American psychological association manual de estilo de

Num. 7377 / 08.10.2014
Reial Acadèmia de Medicina
de la Comunitat Valenciana
24224
Real Academia de Medicina
de la Comunidad Valenciana
Informació pública de la convocatòria per a la provisió
d’una butaca d’acadèmic de número. [2014/9014]
Información pública de la convocatoria para la provisión
de un sillón de académico de número. [2014/9014]
Per acord d’esta Reial Acadèmia, en la sessió ordinària del dia 26
de juny de 2014, es convoca la provisió d’una butaca d’acadèmic de
número adscrita a Ciències Afins a la Medicina, excloses les ja cobertes
per butaques existents. Estan reservades a doctors amb residència en
qualsevol lloc de la Comunitat Valenciana, que es consideren que pertanyen a alguna de les àrees compreses com a Ciències Afins per esta
Reial Acadèmia.
Segons el que establix l’article 9 del reglament de la corporació, els
aspirants hauran de complir les condicions següents:
Por acuerdo de esta real academia, en la sesión ordinaria celebrada
el día 26 de junio de 2014, se convoca la provisión de un sillón de
académico de número adscrito a: Ciencias Afines a la Medicina, excluyendo las ya cubiertas por sillones existentes. Está reservado a doctores
con residencia en cualquier lugar de la Comunidad Valenciana, que se
consideren pertenecen a alguna de las áreas comprendidas como Ciencias Afines por esta real academia.
Según lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento de la corporación,
los aspirantes deberán cumplir las siguientes condiciones:
Primera: ser espanyol.
Segona: estar en possessió del grau de doctor.
Tercera: tindre 10 anys, com a mínim, d’exercici professional.
Quarta: haver-se distingit amb publicacions originals d’importància
i sobre temes que corresponguen a la vacant a què aspira, com també
tindre una pràctica professional i/o docència de reconegut prestigi.
Les propostes hauran d’estar firmades per tres acadèmics de número, així com la relació de mèrits i publicacions de les persones interessades, i un exemplar de les més destacades.
Haurà d’acreditar-se amb un certificat acadèmic ser doctor, amb
l’excepció dels catedràtics o professors titulars d’universitat que puguen
ser proposats. En cap cas s’admetran sol·licituds directes. Els impresos
que han de presentar-se en la Secretaria de la corporació acadèmica
estan a la disposició dels acadèmics de número en la Secretaria mencionada.
El termini de presentació de les propostes serà de 30 dies a partir de
l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.
Primera: ser español.
Segunda: estar en posesión del grado de doctor.
Tercera: contar con 10 años como mínimo de ejercicio profesional.
Cuarta: haberse distinguido con publicaciones originales de importancia y sobre temas que correspondan a la vacante a la que aspira,
así como tener una práctica profesional y/o docencia de reconocido
prestigio.
Las propuestas deberán ir firmadas por tres académicos de número,
así como la relación de méritos y publicaciones de los interesados, y un
ejemplar de las más destacadas.
Deberá acreditarse con certificado académico el ser doctor, exceptuados los catedráticos o profesores titulares de universidad que puedan
ser propuestos. En ningún caso se admitirán solicitudes directas. Los
impresos que han de presentarse en la secretaría de la corporación académica se encuentran a disposición de los académicos de número en
dicha secretaría.
El plazo de presentación de las propuestas será de 30 días a partir
del siguiente en que aparezca esta convocatoria en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana.
València, 2 d’octubre de 2014.– El president: Antonio Llombart
Bosch.
Valencia, 2 de octubre de 2014.– El presidente: Antonio Llombart
Bosch.