Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia
UNIDAD 1
1.A. Copiar y poner la pronunciación de las siguientes palabras griegas (el acento va en la
vocal subrayada):
1. ΒΑΡΒΑΡΟΣ➛ bárbaros ★ 2. ΓΥΜΝΟΣ➛ guimnós ★ 3. ΔΙΣΚΟΣ➛ díscos ★
4. ΖΕΦΥΡΟΣ➛ dséfiros ★ 5. ΘΕΑΤΡΟΝ➛ céatron ★ 6. ΚΕΦΑΛΗ➛ kefalé ★
7. ΛΕΞΙΚΟΝ➛ leksicón ★ 8. ΜΕΛΟΣ➛ mélos ★ 9. ΝΕΚΡΟΣ➛ necrós ★ 10. ΤΑΞΙΣ➛
táksis ★ 11. ΠΑΡΘΕΝΟΣ➛ párcenos ★ 12. ΠΕΡΙΟΔΟΣ➛ períodos ★ 13. ΣΟΦΙΣΤΗΣ➛
sofistés ★ 14. ΤΟΞΟΝ➛ tókson ★ 15. ΦΥΓΗ➛ figué ★ 16. ΦΙΛΟΣ➛ fílos ★ 17. ΜΗΤΗΡ➛
méter ★ 18. ΧΙΤΩΝ➛ jitón ★ 19. ΨΥΧΡΟΣ➛ psijrós ★ 20. ΦΥΣΙΣ➛ físis ★
21. ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ➛ martírion ★ 22. ΚΡΙΣΙΣ➛ crísis ★ 23. ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ➛ polemicós ★
24. ΣΚΗΝΗ➛ skéne ★ 25. ΘΥΡΑ➛ círa ★ 26. ΠΟΜΠΗ➛ pompé
1.B. Copiar las siguientes palabras, poner cómo se pronuncian y pasarlas a mayúsculas:
1. ᾽Αϑῆναι ➛ acénai, ΑΘΗΝΑΙ ☆ 2. ἡγεμών ➛ heguemón, ΗΓΕΜΩΝ ☆ 3. ἱππόδρομος ➛
hippódromos, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ☆ 4. πρῶτος ➛ prótos, ΠΡΩΤΟΣ ☆ 5. Ξέρξης ➛ ksérkses,
ΞΕΡΞΗΣ ☆ 6. γυνή ➛ guiné, ΓΥΝΗ ☆ 7. κλῖμαξ ➛ clímaks, ΚΛΙΜΑΞ ☆ 8. λέγω ➛ légo,
ΛΕΓΩ ☆ 9. μετά ➛ metá, ΜΕΤΑ ☆ 10. μοναρχία ➛ monarjía, ΜΟΝΑΡΧΙΑ ☆ 11. οἶνος ➛
óinos, ΟΙΝΟΣ ☆ 12. αὐτόνομος ➛ autónomos, ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ☆ 13. ἐγκώμιον ➛ encómion,
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ☆ 14. Σϕίγξ ➛ sfínks, ΣΦΙΓΞ ☆ 15. ϕάλαγξ ➛ fálanks ΦΑΛΑΓΞ ☆
16. Γάγγης ➛ gángues, ΓΑΓΓΗΣ ☆ 17. συγκοπή ➛ sinkopé, ΣΥΓΚΟΠΗ ☆ 18. ἀκόλουϑος
➛ acóluzos, ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ☆ 19. ᾽Αγχίσης ➛ anjíses, ΑΓΧΙΣΗΣ ☆ 20. ῥίς ➛ rís, ΡΙΣ ☆
21. σῶμα ➛ sóma, ΣΩΜΑ ☆ 22. λόγχη ➛ lónje, ΛΟΓΧΗ ☆ 23. σπογγιά ➛ sponguiá,
ΣΠΟΓΓΙΑ ☆ 24. οὐρανός ➛ uranós, ΟΥΡΑΝΟΣ ☆ 25. λευκός ➛ leucós, ΛΕΥΚΟΣ ☆
26. ναύτης ➛ náutes ΝΑΥΤΗΣ ☆ 27. Μοῦσα ➛ músa, ΜΟΥΣΑ ☆ 28. αἰϑήρ ➛ aicér,
ΑΙΘΗΡ ☆ 29. ἀσπίς ➛ aspís, ΑΣΠΙΣ ☆ 30. δῆμος ➛ démos, ΔΗΝΟΣ ☆ 31. αἵρεσις ➛
háiresis, ΑΙΡΕΣΙΣ ☆ 32. τράπεζα ➛ trápedsa, ΤΡΑΠΕΖΑ ☆ 33. κωμῳδία ➛ comodía,
ΚΩΜΩΙΔΙΑ ☆ 34. ὕδωρ ➛ hídor, ΥΔΩΡ ☆ 35. ἑκατόν ➛ hecatón, ΕΚΑΤΟΝ ☆ 36. ῥυϑμός
➛ rizmós, ΡΥΘΜΟΣ ☆ 37. οὕτως ➛ hútos, ΟΥΤΩΣ ☆ 38. ϑάνατος ➛ zánatos, ΘΑΝΑΤΟΣ
☆ 39. γεωργός ➛ gueorgós, ΓΕΩΡΓΟΣ ☆ 40. ἀληϑής ➛ alecés, ΑΛΗΘΗΣ ☆ 41. πλοῦτος ➛
plútos, ΠΛΟΥΤΟΣ ☆ 42. ϕαίνω ➛ fáino, ΦΑΙΝΩ ☆ 43. ᾠόν ➛ oón, ΩΙΟΝ ☆ 44. αἰσχύνη
➛ aisjíne, ΑΙΣΧΥΝΗ ☆ 45. ὑποκριτής ➛ hipocrités, ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ☆ 46. ῥήτωρ ➛ rétor,
ΡΗΤΩΡ ☆ 47. ᾠδή ➛ odé, ΩΙΔΗ ☆ 48. ἄγαλμα ➛ ágalma, ΑΓΑΛΜΑ ☆ 49. ἐκκλησία ➛
ekklesía, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ☆ 50. ἰδιώτης ➛ idiótes, ΙΔΙΩΤΗΣ ☆ 51. ὄνομα ➛ ónoma, ΟΝΟΜΑ ☆
52. ὠκεανός ➛ okeanós, ΩΚΕΑΝΟΣ ☆ 53. ἄζυμος ➛ ádsimos, ΑΖΥΜΟΣ ☆ 54. προϕήτης
➛ profétes, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ☆ 55. ϑυγατήρ ➛ cigatér, ΘΥΓΑΤΗΡ ☆ 56. κάλλος ➛ cál·los,
ΚΑΛΛΟΣ ☆ 57. εὐδαιμονία ➛ eudaimonía, ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ☆ 58. οἰκία ➛ oikía, ΟΙΚΙΑ ☆
59. ᾽Αμαζόνες ➛ amádsones ΑΜΑΖΟΝΕΣ ☆ 60. μορϕή ➛ morfé, ΜΟΡΦΗ ☆ 61. κτῆμα ➛
ktéma, ΚΤΗΜΑ ☆ 62. ῥαψῳδός ➛ rapsodós ΡΑΨΩΙΔΟΣ
1.C. Copiar las siguientes frases y poner su pronunciación:
1.῾Ο Ζεύς ἐστι ϑεός. ➛ ho dséus esti ceós.
1
Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia
2.῾Η ᾽Αϕροδίτη ἐστὶ ϑεός. ➛ he afrodíte estí ceós.
3. Οἱ ἄνϑρωποι βροτοί εἰσι ➛ hoi ánzropoi brotói eisi.
4.῾Ο μὲν ϑάνατος κακός, ὁ δὲ βίος ἀγαϑός. ➛ ho mén zánatos cacós, ho dé bíos agazós.
5.῞Ηδε ἡ γυνὴ καλὴ καὶ ἀγαϑή ἐστι. ➛ héde he guiné calé cái agacé esti.
6. Αἱ ᾽Αϑῆναι μεγάλη πόλις εἰσί. ➛ hai acénai megále pólis eisí.
7. Ζεὺς τῶν ἀνϑρώπων τε καὶ τῶν ϑεῶν πατήρ ἐστι. ➛ dséus tón anzrópon te cái tón ceón patér
esti.
8. Οἵδε οἱ ἄνδρες δοῦλοι τῶν βασιλέων εἰσί. ➛ hóide hói ándres dúloi tón basiléon eisí.
9.῾Ο σοϕὸς ἄνϑρωπος τὴν ἀρετὴν διώκει. ➛ ho sofós ánzropos tén aretén diókei.
10.῞Ηδε ἡ πόλις καλοὺς νόμους ἔχει. ➛ héde he pólis calús nómus éjei.
11. Οἱ σοϕοὶ γιγνώσκουσι τὸν ἄνδρα δίκαιον ἐκ τῶν ἔργων, οὐκ ἐκ τῶν λόγων. ➛ hoi
sofói guignóskusi tón ándra dícaion ek tón érgon, uk ek tón lógon.
1.D. Ejercicio de lectura (comienzo de la Anábasis de Jenofonte):
Δαρείου [dareíu] καὶ [cái] Παρυσάτιδος [parisátidos] γίγνονται [guígnontai] παῖδες
[páides] δύο [dío], πρεσβύτερος [presbíteros] μὲν [mén] ᾽Αρταξέρξης [artaksérkses],
νεώτερος [neóteros] δὲ [dé] Κῦρος [kíros]· ἐπεὶ [epéi] δὲ [dé] ἠσϑένει [escénei] Δαρεῖος
[daréios] καὶ [cái] ὑπώπτευε [hipópteue] τελευτὴν [teleutén] τοῦ [tú] βίου [bíu], ἐβούλετο
[ebúleto] τὼ [tó] παῖδε [páide] ἀμϕοτέρω [amfotéro] παρεῖναι [paréinai]. ῾Ο [ho] μὲν [mén]
οὖν [ún] πρεσβύτερος [presbíteros] παρὼν [parón] ἐτύγχανε [etínjane]· Κῦρον [kíron] δὲ [dé]
μεταπέμπεται [metapémpetai] ἀπὸ [apó] τῆς [tés] ἀρχῆς [arjés] ἧς [hés] αὐτὸν [autón]
σατράπην [satrápen] ἐποίησε [epóiese], καὶ [cái] δὲ [dé] στρατηγὸν [strategón] αὐτὸν [autón]
ἀπέδειξε [apédeikse] πάντων [pánton] ὅσοι [hósoi] εἰς [eis] Καστωλοῦ [castolú] πεδίον
[pedíon] ἁϑροίζονται [hazróidsontai]. ᾽Αναβαίνει [anabáinei] οὖν [ún] ὁ [ho] Κῦρος [kíros]
λαβὼν [labón] Τισσαϕέρνην [tissaférnen] ὡς [hós] ϕίλον [fílon], καὶ [cái] τῶν [tón]
῾Ελλήνων [hel·lénon] ἔχων [éjon] ὁπλίτας [hoplítas] ἀνήβη [anébe] τριακοσίους [triacosíus],
ἄρχοντα [árjonta] δὲ [dé] αὐτῶν [autón] Ξενίαν [ksenían] Παρράσιον [parrásion]. ᾽Επεὶ
[epéi] δὲ [dé] ἐτελεύτησε [eteléutese] Δαρεῖος [daréios] καὶ [cái] κατέστη [catéste] εἰς [eis]
βασιλείαν [basiléian] ᾽Αρταξέρξης [artaksérkses], Τισσαφέρνης [tissaférnes] διαβάλλει
[diabál·lei] τὸν [tón] Κῦρον [kíron] πρὸς [prós] τὸν [tón] ἀδελφὸν [adelfón] ὡς [hos]
ἐπιβουλεύοι [epibuléuoi] αὐτῷ [autó]. ῾Ο [ho] δὲ [dé] πείϑεται [péicetai] καὶ [cái] λαμβάνει
[lambánei] Κῦρον [kíron] ὡς [hos] ἀποκτενῶν [apoktenón]. ῾Η [he] δὲ [dé] μήτηρ [méter]
ἐξαιτησαμένη [eksaitesaméne] αὐτὸν [autón] ἀποπέμπει [apopémpei] πάλιν [pálin] ἐπὶ [epí]
τὴν [tén] ἀρχήν [arjén].
῞Ο [hó] δ’[d*] ὡς [hos] ἀπῆλϑε [apélce] κινδυνεύσας [kindinéusas] καὶ [cái] ἀτιμασϑείς
[atimascéis], βουλεύεται [buléuetai] ὅπως [hópos] μήποτε [mépote] ἔτι [éti] ἔσται [éstai] ἐπὶ
[epí] τῷ [tó] ἀδελϕῷ [adelfó], ἀλλὰ [al·lá], ἢν [én] δύνηται [dínetai], βασιλεύσει [basiléusei]
ἀντ’[ant] ἐκείνου [ekéinu]. Παρυσάτις [parisátis] μὲν [mén] δὴ [dé] ἡ [he] μήτηρ [méter]
ὑπέρχε [hipérje] τῷ [tó] Κύρῳ [kíro], ϕιλοῦσα [filúsa] αὐτὸν [autón] μᾶλλον [mál·lon] ἢ [é]
2
Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia
τὸν [tón] βασιλεύοντα [basiléuonta] ᾽Αρταξέρξην [artaksérksen]. ῞Οστις [hóstis] δ’ [d**]
ἀϕικνοῖτο [afíknóito] τῶν [tón] παρὰ [pará] βασιλέως [basiléos] πρὸς [prós] αὐτόν [autón],
πάντας [pántas] οὕτω [húto] διατιϑεὶς [diaticéis] ἀπεπέμπετο [apepémpeto] ὥστε [hóste]
αὐτῷ [autó] μᾶλλον [mál·lon] ϕίλους [fílus] εἶναι [éinai] ἢ [é] βασιλεῖ [basiléi]. Καὶ [cái] τῶν
[tón] παρ’[par] ἑαυτῷ [heautó] δὲ [dé] βαρβάρων [barbáron] ἐπεμελεῖτο [epemeléito], ὡς
[hos] πολεμεῖν [poleméin] τε [te] ἱκανοὶ [hicanói] εἴησαν [éiesan] καὶ [cái] εὐνοϊκῶς
[eunoikós***] ἔχοιεν [éjoien] αὐτῷ [autó]. Τὴν [tén] δὲ [dé] ῾Ελληνικὴν [hel·lenikén] δύναμιν
[dínamin] ἥϑροιζεν [hézroidsen] ὡς [hos] μάλιστα [málista] ἐδύνατο [edinato]
ἐπικρυπτόμενος [epikriptómenos], ὅπως [hópos] ὅτι [hóti] ἀπαρασκευότατον
[aparaskeuótaton] λάβοι [láboi] βασιλέα [basiléa]. ῟Ωδε [hóde] οὖν [ún] ἐποιεῖτο [epoiéito] τὴν
[tén] συλλογήν [sil·loguén]· ὁπόσας [hopósas] εἶχε [éije] ϕυλακὰς [filacás] ἐν [en] ταῖς [táis]
πόλεσι [pólesi], παρήγγειλε [parénguelei] τοῖς [tóis] ϕρουράρχοις [frurárjois] ἑκάστοις
[hekástois] λαμβάνειν [lambánein] ἄνδρας [ándras] Πελοποννησίους [peloponnesíus] ὅτι
[hóti] πλείστους [pléistus] καὶ [cái] βελτίστους [beltístus], ὡς [hos] ἐπιβουλεύοντος
[epibuléuontos] Τισσαϕέρνους [tissaférnus] ταῖς [táis] πόλεσι [pólesi]. Καὶ [cái] γὰρ [gár]
ἦσαν [ésan] αἱ [hai] ᾽Ιωνικαὶ [ionikái] πόλεις [póleis] Τισσαϕέρνους [tissaférnus] τὸ [tó]
ἀρχαῖον [arjáion] ἐκ [ek] βασιλέως [basiléos] δεδομέναι [dedoménai], τότε [tóte] δὲ [dé]
ἀϕειστήκεσαν [afeistékesan] πρὸς [prós] Κῦρον [kíron] πᾶσαι [pásai] πλὴν [plén] Μιλήτου
[milétu]. ᾽Εν [en] Μιλήτῳ [miléto] δὲ [dé] Τισσαϕέρνης [tissaférnes] προαισϑόμενος
[proaiszómenos] τὰ [tá] αὐτὰ [autá] ταῦτα [táuta] βουλευομένους [buleuoménus] ἀποστῆναι
[aposténai] πρὸς [prós] Κῦρον [kíron] τοὺς [tús] μὲν [mén] αὐτῶν [autón] ἀπέκτεινε
[apékteine] τοὺς [tús] δὲ [dé] ἐξέβαλεν [eksébalen]. ῾Ο [ho] δὲ [dé] Κῦρος [kíros] ὑπολαβὼν
[hipolabón] τοὺς [tús] ϕεύγοντας [féugontas] συλλέξας [sil·léksas] στράτευμα [stráteuma]
ἐπολιόρκει [epoliórkei] Μίλητον [míleton] καὶ [cái] κατὰ [katá] γῆν [guén] καὶ [cái] κατὰ
[katá] ϑάλατταν [zálattan] καὶ [cái] ἐπειρᾶτο [epeiráto] κατάγειν [katáguein] τοὺς [tús]
ἐκπεπτωκότας [ekpeptokótas]. Καὶ [cái] αὕτη [háute] ἄλλη [ál·le] πρόϕασις [prófasis] ἦν [én]
αὐτῷ [autó] τοῦ [tú] ἁϑροίζειν [hazróidsein] στράτευμα [stráteuma].
Notas
* Evidentemente, la «d» no puede pronunciarse sola. Aquí, dado que luego tenemos una palabra
que empieza por espíritu áspero, y puesto que antes hay una palabra que acaba en vocal, lo normal
es pronunciarla con la palabra anterior. Así, pronunciaremos ῞Ο δ’ ὡς por «hod hos».
** Aquí pronunciaremos la «d» con la palabra siguiente. Así, ῞Οστις δ’ ἀφικνοῖτο lo
pronunciaremos «hóstis dafiknóito».
*** La diéresis (los dos puntitos) nos indican que la ómicron y la iota no forman diptongo. Así,
εὐνοϊκῶς se pronunciará eu-no-i-kós.
1.E. Copiar las siguientes palabras, poner su pronunciación y pasarlas primero al latín y
luego al castellano. [Por lo que se refiere a las terminaciones, cuando en griego terminan en -α, -η,
-ης, en latín y en castellano terminan en -a, cuando en griego terminan en -ος /-ον, en latín
terminan en -us /-um y en castellano en -o, en los demás casos no hay cambios.]
1. τοξικός [toksicós] ➛ lat. toxicus ➛ cast. tóxico ✦ 2. ϕάντασμα [fántasma] ➛ lat.
3
Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia
phantasma ➛ cast. fantasma ✦ 3. ἱππική [hippiké] ➛ lat. hippica ➛ cast. hípica ✦
4. συλλαβή [sil·labé] ➛ lat. syllaba ➛ cast. sílaba ✦ 5. ἱεράρχης [hierárjes] ➛ lat. hierarcha ➛
cast. jerarca ✦ 6. ῥεῦμα [réuma] ➛ lat. rheuma ➛ cast. reúma ✦ 7. ϕιλανϑρωπία [filanzropía]
➛ lat. philanthropia ➛ cast. filantropía ✦ 8. ὑπόϑεσις [hipócesis] ➛ lat. hypothesis ➛ cast.
hipótesis ✦ 9. χάρτης [jártes] ➛ lat. charta ➛ cast. carta ✦ 10. ἀπολογία [apologuía] ➛ lat.
apologia ➛ cast. apología ✦ 11. ἀϑλητής [azletés] ➛ lat. athleta ➛ cast. atleta ✦
12. συμπάϑεια [simpáceia] ➛ lat. sympathia ➛ cast. Simpatía ✦ 13. ψευδώνυμος
[pseudónimos] ➛ lat. pseudonymus ➛ cast. (p)seudónimo ✦ 14. χαρακτήρ [jaraktér] ➛ lat.
character ➛ cast. carácter ✦ 15. σκήνη [skéne] ➛ lat. scena ➛ cast. escena ✦ 16. ἐπίγραμμα
[epígramma] ➛ lat. epigramma ➛ cast. epigrama ✦ 17. τεχνικός [tejnikós] ➛ lat. technicus ➛
cast. técnico ✦ 18. ἡγεμονία [heguemonía] ➛ lat. hegemonia ➛ cast. hegemonía ✦
19. μαϑηματικός [macematikós] ➛ lat. mathematicus ➛ cast. matemático ✦ 20. αἴνιγμα
[áinigma] ➛ lat. aenigma ➛ cast. enigma ✦ 21. εἰρωνεία [eironeía] ➛ lat. ironia ➛ cast. ironía
✦ 22. οἰκουμενικός [oicumenicós] ➛ lat. oecumenicus ➛ cast. ecuménico ✦ 23. αὐτοματικός
[automaticós] ➛ lat. automaticus ➛ cast. automático ✦ 24. κωμῳδία [comodía] ➛ lat.
comoedia ➛ cast. comedia ✦ 25. μοναρχικός [monarjicós] ➛ lat. monarchicus ➛ cast.
monárquico ✦ 26. κύκλος [kíclos] ➛ lat. cyclus ➛ cast. ciclo ✦ 27. ἰδιώτης [idiótes] ➛ lat.
idiota ➛ cast. idiota ✦ 28. κατάλογος [catálogos] ➛ lat. catalogus ➛ cast. catálogo ✦
29. ϕαρμακεία [farmakeía] ➛ lat. pharmacia ➛ cast. farmacia ✦ 30. γεωμετρία [gueometría]
➛ lat. geometria ➛ cast. geometría ✦ 31. ῥυϑμός [rizmós] ➛ lat. rhythmus ➛ cast. ritmo ✦
32. ϑεραπεία [cerapeía] ➛ lat. therapia ➛ cast. terapia ✦ 33. παιδαγωγός [paidagogós] ➛ lat.
paedagogus ➛ cast. pedagogo ✦ 34. εἰδύλλιον [eidíl·lion] ➛ lat. idyllium ➛ cast. idilio ✦
35. στολή [stolé] ➛ lat. stola ➛ cast. estola ✦ 36. ϑρόνος [zrónos] ➛ lat. thronus ➛ cast. trono
✦ 37. συμϕωνία [simfonía] ➛ lat. symphonia ➛ cast. sinfonía ✦ 38. ὥρα [hóra] ➛ lat. hora ➛
cast. hora
4