II OPEN MASTER ORDIZIA

II OPEN MASTER ORDIZIA
II OPEN MASTER ORDIZIA
1.- DATA: 2015eko urtarrilak 10
1.- DATA: 10 de Enero de 2015
2.- TOKIA: ORDIZIA (Majori Kiroldegia)
2.- LUGAR: ORDIZIA (Polideportivo
Majori)
3.- ORDUA: 16:00tan
3.- HORA: A las 16:00.
4- IGERILEKUA: 25 metroko, 6 kaleko
igerilekua eta eskuzko kronometrajea.
4.- PISCINA: De 25 metros, 6 calles y
cronometraje manual.
5.- PROBEN EGITARAUA
5.- PROGRAMA DE PRUEBAS
JARDUNALDI BAKARRA: Urtarrilak 10 (16:00)
JORNADA ÚNICA 10 de Enero (16:00)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
4x50
4x50
400
400
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
200
200
4x50
4x50
8x50
Estiloak
Estiloak
Libre
Libre
Tximeleta
Tximeleta
Bizkar
Bizkar
Bular
Bular
Libre
Libre
Estiloak
Estiloak
Tximeleta
Tximeleta
Bizkar
Bizkar
Bular
Bular
Libre
Libre
Estiloak
Estiloak
Libre
Libre
Estiloak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Neskak
Mutilak
Mistoa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
4x50
4x50
400
400
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
200
200
4x50
4x50
8x50
Estilos
Estilos
Libre
Libre
Mariposa
Mariposa
Espalda
Espalda
Braza
Braza
Libre
Libre
Estilos
Estilos
Mariposa
Mariposa
Espalda
Espalda
Braza
Braza
Libre
Libre
Estilos
Estilos
Libre
Libre
Estilos
Majori Kiroldegia. 20.240 ORDIZIA (Gipuzkoa) Email: [email protected]
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
5.- PARTAIDETZA
5.- PARTICIPACIÓN
5.1 KATEGORIAK
5.1 CATEGORIAS
GIZONEZKOAK
MASCULINO
20-24 urte/años
jaiotakoak
25-29 urte/años
jaiotakoak
30-34 urte/años
jaiotakoak
35-39 urte/años
jaiotakoak
40-44 urte/años
jaiotakoak
45-49 urte/años
jaiotakoak
50-54 urte/años
jaiotakoak
55-59 urte/años
jaiotakoak
60-64 urte/años
jaiotakoak
65-69 urte/años
jaiotakoak
70-74 urte/años
jaiotakoak
75-79 urte/años
jaiotakoak
+80 urte/años
jaiotakoak
nacidos 95/91
KAT
CAT
PM
nacidos 90/86
M1
nacidos 85/81
M2
nacidos 80/76
M3
nacidos 75/71
M4
nacidos 70/66
M5
nacidos 65/61
M6
nacidos 60/56
M7
nacidos 55/51
M8
nacidos 50/46
M9
nacidos 45/41
M10
nacidos 40/36
M11
nacidos 35/ant
M12
EMAKUMEZKOAK
FEMENINO
20-24 urte/años
jaiotakoak
25-29 urte/años
jaiotakoak
30-34 urte/años
jaiotakoak
35-39 urte/años
jaiotakoak
40-44 urte/años
jaiotakoak
45-49 urte/años
jaiotakoak
50-54 urte/años
jaiotakoak
55-59 urte/años
jaiotakoak
60-64 urte/años
jaiotakoak
65-69 urte/años
jaiotakoak
70-74 urte/años
jaiotakoak
75-79 urte/años
jaiotakoak
+80 urte/años
jaiotakoak
nacidos 95/91
KAT
CAT
PF
nacidos 90/86
F1
nacidos 85/81
F2
nacidos 80/76
F3
nacidos 75/71
F4
nacidos 70/66
F5
nacidos 65/61
F6
nacidos 60/56
F7
nacidos 55/51
F8
nacidos 50/46
F9
nacidos 45/41
F10
nacidos 40/36
F11
nacidos 35/ant
F12
5.2 RFENn afiliatuak diren lurralde
ezberdinetako edozein taldek parte hartu
dezake eta denboraldi honetan, igeriketako
master lizentzia eguneratua duten
igerilariek parte hartu ahal izango dute.
Izen ematea 20 urtetik gorako igerilari
guztiei irekia egongo da (1995ean
jaiotakoak).
5.2 Podrán participar todos los clubes
afiliados a las diferentes federaciones
territoriales pertenecientes a la R.F.E.N. con
licencia federativa de natación master en
vigor para la presente temporada. La
inscripción estará abierta a todos/as los/as
nadadores/as mayores de 20 años
(nacidos/as en 1995).
5.3 Talde bakoitzak nahi dituen hainbat
igerilari inskribatuko ditu proba bakoitzean.
5.3 Cada club podrá presentar el número
de nadadores/as que quiera en cada
Majori Kiroldegia. 20.240 ORDIZIA (Gipuzkoa) Email: [email protected]
prueba.
5.4 Igerilari bakoitzak banakako bi probatan
eta erreleboetan parte hartu ahal izango
du.
5.4 Cada nadador/a podrá nadar como
máximo dos pruebas individuales además
de los relevos.
5.5 GIFk serieen behin-behineko zerrenda
argitaratuko du bere web orrian
(www.igeri.net/) urtarrilak 7an, asteazkena.
5.5 La FGN publicará un listado provisional
de series en su página web (www.igeri.net)
el miércoles 7 de enero.
6.- GUTXIENEKOAK
6.- MINIMAS
Ez dago gutxienekorik.
No hay marcas mínimas.
7.- IZEN EMATEAK
7. INSCRIPCIONES
7.1 Izen emateak ISIS sistema bidez egingo
dira. Izen emate epea, urtarrilaren 5eko
12:00tan bukatuko da.
7.1 Las inscripciones se realizaran mediante
el sistema ISIS. El plazo de inscripción
finalizara a las 12:00 del 5 de enero.
7.2 GIFk zirkular honekin erabat ados ez
dauden izen emateak baliogabetuko ditu,
nahiz eta ISIS sistemak izen ematea egiten
utzi. Klubei ez zaie adieraziko izen
emateren bat araudi honetan azaltzen
diren partaidetza baldintzei ez dela
egokitzen, klubarena izango da igerilari
edota errelebo horren parte-hartze eza.
GIFk ez ditu bere gain hartuko betetze ez
honek eragin ditzakeen gastuak.
7.2 La FGN anulara todas las inscripciones
que no estén en total consonancia con esta
circular, aún cuando el sistema ISIS permita
la inscripción. Los clubes no serán avisados
si alguna inscripción no se ajusta a las
condiciones de participación reflejadas en
esta presente normativa, siendo de su
exclusiva responsabilidad la no
participación del nadador/a y/o del relevo.
La FGN no se hace responsable de los
gastos que pueda originar este
incumplimiento.
8. LEHIAKETAREN FORMULA
8.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN
8.1 Serieak marka bidez osatuko dira,
jaiotze data/kategoria kontutan izan gabe.
Errelebo probetako serieak adin eta
inskripzio denborekin osatuko dira.
8.1 Las series, tanto de individuales como
de relevos se confeccionarán según
tiempos de inscripción, sin tener en cuenta
edades y categorías.
8.2 Erlojuz kontrako sistema erabiliko da
igeriketarako.
8.2 Se nadará por el sistema de contra el
reloj.
8.3 Proba bakoitzaren arautegiari
dagokionez (estiloa, distantzia, etab.) proba
guztietan RFENek lehiaketarako duen
arautegia jarraituko da.
8.3 En cuanto al reglamento de cada
prueba (estilo, distancia etc.) todas las
pruebas se regirán de acuerdo con las
normativas que establece el reglamento de
la R.E.F.N..
8.4 Lehiaketa honetan irteera bakarreko
arautegia erabiliko da.
8.4 La competición se hará con la
normativa de una única salida.
Majori Kiroldegia. 20.240 ORDIZIA (Gipuzkoa) Email: [email protected]
9.- ANTOLAKETA
9. ORGANIZACIÓN
Antolaketa ORDIZIA K.E. Igeriketa-aren
esku egongo da eta horretarako GIFko
Epaileen Batzordearen laguntza izango du.
Talde antolatzailea GIFrekin harremanetan
jarri beharko da bete beharrekoak jakin eta
proba baliozkotzat jotzeko.
La organización de la misma correrá a cargo
del ORDIZIA K.E. Igeriketa con el apoyo del
Colegio de Árbitros de la FGN. Los clubes
organizadores se deberán poner en
contacto con la FGN donde se le dictarán
las normas a cumplir para dar validez a la
prueba.
10. BAJAK
10. BAJAS
10.1 Bajak idatziz eta inprimaki ofizialaren
bidez osatu behar dira. Hauek lehiaketako
idazkaritzara eramango dira, lehiaketa hasi
baino ordu erdi lehenago beranduenera.
10.1 Las bajas se comunicarán por escrito y
en el impreso oficial. Las bajas se podrán
entregar en la secretaría de la competición
hasta media hora antes del inicio de la
competición.
10.2 Bajak taldeko entrenatzaile edo
delegatuak eramango ditu, (pertsona hau
lehiaketa honetarako baimendua egon
behar da), serieak, igerilariak eta kaleak
azalduz.
10.2 Las bajas serán entregadas por el
entrenador del club o el delegado (que
deberán estar acreditados para esta
competición), especificando el número de
serie, nombre del nadador/a y calle.
10.3 Igerilari bat igeri egitera azaltzen ez
bada eta bajarik eman ez bazaio, aurreko
atalena azaldutako eran, igerilari honek
jardunaldi osoan ezingo du igeri egin
(erreleboetako probetan ere ez) eta ezin
izango da ordezkatu.
10.3 La no presentación de un nadador a la
prueba en la que está inscrito, sin haber
sido dado de baja de la forma descrita en el
punto anterior, implicará que dicho
nadador/a no podrá participar en ninguna
otra prueba durante el resto de la jornada
(incluidas las de relevos) y no será
sustituido.
11. SAILKAPENAK ETA
PUNTUAKETA
11. CLASIFICACIONES Y
PUNTUACIÓN
11.1 Bakarkako sailkapen bat burutuko da
(edo erreleboetan taldekakoa) proba
bakoitzeko.
11.1 Se realizará una clasificación individual
por cada prueba. Se realizará una
clasificación por equipos de relevo.
11.2 Taldekako sailkapena:
- Gizonezkoen sailkapen orokorra
(bakarkako probak, gizonezkoen 4x50 Libre
eta 4x50 Estiloak errelebo probak soilik
kontuan hartuz lortutako puntuen
batuketa)
11.2 Clasificación por equipos:
- Clasificación Total Masculina (suma de los
puntos logrados en las pruebas individuales
y los relevos 4x50 Libre y 4x50 Estilos).
- Emakumezkoen sailkapen orokorra
(bakarkako probak, gizonezkoen 4x50 Libre
eta 4x50 Estiloak errelebo probak soilik
kontuan hartuz lortutako puntuen
batuketa)
- Clasificación Total Femenina (suma de los
puntos logrados en las pruebas individuales
y los relevos 4x50 Libre y 4x50 Estilos).
Majori Kiroldegia. 20.240 ORDIZIA (Gipuzkoa) Email: [email protected]
-Sailkapen orokorra; gizonezko eta
emakumezko batuketa.
-Clasificación Total, suma masculina y
femenina.
Banakako proba bakoitzean lehengo 12
sailkatuek jasoko dituzte puntuak: 15, 12,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ,2 eta 1.
Puntuarán los 12 primeros clasificados de
cada prueba. La puntuación en las pruebas
individuales será: 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 y 1.
La puntuación en las pruebas de relevos
será : 30, 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 y
2.
Erreleboetako probetako puntuazioa
aurrekoaren bikoitza izango da, hots: 30,
24, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 eta 2.
12.- GARAIKURRAK ETA SARIAK
12. TROFEOS Y PREMIOS
12.1 Garaikur bat emango zaie sailkapen
orokorreko lehen hiru taldeei.
12.1 Se premiará con trofeo a los tres
primeros clubes clasificados de la
clasificación total.
12.2 Sari banaketa 26. eta 27. proben
artean izango da.
12.2 El reparto de premios se realizará
durante el descanso existente entre las
pruebas 26 y 27.
13. ZIGOR ETA AZKEN AIPAMENA
13. SANCIONES Y NOTA FINAL
13.1 GIFk lehiaketa honetarako lehiaketa
zuzendari bat izendatuko du, bertako
aginte nagusia izango dena lehiaketaren
antolaketan eta lehenengo epaileari ez
dagozkion beste eginkizunetan.
13.1 La FGN nombrará para esta
competición, un Director de Competición,
que será la máxima autoridad, en la
organización del campeonato así como en
la resolución de reclamaciones que no
interfieran a la autoridad del Juez Árbitro
de la competición.
13.2 Arautegi honetan aurreikusten ez
dena GIFko lehiaketako araudian azaltzen
denarekin beteko da, eta honekin nahikoa
ez balitz REFN-ren lehiaketei buruzko
araudia erabiliko litzateke.
13.2 Todo lo no previsto en este
reglamento, se regirá por la normativa de
competiciones de la FGN, o en su caso, por
el reglamento general de competiciones de
la R.F.E.N..
Majori Kiroldegia. 20.240 ORDIZIA (Gipuzkoa) Email: [email protected]