The Phichol Williams Community Center

Having a second chance in life is an opportunity not to be missed. That is why my office is offering
this Sealing and Expungement Program. If you were charged with a crime in Miami-Dade County and
the case did not result in a conviction, you may be eligible to have a single record sealed or expunged.
Only cases that occurred in Miami Dade County at State Level will be reviewed.
Have you ever asked yourself:
 Can I seal or expunge my criminal record?
 When am I required to acknowledge sealing or expungement?
 Can I restore my right to vote?
We are here to answer these and other questions. For those who qualify we assist with processing
the application for submission to the Florida Department of Law Enforcement. Join us at:
The Phichol Williams Community Center
951 SW 4th Street
Homestead, FL 33030
Thursday, November 5, 2015
4:00 PM – 7:00 PM (Doors close at 7:00 PM)
(Limited Capacity, ID Required)
PARTICIPATING COMMUNITY AGENCIES
Office of the State Attorney, Katherine Fernandez Rundle
Clerk of the Court, Harvey Ruvin
For more information, please call (305) 547-0724 or visit us at www.miamisao.com
Tener una segunda oportunidad en la vida es algo que no debe dejar pasar. Esta es la razón
por la cual mi oficina ofrece un programa sobre como sellar o eliminar un caso criminal
para aquellas personas que califiquen. Sólo los casos que ocurrieron en el Condado de
Miami-Dade al nivel estatal serán revisados.
¿Se ha preguntado usted?:
 ¿Cómo podría sellar mi caso criminal?
 ¿Debería de incluir el resultado de mi caso en una solicitud de trabajo?
 ¿Pudiera restaurar mi derecho a votar?
Además de contestar estas preguntas, también estaremos para ayudarle a procesar su
solicitud para sellar o eliminar un caso. TE ESPERAMOS en:
Centro Comunitario Phichol Williams
951 SW 4 Street
Homestead, Florida 33030
Jueves, 5 de Noviembre del 2015
4:00 PM – 7:00 PM (puertas cierran a las 7:00 PM)
(capacidad es limitada - por favor de traer identificación)
Agencias comunitarias participando:
Katherine Fernández Rundle, Fiscal Estatal
Harvey Ruvin, Secretario de la Corte
Para más información, por favor de llamar a la División de Relaciones Comunitarias de la
Oficina de la Fiscalía Estatal al (305) 547-0724. Visítenos en la página www.miamisao.com.
Jwenn yon dezyèm chans nan vi w, se yon okazyon pou w pa manke. Se sak fè biwo m mete
sou pye yon pwogram pou fèmen oubyen efasé ak kriminel ki sou dosye-w. Si yo te akize w
de yon krim, e la jistis pat kondane w, ou ka kalifye pou fèmen oubyen efasé yon sèl krim
nan dosye-w. Nou revizé ka sa yo pou sèlman moun ki té areté nan Miyami Ded.
Eske w janm poze tèt ou kesyon sa yo:
 Eske m ka fèmen oubyen efase dosye kriminèl mwen?
 Ki lè m ta dwe fè konnen mwen gen yon dosye ki fèmen oubyen efase?
 Eske m ka retabli dwa pou m vote?
Nou la pou reponn kesyon sa yo, ak lòt tou. Pou moun ki kalifye, nou ede yo nan pwosedi
pou soumèt aplikasyon an, nan Depatman ki aplike la Lwa nan Florid (FDLE). Vin jwen nou
nan:
Sant Kominotè Phichol Williams
951 SW 4th Street
Homestead, FL 33030
Jedi, 5 Novanm, 2015
Depi 4è nan apre midi pou 7è diswa (pòt yo ap fèmen a 7è)
(Plas yo limite – Idantifikasyon ak Foto Obligatwa)
AJANS KOMINOTÈ KAP PATISIPE
Katherine Fernandez Rundle, Komisè Gouvènman
Harvey Ruvin, Grefye Tribinal
Pou plis enfòmasyon, tanpri rele Divizyon Zafè Kominotè Biwo Komisè Gouvènman an nan:
(305) 547-0724