สำนวน: ธุรกิจ | ตัวย่อ (ภาษาสเปน-ภาษาฟินนิช) - bab.la

bab.la สำนวน: ธุรกิจ | ตัวย่อ
ภาษาสเปน-ภาษาฟินนิช
ตัวย่อ : ตัวย่อทางธุรกิจ
a.m (ante meridiem)
aamup.
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00
แต่ก่อน 12:00
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
A/A
...henkilön käsiteltäväksi
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Dipl. (Diplomatura - Título
obtenido luego de tres años
de estudio)
Hum. kand. (Humanististen
tieteiden kandidaatti)
ชื่อมหาวิทาลัย
CET (Hora Central Europea)
GMT (Greenwich Mean Time)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลา
อื่นๆ
S.A.R (Su Alteza Real)
Hänen Kuninkaallinen
Korkeutensa
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
es decir,...
eli
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง
S.A. (Sociedad Anónima)
Oy (osakeyhtiö)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
SRL (sociedad de
responsabilidad limitada)
Rajavastuuyhtiö
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
N/A (no aplica)
ei saatavilla
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
nro. (número)
nro. (numero)
ใช้สำหรับคำสั่ง
al año, anualmente
per vuosi
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุก
ปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
p.m. (post meridiem)
iltap. (iltapäivällä)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา
แต่ก่อนเที่ยงคืน
Ver reverso
käännä sivu
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งส
องหน้า
Vicepresidente
Varapresidentti
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)