RESOLUCIÓ de 29 de juny del 2015, del rector, per la qual s`ordena

Num. 7561 / 01.07.2015
Universitat Miguel Hernández d’Elx
20908
Universidad Miguel Hernández de Elche
RESOLUCIÓ de 29 de juny del 2015, del rector, per la
qual s’ordena la publicació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i
Servicis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i la
seua publicació íntegra. [2015/6143]
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2015, del rector, por
la que se ordena la publicación de la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad Miguel Hernández
de Elche, y su publicación íntegra. [2015/6143]
Publicada, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data
27 de desembre de 2011, Resolució Rectoral de data 21 de desembre de
2011, per la qual s’ordenava la publicació íntegra de la Relació de Llocs
de Treball del Personal d’Administració i Servicis d’esta Universitat
Miguel Hernández d’Elx, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 6 de març de 2012 la correcció d’errors a la mateixa, i, en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 31 de juliol de 2012
la seua modificació.
Aprovada, per Consell de Govern d’esta Universitat Miguel
Hernández d’Elx en sessions celebrades en data 25 de novembre de
2014, 27 de maig i 25 de juny de 2015, i, pel Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, en sessions celebrades en data 17 de
desembre de 2014 i 29 de juny de 2015, la modificació de la Relació de
Llocs de Treball del Personal d’Administració i Servicis d’esta Universitat Miguel Hernández d’Elx en virtut de les competències atribuïdes
pels Estatuts d’esta Universitat.
Una vegada complit el tràmit d’informació als representants dels
treballadors, previst en normativa vigent, i consensuada en la seua
totalitat la modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal
d’Administració i Servicis d’esta Universitat Miguel Hernández d’Elx.
En compliment del que disposen els articles 41 i concordants de la
Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana.
Tenint en consideració que les modificacions que són objecte de
publicació amb la present resolució, no suposen cap increment, ni de
massa salarial, ni d’efectius de personal, i que s’emmarca, conseqüentment, dins dels paràmetres establits per les corresponents de Lleis de
Pressupostos per a l’anualitat 2015, resolc:
Publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha
27 de diciembre de 2011, Resolución Rectoral de fecha 21 de diciembre
de 2011, por la que se ordenaba la publicación íntegra de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de
esta Universidad Miguel Hernández de Elche, en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana de fecha 6 de marzo de 2012 la corrección de
errores a la misma, y, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de
fecha 31 de julio de 2012 su modificación.
Aprobada, por Consejo de Gobierno de esta Universidad Miguel
Hernández de Elche en sesiones celebradas en fecha 25 de noviembre
de 2014, 27 de mayo y 25 de junio de 2015, y, por el Consejo Social de
la Universidad Miguel Hernández de Elche, en sesiones celebradas en
fecha 17 de diciembre de 2014 y 29 de junio de 2015, la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y
Servicios de esta Universidad Miguel Hernández de Elche en virtud de
las competencias atribuidas por los Estatutos de esta Universidad.
Una vez cumplido el trámite de información a los representantes
de los trabajadores, previsto en normativa vigente, y consensuada en
su totalidad la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios de esta Universidad Miguel
Hernández de Elche.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 41 y concordantes
de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana
Teniendo en consideración que las modificaciones que son objeto
de publicación con la presente resolución, no suponen ningún incremento, ni de masa salarial, ni de efectivos de personal, y que se enmarca,
consecuentemente, dentro de los parámetros establecidos por las correspondientes de Leyes de Presupuestos para la anualidad 2015, resuelvo:
Primer
Ordenar la publicació de la modificació de la Relació de Llocs de
Treball del Personal d’Administració i Servicis de la Universitat Miguel
Hernández d’Elx, en els termes que consten en l’annex I.
Primero
Ordenar la publicación de la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, en los términos que constan en el anexo I.
Segon
Ordenar la publicació íntegra de la Relació de Llocs de Treball del
Personal d’Administració i Servicis de la Universitat Miguel Hernández
d’Elx, en els termes que consten en l’annex II.
Segundo
Ordenar la publicación íntegra de la Relación de Puestos de Trabajo
del Personal de Administración y Servicios de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, en los términos que constan en el anexo II
Tercer
Els seus efectes econòmics i administratius seran els que correspongan el dia següent al de su publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercero
Los efectos económicos y administrativos de la misma serán los que
correspondan el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana.
Quart
Contra esta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la seua publicació, davant del Jutjat del
Contenciós Administratiu número 1 d’Elx, de conformitat amb el que
disposen els articles 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracións Públiques i del procediment
Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener.
Cuarto
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciónes Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero.
No obstante, las personas interesadas podrán interponer un recurso
de reposición ante el rector en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación; en este caso no se podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo mencionado en el párrafo anterior hasta que no recaiga un resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
No obstant això, les persones interessades podran interposar un
recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes comptat
des de l’endemà de la seua publicació; en este cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mencionat en el paràgraf anterior
fins que no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició, d’acord amb els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracións Públiques i
Num. 7561 / 01.07.2015
20909
del procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de
13 de gener.
Elx, 29 de juny de 2015.– El rector: Jesús T. Pastor Ciurana.
ANNEX I
Modificació de la relació de llocs de treball del personal
d’administració i servicis de la universitat Miguel Hernández d’Elx
1. Modificació de la denominació dels llocs següents:
ID_
PLAÇA
F55018
F55426
F55170
F55374
F55270
F55119
F55333
F55271
F55287
F55385
F55231
F55284
F55118
F55237
F55518
F55524
RPT 2012
NOVA RPT
Lletrat-cap
Tècnic de administració
Tècnic mitjà de Laboratori
Tècnic mitjà
Tècnic mitjà
Tècnic mitjà
Tècnic mitjà
Tècnic mitjà
Especialista tècnic
Director de Servici
Tècnic de Comunicació
Tècnic Mitjà de Traducció
Tècnic Mitjà de Infraestructures
Tècnic Mitjà de Infraestructures
Tècnic Mitjà de Infraestructures
Tècnic Mitjà de Infraestructures
Tècnic Mitjà de Laboratori
Especialista Tècnic de
Infraestructures
Especialista tècnic
Especialista Tècnic de
Infraestructures
Especialista tècnic
Especialista Tècnic de
Infraestructures
Especialista tècnic
Especialista Tècnic de
Infraestructures
Especialista tècnic
Especialista Tècnic de
Laboratori
Especialista tècnic
Especialista Tècnic de
Laboratori
Especialista tècnic de Laboratori Especialista Tècnic de
Comunicació
Especialista tècnic de Laboratori Especialista Tècnic de
Infraestructures
2. Canvi de naturalesa dels següents llocs
ID_
PLAÇA
F55010
F55004
F55006
F55008
F55347
F55009
F55003
F55002
F55005
DES1_PLAÇA
Secretaria de càrrec
Secretaria de càrrec
Secretaria de càrrec
Secretaria de càrrec
Secretaria de càrrec
Secretaria de càrrec
Secretaria del president
Secretaria del rector
Secretario de càrrec
Amb les retribucions
corresponents al lloc de:
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E042
C1
18
E031
ciónes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero
Elche, 29 de junio de 2015.– El rector: Jesús T. Pastor Ciurana.
ANEXO I
Modificación de la relación de puestos de trabajo del personal de
administración y servicios de la universidad Miguel Hernández de Elche
1. Modificación de la denominación de los siguientes puestos:
ID_
PLAZA
F55018
F55426
F55170
F55374
F55270
F55119
F55333
F55271
F55287
RPT 2012
NUEVA RPT
Letrado-jefe
Técnico de administración
Técnico medio de Laboratorio
Técnico medio
Técnico medio
Técnico medio
Técnico medio
Técnico medio
Especialista técnico
Director de Servicio
Técnico de Comunicación
Técnico Medio de Traducción
Técnico Medio de Infraestructuras
Técnico Medio de Infraestructuras
Técnico Medio de Infraestructuras
Técnico Medio de Infraestructuras
Técnico Medio de Laboratorio
Especialista Técnico de
Infraestructuras
Especialista Técnico de
Infraestructuras
Especialista Técnico de
Infraestructuras
Especialista Técnico de
Infraestructuras
Especialista Técnico de
Laboratorio
Especialista Técnico de
Laboratorio
Especialista Técnico de
Comunicación
Especialista Técnico de
Infraestructuras
F55385 Especialista técnico
F55231 Especialista técnico
F55284 Especialista técnico
F55118 Especialista técnico
F55237 Especialista técnico
F55518 Especialista técnico de
Laboratorio
F55524 Especialista técnico de
Laboratorio
2. Cambio de naturaleza de los siguientes puestos
ID_
PLAZA
F55010
F55004
F55006
F55008
F55347
F55009
F55003
F55002
F55005
DES1_PLAZA
Secretaria de cargo
Secretaria de cargo
Secretaria de cargo
Secretaria de cargo
Secretaria de cargo
Secretaria de cargo
Secretaria del presidente
Secretaria del rector
Secretario de cargo
Con las retribuciones correspondientes al puesto de:
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E031
C1
18
E042
C1
18
E031
O, si el personal que els ocupa és funcionari de carrera, les retribucions bàsiques a percebre, seran les que li corresponguen pel grup de
titulació de què siga titular.
O, si el personal que los ocupa es funcionario de carrera, las retribuciones básicas a percibir, serán las que le correspondan por el grupo
de titulación del que sea titular.
3. Canvi d’administració i escala dels següents llocs
Per a la dita adaptació els titulars del lloc hauran de realitzar els
corresponents cursos d’adaptació respecte d’això.
3. Cambio de administración y escala de los siguientes puestos
Para dicha adaptación los titulares del puesto deberán realizar los
correspondientes cursos de adaptación al respecto.
A. El lloc AJUDANT DE SERVICIS NÚM. 55252, queda definit
en els termes següents:
NÚM. DE LLOC: F55252
DESTÍ: Unitat de Documentació, Arxiu i Registre
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar Administratiu
GRUP: C
A. El puesto AYUDANTE DE SERVICIOS Núm. 55252, queda
definido en los términos siguientes:
NÚM. DE PUESTO: F55252
DESTINO: Unidad de Documentación, Archivo y Registro
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo
GRUPO: C
Num. 7561 / 01.07.2015
SUBGRUP: C1/C2
NIVELL COMPLEMENT DESTÍ: 14
NIVELL COMPLEMENT ESPECÍFIC: 24
Naturalesa: FAG SP: C
Escala: 22/26
20910
SUBGRUPO: C1/C2
NIVEL COMPLEMENTO DESTINO: 14
NIVEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 24
Naturaleza: FAG SP: C
Escala: 22/26
B. El lloc ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI NÚM.
55205, queda definit en els termes següents:
NÚM. DE LLOC: 55205
DESTÍ: CAMPUS DE SANT JOAN d’ALACANT – CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Gestor Administratiu
GRUP: C
SUBGRUP: C1
NIVELL COMPLEMENT DESTÍ: 18
NIVELL COMPLEMENT ESPECÍFIC: 28
Naturalesa: FAG SP: C
Escala: 22
B. El puesto ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
Núm. 55205, queda definido en los términos siguientes:
NÚM. DE PUESTO: 55205
DESTINO: CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT – CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Gestor Administrativo
GRUPO: C
SUBGRUPO: C1
NIVEL COMPLEMENTO DESTINO: 18
NIVEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 28
Naturaleza: FAG SP: C
Escala: 22
C. El lloc AUXILIAR DE SERVICIS GENERALS NÚM. 55158,
queda definit en els termes següents:
NÚM. DE LLOC: 55158
DESTÍ: BIBLIOTECA-SECCIÓ CAMPUS ORIOLA
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar de Servicis Bibliogràfics
C. El puesto AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Núm.
55158, queda definido en los términos siguientes:
NÚM. DE PUESTO: 55158
DESTINO: BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS ORIHUELA
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Auxiliar de Servicios Bibliográficos
GRUPO: C
SUBGRUPO: C1/C2
NIVEL COMPLEMENTO DESTINO: 14
NIVEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 24
Naturaleza: FAE SP: C
Escala: 23/27
GRUP: C
SUBGRUP: C1/C2
NIVELL COMPLEMENT DESTÍ: 14
NIVELL COMPLEMENT ESPECÍFIC: 24
Naturalesa: FAE SP: C
Escala: 23/27
D. Els llocs AUXILIAR DE SERVICIS GENERALS NÚM.55109,
55110 I 55159 queden definit en els termes següents:
NÚM. DE LLOC: F55109
DESTÍ: CAMPUS D’ELX, CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar
GRUP: C
SUBGRUP: C1/C2
NIVELL COMPLEMENT DESTÍ: 14
NIVELL COMPLEMENT ESPECÍFIC: 20
Naturalesa: FAG SP: C
Escala: 22/26
D. Los puestos AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Núm.55109, 55110 Y 55159 quedan definido en los términos siguientes:
NÚM. DE PUESTO: F55109
DESTINO: CAMPUS DE ELCHE, CENTRO DE GESTIÓN DE
CAMPUS
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Auxiliar
GRUPO: C
SUBGRUPO: C1/C2
NIVEL COMPLEMENTO DESTINO: 14
NIVEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 20
Naturaleza: FAG SP: C
Escala: 22/26
NÚM. DE LLOC: F55110
DESTÍ: CAMPUS DE SANT JOAN d’ALACANT – CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar
GRUP: C
SUBGRUP: C1/C2
NIVELL COMPLEMENT DESTÍ: 14
NIVELL COMPLEMENT ESPECÍFIC: 20
Naturalesa: FAG SP: C
Escala: 22/26
NÚM. DE PUESTO: F55110
DESTINO: CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT – CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Auxiliar
GRUPO: C
SUBGRUPO: C1/C2
NIVEL COMPLEMENTO DESTINO: 14
NIVEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 20
Naturaleza: FAG SP: C
Escala: 22/26
NÚM. DE LLOC: 55159
DESTÍ: CAMPUS D’ORIOLA, CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar
GRUP: C
SUBGRUP: C1/C2
NIVELL COMPLEMENT DESTÍ: 14
NIVELL COMPLEMENT ESPECÍFIC: 20
Naturalesa: FAG SP: C
Escala: 22/26
NÚM. DE PUESTO: 55159
DESTINO: CAMPUS DE ORIHUELA, CENTRO DE GESTIÓN
DE CAMPUS
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Auxiliar
GRUPO: C
SUBGRUPO: C1/C2
NIVEL COMPLEMENTO DESTINO: 14
NIVEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 20
Naturaleza: FAG SP: C
Escala: 22/26
E. El lloc TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ NÚM. 55071, queda
definit en els termes següents:
NÚM. DE LLOC: 55071
DESTÍ: Servici de Comunicació. Secció Ràdio
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic de Comunicació
GRUP: A
SUBGRUP: A1/
E. El puesto TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Núm. 55071,
queda definido en los términos siguientes:
NÚM. DE PUESTO: 55071
DESTINO: Servicio de Comunicación. Sección Radio
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Técnico de Comunicación
GRUPO: A
SUBGRUPO: A1/A2
Num. 7561 / 01.07.2015
20911
NIVELL COMPLEMENT DESTÍ: 24
NIVELL COMPLEMENT ESPECÍFIC: 38
Naturalesa: FAE SP: C
Escala: 32/30
NIVEL COMPLEMENTO DESTINO: 24
NIVEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 38
Naturaleza: FAE SP: C
Escala: 32/30
F. El lloc TÈCNIC MITJÀ D’ADMINISTRACIÓ NÚM. 55322,
queda definit en els termes següents:
NÚM. DE LLOC: 55322
DESTÍ: Servici de Comunicació. Secció Premsa i TV
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic mitjà de comunicació
GRUP: A
SUBGRUP: A2/C1
NIVELL COMPLEMENT DESTÍ: 22
NIVELL COMPLEMENT ESPECÍFIC: 30
Naturalesa: FAE SP: C
Escala: 30/31
F. El puesto TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN Núm.
55322, queda definido en los términos siguientes:
Núm. DE PUESTO: 55322
DESTINO: Servicio de Comunicación. Sección Prensa y TV
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Técnico medio de comunicación
GRUPO: A
SUBGRUPO: A2/C1
NIVEL COMPLEMENTO DESTINO: 22
NIVEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 30
Naturaleza: FAE SP: C
Escala: 30/31
4. Transformació de llocs
Amb la finalitat de cobrir necessitats organitzatives en l’àmbit d’esta Universitat, es procedeix, amb els llocs que es relacionen a continuació:
4. Transformación de puestos
Con la finalidad de cubrir necesidades organizativas en el ámbito
de esta Universidad, se procede, con los puestos que se relacionan a
continuación:
ID_
DES1_PLAÇA
PLAÇA
CLASIFICACIÓ
ID_
DES1_PLAZA
PLAZA
CLASIFICACIÓN
F55036 Vicegerent
A1
30
E050
F55036 Vicegerente
A1
30
E050
F55528 Director d’àrea
A1
30
E050
F55528 Director de área
A1
30
E050
F55232 Arquitecte
A1
26
E048
F55232 Arquitecto
A1
26
E048
F55445 Tècnic d’unitat administrativa
A1
A2
24
E045
F55445 Técnico de unidad administrativa
A1
A2
24
E045
F55039 Tècnic superior administració
A1
26
E042
F55039 Técnico superior administración
A1
26
E042
F55048 Tècnic superior de Laboratori
A1
26
E042
F55048 Técnico superior de Laboratorio
A1
26
E042
F55091 Tècnic superior de prevenció
A1
26
E042
F55091 Técnico superior de prevencion
A1
26
E042
F55306 Tècnic superior de prevenció
A1
26
E042
F55306 Técnico superior de prevencion
A1
26
E042
F55111 Conductor
C1
16
E045
F55111 Conductor
C1
16
E045
F55194 Gestor administratiu
C1
18
E028
F55194 Gestor administrativo
C1
18
E028
F55475 Gestor administratiu
C1
18
E028
F55475 Gestor administrativo
C1
18
E028
F55099 Gestor administratiu
C1
18
E028
F55099 Gestor administrativo
C1
18
E028
F55152 Gestor administratiu
C1
18
E028
F55152 Gestor administrativo
C1
18
E028
F55197 Cap de taller
C1
18
E028
F55197 Jefe de taller
C1
18
E028
F55067 Auxiliar administratiu
C1
C2
14
E024
F55067 Auxiliar administrativo
C1
C2
14
E024
F55254 Auxiliar administratiu
C1
C2
14
E024
F55254 Auxiliar administrativo
C1
C2
14
E024
F55357 Auxiliar administratiu
C1
C2
14
E024
F55357 Auxiliar administrativo
C1
C2
14
E024
A su trasformación en:
A la seua trasformació en:
ID_
PLAÇA
F55036
F55528
F55232
F55445
F55039
F55048
F55091
F55306
F55111
F55194
F55475
F55099
F55152
F55197
F55067
F55254
DES1_PLAÇA
Tècnic de infraestructures (1)
Director de servici
Tècnic de infraestructures (2)
Tècnic d’administració
Tècnic d’administració
Tècnic de Laboratori
Tècnic de prevenció (3)
Tècnic de prevenció(4)
Tècnic de taller
Secretaria del defensor universitari,
(eventual)
Gestor d’unitat administrativa
Gestor d’unitat administrativa
Tècnic mitjà d’administració
Conductor, (eventual)
Tècnic mitjà d’administració
Tècnic mitjà d’administració
24
27
24
24
24
24
24
24
18
E038
E048
E038
E038
E038
E038
E038
E038
E028
ID_
PLAZA
F55036
F55528
F55232
F55445
F55039
F55048
F55091
F55306
F55111
18
E031
F55194
22
22
22
18
22
22
E035
E035
E030
E045
E030
E030
F55475
F55099
F55152
F55197
F55067
F55254
CLASSIFICACIÓ
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
C1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1
A2
A2
A2
C1
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C1
DES1_PLAZA
Técnico de infraestructuras (1)
Director de servicio
Técnico de infraestructuras (2)
Técnico de administración
Técnico de administración
Técnico de Laboratorio
Técnico de prevención (3)
Técnico de prevención(4)
Técnico de taller
Secretaria del defensor universitario,
(eventual)
Gestor de unidad administrativa
Gestor de unidad administrativa
Técnico medio de administración
Conductor, (eventual)
Técnico medio de administración
Técnico medio de administración
CLASIFICACIÓN
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
C1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1
A2
A2
A2
C1
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C1
24
27
24
24
24
24
24
24
18
E038
E048
E038
E038
E038
E038
E038
E038
E028
18
E031
22
22
22
18
22
22
E035
E035
E030
E045
E030
E030
Num. 7561 / 01.07.2015
F55357 Tècnic mitjà d’administració
20912
A1
A2
24
E038
F55357 Técnico de administración
A1
A2
24
E038
(1*) Per a l’accés al subgrup A1, es requerix la titulació d’Enginyer
Industrial, Enginyer de Camins, Canals i Ports o els seus equivalents.
Per a l’accés al subgrup A2, es requerix la titulació d’Enginyer Tècnic
Industrial, Enginyer Tècnic de Camins, Canals i Ports o els seus equivalents.
(2*) Per a l’accés al subgrup A1, es requerix la titulació d’Arquitecte o el seu equivalent. Per a l’accés al subgrup A2, es requerix la
titulació d’Arquitecte Tècnic o el seu equivalent.
(3*) Per a l’accés al subgrup A1 o A2, es requerix Llicenciatura o
Enginyeria Superior o Diplomatura o Enginyeria Tècnica i el Màster o
equivalent en Prevenció de Riscos Laborals en l’especialitat d’Higiene Industrial, o Seguretat en el Treball, o Ergonomia i Psicosociologia
Aplicada
(4*) *) Per a l’accés al subgrup A1 o A2, es requerix Llicenciatura
o Enginyeria Superior o Diplomatura o Enginyeria Tècnica i el Màster
o equivalent en Prevenció de Riscos Laborals en l’especialitat d’Higiene Industrial, o Seguretat en el Treball, o Ergonomia i Psicosociologia
Aplicada
(1*) Para el acceso al subgrupo A1, se requiere la titulación de
Ingeniero Industrial, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o sus
equivalentes. Para el acceso al subgrupo A2, se requiere la titulación de
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Caminos, Canales y
Puertos o sus equivalentes.
(2*) Para el acceso al subgrupo A1, se requiere la titulación de
Arquitecto o su equivalente. Para el acceso al subgrupo A2, se requiere
la titulación de Arquitecto Técnico o su equivalente.
(3*) Para el acceso al subgrupo A1 o A2, se requiere Licenciatura
o Ingeniería Superior o Diplomatura o Ingeniería Técnica y el Master o
equivalente en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de
Higiene Industrial, o Seguridad en el Trabajo, o Ergonomía y Psicosociología Aplicada
(4*) Para el acceso al subgrupo A1 o A2, se requiere Licenciatura
o Ingeniería Superior o Diplomatura o Ingeniería Técnica y el Master o
equivalente en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de
Higiene Industrial, o Seguridad en el Trabajo, o Ergonomía y Psicosociología Aplicada
5. Canvis en les unitats administratives que componen l’estructura
organitzativa de la universitat
A continuació es relacionen com queden estructurades les Unitats
Administratives, amb la consideració que, en la publicació íntegra de
la RPT es veuran reflectides les seccions de cada una de les Unitats
Administratives, amb una finalitat merament informativa, ja que, tots
els llocs queden enquadrats dins del Servici/Oficina corresponent, per
raons d’una major flexibilitat interna.
• Gabinet del Rector– Oficina de Coordinació i Unitat de Protocol
5. Cambios en las unidades administrativas que componen la
estructura organizativa de la universidad
A continuación se relacionan como quedan estructuradas las Unidades Administrativas, con la consideración de que, en la publicación
íntegra de la RPT se verán reflejadas las secciones de cada una de las
Unidades Administrativas, con una finalidad meramente informativa,
puesto que, todos los puestos quedan encuadrados dentro del Servicio/
Oficina correspondiente, por razones de una mayor flexibilidad interna.
• Gabinete del Rector– Oficina de Coordinación y Unidad de Protocolo
Estas tres unidades vigentes en la actual RPT quedan fusionadas en
una sola Oficina, la Oficina del Rector, que contará con la Unidad de
Protocolo adscrita a la misma.
Estes tres unitats vigents en l’actual RPT queden fusionades en una
sola Oficina, l’Oficina del Rector, que comptarà amb la Unitat de Protocol adscrita a la mateixa.
• Servici de Control Intern
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Servici de Planificació i Qualitat
Es produïx una modificació en la denominació del Servici, passant a ser el Servici de Qualitat, quedant integrat en el mateix la Unitat
d’Igualtat.
• Servicio de Control Interno
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Servicio de Planificación y Calidad
Se produce una modificación en la denominación del Servicio,
pasando a ser el Servicio de Calidad, quedando integrado en el mismo
la Unidad de Igualdad.
• Unitat de Suport a Òrgans de Govern
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Secretaria General
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Secretaría General
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Assessoria Jurídica
Servici que queda segregat en:
– Servici d’Advocacia
– Servici Jurídic
Desapareixent l’actual unitat de Secretaria General: Unitat Jurídica
• Asesoría Jurídica
Servicio que queda segregado en:
– Servicio de Abogacía
– Servicio Jurídico
Desapareciendo la actual unidad de Secretaría General: Unidad
Jurídica
• Consell Social
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Consejo Social
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Defensor Universitari
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Defensor Universitario
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Gerència
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Gerencia
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Servici d’Informació Comptable, Gestió Financera i Pressupostos
Servici que queda segregat, en la mesura que la secció de pressupostos queda integrada en el Servici de Gestió Patrimonial.
• Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos
Servicio que queda segregado, en la medida que la sección de presupuestos queda integrada en el Servicio de Gestión Patrimonial.
Num. 7561 / 01.07.2015
20913
De manera que este servici, amb la nova denominació de Servici
d’Informació Comptable i Gestió Financera, quedaria conformat per
dos seccions:
– La d’Informació Comptable
– La de Gestió Financera
De manera que este servicio, con la nueva denominación de Servicio de Información Contable y Gestión Financiera, quedaría conformado por dos secciones:
– La de Información Contable
– La de Gestión Financiera
• Servici de Gestió Patrimonial
Servici en què queda incorporada la secció de pressupostos.
De manera que este servici, amb la nova denominació de Servici de Gestió Pressupostària i Patrimonial, quedaria conformat per dos
seccions:
– La de Pressupostos
– La de Patrimoni
• Servicio de Gestión Patrimonial
Servicio en el que queda incorporada la sección de presupuestos.
De manera que este servicio, con la nueva denominación de Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial, quedaría conformado por
dos secciones:
– La de Presupuestos
– La de Patrimonio
• Servici de Contractació
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Servici de Personal Docent i Investigador
Es produïx una modificació en la denominació del Servici, passant a
ser el Servici de Personal Docent i Investigador i de Gestió Econòmica
dels Recursos Humans
• Servicio de Contratación
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Servicio de Personal Docente e Investigador
Se produce una modificación en la denominación del Servicio,
pasando a ser el Servicio de Personal Docente e Investigador y de Gestión Económica de los Recursos Humanos
• Servici de Personal d’Administració i Servicis
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Servicio de Personal de Administración y Servicios
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Servici de Gestió d’Estudis
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Servicio de Gestión de Estudios
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Servici d’Infraestructures
• Servicio de Infraestructuras
Servici en què queda integrat el Servici de Prevenció de Riscos
Laborals i l’Oficina Ambiental.
• Observatori Ocupacional
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació
Es produïx una modificació en la denominació del Servici, passant
a ser el Servici de Gestió de la Investigació– OTRI
• Servicis Informàtics
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Unitat de Documentació, Arxiu i Registre
Unitat Administrativa que queda conformada en Oficina, amb la
denominació d’Oficina de Documentació, Arxiu i Registre.
• Servici d’Experimentació Animal
Unitat Administrativa que no patix cap variació
Servicio en el que queda integrado el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y la Oficina Ambiental.
• Observatorio Ocupacional
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación
Se produce una modificación en la denominación del Servicio,
pasando a ser el Servicio de Gestión de la Investigación– OTRI
• Servicios Informáticos
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Unidad de Documentación, Archivo y Registro
Unidad Administrativa que queda conformada en Oficina, con la
denominación de Oficina de Documentación, Archivo y Registro.
• Servicio de Experimentación Animal
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Oficina de Relacions Internacionals
L’Oficina de Relacions Internacionals es convertix en Servici, quedant integrat en el mateix l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament,
amb la nova denominació de Servici de Relacions Internacionals i de
Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
• Oficina de Relaciones Internacionales
La Oficina de Relaciones Internacionales se convierte en Servicio,
quedando integrado en el mismo la Oficina de Cooperación al Desarrollo, con la nueva denominación de Servicio de Relaciones Internacionales y de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
• Oficina de Comunicació, Màrqueting i Premsa
Es crea com a Servici, passant a denominar-se Servici de Comunicació, quedant integrat en el mateix l’oficina Alumni.
• Oficina de Comunicación, Marketing y Prensa
Se crea como Servicio, pasando a denominarse Servicio de Comunicación, quedando integrado en el mismo la oficina Alumni.
• Unitat de Cultura, Extensió Universitària
Unitat Administrativa que queda conformada en Oficina, amb la
denominació d’Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció
Lingüística.
• Unidad de Cultura, Extensión Universitaria
Unidad Administrativa que queda conformada en Oficina, con la
denominación de Oficina de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística.
• Unitat de Gestió Esportiva
Unitat Administrativa que queda conformada en Oficina, amb la
denominació d’Oficina d’Esports.
• Unidad de Gestión Deportiva
Unidad Administrativa que queda conformada en Oficina, con la
denominación de Oficina de Deportes.
• Biblioteca
Unitat Administrativa que patix variació, en el sentit que es creen
tantes seccions com a campus té la Universitat.
• Biblioteca
Unidad Administrativa que sufre variación, en el sentido de que se
crean tantas secciones como campus tiene la Universidad.
Num. 7561 / 01.07.2015
20914
• CEGECAS
Unitat Administrativa que no patix cap variació, mantenint cada una
de les seccions per Campus, convertint-se el «Campus d’Altea-unitat de
Gestió» en «Campus d’Altea-centre de Gestió». En esta Unitat Administrativa es mantenen les adscripcions per campus del suport administratiu a l’activitat docent i investigadora.
• Servici d’Instrumentació Científica.
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• Servici d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i a la Investigació
Unitat Administrativa que no patix cap variació
• CEGECAS
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna, manteniendo
cada una de las secciones por Campus, convirtiéndose el «Campus de
Altea-Unidad de Gestión» en «Campus de Altea-Centro de Gestión». En
esta Unidad Administrativa se mantienen las adscripciones por campus
del apoyo administrativo a la actividad docente e investigadora.
• Servicio de Instrumentación Científica.
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la
Investigación
Unidad Administrativa que no sufre variación alguna
• Es crea com nova Oficina, l’Oficina Avaluadora de Projectes.
• Se crea como nueva Oficina, la Oficina Evaluadora de Proyectos.
6. Canvis en l’estructura organitzativa de la universitat
6. Cambios en la estructura organizativa de la universidad
A continuació es procedix a relacionar els canvis d’adscripció de
llocs que es produïxen, amb la finalitat d’ordenar la plantilla de personal
a les necessitats organitzatives de la universitat.
A continuación se procede a relacionar los cambios de adscripción
de puestos que se producen, con la finalidad de ordenar la plantilla de
personal a las necesidades organizativas de la universidad.
Núm. de
RPT 2012
lloc
NOVA RPT
Núm. de
RPT 2012
puesto
NUEVA RPT
F55002
GABINETE DEL RECTOR
OFICINA DEL RECTOR
F55002
GABINETE DEL RECTOR
OFICINA DEL RECTOR
F55095
OFICINA DE COORDINACIÓ
OFICINA DEL RECTOR
F55095
OFICINA DE COORDINACIÓN
OFICINA DEL RECTOR
F55473
UNITAT DE PROTOCOLO
OFICINA DEL RECTOR
F55473
UNIDAD DE PROTOCOLO
OFICINA DEL RECTOR
F55350
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DEL RECTOR
F55350
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DEL RECTOR
F55197
S INNOVACIO I SUPORT TEC A
DOCEN E INVEST
OFICINA DEL RECTOR
F55197
S INNOVACIÓN Y APOYO TEC A
DOCEN E INVEST
OFICINA DEL RECTOR
F55529
SERVICI DE GESTIÓ
PATRIMONIAL
SERVICI DE CONTROL INTERN
F55529
SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL
SERVICIO DE CONTROL INTERNO
F55133
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE CONTROL INTERNO
F55133
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE CONTROL INTERNO
F55458
CAMPUS DE ELX– CEGECA
F55458
CAMPUS DE ELCHE– CEGECA
F55180
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE CALITAT
F55180
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE CALIDAD
F55484
U CULTURA, EXT UNIVERSIT Y
PROM LINGÜIST
SERVICI DE CALITAT
F55484
U CULTURA, EXT UNIVERSIT Y
PROM LINGÜIST
SERVICIO DE CALIDAD
F55018
ASESORÍA JURÍDICA
F55018
ASESORÍA JURÍDICA
F55290
ASESORÍA JURÍDICA
F55290
ASESORÍA JURÍDICA
F55105
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI JURIDIC
F55105
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO JURIDICO
F55131
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI JURIDIC
F55131
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO JURIDICO
F55389
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
F55389
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO JURIDICO
F55381
SERVICI DE PLANIFICACIÓ I
CALITAT
SECRETARIA GENERAL
F55381
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y
CALIDAD
SECRETARIA GENERAL
F55246
SERVICIS GENERALS AREA
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL
F55246
SERVICIOS GENERALES AREA
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL
F55194
SERVICIS GENERALS AREA
ADMINISTRATIVA
DEFENSOR UNIVERSITARI
F55194
SERVICIOS GENERALES AREA
ADMINISTRATIVA
DEFENSOR UNIVERSITARIO
F55079
SERVICIS GENERALS AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’INFORMACIÓ COMPTABLE I GTO FRA
F55079
SERVICIOS GENERALES AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INFORMACIÓN
CONTABLE Y GTON FRA
F55431
SERVICI DE CONTROL INTERNO
SERVICI D’INFORMACIÓ COMPTABLE I GTO FRA
F55431
SERVICIO DE CONTROL
INTERNO
SERVICIO DE INFORMACIÓN
CONTABLE Y GTON FRA
F55097
SERVICIS GENERALS AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’INFORMACIÓ COMPTABLE I GTO FRA
F55097
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INFORMACIÓN
CONTABLE Y GTON FRA
F55134
SERVICIS GENERALS AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’INFORMACIÓ COMPTABLE I GTO FRA
F55134
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INFORMACIÓN
CONTABLE Y GTON FRA
F55243
SERVICIS GENERALS AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’INFORMACIÓ COMPTABLE I GTO FRA
F55243
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INFORMACIÓN
CONTABLE Y GTON FRA
F55391
SERVICIS GENERALS AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’INFORMACIÓ COMPTABLE I GTO FRA
F55391
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INFORMACIÓN
CONTABLE Y GTON FRA
F55027
SERVICI DE CONTROL INTERN
SERVICI DE GESTIÓ PRESUPUESTARIA I PATRIMONIAL
F55027
SERVICIO DE CONTROL
INTERNO
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
SERVICI DE CALITAT
SERVICI D’ADVOCACIA
SERVICI D’ADVOCACIA
SERVICI JURIDIC
SERVICIO DE CALIDAD
SERVICIO DE ABOGACIA
SERVICIO DE ABOGACIA
Num. 7561 / 01.07.2015
20915
F55439
SERVICI DE INFORMACIÓ
COMPTABLE, GESTIÓ
FINANCIERA I PRESSUPOSTOS
SERVICI DE GESTIÓ PRESUPUESTARIA I PATRIMONIAL
F55439
SERVICIO DE INFORMACIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUCONTABLE, GESTIÓN FINANCIEPUESTARIA Y PATRIMONIAL
RA Y PRESUPUESTOS
F55378
SERVICI DE GESTIÓ
PATRIMONIAL
SERVICI DE GESTIÓ PRESUPUESTARIA I PATRIMONIAL
F55378
SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
F55039
SERVICI DE GESTIÓ
PATRIMONIAL
SERVICI DE GESTIÓ PRESUPUESTARIA I PATRIMONIAL
F55039
SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
F55261
SERVICI DE GESTIÓ
PATRIMONIAL
SERVICI DE GESTIÓ PRESUPUESTARIA I PATRIMONIAL
F55261
SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
F55349
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ PRESUPUESTARIA I PATRIMONIAL
F55349
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
F55073
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ PRESUPUESTARIA I PATRIMONIAL
F55073
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
F55272
CAMPUS D’ALTEA – UNITAT DE
GESTIÓ DE CAMPUS
SERVICI DE GESTIÓ PRESUPUESTARIA I PATRIMONIAL
F55272
CAMPUS DE ALTEA – UNIDAD
DE GESTIÓN DE CAMPUS
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
F55394
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ PRESUPUESTARIA I PATRIMONIAL
F55394
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
F55075
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ PRESUPUESTARIA I PATRIMONIAL
F55075
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
F55257
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE CONTRATACIÓ
F55257
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE CONTRATACION
F55239
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE CONTRATACIÓ
F55239
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE CONTRATACION
F55395
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI PERSONAL DOCENT
E INVESTIGADOR I DE GESTIÓ
ECONOMICA DELS RECURSOS
HUMANS
F55395
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONOMICA DE RECURSOS HUMANOS
F55249
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI PERSONAL DOCENT
E INVESTIGADOR I DE GESTIÓ
ECONOMICA DELS RECURSOS
HUMANS
F55249
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONOMICA DE RECURSOS HUMANOS
F55447
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI PERSONAL DOCENT
E INVESTIGADOR I DE GESTIÓ
ECONOMICA DELS RECURSOS
HUMANS
F55447
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONOMICA DE RECURSOS HUMANOS
F55466
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI PERSONAL DOCENT
E INVESTIGADOR I DE GESTIÓ
ECONOMICA DELS RECURSOS
HUMANS
F55466
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONOMICA DE RECURSOS HUMANOS
F55375
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE PAS
F55375
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE PAS
F55311
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE PAS
F55311
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE PAS
F55047
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55047
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55486
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55486
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55104
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55104
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55474
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55474
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55485
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55485
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55327
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55327
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55457
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55457
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55453
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55453
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55452
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55452
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55384
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55384
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55454
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55454
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55351
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55351
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55388
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55388
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55459
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55459
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55437
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55437
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
Num. 7561 / 01.07.2015
F55154
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
20916
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
F55154
SERVICIOS GENERALES – AREA SERVICIO DE GESTIÓN DE
ADMINISTRATIVA
ESTUDIOS
F55060
SERV DE PREVENCIÓ
SERVICI D’ INFRAESTRUCTURES
F55060
SERVICIO DE PREVENCIÓN
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
F55524
SERVICI DE SUPORT TÉCNIC
A LA DOCENCIA I A LA
INVESTIGACIÓ
SERVICI D’ INFRAESTRUCTURES
F55524
SERVICIO DE APOYO TÉCNICO
A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN.
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
F55393
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’ INFRAESTRUCTURES
F55393
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
F55298
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’ INFRAESTRUCTURES
F55298
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
F55068
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’ INFRAESTRUCTURES
F55068
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
F55119
SERV DE PREVENCIÓ DE RISCOS SERVICI D’ INFRAESTRUCTULABORALS
RES
F55119
SERV DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
F55306
SERV DE PREVENCIÓ DE RISCOS SERVICI D’ INFRAESTRUCTULABORALS
RES
F55306
SERV DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
F55091
SERV DE PREVENCIÓ DE RISCOS SERVICI D’ INFRAESTRUCTULABORALS
RES
F55091
SERV DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
F55333
SERVICI DE SUPORT TÉCNIC
A LA DOCENCIA I A LA
INVESTIGACIÓ.
SERVICI D’ INFRAESTRUCTURES
F55333
SERVICIO DE APOYO TÉCNICO
A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN.
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
F55332
SERVICI DE SUPORT TÉCNIC
A LA DOCENCIA I A LA
INVESTIGACIÓ
SERVICI D’ INFRAESTRUCTURES
F55332
SERVICIO DE APOYO TÉCNICO
A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN.
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
F55036
GERENCIA
SERVICI D’ INFRAESTRUCTURES
F55036
GERENCIA
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
F55092
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORI OCUPACIONAL
F55092
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
F55465
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORI OCUPACIONAL
F55465
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
F55464
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORI OCUPACIONAL
F55464
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
F55387
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORI OCUPACIONAL
F55387
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
F55087
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORI OCUPACIONAL
F55087
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
F55463
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORI OCUPACIONAL
F55463
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
F55265
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’INVESTIGACIÓ –
O.T.R.I.
F55265
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
– O.T.R.I.
F55320
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’INVESTIGACIÓ –
O.T.R.I.
F55320
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
– O.T.R.I.
F55304
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’INVESTIGACIÓ –
O.T.R.I.
F55304
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
– O.T.R.I.
F55467
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’INVESTIGACIÓ –
O.T.R.I.
F55467
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
– O.T.R.I.
F55241
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI D’INVESTIGACIÓ –
O.T.R.I.
F55241
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
– O.T.R.I.
F55364
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIS INFORMATICS
F55364
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS INFORMÁTICOS
F55470
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE DOCUMENTACIÓ,
ARXIU I REGISTRE
F55470
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE DOCUMENTACIÓN,
ARCHIVO Y REGISTRO
F55096
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE DOCUMENTACIÓ,
ARXIU I REGISTRE
F55096
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE DOCUMENTACIÓN,
ARCHIVO Y REGISTRO
F55252
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE DOCUMENTACIÓ,
ARXIU I REGISTRE
F55252
SERVICIOS GENERALES – ÁREA
TÉCNICA
OFICINA DE DOCUMENTACIÓN,
ARCHIVO Y REGISTRO
F55472
SEA-UNITAT DE SANT JOAN
D’ALACANT
SERVICI D’EXPERIMENTACIÓ
ANIMAL
F55472
SEA-UNIDAD DE SAN JOAN
D’ALACANT
SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
F55117
SEA-UNITAT DE SANT JOAN
D’ALACANT
SERVICI D’EXPERIMENTACIÓ
ANIMAL
F55117
SEA-UNIDAD DE SAN JOAN
D’ALACANT
SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
F55344
SEA-UNITAT D’ELX
SERVICI D’EXPERIMENTACIÓ
ANIMAL
F55344
SEA-UNIDAD DE ELCHE
SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
F55269
SEA-UNITAT DE SANT JOAN
D’ALACANT
SERVICI D’EXPERIMENTACIÓ
ANIMAL
F55269
SEA-UNIDAD DE SAN JOAN
D’ALACANT
SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
F55076
SIC-UNITAT DE CONTABILITAT
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
F55076
SIC-UNIDAD DE CONTABILIDAD
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
F55449
SERVICI PERSONAL
ADMINISTRACIO I SERVI
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
F55449
SERVICIO PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVI
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
F55379
SGE-BECAS, TITOLS I CENTRES
ADSCRITS
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
F55379
SGE-BECAS, TITULOS Y CENTROS ADSCRITOS
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
F55461
OBSERVATORI OCUPACIONAL
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
F55461
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
Num. 7561 / 01.07.2015
20917
F55475
ORI-UNITAT DE MOVILITAT
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
F55475
ORI-UNIDAD DE MOVILIDAD
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
F55099
CEG.E-CAMPUS D’ELX– CEGECA
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
F55099
CEG.E-CAMPUS DE ELCHE–
CEGECA
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
F55152
CEG.O-CAMPUS DE ORIOLACEGECA
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
F55152
CEG.O-CAMPUS DE ORIHUELA-CEGECA
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CENTRE DE COOPERACIÓ
SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ
AL DESEMVOLUPAMENT Y
VOLUNTARIAT
CENTRO DE COOPERACIÓN
SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
VOLUNTARIADO
F55093
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ
AL DESEMVOLUPAMENT Y
VOLUNTARIAT
F55093
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
VOLUNTARIADO
F55477
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ
AL DESEMVOLUPAMENT Y
VOLUNTARIAT
F55477
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
VOLUNTARIADO
F55069
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ
AL DESEMVOLUPAMENT Y
VOLUNTARIAT
F55069
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
VOLUNTARIADO
F55266
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ
AL DESEMVOLUPAMENT Y
VOLUNTARIAT
F55266
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
VOLUNTARIADO
F55501
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ
AL DESEMVOLUPAMENT Y
VOLUNTARIAT
F55501
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
VOLUNTARIADO
F55528
GERENCIA
SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ
AL DESEMVOLUPAMENT Y
VOLUNTARIAT
F55528
GERENCIA
SERVICIO DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
VOLUNTARIADO
F55025
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE COMUNICACIO
F55025
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE COMUNICACION
F55021
SERVICI DE PLANIFICACIO
CALITAT
SERVICI DE COMUNICACIO
F55021
SERVICIO DE PLANIFICACION Y
CALIDAD
SERVICIO DE COMUNICACION
F55507
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE COMUNICACIO
F55507
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
F55082
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE COMUNICACIO
F55082
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE COMUNICACION
F55303
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE CULTURA, EXT.
UNIVERSITARIA I PROMO LLINGÜÍSTICA
F55303
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE CULTURA, EXT.
UNIVERSITARIA Y PROMO LINGÜÍSTICA
F55081
OFICINA AMBIENTAL
OFICINA DE CULTURA, EXT.
UNIVERSITARIA I PROMO LLINGÜÍSTICA
F55081
OFICINA AMBIENTAL
OFICINA DE CULTURA, EXT.
UNIVERSITARIA Y PROMO LINGÜÍSTICA
F55101
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE CULTURA, EXT.
UNIVERSITARIA I PROMO LLINGÜÍSTICA
F55101
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE CULTURA, EXT.
UNIVERSITARIA Y PROMO LINGÜÍSTICA
F55450
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA D’ESPORTS
F55450
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE DEPORTES
F55107
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA D’ESPORTS
F55107
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE DEPORTES
F55495
DEFENSOR UNIVERSITARI
OFICINA D’ESPORTS
F55495
DEFENSOR UNIVERSITARIO
OFICINA DE DEPORTES
F55236
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
BIBLIOTECA
F55236
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
BIBLIOTECA
F55288
BIBLIOTECA-SECCIO CAMPUS
DE SANT JOAN D’ALACANT
-ALTEA
BIBLIOTECA
F55288
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS
DE SANT JOAN D’ALACANT
-ALTEA
BIBLIOTECA
F55314
BIBLIOTECA-SECCIO CAMPUS
ELX
BIBLIOTECA
F55314
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS
ELCHE
BIBLIOTECA
F55490
BIBLIOTECA-SECCIO CAMPUS
ORIOLA
BIBLIOTECA
F55490
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS
ORIHUELA
BIBLIOTECA
F55226
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS
DE SANT JOAN D’ALACANT
-ALTEA
BIBLIOTECA
F55226
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS
DE SANT JOAN D’ALACANT
-ALTEA
BIBLIOTECA
F55420
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS
DE SANT JOAN D’ALACANT
-ALTEA
BIBLIOTECA
F55420
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS
DE SANT JOAN D’ALACANT
-ALTEA
BIBLIOTECA
F55313
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS
DE SANT JOAN D’ALACANT
-ALTEA
BIBLIOTECA
F55313
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS
DE SANT JOAN D’ALACANT
-ALTEA
BIBLIOTECA
F55328
F55328
Num. 7561 / 01.07.2015
20918
F55315
BIBLIOTECA-SECCIO CAMPUS
ELX
BIBLIOTECA
F55315
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS
ELCHE
BIBLIOTECA
F55263
SERVICI DE PERSONAL DOCENT
E INVESTIGADOR
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55263
SERVICIO DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55151
CAMPUS DE ORIOLA – CENTRE
DE GESTIO DE CAMPUS
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55151
CAMPUS DE ORIHUELA – CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55274
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55274
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55356
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55356
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55153
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55153
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55250
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55250
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55502
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55502
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55259
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55259
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55508
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55508
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55503
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55503
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55354
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55354
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55245
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55245
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55070
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55070
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55102
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55102
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55325
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55325
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55090
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55090
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55390
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55390
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55444
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55444
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55285
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55285
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55109
SERVICIS GENERALS – AREA
TÈCNICA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
F55109
SERVICIOS GENERALES – AREA
TÉCNICA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55319
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ORIOLA – CENTRE
DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55319
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ORIHUELA – CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55276
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE
GESTIÓ DE CAMPUS
CAMPUS D’ORIOLA– CENTRE
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55276
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO DE
GESTIÓN DE CAMPUS
CAMPUS DE ORIHUELA – CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55159
SERVICI DE SUPORT TÈCNIC
A LA DOCENCIA I A LA
INVESTIGACIÓ
CAMPUS D’ORIOLA – CENTRE
DE GESTIO DE CAMPUS
F55159
SERVICIO DE APOYO TÉCNICO
A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN
CAMPUS DE ORIHUELA – CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55044
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55044
CAMPUS DE SANT JOAN
SERVICIOS GENERALES – AREA
D’ALACANT– CENTRO DE GESADMINISTRATIVA
TIÓN DE CAMPUS
F55193
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55193
CAMPUS DE SANT JOAN
SERVICIOS GENERALES – AREA
D’ALACANT– CENTRO DE GESADMINISTRATIVA
TIÓN DE CAMPUS
F55205
SERVICI DE SUPORT TÈCNIC
A LA DOCENCIA I A LA
INVESTIGACIÓ
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55205
SERVICIO DE APOYO TÉCNICO
A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN
F55323
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55323
CAMPUS DE SANT JOAN
SERVICIOS GENERALES – AREA
D’ALACANT– CENTRO DE GESADMINISTRATIVA
TIÓN DE CAMPUS
F55281
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55281
CAMPUS DE SANT JOAN
SERVICIOS GENERALES – AREA
D’ALACANT– CENTRO DE GESADMINISTRATIVA
TIÓN DE CAMPUS
F55072
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55072
CAMPUS DE SANT JOAN
SERVICIOS GENERALES – AREA
D’ALACANT– CENTRO DE GESADMINISTRATIVA
TIÓN DE CAMPUS
F55267
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55267
CAMPUS DE SANT JOAN
SERVICIOS GENERALES – AREA
D’ALACANT– CENTRO DE GESADMINISTRATIVA
TIÓN DE CAMPUS
F55110
SERVICIS GENERALS – ÁREA
TÈCNICA
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55110
CAMPUS DE SANT JOAN
SERVICIOS GENERALES – ÁREA
D’ALACANT– CENTRO DE GESTÉCNICA
TIÓN DE CAMPUS
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS
Num. 7561 / 01.07.2015
20919
F55392
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55392
CAMPUS DE SANT JOAN
SERVICIOS GENERALES – AREA
D’ALACANT– CENTRO DE GESADMINISTRATIVA
TIÓN DE CAMPUS
F55372
CAMPUS DE SANT JOAN
SERVICIOS GENERALES – ÁREA
D’ALACANT– CENTRE DE GESTÈCNICA
TIÓ DE CAMPUS
F55372
CAMPUS DE SANT JOAN
SERVICIOS GENERALES – ÁREA
D’ALACANT– CENTRO DE GESTÉCNICA
TIÓN DE CAMPUS
F55342
OFICINA DE RELACIONS
INTERNACIONALS
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55342
OFICINA DE RELACIONES
INTERNACIONALES
CAMPUS DE SANT JOAN
D’ALACANT– CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55238
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS D’ALTEA – CENTRE
DE GESTIÓ DE CAMPUS
F55238
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
CAMPUS DE ALTEA – CENTRO
DE GESTIÓN DE CAMPUS
F55471
SERVICI D’EXPERIMENTACIÓ
ANIMAL.
UNITAT D’ELX
OFICINA EVALUADORA DE
PROJECTES
F55471
SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL. UNIDAD DE
ELCHE
OFICINA EVALUADORA DE
PROYECTOS
F55053
SERVICI D’INSTRUMENTACIO
CIENTÍFICA
SERVICI DE SUPORT TÈCNIC A
LA DOCENCIA I A LA INVESTIGACIÓ
F55053
SERVICIO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA
SERVICIO INNOVACIÓN Y
APOYO TÉCNICO A DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN
F55271
SI-UNITAT DE MANTENIMENT
I OBRES
SERVICI DE SUPORT TÈCNIC A
LA DOCENCIA I A LA INVESTIGACIÓ
F55271
SI-UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OBRAS
SERVICIO INNOVACIÓN Y
APOYO TÉCNICO A DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN
F55050
SERVICI D’INSTRUMENTACIO
CIENTÍFICA
SERVICI DE SUPORT TÈCNIC A
LA DOCENCIA I A LA INVESTIGACIÓ
F55050
SERVICIO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA
SERVICIO INNOVACIÓN Y
APOYO TÉCNICO A DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN
F55373
SERVICI D’EXPERIMENTACIO
ANIMAL
SERVICI DE SUPORT TÈCNIC A
LA DOCENCIA I A LA INVESTIGACIÓ
F55373
SERVICIO DE EXPERIMENTACION ANIMAL
SERVICIO INNOVACIÓN Y
APOYO TÉCNICO A DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN
F55300
SERVICIS GENERALS – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICI DE SUPORT TÈCNIC A
LA DOCENCIA I A LA INVESTIGACIÓ
F55300
SERVICIOS GENERALES – AREA
ADMINISTRATIVA
SERVICIO INNOVACIÓN Y
APOYO TÉCNICO A DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN
F55111
OFICINA DE COORDINACIÓN
SERVICI DE SUPORT TÈCNIC A
LA DOCENCIA I A LA INVESTIGACIÓ
F55111
OFICINA DE COORDINACIÓN
SERVICIO INNOVACIÓN Y
APOYO TÉCNICO A DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN
Num. 7561 / 01.07.2015
20920
ANNEX II
Relació de llocs de treball del personal d’administració i servicis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx
UNITAT
SECCIÓ
OFICINA DEL RECTOR
OFICINA DEL RECTOR
Núm. lloc
F55197
F55002
F55095
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
CONDUCTOR
SECRETÀRIA DEL RECTOR
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
C1
A2 C1
A2 C1
E
E
ESCALA 12/22, FAG
CM
UNITAT
SECCIÓ
OFICINA DEL RECTOR
OFICINA DEL RECTOR. PROTOCOL
Núm. lloc
F55473
F55350
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2 C1
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE CONTROL INTERN
SERVICI DE CONTROL INTERN
Núm. lloc
F55529
F55536
F55432
F55262
F55133
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1
A2 C1
C1
C1
C1 C2
E048
E030
E028
E028
E024
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE QUALITAT
SERVICI DE QUALITAT
Núm. lloc
F55016
F55180
Denominació del lloc
DIRECTOR DE SERVICI
AUXILIAR ADMINISTRATIU
Classificació
A1
27
E048
C1 C2 14
E024
Nat– Esc– Observ
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 22/26, FAG
SP
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE QUALITAT
SERVICI DE QUALITAT. ÀREA D’AVALUACIÓ I MILLORA
Núm. lloc
F55024
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR ADMINISTRATIU
C1
ESCALA 22, FAG
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE QUALITAT
SERVICI DE QUALITAT. ÀREA D’ACREDITACIÓ
Núm. lloc
F55094
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR ADMINISTRATIU
C1
ESCALA 22, FAG
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE QUALITAT
SERVICI DE QUALITAT. ÀREA DE GESTIÓ I CERTIFICACIÓ
Núm. lloc
F55080
F55458
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
A1 A2
A2 C1
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 12/22, FAG
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE QUALITAT
SERVICI DE QUALITAT. ÀREA D’IGUALTAT
Núm. lloc
F55484
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR ADMINISTRATIU
C1
ESCALA 22, FAG
CM
18 E045
18
E042
22
E035
22
14
27
22
18
18
14
18
18
24
22
18
E035
E024
E028
E028
E038
E035
E028
Num. 7561 / 01.07.2015
20921
UNITAT
SECCIÓ
SECRETÀRIA GENERAL
SECRETÀRIA GENERAL
Núm. lloc
F55010
F55381
F55246
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
SECRETÀRIA DE CÀRREC
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2
A2 C1
C1 C2
E
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
UNITAT DE SUPORT ADMINISTRATIU A ÒRGANS DE GOVERN
UNITAT DE SUPORT ADMINISTRATIU A ÒRGANS DE GOVERN
Núm. lloc
F55005
F55347
F55008
F55006
F55004
F55009
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
SECRETARI DE CÀRREC
SECRETÀRIA DE CÀRREC
SECRETÀRIA DE CÀRREC
SECRETÀRIA DE CÀRREC
SECRETÀRIA DE CÀRREC
SECRETÀRIA DE CÀRREC
C1
C1
C1
C1
C1
C1
E
E
E
E
E
E
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI JURÍDIC
SERVICI JURÍDIC
C2
C2
C2
C2
C2
C2
18
22
14
18
18
18
18
18
18
E031
E030
E024
E031
E031
E031
E031
E031
E031
Núm. lloc
Denominació del lloc
Classificació
F55348
TÈCNIC JURÍDIC
A1
24
E038
F55389
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2 14
E024
F55105
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2 14
E024
F55131
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2 14
E024
Nat– Esc– Observ
SP
ESCALA 2, FAE,
Llicenciat en Dret
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’ADVOCACIA
SERVICI D’ADVOCACIA
Núm. lloc
F55018
F55290
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
GESTOR ADMINISTRATIU
A1
C1
ESCALA 2, FAE
ESCALA 22, FAG
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
CONSELL SOCIAL
CONSELL SOCIAL
Núm. lloc
F55476
F55003
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
SECRETARI DEL CONSELL
SECRETÀRIA DEL PRESIDENT
A1
A2 C1
UNITAT
SECCIÓ
DEFENSOR UNIVERSITARI
DEFENSOR UNIVERSITARI
Núm. lloc
F55194
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SECRETÀRIA DE CÀRREC
C1 C2
E
27
18
30
18
18
E048
E028
E050
E031
E
E031
L
SP
UNITATGERÈNCIA
SECCIÓGERÈNCIA
Núm. lloc
Denominació del lloc
F55526
DIRECTOR D’ÀREA
F55527
DIRECTOR D’ÀREA
F55000GERENT
Classificació
A1
A1
30
30
Nat– Esc– Observ
E050
E050
SP
L
L
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INFORMACIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
S.INFORMACIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ECONOM. I FRA.
Núm. lloc
F55316
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
A1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
27
E048
Num. 7561 / 01.07.2015
20922
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INFORMACIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
SIC. ÀREA D’INFORMACIÓ COMPTABLE
Núm. lloc
F55079
F55431
F55134
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC SUPERIOR ADMINISTRACIÓ
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1
A2 C1
C1 C2
ESCALA 1, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INFORMACIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
SIC. ÀREA DE GESTIÓ FINANCERA
Núm. lloc
F55038
F55399
F55391
F55243
F55097
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1 A2
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE CONTRACTACIÓ
SERVICI DE CONTRACTACIÓ
Núm. lloc
F55337
F55377
F55440
F55083
F55257
F55239
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1
A2 C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL
SERVICI DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL
Núm. lloc
F55027
F55039
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
A1
A1 A2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 1/12, FAG
CM
CM
SECCIÓ
SGPP. ÀREA PATRIMONIAL
Núm. lloc
F55261
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR ADMINISTRATIU
C1
ESCALA 22, FAG
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL
SGPP. ÀREA PRESSUPOSTÀRIA
Núm. lloc
F55439
F55378
F55073
F55349
F55075
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1 A2
A2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 12, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL
SGPP.ÀREA PATRIMONIAL
Núm. lloc
F55394
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2
ESCALA 22/26, FAG
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL
SGPP.ÀREA PATRIMONIAL
Núm. lloc
F55272
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2
ESCALA 22/26, FAG
CM
26
22
14
24
18
14
14
14
27
22
18
18
14
14
27
24
18
24
22
14
14
14
14
14
E042
E030
E024
E038
E028
E024
E024
E024
E048
E030
E028
E028
E024
E024
E048
E038
E028
E038
E030
E024
E024
E024
E024
E024
Num. 7561 / 01.07.2015
20923
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR I DE GESTIÓ ECONÒMICA DELS RECURSOS HUMANS
SERVICI PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR I DE GESTIÓ ECONÒMICA DELS RECURSOS HUMANS
Núm. lloc
F55532
F55441
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
TÈCNIC D’UNITAT ADMINISTRATIVA
A1
A1 A2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 1/12, FAG
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR I DE GESTIÓ ECONÒMICA DELS RECURSOS HUMANS
SPDI-GTON EC DE RRHH.ÀREA DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
Núm. lloc
F55443
F55395
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1
C1 C2
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR I DE GESTIÓ ECONÒMICA DELS RECURSOS HUMANS
SPDI-GTON EC DE RRHH.ÀREA DE NOMINA I SEGURETAT SOCIAL
Núm. lloc
F55030
F55466
F55249
F55447
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVICIS
SERVICI PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVICIS
Núm. lloc
F55331
F55078
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVICIS
SPAS. ÀREA DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ
Núm. lloc
F55445
F55029
F55311
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1 A2
C1
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVICIS
SPAS. ÀREA DE GESTIÓ I FORMACIÓ
Núm. lloc
F55430
F55375
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2 C1
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
Núm. lloc
F55042
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
A1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
SGE-AREA D’ACCÉS I ATENCIÓ A L’ESTUDIANT
Núm. lloc
F55124
F55045
F55086
F55066
F55104
F55474
F55485
F55486
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2 C1
A2 C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 12/22
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22,FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
27
24
18
14
18
14
14
14
27
14
24
18
14
22
14
27
22
22
18
18
14
14
14
14
E048
E045
E028
E024
E028
E024
E024
E024
E048
E024
E038
E028
E024
E030
E024
E048
E035
E030
E028
E028
E024
E024
E024
E024
Num. 7561 / 01.07.2015
20924
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
SGE-AREA DE GRAU I FORMACIÓ PERMANENT
Núm. lloc
F55455
F55327
F55154
F55457
F55453
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2
C1
C1
C1
C1
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
SGE-AREA DE MÀSTER I DOCTORAT
Núm. lloc
F55041
F55047
F55125
F55454
F55452
F55384
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2 C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26,FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ D’ESTUDIS
SGE-AREA DE BEQUES, TÍTOLS I CENTRES ADSCRITS
Núm. lloc
F55451
F55388
F55351
F55459
F55437
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2
C1
C1
C1
C1
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INFRAESTRUCTURES
SERVICI D’INFRAESTRUCTURES
C1
C2
C2
C2
C2
C1
C2
C2
C2
C2
22
14
14
14
14
22
18
18
14
14
14
22
14
14
14
14
E035
E024
E024
E024
E024
E035
E028
E028
E024
E024
E024
E035
E024
E024
E024
E024
Núm. lloc
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
F55060
DIRECTOR DE SERVICI
A1
27
E048
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
F55036
TÈCNIC D’INFRAESTRUCTURES
A1 A2 24
E038
ESCALA 3/14, FAE,
CM
Per a l’accés al subgrup A1, es requerix la titulació d’Enginyer Industrial, Enginyer de Camins, Canals i Ports o els seus equivalents. Per a l’accés al subgrup A2, es
requerix la titulació d’Enginyer Tècnic Industrial, Enginyer Tècnic de Camins, Canals i Ports o els seus equivalents
F55333
TÈCNIC MITJÀ DE INFRAESTRUCTURES
A2 C1 22
E030
ESCALA 14/21, FAE.
CM
Per a l’accés al subgrup A2, es requerix la titulació d’Enginyer Tècnic Industrial o el seu equivalent.
F55332
GESTOR ADMINISTRATIU
C1
18
E028
ESCALA 22, FAG
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INFRAESTRUCTURES
SI-AREA DE SERVICIS, MANTENIMENT I JARDINERIA
Núm. lloc
Denominació del lloc
Classificació
F55460
GESTOR D’UNITAT TÈCNICA
A2 C1 22
E035
Per a l’accés al subgrup A2, es requerix la titulació d’Enginyer Tècnic Industrial o el seu equivalent.
F55270
TÈCNIC MITJÀ DE INFRAESTRUCTURES
A2 C1 22
E030
Per a l’accés al subgrup A2, es requerix la titulació d’Enginyer Tècnic Industrial o el seu equivalent.
F55374
TÈCNIC MITJÀ DE INFRAESTRUCTURES
A2 C1 22
E030
Per a l’accés al subgrup A2, es requerix la titulació d’Enginyer Tècnic Industrial o el seu equivalent.
F55287
ESPECIALISTA TÈCNIC DE INFRAESTRUCTURES
C1
18
E028
UNITAT
SECCIÓ
Nat– Esc– Observ
SP
ESCALA 14/21, FAE
CM
ESCALA 14/21, FAE.
CM
ESCALA 14/21, FAE.
CM
ESCALA 21, FAE
CM
SERVICI D’INFRAESTRUCTURES
SI-AREA D’OBRES, SUPERVISIÓ DE PROJECTES I INSTAL·LACIONS
Núm. lloc
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
F55232
TÈCNIC D’INFRAESTRUCTURES
A1 A2 24
E038
ESCALA 4/14, FAE, l
CM
Per a l’accés al subgrup A1, es requerix la titulació d’Arquitecte o el seu equivalent. Per a l’accés al subgrup A2, es requerix la titulació d’Arquitecte Tècnic o el seu
equivalent
F55530
GESTOR D’UNITAT TÈCNICA
A2 C1 22
E035
ESCALA 14/21, FAE
CM
F55524
ESPECIALISTA TÈCNIC DE INFRAESTRUCTURES
C1
18
E028
ESCALA 21, FAE
CM
F55385
ESPECIALISTA TÈCNIC DE INFRAESTRUCTURES
C1
18
E028
ESCALA 21, FAE
CM
F55231
ESPECIALISTA TÈCNIC DE INFRAESTRUCTURES
C1
18
E028
ESCALA 21, FAE
CM
Num. 7561 / 01.07.2015
20925
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INFRAESTRUCTURES
SI-AREA GRÀFIC ADMINISTRATIVA
Núm. lloc
F55298
F55393
F55068
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INFRAESTRUCTURES
SI-AREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
14
14
14
E024
E024
E024
Núm. lloc
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
F55306
TÈCNIC EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
A1 A2 24
E038
ESCALA 6/14, FAE,
CM
Per a l’accés al subgrup A1 o A2, es requerix Llicenciatura o Enginyeria Superior o Diplomatura o Enginyeria Tècnica i el Màster o equivalent en Prevenció de Riscos
Laborals en l’especialitat d’Higiene Industrial, o Seguretat en el Treball, o Ergonomía i Psicosociología Aplicada
F55091
TÈCNIC EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
A1 A2 24
E038
ESCALA 6/14, FAE
CM
Per a l’accés al subgrup A1 o A2, es requerix Llicenciatura o Enginyeria Superior o Diplomatura o Enginyeria Tècnica i el Màster o equivalent en Prevenció de Riscos
Laborals en l’especialitat d’Higiene Industrial, o Seguretat en el Treball, o Ergonomía i Psicosociología Aplicada
F55119
TÈCNIC MITJÀ DE INFRAESTRUCTURES
A2 C1 22
E030
ESCALA 14/21, FAE
CM
F55284
ESPECIALISTA TÈCNIC DE INFRAESTRUCTURES
C1
18
E028
ESCALA 21, FAE
CM
UNITAT
SECCIÓ
OBSERVATORI OCUPACIONAL
OBSERVATORI OCUPACIONAL
Núm. lloc
F55017
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
A1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
UNITAT
SECCIÓ
OBSERVATORI OCUPACIONAL
OO. ÀREA D’OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Núm. lloc
F55340
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
A2 C1
ESCALA 12/22, FAG
CM
UNITAT
SECCIÓ
OBSERVATORI OCUPACIONAL
OO. ÀREA DE PRÀCTIQUES I CREACIÓ D’EMPRESES
Núm. lloc
F55341
F55465
F55464
F55387
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2
C1
C1
C1
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
OBSERVATORI OCUPACIONAL
OO. ÀREA DE SERVICIS I SUPORT
Núm. lloc
F55092
F55087
F55463
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ – OTRI
SERVICI DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ – OTRI
Núm. lloc
F55061
F55400
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
GESTOR ADMINISTRATIU
A1
C1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 22, FAG
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ – OTRI
SGI-OTRI. ÀREA DE GESTIÓ D’AJUDES I SUBVENCIONS
Núm. lloc
F55063
F55383
F55382
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ
TÈCNIC DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ
TÈCNIC DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ
A1 A2
A1 A2
A1 A2
ESCALA 7/15, FAE
ESCALA 7/15, FAE
ESCALA 7/15, FAE
CM
CM
CM
C1
C2
C2
C2
27
22
22
14
14
14
18
14
14
27
18
24
24
24
E048
E030
E030
E024
E024
E024
E028
E024
E024
E048
E028
E038
E038
E038
Num. 7561 / 01.07.2015
20926
F55320
F55265
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2
C1 C2
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ – OTRI
SGI-OTRI. ÀREA DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
Núm. lloc
F55310
F55064
F55304
Denominació del lloc
TÈCNIC DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ
TÈCNIC DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ
AUXILIAR ADMINISTRATIU
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ – OTRI
SGI-OTRI. ÀREA ECONÒMICA DE PROJECTES
Núm. lloc
F55467
F55241
Denominació del lloc
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
UNITAT
SECCIÓ
SERVICIS INFORMÀTICS
SERVICIS INFORMÀTICS
Núm. lloc
F55031
F55364
Denominació del lloc
DIRECTOR DE SERVICI
AUXILIAR ADMINISTRATIU
UNITAT
SECCIÓ
SERVICIS INFORMÀTICS
SSII.ÀREA DE SISTEMES INFORMACIÓ
Núm. lloc
F55034
F55339
F55294
Denominació del lloc
TÈCNIC INFORMÀTIC
TÈCNIC MITJÀ INFORMÀTIC
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
UNITAT
SECCIÓ
SERVICIS INFORMÀTICS
SSII.ÀREA DE SISTEMES I XARXES DE COMUNICACIÓ
Núm. lloc
F55112
F55468
F55338
F55114
F55113
F55531
F55497
F55137
F55268
F55499
F55498
F55229
F55253
F55240
F55156
F55312
Denominació del lloc
TÈCNIC INFORMÀTIC
GESTOR D’UNITAT TÈCNICA
TÈCNIC MITJÀ INFORMÀTIC
TÈCNIC MITJÀ INFORMÀTIC
TÈCNIC MITJÀ INFORMÀTIC
TÈCNIC MITJÀ INFORMÀTIC
ESPECIALISTA TÈCNIC INFORMÀTIC
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC INFORMÀTIC
ESPECIALISTA TÈCNIC INFORMÀTIC
ESPECIALISTA TÈCNIC INFORMÀTIC
ESPECIALISTA TÈCNIC INFORMÀTIC
ESPECIALISTA TÈCNIC INFORMÀTIC
ESPECIALISTA TÈCNIC INFORMÀTIC
ESPECIALISTA TÈCNIC INFORMÀTIC
ESPECIALISTA TÈCNIC INFORMÀTIC
UNITAT
SECCIÓ
OFICINA DE DOCUMENTACIÓ ARXIU I REGISTRE
OFICINA DE DOCUMENTACIÓ ARXIU I REGISTRE
Núm. lloc
F55469
F55022
F55470
F55252
F55096
Denominació del lloc
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
A1 A2
A1 A2
C1 C2
ESCALA 7/15, FAE
ESCALA 7/15, FAE
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
C1 C2
C1 C2
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
A1
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 22/26, FAG
CM CM
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
A1 A2
A2 C1
C1
ESCALA 5/13, FAE
ESCALA 13/20, FAE
ESCALA 17, FAE
CM
CM
CM
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
A1 A2
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2/C1
A2/C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
ESCALA 5/13, FAE
ESCALA 13/20, FAE
ESCALA 13/20, FAE
ESCALA 13/20, FAE
ESCALA 13, FAE
ESCALA 13, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
A2
A2
C1
C1
C1
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
C1
C1
C2
C2
C2
14
14
24
24
14
14
14
27
14
24
22
18
24
22
22
22
22
22
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
14
14
14
E024
E024
E038
E038
E024
E024
E024
E048
E024
E039
E030
E028
E038
E035
E030
E030
E030
E030
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E035
E030
E024
E024
E024
Num. 7561 / 01.07.2015
20927
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL
SERVICI D’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL
Núm. lloc
F55334
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
A1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL
SIGA-CAMPUS SANT JOAN d’ALACANT
Núm. lloc
F55118
F55056
F55116
F55115
F55344
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
AUXILIAR DE SERVICIS TÈCNICS I LABORALS
AUXILIAR DE SERVICIS TÈCNICS I LABORATORIS
AUXILIAR DE SERVICIS TÈCNICS I LABORATORI
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL
SIGA-CAMPUS ELX
Núm. lloc
F55472
F55269
F55117
F55343
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC DE LABORATORI
AUXILIAR DE SERVICIS TÈCNICS I LABORALS
AUXILIAR DE SERVICIS TÈCNICS I LABORALS
AUXILIAR DE SERVICIS TÈCNICS I LABORALS
A1
C1
C1
C1
ESCALA 9/10, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICIS GENERALS-AREA ADMINISTRATIVA
SERVICIS GENERALS-AREA ADMINISTRATIVA
Núm. lloc
F55475
F55099
F55534
F55535
F55254
F55152
F55067
F55076
F55379
F55461
F55100
F55449
F55438
F55127
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
TÈCNIC MITJÀ DE ADMINISTRACIÓ
TÈCNIC MITJÀ DE ADMINISTRACIÓ
TÈCNIC MITJÀ DE ADMINISTRACIÓ
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
Núm. lloc
F55528
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
A1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
SRI.ÀREA DE MOBILITAT, SUPORT LINGÜÍSTIC I PROG INTERNACIONALS
A2
C2
C2
C2
27
18
18
14
14
14
24
14
14
14
22
22
22
22
22
22
22
18
18
18
18
18
14
14
27
E048
E028
E028
E020
E020
E020
E038
E020
E020
E020
E035
E035
E030
E030
E030
E030
E030
E028
E028
E028
E028
E028
E024
E024
E048
Núm. lloc
Denominació del lloc
Classificació
F55353
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
A2 C1 22
E030
F55014
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
A2 C1 22
E030
F55170
TÈCNIC MITJÀ DE TRADUCCIÓ
A2 C1 22
E030
Per a l’accés al subgrup A2, es requerix la titulació corresponent a traducció o el seu equivalent
F55093
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2 14
E024
F55266
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2 14
E024
F55069
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2 14
E024
F55477
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2 14
E024
Nat– Esc– Observ
SP
ESCALA 12, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 33/34, FAE.
CM
CM
CM
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
Num. 7561 / 01.07.2015
20928
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
SRI.ÀREA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I VOLUNTARIAT
Núm. lloc
F55328
F55501
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2 C1
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE COMUNICACIÓ
SERVICI DE COMUNICACIÓ
Núm. lloc
F55025
F55426
F55507
F55082
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1
A1 A2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 32/30, FAE
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE COMUNICACIÓ
SCOM. ÀREA DE PREMSA I TV
Núm. lloc
F55322
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC MITJÀ DE COMUNICACIÓ
A2 C1
ESCALA 30/31, FAE
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE COMUNICACIÓ
SCOM. ÀREA DE MÀRQUETING
Núm. lloc
F55321
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
A1 A2
ESCALA 1/12, FAG
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE COMUNICACIÓ
SCOM. ÀREA DE RÀDIO
Núm. lloc
F55071
F55397
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
A1 A2
C1
ESCALA 32/30, FAE
ESCALA 17, FAE
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI DE COMUNICACIÓ
SCOM. ÀREA D’ALUMNI
Núm. lloc
F55021
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC MITJÀ ADMINISTRACIÓ
A2 C1
ESCALA 12/22, FAG
CM
UNITAT
SECCIÓ
OFICINA DE CULTURA, EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA
OFICINA DE CULTURA, EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA
Núm. lloc
F55480
F55098
F55081
F55329
F55101
F55303
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
OFICINA D’ESPORTS
OFICINA D’ESPORTS
Núm. lloc
F55481
F55317
F55482
F55495
F55107
F55450
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2 C1
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
22
14
27
24
14
14
22
24
24
18
22
22
18
18
18
18
14
22
18
18
18
14
14
E035
E024
E048
E038
E024
E024
E030
E038
E038
E028
E030
E035
E028
E028
E028
E028
E024
E035
E028
E028
E028
E024
E024
Num. 7561 / 01.07.2015
20929
UNITATBIBLIOTECA
SECCIÓBIBLIOTECA
Núm. lloc
F55418
F55419
F55236
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE LES BIBLIOTEQUES
I DE RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
SUBDIRECTORA DE LES BIBLIOTEQUES
I DE RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1
27
E048
ESCALA 8, FAE
CM
A1 A2
24
E045
ESCALA 8/16, FAE
CM
C1 C2
14
E024
ESCALA 22/26, FAG
CM
UNITATBIBLIOTECA
SECCIÓ
BIBLIOTECA-SECCIÓ CAMPUS ELX
Núm. lloc
F55487
F55221
F55222
F55223
F55488
F55299
F55490
F55288
F55258
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SECCIÓ BIBLIOTECA
ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
A1 A2
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 8/16, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
24
18
14
14
14
14
14
14
14
E038
E028
E020
E020
E020
E020
E020
E020
E020
UNITATBIBLIOTECA
SECCIÓ
BIBLIOTECA-SECCIÓ CAMPUS ORIOLA
Núm. lloc
F55489
F55059
F55218
F55289
F55220
F55158
F55219
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SECCIÓ BIBLIOTECA
TÈCNIC MITJÀ DE BIBLIOTEQUES
ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
A1 A2
A2 C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 8/16, FAE
ESCALA 16, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
24
22
18
14
14
14
14
E038
E030
E028
E020
E020
E020
E020
UNITATBIBLIOTECA
SECCIÓ
BIBLIOTECA-SECCIÓ CAMPUS SJOAN d’ALACANT
Núm. lloc
F55491
F55212
F55213
F55215
F55314
F55315
F55217
F55492
F55216
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SECCIÓ BIBLIOTECA
TÈCNIC MITJÀ DE BIBLIOTEQUES
ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES
ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES
ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES
ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
A1 A2
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 8/16, FAE
ESCALA 16, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
24
22
18
18
18
18
14
14
14
E038
E030
E028
E028
E028
E028
E020
E020
E020
UNITATBIBLIOTECA
SECCIÓ
BIBLIOTECA-SECCIÓ CAMPUS ALTEA
Núm. lloc
F55420
F55226
F55313
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC MITJÀ DE BIBLIOTEQUES
ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES
AUXILIAR DE SERVICIS BIBLIOGRÀFICS
A2 C1
C1
C1 C2
ESCALA 16/23, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23/27, FAE
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
CAMPUS D’ELX-CEGECA
CAMPUS D’ELX-CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
Núm. lloc
F55423
F55494
F55151
F55263
F55259
F55502
F55274
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1 A2
A2 C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
22
18
14
24
22
18
18
14
14
14
E030
E028
E020
E038
E035
E028
E028
E024
E024
E024
Num. 7561 / 01.07.2015
20930
F55153
F55356
F55250
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
CAMPUS D’ELCHE-CEGECA
CAMPUS D’ELX-CEGECA– ÀREA SUPORT ADMINISTRATIU A DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
Núm. lloc
F55147
F55146
F55279
F55142
F55390
F55355
F55245
F55090
F55070
F55354
F55102
F55503
F55280
F55143
F55285
F55325
F55444
F55132
F55135
F55278
F55508
F55109
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
CAMPUS D’ORIOLA-CEGECA
CAMPUS D’ORIOLA-CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
Núm. lloc
F55424
F55149
F55150
F55225
F55160
F55319
F55159
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR
A1 A2
A2 C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
CAMPUS D’ORIOLA-CEGECA
CAMPUS D’ORIOLA-CEGECA-AREA SUPORT ADMINISTRATIU A DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
Núm. lloc
F55244
F55283
F55286
F55157
F55276
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1
C1
C1
C1
C1
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT-CEGECA
CAMPUS SANT JOAN D’ALACANT-CENTRO DE GESTIÓ DE CAMPUS
Núm. lloc
F55425
F55357
F55510
F55342
F55176
F55193
F55372
F55089
F55177
F55323
F55163
F55267
F55233
F55281
F55181
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1 A2
A1 A2
A2 C1
A2 C1
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
C2
C2
C2
C2
C2
14
14
14
18
18
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
24
22
18
18
14
14
14
14
14
14
14
14
24
24
22
22
22
18
18
18
18
14
14
14
14
14
14
E024
E024
E024
E028
E028
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E020
E038
E035
E028
E028
E024
E024
E020
E024
E024
E024
E024
E024
E038
E038
E035
E035
E035
E028
E028
E028
E028
E024
E024
E024
E024
E024
E024
Num. 7561 / 01.07.2015
20931
F55392
F55187
F55072
F55110
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
14
14
14
14
UNITAT
SECCIÓ
CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT-CEGECA
CAMPUS SANT JOAN D’ALACANT-CEGECA-AREA SUPORT ADMINISTRATIU A DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
Núm. lloc
F55183
F55205
F55178
F55044
F55184
F55189
F55186
F55190
F55195
F55182
F55185
F55191
F55214
F55192
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
GESTOR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
C1
C1
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
CAMPUS D’ALTEA-CEGECA
CAMPUS D’ALTEA-CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS
Núm. lloc
F55511
F55121
F55273
F55238
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR D’UNITAT ADMINISTRATIVA
GESTOR UNITAT DE CAMPUS
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A2 C1
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INSTRUMENTACIÓ CIENTÍFICA
SERVICI D’INSTRUMENTACIÓ CIENTÍFICA
Núm. lloc
F55533
F55201
F55048
F55264
F55228
F55525
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE DISSECCIÓ
TÈCNIC DE LABORATORI
TÈCNIC MITJÀ DE LABORATORI
TÈCNIC MITJÀ DE LABORATORI
AUXILIAR DE SERVICIS TÈCNICS I LABORATORI
A1
C1 C2
A1 A2
A2 C1
A2 C1
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 18/25, FAE
ESCALA 9/10, FAE
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 21/25, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INNOVACIÓ I SUPORT TÈCNIC A LA DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
S’INNOVACIÓ I SUPORT TEC A DOCEN I INVEST
Núm. lloc
F55371
F55049
F55035
F55515
F55300
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICI
TÈCNIC INFORMÀTIC
TÈCNIC INFORMÀTIC
TÈCNIC DE LABORATORI
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1
A1 A2
A1 A2
A1 A2
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 5/13, FAE
ESCALA 5/13, FAE
ESCALA 9/10, FAE
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
18
18
18
18
18
14
14
14
14
14
14
14
14
14
22
18
14
14
27
16
24
22
22
14
27
24
24
24
14
E024
E024
E024
E020
E028
E028
E028
E028
E028
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E035
E035
E024
E024
E048
E045
E038
E030
E030
E020
E048
E038
E038
E038
E024
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SERVICI D’INNOVACIÓ I SUPORT TÈCNIC A LA DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
SECCIÓSIATDI-SEA
Núm. lloc
F55164
F55352
F55493
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
AUXILIAR DE SERVICIS TÈCNICS I LABORATORIS
AUXILIAR DE SERVICIS TÈCNICS I LABORATORI
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 17, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INNOVACIÓ I SUPORT TÈCNIC A LA DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
SIATDI-PERFIL I
Núm. lloc
F55111
F55165
F55293
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC DE TALLER
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
C1
C1
C1
ESCALA 19, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
CM
CM
CM
18
14
14
18
18
18
E028
E020
E020
E028
E028
E028
Num. 7561 / 01.07.2015
20932
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INNOVACIÓ I SUPORT TÈCNIC A LA DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
SIATDI-PERFIL II
Núm. lloc
F55514
F55292
F55167
F55520
F55519
F55291
F55295
F55361
F55237
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
A1 A2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
ESCALA 9/10, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INNOVACIÓ I SUPORT TÈCNIC A LA DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
SIATDI-PERFIL III
Núm. lloc
F55175
F55169
F55172
F55138
F55174
F55521
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC MITJÀ DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
A2 C1 C1
C1
C1
C1
C1
ESCALA 10, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INNOVACIÓ I SUPORT TÈCNIC A LA DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
SIATDI-PERFIL IV
Núm. lloc
F55148
F55139
F55196
F55053
F55166
F55208
F55202
F55203
F55206
F55198
F55210
F55260
F55297
F55362
F55363
F55365
F55373
F55358
F55141
F55173
F55136
F55057
F55145
F55168
F55171
F55207
F55282
F55296
F55370
F55512
F55523
F55478
F55209
F55050
F55200
F55522
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC MITJÀ DE LABORATORI
TÈCNIC MITJÀ DE LABORATORI
TÈCNIC MITJÀ DE LABORATORI
TÈCNIC MITJÀ DE LABORATORI
TÈCNIC MITJÀ DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE LABORATORI
AUXILIAR DE SERVICIS TÈCNICS I LABORATORIS
AUXILIAR DE SERVICIS TÈCNICS I LABORATORI
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 10, FAE
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 10, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INNOVACIÓ I SUPORT TÈCNIC A LA DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
SIATDI-PERFIL V
Núm. lloc
F55230
F55509
F55359
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC MITJÀ DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC DE TALLER
ESPECIALISTA TÈCNIC DE TALLER
A2 C1
C1
C1
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 21, FAE
ESCALA 21, FAE
CM
CM
CM
24
18
18
18
18
18
18
18
18
22
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
14
14
22
18
18
E038
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E030
E028
E028
E028
E028
E028
E030
E030
E030
E030
E030
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E020
E020
E030
E028
E028
Num. 7561 / 01.07.2015
20933
F55251
F55123
F55518
F55122
ESPECIALISTA TÈCNIC DE TALLER
ESPECIALISTA TÈCNIC DE TALLER
ESPECIALISTA TÈCNIC DE COMUNICACIÓ
ESPECIALISTA TÈCNIC DE TALLER
C1
C1
C1
C1
ESCALA 21, FAE
ESCALA 21, FAE
ESCALA 31, FAE
ESCALA 21, FAE
CM
CM
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
SERVICI D’INNOVACIÓ I SUPORT TÈCNIC A LA DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
SIATDI-AREA D’INNOVACIÓ
Núm. lloc
F55271
F55108
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC MITJÀ DE LABORATORI
ESPECIALISTA TÈCNIC INFORMÀTIC
A2 C1
C1
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 20, FAE
CM
CM
UNITAT
SECCIÓ
OFICINA AVALUADORA DE PROJECTES
OFICINA AVALUADORA DE PROJECTES
Núm. lloc
F55471
Denominació del lloc
Classificació
Nat– Esc– Observ
SP
TÈCNIC DE LABORATORI
A1 A2
ESCALA 9/10, FAE
CM
******
18
18
18
18
22
18
24
E028
E028
E028
E028
E030
E028
E038
Num. 7561 / 01.07.2015
20934
ANEXO II
Relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche
UNIDAD
SECCIÓN
OFICINA DEL RECTOR
OFICINA DEL RECTOR
Núm. puesto
F55197
F55002
F55095
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
CONDUCTOR
SECRETARIA DEL RECTOR
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
C1
A2 C1
A2 C1
E
E
ESCALA 12/22, FAG
CM
UNIDAD
SECCIÓN
OFICINA DEL RECTOR
OFICINA DEL RECTOR. PROTOCOLO
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A2 C1
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
Núm. puesto Denominación del puesto
F55473
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
F55350
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
18 E045
18
E042
22
E035
22
14
E035
E024
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE CONTROL INTERNO
SERVICIO DE CONTROL INTERNO
Núm. puesto
F55529
F55536
F55432
F55262
F55133
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICIO
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A1
A2 C1
C1
C1
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE CALIDAD
SERVICIO DE CALIDAD
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
C1
ESCALA 22, FAG
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
C1
ESCALA 22, FAG
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1 A2
A2 C1
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 12/22, FAG
CM
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
C1
ESCALA 22, FAG
CM
Núm. puesto Denominación del puesto
F55016
DIRECTOR DE SERVICIO
F55180
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UNIDAD
SECCIÓN
18
E028
18
E028
SERVICIO DE CALIDAD
SERVICIO DE CALIDAD. AREA DE GESTIÓN Y CERTIFICACION
Núm. puesto Denominación del puesto
F55080
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
F55458
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
UNIDAD
SECCIÓN
E048
E024
SERVICIO DE CALIDAD
SERVICIO DE CALIDAD. AREA DE ACREDITACION
Núm. puesto Denominación del puesto
F55094
GESTOR ADMINISTRATIVO
UNIDAD
SECCIÓN
27
14
E048
E030
E028
E028
E024
SERVICIO DE CALIDAD
SERVICIO DE CALIDAD. AREA DE EVALUACION Y MEJORA
Núm. puesto Denominación del puesto
F55024
GESTOR ADMINISTRATIVO
UNIDAD
SECCIÓN
27
22
18
18
14
24
22
E038
E035
SERVICIO DE CALIDAD
SERVICIO DE CALIDAD. AREA DE IGUALDAD
Núm. puesto Denominación del puesto
F55484
GESTOR ADMINISTRATIVO
18
E028
Num. 7561 / 01.07.2015
20935
UNIDAD
SECCIÓN
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
Núm. puesto
F55010
F55381
F55246
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
SECRETARIA DE CARGO
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1 C2
A2 C1
C1 C2
E
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO A ORGANOS DE GOBIERNO
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO A ORGANOS DE GOBIERNO
Núm. puesto
F55005
F55347
F55008
F55006
F55004
F55009
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
SECRETARIO DE CARGO
SECRETARIA DE CARGO
SECRETARIA DE CARGO
SECRETARIA DE CARGO
SECRETARIA DE CARGO
SECRETARIA DE CARGO
C1
C1
C1
C1
C1
C1
E
E
E
E
E
E
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO JURIDICO
SERVICIO JURIDICO
C2
C2
C2
C2
C2
C2
18
22
14
18
18
18
18
18
18
E031
E030
E024
E031
E031
E031
E031
E031
E031
Núm. puesto Denominación del puesto
Clasificación
F55348
TÉCNICO JURIDICO
A1
24
E038
F55389
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1 C2 14
E024
F55105
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1 C2 14
E024
F55131
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1 C2 14
E024
UNIDAD
SECCIÓN
ESCALA 2, FAE,
Licenciado en Derecho
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
C1
ESCALA 2, FAE
ESCALA 22, FAG
CM
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
A2 C1
E050
E031
L
E
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
C1 C2
E
CM
CM
CM
27
18
E048
E028
CONSEJO SOCIAL
CONSEJO SOCIAL
Núm. puesto Denominación del puesto
F55476
SECRETARIO DEL CONSEJO
F55003
SECRETARIA DEL PRESIDENTE
UNIDAD
SECCIÓN
SP
SERVICIO DE ABOGACIA
SERVICIO DE ABOGACIA
Núm. puesto Denominación del puesto
F55018
DIRECTOR DE SERVICIO
F55290
GESTOR ADMINISTRATIVO
UNIDAD
SECCIÓN
Nat– Esc– Observ
30
18
DEFENSOR UNIVERSITARIO
DEFENSOR UNIVERSITARIO
Núm. puesto Denominación del puesto
F55194
SECRETARIA DE CARGO
18
E031
UNIDADGERENCIA
SECCIÓNGERENCIA
Núm. puesto Denominación del puesto
F55526
DIRECTOR DE AREA
F55527
DIRECTOR DE AREA
F55000GERENTE
UNIDAD
SECCIÓN
Clasificación
A1
A1
30
30
Nat– Esc– Observ
E050
E050
SP
L
L
SERVICIO DE INFORMACION CONTABLE Y GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA
S.INFORMACION CONTABLE Y GESTIÓN ECONOM. Y FRA.
Núm. puesto Denominación del puesto
F55316
DIRECTOR DE SERVICIO
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
27
E048
Num. 7561 / 01.07.2015
20936
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INFORMACION CONTABLE Y GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA
SIC. AREA DE INFORMACIÓN CONTABLE
Núm. puesto
F55079
F55431
F55134
Denominación del puesto
Clasificación
TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A1 26
A2 C1
C1 C2
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INFORMACION CONTABLE Y GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA
SIC. AREA DE GESTIÓN FINANCIERA
Núm. puesto
F55038
F55399
F55391
F55243
F55097
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A1 A2
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE CONTRATACION
SERVICIO DE CONTRATACION
Núm. puesto
F55337
F55377
F55440
F55083
F55257
F55239
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICIO
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A1
A2 C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
A1 A2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 1/12, FAG
CM
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
C1
ESCALA 22, FAG
CM
Núm. puesto Denominación del puesto
F55027
DIRECTOR DE SERVICIO
F55039
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN
Nat– Esc– Observ
E042 ESCALA 1, FAG CM
22
E030
ESCALA 12/22, FAG
14
E024
ESCALA 22/26, FAG
24
18
14
14
14
27
22
18
18
14
14
27
24
E038
E028
E024
E024
E024
E048
E030
E028
E028
E024
E024
E048
E038
SP
CM
CM
SGPP.AREA PATRIMONIAL
Núm. puesto Denominación del puesto
F55261
GESTOR ADMINISTRATIVO
18
E028
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
SGPP. AREA PRESUPUESTARIA
Núm. puesto
F55439
F55378
F55073
F55349
F55075
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A1 A2
A2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 12, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
SGPP.AREA PATRIMONIAL
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
C1 C2
ESCALA 22/26, FAG
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
C1 C2
ESCALA 22/26, FAG
CM
Núm. puesto Denominación del puesto
F55394
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UNIDAD
SECCIÓN
24
22
14
14
14
14
E038
E030
E024
E024
E024
E024
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
SGPP.AREA PATRIMONIAL
Núm. puesto Denominación del puesto
F55272
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
14
E024
Num. 7561 / 01.07.2015
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONOMICA DE LOS RECURSOS HUMANOS
SERVICIO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONOMICA DE LOS RECURSOS HUMANOS
Núm. puesto Denominación del puesto
F55532
DIRECTOR DE SERVICIO
F55441
TÉCNICO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
UNIDAD
SECCIÓN
20937
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
A1 A2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 1/12, FAG
CM
CM
27
24
E048
E045
SERVICIO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONOMICA DE LOS RECURSOS HUMANOS
SPDI-GTON EC DE RRHH.AREA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Núm. puesto Denominación del puesto
F55443
GESTOR ADMINISTRATIVO
F55395
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
C1
C1 C2
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
18
14
E028
E024
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONOMICA DE LOS RECURSOS HUMANOS
SPDI-GTON EC DE RRHH.AREA DE NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL
Núm. puesto
F55030
F55466
F55249
F55447
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SERVICIO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
Núm. puesto Denominación del puesto
F55331
DIRECTOR DE SERVICIO
F55078
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
18
14
14
14
27
14
E028
E024
E024
E024
E048
E024
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SPAS. AREA DE SELECCION Y CONTRATACION
Núm. puesto
F55445
F55029
F55311
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A1 A2
C1
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SPAS. AREA DE GESTIÓN Y FORMACIÓN
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A2 C1
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A2 C1
22
E035
ESCALA 12/22
CM
A2 C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
22
18
18
14
14
14
14
E030
E028
E028
E024
E024
E024
E024
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22,FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Núm. puesto Denominación del puesto
F55430
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
F55375
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UNIDAD
SECCIÓN
22
14
E038
E028
E024
E030
E024
SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS
SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS
Núm. puesto Denominación del puesto
F55042
DIRECTOR DE SERVICIO
UNIDAD
SECCIÓN
24
18
14
27
E048
SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS
SGE-AREA DE ACCESO Y ATENCION AL ESTUDIANTE
Núm. puesto Denominación del puesto
F55124
GESTOR DE UNIDAD
ADMINISTRATIVA
F55045
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
F55086
GESTOR ADMINISTRATIVO
F55066
GESTOR ADMINISTRATIVO
F55104
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
F55474
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
F55485
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
F55486
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Num. 7561 / 01.07.2015
20938
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS
SGE-AREA DE GRADO Y FORMACION PERMANENTE
Núm. puesto
F55455
F55327
F55154
F55457
F55453
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A2
C1
C1
C1
C1
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS
SGE-AREA DE MASTER Y DOCTORADO
Núm. puesto
F55041
F55047
F55125
F55454
F55452
F55384
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A2 C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26,FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS
SGE-AREA DE BECAS, TITULOS Y CENTROS ADSCRITOS
Núm. puesto
F55451
F55388
F55351
F55459
F55437
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A2
C1
C1
C1
C1
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
C1
C2
C2
C2
C2
C1
C2
C2
C2
C2
22
14
14
14
14
22
18
18
14
14
14
22
14
14
14
14
E035
E024
E024
E024
E024
E035
E028
E028
E024
E024
E024
E035
E024
E024
E024
E024
Núm. puesto Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
F55060
DIRECTOR DE SERVICIO
A1
27
E048
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
F55036
TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
A1 A2 24
E038
ESCALA 3/14, FAE,
CM
Para el acceso al subgrupo A1, se requiere la titulación de Ingeniero Industrial, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o sus equivalentes. Para el acceso al subgrupo
A2, se requiere la titulación de Ingeniero TÉCNICO Industrial, Ingeniero técnico de Caminos, Canales y Puertos o sus equivalentes
F55333
TÉCNICO MEDIO DE INFRAESTRUCTURAS
A2 C1 22
E030
ESCALA 14/21, FAE.
CM
Para el acceso al subgrupo A2, se requiere la titulación de Ingeniero técnico Industrial o su equivalente.
F55332
GESTOR ADMINISTRATIVO
C1
18
E028
ESCALA 22, FAG
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
SI-AREA DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA
Núm. puesto Denominación del puesto
Clasificación
F55460
GESTOR DE UNIDAD TECNICA
A2 C1 22
E035
Para el acceso al subgrupo A2, se requiere la titulación de Ingeniero Técnico Industrial o su equivalente.
F55270
TÉCNICO MEDIO DE INFRAESTRUCTURAS
A2 C1 22
E030
Para el acceso al subgrupo A2, se requiere la titulación de Ingeniero Técnico Industrial o su equivalente.
F55374
TÉCNICO MEDIO DE INFRAESTRUCTURAS
A2 C1 22
E030
Para el acceso al subgrupo A2, se requiere la titulación de Ingeniero TÉCNICO Industrial o su equivalente.
F55287
ESPECIALISTA TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
C1
18
E028
UNIDAD
SECCIÓN
Nat– Esc– Observ
SP
ESCALA 14/21, FAE
CM
ESCALA 14/21, FAE.
CM
ESCALA 14/21, FAE.
CM
ESCALA 21, FAE
CM
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
SI-AREA DE OBRAS, SUPERVISION DE PROYECTOS E INSTALACIONES
Núm. puesto Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
F55232
TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
A1 A2 24
E038
ESCALA 4/14, FAE, l
CM
Para el acceso al subgrupo A1, se requiere la titulación de Arquitecto o su equivalente. Para el acceso al subgrupo A2, se requiere la titulación de Arquitecto Técnico o
su equivalente
F55530
GESTOR DE UNIDAD TECNICA INFRAESTRUCTURAS A2 C1 22
E035
ESCALA 14/21, FAE
CM
F55524
ESPECIALISTA TÉCNICO DE
C1
18
E028
ESCALA 21, FAE
CM
F55385
ESPECIALISTA TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
C1
18
E028
ESCALA 21, FAE
CM
F55231
ESPECIALISTA TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
C1
18
E028
ESCALA 21, FAE
CM
Num. 7561 / 01.07.2015
20939
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
SI-AREA GRAFICO ADMINISTRATIVA
Núm. puesto
F55298
F55393
F55068
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
SI-AREA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
14
14
14
E024
E024
E024
Núm. puesto Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
F55306
TÉCNICO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A1 A2 24
E038
ESCALA 6/14, FAE,
CM
Para el acceso al subgrupo A1 o A2, se requiere Licenciatura o Ingeniería Superior o Diplomatura o Ingeniería Técnica y el Master o equivalente en Prevención de
Riesgos Laborales en la especialidad de Higiene Industrial, o Seguridad en el Trabajo, o Ergonomía y Psicosociología Aplicada
F55091
TÉCNICO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A1 A2 24
E038
ESCALA 6/14, FAE
CM
Para el acceso al subgrupo A1 o A2, se requiere Licenciatura o Ingeniería Superior o Diplomatura o Ingeniería Técnica y el Master o equivalente en Prevención de
Riesgos Laborales en la especialidad de Higiene Industrial, o Seguridad en el Trabajo, o Ergonomía y Psicosociología Aplicada
F55119
TÉCNICO MEDIO DE INFRAESTRUCTURAS
A2 C1 22
E030
ESCALA 14/21, FAE
CM
F55284
ESPECIALISTA TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
C1
18
E028
ESCALA 21, FAE
CM
UNIDAD
SECCIÓN
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
Núm. puesto Denominación del puesto
F55017
DIRECTOR DE SERVICIO
UNIDAD
SECCIÓN
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A2 C1
ESCALA 12/22, FAG
CM
27
E048
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
OO.AREA DE EMPLEO Y ORIENTACION PROFESIONAL
Núm. puesto Denominación del puesto
F55340
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
22
E030
UNIDAD
SECCIÓN
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
OO. AREA DE PRÁCTICAS Y CREACION DE EMPRESAS
Núm. puesto
F55341
F55465
F55464
F55387
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A2
C1
C1
C1
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
OBSERVATORIO OCUPACIONAL
OO. AREA DE SERVICIOS Y SOPORTE
Núm. puesto
F55092
F55087
F55463
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN – OTRI
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN – OTRI
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
C1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 22, FAG
CM
CM
Núm. puesto Denominación del puesto
F55061
DIRECTOR DE SERVICIO
F55400
GESTOR ADMINISTRATIVO
C1
C2
C2
C2
22
14
14
14
18
14
14
27
18
E030
E024
E024
E024
E028
E024
E024
E048
E028
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN – OTRI
SGI-OTRI. AREA DE GESTIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
Núm. puesto
F55063
F55383
F55382
F55320
F55265
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
TÉCNICO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
TÉCNICO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A1
A1
A1
C1
C1
ESCALA 7/15, FAE
ESCALA 7/15, FAE
ESCALA 7/15, FAE
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
A2
A2
A2
C2
C2
24
24
24
14
14
E038
E038
E038
E024
E024
Num. 7561 / 01.07.2015
20940
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN – OTRI
SGI-OTRI. AREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Núm. puesto
F55310
F55064
F55304
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
TÉCNICO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A1 A2
A1 A2
C1 C2
ESCALA 7/15, FAE
ESCALA 7/15, FAE
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN – OTRI
SGI-OTRI. AREA ECONOMICA DE PROYECTOS
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
C1 C2
C1 C2
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESACALA 22/26, FAG
CM
CM
Núm. puesto Denominación del puesto
F55467
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
F55241
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UNIDAD
SECCIÓN
24
24
14
14
14
E038
E038
E024
E024
E024
SERVICIOS INFORMÁTICOS
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Núm. puesto Denominación del puesto
F55031
DIRECTOR DE SERVICIO
F55364
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
27
14
E048
E024
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIOS INFORMÁTICOS
SSII.AREA DE SISTEMAS INFORMACION
Núm. puesto
F55034
F55339
F55294
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO INFORMÁTICO
TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
A1 A2
A2 C1
C1
ESCALA 5/13, FAE
ESCALA 13/20, FAE
ESCALA 17, FAE
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIOS INFORMÁTICOS
SSII.AREA DE SISTEMAS Y REDES DE COMUNICACIÓN
Núm. puesto
F55112
F55468
F55338
F55114
F55113
F55531
F55497
F55137
F55268
F55499
F55498
F55229
F55253
F55240
F55156
F55312
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO INFORMÁTICO
GESTOR DE UNIDAD TECNICA
TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO
TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO
TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO
TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO
ESPECIALISTA TÉCNICO INFORMÁTICO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO INFORMÁTICO
ESPECIALISTA TÉCNICO INFORMÁTICO
ESPECIALISTA TÉCNICO INFORMÁTICO
ESPECIALISTA TÉCNICO INFORMÁTICO
ESPECIALISTA TÉCNICO INFORMÁTICO
ESPECIALISTA TÉCNICO INFORMÁTICO
ESPECIALISTA TÉCNICO INFORMÁTICO
ESPECIALISTA TÉCNICO INFORMÁTICO
A1 A2
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2/C1
A2/C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
ESCALA 5/13, FAE
ESCALA 13/20, FAE
ESCALA 13/20, FAE
ESCALA 13/20, FAE
ESCALA 13, FAE
ESCALA 13, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
ESCALA 20, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
OFICINA DE DOCUMENTACION ARCHIVO Y REGISTRO
OFICINA DE DOCUMENTACION ARCHIVO Y REGISTRO
Núm. puesto
F55469
F55022
F55470
F55252
F55096
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A2
A2
C1
C1
C1
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE EXPERIMENTACION ANIMAL
SERVICIO DE EXPERIMENTACION ANIMAL
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
Núm. puesto Denominación del puesto
F55334
DIRECTOR DE SERVICIO
C1
C1
C2
C2
C2
24
22
18
24
22
22
22
22
22
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
14
14
14
27
E039
E030
E028
E038
E035
E030
E030
E030
E030
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E035
E030
E024
E024
E024
E048
Num. 7561 / 01.07.2015
20941
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE EXPERIMENTACION ANIMAL
SEA-CAMPUS SAN JOAN D’ALACANT
Núm. puesto
F55118
F55056
F55116
F55115
F55344
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORALES
AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORALES
AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORALES
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE EXPERIMENTACION ANIMAL
SEA-CAMPUS ELCHE
Núm. puesto
F55472
F55269
F55117
F55343
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO DE LABORATORIO
AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORALES
AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORALES
AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORATORIO
A1
C1
C1
C1
ESCALA 9/10, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIOS GENERALES-AREA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS GENERALES-AREA ADMINISTRATIVA
Núm. puesto
F55475
F55099
F55534
F55535
F55254
F55152
F55067
F55076
F55379
F55461
F55100
F55449
F55438
F55127
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION AL DESARROLLO Y
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION AL DESARROLLO Y
Núm. puesto Denominación del puesto
F55528
DIRECTOR DE SERVICIO
UNIDAD
SECCIÓN
A2
C2
C2
C2
18
18
14
14
14
24
14
14
14
22
22
22
22
22
22
22
18
18
18
18
18
14
14
E028
E028
E020
E020
E020
E038
E020
E020
E020
E035
E035
E030
E030
E030
E030
E030
E028
E028
E028
E028
E028
E024
E024
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
CM
27
E048
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION AL DESARROLLO Y
SRI.AREA DE MOVILIDAD, APOYO LINGÜISTICO Y PROG INTERNACIONALES
Núm. puesto Denominación del puesto
Clasificación
F55353
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
A2 C1 22
E030
F55014
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
A2 C1 22
E030
F55170
TÉCNICO MEDIO DE TRADUCCION
A2 C1 22
E030
Para el acceso al subgrupo A2, se requiere la titulación correspondiente a traducción o su equivalente
F55093
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1 C2 14
E024
F55266
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1 C2 14
E024
F55069
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1 C2 14
E024
F55477
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1 C2 14
E024
UNIDAD
SECCIÓN
Nat– Esc– Observ
SP
ESCALA 12, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 33/34, FAE.
CM
CM
CM
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION AL DESARROLLO Y
SRI.AREA DE COOPERACION AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO
Núm. puesto Denominación del puesto
F55328
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
F55501
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A2 C1
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
22
14
E035
E024
Num. 7561 / 01.07.2015
20942
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Núm. puesto
F55025
F55426
F55507
F55082
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICIO
TÉCNICO DE COMUNICACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A1
A1 A2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 32/30, FAE
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
SCOM. AREA DE PRENSA Y TV
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A2 C1
ESCALA 30/31, FAE
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1 A2
ESCALA 1/12, FAG
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1 A2
C1
ESCALA 32/30, FAE
ESCALA 17, FAE
CM
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A2 C1
ESCALA 12/22, FAG
CM
Núm. puesto Denominación del puesto
F55322
TÉCNICO MEDIO DE COMUNICACIÓN
UNIDAD
SECCIÓN
E030
24
E038
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
SCOM. AREA DE RADIO
Núm. puesto Denominación del puesto
F55071
TÉCNICO DE COMUNICACIÓN
F55397
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
UNIDAD
SECCIÓN
22
E048
E038
E024
E024
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
SCOM. AREA DE MARKETING
Núm. puesto Denominación del puesto
F55321
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD
SECCIÓN
27
24
14
14
24
18
E038
E028
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
SCOM. AREA DE ALUMNI
Núm. puesto Denominación del puesto
F55021
TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN
22
E030
UNIDAD
SECCIÓN
OFICINA DE CULTURA, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA
OFICINA DE CULTURA, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA
Núm. puesto
F55480
F55098
F55081
F55329
F55101
F55303
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
OFICINA DE DEPORTES
OFICINA DE DEPORTES
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A2 C1
22
E035
ESCALA 12/22, FAG
CM
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
18
18
18
14
14
E028
E028
E028
E024
E024
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1
27
E048
ESCALA 8, FAE
CM
A1 A2
24
E045
ESCALA 8/16, FAE
CM
C1 C2
14
E024
ESCALA 22/26, FAG
CM
Núm. puesto Denominación del puesto
F55481
GESTOR DE UNIDAD
ADMINISTRATIVA
F55317
GESTOR ADMINISTRATIVO
F55482
GESTOR ADMINISTRATIVO
F55495
GESTOR ADMINISTRATIVO
F55107
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
F55450
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
22
18
18
18
18
14
E035
E028
E028
E028
E028
E024
UNIDADBIBLIOTECA
SECCIÓNBIBLIOTECA
Núm. puesto Denominación del puesto
F55418
DIRECTOR DE LAS BIBLIOTECAS Y DE RECURSOS
BIBLIOGRÁFICOS
F55419
SUBDIRECTORA DE LAS BIBLIOTECAS
Y DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
F55236
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Num. 7561 / 01.07.2015
20943
UNIDADBIBLIOTECA
SECCIÓN
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS ELCHE
Núm. puesto
F55487
F55221
F55222
F55223
F55488
F55299
F55490
F55288
F55258
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SECCIÓN BIBLIOTECA
ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
A1 A2
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 8/16, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
24
18
14
14
14
14
14
14
14
E038
E028
E020
E020
E020
E020
E020
E020
E020
UNIDADBIBLIOTECA
SECCIÓN
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS ORIHUELA
Núm. puesto
F55489
F55059
F55218
F55289
F55220
F55158
F55219
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SECCIÓN BIBLIOTECA
TÉCNICO MEDIO DE BIBLIOTECAS
ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS BIBLIOGRÁFICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
A1 A2
A2 C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 8/16, FAE
ESCALA 16, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
24
22
18
14
14
14
14
E038
E030
E028
E020
E020
E020
E020
UNIDADBIBLIOTECA
SECCIÓN
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS S JOAN D’ALACANT
Núm. puesto
F55491
F55212
F55213
F55215
F55314
F55315
F55217
F55492
F55216
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SECCIÓN BIBLIOTECA
TÉCNICO MEDIO DE BIBLIOTECAS
ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS
ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS
ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS
ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
A1 A2
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 8/16, FAE
ESCALA 16, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
ESCALA 23/27, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
24
22
18
18
18
18
14
14
14
E038
E030
E028
E028
E028
E028
E020
E020
E020
UNIDADBIBLIOTECA
SECCIÓN
BIBLIOTECA-SECCIÓN CAMPUS ALTEA
Núm. puesto
F55420
F55226
F55313
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO MEDIO DE BIBLIOTECAS
ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS
AUXILIAR DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
A2 C1
C1
C1 C2
EACALA 16/23, FAE
ESCALA 23, FAE
ESCALA 23/27, FAE
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
CAMPUS DE ELCHE-CEGECA
CAMPUS DE ELCHE-CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS
Núm. puesto
F55423
F55494
F55151
F55263
F55259
F55502
F55274
F55153
F55356
F55250
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A1 A2
A2 C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
CAMPUS DE ELCHE-CEGECA
CAMPUS DE ELCHE-CEGECA– AREA APOYO ADMINISTRATIVO A DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Núm. puesto Denominación del puesto
F55147
GESTOR ADMINISTRATIVO
F55146
GESTOR ADMINISTRATIVO
22
18
14
24
22
18
18
14
14
14
14
14
14
E030
E028
E020
E038
E035
E028
E028
E024
E024
E024
E024
E024
E024
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
C1
C1
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
CM
CM
18
18
E028
E028
Num. 7561 / 01.07.2015
20944
F55279
F55142
F55390
F55355
F55245
F55090
F55070
F55354
F55102
F55503
F55280
F55143
F55285
F55325
F55444
F55132
F55135
F55278
F55508
F55109
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
UNIDAD
SECCIÓN
CAMPUS DE ORIHUELA-CEGECA
CAMPUS DE ORIHUELA-CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS
Núm. puesto
F55424
F55149
F55150
F55225
F55160
F55319
F55159
Denominación del puesto
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
UNIDAD
SECCIÓN
CAMPUS DE ORIHUELA-CEGECA
CAMPUS DE ORIHUELA-CEGECA-AREA APOYO ADMINISTRATIVO A DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Núm. puesto
F55244
F55283
F55286
F55157
F55276
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1
C1
C1
C1
C1
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT-CEGECA
CAMPUS SANT JOAN D’ALACANT-CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS
Núm. puesto
F55425
F55357
F55510
F55342
F55176
F55193
F55372
F55089
F55177
F55323
F55163
F55267
F55233
F55281
F55181
F55392
F55187
F55072
F55110
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
A1 A2
A1 A2
A2 C1
A2 C1
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT-CEGECA
CAMPUS SANT JOAN D’ALACANT-CEGECA-AREA APOYO ADMINISTRATIVO A DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Núm. puesto Denominación del puesto
F55183
GESTOR ADMINISTRATIVO
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1 A2
A2 C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
ESCALA 1/12, FAG
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
C2
C2
C2
C2
C2
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
24
22
18
18
14
14
14
14
14
14
14
14
24
24
22
22
22
18
18
18
18
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E020
E038
E035
E028
E028
E024
E024
E020
E024
E024
E024
E024
E024
E038
E038
E035
E035
E035
E028
E028
E028
E028
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E020
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
C1
ESCALA 22, FAG
CM
18
E028
Num. 7561 / 01.07.2015
20945
F55205
F55178
F55044
F55184
F55189
F55186
F55190
F55195
F55182
F55185
F55191
F55214
F55192
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C1
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
C1 C2
18
18
18
18
14
14
14
14
14
14
14
14
14
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
CAMPUS DE ALTEA-CEGECA
CAMPUS DE ALTEA-CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS
Núm. puesto
F55511
F55121
F55273
F55238
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
GESTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTOR UNIDAD DE CAMPUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A2 C1
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 12/22, FAG
ESCALA 22, FAG
ESCALA 22/26, FAG
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA
SERVICIO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA
Núm. puesto
F55533
F55201
F55048
F55264
F55228
F55525
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE DISECCIÓN
TÉCNICO DE LABORATORIO
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO
AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORATORIO
A1
C1 C2
A1 A2
A2 C1
A2 C1
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 18/25, FAE
ESCALA 9/10, FAE
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 21/25, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INNOVACIÓN Y APOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
S INNOVACIÓN Y APOYO TEC A DOCEN E INVEST
Núm. puesto
F55371
F55049
F55035
F55515
F55300
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
DIRECTOR DE SERVICIO
TÉCNICO INFORMÁTICO
TÉCNICO INFORMÁTICO
TÉCNICO DE LABORATORIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A1
A1 A2
A1 A2
A1 A2
C1 C2
ESCALA 1/2/3/4/5/6/7/8/9, F
ESCALA 5/13, FAE
ESCALA 5/13, FAE
ESCALA 9/10, FAE
ESCALA 22/26, FAG
CM
CM
CM
CM
CM
Nat– Esc– Observ
SP
ESCALA 17, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
CM
CM
CM
22
18
14
14
27
16
24
22
22
14
27
24
24
24
14
E028
E028
E028
E028
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E024
E035
E035
E024
E024
E048
E045
E038
E030
E030
E020
E048
E038
E038
E038
E024
UNIDAD
SERVICIO DE INNOVACIÓN YAPOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
SECCIÓNSIATDI-SEA
Núm. puesto
F55164
F55352
F55493
Denominación del puesto
Clasificación
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INNOVACIÓN YAPOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
SIATDI-PERFIL I
Núm. puesto
F55111
F55165
F55293
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO DE TALLER
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
C1
C1
C1
ESCALA 19, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INNOVACIÓN YAPOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
SIATDI-PERFIL II
Núm. puesto
F55514
F55292
F55167
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
A1 A2
C1
C1
ESCALA 9/10, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
CM
CM
CM
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
C1
AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORATORIOS C1 C2
AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORATORIOS C1 C2
18
14
14
18
18
18
24
18
18
E028
E020
E020
E028
E028
E028
E038
E028
E028
Num. 7561 / 01.07.2015
20946
F55520
F55519
F55291
F55295
F55361
F55237
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
C1
C1
C1
C1
C1
C1
18
18
18
18
18
18
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INNOVACIÓN YAPOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
SIATDI-PERFIL III
Núm. puesto
F55175
F55169
F55172
F55138
F55174
F55521
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1
ESCALA 10, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INNOVACIÓN YAPOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
SIATDI-PERFIL IV
Núm. puesto
F55148
F55139
F55196
F55053
F55166
F55208
F55202
F55203
F55206
F55198
F55210
F55260
F55297
F55362
F55363
F55365
F55373
F55358
F55141
F55173
F55136
F55057
F55145
F55168
F55171
F55207
F55282
F55296
F55370
F55512
F55523
F55478
F55209
F55050
F55200
F55522
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE LABORATORIO
AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORATORIOS
AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORATORIO
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1 C2
C1 C2
ESCALA 10, FAE
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 10, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 17, FAE
ESCALA 21/25, FAE
ESCALA 21/25, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INNOVACIÓN YAPOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
SIATDI-PERFIL V
Núm. puesto
F55230
F55509
F55359
F55251
F55123
F55518
F55122
Denominación del puesto
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA TÉCNICO DE TALLER
ESPECIALISTA TÉCNICO DE TALLER
ESPECIALISTA TÉCNICO DE TALLER
ESPECIALISTA TÉCNICO DE TALLER
ESPECIALISTA TÉCNICO DE COMUNICACIÓN
ESPECIALISTA TÉCNICO DE TALLER
A2 C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 21, FAE
ESCALA 21, FAE
ESCALA 21, FAE
ESCALA 21, FAE
ESCALA 31, FAE
ESCALA 21, FAE
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
22
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
14
14
22
18
18
18
18
18
18
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E030
E028
E028
E028
E028
E028
E030
E030
E030
E030
E030
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E028
E020
E020
E030
E028
E028
E028
E028
E028
E028
Num. 7561 / 01.07.2015
UNIDAD
SECCIÓN
SERVICIO DE INNOVACIÓN YAPOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
SIATDI-AREA DE INNOVACIÓN
Núm. puesto Denominación del puesto
F55271
TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO
F55108
ESPECIALISTA TÉCNICO INFORMÁTICO
UNIDAD
SECCIÓN
20947
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A2 C1
C1
ESCALA 10/17, FAE
ESCALA 20, FAE
CM
CM
Clasificación
Nat– Esc– Observ
SP
A1 A2
ESCALA 9/10, FAE
CM
22
18
E030
E028
OFICINA EVALUADORA DE PROYECTOS
OFICINA EVALUADORA DE PROYECTOS
Núm. puesto Denominación del puesto
F55471
TÉCNICO DE LABORATORIO
24
E038