Informació pública del depòsit dels estatuts de l'

Num. 7376 / 07.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
24076
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Informació pública del depòsit dels estatuts de l’organització sindical denominada Sindicat Professional de Policies Municipals d’Espanya de la Comunitat Valenciana
(SPPME-CV). [2014/8968]
Información pública del depósito de los estatutos de la
organización sindical denominada Sindicato Profesional de Policías Municipales de España de la Comunidad
Valenciana (SPPME-CV). [2014/8968]
En compliment del que disposa la normativa legal vigent sobre
depòsit d’estatuts d’associacions professionals, organitzacions empresarials i sindicats de treballadors i funcionaris, i als efectes que s’hi
preveuen, es fa públic que han sigut depositats en esta oficina, adscrita
a la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social,
l’acta de constitució i els estatuts de l’organització sindical denominada
Sindicat Professional de Policies Municipals d’Espanya de la Comunitat
Valenciana (SPPME-CV), l’àmbit territorial de la qual se circumscriu
a la Comunitat Valenciana i el professional comprén totes les persones
relacionades amb la plantilla de policies locals, policies autonòmiques,
portuària i bombers, en totes les seues escales i distintes denominacions
legals, siguen quins siguen els seus vincles laborals o funcionals, incloent-hi els jubilats i situacions assimilades.
Consten com a firmants de l’acta de constitució: José Antonio Arias
Quiles, Manuel Gómez Ferrández, Luis Sánchez Cremades, Martiniano
Sáez Delegido, José Manuel Santo Gambin, José Antonio Serrano Carrasco, José Manuel Cerdá Illán i Raúl de la Fuente Ruiz.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente sobre
depósito de estatutos de asociaciones profesionales, organizaciones
empresariales y sindicatos de trabajadores y funcionarios, y a los efectos
previstos en la misma, se hace público que han sido depositados en esta
oficina, adscrita a la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y
Economía Social, el acta de constitución y los estatutos de la organización sindical denominada: Sindicato Profesional de Policías Municipales de España de la Comunidad Valenciana (SPPME-CV), cuyo ámbito
territorial se circunscribe a la Comunitat Valenciana y el profesional
comprende a todas las personas relacionadas con la plantilla de policías
locales, policías autonómicas, portuaria y bomberos, en todas sus escalas y distintas denominaciones legales, cualquiera que sean sus vínculos
laborales o funcionales, incluidos los jubilados y situaciones asimiladas.
Constan como firmantes del acta de constitución: José Antonio
Arias Quiles, Manuel Gómez Ferrández, Luís Sánchez Cremades, Martiniano Sáez Delegido, José Manuel Santo Gambin, José Antonio Serrano Carrasco, José Manuel Cerdá Illán y Raúl de la Fuente Ruiz.
València, 3 de setembre de 2014.– L’encarregada de l’Oficina
de Depòsit d’Estatuts d’Organitzacions Professionals: M.ª Soledad
Sánchez-Tarazaga Marcelino.
Valencia, 3 de septiembre de 2014.– La encargada de la Oficina de
Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales: M.ª Soledad
Sánchez-Tarazaga Marcelino.