRQRVFRUUHVSRQGHUHVSRQVDELOLGDG
DOJXQD SRU UHVXOWDGRV GHILFLHQWHV TXH SXHGDQ REWHQHUVH HQ FDGD FDVR SDUWLFXODU 3RU OR DQWHULRU HVFDSDQ D QXHVWUD UHVSRQVDELOLGDG SUREOHPDV GH UHQGLPLHQWRV
GHVHPSHxRRFXDOTXLHUGDxRLQFLGHQWDORFRQVHFXHQFLDOTXHSXHGDGHULYDUVHGHOXVRLQDGHFXDGRGHOSURGXFWR(VWHSURGXFWRSRGUiHVWDUVXMHWRDPRGLILFDFLRQHV
HQHOWLHPSRGHDFXHUGRDODYDQFH\GHVDUUROORGHODWHFQRORJtD
&+,/&255
552
2),1
16
6$
/R(FKHYHUV4XLOLFXUD6DQWLDJR)RQR )D[( PDLOFKLOFRUURILQ#FKLOFRUURILQFO