Asignatura: Español Tema: Paraguay ¿Sabes cómo eres? Me - Dig3

Asignatura: Tema: Paraguay
Español
¿Sabes cómo eres?
Me duele todo el cuerpo y deportes
para la salud.
MÅL FRA L-06
•
•
•
•
•
•
Undersøke likheter
og ulikheter
mellom morsmålet
og det nye språket
og utnytte dette i
egen språklæring
Bruke
grunnleggende
språklige strukturer
og former for
tekstbinding
Skrive tekster som
forteller, beskriver
eller informerer
Bruke lytte-, tale,lese- og
skrivestrategier
tilpasset formålet
Kommunisere med
forståelig uttale
Forstå og bruke et
ordforråd som
dekker dagligdagse
situasjoner
KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE
Du skal kunne:
• Beskrive personlighet og bruke
personlighetsuttrykk
• Snakke om væremåte og interesser
• Utrykke enighet og uenighet og bruke
meningsutrykk
• Bruke verbene ser og estar og hay
• Ord for kroppsdeler
• Kunne fortelle hvor noen har vondt
• Gi råd
• Verbet doler
• Ord du trenger hos legen eller på apoteket
• Påpekende pronomen
• Genitiv
• Verb og annen grammatikk vi har
gjennomgått før.
• Svare på spørsmål om Paraguay på spansk
ARBEIDSMÅTE
Periode: Desde
semana 40 hasta
semana 47
VURDERINGSFORMER
•
- lærer gjennomgår stoffet
- lytte
- lesing av dialoger
- lage og bruke egne dialoger
- samtale
- skriftlige oppgaver og innleveringer
•
•
•
Det du viser at du kan i
timen ved muntlig
aktivitet
Gloseprøver / små
grammatikkprøver
Test om Paraguay
Skriftlig prøve uke 47