Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria de Benestar Social
24298
Consellería de Bienestar Social
Notificació de resolucions en matèria de protecció
de menors. Expedient número IGB 594/2009 i altres.
Notificación de resoluciones en materia de protección
de menores. Expediente número IGB 594/2009 y otros.
[2014/9055]
[2014/9055]
Atés que no s’han pogut practicar les notificacions personals a les
persones interessades, dels distints actes administratius que s’indiquen
continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
de l’acte i en quede constància podran comparéixer, en el termini de 10
dies, des de la publicació del present anunci en el DOCV, en la seu de la
Direcció Territorial de Benestar Social, Secció de Protecció i Inserció
de Menors, sítia en Rambla Méndez Núñez, 41, d’Alacant, de 09.00 a
14.00 hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación
se relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por LA Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento íntegro del acto
y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el plazo de 10
días, desde la publicación del presente anuncio en el DOCV, en la sede
de la Dirección Territorial de Bienestar Social, Sección de Protección e
Inserción de Menores, sita en Rambla Méndez Núñez, 41, de Alicante,
de 09.00 a 14.00 horas.
Expedient número: IGB 594/2009.
Persona interessada: Nelida Martínez Brocal.
Últim domicili conegut: carrer La Lima, 22, 03114 El Rebolledo
(Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 3 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: trasllat de centre amb data 2 de setembre de 2014 de la menor A. V. G. M.
Expediente número: IGB 594/2009.
Persona interesada: Nelida Martínez Brocal.
Último domicilio conocido: calle La Lima, 22, 03114 El Rebolledo
(Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 3 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: traslado de centro con fecha 2 de septiembre de 2014 de la
menor A. V. G. M.
Expedient número: JRV 402/2013.
Persona interessada: Francisco Mendoza Galera i María Mercedes
del Vaudo Mínguez.
Últim domicili conegut: carrer Mestre Márquez, 6, baix, 03004 Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 20 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: cessament de l’acolliment residencial en centre per mesura judicial en centre
educatiu mantenint el desemparament i tutela del menor F. J. M. D. V.
Expediente número: JRV 402/2013.
Persona interesada: Francisco Mendoza Galera y María Mercerdes
del Vaudo Mínguez.
Último domicilio conocido: calle Maestro Márquez, 6, bajo, 03004
Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 20 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: cese del acogimiento residencial en centro por medida judicial
en centro educativo manteniendo el desamparo y tutela del menor F. J.
M. D. V.
Expedient número: RSG 639/2013.
Persona interessada: Juan C. Flores Fernández i Fuensanta Pavón
Torres.
Últim domicili conegut: carrer Palombar, 11, 4t, 1, 03204 Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 2 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
desestimar l’acolliment familiar sol·licitat pels besoncles de la menor
N. F. P.
Expediente número: RSG 639/2013.
Persona interesada: Juan C. Flores Fernández y Fuensanta Pavón
Torres.
Último domicilio conocido: calle Palombar, 11, 4.º, 1, 03204 Elche
(Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 2 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: desestimar el acogimiento familiar solicitado por los tíos abuelos de la menor N. F. P.
Expedient número: RSG 290/2014.
Persona interessada: Carlos Rodrigo García i Tamara García Torres.
Últim domicili conegut: carrer Francisco Bonet Fernández, 7, 2n,
1r, 03206 Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 10 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
variació de guarda d’acolliment residencial a acolliment familiar permanent provisional amb família extensa de la menor I. R. G.
Expediente número: RSG 290/2014.
Persona interesada: Carlos Rodrigo García y Tamara García Torres.
Último domicilio conocido: calle Francisco Bonete Fernández, 7,
2.º, 1.º, 03206 Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante, de fecha 10 de septiembre de 2014, en la que se adopta el
siguiente acuerdo: variación de guarda de acogimiento residencial a
acogimiento familiar permanente provisional con familia extensa de la
menor I. R. G.
Expedient número: VGG 154-155/2014.
Persona interessada: Nora Karbouchi i Souad Kharbouchi.
Últim domicili conegut: carrer Germans González Selva, 22, 6t,
porta 3, 03206 Elx (Alacant).
Resolucions de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 3 de setembre de 2014, en les quals s’adopta l’acord següent:
desestimar la sol·licitud d’acolliment familiar de la tia materna i règim
de visites de les menors M. M. K. i S. M. K.
Expediente número: VGG 154-155/2014.
Persona interesada: Nora Karbouchi y Souad Kharbouchi.
Último domicilio conocido: calle Hermanos González Selva, 22, 6.º,
puerta 3, 03206 Elche (Alicante).
Resoluciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante, de fecha 3 de septiembre de 2014, en las que se adopta el
siguiente acuerdo: desestimar la solicitud de acogimiento familiar de
la tía materna y régimen de visitas de las menores M.M.K. Y S.M.K.
Num. 7378 / 10.10.2014
24299
Expediente número: JRV 364/2014.
Persona interesada: Rubén Antonio Gómez y Verónica Juarez Roma.
Expedient número: JRV 364/2014.
Persona interessada: Rubén Antonio Gómez i Verónica Juárez
Roma.
Últim domicili conegut: carrer Ginés García Esquitinio, 49, 3r D,
03206 Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 20 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: no ratificació del desemparament d’urgència de data 2 de juliol de 2014 per
reagrupament familiar de la menor N. G. J.
Último domicilio conocido: calle Ginés García Esquitinio, 49, 3.º
D, 03206 Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 20 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: no ratificación del desamparo de urgencia de fecha 2 de julio
de 2014 por reagrupamiento familiar de la menor N. G. J.
Expedient número: JMR 1371/2005.
Persona interessada: María Soledad Fernández Heredia.
Últim domicili conegut: carrer Adolfo Clavarana, 19, 2n, 03300
Orihuela (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 27 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: cessament de les mesures de protecció del desemparament, tutela i acolliment
residencial per reagrupament familiar amb data 31 d’agost de 2014 de
la menor J. M. M. F.
Expediente número: JMR 1371/2005.
Persona interesada: María Soledad Fernández Heredia.
Último domicilio conocido: calle Adolfo Clavarana, 19, 2.º, 03300
Orihuela (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 27 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: cese de las medidas de protección del desamparo, tutela y
acogimiento residencial por reagrupamiento familiar con fecha 31 de
agosto de 2014 de la menor J. M. M. F.
Expedient número: VGG 497-498/2010.
Persona interessada: María José Oliver Jiménez.
Últim domicili conegut: carrer Calp, 18, 2n, 03725 Teulada (Alacant).
Resolucions de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, de data 27 d’agost de 2014, en les quals s’adopta l’acord següent:
cessament de l’estada temporal amb la seua tia paterna i autoritzar la
permanència amb son pare, caps de setmana i períodes vacacionals que
determine el centre dels menors I. C. O. i E. C. O.
Expediente número: VGG 497-498/2010.
Persona interesada: María José Oliver Jiménez.
Último domicilio conocido: calle Calpe, 18, 2.º, 03725 Teulada
(Alicante).
Resoluciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 27 de agosto de 2014, en las que se adopta el siguiente
acuerdo: cese de la estancia temporal con su tía paterna y autorizar la
permanencia con su padre, fines de semana y periodos vacacionales que
determine el centro de los menores Y. C. O. y E. C. O.
Expedient número: JMR 1058/2008 i 621/2011.
Persona interessada: José A. Moreno Martínez.
Últim domicili conegut: centre Penitenciari Alacant II, autovia
A-31, km. 66, 03400 Villena (Alacant)
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 27 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: cessament d’atenció en Centre de Dia amb efecte de 27 d’agost de 2014, dels
menors J. M. M .M. i J. M. M.
Expediente número: JMR 1058/2008 y 621/2011.
Persona interesada: José A. Moreno Martínez.
Último domicilio conocido: centro Penitenciario Alicante II, autovía
A-31, km. 66, 03400 Villena (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 27 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: cese de atención en Centro de Día con efecto de 27 de agosto
de 2014, de los menores J. M. M. M. y J. M. M.
Expedient número: JMR/IDB 438-440/2014.
Persona interessada: Víctor Eduard Slotiuk i Silvana Celia Cardarelli.
Últim domicili conegut: desconegut a Sant Vicent del Raspeig (Alacant).
Resolucions de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 24 de setembre de 2014, en les quals s’adopta l’acord següent:
ratificar el desemparament d’urgència de data 18 de juny de 2014 i de
13 de juny de 2014 i mantenir la guarda en centre dels menors L. M.
S. i J. E. S.
Expediente número: JMR/IDB 438-440/2014.
Persona interesada: Víctor Eduard Slotiuk y Silvana Celia Cardarelli.
Último domicilio conocido: desconocido en San Vicente del Raspeig (Alicante).
Resoluciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 24 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: ratificar el desamparo de urgencia de fecha 18 de junio de
2014 y de 13 de junio de 2014 manteniendo la guarda en centro de los
menores L. M. S. y J. E. S.
Contra estes resolucions, els interessats podran interposar recurs
davant de l’orde jurisdiccional civil, d’acord amb el que establixen els
articles 779 i 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament
Civil, i la disposició addicional tercera del Reglament de Mesures de
Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat pel
Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià.
Contra dichas resoluciones, los interesados podrán interponer recurso ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, y en la disposición adicional tercera del Reglamento de Medidas
de Protección Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprobado
por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano.
Alacant, 29 de setembre de 2014 – El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Alicante, 29 de septiembre de 2014 – El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.