RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2015, de la Consellería de

Num. 7463 / 11.02.2015
4006
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2015, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es procedix a la
renovació dels consellers i conselleres del Consell Escolar
de la Comunitat Valenciana. [2015/1130]
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2015, de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se procede a
la renovación de los consejeros y consejeras del Consell
Escolar de la Comunitat Valenciana. [2015/1130]
El text refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell
de la Generalitat Valenciana, en la seua redacció vigent, regula el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana com el superior òrgan consultiu
i de participació social de la programació general de l’ensenyament de
la Comunitat Valenciana.
El Decret 164/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual es regula
el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, establix, en l’article 3,
la forma de designació i nomenament dels seus membres i, en l’article
4, determina que la duració del mandat serà de quatre anys. Transcorregut l’indicat període des de l’última constitució del Consell Escolar
de la Comunitat Valenciana, l’11 de gener de 2011, procedix renovar la
totalitat dels seus membres.
Vist el preceptiu dictamen de la presidència, amb audiència prèvia
de les organitzacions interessades, sobre les qüestions de representativitat i pluralitat dels diferents sectors del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana per a la designació dels seus membres, i havent sigut proposats per les organitzacions, entitats i institucions els seus representants
dins del termini establit, en virtut d’això i fent ús de les atribucions que
tinc conferides per l’esmentat decret, resolc:
El texto refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 16 de enero de
1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, en su redacción vigente,
regula el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana como el superior
órgano consultivo y de participación social de la programación general
de la enseñanza de la Comunitat Valenciana.
El Decreto 164/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se
regula el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, establece, en su
artículo 3, la forma de designación y nombramiento de sus miembros y,
en su artículo 4, determina que la duración del mandato de los mismos
será de cuatro años. Transcurrido el indicado periodo desde la última
constitución del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, el 11 de
enero de 2011, procede renovar la totalidad de sus miembros.
Visto el preceptivo dictamen de la presidencia del mismo, previa
audiencia de las organizaciones interesadas, sobre las cuestiones de
representatividad y pluralidad de los diferentes sectores del Consell
Escolar de la Comunitat Valenciana para la designación de sus miembros, habiendo sido propuestos por las organizaciones, entidades e instituciones sus representantes dentro del plazo establecido, en su virtud
y en uso de las atribuciones que tengo conferidas por el mencionado
decreto, resuelvo:
Primer
Acordar el cessament dels actuals membres del Consell Escolar de
la Comunitat Valenciana, per haver finalitzat el període del seu mandat.
Primero
Acordar el cese de los actuales miembros del Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana, por haber finalizado el periodo de su mandato.
Segon
Nomenar membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
les persones que figuren en l’annex d’esta resolució.
Segundo
Nombrar miembros del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
a las personas que se relacionan en el anexo de esta resolución.
Tercer
La present resolució tindrà efectes des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercero
La presente resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la resolució, que posa fi a la via administrativa,
podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé cabrà plantejar
directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant
dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes, a comptar de
l’endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació.
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídicos de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y 10,14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la resolución que pone fin a la vía
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición o
bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en
los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación.
b)El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.
València, 6 de febrer de 2015.– La consellera d’Educació, Cultura i
Esport: María José Catalá Verdet.
Valencia, 6 de febrero de 2015.– La consellera de Educación, Cultura y Deporte: María José Catalá Verdet.
ANNEX
ANEXO
a) Representants del professorat
– Titulars
Ignacio Amorós Galiana
Vicent Monroig Climent
Sonia Ibáñez Abad
Juan Manuel Martínez Fernández
José Antonio Alcázar Cano
José Gabriel Alfonso Pérez
a) Representantes del profesorado
– Titulares
Ignacio Amorós Galiana
Vicent Monroig Climent
Sonia Ibáñez Abad
Juan Manuel Martínez Fernández
José Antonio Alcázar Cano
José Gabriel Alfonso Pérez
Num. 7463 / 11.02.2015
4007
Sagrario Gálvez Sánchez-Gabriel
Laureano Bárcena Ortiz
Miguel Ángel Puig Cuadau
Miguel Ángel Almonacid Pérez
– Suplents
Vicent Eduard Mauri Genovés
Maria Victoria Oliver Guasp
Maria Àngels Llorente Cortés
José Andrés Martínez Cardona
Antonio Arjona Martínez
Jesús Gabaldón Gómez
Eva María Juliá Tomás
Paloma Martínez Penadés
Consol Valls Gregori
Artemio Almonacid Pérez
Sagrario Gálvez Sánchez-Gabriel
Laureano Bárcena Ortiz
Miguel Ángel Puig Cuadau
Miguel Ángel Almonacid Pérez
– Suplentes
Vicent Eduard Mauri Genovés
Maria Victoria Oliver Guasp
M.ª Àngels Llorente Cortés
José Andrés Martínez Cardona
Antonio Arjona Martínez
Jesús Gabaldón Gómez
Eva María Juliá Tomás
Paloma Martínez Penadés
Consol Valls Gregori
Artemio Almonacid Pérez
b) Representants dels pares i les mares de l’alumnat
– Titulars
Ramón López Cabrera
M.ª Dolores Tirado Acemel
Víctor Miguel Mila Gámez
Sonia Tirado González
Mercedes Alabau Siurana
Julia María Llopis Noheda
Alejandro López Oliva
José Antonio Rodríguez Salinas
– Suplents
Lorenzo Tendero Villa
María Utrera Verdejo
Raquel María Rodríguez Foj
Luis Deltell Poveda
Eva Grimaltos Escribá
Juan Carlos Arias Perallón
José Vicente Miralles Ahuir
José Miguel Manjón Montoya
b) Representantes de los padres y las madres del alumnado
– Titulares
Ramón López Cabrera
María Dolores Tirado Acemel
Víctor Miguel Mila Gámez
Sonia Tirado González
Maria Mercedes Alabau Siurana
Julia María Llopis Noheda
Alejandro López Oliva
José Antonio Rodríguez Salinas
– Suplentes
Lorenzo Tendero Villa
María Utrera Verdejo
Raquel María Rodríguez Foj
Luis Deltell Poveda
Eva Grimaltos Escribá
Juan Carlos Arias Perallón
José Vicente Miralles Ahuir
José Miguel Manjón Montoya
c) Representants de l’alumnat
– Titulars
Ayanta Velasco Martínez
María Vives Martínez
Benjamín Velasco Onrubia
Miguel Vargas Rodríguez
– Suplents
Daniel Marquina Bergad
Alba Rodríguez Ralo
José La Orden Vanaclocha
Sofía Vargas Rodríguez
c) Representantes del alumnado
– Titulares
Ayanta Velasco Martínez
María Vives Martínez
Benjamín Velasco Onrubia
Miguel Vargas Rodríguez
– Suplentes
Daniel Marquina Bergad
Alba Rodríguez Ralo
José La Orden Vanaclocha
Sofía Vargas Rodríguez
d) Representant del personal administratiu i de servicis dels centres
docents no universitaris
– Titular
Magdalena Macià Ballester
Suplent
– Isabel López Villar
e) Representants de els centres privats no universitaris
– Titulars
José Manuel Boquet Esplugues
Vicenta Rodríguez Arroyo
– Suplents
Alberto Villanueva Ahicart
Miguel Ángel Coello Sánchez
f) Representants de les organitzacions sindicals de treballadors i
treballadores
– Titulars
Miguel Ángel Vera Mora
José Gil Castellano
– Suplents
Ferran Vicent Garcia Ferrer
Vicente Díaz Rodríguez
d) Representante del personal administrativo y de servicios de los
centros docentes no universitarios
– Titular
Magdalena Macià Ballester
– Suplente
Isabel López Villar
e) Representantes de los centros privados no universitarios
– Titulares
José Manuel Boquet Esplugues
Vicenta Rodríguez Arroyo
– Suplentes
Alberto Villanueva Ahicart
Miguel Ángel Coello Sánchez
f) Representantes de las organizaciones sindicales de trabajadores
y trabajadoras
– Titulares
Miguel Ángel Vera Mora
José Gil Castellano
– Suplentes
Ferran Vicent García Ferrer
Vicente Díaz Rodríguez
Num. 7463 / 11.02.2015
g) Representants de les organitzacions empresarials més representatives
– Titulars
Manuel Ortiz Millán
Juan José de Torres Navarro
– Suplents
Andrés Muñoz Gimeno
Juan José López Marinas
4008
g) Representantes de las organizaciones empresariales más representativas
– Titulares
Manuel Ortiz Millán
Juan José de Torres Navarro
– Suplentes
Andrés Muñoz Gimeno
Juan José López Marinas
h) Representant de les entitats locals
– Titular
Luciano Ferrer Pons
– Suplent
Marta García Martínez
h) Representante de las entidades locales
– Titular
Luciano Ferrer Pons
– Suplente
Marta García Martínez
i) Representants de les universitats de la Comunitat Valenciana
– Titulars
Rosa Visiedo Claverol
Pilar García Agustín
Isabel Vázquez Navarro
– Suplents
María José González Solaz
Francisco López Benet
Ramón López Martín
i) Representantes de las universidades de la Comunitat Valenciana
– Titulares
Rosa Visiedo Claverol
Pilar García Agustín
Isabel Vázquez Navarro
– Suplentes
María José González Solaz
Francisco López Benet
Ramón López Martín
j) Personalitats de reconegut prestigi en el camp de l’educació
– Titulars
Alejandro Monzonís Marín
Francisco Baila Herrera
Víctor Villagrasa Ballester
– Suplents
Alejo Villanueva Sánchez
Agustí Pérez Folqués
María del Remedio Gambín Barrio
k) Representants de l’administració educativa autonòmica
– Titulars
Joan Giner Riera
Francisco José Pascual Giménez
Raquel Durà Bou
Gustavo Martínez Serrano
Josep Ribes Simarro
Juan Pablo Valero
Vicente Puchades Martí
María del Consuelo Roig Boronat
María Esteve Lombarte
– Suplents
María José Vargas Molina
Iván García Alarcón
Pedro Sigler Vizcaíno
Antonio Ramos Olivares
José Duart Gil
Francisca Roger Montesinos
Raül Juncos Castillo
María Jesús Frígols Martín
Sara Domene Figuerola
l) Representants del personal que exercisca funcions de formació
del professorat, dependent de l’administració educativa autonòmica
– Titulars
José Cantó Alonso
Susana Miralles Quiles
Remedios Herrero Mompó
– Suplents
Rafael Fresquet Fayos
José Antonio Poves Espí
Pedro Delfín Civera Coloma
j) Personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación
– Titulares
Alejandro Monzonís Marín
Francisco Baila Herrera
Víctor Villagrasa Ballester
– Suplentes
Alejo Villanueva Sánchez
Agustí Pérez Folqués
María del Remedio Gambín Barrio
k) Representantes de la administración educativa autonómica
– Titulares
Joan Giner Riera
Francisco José Pascual Giménez
Raquel Durà Bou
Gustavo Martínez Serrano
Josep Ribes Simarro
Juan Pablo Valero García
Vicente Puchades Martí
María del Consuelo Roig Boronat
María Esteve Lombarte
– Suplentes
María José Vargas Molina
Iván García Alarcón
Pedro Sigler Vizcaíno
Antonio Ramos Olivares
José Duart Gil
Francisca Roger Montesinos
Raül Juncos Castillo
María Jesús Frígols Martín
Sara Domene Figuerola
l) Representantes del personal que desempeñe funciones de formación del profesorado, dependiente de la administración educativa
autonómica
– Titulares
José Cantó Alonso
Susana Miralles Quiles
Remedios Herrero Mompó
– Suplentes
Rafael Fresquet Fayos
José Antonio Poves Espí
Pedro Delfín Civera Coloma
Num. 7463 / 11.02.2015
4009
m) El president o presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o persona en qui delegue
– Titular
Ramón Ferrer Navarro
– Suplent
Maria Soledat González Felip
m) El presidente o presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua o persona en quien delegue
– Titular
Ramon Ferrer Navarro
– Suplente
Maria Soledat González Felip
n) El defensor o la defensora de les persones amb discapacitat de la
Conunitat Valenciana o persona en qui delegue
– Titular
Juana Andrés Cambra
– Suplent
David de Cubas García
n) El defensor o la defensora de las personas con discapacidad de la
Comunitat Valenciana o persona en quien delegue
– Titular
Juana Andrés Cambra
– Suplente
David de Cubas García
o) Representants dels directors i les directores de centres educatius
de les diferents ensenyances i etapes educatives no universitàries
o) Representantes de los directores y las directoras de centros educativos de las diferentes enseñanzas y etapas educativas no universitarias
– Titulares
Remedios Barona Cabanes
Carmen Pitarch Usó
Inmaculada López Primo
– Suplentes
Joaquín Marzá Mercé
José Rafael Viana Sánchez
Amparo Hidalgo Esteve
– Titulars
Remedios Barona Cabanes
Carmen Pitarch Usó
Inmaculada López Primo
– Suplents
Joaquín Marzá Mercé
José Rafael Viana Sánchez
Amparo Hidalgo Esteve
p) Inspectors o inspectores d’educació
– Titulars
Maria del Carmen Ortí Ferré
Rafael González Prieto
Nieves García Brizuela
– Suplents
Alejandro Amposta Amiguet
Enrique Noguera Peribáñez
Rocío Tahoces Martínez
p) Inspectoras o inspectoras de educación
– Titulares
Maria del Carmen Ortí Ferré
Rafael González Prieto
Nieves García Brizuela
– Suplentes
Alejandro Amposta Amiguet
Enrique Noguera Peribáñez
Rocío Tahoces Martínez
q) Representant designat pel Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana
– Titular
Luis Martínez Ferrer
– Suplent
Laia Maurí Folgado
q) Representante designado por el Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana
– Titular
Luis Martínez Ferrer
– Suplente
Laia Maurí Folgado
r) Representant del personal amb funcions en la Unitat d’Educació
per a la Salut
– Titular
Lourdes Monge García
– Suplent
Elías Ruiz Rojo
r) Representante del personal con funciones en la Unidad de Educación para la Salud
– Titular
Lourdes Monge García
– Suplente
Elías Ruiz Rojo
s) Representants del personal amb funcions vinculades amb la integració de l’alumnat procedent d’altres països
– Titular
Lourdes Sanchis Domingo
– Suplent
M.ª Jesús Sancho-Miñana Sánchez
s) Representantes del personal con funciones vinculadas con la integración del alumnado procedente de otros países
– Titular
Lourdes Sanchis Domingo
– Suplente
M.ª Jesús Sancho-Miñana Sánchez