PDF dokumentura sarrera (68.18 KB ) - Bizkaia.Net

BAO. 191. zk. 2014, urriak 7. Asteartea
— 21103 —
BOB núm. 191. Martes, 7 de octubre de 2014
Hirugarrena
Tercero
Dirulaguntzari dagokion zenbatekoa 2014ko apirilaren 15ko 54
Foru Dekretuko 36.artikulun ezarritakoari jarraiki eman eta ordainduko da.
El importe correspondiente a la subvención se otorgará y se
abonará según lo establecido en el artículo 36 del Decreto Foral
54, de 15 de abril de 2014.
Laugarrena
Cuarto
Ebazpen honen berri ematea interesdunari.
Bilbon, 2014ko abuztuaren 13an.—O.E. Turismorako eta
Kanpo Sustatzeko zuzendari nagusia, Gabino Martínez de Arenaza
Arrieta.—Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, Imanol Pradales Gil
Notificar a la persona interesada la presente resolución.
En Bilbao, a 13 de agosto de 2014.—V.º.Bº El director general de Turismo y Promoción Exterior, Gabino Martínez de Arenaza
Arrieta.—El diputado foral de Promoción Económica, Imanol Pradales Gil
(I-1601)
(I-1601)
Lehendakaritza Saila
•
Departamento de Presidencia
6749/2014 FORU AGINDUA, irailaren 25ekoa, Arakaldoko udalerriko Elexalde-Madariaga UE6ko P1ri dagokionez, Arau Subsidiarioen antolamendu xehekatuaren
aldarazpenari buruzkoa.
Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:
Lehenengoa: Arakaldoko udalerriko Arau Subsidiarioen unean
uneko aldarazpena, Elexalde-Madariagako UE6ri dagokionez,
agiriaren behin betiko onespena etetea harik-eta agiria egokitu arte;
egokitzapenean jasota eta bidezkotuta agertuko da 1 lurzatian ekipamenduen erabilera sartzeak ez duela burutzapenuneari esleitutako
egoitzazko erabilera orokorraren kalifikazioa aldatzen.
Bigarrena: Ebazpen hau Arakaldoko udalari eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurraldearen Antolakuntza Batzordeari jakinaraztea eta
lehenengo horri agindeia egitea ezarri zaizkion zuzenketak sartu ondoren eta epe ahalik eta motzenean dokumentazioaren hiru ale aurkez
ditzan bere behin betiko onespenari ekitearen ondoreetarako.
Hirugarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Administrazio-bidea amaitzen duen aipatu Ebazpenaren
aurka, hurrengo errekurtsoen Arteko edozein jarri ahalko duzu, zure
interesen defentsan egokitzat irizten duzun Beste edozein ekintzapideren kaltetan gabe:
a) Zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, egintza
jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik
hasita bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzietarako
Bilboko Epaitegian.
b) Aukeran eta aipatutako errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa ebazpena eman duen erakundearen
aurrean, ebazpena jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita hilabeteko epean.
Aipatu epean zehar BHI-105/2014-P05-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren, 2. solairuan.
Bilbon, 2014ko irailaren 25ean.
ORDEN FORAL 6749/2014, de 25 de septiembre, relativa
a la modificación de la ordenación pormenorizada de
Normas Subsidiarias del municipio Arakaldo relativa a la
P1 de la UE6 Elexalde-Madariaga.
Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
Primero: Suspender la aprobación definitiva de la Modificación
Puntual de Normas Subsidiarias del municipio de Arakaldo relativa a la UE6 de Elexalde-Madariaga hasta que se adapte el documento para que conste justificado que la introducción del uso equipamental en la Parcela 1 no altera la calificación global de uso
residencial atribuido a la Unidad de Ejecución.
Segundo: Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de
Arakaldo y a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco,
instando al primero para que, en el plazo más breve posible, presente tres ejemplares de la documentación para proceder a su aprobación definitiva, una vez introducidas las correcciones impuestas.
Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».
Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer cualquiera de los siguientes recursos, sin
perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente en defensa
de sus intereses:
a) Directamente, el recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao.
b) Potestativamente y con carácter previo al recurso citado,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes, a contar del día
siguiente al de la notificación o publicación de la misma.
Durante el referido plazo el expediente BHI-105/2014-P05-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de
Bilbao, Alda. Rekalde, 18, 2.a planta.
En Bilbao, a 25 de septiembre de 2014.
Lehendakaritzako foru diputatua,
UNAI REMENTERIA MAIZ
•
(I-1627)
Kultura Saila
El diputado foral de Presidencia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
•
(I-1627)
Departamento de Cultura
Kulturako foru diputatuaren 3086/2014 FORU AGINDUA,
urriaren 1ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren
18ko 32/2014 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako
diru-laguntzetarako eskabideak ebatzi zituen abuztuaren
14ko Kulturako foru diputatuaren 2705/2014 Foru Agindua aldarazten duena.
ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 3086/2014,
de 1 de octubre, por la que se modifica la Orden Foral de
la diputada foral de Cultura 2705/2014, de 14 de agosto,
por la que se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 32/2014, de 18 de marzo.
2014ko martxoaren 24an, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 18ko 32/2014 Foru Dekretuaren bidez, 2013/2014 denboraldiko Bizkaiko lehiaketako kirol jardueretan parte hartzen duten erakundeei —2013ko uztailaren 30eko 111/2013 Foru Dekretuan
ezarritakoaren babesean— diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen zituen arautegia argitaratu zen.
En fecha 24 de marzo de 2014 se hizo pública la normativa
por la que se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria
de concesión de subvenciones a las entidades que tomen parte
en las actividades deportivas durante la temporada 2013/2014 al
amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 111/2013, de 30 de julio,
por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
32/2014, de 18 de marzo.
cve: BAO-BOB-2014a191
•
— 21104 —
BOB núm. 191. Martes, 7 de octubre de 2014
Aipatutako Foru Dekretuaren 7.3 artikulua betez, eskabideak
Kulturako foru diputatuak ebatzi zituen, honakoaren bidez: Kulturako foru diputatuaren 2705/2014 Foru Agindua, abuztuaren
14koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 18ko 32/2014 Foru
Dekretuaren babesean aurkeztutako diru-laguntzetarako eskabideak ebazten dituena. Foru dekretu horren bidez, oinarri arautzaileak
eta deialdia onartzen dira, 2014ko ekitaldian 2013/2014 denboraldiko
Bizkaiko lehiaketako kirol jardueretan parte hartzen duten erakundeentzako diru-laguntzak ematea emateko (166. zenbakidun
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, irailaren 2koa).
Aipatutako Foru Aginduaren I. eranskinean ageri dira onetsitako diru-laguntza eskabideak.
Onetsitako diru-laguntza eskabide horien ordainketarako
administrazio tramiteetan, ordea, okerrak atzeman dira 12 entitate
onuradunen izenetan.
Horregatik, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeen
hautapen, antolaketa, araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.i eta 67.1 artikuluek, Kultura Sailaren Egitura Organikoari buruzko Araudia onartu zuen Bizkaiko Foru
Aldundiaren abenduaren 3ko 172/2013 Foru Dekretuak eta arloko
gainerako xedapenek Kultura Saileko titularrari ematen dizkioten
eskumenak kontuan harturik, honako hau
En cumplimiento del artículo 7.3 del citado Decreto Foral, las solicitudes fueron resueltas por la diputada foral de Cultura, previo informe
del Servicio de Deportes, mediante la Orden Foral de la diputada foral
de Cultura 2705/2014, de 14 de agosto, por la que se resuelven las
solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral
de la Diputación Foral de Bizkaia 32/2014, de 18 de marzo, por el
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de Concesión de subvenciones a las entidades que tomen parte en las actividades deportivas temporada 2013/2014 durante el ejercicio 2014
(«Boletín Oficial de Bizkaia» número 166, de 2 de septiembre).
En el Anexo I de la citada Orden Foral figuran las solicitudes
de subvención que fueron estimadas.
Durante la tramitación administrativa del pago de dichas solicitudes estimadas, se ha observado que la razón social de 12 de
las entidades beneficiarias no es correcta.
Por ello, habida cuenta de las atribuciones que confieren a la
titular del Departamento Foral de Cultura los artículos 39.i y 67.1
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, y el Decreto Foral de la Diputación foral de Bizkaia 172/2013, de 3 de diciembre, que aprueba
el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Cultura y demás disposiciones concordantes,
XEDATU DUT:
DISPONGO:
Lehenengoa: Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 18ko
32/2014 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako diru-laguntzetarako eskabideak ebazten dituen abuztuaren 14ko Kulturako foru
diputatuaren 2705/2014 Foru Aginduaren I. eranskina aldatzea.
Izena aldatu zaien proiektuen zerrenda honakoa da:
Primero: Modificar el Anexo I de la Orden Foral de la diputada
foral de Cultura, 2705/2014, de 14 de agosto, por la que se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 32/2014, de 18 de marzo.
La relación de proyectos cuya razón social ha sido modificada
es la que figura a continuación:
IFK
CIF
Eskatzailea
Solicitante
Proiektua
Proyecto
Ema kop.
Imp conc
G48085005
Asociación Galeoiak Maestro Zubeldia LHI Ikasleen Guraso Elkartea
Baloncesto 3X3/Saskibaloia 3X3, Baloncesto/
Saskibaloia, Futbol 5/Futbol 5
G48225882
Asociación de Padres y Madres de Alumnas y Alumnos del Colegio Ntra. Sra.
del Carmen Rafols de Portugalete
Ajedrez/Xakea, Atletismo/Cross/Atletismoa/
Krosa, Baloncesto 3X3/Saskibaloia 3X3, B
aloncesto/Saskibaloia
G48926364
Asociación Karmelo Ikastola Solokoetxe BHI-ko Kaiso Ikasleen Guraso eta
Laguntzaile Elkartea de Bilbao
Baloncesto/Saskibaloia, Deporte Rural/
Herri Kirola, Futbol 5/Futbol 5
G48090856
Asociación «Gure Magalean» Arrigorriako Guraso Elkartea de Arrigorriaga
Ajedrez/Xakea, Patinaje Carreras/Patinaje Lasterketak
267,47
G95650859
Asociación de Madres y Padres Gallarraga Aurrean
Baloncesto/Saskibaloia
309,20
G48156376
Asociación de Madres y Padres de Alumnos Herri Eskola Matiena de Abadiño
Atletismo/Cross/Atletismoa/Krosa, Baloncesto 3X3/
Saskibaloia 3X3, Baloncesto/Saskibaloia, Futbol 5/
Futbol 5, Futbol 7 B/Futbol 7 B
G48548325
C. Voleibol Galdakao
Voleibol/Boleibola, Voley Playa/Voley Playa
1.874,52
G95700159
Durangoko Masters Kirol Kluba
Atletismo/Cross/Atletismoa/Krosa
1.296,50
G48516710
Club Deportivo de Natación Tabirait Igela
Natación/Igeriketa
654,92
G95666228
Club Natación Zalla Zurkide
Natacion/Igeriketa
200,69
G95737565
Club Patinaje Hirualdapako Kumeak
Patinaje Artístico/Patinaje Artistikoa
240,02
G48084925
Itsasoko Ama Arraun Taldea
Remo/Arraunketa
277,63
Bigarrena: Foru Agindu hau entitate interesdunei jakinaraztea.
Hirugarrena: Foru Agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Laugarrena: Foru Agindu honen aurka, administrazio-bidea
amaitu baitu, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal
izango zaio Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatu andre
txit argiari hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epearen barruan; epeok jakinarazpena egiten den egunaren biharamunetik hasiko dira zenbatzen.
Bilbon, 2014ko urriaren 1ean.
Kulturako foru diputatua,
MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI
(I-1625)
1.280,54
391,24
1.859,62
763,86
Segundo: Notificar la presente Orden Foral a las entidades interesadas.
Tercero: Publicar la presente Orden Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Cuarto: Contra la presente Orden Foral, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
la Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura de la Diputación Foral de
Bizkaia, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, o recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados de igual forma.
En Bilbao, a 1 de octubre de 2014.
La diputada foral de Cultura,
MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI
(I-1625)
cve: BAO-BOB-2014a191
BAO. 191. zk. 2014, urriak 7. Asteartea