Kung Yong Nanaisin1

Kung 'Yong Nanaisin
Music & lyrics: Manoling V. Francisco, S.J.
Arrangement: Norman Agatep
q=120
  
 
Intro
G
3


 
     
F. 
7
M.

Em7
G/A


  Bm
F. 
15

   


 
21
F.
G/D
M.
33
a- min

GM7
ha-
M.
 



i- pu-
G/A
  
F. 
ba-
 
 
F. 
  

 
at

kin

D

F#sus
bi- gin
27
G/D
Bm/A GM7

A/G


Bm/A
G/A

 


li-
3
F#m7

 
Krus na lan- da-

 
3

in


sin



G/D
F#m7
    

a- bang a-
D/A
Bm
li-
ay
sa
Bm7
D/A
3
     
     
sa- bay_ ta-
3
a-
      
3
Em7
pan- tu- bos

      
Ga - lak
i- i-

pin
GM7
3

  

    




F#m7
i- nang- kin

Kung 'Yong
  
ko- ro- nang
Bm7
nin
a- a-
D

  
A/G
a- king
Female:
Mong pa- sa-
GM7
F7
F#sus
     



 
    
a- kin
Gm/D


 

3
Em7
Bm/A
F#m7 Bm7
Kung 'Yong na- na- i- sin
ang Krus
Bm
A/G
   


  
tong sa
GM7
D

Male:

    

G/D
ba- li- ka- tin
Kung pi- pi-
A/G
3
F#m7 Bm7

F#7
Bm
  
 


D

F#



ku- in
M.
D
F#sus

kin

F#sus


F#7

 
3
ha- pis ay
  
3
2
     
F. 

Bm
39
M.
GM7
  

'di

 
Bm/A
pan- sin
A/G
F#m7
   

Bm7

sin
3
  

ang 'Yong
na-
i-
Em7
G/A
D
     


G/D
F#sus
F#7
Bm Bm/A GM7
  D
F. 
                  
M.
a-
51
bay
G/A
in
    3
    
F. 

sa- bay
ta
    


M.
  
GM7
 

57
Bm
   
Bm/A
 


Kung pi- pi-
li-
A/G
F#m7

ka-

  

A/G
F#m7 Bm
ka- li- nga- in
ha-
kin

F#7
3
 

 

ha-
pis
ay
F#sus


   


Krus na lan- da-
sin
Lum-
Bm7
 

sin
F#m7
i-


Bm7


'di



G/A
a-
kin


 A/G 3
   



 
 
D


din

 
s'yang
su-
sun-

GM7


pin

GM7



li-


 

Em7
3
     

Ga- lak
ay

    

pan- sin


D/A
a-



3
 Bm/A
 
 
Bm
3
 

F. 
66

a- bang

   
F#m7

   
  


in
3
  
F. 

63
 


   
G/D


3
3
M.
at

 
     


D

    
pa- pa- wi-
M.
a- li- win

        
                 

  Em7

F. 
M.
Ki- ta'y

Kung
    

3
ha- ha- nga rin

s'yang su- sun- din
45
'Yong_
G/D


Kung 'Yong



3
na-
