สำนวน: ธุรกิจ | ตัวย่อ (ภาษาโรมาเนีย-ภาษาสเปน) - bab.la

bab.la สำนวน: ธุรกิจ | ตัวย่อ
ภาษาโรมาเนีย-ภาษาสเปน
ตัวย่อ : ตัวย่อทางธุรกิจ
a.m. - antemeridian
(dimineaţa)
a.m (ante meridiem)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00
แต่ก่อน 12:00
aprox. (aproximativ), cca.
(circa)
aprox. (aproximadamente)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
pt. (pentru) - abreviat; mai
recomandat: În
atenţia...(neabreviat)
A/A
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Licenţiat în arte plastice(nu se
abreviază).
Dipl. (Diplomatura - Título
obtenido luego de tres años
de estudio)
ชื่อมหาวิทาลัย
CET sau GMT
CET (Hora Central Europea)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลา
อื่นๆ
Înălţimea Sa,/Alteţea
Sa,/Majestatea Sa,
S.A.R (Su Alteza Real)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
ex.: (exemplu)
es decir,...
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง
S.A. (societate pe acţiuni)
S.A. (Sociedad Anónima)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
S.R.L. (societate cu
răspundere limitată)
SRL (sociedad de
responsabilidad limitada)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
Nu se aplică/nu e cazul - nu
se abreviază.
N/A (no aplica)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
nr. (numărul)
nro. (número)
ใช้สำหรับคำสั่ง
p.a. (pe an)
al año, anualmente
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุก
ปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
p.m. (postmeridian)
p.m. (post meridiem)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา
แต่ก่อนเที่ยงคืน
Vezi verso - nu se abreviază.
Ver reverso
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งส
องหน้า
Vicepreşedinte - nu se
abreviază.
Vicepresidente
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)