PIDIRAC - Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

PLA D’INFORMACIÓ DE LES INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES A CATALUNYA
(PIDIRAC). Temporada gripal 2014-2015
PIDIRAC
Pla d’informació de les infeccions
respiratòries agudes a Catalunya.
Temporada gripal 2014-2015
Full informatiu núm. 15 (15.1.15)
Subdirecció General de Vigilància i Resposta a
Emergències en Salut Pública
1 de 9
PLA D’INFORMACIÓ DE LES INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES A CATALUNYA
(PIDIRAC). Temporada gripal 2014-2015
Finalitzat el període de vigilància interestacional* de la grip establert per recomanació
de l’ Organització Mundial de la Salut després de declarar el pas a fase post pandèmica, s’ha
iniciat la vigilància estacional la setmana 40 (29 de Setembre al 5 d’Octubre) 2014. El full
informatiu PIDIRAC recupera el seu format original més extens incloent els diferents
indicadors de morbiditat, mortalitat i virològics habituals així com informació sobre la
vigilància sentinella de casos greus hospitalitzats.
La vigilància de la Grip a Catalunya va iniciar-se la temporada 1988-1989 i va ser modificada
a partir de la temporada 1999-2000, per tal d’aconseguir major representativitat geogràfica i major
cobertura en l’obtenció de mostres per a l’estudi virològic. El nombre de metges sentinella participants
en aquesta temporada és de 59 (33 de medicina de família i 26 pediatres) ubicats en 41 centres
d’atenció primària distribuïts per diverses comarques i amb una cobertura del 0.91% de la població
de Catalunya de Catalunya. Aquests professionals recullen mostres faríngies i nasals durant tota la
temporada i aporten les dades de morbiditat atesa.
Els virus que s’estudien, a més del virus gripal VGA, VGB, VGC, són el virus respiratori
sincicial (VRS), virus para- influença 1, 2, 3 I 4 (VPI), adenovirus (ADV), coronavirus, enterovirus,
rinovirus, metapneumovirus i bocavirus.
Els indicadors de morbiditat atesa recollits pels metges sentinella s’obtenen amb una
periodicitat diària. Els indicadors els indicadors microbiològics i els
de mortalitat (nombre
d’enterraments a la ciutat de Barcelona i nombre de defuncions en sis municipis de la província de
Barcelona) es recullen setmanalment. S’ha establert el llindar epidèmic per aquesta temporada a
102,02 casos per 100.000 habitants, en base a les dades d’incidència provinents dels períodes
epidèmics de 9 temporades anteriors.
La informació actualitzada del Pla PIDIRAC es pot consultar a a Canal Salut
*Darrer full informatiu de la inter-temporada 2014 es troba disponible Canal Salut
L’evolució presentada pels indicadors de morbiditat i virològics utilitzats en el
sistema de vigilància és la següent:
Durant la setmana 2 (5.1.15-11.1.15) les visites domiciliàries es mostren estables
mentre que les visites per síndrome gripal ateses han incrementat fins a un nivell
d’activitat moderada. Figures 1 i 2.
2 de 9
PLA D’INFORMACIÓ DE LES INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES A CATALUNYA
(PIDIRAC). Temporada gripal 2014-2015
Figura 1. Visites domiciliàries totals. Setmana 40 (2014)-2(2015)
200
180
Nombre de visites
160
140
120
100
80
60
40
20
0
40
42
44
46
48
50
52
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Setmanes
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Figura 2. Visites per síndromes gripals. Setmana 40 (2014)-2(2015)
Nombre de visites
350
300
250
200
150
100
50
0
40
42
44
46
48
50
52
2012-2013
2
4
6
Setmanes
2013-2014
8
10
12
14
16
18
20
2014-2015
3 de 9
PLA D’INFORMACIÓ DE LES INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES A CATALUNYA
(PIDIRAC). Temporada gripal 2014-2015
L’evolució presentada pels indicadors virològics és la següent:
La setmana 2 s’han analitzat 6 mostres de les quals el 50 % pertanyen a població
pediàtrica. El 67 % de les mostres han resultat positives a virus respiratoris el 75 %
dels positius corresponen a virus de la grip. Figura 3a
Des de l’inici de la temporada s’han analitzat 294 mostres procedents dels metges
sentinella de les quals 50,3% pertanyen a població adulta. El 61% del total de mostres
han resultat positives a virus respiratoris dels quals 13 (4,4%) corresponen a virus de
la grip ( 5 virus de la grip A H3, 3 AH1N1pdm09, 1 A sense subtipar, 2 VGB i 2 VGC)
majoritàriament en persones no vacunades (99%). Figura 3b.
Figura 3a. Distribució dels resultats de la totalitat de les mostres. Setmana 2 (2015)
Negatives; 2;
33%
n=6
VGA H3; 3; 50%
VRS; 1; 17%
Figura 3b. Distribució dels resultats de la totalitat de les mostres. Setmana 40 (2014)2(2015)
Negatives; 115;
37%
ADV; 12; 4%
Enterovirus; 31;
VGC; 2; 1%
10%
Parainfluença 4;
7; 2%
n=294* *14 coinfeccions
A(H1N1)pmd09;
VGA; 1; 0,5% 3; 1%
VRS; 33; 11%
Rinovirus; 71;
23%
Coronavirus; 10;
3%
Parainfluença 2;
7; 2%
Parainfluença 3;
9; 3%
4 de 9
PLA D’INFORMACIÓ DE LES INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES A CATALUNYA
(PIDIRAC). Temporada gripal 2014-2015
Figura 4. Distribució setmanal de detecció de virus respiratoris. Setmana 40 (2014)2(2015)
25
20
15
10
5
0
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
setmana
VRS
Rinovirus
Parainfluença
Enterovirus
ADV
VGC
VGB
VGAno tipable
A(H1N1)pdm2009
VGA (H3)
Figura 5a. Taxa d’incidència de síndrome gripal i nombre d’aïllaments de virus de la
grip A i B. Dades procedents de la xarxa sentinella. Setmana 40 (2014)-2 (2015)
600
100
Nombre d'aïllaments
Taxa/ 100.000 habitants
90
500
80
70
400
60
300
50
40
200
30
20
100
10
0
0
40
42
44
46
48
50
52
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Setmanes
VGA(H3)
VGB
A(H1N1)pmd09
VGA no tipat
TI 2013-2014
TI 2012-2013
TI 2014-2015
lim inf
Llindar basal TI
VGC
5 de 9
PLA D’INFORMACIÓ DE LES INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES A CATALUNYA
(PIDIRAC). Temporada gripal 2014-2015
Figura 5b. Taxa d’incidència de síndrome gripal per grups d’edat. Dades procedents
de la xarxa sentinella. Setmana 40 (2014)-2 (2015)
1600
1400
Taxa per 100.000 h.
1200
1000
800
600
400
200
0
40
42
44
46
48
50
52
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Setmanes
Temporada 2014_2015
Temporada 2013_2014
0-4 anys
0-4 anys
5-14 anys
5-14 anys
15-65 anys
15-65 anys
>65 anys
>65 anys
Les taxes d’incidència de síndromes gripals de la setmana 1 mostren un petit increment en
tots els grups d’edat tot i que encara es mantenen per sota dels valors epidèmics (figura
5b).
Els indicadors de morbiditat corresponents mostren que l’activitat
gripal a Catalunya es moderada amb tendència creixent. Durant la setmana
2 s’han aïllat tres virus de la grip en les 6 mostres trameses per la xarxa
de metges sentinella.
La taxa d’incidència de síndromes gripals registrada per la xarxa
sentinella és de 51,75 per 100.000 habitants que representa un increment
respecte la setmana anterior (51,75 vs 37,3 *) (figura 5a).
*Valor actualitzat la setmana en curs
6 de 9
PLA D’INFORMACIÓ DE LES INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES A CATALUNYA
(PIDIRAC). Temporada gripal 2014-2015
L’evolució presentada pels indicadors de mortalitat recollits de Barcelona ciutat i 6 municipis
de la seva província (L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Sabadell, Sta Coloma de
Gramanet i Terrassa) és la següent:
Durant la setmana 1, el nombre de defuncions tant a Barcelona ciutat com a la seva
província mostren un increment tot i que les xifres assolides no superen les 2 desviacions
estàndard respecte del nombre esperat . Figures 6 i 7
Figura 6. Defuncions a Barcelona ciutat. Setmana 40 (2014)-2(2015)
600
Nombre de defuncions
500
400
300
200
100
0
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Setmanes
Observats temporada 2014-15
Nombre observat
Nombre esperat
+1 DE
+2 DE
- 2 DE
- 1 DE
Figura 7. Defuncions a Barcelona província. Setmana 40 (2014)-2(2015)
400
350
Nombre de defuncions
300
250
200
150
100
50
0
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Setmanes
7 de 9
Observats temporada 2013-14
Nombre observat
Nombre esperat
+1 DE
+2 DE
- 2 DE
- 1 DE
PLA D’INFORMACIÓ DE LES INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES A CATALUNYA
(PIDIRAC). Temporada gripal 2014-2015
VIGILÀNCIA Sentinella DE CASOS GREUS PER VIRUS DE LA GRIP (CGHCG)
Durant la darrera setmana s’han notificat set casos greus confirmats de grip
ingressats en quatre dels hospitals de la xarxa sentinella*.
Des de l’inici de la temporada s’han registrat 12 casos greus hospitalitzats confirmats
de grip (CGHCG), 2 per virus AH1N1pdm09, 3 AH3N2, 6 per virus A sense subtipar i 1
B . El 82% no estaven vacunats i el 75% presentaven algun factor de risc conegut.
*Estratègia de Vigilància dels casos greus de grip hospitalitzats
Inici de l’onada epidèmica de virus de la grip a diverses zones d’ Espanya associada
a la circulació de virus AH3
•
La setmana 2 de vigilància de la temporada 2014-2015, la taxa global d’incidència
de grip a Espanya ha estat de 88,90 per 100.000 habitants superant per primera
setmana el llidar epidèmic. S’han aïllat 49 virus de la grip [26 A(H3N2, 7 A sense
subtipar , 16 VGB] entre les 151 mostres sentinella rebudes aquesta setmana .
•
La taxa de detecció de VRS és del 25%.
•
Des de l’inici de la temporada s’han registrat 45 CGHCG (13 A no subtipats , 18 A(H3N2), 7
AH1N1pdm09 i 7 B).
En les dues setmanes corresponents a les festes nadalenques (52/2014 i 01/2015) el percentatge setmanal de població
vigilada ha estat inferior al habitual fent que els valors d’activitat estiguin lleugerament infravalorats.
Figura 8. Taxa d’incidència setmanal de grip i nombre de deteccions virals.
Temporada 2014-2015. Sistema de Vigilancia de la Gripe España.
8 de 9
PLA D’INFORMACIÓ DE LES INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES A CATALUNYA
(PIDIRAC). Temporada gripal 2014-2015
Situació a Mundial:
Globalment, l’activitat gripal s’incrementa a la Regió Europea de l’OMS, amb un major
nombre de països que notificant un increment d’activitat gripal, tot i que encara es manté
baixa.
Als Estats Units i Canadà l’activitat gripal supera el llindar epidèmic amb un increment
d’hospitalitzacions i circulació predominant de virus AH3N2, al igual que a l’Àsia oriental
La major part de les deteccions i hospitalitzacions s’han registrat en persones >65 anys i en
nens <4 anys . Fluwatch
A l’Àfrica l’activitat gripal presenta una major circulació de virus de la grip B.
Enllaços d’interès
-
Informació sobre la grip a Catalunya: Canal grip
-
Informació sobre la grip a l’Estat espanyol: Sistema de vigilancia de la gripe en España
-
Informació sobre la grip a Europa: European Centre for Disease Prevention and Control
-
Informació sobre grip a la resta de regions:
Centers for Disease Control and Prevention Fluview
WHO Influenza Surveillance
-
Informació sobre la grip aviària:
Informació actualitzada referent a la grip aviària causada pel virus de la grip A(H5N1) en
humans
Informació referent a la grip aviària causada pel virus de la grip A(H7N9)
Informació sobre el virus de la grip A(H1N1)pdm09:
Balanç de la primera onada de la pandèmia de grip A(H1N1)
WHO. Global Alert and Response (GAR)
9 de 9