Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad - Diari Oficial de la

Num. 7387 / 23.10.2014
Conselleria de Sanitat
25321
Consellería de Sanidad
Licitació número 127/2014. Subministrament de reactius,
material i dotació d’equipament per a la realització de
determinacions analítiques en els laboratoris d’anàlisis
clíniques, manteniment, adequació i integració del Laboratori d’Urgència en el Departament de Salut València
La Fe, així com la realització de les obres consistents en
l’adequació d’espais i instal·lacions. [2014/9518]
Licitación número 127/2014. Suministro de reactivos, material y dotación de equipamiento para la realización de determinaciones analíticas en los laboratorios de análisis clínicos,
mantenimiento, adecuación e integración del Laboratorio de
Urgencia en el Departamento de Salud Valencia La Fe, así
como la realización de las obras consistentes en la adecuación de espacios e instalaciones. [2014/9518]
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. Direcció General de Recursos Econòmics.
b) Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció General d’Infraestructures, Subministraments i Servicis. Servici d’Aprovisionament
i Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació: Perfil del contractant.
1) Dependència: Conselleria de Sanitat.
2) Domicili: c/ Misser Mascó, 31.
3) Localitat i codi postal: València 46010.
4) Telèfon: 961 928 428/29.
5) Telefax: 961 928 807.
6) Correu electrònic:
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: es podran
arreplegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc
abans indicat. Preu 3,13 euros, IVA inclòs (orde de preus de 24.05.2002,
DOGV de 25.06.2002).
d) Número d’expedient: 127/2014
2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de subministraments.
b) Descripció: subministrament de reactius, material i dotació
d’equipament per a la realització de determinacions analítiques en els
laboratoris d’anàlisis clíniques, manteniment, adequació i integració
del Laboratori d’Urgència en el Departament de Salut València La Fe,
així com la realització de les obres consistents en l’adequació d’espais
i instal·lacions.
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: 5 lots.
d) Lloc d’execució/entrega:
1) Domicili: av. Fernando Abril Martorell, 106.
2) Localitat i codi postal: València 46026.
e) Termini d’execució/entrega: obres d’adequació i instal·lacions: 3
mesos a partir de la data de la firma del contracte. Subministrament: 4
anys des del terme de les obres d’adequació i instal·lació.
f) Admissió de pròrroga: sí, article 23.2.del TRLCS. Duració: 12+12
mesos.
g) Establiment d’un acord marc (si és el cas):
h) Sistema dinàmic d’adquisició (si és el cas):
i) CPV (Referència de nomenclatura): 33696500-0 reactius de laboratori; 45400000-1 acabat d’edificis i obres
1. Entidad adjudicataria
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Sanidad.
Dirección General de Recursos Económicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General
de Infraestructuras, Suministros y Servicios. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Perfil del contratante.
1) Dependencia: Consellería de Sanidad.
2) Domicilio: c/ Micer Mascó, 31.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Teléfono: 961 928 428/29.
5) Telefax: 961 928 807.
6) Correo electrónico: –
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: <http://www.
contratacion.gva.es>.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: se
podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones
en el lugar arriba indicado. Precio 3,13 euros, IVA incluido (orden de
precios de 24.05.2002, DOGV de 25.06.2002).
d) Número de expediente: 127/2014.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: contrato de suministros
b) Descripción: suministro de reactivos, material y dotación de
equipamiento para la realización de determinaciones analíticas en los
laboratorios de análisis clínicos, mantenimiento, adecuación e integración del Laboratorio de Urgencia en el Departamento de Salud Valencia
La Fe, así como la realización de las obras consistentes en la adecuación
de espacios e instalaciones.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: 5 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: av. Fernando Abril Martorell, 106.
2) Localidad y código postal: Valencia 46026.
e) Plazo de ejecución/entrega: obras de adecuación e instalaciones:
3 meses a partir de la fecha de la firma del contrato. Suministro: 4 años
desde el término de las obras de adecuación e instalación.
f) Admisión de prórroga: sí, artículo 23.2.del TRLCSP. Duración:
12+12 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
i) CPV (Referencia de nomenclatura): 33696500-0 reactivos de
laboratorio; 45400000-1 acabado de edificios y obras
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert. Regulació harmonitzada.
c) Subhasta electrònica: –
d) Criteris d’adjudicació i la seua ponderació:
Lot 1: menor preu 47 %; reducció cost, determinació anual per augment d’activitat 8 %; característiques tècniques dels reactius i equips
38 %; obra: memòria tècnica 7 %.
Lots 2, 3 4 i 5: menor preu 57 %; reducció cost, determinació anual
per augment d’activitat 8 %; característiques tècniques dels reactius i
equips 35 %.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto. Regulación armonizada.
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación y su ponderación:
Lote 1: menor precio 47 %; reducción coste, determinación anual
por aumento de actividad 8 %; características técnicas de los reactivos
y equipos 38 %; obra: memoria técnica 7 %.
Lotes 2, 3 4 y 5: menor precio 57 %; reducción coste, determinación anual por aumento de actividad 8 %; características técnicas de los
reactivos y equipos 35 %.
4. Valor estimat del contracte
Vint-i-cinc milions tres-cents huitanta-quatre mil sis-cents cinquanta
euros amb catorze cèntims (25.384.650,14 €) sense IVA, inclosa l’adequació d’espais, tenint en compte la totalitat de les eventuals pròrrogues
i les modificacions previstes.
4. Valor estimado del contrato
Veinticinco millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos
cincuenta euros con catorce céntimos (25.384.650,14 €) sin IVA, incluida la adecuación de espacios, teniendo en cuenta la totalidad de las
eventuales prórrogas y las modificaciones previstas.
Num. 7387 / 23.10.2014
25322
5. Pressupost base de licitació
Dotze milions nou-cents quaranta-dos mil tres-cents dènou euros
amb noranta huit cèntims (12.942.319,98 €) IVA exclòs.
5. Presupuesto base de licitación
Doce millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos diecinueve euros con noventa y ocho céntimos (12.942.319,98 €) IVA excluido.
6. Garanties exigides
Provisional (€): no.
Definitiva (%): sí. El 5 % de l’import d’adjudicació excloent l’IVA.
6. Garantías exigidas
Provisional (€): no.
Definitiva (%): sí. El 5 % del importe de adjudicación excluyendo
el IVA.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació:
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
– (article 75.1.a del TRLCSP). Declaració apropiada d’entitat financera de tindre disponible i correcte compliment financer i econòmic o,
si és el cas, justificant de l’existència d’un assegurança d’indemnització
per riscos professionals per un mínim de 1.000.000. €.
– (article 75.1.c del TRLCSP). Declaració sobre el volum global de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del contracte,
referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la
data de creació o d’indici de les activitats de l’empresari, en la mesura
que es dispose de les referències del dit volum de negocis. La xifra de
negocis acumulada en els tres últims exercicis haurà de ser com a mínim
igual a dos vegades l’import de licitació del lot o lots a què es presenta.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
– (artículo 75.1.a del TRLCSP). Declaración apropiada de entidad
financiera de tener disponible y correcto cumplimiento financiero y
económico o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales por un mínimo de 1.000.000. €.
– (artículo 75.1.c del TRLCSP). Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto
del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de indicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de
dicho volumen de negocios. La cifra de negocios acumulada en los tres
últimos ejercicios deberá ser como mínimo igual a dos veces el importe
de licitación del lote o lotes a que se presenta.
– Medios para acreditar la solvencia técnica y profesional: (artículo
77.1.a del TRLCSP). Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas, destinatario
público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano de contratación competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público o, cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante
un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario. La empresa deberá haber efectuado con
anterioridad suministros de análoga naturaleza a la presente contratación, cuyo importe acumulado en los tres últimos ejercicios o en alguno
de ellos, sea como mínimo igual al 100 % del importe de licitación del
lote o lotes a que se presenta.
e) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados:
– Mitjans per a acreditar la solvència tècnica i professional: (article
77.1.a del TRLCSP). Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys, indicant el seu import, dates, destinatari
públic o privat dels mateixos. Els subministraments efectuats s’acreditaran per mitjà de certificats expedits o visats per l’òrgan de contractació
competent, quan el destinatari siga una entitat del sector públic o, quan
el destinatari siga un comprador privat, per mitjà d’un certificat expedit
per este o, a falta d’este certificat, per mitjà d’una declaració de l’empresari. L’empresa haurà d’haver efectuat amb anterioritat subministraments d’anàloga naturalesa a la present contractació, l’import de la qual
acumulat en els tres últims exercicis o en algun d’ells, siga com a mínim
igual al 100 % de l’import de licitació del lot o lots a què es presenta.
e) Altres requisits específics:
d) Contractes reservats:
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del 24 de novembre de 2014.
b) Modalitat de presentació: física.
c) Lloc de presentació: en el Registre General de la Conselleria de
Sanitat.
1) Dependència: Conselleria de Sanitat.
2) Domicili: c/ Misser Mascó, 31.
3) Localitat i codi postal: València 46010.
4) Adreça electrònica: –
d) Número previst d’empreses a què es pretén invitar a presentar
ofertes (procediment restringit): no és procedent
e) Admissió de variants, si és procedent: no.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: –
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del 24 de
noviembre de 2014.
b) Modalidad de presentación: física.
c) Lugar de presentación: en el Registro General de la Consellería
de Sanidad.
1) Dependencia: Consellería de Sanidad.
2) Domicilio: c/ Micer Mascó, 31.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Dirección electrónica:
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): no procede.
e) Admisión de variantes, si procede: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: –
9. Obertura d’ofertes
a) Descripció: obertura sobres documentació tècnica relativa a criteris que depenguen d’un juí de valor i obertura sobres documentació
econòmica i tècnica relativa a criteris valorables de forma automàtica.
9. Apertura de ofertas
a) Descripción: apertura sobres documentación técnica relativa a
criterios que dependan de un juicio de valor y apertura sobres documentación económica y técnica relativa a criterios valorables de forma
automática.
b) Dirección: Consellería de Sanidad.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Fecha y hora:
Apertura documentación técnica relativa a criterios que dependan
de un juicio de valor: el 9 de diciembre a las 12.00 horas, en la sala de
juntas del centro arriba indicado. Si dicho día fuese sábado, la apertura
se efectuará el siguiente día hábil.
El lugar, día y hora de apertura de la documentación económica y
técnica relativa a criterios valorables de forma automática (sobre núm.
3) se publicará en el Perfil de Contratante y se notificará a los licitadores.
b) Direcció: Conselleria de Sanitat.
c) Localitat i codi postal: València 46010.
d) Data i hora:
Obertura documentació tècnica relativa a criteris que depenguen
d’un juí de valor: el 9 de desembre a les 12.00 hores, a la sala de juntes
del centre abans indicat. Si el dit dia fóra dissabte, l’obertura s’efectuarà
el següent dia hàbil.
El lloc, dia i hora d’obertura de la documentació econòmica i tècnica relativa a criteris valorables de forma automàtica (sobre núm. 3) es
publicarà en el Perfil de Contractant i es notificarà als licitadors.
Num. 7387 / 23.10.2014
25323
10. Gastos de publicitat
A càrrec de les empreses adjudicatàries per un import màxim de
3.000 €.
10. Gastos de publicidad
A cargo de las empresas adjudicatarias por un importe máximo de
3.000 €.
11. Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión
Europea (si és el cas)
15 d’octubre de 2014.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso)
15 de octubre de 2014.
12. Altres informacions
València, 16 d’octubre de 2014.– El director general de Recursos
Econòmics: Juan Miguel Morales Linares.
12. Otras informaciones: –
Valencia, 16 de octubre de 2014.– El director general de Recursos
Económicos: Juan Miguel Morales Linares.