abcdefgfhg j fcklamc nd bgogfc dk dlbanhgkbdl akhpdqlhbgqhcl

01234568596
3516
!""#
$%&'()%*+,-).&*/'*01)-%&%(2.*/'*34/.&5-2.*+--)/'46.&7
83
956
8885:8
;83
956
8885:<8=
83
956
8885>259?83
956
8885"59
@ABCDEFGFHGIJIFCKLAMCINDIBGOGFCIDKI
DLBANHGKBDLIAKHPDQLHBGQHCL
RSTUSVWXYZ[\]V^XW_`ab\R
cSUdefV^_ZRVgZhZ`\YX
WSUiSVjekVYlmilVaZYYn^XVWboXRV^\VZY\`n[[Z]
pqrstuvrwxwywtyz{t|sx
[}T~VWT}ekV€Z]cbZ[VXYh]
pqrstuvrwxwywtyxux‚ƒ„x
…tv{†tq
‡362854=6
256
538ˆ?823856?561=561
628?6
35=5623856866362
8653‡61‰Š53
53853
2534‹25?85Œ2856
53;35362854=5385653
?‹2523
956
88562334548385656428
345665
3
36536
8353
'16'*Ž)6%7*&.1*)46'‘’'4-)%4'1*'1“'-2,-.1*'4*'16'*”)6%*‘'15&6.4*4'-'1.‘).1•*–4*'16'*
'165/)%*'—.”)4.”%1*&.*‘'&.-)˜4*'—)16'46'*'46‘'*&.*.56%',-.-).*™*&.1*6'46.-)%4'1*™*'&*
362854=5356428
345623
956
4
6532325648556428
3456
32358
8558885š‰6›2564658
64
=2?<856
2
534535œ
5535Œ28565žŒ28566
356?5šŒ2856
/).‘)%1•*Ÿ%1*‘'15&6./%1*-%4,‘”.4* 5'*&.1*’.‘).&'1*-%(4)6)’.1*6'46.-)%4'1*™*.56%',-.-).*
9353Œ23
<38521851545353
¡x|x¢uxvy£|xst¤*-%415”%*/'*6..-%7*.56%',-.-).7*'165/).46'1*54)’'‘1)6.‘)%1•
¥¢v¦ux£¦
Šˆ54=36214
334
3256=5
348?35Œ4ˆ5§1=56Œ4ˆ5
ˆ54ˆ3835954ˆ5566
4
635Œ4ˆ58266436258
3"1
3¨5
3
3
38
4ˆ44ˆ5§
4?Œ6©56=5
34ˆ54=36214
3
34ˆ5856535384ˆ4
4ˆ523
956
4?
63454ªˆ554ˆ564285346=5
3536
8458
34ˆ
6ˆ=
44ˆ5
1“'-),-*)46'‘’'46)%41*)4*6Ž)1*.‘'.*65‘4*%56*6%*'*4'-'11.‘™•*«4*6Ž)1*165/™*¬'*'—.”)4'*6Ž'*
'—)16)4(*‘'&.6)%4*'6¬''4*6Ž'*1'&­®'­,-.-™*.4/*6Ž'*6'”“6.6)%41*.4/*6Ž'*-%415”“6)%4*%­*
4=
323
956
4?64285346
3615Œ64285346ª
4ˆ39555Œš
¯rut££r°qywty|xy±ur†tuxyx{¦ƒux²y³5145348596
:3
‡15
534?"
´24885:
53
6
85‡82
<3:126µ‡:53¶098Š5685·;6¸3>259¹ƒuutƒyt|t£¦u°qr£ƒ²y;
56º816
2ˆ256
…t£r¢rwƒ²y?85¥£t±¦xwƒ²y39
5=585
346789
4964988746499
!"#"$#%&%"'()%*%#+#"
@[email protected][F\FLBDFA]^DIR_ACDYF
`abcdefeghhijkglimejngopqjeilrecsbtufejngoklverikmwxeyzpeqpj{m|jehgl}qne|zi|e|zpe
[email protected]RCFRTADFOHAF€BCNBPKAF
hgvlk|kpe|pn‚|i|kgljeilrejpmƒ„pƒ}hihwe|zpwehzilvperp‚plrklvegle|zpeg…lpqjzk‚evqg{‚x
† &%‡9*(ˆeyg‰ihhgehglj{n‚|kglbeŠpmƒ„‹ƒ}hihwbeŒlkpqjk|weŠ|{rpl|jx
AUŽTFAKFTSRCIAFMAFKBF‘FMAF’FMAFSA^
PCACRFMAKF“22”YFATFKRDFJB•DADFMADBCCRKKBMRDF
AKFOBPB–QNDIRFADFKBFDAUQTMBF~BQDBFMAFIQAC^
OAFATFAKFIQTMRYFJRCFKRF–QAFADFNTMND~QONPKAFKBF
TA~ADNMBMFMAFDAUQNCFBHRTMBTMRFATFJRDNPKADF
SRCIBDFMAFJCA€AT~N—TFAFNTOAC€AT~N—TFATFMN^
~HRFH˜PNORE
™[email protected]•BFMAFKRDFSQIBMR^
CADFR~QCCAFMQCBTOAFKBFBMRKAD~AT~NBFOAIJCB^
TBYFKKAUBTMRFBF~RT€[email protected]
MAFADOBDFJACDRTBDFATFSQIBMRCADFMAFJRCF€NMBF
š›ABCYF“22“œEFFJADBCFMAF–QAFDAF~RTDNMACBF
–QAFOATACFQTFTN€AKFMAFAMQ~B~N—TFI˜DFBKORF
ADFQTFSB~ORCFJCROA~ORCFBFKBFHRCBFMAFTRFSQIBCF
šOAJORAFž9
4F“22“ŸF AC•TFž9
EYF“220œYFQTF
JRC~ATOBAFMAFBKQITRD¡BDF–QAFB~~AMATFBFAD^
OQMNRDFDQJACNRCADFDAFNTN~NBFRFDAF~RTDRKNMBFATF
AKFH˜PNORFOBP˜–QN~RFBFKRFKBCURFMAFDQF~BCCACBF
QTN€ACDNOBCNBFš¢NI£TA¤^‘QCRYF¥ABIRTOAYF
‘BC–QAOBYF¦[email protected] AC•TYF“22[œEF§[email protected]
–QAFOATACFATF~QATOBF–QAFAKFJBDRFJRCFKBFQTN^
€ACDNMBMFADF€N€NMRFJRCFBKUQTRDFBKQITRDF~RTF
BTDNAMBMŸ[email protected]]˜IATADFJQAMATFR~B^
DNRTBCF–QAFDAFNTN~NATYF~RTDRKNMATFRFBQIAT^
OATFATFAKFH˜PNORFOBP˜–QN~RFš[email protected]¨A—TYF
“22[œEF
KFHB~ACFQTBFCA€NDN—TFMAFJRDNPKADF€B^
CNBPKADFBDR~NBMBDFBKFBPBTMRTRFMAKF~RTDQIRF
MAFOBPB~RYF~RIJCRPBIRDFKBFA]NDOAT~NBFMAFQTF
AKA€BMRFTŽIACRFMAFAKKBDFš‘NUQA¤[email protected]¥A~R©BYF
W[[’ŸFªCR˜[email protected]¥A~R©BYFW[[[œYFDNATMRFKBDF
|«hlkhijehgvlk|kijerpemijen¬jep}hihpjeple
KBFNTOAC€AT~N—TFš˜T~HA¤YFKN€[email protected]­RDBYF
W[[”œEF™TOCAFKBDF€BCNBPKADF~RUTNON€BDYFKBF
i{|gp}hihkie®{pvie{lekn‚gq|il|pe‚i‚pme
š¦[email protected]ž9
4F“22WŸF¦[email protected]HNSSIBTYF
012
¥[email protected]¯[email protected]“22XœYFKKAUBTMRFBFCA~RTR^
~£CDAKAFQTFJBJAKF~ATOCBKFATFAKF~ADAFMAFSQIBCF
ATFKRDFIRMAKRDF~RUTNON€RD^~RTMQ~OQBKADF
š°NO_NALNO¤[email protected]‘BCKBOOYF“220ŸF¦LBKOT[email protected]
‘AOCN_YF›[email protected]HNSSIBTYF“22[œEF
±iei{|gp}hihkiejpeqp}pqpeiemijep²‚ph^
OBON€BDFMAFKBFJACDRTBFB~AC~BFMAFDQF~BJB~N^
MBMFJBCBFCADNDONCFAKFNIJQKDRFBFCABKN¤BCFQTBF
hglr{h|iepj‚ph³}hie´plepj|pehijgbehglj{nge
MAFOBPB~RœF~QBTMRFDAFAT~QATOCBFA]JQADOBFBF
DNOQB~NRTADFBDR~NBMBDFBFMN~HBDF~RTMQ~OBDEF
¯RCFAAIJKRYF§[email protected]~RKBPRCBMRCADFšW[[0œF
g‰|{kpqgleµ{pemiei{|gp}hihkiejpeplhgl|qi^
PBFATOCAFKBDF€BCNBPKADF–QAFIARCFJCAMA~•BTF
AKF£]NORFBFKBFHRCBFMAFBPBTMRTBCFAKF~RTDQIRYF
DNTFAIPBCURYF€BCNBPKADFMAFONJRFDR~NRMAIR^
vq¬}hgbemierp‚plrplhkielkhg|³lkhiegeiqki^
PKADFCAKB~NRTBMBDF~RTFKBFHNDORCNBFMAFSQIBCF
šAMBMFMAFNTN~NRYFTŽIACRFMAFNTOATORDFJCA€NRDœF
TRFCADQKOBCRTFJCAMN~ORCADFNIJRCOBTOADEF
™TFCAKB~N—TFBFKBFCA~B•MBYF‘[email protected]
¦RCMRTFšW[”XœFDA©BKBCRTF–QAFKBFJCRPBPNKN^
MBMFMAF£DOBFADFQTBFSQT~N—TFNTOACB~ON€BFMAFšWœF
KBDFMAIBTMBDFDNOQB~NRTBKADYFš“œFAKFADOC£DFA]^
JACNIATOBMRFJRCFAKFDQAORYFšZœFKBFMNDJRTNPN^
[email protected]A~Q~N—TFMAFHBPNKNMBMADFDR~NBKADF
ASA~ON€[email protected]
š0œFAKFTN€AKF~RT~RINOBTOAFMAF~RTOCRKFJACDR^
lime‚pqhk‰krgbe´c¶emiei{|gp}hihkiewe´a¶emgje
ASA~ORDFJRDNON€RDFBTON~NJBMRDFMAKF~RTDQIRF
MAFKBFDQDOBT~NBFBMN~ON€BEF™TFROCRDFOCBPBRDFDAF
HBFHBKKBMRF–[email protected]€BKRCADFMAFBQOR^
p}hihkiepqileg‰|plkrgje‚gqemgjej{®p|gjeµ{pe
DAFDNOQBPBTFATFAOBJBDFMAFBPDONTAT~NBEF™TFADOAF
DATONMRYF~_ATAFž9
4Fš“222œ[email protected]‘[email protected]
·glgile´`ttc¶ehgljkrpqilemiei{|gp}hihkie
,'(%*%-($"./0#1%23441%5.6%271%'8) 9%:1%,;/(6%<=7><?36%
346789
4964988746499
@[email protected]
[email protected]@AEIFQDHKCRCBGELFEFKCPGCGSILHEFET
@HGUCVAKFEACRCWFKKFKACXYZZZ[CG\GOFECDEC
]^_`abcadefghf]`b^b_^b]^af^i_db^jh`dkg^gf^b^b
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
h`dkg^gf^nbobg`p`b`iqdhf]`brdgjse^af`nbdsb
[email protected]@HtECOFCLFET
[email protected]@[email protected]@FKlC
2zz{[[email protected]|[email protected]
[email protected]}JFKHBFELGOGCJAKCFPCHEOHMHODAC
[email protected]@[email protected]
drcdgkg`€b^rbhdsh^gf`sdrbg`srhfhjodsbjsb
@AE‚[email protected]}LFKEGIC
ƒ[email protected]ƒDFCPGC
[email protected]@[email protected]
JAKCF‚[email protected]@HQGKKAUCuGICLFELGT
@[email protected][email protected]@LACGPC
edb_^b^jh`dkg^gf^nbc`ab_`b…jdb_^b]^_`a^gf†sb
[email protected]@AE‚DELAC„LFBIlCFEC
[email protected]@HGPCOFCPGIC
[email protected]@HKCGCPGCJFKIAEGCGCKFGPHT
[email protected]@LGU
vAKCLAOACPACGKQDBFELGOAlCFELFEOFBAIC
ƒ[email protected]@HtEC
[email protected]@[email protected]|DBGKCFEC
PGCFLGJGCDEHMFKIHLGKHGCGCLKGMNICOFPCLKGSG‚AC
@[email protected]ƒ[email protected]
js^bp^o`abg`pcadsrf†sbedb_^bfs‡jdsgf^bedb
_^b]^af^i_db^jh`dkg^gf^bdsbd_bg`srjp`bedb
[email protected]
ˆ[email protected]
DECSPAƒ[email protected]@GICFELKFCPGC
…jdbedrh^g^sb_^b^jh`dkg^gf^bob_^bhdsh^gf†snb
GOFB‰ICOFCDECSPAƒ[email protected]
[email protected]@[email protected]@HtEC
[email protected]@HGCGCPGCEHT
@ALHEG[[email protected]@HAEFICOFC|DBGOAKFIC
X|DBGOAKCOHGKHAlC|[email protected]}|DT
BGOAK[UCˆPCAS‚FLHMACFICMGPAKGKCPGCF}[email protected]
edbefŠdadsgf^rbdsbd_bsf]d_bedb^jh`dkg^gf^bob
!"#"$#%&%"'()%*%#+#"
[email protected]@HSHOAICFECPAICOHILHELAICQKDJAIC
OFC|DBGOAKFIU
‹ŒŽŽ
‘’“”•”–‘—“˜™
[email protected]@HtECOFCPGCBDFILKGCIFCKFGPH~tC
[email protected]@@FIHSHPHOGOCXuFtEC
RCVAELFKAlCYZZY[[email protected]
OHGELFICOFCPGCšEHMFKIHOGOCOFCWDFPMGCƒDFC
MAPDELGKHGBFELFCƒ[email protected]
[email protected]›C
GPDBEAICRCGPDBEGICƒ[email protected]„GECACwGT
S„[email protected]@ACFECFPCBABFELACOFC
[email protected]ˆILFCGPDBEGOACJFKLFT
[email protected]„[email protected]@HAEFICOFCPGC
šEHMFKIHOGOCOFCWDFPMGUCˆPC2›l0œCFKGECF}|DT
BGOAKFIlCFPCY1l1œC|[email protected]
FPC›lZœC|DBGOAKFICOHGKHAIUCuGCFOGOCOFCPGC
[email protected]{CGC0zCG\AIlC
@AECDEGCBFOHGCOFCYYl1CXžŸC1lZz[UCˆPCQKDJAC
F}|DBGOAKCFKGCFPCƒDFCJKFIFELGSGCDEGCBGRAKC
FOGOCXY0l›› CžŸClY{[lCIFQDHOACJAKCFPCQKDT
JACOFC|DBGOAKFICOHGKHAICXYYlZ Cž¡C›l{Y[CRlC
JAKC¢PLHBAlCIFCIHLDGSGCFPCQKDJACOFC|DBGOAKFIC
[email protected]Y Cž¡C›l££[UCˆ[email protected]
[email protected]}AIlCFPC{l2œCOFCPGC
BDFILKGCFIL‰[email protected]|AKBGOACJAKCBD‚FKFIUC
¤PCQKDJACOFC|DBGOAKFICOHGKHAICIFCPFIC
JKFQDELtCFPCE¢[email protected]|DBGOAIC
GPCO„[email protected]
BFOHACOFCzlY[email protected]ž¡0lZ[[email protected]
[email protected]
¥—™“’¦§˜—“¨™
[email protected]\tC
[email protected]ƒDFCF}JPAKGSGCOH|FKFELFIC
[email protected]@[email protected]@AEIDBACOFC
[email protected]@[email protected]
JGELFIUC¤[email protected]@HtElCIFCOFLGPPGECPAICOH|FT
[email protected]@[email protected]Ÿ
,'(%*%-($"./0#1%23441%5.6%271%'8) 9%:1%,;/(6%<=7><?36%
012
346789
4964988746499
[email protected]
7AB7987
CDEFGHGIEJEKLJMNOEHDEPQERKDFESPDETLDU
VPQKJWJEDXEQYFDLZEHDEJ[ZOEDQEXZOESPDEXJETDLU
OZQJE\JE]PFJHZEJXEFDQZOEPQE^GVJLLGXXZ_E`OKDE
RKDFEODEHGOD[IETJLJEKJXED]D^KZE^ZQEDXEZWaDKGMZE
bcdefghijegkdgdflhdmgknieimgonchdpqrgblkchdsd
Dt^XPGLEJEJSPDXEJXPFQJHZESPDEQZE\JWRJE]PU
FJHZEQPQ^J_
uAA99
9A7vA9
CDEPKGXGwIEDXExvy9z8v8{Bu989
9uAA99
9A7vA9|yx}~E
€JVDLOKLFE‚EC^\QDGHDLƒE„…†…‡_E`XEKDOKEDOKˆE
^ZFTPDOKZETZLE1ETLDVPQKJOE^ZQELDOTPDOKJE
FYXKGTXDEJOZ^GJHJOEJEPQJEMJXZLJ^GIQEQPFNU
LG^JE^ZQEPQEMJXZLEFRQGFZEHDE‰E‚EPQEMJXZLE
FˆtGFZEHDEŠ_E`XEOPaDKZEODXD^^GZQJEPQJELDOU
TPDOKJETZLETLDVPQKJE‚EOPFJEXZOEMJXZLDOEZWU
KDQGHZOEDQE^JHJEPQJ_ECDVYQEXJEOPFJEKZKJXEODE
efghijegdcfd‹ŒinldngŒŽqieldbcdflhdhqcnlhd
DQETZ^ZEHDTDQHGDQKDETPQKPJ^GIQEFDQZLEZE
GVPJXEJEŠ‡ƒEHDTDQHDQ^GJEFDHGJETPQKPJ^GIQE
HDE0EJE1‡EZEFP‚EHDTDQHGDQKDETPQKPJ^GIQE
GVPJXEZEFJ‚ZLEHDE‡_E‘JETLPDWJE\JEFZOKLJU
HZEPQJE^ZQOGOKDQ^GJEGQKDLQJEJ^DTKJWXDEDQE
HGOKGQKZOEDOKPHGZOE’DJK\DLKZQƒE“ZwXZ”O•GƒE
€LD^•DLE‚E€JVDLOKLFƒE„……„–E—ZQQDFJ•DLE
‚E’ZFOGƒE2‰‰‡E‚EDQENOKDE\JEFZOKLJHZEPQE
MJXZLE˜XT\JEHDE™LZQWJ^\EHDE‰ƒšELDHG^GNQU
HZODEDXEMJXZLEOGEODEDXGFGQJEJXVYQERKDF‡_E
›A9
CDEPKGXGwIEXJEJHJTKJ^GIQEJXEDOTJ[ZXE
HDXEœAAv987›A9žv97Ÿ9z7
| x›œ~ECTGDXWDLVDLƒE¡ZLOP^\E‚E‘PO\DQDƒE
„…†2‡ELDJXGwJHJETZLECDGOHDHZOE„…††‡_E`OKJE
DO^JXJEDOKˆE]ZLFJHJETZLE0‰ERKDFOESPDEFGHDQE
HZOEJOTD^KZOE^ZQ^DTKPJXFDQKDEHDEXJEJQOGDHJHE
TDLZESPDEDOKˆQELDXJ^GZQJHZO¢EJQOGDHJHEDOKJU
HZE‚EJQOGDHJHELJOVZ_E‘JEJHJTKJ^GIQEJXEDOTJU
[ZXEHDXEC£˜¤E\JEFZOKLJHZEJHD^PJHJOETLZTGDU
HJHDOETOG^ZFNKLG^JOECDGOHDHZOƒE„…††‡_E‘JE
^ZQOGOKDQ^GJEGQKDLQJE\JXXJHJEDQEDOKDEDOKPHGZE
012
!"#"$#%&%"'()%*%#+#"
\JETLDODQKJHZEPQEMJXZLEDQKLDE‰ƒ…‰E‚E‰ƒ…ŠEDQE
XJEDO^JXJE˜U`E‚EDQKLDE‰ƒ†0E‚E‰ƒ†EDQE˜U¥ƒE
ODVYQEXZOEJQˆXGOGOELDJXGwJHZOETJLJEXJEJHJTKJU
^GIQEDOTJ[ZXJECDGOHDHZOƒE„…††‡_
[email protected]
`OKJEMJLGJWXDEODEMJXZLIEJEKLJMNOEHDXE
¦'§'#9$%*%¨ ,9($©'%*%ª"«E¬D^•ƒE
­JLHƒE®DQHDXOZQƒE®Z^•E‚E`LWJPV\ƒE„…1„‡E
DQEOPEMDLOGIQEJHJTKJHJETJLJETZWXJ^GIQEDOTJU
[ZXJEHDE™ZQHDE‚E¯ODLZOE„…0‡_E`OKJEDO^JXJE
DOKˆE]ZLFJHJETZLE2„ERKDFOESPDEDXEOPaDKZEHDWDE
LDOTZQHDLEDQKLDE‰E‚EŠEODVYQEXJEGQKDQOGHJHEHDE
^JHJEPQZEHDEDXXZO_E‘JETPQKPJ^GIQEKZKJXETDLU
FGKDEDOKJWXD^DLEHGMDLOZOELJQVZOE^PJQKGKJKGU
MZOEHDEHDTLDOGIQ¢EHDTLDOGIQEJPODQKDEZEFRQGU
FJE°„‰‡ƒEHDTLDOGIQEDQKLDEXDMDE‚EFZHDLJHJE
„‰U„†‡ƒEHDTLDOGIQEDQKLDEFZHDLJHJE‚EVLJMDE
„…U2…‡ƒE‚EHDTLDOGIQEVLJMDEŠ‰U1Š‡E¬D^•ƒE
CKDDLE‚E¡JLWGQƒE„…††‡_E`OEPQEGQOKLPFDQKZE
Žqcdmlhccdqogdgfngdjgifibgbdsdqogd±gfibc²d
JHD^PJHJE¬D^•EDKEJX_ƒE„…††‡–E^ZQ^LDKJFDQU
nc³dcodchncdchnqbild‹gdmkchcongbldqogdjgiU
XGHJHE^ZQEMJXZLE˜XT\JEHDE™LZQWJ^\EHDE‰ƒ…‰_
[email protected]‚E#!"#"$#
`OKJOEMJLGJWXDOE]PDLZQEFDHGHJOEJEKLJMNOE
HDEXJE´("#.#%*%!"#"$#µ¶'#"$©'EHDE
·DXG^DLEDKEJX_E„……‰‡_E`QEDOKJEDO^JXJƒE]ZLFJU
HJETZLE…ERKDFOƒEJTJLD^DQEXJOEFGOFJOEOGKPJU
^GZQDOƒETDLZEDQEPQJEZ^JOGIQEDXEOPaDKZEGQHG^JE
^IFZEHDEKDQKJHZEODEOGDQKDE‚EDQEZKLJEZ^JOGIQE
e¸rldbcdcjeg²dhcdmckeic¹dºgdmkqcgdribcdfghd
£DQKJ^GZQDOECGKPJ^GZQJXDOEDQEKLDOEHZFGQGZO¢E
OGKPJ^GZQDOETZOGKGMZ»OZ^GJXƒEQDVJKGMZ»J]D^KGMZE
‚E\ˆWGKZ»JHG^KGMZE·DXG^DLEv9
4E„……‰–E·DXG^DLƒE
—ZLFJQƒE€JMJE‚E¼LZ\JO•JƒE„………‡_E
‘JEDO^JXJEHDELDOTPDOKJEDOEHDEKGTZE‘G•DLKE
HDE^GQ^ZETPQKZOƒEHDOHDE„EQJHJEKDQKJHZEZE
ogbgdelojgbl½d‹ghngd¾d¿cÀnkcrgbgrconcd
ncongbldldcÀnkcrgbgrconcdelojgbl½¹dÁhngd
DO^JXJE\JETLDODQKJHZEJHD^PJHJOETLZTGDHJU
HDOETOG^ZFNKLG^JOEDQEDOKPHGZOEJQKDLGZLDOE
,'(%*%-($"./0#1%23441%5.6%271%'8) 9%:1%,;/(6%<=7><?36%
346789
4964988746499
@ABCDEBFGH9
4IJKKLMNIOPIQPRSTSUPUIVWXSYPUPI
VZIVWXVIVWX[US\I]P^PITPIP[X\VQ_P_SPI`PI]^Va
bBcdefgGhcGieCgFGjCkleGkeFeGCebGbDdheEDga
cBbGfBGemBEdgGkgbDdDigGnGbgEDeCGohBbdFecGfBG
pqrrqGkeFeGCebGbDdheEDgcBbGfBGemBEdgGcBsedDa
igGfBGpqrtGnGkeFeGCebGbDdheEDgcBbGfBGluvDdgG
nGecbDebGfBGpqrwxGyeFeGCebGdBcdeEDgcBbGCgbG
_\VQ_SVZXVWI]P^PITPWIWSX[P_S\ZVWIUVIPzV_X\I
]\WSXS{\I|IW\_SPTIXSVZVZI[ZI_\VQ_SVZXVIPTzPI
pq}tqGkeFeGCebGbDdheEDgcBbGfBGemBEdgGcBsedDigG
VTI_\VQ_SVZXVIPTzPIVWIL~KI|I]P^PITPWIWSX[Pa
_S\ZVWIUVI`€RSX\I|IPZWSPWIVTI_\VQ_SVZXVIPTzPI
BbGfBGpq}px
‚ƒ„…†‡ˆ‡…‰Šƒ
‹eGFBEgsDfeGfBGfedgbGbBGFBeCDŒGoBa
fDecdBGBCGoŽdgfgGfBGBcEhBbdeGnGbBGdhigGhcG
BbkBEDeCGDcdBFŽbGBcGkFBbBFieFGCebGEhBbdDgcBbG
ŽdDEebGnGCeGieCDfBŒGfBGdgfgGBCGkFgEBbgxG
‹ebGDciBbdDsefgFebGekCDEeFgcGCgbGEhBba
dDgceFDgbGeCGeChocefgGBcGBCGehCeGfBGECebBG
fBbkhŽbGfBGbgCDEDdeFGbhGEgCevgFeEDcGBcGhcG
BbdhfDgGbgvFBGbeChfGnGdeveEgxGBGCBbGDcmgFa
YIW\R^VITPI_\ZQUVZ_SPTSUPUIUVIT\WIUPX\WI|I
‘[VIW[I[W\IWV^’PIV“_T[WS{PYVZXVI]P^PIQZVWI
DciBbdDsefgFBbxG‹eGkeFdDEDkeEDcGmhBGiga
T[ZXP^SPI|I‘[SVZVWI_\TPR\^P^\ZIQ^YP^\ZI[ZI
EgcbBcdDoDBcdgGDcmgFoefgxG”CGEhBbdDgceFDgG
mhBGehdgEhokCDoBcdefgGkgFGCgb•ebGeChocgb•
ebqG–hBGbDshDBFgcGCebGoDboebGDcbdFhEEDgcBbG
BcGdgfgbGCgbGEebgbxG‹ebGfhfebGbhFsDfebGmhBa
FgcGFBbhBCdebGkgFGCebGDciBbdDsefgFebG—H4
yeFeGBCGecuCDbDbGfBGCgbGfedgbGbBGlDŒgGhbgGfBCG
ke–hBdBGBbdef˜bdDEgGyGiBFbDcG™šxpxG
›œžŸ ¡¢£
‹gGkFDoBFgG–hBGdBcBogbG–hBGDcfDEeFGBbG
–hBqGeGkBbeFGfBGCebGfDmBFBcEDebGBcGCgbGkgFEBca
de¤BbGBcdFBGoh¤BFBbGnGlgovFBbqGcgGB¥Dbd˜ecG
USzV^VZ_SPWIVWXPU’WXS_PYVZXVIWS¦ZSQ_PXS{PWI
BcGEhecdgGeCGbB¥gGBcGmhcEDcGfBGCgbGfDbdDcdgbG
!"#"$#%&%"'()%*%#+#"
[email protected]§¨G©Gwq0tª
©Gpqwr2«xG‹ebGfDmBFBcEDebGEgcGFBbkBEdgGeGCeG
BfefGdeokgEgGmhBFgcGBbdef˜bdDEeoBcdBGbDsa
ZSQ_PXS{PWI¬­®214<:¯%©G™q0p°Gª±pqw0r«x
²hecfgGieCgFeogbGCebGieFDevCBbGFBCeEDga
cefebGEgcGBCGEgcbhogGfBGdeveEgGbBGgvbBFieG
–hBGeCGkFBshcdeFGeGCgbGkeFdDEDkecdBbGkgFGbhG
lDbdgFDeGfBGEgcbhogqGCeGoBfDeGfBGe³gbG–hBG
CgbGmhoefgFBbGfDeFDgbGCCBievecGEgcbhoDBca
fgGdeveEgGBbGfBGtqš0Ge³gbG´µ9¶—Hª·
9·¸±tqpp«qGCgbGmhoefgFBbGgEebDgceCBbG
fBGwq0wGe³[email protected]¸©G2qpš«GnGCgbGB¥mhoefgFBbG
fBGšqttGe³[email protected]¸©G}q}w«xG‹ebGfDmBFBcEDebGBcG
FBCeEDcGeGCgbGe³gbGfBGEgcbhogGmhBFgcGBbdea
U’WXS_PYVZXVIWS¦ZSQ_PXS{PWI¬­®214<:¯%©G1qš0°G
ª¹pqpt«qGBbdevCBEDŽcfgbBGCebGfDmBFBcEDebG
BcdFBGBCGsFhkgGmhoefgFGgEebDgceCGEgcGBCGsFha
kgGB¥[email protected]ª¹ºqpt«GnGBCGsFhkgGmhoefgFG
[email protected]ª¹ºqpt«x
²hecfgGEgokeFeogbGBCGcDiBCGfBGfBa
kBcfBcEDeGBcGBCGsFhkgGfBGmhoefgFBbGfDeFDgbG
nGBCGfBGmhoefgFBbGgEebDgceCBbqGCgbGfedgbG
ohBbdFecGfDmBFBcEDebGBbdef˜bdDEeoBcdBGbDsa
ZSQ_PXS{PWIVZX^VIPYR\WI¦^[]\WI¬XI»I¼~½J¾I
ª¿Gpqpp™«xGDBcfgGBCGsFhkgGfBGmhoefgFBbG
fDeFDgbGCgbG–hBGoubGfBkBcfBcEDeGogbdFevecG
@oBfDeG©Gwqp}°G¸±wqwt«GEgcGFBbkBEdgGeCG
[email protected]©G
pq20°G¸±º}}«xG
‹eGieCgFeEDcGfBGCebGieFDevCBbGecbDBfefG
[email protected]­®214<:«G©Gwq}š°Gª©Gpqp1p«qGeca
[email protected]­®214<:«G©Gwqwt°Gª©Gpq™pr«G
nGfBkFBbD[email protected]­®214<:«G©G™qp1°Gª©Gpq201«qG
cgGohBbdFecGfDmBFBcEDebGBbdef˜bdDEeoBcdBG
WS¦ZSQ_PXS{PWIVZX^VIT\WIUSzV^VZXVWI¦^[]\WIUVI
mhoefgFBbGBcGmhcEDcGfBCGEgcbhogxG‹gbGFBa
bhCdefgbGkeFeGEefeGhceGfBGBCCebGbBGfBdeCCecG
BcGCeGdevCeG™xG‹eGecbDBfefGBbdefgGmhBGoengFG
keFeGBCGsFhkgGmhoefgFqGbBshDfgGfBCGB¥mhoea
fgFGnGfBCGmhoefgFGgEebDgceC°GCeGecbDBfefG
FebsgGdeovDŽcGmhBGoengFGBcGBCGsFhkgGfBGmha
oefgFBbGfDeFDgbGgvdhigqGbBshDfgGkgFGBCGfBG
B¥mhoefgFBbGnGCgbGmhoefgFBbGgEebDgceCBb°G
,'(%*%-($"./0#1%23441%5.6%271%'8) 9%:1%,;/(6%<=7><?36%
012
2356789
38538776353889
[email protected][email protected]?BAMCNOEADCBOEAIEOP
[email protected]?JAHFCEFOJLA
J?TRFHOAIOEA?BATERIOAH?ABOJASRMCHOE?JAOUCP
[email protected]?JANAIOEA?BATERIOAH?A?VSRMCHOE?JWA
[email protected][email protected]@ABCJA
[email protected]?JLAUOMIEOGCMOJAUOMOLA
[email protected][email protected][email protected][email protected]
[\]^_`^a]bc^a\[]d`ea`_^\fe\g[]a\h]^_a]eai_`e_
[email protected]@?JAjkl103;9mAnA00LopqArsAoLootmA
[idi_`e_]uai`g[][\]_vkl103;9mAnAwxL0yqAr
[email protected]@[email protected][email protected]@?JA
I?EUFGFHOLAOGJ?EDCMOJA{R?A?JA?BATERIOAH?A
!"!#"$%$!&'($)$"*"!
SRMCHOE?JAHFCEFOJA?BA{[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]@A?BA
QCGCUOLAJ?TRFHOAH?ABOJA?VSRMCHOE?JANAIOEA
|[email protected]?JWA
}e_~`][\€e_]_]_]uai`g[][\]_`_f~u‚i_ƒu`_
d„^_]uai`g[]…_^`_^\`ea`_‚]~]_~`^ih`~_[ie_
†[email protected][email protected]@A
?BATERIOA?VSRMCHOELAJ?TRFHOAH?ABOJASRMCHOP
[email protected]?JANLAIOEA|BQFMOLABOJA{[email protected]
]uai`g[][`^_^`_‚`~[\‡`e_^ie_`_f~u‚i_b`_i^_
SRMCHOE?JAHFCEFOJWAˆ[email protected]?QCBB?AH?A
HFUYOJAE?JRBQCHOJAD?EABCAQCGBCApW
‰8Š98‹3AŒ@[email protected][email protected][email protected]@[email protected][email protected]
4"8#"*-'
786
6Ž6
5
8 3‰r3 kl103;9 ?VASRMCHOE
px
xLxw
S
R
MC
H
O
E
A
O
U
C
J
F
O
@
C
B
p
t
L
x
y
0L“0
‘
8
’86 SRMCHOEAHFCEFO
pLwy oLo1
pxLyo
“Lxo
”OQCB
ppL1•
0L0t
?VASRMCHOE
pyLx•
0Lxw
S
R
MC
H
O
E
A
O
U
C
J
F
O
@
C
B
p
“
L
w
p
0
Ly“
‘
878–6 SRMCHOEAHFCEFO
pLp“ oLto•
pyLw0
“Ltx
”OQCB
pyLop
0Ly“
?VASRMCHOE
1Lo0
0Lxw
[email protected]
yL“x
1Lpw
r7
—
tLo1 oLx01
SRMCHOEAHFCEFO
wLtw
1L0x
”OQCB
yLp“
“Lyo
‰8Š98˜3_™e„\^\^_b`_]^_h]~\]‡`^_a`ea][\€e_š_]uai`g[][\]_`e_›ue[\€e_b`_f~]bi_b`_[ie^udiœ
4"8#"*-' 786
6Ž6 5
8 3‰r3 k$l103;9 r ,'$!
?VASRMCHOE
t•Lp• yLx“
žFCAPAŸU
[email protected] twL•y 1Lwp 00Lop soLoot
‰
’8— SSRRMC
MCHOEAHFCEFO
p•Lw“ 1Lxx
”OQCB
p“L“x wL0p
?VASRMCHOE
0oL0t “Lw1
žFCAPAzV
žF
CAPAŸU
S
R
MC
H
O
E
A
O
U
C
J
F
O
@
C
B
x
1
L
x
w
1
L
t
“
!"!#"$ SRMCHOEAHFCEFO
w
x
L
0
w
s
o
L
o
o
t
p0Lpw “L•t
”OQCB
p•L11 wL•0
010
+&'$)$,'#!-./"0$12330$4-5$160$&7(8$90$+:.'5$;<6=;>25$
346789
4964988746499
!"#"$#%&%"'()%*%#+#"
@A89B4CDEFGHIHJKLMCNMOINCONMOHJKEMNPCQCHROENSJHJKHCNMCTHPCUKVNINMONPCPKORHJKEMNPCNMCVRMJKLMCUNTCJEMPRFEW
XYZ[\]Y^_][Z\YZ]`aY^b^bZ,(%c"Z\`Z[\Y]d
e^f`Z]ZY]Zg][^]hY\Zi\`i]e^j`\bkZY]bZl^m\[\`e^]bZ
b\Z\bi]hY\en]`Z\`i[\Z\YZo[pqjZl\Zmpr]lj[\bZ
l^][^jbZej`Z\YZl\Zmpr]lj[\bZje]b^j`]Y\bZsZ
\`i[\Z\YZo[pqjZl\Zmpr]lj[\bZl^][^jbZej`Z\YZ
l\Z\tmpr]lj[\buZvt]ei]r\`i\ZYjZr^brjZ
EJRIIKLCHTCHMHTKwHICTHCHROENSJHJKHW
x^Zy]e\rjbZp`Z]`aY^b^bZrabZl\i]YY]ljZ
UNCTHCzHIKH{TNCHROENSJHJKHCE{ONMNFEPCUKVNd
[\`e^]Z\`ZYjbZi[\bZi^qjbZl\Zb^ip]e^j`\b|Zb^ip]d
e^j`\bZqjb^i^gj}bje^]Y\bZ~€214<:Z‚Z11k2ƒ„Z
…†Z‡k‡‡ƒkZl\Z]m\eijZ`\o]i^gjZ~€214<:Z
‚Z2ˆk2‰„Z…†Z‡k‡‡ƒZsZl\Zyah^ijZ~€214<:Z
‚Z12k‡‰„Z…†Z‡k‡‡ƒuZŠjZr^brjZjep[[\Z\`Z
[\Y]e^f`Z]ZY]Zg][^]hY\Zi\`i]e^j`\b|Zb^ip]e^jd
`\bZqjb^i^gj}bje^]Y\bZ~€214<:Z‚Z‰‹k1‹„Z…
†Z‡k‡‡ƒkZl\Z]m\eijZ`\o]i^gjZ~€214<:Z‚Z
Œ‹k‡‡„Z…†Z‡k‡‡ƒZsZl\Zyah^ijZ~€214<:Z‚Z
‰‹k01„Z…†Z‡k‡‡ƒuZŠ]bZejrq][]e^j`\bZ\`i[\Z
HF{HPCzHIKH{TNPCPNCFRNPOIHMCNMCTHCSRIHCŽW
XZej`i^`p]e^f`kZ\`ZY]Zi]hY]Z‰kZb\Zrp\bd
i[]`ZY]bZej[[\Y]e^j`\bZl\ZYjbZmpr]lj[\bZsZ
9
9‘4Z’j[[\Y]e^j`\bZmpr]lj[\bZl^][^jbZsZje]b^j`]Y\bu
“”97“
!"#"$#
Z
788
9•“
–A“—4 788
9•“ –A“—4
d‡k‹1
†‡k‡‡ƒ
ƒ
!"#"$#
‡k0‡
†‡k‡‡ƒ
d‡k00
†‡k‡‡ƒ
…““9
‡k‰Œ
†‡k‡‡ƒ
d‡k‰‹
†‡k‡‡ƒ
˜”789—™978
‡k‰2
‡k‡‡ƒ
d‡k‰Œ
‡k‡‡2
9“”9”997
012
,'(%*%-($"./0#1%23441%5.6%271%'8) 9%:1%,;/(6%<=7><?36%
2356789
38538776353889
!"!#"$%$!&'($)$"*"!
“”•–—•”˜™š›š–œ™–—•”œ™ž•
Ÿ_X\ZShZXTwhW\W\ZUSZh^\Z_S\ah]XU^\ZUSZ
hX\ZgX_WXdhS\Z_ShXVW^TXUX\ZV^TZShZV^T\ab^Z
USZ]XdXV^YZ^d\S_gXb^\ZsaSZS W\]SZaTXZ[W\Q
]^_WXZhX_lXZUSZV^T\ab^ZUSZ]XdXV^ZXT]S\ZUSZ
XdXTU^TX_ZShZ[wdW]^YZcZsaSYZ\WTZSbdX_l^YZh^\Z
`abXU^_S\Z^VX\W^TXhS\Z\^TZh^\ZsaSZbST^\Z
]WSbR^ZhhSgXTZ`abXTU^eZz^\ZUX]^\Z]XbdW¡TZ
baS\]_XTZsaSZShZTWgShZUSZUSRSTUSTVWXZS\Z
bXc^_ZSTZh^\Z`abXU^_S\ZUWX_W^\ZSTZV^bRXQ
_XVWkTZV^TZh^\Z^VX\W^TXhS\e
¢@[email protected]@[email protected]@IEQ
gX\ZSTZhXZXT\WSUXUQS\]XU^YZXT\WSUXUQ_X\l^Z
cZUSR_S\WkTYZWTUWVXZsaSZShZ]WR^ZUSZ`abXU^_Z
saSZ`^_bXZTaS\]_XZbaS\]_XZT^Z\SZUW`S_STVWXZ
R^_ZTWTlaTXZUSZS\]X\ZgX_WXdhS\ZcZsaSZh^\Z_SQ
[email protected]£NBEN¤[email protected]
R^_ZhX\ZbW\bX\e
xhZXTwhW\W\ZUSZh^\Z_S\ah]XU^\ZUSZhX\Z]STQ
[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]
saSZVaXT]^Zbw\Z]ST]XU^Z\SZ\WST]SZaTZl_aR^Z
[email protected][email protected]
aTXZ_ShXVWkTZWTgS_\XZST]_SZXbdX\ZgX_WXdhS\YZ
V^b^ZcXZ\SZ[Xd{XZUSb^\]_XU^ZSTZXT]S_W^_S\Z
^VX\W^TS\ZVaXTU^ZShZV_W]S_W^ZUSZUW`S_STQ
VWXVWkTZUSZh^\Zl_aR^\ZS_XZShZb^]WgXVW^TXhZ
¦§ShWVS_Z
…89eYZŽ‹‹¨Z©_^V[X\ªXZcZ§ShWVS_YZ
Ž‹‹’«eZf^b^ZS_XZUSZS\RS_X_YZh^\Z`abXU^_S\Z
|"*-"$;5B}~€}[email protected]@[email protected]@[email protected][email protected]@Q UWX_W^\Z\^TZh^\ZsaSZbw\Z]ST]XU^\ZcZbST^\Z
VWXZcZhX\Z]ST]XVW^TS\Z]^bXTU^ZV^b^ZV^gX_WXdhS\Z @[email protected]@AB¬HGB?JAB
[email protected][email protected]@[email protected]‚[email protected]?BNECG?BPGB `abXU^_S\Z^VX\W^TXhS\Z\^TZh^\ZsaSZ\SZ\WSTQ
USRSTUSTVWXe
]STZbST^\Z]ST]XU^\eZx\]SZ[SV[^ZR^U_{XZUSQ
dS_\SZXZsaSZShZ`abXU^_Z^VX\W^TXhZRaSUSZRS_Q
ƒ
„…86„
†
‡ˆ„‰3
VWdW_ZsaSZ\aZV^T\ab^ZT^ZS\]wZhWbW]XU^ZcZR^_Z
[email protected]@LEmN
Š‹Y01 ŒYŽ
]XT]^Zh^\ZS\saSbX\ZUSZXVVWkTZXa]^bw]WV^\Z
rp^\Z`abXTU^Z Y‹Š Y0Ž
XhbXVSTXU^\ZSTZhXZbSb^_WXZT^Z\SZXV]WgXQ
_{XTYZ\WT]WSTU^ZsaSZ]WSTSTZaTZbXc^_ZV^T]_^hZ
SRSTUSTVWX
‘Y00 YŠŠ
g^haT]X_W^Z\^d_SZShZV^T\ab^ZUSZhXZ\a\]XTVWXZ
!"!#"
¦ŸW``XTcYZŽ‹‹«eZ­^TZh^\ZS `abXU^_S\Zh^\Z
[email protected]@LEmN
’Y’Ž ŒYŽ
¬HGBi£[email protected]@[email protected]
rp^\Z`abXTU^Z Y Y’Ž
\WdhSZS RhWVXVWkTZS\ZsaSZ_S\W\]W_ZhXZ]ST]XVWkTZ
SRSTUSTVWX
’Y Y‹
[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@B
[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]@LEJNGAOBPGQ
RSTUSTVWXYZ[W\]^_WXZUSZ`abXU^_ZcZVXT]WUXUZ
USZ]XdXV^eZf^b^Z\SZRaSUSZ^d\S_gX_YZhX\ZV^Q
[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected][email protected]
]ST]XVW^TS\ZbXT]WSTSTZaTXZV^__ShXVWkTZTSQ
lX]WgXYZU^TUSZbXc^_ZTWgShZUSZUSRSTUSTVWXZ
V^__ShXVW^TXZV^TZbXc^_Z\ST\XVWkTZUSZ]STQ
[email protected]@[email protected]@nB
U^TUSZXZbXc^_ZTobS_^ZUSZXp^\Z`abXTU^Z
V^__ShXVW^TXZV^TZbXc^_ZTWgShZUSZ]ST]XVWkTZ
[email protected]@[email protected]@nBMB
U^TUSZXZbXc^_ZTobS_^ZUSZVWlX__Whh^\ZV^TQ
\abWU^ZbXc^_ZTWgShZUSZ]ST]XVW^TS\ZcZbST^_Z
[email protected]@[email protected]
rhZ^d\S_gX_ZsaSZS\]X\ZgX_WXdhS\ZR_S\STQ
[email protected][email protected]@[email protected]
VX]WgX\YZR_^VSUWb^\ZXZ_SXhWvX_ZaTZXTwhW\W\ZUSZ
hXZgX_WXTvXZV^T\WUS_wTU^hX\ZV^b^ZV^gX_WXQ
dhS\eZxTZhXZ]XdhXZ0ZRaSUSZgS_\SZsaSZVaXTU^Z
\SZWTVhacSTZS\]X\ZgX_WXdhS\ZV^b^ZV^gX_WXQ
dhS\YZhXZgX_WXdhSZWTUSRSTUWST]SZ\WlaSZb^\Q
[email protected]@[email protected]@iGNIGBAEuNEKQ
VX]WgX\eZzXZgX_WXdhSZ[W\]^_WXZUShZ`abXU^_ZT^Z
baS\]_XZUW`S_STVWX\YZXaTsaSZ\{ZhXZgX_WXdhSZ
USZUSRSTUSTVWXZXZhXZTWV^]WTXe
011
+&'$)$,'#!-./"0$12330$4-5$160$&7(8$90$+:.'5$;<6=;>25$
346789
4964988746499
@[email protected]
STUVABLWCXCSUGYYZAKRC[\\]^C_GL`GJVGLWCXC
abcdbeefghiijklgmbgcnopqnoebgrngbqesntubv
TGACACDAFCTGBTIKFLAKTGAFRCZAKLJKJBFJCAwFLGv
[email protected]@EMBxAC
FJBCJDCZELGyECMJCDEFCBJFIDLAMEFCEwLJKGMEFC
JKLBJCJzYIZAMEBJFCXCYIZAMEBJFCETAFGEKADJFC
N{VADLKJXC|9
4C[\\}~
QIAKMECyADEBAZEFCDAFCMGFLGKLAFCFGLIAv
u€snogrngbqesntubu€bg‚genebu€snogsƒenv
KJZEFRC„[email protected]
[email protected]…wGLE~CJzGFLJKC
[email protected]C†KCJDC
[email protected]
FETGADJFCFEKCDEFCFI‡JLEFC„IJCTEKYEBZAKCJDC
[email protected]„IJCZ…FCLJKv
ebrsog‚gˆnsogbqesntubunogongo€nengˆ€nv
LBAFC„[email protected]„IGJKJFC
ˆnsogenebrsog‚gbqesntubunogongpncu€ƒng
AKLJCJFLAFCFGLIATGEKJF
QIAKMECFJCUATJCBJYJBJKTGACACDAFCFGLIAv
TGEKJFCMJCAYJTLECKJHALGyECyIJDyJKCACFJBCDEFC
FI‡JLEFCYIZAMEBJFCMGABGEFC„IGJKJFCZ…FCLJKv
ebrsog‚gbqesntubunogongo€nenfgo€gnˆƒbcv
[email protected]@ECMJCJzYIZAMEBJFC
‰q€nnogˆŠogbqesntubunogongpncu€ƒngbeng
[email protected]…FC
LJKLAMEC„IJCJDCMJCYIZAMEBJFCETAFGEKADJFC
‹ABJTJC„[email protected]
„IJCJDCFI‡[email protected]
„[email protected]Œ[email protected]@TGŒKC
rngbqesntubu€bgnogqrbˆnebdg‚bg‰qngdsog
[email protected]…FCLJKv
LAMEFCNTEZECUJZEFCZJKTGEKAMECAKLJF~CFJC
o€nengˆŠogntubunog‚guso€Žqngˆbenv
KJBFJCAwFLGKJKLJFC†[email protected]
FGLIATGEKJFCKIJFLBEFCMALEFCKECFEKCTEGKTGv
MJKLJFCTEKCDAFCTEKTDIFGEKJFCMJC‹BETUAF`ACXC
csubo‘bg’“””•kgrng‰qngndgubˆƒ€sgtbd€–bg
[email protected]@JBGZJKLACLJKLATGEv
KJFCMJCBJTAxMARCKIJFLBAFCTEKTDIFGEKJFCGBxAKC
ngndgone€rsgrng‰qngdbgpncosbgtbd€–bgusg
FICU…[email protected]
!"#"$#%&%"'()%*%#+#"
uso€Žqngoncgbqesntub–gpbcbgncnebcongbg
MGTUAFCFGLIATGEKJFCQIAKMECDEFCFI‡JLEFCJFL…KC
@[email protected]
wDJC„IJCwA‡JKCDACHIABMGACAKLJCDAFCLJKLATGEv
[email protected]…[email protected]@[email protected]
[email protected]
NOPQEKJDDC|9
4C[\\]~C
†KCTIAKLECACDAFCFGLIATGEKJFCMJCU…wGLECXC
[email protected]
DEFCYIZAMEBJFC„IGJKJFCZ…FCLJKLAMEFCXCZJv
sogbqesntunogongo€nenog‚gndgŽcqpsgrngn—qv
ˆbrscnog‰q€nnogˆŠogbqesntubunog‚gˆnsog
LJKLAMEF
†[email protected]„IJCDEFCYIv
ZAMEBJFCMGABGEFCMJCKIJFLBECJFLIMGECFEKCDEFC
‰qngˆŠogenebrsog‚gˆnsogbqesntubunogong
@JBTGwJKCJKCDAFCMGFLGKLAFCFGLIATGEKJFRCZGJKv
LBAFC„IJCFEKCDEFCJzYIZAMEBJFC„IGJKJFCZ…FC
bqesntubunogongpncu€ƒng‚gˆnsogenebrsofgbg
[email protected]ŒKCMJCDAFCFGLIATGEKJFCKJHALGyAFRC„IJC
FJCFGJKLJKCZ…FCLJKLAMEFC„IJCDEFCYIZAMEBJFC
[email protected]@JBTGwGJKMECZ…FC
bqesntubunolg˜gnoebgsubo€™gsƒoncšbˆsog
dbg€ˆpscebu€bgrngecbƒb›bcgdbgbqesntubu€bfg
@IJFLEC„[email protected]
FGHIJKCZAKLJKJBFJCAwFLGKJKLJFC†FCKJTJFAv
c€sg€eno€tubcgdsogpcsŽcbˆbogrng€encšnv
TGŒ[email protected]
AYBEKLABCDAFCMGFLGKLAFCFGLIATGEKJFCLJKLAMEBAFC
NœIJFAMARCQABBJBAFCXCS…KTUJWRC[\\[~
MJZ…FRCFJHžKCKIJFLBEFCBJFIDLAMEFRCIKC
ˆb‚scg€šndgrngbqesntubu€bgusccndbu€sbg
TEKCIKACZJKEBCFJKFATGŒKCMJCLJKLATGŒKRCIKC
ZJKEBCKžZJBECMJCAŸEFCYIZAKMERCIKCZJKEBC
KžZJBECMJCTGHABBGDDEFCTEKFIZGMECXCZJKEBC
[email protected]C GJKLBAFCJDC
[email protected]
JKCAZwAFCyABGAwDJFCTEHKGLGyAFRCLJKLATGEKJFC
‚gbqesntubu€bfgsgsuqccngdsgˆ€oˆsgusgdsog
AŸEFCMJCUGFLEBGACMJDCYIZAMEBC
†[email protected]
ecbƒb›bcgdbgbqesntubu€bgbgnoebognrbrnofg‚bg
‰qngqbgƒb›bgpncunpu€™grngbqesntubu€bg
,'(%*%-($"./0#1%23441%5.6%271%'8) 9%:1%,;/(6%<=7><?36%
012
346789
4964988746499
@[email protected]@[email protected]@MOGBH
[email protected]
[email protected]@GHJISMHOAGBUMH
[email protected]@[email protected]
DGUJSAWMYHGZPMBAQA[DHJHBG\[email protected]
QMDHSJLJQM][email protected]@[email protected]@GHOGT
[email protected]^@[email protected]@MH
X_JOIJSSHFH`MDMWJDYHabbc][email protected]
[email protected]
klmnmopqrprstuvwxrxyrpzyr{yrpu|v{rpy}zv|v}T
@[email protected]@MBHJIH
[email protected]^JDH
IIGUJOHJHBGOHADQIEBMHC~BHACPMOSJDSGBHVEGHIMBH
[email protected]^@[email protected]
@[email protected]
[email protected]^JHQMDWGDAGDSGH
rqu{r{p€ypvy€tvpr{yrxy‚}pzvpqrprstuvwxrxyrp
[email protected][[email protected]ƒCGOMH
@[email protected]„SOMHJBPGQSMHVEGHKJFH
[email protected]
[email protected]\[email protected]
ADWGBSAUJQAMDGBHNESEOJBHOGJIARJOHIJBHWJIMOJT
[email protected]\[email protected]@ADJIHPJOJH
JB^[email protected]@GOAWJOHJBMQAJQAMDGBHQJEBJIGBd
…†‡†ˆ†‰Š‹ŒŽ
BMQAJQA[DH[email protected]BAVEAJSO^JHX]H
Xabba]dH69‘9
9’‘“”7”9”•
7
7”89”78‘7–‘”9
—˜™4š4H
›JOQGIMDJœH_JBBMDd
r}zs{ržpŸ pkn¡¢lo p£vq¤¥v¤wxrx¦p§vx¨rT
DABCHADHKECJDHJUGDQFdH©–89‘
-(&"ª./$(1%21H«aaT«0¬d
›[email protected]dHX«­­¬]dH®.¯>¯!"#"&°%±ª%²9•
7³7‘”87
dH´EGWJHµMO¶œHhOGGCJDd
›GQ¶YHd·dYH¸[email protected]¹[email protected]_dYH
_MQ¶YHºdHFHjOLJEUKYHºdHX«­1«]dHDHADT
[email protected]
9"ª$»(%¯%¼ '9#.%-(&"ª$#9$"1%<YH
c1«Tc¬«d
›GQ¶YHd·dYHiSGGOYH½ddHFH¾JOLADYH_d¾dH
X«­22]HBFQKMCGSOAQHPOMPGOSAGBHMNHSKGH
012
!"#"$#%&%"'()%*%#+#"
›GQ¶H`GPOGBBAMDH¿DWGDSMOFœH·ÀGDSFT
wvp¦vr{€pu¤pvrqsrtyu} p
‘9
-(&"ª./&%Á»$Â1HÃH—Äš¬¬T«bbd
[email protected]ÅBGOMBYHjdHX«­¬0]œHjIHADWGDSJOAMH
[email protected]@[email protected]@GPOGBA[[email protected]›GQ¶dH
Á»$(#%*%-($Æ$#90#%&%-($"./0#%
6Ç9™87È9©–Ç899”‘9H
Äɗ˜šH«cÊT«1¬d
Ëu{t̀žpÍ žp£x¨yr¤w}užpŸ žpÍr{tΞpÍ p¦p
[email protected]]dHhJQSMOGBHQMUT
[email protected]@GIH
[email protected]@MIGBQGDSGBdH
¼#"#%®#'$#9$#1%47%Ï4Ð1HÊ1T00d
hJUGOBSOÑCYHÒdHX«­¬2][email protected]
[email protected]@GDQGHSMHSMLJQQMHBCM¶T
ADUHÀ[email protected]@EJIARJAMDH
MNHSOGJSCGDSdH**$"$»%Óª#»$9(1%:H
—˜šHaÊcTa0«d
hJUGOBSOÑCYHÒ[email protected]´d¾dHX«­2­]dH
[email protected]@GDQGœHH
OGWAGÀHMNHSKGHhJUGOBSOMCH·MIGOJDQGH
ÔEGBSAMDDJAOGdHÕ9'#.%¯%Óª#»$9#.%
6‘HÄÉH—ÉšH«c­T«2ad
hOMÖ~DYH_dºdHFH›GQM\JYHjdHX«­­­]dHjIHK~LASMH
@GHNECJOHFHBEHSOJSJCAGDSMœHOGWABA[[email protected]
IMBHJWJDQGBHGDHIMBHƒ[email protected]\[email protected]
ADWGBSAUJQA[Ddה97
7’9
¼ '9#.%&%,.$"#*#1%=2YH01ÊT0¬1d
¾ÀJISDGFYHeKdYH_GSOA¶YHºdYHÒJKIGOYHeKdHFH
£¨y¤¤§r}žp£ pklmm¡o p£vq¤¥v¤wxrx¦pr}zp
BCM¶ADUHQGBBJSAMDœHHCGSJTJDJIFBABdH
-(&"ª./&%¯%**$"$»%Óª#»$9(1%2:H
—ÄšHc1T11d
¾ÀJISDGFYHedºdYHiKANNCJDYHidYH›JIJLJDABYH
_d¹dHFHJSFYHºddHXabbc]dH`FDJCAQH
€vq¤¥v¤wxrx¦pr}zpustxu§vpv|vxtr}T
QAGBœH[email protected]¶ADUHIJPBGH
[email protected]Ø78‘9
7³©Ù‘78–9
-(&"ª./&1%44<1%11«T1¬cd
¾ÀJISDGFYHedºdYHiKANNCJDYHidYH´MOCJDYH¾dºdYH
JSFYHºddYHÒJBBGIYHºd`dYH¾DFBYH_dH”
9
4HXabb«]dH`MGBHBCM¶ADUHJLBSADGDQGH
€vq¤¥v¤wxrx¦pr{¦prx{u€€p€ytsrtyu}€Úp
,'(%*%-($"./0#1%23441%5.6%271%'8) 9%:1%,;/(6%<=7><?36%
346789
4964988746499
@ABCDEFGECHIJKCDBLDMNOBJEPJEDGIQEDRS
ECIDRBITBUVONBIWEDXVDEKCIYFPJVJGI
Z[\]^_`aab_c\def78g9
7h7g
igj
#'*%k.$'$"#.%-(&"l./&1%m71%no1pnqrd
s\b^t\c^`auevduew`xy`z]{_ue|due}c\~{\cue
de€e}b\c]^c‚ƒuewd„de…o22o†devt\e
}b\c]^c‚ƒe^\]^e‡`cea_~`^_a\eˆ\‰\aˆ\a~\Še
bec\‹_]_`ae`‡e^t\e}bc\c]^c‚ƒe^`y\cba~\e
Œ[\]^_`aab_c\de9$$(l%Ž9'#.%%
i7g‘’ueoo2Soqrd
s_yyuesd“due”t`\a•b~tue–d—duewy\_a•b[ƒue
˜d™due”^c\~t\cue–d—due„cy\ša]ue›dvdue
™\•]{_ue–d—de€ewb‰ybaueœdsd…o220†de“e
y`a_^[ˆ_abyebaby€]_]e`‡e‰c\ˆ_~^`c]e`‡e
Œ[_^^_ae]ƒ`{_aebƒ`ae‰bc^_~_‰ba^]e_ae
be]\y‡et\y‰e_a^\c‹\a^_`ae^c_bydei
l#ž$9(ue47eŸ ¡eon2Sor¢
£y\]_b]ue¤d¤de€e|\¥adue}de…q¦¦2†de›`a][ƒ`e
ˆ\e^b•b~`e\a^c\e[a_‹\c]_^bc_`]eˆ\eybe
‡b~[y^bˆeˆ\eˆ\c\~t`eˆ\eybe§a_‹\c]_ˆbˆe
›`ƒ‰y[^\a]\eˆ\e¨bˆc_ˆde…˜\]~bcbˆ`e
\yeoqeˆ\eb`]^`eˆ\eq¦o¦eˆ\]ˆ\et^^‰Š©©
zzzd[~ƒd\]©~\a^c`]©~`a^©ˆ\]~bcb]©
ˆ`~[ƒ\a^`o¢r0d‰ˆ‡e†
—_ƒªa\xS¨[c`ue “due œ\bƒ`a^\ue “due
¨bcŒ[\^bue“due™bcbyy`ue¤de€e«\c¬aue£de
…q¦¦2†de›`a][ƒ`eˆ\eˆc`b]e\ae\]^[S
ˆ_ba^\]e[a_‹\c]_^bc_`]eˆ\e‰c_ƒ\ce~[c]`de
7g ­eŸ­¡ueqoSq®d
w\bcue¨de…q¦¦q†de¤]€~t`]`~_byeˆ\^\cƒ_aba^]e
`‡e~_bc\^^\e]ƒ`{_aebƒ`ae~`yy\\e
]^[ˆ\a^]deŽ9'#.%%k))'$&%¯ #.l%
°9($'/1%47ueq0nSqnrd
¨bcyb^^ue™d“de€e˜`a`‹bague˜de…q¦¦n†de
9±8gi7gŸ ²¡4«[\‹be
³`c{Še™[_y‡`cˆe¤c\]]d
¨bcyb^^ue™de™`cˆ`aue—de…o2®n†de
9±
8gi7g´69gig9gi89ijg
l%9#) '%%#**$"$ž%+l#ž$9(de
«[\‹be³`c{Še™[_y‡`cˆe¤c\]]d
¨¬[\xue¨d›de€eœ\~`µbue¶de…o22r†de¶ye
‰c`~\]`eˆ\ec\~b¬ˆbe€e][]e~b[]b]e\ae\·e
‡[ƒbˆ`c\]de7g¸ue0¦nS0¢n
!"#"$#%&%"'()%*%#+#"
¨`c\a`ue—d—de€es\cc\c`ue}d—de…q¦¦¦†de}b~^`c\]e
b]`~_bˆ`]ebyeª·_^`e\ae‰c`cbƒb]e‰bcbe
ˆ\¹bceˆ\e‡[ƒbcde7g­ Ÿ¸¡ue
¢q2S¢0od
«\c¬aue£due›c[~\yb\[_ue“due«`‹\yybue¤due
bƒ¥ae€e›b¹byue¤due”`•cbˆ_\yue«de
€e™\c_~¥uede…q¦¦0†de¶a~[\]^be]`S
•c\e^b•bŒ[_]ƒ`e\ae\]^[ˆ_ba^\]e[a_S
‹\c]_^bc_`]e\aec\yb~_¥ae~`aeybe‰cš~S
^_~beˆ\e\¹\c~_~_`e‡¬]_~`de9"l$ž(%*%
º87g7g»7
7j9ue<3uenS2d
«`aa\ƒb{\cue—d¨de€es`ƒ]_ue™de…q¦¦r†de
¨\b][c\ƒ\a^e‰c`‰\c^_\]e`‡e^t\e}b\c]S
^c‚ƒev\]^e‡`cea_~`^_a\eˆ\‰\aˆ\a~\e
bˆb‰^\ˆe‡`ce[]\e_aebaebˆ`y\]~\a^e]bƒS
‰y\de**$"$ž%l#ž$9(%:2ueo®oSo®1d
„~{\a\ue—dwdue¶ƒƒ`a]uewd¨due¨\cƒ\y]^\_aue
d—due¤\c{_a]uewd“dueœ`a`yy`ue˜d”due
–``ct\\]ue›d›duei9
4e…q¦¦¦†de\yb‰]\e
baˆeƒb_a^\aba~\e_]][\]e‡`ce]ƒ`{_ae
~\]]b^_`ade¯ #.l%-(&"l./&1%47ue
orS¢od
„¼›`a\yyuewd“due”~tzbc^xue—d¶de€e”t_‡‡ƒbaue
”de…q¦¦®†de˜`ec\]_]^\ˆe^\ƒ‰^b^_`a]e
ˆ[c_ae]ƒ`{_ae~\]]b^_`aeˆ\‰y\^\e
`ceb[ƒ\a^e]\y‡S~`a^c`yec\]`[c~\]½e
-(&"l./&%%**$"$ž%l#ž$9(1%
…0†ue0®1S02nd
„cba_xb~_¥ae¨[aˆ_byeˆ\eybe”by[ˆe…q¦¦®†de
¾ggh78»
9¿6À7»gi9
9
($#"$Á'%*%.#%."l#%)'*$#.%"'9#%.%
i9Â978Âg±
9g»9de
…˜\]~bcbˆ`e\ye0eˆ\eb`]^`eˆ\eq¦¦®e
ˆ\]ˆ\e ^^‰Š©©zzzdzt`d_a^©ƒ\ˆ_b~\a^c\©
a\z]©c\y\b]\]©q¦¦®©‰c¦0©\]©_aˆ\·dt^ƒy†d
¤c`~tb]{bue—d„de€e¤c`~tb]{be—d¨de…o22¢†de
¨`ˆ\y`e^cba]^\¥c_~`eˆ\e~bƒ•_`e‰bcbe
~`aˆ[~^b]ebˆ_~^_‹b]de¶ae¨d›deœc[[ªe
€e¨de™`]]`‰e…¶ˆ]d†ueÃ89i9»gi7
±7
Äj7g87j7±gg9´
899±8gÄg899e
…‰š]de®nSoo¢†deœbc~\y`abŠe¶ˆ_~_`a\]e
«\[c`~_\a~_b]d
,'(%*%-($"./0#1%23441%5.6%271%'8) 9%:1%,;/(6%<=7><?36%
012
346789
4964988746499
@ABCDEFGEHIJKLKIMINOPQCOAHIRKSKITUVV1WKIXDOI
XAEYFZDOBAOZQCEPI[B\OPIB]DOEPZDI^O_
DE`QBaAICDEYbOKIcd89ef78e9
7g
h #.i%-9)$'1%421Ijk_0kK
laOFE\EHI[KHImEAAOAEFHIJK[KIMInoYCDOpHI
qKITr22rWKIsOCEt\EIOYIOPIE^EY\BYBI
\OPICBYFauBI\OIZE^ECBvIaYEIAO`QFQwYKI
*$""$'(1%4<%x4y1Iz{_1kK
noYCDOpHIJKHILPQ`EAOFHIJKIMIsBFEHI|K}KITUVVkWKI
~PIAB^POuEI\OIPEIE\QCCQwYIEPIZE^ECBvI
uOZE_EYoPQFQFI\OIPEFIQYZOA`OYCQBYOFI
CBY\aCZaEPOFIOYI~FE€EKI-($"i)#1%
‚Iƒ„…I{j{_{0VK
nOQF\O\BFHI†KITUVkkWKI‡7e987
ce9ˆ‡97‰9Š74c9‹‡9Œe
‹97
9KI[E\AQ\vIX~|I~\QCQBYOFK
nDQ]][email protected]|KHIŽYMFHI[KHIEFFOPHI
JK|KIMIQCGB‘HI[KITUVVzWKISQAFZIPEFOFI
ZBIFuBGQYbvI’QZDQYIFa^“OCZF”IEYEPM_
FQFIB]IAOEP_ZQuOIAOBAZFKIf78e9
7g
•'(.$'/%#'*%•.$'$"#.%-(&"i./&1%
–<Iƒ—…HIjzz_j1VK
nQOP^OAbOAHImK˜KHIŽBAFaCDHIsKqKIMIqaFDOYOHI
sK~KITUVkrWKI‡7e987ce9
ˆ‡97‰9Š7KI[E\AQ\HIX~|K
nZOZBOHI|KHIREA\POHIJKHImaQHIRKHI™OPPQFPOHISKHI
šBZZQHI|KHI™EAEYMEQHIsKI‡9
4ITr22rWKIXAOY\FI
QYIFuBGQYbHI˜[email protected]~‘OACQFOIEY\I
012
!"#"$#%&%"'()%*%#+#"
|ZZQZa\OFIZB’EA\IOEPZDIQYI~aABOEYI
›YQ`OAFQZMInZa\OYZFI]ABuIUjICBaYZAQOFHI
UVV2_r222KI-9œ% *1%:=HIV1_U20K
XQ]]EYMHInKITUVV2WKI|ICBbYQZQ`OIuB\OPIB]I
\AabIaAbOFIEY\I\Aab_aFOI^ODE`QBAvIsBPOI
B]IEaZBuEZQCIEY\IYBYEaZBuEZQCIABC_
OFFOFKI-(&"i./$"#.%žœ$Ÿ1%7?Iƒ—…I
U01_UzkK
NEYIšaY\OAZHIsK[[email protected]ŽKHI
nDQ]]uEYHInKIMI~YbOPFHIsKmKITr2U2WKI
¡¢£¤¥¦§¨©ªª©¦«§¨¬ª¨§©­ª®©ª¯¦£¦¡¨¬¢¨
FuBGQYbIPEFOFIEY\IAOPEFOIEuBYbI
E\BPOFCOYZFKIh #.i%-(&"i./&1%27Iƒ„…I
r0z_r{0K
NOPQCOAHIRKSKHI˜QmPOuOYZOHImKmKHIsBFFQHI
[email protected]FOI
§¥«°£«¥¬¢§¨£¢±¨§©­ª®©ª¯¦£¦¡²¨³¢¨¥¢«©´µ£_
ZQ`OIuB\OPKI**$"$œ%¶i#œ$9(1%4=HI
r1U_rkjK
NOPQCOAHIRKSKHI†BAuEYHIŽKHISE`EHIJKqKIMI
@ABDEFGEHIJKLKITUVVVWKIXOFZQYbI02I
AO\QCZQBYFI]ABuIZDOIZAEYFZDOBAOZQCEPI
uB\OPKI**$"$œ%+i#œ$9(1%2<%x<y1I
0{{_0zVK
RQZGQO’QZpHIKIMI[EAPEZZHIŽK|KITr220WKI
sOPEFOIAO`OYZQBYI]BAIEPCBDBPIEY\I
\AabIAB^POuFKI) 9$"#'%-(&"i./$(1%
=7Ix<y1Irr0_rj{K
,'(%*%-($"./0#1%23441%5.6%271%'8) 9%:1%,;/(6%<=7><?36%