TOÉN - BOP Ourense

Boletín oficial
provincia de ourense
n.º 55 · mércores, 8 marzo 2017
Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2
sumario
i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
iii. comunidade autónoma
consellería de economía, emprego e industria
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
Consellería de Economía, Empleo e Industria
iv. entidades locais
coles
IV. ENTIDADES LOCALES
Coles
Aprobación da lista definitiva correspondente á categoría
profesional de auxiliar administrativo, tanto na sección A
como na sección B, do procedemento de contratación
de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal
funcionario interino ao servizo da Deputación Provincial
de Ourense e do Inorde ........................................................... 2
Xefatura territorial de ourense
Resolución do 2 de febreiro de 2017 da Xefatura Territorial
de Ourense, pola que se somete a información pública a petición
de autorizacións administrativas previa e de construción
dunha instalación eléctrica no concello de Leiro
(n.º expediente: IN407A 2016/23-3) ........................................... 53
Exposición pública da aprobación do expediente de modificación
de créditos (suplemento de crédito SC1/2017) .............................. 54
Aprobación de la lista definitiva correspondiente a la categoría
profesional de auxiliar administrativo, tanto en la sección A
como en la sección B, del procedimiento de contratación
de personal laboral temporal y nombramiento de personal
funcionario interino al servicio de la Diputación Provincial
de Ourense y del Inorde ........................................................ 27
Jefatura Territorial de Ourense
Resolución de 2 de febrero de 2017 de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que somete a información pública la petición
de autorizaciones administrativas previa y de construcción
de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Leiro
(n.º expediente: IN407A 2016/23-3).......................................... 54
Exposición pública de la aprobación del expediente de modificación
de créditos (suplemento de crédito SC1/2017)............................. 54
cortegada
Cortegada
leiro
Leiro
toén
Toén
Xinzo de limia
Xinzo de Limia
mancomunidade de concellos santa Águeda
Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda
Exposición pública dos padróns e das listas cobratorias do imposto
sobre vehículos de tracción mecánica, taxa pola recollida de lixo,
taxa pola rede de sumidoiros, taxa pola entrada de vehículos
e taxa por portadas e escaparates, referidos todos eles
ao exercicio de 2017 ............................................................. 54
Exposición pública da aprobación inicial do orzamento
xeral para o exercicio económico de 2017 ................................... 55
Convocatoria para as bases de selección para cubrir tres postos
de traballo de persoal laboral temporal por obra e servizo,
expediente: 62/2017 ............................................................. 55
Nota aclaratoria en relación ás bases reguladoras do proceso
selectivo para o acceso ao Corpo de Policía Local
de Xinzo de Limia................................................................. 55
Corrección de erro do anuncio publicado no BOP
de Ourense n.º 18, con data 23 de xaneiro de 2017 ....................... 56
Exposición pública de los padrones y de las listas cobratorias
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, tasa
por la recogida de basura, tasa por el alcantarillado, tasa
por la entrada de vehículos y tasa por portadas y escaparates,
referidos todos ellos al ejercicio de 2017 ................................... 54
Exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto
general para el ejercicio económico de 2017 ............................... 55
Convocatoria para las bases de selección para cubrir tres puestos
de trabajo de personal laboral temporal por obra y servicio,
expediente: 62/2017 ............................................................ 55
Nota aclaratoria en relación a las bases reguladoras del proceso
selectivo para el acceso al Cuerpo de Policía Local
de Xinzo de Limia................................................................ 56
Corrección de error del anuncio publicado en el BOP
de Ourense n.º 18, de fecha 23 de enero de 2017......................... 56
D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e
2
Boletín Oficial Provincia de Ourense
i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
O presidente da Excma. Deputación Provincial de Ourense
ditou, no día da data, o seguinte Decreto:
“Segundo o Decreto da Presidencia do 26 de xullo de 2016,
aprobouse a lista definitiva correspondente á categoría profesional de auxiliar administrativo, tanto na sección A como na
sección B, do procedemento de contratación de persoal laboral
temporal e nomeamento de persoal funcionario interino ao servizo da Deputación Provincial de Ourense e do Inorde (BOP n.º
281, do 9 de decembro de 2014).
Con data de 23 de agosto de 2016, dona María Cristina Rey
Vázquez presentou un recurso de reposición contra a dita resolución.
A Comisión de Valoración das categorías do mencionado procedemento, designada por Decreto da Presidencia do 20 de
xaneiro de 2015, emitiu informe con data do 15 de setembro de
2016, indicando que procede a resolución favorable do dito
recurso, e a valoración dos méritos correspondentes da reclamante, no apartado de servizos prestados e para a categoría de
auxiliar administrativo.
A Comisión de Control e Seguimento do 15 de febreiro de 2017
informou favorablemente a resolución do recurso de reposición
interposto, con base no informe emitido polo presidente da
Comisión de Valoración.
Polo exposto, dispoño:
1º.- Estimar o recurso de reclamación interposto por dona
María Cristina Rey Vázquez.
2º.- Aprobar a lista definitiva correspondente á categoría profesional de auxiliar administrativo, tanto na sección A como na
sección B, co seguinte contido:
ALLARIZ-MACEDA
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --33850330B; MARIA DOLLY; SAN MARTIN PRADO; 33,69; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --34946840L; MODESTO; FERNANDEZ CONDE; 30,81; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --44462472E; PAULA; PLAZA CRESPO; 24,08; --34932130Y; ESTER; FERNANDEZ LOPEZ; 23,88; --10038506H; Mª CRISTINA; REY VAZQUEZ; 23,72; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76723839W; MARIA DEL MAR; SILVIA SAYANS; 20,28; --34941293S; PILAR; CASAS IGLESIAS; 20,24; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
76747676B; MARIA JOSE; SANCHEZ FERNANDEZ; 18,89; --44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34939447D; JULIA; LOPEZ CACHARRON; 17,24; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76711550H; ANA ISABEL; BARREIRO ALVAREZ; 15,71; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --44456500F; SUSANA; MARTINEZ VIDAL; 14,82; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
76720471S; MONICA; PRADO LOPEZ; 14,79; --34994392F; MONICA; VAZQUEZ ALVAREZ; 14,56; --44446838M; MARIA INMACULADA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 14,25; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --34990781F; MARTA SUSANA; VAZQUEZ TEIXEIRA; 13,57; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --34983751S; JOSE BENIGNO; DOMINGUEZ PEREZ; 11,18; --34935944W; MARIA AMADA; FIGUEIRAL REY; 11,11; --36073435M; CRISTINA; MURIAS CASAL; 11,06; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --44472793Q; NOEMI; GARRIDO MOJON; 10,05; --34934437J; MARIA ESTHER; FERREIRO NOVOA; 9,88; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44446016B; MONICA; PERNAS GARCIA; 9,75; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --44458160B; RUTH MARIA; GALLEGO SANTOS; 8,68; --34970304T; MARIA DEL MAR; CONDE SECO; 8,64; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44462653L; SILVIA; CARREÑO FERNANDEZ; 8,31; --12373354K; JACINTA; MATILLA GONZALEZ; 8,22; --44448855K; MARIA LOURDES; GARCIA GARCIA; 8,07; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --34980323Z; ANA MODESTA; FERNANDEZ BLANCO; 7,56; --34938833Q; FRANCISCA; PEREZ NOGUEIRAS; 7,5; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --34992182M; JOSE ANTONIO; VARANDELA CASASOLA; 7,05; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --44475681Y; NATALIA; GONZALEZ MORAN; 6,56; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44450069Q; PAULA; SOTO FEIJOO; 6,17; --44475716H; MARIA ESPERANZA; MANSO ALONSO; 5,93; --44475718C; MARIA DEL TRANSITO; MANSO ALONSO; 5,87; --36076772F; MARIA DOLORES; MUIÑOS COLLAZO; 5,85; --44446298V; SIRA; VAZQUEZ DEVESA; 5,81; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --76727763Q; RITA; COELLO DACAL; 5,52; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --34997314P; MARTA; CONDE RODRIGUEZ; 4,87; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44445774E; TERESA; ANSIA GONZALEZ; 4,59; --34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; --44499367W; BALTASARA; PEREZ BLANCO; 4,25; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --34931153H; MARIA FLORA; RAMOS IGLESIAS; 4,11; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --44445899D; IVAN; GOMEZ COELLO; 3,65; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --44445656L; BEATRIZ; CANAL RODRIGUEZ; 2,75; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; --34982933W; MARIA LUISA; GOMEZ RODICIO; 1,67; --77407313P; ANA; RIO CERVELO; 1,65; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44418618Y; CRISTINA; ALONSO MELLADO; 1,37; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --71119350S; DANIEL; TEJEDOR CUQUEJO; 1; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --34999196G; ANGELA; GARCIA CIVEIRA; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --36140347X; SILVIA; MIGUEZ PEREZ; 2,95; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44469980D; MARIA FE; PEREZ FERNANDEZ; 2,5; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --44457025A; LORENA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --34968340Z; MARIA JOSE; VARELA MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --34993029R; MARIA SOL; ALONSO RODRIGUEZ; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --76726892L; ROBERTO; AMEIJEIRAS TORO; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44447030J; PAMELA; CIBEIRA NOGUEIRA; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --34981586N; MARIA JOSE; SANCHEZ VAZQUEZ; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44486917H; LUCIA; FERREIRO GARCIA; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --32706518N; BELEN; PENIN ABAD; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --34993236R; ISMAEL; PEREZ VEGA; 1; --76736409Z; IRENE; REY VILLAR; 1; --34965936W; MERCEDES; ROALES FERNANDEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --34267041P; REBECA; ALONSO DE ABEL; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --76719319J; PATRICIA; DACAL LAMA; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76814136R; SERAFIN; FOLGAR MARIÑO; 1; --44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; --34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --40989619P; SONIA; SABARIZ GARCIA; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --44490736L; PATRICIA; ALVAREZ ROCHA; 0,75; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44462006Q; MARIA DOLORES; CASAL FERNANDEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --7252671N; MARIA DEL CARMEN; GARCIA MIGUEZ; 0,75; --44385799P; MATILDE; MADRONA CALERO; 0,75; --44472638E; ALBERTO; MARTINEZ LORENZO; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --36146688A; SUSANA; MERA BASTOS; 0,62; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --76720034S; IRENE; PIAS SALGADO; 0,5; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34978445E; ANTONIO; RIVEIRO CORTES; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0,5; --44469251Q; ANGEL; ALONSO VARELA; 0,5; --34949277H; MARIA JESUS; ALVAREZ BLANCO; 0,5; --76729818R; ALIPIO; BERMUDEZ COUSO; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --34993683B; MONICA; BLANCO IGLESIAS; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --44490327R; ELISA ISABEL; BOLAÑO VENCES; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --34963568A; ELVIRA; CONDE FERNANDEZ; 0,5; --34961358R; CARLOS; CRESPO FERNANDEZ; 0,5; --44498555H; EVA; DIAZ DOS SANTOS; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44458696H; CRISTINA; FERREIRO GOMEZ; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --34985069E; MARIA DOLORES; GODOY RODRIGUEZ; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44482255W; DIEGO; LOZANO FORMOSO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --34272783T; ELIZABETH; LOPEZ PARADA; 0,45; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --34996440P; MANUELA; PEREZ GONZALEZ; 0,12; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --44462314W; SILVIA; PACIOS CORTES; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --34942394N; MANUEL; PASCUAL RUBIN; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --32706519J; ANA; PENIN ABAD; 0; --44454898S; CRISTIAN; PERALTA LAMELAS; 0; --44662026M; JUDIT; PEREZ BALBIS; 0; --76723733B; RITA; PEREZ DARRIBA; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --44472436G; DIEGO BARTOLOME; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --44456193E; RODRIGO; PIÑEIRO DOMINGUEZ; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44469972R; DAVID; PIRES DACRUZ; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --34982602Q; MARIA DOLORES; POZO SOMOZA; 0; D
44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --44483058T; IRIA; RAMOS NOVOA; 0; --36146774C; RUT YOLANDA; REY MOURE; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34269624S; PABLO; RIVAS LOUZAO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44478862J; LORENA; RODRIGUEZ ALVAREZ; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; ---
3
4
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34969130E; NIEVES MARIA; RODRIGUEZ DOMARCO; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --76712439X; MARIA SANDRA; RODRIGUEZ RIVERA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34267151A; MARTA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44467804H; ESTER; SALGADO LOPEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --76718166X; MARIA ELENA; SOUSA VAZQUEZ; 0; --44494712Q; SANDRA; SUAREZ RODRIGUEZ; 0; --34984472T; ELIA; TESOURO MOLINA; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --34956470N; MARTA; VARELA PEREZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --34998257P; JAVIER; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --76727222G; MANUELA; ALVAREZ ALVAREZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --76727157P; CARMEN; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44488107N; ALBERTO; ALVAREZ GONZALEZ; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44473634Y; DANIEL; ANDUJAR GONZALEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --44495950N; GUSTAVO; BUENO LOPEZ; 0; --44493357H; ANTONIO; CABALLERO CID; 0; --34953908A; MARIA JESUS; CABO FERNANDEZ; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44460808Z; HECTOR; CASAS RODRIGUEZ; 0; --34983983V; ALFONSO; CEBREIROS IGLESIAS; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --34977985E; JOSE LUIS; COFAN VIDAL; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44457558F; JOSE MANUEL; COTILLA PRIETO; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44493692P; MARTA; CRISTOVO CELIX; 0; --34965675V; JOSE CARLOS; DACOBA BLANCO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44477594X; DAVID; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; D
44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44457389E; MYRIAM DE BELEN; DE VICENTE DE VICENTE; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34972131X; MARIA CRISTINA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --44465769F; NAZARET; DOPAZO LABRADOR; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --44484618L; CARLOS; FERNANDEZ CID; 0; --44455208A; MARIA PILAR; FERNANDEZ CID; 0; --35586622X; VANESSA; FERNANDEZ GARCIA; 0; --44467045H; JESUS MANUEL; FERNANDEZ GOMEZ; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --76721492R; MARIA DEL CARMEN; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34937102X; MARIA TERESA; FERNANDEZ MENDEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --44460805B; ALBA; FERNANDEZ PRIETO; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44450211C; OLEGARIO; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; D
44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --76715645L; MARIA; FERNANDEZ TRABA; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --20267908D; NOELIA; FIGAREDO FERNANDEZ; 0; --44470238Z; MARCO AURELIO; FOJO AIRA; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --44490373R; SANDRA; FRAGUAS OJEA; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44458674L; ELENA; FREIRE GARRIDO; 0; --44491877X; MIGUEL ANGEL; FREIRE RODRIGUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --44473379G; ELISABETH; GANDARA ROJO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34933060Q; FRANCISCO JAVIER; GARCIA LUMBRERAS; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44476487F; ROBERTO; GAVILANES PARDO; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --34986587E; MARIA JESUS; GOMEZ CID; 0; D
44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44474282X; LORENA; GOMEZ FORJAN; 0; --44482364L; AROA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44489512Z; SONIA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44484235G; JOSE MANUEL; GONZALEZ ALVAREZ; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; --44656053N; FERNANDO GONZALO; GONZALEZ DE LEON; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --44464594M; MARCOS; GONZALEZ GONZALEZ; 0; --34971290C; MARIA JOSÉ; GONZALEZ LAMAS; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
34961612W; MARIA BELEN; IGLESIAS LOPEZ; 0; --44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --34951470A; MARIA JESUS; JARDON NOGUEIRAS; 0; --78802963H; MARIA; LAIÑO VAZQUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --34990359E; GERMAN; LOBELLE VAZQUEZ; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44479474G; DANIEL; LOPEZ CASTRO; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --34961294Y; MARIA LUISA; LORENZO RODRIGO; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --44475717L; MARIA DEL PILAR; MANSO ALONSO; 0; --44487078H; DAVID; MARTINEZ GONZALEZ; 0; --34975596W; LORETO; MARTINEZ LOPEZ DE ONDATEGUI; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --53178014J; PABLO; MIGUEZ PEREZ; 0; --34953736S; BENITO; MORAN FERNANDEZ; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44450164L; AGAR; NOVOA DAVITE; 0; --44482861X; NOELIA; NOVOA GRANDE; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; --BAIXA LIMIA
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
76747676B; MARIA JOSE; SANCHEZ FERNANDEZ; 18,89; --44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44456500F; SUSANA; MARTINEZ VIDAL; 14,82; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --44475681Y; NATALIA; GONZALEZ MORAN; 6,56; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; ---
SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --76717379M; ENCARNACION; AFONSO DIZ; 1,44; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76814136R; SERAFIN; FOLGAR MARIÑO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; --44479447T; JUAN JOSE; IGLESIAS MULEIRO; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --71020616C; MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ PEÑA; 0,75; --40989619P; SONIA; SABARIZ GARCIA; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44462006Q; MARIA DOLORES; CASAL FERNANDEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --36146688A; SUSANA; MERA BASTOS; 0,62; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --76717825Z; MARIA DEL PILAR; GAGO FRANCO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; ---
5
6
Boletín Oficial Provincia de Ourense
45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44490739E; ALVARO; MARTINEZ VALADO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44662026M; JUDIT; PEREZ BALBIS; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --36146774C; RUT YOLANDA; REY MOURE; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --76712439X; MARIA SANDRA; RODRIGUEZ RIVERA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --76722605X; IVAN; VAZ DIEGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --44481513L; DAVID; ALMEIDA SILVA; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --76727222G; MANUELA; ALVAREZ ALVAREZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --76727157P; CARMEN; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --44495950N; GUSTAVO; BUENO LOPEZ; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44485493C; ANA; CANAL FRAGA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44460808Z; HECTOR; CASAS RODRIGUEZ; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44457558F; JOSE MANUEL; COTILLA PRIETO; 0; --76730198J; MIRIAN; COTILLA RODRIGUEZ; 0; --34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44477594X; DAVID; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; D
44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --76721492R; MARIA DEL CARMEN; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --44470238Z; MARCO AURELIO; FOJO AIRA; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44482861X; NOELIA; NOVOA GRANDE; 0; --CARBALLIÑO
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --33845177X; MARIA DORES; GUERRERO PEREZ; 34,59; --33850330B; MARIA DOLLY; SAN MARTIN PRADO; 33,69; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --34946840L; MODESTO; FERNANDEZ CONDE; 30,81; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --44462472E; PAULA; PLAZA CRESPO; 24,08; --34961237H; MARIA JESUS; MOSTEIRO RORIGUEZ; 23,24; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76809441K; MARIA DE LA PAZ; VENCE VAZQUEZ; 20,56; --76723839W; MARIA DEL MAR; SILVIA SAYANS; 20,28; --34982112D; YOLANDA; GOMEZ GOMEZ; 19,27; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34939447D; JULIA; LOPEZ CACHARRON; 17,24; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76711550H; ANA ISABEL; BARREIRO ALVAREZ; 15,71; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --34909982F; ROSARIO DE LA INMACULADA; DOMINGUEZ HERVELLA;
14,95; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --34975163Y; MARIA ISAURA; IGLESIAS CABO; 14,36; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --11830207L; MARIA DOLORES; VAZQUEZ ARAUJO; 12,41; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --34983751S; JOSE BENIGNO; DOMINGUEZ PEREZ; 11,18; --34935944W; MARIA AMADA; FIGUEIRAL REY; 11,11; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --44467976Y; BEATRIZ; AVIÑOA FERNANDEZ; 9,95; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --44458160B; RUTH MARIA; GALLEGO SANTOS; 8,68; --34970304T; MARIA DEL MAR; CONDE SECO; 8,64; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --12373354K; JACINTA; MATILLA GONZALEZ; 8,22; --34993051T; GUADALUPE; UCHA NOVOA; 8,2; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --34938833Q; FRANCISCA; PEREZ NOGUEIRAS; 7,5; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --34992182M; JOSE ANTONIO; VARANDELA CASASOLA; 7,05; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --46342393S; JOSEFA; HERNANDEZ GARCIA; 6,58; --44467315N; MARINA; LOIS MIGUEZ; 6,54; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44450069Q; PAULA; SOTO FEIJOO; 6,17; --36076772F; MARIA DOLORES; MUIÑOS COLLAZO; 5,85; --44446298V; SIRA; VAZQUEZ DEVESA; 5,81; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --76730724X; SOLEDAD; FERNANDEZ ALVAREZ; 5,49; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --34997314P; MARTA; CONDE RODRIGUEZ; 4,87; --76721354R; DIANA; LORENZO RODRIGUEZ; 4,84; --44472120X; MARIA MONTSERRAT; GARCIA BANDE; 4,72; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44445774E; TERESA; ANSIA GONZALEZ; 4,59; --34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; --44499367W; BALTASARA; PEREZ BLANCO; 4,25; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --44083527W; JUAN RAMON; CANLE CAMBA; 4,15; --34931153H; MARIA FLORA; RAMOS IGLESIAS; 4,11; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --36071690P; MARIA ISABEL; GALLEGO SANCHEZ; 3,65; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --34995440C; ANA BELEN; SALVE GOMEZ; 3,37; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --35305792X; ELOY RAMON; DIAZ ARTIME; 2,93; --44477273B; ANA BELEN; VAZQUEZ CONDE; 2,83; --44445656L; BEATRIZ; CANAL RODRIGUEZ; 2,75; --44468337E; MONICA; PEREZ CIVEIRA; 2,53; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --76732264D; SILVIA; VAZQUEZ DOMONTE; 1,84; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; --77407313P; ANA; RIO CERVELO; 1,65; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44418618Y; CRISTINA; ALONSO MELLADO; 1,37; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --71119350S; DANIEL; TEJEDOR CUQUEJO; 1; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; ---
SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
01174954E; MARIA EUGENIA; CRUZ LORENZO; 8,5; --52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --76711442W; MONTSERRAT; PENA SOTO; 5; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --34999196G; ANGELA; GARCIA CIVEIRA; 3,5; --76747319E; MARIA ISABEL; MILLARA SANTAMARIA; 3,46; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --36140347X; SILVIA; MIGUEZ PEREZ; 2,95; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --76732016Z; SANDRA; LORENZO RODRIGUEZ; 2,25; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --34968340Z; MARIA JOSE; VARELA MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --34993029R; MARIA SOL; ALONSO RODRIGUEZ; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --76726892L; ROBERTO; AMEIJEIRAS TORO; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44447030J; PAMELA; CIBEIRA NOGUEIRA; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --34965936W; MERCEDES; ROALES FERNANDEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --76711464R; MARIA BELEN; SOTO RODRIGUEZ; 1; --44828467H; MARIA JOSE; VARELA BALEIRON; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --34986705W; REBECA MARIA; CID GEIJO; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --76720984E; MARIA NIEVES; GARCIA GARCIA; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; --34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --44479447T; JUAN JOSE; IGLESIAS MULEIRO; 1; ---
7
8
Boletín Oficial Provincia de Ourense
36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44453186M; JOSE SALVADOR; OJEA ALONSO; 0,75; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --44490736L; PATRICIA; ALVAREZ ROCHA; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --53110541E; AMELIA; DA VILA CALVAR; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --34956154H; MARIA BELEN; LOPEZ ALVAREZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --76724547C; EVA; SANTOS FERNANDEZ; 0,61; --76720034S; IRENE; PIAS SALGADO; 0,5; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0,5; --44661937P; JOSE MIGUEL; ARAUJO SOTO; 0,5; --76729818R; ALIPIO; BERMUDEZ COUSO; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --34993683B; MONICA; BLANCO IGLESIAS; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --76733280J; CONSUELO; BORRAJO VIANA; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --34963568A; ELVIRA; CONDE FERNANDEZ; 0,5; --76732454S; SUSANA; COVELA LOIS; 0,5; --34961358R; CARLOS; CRESPO FERNANDEZ; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --34985069E; MARIA DOLORES; GODOY RODRIGUEZ; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --34994877D; ALBERTO; LOPEZ PEREZ; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --44463188W; ANA BELEN; MERELLES RAÑA; 0,5; --34272783T; ELIZABETH; LOPEZ PARADA; 0,45; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --34996440P; MANUELA; PEREZ GONZALEZ; 0,12; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --35561476A; MONICA; OUTERELO UCHA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44461662V; MARIA DEL PILAR; PAZ HERMIDA; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --76723733B; RITA; PEREZ DARRIBA; 0; --44475511C; ELIDA DEL CARMEN; PEREZ LORENZO; 0; --44475510L; EMMA EULALIA; PEREZ LORENZO; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --44456680A; TANIA MARIA; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729929C; IRIA; PEREZ SISO; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --44662762M; CRISTINA; REINOSO GONZALEZ; 0; --10087703H; ALBERTO; RELLAN LOPEZ; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34269624S; PABLO; RIVAS LOUZAO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --76721554V; GONZALO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44449965G; NOEL; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 0; --44467804H; ESTER; SALGADO LOPEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --44467826V; CARLA; VARELA LASO; 0; --34956470N; MARTA; VARELA PEREZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --76718908Q; MARIA ALMUDENA; VEGA GONZALEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --44481284C; MARIA VANESSA; VILLAR ARMADA; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --44459313Z; INMACULADA; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44488107N; ALBERTO; ALVAREZ GONZALEZ; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --79314766W; MANUEL; BUSTO LOPEZ; 0; --44493357H; ANTONIO; CABALLERO CID; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --44657826Z; NOELIA; CARREIRO SOTO; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44460808Z; HECTOR; CASAS RODRIGUEZ; 0; --34983983V; ALFONSO; CEBREIROS IGLESIAS; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44468851F; YOLANDA; CID SAAVEDRA; 0; --34977985E; JOSE LUIS; COFAN VIDAL; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --34995177X; MONICA; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
34965675V; JOSE CARLOS; DACOBA BLANCO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44457389E; MYRIAM DE BELEN; DE VICENTE DE VICENTE; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --44484618L; CARLOS; FERNANDEZ CID; 0; --44455208A; MARIA PILAR; FERNANDEZ CID; 0; --35586622X; VANESSA; FERNANDEZ GARCIA; 0; --34937102X; MARIA TERESA; FERNANDEZ MENDEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --76730864N; VERONICA; FERRADAS JANEIRO; 0; --20267908D; NOELIA; FIGAREDO FERNANDEZ; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44491877X; MIGUEL ANGEL; FREIRE RODRIGUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --76728478H; AMARA; GALLEGO GARCIA; 0; --44473379G; ELISABETH; GANDARA ROJO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --44448741E; DANIEL; GARCIA FRANCO; 0; --34933060Q; FRANCISCO JAVIER; GARCIA LUMBRERAS; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44482364L; AROA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44484235G; JOSE MANUEL; GONZALEZ ALVAREZ; 0; --34973737Y; ALICIA; GONZALEZ BARREIRO; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --44464594M; MARCOS; GONZALEZ GONZALEZ; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --76725935M; SONIA; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --34990359E; GERMAN; LOBELLE VAZQUEZ; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --34961294Y; MARIA LUISA; LORENZO RODRIGO; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --44662939K; LUANA; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --44487078H; DAVID; MARTINEZ GONZALEZ; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --44484649G; MANUEL; MERA NOVOA; 0; --36129969M; MONICA; MERENS CABALLERO; 0; --34969972J; ALEJANDRO; MERUENDANO PEREZ; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --53178014J; PABLO; MIGUEZ PEREZ; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --34989737K; ZELTIA; NEIRA VAZQUEZ; 0; --44469539M; TANIA; NOGUEROL LOLI; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44450164L; AGAR; NOVOA DAVITE; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; ---
LIMIA
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --44456500F; SUSANA; MARTINEZ VIDAL; 14,82; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --34984799M; JOSEFA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 13,79; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --34934437J; MARIA ESTHER; FERREIRO NOVOA; 9,88; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --76728347W; MARIA CRISTINA; COLMENERO ATANES; 8,03; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --34992182M; JOSE ANTONIO; VARANDELA CASASOLA; 7,05; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --44475681Y; NATALIA; GONZALEZ MORAN; 6,56; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44450069Q; PAULA; SOTO FEIJOO; 6,17; --36076772F; MARIA DOLORES; MUIÑOS COLLAZO; 5,85; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --34997314P; MARTA; CONDE RODRIGUEZ; 4,87; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44445774E; TERESA; ANSIA GONZALEZ; 4,59; --34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --44455467D; MARIA TERESA; VILLAR LOSADA; 3,08; --44445656L; BEATRIZ; CANAL RODRIGUEZ; 2,75; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; ---
9
10
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44418618Y; CRISTINA; ALONSO MELLADO; 1,37; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --71119350S; DANIEL; TEJEDOR CUQUEJO; 1; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; ---
SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --36140347X; SILVIA; MIGUEZ PEREZ; 2,95; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --76717578C; BEATRIZ; LOPEZ SILVA; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --45545463N; AZUZENA; BARJA TALLON; 1,97; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --76733048B; PAULA; VILLAR SUEIRO; 1,56; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --76716208F; MARIA DE LOS ANGELES; RIVAS GARCIA; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --76717379M; ENCARNACION; AFONSO DIZ; 1,44; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44486917H; LUCIA; FERREIRO GARCIA; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --32706518N; BELEN; PENIN ABAD; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --76719319J; PATRICIA; DACAL LAMA; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76814136R; SERAFIN; FOLGAR MARIÑO; 1; --44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; --34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --71020616C; MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ PEÑA; 0,75; --40989619P; SONIA; SABARIZ GARCIA; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --7252671N; MARIA DEL CARMEN; GARCIA MIGUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44473434J; DIEGO; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 0,5; --76718962R; ALBA; VELOSO RUA; 0,5; --44469251Q; ANGEL; ALONSO VARELA; 0,5; --34630067W; ALEJANDRO; BEMBIBRE GOMEZ; 0,5; --76729818R; ALIPIO; BERMUDEZ COUSO; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --44490327R; ELISA ISABEL; BOLAÑO VENCES; 0,5; --76719105Y; DEMETRIO; BORRAJO PADRÓN; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --34985069E; MARIA DOLORES; GODOY RODRIGUEZ; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44490739E; ALVARO; MARTINEZ VALADO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --44481499M; MARIA CARMEN; ARAUJO RODRIGUEZ; 0,23; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --32706519J; ANA; PENIN ABAD; 0; --44662026M; JUDIT; PEREZ BALBIS; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --36146774C; RUT YOLANDA; REY MOURE; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --34969130E; NIEVES MARIA; RODRIGUEZ DOMARCO; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --44494712Q; SANDRA; SUAREZ RODRIGUEZ; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --76722605X; IVAN; VAZ DIEGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --34998257P; JAVIER; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --76727157P; CARMEN; ALVAREZ FEIJOO; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --44495950N; GUSTAVO; BUENO LOPEZ; 0; --44493357H; ANTONIO; CABALLERO CID; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44460808Z; HECTOR; CASAS RODRIGUEZ; 0; --34983983V; ALFONSO; CEBREIROS IGLESIAS; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44457558F; JOSE MANUEL; COTILLA PRIETO; 0; --76730198J; MIRIAN; COTILLA RODRIGUEZ; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44477594X; DAVID; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; D
44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44457389E; MYRIAM DE BELEN; DE VICENTE DE VICENTE; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --76727819A; ESTHER; DIZ SALGADO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --44455208A; MARIA PILAR; FERNANDEZ CID; 0; --35586622X; VANESSA; FERNANDEZ GARCIA; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --76721492R; MARIA DEL CARMEN; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34937102X; MARIA TERESA; FERNANDEZ MENDEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --44470238Z; MARCO AURELIO; FOJO AIRA; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --34982498G; JOSE MANUEL; FRANCO NOVOA; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --44473379G; ELISABETH; GANDARA ROJO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44476487F; ROBERTO; GAVILANES PARDO; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --34986587E; MARIA JESUS; GOMEZ CID; 0; D
44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44482364L; AROA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --34971290C; MARIA JOSÉ; GONZALEZ LAMAS; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --76725935M; SONIA; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --44487078H; DAVID; MARTINEZ GONZALEZ; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --53178014J; PABLO; MIGUEZ PEREZ; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44482861X; NOELIA; NOVOA GRANDE; 0; ---
OURENSE
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34939076Y; JOSE LUIS; LAMA BLANCO; 49,72; --34951954G; MARIA ROSA; PEREZ BARREIRA; 41,56; --34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --44446367V; MARIA CELSA; GOMEZ VARELA; 34,74; --33845177X; MARIA DORES; GUERRERO PEREZ; 34,59; --34930733N; MARIA JOSÉ; DIAZ LOPEZ; 34,22; --33850330B; MARIA DOLLY; SAN MARTIN PRADO; 33,69; --32805075Z; MARIA DEL PILAR; PARDO SERANTES; 33,46; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --34946840L; MODESTO; FERNANDEZ CONDE; 30,81; --34961417Z; IRENE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 30,07; --76714713F; JOSE MANUEL; SIERRA YAÑEZ; 29,63; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --76709387V; JOSE CARLOS; PEREZ CAMBA; 25,8; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --34986657T; BEATRIZ; PEREIRA FORTES; 24,25; --44462472E; PAULA; PLAZA CRESPO; 24,08; --34932130Y; ESTER; FERNANDEZ LOPEZ; 23,88; --10038506H; Mª CRISTINA; REY VAZQUEZ; 23,72; --34961237H; MARIA JESUS; MOSTEIRO RORIGUEZ; 23,24; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --34982294F; JUAN CARLOS; RIVAS SUANZES; 22,92; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --33253618B; AMELIA; CERVELO PARDO; 21,71; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --34964588B; BEGOÑA; RODRIGUEZ SANCHEZ; 20,69; --76723839W; MARIA DEL MAR; SILVIA SAYANS; 20,28; --34941293S; PILAR; CASAS IGLESIAS; 20,24; --34982112D; YOLANDA; GOMEZ GOMEZ; 19,27; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
76747676B; MARIA JOSE; SANCHEZ FERNANDEZ; 18,89; --44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; ---
11
12
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34939447D; JULIA; LOPEZ CACHARRON; 17,24; --34947956P; XOAN VICENTE; BIEMPICA DOVAL; 16,75; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76711550H; ANA ISABEL; BARREIRO ALVAREZ; 15,71; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --34909982F; ROSARIO DE LA INMACULADA; DOMINGUEZ HERVELLA;
14,95; --44456500F; SUSANA; MARTINEZ VIDAL; 14,82; --76720471S; MONICA; PRADO LOPEZ; 14,79; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --34994392F; MONICA; VAZQUEZ ALVAREZ; 14,56; --34975163Y; MARIA ISAURA; IGLESIAS CABO; 14,36; --44446838M; MARIA INMACULADA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 14,25; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --34984799M; JOSEFA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 13,79; --34990781F; MARTA SUSANA; VAZQUEZ TEIXEIRA; 13,57; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --44447818L; DAVID; PEREZ SANTOS; 12,78; --11830207L; MARIA DOLORES; VAZQUEZ ARAUJO; 12,41; --34983630D; EVA; FERNANDEZ MARTINEZ; 12,38; --34984960M; MARIA ISABEL; LOPEZ RODRIGUEZ; 12,32; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --44451815Z; FERNANDO; NOGUEROL LOLI; 11,57; --34983751S; JOSE BENIGNO; DOMINGUEZ PEREZ; 11,18; --34935944W; MARIA AMADA; FIGUEIRAL REY; 11,11; --36073435M; CRISTINA; MURIAS CASAL; 11,06; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --34966446Y; MARIA TERESA; SOTO LAMAS; 10,57; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --44472793Q; NOEMI; GARRIDO MOJON; 10,05; --34971435G; JULIA; VAZQUEZ TOURON; 9,92; --34934437J; MARIA ESTHER; FERREIRO NOVOA; 9,88; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44446016B; MONICA; PERNAS GARCIA; 9,75; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --44456223Y; HERMESINDA; RODRIGUEZ DOMINGUEZ; 9,3; D
34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --33260982S; MARIA VICTORIA; GARCIA PEREZ; 8,83; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --44458160B; RUTH MARIA; GALLEGO SANTOS; 8,68; --34970304T; MARIA DEL MAR; CONDE SECO; 8,64; --34993463K; MARIA REYES; FERNANDEZ DO SOUTO; 8,47; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --12373354K; JACINTA; MATILLA GONZALEZ; 8,22; --34993051T; GUADALUPE; UCHA NOVOA; 8,2; --44448855K; MARIA LOURDES; GARCIA GARCIA; 8,07; --34973648D; MARIA TERESA; FERNANDEZ CRUZ; 8,04; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --76573704B; ISABEL; HERMIDA CORRAL; 7,57; --34980323Z; ANA MODESTA; FERNANDEZ BLANCO; 7,56; --34937651F; MARIA ROSARIO; RODRIGUEZ GALLEGO; 7,52; --34938833Q; FRANCISCA; PEREZ NOGUEIRAS; 7,5; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --36094388M; RAQUEL; PORTELA TEJERO; 7,08; --34992182M; JOSE ANTONIO; VARANDELA CASASOLA; 7,05; --46342393S; JOSEFA; HERNANDEZ GARCIA; 6,58; --44475681Y; NATALIA; GONZALEZ MORAN; 6,56; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44450069Q; PAULA; SOTO FEIJOO; 6,17; --36076772F; MARIA DOLORES; MUIÑOS COLLAZO; 5,85; --46919773A; ANA PASTORA; RECAREY LEMA; 5,82; --44446298V; SIRA; VAZQUEZ DEVESA; 5,81; --43687641S; YOLANDA; MANCLUS VERGES; 5,67; --44490438C; JORGE; RODRIGUEZ SANCHEZ; 5,66; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44469615N; CRISTINA; FERNANDEZ MANTILLA; 5,6; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --76727763Q; RITA; COELLO DACAL; 5,52; --44478437W; MARIA PATRICIA; FERREIRA SILVA; 5,39; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
76714703C; SANDRA; SILVA FERNANDEZ; 5,08; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --34997314P; MARTA; CONDE RODRIGUEZ; 4,87; --76721354R; DIANA; LORENZO RODRIGUEZ; 4,84; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --44472120X; MARIA MONTSERRAT; GARCIA BANDE; 4,72; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44813570W; MANUEL; CARBALLO BENITO; 4,6; D
44445774E; TERESA; ANSIA GONZALEZ; 4,59; --34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; --34954797H; MARIA JOSE; ALFONSIN GOMEZ; 4,44; --44499367W; BALTASARA; PEREZ BLANCO; 4,25; --34931153H; MARIA FLORA; RAMOS IGLESIAS; 4,11; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --36169541V; LUCIA; FEIJOO TRONCOSO; 3,96; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --36071690P; MARIA ISABEL; GALLEGO SANCHEZ; 3,65; --44445899D; IVAN; GOMEZ COELLO; 3,65; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --34995440C; ANA BELEN; SALVE GOMEZ; 3,37; --36135890S; LUIS JAVIER; ABELLEIRA VILLANUEVA; 3,18; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --35305792X; ELOY RAMON; DIAZ ARTIME; 2,93; --44477273B; ANA BELEN; VAZQUEZ CONDE; 2,83; --71502331T; MONICA; CADENAS RODRIGUEZ; 2,74; --44462991N; MONICA; GONZALEZ ALVAREZ; 2,71; --44468337E; MONICA; PEREZ CIVEIRA; 2,53; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --44464057C; BEATRIZ; GOMEZ IGLESIAS; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --34946122Z; AMALIA; GONZALEZ LOIS; 2,32; --34263962B; SONIA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 2,15; --34982933W; MARIA LUISA; GOMEZ RODICIO; 1,67; --77407313P; ANA; RIO CERVELO; 1,65; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44418618Y; CRISTINA; ALONSO MELLADO; 1,37; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44474854F; TAMARA MARIA; RODRIGUEZ ABELAIRAS; 1,22; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --71119350S; DANIEL; TEJEDOR CUQUEJO; 1; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; --444826998Y; FERNANDO; IGLESIAS RAMOS; 0,92; ---
SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
01174954E; MARIA EUGENIA; CRUZ LORENZO; 8,5; --22710408R; MARIA CARMEN; GONZALEZ GONZALEZ; 8,5; --52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --76711442W; MONTSERRAT; PENA SOTO; 5; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --76706165S; NATIVIDAD NATALIA; ARIAS FERREIRO; 4,03; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --34956536D; CELSA; CARBALLO CARBALLO; 3,5; --34999196G; ANGELA; GARCIA CIVEIRA; 3,5; --76747319E; MARIA ISABEL; MILLARA SANTAMARIA; 3,46; --50085610M; MARTA; PINTO GARRIDO; 3,25; --33343907W; RAQUEL; CASTRO FREIRE; 3,14; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --34989269J; MARIA ANGUSTIAS; SANCHEZ RODRIGUEZ; 2,95; --36140347X; SILVIA; MIGUEZ PEREZ; 2,95; --34957107M; ISABEL; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 2,75; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --44482158C; MARIA; FERNANDEZ GONZALEZ; 2,75; --44449638A; MONICA; FERNANDEZ LOPEZ; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44469980D; MARIA FE; PEREZ FERNANDEZ; 2,5; --44461896K; MAITE; FERNANDEZ SOTELO; 2,5; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
76732016Z; SANDRA; LORENZO RODRIGUEZ; 2,25; --76723630T; PABLO; IGLESIAS CRESPO; 2,11; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --44457025A; LORENA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44480814X; MARCOS ANTONIO; DOMINGUEZ AGREGAN; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --76619574L; M.ª GUADALUPE; GARCIA ALVAREZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --34963027Z; MARIA LUISA; RIVAS SUANZES; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --34968340Z; MARIA JOSE; VARELA MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --34993029R; MARIA SOL; ALONSO RODRIGUEZ; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --76726892L; ROBERTO; AMEIJEIRAS TORO; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44447030J; PAMELA; CIBEIRA NOGUEIRA; 1,5; --44497180T; ALVARO; FERNANDEZ RIVERA; 1,5; --34982125E; JOSEFINA; GARRIDO PEREZ; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --34981586N; MARIA JOSE; SANCHEZ VAZQUEZ; 1,25; --44479033T; MARIA; ALVAREZ ALVAR; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44486917H; LUCIA; FERREIRO GARCIA; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --76726367T; BEATRIZ; PEREZ REAL; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --34993236R; ISMAEL; PEREZ VEGA; 1; --34980236L; ANA MARIA; QUIROGA VAZQUEZ; 1; --76736409Z; IRENE; REY VILLAR; 1; --34965936W; MERCEDES; ROALES FERNANDEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --76724704Q; EVANGELINA; RODRIGUEZ CASAS; 1; --34984042F; PABLO; RODRIGUEZ GOMEZ; 1; D
44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --76711464R; MARIA BELEN; SOTO RODRIGUEZ; 1; --44828467H; MARIA JOSE; VARELA BALEIRON; 1; --34267041P; REBECA; ALONSO DE ABEL; 1; --76705484R; MARIA ANGELES; ALVAREZ DOPAZO; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76722619R; MONICA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 1; D
34984581V; ALICIA; FERNANDEZ LORENZO; 1; --44445366M; MARIA LUISA; FERNANDEZ MOREIRAS; 1; --76814136R; SERAFIN; FOLGAR MARIÑO; 1; --44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --76720984E; MARIA NIEVES; GARCIA GARCIA; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --44479447T; JUAN JOSE; IGLESIAS MULEIRO; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44477694H; LETICIA MARIA; NOVOA PUENTES; 1; --44453186M; JOSE SALVADOR; OJEA ALONSO; 0,75; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --71020616C; MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ PEÑA; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --76707681J; JOSE MANUEL; SIEIRO OPAZO; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --44490736L; PATRICIA; ALVAREZ ROCHA; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44462006Q; MARIA DOLORES; CASAL FERNANDEZ; 0,75; --53110541E; AMELIA; DA VILA CALVAR; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --7252671N; MARIA DEL CARMEN; GARCIA MIGUEZ; 0,75; --34956154H; MARIA BELEN; LOPEZ ALVAREZ; 0,75; --44385799P; MATILDE; MADRONA CALERO; 0,75; --44472638E; ALBERTO; MARTINEZ LORENZO; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --36146688A; SUSANA; MERA BASTOS; 0,62; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --76724547C; EVA; SANTOS FERNANDEZ; 0,61; --44460504D; ALBERTO; PEREZ PEREZ; 0,5; --76720034S; IRENE; PIAS SALGADO; 0,5; --34262896A; AMALIA; PRIETO QUIROGA; 0,5; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44473434J; DIEGO; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 0,5; --76718962R; ALBA; VELOSO RUA; 0,5; --44469251Q; ANGEL; ALONSO VARELA; 0,5; --34949277H; MARIA JESUS; ALVAREZ BLANCO; 0,5; --44661937P; JOSE MIGUEL; ARAUJO SOTO; 0,5; --76715317J; MARIA JOSE; ATANES FERNANDEZ; 0,5; --76729818R; ALIPIO; BERMUDEZ COUSO; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --44490327R; ELISA ISABEL; BOLAÑO VENCES; 0,5; --76733280J; CONSUELO; BORRAJO VIANA; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --78785153X; DOLORES DEL CARMEN; CHOUZA MARIÑO; 0,5; --34963568A; ELVIRA; CONDE FERNANDEZ; 0,5; --76732454S; SUSANA; COVELA LOIS; 0,5; --34961358R; CARLOS; CRESPO FERNANDEZ; 0,5; --44498555H; EVA; DIAZ DOS SANTOS; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44458696H; CRISTINA; FERREIRO GOMEZ; 0,5; --76717825Z; MARIA DEL PILAR; GAGO FRANCO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --44451701S; BRAIS; GONZALEZ BALTAR; 0,5; --76896018A; RUBEN CARLOS; HERMIDA GARAZO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44490739E; ALVARO; MARTINEZ VALADO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --44463188W; ANA BELEN; MERELLES RAÑA; 0,5; --44465822Z; MARIA; NOGUEIRA DIAZ; 0,5; --34272783T; ELIZABETH; LOPEZ PARADA; 0,45; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --44481499M; MARIA CARMEN; ARAUJO RODRIGUEZ; 0,23; --34996440P; MANUELA; PEREZ GONZALEZ; 0,12; --44482576R; VLADIMIR; OBENZA GOMEZ; 0; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --35561476A; MONICA; OUTERELO UCHA; 0; --44462314W; SILVIA; PACIOS CORTES; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --34942394N; MANUEL; PASCUAL RUBIN; 0; --44461662V; MARIA DEL PILAR; PAZ HERMIDA; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --34961428W; EVA; PENIN CACHALDORA; 0; --44454898S; CRISTIAN; PERALTA LAMELAS; 0; --44662026M; JUDIT; PEREZ BALBIS; 0; --44475511C; ELIDA DEL CARMEN; PEREZ LORENZO; 0; --44475510L; EMMA EULALIA; PEREZ LORENZO; 0; --76621616Z; LOURDES; PEREZ MENDEZ; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --44472436G; DIEGO BARTOLOME; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729929C; IRIA; PEREZ SISO; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --44456193E; RODRIGO; PIÑEIRO DOMINGUEZ; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; ---
13
14
Boletín Oficial Provincia de Ourense
76734630Y; JOSE; PINTO RODRIGUEZ; 0; --44469972R; DAVID; PIRES DACRUZ; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --77418132V; LUCIA; PRADO GONZALEZ; 0; --44657784H; GEMA; PRESAS GONZALEZ; 0; --44657785L; OLGA; PRESAS GONZALEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --44483058T; IRIA; RAMOS NOVOA; 0; --44479398C; OLALLA; REBOLLO QUINTELA; 0; --10087703H; ALBERTO; RELLAN LOPEZ; 0; --36146774C; RUT YOLANDA; REY MOURE; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34269624S; PABLO; RIVAS LOUZAO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44479693Q; ARESIO WILMAR; RODRIGUEZ DE LORENZO; 0; --44483013R; YOLANDA; RODRIGUEZ DIAZ; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --76712439X; MARIA SANDRA; RODRIGUEZ RIVERA; 0; --76721554V; GONZALO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44461560F; LORENA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34267151A; MARTA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44449965G; NOEL; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 0; --44456120H; REBECA; SALGADO BATISTA; 0; --44467804H; ESTER; SALGADO LOPEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --76718166X; MARIA ELENA; SOUSA VAZQUEZ; 0; --44454656A; ADRIAN; SUAREZ PINTO; 0; --44494712Q; SANDRA; SUAREZ RODRIGUEZ; 0; --34955805Z; MARIA DE LA O; TEIJEIRO VILLANUEVA; 0; --34984472T; ELIA; TESOURO MOLINA; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --44467826V; CARLA; VARELA LASO; 0; --34956470N; MARTA; VARELA PEREZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --34998257P; JAVIER; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --76725759J; SILVIA MARIA; VELO CASAS; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --47379802D; TAMARA; VILARIÑO NEIRA; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --44454780N; JACOBO; ABELLAS CARIDE; 0; --44481513L; DAVID; ALMEIDA SILVA; 0; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --76727157P; CARMEN; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44459313Z; INMACULADA; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44488107N; ALBERTO; ALVAREZ GONZALEZ; 0; --44488108J; JORGE; ALVAREZ GONZALEZ; 0; --09388852E; MONTSERRAT; ALVAREZ RODRIGUEZ; 0; --10078881M; ANA BELEN; ALVAREZ SOUTO; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --34270237F; HECTOR; ALVAREZ VILA; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44473634Y; DANIEL; ANDUJAR GONZALEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76718836J; VANESSA; BERMUDEZ CASTRO; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --44467782L; SONIA; BUGALLO BERMEJO; 0; --44493357H; ANTONIO; CABALLERO CID; 0; --34953908A; MARIA JESUS; CABO FERNANDEZ; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --14266068L; LORENA; CAMINO GARCIA; 0; --34966340S; MARIA; CAMPOS PEREZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --44657826Z; NOELIA; CARREIRO SOTO; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --34953816A; FLORENTINA; CASTRO PEREZ; 0; D
34983983V; ALFONSO; CEBREIROS IGLESIAS; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44468851F; YOLANDA; CID SAAVEDRA; 0; --34977985E; JOSE LUIS; COFAN VIDAL; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --34995177X; MONICA; CONDE FERNANDEZ; 0; --44467710Q; ISABEL; CONDE OLLEROS; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --76730198J; MIRIAN; COTILLA RODRIGUEZ; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44493692P; MARTA; CRISTOVO CELIX; 0; --44467496D; SABELA; CUQUEJO BATISTA; 0; --34965675V; JOSE CARLOS; DACOBA BLANCO; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --76720956V; MARTA; DAGA ALVAREZ; 0; --44477594X; DAVID; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; D
44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --76734291N; ANA CRISTINA; DE DIOS FERREIRA; 0; --76728992A; JULIO ALBERTO; DEL PONT DIAZ; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44661115Z; GABRIEL; DIEGUEZ PORTO; 0; --X9541625Y; MARIA JENY; DO VALE VARELA; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34972131X; MARIA CRISTINA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34989973G; MANUEL; DOMINGUEZ NOVOA; 0; --44465769F; NAZARET; DOPAZO LABRADOR; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --44462666D; MARIA LUISA; FARIÑAS REY; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --44484618L; CARLOS; FERNANDEZ CID; 0; --44455208A; MARIA PILAR; FERNANDEZ CID; 0; --44467045H; JESUS MANUEL; FERNANDEZ GOMEZ; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34091136F; MARIA TERESA; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34937102X; MARIA TERESA; FERNANDEZ MENDEZ; 0; --34998352B; MANUEL LUIS; FERNANDEZ MORAIS; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --44460805B; ALBA; FERNANDEZ PRIETO; 0; --44450211C; OLEGARIO; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; D
44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --76715645L; MARIA; FERNANDEZ TRABA; 0; --34986093B; FERNANDO; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --76731038W; NOEMI; FERNANDEZ VICENTE; 0; --44478438A; BEATRIZ; FERREIRA SILVA; 0; --20267908D; NOELIA; FIGAREDO FERNANDEZ; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --44490373R; SANDRA; FRAGUAS OJEA; 0; --44491877X; MIGUEL ANGEL; FREIRE RODRIGUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --35586648J; CLARA; FREITAS RODRIGUEZ; 0; --76728478H; AMARA; GALLEGO GARCIA; 0; --44473379G; ELISABETH; GANDARA ROJO; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --44464144S; ANA; GARCIA DIEGUEZ; 0; --44448741E; DANIEL; GARCIA FRANCO; 0; --4600040V; DIEGO; GARCIA QUEVEDO; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44478502K; JOSE MANUEL; GARRIDO ESTEVEZ; 0; --34986587E; MARIA JESUS; GOMEZ CID; 0; D
44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44474282X; LORENA; GOMEZ FORJAN; 0; --44489512Z; SONIA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --77417630K; HECTOR JOSE; GOMEZ VALLEJO; 0; --44484235G; JOSE MANUEL; GONZALEZ ALVAREZ; 0; --34973737Y; ALICIA; GONZALEZ BARREIRO; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44458547F; MARCOS; GONZALEZ CADAVID; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; --44496333G; MARCOS; GONZALEZ CONDE; 0; --76727895X; ROCIO; GONZALEZ FEIJOO; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --44464594M; MARCOS; GONZALEZ GONZALEZ; 0; --34971290C; MARIA JOSÉ; GONZALEZ LAMAS; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --76725935M; SONIA; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44456069J; MANUEL; GONZALEZ VERGARA; 0; --44476208G; RAQUEL; GONZALEZ VILA; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --34979148N; MARIA JUSTA; GUTIERREZ LOPEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --32643777S; MARIA JOSE; IBARGÜEN ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44661671H; TATIANA; IGLESIAS MACHADO; 0; --34971063T; JUAN CARLOS; IGLESIAS PROL; 0; --44657102A; IVAN; IGLESIAS RODRIGUEZ; 0; --44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --34951470A; MARIA JESUS; JARDON NOGUEIRAS; 0; --78802963H; MARIA; LAIÑO VAZQUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --34990359E; GERMAN; LOBELLE VAZQUEZ; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44479474G; DANIEL; LOPEZ CASTRO; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44486281A; SILVIA; LOPEZ FERNANDEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --34946429E; MARIA ROSA; LORENZO GONZALEZ; 0; --34961294Y; MARIA LUISA; LORENZO RODRIGO; 0; --44662939K; LUANA; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --34274681N; LAURA; LOSADA CIDRE; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --34980144L; DANIEL; MALVIDO PUGA; 0; --44487078H; DAVID; MARTINEZ GONZALEZ; 0; --34975596W; LORETO; MARTINEZ LOPEZ DE ONDATEGUI; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --44484649G; MANUEL; MERA NOVOA; 0; --36129969M; MONICA; MERENS CABALLERO; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --53178014J; PABLO; MIGUEZ PEREZ; 0; --34941018Q; GUILLERMO; MIRA PENEDO; 0; --34953736S; BENITO; MORAN FERNANDEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --34989737K; ZELTIA; NEIRA VAZQUEZ; 0; --44469539M; TANIA; NOGUEROL LOLI; 0; --44450164L; AGAR; NOVOA DAVITE; 0; --44482861X; NOELIA; NOVOA GRANDE; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; --44450628T; JUAN ANTONIO; NOVOA RODRIGUEZ; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
15
RIBEIRO
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --33850330B; MARIA DOLLY; SAN MARTIN PRADO; 33,69; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --44462472E; PAULA; PLAZA CRESPO; 24,08; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76809441K; MARIA DE LA PAZ; VENCE VAZQUEZ; 20,56; --76723839W; MARIA DEL MAR; SILVIA SAYANS; 20,28; --34982112D; YOLANDA; GOMEZ GOMEZ; 19,27; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34939447D; JULIA; LOPEZ CACHARRON; 17,24; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76711550H; ANA ISABEL; BARREIRO ALVAREZ; 15,71; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --34909982F; ROSARIO DE LA INMACULADA; DOMINGUEZ HERVELLA;
14,95; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --34975163Y; MARIA ISAURA; IGLESIAS CABO; 14,36; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --11830207L; MARIA DOLORES; VAZQUEZ ARAUJO; 12,41; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --34983751S; JOSE BENIGNO; DOMINGUEZ PEREZ; 11,18; --34935944W; MARIA AMADA; FIGUEIRAL REY; 11,11; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --34934437J; MARIA ESTHER; FERREIRO NOVOA; 9,88; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --44458160B; RUTH MARIA; GALLEGO SANTOS; 8,68; --34970304T; MARIA DEL MAR; CONDE SECO; 8,64; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --12373354K; JACINTA; MATILLA GONZALEZ; 8,22; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --34938833Q; FRANCISCA; PEREZ NOGUEIRAS; 7,5; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --36094388M; RAQUEL; PORTELA TEJERO; 7,08; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44450069Q; PAULA; SOTO FEIJOO; 6,17; --36076772F; MARIA DOLORES; MUIÑOS COLLAZO; 5,85; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --76721354R; DIANA; LORENZO RODRIGUEZ; 4,84; --44472120X; MARIA MONTSERRAT; GARCIA BANDE; 4,72; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; --44499367W; BALTASARA; PEREZ BLANCO; 4,25; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --34931153H; MARIA FLORA; RAMOS IGLESIAS; 4,11; ---
16
Boletín Oficial Provincia de Ourense
76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --36169541V; LUCIA; FEIJOO TRONCOSO; 3,96; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; --36071690P; MARIA ISABEL; GALLEGO SANCHEZ; 3,65; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --34995440C; ANA BELEN; SALVE GOMEZ; 3,37; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --35305792X; ELOY RAMON; DIAZ ARTIME; 2,93; --44477273B; ANA BELEN; VAZQUEZ CONDE; 2,83; --44468337E; MONICA; PEREZ CIVEIRA; 2,53; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --76732264D; SILVIA; VAZQUEZ DOMONTE; 1,84; --44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; --77407313P; ANA; RIO CERVELO; 1,65; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --71119350S; DANIEL; TEJEDOR CUQUEJO; 1; ---
SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
01174954E; MARIA EUGENIA; CRUZ LORENZO; 8,5; --52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --76711442W; MONTSERRAT; PENA SOTO; 5; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76747319E; MARIA ISABEL; MILLARA SANTAMARIA; 3,46; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --36140347X; SILVIA; MIGUEZ PEREZ; 2,95; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --34968340Z; MARIA JOSE; VARELA MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --34993029R; MARIA SOL; ALONSO RODRIGUEZ; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --76726892L; ROBERTO; AMEIJEIRAS TORO; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44447030J; PAMELA; CIBEIRA NOGUEIRA; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --34981586N; MARIA JOSE; SANCHEZ VAZQUEZ; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --76711464R; MARIA BELEN; SOTO RODRIGUEZ; 1; --44828467H; MARIA JOSE; VARELA BALEIRON; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --34986705W; REBECA MARIA; CID GEIJO; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --76720984E; MARIA NIEVES; GARCIA GARCIA; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; --34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --44479447T; JUAN JOSE; IGLESIAS MULEIRO; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --44490736L; PATRICIA; ALVAREZ ROCHA; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --34956154H; MARIA BELEN; LOPEZ ALVAREZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --36146688A; SUSANA; MERA BASTOS; 0,62; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --76720034S; IRENE; PIAS SALGADO; 0,5; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0,5; --44469251Q; ANGEL; ALONSO VARELA; 0,5; --44661937P; JOSE MIGUEL; ARAUJO SOTO; 0,5; --76729818R; ALIPIO; BERMUDEZ COUSO; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --76733280J; CONSUELO; BORRAJO VIANA; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --78785153X; DOLORES DEL CARMEN; CHOUZA MARIÑO; 0,5; --34963568A; ELVIRA; CONDE FERNANDEZ; 0,5; --76732454S; SUSANA; COVELA LOIS; 0,5; --34961358R; CARLOS; CRESPO FERNANDEZ; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --76717825Z; MARIA DEL PILAR; GAGO FRANCO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --44451701S; BRAIS; GONZALEZ BALTAR; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --76896018A; RUBEN CARLOS; HERMIDA GARAZO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44463188W; ANA BELEN; MERELLES RAÑA; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --34996440P; MANUELA; PEREZ GONZALEZ; 0,12; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --34942394N; MANUEL; PASCUAL RUBIN; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --76723733B; RITA; PEREZ DARRIBA; 0; --44475511C; ELIDA DEL CARMEN; PEREZ LORENZO; 0; --44475510L; EMMA EULALIA; PEREZ LORENZO; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729929C; IRIA; PEREZ SISO; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34269624S; PABLO; RIVAS LOUZAO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --76721554V; GONZALO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44449965G; NOEL; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 0; --44467804H; ESTER; SALGADO LOPEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --44467826V; CARLA; VARELA LASO; 0; --34956470N; MARTA; VARELA PEREZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --76718908Q; MARIA ALMUDENA; VEGA GONZALEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --44481284C; MARIA VANESSA; VILLAR ARMADA; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --44459313Z; INMACULADA; ALVAREZ FEIJOO; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --44657826Z; NOELIA; CARREIRO SOTO; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --34960473J; MARIA DEL CARMEN; CASAS REGUEIRO; 0; --44460808Z; HECTOR; CASAS RODRIGUEZ; 0; --34983983V; ALFONSO; CEBREIROS IGLESIAS; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44468851F; YOLANDA; CID SAAVEDRA; 0; --34977985E; JOSE LUIS; COFAN VIDAL; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --34995177X; MONICA; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44457389E; MYRIAM DE BELEN; DE VICENTE DE VICENTE; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34972131X; MARIA CRISTINA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --44484618L; CARLOS; FERNANDEZ CID; 0; --44455208A; MARIA PILAR; FERNANDEZ CID; 0; --35586622X; VANESSA; FERNANDEZ GARCIA; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --34986093B; FERNANDO; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --20267908D; NOELIA; FIGAREDO FERNANDEZ; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44458674L; ELENA; FREIRE GARRIDO; 0; --44491877X; MIGUEL ANGEL; FREIRE RODRIGUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --76728478H; AMARA; GALLEGO GARCIA; 0; --44473379G; ELISABETH; GANDARA ROJO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --44448741E; DANIEL; GARCIA FRANCO; 0; --34933060Q; FRANCISCO JAVIER; GARCIA LUMBRERAS; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --44464594M; MARCOS; GONZALEZ GONZALEZ; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --34961294Y; MARIA LUISA; LORENZO RODRIGO; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --44662939K; LUANA; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --36129969M; MONICA; MERENS CABALLERO; 0; --34969972J; ALEJANDRO; MERUENDANO PEREZ; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --53178014J; PABLO; MIGUEZ PEREZ; 0; --34953736S; BENITO; MORAN FERNANDEZ; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44450164L; AGAR; NOVOA DAVITE; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; ---
17
18
Boletín Oficial Provincia de Ourense
TERRAS DE CALDELAS
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --76720471S; MONICA; PRADO LOPEZ; 14,79; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --34982933W; MARIA LUISA; GOMEZ RODICIO; 1,67; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; ---
SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44469980D; MARIA FE; PEREZ FERNANDEZ; 2,5; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --34965936W; MERCEDES; ROALES FERNANDEZ; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --76722619R; MONICA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 1; D
44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34978445E; ANTONIO; RIVEIRO CORTES; 0,5; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44458696H; CRISTINA; FERREIRO GOMEZ; 0,5; --34985069E; MARIA DOLORES; GODOY RODRIGUEZ; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44454898S; CRISTIAN; PERALTA LAMELAS; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44483013R; YOLANDA; RODRIGUEZ DIAZ; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44458674L; ELENA; FREIRE GARRIDO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44476487F; ROBERTO; GAVILANES PARDO; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44489512Z; SONIA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
TERRAS DE CELANOVA
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --34946840L; MODESTO; FERNANDEZ CONDE; 30,81; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
76747676B; MARIA JOSE; SANCHEZ FERNANDEZ; 18,89; --44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --44456500F; SUSANA; MARTINEZ VIDAL; 14,82; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --34994392F; MONICA; VAZQUEZ ALVAREZ; 14,56; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --11830207L; MARIA DOLORES; VAZQUEZ ARAUJO; 12,41; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --34983751S; JOSE BENIGNO; DOMINGUEZ PEREZ; 11,18; --34935944W; MARIA AMADA; FIGUEIRAL REY; 11,11; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --44467976Y; BEATRIZ; AVIÑOA FERNANDEZ; 9,95; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --44458160B; RUTH MARIA; GALLEGO SANTOS; 8,68; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --12373354K; JACINTA; MATILLA GONZALEZ; 8,22; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --34980323Z; ANA MODESTA; FERNANDEZ BLANCO; 7,56; --34938833Q; FRANCISCA; PEREZ NOGUEIRAS; 7,5; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --44475681Y; NATALIA; GONZALEZ MORAN; 6,56; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44475716H; MARIA ESPERANZA; MANSO ALONSO; 5,93; --44475718C; MARIA DEL TRANSITO; MANSO ALONSO; 5,87; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --44472120X; MARIA MONTSERRAT; GARCIA BANDE; 4,72; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44445774E; TERESA; ANSIA GONZALEZ; 4,59; --34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; --34954797H; MARIA JOSE; ALFONSIN GOMEZ; 4,44; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --34931153H; MARIA FLORA; RAMOS IGLESIAS; 4,11; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --36169541V; LUCIA; FEIJOO TRONCOSO; 3,96; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; ---
19
20
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; --34982933W; MARIA LUISA; GOMEZ RODICIO; 1,67; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; ---
SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --34968340Z; MARIA JOSE; VARELA MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44447030J; PAMELA; CIBEIRA NOGUEIRA; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --34981586N; MARIA JOSE; SANCHEZ VAZQUEZ; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --34965936W; MERCEDES; ROALES FERNANDEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --34986705W; REBECA MARIA; CID GEIJO; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76814136R; SERAFIN; FOLGAR MARIÑO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; --34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44490736L; PATRICIA; ALVAREZ ROCHA; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44462006Q; MARIA DOLORES; CASAL FERNANDEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --7252671N; MARIA DEL CARMEN; GARCIA MIGUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --36146688A; SUSANA; MERA BASTOS; 0,62; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0,5; --44469251Q; ANGEL; ALONSO VARELA; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --34961358R; CARLOS; CRESPO FERNANDEZ; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44490739E; ALVARO; MARTINEZ VALADO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --34272783T; ELIZABETH; LOPEZ PARADA; 0,45; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --34942394N; MANUEL; PASCUAL RUBIN; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --44472436G; DIEGO BARTOLOME; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729929C; IRIA; PEREZ SISO; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --44456193E; RODRIGO; PIÑEIRO DOMINGUEZ; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --50191126C; JOSE LUIS; REINA GONZALEZ; 0; --36146774C; RUT YOLANDA; REY MOURE; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34267151A; MARTA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44467804H; ESTER; SALGADO LOPEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --76718166X; MARIA ELENA; SOUSA VAZQUEZ; 0; --44494712Q; SANDRA; SUAREZ RODRIGUEZ; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --44467826V; CARLA; VARELA LASO; 0; --34956470N; MARTA; VARELA PEREZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --34998257P; JAVIER; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --76718908Q; MARIA ALMUDENA; VEGA GONZALEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --76727222G; MANUELA; ALVAREZ ALVAREZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --76727157P; CARMEN; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44488107N; ALBERTO; ALVAREZ GONZALEZ; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --79314766W; MANUEL; BUSTO LOPEZ; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44468851F; YOLANDA; CID SAAVEDRA; 0; --34977985E; JOSE LUIS; COFAN VIDAL; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44477594X; DAVID; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; D
44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44457389E; MYRIAM DE BELEN; DE VICENTE DE VICENTE; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --44484618L; CARLOS; FERNANDEZ CID; 0; --35586622X; VANESSA; FERNANDEZ GARCIA; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --76721492R; MARIA DEL CARMEN; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34937102X; MARIA TERESA; FERNANDEZ MENDEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --20267908D; NOELIA; FIGAREDO FERNANDEZ; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44491877X; MIGUEL ANGEL; FREIRE RODRIGUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --34971290C; MARIA JOSÉ; GONZALEZ LAMAS; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44456069J; MANUEL; GONZALEZ VERGARA; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --34961294Y; MARIA LUISA; LORENZO RODRIGO; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --44475717L; MARIA DEL PILAR; MANSO ALONSO; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --36129969M; MONICA; MERENS CABALLERO; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44482861X; NOELIA; NOVOA GRANDE; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; ---
TERRAS DE TRIVES
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --10085448V; MARIA TERESA; SEGADE RODRIGUEZ; 23,29; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44431688N; MARIA JOSE; ALONSO RODRIGUEZ; 13,55; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; ---
21
22
Boletín Oficial Provincia de Ourense
35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; ---
SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44469980D; MARIA FE; PEREZ FERNANDEZ; 2,5; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --71507711K; MARIA DEL CARMEN; ESTEVEZ DOMINGUEZ; 1; --76722619R; MONICA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 1; D
72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --34985069E; MARIA DOLORES; GODOY RODRIGUEZ; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44454898S; CRISTIAN; PERALTA LAMELAS; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --44483013R; YOLANDA; RODRIGUEZ DIAZ; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --76722605X; IVAN; VAZ DIEGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --44467782L; SONIA; BUGALLO BERMEJO; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --76728992A; JULIO ALBERTO; DEL PONT DIAZ; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44458674L; ELENA; FREIRE GARRIDO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34933060Q; FRANCISCO JAVIER; GARCIA LUMBRERAS; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44489512Z; SONIA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; ---
VALDEORRAS
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44431688N; MARIA JOSE; ALONSO RODRIGUEZ; 13,55; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --76708705W; ANGELINA; JEREZ ALVAREZ; 10,34; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --10076781K; YASMINA; FERNANDEZ VEGA; 3,86; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76712592W; YOLANDA; ROCA LOPEZ; 3,2; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --76723630T; PABLO; IGLESIAS CRESPO; 2,11; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --76726367T; BEATRIZ; PEREZ REAL; 1; --76732972H; ALBA; POMBO LOPEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --71511365H; FRANCISCO; ALONSO RODRIGUEZ; 1; --71507711K; MARIA DEL CARMEN; ESTEVEZ DOMINGUEZ; 1; --76722619R; MONICA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 1; D
76726072G; FRANCISCA; FERNANDEZ NEIRA; 1; --34956622A; MARIA PILAR; GOMEZ FEIJOO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --53110541E; AMELIA; DA VILA CALVAR; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --44465822Z; MARIA; NOGUEIRA DIAZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76734630Y; JOSE; PINTO RODRIGUEZ; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --77418132V; LUCIA; PRADO GONZALEZ; 0; --10087703H; ALBERTO; RELLAN LOPEZ; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44483013R; YOLANDA; RODRIGUEZ DIAZ; 0; ---
23
24
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --76729475A; BORJA; RODRIGUEZ NOGUEIRO; 0; --34267151A; MARTA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --76731485N; MARIA ANGELA; BLANCO CALVO; 0; --71505004M; MARIA AURELIA; BLANCO PEREZ; 0; --71505006F; PLACIDO PABLO; BLANCO PEREZ; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --76720956V; MARTA; DAGA ALVAREZ; 0; --76734291N; ANA CRISTINA; DE DIOS FERREIRA; 0; --76728992A; JULIO ALBERTO; DEL PONT DIAZ; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76720271E; IVAN; ESTEVEZ PEREZ; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34933060Q; FRANCISCO JAVIER; GARCIA LUMBRERAS; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44489512Z; SONIA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; ---
VERÍN
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34951954G; MARIA ROSA; PEREZ BARREIRA; 41,56; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --76728347W; MARIA CRISTINA; COLMENERO ATANES; 8,03; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --34960371A; MARIA JESUS; OSORIO RUIZ; 2,49; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44418618Y; CRISTINA; ALONSO MELLADO; 1,37; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; ---
SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
22710408R; MARIA CARMEN; GONZALEZ GONZALEZ; 8,5; --52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --76717578C; BEATRIZ; LOPEZ SILVA; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --45545463N; AZUZENA; BARJA TALLON; 1,97; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --76733048B; PAULA; VILLAR SUEIRO; 1,56; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --76716208F; MARIA DE LOS ANGELES; RIVAS GARCIA; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --76717379M; ENCARNACION; AFONSO DIZ; 1,44; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --76719319J; PATRICIA; DACAL LAMA; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76722619R; MONICA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 1; D
72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --71020616C; MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ PEÑA; 0,75; --40989619P; SONIA; SABARIZ GARCIA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44460504D; ALBERTO; PEREZ PEREZ; 0,5; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34630067W; ALEJANDRO; BEMBIBRE GOMEZ; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --76719105Y; DEMETRIO; BORRAJO PADRÓN; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --76717825Z; MARIA DEL PILAR; GAGO FRANCO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --36154428S; PATRICIA; PEREZ GALLEGO; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729929C; IRIA; PEREZ SISO; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0; --76722605X; IVAN; VAZ DIEGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --34998257P; JAVIER; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --71505004M; MARIA AURELIA; BLANCO PEREZ; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --76715640Z; ANA ISABEL; CASTIÑEIRAS LOPEZ; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44457558F; JOSE MANUEL; COTILLA PRIETO; 0; --76730198J; MIRIAN; COTILLA RODRIGUEZ; 0; --34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --76727819A; ESTHER; DIZ SALGADO; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --76731038W; NOEMI; FERNANDEZ VICENTE; 0; --44471982X; LAURA; FONSECA DORADO; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --44464648J; IRIA; FRANCISCO JUSTO; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; ---
25
26
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --34971290C; MARIA JOSÉ; GONZALEZ LAMAS; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --76717849S; ALEXIS; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --76725935M; SONIA; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --34728423X; CELIA; HERRERA PAZOS; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; ---
VIANA
SECCIÓN A
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44431688N; MARIA JOSE; ALONSO RODRIGUEZ; 13,55; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; ---
SECCIÓN B
DNI; NOME; APELIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDADE
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --76717578C; BEATRIZ; LOPEZ SILVA; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --45545463N; AZUZENA; BARJA TALLON; 1,97; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --76733048B; PAULA; VILLAR SUEIRO; 1,56; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --71507711K; MARIA DEL CARMEN; ESTEVEZ DOMINGUEZ; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --71020616C; MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ PEÑA; 0,75; --40989619P; SONIA; SABARIZ GARCIA; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34630067W; ALEJANDRO; BEMBIBRE GOMEZ; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --44465822Z; MARIA; NOGUEIRA DIAZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --77418132V; LUCIA; PRADO GONZALEZ; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --76722605X; IVAN; VAZ DIEGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --71505004M; MARIA AURELIA; BLANCO PEREZ; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --76728992A; JULIO ALBERTO; DEL PONT DIAZ; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --76727819A; ESTHER; DIZ SALGADO; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --76731038W; NOEMI; FERNANDEZ VICENTE; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --76717849S; ALEXIS; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
27
44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; ---
3º.- Publicar a presente resolución no Boletín Oficial da
Provincial (BOP) e na sede electrónica da Deputación
Provincial, sen prexuízo da súa inmediata executividade.”
Contra esta resolución pode vostede interpoñer, potestativamente, un recurso de reposición ante a Presidencia, no prazo
dun mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo,
ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no
prazo de dous meses, todo isto de conformidade co disposto
nos artigos 52 da Lei 7/1985, 116 e117 da Lei 4/1999 e 46 da
Lei 29/1998, así como lexislación concordante.
Ourense, 1 de marzo de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Diputación Provincial de Ourense
El presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ourense
dictó, en el día de la fecha, el siguiente Decreto:
“Según el Decreto de la Presidencia de 26 de julio de 2016,
se aprobó la lista definitiva correspondiente a la categoría profesional de auxiliar administrativo, tanto en la sección A como
en la sección B, del procedimiento de contratación de personal
laboral temporal y nombramiento de personal funcionario
interino al servicio de la Diputación Provincial de Ourense y del
Inorde (BOP n.º 281, de 9 de diciembre de 2014).
Con fecha de 23 de agosto de 2016, doña María Cristina Rey
Vázquez presentó un recurso de reposición contra dicha resolución.
La Comisión de Valoración de las categorías del mencionado
procedimiento, designada por Decreto de la Presidencia de 20
de enero de 2015, emitió informe con fecha de 15 de septiembre de 2016, indicando que procede la resolución favorable de
dicho recurso, y la valoración de los méritos correspondientes
de la reclamante, en el apartado de servicios prestados y para
la categoría de auxiliar administrativo.
La Comisión de Control y Seguimiento de 15 de febrero de
2017 informó favorablemente la resolución del recurso de
reposición interpuesto, con base en el informe emitido por el
presidente de la Comisión de Valoración.
Por lo expuesto, dispongo:
1º.-; Estimar el recurso de reclamación interpuesto por doña
María Cristina Rey Vázquez.
2º.- Aprobar la lista definitiva correspondiente a la categoría profesional de auxiliar administrativo, tanto en la sección
A como en la sección B, con el siguiente contenido:
ALLARIZ-MACEDA
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --33850330B; MARIA DOLLY; SAN MARTIN PRADO; 33,69; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --34946840L; MODESTO; FERNANDEZ CONDE; 30,81; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; ---
28
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --44462472E; PAULA; PLAZA CRESPO; 24,08; --34932130Y; ESTER; FERNANDEZ LOPEZ; 23,88; --10038506H; Mª CRISTINA; REY VAZQUEZ; 23,72; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76723839W; MARIA DEL MAR; SILVIA SAYANS; 20,28; --34941293S; PILAR; CASAS IGLESIAS; 20,24; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
76747676B; MARIA JOSE; SANCHEZ FERNANDEZ; 18,89; --44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34939447D; JULIA; LOPEZ CACHARRON; 17,24; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76711550H; ANA ISABEL; BARREIRO ALVAREZ; 15,71; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --44456500F; SUSANA; MARTINEZ VIDAL; 14,82; --76720471S; MONICA; PRADO LOPEZ; 14,79; --34994392F; MONICA; VAZQUEZ ALVAREZ; 14,56; --44446838M; MARIA INMACULADA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 14,25; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --34990781F; MARTA SUSANA; VAZQUEZ TEIXEIRA; 13,57; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --34983751S; JOSE BENIGNO; DOMINGUEZ PEREZ; 11,18; --34935944W; MARIA AMADA; FIGUEIRAL REY; 11,11; --36073435M; CRISTINA; MURIAS CASAL; 11,06; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --44472793Q; NOEMI; GARRIDO MOJON; 10,05; --34934437J; MARIA ESTHER; FERREIRO NOVOA; 9,88; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44446016B; MONICA; PERNAS GARCIA; 9,75; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --44458160B; RUTH MARIA; GALLEGO SANTOS; 8,68; --34970304T; MARIA DEL MAR; CONDE SECO; 8,64; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44462653L; SILVIA; CARREÑO FERNANDEZ; 8,31; --12373354K; JACINTA; MATILLA GONZALEZ; 8,22; --44448855K; MARIA LOURDES; GARCIA GARCIA; 8,07; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --34980323Z; ANA MODESTA; FERNANDEZ BLANCO; 7,56; --34938833Q; FRANCISCA; PEREZ NOGUEIRAS; 7,5; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --34992182M; JOSE ANTONIO; VARANDELA CASASOLA; 7,05; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --44475681Y; NATALIA; GONZALEZ MORAN; 6,56; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44450069Q; PAULA; SOTO FEIJOO; 6,17; --44475716H; MARIA ESPERANZA; MANSO ALONSO; 5,93; --44475718C; MARIA DEL TRANSITO; MANSO ALONSO; 5,87; --36076772F; MARIA DOLORES; MUIÑOS COLLAZO; 5,85; --44446298V; SIRA; VAZQUEZ DEVESA; 5,81; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --76727763Q; RITA; COELLO DACAL; 5,52; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --34997314P; MARTA; CONDE RODRIGUEZ; 4,87; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44445774E; TERESA; ANSIA GONZALEZ; 4,59; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; --44499367W; BALTASARA; PEREZ BLANCO; 4,25; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --34931153H; MARIA FLORA; RAMOS IGLESIAS; 4,11; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --44445899D; IVAN; GOMEZ COELLO; 3,65; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --44445656L; BEATRIZ; CANAL RODRIGUEZ; 2,75; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; --34982933W; MARIA LUISA; GOMEZ RODICIO; 1,67; --77407313P; ANA; RIO CERVELO; 1,65; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44418618Y; CRISTINA; ALONSO MELLADO; 1,37; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --71119350S; DANIEL; TEJEDOR CUQUEJO; 1; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; ---
SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --34999196G; ANGELA; GARCIA CIVEIRA; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --36140347X; SILVIA; MIGUEZ PEREZ; 2,95; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44469980D; MARIA FE; PEREZ FERNANDEZ; 2,5; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --44457025A; LORENA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --34968340Z; MARIA JOSE; VARELA MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --34993029R; MARIA SOL; ALONSO RODRIGUEZ; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --76726892L; ROBERTO; AMEIJEIRAS TORO; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44447030J; PAMELA; CIBEIRA NOGUEIRA; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --34981586N; MARIA JOSE; SANCHEZ VAZQUEZ; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44486917H; LUCIA; FERREIRO GARCIA; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
32706518N; BELEN; PENIN ABAD; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --34993236R; ISMAEL; PEREZ VEGA; 1; --76736409Z; IRENE; REY VILLAR; 1; --34965936W; MERCEDES; ROALES FERNANDEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --34267041P; REBECA; ALONSO DE ABEL; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --76719319J; PATRICIA; DACAL LAMA; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76814136R; SERAFIN; FOLGAR MARIÑO; 1; --44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; --34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --40989619P; SONIA; SABARIZ GARCIA; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --44490736L; PATRICIA; ALVAREZ ROCHA; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44462006Q; MARIA DOLORES; CASAL FERNANDEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --7252671N; MARIA DEL CARMEN; GARCIA MIGUEZ; 0,75; --44385799P; MATILDE; MADRONA CALERO; 0,75; --44472638E; ALBERTO; MARTINEZ LORENZO; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --36146688A; SUSANA; MERA BASTOS; 0,62; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --76720034S; IRENE; PIAS SALGADO; 0,5; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34978445E; ANTONIO; RIVEIRO CORTES; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0,5; --44469251Q; ANGEL; ALONSO VARELA; 0,5; --34949277H; MARIA JESUS; ALVAREZ BLANCO; 0,5; --76729818R; ALIPIO; BERMUDEZ COUSO; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --34993683B; MONICA; BLANCO IGLESIAS; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --44490327R; ELISA ISABEL; BOLAÑO VENCES; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --34963568A; ELVIRA; CONDE FERNANDEZ; 0,5; --34961358R; CARLOS; CRESPO FERNANDEZ; 0,5; --44498555H; EVA; DIAZ DOS SANTOS; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44458696H; CRISTINA; FERREIRO GOMEZ; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --34985069E; MARIA DOLORES; GODOY RODRIGUEZ; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44482255W; DIEGO; LOZANO FORMOSO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --34272783T; ELIZABETH; LOPEZ PARADA; 0,45; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --34996440P; MANUELA; PEREZ GONZALEZ; 0,12; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --44462314W; SILVIA; PACIOS CORTES; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --34942394N; MANUEL; PASCUAL RUBIN; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --32706519J; ANA; PENIN ABAD; 0; --44454898S; CRISTIAN; PERALTA LAMELAS; 0; --44662026M; JUDIT; PEREZ BALBIS; 0; --76723733B; RITA; PEREZ DARRIBA; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --44472436G; DIEGO BARTOLOME; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --44456193E; RODRIGO; PIÑEIRO DOMINGUEZ; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44469972R; DAVID; PIRES DACRUZ; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --34982602Q; MARIA DOLORES; POZO SOMOZA; 0; D
44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --44483058T; IRIA; RAMOS NOVOA; 0; --36146774C; RUT YOLANDA; REY MOURE; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34269624S; PABLO; RIVAS LOUZAO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44478862J; LORENA; RODRIGUEZ ALVAREZ; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --34969130E; NIEVES MARIA; RODRIGUEZ DOMARCO; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --76712439X; MARIA SANDRA; RODRIGUEZ RIVERA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34267151A; MARTA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44467804H; ESTER; SALGADO LOPEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --76718166X; MARIA ELENA; SOUSA VAZQUEZ; 0; --44494712Q; SANDRA; SUAREZ RODRIGUEZ; 0; --34984472T; ELIA; TESOURO MOLINA; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --34956470N; MARTA; VARELA PEREZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --34998257P; JAVIER; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --76727222G; MANUELA; ALVAREZ ALVAREZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --76727157P; CARMEN; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44488107N; ALBERTO; ALVAREZ GONZALEZ; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; ---
29
30
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44473634Y; DANIEL; ANDUJAR GONZALEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --44495950N; GUSTAVO; BUENO LOPEZ; 0; --44493357H; ANTONIO; CABALLERO CID; 0; --34953908A; MARIA JESUS; CABO FERNANDEZ; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44460808Z; HECTOR; CASAS RODRIGUEZ; 0; --34983983V; ALFONSO; CEBREIROS IGLESIAS; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --34977985E; JOSE LUIS; COFAN VIDAL; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44457558F; JOSE MANUEL; COTILLA PRIETO; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44493692P; MARTA; CRISTOVO CELIX; 0; --34965675V; JOSE CARLOS; DACOBA BLANCO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44477594X; DAVID; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; D
44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44457389E; MYRIAM DE BELEN; DE VICENTE DE VICENTE; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34972131X; MARIA CRISTINA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --44465769F; NAZARET; DOPAZO LABRADOR; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --44484618L; CARLOS; FERNANDEZ CID; 0; --44455208A; MARIA PILAR; FERNANDEZ CID; 0; --35586622X; VANESSA; FERNANDEZ GARCIA; 0; --44467045H; JESUS MANUEL; FERNANDEZ GOMEZ; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --76721492R; MARIA DEL CARMEN; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34937102X; MARIA TERESA; FERNANDEZ MENDEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --44460805B; ALBA; FERNANDEZ PRIETO; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44450211C; OLEGARIO; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; D
44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --76715645L; MARIA; FERNANDEZ TRABA; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --20267908D; NOELIA; FIGAREDO FERNANDEZ; 0; --44470238Z; MARCO AURELIO; FOJO AIRA; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --44490373R; SANDRA; FRAGUAS OJEA; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44458674L; ELENA; FREIRE GARRIDO; 0; --44491877X; MIGUEL ANGEL; FREIRE RODRIGUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --44473379G; ELISABETH; GANDARA ROJO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34933060Q; FRANCISCO JAVIER; GARCIA LUMBRERAS; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44476487F; ROBERTO; GAVILANES PARDO; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34986587E; MARIA JESUS; GOMEZ CID; 0; D
44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44474282X; LORENA; GOMEZ FORJAN; 0; --44482364L; AROA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44489512Z; SONIA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44484235G; JOSE MANUEL; GONZALEZ ALVAREZ; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; --44656053N; FERNANDO GONZALO; GONZALEZ DE LEON; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --44464594M; MARCOS; GONZALEZ GONZALEZ; 0; --34971290C; MARIA JOSÉ; GONZALEZ LAMAS; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
34961612W; MARIA BELEN; IGLESIAS LOPEZ; 0; --44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --34951470A; MARIA JESUS; JARDON NOGUEIRAS; 0; --78802963H; MARIA; LAIÑO VAZQUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --34990359E; GERMAN; LOBELLE VAZQUEZ; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44479474G; DANIEL; LOPEZ CASTRO; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --34961294Y; MARIA LUISA; LORENZO RODRIGO; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --44475717L; MARIA DEL PILAR; MANSO ALONSO; 0; --44487078H; DAVID; MARTINEZ GONZALEZ; 0; --34975596W; LORETO; MARTINEZ LOPEZ DE ONDATEGUI; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --53178014J; PABLO; MIGUEZ PEREZ; 0; --34953736S; BENITO; MORAN FERNANDEZ; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44450164L; AGAR; NOVOA DAVITE; 0; --44482861X; NOELIA; NOVOA GRANDE; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; ---
BAIXA LIMIA
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
76747676B; MARIA JOSE; SANCHEZ FERNANDEZ; 18,89; --44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44456500F; SUSANA; MARTINEZ VIDAL; 14,82; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --44475681Y; NATALIA; GONZALEZ MORAN; 6,56; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; ---
SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --76717379M; ENCARNACION; AFONSO DIZ; 1,44; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76814136R; SERAFIN; FOLGAR MARIÑO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; --44479447T; JUAN JOSE; IGLESIAS MULEIRO; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --71020616C; MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ PEÑA; 0,75; --40989619P; SONIA; SABARIZ GARCIA; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44462006Q; MARIA DOLORES; CASAL FERNANDEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --36146688A; SUSANA; MERA BASTOS; 0,62; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --76717825Z; MARIA DEL PILAR; GAGO FRANCO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44490739E; ALVARO; MARTINEZ VALADO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44662026M; JUDIT; PEREZ BALBIS; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --36146774C; RUT YOLANDA; REY MOURE; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --76712439X; MARIA SANDRA; RODRIGUEZ RIVERA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; ---
31
32
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --76722605X; IVAN; VAZ DIEGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --44481513L; DAVID; ALMEIDA SILVA; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --76727222G; MANUELA; ALVAREZ ALVAREZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --76727157P; CARMEN; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --44495950N; GUSTAVO; BUENO LOPEZ; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44485493C; ANA; CANAL FRAGA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44460808Z; HECTOR; CASAS RODRIGUEZ; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44457558F; JOSE MANUEL; COTILLA PRIETO; 0; --76730198J; MIRIAN; COTILLA RODRIGUEZ; 0; --34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44477594X; DAVID; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; D
44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --76721492R; MARIA DEL CARMEN; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --44470238Z; MARCO AURELIO; FOJO AIRA; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44482861X; NOELIA; NOVOA GRANDE; 0; ---
CARBALLIÑO
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --33845177X; MARIA DORES; GUERRERO PEREZ; 34,59; --33850330B; MARIA DOLLY; SAN MARTIN PRADO; 33,69; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --34946840L; MODESTO; FERNANDEZ CONDE; 30,81; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --44462472E; PAULA; PLAZA CRESPO; 24,08; --34961237H; MARIA JESUS; MOSTEIRO RORIGUEZ; 23,24; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76809441K; MARIA DE LA PAZ; VENCE VAZQUEZ; 20,56; --76723839W; MARIA DEL MAR; SILVIA SAYANS; 20,28; --34982112D; YOLANDA; GOMEZ GOMEZ; 19,27; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34939447D; JULIA; LOPEZ CACHARRON; 17,24; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76711550H; ANA ISABEL; BARREIRO ALVAREZ; 15,71; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --34909982F; ROSARIO DE LA INMACULADA; DOMINGUEZ HERVELLA;
14,95; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --34975163Y; MARIA ISAURA; IGLESIAS CABO; 14,36; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --11830207L; MARIA DOLORES; VAZQUEZ ARAUJO; 12,41; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --34983751S; JOSE BENIGNO; DOMINGUEZ PEREZ; 11,18; --34935944W; MARIA AMADA; FIGUEIRAL REY; 11,11; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --44467976Y; BEATRIZ; AVIÑOA FERNANDEZ; 9,95; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --44458160B; RUTH MARIA; GALLEGO SANTOS; 8,68; --34970304T; MARIA DEL MAR; CONDE SECO; 8,64; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --12373354K; JACINTA; MATILLA GONZALEZ; 8,22; --34993051T; GUADALUPE; UCHA NOVOA; 8,2; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --34938833Q; FRANCISCA; PEREZ NOGUEIRAS; 7,5; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --34992182M; JOSE ANTONIO; VARANDELA CASASOLA; 7,05; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --46342393S; JOSEFA; HERNANDEZ GARCIA; 6,58; --44467315N; MARINA; LOIS MIGUEZ; 6,54; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44450069Q; PAULA; SOTO FEIJOO; 6,17; --36076772F; MARIA DOLORES; MUIÑOS COLLAZO; 5,85; --44446298V; SIRA; VAZQUEZ DEVESA; 5,81; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --76730724X; SOLEDAD; FERNANDEZ ALVAREZ; 5,49; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --34997314P; MARTA; CONDE RODRIGUEZ; 4,87; --76721354R; DIANA; LORENZO RODRIGUEZ; 4,84; --44472120X; MARIA MONTSERRAT; GARCIA BANDE; 4,72; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44445774E; TERESA; ANSIA GONZALEZ; 4,59; --34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; --44499367W; BALTASARA; PEREZ BLANCO; 4,25; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --44083527W; JUAN RAMON; CANLE CAMBA; 4,15; --34931153H; MARIA FLORA; RAMOS IGLESIAS; 4,11; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --36071690P; MARIA ISABEL; GALLEGO SANCHEZ; 3,65; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --34995440C; ANA BELEN; SALVE GOMEZ; 3,37; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --35305792X; ELOY RAMON; DIAZ ARTIME; 2,93; --44477273B; ANA BELEN; VAZQUEZ CONDE; 2,83; --44445656L; BEATRIZ; CANAL RODRIGUEZ; 2,75; --44468337E; MONICA; PEREZ CIVEIRA; 2,53; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --76732264D; SILVIA; VAZQUEZ DOMONTE; 1,84; --44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; --77407313P; ANA; RIO CERVELO; 1,65; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44418618Y; CRISTINA; ALONSO MELLADO; 1,37; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --71119350S; DANIEL; TEJEDOR CUQUEJO; 1; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; ---
SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
01174954E; MARIA EUGENIA; CRUZ LORENZO; 8,5; --52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --76711442W; MONTSERRAT; PENA SOTO; 5; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --34999196G; ANGELA; GARCIA CIVEIRA; 3,5; --76747319E; MARIA ISABEL; MILLARA SANTAMARIA; 3,46; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --36140347X; SILVIA; MIGUEZ PEREZ; 2,95; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --76732016Z; SANDRA; LORENZO RODRIGUEZ; 2,25; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --34968340Z; MARIA JOSE; VARELA MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --34993029R; MARIA SOL; ALONSO RODRIGUEZ; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --76726892L; ROBERTO; AMEIJEIRAS TORO; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44447030J; PAMELA; CIBEIRA NOGUEIRA; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --34965936W; MERCEDES; ROALES FERNANDEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --76711464R; MARIA BELEN; SOTO RODRIGUEZ; 1; --44828467H; MARIA JOSE; VARELA BALEIRON; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --34986705W; REBECA MARIA; CID GEIJO; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --76720984E; MARIA NIEVES; GARCIA GARCIA; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; --34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --44479447T; JUAN JOSE; IGLESIAS MULEIRO; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44453186M; JOSE SALVADOR; OJEA ALONSO; 0,75; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --44490736L; PATRICIA; ALVAREZ ROCHA; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --53110541E; AMELIA; DA VILA CALVAR; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --34956154H; MARIA BELEN; LOPEZ ALVAREZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --76724547C; EVA; SANTOS FERNANDEZ; 0,61; --76720034S; IRENE; PIAS SALGADO; 0,5; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0,5; --44661937P; JOSE MIGUEL; ARAUJO SOTO; 0,5; --76729818R; ALIPIO; BERMUDEZ COUSO; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --34993683B; MONICA; BLANCO IGLESIAS; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --76733280J; CONSUELO; BORRAJO VIANA; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; ---
33
34
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --34963568A; ELVIRA; CONDE FERNANDEZ; 0,5; --76732454S; SUSANA; COVELA LOIS; 0,5; --34961358R; CARLOS; CRESPO FERNANDEZ; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --34985069E; MARIA DOLORES; GODOY RODRIGUEZ; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --34994877D; ALBERTO; LOPEZ PEREZ; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --44463188W; ANA BELEN; MERELLES RAÑA; 0,5; --34272783T; ELIZABETH; LOPEZ PARADA; 0,45; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --34996440P; MANUELA; PEREZ GONZALEZ; 0,12; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --35561476A; MONICA; OUTERELO UCHA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44461662V; MARIA DEL PILAR; PAZ HERMIDA; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --76723733B; RITA; PEREZ DARRIBA; 0; --44475511C; ELIDA DEL CARMEN; PEREZ LORENZO; 0; --44475510L; EMMA EULALIA; PEREZ LORENZO; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --44456680A; TANIA MARIA; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729929C; IRIA; PEREZ SISO; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --44662762M; CRISTINA; REINOSO GONZALEZ; 0; --10087703H; ALBERTO; RELLAN LOPEZ; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34269624S; PABLO; RIVAS LOUZAO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --76721554V; GONZALO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44449965G; NOEL; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 0; --44467804H; ESTER; SALGADO LOPEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --44467826V; CARLA; VARELA LASO; 0; --34956470N; MARTA; VARELA PEREZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --76718908Q; MARIA ALMUDENA; VEGA GONZALEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --44481284C; MARIA VANESSA; VILLAR ARMADA; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --44459313Z; INMACULADA; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44488107N; ALBERTO; ALVAREZ GONZALEZ; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --79314766W; MANUEL; BUSTO LOPEZ; 0; --44493357H; ANTONIO; CABALLERO CID; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --44657826Z; NOELIA; CARREIRO SOTO; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44460808Z; HECTOR; CASAS RODRIGUEZ; 0; --34983983V; ALFONSO; CEBREIROS IGLESIAS; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44468851F; YOLANDA; CID SAAVEDRA; 0; --34977985E; JOSE LUIS; COFAN VIDAL; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --34995177X; MONICA; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
34965675V; JOSE CARLOS; DACOBA BLANCO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44457389E; MYRIAM DE BELEN; DE VICENTE DE VICENTE; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --44484618L; CARLOS; FERNANDEZ CID; 0; --44455208A; MARIA PILAR; FERNANDEZ CID; 0; --35586622X; VANESSA; FERNANDEZ GARCIA; 0; --34937102X; MARIA TERESA; FERNANDEZ MENDEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --76730864N; VERONICA; FERRADAS JANEIRO; 0; --20267908D; NOELIA; FIGAREDO FERNANDEZ; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44491877X; MIGUEL ANGEL; FREIRE RODRIGUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --76728478H; AMARA; GALLEGO GARCIA; 0; --44473379G; ELISABETH; GANDARA ROJO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44448741E; DANIEL; GARCIA FRANCO; 0; --34933060Q; FRANCISCO JAVIER; GARCIA LUMBRERAS; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44482364L; AROA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44484235G; JOSE MANUEL; GONZALEZ ALVAREZ; 0; --34973737Y; ALICIA; GONZALEZ BARREIRO; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --44464594M; MARCOS; GONZALEZ GONZALEZ; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --76725935M; SONIA; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --34990359E; GERMAN; LOBELLE VAZQUEZ; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --34961294Y; MARIA LUISA; LORENZO RODRIGO; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --44662939K; LUANA; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --44487078H; DAVID; MARTINEZ GONZALEZ; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --44484649G; MANUEL; MERA NOVOA; 0; --36129969M; MONICA; MERENS CABALLERO; 0; --34969972J; ALEJANDRO; MERUENDANO PEREZ; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --53178014J; PABLO; MIGUEZ PEREZ; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --34989737K; ZELTIA; NEIRA VAZQUEZ; 0; --44469539M; TANIA; NOGUEROL LOLI; 0; --44450164L; AGAR; NOVOA DAVITE; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; ---
LIMIA
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --44456500F; SUSANA; MARTINEZ VIDAL; 14,82; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --34984799M; JOSEFA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 13,79; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --34934437J; MARIA ESTHER; FERREIRO NOVOA; 9,88; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --76728347W; MARIA CRISTINA; COLMENERO ATANES; 8,03; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --34992182M; JOSE ANTONIO; VARANDELA CASASOLA; 7,05; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --44475681Y; NATALIA; GONZALEZ MORAN; 6,56; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44450069Q; PAULA; SOTO FEIJOO; 6,17; --36076772F; MARIA DOLORES; MUIÑOS COLLAZO; 5,85; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --34997314P; MARTA; CONDE RODRIGUEZ; 4,87; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44445774E; TERESA; ANSIA GONZALEZ; 4,59; --34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --44455467D; MARIA TERESA; VILLAR LOSADA; 3,08; --44445656L; BEATRIZ; CANAL RODRIGUEZ; 2,75; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44418618Y; CRISTINA; ALONSO MELLADO; 1,37; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --71119350S; DANIEL; TEJEDOR CUQUEJO; 1; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; ---
SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --36140347X; SILVIA; MIGUEZ PEREZ; 2,95; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; ---
35
36
Boletín Oficial Provincia de Ourense
444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --76717578C; BEATRIZ; LOPEZ SILVA; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --45545463N; AZUZENA; BARJA TALLON; 1,97; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --76733048B; PAULA; VILLAR SUEIRO; 1,56; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --76716208F; MARIA DE LOS ANGELES; RIVAS GARCIA; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --76717379M; ENCARNACION; AFONSO DIZ; 1,44; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44486917H; LUCIA; FERREIRO GARCIA; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --32706518N; BELEN; PENIN ABAD; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --76719319J; PATRICIA; DACAL LAMA; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76814136R; SERAFIN; FOLGAR MARIÑO; 1; --44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; --34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --71020616C; MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ PEÑA; 0,75; --40989619P; SONIA; SABARIZ GARCIA; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --7252671N; MARIA DEL CARMEN; GARCIA MIGUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44473434J; DIEGO; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 0,5; --76718962R; ALBA; VELOSO RUA; 0,5; --44469251Q; ANGEL; ALONSO VARELA; 0,5; --34630067W; ALEJANDRO; BEMBIBRE GOMEZ; 0,5; --76729818R; ALIPIO; BERMUDEZ COUSO; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --44490327R; ELISA ISABEL; BOLAÑO VENCES; 0,5; --76719105Y; DEMETRIO; BORRAJO PADRÓN; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --34985069E; MARIA DOLORES; GODOY RODRIGUEZ; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44490739E; ALVARO; MARTINEZ VALADO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --44481499M; MARIA CARMEN; ARAUJO RODRIGUEZ; 0,23; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --32706519J; ANA; PENIN ABAD; 0; --44662026M; JUDIT; PEREZ BALBIS; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --36146774C; RUT YOLANDA; REY MOURE; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --34969130E; NIEVES MARIA; RODRIGUEZ DOMARCO; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --44494712Q; SANDRA; SUAREZ RODRIGUEZ; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --76722605X; IVAN; VAZ DIEGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --34998257P; JAVIER; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --76727157P; CARMEN; ALVAREZ FEIJOO; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --44495950N; GUSTAVO; BUENO LOPEZ; 0; --44493357H; ANTONIO; CABALLERO CID; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44460808Z; HECTOR; CASAS RODRIGUEZ; 0; --34983983V; ALFONSO; CEBREIROS IGLESIAS; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44457558F; JOSE MANUEL; COTILLA PRIETO; 0; --76730198J; MIRIAN; COTILLA RODRIGUEZ; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44477594X; DAVID; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; D
44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44457389E; MYRIAM DE BELEN; DE VICENTE DE VICENTE; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --76727819A; ESTHER; DIZ SALGADO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --44455208A; MARIA PILAR; FERNANDEZ CID; 0; --35586622X; VANESSA; FERNANDEZ GARCIA; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --76721492R; MARIA DEL CARMEN; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34937102X; MARIA TERESA; FERNANDEZ MENDEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --44470238Z; MARCO AURELIO; FOJO AIRA; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --34982498G; JOSE MANUEL; FRANCO NOVOA; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --44473379G; ELISABETH; GANDARA ROJO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44476487F; ROBERTO; GAVILANES PARDO; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --34986587E; MARIA JESUS; GOMEZ CID; 0; D
44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44482364L; AROA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --34971290C; MARIA JOSÉ; GONZALEZ LAMAS; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --76725935M; SONIA; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --44487078H; DAVID; MARTINEZ GONZALEZ; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --53178014J; PABLO; MIGUEZ PEREZ; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44482861X; NOELIA; NOVOA GRANDE; 0; ---
37
OURENSE
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34939076Y; JOSE LUIS; LAMA BLANCO; 49,72; --34951954G; MARIA ROSA; PEREZ BARREIRA; 41,56; --34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --44446367V; MARIA CELSA; GOMEZ VARELA; 34,74; --33845177X; MARIA DORES; GUERRERO PEREZ; 34,59; --34930733N; MARIA JOSÉ; DIAZ LOPEZ; 34,22; --33850330B; MARIA DOLLY; SAN MARTIN PRADO; 33,69; --32805075Z; MARIA DEL PILAR; PARDO SERANTES; 33,46; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --34946840L; MODESTO; FERNANDEZ CONDE; 30,81; --34961417Z; IRENE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 30,07; --76714713F; JOSE MANUEL; SIERRA YAÑEZ; 29,63; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --76709387V; JOSE CARLOS; PEREZ CAMBA; 25,8; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --34986657T; BEATRIZ; PEREIRA FORTES; 24,25; --44462472E; PAULA; PLAZA CRESPO; 24,08; --34932130Y; ESTER; FERNANDEZ LOPEZ; 23,88; --10038506H; Mª CRISTINA; REY VAZQUEZ; 23,72; --34961237H; MARIA JESUS; MOSTEIRO RORIGUEZ; 23,24; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --34982294F; JUAN CARLOS; RIVAS SUANZES; 22,92; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --33253618B; AMELIA; CERVELO PARDO; 21,71; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --34964588B; BEGOÑA; RODRIGUEZ SANCHEZ; 20,69; --76723839W; MARIA DEL MAR; SILVIA SAYANS; 20,28; --34941293S; PILAR; CASAS IGLESIAS; 20,24; --34982112D; YOLANDA; GOMEZ GOMEZ; 19,27; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
76747676B; MARIA JOSE; SANCHEZ FERNANDEZ; 18,89; --44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34939447D; JULIA; LOPEZ CACHARRON; 17,24; --34947956P; XOAN VICENTE; BIEMPICA DOVAL; 16,75; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76711550H; ANA ISABEL; BARREIRO ALVAREZ; 15,71; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --34909982F; ROSARIO DE LA INMACULADA; DOMINGUEZ HERVELLA;
14,95; --44456500F; SUSANA; MARTINEZ VIDAL; 14,82; --76720471S; MONICA; PRADO LOPEZ; 14,79; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --34994392F; MONICA; VAZQUEZ ALVAREZ; 14,56; --34975163Y; MARIA ISAURA; IGLESIAS CABO; 14,36; ---
38
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44446838M; MARIA INMACULADA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 14,25; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --34984799M; JOSEFA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 13,79; --34990781F; MARTA SUSANA; VAZQUEZ TEIXEIRA; 13,57; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --44447818L; DAVID; PEREZ SANTOS; 12,78; --11830207L; MARIA DOLORES; VAZQUEZ ARAUJO; 12,41; --34983630D; EVA; FERNANDEZ MARTINEZ; 12,38; --34984960M; MARIA ISABEL; LOPEZ RODRIGUEZ; 12,32; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --44451815Z; FERNANDO; NOGUEROL LOLI; 11,57; --34983751S; JOSE BENIGNO; DOMINGUEZ PEREZ; 11,18; --34935944W; MARIA AMADA; FIGUEIRAL REY; 11,11; --36073435M; CRISTINA; MURIAS CASAL; 11,06; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --34966446Y; MARIA TERESA; SOTO LAMAS; 10,57; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --44472793Q; NOEMI; GARRIDO MOJON; 10,05; --34971435G; JULIA; VAZQUEZ TOURON; 9,92; --34934437J; MARIA ESTHER; FERREIRO NOVOA; 9,88; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44446016B; MONICA; PERNAS GARCIA; 9,75; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --44456223Y; HERMESINDA; RODRIGUEZ DOMINGUEZ; 9,3; D
34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --33260982S; MARIA VICTORIA; GARCIA PEREZ; 8,83; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --44458160B; RUTH MARIA; GALLEGO SANTOS; 8,68; --34970304T; MARIA DEL MAR; CONDE SECO; 8,64; --34993463K; MARIA REYES; FERNANDEZ DO SOUTO; 8,47; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --12373354K; JACINTA; MATILLA GONZALEZ; 8,22; --34993051T; GUADALUPE; UCHA NOVOA; 8,2; --44448855K; MARIA LOURDES; GARCIA GARCIA; 8,07; --34973648D; MARIA TERESA; FERNANDEZ CRUZ; 8,04; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --76573704B; ISABEL; HERMIDA CORRAL; 7,57; --34980323Z; ANA MODESTA; FERNANDEZ BLANCO; 7,56; --34937651F; MARIA ROSARIO; RODRIGUEZ GALLEGO; 7,52; --34938833Q; FRANCISCA; PEREZ NOGUEIRAS; 7,5; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --36094388M; RAQUEL; PORTELA TEJERO; 7,08; --34992182M; JOSE ANTONIO; VARANDELA CASASOLA; 7,05; --46342393S; JOSEFA; HERNANDEZ GARCIA; 6,58; --44475681Y; NATALIA; GONZALEZ MORAN; 6,56; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44450069Q; PAULA; SOTO FEIJOO; 6,17; --36076772F; MARIA DOLORES; MUIÑOS COLLAZO; 5,85; --46919773A; ANA PASTORA; RECAREY LEMA; 5,82; --44446298V; SIRA; VAZQUEZ DEVESA; 5,81; --43687641S; YOLANDA; MANCLUS VERGES; 5,67; --44490438C; JORGE; RODRIGUEZ SANCHEZ; 5,66; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44469615N; CRISTINA; FERNANDEZ MANTILLA; 5,6; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --76727763Q; RITA; COELLO DACAL; 5,52; --44478437W; MARIA PATRICIA; FERREIRA SILVA; 5,39; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --76714703C; SANDRA; SILVA FERNANDEZ; 5,08; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --34997314P; MARTA; CONDE RODRIGUEZ; 4,87; --76721354R; DIANA; LORENZO RODRIGUEZ; 4,84; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --44472120X; MARIA MONTSERRAT; GARCIA BANDE; 4,72; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44813570W; MANUEL; CARBALLO BENITO; 4,6; D
44445774E; TERESA; ANSIA GONZALEZ; 4,59; --34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; --34954797H; MARIA JOSE; ALFONSIN GOMEZ; 4,44; --44499367W; BALTASARA; PEREZ BLANCO; 4,25; --34931153H; MARIA FLORA; RAMOS IGLESIAS; 4,11; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --36169541V; LUCIA; FEIJOO TRONCOSO; 3,96; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --36071690P; MARIA ISABEL; GALLEGO SANCHEZ; 3,65; --44445899D; IVAN; GOMEZ COELLO; 3,65; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --34995440C; ANA BELEN; SALVE GOMEZ; 3,37; --36135890S; LUIS JAVIER; ABELLEIRA VILLANUEVA; 3,18; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --35305792X; ELOY RAMON; DIAZ ARTIME; 2,93; --44477273B; ANA BELEN; VAZQUEZ CONDE; 2,83; --71502331T; MONICA; CADENAS RODRIGUEZ; 2,74; --44462991N; MONICA; GONZALEZ ALVAREZ; 2,71; --44468337E; MONICA; PEREZ CIVEIRA; 2,53; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --44464057C; BEATRIZ; GOMEZ IGLESIAS; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --34946122Z; AMALIA; GONZALEZ LOIS; 2,32; --34263962B; SONIA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 2,15; --34982933W; MARIA LUISA; GOMEZ RODICIO; 1,67; --77407313P; ANA; RIO CERVELO; 1,65; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44418618Y; CRISTINA; ALONSO MELLADO; 1,37; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44474854F; TAMARA MARIA; RODRIGUEZ ABELAIRAS; 1,22; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --71119350S; DANIEL; TEJEDOR CUQUEJO; 1; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; --444826998Y; FERNANDO; IGLESIAS RAMOS; 0,92; ---
SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
01174954E; MARIA EUGENIA; CRUZ LORENZO; 8,5; --22710408R; MARIA CARMEN; GONZALEZ GONZALEZ; 8,5; --52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --76711442W; MONTSERRAT; PENA SOTO; 5; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --76706165S; NATIVIDAD NATALIA; ARIAS FERREIRO; 4,03; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --34956536D; CELSA; CARBALLO CARBALLO; 3,5; --34999196G; ANGELA; GARCIA CIVEIRA; 3,5; --76747319E; MARIA ISABEL; MILLARA SANTAMARIA; 3,46; --50085610M; MARTA; PINTO GARRIDO; 3,25; --33343907W; RAQUEL; CASTRO FREIRE; 3,14; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --34989269J; MARIA ANGUSTIAS; SANCHEZ RODRIGUEZ; 2,95; --36140347X; SILVIA; MIGUEZ PEREZ; 2,95; --34957107M; ISABEL; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 2,75; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --44482158C; MARIA; FERNANDEZ GONZALEZ; 2,75; --44449638A; MONICA; FERNANDEZ LOPEZ; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44469980D; MARIA FE; PEREZ FERNANDEZ; 2,5; --44461896K; MAITE; FERNANDEZ SOTELO; 2,5; --76732016Z; SANDRA; LORENZO RODRIGUEZ; 2,25; --76723630T; PABLO; IGLESIAS CRESPO; 2,11; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --44457025A; LORENA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44480814X; MARCOS ANTONIO; DOMINGUEZ AGREGAN; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --76619574L; M.ª GUADALUPE; GARCIA ALVAREZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --34963027Z; MARIA LUISA; RIVAS SUANZES; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --34968340Z; MARIA JOSE; VARELA MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --34993029R; MARIA SOL; ALONSO RODRIGUEZ; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --76726892L; ROBERTO; AMEIJEIRAS TORO; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44447030J; PAMELA; CIBEIRA NOGUEIRA; 1,5; --44497180T; ALVARO; FERNANDEZ RIVERA; 1,5; --34982125E; JOSEFINA; GARRIDO PEREZ; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --34981586N; MARIA JOSE; SANCHEZ VAZQUEZ; 1,25; --44479033T; MARIA; ALVAREZ ALVAR; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44486917H; LUCIA; FERREIRO GARCIA; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --76726367T; BEATRIZ; PEREZ REAL; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --34993236R; ISMAEL; PEREZ VEGA; 1; --34980236L; ANA MARIA; QUIROGA VAZQUEZ; 1; --76736409Z; IRENE; REY VILLAR; 1; --34965936W; MERCEDES; ROALES FERNANDEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --76724704Q; EVANGELINA; RODRIGUEZ CASAS; 1; --34984042F; PABLO; RODRIGUEZ GOMEZ; 1; D
44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --76711464R; MARIA BELEN; SOTO RODRIGUEZ; 1; --44828467H; MARIA JOSE; VARELA BALEIRON; 1; --34267041P; REBECA; ALONSO DE ABEL; 1; --76705484R; MARIA ANGELES; ALVAREZ DOPAZO; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76722619R; MONICA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 1; D
34984581V; ALICIA; FERNANDEZ LORENZO; 1; --44445366M; MARIA LUISA; FERNANDEZ MOREIRAS; 1; --76814136R; SERAFIN; FOLGAR MARIÑO; 1; --44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --76720984E; MARIA NIEVES; GARCIA GARCIA; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --44479447T; JUAN JOSE; IGLESIAS MULEIRO; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44477694H; LETICIA MARIA; NOVOA PUENTES; 1; --44453186M; JOSE SALVADOR; OJEA ALONSO; 0,75; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --71020616C; MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ PEÑA; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --76707681J; JOSE MANUEL; SIEIRO OPAZO; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --44490736L; PATRICIA; ALVAREZ ROCHA; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44462006Q; MARIA DOLORES; CASAL FERNANDEZ; 0,75; --53110541E; AMELIA; DA VILA CALVAR; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --7252671N; MARIA DEL CARMEN; GARCIA MIGUEZ; 0,75; --34956154H; MARIA BELEN; LOPEZ ALVAREZ; 0,75; --44385799P; MATILDE; MADRONA CALERO; 0,75; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44472638E; ALBERTO; MARTINEZ LORENZO; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --36146688A; SUSANA; MERA BASTOS; 0,62; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --76724547C; EVA; SANTOS FERNANDEZ; 0,61; --44460504D; ALBERTO; PEREZ PEREZ; 0,5; --76720034S; IRENE; PIAS SALGADO; 0,5; --34262896A; AMALIA; PRIETO QUIROGA; 0,5; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44473434J; DIEGO; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 0,5; --76718962R; ALBA; VELOSO RUA; 0,5; --44469251Q; ANGEL; ALONSO VARELA; 0,5; --34949277H; MARIA JESUS; ALVAREZ BLANCO; 0,5; --44661937P; JOSE MIGUEL; ARAUJO SOTO; 0,5; --76715317J; MARIA JOSE; ATANES FERNANDEZ; 0,5; --76729818R; ALIPIO; BERMUDEZ COUSO; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --44490327R; ELISA ISABEL; BOLAÑO VENCES; 0,5; --76733280J; CONSUELO; BORRAJO VIANA; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --78785153X; DOLORES DEL CARMEN; CHOUZA MARIÑO; 0,5; --34963568A; ELVIRA; CONDE FERNANDEZ; 0,5; --76732454S; SUSANA; COVELA LOIS; 0,5; --34961358R; CARLOS; CRESPO FERNANDEZ; 0,5; --44498555H; EVA; DIAZ DOS SANTOS; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44458696H; CRISTINA; FERREIRO GOMEZ; 0,5; --76717825Z; MARIA DEL PILAR; GAGO FRANCO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --44451701S; BRAIS; GONZALEZ BALTAR; 0,5; --76896018A; RUBEN CARLOS; HERMIDA GARAZO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44490739E; ALVARO; MARTINEZ VALADO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --44463188W; ANA BELEN; MERELLES RAÑA; 0,5; --44465822Z; MARIA; NOGUEIRA DIAZ; 0,5; --34272783T; ELIZABETH; LOPEZ PARADA; 0,45; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --44481499M; MARIA CARMEN; ARAUJO RODRIGUEZ; 0,23; --34996440P; MANUELA; PEREZ GONZALEZ; 0,12; --44482576R; VLADIMIR; OBENZA GOMEZ; 0; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --35561476A; MONICA; OUTERELO UCHA; 0; --44462314W; SILVIA; PACIOS CORTES; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --34942394N; MANUEL; PASCUAL RUBIN; 0; --44461662V; MARIA DEL PILAR; PAZ HERMIDA; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --34961428W; EVA; PENIN CACHALDORA; 0; --44454898S; CRISTIAN; PERALTA LAMELAS; 0; --44662026M; JUDIT; PEREZ BALBIS; 0; --44475511C; ELIDA DEL CARMEN; PEREZ LORENZO; 0; --44475510L; EMMA EULALIA; PEREZ LORENZO; 0; --76621616Z; LOURDES; PEREZ MENDEZ; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --44472436G; DIEGO BARTOLOME; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729929C; IRIA; PEREZ SISO; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --44456193E; RODRIGO; PIÑEIRO DOMINGUEZ; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --76734630Y; JOSE; PINTO RODRIGUEZ; 0; --44469972R; DAVID; PIRES DACRUZ; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --77418132V; LUCIA; PRADO GONZALEZ; 0; --44657784H; GEMA; PRESAS GONZALEZ; 0; ---
39
40
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44657785L; OLGA; PRESAS GONZALEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --44483058T; IRIA; RAMOS NOVOA; 0; --44479398C; OLALLA; REBOLLO QUINTELA; 0; --10087703H; ALBERTO; RELLAN LOPEZ; 0; --36146774C; RUT YOLANDA; REY MOURE; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34269624S; PABLO; RIVAS LOUZAO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44479693Q; ARESIO WILMAR; RODRIGUEZ DE LORENZO; 0; --44483013R; YOLANDA; RODRIGUEZ DIAZ; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --76712439X; MARIA SANDRA; RODRIGUEZ RIVERA; 0; --76721554V; GONZALO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44461560F; LORENA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34267151A; MARTA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44449965G; NOEL; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 0; --44456120H; REBECA; SALGADO BATISTA; 0; --44467804H; ESTER; SALGADO LOPEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --76718166X; MARIA ELENA; SOUSA VAZQUEZ; 0; --44454656A; ADRIAN; SUAREZ PINTO; 0; --44494712Q; SANDRA; SUAREZ RODRIGUEZ; 0; --34955805Z; MARIA DE LA O; TEIJEIRO VILLANUEVA; 0; --34984472T; ELIA; TESOURO MOLINA; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --44467826V; CARLA; VARELA LASO; 0; --34956470N; MARTA; VARELA PEREZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --34998257P; JAVIER; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --76725759J; SILVIA MARIA; VELO CASAS; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --47379802D; TAMARA; VILARIÑO NEIRA; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --44454780N; JACOBO; ABELLAS CARIDE; 0; --44481513L; DAVID; ALMEIDA SILVA; 0; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --76727157P; CARMEN; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44459313Z; INMACULADA; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44488107N; ALBERTO; ALVAREZ GONZALEZ; 0; --44488108J; JORGE; ALVAREZ GONZALEZ; 0; --09388852E; MONTSERRAT; ALVAREZ RODRIGUEZ; 0; --10078881M; ANA BELEN; ALVAREZ SOUTO; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --34270237F; HECTOR; ALVAREZ VILA; 0; --44473634Y; DANIEL; ANDUJAR GONZALEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76718836J; VANESSA; BERMUDEZ CASTRO; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --44467782L; SONIA; BUGALLO BERMEJO; 0; --44493357H; ANTONIO; CABALLERO CID; 0; --34953908A; MARIA JESUS; CABO FERNANDEZ; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --14266068L; LORENA; CAMINO GARCIA; 0; --34966340S; MARIA; CAMPOS PEREZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --44657826Z; NOELIA; CARREIRO SOTO; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --34953816A; FLORENTINA; CASTRO PEREZ; 0; D
34983983V; ALFONSO; CEBREIROS IGLESIAS; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44468851F; YOLANDA; CID SAAVEDRA; 0; --34977985E; JOSE LUIS; COFAN VIDAL; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --34995177X; MONICA; CONDE FERNANDEZ; 0; --44467710Q; ISABEL; CONDE OLLEROS; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --76730198J; MIRIAN; COTILLA RODRIGUEZ; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44493692P; MARTA; CRISTOVO CELIX; 0; --44467496D; SABELA; CUQUEJO BATISTA; 0; --34965675V; JOSE CARLOS; DACOBA BLANCO; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --76720956V; MARTA; DAGA ALVAREZ; 0; --44477594X; DAVID; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; D
44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --76734291N; ANA CRISTINA; DE DIOS FERREIRA; 0; --76728992A; JULIO ALBERTO; DEL PONT DIAZ; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44661115Z; GABRIEL; DIEGUEZ PORTO; 0; --X9541625Y; MARIA JENY; DO VALE VARELA; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34972131X; MARIA CRISTINA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34989973G; MANUEL; DOMINGUEZ NOVOA; 0; --44465769F; NAZARET; DOPAZO LABRADOR; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --44462666D; MARIA LUISA; FARIÑAS REY; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --44484618L; CARLOS; FERNANDEZ CID; 0; --44455208A; MARIA PILAR; FERNANDEZ CID; 0; --44467045H; JESUS MANUEL; FERNANDEZ GOMEZ; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34091136F; MARIA TERESA; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34937102X; MARIA TERESA; FERNANDEZ MENDEZ; 0; --34998352B; MANUEL LUIS; FERNANDEZ MORAIS; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --44460805B; ALBA; FERNANDEZ PRIETO; 0; --44450211C; OLEGARIO; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; D
44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --76715645L; MARIA; FERNANDEZ TRABA; 0; --34986093B; FERNANDO; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --76731038W; NOEMI; FERNANDEZ VICENTE; 0; --44478438A; BEATRIZ; FERREIRA SILVA; 0; --20267908D; NOELIA; FIGAREDO FERNANDEZ; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --44490373R; SANDRA; FRAGUAS OJEA; 0; --44491877X; MIGUEL ANGEL; FREIRE RODRIGUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --35586648J; CLARA; FREITAS RODRIGUEZ; 0; --76728478H; AMARA; GALLEGO GARCIA; 0; --44473379G; ELISABETH; GANDARA ROJO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --44464144S; ANA; GARCIA DIEGUEZ; 0; --44448741E; DANIEL; GARCIA FRANCO; 0; --4600040V; DIEGO; GARCIA QUEVEDO; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44478502K; JOSE MANUEL; GARRIDO ESTEVEZ; 0; --34986587E; MARIA JESUS; GOMEZ CID; 0; D
44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44474282X; LORENA; GOMEZ FORJAN; 0; --44489512Z; SONIA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --77417630K; HECTOR JOSE; GOMEZ VALLEJO; 0; --44484235G; JOSE MANUEL; GONZALEZ ALVAREZ; 0; --34973737Y; ALICIA; GONZALEZ BARREIRO; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44458547F; MARCOS; GONZALEZ CADAVID; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; --44496333G; MARCOS; GONZALEZ CONDE; 0; --76727895X; ROCIO; GONZALEZ FEIJOO; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --44464594M; MARCOS; GONZALEZ GONZALEZ; 0; --34971290C; MARIA JOSÉ; GONZALEZ LAMAS; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --76725935M; SONIA; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44456069J; MANUEL; GONZALEZ VERGARA; 0; --44476208G; RAQUEL; GONZALEZ VILA; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --34979148N; MARIA JUSTA; GUTIERREZ LOPEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --32643777S; MARIA JOSE; IBARGÜEN ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44661671H; TATIANA; IGLESIAS MACHADO; 0; --34971063T; JUAN CARLOS; IGLESIAS PROL; 0; --44657102A; IVAN; IGLESIAS RODRIGUEZ; 0; --44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --34951470A; MARIA JESUS; JARDON NOGUEIRAS; 0; --78802963H; MARIA; LAIÑO VAZQUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --34990359E; GERMAN; LOBELLE VAZQUEZ; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44479474G; DANIEL; LOPEZ CASTRO; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44486281A; SILVIA; LOPEZ FERNANDEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --34946429E; MARIA ROSA; LORENZO GONZALEZ; 0; --34961294Y; MARIA LUISA; LORENZO RODRIGO; 0; --44662939K; LUANA; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --34274681N; LAURA; LOSADA CIDRE; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --34980144L; DANIEL; MALVIDO PUGA; 0; --44487078H; DAVID; MARTINEZ GONZALEZ; 0; --34975596W; LORETO; MARTINEZ LOPEZ DE ONDATEGUI; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --44484649G; MANUEL; MERA NOVOA; 0; --36129969M; MONICA; MERENS CABALLERO; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --53178014J; PABLO; MIGUEZ PEREZ; 0; --34941018Q; GUILLERMO; MIRA PENEDO; 0; --34953736S; BENITO; MORAN FERNANDEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --34989737K; ZELTIA; NEIRA VAZQUEZ; 0; --44469539M; TANIA; NOGUEROL LOLI; 0; --44450164L; AGAR; NOVOA DAVITE; 0; --44482861X; NOELIA; NOVOA GRANDE; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; --44450628T; JUAN ANTONIO; NOVOA RODRIGUEZ; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
41
RIBEIRO
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --33850330B; MARIA DOLLY; SAN MARTIN PRADO; 33,69; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --44462472E; PAULA; PLAZA CRESPO; 24,08; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76809441K; MARIA DE LA PAZ; VENCE VAZQUEZ; 20,56; --76723839W; MARIA DEL MAR; SILVIA SAYANS; 20,28; --34982112D; YOLANDA; GOMEZ GOMEZ; 19,27; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34939447D; JULIA; LOPEZ CACHARRON; 17,24; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76711550H; ANA ISABEL; BARREIRO ALVAREZ; 15,71; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --34909982F; ROSARIO DE LA INMACULADA; DOMINGUEZ HERVELLA;
14,95; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --34975163Y; MARIA ISAURA; IGLESIAS CABO; 14,36; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --11830207L; MARIA DOLORES; VAZQUEZ ARAUJO; 12,41; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --34983751S; JOSE BENIGNO; DOMINGUEZ PEREZ; 11,18; --34935944W; MARIA AMADA; FIGUEIRAL REY; 11,11; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --34934437J; MARIA ESTHER; FERREIRO NOVOA; 9,88; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --44458160B; RUTH MARIA; GALLEGO SANTOS; 8,68; --34970304T; MARIA DEL MAR; CONDE SECO; 8,64; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --12373354K; JACINTA; MATILLA GONZALEZ; 8,22; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --34938833Q; FRANCISCA; PEREZ NOGUEIRAS; 7,5; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --36094388M; RAQUEL; PORTELA TEJERO; 7,08; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44450069Q; PAULA; SOTO FEIJOO; 6,17; --36076772F; MARIA DOLORES; MUIÑOS COLLAZO; 5,85; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --76721354R; DIANA; LORENZO RODRIGUEZ; 4,84; --44472120X; MARIA MONTSERRAT; GARCIA BANDE; 4,72; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; --44499367W; BALTASARA; PEREZ BLANCO; 4,25; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; ---
42
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34931153H; MARIA FLORA; RAMOS IGLESIAS; 4,11; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --36169541V; LUCIA; FEIJOO TRONCOSO; 3,96; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; --36071690P; MARIA ISABEL; GALLEGO SANCHEZ; 3,65; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --34995440C; ANA BELEN; SALVE GOMEZ; 3,37; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --35305792X; ELOY RAMON; DIAZ ARTIME; 2,93; --44477273B; ANA BELEN; VAZQUEZ CONDE; 2,83; --44468337E; MONICA; PEREZ CIVEIRA; 2,53; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --76732264D; SILVIA; VAZQUEZ DOMONTE; 1,84; --44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; --77407313P; ANA; RIO CERVELO; 1,65; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --71119350S; DANIEL; TEJEDOR CUQUEJO; 1; ---
SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
01174954E; MARIA EUGENIA; CRUZ LORENZO; 8,5; --52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --76711442W; MONTSERRAT; PENA SOTO; 5; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76747319E; MARIA ISABEL; MILLARA SANTAMARIA; 3,46; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --36140347X; SILVIA; MIGUEZ PEREZ; 2,95; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --444569369; ELVIRA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --34968340Z; MARIA JOSE; VARELA MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --34993029R; MARIA SOL; ALONSO RODRIGUEZ; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --76726892L; ROBERTO; AMEIJEIRAS TORO; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44447030J; PAMELA; CIBEIRA NOGUEIRA; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --34981586N; MARIA JOSE; SANCHEZ VAZQUEZ; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --76711464R; MARIA BELEN; SOTO RODRIGUEZ; 1; --44828467H; MARIA JOSE; VARELA BALEIRON; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --34986705W; REBECA MARIA; CID GEIJO; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --76720984E; MARIA NIEVES; GARCIA GARCIA; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; --34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --44479447T; JUAN JOSE; IGLESIAS MULEIRO; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --44490736L; PATRICIA; ALVAREZ ROCHA; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --34956154H; MARIA BELEN; LOPEZ ALVAREZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --36146688A; SUSANA; MERA BASTOS; 0,62; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --76720034S; IRENE; PIAS SALGADO; 0,5; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0,5; --44469251Q; ANGEL; ALONSO VARELA; 0,5; --44661937P; JOSE MIGUEL; ARAUJO SOTO; 0,5; --76729818R; ALIPIO; BERMUDEZ COUSO; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --76733280J; CONSUELO; BORRAJO VIANA; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --78785153X; DOLORES DEL CARMEN; CHOUZA MARIÑO; 0,5; --34963568A; ELVIRA; CONDE FERNANDEZ; 0,5; --76732454S; SUSANA; COVELA LOIS; 0,5; --34961358R; CARLOS; CRESPO FERNANDEZ; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --76717825Z; MARIA DEL PILAR; GAGO FRANCO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --44451701S; BRAIS; GONZALEZ BALTAR; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --76896018A; RUBEN CARLOS; HERMIDA GARAZO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44463188W; ANA BELEN; MERELLES RAÑA; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --34996440P; MANUELA; PEREZ GONZALEZ; 0,12; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --34942394N; MANUEL; PASCUAL RUBIN; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --76723733B; RITA; PEREZ DARRIBA; 0; --44475511C; ELIDA DEL CARMEN; PEREZ LORENZO; 0; --44475510L; EMMA EULALIA; PEREZ LORENZO; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729929C; IRIA; PEREZ SISO; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34269624S; PABLO; RIVAS LOUZAO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --76721554V; GONZALO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44449965G; NOEL; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 0; --44467804H; ESTER; SALGADO LOPEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --44467826V; CARLA; VARELA LASO; 0; --34956470N; MARTA; VARELA PEREZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --76718908Q; MARIA ALMUDENA; VEGA GONZALEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --44481284C; MARIA VANESSA; VILLAR ARMADA; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --44459313Z; INMACULADA; ALVAREZ FEIJOO; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --44657826Z; NOELIA; CARREIRO SOTO; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --34960473J; MARIA DEL CARMEN; CASAS REGUEIRO; 0; --44460808Z; HECTOR; CASAS RODRIGUEZ; 0; --34983983V; ALFONSO; CEBREIROS IGLESIAS; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44468851F; YOLANDA; CID SAAVEDRA; 0; --34977985E; JOSE LUIS; COFAN VIDAL; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --34995177X; MONICA; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44457389E; MYRIAM DE BELEN; DE VICENTE DE VICENTE; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34972131X; MARIA CRISTINA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --44484618L; CARLOS; FERNANDEZ CID; 0; --44455208A; MARIA PILAR; FERNANDEZ CID; 0; --35586622X; VANESSA; FERNANDEZ GARCIA; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --34986093B; FERNANDO; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --20267908D; NOELIA; FIGAREDO FERNANDEZ; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44458674L; ELENA; FREIRE GARRIDO; 0; --44491877X; MIGUEL ANGEL; FREIRE RODRIGUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --76728478H; AMARA; GALLEGO GARCIA; 0; --44473379G; ELISABETH; GANDARA ROJO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --44448741E; DANIEL; GARCIA FRANCO; 0; --34933060Q; FRANCISCO JAVIER; GARCIA LUMBRERAS; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --44464594M; MARCOS; GONZALEZ GONZALEZ; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --34961294Y; MARIA LUISA; LORENZO RODRIGO; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --44662939K; LUANA; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --36129969M; MONICA; MERENS CABALLERO; 0; --34969972J; ALEJANDRO; MERUENDANO PEREZ; 0; --36139086Z; JOSE ANTONIO; MIGUEZ PEREZ; 0; --53178014J; PABLO; MIGUEZ PEREZ; 0; ---
43
44
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34953736S; BENITO; MORAN FERNANDEZ; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44450164L; AGAR; NOVOA DAVITE; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; ---
TERRAS DE CALDELAS
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --76720471S; MONICA; PRADO LOPEZ; 14,79; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --34982933W; MARIA LUISA; GOMEZ RODICIO; 1,67; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; ---
SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44469980D; MARIA FE; PEREZ FERNANDEZ; 2,5; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --34965936W; MERCEDES; ROALES FERNANDEZ; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --76722619R; MONICA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 1; D
44473377W; LORENA; GANDARA ROJO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34978445E; ANTONIO; RIVEIRO CORTES; 0,5; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44458696H; CRISTINA; FERREIRO GOMEZ; 0,5; --34985069E; MARIA DOLORES; GODOY RODRIGUEZ; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44454898S; CRISTIAN; PERALTA LAMELAS; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44483013R; YOLANDA; RODRIGUEZ DIAZ; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44458674L; ELENA; FREIRE GARRIDO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44476487F; ROBERTO; GAVILANES PARDO; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44489512Z; SONIA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; ---
TERRAS DE CELANOVA
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34933869C; MARIA CARMEN; CRUZ FREIRE; 37,85; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --34946840L; MODESTO; FERNANDEZ CONDE; 30,81; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34965256N; MARIA CARMEN; VELIÑAS GIL; 25,44; --34918966K; JUAN CARLOS; VARANDELA BLANCO; 24,44; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --34990278X; MARIA BEGOÑA; FUENTES RODRIGUEZ; 23,03; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34985474J; BERTA; RAMOS NESPEREIRA; 22,34; --34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
76747676B; MARIA JOSE; SANCHEZ FERNANDEZ; 18,89; --44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --44456500F; SUSANA; MARTINEZ VIDAL; 14,82; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --34994392F; MONICA; VAZQUEZ ALVAREZ; 14,56; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --11830207L; MARIA DOLORES; VAZQUEZ ARAUJO; 12,41; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --36153498M; MARIA EUGENIA; TEJERO ALVAREZ; 11,9; --34983751S; JOSE BENIGNO; DOMINGUEZ PEREZ; 11,18; --34935944W; MARIA AMADA; FIGUEIRAL REY; 11,11; --44446292B; MARCOS; MANSO CHAO; 10,6; --44466804F; MARIA DEL PILAR; SOTO GIL; 10,37; --44467976Y; BEATRIZ; AVIÑOA FERNANDEZ; 9,95; --34995674R; EMILIO; FORMOSO MONTERO; 9,79; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --44458160B; RUTH MARIA; GALLEGO SANTOS; 8,68; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --12373354K; JACINTA; MATILLA GONZALEZ; 8,22; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --34980323Z; ANA MODESTA; FERNANDEZ BLANCO; 7,56; --34938833Q; FRANCISCA; PEREZ NOGUEIRAS; 7,5; --44446520D; ALEJANDRA; MURIAS ROMAN; 7,28; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --44475681Y; NATALIA; GONZALEZ MORAN; 6,56; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44475716H; MARIA ESPERANZA; MANSO ALONSO; 5,93; --44475718C; MARIA DEL TRANSITO; MANSO ALONSO; 5,87; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --44472120X; MARIA MONTSERRAT; GARCIA BANDE; 4,72; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44445774E; TERESA; ANSIA GONZALEZ; 4,59; --34982516E; ANA ISABEL; DA SILVA PEREIRA; 4,58; ---
45
46
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34954797H; MARIA JOSE; ALFONSIN GOMEZ; 4,44; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --34931153H; MARIA FLORA; RAMOS IGLESIAS; 4,11; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --36169541V; LUCIA; FEIJOO TRONCOSO; 3,96; --35563142J; ANA BELEN; ALONSO BO; 3,83; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --44469062B; IVAN; PADRON CALVIÑO; 1,83; --34982933W; MARIA LUISA; GOMEZ RODICIO; 1,67; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44454962X; SONIA; LAMAS GOMEZ; 1,37; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; ---
SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --44454770W; MARIA JOSEFA; LOPEZ REQUEJO; 4,98; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --34270070R; ANDREA; RODRIGUEZ CUDEIRO; 2; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44447264V; MILAGROS; RODRIGUEZ ANSIA; 1,5; --76895642H; Mª DOLORES; RODRIGUEZ MARTINEZ; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --34968340Z; MARIA JOSE; VARELA MARTINEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44447030J; PAMELA; CIBEIRA NOGUEIRA; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --34968614N; OLGA; RODRIGUEZ ANSIA; 1,25; --34981586N; MARIA JOSE; SANCHEZ VAZQUEZ; 1,25; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --34965936W; MERCEDES; ROALES FERNANDEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --44490969E; LORENA; RODRIGUEZ RAMOS; 1; --44461067C; MARIA JOSE; RODRIGUEZ VAZQUEZ; 1; --34941231E; MANUELA; ANANIN BELMONTE; 1; --44446098R; MARTA; BESTEIRO GOMEZ; 1; --34986705W; REBECA MARIA; CID GEIJO; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76814136R; SERAFIN; FOLGAR MARIÑO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --34978213C; BEATRIZ; GONZALEZ MENDEZ; 1; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34988883H; ZAIDA MARIA; IGLESIAS GARCIA; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --34966749X; MARIA BELEN; NESPEREIRA HERMIDA; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --44490736L; PATRICIA; ALVAREZ ROCHA; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44462006Q; MARIA DOLORES; CASAL FERNANDEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --7252671N; MARIA DEL CARMEN; GARCIA MIGUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --36146688A; SUSANA; MERA BASTOS; 0,62; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --44464028Z; DAVID; SALVADORES GOMEZ; 0,5; --44455461A; VICTOR; ALONSO BARANDELA; 0,5; --44469251Q; ANGEL; ALONSO VARELA; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --44495477E; FERNANDO; BOUZO DOMINGUEZ; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --34961358R; CARLOS; CRESPO FERNANDEZ; 0,5; --44454340D; MARIA DOLORES; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44449325P; DIEGO; GARRIDO RIVERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44490739E; ALVARO; MARTINEZ VALADO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --34272783T; ELIZABETH; LOPEZ PARADA; 0,45; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --44484518B; ROBERTO C.; OTERO CID; 0; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --34942394N; MANUEL; PASCUAL RUBIN; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44452344Z; SUSANA; PEÑA RODRIGUEZ; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --44472436G; DIEGO BARTOLOME; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729929C; IRIA; PEREZ SISO; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --44456193E; RODRIGO; PIÑEIRO DOMINGUEZ; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --50191126C; JOSE LUIS; REINA GONZALEZ; 0; --36146774C; RUT YOLANDA; REY MOURE; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --34979523L; JOSE ANTONIO; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44455971F; MARIA ISABEL; RODRIGUEZ LAMEIRO; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34267151A; MARTA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44467804H; ESTER; SALGADO LOPEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44462457F; MARTA; SOTO GIL; 0; --76718166X; MARIA ELENA; SOUSA VAZQUEZ; 0; --44494712Q; SANDRA; SUAREZ RODRIGUEZ; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --44467826V; CARLA; VARELA LASO; 0; --34956470N; MARTA; VARELA PEREZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --34998257P; JAVIER; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --76718908Q; MARIA ALMUDENA; VEGA GONZALEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --44470177E; JESUS; ZAPLANA GOMEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --76727222G; MANUELA; ALVAREZ ALVAREZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --76727157P; CARMEN; ALVAREZ FEIJOO; 0; --44488107N; ALBERTO; ALVAREZ GONZALEZ; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --44459505E; PABLO; ALVAREZ QUITANA; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34991933D; RAUL; BORRAJO MARTINEZ; 0; --79314766W; MANUEL; BUSTO LOPEZ; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44468851F; YOLANDA; CID SAAVEDRA; 0; --34977985E; JOSE LUIS; COFAN VIDAL; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --76987819B; MARIA ELENA; CRESPO GARCIA; 0; D
34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44477594X; DAVID; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; D
44469494Y; FRANCISCO; DE CRISTOFARO LORENZO; 0; --44457389E; MYRIAM DE BELEN; DE VICENTE DE VICENTE; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76710521R; MARIA TERESA; DUARTE MOREIRO; 0; --44484618L; CARLOS; FERNANDEZ CID; 0; --35586622X; VANESSA; FERNANDEZ GARCIA; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --76721492R; MARIA DEL CARMEN; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34937102X; MARIA TERESA; FERNANDEZ MENDEZ; 0; --44491639W; DIEGO; FERNANDEZ PEREZ; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; --44478190P; SONIA MARIA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0; --20267908D; NOELIA; FIGAREDO FERNANDEZ; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44491877X; MIGUEL ANGEL; FREIRE RODRIGUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44470092Y; MIGUEL; GONZALEZ CABANAS; 0; --44482818J; SERAFIN; GONZALEZ COBELAS; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --34971290C; MARIA JOSÉ; GONZALEZ LAMAS; 0; --44492731J; UXIA; GONZALEZ MORÁN; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44456069J; MANUEL; GONZALEZ VERGARA; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --34993259R; PAULA; LORENZO BARREIROS; 0; --34961294Y; MARIA LUISA; LORENZO RODRIGO; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --44475717L; MARIA DEL PILAR; MANSO ALONSO; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --36129969M; MONICA; MERENS CABALLERO; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44482861X; NOELIA; NOVOA GRANDE; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; ---
TERRAS DE TRIVES
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --10085448V; MARIA TERESA; SEGADE RODRIGUEZ; 23,29; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --44469517Y; MARIA ELIGIA; GOMEZ GOMEZ; 15,35; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44431688N; MARIA JOSE; ALONSO RODRIGUEZ; 13,55; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; ---
47
48
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; ---
SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --44469980D; MARIA FE; PEREZ FERNANDEZ; 2,5; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --71507711K; MARIA DEL CARMEN; ESTEVEZ DOMINGUEZ; 1; --76722619R; MONICA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 1; D
72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --34995740K; MANUELA ROCIO; SAMPAYO DAVID; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44446635D; ELOY; BLANCO RIVERO; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
34985069E; MARIA DOLORES; GODOY RODRIGUEZ; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --44456862R; MARCOS; OTERO PRADA; 0; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44454898S; CRISTIAN; PERALTA LAMELAS; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --44483013R; YOLANDA; RODRIGUEZ DIAZ; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34975397X; ANGEL MANUEL; RODRIGUEZ MAJIDE; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --76722605X; IVAN; VAZ DIEGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --44467782L; SONIA; BUGALLO BERMEJO; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --76728992A; JULIO ALBERTO; DEL PONT DIAZ; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44458674L; ELENA; FREIRE GARRIDO; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34933060Q; FRANCISCO JAVIER; GARCIA LUMBRERAS; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44489512Z; SONIA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; ---
VALDEORRAS
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44431688N; MARIA JOSE; ALONSO RODRIGUEZ; 13,55; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --76708705W; ANGELINA; JEREZ ALVAREZ; 10,34; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --10076781K; YASMINA; FERNANDEZ VEGA; 3,86; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76712592W; YOLANDA; ROCA LOPEZ; 3,2; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --34982959M; FRANCISCO JOSE; GONZALEZ NOVOA; 2,33; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 1,24; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --34981289Z; RAUL; FALCON BELMONTE; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --76723630T; PABLO; IGLESIAS CRESPO; 2,11; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --76726367T; BEATRIZ; PEREZ REAL; 1; --76732972H; ALBA; POMBO LOPEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --71511365H; FRANCISCO; ALONSO RODRIGUEZ; 1; --71507711K; MARIA DEL CARMEN; ESTEVEZ DOMINGUEZ; 1; --76722619R; MONICA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 1; D
76726072G; FRANCISCA; FERNANDEZ NEIRA; 1; --34956622A; MARIA PILAR; GOMEZ FEIJOO; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --71510188Z; MARIA ANGELES; CANDAL MARTINEZ; 0,75; --53110541E; AMELIA; DA VILA CALVAR; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --44465822Z; MARIA; NOGUEIRA DIAZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76734630Y; JOSE; PINTO RODRIGUEZ; 0; --44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --77418132V; LUCIA; PRADO GONZALEZ; 0; --10087703H; ALBERTO; RELLAN LOPEZ; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; ---
49
50
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --34268878M; NOELIA; RODRIGUEZ CASTRO; 0; --44483013R; YOLANDA; RODRIGUEZ DIAZ; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --76729475A; BORJA; RODRIGUEZ NOGUEIRO; 0; --34267151A; MARTA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --33557813P; EVA; VILLASOL RODRIGUEZ; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --44660673D; ADAN; ALONSO MEDIN; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --76731485N; MARIA ANGELA; BLANCO CALVO; 0; --71505004M; MARIA AURELIA; BLANCO PEREZ; 0; --71505006F; PLACIDO PABLO; BLANCO PEREZ; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --76720956V; MARTA; DAGA ALVAREZ; 0; --76734291N; ANA CRISTINA; DE DIOS FERREIRA; 0; --76728992A; JULIO ALBERTO; DEL PONT DIAZ; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --34951474F; MARIA DE LOS ANGELES; DIEGUEZ DAPENA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --44452620Z; MANUEL; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76720271E; IVAN; ESTEVEZ PEREZ; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34933060Q; FRANCISCO JAVIER; GARCIA LUMBRERAS; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --44465876E; ROI; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --44489512Z; SONIA; GOMEZ GONZALEZ; 0; --71507952D; SUSANA; GONZALEZ GOMEZ; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; ---
VERÍN
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34951954G; MARIA ROSA; PEREZ BARREIRA; 41,56; --34986128T; MARTA MARIA; MARTINEZ AMORIN; 36,4; --34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --34978734N; AURELIO; LOPEZ GRANDE; 27,22; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34983621T; MANUEL; MUÑOZ VAZQUEZ; 21,85; --34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34974316X; ANA ISABEL; MATEOS MUJICA; 16,54; --33335826V; SILVIA; MASEDA MEJUTO; 16,47; --76715631M; VICTOR; MORENO SOTELO; 15,43; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 9,27; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --76728347W; MARIA CRISTINA; COLMENERO ATANES; 8,03; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --34725453F; MARIA TERESA; CRENDE LOPEZ; 7,8; --76723823D; MAR; RODRIGUEZ BLANCO; 7,25; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; --44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --34960371A; MARIA JESUS; OSORIO RUIZ; 2,49; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44418618Y; CRISTINA; ALONSO MELLADO; 1,37; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; --76708016A; MARIA BELEN; VAZQUEZ DORADO; 0,99; --SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
22710408R; MARIA CARMEN; GONZALEZ GONZALEZ; 8,5; --52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --33336030Z; MANUELA MARIA; POSADA GABELA; 6,75; D
Boletín Oficial Provincia de Ourense
34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --76717578C; BEATRIZ; LOPEZ SILVA; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --45545463N; AZUZENA; BARJA TALLON; 1,97; --34978029C; ADORACION; ALVAREZ PEREZ; 1,94; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --34980631T; MARTA; PEREZ SEGUIN; 1,75; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --44459979J; BEGOÑA; LAGE FERNANDEZ; 1,6; --76733048B; PAULA; VILLAR SUEIRO; 1,56; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --76716208F; MARIA DE LOS ANGELES; RIVAS GARCIA; 1,5; --34991075W; FERMIN; SOTELO FERNANDEZ; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --76717379M; ENCARNACION; AFONSO DIZ; 1,44; --34994521K; MARIA BELEN; PUMAR DIEGUEZ; 1,36; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --44451781A; MONICA; PEREZ VAZQUEZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --76719319J; PATRICIA; DACAL LAMA; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --76722619R; MONICA; FERNANDEZ FERNANDEZ; 1; D
72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --36154576W; SONIA; MARTINEZ ESTEVEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --71020616C; MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ PEÑA; 0,75; --40989619P; SONIA; SABARIZ GARCIA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --76731846M; YOLANDA; BARRIO GARCIA; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44460504D; ALBERTO; PEREZ PEREZ; 0,5; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34630067W; ALEJANDRO; BEMBIBRE GOMEZ; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --76719105Y; DEMETRIO; BORRAJO PADRÓN; 0,5; --34960873E; MARIA ARANZAZU; CARREGADO PAZOS; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --76717825Z; MARIA DEL PILAR; GAGO FRANCO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --36154428S; PATRICIA; PEREZ GALLEGO; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --76729929C; IRIA; PEREZ SISO; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; --76733503Y; CRISTINA; PINTO CIFUENTES; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --44450741K; MARINA; QUINTANA-FERNANDEZ ROCHER; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34967670B; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --44487302N; PABLO; SANTOS OSORIO; 0; --44455876G; LETICIA; SEGUIN OUTEIRIÑO; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 0; --44474603D; CRISTINA; TORREIRO SEBASTIAN; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0; --76722605X; IVAN; VAZ DIEGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44496017X; LORENA; VAZQUEZ SEOANE; 0; --34998257P; JAVIER; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --34985302W; RAFAEL; ALVAREZ IGLESIAS; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --71505004M; MARIA AURELIA; BLANCO PEREZ; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --444770151S; SILVIA; CARBALLO RODRIGUEZ; 0; --76722225K; XIANA; CARRERA GARCIA; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --76715640Z; ANA ISABEL; CASTIÑEIRAS LOPEZ; 0; --34979996D; MARIA; CID FORMOSO; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --44457558F; JOSE MANUEL; COTILLA PRIETO; 0; --76730198J; MIRIAN; COTILLA RODRIGUEZ; 0; --34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --44473118L; OLALLA; DACOSTA SALGADO; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --76727819A; ESTHER; DIZ SALGADO; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --34995117L; JAVIER; FERNANDEZ BALTAR; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --44449234D; JOSE VICENTE; FERNANDEZ TABOADA; 0; ---
51
52
Boletín Oficial Provincia de Ourense
76731038W; NOEMI; FERNANDEZ VICENTE; 0; --44471982X; LAURA; FONSECA DORADO; 0; --44474521L; LORENA; FORMOSO TORRES; 0; --44464648J; IRIA; FRANCISCO JUSTO; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --34991081P; JOSE MANUEL; FREIRIA RODRIGUEZ; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44467751B; LORENA; GARCIA CASTRO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --44481265R; RAQUEL; GOMEZ CID; 0; --34971290C; MARIA JOSÉ; GONZALEZ LAMAS; 0; --44447895G; ANA BELEN; GONZALEZ MUNIN; 0; --44464430W; ISABEL; GONZALEZ NOVOA; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --76717849S; ALEXIS; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --76725935M; SONIA; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44454376E; MONICA; GRAÑA FERNANDEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --34728423X; CELIA; HERRERA PAZOS; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34977618T; JORGE DANIEL; LLORENTE GUDE; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --34986329V; LAURA; MENDEZ VILA; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; --44089381Z; BEATRIZ; NOVOA LOPEZ; 0; ---
VIANA
SECCIÓN A
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
34954910Q; BERNARDINO; CARBALLO BOUZAS; 32,48; --34992579B; MARIA JESUS; PEREZ CORZO; 31,72; --76709247S; ROSA MARIA; NIETO LORENZO; 28,2; --35305454V; JOSE; PADIN TORRES; 27,96; --44466930H; ELENA; MARTIN CID; 25,6; --34983816B; MARIA DEL CARMEN; VILA FLORES; 24,37; --33327627Y; MARIA LORETO; LOPEZ JACOME; 22,75; D
34984940P; FRANCISCO JOSE; OJEA ALVAREZ; 20,85; --76722004F; MARIA JOSE; DE CASTRO CONDE; 19,23; --44445829P; RAMON; RIVADA PARGA; 18,97; D
44467312D; MARTA; REY QUINTAIROS; 17,31; --34963585C; CARMEN BELEN; CASTRO IGLESIAS; 16,56; --34952226T; JOSE BENITO; NEIRAS DIAZ; 14,65; --36041162R; CRISTINA MARIA; CARRERA FERNANDEZ; 14,1; --44431688N; MARIA JOSE; ALONSO RODRIGUEZ; 13,55; --44453964R; MARCOS; DEBEN LEVICES; 13,15; --34969693X; ANA BELEN; CID BLANCO; 12,07; --44847517R; MONICA; MARTINEZ REY; 9,67; --44455074F; LUCIA; DE DIOS PEREZ; 8,72; --32714882G; CARLA; CARBON RODRIGUEZ; 8,37; --44451257P; MARIA YOLANDA; PEREZ LOSADA; 7,96; --44458994V; CELINA; RODRIGUEZ NOVOA; 6,7; --36088587T; MARIA ANGELES; PEREZ LOPEZ; 6,44; --34998754E; PURIFICACION; PEREZ CORRAL; 6,28; --44451914K; JUAN JOSE; DOMINGUEZ CARBALLO; 5,65; --44472283N; RAYMAR; RIBEIRO ALVAREZ; 5,56; --35452870A; LUIS MIGUEL; FIGUEIRAS RODRIGUEZ; 5,35; --44453927X; BEATRIZ; VAZQUEZ RODRIGUEZ; 5,19; --45430387M; EVA; MARIÑO AMOR; 5,04; --76726921W; MARIA ELENA; FERNANDEZ BARREIRO; 4,83; --33276929T; MARCOS; VIQUEIRA GARCIA; 4,67; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
44454721E; SUSANA; RIVERO DE JESUS; 4,2; --76731169H; ALEXANDER; SUAREZ VALLADARES; 4,09; --44452490E; NATIVIDAD; PEREZ CORZO; 3,8; --44490896H; MARIA; MOURELO PEREZ; 3,51; --36162190A; RUBEN; DE LA FUENTE ESTEVEZ; 3,5; --33995108G; IGNACIO; FRA MARTINEZ; 3,46; --76410554T; PILAR; BERMUDEZ GONZALEZ; 3,1; --76727785S; ALFONSO; TABOADA PORTAL; 2,4; --44448357Y; JOSE ANTONIO; ESTEVEZ GOMEZ; 2,33; --76724144P; ANA; VIDAL CASTIÑEIRA; 1,59; --44450988S; EFIGENIA; LEVICES CARBALLO; 1,12; ---
SECCIÓN B
DNI; NOMBRE; APELLIDOS; PUNTUACIÓN; DISCAPACIDAD
52470471L; MARIA TERESA; VILLAR CALVO; 7,75; --34986321D; BEATRIZ; CAO GONZALEZ; 6,25; --32689493F; JOSE VICENTE; VILABOY SAA; 4,5; --79325309B; ANA BELEN; GARCIA CANDAL; 3,75; --44471001H; ANA BELEN; ALONSO RODRIGUEZ; 3,5; --76622039T; HORACIO; MACIA RODRIGUEZ; 3; --22728544J; ANTONIO; ALVAREZ ALVAREZ; 2,75; --36136970Z; MARIA PAULA; FERNANDEZ COSTAS; 2,75; --36157923Z; CAROLINA; BAZARRA MARTINEZ; 2,68; --76704575N; MARIA DEL ROSARIO; ALVAREZ CAO; 2; --44478072M; LUCIA; FERNANDEZ IGLESIAS; 2; --76717578C; BEATRIZ; LOPEZ SILVA; 2; --34952524E; XOSE DANIEL; MARTINEZ GONZALEZ; 2; --45545463N; AZUZENA; BARJA TALLON; 1,97; --44445975Q; MARIA JOSE; MARTINEZ MARTINEZ; 1,83; --30627994K; MARIA ANGELES; ALONSO ALVAREZ; 1,75; --34985045K; JOSE IVAN; FERNANDEZ MUÑOZ; 1,75; --76733048B; PAULA; VILLAR SUEIRO; 1,56; --32696112W; AGUEDA; PEREZ ALMUIÑA; 1,5; --76995790R; PAULA MARIA; REGUEIRO RICO; 1,5; --44470492S; VANESA; VIDAL ADAN; 1,5; --44481578S; ANITA; ALVAREZ PLACIAS; 1,5; --34995069V; ANTONIO; LORENZO ALONSO; 1,5; --44469503S; DIANA; SULLEIRO LEMA; 1,46; --47350464L; VANESSA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 1,25; --44470503A; MARTA; PENA FRAGA; 1; --44448164C; EMILIO; PEREZ PEREZ; 1; --44461934J; MARTA; PEREZ PEREZ; 1; --33550763L; MARIA JESUS; ROCA OTERO; 1; --71507711K; MARIA DEL CARMEN; ESTEVEZ DOMINGUEZ; 1; --15376199D; ANTONIO; FERNANDEZ BARREIRA; 1; --72513617E; ALEXANDRA; GONZALEZ LOPEZ; 1; --44480153Q; LAURA; QUINTELA TATO; 0,75; --71020616C; MARIA ANTONIA; RODRIGUEZ PEÑA; 0,75; --40989619P; SONIA; SABARIZ GARCIA; 0,75; --53176688K; MARIA DEL ROCIO; VALVERDE MOREIRA; 0,75; --78802647R; CRISTINA; VIZCAINO FERNANDEZ; 0,75; --34996309S; OLEGARIO; ALVAREZ VIDAL; 0,75; --44455075P; RAQUEL; DE DIOS PEREZ; 0,75; --47350465C; ALASKA; FERNANDEZ VAZQUEZ; 0,75; --44470923D; VERONICA; NUÑEZ ROLAN; 0,75; --33538585P; MANUEL; ALVAREZ DIAZ; 0,61; --44449455T; SANDRA; REY GONZALEZ; 0,5; --34630067W; ALEJANDRO; BEMBIBRE GOMEZ; 0,5; --34628614K; ALEJANDRO; BLANCO ARAUJO; 0,5; --44478318K; ANA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44484031F; SIRA; CEBREIROS IGLESIAS; 0,5; --44663454F; BRAIS; FERNANDEZ PANERO; 0,5; --44482722D; LUIS ALBERTO; GOMEZ MENDEZ; 0,5; --45906133L; TANIA; GONZALEZ BARREIRO; 0,5; --44449004D; VICTOR; MARTINEZ GIRALDA; 0,5; --44470762D; LUCIANO; MATIAS MARTINEZ; 0,5; --44465822Z; MARIA; NOGUEIRA DIAZ; 0,5; --76735761X; CINTIA; DES PEREZ; 0,32; --34978349H; FRANCISCO ELISEO; PENELA FERNANDEZ; 0,3; --47364051J; FERNANDO; SANDE LAGO; 0,16; --34989107N; CARLOS; PADRON CASTAÑO; 0; --33282622N; ANGEL; PAMPIN VARELA; 0; --47377873N; CAROLINA; PATIÑO FREIRE; 0; --44451353N; MARIA IRIS; PEREZ MOURE; 0; --76729785Z; RENE; PEREZ RODRIGUEZ; 0; --34983437T; SOCORRO; PEREZ VIDAL; 0; ---
Boletín Oficial Provincia de Ourense
44842999Z; IRENE; PONTE RAMOS; 0; --45846915A; JOSE MARIA; PORTO JANEIRO; 0; --44460043P; JACOBO; PRADO FERNANDEZ; 0; --77418132V; LUCIA; PRADO GONZALEZ; 0; --44848309B; LAURA; RIOS CALVIÑO; 0; --34974300V; ENRIQUE; ROBLES MOREIRA; 0; --44464451T; ANA BELEN; RODRIGUEZ ANDRE; 0; --44479426W; JOSE MANUEL; RODRIGUEZ BAHIA; 0; --76719608A; ROSA MARI; RODRIGUEZ BAILON; 0; --44447459M; MIGUEL; RODRIGUEZ GIL; 0; --44445460F; RAFAEL; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --34961301J; SARA; RODRIGUEZ GONZALEZ; 0; --44463337J; NOELIA; RODRIGUEZ PEREIRA; 0; --44484503L; ANTONIO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --44484504C; JACOBO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 0; --34998729C; JAIME; SAMPIL VILA; 0; --53161930Y; GEMA; SANJURJO RODRIGUEZ; 0; --34871388F; GUILLERME; SENDIN SIMON; 0; --76734467G; MARTA; SEOANE ESCUREDO; 0; --44465414C; CONSUELO; SILVA PEREZ; 0; --34876683N; OSCAR JAVIER; SOBRADO SOUSA; 0; --44487012K; ISABEL; TABOADA PORTAL; 0; --33549350D; ALBA; TROBO RODRIGUEZ; 0; --76722605X; IVAN; VAZ DIEGUEZ; 0; --36159213Q; JESUS MANUEL; VAZQUEZ IGLESIAS; 0; --76721366J; MONICA; VAZQUEZ RAMOS; 0; --44461915V; ROBUSTIANO; VAZQUEZ VAZQUEZ; 0; --53198281V; IVAN MANUEL; VIDAL VAZQUEZ; 0; --34989674G; JUAN MANUEL; VILARCHAO GALLEGO; 0; --32691581W; RUBEN; VIÑAS MAYO; 0; --34979082S; RAQUEL; VISPO ENRIQUEZ; 0; --35481317E; JESSICA; ALONSO LOPEZ; 0; --34269725R; MARCOS; ALVAREZ CASTRO; 0; --36102119P; JAVIER; ALVAREZ VAZQUEZ; 0; --44467977F; CRISTINA; AVIÑOA FERNANDEZ; 0; --77403441T; ALEJANDRO JOSE; BADAS RODRIGUEZ; 0; --44465211R; MIGUEL; BALLESTEROS SUAREZ; 0; --15391056P; MARIA DEL CARMEN; BARJA PADRAO; 0; --44480006F; MARIA CRISTINA; BARRIO MANGANA; 0; --76731218K; ESTHER; BLANCO ARAUJO; 0; --71505004M; MARIA AURELIA; BLANCO PEREZ; 0; --44485756F; TITO; BORRAJO GRANDE; 0; --34995063B; CARLOS; CACHALDORA IGLESIAS; 0; --44462127E; LEOPOLDO JOSE; CADAYA VIDAL; 0; --44496660D; RUBEN; CALVO OLIVEIRA; 0; --44493152C; MIGUEL ANGEL; CANCELA LOPEZ; 0; --76727166V; ALBA; CASAS PENA; 0; --44448055A; ALICIA; COLMENERO FERNANDEZ; 0; --44448884G; MARCOS; CONDE FERNANDEZ; 0; --76723890F; ANGEL; CONDE VALLADARES; 0; --34995890H; DIEGO; CORTIÑAS LORENZANA; 0; --34629593B; DENIS; CRIEZ RIVERO; 0; --44487431A; ALBERTO; DACOSTA GARCIA; 0; --76728992A; JULIO ALBERTO; DEL PONT DIAZ; 0; --44452407P; DANIEL; DIAZ DOLIVEIRA; 0; --44445449L; DOLORES; DIOS MORENO; 0; --76727819A; ESTHER; DIZ SALGADO; 0; --34985381N; MARIA; DOMINGUEZ FERNANDEZ; 0; --76728811Y; DAVID; FERNANDEZ MARTINEZ; 0; --34982462Z; CRISTINA; FERNANDEZ RODRIGUEZ; 0; --76731038W; NOEMI; FERNANDEZ VICENTE; 0; --34992945D; VERONICA; FRANCO VAZQUEZ; 0; --44461543J; TOMAS; GARCIA CALVO; 0; --44451142P; JAVIER; GARCIA CID; 0; --34955898S; JUAN CARLOS; GARCIA SALGADO; 0; --44476085L; MARTA; GARCIA VAZQUEZ; 0; --76818831G; MERCEDES; GIL FACORRO; 0; --32654893E; CARLOS VICENTE; GONZALEZ RIOBO; 0; --76717849S; ALEXIS; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --34944592W; MARIA SOL; GONZALEZ RODRIGUEZ; 0; --44463542B; SARA ISABEL; HERMIDA ALVAREZ; 0; --9762802S; HENAR; IGLESIAS DEL CORRAL; 0; D
44486674M; NATALIA; IGLESIAS ROQUEIRO; 0; --34999641N; YOLANDA; IGLESIAS ROQUEIRO.; 0; --76726014S; RICHARD; INFIESTA RODRIGUEZ; 0; --34988586C; JOSE CARLOS; LASO SOTO; 0; ---
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
53
44472909V; HECTOR; LASO VAZQUEZ; 0; --44458661Y; XENXO; LASO VAZQUEZ; 0; --44473674T; JUDITH MARIA; LEAL MANGANA; 0; --34962607P; JOSE LUIS; LOPEZ ALVAREZ; 0; --44492100A; RAMON; LOPEZ CID; 0; --44451188P; JACOBO; LOPEZ CORREL; 0; --44463318V; OLALLA; LOPEZ GONZALEZ; 0; --76730021C; CARLOS MANUEL; LORENZO RODRIGUEZ; 0; --76731174T; MARIA JOSE; LOSADA GARCIA; 0; --76705517B; JOSE LUIS; MARTINEZ MONTERO; 0; --44470635C; MARIA; MOREDA GOMEZ; 0; --77420695G; VERONICA; MOURE GARCIA; 0; ---
3º.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincial (BOP) y en la sede electrónica de la Diputación
Provincial, sin prejuicio de su inmediata ejecutividad.”
Contra esta resolución puede usted interponer, potestativamente, un recurso de reposición ante la Presidencia, en el plazo
de un mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o
bien, directamente, un recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el
plazo de dos meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 52 de la Ley 7/1985, 116 y 117 de la Ley 4/1999 y 46
de la Ley 29/1998, así como legislación concordante.
Ourense, 1 de marzo de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 674
iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
consellería de economía, emprego e industria
Xefatura territorial
Ourense
Resolución do 2 de febreiro de 2017 da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
de autorizacións administrativas previa e de construción dunha
instalación eléctrica no concello de Leiro (n.º expediente:
IN407A 2016/23-3).
Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro,
e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
Denominación: LMT, CT Osebe.
Situación: Leiro.
Descricións técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 102 m de lonxitude, con condutor
RHZ1 3 (1x95) AL con orixe no apoio n.º 54 da LMT ALB804Cabanelas 4, con PAS, e remate no CT fin de liña rural, formigón manobra exterior proxectado de 160 kVA e R/T 20.000/400230 V.
Orzamento: 41.244,90 euros
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, Curros Enríquez, 1, 4º, no prazo de vinte días. Así
mesmo, e durante o mencionado prazo, tamén se poderá examinar o proxecto da instalación.
Ourense, 2 de febreiro de 2017. O xefe territorial.
Asdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz.
54
Boletín Oficial Provincia de Ourense
Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial
Ourense
Resolución de 2 de febrero de 2017 de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que somete a información pública la petición de autorizaciones administrativas previa y de construcción
de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Leiro (n.º
expediente: IN407A 2016/23-3).
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle
Título: LMT, CT Osebe.
Situación: Leiro.
Características técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 102 m de longitud, con conductor
RHZ1 3 (1x95) AL con origen en el apoyo n.º 54 de la LMT
ALB804-Cabanelas 4, con PAS, y final en el CT fin de línea
rural, hormigón maniobra exterior proyectado de 160 kVA y
R/T 20.000/400-230 V.
Presupuesto: 41.244,90 euros
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones en esta jefatura territorial, Curros Enríquez, 1, 4º, en el plazo de veinte días.
Asimismo, y durante el mencionado plazo, también se podrá
examinar el proyecto de la instalación.
Ourense, 2 de febrero de 2017. El jefe territorial.
Fdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz.
R. 381
iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
coles
Edicto
O Pleno do Concello de Coles, na sesión que tivo lugar o día 3
de marzo de 2017, acordou a aprobación do expediente de
modificación de créditos (suplemento de crédito SC1/2017),
dentro do vixente orzamento. En cumprimento do disposto no
artigo 177.2, en relación co 169 do RDL 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, exponse ao público, polo prazo de quince días
hábiles, na Secretaría do concello, a fin de que durante o este,
que comezará a contarse desde o seguinte ao de inserir este
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, poidan formularse as
reclamacións que se consideren oportunas, as cales deberán
dirixirse ao Pleno da Corporación.
Coles, 6 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de Coles, en la sesión que tuvo
lugar el día 3 de marzo de 2017, acordó la aprobación del expediente de modificación de créditos (suplemento de crédito
SC1/2017), dentro del vigente presupuesto. En cumplimiento
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
de lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el 169 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público, por plazo de quince días hábiles, en la
Secretaría del ayuntamiento, a fin de que durante este, que
comenzará a contarse desde el siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan formularse las reclamaciones que se consideren oportunas, las
cuales deberán dirigirse al Pleno de la Corporación.
Coles 6 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
R. 668
cortegada
Edicto
Unha vez aprobados definitivamente, por acordo da Xunta de
Goberno Local deste concello con data 20 de febreiro de 2017,
os padróns e as listas cobratorias dos seguintes tributos locais:
imposto sobre vehículos de tracción mecánica, taxa pola recollida de lixo, taxa pola rede de sumidoiros, taxa pola entrada
de vehículos e taxa por portadas e escaparates, referidos todos
eles ao exercicio de 2017, para efectos tanto da súa notificación colectiva, nos termos que se deducen do artigo 102.3 da
Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, como da submisión destes ao trámite de información pública, por medio
deste anuncio, expóñense ao público nas dependencias municipais (rúa Otero Novas, 2, CP. 32200 Cortegada), polo prazo de
un mes, co fin de que os que se estimen interesados poidan formular cantas observacións, alegacións ou reclamacións teñan
por convenientes.
Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións
incorporadas a este, os contribuíntes e, en xeral, os interesados, poderán interior os seguintes recursos:
1.- Reposición, perante a Xunta de Goberno Local deste concello, no prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao da
finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá
rexeitado se ao transcorrer un mes dende a súa presentación no
se resolve de maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, perante o Xulgado ContenciosoAdministrativo, con sede en Ourense, no prazo de dous meses se
a resolución do recurso de reposición é expresa, e no prazo de
seis meses dende a súa interposición, se non o fose.
Cortegada, 3 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
Edicto
Una vez aprobados definitivamente, por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de este ayuntamiento con fecha 20 de febrero de 2017, los padrones y las listas cobratorias de los siguientes tributos locales: impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, tasa por la recogida de basura, tasa por el alcantarillado, tasa por la entrada de vehículos y tasa por portadas y
escaparates, referidos todos ellos al ejercicio de 2017, para
efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que
se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, del 17 de
diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de estos al
trámite de información pública, por medio de este anuncio se
exponen al público en las dependencias municipales (calle
Otero Novas, 2, CP 32200 Cortegada), por el plazo de un mes,
con el fin de que los que se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan
por convenientes.
Boletín Oficial Provincia de Ourense
Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas a este, los contribuyentes y, en general, los
interesados, podrán interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública del padrón, que
se entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición, si
no lo fuera.
Cortegada, 03 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 662
leiro
Edicto
Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno deste concello o
orzamento xeral para o exercicio económico de 2017, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes, exponse
ao público na Secretaría desta entidade, polo prazo de quince
días hábiles -que comezará a contarse dende o seguinte ao da
inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia-, a fin de
que durante este poidan formularse as reclamacións que se
consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao alcalde deste concello.
Leiro, 2 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Edicto
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento el presupuesto general para el ejercicio económico de
2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones
concordantes, se expone al público en la Secretaría de esta
entidad, por el plazo de quince días hábiles -que comenzará a
contarse desde el siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia-, a fin de que durante este plazo puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al alcalde-presidente de este ayuntamiento.
Leiro, 2 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 659
toén
Anuncio
Unha vez aprobadas as bases de selección para cubrir tres
postos de traballo de persoal laboral temporal, publícase o
resumo da convocatoria para xeral coñecemento e chamamento ao concurso (expediente: 62/2017).
Número, denominación dos postos e duración do contrato: 1
operario de servizos varios –oficial de cantería-, 9 meses; 1
operario de servizos varios –oficial de cantería-, 6 meses; 1
operario de servizos varios –oficial de albanelería-, 6 meses.
Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servizo determinado a tempo completo.
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
55
Sistema de selección: concurso de méritos.
Bases da convocatoria: poderanse obter nas oficinas municipais e no apartado de emprego público da sede electrónica
municipal http://concellodetoen.sedelectronica.es
Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles, contados
dende o día seguinte á publicación deste anuncio no BOP, no
Rexistro do Concello de Toén (Rúa Vilar, n.º 65, 32930, Toén),
en horario de 8.30 horas a 14.30 horas, ou por calquera outro
medio admitido en dereito.
Toén, 3 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez. Documento asinado electronicamente na marxe.
Anuncio
Una vez aprobadas las bases de selección para cubrir tres
puestos de trabajo de personal laboral temporal, se publica el
resumen de la convocatoria para general conocimiento y llamamiento al concurso (expediente: 62/2017).
Número, denominación de los puestos y duración del contrato: 1 operario de servicios varios –oficial de cantería-, 9 meses;
1 operario de servicios varios –oficial de cantería- 6 meses; 1
operario de servicios varios –oficial de albañilería-, 6 meses.
Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servicio determinado a tiempo completo.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Bases de la convocatoria: se podrán obtener en las oficinas
municipales y en el apartado de empleo público de la sede electrónica municipal http://concellodetoen.sedelectronica.es
Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de Toén (Rúa Vilar, n.º
65, 32930, Toén), en horario de 8.30 horas a 14.30 horas, o por
cualquier otro medio admitido en derecho.
Toén, 3 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez. Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 666
Xinzo de limia
Nota aclaratoria en relación ás bases reguladoras do proceso
selectivo para o acceso ao Corpo de Policía Local de Xinzo de
Limia publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense
número 39, con data 16 de febreiro de 2017.
En relación á resolución do alcalde en funcións (ex Decreto
09.02.2017) do Concello de Xinzo de Limia con data do
10.02.2017, publicada no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense número 39, con data do 16 de febreiro de 2017, relativa ás bases reguladoras do proceso selectivo para o acceso ao
Corpo de Policía Local de Xinzo de Limia: dúas prazas da categoría de policía, integradas no grupo C, subgrupo C1, da escala
básica de Administración especial, emítese a seguinte aclaración sobre os documentos requiridos para acreditar o requisito
f) destas:
Para acreditar non ter sido condenado por delito doloso,
requirirase correspondente documento oficial acreditativo
(certificado favorable do Rexistro Central de Penados) ou
declaración xurada para o efecto.
Para acreditar que se obtido o beneficio da rehabilitación
segundo as normas penais e administrativas, requirirase o
correspondente documento oficial acreditativo.
Para acreditar non ter sido separado mediante expediente
disciplinario ou resolución xudicial firme do servizo das admi-
56
Boletín Oficial Provincia de Ourense
nistracións públicas, requirirase declaración xurada para o
efecto.
Xinzo de Limia, 1 de marzo do 2017. O alcalde.
Asdo.: Antonio Pérez Rodríguez.
Nota aclaratoria en relación a las bases reguladoras del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Policía Local de
Xinzo de Limia publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense número 39, de fecha 16 de febrero de 2017.
En relación a la resolución del alcalde en funciones (ex
Decreto 09.02.2017) del Ayuntamiento de Xinzo de Limia de
fecha 10.02.2017, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense número 39, de fecha 16 de febrero de
2017, relativa a las bases reguladoras del proceso selectivo
para el acceso al Cuerpo de Policía Local de Xinzo de Limia: dos
plazas de la categoría de policía, integradas en el grupo C, subgrupo C1, de la escala básica de Administración especial, se
emite la siguiente aclaración sobre los documentos requeridos
para acreditar el requisito f) de estas:
Para acreditar no haber sido condenado por delito doloso, se
requerirá correspondiente documento oficial acreditativo (certificado favorable del Registro Central de Penados) o declaración jurada al efecto.
Para acreditar haber obtenido el beneficio de la rehabilitación según las normas penitenciarias y administrativas, se
requerirá el correspondiente documento oficial acreditativo.
n.º 55 · Mércores, 8 marzo 2017
Para acreditar no haber sido separado mediante expediente
disciplinario o resolución judicial firme del servicio de las administraciones públicas, se requerirá declaración jurada al efecto.
Xinzo de Limia, 1 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Antonio Pérez Rodríguez.
R. 664
mancomunidade de concellos santa Águeda
Anuncio
Corrección de erro
No anuncio publicado no BOP de Ourense n.º 18, con data 23
de xaneiro de 2017, e debido a un erro de transcrición, onde di
“animador sociocultural” debe dicir “educador social”.
Vilamarín, 3 de febreiro de 2017. O presidente.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda
Anuncio
Corrección de error
En el anuncio publicado en el BOP de Ourense n.º 18, de fecha
23 de enero de 2017, y debido a un error de transcripción, donde
dice “animador sociocultural”, debe decir “educador social”.
Vilamarín, 3 de febrero de 2017. El presidente.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
R. 675
Administración: Deputación Provincial · Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 385 166