Any XXXVII Dilluns, 20 doctubre de 2014 / Lunes, 20 de octubre de

Any XXXVII
Dilluns, 20 d’octubre de 2014 / Lunes, 20 de octubre de 2014
Núm. 7384
I. DISPOSICIONS GENERALS
I. DISPOSICIONES GENERALES
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
DECRET 181/2014, de 17 d’octubre, del Consell, pel qual
s’establixen normes en matèria de mediació d’assegurances
privades. [2014/9463]
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo
DECRETO 181/2014, de 17 de octubre, del Consell, por el
que se establecen normas en materia de mediación de seguros privados. [2014/9463]
24901
24901
II. AUTORITATS I PERSONAL
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS
A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2014, de la Universitat de
València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador doctor sènior d’aquest organisme amb contracte
laboral temporal. Projecte: «Transparente electrodes for large
area, large scale production of organic optoelectronic devices
(TREASORES), CPI-14-316». [2014/9388]
24905
Universitat de València
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2014, de la Universitat
de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza
de investigador doctor senior de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Transparente electrodes for
large area, large scale production of organic optoelectronic
devices (TREASORES), CPI-14-316». [2014/9388]
24905
24910
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2014, de la Universitat
de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza
de investigador doctor senior de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Sabor y origen de la materia,
CPI-14-318». [2014/9390]
24910
RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2014, de la Universitat de
València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador doctor sènior d’aquest organisme amb contracte
laboral temporal. Projecte: «Sabor y origen de la materia,
CPI-14-318». [2014/9390]
B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
B) NOMBRAMIENTOS Y CESES
Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua
RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2014, del conseller de
Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i vicepresident del Consell, per la qual es proveïxen llocs de treball anunciats per la Convocatòria 32/2014, de 5 de juny de
2014. [2014/9383]
24915
Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2014, del conseller
de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
y vicepresidente del Consell, por la que se proveen puestos
de trabajo anunciados por la Convocatoria 32/2014, de 5 de
junio de 2014. [2014/9383]
24915
24916
Universidad Miguel Hernández de Elche
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2014, de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra a José Antonio Poveda Larrosa profesor titular de universidad. [2014/9403]
24916
24917
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2014, de la Presidencia,
por la que se resuelve la convocatoria de provisión de plazas
asistenciales de jefatura de servicio y de sección, y la jefatura
de sección de docencia-investigación (CM 01/2014). [2014/9434]
24917
24919
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2014, de la Presidencia,
por la que se resuelven diversas convocatorias de plazas
de facultativo/a especialista correspondientes a la oferta de
empleo público de 2012. [2014/9433]
24919
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2014, de la Universitat
Miguel Hernández d’Elx, per la qual nomena José Antonio
Poveda Larrosa professor titular d’universitat. [2014/9403]
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ d’1 d’octubre 2014, de la Presidència, per la
qual es resol la convocatòria de provisió de places assistencials de direcció de servici i de secció, i la direcció de secció
de docència-investigació (CM 01/2014). [2014/9434]
RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2014, de la Presidència, per
la qual es resolen diverses convocatòries de places de facultatiu/iva especialista corresponents a l’oferta d’ocupació
pública de 2012. [2014/9433]
Núm. 7384 / 20.10.2014
III. ACTES ADMINISTRATIUS
III. ACTOS ADMINISTRATIVOS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 d’octubre de
2014, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política
Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i
l’Administració educativa en què s’inclou el desenrotllament
de programes de compensació educativa. [2014/9432]
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de octubre
de 2014, de la Dirección General de Innovación, Ordenación
y Política Lingüística, por la que se resuelve la convocatoria
extraordinaria para autorizar el proyecto experimental de contrato-programa subscrito entre los centros sostenidos con fondos
públicos y la Administración educativa en los que se incluye el
desarrollo de programas de compensación educativa. [2014/9432]
24921
24921
B) SUBVENCIONS I BEQUES
B) SUBVENCIONES Y BECAS
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director general
de la Joventut i de l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, per la qual es procedix a la concessió de les ajudes
convocades a l’empara de l’Orde 8/2014, de 5 de maig, de
la Conselleria de Benestar Social, per la qual es va convocar concurs públic per a la concessió d’ajudes a associacions
juvenils i entitats prestadores de servicis a la joventut amb
àmbit d’actuació en la Comunitat Valenciana, per a accions
de caràcter social durant l’any 2014, i se n’aproven les bases
reguladores. [2014/9465]
24922
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director general de la Juventud y del Institut Valencià de la Joventut.
Generalitat Jove, por la que se procede a la concesión de las
ayudas convocadas al amparo de la Orden 8/2014, de 5 de
mayo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
convocó el concurso público para la concesión de ayudas a
asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a
la juventud con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana, para acciones de carácter social durante el año 2014, y
se aprueban sus bases reguladoras [2014/9465]
24922
24926
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director general
de la Juventud y del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat
Jove, por la que se procede a la concesión de las ayudas convocadas al amparo de la Orden 7/2014, de 5 de mayo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud titulares de escuelas
oficiales de animación juvenil, reconocidas y homologadas por
la Generalitat, para el año 2014, para el desarrollo de sus programaciones anuales de actividades educativas durante el citado
año y se aprueban sus bases reguladoras. [2014/9466]
24926
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre del 2014, del director general
de la Joventut i de l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, per la qual es procedix a la concessió de les ajudes
convocades a l’empara de l’orde 7/2014, de 5 de maig, de la
Conselleria de Benestar Social, per la qual es va convocar concurs públic per a la concessió d’ajudes a associacions juvenils
i entitats prestadores de servicis a la joventut titulars d’escoles
oficials d’animació juvenil, reconegudes i homologades per la
Generalitat, per a l’any 2014, per al desenvolupament de les
seues programacions anuals educatives durant l’esmentat any,
i se n’aproven les bases reguladores. [2014/9466]
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, per
la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració
entre la Generalitat i l’Institut Nacional d’Estadística per a la
comprovació de la residència que figura en la base padronal
per a les persones que consten d’alta en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP) com a empadronats a la Comunitat
Valenciana. [2014/9440]
24929
Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, de la directora
general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les
Corts, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre la Generalitat y el Instituto Nacional de
Estadística para la comprobación de la residencia que figura
en la base padronal de las personas que constan de alta en el
Sistema de Información Poblacional (SIP) como empadronados en la Comunitat Valenciana. [2014/9440]
24929
24933
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2014, de la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección
General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por
la que se dispone el registro y publicación del II Acuerdo
Marco entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF
para el personal al servicio de las administraciones locales de
la Comunidad Valenciana [2014/9369]
24933
24969
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2014, de la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone el registro y publicación
del texto del Convenio Colectivo de la Fundación Forem PV
(Código 80000212011994). [2014/9371]
24969
24991
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2014, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se atribuye la
denominación específica de Antonio Porpetta al Centro Público de Formación de Personas Adultas de Elda. [2014/9378]
24991
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2014, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General
de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual
es disposa el registre i publicació del II Acord Marc entre la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF per al personal al
servici de les administracions locals de la Comunitat Valenciana. [2014/9369]
RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2014, de la Subdirecció
General de Relacions Laborals de la Direcció General de
Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació del
text del Conveni Col·lectiu de la Fundació Forem PV (Codi
80000212011994). [2014/9371]
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica d’Antonio Porpetta al Centre Públic de
Formació de Persones Adultes d’Elda. [2014/9378]
Núm. 7384 / 20.10.2014
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2014, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se atribuye
la denominación específica de Matemàtic Vicent Caselles
Costa al Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos.
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’atribuïx
la denominació específica de Matemàtic Vicent Caselles
Costa a l’Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos.
[2014/9379]
24993
[2014/9379]
24993
V. ANUNCIS
V. ANUNCIOS
A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Ajuntament de l’Alcora
Informació pública del projecte d’expropiació per taxació
conjunta per a la construcció d’un espai destinat a zona verda
a la plaça de Sant Antoni, número 2. [2014/9461]
24995
Ayuntamiento de L’Alcora
Información pública del proyecto de expropiación por tasación conjunta para la construcción de un espacio destinado a
zona verde en la plaza San Antonio, número 2. [2014/9461]
24995
24996
Ayuntamiento de Oliva
Información pública de los acuerdos adoptados por el Pleno
del Ayuntamiento el 25 de septiembre de 2014 sobre el plan
parcial San Fernando. [2014/9380]
24996
Ajuntament d’Oliva
Informació pública dels acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament el 25 de setembre de 2014 sobre el pla parcial Sant
Ferran. [2014/9380]
B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
Licitació número 2014/01/85. Servici de neteja de locals de
la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a
la província de Castelló. [2014/9408]
24997
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Licitación número 2014/01/85. Servicio de limpieza de locales de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, en la provincia de Castellón. [2014/9408]
24997
24999
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
Licitación número CNMY14/AIVAJ/11. Limpieza del albergue juvenil Argentina en Benicasim. [2014/9462]
24999
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
Licitació número CNMY14/AIVAJ/11. Neteja de l’alberg
juvenil Argentina a Benicàssim. [2014/9462]
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Benestar Social
Notificació de resolucions en matèria d’acolliment familiar.
Expedient número ASC 88/2003 i altres. [2014/9406]
Consellería de Bienestar Social
Notificación de resoluciones en materia de acogimiento
familiar. Expediente número ASC 88/2003 y otros. [2014/9406]
25002
Notificació del tràmit d’audiència en matèria d’acolliment familiar. Expedient número ASC 340/2013 i altres.
[2014/9407]
25002
Notificación del trámite de audiencia en materia de acogimiento familiar. Expediente número ASC 340/2013 y otros.
25004
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Notificació de resolució. Expedient sancionador número
VS-2003-047 de mediadors inscrits en el Registre Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana.
[2014/9407]
25004
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo
Notificación de acuerdo de incoación. Expediente sancionador número VS-2003-047 de mediadores inscritos en el
Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de
Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana.
[2014/9366]
25005
[2014/9366]
25005
Notificació de resolució sancionadora. Expedient número
462010SAT001252 i altres. [2014/9410]
25007
Notificación de resolución sancionadora. Expediente número
462010SAT001252 y otros. [2014/9410]
25007
25008
Consellería de Gobernación y Justicia
Notificación de requerimiento de documentación en expediente de asistencia jurídica gratuita. Expediente número
039449/2013. [2014/9478]
25008
25009
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Notificación en extracto de varias resoluciones recaidas en
procedimientos sancionadores iniciados por el SERVEF
frente a demandantes perceptores de prestaciones. Expediente número SANPER/2014/107/03 y otros. [2014/9436]
25009
25010
Notificación en extracto de varias resoluciones recaidas en
procedimientos sancionadores iniciados por el SERVEF
frente a demandantes perceptores de prestaciones. Expediente número SANPER/2014/53/12 y otros. [2014/9437]
25010
25011
Aguas de Valencia, SA
Información pública de la actualización de tarifa de agua
potable en baja para las poblaciones de Bellreguard, Beniarjó
y Piles. [2014/9376]
25011
Conselleria de Governació i Justícia
Notificació de requeriment de documentació en expedient d’assistència jurídica gratuïta. Expedient número
039449/2013. [2014/9478]
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Notificació en extracte de diverses resolucions dictades
en procediments sancionadors iniciats pel SERVEF contra
demandants perceptors de prestacions. Expedient número
SANPER/2014/107/03 i altres. [2014/9436]
Notificació en extracte de diverses resolucions dictades
en procediments sancionadors iniciats pel SERVEF contra
demandants perceptors de prestacions. Expedient número
SANPER/2014/53/12 i altres. [2014/9437]
Aguas de Valencia, SA
Informació pública de l’actualització de tarifa d’aigua potable en baixa per a les poblacions de Bellreguard, Beniarjó i
Piles. [2014/9376]
Num. 7384 / 20.10.2014
24901
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
DECRET 181/2014, de 17 d’octubre, del Consell, pel qual
s’establixen normes en matèria de mediació d’assegurances privades. [2014/9463]
DECRETO 181/2014, de 17 de octubre, del Consell, por
el que se establecen normas en materia de mediación de
seguros privados. [2014/9463]
ÍNDEX
Preàmbul
Article 1. Objecte de la norma
Article 2. El Registre Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana
Article 3. Competència administrativa i d’inspecció
Article 4. Procediment i competència en matèria de sancions
Article 5. Col·legis de mediadors d’assegurances i el Consell de
Col·legis de Mediadors d’Assegurances de la Comunitat Valenciana
Disposicions addicionals
Primera. Termini per a la presentació de la declaració estadisticocomptable
Segona. Repercussió pressupostària
Disposició transitòria. Normativa aplicable als procediments administratius ja iniciats
Disposició derogatòria. Derogació normativa
Disposicions finals
Primera. Autorització per al desplegament del decret
Segona. Entrada en vigor
Annex. Contingut del Registre Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana
ÍNDICE
Preámbulo
Artículo 1. Objeto de la norma
Artículo 2. El Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana
Artículo 3. Competencia administrativa y de inspección
Artículo 4. Procedimiento y competencia en materia de sanciones
Artículo 5. Colegios de mediadores de seguros y Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de la Comunitat Valenciana
Disposiciones adicionales
Primera. Plazo para la presentación de la declaración estadísticocontable
Segunda. Repercusión presupuestaria
Disposición transitoria. Normativa aplicable a los procedimientos
administrativos ya iniciados
Disposición derogatoria. Derogación normativa
Disposiciones finales
Primera. Autorización para el desarrollo del decreto
Segunda. Entrada en vigor
Anexo. Contenido del Registro Especial de Mediadores de Seguros,
Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana
PREÀMBUL
PREÁMBULO
I
I
L’article 49.3.10 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que la Generalitat té competència exclusiva, sense perjuí
del que disposa l’article 149 de la Constitució i, si és el cas, de les bases
i ordenació de l’activitat econòmica general de l’Estat, sobre els mediadors d’assegurances.
Les bases d’esta ordenació es troben en l’actualitat en la Llei
26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances
Privades, i supletòriament en el Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29
d’octubre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Ordenació
i Supervisió de les Assegurances Privades, així com en altres normes
reglamentàries.
La Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i
Reassegurances Privades, va derogar la Llei 9/1992, de 30 d’abril, de
Mediació en Assegurances Privades, que fins a la data de entrada en
vigor d’aquella va constituir, al seu torn, la normativa estatal bàsica.
Quan la Generalitat va començar a exercir les seues competències
en matèria de mediadors d’assegurances privades ho va fer a l’empara
de la Llei 9/1992 esmentada, i per a l’esmentat exercici va aprovar el
Decret 301/1997, de 16 de desembre, del Consell, pel qual s’establixen
les normes en matèria de mediació d’assegurances privades.
L’indicat Decret 301/1997 va ser aprovat, per tant, quan la normativa bàsica estatal era una altra, la qual cosa s’aprecia clarament quan es
lligen les determinacions dels seus articles.
Per esta raó, sembla necessari adaptar la regulació autonòmica en
matèria de mediació d’assegurances privades a la vigent legislació bàsica, d’una banda, per a evitar confusions, i, a més, per a desembrollar
l’actual norma de qualsevol referència a la normativa estatal que, com
a bàsica, no necessita ser reproduïda.
A més, s’ha aprofitat esta disposició per a modificar el termini de
presentació de la declaració estadisticocomptable, en la línia dels acords
adoptats en el Fòrum de Col·laboració i Coordinació entre les Administracions Públiques amb Competències en Matèries de Mediació, que ja
va adoptar al febrer de 2013 el compromís d’unificar, en tot el territori
nacional, les dates de presentació de la declaració estadisticocomptable,
i establir així una data única en benefici de la racionalització administrativa.
El artículo 49.3.10 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establece que la Generalitat tiene competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución y, en su caso,
de las bases y ordenación de la actividad económica general del Estado,
sobre los mediadores de seguros.
Las bases de esta ordenación se encuentran en la actualidad en la
Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros
Privados, y supletoriamente en el Real Decreto Legislativo 6/2004, de
29 de octubre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, así como en otras
normas reglamentarias.
La Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, derogó la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación
en Seguros Privados, que hasta la fecha de entrada en vigor de aquella
constituyó, a su vez, la normativa estatal básica.
Cuando la Generalitat comenzó a ejercer sus competencias en materia de mediadores de seguros privados lo hizo al amparo de la citada
Ley 9/1992, y para dicho ejercicio aprobó el Decreto 301/1997, de 16 de
diciembre, del Consell, por el que se establecen las normas en materia
de mediación de seguros privados.
El indicado Decreto 301/1997 fue aprobado, por tanto, cuando la
normativa básica estatal era otra, lo que se aprecia claramente cuando
se leen las determinaciones de sus artículos.
Por esta razón, parece necesario adaptar la regulación autonómica
en materia de mediación de seguros privados a la vigente legislación
básica, por un lado, para evitar confusiones, y, además, para desbrozar a
la actual norma de cualquier referencia a la normativa estatal que, como
básica, no necesita ser reproducida.
Además, se ha aprovechado esta disposición para modificar el plazo
de presentación de la declaración estadístico-contable, en la línea de los
acuerdos adoptados en el Foro de Colaboración y Coordinación entre
las Administraciones Públicas con Competencias en Materias de Mediación, que ya adoptó en febrero de 2013 el compromiso de unificar, en
todo el territorio nacional, las fechas de presentación de la declaración
estadístico-contable, estableciéndose así una fecha única en beneficio
de la racionalización administrativa.
Num. 7384 / 20.10.2014
24902
II
II
El decret s’estructura en cinc articles, dos disposicions addicionals,
una transitòria, una derogatòria, dos finals i un annex.
L’article 1 establix l’objecte de la norma. L’article 2 regula el Registre Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana, i s’establix en un
annex el seu contingut. L’article 3 regula la competència administrativa
i d’inspecció; l’article 4, el procediment i la competència dels distints
òrgans de la Generalitat en matèria de sancions, i l’article 5 la forma de
relacionar-se l’òrgan competent en matèria de mediació amb els col·
legis de mediadors d’assegurances i amb el Consell de Col·legis de
Mediadors d’Assegurances de la Comunitat Valenciana.
Per això, consultades les associacions professionals i els col·legis
de mediadors d’assegurances privades, a proposta del conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del
Consell, en la reunió del dia 17 d’octubre de 2014,
El decreto se estructura en cinco artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, dos finales y un anexo.
El artículo 1 establece el objeto de la norma. El artículo 2 regula el
Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros
y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana, estableciendo en un
anexo su contenido. El artículo 3 regula la competencia administrativa
y de inspección; el artículo 4, el procedimiento y la competencia de los
distintos órganos de la Generalitat en materia de sanciones, y el artículo
5 la forma de relacionarse el órgano competente en materia de mediación con los Colegios de Mediadores de Seguros y con el Consejo de
Colegios de Mediadores de Seguros de la Comunitat Valenciana.
Por ello, consultadas las asociaciones profesionales y los Colegios
de Mediadores de Seguros privados, a propuesta del conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, conforme con el Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell,
en la reunión del día 17 de octubre de 2014,
DECRETE
DECRETO
Article 1. Objecte de la norma
És objecte d’esta disposició la regulació en la Comunitat Valenciana
del registre, inspecció, control i procediment sancionador de l’activitat
dels mediadors d’assegurances, el domicili i àmbit d’operacions de la
qual es desenrotlle en l’àmbit del territori de la Comunitat Valenciana.
Artículo 1. Objeto de la norma
Es objeto de la presente disposición la regulación en la Comunitat
Valenciana del registro, inspección, control y procedimiento sancionador de la actividad de los mediadores de seguros, cuyo domicilio
y ámbito de operaciones se desarrolle en el ámbito del territorio de la
Comunitat Valenciana.
Article 2. El Registre Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors
de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana
1. El Registre Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors
de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana
estarà adscrit a la conselleria competent en matèria de mediació d’assegurances privades.
2. En l’esmentat registre s’inscriuran els mediadors la competència
dels quals corresponga a la Generalitat.
3. En el Registre Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors
de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana
s’expressaran les circumstàncies que es recullen en l’annex d’este decret.
4. Mitjançant una orde de la persona titular de la conselleria amb
competència en matèria de mediació d’assegurances privades podran
adaptar-se les circumstàncies del registre a les noves exigències que es
produïsquen com a conseqüència de canvis normatius.
5. Del contingut del Registre Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana es donarà publicitat per mitjà de la seua inserció en la
web de la conselleria. La persona titular de la conselleria amb competència en matèria de mediació d’assegurances privades, a proposta de la
persona titular de la direcció general amb competències en l’esmentada
matèria, indicarà les dades del registre que seran públiques. L’accés a
les esmentades dades serà general i gratuït, sempre que les dades no
estiguen protegides per les determinacions de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Artículo 2. El Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores
de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana
1. El Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de
Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana estará adscrito a la consellería competente en materia de mediación de seguros
privados.
2. En dicho registro se inscribirán los mediadores cuya competencia
corresponda a la Generalitat.
3. En el Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de
Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana se expresarán las circunstancias que se recogen en el anexo de este decreto.
4. Mediante orden de la persona titular de la consellería con competencia en materia de mediación de seguros privados podrán adaptarse
las circunstancias del registro a las nuevas exigencias que se produzcan
como consecuencia de cambios normativos.
5. Del contenido del Registro Especial de Mediadores de Seguros,
Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana se dará publicidad mediante su inserción en la web de la Consellería. La persona titular de la consellería con competencia en materia de
mediación de seguros privados, a propuesta de la persona titular de la
dirección general con competencias en dicha materia, indicará los datos
del registro que serán públicos. El acceso a dichos datos será general y
gratuito, siempre que los datos no estén protegidos por las determinaciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Article 3. Competència administrativa i d’inspecció
1. Les competències administratives concernents al control de
l’exercici de l’activitat dels mediadors d’assegurances, així com la
tasca inspectora sobre este col·lectiu, correspondran a la direcció general competent en matèria de mediadors d’assegurances privades, que
gaudirà de les facultats que la legislació li atorga.
2. La direcció general competent en matèria de mediació d’assegurances privades designarà, per a cada inspecció, un funcionari d’entre
els adscrits a la direcció general.
Artículo 3. Competencia administrativa y de inspección
1. Las competencias administrativas concernientes al control del
ejercicio de la actividad de los mediadores de seguros, así como la tarea
inspectora sobre este colectivo, corresponderán a la dirección general
competente en materia de mediadores de seguros privados, que gozará
de las facultades que la legislación otorga.
2. La dirección general competente en materia de mediación de
seguros privados designará, para cada inspección, a un funcionario de
entre los adscritos a la dirección general.
Article 4. Procediment i competència en matèria de sancions
1. Per a la imposició de les sancions previstes per la llei se seguiran
els principis pels quals es regula la potestat sancionadora i els que informen l’exercici de l’esmentada potestat, tal com s’arrepleguen en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la normativa auto-
Artículo 4. Procedimiento y competencia en materia de sanciones
1. Para la imposición de las sanciones previstas por la ley se seguirán los principios por los que se regula la potestad sancionadora y los
que informan el ejercicio de dicha potestad, tal y como se recogen en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
Num. 7384 / 20.10.2014
24903
nòmica que puga regular en el futur l’exercici de l’esmentada potestat
i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual es va aprovar el
Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora, amb les especialitats que s’arrepleguen en el Reial Decret Legislatiu
6/2004, de 29 d’octubre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei
d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, o normativa
que la substituïsca.
2. La competència per a la instrucció dels expedients sancionadors i
per a la imposició de les sancions corresponents es regirà per les regles
següents:
a) Serà competent per a la instrucció dels expedients l’òrgan que a
este efecte designe la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de mediació d’assegurances privades, d’entre el
personal funcionari adscrit a l’esmentada direcció general.
b) La imposició de les sancions per infraccions lleus i greus correspondrà a la persona titular de la direcció general amb competències en
matèria de mediació d’assegurances privades.
c) La imposició de les sancions per infraccions molt greus correspondrà a la persona titular de la conselleria amb competència en matèria
de mediació d’assegurances privades, a proposta de la persona titular de
la direcció general amb competències en matèria de mediació d’assegurances privades.
normativa autonómica que pueda regular en el futuro el ejercicio de
dicha potestad y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, con las especialidades que se recogen en el Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprobó el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, o normativa que la sustituya.
2. La competencia para la instrucción de los expedientes sancionadores y para la imposición de las sanciones correspondientes se regirá
por las siguientes reglas:
a) Será competente para la instrucción de los expedientes el órgano
que a tal efecto designe la persona titular de la dirección general con
competencias en materia de mediación de seguros privados, de entre el
personal funcionario adscrito a dicha dirección general.
b) La imposición de las sanciones por infracciones leves y graves
corresponderá a la persona titular de la dirección general con competencias en materia de mediación de seguros privados.
c) La imposición de las sanciones por infracciones muy graves
corresponderá a la persona titular de la consellería con competencia en
materia de mediación de seguros privados, a propuesta de la persona
titular de la dirección general con competencias en materia de mediación de seguros privados.
Article 5. Col·legis de mediadors d’assegurances i Consell de
Col·legis de Mediadors d’Assegurances de la Comunitat Valenciana
Per a dur a terme les seues competències en matèria de mediació
d’assegurances privades, la conselleria competent en matèria de mediadors d’assegurances es relacionarà amb els col·legis de mediadors d’assegurances d’Alacant, Castelló i València i amb el Consell de Col·legis
de Mediadors d’Assegurances de la Comunitat Valenciana.
Artículo 5. Colegios de Mediadores de Seguros y Consejo de Colegios
de Mediadores de Seguros de la Comunitat Valenciana
Para llevar a cabo sus competencias en materia de mediación de
seguros privados, la consellería competente en materia de mediadores
de seguros se relacionará con los colegios de mediadores de seguros de
Alicante, Castellón y Valencia y con el Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Termini per a la presentació de la declaració
estadisticocomptable
Es modifica l’article 4.3 del Decret 24/2011, de 18 de març, del
Consell, pel qual es regula la forma de complir el deure d’informació
estadisticocomptable dels mediadors inscrits en el Registre Especial de
Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts
Càrrecs de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera
següent:
«3. La declaració estadisticocomptable haurà de presentar-se fins al
30 d’abril de cada any».
Primera. Plazo para la presentación de la declaración estadísticocontable
Se modifica el artículo 4.3 del Decreto 24/2011, de 18 de marzo,
del Consell, por el que se regula la forma de cumplir el deber de información estadístico-contable de los mediadores inscritos en el Registro
Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y sus
Altos Cargos de la Comunitat Valenciana, que queda redactado de la
siguiente forma:
«3. La declaración estadístico-contable deberá presentarse hasta el
30 de abril de cada año».
Segona. Repercussió pressupostària
L’aplicació i desplegament d’este decret no podrà tindre cap incidència en al dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a
la direcció general competent en matèria de mediació d’assegurances
privades, i, en tot cas, hauran de ser atesos amb els seus mitjans personals i materials.
Segunda. Repercusión presupuestaria
La aplicación y desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia
alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto
asignados a la dirección general competente en materia de mediación de
seguros privados, y, en todo caso, deberán ser atendidos con sus medios
personales y materiales.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única. Normativa aplicable als procediments administratius ja
iniciats
Els procediments administratius iniciats amb anterioritat a la entrada en vigor d’este decret es tramitaran, fins a la seua resolució, de conformitat amb el Decret 301/1997, de 16 de desembre, del Consell, pel
qual s’establixen les normes en matèria de mediació d’assegurances
privades.
Única. Normativa aplicable a los procedimientos administrativos ya
iniciados
Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de este decreto se tramitarán, hasta su resolución, de
conformidad con el Decreto 301/1997, de 16 de diciembre, del Consell,
por el que se establecen las normas en materia de mediación de seguros
privados.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 301/1997, de 16 de desembre, del Consell,
pel qual s’establixen les normes en matèria de mediació d’assegurances
privades, així com totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang
inferior s’oposen al que establix este decret.
Única. Derogación normativa
Queda derogado el Decreto 301/1997, de 16 de diciembre, del Consell, por el que se establecen las normas en materia de mediación de
seguros privados, así como cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en este decreto.
Num. 7384 / 20.10.2014
24904
DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Autorització per al desenrotllament del decret
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria
de mediació d’assegurances privades perquè, a proposta de la direcció
general competent en esta matèria, desplegue les disposicions contingudes en este decret i, en particular, per a efectuar les modificacions que
s’estimen necessàries en les circumstàncies que hagen de figurar en el
Registre Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana.
Primera. Autorización para el desarrollo del decreto
Se faculta a la persona titular de la consellería competente en materia de mediación de seguros privados para que, a propuesta de la dirección general competente en esta materia, desarrolle las disposiciones
contenidas en este decreto y, en particular, para efectuar las modificaciones que se estimen necesarias en las circunstancias que deban figurar
en el Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana.
Segona. Entrada en vigor
Esta disposició entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, excepte la seua disposició
addicional primera, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2015.
Segunda. Entrada en vigor
La presente disposición entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, excepto su disposición adicional primera, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015.
València, 17 d’octubre de 2014
Valencia, 17 de octubre de 2014
El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART
El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART
El conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,
MÁXIMO BUCH TORRALVA
El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo,
MÁXIMO BUCH TORRALVA
ANNEX
Contingut del Registre Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana
ANEXO
Contenido del Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana
Número d’inscripció
NIF
Tipus de mediador
Situació
Tipus de persona
Nom/raó
Primer cognom
Segon cognom
Formació
Data d’alta
Data de baixa
Capital social
Nombre de participacions
Valor unitari
Domicili
Atenció al client
Responsables de l’atenció
Cobertura per anualitat de la responsabilitat civil
Cobertura per sinistre de la responsabilitat civil
Entitat asseguradora de la responsabilitat civil
Capacitat financera
Administradors
Direcció tècnica
Partícips o cooperativistes
Actes inscriptibles
Número de inscripción
NIF
Tipo de mediador
Situación
Tipo de persona
Nombre/razón
Primer apellido
Segundo apellido
Formación
Fecha de alta
Fecha de baja
Capital social
Número de participaciones
Valor unitario
Domicilio
Atención al cliente
Responsables de la atención
Cobertura por anualidad de la responsabilidad civil
Cobertura por siniestro de la responsabilidad civil
Entidad aseguradora de la responsabilidad civil
Capacidad financiera
Administradores
Dirección técnica
Partícipes o cooperativistas
Actos inscribibles
Num. 7384 / 20.10.2014
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2014, de la Universitat
de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça
d’investigador doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Transparente electrodes for large area, large scale production of organic optoelectronic devices (TREASORES), CPI-14-316». [2014/9388]
24905
Universitat de València
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2014, de la Universitat
de València, por la que se hace la oferta pública de una
plaza de investigador doctor senior de este organismo
con contrato laboral temporal. Proyecto: «Transparente
electrodes for large area, large scale production of organic optoelectronic devices (TREASORES), CPI-14-316».
[2014/9388]
El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions
que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, resol:
Fer l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor sènior
d’acord amb les bases següents.
El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atribuciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve:
Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor senior de
acuerdo con las siguientes bases.
Primera. Requisits generals dels aspirants
1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país
membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga
aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
Primera. Requisitos generales de los aspirantes
1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país
miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de
tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados
por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los términos en que dicha legislación está definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea.
Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir
los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la
adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el
permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.
1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes.
1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I o estar
en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de instancias.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá tener la
credencial que acredite su homologación o la credencial de reconocimiento para el ejercicio profesional regulado en virtud del Real Decreto
1837/2008, de 8 de noviembre.
1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física
o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes
funciones.
1.5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o
no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier
administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de nacionalidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso
a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin
perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.
També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la
que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir
els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el
permís de treball i de residència al moment de la contractació.
1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.
1.3. Estar en possessió de la titulació acadèmica que figura en l’annex I o complir les condicions per obtenir-la en la data en què acaba el
termini de presentació d’instàncies. En el cas de titulacions obtingudes
a l’estranger, cal tenir la credencial que n’acredite l’homologació o la
credencial de reconeixement per a l’exercici de professions regulades
en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.
1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica
que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
1.5. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals
no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos
a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu
estat, l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud
d’emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona
interessada.
Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba
el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el
procés selectiu.
Segona. Sol·licituds
2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud,
juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits
al·legats, adreçada a l’atenció d’Eugenio Coronado Miralles, director de
l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de Valencia, carrer del
Catedràtic José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (València), al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13,
baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre registre auxiliar
dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts
en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels
Serveis de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert,
perquè l’empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom
de l’oficina i la data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà presentada en la data d’entrada en el Registre General d’aquesta
Universitat.
2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei
de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el
proceso selectivo.
Segunda. Solicitudes
2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y
los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con el
currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida
a Eugenio Coronado Miralles, director del Institut de Ciència Molecular
de la Universitat de Valencia, calle Catedrático José Beltrán, 2 46980
Paterna (Valencia), en el Registre de la Gerència de la Universitat de
València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo, 46010 Valencia), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera
de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir
con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento
de Servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto,
para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nombre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada
en la fecha de entrada en el Registro General de esta Universidad.
2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei de
Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
Num. 7384 / 20.10.2014
24906
de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda
Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web
‹http://www.uv.es/pasinvest›.
2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
También habrá una copia en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
Tercera. Documentació que cal presentar
Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:
3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones
que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en
aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que
acredite la seua nacionalitat.
3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets
d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l’homologació corresponent.
3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acreditatius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada
sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la
instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot
demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i
els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.
Tercera. Documentación que se debe presentar
Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la
siguiente documentación:
3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las personas que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a participar en estas convocatorias, han de presentar fotocopia del NIE o del
documento que acredite su nacionalidad.
3.2. Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado
los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será
necesario acreditar la homologación correspondiente.
3.3. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos
fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del
interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que
figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la
comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que
hayan sido objeto de valoración.
3.4. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selección
y se publique la propuesta de contratación en la página web ‹http://
www.uv.es/pasinvest›, los interesados podrán solicitar la devolución
de los currículos al Institut de Ciència Molecular de la Universitat de
València. Transcurridos seis meses, los currículos que queden en este
servicio serán destruidos.
3.4. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i quan
haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web ‹http://
www.uv.es/pasinvest› les persones interessades podran sol·licitar la
devolució dels currículums a l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d’ofici.
Quarta. Sistema selectiu
4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum
dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els
quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en
l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran
tinguts en compte en la resolució del concurs.
4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als
aspirants. El nombre d’aquells que passen a la fase d’entrevista, que
serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.
4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació
dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Serveis (RRHH-PAS) i en la pàgina web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi
presenten constituïsquen una borsa de treball.
4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de
selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el
perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la
plaça i a les necessitats del projecte.
Cinquena. Comissió avaluadora
5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta
convocatòria.
5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir
quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que
estableixen els articles esmentats.
5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’aplicació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.
5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en
cada moment a allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Cuarta. Sistema selectivo
4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de
los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los
cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura
en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan
justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias,
no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.
4.2. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una
entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase
de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la
comisión evaluadora.
4.3. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de
los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón
de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració
i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes
de la misma constituyan una bolsa de trabajo.
4.5. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso,
realizada la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no
se ajusta en su totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del
proyecto.
Quinta. Comisión evaluadora
5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de intervenir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una
declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas
en los artículos mencionados.
5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en
la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los
casos no previstos.
5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en
cada momento a lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Num. 7384 / 20.10.2014
24907
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir,
la comissió avaluadora té la seu a l’Institut de Ciència Molecular de la
Universitat de València.
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir,
la comisión evaluadora tendrá la sede en el Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València.
Sisena. Informació respecte de les dades recollides
6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de
dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta Universitat, de
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de
la LOPD.
6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General
de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la
gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.
6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de
protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la
confidencialitat i la integritat de la informació.
6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la
LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat
de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
Sexta. Información sobre los datos recogidos
6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos
correspondiente a este tipo de personal de esta Universitat, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), y Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la LOPD.
6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria
General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la
gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.
6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de protección que establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para garantizar
la confidencialidad y la integridad de la información.
6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que
establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la
Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
Setena. Recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la
seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant
els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la
seua notificació.
Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs
d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions
del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.
Séptima. Recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede
interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el
mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su notificación.
Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el
recurso de alzada previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resoluciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.
València, 7 d’octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV 16.05.2014),
el gerent: Joan Oltra i Vidal.
Valencia, 7 de octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
16.05.2014), el gerente: Joan Oltra i Vidal.
ANNEX I
Condicions generals del lloc de treball ofert
ANEXO I
Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado
1. Projecte: «Transparente electrodes for large area, large scale
production of organic optoelectronic devices (TREASORES), CPI-14316».
2. Denominació i classificació del lloc de treball:
Investigador doctor sènior.
Grup: A.
Subgrup: A1.
3. Jornada de treball: 38 hores setmanals.
4.Dotació de l’ajuda: es destinarà a finançar, entre altres conceptes,
la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, per al 2014
serà 2.630 euros (12 pagues).
5. Objecte i període:
Desenvolupament de sensors òptics i electroquímics basats en semiconductors orgànics.
El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.
6. Titulació: Doctorat en Química.
7. Mèrits preferents, a més dels inclosos en l’annex III d’aquesta
convocatòria:
Màster en Nanociència i Nanotecnologia molecular.
Experiència de treball en sala neta.
1. Proyecto: «Transparente electrodes for large area, large scale
production of organic optoelectronic devices (TREASORES), CPI-14316».
2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:
Investigador doctor senior.
Grupo: A.
Subgrupo: A1.
3. Jornada de trabajo: 38 horas semanales.
4. Dotación de la ayuda: se destinará a financiar, entre otros conceptos, la retribución. La retribución bruta mensual, a tiempo completo,
para el 2014 será 2.630 euros (12 pagas).
5. Objeto y periodo:
Desarrollo de sensores ópticos y electroquímicos basados en semiconductores orgánicos.
El contrato está determinado por la duración del proyecto y la disponibilidad presupuestaria.
6. Titulación: Doctorado en Química.
7. Méritos preferentes, además de los incluidos en el anexo III de
esta convocatoria:
Máster en Nanociencia y Nanotecnología molecular.
Experiencia de trabajo en sala limpia.
Num. 7384 / 20.10.2014
24908
Experiència en preparació i caracterització de sensors electroquímics.
Experiència en dispositius opto-electrònics moleculars.
Nivell d’anglès molt alt.
Experiencia en preparación y caracterización de sensores electroquímicos.
Experiencia en dispositivos opto-electrónicos moleculares.
Nivel de inglés muy alto.
ANNEX II
ANEXO II
La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:
1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI, telèfon de contacte i adreça.
2. Denominació del lloc de treball: investigador doctor sènior.
3. Denominació del projecte: « Transparente electrodes for large
area, large scale production of organic optoelectronic devices (TREASORES), CPI-14-316».
4. Signatura i data de la sol·licitud.
5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix,
en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».
6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.
7. Ha d’estar adreçada a l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València.
La instancia debe contener al menos los siguientes datos:
1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, DNI,
teléfono de contacto y domicilio.
2. Denominación del puesto de trabajo: investigador doctor senior.
3. Denominación del proyecto: «Transparente electrodes for
large area, large scale production of organic optoelectronic devices
(TREASORES), CPI-14-316».
4. Firma y fecha de solicitud.
5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara
que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso
contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten».
6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.
7. Debe dirigirse al Institut de Ciència Molecular de la Universitat
de València.
ANNEX III
Barem
ANEXO III
Baremo
1. Producció científica (fins a 40 punts): la direcció de tesis, publicació d’articles científics, llibres capítols de llibre i monografies i presentació de treballs en reunions científiques es valorarà d’acord amb el
barem per a la valoració de la memòria anual d’investigació vigent en
el moment de la publicació de la convocatòria.
2. Mèrits preferents relacionats amb l’objecte del contracte (fins a
20 punts): el tribunal podrà acordar la realització d’una entrevista amb
l’objecte de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.
3. Participació en projectes d’investigació competitius (fins a 15
punts):
a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip
a temps complet en projectes d’investigació de convocatòries competitives del Pla Nacional d’I+D o programes autonòmics, s’assignaran
3 punts
b) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip
en projectes d’investigació europeus, s’assignaran 5 punts.
4. Participació en activitats de transferència del coneixement (fins
a 15 punts):
a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip
a temps complet en contractes i convenis per a realitzar projectes d’investigació, s’assignaran 3 punts. Queden excloses d’aquest barem les
prestacions de serveis, assessories i activitats formatives.
b) Per figurar com a coinventor/coautor en patents, models d’utilitat
o altres tipus de propietat industrial o intel·lectual, s’assignaran 5 punts.
1. Producción científica (hasta 40 puntos): la dirección de tesis,
publicación de artículos científicos, libros, capítulos de libro y monografías y presentación de trabajos en reuniones científicas se valorará de
acuerdo con el baremo para la valoración de la memoria anual de investigación vigente en el momento de la publicación de la convocatoria.
2. Méritos preferentes relacionados con el objeto del contrato (hasta
20 puntos): el tribunal podrá acordar la realización de una entrevista con
el objeto de concretar mejor la valoración de los méritos preferentes.
3. Participación en proyectos de investigación competitivos (hasta
15 puntos):
a) Por cada año de participación acreditada como miembro del equipo a tiempo completo en proyectos de investigación de convocatorias
competitivas del Plan Nacional de I+D o programas autonómicos, se
asignarán 3 puntos
b) Por cada año de participación acreditada como miembro del equipo en proyectos de investigación europeos, se asignarán 5 puntos.
4. Participación en actividades de transferencia del conocimiento
(hasta 15 puntos):
a) Por cada año de participación acreditada como miembro del equipo a tiempo completo en contratos y convenios para realizar proyectos
de investigación, se asignarán 3 puntos. Quedan excluidas de este baremo las prestaciones de servicios, asesorías y actividades formativas.
b) Por figurar como coinventor/coautor en patentes, modelos de
utilidad u otro tipo de propiedad industrial o intelectual, se asignarán
5 puntos.
5. Estancias posdoctorales en otra universidad y centros de investigación diferentes del centro de obtención de la tesis doctoral (hasta
10 puntos):
a) Por cada año acreditado de estancia en otras universidades y centros de investigación, financiada por convocatorias competitivas del
Programa Marco Europeo, Plan Nacional de I+D o programas autonómicos, se asignarán 5 puntos. Las estancias deberán tener una duración
mínima de 30 días consecutivos.
b) Por cada año acreditado de estancia en otras universidades y
centros de investigación, sin financiación competitiva, se asignarán 2
puntos. Las estancias deberán tener una duración mínima de 30 días
consecutivos.
5. Estades postdoctorals en altres universitat i centres d’investigació
diferents del centre d’obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts):
a) Per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres
d’investigació, finançada per convocatòries competitives del Programa
Marc Europeu, Pla Nacional d’I+D o programes autonòmics, s’assignaran 5 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30
dies consecutius.
b) Per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres
d’investigació, sense finançament competitiu, s’assignaran 2 punts. Les
estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.
ANNEX IV
ANEXO IV
Comissió avaluadora titular
President: Eugenio Coronado Miralles, professor del Departament
de Química Inorgànica.
Comisión evaluadora titular
Presidente: Eugenio Coronado Miralles, profesor del Departament
de Química Inorgànica.
Num. 7384 / 20.10.2014
24909
Vocal 1: Hendrilk Jan Bolink, investigador de l’Institut Universitari
de Ciència Molecular.
Vocal 2: Daniel Jorge Errandonea Ponce, professor del Departament
de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: Rossella Mello, professora del Departament de Química
Orgànica.
Secretària: Yolanda Martín Biosca, professora del Departament de
Química Analítica.
Vocal 1: Hendrilk Jan Bolink, investigador del Institut Universitari
de Ciència Molecular.
Vocal 2: Daniel Jorge Errandonea Ponce, profesor del Departament
de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: Rossella Mello, profesora del Departament de Química
Orgànica.
Secretaria: Yolanda Martín Biosca, profesora del Departament de
Química Analítica.
Comissió avaluadora suplent
President: José Sánchez Marín, professor del Departament de Química Física.
Vocal 1: Enrique Ortí Guillen, professor del Departament de Química Física.
Vocal 2: Ignacio Tuñón García de Vicuña, professor del Departament de Química Física.
Vocal 3: Aurora Seco Torrecillas, professora del Departament d’Enginyeria Química.
Secretària: Amparo Cháfer Ortega, professora del Departament
d’Enginyeria Química.
Comisión evaluadora suplente
Presidente: José Sánchez Marín, profesor del Departament de Química Física.
Vocal 1: Enrique Ortí Guillen, profesor del Departament de Química
Física.
Vocal 2: Ignacio Tuñón García de Vicuña, profesor del Departament
de Química Física.
Vocal 3: Aurora Seco Torrecillas, profesora del Departament
d’Enginyeria Química.
Secretaria: Amparo Cháfer Ortega, profesora del Departament
d’Enginyeria Química.
Num. 7384 / 20.10.2014
Universitat de València
24910
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2014, de la Universitat
de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça
d’investigador doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sabor y origen de la
materia, CPI-14-318». [2014/9390]
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2014, de la Universitat
de València, por la que se hace la oferta pública de una
plaza de investigador doctor senior de este organismo con
contrato laboral temporal. Proyecto: «Sabor y origen de
la materia, CPI-14-318». [2014/9390]
El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions
que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, resol:
Fer l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor sènior
d’acord amb les bases següents.
El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atribuciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve:
Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor senior de
acuerdo con las siguientes bases.
Primera. Requisits generals dels aspirants
1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país
membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga
aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
Primera. Requisitos generales de los aspirantes
1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país
miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de
tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados
por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los términos en que dicha legislación está definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea.
Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir
los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la
adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el
permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.
1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes.
1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I o estar
en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de instancias.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá tener la
credencial que acredite su homologación o la credencial de reconocimiento para el ejercicio profesional regulado en virtud del Real Decreto
1837/2008, de 8 de noviembre.
1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física
o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes
funciones.
1.5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o
no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier
administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de nacionalidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso
a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin
perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.
Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el
proceso selectivo.
També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la
que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir
els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el
permís de treball i de residència al moment de la contractació.
1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.
1.3. Estar en possessió de la titulació acadèmica que figura en l’annex I o complir les condicions per obtenir-la en la data en què acaba el
termini de presentació d’instàncies. En el cas de titulacions obtingudes
a l’estranger, cal tenir la credencial que n’acredite l’homologació o la
credencial de reconeixement per a l’exercici de professions regulades
en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.
1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica
que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
1.5. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals
no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat,
l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d’emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.
Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba
el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el
procés selectiu.
Segona. Sol·licituds
2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud,
juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits
al·legats, adreçada a l’atenció de Francisco José Botella Olcina, director
de l’Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València, carrer del Catedràtic José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (València), al
Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez,
13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre registre auxiliar
dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts
en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels
Serveis de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert,
perquè l’empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom
de l’oficina i la data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà presentada en la data d’entrada en el Registre General d’aquesta
Universitat.
2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei
de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda
Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web
‹http://www.uv.es/pasinvest›.
Segunda. Solicitudes
2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y
los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con el
currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida
a Francisco José Botella Olcina, director del Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València, calle Catedrático José Beltrán, 2 46980
Paterna (Valencia), en el Registre de la Gerència de la Universitat de
València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo, 46010 Valencia), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera
de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir
con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento
de Servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto,
para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nombre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada
en la fecha de entrada en el Registro General de esta Universidad.
2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei de
Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
También habrá una copia en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
Num. 7384 / 20.10.2014
24911
2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Tercera. Documentació que cal presentar
Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:
3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones
que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en
aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que
acredite la seua nacionalitat.
3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets
d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l’homologació corresponent.
3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acreditatius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada
sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la
instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot
demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i
els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.
Tercera. Documentación que se debe presentar
Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la
siguiente documentación:
3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las personas que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a participar en estas convocatorias, han de presentar fotocopia del NIE o del
documento que acredite su nacionalidad.
3.2. Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado
los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será
necesario acreditar la homologación correspondiente.
3.3. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos
fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del
interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que
figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la
comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que
hayan sido objeto de valoración.
3.4. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selección
y se publique la propuesta de contratación en la página web ‹http://
www.uv.es/pasinvest›, los interesados podrán solicitar la devolución
de los currículos al Institut de Física Corpuscular de la Universitat de
València. Transcurridos seis meses, los currículos que queden en este
servicio serán destruidos.
3.4. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i quan
haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web ‹http://
www.uv.es/pasinvest› les persones interessades podran sol·licitar la
devolució dels currículums a l’Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d’ofici.
Quarta. Sistema selectiu
4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum
dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els
quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en
l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran
tinguts en compte en la resolució del concurs.
4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als
aspirants. El nombre d’aquells que passen a la fase d’entrevista, que
serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.
4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació
dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Serveis (RRHH-PAS) i en la pàgina web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi
presenten constituïsquen una borsa de treball.
4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de
selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el
perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la
plaça i a les necessitats del projecte.
Cinquena. Comissió avaluadora
5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta
convocatòria.
5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir
quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que
estableixen els articles esmentats.
5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’aplicació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.
5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en
cada moment a allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Cuarta. Sistema selectivo
4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de
los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los
cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura
en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan
justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias,
no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.
4.2. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una
entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase
de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la
comisión evaluadora.
4.3. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de
los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón
de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració
i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes
de la misma constituyan una bolsa de trabajo.
4.5. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso,
realizada la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no
se ajusta en su totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del
proyecto.
Quinta. Comisión evaluadora
5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de intervenir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una
declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas
en los artículos mencionados.
5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en
la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los
casos no previstos.
5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en
cada momento a lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Num. 7384 / 20.10.2014
24912
5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir,
la comissió avaluadora té la seu a l’Institut de Física Corpuscular de la
Universitat de València.
5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir,
la comisión evaluadora tendrá la sede en el Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València.
Sisena. Informació respecte de les dades recollides
6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de
dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta Universitat, de
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de
la LOPD.
6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General
de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la
gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.
6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de
protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la
confidencialitat i la integritat de la informació.
6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la
LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat
de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
Sexta. Información sobre los datos recogidos
6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos
correspondiente a este tipo de personal de esta Universitat, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la LOPD.
6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria
General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la
gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.
6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de protección que establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para garantizar
la confidencialidad y la integridad de la información.
6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que
establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la
Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
Setena. Recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la
seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant
els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la
seua notificació.
Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs
d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions
del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.
Séptima. Recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede
interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el
mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su notificación.
Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el
recurso de alzada previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resoluciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.
València, 7 d’octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV 16.05.2014),
el gerent: Joan Oltra i Vidal.
Valencia, 7 de octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
16.05.2014), el gerente: Joan Oltra i Vidal.
ANNEX I
Condicions generals del lloc de treball ofert
ANEXO I
Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado
1. Projecte: «Sabor y origen de la materia, CPI-14-318».
2. Denominació i classificació del lloc de treball:
Investigador doctor sènior.
Grup: A.
Subgrup: A1.
3. Jornada de treball: 38 hores setmanals.
4.Dotació de l’ajuda: es destinarà a finançar, entre altres conceptes,
la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, per al 2014
serà 2.630 euros (12 pagues).
5. Objecte i període:
Fenomenologia de models supersimètrics de gran unificació.
El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.
6. Titulació: Doctorat en Ciències Físiques.
7. Mèrits preferents, a més dels inclosos en l’annex III d’aquesta
convocatòria:
Experiència investigadora en Fenomenologia de Física més enllà
del Model Estàndard: exemple MSSM.
Experiència investigadora de Matèria fosca: estudis del seu decoupling i la seva detecció tant directa com indirecta.
1. Proyecto: «Sabor y origen de la materia, CPI-14-318».
2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:
Investigador doctor senior.
Grupo: A.
Subgrupo: A1.
3. Jornada de trabajo: 38 horas semanales.
4. Dotación de la ayuda: se destinará a financiar, entre otros conceptos, la retribución. La retribución bruta mensual, a tiempo completo,
para el 2014 será 2.630 euros (12 pagas).
5. Objeto y periodo:
Fenomenología de modelos supersimétricos de gran unificación.
El contrato está determinado por la duración del proyecto y la disponibilidad presupuestaria.
6. Titulación: Doctorado en Ciencias Físicas.
7. Méritos preferentes, además de los incluidos en el anexo III de
esta convocatoria:
Experiencia investigadora en Fenomenología de Física más allá del
Modelo Estandar: ejemplo MSSM.
Experiencia investigadora en Materia oscura: estudios de su
decoupling y su detección tanto directa como indirecta.
Num. 7384 / 20.10.2014
24913
ANNEX II
ANEXO II
La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:
1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI, telèfon de contacte i adreça.
2. Denominació del lloc de treball: investigador doctor sènior.
3. Denominació del projecte: «Sabor y origen de la materia, CPI14-318».
4. Signatura i data de la sol·licitud.
5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix,
en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».
6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.
7. Ha d’estar adreçada a l’Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València.
La instancia debe contener al menos los siguientes datos:
1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, DNI,
teléfono de contacto y domicilio.
2. Denominación del puesto de trabajo: investigador doctor senior.
3. Denominación del proyecto: «Sabor y origen de la materia, CPI14-318».
4. Firma y fecha de solicitud.
5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara
que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso
contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten».
6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.
7. Debe dirigirse al Institut de Física Corpuscular de la Universitat
de València.
ANNEX III
Barem
ANEXO III
Baremo
1. Producció científica (fins a 40 punts): la direcció de tesis, publicació d’articles científics, llibres capítols de llibre i monografies i presentació de treballs en reunions científiques es valorarà d’acord amb el
barem per a la valoració de la memòria anual d’investigació vigent en
el moment de la publicació de la convocatòria.
2. Mèrits preferents relacionats amb l’objecte del contracte (fins a
20 punts): el tribunal podrà acordar la realització d’una entrevista amb
l’objecte de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.
3. Participació en projectes d’investigació competitius (fins a 15
punts):
a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip
a temps complet en projectes d’investigació de convocatòries competitives del Pla Nacional d’I+D o programes autonòmics, s’assignaran
3 punts
b) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip
en projectes d’investigació europeus, s’assignaran 5 punts.
4. Participació en activitats de transferència del coneixement (fins
a 15 punts):
a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip
a temps complet en contractes i convenis per a realitzar projectes d’investigació, s’assignaran 3 punts. Queden excloses d’aquest barem les
prestacions de serveis, assessories i activitats formatives.
b) Per figurar com a coinventor/coautor en patents, models d’utilitat
o altres tipus de propietat industrial o intel·lectual, s’assignaran 5 punts.
1. Producción científica (hasta 40 puntos): la dirección de tesis,
publicación de artículos científicos, libros, capítulos de libro y monografías y presentación de trabajos en reuniones científicas se valorará de
acuerdo con el baremo para la valoración de la memoria anual de investigación vigente en el momento de la publicación de la convocatoria.
2. Méritos preferentes relacionados con el objeto del contrato (hasta
20 puntos): el tribunal podrá acordar la realización de una entrevista con
el objeto de concretar mejor la valoración de los méritos preferentes.
3. Participación en proyectos de investigación competitivos (hasta
15 puntos):
a) Por cada año de participación acreditada como miembro del equipo a tiempo completo en proyectos de investigación de convocatorias
competitivas del Plan Nacional de I+D o programas autonómicos, se
asignarán 3 puntos
b) Por cada año de participación acreditada como miembro del equipo en proyectos de investigación europeos, se asignarán 5 puntos.
4. Participación en actividades de transferencia del conocimiento
(hasta 15 puntos):
a) Por cada año de participación acreditada como miembro del equipo a tiempo completo en contratos y convenios para realizar proyectos
de investigación, se asignarán 3 puntos. Quedan excluidas de este baremo las prestaciones de servicios, asesorías y actividades formativas.
b) Por figurar como coinventor/coautor en patentes, modelos de
utilidad u otro tipo de propiedad industrial o intelectual, se asignarán
5 puntos.
5. Estancias posdoctorales en otra universidad y centros de investigación diferentes del centro de obtención de la tesis doctoral (hasta
10 puntos):
a) Por cada año acreditado de estancia en otras universidades y centros de investigación, financiada por convocatorias competitivas del
Programa Marco Europeo, Plan Nacional de I+D o programas autonómicos, se asignarán 5 puntos. Las estancias deberán tener una duración
mínima de 30 días consecutivos.
b) Por cada año acreditado de estancia en otras universidades y
centros de investigación, sin financiación competitiva, se asignarán 2
puntos. Las estancias deberán tener una duración mínima de 30 días
consecutivos.
5. Estades postdoctorals en altres universitat i centres d’investigació
diferents del centre d’obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts):
a) Per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres
d’investigació, finançada per convocatòries competitives del Programa
Marc Europeu, Pla Nacional d’I+D o programes autonòmics, s’assignaran 5 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30
dies consecutius.
b) Per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres
d’investigació, sense finançament competitiu, s’assignaran 2 punts. Les
estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.
ANNEX IV
ANEXO IV
Comissió avaluadora titular
President: Francisco José Botella Olcina, professor del Departament
de Física Teòrica.
Vocal 1: M. Pilar Hernández Gamazo, professora del Departament
de Física Teòrica.
Vocal 2: Vicente Quilis Quilis, professor del Departament d’Astronomia i Astrofísica.
Vocal 3: Gabriela Barenboim Szuchman, professora del Departament de Física Teòrica.
Comisión evaluadora titular
Presidente: Francisco José Botella Olcina, profesor del Departament
de Física Teòrica.
Vocal 1: M. Pilar Hernández Gamazo, profesora del Departament
de Física Teòrica.
Vocal 2: Vicente Quilis Quilis, profesor del Departament
d’Astronomia i Astrofísica.
Vocal 3: Gabriela Barenboim Szuchman, profesora del Departament
de Física Teòrica.
Num. 7384 / 20.10.2014
24914
Secretari: Oscar M. Vives García, professor del Departament de
Física Teòrica.
Secretario: Oscar M. Vives García, profesor del Departament de
Física Teòrica.
Comissió avaluadora suplent
President: Juan José Hernández Rey, professor investigador de
l’Institut de Física Corpuscular.
Vocal 1: Roberto Ruiz de Austri Bazán, investigador del CSIC.
Vocal 2: Daniel Jorge Errandonea Ponce, professor del Departament
de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: Nuria Garro Martínez, professora del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Secretària: M. Victoria Castillo Giménez, professora del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
Comisión evaluadora suplente
Presidente: Juan José Hernández Rey, profesor investigador del Institut de Física Corpuscular.
Vocal 1: Roberto Ruiz de Austri Bazán, investigador del CSIC.
Vocal 2: Daniel Jorge Errandonea Ponce, profesor del Departament
de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: Nuria Garro Martínez, profesora del Departament de Física
Aplicada i Electromagnetisme.
Secretaria: M. Victoria Castillo Giménez, profesora del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua
24915
Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2014, del conseller de
Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i
vicepresident del Consell, per la qual es proveïxen llocs
de treball anunciats per la Convocatòria 32/2014, de 5 de
juny de 2014. [2014/9383]
RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2014, del conseller
de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
y vicepresidente del Consell, por la que se proveen puestos
de trabajo anunciados por la Convocatoria 32/2014, de 5
de junio de 2014. [2014/9383]
Vista la proposta formulada per l’òrgan tècnic de provisió de la
Convocatòria 32/2014, de 5 de juny de 2014 (DOCV 7295, 13.06.2014),
per a la provisió pel procediment de lliure designació de llocs de treball
de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua.
De conformitat amb allò que disposa l’article 102 de la Llei
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana, resolc:
Vista la propuesta formulada por el órgano técnico de provisión
de la Convocatoria 32/2014, de 5 de junio de 2014 (DOCV 7295,
13.06.2014), para la provisión por el procedimiento de libre designación de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial en la Consellería
de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana, resuelvo:
Nomenar Francisco Miguel Beltrán Andreu, funcionari de carrera,
amb NRP 20784513L0, com a subdirector general de Pesca, lloc número 21036, grup A1, complement de destinació nivell 30 i complement
específic E050.
Nombrar a Francisco Miguel Beltrán Andreu, funcionario de carrera, con NRP 20784513L0, como subdirector general de Pesca, puesto
número 21036, grupo A1, complemento de destino nivel 30 y complemento específico E050.
Nomenar Vicente Jaime Granel Ivorra, funcionari de carrera, amb
NRP 25381077C0, com a cap del Servei de Conservació de Recursos
Pesquers, lloc número 27831, grup A1, complement de destinació nivell
28 i complement específic E050.
Nombrar a Vicente Jaime Granel Ivorra, funcionario de carrera, con
NRP 25381077C0, como jefe del Servicio de Conservación de Recursos
Pesqueros, puesto número 27831, grupo A1, complemento de destino
nivel 28 y complemento específico E050.
Nomenar José Vicente Benadero García-Morato, funcionari de carrera, amb NRP 21408091N0, com a cap del Servei de Planificació de
Recursos Hidràulics i Qualitat de les Aigües, lloc número 27846, grup
A1, complement de destinació nivell 28 i complement específic E050.
Nombrar a José Vicente Benadero García-Morato, funcionario de
carrera, con NRP 21408091N0, como jefe del Servicio de Planificación de
Recursos Hidráulicos y Calidad de las Aguas, puesto número 27846, grupo
A1, complemento de destino nivel 28 y complemento específico E050.
La presa de possessió es produirà l’endemà de la publicació d’esta
resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
La toma de posesión se producirá al día siguiente de la publicación
de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’òrgan que ha
dictat l’acte, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, o davant del jutjat contenciós administratiu en la circumscripció del qual tinga el demandant el seu domicili,
en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació.
Tot això de conformitat amb el que establixen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, d’acord amb
la Llei 4/1999, i en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense
perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, o bien recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, o ante el
juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga el
demandante su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, y en los
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que se utilice
cualquier otra vía que se considere oportuna.
València, 2 de setembre de 2014.– El conseller de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i vicepresident del Consell:
José Císcar Bolufer.
Valencia, 2 de septiembre de 2014.– El conseller de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y vicepresidente del Consell:
José Císcar Bolufer.
Num. 7384 / 20.10.2014
Universitat Miguel Hernández d’Elx
24916
Universidad Miguel Hernández de Elche
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2014, de la Universitat
Miguel Hernández d’Elx, per la qual nomena José Antonio
Poveda Larrosa professor titular d’universitat. [2014/9403]
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2014, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra a
José Antonio Poveda Larrosa profesor titular de universidad. [2014/9403]
De conformitat amb la proposta elevada per la comissió nomenada
per a jutjar el concurs per a la provisió d’una plaça de professor titular
d’universitat convocada per la Resolució de 29 de maig 2014 (BOE
12.06.2014), i presentada per l’interessat la documentació a què fa referència el punt huité de la convocatòria, aquest Rectorat, fent ús de les
atribucions conferides per l’article 65 de la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12
d’abril, i la resta de disposicions concordants, ha resolt:
De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza De profesor
titular de universidad convocada por Resolución de 29 de mayo de 2014
(BOE 12.06.2014), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto octavo de la convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto:
Nombrar a José Antonio Poveda Larrosa, con documento nacional de identidad número 52776703Y, profesor titular de universidad de
la Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento
Química Física.
Nomenar José Antonio Poveda Larrosa, amb document nacional
d’identitat número 52776703Y, professor titular d’universitat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de l’àrea de coneixement Química
Física.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, sense perjudici del recurs extraordinari de revisió, i sense
necessitat de comunicació prèvia a este Rectorat, recurs contenciós
administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució.
Tanmateix, i a elecció de l’interessat, es podrà interposar contra
aquesta resolució recurs de reposició, davant aquesta Administració, i
en aquest cas no pertocarà interposar el recurs contenciós administratiu
anteriorment citat, fins que no recaiga resolució expressa o presumpta
del recurs de reposició.
Elx, 15 d’octubre de 2014.– El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión, y sin necesidad de comunicación previa a este Rectorado, recurso
contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta resolución.
No obstante, y a elección del interesado, se podrá interponer contra
esta resolución recurso de reposición, ante esta Administración, en cuyo
caso no habrá lugar a interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición.
Elche, 15 de octubre de 2014. – El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.
Num. 7384 / 20.10.2014
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ d’1 d’octubre 2014, de la Presidència, per
la qual es resol la convocatòria de provisió de places
assistencials de direcció de servici i de secció, i la direcció de secció de docència-investigació (CM 01/2014).
[2014/9434]
Per la Resolució de 23 d’octubre de 2009, de la Presidència del
Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), s’aprovaren les bases generals de les convocatòries per a la provisió de places
de direcció subjectes a avaluació de l’acompliment, d’acord amb les
previsions contingudes en la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la Llei 44/2003, d’Ordenació de les Professions Sanitàries,
i els Estatuts del CHGUV (DOCV 6141, 10.11.2009)
En este marc, mitjançant la Resolució de la Presidència del CHGUV
de 14 d’abril de 2014 (DOCV 7257 i 7285, 17.04.2014 i 30.05.2014
respectivament), s’aprovaren les bases específiques de les convocatòries
de provisió de diverses places de cap de servici i de secció facultatius i
la direcció de secció de docència-investigació, que ara es resolen.
24917
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2014, de la Presidencia, por la que se resuelve la convocatoria de provisión de
plazas asistenciales de jefatura de servicio y de sección,
y la jefatura de sección de docencia-investigación (CM
01/2014). [2014/9434]
D’acord amb la base general 14, l’òrgan competent dicta la seua
resolució segons les propostes formulades per cadascuna de les comissions de valoració.
De conformitat amb les atribucions establertes en l’apartat primer
de l’Acord de 12 de desembre de 2003, del Consell de Govern, pel
qual es deleguen atribucions en matèria de personal, de contractació
administrativa i gestió econòmica en diversos òrgans del Consorci, la
Presidència del CHGUV resol:
Por Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Presidencia del
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV), se
aprobaron las bases generales de las convocatorias para la provisión de
plazas de jefatura sujetas a evaluación del desempeño, de acuerdo con
las previsiones contenidas en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del
Empleado Público, la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, y los Estatutos del CHGUV (DOCV 6141, 10.11.2009).
En este marco, mediante Resolución de la Presidencia del CHGUV
de 14 de abril de 2014 (DOCV 7257 y 7285, 17.04.2014 y 30.05.2014
respectivamente), se aprobaron las bases específicas de las convocatorias de provisión de diversas plazas de jefe/a de servicio y de sección
facultativos y la jefatura de sección de docencia-investigación, que
ahora se resuelven.
De acuerdo con la base general 14, el órgano competente dicta su
resolución de acuerdo con las propuestas formuladas por cada una de
las comisiones de valoración.
De conformidad con las atribuciones establecidas en el apartado primero del Acuerdo de 12 de diciembre de 2003, del Consejo de
Gobierno, por el que se delegan atribuciones en materia de personal, de
contratación administrativa y gestión económica en diversos órganos
del Consorcio, la Presidencia del CHGUV resuelve:
Primer
Declarar deserta la provisió de les places de cap de servici i cap de
secció de Radiodiagnòstic (números de plaça 85412 i 86845 respectivament).
Primero
Declarar desierta la provisión de las plazas de jefe/a de servicio y
jefe/a de sección de Radiodiagnóstico (números de plaza 85412 y 86845
respectivamente).
Segon
Nomenar, amb efectes econòmics administratius de l’1 de novembre de 2014, les persones que figuren en l’annex, per a l’exercici de les
places que es detalla en cada cas.
Segundo
Nombrar, con efectos económico-administrativos del 1 de noviembre de 2014, a las personas que figuran en el anexo, para el desempeño
de las plazas que se detalla en cada caso.
Tercer
Conforme amb allò establert en la base general 4.2, i en la base
específica VI de les que regeixen la convocatòria, els nomenaments
tenen caràcter temporal i es troben sotmesos a avaluació quadriennal de
l’acompliment, a l’efecte de la seua continuïtat, en els termes previstos
en la base general 17, i en els apartats II i III de les específiques.
A l’efecte, les persones interessades cal que presenten durant el mes
de novembre de 2018, la documentació i projecte-memòria establerts en
la referida base general 17, referit al període novembre 2014-octubre
2018, ambdós inclosos. En cas de no fer-ho així, s’ha de considerar que
renuncien a participar en el procés d’avaluació i, en conseqüència, a la
seua continuïtat en la plaça.
Tercero
Conforme a lo establecido en la base general 4.2, y en la base específica VI de las que rigen la convocatoria, los nombramientos tienen
carácter temporal y se encuentran sometidos a evaluación cuatrienal del
desempeño, a efectos de su continuidad, en los términos previstos en
la base general 17, y en los apartados II y III de las bases específicas.
A tal efecto, las personas interesadas deberán presentar durante el
mes de noviembre de 2018, la documentación y proyecto-memoria establecidos en la referida base general 17, referido al periodo noviembre
2014-octubre 2018, ambos inclusive. En caso de no hacerlo así, se considerará que renuncian a participar en el proceso de evaluación y, en
consecuencia, a su continuidad en la plaza.
Quart
L’àmbit jurídic i geograficofuncional de l’exercici de les places ha
de ser l’establert en la base general 4.
Cuarto
El régimen jurídico y ámbito geográfico-funcional del desempeño
de las plazas será el establecido en la base general 4.
Quint
La Direcció de Recursos Humans ha de dur a terme els actes administratius pertinents per a l’eficàcia material d’esta resolució.
Quinto
Por la Dirección de Recursos Humanos se llevarán a cabo los actos
administrativos pertinentes para la eficacia material de esta resolución.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu,
d’acord amb allò previst en els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i en la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de València en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà
de la seua publicació. Tot això sense perjudici de la utilització de qualsevol altre recurs que estimen convenient.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 109 y 110 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Valencia en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio de que utilicen cualquier otro recurso que estimen conveniente.
València, 4 de setembre de 2014.– El president del CHGUV i conseller de Sanitat: Manuel Llombart Fuertes.
Valencia, 1 de octubre de 2014.– El presidente del CHGUV y conseller de Sanidad: Manuel Llombart Fuertes.
Num. 7384 / 20.10.2014
24918
ANNEX / ANEXO
Núm. plaça
/ N.º plaza
Denominació / Denominación
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
DNI
36293
Cap de servici facultatiu/iva de Medicina Interna
Jefe/a de servicio facultativo/a de Medicina Interna
Alfonso González-Cruz Cervellera
22662501A
77706
Cap de servici facultatiu/iva de Reumatologia
Jefe/a de servicio facultativo/a de Reumatología
Javier Calvo Catalá
22512643J
10665
Cap de servici facultatiu/iva de Pneumologia
Jefe/a de servicio facultativo/a o de Neumología
Estrella Fernández Fabrellas
05896320V
43283
Cap del Servici d’Urgències
Jefe/a del Servicio de Urgencias
Vicente Borillo Moles
20766515E
41429
Cap de servici facultatiu/iva de Cirurgia Cardiovascular
Jefe/a de servicio facultativo/a de Cirugía Cardiovascular
Juan Bautista Martínez León
22628288Z
59644
Cap de servici facultatiu/iva de Microbiologia i Parasitologia
Jefe/a de servicio facultativo/a de Microbiología y Parasitología
Concepción Gimeno Cardona
22645778R
58491
Cap de servici facultatiu/iva d’Anàlisis Clíniques
Jefe/a de servicio facultativo/a de Análisis Clínicos
Goizane Marcaida Benito
30563888Q
65625
Cap de servici facultatiu/iva de Medicina Física y Rehabilitació
Jefe/a de servicio facultativo/a de Medicina Física y Rehabilitación
Victoria Eugenia Iñigo Huarte
15847547H
47742
Cap de servici facultatiu/iva de Farmàcia
Jefe/a de servicio facultativo de Farmacia
Pilar Blasco Segura
22698584E
54769
Cap de secció facultatiu/iva d’Anàlisis Clíniques
Jefe/a de sección facultativo de Análisis Clínicos
M.ª Ángeles Férez Martí
19096923T
97534
Cap de secció facultatiu de Cardiologia
Jefe/a de sección facultativo/a de Cardiología
Alberto Berenguer Jofresa
24336933N
22555
Cap de secció facultatiu/iva de Cirurgia General i Aparell Digestiu (Perfil clínic: Cirurgia de Mama)
Carlos Fuster Diana
Jefe/a de sección facultativo de Cirugía General y Aparato Digestivo (Perfil clínico: Cirugía de Mama)
22556997T
59972
Cap de secció facultatiu/iva de Cirurgia General i Aparell Digestiu
Jefe/a de sección facultativo/a de Cirugía General y Aparato Digestivo
Enrique Artigues Sánchez de Rojas
22688447M
77583
Cap de secció facultatiu/iva d’Obstetrícia i Ginecologia
Jefe/a de sección facultativo/a de Obstetricia y Ginecología
Juan Gilabert Estellés
24360447C
64092
Cap de secció facultatiu d’Endocrinologia i Nutrició
Jefe/a de sección facultativo de Endocrinología y Nutrición
Carlos Sánchez Juan
22539683M
75914
Cap de secció facultatiu/iva d’Aparell Digestiu (Perfil clínic: Endoscòpies Digestives)
Jefe/a de sección facultativo/a de Aparato Digestivo (Perfil clínico: Endoscopias Digestivas)
Javier Sempere García-Argüelles
24340782C
45940
Cap de secció facultatiu/iva de Pneumologia
Jefe/a de sección facultativo de Neumología
Gustavo Juan Samper
19078802A
53082
Cap de secció facultatiu/iva d’Otorinolaringologia
Jefe/a de sección facultativo/a de Otorrinolaringología
Enrique Zapater Latorre
73764709Y
83439
Cap de secció facultatiu/iva de Psicologia Clínica
Jefe/a de sección facultativo/a de Psicología Clínica
Eva Carbajo Álvarez
09775510G
53679
Cap de secció facultatiu/iva d’Oftalmologia
Jefe/a de sección facultativo/a de Oftalmología
José Pinós Rajadel
22674708C
58863
Cap de secció Unitat de Gestió de Docència-Investigació
Jefe/a de Unidad de Gestión de Docencia-Investigación
Julio Cortijo Gimeno
22520597D
Num. 7384 / 20.10.2014
Consorci Hospital General Universitari de València
24919
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2014, de la Presidència,
per la qual es resolen diverses convocatòries de places de
facultatiu/iva especialista corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2012. [2014/9433]
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2014, de la Presidencia, por la que se resuelven diversas convocatorias de
plazas de facultativo/a especialista correspondientes a la
oferta de empleo público de 2012. [2014/9433]
En el marc de l’oferta d’ocupació pública de 2012 del Consorci
Hospital General Universitari de València (CHGUV) han conclòs diverses convocatòries de places de facultatiu/iva especialista.
D’acord amb allò previst en l’apartat 13 de les bases generals aprovades mitjançant la Resolució del CHGUV de 23 de maig de 2013
(DOCV 04.06.2013), i de conformitat amb les propostes realitzades
per les corresponents comissions de selecció, és procedent realitzar el
nomenament de les persones que han superat els processos selectius.
En exercici de les competències delegades per l’Acord de 12 de
desembre de 2013, del Consell de Govern, sobre delegació de competències, esta Presidència del CHGUV resol:
En el marco de la oferta de empleo público de 2012 del Consorci
Hospital General Universitario de València (CHGUV) han concluido
diversas convocatorias de plazas de facultativo/a especialista.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 13 de las bases generales
aprobadas mediante Resolución del CHGUV de 23 de mayo de 2013
(DOCV 04.06.2013), y de conformidad con las propuestas realizadas
por las correspondientes comisiones de selección, procede realizar el
nombramiento de las personas que han superado los procesos selectivos.
En ejercicio de las competencias delegadas por el Acuerdo de 12
de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, sobre delegación de
competencias, esta Presidencia del CHGUV resuelve:
Primer
Nomenar les persones identificades en l’annex, empleades públiques del CHGUV subjectes a règim jurídic laboral, amb caràcter fix, en
la categoria professional de «facultatiu/iva especialista», amb efectes
del dia 1 de novembre de 2014.
Primero
Nombrar a las personas identificadas en el anexo, empleadas públicas del CHGUV sujetas a régimen jurídico laboral, con carácter fijo, en
la categoría profesional de «facultativo/a especialista», con efectos del
día 1 de noviembre de 2014.
Segon
Declarar deserta una plaça de facultatiu especialista en Obstetrícia
i Ginecologia, de les tres que havien estat convocades (CO/12/2012),
en haver superat el procés selectiu només les dues persones que figuren
en l’annex.
Segundo
Declarar desierta una plaza de facultativo/a especialista en Obstetricia y Ginecología, de las tres que habían sido convocadas (CO/12/2012),
al haber superado el proceso selectivo solamente las dos personas que
figuran en el anexo.
Tercer
Les places que mitjançant la present resolució s’adjudiquen, tenen
la consideració de places del CHGUV/Departament de Salut ValènciaHospital General, d’acord amb allò previst en el conveni col·lectiu del
Consorci HGUV, i en la base 14 de les esmentades bases generals.
Tercero
Las plazas que mediante la presente resolución se adjudican, tienen la consideración de plazas del CHGUV/Departamento de Salud
Valencia-Hospital General, de acuerdo con lo previsto en el convenio
colectivo del Consorcio HGUV, y en la base 14 de las mencionadas
bases generales.
Quart
D’acord amb allò establert en la base específica 14 de les que regeixen les convocatòries, el perfeccionament del contracte de treball i l’adquisició de la condició de personal laboral fix necessita la superació
satisfactòria d’un període de prova de sis mesos.
Cuarto
Conforme a lo establecido en la base específica 14 de las que rigen
las convocatorias, el perfeccionamiento del contrato de trabajo y la
adquisición de la condición de personal laboral fijo precisa la superación satisfactoria de un período de prueba de seis meses.
Quint
Les persones nomenades que mantenen una relació laboral de caràcter temporal amb el Consorci HGUV, han de cessar en esta amb efecte
del dia anterior a la pressa de possessió com a personal laboral fix.
Quinto
Las personas nombradas que mantienen una relación laboral de
carácter temporal con el Consorcio HGUV, cesarán en la misma con
efectos del día anterior a la toma de posesión como personal laboral fijo.
Sext
Per a l’adjudicació de les vacants que si és el cas comporten el cessament de personal interí, cal seguir els criteris següents:
a) En primer lloc han de cessar les persones que no hagen realitzat
el primer exercici de la fase d’oposició de la corresponent convocatòria.
b) En segon lloc cal que cessen les persones que s’hagen presentat
a les proves selectives ordenades de menor a major nombre de proves
superades i, dins de cadascuna, de menor a major puntuació obtinguda.
Els cessaments s’ha de formalitzar amb efecte del dia immediatament anterior al de la pressa de possessió.
Sexto
Para la adjudicación de las vacantes que en su caso comporten el
cese de personal interino, se seguirán los siguientes criterios:
a) En primer lugar cesarán las personas que no hayan realizado el
primer ejercicio de la fase de oposición de la correspondiente convocatoria.
b) En segundo lugar cesarán las personas que se hayan presentado a
las pruebas selectivas ordenadas de menor a mayor número de pruebas
superadas y, dentro de cada una, de menor a mayor puntuación obtenida.
Los ceses se formalizarán con efectos del día inmediatamente anterior al de la toma de posesión.
Sèptim
La Direcció de Recursos Humans formalitzarà els contractes de
treball i realitzarà els actes administratius pertinents per a l’eficàcia
material d’esta resolució.
Séptimo
Por la Dirección de Recursos Humanos se formalizarán los contratos de trabajo y se realizarán los actos administrativos pertinentes para
la eficacia material de esta resolución.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu,
d’acord amb allò previst en els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 109 y 110 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Num. 7384 / 20.10.2014
24920
Administratiu Comú, i en la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de València, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà
de la seua publicació. Tot això sense perjudici de la utilització de qualsevol altre recurs que estimen convenient.
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio de que utilicen cualquier otro recurso que estimen conveniente.
València, 8 d’octubre de 2014.– El president del CHGUV i conseller
de Sanitat: Manuel Llombart Fuertes.
Valencia, 8 de octubre de 2014.– El presidente del CHGUV y conseller de Sanidad: Manuel Llombart Fuertes.
ANNEX / ANEXO
Categoria professional: facultatiu/iva especialista / Categoría profesional: facultativo/a especialista
Convocatòria /
Especialitat / Especialidad
Convocatoria
CO/02/2012
CO/03/2012
CO/04/2012
CO/06/2012
CO/07/2012
Anàlisis Clíniques
Análisis Clínicos
Anestesiologia i Reanimació
Anestesiología y Reanimación
Angiologia i Cirurgia Vascular
Angiología y Cirugía Vascular
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial
Cirugía Oral y Maxilofacial
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Cirugía Ortopédica y Traumatología
CO/08/2012
Farmàcia Hospitalària
Farmacia Hospitalaria
CO/09/2012
Medicina Interna
Medicina Interna
Cognoms i nom / Apellidos y nombre
DNI
Guaita Martínez, Marcos
24357800H
Blasco González, Lucrecia
44857851P
Hernández Laforet, Javier
24386165R
Martín Martín, Ana
50115922A
Otero Pérez, María
29197020S
Reina Giménez, Carmen
52635136G
Rodríguez Gimilio, Pablo
24398495A
Guerrero Baena, Francisco
46786281A
Murillo Cortés, Judith
38125976A
Alfonso Porcar, Miguel
44859698S
Cabanes Ferrer, Isabel
24373228J
Crespo González, Daniel
20155181M
Bernalte Sesé, Alejandro
33456804S
Peris Godoy, Miguel
21638909A
Ruiz Sastre, Almudena
02889937X
Tamarit García, Juan José
22692041B
CO/10/2012
Microbiologia i Parasitologia
Microbiología y Parasitología
Chanzá Aviñó, Mercedes
24300246X
Ocete Mochón, M.ª Dolores
24156078Y
CO/11/2012
Pneumologia
Neumología
Ramón Capilla, Mercedes
19851985H
Sanz Herrero, Francisco
52683752K
CO/12/2012
Obstetrícia i Ginecologia
Obstetricia y Ginecología
Chipirliu, Anca
Y0525485H
García Sánchez, Yolanda
70863300R
CO/13/2012
Oftalmologia
Oftalmología
Hernández Garfella, Luisa
18990251W
Montero Hernández, Javier
48311181A
CO/14/2012
Pediatria i les seues Àrees Específiques
Pediatría y sus Áreas Específicas
Maravall Llagaria, María
29190075Q
Montesinos Sanchis, Elena
48381268D
CO/15/2012
Urologia
Urología
Juan Escudero, J. Ulises
45569066V
Sánchez Ballester, Francisco
52707909M
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
24921
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 d’octubre
de 2014, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació
i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria
extraordinària per a autoritzar el projecte experimental
del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l’Administració educativa en què
s’inclou el desenrotllament de programes de compensació
educativa. [2014/9432]
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Dirección General de Innovación,
Ordenación y Política Lingüística, por la que se resuelve
la convocatoria extraordinaria para autorizar el proyecto experimental de contrato-programa subscrito entre los
centros sostenidos con fondos públicos y la Administración educativa en los que se incluye el desarrollo de programas de compensación educativa. [2014/9432]
Advertit un error material en l’annex de la resolució esmentada,
publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7381,
de data 15 d’octubre de 2014, es fa la correcció, i, com a conseqüència
es publica l’annex I complet que apareixia en la pàgina 24674 del susdit
DOCV
Advertido un errror material en el anexo de la resolución mencionada, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número
7381, de fecha 15 de octubre de 2014, se procede a su corrección, por
lo que se publica completo el anexo I que aparecía en la página 24674
de dicho DOCV
Num. 7384 / 20.10.2014
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
24922
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director general de la Joventut i de l’Institut Valencià de la Joventut.
Generalitat Jove, per la qual es procedix a la concessió de
les ajudes convocades a l’empara de l’Orde 8/2014, de 5
de maig, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual
es va convocar concurs públic per a la concessió d’ajudes
a associacions juvenils i entitats prestadores de servicis a
la joventut amb àmbit d’actuació en la Comunitat Valenciana, per a accions de caràcter social durant l’any 2014, i
se n’aproven les bases reguladores. [2014/9465]
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director general de la Juventud y del Institut Valencià de la Joventut.
Generalitat Jove, por la que se procede a la concesión de
las ayudas convocadas al amparo de la Orden 8/2014, de 5
de mayo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que
se convocó el concurso público para la concesión de ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana, para acciones de carácter social durante el
año 2014, y se aprueban sus bases reguladoras [2014/9465]
I. Per l’Orde 8/2014, de 5 de maig, de la Conselleria de Benestar
Social, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7277, de 20 de maig de 2014, es va convocar el concurs públic per
a la concessió d’ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de
servicis a la joventut amb àmbit d’actuació en la Comunitat Valenciana,
per a accions de caràcter social durant l’any 2014.
II. De conformitat amb el que establix la base sexta de la referida
orde de convocatòria, la comissió avaluadora, després de l’estudi i la
baremació de les soŀlicituds presentades, eleva la següent proposta de
resolució al director general de la Joventut i de l’IVAJ. GVA JOVE, en
compliment del que disposa la base abans citada.
III. De conformitat amb el que establix la base quinta punt 3 de la
referida orde de convocatòria, es va notificar, a les entitats soŀlicitants
referides en l’annex III, que no complien els requisits exigits en l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i/o
de l’orde de convocatòria, o no havien aportat la documentació exigida
en els punts 1 i 2, apartats a, b, c, d, e, f, h, i, j, l, m, n i o de la base
quarta de l’orde, perquè aportaren la documentació requerida en la dita
notificació, en el termini de deu dies, de conformitat amb el que disposa
l’article 71 de la mencionada llei.
D’acord amb esta proposta, fent ús de les facultats atribuïdes per la
base octava i la disposició final primera de l’orde 8/2014, de 5 de maig,
de la Conselleria de Benestar Social, en relació amb l’article 10 de la
Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la
Comunitat Valenciana resolc:
I. Por la Orden 8/2014, de 5 de mayo, de la Conselleria de Bienestar
Social, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7277, de 20 de mayo de 2014, se convocó el concurso público para la
concesión de ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de
servicios a la juventud con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana, para acciones de carácter social durante el año 2014.
II. De conformidad con lo establecido en la base sexta de la referida
orden de convocatoria, la comisión evaluadora, tras el estudio y baremación de las solicitudes presentadas, eleva la siguiente propuesta de
resolución al director general de la Juventud y del IVAJ. GVA JOVE, en
cumplimiento de lo dispuesto en la base antes citada.
III. De conformidad con lo establecido en la base quinta punto
3 de la referida orden de convocatoria, se notificó, a las entidades
solicitantes referidas en el anexo III, que no cumplían los requisitos
exigidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y/o de la orden de convocatoria, o
no habían aportado la documentación exigida en los puntos 1 y 2,
apartados a, b, c, d, e, f, h, i, j, l, m, n y o de la base cuarta de la orden,
para que aportaran la documentación requerida en dicha notificación,
en el plazo de 10 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
71 de la mencionada ley.
De acuerdo con esta propuesta, en uso de las facultades atribuidas
por la base octava y la disposición final primera de la Orden 8/2014,
de 5 de mayo, de la Conselleria de Bienestar Social, en relación con el
artículo 10 de la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de
Juventud de la Comunitat Valenciana, resuelvo:
Primer
Concedir, a les entitats que s’indiquen en l’annex I, les quantitats
allí expressades, a càrrec de la línia de subvenció SE000013 del pressupost de l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove per al 2014,
en concepte d’ajuda per a l’exercici d’activitats de caràcter social durant
l’any 2014.
Primero
Conceder, a las entidades que se indican en el anexo I, las cantidades allí expresadas, con cargo a la línea de subvención SE000013 del
presupuesto del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove para
2014, en concepto de ayuda para el desarrollo de actividades de carácter
social durante el año 2014.
Segon
Denegar, a les entitats relacionades en l’annex II, l’ajuda soŀlicitada
pels motius que s’hi expressen.
Segundo
Denegar, a las entidades relacionadas en el anexo II, la ayuda solicitada por los motivos que en dicho anexo se expresan.
Tercer
Tindre per desistides de la seua soŀlicitud les entitats referides en
l’annex III de esta resolució per no haver presentat en termini la documentació requerida.
Tercero
Tener por desistidas de su solicitud a las entidades referidas en el
anexo III de esta resolución por no haber presentado en plazo la documentación requerida.
Quart
En virtut del que disposa la base novena de l’orde 8/2014, de 5 de
maig de la Conselleria de Benestar Social, el pagament d’estes ajudes
s’efectuarà en una sola vegada, amb justificació prèvia de la seua ocupació, per a la qual cosa les entitats beneficiàries d’estes ajudes hauran
de presentar la documentació següent:
a) Factures originals i còpies per a ser confrontades per la unitat de
registre de l’òrgan competent, corresponents als gastos corrents derivats
del programa subvencionat i per l’import total de la subvenció concedida. Les dites factures hauran de complir amb els requisits establits per
la normativa vigent.
Els gastos generals de manutenció i restauració no podran superar
el 10 per cent de l’import total subvencionat. Queden exceptuats d’esta
Cuarto
En virtud de lo dispuesto en la base novena de la Orden 8/2014, de
5 de mayo de la Conselleria de Bienestar Social, el pago de estas ayudas se efectuará de una sola vez, previa justificación del empleo de las
mismas, para lo cual las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán
presentar la siguiente documentación:
a) Facturas originales y copias para ser cotejadas por la unidad de
registro del órgano competente, correspondientes a los gastos corrientes
derivados del programa subvencionado y por el importe total de la subvención concedida. Dichas facturas deberán cumplir con los requisitos
establecidos por la normativa vigente.
Los gastos generales de manutención y restauración no podrán
superar el 10 por ciento del importe total subvencionado. Quedan
Num. 7384 / 20.10.2014
24923
limitació els gastos de restauració implícits en l’estada en albergs, residències, campaments, etc. on les entitats organitzen activitats.
b) Detall dels gastos del personal (nòmines, minutes) que haja
treballat directament en el programa subvencionat, junt amb els corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions a la
Seguretat Social i de les retencions del IRPF en l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Estos gastos no podran superar el 50 per cent de
l’import total subvencionat.
c) Memòria de les activitats objecte de subvenció realitzades durant
l’any 2014.
d) Fitxa resum en què s’arrepleguen de manera succinta totes les
activitats programades que s’han dut a terme amb indicació del lloc i
data de realització.
e) Certificat del tresorer de l’entitat en què es faça constar que l’import de la subvenció està registrat com a ingrés previst dins de la comptabilitat de l’associació per a l’any 2014, amb el vistiplau del representant legal de l’entitat.
f) Certificació del tresorer de l’entitat (per a justificació de subvencions) en què es relacionen les factures presentades, amb indicació del
número d’orde, data, concepte, nom i CIF del proveïdor i import facturat, així com els documents presentats acreditatius dels gastos efectuats
en matèria de personal, especificant, si és el cas, el número d’orde, el
nom i DNI del perceptor, el concepte i períodes liquidats i els seus respectius imports, amb el vistiplau del representant legal de l’entitat. En la
dita certificació es declararà expressament que la documentació justificativa aportada no ha sigut utilitzada per a justificar cap altra subvenció
concedida pel mateix concepte.
El termini de justificació d’estes ajudes serà el comprés entre l’endemà a aquell en què tinga lloc la recepció de la notificació de la resolució de concessió de l’ajuda i el dia 31 d’octubre de 2014, ambdós
inclusivament. Si el termini comprés entre l’endemà del dia en què tinga
lloc la notificació de la resolució de concessió i el dia 31 d’octubre de
2014 fóra inferior a 10 dies hàbils, la data final del termini es prorrogarà automàticament fins al dia en què es complisquen 10 dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la notificació de la resolució de concessió.
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar potestativament recurs de reposició davant del director general de la Joventut i de l’IVAJ. GVA JOVE en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua notificació, o bé, directament, recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
competents, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de
la seua notificació. Tot això de conformitat amb el que establixen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí
que s’utilitze qualsevol altra via que es crega oportuna.
València, 16 d’octubre de 2014.– El director general de la Joventut
i de l’IVAJ. GVA JOVE: Marcos Sanchis Fernández
exceptuados de esta limitación los gastos de restauración implícitos en
la estancia en albergues, residencias, campamentos, etc. en las que las
entidades organicen actividades.
b) Detalle de los gastos del personal (nóminas, minutas) que haya
trabajado directamente en el programa subvencionado, junto con los
correspondientes modelos de los impresos justificativos de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones del IRPF en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Estos gastos no podrán superar el
50 por ciento del importe total subvencionado.
c) Memoria de las actividades objeto de subvención realizadas
durante el año 2014.
d) Ficha resumen en la que se recojan de manera sucinta todas las
actividades programadas que se han realizado con indicación del lugar
y fecha de realización.
e) Certificado del tesorero de la entidad, haciendo constar que el
importe de la subvención está registrado como ingreso previsto dentro
de la contabilidad de la asociación para el año 2014, con el visto bueno
del representante legal de la misma.
f) Certificación del tesorero de la entidad (para justificación de
subvenciones) en la que se relacionen las facturas presentadas, con
indicación del número de orden, fecha, concepto, nombre y CIF del
proveedor e importe facturado, así como los documentos presentados
acreditativos de los gastos efectuados en materia de personal, especificando, en su caso, el número de orden, nombre y DNI del perceptor,
concepto y períodos liquidados y sus respectivos importes, con el visto
bueno del representante legal de la misma. En dicha certificación se
declarará expresamente que la documentación justificativa aportada no
ha sido utilizada para justificar ninguna otra subvención concedida por
el mismo concepto.
El plazo de justificación de estas ayudas será el comprendido entre
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la recepción de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda y el día 31 de octubre de
2014, ambos inclusive. Si el plazo comprendido entre el día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución de concesión
y el día 31 de octubre de 2014 fuera inferior a 10 días hábiles, la fecha
final del plazo se prorrogará automáticamente hasta el día en que se
cumplan 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición ante el director general de la Juventud y del IVAJ.GVA JOVE en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, directamente,
recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo contenciosoadministrativo competentes, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 8, 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se
estime oportuna.
Valencia, 16 de octubre de 2014.– El director general de la Juventud
y del IVAJ. GVA JOVE: Marcos Sanchis Fernández.
ANNEX I
Ajudes concedides
Subv. sol·licit.
2014
45.689
22.750
20.000
25.000
Punts
2014
37
33,20
26,75
Subvenció concedida
2014
17.521,30
15.721,81
12.667,43
24
11.365,17
G46569133
33.150
52,30
24.766,59
G96961974
101.800
55
26.045,18
Associacions / Entitats sol·licitants de subvenció
Exp.
CIF
Bona Gent-Amigos del Deficiente Mental
Organización Juvenil Española
Associació Cívica Valenciana Tirant Lo Blanch
Asociación de Fomento y Creación de Empleo Juvenil
(AFOCEJ)
Federació de Centres Juvenils Don Bosco de la Comunitat
Valenciana
Federació d’Escoltisme Valencià – MSC
1/1
1/2
1/3
G46134268
G28556728
G46996351
1/5
G46633202
1/6
1/7
Num. 7384 / 20.10.2014
24924
Federació de Persones Sordes de la Com. Valenciana
(FESORD CV) Jovesord Val.
Asociación Cooperación Internacional ONG
Creu Roja Espanyola – Creu Roja Joventut Comunitat
Valenciana
Scouts Valencians, Federació d’Escoltisme de Castelló,
València i Alacant
Juniors Movimiento Diocesano de Valencia
Aj Acontracorrent
Aj Viento del Pueblo
Total
1/8
G46131801
59.761,61
36,20
17.142,46
1/9
G80829641
30.000
46,30
21.925,30
1/10
Q2866001G
56.550,43
54
25.571,63
1/13
G97919971
40.000
51,80
24.529,82
1/14
1/16
1/17
R4600441B
G97653729
G98478217
60.000
11.000
23.000
528.701,04
53,25
36,30
34,90
541
25.216,47
11.000
16.526,85
250.000,00
ANNEX II
Sol·licituds denegades
Associacions / Entitats sol·licitants de subvenció
EADE Consultoria
Núm. exp.
1/18
CIF
G12350567
Motiu denegació
Incompliment base 1.2
• La base primera, apartat 2, de l’orde de convocatòria d’estes ajudes diu: «La inscripció en el Cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores
de Servicis a la Joventut de la Comunitat Valenciana s’haurà d’haver produït amb anterioritat a la data de publicació de la present orde en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana».
ANNEX III
Sol·licituds desistides
Associacions / Entitats sol·licitants de subvenció
Centre Infantil i Juvenil Nou Grup
Associació Amaltea
Federació de la Joventut Gitana de la Comunitat Valenciana
Coordinadora de Consellers Escolars «COOES»
Núm. de expedient
1/4
1/11
1/12
1/15
* * * * *
ANEXO I
Ayudas concedidas
Asociaciones / Entidades solicitantes de subvención
Puntos
2014
37
33,20
Subvención concedida
2014
17.521,30
15.721,81
26,75
12.667,43
24
11.365,17
33.150
52,30
24.766,59
G96961974
101.800
55
26.045,18
1/8
G46131801
59.761,61
36,20
17.142,46
1/9
G80829641
30.000
46,30
21.925,30
1/10
Q2866001G
56.550,43
54
25.571,63
1/13
G97919971
40.000
51,80
24.529,82
1/14
1/16
1/17
R4600441B
G97653729
G98478217
60.000
11.000
23.000
528.701,04
53,25
36,30
34,90
541
25.216,47
11.000
16.526,85
250.000,00
Expte.
CIF
Bona Gent-Amigos del Deficiente Mental
Organización Juvenil Española
1/1
1/2
G46134268
G28556728
Asociación Civica Valenciana Tirant Lo Blanch
1/3
G46996351
1/5
G46633202
1/6
G46569133
1/7
Asociación de Fomento y Creación de Empleo Juvenil (AFOCEJ)
Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la
Comunidad Valenciana Val.
Federació d’Escoltisme Valencià – MSC
Federación de Personas Sordas de la Com. Valenciana (FESORD CV) Jovesord Val.
Asociación Cooperación Internacional ONG
Cruz Roja Española – Cruz Roja Juventud Comunidad Valenciana
Scouts Valencians, Federació d’Escoltisme de Cscastelló, València i Alacant
Juniors Movimiento Diocesano de Valencia
Aj Acontracorrent
Aj Viento del Pueblo
Total
Subv. solicit.
2014
45.689
22.750
20.000
25.000
Num. 7384 / 20.10.2014
24925
ANEXO II
Solicitudes denegadas
Asociaciones / Entidades solicitantes de subvención
EADE Consulting
Núm. expte.
1/18
CIF
G12350567
Motivo denegació
Incumpl. base 1.2
▪ La base primera, apartado 2, de la orden de convocatoria de estas ayudas dice: «La inscripción en el Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades
Prestadoras de Servicios a la Juventud de la Comunitat Valenciana deberá haberse producido con anterioridad a la fecha de publicación de la presente
orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».
ANEXO III
Solicitudes desistidas
Asociaciones / Entidades solicitantes de subvención
Centro Infantil y Juvenil Nou Grup
Asociación Amaltea
Federación de la Juventud Gitana de la Comunitat Valenciana
Coordinadora de Consellers Escolars «COOES»
Núm. de expediente
1/4
1/11
1/12
1/15
Num. 7384 / 20.10.2014
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
24926
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre del 2014, del director general de la Joventut i de l’Institut Valencià de la Joventut.
Generalitat Jove, per la qual es procedix a la concessió de
les ajudes convocades a l’empara de l’orde 7/2014, de 5
de maig, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual
es va convocar concurs públic per a la concessió d’ajudes
a associacions juvenils i entitats prestadores de servicis a
la joventut titulars d’escoles oficials d’animació juvenil,
reconegudes i homologades per la Generalitat, per a l’any
2014, per al desenvolupament de les seues programacions
anuals educatives durant l’esmentat any, i se n’aproven
les bases reguladores. [2014/9466]
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director
general de la Juventud y del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, por la que se procede a la concesión de las ayudas convocadas al amparo de la Orden
7/2014, de 5 de mayo, de la Conselleria de Bienestar
Social, por la que se convoca concurso público para la
concesión de ayudas a asociaciones juveniles y entidades
prestadoras de servicios a la juventud titulares de escuelas
oficiales de animación juvenil, reconocidas y homologadas por la Generalitat, para el año 2014, para el desarrollo de sus programaciones anuales de actividades educativas durante el citado año y se aprueban sus bases reguladoras. [2014/9466]
I. Per l’Orde 7/2014, de 5 de maig, de la Conselleria de Benestar
Social, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7277, de 20 de maig de 2014, es va convocar el concurs públic per
a la concessió d’ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores
de servicis a la joventut titulars d’escoles oficials d’animació juvenil,
reconegudes i homologades per la Generalitat, per a l’any 2014, per al
desenvolupament de les seues programacions anuals d’activitats educatives durant l’esmentat any.
II. De conformitat amb el que establix la base sexta de la referida
orde de convocatòria, la comissió avaluadora va procedir a l’estudi i la
baremació de les soŀlicituds presentades, i posteriorment a l’elevació de
la corresponent proposta al director general de la Joventut i de l’IVAJ.
GVA JOVE, en compliment del que disposa la base susdita.
D’acord amb esta proposta, fent ús de les facultats que m’atribuïxen
la base octava i la disposició final primera de l’orde 7/2014, de 5 de
maig, de la Conselleria de Benestar Social, en relació amb l’article 10
de la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de
la Comunitat Valencian, resolc:
I. Por la orden 7/2014, de 5 de mayo, de la Conselleria de Bienestar
Social, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7277, de 20 de mayo de 2014, se convocó el concurso público para
la concesión de ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras
de servicios a la juventud titulares de escuelas oficiales de animación
juvenil, reconocidas y homologadas por la Generalitat, para el año 2014,
para el desarrollo de sus programaciones anuales de actividades educativas durante el citado año.
II. De conformidad con lo establecido en la base sexta de la referida
orden de convocatoria, la comisión evaluadora procedió al estudio y
baremación de las solicitudes presentadas, y posteriormente a la elevación de la correspondiente propuesta al director general de la Juventud
y del IVAJ. GVA JOVE, en cumplimiento de lo dispuesto en la base
antes citada.
De acuerdo con esta propuesta, en uso de las facultades atribuidas
por la base octava y la disposición final primera de la orden 7/2014,
de 5 de mayo, de la Conselleria de Bienestar Social, en relación con el
artículo 10 de la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de
Juventud de la Comunitat Valenciana, resuelvo:
Primer
Concedir, a les entitats que s’indiquen en l’annex I, les quantitats
allí expressades, a càrrec de la línia de subvenció ES000025 del pressupost de l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove per al 2014,
en concepte d’ajuda per al desenvolupament de les seues programacions
anuals d’activitats educatives durant l’esmentat any.
Primero
Conceder, a las entidades que se indican en el anexo I, las cantidades allí expresadas, con cargo a la línea de subvención SE000025 del
presupuesto del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove para
2014, en concepto de ayuda para el desarrollo de sus programaciones
anuales de actividades educativas durante el citado año.
Segon
En virtut del que disposa la base novena de l’orde 7/2014, de 5 de
maig, de la Conselleria de Benestar Social, el pagament d’estes ajudes
s’efectuarà en una sola vegada, amb justificació prèvia de la seua ocupació, per a la qual cosa les entitats beneficiàries d’estes ajudes hauran
de presentar la documentació següent:
a) Memòria justificativa de les activitats realitzades objecte de subvenció.
b) Factures originals i còpies per a ser confrontades per la unitat de
registre de l’òrgan competent, corresponents als gastos corrents derivats de les activitats subvencionades i per l’import total de la subvenció
concedida. Les dites factures hauran de complir amb els requisits que
establix la normativa vigent.
c) Les factures corresponents als gastos periòdics derivats del funcionament de les instaŀlacions on s’han exercit les activitats objecte
de subvenció no podran superar el 15 per cent de l’import total de la
subvenció concedida.
d) Detall dels gastos de personal (nòmines, minutes) que haja treballat directament en les activitats formatives subvencionades, junt amb
els corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions
a la Seguretat Social i de les retencions de l’IRPF en l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
e) Certificat del tresorer de l’associació o entitat titular de l’escola
que es faça constar que l’import de la subvenció està registrat com a
ingrés previst dins de la comptabilitat per a l’any 2014, amb el vistiplau
del representant legal de l’associació o entitat titular de l’escola.
f) Certificat del tresorer de l’associació o entitat titular de l’escola (per a la justificació de subvencions) en què s’indiquen les factures
Segundo
En virtud de lo dispuesto en la base novena de la Orden 7/2014, de
5 de mayo, de la Conselleria de Bienestar Social, el pago de estas ayudas se efectuará de una sola vez, previa justificación del empleo de las
mismas, para lo cual las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán
presentar la siguiente documentación:
a) Memoria justificativa de las actividades realizadas objeto de subvención.
b) Facturas originales y copias para ser cotejadas por la unidad de
registro del órgano competente, correspondientes a los gastos corrientes
derivados de las actividades subvencionadas y por el importe total de la
subvención concedida. Dichas facturas deberán cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Las facturas correspondientes a los gastos periódicos derivados del
funcionamiento de las instalaciones donde se han desarrollado las actividades objeto de subvención no podrán superar el 15 por ciento del
importe total de la subvención concedida.
c) Detalle de los gastos de personal (nóminas, minutas) que haya
trabajado directamente en las actividades formativas subvencionadas,
junto con los correspondientes modelos de los impresos justificativos
de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones del IRPF
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
d) Certificado del tesorero de la asociación o entidad titular de la
escuela haciendo constar que el importe de la subvención está registrado
como ingreso previsto dentro de su contabilidad para el año 2014, con
el visto bueno del representante legal de la misma.
e) Certificación del tesorero de la asociación o entidad titular de la
escuela (para la justificación de subvenciones) en la que se relacionen
Num. 7384 / 20.10.2014
presentades, amb indicació del número d’orde, data, concepte, nom i
CIF del proveïdor i import facturat, així com els documents presentats
acreditatius dels gastos efectuats en matèria de personal, especificant,
si és el cas, el número d’orde, el nom i DNI del perceptor, el concepte
i períodes liquidats i els seus respectius imports, amb el vistiplau del
representant legal de l’associació o entitat titular de l’escola. En la dita
certificació es declararà expressament que la documentació justificativa
aportada no ha sigut utilitzada per a justificar cap altra subvenció concedida pel mateix concepte.
El termini de justificació d’estes ajudes serà el comprés entre l’endemà d’aquell en què tinga lloc la notificació de la resolució de concessió de l’ajuda i el dia 14 d’octubre de 2014, ambdós inclusivament. Si el
termini comprés entre l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació
de la resolució de concessió i el dia 14 d’octubre de 2014 fóra inferior
a 10 dies hàbils, la data final del termini es prorrogarà automàticament
fins al dia en què es complisquen 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació de la resolució de concessió.
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar potestativament un recurs de reposició davant del director
general de la Joventut i de l’IVAJ. GVA JOVE en el termini d’un mes
comptat des de l’endemà de la seua notificació, o bé, directament, un
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius competents, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà a la seua notificació. Tot això de conformitat amb el que establixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense
perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es crega oportuna.
València, 16 d’octubre de 2014.– El director general de la Joventut
y de l’IVAJ. GVA JOVE: Marcos Sanchis Fernández.
24927
las facturas presentadas, con indicación del número de orden, fecha,
concepto, nombre y CIF del proveedor e importe facturado, así como
los documentos presentados acreditativos de los gastos efectuados en
materia de personal, especificando, en su caso, el número de orden,
nombre y DNI del perceptor, concepto y períodos liquidados y sus
respectivos importes, con el visto bueno del representante legal de la
misma. En dicha certificación se declarará expresamente que la documentación justificativa aportada no ha sido utilizada para justificar ninguna otra subvención concedida por el mismo concepto.
El plazo de justificación de estas ayudas será el comprendido entre
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución de concesión de la ayuda y el día 14 de octubre de 2014, ambos
inclusive. Si el plazo comprendido entre el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la resolución de concesión y el día 14 de
octubre de 2014 fuera inferior a 10 días hábiles, la fecha final del plazo
se prorrogará automáticamente hasta el día en que se cumplan 10 días
hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución
de concesión.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer potestativamente un recurso de reposición ante el director
general de la Juventud y del IVAJ. GVA JOVE en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, directamente, un recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo competentes, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 8, 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se
estime oportuna.
Valencia, 16 de octubre de 2014.– El director general de la Juventud
y del IVAJ. GVA JOVE: Marcos Sanchis Fernández.
Num. 7384 / 20.10.2014
24928
ANNEX I
Ajudes concedides
Escoles animadors juvenils
Exp.
CIF
Subv. sol·licitada
2014
Punts
2014
Subvenció concedida 2014
Associació Cultural Accent
2/1
G96339841
7.379,95
29
2.436,41
Associació Juvenil Agustinos de Alicante
2/2
G03277373
5.000
5,2
436,87
Associació Cultural CUYJU
2/3
G46178554
1.200
8,1
680,51
Organització Juvenil Española
2/4
G28556728
12.000
16
1.344,22
Cárites Diocesana de València
2/5
R4600177B
2.572
16,1
1.352,63
Alianza Cristiana de Jóvenes de la Ymca. Ymca València
2/6
G28659308
5.200
6,5
546,09
Federació de Centres Juvenils Don Bosco de la Comunitat Valenciana
2/7
G46569133
16.850
17,8
1.495,45
Creu Roja Espanyola
2/8
Q2866001G
12.000
25
2.100,35
Federació d’Escoltisme Valencià
2/9
G96961974
8.000
12
1.008,17
Scouts Valencians, Federació d’Escoltisme de Castelló, València i
Alacant. Escola Ensenya de Fusta – Scouts Valencians
2/10
G97919971
3.000
13,05
1.096,38
Júniors Movimiento Diocesano de València
2/11
R4600441B
10.000
19,50
1.638,27
Associació Juvenil Sant Roc i Sant Sebastià d’Alcoi
2/12
G53374773
890
5
420,07
Escola dAnimadors Juvenils Insígnia de Madera
2/13
G46408431
5.950
18
1.512,25
Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana
2/14
G96355649
8.000
23
1.932,32
98.041,95
214,25
18.000
Total
*****
ANEXO I
Ayudas concedidas
Escuelas animadores juveniles
Exp.
CIF
Subv. Solicitada
2014
Puntos
2014
Subvención concedida 2014
Asociación Cultural Accent
2/1
G96339841
7.379,95
29
2.436,41
Asociación Juvenil Agustinos de Alicante
2/2
G03277373
5.000
5,2
436,87
Asociación Cultural CUYJU
2/3
G46178554
1.200
8,1
680,51
Organización Juvenil Española
2/4
G28556728
12.000
16
1.344,22
Cáritas Diocesana de Valencia
2/5
R4600177B
2.572
16,1
1.352,63
Alianza Cristiana de Jóvenes de la Ymca. Ymca Valencia
2/6
G28659308
5.200
6,5
546,09
Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad
Valenciana
2/7
G46569133
16.850
17,8
1.495,45
Cruz Roja Española
2/8
Q2866001G
12.000
25
2.100,35
Federació d’Escoltisme Valencià
2/9
G96961974
8.000
12
1.008,17
Scouts Valencians, Federació d’Escoltisme de Castelló, València
i Alacant. Escola Ensenya de Fusta – Scouts Valencians
2/10
G97919971
3.000
13,05
1.096,38
Juniors Movimiento Diocesano de Valencia
2/11
R4600441B
10.000
19,50
1.638,27
Asociación Juvenil Sant Roc i Sant Sebastià d`Alcoi
2/12
G53374773
890
5
420,07
Escuela de Animadores Juveniles Insignia de Madera
2/13
G46408431
5.950
18
1.512,25
Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana
2/14
G96355649
8.000
23
1.932,32
98.041,95
214,25
18.000
Total
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria de Presidència
i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
24929
Consellería de Presidencia
y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, de la directora
general del Secretariat del Consell i Relacions amb les
Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni
de col·laboració entre la Generalitat i l’Institut Nacional
d’Estadística per a la comprovació de la residència que
figura en la base padronal per a les persones que consten
d’alta en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP) com a
empadronats a la Comunitat Valenciana. [2014/9440]
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, de la directora
general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les
Corts, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre la Generalitat y el Instituto Nacional
de Estadística para la comprobación de la residencia que
figura en la base padronal de las personas que constan de
alta en el Sistema de Información Poblacional (SIP) como
empadronados en la Comunitat Valenciana. [2014/9440]
La Generalitat i l’Institut Nacional d’Estadística, han subscrit, prè·
via tramitació reglamentària, el 24 de juliol de 2014, el conveni de col·
laboració per a la comprovació de la residència que figura en la base
padronal per a les persones que consten d’alta en el Sistema d’Informa·
ció Poblacional (SIP) com a empadronats a la Comunitat Valenciana.
En compliment del que establix l’article 8.2 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis·
tratiu Comú, procedix la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana del l’esmentat conveni, que ha quedat inscrit en el Registre
de Convenis de la Generalitat amb el número 994/2014 i que figura com
a annex d’esta resolució.
La Generalitat y el Instituto Nacional de Estadística, han suscrito,
previa tramitación reglamentaria, el día 24 de julio de 2014, el convenio
de colaboración para la comprobación de la residencia que figura en
la base padronal de las personas que constan de alta en el Sistema de
Información Poblacional (SIP) como empadronados en la Comunitat
Valenciana.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana del mencionado convenio, que ha quedado
inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número
994/2014 y que figura como anexo de esta resolución.
València, 16 d’octubre de 2014.– La directora general del Secretari·
at del Consell i Relacions amb les Corts: Marta Martí Arador.
Valencia, 16 de octubre de 2014.– La directora general del Secre·
tariado del Consell y Relaciones con Les Corts: Marta Martí Arador.
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la
Generalitat i l’Institut Nacional d’Estadística, per a la comprovació
de la residència que figura en la base padronal per a les persones que
consten d’alta en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP) com a
empadronats a la Comunitat Valenciana
Convenio de colaboración entre la Consellería de Sanidad de la
Generalitat y el Instituto Nacional de Estadística, para la comprobación de la residencia que figura en la base padronal para las personas
que constan de alta en el Sistema de Información Poblacional (SIP)
como empadronados en la Comunitat Valenciana
Madrid, 24 de juliol de 2014
Reunits
D’una part, Gregorio Izquierdo Llanes, president de l’Institut Naci·
onal d’Estadística, en nom i representació d’este, en virtut de les atri·
bucions que li conferix l’article 5.2 de l’Estatut de l’Institut Nacional
d’Estadística, aprovat pel Reial Decret 508/2001, d’11 de maig.
Madrid, 24 de julio de 2014
I d’una altra, Manuel Llombart Fuertes, conseller de Sanitat de la
Generalitat Valenciana, nomenat pel Decret 20/2012, de 7 de desem·
bre, del president de la Generalitat (DOCV 10.12.2012), i facultat per
a la firma d’este conveni per acord del Consell de data 18 d’octubre de
2013, segons establix l’article 17, lletra f de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, del Consell.
Reunidos
De una parte, Gregorio Izquierdo Llanes, presidente del Instituto
Nacional de Estadística, en nombre y representación del mismo, en vir·
tud de las atribuciones que le confiere el artículo 5.2 del Estatuto del
Instituto Nacional de Estadística, aprobado por Real Decreto 508/2001,
de 11 de mayo.
Y de otra Manuel Llombart Fuertes, conseller de Sanidad de la
Generalitat Valenciana, nombrado por Decreto 20/2012, de 7 de diciem·
bre, del president de la Generalitat (DOCV 10.12.2012), y facultado
para la firma del presente convenio por acuerdo del Consell de fecha
18 de octubre de 2013, según establece el artículo 17, letra f de la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.
Exposen
Primer. Que la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d’Asse·
gurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valen·
ciana, té per objecte el desenrotllament de les bases i els principis de
coordinació assenyalats per l’Estat en la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
General de Sanitat, i en la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i
Qualitat del Sistema Nacional de Salut, i l’establiment de les condicions
per a l’accés al Sistema Nacional de Salut de totes les persones dins de
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, regula el Sistema d’Informació Poblacional (SIP) com
un registre administratiu corporatiu que conté dades d’identificació,
localització, assignació de recursos sanitaris assistencials i modalitats
d’assegurament sanitari, i establix el criteri de residència com un requi·
sit per a poder accedir a les prestacions sanitàries del sistema sanitari
públic de la Comunitat Valenciana.
Segon. Que segons establix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regula·
dora de les Bases de Règim Local, en l’apartat 3 de l’article 17 «els
ajuntaments remetran a l’Institut Nacional d’Estadística les dades dels
seus respectius padrons, en la forma que reglamentàriament determine
l’Administració general de l’Estat, a fi que puga dur-se a terme la coor·
dinació entre els padrons de tots els municipis».
Exponen
Primero. Que la Ley 6/2008, de 2 de junio, de la Generalitat, de
Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Público de la Comunitat
Valenciana, tiene por objeto el desarrollo de las bases y los principios de
coordinación señalados por el Estado en la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud, estableciendo las condiciones
para el acceso al Sistema Nacional de Salud de todas las personas dentro
del ámbito de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, regula el Sistema de Información Poblacional (SIP)
como un registro administrativo corporativo que contiene datos de iden·
tificación, localización, asignación de recursos sanitarios asistenciales
y modalidades de aseguramiento sanitario, estableciendo el criterio de
residencia como un requisito para poder acceder a las prestaciones sani·
tarias del sistema sanitario público de la Comunitat Valenciana.
Segundo. Que según establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula·
dora de las Bases de Régimen Local, en su apartado 3 del artículo 17, «los
ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de
sus respectivos padrones, en la forma que reglamentariamente se determi·
ne por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a
cabo la coordinación entre los padrones de todos los municipios».
Num. 7384 / 20.10.2014
Tercer. Que el padró municipal és un registre administratiu la cessió
del qual es regix pel que establix l’article 16.3 de l’esmentada Llei de
Bases de Règim Local, segons la qual «les dades del padró municipal
se cediran a altres administracions públiques que ho sol·liciten sense
consentiment previ de l’afectat, només quan els siguen necessàries per
a l’exercici de les seues competències respectives i exclusivament per
a assumptes en què la residència o el domicili siguen dades rellevants».
Quart. Que el padró municipal, per tractar-se d’un registre que conté
dades personals es troba sotmés a allò que ha disposat la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Perso·
nal, i que la dita llei eximix de l’obligació de comptar amb el consenti·
ment previ de l’interessat per a comunicar a un tercer dades de caràcter
personal necessàries per al compliment de les seues legítimes funcions,
quan hi haja una norma amb rang de llei que habilite la dita cessió.
Quint. Que segons el que establix l’article 4.2 de la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació que
es facilite provinent del padró només podrà utilitzar-se per als fins per
als quals se sol·licita.
Sext. De conformitat amb allò que ha establit l’article 83.3 del
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, en la redacció que
en fa el Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, «Les dades dels
padrons que estiguen en poder de l’Institut Nacional d’Estadística no
podran servir de base per a l’expedició de certificats o volants d’em·
padronament.»
Sèptim. Que la Conselleria de Sanitat necessita conéixer si les per·
sones que es troben d’alta en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP)
com a empadronades a la Comunitat Valenciana efectivament residixen
ací, per la qual cosa el domicili o residència és una dada rellevant per a
l’exercici de les seues competències.
Octau. Que l’esmentada situació aconsella l’establiment d’una via
formal, de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i la Con·
selleria de Sanitat.
Per tot això, ambdós parts han acordat subscriure este conveni de
col·laboració d’acord amb les següents
CLÀUSULES
24930
Tercero. Que el padrón municipal es un registro administrativo cuya
cesión se rige por lo establecido en el artículo 16.3 de la citada Ley de
Bases de Régimen Local, según la cual «los datos del padrón municipal
se cederán a otras administraciones públicas que lo soliciten sin con·
sentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios
para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para
asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes».
Cuarto. Que el padrón municipal, por tratarse de un registro que
contiene datos personales se encuentra sometido a lo dispuesto por la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y que dicha ley exime de la obligación de contar con
el consentimiento previo del interesado para comunicar a un tercero
datos de carácter personal necesarios para el cumplimiento de sus legí·
timas funciones, cuando exista una norma con rango de ley que habilite
dicha cesión.
Quinto. Que según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley Orgá·
nica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la informa·
ción que se facilite proveniente del padrón solo podrá utilizarse para los
fines para los que la misma se solicita.
Sexto. De conformidad con lo establecido por el artículo 83.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, en
su redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre:
«Los datos de los padrones que obren en poder del Instituto Nacional
de Estadística no podrán servir de base para la expedición de certifica·
ciones o volantes de empadronamiento».
Séptimo. Que la Consellería de Sanidad precisa conocer si las per·
sonas que se encuentran de alta en el Sistema de Información Poblacio·
nal (SIP) como empadronadas en la Comunitat Valenciana efectivamen·
te residen ahí, por lo que el domicilio o residencia es un dato relevante
para el ejercicio de sus competencias.
Octavo. Que la citada situación aconseja el establecimiento de un
cauce formal, de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística
y la Consellería de Sanidad.
Por todo ello, ambas partes han acordado suscribir el presente con·
venio de colaboración conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’este conveni és establir el marc general de col·laboració
entre l’Institut Nacional d’Estadística (d’ara en avant INE) i la Conse·
lleria de Sanitat de la Generalitat per a la comprovació periòdica de la
residència a la Comunitat Valenciana de les persones que consten d’alta
en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP) com a empadronades.
Primera. Objeto del convenio
El objeto del presente convenio es establecer el marco general de
colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE)
y la Consellería de Sanidad de la Generalitat para la comprobación
periódica de la residencia en la Comunitat Valenciana de las personas
que constan de alta en el Sistema de Información Poblacional (SIP)
como empadronados.
Segona. Compromisos de les parts
1. La Conselleria de Sanitat es compromet a enviar directament a
l’INE un fitxer amb les dades personals de les persones que consten
d’alta en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP) com a empadrona·
des a la Comunitat Valenciana per a les quals necessita disposar d’in·
formació actualitzada.
Una vegada rebuda la resposta de l’INE, amb la informació indicada
en la clàusula tercera, la Conselleria de Sanitat no podrà donar de baixa
del sistema cap ciutadà únicament basant-se en esta informació, per la
qual cosa haurà de sol·licitar directament al ciutadà que aporte el corres·
ponent certificat o volant d’empadronament expedit per l’ajuntament o
que autoritze la Conselleria de Sanitat a comprovar les dades de residèn·
cia a través del Sistema de Verificació de Dades de Residència (SVDR).
Segunda. Compromisos de las partes
1. La Consellería de Sanidad se compromete a enviar directamente
al INE un fichero con los datos personales de las personas que constan
de alta en el Sistema de Información Poblacional (SIP) como empa·
dronados en la Comunitat Valenciana para los que precisa disponer de
información actualizada.
Una vez recibida la respuesta del INE, con la información indicada
en la cláusula tercera, la Consellería de Sanidad no podrá dar de baja del
sistema a ningún ciudadano únicamente en base a esta información, por
lo que deberá solicitar directamente al ciudadano que aporte el corres·
pondiente certificado o volante de empadronamiento expedido por el
ayuntamiento o que autorice a la Consellería de Sanidad a comprobar
los datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de
Residencia (SVDR).
2. El INE se compromete a recibir el fichero de solicitudes proce·
dente de la base de datos del Sistema de Información Poblacional (SIP),
cruzarlo con su base de datos padronal y generar 4 ficheros de respuesta
según la metodología indicada en la cláusula Tercera, teniendo siempre
en cuenta las salvedades que para el objetivo perseguido puede tener la
información facilitada debido a las siguientes cuestiones:
a) Las posibles diferencias de los datos de identificación que cons·
ten en la base de datos del Sistema de Información Poblacional (SIP)
y en la base padronal del INE y la falta de identificador (DNI, NIEX,
pasaporte), en algunos casos, no permiten garantizar que puedan existir
otras inscripciones correspondientes a los mismos habitantes con datos
2. L’INE es compromet a rebre el fitxer de sol·licituds procedent de
la base de dades del Sistema d’Informació Poblacional (SIP), creuarlo amb la seua base de dades padronals i generar 4 fitxers de resposta
segons la metodologia indicada en la clàusula tercera, tenint sempre
en compte les excepcions que per a l’objectiu perseguit pot tindre la
informació facilitada a causa de les qüestions següents:
a) Les possibles diferències de les dades d’identificació que consten
en la base de dades del Sistema d’Informació Poblacional (SIP) i en la
base padronal de l’INE i la falta d’identificador (DNI, NIEX, passa·
port), en alguns casos, no permeten garantir que puguen haver-hi altres
inscripcions corresponents als mateixos habitants amb dades distintes,
Num. 7384 / 20.10.2014
24931
per la qual cosa la informació facilitada hauria d’utilitzar-se sempre amb
les degudes cauteles.
b) Els ajuntaments no sempre gestionen i resolen les incidències
comunicades per l’INE en la seua funció coordinadora, per la qual cosa
no és possible garantir la completesa i coincidència de la base padronal
de l’INE amb els padrons municipals dels ajuntaments que són els que
tenen la potestat certificadora, com establix el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
3. La Conselleria de Sanitat es compromet a utilitzar la informació
rebuda de l’INE únicament per als fins per als quals se sol·licita, és
a dir, per a la comprovació periòdica de la residència a la Comunitat
Valenciana de les persones que consten d’alta en el Sistema d’Informa·
ció Poblacional (SIP) com a empadronades i les posteriors actuacions
que se’n deriven en aplicació de la seua gestió.
distintos, por lo que la información facilitada debería utilizarse siempre
con las debidas cautelas.
b) Los ayuntamientos no siempre gestionan y resuelven las inciden·
cias comunicadas por el INE en su función coordinadora por lo que no
es posible garantizar la completitud y coincidencia de la base padronal
del INE con los padrones municipales de los ayuntamientos que son los
que ostentan la potestad certificadora, como establece el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
3. La Consellería de Sanidad se compromete a utilizar la informa·
ción recibida del INE únicamente para los fines para los que se solicita,
es decir, para la comprobación periódica de la residencia en la Comu·
nitat Valenciana de las personas que constan de alta en el Sistema de
Información Poblacional (SIP) como empadronados y las posteriores
actuaciones que de ello se deriven en aplicación de su gestión.
Tercera. Metodologia d’intercanvi de fitxers
S’establix una periodicitat semestral per a l’intercanvi de fitxers,
llevat que les parts acorden modificar-la per una altra distinta.
Els intercanvis es realitzaran per mitjà de fitxers plans en text que
continguen la informació següent:
a) Fitxer de sol·licituds:
Fitxer en format text.txt, amb un registre per cada ciutadà les dades
del qual se sol·liciten, amb les variables següents:
Tercera. Metodología de intercambio de ficheros
Se establece una periodicidad semestral para el intercambio de
ficheros, salvo que las partes acuerden modificarla por otra distinta.
Los intercambios se realizarán mediante ficheros planos en texto
que contengan la siguiente información:
a) Fichero de solicitudes:
Fichero en formato texto.txt, con un registro por cada ciudadano
cuyos datos se solicitan con las siguientes variables:
IDENTIFICADOR INTERN
NOM
APE1
APE2
DNI
FNAC
SEXE
8
20
25
25
8
8
1
b) Procediments de busca:
Es realitzarà una busca contra la base de padró de l’INE a escala
nacional, i es considerarà trobat si es troben un o més candidats, esti·
guen de baixa o no, per al qual coincidisquen exactament les dades bus·
cades amb les trobades. En el cas de trobar usuaris d’alta i un altre de
baixa, es tindrà en compte només el registre d’alta, i es rebutjarà l’altre
de baixa. Esta busca es realitzarà pels criteris següents:
Coincidència en (data de naixement i DNI -només per a DNI signi·
ficatiu-) o identitat de (nom, cognoms i FNAC) o identitat de (cognoms
i DNI)).
A partir dels resultats de la busca, es classificaran els registres d’en·
trada a esta creant els 4 fitxers de resposta que s’indiquen en l’apartat
c), després de comparar amb el fitxer enviat.
c) Fitxers de resposta:
Els fitxers de resposta seran 4, que contenen:
Fitxer 1: trobats a la Comunitat València, en què s’inclouran aquells
registres del fitxer d’entrada per als quals s’haja trobat almenys un can·
didat no de baixa a la Comunitat Valenciana.
IDENTIFICADOR INTERNO
NOMBRE:
APE1
APE2
DNI
FNAC
SEXO
8
20
25
25
8
8
1
Fitxer 3: trobats de baixa, en què s’inclouran aquells registres per
als quals s’haja trobat almenys un candidat, però tots ells estiguen de
baixa. Si n’apareix un d’alta i un altre de baixa no es registrarà res ací
i sí en el fitxer 1.
Fitxer 4: no trobats.
b) Procedimientos de búsqueda:
Se realizará una búsqueda contra la base de padrón del INE a nivel
nacional, y se considerará encontrado si se encuentran uno o varios can·
didatos, estén de baja o no, para el que coincidan exactamente los datos
buscados con los encontrados. En el caso de encontrase usuarios de alta
y otro de baja se tendrá en cuenta solo el registro de alta, desechando
el otro de baja. Esta búsqueda se realizará por los siguientes criterios:
Coincidencia en (fecha de nacimiento y DNI (solo para DNI sig·
nificativo)) o identidad de (nombre, apellidos y FNAC) o identidad de
(apellidos y DNI)).
A partir de los resultados de la búsqueda, se clasificarán los regis·
tros de entrada a la misma creando los 4 ficheros de respuesta que se
relacionan en el apartado c), tras comparar con el fichero enviado.
c) Ficheros de respuesta:
Los ficheros de respuesta serán 4 que contienen:
Fichero 1: encontrados en la Comunitat Valenciana, en el que se
incluirán aquellos registros del fichero de entrada para los que se haya
encontrado al menos un candidato no de baja en la Comunitat Valen·
ciana.
Fichero 2: encontrados en otra comunidad autónoma, en el que se
incluirán aquellos registros para los que se haya encontrado al menos
un candidato no de baja, pero ninguno de ellos este en la Comunitat
Valenciana.
Fichero 3: encontrados de baja en el que se incluirán aquellos regis·
tros para los que se hayan encontrado al menos un candidato, pero todos
ellos estén de baja. Si aparece uno de alta y otro de baja no se registrará
aquí nada y si en fichero 1
Fichero 4: no encontrados
Quarta. Comissió de Seguiment
S’acorda la creació d’una Comissió de Seguiment que estarà com·
posta per tres representants de cada una de les parts firmants. Els tres
representants de la Conselleria de Sanitat seran nomenats pel conseller
de Sanitat i els tres representants de l’INE seran nomenats pel president
de l’organisme.
La Comissió es reunirà a instàncies de qualsevol de les parts fir·
mants i, almenys, una vegada a l’any, per a examinar els resultats de la
cooperació realitzada.
La Comissió podrà demanar informes de les mesures, els resultats
i les incidències que es produïsquen en matèria de control d’accessos a
Cuarta. Comisión de Seguimiento
Se acuerda la creación de una Comisión de Seguimiento que estará
compuesta por tres representantes de cada una de las partes firmantes.
Los tres representantes de la Consellería de Sanidad serán nombrados
por el conseller de Sanidad y los tres representantes del INE serán nom·
brados por el presidente del organismo.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes fir·
mantes y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la
cooperación realizada.
La Comisión podrá recabar informes de las medidas, resultados e
incidencias que se produzcan en materia de control de accesos a los
Fitxer 2: trobats en una altra comunitat autònoma, en què s’inclou·
ran aquells registres per als quals s’haja trobat almenys un candidat no
de baixa, però cap d’ells estiga a la Comunitat Valenciana.
Num. 7384 / 20.10.2014
24932
les dades de la base de padró objecte d’este conveni. Així mateix, podrà
proposar les mesures que s’estimen oportunes per a garantir la plena
efectivitat del dit control.
Finalment, les controvèrsies que puguen sorgir en la interpretació i
el compliment d’este conveni seran resoltes per la Comissió de Segui·
ment.
datos de la base de padrón objeto del presente convenio. Asimismo,
podrá proponer las medidas que se estimen oportunas para garantizar la
plena efectividad de dicho control.
Por último, las controversias que puedan surgir en la interpretación
y cumplimiento de este convenio serán resueltas por la Comisión de
Seguimiento.
Quinta. Finançament
Com a conseqüència del compliment i desenrotllament dels com·
promisos adquirits en este conveni, no es generaran gastos per a cap de
les institucions firmants.
Quinta. Financiación
Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compro·
misos adquiridos en el presente convenio, no se generarán gastos para
ninguna de las Instituciones firmantes.
Sexta. Vigència
1. El conveni entrarà en vigor el dia de la firma per les parts inter·
vinents i tindrà una duració de cinc anys.
2. En absència de denúncia expressa per qualsevol de les parts, for·
mulada amb una antelació mínima de tres mesos, el conveni s’entendrà
automàticament prorrogat per períodes successius d’un any, sense que el
període d’estes pròrrogues successives puga excedir deu anys.
Sexta. Vigencia
1. El convenio entrará en vigor el día de su firma por las partes
intervinientes y tendrá una duración de cinco años.
2. En ausencia de denuncia expresa por cualquiera de las partes for·
mulada con una antelación mínima de tres meses, el convenio se enten·
derá automáticamente prorrogado por periodos sucesivos de un año sin
que el periodo de estas prórrogas sucesivas pueda exceder de diez años.
Sèptima. Causes de resolució
Són causes de resolució d’este conveni:
– El mutu acord de les parts.
– L’incompliment per alguna de les parts dels compromisos assu·
mits facultarà l’altra per a sol·licitar-ne la resolució.
Séptima. Causas de resolución
Son causas de resolución del presente convenio:
– El mutuo acuerdo de las partes.
– El incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos
asumidos facultará a la otra para solicitar la resolución.
Octava. Règim jurídic i jurisdicció aplicable
El present conveni té naturalesa administrativa i es troba exclòs
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en virtut de l’article
4.1.c. Així mateix es regula pels articles 6 i 8 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
D’altra banda, i segons el que disposa l’article 8.3 de la Llei
30/1992 citada, les qüestions litigioses que es pogueren suscitar durant
la vigència del mateix seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa admi·
nistrativa, de conformitat amb la seua Llei reguladora 29/1998, de 13
de juliol.
Octava. Régimen jurídico y jurisdicción aplicable
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra
excluido del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
en virtud de su artículo 4.1.c. Asimismo se regula por los artículos 6 y
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por otro lado, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley
30/1992 citada, las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar durante
la vigencia del mismo serán sometidas a la jurisdicción contenciosoadministrativa, de conformidad con su ley reguladora Ley 29/1998, de
13 de julio.
I en prova de conformitat, subscriuen este conveni de col·laboració,
al lloc i en la data abans indicats.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente convenio de
colaboración, en el lugar y fecha arriba indicados.
El president de l’Institut Nacional d’Estadística: Gregorio Izquierdo
Llanes.
El conseller de Sanitat: Manuel Llombart Fuertes.
El presidente del Instituto Nacional de Estadística: Gregorio
Izquierdo Llanes.
El conseller de Sanidad: Manuel Llombart Fuertes.
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
24933
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2014, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General
de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual
es disposa el registre i publicació del II Acord Marc entre
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les
organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF per al personal al servici de les administracions locals de la Comunitat Valenciana. [2014/9369]
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2014, de la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección
General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social,
por la que se dispone el registro y publicación del II Acuerdo Marco entre la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y
CSIF para el personal al servicio de las administraciones
locales de la Comunidad Valenciana [2014/9369]
Vist el text del II Acord Marc entre la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies i les organitzacions sindicals CCOO, UGT
i CSIF per al personal al servici de les administracions locals de la
Comunitat Valenciana, subscrit per les entitats mencionades en l’Acord,
i de conformitat amb el que disposa l’article 90, apartats 2 i 3, del Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, l’article 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de
maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords coŀlectius de treball
i l’article 3 de l’Orde 37/2010, de 24 de setembre, per la qual es crea el
Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Coŀlectius
de Treball, esta Subdirecció General de Relacions Laborals, d’acord
amb les competències transferides segons el Reial Decret 4105/82, de
29 de desembre, resol:
Visto el texto del II Acuerdo Marco entre la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias y las organizaciones sindicales CC. OO.,
UGT y CSIF para el personal al servicio de las administraciones locales
de la Comunidad Valenciana, suscrito por las entidades mencionadas
en el Acuerdo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo
2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y el artículo 3 de
la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, por la que se crea el Registro
de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo, esta Subdirección General de Relaciones Laborales, conforme
a las competencias transferidas según el Real Decreto 4105/82, de 29
de diciembre, resuelve:
Primer
Ordenar la seua inscripció en el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Coŀlectius de Treball, amb notificació a la
comissió negociadora i depòsit del text de l’Acord.
Primero
Ordenar su inscripción en el Registro de la Comunidad Valenciana
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con notificación a la
comisión negociadora y depósito del texto del Acuerdo.
Segon
Disposar la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
Segundo
Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 15 de setembre de 2014.– El subdirector general de Relacions Laborals: Reyes Maximiliano Coronado Coronado
Valencia, 15 de septiembre de 2014.– El subdirector general de
Relaciones Laborales: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.
Text Refós del II Acord marc entre la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i
CSIF per al personal al servici de les administracions locals de la
Comunitat Valenciana
Texto Refundido del II Acuerdo marco entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las organizaciones sindicales CCOO,
UGT y CSIF para el personal al servicio de las administraciones locales de la Comunidad Valenciana
València, 19 de juliol de 2014
Valencia, 19 de julio de 2014
Reunits
D’una part, Elena M. Bastidas Bono, com a presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (d’ara en avant FVMP)
d’acord amb les facultats que té atribuïdes per l’article 35 dels estatuts
pels quals es regix esta associació d’entitats locals.
D’una altra, Luis Lozano Mercadal, secretari general de la Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors del País
València (UGT-PV).
D’una altra, Juan Cruz Ruiz, secretari general de la Federació de
Serveis a la Ciutadania, de la Confederació Sindical de Comissions
Obreres del País Valencià (CCOO-PV).
I d’una altra, Daniel Matoses Climent, president autonòmic de la
Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).
Després de la negociació duta a terme, i en compliment de l’acord
adoptat pel Consell de la FVMP de data 19 de desembre de 2014, les
parts es reconeixen la plena capacitat legal per a obligar-se i subscriure
el present acord, fent ús de les facultats conferides pels seus càrrecs i en
la representació que tenen,
Reunidos
De una parte, Elena M.ª Bastidas Bono, en su calidad de presidenta de
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (en adelante FVMP)
de acuerdo con las facultades que tiene atribuidas por el artículo 35 de los
Estatutos por los que se rige esta asociación de entidades locales.
De otra, Luis Lozano Mercadal, secretario general de la Federació
de Serveis Públics de la Unión General de Trabajadores del País Valencia (UGT-PV).
De otra, Juan Cruz Ruiz, secretario general de la Federació de Serveis a la Ciutadania, de la Confederació Sindical de Comissions Obreres
del País Valencia (CCOO-PV).
Y de otra, Daniel Matoses Climent, presidente autonómico de la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Tras la negociación llevada a cabo, y en cumplimiento del acuerdo
adoptado por el Consejo de la FVMP de fecha 19 de diciembre de 2014,
reconociéndose las partes la plena capacidad legal para obligarse y suscribir el presente acuerdo, haciendo uso de las facultades conferidas por
sus cargos y en la representación que ostentan,
Manifesten
Com a conseqüència de les reunions mantingudes entre representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (a través dels
seus òrgans de govern) i les organitzacions sindicals més representatives
Manifiestan
Como consecuencia de las reuniones mantenidas entre representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (a través de
sus órganos de gobierno) y las organizaciones sindicales más represen-
Num. 7384 / 20.10.2014
24934
(CCOO, UGT i CSIF), es va aconseguir una proposta del II Acord per a
la modernització i la millora de l’Administració local.
Per a això, es va constituir una Mesa General de Negociació de
totes aquelles matèries i condicions comunes al personal funcionari i
laboral, a l’empara del que disposa la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP), segons el que establix l’article 34.2 i la Llei
Orgànica de Llibertat Sindical, amb caràcter permanent.
Que en data 23 de desembre de 2010 es va firmar el II Acord marc
entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF per al personal al servici de les
administracions locals de la comunitat valenciana
Que en data 3 de juliol es va subscriure un acord entre la FVMP i
les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF per a l’adequació a la
normativa en vigor del II Acord marc per al personal al servici de les
administracions locals de la Comunitat Valenciana
Finalment, cal destacar i significar la inestimable coŀlaboració de
totes les parts implicades que, d’una manera o d’una altra, han acostat
postures fins a aconseguir el II Acord que ara s’arreplega i que complix,
naturalment, amb el nou Estatut Bàsic dels Empleats Públics i les corresponents normes aplicables, a satisfacció tant dels sindicats firmants i
de la FVMP, com de l’Administració de l’Estat i autonòmica garant de
l’ordenament jurídic.
I. Que els representants de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies (FVMP) i de les organitzacions sindicals: Comissions Obreres (CCOO), Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) i
la Unió General de Treballadors (UGT), després de la negociació duta
a terme, i en compliment de l’acord adoptat pel Consell de la FVMP,
convenen de subscriure el present acord.
II. Que l’acord establix un marc mínim en les condicions de treball
per al personal al servici de l’Administració local valenciana, en aquells
temes coincidents i que es consideren com a punt de partida per a totes
elles.
Així mateix, pretén homogeneïtzar determinades qüestions com
són la jornada laboral, ocupació pública, gestió de servicis, estabilitat
en l’ocupació, retribucions, vacacions, permisos i llicències. Així com
fixar, en matèria retributiva, uns complements de destinació i específics
mínims, que servisquen d’orientació i punt de partida.
III. Que en virtut del principi d’autonomia local, la vinculació de
cada una de les corporacions locals a este acord, que representa els
interessos genèrics de les administracions locals, haurà de ser assumit
per cada una de les corporacions afectades per mitjà d’un acord explícit
adoptat entre la representació sindical i la mateixa corporació.
IV. Que celebrat el consell de la FVMP en data 19 de juliol de 2014
es va ratificar l’acord del document de proposta de Text Refós del II
Acord entre la FVMP i els Sindicats CCOO, UGT i CSIF per a les
administracions locals de la Comunitat Valenciana.
V. Que l’oportunitat i conveniència de subscriure el present acord es
fonamenta en la necessitat d’homogeneïtzar les polítiques de personal
de les corporacions locals, per a simplificar la negociació posterior en
cada una de les administracions locals, respectant en tot cas el principi
d’autonomia municipal.
Per tot això, les parts,
tativas (CCOO, UGT y CSIF), se alcanzó una propuesta del II Acuerdo
para la modernización y la mejora de la Administración local.
Para ello se constituyó una Mesa General de Negociación de todas
aquellas materias y condiciones comunes al personal funcionario y laboral, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP), según lo establecido en el artículo 34.2 y la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, con carácter permanente.
Que en fecha 23 de diciembre de 2010 se firmó el II Acuerdo Marco
entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF para el personal al servicio de
las administraciones locales de la Comunidad Valenciana.
Que en fecha 3 de julio se suscribió un Acuerdo entre la FVMP y las
organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF para la adecuación a la
normativa en vigor del II Acuerdo marco para el personal al servicio de
las administraciones locales de la Comunitat Valenciana.
Por último, se debe destacar y significar la inestimable colaboración
de todas las partes implicadas que, de una u otra forma, han acercado sus
posturas hasta alcanzar el II Acuerdo que ahora se recoge y que cumple,
como no podía ser de otra forma, con el nuevo Estatuto Básico de los
Empleados Públicos y las normas que le son de aplicación a plena satisfacción tanto de los sindicatos firmantes y de la FVMP, como de la Administración del Estado y autonómica garante del ordenamiento jurídico.
I. Que los representantes de la Federación Valenciana de Municipios
y Provincias (FVMP) y de las Organizaciones Sindicales: Comisiones
Obreras (CC.OO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF) y la Unión General de Trabajadores (UGT), tras la negociación
llevada a cabo, y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo
de la FVMP, convienen en suscribir el presente acuerdo.
II. Que el presente acuerdo establece un marco mínimo en las condiciones de trabajo para el personal al servicio de la Administración local
valenciana, en aquellos temas coincidentes y que se consideran como
punto de partida para todas ellas.
Asimismo, pretende homogeneizar determinadas cuestiones como
son la jornada laboral, empleo público, gestión de servicios, estabilidad
en el empleo, retribuciones, vacaciones, permisos y licencias. Así como
fijar en materia retributiva, unos complementos de destino y específicos
mínimos, que sirvan de orientación y punto de partida.
III. Que en virtud del principio de autonomía local, la vinculación
de cada una de las corporaciones locales a este acuerdo, que representa
los intereses genéricos de las administraciones locales, deberá ser asumido por cada una de las Corporaciones afectadas mediante un acuerdo
explícito adoptado entre la representación sindical y la propia Corporación.
IV. Que celebrado el Consejo de la FVMP en fecha 19 de julio de
2014 se ratificó el acuerdo del documento de propuesta de Texto Refundido del II Acuerdo entre la FVMP y los Sindicatos CCOO, UGT y
CSIF para las administraciones locales de la Comunidad Valenciana.
V. Que la oportunidad y conveniencia de suscribir el presente acuerdo se fundamenta en la necesidad de homogeneizar las políticas de personal de las corporaciones locales, para simplificar la negociación posterior en cada una de las administraciones locales, respetando, en todo
caso el principio de autonomía municipal.
Por todo ello, las partes,
ACORDEN
ACUERDAN
Primer
Subscriure el Text Refós del II Acord marc, i recomanar a aquelles
administracions locals de la Comunitat Valenciana no adherides, que
consideren la seua incorporació com a acord propi a través del corresponent acord local.
Primero
Suscribir el Texto Refundido del II Acuerdo Marco, y recomendar a
aquellas administraciones locales de la Comunidad Valenciana no adheridas, que consideren su incorporación como acuerdo propio a través del
correspondiente acuerdo local.
Segon
Que la FVMP i els sindicats firmants d’este acord, partint del reconeixement de l’autonomia de les corporacions locals, consideren desitjable una ordenació de la negociació coŀlectiva que permeta donar passos
en l’homogeneïtzació de les condicions de treball dels empleats locals.
Segundo
Que la FVMP y los Sindicatos firmantes de este acuerdo, partiendo
del reconocimiento de la autonomía de las corporaciones locales, consideran deseable una ordenación de la negociación colectiva que permita
dar pasos en la homogeneización de las condiciones de trabajo de los
empleados locales.
En virtud de lo expuesto, las partes suscriben y en prueba de conformidad, firman el presente acuerdo, en cuatro ejemplares, en el lugar
y fechan indicados en el encabezamiento.
En virtut d’allò que s’ha exposat, les parts subscriuen i, en prova de
conformitat, firmen el present acord, en quatre exemplars, en el lloc i
data indicats en l’encapçalament.
Num. 7384 / 20.10.2014
24935
La presidenta de la FVMP: Elena M.ª Bastidas Bono.
El secretari general de la Federació de Serveis Públics de la UGTPV: Luis Lozano Mercadal.
El secretari general de Serveis a la Ciutadania de CCOO-PV: Juan
Cruz Ruiz.
El president de CSIF: Daniel Matoses Climent.
La presidenta de la FVMP: Elena M.ª Bastidas Bono.
El secretario general de la Federación de Serveis Públics de la UGTPV: Luis Lozano Mercadal.
El secretario general de Serveis a la Ciutadania de CCOO-PV: Juan
Cruz Ruiz.
El president de CSIF: Daniel Matoses Climent.
Exposició De Motius
El present procés negociador a la Comunitat Autònoma Valenciana
s’ha de situar en el context actual de les administracions públiques, en
l’aplicació del nou EBEP i en les modificacions de la legislació realitzades des del Govern, i això a fi d’homogeneïtzar les polítiques de
personal de les corporacions locals d’esta Comunitat, per a simplificar
la negociació posterior en cada una de les administracions locals, i en
l’acatament de l’especificitat de cada ajuntament.
Exposición de motivos
El presente proceso negociador en la Comunidad Autónoma Valenciana se debe situar en el contexto actual de las administraciones públicas, en la aplicación del nuevo EBEP y en las modificaciones de la
legislación realizadas desde el Gobierno, y ello con el fin de homogeneizar las políticas de personal de las corporaciones locales de esta
Comunidad, para simplificar la negociación posterior en cada una de
las administraciones locales y acatando la especificidad de cada ayuntamiento.
Se respeta en este proceso la autonomía municipal, tal como la define la Constitución y normas de su desarrollo. Se admite, según esto, que
la organización del trabajo en las corporaciones locales, es competencia
y responsabilidad de la administración local, admitiendo ambas partes
el hecho de que la prestación de servicios, en el ámbito local, de una
forma ágil, eficaz y eficiente, requiere de la colaboración abierta y franca entre las corporaciones locales y los representantes de los empleados
públicos de dicha administración, para que surtan efecto y se alcancen
los objetivos que se fijen.
Es por ello que las partes coinciden en la necesidad de alcanzar un
nuevo acuerdo en el marco del EBEP, y seguir profundizando en las
políticas de recursos humanos que termine con la situación de disparidad todavía existente, de falta de vertebración y de ausencia de marco
regulador de relaciones laborales y sirva como referente para todas las
administraciones locales de la Comunidad Valenciana, fundamentalmente en materia de personal. Un nuevo acuerdo en el que se vean
desarrollados todos los asuntos que las partes hayan planteado como
elementos de interés para las distintas administraciones locales desde
su ámbito territorial y personal hasta la asistencia jurídica precisas,
pasando por las retribuciones, la formación, los derechos sindicales,
la jornada, las vacaciones o los permisos, el tipo de contrataciones, el
impulso de la prevención de riesgos laborales, los planes de igualdad,
planes de pensiones, etc.
El acuerdo para las administraciones locales será de mínimos,
es decir, con respeto a las condiciones pactadas que ya tuvieran los
empleados públicos de las administraciones locales afectadas o de negociaciones futuras que pudieran darse, sin que en ningún caso el Acuerdo
suponga un obstáculo al derecho a la negociación en cada corporación
local que así lo manifieste.
Para garantizar la eficacia jurídica de la adhesión al acuerdo marco,
los plenos de los ayuntamientos y entidades locales deberán ratificar
el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación del Empleo
Público que representa a los empleados públicos de la corporación tanto
funcionarios como laborales por el que se aplica de forma subsidiaria
y en todo en lo que mejore las condiciones previamente pactadas si las
hubiere.
Es respecta en este procés l’autonomia municipal, tal com la definix
la Constitució i les normes del seu desplegament. S’admet, segons açò,
que l’organització del treball en les corporacions locals és competència
i responsabilitat de l’Administració local. Les dos parts admeten el fet
que la prestació de servicis, en l’àmbit local, d’una forma àgil, eficaç i
eficient, requerix de la coŀlaboració oberta i franca entre les corporacions locals i els representants dels empleats públics d’esta administració,
perquè produïsquen efecte i s’aconseguisquen els objectius que es fixen.
És per això que les parts coincidixen en la necessitat d’aconseguir
un nou acord en el marc de l’EBEP, i de continuar aprofundint en les
polítiques de recursos humans que acabe amb la situació de disparitat
encara existent, de falta de vertebració i d’absència de marc regulador de relacions laborals, i que servisca com a referent per a totes les
administracions locals de la Comunitat Valenciana, fonamentalment en
matèria de personal. Un nou acord en què es vegen desenrotllats tots els
assumptes que les parts hagen plantejat com a elements d’interés per a
les distintes administracions locals, des del seu àmbit territorial i personal fins a l’assistència jurídica necessària, així com les retribucions, la
formació, els drets sindicals, la jornada, les vacacions o els permisos, el
tipus de contractacions, l’impuls de la prevenció de riscos laborals, els
plans d’igualtat, plans de pensió, etc.
L’acord per a les administracions locals serà de mínims, és a dir,
amb respecte a les condicions pactades que ja tinguen els empleats
públics de les administracions locals afectades o de negociacions futures
que s’hi puguen fer, sense que en cap cas l’acord supose un entrebanc
al dret a la negociació en cada corporació local que així ho manifeste.
Per a garantir l’eficàcia jurídica de l’adhesió a l’acord marc, els
plens dels ajuntaments i entitats locals hauran de ratificar l’acord aconseguit en la Mesa General de Negociació de l’Ocupació Pública que
representa els empleats públics de la corporació, tant funcionaris com
laborals, pel qual s’aplica de forma subsidiària i en tot en el que millore
les condicions prèviament pactades si les hi havia.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Article 1. Negociació, forma jurídica i àmbit de l’acord
1.1. El present acord marc per a l’Administració local té la consideració de marc legal i de mínims pel qual es regiran les relacions entre
els empleats públics i entitats locals de la Comunitat Valenciana que el
subscriguen mitjançant un acord plenari. Se’ls aplicarà la totalitat dels
seus articles, tret d’allò que resulte inaplicable per raó de la naturalesa
jurídica de la relació de què es tracte.
1.2. Els principis de bona fe, lleialtat i cooperació seran els inspiradors de la negociació coŀlectiva de les parts i perseguiran la millora
de les condicions de treball dels empleats públics, una major eficàcia
en el funcionament de l’Administració així com una millor qualitat dels
servicis que presten als ciutadans.
Les administracions locals es comprometen a posar a disposició dels
sindicats firmants la documentació tècnica que soŀliciten, sempre que
esta siga necessària per a facilitar el desenrotllament de la negociació.
Artículo 1. Negociación, forma jurídica y ámbito del acuerdo
1.1. El presente acuerdo marco para la Administración local tiene
la consideración de marco legal y de mínimos por el que se regirán las
relaciones entre los empleados públicos y entidades locales de la Comunidad Valenciana que lo suscriban mediante acuerdo plenario, siéndoles de
aplicación la totalidad de su articulado salvo en aquello que resulte inaplicable por razón de la naturaleza jurídica de la relación de la que se trate.
1.2. Los principios de buena fe, lealtad y cooperación serán los
inspiradores de la negociación colectiva de las partes y perseguirán la
mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, una
mayor eficacia en el funcionamiento de la administración así como una
mejor calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos.
Las administraciones locales se comprometen a poner a disposición
de los sindicatos firmantes la documentación técnica que se solicite por
los mismos siempre que esta sea necesaria para facilitar el desarrollo
de la negociación.
Num. 7384 / 20.10.2014
1.3. Són considerades als efectes d’aplicació d’este acord marc les
entitats locals de la Comunitat Valenciana i organismes que en depenguen que puguen existir. Tindran als efectes d’integració en l’acord una
única unitat de treball en la seua corporació local respectiva.
1.4. El contingut del present acord, en el marc de l’autonomia de
la negociació coŀlectiva en les corporacions locals, podrà ser-hi aplicat,
sense perjuí de les millores pactades.
En tot cas, el present document serà l’acord mínim aplicable en les
corporacions locals membres de la FVMP, sempre que l’hagen ratificat
per mitjà de l’acord d’adhesió oportú.
Les parts estudiaran les fórmules que permeten dotar d’eficàcia jurídica l’acord pactat instant el Govern valencià a participar amb l’objectiu
d’aconseguir la seua màxima executivitat.
Als efectes de possibilitar el ple compliment de l’acord es podrà
soŀlicitar suport tècnic i financer a la FVMP i a la Generalitat Valenciana respectivament.
Article 2. Vigència de l’acord
El present acord marc entrara en vigor l’endemà de la seua firma i
la seua vigència s’estendrà fins al dia 19 de juny de 2015, a excepció
de les clàusules de contingut econòmic que seran revisades a través del
sistema fixat en la part corresponent del present acord. La resta de les
clàusules es consideraren prorrogades fins a la firma d’un nou acord.
Les corporacions locals que per mitjà dels seus plens corporatius
aproven l’adhesió al present acord marc per a les administracions locals,
en retrotrauran l’aplicació al moment de la seua firma, en tot allò que
siga susceptible de dur-se a terme.
Article 3. Seguiment de l’acord
Als efectes de vigilància, seguiment i consultes respecte d’este
acord es constituirà, en el termini d’un mes a partir de l’aprovació del
present acord, una comissió paritària integrada per les parts firmants,
que es dotarà del seu propi reglament de funcionament.
24936
1.3. Son consideradas a los efectos de aplicación de este acuerdo
marco las entidades locales de la Comunidad Valenciana y organismos
de ellas dependientes que pudieran existir. Tendrán a efectos de integración en el acuerdo una única unidad de trabajo en su corporación local
respectiva.
1.4. El contenido del presente acuerdo, en el marco de la autonomía
de la negociación colectiva en las corporaciones locales, podrá ser de
aplicación en las mismas, sin perjuicio de las mejor pactadas.
En todo caso el presente documento será el Acuerdo mínimo de
aplicación en las corporaciones locales miembros de la FVMP, siempre
que lo hayan ratificado mediante el oportuno acuerdo de adhesión.
Las partes estudiarán las fórmulas que permitan dotar de eficacia
jurídica al acuerdo pactado instando al Gobierno Valenciano a participar
con el objetivo de conseguir su máxima ejecutividad.
A efectos de posibilitar el pleno cumplimiento del Acuerdo se podrá
solicitar apoyo técnico y financiero a la FVMP y a la Generalitat Valenciana respectivamente.
Artículo 2. Vigencia del acuerdo
El presente acuerdo marco entrara en vigor al día siguiente de su
firma y su vigencia se extenderá hasta el día 19 de junio de 2015, con
excepción de las cláusulas de contenido económico que serán revisadas a través del sistema fijado en la parte correspondiente del presente
acuerdo. El resto de las cláusulas se consideraran prorrogadas hasta la
firma de un nuevo acuerdo.
Las corporaciones locales que por medio de sus plenos corporativos
aprueben la adhesión al presente acuerdo marco para las administraciones locales, retrotraerán la aplicación del mismo al momento de su
firma, en todo aquello que sea susceptible de llevarse a cabo.
Esta comissió haurà de reunir-se, a més del que preveja el seu reglament, quan algunes de les parts ho requerisquen o quan existisca un
conflicte de caràcter laboral en les entitats locals adherides a este acord
i qualsevol de les parts en conflicte ho soŀlicite.
Artículo 3. Seguimiento del acuerdo
A los efectos de vigilancia, seguimiento y consultas respecto de
este acuerdo se constituirá, en el plazo de un mes a partir de la aprobación del presente acuerdo, una comisión paritaria integrada por las
partes firmantes del mismo, que se dotará de su propio reglamento de
funcionamiento.
Esta comisión deberá reunirse, además de lo que prevea su reglamento, cuando algunas de las partes lo requieran o cuando exista un
conflicto de carácter laboral en las entidades locales adheridas a este
acuerdo y cualquiera de las partes en conflicto lo solicite.
CAPÍTOL II
Condicions generals de treball
CAPÍTULO II
Condiciones generales de trabajo
Secció I
Jornada laboral i la seua distribució
Sección I
Jornada laboral y su distribución
Article 4. Jornada laboral
A causa de l’heterogeneïtat existent entre les distintes administracions locals de la nostra comunitat autònoma, a la multitud i diversitat
dels servicis que es presten als ciutadans, així com a la gran diferència
existent entre els municipis, tant en població com en nombre d’empleats públics que hi presten servici, i atenent també als múltiples coŀlectius d’empleats que les integren, resulta difícil concretar una jornada
laboral homogènia, única i de compliment obligatori. No obstant això,
i tractant d’unificar el temps de treball dels empleats públics al servici
de l’Administració local a la Comunitat Valenciana, la jornada laboral
haurà d’ajustar-se en còmput setmanal a les 37 hores i 30 minuts de
treball de mitjana en còmput anual.
Artículo 4. Jornada laboral
Debido a la heterogeneidad existente entre las distintas administraciones locales de nuestra comunidad autónoma, a la multitud y diversidad de
los servicios que se prestan a los ciudadanos, así como a la gran diferencia
existente entre los municipios, tanto en población, como en número de
empleados públicos que prestan servicio a estas y atendiendo también a
los múltiples colectivos de empleados que las integran, resulta difícil concretar una jornada laboral homogénea, única y de obligado cumplimiento.
No obstante, y tratando de unificar el tiempo de trabajo de los empleados
públicos al servicio de la administración local en la Comunidad Valenciana, la jornada laboral deberá ajustarse en cómputo semanal a las 37 horas
y 30 minutos de trabajo de promedio en cómputo anual.
Article 5. Distribució del temps de treball
En conseqüència, amb el respecte a la capacitat d’organització de
l’Administració local, la distribució dels temps de treball de la jornada laboral és competència de cada entitat local, que ho haurà de fer
amb criteris d’eficiència, en el marc de la Mesa General de Negociació,
entre la corporació i el sindicats. No obstant això, el nombre d’hores de
treball efectiu haurà d’atendre a criteris de distribució que conjuguen
l’eficàcia en la prestació dels servicis amb el dret a la conciliació de
la vida familiar, i possibilitarà tant com es puga una jornada genèrica,
matinal, intensiva i flexible.
Artículo 5. Distribución del tiempo de trabajo
En consecuencia, con el respeto a la capacidad de organización de
la Administración local, la distribución de los tiempos de trabajo de la
jornada laboral son competencia de cada entidad local que deberá distribuirla con criterios de eficiencia, en el marco de la mesa general de
negociación, entre corporación y sindicatos. No obstante, el número de
horas de trabajo efectivo deberá atender a criterios de distribución que
conjuguen la eficacia en la prestación de los servicios con el derecho
a la conciliación de la vida familiar, posibilitando en la medida de lo
posible una jornada genérica, matinal, intensiva y flexible.
Num. 7384 / 20.10.2014
24937
6.4. Els empleats públics que a causa de les circumstàncies especials
del seu servici hagen de realitzar la seua jornada en dies festius, a la nit
o en torns rotatoris de matí, vesprada i nit, així com en jornada partida
de matí i vesprada, hauran de tindre reconegudes estes circumstàncies
en la retribució del lloc de treball.
6.5. Les entitats locals adherides al present acord potenciaran el
principi de creació d’ocupació quan s’observe una acumulació de servicis extraordinaris la quantificació dels quals en hores a còmput anual
supere en 2/3 les corresponents per cada lloc de treball.
Artículo 6. Jornada en cómputo superior semanal
Por ello se establecen las siguientes limitaciones a la jornada diaria
y cuando esta se desarrolle en cómputos superiores a la semana:
6.1. En los supuestos de servicios cuya prestación es continua,
es decir los 365 días del año, las 24 horas, no podrán existir jornadas
superiores a 9 horas ordinarias diarias, salvo que exista pacto de otra
distribución del tiempo de trabajo diario y respetando en todo caso el
descanso entre jornadas que no podrá ser inferior a 12 horas entre la
terminación de una jornada y el comienzo de la siguiente.
6.2. Podrán computarse las jornadas anualmente en periodos de trabajo diferentes al semanal, garantizando en todo caso el cumplimiento
de la jornada máxima anual establecida y que entre un período de trabajo y otro existan como mínimo 48 horas continuadas de descanso.
El personal que trabaje fines de semana librara como mínimo fines de
semana alternos, garantizándose, en todo caso, la prestación adecuada
del servicio.
6.3. Cuando la prestación tenga un carácter normalizado, es decir
que se preste durante la jornada diurna y de lunes a viernes, la jornada
diaria no podrá ser superior a 8 horas ni inferior a 6, salvo en contratos a tiempo parcial, sin que supere en ningún caso el cómputo anual
establecido.
6.4. Los empleados públicos que debido a las circunstancias especiales de su servicio tengan que realizar su jornada en días festivos,
por la noche o en turnos rotatorios de mañana, tarde y noche, así como
en jornada partida de mañana y tarde, deberán tener reconocidas estas
circunstancias en la retribución del puesto de trabajo.
6.5. Las entidades locales adheridas al presente acuerdo potenciarán
el principio de creación de empleo cuando se observe una acumulación
de servicios extraordinarios cuya cuantificación en horas a cómputo
anual supere en 2/3 las correspondientes por cada puesto de trabajo.
Secció II
Ocupació pública
Sección II
Empleo público
Article 7. Ocupació estable
7.1. Les parts manifesten la seua voluntat de configurar una estructura organitzativa municipal on l’ocupació estable siga el principi que
la inspire. Cap a eixe objectiu dirigiran les seues ofertes d’ocupació.
7.2. Les administracions locals podran efectuar convocatòries de
consolidació d’ocupació a llocs o places de caràcter estructural corresponents als seus distints cossos, escales o categories, que estiguen dotats
pressupostàriament i es troben exercits interinament o temporalment
amb anterioritat a l’1 de gener de 2005, amb sotmetiment a la normativa
que amb caràcter bàsic es fixe en cada moment per l’Estat.
7.4. Les corporacions locals, adoptat l’acord de la comissió de
seguiment, durant la vigència del present acord, hauran de tindre redactades les plantilles i les relacions de llocs de treball amb les corresponents dotacions pressupostàries.
7.5. La selecció del personal al servici de les administracions locals
seguirà els principis establits per les lleis. En tots els tribunals de
selecció participaran els sindicats representatius en el conjunt de les
corporacions i entitats locals en la Comunitat Valenciana, amb veu i
sense vot, en qualitat d’observadors.
Artículo 7. Empleo estable
7.1. Las partes manifiestan su voluntad de configurar una estructura
organizativa municipal en la que el empleo estable sea el principio que
la inspire y hacia ese objetivo dirigirán sus ofertas de empleo.
7.2. Las administraciones locales podrán efectuar convocatorias
de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural
correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén
dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o
temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005, con sometimiento
a la normativa que con carácter básico se fije en cada momento por el
Estado.
7.3. Los firmantes del acuerdo, en el plazo de un año a partir de
la entrada en vigor del presente acuerdo y a través de su comisión de
seguimiento, acordarán un catálogo de funciones y una relación de
puestos de trabajo de referencia que procurará incluir los conceptos
que se deberán utilizar para la valoración de los puestos. Su redacción
tiene que marcar en paralelo las directrices para una mayor eficacia y
eficiencia en la organización del trabajo de las corporaciones locales
con el objetivo de lograr un enriquecimiento de las tareas en el puesto
de trabajo.
7.4. Las corporaciones locales, adoptado el acuerdo de la comisión
de seguimiento, durante la vigencia del presente acuerdo, deberán tener
redactadas las plantillas y las relaciones de puestos de trabajo con las
correspondientes dotaciones presupuestarias.
7.5. La selección del personal al servicio de las administraciones
locales seguirá los principios establecidos por las Leyes. En todos los
tribunales de selección participarán los sindicatos representativos en
el conjunto de las corporaciones y entidades locales en la comunidad
valenciana, con voz y sin voto, en calidad de observadores.
Article 8. Criteris de gestió de l’ocupació pública
8.1. A fi d’aconseguir una gestió eficaç dels recursos que els ciutadans han confiat a les corporacions locals i els seus empleats, les polítiques d’ocupació pública durant este període estaran presidides pels
criteris següents:
a) Estabilitat en el lloc de treball en la mesura que s’atenga a necessitats o comeses de caràcter estable.
Artículo 8. Criterios de gestión del empleo público
8.1. Con el fin de lograr una gestión eficaz de los recursos que los
ciudadanos han confiado a las corporaciones locales y sus empleados,
las políticas de empleo público durante este periodo estarán presididas
por los siguientes criterios:
a) Estabilidad en el puesto de trabajo en la medida que se atienda a
necesidades o cometidos de carácter estable.
Article 6. Jornada en còmput superior setmanal
Per això s’establixen limitacions següents a la jornada diària, i quan
esta es desenrotlle en còmputs superiors a la setmana:
6.1. En els supòsits de servicis la prestació dels quals és contínua,
és a dir els 365 dies de l’any, les 24 hores, no podran existir jornades
superiors a 9 hores ordinàries diàries, llevat que existisca un pacte d’una
altra distribució del temps de treball diari. En tot cas es respectarà el
descans entre jornades, que no podrà ser inferior a 12 hores entre l’acabament d’una jornada i el començament de la següent.
6.2. Podran computar-se les jornades anualment en períodes de treball diferents al setmanal. En tot cas es garantirà el compliment de la
jornada màxima anual establida, i també que entre un període de treball
i un altre hi haja com a mínim 48 hores continuades de descans. El
personal que treballe caps de setmana lliurarà com a mínim caps de setmana alterns i, en tot cas, es garantirà la prestació adequada del servici.
6.3. Quan la prestació tinga un caràcter normalitzat, és a dir que es
preste durant la jornada diürna i de dilluns a divendres, la jornada diària
no podrà ser superior a 8 hores ni inferior a 6, excepte en contractes
a temps parcial, sense que supere en cap cas el còmput anual establit.
7.3. Els firmants de l’acord, en el termini d’un any a partir de
l’entrada en vigor del present acord i a través de la seua comissió de
seguiment, acordaran un catàleg de funcions i una relació de llocs de
treball de referència que procurarà incloure els conceptes que s’hauran
d’utilitzar per a la valoració dels llocs. La seua redacció ha de marcar en
paraŀlel les directrius per a una major eficàcia i eficiència en l’organització del treball de les corporacions locals, amb l’objectiu d’aconseguir
un enriquiment de les tasques en el lloc de treball.
Num. 7384 / 20.10.2014
b) Reordenació, transformació i distribució de l’ocupació en cada
servici, departament o organisme a fi d’avançar cap a una estructura
ocupacional més coincident amb les necessitats de cada àrea de l’administració local, que responga millor a les expectatives professionals dels
empleats públics i que incremente les seues oportunitats de promoció.
c) Conversió d’ocupació temporal en ocupació estable a través de
les corresponents ofertes d’ocupació públic (OOP) i processos selectius
que procedisquen. S’evitaran contractacions per a llocs de treballs estables i estructurals.
d) Els firmants de l’acord, FVMP-sindicats, en el termini d’un any
a partir de l’entrada en vigor del present acord i a través de la seua
comissió de seguiment, impulsaran i negociaran un model de bases i
programes homogenis de referència, per a la cobertura de vacants en
les entitats locals. Estudiaran la possibilitat de la confecció de temaris
i la possibilitat d’oferir hores de preparació dins de la jornada laboral,
segons la complexitat del temari, en centres propis o associats, dirigits
al personal fix o temporal que pensen presentar-se a processos de promoció Interna o en concordança amb el que establix l’article 18.4 de
l’EBEP.
8.2. Cada administració o organisme negociarà amb les organitzacions sindicals amb dret a participar en la Mesa General de Negociació
la preparació i disseny dels plans d’oferta d’ocupació pública, tenint
en compte el que establix l’epígraf 3 d’este acord amb les condicions
següents:
a) Els aspectes d’oferta d’ocupació pública, relacionats amb la promoció interna i els criteris bàsics de selecció, seran negociats amb els
sindicats firmants amb dret a participar en la Mesa General de Negociació.
b) Dins del marc de la legislació vigent es tendirà a la fórmula del
concurs oposició com a mitjà de selecció dels empleats públic.
8.3. Finalitzat este procés, l’Administració determinarà el nombre
i característiques dels llocs de treball a incloure en l’oferta d’ocupació
pública. Obligatòriament, caldrà fer les convocatòries necessàries abans
de la finalització de l’any en curs.
8.4. En les ofertes d’ocupació públic es complirà allò que disposa
la legislació vigent en la Funció Pública Valenciana, en relació amb la
integració laboral de les persones amb discapacitats, s’acorda reservar
un 7 % de les vacants convocades per a ser cobertes per persones amb
discapacitat. Les que no hagen sigut cobertes en el torn sense discapacitat, es podran acumular a la quota de reserva del 7 %.
En les ofertes de borses per a cobrir llocs interinament les persones
amb discapacitat podran tindre preferència.
Les convocatòries d’estes vacants es podran realitzar conjuntament
amb el torn lliure i, si és el cas, promoció interna, o de forma separada
(convocatòries independents). No obstant, en cas de convocatòria no
independent, durant el procés selectiu es donarà un tractament diferenciat a la quota de persones amb discapacitat, pel que fa a la relació
d’admesos, crides als exercicis i relació d’aprovats.
S’establiran per a les persones amb discapacitat les adaptacions raonables necessàries de temps i mitjans per a la seua realització, a fi d’assegurar que participen en condicions d’igualtat d’acord amb l’informe
tècnic emés per l’òrgan competent de la Generalitat Valenciana.
A l’hora d’adequar les característiques dels llocs de treball a les persones, caldrà en primer lloc fer una valoració funcional per a conéixer
les destreses i actituds que permeten la realització d’una activitat. Això
facilitarà la ubicació de la persona en un lloc adequat a les seues capacitats. Així mateix, caldrà fer una anàlisi del lloc de treball, on se n’estudien les exigències al llarg de la jornada laboral i, al mateix temps,
caldrà analitzar l’adequació de les tasques a les capacitats de la persona.
La corporació, després de consultar amb els representants sindicals,
i vistos els informes del servici de prevenció sobre l’avaluació de llocs
determinarà els sectors i les àrees funcionals en què resulte més factible
aplicar la reserva de places per a este coŀlectiu.
8.5. Les administracions locals es comprometen a dimensionar adequadament els efectius d’empleats públics, de manera que es reduïsca al
mínim imprescindible l’ocupació temporal. La reducció es deixarà entre
un cinc i un tres per cent com a màxim.
24938
b) Reordenación, transformación y distribución del empleo en cada
servicio, departamento u organismo con objeto de avanzar hacia una
estructura ocupacional más acorde con las necesidades de cada área de
la Administración local, que responda mejor a las expectativas profesionales de los empleados públicos y que incremente sus oportunidades
de promoción.
c) Conversión de empleo temporal, en empleo estable a través de las
correspondientes ofertas de empleo público (OEP) y procesos selectivos
que procedan evitando contrataciones para puestos de trabajos estables
y estructurales.
d) Los firmantes del acuerdo, FVMP-sindicatos, en el plazo de un
año a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo y a través de su
comisión de seguimiento, impulsarán y negociarán un modelo de bases
y programas homogéneos de referencia, para la cobertura de vacantes en las entidades locales, estudiando la posibilidad de la confección
de temarios y posibilidad de ofrecer horas de preparación dentro de la
jornada laboral, según complejidad del temario, en centros propios o
asociados dirigidos al personal fijo o temporal que vayan a presentarse
a procesos de Promoción Interna o en concordancia con lo establecido
en el artículo 18.4 del EBEP.
8.2. Cada Administración u Organismo negociará con las Organizaciones Sindicales con derecho a participar en la Mesa general de
negociación la preparación y diseño de los Planes de Oferta de Empleo
Público, teniendo en cuenta lo establecido en el epígrafe 3 de este acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Los aspectos de oferta de empleo público relacionados con la
promoción interna y los criterios básicos de selección, serán negociados
con los sindicatos firmantes con derecho a participar en la Mesa General
de Negociación.
b) Dentro del marco de la legislación vigente se tenderá a la fórmula del concurso oposición como medio de selección de los empleados
público.
8.3. Finalizado este proceso la Administración determinará el número y características de los puestos de trabajo a incluir en la oferta de
empleo público, debiéndose obligatoriamente realizar las convocatorias
necesarias antes de la finalización del año en curso.
8.4. En las ofertas de empleo público se dará cumplimiento a lo dispuesto por la legislación vigente en la Función Pública Valenciana, en
relación con la integración laboral de las personas con discapacidades,
se acuerda reservar un 7 % de las vacantes convocadas para ser cubiertas
por personas con discapacidad. Las que no hayan sido cubiertas en el
turno sin discapacidad, se podrán acumular a la cuota de reserva del 7 %.
En las ofertas de bolsas para cubrir puestos interinamente las personas con discapacidad podrán tener preferencia.
Las convocatorias de estas vacantes se podrán realizar conjuntamente con el turno libre y, en su caso, promoción interna, o de forma
separada (convocatorias independientes). No obstante en caso de convocatoria no independiente, durante el proceso selectivo se dará un tratamiento diferenciado al cupo de personas con discapacidad, en lo que
se refiere a la relación de admitidos, llamamientos a los ejercicios y
relación de aprobados.
Se establecerán para las personas con discapacidad las adaptaciones
razonables necesarias de tiempo y medios para su realización, con el
fin de asegurar que participen en condiciones de igualdad (de acuerdo
con el informe técnico emitido por órgano competente de la Generalitat
Valenciana.
A la hora de adecuar las características de los puestos de trabajo
a las personas, será necesario en primer lugar, realizar una valoración
funcional para conocer las destrezas y actitudes que permiten la realización de una actividad, permitiendo así ubicar a la persona en un puesto
adecuado a sus capacidades. Asimismo es necesario la realización de un
análisis del puesto de trabajo, donde se estudien las exigencias de este a
lo largo de la jornada laboral y al mismo tiempo, analizar la adecuación
de las tareas a las capacidades de la persona.
La corporación, previa consulta con los representantes sindicales,
y vistos los informes del servicio de prevención sobre la evaluación de
puestos determinará los sectores y las áreas funcionales en la que resulte
más factible aplicar la reserva de plazas para este colectivo.
8.5. Las administraciones locales se comprometen a dimensionar
adecuadamente los efectivos de empleados públicos, de manera que
se reduzca al mínimo imprescindible el empleo temporal, y dejándolo
reducido entre un cinco y un tres por cien como máximo.
Num. 7384 / 20.10.2014
No obstant això, en aquelles entitats locals la plantilla de les quals
no excedisca de 25 empleats públics, s’establix que els empleats temporals contractats no podran excedir de dos.
Els principis bàsics i objectius seran:
– Aconseguir el compliment de causalitat en les contractacions que
faça l’Administració local comporta que a un treball de caràcter estable
l'acompanyarà sempre un lloc de caràcter fix.
– Justificar exclusivament la temporalitat en el cas de contractes
realment motivats per una obra o servici determinat puntual o dependent
de programes concrets i no habituals d’altres administracions.
24939
8.7. L’Administració local i els seus organismes autònoms aplicaran
en el seu àmbit el Reial Decret 1424/2002, de 27 de desembre, que regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seues
còpies bàsiques als servicis públics d’ocupació. L'estendran al personal
d’ocupació interí i s’elaborarà anualment una estadística d’ocupació
interina i eventual que es facilitarà als sindicats firmants.
8.8. Les corporacions locals i els seus organismes informaran els
sindicats de totes les prestacions de servicis a realitzar amb persones
físiques i/o jurídiques que suposen l'execució d’activitats externes a la
mateixa Administració. Així mateix, informaran igualment dels convenis amb la comunitat autònoma i el Servef que estiguen relacionats amb
la contractació de personal al servici de les entitats locals.
8.9. En virtut del principi d’igualtat de tracte de tots els empleats d’ajuntaments i organismes autònoms, siga quin siga el seu règim
jurídic, l’equip de govern municipal, així com els responsables dels
organismes, no utilitzaran la fórmula d’indemnització substitutòria en
el supòsit d’acomiadament del personal fix de plantilla, quan no hi haja
causa justificada i així haja sigut declarat pels jutges o tribunals competents.
No obstante lo anterior, en aquellas entidades locales cuya plantilla
no exceda de 25 empleados públicos, se establece que los empleados
temporales contratados no podrán exceder de dos.
Los principios básicos y objetivos serán:
– Conseguir el cumplimiento de causalidad en las contrataciones
que realice la Administración local conlleva que a un trabajo de carácter
estable le acompañará siempre un puesto de carácter fijo.
– Justificar exclusivamente la temporalidad en el caso de contratos
realmente causalizados por una obra o servicio determinado puntual o
dependiente de programas concretos y no habituales de otras administraciones.
– Utilizar la modalidad de contrato fijo discontinuo para los puestos
de trabajo de carácter estacional permanente.
– Utilizar las modalidades de contratación previstas en la legislación, salvo los contratos de formación que únicamente serán utilizados
para los casos de escuelas taller y casas de oficio y demás proyectos de
formación ocupacional cuyas bases reguladoras así lo indiquen.
8.6. Durante la vigencia del presente acuerdo se desarrollará un programa de conversión de empleo de carácter temporal en fijo, en aquellos
casos en que las tareas tengan carácter permanente y no coyuntural, al
objeto de impulsar de forma decisiva la solución de estos problemas
durante el referido periodo.
En este sentido, se procurarán e impulsarán la apertura de negociaciones en todas las entidades locales para realizar procesos de funcionarización del personal laboral de forma reglada, de acuerdo con
la normativa y negociados en la Mesa General de Negociación de la
corporación local con los representantes de los trabajadores.
La adquisición de fijeza se efectuará a través de los sistemas previstos en la legislación y en los términos en que se prevea, en su caso,
en los correspondientes acuerdos, con el criterio de haber superado un
proceso selectivo respetuoso con los principios del EBEP y resto de
normativa de aplicación.
8.7. La Administración local y sus organismos autónomos, aplicarán
en su ámbito del Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, que regula la comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de sus
copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, extendiéndola al personal de empleo interino y se elaborará anualmente una estadística de
empleo interino y eventual que se facilitará a los sindicatos firmantes.
8.8. Las corporaciones locales y sus organismos informarán a los
sindicatos de todas las prestaciones de servicios a realizar con personas
físicas y/o jurídicas que supongan la realización de actividades externas
a la propia Administración. Asimismo, informarán igualmente de los
convenios con la comunidad autónoma y el Servef que estén relacionados con la contratación de personal al servicio de las entidades locales.
8.9. En virtud del principio de igualdad de trato de todos los
empleados de ayuntamientos y organismos autónomos, sea cual fuere
su régimen jurídico, el equipo de gobierno municipal, así como los responsables de los organismos no utilizarán la fórmula de indemnización sustitutoria en el supuesto de despido del personal fijo de plantilla,
cuando no exista causa justificada y así haya sido declarado por los
jueces o tribunales competentes.
Article 9. Carrera professional
D’acord amb la normativa bàsica estatal, la promoció professional
és un dret dels empleats al servici de l’Administració. Així mateix, ordenar i sistematitzar les oportunitats d’ascens i les expectatives de progrés
professional dels seus empleats, constituïx una necessitat estructural de
qualsevol sistema d’organització.
Es tractarà, en definitiva, d’un sistema guiat pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, que anirà lligat a la formació i als mecanismes
que es dissenyen per a l’avaluació de la conducta professional i del
rendiment o l’èxit de resultats dels seus empleats, la qual cosa permetrà
continuar avançant en la qualitat dels servicis públics i en una millor
atenció als ciutadans. En tot cas, la regulació de la carrera professional
contindrà mesures d’harmonització respecte a les previsions de la carrera administrativa, per a assegurar el dret a la promoció professional del
personal per mitjà d’ambdós modalitats de carrera.
A fi de permetre la seua aplicació immediata una vegada entre en
vigor la llei que configure la nova funció pública valenciana, s’acorda
que en cada entitat local, s’elabore i negocie amb les organitzacions
sindicals, basant-se en la disposició reglamentària que regule la carrera
professional en el marc autonòmic, amb l’objectiu que la Mesa General
Artículo 9. Carrera profesional
De acuerdo con la normativa básica estatal, la promoción profesional es un derecho de los empleados al servicio de la Administración.
Asimismo, ordenar y sistematizar las oportunidades de ascenso y las
expectativas de progreso profesional de sus empleados, constituye una
necesidad estructural de cualquier sistema de organización.
Se tratará, en definitiva, de un sistema guiado por los principios de
igualdad, mérito y capacidad, que irá ligado a la formación y a los mecanismos que se diseñen para la evaluación de la conducta profesional y del
rendimiento o el logro de resultados de sus empleados, lo que permitirá
seguir avanzando en la calidad de los servicios públicos y en una mejor
atención a los ciudadanos. En todo caso, la regulación de la carrera profesional contendrá medidas de armonización con respecto a las previsiones
de la carrera administrativa, para asegurar el derecho a la promoción profesional del personal mediante ambas modalidades de carrera.
Con el fin de permitir su aplicación inmediata una vez entre en vigor
la ley que configure la nueva función pública valenciana, se acuerda
que en cada entidad local, se elabore y negocie con las organizaciones
sindicales, en base a la disposición reglamentaria que regule la carrera
profesional en el marco autonómico, con el objetivo de que se apruebe
– Utilitzar la modalitat de contracte fix discontinu per als llocs de
treball de caràcter estacional permanent.
– Utilitzar les modalitats de contractació previstes en la legislació,
excepte els contractes de formació que únicament seran utilitzats per als
casos d’escoles taller i cases d’ofici i la resta de projectes de formació
ocupacional les bases reguladores dels quals així ho indiquen.
8.6. Durant la vigència del present acord es desenrotllarà un programa de conversió d’ocupació de caràcter temporal en fix, en aquells
casos en què les tasques tinguen caràcter permanent i no conjuntural, a
fi d’impulsar de forma decisiva la solució d’estos problemes durant el
període esmentat.
En este sentit, es procurarà i impulsarà l’obertura de negociacions
en totes les entitats locals per a realitzar processos de funcionarització
del personal laboral de forma reglada, d’acord amb la normativa i negociats en la Mesa General de Negociació de la corporació local amb els
representants dels treballadors.
L’adquisició de fixesa s’efectuarà a través dels sistemes previstos
en la legislació i en els termes en què es preveja, si és el cas, en els
corresponents acords, amb el criteri d’haver superat un procés selectiu
respectuós amb els principis de l’EBEP i resta de normativa aplicable.
Num. 7384 / 20.10.2014
24940
de Negociació i el ple de cada corporació aprove el corresponent acord
que establisca el futur marc d’esta.
por la Mesa General de Negociación y el pleno de cada corporación el
correspondiente acuerdo que establezca el futuro marco de la misma.
Article 10. Mobilitat entre administracions
La selecció s’efectuarà d’acord amb el règim jurídic aplicable en
cada cas, però respectant-se sempre els principis d’igualtat d’oportunitats, mèrit, capacitat i publicitat.
A fi de facilitar una futura mobilitat del personal, al mateix temps
que una millor homogeneïtat de condicions de treball, salaris i promoció
professional, s’acorda establir una comissió que estudie i acorde, en
el termini màxim d’un any, el procediment, proves i temaris, per a la
selecció d’empleats públics en l’àmbit local de la comunitat autònoma,
sempre dins del necessari respecte a les regulacions legals que puguen
ser de compliment obligatori.
S’ha d’aconseguir un equilibri entre la renovació i la permanència
en el lloc de treball, i aprofitar l’efecte beneficiós que l’assignació de
recursos produïx i la fluïdesa en l’ocupació dels llocs. Caldrà evitar
l’efecte negatiu que un excessiu i indiscriminat canvi produïx en les
estructures organitzatives, amb una reducció de la professionalització
del personal.
Els empleats podran permutar les places que exercisquen en propietat en els distints ens locals, partint de la base del que preveu la
normativa legal de referència.
Com a annex, en els acords de cada entitat local es negociaran reglaments de concurs de trasllats i provisió de places vacants a cobrir, per al
personal de l’entitat. Estos concursos de trasllats tindran una periodicitat
anual prèvia a l’oferta d’ocupació pública.
L’empleat o empleada podrà soŀlicitar el canvi de lloc de treball per
permuta, sempre que es reunisquen els requisits necessaris establits en
la legislació aplicable vigent.
En cas de discrepància per part de l’entitat, l’assumpte serà tractat
per la comissió de seguiment o paritària corresponent de cada entitat
local. La concessió de l’esmentada permuta serà resolta per l’òrgan
administratiu corresponent.
Els empleats afectats per la mobilitat funcional-obligatòria per
necessitats del servici tindran preferència per a ocupar les vacants de
la mateixa categoria, i tindran dret a ser informats per l’entitat local de
l’existència de vacants en el moment en què es produïsquen.
Artículo 10. Movilidad entre administraciones
La selección se efectuará de acuerdo con el régimen jurídico aplicable en cada caso, pero respetándose siempre los principios de igualdad
de oportunidades, mérito, capacidad y publicidad.
Al objeto de facilitar una futura movilidad del personal, a la vez
que una mejor homogeneidad de condiciones de trabajo, salarios y promoción profesional, se acuerda establecer una comisión que estudie y
acuerde, en el plazo máximo de un año, el procedimiento, pruebas y
temarios, para la selección de empleados públicos en el ámbito local
de la comunidad autónoma, siempre dentro del necesario respeto a las
regulaciones legales que pudieran ser de obligado cumplimiento.
Se debe alcanzar un equilibrio entre la renovación y la permanencia
en el puesto de trabajo, aprovechando el efecto beneficioso que la asignación de recursos produce y la fluidez en la ocupación de los puestos,
debiéndose evitar el efecto negativo que un excesivo e indiscriminado
cambio produce en las estructuras organizativas, a la vez que reduce la
profesionalización del personal.
Los empleados podrán permutar las plazas que desempeñen en propiedad en los distintos entes locales, sobre la base de lo previsto en la
normativa legal de referencia.
Como anexo, en los acuerdos de cada entidad local se negociarán
reglamentos de concurso de traslados y provisión de plazas vacantes
a cubrir, para el personal de la entidad. Estos concursos de traslados
tendrán una periodicidad anual previa a la oferta de empleo público.
El empleado/a podrá solicitar el cambio de puesto de trabajo por
permuta, siempre que se reúnan los requisitos necesarios establecidos
en la legislación vigente de aplicación.
En caso de discrepancia por parte de la entidad, el asunto será tratado por la comisión de seguimiento o paritaria correspondiente de cada
entidad local, resolviéndose por el órgano administrativo correspondiente la concesión de dicha permuta.
Los empleados afectados por la movilidad funcional-obligatoria por
necesidades del servicio, tendrán preferencia para ocupar las vacantes
de la misma categoría, teniendo derecho a ser informados por la entidad
local de la existencia de vacantes en el momento en que se produzcan.
Secció III
Retribucions
Sección III
Retribuciones
Article 11. Sistema retributiu
Davant de la gran quantitat de sistemes retributius existents en les
administracions locals de la Comunitat Valenciana, les parts que concerten el present acord marc manifesten la seua voluntat d’incorporar-se a
un sistema retributiu únic que permeta major homogeneïtat retributiva
i facilite la gestió de les nòmines del personal al seu servici, per la qual
cosa el principi general que s’aplicarà serà el d’equiparació retributiva
entre coŀlectius.
Atés que l’Administració autonòmica encara ha de desenrotllar allò
que s’ha previst en matèria retributiva en la Llei 7/2007 de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, l’únic sistema comú a totes les administracions és el regulat per la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per
a la Reforma de la Funció Pública, i atés que les successives lleis de
pressupostos generals de l’Estat fixen les retribucions bàsiques i complementàries, la referència a utilitzar serà en tot cas la derivada de l’aplicació d’eixe sistema retributiu i les adaptacions que el ple de l’entitat
local estime necessàries per a aplicar els mínims que en este acord es
proposen en el seu annex I.
Artículo 11. Sistema retributivo
Ante la gran cantidad de sistemas retributivos existentes en las
administraciones locales de la Comunidad Valenciana, las partes que
conciertan el presente acuerdo marco manifiestan su voluntad de incorporarse a un sistema retributivo único que permita mayor homogeneidad
retributiva y facilite la gestión de las nóminas del personal a su servicio,
por lo que el principio general que se aplicará será el de equiparación
retributiva entre colectivos.
Como quiera que en tanto en cuanto la Administración Autonómica
desarrolle lo previsto en materia retributiva en la Ley 7/ 2007 del Estatuto básico del Empleado público el único sistema común a todas las
Administraciones es el regulado por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y como también las
sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado fijan las retribuciones básicas y complementarias, es por lo que la referencia a utilizar
será en todo caso la derivada de la aplicación de ese sistema retributivo
y las adaptaciones que el Pleno de la entidad local estime precisas para
aplicar los mínimos que en este acuerdo se proponen en su anexo I.
Article 12. Increments retributius
Totes les entitats locals afectades pel present acord procediran a
aplicar un increment anual igual a l’establit per a cada exercici per la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a el personal al servici del
sector públic.
Artículo 12. Incrementos retributivos
Todas las entidades locales afectadas por el presente acuerdo procederán a aplicar un incremento anual igual al establecido para cada ejercicio por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal
al servicio del sector público.
Article 13. Fons addicionals
Les administracions i les entitats locals podran pressupostar un fons
addicional, en el marc de referència establit en la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.
Artículo 13. Fondos adicionales
Las administraciones y las entidades locales podrán presupuestar
un fondo adicional, en el marco de referencia establecido en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Num. 7384 / 20.10.2014
24941
La distribució es realitzarà en l’àmbit de la mesa general de cada
administració dins dels marges econòmics legals, i servirà de referència
perquè l’òrgan administratiu pertinent fixe les quanties corresponents
que hauran d’abonar-se en els conceptes retributius fixats per la Llei
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana a este efecte, com a conseqüència de la catalogació i valoració prèvies dels llocs de treball.
La distribución se realizará en el ámbito de la Mesa General de cada
administración dentro de los márgenes económicos legales, sirviendo de
referencia para que el órgano administrativo pertinente fije las cuantías
correspondientes que deberán abonarse en los conceptos retributivos fijados por la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana a tal efecto, como consecuencia
de la previa catalogación y valoración de los puestos de trabajo.
Article 14. Gratificacions per servicis extraordinaris
14.1. Basant-se en allò que establix l’article 24.d de l’EBEP, les
gratificacions retribuiran els servicis extraordinaris realitzats fora de la
jornada normal i no podran ser fixos en la seua quantia, ni periòdics en
la seua meritació.
14.2. El Ple acorda, segons allò que establix el RD 861/1986, com
a criteri orientatiu els següents:
a) La realització de servicis extraordinaris quedaran restringits a
aquells casos en què siga imprescindiblement i absolutament necessària
la seua realització. En tot cas, se n’haurà de notificar l’orde de realització per escrit.
b) Els servicis extraordinaris seran inexcusables quan hi haja necessitat de reparar sinistres, altres danys i/o actuacions urgents, així com en
cas de risc de pèrdues de matèries primeres.
c) Els servicis extraordinaris justificats per necessitats pròpies de
la naturalesa de l’activitat que en cada cas es desenrotlle, no podran
superar en còmput anual les 80 hores per empleat.
Artículo 14. Gratificaciones por servicios extraordinarios
14.1. En base a lo establecido por el artículo 24.d del EBEP, las
gratificaciones retribuirán los servicios extraordinarios realizados fuera
de la jornada normal y no podrán ser fijos en su cuantía, ni periódicos
en su devengo.
14.2. Se acuerda por el Pleno, según lo establecido por el RD
861/1986, como criterio orientativo los siguientes:
a) La realización de servicios extraordinarios quedarán restringidos
a aquellos casos en que sea imprescindible y absolutamente necesaria
su realización. En todo caso habrá de notificarse la orden de realización
de las mismas por escrito.
b) Los servicios extraordinarios serán inexcusables cuando vengan
exigidos por necesidades de reparar siniestros, otros daños y/o actuaciones urgentes, así como en caso de riesgo de pérdidas de materias primas.
c) Los servicios extraordinarios justificados por necesidades propias de la naturaleza de la actividad que en cada caso se desarrolle, no
podrán superar en cómputo anual las 80 horas por empleado.
Secció IV
Gestió dels servicis públics
Sección IV
Gestión de los servicios públicos
Article 15. Millora de la qualitat dels servicis.
A fi de satisfer de manera àgil, eficaç i eficient les demandes de la
societat en relació amb els servicis públics de l’administració, les parts
es comprometen a millorar la qualitat dels servicis, els quals seran prioritàriament gestionats de manera directa per les administracions locals
que els presten.
Les corporacions locals que per circumstàncies específiques i
excepcionals varien la modalitat de gestió d’algun servici dels que ja
prestaven directament, o bé succeïsquen causes d’extinció de la titularitat, personalitat, modificació de la fórmula de gestió, o qualssevol
altra de qualsevol servici o entitat municipal (organismes autònoms o
semblants), estaran obligades a reubicar els empleats públics del servici
afectat a un altre servici o dependència de l’administració local de què
es tracte, sense que es puga produir pèrdua econòmica ni professional
respecte a la situació que anteriorment tenia.
En tot cas, i davant el supòsit de gestió indirecta de qualsevol servici
municipal, les parts acorden recomanar la possibilitat d’incloure en els
plecs i textos, en el cas de no existir taules retributives en els convenis
de sector o estar sense conveni de referència, clàusules segons les quals
el salari dels seus empleats s’aproxime com més millor a una vegada i
mitja (150 %) del salari mínim interprofessional (SMI).
Artículo 15. Mejora de la calidad de los servicios
A fin de satisfacer de manera ágil, eficaz y eficiente las demandas
de la sociedad en relación con los servicios públicos de la administración, las partes se comprometen a mejorar la calidad de los servicios,
los cuales serán prioritariamente gestionados de modo directo por las
administraciones locales que los presten.
Las corporaciones locales que por circunstancias específicas y excepcionales variasen la modalidad de gestión de algún servicio de los que ya
vinieran prestando directamente, o bien sucedan causas de extinción de
la titularidad, personalidad, modificación de la fórmula de gestión, o cualesquiera otra de cualquier servicio o entidad municipal (organismos autónomos o similares), estarán obligadas a reubicar a los empleados públicos
del servicio afectado a otro servicio o dependencia de la Administración
local de que se trate, sin que se pueda producir pérdida económica ni
profesional con respecto a la que anteriormente tuviera.
En cualquier caso, y dado el supuesto de gestión indirecta de cualquier servicio municipal, las partes acuerdan recomendar la posibilidad
de incluir en los pliegos y textos, cláusulas para en el caso de no existir
tablas retributivas en los Convenios de sector o estar sin convenio de
referencia, que el salario de sus empleados y por el cual apliquen, se
aproxime lo más posible a una vez y media (150 %) del salario mínimo
interprofesional (SMI).
Article 16. De la subrogació del personal
Igualment acorden mantindre les condicions laborals i retributives
del personal afectat, de tal manera que la nova entitat quedarà subrogada
en els drets i obligacions laborals a la corporació local d’origen. Així
mateix, estes condicions laborals i retributives seran aplicables també
al nou personal contractat per a la realització dels servicis esmentats.
Artículo 16. De la subrogación del personal
Igualmente acuerdan mantener las condiciones laborales y retributivas del personal afectado de tal manera que la nueva entidad quedará
subrogada en los derechos y obligaciones laborales a la corporación
local de origen. Asimismo, estas condiciones laborales y retributivas
serán de aplicación también al nuevo personal contratado para la realización de los servicios referidos.
Article 17. De la reincorporació del personal
En els supòsits d’extinció de l’empresa concessionària, d’extinció
de contractes, incompliment de les condicions sociolaborals vigents o
de modificació d’aquella, els treballadors afectats que prèviament a la
concessió siguen personal de la corporació i que voluntàriament hagen
optat per ser contractats per l’empresa que assumisca la gestió, seran
reincorporats a/per la corporació local amb manteniment de la categoria professional i l’antiguitat que tinguen en aquell moment a fi de
continuar oferint el servici al ciutadà amb els majors nivells de qualitat.
Per a garantir esta possible situació futura, estos termes s’hauran d’incloure en els plecs, textos i clàusules per a concessió de servicis en els
Artículo 17. De la reincorporación del personal
En los supuestos de extinción de la empresa concesionaria, de
extinción de contratos, incumplimiento de las condiciones sociolaborales vigentes o de modificación de la misma, los trabajadores afectados
que previamente a la concesión fueran personal de la corporación y que
voluntariamente hubieran optado por ser contratados por la empresa que
asuma la gestión serán reincorporados a por la corporación local con mantenimiento de la categoría profesional y la antigüedad que tengan en aquel
momento con objeto de seguir ofreciendo el servicio al ciudadano con los
mayores niveles de calidad. Para garantizar esta posible situación futura,
estos términos se deberán incluir en los pliegos, textos y cláusulas para
Num. 7384 / 20.10.2014
24942
processos de gestió indirecta, així com en els estatuts dels organismes
o entitats de nova creació.
concesión de servicios en los procesos de gestión indirecta, así como en
los estatutos de los organismos o entidades de nueva creación.
CAPÍTOL III
Salut i seguretat
CAPÍTULO III
Salud y seguridad
Secció I
Article 18. Pla estratègic de prevenció de riscos
Sección I
Artículo 18. Plan estratégico de prevención de riesgos
Considerant que tots els empleats públics –sense excepcions de cap
tipus– tenen dret a una protecció eficaç de la seua integritat física i la
seua salut en el treball, i que l’Administració té el deure de promoure,
formular i aplicar una adequada política de prevenció de riscos, per
a la qual cosa i en el marc d’un pla estratègic de prevenció de riscos
per a les administracions locals, les parts es comprometen a coŀlaborar
estretament, negociant amb les organitzacions firmants les condicions
de la seua posada en marxa i desenrotllament, amb l’objectiu d’elevar
els nivells de salut i seguretat en el treball en les administracions locals,
en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i les disposicions, normativa i reglaments que la
despleguen seguint els criteris establits en l’annex II del present acord.
Considerando que todos los empleados públicos –sin excepciones
de ningún tipo– tienen derecho a una protección eficaz de su integridad
física y su salud en el trabajo, y que la administración tiene el deber de
promover, formular y aplicar una adecuada política de prevención de
riesgos, para lo cual y en el marco de un plan estratégico de prevención
de riesgos para las administraciones locales, las partes se comprometen
a colaborar estrechamente, negociando con las organizaciones firmantes
las condiciones de su puesta en marcha y desarrollo, con el objetivo de
elevar los niveles de salud y seguridad en el trabajo en las administraciones locales, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y las disposiciones, normativa
y reglamentos que la desarrollan siguiendo los criterios establecidos en
el anexo II del presente acuerdo.
Article 19. Servicis de prevenció
A fi d’eixugar el dèficit existent en la matèria –que no és imputable
a les corporacions locals xicotetes– es podran agrupar les corporacions
locals, preferentment a través de les mancomunitats, per a crear servicis
de prevenció propis i, en tot cas, es potenciarà la creació de la figura del
tècnic de prevenció de riscos laborals que serà la figura que preste eixe
servici als municipis mancomunats o agrupats.
Artículo 19. Servicios de prevención
Con el fin de enjugar el déficit existente en la materia –que no es
achacable a las corporaciones locales pequeñas– se podrán agrupar las
corporaciones locales, preferentemente a través de las Mancomunidades, para crear Servicios de Prevención propios y, en todo caso, se
potenciará la creación de la figura del Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales que será la figura que preste ese servicio a los municipios
mancomunados o agrupados.
Article 20. Tècnic de prevenció de riscos laborals.
En el marc del que disposa el Reglament dels Servicis de Prevenció, els municipis amb més de 250 empleats es dotaran així mateix del
lloc de treball de tècnic de prevenció de riscos laborals, sempre que
esta administració no tinga creat el seu propi servici de prevenció, i en
este cas s’ajustarà a allò que establix l’esmentat reglament i la resta de
legislació vigent en la matèria.
Els municipis amb una plantilla compresa entre 100 i 249 empleats, assignaran a un lloc de treball concret les funcions i activitats que
corresponen als treballadors designats junt amb les pròpies del lloc de
treball que exercisquen normalment.
Artículo 20. Técnico de prevención de riesgos laborales
En el marco de lo dispuesto por el Reglamento de los Servicios
de Prevención, los municipios con más de 250 empleados se dotarán
asimismo del puesto de trabajo de Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales, siempre que dicha Administración no tenga creado su propio
Servicio de Prevención, en cuyo caso se ajustará a lo establecido por el
citado Reglamento y demás legislación vigente en la materia.
Los municipios con una plantilla comprendida entre 100 y 249
empleados, asignarán a un puesto de trabajo concreto las funciones y
actividades que corresponden a los trabajadores designados junto a las
propias del puesto de trabajo que desempeñen normalmente.
Article 21. Roba de treball
La corporació dotarà el personal de la roba i calçat adequats per
a l’exercici de les seues funcions, sempre que per raó del seu treball
els necessite i tenint en compte les condicions de seguretat que el lloc
requerisca, segons informe del Comité de Seguretat i Salut. El personal
estarà obligat a fer-los servir durant la jornada de treball.
La periodicitat, quantitat i qualitat de la roba i calçat de treball es
regularà per un reglament, resolució, circular o instrucció que serà negociat en el Comité de Salut i Seguretat en el Treball.
En els casos d’uniformitat del personal per qüestions no motivades
en raons de seguretat i salut serà negociada en l’MGNEP la periodicitat
i la resta d’aspectes assegurant en tot cas tant les necessitats mínimes
de roba de recanvi.
Artículo 21. Ropa de trabajo
La Corporación dotará al personal, de la ropa y calzado adecuados
para el desempeño de sus funciones, siempre que por razón de su trabajo
y teniendo en cuenta las condiciones de seguridad que el puesto requiera
según informe del Comité de Seguridad y Salud lo necesite, estando
obligado el personal a su utilización durante su jornada de trabajo.
La periodicidad, cantidad y calidad de la ropa y calzado de trabajo
se regulará por un reglamento, resolución, circular o instrucción que
será negociado en el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo.
En los casos de uniformidad del personal por cuestiones no motivadas en razones de seguridad y salud será negociada en MGNEP la periodicidad y demás aspectos asegurando en todo caso tanto las necesidades
mínimas de ropa de recambio.
Article 22. Adaptació i/o canvi de lloc de treball. Modificació de funcions.
Entre les obligacions de l’Administració es troba l’adaptació del
lloc de treball o l’assignació, dins de l’organització i quan això siga
viable, de comeses alternatives, a tots aquells empleats públics als quals
els ha sobrevingut una determinada incapacitat física o psíquica per a
desenrotllar el seu treball habitual, o una especial sensibilitat als riscos
que se’n deriven, a fi que el seu esforç puga continuar sent útil i eficient,
i evitar en la mesura possible la seua incapacitació laboral permanent.
Artículo 22. Adaptación y/o cambio de puesto de trabajo. Modificación de funciones
Entre las obligaciones de la Administración se encuentra la adaptación del puesto de trabajo o la asignación, dentro de la organización
y cuando ello sea viable, de cometidos alternativos, a todos aquellos
empleados públicos a los que les ha sobrevenido una determinada incapacidad física o psíquica para desarrollar su trabajo habitual, o una especial sensibilidad a los riesgos derivados del mismo, al objeto de que su
esfuerzo pueda seguir siendo útil y eficiente, evitando en lo posible su
incapacitación laboral permanente.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales dictaminará sobre
la sensibilidad a los riesgos o la falta de capacidad alegadas, proponien-
El Servici de Prevenció de Riscos Laborals dictaminarà sobre la
sensibilitat als riscos o la falta de capacitat aŀlegades, i proposarà, si és
Num. 7384 / 20.10.2014
24943
el cas, les mesures necessàries per a l’adaptació del lloc que no impliquen el canvi de les seues funcions essencials i, si això no era possible,
el canvi de les funcions o l’adscripció provisional de l’interessat a un
altre lloc vacant, amb vista a fer compatibles les capacitats de l’interessat amb la funció a desenrotllar.
En aquells coŀlectius que, per les característiques de la tasca, pels
riscos laborals inherents a esta i reflectits en les oportunes avaluacions
de riscos, i pel temps d’exposició a estos riscos, no siga possible l’adaptació, es preveurà el canvi de funcions, a fi de minimitzar estos riscos i
complir els principis de l’acció preventiva, sense que això supose cap
canvi de les característiques del lloc de treball pel que fa a retribucions,
naturalesa, grup, categoria o coŀlectiu al qual estiga adscrit.
do, en su caso, las medidas necesarias para la adaptación del puesto
que no impliquen el cambio de sus funciones esenciales y, si ello no
fuera posible, el cambio de las funciones o la adscripción provisional
del interesado a otro puesto vacante, en orden a hacer compatibles las
capacidades del interesado con la función a desarrollar.
En aquellos colectivos que, por las características de la tarea, por
los riesgos laborales inherentes a la misma y reflejados en las oportunas
evaluaciones de riesgos y por el tiempo de exposición a dichos riesgos,
no fuera posible la adaptación, se contemplará el cambio de funciones,
con el fin de minimizar dichos riesgos y dar cumplimiento a los principios de la acción preventiva, sin que ello suponga cambio alguno de las
características del puesto de trabajo en orden a retribuciones, naturaleza,
grupo, categoría o colectivo al que esté adscrito.
Article 23. Adscripció a un altre lloc per motius de salut
En el cas que el nou lloc de treball tinga assignades unes retribucions inferiors a les de l’anterior lloc exercit, i es pretenga aplicar la
reducció per a l’adaptació corresponent, haurà de ser informat i acceptat, amb caràcter previ, per la persona afectada.
Les mesures de canvi de funcions i de lloc de treball són alternatives
i incompatibles amb la declaració d’incapacitat permanent absoluta o
gran invalidesa. Per això, el fet que s’estiga tramitant a l’interessat o
interessada un expedient d’incapacitat no impedirà la tramitació del
procediment que ací es regula, però en cas de recaure una resolució
declarant la incapacitat laboral permanent absoluta per a tot treball o
gran invalidesa, això comportarà la pèrdua del seu dret. Es dictarà una
resolució donant per finalitzat el procediment, o es deixarà sense efecte el canvi de funcions o l’adscripció que s’haja efectuat, segons siga
procedent.
Tot això sense perjuí del que disposa el Reial Decret Legislatiu
1/1994, de 20 de juny, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social, i el seu desplegament reglamentari,
sobre compatibilitat de les prestacions per incapacitat permanent, així
com del que disposa l’article 34 de la Llei de la Funció Pública Valenciana sobre jubilació.
Artículo 23. Adscripción a otro puesto por motivos de salud
En caso de que el nuevo puesto de trabajo tuviera asignadas unas
retribuciones inferiores al anteriormente desempeñado, y se fuera a aplicar la reducción para la adaptación correspondiente, deberá ser informado y aceptado, con carácter previo, por la persona afectada.
Las medidas de cambio de funciones y de puesto de trabajo son
alternativas e incompatibles con la declaración de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Por ello, el hecho de que se esté tramitando al interesado o interesada expediente de incapacidad no impedirá
la tramitación del procedimiento que aquí se regula, pero si recayese
resolución declarando la incapacidad laboral permanente absoluta para
todo trabajo o gran invalidez, ello comportará el decaimiento de su
derecho, dictándose resolución dando por finalizado el procedimiento,
o dejando sin efecto el cambio de funciones o la adscripción que se
hubiera efectuado, según proceda.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, y su desarrollo reglamentario,
sobre compatibilidad de las prestaciones por incapacidad permanente,
así como de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de la Función Pública Valenciana sobre jubilación.
Article 24. Mobilitat funcional per incapacitat laboral
En el cas de declaració d’una incapacitat laboral permanent total
per a la seua professió habitual, l’Administració procedirà, a petició de
l’empleat públic, després de les oportunes actuacions i amb les garanties
establides en l’article 25 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, al
canvi de lloc de treball per un altre més adequat a la seua situació, sempre que existisca una vacant d’igual o inferior grup professional al del
treballador, la qual cosa donarà lloc per tant a una novació del contracte
o nomenament.
Este canvi es comunicarà als representants dels treballadors.
Els complements de lloc i aquells altres que retribuïsquen una major
quantitat o qualitat en el treball, es percebran de conformitat amb les
retribucions que corresponguen al nou lloc de treball.
Els servicis de prevenció de riscos laborals, a la vista de l’informe
mèdic presentat pel treballador, hauran de determinar que el lloc de
treball oferit no pot influir negativament en la salut del treballador. En
el cas que, sent favorable l’informe dels servicis de prevenció de riscos
laborals, el treballador rebutge el lloc en qüestió, este perdrà el seu dret
que se li aplique esta mobilitat funcional.
Artículo 24. Movilidad funcional por incapacidad laboral
En el caso de declaración de una incapacidad laboral permanente
total para su profesión habitual, la Administración procederá, a petición del empleado público, previas las oportunas actuaciones y con las
garantías establecidas en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al cambio de puesto de trabajo por otro más adecuado a
su situación, siempre que exista una vacante de igual o inferior grupo
profesional al del trabajador, dando lugar con ello a una novación del
contrato o nombramiento.
Dicho cambio se comunicará a los representantes de los trabajadores.
Los complementos de puesto y aquellos otros que retribuyan una
mayor cantidad o calidad en el trabajo, se percibirán de conformidad
con las retribuciones que correspondan al nuevo puesto de trabajo.
Los servicios de prevención de riesgos laborales, a la vista del
informe médico presentado por el trabajador, deberán determinar que
el puesto de trabajo ofertado no pueda influir negativamente en la salud
del trabajador. En el caso de que, siendo favorable el informe de los
servicios de prevención de riesgos laborales, el trabajador rechace el
puesto de que se trate, este habrá decaído en su derecho a que se le
aplique esta movilidad funcional.
Si el trabajador no hubiese ejercitado este derecho, mediante la
correspondiente solicitud, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se le declara en la situación de incapacidad laboral permanente
total para su profesión habitual, se extinguirá la relación laboral.
Si el treballador no ha exercitat este dret, per mitjà de la corresponent soŀlicitud, en el termini de dos mesos a partir de la notificació de
la resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social per la qual és
declarat en la situació d’incapacitat laboral permanent total per a la seua
professió habitual, s’extingirà la relació laboral.
Article 25. Control i seguiment del grau de compliment de la normativa de prevenció
Quan existisquen requeriments de la Inspecció de Treball per
incompliments de la LPRL, seran comunicats a la Mesa General de
Negociació, i, atenent a la qualificació que s’hi assenyale, es quantificarà el que suposaria la sanció econòmica i eixe mateix import es procurarà establir en els pressupostos següents de l’Ajuntament corresponent
amb la indicació expressa de la seua destinació a prevenció.
Artículo 25. Control y seguimiento del grado de cumplimiento de la
normativa de prevención
Cuando existan requerimientos de la Inspección de Trabajo por
incumplimientos de la LPRL, se dará conocimiento de los mismos a la
Mesa General de Negociación, y, atendiendo a la calificación que en el
mismo se señale, se cuantificará lo que supondría la sanción económica
y ese mismo importe se procurará establecer en los siguientes presupuestos de la Ayuntamiento correspondiente con la indicación expresa
de su destino a prevención.
Num. 7384 / 20.10.2014
Article 26. Creació d’un registre sobre accidents de treball i malalties
professionals i relacionades amb el treball
A més de l’obligació legal de les empreses de comunicar a l’autoritat laboral els accidents de treball i malalties professionals, l’ajuntament, en coŀlaboració amb el Servici de Prevenció establirà un procediment que registre les dades de l’accident, les ordene i dispose per
a la seu posterior anàlisi, que permeta conéixer les causes i proposar
mesures preventives o correctores que impedisquen la seua repetició.
En el CSS de cada corporació s’acordarà el model que millor s’adeqüe a les seues necessitats, encara que en qualsevol cas l’esmentat registre haurà de contindre:
1. Dades d’identificació:
a) De la persona accidentada: nom, edat, lloc de treball, antiguitat,
horari...)
b) Data, lloc, hora del dia i hora de treball, dia de la setmana, testimonis...
2. Descripció de l’accident/incident
3. Indicació si és accident amb baixa o sense baixa
4. Conseqüències de l’accident
5. Causes de l’accident
6. Avaluació de risc potencial
7. Mesures preventives a adoptar
En el cas de malaltia d’origen laboral s’inclouran tant les malalties
professionals com les que puguen tindre un origen relacionat amb el
treball.
Article 27. Vigilància de la salut
27.1. La corporació garantirà al seu personal la vigilància periòdica
del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.
Esta vigilància només podrà dur-se a terme quan el treballador preste el seu consentiment. D’este caràcter voluntari només s’exceptuaran,
amb un informe previ dels representants dels treballadors, els supòsits
en què la realització dels reconeixements siga imprescindible per a avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per a verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un
perill per a ell mateix, per als altres treballadors o per a altres persones
relacionades amb l’empresa o quan així estiga establit en una disposició
legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat.
En tot cas s’haurà d’optar per la realització d’aquells reconeixements o proves que causen les menors molèsties al treballador i que
siguen proporcionals al risc.
Els reconeixements compliran els protocols específics per a cada
lloc de treball.
27.2. Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors
es duran a terme respectant sempre el dret a la intimitat i a la dignitat
de la persona del treballador i la confidencialitat de tota la informació
relacionada amb el seu estat de salut.
27.3. Els resultats de la vigilància a la qual es referix l’apartat anterior seran facilitats als treballadors afectats, així com tota la informació
corresponent als estudis que s’elaboren sobre el seu medi ambient en
el treball i sobre el seu estat de salut, incloent-hi resultats d’exàmens,
diagnòstics i tractament que se’ls efectue.
Les dades relatives a la vigilància de la salut dels treballadors no
podran ser usades amb fins discriminatoris ni en perjuí del treballador.
La realització dels exàmens de salut serà dins de la jornada laboral,
el temps empleat serà el necessari, incloent-hi el temps de desplaçament
i els gastos de transports que seran a càrrec de l’empresa i serà considerat a tots els efectes com a temps efectiu de treball.
Els treballadors del torn de vesprada i nit veuran compensades les
hores que perden per revisió mèdica, les quals es deduiran del seu torn
de treball. En el cas dels treballadors del torn de nit, els seran deduïdes
del dia anterior al de la revisió mèdica.
L’accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al
personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguen a terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que puga facilitar-se a l’empresari o a altres persones sense consentiment exprés del treballador.
No obstant això, l’empresari i les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció seran informats de les conclusions que
24944
Artículo 26. Creación de un registro sobre accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo
Además de la obligación legal de las empresas de comunicar a la
autoridad laboral los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el ayuntamiento, en colaboración con el Servicio de Prevención
establecerá un procedimiento que registre los datos del accidente, los
ordene y disponga para su posterior análisis, que permita conocer las
causas y proponer medidas preventivas o correctoras que impidan su
repetición.
En el seno del CSS de cada corporación se acordará el modelo que
mejor se adecue a sus necesidades, aunque en cualquier caso el citado
registro deberá contener:
1. Datos de identificación:
a) De la persona accidentada: nombre, edad, puesto de trabajo, antigüedad, horario...)
b) Fecha, lugar, hora del día y hora de trabajo, día de la semana,
testigos...
2. Descripción del accidente/incidente
3. Indicar si es accidente con baja o sin baja
4. Consecuencias del accidente
5. Causas del accidente
6. Evaluación de riesgo potencial
7. Medidas preventivas a adoptar
En el caso de enfermedad de origen laboral se incluirán tanto las
enfermedades profesionales como las que puedan tener un origen relacionado con el trabajo.
Artículo 27. Vigilancia de la salud
27.1. La corporación garantizará a su personal la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario solo se exceptuarán,
previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos
en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede
constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para
otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido
en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y
que sean proporcionales al riesgo.
Los reconocimientos cumplirán los protocolos específicos para cada
puesto de trabajo.
27.2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y
a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda
la información relacionada con su estado de salud.
27.3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado
anterior serán facilitados a los trabajadores afectados, así como toda
la información correspondiente a los estudios que se realicen sobre su
medio ambiente en el trabajo y sobre su estado de salud, incluyendo
resultados de exámenes, diagnósticos y tratamiento que se les efectúe.
Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores
no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
La realización de los exámenes de salud será dentro de la jornada
laboral de los mismos, el tiempo empleado será el necesario, incluyendo
el tiempo de desplazamiento y los gastos de transportes que correrán a
cargo de la empresa y será considerado a todos los efectos como tiempo
efectivo de trabajo.
Los trabajadores del turno de tarde y noche verán compensadas las
horas que pierdan por revisión médica, deduciéndose estas de su turno
de trabajo. En el caso de los trabajadores del turno de noche, le serán
deducidas del día anterior al de la revisión médica.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará
al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la
vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al
empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos
con responsabilidades en materia de prevención serán informados de
Num. 7384 / 20.10.2014
es deriven dels reconeixements efectuats, en relació amb l’aptitud del
treballador per a l’exercici del lloc de treball o amb la necessitat d’introduir o millorar les mesures de protecció i prevenció, a fi que puguen
desenrotllar correctament les seues funcions en matèria preventiva.
24945
27.4. En els supòsits en què la naturalesa dels riscos inherents al
treball ho faça necessari, el dret dels treballadors a la vigilància periòdica del seu estat de salut haurà de ser prolongat més enllà de la finalització de la relació laboral, en els termes que reglamentàriament es
determinen.
27.5. Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors
es duran a terme per personal sanitari amb competència tècnica, formació i capacitat acreditada.
las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en
relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de
trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus
funciones en materia preventiva.
27.4. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes
al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la
finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.
27.5. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica,
formación y capacidad acreditada.
Article 28. Formació en prevenció, salut i seguretat
Durant la vigència del present acord, la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies desenrotllarà el marc formatiu adequat per a la
presentació de les accions informatives i de divulgació de l’esmentada
llei.
Els firmants del present acord, junt amb les administracions competents en la matèria, comunitat autònoma, Institut Nacional de Seguretat
i Higiene en el Treball, etc., es comprometen a desenrotllar els estudis i
iniciatives pertinents, que a més de millorar les condicions de seguretat
i salut del conjunt dels empleats públics, milloren de forma notable el
servici i l’atenció al ciutadà.
Artículo 28. Formación en prevención, salud y seguridad
Durante la vigencia del presente acuerdo la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias desarrollará el marco formativo adecuado
para la presentación de las acciones informativas y de divulgación de
la citada ley.
Los firmantes del presente acuerdo, junto con las Administraciones
competentes en la materia, Comunidad Autónoma, Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, etc.…, se comprometen a desarrollar
los estudios e iniciativas pertinentes, que además de mejorar las condiciones de Seguridad y Salud del conjunto de los empleados públicos,
mejoran de forma notable el servicio y la atención al ciudadano.
Article 29. Delegats de prevenció territorials
Dins del marc d’un pla estratègic de prevenció de riscos laborals,
com queda recollit en l’apartat anterior, les entitats locals adherides al
present acord amb la FVMP, conscients de la necessitat d’aplicar en tots
els seus termes la normativa en prevenció de riscos laborals, i amb l’objectiu prioritari de millorar les condicions de treball de les seues empleades i els empleats de manera que es garantisca la seua salut i seguretat,
es dotaran de delegats o delegades de prevenció de caràcter territorial.
Artículo 29. Delegados de prevención territoriales
Dentro del marco de un plan estratégico de prevención de riesgos
laborales, como queda recogido en el apartado anterior, las entidades
locales adheridas al presente acuerdo con la FVMP, conscientes de la
necesidad de aplicar en todos sus términos la normativa en prevención
de riesgos laborales, y con el objetivo prioritario de mejorar las condiciones de trabajo de sus empleadas y los empleados de manera que se
garantice su salud y seguridad, se dotarán de Delegados/ as de prevención de carácter territorial.
Article 30. Designació delegats de prevenció
La seua designació es durà a terme per les organitzacions sindicals
més representatives en les entitats locals adherides al present acord junt
amb la FVMP, a través d’una comissió paritària. El seu nombre i àmbit
territorial es determinarà en funció del nombre de centres de treball i de
la seua grandària.
Estos delegats o delegades de prevenció territorial es dotaran de les
mateixes garanties que la resta de representants dels treballadors i les
treballadores, i es dedicaran a jornada completa a les seues funcions.
Per al desenrotllament de les seues funcions, com a mínim, estaran
en possessió de la formació acreditativa de nivell intermedi segons el
que disposa l’annex V del Reglament dels Servicis de Prevenció (RD
39/1997, de 17 de gener).
Artículo 30. Designación delegados de prevención
La designación de las/los mismos se llevará a cabo por parte de las
organizaciones sindicales más representativas en las entidades locales
adheridas al presente acuerdo junto con la FVMP, a través de una comisión paritaria. Su número y ámbito territorial se determinará en función
del número de centros de trabajo y del tamaño de los mismos.
Estos delegados/as de prevención territorial se dotarán de las mismas garantías que el resto de representantes de los trabajadores y las
trabajadoras, dedicándose a jornada completa a sus funciones.
Para el desarrollo de sus funciones, como mínimo, estarán en posesión de la formación acreditativa de nivel intermedio según lo dispuesto en el anexo V del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD
39/1997, de 17 de enero).
Secció II
Assistència jurídica i assegurança d’accident de treball
Sección II
Asistencia jurídica y seguro de accidente de trabajo
Article 31. Assistència jurídica
Les corporacions locals estaran obligades a prestar l’assistència
jurídica adequada als seus empleats en els casos de conflictes sorgits
amb particulars com a conseqüència de la prestació dels seus servicis
i dels que puguen derivar-se responsabilitats civils per a la corporació
municipal.
Per a cobrir eixa contingència, concertaran una pòlissa de assegurança de responsabilitat civil per accions o omissions culpables o
negligents dels treballadors, sempre que estos supòsits tinguen lloc en
l’exercici de la seua comesa laboral.
Artículo 31. Asistencia jurídica
Las corporaciones locales estarán obligadas a prestar la asistencia
jurídica adecuada a sus empleados en los casos de conflictos surgidos
con particulares como consecuencia de la prestación de sus servicios y
de los que pudieran derivarse responsabilidades civiles para la corporación municipal.
Para cubrir esa contingencia, concertarán póliza de seguro de responsabilidad civil por acciones u omisiones culposas o negligentes de
los trabajadores siempre y cuando dichos supuestos tengan lugar en el
ejercicio de su cometido laboral.
Article 32. Cobertura d’accidents de treball
Les corporacions locals es comprometen, a través del pla de pensions, a garantir en cas d’accident de treball una indemnització, per als
supòsits de mort, gran invalidesa, invalidesa permanent o absoluta per
un valor mínim de 30.000 euros.
Artículo 32. Cobertura de accidentes de trabajo
Las corporaciones locales se comprometen, a través del plan de pensiones, a garantizar en caso de accidente de trabajo una indemnización,
para los supuestos de muerte, gran invalidez, invalidez permanente o
absoluta por un valor mínimo de 30.000 euros.
Num. 7384 / 20.10.2014
24946
Article 33. Subscripció de pòlisses coŀlectives
La FVMP podrà concertar un pla de pensions coŀlectiu pel sistema
d’ocupació per a totes les administracions locals que subscriguen el
present acord, que preveja la cobertura dels supòsits anteriors.
Artículo 33. Suscripción de pólizas colectivas
La FVMP podrá concertar un Plan de pensiones colectivo por el
sistema de empleo para todas las administraciones locales que suscriban el presente acuerdo que contemple la cobertura de los supuestos
anteriores.
Secció III
L’entorn i el medi ambient
Sección III
El entorno y el medio ambiente
Article 34. Subscripció de pòlisses coŀlectives.
L’increment de la preocupació social pels temes relacionats amb
el medi ambient obliga les empreses i, en especial, les administracions públiques a cooperar en la millora de la gestió mediambiental i a
extremar l’atenció perquè no es produïsquen danys en el medi ambient que ens rodeja, que podrien ocasionar també danys a la salut dels
treballadors. Igualment constituïx un indubtable interés sindical i, per
tant, pareix convenient desenrotllar esta matèria de manera que permeta
conéixer i salvaguardar el possible impacte ambiental, tant des de la
perspectiva interna com externa.
34.1. Els delegats i delegades de prevenció assumiran competències
relatives al medi ambient i seran reconeguts com a delegats, també, en
esta matèria.
34.2. Es proposaran plans específics sobre minimització, reducció i
reciclatge de residus, estalvi i eficiència energètica i de l’aigua, així com
plans de substitució de tecnologies, productes i processos contaminants
per altres orientats a la producció neta.
34.3. Es facilitarà a les delegades i delegats de prevenció i medi
ambient la informació sobre situacions anòmales que es produïsquen
relacionades amb el medi ambient, incloent-hi les dades ambientals
periòdiques que calguen per a l’anàlisi de les anomalies, així com de les
mesures que s’adopten per a resoldre-les. Així mateix, seran consultats
i informats prèviament a la presa de decisions sobre inversions o modificacions de processos productius que puguen tindre repercussió sobre
el medi ambient, en particular el control d’emissions i el tractament de
rebutjos, i a conéixer el compliment per part de l’empresa de les disposicions legals respecte d’això.
34.4. S’ha de proporcionar a les delegades i delegats de prevenció
i medi ambient els mitjans i la informació necessària per al correcte
exercici de les seues funcions.
34.5. El temps dedicat a la formació en matèria de medi ambient
serà considerat, igual que el relatiu a seguretat i salut laboral, com a
temps de treball efectiu.
Artículo 34. Suscripción de pólizas colectivas
El incremento de la preocupación social por los temas relacionados con el medio ambiente, obliga a las empresas y, en especial, a las
administraciones públicas a cooperar en la mejora de la gestión medioambiental y a extremar el cuidado para que no se produzcan daños en
el medio ambiente que nos rodea, que podrían ocasionar también daños
a la salud de los trabajadores. Igualmente constituye un indudable interés sindical y, por tanto, parece conveniente desarrollar esta materia de
manera que permita conocer y salvaguardar el posible impacto ambiental, tanto desde la perspectiva interna como externa.
34.1. Las/os delegadas/os de prevención asumirán competencias
relativas al medio ambiente, siendo reconocidos como delegados, también, en esta materia.
34.2. Se propondrán planes específicos sobre minimización, reducción y reciclaje de residuos, ahorro y eficiencia energética y del agua,
así como planes de sustitución de tecnologías, productos y procesos
contaminantes por otros orientados a la producción limpia.
34.3. Se facilitará a las delegadas y delegados de prevención y medio
ambiente la información sobre situaciones anómalas que se produzcan
relacionadas con el medio ambiente, incluyendo los datos ambientales
periódicos que se precisen para el análisis de dichas anomalías, así como
de las medidas que se adopten para resolver las mismas. Asimismo, serán
consultados e informados previamente a la toma de decisiones sobre
inversiones o modificaciones de procesos productivos que puedan tener
repercusión sobre el medio ambiente, en particular el control de emisiones
y el tratamiento de desechos, y a conocer el cumplimiento por parte de la
empresa de las disposiciones legales al respecto.
34.4. Se debe proporcionar a las delegadas y delegados de prevención y medio ambiente los medios y la información necesaria para el
correcto ejercicio de sus funciones.
34.5. El tiempo dedicado a la formación en materia de medio
ambiente será considerado, al igual que el relativo a seguridad y salud
laboral, como tiempo de trabajo efectivo.
Capítol IV
Formació
Capítulo IV
Formación
Article 35. Plans de formació contínua
Les parts que subscriuen el present acord coincidixen plenament en
l’anàlisi que determina que la dispersió i la xicoteta grandària de la majoria de les corporacions de la Comunitat Valenciana condicionen en gran
manera les possibilitats de rebre formació dels empleats públics, d’una
banda, i d’impartir-la per les mateixes administracions, per una altra.
Per això, i sent conscients de la necessitat de fer un major i més
important esforç en matèria de formació, en tots els nivells de l’estructura, i amb la premissa d’optimitzar la inversió en matèria formativa amb
un procediment àgil, econòmic i eficaç, s’establiran uns objectius base
per a la consecució dels fins marcats.
Les accions formatives i els objectius base a desenrotllar durant
la vigència d’este acord i sota la responsabilitat de les corporacions
locals, tendiran a cobrir, com a mínim, les bandes formatives definides
en un pla de detecció de necessitats formatives que serà elaborat per
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions
sindicals representatives.
La FVMP,conjuntament amb els sindicats firmants del present
acord, aprofundirà en l’elaboració i execució de plans de formació contínua per als empleats públics locals en la línia del que fins ara s’han
dissenyat: plans agrupats i/o plans interadministratius, que permeten als
xicotets municipis de la Comunitat Valenciana fer efectiva la formació
dels seus empleats, compatible amb la prestació dels servicis.
Artículo 35. Planes de formación continua
Las partes que suscriben el presente acuerdo coinciden plenamente en
el análisis que determina que la dispersión y el pequeño tamaño de la mayoría de las corporaciones de la Comunidad Valenciana condicionan en gran
medida las posibilidades de recibir formación de los empleados públicos,
por una parte, y de impartirla por las propias administraciones, por otra.
Por ello y siendo conscientes de la necesidad de hacer un mayor y
más importante esfuerzo en materia de formación, en todos los niveles
de la estructura, y con la premisa de optimizar la inversión en materia
formativa con un procedimiento ágil, económico y eficaz, se establecerán unos objetivos base para la consecución de los fines marcados.
Las acciones formativas y los objetivos base a desarrollar durante
la vigencia de este acuerdo y bajo la responsabilidad de las corporaciones locales, tenderán a cubrir, como mínimo, las bandas formativas
definidas en un plan de detección de necesidades formativas que será
elaborado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y
las organizaciones sindicales representativas.
La FVMP, conjuntamente con los sindicatos firmantes del presente
acuerdo, profundizará en la elaboración y ejecución de planes de formación continua para los empleados públicos locales en la línea de lo
que hasta estos momentos se han diseñado: planes agrupados y/o planes interadministrativos, que permitan a los pequeños municipios de la
Comunidad Valenciana hacer efectiva la formación de sus empleados,
compatibilizándola con la prestación de los servicios.
Num. 7384 / 20.10.2014
Article 36. Principis generals per a la formació
– Formació com a element essencial en l’estratègia de canvi de les
administracions locals, i com a factor bàsic per a incrementar les qualificacions professionals dels empleats públics.
– Acostar i possibilitar la formació als empleats públics de les entitats locals més xicotetes.
– Proporcionar els temps necessaris per a la realització dels cursos,
amb un màxim de 40 hores a l’any, entenent com a temps efectiu de
treball l’empleat en la seua realització quan el contingut d’estos siga
imprescindible per al correcte exercici del lloc de treball.
– Inserció en l’ocupació (més i millor OOP) vinculada a la formació
professional.
– Vincular la formació a l’adaptació de les noves tecnologies, reciclatge professional i desenrotllament de recursos humans, dins dels
plans de modernització i qualitat de les administracions públiques.
– Millorar la qualitat en la prestació dels servicis públics.
Article 37. Formació per a la promoció i la carrera professional
– Per a incrementar la motivació, integració i capacitat professional
dels empleats públics i per a valorar l’experiència laboral.
– Per a diferenciar els processos de promoció dels d’ingrés i consolidació.
– Per a validar la formació dins d’un sistema, integrant tot el bagatge que comporta la qualificació professional (antiguitat, experiència,
competències transversals, etc.)
– Per a afavorir el desenrotllament de la modalitat d’itineraris formatius (conformats polivalent i permanent).
– Per a l’adaptació a un nou lloc de treball a petició del servici
quant a la necessitat d’adaptació a noves tecnologies i/o especialització
laboral; este període de formació s’entendrà com a temps de treball a
tots els efectes.
Article 38. Objectius en matèria de formació contínua
1. La FVMP es compromet, en coŀlaboració amb els sindicats firmants d’este acord, a coordinar i planificar les necessitats formatives i
desenrotllar els esforços necessaris per a la seua satisfacció.
2. Aquelles corporacions locals que disposen de plans de formació
propis, i que cobrisquen les necessitats reals de les seues programacions,
podran establir convenis individuals amb la FVMP, per a la coordinació
dels seus respectius plans de formació.
3. Cada promotor de plans de formació contínua, quan es tracte
d’alguna entitat local, haurà de facilitar anualment en suport informàtic als seus corresponents departaments de personal, i a la FVMP, la
relació nominal dels treballadors de l’esmentada Administració que
hagen obtingut el corresponent certificat d’assistència o aprofitament.
En este suport només haurà de constar la informació següent: promotor
del pla de formació; nom i cognoms de l’alumne; entitat local en què
treballa, denominació del curs; dates de realització del curs; localitat de
realització del curs; nombre d’hores lectives; nombre de crèdits (taula
d’equivalència hores=crèdits) i finalment, el programa del curs realitzat.
En el cas que el promotor siga una organització sindical o la mateixa Federació Valenciana de Municipis i Províncies, hauran d’intercanviar entre ells una còpia en suport informàtic (d’acord amb el contingut
assenyalat en el paràgraf anterior) per al cas d’alumnes que treballen en
qualsevol entitat local del seu àmbit territorial, i esta es comprometrà a
tramitar-lo així mateix a l’entitat local que corresponga.
4. La FVMP i els sindicats presents en la comissió de seguiment
coordinaran, dissenyaran i gestionaran accions formatives concretes al
marge dels plans de l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP)
i on les entitats locals que participen efectuaran les aportacions proporcionals al nombre dels seus empleats que hi assistisquen.
5. Aquelles entitats locals que no tinguen capacitat suficient per a
elaborar el seu propi pla de formació unitari, entraran a formar part dels
plans agrupats. A este efecte, es crearà una mesa FVMP-sindicats per a
la planificació, seguiment i control dels plans, tal com preveu l’acord
per a la formació contínua de les administracions públiques.
En este sentit, i perquè açò siga efectiu, les corporacions locals es
comprometen a facilitar l’assistència als cursos dissenyats dins del Pla
24947
Artículo 36. Principios generales para la formación
– Formación como elemento esencial en la estrategia de cambio de
las administraciones locales, y como factor básico para incrementar las
cualificaciones profesionales de los empleados públicos.
– Acercar y posibilitar la formación a los empleados públicos de las
entidades locales más pequeñas.
– Proporcionar los tiempos necesarios para la realización de los
cursos, con un máximo de 40 horas al año, entendiendo como tiempo
efectivo de trabajo el empleado en su realización cuando el contenido
de estos sea imprescindible para el correcto desempeño del puesto de
trabajo.
– Inserción en el empleo (más y mejor OEP) vinculada a la formación profesional.
– Vincular la formación a la adaptación de las nuevas tecnologías,
reciclaje profesional y desarrollo de recursos humanos, dentro de los
planes de modernización y calidad de las administraciones públicas.
– Mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos.
Artículo 37. Formación para la promoción y la carrera profesional
– Para incrementar la motivación, integración y capacidad profesional de los empleados públicos y para valorar la experiencia laboral.
– Para diferenciar los procesos de promoción de los de ingreso y
consolidación.
– Para validar la Formación dentro de un sistema, integrando todo
el bagaje que lleva consigo la cualificación profesional (antigüedad,
experiencia, competencias transversales, etc.)
– Para favorecer el desarrollo de la modalidad de itinerarios formativos (conformados polivalente y permanente).
– Para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo a petición del
servicio en cuanto a la necesidad de adaptación a nuevas tecnologías y/o
especialización laboral; este periodo de formación se entenderá como
tiempo de trabajo a todos los efectos.
Artículo 38. Objetivos en materia de formación continua
1. La FVMP se compromete, en colaboración con los Sindicatos
firmantes de este acuerdo, a coordinar y planificar las necesidades formativas y desarrollar los esfuerzos necesarios para la satisfacción de
las mismas.
2. Aquellas corporaciones locales que dispongan de planes de formación propios, y que cubran las necesidades reales de sus programaciones, podrán establecer convenios individuales con la FVMP, para la
coordinación de sus respectivos planes de formación.
3. Cada promotor de planes de formación continua, cuando se trate
de alguna entidad local, deberá facilitar anualmente en soporte informático a sus correspondientes departamentos de Personal, y a la FVMP, la
relación nominal de los trabajadores de dicha Administración que hayan
obtenido el correspondiente certificado de asistencia o aprovechamiento. En dicho soporte solo deberá constar la siguiente información: promotor del plan de formación; nombre y apellidos del alumno; entidad
local en la que trabaja, denominación del curso; fechas de realización
del curso; localidad de realización del curso; número de horas lectivas
del mismo; número de créditos (tabla de equivalencia horas=créditos) y
finalmente, el programa del curso realizado.
En caso de que el promotor sea una organización sindical o la propia Federación Valenciana de Municipios y Provincias, deberán intercambiar entre ellos una copia en soporte informático (de acuerdo con el
contenido señalado en el párrafo anterior), para el caso de alumnos que
trabajen en cualquier entidad local de su ámbito territorial, comprometiéndose esta tramitarlo asimismo a la entidad local que corresponda.
4. La FVMP y los sindicatos presentes en la comisión de seguimiento coordinarán, diseñarán y gestionarán acciones formativas concretas al
margen de los planes del Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) y en el que las entidades locales que participen efectuarán las
aportaciones proporcionales al número de sus empleados que asistan a
la misma.
5. Aquellas entidades locales que no tengan capacidad suficiente
para elaborar su propio plan de formación unitario, entrarán a formar
parte de los planes agrupados. A tal efecto, se creará una mesa FVMPsindicatos para la planificación, seguimiento y control de dichos planes,
tal y como contempla acuerdo para la formación continua de las administraciones públicas.
En este sentido, y para que esto sea efectivo, las corporaciones
locales se comprometen a facilitar la asistencia a los cursos diseñados
Num. 7384 / 20.10.2014
24948
Agrupat Interadministratiu de la FVMP, els quals tindran lloc en calendari i horaris adequats.
6. L’Administració facilitarà cursos per a la preparació de les proves
per a promoció interna, segons els criteris que establisquen en cada
corporació municipal les comissions paritàries de formació.
7. La FVMP durà a terme les negociacions amb els organismes pertinents (INAP, IVAP; MEC, universitats, etc.) per a aconseguir l’homologació o equivalència dels cursos de formació professional que es
realitzen amb les titulacions requerides per l’EBEP per a la promoció
professional.
En tot allò que no s’ha establit ací, caldrà ajustar-se al que s’ha
disposat per al capítol de formació, als acords Administració-sindicats
i als acords de formació contínua per a les administracions públiques.
dentro del Plan Agrupado Interadministrativo de la FVMP los cuales se
realizarán en calendario y horarios adecuados.
6. La Administración facilitará cursos para la preparación de las
pruebas para promoción interna, según los criterios que establezcan en
cada corporación municipal las Comisiones Paritarias de Formación.
7. La FVMP realizará las negociaciones con los organismos pertinentes (INAP, IVAP; MEC, universidades, etc.) para conseguir la homologación o equivalencia de los cursos de formación profesional que se
realizan con las titulaciones requeridas por el EBEP para la promoción
profesional.
En lo no establecido aquí, se estará a lo dispuesto para el capítulo de
formación, a los acuerdos Administración-sindicatos y a los acuerdos de
formación continua para las administraciones públicas.
Capítol V
Vacacions, permisos i llicències
Capítulo V
Vacaciones, permisos y licencias
Secció I
Vacacions
Sección I
Vacaciones
Article 39. El dret a les vacacions anuals
a) El personal de les administracions locals de la Comunitat Valenciana tindrà dret a disfrutar com a mínim, durant cada any natural de
servici efectiu, d’unes vacacions retribuïdes de vint-i-dos dies hàbils, o
dels dies que en proporció corresponguen, si el temps de prestació de
servicis és menor. Seran considerats a estos efectes els dissabtes com
a dies no hàbils, sense perjuí de les adaptacions de descans i torn de
treball que s’establisquen en els horaris especials.
Artículo 39. El derecho a las vacaciones anuales
a) El personal de las administraciones locales de la Comunitat
Valenciana tendrá derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año
natural de servicio efectivo, de unas vacaciones retribuidas de veintidós
días hábiles, o de los días que en proporción correspondan, si el tiempo de prestación de servicios fuese menor. Serán considerados a estos
efectos los sábados como días no hábiles, sin perjuicio de las adaptaciones de descanso y turno de trabajo que se establezcan en los horarios
especiales.
Las vacaciones anuales retribuidas podrán disfrutarse a lo largo de
todo el año, a petición del personal, si bien preferentemente en el periodo de junio a septiembre si así lo manifiesta el/la trabajador/a. En este
último caso podrán disfrutarse en períodos, sin que ninguno sea inferior
a siete días naturales consecutivos. Pudiendo utilizar hasta siete días de
manera aislada a lo largo del año.
b) Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente
año natural. No obstante, de forma excepcional, el/la presidente/a de la
corporación podrá autorizar su disfrute justificadamente el año posterior
si no pudo disfrutarse por fuerza mayor. En ningún caso podrán sustituirse por compensaciones económicas.
El personal tendrá, sin embargo, derecho al abono de la parte proporcional de sus vacaciones cuando cese antes de completar el año
de servicio y no hubiese sido posible disfrutar de las mismas. En este
mismo caso, se abonará al viudo/a, los hijos/as y los herederos legales,
por este orden de prelación cuando el personal sometido al ámbito de
aplicación del presente Convenio fallezca antes de disfrutar el periodo
vacacional.
c) El personal tendrá derecho al retraso o interrupción de sus vacaciones si no puede iniciarlas como consecuencia de incapacidad temporal. Asimismo, tendrá derecho a la interrupción del período de vacaciones cuando mediase hospitalización justificada no voluntaria, o pautado
tratamiento ambulatorio en domicilio para reanudarlas posteriormente
hasta completar los días que le resten.
d) El personal tiene derecho a, acumular el periodo de vacaciones
al permiso de paternidad, maternidad, adopción o lactancia, incluso
cuando haya expirado ya el año natural a que tal periodo corresponda.
e) En todo caso, el personal conocerá la fecha de disfrute de las
vacaciones con al menos dos meses de antelación a la fecha de su disfrute.
Les vacacions anuals retribuïdes podran disfrutar-se al llarg de tot
l’any, a petició del personal, si bé preferentment en el període de juny
a setembre si així ho manifesta el treballador o treballadora. En este
últim cas, podran disfrutar-se en períodes, sense que cap siga inferior a
set dies naturals consecutius. Es podrà utilitzar fins a set dies de manera
aïllada al llarg de l’any.
b) Les vacacions hauran de disfrutar-se dins del corresponent any
natural. No obstant això, de forma excepcional, el president o presidenta de la corporació podrà autoritzar el seu gaudi justificadament l’any
posterior si no va poder disfrutar-se per força major. En cap cas podran
substituir-se per compensacions econòmiques.
El personal tindrà, no obstant això, dret a l’abonament de la part
proporcional de les seues vacacions quan el cessament es produïsca
abans de completar l’any de servici i no haja sigut possible disfrutarles. En este mateix cas, s’abonarà al viudo o viuda, els fills o filles
i els hereus legals, per este orde de prelació quan el personal sotmés
a l’àmbit d’aplicació del present conveni muira abans de disfrutar el
període vacacional.
c) El personal tindrà dret al retard o interrupció de les seues vacacions si no pot iniciar-les com a conseqüència d’incapacitat temporal.
Així mateix, tindrà dret a la interrupció del període de vacacions quan hi
haja hospitalització justificada no voluntària, o pautat tractament ambulatori en domicili, i les reprendrà posteriorment fins a completar els dies
que li resten.
d) El personal té dret a acumular el període de vacacions al permís
de paternitat, maternitat, adopció o lactància, inclús quan haja expirat
ja l’any natural al qual eixe període corresponga.
e) En tot cas, el personal coneixerà la data de gaudi de les vacacions
amb almenys dos mesos d’antelació a la data del seu gaudi.
Secció II
Llicències
Sección II
Licencias
Article 40. Llicències retribuïdes
a) El personal la relació laboral del qual siga indefinida podrà soŀlicitar llicències sense sou per temps acumulat no superior a sis mesos
cada tres anys.
Durant el període de llicència es mantindran tots els drets a excepció del de retribució.
Artículo 40. Licencias retribuidas
a) El personal cuya relación laboral sea indefinida podrá solicitar
licencias sin sueldo por tiempo acumulado no superior a seis meses
cada tres años.
Durante el período de licencia se mantendrán todos los derechos a
excepción del de retribución.
Num. 7384 / 20.10.2014
b) El personal tindrà dret a disfrutar de les llicències i permisos pels
temps i causes que s’estipulen per al personal al servici de l’Administració del Consell, tal com especifica l’article 142 del TRLRL, i l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
En virtut d’això:
a) Cada any natural, es tindrà dret als dies per assumptes particulars
fixats per la legislació aplicable i seran disfrutats a elecció de l’empleat
o empleada.
En tot cas, els dies per assumptes particulars es disfrutaran dins de
l’any natural i fins al 15 de gener següent.
El personal podrà distribuir els dies a la seua conveniència, els soŀlicitarà amb almenys cinc dies hàbils d’antelació i sense cap justificació.
Excepcionalment es podran soŀlicitar amb menys del termini indicat
anteriorment quan es tracte de casos d’urgència, i en este cas, haurà de
ser justificada.
Els dies d’assumptes propis anuals podran ser acumulats als permisos de maternitat, lactància, paternitat, acolliment i adopció, inclús
havent expirat ja l’any a què tal període corresponga.
Els dies anuals d’assumptes propis correspondran per any natural de
prestació de servicis efectius. En els casos de llicència sense retribució o
de reingrés, quan el temps de servicis prestats siga menor, es disfrutarà
un nombre de dies proporcional al temps treballat, a raó d’un dia per
cada dos mesos treballats, arredonint-se a l’alça a favor del personal
soŀlicitant. Esta previsió no s’aplicarà al supòsit de reingrés després
d’haver disfrutat d’una excedència per atenció de fills o familiars, situació que s’entendrà com de treball efectiu.
b) S’estarà exempt de l’assistència al treball els dies 24 i 31 de
desembre.
c) Llicència per cursos externs
L’òrgan competent de l’ajuntament podrà concedir fins a 40 hores
a l’any per a l’assistència a cursos de perfeccionament professional,
retribuïdes quan coincidisquen amb l’horari de treball, el curs es trobe
homologat, el contingut del mateix estiga directament relacionat amb
el lloc de treball o la carrera professional del personal en l’administració i no ho impedisquen les necessitats del servici. La denegació serà
motivada.
El temps d’assistència a cursos, seminaris o jornades de formació
organitzats per l’òrgan competent en matèria de formació, o per les
organitzacions sindicals firmants de l’acord Administració-sindicats en
matèria de formació contínua, serà dins de la jornada laboral. En cas
distint, es computarà com a jornada laboral.
Durant els permisos de maternitat, paternitat i excedències per atenció de fills/as o familiars, el personal podrà participar en els cursos de
formació i perfeccionament.
Amb l’objecte d’actualitzar els coneixements del personal, s’atorgarà preferència, durant un any, en l’adjudicació de places per a participar
en els cursos de formació als qui s’hagen incorporat al servici actiu
procedents del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des
de la situació d’excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat. En els supòsits de
treball nocturn es podrà optar a la nit anterior o posterior al fet causant,
per al seu inici.
d) Llicència per estudis
1. L’òrgan competent podrà concedir llicència de fins a 12 mesos
per a la formació en matèries directament relacionades amb la carrera
professional en les administracions públiques.
2. La matèria triada per l’interessat o interessada, de la qual es
requerix que siga d’interés per a la millora en la qualitat i prestació del
servici públic, ha de ser acceptada per l’òrgan que la concedisca.
3. El curs haurà de ser homologat prèviament per l’òrgan competent
en matèria de formació.
4. Durant el gaudi de la present llicència, es tindrà dret exclusivament a la percepció de les retribucions bàsiques.
5. Una vegada acabat el període de llicència per estudis, el personal
beneficiari presentarà a l’òrgan competent en matèria de formació una
memòria global del treball desenrotllat, així com una certificació acadèmica dels estudis realitzats.
La no presentació per part del beneficiari o beneficiària de la memòria i la certificació acadèmica corresponent implicarà l’obligació de
reintegrar les retribucions percebudes.
24949
b) El personal tendrá derecho a disfrutar de las licencias y permisos
por los tiempos y causas que se estipulan para el personal al servicio de
la Administración del Consell tal y como especifica el artículo 142 del
TRLRL, y el Estatuto Básico del Empleado Público.
En su virtud:
a) Cada año natural, se tendrá derecho a los días, por asuntos particulares fijados por la legislación aplicable y serán disfrutados a elección
del empleado/a.
En todo caso, los días por asuntos particulares se disfrutarán dentro
del año natural y hasta el 15 de enero siguiente.
El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, solicitándolos con al menos cinco días hábiles de antelación y sin justificación
alguna. Excepcionalmente se podrán solicitar con menos del plazo indicado anteriormente cuando se trate de casos de urgencia, en cuyo caso,
deberá ser justificada.
Los días de asuntos propios anuales podrán ser acumulados a los
permisos de maternidad, lactancia, paternidad, acogimiento y adopción,
aun habiendo expirado ya el año a que tal período corresponda.
Los días anuales de asuntos propios corresponderán por año natural
de prestación de servicios efectivos. En los casos de licencia sin retribución o de reingreso, cuando el tiempo de servicios prestados fuese
menor, se disfrutarán un número de días proporcional al tiempo trabajado, a razón de un día por cada dos meses trabajados, redondeándose
al alza a favor del personal solicitante. Esta previsión no se aplicará al
supuesto de reingreso después de haber disfrutado de una excedencia
por cuidado de hijos o familiares, situación que se entenderá como de
trabajo efectivo.
b) Se estará exento de la asistencia al trabajo los días 24 y 31 de
diciembre.
c) Licencia por cursos externos
El órgano competente del ayuntamiento podrá conceder hasta 40
horas al año para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, retribuidas cuando coincidan con el horario de trabajo, el curso
se encuentre homologado, el contenido del mismo esté directamente
relacionado con el puesto de trabajo o la carrera profesional del personal
en la administración y no lo impidan las necesidades del servicio. La
denegación será motivada.
El tiempo de asistencia a cursos, seminarios o jornadas de formación organizados por el órgano competente en materia de formación, o
por las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo Administraciónsindicatos en materia de formación continua, se realizará dentro de la
jornada laboral. En caso distinto, se computará como jornada laboral.
Durante los permisos de maternidad, paternidad y excedencias por
cuidado de hijos/as o familiares, el personal podrá participar en los cursos de formación y perfeccionamiento.
Con el objeto de actualizar los conocimientos del personal, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al
servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad,
o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de
guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con
discapacidad. En los supuestos de trabajo nocturno se podrá optar por la
noche anterior o posterior al hecho causante, para su inicio.
d) Licencia por estudios
1. El órgano competente, podrá conceder licencia de hasta 12 meses
para la formación en materias directamente relacionadas con la carrera
profesional en las administraciones públicas.
2. La materia elegida por el/la interesado/a, de la que se requiere
que sea de interés para la mejora en la calidad y prestación del servicio
público, debe ser aceptada por el órgano que la conceda.
3. El curso deberá ser homologado previamente por el órgano competente en materia de formación.
4. Durante el disfrute de la presente licencia, se tendrá derecho
exclusivamente a la percepción de las retribuciones básicas.
5. Al finalizar el período de licencia por estudios el personal beneficiario presentará al órgano competente en materia de formación, una
memoria global del trabajo desarrollado así como una certificación académica de los estudios realizados.
La no presentación por parte de la beneficiaria/o o el beneficiario
de la memoria y la certificación académica correspondiente implicará
la obligación de reintegrar las retribuciones percibidas.
Num. 7384 / 20.10.2014
24950
6. En qualsevol moment que s’aprecie que la persona seleccionada
no complix els requisits establits en el paràgraf primer d’este article se li
revocarà la llicència pel mateix òrgan que va resoldre la seua concessió.
7. La dita llicència es podrà soŀlicitar cada cinc anys, sempre que
estos s’hagen prestat en servici actiu ininterrompudament.
Si es treballava en període nocturn, es podrà optar a la nit anterior o
posterior al fet causant per al seu inici.
Article 41. Llicències sense retribució
Disposicions comunes a les llicències sense retribució
1. Les llicències sense retribució, en tot cas, es faran en períodes
continuats i ininterromputs.
2. Per a poder demanar una nova llicència hauran de passar, com a
mínim, tres dies laborables entre el període que es demana i el tingut
abans.
a) Llicència per interés particular
1. Amb una duració màxima de sis mesos cada tres anys, l’òrgan
competent pot donar llicència per interés particular.
2. Esta llicència es demanarà, excepte en casos excepcionals degudament justificats, amb una antelació mínima de trenta dies respecte de
la data d’inici, i haurà de resoldre’s almenys quinze dies abans de la data
indicada. La denegació haurà de ser motivada.
3. L’Administració, mentre dure esta llicència sense retribució,
mantindrà el personal en alta especial en el règim de previsió social
que corresponga.
4. Esta llicència tindrà la consideració de servicis efectivament prestats als efectes d’antiguitat i consolidació de grau personal.
6. En cualquier momento que se aprecie que la persona seleccionada no cumple los requisitos establecidos en el párrafo primero de este
artículo se le revocará la licencia por el mismo órgano que resolvió su
concesión.
7. Dicha licencia se podrá solicitar cada cinco años, siempre que
estos se hayan prestado en servicio activo ininterrumpidamente.
Si se trabajase en periodo nocturno se podrá optar por la noche
anterior o posterior al hecho causante para su inicio.
2. L’administració mantindrà el personal amb alta especial, en el
règim de previsió social que corresponga, mentre dure la llicència sense
sou.
3. Esta llicència tindrà la consideració de servicis efectivament prestats.
Si es treballara en període nocturn es podrà optar per la nit anterior
o per la posterior al fet causant per a iniciar el permís.
Artículo 41. Licencias sin retribución
Disposiciones comunes a las licencias sin retribución
1. Las licencias sin retribución, en cualquier caso, deberán comprender períodos continuados e ininterrumpidos.
2. Para poder solicitar una nueva licencia será necesario que transcurran, como mínimo, tres días laborables entre el período que se solicita y el anteriormente disfrutado.
a) Licencia por interés particular
1. Con una duración máxima de seis meses cada tres años, el órgano
competente, podrá conceder licencia por interés particular.
2. Esta licencia se solicitará, salvo casos excepcionales debidamente justificados, con una antelación mínima, respecto de la fecha de su
inicio, de treinta días, y deberá resolverse, como mínimo, con quince
días de antelación a dicha fecha. Su denegación deberá ser motivada.
3. La Administración, mientras dure esta licencia sin retribución,
mantendrá al personal en alta especial en el régimen de previsión social
que corresponda.
4. Esta licencia tendrá la consideración de servicios efectivamente
prestados, a los efectos de antigüedad y consolidación de grado personal.
De la consideración anterior se excluye el caso del cómputo de las
vacaciones anuales.
En este supuesto, y cuando coincida con un mes natural o lo supere,
deberá descontarse de la vacación anual el tiempo proporcional de la
licencia sin retribución disfrutada.
b) Licencia por enfermedad de familiares o personas dependientes
a cargo
1. En el caso de que el cónyuge, pareja de hecho o familiar en línea
directa o colateral hasta segundo grado, por consanguinidad o afinidad,
que tenga a su cargo con el solicitante, padezca enfermedad grave o irreversible que requiera una atención continuada, podrá solicitarse la licencia por enfermedad de familiares, con una duración máxima de un año.
2. El período que dure esta licencia tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados, a los efectos exclusivamente del cómputo
de antigüedad y consolidación de grado, pero no constituirá causa de
alta especial en el régimen de previsión social.
3. A los efectos indicados, la enfermedad deberá ser acreditada suficientemente con los necesarios informes médicos.
c) Licencia para perfeccionamiento profesional
1. El órgano competente podrá conceder licencias no retribuidas, de
una duración máxima de tres meses al año, para la asistencia a cursos
de perfeccionamiento profesional, cuando el contenido de los mismos
esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la carrera profesional en la administración y siempre que la gestión del servicio y la
organización del trabajo lo permitan.
2. La administración mantendrá al personal con alta especial, en el
régimen de previsión social que corresponda, mientras dure la licencia
sin sueldo.
3. Esta licencia tendrá la consideración de servicios efectivamente
prestados.
Si se trabajase en periodo nocturno se podrá optar por la noche anterior o posterior al hecho causante, para iniciar el permiso.
Secció III
Permisos
Sección III
Permisos
Article 42. Dies compensatoris
Cada any la direcció general competent en matèria de funció pública
ajustarà les desviacions produïdes pels dies festius que coincidisquen en
dissabte o diumenge, que tindran el mateix tractament que els dies de
permís per assumptes propis.
Artículo 42. Días compensatorios
Cada año la dirección general competente en materia de función
pública ajustará las desviaciones producidas por los días festivos que
coincidan en sábado o domingo, que tendrán igual tratamiento que los
días de permiso por asuntos propios.
De la consideració anterior s’exclou el cas del còmput de les vacacions anuals.
En este supòsit, i quan coincidisca amb un mes natural o el supere,
haurà de descomptar-se de la vacació anual el temps proporcional de la
llicència sense retribució ja disposada.
b) Llicència per malaltia de familiars o persones dependents a càrrec
1. Si el soŀlicitant té a càrrec el cònjuge, la parella de fet o un familiar en línia directa o coŀlateral fins a segon grau, per consanguinitat
o afinitat, amb una malaltia greu o irreversible que necessite atenció
continuada, podrà demanar la llicència per malaltia de familiars amb
una duració màxima d’un any.
2. El període d’esta llicència tindrà la consideració de servicis efectivament prestats als efectes exclusivament del còmput d’antiguitat i
consolidació de grau, però no constituirà causa d’alta especial en el
règim de previsió social.
3. Als efectes indicats, la malaltia haurà de ser acreditada de manera
suficient amb els informes mèdics necessaris.
c) Llicència per a perfeccionament professional
1. L’òrgan competent podrà concedir llicències no retribuïdes d’una
duració màxima de tres mesos a l’any per a cursos de perfeccionament
professional, quan el contingut estiga directament relacionat amb el lloc
de treball o la carrera professional en l’administració i sempre que la
gestió del servici i l’organització del treball ho permeten.
Num. 7384 / 20.10.2014
24951
Article 43. Permís per matrimoni o unió de fet
1. El personal tindrà dret a permís el dia del seu matrimoni o de la
inscripció de la seua unió de fet.
2. El personal també tindrà dret a permís el dia del matrimoni o
inscripció de la unió de fet dels pares, pares polítics, germans, germans
polítics, fills, fills del cònjuge o parella de fet, néts i iaios.
3. Si el lloc de la celebració està a més de 100 quilòmetres des de la
localitat de residència del personal interessat, el permís serà de dos dies
naturals consecutius.
Artículo 43. Permiso por celebración de matrimonio o unión de hecho
1. El personal tendrá derecho a permiso el día de la celebración de
su matrimonio o inscripción de su unión de hecho.
2. Asimismo, el personal tendrá derecho a permiso el día de la
celebración del matrimonio o inscripción de la unión de hecho de sus
padres, padres políticos, hermanos, hermanos políticos, hijos, hijos del
cónyuge o pareja de hecho, nietos y abuelos.
3. Si el lugar en el que se realiza la celebración superara la distancia de 100 kilómetros, computados desde la localidad de residencia de
dicho personal, el permiso será de dos días naturales consecutivos.
Article 44. Permís per matrimoni o unió de fet
1. El personal podrà disposar de 15 dies naturals i consecutius per
matrimoni o inscripció en el Registre d’Unions de Fet de la Comunitat
Valenciana o en qualsevol altre registre públic oficial d’unions de fet.
2. Este permís pot acumular-se al període vacacional i no cal gastarlo necessàriament a continuació del fet causant.
3. El personal que dispose d’este permís per inscripció en un registre d’unions de fet no podrà tindre’l de nou si contrau matrimoni posteriorment amb la mateixa persona.
Artículo 44. Permiso por matrimonio o unión de hecho
1. El personal podrá disfrutar de 15e días naturales y consecutivos,
por razón de matrimonio o inscripción en el Registro de Uniones de
Hecho de la Comunitat Valenciana o en cualquier otro registro público
oficial de uniones de hecho.
2. Este permiso puede acumularse al período vacacional y no se
disfrutará necesariamente a continuación del hecho causante.
3. El personal que disfrute de este permiso por inscripción en un
registro de uniones de hecho no podrá disfrutarlo de nuevo en caso de
contraer matrimonio posteriormente con la misma persona.
Article 45. Permís mèdic i assistencial
1. El personal podrà acudir durant la jornada laboral, per necessitats
pròpies o de menors, ancians o discapacitats físics, psíquics o sensorials
a càrrec seu, a:
a) Consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic durant el
temps indispensable per a fer-les.
b) Reunions de coordinació dels seus centres d’educació especial.
c) Consultes de suport addicional en l’àmbit sociosanitari.
2. Les absències de la jornada de treball causades per qualsevol dels
motius enumerats en l’apartat 1 duraran el temps indispensable per a
dur-les a terme, i hauran de ser justificades.
Artículo 45. Permiso médico y asistencial
1. El personal podrá acudir durante su jornada laboral, por necesidades propias o de menores, ancianos o discapacitados físicos, psíquicos
o sensoriales a su cargo, a:
a) Consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico durante
el tiempo indispensable para su realización.
b) Reuniones de coordinación de sus centros de educación especial.
c) Consultas de apoyo adicional en el ámbito sociosanitario.
2. Las ausencias de la jornada de trabajo causadas por cualquiera de
los motivos enumerados en el apartado 1 durarán el tiempo indispensable para su realización, y deberán ser justificadas.
Article 46. Permís per defunció
1. Per mort del cònjuge o parella de fet o d’un familiar de primer
grau, per consanguinitat o afinitat, es tindrà dret a un permís de quatre
dies, quan haja passat en la mateixa localitat, i de sis dies quan haja
sigut en una localitat a més de 100 quilòmetres del lloc de residència
del personal.
2. Per mort d’un familiar de segon grau en línia directa o coŀlateral,
per consanguinitat o afinitat, es tindrà dret a un permís de tres dies, quan
haja passat en la mateixa localitat, i de cinc dies quan haja sigut en una
localitat a més de 100 quilòmetres del lloc de residència del personal.
3. Este permís es prendrà en dies hàbils a partir del fet causant.
4. Este permís és compatible i no necessàriament consecutiu amb
el de l’article següent.
Artículo 46. Permiso por fallecimiento
1. Por fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho o de un familiar
de primer grado, por consanguinidad o afinidad, se tendrá derecho a un
permiso de cuatro días, cuando suceda en la misma localidad, y seis días
cuando sea en distinta localidad a más de 100 kilómetros de la localidad
de residencia del personal.
2. Por fallecimiento de un familiar de segundo grado en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, se tendrá derecho a un
permiso de tres días, cuando suceda en la misma localidad, y cinco días
cuando sea en distinta localidad a más de 100 kilómetros de la localidad
de residencia del personal.
3. Este permiso se tomará en días hábiles a partir del hecho causante.
4. Este permiso es compatible y no necesariamente consecutivo con
el del artículo siguiente.
Article 47. Permís per malaltia greu o accident, hospitalització o
intervenció quirúrgica que necessite repòs domiciliari
1. Per malaltia greu del cònjuge o accident, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessite repòs domiciliari
del cònjuge o parella de fet o d’un familiar de primer grau, en línia
directa, per consanguinitat o afinitat, es tindrà dret a un permís de quatre
dies.
Si el fet causant passara a més de 100 quilòmetres de la localitat de
residència del personal, el permís serà de sis dies.
2. Per malaltia greu d’un familiar de segon grau en línia directa o
coŀlateral, per consanguinitat o afinitat, es tindrà dret a un permís de
tres dies.
Si el fet causant passara a més de 100 quilòmetres de la localitat de
residència del personal, el permís serà de 5 dies.
3. Es tindrà dret a este permís cada vegada que s’acredite una nova
situació de gravetat.
4. En el cas que l’hospitalització fóra inferior als dies a què per
malaltia greu es tinguera permís i no hi haguera certificat de gravetat, el
permís es reduirà als dies que efectivament el familiar de l’afectat haja
estat hospitalitzat.
Artículo 47. Permiso por enfermedad grave o accidente, hospitalización
o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario
1. Por enfermedad grave del cónyuge o accidente, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge o pareja de hecho o de un familiar de primer grado,
en línea directa, por consanguinidad o afinidad, se tendrá derecho a un
permiso de cuatro días.
Si el hecho causante ocurriera a más de 100 kilómetros de la localidad de residencia del personal, el permiso será de seis días.
2. Por enfermedad grave de un familiar de segundo grado en línea
directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, se tendrá derecho a
un permiso de tres días.
Si el hecho causante ocurriera a más de 100 kilómetros de la localidad de residencia del personal, el permiso será de cinco días.
3. Se tendrá derecho a este permiso cada vez que se acredite una
nueva situación de gravedad.
4. En el caso de que la hospitalización fuese inferior a los días a que
por enfermedad grave se tiene permiso y no mediase certificado de gravedad, este permiso se reducirá a los días que efectivamente el familiar
del afectado haya estado hospitalizado.
Num. 7384 / 20.10.2014
24952
5. En els supòsits de malaltia greu, hospitalització en institució sanitària o hospitalització domiciliària de llarga duració, els dies de permís
podran utilitzar-se seguits o alterns, a petició del personal.
6. Este permís és compatible i no necessàriament consecutiu amb
el de l’article anterior.
5. En los supuestos de enfermedad grave, hospitalización en institución sanitaria u hospitalización domiciliaria de larga duración, los días
de permiso podrán utilizarse seguidos o alternos, a petición del personal.
6. Este permiso es compatible y no necesariamente consecutivo con
el del artículo anterior.
Article 48. Permís per proves selectives i exàmens
El personal disposarà de permís el dia de l’examen per a concórrer
a proves selectives per a l’ingrés en qualsevol administració pública, a
exàmens finals i a la resta de proves definitives d’aptitud i avaluació en
centres oficials, encara que la realització de l’exercici siga compatible
amb la jornada laboral.
Si es treballara en període nocturn es podrà optar per la nit anterior
o per la posterior al fet causant per a iniciar el permís.
Artículo 48. Permiso por pruebas selectivas y exámenes
El personal dispondrá de permiso el día del examen para concurrir a
pruebas selectivas para el ingreso en cualquier administración pública,
a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación
en centros oficiales, aunque la realización del ejercicio sea compatible
con la jornada laboral.
Si se trabajase en periodo nocturno se podrá optar por la noche anterior o posterior al hecho causante, para iniciar el permiso.
Article 49. Permís per deure inexcusable i per motius derivats de la
conciliació familiar
1. Es tindrà dret al temps indispensable per a complir un deure
inexcusable, de caràcter públic i personal, o per motius de conciliació
laboral.
2. S’entendrà per deure de caràcter públic i personal:
a) Citacions de jutjats, tribunals de justícia, comissaries, o qualsevol
altre organisme oficial.
b) Compliment de deures ciutadans derivats d’una consulta electoral.
c) Assistència a reunions dels òrgans de govern i comissions que
en depenen quan deriven estrictament del càrrec electiu de regidor, o
de diputat.
d) Assistència com a membre a les sessions d’un tribunal de selecció o provisió, amb nomenament de l’autoritat pertinent.
e) Compliment d’obligacions que generen a l’interessat una responsabilitat de tipus civil, social o administrativa.
3. Es tindrà dret pels següents motius derivats de la conciliació
familiar, a:
a) Assistir a les tutories o reunions amb els professors.
b) Fer tràmits previs a l’adopció o acolliment.
Artículo 49. Permiso por deber inexcusable y por motivos derivados
de la conciliación familiar
1. Se tendrá derecho para el cumplimiento de un deber inexcusable,
de carácter público y personal, o por motivos de conciliación laboral al
tiempo indispensable.
2. Se entenderá por deber de carácter público y personal:
a) Citaciones de juzgados, tribunales de justicia, comisarías, o cualquier otro organismo oficial.
b) Cumplimiento de deberes ciudadanos derivados de una consulta
electoral.
c) Asistencia a reuniones de los órganos de gobierno y comisiones
dependientes de los mismos cuando deriven estrictamente del cargo
electivo de concejal/a, así como de diputada o diputado.
d) Asistencia como miembro a las sesiones de un tribunal de selección o provisión, con nombramiento de la autoridad pertinente.
e) Cumplimiento de obligaciones que generen al interesado una
responsabilidad de orden civil, social o administrativa.
3. Se tendrá derecho por los siguientes motivos derivados de la conciliación familiar, para:
a) Asistir a las tutorías o reuniones con los/las profesores/as.
b) Para realizar trámites previos a la adopción, acogimiento.
Article 50. Permisos per funcions representatives
Per a fer funcions sindicals o de representació del personal, en els
termes que es determine.
Artículo 50. Permisos por funciones representativas
Para realizar funciones sindicales o de representación del personal,
en los términos que se determine.
Article 51. Permisos per trasllats de domicili habitual
Per trasllat de domicili, sense canvi de residència, un dia. Quan
comporte canvi de residència, dos dies.
Artículo 51. Permisos por traslados de domicilio habitual
Por traslado de domicilio, sin cambio de residencia un día. Cuando
implique cambio de residencia se ampliará a dos días.
Article 52. Permisos per interrupció de l’embaràs
Per interrupció de l’embaràs, la treballadora tindrà dret a sis dies
naturals i consecutius a partir del fet causant, sempre que no estiga en
situació d’incapacitat temporal.
Artículo 52. Permisos por interrupción del embarazo
En caso de interrupción del embarazo, la trabajadora tendrá derecho
a seis días naturales y consecutivos a partir del hecho causante, siempre
y cuando no se encuentre en situación de incapacidad temporal.
Article 53. Permís per maternitat en cas de part
En el supòsit de part, la duració del permís serà de setze setmanes
ininterrompudes, ampliables en el cas de part múltiple en dos setmanes
més per cada fill a partir del segon. S’incrementarà en dos setmanes més
en cas de naixement de fill amb discapacitat.
El permís se’l distribuirà l’empleada pública sempre que sis setmanes siguen les immediatament posteriors al part.
En el cas de mort de la mare, amb independència que ella fera o no
algun treball, el pare podrà fer ús de tot o, si és el cas, de la part que
quede del permís, computat des de la data del part i sense descomptar la
part que la mare haguera pogut fer servir abans del part.
Artículo 53. Permiso por maternidad en caso de parto
En el supuesto de parto, la duración del permiso será de dieciséis
semanas ininterrumpidas ampliables en el caso de parto múltiple en dos
semanas más por cada hijo a partir del segundo. Se incrementará en dos
semanas más en caso de nacimiento de hijo o hija con discapacidad.
El permiso se distribuirá a opción de la empleada pública siempre
que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que esta
realizara o no algún trabajo, el padre podrá hacer uso de la totalidad o,
en su caso de la parte que le reste del mismo, computado desde la fecha
del parto y sin descontar la parte que la madre hubiera podido disfrutar
antes del parto.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el
caso de que los progenitores trabajen, esta, al iniciarse el período de
descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una
parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al
parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, aunque
en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre,
esta se encuentre en situación de Incapacidad Transitoria
No obstant això, i sense perjuí de les sis setmanes immediates
posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que
els progenitors treballen, ella, en iniciar-se el període de descans per
maternitat, podrà optar perquè el pare dispose d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, de forma
simultània o successiva amb el de la mare, encara que en el moment que
siga efectiva la incorporació al treball de la mare ella estiga en situació
d’incapacitat transitòria.
Num. 7384 / 20.10.2014
24953
En els casos de parts prematurs amb falta de pes i els altres en què
el nounat necessite, per alguna condició clínica, hospitalització després
del part per un període superior a set dies, el període de suspensió s’ampliarà en tants dies com el nadó estiga hospitalitzat, amb un màxim de
tretze setmanes addicionals.
En els casos de part prematur i en els que, per qualsevol altra causa,
el nounat haja de quedar-se hospitalitzat després del part, el permís
podrà computar-se, a instància de la mare o, a falta d’això, de l’altre
progenitor, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’este
còmput les primeres sis setmanes després del part, de descans obligatori
per a la mare. Mentre dure l’hospitalització posterior al part prevista en
este paràgraf, el personal tindrà dret a absentar-se del treball durant dos
hores diàries mentres continue esta situació i amb justificació prèvia,
percebent les retribucions íntegres.
En cas de mort del fill, el permís no es reduirà llevat que ella demanara reincorporar-se una volta acabades les sis setmanes de la mare.
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros
en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización
a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período
de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre
hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier
otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación
del parto, el permiso podrá computarse, a instancia de la madre o, en
su defecto, del otro progenitor a partir de la fecha del alta hospitalaria.
Se excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al
parto, de descanso obligatorio para la madre. Mientras dure la hospitalización posterior al parto prevista en este párrafo, el personal tendrá
derecho a ausentarse durante dos horas diarias en tanto permanezca esta
situación y previa justificación, percibiendo las retribuciones íntegras.
En caso de fallecimiento del hijo o hija, el permiso no se reducirá
salvo que finalizadas las seis semanas de la madre, esta solicitara reincorporarse.
CAPÍTOL VI
Conciliació de la vida laboral i familiar
CAPÍTULO VI
Conciliación de la vida laboral y familiar
Secció I
Sección I
Article 54. Jornada laboral i conciliació
La jornada laboral, adaptada a la normativa vigent, es fixarà d’acord
amb els representants sindicals en la Mesa General de Negociació, on
s’establirà un horari genèric i l’adequació dels horaris especials. En tots
els casos s’establiran criteris que permeten conciliar la prestació del
servici al ciutadà amb la vida familiar.
Artículo 54. Jornada laboral y conciliación
La jornada laboral, con adaptación a la normativa vigente se fijará de acuerdo con los representantes sindicales en el seno de la Mesa
General de Negociación, estableciendo un horario genérico y la respectiva adecuación de los horarios especiales. En todos los casos, se
establecerán criterios que peritan conciliar la prestación del servicio al
ciudadano con la vida familiar.
Para ello la corporación se compromete a revisar las jornadas de trabajo existentes por servicios estudiar las modificaciones que sean posibles
y que garanticen el principio básico establecido en el párrafo anterior.
El tiempo de asistencia a cursos, seminarios o jornadas de formación
organizados por el órgano competente o por las organizaciones sindicales
firmantes del acuerdo administración-sindicatos, en materia de formación
continua, computará como tiempo de y trabajo efectivo a todos los efectos, tanto si tiene lugar dentro de la jornada laboral, como fuera de ella.
Per a això la corporació es compromet a revisar les jornades de treball que hi ha per servicis, i a estudiar les modificacions possibles i que
garantisquen el principi bàsic establit en el paràgraf anterior.
El temps d’assistència a cursos, seminaris o jornades de formació
organitzats per l’òrgan competent o per les organitzacions sindicals que
firmen l’acord administració-sindicats en matèria de formació contínua,
computarà com a temps de treball efectiu a tots els efectes, tant si té lloc
dins de la jornada laboral com fora.
Article 55. Reducció de la jornada per conciliació
S’amplien els supòsits de la reducció de jornada previstos en la normativa vigent en els casos següents:
a) Tindrà dret a una reducció de la jornada amb disminució proporcional de retribucions el personal que per raons de guarda legal tinga a
càrrec algun xiquet o xiqueta de 12 anys o menor o una persona dependent, familiars que necessiten dedicació especial, per raó d’edat, accident o malaltia, que no puguen valdre’s per ells mateixos per declaració
de l’òrgan competent de l’administració sanitària, o una persona amb
discapacitat que no exercisca activitat retribuïda. A estos efectes tindrà
la consideració de familiar el cònjuge o parella de fet.
b) Per a fer efectiva esta protecció o el dret a l’assistència social
integral, tindran dret a una reducció de la jornada amb disminució proporcional de retribucions les empleades públiques víctimes de violència
de gènere, prèvia acreditació de la situació de violència exercida sobre
elles durant el temps que els servicis socials o de salut, segons siga procedent, acrediten. Esta reducció és compatible amb les altres reduccions
previstes en l’acord.
c) El personal que per raó de convivència haja d’atendre directament el cònjuge, la parella de fet o un familiar de primer grau per raó
de malaltia molt greu, o algun disminuït físic, psíquic o sensorial amb
una minusvalidesa igual o superior al 33 %, acreditada per òrgan competent, que tampoc no tinga activitats retribuïdes que superen el salari
mínim interprofessional, o que necessite hospitalització en institució
sanitària o domiciliària, tindrà una reducció de fins al 50 % de la jornada laboral, de caràcter retribuït, durant el termini d’un mes. Este permís
podrà gastar-se de manera acumulada en 15 dies, de manera continuada
o no durant eixe mes. Si hi haguera més d’un beneficiari d’este dret
que fóra personal de la mateixa corporació firmant, podran gastar-lo de
forma parcial, sense que en cap cas, sumant-los, puga excedir el termini
màxim.
Artículo 55. Reducción de la jornada por conciliación
Se amplían los supuestos de la reducción de jornada previstos en la
normativa vigente en los siguientes casos:
a) Tendrá derecho a una reducción de su jornada con disminución
proporcional de retribuciones el personal que por razones de guarda
legal tenga su cargo algún niño o niña de 12 años o menor o una persona
dependiente, familiares que requieran especial dedicación, por razón de
edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismo a declaración del órgano competente de la administración sanitaria o una persona
con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida. A estos efectos
tendrán la consideración de familiar el cónyuge o pareja de hecho.
b) Para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia
social integral, tendrá derecho a una reducción de su jornada con disminución proporcional de retribuciones las empleadas públicas víctimas
de violencia de género, previa acreditación de la situación de violencia
ejercida sobre ellas durante el tiempo que los servicios sociales o de
salud, según proceda acredite. Esta reducción es compatible con las
demás reducciones previstas en el acuerdo.
c) El personal que por razón de convivencia tenga a su cuidado
directo/que deba atender el cuidado del cónyuge, pareja de hecho o de
un familiar de primer grado por razón de enfermedad muy grave la persona dependiente a cargo, algún disminuido físico, psíquico o sensorial
con una minusvalía igual o superior al 33 %, acreditada por órgano
competente, y no desempeñe actividades retribuidas que superen el salario mínimo interprofesional, o que requiera hospitalización en institución sanitaria o domiciliaria, podrá disfrutar de una reducción de hasta
el 50 % de la jornada laboral, de carácter retribuido, durante el plazo
de un mes. Este permiso podrá disfrutarse de manera acumulada en 15
días, a disfrutar de manera continuada o no durante ese mes. Si hubiera
más de un beneficiario de este derecho que fuera personal de la misma
corporación firmante, podrán disfrutarlo de forma parcial, sin que en
ningún caso la suma de los mismos pueda exceder del plazo máximo.
Num. 7384 / 20.10.2014
d) Tindrà dret a una reducció de fins a la mitat de la jornada amb
deducció de retribucions, el personal que per malaltia llarga o crònica
no puga fer la jornada laboral completa, amb la certificació prèvia d’este
extrem per la Unitat de Valoració d’Incapacitats. Esta reducció és compatible amb les altres reduccions.
e) Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra causa
hagen de quedar-se hospitalitzats després del part, el personal tindrà
dret a reduir la jornada de treball fins a un màxim de dos hores, amb la
disminució proporcional de les retribucions.
f) Per necessitat d’atendre un familiar de primer grau, el personal
tindrà dret a demanar una reducció de fins al cinquanta per cent de la
jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i
pel termini màxim d’un mes. Si hi haguera més d’un titular d’este dret
pel mateix fet causant, el temps d’esta reducció es podrà prorratejar
entre ells, sempre amb el respecte del termini màxim d’un mes.
En tots estos casos no hi haurà deducció de retribucions quan la
reducció de la jornada no supere l’hora diària. Esta particularitat no
suposarà en cap cas exempció de fer la jornada de vesprada. En el cas
de guarda legal de xiquets de dotze anys o menys, només es disposarà
de la reducció d’una hora diària sense deducció de retribucions quan
l’òrgan competent de l’administració sanitària acredite que el menor
necessita dedicació especial.
En tots els supòsits li correspon a la persona afectada concretar la
proporció de reducció i l’horari.
El personal haurà d’informar el responsable de la seua unitat administrativa, amb quinze dies d’antelació, de la data en què es reincorporarà a la jornada ordinària.
Article 56. Flexibilitat horària i tipus de jornada per conciliació
Dins del còmput mensual d’hores a treballar i en funció del servici
de què es tracte el personal tindrà major capacitat per a decidir l’horari
laboral propi, dins d’uns marges fixos i d’una major flexibilitat.
S’establirà una franja d’hores fixes de presència obligada i un horari
flexible comprés entre uns marges que facen factible la recuperació de
les hores fins a arribar al còmput mensual establit.
En tot cas es podrà flexibilitzar l’horari fix del personal en els supòsits següents:
a) En un màxim d’una hora per als que tinguen a càrrec persones
grans que requerisquen una dedicació especial dedicació, fills menors
de 12 anys, o xiquets en acolliment preadoptiu o permanent encara que
siga provisional, de l’edat citada, i qui tinga a càrrec persones amb discapacitat o afinitat o persona dependent tutelada per resolució judicial
amb qui convisca.
b) En un màxim de dos hores quan es tracta de famílies monoparentals i, amb caràcter excepcional i per a un temps limitat, amb l’autorització prèvia, per motius relacionats amb l’atenció a la família.
c) En un màxim de dos hores per als que tinguen fills o xiquets en
acolliment preadoptiu o permanent encara que siga provisional, amb
discapacitat, a fi de conciliar els horaris educatius ordinaris d’integració i educació especial, o amb altres centres on estos discapacitats
reben atenció, amb els horaris propis dels llocs de treball. A més podran
absentar-se del treball pel temps indispensable per a assistir a reunions
de coordinació del centre de coordinació especial on reba tractament o
per a acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.
d) El temps necessari i, si és el cas, l’adaptació del torn de treball
per al personal víctima de violència sobre la dona, amb la finalitat de fer
efectiu el dret a l’assistència social integral, pel temps que acrediten els
servicis socials o de salut, segons el que siga procedent.
En el cas del personal subjecte a horaris especials, l’aplicació
d’estes mesures de flexibilitat horària es negociaran en la MGNEP de
manera que es permeta l’adequació individual sense que no s’alteren
substancialment la prestació del servici a la ciutadania ni la carrera professional.
Els permisos de maternitat podran tindre’s en règim de jornada completa o a temps parcial, a soŀlicitud dels empleats i si ho permeten les
necessitats del servici. En el supòsit de part, s’exclouen d’esta possibilitat les sis primeres setmanes de descans obligatori per a la mare.
24954
d) Tendrá derecho a una reducción de hasta la mitad de su jornada
con deducción de retribuciones, el personal que por razón de larga o
crónica enfermedad no pueda realizar su jornada laboral completa, previa certificación de este extremo por la Unidad de Valoración de Incapacidades. Esta reducción es compatible con las restantes reducciones.
e) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra
causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, el personal tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
f) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado,
el personal tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones
de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera
más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos,
respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
En todos estos casos, no generará deducción de retribuciones cuando la reducción de la jornada no supere la hora diaria. Esta particularidad en ningún caso supondrá exención de la realización de la jornada
de tarde. En el caso de guarda legal de niños de doce o menos años,
únicamente se disfrutará la reducción de una hora diaria sin deducción
de retribuciones, cuando se acredite por órgano competente de la administración sanitaria que el menor requiere especial dedicación.
En todos los supuestos le corresponde a la persona afectada concretar la proporción de reducción y el horario.
El personal deberá informar al responsable de su unidad administrativa, con quince días de antelación, de la fecha en que se reincorporará
a su jornada ordinaria.
Artículo 56. Flexibilidad horaria y tipo de jornada por conciliación
Dentro del cómputo mensual de horas a trabajar y en función del
servicio del que se trate el personal tendrá mayor capacidad para decidir
su propio horario laboral, dentro de unos márgenes fijos y una mayor
flexibilidad.
Se establecerá una franja de horas fijas de obligada presencia y un
horario flexible comprendido entre unos márgenes que hagan factible la
recuperación de las horas hasta llegar al cómputo mensual establecido.
En todo caso se podrá flexibilizar el horario fijo del personal en los
siguientes supuestos:
a) En un máximo de una hora para quienes tengan a su cargo personas mayores que requieran una especial dedicación, hijos/as menores
de 12 años, así como niños o niñas en acogimiento tanto preadoptivo
como permanente aunque estos sean provisionales, de dicha edad y
quien tenga a su cargo a personas con discapacidad o afinidad o persona
dependiente tutelada por resolución judicial con quien conviva.
b) En un máximo de dos horas cuando se trata de familias monoparentales y, con carácter excepcional y para un tiempo limitado, previa
autorización, por motivos relacionados con la atención a la familia.
c) En un máximo de dos horas para quienes tengan hijos o hijas, niños
o niñas en acogimiento tanto preadoptivo como permanente aunque estos
sean provisionales, con discapacidad con el fin de conciliar los horarios
educativos ordinarios de integración y educación especial, así como con
otros centros donde estos discapacitados reciban atención, con los propios
horarios de los puestos de trabajo. Además podrán ausentarse del trabajo
por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su
centro de coordinación especial donde se reciba tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario.
d) El tiempo necesario y en su caso la adaptación del turno de trabajo para el personal víctima de violencia sobre la mujer, con la finalidad
de hacer efectivo su derecho a la asistencia social integral, por el tiempo
que acrediten los servicios sociales o de salud, según proceda.
En el caso del personal sujeto a horarios especiales, la aplicación de
estas medidas de flexibilidad horaria se negociarán las fórmulas de su
aplicación en la MGNEP de forma que se permita la adecuación individual de manera que no se vean sustancialmente alteradas la prestación
del servicio a la ciudadanía ni la carrera profesional.
Los permisos de maternidad podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, a solicitud de los empleados/as y
si lo permiten las necesidades del servicio. En el supuesto de parto,
se excluyen de esta posibilidad las seis primeras semanas de descanso
obligatorio para la madre.
Num. 7384 / 20.10.2014
Article 57. Permís en cas d’adopció o acolliment
En els supòsits d’adopció o d’acolliment, preadoptiu o permanent,
encara que siguen provisionals i amb independència de l’edat del menor,
el permís tindrà una duració de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple en dos setmanes més
per cada fill a partir del segon, comptades a l’elecció del personal, o a
partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, o a partir de
la resolució judicial per la qual es constituïx l’adopció. S’incrementarà
en dos setmanes més en cas d’adopció o d’acolliment, preadoptiu o
permanent, encara que siga provisional, de fill amb discapacitat.
En el cas que els dos progenitors treballen, el permís es distribuirà a
opció del personal, i podran disposar-ne de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs.
En els casos d’ús simultani de períodes de descans, la suma no
podrà sobrepassar les setze setmanes previstes en els apartats anteriors
o les que corresponguen en cas de part múltiple.
En els supòsits d’adopció o acolliment internacional, quan siga
necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de
l’adoptat, el permís de maternitat previst podrà iniciar-se fins a quatre
setmanes abans de la resolució per la qual es constituïx l’adopció. Es
tindrà dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de duració, que podrà
fraccionar-se o ser continuat en funció de la tramitació que es necessite
en el país d’origen del menor.
Este permís es tindrà també, en les mateixes condicions, en els
supòsits en què es constituïsca judicialment una tutela sobre menors que
comporte la convivència permanent entre el tutor o tutora i els menors
tutelats.
Amb independència del permís d’adopció internacional, el permís
per adopció o acolliment, preadoptiu o permanent, podrà iniciar-se fins
a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constituïsca l’adopció o la decisió administrativa o judicial d’acolliment.
Els supòsits d’adopció o acolliment, preadoptiu, permanent o simple, previstos en este article, seran els que s’establisquen així en el Codi
Civil o en les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulen.
L’acolliment simple haurà de tindre una duració no inferior a un any.
També s’ampliarà en dos setmanes en els supòsits d’adopció o acolliment de menors amb més de sis anys d’edat que per les seues circumstàncies i experiències personals o que per vindre de l’estranger,
tinguen dificultats especials d’inserció social i familiar degudament
acreditades pels servicis socials competents. El temps transcorregut
durant l’ús d’este permís es computarà com de servici efectiu a tots els
efectes, es garantirà la plenitud de drets econòmics del personal durant
tot el període de duració del permís, i, si és el cas, durant els períodes
posteriors a haver-lo usat, si d’acord amb la normativa aplicable el dret
a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període
d’ús del permís.
En tot cas l’ús d’este permís no impedirà participar en els cursos de
formació que convoque l’administració. Durant el temps de permís, en
tots els supòsits, l’empleat públic podrà participar en els cursos de formació per als empleats de l’Administració local, i serà l’administració
l’encarregada de donar informació dels cursos a este personal.
24955
Artículo 57. Permiso en caso de adopción o acogimiento
En los supuestos de adopción o de acogimiento, preadoptivo o permanente, aunque estos sean provisionales y con independencia de la edad
que tenga el menor, el permiso tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o acogimiento
múltiple en dos semanas más por cada hijo/a a partir del segundo, contadas a la elección del personal, bien a partir de la decisión administrativa
o judicial de acogimiento bien a partir de la resolución judicial por la que
se constituya la adopción. Se incrementará en dos semanas más en caso
de adopción o de acogimiento, preadoptivo o permanente aunque estos
sean provisionales de hijo o hija con discapacidad.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción del personal, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma
de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los
apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto múltiple.
En los supuestos de adopción o acogimiento internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado/a, el permiso de maternidad previsto podrá iniciarse
hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la
adopción. Se tendrá derecho además, a un permiso de hasta dos meses
de duración, que podrá fraccionarse o ser continuado en función de la
tramitación que requiera en el citado país origen del menor.
Este permiso se disfrutará también, en las mismas condiciones, en los
supuestos en los que se constituya judicialmente una tutela sobre menores que conlleve la convivencia permanente entre el tutor o tutora y los
menores tutelados
Con independencia del permiso de adopción internacional, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente,
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por
la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de
acogimiento.
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como
permanente o simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que se regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración
no inferior a un año.
También se ampliará en dos semanas en los supuestos de adopción
o acogimiento de menores con más de seis años de edad que por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero,
tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente
acreditadas por los servicios sociales competentes. El tiempo transcurrido
durante el disfrute de este permiso se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos
del personal y durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su
caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con
la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se
determina en función del periodo de disfrute del permiso.
En todo caso el disfrute de este permiso no impedirá la participación
en los cursos de formación que convoque la Administración. Durante el
disfrute del mismo en todos los supuestos, el empleado y/o empleada
pública podrán participar en los cursos de formación que se convoquen
para los empleados de la Administración local, siendo la administración
la encargada de informar a este personal de los cursos.
Article 58. Permís en cas d’adopció internacional
En els supòsits d’adopció internacional, quan siga necessari el
desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, el
personal tindrà dret a un permís de fins a dos mesos de duració amb la
percepció durant este període de les retribucions bàsiques de conformitat amb l’article 49.b paràgraf 6 de l’EBEP. L’administració pot acordar
complementar-les.
Artículo 58. Permiso en caso de adopción internacional
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el
desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado,
el personal tendrá derecho a disfrutar de un permiso de hasta dos meses
de duración percibiendo durante este periodo las retribuciones básicas de
conformidad con el artículo 49.b párrafo 6 del EBEP pudiéndose acordarse por la administración complementarlas.
Article 59. Permís de paternitat per naixement, adopció o acolliment
Artículo 59. Permiso de paternidad por nacimiento, adopción o acogimiento
Se tendrá derecho a 20 días por nacimiento, adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente aunque estos sean provisionales, de
un hijo o una hija, que disfrutará el otro progenitor a partir de la fecha
del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento
o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. Previa
Es tindrà dret a 20 dies per naixement, adopció o acolliment,
preadoptiu o permanent, encara que siga provisional, d’un fill, que
usarà l’altre progenitor a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial
per la qual es constituïx l’adopció. Si el pare renuncia amb caràcter
Num. 7384 / 20.10.2014
24956
previ a este permís, podrà tindre’l el cònjuge o la parella de fet de
la mare.
En els casos de part prematur i en els que, per qualsevol altra causa,
el nounat haja de quedar-se hospitalitzat a continuació del part, el permís s’iniciarà, a demanda del pare, una vegada que el nounat deixe
d’estar hospitalitzat.
Este permís es tindrà també, en les mateixes condicions, en els
supòsits en què es constituïsca judicialment una tutela sobre menors que
comporte la convivència permanent entre el tutor o tutora i els menors
tutelats.
Este permís és independent de l’ús compartit dels permisos per part,
i per adopció o acolliment, preadoptiu, permanent o simple (art. 49.c
EBEP).
El temps d’ús d’este permís es computarà com de servici efectiu a
tots els efectes, amb plenitud de drets econòmics del personal i durant
tot el període de duració del permís. I, si és el cas, durant els períodes
posteriors a haver-lo usat si, d’acord amb la normativa aplicable, el dret
a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període
de l’ús del permís. (Adequació a l’EBEP.)
renuncia del padre a este permiso podrá disfrutarlo el cónyuge o pareja
de hecho de la madre.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que por cualquier
otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del
parto, el permiso se iniciará, a solicitud del padre, una vez que el neonato
deje de estar hospitalizado.
Este permiso se disfrutara también, en las mismas condiciones, en los
supuestos en los que se constituya judicialmente una tutela sobre menores que conlleve la convivencia permanente entre el tutor o tutora y los
menores tutelados.
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos por parto, y por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como
permanente o simple (art. 49.c EBEP).
El tiempo transcurrido durante el disfrute de este permiso se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la
plenitud de derechos económicos del personal y durante todo el periodo
de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores
al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a
percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo
de disfrute del permiso. (Adecuación al EBEP.)
Article 60. Permís per lactància
El personal, per lactància d’un fill menor de 12 mesos o per acolliment o adopció en el mateix supòsit, tindrà dret a una hora diària
d’absència del treball, que podrà dividir en dos fraccions, per cada fill
menor. Este permís s’incrementarà en la mateixa proporció per part,
adopció o acolliment familiar múltiple. Este dret podrà ser exercit indistintament per qualsevol dels dos progenitors en el cas que els dos treballen.
El personal, per la seua voluntat, podrà substituir este dret per una
reducció de jornada pel mateix temps i amb la mateixa finalitat.
El personal també podrà demanar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumule en jornades completes el temps
corresponent.
Amb renúncia prèvia del pare, el cònjuge o parella de fet de la mare
podrà disposar d’este dret.
Artículo 60. Permiso por lactancia
El personal, por lactancia de un hijo o hija menor de 12 meses o por
acogimiento o adopción en idéntico supuesto, (tendrá derecho a una hora
diaria de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones, por
cada hijo/a menor. Este permiso se incrementará en la misma proporción
por parto, adopción o acogimiento familiar múltiple. Este derecho podrá
ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso
de que ambos trabajen.
El personal, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de jornada por el mismo tiempo y con la misma finalidad.
Igualmente, el personal podrá solicitar la sustitución del tiempo de
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas
el tiempo correspondiente.
Previa renuncia del padre, este derecho podrá disfrutarlo el cónyuge
o pareja de hecho de la madre.
Article 61. Permís per a assistir a tècniques prenatals i de fecundació
assistida
El personal té dret a absentar-se del treball, pel temps indispensable,
per a exàmens prenatals, cursos de tècniques de preparació al part i per a
sotmetre’s a tècniques de fecundació assistida que hagen de realitzar-se
dins de la jornada laboral, amb la justificació prèvia de la necessitat dins
de la jornada de treball.
Artículo 61. Permiso para asistir a técnicas prenatales y de fecundación asistida
El personal tiene derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo
indispensable para la asistencia a la realización de exámenes prenatales
y cursos de técnicas de preparación al parto, así como para someterse a
técnicas de fecundación asistida para su realización y que deban realizarse
dentro de la jornada laboral, previa justificación de la necesidad dentro de
la jornada de trabajo.
Article 62. Manteniment de les condicions de treball després dels permisos de maternitat o paternitat
El personal que haja fet ús del permís per part o maternitat, paternitat i adopció o acolliment tindrà dret, quan haja acabat el període de
permís, a reintegrar-se al lloc de treball en termes i condicions que no
li resulten menys favorables que abans del permís, i a beneficiar-se de
qualsevol millora en les condicions de treball a què haguera pogut tindre
dret durant l’absència.
Cap permís relacionat amb la conciliació personal o familiar suposarà minva en les condicions econòmiques.
Artículo 62. Mantenimiento de las condiciones de trabajo tras los permisos de maternidad o paternidad
El personal que haya hecho uso del permiso por parto o maternidad,
paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado
el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y
condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso,
así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo
a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
Ningún permiso relacionado con la conciliación personal o familiar
supondrá merma en las condiciones económicas.
Article 63. Excedència per atenció de familiars
El personal té dret a un període d’excedència de duració no superior
a tres anys per a atendre cada fill, tant fa que ho siga per naturalesa o per
adopció, o per acolliment permanent o preadoptiu, encara que siguen
provisionals, a comptar de la data del naixement o, si és el cas, de la
resolució judicial o administrativa.
El personal també té dret a un període d’excedència no superior a
tres anys per a atendre el cònjuge o la parella de fet, un familiar a càrrec
seu fins al segon grau inclusivament de consanguinitat o afinitat, o una
persona dependent que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no puga valdre’s per ella mateixa i no tinga una activitat retribuïda.
Artículo 63. Excedencia por cuidado de familiares
El personal tendrá derecho a un período de excedencia de duración no
superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente
o preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha
del nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración
no superior a tres años, el personal para atender al cuidado del cónyuge
o pareja de hecho, de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el
segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, o tenga a su cargo
a una persona dependiente que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe
actividad retribuida.
Num. 7384 / 20.10.2014
24957
Si han passat els tres anys d’excedència per atenció i persistix la
situació que la va causar, el personal té la possibilitat de fer servir la
llicència per malaltia.
El temps d’excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un
nou subjecte causant donara origen a una nova excedència, l’inici d’esta
posarà fi a la que es tenia.
El temps de permanència en esta situació serà computable als efectes de triennis, carrera i drets en el règim de Seguretat Social que s’aplique.
El personal podrà participar en els cursos de formació que convoque
l’entitat local.
El personal tindrà dret a la reserva del lloc de treball mentre dure el
període d’excedència.
En les actuacions i procediments relacionats amb la violència de
gènere es protegirà la intimitat de les víctimes. En especial, les dades
personals, les dels descendents, i les de qualsevol persona que estiga
davall la seua guarda o custòdia.
Si transcurridos los tres años de excedencia por cuidado, persiste la
situación que lo originó, existirá la posibilidad por parte del personal de
disfrutar de la licencia por enfermedad.
El tiempo de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando
un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio
del periodo de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.
El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos
de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea
de aplicación.
El personal podrá participar en los cursos de formación que convoque
la entidad local.
El personal tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo mientras
dure el periodo de excedencia.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de
género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos
personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté
bajo su guarda o custodia.
Secció II
Actuacions relacionades amb la violència sobre la dona
Sección II
Actuaciones relacionadas con la violencia sobre la mujer
Article 64. Intimitat de la víctima de violència
En les actuacions i procediments relacionats amb la violència de
gènere, es protegirà la intimitat de les víctimes, en especial les dades
personals, les dels seus descendents i les de qualsevol persona que estiga davall la seua guarda o custòdia.
Artículo 64. Intimidad víctima de violencia
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de
género, se protegerá la intimidad de las víctimas de género, en especial
sus datos personales, las de sus descendientes y las de cualquier persona
que esté bajo su guarda o custodia.
Article 65. Permís per raó de violència sobre la dona
Les faltes d’assistència de les empleades púbiques víctimes de violència de gènere, totals o parcials, tindran la consideració de justificades
pel temps i en les condicions que determinen els servicis socials d’atenció o de salut, segons el que siga procedent.
La dona víctima de violència de gènere, perquè tinga una protecció
i una assistència social integral efectives, tindrà dret a la reducció de la
jornada amb disminució proporcional de la retribució o la reordenació
del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació
de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball
que siguen aplicables en els termes que per a estos supòsits establisca
l’administració pública competent en cada cas.
Artículo 65. Permiso por razón de violencia sobre la mujer
Las faltas de asistencia de las empleadas púbicas víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas
por el tiempo y en las condiciones en que así se determinen los servicios
sociales de atención o de salud, según proceda.
Asimismo, la mujer víctima de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrá derecho
a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de
ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables en los términos que
para estos supuestos establezca la administración pública competente en
cada caso.
Article 66. Excedència per violència sobre la dona
Les empleades púbiques víctimes de violència de gènere, perquè
tinguen una protecció efectiva o per a fer efectiu el dret a l’assistència
social integral, podran demanar la situació d’excedència sense necessitat d’haver prestat el temps mínim de servicis previst i sense que els
siga aplicable cap termini de permanència. Durant els 6 primers mesos
tindran dret a la reserva del lloc de treball, i els serà computable este
període als efectes d’antiguitat, carrera i drets del règim de Seguretat
Social que se’ls aplica. Quan les actuacions judicials ho exigiren, es
podrà prorrogar per períodes de 3 mesos, fins a un màxim de 18, el
període en què tindran dret a la reserva del lloc de treball, amb idèntics
efectes als assenyalats abans, a fi de garantir l’efectivitat del dret de
protecció de la víctima. Durant els 6 primers mesos d’esta excedència
es percebran les retribucions fixes íntegres i, si és el cas, les prestacions
familiars per fill a càrrec.
Artículo 66. Excedencia por violencia sobre la mujer
Las empleadas púbicas víctimas de violencia de género, para hacer
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán
derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previsto sin que resulte de aplicación
ningún plazo de permanencia en la misma. ¨Durante los 6 primeros meses
tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo, siendo computable
dicho periodo a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de
Seguridad Social que sea de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales
lo exigieran. Se podrá prorrogar por periodos de 3 meses, hasta un máximo de 18, el periodo en el que se tendrá derecho a la reserva del puesto
de trabajo, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de
garantizarla efectividad del derecho de protección de la víctima. Durante
los 6 primeros meses de eta excedencia se percibirán las retribuciones
fijas íntegras, y en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Article 67. Mobilitat per raó de violència sobre la dona
L’empleada pública víctima de violència de gènere, si ho determina
l’òrgan judicial corresponent, podrà, d’acord amb la situació particular
que tinga, demanar el canvi de lloc de treball a una localitat distinta, o
en la mateixa però a unitat administrativa distinta, sempre que siga de
la mateixa categoria o nivell professional.
L’empleada pública víctima de violència de gènere, si es veu obligada a deixar el lloc de treball en la localitat on estava, per a fer efectiva
la seua protecció o el dret a l’assistència social integral tindrà dret al
trasllat a un altre lloc de treball propi del seu cos, escala o categoria
professional d’anàlogues característiques, sense necessitat que es tracte
d’una vacant de necessària cobertura.
Per a això, li facilitaran els procediments per a ocupar un lloc de
treball en una altra localitat per mitjà del sistema o la situació admi-
Artículo 67. Movilidad por razón de por violencia sobre la mujer
La empleada pública víctima de violencia de género, por así determinarlo el órgano judicial correspondiente, podrá, atendiendo a su situación
particular, solicitar cambio de puesto de trabajo en distinta localidad o en
la misma pero en diferente unidad administrativa y siempre que sea de la
misma categoría o nivel profesional.
La empleada pública víctima de violencia de género, que se vean
obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían
prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a
la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de
trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas
características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura.
Para ello, les serán facilitados los procedimientos para ocupar un
puesto de trabajo en otra localidad mediante el sistema o la situación
Num. 7384 / 20.10.2014
24958
nistrativa legal que es preveja a l’efecte. Mentrestant, se solucionarà
amb comissions de servici entre administracions locals amb vacants
sempre que es tracte de la mateixa categoria, o amb dret preferent en
les permutes.
Encara així, en tals supòsits, les corporacions firmants estaran obligades a comunicar-li les vacants ubicades en la mateixa localitat o en
les localitats que la interessada expressament soŀlicite.
El lloc de treball a què opte tindrà caràcter provisional. El treballador podrà tornar al lloc d’origen reservat o exercir el dret preferent cap
al seu lloc provisional.
Este trasllat tindrà consideració de trasllat forçós.
administrativa legal que se prevea al efecto. Mientras tanto se solucionará
con comisiones de servicio entre administraciones locales con vacantes
siempre que se trate de la misma categoría, o derecho preferente en las
permutas.
Aún así, en tales supuestos, las corporaciones firmantes estarán obligadas a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las
localidades que la interesada expresamente solicite.
El puesto de trabajo al que opte tendrá carácter provisional, pudiendo
el trabajador volver al puesto de origen reservado o bien ejercer el derecho preferente hacia su puesto provisional
Este traslado tendrá consideración de traslado forzoso.
Capítol VII
Estabilitat de l’ocupació en les externalitzacions de servicis
Capítulo VII
Estabilidad del empleo en las externalizaciones de servicios
Article 68. Extensió del principi de subrogació
L’administració i els interlocutors socials que firmen este acord
marc determinaran, amb caràcter previ a l’inici dels expedients de contractació administrativa, els sectors de servicis públics estables i permanents als quals s’estendrà l’aplicació del principi de subrogació, en
absència de regulació expressa en els convenis coŀlectius respectius.
Quan la gestió de servicis públics es trasllade d’uns ens a altres dins
del sector públic, o s’encomane a l’empresa privada, es garantirà en
tots els casos l’estabilitat en l’ocupació dels treballadors afectats en els
termes establits en este document.
Artículo 68. Extensión del principio de subrogación
La administración y los interlocutores sociales firmantes del presente
acuerdo marco, determinarán con carácter previo al inicio de los expedientes de contratación administrativa, los sectores de servicios públicos
estables y permanentes, a los que se extenderá la aplicación del principio
de subrogación, en ausencia de regulación expresa en los respectivos convenios colectivos.
La cláusula subrogatoria solo podrá operar en aquellos supuestos en
los que ya existan trabajadores prestando servicios en la actividad de que
se trate, en virtud de adjudicación anterior y se trate, por tanto de un servicio que exija continuidad en la prestación.
No podrá invocarse la cláusula subrogatoria cuando se trate de una
primera adjudicación de servicios.
La subrogación empresarial implicará que el nuevo empresario se
haga cargo de todos los trabajadores adscritos al servicio de que se trate,
siempre que tuvieran una antigüedad mínima de cuatro meses, respetando los derechos económicos y laborales que tuvieran adquiridos dichos
trabajadores con anterioridad a la subrogación.
En todo caso, y para el supuesto de que se haya acordado que no
opere la cláusula de subrogación, en los pliegos de condiciones administrativas que vayan a regir la adjudicación de contratos de gestión de
servicios –excepto por el procedimiento de subasta– se establecerá que
uno de los elementos de valoración, además de la propuesta económica,
será el grado de asunción por la nueva empresa de los trabajadores que la
anterior empresa tenía afectos al servicio objeto de nueva contratación.
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en este punto las
empresas adjudicatarias deberán informar mensualmente a la entidad contratante sobre la identidad de las personas que materialmente prestan el
servicio objeto de adjudicación así como de su categoría laboral, jornada
y retribuciones. En el plazo de un mes contado a partir de la denuncia
del contrato y, en todo caso, con treinta días de anticipación a la fecha
de finalización del mismo, las empresas adjudicatarias deberán informar
a la administración correspondiente del número de trabajadores que se
mantendrán afectos a la actividad objeto del contrato y de aquellos otros
que la empresa dedicará a otras actividades.
Cuando la gestión de servicios públicos se traslade de unos entes a
otros dentro del sector público, o se encomiende a la empresa privada, se
garantizará, en todos los casos, la estabilidad en el empleo de los trabajadores afectados, en los términos establecidos en el presente documento.
Article 69. Criteris d’adjudicació de contracte de gestió
En els procediments administratius d’adjudicació dels contractes
de gestió de servicis es procurarà tindre en compte, a més del creixement en l’estabilitat en l’ocupació dels treballadors de les empreses
concursants, la seua classificació com a empresa d’economia social i
el seu respecte a les normes de seguretat en el treball i de protecció del
medi ambient. I que, si no tenen conveni coŀlectiu, s’acosten tant com
siga possible a uns nivells retributius que garantisquen a la plantilla
una vegada i mitja el salari mínim interprofessional, a través del barem
corresponent.
Amb esta finalitat, els plecs de condicions podran exigir a l’empresa
adjudicatària informes sobre prevenció de riscos laborals emesos per
l’autoritat competent en matèria de salut laboral.
Artículo 69. Criterios de adjudicación de contrato de gestión.
En los procedimientos administrativos de adjudicación de los contratos de gestión de servicios se procurará tener en cuenta, además del
crecimiento en la estabilidad en el empleo de los trabajadores de las
empresas concursantes, su clasificación como empresa de economía
social, su respeto a las normas de seguridad en el trabajo y de protección
del medio ambiente y, cuando no exista convenio colectivo, se aproximen lo más posible los niveles retributivos que garantice a su plantilla
a una vez y media el salario mínimo interprofesional, estableciendo el
oportuno baremo.
Con esa finalidad los pliegos de condiciones podrán exigir a la empresa adjudicataria informes sobre prevención de riesgos laborales emitidos
por la autoridad competente en materia de salud laboral.
La clàusula subrogatòria només podrà operar en els supòsits en què
ja hi haja treballadors prestant servicis en l’activitat que es tracte en
virtut d’adjudicació anterior, i es tracte, en conseqüència, d’un servici
que exigisca continuïtat en la prestació.
No podrà invocar-se la clàusula subrogatòria quan es tracte d’una
primera adjudicació de servicis.
La subrogació empresarial implicarà que el nou empresari es faça
càrrec de tots els treballadors adscrits al servici en qüestió, sempre que
tingueren una antiguitat mínima de quatre mesos, amb el respecte dels
drets econòmics i laborals que tingueren adquirits estos treballadors
abans de la subrogació.
En tot cas, i per al supòsit que s’haja acordat que no opere la clàusula de subrogació, en els plecs de condicions administratives que hagen
de regir l’adjudicació de contractes de gestió de servicis –excepte pel
procediment de subhasta–, s’establirà que un dels elements de valoració,
a més de la proposta econòmica, serà el grau d’assumpció per la nova
empresa dels treballadors que l’empresa anterior tenia afectes al servici
objecte de nova contractació.
Per a complir este punt les empreses adjudicatàries hauran d’informar mensualment l’entitat contractant sobre la identitat de les persones que materialment presten el servici objecte d’adjudicació, i de la
categoria laboral, la jornada i les retribucions que tenen. En el termini
d’un mes comptat a partir de la denúncia del contracte i, en tot cas, amb
trenta dies d’anticipació a la data en què acabe, les empreses adjudicatàries hauran d’informar l’administració corresponent del nombre de
treballadors que es mantindran afectes a l’activitat objecte del contracte
i dels que l’empresa dedicarà a altres activitats.
Num. 7384 / 20.10.2014
24959
Article 70. Exercici dels servicis adjudicats
Les empreses adjudicatàries del servici de què es tracte es comprometran a no subcontractar amb tercers la realització de l’activitat adjudicada, ni tampoc a utilitzar empreses de treball temporal per a resoldre
les seues necessitats laborals en relació amb el servici adjudicat, excepte
en casos excepcionals, degudament justificats, que es comunicaran prèviament a la representació legal dels treballadors.
Artículo 70. Ejercicio de los servicios adjudicados
Las empresas adjudicatarias del servicio de que se trate se comprometerán a no subcontratar con terceros la realización de la actividad adjudicada, ni tampoco a utilizar empresas de trabajo temporal para resolver sus
necesidades laborales en relación con el servicio adjudicado, salvo casos
excepcionales, debidamente justificados, que se comunicarán previamente a la representación legal de los trabajadores.
Article 71. Manteniment dels servicis
En el marc de la negociació coŀlectiva, els sindicats que firmen i
l’administració podran establir les condicions en què siga possible que
els servicis prestats per mitjà de contracte de gestió de servicis puguen
passar a ser prestats pel sector públic, sempre amb la garantia, en qualsevol cas, del manteniment del servici públic.
Artículo 71. Mantenimiento de los servicios
En el marco de la negociación colectiva los sindicatos firmantes y la
administración, podrán establecer las condiciones en que sea posible que
los servicios prestados mediante contrato de gestión de servicios puedan
pasar a ser prestados por el sector público, garantizando en todo caso el
mantenimiento del servicio público.
Article 72. Còmput jornada setmanal
En els plecs de condicions de les contractes de servicis que faça
qualsevol entitat local es recomanarà a l’empresa adjudicatària la conveniència de no fer contractes inferiors a 20 hores setmanals.
Artículo 72. Computo jornada semanal
En los pliegos de condiciones de las contratas de servicios que se
efectúen desde cualquier entidad local se recomendará a la empresa adjudicataria la conveniencia de no realizar contratos inferiores a 20 horas
semanales.
Article 73. Observatori de la qualitat dels servicis
A fi de potenciar la qualitat dels servicis públics prestats indirectament, es constituirà dins de la FVMP, amb representació dels agents
socials que firmen, un Observatori de la Qualitat dels servicis prestats
indirectament per empreses privades, d’acord amb la normativa reguladora d’estos programes.
Artículo 73. Observatorio de la calidad de los servicios
Con el fin de potenciar la calidad de los servicios públicos prestados
indirectamente se constituirá dentro de la FVMP, con representación de
los agentes sociales firmantes un Observatorio de la Calidad de los servicios prestados indirectamente por empresas privadas, de acuerdo con la
normativa reguladora de estos programas.
Article 74. Selecció en la formació ocupacional
Per als programes d’escoles taller, cases d’ofici, tallers d’ocupació i
la resta de projectes de formació ocupacional, en la selecció de personal
es respectaran els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En les
comissions mixtes de selecció estaran els sindicats més representatius
amb veu i vot.
Les condicions de treball i retribucions per al personal tècnic,
docent i auxiliar seran les establides en el conveni o acord que s’aplique al personal de l’entitat local promotora, en llocs de treball idèntics
o pareguts.
Artículo 74. Selección en la formación ocupacional
Dentro de los programas de escuelas taller, casas de oficio, talleres de
empleo y demás proyectos de formación ocupacional, en la selección de
personal para estos programas se respetarán los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, siendo parte en las comisiones mixtas de
selección los sindicatos más representativos con voz y voto.
Las condiciones de trabajo y retribuciones para el personal técnico,
docente y auxiliar, serán las establecidas en el convenio o acuerdo que sea
de aplicación al personal de la Entidad Local promotora, en idénticos o
parecidos puestos de trabajo.
Capítol VIII
Participació i drets sindicals
Capítulo VIII
Participación y derechos sindicales
Article 75. Disponibilitat d’hores sindicals
Respecte a participació i drets sindicals, en les administracions
locals s’aplicarà la Llei Orgànica de Llibertat Sindical. En l’àmbit de
cada entitat local s’establiran bosses d’hores sindicals de caràcter mensual, de manera que el crèdit horari dels representants del mateix sindicat puga ser utilitzat indistintament per qualsevol d’ells en els termes
establits en la legislació vigent que s’aplique.
Artículo 75. Disponibilidad de horas sindicales
En lo referido a participación y derechos sindicales, en las administraciones locales serán de aplicación los regulados en la Ley Orgánica
de Libertad Sindical. En el ámbito de cada entidad local se establecerán
bolsas de horas sindicales de carácter mensual, de modo que el crédito
horario de los representantes de un mismo sindicato pueda ser utilizado
indistintamente por cualquiera de ellos, en los términos establecidos en la
legislación vigente que le sea de aplicación.
Article 76. Disponibilitat de personal
Per l’extensió geogràfica i la dispersió a què ja hem fet referència
en altres apartats, cal articular un mecanisme que permeta a les organitzacions sindicals que firmen disposar de personal per a potenciar,
estendre i controlar l’aplicació de l’acord. Per a fer-ho, les parts que
firmen buscaran en els tres mesos següents a la signatura d’este acord
les formules que permeten l’acumulació d’hores sindicals i el suport
financer que ajude a posar en marxa els objectius citats.
Artículo 76. Disponibilidad de personal
Dada la extensión geográfica y la dispersión existente a la que ya
hemos hecho referencia en otros apartados, se hace necesario articular
un mecanismo que permita a las organizaciones sindicales firmantes
disponer de personal para potenciar, extender y controlar la aplicación
del acuerdo, para lo cual las partes firmantes buscarán dentro de los tres
meses siguientes a la firma del presente acuerdo las formulas que posibiliten, la acumulación de horas sindicales, y el apoyo financiero que ayude
a poner en marcha dichos objetivos.
Se fijará un número de empleados/as con dedicación completa a las
labores sindicales a adjudicar a cada una de las organizaciones firmantes,
en función de los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones sindicales de los empleados públicos en el ámbito de aplicación del
presente acuerdo marco.
Asimismo, a fin de coadyuvar a la dotación de medios personales para
el más eficaz desarrollo de las tareas sindicales y facilitar la coordinación
entre las administraciones locales y los Sindicatos representativos a nivel
estatal o de comunidad autónoma, los empleados de las distintas administra-
Es fixarà un nombre d’empleats amb dedicació completa a les
labors sindicals a cada una de les organitzacions que firmen, en funció
dels resultats que hagen tingut en les últimes eleccions sindicals dels
empleats públics en l’àmbit d’aplicació d’este acord marc.
També, a fi de dotar de mitjans personals els sindicats i facilitar la
coordinació entre les administracions locals i els sindicats representatius
estatals o de comunitat autònoma, els empleats de les distintes administracions locals i dels seus organismes autònoms que tenen càrrecs en
Num. 7384 / 20.10.2014
24960
comissions o comités executius autonòmics o nacionals a través dels
congressos respectius o pel procediment fixat en els estatuts de cada
organització sindical, els serà d’aplicació la reserva del lloc de treball
mentre estiguen en el càrrec sindical, com diu l’article 9 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical. En tot cas, l’alcalde podrà donar permisos
sindicals de caràcter institucional.
ciones locales, así como de sus organismos autónomos que ostenten cargos
en comisiones o comités ejecutivos a nivel, autonómico o nacional por los
congresos respectivos o el procedimiento fijado en los Estatutos de cada
organización sindical, les será de aplicación la reserva del puesto de trabajo
mientras permanezcan en su cargo sindical, tal y como dispone el artículo
9 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. En todo caso, el Alcalde podrá
conceder permisos sindicales de carácter institucional.
Article 77. Seccions sindicals
Les corporacions locals i els organismes autònoms amb una xifra
d’empleats entre 100 i 250, on hi haja seccions sindicals legalment
constituïdes sempre que siguen representatives en l’àmbit de l’entitat
local, sense perjuí del que establixen els respectius convenis o acords,
podran designar delegat sindical amb les mateixes garanties i drets, a
tots els efectes, que els delegats de personal, juntes i comités.
Artículo 77. Secciones sindicales
En las corporaciones locales y organismos autónomos cuyo número
de empleados esté comprendido entre los 100 y 250, donde existan secciones sindicales legalmente constituidas siempre que sean representativas en el ámbito de la entidad local, sin perjuicio de lo establecido en los
Respectivos convenios o acuerdos, podrán designar delegado sindical con
las mismas garantías y derechos a todos los efectos, que los delegados de
personal, juntas y comités.
Capítol IX
Ajudes socials
Capítulo IX
Ayudas sociales
Article 78. Fons per a l’acció social
Quan la normativa en vigor ho permeta, les administracions locals
i entitats locals de la Comunitat Valenciana es comprometen a incloure
en els seus pressupostos una quantitat no inferior al 0,5 per cent de la
massa salarial total dels seus empleats públics per a programes d’acció
social per als seus treballadors.
La FVMP i els sindicats que firmen este acord establiran les condicions per a accedir a plans agrupats de pensions del sistema d’ocupació,
que seran la destinació principal dels fons d’acció social generats per la
inclusió del 0,5 per cent de la massa salarial.
Artículo 78. Fondos para la acción social
Cuando la normativa en vigor lo permita, las administraciones locales
y entidades locales de la Comunidad Valenciana se comprometen a incluir
en sus presupuestos una cantidad no inferior al 0,5 por ciento de la masa
salarial total de sus empleados públicos destinada a programas de acción
social para sus trabajadores.
La FVMP junto con los sindicatos firmantes del presente acuerdo
establecerán las condiciones para acceder a planes agrupados de pensiones del sistema de empleo, que serán el elemento principal al que se
destinen los fondos de acción social generados por la inclusión del 0,5 por
ciento de la masa salarial.
En aquellas corporaciones que por acuerdos o convenios tuvieran
establecido un sistema diferente de distribución de la acción social,
podrán incorporarlo a los planes de pensiones agrupados, mantener su
propio sistema o llegar a un sistema mixto, todo ello respetando plenamente la autonomía local y el derecho a la negociación colectiva.
Les corporacions que per acords o convenis tinguen establit un sistema diferent de distribució de l’acció social, podran incorporar-lo als
plans de pensions agrupats, mantindre’n un de propi, o arribar a un
sistema mixt, amb respecte ple a l’autonomia local i al dret a la negociació coŀlectiva.
El treballador tornarà les quantitats prestades en el període de dotze
a vint-i-quatre mesos següents a la concessió del préstec, o en menys
temps, a tria del treballador, per mitjà de la detracció mensual de la part
alíquota corresponent.
Artículo 79. Anticipos reintegrables
Los empleados públicos tendrán derecho, para los casos de necesidad justificada, a un préstamo sin interés de hasta tres mensualidades de
sus retribuciones, siendo la concesión de dicho préstamo otorgada por el
alcalde/esa.
Las cantidades prestadas se reintegrarán por el trabajador en el periodo de doce a veinticuatro meses siguientes a la concesión del préstamo
o en otro periodo menor a elección del trabajador mediante la detracción
mensual de la parte alícuota correspondiente.
ANNEX I
ANEXO I
Retribucions
Retribuciones
Apartat u. Règim de retribucions
1. Al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’este acord se li aplicarà el sistema retributiu previst en la Llei de la Funció Pública Valenciana per als funcionaris o la normativa que la substituïsca, segons la
classificació establida en la relació de llocs de treball o en un instrument
semblant.
2. Les retribucions bàsiques i les complementàries fixades per a
cada grup, subgrup i agrupació professional del personal laboral, i les
referides a torns, festius, nocturnitat i jornada partida, seran les mateixes
que les establides per als llocs semblants ocupats per funcionaris.
Apartado Uno. Régimen de retribuciones
1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de este acuerdo le
será de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley de la Función
Pública Valenciana para los funcionarios o la normativa que sustituya a
aquella, según la clasificación establecida en la relación de puestos de
trabajo o instrumento similar.
2. Para el personal laboral, las retribuciones básicas y las complementarias fijadas para cada grupo, subgrupo y agrupación profesional,
así como las referidas a situaciones de turnicidad, festividad, nocturnidad
y jornada partida, serán las mismas que las establecidas para los puestos
similares ocupados por funcionarios.
3. El incremento salarial anual será el que marque la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.
4. El personal de las entidades locales, no podrá participar de tributos
o ingresos de la Administración local como contraprestación de ningún
servicio.
Article 79. Bestretes reintegrables
Els empleats públics tindran dret, per als casos de necessitat justificada, a un préstec sense interés de fins a tres mensualitats de les seues
retribucions. La concessió del préstec l’atorgarà l’alcalde.
3. L’increment salarial anual el marcarà la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a cada any.
4. El personal de les entitats locals no podrà participar de tributs o
ingressos de l’Administració local com a contraprestació per cap servici.
Num. 7384 / 20.10.2014
24961
Apartat dos. Manteniment del poder adquisitiu
En el supòsit que l’Administració de l’estat o de la Generalitat
Valenciana compense la pèrdua de poder adquisitiu del seu personal
per la desviació de l’IPC, la compensació es pagarà també al personal
de l’entitat local.
Fons de millora i compensació: si l’Administració de l’estat o la
Generalitat Valenciana crea un fons addicional per a la revisió de les
retribucions dels seus empleats, l’entitat local en crearà un de semblant,
la distribució retributiva del qual serà negociada en la MGNEP de la
mateixa entitat.
Apartado dos. Mantenimiento del poder adquisitivo
En los supuestos, que la Administración del Estado o de la Generalitat
Valenciana compense la pérdida de poder adquisitivo de su personal por
la desviación del IPC, dicha compensación se abonará también al personal
de la entidad local.
Fondos de mejora y compensación: en el caso que la Administración
del Estado o la Generalitat Valenciana creen un fondo adicional destinado a la revisión de las retribuciones de sus empleados la entidad local
creara un fondo similar cuya distribución retributiva será negociada en la
MGNEP de la propia entidad.
Apartat tres. Rebut de salari
La liquidació o pagament del salari es farà puntualment i de manera
documentada abans del final del mes. El personal tindrà dret a percebre, sense arribar al dia assenyalat per al pagament, salari a compte del
treball ja fet.
La documentació del salari es farà per mitjà de l’entrega al treballador i a la treballadora d’un rebut individualitzat justificatiu del pagament. En el rebut dels salaris es farà constar clarament:
– Nom, DNI, grup, subgrup i categoria, relació jurídica, nivell o
grau consolidat, data d’alta, nombre de triennis reconeguts, número de
la Seguretat Social, grup de cotització i número de registre personal.
– Nom de l’entitat local, nom del centre i domicili, número de la
Seguretat Social de l’empresa i número i nom del lloc de treball que
s’exercix.
– Dia, període de pagament i total dels dies retribuïts.
– Tots i cada un dels conceptes pels quals s’efectua una retenció o
deducció d’havers, percentatge i quantia.
– Total del salari brut, total de retencions i total de salari net.
– Data d’abonament o, si és el cas, dades de l'adreça bancària.
El model de rebut de salari, en el que no disposa este article, i les
seues possibles modificacions, haurà de ser negociat en la MGNEP de
l’entitat local.
Apartado tres. Recibo de salario
La liquidación o pago del salario se efectuará puntualmente y documentado antes de la finalización del mes. El personal tendrá derecho a
percibir sin que llegue el día señalado para el pago, salario a cuenta del
trabajo ya realizado.
La documentación del salario se realizará mediante la entrega al
trabajador y trabajadora de un recibo individualizado justificativo de su
abono. En el recibo de los salarios se hará constar claramente:
– Nombre, DNI, grupo, subgrupo y categoría, relación jurídica, nivel
o grado consolidado, Fecha de alta, número de trienios reconocidos,
número de la Seguridad Social, Grupo de cotización y número de registro
personal.
– Nombre de la entidad local, nombre del centro y domicilio, número
de la Seguridad Social de la empresa y número y nombre del puesto de
trabajo que se desempeña.
– Día, periodo de pago y total de los días retribuidos.
– Todos y cada uno de los conceptos por los cuales se efectúa una
retención o deducción de haberes, porcentaje y cuantía.
– Total del salario bruto, total de retenciones y total de salario neto.
– Fecha de abono o, en su caso, datos del domicilio bancario.
El modelo de recibo de salario en lo no dispuesto en este artículo y
sus posibles modificaciones habrá de ser negociado en la MGNEP de la
entidad local.
Estructura de les retribucions
Estructura de las retribuciones
Apartat u. Retribucions bàsiques
A-1. Sou base. Serà el que corresponga a cada un dels grups o subgrups de classificació que determine la normativa vigent en matèria de
retribucions per al personal funcionari de les diferents categories. La
quantia serà la que anualment vinga reflectida en la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.
A-2. Triennis. Serà una quantitat igual para cada un dels grups de
classificació per cada tres anys de servicis efectius prestats indistintament en qualsevol administració pública, siga de forma continuada o
amb períodes d’interrupció de contractes superiors a un mes natural. Es
pagaran també al personal temporal.
Les quantitats percebudes en concepte de triennis per als grups o
subgrups de classificació seran les establides en la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat. Es percebran d’acord amb la seua situació el dia 1
del mes següent en què es perfeccionen.
Quadro de retribucions establides per Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat per a 2010 modificades pel RDL 8/2010 d’aplicació a partir
de la nòmina de juny.
Apartado uno. Retribuciones básicas
A-1. Sueldo base. Será el que corresponda a cada uno de los grupos
o subgrupos de clasificación que se determinan en, la normativa vigente
en materia de retribuciones para el personal funcionario de las diferentes
categorías. Su cuantía será la que anualmente venga reflejada en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
A-2. Trienios. Será una cantidad igual para cada uno de los grupos
de clasificación por cada tres años de servicios efectivos prestados indistintamente en cualquier Administración Pública, sea de forma continuada
o con periodos de interrupción de contratos superiores a un mes natural,
abonándose también al personal temporal.
Las cantidades percibidas en concepto de trienios para los diferentes
grupos o subgrupos de clasificación, serán las establecidas en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Se percibirán de acuerdo a su situación el día 1 del mes siguiente en que se perfeccionen.
Cuadro de retribuciones establecidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 modificadas por el RDL 8/2010 de aplicación
a partir de la nómina de junio.
Grup
A1
A2
B
C1
C2
AA.PP.
Sou base
Imp. mes
1.109,05
958,98
838,27
720,02
599,25
548,47
Triennis
Imp. mes
42,65
34,77
30,52
26,31
17,90
13,47
Apartat dos. Retribucions complementàries
L’EBEP establix que les retribucions complementàries del personal
funcionari de les administracions públiques es definiran en la llei autonòmica de desplegament. Per això i amb l’objectiu de continuar amb un
sistema retributiu homogeni per a tot el personal de l’entitat local, les
Grupo
A1
A2
B
C1
C2
AA.PP.
Sueldo base
Imp. mes
1.109,05
958,98
838,27
720,02
599,25
548,47
Trienios
Imp. mes
42,65
34,77
30,52
26,31
17,90
13,47
Apartado Dos. Retribuciones complementarias
Tal como establece el EBEP las retribuciones complementarias del
personal funcionario de las administraciones públicas se definirán en la
Ley Autonómica de desarrollo, por ello y con el objetivo de continuar
con un sistema retributivo homogéneo para todo el personal de la entidad
Num. 7384 / 20.10.2014
24962
quanties i estructura de les retribucions complementàries s’adaptaran a
la nova normativa tal com s’establix per al procés d’adaptació de classificació dels llocs.
D’esta manera, en el termini màxim de tres mesos des de la publicació de la nova Llei de Funció Pública Valenciana en desplegament de
l’EBEP s’iniciarà la negociació de les retribucions complementàries a
aplicar. La negociació haurà de ser finalitzada l’any pressupostari en
què s’inicie o com a màxim en el primer trimestre de l’immediat posterior.
Fins que no siga publicada la nova normativa es percebran les
següents retribucions complementàries:
Complement de destinació. Serà el corresponent al nivell assignat al
lloc de treball que s’exercisca. Els intervals dels complements de destinació per a cada grup de titulació seran els establits en cada moment per
la Generalitat Valenciana per mitjà de norma legal o d’acord al respecte,
i que actualment són:
Agrupacions professionals, nivell mínim 10, nivell màxim 14
Subgrup C2 nivell mínim 12, nivell màxim 18
Subgrup C1 nivell mínim 14, nivell màxim 22
Subgrup A2 nivell mínim 16, nivell màxim 26
Subgrup A1 nivell mínim 20, nivell màxim 30
local las cuantías y estructura de las retribuciones complementarias se
adaptarán a la nueva normativa tal como se establece para el proceso de
adaptación de clasificación de los puestos.
De esta forma, en el plazo máximo de tres meses desde la publicación
de la nueva Ley de Función Pública Valenciana en desarrollo del EBEP,
se iniciará la negociación de las retribuciones complementarias a aplicar. Esta negociación deberá ser finalizada en el año presupuestario en
que se inicie o como máximo en el primer trimestre del inmediatamente
posterior.
En tanto no sea publicada la nueva normativa se percibirán las
siguientes retribuciones complementarias:
Complemento de destino. Será el correspondiente al nivel asignado al
puesto de trabajo que se desempeñe. Los intervalos de los complementos
de destino para cada grupo de titulación, serán los establecidos en cada
momento por la Generalitat Valenciana mediante norma legal o acuerdo
al respecto y que actualmente son:
Agrupaciones profesionales, nivel mínimo 10, nivel máximo 14
Subgrupo C2 nivel mínimo 12, nivel máximo 18
Subgrupo C1 nivel mínimo 14, nivel máximo 22
Subgrupo A2 nivel mínimo 16, nivel máximo 26
Subgrupo A1 nivel mínimo 20, nivel máximo 30
En el cas que els intervals de nivells els modificara la Generalitat
Valenciana, si estos establiren uns nivells mínims superiors als de la
taula exposada s’aplicaran al personal d’esta entitat local de forma automàtica en la primera nòmina següent a la modificació.
En el supuesto de que los intervalos de niveles fueran modificados
por la Generalitat Valenciana, si estos establecieran unos niveles mínimos superiores a los de la tabla expuesta se aplicarán al personal de esta
entidad local de forma automática en la primera nómina siguiente a su
modificación.
Complemento específico. Es el complemento destinado a retribuir las
condiciones particulares de los puestos de trabajo. La valoración de las
mismas podrá tomar como referencia los siguientes conceptos:
– Responsabilidad: especial responsabilidad o mando.
– Especial dificultad técnica.
– Incompatibilidad: la prevista legalmente.
– Dedicación: cuando se esté localizable o se requiera para prestar
servicio urgente o extraordinario.
– Turnicidad: turnos rotativos en mañana y/o tarde y/o noche alternativamente.
– Festividad: Jornada entre las 00.00 y las 24.00 horas en festivos o
domingos.
– Nocturnidad: jornada entre las 22.00 y las 08.00 horas.
– Jornada partida.
– Plena dedicación: jornada de 37,5 horas.
– Atención al público continuada
– Manejo de monetario
– Peligrosidad, penosidad y toxicidad detectadas por el comité de
seguridad y salud o por el servicio de prevención según la normativa
laboral de Seguridad y Salud Laboral.
Las cuantías económicas que se establezcan para cada uno de los
conceptos anteriores que integran el complemento específico, serán las
mismas para todo el personal acogido al presente acuerdo con independencia del tipo de relación contractual con el mismo.
La retribución de cuantías por los conceptos de turnicidad, nocturnidad, festividad y jornada partida son compatibles entre sí.
La percepción de los componentes de este complemento dependerá
del puesto que tenga asignado el trabajador o trabajadora según la relación
de puestos de trabajo o instrumento organizativo similar aprobada por la
Entidad Local.
En tanto en cuanto se desarrolla la catalogación y valoración de los
puestos de trabajo, se garantizará la retribución como mínimo de las cuantías fijadas inicialmente en el 1r. acuerdo marco 2004-2007 y que para
2008 se fijaron en el cuadro adjunto y que serán actualizadas por acuerdo
cada año:
Complemento específico mínimo mensual que se propone aplicar a
cada grupo y que representa el incentivo mínimo perceptible con carácter
básico.
Complement específic. És el complement destinat a retribuir les
condicions particulars dels llocs de treball. La valoració d’estes condicions podran prendre de referència els conceptes següents:
– Responsabilitat: especial responsabilitat o comandament.
– Especial dificultat tècnica.
– Incompatibilitat: la prevista legalment.
– Dedicació: quan s’estiga localitzable o es requerisca per a prestar
servici urgent o extraordinari.
– Torns: rotatius en matí i/o vesprada i/o nit alternativament.
– Festivitat: jornada entre les 00.00 i les 24.00 hores en festius o
diumenges.
– Nocturnitat: jornada entre les 22.00 i les 08.00 hores.
– Jornada partida.
– Plena dedicació: jornada de 37,5 hores.
– Atenció al públic continuada
– Maneig de monetari
– Perillositat, faena penosa i toxicitat detectades pel comité de seguretat i salut o pel servici de prevenció segons la normativa laboral de
Seguretat i Salut Laboral.
Les quanties econòmiques que s’establisquen para cada un dels conceptes anteriors que integren el complement específic, seran les mateixes per a tot el personal acollit a este acord amb independència del seu
tipus de relació contractual.
La retribució de quanties pels conceptes de torns, nocturnitat, festivitat i jornada partida són compatibles entre si.
La percepció dels components d’este complement dependrà del lloc
que tinga assignat el treballador segons la relació de llocs de treball o
instrument organitzatiu semblant aprovat per l’entitat local.
Mentre no estiga acabada la catalogació i la valoració dels llocs de
treball, es garantirà la retribució, com a mínim, de les quanties fixades
inicialment en el 1r acord marc 2004-2007, que per a 2008 es van fixar
en el quadro adjunt i que seran actualitzades per acord cada any:
Complement específic mínim mensual que es proposa aplicar a cada
grup i que representa l’incentiu mínim perceptible amb caràcter bàsic.
Espec
A1
A2
C1
C2
AA.PP.
Imp. mes
561,84
417,73
372,51
321,26
301,45
Espec
A1
A2
C1
C2
AA.PP.
Imp. mes
561,84
417,73
372,51
321,26
301,45
Num. 7384 / 20.10.2014
24963
El personal contractat sense vinculació a un lloc de treball de la
relació de llocs de treball o semblant percebrà les mateixes retribucions
que les establides en llocs semblants. En els casos d’ocupació subvencionada, la corporació completarà el cent per cent de retribucions fins
a este mínim.
El personal contratado sin vinculación a un puesto de trabajo de la
relación de puestos de trabajo o similar percibirá las mismas retribuciones
que las establecidas en puestos similares. En los casos de empleo subvencionado la corporación completará el cien por cien de retribuciones hasta
este mínimo.
Complement de productivitat
Mentre es negocia el sistema d’avaluació de l’exercici per a tot el
personal de l’entitat local, es continuarà aplicant este complement individualitzat o de forma grupal destinat a retribuir el rendiment especial,
l’activitat extraordinària i l’interés o iniciativa amb què el personal faça
la seua faena per mitjà d’una avaluació del treball negociada i objectiva
en l’aplicació. Les quantitats que es perceben en concepte de complement de productivitat seran de coneixement públic del personal de l’entitat local, dels membres de la MGNEP que en formen part i dels representants sindicals, que hauran d’emetre un informe abans que es pague.
– El ple de l’entitat local, després d'haver negociat un manual
d’avaluació amb els representants sindicals, establirà els criteris per a
assignar-lo després que tot el personal de l’organització n'estiga informat.
– L’apreciació de la productivitat haurà de fer-se en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb l’exercici del lloc
de treball i la consecució dels resultats o objectius assignats, que seran
de coneixement general.
– Les quanties assignades per complement de productivitat durant
un període de temps no crearan en cap cas cap dret individual respecte
a les valoracions o apreciacions per a períodes successius.
– Trimestralment, i partint d’un import de zero euros, la comissió
d’avaluació creada a este efecte en la MGNEP emetrà un informe als
responsables de cada departament de les quantitats a percebre pel personal segons els objectius aconseguits en el període citat, que hauran
de ser acompanyats d’una memòria. Esta memòria l'hauran de conéixer
prèviament les persones interessades que, en el cas de disconformitat,
podran demanar el tràmit d’audiència i, si és el cas, fer la reclamació
corresponent que resoldrà la MGNEP.
Complemento de productividad
En tanto se negocie el sistema de evaluación del desempeño para
todo el personal de la entidad local se seguirá aplicando este complemento individualizado o de forma grupal destinado a retribuir el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que
el personal desempeñe su trabajo mediante una evaluación del trabajo
negociada y objetiva en su aplicación. Las cantidades que se perciban
en concepto de complemento de productividad serán de conocimiento
público del personal de la entidad local así como de los miembros de la
MGNEP en la misma y de los representantes sindicales que deberá emitir
un informe previo a su abono.
La cuantía global del complemento de productividad no podrá exceder del porcentaje que las corporaciones puedan dedicar de sus presupuestos, y que será establecido por la oportuna norma reglamentaria.
La aplicación de este complemento se regirá por las siguientes normas:
– El pleno de la entidad local, previa negociación de un manual de
evaluación con los representantes sindicales, establecerá los criterios para
su asignación debiendo ser conocido por todo el personal de la organización.
– La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del
puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados
al mismo y que serán de conocimiento general.
– Las cuantías asignadas por complemento de productividad durante
un periodo de tiempo, en ningún caso originarán ningún tipo de derecho
individual respecto a las valoraciones o apreciaciones a periodos sucesivos.
– Trimestralmente y partiendo de un importe de cero euros se emitirá
por la comisión de evaluación, creada al efecto en la MGNEP, un informe
a los responsables de cada departamento de las cantidades a percibir por
el personal según los objetivos alcanzados en dicho periodo, que deberán
ser acompañados de una memoria. Esta memoria deberá ser conocida previamente por las personas interesadas que en el caso de disconformidad
podrán solicitar trámite de audiencia y en su caso efectuar la correspondiente reclamación para ser resuelta en la MGNEP.
Apartat tres. Pagues extraordinàries
El personal al servici de l’entitat local percebrà dos pagues anuals
per import cada una d’elles d’una mensualitat de retribucions bàsiques,
triennis i de les retribucions complementàries, excepte les percebudes
en concepte de servicis extraordinaris fora de jornada normal i en concepte de compliment d’objectius o productivitat (interés, iniciativa o
esforç en l’exercici del treball i obtenció de resultats).
Quan el temps de servicis prestats fóra inferior al total del període
estipulat per al cobrament d’una paga extraordinària íntegra, o del component compensatori integre, es pagaran en la part proporcional que
resulte dels mesos i dies de servici efectiu prestat.
Apartado tres. Pagas extraordinarias
El personal al servicio de la entidad local percibirá dos pagas anuales
por importe cada una de ellas de una mensualidad de retribuciones básicas, trienios y de las retribuciones complementarias salvo las percibidas
en concepto de servicios extraordinarios fuera de jornada normal y en
concepto de cumplimiento de objetivos o productividad (interés, iniciativa
o esfuerzo en el desempeño del trabajo y obtención de resultados).
Cuando el tiempo de servicios prestados fuera inferior al total del
periodo estipulado para el cobro de una paga extraordinaria íntegra, o del
componente compensatorio integro estos se abonarán en la parte proporcional que resulte de los meses y días de servicio efectivo prestado.
Condicions laborals específiques i retribucions
Condiciones laborales específicas y retribuciones
S’establixen els següents criteris orientatius per a l’establiment de
retribucions en situacions extraordinàries:
Se establecen como criterios orientativos para el establecimiento de
retribuciones en situaciones extraordinarias los siguientes:
Apartat U. Gratificació per servicis o hores extraordinàries
La quantia orientativa per a l’establiment de la gratificació per servicis extraordinaris que marque el ple, a partit del que hi fixa el RD
861/1986 o la norma que el substituïsca, serà la següent:
L’empleat públic decidirà si la compensació pels servicis extraordinaris se li paga o se li compensa en descans, segons l’equivalència en
hores, a partir d’açò:
Apartado uno. Gratificación por servicios u horas extraordinarias
La cuantía orientativa para el establecimiento de la gratificación por
servicios extraordinarios por el pleno, sobre la base de lo fijado por el RD
861/1986 o norma que lo sustituya será la siguiente:
El empleado público decidirá si la compensación por los servicios
extraordinarios le es abonada o compensada en descanso, según su equivalencia en horas, de conformidad con lo siguiente:
La quantia global del complement de productivitat no podrà excedir
el percentatge que les corporacions hi dediquen dels seus pressupostos,
i serà establida per l’oportuna norma reglamentària.
L’aplicació d’este complement es regirà per les normes següents:
Hora realitzada
Dia laborable
Nocturna, diumenge o
festiu
Compensació econòmica
(SB + CD + CE) / jornada+10 %
(SB + CD + CE) / jornada+20 %
En descans
1 h 30 m
2 h 00 m
Hora realizada
Día laborable
Nocturna, domingo
o festivo
Compensación económica
(SB + CD + CE) / jornada+10 %
(SB + CD + CE) / jornada+20 %
En descanso
1 h 30 m
2 h 00 m
Num. 7384 / 20.10.2014
24964
(SB és igual a salari base, CD és igual a complement de destinació
i CE és igual a complement específic. Les quanties d’estos conceptes
retributius –incloses les pagues extres– estan referides al total anual,
igual que la jornada).
(SB es igual a salario base, CD es igual a complemento de destino y
CE es igual a complemento específico. Las cuantías de estos conceptos
retributivos –incluidas pagas extras– están referidas al total anual, al igual
que la jornada).
Apartat dos. Treball a torns o en jornada partida
Quan corresponga el pagament per torns o per jornada partida dins
del complement específic, i fins que es duga a terme la valoració de
llocs de treball, es podran prendre com a referència les quantitats mínimes següents:
Apartado dos. Trabajo a turnos o en jornada partida
Cuando corresponda el abono por turnicidad, o por jornada partida
dentro del Complemento Específico, y hasta que se realice la valoración
de puestos de trabajo, se podrá tomar como referencia las siguientes cantidades mínimas:
Subgrup
A1:
Subgrup
A2:
Subgrup
C1:
Subgrup
C2:
Agrupacions:
73,27
57,03
40,75
24,44
24,44
Subgrupo
A1:
Subgrupo
A2:
Subgrupo
C1:
Subgrupo
C2:
Agrupaciones:
73,27
57,03
40,75
24,44
24,44
La percepció d’esta retribució és compatible amb la de nocturnitat
i festivitat.
La percepción de esta retribución es compatible con la correspondiente por nocturnidad y festividad.
Apartat tres: treball nocturn
De la mateixa manera, el personal que faça la jornada de treball en
horari nocturn entre les 22.00 fins a les 08.00 hores podrà computar per
cada mòdul de 8 hores les quanties següents:
Apartado Tres: Trabajo Nocturno.
De igual manera, el personal que realice su jornada de trabajo en
horario nocturno entre las 22.00 hasta las 08.00 horas se podrá computar
por cada módulo de 8 horas las siguientes cuantías:
Subgrup
A1:
Subgrup
A2:
Subgrup
C1:
Subgrup
C2:
Agrupacions:
37,89
30,83
25,38
21,92
21,92
Subgrupo
A1:
Subgrupo
A2:
Subgrupo
C1:
Subgrupo
C2:
Agrupaciones:
37,89
30,83
25,38
21,92
21,92
La percepció d’esta retribució és compatible amb la corresponent
per torns o per jornada partida i festivitat.
La percepción de esta retribución es compatible con la correspondiente a turnicidad o jornada partida y festividad.
Apartat quatre. Treball en festius
Així mateix, quan el personal faça una jornada entre les 00.00 i les
24.00 hores en festius, podrà prendre com a referència per a ser retribuït
cada mòdul de 8 hores en les quanties que es proposen a incloure en el
complement específic, o la part proporcional corresponent a les hores
efectivament fetes.
Apartado cuatro. Trabajo en festivos
Asimismo, cuando el personal realice una jornada entre las 00.00 y
las 24.00 horas en festivos, se podrá tomar como referencia para ser retribuido cada módulo de 8 horas, en las cuantías que se proponen a incluir
en el complemento específico, o la parte proporcional correspondiente a
las horas efectivamente realizadas.
Subgrup
A1:
Subgrup
A2:
Subgrup
C1:
Subgrup
C2:
Agrupacions:
43,12
32,60
28,53
24,44
24,44
Subgrupo
A1:
Subgrupo
A2:
Subgrupo
C1:
Subgrupo
C2:
Agrupaciones:
43,12
32,60
28,53
24,44
24,44
La percepció d’esta retribució és compatible amb la corresponent
per torns o per jornada partida i nocturnitat.
La percepción de esta retribución es compatible con la correspondiente por turnicidad o jornada partida y nocturnidad.
Apartat cinc. Indemnitzacions per raó del servici
En este apartat serà aplicable el que preveu la normativa d’aplicació
per al personal funcionari.
Apartado cinco. Indemnizaciones por razón del servicio
En este apartado será de aplicación lo previsto en la normativa de
aplicación para el personal funcionario.
Apartat sis. Situació d’incapacitat
La situació d’incapacitat temporal tindrà com a mínim el mateix
tractament que el que es fixe per al personal al servici de la comunitat
autònoma, i serà objecte d’acord en cada administració en el marc de
les seues competències.
Apartado seis. Situación de incapacidad
La situación de incapacidad temporal tendrá como mínimo el mismo
tratamiento que el que se fije para el personal al servicio de la comunidad
autónoma y será objeto de acuerdo en cada administración en el marco
de sus competencias.
Apartat set. Deducció de retribucions
1. Sense perjuí de la sanció disciplinària que puga correspondre,
la part de jornada no realitzada, sense estar prevista com a permís o en
altres conceptes regulats en este acord, comportarà la deducció proporcional de retribucions, sense caràcter sancionador.
2. També el descompte a fer per la corporació al personal que s’aculla al dret de vaga es durà a terme pel temps en què haja mantingut la
vaga, amb l’aplicació de la fórmula següent per al càlcul del valor d’una
hora: sou íntegre mensual dividit per trenta i dividit pel nombre d’hores
mitjanes al dia que el personal haguera de fer.
Apartado siete. Deducción de retribuciones.
1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder,
la parte de jornada no realizada, sin estar contemplada como permiso no
otros conceptos regulados en este acuerdo, dará lugar a la deducción proporcional de retribuciones que no tendrá carácter sancionador.
2. Asimismo el descuento a efectuar por la corporación al personal
que se acoja al derecho de huelga se llevará a cabo por el tiempo en que
se haya permanecido en esta situación aplicando la siguiente fórmula
para el cálculo del valor de una hora: sueldo íntegro mensual dividido por
treinta y dividido por el número de horas medias al día que el personal
debiera realizar.
Num. 7384 / 20.10.2014
24965
ANNEX II
Salut laboral
ANEXO II
Salud laboral
Objecte
Considerant que els empleats públics tenen dret a la protecció eficaç
de la integritat física i de la salut en el treball, i que l’administració té el
deure de promoure, formular i aplicar una política adequada de prevenció de riscos per tal que les condicions de treball dels empleats públics
de les corporacions locals siguen millors a fi d’oferir més qualitat en la
prestació del servici públic.
Objeto
Considerando que todos los empleados públicos tienen derecho a una
protección eficaz de su integridad física y su salud en el trabajo, y que la
administración tiene el deber de promover, formular y aplicar una adecuada política de prevención de riesgos, de manera que garantice la mejora de
las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicos de las
corporaciones locales a fin de ofrecer una mayor calidad en la prestación
del servicio público.
Siendo conscientes de las carencias existentes en esta materia, sobre
todo en corporaciones pequeñas, achacable siempre a la falta de recursos
humanos y materiales para afrontar los requerimientos que establece la
normativa en prevención de riesgos laborales, en concordancia además,
con los principios de autonomía y solidaridad entre entidades locales que
presiden los fines de la FVMP, Es por ello por lo que las partes firmantes del presente acuerdo consideran necesario la elaboración de un Plan
Estratégico en Prevención de Riesgos laborales en el marco de la administración local, con el objetivo de elevar los niveles de salud y seguridad
en el trabajo de los empleados y empleadas públicos:
Creación de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales en las
administraciones locales Naturaleza y ámbito de actuación.
Se constituye la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales como
un órgano superior de participación institucional que se configura como
rector de las políticas en prevención de riesgos laborales en las administraciones locales y que se extienden a los municipios y mancomunidades
asociadas al presente acuerdo.
Composición
La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales en las administraciones locales estará compuesta paritariamente por la FVMP y los representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias.
Se reunirá una vez al trimestre en pleno, con independencia de las
comisiones o grupos de trabajo específicos que se creen al efecto, según
determinen tras su constitución.
La Comisión adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Conscients de les carències en esta matèria, sobretot en corporacions menudes, sempre imputables a la falta de recursos humans i materials per a afrontar els requeriments de la normativa en prevenció de
riscos laborals, i també en concordança amb els principis d’autonomia
i solidaritat entre entitats locals que són els fins de la FVMP, les parts
que firmen este acord consideren necessari elaborar un Pla Estratègic
de Prevenció de Riscos Laborals en el marc de l’administració local, per
a augmentar els nivells de salut i seguretat en el treball dels empleats
públics.
Creació de la Comissió de Prevenció de Riscos Laborals en les
Administracions Locals, naturalesa i àmbit d’actuació.
Es constituïx la Comissió de Prevenció de Riscos Laborals, un
òrgan superior de participació institucional que es configura com a rector de les polítiques de prevenció de riscos laborals en les administracions locals i que s’estenen als municipis i mancomunitats associades
a este acord.
Composició
La Comissió de Prevenció de Riscos Laborals en les Administracions Locals estarà composta paritàriament per la FVMP i els representants de les organitzacions sindicals majoritàries.
Es reunirà una vegada al trimestre en ple, amb independència de les
comissions o grups de treball específics que es creen a l’efecte, segons
el que es determine una vegada constituïda.
La Comissió adoptarà les seues pròpies normes de funcionament.
Funcions
▪ Promoure la integració de la prevenció de riscos laborals en les
corporacions locals incloses en l’àmbit d’aplicació a través dels seus
models de gestió.
▪ Establir els criteris d’aplicació de la normativa en PRL en l’Administració local, i de línies d’investigació i estudi, en coŀlaboració amb
altres entitats públiques o privades competents en la matèria.
▪ Impulsar i coordinar les actuacions dirigides a l’organització i
posada en marxa dels recursos mínims humans i materials necessaris
per a fer les tasques de prevenció.
▪ Establir el marc formatiu adequat per a millorar les condicions
de seguretat i salut del conjunt d’empleats públics, amb el suport i la
coŀlaboració d’entitats públiques i/o privades.
▪ Establir els criteris de constitució de la Unitat de Coordinació de
Servicis de prevenció de riscos laborals.
Competències
– Informar el pla de formació/sensibilització en matèria de prevenció de riscos laborals, de la viabilitat i finançament dels plans i programes formatius en matèria de seguretat i salut dirigits a empleats públics,
i informar els projectes de constitució de servicis de prevenció mancomunats i de la viabilitat i finançament que tinguen.
– Establir el protocol de coordinació d’activitats empresarials contractades o subcontractades.
– Establir el protocol d’actuació que permeta adaptació i/o canvi de
lloc de treball per a treballadors especialment sensibles a un risc o per
disminució de capacitat per patologia sobrevinguda. Establir els criteris
mínims sobre equips de protecció individual, roba de protecció i equips
de treball, en referència a les categories professionals i processos de
treball que es determinen. Establir un sistema d’informació normalitzat
que permeta la recepció de dades per a saber i analitzar els danys derivats del treball.
Funciones
– Promover la integración de la prevención de riesgos laborales en
las corporaciones locales incluidas en su ámbito de aplicación a través de
sus modelos de gestión.
– Establecer los criterios de desarrollo aplicación de la normativa en
PRL en la Administración local, así como líneas de investigación y estudio, en colaboración con otras entidades públicas o privadas competentes
en la materia.
– Impulsar y coordinar las actuaciones dirigidas a la organización y
puesta en marcha de los recursos mínimos humanos y materiales necesarios para realizar las tareas en prevención.
– Establecimiento del marco formativo adecuado mejorar las condiciones de seguridad y salud del conjunto de empleados /as públicos,
pudiendo contar para ello con la colaboración de entidades públicas y/
o privadas.
– Establecimiento de los criterios de constitución de la Unidad de
Coordinación de Servicios de prevención de riesgos laborales.
Competencias
– Informar el plan de formación/sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales así como de su viabilidad y financiación
de los planes y programas formativos en materia de seguridad y salud
dirigidos a empleadas y empleados públicos – informar los proyectos de
constitución de servicios de prevención mancomunados así como su la
viabilidad y financiación.
– Establecer el protocolo de coordinación de actividades empresariales contratadas o subcontratadas.
– Establecer el protocolo de actuación que permita adaptación y/o
cambio de puesto de trabajo para trabajadores especialmente sensibles
a un riesgos o por disminución de capacidad por patología sobrevenida.
Establecer los criterios mínimos sobre equipos de protección individual,
ropa de protección y equipos de trabajo, en referencia a las categorías
profesionales y procesos de trabajo que se determinen. Establecer un sistema de información normalizado que permita la recepción de datos que
permita conocer y analizar los daños derivados del trabajo.
Num. 7384 / 20.10.2014
Servicis de prevenció. Modalitats
Es podran constituir servicis de prevenció mancomunats per als
municipis agrupats en l’àmbit d’una mancomunitat, com preveu l’article 21 del Reglament dels Servicis de Prevenció, RD 39/1997 de 17
de gener.
En el supòsit d’agrupacions distintes de l’àmbit de la mancomunitat,
es podran constituir servicis de prevenció mancomunats per a àrees
geogràfiques limitades.
Podran concertar-se amb servicis de prevenció aliens les especialitats que no disposen dels recursos humans i materials necessaris per
a dur a terme les tasques de prevenció en determinades especialitats.
No obstant això, les administracions locals de més de 250 empleats
públics es dotaran en els seus RPT d’un tècnic de prevenció de riscos
laborals de nivell intermedi/superior sempre que no tinguen constituït
un servici de prevenció propi d’acord amb el reial decret citat.
Funcions i nivells de qualificació
Els servicis de prevenció mancomunats que es constituïsquen a este
efecte es dotaran com a mínim d’un tècnic superior de prevenció de
riscos laborals a jornada completa en cada una de les disciplines i especialitats següents: ergonomia i psicosociologia aplicada, seguretat en el
treball, higiene industrial i medicina en el treball, previstes en el Reglament dels Servicis de Prevenció, i de tècnics especialistes en prevenció
de riscos laborals que prestaran servici als municipis mancomunats o
agrupats.
El nombre i la distribució per a cada àmbit s’estudiarà en l’àmbit de
la Comissió de Seguretat i Salut en l’Administració local.
Funcions
Els servicis de prevenció desenrotllaran les funcions establides en
la normativa vigent i les que es determinen en l’àmbit del Comité de
Seguretat i Salut de les Entitats Locals, per a assessorar al respecte les
corporacions i les administracions locals incloses en l’àmbit d’actuació
i els empleats públics a través dels seus representants, en funció dels
tipus de riscos que hi haja.
– El disseny i coordinació de plans i programes d’actuació preventiva que s'han d'implantar en les distintes entitats locals.
– L’avaluació de factors de risc que puguen afectar la seguretat i
la salut dels empleats públics de les corporacions incloses en l'àmbit
d’actuació.
– El manteniment del sistema d’informació de danys derivats del
treball referit a l'àmbit d’actuació i enviar-lo cada mes a la Unitat de
Coordinació.
– L’elaboració del preceptiu informe per a adaptació i/o canvi de
lloc de treball per a treballadors especialment sensibles a un risc o per
disminució de capacitat per patologia sobrevinguda. La planificació,
coordinació i control dels recursos humans de servicis de prevenció
aliens concertats.
Assessorament sobre la gestió de residus
Anualment s’elaborarà una memòria d’actuació que s’enviarà a la
Comissió de Salut i Seguretat de l’Administració local a través de la
Unitat de Prevenció de Riscos Laborals.
24966
Servicios de prevención. Modalidades
Se podrán constituir servicios de prevención mancomunados para
aquellos municipios agrupados en el ámbito de una mancomunidad, tal y
como prevé el artículo 21 del Reglamento de los Servicios de Prevención,
RD 39/1997 de 17 de enero.
En el supuesto de agrupaciones distintas al ámbito de la mancomunidad, se podrán constituir servicios de prevención mancomunados para
áreas geográficas limitadas.
Podrán concertarse con servicios de prevención ajenos aquellas
especialidades que no dispongan de los recursos humanos y materiales
necesarios para llevar a cabo las tareas de prevención en determinadas
especialidades.
No obstante lo anterior, las administraciones locales de más de 250
empleados públicos se dotarán de en sus RPT de un Técnico de Prevención de riesgos laborales de nivel (intermedio/superior) siempre que dicha
administración no tenga constituido un servicio de prevención propio
conforme lo establecido en el citado real decreto.
Funciones y niveles de cualificación
Los servicios de prevención mancomunados que se constituyan al
efecto, se dotaran como mínimo con un técnico superior de prevención
de riesgos laborales a jornada completa, en cada una de las disciplinas y
especialidades siguientes, ergonomía y psicosociología aplicada, seguridad en el trabajo, higiene industrial y medicina en el trabajo, previstas en
el Reglamento de los Servicios de Prevención, así como técnicos especialistas en prevención de riesgos laborales que prestará servicio a los
municipios mancomunados o agrupados.
Su número y distribución para cada ámbito se estudiará en el ámbito
de la Comisión de Seguridad y Salud en la Administración local.
Funciones
Los servicios de prevención desarrollarán las funciones establecidas
la normativa vigente, así como aquellas que se determinen en el ámbito
del Comité de Seguridad y Salud de las Entidades Locales, asesorando
para ello a las Corporaciones y administraciones locales incluidas en su
ámbito de actuación y a los empleados y empleadas públicos a través de
sus representantes, en función de los tipos de riesgos en ella existentes.
– El diseño y coordinación de planes y programas de actuación preventiva a implantarse en las distintas entidades locales.
– La evaluación de factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los empleados y empleadas públicos de las distintas corporaciones incluidas en su ámbito de actuación.
– – El mantenimiento del sistema de información de daños derivados
del trabajo referido a su ámbito de actuación así como su remisión mensual a la Unidad de Coordinación.
– La elaboración del preceptivo informe para adaptación y/o cambio
de puesto de trabajo para trabajadores especialmente sensibles a un riesgos o por disminución de capacidad por patología sobrevenida La planificación, coordinación y control de los recursos humanos de servicios de
prevención ajenos concertados.
Asesoramiento sobre la gestión de residuos
Anualmente se elaborará una memoria de actuación que se remitirá a
la Comisión de Salud y Seguridad de la Administración local a través de
la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
Es dotarà d’una direcció tècnica amb suport administratiu, que
dependrà orgànicament i funcionalment de la Comissió de Seguretat i
Salut en l’Administració local.
Unidad de prevención de riesgos laborales
Constituye una unidad técnica en prevención de riesgos laborales,
cuya misión es coordinar los distintos servicios de prevención mancomunados y no mancomunados, que se constituyan en el desarrollo de
este acuerdo.
Se dotará de una dirección técnica con apoyo administrativo, que
dependerá orgánica y funcionalmente de la Comisión de Seguridad y
Salud en la Administración local.
Instruments de control
El sistema de prevenció previst en este acord haurà de sotmetre’s a
control periòdic per mitjà d’auditories preventives.
Estos controls seran realitzats per l’òrgan creat a este efecte pel
Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià.
L’auditoria, com a instrument de gestió que ha d’incloure una avaluació sistemàtica, documentada i objectiva de l’eficàcia del sistema
de prevenció, haurà de ser feta d’acord amb les normes tècniques que
s’establisquen o puguen establir-se, i tenint en compte la informació
rebuda pels empleats públics.
Instrumentos de control
El sistema de prevención previsto en el presente acuerdo deberá
someterse a control periódico mediante auditorias preventivas.
Estos controles serán realizados por el órgano creado al efecto por el
Decreto 123/2001, de 10 de julio, del Gobierno Valenciano.
La auditoria, como instrumento de gestión que ha de incluir una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de
prevención, deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas que
se establezcan o puedan establecerse, y teniendo en cuenta la información
recibida por los empleados y empleadas públicos.
Unitat de prevenció de riscos laborals
És una unitat tècnica en prevenció de riscos laborals amb la missió
de coordinar els servicis de prevenció, mancomunats i no mancomunats,
que es constituïsquen en el desenrotllament d’este acord.
Num. 7384 / 20.10.2014
Tindrà com a objectius:
a) Comprovar com s’ha fet l’avaluació inicial i periòdica dels riscos,
analitzar-ne els resultats i verificar-los en cas de dubte.
b) Comprovar que el tipus i planificació de les activitats s’ajusta a
la normativa general i a la normativa sobre riscos específics que s’hi
aplique tenint en compte els resultats de l’avaluació.
c) Analitzar l’adequació entre els procediments i mitjans requerits
per a realitzar les activitats preventives i els recursos disposats propis i
concertats, tenint en compte la seua organització i o coordinació.
Tot això sense perjuí de les competències atribuïdes a la Inspecció
de Treball i Seguretat Social en l’article 9 de la LPRL.
Els resultats de l’auditoria es reflectiran en un informe en què s’inclouran propostes per a millorar l’estructura preventiva, i que s’enviarà
a la Comissió de Seguretat i Salut en les administracions locals.
Participació de la MATEPSS i servicis de prevenció aliens
Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la
Seguretat Social (d’ara en avant MATEPSS) i els servicis de prevenció
aliens, com a entitats especialitzades en prevenció de riscos laborals que
participen com a empreses contractades d’estos servicis, podran establir
ells mateixos, o a través de les seues associacions, acords de coŀlaboració amb la Comissió de Salut i Seguretat en les Administracions Locals
a fi de programar accions d’estudi i/o formació dirigides a millorar els
nivells de seguretat i salut dels empleats públics.
Òrgans de participació delegats de prevenció territorials
Els designaran les organitzacions sindicals més representatives en
les entitats locals adherides a este acord.
24967
Tendrá como objetivos:
a) Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica
de los riesgos, analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda.
b) Comprobar que el tipo y planificación de las actividades se ajusta a
lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados
de la evaluación.
c) Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para realizar las actividades preventivas y los recursos dispuestos propios y concertados, teniendo en cuenta su organización y o coordinación.
Todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en el artículo 9 de la LPRL.
Los resultados de la auditoría se reflejaran en un informe en el que
se incluirán propuestas tendentes a la mejora de la estructura preventiva
del que se dará traslado a la Comisión de Seguridad y Salud en las administraciones locales.
Participación de la MATEPSS y servicios de prevención ajenos.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social (en adelante MATEPSS) y los servicios de prevención ajenos como entidades especializadas en prevención de riesgos laborales que participen como empresas contratadas de estos servicios podrán
establecer ellas, o a través de sus asociaciones, acuerdos de colaboración
con la Comisión de Salud Y Seguridad en las administraciones locales a
fin de programar acciones de estudio y o formación dirigidas a mejorar
los niveles de seguridad y salud en los empleados y empleadas públicos.
Tot això sense perjuí dels delegats de prevenció designats en el si de
les distintes corporacions per acord o conveni coŀlectiu.
Órganos de participación delegados /as de prevención territoriales.
La designación de las /los mismos se llevará a cabo por parte de las
organizaciones sindicales más representativas, en las entidades locales
adheridas al presente acuerdo.
Su número y ámbito territorial se determinará en función del número
de trabajadores, de centros de trabajo y del tamaño de los mismos, así
como por razones de actividad tipo y frecuencia de los riesgos; que como
mínimo será de 6, por cada una de las partes FVMP y sindicatos, con una
distribución proporcional a la representatividad y distribuidos dos por
cada provincia.
Todo ello sin perjuicio de los delegados/as de prevención designados
en el seno de las distintas corporaciones por acuerdo o convenio colectivo.
Facultats i competències
1. Les competències que els assigna la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, als delegats de prevenció seran
atribuïdes als delegats de prevenció territorials en el seu àmbit d’actuació i respecte a la FVMP.
2. En l’exercici de les competències atribuïdes als delegats de prevenció, disposaran de les facultats previstes en el seu àmbit d’actuació
i, respecte a la FVMP, a més, proposar al comité de seguretat i salut
de les administracions públiques la realització d’estudis a partir de les
deficiències detectades.
– Elaborar documents a partir de les deficiències detectades en les
avaluacions de riscos i planificació preventiva en el seu àmbit competencial.
Facultades y competencias
1. Las competencias que les asigna la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a los delegados de prevención
serán atribuidas a los delegados de prevención territoriales en su ámbito
de actuación y con respecto a la FVMP.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los delegados de
prevención, estos dispondrán de las facultades previstas en su ámbito de
actuación y con respecto a la FVMP, además, proponer al comité de seguridad y salud de las administraciones públicas la realización de estudios,
en base a las deficiencias detectadas.
– Elaborar documentos en base a las deficiencias detectadas en las
evaluaciones de riesgos y planificación preventiva en su ámbito competencial
Garanties
Els delegats de prevenció territorial es dotaran de les mateixes
garanties que la resta de representants dels treballadors, i es dedicaran
en jornada completa a les seues funcions.
Per a dur a terme les seues funcions, com a mínim estaran en possessió de la formació acreditativa de nivell intermedi, o experiència
demostrada fefaentment, segons el que disposa l’annex V del Reglament
dels Servicis de Prevenció (RD 39/1997, de 17 de gener).
En els acords s’establiran ajudes en recursos materials i desplaçaments en funció de la representativitat de cada entitat local.
Garantías.
Los delegados/as de prevención territorial se dotarán de las mismas
garantías que el resto de representantes de los trabajadores y las trabajadoras, dedicándose a jornada completa a sus funciones.
Para el desarrollo de sus funciones como mínimo estarán en posesión
de la formación acreditativa de nivel intermedio, o experiencia demostrada fehacientemente, según lo dispuesto en el anexo V del Reglamento de
los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero).
En los acuerdos se establecerán ayudas en recursos materiales y desplazamientos en función de la representatividad de cada entidad local.
El nombre i l’àmbit territorial es determinaran en funció de la xifra
de treballadors, dels centres de treball i de la seua grandària, i per raons
d’activitat tipus i freqüència dels riscos: que com a mínim serà de 6 per
cada una de les parts, FVMP i sindicats, amb una distribució proporcional de la representativitat i distribuïts dos per cada província.
Num. 7384 / 20.10.2014
24968
ANNEX III
Definicions
ANEXO III
Definiciones
Als efectes del que disposa este acord s’entendrà per:
a) Parella de fet: persona que respecte de la persona de referència
manté una relació que pot acreditar a través de la inscripció en un registre públic oficial d’unions de fet.
b) Familiar: persona que mantinga respecte del subjecte de referència qualsevol grau de parentiu, acreditat segons l’article 3.3.
c) Als efectes d’este acord i de les seues normes de desplegament,
es considerarà familiar el cònjuge o parella de fet exclusivament en els
apartats en què s’establisca expressament.
d) Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o
afinitat: pares, fills, pares polítics i cònjuge o parella de fet del fill o
de la filla.
e) Familiar de segon grau en línia directa o coŀlateral, per consanguinitat: germans, iaios, néts. O per afinitat: germans, iaios i néts del
cònjuge o parella de fet.
f) Necessitar dedicació especial: suposa que és necessari que el subjecte reba tractament, atenció, cures o assistència continuada per terceres persones a causa de problemes de salut, entesa esta com a benestar
físic, psíquic i social.
g) Informe de l’òrgan competent de l’Administració sanitària: informe de l’inspector mèdic de zona o, si el tractament es rep a l’hospital,
l’informe facultatiu del metge responsable del pacient.
h) Convivència: relació basada en la cohabitació en el mateix domicili.
i) Tindre a càrrec seu: relació de dependència que no implica convivència.
j) Atenció directa: relació de dependència que implica convivència.
k) Malaltia greu: l’hospitalització en institució sanitària, l’hospitalització domiciliària, o que el facultatiu responsable n’acredite la
gravetat.
A los efectos de lo dispuesto en este acuerdo se entenderá por:
a) Pareja de hecho: persona que respecto de la persona de referencia
mantiene una relación que puede acreditar a través de la inscripción en un
registro público oficial de uniones de hecho.
b) Familiar: persona que mantenga respecto del sujeto de referencia
cualquier grado de parentesco, acreditado según lo dispuesto en el artículo
3.3.
c) A los efectos de este acuerdo, y sus normas de desarrollo, se considerará familiar al cónyuge o pareja de hecho exclusivamente en aquellos
apartados en que se establezca expresamente.
d) Familiar de primer grado en línea directa, por consanguinidad o
afinidad: padres, hijos, padres políticos y cónyuge o pareja de hecho de
la hija o hijo.
e) Familiar de segundo grado en línea directa o colateral, por consanguinidad: hermanos, abuelos, nietos; o por afinidad: hermanos, abuelos y
nietos del cónyuge o pareja de hecho.
f) Necesitar especial dedicación: supone que es preciso que el sujeto
reciba tratamiento, atención, cuidados o asistencia continuada por terceras
personas debido a problemas de salud, entendida esta última como bienestar físico, psíquico y social.
g) Informe del órgano competente de la Administración sanitaria:
informe del inspector médico de zona o, si el tratamiento se recibe en
el hospital, el informe facultativo del médico responsable del paciente.
h) Convivencia: relación basada en la cohabitación en el mismo
domicilio.
i) Tener a su cargo: relación de dependencia que no implica convivencia.
j) Cuidado directo: relación de dependencia que implica convivencia.
k) Enfermedad grave: se considera como tal la hospitalización en
institución sanitaria u hospitalización domiciliaria o aquella en la que sea
acreditada por el facultativo responsable la gravedad de la misma.
ANNEX IV
Acreditacions
ANEXO IV
Acreditaciones
1. La situació de convivència ha de ser acreditada per mitjà de certificat d’empadronament expedit per l’ajuntament de residència.
2. La condició de discapacitat ha de ser acreditada per mitjà de certificació oficial de minusvalidesa expedida per la conselleria competent
en la matèria o, si és el cas, per l'òrgan equivalent d’altres administracions públiques. Als efectes d’este acord, els termes minusvàlid, discapacitat i disminuït s’entenen com a equivalents.
3. El grau de parentiu i la relació familiar s’acreditarà amb el llibre
o llibres de família, amb la certificació del Registre Civil o amb la inscripció en qualsevol registre públic oficial d’unions de fet.
4. La guarda legal ha d’acreditar-se mitjançant una resolució judicial o document de formalització de l’acolliment familiar.
5. La situació de violència de gènere s’acreditarà per mitjà de l’orde
de protecció a favor de la víctima. Excepcionalment, serà títol d’acreditació d’esta situació l’informe del ministeri fiscal que indique l’existència d’indicis que la treballadora afectada és víctima de violència de
gènere, fins que es dicte l’orde de protecció.
1. La situación de convivencia ha de ser acreditada mediante certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de residencia.
2. La condición de discapacidad ha de ser acreditada mediante certificación oficial de minusvalía expedida por la consellería competente
en la materia o, en su caso, órgano equivalente de otras administraciones
públicas. A los efectos de este acuerdo, los términos minusválido, discapacitado y disminuido se entienden términos equivalentes.
3. El grado de parentesco y la relación familiar se acreditará con el
libro o libros de familia, certificación del Registro Civil o bien con la
inscripción en cualquier registro público oficial de uniones de hecho.
4. La guarda legal ha de acreditarse mediante resolución judicial o
documento de formalización del acogimiento familiar.
5. La situación de violencia de género se acreditará mediante la orden
de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación el informe del ministerio fiscal que indique la
existencia de indicios de que la trabajadora afectada es víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección.
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
24969
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2014, de la Subdirecció
General de Relacions Laborals de la Direcció General de
Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació
del text del Conveni Col·lectiu de la Fundació Forem PV
(Codi 80000212011994). [2014/9371]
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2014, de la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone el registro y
publicación del texto del Convenio Colectivo de la Fundación Forem PV (Código 80000212011994). [2014/9371]
Vist el text del Conveni Col·lectiu de la Fundació Forem PV, subscrit per la Comissió Negociadora, integrada esta per representants de
l’empresa, i per part dels treballadors, per membres de la representació
unitària, i de conformitat amb el que disposa l’article 90, apartats 2 i 3
del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text Refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors, l’article 2 del Reial Decret 713/2010, de
28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de
treball i l’article 3 de l’Orde 37/2010, de 24 de setembre, per la qual
es crea el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords
Col·lectius de Treball, esta Subdirecció General de Relacions Laborals, d’acord amb les competències transferides segons el Reial Decret
4105/82, de 29 de desembre, resol:
Visto el texto del Convenio Colectivo de la Fundación Forem PV,
suscrito por la Comisión Negociadora, estando integrada la misma por
representantes de la empresa, y por parte de los trabajadores, por miembros de la representación unitaria, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
y el artículo 3 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, por la que se
crea el Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo, esta Subdirección General de Relaciones Laborales, conforme a las competencias transferidas según el Real Decreto
4105/82, de 29 de diciembre, resuelve:
Primer
Ordenar-ne la inscripció en el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Col·lectius de Treball, amb notificació a la
Comissió Negociadora, i depòsit del text del conveni.
Primero
Ordenar su inscripción en el Registro de la Comunidad Valenciana
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con notificación a la
Comisión Negociadora, y depósito del texto del convenio.
Segon
Disposar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Segundo
Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 6 d’octubre de 2014.– El subdirector general de Relacions
Laborals: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.
Valencia, 6 de octubre de 2014.– El subdirector general de Relaciones Laborales: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.
CONVENI COL·LECTIU DE LA FUNDACIÓ
FOREM PV – 2014-2016
CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACION
FOREM PV – 2014-2016
Article 1. Àmbit territorial i funcional
Este conveni tindrà caràcter normatiu i serà aplicable en tots els
centres de treball establits o que s’establisquen per la Fundació Forem
PV durant la seua vigència, dins del territori de la Comunitat Valenciana.
Artículo 1. Ámbito territorial y funcional
El presente convenio tendrá carácter normativo y será de aplicación
en todos los centros de trabajo establecidos o que se establezcan por
la Fundación Forem PV durante su vigencia, dentro del territorio de la
Comunitat Valenciana.
Article 2. Àmbit personal
Este conveni col·lectiu serà aplicable per a tot el personal vinculat
a la Fundació per un contracte de treball, amb independència de la seua
modalitat contractual.
Artículo 2. Ámbito personal
Este convenio colectivo será de aplicación para todo el personal
vinculado a la Fundación por un contrato de trabajo, con independencia
de su modalidad contractual.
Article 3. Normativa aplicable i supletòria
Totes les matèries que són objecte de tractament en el present conveni col·lectiu substituïxen les disposicions pactades abans de l’entrada
en vigor d’este.
En el que no està previst caldrà ajustar-se al que disposa l’Estatut
dels Treballadors i la resta de normes legals i reglamentàries que formen
la legislació vigent.
Artículo 3. Normativa aplicable y supletoria
Todas las materias que son objeto de tratamiento en el presente convenio colectivo sustituyen a las disposiciones pactadas con anterioridad
a la entrada en vigor del mismo.
En lo no previsto se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas legales y reglamentarias que conforman la
legislación vigente.
Article 4. Vigència i duració
El present conveni col·lectiu iniciarà la vigència amb l’efecte 1 de
gener de 2014 i la seua duració és fins al 31 de desembre de l’any 2016.
Artículo 4. Vigencia y duración
El presente convenio colectivo iniciará su vigencia con efectos 1
de enero de 2014, siendo su duración hasta el 31 de diciembre del año
2016.
Article 5. Efectes econòmics
Les retribucions econòmiques arreplegades en este conveni s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2014. (Les diferències salarials que es
produïsquen com a conseqüència de l’aplicació retroactiva del conveni
seran abonades dins del mes següent a la seua firma.)
Artículo 5. Efectos económicos
Las retribuciones económicas recogidas en este convenio, se aplicarán a partir del 1 de enero de 2014. (Las diferencias salariales que se
produzcan como consecuencia de la aplicación retroactiva del convenio
serán abonadas dentro del mes siguiente a la firma del mismo.)
Num. 7384 / 20.10.2014
24970
Article 6. Pròrroga, denúncia i revisió
El present conveni col·lectiu es prorrogarà automàticament al seu
venciment, per períodes anuals, en el cas que no hi haja hagut cap
denúncia dins del termini establit. Si les negociacions es prorrogaren pel
termini que excedira del de Vigència del conveni, s’entendria prorrogat
este fins a l’entrada en vigor del nou.
Les parts podran denunciar el conveni amb un mínim de dos mesos
d’antelació al seu acabament. La negociació d’un nou conveni o la revisió del present, la duran a terme les parts legitimades, d’acord amb la
data d’inici de negociació que es marque i, a falta d’això, per allò que
indica l’article 7.
Artículo 6. Prórroga, denuncia y revisión
El presente convenio colectivo se prorrogará automáticamente a su
vencimiento, por períodos anuales, caso de no haber mediado denuncia
dentro del plazo establecido. Si las negociaciones se prorrogasen por el
plazo que excediera del de vigencia del convenio, se entenderá prorrogado este, hasta la entrada en vigor del nuevo.
Las partes podrán denunciar el convenio con un mínimo de dos
meses de antelación a su terminación. La negociación de un nuevo convenio o la revisión del presente, la llevarán a cabo las partes legitimadas, de acuerdo con la fecha de inicio de negociación que se marque y
en su defecto por lo señalado en el artículo 7.
Article 7. Comissió de vigilància i interpretació
Es constituïx una comissió paritària amb tres representants del personal i els suplents corresponents, designats pel Comité Intercentres
entre els seus membres i tres representants de la Fundació designats
per esta, amb l’objecte de resoldre les qüestions que es deriven de la
interpretació o aplicació d’este. Esta comissió serà única per a tots els
àmbits del conveni.
Les funcions de la dita comissió paritària seran les següents:
1. Interpretació general del conveni col·lectiu.
2. Seguiment del seu compliment.
3. Totes les que la mateixa comissió crega oportunes.
En cas de discrepància en la interpretació d’alguna norma del conveni o incidència plantejada, ambdós parts designaran de mutu acord un
àrbitre que pertanya a la CS CCOO PV la mediació sol·licitada del qual
posarà fi a les qüestions plantejades, si així és acceptat per les parts.
En el supòsit que no siga acceptada la mediació sol·licitada, cada
part o de forma conjunta sol·licitaran la mediació o l’arbitratge establit en l’Acord de Solució Extrajudicial de Conflictes de la Comunitat
Valenciana.
La comissió es reunirà, amb la convocatòria prèvia de qualsevol de
les parts, per mitjà de comunicació, almenys amb 7 dies d’antelació a la
celebració de la reunió.
Perquè les reunions siguen vàlides, amb convocatòria prèvia, hauran d’assistir-hi com a mínim el 50 % de membres per cada una de les
representacions.
La comissió paritària prendrà els acords per majoria simple de les
parts.
Artículo 7. Comisión de vigilancia e interpretación
Se constituye una comisión paritaria con tres representantes del
personal y sus correspondientes suplentes, designados por el Comité
Intercentros de entre sus miembros y tres representantes de la Fundación
designados por la misma, con el objeto de resolver las cuestiones que se
deriven de la interpretación o aplicación del mismo. Esta comisión será
única para todos los ámbitos del convenio.
Las funciones de dicha comisión paritaria serán las siguientes:
1. Interpretación general del convenio colectivo.
2. Seguimiento del cumplimiento del mismo.
3. Cuantas la propia comisión estime oportunas.
En caso de discrepancia en la interpretación de alguna norma del
convenio o incidencia planteada, ambas partes designarán de mutuo
acuerdo un árbitro perteneciente a la CS CCOO PV cuya mediación
solicitada pondrá fin a las cuestiones planteadas, si así es aceptado por
las partes.
En el supuesto de no ser aceptada la mediación solicitada, cada
parte o de forma conjunta, solicitarán la mediación o el arbitraje establecido en el Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos de la
Comunidad Valenciana
La comisión se reunirá, previa convocatoria de cualquiera de las
partes, mediante comunicación, al menos con 7 días de antelación a la
celebración de la reunión.
Para que las reuniones sean válidas, previa convocatoria, tendrán
que asistir a las mismas como mínimo el 50 % de miembros por cada
una de las representaciones.
La comisión paritaria tomará los acuerdos por mayoría simple de
las partes.
Article 8. Vinculació a la totalitat
Les condicions pactades en el present conveni col·lectiu constituïxen un tot orgànic i indivisible i a l’efecte de la seua aplicació pràctica
seran considerades globalment.
Artículo 8. Vinculación a la totalidad
Las condiciones pactadas en el presente convenio colectivo constituyen un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente.
Article 9. Absorció
Les condicions de treball, així com les retribucions econòmiques
percebudes pel personal inclòs en l’àmbit d’aplicació del present conveni, abans de la seua entrada, podran ser absorbides o compensades
per les establides en este quan siguen més favorables al treballador o
la treballadora.
Artículo 9. Absorción
Las condiciones de trabajo, así como las retribuciones económicas percibidas por el personal incluido en el ámbito de aplicación del
presente convenio, con anterioridad a la entrada del mismo, podrán ser
absorbidas o compensadas por las establecidas en este, en cuanto resulten más favorables al trabajador o la trabajadora.
Article 10. Classificació professional
Les classificacions del personal consignades en este conveni són
merament enunciatives i no suposen l’obligació de tindre cobertes totes
les ocupacions enumerades.
Tot el personal de la Fundació afectat per este conveni estarà definit
d’acord amb una missió i unes funcions. Segons les funcions a realitzar,
el personal podrà ser contractat com a personal docent i no docent.
Artículo 10. Clasificación profesional
Las clasificaciones del personal consignadas en este convenio, son
meramente enunciativas y no suponen la obligación de tener cubiertas
todas las ocupaciones enumeradas.
Todo el personal de la Fundación afectado por este convenio estará
definido en base a una misión y unas funciones. En base a las funciones
a realizar, el personal podrá ser contratado como personal docente y no
docente.
Las ocupaciones se ubicarán en el doble encuadramiento de grupos
profesionales y funciones:
Les ocupacions s’ubicaran en el doble enquadrament de grups professionals i funcions:
Num. 7384 / 20.10.2014
24971
Àrees Funcionals
Grups professionals
1. Suport (equivalent
al nivell 2 del SNC)
2.Especialista (equivalent
al nivell 3 del SNC)
3. Experts (equivalent
al nivell 4 i 5 del SNC)
Administració
1. Suport Administratiu
2. Gestor Administrador
(Gestor Administratiu)
3.Especialista Informàtic
4. Tècnic Informàtic
5. Técnic Gestió
Desenrotllament
Direcció
6. Especialista
Docència
Docent especialista
7. Desenrotllament Tècnic
(Tècnic de Desenrotllament).
8.Tècnic
9. Director delegació.
10. Responsable d’àrea
Docent expert
* * * * *
Áreas Funcionales
Grupos profesionales
1. Soporte (equivalente
al nivel 2 del SNC)
2. Especialista (equivalente
al nivel 3 del SNC)
3. Expertos (equivalente
al nivel 4 y 5 del SNC)
Administración
1. Soporte Administrativo
Desarrollo
Dirección
2. Gestor/a Administrador
(Gestor/a Administrativo)
3. Especialista informático
4. Técnico/a informático
5. Técnico/a gestión
6. Especialista
7. Desarrollo Técnico
(Técnico/a de Desarrollo)
8. Técnico/a
Docencia
Docente especialista
9. Director/a delegación.
10. Responsable de área
Docente experto
La descripció de les ocupacions (àrea, grup, missió i funcions) s’adjunta en l’annex III i els criteris retributius en l’annex I.
L’adequació de la pràctica habitual al que establix l’annex III a serà
objecte d’anàlisi abans del 31 de gener de 2015.
La descripción de las ocupaciones (área, grupo, misión y funciones)
se acompaña en el anexo III, y los criterios retributivos en el anexo I.
La adecuación de la práctica habitual a lo establecido en el Anexo
III a será objeto de análisis antes del 31 de enero de 2015.
Article 11. Estructura de la plantilla
S’entendrà per plantilla, en cada àmbit de gestió de la Fundació, el
conjunt dels llocs de treball necessaris en cada moment per al desplegament i compliment de les distintes programacions i activitats que es
contracten, convenien o acorden al marge que siguen coberts per personal indefinit, fix discontinu o temporal i sempre segons les necessitats
del treball.
Artículo 11. Estructura de la plantilla
Se entenderá por plantilla, en cada ámbito de gestión de la Fundación, el conjunto de los puestos de trabajo necesarios en cada momento
para el desarrollo y cumplimiento de las distintas programaciones y
actividades que se contraten, convenien o acuerden al margen de que
sean cubiertos por personal indefinido, fijo discontinuo o temporal y
siempre según las necesidades del trabajo.
Article 12. Contractació i ocupació
12.1. Contractació eventual
La contractació del personal necessari per a cobrir les necessitats de
la Fundació es realitzarà d’acord amb les disposicions legals vigents en
cada moment i es respectarà en tot cas el que s’ha establit quant als drets
d’informació dels representants dels treballadors i les treballadores.
Artículo 12. Contratación y empleo
12.1. Contratación eventual
La contratación del personal necesario para cubrir las necesidades
de la Fundación, se realizará de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes en cada momento, respetándose en todo caso lo establecido en
lo relativo a los derechos de información de los/as representantes de los
trabajadores y las trabajadoras.
Se dispondrá de un fichero en el que se registra el personal que haya
sido contratado por la Fundación con el objeto de cubrir los puestos de
carácter eventual.
Cuando se tengan que seleccionar personas para cubrir las contrataciones necesarias, se tendrán en cuenta de forma preferente a los trabajadores y las trabajadoras con servicios previos en la Fundación, siempre que reúnan en igualdad de condiciones los requisitos de calidad,
capacidad, polivalencia, titulación y adecuación al puesto de trabajo
requerido, dentro del marco de la actividad a que se refiera.
La selección y nueva contratación de personal se desarrollará de
forma centralizada, con la participación de las personas directoras de
delegación implicadas. La Fundación adecuará los mecanismos administrativos para su mejor funcionamiento.
La utilidad del fichero de registro se definirá a través del Reglamento que a tal efecto negociará el Comité Intercentros con los representantes y las representantes del Patronato.
Es disposarà d’un fitxer en què s’inscriu el personal que haja sigut
contractat per la Fundació amb l’objecte de cobrir els llocs de caràcter
eventual.
Quan s’hagen de seleccionar persones per a cobrir les contractacions necessàries, es tindran en compte de forma preferent els treballadors i les treballadores amb servicis previs en la Fundació, sempre que
tinguen en igualtat de condicions els requisits de qualitat, capacitat,
polivalència, titulació i adequació al lloc de treball requerit, dins del
marc de l’activitat a què es referisca.
La selecció i la nova contractació de personal es desenrotllarà de
forma centralitzada, amb la participació de les persones directores de
delegació implicades. La Fundació adequarà els mecanismes administratius per al millor funcionament.
La utilitat del fitxer d’enregistrament es definirà a través del Reglament que a este efecte negociarà el Comité Intercentres amb els representants i les representants del Patronat.
Num. 7384 / 20.10.2014
La Fundació informarà el Comité de les necessitats a cobrir, els
perfils professionals i les característiques i dades contractuals necessaris per a ocupar els llocs de treball objecte de les contractacions del
personal no docent.
En casos excepcionals i sempre que la Fundació ho valore com a
necessari, es contractarà el professorat pel temps suficient per a confeccionar programes d’un nou curs, elaborar guies didàctiques, programar
subministraments, i qualsevol altra activitat tècnica formativa. En este
cas, este personal quedarà adscrit al grup no docent amb l’ocupació,
drets i deures de tècnic o tècnica.
12.2. Contractació de càrrecs de confiança
Correspondrà a la Fundació designar aquelles persones a les quals
s’assignen llocs de responsabilitat o que per les necessitats del treball
a realitzar hagen de ser persones de confiança de la Fundació, com ara:
director o directora gerent, responsables d’àrea, director o directora
delegació. De la mateixa manera, correspondrà també a la Fundació, el
cessament en les dites funcions i la reincorporació a l’ocupació d’origen
si és el cas.
12.3. Contractació decidida per institucions externes
No s’inclouran en el fitxer existent aquelles persones que s’hagen de
contractar per imperatiu legal d’Institucions externes a la Fundació o per
convenis de col·laboració amb altres entitats o el personal sociolaboral.
S’informarà el Comité Intercentres de les persones contractades segons
estes excepcions.
12.4. Contractació de personal fix discontinu
A fi de reglamentar i normalitzar l’orde de crida per a la incorporació als llocs de treball a cobrir dels treballadors o treballadores amb
contracte fix discontinu, caldrà ajustar-se al Reglament vigent entre els
i les representants de la Fundació i el comité d’empresa.
12.5. Contractació de personal indefinit
La proposta del personal que accedirà a la contractació indefinida
la realitzarà la Fundació, atesos els criteris operatius i d’adequació a les
necessitats de les distintes programacions i activitats.
12.6. Modalitats de contractació
Tenint en compte que hi ha treballs o activitats que per la seua
mateixa naturalesa no tenen el caràcter de permanents o indefinits i
depenen de programacions i acords amb entitats públiques i privades,
es podran utilitzar els tipus o modalitats contractuals que la legislació
preveu per als dits casos i s’informarà d’això a la representació legal
de les persones treballadores. Es realitzaran atesos els criteris següents:
A) Contracte per obra i servici. Quan es tracte de realitzar una obra
o servici determinat, amb autonomia o substantivitat pròpia, dins de
l’activitat normal o activitats que exercisca la Fundació i l’execució
de la qual, encara que limitada en el temps, siga en principi de duració
incerta. En estos contractes s’especificarà l’obra o servici per a la qual
es contracta i s’indicarà el tipus de contractació, la seua duració incerta,
salari a aplicar i condicions de treball.
B) Contracte d’interinitat o substitució. S’utilitzaran en aquells
supòsits en què siga necessari substituir el personal de la Fundació amb
dret a reserva de lloc de treball. S’indicarà en el dit contracte el nom de
la persona substituïda i la causa de la substitució i és en tot cas d’aplicació el que establix la normativa que regula esta modalitat contractual.
C) Contractes eventuals. Es realitzaran contractes eventuals per
circumstàncies de la producció en aquelles situacions específiques en
què es produïsca una forta acumulació de tasques o activitats. Estos
contractes es regiran pel que establix la normativa vigent, a excepció de
la seua duració màxima que s’establix en 12 mesos, dins d’un període
de 18 mesos.
(Respectant-se en tot cas la normativa reguladora d’estes modalitats
contractuals).
D) Contractes a temps parcial i fixos discontinus. En la realització
de contractes a temps parcial i de fixos discontinus caldrà ajustar-se al
que establix la legislació general vigent en cada moment. S’estarà subjecte al que s’ha pactat en el Reglament per a la crida del personal no
docent fix discontinu de la Fundació, citat en l’article 12, acordat entre
els i les representants de la Fundació i dels treballadors i treballadores.
E) Contractes en pràctiques i de formació. Durant la vigència d’este
conveni, la utilització de les formes de contractació previstes en la normativa vigent (Contractes en pràctiques i formatius) es podran realitzar
24972
La Fundación informará al Comité de las necesidades a cubrir, los
perfiles profesionales y las características y datos contractuales necesarios para ocupar los puestos de trabajo objeto de las contrataciones del
personal no docente.
En casos excepcionales y siempre que la Fundación lo valore como
necesario, se contratará al profesorado por el tiempo suficiente para
confeccionar programas de un nuevo curso, elaborar guías didácticas,
programar suministros, y cualquier otra actividad técnica formativa.
En este caso, este personal quedará adscrito al grupo no docente con la
ocupación, derechos y deberes de técnico/a.
12.2. Contratación de cargos de confianza
Corresponderá a la Fundación, el designar a aquellas personas a las
que se les asignen puestos de responsabilidad o que por las necesidades
del trabajo a realizar tengan que ser personas de confianza de la Fundación, tales como: director/a gerente, responsables de área, director/a
delegación. De igual modo, corresponderá también a la Fundación, la
cesación en dichas funciones y la reincorporación a la ocupación de
origen en su caso.
12.3. Contratación decidida por instituciones externas
No se incluirán en el Fichero existente, aquellas personas que se
tengan que contratar por imperativo legal de Instituciones externas a
la Fundación, o por convenios de colaboración con otras entidades o
el personal socio-laboral. Se informará al Comité Intercentros de las
personas contratadas en base a estas excepciones.
12.4. Contratación de personal fijo discontinuo
Con el objeto de reglamentar y normalizar el orden de llamada para
la incorporación a los puestos de trabajo a cubrir de los/as trabajadores/as con contrato fijo discontinuo, se atenderá al Reglamento vigente
entre los y las representantes de la Fundación y el Comité de empresa.
12.5. Contratación de personal indefinido
La propuesta del personal que accederá a la contratación indefinida
la realizará la Fundación, atendiendo a criterios operativos y de adecuación a las necesidades de las distintas programaciones y actividades.
12.6. Modalidades de contratación
Habida cuenta de que existen trabajos o actividades que por su
propia naturaleza, no tienen el carácter de permanentes o indefinidos
y dependen de programaciones y acuerdos con entidades públicas y
privadas, se podrán utilizar los tipos o modalidades contractuales que la
legislación contempla para dichos casos, informando de ello a la Representación Legal de las personas trabajadoras. Se realizarán atendiendo
a los siguientes criterios:
A) Contrato por obra y servicio. Cuando se trate de realizar una obra
o servicio determinado, con autonomía o sustantividad propia, dentro
de la actividad normal o actividades que desarrolle la Fundación y cuya
ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración
incierta. En estos contratos se especificará la obra o servicio para la
que se contrata indicando el tipo de contratación, su duración incierta,
salario a aplicar y condiciones de trabajo.
B) Contrato de Interinidad o sustitución. Se utilizarán en aquellos
supuestos en que sea necesario sustituir al personal de la Fundación con
derecho a reserva de puesto de trabajo. Se indicará en dicho contrato
el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución siendo
en todo caso de aplicación lo previsto en la normativa que regula esta
modalidad contractual.
C) Contratos eventuales. Se realizarán contratos eventuales por
circunstancias de la producción en aquellas situaciones específicas en
que se produzca una fuerte acumulación de tareas o actividades. Estos
contratos se regirán por lo establecido en la normativa vigente, a excepción de su duración máxima que se establece en 12 meses, dentro de un
período de 18 meses.
(Respetándose en todo caso la normativa reguladora de estas modalidades contractuales).
D) Contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos. En la realización
de contratos a tíempo parcial y de fijos discontínuos, se estará a lo establecido en la legislación general vigente en cada momento. Se estará
sujeto a lo pactado en el Reglamento para el llamamiento del personal
no docente fijo discontinuo de la Fundación, citado en el artículo 12,
acordado entre los y las representantes de la Fundación y de los trabajadores y trabajadoras.
E) Contratos en prácticas y de formación. Durante la vigencia de
este convenio, la utilización de las formas de contratación previstas en
la normativa vigente (contratos en prácticas y formativos) se podrán
Num. 7384 / 20.10.2014
24973
com a instrument efectiu de formació per a la inserció en el mercat de
treball. Amb l’acord previ amb la representació dels treballadors i les
treballadores, s’adaptaran al que establix la nova estructura ocupacional
que s’especifique en la taula annexa.
No obstant això, a l’alumnat d’escoles taller i semblants se’ls aplicarà el contracte de formació/aprenentatge en els mateixos termes que
s’arrepleguen en la llei.
F) Conversió de contractes eventuals i temporals en indefinits
Els treballadors i treballadores que en un període de 30 mesos
hagueren estat contractats durant un termini superior a 24 mesos, consecutius o alterns passaran a una contractació indefinida segons s’expressa
en la normativa vigent.
realizar como instrumento efectivo de formación para la inserción en
el mercado de trabajo. Previo acuerdo con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, se adaptarán a lo establecido en la nueva
estructura ocupacional que se especifican en la tabla anexa.
No obstante, al alumnado de escuelas taller y similares se les aplicará el contrato de formación/aprendizaje en los mismos términos que
se recogen en la ley.
F) Conversión de contratos eventuales y temporales en indefinidos
Los trabajadores y trabajadoras que en un periodo de 30 meses,
hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses,
consecutivos o alternos pasarán a una contratación indefinida según se
expresa en la normativa vigente.
Article 13. Ascensos i promoció
Els treballadors i les treballadores no docents amb contracte fix, fix
discontinu o a temps parcial indefinits podran promocionar-se a ocupacions professionals superiors quan les necessitats de l’organització
del treball definides per la Fundació així ho demanden. Els criteris que
possibiliten la promoció dels treballadors i les treballadores seran els
següents:
– El perfil acadèmic i/o professional a què es referix l’ocupació
promocionada i que figura en l’annex III.
– Concurs de mèrits que tindrà en compte la formació complementària relacionada amb l’ocupació a què es pretén accedir, així com l’experiència professional en ocupacions semblants.
– La prova de selecció específica entre les persones aspirants.
– No s’aplicaran els criteris anteriors quan per decisió ponderada
de la Fundació, s’ascendisca un treballador o una treballadora i sempre que concórreguen mèrits i criteris professionals del treballador o la
treballadora a promocionar. El Comité Intercentres serà informat de la
decisió d’estos ascensos.
La Fundació podrà delimitar el nombre d’aspirants, així com la
pertinença d’estos a un territori o departament quan les necessitats de
l’organització del treball així ho determinen.
Per a l’aplicació i desenrotllament dels ascensos s’estarà subjecte a
les normes següents:
– Enviar a través del Comité Intercentres les dades de la promoció,
per mitjà de correu electrònic i del tauler d’anuncis, a tot el personal de
la Fundació amb una antelació de 5 dies hàbils, entre el que es rep el
comunicat i el dia d’acabament de presentació de sol·licituds.
Artículo 13. Ascensos y promoción
Los trabajadores y las trabajadoras no docentes con contrato fijo,
fijo discontinuo o a tiempo parcial indefinidos, podrán promocionarse
a ocupaciones profesionales superiores cuando las necesidades de la
organización del trabajo definidas por la Fundación así lo demanden.
Los criterios que posibiliten la promoción de los trabajadores y las trabajadoras serán los siguientes:
– El perfil académico y/o profesional a que se refiere la ocupación
promocionada y que figura en el anexo III.
– Concurso de méritos que tendrá en cuenta la formación complementaria relacionada con la ocupación a la que se pretende acceder, así
como la experiencia profesional en ocupaciones similares.
– La prueba de selección específica entre las personas aspirantes.
– No se aplicarán los criterios anteriores cuando por decisión ponderada de la Fundación, se ascienda a un trabajador o a una trabajadora y
siempre, que concurran méritos y criterios profesionales del trabajador
o la trabajadora a promocionar. El Comité Intercentros será informado
de la decisión de estos ascensos.
La Fundación podrá delimitar el número de aspirantes, así como la
pertenencia de los mismos a un territorio o departamento, cuando las
necesidades de la organización del trabajo así lo determinen.
Para la aplicación y desarrollo de los ascensos se estará sujeto a las
siguientes normas:
– Enviar a través del Comité Intercentros los datos de la promoción
por medio de correo electrónico y del tablón de anuncios a todo el personal de la Fundación con una antelación de cinco días hábiles, entre
el que se recibe el comunicado y el día de término de presentación de
solicitudes.
– En el caso de realizar pruebas selectivas se remitirán al Comité Intercentros, además de lo anteriormente expuesto, los criterios de
selección establecidos con una antelación de tres días incluyendo la
fecha, hora y lugar donde se realiza la prueba.
– La Fundación informará al Comité sobre personas que han realizado las pruebas, las evaluaciones efectuadas y la o las personas seleccionadas.
– En el cas de realitzar proves selectives es remetran al Comité
Intercentres, a més de l’anteriorment exposat, els criteris de selecció
establits amb una antelació de tres dies incloent la data, l’hora i el lloc
on es realitza la prova.
– La Fundació informarà el Comité sobre les persones que han realitzat les proves, les avaluacions efectuades i les persones seleccionades.
Article 14. Període de prova
S’establix un període de prova per al personal la contractació del
qual es realitze per primera vegada en la Fundació, i per a cada ocupació
és el següent:
a) Personal de l’1 al 8 de l’estructura professional:
– Dos mesos per a contractes de duració inferior a un any i superior
a 8 mesos.
– Un mes per a contractes de més de tres mesos i inferior a huit
mesos.
En els contractes de duració inferior a tres mesos, el període de
prova serà directament proporcional a la relació de tres mesos de contracte, un mes de prova.
b) Personal del 9 al 10 de l’estructura professional:
– Quinze dies
Artículo 14. Periodo de prueba
Se establece un período de prueba para el personal cuya contratación se realice por primera vez en la Fundación, siendo para cada
ocupación los siguientes:
a) Personal del 1 al 8 de la estructura profesional:
– Dos meses para contratos de duración inferior a un año y superior
a 8 meses.
– Un mes para contratos de más de tres meses e inferior a ocho
meses.
En los contratos de duración inferior a tres meses, el período de
prueba será directamente proporcional a la relación de tres meses de
contrato, un mes de prueba.
b) Personal del 9 al 10 de la estructura profesional:
– Quince días
Article 15. Mobilitat funcional i geogràfica
15.1. Mobilitat Funcional. No es considera promoció en el treball
la mobilitat funcional en la Fundació. No obstant això, el treballador
o la treballadora podrà sol·licitar el canvi a un altre lloc de treball del
mateix nivell i la mateixa ocupació quan concórreguen circumstàncies
que així ho demanden.
15.2. Mobilitat geogràfica
Artículo 15. Movilidad funcional y geográfica
15.1. Movilidad funcional. No se considera promoción en el trabajo la movilidad funcional en la Fundación. No obstante lo anterior, el
trabajador o la trabajadora podrá solicitar el cambio a otro puesto de
trabajo del mismo nivel e igual ocupación, cuando concurran circunstancias que así lo demanden.
15.2. Movilidad geográfica.
Num. 7384 / 20.10.2014
24974
Caldrà ajustar-se al que disposa l’article 40 de l’Estatut dels Treballadors. Autoritzat el trasllat, el treballador o la treballadora tindrà
dret a optar entre el trasllat, percebent una compensació pels gastos, o a
extingir el seu contracte per mitjà de la indemnització que es fixe, com
si es tractara d’extinció autoritzada per causes tecnològiques o econòmiques. La compensació a què es referix el primer supòsit comprendrà
tant els gastos propis com dels familiars a càrrec seu, en els termes que
es convinga entre les parts, que mai serà inferior als limites mínims
establits en el conveni col·lectiu. De la mateixa manera, es determinarà
el termini d’incorporació al nou lloc de treball que no serà inferior al
de trenta dies.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. Autorizado el traslado, el/la trabajador o la trabajadora tendrá
derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compensación por
los gastos, o a extinguir su contrato mediante la indemnización que se
fije, como si se tratara de extinción autorizada por causas tecnológicas
o económicas. La compensación a que se refiere el primer supuesto
comprenderá tanto los gastos propios como de los familiares a su cargo,
en los términos que se convenga entre las partes, que nunca será inferior
a los limites mínimos establecidos en el convenio colectivo. De igual
forma, se determinará el plazo de incorporación al nuevo puesto de
trabajo, que no será inferior al de treinta días.
Article 16. Cessament de la relació laboral
El cessament del treballador o la treballadora es preavisarà de forma
escrita amb un període mínim de 15 dies d’antelació per part de la Fundació, siga quina siga la modalitat de la contractació utilitzada, excepte
la de contracte d’interinitat, i en el contracte per obra i servici en la
mesura que siga possible. En el dit preavís s’informarà de la liquidació
que conclourà la finalització del contracte. En cas d’incompliment d’este preavís la Fundació abonarà al treballador un dia de salari per cada
dia de retard en el preavís. En aquells contractes de duració inferior a
15 dies no serà necessari preavisar.
Quan el cessament siga a instància de la persona treballadora, este
preavisarà a la Fundació atesos els criteris següents:
– En contractes de duració inferior a tres mesos, el treballador o la
treballadora preavisarà amb un període mínim d’una setmana d’antelació.
– En contractes de fins a sis mesos de duració, el treballador o la
treballadora preavisarà amb un període mínim de 10 dies d’antelació.
– En contractes de més de sis mesos de duració, el treballador o la
treballadora preavisarà amb un període mínim de 15 dies d’antelació.
L’incompliment del treballador o la treballadora de l’obligació
de preavisar amb la indicada antelació donarà dret a la Fundació a
descomptar de la seua liquidació un dia per cada dia de retard en el
preavís.
Tota comunicació de cessament o preavís per part de la Fundació
haurà d’anar acompanyada d’una proposta de liquidació.
La persona treballadora, si així ho desitja, podrà estar assistida per
un representant dels treballadors i les treballadores en l’acte de la firma
de la liquidació. Una vegada firmat pel treballador o la treballadora el
rebut de la liquidació, este tindrà els efectes alliberadors que hi són
propis.
A la finalització dels contractes per un temps determinat es tindrà
dret a una liquidació amb el valor de les parts proporcionals de les
pagues extraordinàries i la resta d’emoluments o contrapartides econòmiques que corresponguen segons el temps realment treballat, llevat que
ja es perceberen de forma prorratejada.
Així mateix, quan el preavís o comunicació el realitze el treballador,
la Fundació no facilitarà la proposta de liquidació.
Artículo 16. Cese de la relación laboral
El cese del trabajador o la trabajadora se preavisará de forma escrita
con un periodo mínimo de 15 días de antelación por parte de la Fundación, sea cual sea la modalidad de la contratación utilizada, salvo la de
contrato de interinidad, y en el contrato por obra y servicio en la medida
que sea posible. En dicho preaviso se informará del finiquito que concluirá la finalización del contrato. En caso de incumplimiento de este
preaviso la Fundación abonará al trabajador/a un día de salario por cada
día de retraso en el preaviso. En aquellos contratos de duración inferior
a 15 días no será necesario preavisar.
Cuando el cese sea a instancia de la persona trabajadora, este preavisará a la Fundación atendiendo a los siguientes criterios:
– En contratos de duración inferior a tres meses, el trabajador o la
trabajadora preavisará con un período mínimo de una semana de antelación.
– En contratos de hasta seis meses de duración, el trabajador o la
trabajadora preavisará con un período mínimo de 10 días de antelación.
– En contratos de más de seis meses de duración, el trabajador o la
trabajadora preavisará con un período mínimo de 15 días de antelación.
El incumplimiento del trabajador o la trabajadora de la obligación
de preavisar con la indicada antelación, dará derecho a la Fundación
a descontar de su liquidación un día por cada día de retraso en el
preaviso.
Toda comunicación de cese o preaviso por parte de la Fundación
deberá ir acompañada de una propuesta de liquidación.
La persona trabajadora, si así lo desea, podrá estar asistida por un o
una representante de los trabajadores y las trabajadoras en el acto de la
firma del finiquito. Una vez firmado por el trabajador o la trabajadora
el recibo del finiquito, este surtirá los efectos liberatorios que le son
propios.
A la finalización de los contratos por tiempo determinado se tendrá
derecho a un finiquito con el valor de las partes proporcionales de las
pagas extraordinarias y demás emolumentos o contrapartidas económicas que correspondan según el tiempo realmente trabajado, salvo que ya
se viniesen percibiendo de forma prorrateada.
Asimismo, cuando el preaviso o comunicación lo realice el/la
trabajador/a la Fundación no facilitará la propuesta de finiquito.
Article 17. Formació
Caldrà ajustar-se al que disposa l’article 23 de l’Estatut dels Treballadors, així com en normativa específica vigent.
La Fundació es dotarà d’un Pla de Formació, preferentment amb
caràcter anual, per al personal. A este efecte es crearà una Comissió
de Formació composta per representants de la Fundació, representants
del Comité Intercentres i tres treballadors o treballadores que aportaran
informació, assessorament i criteris orientatius per a l’elaboració de
plans de formació.
En el cas que la Fundació no puga acollir-se a la nova normativa
indicada sobre formació professional per a l’ocupació, fomentarà cursos
de formació i reciclatge per al personal. L’organització d’estos cursos
s’establirà de mutu acord entre la Fundació i les persones representants
dels treballadors i les treballadores, procurant no alterar l’activitat funcional de la Fundació.
Sempre que els cursos de formació i reciclatge se celebren en hores
laborables, l’assistència serà obligatòria. En cas de ser fora del centre
de treball, la Fundació s’encarregarà de tots els gastos que s’ocasionen.
Artículo 17. Formación
Se estará a lo dispuesto en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, así como en normativa específica vigente.
La Fundación se dotará de un Plan de Formación, preferentemente
con carácter anual, para el personal. A tal efecto se creará una Comisión
de Formación compuesta por representantes de la Fundación, representantes del Comité Intercentros y tres trabajadores o trabajadoras que
aportarán información, asesoramiento y criterios orientativos para la
elaboración de planes de formación.
En caso de que la Fundación no pueda acogerse a la nueva normativa indicada sobre Formación Profesional para el Empleo, fomentará
cursos de formación y reciclaje para el personal. La organización de
estos cursos se establecerá de mutuo acuerdo entre la Fundación y las
personas Representantes de los trabajadores y las trabajadoras, procurando no alterar la actividad funcional de la Fundación.
Siempre que los cursos de formación y reciclaje se celebren en
horas laborables, la asistencia será obligatoria. En caso de ser fuera del
centro de trabajo propio, la Fundación se encargará de correr con todos
los gastos que se ocasionen.
Si se celebran en cualquier centro de trabajo y fuera de la jornada
laboral, la asistencia será de carácter voluntario.
Si se celebren en qualsevol centre de treball i fora de la jornada
laboral, l’assistència serà de caràcter voluntari.
Num. 7384 / 20.10.2014
24975
El personal no docent de caràcter fix, els fixos discontinus i els de
duració determinada, si han transcorregut més de 6 mesos des de l’inici
de la contractació, podran sol·licitar un permís no retribuït per a completar la seua formació per mitjà de la realització de cursos de formació.
Hauran de sol·licitar-lo a la Fundació per escrit amb 15 dies d’antelació,
citant les dades següents:
– Nom, duració del curs (data d’inici i finalització).
– Horari d’assistència
– Entitat organitzadora
– Localitat d’impartició
Es podrà concedir el permís si la Fundació considera que el curs de
formació sol·licitat és beneficiós tant per al treballador o la treballadora
com per a les funcions que exercix en el seu lloc de treball dins de la
Fundació. Prèviament el treballador o la treballadora serà informat de
la quantitat a descomptar en la nòmina.
En el cas que el treballador o la treballadora considere convenient
l’assistència a un curs de formació professional per a l’ocupació relacionat amb el seu lloc de treball i dins de la seua jornada laboral, ho
comunicarà a la Fundació, que amb l’estudi previ del cas podrà concedir
el permís. I en este cas el 50 % del temps de permís serà a càrrec de la
Fundació, mentres que l’altre 50 % serà a compte del treballador o la
treballadora.
En el cas que la Fundació considere necessària la formació d’alguna
persona treballadora fora del seu horari de treball, les hores d’assistència al curs es disminuiran de la seua jornada laboral o es compensaran
en temps de descans en un altre moment.
El personal no docente de carácter fijo, los fijos discontinuos y los
de duración determinada, que hayan transcurrido más de 6 meses desde
el inicio de su contratación, podrán solicitar un permiso no retribuido
para completar su formación mediante la realización de cursos de formación. Deberán solicitarlo a la Fundación por escrito con 15 días de
antelación, citando los siguientes datos:
– Nombre, duración del curso (fecha de inicio y finalización).
– Horario de asistencia
– Entidad organizadora
– Localidad de impartición
Se podrá conceder el permiso si la Fundación considera que el curso
de formación solicitado es beneficioso tanto para el trabajador o la trabajadora como para las funciones que desempeña en su puesto de trabajo dentro de la Fundación. Previamente el trabajador o la trabajadora
será informado de la cantidad a descontar en su nómina.
En el caso que el trabajador o la trabajadora considere conveniente la asistencia a un curso de Formación Profesional para el empleo
relacionado con su puesto de trabajo y dentro de su jornada laboral, lo
comunicará a la Fundación, que previo estudio del caso podrá conceder
el permiso. En cuyo caso el 50 % del tiempo de permiso será a cargo
de la Fundación, mientras que el otro 50 % será a cuenta del trabajador
o la trabajadora.
En el caso que la Fundación considere necesaria la formación de
alguna persona trabajadora fuera de su horario de trabajo, las horas de
asistencia al curso se disminuirán de su jornada laboral o se compensarán en tiempo de descanso en otro momento.
Article 18. Treballs de superior i inferior categoria
Als treballadors o treballadores que pel seu contracte de treball els
corresponga una ocupació professional i la Fundació els assignara, per
mitjà de comunicat exprés, a funcions pertanyents a una ocupació superior, per un període de temps de sis mesos ininterromputs o interromputs
durant un any, els serà reconeguda la dita ocupació superior.
En el cas d’existència del comunicat a què es fa referència en el
paràgraf anterior, el treballador o la treballadora cobrarà la diferència
salarial a partir del moment en què comence a efectuar treballs de la
dita activitat superior.
Si la persona treballadora es considerara assignada a funcions
d’ocupació superior durant els períodes de temps determinats en este
article, i no hi haguera comunicat exprés de la Fundació, podrà reclamar a esta, els beneficis oportuns que considera a través del Comité
Intercentres.
Si per necessitats peremptòries o imprevisibles de l’activitat productiva, la Fundació necessitara destinar un treballador o una treballadora
a funcions o tasques corresponents d’ocupació inferior a aquella per la
qual va ser contractat o contractada, només podrà romandre en esta pel
temps imprescindible, mantenint les retribucions salarials i la resta de
drets derivats de l’ocupació que figure en el seu contracte, i haurà de
comunicar la dita circumstància a la representació legal dels treballadors
i les treballadores.
Artículo 18. Trabajos de superior e inferior categoría
A los trabajadores o trabajadoras que por su contrato de trabajo,
les corresponda una ocupación profesional y la Fundación les asignara
mediante comunicado expreso, a funciones pertenecientes a una ocupación superior, por un periodo de tiempo de seis meses ininterrumpidos
o interrumpidos durante un año, les será reconocida dicha ocupación
superior.
En el caso de existencia del comunicado a que se hace referencia en
el párrafo anterior, el/la trabajador o la trabajadora cobrará la diferencia
salarial a partir del momento en que comience a efectuar trabajos de
dicha actividad superior.
Si la persona trabajadora se considerase asignado a funciones de
ocupación superior durante los periodos de tiempo determinados en
este artículo, y no hubiese comunicado expreso de la Fundación, podrá
reclamar a esta, los beneficios oportunos que considera a través del
Comité Intercentros.
Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, la Fundación precisara destinar a un trabajador o una trabajadora a funciones o tareas correspondientes de ocupación inferior a aquella
por la que fue contratado o contratada, solo podrá permanecer en la
misma por el tiempo imprescindible, manteniendo las retribuciones
salariales y demás derechos derivados de la ocupación que figure en su
contrato, debiéndose comunicar dicha circunstancia a la Representación
Legal de los Trabajadores y las Trabajadoras.
Article 19. Jornada i calendari laboral
Durant la vigència d’este conveni, s’establix una jornada laboral per
al personal docent i no docent de 1.596 hores.
Artículo 19. Jornada y calendario laboral
Durante la vigencia de este convenio, se establece una jornada laboral para el personal docente y no docente de 1.596 horas.
Personal no docent
En els supòsits en què la jornada laboral arribe o supere les cinc
hores continuades dins de la jornada laboral diària establida, es consideraran inclosos els 20 minuts de descans. La jornada ordinària és de
dilluns a divendres.
Les persones treballadores a cura de fills o filles menors d’11 anys,
o de persones dependents, i sempre que no afecte el treball desenrotllat,
podrà sol·licitar-se a la direcció de FOREM PV un horari d’entrada i
d’eixida amb una franja màxima d’una hora de diferència amb el que
s’havia estipulat en origen. No implicaria horari flexible.
La persona treballadora tindrà dret a adaptar la duració i distribució
de la jornada de treball per a fer efectiu el seu dret a la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral.
La Fundació, respectant el nombre d’hores laborals establides,
podrà acordar a través de la representació legal dels treballadors i les
treballadores, l’horari més adequat a les necessitats de les distintes pro-
Personal no docente
En los supuestos en los que la jornada laboral alcance o supere las
cinco horas continuadas dentro de la jornada laboral diaria establecida,
se considerarán incluidos los 20 minutos de descanso, siendo la jornada
ordinaria de lunes a viernes.
Las personas trabajadoras al cuidado de hijos o hijas menores de
11 años, o de personas dependientes y siempre y cuando no afecte al
trabajo desarrollado, podrá solicitarse a la dirección de FOREM PV
un horario de entrada y salida con una franja máxima de una hora de
diferencia con el estipulado en origen. No implicaría horario flexible.
La persona trabajadora tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
La Fundación, respetando el número de horas laborales establecidas, podrá acordar a través de la representación legal de los trabajadores
y las trabajadoras, el horario más adecuado a las necesidades de las
Num. 7384 / 20.10.2014
gramacions en cada època de l’any, i s’hauran de compensar els excessos de jornada que es puguen produir en determinades èpoques, amb
temps de descans en aquelles altres de menor activitat en la Fundació.
Segons les necessitats del servici, s’establirà en cada centre de
treball l’organització de la jornada necessària, bé per mitjà de torns,
guàrdies, etc. de comú acord amb la representació de les persones treballadores.
Des de l’1 de juliol al 15 de setembre es farà jornada intensiva, i
s’establiran, en conseqüència, els torns i les guàrdies necessàries per a
complir les necessitats de la producció i els servicis corresponents. En
tot cas, l’aplicació de la jornada intensiva haurà de garantir el desenrotllament adequat de les programacions compromeses.
Personal docent
La jornada laboral del personal docent durant la vigència d’este
conveni és l’establida en l’apartat anterior d’este article. De l’esmentada
jornada es destinarà com a norma general un 71,43 % a la impartició de
cursos com a hores lectives, i s’haurà d’utilitzar la resta de la jornada
laboral a realitzar les tasques pròpies de la docència, com ara, reunions
de departament, claustres, omplir la documentació inherent a les accions
formatives i qualsevol altra activitat que hi estiga relacionada.
Per necessitats de les programacions, podrà ampliar-se la jornada
lectiva prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores.
El personal contractat a temps parcial per a la impartició de cursos
realitzarà les tasques pròpies de la docència, de forma proporcional al
període contractat.
En aquelles localitats on els dies festius locals coincidisquen amb el
període de vacacions establit seran canviats per altres dies laborables de
mutu acord entre els treballadors afectats i la Fundació.
En la confecció del calendari laboral i horaris de cada any es tindrà
en compte la distribució dels dies festius oficials i locals que corresponguen i es podran acordar cada any altres festes que tindran la consideració de recuperables per excés de jornada.
Article 20. Vacacions
Tot el personal tindrà dret a disfrutar unes vacacions retribuïdes de
31 dies naturals per any de treball o la part proporcional corresponent
segons el temps de contractació en la Fundació. Es disfrutaran sempre
dins de l’any natural en curs, sense que en cap cas puguen ser compensades de forma econòmica.
Com a norma general, les vacacions es disfrutaran en el mes
d’agost, llevat que per necessitats del servici siga necessari establirles en altres períodes. Com a màxim en el mes de maig de cada any,
s’organitzarà juntament amb la representació legal dels treballadors i
les treballadores el calendari de les vacacions de cada un dels centres
de FOREM PV i la forma del seu gaudi per les persones treballadores
contractades. Per acord entre la Fundació i la representació legal de les
persones treballadores podrà dividir-se en dos o més períodes el gaudi
de les vacacions i és imprescindible el que un dels períodes tinga 21 dies
naturals consecutius o la part proporcional corresponent.
Quan es realitzen els contractes del personal es procurarà tindre en
compte que el gaudi de les vacacions que els corresponguen s’efectue
dins de la duració prevista d’este.
En els casos que s’haja de treballar en el mes d’agost, el gaudi de
les vacacions del personal fix i fix discontinu, s’establirà de mutu acord
entre les parts, amb preferència en l’època estival. No obstant això, en
els casos individuals que la persona treballadora haja d’efectuar la seua
activitat en el mes d’agost podrà optar a disfrutar les seues vacacions en
un altre període de la seua elecció que haurà de fixar amb la suficient
antelació.
La situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia o accident
greu, amb comunicat d’hospitalització i la baixa maternal, interromprà o
suspendrà el gaudi de les vacacions i el personal afectat tindrà dret a un
nou assenyalament de vacacions pel temps que reste, una vegada causada la situació d’alta, sempre que siga possible dins de l’any natural.
24976
distintas programaciones en cada época del año, debiendo compensarse
los excesos de jornada que se puedan producir en determinadas épocas, con tiempo de descanso en aquellas otras de menor actividad en
la Fundación.
Según las necesidades del servicio, se establecerá en cada centro
de trabajo la organización de la jornada necesaria, bien por medio de
turnos, guardias, etc. de común acuerdo con la Representación de las
personas trabajadoras.
Desde el 1 de julio al 15 de septiembre se efectuará jornada intensiva, estableciéndose en consecuencia los turnos y guardias necesarias para cumplir con las necesidades de la producción y los servicios
correspondientes. En todo caso la aplicación de la jornada intensiva
deberá garantizar el desarrollo adecuado de las programaciones comprometidas.
Personal docente
La jornada laboral del personal docente durante la vigencia de este
convenio, es la establecida en el apartado anterior de este artículo. De la
citada jornada se destinará como norma general un 71.43 % a la impartición de cursos como horas lectivas, debiendo utilizar el resto de la
jornada laboral a realizar las tareas propias de la docencia, tales como,
reuniones de departamento, claustros, cumplimentar la documentación
inherente a las acciones formativas y cualquier otra actividad relacionada con la misma.
Por necesidades de las programaciones, podrá ampliarse la jornada lectiva previa información a la representación legal de las personas
trabajadoras.
El personal contratado a tiempo parcial para la impartición de cursos, realizará las tareas propias de la docencia, de forma proporcional
al período contratado.
En aquellas localidades donde los días festivos locales coincidan
con el período de vacaciones establecido, serán cambiados por otros
días laborables de mutuo acuerdo entre los/las trabajadores/as afectados/
as y la Fundación.
En la confección del calendario laboral y horarios de cada año, se
tendrá en cuenta la distribución de los días festivos oficiales y locales
que correspondan, pudiéndose acordar cada año otras fiestas que tendrán la consideración de recuperables por exceso de jornada.
Artículo 20. Vacaciones
Todo el personal, tendrá derecho a disfrutar unas vacaciones retribuidas de 31 días naturales por año de trabajo, o la parte proporcional
correspondiente según el tiempo de contratación en la Fundación. Se
disfrutarán siempre dentro del año natural en curso, sin que en ningún
caso puedan ser compensadas de forma económica.
Como norma general, las vacaciones se disfrutarán en el mes de
agosto, salvo que por necesidades del servicio sea necesario establecerlas en otros períodos. Como máximo en el mes de mayo de cada año,
se organizará junto con la representación legal de los trabajadores y las
trabajadoras, el calendario de las vacaciones de cada uno de los centros
de FOREM PV, y la forma de su disfrute por las personas trabajadoras
contratadas. Por acuerdo entre la Fundación y la Representación Legal
de las personas trabajadoras podrá dividirse en dos o más períodos el
disfrute de las vacaciones, siendo imprescindible el que uno de los
períodos tenga 21 días naturales consecutivos o la parte proporcional
correspondiente.
Cuando se realicen los contratos del personal, se procurará tener en
cuenta que el disfrute de las vacaciones que les correspondan se efectúe
dentro de la duración prevista del mismo.
En los casos que se tenga que trabajar en el mes de agosto, el disfrute de las vacaciones del personal fijo y fijo discontinuo, se establecerá
de mutuo acuerdo entre las partes, con preferencia en la época estival.
No obstante, en los casos individuales que la persona trabajadora tenga
que efectuar su actividad en el mes de agosto, podrá optar a disfrutar
sus vacaciones en otro período de su elección, debiéndose fijar con la
suficiente antelación.
La situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad o
accidente grave, con parte de hospitalización y la baja maternal, interrumpirá o suspenderá el disfrute de las vacaciones, teniendo derecho el
personal afectado a un nuevo señalamiento de vacaciones por el tiempo
que reste, una vez causada la situación de alta, siempre que sea posible
dentro del año natural.
Num. 7384 / 20.10.2014
Quan per necessitats d’algun tipus d’activitat romanguen oberts
alguns centres de treball durant el mes d’agost, s’acorda el següent:
1. Per a la contractació del personal no docent:
El personal no docent de caràcter temporal tindrà dret a disfrutar
d’unes vacacions retribuïdes de 31 dies naturals, sempre que els haja
meritat com a conseqüència que la duració del seu contracte siga d’un
any ininterromput, o la part proporcional d’estos, si el període de temps
del seu contracte en la Fundació és inferior a un any.
El personal no docent de caràcter temporal al qual no corresponga
treballar en el mes d’agost disfrutarà en el dit mes del total de les seues
vacacions que li correspondrien fins a la finalització del seu contracte.
El personal no docent de caràcter temporal que haja de treballar en
el mes d’agost per a qualsevol tipus d’activitat de la Fundació disfrutarà
de les vacacions que li corresponguen per la totalitat del seu contracte
dins de la seua duració, sempre que l’activitat a desenrotllar així ho permeta. En este supòsit, la Fundació comunicarà amb suficient antelació
al treballador o la treballadora les dates de vacacions.
Article 21. Permisos retribuïts i no retribuïts
1. Permisos retribuïts
Els treballadors i treballadores, amb l’avís i la justificació previs, podran absentar-se del treball amb dret a remuneració pels casos
següents:
– Setze dies naturals per matrimoni, parella de fet o inici de convivència equivalent entre persones del mateix o distint sexe. En ambdós
casos la Fundació i la representació dels treballadors i les persones treballadores decidiran la forma de la seua verificació.
– Dos dies laborals per part d’esposa o companya.
– Quinze dies laborals per paternitat i una setmana voluntària sense
retribució, ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples, en dos dies més per cada fill a partir del segon.
– Cinc dies naturals en cas d’interrupció voluntària de l’embaràs.
– Tres dies laborals per malaltia greu, hospitalització o intervenció
quirúrgica sense hospitalització que necessite repòs domiciliari o defunció de qualsevol familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat.
– Dos dies laborals per malaltia greu, hospitalització o intervenció
quirúrgica sense hospitalització que necessite repòs domiciliari o defunció de segon grau de consanguinitat o afinitat.
– Un dia laboral per canvi de domicili habitual.
– Un dia natural en cas de matrimoni de qualsevol familiar de primer grau de consanguinitat i afinitat i sempre que el matrimoni se celebre en dia laborable.
La persona treballadora sol·licitarà els dies corresponents per escrit,
quan en els supòsits anteriors el treballador o la treballadora haja de
desplaçar-se 200 quilòmetres o més, els permisos s’augmentaran en
dos dies.
El temps indispensable per a realitzar funcions sindicals o de representació, en els termes establits per la llei i pel present conveni.
El temps necessari en els casos d’assistència a consulta mèdica,
presentant el corresponent justificant.
Els treballadors i les treballadores afectats o afectades per toxicomania o alcoholèmia tindran un permís retribuït pel temps que requerisca
seguir el tractament prescrit i degudament justificat, sempre en el cas
que no li siga reconeguda la incapacitat temporal.
Totes aquelles persones treballadores que tinguen a càrrec seu fills
o filles menors d’edat disposaran del temps indispensable per a acompanyar-los a la consulta mèdica degudament justificada.
El temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable
de caràcter públic o personal, sempre que es presente el justificant consegüent.
Els treballadors i treballadores tindran dret als necessaris períodes
d’absència del treball, remunerats, quan decidisquen sotmetre’s a tècniques de fecundació assistida, davant de supòsits d’infertilitat.
En el mateix sentit, es concediran permisos necessaris remunerats
per a la realització d’exàmens prenatals per prescripció facultativa, així
com l’assistència a gimnàstica de preparació al part.
Els treballadors i les treballadores, per lactància d’un fill o filla
menor de nou mesos, tindran dret a dos hores d’absència en el treball,
24977
Cuando por necesidades de algún tipo de actividad permanezcan
abiertos algunos centros de trabajo durante el mes de agosto, se acuerda
lo siguiente:
1. Para la contratación del personal no docente:
El personal no docente de carácter temporal tendrá derecho a disfrutar unas vacaciones retribuidas de 31 días naturales, siempre que los
haya devengado como consecuencia de que la duración de su contrato
sea de un año ininterrumpido, o la parte proporcional de los mismos, si
el período de tiempo de su contrato en la Fundación es inferior a un año.
El personal no docente de carácter temporal que no le corresponda
trabajar en el mes de agosto, disfrutará en dicho mes el total de sus
vacaciones que le corresponderían hasta la finalización de su contrato.
El personal no docente de carácter temporal que tenga que trabajar
en el mes de agosto para cualquier tipo de actividad de la Fundación,
disfrutará las vacaciones que le correspondan por la totalidad de su contrato dentro de su duración, siempre que la actividad a desarrollar así
lo permita. En este supuesto, la Fundación comunicará con suficiente
antelación al trabajador o la trabajadora las fechas de vacaciones.
Artículo 21. Permisos retribuidos y no retribuidos
1. Permisos retribuidos
Los trabajadores y trabajadoras previo aviso y justificación, podrán
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por los siguientes
casos:
– Dieciséis días naturales por matrimonio, pareja de hecho o inicio
de convivencia equivalente entre personas del mismo o distinto sexo. En
ambos casos la Fundación y la representación de los trabajadores y las
personas trabajadoras decidirán la forma de su verificación.
– Dos días laborales por alumbramiento de esposa o compañera.
– Quince días laborales por paternidad y una semana voluntaria sin
retribución, ampliables en el supuesto de parto, a adopción o acogimiento múltiples, en dos días más por cada hijo a partir del segundo.
– Cinco días naturales en caso de interrupción voluntaria del embarazo.
– Tres días laborales por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario o
fallecimiento de cualquier familiar de primer grado de consanguinidad
o afinidad.
– Dos días laborales por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario o
fallecimiento de segundo grado de consanguinidad o afinidad.
– Un día laboral por cambio de domicilio habitual.
– Un día natural en caso de matrimonio de cualquier familiar de
primer grado de consanguinidad y afinidad y siempre que el matrimonio
se celebre en día laborable.
La persona trabajadora solicitará los días correspondientes por
escrito, cuando en los supuestos anteriores, el trabajador/a, tenga que
desplazarse 200 kilómetros o más, los permisos se aumentarán en dos
días.
El tiempo indispensable para realizar funciones sindicales o de
representación, en los términos establecidos por la ley y por el presente
convenio.
El tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica,
presentando el correspondiente justificante.
Los trabajadores y las trabajadoras afectados oo afectadas por toxicomanía o alcoholemia, tendrán un permiso retribuido por el tiempo
que requiera seguir su tratamiento prescrito y debidamente justificado,
siempre en caso de que no le sea reconocida la incapacidad temporal.
Todos aquellas personas trabajadoras que tengan a su cargo hijos
o hijas menores de edad, dispondrán del tiempo indispensable para
acompañarlo/a a la consulta médica debidamente justificada.
El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal, siempre que se presente el consiguiente justificante.
Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a los necesarios
períodos de ausencia del trabajo, remunerados, cuando decidan someterse a técnicas de fecundación asistida, ante supuestos de infertilidad.
En el mismo sentido, se concederán permisos necesarios remunerados para la realización de exámenes prenatales por prescripción facultativa, así como la asistencia a gimnasia de preparación al parto.
Los trabajadores y las trabajadoras, por lactancia de un hijo o hija
menor de nueve meses, tendrán derecho a dos horas de ausencia en el
Num. 7384 / 20.10.2014
a triar: durant la jornada laboral o a l’inici o finalització de la jornada,
fraccionant-la en dos parts.
Per voluntat pròpia del treballador o la treballadora, es podrà substituir este dret per la reducció de mitja hora de la jornada normal amb la
mateixa finalitat o acumular-la en jornades completes. A este permís té
dret tant el pare com la mare.
Qui per raons de guarda legal tinga al seu càrrec directament algun
menor de dotze anys o persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exercisca una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari
entre, almenys, un octau i un màxim de la mitat de la duració d’aquella.
24978
Així mateix podran sol·licitar permisos no remunerats per a la preparació d’exàmens, que els seran concedits segons les possibilitats de
necessitat de la Fundació i mai per un temps superior a un mes.
En els casos en què un treballador o una treballadora considerara
convenient realitzar estudis reconeguts amb titulació oficial o dirigida al desenrotllament o adaptació de la seua qualificació professional,
podrà sol·licitar el permís individual de Formació (PIF), regulat en la
legislació vigent.
trabajo, a elegir: durante la jornada laboral o al inicio o finalización de
la jornada, fraccionándola en dos partes.
Por voluntad propia del trabajador o la trabajadora, se podrá sustituir este derecho por la reducción de media hora de la jornada normal
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. A este permiso tiene derecho tanto el padre como la madre.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún
menor de doce años o persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional
del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la
duración de aquella.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en los apartados anteriores
constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la fundación podrá
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute
del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los
apartados anteriores de este artículo, corresponderá al trabajador o la
trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador o la trabajadora deberá preavisar a la fundación con quince días de antelación la fecha
en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
Las discrepancias surgidas entre la Fundación y el trabajador o la
trabajadora sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados anteriores de este artículo,
serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral.
En lo que no quede reflejado en el presente convenio se estará a lo
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa legal.
Todo el personal de carácter fijo, los fijos discontinuos y los contratados por duración determinada, en los que hayan transcurrido más
de 3 meses desde el inicio de su contratación y que cursen estudios
para la obtención de título académico y profesional, tendrán derecho a un día de permiso retribuido para la realización del examen
correspondiente, avisando con una antelación mínima de una semana
y justificando su participación en los mismos. Asimismo quienes cursen con regularidad estudios para la obtención de un título académico
y profesional, se les podrá facilitar el turno de trabajo si tal fuera el
régimen instaurado.
Asimismo podrán solicitar permisos no remunerados para la preparación de exámenes, que les será concedidos según las posibilidades de
necesidad de la Fundación y nunca por un tiempo superior a un mes.
En los casos en que un trabajador o una trabajadora considerase
conveniente realizar estudios reconocidos con titulación oficial o dirigida al desarrollo o adaptación de su cualificación profesional, podrá
solicitar el permiso individual de Formación (PIF), regulado en la legislación vigente.
2. Permisos no retribuïts
En casos excepcionals i per motius justificats, es podrà sol·licitar
permís no retribuït per un període inferior a sis mesos. Se sol·licitarà
amb un preavís per part del treballador o la treballadora amb quinze dies
d’antelació. El dit permís serà concedit o denegat amb audiència prèvia
dels representants de les persones treballadores.
En els casos de malaltia greu de llarga duració d’un fill o filla, es
disposarà dels dies necessaris de permís sense sou, i haurà de justificar
les absències al treball.
Quan concórreguen circumstàncies de malaltia greu de llarga duració del cònjuge, parella de fet o familiars compresos en el 1r, 2n grau
de consanguinitat i s’acredite la necessitat d’atendre personalment les
conseqüències derivades d’aquelles situacions, este permís serà sense
sou pel temps necessari i no superior a un any.
Tots aquelles persones treballadores que tinguen a càrrec seu fills o
filles menors d’edat disposaran del temps indispensable per a assistir a
reunions escolars que s’hauran de justificar de manera adequada.
2. Permisos no retribuidos
En casos excepcionales y por motivos justificados, se podrá solicitar
permiso no retribuído por un período inferior a seis meses. Se solicitará
con un preaviso por parte del trabajador o la trabajadora con quince
días de antelación. Dicho permiso será concedido o denegado previa
audiencia de los representantes de las personas trabajadoras.
En los casos de enfermedad grave de larga duración de un hijo o
hija, se dispondrá de los días necesarios de permiso sin sueldo, debiendo
justificar las ausencias al trabajo.
Cuando concurran circunstancias de enfermedad grave de larga
duración del cónyuge, pareja de hecho o familiares comprendidos en el
1.º, 2.º grado de consanguinidad y se acredite la necesidad de atender
personalmente las consecuencias derivadas de aquellas situaciones, este
permiso será sin sueldo por el tiempo necesario y no superior a un año.
Todos aquellas personas trabajadoras que tengan a su cargo hijos o
hijas menores de edad, dispondrán del tiempo indispensable para asistir
a reuniones escolares que se deberán de justificar de manera adecuada.
Tindrà el mateix dret qui necessite encarregar-se directament d’un
familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons
d’edat, accident o malaltia no puga valdre’s per si mateix, i que no exercisca activitat retribuïda.
La reducció de jornada prevista en els apartats anteriors constituïx
un dret individual dels treballadors, hòmens o dones. No obstant això,
si dos o més treballadors de la mateixa empresa generaren este dret pel
mateix subjecte causant, la Fundació podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.
La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de jornada, previstos en els apartats
anteriors d’este article, correspondrà al treballador o la treballadora dins
de la seua jornada ordinària. El treballador o la treballadora haurà de
preavisar la Fundació amb quinze dies d’antelació la data en què es
reincorporarà a la seua jornada ordinària.
Les discrepàncies sorgides entre la Fundació i el treballador o la
treballadora sobre la concreció horària i la determinació dels períodes
de gaudi previstos en els apartats anteriors d’este article seran resoltes
per la jurisdicció competent a través del procediment establit en l’article
138 bis de la Llei de Procediment Laboral.
En el que no quede reflectit en el present conveni caldrà ajustar-se
al que disposa l’Estatut dels Treballadors i la resta de normativa legal.
Tot el personal de caràcter fix, els fixos discontinus i els contractats
per duració determinada, en els quals hagen transcorregut més de 3
mesos des de l’inici de la seua contractació i que cursen estudis per a
l’obtenció de títol acadèmic i professional tindran dret a un dia de permís retribuït per a la realització de l’examen corresponent, avisant amb
una antelació mínima d’una setmana i justificant-hi la seua participació.
Així mateix, els que cursen amb regularitat estudis per a l’obtenció d’un
títol acadèmic i professional, se’ls podrà facilitar el torn de treball si tal
fóra el règim instaurat.
Num. 7384 / 20.10.2014
Article 22. Excedències
L’excedència podrà ser voluntària o forçosa.
Excedència forçosa
La forçosa, que donarà dret a la conservació del lloc de treball i al
còmput de l’antiguitat de la seua vigència, es concedirà per:
– Nomenament o elecció de càrrec públic o sindical. El reingrés
haurà de ser sol·licitat dins del mes següent al cessament del càrrec
públic.
La mencionada excedència s’entendrà sempre concedida sense dret
a percebre cap retribució i serà computable als efectes d’antiguitat.
Excedència voluntària
Tots els treballadors i treballadores que tinguen almenys un any
d’antiguitat en la Fundació i la seua relació laboral siga de caràcter indefinit podran sol·licitar excedència voluntària per un període no inferior
a quatre mesos ni superior a cinc anys.
La petició d’excedència voluntària es cursarà per escrit a la Direcció de la Fundació, la qual respondrà concedint-la o no, de la mateixa
manera
La dita excedència s’entendrà sempre concedida sense dret a percebre cap retribució i sense que el període d’excedència compute a cap
efecte.
El dret d’excedència només podrà tornar a ser disfrutat pel treballador o la treballadora si han transcorregut quatre anys des del final de
l’anterior excedència.
En cas d’excedències voluntàries, la incorporació al seu lloc de treball serà immediata en les excedències de fins a un any i haurà de ser
sol·licitada per escrit amb un mes d’antelació a la data en què finalitze
el període d’excedència. A partir del primer any i mig la incorporació al
lloc de treball es realitzarà quan hi haja vacant.
En cas d’excedència voluntària per maternitat, la reincorporació
serà immediata durant el primer any i mig, a comptar des de l’inici
d’esta.
Les persones treballadores afectades per toxicomania o alcoholèmia
tindran dret a excedència voluntària pel temps necessari amb reserva
del lloc de treball.
Excedència per atenció de fills o familiars
Els treballadors i les treballadores tindran dret a un període d’excedència de duració no superior a tres anys per a atendre cada fill o filla,
tant quan ho siga per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits
d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la data
de naixement o, si és el cas, de la resolució judicial o administrativa.
També tindran dret a un període d’excedència, de duració no superior a dos anys, els treballadors i les treballadores per a atendre un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat,
accident o malaltia no puga valdre’s per si mateix, i no exercisca cap
activitat retribuïda.
L’excedència prevista en el present apartat constituïx un dret individual dels treballadors, hòmens o dones. No obstant això, si dos o més
treballadors d’esta Fundació generaren este dret pel mateix subjecte
causant, la Fundació podrà limitar el seu exercici simultani per raons
justificades de funcionament de l’entitat.
Quan un nou subjecte causant donara dret a un nou període d’excedència, l’inici d’esta donaria fi al que, si és el cas, es disfrutara.
El període en què la persona treballadora romanga en situació d’excedència d’acord amb el que establix este article serà computable als
efectes d’antiguitat i el treballador o la treballadora tindran dret a l’assistència a cursos de formació professional, a la participació dels quals
haurà de ser convocat o convocada per la Fundació, especialment en
ocasió de la seua reincorporació.
Durant el primer any i mig tindrà dret a la reserva del seu lloc de
treball. Transcorregut el dit termini, la reserva quedarà referida a un lloc
de treball del mateix grup professional o ocupació equivalent.
Article 23. Jubilacions
Els treballadors i treballadores de la Fundació podran accedir a la
jubilació quan tinguen els requisits d’edat i cotització establits en la Llei
General de la Seguretat Social.
El personal afectat pel present conveni podrà acollir-se voluntàriament a la jubilació parcial anticipada d’acord amb la normativa vigent.
24979
Artículo 22. Excedencias
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa.
Excedencia forzosa
La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo
y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por:
– Nombramiento o elección de cargo público o sindical. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese del cargo
público.
Dicha excedencia se entenderá siempre concedida sin derecho a
percibir retribución alguna, y será computable a efectos de antigüedad.
Excedencia voluntaria
Todos los trabajadores y trabajadoras que tengan al menos un año de
antigüedad en la Fundación y su relación laboral sea de carácter indefinido, podrán solicitar excedencia voluntaria por un período no inferior
a cuatro meses ni superior a cinco años.
La petición de excedencia voluntaria se cursará por escrito a la
Dirección de la Fundación, quien responderá concediéndola o no, en
la misma forma
Dicha excedencia se entenderá siempre concedida sin derecho a
percibir retribución alguna y sin que el período de excedencia compute
a ningún efecto.
El derecho de excedencia solo podrá volver a ser disfrutado por el
trabajador o la trabajadora, si han transcurrido cuatro años desde el final
de la anterior excedencia.
En caso de excedencias voluntarias, la incorporación a su puesto de
trabajo, será inmediata en las de hasta un año y deberá ser solicitada por
escrito con un mes de antelación a la fecha en que finalice el periodo de
excedencia. A partir del primer año y medio la incorporación al puesto
de trabajo se realizará cuando haya vacante.
En caso de excedencia voluntaria por maternidad, la reincorporación será inmediata durante el primer año y medio, a contar desde el
inicio de la misma.
Las personas trabajadoras afectadas por toxicomanía o alcoholemia,
tendrán derecho a excedencia voluntaria por el tiempo necesario con
reserva del puesto de trabajo.
Excedencia por cuidado de hijos o familiares
Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a un período
de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración
no superior a dos años, los trabajadores y las trabajadoras para atender
al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante,
si dos o más trabajadores de esta Fundación generasen este derecho
por el mismo sujeto causante, la Fundación podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la entidad.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se
viniera disfrutando.
El período en que la persona trabajadora permanezca en situación de
excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable
a efectos de antigüedad y el trabajador o la trabajadora tendrán derecho
a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación
deberá ser convocado o convocada por la Fundación, especialmente con
ocasión de su reincorporación.
Durante el primer año y medio tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un
puesto de trabajo del mismo grupo profesional u ocupación equivalente.
Artículo 23. Jubilaciones
Los trabajadores y trabajadoras de la Fundación podrán acceder a la
jubilación, cuando reúnan los requisitos de edad y cotización establecidos en la Ley General de la Seguridad Social.
El personal afectado por el presente convenio, podrá acogerse
voluntariamente a la jubilación parcial anticipada de acuerdo con la
normativa vigente.
Num. 7384 / 20.10.2014
24980
Article 24. Retribucions
El personal no docent serà retribuït de forma mensual basant-se en
la taula de salaris que consta com a annex I.
El personal docent de formació professional per a l’ocupació serà
retribuït basant-se en les taules de salaris que consten com a annex III.
En les retribucions de les dites taules estan incloses les parts proporcionals de pagues extres. En el mateix sentit estarà inclosa la indemnització
per fi de contracte i la resta d’obligacions retributives previstes en la
legislació vigent.
El salari de les persones contractades com a docents de Formació
Professional dirigida preferentment a persones desempleades es correspondrà amb els nivells que han establit les administracions públiques en
els seus acords. Estos nivells atenen el nivell formatiu, grau de dificultat
i funcions a realitzar establits en la normativa esmentada i que es corresponen en cada cas i moment amb les taules annexes.
El personal no docent podrà sol·licitar bestretes a compte del salari
mensual per un valor de fins al 50 % del salari net a percebre.
El treballador o la treballadora no docent de caràcter fix que preste
els seus servicis amb més d’una any d’antiguitat en la Fundació podrà
demanar un préstec de fins a tres mensualitats a tornar en un any, a
raó d’una quantia fixa mensual. El personal no docent amb contracte
eventual podrà sol·licitar-ho sempre que la devolució de la totalitat del
préstec es realitze en el període que resta des del dia que se li entregue
fins a la finalització del seu contracte.
Per necessitats dels convenis de col·laboració o acords implícits
amb entitats externes privades o públiques, la Fundació podrà contractar
amb els salaris dels dits convenis de col·laboració.
Artículo 24. Retribuciones
El personal no docente será retribuido de forma mensual en base a
la tabla de salarios que consta como anexo I.
El personal docente de Formación Profesional para el Empleo será
retribuido en base a las tablas de salarios que constan como anexo III.
En las retribuciones de dichas tablas están incluidas las partes proporcionales de pagas extras. En el mismo sentido estará incluida la indemnización por fin de contrato y demás obligaciones retributivas previstas
en la legislación vigente.
El salario de las personas contratadas como docentes de Formación Profesional dirigida preferentemente a personas desempleadas se
corresponderá con los niveles que tienen establecidas las administraciones públicas en sus acuerdos. Estos niveles atienden al nivel formativo,
grado de dificultad y funciones a realizar establecidos en dicha normativa y que se corresponden en cada caso y momento con las tablas anexas.
El personal no docente podrá solicitar anticipos a cuenta del salario
mensual por un valor de hasta el 50 % del salario neto a percibir.
El trabajador o la trabajadora no docente de carácter fijo que preste
sus servicios con más de una año de antigüedad en la Fundación, podrá
pedir un préstamo de hasta tres mensualidades a devolver en un año, a
razón de una cuantía fija mensual. El personal no docente con contrato
eventual, podrá solicitarlo siempre que la devolución de la totalidad del
préstamo se realice en el periodo que resta desde el día que se le entregue hasta la finalización de su contrato.
Por necesidades de los convenios de colaboración o acuerdos implícitos con entidades externas privadas o públicas, la Fundación podrá
contratar con los salarios de dichos Convenios de colaboración.
Article 25. Clàusula de revisió salarial
Si l’IPC final de cada any supera l’increment previst i anticipat a
l’inici de cada any, s’efectuarà la revisió salarial corresponent, i s’aplicarà la diferència percentual resultant a les taules salarials del personal
no docent, a partir de l’1 de gener de cada any.
En el cas que el compte de resultats de l’exercici presentara valors
positius, a més de l’IPC, s’establirà una pujada salarial del 3 % anual, a
aplicar per als anys 2015 i 2016, sempre que el dit increment no genere
resultats negatius en el dit compte. Si no és possible l’aplicació del
3 %, dit increment s’ajustarà al percentatge que equilibre el compte de
resultats.
Les quantitats corresponents a l’aplicació retroactiva d’esta revisió seran abonades en el transcurs dels tres primers mesos de cada any
posterior.
Artículo 25. Cláusula de revisión salarial
Si el IPC final de cada año supera el incremento previsto y anticipado al inicio de cada año, se efectuará la revisisón salarial correspondiente, aplicándose la diferencia porcentual resultante a las tablas salariales
del personal no docente, a partir del 1 de enero de cada año.
En el caso de que la cuenta de resultados del ejercicio arrojase valores positivos, además del IPC, se establecerá una subida salarial del
3 % anual, a aplicar para los años 2015 y 2016, siempre que dicho
incremento no genere resultados negativos en dicha cuenta. De nos ser
posible la aplicación del 3 %, dicho incremento se ajustará al porcentaje
que equilibre la cuenta de resultados.
Las cantidades correspondientes a la aplicación retroactiva de esta
revisión, serán abonadas en el transcurso de los tres primeros meses de
cada año posterior.
Article 26. Pagues extraordinàries
S’establixen dos pagues extraordinàries corresponents a una mensualitat de salari base en cada una d’estes. Estes pagues s’abonaran prorratejades mensualment.
Les persones treballadores que perceben complements salarials
addicionals al seu salari base es tindran en compte per al prorrateig de
les pagues extraordinàries.
Els treballadors o les treballadores amb contracte per un temps
determinat es regiran pel que establix l’article 15 del present conveni,
pel que fa a la liquidació i quant a l’abonament de les pagues extraordinàries.
Es podrà accedir que la Fundació avance el valor de dos pagues
extres a qualsevol treballador/a fix que ho sol·licite, i s’abonarien al seu
dia les diferències que per augments posteriors es produïren.
Artículo 26. Pagas extraordinarias
Se establecen dos pagas extraordinarias correspondientes a una
mensualidad de salario base en cada una de ellas. Estas pagas se abonarán prorrateadas mensualmente.
Las personas trabajadoras que perciban complementos salariales
adicionales a su salario base se tendrán en cuenta para el prorrateo de
las pagas extraordinarias.
Los/as trabajadores/as con contrato por tiempo determinado se regirán por lo establecido en el artículo 15 del presente convenio, en lo
referente a finiquito y en cuanto al abono de las pagas extraordinarias.
Article 27. Hores extraordinàries i nocturnes
Les hores extraordinàries són de caràcter excepcional i limitades.
Tindran la consideració d’hores extraordinàries cada hora de treball
que es realitze sobre la duració màxima de la jornada efectiva de treball.
Artículo 27. Horas extraordinarias y nocturnas
Las horas extraordinarias son de carácter excepcional y limitadas.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias, cada hora de
trabajo que se realice sobre la duración máxima de la jornada efectiva
de trabajo.
Se podrá abonar la hora extraordinaria con un incremento de un
75 % sobre el salario que correspondería a una hora ordinaria, o en su
caso, se compensarán por el tiempo equivalente de descanso retribuido
incrementado al menos, en el porcentaje antes indicado.
El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a 60 al
año. Para los trabajadores y las trabajadoras que por la modalidad o
duración de su contrato, realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la Fundación, el número máximo anual de
Es podrà abonar l’hora extraordinària amb un increment d’un 75 %
sobre el salari que correspondria a una hora ordinària o, si és el cas, es
compensaran pel temps equivalent de descans retribuït incrementat,
almenys, en el percentatge abans indicat.
El nombre d’hores extraordinàries no podrà ser superior a 60 a
l’any. Per als treballadors i les treballadores que per la modalitat o duració del seu contracte realitzaren una jornada en còmput anual inferior
a la jornada general en la Fundació, el nombre màxim anual d’hores
Se podrá acceder a que la Fundación adelante el valor de dos pagas
extras a cualquier trabajador/a fijo/a que lo solicite, abonándose en su
día las diferencias que por aumentos posteriores se produjeran.
Num. 7384 / 20.10.2014
24981
extraordinàries es reduirà en la mateixa proporció que hi haja entre tals
jornades.
Les persones treballadores contractades a temps parcial que puguen
realitzar hores la duració de les quals siga superior a la jornada establida
en el seu contracte es consideraran com a hores complementàries.
La prestació de treball en hores extraordinàries serà voluntària.
La realització d’hores extraordinàries es registrarà dia a dia i es
totalitzaran setmanalment. S’entregarà còpia del resum setmanal al treballador o la treballadora en el comunicat corresponent.
La jornada laboral realitzada en el període comprés entre les 10 de
la nit i les 6 del matí, llevat que el salari s’haja establit atenent que el
treball siga nocturn per la seua mateixa naturalesa, tindran una retribució específica incrementada, com a mínim, en un 25 % sobre el salari
base.
horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción que exista
entre tales jornadas.
Las personas trabajadoras contratados a tiempo parcial que puedan
realizar horas, cuya duración sea superior a la jornada establecida en su
contrato, se considerarán como horas complementarias.
La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria.
La realización de horas extraordinarias se registrará día a día y se
totalizarán semanalmente, entregando copia del resumen semanal al
trabajador o la trabajadora en el parte correspondiente.
La jornada laboral realizada en el período comprendido entre las 10
de la noche y las 6 de la mañana, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza,
tendrán una retribución específica incrementada, como mínimo, en un
25 % sobre el salario base.
Article 28. Dietes i transport
Els treballadors i les treballadores de la Fundació que per motius
de treball hagen de desdejunar-se, menjar, sopar o pernoctar fora del
seu domicili tindran estes dietes estipulades i presentaran, en tot cas, el
justificant respectiu:
Artículo 28. Dietas y transporte
Los trabajadores y las trabajadoras de la Fundación, que por motivos de trabajo, tengan que desayunar, comer, cenar o pernoctar fuera de
su domicilio, tendrán estas dietas estipuladas, presentando en todo caso,
el respectivo justificante:
Desdejuni
Menjar
Sopar
Habitació
2,70 €
10,00 €
10,00 €
65,00 €
L’import serà l’establit en els pressupostos de cada any.
Quan per necessitats del servici, el personal haja de desplaçar-se del
seu centre de treball, la Fundació abonarà els gastos que este desplaçament haja ocasionat amb la justificació prèvia d’este.
Els treballadors de la Fundació que per motius de treball hagen
d’utilitzar el seu vehicle, se’ls retribuirà a raó de 0′19 € el quilòmetre,
en tot cas serà d’aplicació per a este concepte el valor establit en els
pressupostos de cada any.
Article 29. Complements per malaltia, accident o maternitat
La Fundació complementarà les prestacions de la Seguretat Social
per IT, malaltia comuna, accident o maternitat, mentres el treballador o
la treballadora es trobe en la dita situació, fins al cent per cent del seu
salari real, des del primer dia de la baixa.
Desayuno
Comida
Cena
Habitación
2,70 €
10,00 €
10,00 €
65,00 €
El importe será el establecido en los presupuestos de cada año.
Cuando por necesidades del servicio, el personal tenga que desplazarse de su centro de trabajo, la Fundación abonará los gastos que este
desplazamiento haya ocasionado previa justificación del mismo.
Los/as trabajadores/as de la Fundación que por motivos de trabajo
hayan de utilizar su propio vehículo, se les retribuirá a razón de 0′19 €
el kilómetro, en todo caso será de aplicación para este concepto el valor
establecido en los presupuestos de cada año.
dad
Artículo 29. Complementos por enfermedad, accidente o materni-
La Fundación complementará las prestaciones de la Seguridad
Social por IT, enfermedad común, accidente o maternidad, mientras el
trabajador o la trabajadora se encuentre en dicha situación, hasta el cien
por cien de su salario real, desde el primer día de la baja.
Article 30. Compromís amb la igualtat
Declaració de principis:
És un principi de FOREM PV, així com de les persones que tenen
la legítima representació dels treballadors i treballadores, desenrotllar
accions dirigides per a garantir la igualtat d’oportunitats i el respecte a
la dignitat de les persones. En concret, estes mesures aniran encaminades a fomentar la igualtat d’oportunitats i la superació dels aspectes
discriminatoris sense importar gènere, raça, creences religioses o orientació sexual.
Durant l’aplicació d’este conveni i a fi de desenrotllar este compromís es procurarà dur a terme un diagnòstic de la situació de la Fundació
que incloga l’anàlisi de dades quantitatives i propostes d’actuació en
relació al gènere concretat en un Pla d’Igualtat, amb la consulta prèvia
de la representació legal dels treballadors i treballadores.
Artículo 30. Compromiso con la igualdad
Declaración de principios:
Es un principio de FOREM PV, así como de las personas que
ostentan la legítima representación de los trabajadores y trabajadoras,
desarrollar acciones encaminadas para garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad de las personas. En concreto, estas
medidas irán encaminadas a fomentar la igualdad de oportunidades y la
superación de los aspectos discriminatorios sin importar género, raza,
creencias religiosas u orientación sexual.
Durante la aplicación de este convenio y con objeto de desarrollar este compromiso se procurará llevar a cabo un diagnóstico de la
situación de la Fundación que incluya análisis de datos cuantitativos y
propuestas de actuación en relación al género concretado en un Plan de
Igualdad, previa consulta de la representación legal de los trabajadores
y trabajadoras.
Article 31. Protecció a la maternitat en el treball
En atenció a l’especial situació de la treballadora en estat de gestació o lactància, la Fundació facilitarà el canvi de lloc de treball o
activitat que puga afectar negativament el desenrotllament de la dita
gestació o lactància, sense minva de retribució, ocupació o del dret de
la reincorporació posterior.
Es prohibirà realitzar treballs tòxics, penosos o perillosos durant
l’embaràs o període de lactància.
La treballadora en període de gestació o lactància tindrà dret a no
treballar en horari nocturn i/o torns.
El descans maternal serà de 18 setmanes de les quals 17 setmanes
seran retribuïdes i l’altra opcional i no retribuïda.
Artículo 31. Protección a la maternidad en el trabajo
En atención a la especial situación de la trabajadora en estado de
gestación o lactancia, la Fundación facilitará el cambio de puesto de
trabajo o actividad que pueda afectar negativamente el desarrollo de
dicha gestación o lactancia, sin merma de retribución, ocupación o del
derecho de la reincorporación posterior.
Se prohibirá realizar trabajos tóxicos, penosos o peligrosos durante
el embarazo o periodo de lactancia.
La trabajadora en período de gestación o lactancia tendrá derecho a
no trabajar en horario nocturno y/o turnos.
El descanso maternal será de 18 semanas. 17 semanas serán retribuidas y la otra opcional y no retribuida.
Num. 7384 / 20.10.2014
24982
Article 32. Salut laboral
En aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei
31/1995, de 8 de novembre), les parts firmants acorden, en el termini
de dos mesos, constituir el Comité Intercentres de Seguretat i Salut que
tindrà una composició de 6 membres, 3 per la Fundació i 3 per la part
social. El dit comité elaborarà un Reglament de funcionament i eligirá
entre els seus membres un president o una presidenta i un secretari o
una secretària.
Entre les seues comeses, este comité elaborarà una proposta d’actuació que servisca de base en la presa de decisions i mesures de prevenció, per la Fundació i la representació legal dels treballadors i les
treballadores.
Quan el personal haja d’exercir un lloc de treball d’inferior ocupació per motiu d’incapacitat laboral sobrevinguda i produïda per accident
de treball en la Fundació, esta continuarà pagant-li el sou de la seua
ocupació anterior.
La Fundació canviarà de lloc de treball, respectant la mateixa ocupació, aquells treballadors i treballadores que acrediten que el seu lloc
de treball els produïx perjuís en la seua salut.
Artículo 32. Salud laboral
En aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995, de 8 de noviembre), las partes firmantes acuerdan en el plazo
de dos meses, constituir el Comité Intercentros de Seguridad y Salud
que tendrá una composición de 6 miembros, 3 por la Fundación y 3 por
la parte social. Dicho Comité, elaborará un Reglamento de funcionamiento y elegirá de entre sus miembros un o una presidente o presidenta
y un secretario o secretaria.
De entre sus cometidos, este Comité elaborará una propuesta de
actuación que sirva de base en la toma de decisiones y medidas de prevención, por la Fundación y la representación legal de los trabajadores
y las trabajadoras.
Cuando el personal tenga que desempeñar un puesto de trabajo de
inferior ocupación por motivo de incapacidad laboral sobrevenida y producida por accidente de trabajo en la Fundación, la misma, continuará
satisfaciéndole el sueldo de su ocupación anterior.
La Fundación cambiará de puesto de trabajo, respetando la misma
ocupación, a aquellos trabajadores i trabajadoras que acrediten que su
puesto de trabajo les produce perjuicios en su salud.
Article 33. Assetjament sexual i laboral
A fi de garantir la igualtat d’oportunitats i el respecte a la dignitat de les persones es desenrotlla este article. Tractant de fer front a
l’assetjament sexual i moral que puga produir-se sobre treballadores o
treballadors de l’organització.
S’entén per assetjament sexual tot tipus de conducta física o verbal
de caràcter sexual no desitjada, dins de l’àmbit laboral, i que té un efecte
intimidatori i ofensiu cap a la persona contra la qual va dirigida i li crea
un entorn laboral hostil.
S’entén per assetjament moral en el lloc de treball o assetjament
psicològic qualsevol manifestació d’una conducta abusiva i, especialment, els comportaments, paraules, actes, gestos i escrits que puguen
atemptar contra la dignitat o la integritat física o psíquica d’una persona
o que puga posar en perill el seu treball o degradar el clima de treball.
Estes conductes queden tipificades com a faltes greus o molt greus
i com a mesura cautelar, davant d’una denúncia escrita per assetjament
sexual o moral, la Fundació com a part competent per a això, es compromet a separar físicament els subjectes del conflicte, alhora que actua
una comissió especial per a la solució interna del conflicte.
Denúncia i solució del conflicte. Es crearà una comissió ex professo
formada per dos persones representants de la Direcció i dos persones
membres del comité d’empresa. Esta comissió respondrà davant de conflictes d’assetjament sexual i d’assetjament psicològic sobre persones
que treballen en l’organització.
Una vegada avaluada la situació, esta Comissió emetrà un informe
i proposarà mesures a la Direcció per a la solució interna del conflicte.
Artículo 33. Acoso sexual y laboral
Con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto a
la dignidad de las personas se desarrolla este artículo. Tratando de hacer
frente al acoso sexual y moral que pudiera producirse sobre trabajadoras
o trabajadores de la organización.
Se entiende por acoso sexual como todo tipo de conducta física o
verbal de carácter sexual no deseada, dentro del ámbito laboral, y que
tiene un efecto intimidatorio y ofensivo hacia la persona contra la que
va dirigida. Creándole, a la persona acosada, un entorno laboral hostil.
Se entiende por acoso moral en el lugar de trabajo o mobbing cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los
comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar
contra la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona o que
pueda poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo.
Estas conductas quedan tipificadas como faltas graves o muy graves
y como medida cautelar, ante una denuncia escrita por acoso sexual o
moral, la Fundación como parte competente para ello, se compromete
a separar físicamente a los sujetos del conflicto, al mismo tiempo que
actúa una Comisión Especial para la Solución Interna del Conflicto.
Denuncia y Solución del Conflicto. Se creará una Comisión «ex
professo» compuesta por dos personas representantes de la Dirección
y dos personas miembros del Comité de Empresa. Esta Comisión responderá frente a conflictos de acoso sexual y de acoso psicológico o
mobbing sobre personas que trabajen en la organización.
Una vez evaluada la situación, esta Comisión emitirá un informe y
propondrá medidas a la Dirección para la solución interna del conflicto.
Article 34. Medi ambient
Les parts firmants del present conveni consideren necessari actuar
de forma responsable i respectuosa amb el medi ambient i es comprometen a posar en marxa actuacions encaminades a millorar la gestió
ambiental en dos àmbits:
A) Facilitant i promovent la participació de tot el personal en la
millora mediambiental a través de la posada en marxa de bones pràctiques i d’un comportament adequat en:
– L’ús de substàncies tòxiques.
– L’arreplega i recuperació de residus.
– L’estalvi d’aigua, energia i recursos.
B) Tenint en consideració els aspectes ambientals en les compres
i subministraments, així com en les decisions sobre les instal·lacions
i edificis.
Artículo 34. Medio ambiente
Las partes firmantes del presente convenio consideran necesario
actuar de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente y se
comprometen a poner en marcha actuaciones encaminadas a mejorar la
gestión ambiental en dos ámbitos:
A) Facilitando y promoviendo la participación de todo el personal
en la mejora medioambiental a través de la puesta en marcha de buenas
prácticas y de un comportamiento adecuado en:
– El uso de sustancias tóxicas.
– La recogida y recuperación de residuos.
– El ahorro de agua, energía y recursos.
B) Teniendo en consideración los aspectos ambientales en las compras y suministros, así como en las decisiones sobre las instalaciones
y edificios.
Article 35. Revisions mèdiques
Tots els treballadors i treballadores de la Fundació tenen dret a una
revisió mèdica anual com a mínim, en concepte de vigilància de la salut.
S’inclouran revisions urològiques i ginecològiques per als treballadors i
treballadores que respectivament ho sol·liciten.
En les dites revisions s’efectuaran les proves específiques en el
temps i forma que s’establisca i s’adaptaran necessàriament als factors
de risc del lloc de treball. Per això, es negociarà un protocol específic
amb la mútua que es concerte.
Artículo 35. Revisiones médicas
Todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación tienen derecho a una revisión médica anual como mínimo, en concepto de vigilancia de la salud. Se incluirán revisiones urológicas y ginecológicas para
los trabajadores y trabajadoras que respectivamente lo soliciten.
En dichas revisiones se efectuarán las pruebas específicas en el
tiempo y forma que se establezca, adaptándose necesariamente a los
factores de riesgo del lugar de trabajo. Por ello, se negociará un protocolo específico con la mutua que se concierte.
Num. 7384 / 20.10.2014
24983
Este protocol tindrà en compte els riscos específics de cada lloc de
treball. El dit protocol estarà inclòs dins del Pla de Prevenció que es
realitzarà en la Fundació.
La Fundació consultarà prèviament amb el Comité Intercentres la
decisió sobre la contractació de la mútua corresponent. Es facilitarà
al treballador o a la treballadora còpia intel·ligible del reconeixement
mèdic realitzat. En tot cas, l’informe clínic pertany a l’esfera íntima de
la persona treballadora i com a tal ha de ser protegit.
Este protocolo tendrá en cuenta los riesgos específicos de cada
puesto de trabajo. Dicho protocolo estará incluido dentro del Plan de
Prevención que se realizará en la Fundación.
La Fundación consultará previamente con el Comité Intercentros la
decisión sobre la contratación de la mutua correspondiente. Se facilitará al trabajador o a la trabajadora copia inteligible del reconocimiento
médico realizado. En todo caso, el informe clínico pertenece a la esfera
íntima de la persona trabajadora y como tal debe ser protegido.
Article 36. Assegurança col·lectiva
La Fundació subscriurà per a les persones que treballen en la seua
condició de contractació laboral la corresponent pòlissa d’accidents
per a qualsevol accident que patisca el treballador o la treballadora en
el període durant el qual hi preste els seus servicis, inclòs accident in
itinere.
Les cobertures de la pòlissa d’esta assegurança d’accidents seran les
següents per a cada treballador o treballadora:
Defunció: 23.000 €
Incapacitat permanent absoluta: 41.000 €.
Gran invalidesa: 41.000 €
Segons les condicions establides en la pòlissa amb l’entitat asseguradora.
Artículo 36. Seguro colectivo
La Fundación suscribirá para las personas que trabajen en su condición de contratación laboral la correspondiente póliza de accidentes
para cualquier accidente que sufra el trabajador o la trabajadora en el
periodo durante el que preste sus servicios en la misma, incluido accidente «in itinere».
Las coberturas de la póliza de este seguro de accidentes serán las
siguientes para cada trabajador o trabajadora:
Fallecimiento: 23.000 €
Incapacidad permanente absoluta: 41.000 €.
Gran invalidez: 41.000 €
Según las condiciones establecidas en la póliza con la entidad aseguradora.
Article 37. Assegurança de responsabilitat
La Fundació concertarà per al personal de la fundació una assegurança de responsabilitat civil. La prestació màxima per sinistre serà de
60.101,24 €.
Artículo 37. Seguro de responsabilidad
La Fundación concertará para el personal de la fundación un seguro
de responsabilidad civil. La prestación máxima por siniestro será de
60.101,24 €.
Article 38. Drets sindicals
Els treballadors o les treballadores tindran dret a una hora al mes
retribuïda i acumulable per a la realització d’assemblees en temps de
treball.
Les assemblees en temps de treball es realitzaran amb els criteris i
garanties establits en l’article 77 de l’ET.
La Fundació dotarà d’un local per al Comité Intercentres amb els
mitjans necessaris per a exercir la seua labor de representació.
La Fundació informarà el Comité Intercentres de l’activitat i la gestió realitzada en totes les programacions i els proporcionarà el compte
de resultats, el balanç i la memòria. Així mateix, els facilitarà de forma
anual còpia dels pressupostos i balanços de la Fundació.
Els i les representants legals dels treballadors i les treballadores
disposaran cada un del crèdit d’hores mensuals establides en l’article
68 (apartat e) de l’Estatut dels Treballadors. Podran transferir i acumular totes o part, d’un o més dels seus membres, de mutu acord amb la
Fundació.
Quan se celebren eleccions sindicals en la Fundació, es consideraran elegibles segons este conveni, tots aquells treballadors i aquelles
treballadores majors de díhuit anys l’antiguitat dels quals en la Fundació
siga com a mínim de tres mesos.
En compliment de la Llei 1/1995, de 7 de gener, s’informarà els
representants dels treballadors en matèria de contractació. En el mateix
sentit i en compliment de l’article 64.1 de l’Estatut dels Treballadors,
pel que fa a les competències del Comité d’Empresa.
Artículo 38. Derechos sindicales
Los/as trabajadores/as tendrán derecho a una hora al mes retribuida
y acumulable para la realización de asambleas en tiempo de trabajo.
El Comité rebrà informació de totes les sancions o amonestacions
imposades independentment del seu grau i de forma prèvia a fer-les
efectives.
En cas de sanció a partir de falta greu, serà preceptiu obrir expedient
contradictori, independentment de que la persona treballadora siga o no
representant dels treballadors i les treballadores.
Las asambleas en tiempo de trabajo se realizarán con los criterios y
garantías establecidos en el artículo 77 del Estatuto de los Trabajadores.
La Fundación dotará de un local para el Comité Intercentros con los
medios necesarios para ejercer su labor de representación.
La Fundación informará al Comité Intercentros de la actividad y
gestión realizada en todas las programaciones, proporcionandoles la
cuenta de resultados, el balance y la memoria. Asimismo, se les facilitará de forma anual copia de los presupuestos y balances de la Fundación.
Los y las representantes legales de los trabajadores y las trabajadoras dispondrán cada uno de ellos del crédito de horas mensuales establecidas en el artículo 68 (apartado e) del Estatuto de los Trabajadores.
Podrán transferir y acumular todas o parte, de uno o varios de sus miembros, de mutuo acuerdo con la Fundación.
Cuando se celebren elecciones sindicales en la Fundación, se considerarán elegibles según este convenio, todos aquellos trabajadores y
aquellas trabajadoras mayores de dieciocho años cuya antigüedad en la
Fundación sea como mínimo de tres meses.
En cumplimiento de la Ley 1/1995, del 7 de enero, se informará a
los/as representantes de los/as trabajadores/as en materia de contratación. En el mismo sentido y en cumplimiento del artículo 64.1 del Estatuto de los Trabajadores, en lo referente a las competencias del Comité
de Empresa.
El Comité recibirá información de todas las sanciones o amonestaciones impuestas independientemente de su grado y de forma previa a
hacerlas efectivas.
En caso de sanción a partir de falta grave, será preceptivo abrir
expediente contradictorio, independientemente de que la persona trabajadora sea o no representante de los trabajadores y las trabajadoras.
Article 39. Comité Intercentres
Es constituïx un Comité Intercentres que serà la representació legal
de tots els treballadors i les treballadores de la Fundació al País Valencià.
Estarà compost per un màxim de 6 membres. En la seua constitució
es guardarà la deguda proporcionalitat obtinguda en les eleccions sindicals en cada província.
La Fundació dotarà d’un fons per a gasto de desplaçament del
Comité Intercentres que haurà de ser objecte de justificació documental.
Reglamentàriament este comité determinarà els seus càrrecs executius, funcions, periodicitat de les seues reunions i funcionament. Per a
Artículo 39. Comité Intercentros
Se constituye un Comité Intercentros que será la representación
legal de todos los trabajadores y las trabajadoras de la Fundación en el
País Valenciano.
Estará compuesto por un máximo de 6 miembros. En su constitución se guardará la debida proporcionalidad obtenida en las elecciones
sindicales en cada provincia.
La Fundación dotará con un fondo para gasto de desplazamiento del
Comité Intercentros que deberán ser objeto de justificación documental.
Reglamentariamente este Comité determinará sus cargos ejecutivos,
funciones, periodicidad de sus reuniones y funcionamiento. Para el ejer-
Num. 7384 / 20.10.2014
l’exercici de les seues funcions cada membre del Comité Intercentres
disposarà d’un còmput total de 20 hores mensuals en jornada ordinària.
El Comité Intercentres està legitimat per a negociar convenis col·
lectius amb la Fundació, reglaments i qualsevol tipus de pactes que
interessen al conjunt de les persones treballadores de la Fundació, sense
perjuí de les competències, que en els seus respectius àmbits, puguen
tindre els i les representants legals dels treballadors i les treballadores.
Podrà triar entre els representants triats aquells que correponguen
per a la negociació del conveni col·lectiu amb la Fundació i assumir
qualsevol altra competència que els reconega la legislació vigent.
24984
cicio de sus funciones cada miembro del Comité Intercentros dispondrá
de un computo total de 20 horas mensuales en jornada ordinaria.
El Comité Intercentros está legitimado para negociar convenios
colectivos con la Fundación, reglamentos y cualquier tipo de pactos que
interesen al conjunto de las personas trabajadoras de la Fundación, sin
perjuicio de las competencias, que en sus respectivos ámbitos, puedan
tener los y las representantes legales de los trabajadores y las trabajadoras.
Podrá elegir entre los y las representantes elegidos aquellos y aquellas que correpondan para la negociación del convenio colectivo con
la Fundación y asumir cualquier otra competencia que le reconozca la
legislación vigente.
Article 40. Quota sindical
A requeriment del treballador o la treballadora, la Fundació descomptarà de la seua nòmina l’import de la quota sindical i l’ingressarà
en el compte indicat pel sindicat.
Artículo 40. Cuota sindical
A requerimiento del trabajador o la trabajadora, la Fundación descontará de su nómina el importe de la cuota sindical, ingresandolo en la
cuenta indicada por el Sindicato.
Article 41. Representant dels treballadors i les treballadores en el
consell assessor del Patronat
El Patronat entregarà al president o presidenta del Comité Intercentres l’orde del dia de les reunions que es convoquen del seu consell
assessor, amb una antelació de 48 hores, amb l’objecte que puga assistir
a les dites reunions, amb dret a veu, però sense dret de vot.
Artículo 41. Representante de los trabajadores y las trabajadoras
en el consejo asesor del Patronato
El Patronato entregará al presidente o presidenta del Comité Intercentros el orden del día de las reuniones que se convoquen de su Consejo Asesor, con una antelación de 48 horas, con el objeto que pueda
asistir a dichas reuniones, con derecho a voz, pero sin derecho de voto.
Article 42. Organització pràctica del treball
Per a la modificació de les condicions de treball caldrà ajustar-se a
allò que s’ha disposat amb caràcter general en l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març).
Artículo 42. Organización práctica del trabajo
Para la modificación de las condiciones de trabajo se estará a lo
dispuesto con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores (Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo).
Article 43. Faltes dels treballadors i les treballadores
Es consideren faltes, les accions o omissions que suposen incompliment o crebant dels deures establits per les disposicions legals vigents,
en tot el que no estiga regulat en el present conveni.
Les faltes es classifiquen en consideració a la seua importància,
transcendència i perjuí ocasionat en: lleus, greus i molt greus.
La Direcció comunicarà les faltes greus i molt greus de forma escrita al treballador o la treballadora, i farà constar la data i els fets que la
motiven.
Artículo 43. Faltas de los trabajadores y las trabajadoras
Se consideran faltas, las acciones u omisiones que suponen incumplimiento o quebranto de los deberes establecidos por las disposiciones
legales vigentes, en todo lo que no esté regulado en el presente convenio.
Las faltas se clasifican en consideración a su importancia, transcendencia y perjuicio ocasionado en: leves, graves y muy graves.
La Dirección comunicará las faltas graves y muy graves de forma
escrita al trabajador o la trabajadora, haciendo constar la fecha y los
hechos que la motivan.
Article 44. Faltes lleus
Tenen consideració de faltes lleus les següents:
1. De dos a quatre faltes de puntualitat al llarg d’un mes, sempre que
no siguen justificades.
2. L’abandó injustificat del lloc de treball.
3. Faltar al treball un dia al mes sense causa justificada.
4. No notificar en el termini de tres dies la baixa per IT, llevat que
es demostre la impossibilitat de fer-ho.
5. Negar-se a assistir a un curs de caràcter obligatori.
6. Embriaguesa ocasional
7. El retard, negligència o descuit reiterat en el compliment de les
instruccions rebudes.
8. El descuit reiterat en la conservació dels locals, materials i documents de la Fundació.
9. L’incompliment de la bona fe contractual, que supose un crebant
en l’activitat de la Fundació.
10. No comunicar els canvis experimentats en la família, que
puguen afectar les prestacions de la Seguretat Social o a la relació laboral amb la Hisenda Pública.
Artículo 44. Faltas leves
Tienen consideración de faltas leves las siguientes:
1. De dos a cuatro faltas de puntualidad a lo largo de un mes, siempre y cuando no sean justificadas.
2. El abandono injustificado del puesto de trabajo.
3. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
4. No notificar en el plazo de tres días la baja por IT, salvo que se
demuestre la imposibilidad de hacerlo.
5. Negarse a asistir a un curso de carácter obligatorio.
6. Embriaguez ocasional
7. El retraso, negligencia o descuido reiterado en el cumplimiento
de las instrucciones recibidas.
8. El descuido reiterado en la conservación de los locales, materiales
y documentos de la Fundación.
9. El incumplimiento de la buena fe contractual, que suponga un
quebranto en la actividad de la Fundación.
10. No comunicar los cambios experimentados en la familia, que
puedan afectar a las prestaciones de la Seguridad Social o a la relación
laboral con la Hacienda Pública.
Article 45. Faltes greus
Tenen consideració de faltes greus les següents:
1. De cinc a set faltes de puntualitat al llarg d’un mes, sempre que
no siguen justificades.
2. Faltar dos dies al mes sense causa justificada.
3. Simular la presència d’un altre treballador o treballadora en el
lloc de treball.
4. Simular malaltia o accident, per temps inferior a tres dies.
5. Reincidència en la comissió de tres o més faltes lleus, encara que
siguen de distinta naturalesa, dins d’un mateix trimestre, quan hi hagen
hagut sancions per estes.
Artículo 45. Faltas graves
Tienen consideración de faltas graves las siguientes:
1. De cinco a siete faltas de puntualidad a lo largo de un mes, siempre y cuando no sean justificadas.
2. Faltar dos días al mes sin causa justificada.
3. Simular la presencia de otro trabajador o trabajadora en el puesto
de trabajo.
4. Simular enfermedad o accidente, por tiempo inferior a tres días.
5. Reincidencia en la comisión de tres o más faltas leves, aunque
sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan
mediado sanciones por las mismas.
Num. 7384 / 20.10.2014
24985
6. La utilització o difusió indegudes de dades o assumptes de què es
tinga coneixement per raó del seu contracte en la Fundació.
7. L’incompliment de la bona fe contractual quan es deriven o
puguen derivar-se perjuís greus per a la Fundació.
8. L’ incompliment o abandó de les normes i mesures de Salut Laboral del treball establides.
9. La negligència que puga causar greus danys en la conservació
dels locals, material o documents de la Fundació.
10 L’abandó del treball sense causa justificada, en dos jornades
laborals al mes.
11. L’assetjament sexual o laboral.
6. La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que
se tenga conocimiento por razón de su contrato en la Fundación.
7. El incumplimiento de la buena fe contractual cuando se deriven
o puedan derivarse perjuicios graves para la Fundación.
8. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de Salud
Laboral del trabajo establecidas.
9. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación
de los locales, material o documentos de la Fundación.
10. El abandono del trabajo sin causa justificada, en dos jornadas
laborales al mes.
11. El acoso sexual o laboral.
Article 46. Faltes molt greus
Són faltes molt greus les següents:
1. La indisciplina en el treball.
2. La publicació o utilització indeguda de documentació i informació de la Fundació.
3. L’abús de confiança o deslleialtat en les gestions encomanades,
transgredint la bona fe contractual.
4. Més de set faltes de puntualitat sense justificar en un període de
30 dies naturals, més de 15 en sis mesos i més de 25 en un any.
5. Faltar al treball més de dos dies sense causa justificada durant un
període d’un mes.
6. L’ embriaguesa habitual, si repercutix negativament en el treball.
7. Dedicar-se a activitats dins de l’horari de treball que impliquen
competència deslleial per a la Fundació.
8. Els maltractaments de paraula i obra o falta greu de respecte als
companys i companyes de treball.
9. La disminució voluntària i continuada, sense causa justificada, en
el rendiment normal del treball.
10. La reincidència de dos o més faltes greus, encara que siguen de
distinta naturalesa, dins d’un trimestre.
11. La toxicomania quan repercutisca negativament en el treball.
12. Furt i robatori als treballadors o a les treballadores de la Fundació.
13. Reiteració en la simulació de malaltia o accident.
14. Les ofenses verbals i/o físiques d’índole sexual o de qualsevol
altra naturalesa, inclòs l’assetjament sexual, exercides sobre qualsevol
persona treballadora i/o alumne o alumna.
15. Qualsevol actuació que supose discriminació per raó de raça,
sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Artículo 46. Faltas muy graves
Son faltas muy graves las siguientes:
1. La indisciplina en el trabajo.
2. La publicación o utilización indebida de documentación e información de la Fundación.
3. El abuso de confianza o deslealtad en las gestiones encomendadas, transgrediendo la buena fe contractual.
4. Más de siete faltas de puntualidad sin justificar en un período de
30 días naturales, más de 15 en seis meses y más de 25 en un año.
5. Faltar al trabajo más de dos días sin causa justificada durante un
período de un mes.
6. La embriaguez habitual, si repercute negativamente en el trabajo.
7. Dedicarse a actividades dentro del horario de trabajo que impliquen competencia desleal para la Fundación.
8. Los malos tratos de palabra y obra o falta grave de respeto a los
compañeros y compañeras de trabajo.
9. La disminución voluntaria y continuada, sin causa justificada, en
el rendimiento normal del trabajo.
10. La reincidencia de dos o más faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre.
11. La toxicomanía cuando repercuta negativamente en el trabajo.
12. Hurto y robo a los trabajadores o a las trabajadoras de la Fundación.
13. Reiteración en la simulación de enfermedad o accidente.
14. Las ofensas verbales y/o físicas de índole sexual o de cualquier
otra naturaleza, incluido el acoso sexual, ejercidas sobre cualquier persona trabajadora y/o alumno o alumna.
15. Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza,
sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
Article 47. Sancions i procediment sancionador
Dos faltes lleus constituïxen una falta greu i dos faltes greus constituïxen una falta molt greu.
Les sancions que procedisquen imposar en cada cas per les faltes
comeses seran les següents:
Per faltes lleus:
a) Amonestació verbal
b) Amonestació per escrit.
Per faltes greus:
a) Suspensió d’ocupació i sou d’un a quinze dies.
b) Pèrdua dels drets determinats en l’article 12 quant a l’accés i
renovació de nous contractes.
Per faltes molt greus:
a) Suspensió d’ocupació i sou de quinze dies a dos mesos.
b) Acomiadament.
En cas d’incórrer algun treballador o alguna treballadora en la falta
tipificada en el punt 14 de l’article 46, la sanció serà d’acomiadament.
Procediment sancionador:
Els treballadors o les treballadores podran ser expedientats a proposta dels seus responsables superiors. Prèviament a l’inici del procediment, la persona responsable haurà de remetre al Departament de
Recursos Humans les proves documentals que hi hagen a este efecte.
Una vegada s’ha comunicat a la Direcció, a través de Recursos
Humans, l’expedient de la possible sanció, s’iniciarà el procediment
penalitzador. Es comunicarà per escrit a la persona interessada i a la
representació legal dels treballadors i les treballadores que poden intervindre en el procés. S’obrirà un procés d’al·legació de proves aclaridores que es realitzarà en el termini de 5 dies hàbils.
Artículo 47. Sanciones y procedimiento sancionador
Dos faltas leves constituyen una falta grave y dos faltas graves
constituyen una falta muy grave.
Las sanciones que procedan imponer en cada caso por las faltas
cometidas, serán las siguientes:
Por faltas leves:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito.
Por faltas graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.
b) Pérdida de los derechos determinados en el artículo 12 en cuanto
al acceso y renovación de nuevos contratos.
Por faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de quince días a dos meses.
b) Despido.
En caso de incurrir algún trabajador/a en la falta tipificada en el
punto 14 del artículo 46, la sanción será de despido.
Procedimiento sancionador:
Los trabajadores o las trabajadoras podrán ser expedientados a propuesta de sus responsables superiores. Previo al inicio del procedimiento, la persona responsable deberá remitir al Departamento de Recursos
Humanos las pruebas documentales que existan a tal efecto.
Comunicado a la Dirección a través de Recursos Humanos el expediente de la posible sanción, se iniciará el procedimiento penalizador.
Se comunicará por escrito a la persona interesada y a la Representación
Legal de los trabajadores i las trabajadoras, pudiendo intervenir en el
proceso. Se abrirá un proceso de alegación de pruebas aclaratorias, realizándose el mismo en el plazo de cinco días hábiles.
Num. 7384 / 20.10.2014
24986
La Direcció en un termini de 20 dies, comptadors des que es tanca
el procés d’al·legacions, haurà d’imposar la sanció i si no és així, s’arxivarà l’expedient disciplinari.
La Dirección en un plazo de 20 días contados desde que se cierra
el proceso de alegaciones, deberá imponer la sanción y de no ser así, se
dará por archivado el expediente disciplinario.
Article 48. Prescripció
Les faltes lleus prescriuran al cap de 10 dies, les faltes greus als 20
dies i les molt greus als 60 dies.
El termini de la prescripció s’inicia a partir que la Direcció té coneixement de la falta comesa i, en tot cas, als sis mesos de la seua comissió
Artículo 48. Prescripción
Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las faltas graves a los 20
días y las muy graves a los 60 días.
El plazo de la prescripción se inicia a partir de que la Dirección
tiene conocimiento de la falta cometida y en todo caso, a los seis meses
de su comisión
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Primera
Graus de consanguinitat i afinitat
Primer grau: cònjuge, mare, pare i fills o filles.
Segon grau: iaio/iaia, germans/germanes i néts/nétes.
Tercer grau: besiaio/besiaia, tios/ties, nebots/nebodes i besnéts/besnétes.
Quart grau: cosins/cosines.
Primera
Grados de consanguinidad y afinidad
Primer grado: cónyuge, madre, padre e hijos o hijas.
Segundo grado: abuelo/abuela, hermanos/hermana y nietos/nietas.
Tercer grado: bisabuelo/bisabuela, tíos/tías, sobrinos/sobrinas y biznietos/biznietas.
Cuarto grado: primos/primas.
ANNEX I
Taula retributiva
ANEXO I
Tabla retributiva
Personal no docent
Personal no docente
Taula de retribucions per a 2014 i per 14 pagues
Tabla de retribuciones para 2014 y por 14 pagas
Ocupaciones/Territorio
1. Director Delegació
2. Desenrotllament Tècnic
3. Gestor Administrador
Suport Administratiu (atenció a centres)
Salario
28.417 €
25.107 €
21.863 €
16.831 €
Ocupaciones/Territorio
1. Director Delegación
2. Desarrollo Técnico
3. Gestor Administrador
Soporte Administrativo (atención a centros)
Salario
28.417 €
25.107 €
21.863 €
16.831 €
Ocupacions/Servicis Centrals
Responsable Àrea
Tècnico/a
Gestor Administrador
Especialista informa
Suport Administratiu
Aux. Neteja
Salari
33.130 €
25.107 €
21.863 €
21.863 €
16.831 €
15.616 €
Ocupaciones/Servicios Centrales
Responsable Área
Técnico/a
Gestor Administrador
Especialista informa
Soporte Administrativo
Aux. Limpieza
Salario
33.130 €
25.107 €
21.863 €
21.863 €
16.831 €
15.616 €
ANNEX II
Taula retributiva
ANEXO II
Tabla retributiva
Professor/professora de Formació Professional per a l’ocupació
dirigida prioritàriament a treballadors ocupats o treballadores ocupades
Profesor/a de Formación Profesional para el empleo dirigida priorioritamente a trabajadores/as ocupados/as.
Intersectorial
Formació no subvencionada
25
euros/hora
22,50 euros/hora
Intersectorial
Formación no subvencionada
25
euros/hora
22,50 euros/hora
En aquella formació no explicitada amb anterioritat s’abonarà al
personal docent allò que s’ha estipulat segons normativa que ho regule
o contractes determinats amb el sol·licitant, promotor de la formació,
ajustant-se a les quantitats acordades o aprovades en resolució.
En aquella formación no explicitada con anterioridad se abonará al
personal docente lo estipulado según normativa que lo regule o contratos determinados con el solicitante, promotor de la formación, ajustándose a las cantidades acordadas o aprobadas en resolución.
ANNEX III
Definició de l’estructura professional
ANEXO III
Definición de la estructura profesional
1. Suport administratiu
1. Soporte administrativo
Àrea funcional: Administració
Grup professional: Suport
Área funcional: Administración.
Grupo profesional: Soporte.
Num. 7384 / 20.10.2014
24987
Missió:
Realitzar les tasques de suport a la gestió dels distints servicis assignats en funció de les necessitats, tant en tasques administratives, com
d’atenció al públic i/o control de les instal·lacions.
Misión:
Realizar las tareas de apoyo a la gestión de los distintos servicios
asignados en función de las necesidades, tanto en tareas administrativas,
como de atención al público y/o control de las instalaciones.
Funcions:
És l’ocupació que s’encarrega de la realització de les tasques vinculades a la gestió administrativa en qualsevol dels departaments/centres,
com d’atenció al públic i/o control de les instal·lacions de FOREM PV.
Funciones:
Es la ocupación que se encarga de la realización de las tareas vinculadas a la gestión administrativa en cualquiera de los departamentos/
centros, como de atención al público y/o control de las instalaciones de
FOREM PV.
Actúa bajo prescripción, tanto de los objetivos como la metodología
y los procedimientos a emplear.
Su autonomía implica la secuenciación temporal de las tareas a realizar.
Desarrolla tareas de apoyo a la gestión de actividades de cualquier
tipo de servicio, integrándose en equipos de trabajo.
Puestos de trabajo: Soporte administrativo, Atención a centros
Actua sota la prescripció, tant dels objectius com la metodologia i
els procediments a emprar.
La seua autonomia implica la seqüenciació temporal de les tasques
a realitzar.
Desenrotlla tasques de suport a la gestió d’activitats de qualsevol
tipus de servici i s’integra en equips de treball.
Llocs de treball: Suport administratiu, Atenció a centres
2. Gestor/a administrador/a (gestor/a administratiu/va)
2. Gestor/a administrador/a (gestor/a administrativo/a)
Àrea funcional: Administració
Grup professional: especialistes
Área funcional: Administración
Grupo profesional: especialistas
Missió:
Garantir la realització d’activitats pròpia de l’àmbit, departament o
territori en què està adscrit, que permeten el funcionament adequat de
l’estructura administrativa i de l’activitat de FOREM PV, ajudant a la
consecució dels objectius generals.
Misión:
Garantizar la realización de actividades propia del ámbito, departamento o territorio en el que esta adscrito, que permiten el funcionamiento adecuado de la estructura administrativa y de la actividad de FOREM
PV, ayudando a la consecución de los objetivos generales.
Funcions:
És l’ocupació que s’encarrega de l’àrea funcional de la gestió administrativa en delegacions territorials o departaments de FOREM PV, i
assumix la responsabilitat de l’execució de les tasques en el marc de
procediments establits.
El gestor administratiu o la gestora administrativa té capacitat de
presa de decisions en aquelles qüestions vinculades amb l’execució de
la seua activitat o en el seu àmbit d’actuació. El seu nivell d’autonomia
és mitjà.
Per a dur a terme les seues funcions seguix els criteris d’actuació
(interns i externs) i tenen capacitat per a fer operatives les decisions i
organitzar el treball d’altres ocupacions de tipus administratiu.
Llocs de treball: gestor administratiu en territori, gestor administratiu en departament.
Funciones:
Es la ocupación que se encarga del área funcional de la gestión
administrativa en delegaciones territoriales o departamentos de FOREM
PV, asumiendo la responsabilidad de la ejecución de las tareas en el
marco de procedimientos establecidos.
El / la gestor administrativo tiene capacidad de toma de decisiones
en aquellas cuestiones vinculadas con la ejecución de su actividad o en
su ámbito de actuación. Su nivel de autonomía es medio.
Para llevar a cabo sus funciones sigue los criterios de actuación
(internos y externos), teniendo capacidad para hacer operativas las decisiones y organizar el trabajo de otras ocupaciones de tipo administrativo.
Puestos de trabajo: Gestor administrativo en territorio, Gestor administrativo en departamento.
3. Especialista informàtic
3. Especialista informático
Àrea funcional: Administració
Grup professional: especialistes
Área funcional: Administración
Grupo profesional: especialistas
Missió:
Desenrotllar, implantar i administrar sistemes informàtics (microinformàtics, multiplataforma, aplicacions web,...), aïllats o en xarxa i
garantir la disponibilitat, òptim rendiment, funcionalitat i integritat dels
servicis i recursos del sistema.
Misión:
Desarrollar, implantar, y administrar sistemas informáticos (microinformaticos, multiplataforma, aplicaciones web,...), aislados o en red,
garantizando la disponibilidad, óptimo rendimiento, funcionalidad e
integridad de los servicios y recursos del sistema.
Funcions:
És l’ocupació que s’encarrega de l’administració dels sistemes
informàtics, en el seu àmbit d’actuació.
El seu nivell d’autonomia és mitjà, depén dels seus responsables per
a l’organització del seu pla de treball.
Organitza i executa les seues intervencions d’acord amb les instruccions rebudes, amb criteris de qualitat i seguretat, aplicant els procediments específics desenrotllats pel departament d’informàtica.
Llocs de treball: especialista informàtic, gestor de plataforma i continguts
Funciones:
Es la ocupación que se encarga de la administración de los sistemas
informáticos, en su ámbito de actuación.
Su nivel de autonomía es medio, depende de sus responsables para
la organización de su plan de trabajo.
Organiza y ejecuta sus intervenciones de acuerdo con las instrucciones recibidas, con criterios de calidad y seguridad, aplicando los procedimientos específicos desarrollados por el departamento de informática.
Puestos de trabajo: Especialista informático, Gestor de plataforma
y contenidos
4. Tècnic informàtic
4. Técnico/a informático
Àrea funcional: Administració
Grup professional: expert
Área funcional: Administración
Grupo profesional: experto
Num. 7384 / 20.10.2014
24988
Missió:
Garantir el bon funcionament dels equips, instal·lacions i programari informàtic de FOREM PV, i donar respostes a les necessitats d’innovació tecnològica; desenrotllar i mantindre operativa la xarxa, sota
criteris de qualitat, eficiència, eficàcia i seguretat.
Misión:
Garantizar el buen funcionamiento de los equipos, instalaciones y
software informático de FOREM PV, dando respuestas a las necesidades
de innovación tecnológica, desarrollando y manteniendo operativa la
red, bajo criterios de calidad, eficiencia, eficacia y seguridad.
Funcions:
És l’ocupació que s’encarrega de dissenyar, planificar, coordinar i
realitzar les activitats relacionades amb el desenrotllament de sistemes
i programació.
Posseïx un nivell alt d’autonomia en la realització de funcions, realitzant propostes de nous desenrotllaments informàtics i tecnològics,
sota les directrius del responsable d’àrea.
Organitza el treball d’altres ocupacions del seu àmbit d’intervenció.
Funciones:
Es la ocupación que se encarga de diseñar, planificar, coordinar y
realizar las actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas y programación.
Posee un nivel alto de autonomía en la realización de funciones, realizando propuestas de nuevos desarrollos informáticos y tecnológicos,
bajo las directrices del responsable de área.
Organiza el trabajo de otras ocupaciones de su ámbito de intervención.
Supone la integración, coordinación y supervisión de tareas complejas pero homogéneas.
Garantizar que los sistemas de información a su cargo cumplan las
normas, procedimientos y controles que aseguran su correcto funcionamiento informático.
Puede tener a su cargo personal de soporte y especialista
Puestos de trabajo: técnico/ a informático.
Suposa la integració, coordinació i supervisió de tasques complexes
però homogènies.
Garantir que els sistemes d’informació a càrrec seu complisquen les
normes, procediments i controls que asseguren el funcionament informàtic correcte.
Pot tindre a càrrec seu personal de suport i especialista
Llocs de treball: tècnic informàtic o tècnica informàtica.
5. Tècnic gestió
5. Técnico gestión
Àrea funcional: Administració
Grup professional: expert
Área funcional: Administración
Grupo profesional: experto
Missió:
Prestar suport tècnic especialitzat i qualificat a l’equip de direcció
de FOREM PV, en l’àrea d’administració, i garantir la realització dels
processos de gestió tècnics administratius que es realitzen en FOREM
PV, i s’ha d’encarregar de la seua planificació, execució i la seua millora
contínua.
Misión:
Prestar soporte técnico especializado y cualificado al Equipo de
dirección de FOREM PV, en el área de administración, garantizando la
realización de los procesos de gestión técnicos administrativos que se
realizan en FOREM PV, encargándose de su planificación, ejecución y
su mejora continua.
Funcions:
És l’ocupació que gestiona els processos tècnics administratius de
la Fundació i assumix responsabilitat en la presa de decisions i aportar
les solucions degudes.
Disposa d’un important coneixement professional que li aporta
capacitat de decisió i autonomia alta sobre el seu treball en l’àmbit de
l’activitat operativa.
Pot tindre a càrrec seu personal de suport i especialistes.
Dirigix i gestiona les diferents fases dels processos tècnics administratius del seu àmbit i ha d’assegurar la consecució d’estos, basant-se
en els criteris d’actuació, interns i externs, sota la supervisió del responsable d’àrea.
Llocs de treball: tècnic de personal, tècnic comptable, tècnic en justificació, tècnic de compres...
Funciones:
Es la ocupación que gestiona los procesos técnicos administrativos
de la Fundación, asumiendo responsabilidad en la toma de decisiones y
aportando las soluciones debidas.
Dispone de un importnte conocimiento profesional que le aporta
capacidad de decisión y autonomía alta sobre su trabajo en el ámbito de
la actividad operativa.
Puede tener a su cargo personal de soporte y especialistas.
Dirige y gestiona la diferentes fases de los procesos técnicos administrativos de su ámbito, debiendo asegurar la consecución de los
mismos, en base a los criterios de actuación, internos y externos, bajo
supervisión del responsable de área.
Puestos de trabajo: Técnico de personal, técnico contable, técnico
en justificación, técnico de compras...
6. Especialista
6. Especialista
Àrea funcional: Desenrotllament
Grup professional: especialistes
Área funcional: Desarrollo
Grupo profesional: especialistas
Missió:
Garantir la realització material de tasques assignades al seu camp
d’especialització corresponent i que formen part d’activitats tècniques
o de projectes i que contribuïxen al funcionament adequat de l’àrea/
departament en què s’inserix.
Misión:
Garantizar la realización material de tareas asignadas a su campo
de especialización correspondiente y que forman parte de actividades
técnicas o de proyectos y que contribuyen al funcionamiento adecuado
del área / departamento en que se inserta.
Funcions:
És l’ocupació que s’encarrega de l’execució de projectes o activitats modulars tècniques, basant-se en unes competències professionals
requerides.
El nivell d’autonomia és mitjà. Actua sota la prescripció tant dels
objectius com de la metodologia i els procediments a aplicar. Pot tindre
una certa capacitat de decisió en l’ordenació temporal de les tasques a
realitzar.
Llocs de treball: actualment no hi ha llocs per a esta ocupació
Funciones:
Es la ocupación que se encarga de la ejecución de proyectos o actividades modulares técnicas, en base a unas competencias profesionales
requeridas.
El nivel de autonomía es medio. Actúa bajo prescripción tanto de
los objetivos como de la metodología y los procedimientos a aplicar.
Puede tener cierta capacidad de decisión en la ordenación temporal de
las tareas a realizar.
Puestos de trabajo: Actualmente no existen puestos para esta ocupación
Num. 7384 / 20.10.2014
24989
7. Desenrotllament tècnic (tècnic o tècnica de Desenrotlla-
7. Desarrollo técnico (técnico o técnica de Desarrollo)
Àrea funcional: Desenrotllament
Grup professional: experts
Área funcional: Desarrollo
Grupo profesional: expertos
ment)
Missió:
Garantir la realització, amb els criteris tècnics, d’innovació i de
qualitat establits, de les activitats formatives o d’una altra naturalesa i
intervencions de consultoria de formació que permeten el funcionament
adequat per a aconseguir el compliment dels objectius establits en un
àmbit territorial assignat.
Misión:
Garantizar la realización, con los criterios técnicos, de innovación
y de calidad establecidos, de las actividades formativas o de otra naturaleza e intervenciones de consultoría de formación que permiten el
funcionamiento adecuado para lograr el cumplimiento de los objetivos
establecidos en un ámbito territorial asignado.
Funcions:
És l’ocupació que disposa d’un important coneixement professional, que aporta una relativa capacitat de decisió sobre el seu treball
en l’àmbit de l’activitat formativa: disseny d’activitats, intervencions
i innovacions.
Posseïxen un nivell alt d’autonomia en la realització de funcions,
el rol professional es deriva de l’aplicació de criteris de treball que corresponen a coneixements específics vinculats al seu saber tècnic. Una
part àmplia de l’activitat la realitzen atenent l’activitat normalitzada de
la fundació, encara que també realitzen propostes de noves oportunitats
d’activitat.
La seua funció és orientar l’execució, establint criteris d’actuació,
dins dels estàndards establits, amb capacitat per a fer operatives les
decisions i organitzar el treball d’altres ocupacions del seu àmbit d’intervenció.
Proposar alternatives de gestió i innovació en el seu àmbit d’actuació.
Lloc de treball: tècnic de desenrotllament
Funciones:
Es la ocupación que dispone de un importante conocimiento profesional, que aporta una relativa capacidad de decisión sobre su trabajo
en el ámbito de la actividad formativa: diseño de actividades, intervenciones e innovaciones.
Poseen un nivel alto de autonomía en la realización de funciones,
el rol profesional se deriva de la aplicación de criterios de trabajo que
corresponden a conocimientos específicos vinculados a su saber técnico.
Una parte amplia de la actividad la realizan a atendiendo a la actividad
normalizada de la fundación, aunque también realizan propuestas de
nuevos oportunidades de actividad.
Su función es la de orientar la ejecución, estableciendo criterios de
actuación, dentro de los estándares establecidos, con capacidad para
hacer operativas las decisiones y organizar el trabajo de otras ocupaciones de su ámbito de intervención.
Proponer alternativas de gestión e innovación en su ámbito de
actuación.
Puesto de trabajo: técnico de desarrollo
8. Tècnic/Tècnica
8. Técnico/técnica
Àrea funcional: Desenrotllament
Grup professional: expert
Área funcional: Desarrollo
Grupo profesional: experto
Missió:
Prestar suport tècnic especialitzat i qualificat a l’equip de direcció
de FOREM PV, en l’àrea de desenrotllament, proporciona solucions
eficients, en consonància amb els estàndards de qualitat de la Fundació,
i s’encarrega del seu disseny, planificació, execució i la seua millora
contínua.
Misión:
Prestar soporte técnico especializado y cualificado al equipo de
dirección de FOREM PV, en el área de desarrollo, proporcionando
soluciones eficientes, en consonancia con los estándares de calidad de
la Fundación, encargándose de su diseño, planificación, ejecución y su
mejora continua.
Funcions:
És l’ocupació que gestiona els projectes tècnics i activitats de la
Fundació i assumix la responsabilitat en la presa de decisions i aporta
les solucions degudes.
El tècnic o tècnica disposa d’un important coneixement professional que li aporta capacitat de decisió sobre el seu treball en l’àmbit de
l’activitat, de disseny, planificació, execució i avaluació. Posseïxen un
nivell alt d’autonomia en la realització les seues funcions.
Pot tindre a càrrec seu personal de suport i especialistes.
Dirigix i gestiona les diferents fases dels projectes i activitats del
seu àmbit, i ha d’assegurar la consecució d’estos, amb criteris de qualitat, eficàcia, eficiència i normatius, sota la supervisió del responsable
d’àrea.
Llocs de treball: tècnic o tècnica en disseny, tècnic o tècnica en
pedagogia, tècnic o tècnica sociolaboral …
Funciones:
Es la ocupación que gestiona los proyectos técnicos y actividades
de la Fundación, asumiendo responsabilidad en la toma de decisiones y
aportando las soluciones debidas.
El técnico/a dispone de un importante conocimiento profesional
que le aporta capacidad de decisión sobre su trabajo en el ámbito de la
actividad, de diseño, planificación, ejecución y evaluación. Poseen un
nivel alto de autonomía en la realización sus funciones.
Puede tener a su cargo personal de soporte y especialistas.
Dirige y gestiona las diferentes fases de los proyectos y actividades
de su ámbito, debiendo asegurar la consecución de los mismos, con
criterios de calidad, eficacia, eficiencia y normativos, bajo supervisión
del responsable de área.
Puestos de trabajo: técnico/a en diseño, técnico/a en pedagogía,
técnico/a sociolaboral …
9. Director delegat/directora delegada
9. Director delegado/directora delegada
Àrea funcional: Direcció
Grup professional: experts
Área funcional: Dirección
Grupo profesional: expertos
Missió:
Dirigir, promoure i coordinar l’activitat de la fundació FOREM PV
en un territori o àmbit d’intervenció assignat, amb els criteris de qualitat
i execució definits, que permeten el funcionament adequat i un nivell de
servici òptim, i informar l’equip de Direcció de FOREM PV.
Misión:
Dirigir, promover y coordinar la actividad de la fundación FOREM
PV en un territorio o ámbito de intervención asignado, con los criterios
de calidad y ejecución definidos, que permiten el funcionamiento adecuado y un nivel de servicio óptimo, informando al equipo de Dirección
de FOREM PV.
Num. 7384 / 20.10.2014
Funcions:
La seua responsabilitat és la direcció de la totalitat de les programacions formatives i d’una altra naturalesa, tant administrativa, pedagògiques, com comercial, en els seus vessants operatius i funcionals en la
seua demarcació territorial o funcional.
Planificació operativa, organització, coordinació, seguiment de l’activitat formativa.
El seu nivell d’autonomia és alt.
Té a càrrec seu el personal de suport, especialista i expert assignat a
la gestió operativa de les activitats dels diferents centres del seu àmbit
territorial o d’intervenció.
Representa la Fundació davant de les entitats externes, en el seu
àmbit.
Efectua les seues funcions directives amb la responsabilitat, iniciativa i autonomia pròpies del seu càrrec.
Lloc de treball: director o directora territorial, director o directora
sociolaboral.
24990
Funciones:
Su responsabilidad es la dirección de la totalidad de las programaciones formativas y de otra naturaleza, tanto administrativa, pedagógicas, como comercial, en sus vertientes operativas y funcionales en su
demarcación territorial o funcional.
Planificación operativa, organización, coordinación, seguimiento de
la actividad formativa.
Su nivel de autonomía es alto.
Tiene a su cargo el personal de soporte, especialista y experto asignado a la gestión operativa de las actividades de los diferentes centros
de su ámbito territorial o de intenvención.
Representa a la Fundación ante las entidades externas, en su ámbito.
Efectúa sus funciones directivas con la responsabilidad, iniciativa y
autonomía propias de su cargo.
Puesto de trabajo: director/a territorial, director/a socio-laboral.
10. Responsable d’àrea
10. Responsable de área
Àrea funcional: Direcció
Grup professional: expert
Área funcional: Dirección
Grupo profesional: experto
Missió:
Representar, dirigir, planificar i organitzar la gestió dels servicis i
activitats de la Fundació.
Es responsabilitza pel compliment dels objectius corporatius i de la
missió de la Fundació i informa el patronat de la Fundació FOREM PV.
Misión:
Representar, dirigir, planificar, y organizar la gestión de los servicios y actividades de la Fundación.
Se responsabiliza por el cumplimiento de los objetivos corporativos
y de la misión de la Fundación, informando al Patronato de la Fundación FOREM PV.
Funcions:
És l’ocupació que exercix funcions directives en una àrea operativa,
departament i que comporten la responsabilitat en la planificació i el
control en el desplegament i execució de les distintes programacions i
activitats que es contracten, convenien o atorguen a la Fundació per a la
seua gestió, execució i justificació.
Exercixen funcions directives, comercials, de planificació, programació, desenrotllament, gestió i justificació en les distintes programacions i activitats que s’hagen d’executar.
Tindran a càrrec seu el personal assignat per al desenrotllament de
les funcions operatives i executives que es corresponguen a una àrea,
departament o programació concreta.
Treballa per la viabilitat de la Fundació i valoren noves oportunitats.
Funciones:
Es la ocupación que, ejerce funciones directivas en un Área operativa, Departamento, y que conllevan la responsabilidad en la planificación y el control en el desarrollo y ejecución de las distintas programaciones y actividades que se contraten, convenien u otorguen a la
Fundación para su gestión, ejecución y justificación.
Ejercen funciones directivas, comerciales, de planificación, programación, desarrollo, gestión y justificación en las distintas programaciones y actividades que se tengan que ejecutar.
Tendrán a su cargo al personal asignado para el desarrollo de las
funciones operativas y ejecutivas que se correspondan a un área, departamento o Programación concreta.
Trabaja por la viabilidad de la Fundación y valoran nuevas oportunidades.
Puestos de trabajo: responsable de área
Llocs de treball: responsable d’àrea
Pel Patronat de Forem PV
Joan Calatayud Calatayud
Raül Alcocel Maset
Ana García Alcolea
Por el Patronato de Forem PV:
Joan Calatayud Calatayud
Raül Alcocel Maset
Ana García Alcolea
Per la representació legal dels treballadors
Sara López López
Ana Albelda Piqueras
Tomàs Pañego i Català
Amparo Fernández Gimeno
Eliseo Orden Cañizares
Por la representación legal de los trabajadores
Sara López López
Ana Albelda Piqueras
Tomàs Pañego i Català
Amparo Fernández Gimeno
Eliseo Orden Cañizares
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
24991
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’atribuïx
la denominació específica d’Antonio Porpetta al Centre
Públic de Formació de Persones Adultes d’Elda. [2014/9378]
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2014, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
atribuye la denominación específica de Antonio Porpetta
al Centro Público de Formación de Personas Adultas de
Elda. [2014/9378]
El Consell Escolar del Centre Públic de Formació de Persones Adultes d’Elda va aprovar sol·licitar per al mencionat centre la denominació
específica d’Antonio Porpetta.
Esta proposta ha sigut aprovada pel Consell Escolar Municipal i
disposa de l’informe favorable de la Inspecció educativa d’Alacant.
L’article 13 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació, establix que tots els centres tindran una denominació específica.
L’article 3 del Reglament orgànic i funcional dels instituts d’Educació Secundària aprovat pel Decret 234/1997, de 2 de setembre (DOGV
3073, 08.09.1997), d’aplicació supletòria als centres públics d’educació de persones adultes, establix que, creat el centre, el consell escolar
podrà proposar-ne la denominació específica a la Conselleria d’Educació, previ informe favorable del consell escolar municipal o, en defecte
d’este, del ple de l’ajuntament a què pertany.
L’article 3.3 del mencionat reglament establix que no podran haverhi al mateix municipi centres amb la mateixa denominació específica o
que puga induir a error o confusió. El Registre de Centres Docents de la
Comunitat Valenciana certifica que no figura inscrit cap centre en eixa
localitat amb la dita denominació.
Antontio Porpetta és escriptor i poeta eldenc, llicenciat en dret i
doctor en ciències de la informació. Va iniciar la seua labor literària
amb la publicació, en 1978, del llibre de poemes Por un cálido sendero
i la seua nombrosa obra poètica l’ha fet mereixedor de nombrosos guardons. Entre altres, el Premi Fastenrath, de la Reial Acadèmia Espanyola;
el premi Ciutat de València de poesia i d’assaig en castellà; i els premis
de la Crítica Literària Valenciana d’assaig i de poesia. En 1987 va rebre
la medalla de plata de l’Associació d’Escriptors i Artistes Espanyols.
Així com també ha rebut el Premi de les Lletres de la Generalitat en
l’edició de 2012, com a reconeixement a la seua obra literària i a la
seua dedicació per a l’acostament i gaudi del llenguatge i la sensibilitat
poètica.
Vista la proposta del director general de Centres i Personal Docent,
de conformitat amb esta, i en exercici de les atribucions conferides per
l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article
4 del Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport, i en virtut de la delegació establida en la Resolució de 26 de
març de 2013, resolc:
El Consejo Escolar del Centro Público de Formación de Personas
Adultas de Elda, aprobó solicitar para el mencionado centro la denominación específica de Antonio Porpetta.
Esta propuesta ha sido aprobada por el Consejo Escolar Municipal
y dispone del informe favorable de la Inspección educativa de Alicante.
El artículo 13 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del derecho a la educación, establece que todos los centros tendrán una
denominación específica.
El artículo 3 del Reglamento orgánico y funcional de los institutos
de Educación Secundaria aprobado por el Decreto 234/1997, de 2 de
septiembre (DOGV 3073, 08.09.1997), de aplicación supletoria a los
centros públicos de educación de personas adultas, establece que, creado el centro, el consejo escolar del mismo podrá proponer a la Consellería de Educación la denominación específica, con un informe previo
favorable del consejo escolar municipal o, en su defecto, del pleno del
ayuntamiento a que pertenece.
El artículo 3.3 del mencionado Reglamento, establece que no
podrán existir, en el mismo municipio, centros con la misma denominación específica o que pueda inducir a error o confusión. El Registro
de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana certifica que no figura
inscrito ningún centro en esa localidad, con dicha denominación.
Antontio Porpetta es escritor y poeta eldense, licenciado en derecho
y doctor en ciencias de la información. Inició su labor literaria con la
publicación, en 1978, del libro de poemas Por un cálido sendero su
numerosa obra poética le ha hecho merecedor de numerosos galardones.
Entre otros, el Premio Fastenrath, de la Real Academia Española; el
premio Ciudad de Valencia de poesía y de ensayo en castellano; y los
premios de la Crítica Literaria Valenciana de ensayo y de poesía. En
1987 recibió la medalla de plata de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Así como también ha recibido el Premio de las Letras de
la Generalitat en la edición de 2012, como reconocimiento a su obra
literaria y a su dedicación para el acercamiento y disfrute del lenguaje
y la sensibilidad poética.
Vista la propuesta del director general de Centros y Personal Docente, de conformidad con la misma, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del
Consell, y el artículo 4 del Decreto 140/2014, de 5 de septiembre, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de
la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y en virtud de la delegación establecida en la Resolución de 26 de marzo de 2013, resuelvo:
Primer
Concedir la denominació específica d’Antonio Porpetta al Centre de
Formació de Persones Adultes d’Elda, codi 03011771.
Primero
Conceder la denominación específica de Antonio Porpetta al Centro
de Formación de Personas Adultas de Elda, código 03011771.
Segon
Inscriure esta resolució en el Registre de Centres Docents de la
Comunitat Valenciana.
Segundo
Inscribir esta resolución en el Registro de Centros Docentes de la
Comunitat Valenciana.
Tercer
La present resolució tindrà efectes a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercero
La presente resolución tendrá efectos a partir del día siguiente a su
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Quart
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels
òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant de la Secretaria
Autonòmica d’Educació i Formació en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seua publicació.
Cuarto
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá presentar, potestativamente, un recurso de reposición o bien
plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos
y delante de los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición se deberá interponer ante la Secretaría
Autonómica de Educación y Formación de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación.
Num. 7384 / 20.10.2014
24992
b) El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant
de del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seua publicació.
Tot això de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10,
14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra
via que es considere oportuna.
b) El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse ante
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.
Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 107,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin perjuicio que se utilice
cualquiera otra vía que se considere oportuna.
València, 25 de setembre de 2014.– La consellera d’Educació, Cultura i Esport, p. d. (R 26.03.2013; DOCV 6993, 28.03.2013), el secretari
autonòmic d’Educació i Formació: Manuel Tomás Ludeña.
Valencia, 25 de septiembre de 2014.– La consellera de Educación,
Cultura y Deporte, p. d. (R 26.03.2013; DOCV 6993, 28.03.2013),
el secretario autonómico de Educación y Formación: Manuel Tomás
Ludeña.
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
24993
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’atribuïx
la denominació específica de Matemàtic Vicent Caselles
Costa a l’Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos. [2014/9379]
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2014, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se
atribuye la denominación específica de Matemàtic Vicent
Caselles Costa al Institut d’Educació Secundària de Gata
de Gorgos. [2014/9379]
El Consell Escolar de l’Institut d’Educació Secundària de Gata de
Gorgos va aprovar sol·licitar per al mencionat centre la denominació
específica de Vicent Caselles.
El Consell Escolar Municipal, en la sessió de 12 de maig de 2014,
va aprovar la sol·licitud del canvi de nom per a l’esmentat institut amb
la denominació especifica de Matemàtic Vicent Caselles Costa. La proposta disposa de l’informe favorable de la Inspecció educativa d’Alacant.
Així mateix, el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada
el dia 24 de setembre de 2013, va aprovar per unanimitat sol·licitar la
denominació específica de Matemàtic Vicent Caselles Costa per a l’Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos
Vicent Caselles Costa (1960-2013), natural de Gata de Gorgos
(Alacant), matemàtic i catedràtic del Departament de Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona, científic reconegut internacionalment per les nombroses
conferències impartides i per la seua activitat matemàtica avançada, que
és usada en el tractament d’imatges mèdiques, es va dedicar a estudiar
els problemes reals i, a partir d’ells, a construir i desenrotllar els instruments matemàtics necessaris per a resoldre’ls.
L’article 13 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació, establix que tots els centres tindran una denominació específica.
L’article 3 del Reglament orgànic i funcional dels instituts d’Educació Secundària aprovat pel Decret 234/1997, de 2 de setembre (DOGV
3073, 08.09.1997), establix que, una vegada creat el centre, el consell
escolar podrà proposar a la Conselleria d’Educació la denominació
específica, amb un informe previ favorable del consell escolar municipal o, si no n’hi ha, del ple de l’ajuntament a què pertany.
El Consejo Escolar del Institut d’Educació Secundària de Gata de
Gorgos aprobó solicitar para el mencionado centro la denominación
específica de Vicent Caselles.
El Consejo Escolar Municipal, en la sesión de 12 de mayo de 2014,
aprobó la solicitud del cambio de nombre para el citado instituto con
la denominación especifica de Matemàtic Vicent Caselles Costa. Dicha
propuesta dispone del informe favorable de la Inspección Educativa de
Alicante.
Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2013, aprobó por unanimidad, solicitar
la denominación específica de Matemàtic Vicent Caselles Costa para el
Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos
Vicent Caselles Costa (1960-2013) natural de Gata de Gorgos (Alicante) matemático y catedrático del Departamento de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, científico reconocido internacionalmente por las numerosas
conferencias impartidas, y por su actividad matemática avanzada que es
usada en el tratamiento de imágenes médicas. Se dedicó a estudiar los
problemas reales y a partir de ellos construir y desarrollar los instrumentos matemáticos necesarios para su resolución.
El artículo 13 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, establece que todos los centros tendrán una
denominación específica.
El artículo 3 del Reglamento orgánico y funcional de los institutos
de Educación Secundaria aprobado por el Decreto 234/1997, de 2 de
septiembre (DOGV 3073, 08.09.1997), establece que, creado el centro,
el consejo escolar del mismo podrá proponer a la Consellería de Educación la denominación específica, con un informe previo favorable del
consejo escolar municipal o, en su defecto, del pleno del ayuntamiento
a que pertenece.
El artículo 3.3 del mencionado Reglamento, establece que no
podrán existir, en el mismo municipio, centros con la misma denominación específica o que pueda inducir a error o confusión. El Registro
de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana certifica que no figura
inscrito ningún centro en esa localidad, con dicha denominación.
Vista la propuesta del director general de Centros y Personal Docente, de conformidad con la misma, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del
Consell, y el artículo 4 del Decreto 140/2014, de 5 de septiembre, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de
la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y en virtud de la delegación establecida en la Resolución de 26 de marzo de 2013, resuelvo:
L’article 3.3 del mencionat reglament establix que no podran haverhi en el mateix municipi centres amb la mateixa denominació específica
o que puga induir a error o confusió. El Registre de Centres Docents de
la Comunitat Valenciana certifica que no figura inscrit cap centre amb
la dita denominació en eixa localitat.
Vista la proposta del director general de Centres i Personal Docent,
de conformitat amb la proposta, en l’exercici de les atribucions conferides per l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i
l’article 4 del Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual
s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i en virtut de la delegació establida en la Resolució
de 26 de març de 2013, resolc:
U
Concedir la denominació específica de Matemàtic Vicent Caselles Costa a l’Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos, codi
03015087.
Uno
Conceder la denominación específica de Matemàtic Vicent Caselles Costa al Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos, código
03015087.
Dos
Inscriure esta resolució en el Registre de Centres Docents de la
Comunitat Valenciana.
Dos
Inscribir esta resolución en el Registro de Centros Docentes de la
Comunitat Valenciana.
Tres
La present resolució tindrà efectes a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tres
La presente resolución tendrá efectos a partir del día siguiente a su
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Quatre
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà presentar, potestativament, un recurs de reposició o plantejar
directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant
dels òrgans que s’indiquen a continuació:
Cuatro
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá presentar, potestativamente, un recurso de reposición o bien
plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos
y delante de los órganos que se indican a continuación:
Num. 7384 / 20.10.2014
24994
a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de ser
publicada.
b) El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant
de del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de ser publicada.
Tot això de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i
els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s’utilitze
qualsevol altra via que es considere oportuna.
a) El recurso de reposición se deberá interponer ante la Secretaría
Autonómica de Educación y Formación de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación.
b) El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse ante
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.
Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 107,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio que se utilice
cualquiera otra vía que se considere oportuna.
València, 25 de setembre de 2014.– La consellera d’Educació, Cultura i Esport, p. d. (R 26.03.2013; DOCV 6993, 28.03.2013), el secretari
autonòmic d’Educació i Formació: Manuel Tomás Ludeña.
Valencia, 25 de septiembre de 2014.– La consellera de Educación,
Cultura y Deporte, p. d. (R 26.03.2013; DOCV 6993, 28.03.2013), el
secretario autonómico de Educación y Formación: Manuel Tomás Ludeña.
Num. 7384 / 20.10.2014
Ajuntament de l’Alcora
24995
Ayuntamiento de L’Alcora
Informació pública del projecte d’expropiació per taxació
conjunta per a la construcció d’un espai destinat a zona
verda a la plaça de Sant Antoni, número 2. [2014/9461]
Información pública del proyecto de expropiación por tasación conjunta para la construcción de un espacio destinado
a zona verde en la plaza San Antonio, número 2. [2014/9461]
En compliment del que estableix l’article 106 de la LOTUP, se sotmet a informació pública per terme d’un mes el projecte esmentat més
amunt a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana perquè els qui puguen resultar interessats
formulen les observacions i reclamacions que estimen convenients, en
particular pel que fa a la titularitat o valoració del seus respectius drets.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 106 de la LOTUP,
se somete a información pública por término de un mes el proyecto
arriba referenciado a contar desde la publicación de este anuncio en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para que quienes puedan
resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que
estimen convenientes, en particular en lo que concierne a la titularidad
o valoración de sus respectivos derechos.
L’Alcora, 14 d’octubre de 2014.– L’alcaldessa: María Mercedes
Mallol Gil.
L’Alcora, 14 de octubre de 2014.– La alcaldesa: María Mercedes
Mallol Gil.
Num. 7384 / 20.10.2014
Ajuntament d’Oliva
24996
Ayuntamiento de Oliva
Informació pública dels acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament el 25 de setembre de 2014 sobre el pla parcial Sant
Ferran. [2014/9380]
Información pública de los acuerdos adoptados por el
Pleno del Ayuntamiento el 25 de septiembre de 2014 sobre
el plan parcial San Fernando. [2014/9380]
L’Ajuntament en ple, en la sessió ordinària realitzada el dia 25 de
setembre de 2014, va adoptar els acords següents:
El Ayuntamiento en pleno, en la sesión ordinaria celebrada el día 25
de septiembre de 2014, adoptó los siguientes acuerdos:
Primer
Declarar l’incompliment de les obligacions urbanístiques per part de
la Junta de Compensació del Pla Parcial Sant Ferran i que es derivaven
de l’article 176 del Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost, i estatuts i
bases d’actuació definitivament aprovats per l’Ajuntament, al no haver
finalitzat, dins dels terminis legalment previstos, les obres d’urbanització previstes en el corresponent projecte d’urbanització.
Primero
Declarar el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas por
parte de la Junta de Compensación del Plan Parcial San Fernando y
que se derivaban del artículo 176 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de
agosto, y estatutos y bases de actuación definitivamente aprobados por
el Ayuntamiento, al no haberse finalizado, dentro de los plazos legalmente previstos, las obras de urbanización contempladas en el correspondiente proyecto de urbanización.
Segon
Sol·licitar, si és el cas, la cancel·lació de la inscripció de la Junta
de Compensació del Pla Parcial Sant Ferran en el Registre d’Entitats
Urbanístiques Col·laboradores o en el registre autonòmic que el substituïsca a partir de l’entrada en vigor la Llei 5/2014, de 25 de juliol.
La cancel·lació de la inscripció determinarà la definitiva extinció de la
Junta de Compensació i l’Ajuntament d’Oliva assumirà directament la
condició d’agent urbanitzador només a l’efecte de la finalització de les
obres d’urbanització.
Segundo
Solicitar, en su caso, la cancelación de la inscripción de la Junta de
Compensación del Plan Parcial San Fernando en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras o registro autonómico que lo sustituya
a partir de la entrada en vigor la Ley 5/2014, de 25 de julio. La cancelación de la inscripción determinará la definitiva extinción de la Junta
de Compensación y el Ayuntamiento de Oliva asumirá directamente la
condición de agente urbanizador a los solos efectos de la finalización
de las obras de urbanización.
Tercer
Cas de no haver-se produït la inscripció de la Junta de Compensació
en el registre oficial corresponent, l’Ajuntament, basant-se en la declaració d’incompliment dels deures urbanístics de la Junta de Compensació, se subrogarà en la posició jurídica de la Junta de Compensació, als
exclusius efectes de la finalització de les obres d’urbanització iniciades
i inconcluses, sense que esta subrogació comprenga altres obligacions
i relacions jurídiques assumides per la Junta de Compensació diferents
de la mera terminació de les referides obres d’urbanització.
Tercero
Caso de no haberse producido la inscripción de la Junta de Compensación en el registro oficial correspondiente, el Ayuntamiento, en base a
la declaración de incumplimiento de los deberes urbanísticos de la Junta
de Compensación, se subrogará en la posición jurídica de la Junta de
Compensación, a los solos y exclusivos efectos de la finalización de las
obras de urbanización iniciadas e inconclusas, sin que tal subrogación
alcance otras obligaciones y relaciones jurídicas asumidas por la Junta
de Compensación distintas de la mera terminación de las referidas obras
del urbanización.
Quart
L’acord que adopte l’Ajuntament en ple, basant-se en els anteriors
punts de la present proposta, se sotmetrà a informació publica per mitjà
d’anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, pel període
d’un mes, així com en els taulers d’edictes de la casa consistorial i un
anunci en un periòdic de difusió provincial. Es notificarà als propietaris
de l’àmbit del pla parcial Sant Ferran a través de les associacions veïnals legalment constituïdes, comunitats de propietaris i, en la resta de
casos, notificació individualitzada.
Cas de no produir-se al·legacions dins de l’expressat termini, els
anteriors acords s’entendran definitius sense necessitat d’adopció d’un
acord posterior en este sentit, i facultaran l’Ajuntament per a la sol·
licitud de la cancel·lació de la inscripció de la Junta o, si és el cas, la
subrogació de l’Ajuntament en la forma indicada.
El període d’informació pública serà d’un mes, comptador des de
l’endemà de publicació del present anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana o des de la recepció de la notificació a què es
referix este mateix edicte.
Cuarto
El acuerdo que se adopte por el Ayuntamiento en pleno, en base
a los anteriores puntos de la presente propuesta, se someterá a información publica mediante anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, por periodo de un mes, asi como tablones de edictos de la
casa consistorial y anuncio en periódico de difusión provincial. Se notificará a los propietarios del ámbito del plan parcial San Fernando a través de las asociaciones vecinales legalmente constituidas, comunidades
de propietarios y, en los restantes casos, notificación individualizada.
Caso de no producirse alegaciones dentro del expresado plazo, los
anteriores acuerdos se entenderán definitivos sin necesidad de adopción
de posterior acuerdo en tal sentido, y facultaran al Ayuntamiento para la
solicitud de la cancelación de la inscripción de la Junta o, en su caso, la
subrogación del Ayuntamiento en la forma indicada.
El periodo de información pública será de un mes, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana o desde la recepción de la notificación a
que se refiere este mismo.
Oliva, 8 d’octubre de 2014.– L’alcalde: Salvador Fuster Mestre.
Oliva, 8 de octubre de 2014.– El alcalde: Salvador Fuster Mestre.
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
24997
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Licitació número 2014/01/85. Servici de neteja de locals
de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient, a la província de Castelló. [2014/9408]
Licitación número 2014/01/85. Servicio de limpieza de
locales de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, en la provincia de Castellón. [2014/9408]
1. Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures Territori i Medi Ambient. Ciutat administrativa 9 d’Octubre-Torre
1, c/ Castán Tobeñas, 77, 46018 València. Tel.: 961 208 155. Fax: 961
208 501.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Assumptes Generals.
c) Obtenció de documentació i informació:
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Alacant: av. Aguilera, 1-03007. Tel. 965 936 659.
Castelló: av. del Mar, 16-12003. Tel. 964 358 121.
València: ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 1, c/ Castán
Tobeñas, 77 - 46018. Tel.: 961 208 155.
Fax: 961 208 501.
Perfil del contractant: ‹http://www.citma.gva.es›, ‹http://www.contratacion.gva.es›.
Data límit d’obtenció de documentació i informació: 19.11.2014.
1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente. Ciudad administrativa 9 d’Octubre,
torre 1, c/ Castán Tobeñas, 77, 46018 Valencia. Tel.: 961 208 155. Fax:
961 208 501.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.
c) Obtención de documentación e información:
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
Alicante: av. Aguilera, 1 - 03007. Tel. 965 936 659.
Castellón: av. del Mar, 16 - 12003. Tel. 964 358 121.
Valencia: ciudad administrativa 9 d’Octubre, torre 1, c/ Castán
Tobeñas, 77 - 46018. Tel.: 961 208 155.
Fax: 961 208 501.
Perfil del contratante: <http://www.citma.gva.es>, <http://www.
contratacion.gva.es>.
Fecha límite de obtención de documentación e información:
19.11.2014.
d) Número de expediente: 2014/01/85.
d) Número d’expedient: 2014/01/85.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servicis.
b) Descripció: servici de neteja de locals de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a la província de Castelló.
c) Lloc d’execució: província de Castelló.
d) Termini d’execució: 2 anys. El termini podrà ser prorrogat en 2
anys per mutu acord de les parts abans de la seua finalització, aplicantse, si és el cas, la revisió de preus.
e) CPV (Referència de Nomenclatura): 90.9.1.9.200-4.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de limpieza de locales de la Consellería
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la provincia de
Castellón.
c) Lugar de ejecución: provincia de Castellón.
d) Plazo de ejecución: 2 años. El plazo podrá ser prorrogado en 2
años por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo,
aplicándose, en su caso, la revisión de precios.
e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90.9.1.9.200-4.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb adjudicació a l’oferta econòmicament
més avantatjosa, en funció de diversos criteris.
c) Criteris d’adjudicació, si és el cas: els que s’indiquen en la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto con adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, en función de varios criterios.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: los que se indican en la
cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimat del contracte
360.720,00 euros.
4. Valor estimado del contrato
360.720,00 euros.
5. Pressupost base de licitació
Import net: 180.360,00 euros. Import total: 218.235,60 euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 180.360,00 euros. Importe total: 218.235,60 euros.
6. Garanties exigides
Provisional: els licitadors queden dispensats de la prestació de
la garantia provisional de conformitat amb l’Acord del Consell de
26.03.2010. No obstant això, en cas de retirada injustificada de l’oferta,
estos hauran d’indemnitzar a l’Administració per import igual al 2 %
del pressupost de licitació.
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup U, subgrup 1, categoria a.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 19.11.2014, fins a les 15.00 hores.
b) Lloc de presentació: en els indicats en el punt 1, apartat c) Obtenció de documentació i informació.
c) Admissió de variants, si escau: no s’admeten.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: tres mesos, a comptar de l’endemà de l’obertura de les proposicions econòmiques.
6. Garantías exigidas
Provisional: los licitadores quedan dispensados de la prestación de
la garantía provisional de conformidad con el Acuerdo del Consell de
26.03.2010. No obstante, en caso de retirada injustificada de la oferta,
estos deberán indemnizar a la Administración por importe igual al 2 %
del presupuesto de licitación.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: grupo U, subgrupo 1, categoría a.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 19.11.2014, hasta las 15.00 horas.
b) Lugar de presentación: en los indicados en el punto 1, apartado
c) Obtención de documentación e información.
c) Admisión de variantes, si procede: no se admiten.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: tres meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las
proposiciones económicas.
Num. 7384 / 20.10.2014
9. Obertura d’ofertes
(Sobre 2 -documentació tècnica relativa a criteris que depenen d’un
juí de valor, sobre 3 -documentació econòmica):
a) Adreça: ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 1, c/ Castán
Tobeñas, 77.
b) Localitat i codi postal: València 46018.
Obertura del sobre 2.
Data i hora: 28.11.2014, a les 12.00 hores.
Obertura del sobre 3.
Data i hora: 19.12.2014, a les 12.00 hores.
10. Gastos de publicitat
A càrrec dels adjudicataris.
24998
9. Apertura de ofertas
(Sobre 2 -documentación técnica relativa a criterios que dependen
de un juicio de valor, sobre 3 -documentación económica):
a) Dirección: ciudad administrativa 9 d’Octubre, Torre 1, c/ Castán
Tobeñas, 77.
b) Localidad y código postal: Valencia 46018.
Apertura del sobre 2.
Fecha y hora: 28.11.2014, a las 12.00 horas.
Apertura del sobre 3.
Fecha y hora: 19.12.2014, a las 12.00 horas.
10. Gastos de publicidad
A cargo de los adjudicatarios.
11. Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión
Europea (si és el cas)
10.10.2014.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso)
10.10.2014.
València, 6 d’octubre de 2014.– El secretari autonòmic d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, p. d. (R 01.08.2014, DOCV
05.08.2014): Victoriano Sánchez-Barcaiztegui Moltó.
Valencia, 6 de octubre de 2014.– El secretario autonómico de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, p. d. (R 01.08.2014, DOCV
05.08.2014): Victoriano Sánchez-Barcaíztegui Moltó.
Num. 7384 / 20.10.2014
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
24999
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
Licitació número CNMY14/AIVAJ/11. Neteja de l’alberg
juvenil Argentina a Benicàssim. [2014/9462]
Licitación número CNMY14/AIVAJ/11. Limpieza del albergue juvenil Argentina en Benicasim. [2014/9462]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de l’IVAJ.GVA
JOVE.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secció de Contractació.
2) Adreça: carrer de l’Hospital, 11.
3) Localitat i codi postal: València 46001.
4) Telèfons: 963 108 550 – 963 108 552.
5) Fax: 963 108 551.
6) Correu electrònic: ‹[email protected]›.
7) Adreça d’internet del perfil del contractant: ‹www.contratacion.
gva.es›.
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el
21.11.2014, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.30 hores.
d) Número de l’expedient. CNMY14/AIVAJ/11.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área del IVAJ.GVA
JOVE.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: c/ Hospital, 11.
3) Localidad y código postal: Valencia 46001.
4) Teléfonos: 963108550 – 963108552.
5) Fax: 963 108 5551.
6) Correo electrónico: ‹[email protected]›.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹www.contratacion.gva.es›.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta
el 21.11.2014, de lunes a viernes de 09.00 a 14.30 horas.
d) Número de expediente CNMY14/AIVAJ/11.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servicis.
b) Descripció: neteja a l’alberg juvenil Argentina.
c) Divisió per lots i nombre de lots: no.
d) Llocs d’execució.
1) Domicili:
– Alberg juvenil Argentina, avinguda Ferrandis Salvador, 40. 12560
Benicàssim (Castelló).
e) Termini d’execució: 1.11.2014. o des de la data de formalització
del contracte si fóra posterior, fins el 28.02.2017.
f) Admissió de pròrroga: sí.
g) CPV: 90911000-6.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios
b) Descripción: limpieza en el albergue juvenil Argentina.
c) División por lotes y número de lotes: no.
d) Lugares de ejecución.
1) Domicilio:
– Albergue juvenil Argentina, avenida Ferrandis Salvador, 40,
12560 Benicasim (Castellón).
e) Plazo de ejecución: 1.11.2014, o desde la fecha de formalización
del contrato si esta fuera posterior hasta el 28.02.2017.
f) Admisión de prórroga: sí.
g) CPV: 90911000-6.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no.
d) Criteris d’adjudicació:
– Criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules: total 100
punts.
1) Oferta econòmica fins 94 punts.
2) Millores: fins un total de 6 punts:
· Bossa d’hores sense càrrec fins un màxim de 200 hores: Fins 3
punts.
· Neteja addicional de fundes de sofàs, butaques i altres tapisseries:
1 punt.
· Neteja addicional de mantes, cobertors i protectors de matalaf: 1
punt.
· Neteja addicional de cristalls de tota la instal·lació: 1 punt.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación:
– Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas: total 100
puntos:
1) Oferta económica hasta 94 puntos.
2) Mejoras: hasta un total de 6 puntos:
· Bolsa de horas sin cargo hasta un máximo de 200 horas: hasta 3
puntos.
· Limpieza adicional de fundas de sofás, butacas y otras tapicerías:
1 punto.
· Limpieza adicional de mantas, colchas y protectores de colchón:
1 punto.
·.Limpieza adicional de cristales de toda la instalación: 1 punto.
4. Valor estimat del contracte
289.225,09 euros, IVA exclòs.
4. Valor estimado del contrato
289.225,09 € euros, IVA excluido.
5. Pressupost base de licitació
125.750,04 euros, IVA exclòs.
5. Presupuesto base de licitación
125.750,04 euros, IVA excluido.
6. Garanties exigides
Provisional: no procedeix.
Definitiva: (5 %) de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
6. Garantías exigidas
Provisional: no procede.
Definitiva: (5 %) del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: hauran d’acreditar la següent classificació, acompanyada d’una declaració de vigència dels certificats de classificació:
grup U; subgrup 1; categoria: a.
Les empreses no espanyoles dels estats membres de la Unió Euroepa podran acreditar:
a.1) Solvència econòmica: els comptes anuals presentats en el
Registre Mercantil o en el registre oficial que corresponga. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: deberán acreditar la siguiente clasificación acompañada de una declaración de vigencia de los certificados de clasificación: grupo U; subgrupo: 1; categoría: a.
Las empresas no españolas de los estados miembros de la Unión
Europea podrán acreditar:
a.1) Solvencia económica: las cuentas anuales presentadas en el
Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en registros oficiales, podrán
Num. 7384 / 20.10.2014
aportar com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat
degudament legalitzats.
Requisits mínims de solvència: s’entendrà acreditada la solvència
econòmica per aquelles empreses que declaren una xifra de negocis
global en els exercicis 2012 i 2013 que siga, com a mínim, igual al
pressupost base de licitació, IVA exclòs.
a.2) Solvència tècnica o professional: hauran de presentar una relació dels principals treballs, relacionats amb l’objecte del contracte, realitzats per l’empresa en els tres últims anys, que incloga imports, dates
i beneficiaris públics o privats d’estos. Els servicis o treballs efectuats
s’acreditaran per mitjà de certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari siga una entitat del sector públic o, quan el
destinatari siga un subjecte privat, per mitjà d’un certificat expedit per
este i a més per mitjà d’una declaració de l’empresari. Els dits treballs
hauran de superar l’import del valor estimat del present contracte, IVA
no inclòs.
b) Els licitadors inclouran en la documentació del sobre 1, a més de
l’acreditació de la solvència, el compromís exprés a dedicar o adscriure
els mitjans personals i/o materials suficients que satisfacen les exigències i requisits establits en el plec de prescripcions tècniques per a la
correcta execució del contracte.
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a materialitzar la dita
exigència presentant relació dels referits mitjans materials o personals.
8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins el 22.11.2014, a las 14.00 hores.
b) Modalitat de presentació: es presentaran 2 sobres separats (1, i
3), els documents següents:
– Sobre 1: documentació administrativa.
– Sobre 3: proposició econòmica. Contindrà la proposició econòmica, segons el model de l’annex II, del plec de clàusules administratives
particulars i la documentació relativa als criteris d’adjudicació valorables mitjançant la mera aplicació de fórmules (apartat H.1 de l’annex
I del PCAP)
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Registre General de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
2) Adreça: carrer de l’Hospital, 11.
3) Localitat i codi postal: València – 46001.
O en qualsevol altre lloc de presentació previst en l’article 38 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
d) Admissió de variants: no.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: 3 mesos des del dia de l’acte públic d’obertura de les ofertes
econòmiques.
9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: la obertura de les ofertes es realitzarà en acte públic a
la sala de reunions de l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove.
b) Adreça: carrer de l’Hospital, 11.
c) Localitat y codi postal: València – 46001.
d) Data i hora:
1) Data: l’obertura del sobre 3, de proposició econòmica i la documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables amb fórmules
(apartat H.1 de l’annex I del PCAP), es realitzarà el dia 03.12.2014.
2) Hora: 12.00 hores.
25000
aportar como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
Requisitos mínimos de solvencia: se entenderá acreditada la solvencia económica por aquellas empresas que declaren una cifra de negocios
global en los ejercicios 2012 y 2013 que sea, como mínimo, igual al
presupuesto base de licitación, IVA excluido.
a.2) Solvencia técnica o profesional: deberán presentar una relación
de los principales trabajos, relacionados con el objeto del contrato, realizados por la empresa en los tres últimos años, que incluya importes,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Los servicios
o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este y además mediante una declaración del empresario. Dichos trabajos deberán superar el importe del
valor estimado del presente contrato, IVA no incluido.
b) Los licitadores incluirán en la documentación del sobre 1, además de la acreditación de la solvencia, el compromiso expreso a dedicar
o adscribir los medios personales y/o materiales suficientes que satisfagan las exigencias y requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas para la correcta ejecución del contrato.
La empresa adjudicataria quedará obligada a materializar dicha
exigencia presentando relación de los referidos medios materiales o
personales.
8. Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: hasta el 22.11.2014, a las 14.00
horas.
b) Modalidad de presentación: se presentarán 2 sobres separados (1
y 3), los documentos siguientes:
– Sobre 1: documentación administrativa.
– Sobre 3: proposición económica: contendrá la proposición económica, según el modelo del anexo II, del pliego de cláusulas administrativas particulares y la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorables mediante la mera aplicación de fórmulas (apartado
H.1 del anexo I del PCAP).
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
2) Domicilio: c/ Hospital, 11.
3) Localidad y código postal: Valencia 46001.
O en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta. 3 meses desde el día del acto público de apertura de ofertas económicas.
9. Apertura de ofertas
a) Descripción: la apertura de ofertas se realizará en acto público
en la sala de reuniones del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat
Jove.
b) Dirección: c/ Hospital, 11.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Fecha y hora:
1) Fecha: la apertura del sobre 3, de proposición económica y la
documentación relativa a los criterios de adjudicación valorables con
fórmulas (apartado H.1 del anexo I del PCAP), se realizará el día
03.12.2014.
2) Hora: 12.00 horas.
10. Despeses de publicitat
Les despeses de publicació del present anunci en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, que se estimen en un preu màxim de 1.300,00
euros, seran a càrrec de l’adjudicatari.
10. Gastos de publicidad
Los gastos de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, que se estiman en un precio máximo de
1.300,00 euros, serán por cuenta del adjudicatario.
11. Data de l’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión
Europea
13.10.2014.
pea
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro13.10.2014.
Num. 7384 / 20.10.2014
25001
12. Altres informacions
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques i annexos.
12. Otras informaciones
Pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas y anexos.
València, 14 d’octubre de 2014.– La cap de l’Àrea de l’IVAJ.GVA
JOVE, p. d. (Direcció General de l’IVAJ, R 20.12.2001; DOCV 4169,
16.01.2002): Teresa Clemente García.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– La jefa del Área del IVAJ.GVA
JOVE, p. d. (Dirección General del IVAJ, R 20.12.2001; DOGV 4169,
16.01.2002): Teresa Clemente García.
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria de Benestar Social
Notificació de resolucions en matèria d’acolliment familiar. Expedient número ASC 88/2003 i altres. [2014/9406]
25002
Consellería de Bienestar Social
Notificación de resoluciones en materia de acogimiento familiar. Expediente número ASC 88/2003 y otros.
[2014/9406]
Atés que no s’han pogut notificar personalment a les persones interessades les resolucions administratives que s’indiquen continuació,
se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, en
relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
de la resolució i en quede constància, poden comparéixer, en el termini
de 10 dies des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, en la Secció de Família i Adopcions de la
Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, situada a la Rambla
de Méndez Núñez, número 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación
se relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que las personas interesadas puedan tener conocimiento íntegro del acto y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el
plazo de 10 días, desde la publicación del presente anuncio en el DOCV,
en la sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, Sección de Familia y Adopciones, sita en Rambla Méndez Núñez,
número 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Expedient número: ASC 88/2003.
Persona interessada: Asunción Suárez Magán.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de 19 de setembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, que adopta l’acord següent: cessament de
l’acolliment familiar i formalització de l’acolliment residencial de la
menor A. G. S.
Expediente número: ASC 88/2003.
Persona interesada: Asunción Suárez Magán.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante Alicante.
Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Dirección Territorial
de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo: cese del acogimiento familiar y formalizar acogimiento residencial
de la menor A. G. S.
Expedient número: ASC 1399/2003, 182/2013.
Persona interessada: Tamara Rodríguez Fabra.
Últim domicili conegut: carrer Palombar, número 5, pis 3r, lletra B,
03203 Elx (Alacant).
Resolució de 20 d’agost de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, que adopta l’acord següent: variació de
l’acolliment dels menors M. R. F., i J. R. F.
Expediente número: ASC 1399/2003, 182/2013.
Persona interesada: Tamara Rodríguez Fabra.
Último domicilio conocido: calle Palombar, número 5, piso 3.º, letra
B, 03203 Elche (Alicante).
Resolución de 20 de agosto de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
variación de acogimiento, de los menores M. R. F., y J. R. F.
Expedient número: ASC 831/2003.
Persona interessada: Francisca Poveda Ródenas.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de 17 de setembre de 2014, de la Direcció Territorial
de Benestar Social d’Alacant, que adopta l’acord següent: variació de
l’acolliment de la menor M. P. P. R.
Expediente número: ASC 831/2003.
Persona interesada: Francisca Poveda Ródenas.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección Territorial
de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo: variación de acogimiento, de la menor M. P. P. R.
Expedient número: ASC 846/2012.
Persona interessada: Eulalia Extremera Lozano.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de 10 de setembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, que adopta l’acord següent: desestimar el
règim de visites sol·licitat per la mare del menor N. R. E.
Expediente número: ASC 846/2012.
Persona interesada: Eulalia Extremera Lozano.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Dirección Territorial
de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo: desestimar el régimen de visitas solicitado por la madre, del menor
N. R. E.
Expedient número: ASC 340/2013.
Persona interessada: María del Mar Valero García.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de 24 de setembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, que adopta l’acord següent: variació de guarda, cessament de l’acolliment familiar i formalització de l’acolliment
residencial de la menor P. T. V.
Expediente número: ASC 340/2013.
Persona interesada: María del Mar Valero García.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: variación de guarda: cese acogimiento familiar y formalizar
acogimiento residencial de la menor P. T. V.
Expedient número: HFC 175/2000.
Persona interessada: María Teresa Vega Orozco.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de 17 de setembre de 2014, de la Direcció Territorial
de Benestar Social d’Alacant, que adopta l’acord següent: declarar al
menor en situació de desemparament i mantindre l’acolliment familiar
del menor J. R. O. V.
Expediente número: HFC 175/2000.
Persona interesada: María Teresa Vega Orozco.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: declarar al menor en situación de desamparo y mantener el
acogimiento familiar, del menor J. R. O. V.
Expedient número: SAP 794, 795/2011.
Persona interessada: Esperanza Giménez Pérez.
Expediente número: SAP 794, 795/2011.
Persona interesada: Esperanza Giménez Pérez.
Num. 7384 / 20.10.2014
25003
Últim domicili conegut: avinguda del País Valencià, número 86, pis
1r, 03820 Cocentaina (Alacant).
Resolució de 2 de juliol de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, que adopta l’acord següent: acordar el règim
de visites dels menors A. A. B. J. i M. B. J.
Último domicilio conocido: avenida del País Valencià, número 86,
piso 1.º, 03820 Cocentaina (Alicante).
Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
acordar el régimen de visitas, de los menores A. A. B. J. y M. B. J.
Expedient número: TCR 508/2004.
Persona interessada: Josefa Menargues Ferrández.
Últim domicili conegut: carrer Pirranya, número 38, baix, 03203
Elx (Alacant).
Resolució de 6 d’agost de 2014, de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, que adopta l’acord següent: cessament del desemparament i mesures per reagrupació familiar de la menor M. C. C. M.
Expediente número: TCR 508/2004.
Persona interesada: Josefa Menargues Ferrández.
Último domicilio conocido: calle Pirraña, número 38, bajo, 03203
Elche (Alicante).
Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
cese desamparo y medidas por reagrupación familiar, de la menor M.
C. C. M.
Expedient número: TCR 1027/2008.
Persona interessada: Magdalena Sanchiz Martínez.
Últim domicili conegut: desconegut a Altea (Alacant).
Resolució de 10 de setembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, que adopta l’acord següent: cessar el règim
de visites sol·licitat amb la mare del menor A. N. S.
Expediente número: TCR 1027/2008.
Persona interesada: Magdalena Sanchiz Martínez.
Último domicilio conocido: desconocido en Altea (Alicante).
Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: cesar el régimen de visitas solicitado con la madre, del menor
A. N. S.
Expedient número: TCR 19/2013.
Persona interessada: Rahel Kassahun.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de 17 de setembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant, que adopta l’acord següent: cessament de les
mesures de protecció per majoria d’edat del menor A. A. M.
Expediente número: TCR 19/2013.
Persona interesada: Rahel Kassahun.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección Territorial
de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo: cese de medidas de protección por mayoría de edad, del menor A.
A. M.
Contra cada una d’estes resolucions, cada persona interessada pot
interposar-hi un recurs davant de l’orde jurisdiccional civil, d’acord amb
el que establixen els articles 779 i 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’Enjudiciament Civil, i la disposició addicional tercera del Reglament
de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana,
aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià.
Contra cada una de dichas resoluciones, cada interesado podrá
interponer recurso ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, y en la disposición adicional tercera
del Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la
Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 93/2001, de 22 de mayo,
del Gobierno Valenciano.
Alacant, 2 d’octubre de 2014.– El director territorial de Benestar
Social: Álvaro Prieto Seva.
Alicante, 2 de octubre de 2014.– El director territorial de Bienestar
Social: Álvaro Prieto Seva.
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25004
Consellería de Bienestar Social
Notificació del tràmit d’audiència en matèria d’acolliment familiar. Expedient número ASC 340/2013 i altres.
Notificación del trámite de audiencia en materia de acogimiento familiar. Expediente número ASC 340/2013 y otros.
[2014/9407]
[2014/9407]
Per no haver-se pogut practicar la notificació personal als interessats, del tràmit d’audiència referent als expedients que s’indiquen a
continuació, es procedix a la publicació en extracte d’estos en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa
l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este
text legal.
Perquè les persones interessades puguen al·legar i presentar els
documents i les justificacions que estimen pertinents podran comparéixer, en el termini de 10 dies des de la publicació d’este anunci en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció
Territorial de Benestar Social d’Alacant, Secció de Família i Adopcions,
situada en Rambla Méndez Núñez, número 41, d’Alacant, de 09.00 a
14.00 hores.
S’advertix expressament als interessats que en el cas de no comparéixer en eixe termini, se’ls tindrà per decaiguts en el seu dret d’adduir
al·legacions i d’aportar documents o justificacions.
Por no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, del trámite de audiencia referente a los expedientes que a continuación se relacionan, se procede a la publicación en extracto de los
mismos en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
en relación con el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que las personas interesadas puedan alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes podrán comparecer en el plazo de 10 días, desde la publicación del presente anuncio
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, Sección de Familia y
Adopciones, sita en Rambla Méndez Núñez, número 41, de Alicante,
de 09.00 a 14.00 horas.
Se advierte expresamente a los interesados que en el caso de no
comparecer en ese plazo, se les tendrá por decaídos en su derecho a
aducir alegaciones y aportar documentos o justificaciones.
Expedient número: ASC 340/2013.
Persona interessada: María Mar Valero García.
Últim domicili conegut: desconegut a Elx (Alacant).
Acord d’1 d’octubre de 2014, de la Direcció Territorial de Benestar
Social d’Alacant: tràmit d’audiència referent al procediment de variació
de guarda, cessament de l’acolliment familiar i acolliment residencial,
de la menor P. T. V.
Expediente número: ASC 340/2013.
Persona interesada: María Mar Valero García.
Último domicilio conocido: desconocido en Elche (Alicante).
Acuerdo de 1 de octubre de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante: trámite de audiencia referente al procedimiento de variación de guarda, cese del acogimiento familiar y acogimiento residencial, de la menor P. T. V.
Expedient número: HFC 1016/2006 i 725/2007.
Persona interessada: Russell-Jhon Perrington.
Últim domicili conegut: carrer Norte, número 110, Torre de la Horadada, 03191 Pilar de la Horadada (Alacant).
Acord de 25 d’agost de 2014, de la Direcció Territorial de Benestar
Social d’Alacant: tràmit d’audiència referent al procediment de règim
de visites, dels menors A. R. P. L, i R. P. L.
Expediente número: HFC 1016/2006 y 725/2007.
Persona interesada: Russell-Jhon Perrington.
Último domicilio conocido: calle Norte, número 110, Torre de la
Horadada, 03191 Pilar de la Horadada (Alicante).
Acuerdo de 25 de agosto de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante: trámite de audiencia referente al procedimiento de régimen de visitas, de los menores A. R. P. L, y R. P. L.
Expedient número: SAP 833/2007.
Persona interessada: María del Mar Baeza Baeza.
Últim domicili conegut: carrer Pablo Iglesias, número 10, 3r esquerra, 03130 Santa Pola (Alacant).
Acord d’11 d’agost de 2014, de la Direcció Territorial de Benestar
Social d’Alacant: tràmit d’audiència referent al procediment de règim
de visites, de la menor L. R. B.
Expediente número: SAP 833/2007.
Persona interesada: María del Mar Baeza Baeza.
Último domicilio conocido: calle Pablo Iglesias, número 10, 3.º
izquierda, 03130 Santa Pola (Alicante).
Acuerdo de 11 de agosto de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante: trámite de audiencia referente al procedimiento de régimen de visitas, de la menor L. R. B.
Expedient número: TCR 1027/2008.
Persona interessada: Magdalena Sanchiz Martínez.
Últim domicili conegut: desconegut a Altea (Alacant).
Acord de 10 de setembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant: tràmit d’audiència referent al procediment
de suspensió de les visites concedides, del menor A. N. S.
Expediente número: TCR 1027/2008.
Persona interesada: Magdalena Sanchiz Martínez.
Último domicilio conocido: desconocido en Altea (Alicante).
Acuerdo de 10 de septiembre de 2014, de la Dirección Territorial
de Bienestar Social de Alicante: trámite de audiencia referente al procedimiento de suspensión de las visitas concedidas, del menor A. N. S.
Expedient número: TCR 515/2012.
Persona interessada: Tamara Silvestre Tecles.
Últim domicili conegut: carrer diputada Pilar Bravo, número 3, portes 3-10, 03013 Alacant.
Acord de 10 de setembre de 2014, de la Direcció Territorial de
Benestar Social d’Alacant: tràmit d’audiència referent al procediment
de suspensió de visites, de la menor D. V. S.
Expediente número: TCR 515/2012.
Persona interesada: Tamara Silvestre Tecles.
Último domicilio conocido: calle diputada Pilar Bravo, número 3,
puertas 3-10, 03013 Alicante.
Acuerdo de 10 de septiembre de 2014, de la Dirección Territorial de
Bienestar Social de Alicante: trámite de audiencia referente al procedimiento de suspensión de visitas, de la menor D. V. S.
Alacant, 2 d’octubre de 2014.– El director territorial de Benestar
Social: Álvaro Prieto Seva.
Alicante, 2 de octubre de 2014.– El director territorial de Bienestar
Social: Álvaro Prieto Seva.
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
Notificació de resolució. Expedient sancionador número
VS-2003-047 de mediadors inscrits en el Registre Especial
de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana.
[2014/9366]
S’ha intentat la notificació expressa als interessats que s’indica i
al no haver-se pogut practicar, en virtut del que disposa l’article 59.4
de la Llei Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per
mitjà d’este anunci es notifica l’extracte de la resolució dictada en procediment de revocació pel director general d’Economia:
1. Tipus d’acte administratiu: acord d’iniciació en expedient sancionador per presentació de la declaració estadisticocomptable corresponent a 2013, fora de termini.
2. Data de l’acord d’iniciació: 15 de setembre de 2014.
3. Interessat: IMC Moixent, Correduría de Seguros, SL (VS-2003047).
4. Contingut de la incoació
4.a) Precepte infringit: article 4 del Decret 24/2011, de 18 de març,
del Consell, pel qual es regula la forma de complir el deure d’informació estadisticocomptable dels mediadors inscrits en el Registre Especial
de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus
Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana, en relació amb el Reial Decret
764/2010, d’11 de juny, pel qual es desplega la Llei 26/2006, de 17 de
juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades en matèria d’informació estadisticocomptable i del negoci, i de competència
professional.
4.b) Qualificació de la infracció: greu a l’empara del que disposa
l’article 55.3.e de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades a l’haver-se imposat a l’imputat una
sanció ferma no prescrita pel mateix tipus d’infracció per resolució de
la Direcció General d’Economia de data 20.11.2012.
4.c) Sanció proposada:
La sanció que pot imposar-se serà una de les següents:
a) Suspensió per un termini màxim d’un any per a l’exercici de l’activitat d’agent d’assegurances vinculat, operador de banca assegurances
vinculat, corredor d’assegurances o de reassegurances.
b) Donar publicitat a la conducta constitutiva d’infracció greu.
c) Amonestació pública
d) Multa per import des de 6.001 fins a 15.000 euros
5. Nomenament d’instructor. Es nomena instructor Javier Manglano
Sada. Este nomenament podrà recusar-se d’acord amb el que establix
l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
per les causes expressades en l’article 28 de la mateixa llei.
6. Al·legacions i audiència en el procediment.
Ha d’informar-se a l’imputat del dret que l’assistix per a aportar
totes aquelles al·legacions, documents o informacions que estime convenients i, si és el cas, proposar i practicar prova, en el termini de 15
dies hàbils, des de l’endemà de la notificació del present acord d’iniciació.
Així mateix, podrà comprovar tota la documentació que es troba
en l’expedient i obtindre’n còpia, personalment o, si és el cas, per mitjà
d’un representant degudament autoritzat, personant-se en la Unitat de
Mediació d’Assegurances.
7. Efecte de la no presentació d’al·legacions i del reconeixement de
la responsabilitat.
Se li ha d’advertir també que si no efectua al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment en el termini assenyalat, l’Acord
d’Iniciació podrà ser considerat proposta de resolució.
8. Tramitació del procediment
Este procediment es tramitarà d’acord amb el que disposen els
capítols II, III i IV del Reglament del procediment per a l’exercici de
la potestat sancionadora, aprovat pel Reial Decret 1398/1993, de 4
25005
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificación de acuerdo de incoación. Expediente sancionador número VS-2003-047 de mediadores inscritos en el
Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores
de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana. [2014/9366]
Intentada la notificación expresa a los interesados que se indica, no
habiendo podido practicarse esta, en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio se procede a notificar el
extracto de la resolución dictada en procedimiento de revocación por el
director general de Economía:
1. Tipo de acto administrativo: acuerdo de iniciación en expediente
sancionador por presentación de la declaración estadístico contable correspondiente a 2013, fuera de plazo.
2. Fecha del acuerdo de iniciación: 15 de septiembre de 2014.
3. Interesado: IMC Moixent, Correduría de Seguros, SL (VS-2003047).
4. Contenido de la incoación
4.a) Precepto infringido: artículo 4 del Decreto 24/2011, de 18 de
marzo, del Consell, por el que se regula la forma de cumplir el deber
de información estadístico-contable de los mediadores inscritos en el
Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana, en relación con el
Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley
26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de
competencia profesional.
4.b) Calificación de la infracción: grave al amparo de lo dispuesto
en el artículo 55.3.e de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de
seguros y reaseguros privados al haberse impuesto al imputado una sanción firme no prescrita por el mismo tipo de infracción por resolución
de la Dirección General de Economía de fecha 20.11.2012.
4.c) Sanción propuesta:
La sanción que puede imponerse será una de las siguientes:
a) Suspensión por plazo máximo de un año para el ejercicio de la
actividad de agente de seguros vinculado, operador de banca-seguros
vinculado, corredor de seguros o de reaseguros.
b) Dar publicidad a la conducta constitutiva de infracción grave.
c) Amonestación pública
d) Multa por importe desde 6.001 hasta 15.000 euros
5. Nombramiento de instructor. Se nombra instructor a Javier Manglano Sada. Este nombramiento podrá recusarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por las causas expresadas en el artículo 28 de
la misma Ley.
6. Alegaciones y audiencia en el procedimiento.
Debe informarse al imputado del derecho que le asiste para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer y practicar prueba, en el plazo de 15 días hábiles,
desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo de iniciación.
Asimismo, podrá comprobar toda la documentación obrante en el
expediente y obtener copia de la misma, personalmente o, en su caso,
mediante un representante debidamente autorizado, personándose en la
Unidad de Mediación de Seguros.
7. Efecto de la no presentación de alegaciones y del reconocimiento
de la responsabilidad.
Debe advertírsele igualmente que de no efectuar alegaciones sobre
el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo señalado, el
Acuerdo de Iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución.
8. Tramitación del procedimiento
El presente procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto
en los capítulos II, III y IV del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto
Num. 7384 / 20.10.2014
25006
d’agost (BOE 09.08.1993), i el termini per a la seua tramitació serà de
sis mesos, comptat des de la data del present acord d’iniciació, segons
establix l’article 42 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i el termini esmentat es podrà interrompre’s per alguna de les causes que s’hi
establixen.
Tot això amb les especialitats previstes en els articles 40 a 48 del
Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privades.
1398/1993, de 4 de agosto (BOE 09.08.1993), siendo el plazo para su
tramitación de seis meses, contado desde la fecha del presente acuerdo de iniciación, según establece el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, pudiendo interrumpirse dicho plazo por alguna
de las causas establecidas en el mismo.
Todo ello con las especialidades previstas en los artículos 40 a 48
del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados.
València, 10 d’octubre de 2014.– El director general d’Economia,
Emprenedoria i Cooperativisme: Raúl Martín Calvo.
Valencia, 10 de octubre de 2014.– El director general de Economía,
Emprendimiento y Cooperativismo: Raúl Martín Calvo.
Num. 7384 / 20.10.2014
25007
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació de resolució sancionadora. Expedient número
462010SAT001252 i altres. [2014/9410]
Notificación de resolución sancionadora. Expediente
número 462010SAT001252 y otros. [2014/9410]
Per este edicte s’efectua una notificació a les empreses que s’indiquen a continuació, a les quals la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de València va practicar actes d’infracció que van donar
lloc a un expedient sancionador, però no se’ls van poder notificar les
resolucions per haver desaparegut, haver-se traslladat a un altre domicili o altres causes anàlogues, d’acord amb el que disposen els articles
59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Es fa saber a les empreses indicades que, en el termini d’un mes a
partir de la publicació d’este edicte, podran interposar un recurs d’alçada davant de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, segons els articles 114 i següents de la llei esmentada,
i a este efecte podran examinar, en el termini indicat, l’expedient que
consta en esta Direcció Territorial d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació (avinguda Baró de Càrcer, 36, 1a, de València 46001, Secció
de Sancions).
Por la presente se notifica a las empresas que a continuación se relacionan, a las que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Valencia practicó actas de infracción que dieron lugar a expediente
sancionador y cuyas resoluciones no se pudieron notificar por haber
desaparecido, trasladado a otro domicilio u otras causas análogas, a
tenor de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
A las empresas relacionadas se les hace saber que, en el plazo de
un mes a partir de la publicación del presente edicto, podrán interponer
recurso de alzada ante la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, a tenor de los artículos 114 y siguientes de la
referida ley, a cuyos efectos podrán examinar, en el plazo indicado, el
expediente que obra en esta Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo (avenida Barón de Cárcer, 36,1.ª, de Valencia
46001, Sección de Sanciones).
Expedient
462010SAT001252
462014SAT000418
462014SAT000428
462014SAT000434
462014SAT000435
462014SAT000471
462014SAT000472
462014SAT000473
462014SAT000491
462014SAT000510
462014SAT000511
462014SAT000694
462014SAT000717
Empresa
Construcciones Completas Gayan, SL
Vidal Juan Agrícola, SL
OBRASAT4, SLNE
Autoescuelas Ortiz, SL
Autoescuelas Ortiz, SL
Refuerzos Estructurales Algirós, CB
Refuerzos Estructurales Algirós, CB
Monras Calitat i Servici, SL
Gestión Integral de Comedores, SL
Asucim Restauración, SL
Plataformas de València, SL
Construcciones Mediterráneas Sietso, SL
Hristo Damyanov
Últim domicili conegut
Carrer de la Reina 34, 3r, 9A
Carrer Sants Reis, 7
Av. Constitució, 127, baixos, porta D
Carrer Ciscar, 39
Carrer Ciscar, 39
Carrer Sants Just i Pastor, 142, pis. esq., porta 19
Carrer Sants Just i Pastor, 142, pis. esq., porta 19
Av. País Valencià, 157, porta 1
Carrer Ciril Amorós, 27, pis 6, porta B
Av. Menéndez Pidal, 10
Carrer Rosales – Cortijo San Isidro, s/n
Carrer Mestre Serrano, 1, pis B, porta dreta
Carrer Cánovas del Castillo, 64, pis 2
Població
46011 València
46720 Vilallonga
46009 València
46005 València
46005 València
46022 València
46022 València
46900 Torrent
46004 València
46009 València
28300 Aranjuez
46135 Albalat del Sorells
46500 Sagunt
*****
Expediente
462010SAT001252
462014SAT000418
462014SAT000428
462014SAT000434
462014SAT000435
462014SAT000471
462014SAT000472
462014SAT000473
462014SAT000491
462014SAT000510
462014SAT000511
462014SAT000694
462014SAT000717
Empresa
Construcciones Completas Gayan, SL
Vidal Juan Agrícola, SL
OBRASAT4, SLNE
Autoescuelas Ortiz, SL
Autoescuelas Ortiz, SL
Refuerzos Estructurales Algirós, CB
Refuerzos Estructurales Algirós, CB
Monras Calitat i Servici, SL
Gestión Integral de Comedores, SL
Asucim Restauración, SL
Plataformas de Valencia, SL
Construcciones Mediterráneas Sietso, SL
Hristo Damyanov
Ultimo domicilio conocido
Calle de la Reina, 34, 3.º, 9ª
Calle Santos Reyes, 7
Av. Constitución, 127, bajo, puerta D
Calle Ciscar, 39
Calle Ciscar, 39
Calle Santos Justo y Pastor, 142, piso. izq., porta 19
Calle Santos Justo y Pastor, 142, piso. izq., porta 19
Av. Pais Valencià, 157, porta 1
Calle Cirilo Amorós, 27, piso 6, puerta B
Av. Menéndez Pidal, 10
Calle Rosales-Cortijo San Isidro, s/n
Calle Maestro Serrano, 1, piso B, puerta derecha
Calle Canovas del Castillo, 64, piso 2
València, 10 d’octubre de 2014.– La directora territorial d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació: Margarita Vilarrasa Balanzá.
Población
46011 Valencia
46720 Villalonga
46009 Valencia
46005 Valencia
46005 Valencia
46022 Valencia
46022 Valencia
46900 Torrent
46004 Valencia
46009 Valencia
28300 Aranjuez
46135 Albalat del Sorells
46500 Sagunto
Valencia, 10 de octubre de 2014.– La directora territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo: Margarita Vilarrasa Balanzá.
Num. 7384 / 20.10.2014
Conselleria de Governació i Justícia
25008
Consellería de Gobernación y Justicia
Notificació de requeriment de documentació en expedient d’assistència jurídica gratuïta. Expedient número
039449/2013. [2014/9478]
Notificación de requerimiento de documentación en expediente de asistencia jurídica gratuita. Expediente número
039449/2013. [2014/9478]
Intentada la notificació expressa del requeriment de la Comissió
d’Assistència Jurídica Gratuïta de la província de València, recaigut en
l’expedient que s’esmenta a continuació per a la persona sol·licitant que
s’indica, sense que esta haja pogut ser practicada d’acord amb els termes de l’article 59.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a l’empara del que disposen els articles 59.5 de la mencionada llei i 17 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica
Gratuïta, es procedix a la notificació del mencionat requeriment a l’interessat, als efectes oportuns, per mitjà de la publicació del present edicte,
que inclou un extracte del contingut, en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana així com en el tauler d’edictes de l’ajuntament del municipi
en què radique l’últim domicili conegut de la persona interessada.
Intentada la notificación expresa del requerimiento de la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Valencia, recaído en
el expediente que se relaciona a continuación para la persona solicitante
que se indica, sin que esta haya podido ser practicada conforme a los
términos del artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al amparo de lo dispuesto en los artículos 59.5
de la mencionada ley y 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se procede a la notificación del mencionado requerimiento al interesado, a los efectos oportunos, mediante la publicación
del presente edicto, que incluye un extracto del contenido, en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana así como en el tablón de edictos del
ayuntamiento del municipio en que radique el último domicilio conocido de la persona interesada.
El requerimiento a notificar y los datos del expediente en el que este
ha recaído son los siguientes:
El requeriment a notificar i les dades de l’expedient en què este ha
recaigut són els següents:
Expedient col·legi: 039449/2013
Expedient comissió: 2805/2014
F. requeriment: 8 de juliol de 2014
Requeriment: aportació documentació
NIF: 12408301P
Nom: Domínguez Beltrán, Rafael
Es fa pública la present informació a fi que la persona interessada
en este expedient puga tindre coneixement íntegre de la resolució recaiguda en cada un d’ells i, a tals efectes i a fi que quede constància d’este
punt, podran estes comparéixer en el termini de 10 dies, a comptar de la
publicació del present anunci en el DOCV, en la seu de la Secretaria de
la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de la província de València,
situada en la ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 4, carrer de Castán
Tobeñas, número 77, València, de 09.00 a 14.00 hores.
Expediente colegio: 039449/2013
Expediente comisión: 2805/2014
F. requerimiento: 8 de julio de 2014
Requerimiento: aporte documentación
NIF: 12408301P
Nombre: Domínguez Beltrán, Rafael
A fi que servisca de notificació a les persones interessades s’emet
el present edicte i s’ordena la seua publicació en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana així com en el tauler d’edictes de l’ajuntament
del municipi en què radique el corresponent a l’últim domicili conegut
de cada una de les persones interessades.
Se hace pública la presente información con el fin de que la persona
interesada en este expediente pueda tener conocimiento íntegro de la
resolución recaída en cada uno de ellos y, a tales efectos y al objeto
de que quede constancia de este extremo, podrán estas comparecer en
el plazo de 10 días, a contar desde la publicación del presente anuncio
en el DOCV, en la sede de la Secretaría de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de la provincia de Valencia, situada en la ciudad administrativa 9 d’Octubre, torre 4, calle de Castán Tobeñas, número 77,
Valencia, de 09.00 a 14.00 horas.
Todo lo cual se pone en conocimiento de los interesados a los
efectos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, comunicándose que la resolución que se procede a notificar podrá ser impugnada en el plazo de
cinco días desde su notificación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 20 de la Ley 1/1996.
Con el fin de que sirva de notificación a las personas interesadas
se emite el presente edicto y se ordena su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana así como en el tablón de edictos del
ayuntamiento del municipio en que radique el correspondiente al último
domicilio conocido de cada una de las personas interesadas.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Justícia:
Julián Ángel González Sánchez.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Justicia:
Julián Ángel González Sánchez.
Tot això s’informa als interessats als efectes previstos en els articles
17 i 18 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta
i 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i es
comunica que la resolució que es procedix a notificar podrà ser impugnada en el termini de cinc dies des de la seua notificació, de conformitat
amb el que establix l’article 20 de la Llei 1/1996.
Num. 7384 / 20.10.2014
25009
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Notificació en extracte de diverses resolucions dictades en
procediments sancionadors iniciats pel SERVEF contra
demandants perceptors de prestacions. Expedient número
SANPER/2014/107/03 i altres. [2014/9436]
Notificación en extracto de varias resoluciones recaidas en procedimientos sancionadores iniciados por el
SERVEF frente a demandantes perceptores de prestaciones. Expediente número SANPER/2014/107/03 y otros.
[2014/9436]
Notificació en extracte de dos acords d’inici i una resolució d’expedients del procediment sancionador, iniciats pel SERVEF a demandants
perceptors de prestacions, que no s’han pogut notificar en el domicili
a la província d’Alacant, d’acord amb la Llei d’Infraccions i Sancions
de l’Orde Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4
d’agost, segons la redacció que en fa l’article 5 del Reial Decret Llei
5/2002, de 24 de maig.
Com que no s’ha pogut notificat personalment i directa a les persones interessades l’acte administratiu que s’indica a continuació, se’n
publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
de conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Notificación en extracto de dos acuerdos de inicio y una resolucion
de expedientes incursos en el procedimiento sancionador, iniciados por
el SERVEF a demandantes perceptores de prestaciones, que no han
podido ser notificadas en su domicilio de la provincia de Alicante, en
base a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, según la redacción
dada por el artículo 5 del Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Por no haberse podido practicar la notificación de formal personal
y directa a los interesados del acto administrativo que a continuación
se relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Procediment: acord d’inici
Expedient
DNI
Titular
SANPER/2014/107/03
X6791372R
Liudmila Birca
SANPER/2014/108/03
36125171Z
Sergio Alvaro Conde Vázquez
Últim domicili conegut
C/ Reverendo Manuel Puigcerver, 16, 2,
03190 Pilar de la Horadada
C/ Finlandia, 33-1 HH,
03183 Torrevieja
Domicili CSO (opcional)
CSO Torrevieja
C/ Galeón, 6, 03182 Torrevieja
CSO Torrevieja
C/ Galeón, 6, 03182 Torrevieja
Últim domicili conegut
C/ Casimiro Barello Morello, 6, 1, 2,
03801 Alcoy
Domicili CSO (opcional)
CSO d’Alcoi
C/ Oliver, 11, 03802 Alcoi
Procediment: resolució sancionadora
Expedient
DNI
SANPER/2014/63/03
21688915F
Titular
Ana María Vargas Ballester
* * * * *
Procedimiento: acuerdo de inicio
Expediente
DNI
Titular
SANPER/2014/107/03
X6791372R
Liudmila Birca
SANPER/2014/108/03
36125171Z
Sergio Alvaro Conde Vázquez
Último domicilio conocido
C/ Reverendo Manuel Puigcerver, 16, 2,
03190 Pilar de la Horadada
C/ Finlandia, 33-1 HH, 03183 Torrevieja
Domicilio CSE (opcional)
CSE Torrevieja
C/ Galeón, 6, 03182 Torrevieja
CSE Torrevieja
C/ Galeón, 6, 03182 Torrevieja
Procedimiento: resolución sancionadora
Expediente
DNI
Titular
SANPER/2014/63/03
21688915F
Ana María Vargas Ballester
Último domicilio conocido
C/ Casimiro Barello Morello, 6, 1, 2,
03801 Alcoy
Domicilio CSE (opcional)
CSE de Alcoy
C/ Oliver, 11, 03802 Alcoy
Perquè puguen tindre coneixement íntegre de l’acte i en quede constància, les persones interessades poden comparéixer, en el termini de 10
dies des de la publicació d’este anunci en el DOCV, en la Direcció Territorial d’Ocupació del SERVEF d’Alacant, al carrer del Pintor Llorenç
Casanova, 6, quarta planta, 03003 Alacant, o en el seu centre SERVEF
d’Ocupació, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.30 hores, on l’expedient està a la seua disposició.
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto y
quede constancia de tal conocimiento podrá comparecer en el plazo de
10 días desde la publicación del presente anuncio en el DOCV, en la
Dirección Territorial del de Empleo de Alicante, calle del Pintor Lorenzo Casanova, 6, cuarta planta, 03003 Alicante, o en su centro SERVEF
de Empleo de lunes a viernes de 09.00 a 14.30 horas, donde el expediente se encuentra a su disposición.
Alacant, 13 d’octubre de 2014.– El cap del Servici Territorial de
Gestió Administrativa i Coordinació de Centres: Manuel Valero Iváñez.
Alicante, 13 de octubre de 2014.– El jefe del Servicio Territorial
de Gestión Administrativa y Coordinación de Centros: Manuel Valero
Iváñez.
Num. 7384 / 20.10.2014
25010
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Notificació en extracte de diverses resolucions dictades en
procediments sancionadors iniciats pel SERVEF contra
demandants perceptors de prestacions. Expedient número
SANPER/2014/53/12 i altres. [2014/9437]
Notificación en extracto de varias resoluciones recaidas
en procedimientos sancionadores iniciados por el SERVEF
frente a demandantes perceptores de prestaciones. Expediente número SANPER/2014/53/12 y otros. [2014/9437]
Notificació en extracte d’acords d’inici i de resolucions d’expedients del procediment sancionador, iniciats pel SERVEF a demandants
perceptors de prestacions que no s’han pogut notificar en el domicili a
la província de Castelló, d’acord amb la Llei d’Infraccions i Sancions
de l’Orde Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4
d’agost, segons la redacció que en fa l’article 5 del Reial Decret Llei
5/2002, de 24 de maig.
Com que no s’ha pogut notificar personalment i directa a les persones interessades l’acte administratiu que s’indica a continuació, se’n
publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
de conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Notificación en extracto de acuerdos de inicio y de resoluciones de
expedientes incursos en el procedimiento sancionador, iniciados por el
SERVEF a demandantes perceptores de prestaciones, que no han podido
ser notificadas en su domicilio en la provincia de Castellón, en base a
la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, según la redacción dada por
el artículo 5 del Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Por no haberse podido practicar la notificación de forma personal
y directa a los interesados del acto administrativo que a continuación
se relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Procediment: acord d’inici del procediment sancionador
Expedient
SANPER/2014/53/12
DNI
20480464E
Titular
Susana García González
Últim domicili conegut
Urb. Pla del Sol, bústia 23, 12110
l’Alcora
CSO
Onda
C/ Clara Simó, 2, 12200 Onda
Procediment: resolució d’expedient sancionador
Expedient
SANPER/2014/12/12
DNI
53221769E
Titular
Domingo Julià Olea
SANPER/2014/15/12
20463105M
Antonio Mata Lora
SANPER/2014/18/12
X7971668Y
Víctor Hornea
Últim domicili conegut
C/ Sant Marc, 8, 3, 11, 12590
Almenara
C/ Nervión, 9, 2-5Q, 12005
Castelló de la Plana
Av. l’Alcora, 26 B, 6, 16, 12006
Castelló de la Plana
CSO
La Vall d’Uixó
Av. Agricultor, 4, 12600 la Vall d’Uixó
Castelló-Historiador Viciana
C/ Historiador Viciana, 8, 4t, 12002 Castelló de la Plana
Castelló-Historiador Viciana
C/ Historiador Viciana, 8, 4t, 12002 Castelló de la Plana
*****
Procedimiento: acuerdo de inicio de procedimiento sancionador
Expediente
SANPER/2014/53/12
DNI
20480464E
Titular
Susana García González
Último domicilio conocido
Urb. Pla del Sol, buzón 23, 12110
L’Alcora
CSE
Onda
C/ Clara Simó, 2, 12200 Onda
Procedimiento: resolución de expediente sancionador
Expediente
SANPER/2014/12/12
DNI
53221769E
Titular
Domingo Julià Olea
SANPER/2014/15/12
20463105M
Antonio Mata Lora
SANPER/2014/18/12
X7971668Y
Víctor Hornea
Último domicilio conocido
C/ San Marcos, 8, 3, 11, 12590
Almenara
C/ Nervión, 9, 2-5Q, 12005
Castellón de la Plana
Av. L’Alcora, 26 B, 6, 16, 12006
Castellón de la Plana
CSE
La Vall d’Uixó
Av. Agricultor, 4, 12600 La Vall d’Uixó
Castellón-Historiador Viciana
C/ Historiador Viciana, 8, 4.º, 12002 Castellón de la Plana
Castellón-Historiador Viciana
C/ Historiador Viciana, 8, 4.º, 12002 Castellón de la Plana
Perquè puguen tindre coneixement íntegre de l’acte i en quede constància, les persones interessades poden comparéixer, en el termini de
10 dies des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en el Servici Territorial de Gestió Administrativa
i Coordinació de Centres de Castelló, situat al carrer de l’Historiador
Viciana, 8, quart pis, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.30 hores, on
l’expedient està a la seua disposició.
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto y
quede constancia de tal conocimiento podrá comparecer, en el plazo de
10 días desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, en el Servicio Territorial de Gestión Administrativa y Coordinación de Centros de Castellón, sito en la calle del
Historiador Viciana, 8, cuarto piso, de lunes a viernes de 09.00 a 14.30
horas, donde el expediente se encuentra a su disposición.
Castelló de la Plana, 13 d’octubre de 2014.– La cap del Servici Territorial de Gestió Administrativa i Coordinació de Centres de Castelló:
Victoria Marco Nadal.
Castellón de la Plana, 13 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio
Territorial de Gestión Administrativa y Coordinación de Centros de
Castellón: Victoria Marco Nadal.
Num. 7384 / 20.10.2014
25011
Aguas de Valencia, SA
Aguas de Valencia, SA
Informació pública de l’actualització de tarifa d’aigua
potable en baixa per a les poblacions de Bellreguard,
Beniarjó i Piles. [2014/9376]
Información pública de la actualización de tarifa de agua
potable en baja para las poblaciones de Bellreguard,
Beniarjó y Piles. [2014/9376]
S’informa per a general coneixement que, en relació amb la sol·
licitud de modificació de tarifes de subministrament domiciliari a
Bellreguard, Beniarjó i Piles i de conformitat amb el que estableix l’ar·
ticle 13.3 del Decret 68/2013, de 7 de juny, del Consell de la Generali·
tat Valenciana, havent transcorregut el termini determinat a l’esmentat
article i en virtut de la normativa anterior, es consideren aprovades les
tarifes sotmeses a la seua consideració. Per tot això:
Se informa para general conocimiento que, en relación con la soli·
citud de modificación de tarifas de suministro domiciliario en Bell·
reguard, Beniarjó y Piles y de conformidad con lo establecido en el
artículo 13.3 del Decreto 68/2013, de 7 de junio, del Consell de la Gene·
ralitat Valenciana, habiendo transcurrido el plazo determinado en dicho
artículo y en virtud de la normativa anterior, se consideran aprobadas
las tarifas sometidas a su consideración. Por todo ello:
Tarifa aprovada:
Tarifa que se aprueba:
Aigua potable
Quota de servici
Fins a 13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Aforaments
Quota de consum
Límits mensuals
Bloc I
Fins a 8,33
Bloc II
Entre 8,33 i 16,67
Bloc III
Més de 16,67
Municipal
Manteniment de comptador
Calibre
Fins a 13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Agua potable
Domèstics
Euros/mes
2,717
4,073
6,790
9,504
13,579
27,158
40,737
54,316
67,896
95,053
149,369
4,772
Bellreguard
Euros/mes
2,717
4,073
6,790
9,504
13,579
27,158
40,737
54,316
67,896
95,053
149,369
Bonificada
Euros/mes
1,358
2,037
3,395
4,754
6,790
13,580
20,369
27,158
33,948
47,527
74,686
Domèstics
Euros/m³
Bellreguard
Euros/m³
Bonificada
Euros/m³
0,2292
0,3423
0,4565
0,2292
0,2292
0,4304
0,5696
0,1141
0,2142
0,2843
Domèstics
Euros/mes
0,720
1,092
1,811
2,532
3,624
7,247
10,870
14,493
18,117
25,375
39,868
Bellreguard
Euros/m³
0,720
1,092
1,811
2,532
3,624
7,247
10,870
14,493
18,117
25,375
39,868
Bonificada
Euros/m³
0,360
0,546
0,906
1,266
1,812
3,623
5,435
7,246
9,058
12,688
19,935
Cuota de servicio
Hasta 13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Aforos
Cuota de consumo
Límites mensuales
Bloque I
Hasta 8,33
Bloque II Entre 8,33 y 16,67
Bloque III Más de 16,67
Municipal
Conservación de contador
Calibre
Hasta 13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Domésticos
Euros/mes
2,717
4,073
6,790
9,504
13,579
27,158
40,737
54,316
67,896
95,053
149,369
4,772
Bellreguard Bonificada
Euros/mes Euros/mes
2,717
1,358
4,073
2,037
6,790
3,395
9,504
4,754
13,579
6,790
27,158
13,580
40,737
20,369
54,316
27,158
67,896
33,948
95,053
47,527
149,369
74,686
Domésticos
Euros/m³
Bellreguard Bonificada
Euros/m³
Euros/m³
0,2292
0,3423
0,4565
0,2292
Domésticos
Euros/mes
0,720
1,092
1,811
2,532
3,624
7,247
10,870
14,493
18,117
25,375
39,868
0,2292
0,4304
0,5696
0,1141
0,2142
0,2843
Bellreguard Bonificada
Euros/m³
Euros/m³
0,720
0,360
1,092
0,546
1,811
0,906
2,532
1,266
3,624
1,812
7,247
3,623
10,870
5,435
14,493
7,246
18,117
9,058
25,375
12,688
39,868
19,935
Sobre les presents tarifes s’aplicarà l’IVA, d’acord amb el que esta·
blix la Llei 37/1992, de 28 de desembre.
El que es fa públic per a general coneixement.
Sobre las presentes tarifas se aplicará el IVA, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
València, 15 d’octubre de 2014.– El director gerent: Isidoro Solera
Solera.
Valencia, 15 de octubre de 2014.– El director gerente: Isidoro Solera
Solera.