TRÍPTICO DEFINITIVO V3 - Agamfec

COMITÉ ORGANIZADOR
DR. LU I S F RAN SI GALIA N A
P RE S I DENT E D O C O M I T É O R GANI Z A D O R
Dra. Ro sa n a I z q u ie rd o Fe r n án d e z
Dr. An to n io A. Re g u e iro M ar ti n e z
Dra. Ro sa rio Alo n so M ar tí n
Dra. Dolo re s Mo l in a Poc h
D r.
D r.
D r.
D r.
M an u e l C astro Pa z os
C ar los Ei re a E ira s
J oaq u í n S an Jos é Ara ngo
Á lvaro R od r i g uez Poma res
COMITÉ CIENTÍFICO
DRA. Mª VI CTO RI A MA R TÍN M IGU EL
(EOXI VIGO)
Dra. Casta ñ o C a ro u , A n a
Dra. Cast iñ e ira Pé re z , C ar m e n
Dr. Lago De ib e , Fe rn a nd o Is i d ro
Dra. Mo d ro ñ o Fre ire , M ar í a J os é
Dr. Ra mil H e rm id , a L u i s
Dr. Pére z C a ch a fe iro , S an ti ag o
Dra. Vi a n a Z u l a ica , Ma r í a C r i sti n a
(EOXI S ANTIAGO)
P RE S I DENTA D O C O MI T É C I E NT Í F I C O
(EOXI LU GO-CERVO-MO NFO RT E)
(EOXI VIGO)
(EOXI OURENS E-VER IN- BARC O )
(EOXI F ERROL )
(EOXI PONTEVEDRA-S ALNÉS )
(EOXI A CORU ÑA)
SEDE:
TALASO HOTEL
LOUXO LA TOJA****
RESERVAS E ALOXAMENTO
SO CI O S E N IOR AGA M F E C
125,00 €
SO CI O S E M G S E M E R G E N
150,00 €
NO N SO C IO d e n i n g u n h a das So c iedades de Prim aria
175,00 €
RE SI DE N T E S OC IO AGA MFEC
+INFO&RESERVAS
http://xornadas2014.agamfec.com
[email protected]
T +34 886 128 691
F +34 986 205 489
50,00 €
RE SI DE N T E S OC IO S E M G/SEMER G EN
75,00 €
RE SI DE N T E N O N S OC IO de ningunha das So c . de Prim aria
90,00 €
O i m p o r te d a i n s c r i ci ó n n a s Xorn a da s da AGA M FE C i n clú e:
a s i stenc i a a d o u s o b rad o iro s da súa elecc ió n (en f unc ió n da s p razas p or
r igoros o o rd e d e i n s c r i c i ón), do c um entac ió n c ientífica, cafés d e p ausa,
com ida e ce a d e g al a d o venres 14 de novem bro .
O ALOX A M E N TO N O N E S TÁ I N CLUI DO N O I M P ORTE
D ata l í mi te d e i n s cr i c i ó n : Tram itaranse O NL INE ata o 7 novemb ro 2014.
Co n p oste r i o r i d a d e a e s a da ta a i nscri ci ón d eb erá form a li zars e na
sec re tar í a d a s e d e cu n reca rg o a di ci ona l d e 2 5 ,0 0 €.
COLABORA
ORGANIZA
PO L Í T I CA D E CA N C E LAC IÓ NS: Ata o 15/10/2014: Devo l uc ió n d o 100%
ev en t os
OFERTA DE ALOXAME N TO PA R A A S IS TEN TES Á S XO R NADAS
H a bita ci ó n d o b re e n alox a m ento e al m o rz o buf fet: 50,00€ +Ive
H a bita ci ó n D U I ( i n d i vi d u a l ) en aloxam ento e al m o rz o buffet: 45,00€ +Ive
S e s i ó n d e Tal asoterap ia: A tención do H otel para tódolos asistentes hos pe da do s
Prog ra m as d e Tal as o : 1 0 % de dto . so bre tarifa
Green- fe e cam p o d e G o l f L a To ja (9 hoyo s): 55,00€
Green- fe e cam p o d e G o l f de Meis (18 hoyo s): 24,50€
O PRIMEIRO: NON FACER DANO
XIX XORNADAS GALEGAS
DE MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA
ILLA DE A TOXA · 14-15 NOV · PONTEVEDRA
PROGRAMACIÓN VENRES 14
PROGRAMACIÓN SÁBADO 15
08:30 - 09:00
09:30 - 11:30
09:00 - 11:00
ACOLLIDA DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
OBRADOIROS
· NOVAS TECNOLOXÍAS EN ATENCIÓN PRIMARIA: Importancia, aplicacións e riscos.
IMPARTIDO POR: Dr. VICTOR JULIO QUESADA VARELA (Médico de Familia. EOXI Vigo. Coordinador GdT de Novas Tecnoloxías)
· MANEXO DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICOS DAS ARRITMIAS PERIPARADA EN AP
IMPARTIDO POR: Dr. FERNANDO SOUTO MATA (Médico de Familia. EOXI Santiago. Coordinador GdT de Urxencias) e o
Dr. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MELGAR (Médico de Familia. EOXI Santiago)
· OBRADOIRO DE DERMATOSCOPIA
IMPARTIDO POR: Dr.a FÁTIMA BARCALA DEL CAÑO e Dra. CRISTINA ROBLES SÁNCHEZ (Médicos de Familia. EOXI Vigo. GdT de Dermatoloxía,
Cirurxía menor e Vendaxes)
· OBRADOIRO DE EXERCICIO FÍSICO
IMPARTIDO POR: Dr. JOSÉ LUIS DELGADO MARTÍN (Médico de Familia. EOXI Vigo) e ORLANDO BLANCO IGLESIAS (Licenciado en
Ciencias da Actividade Física e o Deporte. Técnico no Servizo de Estilos de Vida Saudables e Educación para a Saúde. Consellería
de Sanidade) (GdT de Actividade Física e Saúde)
· OBRADOIRO DE ECOGRAFÍA TIROIDEA
IMPARTIDO POR: Dr. VICENTE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Médico de Familia. EOXI A Coruña. Coordinador GdT de Ecografía)
11:30
12:00
14:00
15:00
16:30
-
12:00
14:00
15:00
16:30
18:00
PAUSA - CAFÉ
OBRADOIROS (repetición)
COMIDA
COMUNICACIÓNS ORAIS
PRIMEIRA MESA DE DEBATE: QUE NON FACER EN...
· CANCRO DE CÉRVIX, MAMA E PRÓSTATA
· OSTEOPOROSE
· EMPREGO DE ANTIBIÓTICOS
HABILIFEIRA: Feira de actividades da AGAMFEC
· APLICACIÓNS INFORMÁTICAS EN MEDICINA.
IMPARTIDO POR: Dr. VICTOR JULIO QUESADA VARELA (MFeC. EOXI Vigo. Coordinador GdT de Novas Tecnoloxías)
· INTERPRETACIÓN DE RETINOGRAFÍAS
IMPARTIDO POR: Dr. F. JAVIER GARCÍA SOIDÁN (MFeC. EOXI Vigo. Coordinador GdT de Diabete)
· EXPLORACIÓN DO PE DIABÉTICO
IMPARTIDO POR: GdT de Diabete
· REALIZACIÓN DO ITB
IMPARTIDO POR: DALIA PORTELA ANTÓN e Mª JESÚS SÁNCHEZ TRASANCOS (Enfermeiras EOXI Pontevedra-Salnés)
· INTRODUCCIÓN Á MAPA: Manexo e técnica
IMPARTIDO POR:Dra. CARMEN CASTIÑEIRA PÉREZ (MFeC. EOXI Lug-Cervo-Monforte. Coordinadora GdT de Hipertensión Arterial)
· SUTURA OCULTA E INTRADÉRMICA EN CIRURXÍA MENOR
IMPARTIDO POR:Dra. PALOMA PUIME MONTERO (MFeC. EOXI Santiago. GdT de Dermatoloxía, Cirurxía menor e Vendaxes)
· VENDAXE FUNCIONAL DE NOCELLO
IMPARTIDO POR:Dr. F. JAVIER MAESTRO SAAVEDRA (MFeC. EOXI A Coruña. Coordinador GdT de Dermatoloxía, C. menor e Vendaxes)
· PROTOCOLO FAST DE ECOGRAFÍA DE URXENCIA
IMPARTIDO POR: GdT de Ecografía
· EXPLORACIÓN DA COLUMNA LUMBAR
IMPARTIDO POR: Dra. PATRICIA FELPETE LÓPEZ (Médico Esp. Rehabilitación e Residente de MFeC) e Dra. MATILDE FRAGA DOCE
(Médico Esp. Rehabilitación e MFeC)
MODERA A MESA: Dra. SUSANA ALDECOA LANDESA (MFeC. EOXI Vigo)
11:00 - 11:30
PAUSA - CAFÉ
PONENTES INVITADOS: Dra. ISABEL LORENZO LORENZO (S. Oncología Médica. EOXI Vigo), Dr. ANDRÉS BARREIRO PRIETO (MFeC,
11:30 - 12:15
MESA SOBRE EPOC-ASMA (Patrocinada por GlaxoSmithKline)
EOXI Vigo) e Dr. CARLOS EIREA EIRAS (MFeC, EOXI Pontevedra-Salnés)
18:00 - 18:30
18:30 - 20:00
PAUSA - CAFÉ
SEGUNDA MESA DE DEBATE: QUE NON FACER EN...
· ENFERMIDADE CARDIOVASCULAR
· DEMENCIA: Medicacións “anti-alzheimer”, fármacos preventivos, emprego de antipsicóticos...
· PSIQUIATRÍA: Medicalización dos acontecementos da vida diaria
MODERA A MESA: Dr. ANTONIO A. REGUEIRO MARTÍNEZ (MFeC. EOXI Pontevedra-Salnés)
PONENTES INVITADOS: Dr. JOSÉ M. LOBOS BEJARANO (Centro de Salud Jazmín, Madrid. Coordinador GdT da Enfermidade Cardiovascular da
semFYC), Dra. CARMEN FERNÁNDEZ MERINO (MFeC. EOXI Pontevedra-Salnés) e Dr. GONZALO MARTÍNEZ SANDE (Psiquiatra. EOXI A Coruña)
20:00 - 21:00
INAUGURACIÓN OFICIAL DAS XIX XORNADAS GALEGAS DA AGAMFEC
· CONFERENCIA INAUGURAL
"La salud oral y la periodontitis en el marco de la salud integral del paciente"
A CARGO DO DR. GABRIEL VILLAVERDE RAMÍREZ (CLÍNICA VILLAVERDE. Centro de periodoncia e implantoloxía avanzada. Pontevedra)
21:00 - 22:00
22:00 - 23:30
ASAMBLEA ORDINARIA DA AGAMFEC
CEA DE GALA
· ACTUALIZACIÓN SOBRE EPOC E ASMA
A CARGO DO DR. GABRIEL ROMERO DE ÁVILA CABEZÓN (MFeC. EOXI Vigo. Coordinador GdT de Enfermidades respiratorias e
abordaxe ao tabaquismo)
· NOVOS TRATAMENTOS EN EPOC E ASMA
A CARGO DO DR. DAVID BOUZA ÁLVAREZ (MFeC. EOXI A Coruña)
13:00 - 13:45
CONFERENCIA DE CLAUSURA DAS XORNADAS
· “CAMBIOS NA MEDICINA EN FUNCIÓN DOS AVANCES DA XENÉTICA
(TÍTULO SEN CONFIRMAR)”
A CARGO DO DR. ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ (Director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Catedrático de
Medicina Legal e Director do Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela)
13:45 - 14:00
INFORME DO COMITÉ CIENTÍFICO E ENTREGA DE PREMIOS
14:15 - 14:30
CLAUSURA DAS XORNADAS