สำนวน: ธุรกิจ | ตัวย่อ (ภาษาโปลิช-ภาษาสเปน) - bab.la

bab.la สำนวน: ธุรกิจ | ตัวย่อ
ภาษาโปลิช-ภาษาสเปน
ตัวย่อ : ตัวย่อทางธุรกิจ
przed południem
a.m (ante meridiem)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00
แต่ก่อน 12:00
ok. (około)
aprox. (aproximadamente)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
do wiadomości
A/A
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Licencjat
Dipl. (Diplomatura - Título
obtenido luego de tres años
de estudio)
ชื่อมหาวิทาลัย
Czas środkowoeuropejski
(Czas Środkowo-Europejski)
CET (Hora Central Europea)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลา
อื่นๆ
Jego/Jej Królewska Mość
S.A.R (Su Alteza Real)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
es decir,...
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (Sociedad Anónima)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
Sp. z o.o. (Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością)
SRL (sociedad de
responsabilidad limitada)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
nie dot. (nie dotyczy)
N/A (no aplica)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
nr (numer)
nro. (número)
ใช้สำหรับคำสั่ง
rocznie
al año, anualmente
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุก
ปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
po południu
p.m. (post meridiem)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา
แต่ก่อนเที่ยงคืน
proszę odwrócić
Ver reverso
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งส
องหน้า
wiceprezydent
Vicepresidente
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)