Jutjat de Primera Instància número 2 de Benidorm Juzgado de

Num. 7389 / 27.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 de Benidorm
25549
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Benidorm
Notificació de la sentencia dictada en el juí verbal número
2130/2012. [2014/9546]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 2130/2012. [2014/9546]
Procediment: juí verbal 002130/2012
De: Comunitat de Propietaris de l’Edifici Acacias II de Benidorm.
Procurador: Luis Cabanes Marhuenda.
Contra: Alfred Tronar Lambert Eulolie, Fernande Catherine Geyter
i Jacqueline Muset Hdda.
Procedimiento: juicio verbal 002130/2012
De: Comunidad de Propitarios del Edificio Acacias II de Benidorm.
Procurador: Luis Cabanes Marhuenda.
Contra: Alfred Tronar Lambert Eulolie, Fernande Catherine Geyter
y Jacqueline Muset Hdda.
En el present procediment verbal 2130/2012, seguit a instància de la
Comunitat de Propietaris de l’Edifici Acacias II de Benidorm en contra
d’Alfred Tronar Lambert Eulolie, Fernande Catherine Geyter i Jacqueline Muset Hddad, s’ha dictat la sentència que literalment diu el següent:
En el presente procedimiento verbal 2130/2012, seguido a instancia
de la Comunidad de Propitarios del Edificio Acacias II de Benidorm
frente a Alfred Tronar Lambert Eulolie, Fernande Catherine Geyter y
Jacqueline Muset Hddad, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es
el siguiente:
«Sentència número 185/2014
Ciutat de Benidorm, 17 de juny de 2014
José Francisco Bernal Alcover, magistrat jutge titular del Jutjat de
Primera Instància número 2 dels de Benidorm i partit, ha vist les presents actuacions de juí verbal número 002130/2012, seguides a instància
de la demandant Comunitat de Propietaris de l’Edifici Acacias II de
Benidorm, representada pel procurador dels tribunals, Luis Cabanes
Marhuenda, i assistida per un lletrat, Jesús Sánchez Sánchez, contra els
demandats, Alfred Tronar Lambert Eulolie, Fernande Catherine Geyter
i Jacqueline Muset Hddad, en situació processal de rebel·lia, sobre la
reclamació d’una quantitat.
Dispositiva
Que estimant com estime íntegrament la demanda formulada pel
procurador dels tribunals, Luis Cabanes Marhuenda, en nom i representació processal de la Comunitat de Propietaris de l’Edifici Acacias
II de Benidorm, contra els demandats, Alfred Tronar Lambert Eulolie,
Fernande Catherine Geyter i Jacqueline Muset Hddad, he de:
a) Condemnar i condemne els demandats: Alfred Tronar Lambert
Eulolie, Fernande Catherine Geyter i Jacqueline Muset Hddad, que
paguen a l’actora, Comunitat de Propietaris de l’Edifici Acacias II de
Benidorm, la suma reclamada com a principal en este procediment de
2.290,60 euros.
b) Condemnar i condemne els demandats, Alfred Tronar Lambert
Eulolie, Fernande Catherine Geyter i Jacqueline Muset Hddad, que
paguen a l’actora, Comunitat de Propietaris de l’Edifici Acacias II de
Benidorm, els interessos legals meritats per la dita suma, des de la data
de reclamació judicial (15.12.2012) fins a la data de la present resolució, i els interessos legals per mora processal de l’article 576 de la Llei
Enjudiciament Civil, meritats des de la data de la present resolució fins
a la data en què s’efectue íntegrament per la demandada el pagament
del que deu.
c) Condemnar i condemne els demandats, Alfred Tronar Lambert
Eulolie, Fernande Catherine Geyter i Jacqueline Muset Hddad, al pagament de totes les costes processals produïdes en este procediment.
Expediu un testimoniatge literal d’esta sentència i uniu-lo a estes
actuacions, i incloeu-ne l’original en el llibre de sentències civils d’este
jutjat.
Notifiqueu la present resolució a les parts, i feu-los saber que és
ferma i que contra esta no es pot interposar cap recurs, de conformitat
amb l’article 455-1 de la Llei d’Enjudiciament Civil, que establix que:
“Les sentències dictades en qualsevol classe de juí, les actuacions definitives i aquells altres que la llei expressament assenyale, seran apel·
lables, a excepció de les sentències dictades en els juís verbals per raó
de la quantia, quan esta no supere els 3.000 euros” segons la redacció
feta per la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització processal.
Protecció de dades de caràcter personal. S’advertix expressament
totes les parts, testimonis i pèrits, i la resta de persones que siguen
receptores de la present resolució, que hauran de guardar absoluta confidencialitat de tots les dades de caràcter personal que s’hi troben, i
queda terminantment prohibida la transmissió de les dites dades i/o la
comunicació d’estes per qualsevol mitjà o procediment, i estes hauran
de ser tractades exclusivament per als fins propis de l’Administració
de Justícia, ex Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
«Sentencia número 185/2014
Ciudad de Benidorm, 17 de junio de 2014
José Francisco Bernal Alcover, magistrado juez titular del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de los de Benidorm y su partido, ha
visto los presentes autos de juicio verbal número 002130/2012, seguidos
a instancia de la demandante Comunidad de Propitarios del Edificio
Acacias II de Benidorm, representada por el procurador de los tribunales Luis Cabanes Marhuenda y asistida por el letrado Jesús Sánchez
Sánchez contra los demandos Alfred Tronar Lambert Eulolie, Fernande
Catherine Geyter y Jacqueline Muset Hddad, en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.
Fallo
Que estimando como estimo íntegramente la demanda formulada por el
procurador de los tribunales Luis Cabanes Marhuenda, en nombre y representación procesal de la Comunidad de Propitarios del Edificio Acacias
II de Benidorm, contra los demandados Alfred Tronar Lambert Eulolie,
Fernande Catherine Geyter y Jacqueline Muset Hddad, debo:
a) Condenar y condeno a los demandados: Alfred Tronar Lambert
Eulolie, Fernande Catherine Geyter y Jacqueline Muset Hddad, a que le
haga pago a la actora, Comunidad de Propietarios del Edificio Acacias
II de Benidorm, de la suma reclamada como principal en este procedimiento de 2.290,60 euros.
b) Condenar y condeno a los demandados Alfred Tronar Lambert
Eulolie, Fernande Catherine Geyter y Jacqueline Muset Hddad, a que le
haga pago a la actora, Comunidad de Propitarios del Edificio Acacias II
de Benidorm, de los intereses legales devengados por dicha suma desde
la fecha de reclamación judicial (15.12.2012) hasta la fecha de la presente resolución; y los intereses legales por mora procesal del artículo
576 de la Ley Enjuiciamiento Civil, devengados desde la fecha de la
presente resolución hasta la fecha en que se efectúe íntegramente por la
demandada el pago de lo adeudado.
c) Condenar y condeno a los demandados Alfred Tronar Lambert
Eulolie, Fernande Catherine Geyter y Jacqueline Muset Hddad, al pago
de todas las costas procesales causadas en este procedimiento.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas
actuaciones, con inclusión de su original en el libro de sentencias civiles
de este juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que es firme y que contra la misma no cabe interponer recurso alguno,
de conformidad con el artículo 455-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que establece que: “Las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los
autos definitivos y aquellos otros que la ley expresesamenté señale,
serán apelables, con excepción de las sentencias dictadas en los juicios
verbales por razón de la cuantía cuando esta no supere los 3.000 euros”
según redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas
de Agilización Procesal.
Proteccion de datos de carácter personal. Se advierte expresamente
a todas las partes, testigos y peritos, y demás personas que sean receptoras de la presente resolución que, deberán guardar y absoluta confidencialidad de todos los datos de carácter personal obrantes en la misma;
quedando terminantemente prohibida la transmisión de dichos datos y/o
la comunicación por cualquier medio o procedimiento de los mismos,
debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia, ex Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
Num. 7389 / 27.10.2014
25550
de dades de caràcter personal; amb l’advertència d’incórrer en les responsabilitats administratives, civils i penals, que hi haja en qualsevol
altre cas.
Així esta és la meua sentència, que jutge definitivament en esta
instància, i que pronuncie, mane i firme.»
de Protección de Datos de Carácter Personal; bajo apercibimiento de
incurrir en las responsabilidades administrativas, civiles y penales, a
que haya en otro caso.
Así por esta mi sentencia, juzgado definitivamente en esta instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.»
I atés que els demandats, Alfred Tronar Lambert Eulolie, Fernández Catherine Geyter i Jacqueline Muset Hdda, es troben en parador
desconegut, s’expedix el present edicte a fi que els valga de notificació
en forma.
Y encontrándose dicho demandado, Alfred Tronar Lambert Eulolie,
Fernandez Catherine Geyter y Jacqueline Muset Hdda, en paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de notificación en
forma al mismo.
Benidorm, 8 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Maria
Engracia Román Ivorra.
Benidorm, 8 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Maria
Engracia Roman Ivorra.