สำนวน: ธุรกิจ | ตัวย่อ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน) - bab.la

bab.la สำนวน: ธุรกิจ | ตัวย่อ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
ตัวย่อ : ตัวย่อทางธุรกิจ
a.m. (ante meridiem)
a.m (ante meridiem)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00
แต่ก่อน 12:00
approx. (approximately)
aprox. (aproximadamente)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
attn. (to the attention of)
A/A
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
B.A. (Bachelor of Arts)
Dipl. (Diplomatura - Título
obtenido luego de tres años
de estudio)
ชื่อมหาวิทาลัย
CET (Central European Time)
CET (Hora Central Europea)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลา
อื่นๆ
H.R.H. (His/Her Royal
Highness)
S.A.R (Su Alteza Real)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
i.e. (id est)
es decir,...
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง
inc. (incorporated)
S.A. (Sociedad Anónima)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
Ltd. (limited)
SRL (sociedad de
responsabilidad limitada)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
n/a (not applicable)
N/A (no aplica)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
no. (number)
nro. (número)
ใช้สำหรับคำสั่ง
p.a. (per annum)
al año, anualmente
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุก
ปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา
แต่ก่อนเที่ยงคืน
PTO (please turn over)
Ver reverso
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งส
องหน้า
VP (vice president)
Vicepresidente
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)