Presentación de PowerPoint

Num. 7385 / 21.10.2014
25055
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedixen
ajudes a la difusió del llibre i la lectura. [2014/9496]
RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2014, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se conceden ayudas a la difusión del libro y la lectura. [2014/9496]
Per mitjà de l’Orde 31/2014, de 9 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7275, 16.05.2014), es va convocar la
concessió d’ajudes a la difusió del llibre i la lectura.
Finalitzat el termini de presentació de soŀlicituds, acompanyades
de la corresponent documentació, es va constituir la comissió prevista
en les bases de l’esmentada convocatòria, la qual ha elevat la proposta
corresponent.
En virtut de les competències transferides a la Generalitat en matèria de cultura pel Reial Decret 3066/1983, de 13 d’octubre; d’acord
amb l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i de
conformitat amb l’esmentada convocatòria, resolc:
Mediante la Orden 31/2014, de 9 de mayo, de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte (DOCV 7275, 16.05.2014), se convocó
la concesión de ayudas a la difusión del libro y la lectura.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, acompañadas de
la correspondiente documentación, se constituyó la comisión prevista
en las base de la citada convocatoria, la cual ha elevado la propuesta
correspondiente.
En virtud de las competencias transferidas a la Generalitat en materia de cultura por el Real Decreto 3066/1983, de 13 de octubre; de
acuerdo con el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del
Consell; y de conformidad con la citada convocatoria, resuelvo:
Primer
Concedir a les associacions i empreses editorials que es mencionen a continuació les següents ajudes econòmiques per un import de
200.000 euros, en concepte de transferències corrents, que es faran
efectives amb càrrec al pressupost de l’any 2014 de la Generalitat, dins
de l’aplicació pressupostària 09.03.01.452.10, capítol IV i de la línia
T7629000 denominada «Ajudes a la difusió del llibre i la lectura». Estes
ajudes estan sotmeses al règim de minimis, d’acord amb el que indica
l’article 3 del Reglament (CE) número 1407/2013, de 18 de desembre,
de la comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L
352, 24.12.2013), i només podran finançar les activitats que es detallen
a continuació:
Primero
Conceder a las asociaciones y empresas editoriales que se citan a
continuación las siguientes ayudas económicas por importe de 200.000
euros, en concepto de transferencias corrientes, que se harán efectivas
con cargo al presupuesto del año 2014 de la Generalitat, dentro de la
aplicación presupuestaria 09.03.01.452.10, capítulo IV y de la línea
T7629000 denominada «Ayudas a la difusión del libro y la lectura».
Estas ayudas están sometidas al régimen de minimis, de acuerdo con lo
que indica el artículo 3 del Reglamento (CE) número 1407/2013, de 18
de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis (DOUE L 352, 24.12.2013), y solamente podrán
financiar las actividades que se detallan a continuación:
Soŀlicitat
Concedit
Agrupació Literària Amics de la Poesia
Gastos de funcionament
Total
1.792,95 1.792,95 Soŀlicitat
Concedit
321,74
321,74
Agrupación Literaria Amigos de la Poesía
Gastos de funcionamiento
1.792,95 Total
1.792,95 321,74
321,74
Andana Llibres, SL
Bolsa de viaje Feria del Libro
de Bolonia 2014
Total
1.066,40 1.066,40 281,19
281,19
Asociación Valencia Negra
Festival de Género Negro de Valencia 2014
Total
2.174,95 2.174,95 1.561,11
1.561,11
57.162,68 7.927,11 30.512,68 26.231,89 121.834,36 10.257,38
5.689,82
21.901,00
13.833,85
51.682,05
Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana
Gastos de funcionamiento
601,26 Publicaciones
1.497,60 Total
2.098,86 107,89
1.074,93
1.182,82
Andana Llibres, SL
Bossa de viatge Fira del Llibre
de Bolonya 2014
Total
1.066,40 1.066,40 281,19
281,19
Associació València Negra
Festival de Gènere Negre de València 2014
Total
2.174,95 2.174,95 1.561,11
1.561,11
Associació d’Editors del País Valencià
Gastos de funcionament
La Plaça del Llibre
Un país de llibre
Fira del Llibre de València 2014
Total
57.162,68 7.927,11 30.512,68 26.231,89 121.834,36 10.257,38
5.689,82
21.901,00
13.833,85
51.682,05
Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana
Gastos de funcionament
601,26 Publicacions
1.497,60 Total
2.098,86 107,89
1.074,93
1.182,82
Associació Professional d’Il·lustradors de València
Publicacions
7.670,98 5.505,98
Exposicions, tertúlies, tallers,
conferències i congressos
6.254,49 4.489,27
Gastos de funcionament
7.206,30 1.293,11
Fira del Llibre de València 2014
2.492,25 1.314,33
Total
23.624,02 12.602,69
Associació d’Editors del País Valencià
Gastos de funcionamiento
La Plaça del Llibre
Un país de llibre
Feria del Libro de Valencia 2014
Total
Associació Professional d’Il·lustradors de València
Publicaciones
7.670,98 5.505,98
Exposiciones, tertulias, talleres,
conferencias y congresos
6.254,49 4.489,27
Gastos de funcionamiento
7.206,30 1.293,11
Feria del Libro de Valencia 2014
2.492,25 1.314,33
Total
23.624,02 12.602,69
Num. 7385 / 21.10.2014
Ateneo Republicano Blasco Ibáñez
Gastos de funcionament
Publicació de llibres
Conferències, recitals, homenatges
i presentacions de llibres
Total
Edicions Bromera, Empresa Editorial, SL
Bossa de viatge Fira del Llibre
de Bolonya 2014
Total
Editorial Alfredo Ortells, SL
Bossa de viatge Liber 2013
Bossa de viatge Fira del Llibre
de Guadalajara 2013
Total
25056
1.033,64 4.669,35 185,48
3.351,51
738,31 6.441,30 529,93
4.066,92
2.439,51 2.439,51 643,26
643,26
391,99 103,36
3.225,74 3.617,73 850,58
953,94
Feditrés Empresa Editorial, SL (Algar Editorial)
Bossa de viatge Liber 2013
508,08 Bossa de viatge Fira del Llibre
de Guadalajara 2013
1.644,20 Total
2.152,28 Gremi de Llibrers de València
Gastos de funcionament
Fira del Llibre de València 2014
Total
133,97
433,55
567,52
20.791,42 3.730,85
161.926,35 85.394,70
182.717,77 89.125,55
Ateneo Republicano Blasco Ibáñez
Gastos de funcionamiento
Publicación de libros
Conferencias, recitales, homenajes
y presentaciones de libros
Total
Edicions Bromera, Empresa Editorial, SL
Bolsa de viaje Feria del Libro
de Bolonia 2014
Total
Editorial Alfredo Ortells, SL
Bolsa de viaje Liber 2013
Bolsa de viaje Feria del Libro
de Guadalajara 2013
Total
1.033,64 4.669,35 185,48
3.351,51
738,31 6.441,30 529,93
4.066,92
2.439,51 2.439,51 643,26
643,26
391,99 103,36
3.225,74 3.617,73 850,58
953,94
Feditrés Empresa Editorial, SL (Algar Editorial)
Bolsa de viaje Liber 2013
508,08 Bolsa de viaje Feria del Libro
de Guadalajara 2013
1.644,20 Total
2.152,28 Gremi de Llibrers de València
Gastos de funcionamiento
Feria del Libro de Valencia 2014
Total
133,97
433,55
567,52
20.791,42 3.730,85
161.926,35 85.394,70
182.717,77 89.125,55
Gremi de Llibreters de Castelló i Comarques
Fira del Llibre de Castelló 2014
24.889,36 13.125,84
Total
24.889,36 13.125,84
Gremi de Llibreters de Castelló i Comarques
Feria del Libro de Castellón 2014
24.889,36 13.125,84
Total
24.889,36 13.125,84
Gremio de Libreros de Lance de la Comunidad Valenciana
Fira del llibre antic i d’ocasió
de Castelló 2013
7.700,00 4.060,73
Fira del llibre antic i d’ocasió
de València 2014
25.196,69 13.287,92
Fira del llibre antic i d’ocasió
d’Alacant de primavera 2014
5.213,03 2.749,18
Fira del llibre antic i d’ocasió
d’Alacant d’hivern 2013
5.469,52 2.884,45
Total
43.579,24 22.982,28
Gremio de Libreros de Lance de la Comunidad Valenciana
Feria del libro antiguo y de ocasión
de Castellón 2013
7.700,00 4.060,73
Feria del libro antiguo y de ocasión
de Valencia 2014
25.196,69 13.287,92
Feria del libro antiguo y de ocasión
de Alicante de primavera 2014
5.213,03 2.749,18
Feria del libro antiguo y de ocasión
de Alicante de invierno 2013
5.469,52 2.884,45
Total
43.579,24 22.982,28
SR Servicios y Producciones, SL
Bossa de viatge Fira del Llibre
de Guadalajara 2013
Total
327,00
327,00
SR Servicios y Producciones, SL
Bolsa de viaje Feria del Libro
de Guadalajara 2013
Total
142,99
142,99
Servicios Reprográficos Integrales, SL
(Editorial Club Universitario)
Bolsa de viaje Liber 2013
Total
Servicios Reprográficos Integrales, SL
(Editorial Club Universitario)
Bossa de viatge Liber 2013
Total
Vicente Ferrer Azcoiti (Media Vaca)
Bossa de viatge Fira del Llibre
de Varsòvia 2014
Bossa de viatge Fira del Llibre
de Bolonya 2014
Total
1.240,11 1.240,11 542,30 542,30 507,17 133,73
1.135,31 1.642,48 299,37
433,10
La quantia total de la convocatòria publicada en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana número 7275, de 16 de maig de 2014, per
mitjà de l’Orde 31/2014, de 9 de maig de 2014, de la Conselleria d’Edu-
Vicente Ferrer Azcoiti (Media Vaca)
Bolsa de viaje Feria del Libro
de Varsovia 2014
Bolsa de viaje Feria del Libro
de Bolonia 2014
Total
1.240,11 1.240,11 327,00
327,00
542,30 542,30 142,99
142,99
507,17 133,73
1.135,31 1.642,48 299,37
433,10
La cuantía total de la convocatoria publicada en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana número 7275, de 16 de mayo de 2014,
mediante la Orden 31/2014, de 9 de mayo de 2014, de la Consellería
Num. 7385 / 21.10.2014
25057
cació, Cultura i Esport, ascendix a 200.000 euros que s’han distribuït
en la seua totalitat.
de Educación, Cultura y Deporte, asciende a 200.000 euros que se han
distribuido en su totalidad.
Segon
Desestimar les soŀlicituds presentades per Dylar Edicions, SL, i
Onada Edicions, SL, per incomplir la base tercera, apartat quart de la
convocatòria. Desestimar, així mateix, les soŀlicituds presentades per
l’Associació Nous Escriptors del Campello (ANUESCA) i l’Associació
Provincial de Llibrers i Paperers d’Alacant, per no ajustar-se a la base
quinta, apartat 1, de les bases de la convocatòria, ja que han sigut presentades fora del termini establit en la dita base.
Segundo
Desestimar las solicitudes presentadas por Dylar Ediciones, SL,
y Onada Edicions, SL, por incumplir la base tercera, apartado cuarto
de la convocatoria. Desestimar, asimismo, las solicitudes presentadas
por la Asociación Nuevos Escritores del Campello (ANUESCA) y la
Asociación Provincial de Libreros y Papeleros de Alicante, por no ajustarse a la base quinta, apartado 1, de las bases de la convocatoria, al ser
presentadas fuera del plazo establecido en dicha base.
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que ha
dictat l’acte en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de publicar-se, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o un recurs contenciós administratiu davant de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de
l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer un recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha
dictado el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
de la publicación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente de la publicación, de conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
València, 17 d’octubre de 2014.– La directora general de Cultura,
p.d. (OC 09.05.2014, DOCV 7275): Marta Alonso Rodríguez.
Valencia, 17 de octubre de 2014.– La directora general de Cultura,
p. d. (OC 09.05.2014, DOCV 7275): Marta Alonso Rodríguez.