B.O.P. DE 27/10/2014 - Deputación de Lugo

LUNES, 27 DE OCTUBRE DE 2014
Nº 247
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS. AUGAS DE GALICIA
SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A Axencia Galega de Infraestruturas, con CIF Q1500376G, solicita de Augas de Galicia autorización de obras
no concello de Burela. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que
prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.46579
As obras solicitadas consisten na actualización e terminación das obras de acceso ao Porto de Burela (Lugo),
no relativo ao trazado sobre o río Perdouro e outras bacias.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas
reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Burela ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda
da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o
desexe.
Lugo, 13 de outubro de 2014.- A xefa do servizo territorial, Mª Carmen Quintero Serrano
R. 4027
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Rosendo Díaz Amor, con DNI 33695474Z, solicita de Augas de Galicia autorización de obras en zona de
policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52
do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.46147
As obras solicitadas consisten en traballos de apertura de zanxas de drenaxe e limpeza dun rego afluente do
rego da Regañada na finca nº 992 da C.P. no lugar de Pateira-Chao do Val da parroquia de Vilamor do concello
de Mondoñedo (Lugo)
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas
reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Mondoñedo ou nas oficinas deste servizo, situadas na
Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por
quen o desexe.
Lugo, 13 de outubro de 2014.- A xefa do servizo territorial, Mª Carmen Quintero Serrano
R. 4028
2
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
GABINETE DE FORMACIÓN
Anuncio
CONVOCATORIA DUN CURSO DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2014
Por Resolución da Presidencia de 23 de setembro de 2014 foron aprobadas as accións formativas de
Formación Continua da Deputación de Lugo para o ano 2014; esta Presidencia en uso das atribucións que lle
confire o artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e Lei 11/99 de 21 de
abril, de modificación da anterior RESOLVE:
Primeiro.- Convocar para a súa realización as seguintes accións formativas
-
ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE PROCESOS INFORMÁTICOS NO ÁMBITO DA XESTIÓN TRIBUTARIA E
RECADACIÓN EN ENTIDADES LOCAIS.
UTILIZACIÓN DA INTRANET NO ÁMBITO LOCAL.
OS ACTOS ADMINISTRATIVOS E A SÚA REVISIÓN.
DILIXENCIAS DE ATESTADOS POR DELITOS CONTRA A SEGURIDADE VIAL.
PRESUPOSTOS: PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN. EXPEDIENTE PRESUPOSTARIO. NOTAS BÁSICAS DE
ESTABILIDADE.
Segundo: Ordena-la publicación da súa convocatoria, bases e anexos no BOP.
As características e contidos específicos deste cursos detállase no anexo I e desenvolverase de acordo coas
seguintes:
BASES XERAIS
Primeira.- Solicitudes:
1.- O persoal que desexe participar nestes cursos presentará cuberta, en tódolos epígrafes que corresponda, a
instancia segundo o modelo oficial publicado no BOP. Todos os campos son de obrigada cumprimentación. No
caso dos cursos que teñan lugar dentro do horario laboral é obrigatoria a sinatura do superior xerárquico,
alcalde ou presidente así como o selo da entidade.
2.- A falsidade ou ocultación dos datos esenciais para a selección dos aspirantes dará lugar á exclusión
automática do curso solicitado.
3.- O prazo de presentación das solicitudes será desde o día seguinte da publicación da convocatoria dos cursos
no BOP. O devandito prazo rematará o 6 novembro 2014 ás 13:00 h. Todas aquelas instancias presentadas fora
de prazo serán excluídas. Naquelas accións formativas que, unha vez finalizado o prazo, non se cubriran as
prazas ofertadas, manterase aberto ata completarse estas, quedando pechado o devandito prazo cinco días
hábiles antes do comezo do curso.
4.- A dita documentación dirixirase ó Ilmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial de Lugo, Gabinete de
Formación, por:
-
Presentación directa: No Rexistro Xeral da Deputación de Lugo.
Correo postal: Rúa San Marcos, 8 - 27001 Lugo.
Fax: 982 260 169
Correo electrónico: [email protected]
E demáis lugares de conformidade co artigo 38.4º da Lei 30/1992, 26 de novembro de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.
Segunda.- Acceso e participación nas accións formativas:
1.- Poderá participa-lo persoal que cumpra os requisitos específicos esixidos no anexo I.
2.- Reservarase un 5% do número de prazas para traballadores con discapacidade, en cumprimento co disposto
no artigo 11 do Real Decreto 2271/2004, de 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e
a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade. Incorpórase como criterio de valoración na
participación nos cursos de formación de empregados públicos o estar afectado por unha discapacidade cun
grao de minusvalía igual ou superior ao 33%. A selección efectuarase por separado da quenda xeral,
incorporándose a ésta todas as vacantes que queden sen solicitantes.
3
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
3.- O Gabinete de Formación poñerase en contacto cos peticionarios, asemade poderán obter confirmación da
súa posible admisión chamando ós teléfonos 982 260 065 ou 982 260 035.
4.- A non comparecencia ou abandono dun participante admitido a unha acción formativa terá como
consecuencia que, durante un ano, non será admitido ás distintas accións formativas convocadas pola
Deputación Provincial de Lugo.
Terceira.- Certificacións:
Se expedirá certificado de asistencia ou certificado de asistencia e aproveitamento ós alumnos/as que asistan ó
curso. É obrigatoria a asistencia a todas as sesións dos cursos presenciais. Unha inasistencia superior ó 15% no
cómputo total das horas programadas, imposibilitará a expedición da certificación acreditativa. No caso dos
cursos "ON LINE", é obrigatoria a asistencia á sesión presencial, daqueles que así o requiran. Se o alumno non se
presentase á sesión presencial será excluído deste.
a) Certificación de asistencia, ou
b) Certificación de asistencia con aproveitamento: trala superación das probas pertinentes, as cales, terán
carácter voluntario:
En calquera dos supostos só se expedirá unha única Certificación.
Cuarta.- Modificacións:
A Deputación Provincial de Lugo, poderá modifica-lo desenvolvemento e mailos contidos dos cursos co obxecto
de adaptalos ás necesidades da Administración e ás continxencias que poidan xurdir.
Lugo, 22 de outubro de 2014.- O Presidente: José Ramón Gómez Besteiro. O Secretario: José Antonio Mourelle
Cillero
4
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
ANEXO I
CARACTERÍSTICAS E CONTIDOS ESPECÍFICOS
Código A. F.: 01.02.01.14
Denominación: ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE PROCESOS INFORMÁTICOS NO ÁMBITO DA XESTIÓN
TRIBUTARIA E RECADACIÓN EN ENTIDADES LOCAIS
Destinatarios: Persoal da Administración Local da provincia de Lugo que traballe coa aplicación de xestión e
recadación
Nº de edicións: 01
Participantes por edición: 20
Horas por edición: 20
Datas celebración: Do 17 ó 25 de novembro de 2014
Horario: Das 17:00 h. ás 20:00 h.
Lugar celebración: Aulas de Formación Deputación Lugo
OBXECTIVOS:
-
Analizar os cambios producidos nas últimas versións.
Realizar todos os pasos en embargos de bens mobles e semovientes.
Resolver os problemas que se nos presentan no manexo diario da aplicación de xestión e recadación.
PROGRAMA:
1. ANALIZAR OS CAMBIOS NAS ÚLTIMAS VERSIÓNS
Un repaso detallado dos cambios producidos na aplicación durante este ano.
2. FRACCIONAMENTOS.
Faise un repaso dos cambios cunha serie de exemplos.
3. PROCESO DETALLADO DAS FASES DUN PROCEDEMENTO DE EMBARGOS DE BENS MOBLES E SEMOVIENTES
4. PROCESO DETALLADO DAS FASES DUN PROCEDEMENTO DE EMBARGOS DE BENS INMOBLES
5. INGRESOS, NOTIFICACIÓNS E CONTROL DE REMESAS POR SICER
Supostos que nos permitirán resolver os problemas sobre estes temas.
6. RECUPERAR DOCUMENTOS EMITIDOS NAS NOTIFICACIÓNS.
Varios casos de volver recuperar diferentes notificacións emitidas en expedientes e en valores.
7. VEHÍCULOS
Unha serie de supostos co fin de solucionar os problemas máis comúns que se presentan no traballo
diario deste módulo incluído o visor de comunicacións con tráfico
8. EXACCIÓNS / AUGAS
Unha serie de supostos co fin de solucionar os problemas máis comúns que se presentan no traballo
diario deste módulo incluída a creación e modificación de taxas en función das ordenanzas, por
separado do canon da auga, etc.
9. IBI /RÚSTICA
Unha serie de supostos co fin de solucionar os problemas máis comúns que se presentan no traballo
diario deste módulo certificacións, bonificacións, diferentes informes, cambios de titulares e
problemas coas domiciliacións
5
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
Código A. F.: 01.04.01.14
Denominación: UTILIZACIÓN DA INTRANET NO ÁMBITO LOCAL
Destinatarios: Empregados públicos da Deputación de Lugo tendo preferencia aqueles cuxas funcións inclúan a
tramitación telemática de expedientes
Nº de edicións: 01
Participantes por edición: 12
Horas por edición: 25
Datas celebración: 15, 16, 17 e 18 de decembro de 2014
Horario: Das 17:00 h. ás 20:00 h.
Lugar celebración: Aulas do IN-LUGO
OBXECTIVOS:
-
Introducir aos funcionarios da Deputación de Lugo no manexo da Intranet, nun mellor coñecemento do
Portal do Empregado e na tramitación de expedientes de maneira telemática
PROGRAMA:
1. INTRODUCIÓN Á ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Marco legal da administración electrónica.
Dereitos dos cidadáns.
Deberes das Administracións Públicas.
2. INTRANET
Xestión de Certificados Dixitais de forma segura.
Acceso e matriz de compatibilidade.
Personalización do perfil de usuario.
Comunicación interna
Portal do empregado.
Acceso e matriz de compatibilidade.
Consulta de información
Consulta de presenza
Comunicacións.
Tramitación e consulta de expedientes en entorno de probas
Código A. F.: 01.07.01.14
Denominación: OS ACTOS ADMINISTRATIVOS E A SÚA REVISIÓN
Destinatarios: Empregados públicos, pertencentes aos grupos A2, C1 e C2, da Administración Local da
provincia de Lugo.
Nº de edicións: 01
Participantes por edición: 20
Horas por edición: 20
Datas celebración: 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2014
Horario: Das 16:30 h. ás 20:30 h.
Lugar celebración: Aula Cooperación cos Concellos Deputación Lugo
OBXECTIVOS:
-
Formar aos participantes nos actos administrativos contidos na Lei 30/92 de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
PROGRAMA:
-
Os actos administrativos. Concepto e clases.
Eficacia do acto administrativo.
Ejecutoriedad do acto administrativo: a execución forzosa
A Revisión de actos en vía administrativa.
Procedemento de Revisión.
Declaración de lesividad
Revogación de actos administrativos e rectificación de erros.
Límites da Revisión.
6
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
Código A. F.: 01.09.01.14
Denominación: DILIXENCIAS DE ATESTADOS POR DELITOS CONTRA A SEGURIDADE VIAL
Destinatarios: Policías Locais da provincia de Lugo, tendo preferencia os policías locais do Concello de Lugo que
desempeñen as súas funcións na Unidade de Atestados e resto de Unidades desta Policía.
Nº de edicións: 01
Participantes por edición: 30
Horas por edición: 24
Datas celebración: 24, 25 e 26 de novembro de 2014
Horario: Das 9:00 h. ás 14:00 h. e das 17:00 h. ás 20:00 h.
Lugar celebración: Aulas de Formación da Policía Local de Lugo
OBXECTIVOS:
-
-
Proporcionar aos policías asistentes os coñecementos teóricos e prácticos axeitados para o desenvolvemento
da súa función na prevención dos delitos contra a seguridade vial, mediante o estudo da lexislación
administrativa e penal que afecta á materia.
Familiarización co funcionamento e manexo dos instrumentos de medida do grao de impregnación
alcohólica empregados.
Facilitar unha metodoloxía de traballo, proporcionando os correspondentes protocolos de actuación para os
distintos tipos de delito e as dilixencias a utilizar en cada un destes.
PROGRAMA:
-
Lexislación administrativa, penal e procesual de aplicación nos delitos contra a seguridade vial.
Instrucións da DGT relativas á devandita regulación.
Instrucións da Fiscalía relativas á devandita regulación.
Os distintos tipos de delitos contra a seguridade vial.
Dilixencias a confeccionar nos atestados correspondentes.
Funcionamento dos distintos tipos de etilómetro utilizados pola Policía Local de Lugo.
Prácticas sobre o uso dos etilómetros utilizados pola Policía Local de Lugo.
Código A. F.: 01.13.01.14
Denominación: PRESUPOSTOS: PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN. EXPEDIENTE PRESUPOSTARIO. NOTAS
BÁSICAS DE ESTABILIDADE
Destinatarios: Secretarios, secretarios-interventores e persoal técnico que desempeñe as súas funcións na área
económico-financeira da Administración local da provincia de Lugo.
Nº de edicións: 01
Participantes por edición: 20
Horas por edición: 20
Datas celebración: 24, 25, 26 de novembro, 2 e 3 de decembro de 2014
Horario: Das 17:00 h. ás 21:00 h.
Lugar celebración: Aulas de Formación Deputación de Lugo
OBXECTIVOS:
-
Actualizar os coñecementos no ámbito local e a aplicación práctica en materia de xestión presupostaria,
endebedamento e estabilidade presupostaria
PROGRAMA:
-
Introdución
Elaboración dos estados de ingresos e gastos
Elaboración dos restantes documentos que forman parte dun presuposto
Tramitación do proxecto de presuposto ata a súa entrada en vigor
Modificacións do presuposto
7
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
ANEXO II
SOLICITUDE INSCRIPCIÓN NAS ACCIÓNS FORMATIVAS
Gabinete de Formación
1. Título acción formativa
Código A. F.
2. Datos personais
Nome:
Primeiro Apelido
Segundo Apelido
N.I.F.
3. Datos profesionais
Posto traballo:
Grupo/Subgrupo
Dependencia
Minusvalía física
A1
A2
B
C1
C2
Enderezo do posto de traballo
Si
Non
Clase de persoal
Teléf. Traballo
Funcionario
Fax traballo
Funcionario Interino
Entidade onde traballa
AP
Localidade
Provincia
Correo electrónico
Persoal Eventual
Teléf. móbil / particular
Laboral Fixo
Laboral Temporal
Funcións que desempeña:
4. A ter en conta
Segundo recollen as bases de convocatoria o prazo de presentación de solicitudes será dende o día seguinte á publicación no BOP ata a
data e hora que aparece nas bases xerais da convocatoria.. No caso de non se cubrir as prazas, manterase aberto ata completarse. O
solicitante deberá cumprimentar todos os campos da instancia. Aquelas accións formativas que se celebren dentro do horario laboral, do
solicitante, é obrigatoria a autorización do superior xerárquico. A non comparecencia ou abandono dun participante admitido terá como
consecuencia que, durante un ano, non será admitido nas distintas accións formativas.
5. Declaración
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que aporto á solicitude que abaixo
asino.
6. Informe Entidade Local
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que aporto á solicitude que abaixo
asino.
Favorable
1.1.1.1
Desfavorable
Sinatura e selo
(Alcalde, Presidente, Xefe de Servizo…)
SOLICITO realiza-la acción formativa ou actividade de referencia
,
de
Sinatura
de
8
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
R. 4085
CONCELLOS
LÁNCARA
Anuncio
Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno de esta Corporación el expediente de modificación
de créditos número 1 de 2014 dentro del vigente Presupuesto municipal, por acuerdo adoptado en sesión
celebrada el día 10-09-2014, cuyo importe asciende a la cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTE Y
0CHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (22.648,74 €)de acuerdo con lo preceptuado y en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.3 del RDL 2/2004, se hace público que,
después de dicho expediente, el resumen por capítulos del Estado de Gastos del referido Presupuesto queda de
la siguiente forma:
Cap. 1.- Remuneración de personal................................670.558,12 Euros.
Cap. 2.- Compra de bienes corrientes y servicios..........776.494,27 Euros.
Cap. 3.- Intereses............................................................. 9.000,00 Euros.
Cap. 4.- Transferencias corrientes................................
20.000,00 Euros.
Cap. 6.- Inversiones reales..............................................229.186,35 Euros.
Cap. 7.- Transferencias de capital.................................
0,00 Euros.
Cap. 8.- Variación de activos financieros.......................
0,00 Euros.
Cap. 9.- Variación de pasivos financieros........................18.000,00 Euros.
_________________
SUMA TOTAL...................................................1.723.238,74 Euros
___________________________________________________________
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Láncara 15 de outubro de 2014.- EL ALCALDE, Eladio Capón López
R. 4029
LUGO
Anuncio
Visto o expediente instruído para a modificación parcial do Regulamento Orgánico Municipal do Pleno do
Concello de Lugo, e cumprindo o establecido no artigo 49.b) da Ley 7/85 de 2 de abril reguladora das Bases de
Réxime Local, comunícase que o Excmo. Concello Pleno, na súa sesión celebrada o sete de outubro de dous mil
catorce, adoptou o acordo de APROBACIÓN DO PROXECTO DE MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL NO RELATIVO AO ARTICULADO REGULADOR DA COMISIÓN DE SUXESTIÓNS E RECLAMACIÓNS do cal a
continuación se transcribe a súa parte dispositiva:
“PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación parcial do Regulamento orgánico municipal do Pleno do
concello de Lugo, no relativo ao articulado regulador da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións,
segundo o texto ditaminado favorablemente pola Comisión Permanente Ordinaria de Alcaldía e Participación
Cidadá.
SEGUNDO.- Someter o expediente ao trámite de información pública e audiencia aos interesados polo prazo
de TRINTA DÍAS HÁBILES, para a presentación de suxestións e reclamacións, mediante anuncios a inserir no
Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Edictos do Concello.
De non presentarse suxestións ou alegación, entenderase definitivamente aprobado o acordo ata entón
provisional e procederase á súa publicación, comunicación e notificación regulamentarias, e deberase, así
mesmo, dar conta ao Pleno da Corporación”.
O cal sométese a información pública durante o prazo de TRINTA DÍAS HÁBILES para a presentación de
reclamación e suxestións.
9
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
Asimesmo, comunícase que o expediente poderá ser examinado nas dependencias de Estatística ubicadas no
Centro de Servicios Municipais sito en Ronda da Muralla, 197, onde estará a disposición das persoas interesadas.
Lugo, 16 de outubro de 2014.- O TENENTE ALCALDE DELEGADO DA ÁREA, Manuel Núñez López
R. 4018
OUROL
Anuncio
O Pleno do concello de Ourol, en sesión extraordinaria celebrada o día dezaoito de outubro de dous mil
catorce, aprobou provisionalmente o expediente de baixas de dereitos recoñecidos pendentes de ingreso de
orzamentos pechados cunha antigüidade igual ou superior a catro anos e o expediente de baixas de obrigas
recoñecidas pendentes de pagamentos de orzamentos pechados. O que se somete a información pública para
que no prazo de vinte días dende a publicación deste acordo, os interesados poidan alegar o que estimen
convinte. As alegacións acompañadas dos documentos orixinais ou copias compulsadas que as fundamenten
dirixiranse á atención do Excmo. Sr. alcalde-presidente do concello de Ourol por calquera dos medios previstos
no artigo 38.4 da Lei 30/1992. De non presentarse, entenderase definitivo o acordo adoptado.
Ourol, vinte de outubro de dous mil catorce.- O alcalde-presidente, Marcial Sanjurjo Fernández
R. 4030
Anuncio
O Pleno do concello de Ourol, en sesión extraordinaria celebrada o día dezaoito de outubro de dous mil
catorce aprobou a rectificación anual do inventario de bens do concello incluíndo os seguintes bens:
ANEXO:
*Nº de ben. 389
Nome do ben: Vía de acceso ao núcleo de o Calvo
Situación (coordenadas):
Inicio (X:613.689,34;Y:4.824.666,90)
Final: (X:613.604,31;Y:4.824.928,54)
Lonxitude: 307 m
Ancho medio: 5,00 m
Superficie da vía: 1.535 m2
Valoración: 13.323,80 €
Referencia catastral: 27038B011090190000TP
Observacións: Asfaltada.
Representa un dos accesos principais ao núcleo de poboación de O Calvo, (Miñotos).
Orixe da vía:estrada principal LU-P-6502. O final desta vía conecta coa vía municipal denominada Pista
do Calvo-Iglesia, (nº tramo: 118, nº ben: 313).
*Nº de ben. 390
Nome do ben: Vía de acceso ao núcleo de Rego das Varas
Situación (coordenadas):
Inicio (X:612.884,47;Y:4.822.240,48)
Final: (X:613.000,71;Y:4.820.741,19)
Lonxitude: 2000 m
Ancho medio: 3,30 m
Superficie da vía: 6.600 m2
Valoración: 40.101,60 €
Referencia catastral: 27038A209090060000YR, 27038A208090050000YE, 27038A208090020000YX, (incluida
nestas referencias)
Observacións: Non asfaltada.
Representa o principal acceso ao núcleo de poboación de Rego das Varas, (Xerdiz).
Orixe da vía: vía municipal denominada Pista de Anxeriz, (nº tramo: 24, nº ben: 220).
*Nº de ben. 391
Nome do ben: Vía de acceso ao núcleo de O Cotelo
Situación (coordenadas):
Inicio (X:612.222,42;Y:4.823.867,62)
Final: (X:612.168,62;Y:4.823.689,76)
10
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
Lonxitude: 241 m
Ancho medio: 2,85 m
Superficie da vía: 686,85 m2
Valoración: 5.961,86 €
Referencia catastral: 27038A149090020000BB (incluida nestas referencias)
Observacións: Non asfaltada.
Representa o único acceso ao núcleo de poboación de O Cotelo, (Xerdiz).
Orixe da vía: estrada provincial LU-P-3801. O final desta vía conecta coa estrada principal LU-P-3804. No
final desta vía, á altura das viviendas, prodúcese unha pequena bifurcación cun ancho medio nesa zona
de 2,75 m.
*Nº de ben. 392
Nome do ben: Vía de acceso a La Iglesia, Xerdiz
Situación (coordenadas):
Inicio (X:611.775,87;Y:4.823.089,31)
Final: (X:611.742,24;Y:4.823.021,00)
Lonxitude: 150 m
Ancho medio: 4,60 m
Superficie da vía: 680,62 m2
Valoración: 4.697,61 €
Referencia catastral: 27038A213090010000YB (incluida nesta referencia)
Observacións: Representa un dos principais accesos a la Iglesia e ao cemiterio parroquial de Santa María de
Xerdiz, (Xerdiz).
Orixe da vía: estrada provincial LU-P-3804.
Esta vía presenta unha bifurcación e conecta coa vía municipal denominada Pista da Igrexa, (nº tramo:
142, nº ben: 337).
1º Tramo: Lonxitude de 78,5 m, con ancho medio de 2,75 m; asfaltado.
2º Tramo: Lonxitude de 71,50 m, con ancho medio de 6,50 m; sen asfaltar.
*Nº de ben. 393
Nome do ben: Vía de acceso Burgas-Ribeira do Vispo, (Río Sor), (San Pantaleón)
Situación (coordenadas):
Inicio (X:604.528,84;Y:4.829.362,14)
Final: (X:603.239,74;Y:4.826.636,47)
Lonxitude: 5.715 m
Ancho medio: 4,50 m
Superficie da vía: 25.960,50 m2
Valoración: 182.671,91 €
Referencia catastral: Non consta
Observacións: Vía de acceso que une o núcleo de Burgas de Abaixo, (San Pantaleón), coa zona denominada
Ribeira do Vispo, (Río Sor), pertencente á parroquia de San Pantaleón.
Orixe da vía: vía municipal denominada Pista de Burgas de Arriba a Casabella, (nº tramo: 28; nº ben:
224).
Crúzase coa vía municipal denominada Pista da Iglesia a Panda, (nº tramo:2; nº ben: 198),
aproximadamente no pk 0+800. Distínguense dous tramos:
1º tramo: Lonxitude de 2.736 m, con ancho medio de 3,50 m; asfaltado.
2º tramo: Lonxitude de 2.979m, con ancho medio de 5,50 m; sen asfaltar, con capa de rodadura en
zahorra.
Exponse ao público polo prazo de un mes, (1), no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do
concello, para os efectos de exame e reclamacións, considerándose definitivamente aprobado no caso de non
producirse ningunha reclamación ou alegación.
Ourol, vinte de outubro de dous mil catorce.- O alcalde-presidente, Marcial Sanjurjo Fernández
R. 4031
Anuncio
O Pleno do concello de Ourol, en sesión extraordinaria celebrada o día dezaoito de outubro de dous mil
catorce, aprobou provisionalmente a modificación da Ordenanza reguladora da taxa por ocupacións do subsolo,
solo e voo da vía pública.
En cumprimento do disposto no artigo 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de
réxime local, e no artigo 56 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto
Refundido das disposicións vixentes en materia de Réxime Local, sométese o expediente a información pública
polo prazo de trinta días, a contar dende o día seguinte á inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, durante o que os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións e
11
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
suxerencias que estimen oportunas. De non presentarse reclamacións durante o referido prazo, o acordo
elevarase a definitivo.
Ourol, vinte de outubro de dous mil catorce.- O alcalde-presidente, Marcial Sanjurjo Fernández
R. 4032
MONTERROSO
Anuncio
Información pública
Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 08/10/14, aprobáronse os Padróns Tributarios das taxas pola
prestación do servizo de augas, sumidoiro e depuración, lixo e Canon de auga da Xunta, correspondentes ao 3º
trimestre do exercicio 2014, así como a apertura dun período de información pública por prazo de un mes a
partir da publicación do presente edicto no B.O.P. durante o cal todos os interesados poderán consultar o seu
contido na Secretaría do Concello e presentar as alegacións que estimen oportunas. Queda aberto o prazo de
cobro en período voluntario dende o día 16 de setembro de 2014 ó 25 de novembro de 2014.
Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións de tributos municipais incorporadas a éste,
poderase formular recurso de reposición ante esta Xunta de Goberno Local, no prazo de un mes contado dende
o día seguinte ao de finalización do período de exposición ao público do padrón de contribuíntes ou ben recurso
contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, sen que poidan interpoñerse
ambos simultaneamente. Transcorrido o período de pago en voluntaria as débedas co municipio serán esixidas
polo procedemento de constrinximento co correspondente recargo de mora e costas que se produzan, no seu
caso.
A falta de pagamento do Canon da Auga da Xunta no período voluntario sinalado suporá a esixencia do
mesmo directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de
facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación
económicoadministrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo
dun mes dende esta notificación.
O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ao abeiro do establecido nos artigos 102 da Lei
Xeral Tributaria e 23 e 24 do RD 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de
Recadación.
Monterroso, 15 de outubro de 2014.- O Alcalde-Presidente, Antonio E. Gato Soengas
R. 4033
Anuncio
Neste Concello tramítase expediente de baixa por inscrición indebida de:
-
Ainhoa Badiola Penas
Visto que non se puido efectua-la notificación persoal e o abeiro do disposto no artigo 72 do Regulamento de
Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais co fin de dar cumprimento ó apartado II.1.c.2) da
Resolución de 9 de abril de 1997, pola que se publica a de 1 de abril, da Presidencia do Instituto Nacional de
Estadística e do Director Xeneral de Cooperación Territorial, publícase o presente edicto co fin de que no prazo
de quince días hábiles, contados a partir da presente publicación no BOP, poidan presentar ante este Concello as
alegacións que estimen pertinentes.
Monterroso, 16 de outubro de 2014.- O Alcalde-presidente, Antonio E. Gato Soengas
R. 4034
12
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
PORTOMARÍN
Anuncio
INFORMACIÓN PUBLICA:
Aprobados por Resolución da Alcaldía, os padróns de:
-
Taxa Padrón AUGA – LIXO XULLO – SETEMBRO/2014.
Expoñense o público polo prazo de quince días hábiles contados dende o seguinte ó da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Recursos: Contra o acordo da aprobación do padrón poderase interpor recurso de reposición no prazo de un
mes contado dende o día seguinte ó da publicación desta información pública no BOP de Lugo ante a Alcaldía do
Concello de Portomarín.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderase
interpor recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei Reguladora
da referida xurisdición.
A publicación do padrón no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, surtirá os efectos de notificación da
liquidación tributaria a cada un dos suxeitos pasivos.
ANUNCIO DE COBRANZA:
De conformidade co disposto no artigo 62.3 da Lei Xeral Tributaria e no 68.1 b) do Regulamento Xeral de
Recadación, fíxase como prazo de pago en período voluntario, desde o 17/10/2014 ata o 18/12/2014.
Para o cobro dos mesmos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, seranlles cargados nas costas
bancarias respectivas.
O resto dos contribuíntes deberán acudir ás oficinas de Abanca de Portomarín en horario de 9:00 a 14:00 h.
Advírtese que transcorrido o prazo de ingreso voluntario, as débedas serán esixidas polo procedemento de
apremio e devengarán os correspondentes recargos do período executivo, os intereses de demora e, no seu
caso, as costas que se produzan.
Portomarín, 14 de Outubro de 2014.- O Alcalde, Juan C. Serrano López
R. 4035
RIBADEO
Anuncio
PREZO PÚBLICO POLA PARTICIPACIÓN NO MERCADO DE NADAL 2014
Con data 07/10/2014, segundo a posibilidade prevista no artigo 47.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a Xunta de Goberno
Local do Concello de Ribadeo adoptou acordo de fixación de prezo público concreto, en desenvolvemento da
ORDENANZA P3 POLO PREZO PÚBLICO POLA VENDA DE LIBROS, PUBLICACIÓNS, MATERIAL PROMOCIONAL E POLA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, XORNADAS, SEMINARIOS, CURSOS OU SIMILARES, de acordo co seguinte.
“Primeiro.- Aprobar os seguintes prezos públicos para a actividade MERCADO DE NADAL DE RIBADEO 2014,
de acordo co recollido no artigo 5 da ORDENANZA P3 POLO PREZO PÚBLICO POLA VENDA DE LIBROS,
PUBLICACIÓNS, MATERIAL PROMOCIONAL E POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, XORNADAS, SEMINARIOS,
CURSOS OU SIMILARES:
1.
PARTICIPACIÓN NO MERCADO DE NADAL MEDIANTE USO DE STAND: 100,00 EUROS
Segundo.- Publicar o presente acordo e o importe dos prezos públicos no Boletín Oficial da Provincia e no
taboleiro de edictos do concello, entrando en vigor a partir do día seguinte a aquel en que se produza a
publicación no BOP”.
Contra o acordo de aprobación definitiva poderase interpoñer recurso contencioso administrativo ante a Sala
do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde a publicación deste
anuncio, de conformidade co disposto no art. 10 e 46 da Lei 29/1988, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición
13
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
Contencioso-Administrativa. Todo isto sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se
estime conveniente
Ribadeo, 15 de outubro de 2014.- O Alcalde, Fernando Suárez Barcia
R. 4036
TRIACASTELA
Anuncio
A Sra. Alcaldesa do Concello de Triacastela en data 14 de outubro de 2014, adoptou, o acordo seguinte:
En virtude das competencias que teño conferidas e en uso das facultades que a esta Alcaldía lle confiren os
artigos 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases de Réxime Local, en relación co artigo 14 da Lei
30/1992 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común, o artigo 116 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Administracións Locais aprobado por Real Decreto 2868/1986, de 28 de novembro , RESOLVO:
Primeiro.- Avocar a competencia delegada por esta Alcaldía na Xunta de Goberno Local, en virtude do
disposto no decreto desta alcaldía de delegación de competencias de data 28 de xuño de 2011, para os asuntos
relacionados coa concesión de licenzas co fin de acelerar no posible o procedemento de concesión.
Segundo.- Publicar esta resolución no BOP, sen perxuicio de que surta efectos desde a súa firma, de
conformidade co establecido no artigo 44.2 do ROF.
Terceiro.- Dar conta, na próxima sesión que celebre a Xunta de Goberno, do disposto no presente Decreto.
Triacastela, 14 de outubro de 2014. A Alcaldesa. M. Olga Iglesias Fontal
R. 4037
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N. 1 DE LEÓN
Anuncio
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001114 /2012
DEMANDANTE/S D/ña: CARLOS DE CASTRO LOSA
DEMANDADO/S D/ña: ASTURLEONESA DEL MOTOR SL, ASTURDIESEL SLU, TALLERES LA SERNA SL, LESAUTO SL,
PORTILLO MOTOR SL, AUTOTRACCION BIERZO SL, ASLEMOSA 4X4 SL, FOGASA, VICENTE FERNANDEZ PENILLA,
HIJOS DE ANTONIO FERNANDEZ SL, AUTOMOVILES BOÑAR SL, ASTUR LEONESA DE AUTOMOCION SL, PRINSA
MOTOR SL, PRINLECAR SL, AUTOTRACCION LUGO SL, MANUEL CASTRO SOILAN (ADMINISTRADOR CONCURSAL)
EDICTO
D/Dª RAQUEL MARTIN ANDRES, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 001 de LEON, HAGO SABER:
Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001114 /2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D/Dª CARLOS DE CASTRO LOSA contra la empresa ASTURLEONESA DEL MOTOR SL, ASTURDIESEL
SLU , TALLERES LA SERNA SL , LESAUTO SL , PORTILLO MOTOR SL , AUTOTRACCION BIERZO SL , ASLEMOSA 4X4
SL , FOGASA , VICENTE FERNANDEZ PENILLA , HIJOS DE ANTONIO FERNANDEZ SL , AUTOMOVILES BOÑAR SL ,
ASTUR LEONESA DE AUTOMOCION SL , PRINSA MOTOR SL , PRINLECAR SL , AUTOTRACCION LUGO SL , MANUEL
CASTRO SOILAN (ADMINISTRADOR CONCURSAL) , sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente SENTENCIA de 23
de septiembre de 2014, cuya parte dispositiva se adjunta:
FALLO
Que, apreciando la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer del presente asunto, se
DESESTIMA la demanda por reclamación de cantidades interpuesta por Carlos de Castro Losa contra las
empresas Asturleonesa del Motor, S.L., Asturdiesel, S.L., Talleres la Serna, S.L., Portillo Motor, S.L., Lesauto, S.L.,
Autotracción Bierzo, S.L., Aslemosa 4x4, S.L., Hijos de Antonio Fernández, S.L., Autmóviles Boñar, S.L.,
Autotracción Lugo, S.L., Asturleonesa de Automoción, S.L., Prinsa Motor, S.L., Prinlecar, S.L. y Manuel Castro
Solian, Administrador concursal de la emrpesa Autotracción Lugo, S.L., sin entrar en el fondo del asunto, y se
previene a las partes que pueden usar de su derecho ante la jurisdicción civil.
14
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles saber, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 191 y demás concordantes de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que la misma no es firme, y que contra ella cabe interponer
RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, que deberá anunciarse, ante este Juzgado de lo Social (a través del Servicio Común Procesal
correspondiente), en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a tal notificación, por escrito de las partes o de
su abogado o representante, o por comparecencia, o mediante simple manifestación de la parte o de su abogado
o representante, al notificarle la presente. En todo caso el recurrente deberá designar Letrado o Graduado Social
Colegiado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo; conforme al artículo 231.4 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, ya citada, cuando el recurrente sea un trabajador, beneficiario o un
empresario que goce del beneficio de justicia gratuita, si no hiciere designación expresa de letrado o de
graduado social colegiado, salvo que tuviere efectuada previamente designación de oficio, se le nombrará
letrado de dicho turno por el Servicio Común Procesal correspondiente en el día siguiente a aquél en que
concluya el plazo para anunciar el recurso de suplicación.
Hágaseles saber también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, que todo el que sin tener condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación, deberá consignar como depósito la
cantidad de trescientos euros (300 €), en la cuenta de éste Juzgado de lo Social abierta en el Banco Español de
Crédito (BANESTO) con número 2130/0000/66/1114/12, titulada «Cuenta de Depósitos y Consignaciones».
También queda eximido de la obligación de depósito quien litiga en concepto de trabajador aunque tal
calidad sea rechazada por sentencia (STS [Sala 4 ª] de 4 de diciembre de 2013 [RJ 2013\7756]).
Expídase testimonio literal de la presente, que se unirá a los autos de su razón, y el original pase a integrarse
en el libro de sentencias a que se refiere el artículo 265 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así, por esta Sentencia, lo pronuncia, manda y firma el Iltmo. Sr. D. Jaime de Lamo Rubio, Magistrado Titular
del Juzgado de lo Social nº. Uno de León.
E/.
Y para que sirva de notificación en legal forma a AUTOTRACCION LUGO SL, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En LEON, a siete de Octubre de dos mil catorce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
R. 3933
XULGADO DO SOCIAL N. 3 DE LUGO
Anuncio
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000050 /2013
Procedimiento origen: 50 /2013
Sobre ORDINARIO
DEMANDANTE/S D/ña: JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ
GRADUADO/A SOCIAL: ANGEL REGUEIRA RACAMONDE
DEMANDADO/S D/ña: SOLUCIONES DE NEGOCIO DEL NOROESTE SL, FOGASA
EDICTO
D/Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de
LUGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 50/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ contra la empresa SOLUCIONES DE NEGOCIO DEL NOROESTE
S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado auto de aclaración en fecha 3 de octubre de 2014, cuya parte dispositiva se
adjunta:” DECISIÓN.-Acordo a aclaración/corrección/complemento da Sentenza do 16 de xuño de 2014
segundo o indicado no fundamento de dereito 2º desta resolución de tal xeito que:A redacción do Feito
Probado Segundo será literalmente a seguinte:“A entidade SOLUCIONES DE NEGOCIO DEL NOROESTE, SL
non abonou a José Antonio López Fernández a cantidade total de 6417,35 euros, correspondente a 4691,2
euros polas soldadas de marzo, abril e maio de 2013 e vacacións de 2013 e 1726,15 euros como
15
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
indemnización por despedimento improcedente”-A redacción da Decisión sentenza será literalmente a
seguinte:“1.Acollo a demanda formulada por José Antonio López Fernández contra SOLUCIONES DE
NEGOCIO DEL NOROESTE, SL polo que condeno á empresa ó pagamento a José Antonio López Fernández
da cantidade de 6417,35 euros, sobre a que se reportarán os xuros do 10 por cento.-2.Tal cantidade será
asumida polo FOGASA de conformidade cos requisitos legais e regulamentarios que, no seu caso, lle sexan
de aplicación”.-Contra a devandita sentenza, cabe a formulación de recurso de suplicación.Esta resolución seralles notificada ás partes, indicándoselles que contra a mesma non cabe recurso de ningún
tipo.-Asinado. A maxistrada-xuíza,Dalila Dopazo Blanco.-Rubricado.
Dou fe.O/a secretario/a xudicial.-María
de los Ángeles López Carballo.-Rubricado”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a SOLUCIONES DE NEGOCIO DEL NOROESTE SL, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En LUGO, a siete de Octubre de dos mil catorce.
LA SECRETARIA JUDICIAL
R. 4038
XULGADO DO SOCIAL N. 3 DE PONTEVEDRA
Anuncio
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000553 /2014
Procedimiento origen: /
Sobre ORDINARIO
DEMANDANTE/S D/ña: LUCIANO NIETO FERNANDEZ
ABOGADO/A: CELESTINO BARROS PENA
PROCURADOR: JORGE IGNACIO FREIRE RODRIGUEZ
DEMANDADO/S D/ña: COTOBAD GESTION MANTENIMIENTO SL Y ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SA
EDICTO
D. ALBERTO LOPEZ LUENGO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 003 DE PONTEVEDRA.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.
LUCIANO NIETO FERNANDEZ contra COTOBAD GESTION MANTENIMIENTO SL, ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SA , en reclamación por ORDINARIO, registrado con el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000553
/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a COTOBAD GESTION
MANTENIMIENTO SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 3/12/2014 a las 11:20 horas, en
Planta - 1 - Sala 6 - Edif. Audiencia, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del
juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a
través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a COTOBAD GESTION MANTENIMIENTO SL, se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En PONTEVEDRA, a siete de Octubre de dos mil catorce.
EL SECRETARIO JUDICIAL
R. 3937
16
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
XULGADO DO SOCIAL N. 3 DE VIGO
Anuncio
EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000217 /2014
Procedimiento origen: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 0000250 /2014
Sobre DESPIDO
DEMANDANTE/S D/ña: JULIA JOSE CALVIÑO LOPEZ
DEMANDADO/S D/ña: VITANDO SERVICIOS, S.L., PIROUXA HOSTEL, S.L.U., SERADISTEL, S.L., XIBALBA SERVICIO
HOSTELERIA, S.L.
EDICTO
Dª MARTA LAMAS ALONSO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de VIGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000217 /2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D/Dª JULIA JOSE CALVIÑO LOPEZ contra la empresa VITANDO SERVICIOS, S.L., PIROUXA
HOSTEL, S.L.U., SERADISTEL, S.L., XIBALBA SERVICIO HOSTELERIA, S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente
resolución en el día de la fecha, cuya parte dispositiva se adjunta:
AUTO
Dispongo: Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante JULIA JOSE
CALVIÑO LOPEZ frente a VITANDO SERVICIOS, S.L., PIROUXA HOSTEL, S.L.U., SERADISTEL, S.L., XIBALBA SERVICIO
HOSTELERIA, S.L., parte ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la/s infracción/es cometida/s en la resolución, cumplimiento o
incumplimiento de presupuestos y requisitos procesales exigidos y/o oposición a la ejecución despachada en los
términos previstos en el art. 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/Dª. MARTA LAMAS ALONSO
En VIGO, a seis de Octubre de dos mil catorce.
Habiendo presentado el/los trabajador/es JULIA JOSE CALVIÑO LOPEZ exigiendo el cumplimiento por el
empresario VITANDO SERVICIOS, S.L., PIROUXA HOSTEL, S.L.U., SERADISTEL, S.L., XIBALBA SERVICIO HOSTELERIA,
S.L. de la obligación de readmisión, y habiéndose despachado auto de ejecución de sentencia, de conformidad al
art.280 de la LJS, acuerdo:
Citar de comparecencia a las partes a incidente a celebrar en la SALA DE AUDIENCIAS DE ESTE JUZGADO
EL PROXIMO DÍA 20.11.14 A LAS 13.50 HORAS con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben
asistir con los medios de prueba de que intenten valerse
De no asistir el/los trabajador/es o persona que le/s represente se le/s tendrá por desistido/s en su solicitud;
si no lo hiciese el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia. Asimismo, acuerdo la
citación del-de los demandado-s por medio de edictos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
17
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación en legal forma a VITANDO SERVICIOS, S.L., PIROUXA HOSTEL, S.L.U.,
SERADISTEL, S.L., XIBALBA SERVICIO HOSTELERIA, S.L. , en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de LUGO
En VIGO, a seis de Octubre de dos mil catorce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
R. 3955
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL. SECRETARÍA XERAL
Anuncio
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de resolución del recurso de reposición de fecha 27 de
marzo de 2014 recaída en el expediente de vertidos que se indica, instruído por esta Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, a la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
La correspondiente notificación de Resolución al Recurso de Reposición obra en las oficinas centrales de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en Ourense, en la calle Curros Enríquez nº 4 2º, en horario de atención
al público de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. Durante 15 (QUINCE) días a contar desde el día siguiente de
esta publicación.
Expediente; interesado/a; Resolución
EXPDTE. AJ/V/002/14
INTERESADO: HEREDEROS DE MERCEDES FERNÁNDEZ PENEDO
RESOLUCIÓN: 27 de marzo de 2014
INFORMACIÓN: “DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Don José Antonio Carro Asorey, en
representación de los Herederos de doña Mercedes Fernández Penedo, contra la resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 30 de diciembre de 2013, relativa a la extinción de al autorización de vertido
autorizado de aguas residuales de Mercedes Fernández Penedo, expediente V/27/00217, la cual se confirma por
resultar ajustada a derecho.”
El Secretario General – Manuel González Torres.
R. 4025
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/24097
D. Antonio Matías Vázquez Yáñez y Dña. María Mercedes Soto Area, con domicilio en Camiño da Barxa, s/n,
27400 - Monforte de Lemos (Lugo), solicitan la concesión de un caudal de 0,027 l/s de agua procedente del río
Cabe, en el paraje de A Barxa de Ramberde, T.M. de Monforte de Lemos (Lugo) para riego de 0,17 has.
La captación se realizará mediante un motor eléctrico de 1,5 C.V. de potencia colocado al lado del río desde el
que partirá tubería hasta la finca a regar. El riego se realizará por aspersión.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
18
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
plazo, en el Ayuntamiento de Monforte de Lemos , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta (Edificio M.O.P.T.), donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 16 de octubre de 2014.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 4039
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/02394
D. José, Dña. María, D. Salustiano y Dña. Angustias López Díaz, con domicilio en Outeiro, 3- Santiago de
Ferroi,27211 - Guntín (Lugo), solicitan la novación de la concesión de un caudal de 3 l/s de agua procedente del
río Miño, en el lugar de Outeiro, parroquia de Santiago de Ferroi, T.M. de Guntín (Lugo) para riego de 2,8528 has
de la finca “Meixide”.
La captación se realiza mediante una bomba de 5 C.V. de potencia desde la que parte tubería hasta la finca a
regar. El riego se realiza a manta.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Guntín , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en Lugo,
Ronda de la Muralla, 131-2ª planta (Edificio M.O.P.T.), donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 16 de octubre de 2014.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 4040
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/24432
D. Manuel Freire Ascariz, con domicilio en LU\ Vilarcabreiro, 12- Vilamaior de Negral, 27211 - Guntín (Lugo),
solicita la concesión de un caudal de 0,146 l/s de agua procedente de un pozo sito en el monte de Cotoroso, en el
lugar de Vilarcabreiro, parroquia de Vilamaior de Negral, T.M. de Guntín (Lugo) para usos domésticos.
La captación se realiza en un pozo de aros de hormigón desde el que parte tubería hasta la vivienda a
abastecer.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Guntín , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en Lugo,
Ronda de la Muralla, 131-2ª planta (Edificio M.O.P.T.), donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 16 de octubre de 2014.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 4041
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/24406
D. José López Varela, con domicilio en LU\ Ximarás, 3- Pedrafita, 27389 - Guitiriz (Lugo), solicita la concesión
de un caudal de 0,026 l/s de agua procedente de un pozo sito en la parcela catastral 5 del polígono 345, en el
lugar de Ximarás, parroquia de Pedrafita, T.M. de Guitiriz (Lugo) para usos domésticos y ganaderos.
La captación se realiza en un pozo de barrena mediante un motor de 1,1 Kw de potencia desde el que parte
tubería hasta la vivienda y el abrevadero a abastecer.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
19
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
plazo, en el Ayuntamiento de Guitiriz , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en
Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta (Edificio M.O.P.T.), donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 16 de octubre de 2014.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 4042
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/24616
D. Manuel Vázquez Ares en representación de la Comunidade de Montes en Man Común de As Negradas, con
domicilio en Vigón, 3- As Negradas, 27308 - Guitiriz (Lugo), solicita la concesión de un caudal de 0,12 l/s de agua
procedente de un manantial sito en el monte vecinal de As Negradas, parroquia de As Negradas, T.M. de Guitiriz
(Lugo) para llenado de un depósito con destino a la extinción de incendios.
La captación se realizará mediante una arqueta desde la que partirá tubería hasta el depósito a abastecer de 60
m3 de capacidad.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Guitiriz , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en
Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta (Edificio M.O.P.T.), donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 16 de octubre de 2014.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 4043
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/24641
Dña. María Pilar Vázquez Lodeiro en representación de la Comunidad de Usuarios de Toar (en constitución), con
domicilio en Toar - San Breixo de Parga, 27388 - Guitiriz (Lugo), solicita la concesión de un caudal de 0,053 l/s de
agua procedente de 3 pozos, en el lugar de Toar, parroquia de San Breixo de Parga, T.M. de Guitiriz (Lugo) para
usos domésticos y ganaderos.
La primera captación se realiza en un pozo desde el que parte tubería hasta el depósito que distribuye el agua a
la vivienda e instalaciones a abastecer. Desde el pozo 3 parte tubería hasta el pozo 2 desde el que parte
conducción hasta el depósito.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Guitiriz , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en
Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta (Edificio M.O.P.T.), donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 16 de octubre de 2014.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 4044
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/24526
D. José María Val Gesto, con domicilio en Cadoira, 4- Torneiros, 27280 - Pol (Lugo), solicita la concesión de un
caudal de 0,044 l/s de agua procedente del manantial Holgas de Amido, en la parroquia de Torneiros, T.M. de Pol
(Lugo) para usos domésticos y ganaderos.
La captación se realiza mediante 3 arquetas desde las que parte conducción hasta el depósito que distribuye el
agua a la vivienda y al establo a abastecer.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
20
Núm. 247 – Lunes, 27 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
plazo, en el Ayuntamiento de Pol , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en Lugo,
Ronda de la Muralla, 131-2ª planta (Edificio M.O.P.T.), donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 16 de octubre de 2014.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 4045
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 27.10.2014 08:00:00 CET
Razón:
Localización: España