¿Cómo se dice además en inglés? Reflexiones sobre una - AIETI

Actas del I Congreso Internacional
de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación
¿Cómo se dice además en inglés?
Reflexiones sobre una disciplina
John HYDE
Universidad de Salamanca
Como citar este artículo:
HYDE, John (2003) «¿Cómo se dice además en inglés? Reflexiones sobre una
disciplina», en MUÑOZ MARTÍN, Ricardo [ed.] I AIETI. Actas del I Congreso
Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación.
Granada 12-14 de Febrero de 2003. Granada: AIETI. Vol. n.º 1, pp. 15-27. ISBN 84933360-0-9. Versión electrónica disponible en la web de la AIETI:
<http://www.aieti.eu/pubs/actas/I/AIETI_1_JH_Ademas.pdf>.
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV"
5HIOH[LRQHV VREUH XQD GLVFLSOLQD
5HVXPHQ
-RKQ +<'(
8QLYHUVLGDG GH 6DODPDQFD
K\GH#XVDOHV
6H RIUHFH DTXt XQD SHUVSHFWLYD SURJUDPiWLFD VREUH HO HVWXGLR FRPSDUDGR GH
ODV UHODFLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV HQ LQJOpV \ HVSDxRO HQ HGLWRULDOHV GH SHULyGLFR
\ ODV FRQVHFXHQFLDV SDUD HO HVWXGLR GHO OHQJXDMH HQ JHQHUDO 'HVGH HO LQLFLR GH
ORV HVWXGLRV WH[WXDOHV PRGHUQRV ODV UHODFLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV KDQ VLGR FRQ
VLGHUDGDV XQR GH ORV DVSHFWRV PiV IXQGDPHQWDOHV GH OD HVWUXFWXUDFLyQ GH
FXDOTXLHU WH[WR SHUR WRGDYtD QR UHFLEHQ XQ WUDWDPLHQWR DGHFXDGR HQ ORV HVWX
GLRV GLVSRQLEOHV HQ OD DFWXDOLGDG GHELGR D FRQIXVLRQHV VREUH OD YHUGDGHUD
QDWXUDOH]D GH HVWDV UHODFLRQHV HQ WH[WRV DXWpQWLFRV SRU XQ ODGR \ D GHILFLHQ
FLDV HQ HO GLVHxR GH ODV KHUUDPLHQWDV QHFHVDULDV SDUD VX HVWXGLR SRU RWUR 6H
SURSRQH DTXt FRPR PDUFR SDUD HO HVWXGLR GH HVWDV UHODFLRQHV OD WHRUtD
KROtVWLFD VREUH HO OHQJXDMH TXH SURSRQHQ GH %HDXJUDQGH \ RWURV 6H FRQVLGHUD
HO SUREOHPD GH OD UHSUHVHQWDWLYLGDG \ OD H[WHQVLyQ GH ODV PXHVWUDV TXH VH
XWLOL]DQ SDUD OD GHVFULSFLyQ GHO OHQJXDMH HQ JHQHUDO FRQ FRQVLGHUDFLRQHV VREUH
OD QDWXUDOH]D GH ORV HGLWRULDOHV GH SHULyGLFR \ OD GHQVLGDG GH DSDULFLyQ GH ODV
UHODFLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV HQ HVWH WLSR GH WH[WR 6H OOHJD D OD FRQFOXVLyQ GH
TXH HV QHFHVDULR PDQWHQHU HO WLSR GH WH[WR ULJXURVDPHQWH OLPLWDGR HQ HVWXGLRV
GH HVWH WLSR \ XWLOL]DU XQD PXHVWUD GH DSUR[LPDGDPHQWH GRV PLOORQHV GH SDOD
EUDV SDUD HVWDEOHFHU OR TXH SRGUtD GHQRPLQDUVH XQ ©XPEUDO GH VXILFLHQFLDª
SDUD HO DQiOLVLV GHO IHQyPHQR HQ FXHVWLyQ (VWDV FRQVLGHUDFLRQHV HQ HO WHUUHQR
GH OD LQYHVWLJDFLyQ VLUYHQ SDUD DQDOL]DU D FRQWLQXDFLyQ YDUtDV WHQVLRQHV
FRQWUDGLFFLRQHV \ SDUDGRMDV TXH H[LVWHQ HQ HO FDPSR GH ORV HVWXGLRV GH
WUDGXFFLyQ 6H VXJLHUH TXH OD RSRVLFLyQ TXH H[LVWH HQ HVWRV HVWXGLRV HQWUH OD
SUHPXUD GHO RILFLR SRU XQ ODGR \ OD GLPHQVLyQ LQYHVWLJDGRUD SRU RWUR GDQ
SLH D PXFKRV PDOHQWHQGLGRV HQ OD RUJDQL]DFLyQ GH QXHVWUD GLVFLSOLQD
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" 8QD VROD SDODEULWD QDGD PiV 8QD SUHJXQWD
HQJDxRVDPHQWH VLPSOH \ VLPSOLVWD 4XLHUR XWLOL]DU HVWD SUHJXQWD SDUD SODQWHDU
XQD VHULH GH FXHVWLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ QXHVWUD GLVFLSOLQD SDUD SRQHU DO
GHVFXELHUWR XQ FRQMXQWR GH SUREOHPDV \ WHQVLRQHV SDUDGRMDV \ FRQWUDGLFFLRQHV
TXH REVHUYR HQ QXHVWUD DFWLYLGDG DFDGpPLFD FRWLGLDQD 4XLHUR XWLOL]DU HVWD
SUHJXQWD SDUD LOXVWUDU OR TXH KDFHPRV HQ P~OWLSOHV GLPHQVLRQHV GH ORV HVWXGLRV
GH WUDGXFFLyQ H LQWHUSUHWDFLyQ SDUD LQWHQWDU DFODUDU XQD VHULH GH PLWRV \ WySLFRV
HQ ORV FXDOHV TXHGDPRV D PHQXGR DWUDSDGRV
(Q DOJXQRV DSDUWDGRV GH PL LQWHUYHQFLyQ WUDWR FXHVWLRQHV EDVWDQWH FRQFUHWDV
TXH FRQR]FR ELHQ GH FHUFD (Q RWURV DSDUWDGRV PH DFHUFR D XQD YLVLyQ DPSOLD GH
QXHVWUD DFWLYLGDG DFDGpPLFD \ FRUUR HO ULHVJR GH JHQHUDOL]DU GHPDVLDGR GH WRFDU
(Q 5LFDUGR 0XxR] 0DUWtQ HG , $,(7, $FWDV GHO , &RQJUHVR ,QWHUQDFLRQDO GH OD $VRFLDFLyQ ,EpULFD GH (VWXGLRV GH 7UDGXF
FLyQ H ,QWHUSUHWDFLyQ *UDQDGD GH IHEUHUR GH *UDQDGD $,(7, 9RO , SS ,6%1 ‹ $,(7, -RK Q + \G H
DVXQWRV TXH QR FRQWUROR D OD SHUIHFFLyQ (V XQ ULHVJR TXH KD\ TXH FRUUHU VL TXHUHPRV
FRQVLGHUDU QXHVWUD GLVFLSOLQD HQ DOJ~Q PRPHQWR GHVGH XQD SHUVSHFWLYD JOREDO
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" )tMHQVH YGV HQ TXH QR IRUPXOR OD SUHJXQWD
HQ ORV VLJXLHQWHV WpUPLQRV ¢&yPR VH WUDGXFH DGHPiV DO LQJOpV" < PXFKR PHQRV
WRGDYtD ¢&yPR VH LQWHUSUHWD DGHPiV HQ LQJOpV" (VWD ~OWLPD SUHJXQWD UD\D \D HQ
OR ULGtFXOR FODUR HVWi SHUR WLHQH VX UD]yQ GH VHU HQ HO FRQWH[WR GH OR TXH GLJR
DTXt FRPR YHUHPRV D OR ODUJR GH HVWD H[SRVLFLyQ
$ PLV DOXPQRV UHFLpQ OOHJDGRV D OD XQLYHUVLGDG OHV GLJR WRGRV ORV DxRV TXH
HO WUDGXFWRU ²\ HVWR OR GLJR FRQ XQ LQPHQVR FDULxR KDFLD DTXHOOD SDUWH GH
(VSDxD PiV DKRUD VL FDEH TXH OR WLHQHQ WDQ FUXGR² D PLV DOXPQRV OHV GLJR TXH
HO WUDGXFWRU DQWH WRGR WLHQH TXH VHU JDOOHJR $QWH SUHJXQWDV GHO WLSR ©¢&yPR VH
GLFH HVWR HQ LQJOpV"ª HO WUDGXFWRU GHEH UHVSRQGHU VLHPSUH ©'HSHQGHª < DTXt
UHVLGH HQ PL RSLQLyQ OD IXHQWH GH ODV PD\RUHV WHQVLRQHV GH QXHVWUD HVSHFLD
OLGDG ²OD WHQVLyQ VL VH TXLHUH HQWUH OD WHRUtD \ OD SUiFWLFD HQWUH OD GLVFLSOLQD \ HO
RILFLR HQWUH OD DFDGHPLD \ HO JUHPLR HQWUH HO FRQRFLPLHQWR \ OD DSOLFDFLyQ
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" ¢/D UHVSXHVWD OD TXLHUH YG SDUD DKRUD PLVPR
TXL]i SDUD DQWHD\HU" eVWD HV OD GLPHQVLyQ GH OD SUHPXUD GHO RILFLR FRQ OD QHFH
VLGDG GH UHVSXHVWDV LQPHGLDWDV ¢2 VX SUHJXQWD UHTXLHUH XQD UHVSXHVWD SDXVD
GD UHVSRQVDEOH LQIRUPDGD SRU HO FRQRFLPLHQWR GH FDXVD VRSHVDQGR ORV
P~OWLSOHV IDFWRUHV TXH KDEUtD TXH WHQHU HQ FXHQWD DO WUDWDU HVWD IDFHWD WDQ
FRPSOHMD GH ODV OHQJXDV QDWXUDOHV" eVWD HV OD GLPHQVLyQ GH OD DFDGHPLD GHO
FRQRFLPLHQWR GH OD LQYHVWLJDFLyQ
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" 6L EXVFDPRV OD D\XGD GH XQR GH ORV GLFFLR
QDULRV ELOLQJHV PiV YHQGLGRV GH ORV ~OWLPRV DxRV HQFRQWUDUHPRV OD VLJXLHQWH
LQIRUPDFLyQ
DGHPiV EHVLGHV PRUHRYHU IXUWKHUPRUH DOVR
&XDWUR SRVLEOHV HTXLYDOHQWHV HQ LQJOpV 'H KHFKR VL QRV GHGLFDPRV D UDVWUHDU
UHIHUHQFLDV FUX]DGDV HQ HVWH PLVPR GLFFLRQDULR SRGUHPRV HQFRQWUDU LQFOXVR
PiV HMHPSORV VXSXHVWDPHQWH HTXLYDOHQWHV GH HVWH YRFDEOR HQ LQJOpV SRU HMHP
SOR LQ DGGLWLRQ KDVWD SRU OR PHQRV HTXLYDOHQWHV HQ WRWDO $QWH OD LQIRUPD
FLyQ TXH QRV RIUHFH R GHMD GH RIUHFHUQRV HVWH GLFFLRQDULR GHEHPRV WHQHU HQ
FXHQWD ODV VLJXLHQWHV FRQVLGHUDFLRQHV
3ULPHUR ORV FXDWUR R KDVWD GLH] SRVLEOHV HTXLYDOHQWHV HQ LQJOpV ¢VRQ
WRGRV VLQyQLPRV LJXDOHV HQ FXDQWR D VX IXQFLyQ \ VLJQLILFDGR" (V GHFLU ¢VH WUDWD
GH XQ VROR H[SRQHQWH HQ HVSDxRO DGHPiV FRQ FXDWUR R KDVWD GLH] HTXLYDOHQWHV
HQ LQJOpV" 7DO JUDGR GH VLQRQLPLD QR HV QRUPDO HQ ODV OHQJXDV QDWXUDOHV ¢2 QRV
HQFRQWUDPRV DQWH FXDWUR R KDVWD GLH] IXQFLRQHV \ VLJQLILFDGRV GLVWLQWRV GH
DGHPiV FDGD XQR FRQ VX HTXLYDOHQWH HQ LQJOpV" ¢2 VH WUDWD TXL]i GH DOJXQD VLWXD
FLyQ LQWHUPHGLD HQWUH HVWRV GRV H[WUHPRV" (O GLFFLRQDULR QR GLFH QDGD VREUH
HVWDV SRVLELOLGDGHV
6HJXQGR HO GLFFLRQDULR RIUHFH WUHV FDWHJRUtDV GLVWLQWDV HQWUH ODV H[SUHVLRQHV
LQJOHVDV WRGR LQGLFDGR SRU OD SXQWXDFLyQ SXQWRV \ FRPDV FRPD \ SXQWR ILQDO
SHUR QR HVSHFLILFD ODV GLIHUHQFLDV IXQFLRQDOHV HQWUH HVWDV GLVWLQWDV FDWHJRUtDV
16
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" 5HIOH[LRQHV VREUH XQD GLVFLSOLQD
7HUFHUR HO GLFFLRQDULR QR LQFOX\H QLQJXQD LQIRUPDFLyQ VREUH HO XVR GH HVWDV
H[SUHVLRQHV HQ GLVWLQWRV WLSRV GH GLVFXUVR QL HQ GLVWLQWRV UHJLVWURV \ QLYHOHV GH
IRUPDOLGDG OHQJXDMH HVFULWR IUHQWH D OHQJXDMH RUDO IRUPDO IUHQWH D LQIRUPDO
HGLWRULDO GH SHULyGLFR IUHQWH D UHFHWD GH FRFLQD EDQGR PXQLFLSDO VHUPyQ HWF
&XDUWR HO GLFFLRQDULR QR LQFOX\H QLQJ~Q LQGLFLR VREUH SRVLEOHV GLIHUHQFLDV
HQWUH OD IXQFLyQ GH FDGD XQD GH HVWDV H[SUHVLRQHV QH[RV R FRQMXQFLRQHV HQ HO
QLYHO LQWUDRUDFLRQDO FXDQGR UHODFLRQDQ GRV SURSRVLFLRQHV R PiV GHQWUR GH XQD
PLVPD RUDFLyQ \ HO QLYHO LQWHURUDFLRQDO FXDQGR UHODFLRQDQ GRV R PiV
RUDFLRQHV FRPSOHWDV DGHPiV FRQ PLQ~VFXOD IUHQWH D $GHPiV FRQ PD\~VFXOD VL
VH TXLHUH DXQTXH HVWD H[SUHVLyQ HQ VX IXQFLyQ LQWHURUDFLRQDO QR RFXSD QHFHVD
ULDPHQWH SRVLFLyQ LQLFLDO HQ OD RUDFLyQ \ SRU WDQWR SXHGH DSDUHFHU HQ HVWD
IXQFLyQ FRQ PLQ~VFXOD
4XLQWR HO GLFFLRQDULR WDPSRFR RIUHFH QLQJXQD LQIRUPDFLyQ VREUH HO RUGHQ
GH DSDULFLyQ GH HVWDV GLVWLQWDV IRUPDV VXSXHVWDPHQWH HTXLYDOHQWHV ¢3RU TXp
DSDUHFH EHVLGHV HQ SULPHU OXJDU" ¢3RU TXp PRUHRYHU GHODQWH GH IXUWKHUPRUH" 1R
SXHGH VHU SRU UD]RQHV GH RUGHQ DOIDEpWLFR REYLDPHQWH
3RU ~OWLPR HO GLFFLRQDULR QR RIUHFH QLQJXQD FRPSDUDFLyQ FRQ RWUDV IRUPDV
TXH WDPELpQ VLUYHQ SDUD OD H[SUHVLyQ GH VLJQLILFDGR LQWHURUDFLRQDO DGLWLYR QL HQ
LQJOpV QL HQ HVSDxRO GHMDQGR HVWH WLSR GH GHVFULSFLyQ SDUD ODV JUDPiWLFDV VH
VXSRQH
'DGR HO YDFtR LQIRUPDWLYR TXH VH QRV SUHVHQWD VyOR FDEH VXSRQHU TXH EHVLGHV
DSDUHFH HQ SULPHU OXJDU SRUTXH HVWD H[SUHVLyQ HV HQ DOJ~Q VHQWLGR HO HTXL
YDOHQWH PiV QRUPDO HO PiV LPSRUWDQWH HO PiV FHQWUDO R HO PiV IUHFXHQWH GH OD
SDODEUD DGHPiV HQ LQJOpV &XDOHVTXLHUD TXH VHDQ ORV FULWHULRV TXH KD\D XWLOL]DGR
HO GLFFLRQDULR QR ORV H[SOLFLWD QR QRV GLFH QDGD DO UHVSHFWR
3DUD VHJXLU FRQ QXHVWUDV FRQVLGHUDFLRQHV YDPRV D HFKDU PDQR GH OD
UHDOLGDG WH[WXDO R SRU OR PHQRV GH SDUWH GH OD UHDOLGDG WH[WXDO ¢4Xp QRV SXHGH
GHFLU HO HVWXGLR GH WH[WRV DXWpQWLFRV VREUH HVWD FXHVWLyQ" (Q OR TXH VLJXH RIUH]FR
GDWRV ~QLFDPHQWH VREUH OD IXQFLyQ LQWHURUDFLRQDO GH OD H[SUHVLyQ DGHPiV \ VXV
SRVLEOHV HTXLYDOHQWHV HQ LQJOpV FXDQGR UHODFLRQDQ GRV R PiV RUDFLRQHV
FRPSOHWDV $GHPiV FRQ PD\~VFXOD VL VH TXLHUH FRPR \D KHPRV YLVWR
(Q XQ FRUSXV GH GRFH PHVHV GH HGLWRULDOHV GHO SHULyGLFR (O 3DtV DxR DOUHGHGRU GH SDODEUDV DGHPiV DSDUHFH FRQ IXQFLyQ LQWHURUDFLRQDO HQ
DSUR[LPDGDPHQWH RFDVLRQHV (VWH JUDGR GH IUHFXHQFLD QRV LQGLFD TXH HV XQD
H[SUHVLyQ LPSRUWDQWH FRQ XQ tQGLFH GH DSDULFLyQ EDVWDQWH HOHYDGR (Q HO
PLVPR FRUSXV VH GDQ XQRV FDVRV GH OD H[SUHVLyQ SHUR FRQ IXQFLyQ
LQWHURUDFLRQDO OD PiV IUHFXHQWH FRQ PXFKR \ XQRV GH OD H[SUHVLyQ \
WDPELpQ FRQ IXQFLyQ LQWHURUDFLRQDO OD VHJXQGD PiV IUHFXHQWH
6L WRPDPRV HVWRV QRYHQWD FDVRV GH DGHPiV HQ ORV WH[WRV GHO FRUSXV \ QRV
SURSRQHPRV VX WUDGXFFLyQ DO LQJOpV ¢FyPR GHEHPRV SURFHGHU" 6L XWLOL]DPRV OD
LQIRUPDFLyQ TXH QRV RIUHFH HO GLFFLRQDULR HQ FXHVWLyQ OD OyJLFD QRV GLFH TXH
WHQGUHPRV TXH RSWDU SRU HO HTXLYDOHQWH EHVLGHV FRPR H[SRQHQWH PiV SUREDEOH
GLJDPRV HQ XQRV FXDUHQWD \ FLQFR GH ORV QRYHQWD FDVRV WRWDOHV HOLJLHQGR DOJXQD
GH ODV RWUDV WUHV H[SUHVLRQHV PRUHRYHU IXUWKHUPRUH DOVR GH YH] HQ FXDQGR HQ
DUDV GH OD YDULDFLyQ HVWLOtVWLFD ¢4Xp RWURV FULWHULRV SRGHPRV XWLOL]DU" ¢4Xp
UHPHGLR QRV TXHGD"
17
-RK Q + \G H
(FKHPRV PDQR GH QXHYR GH OD UHDOLGDG WH[WXDO R SDUWH GH OD UHDOLGDG DO
PHQRV ¢4Xp QRV GLFHQ DO UHVSHFWR WH[WRV GH XQ PLVPR WLSR HTXLYDOHQWH HQ
LQJOpV" (Q XQ FRUSXV GH VHLV PHVHV GH HGLWRULDOHV GHO SHULyGLFR 7KH *XDUGLDQ
HQHUR D MXQLR GH DSUR[LPDGDPHQWH SDODEUDV OD H[SUHVLyQ EHVLGHV
QR DSDUHFH QXQFD QL HQ XQD VROD RFDVLyQ FRQ IXQFLyQ LQWHURUDFLRQDO < VL HVWR HV
DVt ¢FXiO HV HQWRQFHV OD UHDOLGDG WH[WXDO TXH GHVFULEH HO GLFFLRQDULR HQ FXHV
WLyQ" 7pQJDVH HQ FXHQWD DGHPiV TXH ODV JUDPiWLFDV \ ORV GLFFLRQDULRV DFWXD
OHV WDQWR GHO LQJOpV FRPR GHO HVSDxRO QR QRV GLFHQ PiV DO UHVSHFWR
¢4Xp HV OR TXH RFXUUH DTXt" ¢(V TXH EHVLGHV VH XWLOL]D PiV HQ OD FRQYHUVDFLyQ
HVSRQWiQHD GLDULD R WLHQH RWUD IXQFLyQ TXH QR HV FDUDFWHUtVWLFD GH ORV HGLWRULDOHV
R HVWH UHVXOWDGR HV SURGXFWR GHO D]DU" ¢(V TXH ORV FRUSXV XWLOL]DGRV SD
ODEUDV GH HGLWRULDOHV GH (O 3DtV \ SDODEUDV GH HGLWRULDOHV GH 7KH *XDUGLDQ
VRQ PXHVWUDV VHVJDGDV GHO OHQJXDMH DOJR DWtSLFR TXH QR UHIOHMD OD UHDOLGDG WH[
WXDO TXH Vt VH YHUtD HQ RWUDV PXHVWUDV" 3RU VL VH SXGLHUD SHQVDU TXH HO HMHPSOR
TXH RIUH]FR VHD SURGXFWR GHO D]DU FRQVLGHUHQ OR VLJXLHQWH OD IDPRVD JUDPiWLFD
GH 4XLUN HW DO RIUHFH ODV VLJXLHQWHV FRPELQDFLRQHV SRVLEOHV FRQ DQG SDUD ORV
FRQHFWRUHV HQ LQJOpV
DQG VR
DQG EHVLGHV
DQG VWLOO
DQG \HW
DQG QHYHUWKHOHVV
6LQ HPEDUJR DQG \HW HV HO ~QLFR H[SRQHQWH TXH DSDUHFH HQ OD GLPHQVLyQ LQWHU
RUDFLRQDO HQ HO PLVPR FRUSXV GH HGLWRULDOHV GH 7KH *XDUGLDQ ORV GHPiV QR
DSDUHFHQ HQ DEVROXWR (VWDPRV SXHV DQWH XQ VHULR SUREOHPD GH LQYHVWLJDFLyQ
HQ QXHVWUR FDPSR 'HEHPRV WHQHU SUHVHQWH DGHPiV TXH DTXt QR HVWDPRV WUD
WDQGR DVSHFWRV VHQFLOORV GHO Op[LFR FRPR SXHGHQ VHU ORV YRFDEORV VLOOD PHVD \
EROtJUDIR QL WpUPLQRV HVSHFLDOL]DGRV FRPR WHUPRGLQiPLFD \ PHWDEROLVPR WDPSRFR
HVWDPRV DQWH SDODEUDV \ FRQFHSWRV DEVWUDFWRV FRPR SXUH]D LQGROHQFLD R VLPSDWtD
(VWDPRV DTXt HQ XQ WHUUHQR VXPDPHQWH FRPSOHMR HQ HO FXDO QR QRV VLUYHQ SDUD
QDGD SRVLEOHV UHVSXHVWDV VLPSOLVWDV
(QWRQFHV ¢FyPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" 1XHVWUD SUHJXQWD VLPSOH \ VLP
SOLVWD \D YD SDUHFLHQGR XQ SRFR PiV FRPSOLFDGD (O WUDGXFWRU GH D SLH HQ OD
GLPHQVLyQ GHO PXQGR H[SHGLWLYR UHDO SUHVLRQDGR SRU OD SUHPXUD GHO RILFLR
WHQGUi TXH RSWDU SRU DOJXQD GH ODV SRVLELOLGDGHV RIUHFLGDV SRU ORV GLFFLRQDULRV
R SRU VX SURSLD FRPSHWHQFLD OLQJtVWLFD \ FRPXQLFDWLYD (Q OD GLPHQVLyQ GH OD
GLVFLSOLQD GHO FRQRFLPLHQWR GH OD DFDGHPLD QR QRV VLUYHQ HVWDV UHVSXHVWDV
H[SHGLWLYDV FODUR HVWi /D ~QLFD VROXFLyQ UHVSRQVDEOH HV SODQWHDU HVWH SUREOHPD
GHVGH OD SHUVSHFWLYD GH OD LQYHVWLJDFLyQ
¢&yPR DFRPHWHU XQ SRVLEOH HVWXGLR TXH QRV IDFLOLWH GDWRV ILGHGLJQRV VREUH
HO XVR GH DGHPiV HQ HVSDxRO \ GH EHVLGHV HQ LQJOpV \ GH RWUDV H[SUHVLRQHV PiV R
PHQRV HTXLYDOHQWHV" (Q WpUPLQRV PiV JHQHUDOHV ¢FyPR DFHUFDUQRV D XQD GHVFULS
FLyQ \ H[SOLFDFLyQ DGHFXDGDV GH OD H[SUHVLyQ GH ORV QH[RV \ FRQHFWRUHV \ RWUDV
IRUPDV GH H[SUHVLyQ GH ODV UHODFLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV HQ WH[WRV DXWpQWLFRV"
18
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" 5HIOH[LRQHV VREUH XQD GLVFLSOLQD
$ FRQWLQXDFLyQ RIUH]FR XQ HVER]R SURJUDPiWLFR GHO HVWXGLR GH HVWD SDUFHOD
WDQ LPSRUWDQWH GH ODV GRV OHQJXDV $ERUGDUHPRV PX\ EUHYHPHQWH ODV VLJXLHQWHV
FXHVWLRQHV WRGDV HVWUHFKDPHQWH LQWHUUHODFLRQDGDV OD QDWXUDOH]D GH OD WHRUtD TXH
GHEHPRV XWLOL]DU HQ HVWH WLSR GH LQYHVWLJDFLyQ OD XWLOL]DFLyQ GH GDWRV UHDOHV IUHQWH
D ODV LQWXLFLRQHV OD UHSUHVHQWDWLYLGDG \ OD H[WHQVLyQ GH ODV PXHVWUDV TXH HPSOHD
PRV SDUD HO HVWXGLR GH HVWDV FXHVWLRQHV OD QDWXUDOH]D GH OD H[SUHVLyQ GH ODV UHOD
FLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV HQ WH[WRV DXWpQWLFRV \ SRU ~OWLPR FXHVWLRQHV UHODFLRQD
GDV FRQ FRPSDUDFLRQHV HQWUH HO LQJOpV \ HO HVSDxRO \ SRVLEOHPHQWH RWUDV OHQJXDV
/D WHRUtD TXH QHFHVLWDPRV GHEH VHU XQD WHRUtD PX\ DPSOLD TXH WHQJD HQ
FXHQWD ODV P~OWLSOHV GLPHQVLRQHV VRFLRFXOWXUDOHV \ FRJQLWLYDV GHO OHQJXDMH HQ
XVR HV GHFLU OD OLQJtVWLFD HQ VHQWLGR HWLPROyJLFR OD FLHQFLD TXH HVWXGLD HO OHQ
JXDMH HO WLSR GH WHRUtD TXH DXWRUHV FRPR GH %HDXJUDQGH \ YDQ 'LMN QRV YLHQHQ
HVER]DQGR GHVGH KDFH XQ SDU GH GpFDGDV
6HJ~Q GH %HDXJUDQGH OR TXH QHFHVLWDPRV HV XQD WHRUtD KROtVWLFD FRJQLWLYD
LQWHUDFWLYD RSHUDWLYD \ FRQWH[WXDOL]DGD WRGRV HVWRV IDFWRUHV LQWHUGHSHQGLHQ
WHV +ROtVWLFD HQ HO VHQWLGR GH TXH YH HO OHQJXDMH GHVGH XQD SHUVSHFWLYD PX\
DPSOLD IUHQWH D YHUVLRQHV DWRPtVWLFDV GHO PLVPR FRJQLWLYD SRUTXH WLHQH HQ
FXHQWD TXH HO OHQJXDMH HV XQD DFWLYLGDG PHQWDO \ OD WHRUtD GHEH UHIOHMDU HVWD
UHDOLGDG LQWHUDFWLYD SXHVWR TXH DERJD SRU XQ DFHUFDPLHQWR WUDQVGLVFLSOLQDU HQ
ODV H[SOLFDFLRQHV VREUH HO OHQJXDMH RSHUDWLYD HQ TXH WLHQH HQ FXHQWD ODV GLVWLQ
WDV WDUHDV TXH HIHFWXDPRV SRU PHGLR GHO OHQJXDMH \ ODV GHFLVLRQHV TXH VH WRPDQ
HQ WRGR PRPHQWR HQ ORV QLYHOHV WiFWLFR \ HVWUDWpJLFR FRQWH[WXDOL]DGD HQ HO
VHQWLGR GH TXH FRQWHPSOD ORV IDFWRUHV VRFLDOHV \ VLWXDFLRQDOHV TXH FRQIRUPDQ
FXDOTXLHU DFWLYLGDG OLQJtVWLFD 'H %HDXJUDQGH DERJD SRU OR TXH pO OODPD OD
DQWHFHGHQFLD HQ ODV FLHQFLDV XQD WHRUtD FRJQLWLYD JHQHUDO OD FLHQFLD FRJQLWLYD
HV OyJLFDPHQWH DQWHFHGHQWH FRQ UHVSHFWR D XQD VXEWHRUtD JHQHUDO GHO XVR GHO
OHQJXDMH \ pVWD D VX YH] HV OyJLFDPHQWH DQWHFHGHQWH FRQ UHVSHFWR D XQD VXEWHR
UtD JHQHUDO GH OD WUDGXFFLyQ SRU HMHPSOR 6H WUDWD GH UHXQLU QXHVWURV HVIXHU]RV
HQ ORV GLVWLQWRV FDPSRV GHO HVWXGLR GHO OHQJXDMH \ GHO SURFHVDPLHQWR FRJQLWLYR
HQ JHQHUDO SDUD GHVDUUROODU OR TXH GH %HDXJUDQGH GHQRPLQD ©D SLYRWDO WH[W WKHRU\ª
(Q HVWH VHQWLGR GHEHPRV OXFKDU HQ FRQWUD GH OD FRPSDUWLPHQWDFLyQ GH ODV
FLHQFLDV QR SRGHPRV HVWDEOHFHU EDUUHUDV DUWLILFLDOHV HQWUH OD VHPiQWLFD OD SUDJ
PiWLFD HO DQiOLVLV GHO GLVFXUVR VRFLROLQJtVWLFD SVLFROLQJtVWLFD SVLFRORJtD FRJ
QLWLYD LQWHOLJHQFLD DUWLILFLDO HWF 1R SRGHPRV DILUPDU TXH OD WUDGXFFLyQ VHD DOJR
LQGHSHQGLHQWH \ VHSDUDGR GH ORV GHPiV HVWXGLRV GHO OHQJXDMH VLQ FRUUHU HO ULHV
JR GH DLVODUQRV HQ XQ YDFtR HVWpULO &XDOTXLHU PDQLIHVWDFLyQ GHO OHQJXDMH TXHGD
LQFOXLGD SRU GHILQLFLyQ GHQWUR GHO iPELWR GH HVWD WHRUtD (Q PL RSLQLyQ QR KD\
QDGD HQ OD WUDGXFFLyQ TXH QR WHQJD VX HTXLYDOHQWH HQ RWUDV PDQLIHVWDFLRQHV GHO
OHQJXDMH H LJQRUDU HVWR HV FDHU VHQFLOODPHQWH HQ HO SDUURTXLDOLVPR (V QXHVWUD
UHVSRQVDELOLGDG FLHQWtILFD IRPHQWDU DFWLYDPHQWH HVWD YLVLyQ GHO OHQJXDMH 1R
SRGHPRV DILUPDU \ HVWDV FRVDV VH R\HQ LQFOXVR HQ S~EOLFR TXH OD OLQJtVWLFD QR
WLHQH QDGD TXH YHU FRQ OD WUDGXFFLyQ (Q RWURV FDPSRV FLHQWtILFRV PiV GXURV \
HPStULFRV WDOHV DILUPDFLRQHV VHQFLOODPHQWH QR VHUtDQ GH UHFLER
(Q ODV ~OWLPDV GRV R WUHV GpFDGDV HO HVWXGLR GHO OHQJXDMH KD JLUDGR GHFLGLGD
PHQWH KDFLD HO DQiOLVLV GH OD UHDOLGDG WH[WXDO GHMDQGR DWUiV OD XWLOL]DFLyQ GH ODV
LQWXLFLRQHV GHO LQYHVWLJDGRU FRPR ~QLFR SXQWR GH FRQWDFWR FRQ OD UHDOLGDG
19
-RK Q + \G H
HPStULFD ¢(Q TXp QRV EDVDPRV SDUD KDFHU QXHVWUDV DILUPDFLRQHV" ¢'yQGH HVWiQ
ORV GDWRV" /DV LQYHVWLJDFLRQHV OOHYDGDV D FDER SRU SLRQHURV FRPR 6LQFODLU \
RWURV TXH WUDEDMDQ HQ HO FDPSR GH OD OLQJtVWLFD GH FRUSXV GHPXHVWUDQ TXH
QXHVWUD DSUHFLDFLyQ GH OD UHDOLGDG OLQJtVWLFD VLQ HVWRV LQVWUXPHQWRV HPStULFRV
SXHGH HVWDU PX\ HTXLYRFDGD UHVSHFWR D PXOWLWXG GH DVSHFWRV GHO OHQJXDMH /DV
FRQVHFXHQFLDV GH WRGR HVWR SDUD QXHVWUD YLVLyQ JOREDO GHO OHQJXDMH WRGDYtD QR
HVWiQ SHUILODGDV GHO WRGR
8Q DVSHFWR HVWUHFKDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ HVWH ~OWLPR SXQWR WLHQH TXH YHU
FRQ OD QDWXUDOH]D GH ORV FRUSXV TXH XWLOL]DPRV SDUD HVWXGLDU HO OHQJXDMH OD
UHSUHVHQWDWLYLGDG GH ODV PXHVWUDV \ OD H[WHQVLyQ GH ODV PLVPDV /RV JUDQGHV
FRUSXV HTXLOLEUDGRV LQWHQWDQ UHIOHMDU OD UHDOLGDG WRWDO GH XQD OHQJXD FRQ XQD
VHOHFFLyQ VXSXHVWDPHQWH UHSUHVHQWDWLYD EDVDGD HQ PX\ QXPHURVRV WLSRV GH
WH[WR R JpQHURV GLVWLQWRV 1R FDEH GXGD GH TXH DOJXQRV SUR\HFWRV GH HVWH WLSR
KDQ SURGXFLGR \ VLJXHQ SURGXFLHQGR UHVXOWDGRV GH HQRUPH LPSRUWDQFLD HQ
WRGRV ORV IUHQWHV GH OD GHVFULSFLyQ GH ODV OHQJXDV 3HUR QR GHEHPRV ROYLGDU D OD
YH] TXH HQ DOJXQRV FDVRV KD KDELGR GHWUiV FODURV PRWLYRV FRPHUFLDOHV SDUD
SUHVHQWDU VX YLVLyQ GHO OHQJXDMH FRPR FXDVL GHILQLWLYD
¢&yPR HV XQD OHQJXD" ¢&yPR VH SXHGH GHVFULELU HVD WRWDOLGDG" ¢/RV FRUSXV
TXH H[LVWHQ HQ OD DFWXDOLGDG UHIOHMDQ OD UHDOLGDG WH[WXDO HQ WRGD VX H[WHQVLyQ"
¢4Xp HV XQ HGLWRULDO GH SHULyGLFR SRU HMHPSOR SDUD PHQFLRQDU XQ WLSR GH WH[WR
TXH \R KH HVWXGLDGR" (Q OD GLPHQVLyQ LQWUDFXOWXUDO ¢VRQ LJXDOHV ORV HGLWRULDOHV
GH (O 3DtV (O 0XQGR $%&" ¢4Xp RFXUUH VL LQFOXLPRV ORV HGLWRULDOHV GH ,QWHUYL~
+ROD \ 0DUFD SRU HMHPSOR" ¢3RGHPRV GDU SRU VXSXHVWR VLQ HVWXGLRV ULJXURVD
PHQWH HPStULFRV TXH OR GHPXHVWUHQ IHKDFLHQWHPHQWH TXH VH WUDWD GH WH[WRV GHO
PLVPR WLSR" 6L SDVDPRV D OD GLPHQVLyQ LQWHUFXOWXUDO QHFHVDULD SDUD FRPSDUD
FLRQHV GH XQD OHQJXD D RWUD ORV SUREOHPDV GH HVWH WLSR VH PXOWLSOLFDQ SRU
VXSXHVWR ¢/RV HGLWRULDOHV GH 7KH *XDUGLDQ 7KH 7LPHV \ 7KH ,QGHSHQGHQW GH OD
FXOWXUD EULWiQLFD VRQ LJXDOHV HQWUH Vt H LJXDOHV WDPELpQ UHVSHFWR GH ORV PLVPRV
WH[WRV GH OD FXOWXUD HVSDxROD TXH KHPRV PHQFLRQDGR DTXt" ¢6H WUDWD UHDOPHQWH
GH WH[WRV GHO PLVPR WLSR" 6LQ OD QHFHVDULD GHPRVWUDFLyQ HPStULFD FRUUHPRV HO
ULHVJR GH RIUHFHU GHVFULSFLRQHV SRW SRXUUL TXH QR GHILQHQ QLQJ~Q REMHWR FRQFUHWR
GH OD UHDOLGDG WH[WXDO 6H VDEH PX\ ELHQ SRU HMHPSOR TXH ORV JUDQGHV FRUSXV
HVWDEOHFLGRV HQ OD DFWXDOLGDG QR UHSUHVHQWDQ DGHFXDGDPHQWH OD QDWXUDOH]D GHO
OHQJXDMH RUDO HVSRQWiQHR \ OR PLVPR VH SXHGH GHFLU GH PXFKRV DVSHFWRV GLV
FXUVLYRV GHO OHQJXDMH HQ JHQHUDO
([LVWHQ SUREOHPDV WDPELpQ FRQ OD H[WHQVLyQ GH ODV PXHVWUDV TXH XWLOL]DPRV
HQ ORV HVWXGLRV GH FRUSXV ¢&XiQWDV SDODEUDV GH XQ PLVPR WLSR GH WH[WR VRQ
QHFHVDULDV SDUD JDUDQWL]DU GDWRV VXILFLHQWHV SDUD OD GHVFULSFLyQ DGHFXDGD GH XQ
IHQyPHQR OLQJtVWLFR FRQFUHWR" &RQ UHVSHFWR D OD H[SUHVLyQ GH ODV UHODFLRQHV
LQWHURUDFLRQDOHV HQ HO FRUSXV GH DOUHGHGRU GH SDODEUDV XQ DxR HQWHUR GH
HGLWRULDOHV GH (O 3DtV DQWHV PHQFLRQDGR DSDUHFHQ DSUR[LPDGDPHQWH FDVRV
GH SHUR GH \ GH DGHPiV GH SRU WDQWR \ XQ VROR FDVR GH HQ FRQVHFXHQFLD (Q
HO FRUSXV GH HGLWRULDOHV GH 7KH *XDUGLDQ DOUHGHGRU GH SDODEUDV VHLV
PHVHV HQWHURV DSDUHFHQ XQRV FDVRV GH EXW XQRV GH DQG GH WKHUHIRUH GH PRUHRYHU \ XQ VROR FDVR GH FRQVHTXHQWO\ 6H YH FODUDPHQWH TXH ORV H[SRQHQWHV
PiV IUHFXHQWHV GH OD H[SUHVLyQ GH ODV UHODFLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV WLHQHQ XQ DOWR
20
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" 5HIOH[LRQHV VREUH XQD GLVFLSOLQD
tQGLFH GH DSDULFLyQ \ SRU FRQVLJXLHQWH OD H[WHQVLyQ GH OD PXHVWUD SXHGH
FRQVLGHUDUVH VXILFLHQWH HQ FDGD FDVR 3HUR WDPELpQ VH REVHUYD FODUDPHQWH TXH
RWUDV H[SUHVLRQHV TXH FRQVLGHUDUtDPRV LQWXLWLYDPHQWH FRPR QRUPDOHV WLHQHQ XQ
tQGLFH GH IUHFXHQFLD EDVWDQWH EDMR QHFHVLWiQGRVH PXHVWUDV FRQVLGHUDEOHPHQWH
PiV H[WHQVDV SDUD JDUDQWL]DU GDWRV VXILFLHQWHV SDUD VX GHVFULSFLyQ DGHFXDGD
¢4Xp FRQFOXVLRQHV SXHGHQ VDFDUVH GH OR H[SXHVWR KDVWD DTXt HQ FXDQWR D OD
UHSUHVHQWDWLYLGDG GH ODV PXHVWUDV LQFOXLGDV HQ QXHVWURV HVWXGLRV GH FRUSXV \ OD
H[WHQVLyQ GH ODV PLVPDV" (Q OD GLPHQVLyQ GH OD H[SUHVLyQ GH ODV UHODFLRQHV LQWHU
RUDFLRQDOHV SRU OR PHQRV \ FRPR KLSyWHVLV GH WUDEDMR SURYLVLRQDO SDUHFH LQHOX
GLEOH PDQWHQHU HO WLSR GH WH[WR ULJXURVDPHQWH FRQVWDQWH XQ VROR JpQHUR GHILQLGR
HQ WpUPLQRV PX\ OLPLWDGRV \ FRQWDU FRQ XQD H[WHQVLyQ GH XQ PtQLPR GLJDPRV
GH PLOORQHV GH SDODEUDV $Vt JDUDQWL]DUtDPRV OD HVSHFLILFLGDG GH OD PXHVWUD \ OD
LQFOXVLyQ GH GDWRV VXILFLHQWHV SDUD OD GHVFULSFLyQ SRU OR PHQRV GH ORV H[SRQHQWHV
FRQVLGHUDGRV LQWXLWLYDPHQWH FRPR QRUPDOHV 8Q HVWXGLR GH HVWH WLSR SRGUtD
FRQVWLWXLUVH HQ XQ SXQWR GH UHIHUHQFLD SDUD RWURV HVWXGLRV ULJXURVDPHQWH SDUD
OHORV OD PLVPD H[WHQVLyQ GH OD PXHVWUD HO PLVPR IHQyPHQR OLQJtVWLFR RWUR WLSR
GH WH[WR FHUFDQR SDUD D\XGDU D GLOXFLGDU ODV FXHVWLRQHV H[SXHVWDV DTXt
3DVDUHPRV DKRUD D FRQVLGHUDU EUHYHPHQWH OD QDWXUDOH]D GH OD H[SUHVLyQ GH
ODV UHODFLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV HQ WH[WRV DXWpQWLFRV OD IDPLOLD GH H[SUHVLRQHV
UHODFLRQDGDV FRQ DGHPiV \ EHVLGHV HQ OD FDWHJRUtD GH ODV UHODFLRQHV DGLWLYDV \
WDPELpQ RWUDV H[SUHVLRQHV LQFOXLGDV HQ ODV FDWHJRUtDV DGYHUVDWLYD \ FDXVDO
&RPR YLPRV DO SULQFLSLR QR VH WUDWD GH SDODEUDV FRPR VLOOD PHVD \ EROtJUDIR QL
WpUPLQRV WpFQLFRV FRPR WHUPRGLQiPLFD \ PHWDEROLVPR WDPSRFR GH SDODEUDV DEV
WUDFWDV FRPR SXUH]D LQGROHQFLD \ VLPSDWtD (Q HO FDPSR GH ODV UHODFLRQHV LQWHURUD
FLRQDOHV SDVDPRV D RWUD GLPHQVLyQ GH OD H[SUHVLyQ GHO VLJQLILFDGR HQ ORV WH[WRV
XQ QLYHO VXPDPHQWH FRPSOHMR
/DV LGHDV H[SUHVDGDV HQ OR TXH VLJXH DTXt WLHQHQ FRPR PDUFR FRQFHSWXDO
DTXHOOD YDULHGDG GHO DQiOLVLV GHO GLVFXUVR TXH FRQVLGHUD HO GLVFXUVR HQ WRGD VX
FRPSOHMLGDG RSHUDWLYD \ TXH WUDWD GH H[SOLFDU ORV WH[WRV \ OD DFWLYLGDG WH[WXDO
FRPR XQ SURFHVR LQIHUHQFLDO LQWHUDFWLYR HQWUH OD SHUFHSFLyQ GH DEDMR DUULED GH
ORV GDWRV WH[WXDOHV H[SOtFLWRV \ OD DSOLFDFLyQ GH DUULED DEDMR GH FRQRFLPLHQWRV
SUHYLRV HV GHFLU OD WHRUtD KROtVWLFD TXH KHPRV HVER]DGR DQWHV $OJXQRV
HVWXGLRV DQWHULRUHV VREUH ODV UHODFLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV QR HVWiQ IXQGDGRV HQ
FRUSXV GH WH[WRV DXWpQWLFRV UHFXUUHQ FRQ IUHFXHQFLD D HMHPSORV LQYHQWDGRV
EDVDGRV HQ ODV LQWXLFLRQHV GHO LQYHVWLJDGRU (Q RWURV HVWXGLRV SULPD OD IRUPD
VREUH HO VLJQLILFDGR QR FRQVLGHUDQ HO IHQyPHQR HQ FXHVWLyQ GHVGH XQD SHUVSHF
WLYD RSHUDWLYD R SURFHVXDO \ SDVDQ SRU DOWR IDFWRUHV TXH VRQ FODUDPHQWH YLVLEOHV
GHVGH XQ HQIRTXH EDVDGR HQ OD LQWHUSUHWDFLyQ HQ OtQHD 2WURV HVWXGLRV
GLVSRQLEOHV HQ OD DFWXDOLGDG QR GLVWLQJXHQ HQ VXV DQiOLVLV HQWUH OD H[SUHVLyQ
OyJLFRVHPiQWLFD HQ HO QLYHO LQWHURUDFLRQDO QH[RV R FRQHFWRUHV HWF \ OD PLVPD
H[SUHVLyQ FRQFHSWXDO HQ HO QLYHO LQWUDRUDFLRQDO FRQMXQFLRQHV HWF GDQGR
SULRULGDG RQWROyJLFD FDVL VLHPSUH D HVWH ~OWLPR FRQ OR TXH TXHGDQ RVFXUHFLGDV
LPSRUWDQWHV GLIHUHQFLDV VHPiQWLFDV \ SUDJPiWLFDV HQWUH ORV GRV QLYHOHV $TXt
WRPDPRV HQ FRQVLGHUDFLyQ ~QLFDPHQWH HO QLYHO LQWHURUDFLRQDO HYLWDQGR DVt ODV
FRQIXVLRQHV DOXGLGDV 6H FRQVLGHUD TXH XQD RUDFLyQ HPSLH]D FRQ PD\~VFXOD \
DFDED HQ HO SXQWR VLJXLHQWH XQD GHFLVLyQ PHWRGROyJLFD TXH QRV SHUPLWH DFWXDU
21
-RK Q + \G H
GH PDQHUD ULJXURVD SRU OR PHQRV HQ WH[WRV HVFULWRV FRPR ORV HGLWRULDOHV (VWR QR
VXSRQH HQ PRGR DOJXQR OD QHJDFLyQ GHO LQWHUpV LQGXGDEOH GH OD FRPSDUDFLyQ GH
ORV GRV QLYHOHV LQWHU H LQWUD SHUR HYLGHQWHPHQWH HVWR PHUHFHUtD XQ HVWXGLR DSDUWH
(Q JHQHUDO ORV HVWXGLRV UHDOL]DGRV KDVWD OD IHFKD OLPLWDQ VX DWHQFLyQ D XQ
VROR WLSR GH H[SRQHQWH GH ODV UHODFLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV ORV OODPDGRV QH[RV R
FRQHFWRUHV ERUURVD FODVH TXH LQFOX\H H[SRQHQWHV FRPR ORV TXH DSDUHFHQ HQ ORV
VLJXLHQWHV HMHPSORV HVTXHPiWLFRV $ ! 3HUR % $ ! < % $ ! 3XHV % $ ! 6LQ
HPEDUJR % (VWD WHQGHQFLD D OD FRQVLGHUDFLyQ FDVL HQ H[FOXVLYD GH ORV QH[RV R
FRQHFWRUHV KD PRWLYDGR TXH OD LQPHQVD PD\RUtD GH ORV HVWXGLRV DQWHULRUHV
LJQRUHQ SRU FRPSOHWR OD H[LVWHQFLD GH XQD DPSOLD JDPD GH UHDOL]DFLRQHV
DOWHUQDWLYDV TXH WDPELpQ VLUYHQ SDUD H[SUHVDU ODV UHODFLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV
(VWDV UHDOL]DFLRQHV DOWHUQDWLYDV FRPSUHQGHQ VREUH WRGR HOHPHQWRV YHUEDOHV \
QRPLQDOHV \ SXHGHQ DSUHFLDUVH HQ ORV HMHPSORV HVTXHPiWLFRV VLJXLHQWHV $ !
$ HOOR KD\ TXH DxDGLU % $ ! &XHVWLyQ GLVWLQWD HV % $ ! /R LUyQLFR HV TXH % $ !
(O UHVXOWDGR KD VLGR % $ ! &RQVHFXHQFLD GH WRGR HOOR KD VLGR %
1LQJ~Q HVWXGLR GH OD UHDOLGDG WH[WXDO SXHGH LJQRUDU OD H[LVWHQFLD GH HVWDV
H[SUHVLRQHV DOWHUQDWLYDV \D TXH pVWDV GHVHPSHxDQ XQ SDSHO HVHQFLDO HQ OD
H[SUHVLyQ GHO IHQyPHQR TXH QRV RFXSD 8QD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV PiV LPSRU
WDQWHV GH HVWDV H[SUHVLRQHV HV TXH SHUPLWHQ OD PRGLILFDFLyQ PHWDOLQJtVWLFD GHO
VLJQLILFDGR LQWHURUDFLRQDO PLVPR KDFLHQGR TXH pVWH VH FRQYLHUWD HQ XQD XQLGDG
GLVFXUVLYD TXH SXHGH VRPHWHUVH D WRGRV ORV SURFHVRV GH PRGLILFDFLyQ WDOHV
FRPR OD FXDQWLILFDFLyQ OD GHVFULSFLyQ DWULEXWLYD OD PRGDOLGDG HWF FRPR
SXHGH YHUVH HQ ORV VLJXLHQWHV HMHPSORV HVTXHPiWLFRV $ ! 1R VH H[SOLFD GH RWUD
IRUPD % $ ! /D FRQVHFXHQFLD LQPHGLDWD GHEHUtD VHU % $ ! (O HMHPSOR PiV
VLJQLILFDWLYR KD VLGR %
(VWD SHUVSHFWLYD VREUH OD UHDOLGDG WH[WXDO WDPELpQ SHUPLWH OD LGHQWLILFDFLyQ
GH RWURV IDFWRUHV LPSRUWDQWHV LJQRUDGRV FRQ IUHFXHQFLD HQ ORV HVWXGLRV VREUH
HVWDV UHODFLRQHV LQFOX\HQGR SRU HMHPSOR YDULRV GLVSRVLWLYRV SUHDQXQFLDWLYRV \
FDWDIyULFRV TXH DOHUWDQ DO OHFWRU VREUH OD QDWXUDOH]D LQWHURUDFLRQDO GHO IUDJPHQWR
WH[WXDO VXEVLJXLHQWH (V FLHUWR TXH $ ! 3HUR % (Q WHRUtD $ ! 3HUR % 3XHGH
SDUHFHU H[WUDxR D SULPHUD YLVWD TXH $ ! 3HUR % ¢$ TXp VH GHEH $" ! % ¢&yPR VH
H[SOLFD $" ! % $ QR HV IUXWR GH OD FDVXDOLGDG ! %
3RU ~OWLPR H[LVWHQ FLHUWDV UHDOL]DFLRQHV HQ ODV FXDOHV OD H[SUHVLyQ GH OD UHOD
FLyQ LQWHURUDFLRQDO FRQVWLWX\H SRU Vt PLVPD XQD RUDFLyQ HQ OD FXDO QR VH HQFXHQ
WUD QLQJ~Q HOHPHQWR SURSRVLFLRQDO QL GHO FRQMXQWR $ QL GHO FRQMXQWR % 7RGD OD
FDUJD LQIRUPDWLYD GH OD RUDFLyQ UHFDH ~QLFDPHQWH VREUH OD H[SUHVLyQ GH OD UHOD
FLyQ /D UHODFLyQ HQ HVWRV FDVRV SXHGH WHQHU XQ DOFDQFH VREUH YDULRV SiUUDIRV \ D
YHFHV HVWUXFWXUD HO WH[WR HQ VX WRWDOLGDG (VWDV UHODFLRQHV FRQVWLWX\HQ OD Pi[LPD
H[SUHVLyQ GH ODV UHODFLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV HQ ORV HGLWRULDOHV GH SHULyGLFR \ GH
VHPSHxDQ XQ SDSHO PX\ LPSRUWDQWH HQ OD PDFURHVWUXFWXUDFLyQ GH HVWRV WH[WRV $
! /DV UD]RQHV VRQ WUHV ! % $ ! ¢(Q TXp KD TXHGDGR WRGR" ! % $ ! /D UHDOLGDG
UHVXOWD FRPSOHWDPHQWH GLVWLQWD ! % $ ! 1R HV DVt ! % $ ! 3HUR KD\ PiV ! %
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" ¢&yPR SRGHPRV KDFHU FRPSDUDFLRQHV HQWUH
HO HVSDxRO \ HO LQJOpV HQ OD GLPHQVLyQ GH ODV UHODFLRQHV LQWHURUDFLRQDOHV \ HQ RWUDV
GLPHQVLRQHV FRPXQHV D ODV GRV OHQJXDV" ¢&yPR SRGHPRV RIUHFHU VROXFLRQHV IL
GHGLJQDV D HVWH WLSR GH FXHVWLRQHV" /D UHVSXHVWD VXUJH REYLDPHQWH GH ODV FRQVL
22
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" 5HIOH[LRQHV VREUH XQD GLVFLSOLQD
GHUDFLRQHV TXH YHQJR H[SRQLHQGR KDVWD DKRUD &XDOTXLHU UHVSXHVWD UHVSRQVDEOH
RIUHFLGD GHVGH HO FRQRFLPLHQWR GH FDXVD VyOR SXHGH VDOLU GH XQD ODERU LQJHQWH GH
LQYHVWLJDFLyQ HQ HVWH FDPSR FRQ HVWXGLRV SDUDOHORV VREUH GLVWLQWRV WLSRV GH WH[WR
FRQVLGHUDQGR OD SDQRSOLD WRWDO GH GLVWLQWRV H[SRQHQWHV GH ODV UHODFLRQHV HQ
FXHVWLyQ \ FyPR HQFDMD FDGD XQR HQ HO VLVWHPD WRWDO 1R KD\ VROXFLRQHV IiFLOHV HQ
HVWH FDPSR HQ HO WHUUHQR GH OD LQYHVWLJDFLyQ QR FDEHQ UHVSXHVWDV H[SHGLWLYDV
¢1XHVWUD GLVFLSOLQD HVWi SUHSDUDGD SDUD GDU XQD UHVSXHVWD DGHFXDGD HQ HVWD
GLPHQVLyQ" ¢6H FRQVLGHUD UHDOPHQWH TXH HVWH WLSR GH LQYHVWLJDFLyQ FDH GHQWUR
GHO iPELWR GH OD WUDGXFFLyQ" ¢1XHVWUD HVSHFLDOLGDG HVWi FRQFHELGD \ RUJDQL]DGD
SDUD HQIUHQWDUVH D HVWDV FXHVWLRQHV" (Q PL RSLQLyQ ORV HVWXGLRV GH WUDGXFFLyQ
HQ OD XQLYHUVLGDG HVSDxROD \ QR Vp VL HQ RWURV SDtVHV WDPELpQ HVWiQ VRPHWLGRV
GHVGH HO SULQFLSLR D XQD VHULH GH WHQVLRQHV TXH QR VH DSUHFLDQ WDQ FODUDPHQWH HQ
RWUDV GLVFLSOLQDV OLQJtVWLFDV ODV )LORORJtDV HQ JHQHUDO 3RU VX SURSLD QDWXUD
OH]D QXHVWUD HVSHFLDOLGDG WLHQH XQD RULHQWDFLyQ PX\ PDUFDGD KDFLD OD UHDOLGDG
GH OD SURIHVLyQ \ HO PHUFDGR GH WUDEDMR 6LHPSUH HV GLItFLO VLPXODU OD UHDOLGDG
H[WHUQD GHQWUR GHO DXOD SHUR OD RULHQWDFLyQ SUiFWLFD GH OD HVSHFLDOLGDG HV FODUD \
GHFLGLGD ODV )LORORJtDV VREUH WRGR ODV 0RGHUQDV HPSLH]DQ D GHVSHUWDU OHQWD
PHQWH D OD H[LVWHQFLD GH HVD UHDOLGDG H[WHUQD WDPELpQ SHUR OHV TXHGD WRGDYtD
PXFKR FDPLQR SRU GHODQWH
3DUD DOJXQRV ORV TXH HVWiQ IXHUD GH QXHVWUD GLVFLSOLQD HVD UHODFLyQ
HVWUHFKD GH QXHVWUD HVSHFLDOLGDG FRQ OD UHDOLGDG SURIHVLRQDO FRPELQDGD FRQ
XQD LJQRUDQFLD JHQHUDOL]DGD VREUH FXHVWLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ HO OHQJXDMH
YpDVH PiV DGHODQWH WLHQGH D FRQVLGHUDU QXHVWUD DFWLYLGDG DFDGpPLFD FRPR
DOJR GH HVFDVD LPSRUWDQFLD \ SRFR SHVR LQWHOHFWXDO DOJR DVt FRPR XQD UDPD GH
7XULVPR D OD YLHMD XVDQ]D VL VH TXLHUH 3HUR QDGD PiV OHMRV GH OD UHDOLGDG 8Q
SURIHVRU GH QXHVWUD HVSHFLDOLGDG HVWi VRPHWLGR D XQD VHULH GH GHPDQGDV \
WHQVLRQHV TXH QR VH GDQ SRU LJXDO HQ RWUDV iUHDV DFDGpPLFDV (Q WpUPLQRV KLSR
WpWLFRV VH VXSRQH TXH XQ SURIHVRU GH HVWD HVSHFLDOLGDG GHEH VHU WUDGXFWRU \R
LQWpUSUHWH SURIHVLRQDO HQ YDULDV UDPDV HVSHFLDOL]DGDV D OD YH] SDUD LPSDUWLU HO
FRQWHQLGR GH ODV DVLJQDWXUDV H[SHUWR HQ SHGDJRJtD SDUD FRQWURODU WRGDV ODV
IDFHWDV GH OD HQVHxDQ]D D ORV DOXPQRV XQ FRQVXPDGR LQYHVWLJDGRU SDUD
FXPSOLU FRQ VXV REOLJDFLRQHV HQ HVD SDUFHOD GH VX DFWLYLGDG WRWDO \ DGHPiV XQ
H[SHULPHQWDGR DGPLQLVWUDGRU SDUD VX HYHQWXDO SDUWLFLSDFLyQ HQ WDUHDV GH
GLUHFFLyQ R FRPLVLRQHV HWF ²XQ F~PXOR GH FXDOLGDGHV TXH HV GLItFLO TXH VH
UH~QDQ HQ XQD VROD SHUVRQD 'H DKt VXUJH OD QHFHVLGDG GH XQD HVWUHFKD FRR
SHUDFLyQ \ FRRUGLQDFLyQ HQWUH WRGRV ORV PLHPEURV GHO FROHFWLYR FDGD XQR FRQWUL
EX\HQGR GHVGH VX HVSHFLDOLGDG XQRV GHVGH VX HVWUHFKR FRQWDFWR FRQ HO PXQGR
SURIHVLRQDO \ RWURV GHVGH XQD SHUVSHFWLYD RULHQWDGD PiV KDFLD OD LQYHVWLJDFLyQ
3HUR OD ULJLGH] GH ODV HVWUXFWXUDV XQLYHUVLWDULDV QR SHUPLWH IiFLOPHQWH HVWD GL
YHUVLGDG GH IXQFLRQHV \ DSRUWDFLRQHV GHQWUR GH XQ PLVPR FROHFWLYR
(Q XQ SODQR JHQHUDO ORV HVWXGLRV GH 7UDGXFFLyQ QR HVWiQ OLEUHV GH FLHUWRV
PDOHQWHQGLGRV SUHMXLFLRV \ FRQWUDGLFFLRQHV TXH H[LVWHQ VREUH OD QDWXUDOH]D GHO
OHQJXDMH \ VX HVWXGLR 'HVGH FLHUWR SXQWR GH YLVWD HO OHQJXDMH HV SDUD WRGRV XQ
IHQyPHQR FRQRFLGR IDPLOLDU FHUFDQR DOJR TXH PDQHMDPRV GH IRUPD DXWR
PiWLFD SDUWH GH QXHVWUD SHUVRQDOLGDG FDVL (VWD DSDUHQWH IDPLOLDULGDG FUHD OD
VHQVDFLyQ GH TXH WRGRV VDEHPRV FyPR HV HO OHQJXDMH \ FXDOTXLHUD VH VLHQWH DXWR
23
-RK Q + \G H
UL]DGR SDUD SRQHUVH D SRQWLILFDU VREUH VX QDWXUDOH]D (Q HVWH FRQWH[WR ORV UHVXO
WDGRV GH XQD ODERULRVD LQYHVWLJDFLyQ VREUH FLHUWR DVSHFWR GHO OHQJXDMH SXHGHQ
VHU REMHWR GH UHDFFLRQHV GHO WLSR ©3HUR VL \D VDEHPRV HVR (VR OR KDJR \R WRGRV
ORV GtDVª $ YHFHV HV PX\ GLItFLO FRQYHQFHU D ORV GHPiV SDUD TXH VH GLVWDQFLHQ
GH OD SHUVSHFWLYD VREUH HO OHQJXDMH GHO XVXDULR R SUDFWLFDQWH SHUIHFWR GRWDGR GH
HVH VXSHURUGHQDGRU TXH HV OD PHQWH KXPDQD \ DSUHFLDU TXH HQ OD GLPHQVLyQ GH
OD FLHQFLD GH OR TXH VH WUDWD HV GH H[SOLFDU HO IXQFLRQDPLHQWR GH HVH VXSHURU
GHQDGRU \ HVWR QR HV OR PLVPR VRQ GRV PXQGRV PX\ GLVWLQWRV
&XDOTXLHU KDEODQWH QRUPDO PDQHMD HO OHQJXDMH SHUIHFWDPHQWH SRU OR PHQRV
HQ HO QLYHO GH OD FRQYHUVDFLyQ SURWRWtSLFD HQ HVWD YDULHGDG QR KD\ GLVWLQFLRQHV
&XDOTXLHU WUDGXFWRU H[SHULPHQWDGR PDQHMD SHUIHFWDPHQWH ODV KHUUDPLHQWDV GH
VX RILFLR 3HUR \ HVWR KD\ TXH GHFLUOR DXQTXH YD\D HQ FRQWUD GHO PLWR HVWDEOH
FLGR OD GLPHQVLyQ GH OD FLHQFLD OD SHUVSHFWLYD GH OD H[SOLFDFLyQ HV RWUR DVXQWR
ELHQ GLVWLQWR 8Q WUDGXFWRU SRU HO KHFKR GH VHU WUDGXFWRU QR WLHQH QLQJ~Q
HVWDWXV SULYLOHJLDGR SDUD OD H[SOLFDFLyQ GH OD WUDGXFFLyQ GHVGH OD SHUVSHFWLYD GH
OD FLHQFLD GH OD LQYHVWLJDFLyQ < YLFHYHUVD SRU VXSXHVWR SDUD H[SOLFDU HO
IHQyPHQR GH OD WUDGXFFLyQ QR KDFH IDOWD QHFHVDULDPHQWH VHU WUDGXFWRU LJXDO TXH
QR KDFH IDOWD QHFHVDULDPHQWH VHU GLVOp[LFR SDUD H[SOLFDU OD GLVOH[LD \ PXFKR
PHQRV FODUR HVWi VHU DQDOIDEHWR SDUD H[SOLFDU HO DQDOIDEHWLVPR $ YHFHV OOHYDU
ORV DUJXPHQWRV DO DEVXUGR GHPXHVWUD OD IDOVHGDG GHO SODQWHDPLHQWR RULJLQDO
(O OHQJXDMH HV VXPDPHQWH FRPSOHMR QR KDFH IDOWD GHFLUOR 6L ORJUDPRV
GLVWDQFLDUQRV GH HVD VHQVDFLyQ GH OR FRQRFLGR HVH DLUH GH IDPLOLDULGDG TXH QRV
GD QXHVWUD H[SHULHQFLD FRWLGLDQD HQ HO XVR GHO OHQJXDMH VL ORJUDPRV GLVWDQ
FLDUQRV GH HVD VHQVDFLyQ GH IDPLOLDULGDG \ FRJHPRV HO OHQJXDMH \ OR VRPHWHPRV
DO DQiOLVLV ULJXURVR EDMR HO PLFURVFRSLR GH UHSHQWH VH FRQYLHUWH HQ XQ IHQyPHQR
VXPDPHQWH GHVFRQRFLGR DOJR DEVWUDFWR \ DOLHQDQWH SDUD PXFKRV FRQ XQ
FRHILFLHQWH GH DPLJDELOLGDG PX\ EDMR 0XFKRV KX\HQ GH HVWD YLVLyQ GHO IHQy
PHQR \ EXVFDQ XQD H[SOLFDFLyQ PiV DPLJDEOH PiV XVHUIULHQGO\ GHO IHQyPHQR
&UHR TXH HQ PXFKRV DVSHFWRV QXHVWUD GLVFLSOLQD VXIUH HO PDO GH OD FRPSDUWL
PHQWDFLyQ HO VtQGURPH GH LQWHQWDU SRQHU SXHUWDV DO FDPSR $XQTXH FXDOTXLHU
GLVFLSOLQD R VXEGLVFLSOLQD WLHQH TXH YHODU SRU VX SURSLD VDOXG \ IRPHQWDU OD
GHIHQVD GH VX SDUWLFXODU SDUFHOD GHO FRQRFLPLHQWR HVWR GHEH VHU VLHPSUH GHQWUR
GH XQ FRQWH[WR PiV DPSOLR FRPR KH LQWHQWDGR VXJHULU DQWHV DO LQVLVWLU HQ OD
LPSRUWDQFLD GH VLWXDU HQ HO FHQWUR GH QXHVWUR TXHKDFHU DFDGpPLFR XQD WHRUtD
KROtVWLFD XQD SLYRWDO WH[W WKHRU\ FRPR OD TXH QRV EULQGDQ GH %HDXJUDQGH \ RWURV
HV GHFLU OD OLQJtVWLFD R OD OLQJtVWLFD DSOLFDGD GHQRPLQDFLyQ UHFKD]DGD SDUD
QXHVWUD iUHD GH FRQRFLPLHQWR PHGLDQWH XQD GHFLVLyQ QXQFD VRSHVDGD FRQ OD
GHELGD VHUHQLGDG HQ PL RSLQLyQ
'HVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD FLHQFLD VHUi VLHPSUH LUUHVSRQVDEOH DILUPDU TXH
OD WUDGXFFLyQ HV QXHVWUD \ QR WLHQH QDGD TXH YHU FRQ ORV GHPiV 1R GHEHPRV
FRPSDUWLPHQWDOL]DU HO FRQRFLPLHQWR GH HVWD PDQHUD QR GHEHPRV LQWHQWDU VHSDUDU
OD WUDGXFFLyQ GH RWUDV GLVFLSOLQDV OLQJtVWLFDV GH LJXDO PDQHUD TXH QR GHEHPRV
VHSDUDU OD HQVHxDQ]D GH ODV GLVWLQWDV OHQJXDV GHQWUR GH QXHVWUD HVSHFLDOLGDG HVSD
xRO LQJOpV IUDQFpV DOHPiQ HWF FRPR VL IXHUDQ HQWLGDGHV LQGHSHQGLHQWHV 7RGR
HVWR HV REYLR SHUR OD SUiFWLFD QRV GHPXHVWUD GHPDVLDGR D PHQXGR OR FRQWUDULR
24
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" 5HIOH[LRQHV VREUH XQD GLVFLSOLQD
0LHQWUDV SRU XQ ODGR HQVDO]DPRV OD REUD GH 6WHLQHU $IWHU %DEHO FRPR VL
IXHUD OD %LEOLD GH QXHVWUD HVSHFLDOLGDG SRU RWUR ODGR QRV ROYLGDPRV FRQYHQLHQ
WHPHQWH GH ODV SURIXQGDV LPSOLFDFLRQHV GH OD DILUPDFLyQ EiVLFD GH HVWD REUD
SDUDIUDVHDQGR ©FXDOTXLHU DFWR GH LQWHUSUHWDFLyQ FXDOTXLHU DFWR GH SURFHVD
PLHQWR WH[WXDO HV XQ DFWR GH WUDGXFFLyQª /DV LPSOLFDFLRQHV GH HVWD DILUPDFLyQ
GHEHUtDQ OOHYDUQRV D UHFKD]DU WDMDQWHPHQWH FXDOTXLHU FRPSDUWLPHQWDFLyQ HQ
QXHVWUD GLVFLSOLQD SRU OR PHQRV HQ HO QLYHO GH OD H[SOLFDFLyQ HQ OD GLPHQVLyQ
GH OD FLHQFLD (Q HO QLYHO GHO FRQRFLPLHQWR QR SRGHPRV VHSDUDU WUDGXFFLyQ H
LQWHUSUHWDFLyQ QR SRGHPRV VHSDUDU WUDGXFFLyQ \ OHQJXDMH (V QHFHVDULR WHQHU HQ
FXHQWD TXH SXHGHQ H[LVWLU LQYHVWLJDFLRQHV IXQGDPHQWDOHV SDUD QXHVWUD
GLVFLSOLQD DXQTXH QR FRQWHQJDQ HO WpUPLQR ¶WUDGXFFLyQ· HQ HO WtWXOR QL DSDUH]FDQ
HQ XQD UHYLVWD FRQ HVD PLVPD GHQRPLQDFLyQ 5HFKD]DU \ H[FOXLU WRGR HVWR HV
FDHU RWUD YH] HQ HO SDUURTXLDOLVPR DEVROXWDPHQWH HVWpULO
/DV WHQVLRQHV D ODV TXH PH UHILHUR DTXt HVWiQ UHIOHMDGDV WDPELpQ HQ DVSHFWRV
HVWUXFWXUDOHV GH QXHVWUD GLVFLSOLQD HQ HO 3ODQ GH (VWXGLRV HQ OD HODERUDFLyQ GH
ODV WHVLV GRFWRUDOHV \ OD LQYHVWLJDFLyQ HQ JHQHUDO \ HQ ORV SHUILOHV TXH VH GDQ
SDUD SOD]DV GHO SURIHVRUDGR (O 3ODQ GH (VWXGLRV HVWi RULHQWDGR FRQ PXFKD
UD]yQ KDFLD OD GLPHQVLyQ SUiFWLFD GH OD WLWXODFLyQ FRQ SUHSRQGHUDQFLD KDFLD
DVLJQDWXUDV TXH VH DMXVWDQ GHQWUR GH OR SRVLEOH D ODV GLVWLQWDV SDUFHODV GHO
PXQGR SURIHVLRQDO OD GLYLVLyQ HQWUH OD WUDGXFFLyQ \ OD LQWHUSUHWDFLyQ OD WUDGXF
FLyQ HVSHFLDOL]DGD MXUtGLFD HFRQyPLFD WpFQLFD HWF HO GREODMH \ HO VXEWLWXODGR
\ RWUDV PRGDOLGDGHV GH HVWD FRPSOHMD DFWLYLGDG
6LQ HPEDUJR OD GLPHQVLyQ ©WHyULFDª SRU OODPDUOR GH DOJXQD PDQHUD HVWi
FODUDPHQWH GHVDVLVWLGD 0LHQWUDV ORV DOXPQRV UHFLEHQ XQD SUHSDUDFLyQ DGH
FXDGD LQFOXVR DGPLUDEOH HQ HO DVSHFWR SUiFWLFR GH OD DSOLFDFLyQ GH ODV GLVWLQWDV
PRGDOLGDGHV GH OD WUDGXFFLyQ H LQWHUSUHWDFLyQ QR VH SXHGH GHFLU OR PLVPR
UHVSHFWR GH VX SUHSDUDFLyQ SDUD HO PXQGR GH OD LQYHVWLJDFLyQ HO DUPD]yQ
FRQFHSWXDO QHFHVDULR SDUD HO DQiOLVLV FLHQWtILFR GHO IHQyPHQR TXH VXE\DFH D HVDV
GLVWLQWDV PDQLIHVWDFLRQHV GHO XVR GHO OHQJXDMH HVWi DXVHQWH FDVL SRU FRPSOHWR
0H SDUHFH TXH QXHVWUD VXSXHVWD LQGHSHQGHQFLD UHVSHFWR GH RWUDV GLVFLSOLQDV
OLQJtVWLFDV VH FRQVLJXH D XQ SUHFLR PX\ DOWR
/D PLVPD SDUDGRMD VH UHIOHMD HQ OR VLJXLHQWH HQ RWUDV SDUFHODV GHO VDEHU HQ
OD XQLYHUVLGDG ODV DVLJQDWXUDV GHO VHJXQGR FLFOR GHEHQ HVWDU D FDUJR ~QLFD
PHQWH GH GRFWRUHV (Q QXHVWUD WLWXODFLyQ HVWR QR HV DVt GRQGH QR KDFHQ IDOWD
SDUD QDGD ORV GRFWRUHV HV SUHFLVDPHQWH HQ HO VHJXQGR FLFOR HQ HO TXH VH DFXPX
ODQ DVLJQDWXUDV GH DSOLFDFLyQ FDGD YH] PiV HVSHFLDOL]DGD FX\D GRFHQFLD HQ
WpUPLQRV LGHDOHV HVWi HQ PDQRV GH SURIHVLRQDOHV DFUHGLWDGRV 9ROYHPRV D OD
GLFRWRPtD GH DQWHV HO SUDFWLFDQWH LQFOXVR HO SUDFWLFDQWH GH SULPHUtVLPD OtQHD
QR HV FDVL SRU GHILQLFLyQ DQDOLVWD H[SHUWR GHO FRQRFLPLHQWR TXH VXE\DFH D HVD
SUiFWLFD 1R WLHQH QL OD IRUPDFLyQ QL HO WLHPSR QHFHVDULRV SDUD GHGLFDUVH D HVH
PHQHVWHU < YLFHYHUVD WDPELpQ SRU VXSXHVWR HQ HVR UHVLGH OD SDUDGRMD (Q PL
RSLQLyQ OD PLVPD SDUDGRMD VH UHIOHMD HQ OD HODERUDFLyQ GH PXFKDV WHVLV GRFWR
UDOHV HQ QXHVWUD HVSHFLDOLGDG \ HQ OD LQYHVWLJDFLyQ HQ JHQHUDO ¢4Xp LPSOLFD OD
LQYHVWLJDFLyQ HQ WUDGXFFLyQ" ¢&yPR GHEH VHU"
$ YHFHV GHFLVLRQHV TXH SDUHFHQ FDVL QDWXUDOHV HQ XQ SULPHU PRPHQWR FRQ
WLHQHQ OD VHPLOOD GH XQD SURJUHVLyQ LQHYLWDEOH KDFLD OR DEVXUGR 8QD SULPHUD
25
-RK Q + \G H
WHVLV GRFWRUDO FRQ XQ WtWXOR JHQHUDO GHO WLSR ©/D WUDGXFFLyQ GH ORV WH[WRV
HFRQyPLFRVª FRQ OD FRPELQDFLyQ GH OHQJXDV TXH VHD LPSOLFD QHFHVDULDPHQWH OD
SRVLEOH HODERUDFLyQ GH XQD VHJXQGD WHVLV HQ LJXDOHV WpUPLQRV VREUH OD WUDGXF
FLyQ GH ORV WH[WRV MXUtGLFRV \ XQD WHUFHUD VREUH ORV WH[WRV WpFQLFRV FRQ VX
FRUUHVSRQGLHQWH FRPELQDFLyQ GH OHQJXDV ¢3DUD FXiQGR XQD WHVLV VREUH OD
WUDGXFFLyQ GH ORV WH[WRV OLWHUDULRV" ¢1R HVWDPRV DERFDGRV D TXH OD YLJpVLPR
QRYHQD WHVLV HVWp FHQWUDGD HQ WH[WRV GH DUTXLWHFWXUD \ OD Q~PHUR HQ WH[WRV
VREUH DUEROLWRV ERQVDL FRQ OD FRPELQDFLyQ GH OHQJXDV TXH VH TXLHUD"
¢1R SRVHH HVWD LQILQLWD YDULDFLyQ XQ VXEHVWUDWR FRP~Q GH LQYHVWLJDFLyQ TXH
VH HVWi LJQRUDQGR HQ OD SUROLIHUDFLyQ GH DSOLFDFLRQHV SUiFWLFDV" ¢4Xp WLSRV GH
WH[WRV HFRQyPLFRV" ¢4Xp DVSHFWR OLQJtVWLFR R WH[WXDO" ¢/D WRWDOLGDG GH ORV PLV
PRV HQ WRGRV ORV VHQWLGRV" 7DO SUROLIHUDFLyQ FRUUH HO SHOLJUR GH FDHU HQ OD PHUD
DFXPXODFLyQ DQHFGyWLFD ¢&yPR HPSXMDPRV ORV OtPLWHV GH OD FLHQFLD DVt"
(O PLVPR IHQyPHQR VH REVHUYD HQ ORV PHFDQLVPRV SDUD ODV GRWDFLRQHV GH
SOD]DV GH SURIHVRUDGR \ HQ OD GHILQLFLyQ \ OD MXVWLILFDFLyQ GH ORV SHUILOHV FRUUHV
SRQGLHQWHV SRU OR PHQRV KDVWD DKRUD /D MXVWLILFDFLyQ GHO SHUILO SDUD FXDOTXLHU
SOD]D WLHQGH D EDVDUVH HQ OD H[LVWHQFLD GH XQD PDWHULD FRQFUHWD SODVPDGD HQ XQD
DVLJQDWXUD R PiV SUHVHQWH HQ HO 3ODQ GH (VWXGLRV FX\D QDWXUDOH]D KH
PHQFLRQDGR PiV DUULED 'H QXHYR VH REVHUYD DTXt TXH OR TXH HQ XQ SULPHU
PRPHQWR SXHGD SDUHFHU XQD GHFLVLyQ FDVL QDWXUDO OOHYD \D OD VHPLOOD GH XQD
SURJUHVLyQ LUUHPHGLDEOH KDFLD OR DEVXUGR $Vt WHQHPRV SOD]DV FRQ OD GHQRPL
QDFLyQ ¶WUDGXFFLyQ GH LQJOpV D HVSDxRO· ¶WUDGXFFLyQ GH HVSDxRO D LQJOpV· R
¶LQWHUSUHWDFLyQ GH LQJOpV D HVSDxRO· \ RWUDV FRPELQDFLRQHV GH OHQJXDV SRVLEOHV
SRU VXSXHVWR 6H SXHGH TXL]iV GHIHQGHU SDUHFLGDV GHQRPLQDFLRQHV HQ HO SHUILO
GH ODV WLWXODULGDGHV 6HU WLWXODU R QR FRPR VDEHPRV WRGRV HV XQD GLIHUHQFLD TXH
DIHFWD D OD VXSHUYLYHQFLD PLVPD (Q HO FDVR GH ODV FiWHGUDV HQ FDPELR HVWR \D
QR HVWi WDQ FODUR VL VH VXSRQH TXH XQD FiWHGUD GHEH UHIOHMDU FLHUWR HVWDWXV
VXSHULRU EDVDGR HQ OD H[FHOHQFLD DFDGpPLFD H LQYHVWLJDGRUD 6L DFHSWDPRV OD
H[LVWHQFLD GH XQD FiWHGUD FRQ OD GHQRPLQDFLyQ ©WUDGXFFLyQ GH LQJOpV D HVSDxROª
SRU SRQHU HO HMHPSOR PiV QHXWUR ¢QR LPSOLFD HVWR QHFHVDULDPHQWH TXH KD\D
RWUD FiWHGUD HQ DOJ~Q PRPHQWR GH WUDGXFFLyQ GH MDSRQpV D SRODFR" < DQWHV R
GHVSXpV RWUD GH LQWHUSUHWDFLyQ GH SRUWXJXpV D XUGX" ¢3DUD FXiQGR XQD FiWHGUD
GH VXEWLWXODGR GHO TXHFKXD DO VXDKLOL"
+H TXHULGR HVER]DU DTXt PX\ EUHYHPHQWH DOJXQRV GH ORV SUREOHPDV TXH
REVHUYR HQ ORV HVWXGLRV GH WUDGXFFLyQ H LQWHUSUHWDFLyQ VREUH WRGR GHVGH HO
SXQWR GH YLVWD GH OD LQYHVWLJDFLyQ 2EYLDPHQWH VH SRGUtD SURIXQGL]DU PXFKR
PiV HQ FDVL WRGRV ORV DVSHFWRV TXH KH WUDWDGR SHUR HVSHUR TXH ODV LGHDV FHQWUDOHV
KD\DQ TXHGDGR VXILFLHQWHPHQWH FODUDV
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" 3XHV GHSHQGH 6L TXLHUHQ XQD UHVSXHVWD
LQPHGLDWD PRWLYDGD SRU OD SUHPXUD GHO RILFLR SXHGHQ YGV HOHJLU HQWUH EHVLGHV \
RWUDV DOWHUQDWLYDV TXH OHV RIUHFH HO GLFFLRQDULR 6L TXLHUHQ XQD UHVSXHVWD SDX
VDGD FRQ SURIXQGR FRQRFLPLHQWR GH FDXVD HQ WRGD VX H[WHQVLyQ QHFHVLWDUp XQ
HTXLSR GH LQYHVWLJDFLyQ SROLYDOHQWH \ XQD EXHQD ILQDQFLDFLyQ \ GHQWUR GH XQ
SDU GH GpFDGDV HVWDUp HQ FRQGLFLRQHV GH GDUOHV XQD UHVSXHVWD DSUR[LPDGD
'H PRPHQWR IUDQFDPHQWH QR OR Vp
26
¢&yPR VH GLFH DGHPiV HQ LQJOpV" 5HIOH[LRQHV VREUH XQD GLVFLSOLQD
5HIHUHQFLDV
'( %($8*5$1'( 5 7H[W 'LVFRXUVH DQG 3URFHVV /RQGRQ /RQJPDQ
³ 1HZ )RXQGDWLRQV IRU D 6FLHQFH RI 7H[W DQG 'LVFRXUVH &RJQLWLRQ &RPPXQLFDWLRQ
DQG WKH )UHHGRP RI $FFHVV WR .QRZOHGJH DQG 6RFLHW\ 1RUZRRG 1- $EOH[
'( %($8*5$1'( 5
: '5(66/(5 ,QWURGXFWLRQ WR 7H[W /LQJXLVWLFV /RQGRQ
/RQJPDQ
9$1 ',-. 7 $
: .,176&+ 6WUDWHJLHV RI 'LVFRXUVH &RPSUHKHQVLRQ 1HZ <RUN
$FDGHPLF 3UHVV
+<'( - 5 D $VSHFWV RI 'LVFRXUVH $QDO\VLV 7KH ([SOLFLW 6LJQDOOLQJ RI ,QWHUVHQWHQWLDO
5HODWLRQV LQ (QJOLVK 7HVLV 'RFWRUDO 8QLYHUVLGDG GH 6DODPDQFD
³ E 7KH H[SUHVVLRQ RI LQWHUVHQWHQWLDO UHODWLRQV LQ DXWKHQWLF GLVFRXUVH SUHGLFWLYH
DGYHUVDWLYH SUHFROORFDWHV $QJOR$PHULFDQ 6WXGLHV ; SS ³ 7KH H[SOLFLW VLJQDOOLQJ RI LQWHUVHQWHQWLDO UHODWLRQV LQ DXWKHQWLF WH[WV DQ
RYHUYLHZ 75$16 SS ³ /R GHPiV HV OLWHUDWXUD ² 3UHGLFFLyQ \ DGYHUVDWLYLGDG HQ WH[WRV DUJXPHQWDWLYRV
HQ LQJOpV \ HVSDxRO HQ - )(51É1'(= *21=É/(= HW DO /LQJtVWLFD SDUD HO 6LJOR ;;,
6DODPDQFD (GLFLRQHV 8QLYHUVLGDG GH 6DODPDQFD SS ³ 6RPH EDVLF LVVXHV LQ WKH VWXG\ RI ODQJXDJH WRGD\ $Q LQWURGXFWLRQ WR WKH
DQDO\VLV RI LQWHUVHQWHQWLDO UHODWLRQV LQ (QJOLVK DQG 6SDQLVK QHZVSDSHU HGLWRULDOV
(Q 3 $/2162 HW DO $VSHFWV RI 'LVFRXUVH $QDO\VLV 6DODPDQFD (GLFLRQHV
8QLYHUVLGDG GH 6DODPDQFD SS .(11('< * $Q ,QWURGXFWLRQ WR &RUSXV /LQJXLVWLFV /RQGRQ /RQJPDQ
0&(1(5< 7 $ :,/621 &RUSXV /LQJXLVWLFV QG (GLWLRQ (GLQEXUJK (GLQEXUJK
8 3UHVV
0(<(5 & ) (QJOLVK &RUSXV /LQJXLVWLFV $Q ,QWURGXFWLRQ &DPEULGJH &DPEULGJH
8 3UHVV
48,5. 5 HW DO $ &RPSUHKHQVLYH *UDPPDU RI (QJOLVK /RQGRQ /RQJPDQ
67(,1(5 * $IWHU %DEHO $VSHFWV RI /DQJXDJH DQG 7UDQVODWLRQ UG (GLWLRQ 2[IRUG
2[IRUG 8 3UHVV
27