Notificació de resolució sancionadora. Expedient número

Num. 7461 / 09.02.2015
3853
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació de resolució sancionadora. Expedient número
462014SAT000534 i altres. [2015/979]
Notificación de resolución sancionadora. Expediente
número 462014SAT000534 y otros. [2015/979]
Este escrit servix de notificació a les empreses que a continuació
s’indiquen, a les quals la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat
Social de València va efectuar actes d’infracció que originaren expedients sancionadors i les resolucions dels quals no es pogueren notificar
per haver desaparegut, per haver-se traslladat a un altre domicili o per
altres causes anàlogues, d’acord amb el que disposen els articles 59.5
i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
A les empreses indicades se’ls fa saber que, en el termini d’un
mes a partir de la publicació d’este edicte, podran interposar un recurs
d’alçada davant de la Direcció General de Treball, d’acord amb els articles 114 i següents de la llei esmentada, i per esta raó podran examinar,
en el termini indicat, l’expedient que hi ha en esta Direcció Territorial
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació (avinguda del Baró de Càrcer, 36-1a, de València 46001 – Secció de Sancions).
Por la presente se notifica a las empresas que a continuación se relacionan, a las que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Valencia practicó actas de infracción que dieron lugar a expediente
sancionador y cuyas resoluciones no se pudieron notificar por haber
desaparecido, trasladado a otro domicilio u otras causas análogas, a
tenor de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
A las empresas relacionadas se les hace saber que, en el plazo de
un mes a partir de la publicación del presente edicto, podrán interponer
recurso de alzada ante la Dirección General de Trabajo, a tenor de los
artículos 114 y siguientes de la referida ley, a cuyos efectos podrán examinar, en el plazo indicado, el expediente que obra en esta Dirección
Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo (avenida Barón
de Cárcer, 36-1.ª de Valencia 46001 – Sección de Sanciones).
Expedient
Empresa
Últim domicili
conegut
462014SAT000534 Mohammad Asif
C/ Riba-roja, núm.
53, porta 3
462014SAT000536 Samreen, Asim
462014SAT000538 Yezid Rojas
Mendez
Població
46940 Manises
Expediente
Empresa
Último domicilio
conocido
Población
462014SAT000534 Mohammad Asif
C/ Ribarroja, núm. 46940 Manises
53, puerta 3.ª
C/ Crist del Grau,
46011 València
núm. 8, pis 2, porta 3
462014SAT000536 Samreen, Asim
C/ Cristo del Grao, núm. 46011 Valencia
8, piso 2.º, puerta 3.ª
Gran Via Tárrega
Monteblanco, núm.
15, pis, 4, porta 4
462014SAT000538 Yezid Rojas
Mendez
Gran Via Tarrega 12006 Castellón
Monteblanco, núm. de la Plana
15, piso 4.ª, puerta 4.ª
12006 Castelló
de la Plana
462014SAT000560 Atise Restauración, Av. França, núm. 36 46023 València
SL
462014SAT000560 Atise Restauración, Av. Francia, núm. 36 46023 Valencia
SL
462014SAT000688 Plan Planet, SL
46007 València
462014SAT000688 Plan Planet, SL
46600 Alzira
462014SAT000721 Ayudas
C / A l q u e n e n c i a , 46600 Alzira
Importación
núm. 35, piso 5.º,
Exportación, SLU puerta B
C/ Misser Rabasa,
núm. 22
462014SAT000721 Ayudas
C/ Alquenencia,
Importación
núm. 35, pis 5,
Exportación, SLU porta B
València, 2 de febrer de 2015.– La directora territorial d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació: Margarita Vilarrasa Balanzá.
C/ Micer Rabasa, 46007 Valencia
núm. 22
Valencia, 2 de febrero de 2015.– La directora territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo: Margarita Vilarrasa Balanzá.