EDICTE Per a general coneixement es fa pública la llista definitiva

EDICTE
Per a general coneixement es fa pública la llista definitiva del nou ordre de la borsa
extraordinària de treball d’ordenança, aprovada mitjançant Resolució núm. 2014/194
de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació de
data 9 d’octubre de 2014.
Atès l’establert al punt 10. Actualització de mèrits i revisió de la puntuació de les Bases
generals que regeixen el procediment de selecció de personal funcionari interí i
personal laboral temporal del Consell Insular de Menorca (BOIB núm. 150, de
16/10/2012);
Atesa la finalització, en data 8 d’octubre de 2014, del termini per presentar les
al·legacions sobre la proposta provisional del nou ordre de la borsa extraordinària de
treball d’ordenança publicada en data 26 de setembre de 2014;
Atès que no s’ha presentat cap al·legació;
Atesa la proposta del tribunal qualificador de l’esmentada borsa extraordinària de
treball de data 26 de setembre de 2014;
Com a titular del Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació i en exercici de
les competències atribuïdes pel Decret de Presidència núm. 102/2011, de 4 de juliol
(BOIB núm. 105, de 9 de juliol) en relació amb el Decret de Presidència núm. 87/2011,
de 27 de juny (BOIB núm. 99, de 30 de juny), RESOLC:
PRIMER. Donar per definitiva la llista del nou ordre de la borsa extraordinària de treball
d’ordenança d’acord amb el següent quadre resum:
NOU ORDRE DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL D’ORDENANÇA
ORDRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LLINATGES I NOM
FABREGA CARLES, DANIEL
PONS PONS, IRENE
BENITEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT
SAURA SALORD, JOANA
GARIJO GRAU, SONIA CRISTINA
VILCHEZ SANCHEZ, FRANCISCA
CAPO PONS, MARIA GRACIA
BOSCH ANGLADA, ANTONIO
URBINA VAZQUEZ, MARIA DEL PRADO
AVILES RUEDA, MARIA MAR
SEGUI SEGUI, PEDRO
BLANES CALVO, JORGE
DIAZ JOVER, SUSANA
MACIAN MERCADAL, MARIA DEL CARMEN
GOMILA MASCARO, MARIA
SANS PONS, OSCAR GABRIEL
GARCIA PONS, FRANCISCO JAVIER
SALAS MESQUIDA, JUAN
SINTES TUDURI, FRANCISCA
GOMILA MELIA, JUAN ANTONIO
PUNTUACIÓ
TOTAL
285,61
277,73
244,80
238,54
238,27
236,76
231,74
227,11
226,26
226,03
223,56
217,66
212,44
211,81
211,81
211,81
210,06
209,38
204,07
200,06
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
FERNÁNDEZ BATUECAS, JOSEFA
DIAZ PADROS, MARTA
SALES MOLL, ANTONIA ROSA
QUINTAR SAAB, YAMILE MATILDE
SINTES CARRERAS, ELADIO
HUGUET VINENT, MARIA LUISA
GOMILA CAULES, CARLOS BARTOLOME
LLAMBIAS CARDONA, ADELFA
DÍAZ SACRISTAN, ADRIÁ
SANCHEZ VAÑO, ANTONIA
SALAS BOSCH, SANDRA
ESBERT SERRANO, MIRYAM
AVILES RUEDA, MONTSERRAT
ESTRADA OLIVES, MARGARITA
OLIVES VILLALONGA, MARIA DEL CARMEN
ARREBOLA FEDERICI, MARIO
FLORIT BARBER, RAQUEL
PEREZ IBAÑEZ, OSCAR
CARDONA GOMILA, MARIA DEL PILAR
SINTES PREVI, MARIONA
NAJERA SANCHEZ, CLARA
CONFORTO TUTZO, MARIA DEL PILAR
PONS SANS, ESTHER
LOPEZ JIMENEZ, MARIA NURIA
TRIAY CARRERAS, LITA
MORA MERCADAL, JOSE
MARTINEZ GUSANO, EVA
FLORIT SALORT, MARIA ANA
AMER ESCOBEDO, SARA
PONS CONFORTO, REBECA
SANZ CUENCA, YOLANDA
PONS MARQUES, JOANA MARIA
PETRUS GOÑALONS, MARIA SARA
RECASENS PONS, ANA EMILIA
OLIVES MERCADAL, ANA MARIA
RIQUELME CABALLERO, NORMA BEATRIZ
SANS ESCOLA, MARIA DE LA PAU
LOPEZ EROLES, MARIA ROSARIO
PASCUAL FERNANDEZ DE MOYA, CAROLINA
FEMENIAS CAMPS, JUAN JOSE
COLUMBRANS MERCADAL, JOSE LUIS
BARBER ESCANDELL, MARIA DEL PILAR
TORRENT CARRETERO, NEUS
FEMENIAS MESQUIDA, MARIA ANTONIA
GOMILA MEZQUIDA, MARIA FRANCISCA
BUENAVENTURA FLORIT, ALFONSO
NEWPORT IZQUIERDO, EMMA
CARDONA VIDAL, MARIA GRACIA
MELIA TUDURI, CATALINA MAGDALENA
SINTES FORTUNY, JUANA LUISA
COLL SALORD, LLUCIA
VILLALONGA MELIA, YOLANDA
FLORIT BARBER, NOEMI
200,06
198,10
198,09
192,42
187,56
187,29
185,31
183,06
183,06
182,16
181,66
180,36
178,92
177,84
176,92
176,34
176,22
176,22
172,48
172,30
170,64
170,59
168,43
168,39
168,39
168,34
168,34
167,76
167,31
166,14
165,51
165,06
164,82
164,24
162,81
162,81
161,59
161,14
160,73
160,56
160,56
160,56
159,79
158,89
158,89
156,64
156,64
156,64
156,64
156,64
155,56
155,56
154,48
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
SANCHO VALERA, ANTONIA
ROTGER ALZINA, IRENE
ROSELLO ELOS, LUISA
PRAT VILA, RICARD
PONS GOMILA, ANA BELEN
PASCUAL CAPO, JOSEP MARIA
ALLES ANGLADA, MARIA
MARTOS LLOMPART, EUGENIO
PUJADAS DALMAU, LAURA
DIAZ ROMERO, FRANCISCO LUIS
TADEO SINTES, FRANCISCA MARIA
SINTES FORTUNY, MAGDALENA
SALVADOR MOLL, VICTOR
SINTES TUDURI, MARGARITA TERESA
CARDONA AMELLER, ANTONIA
VINENT MASCARO, JOSE
CAPO SALORD, ANTONIA
GARCIA GRILLO, MARIA ANTONIA
VARGAS SAMPERE, MARIA YOLANDA
GALVEZ GALLARDO, BARBARA
TRIAY SINTES, FRANCISCO JAVIER
RECASENS LOPEZ, MONTSERRAT
PONS ANDREU, MAGDALENA
BASSA MARQUES, MAGDALENA
SERRA HUGUET, RITA MARIA
JUAREZ AZUARA, LAURA
RAMON LUCENA, SANTIAGO
TUDURI MARIN, AGUSTIN
JOVER MARQUES, FRANCISCA
CAMPS URBINA, ANDREA FRANCISCA
FIOL PASTOR, MARIA LUZ
BORRAS ANDREU, CLAUDIA LUCIA
GARCIA GARCIA, YOLANDA
VILA CABO, LAURA
NEWPORT IZQUIERDO, WENDY
PEREZ MORLA, MARIA GRACIA
CATCHOT SANCHIZ, CONCEPCION
VILLALONGA PONS, FERNANDO JOSE
VINENT MARTIN, CARIDAD
MOYA GARCIA, JACINTO
VINENT SINTES, FRANCISCA
SINTES ALARCON, SONIA
MASSANET MARQUES, SEBASTIAN
MERCADAL CARRETERO, CRISTINA
MOSTEIRO MIRALLES, CRISTINA
SINTES CAMPS, MARTA
ROSELLO RIAL, NURIA
RIERA ENSEÑAT, KAREN
BARCELO SASTRE, MIGUEL MARCOS
ANGLADA MULET, MARIA ROSA
PONS PEREZ, MAGDALENA
SANTAEUGENIA SERRA, GEMMA
BARCELO GUILLEN, JOAN FRANCESC
154,48
154,21
153,35
152,18
152,09
151,51
151,51
151,51
151,06
151,06
150,43
148,81
148,81
148,81
148,81
148,18
147,23
145,48
145,48
144,48
143,68
143,41
140,98
140,98
140,98
140,98
140,98
140,98
140,93
139,31
137,64
136,43
133,14
133,14
131,93
131,93
131,48
129,73
129,23
126,35
123,65
121,48
121,40
121,40
121,40
121,40
121,40
113,56
113,56
113,56
109,02
104,07
101,82
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
127
128
SANSALONI PONS, MATIAS
MOLL TALTAVULL, MARIA
101,82
100,15
SEGON. Contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant la
Presidència del Consell Insular de Menorca en el termini d’un mes.
LA CONSELLERA EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT
DE SERVEIS GENERALS, TREBALL I INNOVACIÓ,
Pilar Pons Faner
Maó, 9 d’octubre de 2014
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es