JULIOL 2007 - etseib

LLISTAT D’ADMESOS AL PROGRAMA DE MÀSTER UNIVERSITARI EN
ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ
La Comissió Acadèmica del Màster ha avaluat totes les sol·licituds rebudes considerant la
correspondència de les competències de la titulació d’accés de l’estudiant amb les competències
del màster juntament amb l’expedient acadèmic de cada candidat.
Aquesta llista és informativa i no vinculant mentre l’estudiantat no compleixi les condicions
acadèmiques següents: tenir condició de titulats i haver pagat els 300€ de l’avançament de
matrícula abans del 27 de juliol.
LLISTAT ADMESOS
ACOSTA SÁNCHEZ, DIEGO ALEJANDRO
AGULLÓ DE ANDRÉS, VICENT
ALFOCEA ROIG, GEMMA
ALONSO ITURRICHA, AITOR
BARTOLOME ESCUDERO, VICTOR
BOLIVAR LOPEZ, LLUIS
BORDAS PEREZ, ANGELA
CASTELLANO BUENO, XAVIER
CUSHICÓNDOR COLLAGUAZO, DANIEL
DE ERAUSQUIN MARSAL, BLANCA
FACCHINI AMONDARAIN, MARCO
FERNANDEZ MARTIN, DANIEL
FULLANA ROTGER, CRISTINA
GALLEGO NAYA, JOSE ALBERTO
GARCIA FALCO, ADRIÀ
GARCÍA GARCÍA, NOELIA
GARRALDA DEL VILLAR, PEDRO
GASCA PLA, POL
GUINDULAIN LEBRERO, ALICIA
HERNÁNDEZ DELGADILLO, SERGIO
HUERTAS GAJA, PAULA
ILLA MATESANZ, ROSER
LIVINALLI JAIMES, JUAN GUILLERMO
LÓPEZ GRANADAL, SHEILA
MACIAS JUNG, VICTOR
MARTÍ ARTIGUES, ANTONIO
MATAS SOLER, BERNAT
MELENDREZ RIVERA, KARLA BELEN
NAVAS SAMPERE, PABLO JOSEMARI
NOYA URGELL, FERRAN
PEREZ SANMARTÍN, ALEJANDRO
PINTOR FÉLEZ, GUILLERMO
1 de 8
POLO REYES, MARCO
PRATS BOTA, ARNAU
PUJADAS LORENTE, MANEL
RABASA MARTÍNEZ, VÍCTOR
REVUELTA ARNAO, ANA MARÍA
REYES REYES, LARA
SANCHEZ MIR, JORDI
SANCHEZ OLMOS, VICTOR
SANZ ALGABA, ERIC
SIMON PUIGPINOS, SERGI
SOLER DÍAZ, VÍCTOR
TRIAS PLANELLA, MARC
TRIGINER COLL, CRISTINA
TRILLO VEGA, DANIEL
VALENCIA BERNAL, OSWALDO SEBASTIAN
VALENZUELA INOSTROZA, JUAN EDUARDO
VELASCO RUIZ, ANA
VERGES PALLEJA, AKOT
VILLARROYA PASCUA, ÁNGEL
VILLEGAS MARTÍN, PABLO
VIVAS CRISOL, MARIA
ZAMORA RIESCO, RAFAEL
LISTAT DE NO ADMESOS (consulteu el motius de la no admissió a través de l’aplicatiu
d’admissions)
ACEDO TORRES, MARIA
BERGEL GOMEZ, RAMON
DELGADO MARTINEZ, JULIAN ANDRES
JOUDAKI , ELHAM
MAETZ , ALISIA
MAS CRUZ, ARIANNA
MICHELANGELI ORTIZ, GUSTAVO
OCHOA NÚÑEZ, JOSÉ RAMÓN
PICON ALVAREZ, RAMON
PRIOR PALOMARES, VIRGINIA
THOMAS , FRANCOISE JESSICA
ZALDIVAR ALONSO, CLARA
2 de 8
DATA I LLOC DE MATRÍCULA
L’estudiant no graduat a l’ETSEIB caldrà que s’hi presenti
el dimarts 8 de setembre (*) a les 10:00 h a l’Aula Capella (Av. Diagonal 647, planta baixa)
L’estudiant admès, que hagi realitzat els seus estudis previs a l’ETSEIB i que, per tant, no
ha de portar cap documentació, podrà matricular-se per e-Secretaria el 8 de setembre. Cal
tenir en compte que per poder-ho fer, caldrà estar titulat (tenir condició de titulat i haver pagat
els 300€ de l’avançament de matrícula) abans del dia 31 de juliol.
(*) Hi ha previstos 2 dies extraordinaris de matrícula (els dijous 17 de setembre i 1 d’octubre)
exclusivament per a aquells estudiants que estan en tràmits de titular-se. Es mantindrà l’ordre de
matrícula del llistat provisional d’admesos. Més enllà d’aquestes dates no es podrà matricular
cap estudiant.
Important: cal acceptar o rebutjar la plaça a l’aplicatiu de preinscripció abans del 19 de
juliol. Tot i haver acceptat la plaça i estar en condicions de poder matricular-se, si el dia 8
de setembre no us matriculeu, la plaça assignada serà lliurada als candidats de la llista
d’espera.
Aquell estudiant, que estigui admès a un doble màster, ha d’acceptar la plaça als dos màsters i
abonar els 300 € d’avançament de matrícula de cada màster i el dia 8 de setembre haurà de
matricular les assignatures del Màster Universitari en Enginyeria Industrial i les assignatures del
segon
màster.
Consulteu
els
itineraris
del
doble
màster
a: https://muei.etseib.masters.upc.edu/dobles%20titulacions
Altra informació:



Les classes començaran el 14 de setembre
Els horaris de les assignatures estaran disponibles a:
http://guiadocent.etseib.upc.edu/guiadocent/profile/default/index.php?show=masters&la
ng=ca
Podeu consultar el plànol de situació i els transports públics de la zona al següent lloc
web: http://maps.upc.edu/?iU=412&lang=ca
INFORMACIÓ RELLEVANT PER A LA MATRÍCULA
La documentació a aportar dependrà del centre o de la universitat on s’hagi obtingut el títol que
dóna accés al màster:
Centres de la UPC (no ETSEIB):


Fotocopia del DNI, NIE o passaport
Currículum Vitae
Altres universitats de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).



•
3 de 8
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Currículum Vitae.
Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé el
comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.
Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les
assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de
cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per
l’estudiant.
Altres universitats o altres institucions d’educació superior estrangeres (no EEES)




Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Currículum Vitae
Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d’homologació del títol que
dóna accés al màster.
Si el títol no està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del
document emès per la universitat o institució on s’ha obtingut el títol o per l’autoritat del
país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una
durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en
aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d’estudis dóna
accés aquest títol.
Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les
assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de
cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de
qualificacions aplicat.
´
Acreditació d’idioma:
•
•
Nivell B1 de castellà (si el/la estudiant prové de un país de parla no hispana): per als
Màster universitari en Enginyeria Química, Màster universitari en Ciència i Enginyeria de
Materials, Màster universitari en Supply Chain, Transport i Mobilitat, Màster universitari
en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals, Màster universitari en
Enginyeria de Organització i Màster universitari en Enginyeria de Automoció
Nivell B2 de anglès: Màster universitari en Supply Chain, Màster universitari en
Automàtica i Robòtica y Màster universitari en Enginyeria Nuclear
Consulti el següent link per a comprovar els certificats
vàlids: http://www.upc.edu/slt/acredita/taulaB2
Important: Tots els documents expedits en països de fora del Espai Europeu d’Educació
Superior han d’estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.
PERÍODE D’AL·LEGACIONS
En cas de desacord amb aquesta resolució, el candidat pot presentar al·legacions per escrit
mitjançant instància general adreçada a l’ETSEIB que trobareu en aquest enllaç lliurada
personalment al SIAE o bé per correu electrònic a [email protected]
Període d’al·legacions del 14 al 27 de juliol (ambdós inclosos)
Barcelona, 14 de juliol de 2015
4 de 8
LISTADO DE ADMITIDOS EN EL PROGRAMA DE MÁSTER UNIVERSITARIO
EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN
La Comisión Académica del Master ha evaluado todas las solicitudes recibidas considerando la
correspondencia de las competencias dela titulación de acceso del estudiante con las
competencias del máster así como el expediente académico.
Esta lista es informativa y no vinculante mientras el estudiante no cumpla las condiciones
académicas siguientes: tener la condición titulado y acreditarlo documentalmente así como haber
abonado los 300 € del anticipo de matrícula antes del 27 de julio.
LISTADO DE ADMITIDOS
ACOSTA SÁNCHEZ, DIEGO ALEJANDRO
AGULLÓ DE ANDRÉS, VICENT
ALFOCEA ROIG, GEMMA
ALONSO ITURRICHA, AITOR
BARTOLOME ESCUDERO, VICTOR
BOLIVAR LOPEZ, LLUIS
BORDAS PEREZ, ANGELA
CASTELLANO BUENO, XAVIER
CUSHICÓNDOR COLLAGUAZO, DANIEL
DE ERAUSQUIN MARSAL, BLANCA
FACCHINI AMONDARAIN, MARCO
FERNANDEZ MARTIN, DANIEL
FULLANA ROTGER, CRISTINA
GALLEGO NAYA, JOSE ALBERTO
GARCIA FALCO, ADRIÀ
GARCÍA GARCÍA, NOELIA
GARRALDA DEL VILLAR, PEDRO
GASCA PLA, POL
GUINDULAIN LEBRERO, ALICIA
HERNÁNDEZ DELGADILLO, SERGIO
HUERTAS GAJA, PAULA
ILLA MATESANZ, ROSER
LIVINALLI JAIMES, JUAN GUILLERMO
LÓPEZ GRANADAL, SHEILA
MACIAS JUNG, VICTOR
MARTÍ ARTIGUES, ANTONIO
MATAS SOLER, BERNAT
MELENDREZ RIVERA, KARLA BELEN
NAVAS SAMPERE, PABLO JOSEMARI
5 de 8
NOYA URGELL, FERRAN
PEREZ SANMARTÍN, ALEJANDRO
PINTOR FÉLEZ, GUILLERMO
POLO REYES, MARCO
PRATS BOTA, ARNAU
PUJADAS LORENTE, MANEL
RABASA MARTÍNEZ, VÍCTOR
REVUELTA ARNAO, ANA MARÍA
REYES REYES, LARA
SANCHEZ MIR, JORDI
SANCHEZ OLMOS, VICTOR
SANZ ALGABA, ERIC
SIMON PUIGPINOS, SERGI
SOLER DÍAZ, VÍCTOR
TRIAS PLANELLA, MARC
TRIGINER COLL, CRISTINA
TRILLO VEGA, DANIEL
VALENCIA BERNAL, OSWALDO SEBASTIAN
VALENZUELA INOSTROZA, JUAN EDUARDO
VELASCO RUIZ, ANA
VERGES PALLEJA, AKOT
VILLARROYA PASCUA, ÁNGEL
VILLEGAS MARTÍN, PABLO
VIVAS CRISOL, MARIA
ZAMORA RIESCO, RAFAEL
LLISTADO NO ADMITIDOS (consulte el motivo de la no admisión a través del aplicativo de
admisiones)
ACEDO TORRES, MARIA
BERGEL GOMEZ, RAMON
DELGADO MARTINEZ, JULIAN ANDRES
JOUDAKI , ELHAM
MAETZ , ALISIA
MAS CRUZ, ARIANNA
MICHELANGELI ORTIZ, GUSTAVO
OCHOA NÚÑEZ, JOSÉ RAMÓN
PICON ALVAREZ, RAMON
PRIOR PALOMARES, VIRGINIA
THOMAS , FRANCOISE JESSICA
ZALDIVAR ALONSO, CLARA
6 de 8
FECHA Y LUGAR DE MATRÍCULA
Los estudiantes no titulados en la ETSEIB deberán presentarse el martes 8 de
septiembre (*) a las 10:00 en el Aula Capella (Av. Diagonal 647, planta baja)
Los estudiantes admitidos, que hayan realizado sus estudios previos en la ETSEIB y que,
por tanto, no deben entregar documentación alguna, podrán matricularse por e-Secretaría el
8 de septiembre. Hay que tener en cuenta que para poder hacerlo, es imprescindible tener la
condición de titulado y acreditarlo documentalmente antes del día 31 de Julio. También es
necesario haber abonado los 300 € del anticipo de matrícula
(*) Se han previsto dos días extraordinarios de matrícula (los jueves 17 de septiembre y 1 de
octubre) exclusivamente para aquellos estudiantes que están en trámites para titularse.
Posteriormente a esta fecha no se podrán formalizar matrículas.
Importante: cada estudiante deberá aceptar o rechazar la plaza en el aplicativo de
preinscripción antes del 19 de julio. Si aun habiendo aceptado la plaza y a pesar de estar
en condiciones de matricularse, el día 8 de septiembre no se matricula, su plaza será
otorgada a otro candidato de la lista de espera.
Por otra parte, aquellos estudiantes que estén admitidos en un doble máster, deben aceptar la
plaza en ambos másteres y abonar los respectivos 300€ de anticipo de matrícula de cada uno
así como matricularse de las asignaturas del master universitario en Ingeniería Industrial y de las
asignaturas del segundo máster. Consultar los itinerarios doble máster:
https://muei.etseib.masters.upc.edu/dobles-titulaciones/dobles-titulaciones?set_language=es
Otra información
 Las clases empezarán el 14 de septiembre.
 Los horarios de las asignaturas están disponibles en:
http://guiadocent.etseib.upc.edu/guiadocent/profile/default/index.php?show=masters&la
ng=es
 Podéis consultar el mapa de situación y los transportes públicos de la zona en el
siguiente web: http://maps.upc.edu/?iU=412&lang=es

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA MATRÍCULA
La documentación que se deberá aportar dependerá del centro o de la universidad donde se
haya obtenido el que da acceso al máster:
Centros de la UPC (no ETSEIB):


Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte
Currículum Vitae
Otras universidades del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES):



7 de 8
Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.
Currículum Vitae
Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) del título que da acceso al máster o bien
el comprobante de haber pagado los derechos de expedición.


Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) de un certificado académico donde
consten las asignaturas cursadas con las calificaciones y el número de
crédito/horas de cada una. Este certificado también tiene que reflejar la media global
obtenida por el estudiante.
Acreditación de nivel B.2 de inglés. Consulte el siguiente link para comprobar los
certificados válidos: http://www.upc.edu/slt/acredita/taulaB2
Otras universidades u otras instituciones de educación superior extranjeras (no EEES)




Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.
Currículum Vitae
Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) de la credencial de homologación del título
que da acceso al máster.
Si el título no está homologado, se deber presentar el original y fotocopia (o fotocopia
compulsada) del documento emitido por la universidad o institución donde se ha obtenido
el título o por la autoridad del país correspondiente en la materia. Este documento debe
acreditar que el título obtenido tiene una duración de cómo mínimo 3 años y que permite
acceder a estudios de postgrado (máster) en ese país. Si esto no es posible, se debe
indicar a qué nivel superior de estudios da acceso ese título.
Original y fotocopia (o fotocopia compulsada) de un certificado académico donde
consten las asignaturas cursadas, con las calificaciones y el número de
créditos/horas de cada una. Este certificado también debe contener información sobre
el sistema de calificación aplicada.
Importante: Todos los documentos expedidos en países de fuera del Espacio Europeo de
Educación Superior deben estar legalizados por vía diplomática o con la correspondiente
apostilla.
Acreditación de idioma:
•
•
Nivel B1 de castellano (si el/la estudiante proviene de un país de habla no hispana):
para los Máster universitario en Ingeniería Química, Máster universitario en Ciencia e
Ingeniería de Materiales, Máster universitario en Supply Chain, Transporte y Movilidad,
Máster universitario en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos
Laborales, Máster universitario en Ingeniería de Organización y Máster universitario en
Ingeniería de Automoción
Nivel B2 de inglés: Máster universitario en Supply Chain, Máster universitario en
Automática y Robótica y Máster universitario en Ingeniería Nuclear
Consulte
el
siguiente
link
para
válidos: http://www.upc.edu/slt/acredita/taulaB2
comprobar
los
certificados
PERÍODO DE ALEGACIONES
En caso de desacuerdo con esta resolución, el candidato/a puede presentar alegaciones por
escrito mediante instancia la general dirigida a la ETSEIB que encontraréis en el siguiente enlace,
entregándola personalmente en el SIAE o bien enviándola por correo electrónico
a [email protected]
Período de alegaciones del 14 al 27 de julio (ambos inclusive)
Barcelona, 14 de julio de 2015
8 de 8