สำนวน: ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาส - bab.la

bab.la สำนวน: ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
ด้วยความเคารพ : งานแต่งงาน
Congratulations. Wishing the
both of you all the happiness
in the world.
Felicitaciones. Les deseamos
a ambos toda la felicidad del
mundo.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ที่เ
พิ่งแต่งงานใหม่ๆ
Congratulations and warm
wishes to both of you on your
wedding day.
Felicitaciones y los mejores
deseos para ambos en el día
de su boda.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ให
ม่ปลามัน
Congratulations on tying the
knot!
¡Felicitaciones por el gran
paso!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดี
กับคู่ข้าวใหม่ปลามันที่คุณรู้จักมานาน
พอสมควร
Congratulations on saying
your "I do's"!
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดี
กับคู่รักคู่ใหม่ที่คุณรู้จักมานานพอสมค
วร
Congratulations to the bride
and groom on their happy
union.
Felicitaciones a la novia y al
novio por su feliz unión.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานให
ม่ทั้งสองคน
Congratulations on your
engagement!
¡Felicitaciones por su / tu
compromiso!
สำนวนมาตรฐานที่ใช้แสดงความยินดี
กับการหมั้นทั้งสองคน
Wishing both of you all the
best on your engagement and
everything lies ahead.
Les deseo a ambos todo lo
mejor en su compromiso y
para el futuro.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่หมั้
น
Congratulations on your
engagement. I hope you will
both be very happy together.
Felicitaciones por su
compromiso. Espero que
ambos sean muy felices
juntos.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ทั้
งสองคน
Congratulations on your
engagement. I hope you will
make each other extremely
happy.
Felicitaciones por su
compromiso. Espero que se
hagan muy felices uno al otro.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่
Congratulations on your
engagement. Have you
decided upon big day yet?
Felicitaciones por su
compromiso. ¿Ya tienen una
fecha para el gran evento?
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ให
ม่ปลามัน ที่คุณรู้จักดีพอสมควรและจะ
ถามว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ไหน
Birthday greetings!
¡Feliz día!
คำอวยพรวันเกิด
สามารถเจอได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Happy Birthday!
¡Feliz cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป
สามารถหาได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Many happy returns!
¡Feliz cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป
สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Wishing you every happiness
on your special day.
Te deseo toda la felicidad en
este día especial.
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป
สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
May all your wishes come
true. Happy Birthday!
Espero que todos tus deseos
se hagan realidad. ¡Feliz
cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป
สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Wishing you every happiness
this special day brings. Have
a wonderful birthday!
Te deseo toda la felicidad que
este día pueda traer. ¡Qué
tengas un excelente
cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป
สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
ด้วยความเคารพ : งานหมั้น
ด้วยความเคารพ : วันเกิดและวันครบรอบ
1/5
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
Happy Anniversary!
¡Feliz aniversario!
คำอวยพรครบรอบทั่วไป
สามารถเห็นได้ในการ์ดครบรอบ
Happy…Anniversary!
¡Felicitaciones por su(s)...!
วันครบรอบเป็นวันที่คุณสังสรรค์วันค
รบรอบพิเศษ (เช่น วันครบรอบ 25 ปี
วันครบรอบ 40 ปี)
…years and still going strong.
Have a great Anniversary!
Después de... años aún tan
unidos como siempre. ¡Feliz
aniversario!
ใช้เพื่อเน้นระยะเวลาการแต่งงานของคุ
ณและอวยพรเนื่องในวันครบรอบ
Congratulations on your
Porcelain Wedding
Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas
de porcelana!
ใช้เพื่อสังสรรค์การแต่งงานครบ 20 ปี
Congratulations on your Silver
Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas
de plata!
ใช้เพื่อสังสรรค์งานแต่งงานครบ 25 ปี
Congratulations on your Ruby
Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas
de rubí!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบงานแต่งงา
นของคุณ 40 ปี
Congratulations on your Pearl
Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas
de perla!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 40
ปีของคุณ
Congratulations on your Coral
Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas
de coral!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 35
ปี
Congratulations on your Gold
Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas
de oro!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงา
น 50 ปีของเขา
Congratulations on your
Diamond Wedding
Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas
de diamante!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงา
น 60 ปีของเขา
Get well soon.
Qué te mejores pronto.
คำอวยพรขอให้ดีขิ้นแบบมาตรฐาน
สามารถเห็นได้ในการ์ดอวยพร
I hope you make a swift and
speedy recovery.
Espero que tengas una pronta
y rápida mejoría
คำอวยพรขอให้ดีขึ้นแบบมาตรฐาน
We hope that you will be up
and about in no time.
Esperamos que estés de pie y
como nuevo(a) muy pronto.
คำอวยขอให้สุขภาพดีขึ้นแบบมาตรฐา
นจากผู้อวยพรหลายคน
Thinking of you. May you feel
better soon.
Mis pensamientos están
contigo. Espero que te
mejores pronto.
คำอวยพรขอให้หายดีขึ้นแบบมาตรฐา
น
From everybody at…, get well
soon.
Por parte de todos en...,
esperamos que te mejores
pronto.
คำอวยพรขอให้สุขภาพดีขึ้นจากผู้คนห
ลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน
Get well soon. Everybody
here is thinking of you.
Qué te mejores pronto. Todos
en... te envían cariños.
คำอวยพรให้สุขภาพดีขึ้นจากหลายคน
ในบริษัทหรือที่ทำงาน
ด้วยความเคารพ : คำอวยพรขอให้ดีขึ้น
ด้วยความเคารพ : การแสดงความยินดีทั่วไป
Congratulations on…
Felicitaciones por...
ประโยคแสดงความยินดีทั่วไป
I wish you the best of luck and
every success in…
Te deseo la mejor de las
suertes y todo el éxito en...
ใช้เมื่อต้องการอวยพรให้คนใดคนหนึ่ง
ประสบความสำเร็จ
I wish you every success in…
Te deseo todo el éxito en...
ใช้เมื่อต้องการอวยพรความสำเร็จให้แ
ก่คนใดคนหนึ่งในอนาคต
We would like to send you our
congratulations on…
Quisiéramos enviar nuestras
felicitaciones por...
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่ง
ในหัวข้อเฉพาะ
Well done on…
Bien hecho. Felicitaciones
por...
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
คนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
Congratulations on passing
your driving test!
¡Felicitaciones por pasar tu
examen de conducir!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคนที่
สอบใบขับขี่ผ่าน
2/5
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
Well done. We knew you
could do it.
Bien hecho. Sabíamos que
podías lograrlo.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
สักคน ส่วนมากจะเป็นเพื่อนสนิทหรือ
สมาชิกในครอบครัว
Congrats!
¡Felicitaciones!
ไม่เป็นทางการ ไม่ค่อยเป็นเรื่องปกติ
ใช้ในการแสดงความยินดีคนใดคนหนึ่
ง
Congratulations on your
graduation!
¡Felicitaciones por tu
graduación!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จกา
รศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Congratulations on passing
your exams!
¡Felicitaciones por pasar tus
exámenes!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีที่ทำแบ
บทดสอบผ่าน
Who's a clever bunny then?
Well done on acing your
exam!
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones
por esa calificación!
สำนวนไม่เป็นทางการ
ใช้เมื่อคนที่รู้จักทำแบบทดสอบผ่าน
Congratulations on getting
your Masters and good luck in
the world of work.
Felicitaciones por haber
obtenido tu máster y buena
suerte en el mundo laboral.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
สักคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโ
ทและอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต
Well done on your great exam
results and all the best for the
future.
Felicitaciones por tus
excelentes resultados en los
exámenes y los mejores
deseos para el futuro.
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
สักคนที่สามารถสอบผ่านแต่ไม่แน่ใจว่
าเขาจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ
ไม่
Congratulations on your exam
results. Wishing you all the
best for your future career.
Felicitaciones por los
resultados en tus exámenes.
Te deseo lo mejor en tus
estudios futuros.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
สักคนที่ทำข้อสอบผ่านและกำลังตามห
างานทำอยู่
Well done on getting into
University. Have a great time!
Felicitaciones por haber
entrado a la universidad. ¡Qué
la pases bien!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใคร
สักคนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ
ด้
We are all deeply shocked to
hear of the sudden death
of…and we would like to offer
our deepest sympathy.
Estamos profundamente
afectados por escuchar sobre
la muerte repentina de X y
quisiéramos ofrecer nuestro
más sincero pésame.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสี
ยคนรักไป ความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใ
ครสามารถทำนายได้
We are so very sorry to hear
about your loss.
Lamentamos escuchar sobre
su/tu pérdida.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสี
ยคนรักไป
I offer you my deepest
condolences on this dark day.
Te/Le ofrezco mis más
sinceras condolencias en este
triste día.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสี
ยคนรักไป
We were disturbed and
saddened by the untimely
death of your
son/daughter/husband/wife,
….
Estamos abatidos y tristes por
la muerte de su/ tu
hijo/hija/esposo/esposa, X.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำห
รับการสูญเสียของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/
ภรรยา(รวมไปถึงคนที่เจ็บป่วย)
Please accept our deepest
and most heartfelt
condolences at this most
challenging time.
Por favor acepta/acepte
nuestras más sinceras
condolencias en estos
difíciles momentos.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำห
รับการสูญเสียคนใกล้ชิด
Our thoughts are with you and
your family at this most
difficult time of loss.
Nuestros pensamientos están
contigo/con usted y con tu/su
familia en estos momentos
tan difíciles.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำห
รับการสูญเสียคนใกล้ชิด
ด้วยความเคารพ : ความสำเร็จทางวิชาการ
ด้วยความเคารพ : การปลอบโยน
3/5
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
ด้วยความเคารพ : ความสำเร็จทางหน้าที่การงาน
We wish you the best of luck
in your new job at…
Te deseamos la mejor de las
suertes en tu nuevo trabajo
en...
ใช้เพื่ออวยพรให้ใครสักคนประสบควา
มสำเร็จในหน้าที่การงาน
From all at…, we wish you the
best of luck in your new job.
De parte de todos en..., te
deseamos la mejor de las
suertes en tu nuevo trabajo.
ใช้เมื่อเพื่อนร่วมงานเก่าอวยพรให้ใคร
สักคนโชคดีในงานใหม่
We wish you the best of luck
in your new position of…
Te deseamos la mejor de las
suertes en tu nuevo puesto
en...
ใช้เมื่อผู้ร่วมงานอวยพรให้คนหนึ่งประ
สบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
We wish you every success
for your latest career move.
Te deseamos todo el éxito en
este nuevo paso en tu
carrera.
ใช้เมื่อเพื่อร่วมงานคนเก่าอวยพรให้ใค
รคนหนึ่งประสบความสำเร็จในงานให
ม่ที่เขาได้รับ
Congratulations on getting the
job!
¡Felicitaciones por ese
trabajo!
ใช้เมื่อแสดงความยินดีกับใครสักคนที่
ได้รับงานใหม่
Good luck on your first day
at…
Buena suerte en tu primer día
en...
ใช้เมื่ออวยพรให้ใครสักคนโชคดีกับกา
รทำงานวันแรก
We were delighted to hear of
the birth of your new baby
boy/girl. Congratulations.
Estamos encantados de
escuchar sobre el nacimiento
de su bebé. Felicitaciones.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเ
นิดบุตร
Congratulations on your new
arrival!
¡Felicitaciones por la llegada
del nuevo bebé/de la nueva
bebé!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเ
นิดบุตรของพวกเขา
For the new mother. Best
wishes for you and your
son/daughter.
Por la nueva mamá.
Felicitaciones por tu bebé.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่ได้ใ
ห้กำเนิดบุตรของเธอ
Congratulations on the arrival
of your new beautiful baby
boy/girl!
¡Felicitaciones por la llegada
de su hermoso/hermosa
bebé!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักในการก
ำเนิดลูกของพวกเขา
To the very proud parents
of… . Congratulations on your
new arrival. I'm sure you will
make wonderful parents.
Por los orgullosos padres
de... Felicitaciones por su
recién nacido/nacida. Estoy
seguro(a) que serán unos
maravillosos padres.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเ
นิดลูกของพวกเขา
Many thanks for…
Muchas gracias por...
ใข้สำหรับการของคุณทั่วไป
I would like to thank you on
behalf of my husband/wife
and myself…
Me gustaría
agradecerte/agradecerle en
nombre de mi esposo/esposa
y en mi nombre...
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนในฐา
นะตัวเองและคนอื่นๆ
I really don't know how to
thank you for…
Sinceramente no sé cómo
agradecerte por...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกดีต่อใครสักคนที่เขาคน
นั้นทำอะไรให้คุณ
As a small token of our
gratitude…
Como una pequeña muestra
de gratitud...
ใช้เมื่อต้องการให้ของขวัญใครสักคนเ
พื่อเป็นการขอบคุณ
We would like to extend our
warmest thanks to…for…
Quisiera extender nuestros
más sinceros
agradecimientos para... por...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกสำนึกบุญคุณต่อใครสัก
คนที่เขาทำสิ่งดีๆให้คุณ
We are very grateful to you
for…
Estamos muy agradecidos
con ustedes/contigo por...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนอย่าง
จริงใจเมื่อเขาทำอะไรให้คุณ
ด้วยความเคารพ : การเกิด
ด้วยความเคารพ : ขอบคุณมาก
4/5
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
Don't mention it. On the
contrary: we should be
thanking you!
Ni siquiera lo menciones. Por
el contrario, gracias a ti.
ใช้เมื่อใครสักคนขอบคุณคุณ
แต่สิ่งที่เขาทำก็ก่อประโยชน์ให้คุณเช่น
เดียวกัน
Season's greetings from…
¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año
Nuevo!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการเฉลิมฉ
ลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
Merry Christmas and a Happy
New Year!
¡Feliz Navidad y Feliz Año
Nuevo!
ใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อเฉลิมฉลอง
วันคริสต์มาสและวันปีใหม่
Happy Easter!
¡Felices Pascuas!
ใช้ในประเทศคริสเตียนเพื่อสังสรรค์แ
ละเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์
Happy Thanksgiving!
¡Feliz día de Acción de
Gracias!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองวัน
ขอบคุณพระเจ้า
Happy New Year!
¡Feliz Año Nuevo!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันปีใหม่
Happy Holidays!
¡Felices Fiestas!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อเฉ
ลิมฉลองวันหยุด(โดยเฉพาะช่วงคริสต์
มาสและฮานูก้า)
Happy Hanukkah!
¡Feliz Hanukkah!
ใช้เมื่อสังสรรค์วันฮานูก้า
Happy Diwali to you. May this
Diwali be as bright as ever.
Feliz Diwali. Espero que este
Diwali brille como nunca.
ใช้สำหรับการสังสรรค์เทศกาลดิวาลี
Merry Christmas! / Happy
Christmas!
¡Feliz Navidad!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉ
ลองวันคริสต์มาส
Merry Christmas and a Happy
New Year!
¡Feliz Navidad y próspero Año
Nuevo!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉ
ลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
ด้วยความเคารพ : การทักทายตามโอกาส
5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)