ORDE 5/2015, de 9 de febrer, de la Conselleria d`Educació, Cultura

Num. 7464 / 12.02.2015
4190
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
ORDE 5/2015, de 9 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques
per a la realització d’estudis universitaris durant el curs
acadèmic 2014-2015 en les universitats de la Comunitat
Valenciana. [2015/1202]
ORDEN 5/2015, de 9 de febrero, de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios
durante el curso académico 2014-2015 en las universidades de la Comunitat Valenciana. [2015/1202]
La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana, establix en l’article 53 que correspon a la Generalitat la
competència exclusiva en la regulació i l’administració de l’ensenyança
en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense
perjuí de les facultats que corresponen a l’Estat.
La Llei de la Generalitat Valenciana 7/1992, de 28 de desembre,
de Pressupostos per a l’exercici de 1993, va disposar que el Consell
hauria de desenrotllar una línia de beques o ajudes dirigides a atendre
els gastos de matrícula dels alumnes de les universitats públiques de la
Comunitat Valenciana que ho sol·liciten. Per a concedir-les es tindran en
compte la capacitat econòmica i l’aprofitament acadèmic, sense perjuí
de la coordinació amb el sistema general de beques i ajudes a l’estudi.
La present convocatòria es regix pel que disposa el Decret
132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió
de beques.
Per tot això, d’acord amb l’article 47 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de
juny de 1991, i vista la proposta de 21 de gener de 2015, del director
general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, i de conformitat amb
esta,
La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, establece en el artículo 53 que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en la regulación y la administración de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado.
La Ley de la Generalitat Valenciana 7/1992, de 28 de diciembre, de
Presupuestos para el ejercicio de 1993, dispuso que el Consell debería
desarrollar una línea de becas o ayudas dirigidas a atender los gastos
de matrícula de aquellos alumnos de las universidades públicas de la
Comunitat Valenciana que lo soliciten. Para su concesión se tendrá en
cuenta la capacidad económica y el aprovechamiento académico, sin
perjuicio de la coordinación con el sistema general de becas y ayudas
al estudio.
El Consell, consciente de la necesidad de invertir en formación de
capital humano, pretende continuar en esta línea de ampliar el alcance
de las becas y ayudas para que lleguen a una mayoría de estudiantes universitarios de la Comunitat Valenciana, y así favorecer la competencia,
la igualdad de oportunidades y la excelencia en el rendimiento académico. Con esta finalidad, el Decreto 40/2002, de 5 de marzo (DOGV
4207, 11.03.2002), del Gobierno Valenciano, de medidas de apoyo a los
estudiantes universitarios en la Comunidad Valenciana, modificado por
el Decreto 88/2006, de 16 de junio (DOGV 5284, 20.06.2006), dispuso
que podrían establecerse ayudas para la exención del pago de la tarifa
de las tasas por servicios académicos universitarios.
El referido Decreto 88/2006 amplía la cobertura de estas ayudas a
los alumnos que cursan sus estudios en las universidades privadas de la
Comunitat Valenciana.
El artículo 148.3 del texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25
de febrero, establece que se compensará a las universidades el importe
de las tasas no satisfechas por los alumnos becarios.
Dado el carácter de estas ayudas, que van dirigidas a un colectivo
que no ejerce actividad económica, estas subvenciones, por la propia
naturaleza de los beneficiarios a quienes van destinadas, quedan excluidas de la aplicación del principio de incompatibilidad con el Mercado
Común formulado en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, no siendo, por tanto, obligatoria la notificación de las
mismas a la Comisión Europea.
La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el Decreto
132/2009, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se regula la concesión de becas.
Por todo ello, de acuerdo con el artículo 47 del texto refundido de
la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto
Legislativo de 26 de junio de 1991, y vista la propuesta de 21 de enero
de 2015, del director general de Universidad, Estudios Superiores y
Ciencia, y de conformidad con la misma,
ORDENE
ORDENO
Primer
Es convoquen beques per al curs acadèmic 2014-2015, per a la realització d’estudis universitaris en les universitats que integren el sistema universitari valencià, a les quals fa referència l’article 2 de la Llei
4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del sistema universitari valencià.
La concessió d’estes beques es regirà per les bases que s’adjunten
com a annex I a esta orde.
Primero
Se convocan becas para el curso académico 2014-2015, para la realización de estudios universitarios en las universidades que integran el
sistema universitario valenciano, a las que hace referencia el artículo 2
de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del sistema universitario valenciano.
La concesión de estas becas se regirá por las bases que se adjuntan
como anexo I a esta orden.
Segon
La compensació a les universitats públiques de l’import de les
taxes no satisfetes pels estudiants a qui es concedisca l’exempció i el
Segundo
La compensación a las universidades públicas del importe de las
tasas no satisfechas por los estudiantes a los que se conceda la exención
El Consell, conscient de la necessitat d’invertir en formació de
capital humà, pretén continuar en esta línia d’ampliar l’abast de les
beques i ajudes perquè arriben a una majoria d’estudiants universitaris
de la Comunitat Valenciana, i així afavorir la competència, la igualtat d’oportunitats i l’excel·lència en el rendiment acadèmic. Amb esta
finalitat, el Decret 40/2002, de 5 de març (DOGV 4207, 11.03.2002),
del Govern Valencià, de mesures de suport als estudiants universitaris a
la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 88/2006, de 16 de juny
(DOGV 5284, 20.06.2006), va disposar que es podrien establir ajudes
per a l’exempció del pagament de la tarifa de les taxes per servicis acadèmics universitaris.
El mencionat Decret 88/2006 amplia la cobertura d’estes ajudes als
alumnes que cursen els seus estudis en les universitats privades de la
Comunitat Valenciana.
L’article148.3 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat
Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, establix que es compensarà a les universitats l’import de les taxes no satisfetes pels alumnes becaris.
Atés el caràcter d’estes ajudes, que van dirigides a un col·lectiu
que no exercix activitat econòmica, estes subvencions, per la mateixa
naturalesa dels beneficiaris als quals van destinades, queden excloses de
l’aplicació del principi d’incompatibilitat amb el Mercat Comú formulat
en l’article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, i no és
per tant obligatori que es notifiquen a la Comissió Europea.
Num. 7464 / 12.02.2015
4191
pagament de l’ajuda de matrícula als alumnes d’universitats privades
se sufragarà amb càrrec al crèdit del pressupost de la Generalitat per a
l’any 2015 per un import global de 3.000.000 € (tres milions d’euros),
aplicació pressupostaria 09.02.2003.422.60.4, línia T1313000 del programa Universitat i Estudis Superiors.
y el pago de la ayuda de matrícula a los alumnos de universidades privadas, se sufragará con cargo al crédito del presupuesto de la Generalitat
para el año 2015 por un importe global máximo de 3.000.000 € (tres
millones de euros), aplicación presupuestaria 09.02.2003.422.60.4, línea
T1313000 del programa Universidad y Estudios Superiores.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
Per als alumnes d’universitats privades l’ajuda per al pagament
dels gastos de matrícula a què fa referència la base segona, punt 2, no
excedirà l’import per activitat docent de la taxa per servicis acadèmics
universitaris que s’establisca, per a titulacions equivalents, en el corresponent decret de taxes de la Generalitat.
Primera
Para los alumnos de universidades privadas la ayuda para el pago
de los gastos de matrícula a la que hace referencia la base segunda,
punto 2, no excederá del importe por actividad docente de la tasa por
servicios académicos universitarios que se establezca, para titulaciones
equivalentes, en el correspondiente decreto de tasas de la Generalitat.
Segona
Les comissions de selecció, establides en la base vint-i-quatre,
adaptaran els requisits acadèmics establits en esta orde als alumnes que
seguisquen plans d’estudi organitzats per assignatures.
Segunda
Las comisiones de selección, establecidas en la base vigésimo cuarta, adaptarán los requisitos académicos establecidos en esta orden a los
alumnos que sigan planes de estudio organizados por asignaturas.
DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Es faculta el director general d’Universitat, Estudis Superiors i
Ciència, de conformitat amb el Decret 140/2014, de 5 de setembre, del
Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, perquè dicte les resolucions complementàries que siguen necessàries per a dur a terme el que disposa
esta orde i es delega en ell l’atribució d’atorgar les subvencions a què es
referix esta convocatòria.
Primera
Se faculta al director general de Universidad, Estudios Superiores y
Ciencia, de conformidad con el Decreto 140/2014, de 5 de septiembre,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, para que dicte las
resoluciones complementarias que sean necesarias para llevar a cabo
lo dispuesto en esta orden y se delega en él la atribución de otorgar las
subvenciones a que se refiere esta convocatoria.
Segona
La present orde produirà efectes l’endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Segunda
La presente orden producirá efectos al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercera
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de
la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa
fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de
reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu,
atenent els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercera
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, el presente acto, que pone fin
a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición
o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo en
los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la consellera
de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
b) El recurs contenciós administratiu ha de posar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de
dos mesos a comptar des de l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.
València, 9 de febrer de 2015
La consellera d’Educació, Cultura i Esport,
MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET
ANNEX I
Bases
Normes de caràcter general
Primera. Beneficiaris i Estudis compresos
1. Es podrà sol·licitar la beca per a la realització d’estudis universitaris per aquells alumnes matriculats durant el curs acadèmic 2014-2015
en qualsevol de les ensenyances següents:
a) Ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de grau i de màster universitari.
Valencia, 9 de febrero de 2015
La consellera de Educación, Cultura y Deporte,
MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET
Anexo I
Bases
Normas de carácter general
Primera. Beneficiarios y estudios comprendidos
1. Podrá solicitarse la beca para la realización de estudios universitarios por aquellos alumnos y alumnas matriculados durante el curso
académico 2014-2015, en cualquiera de las enseñanzas siguientes:
a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de grado y de máster
universitario.
Num. 7464 / 12.02.2015
4192
b) Ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció dels títols
de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i
arquitecte tècnic.
c) Complements de formació per a accés o obtenció del títol de
màster, i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau o per
a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.
2. No s’inclouen en esta convocatòria exempcions ni ajudes per a
la realització d’estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis
d’especialització ni estudis conduents a l’obtenció de títols propis de
les universitats.
b) Enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos de licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, maestro, ingeniero
técnico y arquitecto técnico.
c) Complementos de formación para acceso u obtención del título
de máster, y créditos complementarios para la obtención del título de
grado o para proseguir estudios oficiales de licenciatura.
2. No se incluyen en esta convocatoria exenciones ni ayudas para
la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado,
estudios de especialización ni estudios conducentes a la obtención de
títulos propios de las universidades.
Segona. Naturalesa i quantia de la beca
1. Per als alumnes matriculats en universitats públiques, la beca
consistirà en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits matriculats. Este import serà l’establit en el Decret 110/2014, d’11 de juliol,
del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de
servicis acadèmics universitaris per al curs 2014-2015 (DOCV 7316,
14.07.2014).
2. Per als alumnes d’universitats privades esta beca consistirà en
una ajuda per al pagament dels gastos de matrícula dels crèdits en què
s’haja matriculat l’estudiant. La quantia d’esta ajuda de matrícula no
excedirà l’import establit en el Decret 110/2014 abans esmentat, per a
la mateixa o anàloga titulació i pla d’estudis. En cas d’alumnes matriculats en les ensenyances oficials de màster, a què es referix el punt 1,
apartat a, de la base primera d’esta orde, la quantia de l’ajuda serà de
19 euros per crèdit matriculat, sense perjuí del que disposa la disposició
transitòria primera d’esta orde.
3. En tots els casos l’ajuda només afectarà els crèdits matriculats per
l’estudiant per primera vegada en el curs 2014-2015.
4. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que
excedisquen el mínim necessari per a obtindre la titulació de què es
tracte.
Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es meriten
com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions
d’estudis, assignatures o crèdits.
5. S’entendran excloses de l’import de la beca les exempcions i
bonificacions del pagament de les mencionades taxes a què tinga dret
el beneficiari.
6. Tant les exempcions de les taxes com les ajudes per al pagament
dels gastos de matrícula afectaran únicament les assignatures o crèdits
en què s’haja matriculat el sol·licitant, per primera vegada, en el curs
2014-2015, en una única titulació i especialitat.
Segunda. Naturaleza y cuantía de la beca
1. Para los alumnos y alumnas matriculados en universidades
públicas, la beca consistirá en la exención del pago del importe de los
créditos matriculados. Dicho importe será el establecido en el Decreto
110/2014, de 11 de julio, del Consell, por el que se fijan las tasas a
satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para
el curso 2014-2015 (DOCV 7316, 14.07.2014).
2. Para los alumnos y alumnas de universidades privadas esta beca
consistirá en una ayuda para el pago de los gastos de matrícula de los
créditos de que se haya matriculado el estudiante. La cuantía de esta
ayuda de matrícula no excederá del importe establecido en el Decreto
110/2014 antes citado, para la misma o análoga titulación y plan de
estudios. En el caso de alumnos matriculados en las enseñanzas oficiales de máster, a las que se refiere el punto 1, apartado a de la base primera de esta orden, la cuantía de la ayuda será de 19 euros por crédito
matriculado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria
primera de esta orden.
3. En todos los casos la ayuda solo alcanzará a los créditos matriculados por el estudiante por primera vez en el curso 2014-2015.
4. No formarán parte de la beca de matrícula aquellos créditos que
excedan del mínimo necesario para obtener la titulación de que se trate.
Tampoco formarán parte de la beca los precios especiales que se
devenguen como consecuencia de convalidaciones, reconocimiento o
adaptaciones de estudios, asignaturas o créditos.
5. Se entenderán excluidas del importe de la beca las exenciones y
bonificaciones del pago de las mencionadas tasas a que tuviera derecho
el beneficiario.
6. Tanto las exenciones de las tasas como las ayudas para el pago
de los gastos de matrícula alcanzarán únicamente a las asignaturas o
créditos de que se haya matriculado el solicitante, por primera vez, en
el curso 2014-2015, en una única titulación y especialidad.
Tercera. Criteris d’adjudicació
1. Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva,
excepte per a l’alumnat que tinga la condició de víctima de violència
de gènere acreditada d’acord amb el que disposa la base 4a d’esta orde.
Tercera. Criterios de adjudicación
1. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, salvo para el alumnado que tenga la condición de víctima de
violencia de género acreditada de acuerdo con lo dispuesto en la base
4.ª de esta orden.
En el supuesto de que el importe de las ayudas propuestas para
concesión superase el importe global máximo al que hace referencia el
apartado segundo de esta orden, estas ayudas se adjudicarán, en orden
descendente, de acuerdo con la nota media obtenida por los alumnos
propuestos para concesión, en el curso académico anterior o último realizado. En este supuesto las ayudas se adjudicarán hasta que se agote el
importe global máximo antes citado, quedando excluidos de la beca los
alumnos cuya nota media sea inferior a la del alumno o alumnos donde
se agote dicho importe global máximo.
2. Para los alumnos de Bachillerato que accedan a la universidad
mediante prueba de acceso, que se matriculen por primera vez de primer curso de estudios de grado y que no hayan realizado otros estudios
universitarios, la nota media a la que hace referencia el punto 1 anterior
será la nota de acceso a la universidad. Dicha nota de acceso a la universidad no incluirá, en ningún caso, la calificación de las materias de
la fase específica a la que hace referencia el Real Decreto 1892/2008,
de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE
283, 24.11.2008). En las demás vías de acceso a la universidad, la nota
media a la que se hace referencia en este apartado será la de la prueba o
enseñanza que permita el acceso a la universidad.
3. Para los alumnos que se matriculen por primera vez de primer
curso de estudios de máster oficial, la nota media a la que hace referen-
En cas que l’import de les ajudes proposades per a concessió supere
l’import global màxim a què fa referència l’apartat segon d’esta orde,
les ajudes s’adjudicaran, en orde descendent, d’acord amb la nota mitjana obtinguda pels alumnes proposats per a concessió, en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. En este supòsit les ajudes s’adjudicaran
fins que s’esgote l’import global màxim abans esmentat, i quedaran
exclosos de la beca els alumnes la nota mitja dels quals siga inferior
a la de l’alumne o alumnes en què s’esgote este import global màxim.
2. Per als alumnes de Batxillerat que accedisquen a la universitat
per mitjà de prova d’accés, que es matriculen per primera vegada de
primer curs d’estudis de grau i que no hagen realitzat altres estudis universitaris, la nota mitjana a què fa referència el punt 1 anterior serà la
nota d’accés a la universitat. La nota d’accés a la universitat no inclourà,
en cap cas, la qualificació de les matèries de la fase específica a què
fa referència el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual
es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris
oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE 283, 24.11.2008). En les altres vies d’accés a la
universitat, la nota mitjana a què fa referència este apartat serà la de la
prova o ensenyança que permeta l’accés a la universitat.
3. Per als alumnes que es matriculen per primera vegada de primer
curs d’estudis de màster oficial, la nota mitjana a què fa referència el
Num. 7464 / 12.02.2015
punt 1 anterior serà la de l’expedient acadèmic corresponent als estudis
universitaris que donen accés al màster i s’obtindrà d’acord amb el que
establix la base dotze d’esta orde.
4. Per als alumnes de segon i posteriors cursos, o de primer curs de
grau o de màster que ja hagen iniciat els estudis universitaris, la nota
mitjana a què fa referència el punt 1 anterior s’obtindrà aplicant les
regles següents:
4.1. La nota mitjana requerida serà la qualificació numèrica obtinguda en l’escala 0 a 10 en el curs anterior o últim realitzat, incloent-hi,
si és el cas, els complements formatius cursats.
4.2. Quan no hi haja qualificacions numèriques, les qualificacions
obtingudes es computaran segons el barem següent:
a) Matrícula d’honor = 10 punts.
b) Excel·lent = 9 punts.
c) Notable = 7,5 punts.
d) Aprovat o apte = 5,5 punts.
e) Suspens o no apte = 2,5 punts.
f) No presentat = 2,5 punts.
4.3. Quan es tracte de plans d’estudi organitzats per assignatures,
la nota mitjana es calcularà dividint el total de punts obtinguts entre el
nombre total d’assignatures.
4.4. Quan es tracte de plans d’estudis organitzats per crèdits, la puntuació de cada assignatura es ponderarà en funció del nombre de crèdits
que la integren, d’acord amb la fórmula següent:
V=
P x NCa
_______________
NCt
4193
cia el punto 1 anterior será la del expediente académico correspondiente
a los estudios universitarios que le dan acceso al máster y se obtendrá de
acuerdo con lo establecido en la base duodécima de esta orden.
4. Para los alumnos de segundo y posteriores cursos, o de 1er. curso
de grado o de máster que ya hayan iniciado dichos estudios universitarios, la nota media a la que hace referencia el punto 1 anterior se
obtendrá aplicando las siguientes reglas:
4.1. La nota media requerida será la calificación numérica obtenida
en la escala 0 a 10 en el curso anterior o último realizado, incluyendo,
en su caso, los complementos formativos cursados.
4.2. Cuando no existan calificaciones numéricas, las calificaciones
obtenidas se computarán según el siguiente baremo:
a) Matrícula de honor = 10 puntos.
b) Sobresaliente = 9 puntos.
c) Notable = 7,5 puntos.
d) Aprobado o apto = 5,5 puntos.
e) Suspenso o no apto = 2,5 puntos.
f) No presentado = 2,5 puntos.
4.3. Cuando se trate de planes de estudio organizados por asignaturas, la nota media se calculará dividiendo el total de puntos obtenidos
entre el número total de asignaturas.
4.4. Cuando se trate de planes de estudios organizados por créditos,
la puntuación de cada asignatura se ponderará en función del número de
créditos que la integren, de acuerdo con la siguiente fórmula:
V=
P x NCa
_______________
NCt
V= valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada
assignatura.
P = puntuació de cada assignatura segons el barem de l’apartat anterior.
NCa = nombre de crèdits que integren l’assignatura.
NCt = nombre de crèdits cursats i que tenen la consideració de computables en esta orde.
Els valors resultants de l’aplicació de la fórmula se sumaran i el
resultat serà la nota mitjana final.
4.5. Les assignatures i crèdits reconeguts, convalidats, adaptats i
transferits no es tindran en compte, en el cas dels alumnes indicats en
este punt, per a l’obtenció de la nota mitjana a què fa referència el punt
1 anterior.
4.6. Així mateix, a les notes mitjanes obtingudes d’acord amb el
procediment establit en esta base, procedents d’estudis universitaris
d’ensenyances tècniques o enginyeria i arquitectura, se’ls aplicarà un
coeficient d’1,17.
V= valor resultante de la ponderación de la nota obtenida en cada
asigna tura.
P = puntuación de cada asignatura según el baremo del apartado
anterior.
NCa = número de créditos que integran la asignatura.
NCt = número de créditos cursados y que tienen la consideración de
computables en esta orden.
Los valores resultantes de la aplicación de dicha fórmula se sumarán, siendo el resultado la nota media final.
4.5. Las asignaturas y créditos reconocidos, convalidados, adaptados y transferidos no se tendrán en cuenta, en el caso de los alumnos
indicados en este punto, para la obtención de la nota media a la que hace
referencia el punto 1 anterior.
4.6. Asimismo, a las notas medias obtenidas de acuerdo al procedimiento establecido en esta base, procedentes de estudios universitarios
de enseñanzas técnicas o ingeniería y arquitectura, se les aplicará un
coeficiente de 1,17.
Quarta. Requisits generals exigibles
Per a la concessió d’esta beca s’hauran de complir els requisits
següents:
a) Ser espanyol o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la
Unió Europea, en què no serà exigible la condició de residents permanents o l’acreditació de treballar per compte propi o d’altri per a l’obtenció de beca de matrícula, segons l’apartat 1 de l’article 4 del Reial
Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’establix el sistema de
beques i altres ajudes a l’estudi personalitzades (BOE 15, 17.01.2008),
modificat pel Reial Decret 472/2014, de 13 de juny.
D’altra banda, de conformitat amb el que disposa la Llei 4/2000,
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seua integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22
de desembre, els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar
la seua condició de residents permanents o ser treballadors per compte
propi o d’altri, i queden exclosos de concórrer a estes beques els que es
troben en situació d’estada.
b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de
la Comunitat Valenciana.
c) Cursar estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència la base primera punt 1 d’esta orde, en universitats de la Comunitat Valenciana o centres adscrits.
Cuarta. Requisitos generales exigibles
Para la concesión de esta beca se habrán de cumplir los requisitos
siguientes:
a) Ser español, o poseer la nacionalidad de un estado miembro de
la Unión Europea, no siendo exigible la condición de residentes permanentes o la acreditación de trabajar por cuenta propia o ajena, para la
obtención de beca de matrícula, según el apartado 1 del artículo 4 del
Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece
el sistema de becas y otras ayudas al estudio personalizadas (BOE 15,
17.01.2008), modificado por el Real Decreto 472/2014, de 13 de junio.
Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, los estudiantes extranjeros no comunitarios deberán acreditar
su condición de residentes permanentes o ser trabajadores por cuenta
propia o ajena, quedando excluidos de concurrir a estas becas quienes
se encuentren en situación de estancia.
b) Acreditar la residencia administrativa en cualquier municipio de
la Comunitat Valenciana.
c) Cursar estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales a los que hace referencia la base primera, punto 1 de esta
orden, en universidades de la Comunitat Valenciana o centros adscritos
a las mismas.
d) No estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la
obtención de un título del mismo o superior nivel al correspondiente
d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels
Num. 7464 / 12.02.2015
estudis per als quals se sol·licita la beca. A estos efectes, no podran ser
beneficiaris de beca aquells estudiants als quals únicament els reste, per
a l’obtenció del títol, l’acreditació d’un determinat nivell de coneixement d’un idioma estranger.
e) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s’establixen en
esta orde, excepte per a l’alumnat que tinga la condició de víctima de
violència de gènere acreditada fefaentment al qual, d’acord amb el que
preveu l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, se li concedirà la beca directament.
Esta acreditació es realitzarà per qualsevol dels documents següents:
– Resolució judicial que declare que la persona sol·licitant ha sigut
víctima de violència de gènere.
– Resolució judicial atorgant l’orde de protecció a favor de la víctima en vigència.
– Excepcionalment serà títol acreditatiu d’esta situació l’informe
del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la persona
sol·licitant és víctima de violència de gènere mentres es dicta l’orde de
protecció o resolució judicial equivalent.
Requisits econòmics
4194
al de los estudios para los que se solicita la beca. A estos efectos, no
podrán ser beneficiarios de beca aquellos estudiantes a quienes únicamente les reste, para la obtención del título, la acreditación de un
determinado nivel de conocimiento de un idioma extranjero.
e) Reunir los requisitos económicos y académicos que se establecen en esta orden, salvo para el alumnado que tenga la condición de
víctima de violencia de género acreditada fehacientemente al que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c, de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se le concederá la beca
directamente.
Dicha acreditación se realizará por cualquiera de los siguientes
documentos:
– Resolución judicial que declare que la persona solicitante ha sido
víctima de violencia de género.
– Resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de
la víctima en vigencia.
– Excepcionalmente será título acreditativo de esta situación, el
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de
que la persona solicitante es víctima de violencia de género en tanto se
dicta la orden de protección o resolución judicial equivalente.
Requisitos económicos
Quinta. Renda
1. La renda familiar als efectes d’esta beca s’obtindrà per agregació
de les rendes de l’exercici 2013 de cada un dels membres computables
de la família calculada segons s’indica en els paràgrafs següents i de
conformitat amb la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques.
2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que
presenten declaració per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es procedirà de la manera següent:
Primer. Se sumarà la base imposable general amb la base imposable
de l’estalvi, excloent-ne tots els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2009 a 2012 i el saldo net negatiu de rendiments
del capital mobiliari de 2009, 2010, 2011 i 2012 a integrar en la base
imposable de l’estalvi.
Segon. D’este resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
3. Per a la determinació de la renda dels membres computables que
obtinguen ingressos propis i no hagen presentat declaració per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques se seguirà el procediment
descrit en el punt primer de l’apartat anterior i del resultat obtingut es
restaran els pagaments a compte efectuats.
Quinta. Renta
1. La renta familiar a efectos de esta beca se obtendrá por agregación de las rentas del ejercicio 2013 de cada uno de los miembros
computables de la familia calculada según se indica en los párrafos
siguientes y de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. Para la determinación de la renta de los miembros computables
que presenten declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá del modo siguiente:
Primero. Se sumará la base imponible general con la base imponible
del ahorro, excluyendo todos los saldos netos negativos de ganancias y
pérdidas patrimoniales de 2009 a 2012 y el saldo neto negativo de rendimientos del capital mobiliario de 2009, 2010, 2011 y 2012 a integrar
en la base imponible del ahorro.
Segundo. De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación
3. Para la determinación de la renta de los miembros computables
que obtengan ingresos propios y no hayan presentado declaración por
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se seguirá el procedimiento descrito en el punto primero del apartado anterior y del resultado
obtenido se restarán los pagos a cuenta efectuados.
Sexta. Membres computables
1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes de beca, són membres
computables de la família el pare i la mare, el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció del menor, si és el cas, el sol·licitant,
els germans fadrins menors de vint-i-cinc anys i que convisquen en el
domicili familiar a 31 de desembre de 2013 o els de més edat, quan es
tracte de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares
que justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els anteriors
amb el certificat municipal corresponent.
En cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també es consideren membres computables el cònjuge o, si és el
cas, la persona a qui es trobe unit per anàloga relació, així com els fills
si n’hi ha i que convisquen en el mateix domicili.
2. En cas de divorci, separació legal o de fet dels pares no es considerarà membre computable aquell d’ells que no convisca amb el sol·
licitant de la beca.
Tindrà, no obstant això, la consideració de membre computable,
si és el cas, el nou cònjuge o la persona unida per anàloga relació les
rendes i patrimoni dels quals s’inclouran dins del còmput de la renda i
patrimoni familiars.
3. En els supòsits en què el sol·licitant de la beca siga un menor en
situació d’acolliment, serà aplicable a la família d’acollida el que disposen els paràgrafs anteriors. Quan es tracte d’un major d’edat tindrà la
consideració de no integrat en la unitat familiar a estos efectes.
Sexta. Miembros computables
1. Para el cálculo de la renta familiar a efectos de beca, son miembros computables de la familia el padre y la madre, el tutor o persona
encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el solicitante,
los hermanos solteros menores de veinticinco años y que convivan en
el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2013 o los de mayor edad,
cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes
de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que
los anteriores con el certificado municipal correspondiente.
En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se consideran miembros computables el cónyuge
o, en su caso, la persona a la que se halle unido por análoga relación,
así como los hijos si los hubiere y que convivan en el mismo domicilio.
2. En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres
no se considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva
con el solicitante de la beca.
Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en
su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas
rentas y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiares.
3. En los supuestos en los que el solicitante de la beca sea un menor
en situación de acogimiento, será de aplicación a la familia de acogida
lo dispuesto en los párrafos anteriores. Cuando se trate de un mayor de
edad tendrá la consideración de no integrado en la unidad familiar a
estos efectos.
Num. 7464 / 12.02.2015
4195
4. En els casos en què el sol·licitant al·legue la seua independència
familiar i econòmica, siga quin siga el seu estat civil, haurà d’acreditar
fefaentment que compta amb mitjans econòmics propis suficients que
permeten esta independència, així com la titularitat o el lloguer del seu
domicili habitual. En cas contrari, i sempre que els ingressos acreditats
resulten inferiors als gastos suportats en concepte de vivenda i altres
gastos considerats indispensables, s’entendrà no provada la independència i per tant, per al càlcul de la renda i patrimoni familiar als efectes
de beca, es computaran els ingressos corresponents als membres computables de la família a què es referixen els apartats 1 i 2 d’esta base.
4. En los casos en que el solicitante alegue su independencia familiar y económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar
fehacientemente que cuenta con medios económicos propios suficientes
que permitan dicha independencia así como la titularidad o el alquiler
de su domicilio habitual. En caso contrario, y siempre que los ingresos
acreditados resulten inferiores a los gastos soportados en concepto de
vivienda y otros gastos considerados indispensables, se entenderá no
probada la independencia por lo que, para el cálculo de la renta y patrimonio familiar a efectos de beca, se computarán los ingresos correspondientes a los miembros computables de la familia a que se refieren los
apartados 1 y 2 de esta base.
Sèptima. Deduccions
1. Treta la renda familiar als efectes de beca segons el que establixen els articles anteriors, se’n podran deduir les quantitats que corresponguen pels conceptes següents:
a) El 50 per 100 dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família diferent dels sustentadors principals.
b) 525 euros per cada germà, incloent-hi el sol·licitant, que convisca en el domicili familiar, quan es tracte de famílies nombroses de
categoria general, i 800 euros per a famílies nombroses de categoria
especial, sempre que tinga dret a este benefici. La deducció aplicable al
sol·licitant serà de 2.000 euros quan es trobe afectat d’una discapacitat
de grau igual o superior al 65 per cent. Quan siga el mateix sol·licitant
el titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades seran computades en relació amb els fills que la componguen.
e) El 20 % de la renda familiar quan el sol·licitant siga orfe absolut
i menor de 25 anys.
2. Per a poder ser tingudes en compte caldrà acreditar que estes
situacions concorrien a 31 de desembre de 2013.
Séptima. Deducciones
1. Hallada la renta familiar a efectos de beca según lo establecido
en los artículos anteriores, podrán deducirse de ella las cantidades que
correspondan por los conceptos siguientes:
a) El 50 por 100 de los ingresos aportados por cualquier miembro
computable de la familia distinto de los sustentadores principales.
b) 525 euros por cada hermano, incluido el solicitante, que conviva en el domicilio familiar, cuando se trate de familias numerosas de
categoría general y 800 euros para familias numerosas de categoría
especial, siempre que tenga derecho a este beneficio. La deducción
aplicable al solicitante será de 2.000 euros cuando este se encuentre
afectado de una discapacidad de grado igual o superior al 65 por ciento. Cuando sea el propio solicitante el titular de la familia numerosa,
las cantidades señaladas serán computadas en relación con los hijos
que la compongan.
c) 1.811 euros por cada hermano o hijo del solicitante o el propio
solicitante que esté afectado de minusvalía, legalmente calificada, de
grado igual o superior al treinta y tres por ciento. Esta deducción será
de 2.881 euros cuando la minusvalía sea de grado igual o superior al
sesenta y cinco por ciento y de 4.000 euros en el caso de que sea el
propio solicitante el afectado de discapacidad de grado igual o superior
al sesenta y cinco por ciento.
d) 1.176 euros por cada hermano del solicitante o el propio solicitante menor de 25 años que curse estudios universitarios y resida fuera
del domicilio familiar, cuando sean dos o más los hijos estudiantes con
residencia fuera del domicilio familiar por razón de estudios universitarios.
e) El 20 % de la renta familiar cuando el solicitante sea huérfano
absoluto y menor de 25 años.
2. Para poder ser tenidas en cuenta deberá acreditarse que estas
situaciones concurrían a 31 de diciembre de 2013.
Octava. Llindars
Per a tindre dret a la beca, els llindars de renda familiar no superables seran els següents:
Famílies d’1 membre: 15.839 euros.
Famílies de 2 membres: 27.073 euros.
Famílies de 3 membres: 36.744 euros.
Famílies de 4 membres: 43.846 euros.
Famílies de 5 membres: 47.778 euros.
Famílies de 6 membres: 51.228 euros.
Famílies de 7 membres: 54.601 euros.
Famílies de 8 membres: 57.928 euros.
A partir de l’octau membre s’afegiran 3.391 euros per cada nou
membre computable.
Octava. Umbrales
Para tener derecho a la beca, los umbrales de renta familiar no superables serán los siguientes:
Familias de 1 miembro: 15.839 euros.
Familias de 2 miembros: 27.073 euros.
Familias de 3 miembros: 36.744 euros.
Familias de 4 miembros: 43.846 euros.
Familias de 5 miembros: 47.778 euros.
Familias de 6 miembros: 51.228 euros.
Familias de 7 miembros: 54.601 euros.
Familias de 8 miembros: 57.928 euros.
A partir del octavo miembro se añadirán 3.391 euros por cada nuevo
miembro computable.
Novena. Patrimoni
1. Es denegarà la sol·licitud de beca, siga quina siga la renda familiar calculada segons el que disposen les bases anteriors, quan el valor
dels elements indicatius del patrimoni del conjunt de membres computables de la família supere algun o alguns dels llindars següents:
Novena. Patrimonio
1. Se denegará la solicitud de beca cualquiera que sea la renta familiar calculada según lo dispuesto en las bases anteriores, cuando el valor
de los elementos indicativos del patrimonio del conjunto de miembros
computables de la familia supere alguno o algunos de los umbrales
siguientes:
a) La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a la unidad familiar, excluida la vivienda habitual, no podrá
superar 42.900 euros. En caso de municipios en los que la fecha de
efecto de la última revisión catastral estuviera comprendida entre el 1 de
enero de 1990 y el 31 de diciembre de 2002 se multiplicarán los valores
catastrales por 0,49. En el caso de que la fecha de la mencionada revisión fuera posterior al 31 de diciembre de 2002, los valores catastrales
se multiplicarán por los coeficientes siguientes:
c) 1.811 euros per cada germà o fill del sol·licitant o el mateix sol·
licitant que estiga afectat de minusvalidesa, legalment qualificada, de
grau igual o superior al trenta-tres per cent. Esta deducció serà de 2.881
euros quan la minusvalidesa siga de grau igual o superior al seixantacinc per cent i de 4.000 euros en cas que siga el mateix sol·licitant
l’afectat de discapacitat de grau igual o superior al seixanta-cinc per
cent.
d) 1.176 euros per cada germà del sol·licitant o el mateix sol·licitant
menor de 25 anys que curse estudis universitaris i residisca fora del
domicili familiar, quan siguen dos o més els fills estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó d’estudis universitaris.
a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanguen a la unitat familiar, excloent-ne la vivenda habitual, no podrà
superar 42.900 euros. En cas de municipis en què la data d’efecte de
l’última revisió cadastral estiga compresa entre l’1 de gener de 1990
i el 31 de desembre de 2002 es multiplicaran els valors cadastrals per
0,49. En cas que la data de la mencionada revisió siga posterior al
31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multiplicaran pels
coeficients següents:
Num. 7464 / 12.02.2015
Per 0,43 els revisats en 2003.
Per 0,37 els revisats en 2004.
Per 0,30 els revisats en 2005.
Per 0,26 els revisats en 2006.
Per 0,25 els revisats en 2007.
Per 0,25 els revisats en 2008.
Per 0,26 els revisats en 2009.
Per 0,28 els revisats en 2010.
Per 0,30 els revisats en 2011.
Per 0,32 els revisats en 2012.
Per 0,34 els revisats en 2013.
En els municipis enclavats en la Comunitat Foral de Navarra, el
valor cadastral es multiplicarà en tot cas per 0,50.
b) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanguen als membres computables de la família no podrà superar 13.130
euros per cada membre computable.
c) La suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari
més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyent als membres computables de la família, excloent-ne les subvencions rebudes per a adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, si
és el cas, la renda bàsica d’emancipació, no podrà superar 1.700 euros.
No es tindran en compte als efectes previstos en este apartat els
premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs,
concursos, rifes o combinacions aleatòries fins al límit de 1.500 euros.
2. En tot cas, el valor dels elements indicatius del patrimoni es
determinarà de conformitat amb el que disposa la normativa de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, pel seu valor a 31 de desembre
de 2013.
3. Quan siguen diversos els elements patrimonials descrits en els
apartats anteriors de què dispose la unitat familiar, es calcularà el percentatge de valor de cada element patrimonial respecte del llindar corresponent. Es denegarà la beca quan la suma dels percentatges mencionats supere el 100 %.
4. També es denegarà la beca sol·licitada quan la suma dels ingressos procedents d’activitats econòmiques de què siguen titulars els membres computables de la família, en estimació directa o en estimació
objectiva, siga superior a 155.500 euros.
5. A l’efecte del còmput del valor dels elements patrimonials a què
es referixen els paràgrafs anteriors, es deduirà el cinquanta per cent del
valor dels elements patrimonials que pertanguen a qualsevol membre
computable de la família, excloent-ne els sustentadors principals.
6. La presentació de la sol·licitud de beca implicarà l’autorització
a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a obtindre les dades
necessàries per a determinar la renda i el patrimoni als efectes de beca a
través de les corresponents administracions públiques.
4196
Por 0,43 los revisados en 2003.
Por 0,37 los revisados en 2004.
Por 0,30 los revisados en 2005.
Por 0,26 los revisados en 2006.
Por 0,25 los revisados en 2007.
Por 0,25 los revisados en 2008.
Por 0,26 los revisados en 2009.
Por 0,28 los revisados en 2010.
Por 0,30 los revisados en 2011.
Por 0,32 los revisados en 2012.
Por 0,34 los revisados en 2013.
En los municipios enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, el
valor catastral se multiplicará en todo caso por 0,50.
b) La suma de los valores catastrales de las fincas rústicas que pertenezcan a los miembros computables de la familia, no podrá superar
13.130 euros por cada miembro computable.
c) La suma de todos los rendimientos netos reducidos del capital
mobiliario más el saldo neto positivo de todas las ganancias y pérdidas
patrimoniales perteneciente a los miembros computables de la familia,
excluyendo las subvenciones recibidas para adquisición o rehabilitación
de la vivienda habitual y, en su caso, la renta básica de emancipación,
no podrá superar 1.700 euros.
No se tendrán en cuenta a los efectos previstos en este apartado
los premios en metálico o en especie obtenidos por la participación en
juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias hasta el límite de
1.500 euros.
2. En todo caso, el valor de los elementos indicativos del patrimonio
se determinará de conformidad con lo dispuesto en la normativa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por su valor a 31 de
diciembre de 2013.
3. Cuando sean varios los elementos patrimoniales descritos en los
apartados anteriores de que disponga la unidad familiar, se calculará el
porcentaje de valor de cada elemento patrimonial respecto del umbral
correspondiente. Se denegará la beca cuando la suma de los referidos
porcentajes supere el 100 %.
4. También se denegará la beca solicitada cuando la suma de los
ingresos procedentes de actividades económicas de que sean titulares
los miembros computables de la familia, en estimación directa o en
estimación objetiva, sea superior a 155.500 euros.
5. A los efectos del cómputo del valor de los elementos patrimoniales a que se refieren los párrafos anteriores, se deducirá el cincuenta
por ciento del valor de los elementos patrimoniales que pertenezcan a
cualquier miembro computable de la familia, excluidos los sustentadores principales.
6. La presentación de la solicitud de beca implicará la autorización
a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte para obtener los datos
necesarios para determinar la renta y el patrimonio a efectos de beca a
través de las correspondientes administraciones públicas.
Requisits acadèmics
Requisitos académicos
I. Estudis conduents al títol oficial de màster universitari
I. Estudios conducentes al título oficial de máster universitario
Deu. Mínim de crèdits matriculats
1. Per a ser beneficiari de les beques que es convoquen per esta orde
per a estudis de màster oficial, el sol·licitant haurà d’estar matriculat en
el curs 2014-2015 en, almenys, 60 crèdits.
2. No obstant això, podran obtindre també beca els alumnes que
es matriculen d’entre 30 i 59 crèdits en el curs acadèmic 2014-2015.
Als efectes d’esta convocatòria, esta situació es denominarà matrícula
parcial i per a obtindre la beca en el següent curs hauran d’aprovar la
totalitat dels crèdits en què s’hagen matriculat.
3. El nombre mínim de crèdits fixat en els paràgrafs anteriors en
què l’estudiant ha de quedar matriculat en el curs per al qual sol·licita
la beca no serà exigible, per una sola vegada, en cas d’estudiants als
quals els reste un nombre de crèdits inferior a este nombre mínim per
a finalitzar els estudis, sempre que no hagen disfrutat de la condició de
becari durant més anys dels previstos en la base 13.
Décima. Mínimo de créditos matriculados
1. Para ser beneficiario de las becas que se convocan por esta orden
para estudios de máster oficial, el solicitante deberá estar matriculado,
en el curso 2014-2015 en, al menos, 60 créditos.
2. No obstante, podrán obtener también beca los alumnos que se
matriculen de entre 30 y 59 créditos en el curso académico 2014-2015.
A los efectos de esta convocatoria, esta situación se denominará matrícula parcial y para obtener la beca en el siguiente curso deberán aprobar
la totalidad de los créditos en que hubieran estado matriculados.
3. El número mínimo de créditos fijado en los párrafos anteriores
en que el estudiante debe quedar matriculado en el curso para el que
solicita la beca no será exigible, por una sola vez, en el caso de los
estudiantes a los que, para finalizar sus estudios, les reste un número
de créditos inferior a dicho número mínimo, siempre que no haya disfrutado de la condición de becario durante más años de los previstos
en la base 13ª.
Num. 7464 / 12.02.2015
4. Les assignatures o crèdits reconeguts, convalidats i adaptats no
es tindran en compte a l’efecte del compliment dels requisits acadèmics
establits en este article.
5. En cap cas entraran a formar part dels mínims a què es referixen
els apartats anteriors, crèdits corresponents a distintes especialitats o
que superen els necessaris per a l’obtenció del títol corresponent.
6. Els estudiants que cursen complements de formació hauran de
quedar matriculats en la totalitat dels crèdits.
4197
4. Las asignaturas o créditos reconocidos, convalidados y adaptados
no se tendrán en cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos
académicos establecidos en este artículo.
5. En ningún caso entrarán a formar parte de los mínimos a que se
refieren los apartados anteriores, créditos correspondientes a distintas
especialidades o que superen los necesarios para la obtención del título
correspondiente.
6. Los estudiantes que cursen complementos de formación deberán
quedar matriculados en la totalidad de los créditos.
b) Els estudiants de segon curs de màsters que habiliten o que
siguen condició necessària per a l’exercici d’una professió regulada
hauran d’acreditar una nota mitjana de 6,50 punts en primer curs. En la
resta d’estudis de màster la nota mitjana serà de 7,00 punts.
2. En tot cas, a més de les notes mitjanes fixades en els apartats
anteriors, els sol·licitants de beca per a segon curs de màsters hauran
d’acreditar haver superat la totalitat dels crèdits en què s’hagen matriculat en primer curs.
3. En tot cas, el nombre mínim de crèdits en què calia estar matriculat en el curs 2013-2014 serà el que, per a cada cas, s’indica en la
base deu.
Undécima. Rendimiento académico
1. Para la obtención de las becas que se convocan mediante esta
resolución, los estudiantes de másteres deberán cumplir los siguientes
requisitos académicos:
a) Los estudiantes de primer curso de másteres que habilitan o que
sean condición necesaria para el ejercicio de una profesión regulada
deberán acreditar una nota media de 6,50 puntos en los estudios previos que les dan acceso al máster. En los restantes estudios de máster
dicha nota media será de 7,00 puntos. A estos efectos, las notas medias
procedentes de estudios de enseñanzas técnicas se multiplicarán por el
coeficiente 1,17.
b) Los estudiantes de segundo curso de másteres que habilitan o que
sean condición necesaria para el ejercicio de una profesión regulada
deberán acreditar una nota media de 6,50 puntos en primer curso. En
los restantes estudios de máster dicha nota media será de 7,00 puntos.
2. En todo caso, además de las notas medias fijadas en los apartados
anteriores, los solicitantes de beca para segundo curso de másteres deberán acreditar haber superado la totalidad de los créditos de que hubieran
estado matriculados en primer curso.
3. En todo caso, el número mínimo de créditos en que debió estar
matriculado en el curso 2013-2014 será el que, para cada caso, se indica
en la base décima.
Dotze. Càlcul de la nota mitjana
Per al càlcul de la nota mitjana a què es referix la base anterior
s’aplicaran les regles següents:
1. Per a la concessió de beca als que es matriculen per primera vegada de primer curs d’estudis de màster, la nota mitjana es calcularà amb
les qualificacions numèriques obtingudes pels estudiants en l’escala 0
a 10 en els crèdits de què conste el pla d’estudis de la titulació que els
dóna accés al màster.
2. Per a la concessió de beca als que es matriculen de segon curs, la
nota mitjana requerida serà la qualificació numèrica obtinguda en l’escala 0 a 10 en el curs anterior, incloent-hi, si és el cas, els complements
formatius cursats.
3. Quan no hi haja qualificacions numèriques, les qualificacions
obtingudes es computaran segons el barem següent:
a) Matrícula d’honor = 10 punts.
b) Excel·lent = 9 punts.
c) Notable = 7,5 punts.
d) Aprovat o apte = 5,5 punts.
4. Quan es tracte de plans d’estudi organitzats per assignatures, la
nota mitjana es calcularà dividint el total de punts obtinguts entre el
nombre total d’assignatures.
5. Quan es tracte de plans d’estudis organitzats per crèdits, la puntuació de cada assignatura es ponderarà en funció del nombre de crèdits
que la integren, d’acord amb la fórmula següent:
Duodécima. Cálculo de la nota media
Para el cálculo de la nota media a la que se refiere la base anterior
se aplicarán las siguientes reglas:
1. Para la concesión de beca a quienes se matriculen por primera vez
de primer curso de estudios de máster, la nota media se calculará con las
calificaciones numéricas obtenidas por los estudiantes en la escala 0 a
10 en los créditos de que conste el plan de estudios de la titulación que
les da acceso al máster.
2. Para la concesión de beca a quienes se matriculen de segundo
curso, la nota media requerida será la calificación numérica obtenida en
la escala 0 a 10 en el curso anterior, incluyendo, en su caso, los complementos formativos cursados.
3. Cuando no existan calificaciones numéricas, las calificaciones
obtenidas se computarán según el siguiente baremo:
a) Matrícula de honor = 10 puntos.
b) Sobresaliente = 9 puntos.
c) Notable = 7,5 puntos.
d) Aprobado o apto = 5,5 puntos.
4. Cuando se trate de planes de estudio organizados por asignaturas,
la nota media se calculará dividiendo el total de puntos obtenidos entre
el número total de asignaturas.
5. Cuando se trate de planes de estudios organizados por créditos, la
puntuación de cada asignatura se ponderará en función del número de
créditos que la integren, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Onze. Rendiment acadèmic
1. Per a l’obtenció de les beques que es convoquen per mitjà d’esta
orde, els estudiants de màsters hauran de complir els següents requisits
acadèmics:
a) Els estudiants de primer curs de màsters que habiliten o que
siguen condició necessària per a l’exercici d’una professió regulada
hauran d’acreditar una nota mitjana de 6,50 punts en els estudis previs
que els donen accés al màster. En la resta d’estudis de màster la nota
mitjana serà de 7,00 punts. A estos efectes, les notes mitjanes procedents
d’estudis d’ensenyances tècniques es multiplicaran pel coeficient 1,17.
V=
P x NCa
_______________
NCt
V = valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada
assignatura.
P = puntuació de cada assignatura segons el barem de l’apartat anterior.
NCa = nombre de crèdits que integren l’assignatura.
NCt = nombre de crèdits cursats i que tenen la consideració de computables en esta orde.
Els valors resultants de l’aplicació de la fórmula se sumaran i el
resultat serà la nota mitjana final.
V=
P x NCa
_______________
NCt
V = valor resultante de la ponderación de la nota obtenida en cada
asignatura.
P = puntuación de cada asignatura según el baremo del apartado
anterior.
NCa = número de créditos que integran la asignatura.
NCt = número de créditos cursados y que tienen la consideración de
computables en esta orden.
Los valores resultantes de la aplicación de dicha fórmula se sumarán, siendo el resultado la nota media final.
Num. 7464 / 12.02.2015
6. Les assignatures i crèdits reconeguts, convalidats, adaptats i
transferits únicament es tindran en compte a l’efecte del càlcul de la
nota mitjana de la titulació que done accés al primer curs de màster.
En este supòsit tindran l’equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda en el centre de procedència. Quan no existisca esta
qualificació es valoraran com a aprovat (5,5 punts).
7. Les pràctiques externes curriculars i els treballs, projectes o exàmens de fi de grau o fi de carrera es comptabilitzaran com a assignatures
amb els crèdits que tinguen assignats i amb la qualificació obtinguda
per l’estudiant.
8. Per al càlcul de la nota mitjana en cas d’expedients procedents
d’universitats estrangeres, la comissió de selecció a què fa referència la
base 24 d’esta orde establirà l’equivalència al sistema decimal espanyol
assignatura per assignatura, tenint en compte la nota mínima d’aprovat
i la màxima de la qualificació original i la consegüent relació de correspondència amb el sistema de qualificació decimal espanyol.
9. Quan l’accés al màster es produïsca des de titulacions de només
segon cicle, la nota mitjana es traurà tenint en compte també les qualificacions obtingudes en el primer cicle anterior. La nota mitjana s’obtindrà de la suma de les qualificacions obtingudes en cada una de les
assignatures dividida pel total.
Tretze. Duració de la condició de becari
1. Es podrà disfrutar de la beca per als estudis conduents al títol oficial de màster universitari durant els anys de què conste el pla d’estudis.
4198
6. Las asignaturas y créditos reconocidos, convalidados, adaptados
y transferidos únicamente se tendrán en cuenta a los efectos del cálculo de la nota media de la titulación que dé acceso al primer curso de
máster. En dicho supuesto tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. Cuando no
exista esta calificación se valorarán como aprobado (5,5 puntos).
7. Las prácticas externas curriculares y los trabajos, proyectos o
exámenes de fin de grado o fin de carrera se contabilizarán como asignaturas con los créditos que tengan asignados y con la calificación obtenida por el estudiante
8. Para el cálculo de la nota media en el caso de expedientes procedentes de universidades extranjeras la comisión de selección, a la que
hace referencia la base 24ª de esta orden, establecerá la equivalencia al
sistema decimal español asignatura por asignatura, teniendo en cuenta
la nota mínima de aprobado y la máxima de la calificación original y la
consiguiente relación de correspondencia con el sistema de calificación
decimal español.
9. Cuando el acceso al máster se produzca desde titulaciones de solo
segundo ciclo, la nota media se hallará teniendo en cuenta también las
calificaciones obtenidas en el primer ciclo anterior. La nota media se
obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en cada una de las
asignaturas dividida por el total.
4. Quan es produïsca un canvi d’estudis universitaris cursats totalment o parcialment amb condició de becari, no es podrà obtindre cap
beca en els nous estudis fins que s’acredite la superació en estos estudis
del mateix percentatge dels crèdits que s’hagen superat amb beca en els
estudis abandonats.
5. En el supòsit de canvi d’estudis cursats totalment sense condició
de becari, es considerarà com a rendiment acadèmic que ha de complir
el sol·licitant per a obtindre beca en els nous estudis a estos efectes
el requisit acadèmic que hauria hagut d’obtindre en l’últim curs dels
estudis abandonats.
Decimotercera. Duración de la condición de becario
1. Podrá disfrutarse de la beca para los estudios conducentes al título oficial de máster universitario durante los años de que conste el plan
de estudios.
2. No obstante, quienes hayan optado por la matrícula parcial
podrán disfrutar de la beca durante un año más de lo previsto en el
apartado anterior. A estos efectos, se entenderá que los planes de estudios integrados por 90 créditos tienen una duración de año y medio.
3. Los becarios afectados por una discapacidad igual o superior al
65 por ciento, que hubieran aplicado la deducción de carga lectiva, dispondrán de hasta el doble de lo establecido en el punto primero de esta
base.
4. Cuando se produzca un cambio de estudios universitarios cursados total o parcialmente con condición de becario, no podrá obtenerse
ninguna beca en los nuevos estudios hasta que se acredite la superación
en dichos estudios del mismo porcentaje de los créditos que se hubieran
superado con beca en los estudios abandonados.
5. En el supuesto de cambio de estudios cursados totalmente sin
condición de becario, se considerará a estos efectos como rendimiento
académico que debe cumplir el solicitante para obtener beca en los nuevos estudios, el requisito académico que hubiera debido obtener en el
último curso de los estudios abandonados.
II. Estudis universitaris conduents al títol de grau i de primer i segon
cicle
II. Estudios universitarios conducentes al título de grado y de primer
y segundo ciclo
Catorze. Mínim de crèdits matriculats
1. Per a obtindre beca en les ensenyances a què es referix esta secció els sol·licitants hauran d’estar matriculats en el curs 2014-2015 del
següent nombre mínim de crèdits:
a) Estudis de grau: 60 crèdits, és a dir, en règim de dedicació acadèmica a temps complet.
b) Estudis de primer i segon cicle: el nombre de crèdits que resulte
de dividir el total dels que integren el pla d’estudis, a excepció dels de
lliure elecció, entre el nombre d’anys que el componguen.
Decimocuarta. Mínimo de créditos matriculados
1. Para obtener beca en las enseñanzas a que se refiere esta sección
los solicitantes deberán estar matriculados en el curso 2014-2015 del
siguiente número mínimo de créditos:
a) Estudios de grado: 60 créditos, es decir, en régimen de dedicación académica a tiempo completo.
b) Estudios de primer y segundo ciclo: el número de créditos que
resulte de dividir el total de los que integran el plan de estudios, excepción hecha de los de libre elección, entre el número de años que lo
compongan.
En el supuesto de matricularse de un número superior de créditos,
todos ellos serán tenidos en cuenta para la valoración del rendimiento
académico.
2. No obstante, podrán obtener también beca los estudiantes que se
matriculen en el curso académico 2014-2015 del número mínimo de
créditos que se indican a continuación:
a) Estudios de grado: entre 30 y 59 créditos.
b) Estudios de primer y segundo ciclo: del cincuenta por ciento de
los créditos establecidos en el apartado 1.b anterior.
A los efectos de esta convocatoria, esta situación se denominará
matrícula parcial.
2. No obstant això, els que hagen optat per la matrícula parcial
podran disfrutar de la beca durant un any més del que preveu l’apartat
anterior. A estos efectes, s’entendrà que els plans d’estudis integrats per
90 crèdits tenen una duració d’any i mig.
3. Els becaris afectats per una discapacitat igual o superior al 65 per
cent, que hagen aplicat la deducció de càrrega lectiva, en disposaran de
fins al doble dels que establix el punt primer d’esta base.
En el supòsit de matricular-se d’un nombre superior de crèdits, tots
els crèdits seran tinguts en compte per a la valoració del rendiment acadèmic.
2. No obstant això, podran obtindre també beca els estudiants que es
matriculen en el curs acadèmic 2014-2015 del nombre mínim de crèdits
que s’indiquen a continuació:
a) Estudis de grau: entre 30 i 59 crèdits.
b) Estudis de primer i segon cicle: del cinquanta per cent dels crèdits establits en l’apartat 1.b anterior.
Als efectes d’esta convocatòria, esta situació es denominarà matrícula parcial.
Num. 7464 / 12.02.2015
4199
3. El nombre mínim de crèdits fixat en els paràgrafs anteriors en
què l’alumne ha de quedar matriculat en el curs per al qual sol·licita
la beca no serà exigible, per una sola vegada, en cas dels alumnes als
quals els reste un nombre de crèdits inferior a este nombre mínim per
a finalitzar els estudis, sempre que no hagen disfrutat de la condició de
becari durant més anys dels previstos en la base 17.
4. En cap cas entraran a formar part dels mínims a què es referixen
els apartats anteriors els crèdits corresponents a distintes especialitats o
que superen els necessaris per a l’obtenció del títol corresponent, ni les
assignatures o crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.
5. Els estudiants que, estant en possessió d’un títol de diplomat,
mestre, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, cursen els crèdits complementaris necessaris per a obtindre una titulació de grau hauran de quedar matriculats en la totalitat dels crèdits restants per a l’obtenció de
la mencionada titulació. Quan cursen complements de formació per a
prosseguir estudis oficials de segon cicle hauran de matricular-se de la
totalitat dels complements.
6. Les comissions de selecció de becaris de les universitats que
admeten primera matrícula en el segon quadrimestre adaptaran a eixa
circumstància les disposicions de la present orde.
7. En cas de cursos que tinguen caràcter selectiu no es concedirà
beca a l’estudiant que estiga repetint curs totalment o parcialment. S’entendrà que complix el requisit acadèmic del nombre mínim de crèdits
matriculats en el curs anterior per a obtindre beca quan haja superat
totalment el mencionat curs selectiu.
Quinze. Rendiment acadèmic
1. Per a la concessió de beca als que es matriculen per primera vegada de primer curs d’estudis de grau i estant en possessió del títol de
Batxillerat accedisquen a la universitat per mitjà de la prova d’accés,
hauran d’acreditar una nota d’accés a la universitat de 5,50 punts o
superior. Per a l’obtenció d’esta nota s’exclourà la qualificació obtinguda en la fase específica, és a dir, la nota d’accés es calcularà d’acord
amb la fórmula 0,6 NMB + 0,4 CFG. En les altres vies d’accés a la
universitat caldrà ajustar-se a la nota obtinguda en la prova o ensenyança que permeta l’accés a la universitat. En aquells casos excepcionals
en què la qualificació obtinguda en la prova d’accés pel sol·licitant no
es corresponga amb l’escala de 0 a 10, l’òrgan de selecció realitzarà
l’adaptació a la referida escala que siga procedent.
2. Els sol·licitants de beca de segon i posteriors cursos, hauran d’haver superat en els últims estudis cursats els següents percentatges dels
crèdits en què hagen estat matriculats:
Branca de coneixement
Arts i Humanitats
Ciències
Ciències Socials i Jurídiques
Ciències de la Salut
Enginyeria i Arquitectura
Percentatge de crèdits
que han de superar-se
80 %
60 %
80 %
70 %
60 %
3. El número mínimo de créditos fijado en los párrafos anteriores en
que el alumno debe quedar matriculado en el curso para el que solicita
la beca no será exigible, por una sola vez, en el caso de los alumnos
a los que, para finalizar sus estudios, les reste un número de créditos
inferior a dicho número mínimo, siempre que no haya disfrutado de la
condición de becario durante más años de los previstos en la base 17ª.
4. En ningún caso entrarán a formar parte de los mínimos a que se
refieren los apartados anteriores, los créditos correspondientes a distintas especialidades o que superen los necesarios para la obtención
del título correspondiente, ni las asignaturas o créditos convalidados,
adaptados o reconocidos.
5. Los estudiantes que, estando en posesión de un título de diplomado, maestro, ingeniero técnico o arquitecto técnico, cursen los créditos
complementarios necesarios para obtener una titulación de grado deberán quedar matriculados en la totalidad de los créditos restantes para la
obtención de la mencionada titulación. Cuando cursen complementos
de formación para proseguir estudios oficiales de segundo ciclo deberán
matricularse de la totalidad de dichos complementos.
6. Las comisiones de selección de becarios de las universidades que
admitan primera matrícula en el segundo cuatrimestre, adaptarán a esa
circunstancia las disposiciones de la presente resolución.
7. En el caso de cursos que tengan carácter selectivo no se concederá beca al estudiante que esté repitiendo curso total o parcialmente.
Se entenderá que cumple el requisito académico del número mínimo
de créditos matriculados en el curso anterior para obtener beca cuando
haya superado totalmente el mencionado curso selectivo.
Decimoquinta. Rendimiento académico
1. Para la concesión de beca a quienes se matriculen por primera
vez de primer curso de estudios de grado y, estando en posesión del
título de Bachillerato accedan a la universidad mediante la prueba de
acceso, deberán acreditar una nota de acceso a la universidad de 5,50
puntos o superior. Para la obtención de dicha nota se excluirá la calificación obtenida en la fase específica, es decir, dicha nota de acceso
se calculará conforme a la fórmula 0,6 NMB + 0,4 CFG. En las demás
vías de acceso a la universidad se atenderá a la nota obtenida en la
prueba o enseñanza que permita el acceso a la universidad. En aquellos
casos excepcionales en los que la calificación obtenida en la prueba
de acceso por el solicitante no se corresponda con la escala de 0 a 10,
el órgano de selección realizará la adaptación a la referida escala que
resulte procedente.
2. Los solicitantes de beca de segundo y posteriores cursos, deberán
haber superado en los últimos estudios cursados los siguientes porcentajes de los créditos en que hubieran estado matriculados:
Rama de conocimiento
Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Porcentaje de créditos
que deben superarse
80 %
60 %
80 %
70 %
60 %
Els percentatges dels crèdits indicats en este apartat també s’aplicaran als estudiants que s’hagen matriculat en el règim de matrícula
parcial en l’últim curs realitzat.
3. En tot cas, el nombre mínim de crèdits en què havia d’estar matriculat el sol·licitant en el curs 2013-2014 serà el que, per a cada cas,
s’indica en la base 14.
4. En cas d’haver deixat transcórrer algun any acadèmic sense realitzar estudis, els requisits assenyalats s’exigiran respecte de l’últim
curs realitzat.
5. En cas d’haver-se matriculat en un nombre de crèdits superior
al mínim, tots els crèdits, inclús els de lliure elecció, seran tinguts en
compte per a la valoració dels requisits acadèmics establits en la present
orde.
Los porcentajes de los créditos indicados en este apartado, también
se aplicarán a los estudiantes que se hubieran matriculado en el régimen
de matrícula parcial en el último curso realizado.
3. En todo caso, el número mínimo de créditos en que debió estar
matriculado el solicitante en el curso 2013-2014, será el que, para cada
caso, se indica en la base 14ª.
4. En caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios, los requisitos que quedan señalados se exigirán respecto
del último curso realizado.
5. En el caso de haberse matriculado en un número de créditos superior al mínimo, todos ellos, incluso los de libre elección, serán tenidos
en cuenta para la valoración de los requisitos académicos establecidos
en la presente orden.
Setze. Aprofitament acadèmic
S’entendrà que complixen el requisit acadèmic establit en la base
15 anterior els alumnes que obtinguen un excepcional aprofitament aca-
Decimosexta. Aprovechamiento académico
Se entenderá que cumplen el requisito académico establecido en la
base 15ª anterior los alumnos que obtengan un excepcional aprovecha-
Num. 7464 / 12.02.2015
4200
dèmic. Per a determinar si hi ha excepcional aprofitament acadèmic de
l’alumne es calcularà l’increment percentual de crèdits matriculats sobre
el nombre mínim dels crèdits a la matriculació dels quals obliguen els
apartats 1 i 2 de la base 14. El percentatge de crèdits a superar en estos
casos per a obtindre la beca es determinarà per mitjà de les següents
fórmules matemàtiques:
60 ‒ (I/10) per a ensenyances de les branques de coneixement d’Ensenyances Tècniques o d’Enginyeria i Arquitectura i de la branca de
coneixement de Ciències.
70 ‒ (I/10) per a ensenyances de les branques de coneixement de
Ciències de la Salut.
80 ‒ (I/10) per a ensenyances de les branques de coneixement
d’Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques.
I = increment percentual de crèdits matriculats sobre el nombre
mínim dels crèdits a la matriculació dels quals obliga la base 14 en els
apartats 1 i 2.
miento académico. Para determinar si existe excepcional aprovechamiento académico del alumno se calculará el incremento porcentual de
créditos matriculados sobre el número mínimo de los mismos a cuya
matriculación obligan los apartados 1 y 2 de la base 14ª. El porcentaje
de créditos a superar en estos casos para obtener la beca se determinará
mediante las siguientes fórmulas matemáticas:
60 ‒ (Y/10) para enseñanzas de las ramas de conocimiento de Enseñanzas Técnicas o de Ingeniería y Arquitectura y de la rama de conocimiento de Ciencias
70 ‒ (Y/10) para enseñanzas de las ramas de conocimiento de Ciencias de la Salud
80 ‒ (Y/10) para enseñanzas de las ramas de conocimiento de Artes
y Humanidades y de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Y = incremento porcentual de créditos matriculados sobre el número mínimo de los mismos a cuya matriculación obliga la base 14ª en sus
apartados 1 y 2.
Dèsset. Màxim d’anys com a becari
1. No podran ser beneficiaris d’estes beques els que n’hagen disfrutat durant dos anys més dels establits en el corresponent pla d’estudis, si es tracta d’ensenyances tècniques superiors de primer i segon
cicle, o de la branca de coneixement d’enginyeria i arquitectura en
cas d’ensenyances conduents al títol oficial de grau, i un any més si
es tracta dels altres estudis universitaris. En este sentit, als anys de
gaudi d’estes beques de la Generalitat se sumaran aquells en què s’haja disfrutat de la condició de becari en les convocatòries del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport per a la realització d’estudis universitaris. En tot cas, s’hauran de complir els altres requisits acadèmics
establits en la present orde.
Decimoséptima. Máximo de años como becario
1. No podrán ser beneficiarios de estas becas quienes hayan disfrutado de ellas durante dos años más de los establecidos en el correspondiente plan de estudios, si se trata de enseñanzas técnicas superiores de
primer y segundo ciclo, o de la rama de conocimiento de ingeniería y
arquitectura en el caso de enseñanzas conducentes al título oficial de
grado, y un año más si se trata de los demás estudios universitarios.
En este sentido, a los años de disfrute de estas becas de la Generalitat
se sumarán aquellos en los que se haya disfrutado de la condición de
becario en las convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la realización de estudios universitarios. En todo caso,
deberán cumplirse los demás requisitos académicos establecidos en la
presente orden.
2. Quienes opten por la matrícula parcial o cursen la totalidad de sus
estudios en modalidad no presencial podrán disfrutar de la condición
de becario durante un año más de los previstos en el apartado anterior.
3. La beca para la realización del proyecto de fin de carrera que
no constituya una asignatura del plan de estudios se concederá para un
único curso académico y por una sola vez.
4. Los becarios afectados por una discapacidad igual o superior al
65 por ciento, dispondrán hasta el doble de lo establecido en el apartado
primero de esta base.
2. Els que opten per la matrícula parcial o cursen la totalitat dels
seus estudis en modalitat no presencial podran disfrutar de la condició
de becari durant un any més dels previstos en l’apartat anterior.
3. La beca per a la realització del projecte de fi de carrera que no
constituïsca una assignatura del pla d’estudis es concedirà per a un únic
curs acadèmic i per una sola vegada.
4. Els becaris afectats per una discapacitat igual o superior al 65
per cent en disposaran fins al doble dels que establix l’apartat primer
d’esta base.
Díhuit. Canvi d’estudis
1. Quan es produïsca un canvi d’estudis universitaris cursats totalment o parcialment amb la condició de beneficiari d’estes beques, no es
podrà obtindre esta beca en els nous estudis fins que s’acredite la superació en estos estudis del mateix percentatge dels crèdits que s’hagen
superat amb beca en els estudis abandonats.
2. En el supòsit de canvi d’estudis realitzats sense la condició de
becari, es considerarà com a rendiment acadèmic que ha de complir
el sol·licitant per a obtindre la beca en els nous estudis a estos efectes
el requisit acadèmic que hauria hagut d’obtindre en l’últim curs dels
estudis abandonats.
3. No es considerarà canvi d’estudis les adaptacions a nous plans
de les mateixes ensenyances, i serà necessari, en tot cas, que l’alumne
complisca els requisits acadèmics establits amb caràcter general.
4. En cap cas es podrà obtindre beca quan el canvi d’estudis consistisca en el pas de les noves ensenyances de grau o de màster a l’antic
sistema en extinció de llicenciatures o diplomatures (primers i segons
cicles).
Decimoctava. Cambio de estudios
1. Cuando se produzca un cambio de estudios universitarios cursados total o parcialmente con la condición de beneficiario de estas becas,
no podrá obtenerse esta beca en los nuevos estudios hasta que se acredite la superación en dichos estudios del mismo porcentaje de los créditos
que se hubieran superado con beca en los estudios abandonados.
2. En el supuesto de cambio de estudios realizados sin la condición
de becario, se considerará a estos efectos como rendimiento académico que ha de cumplir el solicitante para obtener la beca en los nuevos
estudios, el requisito académico que hubiera debido obtener en el último
curso de los estudios abandonados.
3. No se considerará cambio de estudios las adaptaciones a nuevos
planes de las mismas enseñanzas, y será necesario, en todo caso, que
el alumno cumpla los requisitos académicos establecidos con carácter
general.
4. En ningún supuesto podrá obtenerse beca cuando el cambio de
estudios consista en el paso desde las nuevas enseñanzas de grado o de
máster al antiguo sistema en extinción de licenciaturas o diplomaturas
(primeros y segundos ciclos).
Dènou. Dobles titulacions
Per a la concessió de les beques que es convoquen en esta orde als
que cursen dobles titulacions els serà aplicable el que disposen les bases
anteriors amb les excepcions que s’indiquen a continuació.
1. Nombre de crèdits de matrícula
Els que cursen dobles titulacions s’hauran de matricular, com a
mínim, dels crèdits que integren el curs complet conforme al pla d’estudis establit.
2. Rendiment acadèmic en el curs anterior
Quan les dos titulacions cursades no pertanguen a la mateixa
branca o àrea de coneixement, el rendiment acadèmic necessari per a
Decimonovena. Dobles titulaciones
Para la concesión de las becas que se convocan en esta orden a
quienes cursen dobles titulaciones les será de aplicación lo dispuesto en
las bases anteriores con las salvedades que se indican a continuación.
1. Número de créditos de matrícula.
Quienes cursen dobles titulaciones deberán matricularse, como
mínimo, de los créditos que integren el curso completo conforme al
plan de estudios establecido.
2. Rendimiento académico en el curso anterior.
Cuando las dos titulaciones cursadas no pertenezcan a la misma
rama o área de conocimiento, el rendimiento académico necesario para
Num. 7464 / 12.02.2015
l’obtenció de beca serà l’establit per a la branca de menor exigència
acadèmica.
En els casos de dobles titulacions no serà aplicable el que es disposa
per als supòsits d’excepcional rendiment acadèmic.
3. Duració de la condició de becari
Es podrà disfrutar de beca per a cursar dobles titulacions el nombre
d’anys de què conste el pla d’estudis.
No obstant això, en cas que una o ambdós titulacions pertanguen a
la branca o àrea d’arquitectura i enginyeria/ensenyances tècniques, es
podrà disfrutar d’un any més del que establix el paràgraf anterior.
4. Per al còmput del nombre d’anys de duració amb la condició
de becari a què fa referència el punt anterior, als anys de gaudi d’estes
beques de la Generalitat se sumaran aquells en què s’haja disfrutat de
la condició de becari en les convocatòries del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport per a la realització d’estudis universitaris.
Situacions especials
Vint
1. Quan els ingressos o els resultats acadèmics que s’hagen d’acreditar procedisquen d’un país estranger, les corresponents comissions
de selecció requeriran al sol·licitant que aporte la documentació que
consideren necessària a este efecte. El càlcul del contravalor en euros
dels ingressos es farà aplicant el tipus oficial que done un resultat menor
i que haja tingut la moneda respectiva el primer dia hàbil de 2013.
2. Quan els ingressos que s’hagen d’acreditar procedisquen de
Navarra, Àlaba, Guipúscoa o Biscaia, les comissions de selecció podran
requerir al sol·licitant que aporte la documentació que consideren necessària a este efecte.
Regles de procediment
Vint-i-u. Model de sol·licitud
1. Els alumnes que sol·liciten beca hauran d’omplir per via telemàtica el formulari de sol·licitud que apareix en l’adreça d’Internet que
s’indica a continuació, i presentar-lo en el lloc i termini establit en la
base vint-i-dos:
‹http://www.cece.gva.es/univ/val/ayudas_y_becas.htm›
2. Els sol·licitants hauran d’imprimir totes les pàgines del justificant
de sol·licitud, que hauran de ser generades una vegada registrada la sol·
licitud del formulari mencionat en el punt 1 anterior, i les presentaran
amb les corresponents firmes originals, en qualsevol dels llocs a què fa
referència la base 22, punt 2, d’esta convocatòria.
3. Els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la
renda familiar, de conformitat amb el que disposa la base sèptima d’esta
orde, hauran d’omplir les dades corresponents del model de sol·licitud.
Els que al·leguen independència familiar i econòmica hauran
d’acreditar fefaentment que compten amb mitjans econòmics propis
suficients que permeten esta independència, així com la titularitat o el
lloguer del seu domicili habitual.
En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l’aportació
dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.
4. Amb la presentació de la sol·licitud el sol·licitant i el pare, mare,
tutor o persona encarregada de la guàrdia i protecció del sol·licitant en
cas de ser este menor d’edat no emancipat, declaren sota responsabilitat
solidària el següent:
a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten
la beca.
b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s’ajusten a la
realitat.
c) Que queden assabentats que la inexactitud en les circumstàncies
declarades donarà lloc a la denegació o revocació de la beca.
d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat d’estes beques amb
qualsevol altra ajuda o beca per a la mateixa o semblant activitat.
4201
la obtención de beca será el establecido para la rama de menor exigencia
académica.
En los casos de dobles titulaciones no será de aplicación lo dispuesto para los supuestos de excepcional rendimiento académico.
3. Duración de la condición de becario.
Podrá disfrutarse de beca para cursar dobles titulaciones el número
de años de que conste el plan de estudios.
No obstante, en el caso de que una o ambas titulaciones pertenezcan
a la rama o área de arquitectura e ingeniería/enseñanzas técnicas, se
podrá disfrutar de un año más de lo establecido en el párrafo anterior.
4. Para el cómputo del número de años de duración con la condición
de becario al que hace referencia el punto anterior, a los años de disfrute
de estas becas de la Generalitat se sumarán aquellos en los que se haya
disfrutado de la condición de becario en las convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la realización de estudios
universitarios.
Situaciones especiales
Vigésima
1. Cuando los ingresos o los resultados académicos que deban acreditarse procedan de un país extranjero, las correspondientes comisiones
de selección requerirán al solicitante la aportación de documentación
que consideren necesaria a dichos efectos. El cálculo del contravalor
en euros de dichos ingresos se hará aplicando el tipo oficial que dé un
resultado menor y que hubiera tenido la moneda respectiva el primer
día hábil de 2013.
2. Cuando los ingresos que deban acreditarse procedan de Navarra, Álava, Guipúzcoa o Vizcaya, las comisiones de selección podrán
requerir al solicitante la aportación de documentación que consideren
necesaria a dichos efectos.
Reglas de procedimiento
Vigesimoprimera. Modelo de solicitud
1. Los alumnos que soliciten beca deberán cumplimentar por vía
telemática el formulario de solicitud que aparece en la dirección de
Internet que se indica a continuación, y presentarlo en el lugar y plazo
establecido en la base vigesimosegunda:
‹http://www.cece.gva.es/univ/es/ayudas_y_becas.htm›
2. Los solicitantes deberán imprimir todas las páginas del justificante de solicitud, que deberán ser generadas una vez registrada la solicitud
del formulario citado en el punto 1 anterior, y las presentarán con las
correspondientes firmas originales, en cualquiera de los lugares a los
hace referencia la base 22ª, punto 2, de esta convocatoria.
3. Los solicitantes que tengan derecho a alguna de las deducciones
en la renta familiar, de conformidad con lo dispuesto en la base séptima
de esta orden, deberán cumplimentar los datos correspondientes del
modelo de solicitud.
Quienes aleguen independencia familiar y económica deberán acreditar fehacientemente que cuentan con medios económicos propios suficientes que permitan dicha independencia así como la titularidad o el
alquiler de su domicilio habitual.
En cualquier momento del procedimiento, se podrá requerir la aportación de los documentos originales justificativos de las circunstancias
alegadas.
4. Con la presentación de la solicitud el solicitante y el padre,
madre, tutor o persona encargada de la guardia y protección del solicitante en el caso de ser este menor de edad no emancipado, declaran bajo
responsabilidad solidaria lo siguiente:
a) Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan
la beca.
b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la
realidad.
c) Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias
declaradas dará lugar a la denegación o revocación de la beca.
d) Que tienen conocimiento de la incompatibilidad de estas becas
con cualquier otra ayuda o beca para la misma o similar actividad.
Num. 7464 / 12.02.2015
e) Que el sol·licitant no es troba incurs en cap de les circumstàncies
dels article 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
5. La sol·licitud haurà d’anar firmada per tots els membres computables de la família, majors d’edat, i no seran tramitades aquelles
sol·licituds que no porten les firmes preceptives.
6. Els membres de la sol·licitud podran atorgar el seu consentiment
a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a obtindre les dades
necessàries per a determinar el seu rendiment acadèmic i les dades
necessàries de renda i patrimoni familiars als efectes d’esta beca a través de les corresponents administracions públiques, així com el consentiment per a la verificació de les seues dades personals en el sistema de
verificació de dades de residència i identitat.
En cas de no atorgar el consentiment, els sol·licitants hauran de
remetre a la Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència
la documentació següent:
a) Certificat d’empadronament del sol·licitant.
b) Certificat de renda de l’exercici 2013, expedit per l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, de tots els membres computables.
4202
c) Certificat de béns immobles expedit per la Gerència del Cadastre,
de tots els membres computables.
d) Document nacional d’identitat (DNI) o, si és el cas, número
d’identitat d’estranger (NIE), de tots els membres computables majors
de 14 anys.
e) Que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 y 34.5 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
5. La solicitud deberá ir firmada por todos los miembros computables de la familia, mayores de edad, no siendo tramitadas aquellas
solicitudes que no lleven las firmas preceptivas.
6. Los miembros de la solicitud podrán otorgar su consentimiento a
la Consellería de Educación, Cultura y Deporte para obtener los datos
necesarios para determinar su rendimiento académico y los datos necesarios de renta y patrimonio familiares a efectos de esta beca, a través
de las correspondientes administraciones públicas, así como el consentimiento para la verificación de sus datos personales en el sistema de
verificación de datos de residencia e identidad.
En el caso de no otorgar dicho consentimiento, los solicitantes deberán remitir a la Dirección General de Universidad, Estudios Superiores
y Ciencia, la siguiente documentación:
a) Certificado de empadronamiento del solicitante.
b) Certificado de renta del ejercicio 2013, expedido por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, de todos los miembros computables.
c) Certificado de bienes inmuebles expedido por la Gerencia del
Catastro, de todos los miembros computables.
d) Documento nacional de identidad (DNI) o, en su caso, número
de identidad de extranjero (NIE), de todos los miembros computables
mayores de 14 años.
Vint-i-dos. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’esta orde en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.
2. Les sol·licituds es presentaran en els centres on els sol·licitants
formalitzen la matrícula dels seus estudis durant el curs acadèmic 20142015. També en els registres de les universitats i en qualsevol altra de
les dependències a què es referix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
En cas que els sol·licitants opten per presentar la sol·licitud en
una oficina de correus d’Espanya, ho faran en sobre obert perquè cada
imprés siga datat i segellat per separat pel personal de correus abans de
ser certificat.
Vigesimosegunda. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes
1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta orden en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.
2. Las solicitudes se presentarán en los centros donde los solicitantes formalicen la matrícula de sus estudios durante el curso académico
2014-2015. También en los registros de las Universidades y en cualquier otra de las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que los solicitantes optaran por presentar su solicitud
en una oficina de Correos de España, lo harán en sobre abierto para
que cada impreso sea fechado y sellado por separado por el personal de
Correos antes de ser certificado.
Vint-i-tres. Termini de remissió de les sol·licituds pels centres
1. Les sol·licituds, degudament diligenciades pels centres receptors,
amb una relació nominal de sol·licitants i una vegada solucionades les
deficiències que puga haver-hi en estes o en la documentació que les
acompanya, es remetran a les unitats administratives corresponents de
cada universitat abans que transcórreguen 20 dies des de la finalització
del termini de sol·licituds establit en la base 22.
2. Els presidents de les comissions de selecció de les universitats
a què es referix la base següent vetlaran especialment pel compliment
dels terminis establits en el punt 1 d’esta base i rendiran compte del seu
incompliment, si és procedent, a les autoritats educatives corresponents
per a l’eventual exigència de responsabilitat.
Vint-i-quatre. Instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per a l’ordenació i instrucció de l’expedient
serà la Subdirecció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència.
2. L’estudi de les sol·licituds presentades i selecció de possibles
beneficiaris serà realitzat, en cada una de les universitats que integren
el sistema universitari valencià, per l’òrgan col·legiat de selecció de
becaris a què fa referència l’article 48 de la Resolució de 28 de juliol
de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i
Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per
al curs acadèmic 2014-2015, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (BOE 191, 07.08.2014). En tot cas, el nombre de membres
d’estos òrgans haurà de ser imparell.
3. De les reunions que realitzen els òrgans col·legiats de selecció de
becaris se n’alçarà acta i serà remesa a la Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència.
tros
Vigesimotercera. Plazo de remisión de las solicitudes por los cen-
1. Las solicitudes, debidamente diligenciadas por los centros receptores, con una relación nominal de solicitantes y una vez solucionadas
las deficiencias que se pudieran encontrar en las mismas o en la documentación que las acompaña, se remitirán a las unidades administrativas
correspondientes de cada universidad antes de que transcurran 20 días
desde la finalización del plazo de solicitudes establecido en la base 22ª.
2. Los presidentes de las comisiones de selección de las universidades a que se refiere la base siguiente velarán especialmente por el
cumplimiento de los plazos establecidos en el punto 1 de esta base y
rendirán cuenta de su incumplimiento, si procede, a las autoridades educativas correspondientes para la eventual exigencia de responsabilidad.
Vigesimocuarta. Instrucción del procedimiento
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del expediente será la Subdirección General de Universidad, Estudios Superiores
y Ciencia.
2. El estudio de las solicitudes presentadas y selección de posibles
beneficiarios se realizará, en cada una de las universidades que integran
el sistema universitario valenciano, por el órgano colegiado de selección
de becarios al que hace referencia el artículo 48 de la Resolución de 28
de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter
general para el curso académico 2014-2015, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE 191, 07.08.2014). En todo caso, el
número de miembros de dichos órganos deberá ser impar.
3. De las reuniones que realicen dichos órganos colegiados de selección de becarios se levantará acta y será remitida a la Dirección General
de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia.
Num. 7464 / 12.02.2015
4203
4. El funcionament d’estos òrgans s’ajustarà al que disposen les
normes contingudes a este efecte en el capítol II de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
4. El funcionamiento de estos órganos se ajustará a lo que disponen
las normas contenidas a tal efecto en el capítulo II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Vint-i-cinc. Proposta de concessió i denegació de beques
1. Les comissions de selecció i l’òrgan instructor podran requerir els
documents complementaris que es consideren necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l’efecte
de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a
beques.
2. Les dades contingudes en la declaració de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques no tindran valor vinculant per a l’Administració educativa, excepte en la mesura que puguen ser posteriorment
objecte de comprovació per l’Administració tributària.
3. Els òrgans esmentats sol·licitaran tots els informes que consideren necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les
dades en virtut de les quals s’ha de pronunciar la resolució.
4. Les comissions de selecció estudiaran i comprovaran les sol·
licituds i elevaran al director general d’Universitat, Estudis Superiors i
Ciència, a través de l’òrgan instructor i amb anterioritat al 30 de maig de
2015, la relació de beneficiaris d’estes beques que proposen, acompanyada d’un resum econòmic que permeta conéixer quin és l’import global de les ajudes que es proposa concedir i de les actes de les reunions
realitzades pels òrgans col·legiats de selecció de becaris. Esta relació es
confeccionarà en suport paper i informàtic, indicant els alumnes proposats per a concessió o denegació i, si és el cas, indicant-ne els motius,
segons les instruccions impartides per la Direcció General d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència.
Vigesimoquinta. Propuesta de concesión y denegación de becas
1. Las comisiones de selección y el órgano instructor podrán requerir los documentos complementarios que se considere necesarios para
un conocimiento adecuado de las circunstancias peculiares de cada
caso, a los efectos de garantizar la inversión correcta de los recursos
presupuestarios destinados a becas.
2. Los datos contenidos en la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas no tendrán valor vinculante para la Administración educativa, salvo en la medida que pudieran ser posteriormente objeto de comprobación por la Administración tributaria.
3. Los órganos citados solicitarán todos los informes que consideren
necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.
4. Las comisiones de selección estudiarán y comprobarán las solicitudes y elevarán al director general de Universidad, Estudios Superiores
y Ciencia, a través del órgano instructor y con anterioridad al 30 de
mayo de 2015, la relación de beneficiarios de estas becas que proponen,
acompañada de un resumen económico que permita conocer cuál es el
importe global de las ayudas que se propone conceder y de las actas
de las reuniones realizadas por los órganos colegiados de selección de
becarios. Esta relación se confeccionará en soporte papel e informático,
indicando los alumnos propuestos para concesión o denegación y en
su caso, indicando los motivos de la misma, según las instrucciones
impartidas por la Dirección General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia.
Vint-i-sis. Resolució
1. El director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, a la
vista de la proposta de les comissions de selecció, acordarà exposar en
els taulers d’anuncis dels rectorats de les universitats de la Comunitat
Valenciana i en l’apartat «Ajudes i beques universitàries» de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ‹http://www.
cece.gva.es/univ/es/ayudas_y_becas.htm›, una llista provisional que
contindrà la relació de tots els sol·licitants amb expressió dels motius
de concessió o de denegació. Els interessats, en un termini no superior
a 10 dies hàbils comptats a partir de la data d’exposició de la llista
provisional, podran presentar, per mitjà d’un escrit dirigit al director
general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, totes les al·legacions
degudament documentades que consideren pertinents.
3. Prèviament a la resolució motivada a què fa referència el punt
anterior, les universitats privades hauran d’acreditar que es troben al
corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i davant de
la Seguretat Social.
Vigesimosexta. Resolución
1. El director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, a la vista de la propuesta de las Comisiones de Selección, acordará
exponer en los tablones de anuncios de los rectorados de las universidades de la Comunitat Valenciana y en el apartado «Ayudas y Becas
Universitarias» de la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte: ‹http://www.cece.gva.es/univ/es/ayudas_y_becas.htm›,
una lista provisional que contendrá la relación de todos los solicitantes
con expresión de los motivos de concesión o de denegación. Los interesados, en un plazo no superior a 10 días hábiles contados a partir
de la fecha de exposición de dicha lista provisional, podrán presentar,
mediante escrito dirigido al director general de Universidad, Estudios
Superiores y Ciencia, todas las alegaciones debidamente documentadas
que consideren pertinentes.
2. Una vez examinadas las alegaciones presentadas y previa comunicación por las comisiones de selección de un resumen económico
definitivo que permita conocer cuál es el número e importe global de las
becas que se propone conceder por las universidades, el director general
de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia resolverá motivadamente
el procedimiento, por delegación del conseller, y ordenará la publicación de la relación de solicitantes a los que se les concede la subvención
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, considerándose desestimadas las demás solicitudes. Esta resolución, que pondrá fin a la vía
administrativa, deberá ser dictada en el plazo máximo de tres meses a
partir del 30 de mayo de 2015, sin perjuicio de la ampliación de plazos
prevista en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, la relación de solicitudes de beca estimadas y desestimadas se publicará en la página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte indicada en el apartado 1 anterior, así como en los
tablones de anuncios de los rectorados de las universidades de la Comunitat Valenciana.
3. Previamente a la resolución motivada a la que se hace referencia
en el punto anterior, las universidades privadas deberán acreditar que se
encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.
Vint-i-set. Compensació a les universitats públiques de l’exempció
de la taxa
1. L’import de les taxes per servicis acadèmics no satisfet pels
alumnes beneficiaris de les beques convocades per la present orde serà
Vigesimoséptima. Compensación a las universidades públicas de la
exención de la tasa
1. El importe de las tasas por servicios académicos no satisfecho
por los alumnos beneficiarios de las becas convocadas por la presente
2. Una vegada examinades les al·legacions presentades i prèvia
comunicació per les comissions de selecció d’un resum econòmic
definitiu que permeta conéixer quin és el nombre i l’import global de
les beques que proposen concedir les universitats, el director general
d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència resoldrà motivadament el
procediment, per delegació del conseller, i ordenarà la publicació de la
relació de sol·licitants a qui es concedix la subvenció en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, i es consideraran desestimades les altres
sol·licituds. Esta resolució, que posarà fi a la via administrativa, haurà
de ser dictada en el termini màxim de tres mesos a partir del 30 de maig
de 2015, sense perjuí de l’ampliació de terminis prevista en l’article 42
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú.
Així mateix, la relació de sol·licituds de beca estimades i desestimades es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport indicada en l’apartat 1 anterior, així com en els taulers
d’anuncis dels rectorats de les universitats de la Comunitat Valenciana.
Num. 7464 / 12.02.2015
compensat a les universitats públiques amb la quantitat que els lliure la
hisenda pública, d’acord amb el que disposa l’article 47.4 del text refós
de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en la quantia
determinada per la resolució d’adjudicació, que correspondrà a la totalitat de becaris de cada universitat.
2. Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana demoraran
l’exigència del pagament de la matrícula dels crèdits matriculats per
primera vegada, als alumnes sol·licitants d’estes beques, fins al moment
en què es dicte la resolució de concessió o denegació. Les universitats
exigiran el pagament de les taxes que corresponguen als sol·licitants a
qui se’ls haja denegat la beca.
3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, les secretaries dels
centres universitaris podran requerir cautelarment l’abonament de les
taxes a aquells alumnes que no complisquen els requisits establits en
la present orde.
Vint-i-huit. Pagament de l’ajuda per gastos de matrícula als alumnes d’universitats privades
1. El pagament de la beca en concepte de gastos de matrícula als
alumnes d’universitats privades beneficiaris de les ajudes convocades
per la present orde s’abonarà a les universitats privades amb la quantitat
que els lliure la hisenda pública, d’acord amb el que disposa l’article
47.4 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en la quantia determinada per la resolució d’adjudicació, que
correspondrà a la totalitat de becaris de cada universitat.
2. Una vegada abonat a les universitats privades l’import dels gastos
de matrícula a què fa referència el paràgraf anterior, estes transferiran
als alumnes beneficiaris de la beca la quantia determinada en la resolució d’adjudicació.
Verificació i control
Vint-i-nou. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’estes ajudes les següents:
a) Formalitzar la matrícula.
b) Complir els requisits i les condicions establits per a la concessió
i gaudi de la beca.
c) Cooperar amb l’Administració en les actuacions de comprovació
necessàries per a verificar, si és procedent, el compliment i l’efectivitat
de les condicions o els determinants de la concessió de la beca.
4204
orden, será compensado a las universidades públicas con la cantidad
que les libre la hacienda pública, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 47.4 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la
Generalitat Valenciana, en la cuantía determinada por la resolución
de adjudicación, que corresponderá a la totalidad de becarios de cada
universidad.
2. Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana demorarán la exigencia del pago de la matrícula de los créditos matriculados por primera vez, a los alumnos solicitantes de estas becas, hasta
el momento en que se dicte la resolución de concesión o denegación.
Las Universidades exigirán el pago de las tasas que correspondan a los
solicitantes a los que se les hubiera denegado la beca.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las secretarías
de los centros universitarios podrán requerir cautelarmente el abono de
dichas tasas a aquellos alumnos que no cumplan los requisitos establecidos en la presente orden.
Vigesimoctava. Pago de la ayuda por gastos de matrícula a los
alumnos de universidades privadas
1. El pago de la beca en concepto de gastos de matrícula a los alumnos de universidades privadas beneficiarios de las ayudas convocadas
por la presente orden, se abonará a las universidades privadas con la
cantidad que les libre la hacienda pública, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 47.4 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de
la Generalitat Valenciana, en la cuantía determinada por la resolución
de adjudicación, que corresponderá a la totalidad de becarios de cada
universidad.
2. Una vez abonado a las universidades privadas el importe de los
gastos de matrícula al que hace referencia el párrafo anterior, estas
transferirán a los alumnos beneficiarios de la beca la cuantía determinada en la resolución de adjudicación.
Verificación y control
e) Comunicar a l’entitat concedent l’obtenció de subvencions o
beques per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració
o ens públic o privat nacional o internacional.
f) Comunicar a l’entitat concedent l’anul·lació de matrícula, així
com qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la
concessió de la beca.
Vigesimonovena. Obligaciones de los beneficiarios
Son obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas las siguientes:
a) Formalizar la matrícula.
b) Cumplir los requisitos y las condiciones establecidos para la concesión y disfrute de la beca.
c) Cooperar con la administración en las actuaciones de comprobación que sea necesario para verificar, si procede, el cumplimiento y la
efectividad de las condiciones o los determinantes de la concesión de
la beca.
d) Declarar, específicamente en los supuestos de cambio de estudios, el hecho de haber sido beneficiario en años anteriores, así como
de estar en posesión o en condiciones legales de obtener un título académico del mismo o superior nivel de estudios que aquel para el que se
solicita la beca.
e) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones
o becas para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado nacional o internacional.
f) Poner en conocimiento de la entidad concedente la anulación de
matrícula así como cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la beca.
Trenta. Control
1. Els òrgans de l’Administració educativa exerciran un rigorós
control que assegure la correcta inversió dels recursos pressupostaris
destinats a estes ajudes.
2. L’ocultació de qualsevol informació sobre els requisits donarà
lloc a la denegació o la revocació de la beca sol·licitada.
3. Per a intensificar el control que evite el frau en les declaracions
encaminades a obtindre ajudes, l’Administració podrà determinar, per
qualsevol mitjà de prova, si s’ha produït l’ocultació a què es referix
l’apartat anterior i, en particular, per mitjà de les dades que estiguen en
poder de qualsevol òrgan de les administracions públiques.
4. Pel conjunt de circumstàncies que concórreguen en cada cas
concret, podrà determinar-se l’existència de frau i denegar la beca sol·
licitada o revocar la concedida.
Trigésima. Control
1. Los órganos de la Administración educativa ejercerán un riguroso
control que asegure la correcta inversión de los recursos presupuestarios
destinados a estas ayudas.
2. La ocultación de cualquier información sobre los requisitos dará
lugar a la denegación o la revocación de la beca solicitada.
3. Para intensificar el control que evite el fraude en las declaraciones encaminadas a obtener ayudas, la Administración podrá determinar,
por cualquier medio de prueba, si se ha producido la ocultación a que se
refiere el apartado anterior y, en particular, mediante los datos que estén
en poder de cualquier órgano de las administraciones públicas.
4. Por el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso
concreto, podrá determinarse la existencia de fraude y denegar la beca
solicitada o revocar la concedida.
d) Declarar, específicament en els supòsits de canvi d’estudis, el fet
d’haver sigut beneficiari en anys anteriors, així com d’estar en possessió
o en condicions legals d’obtindre un títol acadèmic del mateix o superior nivell d’estudis que aquell per al qual se sol·licita la beca.
Num. 7464 / 12.02.2015
4205
Trenta-u. Revocació de les beques
1. En els supòsits previstos en la base anterior, les comissions de
selecció remetran a la Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència la documentació corresponent per a l’obertura de l’oportú
expedient de revocació de la beca concedida.
2. Les adjudicacions d’ajudes seran revocades en cas de descobrirse que en la concessió va concórrer ocultació o falsejament de dades o
que hi ha incompatibilitat amb altres beneficis d’esta classe, procedents
d’altres administracions o altres persones físiques o jurídiques.
3. No es podrà dictar acord de revocació d’ajudes sense el tràmit
previ de vista i audiència de l’interessat en l’expedient, segons el que
disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
4. Dels acords de revocació se’n podrà donar trasllat a les autoritats
fiscals, acadèmiques o judicials, si és procedent, per a l’exigència de la
resta de responsabilitats que se’n puguen derivar.
5. En cas que de l’expedient instruït es derive l’obligació del pagament de les taxes per servicis acadèmics per a la realització d’estudis
universitaris, l’interessat haurà de fer-ne el pagament en el termini de
15 dies hàbils des de la notificació de la resolució denegatòria o de la
revocació.
6. En tot cas, per a la nul·litat de la resolució de concessió o per al
reintegrament de la beca concedida s’haurà de tindre en compte el que
disposen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Trigesimoprimera. Revocación de las becas
1. En los supuestos previstos en la base anterior, las comisiones de
selección remitirán a la Dirección General de Universidad, Estudios
Superiores y Ciencia la documentación correspondiente para la apertura
del oportuno expediente de revocación de la beca concedida.
2. Las adjudicaciones de ayudas serán revocadas en el caso de descubrirse que en la concesión concurrió ocultación o falseamiento de
datos o que hay incompatibilidad con otros beneficios de esta clase, procedentes de otras administraciones u otras personas físicas o jurídicas.
3. No podrá dictarse acuerdo de revocación de ayudas, sin el trámite
previo de vista y audiencia del interesado en el expediente, según lo que
dispone la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
4. De los acuerdos de revocación podrá darse traslado a las autoridades fiscales, académicas o judiciales, si procede, para la exigencia del
resto de responsabilidades que se pudiera derivar.
5. En el caso de que del expediente instruido se derive la obligación
del pago de las tasas por servicios académicos para la realización de
estudios universitarios, el interesado habrá de realizar el pago de las
mismas en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución denegatoria o de la revocación.
6. En todo caso, para la nulidad de la resolución de concesión o para
el reintegro de la beca concedida se deberá tener en cuenta lo dispuesto
en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Trenta-dos. Incompatibilitats
1. El gaudi de la beca és incompatible amb la percepció de qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat,
procedent de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals,
de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
2. La incompatibilitat afectarà no sols els estudis de primer i segon
cicle o grau entre si, de la mateixa o una altra convocatòria, sinó que
també serà incompatible disfrutar simultàniament de beca per als estudis
de primer i segon cicle o grau i per als de màster oficial.
En cas que un alumne resulte proposat per a ser beneficiari d’una
beca per a estudis de primer i segon cicle, o de grau, en la convocatòria
del Ministeri d’Educació i d’una beca d’estudis de màster oficial en la
Generalitat, o viceversa, haurà d’optar per una d’estes i quedarà denegada l’altra beca.
3. No es consideraran incompatibles les beques d’esta convocatòria
amb les beques de col·laboració convocades pel Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport. Tampoc ho seran amb les ajudes i beques Erasmus i
altres d’anàloga naturalesa.
Trigesimosegunda. Incompatibilidades
1. El disfrute de la beca es incompatible con la percepción de cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad,
procedente de cualquier administración o ente público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
2. La incompatibilidad alcanzará no solo a los estudios de primer
y segundo ciclo o grado entre sí, de la misma u otra convocatoria, sino
que también será incompatible disfrutar simultáneamente de beca para
los estudios de primer y segundo ciclo o grado y para los de máster
oficial.
En el caso de que un alumno resulte propuesto para ser beneficiario
de una beca para estudios de primer y segundo ciclo, o de grado, en la
convocatoria del Ministerio de Educación y de una beca de estudios de
máster oficial en la Generalitat, o viceversa, deberá optar por una de
ellas quedando denegada la otra beca.
3. No se considerarán incompatibles las becas de esta convocatoria
con las Becas-Colaboración convocadas por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Tampoco lo serán con las ayudas y becas Erasmus y
otras de análoga naturaleza.
Trenta-tres. Dades de caràcter personal
Les dades personals recollides en ocasió del present procediment
seran objecte de tractament automatitzat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. El tractament d’estes dades serà d’acord amb el
que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, així com el Reial Decret 1720/2007, de
21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la
mencionada llei.
Trigesimotercera. Datos de carácter personal
Los datos personales recogidos con ocasión del presente procedimiento serán objeto de tratamiento automatizado por la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte. El tratamiento de estos datos será conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, así como en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la referida ley.