Licitació número 5/2015. Servicis de missatgeria del Departament

Num. 7381 / 15.10.2014
Conselleria de Sanitat
24709
Consellería de Sanidad
Licitació número 5/2015. Servicis de missatgeria del
Departament de Salut d’Alcoi. [2014/9261]
Licitación número 5/2015. Servicios de mensajería del
Departamento de Salud de Alcoy. [2014/9261]
1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de
la informació
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut
d’Alcoi.
c) Obtenció de documentació i informació
1) Dependència: Servici de Contractació Administrativa del Departament de Salut d’Alcoi.
2) Domicili: plaça d’Espanya, 2-4a planta.
3) Localitat i codi postal: Alcoi 03801.
4) Telèfon: 966 52 77 77.
5) Telefax: 966 52 77 81.
6) Correu electrònic: ‹[email protected]›.
7) Adreça d’Internet del Perfil de contractant: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
8) Data límit d’obtenció de documents i informació: els plecs impresos es podran recollir fins l’últim dia de presentació de proposicions.
Preu: 3,13 euros, IVA inclòs (Ordre de preus de 24.05.2002, DOGV
25.06.2002).
d) Número d’expedient: 5/2015.
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención
de la información
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud
de Alcoy.
c) Obtención de documentación e información
1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa del
Departamento de Salud de Alcoy.
2) Domicilio: plaza de España, 2-4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Alcoy, 03801.
4) Teléfono: 966 527 777
5) Telefax: 966 527 781
6) Correo electrónico: ‹[email protected]›.
7) Dirección de Internet del Perfil de contratante: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: los
pliegos impresos se podrán recoger hasta el último día de presentación de ofertas. Precio: 3,13 euros, IVA incluido (Orden de precios de
24.05.2002, DOGV 25.06.2002).
d) Número de expediente: 5/2015.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de servicis.
b) Descripció: missatgeria del Departament de Salut d’Alcoi.
d) Lloc d’execució/de lliurament: l’àmbit territorial dels servicis de
la ruta regular és el dels centres dependents del Departament de Salut
d’Alcoi; la resta de servicis són d’àmbit local, comarcal, provincial i
estatal.
e) Termini d’execució/de lliurament: un any.
f) Admissió de pròrroga: sí. L’òrgan de contractació podrà acordar,
per acord mutu, una pròrroga d’un any.
g) Establiment d’un acord marc (si escau): no.
h) Sistema dinàmic d’adquisició (si escau): no.
i) CPV (referència de nomenclatura): 60123000-6.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: contrato de servicios.
b) Descripción: servicios de mensajería del Departamento de Salud
de Alcoy.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: lote
único.
d) Lugar de ejecución/entrega: el ámbito territorial de los servicios
de la ruta regular es el de los centros dependientes del Departamento
de Salud de Alcoy; el resto de servicios son de ámbito local, comarcal,
provincial y estatal.
e) Plazo de ejecución: un año.
f) Admisión de prórrogas: si. De mutuo acuerdo, el órgano de contratación podrá acordar una prórroga de un año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 60123000-6.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: anticipada i no harmonitzada.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no.
d) Criteris d’adjudicació, si escau: preu de la ruta regular del Departament 20 %; preus enviaments urgents programats 24 %; preus enviaments urgents no programats 15 %; preus enviaments ordinaris i lliuraments addicionals 5 %; valor tècnic (memòria tècnica del servici) 36 %.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: anticipada y regulación no armonizada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: precio ruta regular del
departamento 20 %; precio envíos urgentes programados 24 %; precio
envíos urgentes no programados 15 %; precio envíos ordinarios y entregas adicionales 5 %; valor técnico (memoria técnica del servicio) 36 %.
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: lot únic.
4. Valor estimat del contracte
187.220,00 euros (cent vuitanta-set mil dos-cents vint euros).
5. Pressupost base de licitació
a) Import net: 85.100,00 euros (vuitanta-cinc mil cent euros).
IVA 21 %: 17.871,00 euros (dèsset mil vuit-cents setanta-un euros).
Import total: 102.971,00 € (cent dos mil nou-cents setanta-un
euros).
6. Garanties exigides
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: 5 % de l’import base de licitació (IVA exclòs).
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació, si escau: no.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, si escau: s’haurà d’acreditar un volum anual de negocis en el mateix
àmbit del contracte per import igual o superior a 50.000,00 euros i cal-
4. Valor estimado del contrato
187.220,00 euros (ciento ochenta y siete mil doscientos veinte euros).
5. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto: 85.100,00 euros (ochenta y cinco mil cien euros).
IVA 21 %: 17.871,00 euros (diecisiete mil ochocientos setenta y
un euros).
Importe total: 102.971,00 euros (ciento dos mil novecientos setenta
y un euros).
6. Garantías exigidas
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5 % del importe base de licitación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso: no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: se tendrá que acreditar un volumen anual de negocios en
el mismo ámbito del contrato por importe igual o superior a 50.000,00
Num. 7381 / 15.10.2014
24710
drà aportar una relació de recursos humans i materials que justifique
el compliment dels requisits mínims fixats en els plecs, amb indicació
de la part de la prestació que, eventualment, es tinga el propòsit de
subcontractar.
c) Altres requisits específics: l’empresa haurà d’estar adscrita a una
xarxa de distribució de mercaderies que garantisca els lliuraments a
qualsevol punt de la península i de les Illes Balears.
d) Contractes reservats: –
euros y se habrá de aportar una relación de recursos humanos y materiales que justifique el cumplimiento de los requisitos mínimos fijados
en los pliegos, con indicación de la parte de la prestación que, eventualmente, se tenga el propósito de subcontratar.
c) Otros requisitos específicos: la empresa habrá de estar adscrita
a una red de distribución de mercancías que garantice las entregas a
cualquier punto de la península y de las Islas Baleares.
d) Contratos reservados: –
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci del contracte.
b) Modalitat de presentació: ordinària.
c) Lloc de presentació:
Dependència: Servici Contractació Administrativa del Departament
de Salut d’Alcoi.
Domicili: plaça d’Espanya, 2-4a planta.
Localitat i codi postal: Alcoi, 03801.
Adreça electrònica: –
d) Nombre previst d’empreses a les quals es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): –
e) Admissió de variants, si escau: no.
f) Termini durant el qual el licitador haurà de mantenir obligatòriament la seua oferta: dos mesos des de l’obertura del sobre núm. 3.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a partir de la
publicación del anuncio del contrato
b) Modalidad de presentación: ordinaria.
c) Lugar de presentación:
Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa del Departamento de Salud de Alcoy.
Domicilio: plaza de España, 2-4.ª planta.
Localidad y código postal: Alcoy, 03801.
Dirección electrónica: –
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): –
e) Admisión de variantes, si procede: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses desde la apertura del sobre núm. 3.
9. Obertura d’ofertes
a) Descripció: obertura dels sobres núm. 2 (documentació tècnica la
puntuació de la qual depén de un juí de valor).
b) Adreça: plaça d’Espanya, 2-3a planta.
c) Localitat i codi postal: Alcoi, 03801.
d) Data i hora: el desé dia natural posterior a la data límit de recepció d’ofertes (si aquest dia és dissabte o festiu, l’acte se celebrarà el dia
hàbil següent), a les 10.00 hores.
L’obertura del sobre núm. 3 (documentació econòmica) s’efectuarà en el termini màxim d’un mes a partir de la data límit de recepció
d’ofertes i s’anunciarà en el perfil de contractant.
9. Apertura de las ofertas
a) Descripción: apertura de los sobres núm. 2 (documentación técnica cuya puntuación depende de un juicio de valor).
a) Dirección: plaza de España, 2-3.ª planta.
b) Localidad y código postal: Alcoy, 03801.
c) Fecha y hora: el décimo día natural posterior a la fecha límite de
recepción de ofertas (si este día es sábado o festivo, el acto se celebrará
el día hábil siguiente), a las 10.00 horas.
La apertura del sobre núm. 3 (documentación económica) se efectuará en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha límite de recepción de ofertas y se anunciará en el perfil de contratante.
10. Despeses de publicitat
L’empresa adjudicatària haurà d’abonar l’import de les taxes d’inserció d’aquest anunci en el DOCV.
10. Gastos de publicidad
La empresa adjudicataria deberá abonar el importe de las tasas de
inserción de este anuncio en el DOCV.
11. Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión
Europea (si escau)
[No correspon, ja que el valor estimat del contracte és inferior a
207.000,00 euros].
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso)
[No corresponde, ya que el valor estimado del contrato es inferior
a 207.000,00 euros].
12. Altres informacions
Les ofertes podran redactar-se en castellà o en valencià.
Alcoi, 8 de octubre de 2014.– (P. d. Ordre 1/2014, 23.01.2014, del
conseller de Sanitat, DOCV 7202, 29.01.2014), el gerente del Departament de Salut d’Alcoi: Carlos Aracil Monllor. La directora Econòmica
del Departament de Salut d’Alcoi: Rosa Ana Llorens Olcina.
12. Otras informaciones
Las ofertas podrán redactarse en castellano o en valenciano.
Alcoy, 8 de octubre de 2014.– (P. d. Orden 1/2014, 23.01.2014, del
conseller de Sanidad, DOCV 7202, 29.01.2014), el Gerente del Departamento de Salud de Alcoy: Carlos Aracil Monllor. La directora Económica del Departamento de Salud de Alcoy: Rosa Ana Llorens Olcina.