DOCV sencer (pdf 13.010KB) - Diari Oficial de la Comunitat

Any XXXVII
Dilluns, 3 de novembre de 2014 / Lunes, 3 de noviembre de 2014
Núm. 7394
I. DISPOSICIONS GENERALS
I. DISPOSICIONES GENERALES
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
DECRET 184/2014, de 31 d’octubre, del Consell, regulador
de l’allotjament turístic rural en l’interior de la Comunitat
Valenciana. [2014/9987]
25980
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo
DECRETO 184/2014, de 31 de octubre, del Consell, regulador del alojamiento turístico rural en el interior de la Comunitat Valenciana. [2014/9987]
25980
26001
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
ORDEN 25 /2014, de 29 de octubre, de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se
hacen públicas las zonas de la Comunitat Valenciana donde
se declara obligatorio y de utilidad pública el tratamiento
para el control de las plagas de insectos perforadores que
afectan a los pinares (Tomicus destruens, Orthotomicus erosus, Ips sexdentatus). [2014/9961]
26001
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
ORDE 25/2014, de 29 d’octubre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fan
públiques les zones de la Comunitat Valenciana on es declara obligatori i d’utilitat pública el tractament per al control
de les plagues d’insectes perforadors que afecten les pinedes
(Tomicus destruens, Orthotomicus erosus, Ips sexdentatus).
[2014/9961]
II. AUTORITATS I PERSONAL
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS
A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Ajuntament de Paiporta
Convocatòria per a la realització del primer exercici del procés selectiu de cinc places d’agent de policia local, quatre
d’estes pel torn lliure i una pel torn de mobilitat. [2014/9940]
Ayuntamiento de Paiporta
Convocatoria para la celebración del primer ejercicio del
proceso selectivo de cinco plazas de agente de policía local,
cuatro de ellas por turno libre y una por turno de movilidad.
26003
[2014/9940]
Ajuntament de San Antonio de Benagéber
Convocatòria per a la provisió de tres places d’agent de la
policia local, dos pel torn lliure, per mitjà del sistema d’oposició, i una pel torn de mobilitat, per mitjà de concurs.
[2014/9907]
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2014, de la Universitat
de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça
d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte
laboral temporal. Projecte: «Nanohilos semiconductores y de
polímeros con aplicaciones en energía, CPI-14-359», finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i per la Unió
Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional - FEDER «Una manera de fer Europa». [2014/9942]
26003
Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber
Convocatoria para la provisión de tres plazas de agente de
la policía local, dos por turno libre, mediante el sistema de
oposición, y una por turno de movilidad, mediante concurso.
26004
[2014/9907]
26004
Universitat de València
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2014, de la Universitat
de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza
de investigador/a no doctor de este organismo con contrato
laboral temporal. Proyecto: «Nanohilos semiconductores
y de polímeros con aplicaciones en energía, CPI-14-359»,
financiado el Ministerio de Economía y Competitividad y
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER «Una manera de hacer Europa».
26005
[2014/9942]
26005
Núm. 7394 / 03.11.2014
III. ACTES ADMINISTRATIUS
III. ACTOS ADMINISTRATIVOS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per mitjà de la qual
s’ordena la publicació de l’acord de la comissió de baremació pel qual es dóna validesa a la llista definitiva dels participants en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions
d’obertura de noves oficines de farmàcia de 21 de juliol de
2014, sense incorporar-hi cap modificació. [2014/9976]
Consellería de Sanidad
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2014, del director general
de Farmacia y Productos Sanitarios, mediante la que se ordena
la publicación del acuerdo de la comisión de baremación por
el que se da validez a la lista definitiva de los participantes en
el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia de 21 de julio de 2014, sin
incorporar a la misma modificación alguna. [2014/9976]
26010
26010
B) SUBVENCIONS I BEQUES
B) SUBVENCIONES Y BECAS
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2014, de la Presidència de
la Generalitat, per la qual adjudica una beca per a fer pràctiques professionals en acció exterior en la seu de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea a València.
26012
Presidencia de la Generalitat
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Generalitat, por la que se adjudica una beca para la
realización de prácticas profesionales en acción exterior en
la sede de la Dirección General de Relaciones con la Unión
Europea en Valencia. [2014/9977]
26012
26014
Consellería de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
ORDEN 15/2014, de 20 de octubre, de la Consellería de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de razas autóctonas en peligro de
extinción y se convocan para el ejercicio 2014. [2014/9989]
26014
26022
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se adjudican las
ayudas para la digitalización y la mejora de instalaciones de
archivos históricos de entidades privadas sin finalidad de
lucro de la Comunitat Valenciana. [2014/9898]
26022
26023
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Economía y Empleo y director general del
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
publica la ampliación de los créditos máximos que han de
financiar las subvenciones destinadas a la implantación de
planes integrales de empleo con apoyo para personas desempleadas con discapacidad para el periodo 2014-2015, reguladas en la Orden 24/2014, de 16 de julio, de la Consellería de
Economía, Industria, Turismo y Empleo. [2014/9948]
26023
[2014/9977]
Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
ORDE 15/2014, de 20 d’octubre, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual
s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de races autòctones en perill d’extinció i es
convoquen per a l’exercici 2014. [2014/9989]
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les
ajudes per a la digitalització i la millora d’instal·lacions d’arxius històrics d’entitats privades sense finalitat de lucre de la
Comunitat Valenciana. [2014/9898]
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, del secretari autonòmic d’Economia i Ocupació i la directora general del Servici
Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es publica l’ampliació dels crèdits màxims que han de finançar les subvencions destinades a la implantació de plans integrals d’ocupació
amb suport per a persones desempleades amb discapacitat
per al període 2014-2015, regulades en l’Orde 24/2014, de
16 de juliol, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. [2014/9948]
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Presidència de la Generalitat
ACORD de 31 d’octubre de 2014, del Consell, de modificació de l’Acord de 29 de juliol de 2011, del Consell, de transformació de les concessions per a l’explotació del servici
públic de televisió digital terrestre d’àmbit autonòmic en llicències per a la prestació del servici de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre d’àmbit autonòmic, en relació amb el canal radioelèctric planificat a Alacant. [2014/9994]
Presidencia de la Generalitat
ACUERDO de 31 de octubre de 2014, del Consell, de modificación del Acuerdo de 29 de julio de 2011, del Consell,
de transformación de las concesiones para la explotación
del servicio público de televisión digital terrestre de ámbito autonómico en licencias para la prestación del servicio de
comunicación audiovisual de televisión digital terrestre de
ámbito autonómico, en relación con el canal radioeléctrico
planificado en Alicante. [2014/9994]
26024
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, por la que se convoca a los candidatos preinscritos
que quedaron en lista de espera o que resultaron excluidos
por no aportar la documentación justificativa de méritos y
requisitos, en la convocatoria abierta por Resolución de 30
de mayo de 2013 de la misma dirección general, para continuar el procedimiento de reconocimiento de competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral en la familia
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad,
área de Asistencia Social y en familia profesional de Sanidad. [2014/9885]
26025
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual són convocats els candidats preinscrits que
van quedar en llista d’espera o que van resultar exclosos per
no aportar la documentació justificativa de mèrits i requisits,
en la convocatòria oberta per Resolució de 30 de maig de
2013, de la mateixa direcció general, per a continuar el procediment de reconeixement de competències professionals
adquirides per experiència laboral en la família professional
de Servicis Socioculturals i a la Comunitat, àrea d’Assistència Social, i en família professional de Sanitat. [2014/9885]
26024
26025
Núm. 7394 / 03.11.2014
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 1 de Vinaròs
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 260/2011. [2014/9891]
26034
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Vinaròs
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 260/2011. [2014/9891]
26034
26035
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Vinaròs
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 636/2012. [2014/9904]
26035
26036
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de Alzira
Notificación de la sentencia dictada en el juicio de faltas
número 137/2014. [2014/9878]
26036
26037
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 2101/2012. [2014/9817]
26037
26038
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Quart de Poblet
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 344/2012. [2014/9884]
26038
Jutjat de Primera Instància número 1 de Vinaròs
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 565/2011. [2014/9896]
26039
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vinaròs
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 565/2011. [2014/9896]
26039
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 183/2012. [2014/9897]
26040
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 183/2012. [2014/9897]
26040
26041
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 20/2014. [2014/9784]
26041
26042
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Elche
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 114/2012. [2014/9847]
26042
Jutjat de Primera Instància número 2 de Sueca
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
750/2013. [2014/9856]
26043
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sueca
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 750/2013. [2014/9856]
26043
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
468/2012. [2014/9872]
26044
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 468/2012. [2014/9872]
26044
26045
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1609/2008. [2014/9766]
26045
26047
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Benidorm
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1161/2012, [2014/9892]
26047
26048
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Elche
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1411/2008. [2014/9844]
26048
26049
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrent
Citación a las personas interesadas en el procedimiento de
declaración de herederos abintestato número 188/2014.
26049
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 3 de Vinaròs
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 636/2012. [2014/9904]
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 4 d’Alzira
Notificació de la sentència dictada en el juí de faltes número
137/2014. [2014/9878]
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2101/2012. [2014/9817]
Jutjat de Primera Instància número 1 de Quart de Poblet
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 344/2012. [2014/9884]
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
20/2014. [2014/9784]
Jutjat de Primera Instància número 2 d’Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 114/2012. [2014/9847]
Jutjat de Primera Instància número 2 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1609/2008. [2014/9766]
Jutjat de Primera Instància número 3 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1161/2012, [2014/9892]
Jutjat de Primera Instància número 3 d’Elx
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1411/2008. [2014/9844]
Jutjat de Primera Instància número 3 de Torrent
Citació a las persones interessades en el procediment de
declaració d’hereus abintestat número 188/2014. [2014/9869]
[2014/9869]
Jutjat de Primera Instància número 4 de Gandia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 51/2013. [2014/9939]
Jutjat de Primera Instància número 5 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1726/2010. [2014/9845]
26050
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gandia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 51/2013. [2014/9939]
26050
26051
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torrent
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1726/2010. [2014/9845]
26051
Núm. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 7
de Castelló de la Plana
Notificació de la interlocutòria dictada en el procediment de
mesures provisionals coetànies número 174/2014. [2014/9849]
26053
Juzgado de Primera Instancia número 7
de Castellón de la Plana
Notificación del auto dictado en el procedimiento de medidas provisionales coetáneas número 174/2014. [2014/9849]
26053
Jutjat de Primera Instància número 8 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 1247/2013. [2014/9876]
26054
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
divorcio contencioso número 1247/2013. [2014/9876]
26054
Notificació de la interlocutòria dictada en el procediment de
constitució de l’acolliment número 715/2014. [2014/9890]
26055
Notificación del auto dictado en el procedimiento de constitución del acogimiento número 715/2014. [2014/9890]
26055
Jutjat de Primera Instància número 9 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 1694/2013. [2014/9883]
26057
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
divorcio contencioso número 1694/2013. [2014/9883]
26057
Notificacio de la sentència dictada en el procediment de
mesures en relació amb els fills número 524/2012. [2014/9889]
26058
Notificacion de la sentencia dictada en el procedimiento de
medidas en relación con los hijos número 524/2012. [2014/9889]
26058
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
mesures en relació amb els fills número 601/2014. [2014/9842]
26059
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
medidas en relación con los hijos número 601/2014. [2014/9842]
26059
26060
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 124/2009. [2014/9873]
26060
26061
Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
divorcio contencioso número 1003/2013. [2014/9875]
26061
Jutjat Mercantil número 1 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1217/2012. [2014/9874]
26062
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1217/2012. [2014/9874]
26062
Notificació de la sentència dictada en el procediment d’incident concursal comú número 1328/2009. [2014/9751]
26063
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
incidente concursal común número 1328/2009. [2014/9751]
26063
Jutjat Mercantil número 2 de València
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
638/2013. [2014/9902]
26064
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 638/2013. [2014/9902]
26064
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
19/2012. [2014/9764]
26065
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 19/2012. [2014/9764]
26065
Jutjat de Primera Instància número 12 de València
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
124/2009. [2014/9873]
Jutjat de Primera Instància número 24 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 1003/2013. [2014/9875]
V. ANUNCIS
V. ANUNCIOS
B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
Conselleria de Sanitat
Adjudicació i formalització del contracte número 283/2013.
Servicis professionals per al funcionament d’un centre
d’atenció de telefonades per al suport d’usuaris dels sistemes
d’informació i comunicació AVS, Centre d’Atenció Telefónica Sanitària CATS. [2014/9922]
26066
Consellería de Sanidad
Adjudicación y formalización del contrato número 283/2013.
Servicios profesionales para el funcionamiento de un centro
de atención de llamadas para el soporte a usuarios de los sistemas de información y comunicación AVS, Centro de Atención Telefónica Sanitaria CATS. [2014/9922]
26066
26067
Corrección de errores de la licitación número 342/2014. Servicios de almacenaje de Hojas Com (partida a); almacenaje, control, manipulación y distribución de los talonarios de recetas
nuevas (partida b); almacenaje, control, manipulación y localización de recetas y Hojas Com facturadas (partida c); destrucción de recetas y Hojas Com facturadas (partida d). [2014/9926]
26067
26068
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Licitación número CNMY14/INTGE/28. Servicios de auditoría para el control del Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(reglamento (UE) 1306/2013) dentro del Plan de Control de
Fondos Europeos 2014-2015. [2014/9946]
26068
26070
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Licitación número 1/2014. Servicio de almacenaje y apoyo
logístico de publicaciones. [2014/9893]
26070
Correcció d’errades de la licitació número 342/2014. Servicis
de magatzematge de Fulls Com (partida a); magatzematge,
control, manipulació i distribució dels talonaris de receptes
noves (partida b); magatzematge, control, manipulació i localització de receptes i Fulls Com facturades (partida c); destrucció de receptes i Fulls Com facturades (partida d). [2014/9926]
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
Licitació número CNMY14/INTGE/28. Servicis d’auditoria
per al control del fons europeu agrícola de garantia (Reglament UE 1306/2013) dins del Pla de Control de Fons Europeus 2014-2015. [2014/9946]
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Licitació número 1/2014. Servici d’emmagatzematge i
suport logístic de publicacions. [2014/9893]
Núm. 7394 / 03.11.2014
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Formalització del contracte número 14/010 lot 2. Servici de
manteniment de l’equipament de peatge del metro de València. [2014/9895]
Institut Valencià d’Acció Social
Formalització del contracte número IV-MY012/2014. Servici per a la realització d’activitats ludicoesportives, d’oci i
temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual i
persones majors en les residències La Humanitat, L’Almara i
Manises i Centre de Dia de Carlet. [2014/9887]
Ajuntament de Sagunt
Licitació número 15/14. Obres d’urbanització i renovació
d’infraestructures en els carrers Cervantes, Colom i Cánovas
del Castillo del barri de la Marina. [2014/9805]
Licitació número 53-14-C. Servici d’implantació de les aplicacions informàtiques de gestió patrimonial, e-contractació,
licitació electrònica. [2014/9809]
Ajuntament de Xirivella
Correcció d’errades de la licitació per a l’adjudicació del servei de coordinació i servei d’ajuda a domicili. [2014/9905]
Universitat d’Alacant
Adjudicació número A/22/2013 Pròrroga 1-2014. Manteniment del sistema informàtic per a la gestió acadèmica de la
Universitat d’Alacant. [2014/9910]
Universitat Jaume I
Licitació número SU/15/14. Subministrament d’equipament
microinformàtic (XII Renove PDI, PAS y Aulas) de la Universitat Jaume I de Castelló. [2014/9877]
26072
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Formalización del contrato número 14/010 lote 2. Servicio
de mantenimiento del equipamiento de peaje del metro de
Valencia. [2014/9895]
26072
26073
Instituto Valenciano de Acción Social
Formalización del contrato número IV-MY012/2014. Servicio para la realización de actividades lúdico-deportivas, de
ocio y tiempo libre para personas con discapacidad intelectual y personas mayores en las residencias La Humanitat,
L’Almara y Manises y Centro de Día de Carlet. [2014/9887]
26073
26074
Ayuntamiento de Sagunto
Licitación número 15/14. Obras de urbanización y renovación de infraestructuras en las calles Cervantes, Colón y
Cánovas del Castillo del barrio de la Marina. [2014/9805]
26074
26076
Licitación número 53-14-C. Servicio de implantación de las
aplicaciones informáticas de gestión patrimonial, e-contratación, licitación electrónica. [2014/9809]
26076
26078
Ayuntamiento de Xirivella
Corrección de errores de la licitación para la adjudicación
del servicio de coordinación y servicio de ayuda a domicilio.
[2014/9905]
26078
26079
Universidad de Alicante
Adjudicación número A/22/2013 Prórroga 1-2014. Mantenimiento del sistema informático para la gestión académica de
la Universidad de Alicante. [2014/9910]
26079
26080
Universitat Jaume I
Licitación número SU/15/14. Suministro de equipamiento
microinformático (XII Renove PDI, PAS y Aulas) de la Universitat Jaume I de Castellón. [2014/9877]
26080
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Notificació d’acord d’inici. Expedient sancionador número
1/2014/V-2703 (R. C. H.). [2014/9944]
26082
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente sancionador
número 1/2014/V-2703 (R. C. H.). [2014/9944]
26082
26083
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente sancionador
número 1/2014/V-2703 (P. J. F. B.). [2014/9945]
26083
26084
Consellería de Sanidad
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y
Atención al Paciente, por la que se somete a información
pública el expediente de autorización sanitaria para realizar
extracción de progenitores hematopoyéticos de sangre de
cordón umbilical al Policlínico Sancarlos, SL. [2014/9906]
26084
26085
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Notificación de demanda y citación a vista oral. Expediente
número 045/14-A. [2014/9901]
26085
26086
Corrección de errores de la Información pública de la resolución de la Dirección General de Transportes y Logística, por
la que se aprueba inicialmente el proyecto de servicio público de transporte del tramo Manises-Riba-roja de Túria de
Metrovalencia, se somete al trámite de información pública y
se anuncia la finalización del servicio sustitutivo de transporte de viajeros por carretera en autobús. [2014/9943]
26086
26087
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
Notificación de requerimiento de pago de gastos de
comunidad. Expedientes número V-DAGC-14/013 y
V-DAGC-14/011. [2014/9938]
26087
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Notificació d’acord de inici. Expedient sancionador número
1/2014/V-2703 (P. J. F. B.). [2014/9945]
Conselleria de Sanitat
Resolució de 22 d’octubre de 2014, de la Direcció General
d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al
Pacient, per la qual es sotmet a informació pública l’expedient d’autorització sanitària per a realitzar extracció de progenitors hematopoètics de sang de cordó umbilical al Policlínico Sancarlos, SL. [2014/9906]
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
Notificació de demanda i citació a vista oral. Expedient
número 045/14-A. [2014/9901]
Correcció d’errades de la informació pública de la resolució
de la Direcció General de Transports i Logística, per la qual
s’aprova inicialment el projecte de servici públic de transport
del tram Manises-Riba-roja de Túria de Metrovalencia, se
sotmet al tràmit d’informació pública i s’anuncia la finalització del servici substitutiu de transport de viatgers per carretera amb autobús. [2014/9943]
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
Notificació de requeriment de pagament de despeses
de comunitat. Expedients número C-DAGC-14/013 i
V-DAGC-14/011. [2014/9938]
Núm. 7394 / 03.11.2014
Notificació de requeriment de pagament. Expedient número
V-RAFP-14/00021. [2014/9941]
26088
Notificación de requerimiento de pago. Expediente número
V-RAFP-14/00021. [2014/9941]
26088
Notificació d’acord d’inici. Expedient
V-DANU-14/00039 i altres. [2014/9915]
número
26089
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
V-DANU-14/00039 y otros. [2014/9915]
26089
Notificació d’acord d’inici.
C-DAFT-14/00007. [2014/9916]
número
26090
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
C-DAFT-14/00007. [2014/9916]
26090
Notificació d’acord d’inici. Expedients número
C-DAFT-14/00009 i C-DAFT-14/00008. [2014/9917]
26091
Notificación de acuerdo de inicio. Expedientes número
C-DAFT-14/00009 y C-DAFT-14/00008. [2014/9917]
26091
Notificació d’acord d’inici.
C-DAFT-14/00018. [2014/9918]
26092
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
C-DAFT-14/00018. [2014/9918]
26092
Notificació d’acord d’inici. Expedients número
C-DANU-14/00004 i C-DANU-14/00005. [2014/9920]
26093
Notificació de acuerdo de inicio. Expedientes número
C-DANU-14/00004 y C-DANU-14/00005. [2014/9920]
26093
Notificació d’aord d’inici.
C-RCNU-14/00001. [2014/9924]
26094
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
C-RCNU-14/00001. [2014/9924]
26094
Notificació de requeriment de pagament. Expedient número
V-DAFP-14/00165 [2014/9928]
26095
Notificación de requerimiento de pago. Expediente número
V-DAFP-14/00165. [2014/9928]
26095
Notificació de requeriment de pagament. Expedient número
V-DAFP-14/00169 i altres. [2014/9930]
26096
Notificación de requerimiento de pago. Expediente número
V-DAFP-14/00169 y otros. [2014/9930]
26096
Notificació de requeriment de pagament. Expedient número
V-DAFP-14/00235 i altres. [2014/9932]
26097
Notificación de requerimiento de pago. Expediente número
V-DAFP-14/00235 y otros. [2014/9932]
26097
Notificació d’acord d’inici.
V-DAFT-14/00029. [2014/9937]
26099
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
V-DAFT-14/00029. [2014/9937]
26099
26100
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
V-DAFT-14/00024 y V-DAFT-14/00023. [2014/9903]
26100
26101
Notificación de resoluciones. Expediente
V-DANU-14/00017 y otros. [2014/9913]
26101
26102
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Notificación de citación entrevista en el centro Servef de Empleo de Sueca. Expediente número SANPER/2014/582/46. [2014/9960]
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
número
número
número
Notificació d’acord d’inici. Expedient
V-DAFT-14/00024 i V-DAFT-14/00023. [2014/9903]
número
Notificació de resolucions. Expedient
V-DANU-14/00017 i altres. [2014/9913]
número
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Notificació de citació entrevista en el centre Servef d’Ocupació de Sueca. Expedient número SANPER/2014/582/46.
[2014/9960]
número
26102
Num. 7394 / 03.11.2014
25980
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
DECRET 184/2014, de 31 d’octubre, del Consell, regulador de l’allotjament turístic rural en l’interior de la
Comunitat Valenciana. [2014/9987]
ÍNDEX
Preàmbul
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Capítol II. Modalitats i categories
Article 3. Modalitats i categories
Article 4. Cases rurals
Article 5. Acampada en finca particular amb vivenda habitada
Article 6. Alberg turístic
Article 7. Especialitats de les cases rurals
Article 8. Distintius
Article 9. Requisits
Capítol III. Allotjament turístic rural. Bases de la classificació
Secció primera. Requisits tècnics generals
Article 10. Requisits generals
Article 11. Edificacions
Article 12. Salons, menjadors i mobiliari
Article 13. Altres dependències
Secció segona. Requisits tècnics específics
Article 14. Requisits
Article 15. Classificació
Capítol IV. De l’allotjament en cases rurals
Secció primera. Requisits tècnics
Article 16. Requisits generals
Article 17. Requisits específics
Article 18. Allotjament compartit
Article 19. Allotjament no compartit
Secció segona. Règim administratiu
Article 20. Comunicació de posada en funcionament i classificació
turística. Obligatorietat
Article 21. Inscripció de l’establiment en el Registre
Article 22. Dispenses
Article 23. Període de funcionament i baixa de l’establiment
Article 24. Modificacions
Capítol V. De l’allotjament en acampada en finca particular
Secció primera. Requisits tècnics
Article 25. Dotació de la finca, terreny i vivenda
Secció segona. Règim administratiu
Article 26. Comunicació de posada en funcionament i classificació
turística. Obligatorietat
Capítol VI. De l’allotjament en alberg turístic
Secció primera. Requisits tècnics
Article 27. Edificació i capacitat
Article 28. Requisits específics
Article 29. Particularitats
Secció segona. Règim administratiu
Article 30. Comunicació de posada en funcionament i classificació
turística. Obligatorietat
Capítol VII. De l’allotjament en hotels i hostals rurals
Article 31. Requisits
Capítol VIII. De l’allotjament en apartaments turístics rurals
Article 32. Requisits
Capítol IX. Del compliment general de la normativa turística
Article 33. Preus i reserves
Article 34. Compliment d’altres normes
Article 35. Responsabilitat
Disposició addicional primera. Règim sancionador
Disposició addicional segona. Normativa aplicable als albergs juvenils o «youth hostels»
Disposició addicional tercera. Incidència econòmica en la dotació
de gasto
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
DECRETO 184/2014, de 31 de octubre, del Consell, regulador del alojamiento turístico rural en el interior de la
Comunitat Valenciana. [2014/9987]
ÍNDICE
Preámbulo
Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Capítulo II. Modalidades y categorías
Artículo 3. Modalidades y categorías
Artículo 4. Casa rurales
Artículo 5. Acampada en finca particular con vivienda habitada
Artículo 6. Albergue turístico
Artículo 7. Especialidades de las casas rurales
Artículo 8. Distintivos
Artículo 9. Requisitos
Capítulo III. Alojamiento turístico rural. Bases de la clasificación
Sección primera. Requisitos técnicos generales
Artículo 10. Requisitos generales
Artículo 11. Edificaciones
Artículo 12. Salones, comedores y mobiliario
Artículo 13. Otras dependencias
Sección segunda. Requisitos técnicos específicos
Artículo 14. Requisitos
Artículo 15. Clasificación
Capítulo IV. Del alojamiento en casas rurales
Sección primera. Requisitos técnicos
Artículo 16. Requisitos generales
Artículo 17. Requisitos específicos
Artículo 18. Alojamiento compartido
Artículo 19. Alojamiento no compartido
Sección segunda. Régimen administrativo
Artículo 20. Comunicación de puesta en funcionamiento y clasificación turística. Obligatoriedad
Artículo 21. Inscripción del establecimiento en el Registro
Artículo 22. Dispensas
Artículo 23. Periodo de funcionamiento y baja del establecimiento
Artículo 24. Modificaciones
Capítulo V. Del alojamiento en acampada en finca particular
Sección primera. Requisitos técnicos
Artículo 25. Dotación de la finca, terreno y vivienda
Sección segunda. Régimen administrativo
Artículo 26. Comunicación de puesta en funcionamiento y clasificación turística. Obligatoriedad
Capítulo VI. Del alojamiento en albergue turístico
Sección primera. Requisitos técnicos
Artículo 27. Edificación y capacidad
Artículo 28. Requisitos específicos
Artículo 29. Particularidades
Sección segunda. Régimen administrativo
Artículo 30. Comunicación de puesta en funcionamiento y clasificación turística. Obligatoriedad
Capítulo VII. Del alojamiento en hoteles y hostales rurales
Artículo 31. Requisitos
Capítulo VIII. Del alojamiento en apartamentos turísticos rurales
Artículo 32. Requisitos
Capítulo IX. Del cumplimiento general de la normativa turística
Artículo 33. Precios y reservas
Artículo 34. Cumplimiento de otras normas
Artículo 35. Responsabilidad
Disposición adicional primera. Régimen sancionador
Disposición adicional segunda. Normativa aplicable a los albergues
juveniles o «youth hostels»
Disposición adicional tercera. Incidencia económica en la dotación
de gasto
Num. 7394 / 03.11.2014
25981
Disposició transitòria primera. Normativa aplicable als expedients
en tramitació
Disposició transitòria segona. Termini d’adaptació dels establiments
d’allotjament turístic rural inscrits en el Registre General d’Empreses,
Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana
Disposició derogatòria única. Norma que es deroga
Disposició final primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
Disposició final segona. Entrada en vigor
Annex I. Requisits específics de les cases rurals
I. Entorn i situació
II. Estructura i condicionament
A. Zona de descans i neteja
1. Habitacions
a) Superfícies
b) Dotació
2. Servicis higienicosanitaris
a) Superfícies
b) Dotació
B. Cuina. Superfícies. Dotació
III. Equipament general. Servicis
IV. Tracte amb el client. Servicis
V. Medi ambient i sostenibilitat
VI. Seguretat i accessibilitat
VII. Gestió de qualitat
Annex II. Requisits específics dels albergs turístics
I. Servicis generals
II. Zona de clients
III. Zones comunes
Annex III. Comunicació/declaració responsable referent a l’allotjament turístic rural en l’interior de la Comunitat Valenciana
Disposición transitoria primera. Normativa aplicable a los expedientes en tramitación
Disposición transitoria segunda. Plazo de adaptación de los establecimientos de alojamiento turístico rural inscritos en el Registro General
de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat
Valenciana
Disposición derogatoria única. Norma que se deroga
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario
Disposición final segunda. Entrada en vigor
Anexo I. Requisitos específicos de la casas rurales
I. Entorno y situación
II. Estructura y acondicionamiento
A. Zona de descanso y aseo
1. Habitaciones
a) Superficies
b) Dotación
2. Servicios higiénico-sanitarios
a) Superficies
b) Dotación
B. Cocina. Superficies. Dotación
III. Equipamiento general. Servicios
IV. Trato con el cliente. Servicios
V. Medioambiente y sostenibilidad
VI. Seguridad y accesibilidad
VII. Gestión de calidad
Anexo II. Requisitos específicos de los albergues turísticos
I. Servicios generales
II. Zona de clientes
III. Zonas comunes
Anexo III. Comunicación/declaración responsable referente al alojamiento turístico rural en el interior de la Comunitat Valenciana
PREÀMBUL
PREÁMBULO
L’article 49.1.12 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de
turisme. Fent ús d’esta competència, es va iniciar un procés d’elaboració
de normes reguladores del sector turístic, que va culminar amb la Llei
3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat
Valenciana, marc legal bàsic sobre el qual s’ha d’articular la normativa
sectorial turística que inclou, com a modalitat d’activitat d’allotjament,
l’allotjament turístic rural.
Des que per primera vegada es va regular la prestació del servici d’allotjament en el medi rural l’any 1994, i passant per l’evolució
d’eixe sector, les principals innovacions del qual es van recollir en la
vigent regulació continguda en el Decret 188/2005, de 2 de desembre,
regulador de l’allotjament turístic rural en l’interior de la Comunitat
Valenciana, s’han produït importants canvis econòmics i socials que han
de ser tinguts en compte en la regulació del sector turístic, en general, i
del desenrotllat en el medi rural, en particular.
En primer lloc, la majoria de comunitats autònomes han regulat,
igual que la valenciana, les diverses activitats que integren el sector
turístic, entre estes la de l’allotjament rural. Això ha generat en el
conjunt del territori espanyol un gran nombre de normes i de tipologies d’esta modalitat d’allotjament, amb diferents requisits a complir i
diferents sistemes d’identificació, la qual cosa fa molt difícil no sols la
realització d’accions de promoció conjunta del producte «allotjament
rural», sinó també la seua comprensió per part tant d’operadors turístics
com dels usuaris.
Esta complexa situació normativa, que dificulta, a més, la unitat de
mercat i l’eficàcia de qualsevol mesura de promoció i comercialització
conjunta, ja va ser advertida en el Pla Nacional i Integral de Turisme
aprovat el juny de 2012, pla que recull, com a mesura a adoptar, l’harmonització de les legislacions existents en les comunitats autònomes
dins de la normativa europea reguladora del mercat interior, garantint la
llibertat d’establiment i la prestació del servici i eliminant procediments
i requisits que dificulten el seu desenrotllament.
El artículo 49.1.12 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establece la competencia exclusiva de la Generalitat en materia
de turismo. Haciendo uso de tal competencia, se inició un proceso de
elaboración de normas reguladoras del sector turístico, que culminó
con la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la
Comunitat Valenciana, marco legal básico sobre el que debe articularse
la normativa sectorial turística que incluye, como modalidad de actividad de alojamiento, el alojamiento turístico rural.
Desde que por primera vez se reguló la prestación del servicio de
alojamiento en el medio rural en el año 1994, y pasando por la evolución de ese sector, cuyas principales innovaciones se recogieron en la
vigente regulación contenida en el Decreto 188/2005, de 2 de diciembre,
regulador del alojamiento turístico rural en el interior de la Comunitat
Valenciana, se han producido importantes cambios económicos y sociales que deben ser tenidos en cuenta en la regulación del sector turístico,
en general, y del desarrollado en el medio rural, en particular.
En primer lugar, la mayoría de comunidades autónomas han regulado, igual que la valenciana, las diversas actividades que integran el
sector turístico, entre ellas la del alojamiento rural. Esto ha generado
en el conjunto del territorio español un gran número de normas y de
tipologías de esta modalidad de alojamiento, con diferentes requisitos a
cumplir y diferentes sistemas de identificación, lo que hace muy difícil
no solo la realización de acciones de promoción conjunta del producto
«alojamiento rural», sino también su comprensión por parte tanto de
operadores turísticos como de los usuarios del mismo.
Esta compleja situación normativa, que dificulta, además, la unidad
de mercado y la eficacia de cualquier medida de promoción y comercialización conjunta, ya fue advertida en el Plan Nacional e Integral de
Turismo aprobado en junio de 2012, plan que recoge, como medida a
adoptar, la armonización de las legislaciones existentes en las comunidades autónomas dentro de la normativa europea reguladora del mercado interior, garantizando la libertad de establecimiento y la prestación
del servicio y eliminando procedimientos y requisitos que dificulten su
desarrollo.
En segundo lugar, la disposición que ahora se aprueba se encuadra
en el proceso de simplificación administrativa que se viene desarrollan-
En segon lloc, la disposició que ara s’aprova s’enquadra en el procés de simplificació administrativa que es desenrotlla amb els plans de
Num. 7394 / 03.11.2014
25982
Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat, SIRCA-1 (per al període 2010-2012) i SIRCA-2 (per al període
2013-2015), que estan tenint tan importants efectes positius per a la
ciutadania, empreses i administració pública autonòmica. Partint dels
principis i contingut del Decret 188/2005, de 2 de desembre, esmentat,
es recullen ara els principis generals de llibertat d’establiment, lliure
prestació de servicis i eliminació dels requisits que obstaculitzaven o
dificultaven l’accés a les activitats de servicis i el seu exercici, recollits
en el Decret 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es van
modificar els decrets reguladors de l’allotjament turístic a la Comunitat
Valenciana.
El present decret introduïx tres novetats importants, sense trencar
amb l’estructura actual ja consolidada d’este tipus d’allotjament en la
Comunitat Valenciana:
La primera, l’augment de categories en què es poden classificar
les cases rurals i la seua identificació per estreles, en compliment dels
acords adoptats per les comunitats autònomes per a aconseguir l’harmonització normativa.
La segona, la distribució dels requisits específics de què han de disposar les cases rurals en set àrees, que dóna claredat al sistema i facilita
el seu compliment.
La tercera, la introducció d’una única denominació de «casa rural»,
respectant les característiques arquitectòniques i tradicionals pròpies
de la Comunitat Valenciana, ja que es mantenen les especialitats de
«riurau», «alqueria», «masia» i «casa de poble». Amb això s’unifica la
denominació en totes les comunitats autònomes, cosa que facilitarà la
promoció conjunta del producte «allotjament rural», però mantenint la
singularitat de l’arquitectura regional.
El present decret aprova així una norma d’acord amb les característiques del sector a què va destinat, clara, eficaç i accessible a la ciutadania.
El decret consta de 35 articles agrupats en nou capítols, tres disposicions addicionals, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria, dos disposicions finals i tres annexos.
Per tot això, atenent la competència concedida per l’article 18.f i
complits els tràmits procedimentals previstos en l’article 43, ambdós de
la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, conforme amb el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia
del Consell, en la reunió del dia 31 d’octubre de 2014,
do con los planes de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas de la Generalitat, SIRCA-1 (para el periodo 2010-2012) y SIRCA2 (para el periodo 2013-2015), que está teniendo tan importantes efectos
positivos para la ciudadanía, empresas y administración pública autonómica. Partiendo de los principios y contenido del Decreto 188/2005,
de 2 de diciembre, citado, se recogen ahora los principios generales de
libertad de establecimiento, libre prestación de servicios y eliminación
de los requisitos que obstaculizaban o dificultaban el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, recogidos en el Decreto 206/2010,
de 3 de diciembre, del Consell, por el que se modificaron los decretos
reguladores del alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana.
El presente decreto introduce tres novedades importantes, sin romper con la estructura actual ya consolidada de este tipo de alojamiento
en la Comunitat Valenciana:
La primera, el aumento de categorías en las que las casas rurales
se pueden clasificar y su identificación por estrellas, dando así cumplimiento a los acuerdos adoptados por las comunidades autónomas en
aras de la armonización normativa.
La segunda, la distribución de los requisitos específicos de que
deben disponer las casas rurales en siete áreas, dando claridad al sistema
y facilitando así su cumplimiento.
La tercera, la introducción de una única denominación de «casa
rural», respetando las características arquitectónicas y tradicionales
propias de la Comunitat Valenciana al mantener las especialidades de
«riurau», «alquería», «masía» y «casa de pueblo». Con ello se unifica la
denominación en todas las comunidades autónomas, lo que facilitará la
promoción conjunta del producto «alojamiento rural», pero manteniendo la singularidad de la arquitectura regional.
El presente decreto aprueba así una norma acorde a las características del sector al que va destinado, clara, eficaz y accesible a la ciudadanía.
El decreto consta de 35 artículos agrupados en nueve capítulos, tres
disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y tres anexos.
Por todo ello, atendiendo a la competencia concedida por el artículo
18.f y cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo
43, ambos de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, a propuesta del conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, conforme
con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa
deliberación del Consell, en la reunión del día 31 de octubre de 2014,
DECRETE
DECRETO
CAPÍTOL I
Objecte i àmbit d’aplicació
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Article 1. Objecte
El present decret té per objecte l’ordenació i el foment del turisme
en l’interior de la Comunitat Valenciana.
Artículo 1. Objeto
El presente decreto tiene por objeto la ordenación y el fomento del
turismo en el interior de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Queden subjectes al present decret les persones físiques o jurídiques que es dediquen a prestar, de forma habitual i per mitjà de preu,
allotjament turístic en establiments ubicats en zones de l’interior de
la Comunitat Valenciana, davall alguna de les modalitats previstes en
l’article 3 d’esta disposició.
2. S’exclouen del present decret:
a) Els establiments que s’ubiquen en municipis que es troben en
algun dels supòsits següents:
1r. Que el seu terme municipal siga limítrof amb el mar.
2n. Que es troben inclosos o vinculats a una àrea metropolitana.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. Quedan sujetos al presente decreto las personas físicas o jurídicas
que se dediquen a prestar, de forma habitual y mediante precio, alojamiento turístico en establecimientos ubicados en zonas del interior de
la Comunitat Valenciana, bajo alguna de las modalidades previstas en
el artículo 3 de esta disposición.
2. Se excluyen del presente decreto:
a) Los establecimientos que se ubiquen en municipios que se
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
1.º Que su término municipal sea limítrofe con el mar.
2.º Que se encuentren incluidos o vinculados a un área metropolitana.
3.º Que el modelo de ocupación y uso del territorio de su término
municipal no responda al modelo rural tradicional.
b) Los establecimientos que se ubiquen en zonas residenciales, aun
cuando el municipio no se encuentre en los supuestos previstos en el
apartado anterior.
3. No obstante lo dispuesto en el número anterior, en supuestos concretos, los establecimientos de alojamiento previstos en la presente disposición
podrán ubicarse, previo informe preceptivo y vinculante del servicio territorial de Turismo correspondiente, en zonas cuyo uso sea eminentemente
3r. Que el model d’ocupació i ús del territori del seu terme municipal no responga al model rural tradicional.
b) Els establiments que s’ubiquen en zones residencials, encara que
el municipi no es trobe en els supòsits previstos en l’apartat anterior.
3. No obstant el que disposa el número anterior, en supòsits concrets, els establiments d’allotjament previstos en la present disposició es
podran ubicar, previ informe preceptiu i vinculant del servici territorial
de Turisme corresponent, en zones l’ús de les quals siga eminentment
Num. 7394 / 03.11.2014
25983
agrícola, ramader o forestal, o que presenten un interès mediambiental,
cultural o visual que resulte d’acord amb l’aplicació d’altres polítiques
sectorials i permeta la dinamització econòmica de l’entorn.
agrícola, ganadero o forestal, o que presenten un interés medioambiental,
cultural o visual que resulte acorde con la aplicación de otras políticas sectoriales y permita la dinamización económica del entorno.
CAPÍTOL II
Modalitats i categories
CAPÍTULO II
Modalidades y categorías
Article 3. Modalitats i categories
1. En les zones de l’interior de la Comunitat Valenciana es podran
prestar, a més de les ja regulades per la Generalitat, les següents modalitats d’allotjament turístic:
a) Casa rural.
b) Acampada en finca particular amb vivenda habitada.
c) Alberg turístic.
2. Les cases rurals es classificaran en cinc categories: d’una, dos,
tres, quatre i cinc estreles. Els albergs turístics es classificaran en dos
categories: estàndard i superior.
La determinació de la categoria es realitzarà, sense perjuí del compliment dels requisits tècnics generals i específics que siguen exigibles
en cada modalitat, de conformitat amb el que disposa el present decret.
Artículo 3. Modalidades y categorías
1. En las zonas del interior de la Comunitat Valenciana se podrán
prestar, además de las ya reguladas por la Generalitat, las siguientes
modalidades de alojamiento turístico:
a) Casa rural.
b) Acampada en finca particular con vivienda habitada.
c) Albergue turístico.
2. Las casas rurales se clasificarán en cinco categorías: de una, dos,
tres, cuatro y cinco estrellas. Los albergues turísticos se clasificarán en
dos categorías: estándar y superior.
La determinación de la categoría se realizará, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos técnicos generales y específicos que en cada
modalidad sean exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto.
El calificativo lujo solo podrán ostentarlo las casas rurales de cinco
estrellas, previa solicitud de los interesados y en atención a sus características, servicios e instalaciones.
3. Los establecimientos hoteleros de los grupos primero y segundo
del Decreto 153/1993, de 17 de agosto, del Consell, regulador de los
establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana, los bloques y
conjuntos de viviendas turísticas, y las viviendas turísticas que estén
clasificadas e inscritas en el Registro General de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana –en
adelante, el Registro– conforme a sus normativas reguladoras, podrán
ostentar la especialidad «rural» cuando cumplan los requisitos de ubicación previstos en el artículo 2 y los exigidos en los capítulos VII y VIII
del presente decreto, respectivamente.
El qualificatiu luxe només podran ostentar-lo les cases rurals de cinc
estreles, amb la sol·licitud prèvia dels interessats i en atenció a les seues
característiques, servicis i instal·lacions.
3. Els establiments hotelers dels grups primer i segon del Decret
153/1993, de 17 d’agost, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, els blocs i conjunts de vivendes turístiques, i les vivendes turístiques que estiguen classificades i inscrites en
el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques
de la Comunitat Valenciana –d’ara en avant, el Registre– d’acord amb
les seues normatives reguladores, podran ostentar l’especialitat «rural»
quan complisquen els requisits d’ubicació previstos en l’article 2 i els
exigits en els capítols VII i VIII del present decret, respectivament.
Article 4. Casas rurals
S’entén per allotjament en casa rural l’oferit de forma habitual i
per mitjà de preu, per a la seua realització en un establiment que estiga
situat en una vivenda que ocupe la totalitat d’un edifici o una part amb
eixida pròpia a la parcel·la privada on s’ubica o a la via pública, comptant com a màxim amb planta baixa, primer i davall coberta, i que pot
explotar-se per a ús exclusiu o compartint el seu ús amb altres clients, el
propietari o personal designat per este. La capacitat de les cases rurals
serà, com a màxim, de 16 places.
Artículo 4. Casas rurales
Se entiende por alojamiento en casa rural el ofrecido de forma habitual y mediante precio, para su realización en un establecimiento que
esté situado en una vivienda que ocupe la totalidad de un edificio o
parte del mismo con salida propia a la parcela privada donde se ubica
o a la vía pública, contando a lo sumo con planta baja, primero y bajo
cubierta, y que puede explotarse para uso exclusivo o compartiendo su
uso con otros clientes, el propietario o personal designado por este. La
capacidad de las casas rurales será, como máximo, de 16 plazas.
Article 5. Acampada en finca particular amb vivenda habitada
1. S’entén per allotjament en acampada en finca particular amb
vivenda habitada l’oferit, de forma habitual i per mitjà de preu, per a la
seua realització en tenda de campanya o caravana en terrenys de propietat particular en què existisca una vivenda habitada.
2. La prestació d’esta modalitat d’allotjament serà compatible amb
la d’allotjament compartit en cases rurals, sempre que el nombre d’allotjats al mateix temps no supere el de 16 persones.
3. En el supòsit d’estar situades en muntanyes o terrenys forestals,
seran aplicables a l’acampada en finca particular amb vivenda habitada les condicions que, per a les zones d’acampada, s’establixen en el
Decret 233/1994, de 8 de novembre, del Consell, pel qual es regulen
les acampades i l’ús d’instal·lacions recreatives en les muntanyes de la
Comunitat Valenciana, o norma que el substituïsca.
Artículo 5. Acampada en finca particular con vivienda habitada
1. Se entiende por alojamiento en acampada en finca particular con
vivienda habitada el ofrecido, de forma habitual y mediante precio, para
su realización en tienda de campaña o caravana en terrenos de propiedad particular en los que exista una vivienda habitada.
2. La prestación de esta modalidad de alojamiento será compatible
con la de alojamiento compartido en casas rurales, siempre que el número de alojados a la vez no supere el de 16 personas.
3. En el supuesto de estar situadas en montes o terrenos forestales,
serán de aplicación a la acampada en finca particular con vivienda habitada las condiciones que, para las zonas de acampada, se establecen en
el Decreto 233/1994, de 8 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las acampadas y el uso de instalaciones recreativas en los montes de
la Comunitat Valenciana, o norma que lo sustituya.
Article 6. Alberg turístic
S’entén per allotjament en alberg turístic l’oferit, de forma habitual
i per mitjà de preu, per a la seua realització en un establiment habilitat
per a allotjar viatgers en instal·lacions col·lectives amb habitacions múltiples, amb servicis complementaris o sense. La capacitat dels albergs
serà, com a mínim, de 17 places.
Artículo 6. Albergue turístico
Se entiende por alojamiento en albergue turístico el ofrecido, de
forma habitual y mediante precio, para su realización en un establecimiento habilitado para alojar a viajeros en instalaciones colectivas con
habitaciones múltiples, con o sin servicios complementarios. La capacidad de los albergues será, como mínimo, de 17 plazas.
Article 7. Especialitats de les cases rurals
1. Les cases rurals podran obtindre, quan siga procedent, alguna de
les següents denominacions com a especialitat d’allotjament:
Artículo 7. Especialidades de las casas rurales
1. Las casas rurales podrán obtener, cuando proceda, alguna de las
siguientes denominaciones como especialidad de alojamiento:
Num. 7394 / 03.11.2014
a) Casa rural-masia, casa rural-alqueria o casa rural-riurau.
Quan el servici d’allotjament es preste en edificis aïllats de més de
50 anys d’antiguitat, degudament datats i catalogats i que, rehabilitats o
no, responguen a l’arquitectura tradicional de la zona on s’ubiquen, la
casa rural podrà afegir la denominació masia, alqueria o riurau. Estos
punts s’acreditaran per mitjà de certificat de l’ajuntament corresponent.
25984
b) Casa rural-casa de poble.
Podran ostentar la denominació casa de poble aquelles cases rurals
en què el servici d’allotjament es preste en edificis que constituïsquen
una única vivenda, estiguen situats en el nucli urbà i es conserven o
s’hagen rehabilitat d’acord amb l’arquitectura i amb els materials tradicionals de la zona on s’ubiquen, siga quin siga el nombre de les plantes
o altures. Estos punts s’acreditaran per mitjà de certificat de l’ajuntament corresponent. La casa rural podrà afegir a la seua denominació
casa de poble.
2. Quan, per l’arquitectura tradicional de la zona on s’ubiquen les
cases rurals la denominació utilitzada siga diferent de qualsevol de les
recollides en l’apartat 1 anterior, podran afegir, prèvia justificació i
compliment dels requisits que s’hi exigixen, la denominació tradicional
de la zona.
a) Casa rural-masía, casa rural-alquería o casa rural-riurau.
Cuando el servicio de alojamiento se preste en edificios aislados
de más de 50 años de antigüedad, debidamente datados y catalogados
y que, rehabilitados o no, respondan a la arquitectura tradicional de
la zona donde se ubiquen, la casa rural podrá añadir la denominación
masía, alquería o riurau. Estos extremos se acreditarán mediante certificado del ayuntamiento correspondiente.
b) Casa rural-casa de pueblo.
Podrán ostentar la denominación casa de pueblo aquellas casas
rurales en las que el servicio de alojamiento se preste en edificios que
constituyan una única vivienda, estén situados en el casco urbano, y se
conserven o se hayan rehabilitado conforme a la arquitectura y con los
materiales tradicionales de la zona donde se ubiquen, sea cual sea el
número de sus plantas o alturas. Estos extremos se acreditarán mediante
certificado del ayuntamiento correspondiente. La casa rural podrá añadir
a su denominación casa de pueblo.
2. Cuando, por la arquitectura tradicional de la zona donde se ubiquen las casas rurales, la denominación utilizada sea distinta a cualquiera de las recogidas en el apartado 1 anterior, podrán añadir, previa
justificación y cumplimiento de los requisitos en él exigidos, la denominación tradicional de dicha zona.
Article 8. Distintius
Tots els establiments exhibiran, vora l’entrada principal, una placa
normalitzada en la qual figurarà la categoria atorgada. Les característiques de la placa serán determinades per mitjà d’una orde de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme.
En el cas de les cases rurals, la seua categoria s’identificarà amb
estreles.
Artículo 8. Distintivos
Todos los establecimientos exhibirán, junto a la entrada principal,
una placa normalizada en la que figurará la categoría otorgada. Las
características de la placa se determinarán mediante orden de la consellería que ostente las competencias en materia de turismo.
En el caso de las casas rurales, su categoría se identificará con estrellas.
Article 9. Requisits
La modalitat i categoria que corresponga als establiments d’allotjament rural es determinarà en funció del compliment dels requisits
tècnics generals i específics fixats en la present disposició.
Artículo 9. Requisitos
La modalidad y categoría que corresponda a los establecimientos
de alojamiento rural se determinarán en función del cumplimiento de
los requisitos técnicos generales y específicos fijados en la presente
disposición.
CAPÍTOL III
Allotjament turístic rural. Bases de la classificació
CAPÍTULO III
Alojamiento turístico rural. Bases de la clasificación
Secció primera
Requisits tècnics generals
Sección primera
Requisitos técnicos generales
Article 10. Requisits generals
1. Per a desenrotllar l’activitat d’allotjament turístic d’interior en
les modalitats previstes en l’apartat 1 de l’article 3 d’este decret, els
establiments hauran de disposar, com a mínim, de:
a) Abastiment d’aigua i subministrament d’energia garantits.
b) Subministrament d’aigua apta per al consum humà.
c) Sistemes autoritzats d’eliminació de residus sòlids i d’aigües
residuals.
d) Disponibilitat de comunicació telefònica, quan no es trobe en el
mateix local.
e) Equip sanitari de primers auxilis.
f) Mesures de protecció, prevenció i extinció d’incendis, d’acord
amb el que establix la normativa vigent en la matèria.
g) Informació sobre servicis de farmàcia, entitats financeres i recursos turístics de la zona en què es troben ubicats.
h) Calefacció en habitacions, lavabos i zones d’ús comú.
Artículo 10. Requisitos generales
1. Para desarrollar la actividad de alojamiento turístico de interior
en las modalidades previstas en el apartado 1 del artículo 3 de este
decreto, los establecimientos deberán disponer, como mínimo, de:
a) Abastecimiento de agua y suministro de energía garantizados.
b) Suministro de agua apta para el consumo humano.
c) Sistemas autorizados de eliminación de residuos sólidos y de
aguas residuales.
d) Disponibilidad de comunicación telefónica, cuando no se encuentre en el propio local.
e) Equipo sanitario de primeros auxilios.
f) Medidas de protección, prevención y extinción de incendios, conforme a lo establecido en la normativa vigente en la materia.
g) Información sobre servicios de farmacia, entidades financieras y
recursos turísticos de la zona en que se encuentren ubicados.
h) Calefacción en habitaciones, cuartos de baño y zonas de uso
común.
2. Los establecimientos de alojamiento turístico previstos en el artículo 3 del presente decreto situados en entornos forestales o colindantes
a los mismos y no adscritos a un casco urbano, dispondrán de un área
de defensa frente al riesgo de incendios forestales, puntos de fuego preparados y autorizados e información a los usuarios sobre medidas de
prevención de incendios forestales y actuación en caso de emergencia
por incendio forestal.
2. Els establiments d’allotjament turístic previstos en l’article 3 del
present decret, situats en entorns forestals o contigus a estos i no adscrits a un nucli urbà, disposaran d’una àrea de defensa davant del risc
d’incendis forestals, punts de foc preparats i autoritzats i informació als
usuaris sobre mesures de prevenció d’incendis forestals i actuació en cas
d’emergència per incendi forestal.
Article 11. Edificacions
Els edificis on s’ubiquen els establiments d’allotjament turístic rural
hauran de presentar un bon estat de conservació. No es trobaran situats
Artículo 11. Edificaciones
Los edificios donde se ubiquen los establecimientos de alojamiento
turístico rural deberán presentar un buen estado de conservación. No
Num. 7394 / 03.11.2014
25985
dins de l’espai que delimita la línia d’edificació de les carreteres que
formen part de la xarxa de carreteres de l’Estat, ni de les que integren
la xarxa bàsica de la Comunitat Valenciana, ni a una distància inferior a
un quilòmetre d’abocadors o altres factors de contaminació ambiental.
se encontrarán situados dentro del espacio que delimita la línea de edificación de las carreteras que formen parte de la red de carreteras del
Estado, ni de las que integren la red básica de la Comunitat Valenciana,
ni a una distancia inferior a un kilómetro de vertederos u otros factores
de contaminación ambiental.
Article 12. Salons, menjadors i mobiliari
1. Les superfícies destinades a salons i menjadors guardaran relació amb la capacitat de l’establiment, de manera que es garantisca als
usuaris una estada confortable. En tot cas, es garantirà una superfície
mínima de 2 m² per plaça d’allotjament, sense que en cap cas siga inferior a 14 m².
2. El mobiliari estarà en perfecte estat d’ús i conservació i, com a
mínim, garantirà un nombre de seients equivalent al nombre de places
de l’establiment.
Artículo 12. Salones, comedores y mobiliario
1. Las superficies destinadas a salones y comedores guardarán relación con la capacidad del establecimiento, de forma que se garantice a
los usuarios una estancia confortable. En todo caso, se garantizará una
superficie mínima de 2 m² por plaza de alojamiento, sin que en ningún
caso sea inferior a 14 m².
2. El mobiliario estará en perfecto estado de uso y conservación y,
como mínimo, garantizará un número de asientos equivalente al número
de plazas del establecimiento.
Article 13. Altres dependències
Les cuines i lavabos tindran ventilació directa o forçada per a la
renovació d’aire.
Les habitacions i la resta de dependències d’ús comú disposaran de
ventilació directa a l’exterior o a patis no coberts.
Les habitacions estaran dotades de l’aïllament necessari per a preservar-les de sorolls i impedir el pas de llum a voluntat del client.
Artículo 13. Otras dependencias
Las cocinas y cuartos de baños tendrán ventilación directa o forzada
para la renovación de aire.
Las habitaciones y demás dependencias de uso común dispondrán
de ventilación directa al exterior o a patios no cubiertos.
Las habitaciones estarán dotadas del aislamiento necesario para
preservarlas de ruidos e impedir el paso de luz a voluntad del cliente.
Secció segona
Requisits tècnics específics
Sección segunda
Requisitos técnicos específicos
Article 14. Requisits
Cada modalitat d’allotjament d’interior complirà els requisits tècnics específics previstos en el corresponent capítol d’este decret.
Artículo 14. Requisitos
Cada modalidad de alojamiento de interior cumplirá los requisitos
técnicos específicos previstos en el correspondiente capítulo de este
decreto.
Article 15. Classificació
1. La determinació de la categoria que, segons l’article 3.2 d’este
decret, puga correspondre a les cases rurals i als albergs turístics es
fixarà atenent les exigències i requisits mínims establits en els seus corresponents capítols i annexos, i serà revisada per l’administració de la
Generalitat cada cinc anys.
2. Sense perjuí del que disposa el número anterior, la classificació
turística es mantindrà mentres perdure el compliment de les condicions i requisits determinants d’aquella, i es podrà revisar en qualsevol
moment de conformitat amb el que establixen els articles 9 i 14.4 de la
Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat. Bàsicament, la revisió es
podrà fer quan es comprove un notori deteriorament en l’edificació, les
instal·lacions o la qualitat dels elements d’ús del client.
Artículo 15. Clasificación
1. La determinación de la categoría que, según el artículo 3.2 de
este decreto, pueda corresponder a las casas rurales y a los albergues
turísticos se fijará atendiendo a las exigencias y requisitos mínimos
establecidos en sus correspondientes capítulos y anexos, y se revisará
por la Administración de la Generalitat cada cinco años.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la clasificación turística se mantendrá en tanto perdure el cumplimiento de las
condiciones y requisitos determinantes de aquella, pudiendo revisarse
en cualquier momento de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 14.4 de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat.
Básicamente, dicha revisión podrá efectuarse cuando se compruebe un
notorio deterioro en la edificación, instalaciones o en la calidad de los
elementos de uso del cliente.
CAPÍTOL IV
De l’allotjament en cases rurals
CAPÍTULO IV
Del alojamiento en casas rurales
Secció primera
Requisits tècnics
Sección primera
Requisitos técnicos
Article 16. Requisits generals
1. Les cases rurals, per a obtindre la corresponent classificació com
a allotjament turístic rural, hauran d’estar dotades, com a mínim, de les
instal·lacions següents:
a) Aigua calenta en cuina i lavabos.
b) Punts i connexions de llum en totes les habitacions i zones d’ús
comú.
c) Un lavabo complet, amb banyera o dutxa, per a cada 6 places,
incloent-hi els usuaris de la vivenda. Dos lavabos fins a 12 places i tres
quan la capacitat excedisca 12 places. En el còmput es descomptaran
els lavabos incorporats a les habitacions i el nombre de places d’estes.
Artículo 16. Requisitos generales
1. Las casas rurales, para obtener la correspondiente clasificación
como alojamiento turístico rural, deberán estar dotadas, como mínimo,
de las siguientes instalaciones:
a) Agua caliente en cocina y cuarto/s de baño.
b) Puntos y tomas de luz en todas las habitaciones y zonas de uso
común.
c) Un cuarto de baño completo, con bañera o ducha, para cada 6 plazas, incluidos los usuarios de la vivienda. Dos cuartos de baño hasta 12
plazas y tres cuando la capacidad exceda de 12 plazas. En el cómputo
se descontarán los cuartos de baño incorporados a las habitaciones y el
número de plazas de estas.
d) Las especialidades a que se refiere el artículo 7 del presente
decreto dispondrán de salón-comedor independiente de la cocina, que
será otra estancia distinta, salvo que mediante certificación municipal
se acredite una estructura original distinta.
2. Las casas rurales podrán tener una capacidad máxima de 16 plazas, incluidas las camas supletorias. Con carácter general, se admitirá su
d) Les especialitats a què es referix l’article 7 del present decret
disposaran de saló menjador independent de la cuina, que serà una altra
estança distinta, llevat que per mitjà de certificació municipal s’acredite
una estructura original distinta.
2. Les cases rurals podran tindre una capacitat màxima de fins a 16
places, incloent-hi els llits supletoris. Amb caràcter general, s’adme-
Num. 7394 / 03.11.2014
25986
trà la seua instal·lació en dormitoris que superen el 25 per cent de la
superfície mínima exigida. Prèvia petició del client i excepcionalment,
el titular de l’establiment podrà instal·lar llits supletoris en dormitoris
que no complisquen l’esmentada condició en vivendes d’ús compartit.
El màxim de places per habitació serà de 4.
3. En cap cas podran instal·lar-se llits supletoris o sofàs llits en el
menjador, en el saló, en el saló menjador, o altres estances anàlogues.
instalación en dormitorios que superen el 25 por ciento de la superficie
mínima exigida. Previa petición del cliente y excepcionalmente, el titular del establecimiento podrá instalar camas supletorias en dormitorios
que no cumplan la citada condición en viviendas de uso compartido. El
máximo de plazas por habitación será de 4.
3. En ningún caso podrán instalarse camas supletorias o sofáscamas en el comedor, en el salón, en el salón-comedor, u otras estancias
análogas.
Article 17. Requisits específics
Les cases rurals hauran de disposar, a més dels requisits a què es
referix l’article anterior, dels requisits específics establits en l’annex I
d’este decret, segons la seua categoria.
Artículo 17. Requisitos específicos
Las casas rurales deberán disponer, además de los requisitos a que
se refiere el artículo anterior, de los requisitos específicos establecidos
en el anexo I de este decreto, según su categoría.
Article 18. Allotjament compartit
La modalitat d’allotjament compartit reunirà les particularitats
següents:
1. Es podrà incloure, amb caràcter obligatori per al client, el servici
de pensió alimentària completa, mitja pensió o desdejuni.
2. Quan al client no se li facilite tota o part de la pensió alimentària,
es facilitarà l’ús de la cuina, parament i nevera amb congelador i forn.
4. El servici de tovalles i roba de llit es canviarà amb l’entrada de
nous clients o cada 3 dies.
5. Es prestarà el servici de llavar i planxar la roba, o es facilitaran
planxa i llavadora per a l’ús dels clients.
Artículo 18. Alojamiento compartido
La modalidad de alojamiento compartido reunirá las siguientes particularidades:
1. Se podrá incluir, con carácter obligatorio para el cliente, el servicio de pensión alimenticia completa, media pensión o desayuno.
2. Cuando al cliente no se le facilite toda o parte de la pensión
alimenticia, se facilitará el uso de la cocina, menaje y nevera con congelador y horno.
3. Se realizará diariamente la limpieza de habitaciones y cuartos
de baño.
4. El servicio de toallas y ropa de cama se cambiará con la entrada
de nuevos clientes o cada 3 días.
5. Se prestará el servicio de lavado y planchado de ropa, o se facilitarán plancha y lavadora para el uso de los clientes.
Article 19. Allotjament no compartit
La modalitat d’allotjament no compartit reunirà les particularitats
següents:
1. Es disposarà de mobiliari, estris, parament i vaixella en bon estat
de conservació i utilització.
2. Es proporcionarà als clients doble servici de tovalles i roba de
llit, excepte per a estades no superiors a tres dies, així com combustible
suficient per a cuina, calfador d’aigua i calefacció.
Artículo 19. Alojamiento no compartido
La modalidad de alojamiento no compartido reunirá las siguientes
particularidades:
1. Se dispondrá de mobiliario, enseres, menaje y vajilla en buen
estado de conservación y utilización.
2. Se proporcionará a los clientes doble servicio de toallas y ropa de
cama, excepto para estancias no superiores a tres días, así como combustible suficiente para cocina, calentador de agua y calefacción.
Secció segona
Règim administratiu
Sección segunda
Régimen administrativo
Article 20. Comunicació de posada en funcionament i classificació
turística. Obligatorietat
1. Els que pretenguen desenrotllar l’activitat d’allotjament turístic
en cases rurals comunicaran a l’administració turística la posada en funcionament i classificació turística de l’establiment per mitjà de model
normalitzat dirigit al servici territorial de Turisme de la província on
este s’ubique, acompanyant-lo de la documentació assenyalada en els
apartats següents. Este òrgan instruirà el procediment.
Artículo 20. Comunicación de puesta en funcionamiento y clasificación turística. Obligatoriedad
1. Quienes pretendan desarrollar la actividad de alojamiento turístico en casas rurales comunicarán a la Administración turística la puesta
en funcionamiento y clasificación turística del establecimiento mediante
modelo normalizado dirigido al servicio territorial de Turismo de la
provincia donde este se ubique, acompañándolo de la documentación
señalada en los apartados siguientes. Dicho órgano instruirá el procedimiento.
2. La comunicación de la puesta en funcionamiento y clasificación
turística es obligatoria para el ejercicio de la actividad.
Para realizar la presentación telemática de las solicitudes se accederá al Catálogo de Servicios Públicos Interactivos de la Generalitat,
accesible a través de la siguiente página: <https://sede.gva.es/es/web/
sede_electronica/inicio>, y se seleccionará el servicio correspondiente, o directamente a través de la página <http://www.gva.es/es/inicio/
procedimientos?id_proc=14164>.
3. Junto a la comunicación a que se refiere el apartado anterior, cuyo
modelo se inserta como anexo III de este decreto, se aportará:
a) Documento acreditativo de la personalidad física o jurídica del
interesado. Las personas físicas podrán sustituir la presentación de dicho
documento por la autorización expresa a que se refiere el artículo 4 del
Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen
medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en
los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat
y su sector público.
b) Declaración responsable del interesado en la que manifieste:
1.º Que ostenta la disponibilidad del inmueble para su uso como
casa rural.
3. Es realitzarà diàriament la neteja d’habitacions i lavabos.
2. La comunicació de la posada en funcionament i classificació
turística és obligatòria per a l’exercici de l’activitat.
Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds s’accedirà al Catàleg de Servicis Públics Interactius de la Generalitat Valenciana, accessible a través de la següent pàgina: ‹https://sede.gva.es/
es/ web/sede_electronica/inicio›, i se seleccionarà el servici corresponent, o directament a través la pàgina ‹http://www.gva.es/es/inicio/
procedimientos?id_proc=14164>.
3. Junt amb la comunicació a què es referix l’apartat anterior, el
model de la qual figura com a annex III d’este decret, s’aportarà:
a) Document acreditatiu de la personalitat física o jurídica de l’interessat. Les persones físiques podran substituir la presentació del document per l’autorització expressa a què es referix l’article 4 del Decret
165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de
simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector
públic.
b) Declaració responsable de l’interessat en què manifeste:
1r. Que ostenta la disponibilitat de l’immoble per al seu ús com a
casa rural.
Num. 7394 / 03.11.2014
2n. Que disposa d’un certificat de l’ajuntament que acredita els
punts següents:
Que l’immoble disposa d’abastiment d’aigua i subministrament
d’energia.
Que l’aigua s’ajusta als requisits per al consum humà que determina el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’establixen els
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, o norma que
el substituïsca.
Que en l’emplaçament de l’immoble es presten els servicis de recollida de residus sòlids i evacuació d’abocaments.
3r. Que l’establiment compta amb els requisits tècnics generals i
específics exigits per la present norma per a la seua classificació, i que
es compromet a mantindre’ls durant el desenrotllament de l’activitat.
4t. Que disposa de certificat emés per tècnic competent que acredita
que l’establiment complix les exigències bàsiques de seguretat en cas
d’incendi determinades pel Codi Tècnic de l’Edificació, o norma que
el substituïsca.
5t. Que disposa de la llicència d’ocupació de la vivenda o, en
defecte d’esta, d’un certificat emés per tècnic municipal competent en
matèria d’habitatge sobre el compliment de les exigències bàsiques de
disseny i qualitat en edificis de vivenda i allotjament.
6t. Que disposa del document que acredita haver-se sotmés a l’instrument d’intervenció ambiental que li corresponga, d’entre els establits
en la legislació de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats.
7m. Si és el cas, que disposa de certificació emesa pel tècnic director de l’execució del projecte, en què s’especifique l’adequació de la
instal·lació a l’activitat que es desenrotllarà, i el compliment dels requisits establits per la normativa sectorial d’aplicació.
Quan siga procedent, per ubicar-se l’establiment en sòl no urbanitzable rural comú, es declararà expressament que s’ha obtingut la declaració d’interés comunitari que atribuïx el corresponent ús i aprofitament
turístic o, si és el cas, que n’ha obtingut l’exempció d’acord amb la
legislació urbanística vigent.
8u. Que disposa, si és el cas, de la documentació que acredita l’especialitat en què es classifica l’establiment, de conformitat amb allò que
disposa l’article 7 d’este decret.
Article 21. Inscripció de l’establiment en el Registre
1. L’òrgan instructor, atenent la comunicació efectuada per l’interessat, inscriurà d’ofici i classificarà turísticament l’establiment en el
Registre amb la modalitat, especialitat i categoria que s’haja indicat,
llevat que s’hagen omés dades, que estes siguen contradictòries o no
s’hagen aportat documents de caràcter essencial. Practicada la inscripció, entregarà al titular un document que ho acredite.
2. Posteriorment, este òrgan podrà revisar:
a) Si, segons el que ha declarat l’interessat, es disposa de la totalitat
de la documentació a què es referix l’article anterior i la seua validesa
formal.
b) Si en l’establiment es complixen els requisits generals i específics exigits per la norma per a ostentar la categoria amb què ha quedat
inscrit.
3. Si com a resultat de les anteriors comprovacions s’observen
deficiències de qualsevol índole, se seguiran els tràmits oportuns de
conformitat amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, o norma que la substituïsca.
4. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de les
dades declarades, la indisponibilitat de la documentació preceptiva o
l’incompliment dels requisits tècnics generals i específics exigits en
este decret, així com el fet de no començar a desenrotllar l’activitat en
el termini de dos mesos des de la comunicació efectuada, sense perjuí
de les responsabilitats penals, civils o administratives que se’n puguen
derivar, determinaran la impossibilitat de continuar amb l’exercici de
l’activitat des del moment que es tinga constància dels fets, i podran
comportar, amb audiència prèvia a l’interessat, la baixa i cancel·lació
de la inscripció de l’establiment en el Registre i la revocació de la seua
classificació turística.
Es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en
dades, manifestacions o documents aquella que:
25987
2.º Que dispone de un certificado del ayuntamiento que acredita los
siguientes extremos:
Que el inmueble dispone de abastecimiento de agua y suministro
de energía.
Que el agua se ajusta a los requisitos que para el consumo humano
determina el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, o norma que lo sustituya.
Que en el emplazamiento del inmueble se prestan los servicios de
recogida de residuos sólidos y evacuación de vertidos.
3.º Que el establecimiento cuenta con los requisitos técnicos generales y específicos exigidos por la presente norma para su clasificación, y
que se compromete a mantenerlos durante el desarrollo de la actividad.
4.º Que dispone de certificado emitido por técnico competente que
acredita que el establecimiento cumple las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio determinadas por el Código Técnico de la
Edificación, o norma que lo sustituya.
5.º Que dispone de la licencia de ocupación de la vivienda o, en su
defecto, de un certificado emitido por el técnico municipal competente
en materia de vivienda sobre el cumplimiento de las exigencias básicas
de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento.
6.º Que dispone del documento que acredita haberse sometido al
instrumento de intervención ambiental que le corresponda, de entre los
establecidos en la legislación de prevención, calidad y control ambiental
de actividades.
7º. En su caso, que dispone de certificación emitida por el técnico
director de la ejecución del proyecto, en la que se especifique la adecuación de la instalación a la actividad que vaya a desarrollarse, y el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial
de aplicación.
Cuando proceda, por ubicarse el establecimiento en suelo no urbanizable rural común, se declarará expresamente que se ha obtenido la
declaración de interés comunitario que atribuye el correspondiente uso
y aprovechamiento turístico o, en su caso, que ha obtenido su exención
conforme a la legislación urbanística vigente.
8º. Que dispone, en su caso, de la documentación que acredita la
especialidad en que se clasifica el establecimiento, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 7 de este decreto.
Artículo 21. Inscripción del establecimiento en el Registro
1. El órgano instructor, atendiendo a la comunicación efectuada por
el interesado, inscribirá de oficio y clasificará turísticamente al establecimiento en el Registro con la modalidad, especialidad y categoría
que se hubiere indicado, salvo que se hubieren omitido datos, fueran
estos contradictorios o no se hubiesen aportado documentos de carácter
esencial. Practicada la inscripción, entregará al titular un documento
que la acredite.
2. Posteriormente, dicho órgano podrá revisar:
a) Si, según lo declarado por el interesado, se dispone de la totalidad
de la documentación a que se refiere el artículo anterior y su validez
formal.
b) Si en el establecimiento se cumplen los requisitos generales y
específicos exigidos por la norma para ostentar la categoría con la que
ha quedado inscrito.
3. Si como resultado de las anteriores comprobaciones se observasen deficiencias de cualquier índole, se seguirán los trámites oportunos
de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o norma que la sustituya.
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de los
datos declarados, la indisponibilidad de la documentación preceptiva
o el incumplimiento de los requisitos técnicos generales y específicos
exigidos en este decreto, así como el hecho de no comenzar a ejercer la
actividad en el plazo de dos meses desde la comunicación efectuada, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que pudieran dar lugar, determinarán la imposibilidad de continuar con
el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia
de tales hechos, y podrán comportar, previa audiencia al interesado, la
baja y cancelación de la inscripción del establecimiento en el Registro
y la revocación de su clasificación turística.
Se considera inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en
datos, manifestaciones o documentos aquella que:
Num. 7394 / 03.11.2014
a) Afecte l’acreditació de la personalitat física o jurídica de l’interessat.
b) Puga implicar risc per a la seguretat de les persones i, en especial:
25988
1r. La carència de la documentació preceptiva en matèria de prevenció i protecció contra incendis i/o l’existència de deficiències en la
matèria.
2n. La falta d’elaboració i implantació, en cas de resultar exigible,
d’un manual d’autoprotecció o pla d’emergència.
c) Afecte la declaració responsable i el qüestionari d’autoavaluació respecte de criteris obligatoris o de lliure elecció que comporten la
rebaixa, revocació o cancel·lació de la classificació registrada o comunicada; els títols que acrediten la disponibilitat de l’immoble; o la disponibilitat de la declaració d’interés comunitari i llicències urbanístiques
i ambientals que, si és el cas, siguen procedents.
5. La resolució que es dicte, així com aquelles altres que es puguen
dictar i que siguen determinants de la finalització del procediment, seran
adoptades per l’òrgan competent que en cada cas determinen les normes
d’atribució de funcions de la conselleria que tinga les competències en
matèria de turisme.
a) Afecte a la acreditación de la personalidad física o jurídica del
interesado.
b) Pudiera implicar riesgo para la seguridad de las personas y, en
especial:
1.º La carencia de la documentación preceptiva en materia de prevención y protección contra incendios y/o la existencia de deficiencias
en la materia.
2.º La falta de elaboración e implantación, en caso de resultar exigible, de un manual de autoprotección o plan de emergencia.
c) Afecte a la declaración responsable y al cuestionario de autoevaluación respecto de criterios obligatorios o de libre elección que conlleven la rebaja, revocación o cancelación de la clasificación registrada o
comunicada; a los títulos que acrediten la disponibilidad del inmueble;
o a la disponibilidad de la declaración de interés comunitario y licencias
urbanísticas y ambientales que, en su caso, procedan.
5. La resolución que se dicte, así como aquellas otras que pudieran
dictarse y que fueren determinantes de la finalización del procedimiento, se adoptarán por el órgano competente que en cada caso determinen
las normas de atribución de funciones de la Consellería que ostente las
competencias en materia de turismo.
Article 22. Dispenses
Amb caràcter excepcional, i en atenció a les especials circumstàncies que puguen donar-se, ponderades en conjunt la concurrència de
les condicions exigides als establiments denominats cases rurals i el
nombre i qualitat dels servicis oferits, i amb els informes tècnics previs
necessaris a este efecte, l’òrgan competent de la conselleria amb competències en matèria de turisme, mitjançant una resolució motivada,
podrà dispensar del compliment d’alguna de les exigències previstes
per a la classificació d’un establiment, sempre que es complisquen els
requisits següents:
1. Que en cap cas es referisca la dispensa als requisits tècnics generals de les edificacions continguts en els articles 10 a 13 de la present
norma.
2. Que s’aporte memòria explicativa sobre els requisits compensatoris que justifiquen la dispensa.
3. Que s’aporte informe favorable de les associacions o organitzacions empresarials del sector turístic de la província.
Artículo 22. Dispensas
Con carácter excepcional, y en atención a las especiales circunstancias que puedan darse, ponderadas en conjunto la concurrencia de las
condiciones exigidas a los establecimientos denominados casas rurales
y el número y calidad de los servicios ofrecidos, y previos los informes
técnicos necesarios al efecto, el órgano competente de la consellería
con competencias en materia de turismo, mediante resolución motivada,
podrá dispensar del cumplimiento de alguna de las exigencias previstas
para la clasificación de un establecimiento, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que en ningún caso se refiera la dispensa a los requisitos técnicos
generales de las edificaciones contenidos en los artículos 10 a 13 de la
presente norma.
2. Que se aporte memoria explicativa sobre los requisitos compensatorios que justifiquen la dispensa.
3. Que se aporte informe favorable de las asociaciones u organizaciones empresariales del sector turístico de la provincia.
Article 23. Període de funcionament i baixa de l’establiment
1. Els titulars de les cases rurals comunicaran a l’administració
turística el seu període de funcionament i les variacions que s’hi produïsquen.
2. Tot tancament d’un establiment dins del període de funcionament
haurà de ser comunicat a l’administració turística en el termini dels
quinze dies següents a haver-se produït, indicant-ne la causa i duració.
Llevat que el tancament es dega a obres en l’establiment, quan excedisca els nou mesos consecutius produirà la baixa de l’establiment en el
Registre, i el titular haurà de sol·licitar la reobertura d’acord amb el que
establix l’article 20 del present decret.
3. Així mateix, produiran la baixa d’ofici de l’establiment, prèvia
instrucció de l’oportú procediment en què se sentirà l’interessat, a més
de l’assenyalada en el número anterior, les causes següents:
a) L’incompliment de les condicions i requisits determinants de la
declaració i inscripció.
b) La inactivitat de l’establiment sense causa justificada dins del
període de funcionament comunicat.
c) La comissió d’una infracció que, d’acord amb la normativa
vigent, comporte alguna de les sancions previstes en els articles 53.2.b i
53.3.b de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, o norma que
la substituïsca.
4. També produirà la baixa de l’establiment la comunicació del cessament de la prestació dels servicis d’allotjament per part del titular.
Artículo 23. Periodo de funcionamiento y baja del establecimiento
1. Los titulares de las casas rurales comunicarán a la Administración turística su periodo de funcionamiento y las variaciones que se
produzcan en este.
2. Todo cierre de un establecimiento dentro del periodo de funcionamiento deberá ser comunicado a la Administración turística dentro
del plazo de los quince días siguientes a haberse producido, indicando
su causa y duración. Salvo que el cierre se deba a obras en el establecimiento, cuando este exceda de nueve meses consecutivos producirá
la baja del establecimiento en el Registro, debiendo el titular solicitar
la reapertura conforme a lo establecido en el artículo 20 del presente
decreto.
3. Asimismo, producirán la baja de oficio del establecimiento, previa instrucción del oportuno procedimiento en el que se oirá al interesado, además de la señalada en el número anterior, las siguientes causas:
a) El incumplimiento de las condiciones y requisitos determinantes
de la declaración e inscripción.
b) La inactividad del establecimiento sin causa justificada dentro del
periodo de funcionamiento comunicado.
c) La comisión de una infracción que, de acuerdo con la normativa
vigente, lleve aparejada alguna de las sanciones previstas en los artículos 53.2.b y 53.3.b de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat,
o norma que la sustituya.
4. También producirá la baja del establecimiento la comunicación del
cese de la prestación de los servicios de alojamiento por parte del titular.
Article 24. Modificacions
Qualsevol modificació que puga afectar la classificació, capacitat, titularitat, denominació i/o disponibilitat d’instal·lacions o servicis de les cases rurals haurà de comunicar-se al servici territorial de
Turisme de la província en què radique l’establiment, o a través de
la tramitació telemàtica directament en ‹http://www.gva.es/es/inicio/
procedimientos?id_proc=14164>.
Artículo 24. Modificaciones
Cualquier modificación que pueda afectar a la clasificación, capacidad, titularidad, denominación y/o disponibilidad de instalaciones o
servicios de las casas rurales deberá comunicarse al servicio territorial
de Turismo de la provincia en que radique el establecimiento, o a través
de la tramitación telemática directamente en <http://www.gva.es/es/
inicio/procedimientos?id_proc=14164>.
Num. 7394 / 03.11.2014
25989
Este òrgan, excepte en el cas que es produïsca una omissió de dades
o documents de caràcter essencial, en deixarà constància en el Registre
i, a este efecte, entregarà al titular un document que així ho acredite.
Posteriorment, de conformitat amb l’article 21 d’este decret, es realitzaran les comprovacions que resulten oportunes.
Dicho órgano, salvo en el supuesto de que se produzca una omisión
de datos o documentos de carácter esencial, tomará constancia en el
Registro y, a tal efecto, entregará al titular un documento que así lo acredite. Posteriormente, de conformidad con el artículo 21 de este decreto,
se realizarán las comprobaciones que resulten oportunas.
CAPÍTOL V
De l’allotjament en acampada en finca particular
CAPÍTULO V
Del alojamiento en acampada en finca particular
Secció primera
Requisits tècnics
Sección primera
Requisitos técnicos
Article 25. Dotació de la finca, terreny i vivenda
1. En les finques o terrenys de propietat particular, voltades o tancades en tot el seu perímetre, en què hi haja una vivenda habitada, es
podrà oferir el servici d’allotjament en tenda de campanya o caravana
amb les condicions següents:
a) Podran allotjar-se com a màxim 16 persones, o instal·lar-se tres
tendes de campanya o tres caravanes. Serà sempre dels clients la titularitat de les tendes de campanya o caravanes.
b) Les persones acampades tindran dret a la utilització del lavabo,
llavador i pica de la vivenda.
c) Es podrà facilitar la utilització d’altres dependències, com la sala
d’estar, menjador, cuina, etc.
d) Es podrà oferir el servici de desdejuni o menjars.
e) En la zona prevista per a acampada hauran de col·locar-se recipients per a l’acumulació de fems, que seran retirats diàriament.
f) No es podrà fer foc, excepte en instal·lacions habilitades per a
això en períodes en què no estiga prohibit encendre foc en zones forestals o en les seues proximitats, i només si les condicions climàtiques
i la resta de circumstàncies ho permeten, d’acord amb la normativa i
instruccions vigents en la matèria.
2. En la zona d’acampada no serà necessari disposar de subministrament d’energia elèctrica.
3. Tant el recinte com les instal·lacions compliran amb les mesures
de prevenció, protecció i extinció d’incendis previstes en la normativa municipal i en la dictada per la conselleria competent en matèria
de medi ambient i prevenció d’incendis forestals que, si és el cas, els
siguen d’aplicació.
En el supòsit d’estar situades en muntanyes o terrenys forestals,
seran aplicables a l’acampada en finca particular les condicions que,
per a les zones d’acampada, s’establixen en el Decret 233/1994, de
8 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les acampades i l’ús
d’instal·lacions recreatives en les muntanyes de la Comunitat Valenciana, o norma que el substituïsca. En este cas, hauran de verificar-se, a
més, totes mesures o plans de coordinació i de prevenció de potencials
riscos i incendis forestals que es considere necessàris, i a este efecte se
sol·licitarà informe a la conselleria competent en matèria forestal i en
matèria de prevenció d’incendis forestals.
Artículo 25. Dotación de la finca, terreno y vivienda
1. En las fincas o terrenos de propiedad particular, cercadas o valladas en todo su perímetro, en las que exista una vivienda habitada, se
podrá ofrecer el servicio de alojamiento en tienda de campaña o caravana con las siguientes condiciones:
a) Podrán alojarse como máximo 16 personas, o instalarse tres tiendas de campaña o tres caravanas. Será siempre de los clientes la titularidad de dichas tiendas de campaña o caravanas.
b) Las personas acampadas tendrán derecho a la utilización del
cuarto de baño, lavadero y fregadero de la vivienda.
c) Se podrá facilitar la utilización de otras dependencias, como el
cuarto de estar, comedor, cocina, etc.
d) Se podrá ofrecer el servicio de desayuno o comidas.
e) En la zona prevista para acampada deberán colocarse recipientes
para la acumulación de basuras, que serán retiradas diariamente.
f) No podrá realizarse fuego, salvo en instalaciones habilitadas para
ello en periodos en los que no esté prohibido encender fuego en zonas
forestales o en sus proximidades, y solo si las condiciones climáticas y
demás circunstancias lo permiten, de acuerdo con la normativa e instrucciones vigentes en la materia.
2. En la zona de acampada no será necesario disponer de suministro
de energía eléctrica.
3. Tanto el recinto como las instalaciones cumplirán con las medidas de prevención, protección y extinción de incendios previstas en la
normativa municipal y en la dictada por la consellería competente en
materia de medio ambiente y prevención de incendios forestales que, en
su caso, les sean de aplicación.
En el supuesto de estar situadas en montes o terrenos forestales,
serán de aplicación a la acampada en finca particular las condiciones
que, para las zonas de acampada, se establecen en el Decreto 233/1994,
de 8 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las acampadas y el
uso de instalaciones recreativas en los montes de la Comunitat Valenciana, o norma que lo sustituya. En este caso, deberán verificarse, además,
cuantas medidas o planes de coordinación y de prevención de potenciales riesgos e incendios forestales se considere necesarios, a cuyo efecto
se solicitará informe a la consellería competente en materia forestal y
en materia de prevención de incendios forestales.
Secció segona
Règim administratiu
Sección segunda
Régimen administrativo
Article 26. Comunicació de posada en funcionament i classificació
turística. Obligatorietat
1. La comunicació de posada en funcionament i classificació turística, que és obligatòria per a l’exercici de l’activitat, es realitzarà d’acord
amb el que preveu l’article 20 d’este decret, en el model norma-litzat de
l’annex III, acompanyada de la documentació que s’esmenta en l’apartat
3, o a través de la tramitació telemàtica directament en la pàgina ‹http://
www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14164>.
Artículo 26. Comunicación de puesta en funcionamiento y clasificación turística. Obligatoriedad
1. La comunicación de puesta en funcionamiento y clasificación
turística, que es obligatoria para el ejercicio de la actividad, se realizará
de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de este decreto, en el modelo normalizado del anexo III, acompañada de la documentación que se
cita en su apartado 3, o a través de la tramitación telemática directamente en la página <http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_
proc=14164>.
2. Asimismo, será de aplicación a estos establecimientos lo previsto
en los artículos 21 a 24 de este decreto.
2. Així mateix, serà aplicable a estos establiments el que preveuen
els articles 21 a 24 d’este decret.
Num. 7394 / 03.11.2014
25990
CAPÍTOL VI
De l’allotjament en alberg turístic
CAPÍTULO VI
Del alojamiento en albergue turístico
Secció primera
Requisits tècnics
Sección primera
Requisitos técnicos
Article 27. Edificació i capacitat
1. L’immoble que aculla les instal·lacions d’estos establiments
haurà d’integrar la totalitat o part independitzada d’un edifici, amb
entrades, escales i ascensors d’ús exclusiu.
2. La capacitat mínima de les habitacions serà de 8 places, i l’establiment podrà disposar d’un altre tipus d’habitacions de menor capacitat
sempre que el nombre de places d’estes no supere el 30 per cent de la
capacitat total d’aquell.
Artículo 27. Edificación y capacidad
1. El inmueble que acoja las instalaciones de dichos establecimientos deberá integrar la totalidad o parte independizada de un edificio, con
entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo.
2. La capacidad mínima de las habitaciones será de 8 plazas,
pudiendo el establecimiento disponer de otro tipo de habitaciones de
menor capacidad siempre que el número de plazas de estas no supere el
30 por ciento de la capacidad total de aquel.
Article 28. Requisits específics
Els albergs turístics hauran de complir els requisits específics establits en l’annex II d’este decret, segons la seua categoria.
Artículo 28. Requisitos específicos
Los albergues turísticos deberán cumplir los requisitos específicos
establecidos en el anexo II de este decreto, según su categoría.
Article 29. Particularitats
La modalitat d’allotjament en alberg turístic reunirà les particularitats següents:
1. Es podrà oferir el servici de desdejuni i menjars, o facilitar l’ús
de cuines.
2. Haurà de disposar de zones comunes de menjador i d’esbargiment
en espais distints.
3. L’establiment estarà dotat d’aigua freda i calenta en banys i cuina;
dutxes, lavabos i inodors a raó d’un per cada 6 places; llavador i pica a
raó d’un per cada 10 places.
4. Les habitacions estaran dotades d’un armari o taquilla amb clau
per cada plaça d’allotjament.
Artículo 29. Particularidades
La modalidad de alojamiento en albergue turístico reunirá las
siguientes particularidades:
1. Se podrá ofertar el servicio de desayuno y comidas, o facilitar el
uso de cocinas.
2. Deberá disponer de zonas comunes de comedor y de esparcimiento en espacios distintos.
3. El establecimiento estará dotado de agua fría y caliente en cuartos
de baño y cocina; duchas, lavabos e inodoros a razón de uno por cada 6
plazas; y lavadero y fregadero a razón de uno por cada 10 plazas.
4. Las habitaciones estarán dotadas de un armario o taquilla con
llave por cada plaza de alojamiento.
Secció segona
Règim administratiu
Sección segunda
Régimen administrativo
Article 30. Comunicació de posada en funcionament i classificació
turística. Obligatorietat
1. La comunicació de posada en funcionament i classificació turística, que és obligatòria per a l’exercici de l’activitat, es realitzarà en
model normalitzat d’acord amb el que preveu l’article 20 del present
decret, acompanyada de la documentació a què es referix el seu apartat
3.
2. El model normalitzat, conforme a l’annex III, contindrà una
declaració responsable de l’interessat en què expressament manifestarà:
Artículo 30. Comunicación de puesta en funcionamiento y clasificación turística. Obligatoriedad
1. La comunicación de puesta en funcionamiento y clasificación
turística, que es obligatoria para el ejercicio de la actividad, se realizará
en modelo normalizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del
presente decreto, acompañada de la documentación a que se refiere su
apartado 3.
2. Dicho modelo normalizado, conforme al anexo III de este decreto, contendrá una declaración responsable del interesado en la que
expresamente manifestará:
a) Que ostenta la disponibilidad del inmueble para su uso como
alojamiento rural, modalidad albergue turístico.
b) Que el establecimiento cuenta con los requisitos técnicos generales y específicos exigidos por la presente norma para su clasificación en
la categoría comunicada, y que se compromete a mantenerlos durante
la vigencia de la actividad.
c) Que dispone de certificado emitido por técnico competente que
acredita que el establecimiento cumple las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio determinadas por el Código Técnico de la
Edificación para el uso residencial público.
d) Que dispone de certificado expedido por técnico competente en
el que consta que el establecimiento cumple lo establecido en la normativa vigente en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia y en el medio urbano.
e) Que el establecimiento cuenta con las licencias o autorizaciones
preceptivas para el ejercicio de la actividad cuya concesión es competencia de otros departamentos o administraciones públicas. Cuando
proceda, por ubicarse el establecimiento en suelo no urbanizable rural
común, se declarará expresamente que se ha obtenido la declaración de
interés comunitario que atribuye el correspondiente uso y aprovechamiento turístico o, en su caso, que ha obtenido su exención conforme a
la legislación urbanística vigente.
3. Lo previsto en los artículos 21 a 24 de este decreto será de aplicación a estos establecimientos.
a) Que ostenta la disponibilitat de l’immoble per al seu ús com a
allotjament rural, modalitat alberg turístic.
b) Que l’establiment compta amb els requisits tècnics generals i
específics exigits per la present norma per a la seua classificació en
la categoria comunicada, i que es compromet a mantindre-la durant la
vigència de l’activitat.
c) Que disposa de certificat emés per tècnic competent que acredita
que l’establiment complix les exigències bàsiques de seguretat en cas
d’incendi determinades pel Codi Tècnic de l’Edificació per a l’ús residencial públic.
d) Que disposa de certificat emés per tècnic competent en què
consta que l’establiment complix el que establix la normativa vigent
en matèria d’accessibilitat en l’edificació de pública concurrència i en
el medi urbà.
e) Que l’establiment compta amb les llicències o autoritzacions
preceptives per a l’exercici de l’activitat la concessió de les quals és
competència d’altres departaments o administracions públiques. Quan
siga procedent, per ubicar-se l’establiment en sòl no urbanitzable rural
comú, es declararà expressament que s’ha obtingut la declaració d’interés comunitari que atribuïx el corresponent ús i aprofitament turístic
o, si és el cas, que n’ha obtingut l’exempció d’acord amb la legislació
urbanística vigent.
3. El que preveuen els articles 21 a 24 d’este decret serà aplicable
a estos establiments.
Num. 7394 / 03.11.2014
25991
CAPÍTOL VII
De l’allotjament en hotels i hostals rurals
CAPÍTULO VII
Del alojamiento en hoteles y hostales rurales
Article 31. Requisits
Els establiments hotelers classificats en els grups primer i segon,
hotels i hostals, del Decret 153/1993, de 17 d’agost, del Consell, o
norma que el substituïsca, podran ostentar l’especialitat «rural» quan
complisquen els requisits següents:
1. Que la seua capacitat d’allotjament no siga superior a les 50 places.
2. Que l’edifici en què s’ubique tinga valor arquitectònic tradicional, històric, cultural o etnogràfic, o responga a les característiques
arquitectòniques de la zona. Este punt s’acreditarà per mitjà de certificat
emés per tècnic competent.
3. Que la localitat on s’ubique siga de menys de 5.000 habitants.
Únicament podran estar ubicats en localitats amb major nombre d’habitants quan l’establiment estiga situat en una aldea, en sòl no urbanitzable o en algun lloc dependent del municipi, i haja obtingut la declaració
d’interés comunitari que atribuïx el corresponent ús i aprofitament turístic o, si és el cas, dispose de la seua exempció d’acord amb la legislació
urbanística vigent.
4. Que el mobiliari, equipament i ornamentació responguen a la
singularitat autòctona de la zona on es troben.
Artículo 31. Requisitos
Los establecimientos hoteleros clasificados en los grupos primero
y segundo, hoteles y hostales, del Decreto 153/1993, de 17 de agosto,
del Consell, o norma que lo sustituya, podrán ostentar la especialidad
«rural» cuando cumplan los requisitos siguientes:
1. Que su capacidad de alojamiento no sea superior a las 50 plazas.
2. Que el edificio en el que se ubique tenga valor arquitectónico
tradicional, histórico, cultural o etnográfico, o responda a las características arquitectónicas de la zona. Dicho extremo se acreditará mediante
certificado emitido por técnico competente.
3. Que la localidad donde se ubique sea de menos de 5.000 habitantes. Únicamente podrán estar ubicados en localidades con mayor número de habitantes cuando el establecimiento esté situado en una aldea,
en suelo no urbanizable o en algún lugar dependiente del municipio,
y haya obtenido la declaración de interés comunitario que atribuye el
correspondiente uso y aprovechamiento turístico o, en su caso, disponga
de su exención conforme a la legislación urbanística vigente.
4. Que el mobiliario, equipamiento y ornamentación respondan a la
singularidad autóctona de la zona donde se encuentren.
CAPÍTOL VIII
De l’allotjament en apartaments turístics rurals
CAPÍTULO VIII
Del alojamiento en apartamentos turísticos rurales
Article 32. Requisits
Els establiments classificats i inscrits en el Registre d’acord amb
els Decrets 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel que es va aprovar
el Reglament regulador dels blocs i conjunts de vivendes turístiques
de la Comunitat Valenciana, i 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel
que es va aprovar el Reglament regulador de les vivendes turístiques
denominades apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les
empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió
del seu ús i gaudi, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, o
normes que els substituïsquen, podran ostentar l’especialitat «rural»
quan complisquen els requisits següents:
1. Que la seua capacitat d’allotjament no siga superior a 16 places
per apartament.
2. Que l’edifici on es reconega esta modalitat responga a les característiques arquitectòniques de la zona. Este punt s’acreditarà per mitjà
de certificat emés per tècnic competent.
3. Que la localitat on s’ubique siga de menys de 5.000 habitants.
Únicament podran estar ubicats en localitats amb major nombre d’habitants quan l’establiment estiga situat en una aldea, en sòl no urbanitzable o en algun lloc dependent del municipi i haja obtingut la declaració
d’interés comunitari que atribuïx el corresponent ús i aprofitament turístic o, si és el cas, dispose de la seua exempció d’acord amb la legislació
urbanística vigent.
4. Que el mobiliari, equipament i ornamentació responga a la singularitat autòctona de la zona on es troben.
Artículo 32. Requisitos
Los establecimientos clasificados e inscritos en el Registro conforme a los decretos 91/2009, de 3 de julio, del Consell, por el que se
aprobó el Reglamento regulador de los bloques y conjuntos de viviendas turísticas de la Comunitat Valenciana, y 92/2009, de 3 de julio, del
Consell, por el que se aprobó el Reglamento regulador de las viviendas
turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y de las empresas gestoras, personas jurídicas o físicas, dedicadas
a la cesión de su uso y disfrute, en el ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana, o normas que los sustituyan, podrán ostentar la especialidad
«rural» cuando cumplan los siguientes requisitos:
1. Que su capacidad de alojamiento no sea superior a 16 plazas por
apartamento.
2. Que el edificio donde se reconozca esta modalidad responda a las
características arquitectónicas de la zona. Dicho extremo se acreditará
mediante certificado emitido por técnico competente.
3. Que la localidad donde se ubique sea de menos de 5.000 habitantes. Únicamente podrán estar ubicados en localidades con mayor número de habitantes cuando el establecimiento esté situado en una aldea, en
suelo no urbanizable o en algún lugar dependiente del municipio y haya
obtenido la declaración de interés comunitario que atribuye el correspondiente uso y aprovechamiento turístico o, en su caso, disponga de su
exención conforme a la legislación urbanística vigente.
4. Que el mobiliario, equipamiento y ornamentación responda a la
singularidad autóctona de la zona donde se encuentren.
CAPÍTOL IX
Del compliment general de la normativa turística
CAPÍTULO IX
Del cumplimiento general de la normativa turística
Article 33. Preus i reserves
Als establiments regulats en la present disposició els seran aplicables totes les previsions en matèria de preus i reserves que s’efectuen
en el Decret 19/1997, d’11de febrer, del Consell, pel qual es va aprovar
el règim de preus i reserves en allotjaments turístics.
Artículo 33. Precios y reservas
A los establecimientos regulados en la presente disposición les serán
de aplicación cuantas previsiones en materia de precios y reservas se
efectúan en el Decreto 19/1997, de 11 de febrero, del Consell, por el que
se aprobó el régimen de precios y reservas en alojamientos turísticos.
Article 34. Compliment d’altres normes
Sense perjuí de l’observança de les altres disposicions administratives que siguen d’aplicació, en totes les modalitats d’allotjament turístic
rural es complirà la normativa relativa als fulls de reclamacions i als
llibres-registre i comunicats d’entrada de viatgers.
Artículo 34. Cumplimiento de otras normas
Sin perjuicio de la observancia de las demás disposiciones administrativas que sean de aplicación, en todas las modalidades de alojamiento
turístico rural se cumplirá la normativa relativa a las hojas de reclamaciones y a los libros-registro y partes de entrada de viajeros.
Article 35. Responsabilitat
Els titulars de l’explotació seran responsables que els allotjaments
estiguen a disposició dels usuaris en condicions adequades de conser-
Artículo 35. Responsabilidad
Los titulares de la explotación serán responsables de que los alojamientos estén a disposición de los usuarios en condiciones adecuadas de
Num. 7394 / 03.11.2014
25992
vació i neteja des del dia fixat per a la seua ocupació, així com de l’adequada prestació dels servicis.
conservación y limpieza desde el día fijado para su ocupación, así como
de la adecuada prestación de los servicios.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Règim sancionador
Les infraccions contra el que disposa el present decret seran sancionades d’acord amb el que disposa la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la
Generalitat, i disposicions de desplegament.
Primera. Régimen sancionador
Las infracciones contra lo dispuesto en el presente decreto serán
sancionadas conforme a lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 21 de mayo,
de la Generalitat, y disposiciones de desarrollo.
Segona. Normativa aplicable als albergs juvenils o «youth hostels»
1. Fins que no siguen objecte de regulació específica, i amb independència dels requisits d’ubicació previstos en l’article 2 d’este decret,
els establiments oberts al públic en general que es comercialitzen com a
«albergs juvenils» o «youth hostels» i acullen en les seues instal·lacions
persones que no estiguen en possessió del carnet d’alberguista, comunicaran l’inici de la seua activitat a la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme, i els serà aplicable el que disposa el capítol
VI de la present norma.
2. Als efectes de la seua inscripció en el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana,
la seua classificació serà la d’albergs turístics, sense perjuí d’aquelles
altres denominacions que pogueren utilitzar-se en l’àmbit comercial.
Segunda. Normativa aplicable a los albergues juveniles o «youth hostels»
1. En tanto no sean objeto de regulación específica, y con independencia de los requisitos de ubicación previstos en el artículo 2 de
este decreto, los establecimientos abiertos al público en general que se
comercialicen como «albergues juveniles» o «youth hostels» y acojan
en sus instalaciones a personas que no estén en posesión del carnet de
alberguista, comunicarán el inicio de su actividad a la consellería que
ostente las competencias en materia de turismo, siéndoles de aplicación
lo dispuesto en el capítulo VI de la presente norma.
2. A los efectos de su inscripción en el Registro General de Empresas,
Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana, su
clasificación será la de albergues turísticos, sin perjuicio de aquellas otras
denominaciones que pudiesen utilizarse en el ámbito comercial.
Tercera. Incidència econòmica en la dotació de gasto
La aplicació i desplegament d’este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a
la conselleria competent en matèria de turisme i, en tot cas, haurà de ser
atés amb els seus mitjans personals i materials.
Tercera. Incidencia económica en la dotación de gasto
La aplicación y desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia
alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a la consellería competente en materia de turismo, y, en todo caso,
deberá ser atendido con sus medios personales y materiales.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Normativa aplicable als expedients en tramitació
Els expedients iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor del present decret seguiran tramitant-se de conformitat amb el que disposa
l’anterior normativa.
Primera. Normativa aplicable a los expedientes en tramitación
Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente decreto seguirán tramitándose de conformidad con lo dispuesto
en la anterior normativa.
Segona. Termini d’adaptació dels establiments d’allotjament turístic
rural inscrits en el Registre General d’Empreses, Establiments i
Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana
Els titulars d’establiments d’allotjament turístic rural autoritzats i
inscrits en el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions
Turístiques de la Comunitat Valenciana que adapten les seues instal·
lacions i servicis al que establix el present decret podran comunicar, en
el termini d’un any comptat a partir de la seua entrada en vigor, la seua
classificació en alguna de les categories previstes en este. Transcorregut
este termini, l’administració turística classificarà d’ofici en la categoria
de dos estreles les cases rurals inscrites fins a eixe moment amb la categoria «estàndard», i en la categoria de quatre estreles les inscrites amb
la categoria «superior».
Els albergs mantindran la categoria en què es troben inscrits.
Segunda. Plazo de adaptación de los establecimientos de alojamiento
turístico rural inscritos en el Registro General de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana
Los titulares de establecimientos de alojamiento turístico rural autorizados e inscritos en el Registro General de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana que adapten
sus instalaciones y servicios a lo establecido en el presente decreto
podrán comunicar, en el plazo de un año contado a partir de su entrada
en vigor, su clasificación en alguna de las categorías previstas en el
mismo. Transcurrido este plazo, la Administración turística clasificará
de oficio en la categoría de dos estrellas las casas rurales inscritas hasta
ese momento con la categoría «estándar», y en la categoría de cuatro
estrellas las inscritas con la categoría «superior».
Los albergues mantendrán la categoría en la que se hallen inscritos.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Norma que es deroga
Queda derogat el Decret 188/2005, de 2 de desembre, del Consell,
regulador de l’allotjament turístic rural en l’interior de la Comunitat
Valenciana, modificat pel Decret 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, així com totes les disposicions que s’oposen al que establix el present decret.
Única. Norma que se deroga
Queda derogado el Decreto 188/2005, de 2 de diciembre, del
Consell, regulador del alojamiento turístico rural en el interior de la
Comunitat Valenciana, modificado por el Decreto 206/2010, de 3 de
diciembre, del Consell, así como cuantas disposiciones se opongan a lo
establecido en el presente decreto.
DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria
de turisme per a dictar les disposicions necessàries en compliment i
desenrotllament del present decret.
Primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario
Se faculta a la persona titular de la consellería competente en materia de turismo para dictar las disposiciones necesarias en cumplimiento
y desarrollo del presente decreto.
Num. 7394 / 03.11.2014
25993
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 31 d’octubre de 2014
Segunda. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 31 de octubre de 2014
El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART
El conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,
MÁXIMO BUCH TORRALVA
El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART
El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo,
MÁXIMO BUCH TORRALVA
ANNEX I
Requisits específics de les cases rurals
ANEXO I
Requisitos específicos de las casas rurales
I. Entorn i situació
1*
2*
3*
4*
5*
I. Entorno y situación
1*
2*
3*
4*
5*
Accés senyalitzat fins a l’allotjament
Accés en vehicle fins a l’allotjament
Absència d’impactes negatius derivats de fàbriques, vies fèrries, explotacions agropecuàries,…
Lloc d’estacionament pròxim a l’establiment
sí
–-
sí
–-
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
–-
sí
–-
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
–-
–-
sí
sí
sí
Acceso señalizado hasta el alojamiento
Acceso en vehículo hasta el alojamiento
Ausencia de impactos negativos derivados
de fábricas, vías férreas, explotaciones
agropecuarias,…
Lugar de estacionamiento próximo al
establecimiento
–-
–-
sí
sí
sí
II. Estructura i condicionament
A. Zona de descans i neteja
1. Habitacions:
a) Superfícies (no inclosos banys):
Dobles
Individuals
b) Dotació
Llits (*)
Paperera
Tauletes de nit
Cadires
Armari amb perxes
Punt de llum al costat dels llits
Espill
Taula escriptori
1*
2*
3*
4*
5*
10 m²
12 m² 14 m² 15 m² 16 m²
7 m²
8 m²
9 m²
sí
sí
sí
sí
sí
–––-
sí
sí
sí
sí
sí
sí
––-
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
–-
10 m² 11 m²
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
–-
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
(*) Com a mínim d’1,35 x 1,80 metres en cas de ser dobles, i 0,90 x
1,80 metres si són individuals. El matalaf serà de molls o semblant. En
categoria cinc estreles disposaran de canapé o semblant.
2. Servicis higienicosanitaris:
a) Superfícies
Incorporats a habitacions
Ubicats en la resta de l’allotjament
b) Dotació
Lavabo
Espill
Inodor
Dutxa/banyera(*)
Banyera amb hidromassatge
Bidet
Tovaller
Presa de corrent
Presa de corrent vora lavabo amb
indicador de voltatge
Estant per a objectes de tocador
2,5 m²
3,5 m² 3,5 m² 4,5 m²
5 m²
4 m²
4,5 m²
5 m²
5,5 m²
6 m²
sí
sí
sí
sí
––sí
–-
sí
sí
sí
sí
––sí
sí
sí
sí
sí
sí
–sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
–sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
–sí
–sí
–sí
sí
sí
sí
sí
II. Estructura y acondicionamiento
A. Zona de descanso y aseo
1*
2*
3*
4*
5*
1. Habitaciones:
a) Superficies (no incluidos cuartos
de baño):
10 m² 12 m² 14 m² 15 m² 16 m²
Dobles
Individuales
7 m² 8 m² 9 m² 10 m² 11 m²
b) Dotación
Camas (*)
sí
sí
sí
sí
sí
Papelera
sí
sí
sí
sí
sí
Mesitas noche
sí
sí
sí
sí
sí
Sillas
sí
sí
sí
sí
sí
Armario con perchas
sí
sí
sí
sí
sí
Punto de luz junto a las camas
–sí
sí
sí
sí
Espejo
––sí
sí
sí
Mesa-escritorio
––––sí
(*) Como mínimo de 1,35 x 1,80 metros en caso de ser dobles, y
0,90 x 1,80 metros sí son individuales. El colchón será de muelles o
similar. En categoría cinco estrellas dispondrán de canapé o similar.
2. Servicios higiénico-sanitarios:
a) Superficies
2,5 m² 3,5 m² 3,5 m² 4,5 m² 5 m²
Incorporados a habitaciones
Ubicados en el resto del alojamiento 4 m² 4,5 m² 5 m² 5,5 m² 6 m²
b) Dotación
Lavabo
sí
sí
sí
sí
sí
Espejo
sí
sí
sí
sí
sí
Inodoro
sí
sí
sí
sí
sí
Ducha/bañera(*)
sí
sí
sí
sí
sí
Bañera con hidromasaje
––––sí
Bidé
––sí
sí
sí
Toallero
sí
sí
sí
sí
sí
Toma de corriente
–sí
sí
sí
sí
Toma de corriente junto lavabo con
–––sí
sí
indicador de voltaje
Repisa para objetos de tocador
sí
sí
sí
sí
sí
Num. 7394 / 03.11.2014
25994
Moble o semblant per a objectes
de tocador
Eixugador de pèl
Poal higiènic
Banqueta
––sí
–-
––sí
–-
––sí
sí
–sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
(*) En les categories d’una i dos estreles la banyera tindrà una longitud mínima d’1,50 metres i la dutxa una superfície mínima de 0,70 x
0,70 metres, o equivalent. En les categories de tres i quatre estreles la
banyera tindrà una longitud mínima d’1,60 metres i la dutxa una superfície mínima de 0,90 x 0.90 metres, o equivalent. En la categoria de cinc
estreles la banyera tindrà una longitud mínima d’1,70 metres i la dutxa
una superfície mínima d’1 x 1 metre, o equivalent.
II. Estructura i condicionament
B. Cuina
Superfícies
Dotació
Cuina amb forn (mínim 3 focs)
Forn i placa de cocció
independents
Forn microones
Frigorífic amb congelador
Frigorífic dos portes
(congelador)
Extractor de fums
Campana extractora fums
Llavadora
Llavaplats
Planxa
Post de planxar
Cafetera
Batedora
Espremedora
1*
2*
3*
4*
5*
3,5 m²
4,5 m²
6 m²
8 m²
10 m²
sí
–-
sí
–-
sí
–-
sí
–-
–sí
–sí
–-
–sí
–-
–sí
–-
sí
–sí
sí
–sí
sí
–––sí
sí
sí
––-
sí
–––sí
sí
sí
––-
sí
–sí
–sí
sí
sí
sí
sí
–sí
sí
–sí
sí
sí
sí
sí
–sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
III. Equipament general
Servicis
1*
2*
3*
4*
5*
Caixes fortes individuals
Plaça d’aparcament
Televisor color
Equip de música
Aire condicionat o climatització en el
saló o zones comunes
Aire condicionat o climatització en
tot l’allotjament
DVD
––––-
––sí
–-
sí
–sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
–-
–-
–-
sí
–-
––-
––-
––-
–sí
sí
si
IV. Tracte amb el client
Servicis
Informació sobre recursos turístics i
altres dades d’interès en dos idiomes
Servici de reserves en línia o a través
de correu electrònic
Amenities
Accés obert a Internet en tot l’establiment(*)
Accés obert a Internet en zones comunes de l’establiment(*)
1*
2*
3*
4*
5*
sí
sí
sí
sí
sí
–-
–-
–-
sí
sí
–-
–-
–-
–-
sí
–-
–-
–-
–-
sí
–-
–-
–-
sí
–-
(*) Excepte impossibilitat d’accés a xarxes de comunicació electrònica de banda ampla.
Mueble o similar para objetos de
tocador
Secador de pelo
Cubo higiénico
Banqueta
–-
–-
–-
–-
sí
–sí
–-
–sí
–-
–sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
(*) En las categorías de una y dos estrellas la bañera tendrá una longitud mínima de 1,50 metros y la ducha una superficie mínima de 0,70
x 0,70 metros, o equivalente. En las categorías de tres y cuatro estrellas
la bañera tendrá una longitud mínima de 1,60 metros y la ducha una
superficie mínima de 0,90 x 0.90 metros, o equivalente. En la categoría
de cinco estrellas la bañera tendrá una longitud mínima de 1,70 metros
y la ducha una superficie mínima de 1 x 1 metros, o equivalente.
II. Estructura y acondicionamiento
B. Cocina
Superficies
1*
2*
3,5 m² 4,5 m²
Dotación
Cocina con horno (mínimo 3
fuegos)
Horno y encimera independientes
Horno microondas
Frigorífico con congelador
Frigorífico dos puertas
(congelador)
Extractor de humos
Campana extractora humos
Lavadora
Lavavajillas
Plancha
Tabla de planchar
Cafetera
Batidora
Exprimidor
III. Equipamiento general
Servicios
Cajas fuertes individuales
Plaza de aparcamiento
Televisión color
Equipo de música
Aire acondicionado o climatización
en el salón o zonas comunes
Aire acondicionado o climatización
en todo el alojamiento
DVD
IV. Trato con el cliente
Servicios
Información sobre recursos turísticos y
otros datos de interés en dos idiomas
Servicio de reservas on line o a través
de correo electrónico
Amenities
Acceso abierto a Internet en todo el
establecimiento(*)
Acceso abierto a Internet en zonas
comunes del establecimiento(*)
3*
4*
5*
6 m²
8 m²
10 m²
sí
sí
sí
sí
–-
––sí
–-
––sí
–-
––sí
–-
–sí
–sí
sí
sí
–sí
sí
–––sí
sí
sí
––-
sí
–––sí
sí
sí
––-
sí
–sí
–sí
sí
sí
sí
sí
–sí
sí
–sí
sí
sí
sí
sí
–sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
1*
2*
3*
4*
5*
––––-
––sí
–-
sí
–sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
–-
–-
–-
sí
–-
––-
––-
––-
–sí
sí
sí
1*
2*
3*
4*
5*
sí
sí
sí
sí
sí
–-
–-
–-
sí
sí
–-
–-
–-
–-
sí
–-
–-
–-
–-
sí
–-
–-
–-
sí
–-
(*) Salvo imposibilidad de acceso a redes de comunicación electrónica de banda ancha.
Num. 7394 / 03.11.2014
25995
V. Medi ambient i sostenibilitat
1*
2*
3*
4*
5*
V. Medioambiente y sostenibilidad
1*
2*
3*
4*
5*
Separació de residus orgànics de la resta
Dispositius per a l’estalvi d’energia i
aigua
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
–-
–-
–-
sí
sí
Separación de residuos orgánicos del resto
Dispositivos para el ahorro de energía y
agua
–-
–-
–-
sí
sí
VI. Seguretat i accessibilitat
1*
2*
3*
4*
5*
VI. Seguridad y accesibilidad
1*
2*
3*
4*
5*
Informació sobre telèfons d’emergència
Informació sobre el nivell d’accessibilitat
a l’establiment
Un extintor de focs per planta
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
Información sobre teléfonos de emergencia
Información sobre el nivel de accesibilidad
al establecimiento
Un extintor de fuegos por planta
sí
sí
sí
sí
sí
VII. Gestió de qualitat
1*
2*
3*
4*
5*
VII. Gestión de calidad
1*
2*
3*
4*
5*
Bústia de queixes o suggeriments
Enquesta del grau de satisfacció del client
sí
–-
sí
–-
sí
sí
sí
sí
sí
sí
Buzón de quejas o sugerencias
Encuesta del grado de satisfacción del cliente
sí
–-
sí
–-
sí
sí
sí
sí
sí
sí
ANNEX II
Requisits específics dels albergs turístics
I. Servicis generals
Informació sobre recursos turístics i altres dades
d’interés en dos idiomes
Caixes fortes individuals
Piscina, excepte en nucli urbà
Aire condicionat o climatització en tot
l’allotjament
Llavadores automàtiques
Servicis higienicosanitaris:
a) Lavabos
b) Amb separacions laterals individuals
c) Dutxes amb portes
d) Cabines de dutxes amb separació per a la roba
e) Espill
f) Presa de corrent vora lavabo amb indicador de
voltatge
g) Tovaller
h) Poal higiènic
ANEXO II
Requisitos específicos de los albergues turísticos
Estàndard
Superior
sí
sí
–
–
sí
sí
–
sí
–
sí
sí
–sí
–sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
II. Zona de clients
Dotació habitacions:
Llits o lliteres
Armaris individuals amb portes
Perxes
Punts de llum vora els llits
Estàndard
Superior
sí
sí
sí
–-
sí
sí
sí
sí
III. Zones comuns
Ludoteca, biblioteca o bussines centre, diferenciats d’altres zones comunes d’escampament
Zona de barbacoa
Instal·lacions esportives polivalents
Estàndard
Superior
–––-
sí
sí
sí
I. Servicios generales
Información sobre recursos turísticos y otros datos
de interés en dos idiomas
Cajas fuertes individuales
Piscina, salvo en casco urbano
Aire acondicionado o climatización en todo el alojamiento
Lavadoras automáticas
Servicios higiénico-sanitarios:
a) Lavabos
b) Con separaciones laterales individuales
c) Duchas con puertas
d) Cabinas de duchas con separación para la ropa
e) Espejo
f) Toma de corriente junto lavabo con indicador
de voltaje
g) Toallero
h) Cubo higiénico
Estándar
Superior
sí
sí
–
–
sí
sí
–
sí
–
sí
sí
–sí
–sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
II. Zona de clientes
Dotación habitaciones:
Camas o literas
Armarios individuales con puertas
Perchas
Puntos de luz junto a las camas
Estándar
Superior
sí
sí
sí
–-
sí
sí
sí
sí
III. Zonas comunes
Ludoteca, biblioteca o bussines centre, diferenciados de otras zonas comunes de esparcimiento
Zona de barbacoa
Instalaciones deportivas polivalentes
Estándar
Superior
–––-
sí
sí
sí
ANNEX III / ANEXO III
Num. 7394 / 03.11.2014
25996
COMUNICACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ALLOTJAMENT
TURÍSTIC RURAL A L'INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMUNICACIÓN/DECLARACIÓN RESPONSABLE REFERENTE AL ALOJAMIENTO
TURÍSTICO RURAL EN EL INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
COMUNICACIÓ DE / COMUNICACIÓN DE
Inici d'activitat
Inicio de actividad
Canvi de:
Cambio de :
Classificació
Clasificación
Denominació
Denominación
Període de funcionament:
Periodo de funcionamiento:
Capacitat
Capacidad
Titular
Altres:
Otras:
Cessament de l'activitat del establiment
Cese de la actividad del establecimiento
Cessament del titular
Cese del titular
MODALITAT D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC
MODALIDAD DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
ESPECIALITAT / ESPECIALIDAD
CATEGORIA / CATEGORÍA
1*
4*
Masia / Masía
Casa rural:
Compartida
No compartida
2*
5*
3*
Lujo
Alqueria / Alquería
Riurau
Casa de poble
Casa de pueblo
Altres:
Otras:
Acampada en finca particular amb vivenda habitada
Acampada en finca particular con vivienda habitada
CATEGORIA / CATEGORÍA
Alberg turístic
Albergue turístico
Estàndard
Estándar
TIPUS DE SÒL EN QUÈ S'UBICA L'ESTABLIMENT / TIPO DE SUELO EN QUE SE UBICA EL ESTABLECIMIENTO

Urbà
Urbano
Urbanitzable
Urbanizable
No urbanitzable rural comú
No urbanizable rural común
Superior
No urbanitzable rural de protecció especial
No urbanizable rural de protección especial

DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA TITULAR DE L'ESTABLIMENT / DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO
COGNOMS/APELLIDOS
NOM O NOM MERCANTIL
NOMBRE O NOMBRE MERCANTIL
ADREÇA(CARRER/PLAÇA,NUMERO I PORTA)
DIRECCIÓN(CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
C.P.
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVINCIA / PROVINCIA
FAX
CORREU ELECTRÓNIC / CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFON / TELÉFONO
PÀGINA WEB / PÁGINA WEB
INTERVÉ / INTERVIENE
En el seu nom
En su nombre
DNI/CIF
DNI/CIF
En representació de l'empresa:
En representación de la empresa:
DADES DEL REPRESENTANT DE L'EMPRESA (SI ÉS EL CAS) / DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
COGNOMS/APELLIDOS
DNI/DNI
NOM / NOMBRE
C.P.
ADREÇA(CARRER/PLAÇA,NUMERO I PORTA)
DIRECCIÓN(CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVINCIA / PROVINCIA
CORREU ELECTRÓNIC / CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFON / TELÉFONO
FAX
PÀGINA WEB / PÁGINA WEB
DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PROPIETÀRIA DE L'IMMOBLE (no emplenar en el cas que coincidisca amb el titular)
DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PROPIETARIA DEL INMUEBLE (no rellenar en caso de que coincida con el titular)
COGNOMS/APELLIDOS
NOM / NOMBRE
DNI/CIF
DENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN
CIF
ADREÇA(CARRER/PLAÇA,NUMERO I PORTA)
DIRECCIÓN(CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
C.P.
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVINCIA / PROVINCIA
CORREU ELECTRÓNIC / CORREO ELECTRÓNICO
FAX
TELÉFON / TELÉFONO
PÀGINA WEB / PÁGINA WEB
A EMPLENAR NOMÉS EN CAS DE CANVI DE TITULARITAT (dades de l'anterior titular) / A RELLENAR SOLO EN CASO DE CAMBIO DE TITULARIDAD (datos del anterior titular)
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF / CIF
REGISTRE D’ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

NOM COMERCIAL / NOMBRE COMERCIAL
ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DIRECCIÓN (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
CP
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA
FAX
CORREU ELECTRÒNIC
CORREO ELECTRÓNICO
PÀGINA WEB / PÁGINA WEB
SERVICI TERRITORIAL DE TURISME D
SERVICIO TERRITORIAL DE TURISMO DE
TELÈFON / TELÉFONO
PERÍODE DE FUNCIONAMENT
PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO
DATA D’ENTRADA EN L’ÓRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE


Num. 7394 / 03.11.2014
25997
COMUNICACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ALLOTJAMENT
TURÍSTIC RURAL A L'INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA


COMUNICACIÓN/DECLARACIÓN RESPONSABLE REFERENTE AL ALOJAMIENTO
TURÍSTICO RURAL EN EL INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA


CASES RURALS / CASAS RURALES
ALBERGS TURÍSTICS / ALBERGUES TURÍSTICOS

HABITACIONS
HABITACIONES

NRE. / Nº
PLACES PLAZAS
En habitacions
individuals
En habitaciones
individuales
En habitacions dobles
En habitaciones dobles
En llits supletoris
En camas supletorias
Individuals
Individuales

Dobles
Llits supletoris
Camas supletorias
TOTAL
PLACES RESIDENTS (ús compartit)
PLAZAS RESIDENTES (uso compartido)

TOTAL
HABITACIONS
HABITACIONES
NRE. / Nº

NRE. / Nº
PLACES PLAZAS
En habitacions >= 8
En habitaciones >= 8
>= 8


En habitacions < 8
En habitaciones < 8
<8

TOTAL




TOTAL






NRE. / Nº



Acreditació de la personalitat física o jurídica de l'interessat / Acreditación de la personalidad física o jurídica del interesado
Si es tracta d'una persona física espanyola o estrangera resident en territori espanyol: autorització expressa a l'administració per a demanar aquestes dades,
que haurà d'omplir-se en l'apartat F. En cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a aportar els documents en els termes exigits
per les normes reguladores del procediment, ( fotocòpia del DNI o tarjeta equivalent). En cas d'estrangers no comunitaris haurà de presentar-se fotocòpia del
N.I.E. o targeta d'estranger i fotocòpia del permís de treball per compte propi en vigor / Si se trata de una persona física española o extranjera residente en
territorio español: autorización expresa a la administración para recabar dichos datos, que deberá cumplimentarse en el apartado F. Caso de no suscribir la
correspondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento
(fotocopia del DNI o tarjeta equivalente). En caso de extranjeros no comunitarios deberá presentarse fotocopia del N.I.E. o tarjeta de extranjero y fotocopia del
permiso de trabajo por cuenta propia en vigor
Si es tracta d'una persona jurídica, comunitat de béns, etc, còpia de l'escriptura inscrita en el Registre Mercantil i CIF o document probatori de la constitució
d'esta, com també els poders del representant si no es deduïxen clarament de l'escriptura / Si se trata de una persona jurídica, comunidad de bienes, etc, copia
de la escritura inscrita en el Registro Mercantil y CIF o documento probatorio de la constitución de la misma, así como los poderes del representante si no se
deducen claramente de la escritura


D'acord amb el Decret _______________________________________, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana, DECLARA /
De acuerdo con el Decreto __________________________________, del Consell, regulador del alojamiento turístico rural en el interior de la Comunitat Valenciana, DECLARA:
1) CASES RURALS: / CASAS RURALES:
A) Emplenar en cas de comunicació d'inici d'activitat: / Cumplimentar en caso de comunicación de inicio de actividad:
Que ostenta la disponibilitat de l'immoble per al seu ús com a casa rural / Que ostenta la disponibilidad del inmueble para su uso como casa rural.
Que disposa d'un certificat de l'ajuntament que acredita els punts següents:
- Que l'immoble disposa d'abastiment d'aigua i subministrament d'energia.
- Que l'aigua s'ajusta als requisits que per al consum humà determina el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'establixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l'aigua de consum humà, o norma que el substituïsca.
- Que en l'emplaçament de l'immoble es presten els servicis de recollida de residus sòlids i evacuació d'abocaments.
Que dispone de un certificado del ayuntamiento que acredita los siguientes extremos:
- Que el inmueble dispone de abastecimiento de agua y suministro de energía.
- Que el agua se ajusta a los requisitos que para el consumo humano determina el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, o norma que lo sustituya.
- Que en el emplazamiento del inmueble se prestan los servicios de recogida de residuos sólidos y evacuación de vertidos.
Que l'establiment compta amb els requisits tècnics generals i específics exigits per la present norma per a la seua classificació i que es compromet a mantindre'ls
durant l'exercici de l'activitat / Que el establecimiento cuenta con los requisitos técnicos generales y específicos exigidos por la presente norma para su clasificación y
que se compromete a mantenerlos durante el desarrollo de la actividad
Que disposa de certificat de tècnic competent que acredita que l'establiment complix les exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi determinades pel Codi
Tècnic de l'Edificació, o norma que ho substituïsca / Que dispone de certificado de técnico competente que acredita que el establecimiento cumple las exigencias
básicas de seguridad en caso de incendio determinadas por el Código Técnico de la Edificación, o norma que lo sustituya
Que disposa de la llicència de ocupació de la vivenda o, si no n'hi ha, d'un certificat del tècnic municipal competent en matèria de vivenda sobre el compliment de les
exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis de vivenda i allotjament / Que dispone de la licencia de ocupación de la vivienda o, en su defecto, de un
certificado del técnico municipal competente en materia de vivienda sobre el cumplimiento de las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y
alojamiento.
Que disposa del document que acredita haver-se sotmés a l'instrument d'intervenció ambiental que li corresponga d'entre els establits en la legislació de prevenció,
qualitat i control ambiental d'activitats / Que dispone del documento que acredita haberse sometido al instrumento de intervención ambiental que le corresponda de
entre los establecidos en la legislación de prevención, calidad y control ambiental de actividades.
Si és el cas, que disposa de certificació emesa pel tècnic director de l'execució del projecte, en la que s'especifique l'adequació de la instal·lació a l'activitat que vaja a
desenrotllar-se, i el compliment dels requisits establits per la normativa sectorial d'aplicació / En su caso, que dispone de certificación emitida por el técnico director de
la ejecución del proyecto, en la que se especifique la adecuación de la instalación a la actividad que vaya a desarrollarse, y el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la normativa sectorial de aplicación.
Quan procedisca, per ubicar-se l’establiment en sòl no urbanitzable rural comú, es declararà expressament que s'ha obtingut la declaració d'interés comunitari que
atribuïx el corresponent ús i aprofitament turístic o, si és el cas, que ha obtingut la seua exempció d'acord amb la legislació urbanística vigent / Cuando proceda, por
ubicarse el establecimiento en suelo no urbanizable rural común, se declarará expresamente que se ha obtenido la declaración de interés comunitario que atribuye el
correspondiente uso y aprovechamiento turístico o, en su caso, que ha obtenido su exención conforme a la legislación urbanística vigente.
Que disposa, si és el cas, de la documentació que acredita l'especialitat en què es classifica l'establiment, de conformitat amb el que disposa l'article 7 (Casa RuralMasia, Casa Rural-Alqueria, Casa Rural-Riurau o Casa Rural-Casa de Poble) / Que dispone, en su caso, de la documentación que acredita la especialidad en que se
clasifica el establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 (Casa Rural-Masía, Casa Rural-Alquería, Casa Rural-Riurau o Casa Rural-Casa de
Pueblo).
SERVICI TERRITORIAL DE TURISME D
SERVICIO TERRITORIAL DE TURISMO DE

Num. 7394 / 03.11.2014
25998
COMUNICACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ALLOTJAMENT
TURÍSTIC RURAL A L'INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA


COMUNICACIÓN/DECLARACIÓN RESPONSABLE REFERENTE AL ALOJAMIENTO
TURÍSTICO RURAL EN EL INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1) CASES RURALS: / CASAS RURALES:
B) Emplenar en cas de canvi de titularitat o altres modificacions: / Cumplimentar en caso de cambio de titularidad u otras modificaciones:
Que disposa de la documentació acreditativa que les justifica, i que l'establiment compta amb els requisits tècnics generals i específics exigits per la norma per a la
seua classificació en la categoria i especialitat comunicada i que es compromet a mantindre durant la vigència de l'activitat / Que dispone de la documentación
acreditativa que las justifica, y que el establecimiento cuenta con los requisitos técnicos generales y específicos exigidos por la norma para su clasificación en la
categoría y especialidad comunicada y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad.
2) ACAMPADA EN FINCA PARTICULAR:
A) Emplenar en cas de comunicació d'inici d'activitat: Cumplimentar en caso de comunicación de inicio de actividad:
Que ostenta la disponibilitat del terreny i de la vivenda habitada on s'instal·laran les tendes de campanya o caravanes.
Que ostenta la disponibilidad del terreno y de la vivienda habitada donde se van a instalar las tiendas de campaña o caravanas.
Que disposa d'un certificat de l'ajuntament que acredita els punts següents:
- Que l'immoble disposa d'abastiment d'aigua i subministrament d'energia.
- Que l'aigua s'ajusta als requisits que per al consum humà determina el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'establixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l'aigua de consum humà, o norma que el substituïsca.
- Que en l'emplaçament de l'immoble es presten els servicis de recollida de residus sòlids i evacuació d'abocaments.
Que dispone de un certificado del ayuntamiento que acredita los siguientes extremos:
- Que el inmueble dispone de abastecimiento de agua y suministro de energía.
- Que el agua se ajusta a los requisitos que para el consumo humano determina el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, o norma que lo sustituya.
- Que en el emplazamiento del inmueble se prestan los servicios de recogida de residuos sólidos y evacuación de vertidos.
Que l'establiment compta amb els requisits tècnics generals i específics exigits per la present norma per a la seua classificació en la categoria i, si és el cas,
especialitat comunicada, i que es compromet a mantindre durant l'exercici de l'activitat.
Que el establecimiento cuenta con los requisitos técnicos generales y específicos exigidos por la presente norma para su clasificación en la categoría y, en su caso,
especialidad comunicada, y que se compromete a mantenerlos durante el desarrollo de la actividad.
Que disposa del document que acredita haver-se sotmés a l'instrument d'intervenció ambiental que li corresponga d'entre els establits en la legislació de prevenció,
qualitat i control ambiental d'activitats / Que dispone del documento que acredita haberse sometido al instrumento de intervención ambiental que le corresponda de
entre los establecidos en la legislación de prevención, calidad y control ambiental de actividades.
Si és el cas, que disposa de certificació emesa pel tècnic director de l'execució del projecte, en la que s'especifique l'adequació de la instal·lació a l'activitat que vaja a
desenrotllar-se, i el compliment dels requisits establits per la normativa sectorial d'aplicació / En su caso, que dispone de certificación emitida por el técnico director de
la ejecución del proyecto, en la que se especifique la adecuación de la instalación a la actividad que vaya a desarrollarse, y el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la normativa sectorial de aplicación.
Quan procedisca, per ubicar-se l’establiment en sòl no urbanitzable rural comú, es declararà expressament que s'ha obtingut la declaració d'interés comunitari que
atribuïx el corresponent ús i aprofitament turístic o, si és el cas, que ha obtingut la seua exempció d'acord amb la legislació urbanística vigent / Cuando proceda, por
ubicarse el establecimiento en suelo no urbanizable rural común, se declarará expresamente que se ha obtenido la declaración de interés comunitario que atribuye el
correspondiente uso y aprovechamiento turístico o, en su caso, que ha obtenido su exención conforme a la legislación urbanística vigente.
Que tant el recinte com les instal·lacions complixen amb les mesures de prevenció, protecció i extinció d'incendis previstes en la normativa municipal i en la dictada
per la Conselleria competent en matèria de medi ambient i prevenció d'incendis forestals que, si és el cas, els s'apliquen. / Que tanto el recinto como las instalaciones
cumplen con las medidas de prevención, protección y extinción de incendios previstas en la normativa municipal y en la dictada por la Conselleria competente en
materia de medio ambiente y prevención de incendios forestales que, en su caso, les sean de aplicación.
Que disposa d'informe de la Conselleria competent en matèria forestal i en matèria de prevenció d'incendis forestals per trobar-se situat en muntanyes o terrenys
forestals. / Que se dispone de informe de la Consellería competente en materia forestal y en materia de prevención de incendios forestales por encontrarse situado en
montes o terrenos forestales.
B) Omplir en cas de canvi de titularitat o altres modificacions: Cumplimentar en caso de cambio de titularidad u otras modificaciones:
Que disposa de la documentació acreditativa que les justifica, i que l'establiment i compta amb els requisits tècnics generals i específics exigits per la norma per a la
seua classificació en la categoria i especialitat comunicada i que es compromet a mantindre durant la vigència de l'activitat.
Que dispone de la documentación acreditativa que las justifica, y que el establecimiento y cuenta con los requisitos técnicos generales y específicos exigidos por la
norma para su clasificación en la categoría y especialidad comunicada y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad.
3) ALBERG TURÍSTIC: ALBERGUE TURÍSTICO:
A) Emplenar en cas de comunicació d'inici d'activitat: Cumplimentar en caso de comunicación de inicio de actividad:
Que ostenta la disponibilitat de l'immoble per al seu ús com a allotjament rural, modalitat alberg turístic.
Que ostenta la disponibilidad del inmueble para su uso como alojamiento rural, modalidad albergue turístico.
SERVICI TERRITORIAL DE TURISME D
SERVICIO TERRITORIAL DE TURISMO DE

Num. 7394 / 03.11.2014
25999
COMUNICACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ALLOTJAMENT
TURÍSTIC RURAL A L'INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA


COMUNICACIÓN/DECLARACIÓN RESPONSABLE REFERENTE AL ALOJAMIENTO
TURÍSTICO RURAL EN EL INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3) ALBERG TURÍSTIC: ALBERGUE TURÍSTICO:
Que l'establiment compta amb els requisits tècnics generals i específics exigits per la present norma per a la seua classificació en la categoria comunicada, i que es
compromet a mantindre durant la vigència de l'activitat. / Que el establecimiento cuenta con los requisitos técnicos generales y específicos exigidos por la presente
norma para su clasificación en la categoría comunicada, y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad.
Que disposa de certificat de tècnic competent que acredita que l'establiment complix les exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi determinades pel C.T.E.
per a l'ús residencial públic. / Que dispone de certificado de técnico competente que acredita que el establecimiento cumple las exigencias básicas de seguridad en
caso de incendio determinadas por el C.T.E. para el uso residencial público.
Que disposa de certificat de tècnic competent en què consta que l'establiment complix el que establix la normativa vigent en matèria d'accessibilitat en l'edificació de
pública concurrència i en el medi urbà. / Que dispone de certificado de técnico competente en el que consta que el establecimiento cumple lo establecido en la
normativa vigente en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
Que l'establiment compta amb les llicències o autoritzacions preceptives per a l'exercici de l'activitat la concessió de les quals és competència d'altres Departaments o
Administracions Públiques. Quan procedisca, per ubicar-se l’establiment en sòl no urbanitzable rural comú, es declararà expressament que s'ha obtingut la declaració
d'interés comunitari que atribuïx el corresponent ús i aprofitament turístic o, si és el cas, que ha obtingut la seua exempció d'acord amb la legislació urbanística vigent.
Que el establecimiento cuenta con las licencias o autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad cuya concesión es competencia de otros Departamentos
o Administraciones Públicas. Cuando proceda, por ubicarse el establecimiento en suelo no urbanizable rural común, se declarará expresamente que se ha obtenido la
declaración de interés comunitario que atribuye el correspondiente uso y aprovechamiento turístico o, en su caso, que ha obtenido su exención conforme a la
legislación urbanística vigente.
B) Omplir en cas de canvi de titularitat o altres modificacions: Cumplimentar en caso de cambio de titularidad u otras modificaciones:


Que disposa de la documentació acreditativa que les justifica, i que l'establiment i compta amb els requisits tècnics generals i específics exigits per la norma per a la
seua classificació en la categoria i especialitat comunicada i que es compromet a mantindre durant la vigència de l'activitat.
Que dispone de la documentación acreditativa que las justifica, y que el establecimiento y cuenta con los requisitos técnicos generales y específicos exigidos por la
norma para su clasificación en la categoría y especialidad comunicada y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad.

1. L'administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i a la tinença de la corresponent documentació.
2. La inexactitud o falsedat de les dades declarades, la indisponibilitat de la documentació preceptiva o l'incompliment dels requisits tècnics generals i específics exigits en este
Decret, sense perjuí de les responsabilitats a què pogueren donar lloc en l'àmbit disciplinari, podran comportar, amb audiència prèvia a l'interessat, la baixa de l'establiment en
el Registre i la revocació de la classificació turística. Les mateixes conseqüències comportarà no iniciar l'activitat en el termini de dos mesos, comptats des del dia de la
comunicació efectuada.
3. En virtut de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem dels punts següents: Omplir les dades d'este
formulari és obligatori per a la seua inclusió en el "Fitxer d'Empreses i Establiments Turístics”, creat per Orde de la Conselleria de Turisme de 31 de gener del 2005, i el titular
d'estos es fa responsable de la seua veracitat. La finalitat del mencionat fitxer és l'exercici de les funcions i competències pròpies de l'Agència Valenciana del Turisme, com a
entitat de dret públic adscrit a la Conselleria de Turisme, respecte de les empreses turístiques. L'interessat consentix expressament el tractament de les seues dades i la seua
publicació en les guies d'empreses i establiments turístics de la Comunitat Valenciana, com també la seua cessió a les cambres oficials d'indústria, comerç i
navegació.
Este fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'afectat podrà exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació
i cancel·lació en l'Agència Valenciana de Turisme, que és la Responsable del Fitxer, amb C.I.F: Q-9655770-G, i domicili social C/ Castán Tobeñas, 77 46018-València
1. La administración podrá hacer las comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos declarados y a la tenencia de la correspondiente documentación.
2. La inexactitud o falsedad de los datos declarados, la indisponibilidad de la documentación preceptiva o el incumplimiento de los requisitos técnicos generales y específicos
exigidos en este Decreto, sin perjuicio de las responsabilidades a que pudieran dar lugar en el ámbito disciplinario, podrán comportar, previa audiencia al interesado, la baja del
establecimiento en el Registro y la revocación de la clasificación turística. Las mismas consecuencias comportará no iniciar la actividad en el plazo de dos meses, contados
desde el día de la comunicación efectuada.
3. En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los siguientes extremos:
Cumplimentar los datos de este formulario es obligatorio para su inclusión en el "Fichero de Empresas y Establecimientos Turísticos”, creado por Orden de la Consellería de
Turismo de 31 de enero de 2005, y el titular de los mismos se hace responsable de su veracidad. La finalidad del mencionado fichero es el ejercicio de las funciones y
competencias propias de la Agència Valenciana del Turisme, como entidad de derecho público adscrito a la Conselleria de Turismo, respecto de las empresas turísticas. El
interesado consiente expresamente el tratamiento de sus datos y su publicación en las guías de empresas y establecimientos turísticos de la Comunitat Valenciana, así como
su cesión a las cámaras oficiales de industria, comercio y navegación.
Este fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. El afectado podrá ejercer sus derechos de acceso,
oposición, rectificación y cancelación en la Agencia Valenciana de Turismo, que es la Responsable del Fichero, con C.I.F: Q-9655770-G, y domicilio social en C/ Castán
Tobeñas, 77 46018-Valencia
_____________________________________, _____ d________________________ del__________
Titular







SERVICI TERRITORIAL DE TURISME D
SERVICIO TERRITORIAL DE TURISMO DE
Representant
Representante
Firma: _____________________________
Num. 7394 / 03.11.2014
26000
COMUNICACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ALLOTJAMENT
TURÍSTIC RURAL A L'INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA


COMUNICACIÓN/DECLARACIÓN RESPONSABLE REFERENTE AL ALOJAMIENTO
TURÍSTICO RURAL EN EL INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA



Omplir en cas de no presentar còpia del DNI o targeta equivalent per a estrangers.
Cumplimentar en caso de no presentar copia del DNI o tarjeta equivalente para extranjeros.

COGNOMS / APELLIDOS
NOM / NOMBRE
DNI / NIE
D'acord amb el que disposa l'article 5 del DECRET 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell (DOCV núm 6.376 de 14.10.2010), pel que s'establixen mesures de
simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, done la meua
autorització perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les meues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del DECRETO 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de
reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm 6.376 de
14.10.2010), doy mi autorización para que la administración obtenga directamente la comprobación de mis datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia.
En cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del
procedimiento.


_____________________________________, _____ d________________________ del__________













SERVICI TERRITORIAL DE TURISME D
SERVICIO TERRITORIAL DE TURISMO DE
Num. 7394 / 03.11.2014
26001
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
ORDE 25/2014, de 29 d’octubre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es
fan públiques les zones de la Comunitat Valenciana on es
declara obligatori i d’utilitat pública el tractament per al
control de les plagues d’insectes perforadors que afecten
les pinedes (Tomicus destruens, Orthotomicus erosus, Ips
sexdentatus). [2014/9961]
ORDEN 25 /2014, de 29 de octubre, de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que
se hacen públicas las zonas de la Comunitat Valenciana
donde se declara obligatorio y de utilidad pública el tratamiento para el control de las plagas de insectos perforadores que afectan a los pinares (Tomicus destruens,
Orthotomicus erosus, Ips sexdentatus). [2014/9961]
Com a conseqüència de la situació de sequera extrema a què s’han
vistes sotmeses les forests de la Comunitat Valenciana durant l’últim
any, s’ha produït una situació de gran debilitat de la vegetació forestal
que ha afavorit que es trobe afectada per diferents plagues i malalties. Especial gravetat presenta la situació de les pinedes, en les quals
han aparegut nombrosos focus d’insectes perforadors de la família dels
escolítids (Tomicus destruens, Orthotomicus erosus i Ips sexdentatus,
fonamentalment), amb un gran nombre d’arbres morts.
Considerant els estudis duts a terme per esta Conselleria relatius a
l’estat fitosanitari de les forests de la Comunitat Valenciana, pel que fa
a insectes perforadors que afecten les pinedes, així com les nombroses
incidències fitosanitàries comunicades per part d’ajuntaments i particulars, s’han seleccionat, basant-se en els criteris tècnics, les zones de la
Comunitat Valenciana en què s’ha d’actuar de manera prioritària per a
disminuir l’afecció de les mencionades plagues.
Vist l’article 13.1 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat
Vegetal, que establix que correspon als titulars de les explotacions o
d’altres superfícies amb coberta vegetal aplicar les mesures fitosanitàries obligatòries que s’establisquen com a conseqüència de la declaració
d’existència d’una plaga.
Vist l’article 13.2 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat
Vegetal, que establix que l’autoritat competent de la comunitat autònoma podrà declarar l’existència d’una plaga quan produïsca o puga
produir perjuís econòmics o danys de tal intensitat, extensió o naturalesa
que facen necessària la lluita obligatòria com a mitjà més eficaç de
combatre-la, o que les mesures de lluita requerisquen ser aplicades en
zones contínues o quan la plaga constituïsca focus possible de dispersió
Vist l’article 53 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de
la Comunitat Valenciana, establix que la Conselleria de Medi Ambient
podrà declarar d’utilitat pública i tractament obligatori la lluita contra
una plaga o malaltia forestal, amb delimitació de la zona afectada i l’article 15 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal, que
es manifesta en el mateix sentit.
En virtut de les facultats que tinc atribuïdes pel Decret 85/2013, de
28 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i de
conformitat amb el que establix l’article 53 de la Llei 3/1993, Forestal
de la Comunitat Valenciana,
Como consecuencia de la situación de sequía extrema a que se han
visto sometidos los montes de la Comunitat Valenciana durante el último
año, se ha producido una situación de gran debilidad de la vegetación
forestal que ha propiciado que se vea afectada por diferentes plagas y
enfermedades. Especial gravedad presenta la situación de los pinares,
en los que han aparecido numeroso focos de insectos perforadores de la
familia de los escolítidos (Tomicus destruens, Orthotomicus erosus e Ips
sexdentatus, fundamentalmente), con un gran número de árboles muertos.
Considerando los estudios llevados a cabo por esta Consellería relativos al estado fitosanitario de los montes de la Comunitat Valenciana, en lo
que se refiere a insectos perforadores que afectan a los pinares, así como
las numerosas incidencias fitosanitarias comunicadas por parte de ayuntamientos y particulares, se han seleccionado en base a los criterios técnicos, las zonas de la Comunitat Valenciana en las que se debe actuar de
manera prioritaria para disminuir la afección de las mencionadas plagas.
Visto el artículo 13.1 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de
Sanidad Vegetal, que establece que corresponde a los titulares de las
explotaciones o de otras superficies con cubierta vegetal aplicar las
medidas fitosanitarias obligatorias que se establezcan como consecuencia de la declaración de existencia de una plaga.
Visto el artículo 13.2 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de
Sanidad Vegetal que establece que la autoridad competente de la comunidad autónoma podrá declarar la existencia de una plaga cuando produzca o pueda producir perjuicios económicos o daños de tal intensidad,
extensión o naturaleza que hagan necesaria la lucha obligatoria como
medio más eficaz de combatirla, o que las medidas de lucha requieran
ser aplicadas en zonas continuas o cuando la plaga constituya foco posible de dispersión
Visto el artículo 53 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, establece que la Consellería de Medio
Ambiente podrá declarar de utilidad pública y tratamiento obligatorio
la lucha contra una plaga o enfermedad forestal, con delimitación de la
zona afectada y el artículo 15 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre,
de Sanidad Vegetal, que se manifiesta en el mismo sentido.
En virtud de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
85/2013, de 28 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente y de conformidad con lo establecido en
el artículo 53 de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana,
ORDENE
ORDENO
Article 1
Declarar l’existència de les plagues d’insectes perforadors de la
família dels escolítids (Tomicus destruens, Orthotomicus erosus i Ips
sexdentatus) en les pinedes dels termes municipals esmentats en l’article 2.
Artículo 1
Declarar la existencia de las plagas de insectos perforadores de la
familia de los escolítidos (Tomicus destruens, Orthotomicus erosus e Ips
sexdentatus) en los pinares de los términos municipales relacionados en
el artículo 2.
Article 2
Declarar d’utilitat pública i obligatori el tractament per al control de
les plagues d’insectes perforadors que afecten les pinedes en la campanya de 2014/2015, en els termes municipals següents de la Comunitat
Valenciana:
– Província de Castelló: Aín, Alcalà de Xivert, Almenara, Ayódar,
Azuébar, Barracas, Bejís, Benlloch, Cabanes, Castelló de la Plana, Caudiel, Chóvar, El Toro, Eslida, Fuente la Reina, Jérica, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Vilavella, les Coves de Vinromà, Lucena, Morella,
Onda, Pina de Montalgrao, Rossell, Sant Joan de Moró, Sant Mateu,
Santa Magdalena de Pulpis, Segorbe, Sierra Engarcerán, Soneja, Tales,
Teresa, Torás, la Vall d’Uixó, Villamalur, Vilanova d’Alcolea, Villanueva de Viver, Vistabella del Maestrat, Viver.
Artículo 2
Declarar de utilidad pública y obligatorio el tratamiento para el control de las plagas de insectos perforadores que afectan a los pinares en
la campaña de 2014/2015, en los siguientes términos municipales de la
Comunitat Valenciana:
– Provincia de Castellón: Aín, Alcalà de Xivert, Almenara, Ayódar,
Azuébar, Barracas, Bejís, Benlloch, Cabanes, Castellón de la Plana,
Caudiel, Chóvar, El Toro, Eslida, Fuente la Reina, Jérica, La Pobla
Tornesa, La Salzadella, La Vilavella, Les Coves de Vinromá, Lucena,
Morella, Onda, Pina de Montalgrao, Rosell, Sant Joan de Moró, Sant
Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Segorbe, Sierra Engarcerán, Soneja,
Tales, Teresa, Torás, Vall d’Uixo, Villamalur, Villanueva de Alcolea,
Villanueva de Viver, Vistabella del Maestrat, Viver.
Num. 7394 / 03.11.2014
26002
– Província de València: Aielo de Rugat, Albalat dels Tarongers,
Alborache, Alcublas, Alfara de la Baronia, Algar del Palancia, Algimia
de Alfara, Andilla, Benagéber, Bétera, Buñol, Calles, Chelva, Cheste,
Chiva, Chulilla, Cofrentes, Cortes de Pallás, Domeño, el Puig, Estivella,
Gátova, Gilet, Jalance, Jarafuel, Llíria, Llombai, Macastre, Marines,
Montitxelvo, Montserrat, Náquera, Olocau, Paterna, Pedralba, Puçol,
Quart de les Valls, Requena, Riba-roja de Túria, Sagunt, Segart, Serra,
Sinarcas, Sot de Chera, Tavernes de la Valldigna, Torrent, Torres Torres,
Vallanca, Venta del Moro, Vilamarxant i Yátova
– Província d’Alacant: Albatera, Alacant, Benejúzar, Crevillent, Elx,
Orihuela, Redován i Xixona.
– Provincia de Valencia: Aielo de Rugat, Albalat dels Tarongers,
Alborache, Alcublas, Alfara de la Baronia, Algar del Palancia, Algimia
de Alfara, Andilla, Benagéber, Bétera, Buñol, Calles, Chelva, Cheste,
Chiva, Chulilla, Cofrentes, Cortes de Pallás, Domeño, El Puig, Estivella, Gátova, Gilet, Jalance, Jarafuel, Lliria, Llombai, Macastre, Marines,
Montitxelvo, Montserrat, Náquera, Olocau, Paterna, Pedralba, Puçol,
Quart de le Valls, Requena, Ribarroja del Turia, Sagunto, Segart, Serra,
Sinarcas, Sot de Chera, Tavernes de la Valldigna, Torrent, Torres Torres,
Vallanca, Venta del Moro, Vilamarxant y Yátova
– Provincia de Alicante: Albatera, Alicante; Benejúzar, Crevillente,
Elche, Orihuela, Redován y Xixona
Article 3
1. El personal tècnic de la Direcció General del Medi Natural i
de les direccions territorials dirigirà, en les forests gestionades per la
Generalitat, l’execució dels treballs que realitze, amb mitjans propis, la
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
2. Els treballs seran realitzats en aquelles zones considerades com
prioritàries, en cada un dels termes municipals mencionats en l’article
primer, tenint en compte el nivell d’incidència de la plaga detectada en
la prospecció fitosanitària, el que s’ha observat en revisions posteriors,
així com la disponibilitat de mitjans.
3. Així mateix, el personal tècnic de la Direcció General del Medi
Natural i de les direccions territorials assessorarà els altres propietaris
dels treballs que hagen d’executar en les forests no gestionades per la
Generalitat.
3. La direcció territorial corresponent notificarà, als ajuntaments
dels municipis afectats, la present declaració, així com les zones a tractar en el seu municipi.
Artículo 3
1. El personal técnico de la Dirección General del Medio Natural y
de las direcciones territoriales, dirigirá en los montes gestionados por la
Generalitat, la ejecución de los trabajos que realice, con medios propios,
la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
2. Los trabajos serán realizados en aquellas zonas consideradas
como prioritarias, en cada uno de los términos municipales mencionados en el artículo primero, teniendo en cuenta el nivel de incidencia
de la plaga detectado en la prospección fitosanitaria, lo observado en
posteriores revisiones, así como la disponibilidad de medios.
3. Asimismo, el personal técnico de la Dirección General del Medio
Natural y de las direcciones territoriales asesorará, a los demás propietarios, de los trabajos que deban ejecutar en los montes no gestionados
por la Generalitat.
3. La dirección territorial correspondiente notificará, a los ayuntamientos de los municipios afectados, la presente declaración así como
las zonas a tratar en su municipio.
Article 4
1. Els tractaments obligatoris consistiran en la tala i escorçat o
extracció de la forest dels peus morts o afectats amb risc fitosanitari.
Els treballs s’hauran d’efectuar abans que emergisca de l’interior dels
pins la nova generació d’insectes, per a la qual cosa s’establix el calendari següent:
– Abans del 15 de març, per als arbres morts o afectats durant el
quart trimestre de l’any.
– Abans del 15 de maig per als arbres morts o afectats durant el
primer trimestre de l’any.
– Abans del 15 d’agost per als arbres morts o afectats durant el
segon trimestre de l’any.
– Abans de l’1 d’octubre per als arbres morts o afectats durant el
tercer trimestre de l’any.
2. No serà obligatòria, encara que sí aconsellable: la col·locació de
trampes amb feromones per a la captura d’insectes adults.
Artículo 4
1. Los tratamientos obligatorios consistirán en la corta y descortezado o extracción del monte de los pies muertos o afectados con riesgo
fitosanitario. Los trabajos se deberán efectuarse con anterioridad a que
emerja del interior de los pinos la nueva generación de insectos, para lo
que se establece el siguiente calendario:
– Antes del 15 de marzo, para los árboles muertos o afectados
durante el cuarto trimestre del año.
– Antes del 15 de mayo para los árboles muertos o afectados durante
el primer trimestre del año.
– Antes del 15 de agosto para los árboles muertos o afectados durante el segundo trimestre del año.
– Antes del 1 de octubre para los árboles muertos o afectados durante el tercer trimestre del año.
2. No será obligatoria, aunque sí aconsejables: la colocación de
trampas con feromonas para la captura de insectos adultos.
Article 5
Els directors territorials de la conselleria, en funció de les seues atribucions, dictaran les autoritzacions oportunes per a facilitar l’execució
dels treballs, en especial, les referides a la tala i aprofitament de la fusta
per part dels seus propietaris.
Artículo 5
Los directores territoriales de la consellería, en función de sus atribuciones, dictarán las autorizaciones oportunas para facilitar la ejecución de los trabajos, en especial, las referidas a la corta y aprovechamiento de la madera por parte de sus propietarios.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Es faculta la directora general del Medi Natural perquè dicte les
resolucions pertinents, amb vista a la modificació dels municipis afectats, objecte d’esta orde, i esmentats en l’article 2, si l’evolució de la
plaga així ho aconsella.
Se faculta a la directora general del Medio Natural para que dicte las
resoluciones pertinentes, en orden a la modificación de los municipios
afectados, objeto de esta orden, y relacionados en el artículo 2, si la
evolución de la plaga así lo aconseja.
DISPOSICIÓ FINAL
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Única. Entrada en vigor
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
València, 29 d’octubre de 2014
Valencia, 29 de octubre de 2014
La consellera d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
ISABEL BONIG TRIGUEROS
La consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
ISABEL BONIG TRIGUEROS
Num. 7394 / 03.11.2014
Ajuntament de Paiporta
Convocatòria per a la realització del primer exercici del
procés selectiu de cinc places d’agent de policia local,
quatre d’estes pel torn lliure i una pel torn de mobilitat.
[2014/9940]
En virtut de la Resolució de l’Alcaldia número 934/2014, de data
28 d’octubre, es resol:
Primer. Estimar el recurs de reposició interposat per David Cáceres Escribano i Marcos Llavata Muñoz contra el Decret de l’Alcaldia
número 693/2014, d’1 d’agost, i declarar la nul·litat d’este per vici de
procediment consistent en la manca d’audiència prèvia als interessats,
d’acord amb el que establix l’article 112 de la Llei 30/1992.
26003
Ayuntamiento de Paiporta
Convocatoria para la celebración del primer ejercicio
del proceso selectivo de cinco plazas de agente de policía
local, cuatro de ellas por turno libre y una por turno de
movilidad. [2014/9940]
Es recorda als aspirants que han d’acudir proveïts del certificat
mèdic exigit en las bases, expedit amb una antiguitat màxima de tres
mesos comptats des de la data de esta nova convocatòria. Tindran efectes els certificats lliurats amb anterioritat, sempre que complisquen este
requisit d’antiguitat.
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.
En virtud de la Resolución de la Alcaldía número 934/2014, de
fecha 28 de octubre, se resuelve:
Primero. Estimar el recurso de reposición interpuesto por David
Cáceres Escribano y Marcos Llavata Muñoz contra el Decreto de la
Alcaldía número 693/2014, de 1 de agosto, declarando la nulidad del
mismo por vicio de procedimiento consistente en la falta de audiencia
previa a los interesados, conforme a lo establecido en el artículo 112 de
la Ley 30/1992.
Segundo. Desestimar la impugnación presentada por David Cáceres Escribano y Marcos Llavata Muñoz contra el recurso de Juan José
Peinado Ferrer, como representante sindical del CSIF, contra el Decreto
de Alcaldía número 493/2014, de 5 de junio, por falta de legitimación
para interponerlo.
Tercero. Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto
por Juan José Peinado Ferrer, como representante sindical del CSIF,
contra el Decreto de la Alcaldía número 493/2014, de 5 de junio, así
como contra las actuaciones del tribunal calificador en el primer ejercicio de las pruebas selectivas, en cuanto a la causa de anulación de
incumplimiento del plazo de 15 días hábiles establecido en el artículo
10 del Decreto del Consell 33/1999, de 9 de marzo, anulando dicho
decreto y las indicadas actuaciones del tribunal, pero manteniendo la
validez de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
designación de los miembros del tribunal y las actuaciones del tribunal
calificador en el primer ejercicio de las pruebas selectivas respecto a
los aspirantes declarados aptos en la sesión celebrada el día 23 de junio
de 2014, en virtud del principio de conservación de actos establecido
en el artículo 66 de la Ley 30/1992. En consecuencia, se desestiman
los motivos para mantener la total validez de estos actos formulados en
los escritos de Juan Antonio Moreno Masiá, Laura Cervera Martínez y
Francisco José Bueno Arribas, estimándose su petición subsidiaria de
validez parcial de las actuaciones del tribunal por aplicación del principio de conservación de actos.
Cuarto. Convocar al tribunal calificador y a los aspirantes que no
concurrieron al primer ejercicio de las pruebas selectivas y a los que
fueron inadmitidos al mismo por no presentar el certificado médico
exigido en las bases, para la nueva celebración del primer ejercicio de
las pruebas selectivas, para el día 12 de diciembre de 2014, en la sede de
la EPE, Empresa de Servicis de Paiporta (ESPAI), en la calle Convent,
45, de Paiporta, a las 10.30 horas.
Se recuerda a los aspirantes que deben acudir provistos del certificado médico exigido en las bases, expedido con una antigüedad máxima
de tres meses contados desde la fecha de esta nueva convocatoria, surtiendo efectos los certificados entregados con anterioridad, siempre que
cumplan este requisito de antigüedad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Paiporta, 29 d’octubre de 2014.– L’alcalde president: Vicente Ibor
Asensi.
Paiporta, 29 de octubre de 2014.– El alcalde presidente: Vicente
Ibor Asensi.
Segon. Desestimar la impugnació presentada per David Cáceres
Escribano i Marcos Llavata Muñoz contra el recurs de Juan José Peinado Ferrer, com a representant sindical del CSIF, contra el Decret d’Alcaldia número 493/2014, de 5 de juny, per manca de legitimació per a
interposar-lo.
Tercer. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per
Juan José Peinado Ferrer, com a representant sindical del CSIF, contra
el Decret de l’Alcaldia número 493/2014, de 5 de juny, i també contra
les actuacions del tribunal qualificador en el primer exercici de les proves selectives, quant a la causa d’anul·lació d’incompliment del termini
de 15 dies hàbils establit en l’article 10 del Decret del Consell 33/1999,
de 9 de març, i anul·lar el decret esmentat i les indicades actuacions
del tribunal, però mantenint la validesa de la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació dels membres del tribunal i les
actuacions del tribunal qualificador en el primer exercici de les proves
selectives pel que fa als aspirants declarats aptes en la sessió celebrada
el dia 23 de juny de 2014, en virtut del principi de conservació d’actes
establit en l’article 66 de la Llei 30/1992. En conseqüència, es desestimen els motius per mantenir la total validesa d’estos actes formulats
en els escrits de Juan Antonio Moreno Masiá, Laura Cervera Martínez
i Francisco José Bueno Arribas, i s’estima la seua petició subsidiària de
validesa parcial de les actuacions del tribunal per aplicació del principi
de conservació d’actes.
Quart. Convocar el tribunal qualificador i els aspirants que no van
concórrer al primer exercici de les proves selectives i els que no hi van
ser admesos per no presentar el certificat mèdic exigit en les bases, per a
la nova celebració de l’exercici de les proves selectives, per al dia 12 de
desembre de 2014, a la seu de l’EPE, Empresa de Servicis de Paiporta
(ESPAI), al carrer Convent, 45, de Paiporta, a les 10.30 hores.
Num. 7394 / 03.11.2014
Ajuntament de San Antonio de Benagéber
26004
Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber
Convocatòria per a la provisió de tres places d’agent de
la policia local, dos pel torn lliure, per mitjà del sistema
d’oposició, i una pel torn de mobilitat, per mitjà de concurs. [2014/9907]
Convocatoria para la provisión de tres plazas de agente
de la policía local, dos por turno libre, mediante el sistema de oposición, y una por turno de movilidad, mediante
concurso. [2014/9907]
De conformitat amb l’oferta d’ocupació pública per a 2009, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 13 de juliol de 2009, i
d’acord amb les bases aprovades per acord de la Junta de Govern de
data 12 d’agost de 2014, es posa de manifest que es convoquen proves
selectives per a cobrir en propietat, com a funcionari de carrera, tres
places d’agent de la policia local, identificades com PL-AGE-13, PLAGE-14 i PL-AGE-15, dos pel torn lliure, per mitjà del sistema d’oposició, i una pel torn de mobilitat, per mitjà de concurs, d’acord amb les
bases que han de regir estes, les quals han sigut transcrites i publicades
en el Butlletí Oficial de la Província de València número 239, de data
8 d’octubre de 2014.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a partir de la publicació del corresponent anunci en el Boletín Oficial del
Estado.
De conformidad con la oferta de empleo público para 2009, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de julio de 2009, y
con arreglo a las bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 12 de agosto de 2014, se pone de manifiesto que se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad, como funcionario de
carrera, tres plazas de agente de la policía local, identificadas como PLAGE-13, PL-AGE-14 y PL-AGE-15, dos por turno libre, mediante el
sistema de oposición, y una por turno de movilidad, mediante concurso,
de acuerdo a las bases que han de regir las mismas, las cuales han sido
transcritas y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
número 239, de fecha 8 de octubre de 2014.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.
San Antonio de Benagéber, 13 d’octubre de 2014.– L’alcalde: Eugenio Cañizares López.
San Antonio de Benagéber, 13 de octubre de 2014.– El alcalde:
Eugenio Cañizares López.
Num. 7394 / 03.11.2014
Universitat de València
26005
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2014, de la Universitat
de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça
d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nanohilos semiconductores y de polímeros con aplicaciones en energía, CPI14-359», finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional - FEDER «Una manera de fer
Europa». [2014/9942]
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de
una plaza de investigador/a no doctor de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Nanohilos
semiconductores y de polímeros con aplicaciones en energía, CPI-14-359», financiado el Ministerio de Economía
y Competitividad y por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER «Una
manera de hacer Europa». [2014/9942]
El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions
que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, resol:
El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atribuciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve:
Fer l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’acord
amb les bases següents.
Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de
acuerdo con las siguientes bases.
Primera. Requisits generals dels aspirants
1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país
membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga
aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la
que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir
els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el
permís de treball i de residència al moment de la contractació.
1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.
1.3. Estar en possessió de la titulació acadèmica que figura en l’annex I o complir les condicions per obtenir-la en la data en què acaba el
termini de presentació d’instàncies. En el cas de titulacions obtingudes
a l’estranger, cal tenir la credencial que n’acredite l’homologació o la
credencial de reconeixement per a l’exercici de professions regulades
en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.
1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica
que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
1.5. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals
no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos
a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu
estat, l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud
d’emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona
interessada.
Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba
el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el
procés selectiu.
Primera. Requisitos generales de los aspirantes
1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país
miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de
tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados
por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los términos en que dicha legislación está definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea.
Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir
los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la
adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el
permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.
1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes.
1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I o estar
en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de instancias.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá tener la
credencial que acredite su homologación o la credencial de reconocimiento para el ejercicio profesional regulado en virtud del Real Decreto
1837/2008, de 8 de noviembre.
1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física
o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes
funciones.
1.5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o
no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier
administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de nacionalidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso
a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin
perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.
Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el
proceso selectivo.
Segona. Sol·licituds
2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud,
juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits
al·legats, adreçada a l’atenció de Fernando Sapiña Navarro, director
de l’Institut Universitari de Ciència dels Materials de la Universitat de
Valencia, carrer del Catedràtic José Beltrán, número 2, 46980 Paterna
(València), al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av.
Blasco Ibáñez, 13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre
registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir
amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels Serveis de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert, perquè
l’empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’oficina i la data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà presentada en la data d’entrada en el registre general d’aquesta universitat.
Segunda. Solicitudes
2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales
y los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con
el currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida a Fernando Sapiña Navarro, director del Institut Universitari de
Ciència dels Materials de la Universitat de Valencia, calle Catedrático
José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (València), en el Registre de
la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo,
46010 Valencia), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir
con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento
de Servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto,
para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nombre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada
en la fecha de entrada en el registro general de esta universidad.
Num. 7394 / 03.11.2014
26006
2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei
de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda
Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web
‹http://www.uv.es/pasinvest›.
2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei de
Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
También habrá una copia en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
Tercera. Documentació que cal presentar
Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:
3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones
que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en
aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que
acredite la seua nacionalitat.
3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets
d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l’homologació corresponent.
3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acreditatius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada
sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la
instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot
demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i
els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.
Tercera. Documentación que se debe presentar
Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la
siguiente documentación:
3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las personas que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a participar en estas pruebas, han de presentar fotocopia del NIE o del documento que acredite su nacionalidad.
3.2. Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado
los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será
necesario acreditar la homologación correspondiente.
3.3. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos
fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del
interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que
figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la
comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que
hayan sido objeto de valoración.
3.4. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selección
y se publique la propuesta de contratación en la página web ‹http://
www.uv.es/pasinvest›, los interesados podrán solicitar la devolución
de los currículos al Institut Universitari de Ciència dels Materials de la
Universitat de València. Transcurridos seis meses, los currículos que
queden en este servicio serán destruidos.
3.4. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i quan
haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web ‹http://
www.uv.es/pasinvest› les persones interessades podran sol·licitar la
devolució dels currículums a l’Institut Universitari de Ciència dels
Materials de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els
currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d’ofici.
Quarta. Sistema selectiu
4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum
dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els
quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en
l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran
tinguts en compte en la resolució del concurs.
4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als
aspirants. El nombre d’aquells que passen a la fase d’entrevista, que
serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.
4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació
dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Serveis (RRHH-PAS) i en la pàgina web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi
presenten constituïsquen una borsa de treball.
4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de
selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el
perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la
plaça i a les necessitats del projecte.
Cinquena. Comissió avaluadora
5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta
convocatòria.
5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir
quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que
estableixen els articles esmentats.
5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’aplicació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.
5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en
cada moment a allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Cuarta. Sistema selectivo
4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de
los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los
cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura
en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan
justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias,
no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.
4.2. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una
entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase
de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la
comisión evaluadora.
4.3. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de
los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón
de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració
i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes
de la misma constituyan una bolsa de trabajo.
4.5. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento
de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso, realizada
la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no se ajusta en su
totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del proyecto.
Quinta. Comisión evaluadora
5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de intervenir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una
declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas
en los artículos mencionados.
5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en
la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los
casos no previstos.
5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en
cada momento a lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Num. 7394 / 03.11.2014
26007
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir,
la comissió avaluadora té la seu a l’Institut Universitari de Ciència dels
Materials de la Universitat de València.
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir, la comisión evaluadora tendrá la sede en el Institut Universitari de
Ciència dels Materials de la Universitat de València.
Sisena. Informació respecte de les dades recollides
6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de
dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta universitat, de
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament
de la LOPD.
6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General
de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la
gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.
6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de
protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.
6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la
LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat
de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
Sexta. Información sobre los datos recogidos
6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos
correspondiente a este tipo de personal de esta universidad, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
LOPD.
6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria
General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la
gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.
6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de protección que establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para garantizar
la confidencialidad y la integridad de la información.
6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que
establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la
Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
Setena. Recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la
seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant
els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la
seua notificació.
Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs
d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions
del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.
Séptima. Recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede
interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el
mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su notificación.
Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el
recurso de alzada previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resoluciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.
València, 23 d’octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerent: Joan Oltra i Vidal.
Valencia, 23 de octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerente: Joan Oltra i Vidal.
ANNEX I
Condicions generals del lloc de treball ofert
ANEXO I
Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado
1. Projecte: «Nanohilos semiconductores y de polímeros con aplicaciones en energía, CPI-14-359».
2. Denominació i classificació del lloc de treball:
Investigador no doctor.
Grup: A.
Subgrup: A1.
3. Jornada de treball: 35,5 hores setmanals.
4. Dotació de l’ajuda: es destinarà a finançar, entre altres conceptes,
la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, per al 2014
serà 1.380 euros (12 pagues).
5. Objecte i període:
Realització d’experiments amb dispositius AWGs modulats acústicament.
El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.
6. Titulació: grau en Física, o titulació equivalent.
Segons l’article 9 del Reglament del Personal Investigador de la
Universitat de València, l’obtenció del títol de doctor determinarà l’extinció del contracte en el termini de 30 dies des de la data d’obtenció
del esmentat títol.
1. Proyecto: «Nanohilos semiconductores y de polímeros con aplicaciones en energía, CPI-14-359».
2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:
Investigador no doctor
Grupo: A.
Subgrupo: A1.
3. Jornada de trabajo: 35,5 horas semanales.
4. La dotación de la ayuda se destinará a financiar, entre otros conceptos, la retribución. La retribución bruta mensual, a tiempo completo,
para el 2014 será 1.380 euros (12 pagas).
5. Objeto y periodo:
Realización de experimentos con dispositivos AWGs modulados
acústicamente.
El contrato está determinado por la duración del proyecto y la disponibilidad presupuestaria.
6. Titulación: grado en Física, o titulación equivalente.
Según el artículo 9 del Reglamento del Personal Investigador de la
Universitat de València, la obtención del título de doctor determinará la
extinción del contrato en el plazo de 30 días desde la fecha de obtención
del mencionado título.
Num. 7394 / 03.11.2014
26008
7. Mèrits preferents, a més dels inclosos en l’annex III d’aquesta
convocatòria:
Màster en Física Avançada.
Experiència en disseny i caracterització de dispositius fotònics
Arrayed Waveguide Gratings (AWGs).
Experiència en disseny i caracterització de transductors acústics en
el rang de freqüències superior als 500 MHz.
Experiència en acustoòptica.
Experiència en escriure articles científics en revistes amb revisió
per pars.
Experiència en la presentació de resultats científics en congressos
internacionals.
Estades en laboratoris de reconegut prestigi internacional.
7. Méritos preferentes, además de los incluidos en el anexo III de
esta convocatoria:
Máster en Física Avanzada.
Experiencia en diseño y caracterización de dispositivos fotónicos
Arrayed Waveguide Gratings (AWGs).
Experiencia en diseño y caracterización de transductores acústicos
en el rango de frecuencias superior a los 500 MHz.
Experiencia en acusto-óptica.
Experiencia en escribir artículos científicos en revistas con revisión
por pares.
Experiencia en la presentación de resultados científicos en congresos internacionales.
Estancias en laboratorios de reconocido prestigio internacional.
ANNEX II
ANEXO II
La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:
1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI, telèfon de contacte i adreça.
2. Denominació del lloc de treball: investigador no doctor.
3. Denominació del projecte: «Nanohilos semiconductores y de
polímeros con aplicaciones en energía, CPI-14-359».
4. Signatura i data de la sol·licitud.
5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix,
en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».
6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.
7. Ha d’estar adreçada a l’Institut Universitari de Ciència dels Materials de la Universitat de València.
La instancia debe contener al menos los siguientes datos:
1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, DNI,
teléfono de contacto y domicilio.
2. Denominación del puesto de trabajo: investigador no doctor.
3. Denominación del proyecto: «Nanohilos semiconductores y de
polímeros con aplicaciones en energía, CPI-14-359».
4. Firma y fecha de solicitud.
5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara
que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso
contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten».
6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.
7. Debe dirigirse al Institut Universitari de Ciència dels Materials
de la Universitat de València.
ANNEX III
Barem
ANEXO III
Baremo
1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica
o enginyeria tècnica, en base 10, calculada, d’acord amb Reial Decret
1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de
crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del primer i del segon cicle.
1. Nota media del expediente académico de los estudios de licenciatura, arquitectura, ingeniería, grado, diplomatura, arquitectura técnica o
ingeniería técnica, en base 10, calculada, de acuerdo con Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones con
carácter oficial, sobre la totalidad de los créditos evaluados del primer
y del segundo ciclo.
2. Beca de colaboración del Ministerio de Educación: 0,05 puntos.
3. Premio extraordinario de diplomatura, licenciatura, grado o máster: por la obtención de cualquiera de estos premios se asignará un único
valor de 0,25 puntos.
4. Publicaciones científicas relacionadas con el objeto del contrato
(hasta un máximo de 1,70 puntos):
a) Por cada publicación en una revista que aparezca en el Citation
Index, o, en el caso de las Ciencias Sociales y Humanidades, en una
revista considerada como equivalente por la comisión de investigación:
0,5 puntos.
b) Por cada publicación en revistas científicas no relacionadas en los
listados mencionados en el punto anterior: 0,25 puntos.
c) Por cada participación en congresos u otras reuniones científicas,
con carácter nacional o internacional, mediante comunicación, ponencia
o póster: 0,05 puntos.
5. Méritos preferentes relacionados con el objeto del contrato (hasta
un máximo de 3 puntos): el tribunal podrá acordar la realización de una
entrevista con el objeto de concretar mejor la valoración de los méritos
preferentes.
2. Beca de col·laboració del Ministeri d’Educació: 0,05 punts.
3. Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster:
per l’obtenció de qualsevol d’aquests premis s’assignarà un únic valor
de 0,25 punts.
4. Publicacions científiques relacionades amb l’objecte del contracte
(fins a un màxim de 1,70 punts):
a) Per cada publicació en una revista que aparega al Citation Index,
o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d’Investigació: 0,5 punts.
b) Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en els
llistats esmentats al punt anterior: 0,25 punts.
c) Per cada participació en congressos o altres reunions científiques,
amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts.
5. Mèrits preferents relacionats amb l’objecte del contracte (fins
a un màxim de 3 punts): el tribunal podrà acordar la realització d’una
entrevista amb l’objecte de concretar millor la valoració dels mèrits
preferents.
Num. 7394 / 03.11.2014
26009
ANNEX IV
ANEXO IV
Comissió avaluadora titular
President: Fernando Sapiña Navarro, professor del Departament de
Química Inorgànica.
Vocal 1: Andrés Cantarero Sáez, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 2: Daniel Jorge Errandonea Ponce, professor del Departament
de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: M. Victoria Castillo Giménez, professora del Departament
de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
Secretària: Nuria Garro Martínez, professora del Departament de
Física Aplicada i Electromagnetisme.
Comisión evaluadora titular
Presidente: Fernando Sapiña Navarro, profesor del Departament de
Química Inorgànica.
Vocal 1: Andrés Cantarero Sáez, profesor del Departament de Física
Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 2: Daniel Jorge Errandonea Ponce, profesor del Departament
de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: M. Victoria Castillo Giménez, profesora del Departament
de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
Secretaria: Nuria Garro Martínez, profesora del Departament de
Física Aplicada i Electromagnetisme.
Comissió avaluadora suplent
Presidenta: Clara M. Gómez Clarí, professora del Departament de
Química Física.
Vocal 1: Mauricio Morais de Lima Marqués, investigador de l’ICMUV.
Vocal 2: José M. Mazón ruiz, professor del Departament d’Anàlisi
Matemàtica.
Vocal 3: Vicente Felipe Miquel Molina, professor del Departament
de Geometria i Topologia.
Secretària: Elisa Llopis Jover, professora del Departament de Química Inorgànica.
Comisión evaluadora suplente
Presidenta: Clara M. Gómez Clarí, profesora del Departament de
Química Física.
Vocal 1: Mauricio Morais de Lima Marqués, investigador del
ICMUV.
Vocal 2: José M. Mazón Ruiz, profesor del Departament d’Anàlisi
Matemàtica.
Vocal 3: Vicente Felipe Miquel Molina, profesor del Departament
de Geometria i Topologia.
Secretaria: Elisa Llopis Jover, profesora del Departament de Química Inorgànica.
Num. 7394 / 03.11.2014
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per mitjà de la
qual s’ordena la publicació de l’acord de la comissió de
baremació pel qual es dóna validesa a la llista definitiva
dels participants en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de farmàcia de
21 de juliol de 2014, sense incorporar-hi cap modificació.
[2014/9976]
26010
Consellería de Sanidad
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2014, del director
general de Farmacia y Productos Sanitarios, mediante la
que se ordena la publicación del acuerdo de la comisión
de baremación por el que se da validez a la lista definitiva
de los participantes en el procedimiento de adjudicación
de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia de 21 de julio de 2014, sin incorporar a la misma
modificación alguna. [2014/9976]
Vista l’acta de la comissió de baremació de data 28 d’octubre de
2014, resolc:
Vista el acta de la comisión de baremación de fecha 28 de octubre
de 2014, resuelvo:
Ordenar la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i als taulers dels servicis centrals de la Conselleria de Sanitat i als
de les seues direccions territorials, de l’acord adoptat per la comissió de
baremació de data 28 d’octubre de 2014, en els termes següents:
Ordenar la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en los tablones de los servicios centrales de la Consellería de
Sanidad y en los de sus direcciones territoriales, del acuerdo adoptado
por la comisión de baremación de fecha 28 de octubre de 2014, en los
siguientes términos:
«Una vegada notificada la resolució del secretari autonòmic de
Sanitat per mitjà de la qual es desestimen els recursos d’alçada número 10/14, interposat per Alicia Peris León; número 11/14, interposat
per Esther Desirée Ruiz González; número 12/14, interposat per José
Romualdo García Plá en nom d’Adela Casesnoves Ballester; número
13/14, interposat per Francisco Javier Canales Cáceres; número 14/14,
interposat per María García Molina; número 16/14, interposat per Ricardo Sanchis González; número 17/14, interposat per Mercedes Pérez
García; número 18/14, interposat per M.ª José Pozo Hermosilla; número
19/14, interposat per Adolfo García de Tiedra; número 20/14, interposat
per Ricardo Baquero Navarro; número 21/14, interposat per Miguel
Ángel Sánchez Serena; número 22/14, interposat per Francisco Javier
Camisón Criado; número 23/14, interposat per Antolina Gómez Campillo i Andrés Pérez Muñoz, s’acorda donar validesa a la llista definitiva
que es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7321, de 21 de juliol de 2014, sense incorporar-hi cap modificació.
«Una vez notificada la resolución del secretario autonómico de
Sanidad mediante la que se desestiman los recursos de alzada número
10/14, interpuesto por Alicia Peris León; número 11/14, interpuesto
por Esther Desirée Ruiz González; número 12/14, interpuesto por José
Romualdo García Plá en nombre de Adela Casesnoves Ballester; número 13/14, interpuesto por Francisco Javier Canales Cáceres; número
14/14, interpuesto por María García Molina; número 16/14, interpuesto
por Ricardo Sanchis González, número 17/14, interpuesto por Mercedes
Pérez García; número 18/14, interpuesto por M.ª José Pozo Hermosilla;
número 19/14, interpuesto por Adolfo García de Tiedra; número 20/14,
interpuesto por Ricardo Baquero Navarro; número 21/14, interpuesto
por Miguel Ángel Sánchez Serena; número 22/14, interpuesto por Francisco Javier Camisón Criado; número 23/14, interpuesto por Antolina
Gómez Campillo y Andrés Pérez Muñoz. Por lo que se acuerda dar
validez al listado definitivo que se publicó en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana número 7321, de 21 de julio de 2014, sin incorporar al mismo modificación alguna.
Asimismo se acuerda convocar a los participantes en el procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, el día 18 de
noviembre de 2014, a las 10.00 horas, en el salón de actos del edificio
Dirección de Administración y Docencia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, sito en el Bulevar Sur, s/n, de Valencia.
La adjudicación de las autorizaciones se realizará por la comisión
de baremación de acuerdo con los siguientes criterios:
Los solicitantes serán llamados por la comisión de baremación por
el orden en que figuren en la lista definitiva para elección de la oficina
de farmacia.
La presencia del solicitante en el acto de adjudicación podrá realizarse por si mismo o mediante representante con poder notarial.
La acreditación de los solicitantes, o en su caso de los representantes, se efectuará mediante la exhibición del documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir, y en caso de robo o extravío, se
deberá aportar el justificante original de la denuncia ante las autoridades
policiales, acompañado de cualquier otro documento oficial con foto.
Los que no se personen mediante la acreditación prevista en el apartado anterior, o quienes lo hagan con posterioridad a su declaración
como ausentes, en el procedimiento de adjudicación por la comisión de
baremación, decaen en su derecho a la adjudicación de la autorización.
Una vez acreditado ante la comisión de baremación, cada participante dispondrá de un tiempo de dos minutos para la elección de una
entre las autorizaciones para la apertura de una nueva oficina de farmacia objeto de la convocatoria.
Los farmacéuticos propietarios de una oficina de farmacia abierta
al público no podrán acceder a la autorización de una nueva oficina de
farmacia en la misma población, salvo que tengan limitado su derecho
al traslado a una zona concreta del municipio.
El acto de adjudicación concluirá por haber sido adjudicadas todas
las oficinas de farmacia, o bien por haber sido llamados todos los farmacéuticos participantes en el proceso.
Concluido el acto de adjudicación, la comisión de baremación
levantará acta del mismo, que será publicada en el Diari Oficial de la
Així mateix s’acorda convocar els participants en el procediment
d’adjudicació de noves oficines de farmàcia, el dia 18 de novembre
de 2014, a les 10.00 hores, a la sala d’actes de l’edifici de la Direcció
d’Administració i Docència, Hospital Universitari i Politècnic La Fe,
siti al Bulevard Sud, s/n, de València.
L’adjudicació de les autoritzacions la realitzarà la comissió de baremació d’acord amb els criteris següents:
Els sol·licitants seran citats per la comissió de baremació per l’orde
en què figuren en la llista definitiva per a elecció de l’oficina de farmàcia.
La presència del sol·licitant en l’acte d’adjudicació podrà realitzarse per ell mateix o per mitjà d’un representant amb poder notarial.
L’acreditació dels sol·licitants o, si pertoca, dels representants,
s’efectuarà per mitjà de l’exhibició del document nacional d’identitat,
passaport o permís de conduir, i en cas de robatori o pèrdua, s’haurà
d’aportar el justificant original de la denúncia davant de les autoritats
policials, acompanyat de qualsevol altre document oficial amb foto.
Les persones que no compareguen per mitjà de l’acreditació prevista en l’apartat anterior, o les que ho facen després de la seua declaració
com a absents, en el procediment d’adjudicació per la comissió de baremació, perden el seu dret a l’adjudicació de l’autorització.
Una vegada acreditat davant de la comissió de baremació, cada participant disposarà d’un temps de dos minuts per a l’elecció d’una de les
autoritzacions per a l’obertura d’una nova oficina de farmàcia objecte
de la convocatòria.
Els farmacèutics propietaris d’una oficina de farmàcia oberta al
públic no podran accedir a l’autorització d’una nova oficina de farmàcia
a la mateixa població, llevat que tinguen limitat el seu dret al trasllat a
una zona concreta del municipi.
L’acte d’adjudicació conclourà per haver sigut adjudicades totes les
oficines de farmàcia, o bé per haver sigut citats tots els farmacèutics
participants en el procés.
Després d’haver conclòs l’acte d’adjudicació, la comissió de baremació n’estendrà una acta, que serà publicada en el Diari Oficial de la
Num. 7394 / 03.11.2014
26011
Comunitat Valenciana per una resolució del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, que posarà fi a la via administrativa.»
Comunitat Valenciana por resolución del director general de Farmacia y
Productos Sanitarios, que pondrá fin a la vía administrativa.»
València, 29 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 29 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7394 / 03.11.2014
26012
Presidència de la Generalitat
Presidencia de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2014, de la Presidència
de la Generalitat, per la qual adjudica una beca per a fer
pràctiques professionals en acció exterior en la seu de la
Direcció General de Relacions amb la Unió Europea a
València. [2014/9977]
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Generalitat, por la que se adjudica una beca
para la realización de prácticas profesionales en acción
exterior en la sede de la Dirección General de Relaciones
con la Unión Europea en Valencia. [2014/9977]
Mitjançant la Resolució de 14 de juliol de 2014, del president de la
Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
núm. 7321, de 21 de juliol de 2014, es va convocar una beca per a
fer pràctiques professionals en acció exterior en la seu de la Direcció
General de Relacions amb la Unió Europea a València., durant els anys
2014 i 2015.
Consta acreditat que hi ha consignació pressupostària suficient en el
capítol IV, línia T4026000, programa 112.40, Direcció General de Rela·
cions amb la Unió Europea, en els Pressupostos de la Generalitat per a
2014, per import de 4.138,88 €, i per a 2015, per import de 8.277,76 €,
a fi d’atendre les obligacions derivades d’esta resolució.
Mediante Resolución de 14 de julio de 2014, del president de la
Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
núm. 7321, de 21 de julio de 2014, fue convocada una beca para la
realización de prácticas profesionales en Acción Exterior en la sede de
la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea en Valencia.,
durante los años 2014 y 2015.
Consta acreditado que existe consignación presupuestaria suficiente
en el capítulo IV, línea T4026000, programa 112.40, Dirección General
de Relaciones con la Unión Europea, en los Presupuestos de la Gene·
ralitat para 2014, por importe de 4.138,88 € y para 2015, por importe
de 8.277,76 €, al objeto de atender las obligaciones derivadas de la
presente resolución.
La comisión evaluadora se reunió al efecto de realizar el estudio y
baremación de las solicitudes presentadas con arreglo a los requisitos y
criterios establecidos en las bases de la convocatoria, efectuando, asi·
mismo, las oportunas entrevistas a los aspirantes.
Asimismo, obtenida la puntuación provisional de todos los aspi·
rantes, fue expuesta la lista ordenada, según la puntuación obtenida,
durante 10 días para la fase de alegaciones, finalizada la cual, y vistas
las alegaciones presentadas, la comisión evaluadora efectuó la corres·
pondiente propuesta de concesión de la beca, de acuerdo con los térmi·
nos de las actas extendidas al efecto.
Según lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 132/2009, de 4 de
septiembre, del Consell, por el que se regula la concesión de becas, y
de conformidad con lo establecido en la base décima, apartado tres, del
anexo de la referida Resolución de 14 de julio de 2014, resuelvo:
La comissió avaluadora es va reunir per a estudiar i baremar les sol·
licituds presentades d’acord amb els requisits i criteris que establixen les
bases de la convocatòria, i també va entrevistar bé els aspirants.
Així mateix, obtinguda la puntuació provisional de tots els aspi·
rants, es va exposar la llista ordenada segons la puntuació obtinguda,
durant 10 dies, per a la fase d’al·legacions, acabada la qual, i vistes les
al·legacions presentades, la comissió avaluadora va efectuar la proposta
de concessió de la beca, d’acord amb els termes de les actes esteses per
a això.
Segons el que disposa l’article 9 del Decret 132/2009, de 4 de
setembre, del Consell, pel qual regula la concessió de beques, i de con·
formitat amb el que establix l’apartat tres la base desena de l’annex de
la Resolució de 14 de juliol de 2014, resolc:
Primer
Adjudicar la beca convocada per a la realització de pràctiques pro·
fessionals en Acció Exterior, en la seu de la Direcció General de Rela·
cions amb la Unió Europea a València, per un import total de 4.138,88
euros (quatre mil cent trenta-huit euros amb huitanta-huit cèntims), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 05.02.02.112.40.4, línia de subvenció
T4026000, del pressupost per a l’exercici 2014, i per 8.277,76 euros
(huit mil dos-cents setanta-set euros amb setanta-sis cèntims), amb càr·
rec a la mateixa línia i aplicació pressupostària de 2015, a l’aspirant
que ha obtingut la major puntuació, de conformitat amb el barem que
establix la base sèptima de l’annex de la Resolució de 14 de juliol de
2014, del president de la Generalitat, a Violeta Rustarazo Vázquez, amb
DNI 33473451X, amb un total de 19,41 punts.
Primero
Adjudicar la beca convocada para la realización de prácticas
profesionales en Acción Exterior, en la sede de la Dirección Gene·
ral de Relaciones con la Unión Europea en Valencia, por un impor·
te total de 4.138,88 euros (cuatro mil ciento treinta y ocho euros con
ochenta y ocho céntimos), con cargo a la aplicación presupuestaria
05.02.02.112.40.4 línea de subvención T4026000 del presupuesto para
el ejercicio 2014 y por 8.277,76 euros (ocho mil doscientos setenta y
siete euros con setenta y seis céntimos) con cargo a la misma línea y
aplicación presupuestaria de 2015,a la aspirante que ha obtenido mayor
puntuación, de conformidad con el baremo establecido en la base sépti·
ma del anexo de la Resolución de 14 de julio de 2014, del president de
la Generalitat, a Violeta Rustarazo Vázquez, con DNI 33473451X, con
un total de 19,41 puntos.
Segon
Constituir una borsa de reserva, per orde de puntuació, per a cobrir
les vacants que es produïsquen durant el període de vigència de la beca,
amb els aspirants següents que no han resultat adjudicataris:
Segundo
Constituir una bolsa de reserva, priorizada por orden de puntua·
ción, al efecto de cubrir las vacantes que pudieran producirse, durante
el período de disfrute de la beca, con los siguientes aspirantes que no
han resultado adjudicatarios:
Carmen Aroca Paterna
Laura Muñoz Pérez
16,83 punts
13,87 punts
Carnen Aroca Paterna
Laura Muñoz Pérez
Tercer
Excloure de la convocatòria els candidats següents, pels motius que
s’indiquen:
María Arnau Navarro
Marina Arroyo Bovea
Jennifer Alexis Barrera Cabarcas
Carina Bellmunt Barreda
Rocío Calero Rozalén
Nuria Cervera Lizondo
Edoardo Constantini
73400691D
44894154V
X8626714N
20482668H
53256270T
53363929L
Y2931354H
1i3
1
3i5
3
3
3i4
1
16,83 puntos
13,87 puntos
Tercero
Excluir de la convocatoria a los siguientes candidatos, por los moti·
vos que se indica:
María Arnau Navarro
Marina Arroyo Bovea
Jennifer Alexis Barrera Cabarcas
Carina Bellmunt Barreda
Rocío Calero Rozalén
Nuria Cervera Lizondo
Edoardo Constantini
73400691D
44894154V
X8626714N
20482668H
53256270T
53363929L
Y2931354H
1y3
1
3y5
3
3
3y4
1
Num. 7394 / 03.11.2014
Lucía Cremades Galiana
Carlos García Muñoz
Marina Azahara Jorques Porras
Laura Margarita Malonda Pérez
Camilla Miraudo
Ángel Mompó Such
Isabel Mondéjar Corbi
Javier Paniagua Paniagua
Laura Pérez Montesinos
María Dolores Ripoll Ribera
Álvaro Román Pérez
Francisco José Sospedra Puig
Carmen Belén Torregrosa Macía
Nuria Valdés Antón
Jorge Vilches Moreno
Iván Vitoria Miñana
26013
48578080X
20483141P
9210812F
20041503Q
Y0761699E
7259601L
20840755H
33564178W
44770735Q
73596300A
53095202R
22584373Y
48360661X
48569902C
48582023C
20037134V
4
3
3
3i4
2i4
3
2i3
3
3
3
3
3
2
3i4
3i4
2i3
Lucía Cremades Galiana
Carlos García Muñoz
Marina Azahara Jorques Porras
Laura Margarita Malonda Pérez
Camilla Miraudo
Ángel Mompó Such
Isabel Mondéjar Corbi
Javier Paniagua Paniagua
Laura Pérez Montesinos
María Dolores Ripoll Ribera
Álvaro Román Pérez
Francisco José Sospedra Puig
Carmen Belén Torregrosa Macía
Nuria Valdés Antón
Jorge Vilches Moreno
Iván Vitoria Miñana
48578080X
20483141P
9210812F
20041503Q
Y0761699E
7259601L
20840755H
33564178W
44770735Q
73596300A
53095202R
22584373Y
48360661X
48569902C
48582023C
20037134V
4
3
3
3y4
2y4
3
2y3
3
3
3
3
3
2
3y4
3y4
2y3
Causes d’exclusió
Causa 1. No tindre la titulació requerida en la convocatòria.
Causa 2. Haver transcorregut més de cinc anys des de l’acabament
dels estudis exigits.
Causa 3. No tindre la titulació requerida d’idioma francés (nivell
B1).
Causa 4. No tindre la titulació requerida d’idioma anglés (nivell
B1).
Causa 5. No tindre residència habitual a la Comunitat Valenciana
almenys 2 anys abans de la publicació de la convocatòria.
Causas de exclusión:
Causa 1. No tener la titulación requerida en la convocatoria.
Causa 2. Haber transcurrido más de cinco años desde la finalización
de los estudios exigidos.
Causa 3. No tener la titulación requerida de idioma francés (nivel
B1).
Causa 4. No tener la titulación requerida de idioma inglés (nivel
B1).
Causa 5. No tener residencia habitual en la Comunitat Valenciana al
menos 2 años de antelación a la publicación de la convocatoria.
Quart
La data d’inici de la beca objecte d’esta resolució és l’endemà de
la publicació en el DOCV i té un període de duració dotze mesos, com
preveu la base tercera de l’annex de la Resolució de 14 de juliol de
2014, del president de la Generalitat. Es pot prorrogar la duració, per
un període màxim de dotze mesos addicionals, sense necessitat de fer
cap nova convocatòria, mitjançant una resolució expressa, sempre que
hi haja disponibilitat pressupostària i l’activitat que s’estiga efectuant
ho requerisca o aconselle.
En cas de pròrroga, la quantia procedent en este període serà la
que resulte d’acord amb la resolució a què es referix l’article 17.1 del
Decret 132/2009, de 4 de setembre, que regula la concessió de beques,
que estiga vigent en el eixe període.
Cuarto
La fecha de inicio de la beca objeto de esta resolución será el día
siguiente al de su publicación en el DOCV y tendrá un periodo de dura·
ción doce meses, tal y como prevé la base tercera del anexo de la Reso·
lución de 14 de julio de 2014, del president de la Generalitat, pudiendo
prorrogarse su duración, por un periodo máximo de doce meses adicio·
nales, sin necesidad de nueva convocatoria, mediante resolución expre·
sa, siempre que exista disponibilidad presupuestaria y el desarrollo de la
actividad que se esté efectuando así lo requiera o aconseje.
En caso de prórroga, la cuantía procedente en este periodo será la
que resulte aplicable de acuerdo con la resolución a que se refiere el
artículo 17.1 del Decreto 132/2009, de 4 de septiembre, por el que se
regula la concesión de becas que esté vigente en dicho periodo.
Quint
La publicació d’esta resolució té l’efecte de notificació a les perso·
nes interessades, d’acord amb el que disposen els articles 58 i 59.6 de la
Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi·
ment Administratiu Comú, i, per a publicitat i transparència, s’inserirà la
informació en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat
en Internet: ‹www.gva.es›.
Quinto
La publicación de esta resolución surte los efectos de notificación a
las personas interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58
y 59.6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y a efectos de publicidad y
transparencia, se insertará la información correspondiente en la sede elec·
trónica o portal institucional de la Generalitat en Internet: ‹www.gva.es›.
Sext
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar potestativament un recurs de reposició, davant de l’òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la
publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi·
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé un
recurs contenciós administratiu davant de la sala d’esta jurisdicció del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini
de dos mesos comptador des de l’endemà de la publicació, de conformi·
tat amb el que establixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això
no impedix que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.
Sexto
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición ante el órgano que ha
dictado el acto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o bien recurso contencioso administrativo ante la Sala de dicha
jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valen·
ciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que se utilice
cualquier otra vía que se considere oportuna.
València, 29 d’octubre de 2014.– El conseller de Presidència i Agri·
cultura, Pesca, Alimentació i Aigua, p. d. (R 05.04.2013, del president
de la Generalitat): José Císcar Bolufer.
Valencia, 29 de octubre de 2014.– El conseller de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, p. d. (R 05.04.2013, del pre·
sident de la Generalitat): José Císcar Bolufer.
Num. 7394 / 03.11.2014
Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
ORDE 15/2014, de 20 d’octubre, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la
qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions
destinades al foment de races autòctones en perill d’extinció i es convoquen per a l’exercici 2014. [2014/9989]
26014
Consellería de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
ORDEN 15/2014, de 20 de octubre, de la Consellería de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de razas autóctonas en
peligro de extinción y se convocan para el ejercicio 2014.
[2014/9989]
L’Orde d’1 de febrer de 2008, de la Conselleria d’Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua, ha sigut la normativa autonòmica que ha
regulat a la Comunitat Valenciana les subvencions per a la conservació
de races en perill d’extinció. Esta orde desenrotllava el procediment de
gestió de l’ajuda a la Comunitat Valenciana. El Reial Decret 1366/2007,
de 19 d’octubre, sobre foment de les races autòctones espanyoles de
protecció especial i en perill d’extinció, és la normativa estatal sobre
la qual es basava per a procedir a la concessió de les activitats subvencionables.
Amb la publicació del Reial Decret 1625/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’establixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones en perill d’extinció, es pretén
garantir la continuïtat del progrés i consolidació d’aquelles races ramaderes autòctones que han deixat de reunir els requisits que les qualificaven com en perill d’extinció, a causa dels bons resultats obtinguts des
que es van iniciar estes ajudes. S’evita així que retornen a la situació
inicial, i també es contribuïx a la consolidació del nostre patrimoni zoogenètic. Esta normativa té caràcter bàsic, per la qual cosa establix les
línies fonamentals d’actuació en l’àmbit estatal.
Així doncs, segons s’establix en l’article 4, les sol·licituds d’ajudes
es presentaran davant de l’autoritat competent de la comunitat autònoma
que haja atorgat el reconeixement oficial a l’entitat sol·licitant per a la
gestió del llibre genealògic de la raça que es tracte.
Així mateix, per a assegurar la màxima transparència de les mesures
adoptades i un seguiment efectiu, d’acord amb el marc jurídic actual,
estes ajudes es van sotmetre al Reglament (CE) número 1857/2006, de
la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre aplicació dels articles
87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les xicotetes i mitjanes
empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica
el Reglament (CE) número 70/2001 (DOUE L 358, 16.12.2006). Queda
emmarcada (esta ajuda) en l’article 16. Per este motiu, l’Administració General de l’Estat va comunicar a la Comissió Europea este règim
d’ajudes, d’acord amb el que preveu l’article 20.1 del reglament de la
comissió esmentada, i se li ha assignat el número d’ajuda, SA, 33864
(2011/XA).
En l’actualitat, i segons el Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, s’actualitza el Catàleg Oficial de Races de Bestiar d’Espanya, es
cataloga en el seu annex com a raça autòctona de protecció especial en
perill d’extinció l’ovella Guirra i la gallina de Chulilla.
La Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i
Aigua, pretén mantindre de forma decidida el suport a aquelles activitats
l’objectiu de les quals siga la conservació de les races autòctones, les
quals s’emmarquen tant en el Pla Estratègic de la Conselleria com en
la mateixa Llei de Ramaderia 6/2003, de 4 de març, de la Comunitat
Valenciana. En este sentit, l’esmentada llei, en l’article 38, es referix a
les agrupacions de desenrotllament ramader quant a la seua possibilitat
d’accés a les ajudes públiques, i en l’article 49 es recull la importància
de les races en perill d’extinció, per la qual cosa resulta necessari promoure el seu foment en la cria i utilització d’estos tipus de bestiar.
Les nostres races autòctones en perill d’extinció constituïxen un
patrimoni d’una riquesa incalculable a la Comunitat Valenciana, des de
diversos punts de vista: econòmic, social, mediambiental i dels recursos
genètics. Per això, i per l’interés creixent dels ramaders i col·lectius
regionals per estes races autòctones, cal posar a disposició tant d’associacions de criadors ja constituïdes, com d’aquelles que puguen crear-se
en un futur, una línia d’ajudes per a la seua conservació i foment.
Per tot això, a proposta del director general de Producció Agrària i
Ramaderia, en l’exercici de les competències que tinc atribuïdes
La Orden de 1 de febrero de 2008, de la Consellería de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua, ha sido la normativa autonómica que ha
venido regulando en la Comunitat Valenciana las subvenciones para la
conservación de razas en peligro de extinción. Esta orden desarrollaba
el procedimiento de gestión de la ayuda en la Comunitat Valenciana,
siendo el Real Decreto 1366/2007, de 19 de octubre, sobre fomento de
las razas autóctonas españolas de protección especial y en peligro de
extinción, la normativa estatal sobre la que se basaba para proceder a la
concesión de las actividades subvencionables.
Con la publicación del Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de las razas autóctonas en peligro de extinción,
se pretende garantizar la continuidad del progreso y afianzamiento
de aquellas razas ganaderas autóctonas que han dejado de reunir los
requisitos que las calificaban como en peligro de extinción, debido a
los buenos resultados obtenidos desde que se iniciaron estas ayudas,
evitando así que retornen a la situación inicial, contribuyendo así a la
consolidación de nuestro patrimonio zoogenético. Esta normativa posee
carácter básico por lo que establece las líneas fundamentales de actuación a nivel estatal.
Así pues, según se establece en su artículo 4, las solicitudes de
ayudas se presentarán ante la autoridad competente de la comunidad
autónoma que haya otorgado el reconocimiento oficial a la entidad solicitante para la gestión del libro genealógico de la raza que se trate.
Asimismo, para asegurar la máxima transparencia de las medidas
adoptadas y un seguimiento efectivo, de acuerdo con el marco jurídico actual, estas ayudas se sometieron al Reglamento (CE) número
1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos
agrícolas y que modifica el Reglamento (CE) número 70/2001 (DOUE
L 358, 16.12.2006), quedando enmarcada (esta ayuda) en su artículo 16.
Por este motivo, la Administración General del Estado comunicó a la
Comisión Europea este régimen de ayudas, de acuerdo con lo que prevé
el artículo 20.1 del Reglamento de la Comisión mencionada, y se le ha
asignado el número de ayuda, SA, 33864 (2011/XA).
En la actualidad y según el Real Decreto 2129/2008, de 26 de
diciembre se actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, se cataloga en su anexo como raza autóctona de protección especial
en peligro de extinción a la oveja Guirra y gallina Chulilla.
La Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación
y Agua, pretende mantener de forma decidida el apoyo a aquellas actividades cuyo objetivo sea la conservación de las razas autóctonas, las
cuales se enmarcan tanto en el Plan Estratégico de la Consellería como
en la propia Ley de Ganadería 6/2003, de 4 de marzo, de la Comunidad
Valenciana. En este sentido, la citada ley, en su artículo 38 se refiere a
las agrupaciones de desarrollo ganadero en cuanto a su posibilidad de
acceso a las ayudas públicas, y en el artículo 49 se recoge la importancia de las razas en peligro de extinción, por lo que resulta necesario
promover su fomento en la cría y utilización de estos tipos de ganado.
Nuestras razas autóctonas en peligro de extinción constituyen un
patrimonio de una riqueza incalculable en la Comunitat Valenciana,
desde diversos puntos de vista: económico, social, medioambiental y
de los recursos genéticos. Por ello y por el interés creciente de los ganaderos y colectivos regionales por estas razas autóctonas, es necesario
poner a disposición tanto de asociaciones de criadores ya constituidas,
como de aquellas que pudieran crearse en un futuro, una línea de ayudas
para su conservación y fomento.
Por todo ello, a propuesta del director general de Producción Agraria y Ganadería, en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas
Num. 7394 / 03.11.2014
26015
ORDENE
ORDENO
Article únic
S’establixen les bases reguladores de la línia d’ajudes per al foment
de les races autòctones espanyoles descrites en l’annex I i destinades
a les organitzacions o associacions de ramaders reconegudes per la
Comunitat Valenciana.
Artículo único
Se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el
fomento de las razas autóctonas españolas descritas en el anexo I y
destinadas a las organizaciones o asociaciones de ganaderos reconocidas
por la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Es convoquen per a l’exercici 2014 les ajudes a què fa referència
l’article únic.
Primera
Se convocan para el ejercicio 2014, las ayudas a las que hace referencia el artículo único.
Segona
Les ajudes regulades en la present orde es concediran en l’exercici
2014 amb càrrec a l’aplicació pressupostària de la línia T3082007, capítol 4, del programa 714.80 de Desenrotllament i Millora de la Ramaderia per import de 48.000,00 €. Els fons de la present convocatòria
procedixen dels romanents de fons no compromesos del MAGRAMA
a 31.12.2013.
Segunda
Las ayudas reguladas en la presente orden se concederán en el
ejercicio 2014 con cargo a la aplicación presupuestaria de la línea
T3082007, capítulo 4, del programa 714.80 de Desarrollo y Mejora
de la Ganadería por importe de 48.000,00 €. Los fondos de la presente
convocatoria proceden de los remanentes de fondos no comprometido
del MAGRAMA a 31.12.2013.
Tercera
Per a l’exercici 2014, el termini de presentació de sol·licituds serà
de 15 dies naturals comptats a partir de la publicació d’esta orde en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercera
Para el ejercicio 2014, el plazo de presentación de solicitudes será
de 15 días naturales contados a partir de la publicación de la presente
orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única
Queda derogada l’orde d’1 de febrer de 2008, de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual es publiquen les bases
reguladores de la línia d’ajudes a favor de les associacions ramaderes
per al foment de races autòctones espanyoles en perill d’extinció.
Única
Queda derogada la orden d’1 de febrero de 2008, de la Consellería
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se publican las bases
reguladoras de la línea de ayudas a favor de las asociaciones ganaderas
para el fomento de razas autóctonas españolas en peligro de extinción.
DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Delegació de competències
Es delega en el director general competent en matèria de ramaderia
per a la concessió i denegació de les ajudes previstes en esta orde.
Primera. Delegación de competencias
Se delega en el director general competente en materia de ganadería
la concesión y denegación de las ayudas contempladas en esta orden.
Segona. Facultat de desplegament
Es faculta el director general competent en matèria de ramaderia per
a emetre els actes, resolucions i instruccions que siguen necessaris per
al desplegament i aplicació d’esta orde.
Segunda. Facultad de desarrollo
Se faculta al director general competente en materia de ganadería
para emitir los actos, resoluciones e instrucciones que sean precisos para
el desarrollo y aplicación de la presente orden.
Tercera. Entrada en vigor
Esta norma entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercera. Entrada en vigor
La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 20 d’octubre de 2014
Valencia, 20 de octubre de 2014
El conseller de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER
El conseller de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua,
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER
ANNEX I
Bases reguladores de la línia d’ajudes a favor de les associacions
ramaderes per al foment de races autòctones espanyoles en perill
d’extinció
ANEXO I
Bases reguladoras de la línea de ayudas a favor de las asociaciones
ganaderas para el fomento de razas autóctonas españolas en peligro
de extinción
Apartat primer. Objecte de l’ajuda
L’objecte de l’ajuda és la concessió de les subvencions per al
foment de les races autòctones espanyoles contingudes en l’annex I
del Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’establix el
Programa nacional de conservació, millora i foment de races ramaderes,
destinades a les organitzacions o associacions de ramaders reconegudes
per la Comunitat Valenciana.
Apartado primero. Objeto de la ayuda
El objeto de la ayuda es la concesión de las subvenciones para el
fomento de las razas autóctonas españolas contenidas en el anexo I del
Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas
ganaderas, destinadas a las organizaciones o asociaciones de ganaderos
reconocidas por la Comunitat Valenciana.
Num. 7394 / 03.11.2014
26016
Apartat segon. Activitats subvencionables
Les ajudes només podran concedir-se a les activitats empreses o
realitzades, després de la presentació de la sol·licitud. Les activitats
subvencionables són:
a) Creació o manteniment de llibres genealògics. Els conceptes subvencionables seran els gastos derivats d’esta activitat, inclosos els del
local o oficina, ordinadors i material informàtic i el seu manteniment o
actualització, adquisició de material d’oficina no inventariable i contractació i gastos de personal tècnic i administratiu.
b) Les que es deriven del desenrotllament del programa de millora
oficialment reconegut per a la raça, en el qual s’arreplegaran les activitats destinades a la seua conservació in situ, així com la creació i manteniment de bancs de germosplasma en centres autoritzats oficialment
i les proves destinades a determinar la qualitat genètica o el rendiment
del bestiar. Les ajudes aniran encaminades a sufragar els gastos relatius
a la implantació i desenrotllament dels programes de millora oficialment
aprovats i els controls de rendiments per a la realització de les avaluacions genètiques dels animals i els programes de difusió de la millora.
Apartado segundo. Actividades subvencionables
Las ayudas solo podrán concederse a las actividades emprendidas o
realizadas con posterioridad a la presentación de la solicitud. Las actividades subvencionables son:
a) Creación o mantenimiento de libros genealógicos. Los conceptos
subvencionables serán los gastos derivados de dicha actividad, incluidos
los del local u oficina, ordenadores y material informático y su mantenimiento o actualización, adquisición de material de oficina no inventariable y contratación y gastos de personal técnico y administrativo.
b) Las que se deriven del desarrollo del programa de mejora oficialmente reconocido para la raza, en el que se recogerán las actividades
destinadas a la conservación in situ de la misma, así como la creación
y mantenimiento de bancos de germosplasma en centros autorizados
oficialmente y las pruebas destinadas a determinar la calidad genética
o el rendimiento del ganado. Las ayudas irán encaminadas a sufragar
los gastos relativos a la implantación y desarrollo de los programas de
mejora oficialmente aprobados y los controles de rendimientos para la
realización de las evaluaciones genéticas de los animales y los programas de difusión de la mejora.
Apartat tercer. Requisits i obligacions dels beneficiaris
Podran acollir-se a les ajudes a què es referix l’article anterior les
organitzacions o associacions de ramaders reconegudes per la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents:
1) No tindre ànim de lucre.
2) Estar oficialment reconegudes per a la gestió del llibre o llibres
genealògics de la raça o races en perill d’extinció per la Comunitat
Valenciana.
3) En el cas que existisquen diverses associacions reconegudes per
a una mateixa raça, ja siga en la mateixa comunitat autònoma o en distintes comunitats autònomes, hauran d’estar integrades en una única
associació de segon grau, segons establix l’article 13.1 del Reial Decret
2129/2088, de 26 de desembre, pel qual s’establix el Programa nacional
de conservació, millora i foment de les races ramaderes, per a poder
accedir a estes ajudes, i caldrà que l’esmentada associació de segon grau
siga la sol·licitant de les ajudes.
4) Complir els requisits exigits pels articles 13.2 i 13.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com tindre
la condició de pime d’acord amb el que establix l’annex I del Reglament
(CE) número 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual
es declaren determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat
comú en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat.
Apartado tercero. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios
Podrán acogerse a las ayudas a que se refiere el artículo anterior, las
organizaciones o asociaciones de ganaderos reconocidas por la Comunitat Valenciana que cumplan los requisitos siguientes:
1) Carecer de ánimo de lucro.
2) Estar oficialmente reconocidas para la gestión del libro o libros
genealógicos de la raza o razas en peligro de extinción por la Comunitat
Valenciana.
3) En el caso de que existan varias asociaciones reconocidas para
una misma raza, ya sea en la misma comunidad autónoma o en distintas
comunidades autónomas, deberán estar integradas en una única asociación de segundo grado, según establece el artículo 13.1 del Real Decreto
2129/2088, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa
nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, para
poder acceder a estas ayudas, debiendo ser dicha asociación de segundo
grado la solicitante de las ayudas.
4) Cumplir los requisitos exigidos por los artículos 13.2 y 13.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
tener la condición de pyme de acuerdo con lo establecido en el anexo
I del Reglamento (CE) número 651/2014, de la Comisión, de 17 de
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107
y 108 del tratado.
5) Cumplir las obligaciones previstas en el artículo 11 del Real
Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre.
5) Complir les obligacions previstes en l’article 11 del Reial Decret
2129/2008, de 26 de desembre.
Apartat quart. Forma i termini de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran preferentment, segons el model que
s’incorpora com annex II d’esta orde, omplida en tots els seus termes,
firmada pel representant legal, en qualsevol de les oficines de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua de la
Comunitat Valenciana, sense perjuí que es presenten en els llocs i pels
mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, del Règim Jurídic
de les Administracions Pública i del Procediment Administratiu Comú.
La presentació de la sol·licitud per part del beneficiari comportarà l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar els certificats d’estar
al corrent en les obligacions fiscals (Agència Tributària i Generalitat
Valenciana), i davant de la Seguretat Social.
A les sol·licituds s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocopia de l’acta fundacional, estatuts i CIF de l’entitat sol·
licitant i justificant del poder de representació de la persona que firme
la sol·licitud.
b) Certificació del secretari de l’associació conforme es va adoptar
l’acord de sol·licitar estes ajudes per l’òrgan competent de l’entitat.
c) Memòria amb les actuacions per a les quals se sol·licita subvenció, que incloga els objectius que es pretenen aconseguir, els mitjans
de què es disposa per a això i pressupost estimat dels factors previstos
per a cada actuació, agrupats per cada una de les dos línies d’actuació
previstes en l’apartat segon.
Apartado cuarto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes
Las solicitudes se presentarán preferentemente, según modelo que
se incorpora como anexo II de la presente orden, cumplimentada en
todos sus términos, firmada por el representante legal, en cualquiera de
las oficinas de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de que se
presenten en los lugares y por los medios previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pública
y del Procedimiento Administrativo Común.
La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará
la autorización al órgano gestor para recabar los certificados de estar al
corriente en las obligaciones fiscales (Agencia Tributaria y Generalitat
Valenciana), y frente a la Seguridad Social.
A las solicitudes se deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del acta fundacional, estatutos y CIF de la entidad
solicitante y justificante del poder de representación de la persona que
firme la solicitud.
b) Certificación del secretario de la asociación conforme se adoptó el acuerdo de solicitar estas ayudas por el órgano competente de la
entidad.
c) Memoria con las actuaciones para las que se solicita subvención,
que incluya los objetivos que se pretenden alcanzar, los medios de los
que se dispone para ello y presupuesto estimado de los factores previstos para cada actuación, agrupados por cada una de las dos líneas de
actuación contempladas en el apartado segundo.
Num. 7394 / 03.11.2014
26017
d) Relació de visites a explotacions per al desenrotllament d’actuacions previstes en la memòria.
e) Certificació del nombre total d’animals que figuren actualment
inscrits en el llibre genealògic i del nombre d’animals inscrits en cada
secció del llibre.
f) Relació nominal dels propietaris dels animals inscrits amb informació de l’explotació i del nombre d’animals.
g) Fitxa manteniment de tercers degudament omplida, segons model
normalitzat, només per a aquelles entitats que concorren per primera
vegada a la convocatòria o en cas de variació de dades.
h) Declaració responsable del sol·licitant sobre el compliment de la
normativa d’integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el
cas, l’exempció d’esta obligació.
i) Declaració responsable de no estar incursos en les prohibicions
per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2
i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
j) Documentació acreditativa de la condició de pime, d’acord amb
l’annex I del Reglament (CE) número 651/2014, de la Comissió, de 17
de juny de 2014, pel qual és declaren determinades categories d’ajudes
compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108
del tractat, que podrà consistir en una declaració responsable de la condició de pime.
d) Relación de visitas a explotaciones para el desarrollo de actuaciones contempladas en la memoria.
e) Certificación del número total de animales que figuran actualmente inscritos en el libro genealógico y del número de animales inscritos en cada sección del libro.
f) Relación nominal de los propietarios de los animales inscritos con
información de la explotación y del numero de animales.
g) Ficha mantenimiento de terceros debidamente cumplimentada,
según modelo normalizado, solo para aquellas entidades que concurren
por primera vez a la convocatoria o en caso de variación de datos.
h) Declaración responsable del solicitante sobre el cumplimiento de
la normativa de integración laboral de personas con discapacidad o, en
su caso, la exención de dicha obligación.
i) Declaración responsable de no estar incursos en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
j) Documentación acreditativa de la condición de pyme de acuerdo
con el anexo I del Reglamento (CE) número 651/2014, de la Comisión,
de 17 de junio de 2014, por el que es declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado, que podrá consistir en una declaración
responsable de la condición de pyme.
Apartat quint. Tramitació i esmena de defectes
A estos efectes es designa el servici competent en matèria de ramaderia de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació
i Aigua, com a òrgan competent en la Instrucció del procediment de
concessió d’estes subvencions.
Rebudes les sol·licituds, l’òrgan instructor comprovarà i verificarà
que es troben degudament omplides i documentades de conformitat amb
el que establix l’article tercer de la present convocatòria.
Apartado quinto. Tramitación y subsanación de defectos
A tales efectos se designa el servicio competente en materia de
ganadería de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, como órgano competente en la instrucción del procedimiento de concesión de estas subvenciones.
Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de
conformidad con lo establecido en el artículo tercero de la presente convocatoria.
Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos o datos
exigidos se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, se subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su petición en la
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común.
El jefe de servicio competente en materia de ganadería podrá recabar del solicitante cuanta información y documentos estime necesarios
para resolver adecuadamente las peticiones.
Si la sol·licitud no està acompanyada dels documents o dades
exigits es requerirà l’entitat sol·licitant perquè, en el termini màxim i
improrrogable de 10 dies, s’esmene el defecte amb l’advertència que,
si no ho fa, se’l tindrà per desistit en la seua petició en la resolució que
haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 71 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Pública i del Procediment Administratiu Comú.
El cap de servici competent en matèria de ramaderia podrà demanar
al sol·licitant tota la informació i documents que estime necessaris per a
resoldre adequadament les peticions.
Apartat sext. Quantia i criteris per a la concessió de les ajudes
1. La quantia total de la subvenció, que es destinarà a finançar els
costos que ocasione la realització de les actuacions previstes en l’apartat
segon serà amb fons dels pressupostos generals d’Estat, no podrà superar un màxim de 24.000 euros per raça i anualitat.
La quantia de la subvenció no podrà superar el cost total de l’activitat objecte de la subvenció, ni els límits establits en el Reglament (CE)
número 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre
l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les
xicotetes i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes
agrícoles i pel qual es modifica el Reglament (CE) número 70/2001, ni
tampoc les quanties i percentatges màxims estimats per a les subvencions següents:
a) Creació o manteniment de llibres genealògics. El percentatge de
l’ajuda serà el 100 per cent de l’import sol·licitat, d’acord amb l’article
16.1.a del Reglament (CE) número 1857/2006, de la Comissió, de 26
de desembre.
b) Proves destinades a determinar la qualitat genètica o el rendiment
del bestiar. El percentatge de l’ajuda serà el 70 per cent de l’import
sol·licitat, d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament (CE) número
1857/2006, de la Comissió, de 26 de desembre.
2. Si el conjunt de les ajudes sol·licitades supera els fons disponibles, es tindran en compte els criteris de valoració següents:
a) Sol·licituds de les associacions de segon grau que agrupen associacions de criadors d’animals de races pures en perill d’extinció: 3
punts
Apartado sexto. Cuantía y criterios para la concesión de las ayudas
1. La cuantía total de la subvención, que se destinará a financiar
los costes que ocasione la realización de las actuaciones previstas en
el apartado segundo será con fondos de los presupuestos generales de
Estado, no podrá superar un máximo de 24.000 euros por raza y anualidad.
La cuantía de la subvención no podrá superar el coste total de la
actividad objeto de la subvención, ni los límites establecidos en el
Reglamento (CE) número 1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a
las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el
Reglamento (CE) número 70/2001, así como ni las siguientes cuantías
y porcentajes máximos estimados para las subvenciones:
a) Creación o mantenimiento de libros genealógicos. El porcentaje
de la ayuda será el 100 por cien del importe solicitado, de acuerdo con
el artículo 16.1.a del Reglamento (CE) número 1857/2006, de la Comisión, de 26 de diciembre.
b) Pruebas destinadas a determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado. El porcentaje de la ayuda será el 70 por cien del
importe solicitado, de acuerdo con el artículo 16.1.b del Reglamento
(CE) número 1857/2006, de la Comisión, de 26 de diciembre.
2. Si el conjunto de las ayudas solicitadas superase los fondos disponibles, se tendrán en cuenta los criterios de valoración siguientes:
a) Solicitudes de las asociaciones de segundo grado que agrupen
a asociaciones de criadores de animales de razas puras en peligro de
extinción: 3 puntos
Num. 7394 / 03.11.2014
b) Sol·licituds d’associacions que gestionen races autòctones en
perill d’extinció: 2 punts.
c) Capacitat de l’organització o associació de criadors per a desenrotllar les actuacions a finançar, especialment les activitats relacionades
amb el programa de millora, amb la major eficàcia, eficiència i economia de mitjans personals i materials, tenint en compte els censos i
explotacions: 1 punt.
d) Per cada 100 exemplars de raça autòctona reconeguda: 0,0001
punts fins a un màxim d’1 punt
e) Per cada treballador discapacitat que contracten: 0,5 punts, amb
un màxim d’1 punt.
f) Per cada 5 explotacions pertanyents a l’associació: 0,01 punt, amb
un màxim d’un 1 punt.
g) Interés socioeconòmic de la raça per a l’àrea en què s’explota:
1 punt
Si ordenats tots els expedients d’acord amb el procediment descrit,
queda un grup de sol·licituds en el mateix nivell de puntuació i no és
possible atendre a totes les sol·licituds, es procedirà al seu prorrateig.
3. Les subvencions seran compatibles amb altres que puguen
concedir les administracions públiques, ens públics adscrits o que en
depenguen, tant nacionals com internacionals, i altres persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, i no superaran el cost total de
l’activitat subvencionada. Així mateix haurà de comunicar les altres
subvencions o ajudes percebudes per al mateix fi i en cap cas se superarà ni la quantia ni els percentatges màxims establits, d’acord amb el
Reglament 1857/2006,
Apartat sèptim. Tramitació, esmena de defectes i resolució de les
ajudes
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon al servici amb competències en matèria de sanitat animal, que
realitzarà d’ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals haja de formular-se la proposta de resolució. Caldrà remetre a
l’òrgan col·legiat un informe d’avaluació de les sol·licituds.
L’òrgan col·legiat emetrà un informe en què es concrete el resultat
de l’avaluació efectuada, i basant-se en este serà l’encarregat de realitzar la proposta de resolució de concessió de les ajudes, a la vista de
l’informe d’avaluació de les sol·licituds.
Este òrgan col·legiat estarà integrat per tres membres nomenats per
la direcció general competent en matèria de ramaderia: un cap de servici
que actuarà en qualitat de president i dos caps de secció que actuaran en
qualitat de vicepresident i secretari. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal el president serà substituït pel vicepresident.
Tots els membres així com els seus suplents en cas de vacant, absència,
malaltia o una altra causa legal seran designats per la direcció general
competent en matèria de ramaderia.
A la vista de la documentació aportada i la proposta de l’òrgan
col·legiat, l’òrgan competent per a resoldre la concessió d’estes ajudes, d’acord amb l’import previst en l’apartat sext, serà el conseller
competent en matèria de ramaderia. La resolució inclourà la concessió
o denegació expressa de la subvenció, de la qual estaran exclosos tots
els impostos.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir sis mesos comptats a partir de la data de
publicació de la convocatòria anual. Transcorregut este termini sense
que s’haja notificat resolució expressa, els interessats podran entendre
desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat
amb allò que disposa l’article 44 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
2. En les convocatòries i en les resolucions de concessió de la subvenció es tindran en compte les disponibilitats pressupostàries i es farà
constar expressament quins fons procedixen dels Pressupostos Generals
de l’Estat
La resolució es notificarà als interessats d’acord amb el que preveu
l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
La pràctica d’esta notificació o publicació s’ajustarà a les disposicions
contingudes en l’article 59 de l’esmentada llei.
26018
b) Solicitudes de asociaciones que gestionan razas autóctonas en
peligro de extinción: 2 puntos.
c) Capacidad de la organización o asociación de criadores para
desarrollar las actuaciones a financiar, especialmente las actividades
relacionadas con el programa de mejora, con la mayor eficacia, eficiencia y economía de medios personales y materiales, teniendo en cuenta
los censos y explotaciones: 1 punto.
d) Por cada 100 ejemplares de raza autóctona reconocida: 0,0001
puntos hasta un máximo de 1 punto.
e) Por cada trabajador discapacitado que contraten: 0,5 puntos, con
un máximo de 1 punto.
f) Por cada 5 explotaciones pertenecientes a la asociación: 0,01
punto, con un máximo de un 1 punto.
g) Interés socioeconómico de la raza para el área en que se explota:
1 punto.
Si ordenados todos los expedientes de acuerdo con el procedimiento
descrito, queda un grupo de solicitudes en el mismo nivel de puntuación y no es posible atender a todas las solicitudes, se procederá a su
prorrateo.
3. Las subvenciones serán compatibles con otras que puedan conceder las administraciones públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas, tanto nacionales como internacionales, y otras
personas físicas o jurídicas de naturaleza privada no superando el coste
total de la actividad subvencionada. Asimismo deberá comunicar las
otras subvenciones o ayudas percibidas para el mismo fin y en ningún
caso se superará ni la cuantía ni los porcentajes máximos establecidos,
de acuerdo con el Reglamento 1857/2006,
Apartado séptimo. Tramitación, subsanación de defectos y resolución de las ayudas
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones
corresponde al servicio con competencias en materia de sanidad animal,
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba formularse la propuesta de resolución, remitiendo al
órgano colegiado un informe de evaluación de las solicitudes.
El órgano colegiado emitirá un informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada, y en base a este será el encargado
de realizar la propuesta de resolución de concesión de las ayudas, a la
vista del informe de evaluación de las solicitudes.
Este órgano colegiado estará integrado por 3 miembros nombrados
por la dirección general competente en materia de ganadería: un jefe de
servicio que actuará en calidad de presidente y dos jefes de sección que
actuarán en calidad de vicepresidente y secretario. En caso de vacante,
ausencia, enfermedad u otra causa legal el presidente será sustituido por
el vicepresidente. Todos los miembros así como sus suplentes en caso
de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal serán designados
por la dirección general competente en materia de ganadería.
A la vista de la documentación aportada y la propuesta del órgano
colegiado, el órgano competente para resolver la concesión de estas
ayudas de acuerdo con el importe previsto en el apartado sexto será el
conseller competente en materia de ganadería. La resolución incluirá
la concesión o denegación expresa de la subvención, de la que estarán
excluidos todos los impuestos.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses contados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria anual. Transcurrido este plazo sin que se
haya notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. En las convocatorias y en las resoluciones de concesión de la
subvención se tendrán en cuenta las disponibilidades presupuestarias y
se hará constar expresamente qué fondos proceden de los Presupuestos
Generales del Estado
La resolución se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación
se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada
ley.
Num. 7394 / 03.11.2014
26019
Esta resolució serà definitiva en via administrativa, i contra esta
podrà interposar-se potestativament un recurs de reposició davant del
conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua en un
termini d’un mes a comptar de l’endemà del dia en què tinga lloc la seua
notificació, o impugnar-se directament davant de l’orde jurisdiccional
per mitjà de la interposició de recursos contenciosos administratius en el
termini de dos mesos a partir de l’endemà de la seua notificació davant
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa (Llei 29/1998, de 13 de juliol, publicada en el BOE 167,
14.07.1998).
Esta resolución será definitiva en vía administrativa, y contra la
misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
el conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
en un plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar su notificación, o impugnarse directamente ante el orden
jurisdiccional mediante la interposición de recursos contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 46.1 de la Ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio,
publicada en el BOE 167, 14.07.1998).
Apartat octau. Justificació
Els sol·licitants que obtinguen una resolució favorable de concessió d’ajuda, hauran de comunicar la finalització de les actuacions al
servici competent en matèria d’ajudes en ramaderia, abans del dia 15
de novembre de l’exercici en què estiga referida la corresponent convocatòria i adjuntar una memòria final, on s’explicarà cadascuna de les
actuacions realitzades i la seua incidència en la conservació i foment de
la raça, i es reflectirà el grau de compliment dels objectius recollits en
la memòria inicial.
Junt amb la memòria final s’haurà de presentar la documentació
següent:
b) Compte justificatiu del gasto de cada una de les actuacions desenrotllades, que incloga una relació classificada dels gastos de l’activitat,
amb identificació el creditor, i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament, junt amb els justificants originals dels gastos
subvencionables realitzats per a portar-les a cap, i els seus justificants de
pagament, així com allò que s’ha recollit en la resta d’apartats de l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagen
finançat l’activitat subvencionada amb indicació del seu import i la seua
procedència
d) Quan l’import del gasto subvencionable supere les quanties
establides en l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, modificat per la disposició final
quinta de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de 50.000 euros quan es tracte
de contractes d’obra, o de 18.000 euros en la resta, s’hauran de sol·
licitar tres ofertes valorades de diferents proveïdors i memòria que en
justifique l’elecció.
e) Quan l’import siga igual o superior a 2.500,00 €, la justificació
del pagament serà necessàriament la transferència bancària, d’acord
amb l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de
la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa
financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita
contra el frau.
f) Certificació del nombre total d’animals que figuren actualment
inscrits en el llibre genealògic i del nombre d’animals inscrits en cada
secció del llibre.
g) Relació nominal dels propietaris dels animals inscrits amb informació de l’explotació i del nombre d’animals.
Apartado octavo. Justificación
Los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable de concesión de ayuda, deberán comunicar la finalización de las actuaciones al
servicio competente en materia de ayudas en ganadería, antes del día
15 de noviembre del ejercicio que venga referida la correspondiente
convocatoria y adjuntar una memoria final explicando cada una de las
actuaciones realizadas y su incidencia en la conservación y fomento de
la raza, reflejando el grado de cumplimiento de los objetivos recogidos
en la memoria inicial.
Junto con la memoria final se deberá presentar la siguiente documentación:
a) Cuenta justificativa del gasto de cada una de las actuaciones
desarrolladas, que incluya una relación clasificada de los gastos la
actividad, con identificación el acreedor, y del documento, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago, junto con los justificantes originales
de los gastos subvencionables realizados para llevarlas a cabo, y sus
justificantes de pago, así como lo recogido en el resto de apartados del
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y
su procedencia
c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías
establecidas en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, modificado por la disposición
final quinta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 50.000 euros cuando
se trate de contratos de obra o de 18.000 euros en el resto se deberán
solicitar tres ofertas valoradas de diferentes proveedores y memoria que
justifique la elección entre ellas.
d) Cuando el importe sea igual o superior a 2.500,00 €, la justificación del pago será necesariamente la transferencia bancaria, de acuerdo
con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de
la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y
lucha contra el fraude.
e) Certificación del número total de animales que figuran actualmente inscritos en el libro genealógico y del número de animales inscritos en cada sección del libro.
f) Relación nominal de los propietarios de los animales inscritos con
información de la explotación y del número de animales.
Apartat nové. Inspecció i control
El servici competent en matèria d’ajudes de ramaderia podrà realitzar tots els controls administratius i inspeccions sobre el terreny que
considere oportunes, a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la documentació presentada per a la percepció de l’ajuda, així
com el compliment dels requisits i condicions previstes en la present
resolució.
L’acceptació d’estes ajudes implica que les associacions beneficiàries i els criadors inscrits en elles queden compromesos a col·laborar en
els esmentats controls i inspeccions i proporcionar qualsevol documentació que es considere necessària per a la comprovació del compliment
dels requisits i li siga requerida per l’autoritat competent.
Apartado noveno. Inspección y control
El servicio competente en materia de ayudas de ganadería podrá
realizar cuantos controles administrativos e inspecciones sobre el terreno considere oportunas, a fin de comprobar la veracidad de los datos
consignados en la documentación presentada para la percepción de la
ayuda, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones contemplados en la presente resolución.
La aceptación de estas ayudas implica que las asociaciones beneficiarias y los criadores inscritos en ellas quedan comprometidos a colaborar en dichos controles e inspecciones y proporcionar cualquier documentación que se considere necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos y le sea requerida por la autoridad competente.
Apartat deu. Pagament de les subvencions concedides
Efectuades les comprovacions oportunes, amb un informe previ del
servici competent en matèria d’ajudes de ramaderia, la Conselleria de
Apartado décimo. Pago de las subvenciones concedidas
Efectuadas las comprobaciones oportunas, previo informe del servicio competente en materia de ayudas de ganadería, la Consellería de
Num. 7394 / 03.11.2014
26020
Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, procedirà a tramitar el pagament de les ajudes que hagen sigut correctament justificades
pel sol·licitant.
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, procederá a
tramitar el pago de las ayudas que hayan sido correctamente justificadas
por el solicitante.
Apartat onze. Reintegrament de subvencions
Segons establix l’article 37.1 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora des del moment del pagament de l’ajuda
en els casos allí previstos.
El procediment de reintegrament de les quantitats percebudes es
regirà pel que establix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, i en les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en el títol VI de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació o en el cas de concurrència
d’alguna de les causes previstes en l’article 37 de la Llei General de
Subvencions.
Apartado undécimo. Reintegro de subvenciones
Según establece el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la ayuda
en los casos allí contemplados.
El procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas se regirá
por lo establecido en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o en el caso de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones.
Apartat dotze. Revisió
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l’ajuda o subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de
subvencions atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la
resolució de concessió.
Apartado duodécimo. Revisión
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda o subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones otorgadas por otras administraciones o entres públicos
o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Apartat tretze. Acceptació
La participació en esta convocatòria de concessió de subvenció
suposa l’acceptació del seu contingut.
En tot allò no especificat en la present orde caldrà ajustar-se al que
disposa la Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre.
Apartado décimotercero. Aceptación
La participación en esta convocatoria de concesión de subvención
supone la aceptación de su contenido.
En todo lo no especificado en la presente orden se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre.
Apartado décimocuarto. Cuantías máximas
Las cuantías totales máximas de la presente orden, así como la línea
de subvención que la financia se hará pública anualmente mediante
resolución del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana por la que se establecen los importes globales para cada ejercicio.
Apartat catorze. Quanties màximes
Les quanties totals màximes d’esta orde, així com la línia de subvenció que la finança es farà pública anualment mitjançant una resolució del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i
Aigua i la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per la qual s’establixen els imports globals per a cada exercici.
Num. 7394 / 03.11.2014
26021
ANNEX II / ANEXO II
SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA CONSERVACIÓ I FOMENT DE
RACES DE PROTECCIÓ ESPECIAL EN PERILL D'EXTINCIÓ
SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE
RAZAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
A
CODI EXPEDIENT / CODIGO EXPEDIENTE
DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
CIF
RAÓ SOCIAL / RAZÓN SOCIAL
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, N.º Y PUERTA)
PROVÍNCIA / PROVINCIA
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NOM / NOMBRE
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, N.º Y PUERTA)
PROVÍNCIA / PROVINCIA
CP
CIF / NIF
LOCALITAT / LOCALIDAD
FAX
TELÈFON / TELÉFONO
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocòpies de l'acta fundacional, estatuts i CIF de l'entitat sol·licitant.
Fotocopias del acta fundacional, estatutos y CIF de la entidad solicitante.
Justificant del poder de representació de persona que firme la sol·licitud.
Justificante del poder de representación de persona que firme la solicitud.
Certificació del secretari sobre l'acord de la junta directiva.
Certificación del secretario sobre el acuerdo de la junta directiva.
Memòria d'actuacions previstes i pressupost, segons annex II.
Memoria de actuaciones previstas y presupuesto, según anexo II.
Relació de visites a explotacions.
Relación de visitas a explotaciones.
Certificació del nombre d'animals inscrits.
Certificación del número de animales inscritos.
Relació nominal de propietaris.
Relación nominal de propietarios.
Model de domiciliació bancària.
Modelo de domiciliación bancaria.
C
LOCALITAT / LOCALIDAD
FAX
TELÈFON / TELÉFONO
COGNOMS / APELLIDOS
B
CP
Certificacions de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no
tindre pendent de pagament cap deute, per cap concepte,
amb l'administració de la Generalitat Valenciana, en cas de
no autoritzar.
Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y no tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún
concepto, con la administración de la Generalitat
Valenciana, en caso de no autorizar.
Declaració responsable de no estar sotmesos en les
prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari
assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Declaración responsable de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de
reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376,
de 14.10.2010), done la meua autorització perquè l'òrgan gestor del procediment obtinga directament l'acreditació del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, com també per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de
residència.
Si no subscriu esta autorització, la persona interessada estarà obligada a aportar els documents en els termes exigits per les normes
reguladores del procediment.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de
simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector
público (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010), doy mi autorización para que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente la acreditación
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como para la comprobación directa de los datos de identidad (DNI)
y, en su caso, de residencia.
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, la persona interesada estará obligada a aportar los documentos en los términos exigidos
por las normas reguladoras del procedimiento.
Autoritze
No autoritze
Autorizo
No autorizo
SOL·LICITUD / SOLICITUD
CHAP - IAC
D
Sol·licita que li siga concedida l'ajuda.
Solicita le sea concedida la ayuda.
,
d
de
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DIN - A4
La persona sol·licitant / representant / La persona solicitante / representante
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA
30/09/14
Num. 7394 / 03.11.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
26022
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les
ajudes per a la digitalització i la millora d’instal·lacions
d’arxius històrics d’entitats privades sense finalitat de
lucre de la Comunitat Valenciana. [2014/9898]
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se adjudican las ayudas para la digitalización y la mejora de instalaciones de archivos históricos de entidades privadas sin
finalidad de lucro de la Comunitat Valenciana. [2014/9898]
Per mitjà de l’Orde 41/2014, de 29 de maig, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7287, 03.06.2014), es va convocar un concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la digitalització i la millora d’instal·lacions d’arxius històrics d’entitats privades sense finalitat de lucre de la Comunitat Valenciana amb càrrec al
pressupost de 2014 de la Generalitat, dins de l’aplicació pressupostària
09.03.01.452.10.7 i la línia T7604000, denominada «Ajudes per a la
digitalització i la millora d’instal·lacions d’arxius històrics d’entitats
privades sense finalitat de lucre de la Comunitat Valenciana» amb un
import total de 25.000 euros.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, acompanyades
de la documentació corresponent, es va reunir la comissió tècnica de
valoració, com està previst en l’orde esmentada, la qual ha realitzat les
propostes corresponents.
En virtut de les competències transferides a la Generalitat en matèria de cultura pel Reial Decret 3066/1983, de 13 d’octubre; d’acord
amb l’article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i de
conformitat amb l’esmentada convocatòria, resolc:
Mediante la Orden 41/2014, de 29 de mayo, de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte (DOCV 7287, 03.06.2014), se convocó
un concurso público para la concesión de ayudas para la digitalización
y la mejora de instalaciones de archivos históricos de entidades privadas
sin finalidad de lucro de la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto de 2014 de la Generalitat, dentro de la aplicación presupuestaria
09.03.01.452.10.7 y la línea T7604000, denominada «Ayudas para la
digitalización y la mejora de instalaciones de archivos históricos de
entidades privadas sin finalidad de lucro de la Comunitat Valenciana»,
con un importe total de 25.000 euros.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, acompañadas
de la correspondiente documentación, se reunió la comisión técnica de
valoración, como está previsto en la orden referida, la cual ha realizado
las propuestas correspondientes.
En virtud de las competencias transferidas a la Generalitat en materia de cultura por el Real Decreto 3.066/1983, de 13 de octubre; de
acuerdo con el artículo 76 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del
Consell, y de conformidad con la citada convocatoria, resuelvo:
Primer
Concedir a les entitats que figuren a continuació les ajudes econòmiques següents per un import de 8.558,27 euros de l’import global
màxim, que només podran finançar els gastos per a la digitalització i la
millora de les instal·lacions d’arxius històrics d’entitats privades sense
finalitat de lucre de la Comunitat Valenciana:
Primero
Conceder a las entidades que se citan a continuación las ayudas económicas siguientes por un importe de 8.558.27 euros del importe global
máximo, que solo podrán financiar los gastos para la digitalización y la
mejora de las instalaciones de archivos históricos de entidades privadas
sin finalidad de lucro de la Comunitat Valenciana:
Entitat
Objecte
Ajuda
Millora de les
Capítol de la Santa Església Catedral de Segorbe
6.420,78 €
instal·lacions
Reial Mestrança de Cavalleria de València
Digitalització
2.137,49 €
Entidad
Objeto
Mejora de las
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Segorbe
instalaciones
Real Maestranza de Caballería de Valencia
Digitalización
Ayuda
6.420,78 €
2.137,49 €
Segon
Desestimar la resta de sol·licituds pels motius que s’especifiquen
a continuació:
Per no ajustar-se a la base quinta (tipus d’inversions subvencionables) de la convocatòria:
– Séquia Reial del Xúquer
– Col·legi de l’Art Major de la Seda
Segundo
Desestimar el resto de solicitudes por los motivos que se especifican
a continuación:
Por no ajustarse a la base quinta (tipo de inversiones subvencionables) de la convocatoria:
– Acequia Real del Júcar
– Colegio del Arte Mayor de la Seda
Per presentar la sol·licitud fora de termini, tal com establix la base
sexta (termini de les sol·licituds) de la convocatòria:
– Fundació Caja Mediterráneo
Por presentar la solicitud fuera de plazo tal y como establece la base
sexta (plazo de las solicitudes) de la convocatoria:
– Fundación Caja Mediterráneo
Per no ajustar-se a la base sèptima (documentació que cal presentar)
de la convocatòria:
– Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d’Uixó
– Col·legiata de Santa Maria de Gandia
– Escoles d’Artesans Fundació de la Comunitat Valenciana
Por no ajustarse a la base séptima (documentación que hay que presentar) de la convocatoria:
– Ateneo Musical Schola Cantorum de La Vall d’Uixó
– Colegiata de Santa María de Gandia
– Escuelas de Artesanos Fundación de la Comunitat Valenciana
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que ha
dictat l’acte en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció feta per la Llei
4/1999, de 13 de gener; o un recurs contenciós administratiu davant de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de
l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de
la publicación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; o un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Contencioso-Administrativa del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente de la publicación, de conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
València, 20 d’octubre de 2014.– La directora general de Cultura, p.
d. (OC 07.05.2013, DOCV 7023): Marta Alonso Rodríguez.
Valencia, 20 de octubre de 2014.– La directora general de Cultura,
p. d. (OC 07.05.2013, DOCV núm. 7023): Marta Alonso Rodríguez.
Num. 7394 / 03.11.2014
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
26023
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, del secretari autonòmic d’Economia i Ocupació i la directora general del
Servici Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es
publica l’ampliació dels crèdits màxims que han de finançar les subvencions destinades a la implantació de plans
integrals d’ocupació amb suport per a persones desempleades amb discapacitat per al període 2014-2015, regulades en l’Orde 24/2014, de 16 de juliol, de la Conselleria
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. [2014/9948]
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Economía y Empleo y director general del
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
publica la ampliación de los créditos máximos que han de
financiar las subvenciones destinadas a la implantación de
planes integrales de empleo con apoyo para personas desempleadas con discapacidad para el periodo 2014-2015,
reguladas en la Orden 24/2014, de 16 de julio, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. [2014/9948]
En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 21 de juliol de
2014, número 7321, es va publicar l’Orde 24/2014, de 16 de juliol, de
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual
es convoquen subvencions destinades a la implantació de plans integrals
d’ocupació amb suport per a persones desempleades amb discapacitat
per al període 2014-2015.
En la indicada Orde 24/2014, i de conformitat amb la Llei 6/2013,
de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014 (DOCV 7182, 30.12.2013), així com del que disposa l’article
47.11 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, es va donar publicitat
a la línia de crèdit i a l’import global màxim destinat a finançar estes
subvencions. En la seua disposició addicional primera es va establir que
estes ajudes es financen a càrrec del capítol 4, codi de línia T2240000
del subprograma 322.51, Foment d’Ocupació, per un import global
màxim de 540.000 euros, cofinançats al 80 per cent pel Fons Social
Europeu Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana per al període
2007-2013.
De conformitat amb el que establix la disposició addicional primera
de l’Orde 24/2014, de 16 de juliol, considerant les sol·licituds presentades fins al moment i que amb el crèdit destinat a estes ajudes no es
podran atendre, i havent-hi crèdit disponible, procedix incrementar el
finançament pressupostari de l’orde i publicar una dotació addicional
de fons per a l’esmentat programa sense establir un nou termini de presentació de sol·licituds.
En conseqüència, i en virtut de la delegació de la competència inclosa en la disposició final primera de l’Orde 24/2014, resolc:
En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 21 de julio de
2014, número 7321, se publicó la Orden 24/2014, de 16 de julio, de la
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se
convocan subvenciones destinadas a la implantación de planes integrales de empleo con apoyo para personas desempleadas con discapacidad
para el periodo 2014-2015.
En la indicada Orden 24/2014, y de conformidad con la Ley 6/2013,
de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2014 (DOCV 7182, 30.12.2013), así como de lo dispuesto en el artículo
47.11 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, se dio
publicidad a la línea de crédito y al importe global máximo destinado
a financiar estas subvenciones. En su disposición adicional primera se
estableció que estas ayudas se financian con cargo al capítulo 4, código
de línea T2240000 del subprograma 322.51, Fomento de Empleo, por
un importe global máximo de 540.000 euros, cofinanciados al 80 por
ciento por el Fondo Social Europeo Programa Operativo de la Comunitat Valenciana para el periodo 2007-2013.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden 24/2014, de 16 de julio, considerando las solicitudes
presentadas hasta el momento y que con el crédito destinado a estas
ayudas no se va a poder atender las mismas, y existiendo crédito disponible, procede incrementar la financiación presupuestaria de la orden y
publicar una dotación adicional de fondos para el citado programa sin
establecer un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
En consecuencia, y en virtud de la delegación de la competencia
contenida en la disposición final primera de la Orden 24/2014, resuelvo:
Únic
Ampliar la dotació pressupostària assignada en l’Orde 24/2014, de
16 de juliol, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per a les ajudes regulades en esta en 207.000,00 euros, a càrrec
del capítol 4, codi de línia T2240000 del subprograma 322.51, Foment
d’Ocupació, fons procedents del Servici Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE).
Després de l’increment, la dotació per a estes ajudes arriba a un
crèdit global màxim de 747.000 euros.
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà
interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos, comptadors des de l’endemà de la notificació, davant del jutjat contenciós administratiu corresponent de la Comunitat Valenciana,
d’acord amb el que establixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
o, potestativament, recurs de reposició davant del director general del
SERVEF en el termini d’un mes, computat en els termes ja mencionats,
d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú. Tot això, sense perjuí que puga
interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.
Único
Ampliar la dotación presupuestaria asignada en la Orden 24/2014,
de 16 de julio, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y
Empleo, para las ayudas reguladas en la misma en 207.000,00 euros,
con cargo al capítulo 4, código de línea T2240000 del subprograma
322.51, Fomento de Empleo, fondos procedentes del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE).
Tras el incremento, la dotación para estas ayudas alcanza un crédito
global máximo de 747.000 euros.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente de la
Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contenciosa-administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición
ante el director general del SERVEF en el plazo de un mes, computado
en los términos ya dichos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier
otro recurso de los previstos en la legislación vigente.
València, 28 d’octubre de 2014.– El secretari autonòmic d’Economia i Ocupació i director general del SERVEF: Fernando Díaz Requena.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– El secretario autonómico de
Economía y Empleo y director general del SERVEF: Fernando Díaz
Requena.
Num. 7394 / 03.11.2014
26024
Presidència de la Generalitat
Presidencia de la Generalitat
ACORD de 31 d’octubre de 2014, del Consell, de modificació de l’Acord de 29 de juliol de 2011, del Consell, de
transformació de les concessions per a l’explotació del
servici públic de televisió digital terrestre d’àmbit autonòmic en llicències per a la prestació del servici de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre d’àmbit
autonòmic, en relació amb el canal radioelèctric planificat a Alacant. [2014/9994]
ACUERDO de 31 de octubre de 2014, del Consell, de
modificación del Acuerdo de 29 de julio de 2011, del Consell, de transformación de las concesiones para la explotación del servicio público de televisión digital terrestre
de ámbito autonómico en licencias para la prestación del
servicio de comunicación audiovisual de televisión digital
terrestre de ámbito autonómico, en relación con el canal
radioeléctrico planificado en Alicante. [2014/9994]
El Consell, en la reunió del dia 31 d’octubre de 2014, va adoptar
l’acord següent:
Mitjançant un Acord de 29 de juliol de 2011, del Consell, es van
transformar les concessions per a l’explotació del servici públic de televisió digital terrestre d’àmbit autonòmic (canal 62 a Alacant, canal 60 a
Castelló i canal 57 a València) a favor de les entitats Televisión Popular
del Mediterráneo, SA i Las Provincias Televisión, SA, en llicències per
a la prestació del servici de comunicació audiovisual de televisió digital
terrestre d’àmbit autonòmic.
Mitjançant el Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre, es va aprovar el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre i es regulen
determinats aspectes per a l’alliberament del dividend digital. D’acord
amb l’annex 2 de l’esmentat reial decret, s’ha planificat per al canal
múltiple de cobertura autonòmica, en la província d’Alacant, el canal
radioelèctric 25, que substituïx el canal 62, anteriorment planificat, i
que figura en l’Acord de 29 de juliol de 2011, del Consell, esmentat en
el paràgraf anterior.
La disposició transitòria primera de l’esmentat Reial Decret
805/2014 establix que «les modificacions en els títols habilitants
atorgats per a la prestació del servici de televisió digital terrestre que
puguen derivar-se de l’aplicació d’este reial decret seran acordades, en
cada moment, pels òrgans competents per al seu atorgament. En particular, les modificacions en els títols habilitants atorgats per a la prestació
del servici de televisió digital terrestre que es deriven dels canvis de
múltiples digitals o de canals radioelèctrics que conformen els distints
múltiples digitals d’acord amb el que establix el present reial decret i el
pla que aprova seran acordades d’ofici i de manera reglada per l’òrgan
competent».
En virtut d’això, i a proposta del president de la Generalitat, el Consell
El Consell, en la reunión del día 31 de octubre de 2014, adoptó el
siguiente acuerdo:
Mediante Acuerdo de 29 de julio de 2011, del Consell, se transformaron las concesiones para la explotación del servicio público de
televisión digital terrestre de ámbito autonómico (canal 62 en Alicante,
canal 60 en Castellón y canal 57 en Valencia) a favor de las entidades
Televisión Popular del Mediterráneo, SA y Las Provincias Televisión,
SA, en licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre de ámbito autonómico.
Mediante el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, se aprobó
el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital. De
acuerdo con el anexo 2 del citado real decreto, se ha planificado para el
canal múltiple de cobertura autonómica, en la provincia de Alicante, el
canal radioeléctrico 25, que sustituye al canal 62, anteriormente planificado, y que figura en el Acuerdo de 29 de julio de 2011, del Consell,
citado en el párrafo anterior.
La disposición transitoria primera del indicado Real Decreto
805/2014 establece que «las modificaciones en los títulos habilitantes
otorgados para la prestación del servicio de televisión digital terrestre que
pudieran derivarse de la aplicación de este real decreto serán acordadas,
en cada momento, por los órganos competentes para su otorgamiento. En
particular, las modificaciones en los títulos habilitantes otorgados para la
prestación del servicio de televisión digital terrestre que vengan derivadas
de los cambios de múltiples digitales o de canales radioeléctricos que
conforman los distintos múltiples digitales de acuerdo con lo establecido
en el presente real decreto y el plan que aprueba serán acordadas de oficio
y de manera reglada por el órgano competente».
En su virtud, y a propuesta del president de la Generalitat, el Consell
ACORDA
ACUERDA
Modificar l’Acord de 29 de juliol de 2011, del Consell, pel qual es
van transformar les concessions per a l’explotació del servici públic
de televisió digital terrestre d’àmbit autonòmic (canal 62 a Alacant,
canal 60 a Castelló i canal 57 a València) a favor de les entitats Televisión Popular del Mediterráneo, SA i Las Provincias Televisión, SA,
en llicències per a la prestació del servici de comunicació audiovisual
de televisió digital terrestre d’àmbit autonòmic, de manera que el canal
radioelèctric assignat en la província d’Alacant per al múltiple autonòmic passa a ser el canal 25 en lloc del canal 62.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar potestativament un recurs de reposició davant del Consell,
en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua notificació
o publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé un
recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en
el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua notificació
o publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 10 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Tot això sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via
que es considere oportuna.
Modificar el Acuerdo de 29 de julio de 2011, del Consell, por el
que se transformaron las concesiones para la explotación del servicio
público de televisión digital terrestre de ámbito autonómico (canal 62
en Alicante, canal 60 en Castellón y canal 57 en Valencia) a favor de
las entidades Televisión Popular del Mediterráneo, SA y Las Provincias
Televisión, SA, en licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre de ámbito autonómico, de
manera que el canal radioeléctrico asignado en la provincia de Alicante
para el múltiple autonómico pasa a ser el canal 25 en lugar del canal 62.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Consell,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Todo ello sin
perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
València, 31 d’octubre de 2014
Valencia, 31 de octubre de 2014
El conseller secretari del Consell,
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER
El conseller secretario del Consell,
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER
Num. 7394 / 03.11.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
26025
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de
Règim Especial, per la qual són convocats els candidats
preinscrits que van quedar en llista d’espera o que van
resultar exclosos per no aportar la documentació justificativa de mèrits i requisits, en la convocatòria oberta per
Resolució de 30 de maig de 2013, de la mateixa direcció
general, per a continuar el procediment de reconeixement
de competències professionals adquirides per experiència
laboral en la família professional de Servicis Socioculturals i a la Comunitat, àrea d’Assistència Social, i en família professional de Sanitat. [2014/9885]
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial, por la que se convoca a los candidatos
preinscritos que quedaron en lista de espera o que resultaron excluidos por no aportar la documentación justificativa de méritos y requisitos, en la convocatoria abierta
por Resolución de 30 de mayo de 2013 de la misma dirección general, para continuar el procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral en la familia profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, área de Asistencia
Social y en familia profesional de Sanidad. [2014/9885]
El procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals és un dels instruments i accions del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, tal com establix l’article 4, apartat
1, lletra b, de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.
El Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de
les competències professionals adquirides per experiència laboral, va
establir el procediment i els requisits per a l’avaluació i acreditació de
les competències professionals adquirides per les persones a través de
l’experiència laboral o de vies no formals de formació, així com els
efectes d’eixa avaluació i acreditació de competències.
Per mitjà de la Resolució de 30 de maig de 2013, de la Direcció
General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial
(DOCV 7039, 05.06.2013), es va convocar un nombre determinat de
places distribuïdes entre diferents qualificacions professionals per a
l’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a
través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, i es
van establir les seues bases. Les actuacions d’acreditació de les persones
candidates admeses han anat finalitzant durant l’any 2014.
Atenent les previsions realitzades i la disponibilitat pressupostària,
es va convocar un nombre limitat de places. En la majoria de les qualificacions convocades es va poder atendre tota la demanda; no obstant
això, en la família professional de Servicis Socioculturals i a la Comunitat, àrea d’Assistència Social, i en família professional de Sanitat, es
va preinscriure un gran nombre de persones, cosa que va impedir que
totes pogueren iniciar el procediment. Considerant esta circumstància,
la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim
Especial va incloure en la previsió dels procediments a iniciar en el
2014 un amb caràcter restringit per a les persones preinscrites en la
convocatòria feta per la Resolució de 30 de maig de 2013 en les famílies
i àrees professionals mencionades anteriorment que no van poder iniciar
el procediment i que no van ser excloses per incomplir els requisits de
participació previstos en el Reial Decret 1224/2009.
El Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual
s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, atribuïx al Servici de Gestió de la Formació i
Qualificació Professional, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, la funció de gestionar el procediment de reconeixement, avaluació i certificació de les competències
professionals.
Per tot això, informat el Consell Valencià de Formació Professional,
i en virtut de les competències atorgades pel Decret 179/2012, de 14 de
desembre, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica
de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i l’article 21 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, esta direcció
general resol:
El procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales es uno de los instrumentos y acciones del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, tal y como establece
el artículo 4, apartado 1, letra b, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, estableció el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación
de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como
los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias.
Mediante la Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Dirección
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
(DOCV 7039, 05.06.2013), se convocó un número determinado de plazas, distribuidas entre diferentes cualificaciones profesionales para la
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, y se
establecieron sus bases. Las actuaciones de acreditación de las personas
candidatas admitidas han ido finalizando durante el año 2014.
Atendiendo a las previsiones realizadas y a la disponibilidad presupuestaria se convocó un número limitado de plazas. En la mayoría de las
cualificaciones convocadas se pudo atender toda la demanda, sin embargo en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, área de Asistencia Social y en familia profesional de Sanidad,
se preinscribió un gran número de personas lo que impidió que todas
pudieran iniciar el procedimiento. Considerando está circunstancia la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial incluyó en la previsión de los procedimientos a iniciar en el
2014, uno con carácter restringido para las personas preinscritas en la
convocatoria hecha por la Resolución de 30 de mayo de 2013 en las
familias y áreas profesionales citadas anteriormente, que no pudieron
iniciar el procedimiento y que no fueron excluidas por incumplir los
requisitos de participación previstos en el Real Decreto 1224/2009.
El Decreto 190/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Educación, Cultura y Deportes, atribuye al Servicio de Gestión de la Formación y Cualificación Profesional, de la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, la función de gestionar
el procedimiento de reconocimiento, evaluación y certificación de las
competencias profesionales.
Por todo ello, informado el Consejo Valenciano de Formación
Profesional, y en virtud de las competencias otorgadas por el Decreto
179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la
Generalitat y el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta dirección general resuelve:
Primer. Objecte
La present resolució té com a objecte dur a terme, en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana, l’avaluació i acreditació d’unitats de competència professional adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no
formals de formació, per als candidats preinscrits en la convocatòria de
30 de maig de 2013 en determinades famílies professionals que, complint els requisits de participació, no van poder iniciar el reconeixement;
tot això, de conformitat amb les bases establides en l’annex I.
Primero. Objeto
La presente resolución tiene por objeto llevar a cabo, en el ámbito de
la Comunitat Valenciana, la evaluación y acreditación de unidades de competencia profesional adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías
no formales de formación, para los candidatos preinscritos en la convocatoria de 30 de mayo de 2013 en determinadas familias profesionales, que
cumpliendo los requisitos de participación no pudieron iniciar el reconocimiento, todo ello de conformidad con las bases establecidas en el anexo I.
Num. 7394 / 03.11.2014
26026
Segon. Caràcter supletori
En tot allò que no dispose d’una altra manera esta convocatòria, serà
aplicable la Resolució de 30 de maig de 2013, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7039, 05.06.2013).
Segundo. Carácter supletorio
En todo aquello que no disponga de otro modo esta convocatoria,
será de aplicación la Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Dirección
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte (DOCV 7039,
05.06.2013).
Tercer. Unitats de competència i seus
Les unitats de competència objecte d’avaluació i acreditació i les
seus en què està previst dur a terme el procediment estan arreplegades
en l’annex III, amb indicació, si és el cas, dels títols de Formació Professional i certificats de professionalitat en què estan incloses.
Tercero. Unidades de competencia y sedes
Las unidades de competencia objeto de evaluación y acreditación y
las sedes en las que está previsto llevar a cabo el procedimiento, están
recogidas en el anexo III, con indicación, si es el caso, de los títulos
de Formación Profesional y certificados de profesionalidad en los que
están incluidas.
Quart. Execució
Es faculta el Servici de Gestió de la Formació i Qualificació Professional, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances
de Règim Especial, per a executar o aplicar el procediment d’avaluació
i acreditació objecte de la present resolució, d’acord amb les bases de
la convocatòria i amb plena subjecció a les disposicions i normativa
vigent en esta matèria.
Cuarto. Ejecución
Se faculta al Servicio de Gestión de la Formación y Cualificación
Profesional, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, para ejecutar o aplicar el procedimiento
de evaluación y acreditación objeto de la presente resolución, conforme
a las bases de la convocatoria y con plena sujeción a las disposiciones y
normativa vigente en esta materia.
Quint. Designació d’assessors i avaluadors
En la mesura que siga possible, es mantindran els equips d’assessors
i comissions d’avaluació que van actuar en la convocatòria que ara es
continua; en cas de ser necessari, el director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, a proposta del Servici de
Gestió de la Formació i Qualificació Professional, designarà nous assessors i avaluadors degudament habilitats, per a completar els esmentats
equips i comissions.
Quinto. Designación de asesores y evaluadores
En la medida de lo posible se mantendrán los equipos de asesores
y comisiones de evaluación que actuaron en la convocatoria que ahora
se continúa, en caso de ser necesario el director general de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, a propuesta del Servicio de Gestión de la Formación y Cualificación Profesional, designará a
nuevos asesores y evaluadores debidamente habilitados, para completar
los citados equipos y comisiones.
Sext. Documentació del procés
L’expedient del procediment, en el qual s’arreplegaran tots els registres i resultats produïts al llarg d’este, serà custodiat pels centres designats com a seus.
Sexto. Documentación del proceso
El expediente del procedimiento, en el que se recogerán todos los
registros y resultados producidos a lo largo del mismo, será custodiado
por los centros designados como sedes.
Sèptim. Referències genèriques
Totes les referències en què s’utilitza la forma del masculí genèric
en la present resolució han de considerar-se aplicables indistintament a
dones i hòmens.
Séptimo. Referencias genéricas
Todas las referencias en las que se utiliza la forma del masculino
genérico en la presente resolución deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres.
Octau. Entrada en vigor i recursos
La resolució produirà efectes des de l’endemà de ser publicada en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Octavo. Entrada en vigor y recursos
La resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
De conformitat amb el que disposen els articles 107, 116 i 117 de
la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que esgota
la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o
bé cabrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els
terminis i davant de l’òrgan que s’indica a continuació:
– El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de publicar-se.
– El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini
de dos mesos a comptar de l’endemà de publicar-se.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, el presente acto, que agota la
vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente, en reposición, o
bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo en
los plazos y ante el órgano que se indica a continuación:
– El recurso de reposición deberá interponerse ante la consellera de
Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación.
– El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.
València, 27 d’octubre de 2014.– El director general de Formació
Professional i Ensenyances de Règim Especial: Marcial Díaz Garrigues.
Valencia, 27 de octubre de 2014.– El director general de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Marcial Díaz Garrigues.
ANNEX I
Bases de la convocatòria
ANEXO I
Bases de la convocatoria
1. Persones destinatàries
1. Esta convocatòria es dirigix únicament a les persones preinscrites
en la convocatòria oberta per la Resolució de 30 de maig de 2013 que
1. Personas destinatarias
1. Esta convocatoria se dirige únicamente a las personas preinscritas
en la convocatoria abierta por la Resolución de 30 de mayo de 2013,
Num. 7394 / 03.11.2014
26027
van quedar en llista d’espera o que van resultar excloses per no presentar, quan van ser citats, la documentació justificativa de mèrits i requisits, en les famílies professionals de Sanitat i de Servicis Socioculturals
i a la Comunitat, àrea d’assistència social.
2. En conseqüència, no poden participar en este concurs les persones que van obtindre plaça en la mencionada convocatòria, independentment del resultat d’esta.
que quedaron en lista de espera o que resultaron excluidas por no presentar cuando fueron citados, la documentación justificativa de méritos
y requisitos, en las familias profesionales de Sanidad y de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, área de asistencia social.
2. En consecuencia no pueden participar en este concurso las personas que obtuvieron plaza en la mencionada convocatoria, independientemente del resultado de la misma.
2. Centres avaluadors
Este procediment es durà a terme en els centres integrats públics de
Formació Professional i en la resta de seus que es detallen en l’annex
III.
Si alguna de les seus no té un mínim de 50 sol·licituds, podrà anul·lar-se la seua participació i derivar-se els candidats que l’han sol·licitat
a les seues restants opcions.
2. Centros evaluadores
Este procedimiento se llevará a cabo en los centros integrados públicos de Formación Profesional y en el resto de sedes que se relacionan
en el anexo III.
Si alguna de las sedes no tuviese un mínimo de 50 solicitudes, podrá
anularse su participación y derivarse a los candidatos que la han solicitado a sus restantes opciones.
3. Places convocades
El nombre total de places convocades per família o àrea professional, si és el cas, serà el necessari per a donar resposta als destinataris
que confirmen la seua participació i complisquen els requisits per a
fer-ho. Una vegada vist el nombre de persones que confirmen la seua
participació i la seua elecció original de centres, es decidirà el nombre
de places per seu.
En el cas que a algun dels candidats inscrits no se li assignara cap
seu d’acord amb el seu barem per no haver-ne sol·licitat suficients, se
li donarà l’opció de poder participar en alguna altra en què hi haja disponibilitat.
3. Plazas convocadas
El número de total de plazas convocadas por familia o área profesional si es el caso, serán las necesarias para dar respuesta a los destinatarios que confirmen su participación y cumplan los requisitos para
hacerlo. Una vez visto el número de personas que confirman su participación y su elección original de centros, se decidirá el número de
plazas por sede.
En el caso de que a alguno de los candidatos inscritos no se le asignase ninguna sede conforme a su baremo por no haber solicitado suficientes, se le dará la opción de poder participar en alguna otra en la que
haya disponibilidad.
4. Fases i actuacions de la convocatòria
Les fases d’este procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals són les previstes en la convocatòria original però
se n’afig una prèvia:
– Confirmació de la preinscripció: les persones destinatàries hauran
de confirmar el seu desig de participar en esta convocatòria, la qual cosa
permetrà una distribució ajustada de candidats seleccionats per seu. Es
farà de manera telemàtica basant-se en la declaració responsable dels
candidats, que serà comprovada.
Renúncia: en cas que algun destinatari no confirme el seu interés a
participar en esta convocatòria dins del termini establit, es considera que
renuncia a participar-hi.
Posteriorment, en la fase d’admissió i inscripció de candidats, es
contrastarà el compliment dels requisits necessaris per a participar i la
veracitat de l’autoberamació quan no s’haja fet ja en la convocatòria
original.
4. Fases y actuaciones de la convocatoria
Las fases de este procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales son las previstas en la convocatoria original
pero se añade una previa:
– Confirmación de la preinscripción: las personas destinatarias
deberán confirmar su deseo de participar en esta convocatoria, lo que
permitirá una distribución ajustada de candidatos seleccionados por
sede. Se realizará de forma telemática en base a la declaración responsable de los candidatos, que será comprobada.
Renuncia: en caso de que algún destinatario no confirme su interés en participar en esta convocatoria dentro del plazo establecido, se
entiende que renuncia a participar en la misma.
Posteriormente en la fase de admisión e inscripción de candidatos,
se contrastará el cumplimiento de los requisitos necesarios para participar y la veracidad de la autoberamación, cuando no se haya hecho ya
en la convocatoria original.
5. Confirmació de preinscripció i termini de confirmació
5.1. Confirmació
Aquells destinataris que desitgen participar en la present convocatòria hauran de presentar una instància telemàticament, que arreplegarà
les dades d’acord amb el model que figura en l’annex II de la present
resolució.
La instància haurà d’omplir-se en la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Educació: Qualificacions Professionals) i enviarse en línia: ‹http://www.cefe.gva.es/eva/val/ivqp/ivqp.htm›
El candidat se n’ha de quedar una còpia, que haurà de presentar si
li és requerida.
En cas que ja haja presentat la documentació i haja sigut baremat,
no haurà de tornar-ho a fer.
5.2. Termini de confirmació
El termini de confirmació serà de 14 dies naturals a comptar de
l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.
5. Confirmación de preinscripción y plazo de confirmación
5.1. Confirmación
Aquellos destinatarios que deseen participar en la presente convocatoria deberán presentar una instancia telemáticamente, que recogerá
los datos conforme al modelo que figura en el anexo II de la presente
resolución.
La instancia deberá cumplimentarse en la web de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte (Educación: Cualificaciones Profesionales) y enviarse on line: ‹http://www.cefe.gva.es/eva/val/ivqp/ivqp.htm >.
Debiéndose quedar el candidato una copia de la misma que deberá
presentar si le es requerida.
En el caso de ya hubiera presentado la documentación y hubiera
sido baremado, no deberán volverlo a hacer.
5.2. Plazo de confirmación
El plazo de confirmación será de 14 días naturales a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el DOCV.
6. Criteris d’ordenació
Són els previstos en la convocatòria original i que en este cas únicament determinaran la preferència en l’assignació dels centres sol·
licitats.
6. Criterios de ordenación
Son los previstos en la convocatoria original y que en este caso
únicamente determinarán la preferencia en la asignación de los centros
solicitados.
7. Llistes de confirmacions admeses
7.1. Llistes provisionals de confirmacions admeses
En la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Educació: Qualificacions Professionals, ‹http://www.cefe.gva.es/eva/val/ivqp/
7. Listas de confirmaciones admitidas
7.1. Listas provisionales de confirmaciones admitidas
En la web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte (Educación: Cualificaciones Profesionales ‹http://www.cefe.gva.es/eva/val/
Num. 7394 / 03.11.2014
ivqp.htm›) es faran públiques les llistes provisionals indicant-se les confirmacions admeses i assenyalant-se el centre o seu adjudicada, i les
excloses assenyalant el motiu d’exclusió.
7.2. Reclamació a les llistes provisionals de confirmacions admeses
Durant els 5 dies hàbils següents al de la seua publicació, les persones interessades poden reclamar a través del procediment telemàtic que
s’indique junt amb la llista provisional.
7.3. Llistes definitives de confirmacions admeses i excloses
El Servici de Gestió de la Formació i Qualificació Professional,
en el termini màxim de 5 dies hàbils següents al de la finalització del
termini de reclamació, farà pública en la web esmentada anteriorment
les llistes definitives amb les confirmacions admeses, amb indicació del
centre o seu adjudicat, i de les excloses, la qual cosa tindrà efectes de
resposta a les reclamacions presentades.
Quan es publiquen les llistes definitives seran convocades les confirmacions admeses, d’ara en avant preinscrits admesos, a una sessió
informativa d’obligada assistència en les respectives seus.
26028
ivqp/ivqp.htm›) se harán públicas las listas provisionales, indicando las
confirmaciones admitidas, señalando el centro o sede adjudicada, y las
excluidas, señalando el motivo de exclusión.
7.2. Reclamación a las listas provisionales de confirmaciones admitidas
Durante los cinco días hábiles siguientes al de su publicación, las
personas interesadas pueden reclamar a través del procedimiento telemático que se indique junto a la lista provisional.
7.3. Listas definitivas de confirmaciones admitidas y excluidas
El Servicio de Gestión de la Formación y Cualificación Profesional
en el plazo máximo de cinco días hábiles siguientes al de la finalización
del plazo de reclamación, hará pública en la web citada anteriormente,
las listas definitivas con las confirmaciones admitidas, con indicación
del centro o sede adjudicado, y de las excluidas, lo que tendrá efectos
de respuesta a las reclamaciones presentadas.
Al publicar las listas definitivas se convocará a las confirmaciones
admitidas, en adelante preinscritos admitidos, a una sesión informativa
de obligada asistencia en las respectivas sedes.
Les persones interessades disposaran de 10 dies hàbils, a partir de
l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, per a presentar,
davant de la Comissió, al·legacions contra estes. En estes al·legacions
no es podran presentar documents relatius a experiències diferents de
les aportades inicialment.
8.4. Llistes definitives d’admesos
Les comissions avaluadores analitzaran les al·legacions presentades
pels interessats i elaboraran les llistes definitives d’admesos i exclosos,
que s’exposaran en els taulers d’anuncis del centre o seu en el termini
màxim de 5 dies hàbils posteriors a la finalització del termini de presentació de reclamacions.
Contra este acte, que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d’alçada davant del director general de Formació
Professional i Ensenyances de Règim Especial en el termini d’un mes.
8. Admisión e inscripción en el centro
8.1. Sesión inicial
a) Los preinscritos convocados tienen que asistir personalmente a
la sesión inicial de esta convocatoria en el centro o sede asignado. La
falta de asistencia a la sesión informativa se entenderá como renuncia
a la convocatoria, salvo que acredite un motivo de fuerza mayor que
valorará la comisión convocante.
b) En esta sesión se informará a los participantes sobre el procedimiento y las actuaciones concretas del mismo y se recogerá la siguiente
documentación que deberá ser aportada por los candidatos:
– Fotocopia del DNI o equivalente según el caso, ver anexo IV
– Documentación justificativa de los requisitos de experiencia laboral
o aprendizajes no formales alegados en la solicitud original en el caso de
no haber sido entregadas en la convocatoria anterior, ver anexo IV.
El interesado debe presentar originales u original y copia para cotejar.
8.2. Revisión de la documentación aportada
Las comisiones evaluadoras constituidas en los centros y sedes revisarán la documentación aportada por las personas candidatas.
La falsedad en los datos aportados o declarados comportará la pérdida del derecho a participar en esta convocatoria, sin perjuicio de la
posible reclamación a las listas provisionales.
8.3. Listas provisionales de admitidos
Las comisiones evaluadoras harán públicas, al menos en los tablones de anuncios del centro o sede, y la administración en la web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte (Educación: Cualificaciones Profesionales ‹http://www.cefe.gva.es/eva/val/ivqp/ivqp.htm›)
la lista provisional de admitidos y de excluidos con expresión de los
motivos de la exclusión.
Las personas interesadas dispondrán de 10 días hábiles, a partir
del día siguiente al de la publicación de las listas provisionales, para
presentar, ante la Comisión, alegaciones contra las mismas. En estas
alegaciones no se podrán presentar documentos relativos a experiencias
diferentes de las aportadas inicialmente.
8.4. Listas definitivas de admitidos
Las comisiones evaluadoras analizarán las alegaciones presentadas
por los interesados y elaborarán las listas definitivas de admitidos y
excluidos, que se expondrán en los tablones de anuncios del centro o
sede, en el plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la finalización del plazo de presentación de reclamaciones.
Contra este acto, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, en el plazo de un mes.
9. Assessorament i avaluació
Una vegada publicades les llistes definitives d’admesos, es comunicarà les dates d’inici de l’assessorament, que quedarà finalitzat en un
termini màxim de 45 dies naturals. Posteriorment, finalitzat l’assessorament, es comunicarà l’inici de l’avaluació, que igualment tindrà
una duració màxima de 45 dies naturals. En casos excepcionals i degudament acreditats, el Servici de Gestió de la Formació i Qualificació
Professional podrà ampliar els esmentats terminis.
9. Asesoramiento y evaluación
Una vez publicadas las listas definitivas de admitidos se comunicará las fechas de inicio del asesoramiento que quedará finalizado en
un plazo máximo de 45 días naturales. Posteriormente, finalizado el
asesoramiento se comunicará el inicio de la evaluación que igualmente
tendrá una duración máxima de 45 días naturales. En casos excepcionales y debidamente acreditados el Servicio de Gestión de la Formación y
Cualificación Profesional podrá ampliar los citados plazos.
8. Admissió i inscripció en el centre
8.1. Sessió inicial
a) Els preinscrits convocats han d’assistir personalment a la sessió
inicial d’esta convocatòria en el centre o seu assignat. La falta d’assistència a la sessió informativa es considerarà com a renúncia a la convocatòria, llevat que acredite un motiu de força major que valorarà la
comissió convocant.
b) En esta sessió s’informarà els participants sobre el procediment i
les actuacions concretes d’este i s’arreplegarà la següent documentació,
que haurà de ser aportada pels candidats:
– Fotocopia del DNI o equivalent segons el cas, vegeu annex IV.
– Documentació justificativa dels requisits d’experiència laboral o
aprenentatges no formals al·legats en la sol·licitud original, en el cas de
no haver sigut entregades en la convocatòria anterior; vegeu annex IV.
L’interessat ha de presentar originals o original i còpia per a confrontar.
8.2. Revisió de la documentació aportada
Les comissions avaluadores constituïdes en els centres i seus revisaran la documentació aportada per les persones candidates.
La falsedat en els dades aportades o declarades comportarà la pèrdua
del dret a participar en esta convocatòria, sense perjuí de la possible
reclamació a les llistes provisionals.
8.3. Llistes provisionals d’admesos
Les comissions avaluadores faran públiques, almenys en els taulers
d’anuncis del centre o seu, i l’Administració en la web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport (Educació: Qualificacions Professionals
‹http://www.cefe.gva.es/eva/val/ivqp/ivqp.htm›), la llista provisional
d’admesos i d’exclosos amb expressió dels motius de l’exclusió.
Num. 7394 / 03.11.2014
Per a accedir tant a la fase d’assessorament com a la d’avaluació, el
candidat haurà d’acreditar el pagament de la taxa corresponent a cada
una de les fases i presentar el justificant d’haver-les abonades, o, si és
el cas, la documentació que acredita estar exempt del seu pagament,
d’acord amb allò que s’ha indicat en la base tretze d’este annex.
L’imprés per a abonar les taxes es pot trobar en l’enllaç següent:
26029
<https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.Ser
vletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9775>
Els interessats, contra les resolucions i els actes de tràmit de la
comissió avaluadora, podran interposar reclamació davant del president
d’esta en els cinc dies hàbils següents a la comunicació. La comissió
resoldrà en el termini de cinc dies hàbils.
Contra este acte, que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d’alçada davant del director general de Formació
Professional i Ensenyances de Règim Especial en el termini d’un mes.
Para acceder tanto a la fase de asesoramiento como a la de evaluación el candidato deberá acreditar el pago de la tasa correspondiente a
cada una de las fases y presentar el justificante de haberlas abonado o
en su caso la documentación que acredita estar exento de su pago, conforme a lo indicado en la base decimotercera de este anexo.
El impreso para abonar las tasas se puede encontrar en el siguiente
enlace:
<https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.Ser
vletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-977>5
Los interesados, contra las resoluciones y los actos de trámite de la
comisión evaluadora, podrán interponer reclamación ante el presidente
de la misma en los cinco días hábiles siguientes a la comunicación. La
comisión resolverá en el plazo de cinco días hábiles.
Contra este acto, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, en el plazo de un mes.
10. Acreditació de les unitats de competència
a) A les persones que siguen avaluades positivament els serà entregat un document oficial de l’administració competent, d’acreditació de
la unitat o unitats de competència corresponents.
b) Les unitats de competència acreditades tenen valor en tot l’Estat
i seran reconegudes als efectes d’acreditació parcial acumulable per a
l’obtenció del títol de formació professional o certificat de professionalitat corresponent.
c) En tot cas, l’obtenció del títol de tècnic o de tècnic superior
requerirà complir els requisits d’accés previstos en les ensenyances corresponents, segons el que preveu la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació,
de 3 de maig.
10. Acreditación de las unidades de competencia
a) A las personas que sean evaluadas positivamente les será entregado un documento oficial de la administración competente, de acreditación de la unidad o unidades de competencia correspondientes.
b) Las unidades de competencia acreditadas tienen valor en todo el
Estado y serán reconocidas a efectos de acreditación parcial acumulable
para la obtención del título de formación profesional o certificado de
profesionalidad correspondiente.
c) En todo caso la obtención del título de técnico o de técnico superior requerirá cumplir los requisitos de acceso previstos en las enseñanzas correspondientes, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de
educación, de 3 de mayo.
11. Registre
Les comissions d’avaluació traslladaran l’original de l’acta final
al Servici de Gestió de la Formació i Qualificació Professional per a
procedir a les acreditacions i incorporar estes al corresponent registre
oficial, i es guardarà una còpia de l’acta amb la resta de l’expedient.
11. Registro
Las comisiones de evaluación trasladarán el original del acta final
al Servicio de Gestión de la Formación y Cualificación Profesional para
proceder a las acreditaciones e incorporar estas al correspondiente registro oficial. Guardando una copia del acta con el resto del expediente.
12. Drets d’inscripció. Taxes
Les presents taxes es fixen a l’empara del que disposa l’article 133
del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Taxes de la Generalitat, i específicament el que indica respecte d’això
en la Llei 16/2010, del Consell.
1. Per a accedir a la fase d’assessorament el candidat haurà d’abonar
25,50 euros.
2. Per cada unitat de competència a avaluar el candidat haurà d’abonar 12,24 euros.
Les exempcions o minoracions en l’import de les taxes seran les
previstes en l’article 132 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana:
– Es troben exempts del pagament de taxes els subjectes passius que
es troben inscrits com a demandants legals d’ocupació amb una antiguitat mínima de 3 mesos referida a la data de la respectiva inscripció.
12. Derechos de inscripción. Tasas
Las presentes tasas se fija al amparo de lo dispuesto en el artículo
133 del Decreto Legislativo 1/2005, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat y específicamente lo indicado
al respecto en la Ley 16/2010, del Consell
1. Para acceder a la fase de asesoramiento el candidato deberá abonar 25,50 euros.
2. Por cada unidad de competencia a evaluar el candidato deberá
abonar 12,24 euros.
Las exenciones o minoraciones en el importe de las tasas serán las
contempladas en el artículo 132 del texto refundido de la Ley de Tasas
de la Generalitat Valenciana:
– Se encuentran exentos del pago de tasas los sujetos pasivos que
se encuentren inscritos como demandantes legales de empleo, con una
antigüedad mínima de 3 meses, referida a la fecha de la respectiva inscripción.
– Tienen derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota los
discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por
100.
– Tenen dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota els discapacitats com un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
Num. 7394 / 03.11.2014
26030
ANNEX II / ANEXO II
CONTINGUT DE LA SOL·LICITUT ON LINE D’INSCRIPCIÓ EN EL PROCEDIMENT DE
RECONEIXEMENT DE LA COMPENTÈNCIA PROFESSIONAL
CONTENIDO DE LA SOLICITUD ON LINE DE INSCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL
A
DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DNI-NIE-PASSAPORT / DNI-NIE-PASAPORTE //////////////////////////////////////////
NACIONALITAT / NACIONALIDAD
TELÈFON FIX /
TELÈFON MÒBIL /
TELÉFONO FIJO ///////////////// TELÉFONO MÓVIL ////////////////////////////////////
CORREU ELECTRÒNIC /
CORREO ELECTRÓNICO ////////////////////////////////////////////
B
PROVÍNCIA /
PROVINCIA /////////////////
EXPOSA / EXPONE
Que, reunint les condicions personals establides en l’article 11 del Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, pel qual s’establix el
procediment i els requisits per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral
o de vies no formals de formació (BOE, núm. 205, de 25/08/2009) i les indicades en la convocatòria per Resolució de 30 de maig de
2013, va sol·licitar la preinscripció en el procediment convocat per a la família professional de:
Que reuniendo las condiciones personales establecidas en el artículo 11 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, por el que se
establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral o de vías no formales de formación (BOE, nº 205, de 25/08/2009) y las indicadas en la convocatoria por
Resolución de 30 de mayo de 2013, solicitó la preinscripción en el procedimiento convocado para la familia profesional de:
CECD – SDGITE
DOMICILI /
CODI POSTAL /
LOCALITAT DE RESIDÈNCIA /
DOMICILIO ///////////////////////////// CÓDIGO POSTAL //////////////// LOCALIDAD DE RESIDENCIA ///////////////////
//////////////////////////////
SOL·LICITA / SOLICITA
DIN – A4
C
La inscripció en la nova convocatòria continuació de l’anterior. / La inscripción en la nueva convocatoria continuación de la anterior
He verificat que complisc els requisits per a inscriure'm en esta convocatòria. / He verificado que cumplo los requisitos
para inscribirme en esta convocatoria.
Espai per a dades del sol·licitant, data i firma /
Espacio para datos del solicitante, fecha
y firma
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que: a)
les dades facilitats en el present formulari seran incorporades als fitxers de l’administració convocant i seran objecte de tramitació a fi
de determinar, si és procedent, el reconeixement del que sol·licita; b) seran objecte de cessió a les administracions competents amb la
finalitat de poder gestionar els drets derivats del reconeixement de la seua sol·licitut; c) l’interessat podrà exercir els seus drets davant
de la mateixa administració competent.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que: a) los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de la administración convocante y serán objeto
de tramitación a fin de determinar, si procede, el reconocimiento de lo solicitado; b) serán objeto de cesión a las administraciones
competentes con la finalidad de poder gestionar los derechos derivados del reconocimiento de su solicitud; c) el interesado podrá
ejercer sus derechos ante la propia administración competente
SERVICI DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ( CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT)
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ( CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE)
IA – REC. COMP. PROF. SOLICITUD 2014 – 01 – E
(1/1) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
Servicis Socioculturals i a la Comunitat, àrea d’Assistència Social / Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Área de
asistencia Social
Sanitat / Sanidad
22/10/14
Num. 7394 / 03.11.2014
26031
ANNEX III / ANEXO III
UNITATS DE COMPETÈNCIA CONVOCADES PER FAMÍLIES, ÀREES I QUALIFICACIONS
PROFESSIONALS.
SEUS
UNIDADES DE COMPETENCIA COMVOCADAS POR FAMILIAS, ÁREAS Y CUALIFICACIONES
PROFESIONALES.
SEDES
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
ÀREA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL / ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL
CENTRES ON ES DESENROTLLARÀ EL PROCEDIMENT /
CENTROS EN LOS QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO
C/ La Serreta, 5
03802
Alcoi
Alacant
• IES Figueras Pacheco
C/ Fernando Arboçar, 35
03007
Alacant
Alacant
• IES Francesc Ribalta
Avd. Rei en Jaume, 35
12001
Castelló de la Plana
Castelló
• IES Gilabert de Centelles
C/ Sant Vicent, S/N
12520
Nules
Castelló
• CIPFP Misericòrdia
C/ Casa de la Misericòrdia, 34
46014
València
València
• CIPFP Faitanar
C/ Xiquet de Quart, S/N
46930
Quart de Poblet
València
• IES Veles i Vents
C/ Cullera, 135
46730
Gandia Grau
València
CECD – SDGITE
• CIPFP Batoi
SUBSEUS / SUBSEDES
Quan calga, es determinaran unes altres seus per a la realització d’algunes fases del procediment, que oportunament s’indicaran
Cuando sea necesario, se determinarán otras sedes para la realización de algunas fases del procedimiento, que oportunamente se indicarán
ATENCIÓ
SOCIOSANITÀRIA A
PERSONES
DEPENDENTS EN
INSTITUCIONS SOCIALS
ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A
PERSONAS
DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES
SOCIALES.
(SSC320_2)
(RD 1368/2007)
Preparar i recolzar les intervencions d’atenció a les
persones i al seu entorn en l’àmbit institucional
indicades per l’equip interdisciplinari
UC1016_2
Preparar y apoyar las intervenciones de atención a
las personas y a su entorno en el ámbito institucional
indicadas por el equipo interdisciplinar
Desenrotllar intervencions d’atenció física dirigides a
persones dependents en l’àmbit institucional.
UC1017_2
Desarrollar intervenciones de atención fisica dirigidas
a personas dependientes en el ámbito institucional
Desenrotllar intervencions d’atenció sociosanitària
dirigides a persones dependents en l’àmbit
institucional
UC1018_2
Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria
dirigidas a personas dependientes en el ámbito
institucional
TÍTOL
TÍTULO
CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT
CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
DIN – A4
UNITATS DE COMPETÈNCIA
UNIDADES DE COMPETENCIA
Tècnic en atenció a
persones en
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A
situació de
PERSONES DEPENDENTS EN
dependència.
INSTITUCIONS SOCIALS
Técnico en
Atención a
personas en
situación de
dependencia.
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
A PERSONAS
DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES.
RD 1593/2011
(SSCS 0208)
(RD 1379/2009)
IA – REC. COMP. PROF. UNIDADES CONVOCADAS – 01 – E
(1/1) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL
Desenrotllar intervencions d’atenció psicosocial
dirigides a persones dependents en l’àmbit
institucional
UC1019_2
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial
dirigidas a personas dependientes en el ámbito
institucional
HORES PER MÒDULS FORMATIUS ASSOCIATS / HORAS POR MÓDULOS FORMATIVOS ASOCIADOS
MF1016_2 :
Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional
Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional
MF1017_2:
Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions
Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones
90 h
MF1018_2:
Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions
Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones
90 h
MF1019_2:
Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones
120 h
150 h
SERVICI DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ( CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT)
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ( CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE)
16/09/14
Num. 7394 / 03.11.2014
26032
ANNEX III / ANEXO III
UNITATS DE COMPETÈNCIA CONVOCADES PER FAMÍLIES, ÀREES I QUALIFICACIONS
PROFESSIONALS.
SEUS
UNIDADES DE COMPETENCIA COMVOCADAS POR FAMILIAS, ÁREAS Y CUALIFICACIONES
PROFESIONALES.
SEDES
FAMÍLIA PROFESSIONAL: SANITAT
FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD
CENTRES ON ES DESENROTLLARÀ EL PROCEDIMENT /
CENTROS EN LOS QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO
•
IES Leonardo da Vinci
C/ Baronia de Polop, 12
03011
Alacant
•
CIPFP Batoi
C/ La Serreta, 5
03802
Alcoi
Alacant
•
IES Matilde Salvador
Av. Casalduch, 120
12005
Castelló de la Plana
Castelló
•
CIPFP Ciutat de
l’Aprenenet
C/ Ciutat de l’Aprenent, 4
46017
València
València
•
CIPFP La Costera
C/ Gonzalo Viñes, 1
46800
Xàtiva
València
Alacant
Quan calga, es determinaran unes altres seus per a la realització d’algunes fases del procediment, que oportunament s’indicaran /
Cuando sea necesario, se determinarán otras sedes para la realización de algunas fases del procedimiento, que oportunamente se indicarán
UC0069_1
Mantindre preventivamente el vehicle sanitari i controlar-ne la dotació
material
Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación
material del mismo
TRANSPORTE
SANITARIO
UC0070_2
Prestar al pacient el suport vital bàsic i ajuda al suport vital avançat.
Prestar al paciente el soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado
(SAN 025_2)
(RD 295/2004)
UC0071_2
Traslladar el pacient al centre sanitari.
Trasladar al paciente al centro sanitario
UC0072_2
Aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi
Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
TRANSPORT
SANITARI
ATENCIÓ
SANITÀRIA A
MÚLTIPLES
VÍCTIMES I
CATÀSTROFES
ATENCIÓN
SANITARIA A
MÚLTIPLES
VÍCTIMAS Y
CATÁSTROFES
Col·laborar en l’organització i el desenrotllament de la logística sanitària en
escenaris amb múltiples víctimes i catàstrofes, assegurant l’abastiment i la
gestió de recursos i recolzant les labors de coordinació en situacions de
crisi.
UC0360_2
Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en
escenarios con múltiples víctimas y catástrofes, asegurando el
abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando las labores de
coordinación en situaciones de crisis
UC0361_2
Prestar atenció sanitària inicial a múltiples víctimes
Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas
UC0362_2
Col·laborar en la preparació i en l’execució de plans d’emergències i de
dispositius de risc previsible.
Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y
de dispositivos de riesgo previsible.
UC1711_3
Aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi
Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.
(SAN122_2)
(RD 1087/2005)
TÍTOL
TÍTULO
CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT
CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
TRANSPORT SANITARI
TRANSPORTE
SANITARIO
(SANT0208)
(RD 710/2011)
Tècnic en
emergències
sanitàries
Técnico en
emergéncias
sanitárias
(RD 1397/2007)
ATENCIÓ SANITÀRIA A
MÚLTIPLES VÍCTIMES I
CATÀSTROFES
ATENCIÓN SANITARIA
A MÚLTIPLES
VÍCTIMAS Y
CATÁSTROFES
(SANT0108)
(RD 710/2011)
HORES PER MÒDULS FORMATIUS ASSOCIATS / HORAS POR MÓDULOS FORMATIVOS ASOCIADOS
ATENCIO SANITÀRIA A MÚLTIPLES VÍCTIMES I CATÀSTROFES / ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES
MF0360_2 :
Logística sanitària en situacions d’atenció a múltiples víctimes i catàstrofes.
Logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas y catástrofes
150 h
MF0361_2:
Atenció sanitària inicial a múltiples víctimes
Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas
180 h
MF0362_2:
Emergències sanitàries i dispositius de risc previsible
Emergéncias sanitárias i dispositivos de riesgo previsible
90 h
MF0072_2:
Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi
Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
90 h
TRANSPORT SANITARI / TRANSPORTE SANITARIO
MF0069_1:
Operacions de manteniment preventiu del vehicle i control de la seua dotació material
Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material
150 h
MF0070_2:
Técniques de suport vital bàsic i de suport al suport vital avançat
Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado
225 h
MF0071_2:
Tècniques d’immobilització, mobilització y trasllat del pacient
Técnicas de inmovilización, movilización y traslado del paciente
150 h
MF0072_2:
Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi
Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
90 h
SERVICI DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ( CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT)
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ( CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE)
16/09/14
IA – REC. COMP. PROF. UNIDADES CONVOCADAS – 02 - E
(1/1) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
UNITATS DE COMPETÈNCIA
UNIDADES DE COMPETENCIA
DIN – A4
QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL
CECD – SDGITE
SUBSEUS / SUBSEDES
Num. 7394 / 03.11.2014
26033
ANNEX IV / ANEXO IV
DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
Els documents aportats hauran de ser originals o fotocòpies compulsades
Los documentos aportados deberán ser originales o fotocopias compulsadas
ELS SOL·LICITANTS HAN D’APORTAR / LOS SOLICITANTES DEBEN APORTAR:
En funció del bloc a què es presente, a més de la documentació anterior, el candidat haura de presentar:
En función del bloque al que se presente, además de la documentación anterior, el candidato deberá presentar:
SOL·LICITANTS QUE OPTEN PEL BLOC I: AMB EXPERIÈNCIA LABORAL
SOLICITANTES QUE OPTAN POR EL BLOQUE I: CON EXPERIENCIA LABORAL
TREBALLADOR ASSALARIAT / TRABAJADOR ASALARIADO
La certificació de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la Mutualitat a què estiga
afiliat, on conste l’empresa, la categoria laboral (el grup de cotització) i el període de contractació,
CECD – SDGITE
En cas de ciutadà espanyol: / En caso de ciudadano español:
DNI o passaport en vigor / DNI o pasaporte en vigor
En cas de ciutadà comunitari: / En caso de ciudadano comunitario:
Certificat de registre de ciutadà comunitari / Certificado de registro de ciudadano comunitario
En cas de familiar de ciutadà comunitari: / En caso de familiar de ciudadano comunitario:
Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea / Tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea
En cas de ciutadà no comunitari: / En caso de ciudadano no comunitario:
Autorització de residència o autorització de residència i treball / Autorización de residencia o autorización de residencia y trabajo
En cas de ser criteri de prioritat residir en la Comunitat Valenciana: / En caso de ser criterio de prioridad residir en la
Comunidad Valenciana:
Certificat d’empadronament / Certificado de empadronamiento
La certificación de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que
estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación,
i a més,
y además,
TREBALLADOR AUTÒNOM O PER COMPTE PROPI: / TRABAJADOR AUTÓNOMO O PER CUENTA PROPIA:
Una certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en
el règim especial corresponent.
Una certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad
Social en el régimen especial correspondiente.
i a més,
y además,
Una descripció de l’activitat exercida i l’interval de temps en què esta s’ha realizat, que s’omplirà obligatòriament en el bloc corresponent de
l’apartat d’autobarem del ANNEX II-2*.
Una descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma, que se cumplimentará obligatoriamente
en el bloque correspondiente del apartado de autobaremo del ANEXO II-2*.
SOL·LICITANTS QUE OPTEN PEL BLOC II: VOLUNTARIS O BECARIS
SOLICITANTES QUE OPTAN POR EL BLOQUE II: VOLUNTARIOS O BECARIOS
Una certificació de l’rganització on s’haja prestat l’assistència en què consten, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què
s’ha realitzat i el nombre total d’hores hi dedicades, segons el model de l’ANNEX VII*. També seran vàlids els certificats de les organitzacións
que continguen les dades esmentats anteriorment.
Una certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones
realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas, según el modelo del ANEXO VII*. También
serán válidos los certificados de las organizaciones que contengan los datos citados anteriormente
SOL·LICITANTS QUE OPTEN PEL BLOC III: AMB FORMACIÓ NO FORMALS SUFICIENT
SOLICITANTES QUE OPTAN POR EL BLOQUE III: CON FORMACIÓN NO FORMALES SUFICIENTE
Una certificació de l’entitat organitzadora en què consten els continguts, les hores de formació i la seua data, d’acord amb el model
ANNEX VII*. També seran vàlids els certificats de les entitats que continguen les dades esmenats anteriorment.
Una certificación de la entidad organizadora en la que consten los contenidos, las horas de formación y la fecha de la misma, conforme al
modelo ANNEX VII*. También serán válidos los certificados de las entidades que contengan los datos citados anteriormente.
SOL·LICITANTS QUE OPTEN PEL BLOC IV: MAJORS DE 25 ANYS QUE, REUNINT ELS REQUISITS D'EXPERIÈNCIA LABORAL
O FORMATIVA, NO PODEN DOCUMENTAR-LOS
SOLICITANTES QUE OPTAN POR EL BLOQUE IV: MAYORES DE 25 AÑOS QUE, REUNIENDO LOS REQUISITOS DE
EXPERIENCIA LABORAL O FORMATIVA NO PUEDEN DOCUMENTARLOS
Presentaran la justificació per mitjà d’alguna prova admesa en dret, de la seua experiència laboral o aprenentatges no formals de formació.
Presentarán la justificación mediante alguna prueba admitida en derecho, de su experiencia laboral o aprendizajes no formales de formación.
SERVICI DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ( CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT)
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ( CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE)
IA – REC.COMP.PROF. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA – 01 - E
(1/1) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
Un contrato de trabajo o certificado/s de empresa/s conforme al modelo ANEXO VI*, donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que
conste específicamente la duración de los períodos de prestación del contrato, tipo de jornada, la actividad desarrollada e intervalo de tiempo
en el que se ha realizado dicha actividad. También serán válidos los certificados de empresas que contengan los datos citados anteriormente.
DIN – A4
Un contracte de treball o certificat/s d’empresa/es d’acord amb el model ANNEX VI*, on haja adquirit l’experiència laboral, on conste
específicament la duració dels períodes de prestació del contracte, el tipus de jornada, l’activitat exercida i l’interval de temps en què s’ha
realitzat la dita activitat. També seran vàlids els certificats d’empreses que continguen les dades esmentats anteriorment.
16/09/14
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Els annexos referits es troben en la RESOLUCIÓ de 30 de maig del 2013 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport (DOCV. núm. 7039, de 05.06.2013) .
*Los anexos referidos se encuentran en la RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2013 de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (DOCV. núm. 7039, de 05.06.2013).
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 1 de Vinaròs
26034
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Vinaròs
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 260/2011. [2014/9891]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 260/2011. [2014/9891]
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 260/2011.
Víctor Martín Gallego Guillén, secretari del Jutjat de Primera Instància número 1 de Vinaròs, pel present edicte faig saber:
Que en este jutjat s’ha disposat la publicació d’este acte de comunicació:
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario
número 260/2011.
Víctor Martín Gallego Guillen, secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Vinaròs, por el presente edicto hago saber que en
este juzgado se ha acordado la publicación del presente acto de comunicación:
«Procediment ordinari número 260/2011.
Demandant: Jorge Peinado Vinuesa.
Demandada: Montserrat Sola Quevedo.
Acte processal que es publica: Sentència de 30 de juny de 2014.
Objecte: notificació a la demandada.
Mode i termini d’impugnació: 20 dies hàbils».
«Procedimiento ordinario número 260/2011.
Demandante: Jorge Peinado Vinuesa.
Demandada: Montserrat Sola Quevedo.
Acto procesal que se publica: sentencia de 30 de junio de 2014.
Objeto: notificación al demandado.
Modo y plazo de impugnación: 20 días hábiles».
El text íntegre de la resolució que es publica podrà ser consultat
i/o obtindre’n còpia en la secretària d’este jutjat, en hores d’audiència.
El texto íntegro de la resolución que se publica podrá ser consultado
y/u obtener copia del mismo en la secretaria de este juzgado en horas
de audiencia.
Vinaròs, 29 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Víctor Martín
Gallego Guillén.
Vinaròs, 29 de octubre de 2014.- El secretario judicial: Víctor Martín Gallego Guillén.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 3 de Vinaròs
26035
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Vinaròs
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 636/2012. [2014/9904]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 636/2012. [2014/9904]
María de las Nieves Baixauli Alcaraz, secretària del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Vinaròs i partit, mitjançant este
edicte faig saber:
«Que en este jutjat a càrrec meu se seguix el procediment de procediment ordinari 000636/2012 en el qual s’ha dictat sentència en data 29
de setembre de 2014, contra la qual es pot interposar un recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies des de la publicació del present edicte, i
de la qual podrà tindre coneixement íntegre l’interessat si es presenta
en l’oficina del jutjat».
I perquè valga de notificació en forma deguda a Míriam Angélica
Ortega Arriagada, expedisc este edicte.
M.ª de las Nieves Baixauli Alcaraz, secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vinaròs y su partido, por el
presente edicto hago saber:
«Que en este juzgado a mi cargo se sigue el procedimiento de procedimiento ordinario 000636/2012 en el que se ha dictado sentencia en
fecha 29 de septiembre de 2014, contra la que cabe interponer un recurso de apelación en el plazo de 20 días desde la publicación del presente
edicto, y de la cual podrá tener conocimiento íntegro el interesado si se
persona en la oficina del juzgado».
Y para que sirva de notificación en forma a Míriam Angélica Ortega
Arriagada, expido el presente edicto.
Vinaròs, 27 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: María de las
Nieves Baixauli Alcaraz.
Vinaròs, 27 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: M.ª de las
Nieves Baixauli Alcaraz.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 4 d’Alzira
26036
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de Alzira
Notificació de la sentència dictada en el juí de faltes
número 137/2014. [2014/9878]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio de faltas
número 137/2014. [2014/9878]
Juí de faltes 000137/2014 – SI
Antonio José Jiménez Hurtado, secretari judicial del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 d’Alzira
Juicio de faltas – 000137/2014 – SIAntonio José Jiménez Hurtado, secretario judicial del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alzira
«Faig saber que en este jutjat se seguix el juí de faltes número
137/2014 en relació amb una presumpta falta de furt, on figura com a
intervinent Eprem Laliashivili, en la qual es va dictar sentència en data
20 de maig de 2014, la còpia íntegra de la qual queda a disposició de la
part en esta oficina judicial, i se li fa saber que en contra pot interposar
un recurs d’apel·lació en el termini de cinc dies comptador des de la
publicació d’este edicte».
«Hago saber: que en este juzgado se sigue juicio de faltas número
137/2014 en relación a una presunta falta de hurto, en la que figura
como interviniente Eprem Laliashivili, en la que dictó sentencia en
fecha 20 de mayo de 2014, cuya copia íntegra queda a disposición de la
parte en esta oficina judicial haciéndole saber que contra la misma cabe
recurso de apelación en plazo de cinco días, a contar desde la publicación del presente edicto.»
I atés que l’esmentada part es troba en parador desconegut, s’expedix este edicte de conformitat amb el que disposa la instrucció 6/2012
de la Secretaria General de l’Administració de Justícia, relativa a la
publicació d’edictes en diaris i butlletins oficials i la protecció de dades,
a fi que li valga de notificació en forma deguda.
Y encontrándose dicha parte, en paradero desconocido, se expide el presente, cumpliendo con lo dispuesto en la instrucción 6/2012
de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la
publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de
datos, a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
Alzira, 27 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Antonio José
Jiménez Hurtado.
Alzira, 27 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Antonio José
Jiménez Hurtado.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Elx
26037
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2101/2012. [2014/9817]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 2101/2012. [2014/9817]
Juí ordinari número 2101/2012
Demandant: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Procurador: José Angel Pérez-Bedmar Bolarín.
Demandats: Natural World Stone, SL, i Fernando José Brufal Fernández.
Procurador/a: –
Antonio Salar Andreu, secretari del Jutjat de Primera Instància
número 1 d’Elx i partit, pel present edicte faig saber que en este jutjat es
tramiten les interlocutòries de juí ordinari número 2101/2012, seguides
a instàncies del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, representat pel
procurador senyor Pérez-Bedmar Bolarin, contra Natural World Stone,
SL, i Fernando José Brufal Fernández, en els quals s’ha acordat notificar als referits demandats la sentència recaiguda en el dit procediment i
la dispositiva del qual és com seguix:
Juicio ordinario número 2101/2012
Demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Procurador: José Angel Pérez-Bedmar Bolarin.
Demandados: Natural World Stone, SL, y Fernando José Brufal
Fernández.
Procurador/a: –
Antonio Salar Andreu, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche y su partido, por el presente edicto hago saber
que en este juzgado se tramitan los autos de juicio ordinario número
2101/2012, seguidos a instancias del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
SA, representado por el procurador señor Pérez-Bedmar Bolarin, contra
Natural World Stone, SL, y Fernando José Brufal Fernández, en los que
se ha acordado notificar a los referidos demandados la sentencia recaída
en dicho procedimiento y cuyo fallo es como sigue:
«Dispositiva
Estime la demanda interposada pel procurador José Ángel PérezBedmar Bolarín, en nom i representació del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA, contra Natural World Stone, SL, i Fernando José Brufal
Fernández, i declare resolt el contracte d’arrendament financer número
0101826366082808, i condemne els demandats a entregar a l’actor el
vehicle Audi Q7, 3.0 TDI Tiptronic i xassís WAUZZZ4L78D059182.
«Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el procurador José Ángel
Pérez-Bedmar Bolarín, en nombre y representación del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA, contra Natural World Stone, SL, y Fernando
José Brufal Fernández, debo declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento financiero número 0101826366082808, condenando a
los demandados a entregar al actor el vehículo Audi Q7, 3.0 TDI Tiptronic y chasis WAUZZZ4L78D059182.
Se imponen las costas a los demandados.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma procede recurso de apelación a interponer en el
plazo de 20 días ante este juzgado, acreditando la constitución de depósito por importe de 50 euros mediante ingreso en la cuenta de consignaciones de este juzgado, así como el pago de la tasa establecida por
Ley 10/2012».
S’imposen les costes als demandats.
Notifiqueu esta resolució a les parts i feu-los saber que en contra
és pot posar un recurs d’apel·lació a interposar en el termini de 20 dies
davant d’este jutjat, i acreditar la constitució de depòsit per un import de
50 euros per mitjà d’ingrés en el compte de consignacions d’este jutjat,
així com el pagament de la taxa establida per Llei 10/2012».
I perquè servisca de notificació als demandats, Natural World Stone,
SL, i Fernando José Brufal Fernández, en parador ignorat, expedisc i
firme este edicte.
Y para que sirva de notificación a los demandados, Natural World
Stone, SL y Fernando José Brufal Fernández, en ignorado paradero,
expido y firmo el presente edicto.
Elx, 22 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Antonio Salar
Andreu.
Elche, 22 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Antonio Salar
Andreu.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància
número 1 de Quart de Poblet
26038
Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Quart de Poblet
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 344/2012. [2014/9884]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 344/2012. [2014/9884]
Procediment ordinari 000344/2012
De: Orado Investments, SARL.
Procuradora: Concepción Martínez Polo.
Contra: David Germán Torres Llerena i Francisca Natividad Jiménez Ramírez.
En este procediment de juí ordinari seguit a instàncies d’Orado
Investments, SARL, contra David Germán Torres Llerena i Francisca
Natividad Jiménez Ramírez s’ha dictat la sentència que té l’encapçalament i dispositiva, literalment, com seguix:
Procedimiento ordinario – 000344/2012De: Orado Investments SARL.
Procuradora: Concepción Martínez Polo.
Contra: David Germán Torres Llerena y Francisca Natividad Jiménez Ramírez.
En el presente procedimiento juicio ordinario seguido a instancia
de Orado Investments, SARL .,frente a David Germán Torres Llerena
y Francisca Natividad Jiménez Ramírez se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal es el siguiente:
«Sentència número 000077/2013
Jutgessa que la dicta: Marta Espuny Sanchis.
Lloc: Quart de Poblet.
Data: 4 de juliol de 2013
Marta Espuny Sanchis, magistrada jutgessa titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d’esta ciutat i partit judicial, he
vist estes actuacions del procés ordinari seguides en este jutjat amb el
número 344/2012, a instàncies de l’entitat Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito, SA, representada per la procuradora
Francisca Natividad Jiménez Ramírez, en situació de rebel·lia processal;
sobre la reclamació d’una quantitat derivada de pòlissa de préstec; i […]
Dispose
Estimar parcialment la demanda interposada per l’entitat Orada
Investments, SARL, representada per la procuradora Concepción Martínez Polo contra David Germán Torres Llerana i Francisca Natividad
Jiménez Ramírez, en situació de rebel·lia processal, i condemnar el
demandat a pagar la quantitat de 17.577,9 euros i els interessos legals
des de la interpel·lació judicial, amb l’absolució de les altres pretensions
presentades en contra seu. Sense fer una imposició expressa de costes.
Mode d’impugnació. Esta és la meua sentència, que es notificarà a
les parts de forma legal i contra la qual es pot interposar (art. 458 LEC)
un recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies comptat des del dia que
es notifique, davant d’este jutjat i perquè el resolga l’Audiència Provincial de València. Ho pronuncie, mane i firme, jutjant definitivament en
primera instància.»
I atés que els demandats, David Germán Torres Llerena i Francisca
Natividad Jiménez Ramírez, es troben en parador desconegut, expedisc
este edicte a fi que els valga de notificació de forma deguda.
«Sentencia número 000077/2013
Jueza que la dicta: Marta Espuny Sanchis.
Lugar: Quart de Poblet.
Fecha: 4 de julio de 2013.
Vistos por mí, Marta Espuny Sanchis, magistrada jueza titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de esta ciudad y
su partido judicial, los presentes autos de proceso ordinario seguidos en
este juzgado con el número 344/2012, a instancia de la entidad Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito, SA., representada
por la procuradora Francisca Natividad Jiménez Ramírez en situación
de rebeldía procesal; sobre reclamación de cantidad derivada de póliza
de préstamo; y, …
Fallo
Estimar parcialmente la demanda interpuesta por la entidad Orado
Investments, SARL., representada por la procuradora Concepción Martínez Polo contra David Germán Torres Llerana y doña Francisca Natividad Jiménez Ramírez en situación de rebeldía procesal, condenando
al demandado al pago de la cantidad de 17.577,9 euros con los intereses legales desde la interpelación judicial, con absolución de las demás
pretensiones deducidas en su contra. Sin expresa imposición de costas.
Modo de impugnación.- Así por esta mi sentencia, que se notificará
a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer [art. 458
LECiv] recurso de apelación en el plazo de 20 días a contar de su notificación, ante este juzgado, a resolver por la Audiencia Provincial de
Valencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y encontrándose dichos demandados, David Germán Torres Llerena
y Francisca Natividad Jiménez Ramírez, en paradero desconocido, se
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
Quart de Poblet, 4 de juliol de 2013.– La secretària judicial: Carlota
Beltrán Lerma.
Quart de Poblet, 4 de julio de 2013.– La secretaria judicial: Carlota
Beltrán Lerma.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 de Vinaròs
26039
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vinaròs
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 565/2011. [2014/9896]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 565/2011. [2014/9896]
Notificació de la sentència dictada en el juí ordinari número
565/2011.
Victor Martín Gallego Guillén, secretari del Jutjat de Primera Instància número 1 de Vinaròs, pel present edicte faig saber que en este
jutjat s’ha disposat la publicació d’este acte de comunicació:
Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número
565/2011.
Victor Martín Gallego Guillen, secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 Vinaròs, por el presente edicto hago saber que en
este juzgado se ha acordado la publicación del presente acto de comunicación:
«Procediment ordinari número 565/2011.
Demandant: Galba Holdings, SARL.
Demandat: Abdelkader el Ghoufari.
Acte processal que es publica: Sentència de 20 de febrer de 2014.
Objecte: notificació al demandat.
Mode i termini d’impugnació; 20 dies hàbils».
«Procedimiento ordinario número 565/2011.
Demandante: Galba Holdings, SARL.
Demandado: Abdelkader el Ghoufari.
Acto procesal que se publica: sentencia de 20 de febrero de 2014.
Objeto: notificación al demandado.
Modo y plazo de impugnación; 20 días hábiles».
El text íntegre de la resolució que es publica podrà ser consultat
i/o obtindre’n còpia en la secretaria d’este jutjat, en hores d’audiència.
El texto integro de la resolución que se publica podrá ser consultado
y/u obtener copia del mismo en la Secretaría de este juzgado en horas
de audiencia.
Vinaròs, 29 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Víctor Martín
Gallego Guillén.
Vinaròs, 29 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Víctor Martín Gallego Guillén.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 de Vinaròs
26040
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vinaròs
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 183/2012. [2014/9897]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 183/2012. [2014/9897]
Notificació de la sentència dictada en el juí ordinari número
183/2012.
Víctor Martín Gallego Guillén, secretari del Jutjat de Primera Instància número 1 de Vinaròs, pel present edicte faig saber que en este
jutjat s’ha disposat la publicació d’este acte de comunicació:
Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número
183/2012.
Víctor Martín Gallego Guillén, secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 Vinaròs, por el presente edicto hago saber que en
este juzgado se ha acordado la publicación del presente acto de comunicación:
«Procediment ordinari número 183/2012.
Demandant: Consulting de Ingeniería Gestión y Proyectos, SL
(IGP)
Demandat: Agrozubi, Cooperativa Agraria Coop V. i Mediterránea
Contract, SL.
Acte processal que es publica: sentència de 12 de setembre de 2013.
«Procedimiento ordinario número 183/2012.
Demandante: Consulting de Ingeniería Gestión y Proyectos, SL
(I.G.P.)
Demandado: Agrozubi, Cooperativa Agraria Coop V. y Mediterránea Contract, SL.
Acto procesal que se publica: sentencia de 12 de septiembre de
2013.
Objeto: notificación a los demandados.
Modo y plazo de impugnación; 20 días hábiles».
Objecte: notificació als demandats.
Mode i termini d’impugnació: 20 dies hàbils».
El text integre de la resolució que es publica podrà ser consultat
i/o obtindre’n còpia en la secretaria d’este jutjat, en hores d’audiència.
El texto integro de la resolución que se publica podrá ser consultado
y/u obtener copia del mismo en la Secretaría de este juzgado en horas
de audiencia.
Vinaròs, 29 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Víctor Martín
Gallego Guillén.
Vinaròs, 29 de octubre de 2014. – El secretario judicial: Víctor Martín Gallego Guillén.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela
26041
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
20/2014. [2014/9784]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 20/2014. [2014/9784]
Juí verbal 20/2014
De: Comunitat de Propietaris La Ciñuelica III.
Procurador: Francisco J. Maseres Sánchez.
Contra: Mark Leslie Adamson.
En este procediment de juí verbal número 20/2014, seguit a instàncies de la Comunitat de Propietaris La Ciñuelica III contra Mark Leslie
Adamson, s’ha dictat sentència, la dispositiva de la qual diu el següent:
Juicio verbal 20/2014
De: Comunidad de Propietarios La Ciñuelica III.
Procurador: Francisco J. Maseres Sánchez.
Contra: Mark Leslie Adamson.
En el presente procedimiento de juicio verbal número 20/2014,
seguido a instancia de Comunidad de Propietarios La Ciñuelica III
frente a Mark Leslie Adamson, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:
«Dispostiva
Estime la demanda presentada per la Comunitat de Propietaris La
Ciñuelica III contra Mark Leslie Adamson i condemne el demandat al
pagament de la quantitat de 988,43 euros, quantitat que haurà de ser
pagada a la comunitat actora i que meritarà l’interés legal dels diners
des de la reclamació judicial del deute.
S’imposen les costes del procés, si n’hi haguera, a la part demandada.
Esta resolució, que serà notificada a les parts, és ferma i no es pot
interposar cap recurs en contra, article 455 de la Llei d’Enjudiciament
Civil».
«Fallo
Que estimando la demanda presentada por la Comunidad de Propietarios La Ciñuelica III frente a Mark Leslie Adamson debo condenar y
condeno al demandado al pago de la cantidad de 988,43 euros cantidad
que deberá ser abonada a la comunidad actora y que devengara el interés legal del dinero desde la reclamación judicial de la deuda.
Se imponen las costas del proceso, si las hubiere, a la parte demandada.
Esta resolución, que será notificada a las partes, es firme y no cabe
interponer recurso alguno contra la misma, artículo 455 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil».
I atés que el demandat, Mark Leslie Adamson, en parador desconegut, s’expedix el present edicte a fi que valga de notificació en forma.
Y encontrándose dicho demandado, Mark Leslie Adamson, en paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
Orihuela, 9 d’abril de 2014.– La secretària judicial: M. Lidia Larrosa Espinosa
Orihuela, 9 de abril de 2014.– La secretaria judicial: M. Lidia Larrosa Espinosa
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 d’Elx
26042
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Elche
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 114/2012. [2014/9847]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 114/2012. [2014/9847]
Procediment ordinari 000114/2012
Part demandant: Pavimientos y Revestimientos Eurocasa, SA.
Part demandada: Serviref Total, SL.
En el juí esmentat s’ha dictat la sentència que té l’encapçalament i
dispositiva, literalment, com seguix:
Asunto civil 000114/2012
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Elche.
Procedimiento ordinario – 000114/2012
Parte demandante: Pavimentos y Revestimientos Eurocasa, SA.
Parte demandada: Serviref Total, SL.
En el juicio referenciado se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
«Sentència número 164/2014
Jutge que la dicta: Ángel Garrote Pérez.
Lloc: Elx.
Data: 13 d’octubre de 2014.
Part demandant: Pavimientos y Revestimientos Eurocasa, SA.
Advocat/ada: –
Procurador: Emigdio Tormo Ródenas.
Part demandada: Serviref Total, SL.
Advocat/ada: –
Procurador/a: –
Objecte del juí: ordinaris.
Dispositiva
Estime la demanda interposada per la mercantil Pavimientos y
Revestimientos Eurocasa, SA, contra la mercantil Serviref Total, SL,
i dispose:
Primer
Condemnar la demandada a pagar a l’actora la quantitat de 7.500,79
euros.
Segon
Condemnar la demandada a pagar sobre esta quantitat un interés
equivalent al legal dels diners de la interposició de la demanda.
Tercer
Condemne la demandada a pagar les costes processals.
Notifiqueu esta sentència a les parts i feu-los saber que no és ferma,
i que s’hi pot interposar un recurs d’apel·lació davant d’este jutjat, per
a l’Audiència Provincial d’Alacant (Secció Novena amb seu a Elx), en
el termini dels 20 dies següents al de la notificació.
Per a la interposició del recurs previst en esta resolució és un requisit ineludible constituir un depòsit amb caràcter previ en el compte de
depòsits i consignacions d’este jutjat, número 162-0000-94-0114-12, i
caldrà indicar en el resguard d’ingrés i en el camp “Concepte en què es
realitza” la menció de “recurs” amb la numeració següent: 20 per als
de reposició i 22 per als d’apel·lació. S’ha d’adjuntar una fotocòpia de
l’ingrés a l’escrit d’interposició del recurs. I sense estos requisits no
s’admetrà el recurs
Uniu l’original al llibre de sentències.
Esta és la sentència, que pronuncie, mane i firme.»
«Sentencia número 164/2014
Juez que la dicta: Angel Garrote Pérez.
Lugar: Elche.
Fecha: 13 de octubre de 2014.
Parte demandante: Pavimentos y Revestimientos Eurocasa, SA.
Abogado/a: –
Procurador: Emigdio Tormo Rodenas.
Parte demandada: Serviref Total, SL.
Abogado/a: –
Procurador/a: –
Objeto del juicio: ordinarios
Fallo
Que estimando como estimo la demanda interpuesta por la mercantil Pavimentos y Revestimientos Eurocasa, SA, contra la mercantil
Serviref Total, SL, debo acordar y acuerdo:
Primero. Condenar a la demandada a abonar a la actora la cantidad
de 7.500,79 euros.
Segundo. Condenar a la demandada a abonar sobre dicha cantidad un interés equivalente al legal del dinero de la interposición de la
demanda.
Tercero. Condenar a la demandada al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es
firme, y que contra la misma se podrá preparar recurso de apelación ante
este juzgado, para ante la Audiencia Provincial de Alicante (Sección
Novena con sede en Elche), en el plazo de los 20 días siguientes a su
notificación.
Para la interposición del recurso previsto en esta resolución es
requisito ineludible constituir depósito con carácter previo en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este juzgado, número 162-0000-940114-12, indicando en el resguardo de ingreso y en el campo «concepto
en que se realiza» la mención de «recurso» con la siguiente numeración:
20 para los de reposición y 22 para los de apelación. Se ha de acompañar fotocopia del ingreso con el escrito de interposición del recurso. Sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso
Llévese el original al libro de sentencias.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, mitjançant una diligència d’ordenació, com a secretària
judicial, de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i 164
de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, ordene publicar este edicte
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a portar a efecte la
diligència de notificació.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de la parte demandada, por diligencia de ordenación de el secretario
judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación
del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
para llevar a efecto la diligencia de notificación.
Elx, 13 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: María Esmeralda
González Sánchez.
Elche, 13 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: María Esmeralda González Sánchez.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 de Sueca
26043
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sueca
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
750/2013. [2014/9856]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 750/2013. [2014/9856]
Juí verbal 000750/2013
Demandant: Comunitat de Propietaris Edifici Los Delfines Bloc A
de Tavernes de la Valldigna.
Procurador: Elisa Bru Fenollar.
Demandat: Miguel Hernández Tudela i Bankia, SA.
Procuradora: Elena Gil Bayo.
Vicente Juesas Loaces, secretari del Jutjat de Primera Instància
número 2, certifique que en l’assumpte referenciat que se seguix en
este jutjat s’ha dictat sentència, l’original de la qual es troba arxivat en
el lligall corresponent i que, literalment diu:
Juicio verbal 000750/2013
Demandante: Comunidad de Propietarios Edificio Los Delfines
Bloque A de Tavernes de la Valldigna.
Procurador: Elisa Bru Fenollar.
Demandado: Miguel Hernández Tudela y Bankia, SA.
Procuradora: Elena Gil Bayo.
Vicente Juesas Loaces, secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 2, certifico que en el asunto referenciado que se sigue en este
juzgado se ha dictado sentencia, cuyo original se encuentra archivado
en el legajo correspondiente y que, literalmente dice:
«Dispositiva
Estime la demanda formulada per la Comunitat de Propietaris Edifici Los Delfines Bloc A de Tavernes de la Valldigna contra Miguel
Hernández Tudela i Bankia, i condemne el demandat Miguel Hernández
Tudela que abone a l’actora la suma de 1.310,57 euros, més els interessos legals.
L’esmentada quantia té la condició de gravamen preferent sobre la
finca registral número 28.512 del Registre de la Propietat de Tavernes
de la Valldigna, inclosos els drets reals o de crèdit que sobre la finca
tinga Bankia, SA. (hipoteca).
Tot això amb expressa imposició de les costes causades a la Comunitat de Propietaris Edifici Los Delfines Bloc A, de Tavernes de la
Valldigna a la part demandada, Miguel Hernández Tudela.
Es declaren les costes d’ofici entre la Comunitat de Propietaris Edifici Los Delfines Bloc A, de Tavernes de la Valldigna i Bankia, SA.
Notifiqueu esta resolució a les parts i feu-los saber que no s’hi pot
interposar cap recurs.
Expediu i uniu un testimoniatge d’esta resolució a les actuacions, i
incloeu l’original en el llibre de sentències.
Esta és la meua sentència que pronuncie, mane i firme».
Publicació. Llegida i publicada l’anterior sentència pel magistrat
jutge que la subscriu, mentres celebrava audiència pública en el dia de
la seua data. En done fe.
El que s’ha inserit anteriorment concorda bé i fidelment amb el seu
original, i perquè conste expedisc i firme este edicte.
«Fallo
Que estimando la demanda formulada por la Comunidad de Propietarios Edificio Los Delfines Bloque A de Tavernes de la Valldigna
contra Miguel Hernández Tudela y Bankia, debo condenar y condeno al
demandado Miguel Hernández Tudela a que abone a la actora la suma
de 1.310,57 euros, más los intereses legales.
La citada cuantía ostenta la condición de gravamen preferente sobre
la finca registral número 28.512 del Registro de la Propiedad de Tavernes de la Valldigna, incluídos los derechos reales o de crédito que sobre
la misma ostente Bankia, SA. (hipoteca).
Todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la Comunidad de Propietarios Edificio Los Delfines Bloque A, de Tavernes de la
Valldigna a la parte demandada, Miguel Hernández Tudela.
Se declaran las costas de oficio entre Comunidad de Propietarios
Edificio Los Delfines Bloque A, de Tavernes de la Valldigna y Bankia,
SA.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra
la misma no cabe interponer recurso alguno.
Líbrese y únase testimonio de esta resolución a las actuaciones,
debiendo insertarse su original en el libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo».
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el
magistrado juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública
en el día de su fecha. Doy fe.
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original,
al que me remito, y para que conste expido y firmo el presente edicto.
Sueca, 28 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Vicente Juesas
Loaces.
Sueca, 28 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Vicente Juesas
Loaces.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 de Sueca
26044
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sueca
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
468/2012. [2014/9872]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 468/2012. [2014/9872]
Juí verbal 000468/2012
De: Comunitat de Propietaris Gran Via Germanies número 68 de
Tavernes de la Valldigna.
Procurador: Carlos Beltrán Soler.
Contra: José Darás Martínez i Julia Agustina Beaupoil.
Procurador/a: –
En el present procediment seguit a instàncies de la Comunitat de
Propietaris Gran Via Germanies número 68 de Tavernes de la Valldigna
contra José Darás Martínez i Julia Agustina Reaupoil s’ha dictat la sentència que literalment diu:
Juicio verbal 000468/2012
De: Comunidad de Propietarios Gran Vía Germanías número 68 de
Tavernes de la Valldigna.
Procurador: Carlos Beltran Soler.
Contra: José Darás Martínez y Julia Agustina Beaupoil.
Procurador/a: –
En el presente procedimiento seguido a instancia de Comunidad de
Propietarios Gran Vía Germanías número 68 de Tavernes de la Valldigna frente a José Darás Martínez y Julia Agustina Reaupoil se ha dictado
la sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanda formulada per la Comunitat de Propietaris Gran
Via Germanies número 68 de Tavernes de la Valldigna contra José
Darás Martínez i Julia Agustina Beaupoil, i:
“Condemne la demandada que abone a l’actora la suma de 2.820
euros, més els interessos legals.
Tot això amb expressa imposició de costes a la part demandada”.
Notifiqueu esta resolució a les parts i feu-los saber que no s’hi pot
interposar cap recurs.
Expediu i uniu un testimoniatge d’esta resolució a les actuacions, i
incloeu l’original en el llibre de sentències.
Esta és la sentència que pronuncie, mane i firme.
Publicació. L’anterior sentència ha sigut llegida i publicada pel
magistrat jutge que la subscriu, mentres celebrava audiència pública en
el dia de hui; en done fe».
I atés que els demandats, José Darás Martínez i Julia Agustina
Beaupoil, es troben en parador desconegut, s’expedix el present edicte
a fi que els valga de notificació de forma deguda.
«Fallo
Que estimando la demanda formulada por la Comunidad de Propietarios Gran Vía Germanías número 68 de Tavernes de la Valldigna
contra José Darás Martínez y Julia Agustina Beaupoil, debo:
“Condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la
suma de 2.820 euros, más los intereses legales.
Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada”.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
Líbrese y únase testimonio de esta resolución a las actuaciones,
debiendo insertarse su original en el libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el
magistrado juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública
en el día de su fecha; doy fe».
Y encontrándose dichos demandados, José Darás Martínez y Julia
Agustina Beaupoil, en paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Sueca, 17 de gener de 2014.– El secretari judicial: Alberto Moral
Prieto.
Sueca, 17 de enero de 2014.– El secretario judicial: Alberto Moral
Prieto.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 de València
26045
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1609/2008. [2014/9766]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1609/2008. [2014/9766]
Juí procediment ordinari 1609/2008
Part demandant: comunitat de propietaris Carrer Carrera Malilla,
número 81, de València.
Part demandada: María Rosario Inarejos Gómez, Alberto Valdivielso García, Banc Espanyol de Crèdit, SA, Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona - La Caixa, Caixa Estalvis València Castelló i Alacant,
Bancaixa, i Caixa Rural Intermediterrània, SCC.
Sobre: ordinaris.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que literalment és com seguix.
Juicio procedimiento ordinario 1609/2008
Parte demandante: Comunidad de Propietarios calle Carrera Malilla
número 81 de Valencia.
Parte demandada: M.ª Rosario Inarejos Gómez, Alberto Valdivielso
García, Banco Español de Crédito, SA, Caixa d’ Estalvis i Pensions
de Barcelona – La Caixa, Caja Ahorros Valencia Castellón y Alicante,
Bancaja y Caja Rural Intermediterránea, SCC.
Sobre: ordinarios.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia.
Jutjat de Primera Instància número 2 de València
«Procediment: procediment ordinari 1609/2008.
Sentència número 298/2012
Jutge que la dicta: Juan Francisco Pérez Fortit.
Lloc: València.
Data: 7 de novembre de 2012.
Part demandant: comunitat de propietaris Carrer Carrera Malilla,
número 81, de València.
Advocat: Luis Vicent Boscá.
Procuradora: Rosa Ana Pérez Puchol.
Part demandada: María Rosario Inarejos Gómez, Alberto Valdivielso García, Banc Espanyol de Crèdit, SA, Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona - La Caixa, Caixa Estalvis València, Castelló i Alacant,
Bancaixa, i Caixa Rural Intermediterrània, SCC.
Advocat: Juan Blaso Alventosa, José Luis Sanchis Figueras.
Procuradors: Carlos Francisco Díaz Marco, Elena Gil Bayo i María
José Sanz Benlloch.
Objecte del juí: reclamació d’una quantitat i declaració de preferència de crèdit.
«Procedimiento: procedimiento ordinario 1609/2008
Sentencia número 298/2012
Juez que la dicta: Juan Francisco Pérez Fortit.
Lugar: Valencia.
Fecha: 7 de noviembre de 2012
Parte demandante: Comunidad de Propietarios calle Carrera Malilla
número 81 de Valencia.
Abogado: Luis Vicent Bosca.
Procurador: Rosa Ana Pérez Puchol.
Parte demandada: María Rosario Inarejos Gómez, Alberto Valdivielso García, Banco Español de Crédito, SA, Caixa d’ Estalvis i Pensions de Barcelona – La Caixa, Caja Ahorros Valencia,Castellón y Alicante, Bancaja y Caja Rural Intermediterránea, SCC.
Abogado: Juan Blaso Alventosa, José Luis Sanchis Figueras.
Procuradores: Carlos Francisco Díaz Marco, Elena Gil Bayo y M.ª
José Sanz Benlloch.
Objeto del juicio: reclamación de cantidad y declaración de preferencia de crédito.
Dispositiva
Estime la demanda de juí ordinari formulada per la procuradora
senyora Pérez Puchol, en nom de la comunitat de propietaris de Carrera
de Malilla, número 81, de València; condemne María Rosario Inarejos
Gómez i Alberto Valdivielso García, a pagar a la comunitat demandant
1.534 euros per gastos de comunitat i al pagament dels interessos legals
meritats i que se meriten amb posterioritat, i al pagament de les costes.
Declare l’afecció real de la vivenda situada en el carrer Carrera de Malilla, número 81, porta 28, de València, per la quantitat de 761,59 euros,
corresponent a l’última anualitat i l’anualitat en curs, que tindrà caràcter
preferent a qualsevol altre crèdit i, en particular, a la hipoteca a favor
de Banc Espanyol de Crèdit i als embargaments a favor de La Caixa,
de Caixa d’Estalvis de València, Castelló i Alacant i de Cajamar Caixa
Rural, SCC, abans Caixa Rural Intermediterrània, Societat Cooperativa de Crèdit; declare l’afecció real del garatge número 44, situat en el
carrer Carrera de Malilla, 79-81, de València per la quantitat de 152,26,
euros corresponent a l’última anualitat i l’anualitat en curs, que tindrà
caràcter preferent a qualsevol altre crèdit i, en particular, a la hipoteca a
favor de Caixa d’Estalvis de València, Castelló i Alacant i de l’embargament a favor de La Caixa i de la Caixa d’Estalvis de València, Castelló
i Alacant; i declare l’afecció real del traster número 15 per la quantitat
de 77,59 euros, corresponent a l’última anualitat i l’anualitat en curs,
que tindrà caràcter preferent a qualsevol altre crèdit i, en particular, a
l’embargament a favor de La Caixa i de la Caixa d’Estalvis de València,
Castelló i Alacant, sense que procedisca fer pronunciament sobre les
costes respecte a les quatre entitats bancàries codemandades.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial de València (art. 455 LEC).
El recurs s’interposarà per mitjà d’un escrit presentat en este Jutjat
en el termini de 20 dies, comptadors des de l’endemà de la notificació
de la resolució, en el qual s’exposaran les al·legacions en què es base la
impugnació i se citarà la resolució apel·lada i els pronunciaments que
impugna (art. 458 LEC). Per a interposar el recurs d’apel·lació, la part
recurrent haurà de constituir un depòsit de 50 euros que consignarà en
Fallo
Que estimando la demanda de juicio ordinario formulada por la procuradora señora Pérez Puchol, en nombre de la Comunidad de Propietarios de Carrera de Malilla número 81 de Valencia, debo condenar y condeno a María Rosario Inarejos Gómez y a Alberto Valdivielso García, a
pagar a la comunidad demandante 1.534 euros por gastos de comunidad
y al pago de los intereses legales devengados y que se, devenguen con
posterioridad y al pago de costas. Y debo declarar y declaro la afección
real de la vivienda sita en calle Carrera de Malilla número 81, puerta
28 de Valencia por la cantidad de 761,59 euros correspondiente a la
última anualidad y la anualidad en curso, que tendrá carácter preferente a cualquier otro crédito y en particular a la hipoteca a favor de
Banco Español de Crédito y a los embargos a favor de La Caixa, de
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante y de Cajamar Caja
Rural, SCC, antes Caja Rural Intermediterránea, Sociedad Cooperativa
de Crédito; y debo declarar y declaro la afección real del garaje número
44 sito en la calle Carrera de Malilla, 79-81, de Valencia por la cantidad
de 152,26 euros correspondiente a la última anualidad y la anualidad en
curso, que tendrá carácter preferente a cualquier otro crédito y, en particular a la hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante y del embargo a favor de La Caixa y de la Caja de Ahorros
de Valencia, Castellón y Alicante; y debo declarar y declaro la afección
real del trastero número 15 por la cantidad de 77,59 euros correspondiente a la última anualidad y la anualidad en curso, que tendrá caracter
preferente a cualquier otro crédito y en particular al embargo a favor de
La Caixa y de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, sin
que proceda hacer pronunciamiento sobre costas respecto a las cuatro
entidades bancarias codemandadas.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LEC).
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este
juzgado en el plazo de 20 días, contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución, exponiendo las alegaciones en que se base la
impugnación y citando la resolución apelada y los pronunciamientos que
impugna (art. 458 LEC). Para la interposición del recurso de apelación, la
parte recurrente deberá constituir un deposito de 50 euros, que consignará
Num. 7394 / 03.11.2014
26046
el compte de consignacions d’este Jutjat, sense que puga admetre’s a
tràmit el recurs si el depòsit no estiguera constituït.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme».
en la cuenta de consignaciones de este juzgado, sin que pueda admitirse a
trámite el recurso si el depósito no estuviese constituido.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals del demandat, Alberto Valdivielso García, de conformitat amb el que disposen
els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, s’ha
ordenat publicar este edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i al tauler d’anuncis del Jutjat per a dur a efecte la diligència de
notificació de la sentència.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
del demandado, Alberto Valdivielso García, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y en el tablón de anuncios del juzgado
para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.
València, 29 de setembre de 2014.– La secretària judicial: Paula
Pozo Bouzas.
Valencia, 29 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: Paula
Pozo Bouzas.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 3 de Benidorm
26047
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1161/2012, [2014/9892]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1161/2012, [2014/9892]
Juí procediment ordinari 001161/2012
Susana Lanchas Rodríguez, secretària del Jutjat de Primera Instància número 3 de Benidorm, pel present edicte fa saber que en este
jutjat se seguixen les interlocutòries de juí de procediment ordinari amb
el número 001161/2012, a instància de BMW Bank GmbH, sucursal
Espanya, representat pel procurador Antonio Lloret Espí, contra María
Teresa Sánchez Moncho, declarada en rebel•lia, en què s’ha dictat la
sentència que té l’encapçalament i la part dispositiva que, literalment,
són com seguix:
Juicio procedimiento ordinario 001161/2012
Susana Lanchas Rodríguez, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Benidorm, por el presente edicto hace saber que en
este juzgado se siguen los autos de juicio de procedimiento ordinario
con el número 001161/2012, a instancia de BMW Bank GmbH, sucursal España, representado por el procurador Antonio Lloret Espí, contra
María Teresa Sánchez Moncho, declarada en rebeldía, en los que se
ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente
tenor literal:
«Sentència número 000239/2014
Jutgessa que la dicta: Marta Alba Tenza.
Lloc: Benidorm.
Data: 24 de juny de 2014.
Part demandant: BMW Bank GmbH, sucursal Espanya.
Advocat/a: –
Procurador: Antonio Lloret Espí.
Part demandada: María Teresa Sánchez Moncho.
Advocat/a: –
Procurador/a: –
Marta Alba Tenza, magistrada jutgessa titular del Jutjat de Primera
Instància número 3 de Benidorm i partit, he vist estes actuacions de
juí ordinari número 1161/2012, seguides a instàncies de BMW Bank
GmbH, sucursal Espanya, representada pel procurador dels tribunals
Antonio Lloret Espí i dirigida pel lletrat José Manuel Ortigosa Lora,
contra María Teresa Sánchez Moncho, declarada en situació de rebel•lia
processal, sobre reclamació d’una quantitat, es procedix a dictar la present resolució, basant-se en els següents
[...]
Dispositiva
[...]
Notifiqueu la present resolució a les parts, i feu-los saber que no és
ferma i en contra es pot interposar un recurs d’apel•lació davant d’este
jutjat en el termini dels 20 dies següents a la notificació, per a la seua
resolució per l’Audiència Provincial d’Alacant.
D’acord amb la disposició addicional quinzena de la Llei Orgànica
del Poder Judicial, per a l’admissió del recurs s’haurà d’acreditar haver
constituït, en el compte de depòsits i consignacions d’este òrgan judicial, un depòsit de 50 euros.
Estan exempts de l’obligació de constituir el depòsit els qui tinguen
reconegut el dret a litigar gratuïtament, el Ministeri Fiscal, l’Estat, les
comunitats autònomes, entitats locals i organismes autònoms dependents dels tres anteriors.
Així, esta és la meua sentència, de la qual es guardarà original en el
llibre de sentències i se n’expedirà testimoniatge perquè s’unisca a les
actuacions, que pronuncie, mane i firme.
Publicació. Llegida i publicada va ser l’anterior sentència per la
magistrada jutgessa que la va dictar, en audiència pública, en el mateix
dia de la data. En done fe».
«Sentencia número 000239/2014
Jueza que la dicta: Marta Alba Tenza.
Lugar: Benidorm.
Fecha: 24 de junio de 2014.
Parte demandante: BMW Bank GmbH, sucursal España.
Abogado/a: –
Procurador: Antonio Lloret Espí.
Parte demandada: María Teresa Sánchez Moncho.
Abogado/a: –
Procurador/a: –
Vistos por mí, Marta Alba Tenza, magistrada jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Benidorm y su partido, los presentes autos de juicio ordinario número 1161/2012, seguidos a instancia
de BMW Bank GmbH, sucursal España, representada por el procurador de los tribunales Antonio Lloret Espí y dirigida por el letrado José
Manuel Ortigosa Lora, contra María Teresa Sánchez Moncho, declarada
en situación de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, se
procede a dictar la presente resolución, en base a los siguientes
[...]
Fallo
[...]
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de
apelación ante este juzgado en el plazo de los 20 días siguientes a su
notificación, para su resolución por la Audiencia Provincial de Alicante.
Conforme a la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la admisión del recurso se deberá acreditar
haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
órgano judicial, un depósito de 50 euros.
Están exentos de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el ministerio fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos
autónomos dependientes de los tres anteriores.
Así por esta mi sentencia, de la que se guardará en original en el
libro de sentencias y se expedirá testimonio para su unión a los autos, la
pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la
magistrada jueza que la dictó, en audiencia pública, en el mismo día de
la fecha. Doy fe.»
I perquè servisca de notificació a la demandada rebel, María Teresa
Sánchez Moncho, el domicili de la qual s’ignora, per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i tauler d’anuncis
d’este jutjat, expedisc este edicte.
Y para que sirva de notificación a la demandada rebelde, María
Teresa Sánchez Moncho, cuyo domicilio se ignora, para su publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y tablón de anuncios de
este juzgado, expido el presente edicto.
Benidorm, 14 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Susana
Lanchas Rodríguez.
Benidorm, 14 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Susana
Lanchas Rodríguez.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 3 d’Elx
26048
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Elche
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1411/2008. [2014/9844]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1411/2008. [2014/9844]
Juí verbal 001411/2008
Part demandant: Segur Caixa, SA, de Seguros y Reaseguros.
Part demandada: Willintong Ramiro Uhzo Angamarca.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que, literalment, és com seguix:
«Sentència número 2609
Elx, 19 de febrer de 2009
Olga María Leal Scasso, magistrada del Jutjat de Primera Instància
número 3 d’Elx i partit, he vist estes actuacions de juí verbal seguides
amb el número 1411/2008, a instàncies de la mercantil Segur Caixa,
SA, representada pel procurador dels tribunals senyor Tormo Ródenas i
dirigida pel lletrat Antonio Matencio Hilla, contra Willingtong Ramiro
Uhzo Angamarca, declarat en situació de rebel·lia processal, i atenent
els següents
[…]
Dispositiva
Estime íntegrament la demanda interposada per la mercantil Segur
Caixa, SA, representada pel procurador dels tribunals senyor Tormo
Ródenas, contra Willingtong Ramiro Uhzo Angamarca, declarat en situació de rebel·lia processal, i el condemne a pagar a l’actora la suma
de mil dènou euros i huitanta-tres cèntims (1.019,83 euros), més els
interessos legals corresponents i les costes processals.
Juicio verbal – 001411/2008
Parte demandante: Segur Caixa, SA, de Seguros y Reaseguros.
Parte demandada: Willintong Ramiro Uhzo Angamarca.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Sentencia número 2609
Elche, 19 de febrero de 2009.
Vistos por mí, Olga María Leal Scasso, magistrada del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de los de Elche y su partido, los presentes
autos de juicio verbal seguidos con el número 1411/2008, a instancia
de la mercantil Seguros Caixa, SA, representada por el procurador de
los tribunales señor Tormo Rodenas y dirigida por el letrado Antonio
Matencio Hilla, frente a Willingtong Ramiro Uhzo Angamarca, declarado en situación de rebeldía procesal, y en atención a los siguientes
Notifiqueu esta resolució a les parts i feu-los saber que contra esta
es pot interposar un recurs d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial, que s’haurà de preparar davant d’este mateix jutjat en el termini
de cinc dies.
Esta és la meua sentència, que dispose, mane i firme.»
S’ha disposat la publicació d’este edicte per a portar a efecte la
diligència al demandat, Willintong Ramiro Uhzo Angamarca.
Elx, 21 de gener de 2014.– La secretària judicial: María Isabel
Cerdá Antón.
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la mercantil Seguros Caixa, SA, representada por el procurador de los tribunales
señor Tormo Rodenas, frente a Willingtong Ramiro Uhzo Angamarca,
declarado en situación de rebeldía procesal, debo condenar y condeno
a este a abonar a la actora la suma de mil diecinueve euros y ochenta y
tres céntimos (1.019,83 euros) más los intereses legales correspondientes y costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que
se preparará ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días.
Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.»
Se ha acordado la publicación del presente edicto, para llevar a efecto la diligencia de al demandado Willintong Ramiro Uhzo Angamarca.
Elche, 21 de enero de 2014.– La secretaria judicial: María Isabel
Cerdá Antón.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 3 de Torrent
26049
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrent
Citació a las persones interessades en el procediment
de declaració d’hereus abintestat número 188/2014.
Citación a las personas interesadas en el procedimiento
de declaración de herederos abintestato número 188/2014.
[2014/9869]
[2014/9869]
Declaració d’hereus 000188/2014
Demandants: María Catalina Rojo Rueda i María Amparo Rojo
Rueda.
Procuradora: Amparo García Orts.
Demandada: María Dolores Rojo Plazas.
Procurador/a: –
Declaración de herederos 000188/2014
Demandantes: María Catalina Rojo Rueda y María Amparo Rojo
Rueda.
Procuradora: Amparo García Orts.
Demandada: María Dolores Rojo Plazas.
Procurador/a: –
«En virtut d’allò que ha disposat la magistrada jutgessa d’este jutjat,
Emma Sancho Gimeno, en resolució del dia de la data, en les actuacions número 188/2014, s’ordena publicar este edicte i s’anuncia la mort
sense testar de María Dolores Rojo Plazas, les circumstàncies personals
de la qual són: nascuda a València el 3 de setembre de 1926, filla de
Pascual i Dolores i morta l’1 d’octubre de 2013; i reclama l’herència
el ministeri fiscal, María Catalina Rojo Rueda i María Amparo Rojo
Rueda.
Es crida mitjançant este edicte als que es creguen amb millor dret
dins del termini de 30 dies a comptar de la publicació d’este edicte».
«En virtud de lo acordado por la magistrada jueza de este juzgado,
Emma Sancho Gimeno, en resolución del día de la fecha, en los autos
número 188/2014, se acuerda publicar el presente edicto anunciando la
muerte sin testar de María Dolores Rojo Plazas, cuyas circunstancias
personales son: nacida en Valencia el 3 de septiembre de 1926, hija
de Pascual y Dolores y fallecida el 1 de octubre de 2013; reclamando
la herencia el ministerio fiscal, María Catalina Rojo Rueda y María
Amparo Rojo Rueda.
Llamando por el presente edicto a los que se crean con mejor derecho dentro del plazo de 30 días a contar desde la publicación del presente edicto».
Torrent, 31 de juliol de 2014.– El secretari judicial: Jaime Font de
Mora Rullan.
Torrent, 31 de julio de 2014.– El secretario judicial: Jaime Font de
Mora Rullan.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 4 de Gandia
26050
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gandia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 51/2013. [2014/9939]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 51/2013. [2014/9939]
Assumpte Civil 000051/2013
Enrique Valls Llorens, secretari del Jutjat de Primera Instància
número 4 de Gandia.
Juí de procediment ordinari 000051/2013
Part demandant: Miguel Blas Burguera Aranda.
Part demandada: Ramón Andrés Just, Juan José Catalá Esteve i Fusteria Sant Pere, SL.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que, literalment, és com seguix
Asunto Civil 000051/2013
Enrique Valles LLorens secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Gandía.
Juicio procedimiento ordinario – 000051/2013
Parte demandante: Miguel Blas Burguera Aranda.
Parte demandada: Ramón Andrés Just, Juan José Catalá Esteve y
Fustería Sant Pere, SL.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente
«Dispositiva
Que havent-hi preclòs el termini legal de garantia dels defectes
denunciats pel procurador José M. Frau Zócar en la representació de
Miguel Blay Burguera Aranda, contra Ramón Andrés Just, personat
a través de la procuradora Dolores Sirvent Escoda; contra Juan José
Catalá Esteve, personat a través del procurador Francisco Real Márquez, i contra la mercantil Fusteria Sant Pere, SL, declarada en rebel·lia,
absolc a les ressenyades parts demandades de les pretensions exercitades contra elles per la demandant.
Les costes processals produïdes a les demandades s’imposen a l’actora.
Notifiqueu esta resolució a les parts i feu-los saber que en contra es
pot interposar recurs d’apel·lació.
Esta és la meua sentència, de la qual cal portar un testimoniatge a
les actuacions, que, jutjat definitivament en primera instància, pronuncie, mane i firme».
«Fallo
Que habiendo precluído el plazo legal de garantía de los defectos
denunciados por el procurador José M.ª Frau Zócar en la representación
de Miguel Blay Burguera Aranda, contra Ramón Andrés Just personado a través de la procuradora Dolores Sirvent Escoda; contra Juan
José Catalá Esteve, personado a través del procurador Francisco Real
Márquez; y contra la mercantil Fustería Sant Pere, SL, declarada en
rebeldía, debo absolver y absuelvo a las reseñadas partes demandadas
de las pretensiones ejercitadas contra ellas por la demandante.
Las costas procesales causadas a las demandadas se imponen a la
actora.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de apelación.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos,
definitivamente juzgado en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.»
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, per resolució de hui, de conformitat amb el que disposen
els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, s’ha
disposat publicar este edicte en el tauler del jutjat, per tal de dur a terme
la diligència de notificació de sentència.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, por resolución de hoy, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de
anuncios del juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación
de sentencia.
Gandia, 22 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Enrique Valls
Llorens.
Gandía, 22 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Enrique
Valles Llorens..
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 5 de Torrent
26051
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1726/2010. [2014/9845]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1726/2010. [2014/9845]
Juí verbal 001726/2010-C;
Demandant: Comunitat de Propietaris Carrer Roser 9 Alaquàs.
Procuradora: María José Cervera García.
Demandada: Elisabeth Ibáñez Modaran.
Procurador/a: –
Javier García Bayo, secretari del Jutjat de Primera Instància número
5 de Torrent, faig saber que en este jutjat del meu càrrec, se seguixen les
actuacions de juí verbal número 1726/2010, a instàncies de la Comunitat de Propietaris Carrer Roser 9 Alaquàs contra Elisabeth Ibáñez Modaran, en les quals mitjançant la resolució del dia de hui he disposat, com
ara ho efectue, notificar la sentència dictada en les actuacions indicades
a la demandada, en parador desconegut, Elisabeth Ibáñez Modaran.
L’encapçalament i la part dispositiva de la indicada sentència és la
següent :
Juicio verbal 001726/2010-C;
Demandante: Comunidad de Propietarios Calle Roser 9 Alaquàs.
Procuradora: María José Cervera García.
Demandada: Elisabeth Ibáñez Modaran.
Procurador/a: –
Javier García Bayo, secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Torrent, hago saber que en este juzgado de mi cargo, se
siguen los autos de juicio verbal número 1726/2010, seguido a instancia
de Comunidad de Propietarios Calle Roser 9 Alaquàs frente a Elisabeth
Ibáñez Modaran, en el que por resolución de fecha de hoy he acordado,
como lo verifico, notificar la sentencia dictada en los autos indicados a
la demandada, en ignorado paradero, Elisabeth Ibáñez Modaran.
El encabezamiento y la parte dispositiva de la indicada sentencia es
del siguiente tenor literal:
«Sentència número 190/2012
Torrent, 20 de setembre de 2012
Inmaculada Mas Sánchez, magistrada jutgessa del Jutjat de Primera
Instància número 5 de Torrent, he vist estes actuacions de juí verbal
001726/2010, seguides davant d’este jutjat a instàncies de la Comunitat
de Propietaris Carrer Roser 9 Alaquàs, representada per la procuradora
María José Cervera García contra Elisabeth Ibáñez Modaran, declarada
en rebel·lia, sobre la reclamació d’una quantitat...
Dispositiva
Estime la demanda formulada per la Comunitat de Propietaris Carrer Roser 9 Alaquàs, representada per la procuradora María José Cervera García contra Elisabeth Ibáñez Modaran, declarada en rebel·lia,
i condemne la demandada que tan prompte com siga ferma la present
resolució abone a l’actora la suma de 5.881 euros, més els interessos
legals meritats des de la data de la interposició de la demanda fins a
fer-ne el pagament complet, s’imposen les costes expressament a la
part demandada.
Contra la present resolució es pot interposar un recurs d’apel·lació
per a l’Audiència Provincial de València (art. 455 LECn). El recurs
s’interposarà per mitjà d’un escrit presentat en este jutjat en el termini
de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la notificació. En la
interposició, l’apel·lant haurà d’exposar les al·legacions en què es base
la impugnació, a més d’esmentar la resolució contra la qual s’apel·la i
les decisions que s’impugnen. En aplicació de la disposició addicional
quinzena, introduïda per la Llei Orgànica del Poder Judicial en la redacció que en fa la Llei Orgànica 1/2009, de 3 de novembre, complementària de la Llei de reforma de la Legislació Processal per a la Implantació de la nova Oficina Judicial, s’indica a la part de la necessitat de
la constitució d’un depòsit de 50 euros per a recórrer la resolució amb
l’advertiment d’inadmissió. Estan exceptuats de l’obligació de constituir el depòsit els qui tinguen reconegut el dret a litigar gratuïtament, el
ministeri fiscal, l’Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals i
els organismes autònoms dependents dels tres anteriors. La part recurrent haurà d’acreditar haver-lo constituït dins del termini concedit per a
interposar-lo i aportar justificant del seu ingrés en el compte corrent que
este Jutjat té obert en l’oficina de Banesto, sítia al carrer Sagra número 2, 46900, de Torrent, telèfon 961 561 155 i fax 961 595 205 (codi
d’entitat 0030 i d’oficina 3065), amb el número 4281 0000 02 CDEF
JK. Els dígits CDEF identificaran el número concret del procediment
que es recorre (així es posarà 0987 si es tracta del procediment número
987, 0014 si es tracta del procediment número 14, 0003 si es tracta del
procediment núm. 3) i JK identificarà l’any (així 09 per a un procediment de 2009, 10 per a un procediment de 2010). En cas de transferència el número de compte de Banesto és 0030/3065/91/0000000000, en
observacions i perquè l’esmentat ingrés arribe correctament, s’haurà
de fer constar el número de compte del procediment de destinació dels
diners: 4281 0000 02 CDEF JK, tal com s’ha indicat abans, substituint
les lletres pels dígits corresponents segons la forma explicada. Esta és
la sentència que pronuncie, mane i firme.»
«Sentencia número 190/2012
Torrent, 20 de septiembre de 2012
Vistos por Inmaculada Mas Sánchez, magistrada jueza del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Torrent, los presentes autos de juicio
verbal 001726/2010, seguidos ante este juzgado a instancia de la Comunidad de Propietarios Calle Roser 9 Alaquàs, representada por la procuradora María José Cervera García contra Elisabeth Ibáñez Modaran,
declarada en rebeldía, sobre reclamación de cantidad...
Fallo
Que estimando la demanda formulada por la Comunidad de Propietarios Calle Roser 9 Alaquàs, representada por la procuradora María
José Cervera García frente a Elisabeth Ibáñez Modaran, declarada en
rebeldía, debo condenar y condeno al demandado a que tan pronto sea
firme la presente resolución abone a la actora la suma de 5.881 euros,
más los intereses legales devengados desde la fecha de la interposición
de la demanda hasta su completo pago, con expresa imposición de costas a la parte demandada.
Contra la presente resolución cabe interponer un recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LECn). El recurso
se interpondrá por medio de un escrito presentado en este juzgado en el
plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación. En la interposición, el apelante deberá exponer las alegaciones en
que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna. En aplicación de la disposición adicional
decimoquinta, introducida por la Ley Orgánica del Poder Judicial en la
redacción dada a la misma por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para
la implantación de la nueva oficina judicial, se indica a la parte de la
necesidad de la constitución de un depósito de 50 euros para recurrir la
resolución bajo apercibimiento de inadmisión. Están exceptuados de la
obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho
a litigar gratuitamente, el ministerio fiscal, Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los
tres anteriores. La parte recurrente deberá acreditar haberlo constituido
dentro del plazo concedido para interponerlo y aportar justificante de su
ingreso en la cuenta corriente que este juzgado tiene abierta en la oficina
de Banesto, sita en la calle Sagra número 2, 46900, de Torrent, teléfono
961 561 155 y fax 961 595 205 (código de entidad 0030 y de oficina
3065), con el número 4281 0000 02 CDEF JK. Los dígitos CDEF identificará el número concreto del procedimiento en que se recurra (así se
pondrá 0987 si se trata del procedimiento número 987, 0014 si se trata
del procedimiento número 14, 0003 si se trata del procedimiento num 3)
y JK identificará el año (así 09 para un procedimiento de 2009, 10 para
un procedimiento de 2010). En caso de transferencia el número de cuenta
de Banesto es la 0030/3065/91/0000000000, en observaciones y para que
dicho ingreso llegue correctamente, se deberá hacer constar el número de
cuenta del procedimiento de destino del dinero: 4281 0000 02 CDEF JK,
tal y como que se ha indicado antes, sustituyendo las letras por los dígitos
correspondientes según la forma explicada. Así por esta mi sentencia lo
pronuncio, mando y firmo.»
Num. 7394 / 03.11.2014
26052
I atés que la persona demandada, Elisabeth Ibáñez Modaran, es
troba en parador desconegut, s’expedix el present edicte a fi que li
valga de notificació de forma deguda en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Y encontrándose dicha demandada, Elisabeth Ibáñez Modaran, en
paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva
de notificación en forma al mismo en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
Torrent, 28 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Javier García
Bayo.
Torrent, 28 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Javier García
Bayo.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància
número 7 de Castelló de la Plana
Notificació de la interlocutòria dictada en el procediment de mesures provisionals coetànies número 174/2014.
26053
Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Castellón de la Plana
Notificación del auto dictado en el procedimiento de medidas provisionales coetáneas número 174/2014. [2014/9849]
[2014/9849]
Peça de mesures provisionals coetànies 000174/2014
De: Flavia Luciana Iván.
Procuradora: María Concepción Campayo Martínez.
Contra: Daniel Claudiu Iván.
Procurador/a: –
Pedro Moya Donate, secretari del Jutjat de Primera Instància número 7 de Castelló de la Plana.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
següent:
Pieza de medidas provisionales coetáneas – 000174/2014De: Flavia Luciana Iván.
Procuradora: M.ª Concepción Campayo Martínez.
Contra: Daniel Claudiu Iván.
Procurador/a: –
Pedro Moya Donate, secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Castellón de la Plana.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Sentència número 380/2014
Castelló de la Plana, 28 d’octubre de 2014
Part dispositiva
En atenció a allò que s’ha exposat, José Luis Conde-Pumpido García, magistrat jutge de Primera Instància número 7 de Castelló de la
Plana.
Acorda
Adoptar les següents mesures provisionals respecte del matrimoni
de Flavia Luciana Iván i Daniel Claudiu Iván:
1. Els cònjuges podran viure separats, i cessa la presumpció de convivència conjugal.
2. Queden revocats els consentiments i poders que qualsevol dels
cònjuges haguera atorgat a l’altre.
3. Llevat de pacte en contra, cessa la possibilitat de vincular béns
privatius de l’altre cònjuge en l’exercici de la potestat domèstica.
4. S’atribuïx a la mare la custòdia i l’exercici exclusiu de la pàtria
potestat respecte de la filla menor, B. D.
3. El pare abonarà, amb efectes des de la data d’interposició de la
demanda de divorci (24.01.2014), en concepte de pensió d’aliments per
a la seua filla, la suma de 250 euros mensuals, que ingressarà dins dels
cinc primers dies de cada mes en el compte bancari que designe la mare,
i que s’actualitzaran anualment d’acord amb les variacions de l’IPC.
4. Ambdós progenitors abonaran per mitat els gastos extraordinaris
necessaris que genere la filla.
Estes mesures quedaran sense efecte, en tot cas, quan siguen substituïdes per les de la sentència definitiva, o quan es pose fi al procediment de qualsevol altra manera, excepte la revocació de poders, que és
definitiva.
Notifiqueu esta resolució a les parts, i feu-los saber que en contra no
es pot interposar cap recurs.
Esta és la meua sentència, que ordene i firme.»
«Auto número 380/2014
Castellón de la Plana, 28 de octubre de 2014.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, José Luis Conde-Pumpido García,
magistrado juez de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana.
Acuerda: adoptar las siguientes medidas provisionales respecto del
matrimonio de Flavia Luciana Iván y Daniel Claudiu Iván:
1. Los cónyuges podrán vivir separados, cesando la presunción de
convivencia conyugal.
2. Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera
de los cónyuges hubiera otorgado al otro.
3. Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular bienes
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
4. Se atribuye a la madre la custodia y el ejercicio exclusivo de la
patria potestad respecto de la hija menor, B. D.
3. El padre abonará, con efectos desde la fecha de interposición
de la demanda de divorcio (24.01.2014), en concepto de pensión de
alimentos para su hija, la suma de 250 euros mensuales, que ingresará
dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria
que designe la madre, y que se actualizarán anualmente conforme a las
variaciones del IPC.
4. Ambos progenitores abonarán por mitad los gastos extraordinarios necesarios que genere la hija.
Estas medidas quedarán sin efecto, en todo caso, cuando sean sustituidas por la de la sentencia definitiva, o cuando se ponga fin al procedimiento de cualquier otro modo, salvo la revocación de poderes, que
es definitiva.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
Así por este mi auto, lo ordeno y firmo.»
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, per resolució de 28 d’octubre de 2014, el jutge, de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000,
d’Enjudiciament Civil, ha ordenat publicar este edicte en el tauler
d’anuncis del jutjat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
per a portar a efecte la diligència de notificació de sentència definitiva
al demandat.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de la parte demandada, por resolución de 28 de octubre de 2014 el juez,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado y en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación
de auto definitivo al demandado.
Castelló de la Plana, 28 d’octubre de 2014.– El secretari judicial:
Pedro Moya Donate.
Castellón de la Plana, 28 de octubre de 2014.– El secretario judicial:
Pedro Moya Donate.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 8 de València
26054
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 1247/2013. [2014/9876]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de divorcio contencioso número 1247/2013. [2014/9876]
Rafael Roselló Sobrevela, secretari del Jutjat de Primera Instància
número 8 de València.
Juí divorci contenciós 001247/2013
Part demandant: Sonia Elizabeth Maldonado Arcos.
Part demandada: Rafael Villodres Puig.
Sobre: divorcis no consensuats.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que, literalment, és com seguix:
Rafael Roselló Sobrevela, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia.
Juicio divorcio contencioso 001247/2013
Parte demandante: Sonia Elizabeth Maldonado Arcos.
Parte demandada: Rafael Villodres Puig.
Sobre: divorcios no consensuados.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Dispositiva
Que estime la demanda instada pel procurador, Pascual Pons Font,
en nom i representació de Sonia Elizabeth Maldonado Arcos contra
Rafael Villodres Puig, en rebel·lia, i declare dissolt per divorci el matrimoni dels expressats amb tots els efectes legals inherents a esta declaració.
Tot això sense fer una especial condemna en les costes d’este procediment.
I una vegada siga ferma esta resolució, remeteu-ne una testimoniança al registre civil on conste inscrit el matrimoni, perquè l’anoten al
marge.
Esta és la meua sentència, que, de conformitat amb el que disposen
els articles 265 i 266 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, cal anotar
en el llibre corresponent la qual s’afegirà a les actuacions originals,
i serà notificada a les parts, i feu-los saber que contra esta sentència
podran interposar en este jutjat un recurs d’apel·lació, dins dels 20 dies
següents a la seua notificació, prèvia constitució de depòsit de 50 euros
en el compte de depòsits i consignacions d’este jutjat en l’entitat Banesto (disposició addicional 15a de la LO 1/2009). Que pronuncie, mane
i firme.
Publicació. La sentència anterior va ser donada, llegida i publicada
pel jutge que la va dictar, mentres celebrava audiència pública en el
mateix dia de la data, de la qual cosa jo, el secretari judicial, en done fe.
València, 15 de maig de 2014».
«Fallo
Que estimando la demanda instada por el procurador Pascual Pons
Font, en nombre y representación de Sonia Elizabeth Maldonado Arcos
contra Rafael Villodres Puig, en rebeldía, debo declarar y declaro
disuelto por divorcio el matrimonio de los expresados con todos los
efectos legales inherentes a tal declaración.
Todo ello sin hacer una especial condena en las costas de este procedimiento.
Y firme que sea esta resolución, remítase testimonio de la misma al
Registro Civil donde figure inscrito el matrimonio, para su anotación
marginal.
Así por esta mi sentencia, que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 265 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anotará en el libro correspondiente, llevándose testimonio de la misma a
los autos originales, y que se notificará a las partes, haciéndoles saber
que contra esta sentencia podrán interponer en este juzgado un recurso
de apelación, dentro de los 20 días siguientes a su notificación previa
constitución de depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado en la entidad Banesto (disposición adicional
15.a de la LO 1/2009). Lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por
el/la juez/a que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia
pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el secretario judicial,
doy fe, en Valencia, 15 de mayo de dos 2014.»
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part
demandada, per Resolució de 15 de maig de 2014, de conformitat amb
el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, s’ha ordenat la publicació d’este edicte en el tauler d’anuncis del jutjat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a dur
a efecte la diligència de notificació de la sentència a Rafael Villodres
Puig.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, por resolución de 15 de mayo de 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto
en el tablón de anuncios del juzgado y Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia
a Rafael Villodres Puig.
València, 11 de setembre de 2014.– El secretari judicial: Rafael
Roselló Sobrevela.
Valencia, 11 de septiembre de 2014.– El secretario judicial: Rafael
Roselló Sobrevela.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 8 de València
26055
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia
Notificació de la interlocutòria dictada en el procediment
de constitució de l’acolliment número 715/2014. [2014/9890]
Notificación del auto dictado en el procedimiento de constitución del acogimiento número 715/2014. [2014/9890]
Constitució de l’acolliment 000715/2014
Rafael Roselló Sobrevela, secretari del Jutjat de Primera Instància
número 8 de València.
Juí constitució de l’acolliment 000715/2014
Part demandant: Generalitat Valenciana.
Part demandada: –
Sobre: acolliments.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que, literalment, és com seguix:
Constitución del acogimiento – 000715/2014
Rafael Roselló Sobrevela, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia.
Juicio constitución del acogimiento – 000715/2014
Parte demandante: Generalitat Valenciana
Parte demandada: –
Sobre: acogimientos.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Interlocutòria
València, 28 d’octubre de 2014
Per evacuat el trasllat al ministeri fiscal, uniu l’informe emés i [...]
«Auto
Valencia, 28 de octubre de 2014.
Por evacuado el traslado al ministerio fiscal, únase el informe emitido y;
Hechos
Primero. Por la Generalitat Valenciana se presenta expediente de
jurisdicción voluntaria número 715/2014, proponiendo el acogimiento
familiar permanente en favor de la familia acogedora que consta en el
expediente respecto de menor.
Segundo. Admitida a trámite la solicitud planteada en forma y con
los requisitos legales se citó para ser oídos y consentir a la familia acogedora propuesta por la entidad publica correspondiente, realizando el
resto de comparecencias y audiencias preceptivas de acuerdo con las
circunstancias de cada caso concreto, con el resultado que consta en
autos. Finalmente se confirió traslado al ministerio fiscal como garante
del orden público y en defensa de los intereses del acogido menor de
edad, emitiendo informe favorable a la estimación del expediente sin
oponer nada al respecto.
Razonamientos jurídicos
Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172-3.º del
Código Civil, la guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como
función de la tutela por ministerio de la ley, se realizará mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial, ejerciéndose el primero de
ellos, por la persona o personas que determina la entidad pública. Sobre
dicha base, la institución del acogimiento produce la plena participación
del menor en la vida familiar de las personas que lo reciben e impone a
estas la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo,
educarlo y procurarle una formación integral, según dispone el artículo
173-1.º del Código Civil, pudiendo adoptar el acogimiento familiar las
modalidades previstas en el artículo 173 bis del mismo cuerpo legal, de
acogimiento familiar simple, acogimiento familiar preadoptivo, y acogimiento familiar permanente, este último, cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen y así lo informen los
servicios de atención al menor, pudiendo la entidad pública solicitar del
juez, en este supuesto, que atribuya a los acogedores aquellas facultades
de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso el interés superior del menor.
Segundo. De las pruebas practicadas se desprende que la situación
de acogimiento familiar de carácter permanente resulta de todo punto
beneficiosa para el menor, cumpliéndose los requisitos que señalan los
artículos 172 y 173 del Código Civil, en concordancia con el artículo
1.828 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, habiendo prestado
consentimiento la familia acogedora e informe favorable el ministerio
fiscal. En todo caso, se ha prescindido del trámite de oír a la madre
biológica por encontrarse en ignorado paradero, habiéndose prestado el
consentimiento por los acogedores y por el padre biológico, por lo que
se estima procedente acordar la constitución de acogimiento permanente con la familia acogedora propuesta por la entidad pública, quienes
ostentan su guarda de hecho, encontrándose perfectamente adaptado
e integrado en su convivencia, a la vista del contenido de los informes
técnicos realizados.
Vistos los artículos invocados y demás de general aplicación.
Parte dispositiva
Acuerdo: Se constituye el acogimiento familiar permanente del
menor A.D.M. con la familia acogedora propuesta por la entidad pública, con una duración hasta la mayoría de edad del menor, con la obli-
Fets
Primer. La Generalitat Valenciana presenta expedient de jurisdicció
voluntària número 715/2014, i proposa l’acolliment familiar permanent
en favor de la família acollidora que consta en l’expedient respecte de
menor.
Segon. Admesa a tràmit la sol·licitud plantejada en forma i amb
els requisits legals es va citar per a ser oïdes i consentir a la família
acollidora proposta per l’entitat pública corresponent, i realitzar la resta
de compareixences i audiències preceptives d’acord amb les circumstàncies de cada cas concret, amb el resultat que consta en els actes del
procés. Finalment, es va conferir trasllat al ministeri fiscal com a garant
de l’orde públic i en defensa dels interessos de l’acollit menor d’edat,
i es va emetre un informe favorable a l’estimació de l’expedient sense
oposar res respecte d’això.
Raonaments jurídics
Primer. De conformitat amb allò que disposa l’article 172.3 del Codi
Civil, la guarda assumida a sol·licitud dels pares o tutors o com a funció
de la tutela per ministeri de la llei, es realitzarà per mitjà de l’acolliment
familiar o l’acolliment residencial, i s’exercix el primer d’estos, per
la persona o persones que determina l’entitat pública. Sobre la base
esmentada, la institució de l’acolliment produïx la plena participació del
menor en la vida familiar de les persones que ho reben i imposa a estes
l’obligació de vetlar per ell, tindre’l en companyia seua, alimentar-lo,
educar-lo i procurar-li una formació integral, segons disposa l’article
173.1 del Codi Civil, i l’acolliment familiar podrà adoptar les modalitats previstes en l’article 173 bis d’este cos legal, d’acolliment familiar
simple, acolliment familiar preadoptiu, i acolliment familiar permanent,
este últim, quan l’edat o altres circumstàncies del menor i la seua família així ho aconsellen i així l’informen els servicis d’atenció al menor, i
l’entitat pública podrà sol·licitar del jutge, en este supòsit, que atribuïsca
als acollidors aquelles facultats de la tutela que faciliten l’exercici de les
seues responsabilitats, i s’atendrà en tot cas l’interés superior del menor.
Segon. De les proves practicades es desprén que la situació d’acolliment familiar de caràcter permanent resulta totalment beneficiosa per al
menor, i s’acompliran els requisits que assenyalen els articles 172 i 173
del Codi Civil, en concordança amb l’article 1.828 de la Llei d’Enjudiciament Civil de 1.881, havent prestat consentiment la família acollidora i informe favorable el ministeri fiscal. En tot cas, s’ha prescindit del
tràmit de sentir la mare biològica per trobar-se en parador desconegut,
i s’ha prestat el consentiment pels acollidors i pel pare biològic, per la
qual cosa s’estima procedent acordar la constitució d’acolliment permanent amb la família acollidora proposada per l’entitat pública, els
qui ostenten la guarda de fet, i es troba perfectament adaptat i integrat
en la seua convivència, a la vista del contingut dels informes tècnics
realitzats.
Vistos els articles invocats i la resta de d’aplicació general.
Part dispositiva
Acord: Es constituïx l’acolliment familiar permanent del menor A.
D. M. amb la família acollidora proposada per l’entitat pública, amb una
duració fins a la majoria d’edat del menor, amb l’obligació de vetlar per
Num. 7394 / 03.11.2014
ell, tindre’l en companyia seua, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una
formació integral, sota la vigilància del ministeri fiscal i de l’ens públic.
Notifiqueu esta sentència a les parts interessades i que hi han comparegut, i notifiqueu a la mare biològica per mitjà d’edictes que s’inseriran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el tauler
d’anuncis d’este jutjat, tot això sense fer especial imposició de les costes
de l’expedient.
Contra esta resolució es pot preparar un recurs d’apel·lació en el
termini de 20 dies des que es notifique davant d’este jutjat, perquè el
resolga l’Audiència Provincial de València.
Així mateix, d’acord amb el que disposa la disposició addicional
quinzena de la Llei Orgànica del Poder Judicial en la redacció feta per la
Llei Orgànica 1/2009, de 3 de novembre, per a la interposició de l’anterior recurs s’haurà d’acreditar que s’ha consignat en el compte de depòsits i consignacions d’este jutjat en Banesto la quantitat de 50 euros, i
no s’admet a tràmit cap recurs el depòsit del qual no estiga constituït.
Ho mana i firma, Sonsoles Mata Llorca, magistrada jutgessa del
Jutjat de Primera Instància número 8. En done fe.
Notificació: l’endemà vaig notificar de forma legal la resolució al
ministeri fiscal i a la Generalitat Valenciana mitjançant un ofici expedit
a través del servici comú de notificacions d’esta ciutat. En done fe.»
26056
gación de velar por él, tenerle en su compañía, alimentarle, educarle
y procurarle una formación integral, bajo la vigilancia del ministerio
fiscal y del ente público.
Notifíquese la presente a las partes interesadas y comparecidas así
como al ministerio fiscal, notificándose a la madre biológica por medio
de edictos que se insertaran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el tablón de anuncios de este juzgado, todo ello sin hacer
especial imposición de las costas del expediente.
Contra la presente resolución cabe preparar recurso de apelación
en el plazo de 20 días desde la notificación ante este juzgado para la
resolución por la Audiencia Provincial de Valencia.
Asimismo conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su redacción dada
por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición
del anterior recurso se deberá acreditar que se ha consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado en Banesto la cantidad
de 50 euros, no admitiéndose a trámite ningún recurso cuyo depósito
no esté constituido.
Lo mandó y firma la Sonsoles Mata Llorca, magistrada jueza del
Juzgado de Primera Instancia número 8; Doy fe.
Notificación: Al día siguiente les notifiqué en legal forma la anterior
resolución al ministerio fiscal y a la Generalitat Valenciana mediante
oficio librado a través del servicio común de notificaciones de esta ciudad; doy fe.»
En atenció al desconeixement de l’actual domicili o residència de la
part demandada, de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i
164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, s’ha ordenat la publicació
d’este edicte al tauler d’anuncis del jutjat per a portar a efecte la diligència de notificació a Ruth Martínez Pérez.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado
la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado
para llevar a efecto la diligencia de notificación a Ruth Martínez Pérez.
València, 28 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Rafael Roselló Sobrevela.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Rafael
Roselló Sobrevela.
DILIGENCIA. En VALENCIA, a veintiocho de octubre de dos mil
catorce.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que el presente edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios.
Doy fe.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 9 de València
26057
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 1694/2013. [2014/9883]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de divorcio contencioso número 1694/2013. [2014/9883]
Divorci contenciós 001694/2013
Demandant: María del Carmen Rojas Luque.
Procurador: Sandra Martínez Izquierdo.
Demandat: José Javier Valera Chinchilla.
Procurador/a. –
Antonio Rodríguez-Moldes Peiró, secretari del Jutjat de Primera Instància número 9 de València, mitjançant este edicte faig saber
que en les actuacions de divorci contenciós, seguides amb el número
001694/2013, a instàncies de María del Carmen Rojas Luque. contra
José Javier Valera Chinchilla en situació de rebel·lia, en les quals en
data de hui, ha recaigut sentència, que en la seua part dispositiva diu
així:
Divorcio contencioso 001694/2013
Demandante: María del Carmen Rojas Luque.
Procurador: Sandra Martínez Izquierdo.
Demandado: José Javier Valera Chinchilla.
Procurador/a. –
Antonio Rodríguez-Moldes Peiró, secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 9 de Valencia.
Por el presente hago saber: que en los autos de divorcio contencioso, seguidos con el número 001694/2013, a instancia de María del
Carmen Rojas Luque. contra José Javier Valera Chinchilla en situación
de rebeldía, en los que en fecha de hoy, ha recaído sentencia, en la que
en su parte dispositiva dice así:
«Dispositiva
Que, estimant totalment la demanda interposada per María del Carmen Rojas Luque, representada per la procuradora Sandra Martínez
Izquierdo contra José Javier Valera Chinchilla, declarat en rebel·lia processal, dispose la dissolució del matrimoni, per divorci dels expressats
litigants, amb les mesures següents:
1. S’atribuïx a l’esposa senyora Rojas, l’exercici exclusiu de la
pàtria potestat, així com la guarda i custòdia dels dos fills menors M. i
J.; sense establir a favor del pare cap règim de visites ni de comunicació.
4. L’ús i gaudi de la vivenda familiar i del mobiliari i la resta d’efectes del seu interior, s’atribuïx a la senyora Rojas, propietària del mencionat immoble.
No es fa condemna expressa en costes.
Així esta és la meua sentència, contra la qual es pot interposar un
recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies comptats des de l’endemà
de la notificació, d’acord amb la nova redacció de l’article 458.1 de la
Llei d’Enjudiciament Civil que en fa la Llei 37/2011 de 10 d’octubre, i
amb el depòsit previ de la quantitat de 50 euros en el compte de consignacions d’este jutjat, que pronuncie, mane i firme».
«Fallo
Que estimando totalmente la demanda interpuesta por María del
Carmen Rojas Luque, representada por la procuradora Sandra Martínez
Izquierdo contra José Javier Valera Chinchilla, declarado en rebeldía
procesal, debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio, por
divorcio de los expresados litigantes, con las siguientes medidas:
1. Se atribuye a la esposa señora Rojas, el ejercicio exclusivo de la
patria potestad, así como la guarda y custodia de los dos hijos menores
M. y J.; sin establecer a favor del padre ningún régimen de visitas ni de
comunicación.
2. Como alimentos a favor de cada hijo, se establece a cargo del
padre la pensión alimenticia de 200 euros mensuales, (400 € en total),
cantidad que el señor Valera abonará por meses anticipados en los cinco
primeros días de cada mes en la cuenta que a tal efecto designe la esposa
señora Rojas. Tal cantidad se actualizará anualmente conforme al índice
de precios al consumo que publique el organismo estatal competente.
3. Los gastos extraordinarios necesarios o convenientes si existe
acuerdo o autorización judicial serán abonados por mitad entre ambos
progenitores.
4. El uso y disfrute de la vivienda familiar y del mobiliario y demás
enseres de su interior, se atribuye a la señora Rojas, propietaria del mencionado inmueble.
No se hace expresa condena en costas.
Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer un recurso
de apelación en el plazo de 20 días contados desde el día siguiente a su
notificación, según la nueva redacción del artículo 458.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil dada por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, y previo
depósito de la cantidad de 50 euros en la cuenta de consignaciones de
este juzgado, la pronuncio, mando y firmo».
I perquè valga de notificació de forma deguda a José Javier Valera
Chinchilla, en rebel·lia, expedisc i firme este edicte.
Y para que sirva de notificación en forma a José Javier Valera
Chinchilla, en rebeldía, expido y firmo el presente edicto.
València, 25 de setembre de 2014.– El secretari judicial: Antonio
Rodríguez-Moldes Peiró.
Valencia, 25 de septiembre de 2014.– El secretario judicial: Antonio
Rodríguez-Moldes Peiró.
2. Com a aliments a favor de cada fill, s’establix a càrrec del pare
la pensió alimentària de 200 euros mensuals (400 € en total), quantitat
que el senyor Valera abonarà per mesos de bestreta en els cinc primers
dies de cada mes, en el compte que a l’efecte designe l’esposa, senyora Rojas. Tal quantitat s’actualitzarà anualment conforme a l’índex de
preus al consum que publique l’organisme estatal competent.
3. Els gastos necessaris o convenients, si hi ha acord o autorització
judicial, seran abonats per mitat entre ambdós progenitors.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 9 de València
26058
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia
Notificacio de la sentència dictada en el procediment
de mesures en relació amb els fills número 524/2012.
Notificacion de la sentencia dictada en el procedimiento
de medidas en relación con los hijos número 524/2012.
[2014/9889]
[2014/9889]
Família, guarda, custòdia, aliments fill menor no matrimonial no
consensuat 000524/2012
Demandant: Mayra Victòria Diana Pérez.
Procuradora: Inmaculada Rubio Escolano.
Demandat: Ángel Alberto Ferrándiz Salcines.
Procurador/a: –
Antonio Rodríguez-Moldes Peiró, secretari del Jutjat de Primera
Instància número 9 de València, mitjançant este edicte faig saber que en
les actuacions de família, guarda, custòdia, aliments fill menor no matrimonial no consensuat, seguides amb el número 524/2012 a instàncies de
Mayra Victòria Diana Pérez contra Ángel Alberto Ferrándiz Salcines,
en situació de rebel·lia, en les quals, en data 12 de juliol de 2012, ha
recaigut la sentència que, en la part dispositiva, diu així:
Familia, guarda, custodia, alimentos hijo menor no matrimonial no
consensuado 000524/2012.
Demandante: Mayra Victoria Diana Pérez.
Procuradora: Inmaculada Rubio Escolano.
Demandado: Ángel Alberto Ferrándiz Salcines
Procurador/a: –
Antonio Rodríguez-Moldes Peiró, secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 9 de Valencia, por el presente edicto hago saber que en
los autos de familia, guarda, custodia alimentos hijo menor no matrimonial no consensuado, seguidos con el número 524/2012, a instancia de
Mayra Victoria Diana Pérez contra Ángel Alberto Ferrándiz Salcines, en
situación de rebeldía, en los que en fecha 12 de julio de 2012, ha recaído
sentencia, en la que en su parte dispositiva dice así:
«Dispositiva
Amb estimació parcial de la demanda presentada per Mayra Victòria Diana Pérez contra Ángel Alberto Ferrándiz Salcines, es declaren els
següents efectes respecte a la menor A.
1. Es deixa en suspens la pàtria potestat paterna sobre la menor, que
serà exercida exclusivament per la demandant.
2. S’atribuïx a la progenitora la guarda i la custòdia de la filla
menor, sense règim de visites pel pare.
3. Es fixa una pensió d’aliments, a favor de la menor i a càrrec del
pare, de 100 euros mensuals, que s’incrementaran anualment d’acord
amb l’IPC. Els gastos extraordinaris seran pagats al 50 per cent.
Esta és la meua sentència contra la qual es pot interposar un recurs
d’apel·lació en el termini de 20 dies comptats des de l’endemà a la
seua notificació, d’acord amb la nova redacció de l’article 458.1 de la
Llei d’Enjudiciament Civil que en fa la Llei 37/2011, de 10 d’octubre,
i amb el depòsit previ de la quantitat de 50 euros en el compte de consignacions d’este jutjat en Banesto, número 4447 0000 00 0524 12; la
pronuncie, mane i firme».
«Fallo
Con estimación parcial de la demanda presentada por Mayra Victoria Diana Pérez contra Ángel Alberto Ferrándiz Salcines se declaran los
siguientes efectos respecto a la menor A.
1. Se deja en suspenso la patria potestad paterna sobre la menor, que
será ejercida exclusivamente por la demandante.
2. Se atribuye a la progenitora la guarda y custodia de la hija menor,
sin régimen de visitas por el padre.
3. Se fija una pensión de alimentos a favor de la menor y a cargo
del padre de 100 euros mensuales, que se incrementarán anualmente
con arreglo al IPC. Los gastos extraordinarios serán abonados al 50
por ciento.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
No ha lugar a hacer expreso pronunciamiento sobre la imposición
de costas.
Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer un recurso
de apelación en el plazo de 20 días contados desde el día siguiente a su
notificación, según la nueva redacción del artículo 458.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, y previo depósito de la cantidad de 50 euros en la cuenta de consignaciones
de este juzgado en Banesto número 4447 0000 00 0524 12, la pronuncio, mando y firmo.»
I perquè valga de notificació de forma deguda a Ángel Alberto Ferrándiz Salcines, en rebel·lia, expedisc i firme este edicte.
Y para que sirva de notificación en forma a Ángel Alberto Ferrándiz
Salcines, en rebeldía, expido y firmo el presente edicto.
València, 24 de setembre de 2014.– El secretari judicial: Antonio
Rodríguez-Moldes Peiró.
Valencia, 24 de septiembre de 2014.– El secretario judicial: Antonio
Rodríguez-Moldes Peiró.
Notifiqueu esta resolució a les parts.
No pertoca fer pronunciament exprés sobre la imposició de costes.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 9 de València
26059
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment
de mesures en relació amb els fills número 601/2014.
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de medidas en relación con los hijos número 601/2014.
[2014/9842]
[2014/9842]
Mesures en relació amb els fills 000601/2014
Demandant: Karina Aguilera Rivero.
Procurador: Pedro García-Reyes Comino.
Demandat: Maikel Velarde Cuéllar.
Antonio Rodríguez-Moldes Peiró, secretari del Jutjat de Primera
Instància número 9 de València, pel present edicte faig saber que en
el present procediment sobre mesures en relació amb els fills, seguit
a instàncies de Karina Aguilera Rivero, representada pel procurador
Pedro García-Reyes Comino contra Maikel Velarde Cuéllar, s’ha dictat
la sentència, la dispositiva de la qual, literalment, és la següent:
Medidas en relación con los hijos 000601/2014
Demandante: Karina Aguilera Rivero.
Procurador: Pedro García-Reyes Comino.
Demandado: Maikel Velarde Cuéllar.
Antonio Rodríguez-Moldes Peiro, secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 9 de Valencia, por el presente edicto hago saber que
en el presente procedimiento sobre medidas en relación con los hijos,
seguido a instancia de Karina Aguilera Rivero, representada por el procurador Pedro García-Reyes Comino frente a Maikel Velarde Cuéllar, se
ha dictado la sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Dispositiva
Amb estimació de la demanda presentada per Karina Aguilera Rivero, representada pel procurador senyor García-Reyes Comino, contra
Maikel Velarde Cuéllar, en rebel·lia processal, es declaren els següents
efectes respecte dels seus dos fills menors d’edat:
1. S’atribuïx a l’actora senyora Aguilera Rivero, la guarda i custòdia
dels dos fills menors, així com l’exclusiu exercici de la pàtria potestat,
davant de la situació d’absència del pare.
2. No s’establix a favor del pare cap règim de visites, atesa l’absència del pare.
3. Com a aliments per als fills comuns, el pare senyor Velarde
ingressarà en el compte bancari que designe la senyora Aguilera, una
pensió mensual de 150 euros per cada fill (300 € en total) mensuals,
quantitat que es veurà modificada anualment conforme a l’índex de
preus al consum que publique l’organisme estatal competent.
4. Els gastos extraordinaris necessaris o convenients, si hi ha acord
o autorització judicial seran abonats per mitat.
No es fa una condemna expressa en costes, de manera que cada part
abonarà les causades a la seua instància i les comunes a mitges.
Contra esta sentència es pot interposar un recurs d’apel·lació en
el termini de 20 dies comptats des de l’endemà a la seua notificació,
d’acord amb la nova redacció de l’article 458.1 de la Llei d’Enjudiciament Civil que fa la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, i amb el depòsit
previ de la quantitat de 50 euros en el compte de consignacions d’este
jutjat, esta és la meua sentència que pronuncie, mane i firme».
I atés que el demandat, Maikel Velarde Cuéllar, es troba en parador
desconegut i rebel·lia processal, s’expedix este edicte a fi que li valga
de notificació de forma deguda.
«Fallo
Con estimación de la demanda presentada por Karina Aguilera
Rivero, representada por el procurador señor García-Reyes Comino,
contra Maikel Velarde Cuéllar, en rebeldía procesal, se declaran los
siguientes efectos respecto de sus dos hijos menores de edad:
1. Se atribuye a la actora señora Aguilera Rivero, la guarda y custodia de los dos hijos menores, así como el exclusivo ejercicio de la patria
potestad, ante la situación de ausencia del padre.
2. No se establece a favor del padre ningún régimen de visitas, dada
la ausencia del padre.
3. Como alimentos para los hijos comunes, el padre señor Velarde ingresará en la cuenta bancaria que designe la señora Aguilera, una
pensión mensual de 150 euros por cada hijo (300 € en total) mensuales,
cantidad que se verá modificada anualmente conforme al índice de precios al consumo que publique el organismo estatal competente.
4. Los gastos extraordinarios necesarios o convenientes, si existe
acuerdo o autorización judicial serán abonados por mitad.
No se hace expresa condena en costas, de manera que cada parte
abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer un recurso
de apelación en el plazo de 20 días contados desde el día siguiente a su
notificación, según la nueva redacción del artículo 458.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil dada por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, y previo
depósito de la cantidad de 50 euros en la cuenta de consignaciones de
este juzgado, la pronuncio, mando y firmo».
Y encontrándose dicho demandado, Maikel Velarde Cuellar, en
paradero desconocido y rebeldía procesal, se expide el presente edicto
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
València, 27 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Antonio
Rodríguez-Moldes Peiro.
Valencia, 27 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Antonio
Rodríguez-Moldes Peiro.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 12 de València
26060
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
124/2009. [2014/9873]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 124/2009. [2014/9873]
Juí verbal 000124/2009
Mónica Rubio Solanes, secretària judicial del Jutjat de Primera Instància 12 de València, faig saber que en les interlocutòries de juí verbal
000124/2009, seguides a instàncies de Santa Lucía, SA, contra el Consorci de Compensació d’Assegurances; Mapfre Seguros Generales, SA,
i José Martínez Molins, pel juí a què s’ha fet referència, s’ha dictat la
resolució que, literalment, és com seguix:
Juicio verbal 000124/2009
Mónica Rubio Solanes, secretaria judicial del Juzgado de Primera
Instancia 12 de Valencia, hago saber que en los autos de juicio verbal
000124/2009, seguidos a instancia de Santa Lucía, SA, contra el Consorcio de Compensación de Seguros, Mapfre Seguros Generales, SA, y
José Martínez Molins, por el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Sentència número 217/2010
València, 15 d’octubre de 2010
Jesús Ángel López Sanz, magistrat del Jutjat de Primera Instància
número 12 d’esta ciutat, he vist estes actuacions de juí verbal registrades amb el número 124/2009, sobre acció de reclamació d’una quantitat, promogudes per Santa Lucía, SA, representada per la procuradora
senyora Vázquez García i defesa pel lletrat senyor García Gil, contra
José Martínez Molins, declarat en rebel·lia; Mapfre, SA, representada
per la procuradora senyora García Ballester i defesa pel lletrat senyor
Solaz Andrés, i contra el Consorci de Compensació d’Assegurances,
representat i defés per l’advocat de l’Estat.
«Sentencia número 217/2010
Valencia, 15 de octubre de 2010
Jesús Ángel López, Sanz, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 12 de esta ciudad, habiendo visto los presentes autos
de juicio verbal registrados bajo el número 124/2009, sobre acción de
reclamación de cantidad, promovidos por Santa Lucía, SA, representada
por la procuradora señora Vázquez García y defendida por el letrado
señor García Gil, contra José Martínez Molins, declarado en rebeldía,
Mapfre, SA, representada por la procuradora señora García Ballester y
defendida por el letrado señor Solaz Andrés, y contra el Consorcio de
Compensación de Seguros, representado y defendido por el abogado
del Estado.
Fallo
1. Estimo en parte la demanda presentada por Santa Lucía, SA,
representada por la procuradora señora Vázquez García y defendida
por el letrado señor García Gil, contra José Martínez Molins, declarado
en rebeldía, contra Mapfre, SA, representada por la procuradora señora
García Ballester y defendida por el letrado señor Solaz Andrés, y contra
el Consorcio de Compensación de Seguros, representado y defendido
por el abogado del Estado.
2. Condeno a José Martínez Molins y al Consorcio de Compensación de Seguros a pagar solidariamente a la actora la cantidad de 1.652
euros, junto con sus intereses legales desde la fecha de la reclamación
extrajudicial.
3. Absuelvo a Mapfre, SA, de la demanda presentada contra ella.
4. Condeno a José Martínez Molins y al Consorcio de Compensación de Seguros a pagar las costas causadas a la actora.
5. No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas a Mapfre, SA.
Notifiquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber
que no es firme y que contra la misma cabe interponer un recurso de
apelación que se preparará en este juzgado en el plazo de los cinco días
siguientes al de su notificación para su sustanciación por la Audiencia
Provincial de Valencia, y para cuya admisión a trámite será necesario
haber constituido en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
juzgado el deposito previsto en la disposición adicional decimoquinta
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, indicando el
tipo de recurso y el código correspondiente.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Dispositiva
1. Estime en part la demanda presentada per Santa Lucía, SA, representada per la procuradora senyora Vázquez García i defesa pel lletrat
senyor García Gil, contra José Martínez Molins, declarat en rebel·lia;
contra Mapfre, SA, representada per la procuradora senyora García
Ballester i defesa pel lletrat senyor Solaz Andrés, i contra el Consorci
de Compensació d’Assegurances, representat i defés per l’advocat de
l’Estat.
2. Condemne José Martínez Molins i el Consorci de Compensació
d’Assegurances a pagar solidàriament a l’actora la quantitat de 1.652
euros, junt amb els interessos legals des de la data de la reclamació
extrajudicial.
3. Absolc Mapfre, SA, de la demanda presentada contra esta.
4. Condemne José Martínez Molins i el Consorci de Compensació
d’Assegurances a pagar les costes causades a l’actora.
5. No es fa especial pronunciament quant a les costes causades a
Mapfre, SA.
Notifiqueu a les parts esta resolució i feu-los saber que no és ferma i
que contra esta es pot interposar un recurs d’apel·lació, que es prepararà
en este jutjat en el termini dels cinc dies següents al de la notificació per
a la substanciació per l’Audiència Provincial de València; per a admetre
el recurs a tràmit, s’ha d’haver constituït en el compte de depòsits i
consignacions d’este jutjat el depòsit previst en la disposició addicional
quinzena de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial,
en la redacció que en fa la Llei Orgànica 1/2009, de 3 de novembre, i
indicar-hi el tipus de recurs i el codi corresponent.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, José Martínez Molins, i de conformitat amb el que disposen
els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil s’ha
disposat publicar este edicte al tauler del jutjat, per tal de dur a terme la
diligència de notificació de sentència de 15 d’octubre de 2010.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, José Martínez Molins, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil se ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de
anuncios del juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación
de sentencia de 15 de octubre de 2010.
València, 15 d’octubre de 2010.– La secretària judicial: Mónica
Rubio Solanes.
Valencia, 15 de octubre de 2010.– La secretaria judicial: Mónica
Rubio Solanes.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat de Primera Instància número 24 de València
26061
Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 1003/2013. [2014/9875]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de divorcio contencioso número 1003/2013. [2014/9875]
Assumpte civil 001003/2013
Jutjat de Primera Instància número 24 de València.
Juí divorci contenciós 001003/2013
Part demandant: Hassan Aktar Khan.
Part demandada: Nagma Nasa.
María Dolores Valle Contreras, secretària del Jutjat de Primera Instància número 24 de València, faig saber que en el juí a què es fa referència, s’ha dictat la resolució que, literalment, és com es diu:
Asunto civil 001003/2013
Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia.
Juicio divorcio contencioso 001003/2013
Parte demandante: Hassan Aktar Khan.
Parte demandada: Nagma Nasa.
María Dolores Valle Contreras, secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 24 de Valencia, hago saber que en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Dispositiva
Que estime la demanda formulada pel procurador José Vicente Ferrer Ferrer, en nom i representació de Hassan Aktar Khan contra Nagma
Nasa, i declare dissolt per causa de divorci el matrimoni format pels
cònjuges esmentats, amb tots els efectes legals.
«Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda formulada por el procurador
José Vicente Ferrer Ferrer, en nombre y representación de Hassan Aktar
Khan contra Nagma Nasa, declarando disuelto por causa de divorcio el
matrimonio formado por los referidos cónyuges, con todos los efectos
legales.
Cada parte abonará las costas procesales causadas a su instancia y
las comunes por mitad.
Notifíquese la presente a la demandada por medio de edicto que se
entregará a la parte actora para su curso y gestión.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante este
juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de 20 días, con expresión de
la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso (art. 458 de la LEC). Deberá efectuarse la consignación de 50 euros en la cuenta del juzgado 4584-0000-02 –número
del procedimiento con cuatro dígitos– dos últimos números del año,
en la oficina Banesto, según dispone la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre, acreditándose dicha consignación, salvo aquellos litigantes
que ostenten el beneficio de justicia gratuita. En caso de no efectuarse
el depósito será subsanable el defecto en el plazo de dos días, inadmitiéndose a trámite en caso de no subsanarlo.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por
el/la juez/a que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia
pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la secretario judicial doy fe, en Valencia».
Cada part abonarà les costes processals produïdes a instàncies seues
i les comunes a mitges.
Notifiqueu esta a la demandada per mitjà d’edicte que s’entregarà a
la part actora per al seu curs i gestió.
Mode d’impugnació: per mitjà de recurs d’apel·lació davant d’este
Jutjat, no obstant això, es durà a efecte el que s’ha acordat. El recurs
s’haurà d’interposar per escrit en el termini de 20 dies, amb la indicació de la infracció comesa segons el parer de la persona recurrent, i
sense estos requisits no s’admetrà el recurs (art. 458 de la LEC). S’haurà
d’efectuar la consignació de 50 euros en el compte del Jutjat 4584-000002 –número del procediment amb quatre dígits– dos últims números de
l’any, a l’oficina Banesto, segons disposa la Llei Orgànica 1/2009, de
3 de novembre, i s’acreditarà esta consignació, exceptuant-ne el cas
d’aquells litigants que tinguen el benefici de justícia gratuïta. En cas de
no efectuar-se el depòsit serà esmenable el defecte en el termini de dos
dies, i no s’admetrà a tràmit en cas de no esmenar-lo.
Esta és la sentència, que pronuncie, mane i firme.
Publicació. La sentència anterior va ser donada, llegida i publicada
pel jutge que la va dictar, mentres celebrava audiència pública en el
mateix dia de la data, de la qual cosa jo, la secretària judicial en done
fe, a València.»
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, per Sentència de 16 d’octubre de 2014, de conformitat amb
el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, s’ha ordenat publicar este edicte en el tauler d’anuncis del
jutjat així com en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a dur
a efecte la diligència de notificació de la sentència a Nagma Nasa.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, por sentencia de 16 de octubre de 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto
en el tablón de anuncios del juzgado así como en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación
de sentencia a Nagma Nasa.
València, 17 de setembre de 2014.– La secretària judicial: María
Dolores Valle Contreras.
Valencia, 17 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: María
Dolores Valle Contreras.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat Mercantil número 1 de València
26062
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1217/2012. [2014/9874]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1217/2012. [2014/9874]
Juí ordinari 001217/2012
Demandant: Quederasa, SL.
Procuradora: Nuria Juan Muñoz.
Demandats: Construcciones Daeli, SL i José David Saez Pascual.
María Isabel Boguñá Pacheco, secretària judicial del Jutjat Mercantil número 1 de València, faig saber que en les actuacions de juí ordinari
seguides davant d’este jutjat amb el número 001217/2012 s’ha dictat
la sentència de data 31 de juliol de 2014, que té l’encapçalament i la
dispositiva que, literalment, són com seguix:
Juicio ordinario 001217/2012
Demandante: Quederasa, SL.
Procurador: Nuria Juan Muñoz.
Demandados: Construcciones Daeli, SL, y José David Saez Pascual.
María Isabel Boguñá Pacheco, secretaria judicial del Juzgado de lo
Mercantil número 1 de Valencia, hago saber que en los autos de juicio
ordinario seguidos ante este juzgado bajo el número 001217/2012, se ha
dictado la sentencia de fecha 31 de julio de 2014, cuyo encabezamiento
y fallo es del tenor literal siguiente:
«Sentència número 236/2014
València, 31 de juliol de 2014
Montserrat Molina Pía, magistrada jutgessa titular en funcions de
reforç en el Jutjat Mercantil número 1 de València, he vist estes actuacions sobre el juí ordinari número 1217/2012, seguides a instàncies
de la mercantil Quederasa, SL, representada per la procuradora Nuria
Juan Muñoz i assistida pel lletrat Vicente Quiris Ventimilla, contra la
mercantil Construcciones Daeli, SL i contra José David Sáez Pascual,
en situació de rebel·lia, sobre la reclamació d’una quantitat i responsabilitat d’administradors socials.
Dispositiva
Estime la demanada interposada per la representació processal de
Quederasa, SL contra Construcciones Daeli, SL, i condemne l’entitat
codemandada a pagar a la part actora la quantitat de 180.000 euros, més
els respectius interessos legals, amb imposició de les costes causades
en este procediment.
Desestime la demanda interposada per la representació processal de
Quederasa, SL, contra José David Sáez Pascual, amb imposició de les
costes ocasionades a este codemandat a l’entitat actora.
Contra esta resolució es pot interposar un recurs d’apel·lació en el
termini de 20 dies des de la seua notificació.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
«Sentencia número 236/2014
Valencia, 31 de julio de 2014
Vistos por mí, Montserrat Molina Pía, magistrada jueza titular
en funciones de refuerzo en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de
Valencia, los presentes autos sobre juicio ordinario número 1217/2012,
seguidos a instancia de la mercantil Quederasa, SL, representada por la
procuradora Nuria Juan Muñoz y asistida por el letrado Vicente Quiris
Ventimilla, contra la mercantil Construcciones Daeli, SL, y contra José
David Sáez Pascual, en situación de rebeldía, sobre reclamación de cantidad y responsabilidad de administradores sociales.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de Quederasa, SL, contra Construcciones Daeli, SL, debo condenar y
condeno a la entidad codemandada a abonar a la parte actora la cantidad
de 180.000 euros, más los respectivos intereses legales, con imposición
de las costas causadas en este procedimiento.
Debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Quederasa, SL, contra José David Sáez Pascual,
con imposición de las costas ocasionadas a este codemandado a la entidad actora.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de 20 días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
I perquè valga de notificació als demandats, Construcciones Daeli,
SL i José David Sáez Pascual, que es troba en parador desconegut,
estenc este edicte.
Y para que sirva de notificación a los demandados, Construcciones
Daeli, SL, y José David Sáez Pascual, en paradero desconocido, extiendo el presente edicto.
València, 15 de setembre de 2014.– La secretària judicial: María
Isabel Boguñá Pacheco.
Valencia, 15 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: María
Isabel Boguñá Pacheco.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat Mercantil número 1 de València
26063
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment d’incident concursal comú número 1328/2009. [2014/9751]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
incidente concursal común número 1328/2009. [2014/9751]
María Isabel Boguñá Pacheco, secretària judicial del Jutjat Mercantil número 1 de València, faig saber que en les actuacions d’incident concursal comú seguides davant d’este jutjat amb el número
001328/2009, s’ha dictat sentència de data 10 d’abril de 2012, que té
l’encapçalament i la dispositiva que, literalment, són com seguix:
María Isabel Boguñá Pacheco, secretaria judicial del Juzgado de
lo Mercantil número 1 de Valencia, hago saber que en los autos de
incidente concursal común seguidos ante este juzgado bajo el número
001328/2009, se ha dictado sentencia de fecha 10 de abril de 2012, cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
«Sentència número 114
València, 10 d’abril de 2012
Salvador Vilata Menadas, magistrat jutge del Jutjat Mercantil número 1 de València, he vist les presents actuacions d’incident concursal,
registrades amb el número 1328/2009 dels assumptes civils d’este jutjat,
que dimanen de les actuacions de concurs número 255/2008. En són
parts Rafael Policarpo Andrés, Assumpta Policarpo Andrés i Gema Policarpo Andrés, representats per la procuradora Sra. Rodilla Sala i assistits
pel lletrat senyor Fernández Gimeno, com a part demandant i Hotel Restaurante La Safor, SL, Ribalge, SL, i Proyectos y Contratas Valencianas,
SL, declarats en rebel·lia, i l’entitat Banco Santander, SA, representada
per la procuradora Sra. Domingo Boluda i assistida del lletrat Sr. Gallel
Boix, l’entitat Habitat Natra, SA, representada pel procurador Sr. Navas
González i assistida del lletrat Sr. Gimeno Climente, l’Ajuntament de
Riba-roja de Túria, representat pel procurador Sr. Sanz Osset i assistit
de la lletrada Sra. Gimeno Zorrilla, la concursada Promociones Nou
Temple, SL, representada pel procurador Sr. Roldán García i assistida
del lletrat Sr. López Navarro i l’administració concursal, com a part
demandada, es procedix, en nom del rei a dictar la present resolució.
I perquè servisca de notificació al demandat, Proyectos y Contratas
Valencianas, que es troba en parador desconegut, estenc este edicte.
«Sentencia número 114
Valencia, 10 de abril de 2012
Vistos por Salvador Vilata Menadas, magistrado juez del Juzgado de
lo Mercantil número 1 de Valencia, los presentes autos de incidente concursal, registrados con el número 1328/2009 de los asuntos civiles de este
juzgado, que dimanan de los autos de concurso número 255/2008, siendo partes Rafael Policarpo Andrés, Assumpta Policarpo Andrés y Gema
Policarpo Andrés, representados por la procuradora señora Rodilla Sala
y asistidos del letrado señor Fernández Gimeno, como parte demandante
y Hotel Restaurante La Safor, SL, Ribalge, SL, y Proyectos y Contratas
Valencianas, SL, declarados en rebeldía, y la entidad Banco Santander,
SA, representada por la procuradora señora Domingo Boluda y asistida
del letrado señor Gallel Boix, la entidad Habitat Natra, SA, representada por el procurador señor Navas González y asistida del letrado señor
Gimeno Climente, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, representado
por el procurador señor Sanz Osset y asistido de la letrada señora Gimeno
Zorrilla, la concursada Promociones Nou Temple, SL, representada por el
procurador señor Roldán García y asistida del letrado señor López Navarro y la administracion concursal, como parte demandada, se procede, en
nombre del rey a dictar la presente resolución.
Fallo
Que estimando como estimo parcialmente la demanda de incidente
concursal sostenida por Rafael Policarpo Andrés, Assumpta Policarpo
Andrés y Gema Policarpo Andrés, se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Se declara a todos los efectos procedentes en derecho que la finca
registral número 11519 del Registro de la Propiedad de Benaguasil, que
se corresponde físicamente con la parcela 62 del polígono 5 del antiguo
catastro, es propiedad de los actores.
2. Se declara que la finca registral número 11.519 se encuentra ubicada físicamente en el término de Riba-roja de Túria (Valencia), partida
del Camino de la Puebla y quedó incluida en su superficie en el plan de
reparcelación del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, por el proyecto
de reparcelación de la unidad de ejecución número 3 del plan parcial del
sector número 1 denominado Gallipont.
3. En su virtud, se condena a los codemandados Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria y Ribalge, SA, a estar y pasar por las anteriores
declaraciones, y a que abonen a la parte actora, en concepto de daños y
perjuicios, la cantidad de cuatrocientos veinte mil trescientos cuarenta
y cinco euros con noventa y cinco céntimos (420.345,95 euros) de principal, con más los intereses legales de la misma desde la fecha de esta
sentencia y hasta el completo pago de la deuda.
4. Se desestima la demanda en todo lo demás y en su virtud, se
absuelve a los codemandados Banco Santander, SA, Hotel Restaurante
La Safor, SL, Habitat Natra, SA, Proyectos y Contratas Valencianas,
SL, Promociones Nou Temple SLU y la administracion concursal de las
pretensiones deducidas en su contra.
5. Todo ello sin efectuar pronunciamiento en materia de costas procesales. Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer un recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en
el plazo de 20 días, operándose el depósito que previene la disposición
adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»
Y para que sirva de notificación al demandado, Proyectos y Contratas Valencianas, en paradero desconocido, extiendo el presente edicto.
València, 7 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: María Isabel
Boguñá Pacheco.
Valencia, 7 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: María Isabel
Boguñá Pacheco.
Dispositiva
Que estime parcialment la demanda d’incident concursal sostinguda
per Rafael Policarpo Andrés, Assumpta Policarpo Andrés i Gema Policarpo Andrés, s’adopten els acords següents:
1. Es declara a tots els efectes procedents en dret que la finca registral número 11519 del Registre de la Propietat de Benaguasil, que es
correspon físicament amb la parcel·la 62 del polígon 5 de l’antic cadastre, és propietat dels actors.
2. Es declara que la finca registral número 11.519 es troba ubicada físicament en el terme de Riba-roja de Túria (València), partida del
Camí de la Pobla, i va quedar inclosa en la seua superfície en el pla de
reparcel·lació de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, pel projecte de
reparcel·lació de la unitat d’execució número 3 del pla parcial del sector
número 1 denominat Gallipont.
3. En virtut d’això, es condemna els codemandats Ajuntament de
Riba-roja de Túria i Ribalge, SA, a sotmetre’s a les anteriors declaracions, i a pagar a la part actora, en concepte de danys i perjuís, la quantitat
de quatre-cents vint mil tres-cents quaranta-cinc euros amb noranta-cinc
cèntims (420.345,95 euros) de principal, més els interessos legals des de
la data d’esta sentència i fins al pagament complet del deute.
4. Es desestima la demanda en tota la resta, i en virtut d’això s’absol
els codemandats Banco Santander, SA, Hotel Restaurante la Safor, SL,
Habitat Natra, SA, Proyectos y Contratas Valencianas, SL, Promociones
Nou Temple SLU i l’administració concursal de les pretensions deduïdes en la seua contra.
5. Tot això sense efectuar pronunciament en matèria de costes processals.
Notifiqueu esta resolució a les parts en forma legal. Feu-los saber
que s’hi pot interposar en contra un recurs d’apel·lació per a l’Audiència Provincial de València, que haurà d’interposar-se en el termini de 20
dies, amb la consignació del depòsit que preveu la disposició addicional
quinzena de la Llei Orgànica del Poder Judicial.»
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat Mercantil número 2 de València
26064
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
638/2013. [2014/9902]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 638/2013. [2014/9902]
Juí verbal 000638/2013
Demandant: Daniel Cervera, SA.
Demandat: Funciona 80, SL i Miguel Martínez Monsálvez.
Jorge Víctor Iglesias de Baya, secretari del Jutjat Mercantil número
2 de València, faig saber que en este jutjat a càrrec meu, se seguixen les
actuacions de juí verbal 000638/2013, a instàncies de Daniel Cervera,
SA, contra Funciona 80, SL, i Miguel Martínez Monsálvez, en el qual
per una resolució del dia de hui, he disposat, com ho efectue, notificar la
sentència dictada en les actuacions indicades als demandats en parador
desconegut, Funciona 80, SL, i Miguel Martínez Monsálvez. L’encapçalament i la part dispositiva de la indicada sentència són, literalment,
com seguix:
Juicio verbal 000638/2013
Demandante: Daniel Cervera, SA.
Demandado: Funciona 80, SL y Miguel Martínez Monsálvez.
Jorge Víctor Iglesias de Baya, secretario del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, hago saber que en este juzgado de mi cargo,
se siguen autos de juicio verbal 000638/2013, a instancia de Daniel
Cervera, SA, contra Funciona 80, SL, y Miguel Martínez Monsálvez,
en el que por resolución de fecha de hoy he acordado, como lo verifico,
notificar la sentencia dictada en los autos indicados a los demandados
en ignorado paradero Funciona 80, SL, y Miguel Martínez Monsálvez.
El encabezamiento y parte dispositiva de la indicada sentencia es del
siguiente tenor literal:
«Sentència número 322/2014
València, 16 de setembre de 2014
Javier García-Miguel Aguirre, magistrat jutge d’adscripció territorial del Tribunal Superior de Justícia de València en funcions de reforç
del Jutjat Mercantil número 2 de València, les actuacions del juí verbal
638/2013, per reclamació d’una quantitat, instat per Daniel Cervera, SA,
representada pel seu administrador Daniel Cervera Sánchez i defesa per
Francisco Aliaga Navarro, contra Funciona 80, SL, i Miguel Martínez
Monsálvez, legalment declarats en rebel·lia.
Expediu un testimoniatge d’esta resolució i uniu-lo a les actuacions,
i incorporeu l’original al llibre de sentències d’este jutjat. Esta és la
meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
«Sentencia número 322/2014
Valencia, 16 de septiembre de 2014
Vistos por mí, Javier García-Miguel Aguirre, magistrado juez de
adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en
funciones de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, los autos del juicio verbal 638/2013, por reclamación de cantidad,
instado por Daniel Cervera, SA, representada por su administrador
Daniel Cervera Sánchez y defendida por Francisco Aliaga Navarro,
contra Funciona 80, SL, y Miguel Martínez Monsálvez, legalmente
declarados en rebeldía.
Fallo
Estimar íntegramente la demanda interpuesta por la representación
procesal de Daniel Cervera, SA, contra Funciona 80, SL, y Miguel
Martínez Monsálvez, y en consecuencia condeno solidariamente a los
demandados a pagar a la parte actora la cantidad de trescientos treinta y
dos euros con cuarenta y seis céntimos (332,46 €), más el interés legal,
en la forma dicha en el fundamento jurídico cuarto; con expresa condena a los demandados en las costas causadas en esta instancia.
Notifíquese esta resolución a todos los que hayan sido parte en este
proceso, con la advertencia de que esta sentencia es firme, por resolver definitivamente juicio verbal de cuantía determinada no superior a
3.000 euros.
Líbrese testimonio de esta resolución y únase a los autos, cuyo original deberá incorporarse al libro de sentencias de este juzgado. Así por
esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.»
I perquè valga de notificació de la sentència als demandats en parador ignorat, de conformitat amb el que disposa l’article 497.2 de la Llei
d’Enjudiciament Civil, expedisc este edicte
Y para que sirva de notificación de la sentencia a los demandados
en ignorando paradero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se expide el presente edicto.
València, 17 de setembre de 2014.– El secretari judicial: Jorge Víctor Iglesias de Baya.
Valencia, 17 de septiembre de 2014.– El secretario judicial: Jorge
Víctor Iglesias de Baya.
Dispositiva
Estime íntegrament la demanda interposada per la representació
processal de Daniel Cervera, SA, contra Funciona 80, SL, i Miguel
Martínez Monsálvez, i en conseqüència condemne solidàriament els
demandats a pagar a la part actora la quantitat de tres-cents trenta-dos
euros amb quaranta-sis cèntims (332,46 €), més l’interés legal, en la
forma expressada en el fonament jurídic quart; amb expressa condemna
als demandats en les costes causades en esta instància.
Notifiqueu esta resolució a tots els qui hagen sigut part en este procés, amb l’advertència que esta sentència és ferma, per resoldre definitivament juí verbal de quantia determinada no superior a 3.000 euros.
Num. 7394 / 03.11.2014
Jutjat Mercantil número 2 de València
26065
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
19/2012. [2014/9764]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 19/2012. [2014/9764]
Juí verbal 19/2012
Demandant: Seguridad en la Gestión, SL.
Procurador: Moisés Eduardo Toca Herrera.
Demandat: Vicente Luis Palasí Quilis.
Jorge Víctor Iglesias de Baya, secretari del Jutjat Mercantil número
2 de València, faig saber que en este jutjat del meu càrrec, se seguixen
les actuacions de juí verbal 19/2012, a instàncies de Seguridad en la
Gestión, SL, representat pel procurador Moisés Eduardo Toca Herrera
contra Vicente Luis Palasí Quilis, en el qual mitjançant la resolució del
dia de hui he disposat, com ara ho efectue, notificar la sentència dictada
en les actuacions indicades al demandat en parador desconegut, Vicente
Luis Palasí Quilis.
La sentència té l’encapçalament i la part dispositiva que literalment
són així:
Juicio verbal 19/2012
Demandante: Seguridad en la Gestión, SL.
Procurador: Moisés Eduardo Toca Herrera.
Demandado: Vicente Luis Palasí Quilis.
Jorge Víctor Iglesias de Baya, secretario del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, hago saber que en este juzgado de mi cargo,
se siguen los autos de juicio verbal 19/2012, a instancia de Seguridad
en la Gestión, SL, representado por el procurador Moisés Eduardo Toca
Herrera contra Vicente Luis Palasí Quilis, en el que por resolución de
fecha de hoy he acordado, como lo verifico, notificar la sentencia dictada en los autos indicados al demandado en ignorado paradero, Vicente
Luis Palasí Quilis.
Cuyo encabezamiento y parte dispositiva de la indicada sentencia
es del siguiente tenor literal:
«Sentència número 485/2012
València, 21 de desembre de 2011
Vistes per mi, Luis-Tomás Zapater Espí, les presents actuacions de
juí ordinari número 19/2012 en matèria de reclamació d’una quantitat
(1461,60 €), la part demandant de les quals és Seguridad en la Gestión, SL, representada pel procurador dels tribunals Jorge Vico Sanz, i
assistida de la seua lletrada Ana Isabel Cívico Vega, contra el demandat
Vicente Luis Palasí Quilis (en rebel·lia),
«Sentencia número 485/2012
Valencia, 21 de diciembre de 2011
Vistos por mi, Luis-Tomás Zapater Espí, los presentes autos de juicio ordinario número 19/2012 en materia de reclamación de cantidad
(1461,60 €), siendo parte la demandante Seguridad en la Gestión, SL,
representada por el procurador de los tribunales Jorge Vico Sanz, y asistida de su letrada Ana Isabel Cívico Vega, contra el demandado Vicente
Luis Palasí Quilis (en rebeldía),
Dispositiva
Estime la demanda interposada pel procurador Jorge Vico Sanz,
en nom de Seguridad en la Gestión, SL, i assistida de la seua lletrada
Ana Isabel Cívico Vega, contra el demandat Vicente Luis Palasí Quilis
(en rebel·lia), i declare l’incompliment del demandat de l’obligació del
pagament, i en conseqüència condemne el demandat a pagar la quantitat
de 1.461,60 euros en concepte de principal, més els interessos legals i
les costes processals.
Notifiqueu la present resolució a les parts i advertiu-los que no s’hi
pot interposar cap recurs per tractar-se de juí verbal de quantia inferior
a 3.000 euros.
Publicació. En la mateixa data es procedix a fer pública la present
resolució per mitjà de la notificació a les parts, de la qual cosa done fe.»
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el procurador Jorge Vico
Sanz, en nombre de Seguridad en la Gestión, SL, y asistida de su letrada
Ana Isabel Cívico Vega, contra el demandado Vicente Luis Palasí Quilis
(en rebeldía), y declaro el incumplimiento del mismo de su obligación
del pago, y en consecuencia debo condenar y condeno al demandado a
pagar la cantidad de 1.461,60 euros en concepto de principal, más los
intereses legales y las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes. significándoles que
contra la misma no cabe recurso alguno por tratarse de juicio verbal de
cuantía inferior a 3.000 euros.
Publicación. En la misma fecha se procede a hacer publica la presente resolución mediante su notificación a las partes, de lo que doy fe.»
I perquè valga de notificació de la sentència als demandats en parador desconegut, de conformitat amb allò que disposa l’article 497.2 de
la Llei d’Enjudiciament Civil, s’expedix este edicte.
Y para que sirva de notificación de la sentencia a los demandados en
ignorado paradero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 497.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se expide el presente edicto.
València, 21 de desembre de 2012.– El secretari judicial: Jorge Víctor Iglesias de Baya.
Valencia, 21 de diciembre de 2012.– El secretario judicial: Jorge
Víctor Iglesias de Baya.
Num. 7394 / 03.11.2014
Conselleria de Sanitat
26066
Consellería de Sanidad
Adjudicació i formalització del contracte número
283/2013. Servicis professionals per al funcionament
d’un centre d’atenció de telefonades per al suport d’usuaris dels sistemes d’informació i comunicació AVS, Centre
d’Atenció Telefónica Sanitària CATS. [2014/9922]
Adjudicación y formalización del contrato número 283/2013.
Servicios profesionales para el funcionamiento de un centro
de atención de llamadas para el soporte a usuarios de los sistemas de información y comunicación AVS, Centro de Atención Telefónica Sanitaria CATS. [2014/9922]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat, Secretaria Autonòmica de la Conselleria de Sanitat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici d’Aprovisionament
i Contractació.
c) Obtenció de documents i informació: perfil del contractant.
1) Dependència: Servici d’Aprovisionament i Contractació.
2) Adreça: c/ Misser Mascó, 31.
3) Localitat i codi postal: València 46010.
4) Telèfon: 961 928 766.
5) Fax: 961 928 805.
6) Número d’expedient: 283/2013.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Sanidad.
Secretaría Autonómica de la Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.
c) Obtención de documentos e información: Perfil del contratante.
1) Dependencia: Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.
2) Domicilio: c/ Micer Mascó 31.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Teléfono: 961 928 766.
5) Fax: 961 928 805.
6) Número de expediente: 283/2013.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servicis.
b) Descripció: servicis professionals per al funcionament d’un centre d’atenció de telefonades per al suport d’usuaris dels sistemes d’informació i comunicació AVS. Centre d’Atenció Telefònica Sanitària CATS.
c) Divisió per lots i nombre:
d) CPV: 72610000-9 Servicis de suport informàtic.
e) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 2014/887, amb número
d’anunci 7207, de 5 de febrer de 2014.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicios profesionales para el funcionamiento de
un centro de atención de llamadas para el soporte a usuarios de los
sistemas de información y comunicación AVS. Centro de Atención Telefónica Sanitaria CATS.
c) División por lotes y número:
d) CPV: 72610000-9 Servicios de apoyo informático.
e). Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 2014/887, con
número de anuncio 7207, del 5 de febrero de 2014.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, regulació harmonitzada.
c) Criteris d’adjudicació: vegeu el plec de clàusules administratives
particulars.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, regulación armonizada.
c) Criterios de adjudicación: ver pliego cláusulas administrativas
particulares.
4. Pressupost base de licitació
1.050.000,00 € (un milió cinquanta mil euros), sense IVA;
220.500,00 € (dos-cents vint mil cinc-cents euros) del 21 % de l’IVA;
1.270.500,00 € (un milió dos-cents setanta mil cinc-cents euros), IVA
inclòs.
Valor estimat del contracte: 1.800.000,00 € (un milió huit-cents mil
euros)
4. Presupuesto base de licitación
1.050.000,00 € (un millón cincuenta mil euros), sin IVA;
220.500,00 € (doscientos veinte mil quinientos euros) correspondientes
al 21 % de IVA; 1.270.500,00 € (un millón doscientos setenta mil quinientos euros), IVA incluido.
Valor estimado del contrato: 1.800.000,00 € (un millón ochocientos
mil euros)
5. Adjudicació i formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 16 de maig de2014.
b) Data de formalització del contracte: 16 de juny de 2014.
c) Contractista: Telvent Global Services, SAU.
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import d’adjudicació: 829.500,00 € (huit-cents vint-i-nou mil
cinc-cents euros), IVA exclòs; 174.195,00 € (cent setanta-quatre mil
cent noranta-cinc euros), el 21 % d’IVA, i 1.003.695,00 € (un milió tres
mil sis-cents noranta-cinc euros), IVA inclòs.
5. Adjudicación y formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación 16 de mayo de2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de junio de 2014.
c) Contratista: Telvent Global Services, SAU.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 829.500,00 € (ochocientos veintinueve mil quinientos euros), IVA excluido, 174.195,00 € (ciento setenta y
cuatro mil ciento noventa y cinco euros), correspondiente al 21 % de
IVA, y 1.003.695,00 € (un millón tres mil seiscientos noventa y cinco
euros), IVA incluido.
València, 19 de setembre de 2014.– El secretari autonòmic de la
Conselleria de Sanitat (R 08.07.2013, DOCV 7068): Luis M. Ibáñez
Gadea.
Valencia, 19 de septiembre de 2014.– El secretario autonómico de
la Consellería de Sanitat (R 08.07.2013, DOCV 7068): Luis M. Ibáñez
Gadea.
Num. 7394 / 03.11.2014
Conselleria de Sanitat
26067
Consellería de Sanidad
Correcció d’errades de la licitació número 342/2014. Servicis de magatzematge de Fulls Com (partida a); magatzematge, control, manipulació i distribució dels talonaris de
receptes noves (partida b); magatzematge, control, manipulació i localització de receptes i Fulls Com facturades
(partida c); destrucció de receptes i Fulls Com facturades
(partida d). [2014/9926]
Corrección de errores de la licitación número 342/2014.
Servicios de almacenaje de Hojas Com (partida a); almacenaje, control, manipulación y distribución de los talonarios de recetas nuevas (partida b); almacenaje, control,
manipulación y localización de recetas y Hojas Com facturadas (partida c); destrucción de recetas y Hojas Com
facturadas (partida d). [2014/9926]
Detectat error en el plec d’especificacions tècniques de l’expedient
342/2014 la convocatòria del qual es va publicar en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana número 7359, de data 12.09.2014.
D’acord amb l’article 105, punt 2, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que indica que l’Administració podrà
rectificar en qualsevol moment d’ofici els errors materials, de fet, o
aritmètics existents en els seus actes, es procedix a rectificar l’error
següent:
En l’apartat «Magatzematge»
On diu:
«L’adjudicatari disposarà per a este servici d’un magatzem (del qual
indicarà la seua ubicació)»;
Ha de dir:
«L’adjudicatari disposarà per a este servici d’un magatzem, situat
en el terme municipal d’Alacant o situat a una distància màxima de 30
km del dit terme municipal».
Detectado error en el pliego de especificaciones técnicas del expediente 342/2014 cuya convocatoria se publicó en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana numero 7359, de fecha 12.09.2014.
De acuerdo con el artículo 105, punto 2, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que indica que la Administración
podrá rectificar en cualquier momento de oficio los errores materiales,
de hecho, o aritméticos existentes en sus actos, se procede a rectificar
el siguiente error:
En el apartado «Almacenaje»
Donde dice
«El adjudicatario dispondrá para este servicio de un almacén (del
cual indicará su ubicación)»;
Debe decir:
«El adjudicatario dispondrá para este servicio de un almacén, situado en el término municipal de Alicante o situado a una distancia máxima de 30 km de dicho término municipal».
S’obri nou termini per a la presentació de noves ofertes, ratificació
(per mitjà de presentació d’escrit a este efecte), o modificació de les
ja presentades, que complisquen el que disposa la modificació al plec
d’especificacions tècniques, fins a les 14.00 hores del desé dia natural
comptat a partir del següent a la publicació d’este anunci de correcció
d’errors en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este fora
dissabte o festiu el termini de presentació serà el següent.
La data d’obertura de la documentació tècnica (sobre núm. 2) serà el
desé dia natural comptat a partir de la data límit de presentació d’ofertes. Si el dit dia fóra dissabte o festiu serà el següent dia hàbil.
Se abre nuevo plazo para la presentación de nuevas ofertas, ratificación (mediante presentación de escrito al efecto), o modificación
de las ya presentadas, que cumplan lo dispuesto en la modificación al
pliego de especificaciones técnicas, hasta las 14.00 horas del décimo día
natural contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio de
corrección de errores en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Si este fuera sábado o festivo el plazo de presentación será el siguiente.
La fecha de apertura de la documentación técnica (sobre núm. 2)
será el décimo día natural contado a partir de la fecha límite de presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado o festivo será el siguiente
día hábil.
Alacant, 21 d’octubre de 2014.– El director territorial: José Angel
Sánchez Navajas, p. a., el secretari territorial: Antonio de Lara Correa.
Alicante, 21 de octubre de 2014.– El director territorial: José Angel
Sánchez Navajas, p. a., el secretario territorial: Antonio de Lara Correa.
Num. 7394 / 03.11.2014
26068
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Licitació número CNMY14/INTGE/28. Servicis d’auditoria per al control del fons europeu agrícola de garantia
(Reglament UE 1306/2013) dins del Pla de Control de
Fons Europeus 2014-2015. [2014/9946]
Licitación número CNMY14/INTGE/28. Servicios de
auditoría para el control del Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (reglamento (UE) 1306/2013) dentro del Plan de
Control de Fondos Europeos 2014-2015. [2014/9946]
1. Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació.
Organisme: Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.
Dependència que tramita l’expedient: Subsecretaria.
Obtenció de documentació i informació: Conselleria d’Hisenda i
Administració Pública.
Domicili: carrer del Palau, número 12.
Localitat i codi postal: València 46003.
Telèfon
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención
de la información
Organismo: Consellería de Hacienda y Administración Pública.
Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria.
Obtención de documentación e información: Consellería de
Hacienda y Administración Pública.
Domicilio: c/ Palau, 12.
Localidad y código postal: Valencia 46003.
Teléfono:
Informació juridicoadministrativa: 961 613 295.
Informació tècnica: 961 248 163.
Telefax: 961 613 055.
Adreça electrònica: ‹[email protected]›.
Informació plec tècnic: ‹[email protected]›.
Adreça d’Internet del perfil del contractant: ‹www.contratacion.
gva.es›.
Data límit d’obtenció de documentació i informació: 17 de
novembre de 2014.
Número d’expedient: CNMY14/INTGE/28.
Información jurídico-administrativa: 961 613 295.
Información técnica: 961 248 163.
Telefax: 961 613 055.
Correo electrónico: ‹[email protected]›.
Información pliego técnico: ‹[email protected]›.
Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹www.contratacion.
gva.es›
Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de
noviembre de 2014.
Número de expediente: CNMY14/INTGE/28.
2. Objecte del contracte
Tipus: servici.
Descripció: servicis d’auditoria per al control del fons europeu
agrícola de garantia (Reglament UE 1306/2013) dins del Pla de Control
de Fons Europeus 2014-2015.
Lloc d’execució/entrega: en les dependències de l’empresa
adjudicatària.
Termini d’execució/entrega: des de la formalització del contracte
fins al 30 de setembre de 2015.
Admissió de pròrroga: no.
CPV (referència de nomenclatura): 792120-00 Servicis de
comptabilitat i auditoria.
El codi corresponent a la classificació de productes per activitats
(CPA-2008) és 69.20.1, servicis de comptabilitat, tenidoria de llibres i
auditoria; assessoria fiscal.
Lots: no.
2. Objeto del contrato
Tipo: servicio.
Descripción: servicios de auditoría para el control del fondo europeo
agrícola de garantía (Reglamento (UE) 1306/2013) dentro del plan de
control de fondos europeos 2014-2015.
Lugar de ejecución/entrega:en las dependencias de la empresa
adjudicataria.
Plazo de ejecución/entrega: desde la formalización del contrato
hasta el 30 de septiembre de 2015.
Admisión de prórroga: no.
CPV (referencia de nomenclatura): 792120-00 Servicios de
contabilidad y auditoría.
El código correspondiente a la clasificación de productos por
actividades (CPA-2008) es 69.20.1 Servicios de contabilidad, teneduría
de libros y auditoría; asesoría fiscal.
Lotes:no.
3. Tramitació i procediment
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert, atenent diversos criteris d’adjudicació.
Criteris d’adjudicació: vegeu-ne els plecs.
Criteri
Criteris no avaluables per mitjà de fórmules
matemàtiques
Memòria detallada de la programació del treball
a desenrotllar
Criteris avaluables per mitjà de fórmules
matemàtiques
Oferta econòmica
Mitjans personals addicionals
3. Tramitación y procedimiento
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto, atendiendo a varios criterios de adjudicación.
Criterios de adjudicación: ver pliegos.
Ponderació
Fins a 20 punts
Sobre
2
Fins a 20
2
80 punts
3
Fins a 70
Fins a 10
3
3
Criterio
Criterios no evaluables mediante fórmulas
matemáticas
Memoria detallada de la programación del
trabajo a desarrollar
Criterios evaluables mediante fórmulas
matemáticas
Oferta económica
Medios personales adicionales
Ponderación
Hasta 20 puntos
Sobre
2
Hasta 20
2
80 puntos
3
Hasta 70
Hasta 10
3
3
4. Pressupost base de licitació
Import net: 108.000 euros.
21 % IVA: 22.680 euros.
Import total: 130.680 euros.
Valor estimat: 108.000 euros.
Finançament europeu: no.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 108.000 euros.
21 % IVA: 22.680 euros.
Importe Total: 130.680 euros.
Valor estimado: 108.000 euros.
Financiación europea: no.
5. Garanties exigides
a) Provisional: no se n’exigix.
b) Definitiva: 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
5. Garantías exigidas
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación excluido el IVA.
Num. 7394 / 03.11.2014
26069
6. Requisits específics del contractista
Classificació: no.
Compromís d’adscripció de mitjans: sí, vegeu-ne els plecs.
Altres requisits específics: els indicats en l’apartat L de l’annex I del
plec de clàusules administratives particulars.
6. Requisitos específicos del contratista
Clasificación: no.
Compromiso de adscripción de medios: si, ver pliegos.
Otros requisitos específicos: los indicados en el apartado L del
anexo I al pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
Data límit de presentació: 17 de novembre de 2014.
Modalitat de presentació: d’acord amb el que establix el plec de
clàusules administratives particulars.
Lloc de presentació: Conselleria d’Hisenda i Administració Pública,
o en qualsevol altre lloc de presentació previst en l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, i en este cas haurà d’anunciar a l’òrgan de
contractació; fax 961 613 055, la remissió de l’oferta per mitjà de tèlex,
fax o telegrama en el mateix dia.
Horari: l’horari per a presentar les ofertes serà amb caràcter general
de:
Dilluns a dijous, de 09.00 a 15.00 hores.
Divendres, de 09.00 a 14.30 hores.
Sense perjuí de l’horari específic que per a les oficines de registre
preveu l’article 19 del Decret 68/2012, de 4 de maig, del Consell, pel
qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de
l’Administració del Consell (DOCV 6768, 07.05.2012).
Dependència: Registre General.
Domicili: carrer del Palau, número 12.
Localitat i codi postal: València 46003.
Admissió de variants, si és procedent: no se’n permeten.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua
oferta: dos mesos.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2014.
Modalidad de presentación: Conforme lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Consellería de Hacienda y Administración
Pública, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso deberá
anunciar al órgano de contratación; fax 961 613 055 la remisión de la
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.
Horario: El horario para presentar las ofertas será con carácter
general de:
Lunes a jueves de 09.00 a 15.00 horas.
Viernes de 09.00 a 14.30 horas,
Sin perjuicio del horario específico que para las oficinas de Registro
prevé el artículo 19 del Decreto 68/2012, de 4 de mayo, del Consell, por
el que se regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio de
la administración del Consell.(DOCV 6768, 07.05.2012)
Dependencia: Registro General.
Domicilio: c/ Palau, 12.
Localidad y código postal: Valencia 46003.
Admisión de variantes, si procede: no se permiten.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 2 meses.
8. Obertura d’ofertes
Adreça: carrer del Palau, número 12.
Localitat i codi postal: València 46003.
Data i hora.
Sobre 2: 25 de novembre de 2014, a les 10.30.
Sobre 3: 17 de desembre de 2014, a les 09.30.
8. Apertura de ofertas
Dirección: c/ Palau, 12.
Localidad y código postal: Valencia 46003.
Fecha y hora:
Sobre 2: 25 de noviembre de 2014, a las 10.30.
Sobre 3: 17 de diciembre de 2014, a las 09.30.
9. Gastos de publicitat
Aniran a càrrec de l’adjudicatari.
9. Gastos de publicidad
Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Altres informacions
Vegeu-ne els plecs.
Les proposicions es presentaran en tres sobres tancats en els quals
constarà el títol de l’expedient, el seu número i el nom del licitador,
davall dels subtítols següents:
Sobre 1: documentació administrativa.
Sobre 2: criteris ponderables en funció d’un juí de valor.
Sobre 3: criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de
fórmules.
10. Otras informaciones: ver pliegos.
Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados en los que
constará el título del expediente, el número del mismo y el nombre del
licitador, bajo los siguientes subtítulos:
Sobre 1: documentación administrativa.
Sobre 2: criterios ponderables en función de un juicio de valor.
Sobre 3: criterios evaluables de forma automática por aplicación
de fórmulas.
València, 23 d’octubre de 2014.– El conseller d’Hisenda i
Administració Pública, p. d. (O 23.02.2004; DOGV 4721, 29.03.2004),
la subsecretària: Carmela Cots Soler.
Valencia 23 de octubre de 2014.– El conseller de Hacienda
y Administración Pública, p. d. (O 23.02.2004; DOGV 4721,
29.03.2004), la subsecretaria: Carmela Cots Soler.
Num. 7394 / 03.11.2014
26070
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Licitació número 1/2014. Servici d’emmagatzematge i
suport logístic de publicacions. [2014/9893]
Licitación número 1/2014. Servicio de almacenaje y apoyo
logístico de publicaciones. [2014/9893]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General Administrativa.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria General Administrativa.
2) Domicili: monestir de Sant Miquel dels Reis, av. de la Constitució, núm. 284.
3) Localitat i codi postal: València 46019.
4) Telèfon: 963 874 099.
5) Telefax: 963 874 036.
6) Correu electrònic: ‹[email protected]›.
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a l’últim dia de presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: procediment obert 1/2014.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.
c) Obtención de documentación y información:
1) Dependencia: Secretaría General Administrativa.
2) Domicilio: monasterio de San Miguel de los Reyes, avenida de
la Constitución, núm. 284.
3) Localidad y código postal: Valencia 46019.
4) Teléfono: 963 874 099.
5) Telefax: 963 874 036.
6) Correo electrónico: ‹[email protected]›.
7) Dirección d’Internet del perfil del contratante: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
8) Fecha límite de obtención de documentación y información:
hasta el último día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: procedimiento abierto 1/2014.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servicis.
b) Descripció: emmagatzematge i suport logístic de publicacions.
c) Divisió per lots: lot únic.
d) Lloc d’execució: Espanya.
e) Termini d’execució: 24 mesos.
f) Admissió de pròrroga: sí.
g) CPV: 6312000-6.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: els que s’indiquen en la clàusula 10 del
plec de clàusules administratives particulars.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: almacenaje y apoyo logístico de publicaciones.
c) División por lotes: lote único.
d) Lugar de ejecución: España.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: sí.
g) CPV: 6312000-6.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: los que se indican en la cláusula 10 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimat del contracte: 160.000,00 €.
4. Valor estimado del contrato: 160.000,00 €.
5. Pressupost base de licitació
Import net: 80.000,00 €, IVA 21 %. Import total: 96.800,00 €.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 80.000,00 €, IVA 21 %. Importe total: 96.800,00 €.
6. Garanties
Garantia provisional: no se n’exigix.
Garantia definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació (exclòs l’IVA).
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no se n’exigix.
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional: clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars
(PCAP).
c) Altres requisits específics: no se n’exigixen.
8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé dia
natural, comptat des de l’endemà de la publicació d’este anunci en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este dia fóra dissabte, diumenge o dia festiu, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.
6. Garantías
Garantía provisional: no se exige.
Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación (excluido el
IVA).
b) Modalitat de presentació: clàusula 11 del PCAP.
c) Lloc de presentació: l’indicat en el punt 1, apartat c Obtenció de
documentació i informació.
d) Admissió de variants: no se n’admeten.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: dos mesos des de l’acte públic d’obertura de proposicions
econòmiques (sobre C).
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares
(PCAP).
c) Otros requisitos específicos: no se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del decimoquinto día natural, contado desde el día siguiente de la publicación de
este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este día
fuera sábado, domingo o día festivo, se prorrogará hasta el primer día
hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: cláusula 11 del PCAP.
c) Lugar de presentación: el indicado en el punto 1, apartado c
Obtención de documentación y información.
d) Admisión de variantes: no se admiten.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses desde el acto público de apertura de proposiciones
económicas (sobre C).
9. Obertura de les ofertes
a) Domicili: monestir de Sant Miquel dels Reis, avinguda de la
Constitució, núm. 284.
9. Apertura de las ofertas
a) Domicilio: monasterio de San Miguel de los Reyes, avenida de
la Constitución, núm. 284.
Num. 7394 / 03.11.2014
b) Localitat i codi postal: València 46019.
c) Data i hora:
Sobres B i C: La data, el lloc i l’hora de celebració es publicarà en
el perfil de contractant.
10. Gastos de publicitat
No n’hi ha.
ro.
València, 28 d’octubre de 2014.– El president: Ramon Ferrer Navar-
26071
b) Localidad y código postal: Valencia 46019.
c) Fecha y hora:
Sobres B y C: la fecha, el lugar y la hora de celebración se publicarán en el perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad
No hay.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– El presidente: Ramón Ferrer
Navarro.
Num. 7394 / 03.11.2014
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
26072
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Formalització del contracte número 14/010 lot 2. Servici
de manteniment de l’equipament de peatge del metro de
València. [2014/9895]
Formalización del contrato número 14/010 lote 2. Servicio
de mantenimiento del equipamiento de peaje del metro de
Valencia. [2014/9895]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Partida de
Xirivelleta, s/n, 46014 València. Telèfon 961 924 000. Fax 961 924 143.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació i
Patrimoni.
c) Número d’expedient: 14/010.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Partida de
Xirivelleta, s/n, 46014 Valencia. Teléfono 961 924 000. Fax 961 924
143.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
y Patrimonio.
c) Número de expediente: 14/010.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: servicis.
b) Descripció de l’objecte: manteniment de l’equipament de peatge
del metro de València.
c) Lot: número 2.
d) CPV: 50300000-8.
e) Butlletí o diari oficial i data de publicació d’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7300 de 20 de juny
de 2014.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento del equipamiento de peaje
del metro de Valencia.
c) Lote: número 2.
d) CPV: 50300000-8.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7300 de
20 de junio de 2014.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa.
4. Pressupost base de licitació
Import total lot 2: un milió cent noranta-huit mil cent dotze euros
amb quaranta cèntims (1.198.112,40 €), IVA exclòs.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total lote 2: un millón ciento noventa y ocho mil ciento
doce euros con cuarenta céntimos (1.198.112,40 €), IVA excluido.
5. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 22 de setembre de 2014.
b) Data del contracte: 15 d’octubre de 2014.
c) Contractista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA.
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import: 1.139.006,78 euros (IVA exclòs).
f) Termini d’execució: quatre anys.
5. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 22 de septiembre de 2014.
b) Fecha del contrato: 15 de octubre de 2014.
c) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe: 1.139.006,78 euros (IVA excluido).
f) Plazo de ejecución: cuatro años.
València, 29 d’octubre de 2014.– El director gerent: Pablo Cotino
Mulet.
Valencia, 29 de octubre de 2014.– El director gerente: Pablo Cotino
Mulet.
Num. 7394 / 03.11.2014
Institut Valencià d’Acció Social
26073
Instituto Valenciano de Acción Social
Formalització del contracte número IV-MY012/2014. Servici per a la realització d’activitats ludicoesportives, d’oci
i temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual
i persones majors en les residències La Humanitat, L’Almara i Manises i Centre de Dia de Carlet. [2014/9887]
Formalización del contrato número IV-MY012/2014. Servicio para la realización de actividades lúdico-deportivas, de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad intelectual y personas mayores en las residencias La
Humanitat, L’Almara y Manises y Centro de Día de Carlet. [2014/9887]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Valencià d’Acció Social (IVAS).
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Contractacions.
c) Número d’expedient: IV-MY012/2014.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: ‹www.contratacion.
gva.es›.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servicis.
b) Descripció de l’objecte: servici per a la realització d’activitats
ludicoesportives, d’oci i temps lliure per a persones amb discapacitat
intel·lectual i persones majors en les residències La Humanitat, L’Almara i Manises i Centre de Dia de Carlet.
c) Lot (si és el cas): no.
d) CPV: 92300000-4.
e) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7361, de data 16 de
setembre de 2014.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Valor estimat del contracte: 60.480,00 euros (IVA exclòs).
5. Pressupost base de licitació
Import net: (IVA exclòs) 30.240,00 euros.
Import total: (IVA inclòs) 36.590,40 euros.
6. Formalització
a) Data d’adjudicació: 22 d’octubre de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 24 d’octubre de 2014.
c) Contractista: Eulen Servicios Sociosanitarios, SA.
d) Import o cànon d’adjudicació:
Import net: 28.728,00 euros (IVA exclòs). Import total: 34.760,88
euros (IVA inclòs).
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: proposició més avantatjosa
d’acord amb la ponderació dels criteris d’adjudicació establida en el
plec.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contrataciones.
c) Número de expediente: IV-MY012/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹www.contratacion.gva.es›.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio para la realización de actividades
lúdico-deportivas, de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad intelectual y personas mayores en las residencias La Humanitat,
L’Almara y Manises y Centro de Día de Carlet.
c) Lote (en su caso): no.
d) CPV: 92300000-4.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7361, de
fecha 16 de septiembre de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 60.480,00 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: (IVA excluido) 30.240,00 euros.
Importe total: (IVA incluido) 36.590,40 euros.
6. Formalización
a) Fecha de adjudicación: 22 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2014.
c) Contratista: Eulen Servicios Sociosanitarios, SA.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 28.728,00 euros (IVA excluido). Importe total:
34.760,88 euros (IVA incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: proposición más ventajosa de
acuerdo con la ponderación de los criterios de adjudicación establecida
en el pliego.
València, 24 d’octubre de 2014.– El director general de l’Institut
Valencià d’Acció Social: David Salvador Monfort
Valencia, 24 de octubre de 2014.– El director general del Instituto
Valenciano de Acción Social: David Salvador Monfort.
Num. 7394 / 03.11.2014
Ajuntament de Sagunt
26074
Ayuntamiento de Sagunto
Licitació número 15/14. Obres d’urbanització i renovació d’infraestructures en els carrers Cervantes, Colom i
Cánovas del Castillo del barri de la Marina. [2014/9805]
Licitación número 15/14. Obras de urbanización y renovación de infraestructuras en las calles Cervantes, Colón
y Cánovas del Castillo del barrio de la Marina. [2014/9805]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sagunt.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació.
c) Número d’expedient: 15/14.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 15/14.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’urbanització i renovació d’infraestructures en els carrers Cervantes, Colom i Cánovas del Castillo del
barri de la Marina.
b) Lloc d’execució: Sagunt.
c) Termini d’execució i vigència: tres mesos.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: obras de urbanización y renovación de
infraestructuras en las calles Cervantes, Colón y Cánovas del Castillo
del barrio de la Marina.
b) Lugar de ejecución: Sagunto.
c) Plazo de ejecución y vigencia: tres meses.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa en funció de
diversos criteris.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa en función de
varios criterios.
4. Pressupost base de licitació
a) Import total: 402.858,26 €, més 84.600,24 € en concepte d’IVA.
4. Presupuesto base de licitación
a) Importe total: 402.858,26 €, más 84.600,24 € en concepto de
IVA.
b) Admisión de variantes: las que se recogen en el apartado K del
anexo I de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
b) Admissió de variants: les que s’arrepleguen en l’apartat K de
l’annex I dels plecs de clàusules administratives particulars.
5. Garantia provisional
No es requerix.
5. Garantía provisional
No se requiere.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sagunt, Departament de Contractació, i en
la web institucional ‹www.aytosagunto.es›. Plataforma de la Generalitat,
perfil del contractant.
b) Domicili: Autonomia, 2.
c) Codi postal i localitat: 46500 Sagunt.
d) Telèfon: 962 655 728.
e) Fax: 962 660 073.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al dia anterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Sagunto, Departamento de Contratación, y en la web institucional ‹www.aytosagunto.es›. Plataforma de la
Generalitat, perfil del contratante.
b) Domicilio: Autonomía, 2.
c) Código postal y localidad: 46500 Sagunto.
d) Teléfono: 962 655 728.
e) Fax: 962 660 073.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el
día anterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: annex I, apartat G, del plec de clàusules administratives particulars.
b) Classificació del contractista: grup G, subgrup 6, categoria d.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
anexo I, apartado G, del pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Clasificación del contratista: grupo G, subgrupo 6, categoría d.
8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: s’iniciarà amb la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i conclourà quan es
complisquen 26 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació del butlletí i, si este és dissabte o festiu, el següent dia hàbil. Les
proposicions, ajustades al model oficial que figura al final d’este plec.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: se iniciará con la publicación del
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y concluirá
cuando se cumplan 26 días naturales, contados a partir del día siguiente
de la publicación del boletín y, si este fuera sábado o festivo, el siguiente día hábil. Las proposiciones, ajustadas al modelo oficial que figura
al final de este pliego.
b) Documentación a presentar: se presentarán en dos sobres cerrados (A, C) los documentos siguientes:
Sobre A: declaración responsable.
Sobre B: no se exige.
Sobre C: documentación relativa a los criterios evaluables automáticamente, oferta económica. El anexo IV debidamente cumplimentado
debe incluirse en este sobre C.
Todo ello en la forma y modelos determinados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de
Sagunto, denominado SAIC (Servicio de Atención e Información al
Ciudadano), en el horario de atención al público, sito en la calle Camí
Reial, número 65, y plaza del Sol –Tenencia de Alcaldía– de los núcleos
de Sagunto y Puerto Sagunto.
b) Documentació a presentar: es presentaran en dos sobres tancats
(A, C) els documents següents:
Sobre A: declaració responsable.
Sobre B: no s’exigix.
Sobre C: documentació relativa als criteris avaluables automàticament, oferta econòmica. L’annex IV degudament omplit ha d’incloure’s
en este sobre C.
Tot això en la forma i models determinats en el plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Sagunt,
denominat SAIC (Servici d’Atenció i Informació al Ciutadà), en l’horari
d’atenció al públic, siti en el carrer Camí Reial, número 65, i plaça del
Sol –Tinència d’Alcaldia– dels nuclis de Sagunt i Port Sagunt.
Num. 7394 / 03.11.2014
26075
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: dos mesos comptats des de l’acte públic d’obertura de les
proposicions econòmiques.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses contados desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas.
9. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Ajuntament.
b) Domicili: Autonomia, 2.
c) Localitat: Sagunt.
d) Data: la mesa de contractació es constituirà el dilluns segon i
quart de cada mes per a procedir a l’obertura de la documentació administrativa.
e) Hora: 09.30 del matí.
f) El lloc, dia i hora de l’obertura del sobres C es publicarà en el
perfil del contractant en la plataforma de contractació de la Generalitat
Valenciana, en la web municipal, ‹www.aytosagunto.es›.
9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Autonomía, 2.
c) Localidad: Sagunto.
d) Fecha: la mesa de contratación se constituirá el lunes segundo
y cuarto de cada mes para proceder a la apertura de la documentación
administrativa.
e) Hora: 09.30 de la mañana.
f) El lugar, día y hora de la apertura del sobres C se publicará en el
perfil del contratante en la plataforma de contratación de la Generalitat
Valenciana, en la web municipal, ‹www.aytosagunto.es›.
10. Gastos d’anuncis
A càrrec del contractista.
Sagunt, 23 d’octubre de 2014.– L’alcalde president: Sergio R.
Muniesa Franco.
10. Gastos de anuncios
A cargo del contratista.
Sagunto, 23 de octubre de 2014.– El alcalde presidente: Sergio R.
Muniesa Franco.
Num. 7394 / 03.11.2014
Ajuntament de Sagunt
26076
Ayuntamiento de Sagunto
Licitació número 53-14-C. Servici d’implantació de les
aplicacions informàtiques de gestió patrimonial, e-contractació, licitació electrònica. [2014/9809]
Licitación número 53-14-C. Servicio de implantación
de las aplicaciones informáticas de gestión patrimonial,
e-contratación, licitación electrónica. [2014/9809]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sagunt.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Patrimoni
i Contractació.
c) Número d’expedient: 53/14-C.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servici d’implantació de les aplicacions
informàtiques de gestió patrimonial, e-contractació, licitació electrònica.
b) Lloc d’execució: Sagunt.
c) Termini d’execució i vigència: quatre anys, figura en l’apartat E
de l’annex I.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa en funció de
diversos criteris.
4. Pressupost base de licitació
a) Tres-cents mil dos cents euros (300.200 €), més setanta-nou mil
huit cents (79.800 €) d’IVA.
Segons la següent distribució d’anualitats:
Any 2014: 12.508,32 € + 2.626,75 € (IVA) = 15.135,07 €.
Any 2015: 78.512,40 € +16.487,60 € (IVA) = 95.000 €.
Any 2016: 78.512,40 € +16.487,60 € (IVA) = 95.000 €.
Any 2017: 78.512,40 € +16.487,60 € (IVA) = 95.000 €.
Any 2018: 66.004,07 € +13.860,85 € (IVA) = 79.864,92 €.
b) Admissió de variants: annex I, apartat k, del plec de clàusules
administratives.
5. Garantia provisional
No es considera necessària.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sagunt, Departament de Patrimoni i Contractació, i en la web ‹www.aytosagunto.es›, perfil del contractant de la
plataforma de la Generalitat.
b) Domicili: Autonomia, 2.
c) Codi postal i localitat: 46500 Sagunt.
d) Telèfon: 962 655 728.
e) Fax: 962 660 073.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al dia anterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes.
7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: annex I, apartat G, del plec de clàusules administratives particulars.
b) Classificació del contractista: grup V, subgrup 2, categoria B.
8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: s’iniciarà amb la publicació de l’anunci
en el Diari Oficial de la Unió Europea, i conclourà el dia 5 de desembre
de 2014.
b) Documentació a presentar: es presentaran en tres sobres tancats
(A, B, C) els documents següents:
Sobre A: declaració responsable de capacitat i solvència (annex III).
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 53/14-C.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: servicio de implantación de las aplicaciones informáticas de gestión patrimonial, e-contratación, licitación
electrónica.
b) Lugar de ejecución: Sagunto.
c) Plazo de ejecución y vigencia: cuatro años, figura en el apartado
E del anexo I.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa en función de
varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación
a) Trescientos mil doscientos euros (300.200 €), más setenta y
nueve mil ochocientos (79.800 €) de IVA.
Según la siguiente distribución de anualidades:
Año 2014: 12.508,32 € + 2.626,75 € (IVA) = 15.135,07 €.
Año 2015: 78.512,40 € +16.487,60 € (IVA) = 95.000 €.
Año 2016: 78.512,40 € +16.487,60 € (IVA) = 95.000 €.
Año 2017: 78.512,40 € +16.487,60 € (IVA) = 95.000 €.
Año 2018: 66.004,07 € +13.860,85 € (IVA) = 79.864,92 €.
b) Admisión de variantes: anexo I, apartado k, del pliego de cláusulas administrativas.
5. Garantía provisional
No se considera necesaria.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Sagunto, Departamento de Patrimonio
y Contratación, y en la web ‹www.aytosagunto.es›, perfil del contratante
de la plataforma de la Generalitat.
b) Domicilio: Autonomía, 2.
c) Código postal y localidad: 46500 Sagunto.
d) Teléfono: 962 655 728.
e) Fax: 962 660 073.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el
día anterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
anexo I, apartado G, del pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Clasificación del contratista: grupo V, subgrupo 2, categoría B.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: se iniciará con la publicación del
anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, y concluirá el día 5
de diciembre de 2014.
b) Documentación a presentar: se presentarán en tres sobres cerrados (A, B, C) los documentos siguientes:
Sobre A: declaración responsable de capacidad y solvencia (anexo
III).
Sobre B: memoria del proyecto y descripción de la solución propuesta.
Sobre C: criterios susceptibles de valoración automática:
– Mejoras a condiciones establecidas en los pliegos.
– Aseguramiento de la calidad en la ejecución de los trabajos.
– Proposición económica (anexo IV).
Todo ello en la forma y modelos determinados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de
Sagunto, denominado SAIC (Servicio de Atención e Información al
Ciudadano), en el horario de atención al público, sito en la calle Camí
Reial, número 65, y plaza del Sol –tenencia de Alcaldía– de los núcleos
de Sagunto y Puerto Sagunto.
Sobre B: memòria del projecte i descripció de la solució proposada.
Sobre C: criteris susceptibles de valoració automàtica:
– Millores a condicions establides en els plecs.
– Assegurament de la qualitat en l’execució dels treballs.
– Proposició econòmica (annex IV).
Tot això en la forma i models determinats en el plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Sagunt,
denominat SAIC (Servici d’Atenció i Informació al Ciutadà), en l’horari
d’atenció al públic, siti al carrer Camí Reial, número 65, i plaça del Sol
–Tinència d’Alcaldia– dels nuclis de Sagunt i Port Sagunt.
Num. 7394 / 03.11.2014
26077
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: dos mesos comptats des de l’acte públic d’obertura de les
proposicions econòmiques.
9. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Ajuntament.
b) Domicili: Autonomia, 2.
c) Localitat: Sagunt.
d) Data: la mesa de contractació es constituirà el dilluns segon i
quart de cada mes per a procedir a l’obertura de la documentació.
e) Hora: 09.30 del matí.
f) El lloc, dia i hora de l’obertura dels sobres B i C es publicarà en
el perfil del contractant.
10. Gastos d’anuncis
A càrrec del contractista.
11. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea
El 20 d’octubre de 2014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses contados desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Autonomía, 2.
c) Localidad: Sagunto.
d) Fecha: la mesa de contratación se constituirá el lunes segundo
y cuarto de cada mes para proceder a la apertura de la documentación.
e) Hora: 09.30 de la mañana.
f) El lugar, día y hora de la apertura de los sobres B y C se publicará
en el perfil del contratante.
10. Gastos de anuncios
A cargo del contratista.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea
El 20 de octubre de 2014.
Sagunt, 23 d’octubre de 2014.– L’alcalde president: Sergio R.
Muniesa Franco.
Sagunto, 23 de octubre de 2014.– El alcalde presidente: Sergio R.
Muniesa Franco.
Num. 7394 / 03.11.2014
26078
Ajuntament de Xirivella
Ayuntamiento de Xirivella
Correcció d’errades de la licitació per a l’adjudicació del servei de coordinació i servei d’ajuda a domicili.
Corrección de errores de la licitación para la adjudicación del servicio de coordinación y servicio de ayuda a
domicilio. [2014/9905]
[2014/9905]
Donat compte de la tramitació, mitjançant procediment obert, de la
licitació del servei de coordinació i servei d’ajuda a domicili publicada
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7387 de data 23
d’octubre de 2014.
Advertit error en els plecs de l’esmentada licitació consistent en:
1. Clàusula 6.2.3 del plec de prescripcions administratives.
Proposició econòmica
Dada cuenta de la tramitación, mediante procedimiento abierto, del
servicio de coordinación y servicio de ayuda a domicilio cuya convocatoria de licitación se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7387 de fecha 23 de octubre de 2014.
Advertido error en los pliegos de la citada licitación consistente en:
1. Cláusula 6.2.3 del pliego de prescripciones administrativas.
Proposición económica
On diu:
«Proposició econòmica per a optar a l’adjudicació del contracte
d’activitats extraescolars en els centres educatius»;
Donde dice:
«Proposición económica para optar a la adjudicación del contrato de
actividades extraescolares en los centros educativos»;
Ha de dir:
«Proposició econòmica per a optar a l’adjudicació del contracte de
serveis de coordinació i servei d’ajuda a domicili».
2. Clàusula 17 dels plecs de prescripcions administratives i 7 dels
plecs de prescripcions tècniques:
Debe decir:
«Proposición económica para optar a la adjudicación del contrato de
servicios de coordinación y servicio de ayuda a domicilio».
2. Cláusula 17 de los pliegos de prescripciones administrativas y 7
de los pliegos de prescripciones técnicas:
On diu:
Donde dice:
Treballador Categoria
S. R. R.
T. social
Contracte
Jornada
(h/setmana)
Indefinit (189)
15
Antiguitat
Trabajador Categoría Contrato
21.06.2010
S. R. R.
Treballador Categoria Contracte
T. social
S. R. R.
T. social
Indefinido (189)
Antiguedad
21.06.2010
Debe decir:
Ha de dir:
A. G. H.
T. social
Jornada (h/
semana)
15
Indefinit excedència per
maternitat
Indefinit cobrix l’excedència per maternitat
d’A. G. H.
Jornada
(h/setmana)
Antiguitat
15
05.05.2008
15
24.10.2012
Trabajador Categoría Contrato
A. G. H.
T. social
S. R. R.
T. social
Jornada
Antigüedad
(h/semana)
Indefinido excedencia
15
05.05.2008
por maternidad
Indefinido cubre la
15
24.10.2012
excedencia por maternidad de A. G. H.
Mitjançant el present anunci es fa pública l’esmena corresponent,
podent accedir al contingut d’esta a través del perfil del contractant de
la pàgina web de l’Ajuntament de Xirivella ‹www.xirivella.es› i ‹www.
contractacion.gva.es/>.
En conseqüència, el termini de presentació de proposicions de les
licitacions referides s’establix en 15 dies a partir de la publicació en el
DOCV del present anunci.
El que es fa públic per a general coneixement.
Mediante el presente anuncio se hace pública la subsanación correspondiente, pudiendo acceder al contenido de la misma a través del perfil
del contratante de la página web del Ayuntamiento de Xirivella ‹www.
xirivella.es› y ‹www.contratacion.gva.es/>.
En consecuencia, el plazo de presentación de proposiciones de la
licitación referida se establece en 15 días a partir de la publicación en el
DOCV del presente anuncio.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Xirivella, 29 d’octubre de 2014.– L’alcalde president: Enrique Ortí
Ferre.
Xirivella, 29 de octubre de 2014.– El alcalde presidente: Enrique
Ortí Ferre.
Num. 7394 / 03.11.2014
Universitat d’Alacant
26079
Universidad de Alicante
Adjudicació número A/22/2013 Pròrroga 1-2014. Manteniment del sistema informàtic per a la gestió acadèmica
de la Universitat d’Alacant. [2014/9910]
Adjudicación número A/22/2013 Prórroga 1-2014. Mantenimiento del sistema informático para la gestión académica de la Universidad de Alicante. [2014/9910]
1. Entitat adjudicadora
1.1. Organisme: Universitat d’Alacant.
1.2. Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció de Contractació.
1.3. Número d’expedient: A/22/2013.
1. Entidad adjudicadora
1.1. Organismo: Universidad de Alicante.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación.
1.3. Número de expediente: A/22/2013.
2. Objecte del contracte
2.1. Tipus de contracte: contracte de servei.
2.2. Descripció de l’objecte: manteniment del sistema informàtic
per a la gestió acadèmica de la Universitat d’Alacant.
2. Objeto del contrato
2.1. Tipo de contrato: contrato de servicio.
2.2. Descripción del objeto: mantenimiento del sistema informático
para la gestión académica de la Univesidad de Alicante.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
3.1. Tramitació: ordinària.
3.2. Procediment: procediment negociat sense publicitat.
3.3. Criteris d’adjudicació. Oferta econòmica: 55 punts. Criteris
tècnics: 45 punts.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
3.1. Tramitación: ordinaria.
3.2. Procedimiento: procedimiento negociado sin publicidad.
3.3. Criterios de adjudicación. Oferta económica: 55 puntos. Criterios técnicos: 45 puntos.
4. Pressupost base de licitació
4.1. Base imposable: 136.363,64 euros. IVA: 28.636,36 euros.
Import total: 165.000,00 euros.
4. Presupuesto base de licitación
4.1. Base imponible: 136.363,64 euros. IVA: 28.636,36 euros.
Importe total: 165.000,00 euros.
5. Adjudicació
5.1. Data: 15 d’octubre de 2014.
5.2. Contractista: Oficina de Cooperación Universitaria, SA.
5.3. Nacionalitat: espanyola.
5.4. Import d’adjudicació. Base imposable: 131.621,20 euros. IVA:
27.640,45 euros. Import total: 159.261,65 € euros.
5. Adjudicación
5.1. Fecha: 15 de octubre de 2014.
5.2. Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, SA.
5.3. Nacionalidad: española.
5.4. Importe de adjudicación. Base imponible: 131.621,20 euros.
IVA: 27.640,45 euros. Importe total: 159.261,65 euros.
Alacant, 29 d’octubre de 2014– El rector, p. d. f. (09.06.2012), el
vicerector de Campus i Sostenibilitat: Rafael Muñoz Guillena.
Alicante, 29 de octubre de 2014.– El rector, p. d. f. (09.06.2012), el
vicerrector de Campus y Sostenibilidad: Rafael Muñoz Guillena.
Num. 7394 / 03.11.2014
Universitat Jaume I
26080
Universitat Jaume I
Licitació número SU/15/14. Subministrament d’equipament microinformàtic (XII Renove PDI, PAS y Aulas) de la
Universitat Jaume I de Castelló. [2014/9877]
Licitación número SU/15/14. Suministro de equipamiento microinformático (XII Renove PDI, PAS y Aulas) de la
Universitat Jaume I de Castellón. [2014/9877]
1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de
la informació
a) Organisme: Universitat Jaume I.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i
Assumptes Generals.
c) Obtenció de documentació i informació.
1) Entitat: Universitat Jaume I de Castelló.
2) Domicili: Edifici Rectorat, Campus del Riu Sec.
3) Localitat i codi postal: Castelló de la Plana, 12071.
4) Telèfon: 964 728 934 - 964 728 937 - 964 728 938.
5) Telefax: 964 728 935 - 964 729 257.
6) Adreça electrònica: ‹[email protected]›.
d) Adreça d’Internet del perfil de contractant: ‹http://e-ujier.uji.es/
pls/www/!gri_www.euji05708›.
e) Número d’expedient: SU/15/14.
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención
de la información
a) Organismo: Universidad Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.
c) Obtención de documentación e información.
1) Entidad: Universitat Jaume I de Castelló.
2) Domicilio: Edificio Rectorado Campus del Riu Sec.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12071.
4) Teléfono: 964 728 934-964 728 937-964 728 938.
5) Telefax: 964 728 935-964 729 257.
6) Correo electrónico: ‹[email protected]›.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: ‹http://e-ujier.uji.
es/pls/www/!gri_www.euji05708›
e) Número de expediente: SU/15/14.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: subministrament.
b) Descripció: equipament microinformàtic (XII Renove PDI, PAS
y Aulas).
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: lot únic.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: equipamiento microinformático (XII Renove PDI,
PAS y Aulas).
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: lote
único.
d) Lugar de ejecución/entrega: Servicio de Informática.
1) Domicilio: Campus del Riu Sec.
2) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12071.
e) Plazo de ejecución/entrega: 30 días naturales a contar desde el día
siguiente al de la fecha de la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: no.
g) CPV: 30200000-1.
d) Lloc d’execució/lliurament: Servei d’Informàtica.
1) Domicili: Campus del Riu Sec.
2) Localitat i codi postal: Castelló de la Plana 12071.
e) Termini d’execució/entrega: 30 dies naturals comptadors des de
l’endemà de la data de la firma del contracte.
f) Admissió de pròrroga: no.
g) CPV: 30200000-1.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació:
Criteris de valoració no quantificables automàticament:
A) Valoració de la qualitat del conjunt: per a la valoració de la qualitat del conjunt es pren com a base el preu de referència de l’equip
descrit en el plec, sense considerar els serveis de valor afegit (com la
garantia o el nivell de servei, que es valoren a banda). Sobre aquest
es valoren les millores que s’hi han oferit. Entre els atributs considerats està la caixa (en particular l’adequació a l’entorn despatx o aula),
l’eficiència de la font d’alimentació, la versatilitat del monitor (v. gr.,
disposar de port D-sub i VDI), la baixa sonoritat i altres característiques,
com a eines d’interlocutòria diagnòstica. La puntuació màxima d’aquest
apartat serà de 70 punts.
B) Garantia/servei: es pren com a valor de l’extensió de la garantia
el donat per al manteniment d’aqueix tipus d’equips en la «Pròrroga
del SE/4/09 ‘Contractació triennal del servei de manteniment maquinari dels equips microinformàtics i de reforçament de la segona línia
de suport del Centre d’Atenció d’Usuaris del Servei d’Informàtica de
la Universitat Jaume I’ per un nou període de 12 mesos», actualment
vigent: 1,46 €/mes + IVA (21,1992 €/any). Se li assigna un valor de tres
punts a l’any extra. Es valora la millora del nivell de servei (cobertura/
resposta), i se li atorga fins a 1 punt per cada any del període de garantia. La puntuació màxima d’aquest apartat serà d’11 punts.
Criteris de valoració quantificables automàticament:
La distribució automàtica de la puntuació final, tenint en compte el
resultat de l’aplicació dels criteris anteriors i les ofertes econòmiques,
es realitzarà segons la fórmula prevista en la clàusula 9.1.2 del plec de
clàusules administratives particulars.
4. Pressupost base de licitació
132.231,40 euros (IVA exclòs).
27.768,60 euros (IVA).
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:
Criterios de valoración no cuantificables automáticamente:
A) Valoración calidad del conjunto: para la valoración de la calidad
del conjunto se toma como base el precio de referencia del equipo descrito en el pliego, sin considerar los servicios de valor añadido (como
la garantía o el nivel de servicio, que se valora aparte). Sobre este se
va valorando las mejoras que se han ofertado. Entre los atributos considerados está la caja (en particular su adecuación al entorno despacho
o aula), la eficiencia de la fuente de alimentación, la versatilidad del
monitor (v. g., disponer de puerto D-sub y VDI), la baja sonoridad y
otras características, como herramientas de auto diagnóstico. La puntuación máxima de este apartado será de 70 puntos.
B) Garantía/servicio: se toma como valor de la extensión de la
garantía el dado para el mantenimiento de ese tipo de equipos en la
«Prórroga del SE/4/09 ‘Contratación trienal del servicio de mantenimiento hardware de los equipos microinformáticos y de refuerzo de la
segunda línea de soporte del Centro de Atención de Usuarios del Servei d’Informàtica de la Universitat Jaume I’ per un nou període de 12
mesos», actualmente vigente: 1,46 €/mes + IVA (21,1992 €/año). Se le
asigna un valor de tres puntos al año extra. Se valora la mejora del nivel
de servicio (cobertura/respuesta), otorgándole hasta 1 punto por cada
año del período de garantía. La puntuación máxima de este apartado
será de 11 puntos.
Criterios de valoración cuantificables automáticamente:
La distribución automática de la puntuación final, teniendo en cuenta el resultado de la aplicación de los criterios anteriores y las ofertas
económicas, se realizará según la fórmula prevista en la cláusula 9.1.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación
132.231.40 euros (IVA excluido).
27.768.60 euros (IVA).
Num. 7394 / 03.11.2014
26081
160.000,00 euros (total IVA inclòs).
160.000.00 euros (Total IVA incluido).
5. Garanties exigides
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
5. Garantías exigidas
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación IVA excluido.
6. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera. S’indica en la clàusula 5.3.2.
del PCAP.
6. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera: se indica en la cláusula 5.3.2.
del PCAP.
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana. En el cas que l’últim dia del termini coincidisca
en dissabte o en dia inhàbil, el termini finalitzarà el primer dia hàbil
següent.
b) Modalitat de presentació: vegeu la clàusula 5.2 del PCAP.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Universitat Jaume I de Castelló.
2. Domicili: Registre General. Edifici Rectorat. Campus del Riu
Sec.
3. Localitat i codi postal: Castelló de la Plana 12071.
4. Adreça electrònica: ‹[email protected]›.
d) Nombre previst d’empreses a què es pretén invitar a presentar
ofertes (procediment restringit).
e) Admissió de variants S’autoritza la presentació de fins a 3 variants que, per a ser admeses, han d’incloure la totalitat dels elements del
lot a què es refereixen.
f) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta:
dos mesos comptadors des de l’obertura de les proposicions.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana. En el supuesto de que el último día del plazo
coincida en sábado o en día inhábil, el mismo finalizará el primer día
hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: ver cláusula 5.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad Jaume I de Castellón.
2. Domicilio: Registro General. Edificio Rectorado. Campus del
Riu Sec.
3. Localidad y código postal: 12071 Castellón de la Plana.
4. Dirección electrónica: ‹[email protected]›.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes: se autoriza la presentación de hasta 3
variantes que, para ser admitidas, han de incluir la totalidad de los elementos del lote a que se refieren.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
8. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Universitat Jaume I.
b) Domicili: Sala de Premsa–Planta Baixa Edifici Rectorat–Campus
del Riu Sec.
c) Localitat: 12071 Castelló de la Plana.
d) Data: es farà pública en el perfil de contractant (‹http://e-ujier.
uji.es/pls/www/!gri_www.euji05708›). Vegeu la clàusula 8.3 del PCAP.
8. Apertura de ofertas
a) Entidad: Universidad Jaume I.
b) Domicilio: Sala de Prensa–Planta Baja Edificio Rectorado–Campus del Riu Sec.
c) Localidad: 12071 Castellón de la Plana.
d) Fecha: se hará público en el perfil de contratante (‹http://e-ujier.
uji.es/pls/www/!gri_www.euji05708›). Ver cláusula 8.3 del PCAP.
9. Despeses de publicitat
Les despeses derivades d’aquest anunci són a càrrec de l’adjudicatari.
9. Gastos de publicidad
Los gastos derivados de este anuncio irán a cargo del adjudicatario.
10. Altres informacions
Castelló de la Plana, 21 d’octubre de 2014.– El rector, i per delegació de firma (R 16.06.2014), el gerent: Andrés Marzal Varó.
10. Otras informaciones
Castellón de la Plana, 21 de octubre de 2014.– El rector, y por delegación de firma (R 16.06.2014), el gerente: Andrés Marzal Varó.
Num. 7394 / 03.11.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
26082
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació d’acord d’inici. Expedient sancionador número 1/2014/V-2703 (R. C. H.). [2014/9944]
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente sancionador
número 1/2014/V-2703 (R. C. H.). [2014/9944]
Per no haver-se pogut efectuar la notificació de manera personal i
directa a l’interessat de l’acte administratiu que s’indica a continuació,
es procedix a la publicació d’un extracte d’este en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, de conformitat amb allò que disposa l’article 61
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, en relació amb l’article 59.5 del
mateix text legal.
Por no haberse podido practicar la notificación de forma personal
y directa al interesado del acto administrativo que a continuación se
relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en relación con el artículo 59.5 del mismo texto legal.
Procediment: acord d’inici d’expedient sancionador.
Expedient: sancionador número 1/2014/V-2703.
Titular: Rocío Cruz Heredia, vocal de ENVISAFOR, S.COOP.V.
Últim domicili conegut: carrer Beniteixir, núm. 7, 2, D.
46717 – La Font d’En Carròs
Procedimiento:acuerdo de inicio de expediente sancionador
Expediente: sancionador número 1/2014/V-2703
Titular: Rocío Cruz Heredia, vocal de ENVISAFOR, S.COOP.V.
Último domicilio conocido: calle Beniteixir, núm. 7, 2, D.
46717-La Font d’En Carròs
Perquè l’interessat puga tindre coneixement íntegre de l’acte i quede
constància del coneixement, podrà comparéixer en el termini de 10 dies
des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la Secció de Cooperació de la Direcció Territorial
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, situada a l’avinguda Baró
de Càrcer, 36, pis 1r, de València, de dilluns a divendres de 09.00 a
14.30 hores.
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto y
quede constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el plazo de
10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, en la Sección de Cooperación de la Dirección
Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo, sita en la avenida
Barón de Cárcer, 36, piso 1.º, de Valencia, de lunes a viernes de 09.00
a 14.30 horas.
València, 20 d’octubre de 2014.– La directora territorial d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació: Margarita Vilarrasa Balanzá.
Valencia, 20 de octubre de 2014.– La directora territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo: Margarita Vilarrasa Balanzá.
Num. 7394 / 03.11.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
26083
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació d’acord de inici. Expedient sancionador número 1/2014/V-2703 (P. J. F. B.). [2014/9945]
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente sancionador
número 1/2014/V-2703 (P. J. F. B.). [2014/9945]
Per no haver-se pogut efectuar la notificació de forma personal i
directa a l’interessat de l’acte administratiu que s’indica a continuació,
se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l’article 61 de la Llei 30/1992,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en relació amb l’article 59.5 del mateix text legal.
Por no haberse podido practicar la notificación de forma personal
y directa al interesado del acto administrativo que a continuación se
relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en relación con el artículo 59.5 del mismo texto legal.
Procediment: acord d’inici d’expedient sancionador.
Expedient: sancionador número 1/2014/V-2703.
Titular: Pascual Jesús Ferrer Bolo, secretari de ENVISAFOR,
S.COOP.V.
Últim domicili conegut: carrer Beniteixir, núm. 7, 2, D.
46717-La Font d’En Carròs.
Procedimiento:acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Expediente: sancionador número 1/2014/V-2703.
Titular: Pascual Jesus Ferrer Bolo, secretario de ENVISAFOR,
S.COOP.V.
Último domicilio conocido: calle Beniteixir, núm. 7, 2, D.
46717-La Font d’En Carròs
Perquè l’interessat puga tindre coneixement íntegre de l’acte i en
quede constància, podrà comparéixer en el termini de 10 dies, des de
la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, en la Secció de Cooperació de la Direcció Territorial d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, situada en l’avinguda Baró de
Càrcer, 36, pis 1r, de València, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.30
hores.
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto y
quede constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el plazo de
10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, en la Sección de Cooperación de la Dirección
Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo, sita en la avenida
Barón de Cárcer, 36, piso 1.º de Valencia, de lunes a viernes de 09.00
a 14.30 horas.
València, 20 d’octubre de 2014.– La directora territorial d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació: Margarita Vilarrasa Balanzá.
Valencia, 20 de octubre de 2014.– La directora territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo: Margarita Vilarrasa Balanzá.
Num. 7394 / 03.11.2014
Conselleria de Sanitat
26084
Consellería de Sanidad
Resolució de 22 d’octubre de 2014, de la Direcció General d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient, per la qual es sotmet a informació pública
l’expedient d’autorització sanitària per a realitzar extracció de progenitors hematopoètics de sang de cordó umbilical al Policlínico Sancarlos, SL. [2014/9906]
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente, por la que se somete a información pública el expediente de autorización sanitaria
para realizar extracción de progenitores hematopoyéticos
de sangre de cordón umbilical al Policlínico Sancarlos,
SL. [2014/9906]
En esta Direcció General d’Ordenació, Avaluació, Investigació,
Qualitat i Atenció al Pacient de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, s’instruïx expedient amb vista a la sol·licitud de Ricardo
Navarro Rivero, director de l’hospital, per a l’autorització d’extracció
de progenitors hematopoètics de sang de cordó umbilical.
Als efectes previstos en l’Orde de 26 de febrer de 2008, del conseller de Sanitat, sobre autorització sanitària de centres sanitaris de la
Comunitat Valenciana per a la pràctica d’activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules, i en relació amb el que disposa
el Decret 4/2014, de 3 de gener, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat, resolc:
Sotmetre l’expedient esmentat a informació pública pel terme de 20
dies, a fi que tots els qui s’hi troben interessats puguen examinar l’expedient i formular les observacions que estimen oportunes dins del termini
esmentat, que començarà a comptar des de l’endemà de la publicació
d’esta resolució.
L’expedient està en el Servici d’Acreditació, Autorització i Registre
de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Direcció General
d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient d’esta Conselleria, a València, carrer de Misser Mascó, 31, on les persones
interessades podran examinar-lo. Les al·legacions hauran de presentarse per escrit en les dependències mencionades de la Conselleria de Sanitat o en qualsevol òrgan administratiu dels establits en la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.
En esta Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente de la Consellería de Sanidad de la
Generalitat Valenciana, se instruye expediente en orden a la solicitud
de Ricardo Navarro Rivero, director del hospital, para la autorización
de extracción de progenitores hematopoyéticos de sangre de cordón
umbilical.
A los efectos previstos en la Orden de 26 de febrero de 2008, del
conseller de Sanidad, sobre autorización sanitaria de centros sanitarios
de la Comunitat Valenciana para la práctica de actividades de extracción
y trasplante de órganos, tejidos y células y en relación con lo dispuesto
en el Decreto 4/2014, de 3 de enero, del Consell, por el que aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Sanidad, resuelvo:
Someter dicho expediente a información pública por término de 20
días, al objeto de que cuantos se hallen interesados puedan examinar el
expediente y formular las observaciones que estimen oportunas dentro
del citado plazo, que empezará a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente resolución.
El expediente se encuentra en el Servicio de Acreditación, Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de
la Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad
y Atención al Paciente de esta Consellería, sito en Valencia, calle Micer
Mascó, 31, donde podrán examinarlo las personas interesadas. Las alegaciones deberán presentarse por escrito en dichas dependencias de la
Consellería de Sanidad o en cualquier órgano administrativo de los establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
València, 22 d’octubre de 2014.– La directora general d’Ordenació,
Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient: Teresa de Rojas
Galiana.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– La directora general de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente. Teresa
de Rojas Galiana.
Num. 7394 / 03.11.2014
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
26085
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Notificació de demanda i citació a vista oral. Expedient
número 045/14-A. [2014/9901]
Notificación de demanda y citación a vista oral. Expediente número 045/14-A. [2014/9901]
Luis Felipe Suárez Jorcano, president de la Junta Arbitral de Transports d’Alacant, d’acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, faig saber a Plus Creaciones y Desarrollo,
SL, que s’ha intentat la notificació i citació per a vista oral en l’expedient més amunt referenciat, com a conseqüència del procediment
que s’hi seguix, i que no ha pogut ser comunicat per absència, parador
ignorat, caducat o refusat.
El text de la notificació és el següent:
«Amb data 30 de juny de 2014, ha tingut entrada en este Servici
Territorial de Transports la reclamació interposada contra vostés per
Transportes Ochoa, SA, la documentació de la qual es troba disponible per a la seua consulta per l’interessat en esta junta arbitral, perquè
d’acord amb el que preveu l’article primer, apartat b), de l’Orde de
12 de juny de 1991, de la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i
Transports, es done per assabentat, i a fi de seguir el procediment.
D’acord amb l’article 162 de la Llei 13 1996/de 30 de desembre
de 1996, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, que
modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol d’Ordenació dels Transports
Terrestres, modificada parcialment per la Llei 29/2003, de 8 d’octubre,
sobre millora de les condicions de competència i seguretat en el mercat
del transport per carretera, en referència a les juntes arbitrals diu:
En este mateix sentit, en cas de tindre previst assistir a la vista
acompanyat del lletrat, haurà de manifestar-ho abans de la data indicada, a fi de traslladar-ho a la part contrària, per si considera l’auxili de
direcció lletrada.
La inassistència a la vista oral de l’actor, i, o si és el cas, del representant per ell designat, determinarà que se li tinga per desistit en la
seua reclamació, i s’ordenarà l’arxiu de l’expedient.
La no assistència de la part demandada no impedirà la celebració
de la vista, i que el laude siga dictat. Quedarà amb això oberta per al
reclamant, si així ho jutja oportú, la via judicial› pertinent a fi d’instar
la seua execució.
La composició del Col·legi Arbitral pot ser consultada en la pàgina
web de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, als
efectes de recusació d’algun dels seus membres: ‹http://www.cit.gva.es/
cast/transportes/juntas-trans/compjuntastrans/›
El que comunique per al seu coneixement i als efectes oportuns.»
Luis Felipe Suárez Jorcano, presidente de la Junta Arbitral de
Transportes de Alicante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber a
Plus Creaciones y Desarrollo, SL, que se ha intentado la notificación y
citación para vista oral en el expediente arriba referenciado como consecuencia del procedimiento seguido en el mismo y que no ha podido
ser comunicado por ausencia, ignorado paradero, caducado o rehusado.
El texto de la notificación es el siguiente:
«Con fecha 30 de junio de 2014 ha tenido entrada en este Servicio
Territorial de Transportes la reclamación interpuesta contra uds. por
Transportes Ochoa, SA, cuya documentación se encuentra disponible
para su consulta por el interesado en esta Junta Arbitral, para que a
tenor de lo previsto en el artículo primero, apartado b) de la Orden de
12 de junio de 1991, de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, se dé por enterado, con el fin de seguir el procedimiento.
De acuerdo con el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de 1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social;
que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado del transporte por carretera y que en referencia a las
Juntas Arbitrales dice:
«Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al
arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000 y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del
momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del
servicio o actividad contratado.»
Entendiendo que no existe manifestación expresa de no sometimiento, se le concede la posibilidad de contestar a la demanda antes
de la celebración de la vista oral, que se fija, y para la que en este acto
se le cita, el próximo 4 de diciembre de 2014, a las 09.30 horas, en los
locales de este Servicio Territorial de Transportes, sitos en av. Aguilera,
1-6.ª planta, de Alicante.
En ella ambas partes podrán exponer las alegaciones que estimen
pertinentes y practicar las pruebas oportunas. En el caso de designar
representante que actúe en su nombre durante la vista, este deberá estar
debidamente autorizado con documentación que justifique su representación y en el caso de representar a una empresa, deberá acreditarse
mediante escritura notarial o certificado de la secretaría o presidente de
la sociedad.
En este mismo sentido, en caso de tener previsto asistir a la vista
acompañado de letrado, deberá manifestarlo antes de la fecha indicada,
con el fin de dar traslado a la parte contraria, por si considerase el auxilio de dirección letrada.
La inasistencia a la vista oral del actor, y, o en su caso, del representante por él designado, determinará que se le tenga por desistido en su
reclamación, ordenando el archivo del expediente.
La no-asistencia de la parte demandada no impedirá la celebración
de la vista, y que el laudo sea dictado, quedando con ello abierta para el
reclamante, si así lo juzga oportuno, la vía judicial pertinente con el fin
de instar su ejecución.
La composición del Colegio Arbitral puede ser consultada en la
página web de la Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio
Ambiente a los efectos de recusación de alguno de sus miembros:
‹http://www.cit.gva.es/cast/transportes/juntas-trans/compjuntastrans/›
Lo que comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.»
Alacant, 24 d’octubre de 2014.– El president de la Junta Arbitral de
Transports d’Alacant: Luis Felipe Suárez Jorcano.
Alicante, 24 de octubre de 2014.– El presidente de la Junta Arbitral
de Transportes de Alicante: Luis Felipe Suárez Jorcano.
«Es presumirà que hi ha l’esmentat acord de sotmetiment a l’arbitratge de les juntes sempre que la quantia de la controvèrsia no excedisca de 6.000 i cap de les parts intervinents en el contracte hagen
manifestat expressament a l’altra la seua voluntat en contra, abans del
moment en què s’inicie o haja d’haver-se iniciat la realització del servici
o activitat contractat.»
Entenent que no hi ha manifestació expressa de no sotmetiment,
se li concedix la possibilitat de contestar la demanda abans de la celebració de la vista oral, que es fixa, i per a la qual en este acte se’l cita,
el pròxim 4 de desembre de 2014, a les 09.30 hores, en els locals del
Servici Territorial de Transports, situats en l’avinguda Aguilera, 1, 6a
planta, d’Alacant.
Ambdós parts podran exposar-hi les al·legacions que estimen pertinents i practicar les proves oportunes. En el cas de designar un representant que actue en nom seu durant la vista, este haurà d’estar degudament
autoritzat amb la documentació que justifique la seua representació i en
el cas de representar a una empresa, haurà d’acreditar-se per mitjà d’escriptura notarial o certificat de la secretaria o president de la societat.
Num. 7394 / 03.11.2014
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
26086
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Correcció d’errades de la informació pública de la resolució de la Direcció General de Transports i Logística, per
la qual s’aprova inicialment el projecte de servici públic
de transport del tram Manises-Riba-roja de Túria de
Metrovalencia, se sotmet al tràmit d’informació pública
i s’anuncia la finalització del servici substitutiu de transport de viatgers per carretera amb autobús. [2014/9943]
Corrección de errores de la Información pública de la
resolución de la Dirección General de Transportes y
Logística, por la que se aprueba inicialmente el proyecto
de servicio público de transporte del tramo Manises-Ribaroja de Túria de Metrovalencia, se somete al trámite de
información pública y se anuncia la finalización del servicio sustitutivo de transporte de viajeros por carretera en
autobús. [2014/9943]
En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7387, de 23
d’octubre de 2014, es va publicar la informació pública de la resolució
de la Direcció General de Transports i Logística, per la qual s’aprova
el projecte de servici públic de transport corresponent a Metrovalencia.
Tram: Manises-Riba-roja de Túria.
S’han advertit els següents errors materials:
En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7387, de
23 de octubre de 2014, se publicó la información pública de la resolución de la Dirección General de Transportes y Logística, por la que se
aprueba el proyecto de servicio público de transporte correspondiente a
Metrovalencia. Tramo: Manises-Riba-roja de Túria.
Se han advertido los siguientes errores materiales:
En el títol, on diu:
«Informació pública de la resolució de la Direcció General de
Transports i Logística, per la qual s’aprova el projecte de servici públic
de transport corresponent a Metrovalencia. Tram: Manises-Riba-roja
de Túria»;
En el título, donde dice:
«Información pública de la resolución de la Dirección General de
Transportes y Logística, por la que se aprueba el proyecto de servicio
público de transporte correspondiente a Metrovalencia. Tramo: Manises-Riba-roja de Túria»;
Ha de dir:
«Resolució de la Direcció General de Transports i Logística per la
qual s’aprova inicialment el projecte de servici públic de transport del
tram Manises-Riba-roja de Túria de Metrovalencia, se sotmet al tràmit
d’informació pública i s’anuncia la finalització del servici substitutiu de
transport de viatgers per carretera amb autobús».
Debe decir:
«Resolución de la Dirección General de Transportes y Logística
por la que se aprueba inicialmente el proyecto de servicio público de
transporte del tramo Manises-Riba-roja de Túria de Metrovalencia, se
somete al trámite de información pública y se anuncia la finalización del
servicio sustitutivo de transporte de viajeros por carretera en autobús».
En el text, on diu:
«Anunciar, als efectes del que disposa l’article 86 de la Llei
30/1192, la finalització del servici substitutori de viatgers per carretera
amb autobús entre Riba-roja de Túria-Valencia i Quart de Poblet-Ribaroja de Túria de posada en servici del projecte aprovat en l’apartat 1r»;
En el texto, donde dice:
«Anunciar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
30/1192, la finalización del servicio sustitutorio de viajeros por carretera
en autobús entre Riba-roja de Túria-Valencia y Quart de Poblet-Riba-roja
de Túria de puesta en servicio del proyecto aprobado en el apartado 1.º»;
Ha de dir:
«Anunciar, als efectes del que disposa l’article 86 de la Llei
30/1192, la finalització del servici substitutori de viatgers per carretera
amb autobús entre Riba-roja de Túria-Valencia i Quart de Poblet-Ribaroja de Túria, en la data de posada en servici del projecte aprovat en
l’apartat 1r».
Debe decir:
«Anunciar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
30/1192, la finalización del servicio sustitutorio de viajeros por carretera
en autobús entre Riba-roja de Túria-Valencia y Quart de Poblet-Ribaroja de Túria, en la fecha de puesta en servicio del proyecto aprobado
en el apartado 1.º».
València, 28 d’octubre de 2014.– El director general de Transports
i Logística: Carlos J. Eleno Carretero.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– El director general de Transportes
y Logística: Carlos J. Eleno Carretero.
Num. 7394 / 03.11.2014
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
26087
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
Notificació de requeriment de pagament de despeses
de comunitat. Expedients número C-DAGC-14/013 i
V-DAGC-14/011. [2014/9938]
Notificación de requerimiento de pago de gastos de
comunidad. Expedientes número V-DAGC-14/013 y
V-DAGC-14/011. [2014/9938]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber
a l’interessat que s’indica, el requeriment de pagament de despeses de
comunitat ressenyat més avall.
L’interessat, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podrà comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a
la avinguda de la Plata, número 50, baixos, de València, en horari de
09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposa
d’un termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica al
interesado que se indica, el requerimiento de pago de gastos de comunidad abajo reseñado.
El interesado, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
del expediente, podrá comparecer en las oficinas del Área de Gestión
de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat,
en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario de
09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días.
Expedient: V-DAGC-14/013.
Codi de l’immoble: 4609160009.
Adreça: Camino Bovalar, 13, esc. C, 9.
Població: Massamagrell.
Adjudicatari: Ramón Navalón Fuentes.
Règim de cessió: arrendament.
Data requeriment: 24.09.2014.
Expediente: V-DAGC-14/013.
Código del inmueble: 4609160009.
Dirección: Camino Bovalar 13, esc. C, 9.
Población: Massamagrell.
Adjudicatario: Ramón Navalón Fuentes.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha requerimiento: 24.09.2014.
Expedient: V-DAGC-14/011.
Codi de l’immoble: 4609160004.
Adreça: Camino Bovalar, 13, esc. C, B4.
Població: Massamagrell.
Adjudicatari: José Javier Grande Cortés.
Règim de cessió: arrendament.
Data Requeriment: 24.09.2014.
Expediente: V-DAGC-14/011.
Código del inmueble: 4609160004.
Dirección: Camino Bovalar 13, esc. C, B4.
Población: Massamagrell.
Adjudicatario: José Javier Grande Cortés.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha requerimiento: 24.09.2014.
València, 24 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat:
María Jesús Rodríguez Ortiz.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
26088
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
Notificació de requeriment de pagament. Expedient número V-RAFP-14/00021. [2014/9941]
Notificación de requerimiento de pago. Expediente número V-RAFP-14/00021. [2014/9941]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber a
l’interessat que s’indica, el requeriment de pagament ressenyat més avall.
L’interessat, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podrà comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a
la avinguda de la Plata, número 50, baixos, de València, en horari de
09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposa
d’un termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica
al interesado que se indica, el requerimiento de pago abajo reseñado.
El interesado, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
del expediente, podrá comparecer en las oficinas del Área de Gestión
de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat,
en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario de
09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días.
Expedient: V-RAFP-14/00021.
Codi de l’immoble: 4670150021.
Adreça: Sant Josep, 15, baixos, 15.
Població: Marines.
Adjudicatari: José Castelló Perpiñà.
Règim de cessió: compravenda.
Data Requeriment: 01.10.2014.
València, 27 d’octubre de 2014.– El responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat:
María Jesús Rodríguez Ortiz.
Expediente: V-RAFP-14/00021.
Código del inmueble: 4670150021.
Dirección: San José, 15, bajos, 15.
Población: Marines.
Adjudicatario: José Castelló Perpiñá.
Régimen de cesión: Compraventa.
Fecha Requerimiento: 01.10.2014.
Valencia, 27 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
26089
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
Notificació d’acord d’inici. Expedient
V-DANU-14/00039 i altres. [2014/9915]
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
número
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
V-DANU-14/00039 y otros. [2014/9915]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber als
interessats que s’indiquen, l’acord d’inici dels expedients administratius
ressenyats més avall.
Els interessats, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podran comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a la
avinguda de la Plata, número 50, baix, de València, en horari de 09.00
a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposen d’un
termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica a
los interesados que se indican, el acuerdo de inicio de los expedientes
administrativos abajo reseñados.
Los interesados, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente, podrán comparecer en las oficinas del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario
de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días
Expedient: V-DANU-14/00039.
Codi de l’immoble: 4609260060.
Adreça: Benifairó, 7-8.
Població: Tavernes de la Valldigna.
Adjudicatari: M.ª Teresa Grau Martínez.
Règim de cessió: arrendament.
Data d’acord d’inici: 22.09.2014.
Expediente: V-DANU-14/00039.
Código del inmueble: 4609260060.
Dirección: Benifairó, 7-8.
Población: Tavernes de la Valldigna.
Adjudicatario: M.ª Teresa Grau Martínez.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha del acuerdo de inicio: 22.09.2014.
Expedient: V-DANU-14/00040.
Codi de l’immoble: 4609220023.
Adreça: José González Huguet, 1-3-6.
Població: Paterna.
Adjudicatari: José Muñoz Bonales.
Règim de cessió: arrendament.
Data d’acord d’inici: 12.09.2014.
Expediente: V-DANU-14/00040.
Código del inmueble: 4609220023.
Dirección: José González Huguet, 1-3-6.
Población: Paterna.
Adjudicatario: José Muñoz Bonales.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha del acuerdo de inicio: 12.09.2014.
Expedient: V-DANU-14/00041.
Codi de l’immoble: 4601180151.
Adreça: Balmes, 26-38.
Població: Paterna.
Adjudicatari: Carlos Manuel Acosta Pérez.
Règim de cessió: arrendament.
Data d’acord d’inici: 12.09.2014.
Expediente: V-DANU-14/00041.
Código del inmueble: 4601180151.
Dirección: Balmes, 26-38.
Población: Paterna.
Adjudicatario: Carlos Manuel Acosta Pérez.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha del acuerdo de inicio: 12.09.2014.
Expedient: V-DANU-14/00044.
Codi de l’immoble: 4601180055.
Adreça: Santa Lucía, 18-12.
Població: Paterna.
Adjudicatari: Trinidad Forment Pérez.
Règim de cessió: arrendament.
Data d’acord d’inici: 12.09.2014.
Expediente: V-DANU-14/00044.
Código del inmueble: 4601180055.
Dirección: Santa Lucía, 18-12.
Población: Paterna.
Adjudicatario: Trinidad Forment Pérez.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha del acuerdo de inicio: 12.09.2014.
Expedient: V-DANU-14/00046.
Codi de l’immoble: 4621690041.
Adreça: San Miguel, 10-1.
Població: Tavernes de la Valldigna.
Adjudicatari: Rafael Rodríguez Sanchis.
Règim de cessió: accés diferit a la propietat.
Data d’acord d’inici: 22.09.2014
Expediente: V-DANU-14/00046.
Código del inmueble: 4621690041.
Dirección: San Miguel, 10-1.
Población: Tavernes de la Valldigna.
Adjudicatario: Rafael Rodríguez Sanchis.
Régimen de cesión: acceso diferido a la propiedad.
Fecha del acuerdo de inicio: 22.09.2014.
València, 29 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat:
María Jesús Rodríguez Ortiz.
Valencia, 29 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
26090
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
Notificació d’acord d’inici.
C-DAFT-14/00007. [2014/9916]
Expedient
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
número
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
C-DAFT-14/00007. [2014/9916]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber
a l’interessat que s’indica, l’acord d’inici de l’expedient administratiu
ressenyat més avall.
L’interessat, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podrà comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a la
avinguda de la Plata, número 50, baix, de València, en horari de 09.00
a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposa d’un
termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica al
interesado que se indica, el acuerdo de inicio del expediente administrativo abajo reseñado.
El interesado, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
del expediente, podrá comparecer en las oficinas del Área de Gestión
de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat,
en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario de
09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días
Expedient: C-DAFT-14/00007.
Codi de l’immoble: 1209190075.
Adreça: Gpo. San Lorenzo, s/n, bloc III, Pl 3, pta B.
Població: Castelló.
Adjudicatari: M.ª Carmen Clemente Bonet.
Ocupant: Sheila Torres Salazar.
Règim de cessió: arrendament.
Data acord d’inici: 01.10.2014.
València, 10 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Expediente: C-DAFT-14/00007
Código del inmueble: 1209190075
Dirección: Gpo. San Lorenzo, s/n, Bloc III, Pl 3, pta B
Población: Castelló
Adjudicatario: M.ª Carmen Clemente Bonet
Ocupante: Sheila Torres Salazar
Régimen de cesión: arrendamiento
Fecha del acuerdo de inicio: 01.10.2014
Valencia, 10 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
26091
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
Notificació d’acord d’inici. Expedients número
C-DAFT-14/00009 i C-DAFT-14/00008. [2014/9917]
Notificación de acuerdo de inicio. Expedientes número
C-DAFT-14/00009 y C-DAFT-14/00008. [2014/9917]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber als
interessats que s’indiquen, l’acord d’inici dels expedients administratius
ressenyats més avall.
Els interessats, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podran comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a la
avinguda de la Plata, número 50, baixos, de València, en horari de 09.00
a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposen d’un
termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica a
los interesados que se indican, el acuerdo de inicio de los expedientes
administrativos abajo reseñados.
Los interesados, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente, podrán comparecer en las oficinas del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario
de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días
Expedient: C-DAFT-14/00009.
Codi de l’immoble: 1209190061.
Adreça: Gpo. San Lorenzo, s/n, bl. II, pl. 5, D.
Població: Castelló de la Plana.
Adjudicatari: M.ª Pilar Jodar Garcia.
Ocupant: Tabita Gabarri Jodar.
Règim de cessió: arrendament.
Data d’acord d’inici: 15.10.2014.
Expediente: C-DAFT-14/00009.
Código del inmueble: 1209190061.
Dirección: Gpo. San Lorenzo, s/n, bl. II, pl. 5, D.
Población: Castellón de la Plana.
Adjudicatario: M.ª Pilar Jodar García.
Ocupante: Tabita Gabarri Jodar.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha del acuerdo de inicio: 15.10.2014.
Expedient: C-DAFT-14/00008.
Codi de l’immoble: 1209190111.
Adreça: Gpo San Lorenzo, s/n, bl. IV, pl. 6, B.
Població: Castelló de la Plana.
Adjudicatari: Vanesa Fajardo Fernández.
Ocupant: Juan Carrillo Demetrio.
Règim de cessió: arrendament.
Data d’acord d’inici: 15.10.2014.
Expediente: C-DAFT-14/00008.
Código del inmueble: 1209190111.
Dirección: Gpo. San Lorenzo, s/n, bl. IV, pl. 6, B.
Población: Castellón de la Plana.
Adjudicatario: Vanesa Fajardo Fernández.
Ocupante: Juan Carrillo Demetrio.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha del acuerdo de inicio: 15.10.2014.
València, 24 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat:
María Jesús Rodríguez Ortiz.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
26092
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
Notificació d’acord d’inici.
C-DAFT-14/00018. [2014/9918]
Expedient
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
número
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
C-DAFT-14/00018. [2014/9918]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber
a l’interessat que s’indica, l’acord d’inici de l’expedient administratiu
ressenyat més avall.
L’interessat, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podrà comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a
l’avinguda de la Plata, número 50, baixos, de València, en horari de
09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposa
d’un termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica al
interesado que se indica, el acuerdo de inicio del expediente administrativo abajo reseñado.
El interesado, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
del expediente, podrá comparecer en las oficinas del Área de Gestión
de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat,
en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario de
09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días.
Expedient: C-DAFT-14/00018.
Codi de l’immoble: 460 955 0061.
Adreça: Reis Catòlics, 48, 13.
Població: Alfafar.
Titular: Entitat d’Infraestructures de la Generalitat.
Ocupant: Manuel Gabarra Romero.
Règim de cessió: arrendament.
Data acord d’inici: 30.07.2014.
València, 17 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Expediente: C-DAFT-14/00018.
Código del inmueble: 460 955 0061.
Dirección: Reyes Católicos, 48, 13.
Población: Alfafar.
Titular: Entidad de Infraestructuras de la Generalitat.
Ocupante: Manuel Gabarra Romero.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha del acuerdo de inicio: 30.07.2014.
Valencia, 17 de octubre de 2014. – La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
26093
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
Notificació d’acord d’inici. Expedients número
C-DANU-14/00004 i C-DANU-14/00005. [2014/9920]
Notificació de acuerdo de inicio. Expedientes número
C-DANU-14/00004 y C-DANU-14/00005. [2014/9920]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber als
interessats que s’indiquen, l’acord d’inici dels expedients administratius
ressenyats més avall.
Els interessats, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podran comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a la
avinguda de la Plata, número 50, baixos, de València, en horari de 09.00
a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposen d’un
termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica a
los interesados que se indican, el acuerdo de inicio de los expedientes
administrativos abajo reseñados.
Los interesados, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente, podrán comparecer en las oficinas del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario
de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días
Expedient: C-DANU-14/00004.
Codi de l’immoble: 1270270005.
Adreça: Fco. Tomas y Valiente, 7, 5.
Població: Borriana.
Adjudicatari: Abdlaziz Boumaaraf.
Règim de cessió: arrendament.
Data d’acord d’inici: 08.10.2014.
Expediente: C-DANU-14/00004.
Código del inmueble: 1270270005.
Dirección: Tomas y Valiente, 7, 5.
Población: Burriana.
Adjudicatario: Abdlaziz Boumaaraf.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha del acuerdo de inicio: 08.10.2014.
Expedient: C-DANU-14/00005.
Codi de l’immoble: 1270270008.
Adreça: Fco. Tomas y Valiente, 7, 8.
Població: Borriana.
Adjudicatari: Gloria Cabedo Bou.
Règim de cessió: arrendament.
Data d’acord d’inici: 08.10.2014.
Expediente: C-DANU-14/00005.
Código del inmueble: 1270270008.
Dirección: Fco. Tomas y Valiente, 7, 8.
Población: Burriana.
Adjudicatario: Gloria Cabedo Bou.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha del acuerdo de inicio: 08.10.2014.
València, 24 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
26094
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
Notificació d’aord d’inici.
C-RCNU-14/00001. [2014/9924]
Expedient
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
número
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
C-RCNU-14/00001. [2014/9924]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber
a l’interessat que s’indica, l’acord d’inici de l’expedient administratiu
ressenyat més avall.
L’interessat, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podrà comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a la
avinguda de la Plata, número 50, baix, de València, en horari de 09.00
a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposa d’un
termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica al
interesado que se indica, el acuerdo de inicio del expediente administrativo abajo reseñado.
El interesado, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
del expediente, podrá comparecer en las oficinas del Área de Gestión
de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat,
en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario de
09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días
Expedient: C-RACNU-14/00001.
Codi de l’immoble: 1270270010.
Adreça: Fco. Tomás y Valiente, 7, 10.
Població: Borriana.
Adjudicatari: M.ª Dolores Tauriño Rico.
Règim de cessió: compravenda.
Data acord d’inici: 08.10.2014.
València, 24 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat:
María Jesús Rodríguez Ortiz.
Expediente: C-RCNU-14/00001.
Código del inmueble: 1270270010.
Dirección: Fco. Tomás y Valiente, 7, 10.
Población: Burriana.
Adjudicatario: M.ª Dolores Tauriño Rico.
Régimen de cesión: compraventa.
Fecha del acuerdo de inicio: 08.10.2014.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
26095
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
Notificació de requeriment de pagament. Expedient número V-DAFP-14/00165. [2014/9928]
Notificación de requerimiento de pago. Expediente número V-DAFP-14/00165. [2014/9928]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber
a l’interessat que s’indica, el requeriment de pagament ressenyat més
avall.
L’interessat, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podrà comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a
la avinguda de la Plata, número 50, baixos, de València, en horari de
09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposa
d’un termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica
al interesado que se indica, el requerimiento de pago abajo reseñado.
Expedient: V-DAFP-14/00165.
Codi de l’immoble: 4609350012.
Adreça: l’Horta, 1, 12.
Població: Paiporta.
Adjudicatari: Juan Ramón Bernal Gómez.
Règim de cessió: arrendament.
Data Requeriment: 02.10.2014.
València, 24 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat:
María Jesús Rodríguez Ortiz.
El interesado, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
del expediente, podrá comparecer en las oficinas del Área de Gestión
de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat,
en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario de
09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días.
Expediente: V-DAFP-14/00165.
Código del inmueble: 4609350012.
Dirección: l’Horta, 1, 12.
Población: Paiporta.
Adjudicatario: Juan Ramón Bernal Gómez.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha requerimiento: 02.10.2014.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
26096
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
Notificació de requeriment de pagament. Expedient número V-DAFP-14/00169 i altres. [2014/9930]
Notificación de requerimiento de pago. Expediente número V-DAFP-14/00169 y otros. [2014/9930]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber
als interessats que s’indiquen, els requeriments de pagament ressenyats
més avall.
Els interessats, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podran comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a la
avinguda de la Plata, número 50, baix, de València, en horari de 09.00
a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposen d’un
termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica, a los
interesados que se indican, el requerimiento de pago de los expedientes
administrativos abajo reseñados.
Los interesados, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente, podrán comparecer en las oficinas del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario
de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días.
Expedient: V-DAFP-14/00169.
Codi de l’immoble: 4609350055.
Adreça: L’Horta, 7, 7.
Població: Paiporta.
Adjudicatari: Maria Rosario Núñez Delgado.
Règim de cessió: arrendament.
Data Requeriment: 02.10.2014.
Expediente: V-DAFP-14/00169.
Código del inmueble: 4609350052.
Dirección: L’Horta, 7, 7.
Población: Paiporta.
Adjudicatario: Maria Rosario Núñez Delgado.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha Requerimiento: 02.10.2014.
Expedient: V-DAFP-14/00168.
Codi de l’immoble: 4609350051.
Adreça: L’Horta, 7, 6.
Població: Paiporta.
Adjudicatari: Maria Reyes González Ponce.
Règim de cessió: arrendament.
Data Requeriment: 02.10.2014.
Expediente: V-DAFP-14/00168.
Código del inmueble: 4609350051.
Dirección: L’Horta, 7, 6.
Población: Paiporta.
Adjudicatario: María Reyes González Ponce.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha Requerimiento: 02.10.2014.
Expedient: V-DAFP-14/00237.
Codi de l’immoble: 4609350055.
Adreça: L’Horta, 7, 10.
Població: Paiporta.
Adjudicatari: Jean Jeaures Mboune.
Règim de cessió: arrendament.
Data Requeriment: 02.10.2014.
Expediente: V-DAFP-14/00237.
Código del inmueble: 4609350055.
Dirección: L’Horta, 7, 10.
Población: Paiporta.
Adjudicatario: Jean Jaures Mboune.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha Requerimiento: 02.10.2014.
València, 23 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat:
María Jesús Rodríguez Ortiz.
Valencia, 23 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
26097
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
Notificació de requeriment de pagament. Expedient número V-DAFP-14/00235 i altres. [2014/9932]
Notificación de requerimiento de pago. Expediente número V-DAFP-14/00235 y otros. [2014/9932]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber
als interessats que s’indiquen, els requeriments de pagament ressenyats
més avall.
Els interessats, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podran comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a la
avinguda de la Plata, número 50, baix, de València, en horari de 09.00
a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposen d’un
termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica, a los
interesados que se indican, el requerimiento de pago de los expedientes
administrativos abajo reseñados.
Los interesados, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente, podrán comparecer en las oficinas del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario
de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días.
Expedient: V-DAFP-14/00235.
Codi de l’immoble: 4609550078.
Adreça: Reis Catòlics, 50, 6.
Població: Alfafar.
Adjudicatari: Bienvenido Rodríguez Jiménez.
Règim de cessió: arrendament.
Data requeriment: 03.10.2014.
Expediente: V-DAFP-14/00235.
Código del inmueble: 4609550078.
Dirección: Reyes Católicos, 50, 6.
Población: Alfafar.
Adjudicatario: Bienvenido Rodríguez Jiménez.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha Requerimiento: 03.10.2014.
Expedient: V-DAFP-14/00233.
Codi de l’immoble: 4609550080.
Adreça: Reis Catòlics, 50, 8.
Població: Alfafar.
Adjudicatari: Raquel Brocal Alfonso.
Règim de cessió: arrendament.
Data requeriment: 03.10.2014.
Expediente: V-DAFP-14/00233.
Código del inmueble: 4609550080.
Dirección: Reyes Católicos, 50, 8.
Población: Alfafar.
Adjudicatario: Raquel Brocal Alfonso.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha Requerimiento: 03.10.2014.
Expedient: V-DAFP-14/00229.
Codi de l’immoble: 4609550092.
Adreça: Reis Catòlics, 50, 20.
Població: Alfafar.
Adjudicatari: Antonia Moreno Moreno.
Règim de cessió: arrendament.
Data requeriment: 03.10.2014.
Expediente: V-DAFP-14/00229.
Código del inmueble: 4609550092.
Dirección: Reyes Católicos, 50, 20.
Población: Alfafar.
Adjudicatario: Antonia Moreno Moreno.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha Requerimiento: 03.10.2014.
Expedient: V-DAFP-14/00227.
Codi de l’immoble: 4609550093.
Adreça: Reis Catòlics, 50, 21.
Població: Alfafar.
Adjudicatari: Margarita Camacho Pérez.
Règim de cessió: arrendament.
Data requeriment: 03.10.2014.
Expediente: V-DAFP-14/00227.
Código del inmueble: 4609550093.
Dirección: Reyes Católicos, 50, 21.
Población: Alfafar.
Adjudicatario: Margarita Camacho Pérez.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha Requerimiento: 03.10.2014.
Expedient: V-DAFP-14/00224.
Codi de l’immoble: 4609550067.
Adreça: Reis Catòlics, 48, 19.
Població: Alfafar.
Adjudicatari: M.ª Lourdes Pérez Jiménez.
Règim de cessió: arrendament.
Data requeriment: 03.10.2014.
Expediente: V-DAFP-14/00224.
Código del inmueble: 4609550067.
Dirección: Reyes Católicos, 48, 19.
Población: Alfafar.
Adjudicatario: M.ª Lourdes Pérez Jiménez.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha Requerimiento: 03.10.2014.
Expedient: V-DAFP-14/00220.
Codi de l’immoble: 4609550037.
Adreça: Reis Catòlics, 46, 13.
Població: Alfafar.
Adjudicatari: David Gabarro Rodríguez.
Règim de cessió: arrendament.
Data requeriment: 03.10.2014.
Expediente: V-DAFP-14/00220.
Código del inmueble: 4609550037.
Dirección: Reyes Católicos, 46, 13.
Población: Alfafar.
Adjudicatario: David Gabarro Rodríguez.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha Requerimiento: 03.10.2014.
Expedient: V-DAFP-14/00225.
Codi de l’immoble: 4609550071.
Adreça: Reis Catòlics, 48, 23.
Població: Alfafar.
Adjudicatari: M.ª Lourdes Pérez Gimeno.
Expediente: V-DAFP-14/00225.
Código del inmueble: 4609550071.
Dirección: Reyes Católicos, 48, 23.
Población: Alfafar.
Adjudicatario: M.ª Angeles Ferrer Gimeno.
Num. 7394 / 03.11.2014
26098
Règim de cessió: arrendament.
Data requeriment: 03.10.2014.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha Requerimiento: 03.10.2014.
Expedient: V-DAFP-14/00232.
Codi de l’immoble: 4609550083.
Adreça: Reis Catòlics, 50, 11.
Població: Alfafar.
Adjudicatari: David Gabarro Rodríguez.
Règim de cessió: arrendament.
Data requeriment: 03.10.2014.
Expediente: V-DAFP-14/00232.
Código del inmueble: 4609550083.
Dirección: Reyes Católicos, 50, 11.
Población: Alfafar.
Adjudicatario: Miguel Rodríguez Fernández.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha Requerimiento: 03.10.2014.
València, 23 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat:
María Jesús Rodríguez Ortiz.
Valencia, 23 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
26099
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
Notificació d’acord d’inici.
V-DAFT-14/00029. [2014/9937]
Expedient
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
número
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
V-DAFT-14/00029. [2014/9937]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber
a l’interessat que s’indica, l’acord d’inici de l’expedient administratiu
ressenyat més avall.
L’interessat, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podrà comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a la
avinguda de la Plata, número 50, baix, de València, en horari de 09.00
a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposa d’un
termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica al
interesado que se indica, el acuerdo de inicio del expediente administrativo abajo reseñado.
El interesado, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
del expediente, podrá comparecer en las oficinas del Área de Gestión
de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat,
en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario de
09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días
Expedient: V-DAFT-14/00029.
Codi de l’immoble: 4609460045.
Adreça: La Captiva, 38, 5.
Població: Quart de Poblet.
Adjudicatari: Maria Teresa Ruiz López.
Ocupant: José Manuel García Ruiz.
Règim de cessió: arrendament.
Data acord d’inici: 19.09.2014.
València, 24 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat:
María Jesús Rodríguez Ortiz.
Expediente: V-DAFT-14/00029.
Código del inmueble: 4609460045.
Dirección: La Cautiva, 38, 5.
Población: Quart de Poblet.
Adjudicatario: María Teresa Ruiz López.
Ocupante: José Manuel García Ruiz.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha del acuerdo de inicio: 19.09.2014.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
26100
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
Notificació d’acord d’inici. Expedient número
V-DAFT-14/00024 i V-DAFT-14/00023. [2014/9903]
Notificación de acuerdo de inicio. Expediente número
V-DAFT-14/00024 y V-DAFT-14/00023. [2014/9903]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber als
interessats que s’indiquen l’acord d’inici dels expedients administratius
ressenyats més avall.
Els interessats, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podran comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a la
avinguda de la Plata, número 50, baix, de València, en horari de 09.00
a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposen d’un
termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica a
los interesados que se indican el acuerdo de inicio de los expedientes
administrativos abajo reseñados.
Los interesados, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente, podrán comparecer en las oficinas del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario
de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días
Expedient: V-DAFT-14/00024.
Codi de l’immoble: 4600390437.
Adreça: Castillo Jérica, 1-11.
Població: València.
Adjudicatari: Gerardo Sáiz Sáiz.
Ocupant: Desiré Sáiz Sarrión.
Règim de cessió: accés diferit a la propietat.
Data d’acord d’inici: 11.09.2014.
Expediente: V-DAFT-14/00024.
Código del inmueble: 4600390437.
Dirección: Castillo Jérica, 1-11.
Población: Valencia.
Adjudicatario: Gerardo Sáiz Sáiz.
Ocupante: Desiré Sáiz Sarrión.
Régimen de cesión: acceso diferido a la propiedad.
Fecha del acuerdo de inicio: 11.09.2014.
Expedient: V-DAFT-14/00023.
Codi de l’immoble: 4609450026.
Adreça: Carcaixent, 60-E-1.
Població: Paterna.
Adjudicatari: Antonio Marco Calvo.
Ocupant: Leonor Carbonell Oliver.
Règim de cessió: arrendament.
Data d’acord d’inici: 11.09.2014.
Expediente: V-DAFT-14/00023.
Código del inmueble: 4609450026.
Dirección: Carcaixent, 60-E-1.
Población: Paterna.
Adjudicatario: Antonio Marco Calvo.
Ocupante: Leonor Carbonell Oliver.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha del acuerdo de inicio: 11.09.2014.
València, 29 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Valencia, 29 de octubre de 2014.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública: María Jesús Rodríguez Ortiz.s
Num. 7394 / 03.11.2014
26101
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
Notificació de resolucions. Expedient
V-DANU-14/00017 i altres. [2014/9913]
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
número
Notificación de resoluciones. Expediente número
V-DANU-14/00017 y otros. [2014/9913]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquesta notificació es fa saber als
interessats que s’indiquen, la resolució dels expedients administratius
ressenyats més avall.
Els interessats, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podran comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a la
avinguda de la Plata, número 50, baix, de València, en horari de 09.00
a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, disposant d’un
termini, a tal fi, d’un mes.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica a los
interesados que se indican, la resolución de los expedientes administrativos abajo reseñados.
Los interesados, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente podrán comparecer en las oficinas del Área de Gestión de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario
de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de un mes.
Expedient: V-DANU-14/00017.
Codi de l’immoble: 4609110023.
Adreça: plaça de la Ribera, 3-7.
Població: Alzira.
Adjudicatari: Abdelkader Boutahar Hormi.
Règim de cessió: arrendament.
Data de la resolució: 22.09.2014.
Expediente: V-DANU-14/00017.
Código del inmueble: 4609110023.
Dirección: Pza De La Ribera, 3- 7.
Población: Alzira.
Adjudicatario: Abdelkader Boutahar Hormi.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha de la resolución: 22.09.2014.
Expedient: V-DANU-14/00022.
Codi de l’immoble: 4609210271.
Adreça: Borriana, 45-15.
Població: Paterna.
Adjudicatari: Juan José Amador Amador.
Règim de cessió: arrendament.
Data de la resolució: 17.09.2014.
Expediente: V-DANU-14/00022.
Código del inmueble: 4609210271.
Dirección: Burriana, 45- 15.
Población: Paterna.
Adjudicatario: Juan Jose Amador Amador.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha de la resolución: 17.09.2014.
Expedient: V-DANU-14/00024.
Codi de l’immoble: 4670030048.
Adreça: Alcàsser, 19-20.
Població: Paterna.
Adjudicatari: José Amador Amador.
Règim de cessió: arrendament.
Data de la resolució: 17.09.2014.
Expediente: V-DANU-14/00024.
Código del inmueble: 4670030048.
Dirección: Alcacer, 19- 20.
Población: Paterna.
Adjudicatario: Jose Amador Amador.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha de la resolución: 17.09.2014.
Expedient: V-DANU-14/00032.
Codi de l’immoble: 4609450063.
Adreça: Carcaixent, 60-J-6.
Població: Paterna.
Adjudicatari: Rigoberto T. Bokoko Itogi.
Règim de cessió: arrendament.
Data de la resolució: 24.09.2014.
Expediente: V-DANU-14/00032.
Código del inmueble: 4609450063.
Dirección: Carcaixent, 60- J- 6.
Población: Paterna.
Adjudicatario: Rigoberto T. Bokoko Itogi.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha de la resolución: 24.09.2014.
València, 29 d’octubre de 2014.– La responsable de l’Àrea de Gestió d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat:
María Jesús Rodríguez Ortiz.
Valencia, 29 de octubre de 2014. – Responsable del Área de Gestión
de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat.
María Jesús Rodríguez Ortiz.
Num. 7394 / 03.11.2014
26102
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Notificació de citació entrevista en el centre Servef d’Ocupació de Sueca. Expedient número SANPER/2014/582/46.
Notificación de citación entrevista en el centro Servef de Empleo de Sueca. Expediente número SANPER/2014/582/46. [2014/9960]
[2014/9960]
Notificació en extracte al demandant d’ocupació perceptor de prestacions que s’esmenta i que no ha comparegut al Centre Servef d’Ocupació de Sueca, després de l’intent de notificació al seu domicili a la
província de València i que ha sigut tornada sense firmar, sobre la base
de la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Orde Social, aprovada pel Reial
Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, segons la redacció que en fa
l’article 5 del Reial Decret Llei 5/2002, de 24 de maig.
Atés que no s’ha pogut practicar la notificació de formal personal i
directa a l’interessat de l’acte administratiu que s’indica a continuació,
se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Notificación en extracto de demandantes de empleo perceptores de
prestaciones, citados y que no han comparecido en el Centro Servef de
Empleo de Sueca, tras intento de notificación en su domicilio en la provincia de Valencia y que ha sido devuelta sin firmar, en base a la Ley de
Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, según la redacción dada por el art.
5.º del Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Por no haberse podido practicar la notificación de formal personal
y directa a los interesados del acto administrativo que a continuación
se relacionan, se procede a la publicación de un extracto del mismo
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Assumpte: citació entrevista
Asunto: citación entrevista.
Expedient
DNI/NIE
Titular
Últim domicili conegut
CSE
SANPER/2014/582/46
X6858165W
Abderrazak Diouani
Av. Sant Cristòfol, 20-2-16
46614 Favara
Sueca
Último domicilio conocido
Avd. Sant Cristòfol, 20-2-16
46614 Favara
CSE
Sueca
*****
Expediente
SANPER/2014/582/46
DNI/NIE
X6858165W
Titular
Abderrazak Diouani
Perquè l’interessat puga prendre coneixement íntegre de l’acte i que
en quede constància, podrà comparéixer, en el termini de 10 dies des
que es publique este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al Centre Servef d’Ocupació de Sueca, siti al carrer del Xúquer,
3, de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.30 hores, on l’expedient està a
la seua disposició.
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto y
que quede constancia de tal conocimiento podrá comparecer, en el plazo
de 10 días desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial
de la Comunidad Valenciana, en el Centro Servef de Empleo de Sueca,
sito en la c/ Del Xúquer, 3, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.30 horas,
donde el expediente se encuentra a su disposición.
Sueca, 24 d’octubre de 2014.– La directora del Centre Servef
d’Ocupació de Sueca: Susana Mortes Cortés.
Sueca, 24 de octubre de 2014.– La directora del Centro Servef de
Empleo de Sueca: Susana Mortes Cortés.