Datos sobre el Centro Educativo/Данни за училището

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN BULGARIA
ANEXO I / ПРИЛОЖЕНИЕ I
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE GRUPO / ГРУПОВ ФОРМУЛЯР
XVI CONCURSO NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR EN ESPAÑOL / XVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТЪР НА ИСПАНСКИ
ЕЗИК
SOFIA 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2015/СОФИЯ, 13 И 14 ФЕВРУАРИ 2015 г.
(ANTES DEL 5 DE DICIEMBRE 2014/СРОК ДО 5 ДЕКЕМВРИ 2014 г.
Datos sobre el Centro Educativo/Данни за училището
Nombre/Име:
Dirección/Адрес:
Teléfono/Телефон
Fax/Факс
Correo-e/имейл:
Datos sobre la obra a representar/Данни за постановката
Título/ Заглавие:
Autor/Автор:
Duración/Продължителност:
Datos sobre los participantes/Данни за участниците:
Número/Брой:
Participación en (márquese con una cruz)/Участие като /обозначете с Х/:
CATEGORÍA A (Centros educativos del Acuerdo)
КАТЕГОРИЯ А /Училища по Споразумението за сътрудничество/
CATEGORÍA B (Otros centros educativos)
КАТЕГОРИЯ Б /Други училища/:
PRIMARIA /ОСНОВНО
SECUNDARIA/ СРЕДНО
Datos sobre los profesores responsables (máximo dos)/Данни за отговорните учители (максимум двама)
1.
Nombre/Име:
Dirección y teléfono/Адрес и телефон:
Correo-e/ ел. Поща:
2.
Nombre/ Име:
Dirección y teléfono/Адрес и телефон:
Correo-e/ ел. Поща:
Fecha/Дата
Firma del profesor responsable/ Подпис на отговорeн учител:
EMBAJADA DE ESPAÑA EN BULGARIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Sheynovo, 25 1504 SOFIA TEL.: +359 2 9434907 / 9434831; FAX.: +359 2 9441525
http://www.mecd.gob.es/bulgaria/
[email protected]